Kutsevych B. V. - Energy-efficient passive design approach for office ground-scrapers in a temperate climate (2018)
Машков І. Л. - Формування моделі багатоповерхової будівлі з ковзаючим сейсмопоясом, Глушаниця А. І. (2018)
Лапенко О. І. - Чисельне моделювання та порівняльний аналіз результатів розрахунку сталезалізобетонних плит з профільованим настилом, Скребнєва С. М., Скребнєва Д. С. (2018)
Сидоренко І. О. - Аналіз системи видового розкриття пейзажів парку на пагорбі, Міндер В. В. (2018)
Skrebnieva D. - Numerical methods of calculation of stress-strain state of combined elements of plating from profiled sheeting (2018)
Смадич І. П. - Формування структури рекреаційного середовища в існуючій системі розселення об'єднаних територіальних громад Прикарпаття (2018)
Степанчук О. В. - Методи управління та розподілення транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міста, Бєлятинський А. О., Кардаш О. В. (2018)
Ольховская Е. В. - Становление и развитие ландшафтного дизайна в международной практике (на примере малых садов), Бенаисса Валид (2018)
Тімохін В. О. - Архітектурна критика, її місце і роль в освітянському просторі (2018)
Тимошенко М. М. - Пневматичні об’єкти в дизайні міського архітектурного середовища (2018)
Триколенко С. Т. - Ювелірна архітектура – синтез монументального та мініатюрного мистецтва (2018)
Третяк Ю. В. - Особливості проектування житлових будинків на основі блок-модулів, Проданюк З. В. (2018)
Трошкіна О. А. - Композиція кінокадру та "природного" кадру: глибина простору (2018)
Хэ Юлинь - Состояние дорог в Китае, Першаков В. Н. (2018)
Хлюпін О. А. - Особливості формування модульної забудови на воді, Кравчук Г. В. (2018)
Церковна О. Г. - Фонтан – як самостійна система в архітектурному середовищі аеропортів, Ткач Н. В., Вороніна А. А. (2018)
Циганенко Л. А. - Питання оптимізації ґраток структурних покриттів, Циганенко Г. М. (2018)
Чернишова О. С. - Економічний аспект улаштування розв’язок автомобільного та залізничного транспорту при впровадженні прискореного і швидкісного руху (2018)
Шебек Н. М. - Містобудівна естетика, її місце і роль у фаховій підготовці архітектора (2018)
Адамчук А. А. - Системний підхід до вибору нових засобів транспорту для роботи на глибоких кар’єрах, Шустов О. О. (2018)
Азарян В. А. - Дослідження впливу якості фінального рудопотоку на прогнозний прибуток гірничо-збагачувального комбінату, Жуков С. А. (2018)
Анисимов О. А. - Технологические решения размещения основных транспортных коммуникаций при формировании рабочей зоны карьеров крутонаклонными слоями (2018)
Винивитин Д. В. - Геомеханическое моделирование карьеров и отвалов в K-MINE – как составной элемент минимизации площадей нарушенных земель при ведении горных работ, Назаренко М. В., Хоменко С. А. (2018)
Ефремов Э. И. - Разрушение твердых сред при их разноградиентном взрывном нагружении удлиненными зарядами переменного диаметра, Никифорова В. А., Кратковский И. Л., Ищенко К. С., Николенко Е. В. (2018)
Луценко С. О. - Ліквідація відставання за розкривом при зміні продуктивності кар'єру за рудою (2018)
Мельниченко Н. П. - Використання відходів гірничо-збагачувального комплексу для виробництва бетонів, призначених для ремонту будівельних конструкцій (2018)
Скачков А. А. - Методологічне підґрунтя розробки симетричного підривання в умовах диференційованого енергонасичення масиву гірських порід вибухом (2018)
Собко Б. Ю. - Родовища титану і проблеми їх освоєння, Гайдін А. М. (2018)
Собко Б. Ю. - Досягнення науки в галузі застосування технологій безвибухової розробки нерудних корисних копалин відкритим способом, Ложніков О. В., Волченко Д. С. (2018)
Собко Б. Е. - Обоснование технологических принципов оперативного планирования открытых горных работ, Панченко В. В., Винивитин Д. В. (2018)
Стрілець О. П. - Дослідження та обґрунтування ефективності відпрацювання уступу драглайном з одного положення з переміщенням ґрунту на кут до 220 градусів при відпрацюванні пологих родовищ, Пчолкін Г. Д., Жмура Д. С., Мекшун М. Р. (2018)
Тимощук В. І. - Закономірності формування кар’єрних водоприпливів з алювіального водоносного горизонту на ділянці північно-східного борту кар’єру ПРАТ "ІНГЗК", Савюк О. А., Шерстюк Є. А. (2018)
Черняєв О. В. - Ефективність природного провітрювання робочих місць в кар’єрі Полтавського ГЗК при застосуванні сучасного устаткування, Посунько Л. М., Расцвєтаєв В. О., Черняєва О. В., Волченко Д. C. (2018)
Саїк П. Б. - Сучасний підхід до освоєння енергетичних ресурсів залишених та некондиційних запасів вугілля, Лозинський В. Г., Петльований М. В., Сай К. С., Стрижаков Є. М. (2018)
Зуєвська Н. В. - Особливості врахування впливу будівельної техніки на стійкість конструкції котловану при щільній міській забудові, Губашова В. Є., Шайдецька Л. В. (2018)
Фомичев В. В. - Определение оптимального напряженно-деформированного состояния двухуровневого анкерного крепления при варьировании параметров установки канатных анкеров, Почепов В. Н., Фомичева Л. Я., Лапко В. В. (2018)
Агаєв Р. А. - Визначення якісних показників твердої вуглецевмісної сировини в лабораторних умовах для її термічної переробки, Клюєв Е. С., Сапунова І. О. (2018)
Бубліков А. В. - Створення імітаційних моделей елементів складних транспортних систем на основі спеціалізованих комп’ютерних програм, Таран І. О. (2018)
Гайдін А. М. - Провали (2018)
Захарова Л. М. - Обґрунтування критерію близької й далекої взаємодій у процесі еволюціонування дисипативних структур у гірському масиві (2018)
Савченко Ю. В. - Ударно-волновое разрушение твердого сплава (2018)
Сдвижкова О .А. - Статистична оцінка міцнісних властивостей глинистих порід, Ковров О. С., Мнішенко Т. В. (2018)
Тимощук В. І. - Досвід визначення деформаційних властивостей металургійних шлаків при реконструкції доменної печі № 3 комбінату "Запоріжсталь", Папуша Т. В., Головко В. Т. (2018)
Халимендик О. В. - Технологія заповнення закріпного простору демпферним забучуванням при проведенні гірничих виробок, Вигодін М. О., Солодянкін О. В. (2018)
Ширин Л. Н. - Показатели эффективности способов дегазации углепородного массива высоконагруженных очистных забоев, Федоренко Э. А., Шарафан Н. И. (2018)
Судакова Д. А. - Результаты стендовых исследований термомеханической технологии изоляции поглощающих горизонтов тампонажными термопластичными композиционными материалами (2018)
Дибрін С. В. - Вибір ємнісного накопичувача енергії для забезпечення збільшення числа експлуатованих на горизонті електровозів шахтного транспорту з індукційною передачею енергії (2018)
Агаєв Р. А. - Совершенствование методов определения метаноносности горных пород, Шейко А. В. (2018)
Беляев Н. Н. - 3D CFD модель оценки территориального риска в условиях застройки, Калашников И. В., Берлов А. В. (2018)
Беляев Н. Н. - Упрощенная модель работы аэротенка, Лемеш М. В., Машихина П. Б. (2018)
Біляєв М. М. - Комп’ютерна оцінка рівня забруднення атмосферного повітря під дією техногенних джерел, Русакова Т. І. (2018)
Беляев Н. Н. - Прогноз загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта с учетом химических трансформаций веществ и поглощения примеси поверхностью дороги, Славинская Е. С., Кириченко Р. В. (2018)
Заікіна Д. П. - Удосконалення моделі забезпечення безпеки підприємств гірничої промисловості (2018)
Іконнікова Н. А. - Экспериментальные исследования коэффициента захвата железорудной пыли каплями воды при ее орошении, Юрченко A. А., Іконніков М. Ю. (2018)
Попович В. В. - Фітомеліорація породних відвалів шахт у межах впливу Львівсько-Волинського вугільного басейну, Волощишин А. І. (2018)
Костючко С. М. - Математичні основи та програмування мікроконтролера ATMEGA328 з використанням POLOLU 3PI ROBOT, Склянчук О. М., Ілюшик Р. С. (2017)
Andrushchak I.Ye. - Innovative features of use cloud technology, Martsenyuk V. P. (2017)
Бурчак І. Н. - Дослідження можливості впровадження векторних рисунків для шифрування в растрові носії під час виконання лабораторної роботи з дисципліни "Стеганографія" (2017)
Melnyk V. M. - Modeling of the messages search mechanism in the messaging process on the basis of TCP protocols (2017)
Редько Р. Г. - Параметрична побудова моделей, реалізованих на мові OBJECT PASCAL, з використанням середовища T-FLEX CAD 3D, Редько О. І. (2017)
Ханін О. Г. - Ідентифікація систем масового обслуговування з контрольованою ймовірністю похибки та її програмна реалізація, Лотиш В. В., Гуменюк П. О (2017)
Ящук А. А. - Система візуалізації і перегляду 3D моделей на основі бібліотек Helix Toolkit і Emgu CV, Саварин П. В., Корнійчук Н. І. (2017)
Гадай А. В. - Визначення неактивної пульсуючої потужності в електричній мережі за несиметричного несинусоїдного режиму (2017)
Грицюк Ю. В. - Визначення втрат і компенсація реактивної потужності в шинопроводах (струмопроводах), Грицюк І. В., Гадай А. В. (2017)
Димова Г. О. - Дослідження чутливості та стійкості моделей динамічних систем (2017)
Лактіонов О. І. - Сутність і структура поняття "інформаційна технологія" відкритої змішаної системи (2017)
Ліщина Н. М. - Деякі аспекти викладання дисципліни "Дослідження операцій" для бакалаврів спеціальності "Комп’ютерні науки", Ліщина В. О. (2017)
Марченко О. І. - Модифікований спосіб повного перебору для визначення відповідності дерев, Лиман Д. М. (2017)
Матіко Ф. Д. - Вплив просторового розташування ультразвукового витратоміра на точність вимірювання витрати спотворених потоків, Роман В. І. (2017)
Клименко І. - Українська зимова макроареалогія в контексті слов`яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ). Частина 2: індексований реєстр зимових мелоформ (2017)
П’ятикоп O. Є. - Задача ідентифікації помольних куль на зображенні, Голодов Д. В. (2017)
Терещенко О. - Наддністрянський (українсько-молдавський) новорічний обряд "Оранки". Нотатки про синтетичну природу фольклору (2017)
Поліщук М. М. - Математичне моделювання технологічного процесу подрібнення (2017)
Рибак Ю. - Міні-ареал приспівок до новорічної "Кози" біля витоків Прип'яті (2017)
Проніна О. І. - Моделювання нечіткого виведення для вибору оптимальної індивідуальної міської поїздки (2017)
Скаженик М. - Мелоареали ранньотрадиційних зимових наспівів басейну Уборті (Середнє Поолісся) (2017)
Sivakovs’ka O. - Successful startups: how to teach students (2017)
Данилович А. - Напевы колядного периода на Западнополесско-понеманском пограничье (2017)
Ткачук Г. В. - Міжпредметний підхід при вивченні дисципліни "Технології розробки веб-додатків" (2017)
Колодюк А. - Традиційні зимові наспіви середнього межиріччя Горині й Случі: збереження та сучасний стан (2017)
Коропніченко Г. - Традиційні новорічні наспіви київщини в контексті дослідження перехідних зон (2017)
Пшенічкіна Г. - Традицийні зимові мелодії у басейні Верхньої Самари (2017)
Протасова С. - Бібліографія зимової обрядової музики українців: матеріали та дослідження (на допомогу молодому дослідникові та викладачеві) (2017)
Коробов О. - Зимова обрядовість українців у фокусі об`єктиву. Автентичне виконання (матеріали до укладання відеохрестоматії. Частина 1 (2017)
Шевчук О. - Сучасний центр української етномузикології (до 25-річчя діяльності лабораторії етномузикології НМАУ ім. П. І. Чайковського (2017)
Пишнограєв Ю. М. - Моделювання конвективної теплопровідності двошарового середовища при неоднорідних граничних умовах, Штанько Г. І. (2018)
Косолап А. І. - Ефективний метод оптимізації в задачах лінійного розкрою матеріалів, Кодола Г. М. (2018)
Поліський Ю. Д. - Реалізація деяких проблемних операцій у системах залишкових класів (2018)
Biliaiev M. M. - Numerical simulation of biological wastewater treatment in aeration tank, Kirichenko P. S., Lemesh M. V. (2018)
Бабенко М. В. - Обґрунтування вибору чисельного методу для вирішення завдання плавлення, комбінованого алюмовміського розкислювача циліндричної форми, з обважнювачем, в захисній оболонці, Волошин Р. В., Кривошеєв Г. А. (2018)
Авер’янов В. С. - Математична модель визначення концентрації чадного газу в вихлопних газах автомобілів, Шматко Д. З., Сасов О. О., Кочнева О. В. (2018)
Самохвал В. М. - Аналіз математичних моделей опору деформуванню для умов високошвидкісних блоків дротових станів, Штода М. М., Марченко К. К. (2018)
Гасило Ю. А. - Математичне моделювання траси гідротранспорту за допомогою параболічних сплайнів, Левчук К. О., Романюк Р. Я. (2018)
Середа Б. П. - Модель механізму каталітичних реакцій глибокого окислення оксиду вуглецю, Бєлоконь К. В., Бєлоконь Ю. О., Кругляк І. В. (2018)
Коротка Л. І. - Аналіз нейромережевих моделей в задачах оптимізації технології енергоконденсованих систем (2018)
Біляєв М. М. - Математичне моделювання процесу розсіювання викидів від постійно діючого стаціонарного джерела забруднення, Русакова Т. І. (2018)
Sereda B. P. - Using the method of mathematical modeling for obtaining multicomponent titanium SHS-coatings, Palekhova I. V., Kruglyak I. V. (2018)
Зінченко В. Ю. - До оптимізації управління тепловою роботою полуменевих термічних печей камерного типу під час нагрівання масивних зливків, Іванов В. І., Чепрасов О. І., Каюков Ю. М. (2018)
Лантух О. С. - Методика фізичного моделювання спливання ансамблю неметалевих включень у сталерозливному ковші, Молчанов Л. С., Синегін Є. В. (2018)
Похвалітий А. А. - Математична модель формування газометалевого потоку у сталевипускному каналі конвертера, Сігарьов Є. М., Чубін К. І., Полєтаєв В. П., Похваліта О. В. (2018)
Kruglyak I. V. - The formation of aluminotitanized coatings on copper alloys under self-propagating high-temperature synthesis, Kruglyak D. O., Sereda D. B. (2018)
Крикент І. В. - Визначення силового впливу змінного струму на метал у ванні установки ківш-піч (2018)
Романюк О. Д. - Основні підходи оптимізації мас зубчастих коліс механічної передачі (2018)
Клочко О. Ю. - Математичне моделювання металографічного зображення за допомогою рішення граничних задач для рівняння Лапласу (2018)
Beigyl O. A. - Рhysico-chemical modeling of obtaining in the conditions of self propagating high-temperature synthesis corrosion resistant coatings, Sereda D. B. (2018)
Гасило Ю. А. - Моделювання складу порошкового дроту для наплавлення ріжучих кромок живильника з оптимальною твердістю, Івченко П. С., Камель Г. І., Дудніков О. В. (2018)
Чернета О. Г. - Математичне моделювання ступені зносу поверхневого шару деталей в залежності від режимів навантаження, Сухомлин В. І., Волощук Р. Г. (2018)
Вернигора В. Д. - Математична модель процесу мийки шліфувального шламу (2018)
Бялік Г. А. - Фізичне моделювання впливу неметалевих вкраплень на руйнацію сталі, Адамчук С. І., Наумик В. В., Мохнач Р. Е. (2018)
Євфимко К. Д. - Розрахунок розподілу густини міжатомного потенціалу у структурній одиниці речовини, Мочалов О. О., Шаповал Н. О., Коваль С. С. (2018)
Юдіна С. В. - Застосування економіко-математичного моделювання для визначення залежності фінансових результатів банку від економічного зростання, Ганзюк С. М., Боровець І. С. (2018)
Мещанінов С. К. - Математична модель електронної системи контролю психофізіологічного стану машиніста локомотивного складу (2018)
Мещанінов С. К. - Модель системи електронного біометричного контролю надійністю функціонування людино-машинної системи (2018)
Мещанінов С. К. - Модель побудови адекватного математичного опису процесу перетворювання сигналу в електронній системі (2018)
Mathematical modelling in natural sciences and information technologies (2018)
Modelling and optimization in material construction technology (2018)
Mathematical methods in social and humanitarian sciences (2018)
Andrushchak І. Ye. - Modern technologies increasing information securityinformation systems, Yashchuk A. A. (2016)
Бортник К. Я. - Створення мультиплатформних додатків за допомогою Javascript, Волошин М. М. (2016)
Бурчак І. Н. - Впровадження додаткових сценаріїв тестування студентів у платформі MOODLE згідно з потребами кафедри ІКГ, Головачук І. П., Величко В. Л. (2016)
Єрмейчук С. Ю. - Розробка агрегатора курса валют для ОС Android, Федонюк А. А. (2016)
Каганюк О. К. - Розробка раціональної моделі джерела живлення для ПЛІС, Поліщук М. М., Гаджемура А. М. (2016)
Каганюк О. К. - Дослідження швидкодії роботи з базами даних різних типів програм, та вибір раціональних параметрів апаратних ресурсів при однаковому функціоналі, Панчук Р. Я. (2016)
Коцюба А. Ю. - Про методику оптимізації відмовостійкості веб-серверів на одночасну кількість запитів, Цяпич Я. П., Лавренчук С. В. (2016)
Марченко О. О. - Критерій "глибина-ширина" для контролю форми дерева пошуку при використанні методу Монте-Карло, Марченко О. І. (2016)
Пех П. А. - Розробка моделей в Autodesk Maya з метою подальшого використання у ігровому рушії Unreal Engine 4, Бурчак І. Н., Тихомиров В. В. (2016)
Яцюк С. М. - Використання макросів бази даних Access при вивченні інформатики, Муляр В. П. (2016)
Бурбело М. Й. - Визначення потужностей нелінійних навантажень трифазних електричних мереж, Гадай А. В. (2016)
Гінайло П. І. - Задача оптимального керування для диференціальних включень з многозначними відображеннями (2016)
Гінайло П. І. - Про еквівалентність двох задач оптимального керування з диференціальними включеннями (2016)
Гуда О. В. - Метод виведення рівнянь рівноваги в некласичній постановці, Тимощук В. М., Крадінова Т. А. (2016)
Жигаревич О. К. - Дослідження та представлення навчальної системи PROTUS 2.0 (2016)
Лактіонов О. І. - Верстат з числовим програмним керуванням як об’єкт і суб’єкт управління (2016)
Максимович В. М. - Числовий алгоритм Визначення напружень біля підкріплених отворів у пластинках, Соляр Т. Я., Приходько О. С. (2016)
Максимович О. В. - Числовий аналіз напружень біля штампів і тріщин у анізотропній пів-площині за врахування тертя, Лавренчук С. В. (2016)
Пастернак В. В. - Об’єктно-орієнтована реалізація методу граничних елементів тривимірної термомагнітоелектропружності, Пастернак Я. М. (2016)
Решетило О. М. - Підвищення потужності та зменшення шкідливих викидів дизельного двигуна внутрішнього згорання автомобіля, Павлік П. В, Токарчук В. В. (2016)
Чабан О. В. - Верифікація на основі числового експерименту двох методів дослідження параметричної чутливості, Костючко С. М., Міскевич О. І., Киричук А. А. (2016)
Чеб С. С. - Характеристика деяких закономірностей впливу соціальних мереж інтернет на особистісний розвиток студентів, Мельник В. М., Мельник К. В., Самарчук В. Ф. (2016)
Ambarchian V. S. - Peculiarities of Accounting for Assets and Liabilities in Contracts with Customers that Contain a Significant Financing Component (2018)
Безверхий К. В. - Практична реалізація принципу стратегічного фокусу і орієнтації на майбутнє в інтегрованій звітності корпоративних підприємств України (2018)
Bochulia T. V. - Behavioral Context of the Innovative Development of Accounting Concept in Ukraine, Korobkina I. S., Kovalevska N. S. (2018)
Височан О. С. - Особливості бухгалтерського обліку у політичних партіях: облік членських внесків, Височан О. О. (2018)
Герасимович І. А. - Обліково-аналітичні інструменти вдосконалення бізнес-процесів підприємства (2018)
Гресь Н. Л. - Інвентарний номер основного засобу: порядок присвоєння та використання, Недоступ К. К. (2018)
Дубицький Д. П. - Внутрішній аудит та управління курсовими різницями при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Фесенко В. В., Ніколенко В. В. (2018)
Коритний В. О. - Шляхи вдосконалення документального забезпечення обліку основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (2018)
Наберухін В. А. - Методичні засади постановки на облік та комерційного використання об’єктів інтелектуальної власності (2018)
Подолянчук О. А. - Облікова політика щодо заробітної плати (2018)
Слободяник Ю. Б. - Підготовка, подання та аудит фінансової звітності: траєкторія змін, Сиротенко Н. А. (2018)
Глухова В. І. - Державне фінансове забезпечення охорони здоров’я на рівні місцевих бюджетів, Скрипник Л. І. (2018)
Карпенко І. В. - Аналіз порівнянності в трансфертному ціноутворенні (2018)
Крамарьов О. С. - Обгрунтування структури земельного податку в контексті ефективного використання земельних ресурсів (2018)
Лупенко Ю. В. - Вдосконалення державного регулювання фондового ринку України у відповідності до європейських стандартів (2018)
Нікітішин А. О. - Вплив тенденцій демографічного і соціального розвитку на бюджетно-податкове регулювання (2018)
Одінцова Т. М. - Вплив податкового навантаження на економічний розвиток регіонів: кластерний підхід (2018)
Трусова Н. В. - Борговий тягар фінансової системи України та країн-членів Європейського Союзу, Сігайов А. О. (2018)
Хуторна М. Е. - Дослідження внутрішніх дисбалансів у діяльності кредитних установ як передумова забезпечення їх фінансової стабільності: методологічний аспект (2018)
Коваль М. І. - До концептуальних засад сутності і змісту поняття "управління персоналом", Бензарь А. С. (2018)
Коваль М. І. - Формування належного кадрового потенціалу комерційних банків, Мельник Б. Ю. (2018)
Мартинів І. К. - Інтегральна оцінка ефективності процесу комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності (2018)
Петруха С. В. - Інституціональна архітектоніка державного антикризового регулювання аграрного сектору економіки України (2018)
Столярчук Н. М. - Еволюція моделей трансферу технологій (2018)
Бичков’як О. В. - Дискримінація в Україні: міфи та реальність (2017)
Бодак В. А. - Етнокультурні орієнтири філософського осмислення релігії (2017)
Возняк В. C. - Особенности диалектического понимания категории "развитие" (2017)
Галущак М. С. - Постмодерна парадигма "кінця історії" (2017)
Круглій Б. В. - Іван Франко про тип суспільної організації – гарант свободи особистості (2017)
Лімонченко В. В. - Міф як історичне апріорі (2017)
Рупінський О. Б. - Політична комунікація в контексті інформаційних технологій: соціально-філософський аспект (2017)
Стуканов М. А. - Опозиція явного і неявного знання у соціальному, історичному і культурному контекстах (2017)
Ткаченко О. А. - Християнська модель особистості як джерело основних принципів належного педагогічного мислення, Бегей Г. В. (2017)
Фоменко Л. К. - Вплив філософії Р. Декарта на медицину в умовах її методологічних трансформацій (XVII ст.) (2017)
Шипко О. М. - Концептуальні засади комунікаційної діяльності сучасного університету в умовах інтернаціоналізації вищої освіти (2017)
Abstracts (2017)
Наші автори (2017)
Вимоги. ЄЛюдинознавчі студії: збірник наукових працьЄ Серія "Філософія" (2017)
Добряк Д. С. - Формування і розвиток ринкових земельних відносин на теренах України, Шкуратов О. І. (2018)
Гуцуляк Г. Д. - Концептуальні засади системної організації сільськогосподарських ландшафтів, Гуцуляк Ю. Г. (2018)
Ковалів О. І. - Обґрунтування сутності лісових екосистем як природних об’єктів права власності Українського народу, Боцула О. І. (2018)
Бутрим О. В. - Страхування екологічних ризиків у системі регулювання рівня забруднення ґрунтів, Ігнацевич С. П. (2018)
Мельничук Р. В. - Екологічна пластичність зразків колекції роду Calendula L. Дослідної станції лікарських рослин ІАП НААН, Богуславський Р. Л. (2018)
Занько Б. М. - Бухгалтерський облік як джерело інформації для обчислення рентної плати за спеціальне використання води (2018)
Миколайко В. П. - Економічна ефективність вирощування насіння цикорію коренеплідного залежно від застосування мінеральних добрив в умовах зрошення, Миколайко І. І., Грабовська С. Л. (2018)
Гутянський Р. А. - Вплив комбінацій післясходових гербіцидів з регуляторами росту рослин і мікродобривом на показники вирощування сої (2018)
Волощук О. П. - Ензимо-мікозне виснаження зерна як одна з причин зниження посівних якостей насіння тритикале озимого в зоні Західного Лісостепу України, Волощук І. С., В. В. Глива, Ковальчук О. І. (2018)
Колтунович О. С. - Механізми інвестиційного забезпечення модернізації систем водоочищення на промислових підприємствах (2018)
Сірік О. М. - Вплив метеорологічних чинників на розвиток церкоспорозу (Cercospora calendulae Sacc.) та альтернаріозу (Alternaria calendulae Ondrej.) нагідок лікарських, Шевчук О. В., Приведенюк Н. В., Сапа Т. В., Колосович М. П., Трубка В. А. (2018)
Кривенко А. І. - Урожайність пшениці озимої та вівса залежно від систем основного обробітку ґрунту у короткоротаційній сівозміні (2018)
Шевченко Н. В. - Тривалість міжфазних періодів рослин гібридів кукурудзи залежно від обробки насіння та позакореневих підживлень (2018)
Скрипчук П. М. - Наукові аспекти експортно-імпортних операцій агропромислового комплексу України, Федина К. М., Павлов К. В. (2018)
Шкурченко Ю. В. - Особливості оптимізації територій реформованих сільськогосподарських підприємств, Котик З. О. (2018)
Веремеєнко С. І. - Відновлення родючості техноземів Іршанського гірничо-збагачувального комбінату, Дідора В. Г., Сaврасих Л. Д. (2018)
Федонюк Т. П. - Морфогенетичний аналіз стабільності розвитку водних макрофітів в короткотерміновому біомоніторингу водних екосистем Полісся України (2018)
Власова О. В. - Науково-методичні основи еколого-меліоративного моніторингу агроландшафтів за даними дистанційного зондування Землі (2018)
Тимофєєв М. М. - Біогенні засоби виробництва — перспективи материалізації, Бондарева О.Б., Вінюков О.О. (2018)
Кривохижа Є. М. - Біотестування забруднених мийно-дезінфікуючими засобами для доїльно-молочного обладнання ґрунтів (2018)
Шумигай І. В. - Проблеми та шляхи відновлення басейну річки Дніпро у межах Київської області (2018)
Тимошенко Л. М. - Сучасний стан та перспективи створення нових об’єктів природно-заповідного фонду Полтавської області (2018)
Краснолуцький О. В. - Земельна реформа як головний чинник формування системи сільськогосподарського землекористування в Україні, Шевченко О. В. (2018)
Ступень М. Г. - Удосконалення методики оцінювання ринкової вартості земельних ділянок, Радомський С. С., Дума Ю. І. (2018)
Богіра М. С. - Шляхи удосконалення системи управління земельними ресурсами в сільському господарстві (2018)
Бочко О. І. - Роль агрохолдингів у структурі земельних ресурсів України (2018)
Аврамчук Б. О. - Сучасна методика економічної оцінки земель сільськогосподарського призначення (2018)
Стадницька О. В. - Науково-методичний підхід до оптимізації використання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель на засадах збалансованого розвитку регіону (2018)
Кудрик А. П. - Методологія ефективного використання земельних ресурсів сучасних агроформувань, Дребот О. В. (2018)
Зайцева Т. М. - Вплив використання ЕМ-препаратів на вміст важких металів у ґрунті (2018)
Кірова М. О. - Досвід зарубіжних країн щодо інституціонального забезпечення екологічної безпеки: пропозиції для України (2018)
Разанов С. Ф. - Інтенсивність накопичення важких металів зерном пшениці озимої залежно від попередників, Ткачук О. П., Овчарук В. В. (2018)
Мазур О. В. - Сорти квасолі звичайної як чинник екологізації сільськогосподарського виробництва (2018)
Ткачук О. П. - Інтенсивність зниження концентрації нітратів у зерні злакових культур залежно від періоду зберігання, Яковець Л. А., Ватаманюк О. В. (2018)
Шинкаренко В. Г. - Управление конкурентоспособностью предприятия на высшем уровне подсистемы управления, Попова Н. В. (2017)
Федотова І. В. - Концептуальні основи інтегрованої логістики (2017)
Вербицька В. І. - Обґрунтування інформаційної бази оцінки інноваційного потенціалу підприємства (2017)
Ковальова Т. В. - Уточнення сутності електронних грошей (2017)
Голеско І. О. - Економічна сутність фінансової стійкості підприємства (2017)
Криворучко О. М. - Оцінка рівня гармонізації системи управління підприємством, Шерстюк А. А. (2017)
Криворучко О. Н. - Понятие "качество транспортно-логистического обслуживания потребителей" (2017)
Ачкасова Л. М. - Місце і роль транспортної логістики в загальній логістичній системі (2017)
Бочарова Н. А. - Показники рівня розвитку корпоративної соціальної відповідальності на автотранспортному підприємстві, Щепиліна А. К. (2017)
Шинкаренко В. Г. - Определение понятия "хозяйственный портфель" в стратегическом менеджменте, Брусенцова М. В. (2017)
Хорошилова І. О. - Розвиток транспортної системи Харківського регіону та її інфраструктури (2017)
Догадайло Я. В. - Оцінка потенціалу підприємств дорожнього господарства (2017)
Вавіліна Н. І. - Наукова діяльність українських ВНЗ порівняно зі світовими університетами, Чаркіна О. О. (2018)
Гаврис Т. В. - Підсумки моніторингу з упровадження результатів наукових досліджень і розробок (2018)
Осадча А. Б. - Показники реалізації пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень, Євтушенко В. М. (2018)
Березняк Н. В. - Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності (2018)
Джавадов Халид Рамиз оглы - Роль региональной инновационной инфраструктуры в развитии предпринимательства промышленного сектора (2018)
Мирзалиев Руслан Физули оглы - Модель компетенций в сфере управления человеческими ресурсами в органах государственной службы (2018)
Гохан Озкундакчи - Разработка ИТ-стратегии на предприятии (2018)
Андрощук Г. О. - Трансфер технологій в оборонно-промисловому комплексі України: проблемні питання (Частина І) (2018)
Кваша Т. К. - Трансфер технологій як реалізація науково-технічного та інтелектуального потенціалу України, Паладченко О. Ф., Молчанова І. В. (2018)
Алонцева Д. Л. - Структура и свойства покрытий и модифицированных слоев, полученных с помощью плазменных потоков, Братушка С. Н., Погребняк А. Д., Прохоренкова Н. В., Шабля В.Т. (2007)
Андреев А. А. - Вакуумно-дуговое модифицирование поверхности стальных изделий (2007)
Kylyshkanov M. K. - Properties of hybrid TiN/Al2O3 coatings using electron beam melting (2007)
Сагалович А. В. - Разработка многокомпонентных покрытий для повышения износостойкости поверхностей пар трения в прецизионных узлах агрегатостроения, Бабенко В. А., Дудник C. Ф., Сагалович В. В., Кононыхин А. В., Попов В. В., Любченко А. П., Олейник А. К. (2007)
Соболь О. В. - Влияние термического и радиационного факторов на формирование модулированной структуры конденсатов квазибинарной боридной системы TiB2-W2B5 (2007)
Джелали В. В. - Полупроводниковые свойства наномолекулярного слоя ДНК, Волянский А. Ю. (2007)
Погребняк А. Д. - Структура и физико-химические свойства комбинированных нанокомпозитных защитных покрытий, Даниленок М. М., Комаров Ф. Ф., Ердыбаева Н. К., Береснев В. М., Дробышевская А. А., Кирик Г. В., Братушка С. Н., Жуковский П. В., Дуб С. Н. (2007)
Ковальчук И. К. - Изучение свойств пленок сплава Si-Ge на пучке протонов, полученных методом CVD, Левенец В. В., Омельник А. П., Щур А. А., Широков Б. М. (2007)
Андреев А. А. - Влияние давления азота при осаждении сверхтвердых TiN покрытий на их свойства, Шулаев В. М., Горбань В. Ф., Столбовой В. А. (2007)
Назаров Ю. Ф. - Методы исследования и контроля шероховатости поверхности металлов и сплавов, Шкилько А. М., Тихоненко В. В., Компанеец И. В. (2007)
Boyko E. B. - One-beam dynamic ion mixing applied to coat elements onto sophistically shaped objects, Komarov F. F., Zhukowski P., Karwat C., Kolasik M., Kozak C. (2007)
Войтович С. А. - Формування гетерофазних наноструктур на основі селеніду індію, їх фізичні властивості та можливості практичного застосування, Григорчак І. І., Аксіментьєва О. І., Міцов М. М. (2007)
Нестеренко С. В. - Образование полупроводниковой наноструктуры на поверхности аустенитной стали, Джелали В. В. (2007)
Приходько В. И. - Описание спиральных магнитных проводников на основе ферми-жидкостной модели, Турбин П. В. (2007)
Правила оформлення рукописів (2007)
Шулаев В. М. - Сверхтвердые наноструктурные покрытия в ННЦ ХФТИ, Андреев А. А. (2008)
Соболь О. В. - Механизм формирования фазово-структурного состояния конденсатов, полученных ионным распылением (2008)
Великодный Д. В. - Тензоэффект в двухслойных пленках Cu/Cr и Fe/Cr, Проценко C. И., Проценко И. Е. (2008)
Погребняк А. Д. - Структура и свойства оксидных покрытий, полученных электролитно-плазменным оксидированием на подложке из Al-Cu и Al-Mg сплавов, Кылышканов М. К., Братушка С. Н., Плотников С. В., Понарядов В. В., Тюрин Ю. Н., Шипиленко А. П. (2008)
Набиев Г. А. - Теория АФН-эффекта с демберовским механизмом в полупроводниковых пленках (2008)
Акбаров К. - Стимулирование аномального фотонапряжения под действием внешнего электрического поля в нанокристаллических структурах на основе CdTe-ZnSe с глубокими примесными уровням, Абдулхамидов А., Алимов Н., Отажонов С. М., Умарова М. (2008)
Сатонин А. В. - Теоретические и экспериментальные исследования процесса осесимметричной вытяжки плоской заготовки, Бегунов А. А., Сатонин А. А., Шевченко В. В. (2008)
Мирзаева З. И. - Фотоэлектретное состояние без внешнего поляризующего поля в однородных полупроводниках, Набиев Г. А., Эргаш К. М. (2008)
Каримов Б. Х. - Фотовольтаический эффект в сегнетоэлектрике SbSJ и пироэлектрике ZnO (2008)
Глазунов Г. П. - Высокопористые плазменно-дуговые покрытия вольфрама: технология изготовления и эрозионные свойства, Андреев А. А., Барон Д. И., Бондаренко М. Н., Конотопский А. Л., Неклюдов И. М., Шулаєв В. М. (2008)
Дробишевская А. А. - Нанокомпозитные покрытия на основе нитридов переходных металлов, Сердюк Г. А., Фурсова Е. В., Береснев В. М. (2008)
Набиев Г. А. - Определение параметров уровней прилипания, ответственных за фотоэлектретное состояние в пленках теллурида кадмия (2008)
Погребняк А. Д. - Структура и свойства покрытия из Ni-Cr-B-Si-Fe/WC-Co, нанесенного на подложку из стали и меди, Братушка С. Н., Углов В. В., Дуб С. Н., Колисниченко О. В., Алонцева Д. Л., Тюрин Ю. Н., Шипиленко А. Н. (2008)
Долгов А. С. - Рассеяние атомов на шероховатой поверхности, Гетьман А. А. (2008)
Шулаев В. М. - Вакуумно-дуговое осаждение наноструктурных Ti-Si-N покрытий из многокомпонентной плазмы, Андреев А. А., Столбовой В. А., Прибытков Г. А., Гурских А. В., Коростелева Е. Н., Коржова В. В. (2008)
Деревянко А. В. - Стабилизация процесса ионно-лучевого осаждения наноразмерных пленок нитридов и оксинитридов металлов, Стервоедов А. Н., Силкин М. Ю. (2008)
Правила оформлення рукописів (2008)
Содержание (2013)
Наш главный праздник (2013)
К 75-летнему юбилею ученого-металлурга академика НАН Украины В. И. Большакова (2013)
Кочура В. В. - Совершенствование методики определения степени газификации пылеугольного топлива в доменных печах, Ярошевский С. Л., Купенко В. И., Мишин И. В. (2013)
Ковалев Д. А. - Исследование металлургических свойств самовосстанавливающихся окатышей, Ванюкова Н. Д., Ванюков А. А. (2013)
Сулименко С. Е. - Получение частично металлизованного сырья в стационарном слое (2013)
Пиптюк В. П. - Оценка достоверности результатов моделирования теплового состояния ковшовой ванны, Павлов С. Н., Андриевский Г. А., Самохвалов С. Е., Моцный В. В., Гордиенко О. А. (2013)
Смоктий В. В. - Опыт эксплуатации донных одноканальных дутьевых устройств при комбинированной продувке в 160-т конвертере, Шумахер Э. Э., Порохнявый В. Г., Иванов С. Г. (2013)
Есаулов Г. А. - Исследование методом РСМА состава и природы гетерофазных неметаллических включений в цельнокатаных железнодорожных колесах из непрерывнолитых заготовок, Климчик Ю. В, Гасик М. И., Горобец А. П. (2013)
Широких Т. А. - Исследования закономерностей испарения оксидов ванадия из шлаков системы CaO-SiO2- FeO-V2O5 в условиях пленочного массообмена, Шатоха В. И., Ситараман С., Шредер К. (2013)
Куцин В. С. - Исследование взаимосвязи технологических параметров и электрических характеристик процесса выплавки ферросили-комарганца, Кузьменко С. Н., Гладких В. А., Лисенко В. Ф., Лысый Д. А., Лысая Н. В., Рубан А. В. (2013)
Меняйло Е. В. - Физическая модель процесса кристаллизации осевой зоны отливок шаровой, цилиндрической и плоской форм (2013)
Радченко К. С. - Влияние титана и редкоземельных металлов на структуру износостойкого высокохромистого чугуна, Платонов Е. А., Ямшинский М. М., Федоров Г. Е. (2013)
Яценко А. И. - Дендриты и зерна в низкоуглеродистых сталях, Хрычиков В. Е., Заренбин В. Г., Татарчук А. В. (2013)
Василев Я. Д. - Определение среднего контактного нормального напряжения при холодной прокатке тонких и особо тонких полос, Дементиенко А. В., Коноводов Д. В., Завгородний М. И., Самокиш Д. Н. (2013)
Мельник С. Н. - Внедрение технологии производства фасонного профиля для изготовления молотков молотковых дробилок в условиях рельсобалочного стана ПАО "ДМКД", Сирота Г. С., Гаврилин С. Ю. (2013)
Терещенко А. А. - Холодная пильгерная прокатка прецизионных труб с использованием технологических вставок, Дудка С. С., Кацапов К. Н., Фролов Я. В. (2013)
Опрышко Л. В. - Механические свойства углеродистых котельных труб из заготовки разных способов производства, Сенина Т. В., Маленик А. О., Дейнеко Л. Н. (2013)
Творческий путь ученого и организатора науки. К 90-летию д.т.н., проф. Узлова И. Г. (2013)
Большаков В. И. - Влияние маломощной механической вибрации на структуру и свойства эвтектикических сплавов Al-Si и Al-Cu, Ротт Н. А. (2013)
Аюпова Т. А. - Структуроутворення у доевтектичному силуміні при комплексному впливі стронцію, скандію та фізичних способів оброблення сплаву в рідкому та твердому станах. Повідомлення 2 (2013)
Крымов В. Н. - Особенности поверхностного упрочнения чугуна с графитом дуговым разрядом, Алимов В. И. (2013)
Несмашный Е. А. - Оценка сейсмической опасности массовых взрывов в районе восточного борта карьера ОАО "ЮГОК", Федин К. А. (2013)
Судаков А. К. - Производственные испытания технологии оборудовния гидрогеологической скважины криогено-гравийным фильтром на участке с Балково Запорожской области (2013)
Сорока Ю. Н. - Засыпка воронки обрушения отходами обогащения и шахтными породами с последующей рекультивацией поверхности, Рец Ю. Н. (2013)
Вольфсон П. М. - Исследование форм истечения сыпучего при торцовом выпуске руды с применением самоходного и стационарного оборудования (2013)
Пинчук С. И. - Электрохимическая обработка молибденового проката, Грещик А. М., Ковзик А. Н., Белая Е. В. (2013)
Колобов Г. А. - Электрическая проводимость ильменитовых концентратов различного химического состава, Грищенко С. Г., Криворучко В. В., Парфенюк И. Г., Поплавский Ю. В. (2013)
Большаков В. И. - Анализ современных машин для брикетирования мелкофракционных сырьевых материалов, Баюл К. В. (2013)
Белодеденко С. В. - Исследования процесса грохочения кокса на модели вибрационного грохота, Кононов Д. А., Пелых И. В. (2013)
Сидоров В. А. - Практика анализа отказов оборудования, Ошовская Е. В. (2013)
Бейцун С. В. - Тепловое состояние ковшей при внепечной обработке стали, Михайловский Н. В., Шибакинский В. И. (2013)
Федоров С. С. - Анализ эффективности применения высокотемпературных секционных утилизаторов теплоты с кипящим слоем. Результаты исследований. Сообщение II (2013)
Файнштейн В. Г. - Минимизация расхода электроэнергии для непрерывного прокатного стана (2013)
Сталинский Д. В. - Энергоемкость производства стали, заготовок, проката, Литвиненко В. Г., Каневский А. Л., Андреева Т. А. (2013)
Романовський І. Г. - Механізм управління ризиком інвестиційного проекту, Лоскутова Я. Ю. (2013)
Касимов А. М. - Комплексная переработка фосфогипса из отвалов и отходов текущего производства минеральных удобрений ОАО "Ровноазот", Решта Е. Е. (2013)
Рудаков Д. В. - Обоснование применения электроциклона для очистки пылевых выбросов металлургических предприятий, Ляховко А. Д. (2013)
Стасевский С. Л. - Разработка оптимальных технических решений при строительстве установок для вдування пылеугольного топлива (ПУТ) в доменные печи на действующих предприятиях, Степаненко А. Н., Поливода В. Ф. (2013)
21-я Международная научно-практическая конференция и выставка-ярмарка инновационных технологий, наукоемких проектов, современного оборудования "Казантип-ЭКО-2013" (2013)
Aghyppo O. - Substantiation of methodological approaches to compiling complex recreational programs (2018)
Беленькая И. - Совершенствование построения композиций произвольных программ в категории "женщины" в фитнесе, Муллагильдина А. (2018)
Бондар А. - Особливості самоврядування студентів закладу вищої освіти спортивного профілю, Ждамірова Ю. (2018)
Дандаш Х. - Деякі результати фізичної реабілітації постраждалих з наслідками мінно-вибухової травми нижніх кінцівок, Підкопай Д., Підкопай Т., Юсеф Ш. (2018)
Дейнеко А. - Удосконалення спеціальної фізичної підготовки спортсменок 9–10 років, які займаються художньою гімнастикою, Красова І. (2018)
Демченко А. - Авторська програма з комбінованого шейпінгу як засіб покращення фізичної підготовленості студенток (2018)
Карпець Л. - Феноменологія невербального спілкування як репрезентація спортивної діяльності, Бейлін М. (2018)
Луценко Ю. - Якість виконання структурних компонентів змагальних програм кваліфікованих спортсменів, як фактор, що визначає спортивний результат в акробатичному рок-н-ролі (2018)
Политько Е. - Модельные характеристики физического развития и специальной физической подготовленности девушек-пловцов 12–15 лет (2018)
Пустовойт Б. - Сучасні принципи фізичної реабілітації хворих на остеохондроз шийно-грудного відділу хребта (2018)
Рубан Л. - Фактори ризику виникнення артеріальної гіпертензії у жінок першого зрілого віку в період маніфестації захворювання (2018)
Стадник С. - Діяльність фітнес-клубів у місті Харкові (2018)
Стрельникова Є. - Зміни показників технічної підготовленості волейболістів 10–11 років під впливом візуального сприйняття параметрів рухів, Горчанюк Ю., Несен О. (2018)
Стрельникова Є. - Аналіз ігрових дій центральних блокуючих у змагальній діяльності жіночих волейбольних аматорських команд, Мельник А., Ляхова Т. (2018)
Сутула В. - Культурно-історичні витоки сучасного спорту (повідомлення друге) (2018)
Тропин Ю. - Взаимосвязь психофизиологических показателей и физической подготовленности у квалифицированных борцов, Бойченко Н. (2018)
Шейко Л. - Эффективность применения подвижных игр в воде на этапах начального обучения плаванию детей младшего школьного возраста, Пащенко Н. (2018)
Сорцеф — антибактеріальна суспензія для дорослих і дітей (2017)
Демецька О. - Обов’язкове медичне страхування: від ілюзій до прагматизму (2017)
Стоп! Яка застуда? (2017)
Ни одна страна не может обеспечить граждан лекарствами только за счет государства (2017)
Кашель: фармацевтичне орієнтування (2017)
"Жити сьогодні" (2017)
Ультиматум мігрені (2017)
Кривомаз Т. - Актуальна ли опасность коронавирусной атипичной пневмонии? (2017)
ХОЗЛ у запитаннях і відповідях (2017)
Демецкая А. - Чрезвычайная угроза: биотеррор (2017)
Мечта суставов: Сустамар (2017)
Примак Р. - В плену самообмана (2017)
Дедишина Л. - Дати не просто знання, а знання якісні (2017)
Не так страшен кашель, как его последствия (2017)
Примак Р. - У истоков науки токсикологии (2017)
Редькин Р. - Сочетанное применение бета-адреноблокаторов и бета-агонистов: в чем риск?, Орловецкая Н., Данькевич О. (2017)
Новини (2017)
Кривомаз Т. - Современные антидепрессанты (2017)
Догляд за пацієнтами з інфекційними захворюваннями (2017)
Клименюк Ю. - Конфликт в аптеке (2017)
Клименюк Ю. - Есть ли у вас план? (2017)
Дедишина Л. - "Гармонії" у Чернівцях стало більше (2017)
9-1-1: быть первым! (2017)
Орловецкая Н. - Фитотерапия колита, Редькин Р. (2017)
Орловецкая Н. - Ex tempore. Приготовление жидких лекарственных форм: микстура Образцова, Данькевич О., Редькин Р. (2017)
Кириленко М. - Шкільне цькування, або булінг: вступ до теми (2017)
Кривомаз Т. - Где притаился страх (2017)
Гороскоп (2017)
Флавамед® Макс: ш-ш-шипучий і швидкий (2017)
Маєвський Д. А. - Колонка головного редактора (2017)
Рябенький В. М. - Головний двигун та суднова генераторна система в когенераційній установці судна, Короленко О. В., Вороненко С. В., Короленко Є. О. (2017)
Шевченко В. В. - Рекомендации по компоновке и выбору основного энергетического оборудования теплоутилизационных электрических станций блочно-модульного исполнения, Минко А. Н., Потоцкий Д. В. (2017)
Кривда В. І. - Моделювання електричних характеристик сонячної панелі, Василенко О. О., Федорова М. О. (2017)
Сиделев Н. И. - Управляемая цифровая модель на основе матрично-топологического описания электромагнитных цепей (2017)
Рудницький В. Г. - Удосконалення пристрою регулювання напруги та реактивного опору в розподільних електричних мережах напругою 6 (10) кВ, Савєльєв А. А. (2017)
Кунгурцев О. Б. - Метод формування фрагментів тексту для пошукових систем на основі розподілу термінів по документу, Ковальчук С. В. (2017)
Журавська І. М. - Реєстрація великорозмірних вантажів за допомогою автоматизованої системи на базі пристроїв з обмеженими обчислювальними можливостями (2017)
Чопей Р. С. - Огляд підходів до аналізу тривалості виконання програмного коду, Федасюк Д. В. (2017)
Гурский А. А. - Генерация сети Петри на базе средств дискретно-непрерывных сетей при формировании алгоритма автоматической настройки координирующей системы управления, Гончаренко А. Е., Денисенко А. В. (2017)
Крилов В. М. - Алгоритм контурної сегментації зображень ієрархічних об’єктів на базі методу Канні з використанням вейвлет-перетворення, Кумар Т. П. (2017)
Gusynin А. - An application of differential transformation for optimal control of nonlinear processes (2017)
Мансури Валид Ахмад - Ранжирование параметров управления различными динамическими состояниями электромагнитного реактивного шагового двигателя, Хобаллах Мустафа Мохамад (2017)
Яримбаш Д. С. - Визначення параметрів короткого замикання силового трансформатора засобами математичного моделювання, Яримбаш С. Т., Дівчук Т. Є., Літвінов Д. О. (2017)
Веретюк С. М. - Модель впливу інновації на технічну систему. новий підхід до аналізу фізичного змісту кривої Гартнера, Пілінський В. В. (2017)
Вступление (2018)
Шкловский В. А. - Горячие электроны в металлических пленках при низких температурах (2018)
Бондаренко С. И. - Пленочный сверхпроводящий квантовый интерферометр со сверхмалой индуктивностью, Кревсун А. В., Ильичев Е. В., Хюбнер У., Коверя В. П., Линк С.И. (2018)
Соколенко В. И. - Пиннинг и критические токи гетерогенных сверхпроводников в различных структурных состояниях, Карась В. И. (2018)
Сухарева Т.В. - Фазовый переход Березинского–Костерлица–Таулесcа в джозефсоновской среде двухуровневого гранулярного высокотемпературного сверхпроводника YBa2Cu3O7–δ, Финкель В. А. (2018)
Константинян К. И. - СВЧ колебания в сверхпроводниковой туннельной мезаструктуре в условиях спиновой фильтрации, Овсянников Г. А., Кислинский Ю. В., Петржик А. М., Шадрин А. В., Демидов В. В. (2018)
Султанов А. Н. - Перенос возбужденного состояния между двумя кубитами через открытый волновод, Гринберг Я. С. (2018)
Askerzade I. N. - The influence of thermal fluctuations on Coulomb blockade edge in small Josephson junctions with linear growing of voltage (2018)
Шнырков В. И. - Перестраиваемый по частоте счетчик микроволновых фотонов на основе сверхпроводящего квантового интерферометра, Yangcao Wu, Сорока А. А., Турутанов О. Г., Ляхно В. Ю. (2018)
Флоря И. Н. - Статистика фотоотсчетов сверхпроводникового однофотонного детектора из трехслойной пленки WSi, Корнеева Ю. П., Михайлов М. Ю., Девизенко А. Ю., Корнеев А. А., ГольцманГ. Н. (2018)
Сиваков А. Г. - Пространственная характеризация краевого барьера в широких сверхпроводящих пленках, Турутанов О. Г., Колинько А. Е., Похила А. С. (2018)
Будник Н. Н. - Разработка усовершенствованных сверхпроводящих градиентометров для биомагнитных СКВИД применений, Минов Ю. Д., Ляхно В. Ю., Десненко В. А., Линник А. С., Шопен А. Б. (2018)
Апостолов C. C. - Нелинейные локализованные моды в пластине слоистого сверхпроводника, Кадыгроб Д. В., Майзелис З. A., Николаенко А. A., Ямпольский В. А. (2018)
Баранник А. А. - Микроволновый отклик полого резонатора с тонкой сверхпроводящей пленкой в зависимости от температуры и ориентации пленки, Черпак Н. Т., He Y., Sun L., Zhang X., Вовнюк М. В., Wu Y. (2018)
Shaternik V. E. - Dissipation effects in superconducting heterostructures with tungsten nanorods as weak links, Shapovalov A. P., Suvorov O. Yu., Zhitlukhina E. S., Belogolovskii M. A., Febvre P., Kordyuk A. A. (2018)
Вступне слово командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковника Дроздова С. С. (2018)
Шамко В. Є. - Розвиток форм і способів застосування Повітряних Сил Збройних Сил України в сучасних умовах ведення збройної боротьби, Жарик О. М., Коваль В. В. (2018)
Богданович В. Ю. - Концепція комплексного використання військових та невійськових сил і засобів для забезпечення достатнього рівня воєнної безпеки держави, Свида І. Ю., Сиротенко А. М. (2018)
Більчук В. М. - Методика оцінки доцільності прийняття рішень щодо включення зразка озброєння до угруповання повітряних сил в умовах нестохастичної невизначеності, Дзеверін І. Г., Лазебник С. В., Хмелевська О. О. (2018)
Головін О. О. - Єдиний інформаційний простір – основа ефективної реалізації принципів програмно-цільового планування розвитку озброєння та військової техніки (2018)
Боціян С. Г. - Впровадження інтегрованої розподіленої системи моделювання в систему колективної підготовки авіаційних штабів Повітряних Сил Збройних Сил України, Гудков М. В., Олійник О. М. (2018)
Калашник-Рибалко М. А. - Стратегія і методологія реалізації синтезу оптимально розподіленої структури пілотажно-навігаційного комплексу літального апарату в умовах дестабілізуючих впливів (2018)
Genov B. - Ways of development of surface-to-air missile weapons in the Air Force of the Armed Forces of Ukraine in conditions of resource restrictions, Lanetsky B., Luk’yanchuk V., Nikolaev I. (2018)
Турінський О. В. - Методика обґрунтування множин характеристик перспективних зенітних ракетних комплексів і визначення їх допустимих змін (2018)
Сухаревський О. І. - Оцінка використання кутових відбивачів для імітації літаків тактичної авіації, Василець В. О., Ряполов І. Є., Ряполов Є. І. (2018)
Атаманський Д. В. - Вплив відбиттів від місцевих предметів на точність оцінювання параметрів метеоутворень в імпульсних ДМРЛ (2018)
Гартованов В. Г. - Підвищення інформативності радіолокаційних станцій типу 5Н84А, Арасланов М. Р., Батиєв В. Д. (2018)
Ілляшенко О. О. - Оцінювання інформаційної безпеки систем на програмовній логіці з використанням кейсів: таксономія, нотація, концепція (2018)
Kalantaievska S. - Analysis of improvement methods of noise immunity of multi-antenna systems of military radiocommunication (2018)
Климович О. К. - Оцінка показників якості обслуговування мобільної телекомунікаційної мережі спеціального призначення (2018)
Купченко Л. Ф. - Дослідження властивостей оптимальної спектральної фільтрації оптичного випромінювання з використанням нормованої дивергенції Кульбака-Лейблера, Риб’як А. С., Гурін О. О. (2018)
Salman Rasheed Owaid - Security of encrypted cloud database (2018)
Kudhair Abed Thamer - Comparative model of texts and their described objective situations conformity, Shabanova-Kushnarenko L. V. (2018)
Кудренко О. В. - Вплив стрес-факторів бойової обстановки на психіку військовослужбовців Повітряних Сил (на основі досвіду АТО), Афанасенко В. С. (2018)
Bіlenko О. - Features of security forces weapons’ specification designing, Pavlov D. (2018)
Євсєєв В. О. - Обґрунтування завдань і складу угрупування сил Національної гвардії України при участі у реагуванні на виникнення епідемій та епізоотій (2018)
Сулейманов Д. Р. - Метод кількісного оцінювання ризику застосування військ (сил) під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Нікітін А. А. (2018)
Лезік О. В. - Підвищення ефективності прикриття вибухонебезпечних об'єктів за рахунок сумісного застосування тактико-вогневих підрозділів ППО і тактико-спеціальних підрозділів РЕБ, Орєхов С. В., Левагін Г. А., Книш Д. В. (2018)
Лєнков С. В. - Математична модель процесів витрачання та поповнення ресурсу угруповання складних технічних об'єктів, Сєлюков О. В., Толок І. В., Лєнков Є. С., Бондаренко Т. В. (2018)
Мазур В. Ю. - Методичні основи оцінки ефективності функціонування єдиної системи висвітлення надводної обстановки на морській ділянці, Боровик О. В. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Ярощук В. - Застосування концепції менеджменту якості в управлінні бібліотекою (2005)
Василенко О. - Бібліотечна статистика в Україні: досвід і перспективи реформування (1992 - 2003 рр.) (2005)
Кулаковська Т. - Тендерні торги в бібліотеці: організаційне та юридичне забезпечення, Калініна Ю. (2005)
Ляпин С. - Электронная библиотека T-Libra: к новой концепции библиотечного информационного сервиса, Куковякин А. (2005)
Яковлєва Ю. - Оцінка інформативності документів як напрям інтелектуалізації пошукових систем наукових бібліотек (2005)
Зайченко Н. - Реферативні ресурси - інформаційний продукт сучасної наукової бібліотеки (2005)
Інформація про міжнародну наукову конференцію "Роль книговидання в розвитку міжнародних наукових і культурних контактів" (2005)
Сикорская О. - Белорусско-украинский книгообмен: традиции и инновации (из опыта работы ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси) (2005)
Якушко Б. - З історії міжнародних книгообмінних зв’язків НБУВ на прикладі ділового партнерства з науковими інституціями Польщі, Ятченко А. (2005)
Дубровіна Л. - Ґрунтовне дослідження історії дитячих бібліотек України (2005)
Пономаренко Л. - Новий бібліографічний покажчик з питань професійної освіти України (2005)
Клименко О. - Фондам бібліотек — увага науковців (2005)
Содержание (2018)
Naidyuk Yu. G. - Anatomy of point-contact Andreev reflection spectroscopy from the experimental point of view, Gloos K. (2018)
Lushchik A. - Radiation creation of cation defects in alkali halide crystals: Review and today’s concept, Lushchik Ch., Vasil’chenko E., Popov A. I. (2018)
Тарасов А. Н. - К теории сверхтекучести плотной нейтронной материи с анизотропным триплетным p-спариванием в сильных магнитных полях (2018)
Monarkha Yu. P. - Nonlinear dynamics of a two-dimensional Wigner solid on superfluid helium (2018)
Сивоконь В. Е. - Двумерный электронный кристалл над жидким гелием в нелинейном режиме. Анализ резонансных спектров электрон-риплонных колебаний, Шарапова И. В. (2018)
Гриценко И. А. - Влияние кинетики фазового расслоения на кинетику гомогенизации твердых растворов 4Не в 3Не, Майданов В. А., Рубец С. П., Рудавский Э. Я., Рыбалко А. С. (2018)
Бирченко А. П. - Релаксация давления и диффузия вакансий в быстро выращенных кристаллах гелия, Михин Н. П., Рудавский Э. Я., Смирнов С. Н., Фисун Я. Ю. (2018)
Чупис И. Е. - Электромагноны в сегнетомагнетике TbMnO3 после поляризационного флопа (2018)
Лаванов Г. Ю. - Изменение энтропии при индуцированном магнитным полем фазовом переходе первого рода в негейзенберговском изотропном ферромагнетике, Калита В. М., Локтев В. М. (2018)
Panfilov A. S. - Pressure effect on magnetic susceptibility of LaCoO3, Grechnev G. E., Zhuravleva I. P., Lyogenkaya A. A., Pashchenko V. A., Savenko B. N., Novoselov D., Prabhakaran D., Troyanchuk I.O. (2018)
ПрохватиловА. И. - Термокаталитический пиролиз молекул СО. Структура и сорбционные характеристики углеродного наноматериала, Долбин А. В., Винников Н. А., Баснукаева Р. М., Есельсон В. Б., Гаврилко В. Г., Хлыстюк М. В., Легченкова И. В., Стеценко Ю. Е., Мелешко В. В., Кода В. Ю. (2018)
Antuzevics A. - Crystalline phase detection in glass ceramics by EPR spectroscopy, Rogulis U., Fedotovs A., Popov A. I. (2018)
Бойко Ю. И. - Некоторые особенности кинетики лабильного кислорода в слабодопированных монокристаллах YBa2Cu3O7–x, Богданов В. В., Вовк Р. В., Хаджай Г. Я. (2018)
Онищенко О. - Бібліотечна справа в Україні наприкінці XIX - у 10-х роках XX ст.: стан і основні напрями розвитку, Дубровіна Л. (2005)
Міжнародні конференції (2005)
Копанєва В. - Архівування науково-інформаційних ресурсів інтернету: основні концептуальні положення (2005)
Самохіна Н. - Розвиток процесів інтеграції бібліотечно-інформаційних ресурсів (2005)
Солоіденко Г. - Міжнародна термінологічна діяльність у галузі бібліотечної справи: словникові проекти та довідково-енциклопедичні видання бібліотек (2005)
Ляшко С. - Біографіка чи біографістика? (2005)
Федотова О. - Нормативна й виконавча документація органів державного управління 20 - 30-х років XX ст. як джерело з історії цензури друкованих видань в Україн (2005)
Ткаченко І. - Видавнича діяльність М. С. Грушевського в Києві (1907 - 1914) у документах Київського Тим часового комітету у справах друку (2005)
Слободяник М. - Концептуальні засади бібліографознавства (2005)
Танатар Н. - Імідж Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадськогов пресі: контент-аналіз газетних публікацій за 2003 рік (2005)
Смаглява Н. - Стажування новопризначених керівників бібліотек науково-дослідних установ НАН України (2005)
Родзінська О. - Науковим часописам - увага НАН України (2005)
Summary (2005)
Онищенко О. - Бібліотечна справа в Україні XX ст.: 1917 - 1931 рр., Дубровіна Л. (2005)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського оголошує конкурсний прийом до аспірантури (2005)
Кулаковська Т. - Розвиток науково-інформаційної діяльності НАН України: пріоритети і перспективи (2005)
Шеремет А. - Культурно-просвітницька діяльність НБУВ (2005)
Соловяненко Д. - Структурний аналіз українського бібліотечного веб-сегмента мережі інтернет (2005)
Астапенко Т. - Бібліографічна діяльність Миколаївської громадської бібліотеки (кінець XIX - початок XX ст.) (2005)
Ковальчук В. - Микола Петрович Баллін (1829 - 1904) - бібліотечний діяч, видавець, книготорговець та просвітитель (друга половина XIX - початок XX ст.) (2005)
Саєнко Л. - Дмитро Нитченко - письменник, видавець (2005)
Муха Л. - Перший європейський семінар із проблем запобігання катастрофам та збереження архівів, Омельченко М. (2005)
Summary (2005)
Содержание (2014)
Гринев А. Ф. - Евроинтеграция как "Туманность Андромеды" (2014)
Cтасевский С. Л. - Юбилей ГП "Укргипромез" (2014)
Степаненко А. Н. - Проектирование, строительство и освоение комплекса ПУТ на комбинате "Запорожсталь", Панин В. И., Фоменко А. П. (2014)
Белошапка Е. А - Опыт внедрения трехмерного проектирования в ГП "Укргипромез", Довгалюк С. В. (2014)
Стасевский С. Л. - Строительство сталеплавильного комплекса в составе электрометаллургического завода ООО "НЛМК-Калуга" в Калужской области, Богдан В. Н., Малик А. А., Уголков В. А. (2014)
Колесников К. В. - Поэтапная модернизация сталеплавильного производства на ОАО "Тагмен" в г. Таганрог РФ, Уголков В. А., Андриенко А. В. (2014)
Бычков С. В. - Внедоменная обработка чугуна для выплавки стали на ПАЛ "Днепровский меткомбинат", Довгач В. Ю., Черный А. Ф. (2014)
Степаненко А. Н. - Реконструкция электросталеплавильного цена в ПАО "Энергомашспецсталь", Филяк А. В., Малик А. А., Черный А. Ф. (2014)
Стасевский С. Л. - Проблемы проектирования толстолистового прокатного стана Выскунского металлургического завода в современных условиях, Банный Ю. А., Колесников В. И., Логак М. В. (2014)
Степаненко А. Н. - Аспекты реализации проектов двух равнозначных мелкосортовых станов, Банный Ю. А., Логак М. В., Шинковский О. В. (2014)
Бочка В. В. - Анализ особенностей работы доменной печи с массами подачи различной величины, Куприков Р. А., Мирошниченко О. Н., Калиниченко В. В., Ризницкий И. Г. (2014)
Охотский В. Б. - Закономерности износа сталеплавильной футеровки, Зражевский А. Д. (2014)
Гасик М. М. - Термодинамическое моделирование фазовых равновесий в магнезиальных оливино-пироксеновых силикатных системах, Гасик М. И., Цветков И. В. (2014)
Рабинович А. В. - Усовершенствование технологии производства литых низколегированных кремниймарганцевых теплоустойчивых электроcталей, Трегубенко Г. Н., Поляков Г. А., Лелеко Д. В., Пучиков А. В., Межебовский И. В., Челядин А. М. (2014)
Репях С. И. - Размеры кластеров при температуре плавления чистых кристалических веществ (2014)
Полещук В. М. - Анализ физических моделей процесса разгиба слитка в криволинейных МНЛЗ, Бровкин В. Л., Мушенков Ю. А. (2014)
Николаев В. А. - Определение силы прокатки по мощности главного двигателя (2014)
Корниевский В. Н. - Повышение качества и конкурентоспособности проката коррозионностойких сталей, Сальников А. С., Тумко А. Н., Логозинский И. Н., Шибеко П. А. (2014)
Должанский А. М. - Влияние поверхностных дефектов стальной катанки на стабильность процесса волочения и закономерности их деформирования. Сообщение 1, Петлеваный Е. А., Суслова К. Л. (2014)
Пинчук С. И. - Влияние технологических параметров химического осаждения на свойства нанокристаллического оксида цинка, Внуков А. А., Белов И. Б., Баскевич А. С., Ляшков А. Ю., Омельчук А. Р. (2014)
Бобырь С. В. - Влияние химического состава, твёрдости и типа поверхностных дефектов на стойкость штампов пресса 10 000 тонн из низколегированных сталей, Дёмина Е. Г., Беседнов С. В., Стрижко О. Д. (2014)
Большаков В. И. - Влияние размера аустенитного зерна на кинетику разрушения высокопрочных строительных сталей, Лаухин Д. В., Бекетов А. В., Иванцов С. В., Мурашкин А. В. (2014)
Рудаков Д. В. - Прогноз эффективности противофильтрационного экранирования хвостохранилища отходов обогащения титано-циркониевых руд, Собко Б. Е., Перкова Т. И., Полищук С. З. (2014)
Лапшин А. А. - Промышленные исследования микроклимата и состояния проветривания горных выработок в глубоких рудных шахтах (2014)
Симоненко В. І. - Оцінка технології відпрацювання нерудних кар’єрів з підтриманням без- пеки в зменшеній санітарно-захисній зоні, Гриценко Л. С. (2014)
Шапурин А. В. - Влияние степени раздробленности горных пород на эффективность технологических процессов в карьере, Швец Е. Н. (2014)
Вольфсон П. М. - Закономерности выпуска руды под обрушенными породами в режиме касания эллипсоидов разрыхления, Приймаченко В. М. (2014)
Примаченко В. В. - Исследование влияния вида фосфатного связующего на металлоустойчивость к стали 15 ГС образцов из муллитокорундовых масс, Мартыненко В. В., Бабкина Л. А., Хончик И. В., Никулина Л. Н. (2014)
Поворотний В. В. - Определение рациональных межремонтных периодов работы оборудования, Махницкий И. Г., Кононов Д. А. (2014)
Гичёв Ю. А. - Моделирование процесса воздушного охлаждения непрерывнолитого слитка, Василькив Т. А., Перцевой В. А. (2014)
Лавошник А. С. - Угольная концепция развития энергетики. Проблемы и перспективы использования водоугольного топлива в энергетике Украины, Дамрин В. Я., Сорокина Т. Б. (2014)
Cталинский Д. В. - Сухая очистка аспирационных газов от марганецсодержащей пыли, Швец М. Н., Винокурова Н. А., Лысенко Г. В. (2014)
Сталинский Д. В. - Проектирование современных доменных печей с системами охлаждения химически очищенной водой в замкнутом контуре с применением принципа "восходящего потока" охлаждающей среды, Китченко В. К., Жученко А. З., Виноградов А. А., Цыгулёв Ю. И (2014)
Ваганов Ю. А. - Опыт ГП "УкрНТЦ "Энергосталь" по проектированию современных литей- но-прокатных комплексов для производства сортового проката, Кулак В. Ю., Родякин И. А. (2014)
Савицкий Н. В. - Расширение области применения металлоконструкций из высокопрочных сталей в жилом и гражданском строительстве, Котов Н. А. (2014)
Андрейченко А. В. - Основні напрями інноваційного розвитку безвідходного агропромислового виробництва (2018)
Захарченко В. І. - Реформа з детінізації української економіки як комплекс різнопланових заходів (2018)
Зачосова Н. В. - Напрями стабілізації стану фінансової складової економічної безпеки національної економіки України (2018)
Zubareva M. - Anti-crisis communications in crisis management (2018)
Князевич А. О. - Закордонний досвід формування та активізації діяльності технопаркових структур, Крайчук О. В., Дяченко Л. А. (2018)
Топішко Н. П. - Мережева економіка як форма соціально-економічної організації в глобальних координатах, Топішко І. І., Галецька Т. І. (2018)
Снісарчук І. В. - Роль фандрайзингу в управлінні маркетинговим потенціалом закладів вищої освіти (2018)
Строкович Г. В. - Перспективи удосконалення логістичних бізнес-процесів (2018)
Хілуха О. А. - Концептуальні положення аналізування корпоративного управління (2018)
Ліснічук О. А. - Інституціональні чинники забезпечення регіонального розвитку (2018)
Бедринець М. Д. - Лідерство у фінансах: практичний аспект (2018)
Внукова Н. М. - Управління ризиками фінансових установ у сфері фінансового моніторингу (2018)
Пасічник Ю. В. - Бюджетні важелі впливу на тривалість життя населення (2018)
Погореленко Н. П. - Макроекономічні аспекти розвитку країни як зовнішній фактор стабільного розвитку банківської системи (2018)
Височан О. С. - Вплив стереотипів на сприймання облікової інформації реципієнтом (2018)
Замула І. В. - Природна рента як об’єкт бухгалтерського обліку й оподаткування, Осадча Т. С. (2018)
Бабич Т. Ю. - Дослідження стійкості аграрного комплексу (2018)
Наумова М. А. - Статистичний аналіз і прогнозування безробіття в Україні (2018)
Yudkin-Ripun I. - Interpretation as Abstraction: Chimerical Imagery of Daily Life’s Prosaic Vanity (2017)
Ганзенко Л. - Антропоморфні образи в художньому оздобленні Типографського євангелія № 7 (2017)
Гелитович М. - Іконостас церкви Покрову Пресвятої Богородиці середини XVI століття із с. Поляна Львівської області: спроба реконструкції (2017)
Федак М. - Особливості іконографії образа "Богородиця Нев’янучий цвіт" в українському іконопису XVI – XVIII століть (2017)
Забашта Р. - Образно-значеннєвий лад бабинця Святоюріївської церкви Дрогобича (2017)
Ламонова О. - Офорти Сергія Якутовича до роману Федора Достоєвського "Зневажені і скривджені" (2017)
Скляренко Г. - Харківський художник Вагріч Бахчанян – початок вітчизняного концептуалізму (2017)
Сторчай О. - З епістолярію Миколи Мурашка і Порфирія Мартиновича (2017)
Листування М. І. Мурашка і П. Д. Мартиновича (2017)
Студенець Н. - Художньо-документальна виставка на пошану Ніни Матвієнко (2017)
Маркович К. - Довгождане видання |рец.: Димитрій (Ярема), Патріарх. Іконопис Західної України XVI – поч. XVII ст. / Патріарх Димитрій (Ярема) / наук. ред. М. Гелитович ; упоряд. К. Маркович. – Львів : Друкарські куншти, 2017. – 595, (1) с. : іл.| (2017)
Бут Л. - Нова реальність Василя Химочки (2017)
Про авторів (2017)
Vissikirsky V. - Qualitative Modeling of Trees Cultivated with Processed Wastewater (2017)
Артеменко В. Б. - Побудова комплексних оцінок якості української інноваційної системи, Артеменко Л. В. (2017)
Бойко А. Л. - Ефективність алгоритмів попередньої обробки даних в задачі класификації високочастотних біологічних сигналів, Настенко Є. А., Павлов В. А., Коновал О. О., Осадчий М. А., Дємєнтьєв А. В. (2017)
Булгакова О. С. - Структура програмного модуля адаптації веб-додатків з використанням індуктивного підходу (2017)
Волощук Р. В. - Огляд підходів до інтегрального оцінювання стану економічної безпеки держави (2017)
Гураль І. В. - Макромоделі процесу анаеробного мікробіологічного бродіння твердих побутових органічних відходів на стадіях ацидогенезу та метаногенезу, Дивак М. П., Порплиця Н. П. (2017)
Дивак М. П. - Архітектура системи екологічного моніторингу та приклад її застосування для моделювання концентрацій шкідливих викидів автотранспорту, Маслияк Ю. Б., Пукас А. В., Порплиця Н. П., Войтюк І. Ф., Тимчишин В. С. (2017)
Єфіменко С. М. - Індуктивне моделювання як засіб розв’язання задач прогнозної аналітики (2017)
Зосімов В. В. - Застосування кластерного аналізу для відсіювання пошукового спаму (2017)
Іутинська Г. О. - Індуктивне моделювання зміни чисельності амілолітичних мікроорганізмів на забрудненій ділянці грутну, Мороз О. Г. (2017)
Колотій А. В. - Аналіз змін земного покриву в Україні як індикатор деградації земель (2017)
Кружнова С. Ю. - Cтатистическое моделирование для оценки остаточного ресурса металлоконструкций грузоподъемных кранов, Фурсина А. Д. (2017)
Кузнецова Н. В. - Динамічне моделювання фінансових ризиків, Бідюк П. І. (2017)
Лавренюк М. С. - Метод об’єктної фільтрації карт класифікації земного покриву на основі морфологічних ознак (2017)
Носовець О. К. - Прогнозування ускладнень у віддаленому періоді після хірургічного лікування одношлуночкового серця, Байрамов Е. М. (2017)
Павлов В. А. - Лікувальна стратегія як результат оптимізації прогнозу стану об'єкта, Носовець О. К., Давидько А. Б., Павлов О. В. (2017)
Піднебесна Г. А. - Онтології та їх значення для розвитку сучасних інформаційних технологій (2017)
Поліщук Н. Ю. - Модель застосування криптовалют та прогноз тренду (2017)
Савченко Є. А. - Аналіз підходів до метанавчання та мета моделювання, Степашко В. С. (2017)
Токова О. В. - Огляд методів та засобів комп’ютерного моделювання процесів ливарного виробництва (2017)
Автори випуску (2017)
Міжнародна наукова конференція до 80-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського "Інформаційна діяльність наукової бібліотеки” (1998)
Summary (1998)
Кравцова Л. - Перехід до комп’ютерних технологій каталогізації в Білорусі (1998)
Машовець Т. - Сучасний стан і перспективи розвитку нормативної бази щодо забезпечення діяльності бібліотек (1998)
Чебанов В. - Ретроспективная конверсия каталогов: накопленный опыт (1998)
Глухов В. - Новые электронные информационные продукты и услуги (1998)
Третяк С. - БД на компактних оптичних дисках у наукових бібліотеках (1998)
Чабан І. - Автоматизоване робоче місце пункту запису читачів НБУВ (1998)
Демченко Є. - Будинок філії №1 Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та його художні пам’ятки, Донець О. (1998)
Малаков Д. - Архітектор Василь Осьмак (1998)
Ткач К. - Технічні знання - без технічної літератури? (1998)
Демещенко Л. - Кіровоградській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Д. І. Чижевського - 100 років (1998)
Галамага Т. - 100-річчя науково-технічної бібліотеки Дніпродзержинського металургійного комбінату (1998)
Войцехівська І. - Володимир Іконников - бібліотекознавець та бібліофіл (1998)
Гальчук Г. - Український громадський видавничий фонд у Празі (1998)
Лабінський М. - Ростислав Пилипчук: Бібліографічний покажчик / Укл. В. Кушніренко. Вступ. Стаття Ф. Погребенника. – К.: Твім інтер, 1996. – 109 с. (1998)
Чишко В. - М. М. Варварцев. Італійці в Україні (XIX ст.): Біографічний словник діячів культури. – К., 1994. – 195 с. (1998)
Орач Н. - Архів, який допоможе створити правове суспільство (1998)
Свобода А. - Робоча нарада Ради директорів бібліотек - членів МААН (1998)
Бабич В. - Перспективні напрями розвитку в Білорусі бібліотечно-інформаційної освіти (1998)
Пашкова В. - Міжнародний семінар у Ростові-на-Дону (Росія) (1998)
Шульгіна В. - Конференція Міжнародної асоціації музичних бібліотек (1998)
Бабич В. - Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє (1998)
Шульгіна В. - Артемій Ведель (1998)
Комська А. - "Історія України за ... рік”, Кисельова В. (1998)
Ілюстрації (1998)
Онищенко О. - Бібліотечна справа в Україні у XX ст.: 30 - 50-ті роки, Дубровіна Л. (2005)
Новальська Т. - Визначна віха в історії бібліотечної справи (Перший Всеросійський з’їзд з бібліотечної справи 1911 р.) (2005)
Кашеварова Н. - Діяльність Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга в галузі обліку, опису та конфіскації бібліотечних фондів на території рейхс-комісаріату України (1941 - 1944 рр.) (2005)
Непомнящий А. - Засновник кримознавчої бібліографії (до 150-річчя від дня народження Арсенія Маркевича) (2005)
Кириленко О. - Повоєнна преса української еміграції у фондах Українського Вільного Університету (Мюнхен, Німеччина): структурно-топологічний аналіз, Яценко О. (2005)
Ціборовська-Римарович І. - Визначна подія у вітчизняному книгознавстві (2005)
Інформація про "Всеросійську науково-практичну конференцію "Електронні документи в бібліотеках Росії: комплектування, збереження, доступність”” (2005)
Попик В. - Спільна сесія інститутів та наукових відділів НБУВ, Мельник Н. (2005)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Україно-сербський круглий стіл із сучасних питань бібліотечної справи та книговидавничої діяльності (2005)
Шлях долає той, хто іде (До ювілею директора бібліотеки Національного гірничого університету О. Н. Нефедової) (2005)
Вилєґжаніна Т. - Професору Віктору Андрійовичу Вергунову - 45 (2005)
Солонська Н. - Презентація проекту "Ecce homo” Музею міста Скоп’є (Македонія) в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (2005)
Пам’яті Раїси Степанівни Кириченко (2005)
Summary (2005)
Аль-Атамнех Б. Г. М. - Алгоритм поиска особых точек геометрической области, заданной неявной функцией (2017)
Bessmertnyi Y. O. - Deformation and stability of thin-walled shallow conical shells under external pressure and periodically discrete border fixation (2017)
Гальченко А. В. - Защита персональных данных с использованием алгоритмов неоднозначного шифрования (2017)
Грищак В. З. - Определение областей устойчивости конической оболочки при комбинированном нагружении на базе гибридного асимптотического подхода, Дьяченко Н. Н. (2017)
Дем’яненко А. Г. - Короткий нарис досліджень динаміки пружних систем з рухомим інерційним навантаженням некласичним методом відокремлення змінних, Гурідова В. О. (2017)
Каиров А. С. - Собственные колебания конструктивно неоднородных многослойных ортотропных цилиндрических оболочек из композиционных материалов, Власов О. И., Латанская Л. А. (2017)
Карнаухов В. Г. - Вимушені коливання і дисипативний розігрів шарнірно опертої в’язкопружної пластини з п’єзосенсорами з урахуванням геометричної нелінійності та деформацій поперечного зсуву, Козлов В. І., Карнаухова Т. В. (2017)
Киричок І. Ф. - Вимушені резонансні коливання і вібророзігрів гнучкої в’язкопружної балки з п’єзосенсорами при врахуванні деформації зсуву, Сенченков І. К., Червінко О. П. (2017)
Клименко М. І. - Термопружна задача для порожнистого циліндра з композиційного матеріалу з транстропним волокном, Гребенюк С. М., Богуславська А. М. (2017)
Кострова М. М. - Деформирование эластичного цилиндра с кольцевыми волокнами под воздействием вращения при жесткой посадке (2017)
Коструб Р. В. - Порівняння алгоритмів оптимізації в деяких задачах будівельної механіки (2017)
Кудін О. В. - Застосування методу продовження розв’язку за параметром для визначення деформованого стану круглих тришарових пластин з нелінійно-пружним заповнювачем, Борисовська Ю. О. (2017)
Курапов С. В. - Единичные и изометрические циклы в графе, Давидовский М. В. (2017)
Латифов Ф. С. - Вынужденные колебания продольно подкрепленной ортотропной цилиндрической оболочки в жидкости, Мамедов Р. А. (2017)
Латифов Ф. С. - Вынужденные колебания подкрепленной перекрестными системами ребер ортотропной цилиндрической оболочки с твердой средой и жидкостью, Мусаев З. С., Мамедрзаева Ф. Т. (2017)
Латифов Ф. С. - Колебания прoдольно подкрепленной неоднородной ортотропной цилиндрической оболочки с твердой средой, Халиловa Э. Н. (2017)
Леонтьева В. В. - Вопросы методологии анализа, управления, регулирования, идентификации и наблюдения гироскопических систем, Кондратьева Н. А. (2017)
Махоркін М. І. - Сингулярність напружень у багатоклиновій системі, з пов’язаними між собою пружними характеристиками її елементів, за антиплоскої деформації, Скрипочка Т. А. (2017)
Мішарін А. С. - Концентрація напружень біля тонкого жорсткого включення з тріщинами на продовженні за гармонічного навантаження, Попов В. Г. (2017)
Николишин М. М. - Розтяг кусково-однорідної пружно-пластичної пластини з двома поверхневими тріщинами на прямолінійній межі поділу матеріалів, Опанасович В. К., Куротчин Л. Р., Слободян М. С. (2017)
Новицький В. В. - Оптимальне керування лінійними стаціонарними параметричними системами, Зінчук М. О., Тетерятник О. В. (2017)
Опанасович В. К. - Згин пластини рейсснера з двома рівними зсунутими паралельними тріщинами з урахуванням ширини області контакту їхніх берегів, Звізло І. С., Яцик І. М. (2017)
Панасенко Є. В. - Задача оптимізації крайової задачі для рівняння Ляпунова в просторі Гільберта (2017)
Попадюк І. Й. - Мішана задача фрикційного контакту коаксіальних циліндричних оболонок та пружного заповнювача (2017)
Пышнограев Ю. Н. - Аналитическое решение задачи конвективного теплообмена в двухслойных средах, Штанько А. И., Пышнограев Е. Ю. (2017)
Свитлинец А. М. - Влияние предварительного термосилового нагружения на предельную нагрузку трубы при ее чистом изгибе, Онищенко И. С., Черняков Ю. А. (2017)
Сидоров М. В. - Застосування методів функцій гріна та квазіфункцій гріна-рвачова для побудови двобічних ітераційних процесів розв’язання нелінійних крайових задач (2017)
Слободян М. С. - Двовісний розтяг пластини з абсолютно жорсткою круговою шайбою та радіальною тріщиною з урахуванням пластичних зон поблизу її вершин, Матулка М. І., Білаш О. В. (2017)
Спиця О. Г. - Аналітико-чисельний підхід до розв’язання основних граничних задач для багатошарових плит (2017)
Фасоляк А. В. - Динаміка нескінченно довгої, підкріпленої повздовжніми ребрами жорсткості, циліндричної оболонки у тривимірному пружному середовищі (2017)
Фильштинский Л. А. - Плоская задача магнитоэлектроупругости для пластины с трещинами, Сушко Т. С., Еременко А. А. (2017)
Черняков Ю. А. - Модель поведения псевдоупругого материала при нестационарном нагружении, Стеблянко П. А., Петров А. Д. (2017)
Чопоров С. В. - Автоматизация анализа температурной устойчивости пластин с использованием метода конечных элементов (2017)
Шацький І. П. - Задача згину пластини із заповненою щілиною, Курташ І. С. (2017)
Шнейдер В. П. - Теория гиперупруго-вязкопластичности, учитывающая микродеформации (2017)
Янчевский И. В. - Уравнения нестационарных колебаний электроупругих конической и цилиндрической оболочек конечной длины, Бабаев А. А. (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізико-математичні науки" (2017)
Вихідні дані (2017)
Франкфуртський книжковий ярмарок (1998)
Summary (1998)
Свобода А. - Методична діяльність як типологічна функція національної бібліотеки (перспективи її розвитку в НБУВ) (1998)
Вакуленко М. - Українська латиниця як стандартизоване доповнення до українського правопису (1998)
Каліберда Н. - Організаційні структури обслуговування національних бібліотеках (огляд) (1998)
Матяш І. - Матеріали до біобібліографії Катерини Грушевської (1998)
Онищенко О. - Бібліограф Лілія Беляева, Солонська Н. (1998)
Бандилко Л. - Бібліотечна діяльність товариства "Просвіта" на Волині (з початку XX ст. до 1939 р.) (1998)
Дідківська Г. - Фонд відділу зарубіжної україніки, Дегтяренко Л. (1998)
Юхимець Г. - Благодійна акція Миколи Стратілата (1998)
Іщенко Я. - Термінологічний словник з геральдики як фаховий інструмент геральдистів (1998)
Кривенко М. - Вшанування пам'яті Івана Лозинського (1998)
Бабич В. - Науково-допоміжний бібліографічний покажчик "Історія України за 1993 р.", Загуменна В. (1998)
Іщенко Я. - До проблеми друкованих довідкових видань з обсягу спеціальних історичних дисциплін (1998)
Попроцька В. - Захист дисертацій у Спеціалізованій вченій раді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1998)
Моліцька Г. - Експрес-дослідження в Тернопільській ДОУНБ (1998)
Орач Н. - Вечір пам’яті Василя Стуса (1998)
Кононенко В. - Проблеми використання досвіду бібліотечно-інформаційної діяльності США в Україні (1998)
Орач Н. - Євразійський міст до НБУВ (1998)
Олійник Н. - Гончарська книгозбірня інформує (1998)
Пашкова В. - Бібліотека: нові часи, нові можливості (1998)
До 125-річчя від дня народження видатного українського письменника (1998)
Біла зима Володимира Сосюри (1898-1965) (1998)
Майстри художнього оформлення книги (1998)
Бурик З. М. - Досвід інституційного забезпечення регулювання сталого розвитку держав Європейського союзу (2018)
Онищенко В. П. - Євроінтеграційний проект України (2018)
Опалько В. В. - Методика оцінювання економічної нерівності: світова практика (2018)
Сардак С. Э. - Формирование экономики знаний в рамках интеллектуализации и информатизации глобального экономического развития, Самойленко А. А., Огданский К. Н. (2018)
Хома І. Б. - Основні проблеми та тенденції валютного ринку України в умовах нестабільності валютного курсу, Онищак Л. О. (2018)
Вербицька Г. Л. - Сучасний стан та проблеми активізації інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств в умовах міжнародних економічних відносин (2018)
Даниленко Є. С. - Характеристика типів покупців на ринку продажу легкових автомобілів за різними класифікаційними ознаками (2018)
Пилипенко Ю. І. - Інноваційний розвиток: світові закономірності та реалії України, Гузенко І. Ю. (2018)
Чуприна О. А. - Статистична оцінка реалізації права на гідний рівень життя в Україні, Овсієнко О. В. (2018)
Щуровська А. Ю. - Дослідження взаємозв'язку сфери телекомунікацій і національної економіки та розробка багатофакторної моделі їх розвитку (2018)
Бондарчук М. К. - Пропонована система показників оцінки цінних паперів для антикризового управління об’єднань підприємств, Волошин О. П. (2018)
Євсєєва О. О. - Нова класифікація підприємств та її вплив на організацію складання та подачі фінансової звітності суб’єктів господарювання (2018)
Василькова Ю. К. - Теоретичний базис конкурентоспроможності підприємства, Олійник Н. М. (2018)
Данилевич Н. С. - Самоменеджмент як шлях до ефективного використання робочого часу, Лопух В. В. (2018)
Жаворонкова Г. В. - Вплив ринкових умов на організаційно-економічні зміни авіапідприємств, Дяченко О. О. (2018)
Лисичко А. М. - Структура об’єктів економічного аналізу лісогосподарської діяльності (2018)
Ратушняк О. Г. - Основні проблеми та механізм впровадження інноваційних проектів на підприємстві, Лялюк О. Г. (2018)
Яшкіна Н. В. - Сутність та методологія стратегічного управління: теоретичний аспект (2018)
Гаркавко В. К. - Дещо про маловідомі сторінки з життя і наукової діяльності Ф. Кене, Бикова В. О. (2018)
Горовий В. - Основні тенденції розвитку соціальних інформаційних баз в Україні (2005)
Шерепа Т. - Інформаційна технологія виділення та обробки знань у CDS/ISIS-сумісних базах даних (2005)
Ядрова Г. - Роль інформаційних центрів у підвищенні економічної ефективності застосування комп’ютерних технологій (2005)
Ільницька Л. - "Русалка Дністрова” (1837) у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2005)
Галькевич Т. - Інформаційний потенціал і стилістичні особливості українського рекламного плаката 1957 - 1964 рр. (з фондів НБУВ), Донець О. (2005)
НБУВ - співзасновник БАЄ повідомляє (2005)
Швець Н. - Бібліотека Львівського університету: події, особи, фонди (до 400-річчя заснування) (2005)
Солонська Н. - Презентація наукового посібника "Сучасна економічна теорія. Економічна нобелелогія” (2005)
Мельник Н. - Арсеній Іванович Маркевич – "кримознавець номер Один” (Непомняший А. А. Арсений Маркевич: Страницы истории крымского краеведения. – Сімферополь: Бізнес-Информ, 2005. – 432 с. – (Биобиблиография крымоведения; Вып. 3)) (2005)
Власов В. - Г. Г. Махов поверненім із небуття (Професор Махов (Махів) Григорій Григорович (1886 - 1952): Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1914 – 1994 роки / УААН. ДНСГБ; Укладач та наук. ред. В. А. Вергунов. – К., 2005. – 100 с.) (2005)
Костенко Л. - Бібліотека та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культу ри, освіти і а бізнесу: підсумки 12-ї міжнародної конференції "Крим-2005”, Чекмарьов А. (2005)
Смаглява Н. - Безперервна бібліотечна освіта: НБУВ - бібліотекам науково-дослідних установ НАН України (2005)
Кульчицька Т. - Марія Андріївна Вальо (до 55-річчя наукової діяльності) (2005)
Ельга Володимирівна Татарчук (2005)
Summary (2005)
Summary (1998)
Онищенко О. - Наукова діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1993-1998), Попроцька В. (1998)
Немошкаленко В. - До проблеми формування національної інформаційної бази (1998)
Слюсар В. - Електронне сканування - новий вид бібліотечних послуг (1998)
Дідик М. - Дослідження ефективності та якості алфавітних каталогів у ЛНБ ім. В. Стефаника (1998)
Фоменко Д. - Аркушева колекція літографій НБУВ (1998)
Кривенко М. - Вадемекум світового енциклопедичного письменства у Львівській іноземній книгозбірні (1998)
Грамма В. - До аналізу наукової спадщини М. Г. Швалба (1926-1995), Березюк Н.., Глибицька С. (1998)
Волинець А. - Бібліотечна діяльність Харківського товариства грамотності, Одинока Л. (1998)
Бершов О. - Цифрові бібліотеки США (1998)
Вітаємо Ларису Крушельницьку (1998)
Чарупа Т. - 50 років бібліотеці Інституту металофізики НАН України (1998)
Ляхоцький В. - Перші бібліографічні публікації Івана Огієнка (1998)
Панцер Ф. - Книговидавництво та книжковий ринок в Австрії (1998)
Cприяти кращому художньому оформленню видань (1998)
Омельченко М. - Консервація рухомих пам’яток культури, Затока Л. (1998)
Гросов О. - Законодавство України та регіональна бібліотечна політика (1998)
Пантелеймон Куліш: Листи до М. Д. Білозерського / Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Упор., вст. ст. і коментарі О. Федорука. – Львів; Нью-Йорк: вид-во М. П. Коць, 1997. – 220 с. (1998)
Іщенко Я. - О. П. Реєнт, О. Є. Лисенко. Українська національна ідея і християнство. – К., 1997. – 124 с. (1998)
Іщенко Я. - К. Г. Наріжний. Живий світ геральдики: тварини і рослини в державній символіці. – К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1997 (1998)
Варварцев М. - Біографічний словник "Греки в Україні": Іменний покажчик / Під ред. В. С. Чишка. – К., 1996. – 78 с. (1998)
Книжкова виставка "Німецькі сторінки. Книги та електронні засоби інформації з Німеччини" (1998)
Солонська Н. - Інтелектуальні інформаційні технології у бібліотечній справі (2005)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки, Бровкін А. (2005)
Чекмарьов А. - Бібліотечно-інформаційні технології обробки знань та інтелектуалізація пошукових систем, Жабін О. (2005)
Омельчук В. - Технології формування інформаційних ресурсів рукописної, друкованої, електронної україніки, Міцан Т. (2005)
Грінчак Т. - Електронна інформація: вдосконалення організації та використання (2005)
Костенко Л. - Нові інформаційні технології електронних бібліотек (2005)
Попик В. - Технології формування і використання ресурсів електронного Українського біографічного словника, Мельник Н. (2005)
Муха Л. - Інноваційні технології збереження інформаційних ресурсів, Савіна З., Затока Л. (2005)
Кулаковська Т. - Міжнародне міжбібліотечне співробітництво: перспективи та пріоритети, Солоіденко Г. (2005)
Рекомендації міжнародної наукової конференції "Інтелектуальні інформаційні технології у бібліотечній справі” (2005)
Свобода А. - Бібліотека як середовище формування інтелектуальних та інформаційних ресурсів суспільства знань (2005)
Долотова О. - Информационные технологии в деятельности отдела Официальных и нормативных изданий Российской государственной библиотеки: системный подход (2005)
Рогова П. - Перспективні напрями інформатизації бібліотек загальноосвітніх навчальних за¬кладів України, Артемов Ю. (2005)
Копанєва В. - Публічні бібліотеки Києва: від пілотного проекту інформатизації ЦБС до єдиного інформаційного простору (2005)
Солонська Н. - Організації безпеки та співробітництва в Європі - 30 років, Середа Т. (2005)
До ювілеїв бібліотек (2005)
Добко Т. - Презентації видань НБУВ, Солонська Н. (2005)
Валентина Іванівна Грицаєнко (до 70-річчя від дня народження) (2005)
Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник” за 2005 рік (2005)
Березок Н. - Доля бібліографа (Пам'яті Валентини Денисівни Прокопової), Глибицька С. (2005)
Пам’яті Романа Йосиповича Целінського (2005)
Кучма Л. - Указ Президента України. Про встановлення Всеукраїнського дня бібліотек (1998)
Summary (1998)
Швецова-Водка Г. - Про обсяг поняття "книга" в документознавстві (1998)
Пашкова В. - Теоретико-методологічиий аналіз діяльності професійних бібліотечних об’єднань (за поглядами фахівців) (1998)
Тараманова К. - Бібліотека - громадськість (роль місцевої періодичної преси в забезпеченні комунікаційної взаємодії) (1998)
Бондар Н. - Острозькі видання у колекції кириличних видань НБУВ (1998)
Слободяник М. - До історії діяльності Тимчасового комітету для заснування Національної бібліотеки Української Держави (1998)
Солонська Н. - Всенародна бібліотека України у фаховій періодиці 20-30-х років (1998)
Колесникова Н. - Бібліотеці Кримського республіканського краєзнавчого музею - 125 років, Кузнецова Л. (1998)
Фоменко Д. - Прижиттєвий портрет у гравюрі (XVII - перша пол. XIX ст.) (1998)
Малиновська Н. - З історії розповсюдження української книги в Одесі (1998)
Дениско Л. - Духовні журнали в Україні XIX - поч. XX ст. як відбиття розвитку та поширення православ’я (1998)
Лучик В. - В. А. Широков. Інформаційна теорія лексикографічних систем. – К., 1998 (1998)
Марченко Н. - Архівна та бібліотечна справи в Україні доби визвольних змагань (1917-1921) (1998)
Ярошенко Т. - Книжкова колекція Мартн Богачевської-Хомяк у Києві (1998)
14 травня 1998 р. Президент України Леонід Кучма відвідав Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського (1998)
Творчість О. Гончара очима українського художників (1998)
Summary (1998)
Онищенко О. - Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в 1918-1998 рр.: основні етапи розвитку, Дубровіна Л. (1998)
Ковальчук Г. - Керівники ВБУ – НБУВ (1918-1998) (1998)
Стрішенець Н. - Степан Постернак (1998)
Солонська Н. - Періодичні видання Національної бібліотеки України (1919-1998) (1998)
Горовий В. - СІАЗ: нова структура Бібліотеки (1998)
Куриленко Т. - Інститут біографічних досліджень: напрями діяльності, Ляшко С. (1998)
Новікова Г. - Стратегія збереження документних фондів у Національній бібліотеці імені В. І. Вернадського (1998)
Summary (1998)
Борису Патону - 80 (1998)
Солонська Н. - Міжнародна наукова конференція "1000-річчя літописання і книжкової справи в Україні" (1998)
Смолій В. - Тисячолітня літописна и книжкова спадщина України та сучасне державотворення (1998)
Рекомендації Міжнародної наукової конференції "1000-річчя літописання і книжкової спадщини в Україні" (1998)
Ціборовська-Римарович І. - Видання друкарень, що діяли в українських землях у XVI-XVІІІ ст., у бібліотеці Вишневецького замку (1998)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Формування та розвиток системи документопостачання НБУВ (1918-1997 рр.) (1998)
Маркова В. - Бібліотечне обслуговування єврейського населення в Україні (друга пол. ХІХ-поч. XX ст.) (1998)
Слугу-Грама К. - Петру Манега - куратор Кишинівської публічної бібліотеки, Грама Д. (1998)
Васильєва С. - Ольга Косач-Кривинюк - бібліотекар (1998)
Войцехівська Г. - Галина Людвигівна Яблонська, Артамонова С. (1998)
Лук’яненко О. - Юхим Михайлович Грайданс (1998)
Уварова Л. - Галина Кохановська (1998)
Дідківська Г. - Іван Іванович Діденко (1998)
Клєщикова В. - Микола Зеров: лектура та еволюція творчої свідомості (1998)
Ульяновський В. - Книга в житті гетьмана Павла Скоропадського (інтерв'ю з донькою гетьмана Оленою Скоропадською-Отт) (1998)
Омельчук В. - Чишко В. С. Біографічна традиція та наукова біографія в історії і сучасності України. - К.: БМТ, 1996. - 239 с. (1998)
Іщенко Я. - Навчальний посібник для студентів з обсягу спецдисциплін (1998)
Феллер М. - Кочерган М. П. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов = Словник російсько-українських міжмовних омонімів. - К.: "Академия", 1997. - 400 с. (1998)
Іщенко Я. - Дослідження з геральдики в Одеському державному університеті ім. І. І. Мечникова (1998)
Чекмарьов А. - Захист дисертацій у Спеціалізованій вченій раді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1998)
Казновецька О. - До Всеукраїнського дня бібліотек (1998)
Гуменюк І. - Проблеми комплектування фондів бібліотек у сучасних умовах (1998)
Кореневнч Л. - Співпраця і взаємодія бібліотекарів та письменників (1998)
Христова Н. - Нові видання з архівістики (1998)
Хіміч Я. - Бібліотечна психологічна служба при Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (1998)
Солонська Н. - Календар пам'ятних дат на 1999 р. (1998)
Людмила Іванівна Гальчук (1998)
Литовська держава. Виставка книг і документів (1998)
Гоц В. І. - Роль хімічних добавок у формуванні властивостей лужних цементів, Руденко І. І., Ластівка О. В., Волинська Є. В. (2017)
Умерова С. О. - Магнітоелектричні нанокомпозити з полімерною матрицею як перспективний напрямок розвитку сучасного матеріалознавства, Рагуля А. В. (2017)
Чернишин О. Г. - Кінетика сушіння Nа+- заміщеної форми бентонітової глини, Недбайло О. М., Кузьмінець М. П. (2017)
Корсканов В. В. - Вплив зовнішнього магнітного поля на структуроутворення та транспортні властивості полімерних композитів на основі епоксидного полімеру та Fe3O4, Долгошей В. Б., Шанталій Т. А., Карпова І. Л., Драган К. С., Рухайло М. В. (2017)
Ivanisik A.I. - Scattering of Ginzburg–Frank and Cherenkov types under self-focusing of nanosecond laser pulses in liquids (2018)
Долгонос Г. А. - До питання Не–Не зв’язку у ендоедральному фулерені Не2@C60, Крячко Є. С., Ніколаєнко Т. Ю. (2018)
Булавін Л. А. - Аномалії коефіцієнта поглинання звуку бінарних розчинів з критичною температурою розшарування, Білоус О. І., Балега А. В., Свечнікова О. С. (2018)
Маломуж М. П. - Нові можливості аналізу автокореляційної функції швидкості молекул рідини, Шакун К. С., Кузнєцова Г. О. (2018)
Брайченко С. І. - Нелінійна модель кальцієвих збуджень в біомембранах, Васильєв О. М. (2018)
Булавін Л. А. - Механізм взаємодії примежового шару полімерних мембран із газовим оточенням, Вергун Л. Ю., Забашта Ю. Ф., Свечнікова О. С. (2018)
Ільчишин І. П. - Спектрально-променеві особливості випромінювання лазерa на холестеричних рідких кристалах, Тихонов Є. О., Микитюк Т. В. (2018)
Tahiri M. - Analysis of correlation between density variations and defect structure of W6+:LiTaO3, Jennane A., Masaif N., Lemdek E. M., Lotfi E. M. (2018)
Vdovych A. S. - Influence of longitudinal electric field on thermodynamic properties of NH3CH2COOH•H2PO3 ferroelectric, Zachek I. R., Levitskii R. R. (2018)
Gavrilko T. - Optical properties and stability of bilayer rubrene-Alq3 films fabricated by vacuum deposition, Nechytaylo V., Viduta L., Baran J. (2018)
Orlovskaya S. G. - Study of ignition and combustion of two-fraction coal-air suspension, Kalinchak V. V., Zuj O. N., Liseanskaia M. V. (2018)
Содержание (2015)
Гринев А. Ф. - Как строить политику без экономики? (2015)
Грищенко С. Г. - Будущее мировой ферросплавной промышленности: оптимизация сортамента, высокое качество продукции, энергоэффективность и экологичность (2015)
Русских В. П. - Исследование газопроницаемости доменной шихты при различном расположении слоев компонентов, Семаков В. В., Гаврилоглу Д. И., Подгорный М. А., Харченко И. И. (2015)
Бабошко Д. Ю. - Особенности карботермического восстановления титаномагнетитовых окатышей, Ткач В. В., Губин Г. В., Зима С. Н., Воденникова О. С. (2015)
Охотский В. Б. - Динамика расхода сталеплавильной шихты. Агрегаты, Зражевский А. Д. (2015)
Егоров К. В. - Исследование электрофизических свойств конвертерных фаз и их связь с технологическим процессом, Богушевский В. С. (2015)
Кривенко В. В. - Исследование распределения примесных элементов при выплавке ферросиликомарганца, Кучер Д. И., Овчарук Д. С., Таран А. Ю., Сиваченко В. М., Забудченко Д. В., Кучер И. И. (2015)
Ольшанский В. И. - Влияние состава ферросиликомарганца на его качество и технологические показатели процесса, Филиппов И. Ю., Гладких В. А., Рубан А. В., Дмитриева И. С., Цибуля Е. И. (2015)
Пройдак Ю. С. - Теоретический анализ возможностей диффузионных процессов по сравнению с кинетическими при совместном восстановлении марганца и кремния, Мяновская Я. В. (2015)
Сокур Ю. И. - Исследование влияния состава и свойств шлаков на переход паров воды через границу шлак-металл, Камкина Л. В., Безшкуренко А. Г., Тогобицкая Д. Н. (2015)
Репях С. И. - Расчет размеров питателей отливок, Жегур А. А. (2015)
Ивченко З. А. - Расчет размеров питателей мелких центробежнолитых отливок из титановых сплавов, Репях С. И. (2015)
Чигиринский В. В. - Отпечатки на полосе от взаимодействия черновых клетей при непрерывной прокатке, Путноки А. Ю. (2015)
Максименко О. П. - Анализ продольной устойчивости процесса прокатки с учетом внутренних сил и режима натяжения полосы, Измайлова М. К., Лобойко Д. И. (2015)
Стасевский С. Л. - Применение переменных режимов деформации при горячей прокатке бесшовных труб. Сообщение 2, Угрюмов Ю. Д., Балакин В. Ф., Тартаковский Б. И. (2015)
Николаев В. А. - Влияние технологических параметров на процесс волочения проволоки. Сообщение 1 (2015)
Куцова В. З. - Структура, механічні та електрофізичні властивості монокристалічного кремнію під дією постійного магнітного поля, Носко О. А., Тутик В. А., Сулай А. М. (2015)
Куцова В. З. - Закономірності формування структури, фазового складу та властивостей у високохромистому чавуні в процесі триботехнічних випробувань, Ковзель М. А., Гребенєва А. В., Величко О. О. (2015)
Котова Т. В. - Влияние деформационных режимов обработки на структуру и свойства низкоуглеродистой стали (2015)
Балакин В. Ф. - Влияние низкотемпературного нагрева после интенсивной пластической деформации на структуру и свойства стали 45, Тишкевич Д. Г., Рааб Г. И. (2015)
Пинчук С. И. - Влияние электрохимической обработки на физические свойства молибден-рениевой проволоки, Грещик А. М., Ковзик А. Н., Белая Е. В. (2015)
Бабкина Л. А. - Исследование влияния количества молотого пылевидного кварца на свойства низкоцементной муллитокорундовой саморастекающейся бетонной смеси и образцов, Хончик И. В., Никулина Л. Н. (2015)
Вилкул Ю. Г. - Качество железорудного сырья Украины и пути его повышения, Азарян А. А., Колосов В. А., Караманиц Ф. И. (2015)
Сидоренко В. Д. - Точність визначення об’єму блоків при підрахунку запасів руди при відкритій розробці родовищ, Шолох М. В., Сергєєва М. П. (2015)
Виноградов Б. В. - Особенности нагружения и изнашивания открытых зубчатых передач барабанных мельниц (2015)
Федин Д. А. - Влияние упругих деформаций на распределение нагрузки в зубчатых передачах барабанных мельниц, Виноградов Б. В. (2015)
Коробочка А. Н. - Определение эффективного угла начала движения металлической стружки на дополнительной лопасти шнекового конвейера, Часов Д. П. (2015)
Самуся В. И. - Выбор рациональных параметров теплонасосной установки для утилизации низкопотенциального тепла шахтной воды, Оксень Ю. И., Гук А. А. (2015)
Кремнева Е. В. - Экономия природного газа в энерготехнологических агрегатах путем использования биомассы (2015)
Величко О. М. - Порівняльний аналіз результатів оцінки компетентності експертів різними програмними засобами, Гордієнко Т. Б., Коломієць Л. В. (2015)
Памяти Михаила Сергеевича Кузнецова (2015)
Іващенко В. П. - Система автоматизованого контролю температурних режимів термічної обробки сталевого виробу, Швачич Г. Г., Соболенко О. В., Ткач М. О. (2015)
Бобылев В. П. - Оценка влияния на эмиссию оксидов азота режима сжигания и рециркуляции дымовых газов, Иванов И. И. (2015)
Голинько В. И. - Обоснование параметров процесса зарядки пыли в поле импульсного униполярного коронного разряда, Пустовий Д. С. (2015)
Парусов Э. В. - Разработка энерго- и ресурсосберегающей технологии производства высокопрочных прядей, Парусов В. В., Сагура Л. В., Деревянченко И. В., Долгий С. В., Гремечев С. А., Демьянова Л. И. (2015)
Орлінська О. В. - Розвиток підтоплення і забруднення підземних вод на територіях, прилеглих до відвалів гірничорудної промисловості, Максимова Н. М., Пікареня Д. С. (2015)
Перепелиця І. Г. - Державному закладу "Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України" – 60 років (2015)
Содержание (2015)
Семыкин С. И. - Особенности воздействия низковольтного потенциала на металлическую фазу в шлаке, формируемом при внепечной обработке чугуна гранулированным магнием, Голуб Т. С., Семыкина Е. В. (2015)
Зублев Д. Г. - Газоплотность кладки коксовых батарей. Сообщение 1. Критический анализ методов оценки, Барский В. Д. (2015)
Бойченко С. Б. - Возможности удаления водорода из непрерывнолитых флокеночувствительных сталей в промежуточном ковше, Бойченко Б. М., Синегин Е. В., Л. С. Молчанов (2015)
Охотский В. Б. - Динамика расхода сталеплавильной шихты. Влияние выбросов шлакометаллических фаз, Молчанов Л. С., Зражевский А. Д. (2015)
Камкина Л. В. - Физико-химические и технологические особенности производства экономнолегированных борсодержащих сталей, Манидин В. С., Пройдак С. В. (2015)
Рубан А. В. - Исследование процесса выплавки ферросиликомарганца с применением отсевов фракционирования высокоуглеродистого ферромарганца, Гладких В. А. (2015)
Мяновская Я. В. - Управление процессом получения марганцевого агломерата варьированием соотношения компонентов в исходной шихте, Пройдак Ю. С., Турищев В. В., Филиппов И. Ю. (2015)
Николаев В. А. - Оценка методов расчета контактных напряжений при осадке поковок в плоских бойках (2015)
Тубольцев А. Г. - Метод определения нейтральной линии двухвалкового калибра при прокатке фланцевых профилей (2015)
Мазур В. Л. - Предупреждение дефектов "перегибы" холоднокатаной стали, Паргамонов Е. А. (2015)
Розов Ю. Г. - Перспективная технология гидропрессования ствольной заготовки на подвижной гладкой оправке, Кузьмина О. М. (2015)
Кузнецов Е. Д. - Трубная промышленность Украины, перспективы выхода из кризиса (2015)
Даниленко Т. П. - К вопросу об определении величины зерна в исследованиях металлических структур (2015)
Гайдук С. В. - Применение CALPHAD-метода для расчета количества γ′-фазы и прогнозирования длительной прочности литейных жаропрочных никелевых сплавов, Тихомирова Т. В. (2015)
Бакум П. А. - Сепарационные характеристики вертикального сгустителя-дешламатора с погруженным кольцом (2015)
Несмашный Е. А. - Совершенствование транспортной системы карьера ПАО "ЮГОК", Федин К. А., Перегудов В. В., Романенко А. В. (2015)
Медведева О. А. - Стратегии разработки техногенных залежей хвостохранилищ, Киричко С. Н. (2015)
Андрєєв Б. М. - Визначення надійності та обґрунтування параметрів об’єктів на поверхні шахт з урахуванням переходу на полегшені огороджувальні конструкції, Бровко Д. В., Хворост В. В. (2015)
Горбатюк С. М. - Ренижиниринг вибрационного грохота ГИСТ-72-Т2, Феррейра Б. Б., Чиченев Н. А. (2015)
Ищенко А. А. - Исследование абразивоустойчивых характеристик полимерного материала, применяемого при ремонтах перекачивающего оборудования, Дашко Е. В. (2015)
Боряк К. Ф. - Зважувальний неавтоматичний калібрувальний прилад для безгирної перевірки великовантажних платформних залізничних ваг, Ваганов О. І., Коломієць Л. В., Лопатін О. О., Цимбалюк А. Г. (2015)
Рахманов С. Р. - Особенности функционирования главной силовой линии автоматического стана трубопрокатного агрегата с учетом зазоров в сочленениях (2015)
Самородова Т. Д. - Модернизация трехзонной методической печи стана 550 на ПАО "Енакиевский металлургический завод", Козин А. Е., Опара Т. А. (2015)
Федоров С. С. - Исследование удельного электрического сопротивления углеродсодержащих материалов в плотном и кипящем слое, Безуглый В. А., Губинский М. В., Кремнева Е. В. (2015)
Новородовська Т. С. - Інтелектуальна власність як складова й інструмент управління трансфером технологій (2015)
Кузьменко М. Ю. - Анализ оптимальных способов раскроя проката на непрерывном мелкосортном стане, Потап О. Е., Егоров А. П., Крячко А. П., Дудкина В. В., Гринев А. Ф. (2015)
Алатамнех Х. Х. М. - Інструментальні засоби геометричного моделювання з використанням параметричних функцій (2016)
Аль-Омари М. А. В. - Язык описания твердотельных геометрических моделей FORTU-F (2016)
Величко І. Г. - Застосування ланцюгових дробів для наближеного розв’язання систем диференціальних рівнянь, Ткаченко І. Г., Балабанова В. В. (2016)
Городецкий В. Г. - Реконструкция некоторых нелинейных неавтономных систем по скалярному временному ряду (2016)
Григоренко О. Я. - Осесиметричні вільні коливання нетонких циліндричних оболонок з неперервно неоднорідного матеріалу несиметричної будови, Єфімова Т. Л., Коротких Ю. А. (2016)
Григоренко А. Я. - Особенности подхода к решению задач о напряженно-деформированном состоянии пластин сложной формы, Панкратьев С. А., Яремченко С. Н. (2016)
Gristchak V. Z. - Nonlinear dynamic analysis of functionally graded shallow shells with time dependent parameters under static loading, Fatieieva Yu. A. (2016)
Грищак Д. Д. - Управління вимушеними коливаннями обертового математичного маятника з довжиною і масою, залежними від часу (2016)
Громов В. А. - Структура решения нелинейной краевой задачи для уравнений Кармана c непостоянной правой частью (2016)
Гук Н. А. - Нелинейное деформирование сжато-изогнутой пластины с разрезом, Степанова Н. И. (2016)
Емец О. А. - О гранях общего перестановочного многогранника, Емец А. О., Поляков И. М. (2016)
Зінчук М. О. - Про асимптотичні розв’язки матричних рівнянь ляпунова та ріккаті для майже консервативних систем, Святовець І. Ф., Тетерятник О. В. (2016)
Квашнівська Н. М. - Вплив інтеркаляції воднем на електрохімічні властивості моноселеніду індію (2016)
Клименко М. І. - Визначення ефективного модуля зсуву односпрямованого композиту при нормальному розподілі радіуса волокна, Гребенюк С. М., Смолянкова Т. М. (2016)
Козин И. В. - Генерация случайных графов с заданными свойствами, Батовский С. Е., Сардак В. И. (2016)
Латифов Ф. С. - Анализ свободных колебаний продольно подкрепленной, анизотропной цилиндрической оболочки с жидкостью при осевом сжатии, Абасов М. М. (2016)
Латифов Ф. С. - Колебание ребристых конструктивно-ортотропных цилиндрических оболочек с заполнителем, при осевом сжатии и с учетом трения, Агаларова И. У. (2016)
Литвин О. М. - Побудова інтерполяційно-апроксимаційного полінома 5-го степеня на довільному трикутнику, Коваленко Г. В. (2016)
Литвин О. М. - Наближення функцій двох змінних за допомогою їх слідів на системі перетинних смуг, розташованих під довільним кутом, Славік О. В. (2016)
Ободан Н. И. - Контактное взаимодействие слоя с основанием при комбинированном нагружении, Гук Н. А., Козакова Н. Л. (2016)
Овський О. Г. - Математичне моделювання деформування тришарової пластини на пружній основі, Леонтьєва В. В., Кондрат’єва Н. О. (2016)
Пожуєв В. І. - Нестаціонарна деформація циліндричної оболонки у пружному півпросторі під дією нормальних поверхневих навантажень, Пожуєв А. В., Фасоляк А. В. (2016)
Protsenko V. S. - Justification of the generalized fourier method for the mixed problem of elasticity theory in the half-space with the cylindrical cavity, Ukraynets N. A. (2016)
Решевская Е. С. - Особенности деформированного состояния эластомерного виброизолятора при различных механических характеристиках, Науменко Д. А. (2016)
Святовець І. Ф. - Формування лінійної дискретної майже консервативної системи за допомогою вектора керування (2016)
Чопоров С. В. - Методы построения дискретных моделей: неструктурированные сетки, Лисняк А. А., Борисовская Ю. А., Козлова О. С., Снежкова Л. С. (2016)
Яременко М. І. - Існування розв’язку рівнянь гіперболічного типу в Lp(Rl,dlx) просторах, задача Коші для рівнянь гіперболічного типу (2016)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізико-математичні науки" (2016)
Титул, Зміст (2017)
Vinogradova O. - New species of Oculatella (Synechococcales, Cyanobacteria) from terrestrial habitats of Ukraine, Mikhailyuk T., Glaser K., Holzinger A., Karsten U. (2017)
Mosyakin S. L. - Taxonomic and nomenclatural notes on Pontic-Mediterranean coastal and some Australasian taxa of Salsola (Chenopodiaceae) (2017)
Shiyan N. M. - Lectotypification of five subspecies names of Hieracium auriculoides and H. brachiatum (Asteraceae) described from the North Caucasus by D.I. Litvinov and K.H. Zahn, Pavlenko-Barysheva V. S., Tatanov I. V. (2017)
Цимбалюк З. М. - Linnaea borealis (Caprifoliaceae) в Україні: паліноморфологічний та палеофлористичний аспекти, Безусько Л. Г. (2017)
Шевера М. В. - Reynoutria × bohemica (Polygonaceae) – потенційно інвазійний вид у флорі України (2017)
Наумович Г. О. - Перша знахідка рідкісного лишайника Agrestia hispida (Megasporaceae) у континентальній частині України, Дармостук В. В., Мельник Р. П., Дідух Я. П., Ходосовцев О. Є. (2017)
Дубина Д. В. - Синтаксономія галофітної рослинності Куяльницького лиману, Еннан А. А., Дзюба Т. П., Вакаренко Л. П., Шихалєєва Г. М. (2017)
Сенів М. М. - Нові локалітети Iris sibirica (Iridaceae) у Львівській області, Тасєнкевич Л. О. (2017)
Hayova V. P. - The first records of Bartheletia paradoxa (Bartheletiomycetes, Agaricomycotina) in Ukraine, Tykhonenko Yu. Ya. (2017)
Одінцова А. В. - Анатомо-морфологічна будова плоду Epilobium hirsutum та E. angustifolium (Onagraceae), Клімович Н. Б. (2017)
Коновальчук В. К. - Світлій пам'яті професора Володимира Костянтиновича М’якушка (до 95-річчя від дня народження), Козьяков О. С., Кушнір А. І., Федорончук М. М. (2017)
Прощання з епохою. Пам'яті Костянтина Меркурійовича Ситника (1926–2017) (2017)
Андрик Є. Й. - Степан Степанович Фодор (1907–2000), Когут Е. І., Шевера М. В. (2017)
Ядрова Г. - Нові напрями у формуванні єдиного інформаційного середовища для бібліотекарів України (2006)
Самохіна Н. - Моделювання використання розподілених інформаційних ресурсів бібліотек (2006)
Ашаренкова Н. - Історія та еволюція поняття "публічна бібліотека" (2006)
Шемаєва Г. - Проектний менеджмент у галузі інформаційно-бібліотечної діяльності (2006)
Вергунов В. - Історія і сьогодення національної сільськогосподарської бібліографії (2006)
Антоненко І. - Бібліографічний опис електронних ресурсів: методичні матеріали для при статейної бібліографії, Баркова О. (2006)
Міжнародна конференція "Рум'янцевські читання - 2006" (2006)
Кунанець Н. - Історія створення та розвитку наукових бібліотек вищих шкіл Львова у кінці XVIII – на початку ХХ ст. (2006)
Кривенко М. - Історія книгозбірні "Студіону": мовою документів і спогадів (2006)
Купчинський О. - Наукова реконструкція середньовічного архіву: основні методичні засади (на прикладі архіву Галицько-Волинського князівства XIII – XIV ст.) (2006)
Непомнящий А. - Нове науково-довідкове видання з етнічної історії Півдня України (Причерноморские немцы в жизни и деятельности г. Одессы и региона. 1803 - 2003: Библиографический указатель / Сост. В. Самодуров, А. Айсфельд, Н. Шевчук; Научн. ред. и вступ. ст. А. Айсфельд, Н. Шевчук. - Одесса: Астропринт, 2003. - 312 с.) (2006)
Чачко А. - Дослідження українського читачезнавства триває… (Новальська Т. В. Український читач у бібліотекознавчих дослідженнях (кінець ХІХ - початок ХХІ ст.): Монографія. - К.: КНУКіМ, 2005. - 252 с.) (2006)
Передплачені онлайнові науково-інформаційні ресурси (2006)
Вакаренко О. - Видавнича справа Національної академії наук України (2006)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Міжнародний форум книги, науки і культури (2006)
Ціборовська-Римарович І. - Книгознавча конференція в древньому Острозі (2006)
Ковальчук Г. - Ярослав Дмитрович Ісаєвич (до 70-річчя від дня народження) (2006)
Summary (2006)
Голоднова Н. - Динаміка розвитку знання і межі змінюваності універсальних бібліотечних класифікацій, Петрова А. (1996)
Кириченко Р. - Новинки зарубіжної літератури в ЦНБ (1996)
Матвієнко О. - Internet - засіб доступу до інформаційних ресурсів, Цивін М. (1996)
Гнатенко Л. - Євген Кивлицький - перший директор Всенародної бібліотеки України, Кучинський М. (1996)
Зубкова Н. - Бібліотечна діяльність Бориса Грінченка (1996)
Горбаченко Т. - Стажування в бібліотеках США (1996)
Ясь О. - Новий довідник з галузі зарубіжного українознавства (1996)
Ковальчук Г. - 3 історії УНІК (1996)
Соколов В. - Медична книга в Україні в ХYІІІ ст. (1996)
Гальчук Л. - До історії видавництва "Слово" (1996)
Шульгіна В. - До історії музичного видавництва Ідзиковського в Україні, Свистельникова Т. (1996)
Зав’ялова С. - 110 років НТБ Харківського державного політехнічного університету (1996)
Бальцер А. - 90-ліття Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Горького (1996)
Зленко Г. - Виявлено примірник журналу "Будуччина" (1996)
Дригайло В. - Відкриття інституту ім. Гете в Києві (1996)
Ольховик Н. - Читання до 100-річчя від дня народження Л. Биковського (1996)
Тронько П. - "У службах української книги ..." (1996)
КІвшар Т. - Левко Биковський як історик українського книжкового руху (1996)
Ковба Ж. - Внесок Л. Биковського у формування концепції національно-державної книжкової справи України (1996)
Пашкова B. - 85-й день німецького бібліотекаря (м. Геттінген, червень 1995 р.) (1996)
Солонська Н. - З циклу "Шевченко і періодична преса" (1996)
Биков М. - Тарасова слава (1996)
Наші автори (1996)
Горовий В. - Ресурс соціальних інформаційних баз як фактор розвитку в процесі суспільних перетворень (2006)
Сокур О. - Формування фонду наукових журналів на елетронних носіях інформації: проблеми та перспективи (2006)
Ткаченко Ю. - "Електронні”, "цифрові” та "віртуальні” бібліотеки: термінологічні зауваження (2006)
Міжнародна наукова конференція "Слов'янство і національно-культурні процеси ХХІ століття" (2006)
Гордеева М. - К вопросу о реализации проекта описания почаевских изданий в фондах БАН и НБУВ, Романова А. (2006)
Заболотна Н. - Почаївський проект: робота над каталогом, Кисельов Р. (2006)
Міжнародна конференція "Eva - 2006 Москва" (2006)
Іванова М. - Протоколи Тимчасового комітету та заснуванню Всенародної бібліотеки України як джерело з історії комплектування церковними бібліотеками та колекціями за період 1918 - 1919 рр. (2006)
Литвин Т. - Особиста бібліотека вченого як пам’ятка культури та історичний архів епохи: приклад Івана Крип’якевича (2006)
Середенко Ю. - Джерела для дослідження видавничої діяльності А. Ніковського (2006)
IFLA (2006)
Рогова П. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Освітянські бібліотеки України. Історичні тенденції. Сучасний стан та перспективи розвитку”, Хемчян І. (2006)
Омельченко М. - Інноваційні проекти збереження і консервації бібліотечних фондів у Російській державній бібліотеці, Затока Л. (2006)
Summary (2006)
Титул, Зміст (2015)
Болілий В. О. - Вікі-портал як складова відкритого освітнього середовища сучасного університету, Копотій В. В. (2015)
Воротникова І. - Упровадження е-навчання в післядипломній педагогічній освіті (2015)
Захар О. - ІК-компетентність вчителя інформатики та шляхи її формування (2015)
Касаткін Д. Ю. - Особливості реалізації специфічних дидактичних принципів у комп’ютерно-орієнтованому навчальному середовищі, Касаткіна О. М. (2015)
Кушнір Н. О. - Гнучкість ІКТ-підготовки майбутніх вчителів під впливом швидких змін цифрового світу, Валько Н. В. (2015)
Морзе Н. В. - Імплементація корпоративних стандартів ІК-компетентності – запорука якісного відкритого е- середовища університету, Буйницька О. П. (2015)
Петрович С. Д. - Дослідження тренду "інтернет речей" у коледжі (2015)
Седов В. Є. - Інформаційно-комунікаційні технології, як каталізатор змін компетентності викладача (2015)
Сороко Н. В. - Методи оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів (досвід Естонії) (2015)
Тихонова Т. В. - Дидактичний аналіз понять "інформатична компетентність" та "інформаційна культура" (2015)
Бучинська Д. Л. - Використання відео в навчальному процесі – потреба сьогодення (2015)
Іванов С. А. - Медійні та інформаційні технології набуття знань у дискурсі філософії конструктивізму (2015)
Степура І. С. - Особливості використання платформи open conference systems при реалізації сайту openedu.kubg.edu.ua (2015)
Тютюнник А. В. - Використання хмарних технологій та soft skills в освітній діяльності студентів та викладачів (2015)
Bohomaz K. - Implementation of e-learning: needs and possibilities (based on the results of sociological survey), Sorokina L., Shelomovska O., Romaniukha M. (2015)
Gladunn M. - Robotics platforms and environments in educational process in primary school (2015)
Makhachashvili R. - Educational e-environment through english vocabulary development (2015)
Marchenko O. - Functional comparison of open edx and MOODLE platforms (2015)
Fengchun M. - Ensuring effective use of ict in teaching and learning, Nanaieva T. (2015)
Morze N. - In What Way Should Modern Computer Science Teachers Improve Their Teaching Skills To Develop Students’ Key And Ic Competence?, Barna O., Kuzminska O., Vember V. (2015)
Reis A. - How to be a teacher in the 21st century (2015)
Титул (2004)
Зміст (2004)
Пам'яті Олега Дмитровича Балабанова (2003)
Титул (2003)
Зміст (2003)
Криворучко І. А. - Лікування внутрішньочеревних інфекцій: рекомендації консенсусної конференції WSES (2016), Усенко О. Ю., Бойко В. В., Андреєщев С. А., Гончарова Н. М., Шафранський В. В. (2018)
Захараш М. П. - Застосування високочастотного електрохірургічного апарата "ERBE ICC 200” для лікування пацієнтів з поєднаною патологією анального каналу і прямої кишки, Балицький В. В., Курик О. Г. (2018)
Черкова Н. В. - Лапароскопическая холецистэктомия при остром калькулезном холецистите у больных, ранее оперированных на органах брюшной полости (2018)
Опанасенко М. С. - Можливості хірургічного лікування аспергільозу легень, Кшановський О. Е., Конік Б. М., Терешкович О. В., Калениченко М. І., Леванда Л. І. (2018)
Колеснік О. П. - Віддалені результати хірургічного лікування хворих з ранніми стадіями недрібноклітинного раку легені, Шевченко А. І., Каджоян А. В., Левик О. М., Кузьменко В. О. (2018)
Кондратюк В. А. - Эмболизация воротной вены чрескожным чресселезеночным доступом у пациентов с распространенными очаговыми заболеваниями печени (2018)
Душик Л. Н. - Повышение эффективности спленэктомии в хирургической гематологии (2018)
Шаповал С. Д. - Летальність у хворих з ускладненим синдромом діабетичної стопи з проявами сепсису згідно з рекомендаціями "Sepsis-3", Трибушний О. В., Савон І. Л. (2018)
Діденко С. М. - Зміни судин мікроциркуляторного русла шкіри та м’язів у хворих з ішемічною формою синдрому діабетичної стопи, Субботін В. Ю., Каленська О. В., Каленська Л. В., Савицька І. М., Гупало Ю. М., Швед О. Є., Шаповалов Д. Ю. (2018)
Омаров Т. - Сравнительная оценка результатов различных хирургических бариатрических операций, Салахова С., Ибрагимова А., Байрамов Н. (2018)
Педаченко Ю. Е. - Разработка методов численного анализа динамики функциональной активности спинного мозга у пациентов, перенесших осложненную спинальную травму, Нехлопочин А. С. (2018)
Григоренко В. М. - Порівняння онкологічних результатів нефректомії та резекції нирки у лікуванні хворих із раком нирки стадій T1B ТА T2, Онищук А. П., Вікарчук М. В., Данилець Р. О., Нестерчук А. П., Банас О. О., Перета Л. В. (2018)
Нагайчук В. І. - Ефективність місцевого застосування антимікробних засобів з програмованим вивільненням антисептика в рани пацієнтів з опіковою травмою, Палій Г. К., Назарчук О. А., Вовк І. М., Дмитрієв Д. В. (2018)
Анкин Н. Л. - Особенности тактики многоэтапного хирургического лечения открытых переломов, Петрык Т. М., Ладыка В. А. (2018)
Коломаченко В. І. - Вплив анестезії та післяопераційної аналгезії на ранню мобілізацію пацієнтів після артропластики кульшового суглоба (2018)
Цимбалюк В. І. - Порівняльний аналіз динаміки рівня спастичності паретичної кінцівки щура на тлі відкритої проникної травми спинного мозку з тривалою персистенцією біосумісного стороннього тіла в каналі хребта, Медведєв В. В., Сенчик Ю. Ю., Драгунцова Н. Г. (2018)
Яцина О. І. - Результати лікування наслідків анатомо-функціональних змін нирок і сечоводів, що виникли на тлі моделі гіперактивного сечового міхура, Савицька І. М., Костєв Ф. І., Вернигородський С. В., Гаврилюк О. М. (2018)
Сеид М. М. - Экспериментальное изучение применения церулоплазмина для предотвращения ишемически-реперфузионного повреждения в кожном лоскуте (2018)
Лигоненко А. В. - Формирование принципов лечения варикозной болезни нижних конечностей – путь длиной в тысячелетия (2018)
Завгородний С. Н. - Клиническое наблюдение ложного острого живота на фоне тиреотоксического криза, Рылов А. И., Данилюк М. Б., Кубрак М. А. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського