Головенський В. В. - Встановлення границь суттєвої переваги по дальності виявлення електромагнітних сигналів інфрачервоного діапазону в порівнянні з видимим (2018)
Козлюк І. О. - Cтруктурний аналіз технологічного проектування і управління технологічним проектом у авіаційній галузі, Коваленко Ю. Б. (2018)
Лещенко О. І. - Розрахунок активних п'єзоелектричних фільтрів на основі базового набору простих ланок, Єргієв Г. Н., Банзак О. В., Кудряшов В. А. (2018)
Охрамович М. М. - Аналіз способів ведення моніторингу радіо простору за допомогою SDR технології, Шевченко В. В., Кравченко О. І. (2018)
Хмельницький Ю. В. - Особливості організації компонентів сенсорних мереж, Лєнков С. В., Бондаренко Т. В., Слободянюк К. М. (2018)
Lenkov E. S. - The option for calculating the indicators of the needlessness of the unbelievable complex object of technique (2018)
Mokritskij V. A. - Methodological aspects of the metrological support for the determination of the combustion of the processed nuclear fuel in the process of overloading, Maslov O. V., Banzak O. V. (2018)
Аронов А. О. - Розробка моделі структурно-логічного представлення даних сайту вищого навчального закладу на основі ієрархічного класифікатора (2018)
Джулій В. М. - Моделі та алгоритми виявлення атак в бездротових мережах передачі даних, Лєнков О. С., Ряба Л. О. (2018)
Жиров Г. Б. - Методи організації знаходження та виправлення помилок в програмному забезпеченні, Огнєвий О. В., Огнева А. М., Сєлюков Д. О. (2018)
Кубявка М. Б. - Інформаційні технології військового прогнозування, як запорука прийняття ефективного командирського рішення, Кубявка Л. Б., Лалетін С. П. (2018)
Лєнков С. В. - Метод наближеного пошуку та ідентифікації фізичних осіб, Джулій В. М., Муляр І. В. (2018)
Муляр І. В. - Захист від прихованих загроз в середовищі хмарних обчислень, Мірошніченко О. В., Краснік А. В., Солодєєва Л. В. (2018)
Мясищев А. А. - Авторизация на web-сервере Arduino с помощью HTTP basic access authentication (2018)
Сєлюков О. В. - Забезпечення стандартизації параметрів управління для SDN архітектури при надійній передачі інформації, Хмельницький Ю. В., Лоза В. М., Бойко Р. В. (2018)
Трубіна Н. Ф. - Навчальний симулятор планування ресурсів операційної системи, Лісіцина І. М., Камєнєва А. В. (2018)
Хмельницький Ю. В. - Забезпечення вірогідної передачі інформації при впливі перешкод в телекомунікаційних мережах, Жиров Г. Б., Кульпак Н. В. (2018)
Шпінарева І. М. - Класифікація текстів на природній мові за допомогою нейронної мережі, Геренко О. А., Морозова К. Ю. (2018)
Артемов В. Ю. - Структура дослідницької компетентності наукових кадрів вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання, Литвиненко Н. І. (2018)
Городянська Л. В. - Структура професійно важливих якостей військовослужбовців та напрями їх відтворення, Сизов А. І. (2018)
Кожедуб О. В. - День відкритих дверей у вищому військовому навчальному закладі як засіб формування його позитивного іміджу, Колісник О. Л. (2018)
Ступницька О. І. - Психологічні особливості взаємодії користувачів у віртуальних соціальних мережах, інтернет адикцiя, її симптоми та виявлення (2018)
Черних Ю. О. - Система підготовки офіцерських кадрів у збройних силах Республіки Болгарія, Черних О. Б. (2018)
Дані про авторів (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Вимоги до оформлення статей у "Збірник ВІКНУ" (2018)
Вихідні дані (2018)
Світельський М. М. - Інтродукційні дослідження собачої кропиви п`ятилопатевої (Leonurus Quinquelobatus Gilib.) в умовах Полісся України, Іщук О. В., Федючка М. І., Пінкіна Т. В., Матковська С. І. (2017)
Колесник Т. М. - Біоенергетичний потенціал соломи зернових культур Рівненщини, Прищепа А. М., Статник І. І., Брежицька О. А. (2017)
Солодка Т. М. - Верифікація біологічних методів моніторингу стану земель, Тимчак В. (2017)
Прищепа А. М. - Біоіндикаційна оцінка стану повітряного середовища міста Рівне на основі аналізу флуктуючої асиметрії, Борщевська І. М., Буднік З. М., Брежицька О. А., Курилюк О. М. (2017)
Трофименко П. І. - Обсяги емісії діоксиду вуглецю з дерновосередньопідзолистих глеюватих супіщаних ґрунтів під житом озимим в холодний період (2017)
Прищепа А. М. - Санітарно-гігієнічний стан ґрунтів Львівщини, Золотарьова І. Б. (2017)
Коткова Т. М. - Екологічна оцінка питної води Лугинського району Житомирської області на жорсткість (твердість) та вміст заліза (2017)
Скиба В. П. - Особливості формування рівня мінералізації південних річок України (на прикладі річки Молочна), Вознюк Н. М. (2017)
Залеський І. І. - Палеоеволюція ґрунтового покриву Західного Полісся, Троцюк В. С., Михальчук М. А. (2017)
Пічура В. І. - Сезонно-гідрологічна структура розподілу зливних стоків міста Херсон у приміській акваторії Дніпра, Скок С. В. (2017)
Клименко О. М. - Баланс гумусу та поживних речовин у землеробстві Рівненської частини басейну Горині, Клименко Л. В., Статник І. І., Ковальчук Н. С., Онищук Н. В. (2017)
Пащенко Т. М. - Готовність педагогічних працівників до стандартизації підготовки молодших спеціалістів (2018)
Шевченко Л. М. - Структура й зміст поняття "хмарні технології" в контексті вищої освіти (2018)
Плющ В. М. - Становлення дистанційного навчання в Україні, Равлів Ю. А. (2018)
Зінченко В. П. - Сутність та функції профорієнтаційної компетентності педагога (2018)
Огуй С. В. - Сутність та структура методичної компетентності майбутніх викладачів закладів вищої освіти (2018)
Зенченко Т. Ф. - Освітній менеджер в умовах реформування педагогічної освіти (2018)
Галущак І. Є. - Освітнє середовище вищої школи як фактор формування правової компетентності майбутнього економіста (2018)
Лілік О. О. - Принципи формування готовності майбутніх учителів літератури до роботи з теоретико-літературними поняттями (2018)
Попова А. Ю. - Використання інноваційних технологій фізичного виховання у педагогічній діяльності майбутніх учителів, Василюк Т. Г. (2018)
Бондаренко Л. Г. - Підготовка студентів-філологів до використання інфографіки на уроках української літератури (2018)
Скоробагата О. М. - Міжкультурна взаємодія як спосіб пізнання мовної картини світу майбутнім учителем англійської мови, Кадикова Н. В. (2018)
Петренко Л. М. - Теоретико-методологічні підходи до забезпечення дистанційного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти (2018)
Горбан Є. І. - Методологічні підходи до розвитку професійної компетентності методистів закладів професійної освіти (2018)
Варава І. П. - Аналіз дефініції "готовність" у контексті професійної підготовки майбутніх техніків-програмістів (2018)
Загіка О. О. - Теоретичне обґрунтування моделі формування кар’єрної компетентності майбутніх кваліфікованих фахівців у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (2018)
Кулалаєва Н. В. - Формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю через проектне навчання (2018)
Охременко С. В. - Збалансована система умов освітнього середовища ПТНЗ на основі онлайн технологій (2018)
Недашківський Р. М. - Зміст та структура професійної компетентності майбутніх трактористів-машиністів (2018)
Росновський М. Г. - Використання народознавчого матеріалу в процесі підготовки викладачів професійного навчання (2018)
Тимків Н. М. - Особливості організації професійно орієнтованої самостійної діяльності майбутніх інженерів нафтогазової галузі (2018)
Шевченко В. В. - Поняттєво-термінологічний аспект формування професійно-психологічної компетентності майбутнього офіцера НГУ (2018)
Повстин О. В. - Удосконалення змісту підготовки майбутніх фахівців у галузі безпеки людини до управлінської діяльності (2018)
Солобай Ю. В. - Роль соціального партнерства шкіл у формуванні екологічно орієнтованого освітнього середовища (2018)
Павлущенко Н. М. - Формування професійної компетентності майбутнього вихователя через педагогічну практику в закладі дошкільної освіти, Харькова Є. Д. (2018)
Курок О. І. - Використання методу проектів у підготовці майбутніх вихователів до освоєння старшими дошкільниками елементів спортивних вправ у зимовий період, Барсуковська Г. П. (2018)
Гаврило О. І. - Виховання естетичного ставлення до природи як складова екологічної культури дошкільників (2018)
Непомняща Г. І. - Підготовка майбутнього вчителя до опрацювання задач під час вивчення освітньої галузі "Математика" у початковій школі (2018)
Собко В. О. - Компетентнісний підхід у системі вивчення частин мови у початковій школі (2018)
Горшкова Л. М. - Інноваційні технології у педагогічному дизайні польового практикуму з ботаніки для майбутніх учителів біології, Коваль Л. В. (2018)
Мельник В. В. - Геоінформаційні системи в професійній підготовці геологів: досвід, стан і перспективи (2018)
Рудишин С. Д. - Екологізація освіти на засадах сталого розвитку в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, Мельник О. С., Коренева І. М. (2018)
Кушнірук С. А. - Становлення та розвиток поняттєво-термінологічної системи вітчизняної дидактики у XVII – на поч. XХ ст. (2018)
Богомолова М. Ю. - Практично-педагогічна діяльність О. Попова – ідеолога концепції соціального виховання 20-х – 30-х рр. Хх ст. в Україні (2018)
Білоусова Н. А. - Організація професійного навчання медичних представників у зарубіжних фармацевтичних компаніях та їх представництвах в Україні (2018)
Гривкова О. Я. - Гендерно-орієнтована спрямованість професійної підготовки вчителів в університетах Німеччини (на прикладі Гете університету) (2018)
Василишин В. І. - Оцінювання частоти сигналів з надрозділенням на основі використання методу SSA та структурних властивостей кореляційної матриці, Лютов В. В., Хуторна І. В., Новіков М. І. (2018)
Волосюк В. К. - Синтез когерентных изображений поверхностей в зоне Френеля на основе многоканальной и многопозиционной обработки сигналов, Жила C. C., Крипак Н. А. (2018)
Герасимов С. В. - Метод адаптивної обробки навігаційної інформації в умовах невизначеності, Макарчук Д. В., Костенко О. І. (2018)
Yevseiev S. - Method of the horizon detection from electro-optical sensors under maritime environment, Shmatko О., Liang Dong, Babenko E. (2018)
Корнієнко Л. Г. - До визначення поля системи випромінювачів, піднятих над земною поверхнею (2018)
Кулик О. П. - Особливості алгоритму автоматизованого розрахунку лінії тропосферного радіозв’язку, Рисаков М. Д., Ковтунов А. Л., Блащук С. М., Воронін О. І. (2018)
Дубницький В. Ю. - Система підтримки прийняття рішень відповідно до ст. 15 розділу третього Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму", Кобилін А. М., Кобилін О. А. (2018)
Шаповалова О. О. - Система підтримки прийняття рішень при виконанні логістичних завдань, Камардін А. С., Петухова О. А. (2018)
Більчук В. М. - Методика оцінки доцільності виготовлення перспективного виробу за перевагами впливу множини якісних факторів природи, Дзеверін І. Г., Лазебник С. В., Хмелевська О. О. (2018)
Богучарский С. И. - Быстрое обнаружение изменения свойств многомерных временных рядов на основе идентификационного подхода к ансамблю моделей, Машталир C. В., Столбовой М. И. (2018)
Ізмайлов А. В. - Цифрова обробка інформації в розосереджених системах управління із застосуванням швидкого ортогонального перетворення на основі трійкових симетричних функцій, Петришин Л. Б. (2018)
Стратонов В. М. - Оцінка факторів, що впливають на успішність виконання вимушеної посадки на водну поверхню та виживаність з застосуванням методу аналізу ієрархій (2018)
Егорова И. Н. - Об использовании спрайтовой анимации в веб-изданиях, Самокиш В. В. (2018)
Чернявский И. Ю. - Оценка тяжести радиационного поражения на основе учета соотношений гамма-нейтронных компонент проникающей радиации и их спектральных характеристик (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Герасименко І. А. - Щодо державного регулювання фармацевтичним сектором галузі охорони здоров'я, Ремізов А. В. (2015)
Мягкий А. В. - Напрями удосконалення вітчизняного законодавства про корпоративне управління (2015)
Пашинська Я. О. - Проблемний аспект визначення поняття "комерційної таємниці". Запровадження режиму захисту комерційної таємниці на підприємстві: чи варто? (2015)
Савінова В. М. - Проблемні питання використання терміна "корпорація" в господарському праві України (2015)
Белуга Ю. М. - Правове регулювання праці молоді в сучасних умовах, Раїнчук І. І. (2015)
Біліченко І. С. - Щодо ознак трудової правосуб'єктності працівників прокуратури (2015)
Вапнярчук Н. М. - Підвищення рівня мінімальної заробітної плати – крок до вступу в Європейський Союз (2015)
Волошина С. М. - Правове регулювання безпеки і гігієни праці у зарубіжних країнах (2015)
Гаєвая О. В. - Щодо аспектів трудового договору (2015)
Когут О. О. - Аутстафінг, аутсорсинг, лізинг персоналу: співвідношення понять та проблеми правового регулювання (2015)
Лагутіна І. В. - Забезпечення права на безпечні та здорові умови праці шляхом формування превентивної культури охорони праці (2015)
Мельниченко Т. В. - Протидія дискримінації у сфері праці за участю державних та недержавних інституцій в Україні у контексті зарубіжного досвіду (2015)
Поспєлова І. М. - Деякі особливості судового захисту виборчих прав громадян (2015)
Сорочишин М. В. - Визнання недійсними положень колективних угод і колективних договорів (2015)
Тищенко О. В. - Досвід соціального забезпечення населення в провідних країнах Європейського Союзу (2015)
Трюхан О. А. - Право на працевлаштування осіб, звільнених із місць позбавлення волі (2015)
Федорова Д. О. - Проблеми протидії мобінгу в трудових відносинах в Україні та шляхи їх вирішення (2015)
Ченшова Н. В. - Гарантії забезпечення принципу рівності чоловіків та жінок у трудовому законодавстві ЄС та України: порівняльний аспект (2015)
Місінкевич А. Л. - Правові проблеми здійснення рекультивації в Україні (2015)
Муравська М. Л. - Класифікація поверхневих водних об'єктів за законодавством України та ЄС: порівняльний аспект (2015)
Цалин Р. В. - Підстави виникнення та припинення права власності на відходи державою та територіальними громадами (2015)
Агапова О. В. - Контроль та нагляд за діяльністю Національної гвардії України (2015)
Василенко Н. В. - Сутність та значення досудового захисту прав та законних інтересів платників податків (2015)
Джафарова М. В. - Поняття та елементи адміністративно-процесуального механізму (2015)
Ігонін Р. В. - Предмет адміністративного права в умовах трансформації вітчизняної системи права (2015)
Каленчук А. М. - Відшкодування шкоди, завданої державою у сфері нормотворчої діяльності: практичні проблеми (2015)
Коваленко Н. В. - Правовий режим антитерористичної операції (2015)
Кондратенко В. М. - Шляхи розвитку вітчизняного законодавства щодо прозорості здійснення процесуальних дій в адміністративному судочинстві (2015)
Кондрашина Н. М. - Окремі питання адміністративної відповідальності юридичних осіб (2015)
Кравчук М. Ю. - Напрями удосконалення інституту адміністративної відповідальності за правопорушення у галузі сільського господарства (2015)
Мовчун О. Г. - Класифікація службових спорів (2015)
Надобко С. В. - Відносини у сфері банківської діяльності як об'єкт адміністративно-правової охорони (2015)
Плотнікова М. В. - Банківська система України: правові засади забезпечення стабільності (2015)
Поплавський В. Ю. - Аналіз та систематизація наукових поглядів на сутність публічно-правових спорів у державно-службових відносинах: окремі проблемні питання (2015)
Приступлюк В. Л. - Законодавство Європейського Союзу у сфері захисту економічних інтересів споживачів (2015)
Пшенична А. В. - Особливості адміністративно-правових режимів в умовах збройного конфлікту та проведення антитерористичної операції в Україні (2015)
Репешко П. І. - Питання професійної компетентності кадрів у державному управлінні: теорія та практика (2015)
Саприкін В. П. - Особливості обслуговування і погашення державного боргу в Україні (2015)
Стахурська І. М. - Шляхи вдосконалення відповідальності за порушення бюджетного законодавства в Україні (2015)
Тупчієнко Д. Л. - Закон Великої Британії "Про хабарництво": санкції за порушення обмежень щодо використання службового становища, процедура їхнього застосування та питання екстериторіальності (2015)
Федорченко Р. А. - Взаємодія центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом з іншими суб'єктами публічної адміністрації на сучасному етапі державно-правового розвитку України (2015)
Федчишин С. А. - Питання участі державних службовців у політичній діяльності в Україні (2015)
Черкасов Д. О. - Місце та роль інституту непереборної сили у податковому праві України (2015)
Чернєй А. В. - Порівняння законодавства України у сфері державних закупівель 2010 року та 2014 року (2015)
Ярмоленко Ю. В. - Фінансово-правова відповідальність і діяльність фінансових пірамід (2015)
Єщук О. М. - Aдміністрaтивні прoцедури у сфері aдміністрaтивнo-прaвoвoгo регулювaння дoсліджень трaнспoртниx зaсoбів, Тополя Р. В. (2015)
Топольніцький В. В. - Здійснення представництва в адміністративному судочинстві із застосуванням засобів доказування (2015)
Трофімцов В. А. - Загальна соціально-правова характеристика тероризму в Україні (2015)
Харенко О. В. - Інформаційна діяльність друкованих засобів масової інформації: конституційно-правове регулювання (2015)
Яценко О. В. - Адміністративні послуги в діяльності органів внутрішніх справ (2015)
Назаренко А. О. - Поняття строків у кримінальному праві та їх класифікація (2015)
Ніколаєнко Т. Б. - Особливості призначення кримінальних покарань козаків Гетьманщини (2015)
Новіков О. В. - Вплив конфлікту інтересів продавців та споживачів інтелектуальної продукції на детермінацію злочинності у сфері інтелектуальної власності (2015)
Павлов Д. М. - Поняття та зміст концепції забезпечення природно-техногенної безпеки та протидії техногенному тероризму (2015)
Савченко В. О. - До питання щодо визначення безпосереднього об’єкта та предмета ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі (ст. 389 КК України) (2015)
Соколовський В. Л. - Об’єкт злочинів проти громадської безпеки (2015)
Сухацький Р. П. - Особливості та проблеми класифікації засуджених при виконанні покарання у вигляді позбавлення волі (2015)
Таволжанський О. В. - Міжнародні стандарти при здійсненні соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі (2015)
Тугарова О. К. - Кримінально-правове забезпечення охорони інформаційних правовідносин (2015)
Устіч Р. С. - Юридична природа антитерористичної безпеки ядерних об’єктів (2015)
Хроленок О. Ю. - Щодо виокремлення принципів формування системи кримінальних покарань (2015)
Шаповалова І. О. - Розвиток законодавства України щодо запобігання відмивання "брудних" коштів (2015)
Шрамко С. С. - Функція громадської думки щодо запобігання злочинності (2015)
Агакерімов О. Н. - Зміна місця виконання домашнього арешту як проблемний аспект сфери застосування цього запобіжного заходу (2015)
Білокінь Р. М. - Кримінальна процесуальна відповідальність у системі юридичної відповідальності (2015)
Білоус В. В. - Про впровадження державної геномної реєстрації в Україні (2015)
Боруш А. О. - Притягнення до кримінальної відповідальності: поняття, момент виникнення та значення (2015)
Воробйова І. А. - Особливості предмета доказування щодо цивільного позову у кримінальному судочинстві України (2015)
Макаров М. А. - Прийняття слідчим суддею рішення про накладення грошового стягнення (2015)
Максимишин Н. М. - Щодо специфіки допиту потерпілого, здійснюваного прокурором – державним обвинувачем (2015)
Музиченко О. В. - Місце принципу недоторканності права власності у системі принципів кримінального процесу України (2015)
Підгородинська А. В. - Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні: поняття та процесуальні форми (2015)
Тимошенко М. О. - Джерела кримінального процесуального права України у контексті системного підходу до їх розуміння (2015)
Турман Н. О. - Особливості процесуально-правових підстав здійснення кримінального провадження у Верховному Суді України (2015)
Божков В. В. - Про деякі особливості міжнародного досвіду медіації та перспективи його імплементації в українське законодавство (2015)
Новоселова В. В. - Критерії добору присяжних засідателів: світовий досвід для України (2015)
Ониско Р. В. - Деякі особливості кадрової політики судової влади (2015)
Щербанюк О. В. - Реалізація судом принципу розумного балансу публічного та приватного інтересів (2015)
Галан В. О. - Розвиток типології дискримінації в антидискримінаційному праві Європейського Союзу (2015)
Афутіна І. В. - Криза правосвідомості й уявлення про ідеал у період новітньої історії (2015)
Ковальова О. В. - Реалізація принципів справедливості та відповідальності у демократичній правовій державі: гуманістичний аспект (2015)
Антонюк Н. О. - Підставність кваліфікації діянь посередника у злочинах, пов'язаних із переходом неправомірної вигоди як співвиконавця відповідних злочинів, Плекан В. В. (2015)
Казміренко В. О. - Психологічна характеристика суб’єкта розбою (2015)
Кедик В. П. - Визначення місця здійснення злочину і межі дії кримінального закону (2015)
Орловський Б. М. - Захист посадових осіб держави від суспільно небезпечних посягань у кримінальному законодавстві континентальних країн (2015)
Саблук С. А. - Вплив пияцтва на стан злочинності в Україні наприкінці 40-х – на початку 50-х рр. ХХ ст. (2015)
Свириденко О. А. - Кримінолого-психологічна характеристика агресії у структурі насильницьких кримінальних правопорушень (2015)
Сербіна Н. О. - Кваліфікуючі ознаки як засіб диференціації кримінальної відповідальності за умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства (2015)
Старосольська С. П. - Кримінально-правовий аналіз поняття "ухилення від відбування покарання" (2015)
Татаринова О. В. - Призначення покарання за наявності обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання, та деякі проблеми врахування суддівського розсуду (2015)
Федчун Н. О. - Міжнародний характер злочинів проти безпеки мореплавства (2015)
Аракелян Р. Ф. - Деякі історичні аспекти концептуальних засад відновного правосуддя (2015)
Біліченко Т. О. - Підстави закриття кримінального провадження: поняття, сутність, види (2015)
Бойко О. П. - Розвиток законодавства та теоретичних поглядів на взаємодію слідчих із підрозділами карного розшуку на досудовому провадженні (2015)
Бондюк А. Ф. - Історичні передумови виникнення інституту слідчого судді: розвиток судового контролю та прокурорського нагляду (2015)
Волков К. Д. - Особливості інституту законного арешту або затримання особи за невиконання законного припису суду, або для забезпечення виконання будь-якого обов'язку, встановленого законом (2015)
Лапкін А. В. - Принцип незмінюваності прокурора у кримінальному провадженні (2015)
Маслюк О. В. - Спростування підозри (обвинувачення) як одна із форм реалізації функції захисту (2015)
Мацола А. А. - Тактика допиту підозрюваного в кримінальних провадженнях про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (2015)
Павловський В. В. - Відомчий процесуальний контроль та прокурорський нагляд за дотриманням загальних положень досудового розслідування (2015)
Сенченко Н. М. - Застосування запобіжних заходів до осіб, для яких передбачено примусові заходи медичного характеру (2015)
Скрябін О. М. - Використання поліграфа при професійно-психологічному відборі адвокатів України (2015)
Столітній А. В. - Принцип змагальності за діючим КПК України в умовах електронного процесу, Каланча І. Г. (2015)
Фірман О. В. - Поняття та підстави для застосування запобіжних заходів (2015)
Циганюк Ю. В. - Гарантії застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до окремої категорії осіб (2015)
Чуб А. В. - Правові підстави застосування заходів забезпечення кримінального провадження (2015)
Штанько Н. Є. - Еволюція способів криміналістичної ідентифікації та їх значення для сучасної криміналістики (2015)
Бабкова В. С. - Деякі проблеми визначення приводів та підстав представництва прокурором інтересів громадянина або держави у суді за новим Законом України "Про прокуратуру" (2015)
Годуєва К. І. - Особливості захисту прокурором прав і свобод дітей у зарубіжних країнах (2015)
Жук Д. В. - Міжнародні та європейські стандарти у діяльності прокуратури (2015)
Жук М. O. - Рeєcтрaцiя прaвa влacнocтi нa нeрухoмe мaйнo нoтaрiуcoм: прoблeми тa пeрcпeктиви (2015)
Каблак П. І. - Значення громадянського суспільства та демократії у становленні взаємодії судової влади і громадськості, Кравчук В. М. (2015)
Качкалда В. В. - Правові основи підтримання прокурором державного обвинувачення (2015)
Меланчук А. В. - Роль адвокатів у захисті та наданні правової допомоги в суді за законодавством Російської Імперії та сучасної України: порівняльний аналіз (2015)
Слободяник Н. С. - Формування суддівського корпусу в Україні: новели та перспективи подальшого вдосконалення (2015)
Твердохліб М. Г. - Участь прокурора в кримінальному провадженні в суді на Буковині та Галичині (1849–1918 рр.) (2015)
Бойків І. М. - Радіоактивні речовини в міжнародно-правовому регулюванні (2015)
Богачова Л. Л. - Нормативно-правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (загальнотеоретична характеристика) (2015)
Дудченко О. С. - Визначення понять "орган держави", "орган державної влади" й "орган державного управління" в нормативно-правових актах радянської України (2015)
Іваненко О. В. - Вплив глобалізаційних процесів на джерела приватного права (2015)
Каліновський А. В. - Становлення і розвиток державного контролю в системі місцевого управління України (2015)
Куракін О. М. - Генеза інституту "громадянське суспільство" в Україні: теоретичний та практичний аспекти, Романов М. Ю. (2015)
Куракін О. М. - Соціальний та індивідуальний аспекти в механізмі правового регулювання (2015)
Немченко С. С. - Становлення правової освіти в часи Київської Русі (2015)
Пальченкова В. М. - Організаційно-правові основи діяльності Товариства піклувального про тюрми (1819–1919 р.р.) (2015)
Пісов М. П. - Вплив міжнародного правопорядку на національний правопорядок України (2015)
Рязанов М. Ю. - Нормативи слов’янського права в правовій спадщині України (2015)
Саблук С. А. - Протидія злочинності на початку німецько-радянської війни (червень 1941 р. – липень 1942 р.) (2015)
Семенов В. М. - Сучасні проблеми реформування адміністративно-територіального устрою України, Кислощаєва М. В. (2015)
Червоненко В. В. - Сравнительное государствоведение и сравнительное правоведение: проблемы взаимосвязи и взаимодействия (2015)
Борисова К. С. - Деякі питання недержавних установ як організаційно-правових гарантій забезпечення конституційного права на житло (2015)
Грищенко І. В. - Конституційний статус помічника депутата парламенту: порівняльно-правове дослідження (2015)
Залізнюк В. В. - Політична партія як суб’єкт виборчого процесу та виборчі системи (2015)
Ідесіс І. В. - Статути територіальних громад міст – "місцеві конституції"? (2015)
Кириченко Ю. В. - Конституційне регулювання права на підприємницьку діяльність в Україні та державах континентальної Європи (2015)
Кондрацька Н. М. - Концепції місцевого самоврядування: системно-структурний аспект (2015)
Пересада О. М. - Конституційна реформа як основний засіб забезпечення відповідності конституції європейським стандартам прав людини (2015)
Реньов Є. В. - Утілення засадничих цінностей лібералізму в Конституції України (2015)
Яцентюк С. Я. - Еволюція становлення та тенденції розвитку парламентаризму в Україні (2015)
Гужва А. М. - Категорія "інтерес" і позов із крадіжки ("actio furti”) у римському праві (2015)
Дерій О. О. - Проблемні питання застосування норм Сімейного кодексу України під час розгляду судами спорів, що виникають із сімейних правовідносин (2015)
Дрогозюк К. Б. - Історія формування законодавства щодо доказування в цивільному процесі України та Франції (2015)
Заботін В. В. - Еволюція права на правову допомогу в цивільному судочинстві (2015)
Кашперська Т. Ц. - Цивільна юрисдикція та підсудність справ про встановлення фактів, що мають значення для охорони сімейних прав та інтересів (2015)
Коробцова Н. В. - Нематеріальні блага як об’єкт цивільного права (2015)
Мудрецька Г. В. - Особливості процесуального порядку розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення, Сейдхалілова С. Д. (2015)
Насурлаєва К. Е. - Приєднання як спосіб укладення договору інжинірингу (2015)
Наумова М. О. - Проблеми визнання банківської гарантії недійсною в Україні (2015)
Ніколенко М. Б. - Становлення й розвиток законодавства і поглядів науковців щодо новоствореного майна в сімейному праві (2015)
Скрыпник О. В. - Договор о наследовании в Германии и Франции: доктринальный и нормативный аспекты (2015)
Стефанчук М. О. - Добросовісність як ознака правомірної поведінки фізичної особи в цивільному праві (2015)
Ткачук О. С. - Правосуддя як окремий вид діяльності державної влади в Україні: цивільно-процесуальний аспект (2015)
Фасій Б. В. - Субсидіарне застосування норм цивільного законодавства про правоздатність і дієздатність до трудових відносин (2015)
Череватенко І. М. - Принцип законності та обгрунтованості нотаріальних актів щодо посвідчення безспірних прав (2015)
Шимко Ф. А. - Співвідношення прощення боргу та інших суміжних інститутів цивільного права (2015)
Шурин О. А. - Рішення суду у справах про поновлення на роботі у зв’язку із розірванням трудового договору за ініціативи роботодавця (2015)
Янишен В. П. - Треті особи в страхових зобов’язаннях (2015)
Title (2018)
Contents (2018)
Bidyuk N. - Overview of professional education of linguistics students at universities of Great Britain, Ikonnikova M., Komochkova O. (2018)
Semigina T. - The voucher programme as a challenge for social work teaching, Pozhidayeva O. (2018)
Leshchenko M. - The role of content and language integrated learning at Ukrainian and Polish educational systems: challenges and implication, Lavrysh Y., Halatsyn K. (2018)
Mulina N. - WHat leads Ukrainian university students to use Wikipedia? (2018)
Mikhnenko G. - The formation of intellectual mobility of engineering students through integration of foreign language education and professional training, Absaliamova Y. (2018)
Van Peer W. - Reading and rereading: insights into literary evaluation, Chesnokova A. (2018)
Danilina S. - Ted talk in the ESP classroom of philosophy students, Shabunina V. (2018)
Derkach T. - Preferred learning styles of students majoring in chemistry, pharmacy, technology and design (2018)
Pryima S. - A study on educational needs of adults (on the example of Zaporizhzhia region residents), Orlov A., Anishchenko O., Pozdnyakova-Kirbyateva E. (2018)
Prepotenska M. - Urban studies: universal interdisciplinary strategies, Angelova V. (2018)
Shkoliar L. - Culture-through-language studies in socio-pedagogical work in France, Dehtiarova Y., Yermolenko I. (2018)
Zhorniak N. - Multicultural component in the system of professional training of tourism and hospitality managers in Canadian universities: experience for Ukraine, Havran M., Barabash O., Shayner A., Bilyk O. (2018)
Seresova K. - Towards text didactisation for the purpose of developing translation skills, Brevenikova D. (2018)
Meniailo V. - Analysis of the current state in innovative research training of PHD students in Ukraine (2018)
Shemuda M. - Strategies for teaching gifted students English Grammar (2018)
Gözpınar H. - A qualitative exploration of students' experiences with acquiring culture during foreign language instruction (2018)
Bihych O. - E-learning in professionally oriented german communicative competence formation of students majoring in tourism management, Okopna Y. (2018)
Shakoor A. - Practices of education managers to increase teachers’ enthusiasm for achievement of desired results in work, Iqbal M. J. (2018)
Zaslonkina A. - The conceptual outline of perception in terms of greimassian semiotic theory (2018)
Tatsenko N. - Grammatical parameters of the notional modus of empathy concept lexicalised in modern English discourse (2018)
Pletenetska Y. - The structural and comparative analysis of modern American feature films’ small syntax in translation (2018)
Kostiuk M. - Anglicisms in the French language: linguistic and social aspects (2018)
Taranenko L. - Prosodic expression of emotional-and-pragmatic potential of a spoken English proverb, Schaefer S. (2018)
Lahodynskyi O. - English spycraft professionalisms as a linguistic phenomenon, Mamchur K., Skab V. (2018)
Kalyta A. - The energetic potential of speech pauses (2018)
Dmytruk O. - The strategy of structuring information according to its relevance in mind manipulation (2018)
Prihodko G. - Specific nature of evaluative speech acts (2018)
Casañ Pitarch R. - Gender differences among mog players in their socialisation processes (2018)
Ivanytska N. - Ukrainian and English verbs: bilateral contrastive cross-linguistic perspective, Ivanytska N. (2018)
Shcherbyna S. - Anglo-American schools of scientific communication in the context of academic discourse genres (2018)
Stefanova N. - Cognitive and ontological essence of axiological dominants and principles of their taxonomy in diachronic and synchronic review (2018)
Horbach O. - Semantic aspect of compound neologisms in the modern German language, Hryniuk O. (2018)
Fainman I. - Subject-specific vocabulary and its stratification: the case of aviation Engligh, Tokar Y. (2018)
Кумейко А. В. - Система суб’єктів протидії злочинності (2015)
Лазур Я. В. - Специфіка адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод людини у сфері публічного управління: засоби, форми, методи (2015)
Литвин І. І. - Становлення та розвиток надання освітніх послуг в Україні (2015)
Мальцев В. В. - Особливості організації діяльності органів внутрішніх справ в умовах правового режиму надзвичайного стану (2015)
Мерник А. М. - Етико-правові засади діяльності державного реєстратора Відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2015)
Мусієнко О. П. - Запровадження досвіду зарубіжних країн у адміністративно-правовій протидії корупції в Україні (2015)
Негодченко О. В. - Завдання та функції штабів органів внутрішніх справ щодо інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ (2015)
Петреченко С. А. - Порядок оформлення процесуальних документів посадовими особами Державної прикордонної служби України (2015)
Рафальський А. Р. - Правові засоби в механізмі правового регулювання надання адміністративних послуг Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України (2015)
Руснак Л. М. - Міжнародний досвід щодо адміністративно-правового забезпечення права на охорону здоров’я в Україні (2015)
Рущак І. Я. - Сучасний стан правового забезпечення провадження в адміністративних судах за участі органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб (2015)
Савіцький Р. Є. - Процесуально-процедурний порядок застосування заходів адміністративного примусу Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (2015)
Салманова О. Ю. - Щодо вдосконалення взаємодії органів внутрішніх справ із населенням (2015)
Сокуренко В. В. - Кадрова політика в оборонному секторі: поняття, зміст і основні напрями реалізації (2015)
Терещенко А. Л. - Поняття та зміст адміністративно-правового регулювання захисту осіб із особливими потребами у вищих навчальних закладах (2015)
Тернущак М. М. - Місце адміністративно-судочинського провадження як елементної складової конфліктного адміністративного процесу (2015)
Трофімцов В. А. - Правові підстави міжнародної взаємодії протидії тероризму та шляхи їх удосконалення (2015)
Фазикош Г. В. - Сутність і юридична природа судового рішення в цивільному та кримінальному судочинстві (2015)
Фільштейн І. В. - Досвід Грузії в створенні нової поліції, його позитивні й негативні наслідки та можливість використання цього досвіду в Україні (2015)
Царенко С. І. - Механізм адміністративно-правового забезпечення прикордонного режиму Державною прикордонною службою України (2015)
Шапка А. В. - Щодо визначення поняття захисту інформації в органах Державної фіскальної служби України (2015)
Шаренко М. С. - Порівняльно-правовий аналіз правового регулювання ставок податку на додану вартість у Італійській, Польській та Чеській Республіках (2015)
Шкарнега О. С. - Оскарження судових рішень у провадженнях щодо реалізації права на мирні зібрання (2015)
Ямненко Т. М. - Співвідношення поняття "зловживання правом" із суміжними правовими категоріями (2015)
Ярошенко А. С. - Світовий досвід і перспективні напрями реформування адміністративно-правового регулювання в галузі насінництва та розсадництва в Україні (2015)
Агаркова А. В. - Родовий об’єкт масових заворушень (2015)
Артеменко І. І. - Окремі аспекти застосування кримінальної відповідальності (2015)
Березовський А. А. - Злочинність як об’єкт кримінально-правового впливу (2015)
Вєтров Д. В. - Злочинна самовпевненість як форма вини при вчиненні злочину, передбаченого ст. 272 КК України (2015)
Ворона В. С. - До питання про обумовленість виокремлення спеціальних засад призначення покарання в кримінальному праві України (2015)
Давиденко В. Л. - Міждисциплінарний характер учення про жертву злочину (2015)
Ізосімова К. С. - Прийом і тримання засуджених у дільниці карантину, діагностики і розподілу в колоніях мінімального рівня безпеки (2015)
Міщенко М. О. - Термінологічні невідповідності при визначенні предметів злочинів, які посягають на культурні цінності (2015)
Неміч Ф. Ю. - Зміст поняття "підкуп" у законодавстві окремих країн Європейського Союзу (2015)
Новіков М. М. - До кваліфікації злочину, передбаченого статтею 177 Кримінального кодексу України (2015)
Пивоваров В. В. - Криміногенний потенціал масових суспільних заворушень, Бурова К. А. (2015)
Поповичук О. В. - Проблема розкриття сутності об’єктивної сторони злочину, передбаченого статтею 445 Кримінального кодексу України (2015)
Білий О. О. - Провідна роль системи управління ризиками при контролі безпеки продукції: правові аспекти (2015)
Воробйова І. В. - Актуальні проблеми господарсько-правового забезпечення концесії, Крилов С. А. (2015)
Колосова О. Е. - Перспективи правового забезпечення впровадження горизонтальної державної допомоги в Україні (2015)
Поляк О. І. - Щодо принципів організації зовнішньоекономічної діяльності в межах системи угод Світової організації торгівлі (2015)
Савенко Д. В. - Правове становище сторін угоди про розподіл продукції (2015)
Сергійчук В. В. - Порядок здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (2015)
Шкіптан Д. В. - Засоби запобігання і протидії фіктивному підприємництву легітимними суб’єктами господарювання (2015)
Кайтанський О. С. - Організаційно-правові форми соціального захисту молоді в Україні (2015)
Краснов Є. В. - Порядок укладення трудового договору з роботодавцем – фізичною особою: переваги та недоліки (2015)
Леонтьєва Л. В. - Соціальне страхування в Україні: теоретико-правові аспекти (2015)
Мокрицька Н. П. - Сучасний етап розвитку юридичної думки про соціальний захист (2015)
Римар Б. А. - Припинення трудового договору у зв’язку з призовом або вступом на військову службу (2015)
Селезень С. В. - Щодо підстав розірвання трудового договору (2015)
Сорочишин М. В. - Юридична відповідальність за порушення законодавства про соціальний діалог у сфері праці (2015)
Тарасенко В. С. - Деякі особливості визначення прожиткового мінімуму для дітей (2015)
Черноус С. М. - Правове регулювання неробочих днів в Україні: проблеми відповідності антидискримінаційному законодавству (2015)
Юзько Т. М. - Поняття і сутність права на працю і права на життя (2015)
Яворська Л. Б. - Відносини професійного навчання як об’єкт правового регулювання (2015)
Павлова О. В. - Екологічна держава як вимога сьогодення в контексті сталого розвитку в Україні (2015)
Піддубна Д. С. - Поняття органічної продукції та процес її сертифікації в Україні, Пінчук О. О. (2015)
Аганіна А. О. - Суб’єкти надання послуг із професійної підготовки (перепідготовки) державних службовців у країнах ЄС та можливість запозичення досвіду їх функціонування для України (2015)
Баєва Л. В. - Тенденції, розвиток та використання муніципального статутного права в Україні (2015)
Берегеля І. М. - Нормативно-правове регулювання адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами (2015)
Бережна К. В. - Імплементація принципу субсидіарності інститутів Європейського Союзу в національне адміністративне законодавство (2015)
Гаврилова І. О. - Особливості адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства (2015)
Гаврік Р. О. - Юридичні особливості законної сили судових рішень, що ухвалюються у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень (2015)
Губанова Т. О. - Оптимізація як напрям удосконалення функціонування системи органів державної влади в Україні, які здійснюють державний фінансовий контроль (2015)
Дембіцька С. Л. - Права, свободи й законні інтереси громадян України та їхній захист засобами адміністративного примусу (2015)
Дніпров О. С. - Легальність і легітимність виконавчої влади (2015)
Дозорець П. М. - Контроль за сплатою податків та інших обов’язкових платежів – пріоритетний напрям діяльності органів Державної фіскальної служби України (2015)
Задаля Д. К. - Поняття і призначення інституту шкільних приставів у сфері охорони громадського порядку в середніх навчальних закладах України (2015)
Задорожна Я. В. - Знищення, пошкодження та псування як способи вчинення адміністративного проступку (2015)
Кайдашев Р. П. - Особливості інституту перегляду судових рішень в адміністративному процесі України (2015)
Колеснік Л. І. - Інституційні основи податкового процесу (2015)
Красноступ Г. М. - Іномовлення: правові засади діяльності та перспективи регулювання (2015)
Кузьміна І. С. - Фізична особа як первинний носій прав, свобод та законних інтересів у виконавчому провадженні (2015)
Rotundu E. - Originea mărfurilor în dreptul vamal şi în activitatea practică vamală (2015)
Булавіна С. Є. - Вплив суспільно-політичних процесів на правовий статус впровадження української мови в систему освіти 1923–1932 рр. (2015)
Іваненко О. В. - Теоретико-правовий аналіз доктринальних типів праворозуміння: сучасний погляд (2015)
Кархут О. Я. - Права й свободи людини: сучасні виміри та підходи (2015)
Коваленко Н. Ю. - Співвідношення права й моралі в контексті правової культури (2015)
Левицька Н. О. - Місце нормативно-правових інститутів у межах конституційної та цивільної нормативно-правових галузей (2015)
Мисак О. І. - Правова природа позитивної юридичної відповідальності: сучасні ідеї та погляди (2015)
Саблук С. А. - Стан злочинності у середовищі молоді України у другій половині 1950-х років (2015)
Серебро М. В. - Ціннісні основи індивідуалізму й колективізму в сучасній державі (2015)
Стрілець В. В. - Роль революційних комітетів Полтавської губернії в підготовці та проведенні виборів до рад (грудень 1919 – квітень 1920 рр.) (2015)
Терещук М. М. - Історичні аспекти становлення юридичної відповідальності в публічному праві (2015)
Шандала О. О. - Утворення Української Народної Республіки й законодавче регулювання громадянства (2015)
Бабаханова Мехрибан Эльдар кызы - Институт омбудсмена как форма парламентского контроля в Норвегии (2015)
Биков О. М. - Світоглядні аспекти методології релігійних відносин (2015)
Кеменяш Р. Ю. - Співвідношення конституційної економіки з іншими суміжними галузями (2015)
Сергійчук В. В. - Право на життя: поняття, зміст і можливості захисту під час антитерористичної операції в Україні (2015)
Словська І. Є. - Конституційний лад як об'єкт злочинів проти основ національної безпеки України (2015)
Шебаніц Д. М. - Магдебурзьке право як історичне підґрунтя формування місцевого самоврядування на території України (2015)
Шестак В. С. - Співвідношення культурної функції держави з культурними правами і свободами особи як об'єктами державного регулювання (2015)
Буга В. В. - Загальні положення про обчислення, поновлення, продовження та зупинення процесуальних строків в цивільному процесуальному праві України (2015)
Бутрин-Бока Н. С. - Поняття "корпоративне право" та "корпоративні права" у законодавстві України (2015)
Власюк І. І. - Поняття публічного порядку у справах про транскордонну неспроможність (2015)
Гаврік Р. О. - Окремі практичні проблеми, які виникають при застосуванні наказного провадження як форми захисту трудових прав працівників (2015)
Гоцанюк О. І. - Оборотоздатність майнових прав на об'єкти промислової власності (2015)
Івахненко І. В. - Правовий режим володіння й користування особистою приватною власністю дружини та чоловіка (2015)
Карнаух В. С. - До питання про розуміння цивільно-правового договору як юридичного факту (2015)
Касумова А. Б. - Поняття та загальна характеристика права на таємницю про стан здоров'я особи (2015)
Колосов Р. В. - Завдаток та аванс: порівняльно-правова характеристика (2015)
Корольова Є. О. - Юридична природа права на захист житлових прав (2015)
Кравченко М. Г. - Роль нотаріуса в захисті спадкових прав за законодавством України (2015)
Кулик М. М. - Структура правочинів щодо бездокументарних облігацій у механізмі здійснення їх обігу (2015)
Лейба Є. В. - Еволюція інституту відновлення втраченого судового провадження в цивільному процесі (2015)
Лузан Т. Л. - Особливості визначення предмета доказування та доказів у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, у сімейних відносинах (2015)
Махінчук В. М. - Piercing the corporate veil (зняття корпоративної вуалі): поняття та зміст доктрини (2015)
Работинська В. О. - Становлення та еволюція принципу гласності цивільного процесу Київської Русі (2015)
Рябенко О. В. - Деякі юридичні аспекти "репродуктивного туризму" (2015)
Саванець Л. М. - До питання загальноєвропейського права купівлі-продажу (2015)
Толкаченко О. В. - Чорне море як об'єкт правового регулювання (2015)
Чечіль А. Г. - Розмежування понять "лікарська таємниця" й "медична таємниця" (2015)
Чорний С. А. - Теоретичні аспекти вини в цивільному праві (2015)
Щасна А. Е. - Накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову (2015)
Юркевич Ю. М. - Статут і засновницький договір: компаративний аналіз (2015)
Ямковий В. І. - Належне застосування суддівського розсуду в цивільних справах як одна з умов відновлення довіри до судової влади в Україні (2015)
Білоусов Є. М. - Деякі проблемні питання щодо створення законодавства в сфері забезпечення економічної безпеки держави (2015)
Єфремова К. В. - Правове забезпечення захисту комп’ютерних програм (2015)
Карякіна О. Ю. - Зарубіжний досвід розвитку концепції правового регулювання франчайзингових правовідносин (2015)
Кузьменко С. Г. - Державні та господарські механізми регулювання соціальної сфери суспільства (2015)
Орленко Б. М. - Договірне забезпечення дилерської діяльності на товарному ринку (2015)
Яфонкін А. О. - Окремі питання правового регулювання захисту економічної конкуренції (2015)
Саінчин О. С. - Подальші кроки щодо реалізації законів України про боротьбу та протидію корупції (2015)
Сотула О. С. - Суб’єкт у системі злочинів проти життя людини в країнах романо-германської правової сім’ї (2015)
Ус О. В. - Критерії класифікацій і види кримінально-правової кваліфікації (2015)
Хроленок О. Ю. - Щодо перспектив урахування досвіду розвитку системи покарань у країнах пострадянського простору (2015)
Шульга А. М. - Юридичні особливості визначення суб’єктного складу земельних злочинів (2015)
Шуміло О. О. - Щодо кількісних і якісних показників жорстокого поводження з тваринами в Україні (2015)
Ященко С. О. - Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 389-1 Кримінального кодексу України: теоретико-прикладний аспект (2015)
Аскеров С. С. - Порівняльно-правове дослідження проблем кримінального провадження щодо Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації (2015)
Бондар В. С. - Особливості використання спеціальних знань при проведенні допиту в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, Кривонос М. В. (2015)
Капустіна М. В. - Початок досудового розслідування: проблеми внормування (2015)
Карпушин С. Ю. - Проблемні питання пред’явлення особи для впізнання (2015)
Кисляк Н. С. - Організаційні та правові аспекти проведення заходів із відбору кандидатів у присяжні у підготовчій частині судового розгляду (2015)
Лазебний А. М. - Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень проти громадського порядку та методика їх розслідування (2015)
Линник О. В. - Специфіка застосування результатів психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа при розслідуванні кримінальних правопорушень (2015)
Маленко О. В. - Правове регулювання заочного кримінального провадження за КПК України 2012 року: порівняльно-правовий аспект (2015)
Назаренко П. Г. - Поняття доказу у кримінальному процесі: загальнотеоретичний аналіз (2015)
Осовський О. Д. - Особливості взаємодії слідчого з органами та підрозділами органів внутрішніх справ в умовах протидії розслідуванню злочинів, пов’язаних із порушенням правил дорожнього руху й експлуатації транспортних засобів (2015)
Патюк С. О. - Щодо питання оцінювання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Поліщак Н. І. - Щодо питання компенсації витрат на правову допомогу захисника в кримінальному провадженні (2015)
Сімонович Д. В. - Основні етапи стадії виконання судового рішення (2015)
Скрябін О. М. - Порівняльно-правова характеристика участі прокурора в кримінальному процесі України з іншими зарубіжними країнами, Тонне Н. Д. (2015)
Столітній А. В. - Правова природа Єдиного реєстру досудових розслідувань (2015)
Татарин І. І. - Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами органів правоохорони щодо відшкодування заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди (2015)
Юхно М. О. - Окремі аспекти забезпечення та реалізації права на захист підозрюваного й обвинуваченого в кримінальному провадженні (2015)
Борисенко М. О. - Вплив практики Європейського суду з прав людини на єдність правозастосування в судовій системі України (2015)
Миронов А. М. - Специфіка діяльності прокурора щодо звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру (2015)
Хотинська-Нор О. З. - Значення діалогу у формуванні ефективної стратегії судової реформи (2015)
Шандула О. О. - Деякі проблеми визначення етичних засад діяльності прокурора (2015)
Анцупова Т. О. - Роль Ради Європи у забезпеченні європейського правопорядку: сучасні виклики (на матеріалах тез конференції "Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення", м. Київ, 19 лютого 2015 р.) (2015)
Гончарова Ю. А. - Проблеми ефективності міжнародно-правового співробітництва України у сфері захисту прав жінок і шляхи їх вирішення (2015)
Громовенко К. В. - Кодифікація міжнародно-правових норм, які регулюють діяльність приватних військових та охоронних підприємств (2015)
Іванова А. В. - Особливості правових механізмів імплементації норм міжнародного трудового права у правовій системі України (2015)
Ковальська В. В. - Організація спеціальних місій ЄС: інституційний аспект (2015)
Северінова О. Б. - Правові аспекти забезпечення культурної толерантності в Європейському Союзі (2015)
Умеренкова О. П. - Право доступа к правосудию в практике Европейского Суда по правам человека: теоретико-терминологическое исследование (2015)
Бабанін В. В. - Релігійно-етичний базис римського права (2015)
Барабаш О. В. - Фактори впливу на глобальні процеси сучасності, їх змістовна кореляція у співвідношенні міжнародне – національне та методологічні складнощі аналізу правових систем (2015)
Бернюков А. М. - Механізм пізнання права в юридичній реальності (філософсько-теоретичний аналіз) (2015)
Бризіцький М. І. - Правовий механізм лобіювання в Україні: деякі проблеми формування (2015)
Гойдало І. В. - Історіографія досліджень державно-правових поглядів Михайла Грушевського (2015)
Єрмакова Г. С. - Англіканство Великої Британії та її окремий статус в Європейському Союзі: пошук причинно-наслідкових зв’язків (2015)
Лук’янова Г. Ю. - Праворозуміння як категорія доктринальної правосвідомості (2015)
Малишко В. М. - Велика хартія вільностей і каперська політика першої Британської імперії (1583–1783) (2015)
Наливайко Л. Р. - Принцип субсидіарності як один із головних принципів діяльності органів місцевого самоврядування, Ковбаса Ю. В. (2015)
Опольська Н. М. - Особливості розвитку права на свободу творчості в країнах Стародавнього Сходу (2015)
Святоцька В. О. - Участь адвоката в цивільному процесі України (2015)
Сидоренко В. В. - Вплив звичаю на механізм правового регулювання в умовах суспільних трансформацій (2015)
Шевченко О. С. - Розвиток державності в концепції солідаризму у поглядах європейських мислителів та в політико-правовій думці України (2015)
Матейчук Р. І. - Процедура організації і проведення пленарних засідань Верховної Ради України (2015)
Митник О. В. - Роль Конституційного Суду України в механізмі захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні (2015)
Москальчук К. М. - Порівняльний аналіз міжнародних стандартів у сфері доступу громадян до служби в органах місцевого самоврядування й Конституції України (2015)
Омелян С. Б. - Порівняльно-правова характеристика забезпечення принципу незалежності конституційного правосуддя в демократичних державах світу (2015)
Белінська Х. О. - Принцип змагальності та його реалізація у видах цивільного судочинства (2015)
Бутрин-Бока Н. С. - Спеціальні умови дійсності правочинів щодо відчуження корпоративних прав (2015)
Гаценко О. О. - Право на оприлюднення твору: юридична природа та особливості спадкування (2015)
Кирдан Б. В. - Види позовів щодо захисту прав автора в порядку цивільного судочинства (2015)
Кіреєва Н. О. - Проблеми правової регламентації статусу спеціаліста в цивільному процесі України, Скорич О. О. (2015)
Коробцова Н. В. - Право на таємницю медичної інформації (2015)
Кулініч О. О. - Фактори, що впливають на формування зовнішності фізичної особи як нематеріального блага (2015)
Лесько Ю. В. - Володілець транспортного засобу як суб’єкт цивільно-правової відповідальності за завдану шкоду (2015)
Мельник Я. Я. - Право на процесуальну безпеку в цивільному судочинстві (2015)
Панталієнко П. В. - Судовий прецедент у правовій системі України: окремі аспекти практики реалізації (2015)
Панченко С. С. - Строк дії договору і строк виконання договірного зобов’язання в цивільному праві: питання взаємозв’язку й розмежування (2015)
Підченко Ю. О. - Загальна характеристика рішень суду, ухвалених у справах окремого провадження (2015)
Ткачук А. О. - Правове забезпечення всебічної, повної і об’єктивної оцінки доказів у цивільному процесі (2015)
Юркевич Ю. М. - Правовий статус учасників повних товариств та повних учасників командитних товариств за законодавством України (2015)
Ярошевська Т. В. - Досвід закордонних країн щодо врегулювання відносин у сфері правової охорони винаходів (2015)
Бакалінська О. О. - Опитування споживачів як засіб доказування у справах про недобросовісну конкуренцію: концептуальні засади та практичні аспекти (2015)
Хомко Л. В. - Особливості правового регулювання малого підприємництва в Україні (2015)
Янишен Б. В. - Міжнародна практика застосування Угод про розподіл продукції та місце України в ній (2015)
Валецька О. В. - Порівняльна характеристика строкових трудових договорів та окремих видів цивільно-правових договорів, пов’язаних із виконанням роботи та наданням послуг, Михайлів Т. Є. (2015)
Вапнярчук Н. М. - Сумісництво: невирішені питання (2015)
Капанадзе Б. П. - Теоретико-правові аспекти правосуб’єктності інвалідів (2015)
Кучма О. Л. - Принципи законності й верховенства права: проблеми правозастосування (2015)
Трюхан О. А. - Юридичні гарантії права на свободу об’єднання працівників та роботодавців (2015)
Bilohur V. - Conceptial sport formation as a socia; system, social institute and social movement in conditions of globalization (2018)
Воронкова В. - Антропологічні виміри смарт-суспільства: теоретико-концептуальний досвід, Кивлюк О., Андрюкайтене Р. (2018)
Дроздовська О. - Взаємодія медіа, Інтернет і людини як фактор вдосконалення інформаційного суспільства: соціально-філософський аналіз (2018)
Kyrychenko M. - Concept of simulacra of virtual-online culture of informational society: conceptual survey of postemodernists (2018)
Рижова І. - Самореалізація особистості як стратегічний тренд розвитку дизайнерської діяльності у реалізації креативних підходів, Дика А. (2018)
Аксьонова В. - Етнічна толерантність як необхідність позитивного сприйняття європейських цінностей (2018)
Makieshyna Y. - Mythology and mythic insult of maternity in discourses and narratives in modern philosophy and culture (2018)
Nikitenko V. - Formation of "clip culture" and its impact on development and self-identification of personality in informational society (2018)
Гальченко М. - Сутність і культурні кореляти мислення: теоретичний аспект (2018)
Кононець М. - Формування концепції інформаційно-інноваційної освіти як фактор підготовки людського капіталу в інформаційному суспільстві (2018)
Makushynska G. - Typologia bledow najczesciej popelnianych przez studentow slowianskojezychnych (na podstawie doswiadczen w nauczaniu jezyka polskiego jako obcego w Centrach Jezyka i Kultury Polskiej w Zaporozu i w Berdiansku), Popova O. (2018)
Melnyk V. - A new strategy of education as factor of sustainable development in the conditions of evolution from informational society to "society knowledge" (2018)
Batranak G. - Theoretical aspects of employee job satisfaction, Giliuvienė V. (2018)
Корсак К. - Рефлексія про засоби підвищення якості наукових досліджень та уникнення помилок (2018)
Sosnin O. - Reflection on improving the quality of research and avoid errors (2018)
Гужва С. - Творчі аспекти креативно-інноваційних технологій у предметно-просторовому середовищі сучасного дизайну (2018)
Авторська довідка (2018)
Вимоги до оформлення наукових статей (2018)
Міжнародна індексація журналу (2018)
Залевська О. А. - Аналіз теоретичного змісту поняття "некваліфікований працівник" (2015)
Наньєва М. І. - Сторони трудового договору за законодавством України та пострадянських країн (2015)
Світенок М. І. - Правове регулювання праці в нічний час (2015)
Тицька Я. О. - Залучення роботодавців до правовідносин у сфері освіти (2015)
Тищенко О. В. - Соціально-правовий статус дітей війни як громадян похилого віку в Україні (2015)
Федчишина К. В. - Співвідношення єдності й диференціації в пенсійному забезпеченні (2015)
Хвесюк В. І. - Зарубіжний досвід соціального забезпечення працівників органів прокуратури (2015)
Блошенко Е. Є. - Визначення допоміжних суб'єктів правовідносин у сфері використання рослинного світу (2015)
Боровицька А. Г. - Теоретико-правові основи визначення державного водного кадастру (2015)
Федун А. Д. - Особливості правовідносин у сфері нормативного грошового оцінювання земельних ділянок в Україні (2015)
Безпалова О. І. - Особливості адміністративно-правових повноважень окремих державних органів, які реалізують правоохоронну функцію держави (2015)
Боднарчук О. І. - Діяльність омбудсмена у сфері захисту прав дітей в Україні (2015)
Будник Ю. А. - Правове регулювання інституційного розвитку вищої освіти на території українських земель у другій половині XVI – на початку XX століття (2015)
Буханевич О. М. - Проблеми впровадження електронних адміністративних послуг в Україні (2015)
Виноградова С. О. - Система покарань країн мусульманського світу (2015)
Власенко Д. О. - Поняття та сутність оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг (2015)
Вороніна В. В. - Історія виникнення та розвитку державного внутрішнього фінансового контролю та аудиту (2015)
Гнатовська A. І. - Фінансово-правове розуміння публічних доходів як публічного інтересу (2015)
Дем’янчук Ю. В. - Законність та правопорядок як об'єкт і предмет адміністративно-правового дослідження (2015)
Дудукін А. О. - Оптимізація адміністративного законодавства України як спосіб підвищення його ефективності (2015)
Захарчук О. З. - Міжнародні стандарти запобігання корупції та відповідність їм вітчизняного антикорупційного законодавства (2015)
Золотарьова Я. С. - Особливості проходження державної служби в судових органах (2015)
Кафтя А. А. - Інформаційне законодавство України: стан і тенденції розвитку (2015)
Коваленко Н. В. - Адміністративно-правовий режим реєстрації прав на нерухоме майно (2015)
Короєд С. О. - Адміністративний договір як форма взаємодії інститутів місцевої публічної влади (2015)
Костюхіна В. М. - Зарубіжний досвід організації роботи з великими платниками податків (2015)
Кузьмін Д. В. - Метод переконання як засіб забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом (2015)
Мамалига Н. Р. - Адміністративні договори у правовій системі України (2015)
Мартиновський В. В. - Дозвільна система – одна з форм реалізації виконавчої влади (2015)
Мельник В. І. - Правоохоронні органи України як суб'єкти забезпечення економічної безпеки держави (2015)
Мех Ю. В. - До питання системи органів бюджетного контролю в публічній адміністрації: досвід Польщі (2015)
Міськевич А. В. - Правове регулювання надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення (2015)
Обіход Т. В. - Проблеми податкового права для забезпечення аграрної реформи України (2015)
Пахомова А. О. - Новели правового регулювання наукової діяльності в Україні (2015)
Перепелиця М. О. - Підстави визначення об'єкта оподаткування (2015)
Петрова А. О. - Становлення та розвиток адміністрування роботи з кадрами в органах прокуратури України (2015)
Політило В. Я. - Захист податкової інформації: правовий досвід Російської Федерації (2015)
Попович Л. В. - Функції Європейської комісії як інституту управління аграрним сектором економіки ЄС (2015)
Поповчук С. К. - Генезис наукових підходів до формування адміністративно-правових режимів на сучасному етапі (2015)
Ракул О. В. - Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання фіскальної політики (2015)
Рамазанова У. В. - Основні питання визначення адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади (2015)
Сіренко А. М. - Ознаки адміністративно-правових відносин під час укладення адміністративного договору (2015)
Ткаченко О. Г. - Адміністративна відповідальність військовослужбовців за військові правопорушення, Олійник В. С., Клименко С. В. (2015)
Удяк В. І. - Напрями подальшого реформування податкової політики України в контексті євроінтеграційних процесів (2015)
Чистоклетов Л. Г. - Концептуальні основи прогнозування загроз безпеці суб'єктів господарювання в контексті забезпечення її адміністративно-правового захисту (2015)
Чумак В. В. - Досвід Грузії щодо професійного відбору кандидатів на службу в органи внутрішніх справ і перспективи його використання в Україні (2015)
Шкарнега О. С. - Стосовно суб'єктного складу в адміністративних провадженнях щодо реалізації права на мирні зібрання (2015)
Шоптенко С. С. - Правоохоронні органи як суб'єкти адміністративно-юрисдикційної діяльності (2015)
Ярошенко В. І. - Порівняльний аналіз касаційного провадження з іншими видами в адміністративному судочинстві України (2015)
Martynyuk V. V. - The Analysis of Periodic Signal Detection Method Based on Duffing System Chaotic Dynamics, Havrylko Ye. V., Boiko J. M., Fedula M. V. (2018)
Харченко О. И. - Использование аппарата передаточных функций Вольтерра в решении задачи стохастической фильтрации с входным сигналом в виде белого Гауссова шума (2018)
Семибаламут К. М. - Определение диаграммы направленности линейной решетки с многоступенчатым адаптивным компенсатором помех, Хамула С. В., Жук С. Я., Литвинцев С. Н. (2018)
Trubin A. A. - Scattering of Electromagnetic Pulses on Different Dielectric Resonator Systems (2018)
Jeyarani J. - Performance Analysis of Two Way All Optical Relay Assisted PM-FSO over Different Weather Conditions, Kumar D. S. (2018)
Hussain Z. - Outage Analysis of Device-to-Device Communication System, Khan A. R., Mehdi H., Saleem S. M. A. (2018)
Попов Д. И. - Адаптивное обнаружение групповых многочастотных сигналов (2018)
Таранчук А. А. - Моделювання електромеханічних характеристик п’єзорезонансних сенсорів надлишкового тиску з мембранним керуванням міжелектродним зазором п’єзоелемента, Підченко С. К., Жизневський А. І. (2018)
Гальченко В. Я. - Застосування нейрокомп’ютинга на етапі побудови метамоделей в процесі оптимального сурогатного синтезу антен, Трембовецька Р. В., Тичков В. В. (2018)
Бурау Н. І. - Використання фрактального аналізу частотно-часових спектрів віброакустичних сигналів для діагностики газотурбінних двигунів, Ігнатович С. Р., Паздрій О. Я. (2018)
Котух К. А. - Удосконалення принципів державного регулювання в окремих секторах економіки, пов’язаних із аграрною галуззю (2015)
Марченко С. І. - Правові засади аграрного ринку в Україні (2015)
Рудень О. В. - Правові засади діяльності Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів: нові виклики та завдання (2015)
Сюйва І. С. - Юридична природа використання лісових ресурсів у сільському господарстві України (2015)
Андрєєва О. О. - Зарубіжний досвід правового регулювання літакобудівної промисловості (2015)
Бондар В. С. - Концептуальні основи вдосконалення організації інформаційних систем у діяльності правоохоронних органів (2015)
Бунякіна О. В. - Особливості здійснення фінансового моніторингу у нотаріальній діяльності (2015)
Волкович О. Ю. - Окремі проблемні аспекти запровадження системи адміністративних послуг в Україні, Петриченко Ю. В. (2015)
Воробйов Р. А. - Класифікація видів миротворчої діяльності (2015)
Галіцина Н. В. - Інструменти адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави: вихідні положення (2015)
Джафарова О. В. - Правове регулювання дозвільної діяльності органів публічної адміністрації в Україні (2015)
Діордіца І. В. - Інформаційні інтервенції як загроза кібернетичній безпеці (2015)
Задорожній О. В. - Механізм реалізації права на державну службу в органах юстиції (2015)
Збінський Є. Ф. - Правовий режим податкової таємниці України: характеристика структурних елементів (2015)
Кантор Н. Ю. - Удосконалення адміністративної відповідальності за праворушення в економічній сфері (2015)
Карелін В. В. - Концептуальні підходи до класифікації адміністративно-правових режимів у сфері виконання покарань (2015)
Лазарєва М. І. - Особливості державного управління в адміністративно-політичній сфері (2015)
Левченко О. В. - Безконтактні адміністративні послуги, що надаються Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру: нормативне забезпечення, ознаки поняття та різновиди (2015)
Левчук С. М. - Дозвільні адміністративні послуги органів Державної фіскальної служби України (2015)
Лиськов М. О. - Ліцензування лотерейної сфери (2015)
Макогонюк Ю. Ю. - Контроль за дотриманням права на доступ до публічної інформації в екологічній сфері (2015)
Муза О. В. - Актуальні питання надання базових адміністративних послуг в умовах децентралізації публічної влади в Україні (2015)
Нікулін В. А. - Європейський і світовий досвід адміністративно-правового забезпечення діяльності органів державної влади й органів місцевого самоврядування з питань реклами (2015)
Поліщук Н. Р. - Правове регулювання адміністративних договорів під час надання адміністративних послуг (2015)
Руснак Ю. І. - Правове регулювання проектної інвестиційної діяльності: вітчизняний та зарубіжний досвід (2015)
Саєнко А. І. - Особливості порядку та строку надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності (2015)
Самохін А. В. - Правове регулювання екологічної експертизи в розрізі антропогенної діяльності та її впливу на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей (2015)
Сарана С. В. - Загальний податковий режим: до питання складу та різновидів (2015)
Собовий О. М. - До питання пріоритетності забезпечення екологічної безпеки з-поміж інших функцій держави на сучасному етапі розвитку України (2015)
Співаков І. І. - Окремі аспекти вдосконалення принципів та стандартів виборчих відносин в Україні: адміністративно-правовий аспект (2015)
Streltsov L. E. - Harmonization of law on international and national responsibility for unlawful acts against information security (2015)
Філіпенко А. С. - Охорона праці як об’єкт соціальної відповідальності (2015)
Фоменко Ю. О. - Правова характеристика призупинення бюджетних асигнувань (2015)
Чистоклетов Л. Г. - Про методичний інструментарій прогнозування адміністративно-правових загроз безпеці суб’єктів господарювання (2015)
Чорна В. Г. - Особливості використання публічних коштів в публічному управління (2015)
Шатрава С. О. - Способи врегулювання конфлікту інтересів в діяльності органів внутрішніх справ: питання сьогодення (2015)
Шишка Ю. М. - Рекламна діяльність в мережі Інтернет як предмет дослідження в науковій літературі (2015)
Яковенко А. В. - Нормативно-правове забезпечення виконання судових рішень в Україні (2015)
Содержание (2018)
Іванов В. П. - Характер змін показників добового моніторування ЕКГ та особливості структурно-функціонального стану міокарда залежно від рівня альдостерону в пацієнтів із гіпертонічною хворобою та частими рецидивами фібриляції передсердь, Данілевич Т. Д. (2018)
Rybchynskyi S. V. - The electrical axis of the heart in patients with atrial fibrillation before and after radiofrequency ablation, Brynza M. S., Volkov D. Ye., Yabluchanskyi M. I. (2018)
Данюк І. О. - Особливості ремоделювання лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію на тлі подагри, Доценко С. Я., Рекалов Д. Г., Чорна І. В. (2018)
Меленевич А. Я. - Клінічне значення інтерлейкіну-18 та інтерлейкіну-10 у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з гіпертонічною хворобою (2018)
Новіков Є. В. - Вплив субклінічного гіпотиреозу на параметри сльозопродукції у хворих на гіпертонічну хворобу (2018)
Михалюк Є. Л. - Стан біоелектричної активності міокарда у представниць плавання, Гуніна Л. М., Чернозуб А. А. (2018)
Pryimenko N. O. - Single nucleotide polymorphisms of TLR-2, TLR-3, TLR-4 and susceptibility to inflammatory diseases of the respiratory tract, Kotelevska T. M., Dubynska H. M., Kaidashev I. P., Pikul K. V. (2018)
Herasymova O. V. - Structural and functional changes of cardiovascular system in children with asthma, Protsiuk T. L., Protsiuk L. O., Kotsur L. D. (2018)
Міхєєва Т. М. - Особливості вегетативного стану та рівня артеріального тиску в дітей із хронічною гастродуоденальною патологією, Нечитайло Д. Ю., Понюк В. В., Фоміна Т. П. (2018)
Шутова О. В. - Генеалогічні особливості сімей дітей і підлітків, які хворі на жовчнокам’яну хворобу, Багацька Н. В. (2018)
Pylypchuk V. I. - Long-term results after surgical treatment in patients suffering from chronic pancreatitis with signs of biliary hypertension (2018)
Охрименко Г. И. - Сравнительная оценка лапароскопической и открытой спленэктомии, Головко Н. Г., Грушка В. А., Гайдаржи Е. И., Подлужный А. А. (2018)
Trufanov I. I. - Surgical correction of distal tibia posttraumatic deflection, Pobiel Ye. A., Kosylo V. V. (2018)
Зеленецкий И. Б. - Децентрация и напряженно-деформированное состояние в тазобедренном суставе при его дисплазии, Корольков А. И., Мителева З. М., Снисаренко П. И. (2018)
Бойко В. И. - Сравнительная оценка эффективности различных методов лечения невынашивания при многоплодной беременности, Никитина И. Н., Сухарев А. Б., Калашник Н. В. (2018)
Pakharenko L. V. - Clinical and social aspects of dysmenorrhea development (2018)
Ivanko O. H. - Detection of Clostridium difficile toxins A and B in the stool specimens from patients and medical staff of the children’s antituberculosis department, Patsera M. V., Skrypnykova Ya. S. (2018)
Хоміцький М. Є. - Психопатологічні прояви ендогенних психозів у станах ремісії/інтермісії як предиспозиційний фактор персонологічних трансформацій (компаративний аналіз) (2018)
Єрьоменко Р. Ф. - Визначення частоти хромосомних аберацій і динаміки асоціацій акроцентричних хромосом у дітей, які хворі на цукровий діабет 1 типу, Ковальова В. І., Литвинова О. М., Паламарчук О. О., Литвинов В. С. (2018)
Бурмака О. В. - Валідація методики визначення супровідних домішок в активній речовині противірусного засобу енісаміуму йодиду, Гуреєва С. М., Маргітич В. М. (2018)
Янчук А. О. - До проблем управління охороною здоров’я в контексті децентралізації влади та просторового планування в об’єднаних територіальних громадах, Кузніченко С. О., Околович М. Є. (2018)
Фастовець О. О. - Матриксна металопротеїназа-8 у ранній діагностиці генералізованого пародонтиту, Лукаш А. Ю. (2018)
Москалюк В. Д. - Антибіотикоасоційована діарея, що зумовлена Сlostridium difficile, Рудан І. В., Баланюк І. В., Мироник О. В., Андрущак М. О. (2018)
Разнатовська О. М. - Перебіг туберкульозу в пацієнта з хворобою Фара (клінічний випадок), Федорець А. В., Сікорська М. В., Норейко С. Б. (2018)
Klymenko V. A. - A clinical case report of cystic fibrosis and liver cirrhosis in a child, Piontkovska O. V., Pasichnyk O. V., Drobova N. M., Yanovska K. O., Bevz S. I., Sindieieva N. T. (2018)
Владимиренко С. В. - Кримінально-правова кваліфікація злочину, передбаченого статтею 350 КК України (2015)
Ждиняк Н. П. - Забороняюча кримінально-правова норма: проблеми змісту (2015)
Іщук О. С. - Феноменологічні засади дослідження протидії злочинності (2015)
Котяй Т. В. - Поняття та зміст тлумачення норм кримінального права (2015)
Кухар В. В. - Поняття "тероризм" у доктрині кримінального права (2015)
Лосич С. В. - Деякі питання вдосконалення кримінального законодавства у зв’язку з реформуванням кримінального судочинства в Україні (2015)
Міняйло Н. Є. - Кримінально-правова основа відповідальності представників організованої злочинності (2015)
Орел Ю. В. - Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти, поєднана із заволодінням зброєю чи з її використанням (2015)
Пащенко О. О. - Значення зарубіжного досвіду для криміналізації суспільно небезпечних діянь та з'ясування соціальної обумовленості кримінально-правових норм (2015)
Самойлова О. М. - Характерні риси особи потерпілого від умисних убивств і умисних тяжких тілесних ушкоджень, учинених особами похилого віку (2015)
Сотула О. С. - Умисне вбивство заручника або викраденої людини: компаративістські аспекти (2015)
Тихонова О. В. - Об’єктивна сторона злочинних посягань на фінансову безпеку держави (2015)
Агакерімов О. Н. - Підстави обрання як запобіжних заходів взагалі, так і домашнього арешту зокрема, в світлі сучасного вітчизняного кримінального провадження (2015)
Бабакін В. М. - Окремі аспекти протидії оперативними підрозділами органів внутрішніх справ молодіжній злочинності у сфері торгівлі людьми (2015)
Базір С. С. - Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди суддями (2015)
Білічак О. А. - Щодо поняття "негласні слідчі (розшукові) дії" (2015)
Біліченко Т. О. - Гарантії охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження при його закритті під час досудового розслідування (2015)
Білоус В. В. - Проблеми законодавчого та інформаційного забезпечення геномної ідентифікації в Україні (2015)
Вапнярчук В. В. - Витребування та отримання, проведення інших процесуальних дій як способи збирання доказів у кримінальному провадженні (2015)
Віротченко С. С. - Окремі питання призначення експертиз у кримінальному провадженні (2015)
Гула Л. Ф. - Оперативно-розшукове виявлення злочинів, пов'язаних із виготовленням, імпортуванням і розповсюдженням небезпечної продовольчої продукції (2015)
Даль А. Л. - Генезис розвитку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2015)
Даньшин М. В. - Міжнаукові зв’язки кримінального права та криміналістики (2015)
Єрохін В. В. - Генезис розвитку участі захисника в кримінальному процесі (2015)
Забарний М. М. - Прогалини в кримінальному процесуальному праві: загальнотеоретичний аспект (2015)
Карпушин С. Ю. - Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій (2015)
Клименко Д. С. - Слідчі (розшукові) дії як засіб збирання інформації про злочинця (2015)
Кричун Ю. А. - Окремі проблемні питання інституту потерпілого в кримінальному процесі, Степанов П. Л. (2015)
Лук’яненко Ю. В. - Генезис інституту затримання особи у кримінальному процесі України (2015)
Марочкін О. І. - Особливості мотивування клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2015)
Рогатинська Н. З. - Правова характеристика окремих аспектів освідування особи, Загорська І. О. (2015)
Рогатинська Н. З. - Деякі аспекти визнання доказів недопустимими під час судового розгляду, Олійник Ю. І. (2015)
Саінчин О. С. - Подальші кроки щодо реалізації законів України про боротьбу та протидію корупції (2015)
Циганюк Ю. В. - Онтологія системи засад кримінального провадження, Костенко М. А. (2015)
Чернієнко А. О. - Поняття відстрочки виконання вироку (2015)
Артемчук Д. О. - Суд і контроль: питання взаємодії (2015)
Бакаянова Н. M. - Проблеми процедури формування Вищої ради юстиції органами адвокатського самоврядування (2015)
Горган О. Л. - Перспективи адаптації досвіду зарубіжних країн у сфері боротьби з корупцією в національну правову практику України (2015)
Кравчик М. Б. - Державна політика реформування судової системи в Україні (2015)
Світовий В. О. - Спеціальна дисциплінарна відповідальність працівників органів прокуратури: зміни в національному законодавстві (2015)
Федорович В. І. - Обґрунтування морально-етичної складової в системі відповідальності судді за недоброчесну поведінку (2015)
Чекмарьова Л. Ю. - Страхування професійної відповідальності адвоката (2015)
Андрейченко С. С. - Ідентифікація поняття "державний орган" з метою атрибуції у міжнародному праві: постановка проблеми (2015)
Годованик Є. В. - Вплив європейської інтеграції України на правове забезпечення надання освітніх послуг (2015)
Каплюченко Т. В. - Від радянських стандартів якості до європейської безпеки продукції: правове дослідження щодо вдосконалення ринкового нагляду в Україні (2015)
Сыроед Т. Л. - Деятельность ООН по предупреждению геноцида (2015)
Фастовець А. С. - "Преюдиція": генезис і сучасне місце в практиці Суду справедливості Європейського Союзу (2015)
Чесановская Т. П. - Международно-правовые механизмы защиты прав налогоплательщиков (2015)
Полторак С. Т. - Рецензія на колективну монографію "Військові злочини: кримінально-правова, криміналістична та кримінологічна характеристика" (2015)
Аулін В. В. - Оптимізація і управління ресурсами в транспортно-логістичній системі АПК, Великодний Д. О., Дьяченко В. О. (2018)
Аулін В. В. - Критерії реалізації процесів забезпечення та підвищення надійності і ефективності функціонування транспортних систем, Голуб Д. В., Гриньків А. В. (2018)
Аулін В. В. - Розробка критерію вдосконалення системи технічної експлуатації засобів транспорту з врахуванням необхідної діагностичної інформації, Гриньків А. В., Голуб Д. В., Агапоненко М. І. (2018)
Бадейнов О. М. - Моделювання руху триланкового автопоїзда, Зінько Р. В., Горбай О. З. (2018)
Безродный В. В. - Смесевой бензин и его влияние на расход топлива легкового автомобиля ВАЗ-2115 (2018)
Біліченко В. В. - Про раціональний підхід до забезпечення запасними частинами вантажних АТП регіону, Макаров В. А., Макарова Т. В., Антонюк О. П. (2018)
Біліченко В. В. - Перспективні стратегії розвитку автотранспортних підприємств, Смирнов Є. В., Огневий В. О. (2018)
Біліченко В. В. - Застосування експресного режиму руху на міських маршрутах пасажирських перевезень у великих і середніх містах, Цимбал С. В., Крещенецький В. Л., Лановий Р. С., Шпирко Д. А. (2018)
Біліченко В. В. - Вдосконалення методики формування потужності зони поточного ремонту автомобілів, Цимбал С. В., Крещенецький В. Л., Мальченко В. Ю. (2018)
Бодак В. І. - Перспективи використання електромобілів в Україні, Бодак М. В. (2018)
Бойків М. В. - Дослідження зміни рівня транспортного шуму на вулицях міста Львова, Житенко О. В., Діхтяр О. В. (2018)
Вербовський В. С. - Особливості теплової підготовки двигуна стаціонарної енергетичної установки за допомогою теплових акумуляторів фазового переходу, Грицук І. В., Скалига М. М., Белоусов Є. В., Рудинець М. В. (2018)
Вікович І. А. - Характерні особливості найсучасніших електромобілів, Радчук Р. І., Осташук М. М. (2018)
Гандзюк Д. М. - Способи підвищення швидкості спрацьовування гальмового привода триланкових автопоїздів (2018)
Гецович Е. М. - Экспериментальное исследования поведения водителя на нерегулируемых перекрестках в правоповоротних потоках, Мустафаев Г. К. (2018)
Горбай О. З. - Ударопоглиначий дах для перекидання автобуса, Дівеєв Б. М., Коник І. В., Осташук М. М., Пелех Я. М. (2018)
Гречихин Л. И - Возможности использования вихревого теплового насоса на транспорте, Куць Н. Г. (2018)
Гудз Г. С. - Вплив відновлення гільз циліндрів ДВЗ ремонтними розмірами на його зовнішню швидкісну характеристику, Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й., Клипко О. Р. (2018)
Гущин О. В. - Дослідження процесу формування структури аеросумішей у завантажувальному пристрої, Рибалко Р. І. (2018)
Дацюк Л. М. - Аналіз зчіпних властивостей колісних тракторів для використання на трелювальнні лісу, Сай В. А., Юхимчук С. Ф., Дацюк Т. Л. (2018)
Дембіцький В. М. - Адаптація їздового циклу до реальних умов руху міських автобусів, Мазилюк П. В., Павляшик С. М. (2018)
Добровольський О. С. - Дослідження витрати палива сучасного бензинового двигуна в режимі холостого ходу використанням бензоспиртових палив, Карев С. В., Ступак Н. С. (2018)
Дубицький О. С. - Підвищення ефективності доставки швидкопсувних вантажів автомобільним транспортом, Павлова І. О. (2018)
Дущенко В. В. - Розрахунок кінематики гідропневматичної підвіски колісної легкоброньованої машини, Нанівський Р. А., Ярмак О. М. (2018)
Захарчук В. І. - Оцінка адаптованості техніки до альтернативних моторних палив, Захарчук О. В. (2018)
Защепкіна Н. М. - Контроль пилопроникності матеріалів від дії автомобільного пилу, Мелконян А. А. (2018)
Зенкін Є. Ю. - Оцінка технічного стану датчиків обємної витрати повітря легкових автомобілів з бензиновим та дизельним двигуном (2018)
Кашканов А. А. - Оцінювання часу реакції водія при експертизі дорожньо-транспортних пригод, Кашканова А. А., Грисюк О. Г. (2018)
Кищун В. А. - Причини втрати роботоздатності дизельних форсунок із п’єзоелектричним приводом, Нестеренко Л. В. (2018)
Крайник Ю. Л. - Методичні основи оптимізації розміщення колісного візка цистерни-напівпричепа, Зінько Р. В., Глобчак М. В., Скварок Ю. Ю. (2018)
Кривошапов С. І. - Нормування витрат рідини для нейтралізації викидів оксидів азоту у відпрацьованих газів автомобіля (розчину сечовини) (2018)
Кухтик Н. О. - Вплив методу прогріву на витрату палива автомобілем з двигуном з системою впорскування бензину, Кухтик В. В. (2018)
Марціяш О. М. - Лабораторні дослідження деяких характеристик роботи автомобільної підвіски типу "МакФерсон”, Заверуха Р. Р., Венгер М. П., Мельник М. С. (2018)
Монастирський Ю. А. - Результати математичного моделювання функціонування електромеханічної трансмісії кар’єрних самоскидів Белаз-75131, Бондар І. В., Климов Т. А. (2018)
Опанасюк Є. Г. - Підвищення ефективності розвантажувальних робіт незв'язних будівельних матеріалів із кузовів самоскидів, Бегерський Д. Б., Опанасюк О. Є. (2018)
Пазин Р. В. - До розробки математичної моделі автопоїзда категорії О2 з тривісним причепом (2018)
Петренко В. Г. - Дослідження впливу фази впорскування газового палива на показники роботи газодизеля, Ковбасенко С. В., Барабаш П. О., Соломаха А. С., Голик А. В. (2018)
Пилипенко О. М. - Дослідження впливу дози озону на фізико-хімічні властивості бензину, Шльончак І. А., Васильченко В. Ю. (2018)
Погорлецький Д. С. - Організація застосування засобів полегшення пуску двигунів транспортних засобів, працюючих на зрідженому газовому паливі (2018)
Познаховський В. А. - Порівняння методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств автомобільного транспорту, Кірічок О. Г., Швець М. Д. (2018)
Скалига М. М. - Концепція використання в інфраструктурі автомобільного транспорту спалюючих пристроїв з протиточною схемою газообміну, Рудинець М. В., Вербовький В. С. (2018)
Скочук М. П. - Стратегія розвитку автотранспортної фірми з міжнародних вантажних автомобільних перевезень, Марчук Р. М., Морозюк С. В., Яким’юк П. В. (2018)
Тригуба А. М. - Концептуальна модель системи технічного обслуговування і ремонту пожежних автомобілів, Шарибура А. О., Луб П. М., Грабовець В. В. (2018)
Черненко С. М. - Кермові приводи транспортних засобів з двома керованими мостами, Клімов Е. С., Черниш А. А. (2018)
Швець М. Д. - Механізація та організація виробничого процесу при виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт, Кірічок О. Г., Познаховський В. А. (2018)
Білокінна І. Д. - Саморегулівні організації у розвитку аграрного сектору на засадах "зеленої економіки" (2018)
Брежнєва-Єрмоленко О. В. - Зовнішній державний борг України: формування, управління та обслуговування, Волько О. В., Дахлалла А. М. (2018)
Буркoвськa A. В. - Oсoбливoстi фoрмувaння витрaт aгрaрних пiдприємств, Мeльник Ю. В., Сoвщaк С. С. (2018)
Vyshnevska O. - The national wealth of the state: ecological and economic criteria, Bobrovska N. (2018)
Воскобійник С. Я. - Порівняльна характеристика різних систем управління персоналу (2018)
Гуцаленко Л. В. - Дієвість контрольної функції обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками, Пащенко Н. В. (2018)
Долбнєва Д. В. - Сучасний стан проведення державного аудиту бюджетних програм Державною аудиторською службою України (2018)
Калачевська Л. І. - Проблематика та напрями удосконалення інфраструктурного забезпечення сільських територій в Україні (2018)
Коваль Н. О. - Концептуальні підходи до інвестування в людський капітал як фактор зростання конкурентоспроможності національної економіки (2018)
Колісник О. П. - Грошові потоки: сутність, класифікація та їх оптимізація в процесі управління, Замогильна А. В. (2018)
Костьов'ят Г. І. - Пріоритетні напрями розвитку стратегічного менеджменту в Україні (2018)
Кундицький О. О. - Тіньова економіка: сутність, причини виникнення та наслідки існування, Сенишин О. С. (2018)
Панасенко І. В. - Статистична оцінка ефективності інвестування сфери освіти (2018)
Пилипенко Л. М. - Концептуально-методологічні підходи формування амортизаційної політики підприємства та держави, Тивончук О. І. (2018)
Полторак А. С. - Архітектоніка наслідків глобалізаційних процесів у фінансовій сфері (2018)
Попова Ю. М. - Сучасний стан і перспективи розвитку міжмуніципального співробітництва, Кононенко М. М. (2018)
Потриваєва Н. В. - Гармонізація ведення бухгалтерського обліку в Україні та Китайській Народній Республіці, Пісоченко Т. С., Кононюк В. В., Немировська Н. М. (2018)
Пуйда Г. В. - Людський капітал підприємства: суть, місце та особливості оцінки (2018)
Романів Є. М. - Особливості організації і методика розробки облікової політики на сучасному етапі функціонування підприємств в Україні, Кравичшин І. М. (2018)
Сав’юк Л. О. - Реалізація концепції доданої академічної вартості в ракурсі становлення економіки та суспільства знань (2018)
Тесленко Т. І. - Сутність та порядок формування резерву сумнівних боргів (2018)
Тучак Т. В. - До питання періодизації розвитку митної справи та митної політики України (2018)
Чикалова А. С. - Теоретико-методичні засади класичних та новітніх концепцій комунікаційної політики підприємницьких структур (2018)
Шарко М. В. - Бізнес-аналітика ранжування показників економічної інформації при прийнятті управлінських рішень з інноваційного розвитку виробництва, Гусаріна Н. В. (2018)
Акулова Н. В. - Основні сучасні функції кримінального права (2015)
Бабанли Р. Ш. - Дискусійні аспекти застосування спеціальних правил призначення покарання за сукупністю злочинів (2015)
Букач М. О. - Історія запровадження кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення (2015)
Вербицька Н. В. - Проблеми визначення родового об’єкта злочину, передбаченого статтею 398 Кримінального кодексу України (2015)
Джиба-Бондаренко Д. Ю. - Використання приватноправових елементів кримінальної юстиції як підстава для спрощеного судового розгляду (2015)
Коломієць Н. В. - Заохочення як форма схвалення соціально-очікуваної поведінки засуджених (2015)
Кучерук М. М. - Правові засади формування превентивного антитерористичного досвіду цивільного населення (2015)
Ониськів А. М. - Особливості становлення законодавства, що регулює відповідальність за злочини проти порядку проходження військової служби, учинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (радянський період) (2015)
Павлишин К. О. - Особистість неповнолітнього крадія (2015)
Пащенко О. О. - Повнота й не надмірність заборони як обставина соціальної зумовленості закону про кримінальну відповідальність (2015)
Савченко А. В. - Удосконалення механізму відповідальності у сфері виробництва й обігу тютюнових виробів, Плугатир М. В. (2015)
Проданик І. В. - Слідчі (розшукові) та процесуальні дії при розслідуванні взаємопов’язаних злочинів (2015)
Пушкар О. А. - Змішана форма вини за кримінальним законодавством окремих країн Європейського Союзу (2015)
Топчій В. В. - Кібертероризм в Україні: поняття та запобігання кримінально-правовими та кримінологічними засобами (2015)
Турлова Ю. А. - Поняття "екологічні злочини": до проблеми визначення (2015)
Федотова Г. В. - Кримінологічне обгрунтування внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних проступків (2015)
Шевченко О. Д. - Досвід зарубіжних країн щодо забезпечення права на освіту засуджених до позбавлення волі (2015)
Білокінь Р. М. - Кримінальна процесуальна відповідальність: поняття та характеристика (2015)
Бобечко Н. Р. - Структура та зміст рішень суду апеляційної та касаційної інстанції у кримінальному провадженні (2015)
Ващук О. П. - Верифікація відомостей/даних на початку досудового розслідування (2015)
Коваленко А. В. - Процесуальні проблеми визнання особи потерпілою від злочинів проти журналістів (2015)
Крайнікова О. В. - Правова генеза підтримання обвинувачення в суді й суб’єкти її реалізації (2015)
Мирошниченко Ю. М. - Змагальність кримінального судочинства України: історія, сучасність, перспективи (2015)
Панасюк А. О. - Складові аналітичної діяльності слідчого при використанні мережі Інтернет у виявленні й розслідуванні злочинів (2015)
Патрелюк Д. А. - Визначення поняття протидії кримінальному переслідуванню (2015)
Переверза О. Я. - Обстановка давання помилкових показань (процесуальний вплив) як елемент механізму формування показань (2015)
Серебрянський П. В. - Правовий аналіз забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі (2015)
Столітній А. В. - Інші учасники кримінального провадження в системі суб’єктів кримінального процесу, Каланча І. Г. (2015)
Шевченко Т. В. - Організація досудового розслідування злочинів у сфері порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (2015)
Хахуцяк О. Ю. - Забезпечення захисту прав людини у кримінальному провадженні на стадії судового розгляду, Щедрікова В. Ю. (2015)
Казак О. А. - Ініціювання прокурором перегляду судових рішень, що стосуються законних інтересів держави (2015)
Репешко П. І. - Питання забезпечення захисту прав людини в умовах боротьби з тероризмом (2015)
Фисун Ю. Ю. - Стамбульський процес – імплементаційний механізм протидії нетерпимості в рамках ООН: передумови формування і проблеми реалізації (2015)
Вороніна І. М. - Модуси втілення аксіологічного змісту нормотворчої діяльності органів внутрішніх справ України (2015)
Івченко Ю. В. - Сутність патріотизму: історія та сучасність (2015)
Соломчак Х. Б. - Моральне право як генетична спільність права та моралі (2015)
Title (2016)
Contents (2016)
Palchevskyi B. - Modeling, optimization, structural synthesis of technological equipment (2016)
Gola A. - Actual trends in manufacturing systems development, Świć A. (2016)
Melnyk O. - Analysis of the technological component of information support of cad systems in machine building, Firanskyy V. (2016)
Krestianpol O. - Principles modeling of complicated process of its automated design (2016)
Osypenko V. - Modeling of nozzle in jet pump mode for electrical discharge and electrochemical machining, Plakhotnyi O., Denysenko A. (2016)
Palchevskyi B. - Efficiency increasing of flexible production module for capping bottles, Krestianpol O., Bondarchuk D. (2016)
Palchevskyi B. - Methodology of automated defining of optimal terms in technological complex maintenance introduction, Velykyi O. (2016)
Vlakh V. - Automated synthesis of mechanism of press of diecutting machine, Pasika V. (2016)
Janczarek M. M. - Energy saving operation structures in terms of variable temperature atmospheric (2016)
Krestyanpol L. - The developing of "smart packaging". The information technology use for the logistics (2016)
Valetsky B. - Automatic packing of small hacksaw blades (2016)
Dzhuguryan T. - Forming geometrical parameters of surface rotation rings on grinding operations, Marchuk I., Olexin M. (2016)
Stotsko Z. - Modeling and optimization of the parameters of loose environment vibratory separation, Rebot D., Topilnytskiy V. (2016)
Pasika' V. - Mathematical model of the mechanism of formation of paper piles of given volume of computing grouping device of sheet cutting machine, Kazmirovych O. (2016)
Lutsiv I. - Definition of component elements position errors of integrated self-adjusting equipment for turning, Voloshyn V., Buhovets V. (2016)
Duncheva Velikova G. - Experimental study of fatigue life and residual stresses after Friction Stir Hole Expansion in aluminum alloy D16AT (2016)
Kolomiets A. - Motion correction features of geneva mechanism leading link in technological equipment drives, Kandyak N., Ternytskyi S. (2016)
Беспалий В. В. - Актуальні питання оперативного планування реалізації стратегії місцевого розвитку (2015)
Бучин А. В. - Учення про конституцію в державно-правовій доктрині Володимира Старосольського (2015)
Галіцина Н. В. - Соціальна та правова держави: як вирішити питання про співвідношення категорій? (2015)
Горбова Н. А. - Юридична відповідальність у правомірній поведінці – самостійний елемент механізму правового регулювання (2015)
Губанов О. О. - Правова доктрина як елемент правової системи Європейського Союзу: її місце та зв'язок з іншими елементами (2015)
Єрмоленко Д. О. - Шляхи вдосконалення правового виховання сучасної української молоді (2015)
Жебровская К. А. - Права человека как правовая ценность: универсализм и цивилизационное разнообразие (2015)
Немченко С. С. - Становлення правової освіти в Україні в ХVІІ – на початку ХХ століття (2015)
Скрипнюк О. О. - Теоретичні підходи до розгляду поняття "народний суверенітет" (2015)
Фатхутдінов В. Г. - Громадський vs публічний у дзеркалі правничої герменевтики (2015)
Шандра Б. Б. - Вплив свідомості на формування еволюційного розвитку особистості на тлі правової чи неправової діяльності (2015)
Бруслик О. Ю. - Деволюція й референдна демократія як фактори обмеження суверенітету Парламенту Великобританії (2015)
Грицик В. В. - Створення належних умов органами внутрішніх справ України щодо забезпечення права особи не давати показання або пояснення стосовно себе, членів сім'ї чи близьких родичів (2015)
Гробова В. П. - Спільні й відмінні риси в законодавстві Королевства Норвегії та України з питань місцевого самоврядування (2015)
Манжул І. В. - Загрози енергетичній безпеці України (2015)
Мойсей Г. Г. - Правові позиції Конституційного Суду України в понятійно-категоріальному апараті науки конституційного права України (2015)
Палінчак М. М. - Мережа релігійних організацій в Україні: стан та перспективи розвитку (2015)
Тептюк Є. П. - Проблема інформаційної відкритості публічної влади в Україні (2015)
Бєлов Д. М. - Трансформація конституціоналізму в контексті внесення змін до Конституції України, Фрідманський Р. М. (2015)
Бичківський О. О. - Спадкові правовідносини, ускладнені іноземним елементом: загальноправова характеристика (2015)
Братель О. Г. - Юридичні факти-події як складова цивільних процесуальних юридичних фактів (2015)
Буга В. В. - Критерії класифікації процесуальних строків на види в цивільному судочинстві України (2015)
Василенко М. Є. - Юридичний інтерес як особлива юридична конструкція в системі цивільного права (2015)
Герц А. А. - Зобов’язання у сфері надання реабілітаційних послуг (2015)
Кармаза О. О. - Проблеми застосування в нотаріальному процесі норм іноземного права (2015)
Міщенко М. В. - Вчинення правочинів малолітніми особами за межами їх цивільної дієздатності (2015)
Пашинін О. А. - Правові основи інформаційного забезпечення стадій виконавчого провадження в Україні (2015)
Погребняк В. Я. - Розвиток доктрини та законодавчого регулювання відносин споживчого кредитування (2015)
Старинец Е. А. - О двух типах преддоговорной ответственности (2015)
Головачова А. С. - Історія становлення й розвитку законодавства у сфері посередництва у страхуванні та перестрахуванні на території України (2015)
Гриценко Г. М. - Промислове будівництво в Україні: правові проблеми в контексті інтеграційних процесів (2015)
Дучал О. Ф. - Способи використання заставної в господарському обігу (2015)
Ментух Н. Ф. - Міжнародний лізинг: поняття та особливості, Шевчук О. Р. (2015)
Петров В. С. - Щодо окремих практичних проблем відстрочки та розстрочки виконання рішення господарського суду (2015)
Сухоставець І. В. - Про окремі аспекти припинення договору оренди державного майна (2015)
Шекера Ю. О. - Щодо питання про додержання процесуальних строків суддями господарських судів (2015)
Яценко С. С. - Поняття регіоналізації державного управління економікою у вимірі науки господарського права (2015)
Титул, зміст (2018)
Кучук-Яценко С. И. - Контактная стыковая сварка сопротивлением алюминида титана γ-TiAl со сплавом ВТ5, Зяхор И. В., Наконечный А. А., Завертанный М. С., Капитанчук Л. Н. (2018)
Позняков В. Д. - Влияние режимов импульсно-дуговой сварки на параметры металла шва и ЗТВ сварных соединений, выполненных проволокой Св-08Х20Н9Г7Т, Завдовеев А. В., Гайваронский А. А., Денисенко А. М., Максименко А. А. (2018)
Покляцкий А. Г. - Показатели конструкционной прочности сварных соединений сплава Д16Т, полученных сваркой трением с перемешиванием, Головатюк Ю. В., Лабур Т. М., Осташ О. П., Мотрунич С. И. (2018)
Борисов Ю. С. - Исследование электрических и энергетических характеристик плазмотрона при микроплазменном напылении проволочными материалами, Кислица А. Н., Войнарович С. Г., Кузьмич-Янчук Е. К., Калюжный С. Н. (2018)
Ющенко К. А. - Применение электрошлаковой сварки в строительстве, Лычко И. И., Козулин С. М., Фомакин А. А., Несена И. С. (2018)
Перемитько В. В. - Влияние легирующей шихты и внешнего магнитного поля на структуру и свойства наплавленного металла, Сухомлин В. И., Косинская О. Л., Панфилов А. И. (2018)
Соловьев В. Г. - Управление процессом проплавления основного металла при торцевой электрошлаковой наплавке в токоподводящем кристаллизаторе, Кусков Ю. М. (2018)
Чейлях Я. А. - Моделирование фазово-структурного состояния и управление свойствами металла системы легирования Fe–Cr–Mn, наплавленного на низкоуглеродистую конструкционную сталь, Чейлях А. П. (2018)
Наші вітання (2018)
Посещение центра сварки проекта "ХОЯТ-2" в Чернобыле (2018)
Односторонняя сварка стали и алюминия с помощью процесса Fronius CMT (2018)
Календарь сентября (2018)
Чаплінський Ю. П. - Одна реалізація знаннє-орієнтованої інформаційної системи з безпеки продуктів харчування (2018)
Лобок О. П. - Задача оптимального мінімаксного граничного керування об’єктами з розподіленими параметрами, Савицька Н. М., Гончаренко Б. М., Сич М. А. (2018)
Міркевич Р. М. - Оперативно-календарне планування як основа ефективної діяльності сучасних молочних підприємств, Пупена О. М. (2018)
Пирог Т. П. - Інтенсифікація синтезу практично важливих мікробних метаболітів на суміші субстратів, Герштман А. Ю., Пенчук Ю. М. (2018)
Шаповалов Є. Б. - Дослідження стабільності метаногенезу курячого посліду у твердофазових умовах, Салюк А. І., Котинський A. В. (2018)
Чигринець О. А. - Адаптація як інструмент підвищення стресостійкості персоналу (2018)
Романенко В. М. - Моделювання оцінки рейтингу університету з використанням математичних методів (2018)
Пєтухова О. М. - Моніторинг стану та перспективи розвитку експортного потенціалу молочної промисловості України, Журавель Ю. О. (2018)
Нікітіна Т. А. - Економічні суперечності глобалізації, Богуславський О. В. (2018)
Strashynska L. - Models of integrated marketing communications of tourist enterprises, Samonova T. (2018)
Шірінян Л. В. - Міжбюджетні відносини в Україні в сучасних умовах, Еш С. М. (2018)
Zainchkovskiy A. - Market of mineral water in Ukraine: problems of quality and safety, Kushnirenko A. (2018)
Березянко Т. В. - Стан інноваційної системи України (2018)
Володченкова Н. В. - Ідентифікація та оцінювання професійного ризику підприємства методом експлуатаційної безпеки і працездатності (2018)
Cоколенко А. І. - Анаеробне бродіння в екстремальних режимах, Шевченко О. Ю., Степанець О. І., Вінніченко І. (2018)
Вольчин І. А. - Вибір технології десульфуризації димових газів для українських вугільних теплових електростанцій, Гапонич Л. С., Згоран І. П. (2018)
Павелко В. І. - Удосконалення системи технічного водопостачання енергетичного комплексу, Лісовик Д. В., Терефенко М. В. (2018)
Рідкоус В. В. - Визначення бродильної активності дріжджів за спиртом рефрактометричним методом (2018)
Носенко Т. Т. - Оптимізація рецептури майонезних емульсій з яєчним білком, Бабенко В. І., Бахмач В. О., Кубайчук О. О. (2018)
Пасічний В. М. - Основні аспекти використання багатошарових полімерних матеріалів для пастеризації та стерилізації продукції в м’ясопереробній галузі, Українець А. І., Храпачов О. В., Маринін А. І. (2018)
Сімахіна Г. О. - Харчування як основний чинник збереження стану здоров’я та життєзабезпечення організму людини, Науменко Н. В. (2018)
Заморська І. Л. - Зміна кольору консервів з ягід суниці впродовж зберігання (2018)
Матяс Д. С. - Оптимізація рецептурного складу желейного мармеладу з пониженим вмістом цукру, Камбулова Ю. В., Дорохович А. М., Мандзюк І. В. (2018)
Дулька О. С. - Використання природних мінералів та активного вугілля в технології підготовки води при виробництві хлібного квасу, Прибильський В. Л., Куц А. М., Коваленко О. О. (2018)
Фоменко В. В. - Механохімічний спосіб активації ванадій оксиду (V), Кроніковський О. І. (2018)
До відома авторів (2018)
Шебанін В. С. - Страхування – як складова інфраструктурного забезпечення розвитку аграрного підприємництва, Кормишкін Ю. А. (2018)
Потриваєва Н. В. - Удосконалення аудиту поточних зобов’язань у взаємоз’язку з оптимізацією облікового процесу, Громова Я. М. (2018)
Арбузова Т. В. - Формування інтегрованої системи управління та адміністрування економіки України в глобальному конкурентному середовищі (2018)
Лимар А. О. - Визначення структури поліплоїдних популяцій кавуна методом флюорисцентної цитометрії, Бритік О. А. (2018)
Паламарчук В. Д. - Вплив позакореневих підживлень на формування площі листкової поверхні гібридів кукурудзи, Коваленко О. А. (2018)
Домарацький Є. О. - Методи пом’якшення негативної дії водного стресу у рослин ріпаку озимого (2018)
Василенко Р. М. - Фотосинтетична продуктивність сорго зернового залежно від умов зволоження на Півдні України (2018)
Письменний О. В. - Протидефляційна стійкість грунтів Степу України залежно від вмісту елементарних грунтових частинок (2018)
Янченко І. А. - Продуктивність сортів монарди двійчастої Monarda Didyma L. за умов вирощування у Південному Степу України (2018)
Тирусь М. Л. - Динаміка формування маси рослин буряка цукрового залежно від способу основного обробітку грунту та рівнів удобрення в умовах Західного Лісостепу України (2018)
Цуркан Л. В. - Особливості зимівлі цьоголітків рослиноїдних риб в умовах Півдня України, Воліченко Ю. М., Шерман І. М. (2018)
Білик Г. В. - Вплив початкової маси мальків на ефективність вирощування цьоголіток стерляді та веслоноса в умовах Півдня України, Грудко Н. О., Шерман І. М. (2018)
Стрижак Т. А. - Генетичний потенціал та ступінь реалізації відтворювальних якостей свиноматок основних родин у породах ландрас і уельська, Церенюк О. М., Гетя А. А., Акімов О. В., Стрижак А. В. (2018)
Шуліка Л. В. - Поліморфізм локусів MSTN та INS у зв’язку з показниками живої маси м'ясо-яєчних курей (2018)
Stavinskiy A. - Losses of active power of single phase transformers and reactors and twisted magnetic circuits, Sadovoy A., Tsyganov A. (2018)
Шарейко Д. Ю. - Діапазон регулювання у комплектних електроприводах, Білюк І. С., Фоменко А. М., Савченко О. В., Курепін В. М. (2018)
Павлюченко О. С. - Збагачення млинчиків високобілковим люпиновим борошном, Бондар Н. П., Соцька Ю. Д., Лисенко Д. В. (2018)
Greetings to Delegates at the 9th International Scientific and Practical Conference on "Cultural Personality in the Light of Upbringing, Education and Spiritual Security" Kyiv, May 23d, 2018 (2018)
Алфімов В. М. - Інфраструктура освітньо-культурного середовища ліцею (2018)
Бєловецька Л. Е. - Американські цінності культурного різноманіття як ключ до досягнення гармонії суспільства (2018)
Бех І. Д. - Духовна міць вчинку особистості (2018)
Бовт А. Ю. - Духовність як одна з ключових стратегій розвитку гармонійної особистості дитини в Канаді (2018)
Гончаренко Ю. В. - Хореографія як дієвий засіб формування внутрішнього світу молодших школярів (2018)
Золотарьова О. В. - Виховання лідерських здібностей як засіб всебічного розвитку обдарованих школярів в Ізраїлі (2018)
Kwiatkowska-Tybulewicz B. - All human questions can only be questions about creation: the extended concept of art by Joseph Beuys as an inspiration for education in the field of art (2018)
Krasnopolskyi V. E. - Formation of sociocultural competence of students in the virtual foreign language education environment (2018)
Лучанінова О. П. - Освітньо-виховний простір закладу вищої освіти як фактор духовної безпеки студентської молоді (2018)
Мірошніченко В. І. - Поняття відповідальності у професійній діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Модестова Т. В. - APTIS як інструмент контролю якості мовної освіти: досвід Великобританії (2018)
Pankowska K. - Drama in personal growth and in training of social roles (2018)
Samoraj M. - Education through art as a possibility of spiritual security and intercultural education (2018)
Sarti B. - Theater and drama as a form of education in the context of education and spiritual security (2018)
Сбітнєва Л. М. - Сутнісна характеристика системи музично-естетичного виховання дітей і молоді в Україні (2018)
Сироижко С. А. - Вектор духовной трансформации: развитие духовной потенциальности лицеистов в учебно-воспитательном процессе (2018)
Скирда А. Є. - Шляхи впровадження австралійського наукового досвіду роботи з обдарованими студентами в українську систему освіти (2018)
Соломаха С. О. - Художні стратегії діяльності мистецько-педагогічної майстерні у процесі підвищення кваліфікації викладачів мистецьких дисциплін (2018)
Тюріна Т. Г. - Духовність як віддзеркалення божественного в людині (2018)
Francis L. J. - Religious affect and self-esteem: an empirical enquiry among 10- to 12-year-old participants, Lewis C. A. (2018)
Хом'як О. А. - Особливості виховання естетичних смаків у майбутніх учителів початкової школи в процесі фахової підготовки (2018)
Чумакова А. А. - Функціональні можливості музичного мистецтва як форми суспільної свідомості: педагогічний аспект (2018)
Schafer D. P. - The Role of Music in the Cultivation of the Human and Cultural Personalities (2018)
Шелупахіна Т. В. - Інтерпретація художніх творів як чинник оптимізації підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва до організації діяльності з естетичного виховання учнів: методологічний аспект (2018)
Вимоги до оформлення статей у 2018 році (2018)
Tsubanova N. A. - The study of the effect of a new gel containing the extract of oak bark and aloe extract on the mucous membrane of the oral cavity under the conditions of the experimental stomatitis, Zhurenko D. S., Sakharova T. S. (2018)
Konovalenko І. S. - The study of acute toxicity of drugs on the basis of the plant raw material for non-hormonal therapy of the climacteric syndrome, Polovko N. P., Lytkin D. V., Zagayko А. L. (2018)
Markina А. Yu. - The study of the peculiarities of the diuretic action of 2-oxoindoline acylated derivative – N-|(2-oxoindoliniliden-3)-2-oxyacetyl|-valine propyl ester, Mishсhenko O. Ya. (2018)
Шебеко С. К. - Гістоморфологічне дослідження нефропротекторних властивостей Глюкваміну при експериментальному гломерулонефриті, Зупанець І. А., Пропіснова В. В., Шаламай А. С. (2018)
Товчига О. В. - Вплив екстракту та настойки яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) на поведінкові реакції мишей на тлі введення кофеїн-бензоату натрію, Штриголь С. Ю., Баля О. А. (2018)
Фіцнер О. А. - Вплив мелатоніну та N-ацетилцистеїну на стан орієнтовно-дослідницької активності щурів за умов експериментального цукрового діабету, Хайтович М. В., Рижко І. М., Голопихо Л. І. (2018)
Залигіна Є. В. - Противиразкова дія екстракту густого водно-спиртового з незрілих плодів горіха волоського на моделі гострої спиртово-преднізолонової виразки шлунка щурів у різних режимах введення, Подплетня О. А., Соколова К. В. (2018)
Місюрьова С. В. - Забезпечення якості біохімічних досліджень за допомогою валідаційних процедур у лабораторії клінічної діагностики Клініко-діагностичного центру Національного фармацевтичного університету на прикладі методик визначення рівнів загального та прямого білірубіну у біологічних рідинах, Доброва В. Є., Свід Н. О., Отрішко І. А., Сахарова Т. С. (2018)
Рецензия на монографию А. Е. Абатурова "Иммунопатогенез бактериальных пневмоний": в 4 т. – Харьков: Планета-Принт, 2017. – Т. 1. – 272 с.; Т. 2. – 240 с.; Т. 3. – 160 с.; Т. 4. – 224 с. (2018)
Василько І. В. - Правове регулювання реалізації права на працю працівниками, які працюють у роботодавців-фізичних осіб (2015)
Запара С. І. - Колективний договір: архаїчний чи сучасний інструмент регулювання соціально-трудових правовідносин в Україні? (2015)
Казанчан А. А. - Соціальне обслуговування громадян в Україні: проблеми теорії та практики (2015)
Кисельова Є. І. - Відповідальність за порушення зобов'язань за договірним регулюванням трудових відносин (2015)
Лисак Я. А. - Соціально-правовий захист військовослужбовців Збройних сил України при виконанні ними службових обов’язків під час міжнародних миротворчих операцій (2015)
Мельник А. В. - Проблемні аспекти діяльності Державної інспекції України з питань праці (2015)
Римар Б. А. - Письмова форма трудового договору (2015)
Середа О. Г. - Окремі питання соціального партнерства у правовому механізмі захисту прав працівників (2015)
Хвесюк В. І. - Пропозиції щодо вдосконалення законодавства України про соціальне забезпечення працівників органів прокуратури (2015)
Чорна К. П. - Принципи правового регулювання трудових відносин, які закріплені в проекті Трудового кодексу України (2015)
Гурова А. М. - Еколого-правовий підхід до окреслення поняття космічного сміття (2015)
Ковейно Ю. В. - Щодо змісту, напрямів і принципів ведення лісового господарства (2015)
Піфко О. О. - Правові аспекти класифікації систем реєстрації прав на землю (2015)
Туєва О. М. - Фінансова підтримка як складова правового забезпечення конкурентоспроможності в аграрному секторі економіки (2015)
Андрущенко І. Г. - Роль держави в запобіганні неправомірній концентрації фінансових установ на ринку фінансових послуг (2015)
Веселова Л. Ю. - Адміністративна відповідальність як засіб гарантування безпеки дорожнього руху (2015)
Волік В. В. - Організаційно-правові засади функціонування міського транспорту (досвід України й зарубіжних країн) (2015)
Галунько В. М. - Видворення нелегальних мігрантів за межі України як засіб протидії нелегальній міграції (2015)
Денисюк Д. С. - Щодо розуміння адміністративно-правової природи відносин у сфері дисциплінарного провадження в органах внутрішніх справ (2015)
Єрко Г. Г. - Контроль у сфері надання державної фінансової підтримки (2015)
Золотарьова Я. С. - Міжнародні стандарти застосування процедури проходження державної служби в судових органах: теоретичний аспект (2015)
Ієрусалімова І. О. - Міжнародні договори як джерела права Давньоруської держави (кінець IX – початок ХІІІ ст.) (2015)
Кашульська К. О. - Стадії контрольно-міграційного провадження: поняття, види і зміст (2015)
Козловський А. С. - Правове регулювання державного нагляду (контролю) у сфері телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом України (2015)
Костовська К. М. - Поняття, правова основа та класифікація адміністративних послуг (2015)
Красноступ Г. М. - Установлення квот на вітчизняний аудіовізуальний продукт: перспективи правового регулювання (2015)
Кутерга М. В. - Класифікація адміністративно-правових засобів забезпечення безпеки дорожнього руху (2015)
Маковська О. В. - Правова основа введення адміністративно-правового режиму антитерористичної операції (2015)
Манжула А. А. - Система науково-дослідних установ в Україні (2015)
Михайлюк Я. Б. - Загальна характеристика суб'єктів правовідносин із надання адміністративних послуг у країнах ЄС та Україні (2015)
Пілат Є. Г. - Аналіз змісту поняття "публічна інформація" у співвідношенні з поняттям "офіційна інформація" (2015)
Польщиков В. В. - Повноваження адвоката – представника потерпілого в адміністративному процесі (2015)
Попадинець І. І. - Правові форми здійснення фінансового контролю в Україні (2015)
Резанов С. А. - Організаційно-правові засади застосування адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ (2015)
Рибас А. В. - Принципи призначення суддів в Україні: адміністративні аспекти (2015)
Рудой К. М. - Боротьба з транснаціональною злочинністю як напрям забезпечення міжнародної безпеки органами внутрішніх справ України (2015)
Русских Т. В. - Акти міжнародних організацій, які вплинули на стан державної митної справи (2015)
Салманова О. Ю. - Антитерористична операція як об'єкт адміністративно-правового регулювання (2015)
Собків Я. М. - Функціональна структура механізму захисту інформаційних прав і свобод людини і громадянина в Україні (2015)
Сокуренко В. В. - Адміністративно-правовий статус Міністерства оборони України (2015)
Соломенко Г. В. - Правовий статус суб'єктів порушення митних правил (2015)
Hetmanska V. M. - Amyloidosis of cardiovascular system, Zakorko I.-M. S., Moskalenko Y. V., Diachenko О. О., Moskalenko R. A. (2018)
Чугай О. О. - Вплив корвітину на показники імунної відповіді за умови розвитку експериментальної пневмонії (2018)
Васлович В. В. - Ультраструктурні зміни спинного мозку щурів з експериментальним алергічним енцефаломієлітом під впливом мезенхімальних стовбурових клітин та інтерлейкіна-10, Пічкур Л. Д., Малишева Т. А., Акінола С. Т., Вербовська С. А., Топорова О. К., Шувалова Н. С. (2018)
Яременко Л. М. - Експресія tau-протеїну в сенсомоторній корі великих півкуль при моделюванні транзиторної ішемії на фоні попередньої сенсибілізації мозковим антигеном та імунокорекція виниклих змін, Шепелєв С. Є., Бідна Л. П., Грабовий О. М. (2018)
Сохань А. В. - Рівень альбуміну в цереброспінальній рідині хворих на гострі бактеріальні та вірусні менінгіти (2018)
Русанов О. В. - Аналіз асоціації с677т поліморфізму гена метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR) з розвитком синдрому діабетичної стопи у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу, Чумаченко Я. Д. (2018)
Белей О. Л. - Аналіз результатів використання похідних плазми крові під час процедури дентальної імплантації у пацієнтів похилого віку, Гончарук-Хомин М. Ю. (2018)
Чемич М. Д. - Епідеміологія лептоспірозу в Україні, еволюція збудників та клінічний перебіг, Ільїна В. В., Ільїна Н. І., Малиш Н. Г., Фотіна Т. І. (2018)
Vitkova Tsv. - Medical evaluation of hazard analysis and critical control point systems effectiveness in the production of high-risk foods, Enikova R., Stoynovska M. (2018)
Вакалюк I. I. - Динаміка показників судинно-тромбоцитарного гемостазу у хворих із постінфарктним кардіосклерозом залежно від наявності стеатозу печінки та модифікації способу життя, Вірстюк Н. Г. (2018)
Мудренко І. Г. - Клінічні предиктори суїцидальної поведінки у хворих з деменціями різних типів (2018)
Орловський В. Ф. - Особливості перебігу негоспітальної пневмонії у хворих з серцево-судинними подіями, Винниченко Л. Б., Деміхова Н. В., Гайворонська О. Г., Безсмертна Р. В. (2018)
Маюра Н. А. - Клінічний випадок: синдром Фітц–Х’ю–Куртіса як причина постхолецистектомічного синдрому, Кононенко М. Г. (2018)
Кадикова О. І. - Диференційований підхід до використання стандартної терапії хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця й ожиріння (2018)
Нетяженко В. З. - Клінічні, ехокардіографічні, лабораторні та прогностичні аспекти хронічної серцевої недостатності з надлишковою масою тіла та ожирінням залежно від сироваткового вмісту адипонектину, Бідзіля П. П., Каджарян В. Г. (2018)
Кибар О. Д. - Особенности распределения внутриклеточного пула йода в организме детей с внебольничной пневмонией на фоне йододефицита, Косовская В. А., Косовская Т. М., Шило О. Р. (2018)
Мельничук М. П. - Діагностичне значення простатспецифічного антигену при простатичній інтраепітеліальній неоплазії (2018)
Чемич М. Д. - Туляремія: сучасний погляд на проблему, Малиш Н. Г., Ільїна Н. І., Ільїна В. В. (2018)
Макагонов І. О. - Досвід комплексного лікування жінок репродуктивного віку з ектопією шийки матки на фоні бактеріального вагінозу, Вергун А. Р., Вергун О. М. (2018)
Марченко І. В. - Аналіз асоціації rs997509 поліморфізму гена ENPP1 з цукровим діабетом 2-го типу у пацієнтів з ожирінням, Гарбузова Є. А., Дубовик Є. І., Чумаченко Я. Д. (2018)
Міщук В. Г. - Типи харчової поведінки та рівень серотоніну у хворих з синдромом подразненої кишки з закрепами на фоні ожиріння, Григорук Г. В. (2018)
Волох Ф. О. - Комплексна оцінка ефективності лікування хворих на хронічні церебральні ішемії гіпертензивного ґенезу біофізичними методами, Архипова К. А., Фісун А. І., Малахов В. О. (2018)
Проскурова Я. О. - Дослідження рівня обізнаності фахівців галузі охорони здоров’я щодо проблем утилізації непридатних лікарських засобів, Кубарєва І. В., Євсєєва Л. В., Цубанова Н. А., Просяник Л. Ф. (2018)
Байва П. П. - Вивчення реологічних властивостей та розробка технології гелю "Фузіпан-дерма" для лікування вугрової хвороби, Баранова І. І., Мартинюк Т. В., Коваленко Св. М. (2018)
Немченко А. С. - Оцінка стану фармацевтичної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання за результатами частотного аналізу призначень лікарських засобів, Назаркіна В. М., Куриленко Ю. Є. (2018)
Толочко В. М. - Дослідження нормативно-правових засад діяльності уповноваженої особи з виконання фармацевтичного забезпечення в закладах охорони здоров’я та визначення напрямів їх удосконалення, Музика Т. Ф., Чешева М. В., Должнікова О. М. (2018)
Карамаврова Т. В. - Визначення підходів до оцінки особистісних якостей аудиторів фармацевтичних систем якості, Лебединець В. О., Пляка Л. В. (2018)
Датхаев У. М. - Анализ тенденций развития фармацевтического рынка Республики Казахстан, Шопабаева А. Р., Ержанова Р. Б. (2018)
Захарко Н. В. - Аналіз зовнішньоекономічної діяльності фармацевтичного сектора України в ринкових умовах, Сагайдак-Нікітюк Р. В. (2018)
Малий В. В. - Маркетинговий підхід до визначення основних показників економічної ефективності гепатотропного лікарського засобу, Медхат Муса Істаніс Марвек (2018)
Заїка С. В. - Дослідження асортименту дерматологічних засобів для місцевого лікування себорейного дерматиту, Безпала Ю. О., Шмелькова К. С., Шматенко О. П. (2018)
Тригубчак О. В. - Дослідження асортименту препаратів ацетилсаліцилової кислоти в комбінації зі статином (2018)
Андріїшина К. І. - Етапи формування категорії авторизації (2017)
Бажура Т. А. - Теоретичні засади дослідження дискурсивних маркерів "you know", "you see", "I say" (2017)
Батринчук З. Р. - Еліпсис як один з інструментів вираження експресивності в сучасному англомовному епістолярному дискурсі (2017)
Білик О. І. - Лінгвостилістичні особливості реалізації стратегій передвиборчого дискурсу (на матеріалі промов Дональда Трампа), Козак І. П. (2017)
Бойко О. О. - Особливості використання експресивних засобів у сучасному британському кінематографі, Козуб Л. С. (2017)
Бухінська Т. В. - Частота вживання та розмір різних типів синтаксичних структур у художніх творах як одна з ознак авторського стилю Г. Канта (2017)
Віннічук І. Я. - Особливості запровадження ґендерно-нейтральних стандартів мовлення в сучасних англомовних ЗМІ, Козуб Л. С. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського