Лиса Я. П. - Дослідження впливу температури як параметра процесу ліофілізації, Беспалова О. Я. (2013)
Єлізаров О. І. - Моделювання розвитку тріщин ізоляційного покриття трубопроводу в контексті фрактального аналізу, Журав В. В., Кобильська О. Б., Яцура А. В. (2013)
Акимова Л. Н. - Категории и понятия психологии времени (2013)
Баринова Л. Я. - Теоретичні підходи до вивчення психологічної компетентності (2013)
Бетина А. О. - Возможности развития социальной компетентности дошкольника в детской игровой комнате и детском дошкольном учреждении (2013)
Блинова О. Є. - Криза ідентичності особистості у нестабільні періоди розвитку суспільства (2013)
Большакова А. М. - Часові перспективи та життєтворчий потенціал особистості (2013)
Брага Є. О. - Уявлення про батьківство: аналіз поняття та дослідження (2013)
Броцило О. Ю. - Аналіз проблеми посадових змін у професійній діяльності фахівця ДСНС (2013)
Бугерко Я. М. - Рефлексивні механізми формування суб’єктного простору особистості (2013)
Будиянский Н. Ф. - Возрастные различия в проявлении психологического здоровья личности, Данчева Т. Д. (2013)
Буланов В. А. - Роль соціальної ситуації у становленні салютогенетичної спрямованості особистості (2013)
Булгакова О. Ю. - Психологічні фактори безпеки життєдіяльності підлітків (2013)
Варіна Г. Б. - Особливості формування професійної стійкості майбутнього практичного психолога як компонента його позитивної Я-концепції у просторі сучасного культурно-освітнього простору (2013)
Васюк К. М. - Методологічні проблеми досліджень темпоральності в сучасній психологічній науці (2013)
Васютинська О. Г. - Особистісна пасіонарність як психологічна проблема (2013)
Векличева К. Ю. - Темпорально-процессуальное описание страха познания нового в учебном процессе (2013)
Венгер Г. С. - Порівняльна характеристика структури і функцій традиційної та дистантної сім’ї (2013)
Войтович Н. О. - Специфіка образу майбутнього в дискурсі життєвої перспективи у старшокласників (2013)
Воронов О. І. - Психологічні аспекти працевлаштування майбутнього менеджера (2013)
Галабурда Л. О. - Імідж як психологічний феномен (2013)
Главінська О. Д. - Проблема самоусвідомлення та самовизначення студентської молоді (2013)
Гнезділов Д. Ю. - Емпіричне дослідження внутрішньої структури емпатії (2013)
Горбаль І. С. - Психологічні кореляти суб’єктивного благополуччя (2013)
Горбач Г. М. - Життєвий шлях особистості як психологічна проблема (2013)
Гордеева А. В. - Особенности видео-общения личности в виртуальном пространстве (2013)
Гуз Н. В. - Методологічні основи дослідження особистості, схильної до перебування у деструктивних культах (2013)
Гусєв І. М. - Суб’єктивне переживання бідності молоддю: проблема вимірювання та психологічний зміст (2013)
Густодымова В. С. - Возрастные особенности формирования психологической зависимости в парадигме аналитической психологии К. Г. Юнга (2013)
Данилова Е. С. - Социальная перцепция иконы — индикатор духовного потенциала человека (2013)
Дворник М. С. - Майбутнє особистості крізь призму відтермінування (2013)
Демчук О. О. - Аналіз основних наукових підходів до феномена життєвої компетентності як складової життєтворчості особистості (2013)
Джабраілова Г. В. - Особливості зв’язку індивідуальних характеристик жінок із переживанням ними ситуації розлучення (2013)
Джелилов А. А. - Фразеосемантическое микрополе воображение в крымскотатарском, английском и украинском языках (2013)
Дзюба Т. М. - Духовна криза в життєвому просторі особистості (2013)
Дмитрук О. Є. - Життєва перспектива як особистісний конструкт: мотиваційний, ситуативний та ціннісний підходи (2013)
Єрьоменко С. - Характеристика психологічної складової здоров’я (2013)
Журавель А. В. - Інтервізія як засіб формування уміння майбутніх психологів системи освіти проявляти емпатію у консультативній взаємодії з клієнтами (2013)
Журавльова Л. П. - Структурно-динамічна модель міжособистісної взаємодії, Коломієць Т. В. (2013)
Журавльова Л. П. - Вплив емпатії на розвиток екологічної спрямованості жінок дорослого віку, Романова М. К. (2013)
Застело А. О. - Психологічні особливості міжособистісної та міжсуб’єктної взаємодії в сучасному освітньому просторі (2013)
Карсканова С. В. - Організація і реалізація програми забезпечення психологічного благополуччя фахівця освіти (2013)
Карпінська О. М. - Акмеологічні ресурси особистості похилого віку (теоретичний огляд) (2013)
Кінаш І. П. - Аналіз теоретичних підходів до вивчення проблеми атракції як соціально-психологічного феномену (2013)
Киреева З. А. - Развитие личности в рамках пространственно-временной организации жизненного пути (2013)
Кириллов Д. В. - Пангеометрия развития личности (2013)
Коваленко О. Г. - Дослідження комунікативних і організаторських схильностей осіб похилого віку (2013)
Ковтун Р. А. - Психологические особенности семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии (2013)
Кокорина Ю. Е. - Феноменологический анализ экзистенциальных означающих личности (2013)
Колесникова В. И. - Теоретико-методологический анализ нарциссических нарушений личности в парадигме глубинной психологии, Волков Н. А. (2013)
Колесникова В. И. - Типологические особенности проявления категорий феномена "синхронистичности" в парадигме аналитической психологии К. Г. Юнга, Волкова Л. Л. (2013)
Колот С. А. - Особенности проявления трансформационного лидерства в эмоциональной работе (2013)
Кондратенко И. В. - Жизненная навигация личности в системе непрерывного образования (2013)
Кононенко А. О. - Основні компоненти структурно-функціональної моделі самопрезентації (2013)
Кононенко О. І. - Гендерні особливості емоційно-оцінного ставлення особистості до себе (2013)
Король Л. Д. - Феномен толерантності: аналіз концептуальних підходів у площині зарубіжної психології (2013)
Котляр О. О. - Факторна модель ціннісно-смислової актуалізації політичних уподобань (2013)
Коць М. О. - Концептуальні засади побудови моделі активності суб’єктів педагогічної взаємодії (2013)
Кривоногова О. В. - Значимость фактора семейного воспитания в процессе развития произвольного внимания у старших дошкольников, Шустова Т. М. (2013)
Крутько С. В. - Диференціація потреб і можливостей досягнення провідних життєвих цінностей (2013)
Курова А. В. - Проблема суб’єктивного благополуччя в психологічній науці (2013)
Кучеренко С. В. - Варіанти екзистенційного вибору особистості в індивідуальному психологічному консультуванні (2013)
Лаврова М. Г. - Особенности взаимосвязи психических состояний и эмоциональных диспозиций личности студента в ситуации экзаменационной сессии (2013)
Лиска С. I. - Ефективність коректувальної програми професійної компетентності (2013)
Лох К. В. - Границы и стены в психологической науке и практике (2013)
Максимова Е. В. - Феноменологический взгляд на проблему суицидального поведения посредством анализа художественных произведений (2013)
Малигіна Г. - Структура відповідальності як інтегральної якості особистості (2013)
Малій Н. Ю. - Ефективність програми розвитку креативної складової професійного мислення у майбутніх педагогів (2013)
Малхазов О. Р. - До питання про психофізіологічні особливості функціонування хронотопу (2013)
Мамічева О. В. - Спеціальна психологічна допомога в комплексному супроводі розвитку дитини з соціально-особистісними проблемами в системі освіти (2013)
Мельник О. А. - Шляхи удосконалення особистості в руслі християнської антропологічної традиції кінця XIX — початку XX століття (2013)
Мороз О. І. - Особливості впливу сімейних взаємин на якість психічного, емоційного та морального розвитку дитини, Мороз Ю. В. (2013)
Ніколаєва І. В. - Корекція ригідної поведінки держслужбовців (2013)
Акимова Л. Н. - Инициационная психотерапия в поисках женской идентичности (2012)
Артюхина Н. В. - Здоровьесберегающий и развивающий потенциал арт-терапевтических методов при сопровождении образовательного процесса (2012)
Беккер К. В. - Професійне самовизначення у юнацькому віці (2012)
Бистрова Ю. О. - Організація та зміст психолого-педагогічного забезпечення професійно-трудової соціалізації осіб з психофізичними порушеннями (2012)
Боделан М. И. - Исследование системности индивидуально-типологических особенностей личности у правшей и левшей (2012)
Буланов В. А. - Соціальний статус особистості як чинник становлення її салютогенетичної спрямованості (2012)
Горбань Г. О. - Модель соціально-психологічного забезпечення процесів прийняття управлінських рішень у соціальних системах (2012)
Доценко А. Ю. - Анализ структуры симптомокомплекса "эмоционального холода" у девушек (2012)
Загревская В. В. - Формирование идеалов у студентов естественнонаучного и гуманитарного направлений обучения (2012)
Застело А. О. - Екологізація освітньої взаємодії (2012)
Зозуля К. Г. - Проблема багатоаспектності вивчення часу в психології (2012)
Кинелёва О. В. - Возрастные и гендерные особенности временной компетентности личности (2012)
Кочарян А. С. - Особенности отношений в сферах жизни у беременных женщин с разными типами гендерных отношений, Кожина М. Ю. (2012)
Кононенко А. О. - Психологічний аспект створення концепції структурнофункціональної моделі самопрезентації (2012)
Кононенко О. И. - Особенности самосознания и восприятия собственной внешности в подростковом и юношеском возрасте (2012)
Макух О. І. - Психологічний аспект дослідження межових станів людини (2012)
Мидько А. А. - Факторы опыта и личностной предиспозиции как условия развития суицидального процесса (2012)
Мостова Т. Д. - Динаміка особистісних змін опіатних наркозалежних у процесі ресоціалізації (2012)
Навоєва Н. І. - Сутність програми розвитку системного мислення при підготовці менеджерів (2012)
Рахубовська Х. Г. - Основні діагностичні моделі розладів прийому їжі (2012)
Соколова Г. Б. - Історічний шлях розвитку проблеми сім’ї, яка виховує дитину з відхиленнями у розвитку (2012)
Тринчук Е. Б. - Обучение по компетенциям как основной фактор формирования готовности к профессиональной деятельности студентов экономического вуза (2012)
Черных К. А. - Влияние дельфинотерапии на эмоциональное состояние детей с диагнозами ДЦП, РДА И ЗПР (2012)
Чернявская Т. П. - Психологическое обеспечение эффективной коммуникации в бизнесе (2012)
Абсалямова Л. М. - Види та критерії психологічної зрілості людини (2011)
Бочелюк В. Й. - Психологічні особливості прогнозування поведінки особистості (2011)
Заїка Є. В. - Методичні прийоми побудови тренінгових та тренінгово-діагностичних процедур розвитку пізнавальних процесів, Жорник Є. В. (2011)
Зарицька В. В. - Вікові передумови розвитку емоційного інтелекту особистості (дошкільний і шкільний періоди) (2011)
Митроченко О. Є. - Характеристики уваги в залежності від організації стимульного матеріалу (2011)
Ніколаєв Л. О. - Психологічні аспекти впевненості у старшокласників (2011)
Ніконова О. Ю. - Діагностика співзалежності у роботі психолога-практика (2011)
Новікова Ж. М. - Зв'язок самооцінки з особистісною тривожністю у людей похилого віку (2011)
Оветченко Ю. А. - Психологічні передумови професійного зростання студентів психолого-педагогічних спеціальностей (2011)
Олефір В. О. - Конфірматорний факторний аналіз взаємозв’язків особистісних рис та копінг-дій (2011)
Палагнюк В. В. - Професійна адаптація викладача ВНЗ: підходи до аналізу (2011)
Парфанович І. І. - Практично-психологічна і соціально-педагогічна робота з дівчатами девіантної поведінки у школі (2011)
Перепада О. М. - Специфіка діагностичного процесу при гіперактивному розладу (2011)
Плікус Я. О. - Проблема регуляції психічних станів студентів в навчальному процесі (2011)
Полетаєва Н. О. - До проблеми діагностики життєтворчих здібностей особистості раннього та середнього дорослого віку (2011)
Полтавець О. В. - Особливості образу сім'ї у дітей з неповних сімей в сучасних умовах (2011)
Походько І. В. - Розвиток психолого-педагогічної стресостійкості як найважливійшого чинника успішної педагогічної діяльності (2011)
Резнікова О. О. - Про один підхід до підвищення валідності психологічних досліджень в Internet (2011)
Реутська О. М. - Особливості розвитку професійної мотивації у студентів педагогічного ВНЗ (2011)
Скляренко О. М. - Перцептивний розвиток дітей дошкільного віку як проблема психологічних досліджень (2011)
Старинська Н. В. - Адаптаційний потенціал як чинник професійної самореалізації особистості (2011)
Хомуленко Б. В. - Історія виникнення поліграфа: давні і сучасні методи верифікації брехні (2011)
Чаговець Л. В. - Проблема часової транспективи в юнацькому віці (2011)
Шкарупа Я. С. - Смисловий вибір у професійному самовизначенні майбутніх практичних психологів (2011)
Яцина О. Ф. - Форми і методи роботи психолога-практика: сучасний погляд на проблему (2011)
Вихідні дані (2011)
Абсалямова Л. М. - Категорія зрілості особистості у віковій психології (2011)
Бабарикіна І. В. - Оптимістичний атрибутивний стиль школярів як фактор стримування страхів, що виникають в умовах навчальної діяльності (2011)
Большакова А. М. - Особистісна реалізованість людини на її життєвому шляху (2011)
Бочарова С. П. - До історії розвитку психології в Харкові в ХІХ-ХХ ст (2011)
Войтенко О. В. - Модель функціонування пам`яті в структурі літературно-творчої діяльності (2011)
Горецька А. М. - Взаємозв'язок типів комплайенсу й емоційно-особистісних порушень у хворих гіпертонічною хворобою на різних стадіях захворювання (2011)
Зарицька В. В. - Емоційно-когнітивні передумови розвитку емоційного інтелекту у період фахової підготовки (2011)
Зеленін Г. І. - Переробка й засвоєння іншомовної вербальної інформації в процесах довгострокової й короткочасної пам'яті (2011)
Ільїна Ю. Ю. - Діалогічність як засіб розвитку особистості, Куліш Я. Є. (2011)
Кряж І. В. - Студентські соціально-екологічні проекти як освітній і дослідницький ресурс (2011)
Кузнєцов М. А. - Аналіз ефективності програмі формування у вчителів вмінь протистояти процесу развитку синдрому емоційного вигорання, Грицук О. В. (2011)
Ломова Т. О. - До питання психокорекції агресивних виявів у поведінці особистості (2011)
Лукашенко І. М. - Про місце вербального інтелекту в структурі лінгвістичних здібностей, Заїка Є. В. (2011)
Морозов Д. Ю. - Мотиваційні фактори стресостійкості майбутніх фахівців-моряків (2011)
Назаренко Н. В. - Гендерні особливості мотивації студентів до успіху та уникненню невдачі (2011)
Оболенська Г. М. - Зв'язок феномену пам'яті-спалаху зі статтю, віком та особливостями емоційної сфери індивіда (2011)
Саврасов М. В. - Психологічні особливості креативності особистості у пізньому юнацькому віці, Коломійцева О. В. (2011)
Хомуленко Б. В. - Мімічна невербальна комунікація: система кодування лицьових рухів (2011)
Шевченко Л. О. - Життєва криза особистості злочинниць та можливості її корекції за умов деривації (2011)
Шейко А. О. - Стійкість особистості у критичній ситуації (2011)
Шушляпін О. І. - Свідомість, інтелект та почуття, та їх прояви у системі генерації нових ідей та розробки нових валеологічних підходів, Шевченко О. С., Шелест О. М., Кожин М. І., Борзова О. Ю., Сидоров О. П., Шумова Н. В., Добровольська І. М., Тітова Г. Ю., Залюбовська О. І. (2011)
Вихідні дані (2011)
Абсалямова Л. М. - Параметры зрелости личности в середине жизни (2011)
Акрітіду Е. О. - Збереження професійної інформації залежно від умов запам'ятовування і структури мотиваційної сфери студентів (2011)
Бабарикіна І. В. - Вплив стереотипності емоційного досвіду та успішності у навчанні на виникнення шкільних страхів (2011)
Дорожко І. І. - О. М. Леонтьєв: історичний нарис психологічного смислу (2011)
Дроздова А. Р. - Формування синдрому "емоційного вигорання" та втрата сенсу життя у безробітних та у представників різних професій (2011)
Дьяков С. І. - Психосемантичний підхід у визначенні методу аналізу та оцінки суб'єкта (2011)
Заїка Є. В. - Про психокорекцію дітей засобами трансцендентальної медитації (на прикладі синдрому послабленої уваги та гіперактивності), Готвянський С. А., Гаєвська Л. В. (2011)
Зарицька В. В. - Розробка спеціального іструментарію розвитку емоційного інтелекту студентів у навчальному процесі (2011)
Зеленін Г. І. - Мимовільна й довільна пам'ять у навчанні іноземній мові (2011)
Коцюба Г. О. - Психологічний простір стосунків кохання (2011)
Кочарян О. С. - Особистісні особливості жінок, яким виконана гістеректомія, та їх вплив на розвиток дезадаптивних станів у ранньому післяопераційному періоді, Макаренко А. О. (2011)
Крутій О. М. - Пріоритети міжособистісної взаємодії старшокласників в учбовій діяльності (2011)
Мікляєва Г. М. - Явище миттєвого сприйняття психікою людини резонансу фундаментальної інформації (2011)
Маковєєва С. В. - Особливості прояву відповідальності у підлітків, Коломійцева О. В. (2011)
Маннапова К. Р. - Життєздатність як індивідуальна здатність керувати власними ресурсами в контексті умов середовища (2011)
Мельник А. А. - Особливості поведінкового компоненту соціального інтелекту учнів середнього та старшого шкільного віку (2011)
Нікітіна О. П. - Дослідження взаємозв’язку мотивів навчальної діяльності студентів та психологічних особливостей ставлення до грошей (2011)
Проскурняк О. І. - Агресивна поведінка в контексті порушення комунікативної діяльності дітей зі зниженим рівнем інтелектуального розвитку (2011)
Саврасов М. В. - Психологічні особливості креативності особистості у дорослому віці (2011)
Ушакова І. М. - Особливості особистості працівників МНС на різних етапах професіоналізації, Чікаліна А. Б. (2011)
Фальова О. Є. - Психологічні проблеми гіперактивних дітей молодшого шкільного віку, Реєва О. Ю. (2011)
Хомуленко Б. В. - Верифікація несвідомої брехні як передумова ефективної психотерапії (2011)
Шейко А. О. - Субкультура як стиль життя сучасних молодих людей (2011)
Вихідні дані (2011)
Абсалямова Л. М. - Возрастные особенности структуры взаимосвязей черт зрелости личности (2011)
Бабатіна С. І. - Теоретичний аналіз психологічної категорії часу в характеристиці особистості студента (2011)
Богач О. В. - Психологічні ознаки ситуації морального вибору та особливості її розв'язання старшокласниками (2011)
Боснюк В. Ф. - Зв'язок механізмів психологічного захисту з копінг-стратегіями у рятувальників (2011)
Брагіна Н. В. - Психологічні аспекти формування раннього дитячого досвіду взаємодії з навколишнім світом (2011)
Гант О. Є. - Характеристика вербальної пам'яті у дітей середнього шкільного віку в умовах змагальної діяльності (2011)
Греса Н. В. - Особливості копінг-поведінки фельдшерів з різним рівнем психічного вигорання (2011)
Грицук О. В. - Розумова втома студентів педагогічного вузу як психологічна проблема (2011)
Заїка Є. В. - Вплив трансцендентальної медитації на когнітивний розвиток студентів (аналіз зарубіжних досліджень), Готвянський С. А. (2011)
Зарицька В. В. - Вивчення рівня розуміння студентами емоцій інших людей як складової емоційного інтелекту в процесі їх професійної підготовки (2011)
Колчигіна А. В. - Специфіка подолання негативних ситуацій у студентів iз високою та низькою мотивацією досягнення в умовах навчальної діяльності (2011)
Кравченко О. В. - Профілактика суїцидальної поведінки у військовослужбовців внутрішніх військ МВС України (2011)
Кукуруза А. В. - Характеристика структурных компонентов внутренней картины здоровья подростков, Кириллова Е. А., Беляева Е. Э., Цилюрик С. Н. (2011)
Мукій Т. В. - Особливості формування рефлексивних процесів у осіб юнацького віку під час навчання у вищому навчальному закладі, Філенко І. О. (2011)
Нестеренко М. О. - Розвиток наукових уявлень про гендерну ідентичність і її структуру в психології (2011)
Олефір В. О. - Модель особистісного потенціалу (2011)
Панфілова Г. Б. - Динаміка Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях (2011)
Попова Г. А. - Формирование профессиональной компетентности тренера СПТ у студентов-психологов в процессе игрового проектирования (2011)
Провоторова Н. В. - Соціально-психологічні особливості формування мотивації до соціономічної професійної діяльності (2011)
Саврасов М. В. - Особливості психологічної стуктури креативності на різних етапах життєвого шляху особистості (2011)
Самойлов О. А. - Соціально-психологічні чинники формування соціально-гуманітарної спрямованості у ціннісних орієнтаціях сучасної студентської молоді (2011)
Сегеда О. О. - Психологічна експертиза сімейних проблем (2011)
Солодухова Л. В. - Емпатія в світлі різних теоретичних підходів (2011)
Трофимова Т. Г. - Педагогічне оцінювання як чинник формування особливостей учбової діяльності студентів (2011)
Туріщева Л. В. - Використання метафор в процесі навчання як умова розвитку мислення (2011)
Форотинська О. В. - Особливості акцентуацій характеру осіб, які відбувать довічне ув’язнення (2011)
Хомуленко Б. В. - Психотерапевтичний фреймінг. Брехня і правда (2011)
Хомуленко Т. Б. - До історії проблеми застосування психоаналізу в педагогіці, Бондаренко Л. І. (2011)
Яковицька Л. С. - Структурні особливості мотивації самореалізації у науково-технічній діяльності (2011)
Вихідні дані (2011)
Блінов О. А. - Вплив страху на час людини в умовах ризику (2012)
Васильєв В. В. - Професійний потенціал державних службовців як чинник розвитку системи соціального захисту населення (2012)
Вознюк А. А. - Система знань, вмінь, особистісних характеристик — основні складові управлінського потенціалу керівників освітніх організацій (2012)
Гапоненко Л. О. - Суб’єктно-рефлексивна модель професійної взаємодії практичного психолога з вчителем (2012)
Губская В. В. - Теоретико-методологические основы понятия "профессиональноe самоопределение личности" (2012)
Гура Т. Є. - Методологічні засади дослідження професійного мислення психолога (2012)
Дементьева К. Г. - Cоциально-психологический потенциал артистов цирка в условиях трансформационных изменений в обществе (2012)
Дробот О. В. - Організація і методи психосемантичного дослідження управлінської свідомості (2012)
Зелінська C. Ф. - Співвідношення показників суб’єктивного благополуччя особистості з типами її самовідношення (2012)
Кириченко Р. В. - Комунікативний потенціал особистості студентів вищих технічних навчальних закладів (2012)
Кононенко А. О. - Інтегративна психологія як підґрунтя створення моделі самопрезентації особистості (2012)
Левит Л. З. - Личностно-ориентированная концепция счастья (2012)
Моисеенко К. А. - Теоретико-методологические основания проблемы личностно-профессионального потенциала (2012)
Молчанова О. Н. - Оптимальная самооценка как личностный ресурс (2012)
Мушкевич М. І. - Психодіагностика особливостей сімейного виховання проблемних дітей (2012)
Проскурняк О. І. - Комунікативно-мовленнєвий розвиток розумово відсталих дітей та підлітків: психологічний аспект (2012)
Прохоров А. О. - Образ психического состояния субъекта: теоретические и экспериментальные результаты (2012)
Ревенко С. П. - Особливості набуття зрілої ідентичності особистості як необхідної умови психологічного здоров’я (2012)
Ситнік C. В. - Особистісний потенціал як умова професійної взаємодії (2012)
Худолий О. В. - Аксиологический потенциал аддиктивной личности (2012)
Цильмак А. Н. - Теоретические основы социальных установок (2012)
Черноиваненко В. Д. - Эпистемологические и психологические аспекты проблемы картины мира личности и её конструирования: к вопросу построения типологии (2012)
Королюк Т. И. - Этические переживания как психотехнический предмет (2012)
Mардоса Й. - Символы в становлении идентичности поляков Юго-восточной Литвы в конце ХХ — начале ХХI века (2012)
Сагайдак А. Н. - Палеопсихологические детерминанты формирования архетипа ужасного младенца (2012)
Яремчук О. В. - Перспективи застосування діалогічного опитувальника з елементами психологічної герменевтики в творчому саморозвитку студентів-гуманітаріїв, Лінецька О. О. (2012)
Бистрова Ю. О. - Практичні рекомендації щодо розвитку та корекції схильностей розумово відсталих молодших школярів у процесі навчальнопрактично ї діяльності (2012)
Гусакова М. П. - Факторы роста парадоксальных выборов при установлении соответствия между вербальными и невербальными стимулами (2012)
Єросова С. А. - Психологічні передумови усвідомлення та застосування дисциплінарних норм розумово відсталими молодшими школярами (2012)
Кириченко О. М. - Особливості проявів креативності студентів-психологів у освітньому середовищі (2012)
Коваленко В. Є. - Гармонійний емоційний розвиток як чинник психічного здоров’я дитини (2012)
Куценко О. К. - Изучение психологических аспектов школьной дезадаптации младших школьников (2012)
Литвиненко О. О. - Психотерапевтичний потенціал літературного тексту (2012)
Орлова А. М. - Взаємозв’язок цінностей особистості на рівні нормативних ідеалів зі ставленням до власного вибору (2012)
Сабол Д. М. - Прикладна творчість як засіб гармонізації особистості (2012)
Шкарлатюк К. І. - Особливості корекції проявів тривожності щодо майбутнього у юнацькому віці (2012)
Аталиева А. А. - Био-психо-социо-духовный подход к проблеме наркомании и алкоголизма и его значение для программы реабилитации "12 шагов" (2012)
Бефани А. А. - Эмоциональный компонент психологического благополучия личности: эвдемонистический подход (2012)
Білик Т. М. - Розкриття структури мовленнєвого іміджу (2012)
Большакова А. М. - Інноваційний потенціал та система самосприйняття і самоставлення студентів у професійній сфері (2012)
Будіянський М. Ф. - Гендерні та вікові прояви агресії неповнолітніх (2012)
Гаркавенко Н. В. - Вплив трансформаційних змін суспільства на професійну орієнтацію підростаючої молоді (2012)
Гавронова Ю. Д. - Ценности культуры и их взаимосвязь с профессиональной мотивацией русских и немецких студентов, Гриценко В. В. (2012)
Гуляс І. А. - Потенціал як передумова аксіопсихологічного проектування особистості (2012)
Карковська Р. І. - Позиції сторін міжособистісного спілкування як чинник ефективності психологічного впливу (2012)
Коваль А. Ш. - Темпоральный подход в системе профилактики противоправного поведения подростков (2012)
Колот С. А. - Эффективное лидерство в структуре эмоционального менеджмента (2012)
Мельничук С. К. - Асертивність як детермінанта розвитку психологічного потенціалу студентів (2012)
Пащенко С. Ю. - Академічна мобільність як чинник розвитку особистісно-професійного потенціалу педагога ВНЗ (2012)
Параскевова К. Г. - Особенности личности помогающих специалистов с разным уровнем эмоционального интеллекта (2012)
Федоренко Р. П. - Вплив сексуального профілю партнерів на благополуччя шлюбно-сімейних взаємин (2012)
Хлівна О. М. - Психологічні тенденції використання проективних методів в сучасній практичній психології (2012)
Яцина О. Ф. - Соціальні стереотипи у контексті шлюбно-сімейних стосунків (2012)
Болотова А. К. - Готовность к самораскрытию как психологический потенциал личности (2012)
Бондаревич C. M. - Теоретические предпосылки разработки модели здоровья в условиях постнеклассики в рамках синергетического подхода. Модель метафизического здоровья (2012)
Волошок О. В. - Особистісні чинники тривожності студентської молоді (2012)
Галичанська А. - Соціально-психологічний потенціал процесів групової інтеграції у міжпоколінній взаємодії в сімейній групі, Радчук В. (2012)
Жидко Т. - Половые различия в личностном симптомокомплексе ответственности спортсменов с ограниченными физическими возможностями, Досужая А. (2012)
Кліманська М. Б. - Стильові особливості гумору представників соціономічних професій (2012)
Коробицына М. Б. - Психология преодоления душевной боли у детей и взрослых (2012)
Кривоногова О. В. - Основні психотерапевтичні підходи, що використовуються при синдромі дефіциту уваги з гіперактивністю у дітей дошкільного віку (2012)
Крупська О. І. - Особливості локусу контролю віруючих осіб (2012)
Кузьмина В. В. - Взаимосвязь авторитарного стиля воспитания и психологических проблем подростков (2012)
Мельник А. П. - Особливості прояву тривожності та самооцінки у дітей з мовленнєвими порушеннями (2012)
Мілушина М. О. - Психологічні механізми формування комунікативних диспозицій у осіб з обмеженими фізичними можливостями (на матеріалах соціально-психологічного тренінгу) (2012)
Мілютіна К. Л. - Вчинок самоперетворення як механізм подолання складних життєвих ситуацій (2012)
Мишина И. В. - Эстетическое преодоление жизненных кризисов как проявление творческого потенциала личности (2012)
Радчук В. М. - Етіологія несвідомих механізмів вибору шлюбного партнера з дисфункціональним потенціалом "гнівомана", Сімак А. А. (2012)
Розанова О. В. - Исследование личностных детерминант жизнестойкости у пожилых людей в связи с пережитым жизненным стрессом, Кабатова Н. Н. (2012)
Сєромаха Н. Є. - Дослідження результатів корекції поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку в ситуаціях фрустрації (2012)
Сімак А. А. - Актуалізація аксіопсихологічного потенціалу особистості в період життєвої кризи (2012)
Сторож В. В. - Обґрунтування можливостей використання соціонічних типологій особистості в системі підготовки соціальних педагогів (2012)
Турецька Х. І. - Сенсожиттєві орієнтації схильних до Інтернет-залежності осіб (2012)
Филатова Д. Ф. - Межпоколенное взаимодействие как фактор сохранения семейных ценностей и профилактики социальной дезадаптации пожилых людей, Кондрашова В. О. (2012)
Філенко І. О. - Ціннісні складові психологічного потенціалу долаючої поведінки студентської молоді (2012)
Хачатурова М. Р. - Совладающий потенциал личности и его проявление в преодолении жизненных кризисов (2012)
Цумарєва Н. В. - Особливості емоційної сфери прийомних дітей молодшого шкільного віку, виявлені за допомогою проективної методики "Неіснуюча тварина" (2012)
Чеховская А. В. - Современные методы коррекции расстройств аутистического спектра (2012)
Шамлян К. М. - Вольовий потенціал особистості в умовах соціальних трансформацій (2012)
Щербакова І. М. - Використання психологічного потенціалу особистості у запобіганні деструктивних виходів з духовної кризи в умовах соціальних трансформацій (2012)
Юрченко З. В. - Потенціал особистісного становлення у психологічній профілактиці підліткової адикції (2012)
Гурская Т. В. - Личностные детерминанты проявления гендерных стереотипов мужчин и женщин (2012)
Кернас А. В. - Теоретико-практические аспекты разработки и апробации методики диагностики предстартовых эмоциональных состояний у спортсменов-единоборцев (2012)
Макаренко О. Н. - Основные подходы в изучении маргинальной личности в западной психологии (2012)
Митина Л. М. - Интегративная психологическая технология профилактики и коррекции профессиональных деформаций как средство развития и использования психологического потенциала личности, Галина З. Н., Акованцева Л. И. (2012)
Тепляков Н. Н. - Психосемантический анализ трансформационных тенденций ценностных ориентаций молодежи в переходный период общества, Азаркина Е. В. (2012)
Шебанова В. І. - Корекція порушень харчової поведінки по екстернальному типу (2012)
Афанасьєва Т. О. - Технологія психологічного супроводу як засіб професійного розвитку особистості у ВНЗ (2012)
Яремчук О. В. - Історична психологія як проект комплексного людинознавства (2012)
Титул, зміст (2013)
Борисова О. - Сучасні підходи до підготовки тенісистів високого класу (2013)
Балан Б. - Особливості управління підготовкою футболістів 19–21-річного віку у процесі тренувальних і змагальних навантажень у професійних командах, Клименко С. (2013)
Козлова О. - Підготовка спортсменів високої кваліфікації в умовах професіоналізації спорту (на прикладі легкої атлетики) (2013)
Лісенчук Г. - Структура фізичної підготовленості футболістів, Попов О., Хоменко О. (2013)
Стельмах Ю. - Особливості фізичної та психологічної підготовленості спортсменок, які спеціалізуються у боротьбі вільній (2013)
Аванесов Э. - Из опыта спортивно ориентированного физического воспитания школьников Республики Армении (2013)
Благій О. - Вплив анімаційних програм на психоемоційний стан дітей шкільного віку, Андрєєва О. (2013)
Давиденко О. - Контроль функціональних можливостей серцево-судинної системи школярів віком 7–9 років, які займаються фізичними вправами, Трачук С. (2013)
Дикий Б. - Зміни варіабельності серцевого ритму осіб різного віку під впливом стресових чинників, Вовканич Л., Власов А., Кіндзер Б. (2013)
Имас Т. - Экспертная оценка организационно-методических условий проведения физкультурно-оздоровительных занятий, Погасий Л. (2013)
Іващенко С. - Залежність частоти виникнення донозологічних змін стану здоров’я студентів від характеру їх рухової активності (2013)
Калиниченко І. - Особливості морфофункціонального стану опорно-рухового апарату дітей віком 4—7 років із гіпермобільністю суглобів, Дяченко Ю. (2013)
Когут І. - Базові положення соціально-гуманістичної спрямованості адаптивної фізичної культури (2013)
Кормільцев В. - Особливості методики корекції патологічного рухового стереотипу в сучасних умовах (2013)
Лазарєва О. - Фізична реабілітація хворих при хірургічному лікуванні вертеброгенних попереково-крижових синдромів у пізній післяопераційний період (2013)
Марченко О. - Рухові порушення при дитячому церебральному паралічі, Кривошлик Ю. (2013)
Пангелова Н. - Аналіз наукових досліджень проблем фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку, Харіна Д. (2013)
Сутула В. - Системоутворюючий фактор діяльності у формуванні фізичної культури особистості (2013)
Воронова В. - Особливості потребово-мотиваційної сфери спортсменів-танцюристів, Спесивих О. (2013)
Ібрагімов М. - "Філософія спорту" у проблемному полі фізкультурно-спортивної науки і сучасної філософської думки (2013)
Іванова І. Б. - Наукові передумови розробки моделей інтеграції людей з особливими потребами у вищому навчальному закладі (2011)
Бондарева Л. І. - Умови проведення навчального тренінгу для студентів вищої економічної школи (2011)
Григорчук Т. В. - Організація поточного контролю знань з маркетингу студентів з особливими потребами з використанням засобів дистанційного навчання (2011)
Горкуша Є. В. - Педагогічні особливості професійного становлення особистості студента з вадами зору в умовах інклюзивної освіти (2011)
Пузіков Д. О. - Життєва компетентність особистості: поняття, структура, функції (2011)
Хорошайло О. С. - Особливості виховання духовно-моральних цінностей у студентів з обмеженими фізичними можливостями в умовахвищого навчального закладу (2011)
Кияниця Н. В. - Актуальні проблеми навчання та виховання дітей з вадами зору в інтегрованому освітньому середовищі (2011)
Баранаускене И. - Модели профессиональной реабилитации: оценочный аспект (2011)
Єжова Т. Є. - Альтернативна комунікація як засіб соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями життєдіяльності (2011)
Яковлева С. Д. - Емоційно-мотиваційна сфера дітей з дитячим церебральним паралічем (2011)
Іващенко Л. М. - Актуальна проблема розвитку школяра як творчої індивідуальності (2011)
Косовець О. П. - Асинхронне навчання інформатики слухачів з особливими потребами (2011)
Шамич О. М. - Громадська активність молодших підлітків у дитячих спортивних об'єднаннях за місцем проживання (2011)
Миколінська С. І. - Критерії, показники та рівні сформованості музично-слухової уваги в учнів молодших класів (2011)
Сердюк Л. 3. - Методологія системного підходу у дослідженні мотивації учіння: основні напрями досліджень, принципи і закономірності (2011)
Тюптя О. В. - Роль освітньо-рефлексивного середовища у вирішенні професійних проблем соціальних працівників, Запорожець Т. О. (2011)
Лазуренко С. I. - Психофізіологічні основи підвищення продуктивності навчання (2011)
Купрєєва О.І. - Соціально-психологічий тренінг як технологія психологічного супроводу процесу адаптації студентів-першокурсників (2011)
Апанович О. О. - Теоретико-методологічні особливості психологічної стійкості (2011)
Чиханцова О. А. - Структура та компоненти психологічної готовності учнів до вивчення іноземних мов у старших класах (2011)
Шаповалов Б. Б. - Розвиток обдарованості юного кікбоксера в ДЮСШ в групах попередньої базової підготовки (2011)
Дробот О. В. - Мотиви утримання від вчинку у вербальній свідомості майбутніх менеджерів (2011)
Карелін П. А. - Особливості комплексного психологічного тестування абітурієнтів з особливими потребами (2011)
Терещук А. Д. - Емоційні розлади як одна з причин виникнення афективних станів (2011)
Романенко О. В. - Особливості операціонального складу прогностичної діяльності у дітей з церебральним паралічем (2011)
Левчук Т. О. - Особливості функціональної асиметрії кори головного мозку у хворих з моторною афазією (2011)
Болдирєва В. Е. - Інтеграція та інклюзія як основні моделі навчання дітей з особливими освітніми потребами (2012)
Бондарєва Л. І. - Науково-методичні і навчальні інновації в економічній освіті (2012)
Гамрецький І. С - Інтеграція людей з особливими потребами у суспільство як прояв ціннісного і толерантного ставлення до людей, Столяренко О. В., Столяренко О. В. (2012)
Гітун Н. І. - Використання інтерактивних методів навчання в процесі підготовки фахівців соціальної роботи в Луцькому інституті розвитку людини Університету "Україна", Закусило О. Ю. (2012)
Горбик О. Р. - Активізація навчального процесу при участі інтегрованих груп студентів у міжнародних архітектурно-дизайнерських конкурсах і виставках (2012)
Горкуша Є. Ю. - Проблеми інклюзивного навчання студентів із вадами зору в умовах університету: шляхи вирішення (2012)
Єжова Т. Є. - Організаційно-педагогічні умови створення толерантного освітнього середовища інклюзивної школи (2012)
Камінська О. В. - Особливості адаптації студентів з особливими потребами до умов навчання у ВНЗ (2012)
Петько Л. В. - Стимулювання готовності майбутніх соціальних педагогів до виховної роботи у процесі вивчення іноземної мови у ВНЗ (2012)
Рокотянська Л. О. - Соціалізація студентів з особливими освітніми потребами: актуальність проблеми (2012)
Чайковський М. Є. - Критерії і показники ефективності соціально-педагогічної роботи у ВНЗ інклюзивної орієнтації (2012)
Заліток Л. М. - В. О. Сухомлинський про роль казки у вихованні та навчанні дітей з особливими потребами (2012)
Калініченко І. О. - Особливості формування інклюзивного освітнього середовища для забезпечення всебічного розвитку дитини (2012)
Костіна Т. О. - Життєвий сценарій суб’єкта юнацького віку: модель усвідомлення (2012)
Лапін А. В. - Особливості виконання практичних завдань молодшими школярами зі складними порушеннями психофізичного розвитку на уроках трудового навчання (2012)
Проскурняк О. І. - Практичні аспекти формування соціально-комунікативної активності у дітей зі зниженим розумовим розвитком (2012)
Прохоренко Л. І. - Проблема регулюючого компонента саморегуляції в дітей зі зниженим інтелектом у пізнавальній діяльності (2012)
Романенко О. В. - Передумови формування просторової антиципації у дітей із церебральним паралічем (2012)
Чухрій І. В. - Чинники соціально-психологічної адаптації матерів, які виховують дитину-інваліда (2012)
Філімонов С. П. - Особливості організації дозвілля дітей з обмеженими можливостями здоров’я в умовах санаторно-курортного комплексу (2012)
Волинчук О. А. - Зміст і структура психологічної готовності студентської молоді до публічної політичної діяльності (2012)
Кириленко В. Г. - Особливості соціально-педагогічної роботи в навчальних закладах з агресивними школярами (2012)
Міляєва В. Р. - Формування компетентності саморозвитку особистості в умовах реалізації компетентнісного підходу у фаховій справі, Бреус Ю. В. (2012)
Ставицький О. О. - Соціальна роль, нозологія інвалідності та прояв гандикапізму (2012)
Терещук А. Д. - Критерії діагностики афективних станів особистості (2012)
Сердюк Л. З. - Адаптація — процес чи результат процесу, Ільєнко М. М. (2012)
Автори фахового збірника (2012)
Алексенко С. Ф. - Соціально зумовлена варіативність інтонаційної організації англійських висловлень-вибачень (2013)
Вовчанська С. І. - Морфолого-синтаксичний аналіз функціонування фахової мови маркетингу (на прикладі німецьких популярних газет – рубрика "die Wirtschaft”) (2013)
Дегтярева Л. И. - Музыкальные гештальты концепта schtetl/shtetl (2013)
Кэюнь Доу - Виды варьирования юридической лексики в судебных речах (2013)
Литвинко О. А. - Феномен скорочення в англійській термінологічній підсистемі машинобудування (2013)
Лотоцька О. Л. - Реалії в міжкультурному аспекті перекладу англомовних текстів, Собчук Л. В. (2013)
Новоставська О. І. - Філософська термінологія: специфіка, класифікація, еволюція (2013)
Рубан Л. М. - Гендерні особливості перекладу художнього тексту в наукових працях (2013)
Служинська Л. Б. - Особливості перекладу економічних термінів у німецькій мові (2013)
Шабінський М. Є. - Принципи та механізми поповнення словникового запасу офіційної французької мови (2013)
Шевченко О. О. - Залежність частоти вживання голосних фонем німецької мови від позицій у слові (2013)
Шуменко О. А. - Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій під час викладання іноземних мов, Шипілова І. Ю. (2013)
Горболіс Л. М. - Пізнання української сутності в умовах чужини (за романом Лесі Степовички "Шлюб із кухлем пільзенського пива") (2013)
Лапінська О. М. - Англіцизми у функції авторського самовираження в українській художній прозі та поезії кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2013)
Троша Н. В. - Літературна спадщина О. Довженка як вияв національної ідентичності й джерело виховання патріотизму (2013)
Чемелюх М. А. - Мотиваційна сфера "смерті” в давньогрецькій і латинській епіграмах (2013)
Циховська Е. Д. - Багатовекторний світ фланера у "паризькій трилогії" Генрі Міллера (2013)
Содержание (2013)
Дорогие коллеги! (2013)
Баринов Э. Ф. - Механизмы регуляции воспаления в ишемизированном мозге (научный обзор), Евтушенко С. К., Максименко Т. Л., Баринова М. Э., Твердохлеб Т. А., Евтушенко И. С. (2013)
Орел А. М. - Синдром системного ограничения подвижности позвоночника у пациентов с дорсопатией (2013)
Оринчак Л. Б. - Зміни концентрації вітаміну D у сироватці крові хворих на розсіяний склероз як патогенетичний фактор виникнення цього захворювання (2013)
Міщенко Т. С. - Ефективність препарату Тіоцетам® у хворих із лакунарними інфарктами головного мозку, Міщенко В. М., Здесенко І. В. (2013)
Бараненко Б. О. - Вплив трансплантації фетальної нервової тканини на дегенеративні процеси в дофамінергічних системах головного мозку щурів, спричинені тяжкою черепно-мозковою травмою (2013)
Паєнок А. В. - Динаміка нейропсихологічних функцій та показників системної запальної відповіді в пацієнтів у відновному періоді ішемічного інсульту за умов лікування препаратом Гліатилін, Задорожна Б. В., Кухленко О. Я., Кухленко Р. В. (2013)
Петросян Т. Р. - Ингибирующее действие бактериального меланина на церебральную воспалительную реакцию после повреждения мозговой ткани у крыс (2013)
Козьолкін О. А. - Особливості церебральної гемодинаміки та судинної авторегуляції при хронічній ішемії мозку, Яркова С. В. (2013)
Стаднік С. М. - Клінічна характеристика когнітивних розладів у пацієнтів із фібриляцією передсердь (2013)
Бурчинский С. Г. - Ноотропная и вазотропная фармакотерапия в неврологии: сочетание препаратов или сочетанный эффект? (2013)
Федорковская Б. О. - Морфофункциональные особенности развития ноцицептивной системы у новорожденных (обзор литературы) (2013)
Боженко Н. Л. - Больові синдроми спини: деякі психоемоційні аспекти і можливості їх корекції (2013)
Профилактика цереброваскулярных заболеваний у пациентов с артериальной гипертензией (2013)
Васильев Н. Л. - Что было, то было (2010)
Шевчук Т. С. - Антична драма в рецепції Г. Сковороди (2010)
Соляник В. Т. - Многокомпонентное сложное предложение как единица лингвистики текста (на материале поэзии М. Ю. Лермонтова и Н. П. Огарева) (2010)
Ведерникова Т. В. - Роман Л. Н. Толстого "Война и мир" в критическом осмыслении Н. Н. Страхова (2010)
Велентий Н. С. - Рассказы Н. В. Успенского в оценках Достоевского (2010)
Юрасова Ю. О. - Авторское сознание и ритмическая организация текста: на материале первой главы романа Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" (2010)
Бистрова О. О. - Портрет як стилістичний фактор в романі Ф. Достоєвського "Біси" (2010)
Бродська О. О. - Світ особистості у прозових творах М. Коцюбинського та А. Шніцлера: психологічна вмотивованість вчинків (2010)
Чимирис Ю. В. - Ф. М. Достоевский в восприятии А. С. Суворина (2010)
Крамаровская А. К. - Сон в новеллах Брюсова (2010)
Федоренко О. Б. - Прояви характерництва Наливайка в ставленні до жінок (за одноіменним романом Івана Ле) (2010)
Гончаренко Э. П. - Особенности перевода "политкорректных" сказок (Творчество американского сатирика Джеймса Финна Гарднера) (2010)
Стырник Н. С. - Творчество Д. Г. Лоуренса в рецепции западного литературоведения (2010)
Куцевол О. В. - Біографічний концепт у творчості Юрія Шовкопляса (2010)
Сардарян К. Г. - На перехресті двох культур (поетичне самовираження румейського поета А. А. Шапурми в умовах донецького Приазов’я) (2010)
Зимомря І. М. - Кодифікація образу жінки у малій прозі Маргіт Ган (2010)
Марченко Ю. Г. - Творчість Е. Олбі та література "театру абсурду" (2010)
Узунколєва А. В. - Урбаністичний простір антології українських поетів-"двотисячників" "Дві тонни", Куряєва Є. Ю. (2010)
Пименова И. К. - Об одной из граней современного женского детектива (2010)
Клюйко Г. С. - "t": полисемия названия (2010)
Титаренко И. Л. - От классики к постмодернизму: вопросы теории литературной рефлексии (2010)
Штанюк О. М. - Культуроглядні виміри ментального у досвіді Ч. Ачебе (2010)
Демчак І. М. - Демографічна ситуація та зайнятість сільського населення у Дніпропетровській області, Орлатий М. К. (2013)
Демчак І. М. - Методологічні підходи до розроблення класифікації сільських територій, Кучеров О. П., Савицька О. П. (2013)
Бойко М. Ф. - Якість та ефективність чинних економічних нормативних систем у галузях АПК України у 2012 р., Шапірко В. В., Марченко З. І. (2013)
Шкурін Г. Т. - Програмні аспекти економічного та інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування в Україні, Іщенко Т. Д., Коркішко О. Г., Пивовр В. С., Красноженюк І. А. (2013)
Гагрень Ф. О. - Організаційно-технологічний варіант виробництва, вибір, аналіз та економічне обґрунтування (2013)
Вакуліна Ю. В. - Теоретико-методичні засади системи вимірювання продуктивності підприємств АПК (2013)
Семянів Л. М. - Аналіз розвитку продуктивності тваринництва, Гук О. Г. (2013)
Соколова А. О. - Особисті селянські господарства як стабілізуюча ланка у виробництві продукції тваринництва Волинської області, Голій Н. П. (2013)
Цигенс О. П. - Фермерські господарства в організаційній системі сільськогосподарського виробництва Одеської області (2013)
Трофімова Г. В. - Тенденції світового ринку продукції вівчарства та місце України у світовому виробництві його продукції (2013)
Віленчук О. М. - Ризикогенність та методи її нейтралізації в аграрній сфері (2013)
Борисенко В. О. - Автоматизоване визначення порівняльної економічної ефективності машинних агрегатів для аграрних підприємств галузі рослинництва (2013)
Червінська Л. П. - Ефективність альтернативних джерел енергії у тепличному господарстві, Іваненко В. Ф. (2013)
Денега А. Л. - Напрями реалізації системи реформування сільського господарства, Гордіюк Н. М. (2013)
Босаковська В. Г. - Проблеми ціноутворення в процесі реформування підприємств АПК (2013)
Черняк О. М. - Науково-методичні підходи до планування ремонтів устаткування цукрових заводів та зниження витрат на їх виконання, Комар Л. Г. (2013)
Солошонок А. Л. - Національні та світові тенденції розвитку ринку молока і молочних продуктів, Куліш К. М. (2013)
Щербак Е. А. - Сучасний стан та перспективи розвитку олійно-жирового виробництва у Запорізькій області (2013)
Задоровська Р. Н. - Статистичне прогнозування розвитку хлібопекарської галузі в Чернівецькій області (2013)
Мягкий І. М. - Удосконалення управління операційними витратами аграрних підприємств у галузі свинарства (2013)
Відомості про авторів (2013)
Передмова (2005)
Венедіктов В. С. - Сутність та основні напрямки кадрової політики в сфері державної служби, Іншин М. І. (2005)
Дмитрієнко Ю. М. - Проблема неправильного правового віддзеркалення правосвідомістю дійсності як біла пляма українського правознавства: теорія правової ідеології як збоченої правосвідомості (джерела, історія, реальність). Частина 1 (2005)
Дубко Ю. В. - Основні риси організації поліцейських сил в умовах тоталітарного і авторитарного режимів (2005)
Зозуля І. В. - Пошук балансу і врівноваженої координації процесу реформування системи МВС України під час реформування правоохоронних органів держави (2005)
Левченко К. Б. - Філософсько-правовий аналіз правового статусу народного депутата України (до питання недоторканності) (2005)
Марцеляк О. В. - Заходи конституційно-правової відповідальності учасників виборчого процесу в Україні (2005)
Пєтков В. П. - Основи переконання в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ (організаційно-правові аспекти) (2005)
Сезонова І. К. - Правова політика держави в боротьбі із злочинністю, Оробець К. М. (2005)
Снігерьов О. П. - Попередження умисних вбивств (2005)
Філіпенко Н. Є. - Проблеми правового регулювання діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України (2005)
Борисов В. І. - Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (коментар до законодавства), Дорош Л. В. (2006)
Волобуєв А. Ф. - Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами при розслідуванні економічних злочинів (2006)
Гетманець О. П. - Принципи державного контролю в бюджетному процесі (2006)
Дмитрієнко Ю. М. - Проблема неправильного правового віддзеркалення правосвідомістю дійсності як біла пляма українського правознавства: теорія правової ідеології як збоченої правосвідомості (джерела, історія, реальність). Частина 2 (2006)
Іншин М. І. - Поняття та елементи статусу державного службовця органів внутрішніх справ (2006)
Левченко К. Б. - До проблеми формування національних механізмів попередження катувань в Україні (2006)
Мазур Д. В. - Особливості застосування президентом права "вето” щодо законів, прийнятих парламентом в республіках зі змішаною формою правління (2006)
Рябченко Е. П. - Проблемы реализации принудительного выдворения иностранцев из Украины (2006)
Теличкин А. А. - Полвека полицейского миротворчества: итоги и перспективы (2006)
Філіпенко Н. Є. - Організаційно-психологічні питання професійної підготовки оперативних працівників для застосування гласних та негласних методів й заходів ОРД (2006)
Авер’янов В. Б. - Концептуальні засади реформування органів виконавчої влади України з урахуванням європейських принципів та стандартів належного урядування ("good governance”), Дерець В. А., Пухтецька А. А. (2006)
Андріїв В. М. - Удосконалення правових основ закріплення трудових прав в Україні (2006)
Арістова І. В. - Соціальна функція держави як визначальна категорія права соціального забезпечення України (2006)
Барабаш Ю. Г. - Питання правового статусу голови парламенту (за законодавством європейських країн) (2006)
Білова О. В. - Органи суддівського самоврядування та вища рада юстиції (2006)
Дмитрієнко Ю. М. - Проблема неправильного правового віддзеркалення правосвідомістю дійсності як біла пляма українського правознавства: теорія правової ідеології як збоченої правосвідомості (джерела, історія, реальність). Частина 3 (2006)
Зозуля І. В. - Нормативно-правові засади діяльності Секретаріату президента України, Зозуля О. І. (2006)
Іншин М. І. - Трудові конфлікти та трудові спори у системі соціальних конфліктів (2006)
Клюєв О. М. - Сутність та загальна характеристика профілактичної діяльності на місцевому рівні (2006)
Колпаков В. К. - Законність та дисципліна в умовах реформування органів внутрішніх справ (2006)
Кравцова Т. М. - Організація та правове забезпечення державного регулювання господарської діяльності як функції управління (2006)
Кузьменко О. В. - Гносеологічна природа реєстраційного провадження (2006)
Куліш А. М. - Проблеми кадрового забезпечення органів прокуратури України (2006)
Музичук О. М. - Сутність та особливості проходження служби в ОВС України (2006)
Андріїв В. М. - Права та свободи людини і громадянина як визначальні категорії правничої науки (2006)
Бідюкова М. С. - Житлове забезпечення як вид матеріального забезпечення працівників ОВС (2006)
Венедіктова В. М. - Забезпечення принципу ґендерної рівності при застосуванні юридичної відповідальності у трудових відносинах (2006)
Дзюба Ю. П. - Особенности объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 357 УК Украины (2006)
Дмитрієнко І. В. - Конституційні аспекти формування правової культури в України у постперехідний період (2006)
Дмитрієнко Ю. М. - Дослідники про І. О. Ільїна - правознавця (2006)
Зозуля І. В. - Структурна раціональність і організаційна функціональність центрального апарату МВС України в нормотворчій діяльності Міністерства як першооснова реформування системи МВС України (2006)
Іншин М. І. - Декілька зауважень до проекту Закону України "Про аудит з промислової безпеки і охорони праці" (2006)
Кабанець В. О. - Принципи інституту трудових спорів (2006)
Клюєв О. М. - Проблеми кадрового забезпечення органів внутрішніх справ на місцевому рівні (2006)
Куліш А. М. - Напрямки вдосконалення інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури України (2006)
Литвинов О. М. - Методи впливу в системі механізму протидії злочинності (2006)
Мічурін Є. О. - До природи обмежень майнових прав фізичних осіб (2006)
Момот В. М. - Сутність кадрової функції Державної податкової адміністрації України (2006)
Музичук О. М. - Особливості державно-службової діяльності працівників органів внутрішніх справ (2006)
Павлюков Р. О. - Шляхи вирішення проблем зайнятості інвалідів в Україні (2006)
Попов С. В. - Види безробіття та критерії їх класифікації (2006)
Протченко С. М. - Гарантії і компенсації, що надаються працівникам, які суміщають службу в ОВС із навчанням (2006)
Андріїв В. М. - Сутність і зміст правовідношення (2007)
Архіпов В. В. - Зміст предмету судово-товарознавчої експертизи, Архіпова А. В. (2007)
Безпалова О. І. - Класифікація адміністративних правопорушень по лінії дозвільної системи (2007)
Беклеміщев О. В. - Історія виникнення інституту примусових заходів медичного характеру (2007)
Голован З. С. - Суб’єкти трудового права та суб’єкти трудових правовідносин: співвідношення понять та змісту (2007)
Горбань О. П. - Правовий та соціальний статус іноземця та особи без громадянства (2007)
Гуславський В. С. - Правові засади здійснення діяльності, пов’язаної із виробництвом, реалізацією та використанням піротехнічних засобів (2007)
Дащенко О. В. - Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання за злочини, вчинені у віці до вісімнадцяти років (2007)
Дей М. О. - Шляхи вдосконалення законодавства про зайнятість населення і перспективи його розвитку (2007)
Дідковська Т. О. - Сутність та значення робіт із шкідливими та важкими умовами праці (2007)
Дмитрієнко Ю. М. - Якісне становлення віддзеркаленої української правової реальності (2007)
Журба А. І. - Деякі особливості виявлення причин і умов, що сприяли скоєнню комп’ютерних злочинів (2007)
Замченко А. О. - Реалізація основних принципів права в діяльності органів нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю (2007)
Зозуля І. В. - Фінансування МВС України та пов’язані з цим проблеми реформування його як системи (2007)
Зубатенко О. М. - Проблеми захисту прав акціонерів під час створення акціонерних товариств шляхом реорганізації (2007)
Кабальський Р. О. - Роль і місце примусу у правовій нормативності (2007)
Клюєв О. М. - Форми та методи профілактичної діяльності органів внутрішніх справ на місцевому рівні (2007)
Колесніков В. В. - Способи вчинення злочинів, пов’язаних з пожежами, як елемент криміналістичної характеристики (2007)
Кузніченко С. О. - Феномен правового режиму в адміністративному праві (2007)
Левченко К. Б. - Перспективи та проблемні питання розвитку нормативно-правової бази у сфері протидії торгівлі людьми в Україні, Євсюкова М. В. (2007)
Міщенко І. В. - Окремі законодавчо-правові аспекти обмеження права користування житлом (2007)
Музичук О. М. - Сутність професійної підготовки персоналу ОВС (2007)
Приколотина Ю. Л. - К вопросу о методологии криминологического исследования насилия (2007)
Ромашкін С. В. - Історичний і філософський напрямки у юриспруденції (2007)
Стефанчук Р. О. - Здоров’я фізичної особи як об’єкт її особистих немайнових прав (2007)
Шевченко А. Є. - Організаційно-правове регулювання діяльності органів внутрішніх справ України на транспорті (1861-1920 роки) (2007)
Астаф’єв М. С. - Аналіз нормативного забезпечення діяльності і повноважень Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю України та Федеральної інспекції праці Російської Федерації (2007)
Білозерська Т. О. - Реформування публічної адміністрації в Україні як крок до європейської інтеграції (2007)
Венедіктов С. В. - Роль колективного договору в правовому регулюванні трудових відносин (2007)
Венедіктова І. В. - Цивільно-правовий захист та охорона авторського права, Розгон О. В. (2007)
Галунько В. В. - Адміністративно-правова культура у сфері охорони права власності: виклик сучасності (2007)
Гуменюк В. А. - Питання визначення правового становища понятого, як учасника адміністративно-процесуальних дій (2007)
Дідковська Т. О. - Класифікація робіт із шкідливими та важкими умовами праці (2007)
Дмитрієнко Ю. М. - Правова свідомість у механізмі правового регулювання суспільних відносин (2007)
Дядюра К. О. - Засоби протидії торгівлі людьми: міжнародно-правовий досвід (2007)
Єгупенко В. В. - Проблеми криміналістичної підготовки працівників правоохоронних органів, Щербаковський С. М. (2007)
Зозуля І. В. - Експертна оцінка Радою Європи діяльності органів внутрішніх справ України: розумна достатність чи можливість розвитку?, Перцов С. Г. (2007)
Ізуїта П. О. - Поняття належних та безпечних умов праці (2007)
Книженко С. О. - Криміналістична профілактика екологічних злочинів (2007)
Копайгора І. І. - Історичні передумови виникнення поняття "соціальний конфлікт" (2007)
Кулинич С. А. - Класифікація учасників управлінських процедур в органах прокуратури (2007)
Лавріненко О. В. - Теоретико-правовий аналіз практики застосування спеціального трудового законодавства України про порядок та умови грошового забезпечення працівників органів внутрішніх справ (2007)
Лисенко В. В. - Вирішення проблемних ситуацій допиту головного бухгалтера (керівника підприємства) у справах про ухилення від сплати податків, Задорожний О. С. (2007)
Литвинов О. М. - Методи індивідуального кримінологічного впливу: новий погляд на систему (2007)
Лукаш С. С. - Деякі аспекти диференціації регулювання праці як прояв механізму правового регулювання у трудовому праві (2007)
Малихіна Я. А. - Юридичних гарантії за трудовим законодавством України (2007)
Марков В. В. - Правові основи забезпечення дисципліни та законності в ОВС (2007)
Мацегора М. В. - Форма заповіту: становлення, розвиток, сучасні вимоги (2007)
Мічурін Є.О. - Підходи до формування поняття обмежень майнових прав фізичних осіб (2007)
Музичук О. М. - Проблеми розвитку громадянського контролю за діяльністю органів внутрішніх справ (2007)
Пабат О. В. - Види адміністративно-процесуальних гарантій прав і свобод громадян (2007)
Передерій О. С. - Компетенція як елемент правового статусу поліції держав континентальної правової сім’ї (теоретичний аспект) (2007)
Пожидаєв Г. П. - Функції управління та їх роль в удосконаленні боротьби з організованою транснаціональною злочинністю (2007)
Посметний В. В. - Поняття професіоналізму працівників ОВС як визначальної категорії їх професійної підготовки (2007)
Сергеєв С. О. - Правовий статус суб’єктів фіскальних правовідносин (2007)
Сердюк О. В. - "Соціалізація права" як чинник трансформації соціологічного підходу в правознавстві (2007)
Синявська О. Ю. - Суб’єкти управління забезпеченням життєдіяльності персоналу ОВС: система та правовий статус (2007)
Солопова І. В. - Окремі аспекти правового регулювання медичного обслуговування населення України (2007)
Стрєльникова І. Ю. - Правове регулювання діяльності органів зовнішніх зносин УСРР у 1918-1922 роках (2007)
Тіхонова М. А. - Щодо актуальності визначення цивільно-правового статусу ФСТ "Динамо” (2007)
Уварова О. О. - Шляхи дослідження правозастосовної функції принципів права (2007)
Філіпенко Н. Є. - Окремі аспекти застосування оперативно-технічних засобів для попередження та розкриття злочинів, пов’язаних з незаконним застосуванням зброї, бойових припасів або вибухових пристроїв (речовин), Діденко С. В. (2007)
Хилюта В. В. - Обман в имущественных отношениях: разграничение уголовно-правовой и гражданской ответственности (2007)
Чередніченко Н. А. - Пенсійне забезпечення жінок-працівників органів внутрішніх справ (2007)
Шевченко А. Є. - Державна політика радянського уряду щодо створення органів внутрішніх справ України на залізничному та водному транспорті у 20-х роках XX ст. (2007)
Інформація Голови Вищого адміністративного суду України "Про стан правосуддя в адміністративній судовій юрисдикції у 2011 році" на Пленумі Вищого адміністративного суду України (Київ, 16 березня 2012 р.) (2012)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 25 червня 2009 р. № 1 "Про судову практику розгляду спорів щодо статусу біженця, видворення іноземця чи особи без громадянства з України та спорів, пов’язаних із перебуванням іноземця та особи без громадянства в Україні", зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20 червня 2011 р. № 3 (2012)
Рішення, прийняті першою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2012)
Рішення, прийняті другою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2012)
Рішення, прийняті третьою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2012)
Рішення, прийняті четвертою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2012)
Рішення, прийняті п’ятою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2012)
Смокович М. І. - Адміністративний договір: примус чи волевиявлення (2012)
Базов. В. П. - Окремі питання розгляду адміністративних справ за участю платників податків, які здійснюють виробництво та продаж ювелірних виробів (2012)
Кузьменко В. А. - До питання про підвідомчість адміністративним судам спорів про оскарження дій органів державної податкової служби з проведення перевірок платників податків, Нижний А. А. (2012)
Смерницький Д. В. - Захист інтелектуальної власності, створеної в системі МВС України: удосконалення галузевої правової бази (2012)
Вербов С. В. - Угоди зі злиття та поглинання у банківській сфері (2012)
Список скорочень (2012)
Темкіжев І. Х. - Шляхи становлення Вищого адміністративного суду України (до 10-річчя утворення) (2012)
Вітання з нагоди 10-річчя (2012)
Смокович М. І. - Правове врегулювання виборчих процесів: роль Конституційного Суду України (2012)
Трофімова Л. В. - Про непроцесуальні аспекти діяльності Верховного Суду України у забезпеченні однотипності судової практики (2012)
Чубар Т. М. - Деякі аспекти вирішення адміністративних справ щодо оскарження рішень за результатами перевірок додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (2012)
Леонов Б. Д. - Адміністративно-правове забезпечення боротьби з тероризмом в Україні: стан законодавства, проблеми, перспективи (2012)
Малютін І. А. - Розвиток принципу верховенства права в контексті доктрини природного права (2012)
Коструба А. В. - Процесуальні засоби встановлення правоприпиняючих юридичних фактів (2012)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про практику застосування адміністративними судами положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму" від 2 квітня 2007 р. № 2 (2012)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ" від 6 березня 2008 р. № 2 (2012)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про судову практику застосування статей 235–240 Кодексу адміністративного судочинства України" від 13 грудня 2010 р. № 2 (2012)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про судову практику вирішення адміністративними судами спорів, що виникають у зв’язку із застосуванням статті 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни”" від 19 грудня 2011 р. № 8 (2012)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 13 грудня 2010 року № 2 "Про судову практику застосування статей 235–240 Кодексу адміністративного судочинства України”" від 19 грудня 2011 р. № 9 (2012)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 25 червня 2009 року № 1 "Про судову практику розгляду спорів щодо статусу біженця, видворення іноземця чи особи без громадянства з України та спорів, пов’язаних із перебуванням іноземця та особи без громадянства в Україні”, зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20 червня 2011 року № 3" від 16 березня 2012 р. № 3 (2012)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про судову практику вирішення адміністративними судами спорів, що виникають у зв’язку із застосуванням статей 39, 48, 50, 52, 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 16 березня 2012 р. № 4 (2012)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про внесення змін до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 13 грудня 2010 року № 3 "Про практику застосування адміністративними судами законодавства у справах із приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності державної виконавчої служби”" від 21 травня 2012 р. № 5 (2012)
Рішення, прийняті першою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2012)
Рішення, прийняті другою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2012)
Рішення, прийняті третьою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2012)
Рішення, прийняті четвертою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2012)
Список скорочень (2012)
Доповідь Голови Вищого адміністративного суду України "Про підсумки роботи адміністративних судів України у 2012 році" (2013)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про стан здійснення правосуддя адміністративними судами у 2012 році" від 25 лютого 2013 р. № 1 (2013)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про затвердження Положення про Науково-консультативну раду при Вищому адміністративному суді України в новій редакції" від 25 лютого 2013 р. № 2 (2013)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про визначення персонального складу Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України" від 25 лютого 2013 р. № 3 (2013)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про заступника голови та вченого секретаря Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України" від 25 лютого 2013 р. № 4 (2013)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про внесення змін до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 16 березня 2012 року № 4 "Про судову практику вирішення адміністративними судами спорів, що виникають у зв’язку із застосуванням статей 39, 48, 50, 52, 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 25 лютого 2013 р. № 5 (2013)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 2 квітня 2007 року № 2 "Про практику застосування адміністративними судами положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму" від 25 лютого 2013 р. № 6 (2013)
Рішення, прийняті першою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Рішення, прийняті другою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Рішення, прийняті третьою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Рішення, прийняті четвертою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Список скорочень (2013)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про судове рішення в адміністративній справі" від 20 травня 2013 р. № 7 (2013)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів" від 20 травня 2013 р. № 8 (2013)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про внесення змін до персонального складу Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України" від 20 травня 2013 р. № 9 (2013)
Рішення, прийняті першою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Рішення, прийняті другою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Рішення, прийняті третьою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Рішення, прийняті четвертою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Список скорочень (2013)
Рішення, прийняті першою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Рішення, прийняті другою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Рішення, прийняті третьою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Рішення, прийняті четвертою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Список скорочень (2013)
Виступ Голови Вищого адміністративного суду України І. Х. Темкіжева на засіданні Пленуму вищого адміністративного суду України 30 вересня 2013 р. (2013)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про стан здійснення правосуддя адміністративними судами в першому півріччі 2013 року" від 30 вересня 2013 р. № 10 (2013)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 25 червня 2009 року № 1 "Про судову практику розгляду спорів щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, примусового повернення і примусового видворення іноземця чи особи без громадянства в Україні” від 30 вересня 2013 р. № 12, зі змінами і доповненнями, внесеними постановами Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20 червня 2011 р. № 3 та від 16 березня 2012 р. № 3 (2013)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 13 грудня 2010 року № 2 "Про судову практику застосування статей 235–240 Кодексу адміністративного судочинства”" від 30 вересня 2013 р. № 13, зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 19 грудня 2011 р. № 9 (2013)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про внесення зміни до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 13 грудня 2010 року № 3 "Про практику застосування адміністративними судами законодавства у справах з приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності державної виконавчої служби”" від 30 вересня 2013 р. № 14, зі змінами, внесеними згідно з постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 21 травня 2012 р. № 5 та від 14 вересня 2012 р. № 10 (2013)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про практику застосування адміністративними судами положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом" від 1 листопада 2013 р. № 15 (2013)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про внесення змін до персонального складу Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України" від 1 листопада 2013 р. № 16 (2013)
Додаток до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 25 лютого 2013 р. № 3 "Склад Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України" (2013)
Рішення, прийняті першою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Рішення, прийняті другою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Рішення, прийняті третьою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Рішення, прийняті четвертою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Список скорочень (2013)
Абасов Г. Г. - Спільність, як об’єктивна та суб’єктивна ознака у співучасті: проблеми теорії та практики (2008)
Аксютін О. Б. - Правові основи професійної підготовки персоналу ОВС (2008)
Аніщук Н. В. - Виникнення та сутність феномена гендерного насильства: історико-правовий екскурс (2008)
Анохіна Л. С. - Проблеми класифікації форм співучасті у злочині (2008)
Барабаш Б. А. - Деякі особливості конституційно-правового регулювання взаємовідносин федерації та суб’єктів у США (2008)
Беклеміщев О. В. - Порівняльний аналіз інституту примусових заходів медичного характеру України та деяких країн пострадянського простору (2008)
Болдижар С. М. - Нормативні засади проголошення військової диктатури у Словаччині та Підкарпатській Русі (2008)
Бугайчук К. Л. - Дотримання прав і свобод громадян при проходженні примусових медичних оглядів власниками автотранспортних засобів (2008)
Василенко В. М. - Окремі проблеми адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері ветеринарно-санітарних вимог (2008)
Величко Д. М. - Класифікація джерел міжнародно-правового регулювання праці (2008)
Веселов М. Ю. - Дослідження проблеми дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Донецькій області та удосконалення його профілактики (2008)
Волкова А. Е. - Використання інформаційно-довідкових обліків при проведенні слідчих дій (2008)
Воронюк О. О. - Юридична особа як нормативна конструкція (2008)
Галунько В. В. - Власність, як об’єкт адміністративно-правової охорони (2008)
Головкова О. М. - Генезис правової охорони інтелектуальної власності (2008)
Гончарук В. В. - Зміна істотних умов праці працівників міліції: теоретичний аспект (2008)
Гошовський В. С. - Сутність та особливості діяльності депутата Верховної Ради України (2008)
Дашутін І. В. - Шляхи вдосконалення судового захисту трудових прав громадян (2008)
Дика Ю. В. - Види адміністративно-правових обмежень прав громадян на екологічну інформацію (2008)
Дмитрієнко Ю. М. - Наукові розвідки: нові правові категорії "становлення української правової свідомості", "розвиток української правової свідомості" (2008)
Дундич Л. В. - Поняття і структура механізму злочину (2008)
Журба О. В. - Поняття та сутність праці за кордоном та сучасної української трудової міграції (2008)
Завальний В. М. - Проблеми застосування адміністративних стягнень у вигляді позбавлення спеціального права, наданому громадянинові, та виправних робіт (2008)
Завальний М. В. - Місце адміністративно-деліктного провадження в адміністративному процесі (2008)
Задерейчук І. П. - Організаційно-правова діяльність Йогана Йогановича Корніса (2008)
Затолокіна Н. В. - Правове регулювання безпеки господарського ризику в аграрному секторі економіки (2008)
Зимовець А. В. - До питання про особливості конституційно-правового закріплення принципу взаємної відповідальності держави і людини (2008)
Зозуля І. В. - Державна автоінспекція як об’єкт реформування в системі МВС України (2008)
Зозуля О. І. - Секретаріат Президента України та Кабінет Міністрів України: нормативно-правові засади взаємодії (2008)
Ізбаш К. С. - Сутність, мета та форми управління персоналом органів досудового слідства (2008)
Кагановська Т. Є. - Сутність та завдання кадрового забезпечення як засобу сприяння функціонуванню держави та її органів (2008)
Кіяшко В. І. - Поняття та роль керівника в діяльності сучасного підприємства (2008)
Книженко О. О. - Процес гуманізації кримінальної відповідальності в Україні (2008)
Кожушко С. І. - Особливості предмета трудового права в сучасних умовах (2008)
Колєснік-Омельченко Т. В. - Правова сутність пенсійного забезпечення в Україні (2008)
Крижанівський С. В. - Застосування загальних засад менеджменту в управлінській діяльності керівника органів внутрішніх справ України (2008)
Кузніченко С. О. - Надзвичайне законодавство України: теоретичні засади формування та розвитку (2008)
Кузьмінова В. Ю. - Значення та призначення кримінальних справ (2008)
Куліш А. М. - Основні напрямки реформування органів внутрішніх справ України (2008)
Лавріненко О. В. - Відшкодування моральної шкоди у випадку порушення трудових прав працівників ОВС, що мають спеціальні звання міліції України: теоретико-правовий аналіз загального трудового законодавства та практики застосування спеціального законодавства про службу (2008)
Левченко К. Б. - До методології проведення гендерної експертизи українського законодавства (2008)
Лукаш С. С. - Система та зміст локальних нормативних актів щодо внутрішнього трудового розпорядку організації (2008)
Михайленко Д. Г. - Характеристика вини при вчиненні хабарництва (2008)
Морозов С. Н. - До питання щодо природи класифікації угод про регулювання усунення подвійного оподаткування (2008)
Музичук О. М. - Уточнення сутності категорії "правовий статус” суб’єкта адміністративно-правових відносин та його елементного складу (2008)
Нікітін Ю. В. - Зародження козацтва та його вплив на становлення внутрішньої безпеки України (2008)
Нікіфоров В. Ю. - Проблеми кваліфікації співучасників в організованій групі та злочинній організації (2008)
Орел О. В. - Щодо постановки питання про зміст наукової організації праці дільничного інспектора міліції (2008)
Подоляка А. М. - Повноваження, компетенція та принципи діяльності суб’єктів охорони громадського порядку (2008)
Покришка В. О. - Колективний договір як засіб досягнення соціального миру (2008)
Попов С. В. - Безробіття, його сутність та історія боротьби з цим явищем (2008)
Ростомян Л. С. - Особливості огляду місця події у справах про вандалізм (2008)
Рябченко Ю. Ю. - Види позовів у захист прав споживачів (2008)
Саленков А. В. - Правова природа акцизного збору (2008)
Сіроштан О. А. - Інститут охорони власності в адміністративно-деліктному праві (2008)
Слинько Д. С. - Конценсуальне провадження у кримінальному процесі (2008)
Слюсарєв В. О. - Класифікація персоналу органів Державної прикордонної служби України (2008)
Сосновик О. О. - Дозвільні адміністративні послуги в органах внутрішніх справ (2008)
Сулацький Д. В. - Організаційно-правові засади протидії правопорушенням у сфері використання кінцевого обладнання рухомого (мобільного) зв’язку в Україні (2008)
Тераз Р. І. - Окремі питання визначення боржника як сторони зобов’язання із відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) (2008)
Уваров В. Г. - Теоретико-правові умови загальних положень кримінального процесу (2008)
Угровецький О. П. - Правовий режим в системі оподаткування і зборів: теоретичний аспект (2008)
Феннич В. П. - Прямі та непрямі доказові презумпції цивільного судочинства (2008)
Хапланова Є. М. - До визначення поняття "соціальний захист осіб похилого віку” (2008)
Чернецький О. Л. - Поняття та особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх: теоретико-правові питання (2008)
Шаповалова І. О. - Деякі питання розвитку інституту публічної відповідальності приватних юридичних осіб в контексті адміністративної реформи (2008)
Шахов С. В. - Правова природа податкової звітності (2008)
Шемелін Д. А. - Диспозитивність в адміністративному праві – нові ознаки методу правового регулювання (2008)
Кононов І. Ф. Кононов І. Ф. - Концепція ідентифікації та ідентичності в психоаналізі: Зиґмунд Фройд та Ерік Еріксон (2013)
Романенко С. В. Романенко С. В. - Многомерность и множественность социальных идентичностей в контексте расширения пространства (2013)
Іванова Т. В. - Соціальна ідентичність та емоції (2013)
Петренко О. С. - Вплив інтернет-середовища на ідентичності користувачів (2013)
Ерёменко А. М. Ерёменко А. М. - Историческая событийность как фактор национальной идентичности (2013)
Хобта С. В. Хобта С. В. - Граница, национальная и региональная идентичности в восприятии жителей Донбасса (2013)
Бабін Б. В. Бабін Б. В. - Самоусвідомлення народів як критерій їх правосуб’єктності в умовах Другого модерну (2013)
Маслихин А. В. - Славянская идентичность в России (2013)
Воропаєва Т. С. Воропаєва Т. С. - Другий модерн і трансформація колективної ідентичності громадян України (1991 – 2012 рр.) (2013)
Жаде З. А. - Развитие концепта "идентичность" в научном сообществе Северного Кавказа (2013)
Бабосов Е. М. Бабосов Е. М. - Особенности формирования религиозной идентичности в современной Беларуси (2013)
Гераськов С. В. - Між Сходом і Заходом: трансформація японської ідентичності у вимірах глобалізації (2013)
Живілова М. С. Живілова М. С. - Міська ідентичність в структурі ідентичностей мешканців Луганська (2013)
Лебідь Л. І. Лебідь Л. І. - Соціально-статусна ідентифікація мешканців Луганська: соціологічний аналіз, Уколова А. А. Уколова А. А. (2013)
Кінашевський Д. О. - Геймерские идентичности в виртуальном пространстве (2013)
Крылов М. П. - Саморазвитие культурного ландшафта как эвристический принцип, Гриценко А. А. (2013)
Галкина Л. И. Галкина Л. И. - Концепция национальной идентичности С. Хантингтона, Чугунов Е. В. Чугунов Е. В. (2013)
Пашковський П. І. - Роль радянської політичної еліти в процесі дезінтеграції СРСР: інтерпретації в західній історіографії (2013)
Єнін М. Н. - Ідеологічні ідентичності та можливість групових рухів солідарності в сучасній Україні, Віхров М. М. (2013)
Толстокорова А. В. - Влияние трудовой миграции на семейные ролевые модели в украинском транснациональном родительстве (2013)
Мачуліна І. І. - Профорієнтаційна робота як соціальний механізм професійного самовизначення молоді (2013)
Тягнибедина О. С. - О некоторых трудностях понимания респондентами вопросно-ответного комплекса социологической анкеты (2013)
Кононов И. Ф. - Самоидентификация субъекта и топология дискурсивных пространств (2013)
Кононов И. Ф. - Человеческий лик регионов (2013)
Кононов І. Ф. Кононов І. Ф. - Мічені люди або вбивча ідентичність (2013)
Уколова А. А. - Інституціональний аналіз як поле взаємодії соціології та економічної науки (2013)
Зирак Абдулла Карим - Знание, индивид и общество (2013)
Харчук Ю. В. - Социология государственного управления как новая научная дисциплина (2013)
Нестеров П. Н. - Огляд німецької преси (2013)
Відомості про авторів (2013)
За підсумками року (інтерв’ю президента НАН України академіка Б. Є. Патона) (2014)
Концепція розвитку НАН України на 2014–2023 роки (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (13 листопада 2013 р.) (2014)
Міжнародна асоціація академій наук: двадцять років в ім’я науки (ювілейне засідання Ради МААН) (2014)
Майбутнє науки – майбутнє України (інформація щодо Ювілейної виставки наукових досягнень установ НАН України, міжнародної наукової конференції НАНСИС-2013 і технологічної зустрічі "Нанотехнології та наноматеріали для бізнесу і технологічної сфери") (2014)
Взірець гуманізму і високої моралі (Спільна ювілейна сесія Загальних зборів президій НАН України і НАМН України, присвячена 100-річчю від дня народження академіка М. М. Амосова) (2014)
Булат А. Ф. - Передові технології кріплення гірничих виробок вугільних шахт України (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 13 листопада 2013 р.) (2014)
Романюк С. І. - Як клітина транспортує синтезовані речовини, або чи справді не можна змінити місце і час зустрічі "внутрішньоклітинного вантажу", Комісаренко С. В. (2014)
Перепелиця С. М. - Динамічне впорядкування іонів металів навколо подвійної спіралі ДНК (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 2 жовтня 2013 р.) (2014)
Костерін С. О. - Біохімія і біотехнологія – сучасній медицині (Міжнародна наукова конференція), Данилова В. М. (2014)
Савельєв Ю. В. - Сучасний стан і тенденції розвитку полімерної хімії (ХІІІ Українська конференція з високомолекулярних сполук ВМС-2013), Толстов О. Л. (2014)
Діденко Ю. В. - Видання НАН України здобули нагороди на Міжнародному конкурсі "Научная книга" (VІІ сесія Ради з книговидання при МААН) (2014)
Туров В. В. - Заслужене визнання видатного внеску в науку (про присудження почесного звання доктора honoris causa проф. В. М. Гуньку), Лебода Р. (2014)
70-річчя академіка НАН України О. М. Ковальова (2014)
80-річчя члена-кореспондента НАН України П. М. Томчука (2014)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Й. Драновського (2014)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. С. Пазенка (2014)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. Ю. Євтушенка (2014)
Нобелівський лауреат оголосив бойкот провідним науковим журналам (2014)
Бессарабова О. В. - Аналіз кольорових оптичних ілюзій за допомогою іррадіаційного поля (2012)
Будяк В. В. - Протиставлення гламурного брутальному в сучасному дизайні одягу (2012)
Глібко О. А. - Дизайн-аспекти підготовки фахівців програмного спрямування, Максимова М. О. (2012)
Дерев'янко Н. В. - Принципи формування проектно-образного мислення майбутніх дизайнерів в процесі професійної підготовки (2012)
Шилов А.И. - Интеграция инженерного и художественного подходов в процессе проектирования, Думбур А. Е., Крикун А. А. (2012)
Кардаш О. В. - Дизайн інтер'єру як об'єкт теоретичних досліджень (2012)
Ковальов Ю. М. - Хвильова модель і теорія самоорганізації С-простору: застосування в галузі ергономіки і дизайну (2012)
Ковешнікова О. В. - Суспільно-культурна і художня специфіка архітектурної творчості Анатолія Добровольського (2012)
Кузнецова І. О. - Проблеми розвитку наукового базису спеціальності "Дизайн" (2012)
Кузнецова І. О. - Прийоми використання українського орнаменту в сучасному інтер’єрі, Лобода О. В. (2012)
Кучкарова Д. Ф. - Дизайн–разработка концептуального корпуса лемешно–отвального плуга на основе геометрического моделирования, Жураев Т. Х. (2012)
Лагода О. М. - З питань прогнозування в дизайні та моді (2012)
Миргородська Н. В. - Реклама модного костюму як специфічний канал комунікації (2012)
Мироненко В. В. - Виртуализации современного мышления как факторные основы дигитальной архитектуры, Мироненко О. В. (2012)
Мироненко В. П. - Особенности дизайн–проектирования лечебных комплексов, Бодня С. В. (2012)
Гнатюк Л. Р. - Формотворчі елементи флотелів на основах біодизайну, Новік А. В. (2012)
Полищук Г. В. - Эволюция декоративного политипажа в контексте современных неалфавитных шрифтовых элементов, Сазонов С. Г. (2012)
Привольнева С. А. - Художественная традиция как фактор формирования современной крыскотатарской архитектуры и дизайна (2012)
Приступа О. В. - Композиційно–стильові та символічні особливості дерев’яного декору житлових будівель Луцька кінця ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Причепій Є. М. - Структури і сакральні числа праміфу як основа традиційного орнаменту, Причепій О. Є. (2012)
Прищенко С. - "Дизайн реклами" як інтегрована навчальна дисципліна у системі вищої мистецької освіти україни, Антонович Є. (2012)
Свірко В. О. - Пріоритетні напрямки розвитку національного дизайну, Рубцов А. Л. (2012)
Сергеєва Н. В. - Індустріальний дизайн постіндустріальної доби (2012)
Скляренко Н. В. - Рекурсивні системи у мистецтві та дизайні: питання класифікації, Гегер А. Д. (2012)
Куценко Л. М. - Лінії з керованими кривинами, побудовані засобами математичного пакету maple, Челомбітько В. Ф. (2012)
Гнатюк Л. Р. - Естетика української архітектури, Шишлакова Г. О. (2012)
Ядгаров Н. Д. - Дизайн создания компьютерных анимационных моделей по начертательной геометрии, Ядгаров Д. Д. (2012)
Аніщук Н. В. - Переслідування за статевою ознакою у контексті проблеми ґендерного насильства (2008)
Бандурка І. О. - Деякі питання вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з наданням сексуальних послуг (2008)
Барабаш Ю. Г. - Державно-правовий конфлікт як категорія науки конституційного права (2008)
Баскакова Ю. В. - Переміщення державних службовців (2008)
Борисова Л. В. - Профілактика й прогнозування вчинення транснаціональних комп’ютерних злочинів (2008)
Веприцький Р. С. - Соціально-економічні права: до визначення правової природи (2008)
Волкович О. Ю. - Проблеми розмежування понять "організаційно-господарське управління” та "державне управління” у діяльності господарських товариств (2008)
Волобуєв А. Ф. - Тактичні операції при розслідуванні злочинних порушень авторського і суміжних прав, Севідов О. А. (2008)
Гаврік Р. О. - Незмінність як елемент законної сили рішення суду першої інстанції у цивільній справі (2008)
Галкіна О. В. - Правове регулювання форм та строків виконання обов’язку зі сплати податків та зборів (2008)
Глущенко Ю. М. - Принципи правотворчої діяльності місцевих державних адміністрацій (2008)
Горденко О. О. - Щодо питання про вдосконалення законодавства про медичний огляд працівників (2008)
Гордін О. Я. - Правове регулювання відшкодування податку на додану вартість (2008)
Гусєва В. О. - Особливості правового регулювання непрямих податків (2008)
Джепа Ю. А. - Особливості гарантій захисту прав суб’єктів трудового права при припиненні трудових правовідносин (2008)
Дмитрієнко І. В. - Актуальні підходи до ідентифікації, вивчення та визначення сучасної української правової культури, її методології та поліфакторної взаємодії (2008)
Дмитрієнко Ю. М. - Джерела та підходи до проблеми загального, особливого та специфічного української правосвідомості (формування єдиної нормативно-правової та ідейно-світоглядної спадкоємності) (2008)
Ємельяненко В. В. - Звільнення від кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом (2008)
Задерейчук І. П. - Правове регулювання використання державної мови серед німців Півдня України наприкінці XVIII - на початку ХХ ст. (2008)
Звєрєва О. В. - До питання про права споживача при придбанні товару неналежної якості (2008)
Зозуля І. В. - Щодо відповідності концепцій реформування правоохоронної системи держави принципам національної безпеки України (2008)
Зозуля О. І. - Канцелярія Президента України: правові засади побудови апарату глави держави (2008)
Зозуля О. І. - Праця молоді у порівняльному аналізі коментарів до Кодексу законів про працю України (2008)
Золотарьова М. К. - Особливості адміністративно-правового статусу державних податкових інспекцій (2008)
Кагановська Т. Є. - До питання визначення сфери кадрового забезпечення державного управління (2008)
Капітанчук Л. Ю. - Спосіб вчинення злочину та його особливості при незаконному переправленні осіб через державний кордон України (2008)
Кармазіна М. О. - Співвідношення бюджетних доходів та надходжень від податків, зборів (обов’язкових платежів) (2008)
Книженко С. О. - Структурні елементи методики розслідування окремих видів злочинів (2008)
Коваленко К. В. - Загальна та спеціальна дисциплінарна відповідальність (2008)
Ковальська В. В. - Поняття, ознаки та значення нормативно-правового акту МВС України (2008)
Козак О. С. - Поняття ефективності та його роль у моніторингу сучасного стану звільнення від кримінальної відповідальності в Україні (2008)
Копайгора І. І. - Соціальні конфлікти у перші роки Радянської влади: історико-правовий досвід, причини виникнення і форми прояву (2008)
Корнієнко В. В. - Загальне та особливе у природно-правовому мисленні (2008)
Костюченко О. Є. - Природне право та законні інтереси у трудових правовідносинах (2008)
Криводід О. І. - Основні закономірності процесу розслідування організованої злочинної діяльності (2008)
Куліш А. М. - Кадрові аспекти державної політики в сфері діяльності правоохоронної системи (2008)
Лавріненко О. В. - Сучасний механізм реалізації конституційних гарантій у сфері трудових відносин працівників органів внутрішніх справ України: теоретико-прикладний аналіз проблемних питань (2008)
Левченко К. Б. - До методології здійснення гендерно-правової експертизи Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (2008)
Литвинов О. М. - Поняття і класифікація причин та умов, що сприяють вчиненню злочину (2008)
Лозовой С. В. - Класифікація та принципи розгляду індивідуальних трудових спорів (2008)
Лукаш С. С. - Централізоване та локальне регулювання відносин в сфері оплати праці (2008)
Лушпаєв С. О. - Правові аспекти реалізації громадянами права на безпечне для життєдіяльності атмосферне повітря (2008)
Мамчур Д. В. - Сутність та значення дисципліни в державі (2008)
Маслова-Юрченко К. О. - Порівняльна характеристика договорів андеррайтингу та доручення (2008)
Мірошниченко А. М. - Розвиток ідеї нормативно-правового закріплення принципів вирішення юридичних колізій (2008)
Мірошниченко О. С. - Підвищення запобіжної ролі права в боротьбі зі злочинністю (2008)
Морозов С. М. - Уникнення подвійного оподаткування як засіб подолання колізій в сфері податкового регулювання (2008)
Нікітін Ю. В. - Занепад козацтва і зародження поліції в Україні як органу державного контролю за внутрішньою безпекою суспільства (2008)
Огієнко І. В. - Особливості припинення службово-трудових правовідносин працівників органів внутрішніх справ за загальними підставами, визначеними Кодексом законів про працю України (2008)
Островерх А. М. - До питання щодо гарантійних виплат (2008)
Островерх С. В. - Види державної служби в органах ДПС України (2008)
Пазинич Т. А. - Про новітні ознаки зовнішності людини та їх криміналістичне значення, Лапта С. П., Загорулько В. В. (2008)
Писарєва Е. А. - Заповіт як підстава виникнення відносин між заповідачем та спадкоємцями: деякі аспекти правового регулювання (2008)
Плахотіна Н. А. - Юридична необхідність виділення самостійної галузі трудового процесуального права (2008)
Попов С. В. - Правове регулювання зайнятості на міжнародному та європейському рівні (2008)
Портнов А. В. - Акти конституційного судочинства як письмові форми процесуальної юрисдикції Конституційного Суду України (2008)
Савченко А. С. - Спадкування нерухомості іноземцями в Україні: надбання чи втрата (2008)
Синєокий О. В. - Індивідуальні умови професійної деформації особистості адвоката (2008)
Скуляк І. А. - Підвищення ефективності взаємодії органів дізнання з органами досудового слідства України (2008)
Скуратович І. М. - Зародження системи пільг і привілеїв у період становлення радянської влади (1918 р. - середина 1920-х рр.) (2008)
Слінько Д. С. - Реформування принципу змагальності та диспозитивності (2008)
Ткаченко О. Г. - Загальна характеристика та особливості адміністративної відповідальності за передачу заборонених предметів в установи виконання покарань (2008)
Федчишин С. А. - Дипломатичне представництво України за кордоном: адміністративно-правові аспекти організації та діяльності (2008)
Черняк О. Ю. - Класифікація прав споживача за законодавством України та Європейського Союзу (2008)
Шабанов Р. І. - Окремі питання наступництва у правовому регулюванні працевлаштування (2008)
Шахов С. В. - Податкова звітність як підсумкова стадія виконання податкового обов’язку (2008)
Швидкий І. І. - Принципи правового регулювання службово-трудової діяльності працівників ОВС (2008)
Шевцов О. О. - Працівник прокуратури як суб’єкт трудового права (2008)
Шевчик О. С. - До деяких проблем правового статусу правоохоронних органів в системі валютного контролю (2008)
Шигаль Д. А. - Особливості цивільного судочинства в мирових судах першої інстанції, створених за судовою реформою 1864 р. у Російської імперії (2008)
Шипілов Л. М. - Установча функція народовладдя: питання теорії і практики (2008)
Шишка Р. Б. - Концепція та ознаки підприємницького договору за законодавством України (2008)
Щолкіна Г. В. - Постійне представництво як організаційно-правова форма суб’єкта податкових відносин (національний та міжнародний аспект) (2008)
Юсупов В. В. - Криміналістична характеристика наруги над могилою: аналіз елементів (2008)
Якуша Н. В. - Збір на обов‘язкове державне пенсійне страхування (2008)
Микола К. - Той, що кличе до вічного (2011)
Александрович Т. - Система образів сучасників у прозі Г.Сковороди (2011)
Богатирьова К. - Оди у творчому доробку Григорія Сковороди (2011)
Гусленко Р. - До питання філософії серця у творах Г.С. Сковороди, П.Д. Юркевича та В.О. Підпалого (2011)
Козубенко Л. - Постать Григорія Сковороди в поезіях І.Драча, Б.Олійника та Л.Костенко (2011)
Корпанюк М. - Суголосність творчості Григорія Сковороди та Григорія Винського (2011)
Кремінь Т. - "Сковорода" Павла Тичини: ознаки жанру і наративна природа поеми-симфонії (2011)
Криса Б. - Григорій Сковорода і "пісні про світ" XVIIІ ст. (2011)
Мазоха Г. - Інтертекстуальні виміри епістолярію Григорія Сковороди та Василя Барки (2011)
Мартинюк В. - Г.Сковорода в рецепції П.Титичини (2011)
Мишанич Я. - І.В. Іваньо – сковородинознавець (2011)
Новик О. - Християнська традиція інтерпретації мотиву братовбивствау текстах українських романтиків (2011)
Нога Г. - Маски сміху в поезії Григорія Сковороди (2011)
Подрига В. - Образ Григорія Сковороди-мандрівника в національній літературі кінця XVIII – ХІХ століть (2011)
Різник Л. - Степан Нехорошев – дослідник життя і творчості Григорія Сковороди, Юлія Р. (2011)
Сидоренко М. - Особливості музичного стилю Сковородинівських кантів (2011)
Сироїд О. - Пісні Григорія Сковороди в усній традиції середини ХІХ ст. (2011)
Смірнова Н. - Притчевість творів Г.Сковороди та літературних казок ХХ ст.: типологічний аспект (2011)
Соболь В. - Рецепція Сковороди в Польщі (2011)
Сулима В. - До Питання про традиції учительно-проповідницької літературиКиївської Русі у творчості Володимира Мономаха і Григорія Сковороди (2011)
Сулима М. - Трагедія Івана Кавалерідзе "Григорій Сковорода (Григорій і Параскева)" (2011)
Токмань Г. - Натурпростір "Саду божественних пісень" Григорія Сковороди:цінності та діалоги (2011)
Трофимук М. - Жанр байки у творчості Іринея Фальківського та Григорія Сковороди (2011)
Ушкалов Л. - Сковорода і святоотцівська традиція (2011)
Шевченко-Савчинська Л. - Україно-латинський білінгвізм та міра його вияву у латиномовних творах Г.Сковороди (2011)
Шевчук Т. - Розмова про премудрість з Григорієм Сковородою (2011)
Богера Х. - Аксіологічний вимір свободи у творах Г.Сковороди (2011)
Вороновська Л. - Зв’язок між гносеологічною теорією Григорія Сковороди та його концепцією самопізнання у пошуках істини (2011)
Грибков Т. - Містична картина всесвіту у творах Г.Сковороди (2011)
Кашуба М. - Морально-етична проблематика у виданнях Києво-Печерської лаври (2011)
Корж-Усенко Л. - Григорій Сковорода і Петро Прокопович: точки дотику духовних світів (2011)
Кравченко О. - Драма "Воскресіння мертвих" Георгія Кониського та філософсько-естетичні погляди Григорія Сковороди (2011)
Рик С. - Релігійно-міфілогічні джерела символізму Г. Сковороди (2011)
Савчук О. - Традиційний кобзарський світогляд у світлі філософської системи Григорія Сковороди (2011)
Тетерина-Блохин Д. - Дмитро Чижевський – дослідник філософії Г.Сковороди (2011)
Федоренко Я. - Вплив концепції "сродної" праці Г.С. Сковороди на формування особистості українських селян середини XX століття (2011)
Харченко Л. - Місце і роль античної культури у творчості Григорія Сковороди (2011)
Ходан В. - Порівняльний аналіз містичного досвіду Григорія Сковородиіз засад парапсихології (2011)
Юхименко Н. - Просвітницькі ідеї Ж.Ж. Руссо і Григорія Сковороди (2011)
Юхименко Н. - Шлях самопізнання Івана Стогнія (2011)
Бурко О. - Навчальна спрямованість барокої поезії Григорія Сковороди (2011)
Гринь Т. - Означене спогадами, документами місце розташування батьківської садиби Г.Сковороди (2011)
Дудко Д. - А.П.Ковалівський – сковородинознавець з роду Ковалівських (2011)
Майструк О. - Проблема освіти у педагогічній спадщині Г.С.Сковороди і В.Н. Каразіна (2011)
Макаренко О. - Особливості аналізу світла і тіні в психології Григорія Сковороди, Женжера Т. (2011)
Мартиненко Д. - Григорій Сковорода та інститут мандрівного вчителя (2011)
Нікітіна В. - Г.С. Сковорода і переяславське духівництво, Палатна Т. (2011)
Павлова О. - Музей Слобідської України імені Г.С. Сковороди (січень 1920-1929) (2011)
Постовий В. - Родинне виховання в педагогічній філософії Г.Сковороди (2011)
Романенко С. - Концепція "спорідненої праці" Г. Сковороди: деякі особливості формування понятійного апарату (2011)
Середа О. Г. - Технічний огляд сучасних автоматичних вимикачів низької напруги на номінальний струм 250 А, Литвиненко В. В., Варшамова І. С., Моргун В. В. (2013)
Чепелюк А. А. - Анализ функциональных особенностей защиты бытовых однофазных потребителей от недопустимых отклонений напряжения в питающей сети модульными автоматическими выключателями с расцепителями минимального и максимального напряжения (2013)
Болюх В. Ф. - Анализ современных тенденций развития волновых электродвигателей, Гаевская Н. А. (2013)
Петренко А. Н. - Математическая модель автотракторного генератора комбинированного возбуждения в преобразованных координатах, Петренко Н. Я., Шайда В. П. (2013)
Шайда В. П. - Моделирование геометрии главного полюса ДПТ предназначенного для привода вспомогательных агрегатов тепловоза, Вержановская М. Р. (2013)
Гнатов А. В. - Суміщені погоджувальні пристрої дискового типу, як інструменти магнітно-імпульсної технології рихтування, Трунова І. С., Любарець О. О. (2013)
Костюков И. А. - Численный эксперимент при рассмотрении уравнений метода вторичных источников (2013)
Батыгин Ю. В. - Измерение удельной электропроводности листовых металлов системой с обмотками индукторов в виде тонкостенных экранов, Барбашова М. В., Чаплыгин Е. А. (2013)
Болюх В. Ф. - Эффективность импульсно-индукционного отталкивания и торможения в рабочем цикле при воздействии направленной силы (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Корпанюк М. - Джерельну мудрість пивши... (2013)
Александрович Т. - Розмаїття та багатство художніх світів прозових творів Станіслава Оріховського та Григорія Сковороди (2013)
Андрієвський Л. - Духозорець вічності (2013)
Бабота Л. - Чеський переклад творів Григорія Сковороди (2013)
Богатирьова К. - Тема ідеального правителя у тлумаченні Станіслава Оріховського-Роксолана та Григорія Сковороди (2013)
Борисенко К. - Ісихастичні традиції у спрямованих проти "Старого обряду" полемічних трактатах українських богословів (2013)
Гусленко Р. - Сковородинівські думи у поемі Володимира Підпалого "Повернення у Кавраї" (2013)
Казанжи О. - "Ода на счастье" Василя Капніста як переспів "Саду божественних пѣсней" Григорія Сковороди (2013)
Корпанюк М. - "Я справді переконався, що правда є найкращим захистом дієписьма": поетика "Хронік" Станіслава Оріховського (2013)
Кремінь Т. - Християнський дискурс похвал Григорія Сковороди в контексті розвитку жанру в давньоукраїнському віршованому епосі (2013)
Лук'яненко Д. - Григорій Сковорода як втілення національної ідентичності (2013)
Максимчук О. - Мотив пошуку коханого у проповідях Антонія Радивиловського і діалогах Григорія Сковороди (2013)
Малинка М. - Тема турецької загрози християнському світу в творчості Станіслава Оріховського та в українському хронографі XVI ст. (2013)
Манженко В. - Присвята у творах Григорія Сковороди (2013)
Меркулов М. - Тема праці у віршах Климентія Зіновієва і байках Григорія Сковороди (2013)
Пилипенко В. - Станіслав Оріховський та антитурецька література Речі Посполитої (2013)
Сарапин В. - Творчість Григорія Сковроди в інтерпретації Івана Котляревського (2013)
Соболь В. - Григорій Сковорода і Лесь Курбас: у пошуках внутрішньої людини (2013)
Сулима В. - До питання про жанр твору Григорія Сковороди "СVМФОНІА, нареченная Книга Асхань о Познанїи самаго себе" (2013)
Сулима М. - Полеміка навколо Григорія Сковороди. Рік 1861-й. (2013)
Токмань Г. - Ліричне вираження мотиву щастя у збірці Григорія Сковороди "Сад божественных пѣсней" (2013)
Трофимук М. - Еволюція світогляду Станіслава Оріховського (2013)
Турчин О. - Сатиричні мотиви Данила Братковського у віршах Григорія Сковороди (2013)
Ушкалов Л. - Кого з новочасних авторів читав Сковорода? (2013)
Шевченко-Савчинська Л. - Образ ідеального короля в латиномовній прозі України (2013)
Шупта Д. - Про Сковороду та "Садівника щастя" (2013)
Яцканин І. - Григорій Сковорода у словацькій свідомості (2013)
Вирський Д. - Станіслав Оріховський-Роксолан: звиви пам’яті (рецепція постаті гуманіста за ранньомодерної доби) (2013)
Волкова К. - Станіслав Оріховський. Утопічні погляди на монарха (2013)
Грибков Т. - Містичне вчення Йоганна Таулера і Григорій Сковорода (2013)
Грибкова Ю. - Іронія у творчості Григорія Сковороди (2013)
Кашуба М. - Про "атеїзм" Григорія Сковороди (2013)
Кравченко О. - Станіслав Оріховський і Григорія Сковорода: особливості світосприйняття (2013)
Литвинов В. - Множинська Р. До питання про естетичні погляди Станіслава Оріховського (2013)
Найдьонов О. - Космічне світорозуміння Григорія Сковороди (2013)
Рик М. - Багатозначність поняття "Бог" у ранніх творах Григорія Сковороди (2013)
Рик С. - Ідея мандрівництва у філософії та житті Григорія Сковороди (2013)
Рогожа М. - Проблеми суспільного життя у творчості Станіслава Оріховського-Роксолана (етичний аспект) (2013)
Романенко С. - Концепція "спорідненої" праці – відображення глибинного зв’язку творчості Григорія Сковороди з Україною (2013)
Харченко Л. - Концепція самопізнання у філософії Григорія Сковороди (2013)
Шевченко В. - Постать Станіслава Оріховського та його "Супліка до найвищого понтифіка Юлія III про схвалення взятого шлюбу" на тлі доби (2013)
Гавриленко А. - Мій Григорій Сковорода (2013)
Дига Н. - Мандрівка життям Григорія Сковороди (елементи біографічного методу на уроках української літератури) (2013)
Дудко Д. - Михайло Антоновський – перший видавець творів Григорія Сковороди (2013)
Плугатарьова Н. - А. М. Ніженець: вшанування сковородинівських місць на Харківщині (2013)
Рабчун О. - Твори Станіслава Оріховського із фонду відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної Бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2013)
Рибальченко Р. - Сковорода жив і у Деркачах (2013)
Стрілько В. - Мотиви християнської моралі в творчості Григорія Сковороди як передумови формування засад українського національного виховання (2013)
Чернецька С. - Сковородіана: музеї та музейні колекції (2013)
Яковенко Г. - Григорій Сковорода та Бабаї, Шепель А. (2013)
Вдовина О. - Есхатологічна проблематика у "Слові в неділю про Лазаря і багача" Теофана Прокоповича (2013)
Данилевський Г. - Григорій Савович Сковорода (із 1722 до 1794 р.) (2013)
Єфименко О. - Філософ з-поміж народу (2013)
Терлецький О. - Григорій Савич Сковорода (2013)
Штернберг Я. - Григорій Сковорода в Угорщині (2013)
Відомості про авторів (2013)
Болюх В. Ф. - Методика выбора параметров индукционно-динамического двигателя с ферромагнитным сердечником, Омар Бенаисса, Олексенко С. В. (2013)
Галайко Л. П. - Анализ переходных процессов в вентильно-индукторном двигателе в режиме постоянства мощности (2013)
Заблодский Н. Н. - Проблемы моделирования и проектирования двухмодульного ЭМПЭ с массивным ротором, Плюгин В. Е., Скрыль В. В. (2013)
Кириченко О. С. - Підвищення енергоефективності роботи електронасосних агрегатів (2013)
Кузьмин В. В. - Особенности силовых взаимодействий в активной зоне однофазного трансформатора, Шевченко В. В., Шпатенко В. С. (2013)
Кулинченко Г. В. - Оценка характеристик мехатронного модуля на базе шагового двигателя, Багута В. А., Коробов А. Г. (2013)
Кущ І. А. - Визначення параметрів двигуна постійного струму з пошкодженим осердям якоря в складі електроприводу, Некрасов А. В., Дзюбан В. С., Артамонов В. В. (2013)
Минко А. Н. - Анализ взаимосвязи тепловых и аэродинамических показателей охлаждающей среды с показателями массы и габаритов неактивной части конструкции турбогенератора, Шевченко В. В. (2013)
Плюгин В. Е. - Численное моделирование электромагнитного поля асинхронного двигателя с внешним массивным ротором (2013)
Шевченко В. В. - О целесообразности перевода турбогенераторов в режим синхронных компенсаторов, Матвеенко П. И. (2013)
Кононов Б. Т. - Дослідження стійкості перехідних процесів в електричних колах при ферорезонансі, Мушаров А. О. (2013)
Тиховод С. М. - Использование полиномов Чебышева для расчета переходных процессов в электрических цепях (2013)
Гнатов А. В. - Универсальный инструмент бесконтактной магнитно-импульсной рихтовки – симметричная индукционная индукторная система, Шиндерук С. А., Петренко Д. П. (2013)
Светличный В. А. - Анализ модели апериодического экранного вихретокового преобразователя для контроля тонких неферомагнитных пленок, Хорошайло Ю. Е., Орлов А. Е. (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Титул, зміст (2013)
Запорожан В. Н. - Цивилизационное значение биоэтики в формировании мировоззрения и решении современных моральных и биомедицинских вызовов (2013)
Пустовит С. В. - Европейская биоэтика: теория и практика (2013)
Гардашук Т. В. - Нанотехнології та підвалини медицини (2013)
Гурылева М. Э. - Этичность принятия управленческих решений в медицине: борьба с коррупцией или рациональный подход к фармакотерапии? (2013)
Пішак В. П. - Антипроліферативні властивості мелатоніну, Кривчанська М. І., Громик О. О. (2013)
Галушко О. А. - Сучасні рекомендації з діагностики та лікування гострого ішемічного інсульту (2013)
Костенко Є. Я. - Епідеміологічний аналіз наявності та достовірності стоматологічної документації (2013)
Аряєв М. Л. - Проблеми когнітивних порушень у дітей, які потерпіли від психоемоційного насильства, Сеньківська Л. І. (2013)
Лефтеров В. О. - Проблеми психологічного здоров'я та надання психологічних послуг населенню (2013)
Кокоріна Ю. Є. - Попередження та корекція екзистенційної кризи особистості (2013)
Медянова Е. В. - Когнитивные составляющие как фактор развития ценностной сферы личности студента-медика (2013)
Кулачинський М. М. - "Клеггоманія" у передвиборчих перегонах до британського парламенту у травні 2010 р. (2013)
Пишак В. П. - Труд актуальный и уникальный, Ризничук М. А. (2013)
Глазко В. И. - Quo vadis, homo? (Вместо рецензии) (2013)
Побачив світ перший всеукраїнський підручник з анестезіології та інтенсивної терапії для системи післядипломної освіти (2013)
Тимченко А. Д. - Исторические аспекты развития гельминтологии (к 135-летию со дня рождения академика Константина Ивановича Скрябина), Васильев К. К., Шевеленкова А. В., Пашолок С. П. (2013)
Правила оформлення статей для журналу "Інтегративна антропологія" (2013)
Люльчак З. С. - Сутність та практичне застосування концепцій сталого розвитку та зеленої економіки у промисловості України стосовно ресурсо- та енергозбереження, Гречанюк Д. О. (2013)
Мардар О. В. - Розробка концепції механізму управління відкритими торгами (2013)
Смоктій К. В. - Моделювання системи моніторингу податкових накладних бюджетних організацій, Федчишина В. Д. (2013)
Акименко В. В. - Механізми управління фінансовою самодостатністю регіону (2013)
Склярець Д. В. - Напрями удосконалення інституційного середовища формування та функціонування регіональних ринків продовольства (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського