Абатуров А. Е. - Подавление бактериальных факторов вирулентности как метод лечения бактериальных пневмоний, Крючко Т. А. (2018)
Абатуров А. Е. - Медикаментозное управление окислительно-восстановительным состоянием организма при заболеваниях органов дыхания (часть 1), Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2018)
Aнастасьєва О. А. - Прагматична настанова на естетичний вплив в англомовному афоризмі (2017)
Бандурко З. В. - Лексичне розмаїття у німецькомовній поезії літературного напрямку "Нова Діловитість" (2017)
Бистров Я. В. - Актуалізація фрактальної моделі-матриці ЖИТТЯ Є РОЗПОВІДЬ в англомовному біографічному наративі (2017)
Велика І. О. - Мовна особистість адресанта в контексті віртуального шлюбного дискурсу (на матеріалі німецької мови), Бондаренко Н. Б. (2017)
Веремчук Е. О. - Етимологія конституентів лексико-семантичного поля SPACE в англійській мові у світлі теорії самоорганізації (2017)
Воробйова М. В. - Французькі варваризми у сучасній британській прозі: специфіка перекладу російською мовою (на матеріалі творчості Дж. Барнса), Боковня К. Ю. (2017)
Вороніна К. В. - Jabberwocky українською, Валійова Т. Б. (2017)
Голуб Ю. І. - Лексикон англійської мови у світлі загальної теорії систем (2017)
Dombrovan T. I. - Synergetics: emergence, status and tasks (2017)
Ейгер Г. В. - Феномен фракталов в филологических исследованиях (2017)
Залужна М. В. - Принцип синергії у мові й мовленні (на матеріалі англомовного постмодерного художнього дискурсу) (2017)
Запольских С. П. - Трудности перевода аудиомедийного текста с английского языка на русский (на примере фильма База Лурмана "Moulin Rouge"), Соловьева А. О. (2017)
Карп М. А. - Контамінована когерентність у наративному фреймі англійської мультимодальної літературної казки Філіпа Арда (2017)
Кирилюк С. В. - Вербалізація просторового параметру в тексті народної казки (на матеріалі німецьких народних казок) (2017)
Кізіль М. А. - Соціофункціональні характеристики англійськомовної інноваційної лексики комп’ютерної техносфери (2017)
Кійко С. В. - Міжмовна омонімія у світлі різних лінгвістичних дисциплін (2017)
Клименко О. Л. - Особливості формування авторського ономастикону циклу романів Дж. Р. Р. Мартіна "A Song of Ice and Fire", Толматова А. О. (2017)
Козлова Т. О. - Когнітивно-комунікативні особливості актуалізації концепту ОБЕРТАЛЬНИЙ РУХ у британському науковому дискурсі, Хвостик М. М. (2017)
Кулина О. В. - Структурно-типологічні параметри жанру заповіту: на матеріалі англійських заповітів 1837 - 1858 років (2017)
Литвак С. Я. - Теоретико-методологический анализ взаимодействия различных уровней языковой структуры (на материале английского языка) (2017)
Мамедова А. И. - Концепт MENSCH в берлинском диалекте современного немецкого языка (2017)
Mykhaylenko V. V. - On conveying the English lexeme "PUBLIC" into Ukrainian (2017)
Мосієвич Л. В. - Термін "News Management" як особливість англомовного політичного дискурсу (2017)
Ницполь В. І. - Мовна особистість персонажа-маніяка Патріка Бетмена у романі Брета Істона Елліса "American Psycho" (2017)
Новиков В. П. - Субъект коммуникативной оценки: параметры исследования (2017)
Орлова Г. Г. - До питання класифікації фразеологічних одиниць англійської мови з антропонімами (2017)
Падалка О. В. - Інтонаційні моделі у промовах сучасних німецьких політиків (2017)
Петров О. О. - Основоположні принципи зіставної лінгвокультурології (2017)
Пихтовникова Л. С. - Эвристическая и интегрирующая роль синергетики в лингвистике (2017)
Підгорна А. Б. - Вербалізація концепту FEAR в оповіданнях Едгара Аллана По (2017)
Погонець В. В. - Номінації та характеристики сучасних військових конфліктів в англійській мові (2017)
Приходченко О. О. - Фонетичні засоби об’єктивації концептуальної опозиції ‘ЖИТТЯ – СМЕРТЬ’ в англійськомовних романах про вампірів (2017)
Приходько Г. І. - Біокогнітивні виміри оцінки (2017)
Прус С. І. - Негативні етнономінації як маркери мови ворожнечі та особливості англоукраїнського перекладу (2017)
Русакова А. В. - Поняття "лінгвокультурний типаж" у зіставленні з іншими поняттями у системі гуманітарних наук (2017)
Сологуб Л. В. - Засоби реалізації тактики апелювання до авторитету в науково-дидактичному дискурсі (на матеріалі сучасних підручників з екології) (2017)
Хавкіна О. М. - Способи компенсації асиметрії категорії ввічливості в українській та англійській мовах у перекладацькому аспекті (2017)
Хацер Г. О. - Використання лексико-семантичного аналізу при машинному перекладі та побудові електронних систем пошуку (2017)
Чаплінська Т. А. - Опис пейзажу як елемент хронотопу художнього тексту (2017)
Чередниченко В. П. - Самоорганізація німецькомовної новели: синергетичний аспект (2017)
Чуян С. О. - Експресивна цінність концептів авторської моделі світу роману Г. Мелвілла "Мобі Дік" (2017)
Шабаліна О. О. - Основні зміни в синтактико-функційній парадигмі прикметників при переході від давнього до середньоанглійського етапу розвитку мови (на базі дослідження середньоанглійських прозових творів) (2017)
Швачко С. О. - Синкретизм квантитативних конструювань (на матеріалі числівників англійської мови) (2017)
Шевченко В. М. - Історична динаміка комісивних перформативів у німецькомовному діалогічному дискурсі ХV – XXI ст. (2017)
Шевчук О. В. - Історичні витоки та об’єкт дослідження грамматики конструкцій (2017)
Адаменко О. В. - Теоретичні засади лінгвокогнітивного аналізу ґендерної стереотипізації (2017)
Акішина М. О. - Інфологічність образності англомовного поетичного дискурсу ХХІ століття (2017)
Алексеев А. Я. - Метафора Рене Шара (2017)
Андрєєва І. О. - Лінгвокогнітивні параметри актуалізації мовної особистості (на матеріалі телесеріалу "Еlementary"), Латушкіна К. О. (2017)
Артеменко І. О. - "Братній" соціолект студентської молоді як субкультура сучасного американського лінгвосоціуму (2017)
Блинова І. А. - Комічне у творах сучасних англомовних прозаїків: комунікативно-прагматичний аспект (2017)
Вишницька Я. С. - Особливості репрезентації кольоронімів у романах Девіда Мітчелла "The Cloud Atlas", "Black Swan Green", "Number Nine Dream" (2017)
Вовк И. Л. - Метафорические и метонимические переносы в немецком политическом дискурсе (2017)
Воробйова М. В. - Алюзивні неологізми англійської мови: синергетичний аспект (2017)
Головко О. М. - Специфіка вербалізації концепту МИСТЕЦТВО у творі Д. Брауна "Янголи і демони", Боднар Ю. С. (2017)
Гончар М. М. - Екстралінгвальні фактори впливу на поповнення суспільно-політичного лексикону англійської мови (2017)
Деревянко Ю. М. - Особливості етикету як знакової системи (2017)
Дорда В. О. - Передача фоностилістичних прийомів під час перекладу сучасних англомовних рекламних текстів, Голобородько Ю. К. (2017)
Єгорова О. І. - Ціннісні аспекти феномену МАЙДАН як інституту громадянського суспільства (на матеріалі німецькомовного медійного дискурсу) (2017)
Єнікєєва С. М. - Антропонім DONALD TRUMP як основа для створення лексичних інновацій в сучасній англійській мові, Єнікєєв Д. С. (2017)
Єршова І. М. - Презентація РowerРoint як мультимедійний жанр на уроках англійської мови (2017)
Залужна М. В. - Лінгвостилістичні особливості публіцистичних текстів сучасної англомовної фешн-періодики, Карпенко М. Д. (2017)
Захарова К. І. - Дитинство як соціально-культурний феномен та мовний концепт (2017)
Іванотчак Н. І. - Емпатія та ввічливість у контексті стратегії збереження обличчя (2017)
Калашников М. Ю. - Інноваційна репрезентація концепту МОДА у сучасній англійській мові (2017)
Клименко О. Л. - Оказіональне словотворення в англомовному художньому дискурсі (2017)
Коломійчук О. С. - Лексико-стилістичні засоби вербалізації концепту МОРАЛЬНІСТЬ в текстах сучасної американської літератури і ток-шоу (2017)
Коч Н. В. - Коммуникация антиповедения в лингвокультуре Киевской Руси (2017)
Куліш В. С. - Таксономія пейзажних образів в англомовному художньому дискурсі (2017)
Курохтіна А. М. - Лінгвальна характеристика німецької народної загадки (2017)
Московчук Л. Ю. - Системна організація лексико-семантичного поля "FLOWER" в англійській мові, Клюйко К. А. (2017)
Ніколаєва Н. М. - Способи утворення колоронімів у публіцистичному дискурсі німецької мови (2017)
Овсянко О. Л. - Статус опозицій GOOD − EVIL в англомовних прислів’ях (2017)
Орешич Ю. С. - Науково-популярний текст: до проблеми визначення (2017)
Павлюк Е. О. - Концепт ARGENT (ДЕНЬГИ) во французской языковой картине мира (2017)
Пихтовникова Л. С. - Композиция и стиль рассказа Юй Да-фу 春风沉醉的晚上 ("Весенние ночи"), Мотрохов А. И. (2017)
Пільгуй Н. М. - Механізми самоорганізації та параметри порядку в англомовному науковому агротехнічному дискурсі (2017)
Полгородник Д. В. - Методика експериментального дослідження концептів та її переваги (2017)
Приходько А. И. - Энергия фрейма: постановка проблемы (2017)
Радіонова К. С. - Лінгвокультурологічні особливості стійких компаративних одиниць з компонентом-фітонімом в англійській мові (2017)
Сабадаш Ю. О. - Синергетичні особливості англомовного біблійного дискурсу (2017)
Свєтлічна А. А. - Лексичні особливості англомовних митних документів (2017)
Stulina E. - Le rôle de l’enseignant natif dans l’apprentissage de la langue etrangère, Isselé J.-L. (2017)
Сухова А. В. - Лексичні засоби вираження експресивності в англомовній новелі (2017)
Посохова А. В. - Термінологічна лексика як ефективний засіб відтворення фахового контексту в художньому творі (2017)
Тараненко Л. І. - Просодичне вираження емоційно-прагматичного потенціалу англійської народної казки (2017)
Тарасюк І. В. - Номінативне поле "menace" у сучасній французькій мові (2017)
Таценко Н. В. - Типи вербальних атракторів концепту ЕМПАТІЯ в сучасному англомовному дискурсі (2017)
Фенюк Л. Д. - Інтернаціоналізми у словниковому складі англійської, французької та української мов (2017)
Фесенко І. М. - До питання про співвідношення понять "політична комунікація", "політична мова" і політичні евфемізми у сучасній лінгвістиці (2017)
Цапенко Л. В. - Синтаксичні засоби виразності в англомовній детективній розповіді (2017)
Черник М. В. - Лексико-семантичні засоби вираження мистецьких реалій в англомовних художніх текстах (2017)
Чирвоний О. С. - Лексико-семантична аналогія як дієвий фактор поповнення англомовного комп’ютерного лексикону (2017)
Шарун Ю. Ф. - Актуализация концепта ОБРАЗОВАНИЕ в президентском дискурсе Барака Обамы (2017)
Янков А. В. - Термінологічні епоніми у сьогочасній медичній лексиці (2017)
Ярцева Л. І. - Концепт SOUVENIR у мовній картині світу (на прикладі французького метафоричного слововживання) (2017)
Алексеев А. Я. - Когнитивное словообразование? (Приглашение к дискуссии) (2017)
Анастасьєва О. А. - Англомовний афоризм як об’єкт дослідження лінгвосинергетики (2017)
Анохіна Т. О. - Лакуни ретрансльованих перекладів (2017)
Василина К. М. - Хронотоп сучасного англомовного індустріального роману: структура, топоси та функції, Федченко К. С. (2017)
Веремчук Е. О. - Особливості фрактальної організації лексико-семантичного поля SPACE/КОСМОС в англійській мові (2017)
Воробйова М. В. - Фіктоніми англомовного медіадискурсу: особливості перекладу (на матеріалі серіалу "Оnce Upon a Time"), Загріва В. В. (2017)
Єнікєєва С. М. - Англомовне фразотворення, пов’язане з діяльністю Дональда Трампа: лінгвістичний і соціокультурний аспекти, Єнікєєв Д. С. (2017)
Єрмакова Н. М. - Монореферентність широкозначних лексем англійської мови (2017)
Запольських С. П. - Особливості перекладу англомовних публічних промов (на матеріалах доповідей конференції Technology Entertainment Design talks (TED-talks)), Запольських А. Ю. (2017)
Захарова Н. В. - Особливості перекладу сучасного драматургічного тексту (на матеріалі п’єси Дірка Лауке "alter ford escort dunkelblau") (2017)
Зацний Ю. А. - Концепт "automobile" у реалітивному просторі носіїв американського варіанта англійської мови та його репрезентація у сучасних навчальних тлумачних словниках англійської мови (на матеріалі фразових інновацій ХХІ століття), Драбовська В. А. (2017)
Козлова Т. О. - Ключові концепти поліцентричної англійськомовної картини світу та критерії їх визначення (2017)
Курохтина А. М. - Концепт HEIMAT в современной немецкой публицистике (2017)
Мамедова А. І. - Концепт MENSCH в лирике Генриха Гейне (2017)
Наумчук Т. І. - Самоорганізація англомовного кінематографічного словника як фактор його розвитку (2017)
Pieshkova O. - Reader & Text: intermedial interaction (2017)
П’єцух О. І. - Аргументативна тактика акцентування на проблемі у британських парламентських дебатах (2017)
Погонець В. В. - Новітні скорочення військової сфери англійської мови: структурно-семантична характеристика (2017)
Полгородник Д. В. - Еволюція концепту EIRE в контексті англо-ірландської лінгвокультури (2017)
Прохорова П. В. - Психолінгвальне підґрунтя німецьких сомнологічних феноменів (2017)
Решетова О. Г. - Використання фразеологічних одиниць із соматичним компонентом у текстах різних сфер для відображення розумових процесів людини (2017)
Романова Н. В. - Назви професій у сучасній німецькій мові: семантичний аспект (2017)
Романюк Н. М. - Синонімія та антонімія в арсеналі мовних клішованих одиниць в англійській та українській мовах (2017)
Сухова А. В. - Інтертекстуальні зв'язки в художньому тексті (на матеріалі англомовної новели) (2017)
Тєлкова О. В. - Особливості вербалізації концепту LЕNGUA в іспанській національній картині світу, Шевченко К. С. (2017)
Хацер Г. О. - Поняття предикат крізь призму міждисциплінарного підходу (2017)
Чаплінська Т. А. - Функціональні особливості пейзажних описів в англійському реалістичному дискурсі (на матеріалі роману Ш. Бронте "Шірлі") (2017)
Черноватий Л. М. - Система вправ і завдань для навчання абзацно-фразового усного послідовного перекладу (2017)
Чуян С. О. - Лінгвальні засоби вербалізації концепта СУБ‘ЄКТИВНІСТЬ у текстопросторі оповідань Дж. Джойса "The Dubliners" (2017)
Шевчук О. В. - Пропозиція як основний аспект когнітивно-функціонального підходу в сучасній лінгвістиці, Панасенко О. С. (2017)
Шейко О. С. - Экзистенциальная направленность коротких рассказов Мейв Бинчи (2017)
Шовкопляс Ю. О. - Мовний феномен Spanglish як результат іспано-англійських мовних контактів на території США (2017)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Петерсон А. А. - Транзієнтна експресія у біомасі салату Lactuca sativa рекомбінантної малої інтерферуючої РНК до МРНК протеїнкінази С людини, Досенко В. Є., Бідюк В. О., Коршевнюк М. В., Ліновицька В. М., Кучук М. В. (2017)
Сергеєва Т. А. - Cенсорна система для визначення сульфаметоксазолу на основі молекулярно імпринтованих полімерних мембран, Пілецька О. В., Горбач Л. А., Іванова А. В., Бровко О. О., Єльська Г. В. (2017)
Lazarenko L. M. - The Effect of Lactic Acid Bacteria and Bifidobacteria on the Number of Natural Killer Cells in Normal Conditions and in Cases of Intravaginal Staphylococcosis in Mice, Babenko L. P., Mokrozub V. V., Voronkevych M. A., Loseva D. V., Sichel L. M., Spivak M. Ya. (2017)
Порва Ю. І. - Дослідження противірусної активності рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини на різних моделях експериментальної вірусної інфекції гепатиту C, Рибалко С. Л., Дядюн С. Т., Луценко Т. М., Галкін О. Ю., Похоленко Я. О., Горбатюк О. Б. (2017)
Тодосійчук Т. С. - Розроблення умов глибинного біосинтезу антибіотика ландоміцину А, Федоренко В. О., Молочко М. В., Громико О. М. (2017)
Швець В. В. - Антимікробна активність композицій на основі тіосульфонатів та біогенних поверхнево-активних речовин щодо фітопатогенів, Карпенко О. В., Карпенко І. В., Новіков В. П., Лубенець В. І. (2017)
Котовський В. Й. - Неинвазивный контроль температуры сердца при гипо- и гипертермии в условиях искусственного кровообращения, Шликов В. В., Данілова В. А. (2017)
Rigoldi F. - Molecular Dynamics Simulations Provide Insights into Structure and Function of Amadoriase Enzymes, Spero L., Vedove A. D., Redaelli A., Parisini E., Gautieri A. (2017)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Федотов О. В. - Вплив фенольних сполук і перекису водню на антиоксидантну активність деяких штамів базидієвих грибів, Бісько Н. А. (2018)
Гавриленко Д. М. - Дослідження безпеки та ефективності протипедикульозних засобів на основі ефірних олій, Гоц Т. Ю., Курганова І. І., Чіпак Н. І., Галкін О. Ю. (2018)
Кузьмінський Є. В. - Пріоритетні напрями розвитку екобіотехнології. 1. Природоохоронні біотехнології, Щурська К. О. (2018)
Горобець С. В. - Потенційні продуценти біогенних магнітних наночастинок серед патогенних і умовно-патогенrх мікроорганізмів, Горобець О. Ю., Бутенко К. О. (2018)
Nesteruk I. - Tyrannosaurus Rex Running? Estimations of Efficiency, Speed and Acceleration (2018)
Іванова О. М. - Порівняльні характеристики фізико-хімічних і біохімічних методів для визначення метаболітів нітрофуранів у продуктах харчування, Галкін О. Ю. (2018)
Карпенко О. В. - Колоїдні характеристики водних систем рамноліпідного біокомплексу штаму Pseudomonas sp. PS-17 з Tween-80 та їх перспективи для біотехнології, Волошинець В. А., Карпенко І. В., Покиньброда Т. Я., Семенюк І. В., Мідяна Г. Г. (2018)
Кравченко О. В. - Біологічна нітрифікація-денітрифікація у процесі підготовки питної води: сучасний стан і основні біологічні агенти, Панченко О. С., Мотроненко В. В., Смілянець Є. Я. (2018)
Кунєв Ю. Д. - Адміністративна процедура як правовий засіб протидії корупціїїЇ (2017)
Легеза Є. О. - Адміністративно-правовий аспект надання судових послуг у вітчизняному законодавстві, Іванченко О. Ю. (2017)
Мінка Т. П. - Проблемні питання створення місцевої (муніципальної) поліції в Україні (2017)
Гутченко К. А. - "Митний транзит”: сутність і зміст поняття (2017)
Дорофеєва Л. М. - Правове та організаційне забезпечення участі України у міжнародному співробітництві з питань протидії митним правопорушенням (2017)
Калантай М. В. - Оскарження як передумова митного спору (2017)
Макушев П. В. - Особенности правового регулирования использования персональных данных в таможенной службе Украины (2017)
Миколенко О. М. - Функціональне призначення адміністративно-деліктного права в системі права України (2017)
Перепьолкін С. М. - Джерела та форми міжнародного митного права (2017)
Припутень Д. С. - Проблемні питання застосування окремих заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху (2017)
Прокопенко В. В. - Митні формальності щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом (2017)
Філатов В. В. - Загальна теорія безпеки як методологічна засада дослідження категорії "інформаційна безпека” (2017)
Khridochkin A. V. - Conceptual pages of public administration in the field of intellectual property in the European Union and European communities (2017)
Щекін Р. Г. - Організаційно-структурна характеристика органів публічного адміністрування у сфері освіти (2017)
Мінченко А. О. - Міжнародні торговельні звичаї як джерело регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2017)
Тертишник В. М. - Правнича допомога та функція захисту в кримінальному процесі: гармонізація доктрини (2017)
Дячок О. О. - Щодо законодавчого обмеження правового статусу осіб, які вчинили злочини проти основ національної безпеки України (2017)
Батраченко Т. С. - Особливості реалізації принципів кримінального права під час встановлення відповідальності (на прикладі ст. 159-1 КК) (2017)
Ростовська К. В. - Проблемні питання створення антикорупційних судів в Україні (2017)
Коптєв А. М. - Правове та організаційне забезпечення діяльності сервісних центрів МВС України (2017)
Нечаєв В. Е. - Види публічних послуг, що надаються Національною поліцією України (2017)
Поцілуйко В. М. - Підстави та порядок застосування кримінально-процесуального і адміністративного доставлення та приводу особи (2017)
Сабурова Г. Б. - Керування управлінською документацією в установах виконавчої влади як одна із функцій механізму державного управління (2017)
Уханенко С. А. - Шляхи вдосконалення правового регулювання здійснення адміністративних процедур внутрішньо переміщеним особам у сфері соціального захисту населення (2017)
Харківський С. А. - Адміністративно-правове забезпечення охорони земель України від нераціонального використання: історико-ретроспективний аналіз (2017)
Алєксєєнко О. А. - Hавчальна демонстрація автопсії як метод проведення практичного заняття з патоморфології, Мальцев І. О., Чекан С. М., Бондаренко Н. С., Бондаренко О. О. (2018)
Бобрук С. В. - Шляхи покращення навчання з метою попередження психоемоційних порушень у студентів-медиків вищих медичних закладів (2018)
Боярчук О. Р. - Особливості викладання предмета "Основи раціонального харчування" на кафедрі дитячих хвороб з дитячою хірургією, Чорномидз І. Б., Косовська Т. М., Бурбела Е. І. (2018)
Гевкалюк Н. О. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці лікарів-стоматологів дитячих (2018)
Гусєв В. М. - Шляхи оптимізації додипломного навчання на кафедрі акушерства та гінекології, Астахов В. М., Шевченко Є. О. (2018)
Зеленюк В. Г. - Ефективність методу "ділова гра" на заняттях з аптечної технології лікарських засобів, Горошко О. М., Ткачук О. Ю. (2018)
Ільницька О. М. - Актуальність післядипломної освіти медичних працівників у державних закладах охорони здоров’я України (1 повідомлення), Катеринюк В. Ю., Катеринюк О. Г., Хороб Н. Д. (2018)
Корольова Т. В. - Стан сформованості професійно-етичної культури майбутнього лікаря (2018)
Машейко І. В. - Методичні аспекти покращення підготовки студентів-випускників з ортопедичної стоматології до практично-орієнтованого та тестового ліцензійного іспитів, Герасимчук П. Г., Матвєєнко Р. Ю., Мамедов Р. В., Кривчук О. А. (2018)
Мисула І. Р. - Шляхи вдосконалення викладання медичної реабілітації в сучасних умовах, Голяченко А. О., . Бакалюк Т. Г, . Зятковська О. Я, . Завіднюк Ю. В, Сірант Г. О. (2018)
Пилипчук Г. О. - Роль інноваційних технологій у навчанні з циклу "Хірургія" студентів 6-го курсу медичного факультету (2018)
Рогальський І. О. - Особливості викладання медичного права для студентів-медиків, Калинюк Н. М. (2018)
Скробач Н. В. - Шляхи підвищення якісного рівня вищої освіти, Шаповал О. А., Петрина В. О., Вишиванюк В. Ю. (2018)
Ткаченко А. С. - Чи варто використовувати наукометричний m-коефіцієнт на додаток до індексу Гірша при оцінці наукового вкладу викладачів медичних університетів?, Ткаченко В. Л., Коваленко Н. І., Оніщенко А. І. (2018)
Топол І. О. - Впровадження онлайн-курсу як елементу дистанційної форми навчання у навчальний процес кафедри мікробіології, вірусології та імунології (2018)
Kulbashna Ya. A. - The role of game technology in advancing of future dentists’ professional vocabulary competence formation process, Zakharova V. O. (2018)
Zhdan V. M. - Implementation of main interactive teaching methods in training of medical specialist, Kitura Ye. M., Babanina M. Yu., Tkachenko M. V., Volchenko H. V., Shylkina L. M., Lebid V. H. (2018)
Гнатюк М. С. - Особливості засвоєння практичних навичок лікарями хірургічних спеціальностей при вивченні ендоскопічної хірургії, Походун К. А., Татарчук Л. В., Ясіновський О. Б. (2018)
Кастнерова М. - Синдром вигорання – важлива проблема підготовки медичних сестер (досвід південної Чехії), Бабінець Л. С., Боровик І. О., Боцюк Н. Є., Мігенько Б. О. (2018)
Колесник Т. В. - Використання майстер-класів для формування навичок виконання медичних маніпуляцій на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини, Смольянова О. В. (2018)
Ленчук Т. Л. - Реалізація дидактичних принципів у практиці наукової підготовки іноземних студентів до навчання в медичному університеті (2018)
Лихацька Г. В. - Методологія викладання гастроентерології студентам з англомовною формою навчання на кафедрі внутрішньої медицини № 2 (2018)
Мєсоєдова В. А. - Студентський науковий гурток на кафедрі клінічної анатомії та оперативної хірургії як шлях до вдосконалення професійних навиків майбутнього лікаря (2018)
Мисула І. Р. - Досвід викладання англомовним студентам на кафедрі медичної реабілітації за кредитно-модульною системою, Зятковська О. Я., Бакалюк Т. Г. (2018)
Муратова Т. М. - Індивідуальна бесіда як інструмент покращення опанування навчального матеріалу, Добровольський В. В. (2018)
Павлюк Т. В. - Особливості емоційної сфери медичних працівників, Толокова Т. І. (2018)
Петрушанко Т. О. - Досвід позааудиторної роботи зі студентами на кафедрі терапевтичної стоматології, Ніколішина Е. В., Іленко Н. М., Попович І. Ю., Литовченко І. Ю. (2018)
Посохова К. А. - Подання інформації про побічну дію лікарських засобів при викладанні фармакології, Олещук О. М., Шевчук О. О., Матюк Л. М. (2018)
Спіріна І. Д. - Досвід використання кросвордів при викладанні дисципліни "Психіатрія. Наркологія", Шорніков А. В., Тимофєєв Р. М., Феденко Є. С. (2018)
Швед М. І. - Досвід використання віртуальних навчально-самоконтролюючих програм у симуляційно-тренінговій підготовці студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги, Геряк С. М., Липовецька С. Й., Левицька Л. В., Ляхович Р. М., Мартинюк Л. П., Кіцак Я. М. (2018)
Dudko O. G. - Managing "Traumatology and orthopedics" educational course for foreign students in bukovynian state medical university (2018)
Logoyda L. S. - Methodological aspects of teaching of standardization of medicines for foreign students, Zarivna N. O., Korobko D. B. (2018)
Рецензія на наукове видання: Закалюжний М. М. Клінічна латина з анґлійськими та українськими відповідниками / Мирослав Закалюжний, Михайло Андрейчин, Роман Коморовський. -Тернопіль: ТДМУ, 2017. - 832 с. (2018)
Дідух В. Д. - До 100-річчя від дня смерті Івана Пулюя, Рудяк Ю. А., Багрій-Заяць О. А., Наумова Л. В., Горкуненко А. Б. (2018)
Fedonyuk L. Ya. - Educational biological museum of medical biology department – valuable treasure and pride of the university, Podobivsky S. S., Yarema O. M. (2018)
Alvarez I. - Lifelong learning – a local case of success using web text-based discussion forums, Pinto P., Sotero da Silva N. (2017)
Buinytska O. - Integration of information and educational systems in the universal education university electronic environment, Hrytseliak B. (2017)
Drlik M. - Introduction to learning analytics adoption in higher education institutions, Svec P., Capay M., Tomanova J. (2017)
Dumych I. - System approach to definition the management structure of information systems in creating the certain level educational resource through the educational web-space, Makogon H., Remizantseva K. (2017)
Gladun M. - Tools for inquiry-based learning in primary school, Buchynska D. (2017)
Ilich L. - Impact of ICT on labor market development: main trends and prospectives, Akilina О. (2017)
Kasatkin D. - Implementation of specific didactic principles in computer-oriented learning environment, Kasatkina O. (2017)
Kornuta О. - Clip thinking and clip perception: teaching methods aspect, Pryhorovska T., Potiomkina N. (2017)
Liakh T. - Students standing before the distance learning in institution of higher education, Spirina T., Popova A. (2017)
Morze N. - Formation students’ ICT competence: case study, Barna O., Kuzminska O., Vember V. (2017)
Ogrodzka-Mazur E. - Academic teachers' skills and their potentialities of applying e-learning resources, Szafrańska A. (2017)
Ramskyi А. - Actual problems of development and operation of information-analytical systems of evaluation of ratings of banks, Khazina S. (2017)
Shelomovska O. - The ICT potential for teaching sociological courses, Sorokina L., Romaniukha M., Bohomaz K. (2017)
Smyrnova-Trybulska E. - Networking is one of the effectiveness form of the international research. Some aspects (2017)
Stoikova V. - Clusterisation and information technology in advanced training of the heads of network educational organizations (2017)
Strutynska O. - ICT tools and trends in research, education and science: local survey, Umryk M. (2017)
Varchenko-Trotsenko L. - E-portfolio as an assessment tool of the student's activities, Tiutiunnyk A., Smirnova V. (2017)
Vasylenko S. - Experience using multimedia boards for visualization, conducting pedagogical discussions, developing interactive exercises for primary school (2017)
Сабліна М. А. - Інтерактивне середовище LearningApps як інструмент викладу теоретичного матеріалу в процесіфахової підготовки студентів (2017)
Воротникова І. П. - Використання інструментів LMSMoodle для забезпечення якісної післядипломної освіти вчителів (2017)
Мокрієв М. В. - Структура електронного навчального курсу для заочної (дистанційної) форми навчання (2017)
Степура І. С. - Можливості використання гібридної лабораторії GOLDi для проведення навчальних експериментів (2017)
Гладкова В. М. - Використання сервісів Google в управлінні закладом середньої освіти, Панченко А. Г., Панченко Г. В. (2017)
Линьов К. О. - Управління розвитком ІКТ-компетентності керівника закладу освіти, Линьов В. К. (2017)
Орлова Н. С. - Впровадження інформаційних технологій в систему корпоративного управління, Мохова Ю. Л. (2017)
Поспєлова Т. В. - Вплив поширення ІКТ в економіці й управлінні на людський розвиток в Україні (2017)
Скакаліна О. В. - Мульті-етапна оптимізація функціювання складних територіально-розподілених систем (2017)
Сосновська О. О. - Механізм оцінки фінансової стійкості страховика засобами табличного процесора, Мазур Н. П. (2017)
Dos Reis A. - Digital storytelling and technologies (2017)
Morze N. - Educational e-environment of modern university: foreign experts’ perspective, Ogrodzka-Mazur E., Pinto P., Glazunova O., Malach J., Zabolotna V., Balyk N. (2017)
Kuzminskyi I. A. - Managerial accounting system as information environment of strategic management, Rizvanli M. B (2018)
Кутер М. И. - Планирование аудиторской услуги дью-дилидженс, Антонова Н. А. (2018)
Панков Д. А. - Бухгалтерская информатика, Соловьева А. В. (2018)
Naumenko S. M. - Development of indicators of the level of the financial component of Bank’s economic security and strategies for its improvement, Shevtsova O. N. (2018)
Охрамович О. Р. - МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами": нові підходи до визнання виручки, Токарева Т. О. (2018)
Хоменко О. А. - Реінжиніринг управління фінансовою безпекою підприємств молокопереробної галузі (2018)
Inzillo V. - A Low Energy Consumption Smart Antenna Adaptive Array System for Mobile Ad Hoc Networks, De Rango F., Ariza Quintana A. (2017)
Osadchyi V. - The Model of the Intelligence System for the Analysis of Qualifications Frameworks of European Countries, Osadcha K., Eremeev V. (2017)
Zhang M. - Decision Support Approach for Integrated Maintenance Program of Urban Rail Transit (2017)
Kolokolov Yu. - Observations-based Computational Analytics on Local Climate Dynamics. Part 2: Seasonality, Monovskaya A. (2017)
Tereshchenko V. - Triangulating A Region between Arbitrary Polygons, Tereshchenko Y. (2017)
Garanina N. - Using Multiple Semantic Measures for Coreference Resolution in Ontology Population, Sidorova E., Kononenko I., Gorlatch S. (2017)
Офіційно (2017)
Кобзар О. Ф. - Правоохоронна діяльність: теоретико-правовий аналіз (2017)
Кузьменко В. В. - Онтология духовности в эпосе Гомера (2017)
Марченко О. В. - Протидія корупції в історико-філософській ретроспективі: генезис суспільних уявлень, Шевчук Д. Б. (2017)
Грицай І. О. - Реалізація принципу гендерної рівності у виборних органах місцевого самоврядування: теоретико-правова характеристика (2017)
Несправа М. В. - Моральні основи права у філософії Фоми Аквінського (2017)
Орлова О. О. - Катування, нелюдське та таке поводження чи покарання, що принижує людську гідність: розмежування понять (2017)
Пайда Ю. Ю. - Релігійна свобода: проблема суміжних термінологічних конструктів, Куруц Н. В. (2017)
Сердюк І. А. - Вживання термінів "правотворчість" і "нормотворчість" у сучасній правничій науці (2017)
Голоборотько Д. Є. - Етапи становлення та розвитку інституту тюремних священнослужителів (капеланів) (2017)
Олійник В. М. - Громадський контроль за діяльністю органів судової влади: теоретико-правовий аспект (2017)
Єрмоленко Я. В. - Зміст поняття конституційної скарги в сучасній правовій доктрині та конституційному законодавстві України (2017)
Комісаров О. Г. - Концептуальні підходи до використання категорії "кризові ситуації, що загрожують національній безпеці України", Хитра О. Л. (2017)
Собакарь А. О. - Сутність, зміст та структурні елементи трудо-правового інституту охорони праці (2017)
Юнін О. С. - Цивільно-правові аспекти сурогатного материнства (2017)
Грибан В. Г. - Аналіз травматизму на підприємствах Дніпропетровщини в сучасних умовах, Клименко О. Б. (2017)
Глуховеря В. А. - Напрямки удосконалення матеріально-технічного забезпечення діяльності МВС України (2017)
Єрменчук О. П. - Нормативно-правове регулювання діяльності у сфері захисту національної критичної інфраструктури: аналіз та узагальнення нормотворчої практики США (2017)
Нестерцова-Собакарь О. В. - Правове регулювання інституту наказного провадження: зарубіжний досвід та вітчизняні особливості, Свистак Ю. В. (2017)
Щокін Р. Г. - Поняття державної політики в галузі освіти (2017)
Агапова М. О. - Національна поліція України як суб’єкт адміністративно-правового забезпечення публічного порядку (2017)
Кириченко О. В. - Стан наукової розробки проблем оперативно-розшукової протидії злочинам проти громадської безпеки (2017)
Андрусенко С. В. - Морально-етичні аспекти конфіденційного співробітництва (2017)
Безуглий Л. А. - Запобігання злочинам Національною поліцією України в умовах проведення антитерористичної операції, Васильків Ф. Ф. (2017)
Березняк В. С. - Злочини міжнародного характеру, що передбачають екстрадицію особи, яка переховується від слідства та суду, Людвік В. Д. (2017)
Єфімов М. М. - Організаційно-підготовчі заходи до проведення обшуку при розслідуванніпроти моральності (2017)
Захарко А. В. - Проникнення слідчого органів Національної поліції до транспортного засобу особи (2017)
Плетенець В. М. - Криміналістичне забезпечення подолання протидії кримінальному судочинству: постановка проблеми (2017)
Александрова А. Ю. - Досвід країн пострадянського простору у сфері кримінально-правого забезпечення призову та мобілізації (2017)
Басалик С. А. - Проблемні питання міжнародного співробітництва у сфері протидії торгівлі людьми (2017)
Волошина Ю. В. - Загальносоціальне запобігання погрозам застосування фізичного насильства: нормативно-правове забезпечення (2017)
Грищенко Н. М. - Окремі об’єктивні ознаки протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації (2017)
Поптанич Ю. М. - Загальнотеоретичні аспекти, нормативне регулювання та основні види правопорушень у фінансовій сфері та галузях економіки (2017)
Хмеленко В. В. - Сучасні погляди на визначення оперативно-розшукового запобігання злочинам (2017)
Чаусов Д. Ю. - Способи вчинення незаконного позбавлення волі та викрадення людини як елемент криміналістичної характеристики (2017)
Чорна О. В. - Об’єкт злочинів, пов’язаних із невиконанням рішень суду у кримінальному провадженні (2017)
Рецензії (2017)
Довідка про авторів (2017)
Карпенко А. С. - Google-документи сервісу Google Apps: координація та контроль діяльності організаційно-навчальних підрозділів закладів вищої освіти (2018)
Оберніхіна Н. В. - Ліцензійний інтегрований іспит "Крок 1. Загальна лікарська підготовка" у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця як індикатор контролю якості медичної освіти, Яніцька Л. В., Санжур Т. С., Прадій Т. П. (2018)
Ордіна Л. Л. - Формування ціннісних орієнтацій студентів у культуротворчому середовищі закладу вищої освіти, Ярмола О. В. (2018)
Щерба Н. С. - Інклюзивне навчання іноземної мови старшокласників з порушеннями функцій опорно-рухового апарату: особливі освітні потреби та адаптаційні заходи (2018)
Кашина Г. С. - Методологія визначення ефективності електронних освітніх ресурсів для системи післядипломної освіти вчителів (2018)
Гришак С. М. - Етапи становлення та розвитку гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн (2018)
Магрламова К. Г. - Сучасний стан підготовки майбутніх лікарів у Великій Британії: порівняльно-педагогічний аспект (2018)
Оліфіра Л. М. - Підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників за накопичувальною системою: відповідь на виклики сучасності (2018)
Лавринець А. П. - Сучасні тенденції мистецької післядипломної педагогічної освіти (2018)
Замотаєва Н. В. - Концептуальні засади інтерактивного навчання у вищій військовій школі (2018)
Abstract and References (2018)
Титул, содержание (2018)
Шульга О. А. - Стратегические направления аграрной политики в Украине (2018)
Орлов О. А. - Инновации в планировании на основе концепции маржинального подхода (2018)
Мысака А. В. - Влияние данных финансовой отчетности на формирование рыночной стоимости компании, Дерун И. А. (2018)
Крамаренко И. С. - Методика оценки кредитоспособности заемщика: практический аспект, Козаченко Л. А. (2018)
Кравцив В. С. - Развитие горных территорий Украины в парадигме европейского опыта, Жук П. В. (2018)
Дребот О. И. - Институциональное обеспечение природопользования: проблемы терминологии, Гадзало А. Я. (2018)
Кистерский Л. Л. - Предпосылки развития социальной и солидарной экономики в Украине (2018)
Summaries (2018)
Редакционная политика и этические принципы (2018)
Каmarov R. К. - Setting the volume and location of the gas collectors of abandoned coal mines, Zamaliyev N. М., Akhmatnurov D. R., Мusin R. А. (2018)
Guliy V. M. - Peculiarities of geological-structural position, composition and origin of the silver-bearing ores of the Cobalt-Gowganda area (Canadian Shield), Kostyuk O. V. (2018)
Bоndаrenkо V. I. - Process pattern of heterogeneous gas hydrate deposits dissociation, Sаi K. S. (2018)
Khomenko O. Ye. - Increasing ecological safety during underground mining of iron-ore deposits, Kononenko M. M., Myronova I. G., Sudakov А. К. (2018)
Zabolotnyi K. - The effect of stiffness of shoe brake elements on the distribution of contact pressures, Zhupiiev O., Molodchenko A. (2018)
Franchuk V. P. - Influence of thermophysical processes on the friction properties of wheel ? rail pair in the contact area, Ziborov K. A., Krivda V. V., Fedoriachenko S. O. (2018)
Voloshyn O. I. - Influence of the heat-transfer stream pressure on the surface of the rock in a process of the thermal reaming of the borehole, Potapchuk I. Yu., Zhevzhyk O. V. (2018)
Belmas I. V. - Stress-strain state of rubber-cable tractive element of tubular shape, Kolosov D. L., Kolosov A. L., Onyshchenko S. V. (2018)
Bialobrzheskyi О. - Power components of electric energy for technical and commercial electricity metering, Rod’kin D., Gladyr A. (2018)
Zhurakhivskyi А. V. - Models of probabilistic evaluation of intensity of disconnection of overhead transmission lines caused by a lightning discharge, Binkevych T. V. (2018)
Cheberiachko Yu. I. - Experimental studies on polypropylene filter resistance according to DSTU EN 143-2002, Ikonnikova N. A., Cheberiachko I. M., Yurchenko A. A. (2018)
Abramov Y. A. - Model of thermal effect of fire within a dike on the oil tank, Basmanov O. E., Salamov J., Mikhayluk A. A. (2018)
Lapshyn О. O. - Industrial research on dust trapping efficiency by the fiber filter in aspiration shelters of reloading units, Shapovalov V. А., Khudyk M. V., Shepel O. L. (2018)
Kniazieva N. O. - Quality control of multimedia services in mining enterprises’ corporate networks, Kalchenko А. S. (2018)
Davidavičienė V. - EUROSAI ITWG model adoption for new IT audit framework: e-government cases, Aleliūnas I., Sabaitytė J. (2018)
Zaiats Ye. I. - Risk level assessment while organizational-managerial decision making in the condition of dynamic external environment, Kravchunovska T. S., Kovalov V. V., Kirnos O. V. (2018)
Tulchynska S. - Using a methodical approach to the evaluation of attractiveness investment resources for electricity distribution companies, Shevchuk N., Chornii V., Chornii B. (2018)
Bodnaruk І. L. - Peculiarities of the stages of rating assessment formation in rating management system, Shlapak L. S. (2018)
Rudenko S. - Management features of international educational projects between universities of Poland and Ukraine, Sape?ko R., Bazaluk O., Tytarenko V. (2018)
Amosha O. - Regimeology of coal markets, Zaloznova Yu., Cherevatskyi D. (2018)
Yermoshkina O. V. - Institutional development and propensity for innovations: trends and prospects for Ukraine, Solianyk L. G. (2018)
Pistunov I. M. - Integration of statistical model for optimum inventory and Wilson EOQ model, Bielkina I. A., Churikanova O. Yu. (2018)
Kylnytska Ye. V. - Implementation of differentiated credit policy at mining enterprises (2018)
Nelipa D. - Strategy, management model and educational scientific civil servants training program in postgraduate studies of the university, Batrymenko O. (2018)
25 років у складі НАМН України: ефективний симбіоз науки і практики (2018)
Белейович В. В. - Середньострокові результати оперативного втручання на брахіоцефальних та вінцевих артеріях у пацієнтів з мультифокальним атеросклерозом, Габрієлян А. В., Ратушнюк А. В., Береговой О. В., Кудлай І. В., Романова С. В. (2018)
Габрієлян А. В. - Методика гібридної реваскуляризації міокарда у пацієнтів з атеросклеротичним ураженням коронарних судин, Доманський Т. М., Береговой О. В. (2018)
Руденко А. В. - Причини та наслідки екстреної конверсії на допоміжний штучний кровообіг під час коронарного шунтування у хворих з ішемічною хворобою серця, Журба О. О. (2018)
Маньковский Г. Б. - Ангиографическая характеристика поражения коронарных сосудов у пациентов с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом (2018)
Пукас О. Ю. - Повна артеріальна реваскуляризація міокарда (досвід одного центру), Варбанець С. В., Довгань О. М. (2018)
Stukov Y. Y. - No-touch technique of saphenous vein harvesting for coronary artery bypass grafting gives promise patency rate comparable to that of the left internal thoracic artery, Rudenko S. A., Sokur S. A., Rudenko M. L. (2018)
Хаджибаев А. М. - Непосредственные и среднесрочные результаты операций аортокоронарного шунтирования в условиях Центра экстренной помощи, Обейд М. А., Абдурахманов А. А., Машрапов О. А., Рахимов Н. М., Абдухалимов И. А., Сабиров С. И., Ганиев У. Ш. (2018)
Гуменюк Б. Н. - Кровосберегающая технология при хирургическом лечении митральных пороков сердца в условиях искусственного кровообращения, Попов В. В., Гуменюк О. Б., Списаренко С. П., Лазоришинец В. В. (2018)
Дітківський І. О. - Ендоваскулярне закриття відкритого овального вікна для профілактики криптогенного інсульту у пацієнтів молодого віку, Мазур О. А., Ящук Н. С., Черпак Б. В., Єрмолович Ю. В. (2018)
Кланца А. І. - Використання теплової кров’яної кардіоплегії при протезуванні клапанів серця, Терехівська О. В. (2018)
Мохнатий С. І. - Резекція задньої стулки в реконструктивній хірургії мітрального клапана, Цвик А. С., Довгань О. М. (2018)
Бородінова О. С. - Порівняльний аналіз хірургічного лікування тетради Фалло зі збереженням клапана легеневої артерії та з трансанулярною пластикою, Секелик Р. І., Руденко Н. М., Ємець І. М. (2018)
Лебідь І. Г. - Особливості хірургічних і черезшкірних транскатетерних втручань у дорослих із вродженими вадами серця, Руденко Н. М., Лєбєдь Є. І., Кузьменко Ю. Л. (2018)
Мешкова М. С. - Трепетание предсердий у детей младшего возраста, Доронин А. В., Ханенова В. А., Руденко Н. Н. (2018)
Павлова А. О. - Вплив пренатального діагнозу судинного кільця на перинатальне ведення та лікувальну тактику (2018)
Панічкін Ю. В. - Вибір оптимальних варіантів хірургічного лікування відкритої артеріальної протоки, Дітківський І. О., Бешляга Е. В., Гаврілишин А. Ю., Коноплева Ю. Л. (2018)
Писклова Ю. В. - Опыт хирургической коррекции аортолегочных окон у новорожденных, Куликова Д. А., Бучнева О. В. (2018)
Прокопович Л. М. - Критерії встановлення діагнозу гіпоплазії дуги аорти у новонароджених і немовлят, Головенко О. С., Перепека І. А., Труба Я. П., Лазоришинець В. В. (2018)
Truba Y. - Comparison Between Balloon Angioplasty and Surgical treatment for Native Coarctation of the Aorta in Infants, Dzuriy I., Diachenko V., Plyska O., Imanov E., Lazoryshynetz V. (2018)
Бойко В. В. - Досвід лікування розшаровуючих аневризм висхідної аорти, Бучнєва О. В., Шафер Я. В., Пісклова Ю. В., Богун Ю. В., Крилова О. С. (2018)
Вайда В. В. - Хірургічне лікування патології аортального клапана та висхідної аорти з використанням мінімально інвазивного доступу, Кравченко В. І., Жеков І. І., Кравченко І. М., Лазоришинець В. В. (2018)
Жеков І. І. - Хірургічне лікування аневризм аорти в поєднанні з ураженням вінцевих артерій серця, Кравченко В. І., Кравченко І. М., Зінченко Г. А., Перепелюк А. І., Вайда В. В. (2018)
Доронин А. В. - Радиочастотная катетерная деструкция непароксизмальных форм фибрилляции предсердий, Суслина Ю. И., Резник А. С., Ханенова В. А., Марушко Е. Ю., Мешкова М. С. (2018)
Колтунова Г. Б. - Ультразвукова діагностика невідкладних станів при гострій серцевій недостатності, Бешляга І. В., Бешляга В. М. (2018)
Джуманиязов А. А. - Наш опыт резекции гигантской акинетической аневризмы левого желудочка (с угрозой разрыва стенки) с пластикой левого желудочка и аортокоронарным шунтированием (случай из практики) (2018)
Ковальчук А. О. - Первый клинический опыт комбинированного лечения больных с дефектом межпредсердной перегородки и фибрилляцией предсердий с применением двухэтапного подхода, Кравченко Т. В., Эстрин С. И., Антонюк С. О., Акобиров Е. С., Чижикова Е. В. (2018)
Умови публікації в журналі "Вісник серцево-судинної хірургії" (2018)
Семенов А. О. - Аналіз ролі УФ-випромінювання на розвиток і продуктивність різних культур, Сахно Т. В., Кожушко Г. М. (2017)
Грініна О. В. - Аналіз роботи трьохфазних тиристорних вимикачів-випрямлячів, Рой В. Ф. (2017)
Petchenko G. O. - Nonmonotonical deformation dependance of color center concentration in functional materials, Petchenko O. M., Rokhmanov M. Ya. (2017)
Колесник А. І. - Методики та результати експериментальних досліджень відводу тепла від світлодіодного приладу, Усіченко Д. О., Назаренко Л. А. (2017)
Petchenko G. O. - The typical absorption in the irradiated by X-ray and deformed functional materials, Petchenko O. M., Ovchinnikov S. S., Rokhmanov M. Ya. (2017)
Харченко В. Ф. - Оптимізація режиму трифазної системи електропостачання з тиристорним компенсатором з одноступінчастою комутацією, Щербак Я. В., Ягуп К. В. (2017)
Polishchuk V. M. - Problems of heat light sources use, Volkova O. J., Roy V. F., Sagiroglu Seref. (2017)
Алексєнко Я. В. - Порівняльний аналіз прояву творчих здібностей (креативності) у дзюдоїстів та плавців, Алексєєва І. А., Бойченко Н. В. (2018)
Ананченко К. В. - Особливості використання комбінаційних дій в дзюдо, Алексєєв А. Ф., Бойченко Н. В. (2018)
Бугаевский К. А. - Анализ показателей менструального цикла у спортсменок разных возрастных групп в киокушинкай-каратэ, Черепок А. А. (2018)
Палій О. В. - Динаміка розвитку витривалості тхеквондистів 12–14 років, Пашков І. М. (2018)
Пашков І. М. - Динаміка розвитку координаційних здібностей тхеквондистів 8–10 років (2018)
Романенко В. В. - Временные характеристики основных соревновательных действий в тхэквондо, Бурдаков И. В. (2018)
Санжарова Н. М. - Особливості швидкісно-силової підготовки юних тхеквондистів, Огарь Г. О., Сич Д. В. (2018)
Тропин Ю. Н. - Тенденция в динамике физической подготовленности у девушек-борцов (2018)
Шалар О. Г. - Взаємозв’язок стилів діяльності юних каратистів із спортивною та психологічною підготовленістю, Савченко-Марущак М. С., Стрикаленко Є. А. (2018)
Шандригось В. І. - Аналіз результатів борців різних країн на чемпіонаті світу з вільної боротьби серед чоловіків до 23 років (2018)
Москалюк В. Д. - Проблема ВІЛ-асоційованого туберкульозу в Україні, Колотило Т. Р. (2018)
Литвин К. Ю. - Генетичні варіації алелей HLA DRB1 при церебральному токсоплазмозі у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, Шостакович-Корецька Л. Р., Волікова О. О. (2018)
Козько В. М. - Діагностичне значення нейроспецифічних маркерів NSE, S-100, GFAP, MBP І BDNF у цереброспінальній рідині хворих на вірусний менінгіт, Сохань А. В., Бурма Я. І. (2018)
Шевченко-Макаренко О. П. - Прогноз розвитку епідемічного процесу гепатиту С на 2018-2020 роки в Дніпропетровському регіоні та Україні (2018)
Рябоконь Ю. Ю. - Роль поліморфізму гена інтерлейкіну-6 у перебігу хронічного гепатиту С та формуванні змішаної кріоглобулінемії, Калашник К. В., Камишний О. М., Рябоконь О. В. (2018)
Лазаренко Л. М. - Фенотиповий склад лімфоцитів периферичної крові у хворих на папіломавірусну інфекцію шийки матки, в яких виявляли IgG антитіла до вірусів простого герпесу, Нікітіна О. Є., Ганова Л. О., Ковтонюк Г. В., Нікітін Є. В., Співак М. Я., Климнюк С. І., Романюк Л. Б. (2018)
Незгода І. І. - Роль генералізованої внутрішньоутробної інфекції у структурі причин летальності плодів і немовлят у Вінницькій області, Сінгх Ш., Хлипняч Т. М., Холод Л. П. (2018)
Бендас В. В. - Мікробіота порожнини товстої кишки у жінок з неплідністю II типу, Сидорчук Л. І., Яковичук Н. Д. (2018)
Никитюк С. О. - Скринінг знань про Лайм-бореліоз батьків дітей, які зазнали нападів кліщів, Андрейчин М. А. (2018)
Грицко Р. Ю. - Необхідність участі лікаря-інфекціоніста у наданні медичної допомоги хворим в амбулаторіях сімейної медицини, Мартинюк І. І. (2018)
Професору Володимиру Миколайовичу Козьку – 70 (2018)
Для підготовки статей до журналу "Інфекційні хвороби" просимо дотримуватись наступних вимог (2018)
Кирилова О. О. - Культурологічне моделювання Декадентського кінотвору "moderne" (2017)
Денисюк Ж. З. - Аксіологічні концепти як змістова основа текстів пост фольклору (2017)
Аманмурадов Н. - Культура Туркменістану в контексті етногенезу та геокультурних трансформацій (2017)
Головач Н. М. - Пріоритетні напрями соціокультурного проектування в сучасному українському суспільстві (2017)
Голубенко М. М. - Трансформація часосприйняття в умовах миттєвої комунікації (2017)
Панченко С. А. - Шлях Святого Павла: відтворення паломницького маршруту (2017)
Румко Ж. П. - Концепт "народна творчість" у культурологічному знанні (2017)
Демчук Р. В. - Актуальні міфи імперської ідентичності (2017)
Чумаченко М. О. - Світло і темрява як шифри трансцендентного у проекції "Буття в краху" К. Ясперса (2017)
Побережная Г. И. - Парадигмальні аспекти взаємодії психоаналізу й арт-терапії: проблема якісної класифікації психотипів (закінчення) (2017)
Горбатова Н. О. - Хореографічна освіта в Україні (1945 – 1975 рр.) (2017)
Зайцева І. Є. - Лицар сумного образу в жанрі мюзиклу (2017)
Зосім О. Л. - Білоруська духовно-пісенна традиція: історико-культурний дискурс (2017)
Іванников Т. П. - Шекспировские образы в гитарном творчестве Ханса Вернера Хенце: "Королевская зимняя музыка" (2017)
Кузьмінський І. Ю. - Середньовічна музична культура Перемишля, Перемишльської та Сяноцької земель (2017)
Селезньова А. В. - Теоретичні аспекти створення та художньої подачі fashion-ілюстрації (2017)
Фурдичко А. О. - Український альтернативний фольк: варіативна складова (2017)
Чупріна Н. - Трансформація та синтез художньо-композиційних елементів етнічного стилю при формуванні проектного образу в індустрії моди, Захарчук Є. (2017)
Ян І. М. - Український музично-драматичний театр кінця ХІХ – початку ХХ століття: соціокультурний статус (2017)
Павлюченко П. Г. - Пісні Поділля в контексті проблеми взаємовпливу української ментальності та народної творчості, Шнуренко Т. В. (2017)
Афтаназів В. В. - Візуальні образи творів сучасного образотворчого мистецтва як зв’язок між концепцією і сприйняттям глядача (на прикладі проекту Love contemporary) (2017)
Білик О. В. - Походження галицьких перегородчастих емалей (2017)
Борисенко Т. В. - Художньо-образні конотації "Перпетуум мобіле" в симфонічній та камерно-інструментальній музиці ХХ ст. (до 60-х років) (2017)
Велігура Н. М. - Новації в акварельному живописі: історичний зріз (2017)
Голуб І. Л. - Колористика традиційного українського мистецтва іконопису у сучасній практиці (2017)
Залевська М. М. - Особливості українського церковного гаптування: використання тканин і матеріалів (2017)
Коростельова М. Д. - Палімпсест у постмодерних балетних інтерпретаціях (на прикладі "Лебединого озера" М. Ека, М. Борна, Р. Поклітару) (2017)
Крись А. І. - До проблеми стилізації бального танцю (2017)
Литвиненко В. А. - Створення театралізованого художнього образу сучасника в народно-сценічній хореографії (2017)
Лі Чжень Сін - Класика світової драматургії на китайській сцені ХХ ст. (2017)
Лю Фань - Образы фортепиано в "Piano Gesang" Игоря Щербакова (2017)
Магаліс О. В. - Творчість Станіслава Павлюченка в контексті розбудови національно-свідомого суспільства (2017)
Малюк Є. О. - Технологія "віртуальної реальності" та відеоігри: медіакультурний аспект (2017)
Мезіна С. С. - Від театрального музею – до музею театрального, музичного та кіномистецтва України: бурхливі 1960-ті (2017)
Петренко О. О. - Творчий тандем "Самокиш-Васильківський": до питання створення альбому "мотиви українського орнаменту" (2017)
Пивоварова К. В. - Окремі аспекти педагогічної діяльності Дмитра Семеновича Чайковського (2017)
Романовський В. І. - Репертуарні пріоритети сучасного українського академічного народно-інструментального виконавства (2017)
Тодорюк Ю. І. - Виконавська творчість Тетяни Таякіної в українському балеті 1970 - 1980-х років (2017)
Шестопал Л. В. - "Радянська програма" конкурсів бальних танців у 60 - 80-х роках ХХ століття (2017)
Белошицкий М. Е. - Малоактивные и "немые" феохромоцитомы: особенности диагностики и хирургического лечения, Бритвин Т. А., Котова И. В. (2018)
Бондаренко В. А. - Функциональное состояние семенников и щитовидной железы у мужчин с бесплодием при наличии и отсутствии хламидийной инфекции, Гончарова О. А., Минухин А. С., Скорняков Е. И. (2018)
Котова И. В. - Сложные ситуации в паратиреоидной хирургии, Бритвин Т. А., Белошицкий М. Е. (2018)
Сазонов М. Е. - Молекулярно-генетические маркеры развития фолликулярного рака щитовидной железы, Штандель С. А., Караченцев Ю. И., Хазиев В. В., Дубовик В. Н., Гопкалова И. В. (2018)
Щубелка Х. М. - Стан кісткової тканини при цукровому діабеті 1 та 2 типу, Олексик О.Т., Ганич Т. М. (2018)
Горбенко Н. І. - Статевий диморфізм порушень вуглеводного та ліпідного обміну у щурів із цукровим діабетом 2 типу, Боріков О. Ю., Іванова О. В, Таран К. В., Літвінова Т. С., Кіприч Т. В. (2018)
Макаров И. В. - Редкие клинические наблюдения хирургического лечения больших аденом околощитовидных желез (2018)
Poltorak V. V. - Streptozotocin-induced type 1 diabetes mellitus: formation mechanisms and practical aspects of experimental modeling (literature review), Gladkykh O. I., Mishchenko T. V., Krasova N. S., Leshchenko Zh. A., Tyzhnenko T. V., Plokhotnichenko O. O. (2018)
Малова Н. Г. - Свойства и перспективы применения стволовых клеток (обзор литературы и собственные данные), Сиротенко Л. А., Кравчун Н. А. (2018)
Соколова Л. К. - Сахарный диабет и когнитивные нарушения. Роль метформина в патогенезе и лечении когнитивной дисфункции (обзор литературы), Пушкарев В. М., Пушкарев В. В., Ковзун Е. И., Тронько Н. Д. (2018)
Тихонова Т. М. - Сучасні вимоги до індивідуальних засобів вимірювання глікемії, Смілка Ю. М., Хижняк О. О. (2018)
Звіт про науково-практичну конференцію з міжнародною участю "Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології" (Сімнадцяті Данилевські читання) 1 – 2 березня 2018 року (2018)
Звiт про науково-практичну конференцiю "Стан ендокринологічної служби в регіонах: проблемні питання та шляхи їх вирішення" (5 – 6 квiтня 2018 р., м. Харкiв) (2018)
Резолюцiя семiнару-наради головних позаштатних ендокринологiв областей України, що пiдпорядкованi для курацiї ДУ "IПЕП iм. В. Я. Данилевського НАМН України", "Узагальнені відомості роботи ендокринологічної служби 9 областей України" (5 – 6 квiтня 2018 року, м. Харкiв) (2018)
Звіт видавництва: ДУ "Iнститут проблем ендокринної патологiї iм. В. Я. Данилевського НАМН України" (2018)
До відома авторів (2018)
План проведення науково-практичних конференцій згідно Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів і пленумів МОЗ та НАМН України, які проводитимуться у 2018 році ДУ "Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України", (м. Харків) (2018)
Колесник Ю. М. - Зміни експресії мРНК TLR 2 і 4 типу, ядерного фактора кВ і прозапальних цитокінів IЛ-1β і IЛ-17А епітелієм ротової порожнини у дітей з особливими потребами, Камишний О. М., Гавриленко М. А. (2018)
Bukina Yu. V. - The definition of neutrophil extracellular traps and the concentration of short-chain fatty acids in salmonella-induced inflammation of the intestine against the background of vancomycin and Bacteroides fragilis, Varynskyi B. О., Voitovich A. V., Koval G. D., Kaplaushenko A. G., Kamyshnyi O. M. (2018)
Туманский В. А. - Дуктулярная реакция, или печеночный репаративный комплекс: иммуногистохимические особенности при циррозе печени у больных хроническим гепатитом, Фень С. В. (2018)
Лоскутова Т. О. - Поліморфізм генів системи гемостазу, ендотеліальної дисфункції та регуляції артеріального тиску у вагітних із прееклампсією та затримкою розвитку плода (2018)
Shelestova L. P. - The course of pregnancy and its result in women who have diffuse non-toxic goiter, Radchenko N. М. (2018)
Воронцова Л. Л. - Стан клітинної ланки вродженого імунітету в інфертильних чоловіків на тлі токсокарозної інвазії, Дуб М. І., Коваленко В. А. (2018)
Riabokon Yu. Yu. - The interaction of morphological changes in the liver with the development of extrahepatic manifestations in patients with chronic hepatitis C, Tumanskiy V. A., Riabokon E. V. (2018)
Шишкин М. А. - Молекулярно-иммуногистохимическая характеристика пролиферации и апоптоза опухолевых клеток колоректальной аденокарциномы (2018)
Яременко Л. М. - Експресія білка NF-L в сенсомоторній корі при моделюванні транзиторної ішемії на тлі сенсибілізації мозковим антигеном та імунокорекції змін, що виникли, Грабовий О. М., Бідна Л. П., Шепелєв С. Є., Груша М. М. (2018)
Муквіч О. М. - Патоморфологічні особливості хронічних гастродуоденітів у дітей із дисплазією сполучної тканини, Задорожна Т. Д., Лавренчук О. В., Арчакова Т. М. (2018)
Protsiuk T. L. - The course of bronchial asthma associated with metabolic syndrome in children with different phenotypes depending on vitamin D3 level, Herasymova Ye. V., Protsiuk L. O., Surkova N. M. (2018)
Гайда І. М. - Особливості структури та перебігу сучасної бойової травми у військовослужбовців Збройних Сил України, Бадюк М. І., Сушко Ю. І. (2018)
Raznatovska O. M. - Diagnosis of respiratory epithelial clearance abnormality in patients suffering from chemo-resistant pulmonary tuberculosis with comorbidity of bronchial mucosa, Khlystun V. M. (2018)
Гармаш О. В. - Морфофункціональний стан привушних слинних залоз тримісячних щурів при експериментально модельованій внутрішньоутробній макросомії, Губіна-Вакулик Г. І. (2018)
Kuznietsov A. A. - Development of multivariate models for the verification of short-term vital and functional prognosis in patients with hemorrhagic hemispheric stroke in the onset of the disease (2018)
Клименко В. М. - Предиктори подовження терміну стаціонарного перебування хворих на холецистолітіаз після лапароскопічних оперативних втручань на жовчному міхурі, Сиволап Д. В. (2018)
Степанов Ю. М. - Ведення хворих на аутоімунні захворювання печінки на основі останніх рекомендацій EASL з урахуванням власного досвіду, Косинська С. В., Павленко О. В. (2018)
Romaniuk A. M. - The case of synchronous fallopian tube and endometrium cancer. Clinical observation, Gyryavenko N. I., Lуndіn M. S., Sikora V. V., Piddubnyi A. M. (2018)
Ломейко О. О. - Чоловіча інфертильність в умовах великого промислового міста: роль хімічних, фізичних та емоційних факторів, Колесник Ю. М., Авраменко Н. В. (2018)
Волошина І. М. - Менеджмент споживання кухонної солі при артеріальній гіпертензії (огляд літератури) (2018)
Krivda G. F. - Organization of Priority Actions for Mass Victims Identification and Chronology of the Disasters, Which Have Taken Place in the Odessa Region, Krivda R. G., Slyusarenko O. O., Umanskiy D. O. (2018)
Silke Grabherr - The role of Post-mortem Computed Tomography (PMCT) in Mass Disaster and Identification of Victims (2018)
Joris Lambert S. - Drastic reduction of road deaths in Switzerland. How to explain it?, Favrat B. (2018)
Кривда Р. Г. - Етапи проведення судово-медичної експертизи з використанням молекулярно-генетичних методів з метою ідентифікації осіб невпізнаних трупів у випадках масової загибелі людей з відомою кількістю жертв, Ланцман І. В. (2018)
Mishalov V.D. - Аctualy questions of forensc medical dermatoglifics, Gunas I.V., Kryvda G.F., Bachinsky V.T., Voichenko V. V. (2018)
Mishalov V. D. - Discriminating models of dermatoglyphic priority of practically healthy men to southern or other administrative-territorial regions of Ukraine, Gunas V. І. (2018)
Варфоломеєв Є. А. - Статистичний і проблемний аналіз питання ідентифікації та судово-медичної експертизи трупів у випадках масової загибелі людей внаслідок бойових дій на прикладі антитерористичної операції на сході України (2018)
Костенко Є. Я. - Використання методів томографічних досліджень з метою ідентифікації осіб за стоматологічним статусом: аналіз Європейського досвіду, Брехлічук П. П., Гончарук-Хомин М. Ю. (2018)
Kozan N. M. - Forensic criteria of undefined personal identification using the complex study of phenotypical and dermatoglipic signs (2018)
Kotsyubnska Yu. Z. - Gender differentification of factor criteria of dermatogliphic parameters of middle and proximal phalanges of the fingers in the person which belonging to the lemko ethnic- territirial groups (2018)
Моргун А. О. - Шляхи оптимізації роботи судово-медичних експертів в умовах масової загибелі людей, Хижняк В.В., Моргун О. О., Малихіна О. І., Войтов Є. О., Пасюга О. І. (2018)
Голубович Л. Л. - Комплексний підхід до ідентифікації загиблих осіб у випадках масових жертв, Зубко М. Д., Голубович А. Л., Голубович П. Л., Куртєв А. В. (2018)
Герасименко О. І. - Досвід роботи судово-медичної служби з ідентифікації осіб в умовах надзвичайних ситуацій з масовою загибеллю людей, Герасименко К. О. (2018)
Мішалов В. Д. - Особливості вогнестрільних ушкоджень, заподіяних сучасними набоями до короткоствольної зброї. Здобутки і перспективи досліджень, Хохолєва Т. В., Петрошак О. Ю., Гуріна О. О., Бачинський В. Т., Кривда Г. Ф., Козлов С. В. (2018)
Войченко В. В. - Ідентифікація боєприпасів до автоматичного станкового гранатомету АГС-17 за морфологічним характером ушкоджень та уламків, вилучених з трупів під час судово-медичної експертизи, Козлов С. В., Ткаченко О. В., Зубов О. Л. (2018)
Михайленко О. В. - Дослідження нашарувань продуктів пострілу на поверхні куль з використанням рентгенфлуоресцентного спектрального елементного аналізу, Чихман Я. В. (2018)
Гринчишина О. В. - Механізм утворення вхідної вогнепальної рани, що утворилася від дії еластичного снаряду сферичної форми, Михайленко О. В. (2018)
Бачинський В. Т. - Судово-медична характеристика тілесних ушкоджень, заподіяних пострілами з використанням патронів "Флобер", Зозуля В. М., Паливода О. Г., Павлюкович О. В. (2018)
Козлов С. В. - Перспективи використання 3d-моделювання при реконструкції умов та обставин дорожньо-транспортної події, В’юн В. В., Алексін Г. Б. (2018)
Зозуля В. М. - Судово-медична оцінка випадків летальної травми в салоні легкового автомобіля на території Житомирської області з 2008-2017 роки (2018)
Бачинський В.Т. - Скловидне тіло, як об’єкт дослідження в судово-медичній експертизі, Саркісова Ю.В. (2018)
Бачинський В.Т. - Сучасний стан судово-медичної діагностики гострих крововтрат, Сивокоровська А-В.С. (2018)
Лукашевич Н.М. - Оцінка метаболізму серотоніну в епіфізі при верифікації суїцидальних актів, Наконечна О.А., Дунаєв О.В. (2018)
Туманская Л. М. - Интерактивные методы обучения при преподавании студентам судебной медицины в медицинском университете (2018)
Ольховський В.О. - Морфо-клінічна характеристика тупої травми деяких органів апарату зовнішнього дихання при судово-медичній експертизі живих осіб, Губін М.В., Малихіна О.І., Балановський В.В., Войтов Є.О. (2018)
Леонтьєв П. О. - Морфологічний сценарій розвитку змін у тканинах головного мозку осіб з посттравматичним синдромом (2018)
Франчук В. В. - Шляхи оптимізації проведення судово-медичних експертиз у випадках "Лікарських справ", Трач Росоловська С. В. (2018)
Мішалов В. Д. - Рідкісний випадок виникнення стресового перелому під час виконання спортивної вправи, Тагаєв М. М., Зінченко М. О. (2018)
Шевчук М. М. - Попадання ртуті в організм людини із харчовими продуктами, Рябець Л. С. (2018)
Потапенко І. В. - Випадок смерті внаслідок ураження блискавкою через металеву броню бронетранспортера, Фененко Ю. І. (2018)
Устинченко И. В. - Атипичное сгорание тела на открытой местности и трудности последующей идентификации тела (2018)
Шевчук М. М. - Ідентифікація рельєфу та специфічних особливостей травмуючого предмету за малюнком крововиливів на тілі, Бартошик Н. В., Антоненко Д. С., Дуда І. Б. (2018)
Борщ С.С. - Оригінальний "Аndroid" додаток для судово-медичного визначення давності настання смерті, Саєнко М.С., Губін М.В. (2018)
Bachynskіy V. - Short-term study in foreign specialized centers and medical universities as way of reforms implementation in practical medicine, Truebner K., Vanchuliak O., Savka I., Garazdiuk M. (2018)
Плевінскіс П. В. - Кривда Григорій Федорович (до 70-річчя від дня народження) (2018)
Пам’яті Тагаєва Миколи Миколайовича (2018)
Пам’яті начальника Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи Вишневського Володимира Івановича (2018)
Вимоги для оформлення публікацій (2018)
Титул, зміст (2018)
Шульга О. А. - Стратегічні напрями аграрної політики в Україні (2018)
Орлов О. О. - Інновації у плануванні на основі концепції маржинального підходу (2018)
Мисака Г. В. - Вплив даних фінансової звітності на формування ринкової вартості компанії, Дерун І. А. (2018)
Крамаренко І. С. - Методика оцінки кредитоспроможності позичальника: практичний аспект, Козаченко Л. А. (2018)
Кравців В. С. - Розвиток гірських територій України у парадигмі європейського досвіду, Жук П. В. (2018)
Дребот О. І. - Інституціональне забезпечення природокористування: проблеми термінології, Гадзало А. Я. (2018)
Кістерский Л. Л. - Передумови розвитку соціальної та солідарної економіки в Україні (2018)
Summaries (2018)
Редакційна політика та етичні принципи (2018)
Акири И. - Роль и значение понятийных карт в учебнике (2018)
Борщевская Е. В. - Модель учебно-методического комплекса нового поколения по учебному предмету "Биология" (2018)
Булгаков В. П. - Особливості інформаційно-комунікаційного забезпечення у процесі вивчення географії в загальноосвітній школі (методичні аспекти), Баштова М. О. (2018)
Валочка Г. М. - Сістэма навучання беларускай арфаграфіі ва ўзаемасувязі з развіццём культуры маўлення вучняў у вучэбным дапаможніку па беларускай мове (5 клас), Зелянко В. У. (2018)
Воєвутко Н. Ю. - Антидискримінаційна експертиза освітніх програм і підручників: досвід Республіки Кіпр (2018)
Гамолко С. Н. - Реализация компетентностного подхода при создании электронного учебника "Допризывная подготовка" для учреждений общего среднего образования (2018)
Головко М. В. - Підручник як основа методичної системи компетентнісно орієнтованого навчання фізики в гімназії (2018)
Головко С. Г. - Підручник як інструмент підготовки випускників гімназії до державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, Науменко С. О. (2018)
Засєкін Д. О. - Тенденції вдосконалення структури підручників фізики для гімназії та ліцею (2018)
Засєкіна Т. М. - До концепції підручника інтегрованого курсу "Природничі науки" (2018)
Калініна Л. М. - Програмне забезпечення навчальної дисципліни "Методології дисертаційної роботи" для докторів філософії в галузі освіти, Малюга М. М. (2018)
Ковчин Н. А. - Соціально-економічна адаптація особистості в контексті економічної освіти (2018)
Козлова А. І. - Принципи добору та функції навчального матеріалу для компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи: комунікативно-діяльнісний аспект (2018)
Кононец Н. В. - Засоби створення електронного посібника для ресурсно-орієнтованого навчання, Гриньова М. В. (2018)
Коротун О. О. - Конструювання електронного посібника з іноземної мови для різних категорій населення, Лашкул В. А., Буханова О. В., Тверезовська О. В. (2018)
Коршевнюк Т. В. - Компетентнісний потенціал підручника біології (2018)
Кузьменко А. Ю. - Дидактичні ідеї підручникотворення в педагогічній спадщині С. Х. Чавдарова (2018)
Лисовская Т. В. - Реализация актуальных научных подходов в содержании учебника математики XI класса для учащихся с интеллектуальной недостаточностью, Скивицкая М. Е. (2018)
Манилкина С. А. - Компетентностный подход к разработке концептуальных оснований учебной литературы для общего среднего образования (2018)
Мельник Ю. С. - Реалізація компетентнісно орієнтованої методики навчання хвильових явищ у підручнику фізики 9-го класу гімназії (2018)
Могорита В. М. - Особливості методичного апарату підручника історії для класів з поглибленим вивченням предмета (8 клас) (2018)
Надтока О. Ф. - Основні аспекти створення компетентнісно орієнтованого підручника економіки, Надтока В. О. (2018)
Назаренко Т. Г. - Формування в учнів ліцею економічної компетентності (2018)
Непорожня Л. В. - Коригування предметної компетентності учнів гімназії засобами підручника з фізики (2018)
Николюк О. В. - Проблема впровадження цифрових підручників: досвід Республіки Корея (2018)
Онаць О. М. - Інноваційні технології в управлінській діяльності керівника опорного закладу освіти в підручнику для менеджера (2018)
Пасічник О. С. - Дидактичне обґрунтування краєзнавчого компонента змісту навчання іноземних мов у початковій школі (2018)
Пирютко О. Н. - Реализация современных достижений методики преподавания математики в школьных учебных пособиях, Терешко О. А. (2018)
Полонська Т. К. - Сутність ігрових технологій у навчанні іноземних мов учнів початкової школи на компетентнісних засадах (2018)
Пометун О. І. - Розвиток критичного мислення учнів засобами шкільного підручника історії, Гупан Н. М. (2018)
Пузіков Д. О. - Електронний посібник як засіб підготовки суб’єктів освітньої діяльності до прогнозування розвитку загальної середньої освіти (2018)
Рахманова Е. В. - Инновационные подходы и технологии в современном учебнике "Развитие речи" для детей с нарушением слуха (2018)
Редько В. Г. - Засоби формування іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової школи: результати емпіричних досліджень (2018)
Редько В. Г. - Новій українській школі — компетентнісно орієнтовані підручники: концептуальні засади змісту і структури підручника з англійської мови для 1 класу "MyPal", Ніколаєнко В. В., Кодалашвілі О. Б., Козлова А. І. (2018)
Рябуха І. М. - Предметний дискурс розвитку соціальної компетентності в підручнику для менеджера освіти (2018)
Свірыдзенка В. І. - Канцэпцыя адзінага вучэбнага дапаможніка "Беларуская мова" для 3 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання (2018)
Свйонтик О. О. - Читанки як засіб виховання почуття відповідальності у дітей молодшого шкільного віку (2018)
Сідоров В. І. - Підручник "Туристичне країнознавство" як засіб кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму (2018)
Силкович Л. А. - Лингвометодические основы построения учебно-методического комплекса по английскому языку как средства межкультурной коммуникации (2018)
Тарара А. М. - Науково-методичне забезпечення основних складників змісту профільного навчання технологійу професійному ліцеї, Сушко І. А. (2018)
Тверезовська Н. Т. - Застосування Web-технологій у процесі розробки електронного підручника для фахівців із соціальної роботи, Вікторова Л. В., Гаріна С. М. (2018)
Темушев С. Н. - Особенности отбора содержания и построения методического аппарата учебного пособия по истории Беларуси для 6-го класса (2018)
Топузов М. О. - Проектування інформаційно-освітнього середовища опорних закладів освіти в підручнику для керівника (2018)
Топузов О. М. - Урахування впливу когнітивних процесів у компетентнісному навчанні географії, Вішнікіна Л. П. (2018)
Удовиченко І. В. - Підручник з географії як складник навчально-методичного забезпечення закладів загальної середньої освіти (2018)
Удовиченко Л. М. - Проблема вивчення образів-персонажів у підручниках із зарубіжної літератури для старшої школи (2018)
Урбан М. А. - Реализация компетентностного подхода в учебном пособии по математике для І ступени общего среднего образования в Республике Беларусь, Муравьева Г. Л. (2018)
Хруль О. С. - Современные учебники для детей с нарушениями зрения: особенности адаптации, использование в образовательном процессе (2018)
Шевлякова-Борзенко И. Л. - Литературные медиапроекты как инновационный компонент УМК и средство формирования компетентного читателя, Юстинская Г. М. (2018)
Яресько О. М. - Система забезпечення підручниками шкіл Франції (2018)
Яценко Т. О. - Підручник української літератури в контексті завдань Нової української школи (2018)
Іванова Л. Г. - Постать Богдана Хмельницького в українському інтелектуальному середовищі 20–60–х рр. ХІХ ст. (2018)
Лучаківська І. - Правно-державна концепція історії України Михайла Грушевського (2018)
Губская Т. Н. - Эпитафии ранних захоронений Николаевского некрополя первой половины ХІХ в. (к вопросу о биографической некрополистике) (2018)
Гай–Нижник П. П. - Утвердження тризубу в офіційній символіці Української Народної Республіки та Української Держави доби Центральної Ради і Гетьманату (1917–1918 рр.) (2018)
Горбань Т. Ю. - Український національно–визвольний рух: невикористаний потенціал компромісів (перша чверть ХХ ст.) (2018)
Троценко О. В. - Падіння авторитету духівництва в суспільстві як прояв кризи православної церкви в Російській імперії в ХІХ – на початку ХХ ст. на прикладі Харківської губернії) (2018)
Каран Д. Б. - Вплив батьківської родини та сімейного виховання на формування наукового та релігійного світогляду К. В. Харламповича (2018)
Радченко Н. М. - Кредитно–фінансові установи України середини ХІХ – початку ХХ ст. у працях сучасних українських і російських дослідників (2018)
Колесник В. Ф. - Становлення та функціонування бюджетної системи УСРР: за матеріалами журналів радянських фінансово–господарських органів влади 1920–х рр., Чеберяко О. В. (2018)
Кришталь С. П. - Соціальний, партійний і національний склад слухачів робітничих факультетів УСРР в 1920–х рр. (2018)
Трубчанінов В. О. - Роль харківських авангардистів 1920–1930–х рр. у становленні європейського лівого мистецтва (2018)
Харламов М. І. - Діяльність пожежних інспекторів та завідувачів пожежною охороною (брандмейстерів) промислових підприємств у 1927–1930–х роках в Україні (2018)
Мельничук І. А. - Трагічна доля німців Житомирщини у 20–х – середині 30–х рр. ХХ ст., Суліменко О. Г. (2018)
Сініцький А. Ц. - Військова еліта Західноукраїнської Народної республіки (ЗУНР) у 1918–1920 рр. персоналії (2018)
Ленартович О. Ю. - Повстанська тактика ОУН(б) у 1942–1943 рр. (2018)
Лук’яненко О. В. - Рятуючи та віднімаючи життя: студентка–освітянка на полі німецько–радянської війни (2018)
Чуйко Р. В. - Комплектування та впорядкування архівів УРСР у повоєнний період (1943–1950 рр.) (2018)
Котик Ю. В. - Діяльність та компетенція інспекції державних доходів УРСР у 1946–1953 рр. (2018)
Мельник А. М. - Структура бюджету сімей робітників підприємств чорної металургії України у 1950–і рр. (2018)
Левчук К. І. - Розвиток фермерських та особистих селянських господарств України в середині 90–х років ХХ ст., Бойко Ю. М. (2018)
Аносова В. С. - Сучасні підходи до вирішення проблем збереження культурної спадщини України (2018)
Біловус Л. І. - Економічна співпраця української діаспори США із Україною як один із чинників української самоідентифікації (на матеріалах україномовної періодики США) (2018)
Махорін Г. Л. - Витоки і становлення ветеринарної медицини як науки в Україні (2018)
Медвідь В. О. - Міжнародна технічна допомога як один з інструментів сприяння розвитку демократії та громадянського суспільства в Україні (2018)
Мина Ж. В. - Збереження надбань держави: пам’ятки архітектури доби бароко в Україні (2018)
Михалевич В. В. - Розвиток друкарства у Європі, Братусь І. В. (2018)
Мякінченко І. О. - Участь церков і релігійних організацій у законотворчому процесі в період незалежності України (2018)
Сологуб В. Д. - Історико–культурологічні аспекти оркестрового та хорового диригування, Піхтар О. А. (2018)
Кедіс О. Ю. - Специфіка та історичні етапи розвитку хорової культури України, Ладний А. С. (2018)
Ткач В. М. - Роль польської національної меншини Тернопільщини у налагодженні міжрегіональних україно–польських відносин (2018)
Чернищук Н. В. - Міжнародний етикет у веденні переговорів: історичний та правовий аспект (2018)
Руденко О. О. - Релігійна обрядовість як фактор політичної боротьби у Пізній Римській Республіці (60–50–і роки першого ст. до Р.Х.) (2018)
Исмаилова Ж. М. - Формирование национально–демократической платформы в Азербайджане после февральской революции 1917 года (на основе материалов газеты "Ачыг сёз") (2018)
Asadova A. - Glass decorative items found in Barda (2018)
Аскерова З. М. - Азербайджанская диаспора в Турции в 20–30 годах ХХ века (2018)
Ахмедов Б. - Усиление политики дискриминации азербайджанцев Гокчинской области Армянской ССР во второй половине XX века (2018)
Багирова–Гусейнова Г. В. - Особенности формирования документально–информационной базы по наследию Гейдара Алиева в библиотеках Азербайджанской Республики (2018)
Гараев Э. Т. - О личности и деятельности Гасан хана Каджара (2018)
Гусейнов А. Т. - Запасы природного газа и международные проекты Азербайджанской Республики, реализуемые в бассейне Каспийского моря (2018)
Петрик А. М. - Спроби державних переворотів і антиурядові змови у Литві в період Першої Республіки (1918–1940) (2018)
Волканова Н. В. - Фінансова допомога дворян Бессарабії пораненим і хворим воїнам під час російсько–турецької війни 1877–1878 рр. (2018)
Забудкова О. А. - Синдикати у важкій промисловості Російської імперії напередодні та після революції 1917 рр. (2018)
Баскакова А. С. - Економічне становище Кримського півострову після анексії Російською Федерацією в березні 2014 р.: проблеми та загрози розвитку (2018)
Гарат І. В. - Ісихазька традиція та творча спадщина Іова Желіза (Почаївського) (2018)
Соколовський О. Л. - Ефеський собор у світлі христологічних дебатів (2018)
Степанова О. А. - Християнська етика чеснот Ніколаса Томаса Райта (2018)
Титов С. - Религиозность неандертальца: аргументы за и против (2018)
Мелехова О. С. - Церкви і процес європейської інтеграції (2018)
Мазур Г. - Ідеологія євразійства в українському протестантизмі (2018)
Завідняк Б. - Теодіцея Ісаака Ньютона і Чарльза Дарвіна (2018)
Волік Н. В. - Порівняльна характеристика декретів "Fidelibus Ruthenis" та "Graeci–rutheni Ritus", їх вплив на релігійне життя Канади (2018)
Муляр В. І. - Філософсько–освітня концепція Платона (2018)
Салій А. - Екзистенційні виміри самотності у творчості Гайто Газданова (історико–філософський контекст) (2018)
Сінельнікова М. В. - Тема смерті у філософії Платона (2018)
Муха О. Я. - Постать Романа Інгардена у творенні львівського філософського середовища першої половині ХХ ст. (2018)
Керимова Ф. - Просветительная деятельность Сеида Азима Ширвани в прессе (2018)
Левченко Т. Г. - Генеза протестантського концепту віри у творах Мартіна Лютера та його учнів (2018)
Горохова Л. В. - Страх самотності в інформаційному суспільстві (2018)
Гіоане І. М. - Основні аспекти дослідження процесу політичного вибору (2018)
Джура Р. О. - Філософія економічної політики в сучасному науковому дискурсі: до постановки проблеми (2018)
Добжиньскі А. А. - Актуальні сутності зла: онтологічний нарис філософії зла (2018)
Вашкевич В. М. - Теоретичні аспекти мультидисциплінарного підходу вивчення туризму, Гарбар Г. А. (2018)
Волинець А. А. - Принцип хаотичності як чинник міжвидового синтезу та створення естетосфери художнього артефакту (2018)
Галушко О. С. - Аналіз методів форсайту. Якісні методи (2018)
Гальченко М. С. - Методологічна природа мислення в еволюції пізнавальних дискурсів (2018)
Добродум О. В. - Актуальные проблемы религии и спорта (2018)
Брильов Д. В. - Мусульманська громада Одеси в дореволюційні часи (2018)
Гарбар Г. А. - Формування інфраструктури гостинності Миколаївської області в радянські часи (2018)
Драпушко Р. - Особливості демократичного розвитку українського соціуму та його вияв у сфері туризму (2018)
Захаренко К. - Стратегія формування ефективної системи державної інформаційної безпеки (2018)
Ігнатко В. - Основні напрями модернізації політики у відповідності з викликами часу глобалізації (2018)
Капліна В. А. - Еклектизм у філософській думці: від античності до сучасності (2018)
Лущ У. І. - Мультикультуралізм в контексті проблеми ідентичності та постнекласичної науки (2018)
Мальцев О. В. - Шляхи й методи удосконалення природи людини в саєнтології (2018)
Маслікова І. І. - Мотиви та причини альтруїстичних дій: тенденції пояснень в сучасній етиці (2018)
Мельничук В. В. - Філософське осмислення ролі еліти у вирішенні глобальних екологічних проблем (2018)
Rybka N. - Modern social being: creativity and irrationality (2018)
Рубан О. - Теоретичне підґрунтя формування світоглядних основ у філософській літературі з гендерно–рольової тематики: паритетний підхід (2018)
Санакуев Н. Г. - К вопросу социального гуманизма сквозь призму этических реалий, Мартыненко М. А. (2018)
Слівінська А. Ф. - Наукові спільноти в європейській культурі раннього Нового часу (2018)
Слотюк П. В. - Сила досвіду повсякдення (2018)
Stoliar M. B. - The discourse of the laughter theory in the optics of postpositivism and postmodernism, Stechenko T. O. (2018)
Теліженко Л. В. - Антропологічна сутність постнекласичних практик людини: теоретико–прикладний аспект (2018)
Тополь О. В. - Феномен юного материнства: демографічні, соціальні та психофізіологічні аспекти (2018)
Усов Д. В. - Основні моделі раціональної справедливості в сучасному контрактуалістичному філософському дискурсі (2018)
Юшкевич Ю. С. - Ментальна специфіка формування моральності особистості: український вимір (2018)
Лукашук М. А. - Новизна як сутнісна ознака освітніх інновацій собистості (2018)
Опанасюк Ю. - Необхідність формування системи інформаційного забезпечення закладів освіти (2018)
Гавеля О. Р. - Сімейні цінності в житті сучасної студентської молоді України: релігієзнавче дослідження (2018)
Гончаренко О. А. - Ідея університету у Львівсько–Варшавській школі. Стаття 2. Єдність дослідження та навчання (2018)
Карташов Є. Г. - Перспективи розвитку співробітництва територіальних громад України у контексті європейського досвіду (2018)
Артішевський А. Е. - Інституалізація парламентської опозиції в умовах системного конфлікту як чинник легітимізації політичної влади (2018)
Бабаев Р. К. - Главные угрозы направленные на национальную безопасность в современное время (2018)
Бебик В. М. - Соціальна політика і соціальна безпека в умовах формування інформаційного суспільства, М’якушко Н. С. (2018)
Біланов О. С. - Національне законодавство та уявлення про здоров’я та хворобу (2018)
Гладій М. В. - Наукова школа академіка М. В. Зубця у розвитку наукових основ вітчизняного тваринництва, Полупан Ю. П., Ковтун С. І., Бородай І. С. (2018)
Буря К. М. - Локальна демократія в сучасній Україні: передумови побудови національної моделі (2018)
Полупан Ю. П. - Внесок доктора с.-г. наук І. В. Гузєва в розробку методології збереження генофонду сільськогосподарських тварин, Мельник Ю. Ф., Ковтун С. І., Бойко О. В., Кузебний С .В. (2018)
Гетьманчук П. М. - Стратегічні пріоритети трансформації системи політичного управління на сучасному етапі розвитку України (2018)
Войтенко С. Л. - Вплив інбридингу на живу масу та власну продуктивність свинок миргородської породи (2018)
Гоцуляк В. М. - Політична наука і феномен історичної пам’яті (2018)
Волощук О .В. - Особливості росту чистопородних і помісних свиней з різною інтенсивністю формування (2018)
Кикоть С. М. - Адміністративний ресурс в Україні: причини виникнення та особливості використання (2018)
Гавриш О. М. - Рівень продуктивності кролів різних порід та ефективність використання селекційних індексів в кролівництві (2018)
Костиря І. О. - Культурна політика України в умовах євроінтеграції (2018)
Гайдарска В. М. - Молочное скотоводство в Болгарии – комплексная оценка молочных ферм, Игнатова М. М., Методиева Цв. Х., Люцканов П. И. (2018)
Кукарцев О. В. - Значення методу типологізації у методології порівняльного історико–соціологічного дослідження імперій Ш. Айзенштадта (2018)
Грішин Б. О. - Оцінка органолептичних та інтер’єрних показників помісних коропів першого покоління від схрещування антоніно-зозуленецького та любінського внутрішньопородного типів української рамчастої породи, Морміль Л. В., Грициняк І. І., Особа І. А. (2018)
Морарь М. В. - Національна ідея як фактор консолідації українського суспільства (2018)
Иванова Т. В. - Влияние состава пастбища и климатических условий на продуктивность телят породы абердин-ангус, Люцканов П. И., Калев Р. Й., Божанска Т. И., Илиев М. Н., Гайдарска В. М. (2018)
Мудрик Ю. С. - Політична інертність в контексті розбудови громадянського суспільства (2018)
Іляшенко Г. Д. - Лінійна класифікація корів-первісток за екстер’єром та її зв'язок з молочною продуктивністю (2018)
Оніпко З. С. - Анархо–капіталізм в системі лібертаризму (2018)
Козир В. С. - Французькі м’ясні лімузини в степу України (2018)
Осадча І. А. - Переосмислення гуманістичних цінностей в контексті розвитку політичної сфери західноєвропейської цивілізації (2018)
Krugliak A. P. - Methodical aspects of the montbeliarde breed gene pool creation in Ukraine, Krugliak T. O., Kirii A. A. (2018)
Павлов Д. М. - Засоби здійснення пропаганди у внутрішньополітичному вимірі (2018)
Кулакова М. Б. - Виробництва молока в Україні: порівняльний аналіз (2018)
Партоленко І. В. - Вплив інформаційних технологій на політику держави (2018)
Люцканов П. И. - Мясная продуктивность цигайских овец и их помесей с породой Бентхаймер, Машнер О. А. (2018)
Пахолок В. М. - Державні свята як чинник формування політичної культури та гуманітарної безпеки держави (2018)
Мазур Н. П. - Продуктивне довголіття молочної худоби за різних методів розведення, Федорович Є. І., Федорович В. В. (2018)
Petrashchuk A. O. - Increasing historical problems in Polish–Ukrainian relations in 2015–2017 (2018)
Pochukalin A. E. - Character of productivity changes in generations of regional families of Volynian beef cattle breed (2018)
Рудень Д. М. - Соціалістична партія України в політичній системі України (2014–2018 рр.): від конфлікту лідерства до загрози організаційної деградації, Севастьянов О. В. (2018)
Різун О. В. - Оцінка живої маси телиць різного походження в стаді ТОВ "КРОК-УкрЗалізБуд" (2018)
Слободяник О. Г. - Науковий дискурс зовнішньополітичних комунікацій в міжнародних відносинах (2018)
Самохіна Є. А. - Морфологічний склад туш свиней – фінальних гібридів генотипу йоркшир × ландрас × максгро в залежності від вагових кондицій, Михалко О. Г. (2018)
Туряниця І. А. - "ЛитПолУкрбриг" як прояв тактики "дрібних кроків" у безпековому співробітництві країн Міжмор’я (2018)
Тимчий К. І. - Видові особливості поздовжньої мускулатури популяції дощових черв҆яків роду Eisenia, Сідашенко О. І., Сметанін В. Т. (2018)
Угрин Л. Я. - Національна ідентичність: проблеми співвідношення культурних і політичних вимірів (2018)
Хмельничий Л. М. - Вплив частки спадковості голштинської породи та методів підбору на господарськи корисні ознаки корів молочної худоби, Вечорка В. В. (2018)
Федоренко В. В. - Пряма демократія як чинник консолідації місцевих громад в Україні (2018)
Черняк Н. Г. - Зв'язок екстер᾽єру з тривалістю та ефективністю довічного використання корів, Гончарук О. П. (2018)
Федорченко В. М. - Популізм як політична технологія (2018)
Гузєєв Ю. В. - Каріотип буйвола річкового (River buffalo) української популяції, Дзіцюк В В., Типило Х. Т. (2018)
Філатов Б. - Патріотизм у структурі демократичного політичного представництва: макросистемний рівень (2018)
Констандогло А. Г. - Иммуногенетическая характеристика стада абердин-ангусской породы, Фокша В. Ф., Горя А. Л. (2018)
Чупрін Р. В. - Класифікація багатораундових виборчих систем (2018)
Маріуца А. Е. - Генетична диференціація популяцій амурського сазана ТзОВ "Карпатський водограй" та ВАТ "Донрибкомбінат" (2018)
Шуліка А. А. - Особливості та перспективи розвитку кіберпартій в контексті становлення мережевих форм комунікації (2018)
Рик Т. M. - Розробка методу ідентифікації ендогенного ретровірусу свиней PERV-С, Метлицька О. І., Нор В. Ю. (2018)
Bulbeniuk S. S. - United Nations and international order: excursion to the recent past, Manelyuk Yu. M. (2018)
Гончарук М. С. - Аналіз порушення відтворення у стаді молочної худоби (2018)
Майніна М. С. - Співвідношення суверенітету і наднаціональності в політико–правовій практиці Європейського Союзу (2018)
Дорошенко М. С. - Вплив репродуктивного сезону на спермопродуктивність гермінтативних химер селезнів, Чепіга А. М., Костенко С. О., Король П. В., Коновал О. М., Ліжи Лу, Цзюяньцяо Хуанг, Ліуменг Лі (2018)
Mirzazade L. F. - The functional role of the Millie Medglis of the Azerbaijan Republic in inter–parliamentary cooperation (2018)
Коваленко Г. С. - Характеристика відтворювальної здатності корів українських червоно-рябої, чорно-рябої молочних та голштинської порід у ДПДГ "Олександрівське", Прийма С. В., Гольоса Г. О., Тучик А. В., Марчук Л. В., Оцабрик В. П., Льоля Б. Б. (2018)
Міфтахов Б. Г. - Перегляд Європейської політики сусідства у 2015 році як новий етап відносин між Європейським Союзом і його сусідами (2018)
Кузебний С. В. - Методологічні аспекти оцінки відтворювальної здатності корів, Шарапа Г. С., Демчук С. Ю. (2018)
Ключкович А. Ю. - Розвиток парламентської виборчої системи в Словаччині та проблеми її функціонування на сучасному етапі (2018)
Сідашова С. О. - Генетичні ресурси племінних молочних стад: селекційний потенціал кращих корів та ефективність їх відтворення, Ковтун С. І. (2018)
Козачук О. О. - Особливості імміграційної політики щодо висококваліфікованої робочої сили в США та Канаді (2018)
Шарапа Г. С. - Репродуктивна здатність і молочна продуктивність корів різних порід, Бойко О. В. (2018)
Коротков Д. С. - Пріоритети геостратегії США в контексті геополітичних концепцій (2018)
Ладика В. І. - Перспективи збереження лебединської породи, Скляренко Ю. І., Павленко Ю. М. (2018)
Вонсович О. С. - Питання Єрусалиму: виклик регіональній безпеці (2018)
Мохначова Н. Б. - Особливості генетичної структури сірої української породи великої рогатої худоби за комплексними генотипами (2018)
Герман Ю. О. - Особливості інституційної допомоги Європейського Союзу країнам Латинської Америки та Карибського басейну (на прикладі Республіки Куби), Ніколенко Ю. О. (2018)
Стародуб Л. Ф. - Вікова мінливість каріотипу корів сірої української породи, Фурса Н. М. (2018)
Дальський В. Б. - Міграційний вимір політики ЄС щодо середземноморських партнерів (2018)
Правила для авторів (2018)
Карпов В. - Рецензія на рукопис монографії: Гапеєвої Ольги Львівни "Міждержавне протиборство в інформаційній сфері на пострадянському просторі (1991–2017 рр.): історико–системне дослідження" (2018)
Список авторів (2018)
Нагорняк М. М. - Нове слово у вітчизняних дослідженнях політичної участі. Рецензія на монографію: Іщейкін К. Є. Політико–правові засади бюджету участі в системі демократичних практик: світовий досвід і Україна. – К.: Юридична думка, 2018. – 400 с. (2018)
Armash N. - Political posts nuances in the public service system, Kozyreva V. (2018)
Волостных В. С. - Правовой режим применения силы в воздушном пространстве государства против гражданских воздушных судов в полете (2018)
Husar O. - Administrative services in a field of civil aviation: types and procedures, Myronets O. (2018)
Сопілко І. М. - Організаційно-правові засади розслідування авіаційних катастроф, Беззубов Д. О. (2018)
Вусал Алігісмат огли Ахмедов - Особливості історичного розвитку законодавства Азербайджанської Республіки та України про кримінально-правову охорону правосуддя у XІX – XX ст. (2018)
Лепех Ю. С. - Історіографія дослідження правотворчості органів публічного управління (2018)
Макеєва О.М. - Принципи правової комунікації: теоретико-правові аспекти (2018)
Матвійчук А. В. - Теоретичні проблеми дослідження обов’язків держави (2018)
Гончарук С. Т. - Юридичний аналіз адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією (2018)
Moskalenko O. - The European Union: its international identity and the values at its core (2018)
Proskura G. - Development of legal regulation of electronic access system to emissions into the atmosphere air (2018)
Хом’яченко С. І. - Принципи судового процесу як засоби забезпечення його якісності, поваги до суддів, Владимиренко І. В. (2018)
Chervenkova M. - Legal regulation of relations between the State and Religious organizations in Ukraine and countries of the European Union (2018)
Зуєва В. О. - Питання визначення та форми попередження плагіату (2018)
Купіна Л. Ф. - Адаптація загальних методів оцінки ефективності норм права до потреб визначення ефективності норм трудового права України (2018)
Спіжова М. О. - Ринок землі сільськогосподарського призначення в Україні: сучасний стан та перспективи (2018)
Устинова І. П. - Правові засади регулювання спадкування частки у статутному капіталі товариств з обмеженою відповідальністю в Україні, Кузьмович С. Б. (2018)
Філик Н. В. - Законодавчі зміни у правовому регулюванні прав на службові твори відповідно до міжнародно-правових норм, Грабовська Г. М. (2018)
Горбатюк Я. В. - Узгоджені дії суб’єктів господарювання: поняття та ознаки, Ільєнко І. М. (2018)
Загрішева Н. В. - Обмеження щодо укладання договорів трансферу технологій (2018)
Орлова І. М. - Зарубіжний досвід правового регулювання діяльності суб’єктів господарювання (2018)
Рябова К. О. - Особливості правового статусу підприємств транспорту (2018)
Бантишев О. Ф. - Корупційні злочини як можливе готування до вчинення інших кримінальних правопорушень, Романюк Б. В. (2018)
Denysova T. - The nature, meaning and purpose of punishment as philosopho-legal categories (2018)
Кісілюк Е. М. - Особливості застосування оціночних понять у кримінальному законодавстві України, Смаглюк О. В. (2018)
Літвінова І. Ф. - Підстави обмеження майнових прав підозрюваного, обвинуваченого та інших осіб при тимчасовому вилученні електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку (2018)
Логвиненко А. О. - Суд присяжних в Україні: проблеми теорії та практики (2018)
Сопілко І. М. - Сучасна університетська правова освіта і наука: концептуальний погляд на реформування, Череватюк В. Б. (2018)
Калюжний Р. А. - Кримінально-правова охорона життя людини в Україні, Лихова С. Я. (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Osadchuk T. V. - Synthesis and investigation of the derivatives of amidinohydrazonelated aromatic compounds as furin inhibitors, Semyroz A. V., Shybyryn O. V., Kibirev V. K. (2017)
Kolas I. K. - Copurification of chicken liver soluble thiamine monophosphatase and low molecular weight acid phosphatase, Makarchikov A. F. (2017)
Kuznetsova T. Y. - Antioxidant activity of melatonin and glutathione interacting with hydroxyl and superoxide anion radicals, Solovyova N. V., Solovyov V. V., Kostenko V. O. (2017)
Chudina T. O. - Changes in proHB-EGF expression after functional activation of the immune system cells, Labintsev A. J., Romaniuk S. I., Kolybo D. V., Komisarenko S. V. (2017)
Gonchar O. A. - Time-dependent effect of severe hypoxia/reoxygenation on oxidative stress level, antioxidant capacity and p53 accumulation in mitochondria of rat heart, Mankovska I. N. (2017)
Shahouzehi B. - Effect of L-carnitine administration on serum insulin and adiponectin levels, and AMPK, APPL1 and PPARγ gene expression in STZ-induced diabetic rat liver, Barkhordari K., Aminizadeh S., Masoumi-Ardakani Y. (2017)
Pylypets A. Z. - Effects of thiosulfonates on the lipid composition of rat tissues, Iskra R. Ya., Havryliak V. V., Nakonechna A. V., Novikov V. P., Lubenets V. I. (2017)
Комісаренко С. В. - Для чого потрібні циркадні ритми, або як змінити хід "біологічного годинника", Романюк С. І. (2017)
Contents vol. 89, N 1–5, 2017 (2017)
Шабалін Б. Г. - Глибока переробка відпрацьованого ядерного палива як ключовий крок до сталого розвитку атомної енергетики, Бугера С. П., Закритний Є. Є. (2016)
Ольховик Ю. А. - Локализация топливосодержащих масс объекта "Укрытие" в боросиликатных стеклах (2016)
Данилов С. В. - Підвищення ефективності очищення шахтних вод на прикладі Інгульської шахти ДП "Схід ГЗК", Забулонов Ю. Л., Кадошніков В. М., Одукалець Л. А. (2016)
Карабин В. В. - Хімічний склад атмосферних опадів в околицях м. Борислава, Рак Ю. М. (2016)
Пизинцали Л. В. - Экологический менеджмент предприятий по утилизации морских судов, Шахов А. В. (2016)
Мещеряков С. В. - Кінетика вилуговування важких металів зі шламу металургійного виробництва, Долін В. В. (2016)
Розко А. Н. - Особенности применения цемента в бентонит-полимерных композитах, Федоренко Ю. Г., Павлышин Г. П. (2016)
Кузьмин А. В. - Генетическая классификация ториевого оруденения в докембрийских образованиях Украинского щита, Ярощук М. А. (2016)
Сущук К. Г. - Закономірності формування епох уранонакопичення в осадовому чохлі Українського щита (2016)
Осьмачко Л. С. - Етапи формування Середньопридніпровської частини Українського щита та їх роль в структурному контролі рудоперспективних ділянок (2016)
Ярощук М. А. - Природа углерода раннедокембрийских графитовых месторождений Украинского щита, Мусич Е. Г. (2016)
Осьмачко Л. С. - Про структурну позицію рудних покладів Інгульського мегаблоку Українського щита, Студзінська А. О., Уварова Т. В. (2016)
Заборовская Л. П. - Минералого-геохимические особенности золотого оруденения Юрьевского месторождения (Украинский щит, Ингульский мегаблок), Фомин Ю. А., Покалюк В. В., Сливинский В. М. (2016)
Верховцев В. Г. - Новітня тектоніка території Дібровського уран-торій-рідкісноземельного родовища, Юськів Ю. В., Краснов Є. Б. (2016)
Крамар О. О. - Оцінка потенційного впливу підземних вод на радіоекологічну ситуацію при розробці Біланівського залізорудного родовища, Краснов Є. Б., Тищенко О. Ю., Тищенко Ю. Є. (2016)
Інформація для авторів Збірника наукових праць ІГНС НАН України (2016)
Вихідні дані (2016)
Медінець В. І. - Шляхи розвитку морських наукових досліджень в Україні, Іваниця В. О. (2018)
Ачасов А. Б. - Методичні основи використання БПЛА для контроля забур’яненості посівів, Сєдов А. О., Ачасова А. О. (2018)
Яцентюк Ю. В. - Відновлювальні території парадинамічної антропогенної ландшафтної системи екомережі Мурованокуриловецького району Вінниччини (2018)
Боярин М. В. - Оцінка екологічної стійкості ландшафтів річок басейну Західного Бугу у Волинській області, Нетробчук І. М. (2018)
Газетов Є. І. - Гідрологічні дослідження Дністровського лиману у 2012-2017 рр, Медінець В. І., Снігірьов С. М. (2018)
Коляда В. П. - Протиерозійна оптимізація землекористування сільськогосподарських підприємств: локальний рівень, Шевченко М. В., Круглов О. В., Ачасова А. О., Назарок П. Г., Гребенчук О. О. (2018)
Музиченко О. С. - Динаміка та онтогенетичний стан популяцій Galanthus Nivalis l. та Allium Ursinum l.в національному природному парку "Кременецькі гори", Бойко С. А. (2018)
Сафранов Т. А. - Мінералізація питних вод як показник їх якості та фактор впливу на здоров'я населення (2018)
Гололобова О. О. - Екологічна оцінка компонентів екосистеми ставку c. Бобрівка Харківського району Харківської області, Толстякова В. В. (2018)
Циганенко О. І. - Планування екологізації спортивних об’єктів для збереженя довкілля та живої природи: проблеми, шляхи вирішення, Уряднікова І. В., Першегуба Я. В., Склярова Н. А. (2018)
Буц Ю. В. - Пірогенний вплив на геохімічну міграційну здатність важких металів, Крайнюк О. В., Барбашин В. В., Кобзін В. Г. (2018)
Скрильник Є. В. - Агроекологічна характеристика осадів cтічних вод м. Харкова, Максименко Н. В., Рижкова Я. С., Рижков В. А. (2018)
Загнітко А. - Вступ (2016)
Загнітко А. - Граматична концепція Юрія Шевельова: називний ↔ кличний у системі іменникової категорійності (2016)
Кобченко Н. - Диференційні ознаки подвійного та складеного іменного присудків (2016)
Ситар Г. - Синтаксичні фразеологізми і прецедентні феномени: зони перетину (2016)
Яслик В. - Мовляв (мов) як засіб вираження евіденції (2016)
Юзвікевич П. - Назви неїстівних і отруйних грибів в українській та польській мовах – семантичний аналіз (2016)
Hnatiuk L. - Different Implicit Means in the Hinting Strategy. To the Problem of Implicitness in Modern Linguistics (On the Material of English Language) (2016)
Гузенко С. - Метафора постмодерну в українському публіцистичному дискурсі (2016)
Совтис Н. - Діалектна основа мови творів Лева Венглінського (2016)
Федорюк Л. - Кваліфікаційно-репрезентативний вияв національного характеру в мові (на прикладі концепту смерть) (2016)
Білик Я. - Просторові дієслівні конструкції з прийменником п’ід ('поп’ід, з-п’ід, з-|поп’ід) у східностепових говірках: семантичне і функціональне варіювання (2016)
Краєвська Г. - Про деякі фонетичні явища в говірках Центрального Поділля (на матеріалі термінології традиційних народних ремесел) (2016)
Данилюк І. - Теоретичні засади і методи лінгвоперсонології (2016)
Ситар Г. - Міжнародний науковий семінар "Сучасна граматика: концептуальні виміри і наукові парадигми" (м. Вінниця, 15 квітня 2016 р.) (2016)
Загнітко А. - Панорамність лінгвослов’янських студіювань: Хроніка Міжнародної конференції "Слово і речення в сучасних слов’янських мовах: опис, порівняння, переклад" (м. Вроцлав, 12-13 травня 2016 р.) (2016)
Загнітко А. - Розвій україністичних студіювань: Хроніка Міжнародної наукової конференції "Україністика: вчора, сьогодні, завтра…" (м. Познань, 19-20 травня 2016 р.) (2016)
Бурдін В. - Реформування юридичної освіти в Україні: реалії та перспективи (2018)
Косович В. - Юридичний техніко-технологічний інструментарій та верховенство права (методологія дослідження) (2018)
Nakonechna A. - Human legal needs: concept, basic classifications, legal mechanism of satisfaction (2018)
Раданович Н. - Загальнодозвільне юридичне регулювання як прояв диспозитивних можливостей права (2018)
Бойко І. - Вплив державної політики австрійської монархії на соціально-економічний розвиток у Галичині (друга половина ХVІІІ–ХІХ століть) (2018)
Галабурда Т. - Етапи кодифікації австрійського кримінально-процесуального законодавства (XVIII–XIX століть) (2018)
Держипільська А. - Погляди сучасних науковців про роль професора Герша Лаутерпахта у створенні міжнародного білля прав людини та його юридичного забезпечення (2018)
Кахнич В. - Відомі цивілісти на юридичному факультеті Львівського університету (з кінця ХІХ – середини ХХ століть) (2018)
Кольбенко А. - Передумови утворення держави Ізраїль у першій половині XX століття (2018)
Тищик Б. - Століття тому: 1918-й рік – знаменний для Європи (і України) (2018)
Шевчук Л. - Основоположні принципи латинського нотаріату та їх реалізація в Україні: історико-правовий аспект (2018)
Ciechanowska J. - Unicameralism as a feature of Estonian Parliament (2018)
Szwed K. - Consequences of the aland Islands’ membership in the European union: outline of the problem (2018)
Сеник С. - Генезис інформаційно-аналітичного забезпечення національної поліції України (2018)
Школик A. - Концепція доброго адміністрування та її вплив на адміністративно-процедурне законодавство (2018)
Янюк Н. - Поняття "конфлікт інтересів" у міжнародно-правових актах та адміністративному законодавстві України (2018)
Корнієнко-Зєнкова Н. - До проблеми забезпечення права кожного знати свої права в цивільному та адміністративному судочинстві (2018)
Олексів І. - Щодо визначення сфери застосування строкових трудових договорів в Україні (2018)
Раневич О. - Право на соціальне забезпечення у разі втрати працездатності: теоретичні та практичні аспекти (2018)
Федорович В. - Право на земельну ділянку у разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду (2018)
Довгань-Бочкова Н. - Домашнє насильство: аналіз об’єктивної сторони складу злочину (2018)
Марін О. - Кримінально-правова охорона журналістів в Україні: рефлексія підходу (2018)
Samagalska Y. - Legal regulation of internet advertising (2018)
Бойко І. - Григорій Яхимович – видатний український громадський і політичний діяч: віхи життя та роль у національному відродженні Галичини в першій половині ХІХ століття (2018)
Птащенко О. В. - Професійне навчання безробітних на сучасному ринку праці України як частина становлення брендингу освіти, Тер-Карапетянц Ю. М. (2018)
Горобей К. Д. - Сучасний стан податкових надходжень у розрізі ВВП країн ЄС та України, Цимбаленко Я. Ю. (2018)
Мартиненко К. Р. - Використання міжнародного лізингу українськими машинобудівними підприємствами, Черненко Н. О. (2018)
Грищенко І. М. - Обґрунтування ефективних рішень у контексті стратегічного управління витратами підприємств легкої промисловості на основі аналізу ланцюжка цінностей, Радіонова Н. Й. (2018)
Ніфатова О. М. - Шляхи підвищення ефективності управління персоналом готельно-ресторанного бізнесу, Ковальова К. Л. (2018)
Потій В. З. - Напрями вдосконалення управління дебіторською заборгованістю, Волівач В. Л. (2018)
Чала Н. Д. - Стратегічний маркетинг та особливості його використання в діяльності великих компаній, Архипенко І. В. (2018)
Давуд А. Д. - Особливості інвестування інноваційної діяльності підприємств (2018)
Відомості про авторів (2018)
Наказ Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (2018)
Порядок формування Переліку наукових фахових видань України (2018)
Комова М. В. - Документальна реконструкція як різновид наукового ретроспективного моделювання, Петрушка А. І. (2018)
Тур О. М. - Термінологічна діяльність ISO/TC 37 Language and terminology (2018)
Філіппова Н. П. - Система медичної документації України в структурі галузевого документознавства М. С. Слободяника (2018)
Ржеуський А. В. - Інноваційні підходи до бібліотечного обслуговування користувачів електронними книгами, Кунанець Н. Е., Лозицький О. А., Пасічник В. В. (2018)
Стронська Н. Т. - Електронна бібліотека в контексті інформаційної моделі "Українська бібліографія в особах" (2018)
Сидоренко Т. В. - Трансформація культурно-дозвіллєвої діяльності публічних бібліотек Півдня України 90-х років ХХ ст. (2018)
Палеха Ю. І. - Рейтинг української науки в міжнародному науково-інформаційному просторі (2018)
Верезомська І. Г. - Соціальні комунікації в готельно-ресторанній справ, Олійник О. М. (2018)
Зацерківна М. О. - Застосування PR-технології у формуванні іміджу ВНЗ соціокультурної сфери (2018)
Попадюк Н. І. - Видавнича діяльність польського "Towarzystwa Naukowego" у Львові (за матеріалами фондів Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника) (2018)
Подоляка Н. С. - Харківське кооперативне видавництво "Рух" в документах Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (2018)
Тишкевич К. І. - Компаративний аналіз видань бібліотек України для юнацтва у період соціальних трансформацій (2018)
Добровольська В. В. - Нормативно-правове забезпечення діяльності органів управління культурою у сфері розвитку культурного простору України (2018)
Горова С. В. - Новітні інформаційні технології в суспільних та культурних процесах сучасної України (2018)
Кафедра культурології та інформаційних комунікацій оголошує набір студентів (2018)
4-та Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство історія, сучасність, перспективи" (2018)
Вимоги до публікацій в наукових журналах Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2018)
Титул, зміст (2017)
Полтавцева Н. - Сообщество как область социокультурного пространства: два пути описания (2017)
Пухонська О. - Культурна амнезія: від суспільного до літературного дискурсу незалежності (2017)
Бабенко А. - Урбаністичні та аксіологічні домінанти у романі Сергія Жадана "ДЕПЕШ МОД" (2017)
Регрут П. - Новаторські ідеї Михайла Коцюбинського на шляху від класичного реалізму до імпресіонізму на початковому етапі творчості (2017)
Руснак І. - Улас Самчук про феномен книги (на матеріалі публіцистики) (2017)
Цокол О. - Текстові стратегії української драматургії (на матеріалі антології актуальної драми "Майдан до і після") (2017)
Волошук Л. - Інтермедіальність як прояв міжмистецької поліфонії у новелах Ольги Кобилянської (2017)
Кальченко Т. - Концептуалізація української історії в полімодальному дискурсі нових медіа (2017)
Александрова Г. - Від посмішки Чеширського кота до портрета реальної історичної особистості (рецензія на монографію: Галич А. О. Портрет у мемуарному та біографічному дискурсах: семантика, структура, модифікації : монографія / А. О. Галич ; за наук. ред. О. О. Бровко. – Старобільськ : Вид-во ДЗ "Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка", 2017. – 449 с.) (2017)
Мейзерська Т. - Фрагмент "одесской драматургии" в европейском контексте (рецензия на монографию: Малютина Н. П. "Поэтика высказывания в пьесах одесских драматургов Анны Яблонской и Александра Марданя". – Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszow, 2016. – 180 s.) (2017)
Луцюк М. - Давньоєгипетська поема "Бесіда зневіреного зі своїм ба": художній переклад на українську. Перекладено за факсиміле, наведеним у праці H. Goedicke (Goedicke H. The Report about the Dispute of a Man with His Ba. Papyrus Berlin 3024. – London, 1970. - 248 p.) (2017)
Сінченко О. - Януш Славінський. Методологічні зволікання. Переклад зроблено за першою публікацією: Janusz Sławiński Zwłoki metodologiczne // Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja 1978, nr 5 (41), 1–9 (2017)
Титул, зміст (2017)
Шестопалова Т. - Літературна критика як спосіб самоактуалізації інтелектуала (на матеріалі листування й праць Юрія Шевельова та Богдана Рубчака) (2017)
Жигун С. - Соціальний реалізм в українській літературі ХХ ст. (2017)
Погребняк І. - Історична парадигма семіотики (2017)
Богданець С. - Харчова утопія в українській поезії "низового" бароко (2017)
Богинская А. - Изменение традиционного содержания концепта "дом" в городской прозе 70-х годов (на материале польской и русской литературы) (2017)
Гайдаш А. - Дискурс старіння в драматургії початку XXI ст.: Проблемно-семантичні аспекти (на матеріалі п’єс Великої Британії, Польщі, Словаччини, США) (2017)
Розінкевич Н. - Феномен великої французької революції у художньому вимірі сучасної української мандрівної прози (на прикладі нарису О. Дробахи "Українські таємниці Франції") (2017)
Скибицька Ю. - Драматичний доробок Неди Нежданої у контексті метамодернізму (2017)
Волошук Л. - Полікомпонентність художніх образів у історичній фантазії "Із сьомого дна" Ярослави Бакалець та Ярослава Яріша (2017)
Бровко О. - Проблема жанрових модифікацій: сучасна репрезентація (рецензія на монографію: Бовсунівська Т. Жанрові модифікації сучасного роману / Тетяна Бовсунівська. – Харків : Діса плюс, 2015. – 368 с.) (2017)
Руснак І. - Videre majus quiddam (рецензія на монографію Соболь В. Українське бароко. Тексти і контексти. – Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. – 382 с.) (2017)
Титул, зміст (2017)
Чик Д. - "Хто москаля об’їхав зроду?": поема "Енеїда" І. Котляревського в контексті крутійської літератури (2017)
Бульбачинська О. - Творчість Євгена Гуцала: естетичні засади (2017)
Муравецька Я. - Театральна інтерпретація повісті "Кайдашева сім’я": візуальний аспект (2017)
Шеремет О. - Проблематика пам’яті в сучасному польському репортажі (на прикладі "Кулеметів і вишень" Вітольда Шабловського) (2017)
Моркотун С. - Відтворення експресивності образних засобів при перекладі текстів політичного дискурсу (2017)
Титул, зміст (2017)
Полтавцева Н. - Комментарий и интерпретация: проблемы современной ситуации (2017)
Щербаков Я. - Містичні мотиви в китайській середньовічній прозі (2017)
Плющик О. - "Змістоформна Одіссея" Василя Махна у збірці "Cornelia street cafe: нові та вибрані вірші" (2017)
Дмитрієва В. - Мотиваційний комплекс казки "Синя Борода" у кітчевому чік-літі Е. Л. Джеймс "П’ятдесят відтінків сірого" (2017)
Яковлева І. - Невідомі художні твори Бориса та Насті Грінченків: поколінна еволюція ідіостилів батька та дочки (2017)
Власенко М. - Витоки німецьких фразеологічних одиниць, які вербалізують концепт Frau (2017)
Козлов Р. - Жанрова трансформація драматургії останньої чверті століття: тренд замість домінант і тенденцій (рецензія на монографію: Васильєв Є. Сучасна драматургія: жанрові трансформації, модифікації, новації. – Луцьк : Твердиня, 2017. – 532 с.) (2017)
Батраков Д. О. - Обратная задача для слоисто-неоднородного кругового цилиндра в частотной области (2017)
Батраков Д. О. - Использование поляризационных параметров георадара для контроля плоскослоистых сред, Білошенко К. С., Батракова А. Г., Антюфєєва М. С. (2017)
Батраков Д. О. - Применение георадаров для идентификации подповерхностных дефектов в дорожных покрытиях, Антюфєєва М. С., Батракова А. Г., Антюфєєв O. В., Фан Хаоцзе (2017)
Горобець М. М. - Волновые процессы в ближней зоне апертурных антенн с раскрывом круглой формы, Овсяннікова О. Є. (2017)
Думин А. Н. - Зоны излучения импульсного излучателя малых электрических размеров, Плахтий В. А., Вольвач Я. С., Думина О. А. (2017)
Думін О. М. - Міжмодове перетворення нестаціонарного електромагнітного поля в нелінійному необмеженному середовищі, Ахмедов Р. Д. (2017)
Дегтярев А. В. - Фокусировка мод металлического резонатора терагерцевого лазера, Дубинин Н. Н., Маслов В. А. (2017)
Ткачев А. І. - Двочастотний лазер на барвнику для спектроскопії атомів цинку в триплетних рідбергівських станах n3P012, Погребняк М. Л., Кисленко В. І. (2017)
Купченко Л. Ф. - Экспериментальные исследования динамической спектральной фильтрации оптических изображений с использованием акустооптического процессора, Карлов В. Д., Гурин О. А., Рибьяк А. С., Слабунова Н. В. (2017)
Слабый К. Г. - Элемент энергонезависимой памяти на основе квантовых точек, Пащенко А. Г. (2017)
Боцула О. В. - Влияние ударной ионизации на генерацию диодов на основе нитридов, Приходько К. Г. (2017)
Милованов Ю. Б. - Регуляризация алгоритма расчета высотно - временных характеристик, описывающих динамику падения Челябинского метеороида, Чорногор Л. Ф. (2017)
Чорногор Л. Ф. - Статистические характеристики метеороидов метрового размера в атмосфере земли, Шевелев Н. Б. (2017)
Chernogor L. F. - Geomagnetic variations caused by rocket launches from the Plesetsk and the Baikonur cosmodromes, Garmash K. P., Rozumenko V. T., Smirnova K. O. (2017)
Бамбура А. М. - Розрахунок несучої здатності фрагментів монолітного залізобетонного перекриття з трубчастими вставками за деформаційним методом, Мельник І. В., Білозір В. В., Сорохтей В. М. (2018)
Павліков А. М. - Розрахунок несучої здатності залізобетонних колон збірного безкапітельно-безбалкового каркасу при косому стисканні, Микитенко С. М., Федоров Д. Ф. (2018)
Фомин С. Л. - Экспериментальное исследование модели фрагмента сталежелезобетонной мостовой конструкции при нагреве, Избаш Ю. М., Плахотникова И. А. (2018)
Ушеров-Маршак А. В. - Функциональная совместимость – фактор развития современного бетона (на примере добавок в бетон), Кабусь А. В. (2018)
Дворкін Л. Й. - Високоміцний дрібнозернистий бетон на відсівах подрібнення граніту, Житковський В. В., Скрипник М. М. (2018)
Колчунов В. И. - Приведение в соответствие опытных данных трещиностойкости железобетонных конструкций их теоретическим значениям, Демьянов А. И., Яковенко И. А., Гарба М. О. (2018)
Клименко Е. В. - Расчёт надёжности пролётных железобетонных элементов по прочности нормальных сечений , Карпюк В. М., Агаева О. А. (2018)
Слюсаренко Ю. С. - Комплексне дослідження комунікаційного колектора, Лісений О. М., Головко Р. О., Зеленко Є. В., Дубовик С. О., Колумбет Л. В. (2018)
Пушкарьова К. К. - Вплив органо-кремнеземистої добавки на реологічні та технологічні властивості керамзитобетонних сумішей, Каверин К. О. (2018)
Бабіч Є. Є. - Практичний метод розрахунку стиснуто-зігнутих залізобетонних елементів за граничними станами другої групи (2018)
Горик О. В. - Забезпечення несучої здатності залізобетонних консольних ригелів VIP-трибуни стадіону "Ворскла" у місті Полтава, Ковальчук С. Б. (2018)
Довженко О. О. - Шпонкові з’єднання елементів будівель із залізобетону, Погрібний В. В., Чурса Ю. В. (2018)
Ковальський Р. К. - Дефекти при виготовленні буроін’єкційної палі в складних інженерно-геологічних умовах, що впливають на її несучу здатність за властивостями ґрунтової основи (2018)
Резник П. А. - Расчёт и анализ бескаркасных арочных систем, выполненных из тонкостенных холоднодеформированных профилей, Коренев Р.В. (2018)
Кичаева О. В. - Определение вероятности разрушения кирпичных стен эксплуатируемых зданий (2018)
Матченко Т. І. - Опір крихкому руйнуванню комбінованих із сталі та залізобетону конструкцій з тріщинами в сталевих елементах, Шаміс Л. Б., Первушова Л. Ф., Матченко П. Т. (2018)
Козаченко Д. М. - Перспективи використання приватних локомотивів для перевезення вантажів у напрямку морських портів, Очкасов О. Б., Шепотенко А. П., Санницький Н. М. (2017)
Кузишин А. Я. - Побудова механічної моделі вагона дизель-поїзда ДПКр-2 та її особливості, Батіг А. В. (2017)
Окороков А. М. - Розширення цілей практичного застосування технічного аудиту на підприємствах залізничного транспорту, Булах М. О. (2017)
Kurhan M. B. - Railway track representation in mathematical model of vehicles movement, Kurhan D. M. (2017)
Ловська А. О. - Визначення навантаженості контейнерів у складі комбінованих поїздів при перевезенні залізничним поромом (2017)
Мурадян Л. А. - Залежність величини зносу пари тертя "п’ятник – підп’ятник" від пробігу вантажного вагона, Подосьонов Д. О., Шапошник В. Ю. (2017)
Ursulyak L. V. - Improvement of mathematical models for estimation of train dynamics, Shvets A. O. (2017)
Tiwari Anurag V. - Investigation on utility of plastic waste as an additive for bituminous concrete using wet process of mixing, Rao Y.R.M. (2017)
Danylova O. S. - Points on the sphere surface, Shcherbak A. S., Krasniuk А. V. (2017)
Мямлін С. В. - Інноваційні технології для тилового забезпечення військ, Кебал Ю. В., Северин О. П., Яковлєв С. О., Шаптала О. І. (2017)
Petrenko V. D. - Study of the effect of soil cement elements when stabilizing roadbed model in laboratory conditions, Tiutkin O. L., Sviatko I. O. (2017)
Ульянов Я. В. - Із досвіду проведення порівняльних випробувань лесових ґрунтів ручними динамічними зондами різноманітних конструкцій (2017)
Kalivoda J. - Enhancing the scientific level of engineering training of railway transport professionals, Neduzha L. O. (2017)
Тематичний показчик журналу "Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна" за 2017 рік (2017)
Мітелєва Зоя Михайлівна (2018)
Корж Микола Олексійович (2018)
Задніченко Михайло Олексійович (2018)
Грунтовский Геннадий Харлампиевич (2018)
Пехенько Сергій Іванович (2018)
Демченко Александр Васильевич (2018)
Зенченко Н. - Відновлення рухової функції дітей-інвалідів зі спастичними формами ДЦП з використанням роботизованого комплексу "LOKOMAT-PRO", Гримчак А., Гримчак Є., Мехед О. (2018)
Турчин О. А. - Вплив кінезіотейпування на силу натяжіння підошовного апоневрозу в нормі та у пацієнтів із плоскою стопою, що страждають на плантарний фасціїт, Лазарєв І. А., Міхневич О. Е., Лябах А. П. (2018)
Бур’янов О. А. - Травматологічна допомога в зоні АТО військовослужбовцям з пораненнями кінцівок: досвід застосування провідникової анестезії, Кіх А. Ю., Беспаленко А. А., Андронов Я. В., Дінець А. В. (2018)
Бойко И. В. - Применение модульного биполярного эндопротеза головки лучевой кости при переломовывихе проксимального отдела костей предплечья, Щербаков Д. Е., Макаров В. Б., Лазаренко Г. О. (2018)
Масленніков С. О. - Відновлення цілісності капсули суглоба як фактор попередження розвитку вивихів ендопротезу стегна, Головаха М. Л. (2018)
Демченко Д. О. - Дослідження напружено-деформованого стану системи "хребет-імплант" при різних типах фіксації хребта після резекції напівхребця, Яресько О. В., Петренко Д. Є., Мезенцев А. О. (2018)
Тарасенко О. М. - Інтегральна оцінка наслідків хребетно-спинномозкових травм шийного відділу хребта за допомогою променевих методів досліджень в практиці медико-соціальної експертизи, Мирончук Л. В., Олефіренко О. В. (2018)
Касинець С. С. - Основні напрямки реабілітації учасників бойових дій в Полтавській області, Голованова І. А., Паламарчук Д. В., Кравців І. С. (2018)
Гур’єв С. О. - Оцінка ефективності різних схем антибіотикотерапії у постраждалих з інфекційними ускладненнями політравми в результаті ДТП, Танасієнко П. В., Філь А. Ю., Ковалишин І. В. (2018)
Пелипенко О. В. - Етапне функціональне лікування переломів дистального відділу плечової кістки, Павленко С. М., Ковальов О. С., Гончаров А. В., Соколка В. В., Баженов А. А., Жигайлов С. С. (2018)
Радченко В. О. - Моделюванння варіантів транспедикулярної фіксаціїї грудного відділу хребта при резекції одного хребців із заміщенням міжтіловою опорою, Куценко В. О., Попов А. І., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д. (2018)
Филиппенко В. А. - Эндопротезирование тазобедренного сустава при посттравматическом асептическом некрозе головки бедренной кости, Бондаренко С. Е., Жигун А. И., Танькут В. А., Моисей А. А., Аконджом М. (2018)
Свінціцький А. С. - Сучасні аспекти НПЗП-ентеропатій: діагностика, профілактика, лікування, Козак Н. П., Барабанчик О. В. (2018)
Ткаченко М. М. - Роль трьохфазової остеосцинтиграфії при ендопротезуванні хворих з ураженням кульшових і колінних суглобів різного генезу, Король П. О. (2018)
Хвисюк М. І. - Ушкодження грудного та поперекового відділу хребта при множинних та поєднаних травмах, Ринденко В. Г., Радченко В. О., Попсуйшапка К. О., Тесленко С. О. (2018)
Шимон В. М. - Вплив різних режимів лазера з термоефектом на структуру губчастої кісткової тканини та регенерацію кістки у білих лабораторних щурів, Кубаш В. І., Стойка В. В., Шерегій А. А. (2018)
Курінний І. М. - Переломи голівки променевої кістки. Остеосинтез чи видалення?, Страфун О. С. (2018)
Наср Аль Калі - Застосування методу безперервного пасивного руху в процесі фізичної реабілітації хворих з патологією колінного суглоба, Корольков О. І., Болховітін П. В. (2018)
Омельченко Т. М. - Класифікація остеохондральних пошкоджень гомілковостопного суглоба та їх наслідків, Бур’янов О. А., Лябах А. П., Соболевський Ю. Л., Турчин О. А. (2018)
Колов Г. Б. - Фактори ризику інфекційних ускладнень після остеосинтезу переломів довгих кісток кінцівок, Грицай М. П. (2018)
Бур’янов О. А. - Аналіз заміщення кісткових дефектів кальцій-фосфатними біоматеріалами при захворюваннях кісткової тканини, Чорний В. С., Проценко В. В., Шаповалов В. С., Кусяк В. А. (2018)
Бур’янов О. А. - "Етол форт" у пацієнтів з остеоартрозом, Задніченко М. О., Лиходій В. В., Котова М. В., Смірнова М. Р. (2018)
Сташкевич А. Т. - Порівняння результатів консервативного та хірургічного методів лікування переломів хребців на тлі остеопорозу, Вітковський А. М., Шевчук А. В. (2018)
Бур’янов О. А. - Клінічна ефективність хондрометаболічної терапії у пацієнтів з ранніми стадіями остеоартроза та наслідками внутрішньосуглобових хондральних пошкоджень, Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л., Кваша В. П. (2018)
Бур’янов О. А. - Актуальні аспекти діагностики та лікування комплексного регіонарного больового синдрому І типу, Коструб О. О., Котюк В. В., Засаднюк І. А., Подік В. А. (2018)
Бур’янов О. А. - Класифікація вогнепальної травми кінцівок, Ярмолюк Ю. О., Вакулич М. В., Бородай О. Л., Клапчук Ю.В. , Беспаленко А. А., Лось Д. В. (2018)
Голюк Є. Л. - Досвід застосування методик пролотерапії при остеоартрозі колінного суглоба, Пшениний Т. Є., Бондарєв Г. Г., Сауленко К. О. (2018)
Павленко С. М. - Деякі питання викладання травматології та ортопедії на додипломному та післядипломному етапах навчання, Пелипенко О. В., Півень Ю. М., Ковальов О. С. (2018)
Пузанова О. Г. - Проблеми ведення пацієнтів з захворюваннями кістково-м'язової системи на засадах доказового підходу (2018)
Березуцкий В. И. - Возможности кинезиотейпирования в лечении остеоартроза коленного сустава (2018)
Радченко К. А. - Зв'язок особливостей переломів кісток тазу з остеотропними екологічними факторами (2018)
Сиренко А. А. - Патологическое образование рубцов после хирургических вмешательств и основы действий по его предотвращению и подавлению (2018)
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Переломи дистального метаепіфіза променевої кістки (2018)
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Переломи діафізу плечової кістки (2018)
Осадчий О. - Відновлювальна хірургія у практиці військових і цивільних медиків: сучасні досягнення (2018)
Гайко Г. В. - Роль дисплазії сполучної тканини та d-гіповітамінозу в прогресуванні остеоартрозу кульшового суглоба, Калашніков О. В. (2018)
Гайко Г. В. - Прогресування остеоартрозу кульшового сустава: форми, причини, профілактика, Калашніков О. В. (2018)
Рушай А. К. - Роль показателей термоассиметрии в определении объема медикаментозной профилактики нейропатических нарушений у больных с переломом лучевой кости в типичном месте, Лисунов А. К. (2018)
Рушай А. К. - Выбор режимов внеочаговой фиксации при лечении несрощений костей голени, Бебих А. Р. (2018)
Герцен Г. І. Горбань Д. А. - Визначення ролі хірургічних доступів ендопротезування кульшового суглоба (2018)
Воронцов П. М. - Власний досвід розробки та впровадження кістково-пластичних матеріалів алогенного походження "ОМС-А", Сльота О. М., Гусак В. С. (2018)
Дроботун О. В. - До питання остеосинтезу переломів шийки стегнової кістки, Білінський П. І., Коновал А. М. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського