Тащук В. К. - Кардіопротективні ефекти метаболічної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця: аналіз цифрової обробки електрокардіограми за допомогою програмного комплексу "Смарт-ЕКГ", Іванчук П. Р., Амеліна Т. М., Тащук М. В. (2018)
Тащук В. К. - Особливості застосування метаболічної терапії у хворих на гостру та хронічну ішемічну хворобу серця: аналіз цифрової обробки електрокардіограми за допомогою програмного комплексу "Смарт-ЕКГ", Іванчук П. Р., Полянська О. С., Тащук К. Г., Савчук. О. В. (2018)
Ткачук О. В. - Порівняльний аналіз ультраструктурної реакції древньої та нової кори на гостре порушення кровообігу в басейні сонних артерій на тлі діабетичної енцефалопатії в щурів, Ткачук С. С., Мислицький В. Ф., Повар М. А., Ясінська О. В., Лєньков О. М. (2018)
Ткачук С. С. - Характеристики нервової провідності при хронічному небактеріальному простатиті та доброякісній гіперплазії передміхурової залози, Швець В. І., Федорук О. С., Степанченко М. С., Романенко В. І. (2018)
Токар О. М. - Структурно-функціональний стан тканин пародонта в осіб, що мають тривалий контакт зі шкідливими чинниками виробничого середовища первинної деревообробної промисловості (2018)
Хухліна О. С. - Особливості функціонального стану печінки у хворих на неалкогольний стеатогепатит залежно від наявності коморбідних гіпертонічної хвороби другої стадії та ожиріння першого ступеня, Антонів А. А., Мандрик О. Є., Каньовська Л. В., Ляхович О. Д. (2018)
Шевага В. М. - Оцінка показників електроенцефалограм при струсі та забої головного мозку легкого ступеня тяжкості у віддаленому періоді у вояків АТО, Семчишин М. Г., Задорожна Б. В., Задорожний А. М. (2018)
Бендас В. В. - Біологічна зброя третього покоління. Медикобіологічні аспекти застосування молекулярних патогенів, Стефак Я. П., Мойсюк В. Д. (2018)
Biduchak А. S. - Analysis of the main types of conflicts and their causes, Beletska A. A. (2018)
Гордієнко В. В. - Методичні аспекти інтегративного викладання дисципліни "Aнатомія та фізіологія людини" студентам фармацевтичного факультету, Ясінська О. В., Руснак В. Ф. (2018)
Кметь О. Г. - Сучасні підходи щодо якісної підготовки студентів-стоматологів до складання фармакології на ліцензійному інтегрованому іспиті "Крок 1", Філіпець Н. Д., Кишкан І. Г., Кметь Т. І., Шинкарюк В. Г. (2018)
Бойчук Т. М. - Яскрава особистість. Колеснику Юрію Михайловичу - 60, Мислицький В. Ф. (2018)
Мыслицкий В. Ф. - Памяти Акмаева Ильдара Ганиевича (1930 - 2018) (2018)
Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина LIХ.За редакцією С.Є. Дейнеки, К.І. Яковець, В.Д. Сорохана, Л.Л. Дейнеки (2018)
Єдині вимоги до оформлення статей (2018)
Bezruchko O. - The primary stage of screenwriting and directing tandem work of Y. Solntseva and М. Viniarskyi on the film "The Visun Republic” (2017)
Бережник С. І. - Творчі здобутки провідних музичних гуртів України (2017)
Білецька О. О. - Лінгвокультурологічна зумовленість перекладу в контексті міжкультурної комунікації (2017)
Боженко Р. В. - Природнє та штучне освітлення як художньо-образний засіб в інтер’єрах дитячих лікарень (2017)
Гриценко О. Г. - Дискурс симфонізму у творчості Валерія Антонюка (2017)
Конюкова І. Я. - Соціально-культурні трансформації етикету в умовах інформаційного суспільства (2017)
Малюк Є. О. - Трансформація ролі глядача в онлайнових трансляціях відеоігор (2017)
Пилипець І. В. - Юрій Юрійович Костюк (Костьо) (1912 – 1998): основні віхи життя і творчості (2017)
Поплавська А. В. - Історичні засади формування гостинності в Україні (2017)
Поплавський М. М. - Управлінський потенціал мережевих іміджевих технологій (2017)
Устименко Л. М. - Мистецькі рекреаційні інновації в туризмі (2017)
Цімох Н. І. - Тенденції розвитку жанрів сучасних телевізійних програм (2017)
Чорна К. В. - Використання елементів гри в телевізійних програмах (2017)
Барзилович В. Д. - Інтегровані схеми медичної допомоги для прогностичної медицини протягом життєвого циклу (програмний документ "ARIA – 2016”), Чоп’як В. В., Гогунська І. В., Яшина Л. О., Кайдашев І. П., Уманець Т. Р., Заболотна Д. Д., Зайков С. В., Агаче І. О., Бахерт К., Бедбрук А., Каноніка Г. В., Касалє T. Б., Круз A. А., Фоккенс В. Дж., Хеллінгс П. В., Самолінський Б. К., Буске Ж. (2017)
Вarzylovich V. D. - Integrated care pathways for predictive medicine across the life cycle (ARIA – 2016 executive summary), Chopiak V. V., Gogunskaya I. V., Iashyna L. O., Kaidashev I. P., Umanets T. R., Zabolotna D. D., Zaikov S. V., Agache I. O., Bachert C., Bedbrook A., Canonica G. W., Casale T. B., Cruz A. A., Fokkens W. J., Hellings P. W., Samolinski B. K., Bousquet J. (2017)
Багмут І. Ю. - Прогностичне значення біомаркерів дисбалансу між енергетичним і пластичним потенціалами, для вивчення механізму розвитку печінкової енцефалопатії при хронічному вірусному гепатиті С, Граматюк С. М. (2017)
Bagmut I. Yu. - The prognostic significance of biomarkers for the imbalance between energy and plastic potentials for learning the mechanism of development of hepatic encephalopathy in chronic viral hepatitis C, Gramatiuk S. M. (2017)
Герасименко Н. Д. - Антитромботическая терапия в профилактике сердечно-сосудистых событий (смерть, острый инфаркт миокарда, инсульт) у больных хронической сердечной недостаточностью, Расин М. С. (2017)
Gerasimenko N. D. - Antithrombotic therapy in prevention of cardiovascular events (death, acute myocardial infarction, stroke) in patients with chronic heart failure, Rasin M. S. (2017)
Недоборенко В. М. - Додавання до лікування кверцетину знижує рівень інтерлейкіну 6 у хворих жінок на залізодефіцитну анемію з ожирінням, Кайдашев І. П., Лавренко А. В., Весніна Л. Е., Мамонтова Т. В. (2017)
Nedoborenko V. M. - Inclusion of quercetin in treatment reduces the level of interleukin 6 in women with iron deficiency anemia and obesity, Kaidashev I. P., Lavrenko A. V., Vesnina L. E., Mamontova T. V. (2017)
Timen H. Ye. - Peculiarities of help management to patients with acute otitis media complicated by mastoiditis, Bezeha M. I. (2017)
Лавренко А. В. - Клінічний випадок позалікарняної пневмонії ускладненої розвитком сепсису, викликаного Klebsiella Pneumoniae (2017)
Lavrenko A. V. - Community-acquired pneumonia complicated by sepsis caused by Klebsiella Pneumoniae: a case report (2017)
Авраменко Я. М. - Методичні підходи до збору та аналізу конденсату вологи видихуваного повітря, Борзих О. А. (2017)
Avramenko Ya. M. - Methodical approaches to collecting and analyzing the exhaled breath condensate, Borzykh O. A. (2017)
Yelins’ka A. M. - Lipid peroxidation and antioxidant protection in periodontal tissues under the action of local pathogenic factor on gums in rats exposed to modeled systemic inflammatory response, Kostenko V. O. (2017)
Kolisnyk I. L. - The damage of membranes structure of hepatocytes in rats during fluoride intoxication, Bagmut I. Yu., Titkova A. V., Rezunenko Yu. K., Filipchenko S. N. (2017)
Попова Т. М. - L-аргінін: гліцин-амідіно-трансфераза, як альтернативний біомаркер ураження нирок при інтоксикації у тварин в експерименті (2017)
Popova T. M. - L-arginine: glycine-amidinotransferase as an alternative biomarker of animal renal damage in experimental intoxication (2017)
Буркат В. П. - Програми селекції порід, Мельник Ю. Ф., Єфіменко М. Я., Полупан Ю. П., Кругляк А. П. (2003)
Бащенко М. І. - Тривалість господарського використання корів української червоно-рябої молочної породи, Хмельничий Л. М. (2003)
Белінський В. Ю. - Організація нових форм підприємств у м’ясному скотарстві, Копитець Н. Г. (2003)
Бойко О. В. - Гормональна стимуляція спермопродуктивності бугаїв м’ясних порід, Романов Л. М. (2003)
Бондаренко Г. П. - Прогнозування молочної продуктивності з урахуванням особливостей лактаційної діяльності первісток чорно-рябої породи різних сезонів отелень (2003)
Бородай І. С. - Еволюція популяції червоної степової худоби у другій половині ХХ ст. (2003)
Вдовиченко М. Х. - Ринок яловичини України: стан і перспективи, Тимошенко О. О. (2003)
Гончаренко І. В. - Стандарти якості на велику рогату худобу (2003)
Гузєв І. В. - Сучасний стан, проблеми та перспективи раціонального використання генетичних ресурсів спеціалізованих м’ясних порід великої рогатої худоби в Україні (2003)
Гузєв І. В. - Генетичні ресурси бугаїв спеціалізованих м’ясних порід і типів за регіонами України у 2002 р., Йовенко В. В. (2003)
Гузєв І. В. - Деякі забійні показники та концентрація нуклеїнових кислот у найдовшому м’язі спини і внутрішніх органах бугайців різних генотипів, Марченко Н. І., Ткачук В. П. (2003)
Доротюк Е. М. - Господарсько-біологічні ознаки тварин створюваного знам’янського м’ясного типу, Подрезко Г. М., Вдовиченко Ю. В. (2003)
Драган О. І. - Шляхи об’єднання виробництва яловичини з її переробкою (2003)
Жукорський О. М. - Вплив згодовування селеніту натрію у складі повнораціонних кормосумішей на біосинтетичні процеси в рубці ангуських бугайців, Грицай Б. В., Демчук Н. М. (2003)
Жукорський О. М. - Відгодівля ангуських бугайців на бразі й жомі з використанням повнораціонних кормосумішей із балансуючими добавками, Грицай Б. В. (2003)
Ізвєков М. Є. - Деякі технологічні аспекти в удосконаленні української мясної породи великої рогатої худоби, Кононенко О. О., Василець В. Г., Сурмило В. М. (2003)
Каци Г. Д. - Прижиттєва оцінка якості шкіряної сировини у великої рогатої худоби, Медведєв А. Ю., Вдовиченко Ю. В. (2003)
Коваль Т. П. - Поєднуваність порід при створенні української червоної молочної породи худоби (2003)
Котенджі Г. П. - Оцінка бугайців бурої породи різних генотипів за м’ясними якостями, Кисельов О. Б., Бондарчук В. М. (2003)
Мазур В. С. - Ефективність використання свиней нового внутрішньопородного типу у програмах гібридизації, Явтушенко Л. А. (2003)
Медведєва О. А. - Ефективність виробництва телятини за використання різного набору молочних кормів, Мирось В. В. (2003)
Нечипоренко В. В. - М’ясна продуктивність кіз зааненської породи різних генотипів (2003)
Олійник С. О. - Шляхи зниження витрат при вирощуванні м’ясної худоби (2003)
Петренко І. П. - До теорії зростання гомозиготності у тварин при "кровозмішуванні", Кругляк А. П. (2003)
Петренко І. П. - Природна багатоплідність симентальської худоби, Шкурин Г. Т. (2003)
Петричко А. О. - Удосконалена система годівлі телят з використанням ферментного препарату амілосубтиліну (2003)
Попова Е. М. - Фітоестрогени, проблеми їхнього вивчення, Мельник О. С. (2003)
Cірацький Й. З. - М’ясна продуктивність бугайців західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи, Федорович Є. І., Федорович В. С. (2003)
Славов В. П. - Еколого-економічна оцінка вирощування кормових культур у зоні радіоактивного забруднення, Приходько Д. С., Кривий М. М., Павловська Л. Д. (2003)
Cтатнік І. Я. - Ефективність використання методу "прилиття крові" для поліпшення продуктивних якостей ліній яєчних курей (2003)
Ткачук В. М. - Проблема дистоції при створенні української м’ясної породи (2003)
Труш В. М. - М’ясна продуктивність бичків червоної степової, герефордської порід і їхніх помісей в умовах східного регіону України (2003)
Хмельничий Л. М. - Морфологічні особливості вимені корів української червоно-рябої молочної породи (2003)
Шаран П. І. - Інтегральна оцінка економічної ефективності розведення м’ясної худоби (2003)
Шкурин Г. Т. - Оперативний метод радіологічного контролю за використанням пасовищ при виробництві яловичини у забруднених радіонуклідами регіонах зони Полісся, Славов В. П., Гринь О. І., Кебко В. Г., Шуст П. Д. (2003)
Янко Т. С. - Система вирощування і відгодівлі бугайців м’ясного напряму продуктивності, Крочук В. А., Битов В. П. (2003)
Ящук Т. С. - Взаємозв’язок показників екстер’єрно-конституційних ознак і продуктивності у корів української чорно-рябої молочної породи (2003)
Правила для авторів (2003)
Гріненко А. Ю. - Соціально-економічні та соціально-психологічні фактори економічної безпеки (2018)
Задорожна О. Г. - "М’яка" сила як пріоритетний чинник технократичних антикризових трансформацій (2018)
Фицик Л. А. - Внесок М. Х. Бунге в розроблення основних засад міграційної політики російської імперії у 80-90-х роках XIX ст. (2018)
Колобердянко І. І. - Особливості формування конкурентних та цінових стратегій у сфері міжнародного бізнесу в умовах глобалізації економіки, Голянчук А. Р. (2018)
Жиленко К. М. - Передумови та перспективи інтеграції ТНК в процес системної трансформації економіки (2018)
Остапенко Т. Г. - Характеристики глобальної економіки нанотехнологій (2018)
Стахорська С. І. - Теоретичний підхід до визначення сутності фінансового регулювання ЗЕД (2018)
Якубовський С. О. - Диверсифікація ринку природного газу ЄС та України в контексті підвищення ефективності зовнішньоекономічних позицій країн (2018)
Васюник Т. І. - Банківський інвестиційний кредит в системі відтворення основного капіталу підприємств (2018)
Зайцев О. В. - Формування та перспективи взаємодії орендних та приватизаційних відносин в процесі управління державним майном, Михайленко Д. Г. (2018)
Калачевська Л. І. - Управління інноваційним розвитком сільських територій в умовах децентралізації (2018)
Колупаєва І. В. - Державне регулювання накопичення, використання та капіталізації синтезованого капіталу (2018)
Кондукоцова Н. В. - Інвестиційна політика як чинник розвитку реального сектору економіки (2018)
Мельничук А. Б. - Фактори впливу на інтеграційні процеси в аграрній галузі України (2018)
Пішенін І. К. - Методичні основи інтернаціоналізації в системі підготовки спеціалістів транспортної сфери (2018)
Проскуріна М. О. - Теоретичні основи державного регулювання економічної діяльності у сфері культури (2018)
Бергер А. Д. - Стратегічне планування діяльності підприємства м’ясопереробної галузі в умовах євроінтеграції (2018)
Бондаренко С. М. - Інтелектуальний капітал як чинник забезпечення конкурентних переваг підприємства, Бігун М. С., Терещенко А. С. (2018)
Витвицька У. Я. - Інтегральна оцінка ефективності управління оборотними активами на прикладі вітчизняних енергопостачальних підприємств, Андрійчук І. В., Петрунів Д. В. (2018)
Гончар М. Ф. - Модель полікритеріального вибору інструментів стрес-менеджменту (2018)
Гут Л. В. - Пошук напрямів зниження витрат на підприємствах зв’язку (на прикладі Чернівецької філії ПАТ "Укртелеком") (2018)
Димченко О. В. - Застосування інтелектуального капіталу в процесі оцінювання конкурентоспроможності підприємств, Тараруєв Ю. О. (2018)
Єрмак С. О. - Систематика інноваційних механізмів економічного управління підприємством (2018)
Касич А. О. - Дослідження модернізаційних процесів на машинобудівних підприємствах України (2018)
Книш А. Ю. - Планування експортної діяльності пивоварного підприємства на основі портфельного аналізу, Дунська А. Р. (2018)
Колісніченко П. Т. - Науково-методичний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки підприємств малого та середнього бізнесу (2018)
Круглова О. А. - Якість прибутку як індикатор ефективності управління підприємством, Козуб В. О., Козуб С. О. (2018)
Лазоренко Л. В. - Оцінка рівня соціально-економічного розвитку підприємств зв’язку (2018)
Лєзіна А. В. - Діагностика застосування інструментів управління цінністю проектів у сфері електропостачання (2018)
Маказан Є. В. - Деякі аспекти світових корпоративних культур (2018)
Мардус Н. Ю. - Формування поняття "прибуток" і визначення основних аспектів управління ним, Мардус О. О. (2018)
Mastiuk D. O. - Mechanism of capital structure management strategies realization at Ukrainian power-producing public joint-stock companies (2018)
Меліхова Т. О. - Теоретичні підходи до визначення сутності та поняття механізму забезпечення економічної безпеки підприємства (2018)
Могилова А. Ю. - Тенденції розвитку торгівлі в Україні: детермінанти макро- та мікрорівнів, Кухарчук О. І. (2018)
Нусінов В. Я. - Практичні аспекти діяльності учасників тіньового борду акціонерного товариства та їх взаємодія з наглядовою радою, Голівер В. П. (2018)
Петрик І. В. - Потреба у інвестування в аутсорсинг основних бізнес-процесів (2018)
Псюк Р. М. - Діагностика результативності роботи керівника у сфері зовнішньоекономічної діяльності (2018)
Старинець О. Г. - Особливості формування та розподілу прибутку підприємств зв’язку (2018)
Фарат О. В. - Побудова системи організаційних заходів щодо забезпечення розвитку інноваційних кластерів (2018)
Вихідні дані (2018)
Бєляєва Т. В. - Фразеологізми в романі Марини Гримич "Фріда": особливості функціювання, Щербакова Н. В. (2018)
Божко Ю. О. - Семантико-синтаксичні властивості фразеологізмів прийменниково-відмінкової моделі (2018)
Бугаєвська Ю. В. - Словотворчі можливості іншомовних економічних термінів (2018)
Князь Т. М. - Фразеологізми на позначення різного соціального стану у творах Тараса Шевченка (2018)
Міняйло Р. В. - Роль рибальської лексики в художньому тексті (2018)
Скачкова В. В. - Німецькі лексичні запозичення у сферах економіки та торгівлі в сучасній українській мові (2018)
Соприкіна В. Д. - Історія і сучасний стан дослідження української антропонімії (стислий огляд) (2018)
Тєлєжкіна О. О. - Гомеотелевт в українському поетичному мовленні ІІ половини ХХ – початку ХХІ століття (2018)
Андрейко Я. В. - Засоби виокремлення об’єкта в художньому тексті (2018)
Близнюк Л. М. - Роль семантичного суб’єкта в синтаксичній організації поетичних творів (2018)
Дидик-Меуш Г. - Комбінаторика в українській мові XVI–XVIII ст.: ад’єктивно-субстантивні словосполучення і шкала композиційної семантики (2018)
Загнітко А. П. - Граматика місцевого відмінка: функційно-прескриптивний аспект, Загнітко Н. Г. (2018)
Канкаш Г. Д. - Синтаксична організація тексту дипломатичної промови (на матеріалі виступів глав делегацій УРСР у загальних дискусіях на сесіях Генеральної Асамблеї ООН в 1962–1967 рр.) (2018)
Карп М. А. - Контамінована когезія у синтаксемі англійської мультимодальної літературної казки (2018)
Ковтун А. А. - Розвиток лексичних релігійних дериватів в українській мові (2018)
Крячко О. С. - Семантико-синтаксичні особливості організації порівнянь з орудним відмінком у творах В. Стуса (2018)
Лабетова В. М. - Потенціал прономіналізованих мовних одиниць у вираженні категорії означеності/неозначеності (2018)
Марцин С. О. - Функціонування безсполучникових складних речень у щоденникових записах О. Гончара (2018)
Пономаренко В. Д. - Структурно-семантична характеристика словотвірного гнізда з вершиною "Зима", Дудка О. О. (2018)
Старченко Я. С. - Особливості інноваційних дериватів-локативів у жаргонах української мови (2018)
Галаур С. П. - Регулятивність та її місце в системі категорій художнього тексту (2018)
Заоборна М. С. - Комунікативно-прагматичні параметри мотивності як аспекту змістової організації тексту (2018)
Звонко Г. О. - Теоретичні засади дослідження концепту перетворення в українській мові (2018)
Калашник О. В. - Місце займенників в організації поетичного тексту (2018)
Мартакова А. В. - Мовна гра: фонетична організація постмодерного поетичного тексту (2018)
Моштаг Є. С. - Явище інтермедіальності в сучасних українських тревелогах (2018)
Невська Ю. В. - Дискурсиви на позначення авторства в епістолах М. Куліша (2018)
Піддубна Н. В. - Вербалізація релігійних концептів в українських пареміях (на матеріалі "Галицько-руських народних приповідок" (2018)
Плотнікова Н. В. - Театралізована вистава "Маланка" як концепт української культури (2018)
Процик І. Р. - "Мій дирдир". Футбольна лексика в малій прозі Андрія Бондаря (2018)
Самсоненко Н. І. - Числовий ритм та мотив роздільності в російськомовному поетичному тексті (на прикладі поетичних творів Генадія Айгі, Юрія Ряшенцева та Юлії Олефір) (2018)
Янісів М. П. - Психологічні засади формування іншомовної дискусійної компетенції на основі художніх текстів, Іщук М. М., Ділай М. П. (2018)
Бєлінська В. Є. - Мовний образ води у творчості П. Перебийноса (2018)
Вегеш А. І. - Стилістична роль літературно-художніх антропонімів роману "Червоний" Андрія Кокотюхи (2018)
Горобець І. В. - Найтиповіші різновиди та прагмастилістичні функції анафоричного повтору в мові сучасної української преси (2018)
Зосімова О. В. - Способи відтворення реалій в англомовних перекладах поем Тараса Шевченка "Катерина" та "Наймичка", Піскун О. Д. (2018)
Калашник Ю. І. - Художнє дефініціювання світу в збірці Ю. Іздрика "Таке": стилістико-синтаксичний аспект, Фесенко А. В. (2018)
Уварова Т. Ю. - Особливості вербальної репрезентації образу "серця" в романі В. Шкляра "Праліс" (2018)
Штонь О. П. - Мовні засоби вираження суб’єктивно-іронічної модальності в прозі Василя Слапчука (2018)
Браїлко Ю. І. - Топонім Сибір в українській поезії крізь призму діахронії (2018)
Карікова Н. М. - Доробок Ольги Муромцевої в галузі культури української мови (2018)
Ніка О. І. - Зміна модусу в українських казаннях кінця ХVІІ ст. (2018)
Пуряєва Н. В. - Літургійна лексика в староукраїнській лексикографії: специфіка перекладацької рецепції (2018)
Сокіл Б. М. - Відстоювання прав руської (української) мови як урядової на всенародних вічах і зібраннях на території Східної Галичини під час Австро-Угорської монархії (2018)
Сухенко В. Г. - Погляди на мовні інновації в наукових працях О. Г. Муромцевої (2018)
Черемська О. С. - Лексикографія Харківської філологічної школи періоду українського романтизму (2018)
Черемська О. С. - Непроминущість втіленого в слові, Жовтобрюх В. Ф. (2018)
Клименко Л. В. - Досвід французької мовної політики: історичні аспекти і сучасні тенденції (2018)
Цуркан Ю. О. - Неосемантизація як віддзеркалення соціодинаміки в сучасних українськомовних засобах масової інформації (2018)
Валюх З. О. - Рецензія на монографію Н. В. Кутуза. Комунікативна сугестія в рекламному дискурсі: психолінгвістичний аспект: монографія; (наук. ред. проф. Т. Ю. Ковалевська) / Наталя Валеріївна Кутуза. – Київ: Видавничій дім Дмитра Бураго, 2018. – 648 с. (2018)
Завальнюк І. Я. - Монографію С. В. Харченко "Синтаксичні норми української літературної мови ХХ – початку ХХІ ст." (Київ: Міленіум, 2017 — 417 с.) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Інформаційний лист (2018)
Вихідні дані (2018)
Гринчак С. В. - Незаконна трансплантація: визначення понять (2017)
Демидова Л. М. - Значення традицій та новацій для сучасного розвитку кримінального права (2017)
Партенадзе О. А. - Реформирование и развитие уголовно-исполнительной системы Грузии (2017)
Бандурка О. М. - І знову про напрями реформування пенітенціарної системи, Литвинов О. М. (2017)
Бородулькина Е. С. - Учет личности и поведения осужденного в случае освобождения от наказания по заболеванию: теоретические и прикладные аспекты (2017)
Дудоров О. О. - До питання про коректне кримінально-правове визначення захоплення суб’єктів господарювання (рейдерства), Титаренко С. С. (2017)
Ланцедова Ю. О. - Природа кримінального та кримінально-виконавчого права і кримінології за новою доктриною класифікації юридичних наук (2017)
Єрмак О. В. - Конфіскація в міжнародних правових документах (2017)
Ребкало М. М. - Деякі шляхи удосконалення фахової підготовки персоналу пробації: управлінський аспект (2017)
Свірін М. О. - Класифікація суб’єктів запобіжної діяльності в Україні (2017)
Батиргареєва В. С. - Проблемні питання запровадження замісної терапії у місцях позбавлення волі (2017)
Кондратов Д. Ю. - Відповідність національного законодавства вимогам міжнародних стандартів щодо забезпечення права на таємницю листування та телефонних розмов відносно засуджених до позбавлення волі, Боднар І. В. (2017)
Ткач T. В. - Нейропсихология и нейроправо: перспективы междисциплинарных исследований (2017)
Хряпінський П. В. - Заохочувальні приписи у розділі І особливої частини Кримінального кодексу України (2017)
Джужа О. М. - Про деякі інституційні принципи кримінально-виконавчої діяльності персоналу органів та установ виконання покарань України, Ліховіцький Я. О. (2017)
Колб О. Г. - Про деякі змістовні елементи поняття "кримінально-виконавча діяльність персоналу органів та установ виконання покарань", Ремега В. В. (2017)
Копотун І. М. - Персонал органів та установ виконання покарань як суб’єкт кримінально-виконавчої діяльності в Україні, Руденко В. І. (2017)
Шумейко З. Є. - Ідеї правового виховання українського народу в педагогічній спадщині Матвія Номиса: джерела і принципи (2017)
Яковець І. С. - Про зміст деяких принципів кримінально-виконавчої діяльності персоналу органів та установ виконання покарань України, Василюк І. М. (2017)
Козаченко О. В. - Зміст функцій покарання: традиції нормативного регулювання (2017)
Марчук В. В. - О типичных моделях норм с бланкетным содержанием признаков преступного деяния (2017)
Навроцький В. О. - Підручники з кримінального права – які є та які потрібні (2017)
Катеринчук К. В. - Проблеми дефініції злочинів проти здоров’я у вітчизняному законодавстві (2017)
Горностай А. В. - Соціальна обумовленість криміналізації замаху на злочин (2017)
Кострова М. Б. - Некоторые направления совершенствования языковой формы российского уголовного закона с учетом украинского опыта (2017)
Філей Ю. В. - Причини, умови та запобігання загальнокримінальній корисливій злочинності (2017)
Чутабеков Г. З. - О некоторых проблемах в уголовном, уголовно-исполнительном законодательстве Республики Казахстан, касающихся деятельности учреждений минимальной безопасности, пути их решения (2017)
Ivankov I. V. - The current state of probation service in Ukraine and perspectives for its development (2017)
Остапчук Л. Г. - Проблемні аспекти виконання покарання у виді штрафу в Україні (2017)
Дем’яненко Ю. О. - Перспективи впровадження постпенітенціарного супроводу в систему вітчизняного законодавства, Олефір Л. І., Михайлова Т. С. (2017)
Єрмак О. В. - Конфіскація майна в Україні і деяких державах-членах Європейського Союзу: компаративістський аспект (2017)
Карелін В. В. - Гарантії дотримання правових принципів застосування заходів заохочення та стягнення під час виконання покарання у виді позбавлення волі, Пузиревський М. В. (2017)
Лясковска Катажина - Актуальные проблемы назначения и исполнения наказаний в виде лишения свободы в Польше (2017)
Горбачевський В. Я. - Про деякі змістовні елементи кримінально-виконавчої діяльності персоналу органів та установ виконання покарань, Новосад Ю. О. (2017)
Zlyvko S. V. - Organizational and legal providing of Penitentiary and Probation interregional Departments activity (2017)
Никифорчук Д. Й. - Про деякі змістовні аспекти принципів кримінально-виконавчої діяльності персоналу органів та установ виконання покарань України, Колб І. О. (2017)
Савченко А. В. - Про деякі проблеми, пов’язані з визначенням підстав зайняття кримінально-виконавчою діяльністю персоналом органів та установ виконання покарань України, Колб С. О. (2017)
Кузьменко Д. О. - Правова рефлексія як складова саморегуляції у професійній підготовці юристів (2017)
Пузирьов М. С. - Традиції та новації кримінального права як фундамент розвитку пенітенціарної науки (2017)
Bezruchko O. - Creative activity of ukrainian film and television director V. Horpenko (2017)
Бережник С. І. - Поняття персонального бренду. особливості використання персонального бренду вітчизняними артистами (2017)
Данник К. О. - Культурна діяльність вірменської діаспори в сучасній Україні (2017)
Конюкова І. Я. - Професійна етика бібліотекаря: забезпечення вільного доступу до інформації чи соціальна відповідальність? (2017)
Кузьменко Т. Г. - Мистецько-художня творчість українських січових стрільців у контексті розвитку національної культури першої чверті XX століття (2017)
Малюк Є. О. - Відеоігри в Україні: ґенеза та історична еволюція у 80–90-х роках ХХ століття (2017)
Плюта О. П. - Кухня як репрезентант гастрономічної культури в сучасному суспільстві (2017)
Ткач А. А. - Жіноча складова в українській родинній обрядовості (2017)
Трач Ю. В. - Зміст понять "візуальна грамотність" і "візуальна культура" (2017)
Хлистун О. С. - Театр Леся Курбаса: нові засоби виразності акторської гри (2017)
Доній Н. Є. - Ідеї вдосконалення соціального та правового простору в концепції Ієремії Бентама, Николишин В. В. (2018)
Орловська Н. А. - До питання про правообмеження як кримінально-правову категорію (2018)
Сіренко К. Ю. - Напрямки реформування системи виконання покарань та приведення її до європейських стандартів (2018)
Palchenkova V. M. - The functioning of the social patronate: theoretic and legal aspect (2018)
Іваньков О. І. - Кримінально-виконавчі засоби забезпечення елементів прогресивної системи виконання покарань, Прохоренко О. Є. (2018)
Самофалов Л. П. - До питання про поняття дисципліни і дисциплінарної відповідальності рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби, Борисенко І. В., Шевченко Д. М. (2018)
Сикал М. М. - Щодо мети контролю за діяльністю органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби Україні (2018)
Denysov S. F. - Court tutors’ body as an element of juvenile justice, Pavlov V. H. (2018)
Kravchuk H. V. - Criminal responsibility and problems of detention of sheep in motor insurance (2018)
Боднар І. В. - Соціально-економічна доцільність застосування покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, Махлай О. А. (2018)
Дем’яненко Ю. О. - Перспективи вдосконалення надання медичних послуг в установах виконання покарань, Олефір Л. І., Михайлова Т. С. (2018)
Олійник О. І. - Обрахунок оптимального навантаження на персонал уповноважених органів з питань пробації: зарубіжний досвід та національний підхід, Іваньков І. В., Пузирьов М. С. (2018)
Шиян Д. С. - Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю в класифікації покарань (2018)
Грищенко О. П. - Фікція в кримінально-правовому інституті рецидиву злочинів (2018)
Кирієнко Д. М. - Кримінально-правові засоби забезпечення елементів прогресивної системи виконання покарань, Царюк С. В. (2018)
Борець Ю. В. - До проблеми психічного здоров’я студентів вищого навчального закладу, Шлімакова І. І. (2018)
Зливко С. В. - Основні завдання і функції Державної кримінально-виконавчої служби України (2018)
Настояща У. В. - Психологічні аспекти правової свідомості як детермінанти особистості співробітника Державної кримінально-виконавчої служби України (2018)
Разумейко Н. С. - Концепція кадрового забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України, Ткаченко О. Г. (2018)
Шендерук О. Б. - Теоретичний аналіз професіоналізму як психолого-акмеологічного та педагогічного поняття (2018)
Rebkalo M. M. - Forms of professional skills improvement of the personnel of the State Criminal and Executive Service of Ukraine: advantages and disadvantages (2018)
Бабенко А. М. - Рецензія на навчальний посібник "Кримінологія. Загальна частина. Альбом схем" (2018)
Денисов С. Ф. - Рецензія на посібник Тютюгіна В. І. "Кримінальне право України. Особлива частина, Звенигородський О. М. (2018)
Вихідні дані (2018)
Короткі відомості про авторів (2018)
Машков О. А. - Загроза національній безпеці: екологічний тероризм, як сучасний виклик суспільству, Мамчур Ю. В. (2018)
Орел М. Г. - Політична безпека як складова національної безпеки: теоретичний аспект (2018)
Саричев Ю. О. - Організаційно-управлінське забезпечення як вид інформаційного забезпечення в системі державного управління (2018)
Лобко М. М. - Територіальна оборона як резерв посилення спроможності сил оборони, Саганюк Ф. В., Устименко О. В. (2018)
Неліпа Д. В. - Особливості підготовки магістрів спеціальності "Державна служба” у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2018)
Житник О. М. - Еволюція європейської оборони: тенденції об’єднання європейських армій (2018)
Доній Н. Є. - Самосуд як форма пошуку справедливості: філософсько-правовий аналіз, Томков Н. О. (2017)
Ежова Е. В. - Влияние правовых позиций Конституционного Суда на практику применения норм уголовного закона (2017)
Любич О. А. - Особливості системи кримінального покарання в кримінальному законодавстві Російської імперії ХІХ ст. (2017)
Каменський Д. В. - Обман як системна ознака економічних злочинів за законодавством України та США (2017)
Леоненко Т. Є. - Малозначність діяння в історії кримінального права та законодавства про кримінальну відповідальність України (2017)
Єфремова О. П. - Еволюція правового регулювання конкурсного відбору в системі державної служби України (кінець XV – початок XX століття) (2017)
Андрияшко М. В. - Организация геронтологической помощи в Республике Беларусь как средство обеспечения национальных демографических интересов (2017)
Апаров А. М. - Взаємозв’язки господарського та кримінального права: огляд питання у призмі розвитку національної правової системи та юридичної науки (2017)
Кобзар О. Ф. - Основні засади здійснення державного контролю за діяльністю правоохоронних органів України (2017)
Кравчук Г. В. - Проблеми та перспективи управління видатками кримінально-виконавчої системи (2017)
Шамрук Н. Б. - Діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо запобігання насильству в сім’ї (2017)
Собакарь А. О. - Місце адміністративного нагляду в механізмі забезпечення правопорядку (2017)
Глушков В. О. - Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини проти власності, Дорохіна Ю. А. (2017)
Голіна В. В. - "Тіньова" злочинність (2017)
Корнякова Т. В. - Кримінологічна характеристика злочинності в екстремальних ситуаціях (2017)
Тихий В. П. - Відповідальність за злочини проти громадської безпеки (2017)
Соломяна А. В. - Національний превентивний механізм як форма участі громадян у запобіганні злочинності (2017)
Житний О. О. - Давність у кримінальному праві: актуальні теоретичні й практичні проблеми (2017)
Дунаєва Т. Є. - Окремі стандарти якості кримінального процесуального законодавства України та держав-членів Європейського Союзу (2017)
Кириченко А. А. - Уголовно-исполнительное право или исправительно-трудовое судопроизводство: новая доктрина исполнительного судопроизводства (2017)
Басиста І. В. - Вплив криміналізаційної надмірності на розслідування окремих видів кримінальних правопорушень (2017)
Денисов С. Ф. - Рецензія на посібник Тютюгіна В. І. "Кримінальне право України. Загальна частина", Звенигородський О. М. (2017)
Donii N. Ye. - Ontolegal aspects of prostitution (2017)
Любич О. А. - Історіографічний аналіз походження малоросійського козацтва (2017)
Олійник В. C. - Верховний суд США під головуванням Хьюза Ч. Е. (1930 – 1941) (2017)
Співак В. В. - Політико-правові категорії як маркер ідентичності в спадщині Антонія Радивиловського (2017)
Гринчак А. А. - Ознаки злочинів проти людяності за статутом Міжнародного кримінального трибуналу по колишній Югославії (2017)
Пекарчук В. М. - Становлення законодавчої влади в Україні:тенденції 90-х рр. ХХ ст. (2017)
Андрущенко Т. С. - Процесуальні аспекти нотаріального посвідчення договору про припинення права на утримання у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно (2017)
Ткач А. А. - Новая институциональная экономическая теория в анализе уголовного права (2017)
Манжула А. А. - Нормативно-правове забезпечення діяльності науково-дослідних установ (2017)
Собакарь А. О. - Сутність та значення законності в умовах формування правової української держави (2017)
Шамрук Н. Б. - Сутність поняття "насильство в сім’ї" як правової категорії (2017)
Катеринчук І. П. - Вищий навчальний заклад як суб’єкт профілактики правопорушень: досвід ОДУВС з кадрового та законодавчого забезпечення практики (2017)
Karchevskyi M. V. - Positive experience of using technologies of distant education (2017)
Марчук В. В. - Об уголовно-правовом отношении в контексте оценочной деятельности лица, применяющего уголовный закон (2017)
Сердюк П. П. - Математика относительного измерения преступности (2017)
Тунтула О. С. - Сутність і структура антикримінальної відповідальності за новітньою доктриною видового поділу юридичної відповідальності (2017)
Паламарчук Г. В. - Контрабанда в кримінологічному та кримінально-правовому вимірах, Орловська Н.А. (2017)
Бабенко А. М. - Актуальні проблеми вивчення географії злочинності: деякі питання теорії та практики (2017)
Остапчук Л. Г. - Виконання покарання у виді арешту щодо військовослужбовців у світлі вимог Європейських пенітенціарних правил (2017)
Радутний О. Е. - Проституція та штучний інтелект (кримінально-правовий вплив на окремі суспільно небезпечні виклики) (2017)
Пузирьов М. С. - Академія Державної пенітенціарної служби:пріоритетний напрям розвитку – міжнародна наукова співпраця (2017)
Содержание (2017)
Борисов В. П. - Варианты модернизации компрессоров производства карбамида, Билык Я. И., Гриценко В. Г. (2017)
Бабаев И. Н. - Малозатратная реконструкция регулирующего клапана турбины К-200-130 в межремонтный период эксплуатации, Колодяжная Л. В., Голощапов В. Н., Бабаев А. И. (2017)
Довжик М. Я. - Брахістохрона у відцентровім полі, Татьянченко Б. Я., Калнагуз О. М., Горовий М. В. (2017)
Бондаренко Г. А. - Развитие методов оптимизации проточной части турбомашин (2017)
Nishta B. - Computer analysis of the stress-strain state of the centrifugal pump impeller (2017)
Краевский В. Н. - Разработка опорно-уплотнительного узла для центробежных компрессоров высокого давления, Кухарев И. Е., Марцинковский В.С., Иванов В.А., Юрко В.И. (2017)
Радионов А. В. - Повышение эксплуатационной надёжности аппаратов с мешалками путём применения магнитожидкостных герметизаторов, Гуляев А. А. (2017)
Билык Я. И. - Турбокомпрессор производства азотной кислоты, Кошель А. Р., Судак А. В. (2017)
Кирик Г. В. - Новый способ нитроцементации стальных деталей, Жарков П. Е., Тарельник В. Б., Коноплянченко Е. В., Волошин И. Е. (2017)
Семірненко Ю. І. - Утилізація тепла відхідних газів з метою виробітку електричної енергії (2017)
Свинороєв Ю. А. - Теоретичні передумови розробки нових звязуючих матеріалів на основі продуктів переробки рослинної сировини, Бикадоров В. В. (2017)
Базалєєв М. І. - Неруйнівний термографічний контроль стану теплоізоляційних матеріалів електростанцій, Донець С. Є., Клепіков В. Ф., Литвиненко В. В., Прохоренко Є. М. (2017)
ПАМЯТИ Владимира Ивановича Юрко (2017)
К сведению авторов журнала (2017)
Авторское соглашение (2017)
Від редактора (2018)
Кравченко В. І. - Біологічна роль йоду та йодна недостатність як патогенетичний фактор виникнення тиреоїдної патології у вагітних та її профілактика, Медведєв Б. К. (2018)
Поворознюк В. В. - Вплив тестостерону на якість та мінеральну щільність кісткової тканини в чоловіків, Мусієнко А. С. (2018)
Зорій І. А. - Особливості клінічно-діагностичних параметрів дистальної симетричної полінейропатії у хворих на цукровий діабет типу 2 в динаміці лікування залежно від поліморфізму G894Т гена ендотеліальної NO-синтази, Пашковська Н. В. (2018)
Перцева Н. О. - Особливості добового профілю артеріального тиску у хворих на цукровий діабет залежно від ендотеліальної дисфункції, Чуб Д. І. (2018)
Паєнок О. С. - Вплив дифузного нетоксичного зоба на розвиток плацентарної недостатності, перебіг гестації та пологів, Паньків І. В., Грицишин Б. Р., Костів М. О. (2018)
Гудзь А. С. - Протромбогенний фенотип тромбоцитів у пацієнтів із непроліферативною діабетичною ретинопатією, Максимців М. Л., Зябліцев С. В., Могілевський С. Ю. (2018)
Даминова Л. Т. - Риск развития синдрома обструктивного апноэ сна у больных сахарным диабетом 2-го типа, Есимова Д. М., Муминова С. У., Садыкова Д. Ш., Султанова Ф. Т. (2018)
Морозик А. О. - Аналіз морфології зубця Т у фазовому просторі на одноканальній електрокардіограмі у дітей із цукровим діабетом 1-го типу (2018)
Мирзаева У. З. - Показатели качества жизни женщин с диффузным токсическим зобом после лечения радиоактивным йодом, Гулямова Х. Р. (2018)
Урманова Ю. М. - Частота и структура заболеваний щитовидной железы у детей и подростков по данным обращаемости, Азимова Ш. Ш., Рихсиева Н. Т. (2018)
Білоус І. І. - Особливості ураження нервової системи при первинному гіпотиреозі (огляд літератури), Павлович Л. Б. (2018)
Зак К. П. - Иммунные и противовоспалительные факторы в механизме лечебного действия метформина при сахарном диабете 2-го типа (аналитический обзор с включением собственных данных), Фурманова О. В. (2018)
Милославський Д. К. - Модифікація способу життя та дієтичне харчування хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з цукровим діабетом: рекомендації європейських консенсусів та реалії життя (огляд літератури), Коваль С. М., Снігурська І. О., Старченко Т. Г., Божко В. В., Юшко К. О., Щенявська О. М. (2018)
Чернявская И. В. - Эффективный вариант лечения сахарного диабета 2-го типа, Земляницына О. В., Романова И. П., Кравчун Н. А. (2018)
Паньків В. І. - Антигіперглікемічна терапія хворих похилого та старечого віку в умовах реальної клінічної практики (2018)
Луценко Л. А. - Гликемический скрининг и вторичные нарушения углеводного обмена при эндокринной патологии (2018)
Кирилюк М. Л. - Гипофизарный синдром Кушинга. Анализ впервые выявленных случаев, Дашук Т. И., Кирилюк Н. В. (2018)
Герасимова І. Г. - Гуманізація професійної підготовки майбутніх педагогів як одна з умов успішності реформування освіт (2018)
Миськова Н. М. - Сучасні підходи до підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти (2018)
Часнікова О. В. - Андрагогічні засади організації процесу навчання на курсах підвищення фахової кваліфікації вчителів природничих предметів (2018)
Андрієвська В. М. - STEАM-проект із розвитку фінансової грамотності учнів, Білоусова Л. І., Сапенко А. А. (2018)
Мірошник С. І. - Організація квесту у вивченні літератури (2018)
Стаднік Н. В. - Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до партнерської взаємодії з батьками вихованців, Волинець Ю. О. (2018)
Хоботова Э. Б. - Совершенствование объяснительно-иллюстративного вида обучения на основании изучения последних достижений науки (2018)
Рокицька О. Д. - Євгенія Волощенко – репресований український педагог (2018)
Бойків Л. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління підприємствами (2017)
Дячук М. В. - Формування та підтримка іміджу підприємства, Буга Н. Ю. (2017)
Калюжна О. В. - Стратегії підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, Мірошниченко І. В., Черепньова А. О. (2017)
Каращук Л. М. - Організаційна культура сільськогосподарських підприємств: дослідження та впровадження змін, Шмідт І. В. (2017)
Каючкіна К. А. - Особливості управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств Березанського району Миколаївської області в умовах євроінтеграції (2017)
Кіщак І. Т. - Напрями розвитку морегосподарського комплексу України, Порудєєва Т. В., Глубоченко К. О. (2017)
Надточій І. І. - Методические подходы к оценке привлекательности рынка, Огорь Г. М. (2017)
Страшинська Л. В. - Вплив споживчих переваг на формування маркетингових стратегій підприємств (2017)
Попова І. С. - Інформаційне забезпечення управління агробізнесу (2017)
Білик Р. С. - Інноваційний потенціал як фактор забезпечення конкурентних переваг країни в умовах глобалізації (2017)
Горлачук В. В. - Сучасний стан та механізм вибору цивілізаційно-орієнтованого шляху розвитку земельних відносин, Рудий Р. М. (2017)
Доброскок Ю. Б. - Сучасний стан та перспективи розвитку індексу людського розвитку на Україні, Бадяєв О. В., Косенко К. В. (2017)
Домаскіна М. М. А. - Методи прогнозування збуту продукції як фактор економічної безпеки підприємства, Кришталь Р. Б. (2017)
Іваненко Т. Я. - Інноваційний розвиток зерновиробництва – основа підвищення конкурентоспроможності галузі, Аркуша Ю. О. (2017)
Лазарєва О. В. - Конкурентоспроможність землекористування в південному регіоні (2017)
Петренко В. С. - Економічний потенціал спільних підприємств, їх проблеми та шляхи подолання, Джура Г. В. (2017)
Сапотніцька Н. Я. - Розширення економічного простору впровадження логістичної політики вітчизняних машинобудівних підприємств у контексті покращення їх конкурентних позицій (2017)
Ткаліч Т. І. - Економічна безпека України в системі міжнародних економічних відносин, Довгань С. В. (2017)
Ткаліч Т. І. - Якість життя в системі цільових орієнтирів світового суспільного прогресу, Савченко К. (2017)
Толстопятих А. М. - Міжнародна міграційна привабливість країн ЄС, Дзяд О. В. (2017)
Мосійчук І. В. - Фінансування та економічні механізми управління системою охорони здоров’я України (2017)
Першко Л. О. - Формування дохідної частини державного бюджету України в сучасних умовах, Волошенюк Ю. П. (2017)
Садиков С. Р. - Еволюція гіпотез фінансового ринку (2017)
Сержанов В. В. - Аналіз інвестиційного потенціалу національноїекономіки та його використання (2017)
Бурова Т. А. - Вдосконалення облікового процесу розрахунків з кредиторами на підприємстві, Яценко Л. О. (2017)
Гнатенко Є. П. - Аналіз фінансового стану підприємства, як один з інструментів з’ясування реальної конкурентоспроможності, Годованюк Н. А. (2017)
Замула І. В. - Обліково-інформаційне забезпечення екологоорієнтованого управління якістю продукції, Сироїд Н. П. (2017)
Литвиненко А. О. - Аналіз структури капіталу промислової діяльності підприємств в Україні, Бадяєв О. В., Косенко К. В. (2017)
Малишкін О. І. - Імплементація угоди про асоціацію між Україною та ЄС з обліково-податкових аспектів (2017)
Мікрюкова Л. В. - Адаптація обліку необоротних активів суб'єктів державного сектору до змін чинного законодавства, Млінцова О. С. (2017)
Семенова С. М. - Облік формування зареєстрованого (пайового) капіталу підприємствами різних організаційно-правових форм (2017)
Ужва А. М. - Удосконалення облікової політики в системі розрахунків за виплатами працівникам на підприємстві, Лобань К. Б. (2017)
Професор Попадинець Оксана Григорівна (до 45-річчя з дня народження) (2018)
До 75-річчя професора Потяженка Максима Макаровича (2018)
Білаш С. М. - Проблеми вибору шовного матеріалу при операціях на кишечнику, Проніна О. М., Сидоренко М. І., Кобеняк М. М. (2018)
Григоренко В. Р. - Современные методы морфологической диагностики и прогноза серозных опухолей яичников (обзор литературы) (2018)
Золотухіна О. Л. - Патогенетичні аспекти розвитку захворювань тканин пародонта на тлі патології шлунка (огляд літератури), Романова Ю. Г. (2018)
Козопас Н. М. - Метаболічний синдром та чоловіче безпліддя: сучасний погляд на проблему, Максимюк Г. В., Лаповець Л. Є., Одноріг Л. О. (2018)
Лагода Л. С. - Вплив довкілля на стан здоров’я та стоматологічну захворюваність дітей (2018)
Люлька О. М. - Особливості проведення реконструктивних операцій при атеросклеротичному ураженні артерій нижніх кінцівок (огляд літератури), Ляховський В. І., Нємченко І. І., Пузирьов Г. С., Сапун Л. В. (2018)
Островская С. С. - Оральный микробиом и возраст, Герасимчук П. Г. (2018)
Ошурко А. П. - Перспективи вивчення якісних та кількісних характеристик кісткової тканини плодів людини комбінованими та гібридними методами дослідження, Олійник І. Ю., Грищук Г. В. (2018)
Павлов С. В. - Сучасні молекулярно-генетичні маркери в діагностиці та скринінгу ефективності проведеної терапії захворювань серцево-судинної системи, Бурлака К. А. (2018)
Ризаев Ж. А. - Причины развития кариеса у детей с врожденными расщелинами губы и нёба (обзор литературы), Шамсиев Р. А. (2018)
Cинетар Е. О. - Формування біоплівки мікроорганізмами та їх значення у медицині (2018)
Тихолаз В. О. - Сучасні відомості про морфогенез моста в пренатальному періоді онтогенезу людини, Лопаткіна О. П., Школьніков В. С. (2018)
Удод О. А. - Сучасні технології та конструкційні особливості адгезивних мостоподібних протезів, Помпій О. О. (2018)
Холодкова О. Л. - Тромбоцити: біологічні властивості та клінічний потенціал (2018)
Цигикало О. В. - Сучасні уявлення про ембріогенез деяких вроджених вад шиї, Попова І. С., Олійник І. Ю. (2018)
Юнгін О. С. - Антифунгальні агенти у розрізі набутої резистентності у грибів роду Candida (2018)
Загоруйко Ю. В. - Закономерности кинетики роста массы сердца, комплекса (ЛЖ + МЖП) и паренхимы миокарда в пренатальном и постнатальном онтогенезе крыс, Шмулич А. В., Загоруйко Г. Е. (2018)
Рашківська І. О. - Дослідження впливу зета-циперметрину в пре- та постнатальному періоді на фізичний розвиток щурят, Корнута Н. О. (2018)
Усенко Т. В. - Цитохімічний статус лейкоцитів периферичної крові щурів Wistar Hannover за впливу сучасних триазольних фунгіцидів (2018)
Четверня С. О. - Особливості онтогенезу Serratula coronate L. та Serratula tinctoria L. в природних місцезростаннях, Джуренко Н. І., Паламарчук О. П. (2018)
Штапенко О. В. - Вплив органічної сполуки манган глутамату на імплантаційну здатність самок щурів, Гевкан І. І., Сливчук Ю. І., Сирватка В. Я., Матвієнко Н. М. (2018)
Колянчук Я. В. - Дослідження гонадотоксичної активності ципроконазолу на самцях і самицях щурів Wistar Han (2018)
Кулик Я. М. - Наявність неприродних пептидів у білку бобів генетично модифікованої раундапостійкої сої, Чорнолата Л. П. (2018)
Лісовська В. С. - Оцінка токсичного впливу карбендазиму на систему крові щурів за умов гострої пероральної інтоксикації, Жмінько П. Г., Шуляк В. Г. (2018)
Малишевська О. С. - Еколого-гігієнічна оцінка технології механічної переробки полімерних побутових відходів (2018)
Айварджі О. О. - Шляхи підвищення ефективності контролю стресової та гемодинамічної відповіді при септопластиці, Кобеляцький Ю. Ю. (2018)
Артюх С. В. - Порівняльний аналіз ефективності різних схем хіміомодифікації променевої терапії у хворих на місцевопоширений рак голови та шиї (2018)
Ахундова Г. И. - Особенности и причины выкидышей беременности в первом триместре (2018)
Безшапочный С. Б. - Повышение эффективности лечения бактериальных риносинуситов, Иванченко С. А., Гришина И. С. (2018)
Білецький О. В. - Застосування магнію сульфату в складі негайного анестезіологічного забезпечення ургентного хірургічного втручання для постраждалих з сполученою травмою в стані геморагічного шоку (2018)
Гасанова В. Л. - Клинико-иммунологические особенности аллергодерматозов с сопутствующими кишечными паразитозами, Фараджев З. Г., Салехов А. Е. (2018)
Гасымов E. M. - Комплексный подход к профилактике ретинопатии недоношенных детей, Aкперова A. T., Мамедзаде Г. Т., Меджидова С. З. (2018)
Грек Л. П. - Роль коморбідної патології у пацієнток з "проліферативними" захворюваннями геніталій та синдромом хронічного тазового болю (2018)
Джафарова З. И. - Частота сочетаемости сердечно-сосудистых заболеваний с доброкачественной гиперплазией предстательной железы у мужчин различных возрастных групп (2018)
Кононенко А. Г. - Вплив настойки плодів фейхоа на функцію щитоподібної залози щурів з експериментальним гіпотиреозом, Кравченко В. М. (2018)
Крижна С. І. - Стан клітинної та гуморальної ланок імунітету в умовах експериментального риніту та його фармакологічної корекції, Київська Ю. О., Козар В. В. (2018)
Кузьміних С. С. - Клінічна ефективність та переносимість "Неореодезу" на фоні базисної терапії у пацієнтів з гострим перитонітом, Макаренко О. В. (2018)
Куюн Л. О. - Порівняння локальної імунної відповіді при загостренні ХОЗЛ та гострому флегмонозному апендициті за даними імуногістохімічного дослідження (2018)
Магеррамов Н. С. - Характеристика течения гестации и микробиоценоза цервикального канала у беременных с угрозой прерывания гестации во II триместре (2018)
Мазур Ю. Ю. - Ультрасонографічні особливості репродуктивних органів у жінок з рецидивом ектопії шийки матки (2018)
Малачкова Н. В. - Дослідження морфометричних показників короткозорості у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, Яценко Д. А., Шкарупа В. М. (2018)
Малоштан Л. Н. - Влияние феносина на некоторые гематологические показатели крови на фоне экспериментального колита у крыс, Шаталова О. М. (2018)
Мізін В. В. - Вікові зміни біоелектричної активності моторної та зорової зон кори головного мозку щурів, Ляшенко В. П., Лукашов С. М. (2018)
Муквич В. В. - Модуляція біоелектричної активності ерготропної зони гіпоталамусу самців щурів з віком, Ляшенко В. П., Лукашов С. М. (2018)
Нарожный С. В. - Влияние низких температур хранения на белки инкапсулированные в альгинатные микросферы, Розанова Е. Д., Нардид О. А. (2018)
Павлов С. Б. - Участие интерлейкина-1β и γ-интерферона в механизмах регуляции процессов ремоделирования костной ткани под воздействием глюкокортикоидов, Бабенко Н. М., Кумечко М. В., Семко Н. Г., Кочкина С. В., Хлебосолова Т. А. (2018)
Павловська М. О. - Вплив комплексної терапії з використанням антигомотоксикологічних препаратів на біохімічні показники пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі гіпотиреозу (2018)
Павловський С. А. - Комплексний підхід у лікуванні хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із цукровим діабетом 2 типу (2018)
Prokopiuk V. Yu. - Influence of native and cryopreserved placental derivatives on the splenocyte functional characteristics in vitro, Falko O. V., Karpenko V. G., Chub O. V., Loginova O. O. (2018)
Садыгова Ш. А. - Динамика микроэлементов в крови у новорожденных, перенесших перинатальную асфиксию (2018)
Соколенко В. М. - Використання похідних саліцилової кислоти як біорегуляторів вуглеводного обміну, Пуденко О. Р., Жукова М. Ю., Новосьолова Т. С., Бажан А. Г. (2018)
Сулейманова Н. М. - Уровень адипонектина у беременных с синдромом поликистозных яичников в ранние сроки гестации, Шамхалова И. А. (2018)
Татаренко О. М. - Синдром вегетативної дисфункції як основа розвитку гіпертонічної хвороби та його значення у медико-соціальній експертизі учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у віддалений післяаварійний період (2018)
Трибрат Т. А. - Поширеність компонентів метаболічного синдрому у хворих з тиреоїдною дисфункцією, їх структурні показники та функціональна активність щитоподібної залози, Шуть С. В., Трибрат А. А. (2018)
Харченко С. В. - Зміни загальної протеолітичної активності у підшлунковій залозі на різних стадіях опікової хвороби (2018)
Ширинова Ф. В. - Факторы риска неэффективности стартовой антибактериальной терапии у военнослужащих с внебольничной пневмонией, Фараджева Н. А., Мамедов П. З. (2018)
Щербина Н. А. - Влияние иммунокорригирующей терапии на нарушение белкового обмена у беременных с перинатальными инфекциями, Выговская Л. А. (2018)
Яременко С. О. - Близько-інфрачервона спектроскопія у диференційній діагностиці некротизуючого ентероколіту новонароджених, спонтанної перфорації кишечника та вродженої кишкової непрохідності (2018)
Hasiuk P. - Method of teaching a selective discipline in the prosthetic dentistry department, Demkovych A., Rosolovska S., Vorobec A., Radchuk V., Bedeniuk O. (2018)
Дельва Ю. В. - Оптимізація викладання циклу ревматології в субординатурі, Дрогомерецька О. І., Курилів Г. М., Штефюк О. В. (2018)
Куцак А. В. - Формування культури здорового способу життя студентів медичного університету (2018)
Бурденюк І. П. - Лабораторний міні-термостат-стерилізатор, Григоришин П. М. (2018)
Ефименко А. С. - Исследования макро- и микроструктуры поверхности имплантатов, Король Д. М., Оджубейская О. Д., Король М. Д. (2018)
Sharmazanova O. - Multislice computed tomography with 3D-reconstruction in diagnostic of mastoiditis, Demidova O., Souissi Hamza (2018)
Швець А. І. - Малоінвазивні хірургічні методи лікування хронічного перфоративного гаймориту, Горбаченко О. Б., Дубровіна О. В., Коптев М. М., Білич А. М. (2018)
Янішен І. В. - Вплив різних методів дезінфекції на розмірну точність відбиткових А-силіконових матеріалів, Герман С. А., Ярина І. М. (2018)
Загородня О. С. - Бета-гемолітичний стрептокок групи В та його роль при передчасному розриві плодових оболонок (2018)
Костиря О. В. - Особливості складу умовно-патогенної мікрофлори урогенітального тракту при дисбіотичних порушеннях, Голодок Л. П., Скляр Т. В. (2018)
Грицуляк Б. В. - Характер структурно-функціональних змін в над’яєчку і еякуляті після пластики задньої стінки пахвинного каналу при косій пахвинній грижі, Глодан О. Я., Грицуляк В. Б., Долинко Н. П., Поливкан М. І. (2018)
Гуща С. Г. - Щодо механізмів корегуючого впливу мінеральних вод різної осмолярності та мікроелементного складу на структурно-функціональний стан нирок щурів з експериментальним нефритом (2018)
Довгаль Г. В. - Ультраструктурні основи кардіотоксичної дії ацетату свинцю на морфогенез серця, Шевченко І. В. (2018)
Килимнюк Л. О. - Експериментальне дослідження впливу екстракорпоральної ударно-хвильової терапії на репаративний остеогенез в умовах нестабільного остеометалосинтезу, Ковальчук В. М., Григоровська А. В., Окаєвич О. А., Маціпура М. М. (2018)
Криничко Л. Р. - Гістотопографічні особливості регенеративних процесів, що відбуваються в шкірі шиї на 3-й місяць післяопераційного періоду, Григоров С. М., Ставицький С. О., Локес К. П., Розколупа О. О. (2018)
Кузовкова С. Д. - Особенности экспрессии антигенов M. Tuberculosis и CD68+ клеток в легочной ткани с туберкулемой, Лискина И. В., Загаба Л. М. (2018)
Луцик С. О. - Гістотопографія рецепторів лектину зародків пшениці у динаміці постнатального морфогенезу надниркової залози щура в нормі та на тлі експериментального гіпо- і гіпертирозу материнського організму, Ященко А. М. (2018)
Сікора В. В. - Вплив солей важких металів на цілісність глікозаміногліканового бар’єра сечового міхура щурів, Линдін М. С., Москаленко Р. А., Романюк А. М. (2018)
Беляєва Н. М. - Особливості організації медико-соціальної реабілітації учасників антитерористичної операції з інвалідністю, Яворовенко О. Б., Куриленко І. В., Даниленко Ю. А., Чеклишева І. М. (2018)
Бєлорус А. І. - Медико-соціальне обгрунтування моделі детекції та запобігання виникненню несприятливих подій у перинатальній практиці (2018)
Романова А. П. - Влияние изменения возрастной структуры на территориальные различия смертности населения Республики Беларусь (2018)
Федосюк Р. М. - Проект пілотної версії системи інцидент-моніторингу і звітування для служби анестезіології України, Ковальова О. М. (2018)
Абдувакилов Ж. У. - Особенности течения воспалительных заболеваний пародонта при метаболическом синдроме, Ризаев Ж. А. (2018)
Барніч І. І. - Показники "UBT (urea breath tests)" у пацієнтів із хронічним генералізованим пародонтитом середнього ступеня тяжкості на тлі гіперацидного гастриту, Романова Ю. Г. (2018)
Біда В. І. - Порівняння ефективності застосування адгезивної волоконної шини та універсальної розбірної пародонтологічної шини у пацієнтів з генералізованим пародонтитом ІІ ступеня тяжкості, Гурин П. О., В’юн Г. І. (2018)
Каськова Л. Ф. - Порівняльна характеристика швидкості слиновиділення у дітей із різним стоматологічним статусом, Мандзюк Т. Б., Уласевич Л. П. (2018)
Каськова Л. Ф. - Характеристика каріозних уражень постійних зубів у дітей, які навчаються в початковій школі, Попик К. М., Уласевич Л. П. (2018)
Ніколов В. В. - Стан жувальної ефективності у пацієнтів, яким проведена ретракція ясен до протезування незнімними зубними протезами, Король Д. М., Запорожченко І. В., Король М. Д. (2018)
Тодорова А. В. - Особливості хімічного складу емалі постійних та тимчасових молярів людини та їх вплив на мікротвердість, Ульянов В. О., Бреус В. Є. (2018)
Трубка І. О. - Клінічна ефективність лікувально-профілактичного комплексу при поєднаному перебізі карієсу та хронічного катарального гінгівіту у дітей шкільного віку (2018)
Удод О. А. - Інтраоральний галітоз у пацієнтів із незнімними ортопедичними конструкціями, Глівинська А. О. (2018)
Кучук А. М. - "Правова система” і "legal system” у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених (2018)
Литвинов О. М. - Право, культура і правова реальність: критичне раціональне мислення (критичний раціоналізм) як умова виживання суспільств у сучасному світі (2018)
Любич О. А. - Альтернативні покарання в Російській імперії в ХІХ столітті (створення арештантських рот) (2018)
Педорич А. В. - Право людини на другий шанс (2018)
Сакір-Молочко Н. В. - Класифікація виборчих систем світу, Самофалов Л. П. (2018)
Андрущенко Т. С. - Процедура внесення змін та доповнень до аліментного договору (2018)
Шумна Л. П. - Пенсійне забезпечення персоналу Державної кримінально-виконавчої системи та членів їхніх сімей, Вдовиченко В. В. (2018)
Манжула А. А. - Особливості відповідальності науково-дослідних установ (2018)
Олійник В. С. - Проблеми фінансування політичних партій в Україні та шляхи їх вирішення, Антоненко М. І. (2018)
Сикал М. М. - Щодо нормативно-правового регулювання діяльності органів контролю (2018)
Nishchymna S. O. - Legal regulation and the essence of state credit, Krupko Yа. M. (2018)
Акімов М. О. - Кримінально-правова охорона свободи особи: проблеми та шляхи вирішення (2018)
Карелін В. В. - Правові аспекти діяльності в Україні спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, Пузиревський М. В. (2018)
Крайник Г. С. - Законодавчі новації щодо відповідальності за корупційні правопорушення в 2014–2016 роках (2018)
Лисько Т. Д. - Злочинні діяння проти ще ненародженого життя за КК ФРН: порівняльно-правовий аналіз (2018)
Фесенко Є. В. - Гуманізація та псевдогуманізація за кримінальним правом України (2018)
Denysov S. - General principles of sentencing under the Criminal codes of Central Asian countries, Soyundikova N. (2018)
Honcharenko O. H. - Price of crime as a criminological category (2018)
Гарига-Грихно М.М. - Судово-криміналістична експертиза холодної зброї в Україні, Віговський В. Л. (2018)
Кобзар О. Ф. - Проблеми використання поліграфного опитування під час прийняття на службу до Національної поліції України (2018)
Синявський С. М. - Характеристика криміногенної ситуації в місцях позбавлення волі та кримінологічна характеристика злочинів, що там вчиняються, Єсипенко О. Г. (2018)
Ткаченко О. Г. - Реалізація права громадян на захист з використанням зброї (2018)
Хашев В. Г. - Актуальні питання вдосконалення підходів до підготовки кадрів для Державної кримінально-виконавчої cлужби України, Шаблистий В. В. (2018)
Бабенко О. О. - Доля пам’ятників радянським воїнам та кладовищ, щопотрапляли у зону затоплення водосховищем Кременчуцької ГЕС (за матеріалами державного архіву Кіровоградської області) (2016)
Бугрій В. С. - Становлення історичної науки і освіти у Cумському інституті соціального виховання (початок 30-х рр. ХХ ст.) (2016)
Гевко А. А. - Селянський повстанський рух на Півдні України (1917–1921 рр.) у мемуарній спадщині (2016)
Грищенко Т. Р. - Внесок сільськогосподарського наукового комітету України у становлення й перші роки діяльності Всеукраїнського сільськогосподарського музею (2016)
Захарченко О. О. - Нацистський проект "Готенланд" в Криму і на Півдні України (2016)
Калкутіна Н. В. - Іноземні військовополонені на Півдні України: проблема взаємовідносин з місцевим населенням (1944–1950 рр.) (2016)
Кузнець Т. В. - Церковний спів в системі початкової освіти Київської єпархії початку ХХ століття (2016)
Кулчар Т. Ф. - Культурнo-гуманітарний аспект транскордонного співробітництва України та Угорщини (2016)
Міщанин В. В. - Перший з’їзд народних комітетів Закарпатської України: нові підходи (2016)
Ревенко В. В. - Соціальне становище селян Південної України в 1945–1951 рр. (2016)
Рубан М. В. - Визначення поняття волонтерства (2016)
Третякова О. А. - Особливості створення та діяльності польських національних сільських рад Херсонського округу в міжвоєнний період (2016)
Янчук М. М. - Активність духовенства Київської єпархії щодо відкриття церковних шкіл у 1860-х роках (2016)
Мельников Є. О. - Історико-біографічні портрети батьків російської анархії: М. Бакуніна і П. Кропоткіна (2016)
Єрмілов В. С. - Чорноморський флот у період російсько-турецькоївійни 1828–1829 років: епідемічні загрози (2016)
Буглай Н. М. - Формування позитивного іміджу Польщі на міжнародній арені (2016)
Іллар К. Я. - Передумови формування концептуальних засад трьох зовнішньополітичних пріоритетів Угорщини у 1990–1994 роках (2016)
Лютий О. П. - До історії створення унікального підводного крейсера (2016)
Лютий О. П. - Способи якісної металургії заліза з глибини століть (2016)
Седляр Ю. О. - Формування інституційного механізму ЄС з реалізаціїполітики санкцій (1945–2009 рр.) (2016)
Баковецька О. О. - Римо-католицькацерква України кінця ХVІІІ–ХІХстоліть: дореволюційна історіографія (2016)
Гамза В. І. - Південнослов'янський пансіон та болгарські колонії на Півдні України (2016)
Nefyodov D. V. - Relevance of thehistoriographic research of Ukrainian SSR workers of postwar twenty years (1946–1965) (2016)
Горбуров Є. Г. - Выходцы из Франции – Белен-де-Баллю. Николаевская ветвь, Горбуров К. Є. (2016)
Зеркаль М. М. - Репресії радянської системи до селян під час голодомору 1932–1933 рр. на Миколаївщині:долі людей (2016)
Пархоменко В. А. - Суспільно-політичне життя Миколаєва: рік 1916-й (2016)
Штаба М. І. - Єврейське населенняв політичному житті м. Миколаєва в кінці ХІХ на початку ХХ ст. (2016)
Безручко О. В. - Третій період Режисерської і Сценарної Академії при Вищому державному інституті кінематографії (ВДІК) (2010)
Валуца С. О. - Перший режисер-постановник та інсценізатор "Різдвяної ночі" М. Гоголя Михайло Старицький (2010)
Вишотравка Л. І. - Буто як інноваційна рухова техніка в танцювальних психотерапевтичних практиках (2010)
Гардабхадзе І. А. - Особливості системного підходу до проектування сучасного одягу на основі поетапного управління ефективністю процесів розробки (2010)
Грантовська О. А. - Мода античності (2010)
Дорофєєва В. Ю. - Композиційні ознаки полістилізму у творчості Є. Станковича (2010)
Дударець В. M. - Алупкінський палацово-парковий комплекс як зразок ландшафтного дизайну (2010)
Жайворонок Н. Б. - Музична культура Стародавньої Греції: феномен синкретизму (2010)
Журба О. І. - Знаковість як характеристика дизайну (2010)
Зенькович Н. Г. - Хрещатик як складова частина міського середовища (2010)
Коверза O. A. - Розвиток джазового мистецтва у 20-х рр. XX ст. (2010)
Леонова С. С. - Фахова підготовка у сфері фортепіанного мистецтва в контексті художньої культури (2010)
Маланяк М. І. - Діяльність товариства "Просвіта" як чинник активізації культурно-мистецького життя (2010)
Мельник М. Т. - Kемп у моді кінця ХІХ - початку XXI століть (2010)
Миргородська В. В. - Особливості композиції садового ландшафту (2010)
Смирна Л. В. - Мемуари Віктора Зарецького як синтеза нонконформістських настанов творчості (2010)
Солов’яненко А. А. - Режисерська модель оперної акторської дії (2010)
Стрілець В. Ф. - Синтез садово-паркової архітектури і містобудування Лівобережної України (2010)
Усенко Ю. В. - Реклама в контексті розвитку засобів комунікативної культури (2010)
Хомченко Л. В. - Мистецтво композиції садів і парків України (2010)
Шестеренко І. В. - Взаємодія митця і соціуму на прикладі творчості Віталія Кирейка (2010)
Шестопалова Ю. А. - Естетичні виміри моделювання українського одягу в XX столітті (2010)
Бубенок О. Б. - Дмитро Вишневецький і черкеси на службі у московського царя Івана IV (2018)
Кіктенко В. О. - Огляд історії аналітичної філософії в Китаї (XX – початок XXI століття) (2018)
Накорчевський А. А. - Формування історичної пам’яті щодо Азійсько-Тихоокеанської війни 1931–1945 рр. та проблема її висвітлення в шкільних підручниках в сучасній Японії (2018)
Філь Ю. С. - Кастове питання у поглядах індуської політичної еліти Північної Індії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Петрова Ю. И. - Арабо-христианские рукописные богослужебные книги в собрании ИР НБУВ (2018)
Nguyen Van Hieu - The Identification of the Chinese-origin Words in the Vocabulary of the Modern Hmong Leng Language in Vietnam (2018)
Огнєва О. Д. - Образ Лхаси в тибетській сучасній прозі (за оповіданням "Відпущена вівця” Норбу Церінга) (2018)
Бурба Д. В. - Бгаґавадґіта, глава 1 / Переклад із санскриту та коментарі Д. В. Бурби (2018)
Памук О. - Що там – за вікном. Оповідання / Переклад з турецької та вступна стаття В. М. Підвойного, Г. В. Рог (2018)
Кримський А. Ю. - "Історія хазар” (неопубліковані фрагменти) / Підготовка до друку: О. Б. Бубенок, О. О. Хамрай, В. В. Черноіваненко (2018)
Павлик Н. І. - XIII Міжнародна літня школа "International Summer School for Jain Studies” (Нью-Делі, 1–22 липня 2017) (2018)
Павлик Н. І. - Міжнародна літня школа "Yoga Studies Summer School” (Краків, 21 липня – 4 серпня 2017) (2018)
Резнік С. - Сутність та структурні компоненти науково-дослідницької компетентності майбутніх техніків-технологів легкої промисловості, Дяченко Л. (2018)
Книш А. - Застосування методів коучингового підходу при викладанні дисципліни "Математичні методи в психології" (2018)
Ільєнко О. - Зміст науково-методичної системи формування конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки та етапи її реалізації (2018)
Романовська О. - Формування креативності майбутніх психологів у закладах вищої освіти (2018)
Черкашин А. - Психологічні особливості соціальної адаптації студентів перших курсів вищих навчальних закладів, Грицаєнко Т. (2018)
Гура Т. - Формування особистісного потенціалу студентів технічного університету, Фурманець Б. (2018)
Ponomariov O. - Philosophical and anthropological bases of the leadership’s phenomena, Kvasnyk O., Chala Yu. (2018)
Черемський М. - Толерантність освітнього середовища як умова творчого самовираження особистості (2018)
Кочанов Е. - Упровадження геоінформаційних технологій у процес дистанційного навчання тактичним (тактико-спеціальним) дисциплінам, Зміївський Г. (2018)
Демідова Ю. - Удосконалення викладання природничо-наукових дисциплін у студентів психологів, Шахова Г. (2018)
Бобровська О. Ю. - Організаційно-управлінські проблеми збереження, нарощення і підвищення якості наукового потенціалу країни (2018)
Богданенко А. І. - Історичний аналіз наукової бази проблематики інвестиційної діяльності в житлове будівництво (2018)
Делія О. В. - Чинники політичної культури у структурі політичного середовища державної політики (2018)
Магась Г. А. - Ретроспективний аналіз прикордонної політики по забезпеченню недоторканності державного кордону України (2018)
Непомнящий О. М. - Зарубіжний досвід управління ризиками в системі закупівель товарів, робіт та послуг у сфері будівництва, Митропан Т. К. (2018)
Гончарук Н. Т. - Модернізація державної служби та управління людськими ресурсами в Україні, Прудиус Л. В. (2018)
Чаплай І. В. - Методи підвищення операційної ефективності каналів комунікативного впливу громадянського суспільства (2018)
Шаульська Г. М. - Концепція громадянського суспільства і публічне управління (2018)
Пустовіт С. В. - Викладання філософії у навчальних закладах післядипломної медичної освіти: місце етичної та біоетичної проблематики, Бойченко Н. М. (2018)
Утюж И. Г. - Концептуально-стилистический анализ дистанцированного эротизма. Медико-философский аспект, Городокин А. Д. (2018)
Ханжи В. Б. - Кантианская антроподицея: как оправдать человека после торжества теокосмодицеи? (2018)
Воронін Є. П. - Дослідження адсорбційної активності детоксикаційного засобу "Гель-сорбент" щодо яєчного альбуміну, Головкова Л. П., Руденко А. В., Носач Л. В., Осіння Л. М. (2018)
Ульянов В. А. - Влияние наночастиц серебра размером 30 нм на клиническое течение экспериментального бактериального кератита средней степени тяжести, Гайдамака Т. Б., Макарова М. Б., Давтян Л. Л., Мовчан Б. А., Скобеева В. М. (2018)
Адубецька А. Ю. - Вплив наночастинок срібла на загоєння рани шкіри у щурів з експериментальним цукровим діабетом, Шнайдер С. А., Скобєєва В. М. (2018)
Бурдейний С. І. - Вплив автокріотромболізату на ультраструктуру кон'юнктиви та склери кролів, Ульянова Н. А., Віт В. В., Молчанюк Н. І. (2018)
Пішак В. П. - МікроРНК - нова сторінка біологічного прогресу. Річниця наукового відкриття, Ризничук М. О. (2018)
Gaystruk A. N. - Perinatal mortality risk factors for pregnant women with hypertensive disorders, Gaystruk N. A., Mazchenko O. O., Rud V. O. (2018)
Грубник В. В. - Концепция "сторожевых лимфоузлов" в онкологии, Никитенко Р. П. (2018)
Кравченко Л. С. - Перспектива применения нового локального метода лечения в комплексной терапии воспалительных заболеваний пародонта, Бас А. А., Ивченко Н. А., Щербаков С. В., Гончаренко О. В. (2018)
Никитина Н. А. - Диагностика, клиника, лечение и прогноз при гидронефрозе почек, Калашникова Е. А., Галич С. Р., Сочинская Т. В. (2018)
Лунгу В. І. - Ефективність застосування внутрішньоартеріальної регіонарної гіперглікемії при лікуванні раку слизової оболонки порожнини рота, Лунгу К. В. (2018)
Рудковська О. Д. - Ідіопатичні увеїти: новий погляд на етіопатогенез і лікування (2018)
Тодорова А. В. - Особливості мікротвердості зубної емалі у топографічно різних зонах коронки постійних молярів людини та їх взаємозв'язок із внутрішньою будовою емалі, Ульянов В. О., Бреус В. Є., Горностай О. В. (2018)
Вастьянов Р. С. - Его жизнь - наука. К 70-летнему юбилею профессора А. И. Гоженко, Гуркалова И. П., Кузьменко И. А. (2018)
Холодкова Е. Л. - К 115-летию музея кафедры анатомии человека Одесского национального медицинского уневерситета. Часть ІІ. Уникальная коллекция анатомических препаратов, Белявский А. И., Антонова Н. А. (2018)
Правила оформлення статей для журналу "Інтегративна антропологія" (2018)
Кравченко В. В. - Формування законодавства про місцеві референдуми в Україні: проблеми та перспективи, Янчук А. О. (2018)
Кривошеїн В. В. - Теоретико-методологічні засади застосування івент-аналізу в діяльності патронатної служби органів державного управління (2018)
Батанов О. В. - Муніципально-правові проблеми реалізації та захисту прав людини, що належать до ЛГБТ-спільноти (2018)
Андрєєв В. О. - Генезис присяги державного службовця як складового елемента його правового статусу (2018)
Мосьондз С. О. - Стратегічні вектори адміністративно-правового забезпечення державної політики у сфері європейської інтеграції України, Казміришин Е. О. (2018)
Витко Т. Ю. - Державний службовець в умовах реформування державного управління в Україні (2018)
Гайнутдинова Л. А. - Глобальное управление и гражданское общество (2018)
Прокопенко Л. Л. - Розвиток інституційної основи співробітництва України та ЄС, Ракша О. В. (2018)
Байдакова І. М. - Методологічні основи оцінки якості товарів, Байдакова Л. І. (2018)
Давидович О. Я. - Порівняльне оцінювання якості вершків питних стерилізованих різних виробників, Турчиняк Турчиняк, М. К., Палько Н. С. (2018)
Дзюбинський А. В. - Проблеми та перспективи ринку кисломолочних продуктів, Дзюбинська О. В., Речун О. Ю. (2018)
Мотузка Ю. М. - Засвоюваність білків продуктів для ентерального харчування (2018)
Шаповалова Н. П. - Розробка цукерок марципан на основі арахісової пасти та пасти з цикорію, Артюх Т. М. (2018)
Артюх Т. М. - Оцінка якості губних помад на ринку України, Шаповалова Н. П., Некрасова А. В. (2018)
Базик В. П. - Дослідження фізико-хімічних властивостей природних наповнювачів для фенол-формальдегідних композційних матеріалів, Тіхосова Г. А., Чурсіна Л. А. (2018)
Індутний В. В. - Оцінка якості та вартості дорогоцінного каміння, Мережко Н. В., Калуга Н. В. (2018)
Кратік Є. О. - Кон’юнктура ринку електропобутових приладів для переробки продуктів в Україні, Голодюк Г. І. (2018)
Дудла І. О. - Огляд ринку теплоізоляційних матеріалів на основі рослинної сировини, Мікуліч А. Б., Голодюк Г. І. (2018)
Пахолюк О. В. - Дослідження ефективності біоцидних речовин для оброблення одягових текстильних матеріалів спеціального призначення, Лубенець В. І., Мартиросян І. А. (2018)
Пахолюк О. В. - Небезпека та ризики застосування нанотехнологій в текстильній промисловості (2018)
Передрій О. І. - Особливості асортименту ювелірних виробів релігійного змісту, Стасюк І. С. (2018)
Передрій О. І. - Екологічна сертифікація як інструмент "зеленої" економіки (2018)
Путінцева С. В. - Товарознавча оцінка якості паперу на основі целюлози з волокон льону олійного, Тіхосова Г. А., Федякіна Н. А. (2018)
Ткачук В. В. - Екологічні властивості будівельних матеріалів, Прядко О. А. (2018)
Ужегов С. О. - Порівняння різновидів добавок для бетону та їх застосування у тонкостінних конструкціях покриття (2018)
Шегинський О. В. - Вибір показників якості для дослідження конкурентоспроможності промислової продукції (на прикладі синтетичних шкір), Кравчук П. Я., Масечко І. В. (2018)
Ягелюк С. В. - Оцінка якості волокна зі стебел льону олійного, вирощеного в умовах Західного Полісся, Дідух В. Ф., Онюх Ю. М. (2018)
Ягелюк С. В. - Споживнi властивостi друкованої продукцiї, призначеної для державних лiсових господарств, Ягелюк О. О. (2018)
Ясюк І. М. - Огляд видів фібр для дисперсно-армованих бетонів (2018)
Власова Т. И. - Рецепция концептосферы блага в дискурсах и интерпретациях постмодернизма, Власова О. П. (2017)
Тесленко Т. В. - Дискурс дихотомии духа и тела в философии протестантизма (2017)
Аксьонова В. І. - А. Макаренко і З. Фрейд: спроба герменістичного аналізу віртуальної взаємодії видатних європейських гуманістів (2017)
Kulyk O. V. - On the possibility to teach doing philosophy (2017)
Форкош С. М. - Трансцендентальна прагматика К. О. Апеля в контексті комунікативних стратегій дослідження культури (2017)
Решетнёва Ю. Ю. - "Справедливость" в философских дискурсах постмодернизма конца ХХ – начала ХI вв. (2017)
Хижняк О. В. - Культурні практики і культурні права іноземних студентів в контексті соціальної дії: досвід case study (2017)
Пархоменко О. І. - Гендерна толерантність як альтернатива прихованому гендерному расизму (до полеміки з О. Кісь.) (2017)
Кривчик Г. Г. - Оcновні загальнонаукові методи в історичних дослідженнях (2017)
Конон Н. Є. - Місце дебатних практик в діяльності міжнародних неурядових організацій, Авдєєва І. Д. (2017)
Махтаб Джафарі - Взаємозв’язок між виконанням адміністративної системи та національними органоми влади: ісламський погляд (2018)
Серьогіна Т. В. - Категорія "публічна послуга" як об’єкт наукового дослідження (2018)
Власенко І. М. - Удосконалення opгaнiзaцiйнo-пpaвoвoгo мexaнiзму дepжaвнoгo упpaвлiння pизикaми у cфepi будiвництвa тa eкcплуaтaцiї cпopуд пiд чac дeцeнтpaлiзaцiї влaди (2018)
Нахкур Т. Ф. - Напрями підвищення ефективності механізмів державного управління ризиками у процесі регулювання інвестиційної діяльності у будівництві (2018)
Адамов Д. В. - Децентралізований принцип податкової системи: стан та перспективи розвитку інституту єдиного податку (2018)
Юхненко М. А. - Організаційні напрями удосконалення інституційної моделі казначейської служби України (2018)
Квітка С. А. - Державне управління взаємодією влади та бізнесу: європейський досвід для України (2018)
Магась Г. А. - Сутність та зміст поняття ефективності оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України (2018)
Слоньовський М. В. - Оптимальність розвитку людського потенціалу системи публічного управління (2018)
Титул, зміст (2018)
Чжан Дун'ян - Тенденції розвитку і перспективи торговельно-економічного співробітництва між Китаєм та Україною (2018)
Завідна Л. Д. - Оцінка ризику в управлінні розвитком готельного бізнесу (2018)
Кудряшов В. П. - Імперативи та ризики накопичення державних запозичень (2018)
Стаканов Р. Д. - Синтетична система регіональної міграційної політики: теоретичні засади становлення (2018)
Король С. Я. - Соціально відповідальне підприємство: поняття, ідентифікація, рівні (2018)
Відомий вчений, наставник, дослідник (2018)
Пам’яті професора, доктора економічних наук В. П. Трофімова (2018)
Summaries (2018)
Редакційна політика та етичні норми (2018)
Москалець Н. В. - Комплекс інструментів механізму взаємодії Конституційного Суду України з Верховною Радою України (2018)
Бородін Є. І. - Статус голови місцевої державної адміністрації в Україні: досвід законодавчого визначення (2018)
Сокольська Т. В. - Роль публічного управління у розвитку транскордонного співробітництва, Поліщук С. П. (2018)
Калиновський Б. В. - Нормотворча діяльність місцевих рад в Україні, Кулик Т. О. (2018)
Головко О. С. - Місце та функції інституту президента в політичній системі демократичних суспільств (2018)
Андрєєв В. О. - Присяга державного службовця в Україні: процедурно-управлінський аспект (2018)
Онуфрієнко О. В. - Cучасна доктринально-концептуальна основа модернізації публічного управління та державної служби України: веберівська бюрократія, нове публічне управління, електронне врядування (2018)
Title (2018)
Akeju T. J. - Regression analysis of residents’ perception on willingness to pay (WTP) for improved water supply: a case from Nigeria, Adeyinka S. A., Oladehinde G. J., Fatusin A. F. (2018)
Віленчук О. - Трирівневий аналіз функціонування ринку аграрного страхування в Україні (2018)
Данкевич В. - Формування кoн’юнктури свiтoвoго ринку меду: сучасний стан і перспективи для українських експортерів, Данкевич Є., Пивовар П. (2018)
Калюжна Ю. - Стратегічне управління трудовими ресурсами аграрних підприємств на засадах маркетингу, Писаренко Д., Нестеренко С. (2018)
Кравчук І. - Підприємницький потенціал сільських територій як об’єкт наукових досліджень, Ракович О. (2018)
Макаренко І. - Інституційне забезпечення фінансування сталого розвитку у світлі мультистейкхолдерського підходу, Серпенінова Ю., Погоріла К. (2018)
Мельник К. - Теоретичні засади конкурентоспроможності та її роль у розвитку підприємницької діяльності, Пташник С. (2018)
Прокопчук O. - Система інституційно-інвестиційної підтримки розвитку сільських територій у США, Горбачова І. (2018)
Тимошенко М. - Ідентифікація проблем і перспективи розвитку соціальної інфраструктури сільських територій України (2018)
Юрченко Т. - Документальне забезпечення внутрішньогосподарського контролю земельних ресурсів (2018)
Шановні колеги! (2018)
Трощинський В. П. - Державна політика у сфері культури у добу національно-визвольної боротьби 1917 - 1920 рр.: повчальний досвід для сьогодення, Ситник П. К., Купрійчук В. М. (2018)
Пірен М.І. - Просвітницька робота у територіальних громадах в умовах інформаційного суспільства – базова основа формування психології державного народу (2018)
Семьоркіна К. О. - Формування державної політики у сфері прав людини в Україні (2018)
Зюзь Д. В. - Внутрішнє фінансування як чинник підвищення ефективності діяльності державних підприємств (2018)
Сороковська С. В. - Державна політика України у сфері питного водопостачання в контексті глобальних цілей сталого розвитку (2018)
Галанюк Я. С. - Пріоритетні напрями подальшого розвитку взаємодії державної прикордонної служби україни з органами публічної влади України у сфері прикордонної безпеки (2018)
Устименко О. В. - Планування розвитку спроможностей сил оборони України щодо протидії загрозам у ході гібридної війни, Білик В. І. (2018)
Кланца А. І. - Демографічні моделі збереження громадського здоров’я та їх вплив на національну безпеку держави (2018)
Горбатюк С. Є. - Формування моделі соціальної політики в умовах суперечливого соціально-економічного розвитку (2018)
Підбережник Н. П. - Виклики та загрози у сфері етнополітичних відносин в Україні на сучасному етапі (2018)
Рачинська О. А. - Трансформація наукового усвідомлення поняттєвого апарату соціальної реклами (2018)
Солодухіна Л. С. - Особливості нормативно-правового врегулювання альтернативного догляду за дітьми в Україні (2018)
Дацюк В. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження публічної політики у сфері охорони здоров’я (2018)
Нестеряк Ю. В. - Розвиток національного інформаційного простору України (1994 – 2004 рр.) (2018)
Овсяник В. М. - Кризові комунікації в умовах надзвичайних ситуацій (2018)
Чаплай І. В. - Концепція аналізу та оцінювання державно-громадянської комунікації в реформуванні публічного управління в Україні (2018)
Мережко Н. - Подолання бар’єрів у міжнародній торгівлі через спрощення митних процедур, Караваєв Т., Калуга Н. (2018)
Ніколаєць К. - Зовнішня трудова міграція в Україні у 2014–2017 рр. (2018)
Дугінець Г. - Визначення умов формування міжнародних виробничих мереж (2018)
Зубко Т. - Міжнародне співробітництво та економічна безпека підприємництва (2018)
Шкуропадська Д. - Стійкість зовнішнього сектора міжнародної діяльності України (2018)
Mahtab J. - Monitoring strategies and corruption restriction in the administrative area (2018)
Замкова Н. - Квестія запровадження медичного страхування в Україні, Гнидюк І. (2018)
Волосович С. - Детермінанти виникнення та реалізації кіберризиків, Клапків Л. (2018)
Пасічний М. - Методологічні засади формування фінансової політики країни (2018)
Титул, зміст (2018)
Штанько В. А. - Університетська клініка як центр інтеграції медичної науки, освіти та практичної діяльності, Тихонова С. А. (2018)
Тихонова С. А. - Діагностика розшаровуючої аневризми аорти в умовах багатопрофільного стаціонару, Тімаков О. М., Лагутіна Г. В., Юрданова І. Г. (2018)
Лагода Д. О. - Окремі напрямки імунокорекції у пацієнтів з бронхіальною астмою, Величко В. І., Венгер Я. І., Нахашева В. Є. (2018)
Тофан Н. В. - Гомеостатичні критерії ефективності та безпечності фармакотерапії первинної артеріальної гіпертензії, поєднаної з ішемічною хворобою серця, у літніх пацієнтів (2018)
Черв'якова С. А. - Вплив інгібіторів НЗКТГ-2 на рівень NT-proBNP у хворих на цукровий діабет 2 типу з діастолічною дисфункцією лівого шлуночка, Бельчіна Ю. Б., Соколова Л. К. (2018)
Каніщева О. В. - Порівняльна оцінка ефективності режимів фармакотерапії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Василенко О. О., Більченко О. В., Яблучанський М. І. (2018)
Костєв Ф. І. - Взаємовпливи поліморбідної патології та алотрансплантованої трупної нирки, Андрух В. А. (2018)
Вацеба Т. С. - Ризик раку передміхурової залози у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу, Соколова Л. К., Семенів І. П. (2018)
Нiгрескул О. Ю. - Прогресування серцевої недостатності у пацієнта з багатосудинним ураженням серця, перенесеним інфарктом міокарда та процедурою реваскуляризації, Яблонська В. Б., Хижняк О. В. (2018)
Целік Н. Є. - Частота зустрічальності типів профілю артеріального тиску залежно від добової питомої ваги подовженого інтервалу QTс у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Журавка Н. В., Яблучанський М. І. (2018)
Холопов Л. С. - Клінічний випадок успішного лікування тяжкого рефрактерного подагричного артриту, Лагутіна Г. В., Івакін Д. В., Павлов С. В., Тімаков А. М. (2018)
Юшковська О. Г. - Система кардіологічної реабілітації в україні з позицій фізичної та реабілітаційної медицини (2018)
Березняков В. И. - Опыт использования эрдостеина в лечении кашля у больных внебольничными пневмониями, Лебединская М. Н., Дорошенко О. В., Левадная Ю. В., Пожар В. И. (2018)
Волянская В. С. - Диагностические моменты генетически обусловленной мигрени у пациентов, поступающих на восстановительное лечение, Прокопчук Ю. В., Серафимова Э. В. (2018)
Гриценко М. В. - Ефективність застосування антиоксидантної терапії у хворих на подагру, Савченко К. О. (2018)
Годован В. В. - Сучасні вимоги законодавства щодо здійснення фармакологічного нагляду в Україні, Кресюн В. Й., Шемонаєва К. Ф. (2018)
Золотарьова Н. А. - Ефективність корекції дисліпідемії у хворих на стабільну стенокардію напруження, Соломко О. В. (2018)
Макієнко Н. В. - Реальна клінічна практика: мультиморбідність та терапевтична тактика, Кротенко Г. В., Цірук К. В., Поволоцька О. Ю. (2018)
Назарян В. М. - Применение плазмолифтинга в лечении пациентов с обострением деформирующего гонартроза, Величко В. И., Храмцов Д. Н., Шишкина Н. В. (2018)
Савицька Л. М. - Магнієвий статус пацієнтів із хронічною хворобою нирок І-ІІІ стадії залежно від реакції сечової кислоти крові на водно-сольове навантаження (2018)
Саід О. В. - Аналіз кореляційних зв'язків між деякими біохімічними показниками у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу на фоні надмірної маси тіла, Сидоренко Н. С., Шнайдер Н. С. (2018)
Стречень С. Б. - Клінічна і економічна доцільність використання комбінованих лікарських засобів при поєднанні артеріальної гіпертензії та цукрового діабету, Шпичка А. О. (2018)
Ямілова Т. М. - Використання підшкірних ін'єкцій газу CO2 для лікування остеопорозу і остеоартрозу, Загородня Л. І. (2018)
Волошина О. Б. - Інформативність вимірювання артеріального тиску пацієнтами вдома залежно від методу домашнього моніторування артеріального тиску у практиці сімейного лікаря, Саморукова В. В., Лисий І. С., Дичко Т. О. (2018)
Новіков С. А. - Використання бальнеотерапії у реабілітації хворих на інфаркт міокарда з метаболічним синдромом, Коврига З. П., Яблонська В. Б. (2018)
Noiabrov D. - Dietary correction and physical activity correction in patients with metabolic syndrome, Bessarab A. (2018)
Ігнатьєв О. М. - Стан кісткової тканини у жінок постменопаузального віку з артеріальною гіпертензією та ожирінням, що працюють у несприятливих умовах виробництва, Єрмоленко Т. О., Прутіян Т. Л., Турчин М. І., Добровольська О. О., Мацко О. М. (2018)
Чернецька Г. В. - Міждисциплінарний аспект у підготовці лікарів за спеціальністю "Загальна практика - сімейна медицина", Чернецька О. В. (2018)
Якименко О. О. - Поліморфізм деяких генів при остеоартрозі колінних суглобів у жінок післяменопаузального періоду, Богдан Н. М. (2018)
Шкуренко О. О. - Призначення холтерівського моніторування ЕКГ у хворих на бронхіальну астму, поєднану з ішемічною хворобою серця I-II ФК, з метою ранньої діагностики порушення ритму серця та ішемії міокарда і методи їх корекції шляхом призначення нікорандилу, Мацегора Н. А. (2018)
Ігнатьєв О. М. - Особливості кісткового метаболізму у чоловіків із гіпертонічною хворобою, які працюють під впливом несприятливих факторів виробництва, Турчин М. І., Шанигін А. В. (2018)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2018)
Толубко В. Б. - Модель комбінованої системи управління мережі майбутнього, Беркман Л. Н., Отрох С. І., Кільменінов О. А. (2018)
Бондарчук А. П. - Задача синтезу алгоритмів оптимальної обробки складених сигналів широкосмугових систем зв’язку, Варфоломеєва О. Г., Коршун Н. В., Чумак О. І., Дударева Г. О. (2018)
Вишнівський В. В. - Підвищення завадозахишеності каналів управління комплексів безпілотних літальних апаратів, Сєрих С. О., Катков Ю. І. (2018)
Власов О. М. - Технічні особливості проектування багатоканальних систем п’ятого покоління, Макаренко А. О., Лукова-Чуйко Н. В., Голубенко О. І. (2018)
Кременецька Я. А. - Моделювання радіоканалу зв’язку міліметрового діапазону хвиль з використанням технології RоF, Мельник Ю. В., Марков С. Ю., Градобоєва Н. В. (2018)
Недашківський О. Л. - Концепція Metro Ethernet: моделі, атрибути, технології (2018)
Гайдур Г. І. - Принципи побудови дерева рішень на основі класифікаційного алгоритму C4.5, Прилєпов Є. В., Попов М. І. (2018)
Зенів І. О. - Втрати в зігнутих оптичних волокнах, Марков С. Ю. (2018)
Карпов С. Ю. - Використання технології PON для передавання сигналів точної частоти та часу, Гринкевич Г. О. (2018)
Борзих Н. О. - Ультраструктурні зміни кісткової тканини при вогнепальній травмі на основі результатів скануючої електронної мікроскопії, Страфун С. С., Савосько С. І., Макаренко О. М., Лакша А. А. (2018)
Грабовський Ю. В. - Приклади застосування перфузійної пульмоносцинтиграфії в оцінці ефективності лікування тромбоемболії легеневої артерії (2018)
Лоскутов О. Є. - Морфологічні особливості репаративних процесів у ранах бойового характеру під впливом вакуум-асистованої терапії, Горегляд О. М., Бондаренко О. О., Бондаренко Н. С. (2018)
Новиков С. П. - Оптимизация анестезиологического обеспечения при хирургическом лечении колоректального рака. Часть 3: клинические и морфологические аспекты, Кириллова Л. А., Новикова П. С., Твердохлеб И. В. (2018)
Pivovarenko Y. V. - Arborization of salt crystals in the aspect of plant morphology (2018)
Русин В. В. - Аналіз динамічних змін розмірних параметрів кісткових аугментатів при реконструкції альвеолярного гребня виходячи з впливу різних визначальних факторів, Кенюк А. Т., Гончарук-Хомин М. Ю. (2018)
Сілкіна Ю. В. - Морфометрична характеристика резистивної ланки гемомікроциркуляторного русла слинних залоз щурів при хронічній інтоксикації етанолом, Волков К. С., Шевченко К. В. (2018)
Уржумов В. Д. - Лимфоцитома кожи в практике врача-патологоанатома: клинико-морфологический анализ случая из практики, Захаренко В. В., Иванова А. А., Сорокина И. В., Литвиненко Е. Ю., Мирошниченко М. С., Гурев А. С. (2018)
Фелештинський Я. П. - Експериментально-морфологічне обгрунтування клейової фіксації поліпропіленового сітчастого імплантату до м’язів черевної стінки, Коханевич А. В., Дядик О. О., Заріцька В. І., Сміщук В. В., Демкович О. П. (2018)
Петріас К. - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців, Вендлінг Д. (2018)
Титул, contents (2018)
Dudnikov A. - Influence of the hardening treatment of a machine parts’ material on wear-resistance, Dudnikov I., Kelemesh A., Gorbenko O. (2018)
Krol O. - Development of models and research into tooling for machining centers, Sokolov V. (2018)
Тurych V. - Investigation of the process of smoothing with ultrasound, Rutkevych V., Goncharuk N., Ogorodnichuk G. (2018)
Nazarenko I. - Determination of the optimal parameters of a tubular belt conveyor depending on such an economical, Gavryukov O., Klyon A., Ruchynskyi M. (2018)
Ivanov V. - Development of the positive engagement continuously variable transmission design with the application of graph theory, Urum G., Ivanova S., Volkova M. (2018)
Vlasenko K. - Development of calculation schemes for the combined extrusion to predict the shape formation of axisymmetric parts with a flange, Hrudkina N., Reutova I., Chumak O. (2018)
Abramchuk F. - Specifying the procedure for designing the elements of the crankshaft system for a small high-speed diesel engine, Grytsyuk O., Prokhorenko A., Reveliuk I. (2018)
Panchenko А. - Designing the flow-through parts of distribution systems for the PRG series planetary hydraulic motors, Voloshinа А., Boltyansky О., Milaeva I., Grechka I., Khovanskyy S., Svynarenko M., Glibko O., Maksimova M., Paranyak N. (2018)
Veliev F. - Influence of storage duration and density of raw cotton on the mechanics of the interaction process between feeding rollers in the cleaners of large impurities, Sailov R., Kerimova N., Safarova T., Ismailzade M., Sultanov E. (2018)
Abstract and References (2018)
Martynenko V. G. - Modernization of an experimental installation and a procedure for investigating the anisotropic viscoelastic properties of composite materials at elevated temperatures, Ulianov Yu. N. (2018)
Miroshnikov V.Yu. - First basic elasticity theory problem in a half-space with several parallel round cylindrical cavities (2018)
Tretiak O. V. - Mathematical simulation of thermal condition of a brush contact device in three-dimensional setting (2018)
Hasanov Sh. G. - Modeling Crack Initiation in a Composite Under Bending (2018)
Loveikin V. S. - Roller Forming Unit Dynamic Analysis with Energy Balanced Drive Dissipative Properties Taken into Account, Pochka K. I., Romasevych Yu. O. (2018)
Stoyan Y.G. - Packing convex homothetic polytopes into a cuboid, Chugay A.M. (2018)
Sheludko G.A. - Modernization adaptive piecewise linear approximation of difficult-to-compute functions, Ugrimov S.V. (2018)
Abstracts and References (2018)
Горбулін В. П. - Реформування та переорієнтація оборонних підприємств України на співробітництво з компаніями країн НАТО та ЄС, Шеховцов В. С., Шевцов А. І. (2017)
Шаров О. М. - Деякі аспекти зовнішньої політики України щодо вибору геоекономічних пріоритетів (2017)
Олійник Д. І. - Оновлена парадигма європейської політики в контексті розгортання інтелектуальної мережевої інфраструктури (2017)
Ляшенко О. М. - Дисгармонія економічної свободи України (2017)
Борщевський В. В. - Інвестиційно-інноваційна діяльність в українсько-польському транскордонному регіоні: євроінтеграційний контекст, Волошин В. І., Бабій Г. Я. (2017)
Власюк О. С. - Фінансова система інформаційної економіки (2017)
Шемаєва Л. Г. - Зміцнення фінансової безпеки України шляхом посилення координації фіскальної та монетарної політики держави, Касперович Ю. В., Гладких Д. М. (2017)
Юрків Н. Я. - Фінансове забезпечення життєздатності підприємств реального сектору економіки України, Клюзко О. І. (2017)
Dvigun A. - Decentralization of Power: Financial Problems and Priority Development Directions, Metelenko N. (2017)
Варналій З. С. - Стратегічні орієнтири удосконалення фінансування державних вищих навчальних закладів України (2017)
Рябцев Г. Л. - Проблеми й перспективи розвитку нафтопереробної галузі України (2017)
Завгородня С. П. - Пріоритетні напрями подолання енергетичної бідності в Україні (2017)
Собкевич О. В. - Пріоритети промислової політики України у контексті стимулювання структурних зрушень і модернізаційних перетворень в економіці (2017)
Антонюк В. П. - Пріоритетні вектори модернізації економіки України, Підоричева І. Ю. (2017)
Антонюк Д. А. - Формування стратегічних пріоритетів модернізації інституціональної інфраструктури підприємництва регіонів України в процесі європейської інтеграції, Антонюк К. І. (2017)
Васильців Т. Г. - Стратегічні пріоритети державної політики забезпечення продовольчої безпеки України, Бойко В. В. (2017)
Voloshyn V. - Innovative Factors of Strengthening the Competitiveness of the National Economy in Terms of Combating the Hybrid War, Shekhlovych A. (2017)
Омельченко О. М. - Активація кори головного мозку при виконанні рухового завдання у осіб з гострим порушенням мозкового кровообігу, Макарчук М. Ю. (2018)
Пикало С. В. - Скринінг in vitro гібридів F2 пшениці ярої на стійкість до водного дефіциту, Демидов О. А., Прокопік Н. І., Волощук С. І., Юрченко Т. В., Хоменко С. О. (2018)
Коршиков І. І. - Різноманітність та життєздатність деревних видів вуличних насаджень м. Кривий Ріг, Бойко Л. І., Красноштан О. В., Суслова О. П., Мазур А. Ю. (2018)
Мазник Н. О. - Радіаційно-індуковані аберації хромосом у онкогінекологічних хворих та хворих з пухлинами голови та шиї при променевій терапії на лінійному прискорювачі, Сипко Т. С., Пшенічна Н. Д., Старенький В. П., Кругова І. М. (2018)
Раковець О. Ю. - Електрична активність мозку у осіб з різним рівнем егоїзму-альтруїзму, Кузнєцов І. П., Осип М. А., Коцан І. Я. (2018)
Зоріна О. В. - Гігієнічна оцінка якості водопровідних питних вод за санітарно-хімічними показниками у маловодних регіонах України (2018)
Аристархова Е. О. - Вплив амоніаку вод поверхневих джерел водопостачання на їх токсичність для Rana ridibunda (Pallas, 1771), Романчук Л. Д., Данкевич Є. М., Житова О. П. (2018)
Уманська А. О. - Коронарографічне та магнітно-резонансне дослідження міокарда щурів за штучного гіпобіозу, Мельничук Д. О., Калачнюк Л. Г. (2018)
Рахметов Д. Б. - Біохімічна характеристика надземної фітомаси рослин роду Astragalus L. в Правобережному Лісостепу України, Бондарчук О. П., Вергун О. М., Фіщенко В. В. (2018)
Abstract and References (2018)
Титул, contents (2018)
Vlasyuk V. - An algebraic method for calculating PageRank, Galchonkov O., Nevrev A. (2018)
Hrybkov S. - Web-oriented decision support system for planning agreements execution, Oliinyk H., Litvinov V. (2018)
Muhamed S. Q. - The adaline neuron modification for solving the problem on searching for the reusable functions of the information system, Mohammed M. Q., Evlanov M., Kliuchko G. (2018)
Savchenko V. - Network traffic forecasting based on the canonical expansion of a random process, Matsko O., Vorobiov O., Kizyak Y., Kriuchkova L., Tikhonov Y., Kotenko A. (2018)
Khomytska I. - Development of methods, models, and means for the author attribution of a text, Teslyuk V., Holovatyy A., Morushko O. (2018)
Terenchuk S. - Modeling an intelligent system for the estimation of technical state of construction structures, Pashko A., Yeremenko B., Kartavykh S., Ershovа N. (2018)
Abramov Yu. - The synthesis of control algorithm over a technical condition of the hydrogen generators based on hydro-reactive compositions, Basmanov O., Krivtsova V., Mikhayluk A. (2018)
Stepanets О. - Analysis of influence of technical features of a PID-controller implementation on the dynamics of automated control system, Mariiash Yu. (2018)
Abstract and References (2018)
Титул, содержание (2018)
Чжан Дунъян - Тенденции развития и перспективы торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Украиной (2018)
Завидная Л. Д. - Оценка риска в управлении развитием гостиничного бизнеса (2018)
Кудряшов В. П. - Императивы и риски накопления государственных заимствований (2018)
Стаканов Р. Д. - Синтетическая система региональной миграционной политики: теоретические основы становления (2018)
Король С. Я. - Социально ответственное предприятие: понятие, идентификация, уровни (2018)
Известный ученый, наставник, исследователь (2018)
Памяти профессора, доктора экономических наук В. П. Трофимова (2018)
Summaries (2018)
Редакционная политика и этические принципы (2018)
Кротевич О. В. - Визначення національних особливостей сучасного українського патріотичного тату (2018)
Тараненко Г. В. - Физическое моделирование колонных брагоперегонных аппаратов с тарелками провального типа (2018)
Перекіпська О. В. - Порівняння результатів моделювання температурного поля при сплавленні біметалу скануючим лазером для променів, що фокусуються в прямокутник і в круг, Третяк В. А., Остапенко Г. А. (2018)
Головко Т. М. - Дослідження рівномірності розподілу мікроелементів в об’ємі соусів емульсійного типу, збагачених дієтичними добавками, Пак А. О., Применко В. Г., Жеребкін М. В., Головко М. П. (2018)
Скорук Л. М. - Формування перекриттів кругових рамп плоскими плитами, Сібіковський О. В. (2018)
Вечур О. В. - Дослідження методів аналізу відгуків про товари магазинів електроніки, Сподарець О. М. (2018)
Кожевников В. А. - Современные мессенджеры в качестве помощника администратора базы данных, Сабинин О. Ю., Шац Ю. Е. (2018)
Бадьоріна Л. М. - Застосування лінгвістичної технології при оцінювання знань (2018)
Малафаев Н. Т. - Особенности прецессии двухчастотного маятника (2018)
Тетеріна О. Б. - "Зустрічі слов’янських літератур на їхніх історико-духовних перехрестях”: Д. Чижевський (2018)
Abstract and References (2018)
Титул, contents (2018)
Bochkovskyi A. - Development of the method for the optimal management of occupational risks, Gogunskii V. (2018)
Velychko O. - A comparative analysis of the assessment results of the competence of technical experts by methods of analytic hierarchy process and with using the Rasch model, Gordiyenko T. (2018)
Volkhonov M. - Development of the method of exposure control of grain drying in high-temperature dryers, Jabbarov I., Soldatov V., Smirnov I. (2018)
Lapkina I. - Elaboration of the equipment replacement terms taking into account wear and tear and obsolescence, Malaksiano M. (2018)
Dergachova V. - Implementation of the market approach to the processes of management of the energy sector of Ukrainian economy under conditions of European integration, Pysar N. (2018)
Romanenkov Yu. - Complexification methods of interval forecast estimates in the problems on short-term prediction, Danova M., Kashcheyeva V., Bugaienko O., Volk M., Karminska-Bielobrova M., Lobach O. (2018)
Khalipova N. - Development of a model for the integrated management of the international delivery chains formation, Bosov A., Progonyuk I. (2018)
Abstract and References (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Gedziute J. - Investigation of food supplements with preservative E211 (Sodium benzoate) using thin-layer chromatography, Marksa M., Zevzikoviene A., Skyrius V., Zevzikovas A. (2018)
Marushchak A. - Pharmacoeconomic analysis of the use of ramipril and candesartan in patients with arterial hypertension, Shorikov E. (2018)
Mishchenko O. - Influence of extract of peach ordinary (Persica vulgaris) leaves on the state of thymic-lymphatic element of the immune system of rats in conditions of chronic immobilization stress, Zaychenko G., Sharifov Ch., Koshova O., Laryanovska Yu., Khalieieva O. (2018)
Pruglo Ye. - Synthesis, physical and chemical properties and anxiolytic activity of 2-(4-(R-arylidenamino)-5-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-YL)thio)acetic acids and their salts (2018)
Shanaida M. - Identification and component analysis of triterpenoids in Monarda fistulosa L. and Ocimum americanum L. (Lamiaceae) aerial parts, Golembiovska O. (2018)
Upyr T. - Phytochemical and pharmacological study of polysaccharide complexes of Prunus domestica fruit, Shahm Basim Mohammed, Bashar Al-Jabbar Ali Sahlani, Lenchyk L., Senyuk I., Kyslychenko V. (2018)
Dyachok I. - Dynamics of exception of organic acids from mixture of medical vegetable raw material, Pinyazhko O., Ivankiv O. (2018)
Abstract and References (2018)
Орел О. В. - Генезис Національної гвардії України як суб’єкта протидії загрозам національній безпеці України, Мідіна А. С. (2018)
Легеза Є. О. - Діяльність суб’єктів публічної адміністрації щодо надання публічних послуг: проблемні питання та шляхи їх вирішення (2018)
Нечаєв В. Е. - Характеристика надання публічних послуг підрозділами Національної поліції України (2018)
Коптєв А. М. - Адміністративні послуги сервісних центрів МВС України, пов’язані з допуском водіїв до керування транспортними засобами (2018)
Швидка Т. І. - Конкурентна політика держави як ключовий чинник її правового організаційно-господарського впливу (2018)
Кучма К. С. - Зарубіжний досвід правового регулювання адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів (2018)
Припутень Д. С. - Поняття та особливості примусу у службовому праві України, не пов'язаного із юридичною відповідальністю (2018)
Марченко Г. І. - Проблемні питання припинення повноважень депутата місцевої ради шляхом відкликання за народною ініціативою (2018)
Abstract and References (2018)
Дида Т. М. - Фінансова звітність підприємства: методика складання, Кондратюк М. Ф. (2015)
Доценко І. О. - Грошово-кредитна безпека як складова фінансової безпеки держави (2015)
Дудченко Н. В. - Принципові основи оцінювання системи економічної безпеки банківських установ з урахуванням впливу державного регулювання (2015)
Єрмоленко В. А. - Україна на початку III тисячоліття: глобалізаційні ризики та загрози (2015)
Засанський В. В. - Забезпечення економічної безпеки європейських держав за уов дії соціально-економічних загроз, Шаргут В. І., Брицький Р. М. (2015)
Захаров О. І. - Узгодження функцій суб'єктів системи забезпечення економічної безпеки підприємства (2015)
Зачосова Н. В. - Обґрунтування необхідності змістовно-понятійного трактування наукової категорії економічної безпеки фінансових установ (2015)
Кирилюк Є. М. - Розвиток біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні (2015)
Кирилюк І. М. - Категоріальний апарат сучасних досліджень у сфері якості та його еволюція (2015)
Клочан В. В. - Досвід інвестування аграрного сектора економіки в зарубіжних країнах, Безп’ята І. В. (2015)
Кощенко К. В. - Конкурентна розвідка як засіб забезпечення стратегії підприємства: призма іноземного досвіду (2015)
Кулик Я. О. - Вітчизняний та закордонний досвід управління персоналом, Чен Н. О. (2015)
Курузенкова Л. А. - Критерії ефективності управління екологічно чистим виробництвом, Зоря П. С. (2015)
Літвінова І. М. - Стратегічний контролінг як елемент системи інформаційного забезпечення інноваційного розвитку підприємства (2015)
Матвійчук Л. О. - Податкова політика як інструменті оптимізації фінансової безпеки підприємства, Олійник Л. Г. (2015)
Мігус І. П. - Вплив чуток на розвиток бізнесу та забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання, Таран В. В. (2015)
Палчей А. М. - Особливості бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості у зарубіжних країнах, Яцко М. В. (2015)
Прокопенко В. Ю. - До питання визначення ринкової ціни на нерухомість (2015)
Ревак І. О. - Мультиаспектність поняття "інтелектуальна безпека держави" (2015)
Росоха М. М. - Актуальні проблеми кредитування фінансово-господарської діяльності підприємств, Войтенко Г. В. (2015)
Сідор Н. В. - Формування і використання прибутку комерційного банку, Фетько С. В. (2015)
Стойка В. С. - Розвиток фінансових послуг в системі електронного бізнесу, Палош М. І. (2015)
Чичкалюк Т. О. - Застосування програмно-цільового методу як ефективного інструменту управління розвитком рекреаційно-туристичного регіону (2015)
Щербатих Д. В. - Напрями забезпечення підтримки фінансової безпеки страхової компанії (2015)
Янчев А. В. - Компетентнісна складова організації документування господарських операцій (2015)
Артюх Т. М. - Стратегія реформування системи технічного регулювання в контексті створення привабливого бізнес-середовища в Україні, Григоренко І. В. (2015)
Богославська А. В. - Інноваційно-інвестиційні засади розвитку природоохоронних територій (2015)
Войтецький В. В. - Визначення поняття "конкурентоспроможность підприємства" (2015)
Vyadrova I. M. - The modern state and prospects of stock market development in Ukraine in the context of investment bank activity, Kavun S. V., Musiіenko O. M., Maslova A. Yu. (2015)
Гончарова К. Г. - Система комплаєнс як елемент економічної безпеки банку (2015)
Дмитренко В. І. - Методичний підхід до оцінювання стану системи економічної безпеки будівельних підприємств під впливом державного регулювання (2015)
Дмитрова О. С. - Загрози економічній безпеці як складова системи ризик-менеджменту банку (2015)
Жулай Г. C. - Управління ефективністю діяльності підприємства на засадах системного підходу (2015)
Занора В. О. - Узагальнення науково-методичних підходів до стратегічного управління підприємством (2015)
Захаров О. І. - Механізм взаємодії влади та бізнесу в системі економічної безпеки (2015)
Зачосова Н. В. - Основи побудови сучасного механізму управління системою економічної безпеки фінансових установ (2015)
Кавун С. В. - Розвиток ринку банківських платіжних карток на прикладі кредитування проектів для екологічного підприємництва, Мацієвич Т. О. (2015)
Карпова К. В. - Робота з персоналом як елемент економічної безпеки вищого навчального закладу та шляхи протидії корупції у ВНЗ (2015)
Куриліна О. В. - Підходи до сутності забезпечення безпеки держави, Грицко Р. Р., Кравченко І. В. (2015)
Лагутін Г. В. - Практичні аспекти становлення інноваційного провайдингу підприємств реального сектору економіки в контексті теорій технологічного розвитку (2015)
Нагорна І. І. - Організаційно-економічні основи формування механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства (2015)
Пушкар О. І. - Класифікація мультимедійних видавництв як нової форми ведення бізнесу в умовах інформаційної економіки, Назарова С. О. (2015)
Рижаков Д. А. - Концептуальні основи формування моделей інноваційно-орієнтовного розвитку підприємств на засадах венчурного інвестування (2015)
Фімяр С. В. - Особливості функціонування кредитної системи України: міжнародні порівняння (2015)
Шикова О. М. - Оцінка ризиків при моделюванні системи економічної безпеки підприємства (2015)
Щербатих Д. В. - Концептуальні підходи до визначення змісту банківської діяльності у сучасних умовах, Білик В. В. (2015)
Шпильова В. О. - Забезпечення оптимальної діяльності підприємства при ефективному фінансовому обліку дебіторської заборгованості, Андрушкевич Н. В. (2015)
Шпильовий В. А. - Актуальні питання необхідності реформування обліку акцизного податку, Фурса В. П. (2015)
Титул, contents (2018)
Grigorov O. - Numerical simulation of the dynamics of the system "trolley – load – carrying rope" in a cable crane, Druzhynin E., Strizhak V., Strizhak M., Anishchenko G. (2018)
Krutii Yu. - Development of the method for calculation of cantilever construction's oscillations taking into account own weight, Suriyaninov M., Vandynskyi V. (2018)
Okorokov A. - Research into a possibility to prolong the time of operation of universal open top wagon bodies that have exhausted their standard resource, Fomin O., Lovska A., Vernigora R., Zhuravel I., Fomin V. (2018)
Slabyi O. - Studying the coupled axial and lateral oscillations of the drilling riser under conditions of irregular seaways (2018)
Tkachuk M. - A numerical method for axisymmetric adhesive contact based on Kalker’s variational principle (2018)
Pelevin L. - Substantiation of adequacy of loading conditions at bench and field tests of construction machines, Fomin A., Gorbatyuk Ye., Machishin G. (2018)
Ershova N. - Development of the procedure for verifying the feasibility of designing an active suspension system for transport carriages, Bondarenko I., Shibko O., Velmagina N. (2018)
Kravets S. - Determination of the resistance of the cylindrical-tubular drill for trenchless laying of underground communications, Suponev V., Rieznikov O., Kosyak A., Nechiduk A., Klets D., Chevychelova О. (2018)
Olijnichenko L. - Patterns in change and balancing of aerodynamic imbalance of the low-pressure axial fan impeller, Filimonikhin G., Nevdakha A., Pirogov V. (2018)
Abstract and References (2018)
Дядик Т. В. - Формування і використання трудових ресурсів на міжнародному рівні та в Україні, Загребельна І. Л., Близнюк К. М. (2018)
Антошкіна Л. І. - Визначення пріоритетів і оптимізація вкладень у розвиток економіки, Беседин В. Ф. (2018)
Antoshkin V. K. - Directions of formation and implementation of the digital economy of Ukraine, Popova A. O., Brokl T. A. (2018)
Britvenko A. S. - Internet­marketing as a tool for product promotion, Bilousova V. V., Poliah D. D. (2018)
Княженко І. І. - Екологічна стандартизація, сертифікація та маркування в Україні (2018)
Фролова Г. І. - Стратегічні напрями соціально­економічного розвитку України в умовах євроінтеграції (2018)
Петренко В. С. - Перспективні інноваційні програми, проекти та моделі розвитку аграрних підприємств з іноземними інвестиціями (2018)
Рунчева Н. В. - Елементи впровадження інноваційної економічної моделі на підприємствах України, Тернавська Л. М., Андрусенко А. В. (2018)
Юрченко Ю. Ю. - Технологія створення і просування власного продукту у медичному туризмі (2018)
Гудзь П. В. - Аналіз управління готельним господарством регіону (2018)
Подлужна Н. О. - Програмована та SMART­економіки як основні орієнтири розвитку України та її регіонів (2018)
Шинкарюк О. В. - Інституалізація провідних елементів механізму державного регулювання регіонального людського розвитку (ІІІ, моніторинг людського розвитку: основна частина), Сігайов А. О., Столярова В. В. (2018)
Березіна С. Б. - Чинники виникнення соціальних ризиків у сфері демографії і праці (2018)
Пилипенко К. А. - Методологічні підходи обліку розрахунків із кредиторами: вітчизняний та міжнародний аспект, Коляка А. А. (2018)
Титул, contents (2018)
Aleinikov M. - Application of intelligent processing of data flows under conditions of river navigation, Doronin V., Panin V., Tykhonov I. (2018)
Zaichenko S. - Investigation of the change in the strength properties of a soil mass by mechanical sensing, Frolov O., Stovpnik S., Veremiichuk Y. (2018)
Nanka O. - Development of the system to control milk acidity in the milk pipeline of a milking robot, Shigimaga V., Paliy A., Sementsov V., Paliy A. (2018)
Pospelov B. - Studying the recurrent diagrams of carbon monoxide concentration at early ignitions in premises, Andronov V., Rybka E., Meleshchenko R., Borodych P. (2018)
Sushchenko O. - Theoretical and experimental assessments of accuracy of nonorthogonal mems sensor arrays, Bezkorovainyi Y., Novytska N. (2018)
Krasnov O. - Аnalysis of operating modes of single-phase current-source rectifier with rectangular-stepped pulse-width modulation, Liubarskyi B., Bozhko V., Petrenko O., Dubinina O., Nuriiev R. (2018)
Mychuda L. - Development of algorithms for improving the accuracy and performance speed of a functional analog-to-digital converter (2018)
Abstract and References (2018)
Андрієнко В. М. - Управління загрозами в системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності, Кобко Р. В. (2016)
Білик В. В. - Форми і методи стратегічної дії на управління інноваційними системами підприємства (2016)
Васенко В. К. - Тіньова економіка України та шляхи її детінізації (2016)
Горячківська І. В. - Теоретичні підходи до трактування поняття інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання (2016)
Занора В. О. - Управління кадрами: методичний інструментарій оцінювання управлінців промислових підприємств (2016)
Захаров О. І. - Синергетичний ефект в системі економічної безпеки підприємства (2016)
Зачосова Н. В. - Теоретико-методичні засади побудови системи економічної безпеки фінансових установ (2016)
Кавун С. В. - Застосування теорії графів у задачах комунікаційного менеджменту (2016)
Кирилюк І. М. - Шляхи нарощування пропозиції вітчизняної продукції тваринництва та підвищення її якості (2016)
Котетунов В. Ю. - Управління ризиками в проектах (2016)
Куриліна О. В. - Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки держави (2016)
Куценко Д. М. - Юридичні особливості використання корпоративних прав у якості застави: загрози для кредиторів (2016)
Мойсієнко А. В. - Управління загрозами економічній безпеці підприємств готельно-ресторанного бізнесу (2016)
Польова Н. М. - Підходи до стратегічного управління машинобудівними підприємствами (2016)
Січиокно Г. Б. - Інноваційні підходи до побудови служби економічної безпеки підприємств (2016)
Трухан О. В. - Ринок праці як інститут соціалізації (2016)
Тулуб О. М. - Концептуальні підходи до трактування категорії "невизначеність" в системі економічної безпеки виробничих підприємств (2016)
Фурман В. М. - Щодо стабілізації банківської системи та валютного курсу (2016)
Чапліна А. С. - Фінансове забезпечення системи вищої освіти в сучасних умовах (2016)
Шикова О. М. - Модулювання системи економічної безпеки (2016)
Щербатих Д. В. - Підходи та загрози до формування фінансово-економічної безпеки банківських установ, Шпильовий Б. В. (2016)
Титул, contents (2018)
Bilyk O. - Studying the effect of sesame flour on the technological properties of dough and bread quality, Bondarenko Yu., Hryshchenko A., Drobot V., Kovbasa V., Shutyuk V. (2018)
Grynchenko N. - Analysis of background and development of technological principles of milk processing by coupsulation, Pyvovarov Р., Nagornyi O. (2018)
Belinska S. - Effect of blanching and treatment with a salt solution on the biological value of broccoli, Kаmienieva N., Levytska S., Rogalskiy S. (2018)
Kotliar Ye. - Development of a technology of vitaminized blended vegetable oils and their identification by the fatty acid and vitamin contents, Topchiy O., Kyshenia А., Polumbryk M., Garbazhiy K., Lanzhenko L., Bogdan M., Yasko V., Honcharenko T. (2018)
Lehnert S. - The study of influence of natural antioxidants on quality of peanut and linseed oil blends during their storage, Dubinina A., Deynichenko H., Khomenko O., Gapontseva O., Antoniuk I., Medvedeva A., Demichkovska M., Vasylieva O. (2018)
Tkachenko А. - Substantiation of the development of formulations for organic cupcakes with an elevated protein content, Birta G., Burgu Y., Floka L., Kalashnyk O. (2018)
Tsykhanovska І. - Substantiation of the mechanism of interaction between the carbohydrates of rye-wheat flour and nanoparticles of the polyfunctional food additive "Magnetofооd", Evlash V., Alexandrov A., Lazareva T., Yevlash T. (2018)
Abstract and References (2018)
Соловйов В. М. - Принцип невизначеності Гейзенберга і економічні кризи, Сапцін В. М. (2016)
Анкудович Т. Є. - Фінансово-податкові інструменти в забезпеченні пріоритетів інноваційного розвитку реального сектору економіки України, Анкудович І. Г. (2016)
Вітлінський В. В. - Ризики в індустрії 4.0, Скіцько В. І. (2016)
Гадецька З. М. - Використання опціонів як сучасних інструментів хеджування біржових ризиків, Костяна Я. В., Попадик М. С. (2016)
Гнилицька Л. В. - Управління професійними ризиками бухгалтера в системі економічної безпеки підприємства (2016)
Гострик О. М. - Використання методу системної динаміки для управління оборотними коштами підприємств, Степаненко О. А. (2016)
Данченко О. Б. - Структурно-функціональна модель системи економічної безпеки підприємства, Поскрипко Ю. А., Занора В. О. (2016)
Кібальник Л. О. - Аналіз моделей та особливостей світових фінансових криз ХХ сторіччя (2016)
Кучерова Г. Ю. - Еластичність обсягів податкових надходжень до змін економічних результатів України (2016)
Рамазанов С. К. - Розробка ментальної моделі для системно-динамічного моделювання регіону, Івановська М. В. (2016)
Pihnastyi O. M. - Аnalysis of the principles and methods of construction control systems of technological process. basic terms and definitions, Tubychko K. V. (2016)
Потапенко С. Д. - Оцінювання виконання стратегічного плану сформованого за допомогою SWOT-аналізу (2016)
Сологуб М. П. - Формування та розвиток інноваційних та інвестиційних регіональних кластерів (2016)
Тенета В. М. - Інвестиційна складова економічної безпеки підприємства (2016)
Власюк Т. О. - Експортні чинники підвищення конкурентоспроможності економіки України (2016)
Черевко О. В. - Джерела виникнення загроз інформаційній безпеці банківських установ, Андрієнко В. М., Напора І. Ю. (2016)
Данильчук Г. Б. - Використання ентропії перестановок для передпрогнозного аналізу кризових явищ на фондовому ринку, Соловйова В. В. (2016)
Гонта О. І. - Податкова система України: сучасний стан та напрями вдосконалення, Жаворонок А. В. (2017)
Зачосова Н. В. - Управлінські проблеми убезпечення фінансової підсистеми економічної безпеки національної економіки України (2017)
Кирилюк Є. М. - Логістичні риси міграційних процесів в умовах глобалізації, Гунченко М. В. (2017)
Кирилюк І. М. - Складники новітньої системи державного регулювання та контролю у сфері безпечності продукції тваринництва в Україні (2017)
Кундєєва Г. О. - Інтеграційна модель забезпечення продовольчої безпеки за принципами автаркії (2017)
Лісогор Л. С. - Підготовка конкурентоспроможних фахівців системою вищої освіти: проблеми та перспективи (2017)
Маклаков С. М. - Соціально-економічна мотивація персоналу: функціонально-змістовний опис (2017)
Нижник І. О. - Задоволення продовольчих потреб населення України: стан проблеми та перспективи її вирішення (2017)
Пасєка А. С. - Маркетингові характеристики ринку праці України (2017)
Пасєка С. Р. - Сільський зелений туризм як запорука розвитку сільських територій, Демко В. С. (2017)
Садова У. Я. - Кластери і кластерні ініціативи розвитку ІТ-сектору регіону, Цигилик Ю. М. (2017)
Семикіна М. В. - Деформація мотиваційних чинників у сфері праці як передумова формування міграційних настроїв вітчизняних працівників, Мельнік А. В., Кабай В. О. (2017)
Федосенко Л. В. - Финансовый рынок и распределительные отношения в контексте экономического роста (на примере Республики Беларусь), Иванова Т. И. (2017)
Цимбал Н. В. - Комплексна оцінка людського капіталу як засобу економічної безпеки підприємства (2017)
Шпильова В. О. - Управління стратегічним розвитком підприємства (2017)
Шпильова В. О. - Методологічні підходи до управління розвитком підприємства, Котькалова-Литвин І. В. (2017)
Яценко О. В. - Освіта та культура ведення бізнесу, як базис розвитку ділового середовища регіону (2017)
Бієвець А. В. - Економічна безпека у сфері готельно-ресторанного бізнесу у сучасних економічних умовах (2017)
Білоус С. П. - Комерціалізація інтелектуальної власності (2017)
Бітюк І. М. - Проблеми функціонування бізнес-інкубаторів: актуальні питання регіональної політики (2017)
Головня Ю. І. - Соціальна інфраструктура регіону: еволюція поняття в контексті сучасних економічних змін (2017)
Гріднєв М. А. - Концептуальні засади гармонізації регіональних економічних інтересів кластероутворення в Україні (2017)
Загородня Ю. В. - Проблеми розвитку логістичних центрів в Україні (2017)
Клєвцова О. М. - Особливості забезпечення економіко-екологічної безпеки регіону (2017)
Лаба І. З. - Інструментарій регулювання міжнародних потоків капіталу в країнах, що розвиваються (2017)
Лисий О. П. - Підвищення інвестиційної привабливості морських портів в Україні, Очередько О. О., Тонких Л. С. (2017)
Очередько О. О. - Сутність та значення інвестиційної привабливості сучасних холдингових підприємств, Тонких Л. С. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського