Orastean R. - Financial globalization – global imbalances – global financial crisis (2016)
Андрєєв П. - Еволюція внутрішнього державного фінансового контролю в Україні (2013)
Кулиев Р. - Стабильность финансовой системы Азербайджана в условиях мирового финансового кризиса (2013)
Белінська Я. - Інфляційні тенденції та стабільність національної грошової одиниці України, Биховченко В. (2013)
Дрозд Н. - Методичні засади визначення збитків, завданих державі, в контексті реалізації принципу відповідальності, Заєць Н., Красніков Д. (2013)
Курищук К. - Валютні ОВДП як інструмент внутрішніх державних запозичень (2013)
Тропіна В. - Роль соціального страхування у фінансуванні державних соціальних гарантій, Суховий Д. (2013)
Боровікова М. - Зростання державного боргу в післякризовий період та шляхи його стабілізації (2013)
Гудзинська Л. - Пріоритети фіскальних преференцій: оцінка стратегії вибору (2013)
Грищенко Т. - Податкове стимулювання пропозиції цінних паперів на фондовому ринку, Івахненко І. (2013)
Зайчикова В. - Фінансові інструменти політики стабілізації державних фінансів в зарубіжних країнах (2013)
Калач Г. - Суперечності формування моделі функціонально-цільового регулювання фондового ринку України (2013)
Катигробова О. - Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку України (2013)
Коляда Т. - Запровадження податку Тобіна на фінансово-кредитному ринку в умовах кризи довіри до банківської системи єврозони та зростання дефіциту державних фінансів, Прозоров Ю. (2013)
Романюк М. - Іпотечний ринок як засіб досягнення мети фінансової політики держави, Аманжаєв Д. (2013)
Свердан М. - Фінансова політика держави у сфері здійснення запозичень та управління боргом (2013)
Чеберяко О. - Актуальні проблеми в сфері формування та виконання місцевих бюджетів, Рябоконь О. (2013)
Шірінян Л. - Економічна сутність фінансового регулювання страхового ринку (2013)
Власенко М. - Формування банкоцентричної моделі фінансової системи в Україні (2013)
Дишлева А. - Балансування бюджету у контексті реалізації антикризової політики держави (2013)
Козенко А. - Етапи розвитку системи вертикального фінансового вирівнювання в Україні (2013)
Плєшакова Н. - Показники безпеки грошово-кредитного сектора як складова фінансової безпеки України (2013)
Вірченко В. - Еволюція підходів до класифікації об'єктів інтелектуальної власності (2013)
Дрозд Н. - Фонди суверенного добробуту як особливі міжнародні інвестори в умовах глобального фінансового спаду (2013)
Дука А. - Технологічна модернізація економіки у контексті теорії економічного розвитку й. Шумпетера (2013)
Жилінська О. - Інноваційна теорія Й. Шумпетера: сучасне звучання економічних ідей (2013)
Игнатюк А. - Эволюция теоретико-методологических подходов к исследованию отраслевых рынков (2013)
Ільїна Г. - Наука як детермінанта економічного розвитку в умовах інноваційних трансформацій суспільства (2013)
Корнілова І. - Регіональні інноваційні системи: сутність та підходи до структуризації, Білорус Т. (2013)
Мицюк С. - Конкурентоспроможність економіки України: аналіз основних чинників (2013)
Нестеренко О. - Вплив Австрійської суб'єктивно-психологічної школи на Українську економічну думку (2013)
Новікова І. - Вітчизняні реалії державного регулювання підприємництва в умовах мінливих інституційних бар'єрів, Алексеєва К. (2013)
Пашнюк Л. - Філантропія та спонсорство як складові соціальної відповідальності бізнесу (2013)
Пригара О. - Система маркетингової інформації у дослідженні привабливості міжнародних ринків (2013)
Рожко О. - Шляхи реформування позабюджетних цільових фондів соціального призначення в Україні (2013)
Силкіна Ю. - Активізація реструктуризаційних процесів в умовах кризового стану підприємств (2013)
Старостіна А. - Використання інтелектуальної власності науковців університету в рамках концепції відкритих інновацій: можливості та ризики для України, Кравченко В., Названова Л. (2013)
Степанова А. - Взаємозв'язок інноваційного фактору та економічного зростання в інноваційній теорії циклічного економічного розвитку Йозефа Шумпетера (2013)
Фірсова С. - Маркетингове забезпечення виведення власних торгових марок у ритейлі (2013)
Харламова А. - Инвестиционная безопасность как компонента экономической безопасности Украины (2013)
Жолобчук І. - Екологічний аудит в Україні проблеми та актуальність впровадження (2013)
Козенко А. - Застосування інструментів вертикального фінансового вирівнювання в Україні (2013)
Могилко Л. - Внутрішні державні облігації як інструмент фінансування бюджетного дефіциту України (2013)
Бажал Ю. - Шумпетерівська парадигма "статики" і "динаміки" економічної системи та її практичне значення (2013)
Єгоров І. - Процеси "творчої руйнації" та розвитку економіки у незалежній Україні, Лінчевська Н. (2013)
Гражевська Н. - Механізм саморозвитку економічних систем у концепції "творчого руйнування" Й. Шумпетера (2013)
Жилінська О. - Держава як активізатор розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності (2013)
Martinavičius J. - National wealth assessment and utilization in transition economies (2013)
Bajo-Rubio O. - Alternative strategies to reduce public deficits: the case of Spain, Gуmez-Plana A. (2013)
Bikas E. - Tax systems of the member states of the European union, Keliuotytė-Staniulėnienė G. (2013)
Алексеєнко Л. - Фінансовий потенціал злиттів і поглинань у процесах реструктуризації корпоративних структур, Стасик О. (2013)
Кравченко М. - Инновационная парадигма Й. Шумпетера и принципы реорганизации экономичной системы, Шергелашвили Е. (2013)
Зухба О. - Інноваційні ефекти діяльності домогосподарства (2013)
Домбровський О. - Інноваційна сутність і зміст категорії "цивілізаційний хронотоп" (2013)
Крупка І. - Фінансові інновації у забезпеченні розвитку фінансового ринку та національної економіки в умовах глобалізації (2013)
Цуркан А. - Моделирование инновационной деятельности как основа для формирования эффективной инновационной политики государства, Красовская О. (2013)
Чеберкус Д. - Дослідницький податковий кредит як інструмент державного регулювання розвитку інноваційного підприємництва (2013)
Анісімова Л. - Сучасне розуміння поняття "організаційних інновацій" у контексті дослідження систем менеджменту якості, Балан В. (2013)
Кухта П. - Перспективи структурної перебудови економіки України (2013)
Овчаренко Т. - Особливості розуміння інвестиційного процесу основоположником класичної теорії А. Смітом (2013)
Святненко В. - Актулізація ідей Й. А. Шумпетера у сучасному менеджменті інноваційної діяльності (2013)
Нетреба І. - Впровадження системи інформаційної підтримки інноваційної діяльності на підприємстві (2013)
Ситницький М. - Франчайзинг у сфері культури (2013)
Маслюківська А. - Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: від класичного визначення поняття "інновація" до сучасного розуміння інноваційних ідей (2013)
Вікулова А. - Аспекти державного регулювання комерціалізації інтелектуальної власності (2013)
Прилуцька І. - Ринок технологій як невід'ємна складова розвитку інноваційного підприємництва в Україні (2013)
Чулак О. - Особливості інноваційного процесу на підприємствах фармацевтичного ринку України (2013)
Інформаційний лист (1999)
Summary (1999)
Костенко Л. - Використання Internet у бібліотек (1999)
Малолєтова Н. - Книгообмін НБУВ з бібліотеками ФРН: історичний досвід, сучасний стан та його перспективи (1999)
Тимошенко І. - Діяльність Кабінету по вивченню книги і читача в УНЦІК (1926-1931) (1999)
Ціборовська-Римарович І. - Щодо колекції Ф. Мікошевського НБУВ (вдання друкарень, що діяли в українських землях у XVI – XVIII ст.) (1999)
Корнєєва Г. - Друкована українська книга та преса для дітей у Галичині (кінець XIX – перша пол. XX ст.) (1999)
Лук'яненко О. - Репертуар і методи популяризації польської літератури (1999)
Бобришева І. - Валерія Шульгіна і висока нота її життя (1999)
Приліпко Т. - Людмила Ястремська, Лук'яненко М. (1999)
Артамонова С. - Бібліограф Олена Шинкаренко (1999)
Медведєва Є. - До джерел інформації (1999)
Монолатій І. - Загадка Якуба Оренштайна (1999)
Добко Т. - Міжнародний науковий конгрес: "125 років НТШ" (1999)
Солонська Н. - Новий академічний журнал (1999)
Геєць В. - Видатна наукова праця в галузі історичної україністики (1999)
Ясь О. - Національні традиції та історіографічна спадщина (1999)
Тюрменко І. - Критичні завваги щодо створення бібліографії Івана Огієнка (1999)
Шабашна Н. - Книгознавчі аспекти в "Історії української культури" (1999)
Вихідні дані (1999)
Базилевич В. - Современная экономическая теория: в поисках новой парадигмы (2013)
Айнабек К. - Методология оптимизации региональной экономики (2013)
Белокрылова О. - Эвристические возможности институционализма в исследовании взаимодействий экономических субъектов, Белокрылов К. (2013)
Вірченко В. - Історія розвитку теоретичних уявлень про зміст та джерела права інтелектуальної власності (2013)
Вітренко А. - Особливість сучасної рекламної інформації та її значення в умовах нової ринкової економіки (2013)
Гайдай Т. - Методологічний аналіз зрушень парадигмальної структури сучасної економічної теорії (2013)
Гражевська Н. - Методологічні орієнтири синергетичного підходу в економічних дослідженнях (2013)
Залєвська-Шишак А. - Особливості відтворення суспільних благ в трансформаційній економіці (2013)
Зухба Д. - Специфіка методології дослідження вартості в інноваційній економіці (2013)
Игнатюк А. - Зарождение и развитие теории отраслевых рынков (2013)
Катигробова О. - Розвиток теорії інновацій в контексті інституціоналізму (2013)
Клюкин П. - Развитие теории хозяйственного кругооборота в ХХ веке и ее современные перспективы (2013)
Красота О. - Соціальний аспект економічних явищ – майбутнє економічної науки (2013)
Мандибура В. - Ідеологеми сучасного концептуально-методологічного "оновлення" економічної теорії (2013)
Нестеренко О. - Теория спонтанного порядка Ф. Фон Хайека (2013)
Осецький В. - Пріоритетні напрямки державного регулювання аграрного ринку, Прилуцький А. (2013)
Прушківська Е. - Роль знань у формуванні постіндустріального суспільства: національний аспект (2013)
Радіонова І. - Теорія фінансової нестабільності у інструментарії сучасної макроекономіки (2013)
Тарасевич В. - Фундаментальная экономическая наука ХХІ века: ориентиры и векторы перемен (2013)
Солонська Н. - Олександру Пушкіну - 200 (1999)
Summary (1999)
Сорока М. - Система реферування українських наукових видань (основні концептуальні положення) (1999)
Христова Н. - До питання формування системи каталогів у державних архівах та рукописних підрозділах бібліотек України (1999)
Коротко (1999)
Шульгіна В. - Олександр Дзбанівський - фундатор Музичного відділу НБУВ (до 70-річчя відділу), Бобришева І. (1999)
Коцирій Л. - Бібліографічна діяльність С. І. Пономарьова в галузі релігієзнавства (1999)
Хімчук О. - Забезпечення інформаційних потреб учнів-старшокласників у бібліотеках ліцеїв, гімназій (1999)
Артамонова С. - Нове і традиційне (бібліотечно-інформаційне обслуговування в ДНАББ), Данилова Н. (1999)
Циганкова Л. - З буднів бібліотек Кіровоградщини (1999)
Башун О. - Маркетинговий підхід до комплектування фондів бібліотек (1999)
Хіміч Я. - Нотатки бібліотечного психолога (1999)
Фоменко Д. - Кілька портретів М. І. Костомарова (з фондів НБУВ) (1999)
Кривенко М. - Міцкевичіана в рідкісних виданнях ЛДОУНБ (1999)
Донець О. - Колекція лубків 20-х років (з фондів НБУВ) (1999)
"Дніпру" - 80 (1999)
Рева Л. - 45 років з бібліографією (1999)
Войцехівська І. - Бібліометричний аналіз наукової творчості академіка В. С. Іконникова (1999)
Яцина О. - Українська дореволюційна книжка в дзеркалі національної преси (1907-1914) (1999)
Енциклопедія історії Української Церкви (1999)
Глазунова Л. - Перший україномовний термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики (1999)
Глибицька С. - Треті читання пам'яті К. І. Рубинського (1999)
Ковальчук Г. - Нове факсимільне видання рукопису М. Коперника (1999)
Стрішенець Н. - Делегація Китайської академії суспільних наук у НБУВ (1999)
Вихідні дані (1999)
Онищук Г. І. - Критерії формування програм модернізації житлового фонду країни в сучасних економічних умовах (2011)
Вавуло Н. М. - Предложения по развитию отрасли ЖКХ, Харьковский А.Е., Зарипов Р. Ф., Рогачевский О. Л. (2011)
Климова С. С. - Строительство путепровода в г.Луганске, Ржевская Н. Б., Чепрасов Л. Р. (2011)
Рекута О. С. - Реставрація фонтану на Фонтанної площі в Центральному парку ім.Горького у м.Вінниці, Сокольвак Г. Ф. (2011)
Шевченко Т. М. - Вирішення проблем виходу комунальної теплоенергетики м.Марганца з кризового стану (2011)
Глебушкина Л. В. - Особенности формирования системы обслуживания при реконструкции городов Восточной Сибири (2011)
Кадомська М. А. - Фрагмент "вулиці музеїв". Міська садиба по вул.Терещенківській,17 у Києві (2011)
Мокроусова О. Г. - Житловий будинок Харчоторгу по вулиці О.Гончара,55 у Києві - маловідома пам'ятка доби радянського ретроспективізму, Скібіцька Т. В. (2011)
Крівєльов Л. І. - За крок до відродження, за крок до руйнування, Волкова С. Г. (2011)
Проноза Л. Д. - Дослідження технічного стану балконів житлового будинку, Біляченко Р. В., Середюк А. В., Мукасєєва Н. В. (2011)
Васильківська І. С. - Дослідження технічного стану несучих конструкцій нульового циклу, Рудницька О. С., Матвійчук І. С., Мукасєєва Н. В. (2011)
Крищишин В. М. - Реконструкція з добудовою студентського гуртожитку хостельного типу на вул.Золотій,4 у м.Львові, Овчинников М. Р., Глуховецька Л. Д., Левчич В. В. (2011)
Лобзіна О. М. - Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт в житловому будинку на вул.Івана Франка,114 у м.Львові, Степанюк Л. С. (2011)
Лобзіна О. М. - Досвід ліквідації аварійного стану стрічкових фундаментів, Лобзін М. В., Гладишев Г. М. (2011)
Ушканов А. П. - Прошлое, настоящее и будущее Одесского горсовета - бывшей "Старой биржи", Федорова Т. Н. (2011)
Режеп В. Е. - Спорные вопросы реконструкции исторических зданий (2011)
Рекута О. С. - Пристосування житлових приміщень під офіс з влаштуванням мансардного поверху, Сокольвак Г. Ф. (2011)
Смоляр В. Б. - Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера (2011)
Книрик Ф.І. - Проектування реконструкції малоповерхового гуртожитку, Стаковський Г. Д., Бут Л. В., Горошко В. П., Богданова Т. В., Король Г. І. (2011)
Агеева Г. Н. - Сравнение флористических мотивов в рисунках балконных ограждений зданий - представителей стиля модерн, Кривелев О. С. (2011)
Васильченко Г. М. - Натурные исследования в воздушной прослойке фасадной системы Marmarok (2011)
Красовский Л. Т. - О дополнительных требованиях по обеспечению тепловой эффективности зданий в сейсмических районах (2011)
Сай В. І. - Теплоефективні матеріали для будівництва та реконструкції (2011)
Карпенко О. А. - Аналіз досліджень в області надійності залізобетонних елементів з високоміцного бетону (2011)
Варшавец П. Г. - Аксессуары кирпичной кладки, Оганян Ю. Н. (2011)
Вишневский А. И. - Контроль стоимости строительных работ с применением современных программных продкутов, Наумова Е. Г. (2011)
Нормативно-правове забезпечення (2011)
Нові комп'ютерні засоби та технології інформатизації (2011)
Розроблення схем та проектних рішень массового застовування (2011)
Авторський показчик (2011)
Мазур І. - Комерціалізація наукових розробок як фактор конкурентного розвитку підприємництва (2013)
Молдаван Л. - Конкурентний розвиток малого і середнього підприємництва у сільському господарстві: проблеми і шляхи вирішення (2013)
Варналій З. - Стан, проблеми та перспективи податкового стимулювання суб'єктів підприємництва в умовах дії податкового кодексу України, Панасюк О. (2013)
Галушка З. - Феномен соціального підприємництва: поняття та перспективи розвитку в Україні (2013)
Зянько В. - Матеріальні передумови розвитку інноваційного підприємництва (2013)
Прудський В. - Глобальний перехід до інноваційної моделі господарського розвитку і формування постіндустріального менеджменту (2013)
Сизоненко В. - Еволюція підприємництва в контексті інституціональної теорії (2013)
Власова Т. - Підвищення кваліфікації персоналу як складова соціальної відповідальності бізнесу (2013)
Якобчук В. - Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку підприємництва в аграрній сфері (2013)
Попович М. - Засади становлення вітчизняного інноваційно-інвестиційного підприємництва: взаємодія задля розвитку (2013)
Ляшенко О. - Дослідження соціальної відповідальності бізнесу в розрізі проблеми розвитку енергоефективних технологій, Лавренчук В. (2013)
Буркальцева Д. - Інституціональний інструментарій гарантування економічної безпеки держави в контексті розвитку підприємництва України (2013)
Залєвська-Шишак А. - Інституційне забезпечення підприємницької діяльності в умовах трансформації відносин власності в Україні (2013)
Кириленко Л. - Формування інноваційно-інвестиційної моделі підприємництва в Україні, Євтушевська О. (2013)
Богуславський О. - Морально-ціннісні аспекти сучасних досліджень розвитку підприємництва, Ігнатович Н. (2013)
Гура В. - Участь у бізнес-клубах як шлях зменшення ризиків для підприємництва, Кот Л. (2013)
David A. Jones - Aligning The Abacus Beads: China's New European Economic Presence (2013)
Піменова О. - Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як чинник конкурентного господарювання малих і середніх господарств в Україні (2013)
Жмудська І. - Формування конкурентних переваг транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації (2013)
Чімишенко С. - Диверсифікація джерел житлового забезпечення військовослужбовців (2013)
Bazylevych V. - Climate Change in Kyiv: Ways to Counter act and Minimize Negative Effects, Kupalova G. (2013)
Babirad-Lazunin V. - Development of the Customs Statistics in Ukraine: Historical Aspects (2013)
Balcerowicz-Szkutnik M. - The Comparative Analysis of the Labor Market Indicators in a Selected Group of EU Countries (2013)
Butenko N. - Synergic Effects of the Partnership Networks Formation at the Industrial Market, Paschuk L. (2013)
Dligach A. - System Reflexive Strategic Marketing Management (2013)
Grazhevska N. - Impact of Social Capital Characteristics on the Effectiveness of Community-Based Approach to Local Development, Petrushenko Y., Kostyuchenko N. (2013)
Kanishchenko O. - Internationalization of Industrial Clusters: Objective and Perspectives, Kuznetsova N., Ustimenko M. (2013)
Komendant O. - The Mechanism of Transformation of the Labor Market of Ukraine to the New Economy Under Post-Crisis Period (2013)
Konurbaeva Z. - Development of Animal Secondary Raw Material Market as a Factor of Diversification of Kazakhstan's Export Potential, Zakimova A., Rahkimberdinova M. (2013)
Kuzioma O. - Implementation of Information and Communication Technologies as a Factor of Competitiveness Growth by the Small Enterprises in CIS states (2013)
Liubkina O. - Imbalances in the Financial System of Ukraine and their Transmission to the Systematic Risks in the Monetary Stability, Borovikova M. (2013)
Osetskyi V. - Discouraging Shockwaves under Simulated Green Shoots Among Developed Countries, Kalinkova I. (2013)
Shakeev S. - Supply Logistics for Improvement for Iron and Steel Enterprises (2013)
Sojka E. - Multidimensional Comparative Analysis of Levels of Living of Populations in EU Member States (2013)
Vikulova А. - State Incentive of Commercialization of Intellectual Property (2013)
Yeliseyeva G. - Statistical Estimation of Green Growth in Ukraine (2013)
Zatonatska T. - The Role of Fiscal Policy in the System of Government Regulation of Investing Activity in Ukraine (2013)
Zhumanova B. - Financing of the Innovative Projects in the Agro-Industrial Complex of Kazakhstan (2013)
Титул, содержание (2018)
Медовар Л. Б. - Сучасні рейкові сталі і можливості ЕШП (Огляд). Повідомлення 1. Умови експлуатації рейок та їх дефекти, Стовпченко Г. П., Полішко Г. О., Педченко Є. О., Зайцев В. А. (2018)
Ахонин С. В. - Получение высокопрочного титанового сплава Ti–1,5Al–6,8Mo–4,5Fe способом ЭЛП, Марковский П. Е., Березос В. А., Стасюк А. А., Пикулин А. Н., Северин А. Ю., Антонюк С. Л. (2018)
Костин В. А. - Математическое моделирование процесса формирования многослойной 3d конструкции аддитивным методом с использованием электродуговых источников тепла, Григоренко Г. М., Шаповалов В. А., Пикулин А. Н. (2018)
Гниздыло А. Н. - Математическая модель плазменно-индукционного процесса выращивания монокристаллов тугоплавких металлов, Якуша В. В., Шаповалов В. А., Карускевич О. В., Никитенко Ю. А., Козуб Н. В. (2018)
Калашник Д. А. - Тепловое состояние закалочного диска в процессе экстракции из расплава при индукционной плавке в секционном кристаллизаторе, Шаповалов В. А., Кожемякин В. Г., Веретильник А. В., Калюжный П. Б. (2018)
Гречанюк Н. И. - Дисперсные и слоистые объемные нанокристаллические материалы на основе меди и молибдена. Структура, свойства, технология, применение. Сообщение 1. Структура и фазовый состав, Гречанюк В. Г. (2018)
20-я Международная конференция "International Forgmasters Meeting (IFM 2017)" (2018)
Семинар "Функциональные металлические материалы с памятью формы: современное состояние и перспективы" (2018)
К 90-летию академика Б. А. Мовчана (2018)
Наши поздравления ! (2018)
Формирование изделий с помощью 3D технологии (2018)
Звіт про міжнародну наукову конференцію "Бібліотечно-інформаційний сервіс” (2002)
Коваль Т. - Бібліотечно-інформаційний сервіс: сучасний стан і перспективи розвитку (2002)
Сіра І. - Технологія і організація бібліотечно-інформаційного обслуговування, Горовий В. (2002)
Усенко І. - Проблеми правового забезпечення управління та використання бібліотечно-інформаційних ресурсів, Чепуренко Я. (2002)
Ільганаєва В. - Дерлеменко В. В. Сільськогосподарські інформаційні консультаційно-освітні служби. - К.: ІАЕ УААН, 2001.-452 с. (2002)
Костенко Л. - Розвиток інформаційних технологій та Інтернет у бібліотеках (2002)
Коротко (2002)
Юхимець Г. - Документальні ресурси спеціалізованих фондів: проблеми використання і обслуговування (2002)
Муха Л. - Технології захисту та збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів у процесі їх використання (2002)
Сорока М. - Інформаційні продукти бібліотек: проблеми кооперативного формування та суспільного використання (2002)
Чупріна В. - МБА і служба доставки документів (2002)
Павлуша Т. - Семінар фахівців бібліотечної справи "Професіоналізм, етика та культура бібліотечного обслуговування”, Смаглова Н. (2002)
Васильченко С. - Бібліотечно-інформаційне обслуговування лю’дей з обмеженими можливостями, Солонська Н., Воскобойнікова-Гузєва О. (2002)
Добко Т. - Семінар-практикум "Організація довідково-бібліографічного обслуговування електронними інформаційними ресурсами” (2002)
Рекомендації міжнародної наукової конференції "Бібліотечно-інформаційний сервіс” (2002)
Баркова О. - Електронні бібліотеки як перспективний засіб організації доставки документів та обслуговування по МБА (2002)
Бардієр К. - Структура лінгвістичного забезпечення сучасних інформаційних сервісів (2002)
Дмитрієнко М. - Швецова-Водка Г. Документ і книга в системі соціальних комунікацій: Моногр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Рівне, 2001. - 438 с. (2002)
Титул, содержание (2018)
Cкальский В. Р. - Оцінка пошкодженості феритно-перлітної сталі за величиною зміни швидкості поздовжньої акустичної хвилі, Мокрий О. М. (2018)
Стасюк С. З. - Контроль технічного стану технологічних трубопроводів за довготривалої експлуатації у водневовмісному робочому середовищі (2018)
Учанін В. М. - Вплив механічних напружень на сигнал вихрострумового перетворювача магнітної анізотропії, Мінаков С. М. (2018)
Миленин А. С. - Высокопроизводительные методы численных исследований для решения задач экспертизы работоспособности дефектных конструкций, Великоиваненко Е. А., Розынка Г. Ф., Пивторак Н. И., Химич А. Н., Сидорук В. А. (2018)
Недосека А. Я. - Применение технологии акустико-эмиссионного контроля при оценке состояния сосудов химического производства, Недосека С. А., Яременко М. А., Овсиенко М. А. (2018)
Плеснецов С. Ю. - Способ электромагнитно-акустического контроля металлоизделий без "мертвой" зоны, Сучков Г. М. (2018)
Куліш В. А. - Контроль і оцінка технічного стану металевих конструкцій будівель і споруд шахтної поверхні, Крилов Е. С. (2018)
Джала Р. М. - Методологія та апаратура для оперативних комплексних обстежень підземних трубопроводів, Вербенець Б. Я., Мельник М. І., Семенюк О. М., Червінка О. О. (2018)
Конференція з неруйнівного контролю в новому форматі (2018)
Предприятию "Ультракон-Сервис" 25 ЛЕТ (2018)
Конференция-выставка "Неразрушающий Контроль-2018" (2018)
Нова книга (2018)
Рекомендації міжнародної наукової конференції "Львівському Апостолу - 425" (1999)
Summary (1999)
Закон України "Про обов'язки примірних документів" (1999)
Чепуренко Я. - Система обов'язкового примірника документів в Україні: новий етап розвитку (1999)
Павлуша І. - Електронні бібліотеки: зарубіжний досвід, питання розробки української концепції (1999)
До уваги авторів! (1999)
Грановський Б. - До історії книгозбірні Товариства "Музей визвольної боротьби України" (Прага. 1925-1945 рр.) (1999)
Нова Британська бібліотека в Сент Панкрасі (1999)
Кононенко Л. - Бібліотеки та інформаційні служби: міжнародне культурне співробітництво (з досвіду роботи зарубіжних культурно-інформаційних центрів в Україні) (1999)
Стоян Ф. - Археографія актових документів та бібліографія рукописних книг як камеральні методи в XIX - 30-х роках XX ст. (1999)
Кондрашов В. - Сторінки літопису історичної науки України (1999)
Іщенко Я. - Українська історична думка на порозі XXI ст. (1999)
Полюга Л. - Удосконалюємо науково-технічну мову (1999)
Дмитрієнко М. - Академік Володимир Іконников: життєпис та наукова творчість (1999)
Солонська Н. - Міжнародна наукова конференція "Львівському Апостолу - 425", Ковальчук Г., Баркова О. (1999)
Кравченко К. - Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України - 50 (1999)
На честь ювілею "Юрінком Інтер" - дарунок Бібліотеці (1999)
Бровкін А. - Україна - Китай: енергія спілкування (1999)
Вихідні дані (1999)
Содержание (2017)
Генкал С. И. - К таксономии, морфологии и распространению редкого вида Navicula schmassmannii Hust. (Bacillariophyta), Ярушина М. И. (2017)
Крахмальный А. Ф. - Protoperidinium sphaericum (G. Murr. et Whitting) Balech 1974 (История изучения, морфология, синонимика), Зареи Дарки Б. (2017)
Царенко П. М. - Жирнокислотный состав коккоидных зеленых водорослей как основа их энергосырьевого потенциала. 1. Chlorella- и Acutodesmus-подобные микроводоросли (Chlorophyta), Конищук М. А., Корховой В. И., Костиков И. Ю., Блюм Я. Б. (2017)
Сурешкумар П. - Быстрый метод одновременной дискриминации микроводорослей и определения их биохимического состава на основе вибрационной спектроскопии, Томас Дж., Субраманян Дж. (2017)
Лукашив О. Я. - Накопление хрома и селена клетками и липидами Chlorella vulgaris Beij. при инкубации с хлоридом хрома (III) и селенитом натрия, Боднар О. И., Винярская Г. Б., Грубинко В. В. (2017)
Борисова Е. В. - Видовое разнообразие и экология Charales (Charophyta) зоны широколиственных лесов Украины (2017)
Виноградова О. Н. - Таксономическая ревизия Cyanobacteria/Cyanoprokaryota Черноморского побережья Украины, Брянцева Ю. В. (2017)
Вишняков В. С. - Новые местонахождения редких видов Charales в северо-западной Беларуси, Савицкая К. Л., Лапиров А. Г., Беляков Е. А., Гарин Э. В., Макаревич О. А., Жукова Т. В. (2017)
Березовская В. Ю. - Новые и редкие виды водорослей из водоемов Киевской возвышенности (Украина) (2017)
Патова Е.Н. - Маргарита Васильевна Гецен (к юбилею ученого) (2017)
Белоус Е. П. - 11-й Международный фикологический конгресс (13 – 19 августа 2017 г., Шецин, Польша), Березовская В. Ю. (2017)
Ківалов С. В. - Шановні читачі! (2018)
Аверочкіна Т. В. - ХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики" (2018)
Drobitko O. - Legal framework peculiarities for arresting of seagoing ships in Lithuania (2018)
Іванова А. В. - Діяльність України у забезпеченні впровадження міжнародних норм у сфері рятування на морі (2018)
Бойко І. С. - Прецедентна практика Суду ЄС та проблема запобігання забрудненню морського середовища (2018)
Bychkovska M. - Insufficiency for the unregistered protection for the fashion designs under US legislation (2018)
Мошак О. В. - Концептуальні засади реалізації принципу субсидіарності в Україні (2018)
Кузнецов С. О. - Стандарти Європейського Союзу для внутрішніх водних шляхів України: Директива № 87/540/ЄЕС (Частина 1), Слатвінська В. М. (2018)
Ізбаш О. О. - Міжнародні аспекти захисту інтелектуальних прав (2018)
Солопова І. В. - Становлення і розвиток законодавства України про державну службу в умовах проголошених реформ (2018)
Степанов С. В. - Господарські суди України в системі органів судової влади (2018)
Бойчук А. Ю. - Аксіологічний зміст принципів юридичної відповідальності за правопорушення проти навколишнього середовища: історичний аспект (2018)
Некіт К. Г. - Суб’єкти права приватної власності в інформаційному суспільстві (2018)
Брачук А. О. - Організація та правова регламентація "єдиного вікна" для зовнішньої торгівлі в зарубіжних країнах (2018)
Батанова Л. О. - Проблемні аспекти застосування мита в Україні, Кухарук І. О. (2018)
Прокопенко В. В. - Поняття та правова основа діяльності водного транспорту України: митний аспект (2018)
Роздорожна С. В. - Спільний митний контроль на кордоні між Україною і Республікою Молдова (2018)
Джураєва О. О. - Динаміка сучасної держави: загальнотеоретичний аспект (2018)
Сельська В. В. - Історія cтановлення та розвитку субсидіарної юридичної відповідальності (2018)
Косигіна А. Є. - Проблеми правової охорони пралісів в Україні (2018)
Сандюк Г. О. - Специфіка викладання міжнародного морського права та морського приватного права для студентів різних спеціальностей: досвід кафедри морського та господарського права НУК, Дубинський О. Ю. (2018)
Вимоги до публікацій в журналі "Lex portus" (2018)
Генкал С. И. - К морфологии, таксономии и распространению редких видов рода Sellaphora Mereschkovsky (Bacillariophyta) в России, Ярушина М. И. (2018)
Лилицкая Г. Г. - Bacillariophyta малых водоемов г. Киева (Украина). 3. Coscinodiscophyceae (2018)
Садогурский С. Е. - Макрофитобентос прибрежной акватории у мыса Тарханкут (Крым, Чёрное море) (2018)
Денисов Д. Б. - Центрические Bacillariophyta озера Имандра (Кольский п-ов, Россия), Генкал С. И. (2018)
Ларионова Д. П. - Микрофитобентос ручья в рекреационной зоне г. Киева (Украина), Давыдов О. А. (2018)
Вишняков В. С. - Первая находка пресноводной бурой водоросли Heribaudiella fluviatilis (Phaeophyceae) в Сибири (Россия) (2018)
Крахмальный А. Ф. - Новый для науки вид Dinoflagellata (Dinophyta) из интерстициали Левантийского моря (побережье Хайфы, Израиль), Вассер С. П., Крахмальный М. А., Нево Е. (2018)
Кузнецов В. О. - История развития альгологической школы в Одесском университете в период 1865 – 1890 гг., Ткаченко Ф. П. (2018)
Памяти учителя, коллеги. Паламарь-Мордвинцева Галина Михайловна (11.08.1924 – 24.10.2017) (2018)
Інформація про міжнародну наукову конференцію "Професійний імідж бібліотекаря інформаційного суспільства”, м. Київ, 8 – 10 жовтня 2002 року (2002)
Онищенко О. - Доля бібліотеки Оссолінеум в історії України та Польщі у документах 1945 — 1946 рр.: повертаючись до питань спільної історико-культурної спадщини, Дубровіча Л. (2002)
Чепуренко Я. - Структура, формування та збереження документних фондів президентських бібліотек США (2002)
Презентація нових книг видавництва "Рада” (2002)
Вергунов В. - Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук в інформаційному просторі (2002)
Пивоваров Ю. - Роль ІНІСН в інформаційному забезпеченні соціальних і гуманітарних наук у Росії (2002)
Чабан І. - Автоматизація бібліотечних процесів (з досвіду роботи на пункті запису читачів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2002)
Дружиніна Л. Г. - Інформація (2002)
Рева Н. - Бібліограф Олена Павлівна Довгопола, Рева Л. (2002)
Соляник А. - Аналітичний огляд змісту бібліотекознавчих розділів "Вісника Харківської державної академії культури” (1999 - 2002) (2002)
Матяш І. - Подвижники й меценати. Грецькі підприємці та громадські діячі в Україні ХУІІ-ХІХ ст. Історико-біографічні нариси / Під. ред. В. Смолія. Національна академія наук України, Ін-т історії України. - К., 2001. - 342 с., іл. (2002)
Гончар О. - Петренко С. М. Археографічна спадщина Миколи Костомарова. - Київ; Полтава: АСМІ, 2000. - 192 с. (2002)
Вихідні дані (2002)
К.П. Гуров - Персоналія до 100 річчя (2017)
Gerasimenko V. I. - On propagation of initial correlations in active soft matter (2017)
Gusak A. M. - Severe plastic deformation by kobo method–estimations and model, Gonda A. R. (2017)
Marek Danielewski - Nonlinear klein-gordon equation in cauchy-navier elastic solid, Lucjan Sapa (2017)
Gokhman А. - Isochronal annealing of electron-irradiated tungsten modelled by cd method: influence of carbon on the first and second stages of recovering, Terentyev D., Kondria M. (2017)
Petrov A. D. - Behavior of material with a memory of form and pseudoelasticity under nonstationary loading of the body (2017)
Дерев’янко С. І. - Твердофазні реакції в порошкових паяльних сумішах системи Cu-Sn, Морозович В. В., Король Я. Д., Ляшенко О. Ю., Ляшенко Ю. О. (2017)
Бобров О. А. - Розмірний ефект розподілу часів до відмови та часів перетворення, Пасічний М. О., Ляшенко О. Ю., Гусак А. М. (2017)
Тютенко В. М. - Вплив SMAT обробки на структуру електроосаджених в стацонарному, реверсному та стохастичному режимах прошарків міді, Морозович В. В., Дідук В. А. Колінько С. О., Ляшенко Ю. О. (2017)
Pantelyat M. G. - Application of the finite element nethod to computer simulation of electromagnetic and thermal processes in induction cookers and heated dishes (2017)
Замрій І. В. - Спосіб задання функцій, визначених у термінах-зображення дійсних чисел та інваріантами у їх зображенні (2017)
Левчук К. Г. - Процес руйнування неголономних в’язей прихопленої бурильної колони методом поперечних вібрацій (2017)
Король Я. Д. - Експериментальне вивчення розпаду сплавів Al-Zn при різних температурних і деформаційних режимах, Cserhati Csaba, Vecsei Gergő, Тютенко В. М. (2017)
Денисюк В. П. - Математичні моделі на основі фундаментальних тригонометричних сплайнів, Негоденко О. В. (2017)
Грушка Я. І. - Критерій одностайної поступальності систем відліку в універсальних кінематиках (2017)
Гулівець О. А. - Векторні функції скалярного аргументу при дослідженнях кінематики точки та твердого тіла, Олійник С. Ю., Маркевич Г. А. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Марченко О. - Ганна Загородня (1999)
Summary (1999)
Немошкаленко В. - Нові інформаційні технології та нові форми взаємодії бібліотек (1999)
Коротко (1999)
Кулешов С. - Чи входить книгознавство у документознавство? (до проблеми структуризації сучасного документознавства) (1999)
Коротко (1999)
Павлуша І. - Електронні бібліотеки: питання комплектування й обробки вхідної інформації (1999)
Бардієр К. - Межі предметної галузі ком'ютерних наук та відображення її структури в рубрикаторі НБУВ (1999)
Леонов В. - Библиотековедение как фундаментальная наука (постановка проблемы) (1999)
Кириченко Р. - Національна бібліотека Франції (сторінки історії) (1999)
Александрійська бібліотека невдовзі прийме читачів (1999)
Дениско Л. - Духовні журнали як джерело вивчення духовної культури та української етнографії (1999)
Люта О. - Перша народна бібліотека-читальня м. Єлисаветграда (1999)
Ткаченко О. - Перші журнальні видання в Європі (1999)
Коротко (1999)
Волкова В. - Тамара Тиханкова, Добровольська Л., Ченікалова Н., Шершньова Л. (1999)
Костенко Л. - Шоста міжнародна конференція "Бібліотеки та асоціації в мінливому світі: нові технології й нові форми співробітництва" (1999)
Пашкова В. - 65-та конференція і Генеральна асамблея Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА) в Таїланді (1999)
Свобода А. - До питання організації обміну електронними та інформаційними ресурсами, Костенко Л. (1999)
Дмитрієнко М. - До ювілею Олени Апанович (1999)
Каліберда Л. - Пашкова В. С. Національні бібліотечні асоціації: виникнення та еволюція діяльності. - К. - 1997. - 183 с. (1999)
Тітова Л. - Филиппова Л. Я. Автоматизированные библиографические базы данных: Пользовательский подход: Книга для работников электронных библиотек и информационных служб, имеющих гуманитарное образование. - К.: ЧП "Інтеграл Кин", 1998. - 191 с. (1999)
Іщенко Я. - Джерела інформації для краєзнавців (1999)
Захарова Н. - Національне свято Китаю - в Національній бібліотеці України (1999)
Вихідні дані (1999)
Мусіна З. - Лерій Макаренко (1999)
Summary (1999)
Постанова "Про ствердження Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000 - 2005 роки" (1999)
Програма збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000 - 2005 роки (1999)
Курас І. - Інформатизація та бібліотеки України (1999)
Солонська Н. - Міжнародна наукова конференція "Бібліотечно-інформаційні ресурси: формування і розвиток", Матусевич В., Добко Т., Баркова О., Солоіденко Г. (1999)
Рекомендації міжнародної наукової конференції "Бібліотечно-інформаційні ресурси: формування і розвиток" (1999)
Матяш І. - Українська архівна періодика в бібліометричному вимірі (1999)
Дорощук Н. - "Благодійне товариство для видання корисних і дешевих книжок": (сторінки історії) (1999)
Іванова І. - П. А.Тутковський в історії організації Української Академії наук і Національної бібліотеки України (1999)
Стадник О. - Мукачівській міській бібліотеці - 70 (1999)
Кулешов С. - Швецова-Водка Г. М. Типологія книги: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів культури і мистецтв / Рівнен. держ. ін-т культури. - К.: Кн. палата України, 1999. - 58 с. (1999)
Дмитрієнко М. - Алексей Иванович Маркевич (1847-1903): Биобиблиографический указатель / Составители: В. В. Самодурова, І. В. Максименко; науч. ред. и авт. вступ. статьи Т. Н. Попова. - Одесса, 1997. - 150 с. (1999)
Полюга Л. - Сабадош І. В. Формування української ботанічної номенклатури. - Ужгород, 1996. - 190 с. (1999)
Покажчик журналу "Бібліотечний вісник" за 1999 р. (1999)
Інформація та громадськість (1999)
Вихідні дані (1999)
Міжнародна наукова конференція "Професійний імідж бібліотекаря інформаційного суспільства” (2002)
Онищенко О. - Основні підсумки наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2001 р.), Попроцька В. (2002)
Міщук С. - Нездійснений проект бібліотечної "Волиніки”: з історії книжкового зібрання Волинського краєзнавчого музею у Житомирі у 20-х рр. XX ст. (2002)
Раздорський О. - Регіональні довідкові видання XIX - початку XX ст. у фондах найбільших київських бібліотек (2002)
Благодійна акція Фонду сприяння розвитку мистецтв – передача Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського рукописних матеріалів Глухівського Петропавлівського монастиря (2002)
Фоменко Д. - Невідома акварель Василя Григоровича Кричевського (2002)
Інформація (2002)
Костенко Л. - Бібліотека інформаційного суспільства, Сорока М. (2002)
Костишин О. - Трирівнева система цифрових бібліотек з технологією "клієнт – сервер”, Широков В. (2002)
Прудніков С. - Інструкції, що регламентують реставрацію документальних пам’яток у музеях системи Міністерства культури і мистецтв України (2002)
Інформація (2002)
Степовик Д. - Життя поруч з прекрасним. До 60-річчя Гліба Юхимця (2002)
Подрєзова М. - Науковій бібліотеці Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова - 185 років (2002)
Вергунов В. - Центральній науковій сільськогосподарській бібліотеці УААН - 80 років (2002)
Кулаковська Т. - Нарада "Інтеграція електронних інформаційних ресурсів бібліотек мережі НАН України” (8 лютого 2002 р.) (2002)
Спірова В. - Вагомий внесок у розвиток кримознавства (Непомнящий А. А. История и этнография народов Крыма: Библиография и архивы (конец XIX - начало XXвека). - Симферополь: Доля, 2001. - 816 с.) (2002)
Російські наукові та науково-технічні періодичні видання – передплатникам України (2002)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського оголошує конкурсний прийом до аспірантури та Вихідні дані (2002)
Арнаута О. В. - Перспективи вивчення причин і наслідків масової загибелі медоносних бджіл, Калачнюк Л. Г. (2017)
Бабкіна М. М. - Визначення антибактеріальних властивостей триазинів стосовно Salmonella typhimurium, Васильченко О. В., Дерябін О. М., Тарасов О. А., Головко А. М., Пальчиковська Л. Г. (2017)
Бірта Г. О. - Біологічні властивості м’яса свиней різних порід за амінокислотним складом, Бургу Ю. Г., Кайнаш А. П., Офіленко Н. О. (2017)
Влізло В. В. - Дослідження цитотоксичності комплексів мікроелементів з полімерними наноносіями, Остапів Д. Д., Чех Б. О., Нагорняк М. І., Олекса В. В. (2017)
Галат В. Ф. - Напруженість показників імунітету при комплексній терапії цестодозів овець, Чорний В. А. (2017)
Даншин В. О. - Оцінка племінної цінності бугаїв-плідників і корів молочних порід, Рубан С. Ю., Афанасенко В. Ю. (2017)
Козленко Т. Г. - Поширення каліцивірусної інфекції котів в умовах мегаполісу, Недосєков В. В. (2017)
Копильчук Г. П. - Біохімічні маркери функціонального стану печінки щурів із токсичним гепатитом за умов введення цитрату германію, Волощук О. М., Баландюк О. В. (2017)
Лихацький П. Г. - Біохімічні механізми розвитку стресу за умов ураження щурів різних вікових груп натрію нітритом на тлі тютюнової інтоксикації, Фіра Л. С., Грицишин Л. Є. (2017)
Нєдзвєдзь А. - Застосування бронхоальвеолярного лаважу для діагностики хвороб нижніх дихальних шляхів у коней, Боровіч Г., Максимович I., Слівінська Л., Куб’як К. (2017)
Періг Ж. М. - Порівняльний аспект дослідження гострої токсичності антигельмінтного фітопрепарату "Щитник" класичним та альтернативним методами (2017)
Плисюк В. М. - Діагностування фіброзних змін у міокарді свійського кота за кардіоміопатій, Цвіліховський М. І. (2017)
Rivis Y. F. - Peculiarities of non-etherified fatty acids content in carp gills at different concentration of Copper and Zinc in the water, Yanovych N. E. (2017)
Рубан С. Ю. - Оцінка зв’язку однонуклеотидних поліморфізмів генів кальпаїн-кальпастатинової системи та кількісних ознак у тварин абердин-ангуської породи, Федота О. М., Лисенко Н. Г., Колісник О. І., Горайчук І. В., Понько Л. П. (2017)
Супрович Т. М. - Поліморфізм генів господарсько корисних ознак сірої української породи великої рогатої худоби, Мохначова Н. Б. (2017)
Харів М. І. - Динаміка фагоцитарної активності нейтрофілів у щурів за умов оксидаційного стресу та дії ліпосомального препарату, Гутий Б. В. (2017)
Храбко М. І. - Вміст мікроелементів у тканинах самиць щурів F0 та самців F1 за випоювання нано- і хімічно синтезованого германію цитрату, Федорук Р. С., Храбко М. І., Марцинко О. Е., Денис Г. Г. (2017)
Вимоги до оформлення статей для наукового журналу "Біологія тварин" (2017)
Оголошення (2017)
Реклама (2017)
Акимишин М. М. - Активність і вміст ізозимів малатдегідрогенази у тканинах яєчників і матки корів впродовж статевого циклу (2017)
Голопура С. I. - Експресія імунорецепторних протеїнів у плазмолемі ентероцитів новонароджених телят у період формування колострального імунітету, Маринюк M. O., Цвіліховський M. I. (2017)
Гультяєва О. В. - Вплив кількості жиру в раціоні корів і pH вмісту рубця на його ферментацію та співвідношення жирних кислот у ліпідах молока, Петрук А. П., Влізло В. В. (2017)
Двилюк І. І. - Репродуктивна здатність бджолиних маток за умов підгодівлі цитратами Аргентуму і Купруму, Ковальчук І. І. (2017)
Зінов’єв С. Г. - Амінокислотний склад м’яса свиней за використання ГМ-сої у їхніх раціонах, Шостя А. М. (2017)
Кручиненко О. В. - Особливості патоморфологічних змін в стінці кишечнику за шлунково-кишкових стронгілятозів великої рогатої худоби, Скрипка М. В., Панікар І. І. (2017)
Курбатова І. М. - Білки плазми крові коропа за дії сульфаніламіду (2017)
Курта Х. М. - Оптимізація умов полімеразної ланцюгової реакції для дослідження мікросателітної ДНК веслоноса (Polyodon spathula), Малишева О. О., Спиридонов В. Г. (2017)
Мазур А. О. - Порівняльне дослідження чутливості еритроцитів бика і барана до постгіпертонічного шоку, Ніпот О. Є., Орлова Н. В., Шпакова Н. М. (2017)
Malysheva Kh. V. - ShRNA-mediated knockdown of pituitary tumor transforming gene 1 (PTTG1): optimization of the effect on early osteoblast differentiation, Pavlenko O. K., Stoika R. S., Korchynskyi O. G. (2017)
Меженський А. О. - Показники гуморального імунітету в коней за різного перебігу увеїту (2017)
Односум Г. В. - Динаміка відмирання бджіл за умови зараження різними дозами спор мікроспоридій Nosema apis та Nosema ceranae, Єфіменко Т. М., Сорока Н. М. (2017)
Остапів Р. - Вплив низьких доз таурину на антиоксидантний захист і ліпопротеїновий склад крові щурів, Скиба Х., Манько В. (2017)
Плис В. М. - Епізоотична ситуація щодо пастерельозно-аскаридіозного мікст-захворювання птиці в Україні за 2012 - 2016 рр. (2017)
Росаловський В. П. - Вплив 5-добового введення вітамінів А та Е на стан антиоксидантної системи еритроцитa та гематологічні показники щурів, інтоксикованих хлорпірифосом (2017)
Уманська А. О. - Показники жирнокислотного спектру ліпідів сироватки крові щурів за штучного гіпобіозу, Мельничук Д. О., Мельничук С. Д., Калачнюк Л. Г., Морозова В. С. (2017)
Shtapenko O. - The influence of surfaces modified by different polymeric substances on the growth of mouse embryonic fibroblasts cell line NIH3T3 (2017)
Вимоги до оформлення статей для наукового журналу "Біологія тварин" (2017)
Оголошення (2017)
Реклама (2017)
Bityutskyy V. S. - Perspectives of cerium nanoparticles use in agriculture, Tsekhmistrenko О. S., Tsekhmistrenko S. I., Spyvack M. Y., Shadura U. M. (2017)
Блайда І. М. - Обмін речовин в організмі ремонтних свинок за згодовування пробіотичної кормової добавки "ПРОПІГ" (2017)
Грабовська С. В. - Нейрофізіологічні порушення у самиць щурів та їх потомства за інтоксикації хлорпірифосом до запліднення (2017)
Дзіцюк В. В. - Внутрішньопородна каріотипова мінливість корів української червоно-рябої молочної породи різного ступеня спорідненості, Передрій М. М. (2017)
Іваницька А. І. - Вплив сполук силіцію на імунофізіологічну реактивність організму кролів, Лесик Я. В., Цап М. М. (2017)
Кібкало Д. В. - Аналіз цитокінового статусу сироватки крові корів за субклінічної форми кетозу (2017)
Оксамитний В. М. - Інтерферони: застосування у ветеринарії (2017)
Пелехатий М. С. - Порівняльна характеристика продуктивності корів-первісток сучасних молочних порід в умовах одного господарства, Піддубна Л. М., Кочук-Ященко О. А., Кучер Д. М. (2017)
Пінчук С. М. - Склад ліпідів крові поросят за впливу мікроелементів та "Гуміліду", Милостива Д. Ф. (2017)
Рубан Г. В. - Особливості антиоксидантного впливу вітаміну E на окисні процеси у м’ясі гусей, Яковійчук О. В., Галько Т. І., Данченко О. О. (2017)
Сисолятін С. В. - Вміст жирних кислот в органах Cyprinus carpio L. за різних умов існування (2017)
Сливчук Ю. І. - Динаміка біохімічних показників крові кролиць на ранніх стадіях сукрільності за дії різних форм лікарських препаратів на основі стабілізованих гонадотропінів, Сирватка В. Я., Гевкан І. I., Штапенко О. В., Матюха І. О., Мілованова Г. О., Сливчук О. Ю. (2017)
Стефанишин О. М. - Вплив препаратів "Activo" і "Пропоул" на склад мікрофлори кишечнику перепелів породи "Фараон" та їх продуктивність, Гунчак А. В., Луковська О. І., Сірко Я. М., Кисців В. О., Лісна Б. Б., Коретчук С. І. (2017)
Федорук Р. С. - Гематологічні і біохімічні показники організму щурів F2 у період тривалого випоювання нано-Ge цитрату, Тесарівська У. І., Храбко М. І., Цап М. М., Долайчук О. П., Кропивка С. Й. (2017)
Shatynska O. A. - Effects of the complex of magnesium and chromium citrates on the carbohydrate metabolism in the blood of rats with experimental diabetes mellitus, Iskra R. Ya., Svarchevska O. Z. (2017)
Вимоги до оформлення статей для наукового журналу "Біологія тварин" (2017)
Оголошення (2017)
Реклама (2017)
Бучко О. М. - Прооксидантно-антиоксидантні процеси в організмі поросят за дії мурашиної кислоти та гумінової добавки, Пилипець А. З. (2017)
Гончаров С. Л. - Сезонна динаміка зараження хижих видів риб нематодами Eustrongylides excisus Jägerskiöld, 1909 (Nematoda: Dioctophymatidae) у Дніпро-Бузькому лимані та дельті Дніпра, Сорока Н. М., Дубовий А. І. (2017)
Кирилів Б. Я. - Інтенсивність процесів протеїнового обміну в організмі курей за дії аліментарних чинників, Гунчак А. В. (2017)
Kozir V. S. - Special features of bulls skin of fast- and long-growing beef cattle breeds (2017)
Maksymovych I. А. - Metabolic syndrome of horses during physical activity (diagnostics criteria), Slivinskа L. G. (2017)
Мерзлов С. В. - Вплив згодовування кормової добавки з прісноводної водорості Lemna minor, збагаченої йодом, на показники крові білих щурів, Ривак Р. О. (2017)
Пастухов А. О. - Дослідження транспорту глутамату в нервових закінченнях великих півкуль головного мозку щурів за умов помірної та глибокої гіпотермії, Крисанова Н. В., Борисова Т. О. (2017)
Рубленко І. О. - Аналіз динаміки синтезу антитіл у сироватці крові коней після щеплення вакциною проти сибірки тварин зі штаму Bacillus anthracis UA-07 "Антравак", Скрипник В. Г. (2017)
Халак В. І. - Біохімічні показники сироватки крові свиней різних категорій за якісним складом м’язової тканини, Грабовська О. С., Лучка І. В., Денис Г. Г. (2017)
Храбко М. І. - Гістоструктура внутрішніх органів самиць щурів першого покоління за дії різних доз германію цитрату, Федорук Р. С., Мартин Ю. В., Тесарівська У. І., Шумська М. І. (2017)
Chekh B. O. - Antibacterial activity of complex of enrofloxacin with nanopolymer GluLa-DPG-PEG600, Dron I. A., Vynnytska S. I., Oleksa V. V., Atamaniuk I. E., Vlizlo V. V. (2017)
Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених "Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини" (2017)
Ратич І. Б. - Учитель і Учень. Професор Ґжицький Степан Зенонович та Професор Головач Василь Миколайович (2017)
Бабік Н. П. - Вплив генеалогічних формувань на продуктивне довголіття корів української чорно-рябої молочної породи (2017)
Бойко О. П. - Аналіз ринку ветеринарних імунобіологічних засобів специфічної профілактики сальмонельозу птиці (2017)
Буслик Т. В. - Дослідження сили впливу поліморфізму G. 1426G>A гену MC4R на відгодівельні якості свиней великої білої породи, Халак В. І., Почерняєв К. Ф. (2017)
Васильцева Л. П. - Перспективи розвитку гусівництва в агроекосистемах, забруднених важкими металами (2017)
Васьків Р. П. - Детоксикаційні процеси, якісні показники молока та продуктивність корів за впливу наноаквацитрату нікелю, Хомин М. М. (2017)
Галузіна Л. І. - Позитивний вплив використання "Гуміліду" при вирощуванні страусів (2017)
Гойванович Н. К. - Вплив гострої АFB1-інтоксикації на активність ензимів енергетичного обміну у тканинах організму білих щурів (2017)
Голова Н. В. - Біохімічні показники сироватки крові корів у перед- та післяотельний періоди за додавання до раціону меляси, Пахолків Н. І., Невоструєва І. В. (2017)
Гудима В. Ю. - Антиоксидантний статус крові корів за додавання до раціону пропіленгліколю та кормових добавок (2017)
Гунчак Р. В. - Вплив цитрату йоду на метаболічні процеси та продуктивні якості поросят на дорощуванні, Седіло Г. М. (2017)
Гута З. А. - Біохімічні показники крові щурів за умов фумонізинотоксикозу, Брезвин О. М., Гутий Б. В. (2017)
Данчук О. В. - Вікові особливості інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів у свиней різних типів ВНД, Карповський В. І. (2017)
Двилюк І. І. - Мінеральний склад продукції бджільництва за умов підгодівлі цитратами Арґентуму і Купруму (2017)
Дичок А. З. - Вплив сполук Сульфуру на резистентність організму кролів, Лесик Я. В. (2017)
Долбаносова Р. В. - Уролітіаз котів: моніторинг, діагностика, лікувально-профілактичні заходи, Табак Л. С. (2017)
Дубова О. А. - Застосування настоянки підмору як імуномодулятора за бабезіозу собак (2017)
Журенко В. В. - Лікування телят за спонтанного криптоспоридіозу, Сорока Н. М., Журенко О. В. (2017)
Заплатинський В. С. - Ембріогенез, фізико-морфологічні показники та хімічний склад яєць гусей оброшинської селекції (2017)
Іваницька А. І. - Фізіолого-біохімічні показники крові та продуктивність кролематок за випоювання сполук силіцію, Лесик Я. В. (2017)
Касяненко О. І. - Харчові зоонози продуктивної птиці, Касяненко С. М., Гусєв С. В. (2017)
Кикіш І. Б. - Вплив мікроелементного препарату на вміст Со, Zn, Cu і Ni у тканинах організму медоносних бджіл, Ковальчук І. І., Романів Л. І. (2017)
Кирилів Б. Я. - Показники активності гідролітичних ензимів в організмі пекінської бройлерної качки у зв’язку з віком (2017)
Кистерна О. С. - Експериментальне дослідження гемолімфи бджоли за допомогою сканувального електронного мікроскопа "РЭМ-106 и", Івченко В. Д., Рибак В. М. (2017)
Кісіль Д. О. - Лікувально-профілактична обробка на пасіці бджіл проти варроатозу препаратом "Бісанар" та його ефективність (2017)
Климець Г. - Активність ензимів вуглеводного обміну в нирках і печінці щурів з експериментальним діабетом за дії ванадій цитрату (2017)
Клюцук М. Р. - Вміст триацилгліцеролів в сироватці крові свиней за впливу нанопрепарату Zn, Fe, Ge і міцелярної форми токоферолу, Приступа Т. І., Данчук В. В. (2017)
Колещук О. І. - Стан системи антиоксидантного захисту і вміст продуктів ПОЛ в організмі корів за згодовування цитрату нікелю, Цап М. М. (2017)
Корейба Л. В. - Ефективність препаратів "Сурфагон" і "Фоліген" у стимуляції тічки у корів, Гаращук М. І., Сачко Р. Г., Жижина П. М. (2017)
Корейба Л. В. - Ефективність препарату "Міметон-Н" у лікуванні післяпологового ендометриту у корів, Сачко Р. Г., Мельник Ю. О. (2017)
Курта Х. М. - Визначення поліморфізму мікросателітної ДНК веслоноса (Polyodon spathula), Малишева О. О., Спиридонов В. Г. (2017)
Лавришин Ю. Ю. - Прооксидантно-антиоксидантний баланс організму молодняку великої рогатої худоби за кадмієвого навантаження, Гутий Б. В. (2017)
Лазоренко Л. М. - Використання лікарських рослин за паразитозів тварин (2017)
Личук М. Г. - Функціональний стан печінки високопродуктивних корів за субклінічного кетозу, Слівінська Л. Г., Паска М. З. (2017)
Lis M. W. - Avian embryo as an experimental model, Niedziółka J., Pawlak K., Trzeciak K., Trela M., Tombarkiewicz B. (2017)
Мартишук Т. В. - Морфологічні та біохімічні показники крові щурів за умов отруєння тетрахлорметаном та за дії ліпосомального препарату, Віщур О. І., Гутий Б. В. (2017)
Марченко С. В. - Вміст Калію та Натрію у плазмі крові корів різних типів вищої нервової діяльності, Журенко О. В. (2017)
Масюк М. Б. - Вплив вітамінно-мінеральної добавки до раціону самиць коропа у переднерестовий період на жирнокислотний склад ліпідів в отриманій від них ікрі і тканинах виведених з неї цьоголіток, Смолянінов К. Б. (2017)
Медвідь С. М. - Продуктивність курчат-бройлерів за дії цитратів біоелементів (2017)
Мельник О. О. - Біоморфологія м’язів плечового суглоба деяких представників ряду совоподібних, Хохлова М. Г. (2017)
Mykhaliuk V. V. - Comparative characteristics of methods for keratin extraction from wool fibers, Havryliak V. V. (2017)
Морозов Б. С. - Діагностика та лікування хвороби Лайма (бореліоз собак) (2017)
Негреба Ю. В. - Арахноентомози м’ясоїдних тварин в умовах лісостепу України (2017)
Niedziółka J. - Influence of environmental factors on welfare and animal health, Lis M. W., Pawlak K., Tombarkiewicz B. (2017)
Омельченко Є. В. - Дослідження харчової елективності мармурових раків (2017)
Опанасенко Ю. М. - Профілактичні заходи при пастерельозі птиці (2017)
Остапів Р. Д. - Вплив тривалого перорального введення таурину на активність ензимів селезінки щурів, Остапів Х. С., Манько В. В. (2017)
Паламарчук А. М. - Виготовлення та випробування на активність і специфічність сироваток до антигенів Pasteurella multocida (2017)
Пащенко А. Г. - Вміст ліпідів у тканинах організму медоносних бджіл за згодовування борошна сої, цукрового сиропу і цитратів Со та Ni в умовах термостату, Ковальчук І. І., Романів Л. І. (2017)
Рацький М. І. - Вплив комплексного ліпосомального препарату на стан неспецифічної резистентності організму телят раннього віку (2017)
Рик Т. М. - Генетико-популяційна характеристика свиней різних порід за локусом PERV-C, Нор В. Ю. (2017)
Росаловський В. П. - Окремі гематологічні аспекти токсичності хлорпірифосу (2017)
Руденко О. П. - Сезонна динаміка T- і B-лімфоцитів крові коропових риб, Віщур О. І. (2017)
Салівон В. О. - Спленектомія у комбінації з оменторенопексією як метод лікування асциту в результаті печінкової та підпечінкової форми портальної гіпертензії, Сухонос В. П. (2017)
Сідашова С. О. - Виробництво селенвмісних харчових яєць за введення в раціон курей зеленої маси ейхорнії, Мкртчян С. С. (2017)
Скляренко Ю. І. - Вивчення екологічних особливостей великої рогатої худоби в умовах Сумської області, Іванкова І. П., Чернявська Т. О. (2017)
Собко Г. В. - Процеси пероксидного окиснення ліпідів та стан системи антиоксидантного захисту у корів, хворих на субклінічну форму маститу, Брода Н. А., Матюха І. О., Матлах І. Й. (2017)
Солопова Х. Я. - Антибактеріальна дія препарату "Флюмек" щодо збудника аеромонозу коропів (2017)
Стахів Н. П. - Особливості ліпідного складу м’язової тканини баранчиків, вирощених за умов інтенсивної відгодівлі, Стапай П. В., Параняк Н. М. (2017)
Susol N. U. - Western blot analysis of cellular prion content in the organs of rats after using antisense therapy, Vlizlo V. V. (2017)
Сушко О. О. - Дія цитрату ванадію на функціонування глутатіонової ланки антиоксидантного захисту у скелетних м’язах щурів з експериментально індукованим діабетом, Понкало Л. І., Іскра Р. Я. (2017)
Типило Х. Т. - Доцільність проведення цитогенетичних досліджень у вівчарстві (2017)
Turchenko O. M. - Clinical case of leptospirosis in dog caused by sejroe serovar in Sumy region of Ukraine, Zon G. A. (2017)
Федоришин C. І. - Вплив нового комплексного препарату у формі ліпосомальної емульсії на активність клітинного імунітету у цуценят за умов вакцинації, Віщур О. І. (2017)
Федченко Е. О. - Регуляція активності супероксиддисмутази свиней різного віку залежно від типів вищої нервової діяльності, Карповський В. І., Данчук О. В., Журенко О. В. (2017)
Фещенко Д. В. - Гельмінтологічний пейзаж тваринницької ферми змішаного напряму спеціалізації, Згозінська О. А., Бахур Т. І. (2017)
Фотіна Т. І. - Чутливість мікрофлори, ізольованої від корів за ендометриту, Улько Є. С. (2017)
Чех Б. О. - Дослідження впливу комплексу антибіотика енрофлоксацину з наномерним носієм GluLa-DPG-PEG600 на організм щурів (2017)
Чорна О. О. - Ефективність застосування функціональної добавки "БК-П" для поросят-сисунів, Семенов С. О. (2017)
Шатинська О. А. - Сполуки цитратів магнію і хрому як засоби для профілактики цукрового діабету, Іскра Р. Я., Сварчевська О. З. (2017)
Яковенко В. О. - Розподіл зоопланктону в умовах Самарської затоки, Лисенко Л. В. (2017)
Якубовська О. Д. - Моніторингові дослідження накопичення радіонуклідів 137Cs та 90Sr у карася сріблястого в різних ділянках Запорізького водосховища (2017)
Вимоги до оформлення статей для наукового журналу "Біологія тварин" (2017)
Реклама (2017)
Міжнародна наукова конференція "Професійний імідж бібліотекаря інформаційного суспільства” (2002)
Чепуренко Я. - Фонд президентів України як бібліотечно-архівна колекція (2002)
Прокошина І. - Культурно-просвітницька діяльність НБУВ, Шеремет А. (2002)
Лиханова І. - Бібліографічна діяльність в Україні: 50 - 70-ті рр. XX ст. (2002)
Петрова Л. - Засади формування економічних відносин у діяльності бібліотеки (2002)
Інформація (2002)
Солоіденко Г. - Стан та перспективи розвитку бібліотечної термінології (2002)
Інформація (2002)
Відейко М. - Важливий внесок у розвиток української етнографії (Рецензія на: Матеріали до біографій етнологів та народознавців України / Упоряд. С. М. Ляшко, С. П. Залозна. – К.; Запоріжжя: "Дике поле”, 2001. – 174 с.) (2002)
Ковба Ж. - Новий оригінальний жанр української бібліографії (Рецензія на: А. Кравчук. Індекс української католицької періодики Галичини. 1871 – 1942. – Львів: Вид-во Львів. Богословської Академії; Монастир монахів Студитського уставу; Видавничий відділ "Свічадо”, 2000. – 536 с.) (2002)
Тронько П. - 10 років на службі національної бібліографії України. До 70-річчя від дня народження історика і бібліографа Володимира Юхимовича Омельчука, Дубровіна Л. (2002)
Костенко Л. - Електронні інформаційні ресурси і соціальна значущість бібліотек майбутнього суспільства: підсумки міжнародної конференції "Крим-2002”, Сорока М., Чекмарьов А. (2002)
Смаглова Н. - Семінар для працівників бібліотек науково-дослідних установ НАН України (2002)
Пам’яті Володимира Володимировича Немошкаленка (2002)
Пам’яті Богдана Дмитровича Ясінського (2002)
Резуме (2002)
Вихідні дані (2002)
Циганок Б. - 25 років діяльності Товариства "Україна-Фінляндія" (2018)
Хакаміес П. - Фольклористика, национальная идея и независимость Финляндии (2018)
Vihavainen T. - The end of loyalty. Crisis in finnish-russian relations in early 20th century (2018)
Тищенко К. - Українські мовні контакти: три пласти фінізмів (2018)
Казакевич О. - Українська та фінська мови в Російській імперії: компаративний аналіз (2018)
Борисенко В. - Народна культура фінів у творчості художника-етнографа Юрія Павловича (2018)
Пивовар С. - Україна та Фінляндія на шляху до здобуття державної незалежності в контексті імперіалістичної політики Росії (2018)
Фігурний Ю. - Історичний досвід боротьби Фінляндії та України за незалежність: порівняльний аналіз фінських й українських етнічних етнокультурних, державотворчих і націєтворчих процесів (2018)
Ковальов Д. - Шлях революціонерів-самостійників: Конрад-Віктор Зілліакус і Микола Міхновський (2018)
Сидоренко А. - К. Маннергейм і П. Скоропадський: від служби в російській армії до розбудови національної державності (порівняльний аналіз) (2018)
Драч О. - Розвиток вищої жіночої освіти у Фінляндії в модерну добу: унікальний варіант європеїзму в Російській імперії (2018)
Кузіна Н. - Формування ідеології державотворення в публіцистиці "Літературно-наукового вісника" 1917–1919 рр. (2018)
Пономарёв А. - Влияние Германии на внешнюю политику Финляндии во время Первой мировой войны (2018)
Вітенко А. - Роль Карла Густава Еміля Маннергейма у збереженні незалежності Фінляндії у 1918–1919 роках (2018)
Остапенко А. - Белорусское национальное движение и формирование белорусской национальной идеи в 1917–1920 годах (2018)
Пилипенко В. - Дипломатична і громадська діяльність Петра Сливенка, Конта Р. (2018)
Silvennoinen O. - Trailblazers: finnish industrialists and finnish-ukrainian diplomatic relations in 1918 (2018)
Невинна Г. - Німецько-фінські відносини в європейських інтеграційних процесах (1933–1939 рр.) (2018)
Римар І. - Тактико-стратегічна лінія ІІІ Інтернаціоналу в період радянсько-фінської війни (1939–1940) (2018)
Сорокін А. - Київські міські газети як джерело для дослідження українсько-фінських зв’язків у 1990–1991 рр. (2018)
Сморжевська О. - Представництво жінок в органах державної влади: досвід Фінляндії (2018)
Ціватий В. - Дипломатія та дипломатична служба Фінляндії в умовах нових викликів і загроз поліцентричного світу: історичні традиції, інституціоналізація, модель, національні особливості (досвід для України) (2018)
Терес Н. - Досвід Фінляндії з розвитку історико-культурного туризму (2018)
Казьмирчук М. - Музеї Фінляндії на українському туристичному ринку (2018)
Грицюк О. - Переваги фінської освіти на прикладі Університету в Турку (2018)
Боровікова М. - Традиції споживання алкоголю у середньовічних скандинавських та києво-руських джерелах (2018)
Капелюшний В. - Важливе видання до 100-річчя встановлення дипломатичних відносин між Фінляндією і Україною: до перевидання спогадів Г. Ґуммеруса "Україна в переломні часи. Шість місяців на чолі посольства у Києві / Герман Ґуммерус; пер. з фін., коментарі та передмова Й. Ремі, В. Пилипенка. – К.: Академперіодика, 2018. – 168 с.: іл." (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Петровська С. В. - Інструменти і методи управління процесом моделювання в маркетинговій діяльності, Криворучко О. В. (2016)
Коваленко О. В. - Брендинг в маркетинговій діяльності, Мельниченко А. В. (2016)
Разумова К. М. - Оцінка конкурентних позицій підприємств пасажирського комплексу з урахуванням лояльності стратегічних партнерів (2016)
Гавриленко А. В. - Інформаційні системи в управлінні корпоративними бізнес-процесами, Гаврилко Т. О. (2016)
Борисенко О. С. - Роль реклами в досягненні результативності авіаперевезень (2016)
Коваленко О. В. - Стратегія діяльності підприємства як генеральна програма розвитку, Калита В. І. (2016)
Малахівська Г. В. - Передумови розвитку комерційної діяльності авіакомпаній (2016)
Олешко Т. І. - Хеджування валютного ризику на прикладі діяльності учасників зовнішньоекономічної діяльності, Гнилицька А. Ю. (2016)
Корж М. В. - Вивчення ефективності маркетингових заходів із застосуванням методів метаеврістіки, Хасан Алі Аль-Абабнех (2016)
Пристайко О. П. - Особливості сучасних фінансових механізмів реструктуризації підприємств (2016)
Коваленко Н. В. - Сучасні тенденції розвитку конкуренції, Голляк Ю. Б. (2016)
Чібісова І. В. - Сутність облікової політики підприємства, Драченко Д. В. (2016)
Петровська С. В. - Концепція "зеленого" маркетингу у системі управління економічною діяльністю, Покотило Л. Ю. (2016)
Чібісова І. В. - Бухгалтерський облік як інструмент управління ризиками на підприємства, Левчунь Б. В. (2016)
Біленко Т. І. - Фінансова самодостатність держави у сучасному світі (2016)
Петропавловська С. Є. - Маркетинговий підхід до формування іміджу держави (2016)
Фісун Ю. В. - Стратегічний вибір авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (2016)
Василенко В. А. - Процес формування стратегії управління конкурентоспроможністю авіаційного підприємства (2016)
Мержвинська А. М. - Дослідження суті креативної економіки та тенденцій і проблем її розвитку в сучасних умовах (2016)
Сібрук В. Л. - Стратегії і бізнес-моделі авіакомпаній, Колесник М. В. (2016)
Федоренко В. Б. - Можливості будівництва нових готелів в Київській області, Дідух О. О., Овсянніков Р. С. (2016)
Хайдарова Т. М. - Застосування франчайзингової моделі в сучасній економіці (2016)
Содержание (2017)
Kachko O. G. - Asymmetric encryption algorithm optimization based on using ntru prime mathematics, Gorbenko Yu. I., Esina M. V., Akolzina O. S. (2017)
Горбенко І. Д. - Аналіз алгоритму направленого шифрування NTRU PRIME IIT UKRAINE з ура-хуванням відомих атак, Качко О. Г., Єсіна М. В. (2017)
Горбенко Ю. І. - Удосконалений механізм одноразових ключів для постквантового періоду на основі геш-функцій, Ісірова К. В. (2017)
Иванов Н. Е. - Оценка пропускной способности платформы Ethereum на основе математической модели смарт-контракта, Олейников Р. В. (2017)
Родінко М. Ю. - Методи пошуку диференційних характеристик циклової функції симетричного блокового шифру "Кипарис", Олійников Р. В. (2017)
Кузнецов О. О. - Порівняльні дослідження алгоритмів потокового криптографічного перетворення, Іваненко Д. В., Луценко М. С., Тимченко В. А., Мелкозерова О. М., Осадчук М. О., Острянська Є. В. (2017)
Горбенко И. Д. - Аналитическая оценка значений максимальных боковых лепестков функций корреляции сложных нелинейных дискретных сигналов, Замула А. А. (2017)
Бессалов А. В. - Суперсингулярные полные кривые Эдвардса над простым полем, Цыганкова О. В. (2017)
Есин В. И. - Выразительные средства модели данных "объект-событие" (2017)
Горбачев В. А. - Обзор проблем безопасности и проектирования защищенных электронных систем, Абдулрахман К. Б. (2017)
Мялковский Д. В. - Аналіз предметної області ідентифікації та автентифікації, Орєшко З. А., Потій А. В. (2017)
Краснобаев В. А. - Методы определения вычетов чисел в комплексной числовой области, Замула А. А., Шлокин В. Н. (2017)
Волосюк В. К. - Оптимальный алгоритм оценки радиояркости в пространственно-распределенных радиометрических системах, Жила C. C., Павликов В. В., Абрамов А. Д., Яковлев В. Г. (2017)
Барышев И. В. - Анализ по показателям качества работы схем узкополосной фильтрации непрерывного доплеровского сигнала, Щербина К. А., Мсаллам Е. П., Вонсович М. А., Одокиенко А. В. (2017)
Кудряшов В. Е. - Рознесена двохпозиційна радіометрична система картографувания об’єктів, Тамаш С. М., Шмаков Д. С. (2017)
Безрук В. М. - Исследования методов обнаружения неизвестных сигналов, Иваненко С. А. (2017)
Перелыгин Б. В. - Построение сплошного радиолокационного поля системы гидрометеорологического мониторинга на основе геометрического подхода, Лужбин А. М. (2017)
Карташов В. М. - Информационные характеристики звукового излучения малых беспилотных летательных аппаратов, Олейников В. Н., Шейко С. А., Бабкин С. И., Корытцев И. В., Зубков О. В., Анохин М. А. (2017)
Мухи-Алдин Х. М. - Адаптивный алгоритм перераспределения сетевых ресурсов в сетях с поддержкой технологии NFV, Ткачева Е. Б. (2017)
Osadchuk A. V. - Frequency converter of gas concentration in transistor structure with negative resistance, Osadchuk V. S., Osadchuk I. A., Seletska O. O. (2017)
Усик В. В. - Особенности проведения акустического моделирования как завершающего этапа акустической экспертизы помещений зрительных залов на примере драматического театра на 500 мест, Мягкий И. Г. (2017)
Рефераты (2017)
Вихідні дані (2017)
Онищенко О. С. - 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек (2002)
Горовий В. - Імідж бібліотечного працівника в сучасній науці (2002)
Пилко И. - Технологическая составляющая библиотечного образования (2002)
Воснобойнікова-Гузєва О. - Соціально-професійна структура наукової бібліотеки: тенденції змін (2002)
Ашаренкова Н. - Кадровий потенціал публічних бібліотек України: динаміка змін, чинники розвитку (2002)
Андрушенко О. - Гончарська книгозбірня України (2002)
Онищенко О. - Асоціація бібліотек України: етапи становлення та розвитку, Солоіденко Г. (2002)
Національній бібліотеці Республіки Молдова - 170 (2002)
Соловяненко Д. - Концепція онлайнового бібліотечного сервісу (2002)
Кульчицький І. - Комп'ютерна технологія укладання словників: видавничі аспекти (2002)
Парахіна М. - Етнографічні дослідження у виданнях ВУАН 20-30-х рр. XX ст. (2002)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Молодь у бібліотечній справі (Рецензія на: Молодые в библиотечном деле: кадровая политика: Сб. материалов Первой междунар. Науч.-практ. Кліф. "Молодые в библиотечном деле” (23 – 24 апреля 2001 г., Москва) и заседания секции РБА "Молодые в библиотечном деле” (23 мая 2001 г., Саратов). Вып. 1 / МК Российской Федерации. Библиотечный благотворительный фонд. Российская библиотечная ассоциация. Централизованная библиотечная система”Кунцево” г. Москва; Сост. И отв. За выпуск Т. С. Макаренко; Науч. Ред. Л. М. Инькова. – М., 2002. – 335 с. – (Программа: Молодые в библиотечном деле)) (2002)
Добко Т. - Книжкова колекція о. Богдана Желехівського у фондах НБУВ, Павлуша Т. (2002)
Захарова Н. - Фотомистецтво – дзеркало світу (2002)
Резюме (2002)
Вихідні дані (2002)
Ahmed Ibrahim Jaber Alzubaydy - Research of the direct torque control system by induction motor, Dorohobid V. P., Mohammed Saady Hasan, Borozdin M. K. (2018)
Кислиця С. Г. - Металогалогенні лампи: досягнутий рівень та шляхи подальшого підвищення світлової ефективності енергоекономічних джерел світла, Єрмілова Н. В., Кожушко Г. М. (2018)
Мельник Ю. В. - Особливості управління ергатичною телекомунікаційною системоюспеціального призначення, Козелков С. В. (2018)
Носков В. И. - Обработка сигналов в бортовой системе управления дизель-поезда ДЭЛ-02, Мезенцев Н. В., Гейко Г. В., Панченко В. И. (2018)
Скакаліна О. В. - Інноваційна концепція системи управління складними розподіленими системами (2018)
Федоров А. В. - Аналіз ефективності використання системи MLAT в аеропортах для контролю повітряного простору, Головняк Д. В., Андрієвський В. А., Куцмус С. І., Галаговець Ю. Ю. (2018)
Galai V. M. - The research into the problem of statistically indeterminate time series prediction (2018)
Дубницкий В. Ю. - Вычисление энтропии функции квантилей (энтропии Васичека), Петренко О. Е., Ходырев А. И. (2018)
Оберемок С. О. - Математична модель процесу комутації в засобах з повнозв’язною топологією в мережах АСУ повітряним рухом (2018)
Стоян Ю. Е. - Упаковка многогранников в выпуклый контейнер минимального объема, Панкратов А. В., Романова Т. Е. (2018)
Чугай А. М. - Моделювання щільного пакування подібних 3D об’єктів (2018)
Глухова Н. В. - Розробка методу аналізу кольорових зображень газорозрядного випромінювання, Пісоцька Л. А. (2018)
Гороховатський В. О. - Застосування апарату аналізу та оброблення бітових даних у методах класифікації зображень за множиною ключових точок, Солодченко К. Г. (2018)
Гороховатский В. А. - Классификация изображений визуальных объектов по множеству дескрипторов особенных точек на основе нейронной сети Кохонена, Пупченко Д. В. (2018)
Коваленко А. А. - Інформаційні технології синтезу і реконфігурації структур комп’ютерних систем об’єктів критичного застосування, Кучук Г. А., Нечаусов С. М. (2018)
Лукова-Чуйко Н. В. - Використання мереж Петрі для побудови моделі виявлення зовнішніх впливів на інформаційну систему, Мусієнко А. П., Коваль М. О. (2018)
Лысенко И. В. - Модель криптопреобразования данных по схеме задачи о рюкзаке на основе принципа диверсности, Нос Р. С. (2018)
Свиридов А. С. - Метод визначення ознак програмних реалізацій алгоритмів на основі синтаксичного аналізу (2018)
Хижняк І. А. - Метод ройового інтелекту (штучної бджолиної колонії (ABC)) тематичного сегментування оптико-електронного зображення, Маковейчук О. М., Худов Р. Г., Подліпаєв В. О., Горбань Г. В., Худов Г. В. (2018)
Шматков С. І. - Модель інформаційної структури гіперконвергентної системи підтримки електронних обчислювальних ресурсів університетської Е-learning, Кучук Н. Г., Донець В. В. (2018)
Янковський О. А. - Микроконтроллерная система для исследования сенсо-моторных реакций, Янковська Д. О., Маракушин Д. І. (2018)
Андреев С. М. - Алгоритм автоматизированного определения класса стабильности атмосферы для текущих метеоусловий, Нечаусов А. С. (2018)
Антошкин А. А. - Исследование влияния электростатического поля на скорость осаждения мелкодисперсной пыли, Качанов П. А., Галица В. И., Литвяк А. Н. (2018)
Бутенко О. С. - Система космічного моніторингу за сміттєзвалищами твердих побутових відходів, Барабаш О. В., Горелик С. І., Нікітін А. А. (2018)
Левченко Л. О. - Застосування ГІС-технології для візуалізації результатів моделювання поширення авіаційного шуму, Сідько О. С. (2018)
Чернявский И. Ю. - Информационно- логическая модель учёта необходимых и достаточных параметров для оценки дозы гамма-нейтронного излучения проникающей радиации, Петрухин С. Ю., Матыкин В. Б., Гайдабука В. Е., Тютюник В. В. (2018)
Безрук В. М. - Обнаружение и распознавание сигналов в условиях повышенной априорной неопределенности в задачах радиомониторинга, Иваненко С. А. (2018)
Гребеля Р. Є. - Дослідження впливу перекриття елементів діелектричних резонаторних антен на основі усіченого конусу, Слюсарь І. І., Слюсар В. І. (2018)
Ільницький А. І. - Статистичні оцінки незміщеності та ефективності параметрів джерел випромінювання при радіомоніторингу телекомунікаційних мереж і систем, Бурба О. І. (2018)
Kalvatynsky O. V. - Study of efficiency of application of different antennas for the receiving of special information from the satellites type of CUBESAT for remote sensing of the Earth (2018)
Карлов В. Д. - Особенности формирования диаграмм направленности плазменной антенны с азимутально-несимметричными бегущими волнами тока, Кириченко Ю. В., Артеменко А. Н., Бесова О. В. (2018)
Сакович Л. М. - Оцінка впливу метрологічної надійності засобів вимірювань на час виконання технічного обслуговування засобів спеціального зв’язку, Криховецький Г. Я., Небесна Я. Е. (2018)
Семенов В. М. - Квазіфрактальна діелектрична резонаторна антена на основі паралелепіпеда, Слюсар В. І., Слюсарь І. І. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Маслакова Н. - Сучасні тенденції формування професійного іміджу бібліотекаря (пленарне засідання) (2002)
Бровкін А. - Інформаційна місія бібліотекаря, Каліберда Н. (2002)
Гранчак Т. - Бібліотекар як організатор і технолог інформаційної індустрії (2002)
Матусевич В. - Менеджмент і маркетинг в інформаційній сфері: функції бібліотекаря, Чекмарьов А. (2002)
Муха Л. - Бібліотекар - хранитель і носій історичної пам'яті, Мяскова Т. (2002)
Добко Т. Сіра І. - Бібліотекар і користувач у системі інформаційних комунікацій (2002)
Павлуша Т. - Бібліотечна освіта: відповідь на виклик інформаційного суспільства, Смаглова Н. (2002)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Бібліотечна періодика та її вплив на формування бібліотечної професії (2002)
Дубровіна Л. - Інтеграція знань і професій у діяльності бібліотекаря (2002)
Костенко Л. - Комп’ютерна культура бібліотекаря (2002)
Ковальчук Г. - Проблеми створення Державного реєстру книжкових пам'яток України (2002)
Рекомендації міжнародної наукової конференції "Професійний імідж бібліотекаря інформаційного суспільства” (2002)
Шеремет А. - Українські сторінки вітчизняної війни 1812 року (2002)
Курас І. - Сучасні соціокультурні процеси і зростання інтелектуальної місії бібліотек (2002)
Берьозкіна Н. - Наукова бібліотека в умовах інформатизації суспільства (2002)
Медведєва Є. - Формування комунікативної культури бібліотечних працівників (2002)
Шостак С. - Культурно-просвітницька діяльність НБУВ (2002)
Добко Т. - Презентація покажчика "Вістник. Місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя. 1933 - 1939”, Солонська Н. (2002)
Непомнящий А. - Науковий бібліотечний форум у Криму (2002)
50 років часопису "Библиотековедение” (2002)
Зміст журналу "Бібліотечний вісник” за 2002 р. (2002)
Вихідні дані (2002)
Мазур В. А. - Основи європейських технологій вирощування кормових буряків та дослідження процесу їх подрібнення, Любін М. В., Токарчук О. А. (2018)
Погорілий С. П. - Дослідження тягових показників мез-330 "Автотрактор", Черняк Р. Є., Дунь С. В. (2018)
Барановський В. М. - Роль і місце технічного діагностування в системі технічної експлуатації автомобілів в сільському господарстві, Спірін А. В., Полєвода Ю. А., Твердохліб І. В. (2018)
Денисюк В. О. - Реалізація стеганографічного алгоритму захисту даних з використанням файлів зображень (2018)
Тихонов Ю. Л. - Mатематичний опис процесів в е-освіті (2018)
Ковбаса В. П. - Про спрощення критерію вигляду напружено-деформованого стану суцільного середовища, Солона О. В., Спірін А. В., Цуркан О. В . (2018)
Фіалковська Л. В. - Використання відходів рафінації олії, Пазюк В. М. (2018)
Яропуд В. М. - Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів пульсатора доїльного апарату (2018)
Берник І. М. - Дослідження в’язкості дисперсних середовищ в умовах їхньої інтенсивної обробки (2018)
Дмитренко В. П. - Експериментальне обладнання для дослідження шнекового робочого органа екструдера (2018)
Ляшенко Б. А. - Повышение ресурса поршней автотракторных двигателей за счет применения теплозащитных покрытий, Николайчук В. Я., Ивченко Т. И., Михайлюта С. С. (2018)
Шевчук О. Ф. - Методи вимірювання нелінійних діелектричних властивостей сегнетоелектричних рідких кристалів (2018)
Рубаненко О. Є. - Дослідження системи моніторингу параметрів режиму роботи сонячної панелі, Рубаненко О. О., Гунько І. О. (2018)
Гевко І. Б. - Гвинтовий завантажувач-змішувач з центральним приводом, Клендій В. М., Слободян Л. М., Марунич О. П., Залуцька Н. В. (2018)
Луців І. В. - Результати експериментальних досліджень пружно-запобіжної муфти гнучкого гвинтового конвеєра, Гевко І. Б., Дубиняк Т. С., Гудь В. З. (2018)
Sereda L. - Study of the mathematical model of hydraulic drives segment-finger mower unit, Rutkevych V., Ziniev M. (2018)
Дубчак В. М. - Застосування математичного апарату у транспортній логістиці АПК, Новицька Л. М. (2018)
Гунько І. В. - Аналіз особливостей функціонування інтегрованої системи обробки статистичних даних України, Січко Т. В., Ігнатов С. Н. (2018)
Зелінська О. В. - Методологія проектування комп’ютерних систем управління технологічними процесами в АПК (2018)
Самчук Ю. Ю. - Застосування компютерного моделювання в процесі оптимізації конструкторських рішень при проектуванні зерноочисних машин (2018)
Денесяк Д. І. - Нестаціонарний теплообмін у системі "вода-стінка-в’язка рідина" (2018)
Чайка Д. С. - Определение показателей пластичности вальцуемых заготовок из алюминиевых сплавов в овальных калибрах (2018)
Черкашина-Губаренко М. Р. - Історія музики - вертикальний вимір і паралельні сюжети (2018)
Сердюк О.В. - Харків`яни і вагнерівський фестиваль у Байроті: культурні зв`язки (2018)
Забара М.В. - Лейпциг у біографії Ріхарда Вагнера (2018)
Холодова-Богданова Л.К. - Опера Ріхарда Вагнера "Рієнці": від літературного джерела до музичного втілення (2018)
Дзядек М. - Музика Ріхарда Вагнера у Польщі з кінця ХІХ століття до нинішніх часів (переклад із польської Д. О. Полячка) (2018)
Dziadek M. - Myzyka Wagnera w Polsce od konca XIX wieku do czasow obecnych (2018)
Олійник С.Ф. - Творчість Ріхарда Вагнера у працях польських і львівських музикознавців кінця ХІХ-початку ХХ століть (2018)
Войтенко О.С. - "Traite d'harmonie" Шарля Кателя і його відбиття у творчості Ріхарда Вагнера (2018)
Артем`єва В.Б. - "Ацис і Галатея" Жана-Батіста Люллі та Георга Фрідріха Генделя: два погляди на один сюжет (2018)
Богданова-Дашак І.В. - Опера Ернеста Рейєра "Сігурд": французька версія "вагнерівського" сюжету (2018)
Гуменюк Т.К. - Музична культурологія в координатах гуманітарного мислення (до 20-річчя кафедри теорії та історії культури Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського), Тишко С.В. (2018)
Миславський В.Н. - Становлення виробництва культурфільмів в Україні протягом 1922-1930-х років (2018)
Титул, зміст (2016)
На шляху до Європейської радіологічної спільноти (2016)
Коваленко Ю. М. - IV Національний конгрес з міжнародною участю "Радіологія в Україні, Рогожин В. О. (2016)
Шармазанова О. П. - Всеукраїнська Асоціація радіологів продовжує активну роботу в регіонах, Балашов С. В., Коваленко Ю. М. (2016)
Бортный Н .А. - Европейский конгресс радиологов (ECR) – 2016: проблемы и перспективы кардиоторакальной радиологии (2016)
Дереш Н. В. - Враження про "Radiographia 2016” (2016)
Шармазанова Е. П. - Лучевая диагностика нестабильности лучезапястного сустава (2016)
Урина Л. К. - Первичная диагностика лигаментозной нестабильности шейного отдела позвоночника у детей (2016)
Ремінник О. І. - Досвід проведення брахітерапії в лікуванні пухлин шкіри і м’яких тканин голови та шиї (клінічні приклади), Мечев Д. С., Івчук В. П., Романенко Л. В., Романенко С. С., Васькевич О. П. (2016)
Щербіна О. В. - Організаційні та клінічні аспекти проведення ПЕТ/КТ-обстеження з 18F-фтордезоксиглюкозою, Кметюк Я. В. (2016)
Спиженко Н. Ю. - Олигометастазы и локальное облучение, Чеботарева Т. И., Шкиряк А. А., Ярмак О. Г. (2016)
Леонід Георгійович Розенфельд (2016)
Іван Омелянович Крамний (2016)
Баштан В. П. - Доцільність використання oнкомаркерів MР53, КІ-67, ВCL-2 для вибору методу та тактики лікування плоскоклітинного раку гортані та гортаноглотки, Жукова Т. О., Васько Л. М., Почерняєва В. Ф., Лимар Л. О., Ярова Т. Г. (2016)
Важенина Д. А. - Особенности метаболизма злокачественных новообразований органа зрения различной локализации при позитронно-эмиссионной томографии, Афанасьева Н. Г. (2016)
Дубровская Н. С. - Первые результаты в определении роли магнитно-резонансной маммографии с динамическим контрастированием до и после липофилинга, Чернова О. Н., Важенин А. В., Васильев В. С. (2016)
Єгоров О. О. - Магнітно-резонансно-томографічні дослідження плаценти в жінок, які перенесли органозберігаюче лікування з приводу пограничних пухлин і ранньої онкологічної патології яєчників (2016)
Іванкова В. С. - Променева терапія хворих з пухлинами верхніх дихальних шляхів, Скоморохова Т. В., Столярова О. Ю., Палій М. І., Макаренко А. А., Магдіч І. П. (2016)
Іванкова В. С. - Променеві реакції при радіотерапії хворих із пухлинами орофаренгіальної зони, Столярова О. Ю., Скоморохова Т. В., Пильнов В. А. (2016)
Іванкова В. С. - Заходи підвищення якості життя хворих на місцевопоширені форми раку шийки матки при консервативній хіміорадіотерапії за рахунок профілактики пізніх післяпроменевих ускладнень, Нестеренко Т. М., Барановська Л. М., Хруленко Т. В., Перепечкіна В. Т., Гореліна Г. Л., Приказюк Г. А. (2016)
Іванкова В. С. - Оцінка ефективності хіміорадіотерапії за даними ДНК-проточної цитометрії при поширених карциномах шийки матки, Нестеренко Т. М., Барановська Л. М., Хруленко Т. В., Отрощенко І. П., Магдич І. В. (2016)
Іванкова О. М. - Оптимізація комплексного лікування хворих на первинно неоперабельний рак грудної залози, Іванкова В. С., Столярова О. Ю. (2016)
Іванкова В. С. - Результати сучасної поєднаної променевої терапії раку шийки матки при використанні хіміорадіомодифікуючих засобів, Барановська Л. М., Хруленко Т. В., Отрощенко І. П. (2016)
Карвасарська В. В. - Аналіз реакції легеневої тканини при конформній променевій терапії у хворих на недрібноклітинний рак легені, Кулініч Г. В., Білозор Н. В., Старенький В. П., Артюх С. В. (2016)
Карвасарська В. В. - Оцінка комбінованого лікування одиночних метастазів у головний мозок при недрібноклітинному раку легені, Старенький В. П., Сухіна О. М., Свинаренко А. В., Білозор Н. В., Грищенко Т. П., Грановська Г. І. (2016)
Красносельський М. В. - Досвід роботи ДУ "Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України" з надання медичної допомоги хворим із місцевими променевими ушкодженнями, Кулініч Г. В., Васильєв Л. Я. (2016)
Нестеренко А. С. - Частота и выраженность ранних и поздних лучевых повреждений при послеоперационном лечении рака гениталий, Сухина Е. Н., Свинаренко А. В., Старенький В. П., Грищенко Т. П., Грановская А. И. (2016)
Одарченко С. П. - Особливості планування пацієнтів із первинними та вторинними новоутвореннями головного мозку на плануючій системі tomotherapy, Гуменюк М. Б., Гуменюк К. В., Зінвалюк О. В., Синчук Д. С. (2016)
Одарченко С. П. - Роль томотерапии в лечении рака молочной железы, Серегина Н. М., Синчук Д. С., Гуменюк Н. Б., Гуменюк Е. В. (2016)
Прохач Н. Е. - Роль кортизолу в розвитку гематологічних та імунних ускладнень променевого лікування у хворих на рак тіла матки, Cорочан П. П., Громакова І. А., Кузьменко О. В., Харченко Ю. В. (2016)
Решетова Т. А. - Первый опыт применения метода эндоскопической ультрасоногорафии в диагностике опухолевого тромбоза почечной вены и нижней полой вены при раке почки, Важенин А. В., Чернова О. Н., Карнаух П. А., Кулаев К. И. (2016)
Севастьянова В. С. - Досвід застосування месалазину при лікуванні променевих ушкоджень кишечника у хворих з анеміями (2016)
Синайко В. В. - Суммарные дозы темозоломида и факторы прогноза результатов лечения при глиобластоме, Жаврид Э. А., Демешко П. Д., Артемова Н. А., Новосельская О. А., Яковенко А. А., Мельник А. П., Мармыш А. В. (2016)
Соловйов О. Л. - Введення в клінічну практику мультипелюсткового коліматора cobraleaf на прикладі кобальтового радіотерапевтичного комплексу "ТЕРАГАМ К-01" (2016)
Старенький В. П. - Аналіз гістограм "доза – об’єм" при плануванні конформної променевої терапії у хворих на рак голови та шиї, Артюх С. В., Білозор Н. В., Карвасарська В. В., Тешнер С. М. (2016)
Старенький В. П. - Перспективи розвитку радіотерапевтичної служби України за кризових економічних умов, Стаднік Л. Л., Авер’янова Л. О. (2016)
Субботин А. С. - Опыт применения пэт-кт всего тела в выявлении неустановленной первичной опухоли, Афанасьева Н. Г. (2016)
Тешнер С. М. - Досвід радіохіміотерапії місцевопоширеного раку ороларингеальної ділянки, Старенький В. П., Сухіна О. М., Свинаренко А. В., Артюх С. В. (2016)
Удатова Т. В. - Реалізація променевої терапії під контролем зображення при лікуванні пацієнтів, хворих на рак передміхурової залози, Сафронова О. В., Кметюк Я. В., Курило Г. О., Костюк К. С. (2016)
Удатова Т. В. - Застосування методики IMRT при краніоспінальномуопроміненні пухлин головного та спинного мозку, Курило Г. О., Підлубна Т. Г., Ботвиновський Б. О. (2016)
Хворостенко М. И. - Влияние тканевой неоднородности опухоли на качество планирования лучевой терапии, Кихтенко И. Н., Хворостенко Ю. М. (2016)
Ашихмін А. В. - Особливості застосування 18-ФДГ ПЕТ/КТ у діагностиці рецидивів пухлин аноректальної локалізації, Солодянникова О. І., Кметюк Я. В. (2016)
Лучицький Є. В. - Вплив радіойодтерапії на функціональний стан гіпофізарно-статевої системи в чоловіків, хворих на рак щитоподібної залози, Лучицький В. Є., Зубкова Г. А., Рибальченко В. М., Складанна І. І., Гулеватий С. В. (2016)
Мусаєва К. О. - Прогностична цінність методу ПЕТ/КТ у лікуванні плоскоклітинної карциноми голови та шиї, Кметюк Я. В., Солодянникова О. І. (2016)
Солодянникова О. І. - Радіонуклідна терапія кісткових метастазів в Україні, Даниленко В. В., Сукач Г. Г., Саган Д. Л. (2016)
Столярова О. Ю. - ПЭТ в планировании лучевой терапии рака легкого, Кметюк Я. В. (2016)
Сукач Г. Г. - Застосування методики детекції сторожових лімфатичних вузлів в онкологічній практиці, Солодянникова О. І., Саган Д. Л., Трацевський В. В. (2016)
Ткаченко М. М. - Сучасний стан і перспективи викладання ядерної медицини в медичних вищих навчальних закладах України, Мечев Д. С., Романенко Г.О. (2016)
Фірсова М. М. - Застосування маркера СА 15-3 для оцінки якості та моніторингу радіонуклідної терапії у хворих на рак молочної залози, Полякова Н. І., Кащенко О. І. (2016)
Гарматина О. Ю. - Сравнительный анализ МСКТ и МРТ в диагностике атипических и анапластических менингиом, Робак О. П., Робак К. О., Вакарюк В. Е. (2016)
Гарматина О. Ю. - Нейровизуализация в диагностике специфических особенностей церебральных метастазов меланомы, Робак О. П., Робак К. О., Маховский С. В. (2016)
Грабовський Ю. В. - Використання перфузійної пульмонографії в оцінці розповсюдженості центрального раку легень (2016)
Гураль О. А. - Агностика змін органів грудної клітки при опортуністичних захворюваннях в імунокомпетентних осіб, Бутко І. В., Рак Л. М., Милян Ю. П., Гураль А. Р. (2016)
Гураль О. А. - Диференційно-діагностичні критерії дисемінованих процесів легень на основі випадків із практики, Милян Ю. П. (2016)
Дичко Н. С. - Дифференциальная лучевая диагностика псевдотуморозного панкреатита и рака головки поджелудочной железы (2016)
Дубініна В. Г. - Можливості МРТ у діагностиці та стадіюванні раку шийки матки, Лук'янчук О. В., Демидова О. О. (2016)
Зябченко В. И. - Примитивные нейроэктодермальные опухоли у детей, Робак О. П., Гарматина О. Ю., Робак К. О., Зябченко В. И. (2016)
Ильин И. А. - Роль предоперационной селективной ангиографии при планировании реконструктивной толстокишечной пластики пищевода у онкологических пациентов, Малькевич В. Т., Акинфеев В. В. (2016)
Коваленко Ю. М. - Рентгенологічний скринінг в Україні: реалії та перспективи (2016)
Коваль С. С. - Мультимодальні зображення ОФЕКТ/МРТ у діагностиці продовженого росту церебральних пухлин, Макеєв С. С., Новікова Т. Г., Розуменко В. Д., Розуменко А. В. (2016)
Коломийченко Ю. А. - МСКТ и МРТ средостения при миастении, Вороньжев И. А., Егоркина О. В. (2016)
Кураева Л. Г. - КТ-диагностика опухолей среднего и внутреннего уха (2016)
Кураева Л. Г. - Лучевая диагностика рака гортани (2016)
Мазур А. Г. - Cцинтиграфия верхних отделов желудочно-кишечного тракта как альтернативный метод диагностики диспепсии, Ткаченко М. Н., Миронова Е. В., Андриенко М. И. (2016)
Мечев Д. С. - Роль радіонуклідної терапії в онкології, Щербіна О. В. (2016)
Милян Ю. П. - Інформативність комп’ютерної томографії в передопераційній оцінці карциноматозу очеревини у хворих на рак яєчника, Ярема Р. Р., Фецич М. Т., Гураль О. А. (2016)
Мякиньков В. Б. - Необходимые условия эффективной диагностики рака молочной железы (2016)
Новікова Т. Г. - Застосування трифазної сцинтиграфії з двома РФП у діагностиці вогнищевих утворень паращитоподібних залоз, Макєєв С. С., Коваль С. С. (2016)
Одошевська О. М. - Впровадження селективного скринінгу раку грудної залози з урахуванням регіональних особливостей (2016)
Пальчик С. М. - Роль скринінгової мамографії в діагностиці непальпованих форм раків молочної залози, Лисенко Н. С., Вороньжев І. О. (2016)
Первак М. Б. - Лучевая диагностика объемных образований вилочковой железы, Атаманова Л. В., Пацкань И. И. (2016)
Робак О. П. - Нейрорадиологические особенности медуллобластомы у взрослых, Гарматина О. Ю., Робак К. О., Яковенко И. Л. (2016)
Робак О. П. - Нейрорадиологическая диагностика интракраниальных гермином, Гарматина О. Ю., Робак К. О., Гетьман А. М. (2016)
Савчук Р. В. - Роль МРТ у діагностиці м'язово-неінвазивного раку cечового міхура, Ухаль О. М., Жуковський Д. О. (2016)
Ситникова Е. С. - Применение лучевых методов диагностики для выявления опухолевых проявлений нейрокожных синдромов, Олиевская И. П., Бомба А. Д., Олиевский Е. П. (2016)
Соколовська М. В. - Планування променевого лікування хворих на лінійному прискорювачі за допомогою методів променевої діагностики, Мечев Д. С., Говоруха Т. М., Синюшкіна Л. М., Овсієнко О. В. (2016)
Соколов В. Н. - Диффузно-взвешенные изображения и ПЕТ/КТ в диагностике онкологической патологии брюшной полости, Ситникова Е. С. (2016)
Спіженко Н. Ю. - Методика проведення процедури пункційної та трепан-біопсії під контролем мультиспіральної комп`ютерної томографії, Ашихмін А. В., Ладика М. В. (2016)
Цимбал В. О. - Досвід використання новітніх ультразвукових технологій у комплексній діагностиці вогнищевої патології молочних залоз, Одарченко С. П., Косеченко Н. Ю. (2016)
Шаповалова В. В. - Новонароджених (випадки з практики), Шармазанова О. П., Бортний М. О., Закревський А. М. (2016)
Шармазанова О. П. - Особливості кісткових метастазів нирковоклітинного раку, Лисенко Н. С., Солковська О. В. (2016)
Хільчевський В.К. - Умови формування хімічного складу води гірського озера Марічейка (масив Чорногора, Українські Карпати), Корчемлюк М. В., Кравчинський Р. Л., Савчук Б. Б. (2018)
Жовнір В. В. - Аналітичний огляд досліджень мінімального стоку води, Гребінь В. В. (2018)
Кожем’якін Д. В. - Водний баланс басейнів річок Дністра до міста Заліщики, Чорноморець Ю. О. (2018)
Данильченко О. С. - Вплив забруднених річкових вод на здоров’я людини (на прикладі Сумської області) (2018)
Васенко О. Г. - Показники пігментного фонду донних відкладів пониззя Дунаю (в межах України), Верніченко Г. А., Верниченко-Цветков Д. Ю. (2018)
Заболоцька Т. М. - Синоптичні умови утворення стихійних явищ погоди на території України. Частина І, Шпиг В. М. (2018)
Анахов П. В. - Гліссандо затухаючих сейш (2018)
Швень Н. І. - Методичні аспекти паралельних метеорологічних спостережень, Манукало В. О. (2018)
Хильчевський В. К. - 25 лет деятельности спецсовета по защите диссертаций по гидрологии и метеорологии в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (1993 - 2018 гг.), Круковская А. В., Гребень В. В. (2018)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2018)
Анонси подій (2017)
Варшавська Н. Г. - Конкуренція та конкурентоспроможність: економічна сутність та методи оцінки (2017)
Павлюк О. О. - NSFR як важлива складова частина передового міжнародного стандарту ліквідності (2017)
Головко Л. С. - Визначення пріоритетів економічної політики і розробка механізмів розвитку постіндустріальної економіки, Бончук Т. В. (2017)
Давидова О. Г. - Особливості маркетингових комунікацій у туристичній сфері: світовий досвід, Романкін О. В. (2017)
Джафарли Г. А. - Особенности развития национальной экономики в контексте повышения её устойчивости (2017)
Журавльова Ю. О. - Освіта у системі національних рахунків України (2017)
Іваннікова Н. А. - Тенденції інноваційного розвитку промисловості України (2017)
Касілов І. І. - Валовий внутрішній продукт та застосування методів його розрахунку (2017)
Лисенко Ю. В. - Синергетика сталого розвитку галузей промисловості України (2017)
Македон В. В. - Теоретико-методичні засади впровадження процесів стратегічного управління в середовищі суб’єктів фінансового сектора національної економіки (2017)
Письменна О. Б. - Визначення ефективності використання ресурсів уранодобувної галузі за основними складовими на основі системи показників (2017)
Радамовська І. В. - Аналіз ефективності функціонування будівельної галузі України в контексті забезпечення її конкурентостійкості (2017)
Саковська О. М. - Розвиток сільськогосподарської кооперації в реальному секторі аграрної економіки, Шпикуляк О. Г. (2017)
Сало І. А. - Особливості функціонування вітчизняного ринку плодів в умовах дії ПВЗВТ з ЄС (2017)
Верхоглядова Н. І. - Підходи до визначення ефективності інтеграції будівельних підприємств, Барінов Д. Ю. (2017)
Ганжа О. В. - Адміністративний захист права інтелектуальної власності у підприємницькій діяльності, Лягов О. В. (2017)
Дутчак В. В. - Повстанський рух на Катеринославщині: махновські альтернативи економічній складовій політики воєнного комунізму (огляд подій 1919 року), Петровська А. О. (2017)
Єременко Д. В. - Методичні засади оцінки конкурентоспроможності фермерських господарств (2017)
Корнійчук Н. О. - Вплив демографічної ситуації в Україні на кадровий потенціал підприємств (2017)
Львова Я. Я. - Еволюція теоретичних підходів до аналізу ролі держави в реалізації соціальної відповідальності бізнесу (2017)
Приймак Н. С. - Оцінка конкурентоспроможності закладів освіти в умовах загальноекономічної кризи, Зінченко А. О. (2017)
Третякова О. В. - Корпоративна культура як фактор реалізації стратегії підприємства (2017)
Бегларашвілі О. П. - Структурно-функціональні аспекти розвитку магазинів Одеської області (2017)
Стенічева І. Б. - Інноваційний потенціал як чинник розвитку регіональних соціально-економічних систем (2017)
Астахова Т. Г. - На шляху до європейських стандартів у соціальній політиці України, Найдьонова С. Г. (2017)
Шульга К. Д. - Аналіз консолідаційних процесів у банківському секторі України (2017)
Яриєв С. С. - Фінансові інструменти хеджування банківських ризиків в Україні (2017)
Архипенко С. В. - Житлово-комунальне господарство як об’єкт обліку необхідність та особливості обліку витрат та калькулювання собівартості в сфері ЖКГ (2017)
Лисиченко О. О. - Сучасні підходи до ролі облікового працівника на підприємстві (2017)
Малярова С. В. - Удосконалення амортизаційної політики та оновлення основного капіталу підприємства (2017)
Олініченко І. В. - Окремі питання застосування рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі (2017)
Педченко О. В. - Економіко-правові основи ведення бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах (2017)
Стеценко Б. С. - Екзогенні фактори розвитку фінансової інфраструктури на глобальному рівні (2017)
Андрейшина Н. Б. - Моніторинг сталого розвитку регіону: прогнозування індикаторів (2017)
Кнуренко В. М. - Шляхи досягнення паритетності еколого-економічних і еколого-соціальних цілей депресивних регіонів (2017)
Литвинова О. Б. - Економіко-математичне моделювання міграційних процесів регіону (2017)
Макарова І. С. - Когнітивна модель визначення рівня відкритості території до взаємодії із громадянами та партнерами (2017)
Малярець Л. М. - Когнітивне моделювання в управлінні людським капіталом підприємства, Лебедєв С. С. (2017)
Піддубна Г. К. - Застосування теорії керованості лінійних диференціальних рівнянь із запізненням в економіці (2017)
Піддубна О. О. - Динамічна модель сталого розвитку територіальної громади (2017)
Рудяков А. В. - Вільно розповсюджуване програмне забезпечення у навчанні електронних громадян у сучасних українських реаліях (2017)
Тарасюк С. В. - Управління безпекою баз даних і систем даних у соціальних системах, Глеб А. С. (2017)
Новий вид наукових послуг (2017)
Власенко Л. В. - Співробітництво Причорноморського економічного району з КНР у контексті інфраструктурного мегарегіонального проекту "Новий Шовковий шлях" (2017)
Пашаев Т. Г. - Политика сплочения в развитии Европейского Союза: основные этапы и результаты, Цыганов С. А. (2017)
Полякова Ю. В. - Динаміка ринку золота у сучасних світогосподарських процесах (2017)
Пробоїв О. А. - Економіка Італії в контексті кризи заборгованості країн ЄС (2017)
Алескерова Ю. В. - Цукрові буряки: економічна ефективність вирощування (2017)
Богашко О. Л. - Оцінка людського капіталу в економіко-математичних моделях економічного зростання (2017)
Дяченко Ю. А. - Нормативно-правове забезпечення ціноутворення на сільськогосподарську продукцію (2017)
Лаврентьєв М. М. - Вдосконалення методики проведення моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів (2017)
Федевич Л. С. - Блокова структура господарських об’єднань та їх роль у інвестиційному процесі, Ливдар М. В. (2017)
Яценко О. М. - Модифікація товарно-структурної спеціалізації виробництва країни як фактор стимулювання залучення іноземних інвестицій, Яценко О. М., Білецька І. І. (2017)
Гаєвський В. В. - Теоретичні аспекти та перспективи розвитку бенчмаркінгу як ефективної форми управління підприємством (2017)
Годящев М. О. - Ключові властивості ділової активності підприємства (2017)
Грановська В. Г. - Система управління підприємством: іноземний досвід (2017)
Даниленко-Кульчицька В. А. - Особливості рекламування туристичного продукту Тернопільщини (2017)
Дашко І. М. - Фактори впливу на конкурентоспроможність підприємств (2017)
Заіка Ю. А. - Науково-методичні основи моделювання поведінки підприємства (2017)
Киш Л. М. - Матеріальне стимулювання та аналіз фонду оплати праці у фермерських господарствах, Курило Н. Ф. (2017)
Киш Л. М. - Порівняльний аналіз продуктивність праці управлінського персоналу, Поліхун В. М. (2017)
Киш Л. М. - Аналіз фінансових результатів та фінансового стану сільськогосподарського підприємства, Синявська Н. С. (2017)
Кулаковська Т. А. - Удосконалення методики визначення рівня виробничого потенціалу підприємств, Цапенко Ю. О. (2017)
Лисак В. Ю. - Мотивація праці управлінського та виробничого персоналу: теоретичні аспекти, Ткачук В. В. (2017)
Ободовський Ю. В. - Колегіальний орган контролю як передумова забезпечення ефективного управління (2017)
Обруч Г. В. - Комплексна оцінка конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств України (2017)
Пономаренко Т. В. - Логіка оцінювання забезпечення економічної стійкості підприємства (2017)
Постол А. А. - Відтворювальна сутність та вирішення проблем збільшення виробництва аграрних підприємств (2017)
Рашман Б. Г. - Економічне обґрунтування умов оптимізації організаційної та інформаційної моделі маркетингової агенції (2017)
Шумкова В. І. - Методологічні засади економічної безпеки: український та закордонний досвід (2017)
Бєлова А. І. - Туристична інфраструктура як чинник розвитку промислового комплексу підприємств західного регіону, Орловська О. В. (2017)
Зубков Р. С. - Аналіз методів оцінки інвестиційно-інноваційного функціонування матерії регіону (2017)
Лесняк О. Ю. - Методичні підходи до аналізу конкурентоздатності аграрного сектору економіки (2017)
Загірняк Д. М. - Реконструкція механізму державного регулювання вищої освіти за кордоном (2017)
Філяк М. С. - Тенденції соціально-економічної адаптації ВПО у приймаючих громадах Сходу та Півдня України у 2015 - 16 рр, Завадовська Ю. Ю. (2017)
Вільчинська Н. Л. - Аналіз джерел формування й структури фінансових потоків молокопереробних підприємств (2017)
Кравчук Л. С. - Вплив бюджетної децентралізації на соціально-економічний розвиток Причорноморського регіону, Нікітенко Л. М. (2017)
Смагло О. В. - Формування системи фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності (2017)
Стойка В. С. - Сущностные характеристики понятия "капитализация банковской системы" (2017)
Колєсніченко А. С. - Світовий досвід розвитку обліку і звітності у забезпеченні формування комплексу моделей і методів в аналізі та аудиті діяльності суб'єктів господарювання фінансово-кредитної та бюджетної сфери (2017)
Рета М. В. - Класифікація ризиків зовнішньоекономічної діяльності та їх відображення у системі обліку (2017)
Койбічук В. В. - Формування основ бізнесу в контексті вивчення дисципліни "економіко-математичні методи" (2017)
Проскурович О. В. - Моделювання роздрібного товарообігу торговельного підприємства, Ястремський М. М., Сорока Л. О. (2017)
Анонси подій (2017)
Новий вид наукових послуг (2017)
Мартынюк А. А. - Инвариантность решений семейства регуляризованных уравнений (2017)
Михайлец В. А. - О теореме Кигурадзе для линейных краевых задач, Пелехата О. Б., Рева Н. В. (2017)
Карнаухов В. Г. - Вынужденные резонансные колебания и диссипативный разогрев жестко защемленных вязкоупругих пластин с актуаторами при учете геометрической нелинейности и деформаций поперечного сдвига, Козлов В. И., Карнаухова Т. В. (2017)
Поляков В. Л. - К нелинейной теории газовых скважин (2017)
Хорошун Л. П. - Эффективные упругие свойства зернистых стохастических композитов при несовершенной адгезии, Левчук О. И. (2017)
Глинчук М. Д. - Великий магнітоелектричний ефект при кімнатній температурі в нанозеренних кераміках мультифероїків-перовські тів із загальною формулою Pb(B′B′′)O3, Юрченко Л. П. (2017)
Гордиенко В. В. - Скорости Р-волн в подкоровой мантии Украины, Гордиенко Л. Я. (2017)
Дубовенко Ю. І. - Модифікація методу Березкіна для визначення особливих точок аномалій сили тяжіння (2017)
Кушнір С. В. - "Поверхневе кипіння" з сольовим ефектом як новий вид переходу солей у газову фазу із водних розчинів, Кость М. В., Козак Р. П., Сахнюк І. І. (2017)
Картель Н. Т. - Оценка влияния углеродных нанохорнов на микровязкость мембран эритроцитов и белки плазмы крови крыс методом спиновых зондов, Иванов Л. В., Ляпунов А. Н., Нардид О. А., Черкашина Я. О., Гурова О. А., Окотруб А. В. (2017)
Крупская Т. В. - Влияние фазового состояния на взаимную растворимость наноструктурированной воды и сахарозы, Борисенко Н. В., Туров В. В. (2017)
Курдюков В. В. - Полиметиновые красители на основе пирилиевых солей, содержащих в четвертом положении ненасыщенные циклические группировки, Толмачев А. И. (2017)
Бойко А. А. - Характеристика КЕY-подобных бактериофагов Erwinia amylovora, Жуминская А. И., Кушкина А. И., Иваница В. А., Товкач Ф. И. (2017)
Бойченко С. Г. - Екологічні загрози для біорізноманіття в Києві від змін клімату, Карамушка В. І., Тищенко О. В., Мохнач Р. Ю. (2017)
Войтенко Л. В. - Особливості акумуляції та розподілу індоліл-3-оцтової та абсцизової кислот в органах спорофіта дикорослої папороті України Polystichum aculeatum (L.) Roth на різних фенологічних фазах розвитку, Косаківська І. В. (2017)
Систематичний покажчик за 2017 рік (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Antonyuk L. - International competitive disposition of national higher education systems, Ilnytskyy D., Barabas D., Sandul M. (2017)
Burmaka M. - Global concept of financial institutional transformation of stock exchange, Zinchenko F. (2017)
Lutsyshyn Z. - Offshore financial centers in global capital flow, Mekhtiiev E. (2017)
Panchenko V. - From protectionism to neo-protectionism: new dimensions of liberal regulation, Reznikova N. (2017)
Shvydanenko O. - Forming of sustainable city competitiveness in the PRC, Antonyuk B. (2017)
Horna M. - Conditions and factors forming investment attractivenes of Eastern Europe countries, Ishchuk Y., Khalilova T. (2017)
Deyneka T. - Economic imperative of global community establishment (2017)
Gromozdova L. - Global goals of sustainable development in regional policу of Ukraine, Gromozdov V. (2017)
Антонюк Л. - Міжнародна конкурентна диспозиція національних систем вищої освіти, Ільницький Д., Барабась Д., Сандул М. (2017)
Бурмака М. - Глобальний формат фінансово-інституційної трансформації фондових бірж, Зінченко Ф. (2017)
Луцишин З. - Офшорні фінансові центри у глобальному русі капіталів, Мехтієв Е. (2017)
Панченко В. - Від протекціонізму до неопротекціонізму: нові виміри ліберального регулювання, Резнікова Н. (2017)
Швиданенко О. - Формування стійкої конкурентоспроможності міст КНР, Антонюк Б. (2017)
Горна М. - Умови та фактори формування інвестиційної привабливості країн Східної Європи, Іщук Я., Халілова Т. (2017)
Дейнека Т. - Економічний імператив становлення глобального суспільства (2017)
Громоздова Л. - Глобальні цілі сталого розвитку в регіональній політиці України, Громоздов В. (2017)
Гріненко А. Ю. - Інститути влади, їх місце і роль в трансформації економічної системи (2018)
Мороз С. В. - Причини та наслідки безробіття в Україні, Костюк І. В. (2018)
Колінець Л. Б. - Особливості впливу світової фінансової кризи 2008 – 2010 років на економіку України (2018)
Пробоїв О. А. - Євроінтеграційний вектор зовнішньоторговельної політики України (2018)
Резникова Т. А. - Развитие хеджирования в международной финансовой деятельности предприятия и ТНК (2018)
Алишанов Фаік Фархад-огли - Аналіз світового досвіду регулювання економічних реформ (2018)
Зелінська А. М. - Оцінка енергетичного потенціалу виробництва твердого агропалива в Україні (2018)
Верхоглядова Н. І. - Постулати розвитку об’єктів і систем та відповідність цим постулатам процесів, що протікають на внутрішньому ринку товарів, Мардус Н. Ю. (2018)
Проскуріна М. О. - До питання державного регулювання економічної діяльності в сфері культури (2018)
Удовиченко С. М. - Напрями активізації інноваційної діяльності: аграрний аспект (2018)
Чернега І. І. - Заходи щодо реалізації механізму управління соціально-економічною системою підприємства (2018)
Астахова І. Е. - Особливості маркетингових факторів забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства (2018)
Бердар М. М. - Особливості управління розвитком вітчизняних підприємств переробної промисловості у трансформаційних умовах (2018)
Бобко Н. А. - Організація та раціоналізація виробничих систем (2018)
Борисяк О. В. - Оптимізаційні виклики у системі управління персоналом підприємств (2018)
Вдовенко Н. М. - Концептуальні засади конкурентоспроможної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання, Павленко М. М. (2018)
Вешко О. В. - Проблема оптимізації економічної поведінки мультикультурних груп в умовах глобалізації (2018)
Водовозов Є. Н. - Економіко-правові аспекти забезпечення електронних розрахунків на громадському транспорті, Палант О. Ю. (2018)
Дашко І. М. - Сутність та механізм здійснення процесу публічного адміністрування (2018)
Єгорова О. М. - Системний підхід як основа ефективного управління інвестиційною діяльністю торговельного підприємства (2018)
Жуков В. В. - Напрями розвитку та вдосконалення бізнес-планування в Україні (2018)
Зборовська О. М. - Сегментування роздрібних торговельних підприємств, Марков Б. М. (2018)
Кавун В. А. - Системний підхід як методологічна основа управління проектними ризиками (2018)
Лазоренко В. В. - Аналіз методів оцінки фінансової стійкості підприємства готельного господарства (2018)
Мартинов А. А. - Принципи управління затратами на інноваційну діяльність підприємства, Розмислов О. М. (2018)
Oliinyk N. M. - Planning of sales of enterprise products in modern realities, Makarenko S. M., Mustranova K. O. (2018)
Ситник О. Ю. - Екологізація транспортної логістики як чинник конкурентоспроможності авіаційного підприємства (2018)
Скупейко В. В. - Алгоритм формування методології дослідження конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2018)
Сталінська О. В. - Функції управління персоналом на підприємствах малого та середнього бізнесу (2018)
Стоєв В. Л. - АВС-метод як корисний важіль управління витратами підприємства (2018)
Тарасова К. И. - Влияние электронного рекрутинга на процесс найма персонала (2018)
Гудзь П. В. - Визначення доцільності створення кластеру для суб’єктів кластерної політики (2018)
Зеленко О. О. - Соціальний діалог як інструмент вирішення конфлікту в економічному середовищі (2018)
Розмарина А. Л. - Аналіз розвитку рекреації та туризму в Одеському регіоні, Колонтай С. М. (2018)
Terekhov Ye. V. - Entscheidungsorientierte aspekte der nachhaltigen bodennutzung in den tagebauen, Mormul T. M. (2018)
Лукашова Л. В. - Проблеми та перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні (2018)
Смутчак З. В. - Безвізовий режим та його вплив на зовнішні міграції населення України (2018)
Гудзь Ю. Ф. - Оцінка механізму формування доходів пенсійного фонду України на регіональному рівні, Янковський В. А. (2018)
Мирончук В. М. - Аналіз ефективності впровадження основних інструментів антиінфляційної політики в Україні, Чубар Ю. К. (2018)
Поліщук Н. В. - Іпотека як елемент механізму кредитування сільськогосподарських підприємств (2018)
Тустановський Ю. Г. - Теоретико-методологічна суть фінансового посередництва (2018)
Холодилова А. О. - Напрями вдосконалення регулювання діяльності небанківських кредитних установ (2018)
Клюс Ю. І. - Інформаційне підґрунтя оцінювання інноваційної активності промислових підприємств (2018)
Райко Г. О. - Дослідження стану та практики впровадження енергоефективних технологій в житловий сектор на основі проектного підходу, Карамушка М. В., Волкова О. В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Абрамюк І. Г. - Архітектура модернізму 20-30-х років ХХ ст. м. Луцька: аспекти формування міського дизайну (2018)
Банах А. В. - Причинно-наслідковий зв’язок факторів взаємодії природної та антропогенної систем в процесі містобудівного освоєння територій (2018)
Башинський Я. В. - Методика формування розрахункової моделі об’єкту незавершеного будівництва при впливі метрополітену (2018)
Грабовчак В. В. - Паливні золи і шлаки, як основна сировина для виробництва цементів і бетонів на їх основі, Куштим А. І., Кудрявець Б. І. (2018)
Запорожченко О. Ю. - Екологічні шляхи розвитку об’ємно-планувальних рішень торгівельно-розважальних комплексів (2018)
Зубричев О. С. - Оптимізація структурно-функціонального планування рекреаційно-розважальних парків, Ніколаєнко В. А. (2018)
Зузяк А. Б. - Організація житлового простору в авіамістечках, Агєєва Г. М. (2018)
Климко З. В. - Розвиток архітектурно-сценографічних принципів Є. М. Лисика в прикладному проектуванні сучасних архітекторів України (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського