Демченко Б. А. - Особливості оптимізації бізнес-процесів на підприємствах України, Кудрицька Ж. В. (2017)
Дєліні М. М. - Фандрайзинг та донорство як інструменти реалізації соціально-економічної відповідальності підприємництва (2017)
Ільченко Т. В. - Роль SWOT-аналізу в обґрунтуванні перспектив розвитку аграрного підприємства (2017)
Кащишин В. М. - Показники та методи оцінювання економічної ефективності та обґрунтування доцільності реалізації інжинірингових проектів на машинобудівних підприємствах (2017)
Киш Л. М. - Стратегічний інноваційний розвиток підприємств в Україні (2017)
Олефіренко О. М. - Теоретичні засади формування збутової політики в системі управління комерціалізацією інновацій (2017)
Панченко М. О. - Модель процесу управління якістю продукції, Акулюшина М. О. (2017)
Петренко В. С. - Методологія аналітичного аналізу грошових потоків спільних підприємств, Кузнєцова Д. С. (2017)
Сита Є. М. - Еволюція поглядів на категорію "розвиток" (2017)
Зубков Р. С. - Ретроспективний аналіз показників інвестиційно-інноваційної динаміки Причорноморського регіону (2017)
Кузьмук (Жилко) С. Г. - Розвиток Причорноморського регіону: біхевіористичний аспект (2017)
Кустріч Л. О. - Оцінка ефективності системи стратегічного управління сільськогосподарськими підприємствами Черкаської області (2017)
Павлова І. О. - Методологічні засади дослідження брендингу сільських територій: регіональний рівень (2017)
Петрушенко М. М. - Взаємодія між екосистемами та соціально-економічною динамікою у Причорноморському регіоні України: вплив на добробут населення, Шевченко Г. М. (2017)
Бабаев А. М. - Методологические подходы к оценке устойчивого развития эколого-экономической системы (2017)
Бутрим О. В. - Потенціал внутрішнього вуглецевого ринку сектору сільськогосподарського землекористування України (2017)
Жук І. Л. - Новітні тенденції розвитку видів та форм інноваційної зайнятості (2017)
Хитра О. В. - Саморозвиток працівників, самоорганізація праці та самоменеджмент як передумови складності системи управління персоналом (2017)
Давиденко Н. М. - Розвиток інфраструктури фінансового ринку України (2017)
Думанська І. Ю. - Чинники та передумови впровадження інноваційного процесу в агропромисловому виробництві: аспект фінансування (2017)
Захаркін О. О. - Роль інтернет-банкінгу в розвитку ринку фінансових послуг, Захаркіна Л. С., Авраменко М. О. (2017)
Івахненко І. С. - Підвищення ефективності діяльності інститутів спільного інвестування в Україні (2017)
Нагорний Є. О. - Державно-приватне партнерство як механізм інвестиційної взаємодії держави та бізнесу в Україні (2017)
Кафка С. М. - Облік руху основних засобів (2017)
Черкашина Т. В. - Нефінансові активи: оцінка і класифікація у державному секторі (2017)
Райко Г. О. - Методи маркетингового аналізу в системі управління розвитком території, Коляда Н. В. (2017)
Ильев И. М. - Особенности моделирования и анализа движения автотранспорта и велосипедистов в г. Днепр, Селиверстова Т. В. (2018)
Козьма А. А. - Температурні залежності термодинамічних властивостей кобальтфосфатного каталізатора, Голуб Н. П., Голуб Є. О., Вашкеба Н. Б., Гомонай В. І. (2018)
Шидловська О. Б. - Спіруліна у дитячому харчуванні, Цирульнікова В. В., Вихор К. С., Расторгуєва І. О. (2018)
Крайнюков О. М. - Вплив вуглеводневого забруднення на компоненти геосистеми, Кривицька М. І., Крайнюков О. О. (2018)
Некос А. Н. - Оцінка канцерогенного ризику від споживання рослинної продукції, вирощеної у межах урбогеосистеми, Медведєва Ю. В. (2018)
Дзюзюра Р. О. - Розробка ПЗ для визначення енергії Гіббса та дослідження термодинаміки реакцій відновлення хрому, Селівьорстова Т. В. (2018)
Долженкова О. В. - Контроль параметрів повітря у приміщеннях з використанням бездротової сенсорної мережі, Гук М. К. (2018)
Кошмак Є. С. - Використання MQTT протоколу. Принцип роботи та налаштування, Поліщук І. А. (2018)
Мамедов В. Т. - Прикладной метод расчёта уплотнительного элемента скважинного пакера, Шахназаров М. А. (2018)
Marynoshenko O. P. - Development of an autonomous navigation system for the grouped coordinated flight of UAV’s, Pikenin O. O. (2018)
Рудавська Г. Б. - Інноваційні інгредієнти для кондитерських виробів фізіологічно-функціонального призначення, Вежлівцева С. П., Бузіян М. І. (2018)
Селівьорстова Т. В. - Програмна реалізація та дослідження логістичних моделей управління запасами, Андрейченко А. В. (2018)
Шаповаленко О. І. - Дослідження створених кормових сумішей на основі олієвмісної сировини та овочів, Кожевнікова М. І., Кожевнікова Мир. І., Іллюша Є. С. (2018)
Безкоровайный С. Б. - Оптимизация физического воспитания студентов средствами единоборств (2018)
Бугаевский К. А. - Особенности менструального цикла у спортсменок пубертатного и юношеского возрастов, занимающихся киокушинкай-каратэ в половых соматотипах, Олейник Е. А. (2018)
Півень О. П. - Краєзнавство і туризм в системі навчально-виховної роботи студентської молоді (2018)
Калініна Л. А. - Театральне мистецтво як засiб задоволення естетичних потреб людини у вiльний час, Ріпна А. М. (2018)
Филиппова О. Н. - Пейзаж в творчестве Ф. А. Васильева (1850 – 1873 гг.) (2018)
Филиппова О. Н. - Творчество А. О. Орловского – художника-рисовальщика (1777 – 1832 гг.) (2018)
Филиппова О. Н. - Пейзаж в творчестве А. К. Саврасова (1830 – 1897 гг.) (2018)
Коробцова Н. В. - Транспланталогія: гострі питання сьогодення, Міхалап В. Д. (2018)
Бєлякова С. М. - Соціально-психологічні особливості розвитку особистості сучасного підлітка, Шовкова К. О. (2018)
Новікова Ж. М. - Теоретичні аспекти психологічного супроводження функціонування особистості (2018)
Кобзєва І. О. - Калокагатія: гармонія категорій "душа" і "тіло" (2018)
Поліщук Р. М. - Фізична культура лицарської доби: пролонгація культу героя та ставлення церкви (2018)
Баракатова Н. А. - Підвищення мовної компетенції як одна з передумов професійного зростання сучасного суддівства України (2018)
Ворона Т. О. - Застосування аудіоматерілів для розвитку мовленнєвої компетенції студента-перекладача (2018)
Коваль О. Е. - Юридична термінологія в сучасній англійській мові: походження та вживання (2018)
Манько Р. М. - Пам'ять як соціально-антропологічна проблема у збірці репортажів Ганни Кралль "Докази про існування" ("Dovody na istnienie"), Безкоровайна Н. Я. (2018)
Науменко А. А. - Семантизація фонічних структур поетичного оригіналу в перекладі (2018)
Ніколащенко Ю. А. - Англомовні запозичення в сленгі німецької молоді (2018)
Поліщук Ю. В. - Соціокультурна комунікація під час перекладу (2018)
Вінтюк Ю. В. - Психологічний аналіз у навчальній роботі зі студентами-психологами (на прикладі роману М. Каннінгема "Години") (2018)
Духаніна Н. М. - Взаємозв’язок ціннісних орієнтацій молоді та соціально-гуманітарних дисциплін вузівського циклу, Лесик Г. В. (2018)
Калiнiна Л. А. - Творчий розвиток дітей молодшого шкільного віку засобами театрального мистецтва, Кудаков Ю. О. (2018)
Kitchenko A. S. - Problem methods of teaching English for professional purposes (2018)
Kobzhev O. M. - Features of the innovative approaches to foreign language teaching in agrarian universities (2018)
Ковальчук В. І. - Застосування цифрової педагогіки в підготовці майбутніх фахівців сфери підприємництва, Подольська І. С. (2018)
Кравченко Т. В. - Планування самостійної роботи в процесі вивчення іноземної мови та перекладу: навчально-виховні аспекти, Огієнко В. П. (2018)
Литвин С. В. - Структурування та алгоритмізація як засоби передачі інформації (2018)
Литвин С. В. - Ефективні засоби структурування та зжимання навчальної інформації (2018)
Попов О. А. - Олімпійський урок як засіб формування моральної культури особистості школярів, Осадець М. М. (2018)
Тимофеев В. А. - Профессиональный профиль современного преподавателя (на примере обучения английскому языку слушателей языковых курсов по иммерсионному методу), Лашкул В. А. (2018)
Untila M. P. - Using authentic materials in teaching English language (2018)
Шутовська Л. В. - Мета та зміст формування соціокультурної компетенції майбутніх вчителів під час читання англомовних публіцистичних текстів (2018)
Мічуда В. В. - Зміни в адміністративно-територіальному поділі України в 1920–30-х рр. (2018)
Ніколаєва Н. Б. - Репресії проти київських викладачів і науковців в 1941 році (2018)
Шакурова О. В. - Дослідження генези українського народу у працях М. Брайчевського: радянський період – 2000 р. (2018)
Зіненко М. О. - Формування політики мультикультуралізму в Швеції в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття, Сипко Б. В. (2018)
Тихоненко І. В. - "Окінавський" фактор в японсько-американських відносинах, Желєзко К. О. (2018)
Бабич Д. С. - Правове регулювання та умови виконання кримінального покарання у виді позбавлення волі стосовно засуджених неповнолітніх, Горбій К. О. (2018)
Бабич Д. С. - До питання сутності та меж застосування преюдиціальних фактів у процесі доказування в кримінальному провадженні (2018)
Бабій Ю. С. - Про деякі аспекти готівкового грошового обігу в Україні, Горобець Д. О. (2018)
Бабій Ю. С. - Обов'язкове залучення захисника в кримінальному провадженні щодо осіб, які мають фізичні вади, Шкурко В. Р. (2018)
Біленко А. О. - Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення, Біловол В. С. (2018)
Брижко Є. М. - Раціональне використання рослинного світу як об’єкту правової охорони навколишнього середовища (2018)
Данильченко О. В. - Цивільно-правовий захист немайнових прав фізичної особи за законодавством України (2018)
Книжник К. В. - Проблеми і напрямки утилізації відходів в Україні (2018)
Короп І. В. - Право на захист в кримінальному процесі (2018)
Куц Д. Ф. - Проблеми охорони й захисту прав інтелектуальної власності в Інтернеті, Іванов А. М. (2018)
Маланчук Т. В. - Інститут шлюбного договору в Україні: перспективи удосконалення та зарубіжний досвід правового регулювання, Дегтяр Р. О. (2018)
Мацканюк В. А. - Особливості непрямих президентських виборів США, Новиков О. В. (2018)
Мельник В. В. - Актуальні питання визначення розумності строків в адміністративному судочинстві (2018)
Нанка А. О. - Актуальні питання функціонування інституту понятих у кримінальному провадженні, Філімонова Ю. О. (2018)
Осінська Д. С. - Захист прав інтелектуальної власності в Україні (2018)
Пшенічнова З. І. - Екстрадиція: деякі аспекти теорії і практики, Севастьянова А. Ю. (2018)
Рибалко Т. Ф. - Особливості правового закріплення виборчої системи Іспанії та її функціонування (2018)
Тищенко К. С. - Особливості проведення допиту малолітніх та неповнолітніх на стадії досудового розгляду (2018)
Ткачук А. Ю. - Медіація у кримінальному процесі, Чернова Є. Р. (2018)
Федченко Д. І. - Cистема забезпечення кібербезпеки: проблеми формування та ефективної діяльності (2018)
Чепурненко Я. О. - Зміни до Конституції України в частині правосуддя як можливість перезапуску судової системи, Чепурненко С. О. (2018)
Чирвон О. С. - Особливості залучення захисника судом (2018)
Шеверєва В. Є. - Варіативність виборчих систем та практика їх функціонування: аналіз зарубіжного досвіду, Сабадаш І. В. (2018)
Березко Б. О. - Моделювання та керування економічною діяльністю підприємства (2018)
Березко Б. О. - Аналіз та моделювання двосекторної моделі поліграфічної промисловості (2018)
Бондарчук Л. В. - Європейський Союз та основні етапи його створення, наслідки та механізм взаємодії, Литвинюк Л. В., Дорох А. В. (2018)
Вудвуд В. В. - Сутність та стан інвестиційної діяльності підприємств Чернівецької області, Джуровець А. І. (2018)
Гринюк Н. А. - Інституційні засади функціонування споживчої кооперації (2018)
Денькович Л. Л. - Причини виникнення світових криз і їх вплив на економіку країн Європи, Полагнин Д. Д. (2018)
Дідоренко Т. В. - Методика обліку витрат і доходів зі страхування майна на сільськогосподарських підприємствах, Белова І. М. (2018)
Калііман Ю. О. - Наукові підходи до формування та управління проектною командою, Ралко О. С. (2018)
Капустян В. О. - Проблеми та перспективи розвитку ринку нафтопродуктів в Україні, Сірецька І. О. (2018)
Кифяк В. І. - Вплив нематеріальних активів на підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства, Студенець М. В. (2018)
Колеватова А. В. - Напрями вдосконалення процесу формування та управління прибутком на підприємствах (2018)
Костенко Т. А. - Стан та перспективи розвитку медичного страхування в Україні з урахуванням іноземного досвіду, Стоколюк В. В., Заволока Л. О. (2018)
Мазур К. В. - Стан бізнес-середовища малих та середніх підприємств в Україні, Сімоник Л. С. (2018)
Москаленко К. С. - Стан ринку праці України, Запорожець Ю. В. (2018)
Несен О. В. - Проблемні аспекти використання криптовалют в Україні та світі, Цірук К. А. (2018)
Нікітішин А. О. - Вплив податків на виконання дохідної частини державного бюджету в умовах фінансової децентралізації на прикладі Вінницької області, Яковенко К. А. (2018)
Полагнин Д. Д. - Аналіз сучасного стану та здійснення маркетингу банківськими установами України, Катринуца К. І. (2018)
Полагнин Д. Д. - Вплив кредитів МВФ на грошову систему України, Марущак І. В. (2018)
Семенова Т. В. - Оцінка ефективності енергозберігаючих технологій, Чернявський І. Л. (2018)
Смага І. С. - Сфери застосування бонітету ґрунтів та питання його об’єктивності (2018)
Соловей А. С. - Дослідження поведінки споживачів на ринку екологічних продуктів, Криворучко К. І. (2018)
Сологуб О. О. - Фіскально-контролюючі аспекти діяльності митних органів України, Корогодова О. О. (2018)
Урбанович В. А. - Особливості функціонування федеральної резервної системи США, Демченко О. П. (2018)
Фурдичко Л. Є. - Доходи громадян як інструмент їх добробуту і ефективного розвитку країни, Мартинюк Д. Я., Прокопчук В. В. (2018)
Яковишина Н. А. - Теоретичні основи обліку основних засобів, Яковенко К. А. (2018)
Альошин С. Ю. - Генезис теорій оподаткування (2017)
Гріненко А. Ю. - Економічна безпека України в умовах військової та політичних загроз (2017)
Білик Р. С. - Особливості державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності країн світу в умовах глобального розвитку (2017)
Васюк Є. А. - Трансфертне ціноутворення як інструмент трансфертної політики ТНК (2017)
Марущак Н. В. - Глобальні ланцюги доданої вартості в контексті економічної інтеграції України (2017)
Полоус О. В. - Інновації в розвитку концепції маркетингу міжнародних туристичних послуг, Пунагін Я. М. (2017)
Коба В. Г. - Досвід ЄС у забезпеченні розвитку водогосподарського комплексу регіонів та культури поводження з водними ресурсами, Пахота Н. В. (2017)
Мардус Н. Ю. - Формування категоріально-понятійного апарату визначення внутрішнього ринку (2017)
Маркіна І. А. - Соціально-економічний розвиток об’єднаних територіальних громад як складова інноваційного потенціалу, Прилипко І. О., Свириденко С. І. (2017)
Марчишин Н. Я. - Теоретичні аспекти інноваційного маркетингу підприємства: ретроспективний погляд і вектори розвитку (2017)
Михайлова О. С. - Організація кадрової політики в аграрних підприємствах, Островерхий В. В., Скрипник Р. А. (2017)
Мороз С. В. - Заборгованість України як загроза національній безпеці (2017)
Носирєв О. О. - Методичні підходи до формування та стратегій реалізації неоіндустріальної промислової політики (2017)
Паславська В. В. - Проблеми та перспективи рибної галузі Причорноморського регіону України, Квасній З. В. (2017)
Потапюк І. П. - Теоретико-методологічні аспекти розроблення маркетингової стратегії підприємства, Івченко М. В., Склярук Р. В. (2017)
Сержанов В. В. - Заходи активізації процесів модернізації під час реалізації державної інвестиційної політики (2017)
Царик І. М. - Проблеми та перспективи розвитку нефінансової звітності як інструменту корпоративної соціальної відповідальності (2017)
Богоявленська Ю. В. - Забезпечення ефективної групової динаміки та комунікації в управлінні розвитком персоналу, Суходольська А. С., Ліханова В. О. (2017)
Шереметинська О. В. - Оцінка ефективності імпортних операцій підприємств, Варфоломєєва Ю. Р. (2017)
Гакова М. В. - Оцінка ефективності управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства (2017)
Герасимов О. К. - Формування системи показників оцінки ефективності діяльності підприємства за фінансовим напрямом (2017)
Гончар М. Ф. - Критичні небажані відхилення у системі стрес-менеджменту підприємств (2017)
Дуга В. О. - Фактор сім’ї в розвитку агротуризму (2017)
Зеркаль А. В. - Методика оцінки рівня корпоративної свідомості та її впливу на управління персоналом підприємства (2017)
Крайнюченко О. Ф. - Соціальні мережі як сучасний інструмент інтернет-маркетингу, Капінус Л. В., Шлапак Ю. С. (2017)
Кривицька Н. Ю. - Інтеграційні процеси підприємств України: визначення, види та напрями, Командровська В. Є., Андрущенко В. В. (2017)
Масалигіна В. В. - Аналіз наукових поглядів на визначення економічної сутності нерухомого майна, Журавель К. В. (2017)
Нам’ясенко В. М. - Гібридний АВС-метод як інструмент оцінки ефективності продукції (2017)
Писаренко С. В. - Організаційні аспекти функціонування ринку праці, Калашник О. В., Ганненко В. В. (2017)
Телішевська О. Б. - Логістично-постачальницька діяльність: особливості здійснення, адміністрування та реінжинірингу, Жежуха В. Й., Овчарук В. В. (2017)
Тимохова Г. Б. - Обгрунтування вибору методу оцінки інтелектуального капіталу підприємства, Місюченко А. А. (2017)
Товма О. А. - Застосування інструментів управління діловою репутацією торговельного підприємства для її розвитку (2017)
Ушенко Н. В. - Інтегрування корпоративної соціальної відповідальності у стратегію управління бізнес-структурою, Піддубна І. О. (2017)
Чернецька О. В. - Концептуальні підходи до управління фінансовими результатами на підприємстві (2017)
Шостаковська А. В. - Системний підхід до контролю якості розвитку промислового підприємства (2017)
Яровий В. Ф. - Теоретичні аспекти дослідження інноваційно-інвестиційних стратегій туристичних підприємств (2017)
Зінченко О. А. - Інституційні фактори формування іміджу регіону (2017)
Михальчишин Н. Л. - Професійний і особистісний розвиток (професіоналізм) державних службовців як конкурентна перевага держави в умовах глобалізації, Хім М. К. (2017)
Тульчинський Р. В. - Становлення нового регіоналізму в умовах глобалізації (2017)
Дубовіч І. А. - Економіко-правові аспекти управління лісовим господарством України, Лесюк Г. М. (2017)
Чичкалюк Т. О. - Рекреаційна освіта фахівців туристичної галузі, Волчецький Р. В. (2017)
Зуб М. Я. - Інклюзивний вектор розвитку регіональних ринків праці та їх інфраструктури в Україні, Крупініна К. П. (2017)
Смутчак З. В. - Міграційні процеси та їх урегулювання за умов жорсткої економічної кризи та євроінтеграції (2017)
Гриджук Д. М. - Модель балансу банку у вигляді макробалансових статей активів та пасивів (2017)
Завадська Д. В. - Оцінка потенціалу кластероформування та напрями розвитку інфраструктури кластеру (2017)
Зеркаль А. В. - Вплив бенчмаркінгу на ефективність маркетингової діяльності банків (2017)
Кучер Г. В. - Фінансовий механізм державно-приватного партнерства в Україні (2017)
Обравит В. І. - Структурні дисбаланси фондового ринку України з погляду його об’єктів: практичний аспект (2017)
Дмитренко І. М. - Особливості обліку та оподаткування виплат працівникам у разі їх скорочення, Пригода О. О. (2017)
Мощенський С. Г. - Таксономія активу бухгалтерського балансу для експрес-аналізу фінансового стану (2017)
Слободян Н. Г. - Стратегічні аспекти ціноутворення на підприємствах харчової промисловості, Бугакова А. А. (2017)
Фатенок-Ткачук А. О. - Теоретичні аспекти обліково-аналітичного забезпечення управління проектами, Бурачок І. В. (2017)
Кириченко О. В. - Визначення допустимих режимів нагріву піротехнічних сумішей при їх експлуатації, Діброва О. С., Мотрічук Р. Б., Тищенко Є. О., Цибулін В. В. (2018)
Кобозєва А. А. - Метод відокремлення клону від прообразу в цифровому зображенні в умовах відсутності постобробки зображення, Бобок І. І. (2018)
Пилипенко О. М. - Обґрунтування тарифу на перевезення пасажирів автобусним транспортом у м. Черкаси, Огій О. В. (2018)
Мисник Б. В. - Мультиагентна оптимізація функціонування та підтримка процесів прийняття рішень керівником підприємства поліграфічної галузі, Веретільник Т. І., Мисник Л. Д. (2018)
Голуб М. В. - Металізація технічного скла з використанням електронно-променевого методу мікрообробки поверхні, Мацепа С. М., Канашевич Г. В., Алексєєва О. С., Хижняк Є. В., Дмитренко П. П. (2018)
Веретільник Т. І. - Застосування колірних гармоній та відтворення кольору в поліграфії, Мисник Л. Д., Манзюра О. В., Капітан Р. Б. (2018)
Яценко І. В. - Підвищення стійкості оптичних елементів оптико-електронних приладів до зовнішніх термічних впливів, Ващенко В. A., Цибулін В. В. (2018)
Черній Т. С. - Дослідження процесу вилучення цинку з кисневмісних сполук з шламу виробництва хімічних волокон, Столяренко Г. С., Редька К. В., Чиж О. В. (2018)
Мисник Л. Д. - Кінематичний аналіз швейного апарату кулачково-кулісного типу дротошвейної машини, Веретільник Т. І., Мамонов Ю. П., Капітан Р. Б., Манзюра О. В. (2018)
Дуднік А. С. - Аналітична модель вимірювання відстані за допомогою сенсорних мереж та оцінка похибки вимірювання, Квасніков В. П. (2018)
Бондаренко Ю. Ю. - Влияние геометрических параметров на амплитуду колебаний пьезоэлектрического актуатора малогабаритных летательных аппаратов, Филимонов С. О., Мисан А. А. (2018)
Шкуро М. Ю. - Концептуальна модель системи управління проектами підвищення муніципальної енергоефективності (2018)
Хлевна Ю. Л. - Метод оцінки та управління впливами на формування конкретизованої методології управління проектами (2018)
Єгорченкова Н. Ю. - Сучасні тренди та перспективи проектного менеджменту у світі, Єгорченков О. В., Катаєва Є. Ю. (2018)
Базіло К. В. - Дослідження електричного імпедансу п'єзоелектричного диску в області середніх частот (2018)
Дивизинюк М. М. - Математическая модель обнаружения и идентификации разливов нефтепродуктов на водной поверхности, Мирошник О. Н., Самберг А. (2018)
Накул Ю. О. - Математична модель системи завантаження контейнеровоза (2018)
Лепський В. В. - Моделі бізнес-процесів проектно-орієнтованого медичного закладу, Дзюба Т. В. (2018)
Фесенко Т. Г. - Моделювання оцінки "Risk Management" в системі управління будівельними проектами, Moхамед Абдулсалам Сієк Алі. (2018)
Запорожець А. О. - Застосування методів тайм-менеджменту в управлінні проектами, Запорожець М. В. (2018)
Кулик А. Я. - Реєстрація і оброблювання сигналу ЕЕГ з використанням поліномів Чебишева, Ревіна Т. Г., Боднар М. В. (2018)
Бойко П. І. - Залежність зміни вмісту гумусу у чорноземі Лівобережного Лісостепу України від застосування сівозмін, удобрення та обробітку ґрунту, Коваленко Н. П., Блащук М. І., Демиденко О. В. (2018)
Дученко К. А. - Дослідження гострої токсичності та антиексудативної активності похідних іліденгідразидів 8-піперідінотеофілініл-7-оцтової кислоти, Корнієнко В. І., Ладогубець О. В., Пономаренко О. В., Гаркуша І. В. (2018)
Нестерак Р. В. - Якість життя хворих з гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST, Гасюк М. Б. (2018)
Piddubna A. A. - Differential treatment approach lesions of the gastrointestinal tract patients with chronic kidney disease, Vivsiannyk V. V., Shevchuk M. M., Zlotar O. V., Fadeeva S. I., Sazhin N. I. (2018)
Данилевська К. В. - Ірраціональні чинники становлення політико-правової свідомості (2018)
Павленко С. В. - Психологія суїциду (2018)
Урбанович В. А. - Психологічне обґрунтування синдрому професійного вигорання, Штифурак В. Є. (2018)
Шастко І. М. - Використання психотренінгу з метою підвищення рівня надії у юнацькому віці (2018)
Яновська Т. А. - Психологічні особливості міжособистісних стосунків студентської молоді з різним рівнем самооцінки (2018)
Дімоглова О. В. - Педагогічні умови щодо формування ділової репутації сучасного фахівця морської галузі на засадах міжкультурної комунікації (2018)
Зелений П. О. - Проектно-задачний підхід в практиці екологічних факультативів обдарованих учнів старшої школи та результативність його застосування (2018)
Іванова А. В. - Виробнича практика у підготовці інженерів-педагогів транспортного профілю (2018)
Кос М. В. - Імітаційне моделювання в процесі професійної підготовки майбутніх офіцерів тактичного рівня як науково-педагогічна проблема (2018)
Кубата Н. П. - Гра як засіб формування соціальної компетенції у дітей старшого дошкільного віку, Айзенбарт М. М. (2018)
Лисенко І. О. - Застосування методу вправ під час вивчення російської мови іноземними студентами (2018)
Лозинська С. В. - Гендерне виховання дітей дошкільного віку: історичний аспект, Худзей У. А. (2018)
Марков Д. Ф. - Можливості вдосконалення процесу професійної підготовки майбутнього вчителя технологій, Великдан Ю. В. (2018)
Мукан Н. В. - Проблеми та перспективи розвитку професійної освіти фахівців з медичної інформатики в Україні, Кобрин Н. З. (2018)
Радченко М. А. - Використання інноваційних технологій в начальному процесі вищого навчального закладу (2018)
Рідкодубська Г. А. - Зміст підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної мобільності в рамках вивчення дисципліни "Практикум з соціальної роботи" (2018)
Роляк А. О. - Організація неперервної професійної освіти: данський контекст (2018)
Сембрат А. Л. - Науково-педагогічні засади професійного співробітництва в інклюзивних навчальних закладах, Самойленко Н. І. (2018)
Старостіна О. В. - Перспективи використання досвіду розвитку професійної майстерності педагогічних кадрів в Англії у системі педагогічної освіти України (2018)
Яковлєва В. А. - Особливості педагогічної діяльності майбутнього вчителя трудового навчання і технологій у світлі Закону України "Про освіту" (2017) (2018)
Белюга Т. В. - Топос "село Романівка" з позиції наукової та фольклорної нарації Тадея Рильського (2018)
Бичкова Т. С. - Особливості невербальної комунікативної поведінки галичан кінця ХІХ ст. (на матеріалі твору Івана Франка "Перехресні стежки") (2018)
Білозір О. С. - Проблема функціонально-семантичного поля фазовості у лінгвістиці (2018)
Голуб О. М. - Переклад реалій у художніх творах для дітей (на матеріалі перекладу роману для дітей Дж. Бінг "Molly Moon’s Hypnotic Time-Travel Adventure" українською мовою), Жукова М. К. (2018)
Дзинглюк О. С. - Ономастикон історико-психологічного роману Павла Загребельного "Євпраксія" як матеріал для вивчення своєрідності гендерного світу українців, Гогуленко О. П. (2018)
Іванченко В. Є. - "Те, що позбавляє сну…" Г. Костенко: карнавальний відгук на життя (2018)
Кардаш Л. В. - Діалектологічна спадщина Івана Зілинського (2018)
Костик Є. В. - Формувaння мiжкультурної компетенції студeнтiв у вивчeннi тeкстiв крaїнознaвчого хaрaктeру (2018)
Незвеська А. М. - Фоносемантичні зв'язки у сучасних різносистемних мовах (2018)
Павлюх Н. М. - Образ читача у новелах Е. Т. А. Гофмана (2018)
Савчук Т. Г. - Когнітивна карта сучасного англомовного гастрономічного рекламного естетичного дискурсу (2018)
Смольницька О. О. - Аристократична поезія єлизаветинців і авторів пізніших діб у перекладах українських неокласиків різних поколінь (2018)
Маліновський В. В. - Синтез класичного та постмодерн танцю як фундамент для більшого впливу ідейної та емоційної сфери вистави на глядача (2018)
Вєтринська А. В. - Процес систематизації та унормування бальних танців ХХ ст. і його значення для формування сучасної європейської програми (2018)
Драч Т. Л. - Становлення суміжних з модерном напрямів хореографії в Україні (2018)
Кундис Р. Ю. - Проблема вибору сюжетної основи для хореографічного твору, Замлинний О. В. (2018)
Мерлянова О. А. - Вплив творчого доробку Ю. М. Григоровича на балетне мистецтво, Демитрашко І. М. (2018)
Нечитайло Г. А. - Інтерпретація образу людини у портретному жанрі європейського живопису початку ХХІ століття, Коновалова О. В. (2018)
Полякова О. В. - Узагальнення особливостей проектування інтелектуально керованого житлового середовища в контексті охорони здоров’я мешканців (2018)
Кулик Д. О. - Сучасні тенденції дизайну внутрішнього середовища дитячих освітніх установ (2018)
Гаур Т. А. - Комбинированные приводы портовых машин безрельсового транспорта, Машин В. Н. (2018)
Дудник А. С. - Анализ технологии применения блокчейн совместно с технологией интернет вещей для обработки и хранения результатов измерений, Чолышкина О. Г., Луцкий М. Г. (2018)
Тернова А. С. - Дослідження уподобань споживачів з метою пошуку напрямів підвищення конкурентоспроможності швейних виробів, Григоренко І. В. (2018)
Яровий О. В. - Вибір оптимальних моделей безпілотних літальних апаратів та систем управління для виконання задач щодо моніторингу наземних об’єктів (2018)
Щербина Н. Ф. - Грецький етнос в Одесі: деякі аспекти історії та сучасного стану (2018)
Шпачинський І. Л. - Морально-етичні проблеми клонування людини, Печенюк Л. В. (2018)
Сабрі К. Н. - Інформаційно-іміджевий аспект гібридної війни (2018)
Сінкевич Є. Г. - Фінансування та система управління культурою в Сполучених Штатах Америки, Ільїка В. С. (2018)
Кіца М. О. - Інтернет як новий світ реклами: особливості комунікації, види, специфіка (2018)
Горбата Л. П. - Відкриті дані як інструмент інформаційної відкритості у діяльності органів публічної влади (2018)
Аленіна Н. Є. - Правове регулювання перевезень автомобільним транспортом в Україні (2018)
Артеменко Д. С. - Проблеми розмежування диверсії і тероризму (2018)
Асірян С. Р. - Вихід Великої Британії з Європейського Союзу: передумови, причини та наслідки, Мандрікова О. О. (2018)
Бігняк О. В. - Матеріальні і процесуальні аспекти захисту охоронюваних законом інтересів учасників корпоративних відносин (2018)
Загурський О. Б. - Особливості формування національної лісової політики України в парадигмі реформування екологічного законодавства, Бучковський А. П. (2018)
Івко А. І. - Реформа державного управління – основний євроінтеграційний крок (2018)
Климчук Н. І. - Вплив форми правління на статус уряду в зарубіжних країнах (2018)
Кошель В. В. - Особливості добровільної відмови: відмінність від схожих діянь особи, що підлягають кримінальній відповідальності та кримінальний проступок як вид можливого покарання, Псьота О. В. (2018)
Мельничук І. І. - Удосконалення системи виконання покарань в Україні на основі міжнародного досвіду (2018)
Соха С. С. - Відповідальність посадової особи як суб’єкта адміністративного права за надані зобов’язання і обіцянки (2018)
Фесан М. В. - Шляхи удосконалення діяльності кримінально-виконавчої інспекції щодо осіб, звільнених від відбування покарання (2018)
Фотул В. В. - Приватне обвинувачення: аналіз історичного розвитку та законодавства (2018)
Bihus M. M. - Problems and prospects of the development of export of goods and services production (2018)
Бурак І. О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління оборотними активами суб’єкта підприємницької діяльності, Гиршкан Р. Р. (2018)
Вудвуд В. В. - Проблеми фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств, Шанюк О. В. (2018)
Громова А. Є. - Особливості страхування фінансових ризиків в Україні, Яковенко К. А. (2018)
Касапова І. С. - Порівняльна характеристика обліку дебіторської заборгованості згідно П(С)БО та МСФЗ (2018)
Kyrychenko T. O. - The main features of social and economic development of Sumy region (2018)
Кисіль С. С. - Державне регулювання фінансового забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2018)
Корнєва Н. О. - Системний підхід до управління грошовими потоками підприємств, Барабан Т. В. (2018)
Ливдар М. В. - Модернізація міжбюджетних відносин в умовах фінансової децентралізації, Пелехата О. В., Івахів М. А. (2018)
Полянська А. С. - Дорожня карта формування компетенцій сучасного менеджера, Мажак А. П. (2018)
Пятниченко Є. А. - Стратегічне фінансове планування в системі завдань розвитку компанії, Свистун Л. А. (2018)
Роєва О. С. - Аналіз фінансового стану підприємств (2018)
Рудь І. Ю. - Особливості сучасного стану страхування життя в Україні, Соболенко В. В. (2018)
Сарбаш Л. Д. - Структура та особливості формування трудового потенціалу підприємства, Ганцура А. В. (2018)
Урбанович В. А. - Криптовалюта в Україні та в світі: стан, регулювання і перспективи розвитку, Яковишина Н. А. (2018)
Khodova Y. O. - Determination of priority directions for development of Ukraine's transport-logistics system: the European vector (2018)
Кондратьєв А. І. - До історії земельних володінь Новомлинського монастиря (2018)
Пилипенко О. Є. - Культурно-освітня та благодійна діяльність Ніжинського грецького братства у XVII – XIX ст. (2018)
Громакова Н. Ю. - Галичина як об’єкт модернізації імперського простору першої половини ХІХ ст. (2018)
Чуян І. Л. - Формування чеських поселень у підросійській Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Свистович С. М. - Використання українських есперантистів у міжнародних акціях компартійних органів у 1920-ті рр. (2018)
Журба М. А. - Селянський Інтернаціонал і громадські об’єднання України (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.) (2018)
Костюк Є. С. - Громадські об’єднання виробничої інтелігенції в УСРР: 20 – 30-ті рр. ХХ ст. (2018)
Вітенко З. Р. - Профспілки України у політичній системі "диктатури пролетаріату" (20 – 30-х рр. ХХ ст.) (2018)
Ролдугіна Я. О. - Роль спецслужб у насадженні більшовицького режиму в Україні (20 – 30-ті рр. ХХ ст.) (2018)
Бесараб О. Ю. - Поляки України у соціалістичному експерименті більшовиків (20 – 30-і рр. ХХ ст.) (2018)
Ахрамовський В. Е. - Повсякденне життя міської молоді України (20 – 30-ті роки ХХ ст.): історіографічний дискурс (2018)
Нікілєв О. Ф. - "Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 рр.": спроба етно-регіонального та соціально-демогра-фічного аналізу (на прикладі Дніпропетровської області) (2018)
Бедик Я. П. - Форми спротиву українського селянства політиці "хлібозаготівель" у 1930 – 1932 роках (2018)
Білан С. О. - Духовне життя українського селянства в умовах соціально-економічних експериментів та репресій передвоєнної доби (2018)
Жолоб М. П. - Репресії проти етноспільнот України в 1937 – 1938 рр. (2018)
Коляда І. А. - Роль Олександра Довженка – педагога у формуванні творчої особистості Миколи Вінграновського (2018)
Стьопул І. В. - Націоналістичнй рух опору в Центральній Україні у 1941 – 1943 рр. (на матеріалах слідчих справ Державного архіву Кіровоградської області) (2018)
Гальчинський В. Л. - Бойова та диверсійна діяльність Чернігівського об’єднаного партизанського з’єднання на Поліссі та Волині (березень – червень 1943 р.) (2018)
Кравченко Д. Ю. - Репатріація українських громадян в роки Другої світової війни та повоєнний період: господарсько-побутове облаштування на етапі прийому та розподілу (2018)
Сидорович О. С. - Особливості та стан забезпечення мешканців села продовольчими товарами в УРСР у другій половині ХХ ст. (2018)
Ющенко П. А. - Відзначення пам’ятних дат і історичних свят в незалежній Україні, як засіб переосмислення історії Києворуської державності (2018)
Доценко В. О. - Громадські організації Києва та Київської області у боротьбі за демократизацію та незалежність України в 1985 – 1991 рр. (2018)
Падалка С. С. - Проблема відносин власності і власника на селі в суспільній дискусії та сільськогосподарській практиці 1990 – 2000-х років (2018)
Клапчук С. М. - Проблеми українсько-російських відносин на сучасному етапі (2014 – 2018 рр.), Баскакова А. С. (2018)
Пилипчук Я. В. - Руси на Кавказі (середина Х ст. – середина ХІ ст.) (2018)
Яструб О. О. - Історичний аналіз готичного світогляду на прикладі французької та італійської готики (ХII – ХIII ст.) (2018)
Мацур Л. М. - Просвітницький абсолютизм в Австрійській імперії другої половини XVIII ст. у сучасній науковій історіографії (2018)
Песоцький М. М. - Місце Ілінденського повстання 1903 року у контексті національно-визвольного руху в Македонії (2018)
Севастьянов О. В. - Кримськотатарська еміграція з Криму у вітчизняній історіографії: дискусія на сторінках журналу "Крим" (друга половина 20-х рр. ХХ ст.) (2018)
Гайдай В. В. - Участь клерикальних громадських організацій та католицької церкви в суспільно-політичному житті міжвоєнної Польщі (1918 – 1939) (2018)
Римар І. В. - Вплив позиції Й. Сталіна на формування тактико-стратегічних моделей ІІІ Інтернаціоналу (1935-1943 рр.) (2018)
Трейтяк Д. В. - Плани та територіальні претензії СРСР щодо Фінляндії напередодні радянско-фінської війни 1939 – 1940 років (2018)
Гусєв В. І. - Політичні передумови створення єврейського національного осередку в Палестині (2018)
Конончук Ю. В. - Історичний дискурс становлення й еволюції музичної культури афроамериканців: блюзового та джазового музичних жанрів (2018)
Коваленко Н. П. - Перспективні підходи у діяльності наукової школи з розвитку теоретико-методологічних основ землеробства у Лівобережному Лісостепу України (ХІХ – початок ХХІ ст.) (2018)
Проців О. Р. - Розвиток кінологічної справи у Львові (сер. ХІХ –поч. ХХ ст.) (2018)
Аннєнкова Н. Г. - Формування Харківського осередку верстатобудівної промисловості України (1870-і – 1930-і роки) (2018)
Бей Н. О. - Історичні особливості виробництва автомобілів у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століть (2018)
Мельник В. В. - Науково-організаційні засади розвитку гусівництва в УРСР у другій половині ХХ століття (2018)
Орехівський В. Д. - Тенденції розвитку світового та національного ринку продукції органічного землеробства на початку ХХІ ст. (2018)
Оборонов Т. Ю. - Модель опору огороджуючих конструкцій будівлі з врахуванням сили вітру, Порядіна Д. С., Федорусь Г. О. (2018)
Oboronov T. Yu. - Determination of engine pump equipment state using taxonometric method, Fedorus H. O., Poriadina D. S. (2018)
Роїк І. В. - Обгрунтування вибору складу присадки комплексної дії до бензинів (2018)
Штефан Н. І. - Аналіз чисельних експериментів дослідження динаміки гідропружної системи при імпульсному зовнішньому навантаженні, Телестакова В. В. (2018)
Панфілова А. В. - Наростання надземної маси та формування врожайності зерна пшениці озимої в умовах Південного Степу України (2018)
Слюсар І. Т. - Агроекологічні аспекти способів поліпшення луків та пасовищ на осушуваних органогенних ґрунтах гумідной зони, Сербенюк В. О., Сербенюк Г. А. (2018)
Бугаевский К. А. - Рассмотрение ряда морфофункциональных значений у спортсменок юношеского возраста, занимающихся лёгкой атлетикой (2018)
Пивень А. Ф. - Исследование мотивации девушек 12-14 лет к занятиям физической культурой, Лэсык В. В. (2018)
Ждан В. М. - Вегетативна дисфункція при пролапсі мітрального клапана, Катеренчук О. І. (2018)
Москалюк О. П. - Післяопераційні ускладнення пахвинної алогерніопластики залежно від способу фіксації імплантата, Довгопола Т. С. (2018)
Мочалов Ю. О. - Дослідження безпечності стоматологічних пломбувальних матеріалів відповідно до вимог групи стандартів ISO 10993 (огляд літератури) (2018)
Неведомська Є. О. - Фізична реабілітація хворих на неврит лицевого нерва, Пендрак Я. В. (2018)
Омельницька Є. В. - Небезпеки у житті студентської молоді та шляхи їх уникнення, Долженкова О. В. (2018)
Грабовська І. М. - Феномен більшовизму в роботі Є. Маланюка "До проблеми большевизму" (2018)
Мендерецька Н. В. - Казимир Малевич: художник, новатор, педагог (2018)
Филиппова О. Н. - Тема города в творчестве К. Ф. Юона (1875-1958 год) (2018)
Филиппова О. Н. - Пейзаж в творчестве М. И. Лебедева (1811-1837 год) (2018)
Сіляк О. А. - Самоактуалізація як фактор подолання психологічних бар’єрів у студентів-психологів в процесі професійного навчання (2018)
Старовойт Т. П. - Психологічні чинники, які перешкоджають досягненню успішності у вивченні англійської мови студентами нелінгвістичних спеціальностей, Григоренко Т. О. (2018)
Назаренко Л. А. - Специфіка реалізації світоглядних позицій Д. Кременя в збірці "Елегія троянського вина": до питання вивчення літератури рідного краю в старших класах (2018)
Ніколащенко Ю. А. - Сленг як міжкультурна комунікативна компетенція при підготовці студентів-перекладачів (2018)
Бачинська Н. -В. - Особливості використання засобів фізичної реабілітації при захворюваннях вегетативної нервової системи, Заєрко В. В., Шуба В. О. (2018)
Бешок Т. В. - Діагностика рівнів сформованості медіаграмотності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2018)
Вінтюк Ю. В. - Дослідження пам’яті у навчальній роботі зі студентами-психологами (2018)
Roliak A. O. - Continuous professional development of teachers: European context of Ukrainian transformations, Semenyshyna I. V. (2018)
Рукасова С. О. - Дослідження впливу зорових ілюзій на створення костюму у процесі розробки нових моделей одягу, Павлюченко В. С. (2018)
Стародубцева Л. Г. - Можливості застосування кейс-методу у дистанційному навчанні англійській мові професійного спрямування (2018)
Швай Р. І. - Інноваційні процеси у сучасній освіті, Снятковскі М. (2018)
Авраменко С. М. - Поняття цивільно-правового договору як регулятору договірних відносин, Мирославський С. В. (2018)
Берник В. В. - Переваги та недоліки інституту процесуальної самостійності слідчого (2018)
Волошина Г. О. - Проблемні аспекти електронного суду як новели українського законодавства (2018)
Горіславська І. В. - Окремі питання правового регулювання майнових та особистих немайнових прав батьків і дітей, Дідух А. О. (2018)
Белова І. М. - Організація внутрішнього контролю діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу, Дідоренко Т. В. (2018)
Брожко О. О. - Аналіз інноваційно-інвестиційної привабливості підприємств сільгоспмашинобудування України та країн СНД, Тимошенко Н. Ю. (2018)
Герман І. В. - Напрямки організації та стимулювання розвитку туристичного бізнесу України (на прикладі діяльності ФОП) (2018)
Глєбова А. О. - Організація і управління туристичним потенціалом у Кам’янець-Подільському районі: екстремальний туризм, Зозуля А. В. (2018)
Глєбова А. О. - Управління туристичним потенціалом регіонів на основі формування туристичних дестинацій, Солодовник М. О. (2018)
Качула С. В. - Соціальні аспекти зміцнення місцевих бюджетів в умовах децентралізації, Малоок І. А., Проценко К. В. (2018)
Колосінська М. І. - Особливості поведінки споживачів на ринку електронної комерції в Україні, Солійчук А. О., Лахнюк В. В. (2018)
Кудлаєва Н. В. - Особливості облікового відображення операцій з давальницькою сировиною на борошномельних підприємствах, Погрібна С. П. (2018)
Кутідзе Л. С. - Оцінка тенденцій та визначення факторів розвитку регіонального ринку праці, Єськов К. О. (2018)
Піменова М. М. - Шляхи вдосконалення програми "Державний депозит", Фрейдін М. Ю. (2018)
Сальникова Т. В. - Розвиток іпотечного кредитування в контексті державної політики забезпечення населення житлом в Україні (2018)
Сябер Є. О. - Фактори формування прибутку підприємства (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Masupha L. P. - State financial assistance within Lesotho Maseru's small, medium and micro enterprises, Beharry-Ramraj A., Amolo J. (2017)
Matsiliza N. S. - Monitoring and evaluation of municipal planning (2017)
Shvets S. M. - Internal public debt and economic growth: the case study of Ukraine (2017)
Gentle P. - Were valuable art works an economic form of money during the German Third Reich Period and its aftermath?, Giliberti M. (2017)
Azer Binnatli - The problem of Western Marxism from K. Korsch’s point (2018)
Azer Binnatli - Marxism-Leninism and its implementation in practice from the Karl Korsch’s view (2018)
Суханов В. Ю. - Категоріальна будова діалектики – мета індуктивного методу в філософії науки (на прикладі психології) (2018)
Бублій І. О. - Засоби більшовицької пропаганди під час комунізації українського села (1919 р.) (2018)
Репета І. В. - Формування колективної пам’яті пограниччя: проблема ідентифікації (2018)
Стасюк О. Й. - Заходи режиму з підготовки виборів до ВР СРСР 9 лютого 1946 року в західних областях Української РСР та реакція населення (2018)
Ткач В. М. - Польська громада міста Тернополя у 1989–2018 роках: освіта, релігія та культурна діяльність (2018)
Мерлянова О. А. - Етнічна хореографічна культура Полісся, Пелипенко Є. О. (2018)
Плахотнюк О. А. - Проблематика розуміння природи афро-джаз-танцю (2018)
Романенкова Ю. В. - Эскизы к ювелирным изделиям как инструмент для анализа стилевых характеристик ювелирного искусства Северного Ренессанса и маньеризма (2018)
Задорожна О. В. - Феномен колекціонування. Фактори ціноутворення та матеріальна цінність артефактів (2018)
Bilenka Yu. O. - The brainstorming session as one of the effective interactive methods of teaching English, Kolomiets M. M. (2018)
Власюк І. В. - Мобільний телефон – невід’ємна новітня технологія навчання на заняттях іноземної мови (2018)
Гура А. М. - Інформаційно-комунікаційні технології в підготовці майбутніх учителів природничих спеціальностей (2018)
Добролюбова Н. В. - Професійна підготовка майбутніх педагогів-хореографів (2018)
Драч А. С. - Модель формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних комп’ютерних програм (2018)
Єрмак Н. В. - Формування текстотворчих умінь учнів 5-8 класів на основі лінгводидактичного аналізу (2018)
Жабенко О. В. - Практика професійного розвитку науково-педагогічних працівників у багатогалузевих університетах України (2018)
Железняк О. В. - Щодо готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до впровадження технологій гендерного виховання учнів (2018)
Жигунова В. О. - Структурна модель формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної інформації (2018)
Житницький А. О. - Вплив занять пауерліфтингом на здоровий спосіб життя та фізичну підготовленість старших підлітків (2018)
Іванюк Г. І. - Ідеї діяльнісного підходу Ф. Фребеля в українському дошкіллі: від минулого до сьогодення, Січкар А. Д. (2018)
Кравченко С. О. - Особливості методичної системи формування дослідницької компетентності майбутніх екологів (2018)
Леу С. О. - Особливості стандартизації ПОН Великої Британії: підсумкове оцінювання досягнень (2018)
Лях Г. Р. - Принципи загальнолюдського природного виховання Ж. -Ж. Руссо у контексті розбудови нової української школи, Данильченко Є. М. (2018)
Одеров А. М. - Наукові підходи до визначення сутності методичної та професійної компетентності майбутнього викладача (2018)
Шерудило А. В. - Психолого-педагогічні аспекти управління науково-дослідницькою діяльністю студентів педагогічних закладів вищої освіти, Зінченко О. В. (2018)
Ананьян Е. Л. - До проблеми перекладу "культурного компонента" тексту, Годунова Н. Б. (2018)
Гаврилова О. В. - Використання різних типів маніпулятивної гри у романі Джорджа Мартіна "Пісня льоду і полум'я" ("Гра престолів"), Тимченко М. С. (2018)
Глущенко О. В. - Природа дифтонгів та шляхи їх вивчення (2018)
Лєпухова Н. І. - Особливості відтворення концептосфери художнього твору при перекладі українською мовою (на матеріалі роману П. Зюскінда "Запахи. Історія одного вбивці") (2018)
Мазурик К. В. - Формування автобіографіки в українській літературі ХІІ–XVІІІ ст. (2018)
Шевченко М. Ю. - Системна характеристика процесу перекладу з іноземної мови, Бікезіна А. Д. (2018)
Якушко К. Г. - Особливості лексичного складу та частотності вживання англійських термінологічних сполук з морфемою aut (2018)
Шумихін С. А. - Напружений стан простору, послабленого системою кругових тріщин, Швандт М. А. (2018)
Гаур Т. А. - Перспективы создания малогабаритных топливных элементов для электротранспорта, Машин В. Н. (2018)
Дуднік А. С. - Систематизація вимірювальних приладів відповідно до методів вимірювання механічних величин та принципів їх виконання (2018)
Кублінська І. А. - Вітамінна активність порошку грибів Flammulina velutipes, Кравченко М. Ф., Лесишина Ю. О. (2018)
Бєлоусова Н. В. - Природно-ресурсний потенціал України як складова розвитку інклюзивного туризму (2018)
Хоцевич Н. Д. - Сучасний стан та рівень розвитку тваринництва у сільськогосподарських підприємствах Волинської області, Коцан Н. Н. (2018)
Варес Я. Я. - Вплив кофеїну на розвиток стресу: експериментальне дослідження, Юрчак М. Р., Масна З. З. (2018)
Гончарь М. А. - Язвенный колит у детей раннего возраста: симптомы и диагностика (клиническое наблюдение), Рига Е. А., Муратов Г. Р., Кихтенко Е. В., Орлова Н. В. (2018)
Грузинська І. М. - Програма цілеспрямованого формування творчої уяви старших дошкільників: зміст та аналіз ефективності (2018)
Козігора М. А. - Арт-терапія як засіб навчання і виховання учнів початкової школи (2018)
Козлова А. Г. - Психологічне супроводження кримінальних проваджень як ефективний метод забезпечення об’єктивного розслідування (2018)
Топоркова І. В. - Взаємозв’язки структурно-функціональних складових брехливості з особистісними рисами у чоловіків–злочинців та чоловіків з умовно-нормативною поведінкою (2018)
Цимбал С. В. - Психологічні основи іншомовної підготовки студентів ВНЗ (2018)
Слотюк Т. В. - Ідейно-тематичні особливості москвофільської преси у Східній Галичині (поч. ХХ ст.) (2018)
Sheremeta O. - Kultura informacji: kwestia ewolucji, Storozhenko L. (2018)
Боднар С. В. - Особливості касаційного провадження перегляду рішень адміністративного суду за винятковими обставинами, Кузьмін Д. Л., Кузьмін Дм. Л. (2018)
Слива Л. В. - Консультативна діяльність адвоката: поняття та особливості (2018)
Соломонюк О. Я. - Проблематика судової правотворчості в науковій літературі (2018)
Троян А. П. - Соціально-правова сутність адвокатури як інституту правозахисної діяльності (2018)
Ахновська І. О. - Підвищення ефективності сімейної освіти через створення банків часу (2018)
Варібрусова А. С. - Національний бренд як конкурентна перевага на глобальних ринках (2018)
Власова К. В. - Інституційний механізм інноваційного розвитку підприємств АПК України (2018)
Gaiduchok O. I. - Economic interdependence: national and international economic security (2018)
Демчишак Н. Б. - Роль економіки знань у побудові інноваційної моделі розвитку України, Жук Ю. І. (2018)
Єгорова О. М. - Методичні засади оцінки ефективності інвестиційної діяльності торговельного підприємства (2018)
Іванова Т. Г. - Забезпечення безпеки інформації у галузі банківської діяльності як елемент розвитку цифрової економіки в Україні (2018)
Райнова Л. Б. - Проблеми зниження податкового навантаження на працю в постсоціалістичних країнах ЄС (2018)
Savytska N. L. - Marketing study in the competitive positions of dairy industry enterprises, Chmil H. L., Redka M. V. (2018)
Собченко (Кінєва) Т. С. - Процеси відтворення в сільському господарстві, Шульга А. І. (2018)
Чмерук Г. Г. - Цифрова нерівність в Україні: аналіз та шляхи подолання, Краліч В. Р. (2018)
Шмалій Н. А. - Специфіка конкурентних відносин в аграрному секторі економіки України (2018)
Бондаренко О. С. - Тенденції функціонування фінансового ринку в економіці України (2018)
Тульчинський Р. В. - Фінансова децентралізація та її недоліки в умовах становлення нового регіоналізму в Україні (2018)
Лебеденко О. В. - Державне регулювання відтворення земельних ресурсів в аграрних підприємствах (2018)
Лівінський А. І. - Інноваційний розвиток підприємств тваринництва у контексті формування стратегії реновації (2018)
Валіулліна З. В. - Вплив технологічних змін на діяльність корпорацій в інформаційно-інституційному середовищі (2018)
Зоря О. П. - Методологічні засади формування інформації про доходи, витрати та фінансові результати звітних сегментів та її розкриття у фінансовій звітності банківської установи, Зуєва М. В. (2018)
Гусейнов М. М. - Современные проблемы аграрного сектора азербайджана (2018)
Байрамов Р. З. о. - Кредитная политика и ее значение для развития банка (2018)
Олійник А. С. - Державна фінансова підтримка розвитку фермерських господарств (2018)
Кисіль С. С. - Пріоритетні напрями покращення кредитного забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2018)
Давидова І. І. - Розвиток інституційних засад фінансової системи країни (2018)
Цюкало Л. В. - Аналіз видатків на деякі види соціального забезпечення військовослужбовців збройних сил України (2018)
Тихончук Л. Х. - Напрями державного регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій (2018)
Козаченко Ю. В. - Проведення структурних реформ як можливість досягнення стійкого економічного розвитку (2018)
Акімова Л. М. - Система оцінювання показників ефективності державного контролю за економічною діяльністю (2018)
Євсюков О. П. - Сучасні виклики соціально-економічній безпеці України та державні механізми їх визначення (2018)
Бойко А. О. - Законодавчо-інституційні засади формування та реалізації державної політики у сфері земельних відносин України (2018)
Тимошенко Т. О. - Міжнародний досвід розвитку державно-приватного партнерства в індустрії гостинності в рамках концепції сталого розвитку та можливості його використання в Україні (2018)
Лагунова І. А. - Публічне управління ризиками у сфері будівництва та експлуатації споруд: нормативно-правові засади (2018)
Шостак С. М. - Нормативно-правові аспекти державного управління інвестиційним процесом під час реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів (2018)
Гаваза А. О. - Актуальні питання навчання населення з протимінної безпеки як складова системи управління цивільною безпекою (2018)
Волошин С. І. - Інформаційне забезпечення державного регулювання земельних відносин в Україні (2018)
Джумеля В. В. - Пріоритетні напрями удосконалення державної політики протидії тіньовій економіці в Україні (2018)
Капштик О. В. - Аналіз нормативно-правового забезпечення державних механізмів стратегічних комунікації у секторі безпеки і оборони України (2018)
Валіулліна З. В. - Онтологічні підходи до діяльності корпорацій в зовнішньому інституційному середовищі (2018)
Євдокимов В. В. - Формалізація впливу політико-безпекових детермінантів на міграційну привабливість країни, Шиманська К. В. (2018)
Морозова С. А. - Інноваційна діяльність малих та середніх підприємств в ЕС: досвід для України (2018)
Циганкова Т. М. - Управління міжнародною конкурентоспроможністю країн: екологічний аспект (2018)
Ількова Н. В. - Макроекономічні аспекти функціонування інституту банкрутства (2018)
Кизим М. О. - Методичний підхід до оцінки ефективності функціонування малого і середнього підприємництва в України, Чечетова-Терашвілі Т. М. (2018)
Порохня В. М. - Узагальнена модель формування економічної поведінки домогосподарств в умовах економічної нестабільності, Іванов Р. В. (2018)
Процикевич А. І. - Недоліки державного регулювання розвитку інвестиційного процесу на ринку ІТ-послуг України (2018)
Рудика В. І. - Організаційно-економічний механізм розвитку виробництв рідкого моторного палива (2018)
Ярошенко І. В. - Шляхи подолання корупції в лісовій галузі України (2018)
Дорошенко Г. О. - Бюджетування грошових потоків як елемент механізму оцінки вартості акціонерних товариств (2018)
Лободіна З. М. - Бюджетне регулювання та перспективи його вдосконалення в контексті бюджетної децентралізації (2018)
Момот О. М. - Оцінювання відкритості банківської системи України до транснаціональної експансії банківського капіталу (2018)
Венгерова О. В. - Особливості запровадження внутрішнього маркетингу на підприємстві (2018)
Іванов С. В. - Kорпоративно-соціальна відповідальність і соціально-етичний маркетинг: проблема взаємодії в сфері бізнесу (2018)
Олесенко І. С. - Показники оцінки результативності управління платоспроможністю підприємства торгівлі (2018)
Стецько М. В. - Рейтинг підприємства як детермінанта прийняття рішень на ринку капіталів (2018)
Ромащенко К. М. - Основні методи ціноутворення на ринку освітніх послуг (2018)
Куриляк В. В. - Оцінка якості матеріалів бронежилетів в умовах ударних навантажень, Хорошилов О. М. (2018)
Эфендиев О. Я. - Устойчивость прямого стержня из пористого материала, один конец которого закреплен шарнирно, а другой жестко (2018)
Григорук Н. А. - Політичне становище Англії у XVIII ст. (2018)
Куцаєва Т. О. - Музейні колекції як ресурси архівного зберігання: актуальність міждисциплінарої дискусії, Ткачук К. О. (2018)
Бугаевский К. А. - Рассмотрение особенностей ряда репродуктивных показателей у спортсменок разных возрастных групп, занимающихся греблей на байдарках и каноэ (2018)
Гетманцев С. В. - Дистанционная скорость в гребле на байдарках у юношей, Богатырь В. Г. (2018)
Міщук Д. М. - Рейтингове оцінювання рівня фізичної підготовленості студентів НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" (2018)
Авер'янова Н. М. - Вплив мистецтва на процес консолідації українства постколоніального періоду (2018)
Іванішин Д. О. - Суспільно-світоглядні засади діяльності анархістських груп в Україні напередодні та під час Першої світової війни, Блоха Я. Є. (2018)
Клименко Р. В. - Трансгуманізм як політичне та соціальне явище сучасності (2018)
Мацьків В. В. - Переосмислення філософської рефлексії Бердяєва крізь призму аналітичного методу (2018)
Sobol T. V. - Competence approach in the formation of educational programs (by the example of the PhD program in philosophy) (2018)
Прокопович Л. В. - Исследование артистизма и театральности в спорте как в культурной практике (2018)
Филиппова О. Н. - Творчество С. С. Пименова (1784–1833), как одного из крупнейших мастеров русской скульптуры первой трети XIX века (2018)
Филиппова О. Н. - Творчество А. Г. Венецианова (1780–1847 гг.), как одного из наиболее значительных русских художников первой половины XIX века (2018)
Филиппова О. Н. - Творчество И. И. Теребенева – родоначальника жанра карикатуры в России (1780–1815 гг.) (2018)
Луговенко Т. Г. - Специфіка розвитку аматорських хореографічних колективів народного танцю у 40-80 рр. ХХ ст. (2018)
Мочалов Ю. О. - Дослідження фізико-механічних властивостей стоматологічного композиційного пломбувального матеріалу "Джен-Радіанс" (кваліфікаційні випробування згідно стандарту ISO 4049) (2018)
Піцул А. Г. - Перебіг ацетонемічного синдрому у дітей на тлі загострення патології системи травлення (кластерний аналіз), Гарабажіу І. І., Хільчевська В. С. (2018)
Русин В. В. - Оцінка успішності використання тунельних технік втручання з метою закриття рецесії ясен: аналіз даних клінічних досліджень, Колбаско Л. В., Гончарук-Хомин М. Ю. (2018)
Когут І. В. - Критерії сформованості професійно- педагогічної комунікативної компетентності майбутнього учителя (2018)
Пісоцький В. П. - Дослідження комунікативних якостей магістрантів-менеджерів, Горянська А. М. (2018)
Білевич Д. А. - Використання Kinetex prima advance knee CPM-тренажерів для розробки іммобілізаційної контрактури колінного суглоба, Глиняна О. О. (2018)
Веретенко І. М. - Формування компетентностей здобувачів загальної середньої освіти (соціально-педагогічний аспект) (2018)
Вінтюк Ю. В. - Дослідження мислення у навчальній роботі зі студентами-психологами (2018)
Гуменюк О. М. - Досвід професійної освіти і підготовки середнього стоматологічного персоналу у світовій практиці: зубний гігієніст (2018)
Slavinska N. V. - The effect of using educational games on the students’ achievement in English language (2018)
Тимченко Т. В. - Інформаційно-технологічне забезпечення навчального процесу у ЗВО та особливості його застосування (2018)
Shykun A. V. - Important trends of development and integration of education in the world (2018)
Марченко В. В. - Структурні особливості полікодового рекламного тексту, Нікитюк М. О. (2018)
Храбан Т. Є. - Образ українського військового в інтернет-мемах (2018)
Ципоренко Л. Д. - Міжкультурна складова процесу викладання італійської мови, Стасенко Є. А. (2018)
Шайнер І. І. - Засоби когезії як забезпечення цілісності лексико-семантичного простору твору (на матеріалі сучасних британських романів на військову тематику) (2018)
Шумило І. І. - Особливості перекладу галузевих текстів (2018)
Шачковська Л. С. - Вектор соціального розвитку села: стан та проблеми, Максимчук О. В. (2018)
Садівнича М. В. - Психологічні особливості відображення особистості публіциста в подорожніх нарисах (на прикладі "Forbes Україна") (2018)
Фомиця О. Л. - Дикторський голос у радіорекламі як засіб психоакустичного впливу на свідомість людини (2018)
Грабовська І. М. - Євростандарти та українська гендерна політика: точки перетину (2018)
Тимчук О. Л. - Корупція в сучасному світі: порівняльно-кримінологічний аналіз (2018)
Зиза О. О. - Заходи економічної політики: галузеві проблеми теплопостачання України крізь призму гармонізації відносин власності та інформаційної безпеки, Григоренко Р. О. (2018)
Колєдіна К. О. - Науково-методичні підходи до оцінки інноваційного розвитку промислових підприємств (2018)
Смага І. С. - Показники економічної оцінки орних земель в різні часові періоди (2018)
Телишевська Л. І. - Мотивація працівників в системі управління персоналом на підприємстві, Власенко Д. О. (2018)
Покиньчереда В. В. - Обліково-аналітичне забезпечення управління основними засобами підприємства (2018)
Овчарук В. В. - Концептуальна модель побудови та використання систем адміністрування в управлінні підприємствами (2018)
Крамаренко А. О. - Глобальні ринки для малого і середнього бізнесу (2018)
Казарян Г. Г. - Взаємозв'язок категоріального поля теорій інституційного регулювання та соціально-економічного забезпечення (2018)
Русин-Гриник Р. Р. - Сутність конкурентоспроможності підприємницьких структур, Тимняк З. С. (2018)
Мовсесян А. С. - Етапи регулювання ринку медичних виробів в європейському союзі (2018)
Ніколайчук Т. О. - Страхування посадових осіб служби державної охорони природно-заповідного фонду України як новий рівень менеджменту (2018)
Рошкевич В. Ф. - Фінансово-економічне регулювання розвитку переробних ланок лісового сектору регіону: інвестиційний аспект (2018)
Пірог С. В. - Ефективність птахівничих господарств (2018)
Ліщенко А. В. - Світовий досвід забезпечення економічної безпеки виробників молочної продукції (2018)
Васільцова О. В. - Екологічні аспекти функціонування хлібопекарських підприємств України (2018)
Акімова Л. М. - Методологічний базис державного управління забезпеченням економічної безпеки України (2018)
Близнюк А. С. - Світовий досвід функціонування державних механізмів регулювання розвитку рекреаційної сфери (2018)
Нонік В. В. - Векторна спрямованість трансформаційних змін у процесах функціонування суб'єктного складу механізму протидії корупції (2018)
Бойко А. О. - Характеристика та класифікація механізмів формування та реалізації державної політики у сфері земельних відносин України (2018)
Клименко І. М. - Соціальна відповідальність бізнесу як один з елементів євроінтеграційного поступу України (2018)
Капштик О. В. - Характеристика державних механізмів стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України (2018)
Любецька М. М. - Аналіз діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах (2018)
Ярмолинська І. В. - Нормативно-правове забезпечення державного управління в системі інституційного догляду та виховання дітей (2018)
Жайворонок О. І. - Вдосконалення механізму протидії інформаційному тероризму в Україні в загальнодержавній системі антикризового реагування (2018)
Білий Ю. М. - Загрози фінансовій безпеці України: смисловий простір державно-управлінського змісту та класифікація (2018)
Хитько М. М. - Управлінський вимір стратегічного планування в освіті (2018)
Колодій О. М. - Процес децентралізації: німецький досвід в українських реаліях (2018)
Балуєва О. В. - Інструменти реалізації державної політики відновлення та реінтеграції деокупованих та постраждалих від конфлікту територій, Келембет О. С. (2017)
Марова С. Ф. - Медична послуга як товар медичного ринку, Вовк С. М. (2017)
Костюк Г. В. - Особливості функціонування та антимонопольного регулювання ринку енергетичних ресурсів, Павленко І. А., Підкуйко О. О. (2017)
Лиховід Н. О. - Дослідження наслідків та ефектів міграційних процесів України (2017)
Орел М. Г. - Ідентифікація типу дестабілізації політичної системи, як передумова підготовки стратегічних рішень у сфері політичної безпеки (2017)
Гладченко А. Ю. - Завдання і функції державного управління економічною рівновагою в корпоративній сфері (2017)
Козловський Є. В. - Законодавче забезпечення туристичної діяльності в іноземних державах, Булгакова Н. В. (2017)
Друк В. В. - Сучасні наукові підходи щодо дослідження поняття "комунікація" в державному управлінні (2017)
Адамовська В. С. - Механізм державного регулювання економіки та вибір напряму економічної політики в сучасних умовах господарювання (2017)
Мохова Ю. Л. - Співвідношення централізації та децентралізації в структурній організації державного управління (2017)
Ортіна Г. В. - Кластеризація як напрям реалізації державної антикризової стратегії розвитку реального сектора економіки (2017)
Гнидюк Н. А. - Розвиток державної служби на засадах професійного навчання в напрямку євроінтеграції (2017)
Валюх А. М. - Характеристика організаційної системи державного управління збереженням природного капіталу України (2017)
Олексюк Л. В. - Законодавче регулювання ідентифікації фізичних та юридичних осіб в електронних урядуванні, демократії та комерції (2017)
Савранський Р. С. - Поняття та сутність припартійних молодіжних організацій (2017)
Звіздай О. В. - Наукові теорії походження місцевого самоврядування та сформовані на їх основі моделі (2017)
Адамов Д. В. - Результативність державних та ринкових регуляторів розвитку вітчизняного малого бізнесу України (2017)
Юхненко М. А. - Значення казначейської служби у розбудові інституту державного управління в Україні (2017)
Сивий Р. П. - Дефініція державної служби в країнах європейського союзу (2017)
Танцура Л. М. - Фармакогенетичне тестування як основа для вибору антиепілептичних препаратів при лікуванні фармакорезистентних епілепсій у дітей, Коляда О. К., Пилипець О. Ю., Танцура Є. О., Третьяков Д. В. (2018)
Абдряхімов Р. А. - Соціальна фрустрованість та особливості невротичного реагування у учасників бойових дій з травмою очей та частковою втратою зору (2018)
Гапонов К. Д. - Порівняльний аналіз вираженості проявів алкогольної залежності у осіб з різним психотравматичним досвідом та рівнем психосоціального стресу (2018)
Зільберблат Г. М. - Дослідження поведінки молоді Київської області щодо вживання психоактивних речовин, Соколова М. О., Калачевич О. О., Моїсеєнко Л. П. (2018)
Ісаков Р. І. - Порівняльний аналіз вираженості психосоціальної дезадаптації й афективної симптоматики у жінок, хворих на депресивні розлади різного ґенезу (2018)
Кушнір А. М. - Диференційовані реабілітаційні мішені у хворих на шизофренію, які скоїли суспільно небезпечні діяння проти життя особи (2018)
Марута Н. А. - Принципы реабилитации военнослужащих с различными вариантами посттравматического стрессового расстройства, Заворотный В. И. (2018)
Мінко О. І. - Індивідуально-психологічні особливості осіб з алкогольною залежністю та їх співзалежних родичів, які впливають на формування терапевтичного альянсу, Лісна Н. М., Маркозова Л. М. (2018)
Мухаровська І. Р. - Інтегративна медико-психологічна модель розвитку порушень комплаєнсу на прикладі пацієнтів з онкологічною патологією (2018)
Опря Є. В. - Сприйняття психічного та соматичного захворювань у свідомості хворих на шизофренію (2018)
Панько Т. В. - Особенности факторов психической травматизации и структуры клинических проявлений у внутренне перемещенных лиц, Семикина Е. Е., Явдак И. А. (2018)
Федченко В. Ю. - Порівняння суб'єктивної та об'єктивної оцінок стану пацієнтів з первинними депресивними розладами з метою обґрунтування терапевтичної тактики (2018)
Хаустов М. М. - Модель медико-психологічної підтримки студентів-медиків з порушеннями адаптації (2018)
Яворська Т. П. - Клініко-психологічний спектр та структура чинників стресового ризику у пацієнтів з цереброваскулярною патологією, Маркова М. В. (2018)
Волошин-Гапонов И. К. - Случаи из практики лечения пациентов с болезнью Вильсона — Коновалова, Волошина Н. П. (2018)
Василовский В. В. - Содержание протеинов в ликворе и сыворотке крови у больных с прогредиентными типами течения рассеянного склероза (2018)
Головач І. Ю. - Клінічні, фармакологічні та економічні переваги напроксену в лікуванні гострих і хронічних больових синдромів (2018)
Григорова И. А. - Некоторые маркеры дисметаболизма при рассеянном склерозе (2018)
Шкіряк А. А. - Лікувальна тактика у хворих із судомним синдромом в гострому періоді черепно-мозкової травми, Гончарук О. М., Комарницький С. В. (2018)
Юрьева Л. Н. - Оценка эффективности действия препарата Энтроп при лечении пациентов с астенией органического генеза, Дукельский А. А., Шустерман Т. И., Кокашинский В. А., Хохолев К. В. (2018)
Памяти Вадима Ивановича Реминяк 12.04.1941—24.04.2018 (2018)
Роїк М. В. - Огляд програмних засобів статистичного аналізу даних, Присяжнюк О. І., Денисюк В. О. (2017)
Ясинськa Н. А. - Передумови та наслідки фінансової поведінки й практики фізичних осіб (2017)
Криштанович М. Ф. - Роль поліції в системі забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання (2017)
Варламова С. І. - Екологічна безпека та сталий розвиток взаємозв’язок та взаємовплив, Варламова І. С. (2017)
Гуцаленко Л. В. - Аудиторський висновок чи звіт: дискусійні аспекти, Сидорук Я. В. (2017)
Галенко О. М. - Стратегічний аналіз як ключовий елемент стратегічного управління, Різва Л. А. (2017)
Верескун М. В. - Організаційна діагностика як фактор розвитку промислових підприємств, Захаров С. В. (2017)
Сазонець О. М. - Дослідження функціонування найуспішніших іт-компаній світу, Качан О. І. (2017)
Відоменко О. І. - Використання технічних засобів як складова системи економічної безпеки підприємства (2017)
Федоряк Р. М. - Вплив професійного розвитку на результати діяльності підприємства, Качанович М. Б. (2017)
Кім О. О. - Методологічні основи дослідження проблем економічної ефективності та розподілу доходів (2017)
Турський І. В. - Особливості впливу економіки знань на соціо-гуманітарний розвиток підприємництва регіонів (2017)
Козицька Г. В. - Розвиток маркетингових інтернет-досліджень в умовах глобалізації економічного простору, Сергєєв І. А. (2017)
Пєскова Н. В. - Інноваційна компонента економіки знань в Україні, Дзяд О. В. (2017)
Поляков М. В. - Управління знаннями у міжнародних компаніях: теоретико-методологічні засади, основні напрями та механізм (2017)
Андрющенко І. Є. - Податковий контроль в системі протидії ухиленню від оподаткування, Шаповал С. С. (2017)
Чирак І. М. - Механізм впливу монетарної політики на забезпечення довгострокової макроекономічної стабільності в Україні (2017)
Снігурська Л. П. - Оцінка активів з метою формування резервів під зменшення корисності за мсфз 9 "фінансові інструменти" (2017)
Семцов В. М. - Квінтесенція неспостережуваних економічних процесів (2017)
Александрова О. Ю. - Вдосконалення роботи харківської державної администрації за рахунок розширення функций її підрозділів, Сухорукова Т. Г. (2017)
Цюкало Л. В. - Соціальне забезпечення військовослужбовців збройних сил України та його суть (2017)
Безкровний М. Ф. - Еволюція розвитку сільськогосподарської інформаційно-консультаційної діяльності (2017)
Ладюк О. Д. - Проблеми забезпечення боргової безпеки України, Баранецька О. В. (2017)
Болотна О. В. - Аналіз методів формування лояльності споживачів на ринку харчових продуктів, Підлубна В. Р. (2017)
Фаріон М. М. - Особливості системи соціального захисту населення в Україні (2017)
Станкевич І. В. - Системно-кібернетична освітня модель управління діяльністю освітньої організації на основі функції корисності підвищення рівня якості (2017)
Роженко О. В. - Діагностика конкурентного потенціалу підприємств добувної промисловості (2017)
Сєвідова І. О. - Інструментальні механізми забезпечення комплексного дослідження економічних умов виробництва овочевої продукції (2017)
Сиволап Л. А. - Дослідження інвестиційної діяльніст промислових підприємств в Україні (2017)
Володіна В. О. - Тенденції розвитку українського ринку інноваційного продукту (2017)
Полєнніков М. О. - Еволюція поглядів формування державної стратегії соціально-орієнтованого економічного розвитку національної економіки (2017)
Олійник В. С. - Шляхи удосконалення внутрішнього контролю виплат працівникам у кримінально-виконавчих установах (2017)
Левкович О. В. - Інформаційні сигнали в економічних субсистемах (2017)
Зілінська А. С. - Теоретичні основи ефективного формування бюджетної політики України (2017)
Волошенюк І. Є. - Удосконалення бухгалтерського обліку розрахунків з податку на прибуток (2017)
Соловйова Н. В. - Класифікація доходів головних розпорядників бюджетних коштів як чинник підвищення ефективності управління діяльністю головних розпорядників бюджетних коштів (2017)
Цуркан М. Л. - Компетентнісний підхід в оцінці персоналу інтегрованого холдинга (2017)
Семененко Т. М. - Транснаціональні корпорації як провідна рушійна сила глобалізаційних процесів в сучасних кризових умовах (2017)
Литвиненко М. А. - Теоретичні аспекти селекції екстрасильних за якітю зерна генотипів пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.), Голуб Є. А. (2017)
Лінчевський А. А. - Пріоритети в селекції ячменю (Hordeum vulgare L.) для сучасних умов виробництва зерна в Україні, Легкун І. Б., Бабаш А. Б., Щербина З. В. (2017)
Бушулян О. В. - Екологічна пластичність та стабільність урожаю насіння нуту (Сicer arietinum L.) селекції Селекційно-генетичного інституту (2017)
Лазеба О. В. - Особливості реакції гібридів соняшнику (Helianthus annuus L.) на позакореневе підживлення мікродобривами в умовах лівобережної частини Лісостепу України, Шевніков М. Я. (2017)
Солоденко А. Є. - Добір за ДНК маркерами носіїв гена Pl ARG соняшнику (Helianthus annuus L.) для створення інбредних ліній, стійких до несправжньої борошнистої роси, Файт В. І., Христодорова К. М., Вареник Б. Ф. (2017)
Сауляк Н. И. - Эффективность генов устойчивости пшеницы (Triticum aestivum L.) к Puccinia graminis Pers. f. sp. tritici Erikss et Henn. в условиях Украины, Терновой К. П., Бабаянц О. В., Васильев А. А., Галаев А. В. (2017)
Тигова А. В. - Изменение окраски лепестков венчика и пыльников у льна масличного (Linum usitatissimum L.) c применением новых химических мутагенов, Сорока А. И., Дульнев П. Г. (2017)
Червоніс М. В. - Методи оцінки якості олії високоолеїнового соняшнику (Helianthus annuus L.), Рибалка О. І., Топораш І. Г. (2017)
Гаркович О. Л. - Біохімічні властивості інгібітору трипсину з насіння люцерни посівної (Medicago sativa L.), Крусір Г. В., Кузнєцова І. О., Мадані М. М., Панченко М. М. (2017)
Мулюкіна Н. А. - Еска винограду (Vitis L.) як об’єкт санітарного контролю в схемі сертифікації садивного матеріалу, Ковальова І. А., Чисніков В. С., Герецький Р. В. (2017)
Чеботарь Г. А. - Трансгеноз в создании засухоустойчивых сельскохозяйственных растений (обзор) (2017)
Волкова Н. Е. - До 130-річчя від дня народження М. І. Вавилова. Протистояння науки й антинауки, особистості та влади (2017)
Третяк А. М. - Землевпорядний процес при зміні цільового призначення земельних ділянок: стан та проблеми, Дорош Й. М., Лобунько Ю. В. (2018)
Третяк А. М. - Тенденції та наслідки земельної реформи в Україні у контексті якості життя і безпеки населення, Третяк В. М., Третяк Н. А. (2018)
Дорош О. С. - Ключова роль землеустрою у плануванні розвитку системи землекористувань у межах територіальних громад, Фоменко В. А., Мельник Д. М. (2018)
Стецюк М. П. - Управлінські пріоритети використання земельнихресурсів у контексті функціонування аеропортів та їх інфраструктури, Скрипник Л. Р. (2018)
Ковальчук І. П. - Аналіз та картографічне моделювання структури земельного фонду Горохівського району Волинської області, Павловська Т. С., Білецький Ю. В., Рудик О. В., Гашинська В. В. (2018)
Тихенко О. В. - Особливості формування багатоцільового кадастру в Україні (2018)
Бутенко Є. В. - Порівняльний аналіз ефективності функціонування геопорталів України та Європейського Союзу, Луцький В. Є. (2018)
Ковальчук І. П. - Атласне картографування вартості земель України, Ковальчук А. І. (2018)
Яремко Ю. І. - Теоретико-методологічні та практичні аспекти ефективності використання земельних ресурсів в Україні, Дудяк Н. В., Шикова Л. В. (2018)
Третяк А. М. - Правові та екологічні проблеми внутрішньої організації території землекористувань підприємств, установ, організацій і громадян в Україні, Третяк В. М., Дюміна К. О. (2018)
Назаренко В. А. - Сучасні виклики урбанізації – економічний погляд (2018)
Адамчук В. В. - Теоретичне та експериментальне обґрунтування комбінованого дводисково-анкерного сошника, Булгаков В. М., Головач І. В., Горобей В. П (2016)
Смільський В. В. - Фізичні аспекти поняття "твердість агроґрунту", Сидорчук О. В. (2016)
Жук А. Ф. - Способ и дисковые бороны для противоэрозионной обработки почвы (2016)
Васильковська К. В. - Визначення якості висіву насіння пневмомеханічним висівним апаратом з периферійним розташуванням комірок та інерційним видаленням зайвого насіння, Васильковський О. М., Петренко М. М. (2016)
Шейченко В. О. - Дослідження тягового опору голчастої борони, Хайліс Г. А., Шевчук В. В., Шевчук М. В. (2016)
Аулін В. В. - Напрями розвитку висівних систем, Черновол М. І., Панков А. О. (2016)
Прилуцкий А. Н. - Экспериментальные исследования процесса распределения зерновой смеси по периметру кольцевого пневмосепарирующего канала усовершенствованным дозирующе-питающим устройством, Степаненко С. П., Швидя В. А., Попадюк И. С. (2016)
Грицака О. М. - Особливості обмолоту зерна трибарабанною молотаркою (2016)
Кузьменко В. Ф. - Вплив параметрів вальців на подрібнення зерна кукурудзи в силосній масі, Ямпольський С. М., Максименко В. В. (2016)
Ігнатьєв Є. І. - Науково-технічне обґрунтування способів збирання гички цукрових буряків в сучасних умовах (2016)
Шевчук М. В. - Дослідження пристрою попереднього обмолоту зерна (2016)
Мельник О. В. - Аналіз конструкцій та спосіб пресування рослинної маси в брикети (2016)
Братішко В. В. - Вплив геометричних параметрів гвинта гранулятора кормів на потужність його приводу (2016)
Ткачук С. В. - Обґрунтування принципу дії проточного датчика витрат молока ємнісного типу, Ткач В. В. (2016)
Голуб Г. А. - Математична модель механічного змішування компонентів компостної суміші, Павленко С. І. (2016)
Лінник М. К. - Особливості робочого процесу ротаційного різального апарата з горизонтальною віссю обертан, Говоров О. Ф. (2016)
Павленко С. І. - Теоретичні дослідження процесу взаємодії лопаті робочого органу аератора з гноєкомпостною сумішшю (2016)
Герасимчук Ю. В. - Кінетика вологовмісту і відносної вологості повітряного середовища тваринницьких приміщень при застосуванні теплоутилізаторів вентиляційних викидів (2016)
Мироненко В. Г. - Структурно-функціональна схема технічної системи локального моніторингу електропровідних властивостей ґрунтового середовища, Броварець О. О. (2016)
Мироненко В. Г. - Формування бази вихідних даних для систем оперативного управління технологічними процесами рослинництва (2016)
Kolev Zhivko - Investigation the parameters of reversible laboratory heat pump installation in "cooling" working regime (2016)
Kolev Zhivko - Investigation the heat transfer coefficient of water-air convector (2016)
Калініченко Р. А. - Алгоритм параметричної ідентифікації аналітичного математичного опису динаміки низькотемпературного сушіння зернових матеріалів (2016)
Ліпунов М. І. - Стан вирощування зернових, зернобобових та олійних культур і аналіз факторів енергозбереження при їх сушінні, Берлінець М. М., Кразьба О. В. (2016)
Голуб Г. А. - Модель для визначення витрати дизельного біопалива МТА, Чуба В. В. (2016)
Сидорчук О. В. - База знань та етапи управління державними цільовими програмами розвитку технологічно- інтегрованих систем виробництва молочної продукції, Тригуба А. М. (2016)
Сидорчук Л. Л. - Статистичний аналіз технічних параметрів машин попереднього очищення зерна, Днесь В. І., Скібчик В. І. (2016)
Шейченко В. О. - Ефективність використання зернозбиральних комбайнів закордонного виробництва, Анеляк М. М., Кузьмич А. Я. (2016)
Котенко С. С. - Методичні особливості енергетичної оцінки технологій у сільському господарстві (2016)
Булгаков В. М. - Справжнє свято агроінженерії (2016)
Колесник Ю. І. - Показники уваги осіб з набутою короткозорістю слабкого та високого ступеню на фоні процесів гальмування, Шейко В. І. (2018)
Артим І. В. - Оцінка тектонічної тріщинуватості порід-колекторів за допомогою методу скінченних елементів (2018)
Boiko O. I. - Short-term load forecasting using milti liner regression based on artificial neural network, Su Hong Sheng (2018)
Dudnik A. S. - The role of technology of professional interaction of "Internet Things" when measuring mechanical quantities, Bondarenko Yu. V. (2018)
Жук О. В. - Явище стохастичного резонансу як основа для побудови нових пристроїв передачі даних в безпроводових сенсорних мережах, Байдур О. В., Ткаченко Д. В., Яровий О. В. (2018)
Марчевський В. М. - Картон з новим мінеральним наповнювачем, Телестакова В. В. (2018)
Тарнопольський А. В. - Деякі аспекти побудови інфраструктури геопросторових даних, Малашевський М. А., Тарнопольський Є. А., Паламар А. Ю. (2018)
Трембовецька Р. В. - Застосування MLP-метамоделей в задачах сурогатної оптимізації, Гальченко В. Я., Тичков В. В. (2018)
Швед М. П. - Обгрунтування використання шестеренного насосу при каскадній екструзії полімерів, Швед Д. М., Великоіваненко С. П. (2018)
Кочубей М. В. - Теоретичне обґрунтування організаційних і методичних основ впровадження олімпійської освіти в навчально-тренувальному процесі дітей 10-12 років (2018)
Кульчицький В. М. - Динаміка змін в ставленні студентів І-ІІ курсів до занять з фізичної культури (2018)
Павленкова О. В. - Вплив систем для домашнього відбілювання на резистентність емалі зубів (2018)
Шульга О. К. - Маркер загального стану здоров’я людини – вітамін "С", Петухова Т. А., Моісеєва Г. М., Рижих А. С. (2018)
Войцеховська О. В. - Проблема формування навчально-професійної мотивації студентів вищого навчального закладу (2018)
Грузинська І. М. - Особливості вияву емоційного інтелекту майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу (2018)
Грузинська І. М. - До проблеми діагностики розвитку творчої уяви дітей старшого дошкільного віку (2018)
Кузіна В. Д. - Сучасні підходи до розвитку конструктивного перфекціонізму та професійної ідентичності офіцера (2018)
Новікова Ж. М. - Психологічна адаптація та преадаптація студентів-першокурсників в умовах нестабільного світу (2018)
Федорченко С. В. - Рівень самооцінки як фактор ефективності управлінської діяльності керівника (2018)
Шевченко О. М. - Українська молодь у сфері освіти. Соціально-психологічний аспект (2018)
Яновська Т. А. - Особливості прояву девіантної поведінки у старших підлітків (2018)
Кисла Н. В. - Видовище в просторі музичних артефактів культури (2018)
Кисла Н. В. - Театральне видовище ХХ – ХХІ століття та специфіка його образного узагальнення (2018)
Кисла С. В. - Діалог етно- та поп-культури у музичному мистецтві ХХ – ХХІ століть (2018)
Гусарчук Т. В. - Особливості музичної інтерпретації канонічного тексту в останньому духовному концерті Артемія Веделя (2018)
Єсипок В. М. - Зародження та становлення новітньої форми кобзарського мистецтва – капели бандуристів, Іваниш А. А. (2018)
Єсипок В. М. - Кобзар чи бандурист: до питання дефініції термінів, Іваниш А. А. (2018)
Єсипок В. М. - Родина Пархоменків як представник Чернігівської школи українського кобзарства, Іваниш А. А. (2018)
Іваниш А. А. - Зіновій Штокалко – реформатор сучасного кобзарства, Єсипок В. М (2018)
Карпенко О. В. - Порівняльний аналіз основних теоретичних положень мистецтва класичного авангарду в українському живописі першої третини ХХ століття і актуального мистецтва України початку ХХІ століття (2018)
Климбус І. М. - Скрипковий цикл Богдана Шиптура з епіграфами із поезії Марійки Підгірянки для дітей (2018)
Корусь О. П. - Мала фарфорова пластика Олександра Трегубова, художника Баранівського фарфорового заводу та кераміста м. Слов'янськ (2018)
Марценюк Г. П. - Проблеми формування раціональної постановки мундштука та амбушура при грі на тромбоні (2018)
Опанасенко О. О. - Естрадний спів в сучасних театралізованих вокально-інструментальних жанрах, Гешко Н. С., Остапенко Л. В. (2018)
Перова Г. О. - Сучасні вимоги до викладання класичного танцю у вищих навчальних мистецьких закладах (2018)
Раденко Ю. В. - Синергія мовно-музичної інтонації актора та співака як шлях розкриття творчого задуму драматурга, Раденко Б. М. (2018)
Скоромний В. П. - Естрадний спів та його застосування в музичних кінострічках першої половини XX століття, Гаценко Г. С., Коваленко Є. В. (2018)
Хлопотова А. А. - Музичне мистецтво естради: до проблеми формування, Юрчук В. В., Войченко О. М. (2018)
Хоцяновська Л. Ф. - Хореографія як об’єкт вивчення дисципліни "Мистецтво балетмейстера" (2018)
Цугорко О. П. - Дослідження тридільної подільської народної ікони з колекції образотворчого мистецтва НМІУ, Форманюк Т. М. (2018)
Цюпа Н. П. - Актуальні питання виховання народної манери співу, Павлюченко П. Г. (2018)
Шнуренко Т. В. - Колористичні особливості традиційних сорочок Карпатського регіону (2018)
Венгринюк М. І. - Метафора як чинник формування геологічної терміносистеми, Васильєв О. О. (2018)
Верба Т. Ю. - Трансформація способів конструювання хронотопу в історичних повістях XXI століття (2018)
Гумений В. В. - Відтворення мовної картини світу при перекладі художнього тексту (2018)
Duban N. B. - Metaphorical mapping in Donald Trump's discourse (exemplified by his public addresses during the 2015-2016 presidential campaign in the USA) (2018)
Кочукова Н. І. - Контаміновані фразеологічні одиниці в мові ЗМІ (на матеріалі українських друкованих та електронних видань), Соломко А. Ю. (2018)
Kryzhanovska Ye. H. - The peculiarities of the translation English maritime terms into Ukrainian language (2018)
Мельник О. М. - Питомі виражальні засоби в сучасних українських перекладах, Гулик М. В. (2018)
Ніколенко О. В. - Прізвиська як соціокультурні символи (2018)
Тараненко К. В. - Комунікативний садизм як особливий тип вербальної агресії (2018)
Цуркан І. М. - Мариністичні образи в ліриці Олександра Олеся та європейських символістів (2018)
Бачинська Н. В. - Вивчення гендерної ідентифікації особистості студентів вузів 17-22 років, Забіяко Ю. О., Шуба В. О. (2018)
Бачієва Л. О. - Формування проектної культури майбутніх викладачів засобами "Студентського проектного офісу" (2018)
Білявець С. Я. - Концептуальні основи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін (2018)
Боровик Л. В. - Обгрунтування критеріїв сформованості психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Волинець Ю. О. - Формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до екологічного виховання дітей дошкільного віку, Стаднік Н. В. (2018)
Гермак О. Л. - Теоретические аспекты мониторинга качества профессиональных знаний будущих электромонтёров с применением электронных образовательных ресурсов (2018)
Дворник Ю. Ф. - Формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до цілісного формування музичності школярів, Коваль О. В. (2018)
Децюк Т. М. - Особливості позааудиторної роботи зі студентами в університетах США, Бушко Н. С. (2018)
Доценко Н. А. - Імплементація навчальних тренажерів в інформаційно-освітнє середовище (2018)
Коба М. М. - Патріотичне виховання курсантів у вищому навчальному закладі (2018)
Корольова Л. М. - Креативне освітнє середовище – шлях до успішної педагогічної діяльності майбутніх учителів початкових класів (2018)
Кравченко С. О. - Узагальнення сутності дефініції "дослідницька компетентність" (2018)
Курляк І. Є. - Етіологія, феноменологія, профілактика та терапія трудоголізму (на матеріалах Польщі) (2018)
Любінська О. І. - Структура професійної компетентності майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини (2018)
Маркова Є. Ю. - Практика викладання технічних дисциплін з використанням сучасних 3D технологій, Сушко В. Г., Шпігоцький Є. В. (2018)
Нос Л. С. - Особливості підготовки асистента вчителя інклюзивного класу в Канаді, Панчук Б. Б. (2018)
Побоча Т. Д. - Післядипломна педагогічна освіта як педагогічна система (2018)
Січкар А. Д. - Ідеї організації літнього дитячого майданчика у педагогічному доробку К. Толмачевської і А. Гендрихівської (перша третина XX століття), Потапенко Є. П. (2018)
Ткаченко О. М. - Історіографічно-джерелознавчий аспект дослідження мистецької освіти в колегіумах Лівобережної України (ХVIII – початок ХІХ століття) (2018)
Цимбаленко Я. С. - Методичні особливості технології релаксації у шкільному курсі географії, Покась Л. А. (2018)
Шерман М. І. - Можливості використання інтерактивних технологій у професійній підготовці майбутніх судноводіїв, Попова Г. В. (2018)
Шовкопляс О. М. - Управління інноваційною оздоровчою діяльністю в закладі дошкільної освіти (2018)
Штохман Л. М. - Деякі аспекти навчання іноземного усного мовлення (2018)
Коркач С. О. - Джерелознавчі та історіографічні аспекти переяславської шевченкіани (2018)
Коцур В. В. - Етнополітичні процеси в Україні 1990-х років: провісники гібридної війни і геополітичних змін (2018)
Орехівський В. Д. - Розвиток органічного землеробства в УРСР у контексті науково- організаційної діяльності Південного відділення ВАСГНІЛ (1969-1990) (2018)
Скороход О. В. - Періодичні видання як джерело в дослідженні ставлення населення до влади (на прикладі київських газет 1917-1918) (2018)
Коцур Л. М. - Втілення європейських цінностей в українських реаліях: практична складова (2018)
Теленко О. М. - Особливості розвитку невизнаної Республіки Абхазія (2018)
Санакоєва Н. Д. - Гіпнотично орієнтовані підходи у сучасному рекламному дискурсі, Закарлюка М. П. (2018)
Сиволапенко Т. Л. - Основні підходи до визначення поняття механізмів сервісно-орієнтованої держави (2018)
Голоядова Т. О. - Податкова політика України: сучасний стан та зміни (2018)
Мельничук Ю. І. - Застосування програм відновного правосуддя щодо злочинів скоєних неповнолітніми, Крук О. В. (2018)
Соіч О. В. - Правова природа та характерні особливості колективних суб'єктів права (2018)
Бугіль С. Я. - Ефективність функціонування місцевих бюджетів в умовах децентралізації публічних фінансів, Степанюк Л. І. (2018)
Гарбар Є. С. - Оцінка ефективності підходів мінімізації наслідків волатильності на фінансову стійкість банку (2018)
Давиденко Д. О. - Методичний підхід до оцінки показника ефективності фінансової послуги для здійснення операцій з житловою нерухомістю (2018)
Данік Н. В. - Теоретичні засади реалізації концепції життєвих циклів у практиці фінансового управління банком, Тютенко Ю. О. (2018)
Дяченко Ю. А. - Світовий ринок кукурудзи та місце України в ньому (2018)
Косова Т. Д. - Організація аудиту ефективності в системі зовнішнього державного фінансового контролю, Шевченко В. В. (2018)
Лимар В. В. - Фактори сприяння створенню та розвитку біокластерів (2018)
Матвіїшин Є. Г. - Витрати на оборону та державне оборонне замовлення: Україна у світі, Оцабрик І. І. (2018)
Мацієвич Т. О. - Фінансове забезпечення екологічної політики в зарубіжних країнах: досвід для України (2018)
Михайленко Н. О. - Мікроекономічні аспекти підвищення мотивації персоналу комерційного банку (2018)
Овчаренко Т. С. - Формування сучасної інноваційної інфраструктури для розвитку стартапів в Україні, Іноземцева К. В. (2018)
Ситник Н. С. - Сучасний стан розвитку торговельно-економічних вiдносин України з Європейським Союзом, Юркевич Г. I. (2018)
Сич О. А. - Сучасний стан та умови кредитування малого та середнього бізнесу в Україні, Волос І. І. (2018)
Соболєва Г. Г. - Інноваційні технології як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства (2018)
Солодовник Г. В. - Кількісний аналіз ризиків у інвестиційній діяльності, Безлюдня Г. Л. (2018)
Холявко Н. І. - Вища освіта Австрії: тенденції розвитку та комерціалізації досліджень, Баранець А. А. (2018)
Пасиешвили Т. М. - Личностная и ситуативная тревожность при сочетанном течении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и аутоиммунного тиреоидита у лиц молодого возраста, Заздравнов А. А. (2018)
Хамрабаева Ф. И. - Роль эмоциональных и вегетативных расстройств в хронизации язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (2018)
Щербиніна М. Б. - Пілотне дослідження поінформованості студентсько-викладацького контингенту щодо гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Гладун В. М., Борисова Ю. В. (2018)
Опарин А. А. - Роль тиреоидных гормонов в формировании моторно-секреторных нарушений у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с сопутствующим аутоиммунным тиреоидитом, Яранцева Н. А. (2018)
Міщук В. Г. - Базальний та постпрандіальний рівень греліну і характер харчової поведінки у хворих із синдромом подразненої кишки із запорами на тлі ожиріння різного ступеня, Григорук Г. В. (2018)
Харченко В. В. - Вибір гепатопротектора при мультиморбідних захворюваннях гепатобіліарної системи, Анохіна Г. А. (2018)
Звягинцева Т. Д. - Хронический запор: механизмы развития и тактика лечения, Шаргород И. И. (2018)
Соломенцева Т. А. - "Аденомак" — новые возможности в лечении заболеваний печени (2018)
Бондаренко О. А. - V Маастрихтский консенсус: персонифицированный подход к эрадикационной терапии с учетом региональных особенностей Украины, Агибалов А. Н. (2018)
Дорофеев А. Э. - Синдром раздраженной кишки в молодом возрасте: роль "Салофалька" в лечении, Руденко Н. Н., Жигаль Ю. В. (2018)
Звягинцева Т. Д. - Механизмы развития синдрома раздраженного кишечника и лечение абдоминальной боли в свете Римских критериев IV, Чернобай А. И. (2018)
Анохіна Г. А. - Синдром підвищеної кишкової проникності: акцент на мікробіоту (2018)
Журавльова Л. В. - Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба в осіб з метаболічним синдромом: особливості перебігу та сучасні підходи до лікування, Філоненко М. В. (2018)
Харченко Н. В. - Предраковые изменения слизистой оболочки желудка: междисциплинарный взгляд на проблему, Музыка С. В., Зак М. Ю. (2018)
Губергриц Н. Б. - Клиническое наблюдение ложноположительной реакции Вассермана при аутоиммунном гепатите в сочетании с антифосфолипидным синдромом, Беляева Н. В., Клочков А. Е., П Фоменко. Г., Ярошенко Л. А. (2018)
Журавльова Л. В. - Pідкісне судинне ураження товстої кишки, Цівенко О. І., Лахно О. В. (2018)
Бабак О. Я. - Роль пентраксину-3 та нових неінвазивних методів у діагностиці неалкогольного стеатогепатиту, Голенко Т. М. (2018)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Десятий український гастроентерологічний тиждень" (27 — 28 вересня 2018 року, Дніпро) (2018)
Умови публікації в журналі "Сучасна гастроентерологія" (2018)
Bondar V. - Modern discourse of the components of the methodological research in pedagogical system, Bozhok O. (2018)
Кулик О. - Допоміжні підходи до навчання в мовленнєвому розвитку учнів 5–9 класів у процесі вивчення словотвірної системи української мови (2018)
Batechko N. - Conceptual bases of adaptation of ukraine’s higher education to the standards of education quality of the european area (2018)
Дурдас А. - Розвиток університетської освіти франції: історичний аспект (2018)
Куземко Л. - Технології розвитку в педагогів здатностей до самопізнання і самовдосконалення, Мойсак О. (2018)
Каленик О. - Cтруктурно-змістова модель підготовки студентів-іноземців до навчання в університетах медико-біологічного профілю, Цареградська Т. (2018)
Лисенко О. - Удосконалення професійної компетентності викладачів як передумова якісної медичної освіти (2018)
Ткаченко Т. - Профілактика та корекція порушень постави учнів 1–4 класів на уроках фізичної культури (2018)
Ошуркевич Н. - Сучасні педагогічні технології формування природничо-екологічної компетентності дітей дошкільного віку (2018)
Ушаков А. - Виховання одухотвореного образу людини культури в інформаційну епоху (2018)
Бовт А. - Вплив художньо-естетичного виховання учнів на розвиток множинного інтелекту (2018)
Блажевич В. - Формування виконавських умінь учнів молодшого шкільного віку в процесі навчання гри на гітарі (2018)
Папушина В. - Експериментальне дослідження сформованості естетичної культури студентів (на прикладі вивчення зарубіжної літератури) (2018)
Стамбульська Т. - Культура мовлення особистості як історико-соціальне явище (2018)
Журавльова Л. - Проблеми взаємозв’язку мови й мислення у мовленнєвій діяльності молодших школярів з дисграфією (2018)
Пальчикова О. - Критерії та показники сформованості крос-культурної компетентності студентів-філологів (2018)
Гуляк О. - Іноземна мова як чинник професійної самореалізації студента (2018)
Вавіліна С. - Особливості викладання іноземних мов професійного спрямування в контексті інтегрованого навчання предмета і мови (clil) (2018)
Кульбашна Я. - Значення іншомовної комунікативної компетентності майбутнього лікаря та етапи її формування, Захарова В. (2018)
Середа І. - Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в контексті технологічного підходу (2018)
Михновецька І. - Дослідження рівня соціального розвитку дошкільників із синдромом дауна в умовах інклюзивної групи (2018)
Лещій Н. - Системний підхід до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми зі складними порушеннями розвитку (2018)
Сташук О. - Соціальний практикум як реабілітаційна складова інтеграції дітей дошкільного віку з особливими потребами в соціальне середовище (2018)
Титул, зміст (2018)
Лівінський А. І. - Особливості функціонування підприємств тваринництва в Україні та їх реноваційний розвиток (2018)
Гладченко А. Ю. - Визначення привабливості національних ринків товарів та послуг для діяльності корпорацій (2018)
Семцов В. М. - Неспостережувана економіка як фактор інституційної модернізації аграрної сфери України, Цуркан С. Ф. (2018)
Демчук Н. І. - Реінжиніринг — інноваційний інструмент перебудови управлінських рішень, Ткаченко Г. А. (2018)
Патика Н. І. - Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності сільського господарства України (2018)
Милованов Є. В. - Науково-освітні аспекти розвитку органічного виробництва (2018)
Чудовська В. А. - Інноваційно-інвестиційні аспекти державного регулювання розвитку екобезпечного землеробства (2018)
Сєвідова І. О. - Проблемні аспекти дослідження кон'юнктури сільськогосподарського ринку в Україні, Плигун С. В. (2018)
Зоря О. П. - Основні облікові оцінки та ефект змін в обліковій політиці ПАТ "МетаБанк", Газієва В. В. (2018)
Шмаров Д. М. - Регіональні пріоритети інвестиційного забезпечення переробно-харчових виробництв у контексті їх комплексного розвитку (2018)
Рошкевич В. Ф. - Диверсифікація джерел фінансово-кредитного забезпечення проектів модернізації і реконструкції виробничо-технічної бази підприємств природно-ресурсного сектора, Буйда К. В. (2018)
Предборський В. А. - Вихідна та центральна категорія теорії тінізації влади (2018)
Жихор О. Б. - Врахування особливостей інноваційного розвитку регіонів у регіональній політиці держави, Баранова В. В., Буркун І. Г. (2018)
Підгорний А. З. - Статистичне забезпечення управління об’єктами державної власності та інституційної підтримки національного виробника за рахунок державного замовлення (2018)
Шевчук С. В. - Митні інтереси держави: принципи забезпечення та критерії деталізації (2018)
Дорошенко В. М. - Актуальні аспекти розвитку інноваційних механізмів фінансування енергозбереження на основі моделі енергетичного контрактингу (2018)
Зарічна О. В. - Стратегічні вектори інноваційного розвитку транскордонного співробітництва (2018)
Васильчак С. В. - Мотиваційні процеси в агропідприємствах, Дубина М. П., Вівчарук О. М., Данило О. А. (2018)
Соломянюк Н. М. - Феномен маніпулятивного впливу реклами, Опульська Л. В. (2018)
Русіна Ю. О. - Інформаційна безпека як ключова складова фінансово–економічної безпеки підприємства, Ярмак А. І. (2018)
Колодійчук А. В. - Гідросферні екоризики впровадження ІКТ:класифікація та характеристика (2018)
Ткачук С. В. - Практичні підходи до формування якості послуг, Стеценко В. А., Стахурська С. А. Стахурський В. О. (2018)
Бодюк А. В. - Геолого–вартісні оцінки вивчення родовищ залізних руд (2018)
Грузіна І. А. - Соціально–економічний розвиток регіонів в умовах формування інформаційного ринку, Молодченко Т. Г. (2018)
Шабранська Н. І. - Технологія прогнозування основних показників економічного і соціального розвитку на рівні регіону (2018)
Габрель М. М. - Соціально–еколого–економічне здоров’я міста: діагностика стану та прогнозування розвитку, Хром’як Й. Я., Лисяк Н. М. (2018)
Содержание (2018)
Ковалев А. С. - Арнольд Маркович Косевич (1928–2006). К 90-летию со дня рождения, Богдан М. М. (2018)
Sulymenko O. R. - Bullets and droplets: Two-dimensional spin-wave solitons in modern magnonics (Review Article), Prokopenko O. V., Tyberkevych V. S., Slavin A. N., Serga A. A. (2018)
Галкина Е. Г. - Динамические солитоны в антиферромагнетиках (Обзор), Иванов Б. А. (2018)
Gaididei Yu. - Localization of magnon modes in a curved magnetic nanowire, Kravchuk V. P., Mertens F. G., Pylypovskyi O. V., Saxena Avadh, Sheka D. D., Volkov O. M. (2018)
Чаркина О. В. - Локализованные возбуждения и рассеяние спиновых волн в ферромагнитных цепочках, содержащих магнитные нанокластеры, Богдан М. М. (2018)
Борисов А. Б. - Малоамплитудные трехмерные структуры в магнетиках, Киселев В. В., Расковалов А. А. (2018)
Sonin E. B. - Motion of vortices in ferromagnetic spin-1 BEC (2018)
Ковалев А. С. - Взаимодействие магнитных вихрей с дефектами, Прилепский Я. Е. (2018)
Kosevich Yu. A. - Phase dynamics of discrete breathers periodically tunneling in weakly coupled nonlinear chains (2018)
Danieli C. - Compact discrete breathers on flat-band networks, Maluckov A., Flach S. (2018)
Нацик В. Д. - Компьютерное моделирование и аналитическое описание дефектов структуры в двумерных кристаллах ограниченных размеров: свободная граница, дислокации, краудионы, Смирнов С. Н., Белан В. И. (2018)
Engelbrecht Jü. - Soliton trains in dispersive media, Peets T., Tamm K. (2018)
Volkov S. N. - Understanding the mechanism of DNA threshold elongation (2018)
Пастур Л. А. - О баллистическом транспорте в каналах с отрицательным преломлением частиц, Славин В. В., Яновский А. В. (2018)
Скрипник Ю. В. - О возможности оценки положения порога подвижности для носителей заряда с использованием одночастичных средних, Локтев В. М. (2018)
Kivshar Yu. - Energy localization, Fano resonances, and nonlinear meta-optics (2018)
Maradudin A. A. - Features in the diffraction of a scalar plane wave from doubly-periodic Dirichlet and Neumann surfaces, Pérez-Chávez V., Jędrzejewski A., Simonsen I. (2018)
Rjelka M. - Nonlinear effects of micro-cracks on acoustic surface and wedge waves, Pupyrev P. D., Koehler B., Mayer A. P. (2018)
Гриценко И. А. - Рассеяние фононов на квантованных вихрях при квазиустойчивом ламинарном режиме течения сверхтекучего гелия, Дубчак Т. А., Михайленко К. А., Соколов С. С., Шешин Г. А. (2018)
Бирченко А. П. - Спиновая диффузия в 3Не, адсорбированном наноструктурным материалом МСМ-41, Михин Н. П., Рудавский Э. Я., Фисун Я. Ю. (2018)
Mumtaz M. - Dielectric properties of ferromagnetic Ni nanoparticles added (Cu0.5Tl0.5)Ba2Ca2Cu3O10−δ superconducting phase, Asghar M. A. (2018)
Борисов А. Б. - Прецессионные солитоны в полосовой доменной структуре, Киселев В. В., Расковалов А. А. (2018)
Zubov E. - Influence of replacement of Mn by Cr on magnetocaloric properties of quenched NiMn1–xCrxGe alloys, Nedelko N., Sivachenko A., Dyakonov K., Tyvanchuk Y., Marzec M., Valkov V., Bazela W., Slawska-Waniewska A., Dyakonov V. (2018)
Николаева А. - Термоэлектрическая эффективность фольг полуметаллических и полупроводниковых сплавов Bi1–xSbx, Конопко Л., Гергишан И., Рогацкий К., Стачовик П., Ежовски А., Шепелевич В., Прокошин В., Гусакова С. (2018)
Степаненко Д. И. - Коллективные моды в сильно анизотропных проводниках с многолистной поверхностью Ферми (2018)
Песчанский В. Г. - Осцилляции Шубникова–де Гааза в магнитосопротивлении слоистых проводников вблизи топологического перехода Лифшица, Карцовник М. В., Фуст C. (2018)
Berkutov I. B. - The overheating effects in germanium quantum well with two subbands occupied, Andrievskii V. V., Kolesnicheko Yu. A., Komnik Yu. F., Mironov O. A. (2018)
Korol A. M. - The energy spectra of the graphene-based quasi-periodic superlattice, Sokolenko A. I., Sokolenko I. V. (2018)
Долбин А. В. - Влияние на сорбцию водорода обработки холодной плазмой углеродных наноструктур, Винников Н. А., Есельсо В. Б., Гаврилко В. Г., Баснукаева Р. М., Хлыстюк М. В., Прохватилов А. И., Мелешко В. В., Резинкин О. Л., Резинкина М. М. (2018)
Ильинская О. А. - О новом механизме трения в наноэлектромеханических системах (2018)
Покутний С. И. - Оптическая спектроскопия экситона с пространственно разделенными электроном и дыркой в гетероструктуре Ge/Si с квантовыми точками германия (2018)
Моисеев А. Г. - Исследование однофотонного сверхизлучения в монокристаллической полупроводниковой пленке в режиме насыщения, Гринберг Я. С. (2018)
Ismayilov N. J. - Recombination and long-term relaxation of photoconductivity in р+–р–р– structures of CdxHg1–xTe (0.24 ≤ x ≤ 0.29), Rajabli A. A., Musayev M. A., Abbasov I. I. (2018)
Дробышев А. - ИК исследования термостимулированных структурно-фазовых трансформаций в криовакуумных конденсатах фреона 134а, Алдияров А., Нурмукан А., Соколов Д., Шинбаева А. (2018)
Константинов В. А. - Изохорная теплопроводность кристаллического 2-пропанола, Саган В. В., Карачевцева А. В. (2018)
Иванов А. Ю. - Структуры и инфракрасные спектры молекул 5-хлорурацила в низкотемпературных инертных матрицах Ar, Ne и композитных пленках с оксидом графена, Рубин Ю. В., Белоус Л. Ф., Карачевцев В. А. (2018)
Коваленко Е. Н. - Экситонный спектр поглощения тонких пленок тройных соединений в системе AgBr–PbBr2, Юнакова О. Н., Юнаков Н. Н. (2018)
Азaренков Н. A. - Влияние облучения электронами на рассеяние носителей заряда в монокристаллах YBa2Cu3O7−δ, Воеводин В. Н., Вовк Р. В., Хаджай Г. Я. (2018)
Бедарев В. А. - Особенности электронного парамагнитного резонанса в монокристалле ErAl3(BO3)4, Меренков Д. Н., Кобец М. И., Попережай С. Н., Гнатченко С. Л., Гудим И. А. (2018)
Камінський В. Ф. - Науково-методичні засади управління земельними ресурсами за адаптивного землевпорядкування, Шевченко І. П., Коломієць Л. П. (2016)
Бойко П. І. - Методичні підходи до визначення комплексного впливу основних складових системи землеробства на продуктивність агрофітоценозів і родючість ґрунту, Літвінов Д. В., Буслаєва Н. Г., Коваленко Н. П., Демиденко О. В., Шаповал І. С. (2016)
Камінський В. Ф. - Основні напрями наукового супроводу впровадження системи органічного землеробства в Україні, Корсун С. Г. (2016)
Ткаченко М. А. - Cтруктурно-агрегатний стан ясно-сірого лісового поверхнево-оглеєного ґрунту за різного використання, Гавришко О. С., Габриєль А. Й., Оліфір Ю. М. (2016)
Малієнко А. М. - Родючість грунту та баланс елементів живлення за використання як добрива стебел кукурудзи за тривалого беззмінного її вирощування, Тараріко Н. М., Зведенюк Т. Б., Любомський В. С. (2016)
Черенков А. В. - Трансформація показників родючості чорнозему типового за різних систем удобрення у сівозміні, Чабан В. І., Подобед О. Ю. (2016)
Дегодюк С. Е. - Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на зміни потенційної і ефективної родючості сірого лісового грунту, Літвінова О. А., Боднар Ю. Д. (2016)
Корсун С. Г. - Вплив систем удобрення на ємність фосфатів темно-сірого опідзоленого ґрунту, Давидюк Г. В., Юла В. М., Панасюк М. О. (2016)
Шевченко М. С. - Вологозабезпеченість посівів сільськогосподарських культур у сівозмінах Північного Степу, Лебідь Є. М., Льоринець Ф. А., Десятник Л. М. (2016)
Борко Ю. П. - Мікробний ценоз чорнозему типового за біологічної та інтенсивної систем землеробства, Патика М. В., Колодяжний О. Ю. (2016)
Малиновська І. М. - Угруповання мікроорганізмів сірого лісового ґрунту за вапнування і мінерального удобрення, Ткаченко М. А., Черниш О. О., Сорока О. П., Пипчук Н. М. (2016)
Сорока Ю. В. - Агроресурсний потенціал та обгрунтування доцільності зрошення Північно-центрального Степу України, Тараріко Ю. О., Сайдак Р. В. (2016)
Клименко І. І. - Продуктивність агроценозів вівса в умовах забруднення важкими металами сірого лісового грунту (2016)
Kurhak V. - Productivity of grassland in a changing climate, Bohovin A. (2016)
Слюсар І. Т. - Урожайність багаторічних травостоїв на осушуваних органогенних ґрунтах лісостепу, Сербенюк В. О., Гера О. М., Соляник О. П., Тарасенко О. А. (2016)
Сазонець О. М. - Цифрова трансформація промислової корпорації, Ковальчук Р. Р. (2018)
Гевко В. Л. - Організаційна культура підприємства та особливості і умови її зміни (2018)
Гладченко А. Ю. - Детермінанти діяльності корпорацій в когнітарно-аменсалістичній суспільно-економічній формації (2018)
Скіцько В. І. - Синергія цифрових технологій в логістичних системах (2018)
Купріянчик І. П. - Інституційний підхід до планування розвитку системи землекористувань територій територіальних громад, Мельник Д. М., Салюта В. А. (2018)
Шепель Т. П. - Роль і місце управлінської звітності в підвищенні ефективності функціонування підприємств (2018)
Шевчук С. В. - Оцінка провадження митної справи в Україні: міжнародний вимір (2018)
Кравець В. І. - Бюджетна політика соціально-економічного розвитку країни (2018)
Гаврилова Л. В. - Формування бюджету в країнах із розвинутою економікою (2018)
Миклуш Т. С. - Економічний механізм комплексного природокористування у Карпатському регіоні: методи та інструменти інвестиційного забезпечення (2018)
Насіров Мехді Фарман огли - Діагностика ресурсозабезпечення як визначального фактору прийняття рішення щодо реалізації екопроекту з ресайклінгу відходів пластика (2018)
Семененко Т. М. - Підвищення фінансової стійкості корпоративних структур автомобільного сектору: шляхи та напрями (2018)
Исмаилова Эсма Мустафа гызы - Основные направления обеспечения энергетической безопасности Азербайджана (2018)
Васильєва Н. В. - Податковий механізм забезпечення місцевого економічного розвитку територій в Україні (2018)
Бутник О. О. - Державне управління організацією фінансового контролю: аналіз зарубіжного досвіду для України (2018)
Козаченко Ю. В. - Запровадження критеріїв оцінювання якості надання публічних послуг (2018)
Акімова Л. М. - Напрями взаємоузгодження нормативно-правових актів щодо забезпечення економічної безпеки держави за соціальною та демографічною сферами національного господарства (2018)
Клименко Н. Г. - Державні колегіальні органи як суб'єкти державного регулювання діяльності недержавних інституцій у сфері національної безпеки (2018)
Козаченко Т. П. - Стратегічна екологічна оцінка в Україні: проблеми та перспективи (2018)
Євсюкова О. В. - Особливості формування системи моніторингу як елемента оцінювання механізмів сервісної діяльності органів публічної влади (2018)
Капштик О. В. - Поняття і сутність стратегічних комунікацій як засобу забезпечення національної безпеки (2018)
Бойко А. О. - Теоретичні основи та принципи державної політики у сфері земельних відносин в Україні (2018)
Ярмолинська І. В. - Сутність поняття системи інституційного догляду та виховання дітей в контексті державного управління (2018)
Бакай А. Є. - Платформа Україна — НАТО як механізм реформування системи медичного забезпечення в надзвичайних ситуаціях (2018)
Любецька М. М. - Актуальні питання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах (2018)
Сухенко В. В. - Політико-адміністративна система України: особливості розвитку, сучасні проблеми та перспективи (2018)
Жураківський Є. С. - Класифікація ризиків забезпечення економічної безпеки аграрної галузі України, Козловський С. В. (2017)
Синяєва Л. В. - Автоматизація обліку заробітної плати за допомогою програми "1С. Підприємство" конфігурації 2.0, Кондратюк О. В., Микульський В. С. (2017)
Хаджинова О. В. - Теоретичні засади управління витратами в системі забезпечення якості продукції підприємства (2017)
Баглюк Ю. Б. - Методика рейтингування кредитоспроможності та інвестиційної привабливості підприємств на основі системи FinScore, Баландіна К. М. (2017)
Бей Г. В. - Компетентнісні складові HR-менеджменту в контексті формування і розвитку поведінкової економіки (2017)
Буркіна Н. В. - Економічні та соціальні наслідки трудової еміграції в Україні, Сапун К. В. (2017)
Карпенко А. В. - Інтелектуальні активи: етимологія поняття та місце в національній інноваційній системі (2017)
Кримова М. О. - Суспільні соціально-економічні інтереси переходу України до економіки знань (2017)
Наумова М. А. - Статистичне оцінювання стану і розвитку ринку праці: аналіз світового досвіду (2017)
Попова Ю. - Логістичні підходи до управління запасами на підприємствах залізничного транспорту, Куценко І., Безклинський А. (2017)
Саїнський Д. А. - Особливості державної підтримки сільгосптоваровиробників, зокрема галузі хмелярства на сучасному етапі розвитку (2017)
Слоква М. Г. - Сегментація зарубіжних ринків: теоретико-методологічні аспекти (2017)
Шубалий О. М. - Особливості та перспективи розвитку галузей промислової переробки природних ресурсів у регіоні, Косінський П. М. (2017)
Синиченко А. В. - Стратегічні вектори організації управління в контексті підвищення успішності діяльності підприємства (2017)
Гринюк І. М. - Аналіз процесу управління грошовими коштами (2017)
Дейна А. Ю. - Статистичне моделювання обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів в Україні (2017)
Сомик О. М. - Освіта та професійна підготовка молоді як складові стратегії виходу з економічної кризи (2017)
Загірняк Д. М. - Реалізація коледжами і технікумами освітнього потенціалу: економічний аспект (2017)
Дороніна О. А. - Роль наукової діяльності студента у формуванні компетенцій сучасного фахівця в сфері економіки та управління (2017)
Середа Г. В. - Гейміфікація в менеджменті персоналу: зарубіжний та український досвід (2017)
Усік І. О. - Інвестиційні аспекти циклічності економічного розвитку (2017)
Іванов В. П. - Динаміка структурно-функціонального стану міокарда у пацієнтів із не Q-інфарктом міокарда через 3 та 6 місяців в залежності від проведення перкутанної ангіопластики, Щербак О. В., Масловський В. Ю., Щербак В. П. (2018)
Дутка Р. Я. - Патоґенетичні та клінічні особливості метаболічного синдрому ускладненого хронічною вінцевою(ішемічною) хворобою серця та цукровим діабетом ІІ типу, Вендзилович Ю. М., Чмир Н. В., Сандурська С. Ю., Коноварт О. В. (2018)
Грубник В. В. - Ефективність нової метаболічної операції при лікуванні цукрового діабету ІІ типу, Ільяшенко В. В., Медведєв О. В., Усенок С. О., Параняк М. Р., Грубник В. В. (2018)
Усенко О. Ю. - Ревізійні операції після рукавної резекції шлунка, Тодуров І. М., Перехрестенко О. В., Калашніков О. О., Косюхно С. В., Плегуца О. І., Потапов О. А., Щитов О. В., Марієвський І. В. (2018)
Футуйма Ю. М. - Особливості хірурґічної обробки та фіксації шкірного клаптя після малих ампутацій у хворих з синдромом стопи діабетика, Беденюк А. Д., Смачило І. І., Бурак А. Є., Павлишин А. В. (2018)
Діденко С. М. - Шляхи колатерального кровообігу при стенотично-оклюзійному ураженні стегново-підколінного та гомілково-стопового артерійного сеґменту у хворих із ішемічною формою синдрому діабетичної стопи (2018)
Амбарова Н. О. - Лектини зародків пшениці та насіння золотого дощу як селективні гістохімічні маркери структурних компонентів нирки щура, Луцик С. О. (2018)
Січкоріз О. Є. - Дослідження якості надання медичних послуг населенню Львівської, Волинської та Рівненської областей (2018)
Рудень В. В. - Проґностичні тенденції у стані захворюваності населення України гострим інфарктом міокарду на період до 2030 року, Тімченко Н. Ф., Ковальська І. М. (2018)
Яськів Г. І. - Вплив нітроксоліну на структуру мікробіоти піхви щурів при хронічному інгаляційному шляху поступлення (2018)
Луцик С. О. - Використання методів лектинової гістохімії для дослідження впливу дисбалансу тироїдних гормонів на орґанізм, Ященко А. М. (2018)
Іванов В. П. - Анемії в ракурсі проблеми хронічної серцевої недостатності: патоґенез і лабораторна діаґностика, Колесник М. О., Колесник О. М., Іванова Є. І. (2018)
До відома наших авторів (2018)
Ілляш Т. І. - Діагностичні проблеми нейробореліозу (2018)
Дубенко О. Е. - Тригеминально-автономные цефалгии (2018)
Копчак О. О. - Неврологічні вияви при порушенні функції щитоподібної та паращитоподібних залоз, Одінцова Т. А., Бачинська Н. Ю. (2018)
Макаров С. О. - Ураження нервової системи при системному червоному вовчаку: аспекти патогенезу, поширеність, погляди на класифікацію клінічних виявів (2018)
Черенько Т. М. - Прогностична модель мінімального обмеження в повсякденному житті у хворих з первинною артеріальною гіпертензією в гострий період ішемічного інсульту, Гелетюк Ю. Л. (2018)
Чіжикова М. Є. - Особливості когнітивних та емоційно-вольових виявів у хворих з больовими синдромами у відновний та резидуальний періоди інсульту, Коваленко О. Є. (2018)
Ткачишин О. В. - Ультразвукові параметри серця у хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену геморагічним інсультом, після раннього відновного періоду (2018)
Копчак О. О. - Характеристики когнітивних функцій у пацієнтів різного віку з дисциркуляторною енцефалопатією за наявності метаболічного синдрому, Бачинська Н. Ю. (2018)
Посохов М. Ф. - Клініко-неврологічні особливості та вміст нейроамінокислот у хворих із соматогенними типовими прозопалгіями, Лекомцева Є. В. (2018)
Лабунець І. Ф. - Можливості та перспективи використання токсичної купризонової моделі демієлінізації in vivo та in vitro в експериментальній і клінічній неврології (огляд літератури та власні дослідження) (2018)
Яценко К. В. - Дослідження впливу мікрополяризації на нервові клітини при моделюванні запального процесу in vitro, Лушнікова І. В., Скибо Г. Г. (2018)
Мальцев Д. В. - Клінічний випадок попереково-крижового мієліту HSV2-етіології у пацієнта з вибірковим дефіцитом природних кілерів, Горбенко В. Ю. (2018)
Третяк І. Б. - Ключові принципи в хірургії плечового сплетення з ушкодженням верхнього та середнього стовбурів за типом паралічу Дюшена — Ерба (2018)
Пулик О. Р. - Сучасний стан справ у клініці рухових розладів (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 13—14 квітня 2018 р.), Гирявець М. В. (2018)
Почему рассеянный склероз отнимает будущее у 20 тысяч украинцев? (2018)
Рекомендації щодо лікування пацієнтів з активним рецидивно-ремітивним розсіяним склерозом в Україні (2018)
Умови публікації в "Українському неврологічному журналі" (2018)
Аносєнкова С. В. - Обґрунтування тренінгової програми з профілактики та корекції фіксованих форм поведінки держслужбовців (2018)
Баклицька О. П. - Дослідження проблеми агресивності у студентів вищих навчальних закладів фізкультурно-спортивного профілю (2018)
Балахтар В. В. - Особливості професійного становлення особистості фахівця з соціальної роботи залежно від психологічного благополуччя (2018)
Близнюкова О. М. - Соціально-психологічні особливості процесу фасилітації розвитку особистості підлітків (2018)
Бобовська А. В. - Професійно-етичні норми соціальної роботи, Федорова О. В. (2018)
Богаєвська Н. М. - Психотерапія особистісних особливостей наркозалежних (2018)
Борисюк А. С. - Тренінг як засіб корекції агресивної поведінки підлітків (2018)
Бохонкова Ю. О. - Соціально-психологічні особливості впливу соціальних мереж на особистісний розвиток у студентському віці, Хунов Ю. А., Сербін Ю. В. (2018)
Боярин Л. В. - Соціально-психологічна специфіка комунікативної компетентності майбутніх фахівців медичної галузі, Завацький Ю. А., Смирнова О. О., Тоба М. В., Шаповалова В. А. (2018)
Бурлакова І. А. - Сім'я як базова компонента здоров'язберігаючого освітнього простору, Жидченко Г. С. (2018)
Варивод Д. С. - Взаємозв’язок між насильством та соціалізацією особистості, Завацький Ю. А. (2018)
Вітовська І. А. - Аналіз ціннісних орієнтації сучасної молоді, Журба М. А. (2018)
Волченко Л. П. - Соціально-психологічні особливості адаптації учнів, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, до нових умов життєдіяльності (2018)
Галян О. І. - Таксономія навчальних цілей у підготовці майбутніх педагогів до розвитку суб’єктності учнів, Галян І. М. (2018)
Гарькавець С. О. - Проблема соціальних конфліктів, психологічні наслідки та шляхи подолання, Полуектова К. О. (2018)
Гейко Є. В. - Психологічна підтримка жінок в період вагітності та після пологів (2018)
Гєтта О. М. - Здоров’я дітей та підлітків, що перебувають в умовах вимушеного переміщення, з позиції розвитку психосоматичних порушень, Ковальова О. В. (2018)
Горобець А. I. - Інноваційні підходи до управління соціальним закладом, Галімов Д. В., Ісакова О. Ю., Фрольченко І. Ю. (2018)
Драньова І. І. - Соціальний захист творчої молоді в сфері зайнятості, Добровольська Н. А. (2018)
Дятченко Д. О. - "Особистісне" та "ситуативне" в детермінації поведінки людини в ситуаціях реальної та потенційної небезпеки (2018)
Заболотна О. С. - Внутрішньособистісна конгруентість як критерій прийняття себе (2018)
Завацька Н. Є. - Психологічна допомога молоді при адаптаційних розладах та відхиленнях у поведінці, Ващенко І.В., Журба А.М., Завацький В.Ю., Жалковський І.В., Кочубєй І.В., Яцура А.Є. (2018)
Златова Л. С. - Психологічне здоров’я особистості: сучасні погляди українських науковців (2018)
Зубовський Д. С. - Структура прояву особистісного зростання учасників ато у посттравматичний період (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського