Дєгтяр А. О. - Основні напрями державної економічної політики України щодо подолання наслідків світової фінансової кризи 2008 року (2011)
Довбенко В. І. - Перспективи модернізації посткризової економіки України та Польщі: уроки минулого та завдання майбутнього (2011)
Євтушенко Г. І. - Парадигма здоров’язбереження – важливий чинник економічного зростання, Куценко В. І. (2011)
Єгарміна В. Д. - Податковий контроль: теоретичні засади і практика застосування (2011)
Жаліло Я. А. - Наслідки фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. для України та умови післякризового відновлення (2011)
Караїм О. А. - Інноваційні проекти модернізації в умовах економічної нестабільності, Юхимюк І. М. (2011)
Кашуба О. М. - Удосконалення реалізації системи безперервної освіти в Україні на основі зарубіжного досвіду (2011)
Квасницька Р. С. - Змістовно-функціональні аспекти бюджетування та принципи його побудови на вітчизняних підприємствах, Джерелейко С. О. (2011)
Колесова І. В. - Фінансовий механізм корпорацій та напрями його модернізації (2011)
Коляда Т. А. - Узгодження діапазону соціальних функцій держави з фінансовими можливостями бюджету в умовах посткризового розвитку економіки України, Музиченко Г. В. (2011)
Кравченко М. А. - Теоретичні та методологічні основи сучасних наукових підходів до побудови фонду оплати праці в системі управління інтелектуальним капіталом на підприємствах України (2011)
Левченко В. П. - Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку україни в умовах фінансової нестабільності (2011)
Лісовий А. В. - Методи виявлення та оцінювання тіньового сектору економіки, Кирпа С.В. (2011)
Матухно М. О. - Методи вдосконалення електронного контролю при адмініструванні ПДВ (2011)
Мельничук Н. Ю. - Державний внутрішній фінансовий контроль в Україні: стан та перспективи розвитку (2011)
Миколаєнко І. М. - Постмодерні трансформації держави та криза ідентичності (2011)
Мискіна О. О. - Державне управління інвестиційною діяльністю (2011)
Мискін Ю. І. - Галузеві особливості діяльності сільськогосподарських підприємств та їх вплив на аналітичне забезпечення менеджменту (2011)
Мних О. Б. - Проблеми і перспективи розбудови економіки знань і модернізації суспільства в умовах поглиблення системної кризи в Україні (2011)
Мойсеєнко І. П. - Особливості формування економічної безпеки України в умовах кризи (2011)
Мостепанюк А. В. - Ризики реалізації проектів державно-приватного партнерства: причини виникнення та механізм управління (2011)
Олієвська М. Г. - Основні джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств регіону (2011)
Онишко С. В. - Трансформація депозитної політики банків під впливом наслідків фінансової кризи, Семко В. М. (2011)
Островерха Р. Е. - Прибуток страхових компаній та порядок його формування (2011)
Охріменко А. Г. - Фінансові аспекти функціонування туристичної галузі (2011)
Павліха Н. В. - Модернізація транспортних коридорів в умовах економічної нестабільності, Кузьмін П. В. (2011)
Павлюк К. В. - Особливості соціоструктурних взаємодій громадянського суспільства і держави в країнах Західної Європи, Іголкін І. В. (2011)
Пасічник Ю. В. - Фінансова криза і Україна: дихотомічний погляд (2011)
Паянок Т. М. - Вплив тіньового сектору на інноваційний розвиток України, Задорожня Л. А. (2011)
Першко Л. О. - Аутсорсинг та інсорсинг в управлінні інтегрованим формуванням (2011)
Петровська С. А. - Механізм реалізації регіональної соціо-еколого-економічної моделі (2011)
Піжук О. І. - Розвиток малого підприємництва як один із шляхів гармонізації ґендерних процесів в Україні (2011)
Погорєловський С. С. - Оцінка інвестиційного клімату України та напрями його покращення (2011)
Романенко О. О. - Особливості використання комплексу маркетингу та його концепцій на підприємствах готельного господарства (2011)
Рудая М. І. - Перспективи розвитку послуг з управління активами інституційних інвесторів в умовах глобалізації (2011)
Слобода Л. Я. - Методи адаптації банківської системи України до міжнародних стандартів управління капіталом (2011)
Снігова О. Ю. - Ризики та загрози ефективного розвитку старопромислових регіонів України в період післякризового відновлення (2011)
Соколовська-Гонтаренко І. Є. - Tеоретичні та методологічні основи сучасних наукових підходів до побудови оптимальної системи оподаткування суб'єктів господарювання України (2011)
Сподарева О. Г. - Вплив та наслідки економічної кризи на страховий ринок України (2011)
Старостенко Г. Г. - Первинне публічне розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі: український погляд, Торшин Є. О. (2011)
Сторожук Т. М. - Фінансова політика підприємства в контексті його внутрішньогосподарської політики, Сторожук Д. Є. (2011)
Сухонос С. Л. - Страхова послуга як економічна категорія (2011)
Ткаченко С. О. - Підвищення конкурентоспроможності підприємств сфери обігу, Дядін А. С. (2011)
Тулуш Л. Д. - Податкове регулювання доходності сільськогосподарського виробництва (2011)
Череп А. В. - Податкова реформа – реальність та прогнози, Барабанова В. В. (2011)
Чигрин О. Ю. - Еколого-економічні аспекти впровадження сучасних інструментів екополітики в корпоративному секторі, Пімоненко Т. В. (2011)
Шапочка М. К. - Впровадження європейського досвіду в оптимізацію інфраструктури залізничного транспорту України, Рибіна О. І. (2011)
Шашула Л. О. - Управління земельними відносинами в україні: деякі підходи (2011)
Шевчук С. В. - Державне регулювання як важливий фактор активізації інноваційних процесів у країні (2011)
Яремко Л. А. - Новий етап регіонального розвитку: глобалізація регіонів (2011)
Лактионова А. А. - Элементы гибкости финансовой системы, Чишко И. С. (2011)
Крамаренко Г. А. - Тенденции развития европейских платежных систем и платежных инструментов, Левшаков С. Ф. (2011)
Фрумина С. В. - Вопросы страхования рисков коммерческих банков, возникающих при слияниях и присоединениях (2011)
Юткина Т. Ф. - Правовые аспекты налогового контроля (2011)
Dolgaleva M. A. - Changes in Ukrainian banking system: European M&A influence (2011)
Konchyn V. I. - European countries with a diagnosis of financial default: expectancy and fear of its announcement in Ukraine (2011)
Snytuk O. - Prognostics of economic processes under the conditions of financial crisis, Berezhna L. (2011)
Chorna O. E. - Inwestycje jako czynnik wzrostu gospodarczego (2011)
Kwiatkowski G. - Koncepcja charter cities Paula Romera w kontekście rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej (2011)
Piątkowska-Stepaniak W. - Poland’s hopes and the reality of the European eastern policy (2011)
Załucki K. - Recent Developments of Ukrainian Energy Policy and Practice – Towards European and Ukrainian Energy Security (2011)
Figura M. - Ukraina w Unii Europejskiej – potencjalne scenariusze, Macyra R. (2011)
Kosiedowski W. - Konsekwencje światowego kryzysu finansowego dla państw Europy środkowej i wschodniej (2011)
Krakowiak-Drzewiecka M. - Wpływ światowego kryzysu ekonomicznego na funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce (2011)
Kristof A. - Motywowanie członków rad nadzorczych i zarządów (2011)
Mironowicz А. - Projekty edukacyjno-badawcze w przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego na wschodnim pograniczu Unii Europejskiej (2011)
Pełka W. - Sektor kreatywny jako katalizator wzrostu gospodarczego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (2011)
Szajc S. - Skuteczna polityka innowacyjna jako warunek konkurencyjności przedsiębiorstw na rynkach europejskich (2011)
Dorożyński T. - Efekty polityki spójności Unii Europejskiej a jej kształt po 2013 r. (2011)
Rudenko-Sudarieva L.V. - The new management strukture of consulting firms, Onishchenko V.V. (2011)
Piliugina T.V. - The priority ways of tax officers’ professional training under the conditions of world integration (2011)
Бакурова Г. В. - Аналіз ефективності функціонування пенсійної системи України на основі когнітивного моделювання, Ренгач І. В., Котова Г. А. (2011)
Болдова А. А. - Роль корпоративних фінансів у системі малого бізнесу, Романова Г. А. (2011)
Вільчинський О. М. - Проблеми активізації інноваційного розвитку економіки України (2011)
Воронкова О. М. - Посилення протидії ухиленню від оподаткування в системі податкового адміністрування (2011)
Гапонюк М. А. - Про окремі аспекти формування довіри до кредитно-кооперативного руху на етапі його становлення та розвитку, Ткачук В. Ю. (2011)
Губарєва І. О. - Оцінка якості державних програм боротьби з корупцією в Україні (2011)
Гурочкіна В. В. - Закономірності та тенденції розвитку підприємств з іноземним капіталом (2011)
Даудова Г. В. - Проблеми та перспективи фінансування пільгового проїзду окремих категорій, Іванова О. Є. (2011)
Диба М. І. - Вплив економічної кризи на інвестиційний клімат в Україні, Осадчий Є. С. (2011)
Карпенко С. П. - Бюджетне відшкодування податку на додану вартість: діюча практика і проблеми (2011)
Касперович Ю. В. - Еволюція системи формування доходів бюджету (2011)
Кашуба Я. М. - Обгрунтування механізму забезпечення життєздатності підприємництва в Україні (2011)
Кирпа С. В. - Роль податку на додану вартість у боротьбі з тіньовою економікою (2011)
Коваленко Ю. М. - Диспропорційність вкладень іноземних інвесторів у галузі та регіони України, Скуратівська І. А. (2011)
Коваль Я. Б. - Алгоритм роботи громадських організацій в сфері розвитку підприємництва в Україні (2011)
Мамчин М. М. - Особливості і наслідки впливу світової фінансово-економічної кризи на економіку України, Шамро Ю. В. (2011)
Мельничук Г. С. - Досвід надання державної допомоги в країнах ЄС: уроки для України (2011)
Нестеренко С. С. - Структурні зміни оборотного капіталу та їх вплив на фінансовий стан підприємств харчової промисловості Чернігівського регіону (2011)
Овчинникова М. М. - Економічний зміст та ринкові засади формування та використання фінансових активів ІСІ (2011)
Паєнтко Т. В. - Безпека фондового ринку в контексті зміцнення фінансової безпеки держави, Поплавська М.В. (2011)
Пасічник Ю. В. - Фінансове забезпечення розвитку наукового потенціалу України (2011)
Погорєловська І. Д. - Підходи до оцінки ризиків модернізації інформаційної системи, Погорєловський С. С. (2011)
Попова В. В. - Обгрунтування та встановлення типу шкали вимірювання ознак економічного розвитку національної макросистеми (2011)
Прокопенко В. Ю. - Кредит під заставу землі сільськогосподарського призначення – дієвий інструмент залучення фінансових ресурсів для потреб сільського господарства (2011)
Рябокінь М. В. - Теоретичні підходи щодо оцінювання ефективності функціонування фондових бірж України, Юзвина М. О. (2011)
Серебрянський Д. М. - Незаконна міграція фінансових потоків: сутність, оцінка та ризики для України, Семир’янов Д. Я., Зубрицький А. І. (2011)
Тищук Т. А. - Тінізація економіки України у контексті кризових тенденцій, Іванов О. В. (2011)
Федина В. В. - Особливості пенсійної реформи в Україні на сучасному етапі суспільно-економічного розвитку, Рудніцький О. В. (2011)
Чуб О. О. - Іпотечна сек’юритизація – виклик глобалізації (2011)
Яковенко Н. В. - Актуальні аспекти теорії та практики кредитування населення в умовах ринкової економіки (2011)
Лук’яненко Дмитро - Імплементація парадигми економіки знань у стратегії національного економічного розвитку, Лук’яненко Ольга, Дорошенко Олександра (2013)
Гончарук Андрій - Торговельно-економічні пріоритети України в ОЧЕС, Троян Ірина (2013)
Луцишин Зоряна - Конкурентні девальвації у валютних війнах: фінансові проекції неопротекціонізму, Резнікова Наталія (2013)
Яценко О. - Глобалізаційні детермінанти розвитку сировинних ринків (2013)
Гордєєва Тамара - Міжнародні торговельні суперечки у сучасній регулятивній парадигмі (2013)
Ковтонюк Катерина - Фінансова євроінтеграційна політика України (2013)
Title (2013)
Content (2013)
Lukianenko D. - Implementation of the knowledge economy paradigm in the strategy of national economy development, Olga Lukianenko, Olexandra Doroshenko (2013)
Goncharuk A. - Ukraine’s trade and economic priorities in the Black sea economic cooperation, Iryna Troyan (2013)
Lutsyshyn Z. - Competitive devaluations in currency wars: financial projections of neo-protectionism, Nataliia Reznikova (2013)
Yatsenko O. - Globalization determinants of raw materials markets development (2013)
Gordeeva T. - International trade disputes in modern regulatory paradigm (2013)
Kovtonyuk K. - Financial european integration policy of Ukraine (2013)
Бережна А. Ю. - Стабілізація місцевих бюджетів як важіль забезпечення фінансової безпеки держави, Мірошниченко О. В. (2012)
Блах Н. В. - Економічний розвиток міжнародного туризму та місце України в його структурі, Кривенко В. Г. (2012)
Болдова А. А. - Особливості медичного страхування в Україні, Мойко В. Ю. (2012)
Бугай Т. В. - Сучасні проблеми та вектори розвитку бюджетного процесу в Україні (2012)
Воронченко О. В. - Фінансове забезпечення розвитку реального сектору економіки (2012)
Галюта А. А. - Цільові орієнтири та інструменти реалізації монетарної та фіскальної політики (2012)
Гаркушенко О. М. - Аналіз моделей гармонізації ставок ПДВ, Філліпова Н. В. (2012)
Гриценко К. Г. - Гармонізація структури системи ризик-менеджменту страхової компанії (2012)
Гусятинський М. В. - Інноваційна діяльність як основа підвищення конкурентоспроможності національної економіки (2012)
Діденко Л. В. - Методичні підходи до аналізу доходів і витрат банку, Юзвина М. О. (2012)
Євтушенко Г. І. - Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми, шляхи розв’язання, Сидоренко О. М., Кучерява О. В. (2012)
Єгоричева С. Б. - Інноваційна культура банку як фактор забезпечення його фінансової стабільності (2012)
Жебчук Л. Л. - Стягнення внесків до фондів соціального страхування як елемент механізму державного регулювання доходів населення (2012)
Жовнер В. В. - Бюджетно-податкові важелі в макроекономічних концепціях стимулювання економічного росту (2012)
Журавський В. Л. - Модернізація податкової служби у контексті реформування державного управління, Касьяненко М. М. (2012)
Залєтов О. М. - Вплив інформаційно-телекомунікаційного простору на розвиток страхового бізнесу (2012)
Клименко В. О. - Сегментація ринку особистого страхування на сучасному етапі, Сокирко О. С. (2012)
Левченко В. П. - Розвиток фінансового лізингу України в розрізі спільного Європейського ринку (2012)
Лосіхін О. О. - Регулювання страхових тарифів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів (2012)
Першко Л. О. - Стан і перспективи реформування пенсійної системи України, Герман М. М. (2012)
Позднякова Л. О. - Сучасні ризики в економіці України, Бобось М. Л. (2012)
Рудая М. І. - Основні засади оптимізації державного регулювання діяльності кредитних спілок (2012)
Руженська Т. М. - Зміст процесу модернізації української економіки (2012)
Серебрянська Д. М. - Історичний розвиток формування наукових поглядів на сферу місцевих фінансів і сферу розподілу функцій між органами влади (2012)
Скрипник А. В. - Спрощена система оподаткування як ефективний важіль фіскальної та соціальної політики, Проскура К. П. (2012)
Сопко В. В. - Особливості бухгалтерського обліку операцій з банківськими металами, Ружанська Т. В. (2012)
Чеберяко О. В. - Страхові компанії як професійні учасники ринку цінних паперів (2012)
Чубар М. М. - Проблеми та перспективи реалізації експортного потенціалу підприємств легкої промисловості (2012)
Шкварчук Л. О. - Податково-аналітичний підхід до управління витратами підприємства (2012)
Яременко Н. В. - Еволюція інституту брокерів на світовому ринку страхових послуг (2012)
Абрамова І. О. - Методика аналізу рівня ефективності антикризового менеджменту соціально-економічного розвитку регіону на предмет кризовості регіону (2012)
Азімов Є. Р. - Підвищення економічної безпеки України шляхом врегулювання газової проблеми (2012)
Бедринець М. Д. - Економічна суть стратегічного фінансового планування підприємства в сучасних соціально-економічних умовах, Недзельська К. В. (2012)
Безштанько Д. В. - Сутність внутрішніх операційних ризиків банку (2012)
Белінська Я. В. - Пенсійна реформа та її вплив на економічне зростання в Україні, Мельник О. М. (2012)
Бобров Є. А. - Підходи до оцінки потенціалу енергетичної безпеки держави (2012)
Болдова А. А. - Ринок фінансових послуг України: глобалізаційний аспект, Мойко В. Ю. (2012)
Гордієнко Т. М. - Фінансове планування в лізингових компаніях України: проблеми та шляхи їх вирішення (2012)
Гриценко К. Г. - Життєздатність страховика: сутність і підходи до визначення (2012)
Диба М. І. - Класифікація та функції банківських металів, Василенко В. В. (2012)
Довгань Л. П. - Проблемні питання фінансування вищої освіти в Україні, Марусяк Т. Г. (2012)
Довгань Л. П. - Теорія і практика фінансування дефіциту державного бюджету України на сучасному етапі, Пімонова І. О. (2012)
Євтушенко Г. І. - Іноземне інвестування в Україні: сучасний стан і перспективи, Левківський Т. А. (2012)
Єрмак О. О. - Сучасні методи дослідження інвестиційної безпеки держави (2012)
Калантай А. М. - Роль і місце фінансової безпеки в контексті національних інтересів (2012)
Касперович Ю. В. - Доходи бюджету та податкові пільги в системі фінансово-економічного регулювання (2012)
Коляда О. В. - Роль середнього класу в трансформаційній економіці (2012)
Коляда Т. А. - Вплив демократії на обсяг гарантованих державою соціальних послуг населенню та рівень їх фінансового забезпечення в умовах посткризового розвитку економіки, Музиченко Г. В. (2012)
Костовська В. А. - Функціонування бюджетів місцевого самоврядування в умовах бюджетного регулювання (2012)
Кравчук І. С. - Особливості реалізації банками інвестиційної політики на ринку цінних паперів України (2012)
Крайніков І. М. - Теоретичні основи формування і реалізації зовнішньої фінансової політики держави (2012)
Лаврук В. В. - Венчурне інвестування інноваційної діяльності (2012)
Макух Т. О. - Особливості державного регулювання фінансового забезпечення підприємств хлібопекарної галузі (2012)
Малініна Н. М. - Концептуальні засади побудови системи прямого оподаткування сільськогосподарських товаровиробників (2012)
Манжос С. Б. - Формування банківської безпеки в умовах лібералізації руху капіталу (2012)
Недашківський М. М. - Інвестиційна безпека України в сучасних умовах, Подгорна К. Ю. (2012)
Нечипорук Л. В. - Посилення загроз фінансовій безпеці держави в умовах фінансової глобалізації (2012)
Носенко М. С. - Безпека страхового ринку в контексті захисту майнових інтересів учасників іпотечних відносин (2012)
Омельченко Л. С. - Боргова безпека України та аналіз її сучасного стану, Суміна І. В. (2012)
Паєнтко Т. В. - Оцінка стану податкового потенціалу фінансового ринку, Дем’янець М. З. (2012)
Перехрест Л. М. - Упередження фінансової нестабільності банків як напрям зміцнення банківського сектору економіки, Перехрест Ю. А., Яковлєва А. А. (2012)
Першко Л. О. - Світовий банк та Україна: проблеми і перспективи взаємодії, Мироненко М. О. (2012)
Портнова Г. О. - Фінансова безпека підприємств: сучасні погляди щодо сутності та оцінки, Антоненко В. М. (2012)
Пронь Н. О. - Вимоги до електронних документів: міжнародна практика та досвід України (2012)
Птащенко Л. О. - Розвиток недержавного песійного забезпечення в системі національних фінансових інтересів (2012)
Ручкіна В. М. - Інституційне середовище фінансового ринку України в умовах глобалізації (2012)
Ставнича М. М. - Бюджетна безпека регіону в контексті ефективного соціально-економічного розвитку (2012)
Токар В. В. - Оподаткування майна в Україні: зарубіжний досвід та перспективи удосконалення, Хорошаєв Є. С. (2012)
Федосов В. М. - Вплив державного боргу на фінансову безпеку України, Вигівська Ю. П. (2012)
Чернявська Т. А. - Можливості забезпечення фінансової самодостатності регіонів за рахунок використання потенціалу транспортно-комунікаційної системи (2012)
Чичкало-Кондрацька І. Б. - Зарубіжний досвід використання механізмів стимулювання інноваційного розвитку (2012)
Швець Н. Р. - Удосконалення систем управління банківськими ризиками у світлі посилення глобалізаційних і кризових явищ у світі (2012)
Payanok T. M. - Venture financing of innovative activity in Ukraine, Zadorozhna L. A. (2012)
Фещенко В. М. - Ідеї німецької історичної школи в обгрунтуванні ринкової трансформації господарства українською економічною думкою (остання третина XIX – початок XX ст.) (2013)
Чистякова С. В. - Формування концептуальних засад теорії економічного розвитку у світовій економічній науці (XVI-XIX ст.) (2013)
Горін Н. О. - Технологічні чинники економічного розвитку у вітчизняній економічній літературі доби ранньоіндустріальних перетворень (2013)
Курбет О. П. - Київська політекономічна школа: джерела та становлення методологічних засад (2013)
Гордіца К. А. - Еволюція наукових поглядів на власність у дослідженнях вітчизняних учених кінця XIX – початку XX ст. (2013)
Корніяка О. В. - Становлення теоретичних основ економічного прогнозування в Україні (1920–1980-ті роки) (2013)
Бохан А. В. - Імператив екологічної безпеки в наукових концепціях інтеграції суспільства (2013)
Феріна О. С. - Інновація як об’єкт економічних досліджень (2013)
Супрун Н. А. - Вплив політики протекціонізму на господарство України (XIX – початок XX ст.), Боднарчук Т. Л. (2013)
Кудласевич О. М. - Роль доброчинної діяльності у розвитку системи освіти: вітчизняний досвід другої половини XIX – початку XX ст. (2013)
Хромов І. О. - Організація зовнішньої торгівлі українським зерном у перші роки непу (2013)
Небрат В. В. - Теоретичне обгрунтування українськими науковцями господарських реформ 1950–1960-х років (2013)
Кічурчак М. В. - Відтворення суспільних благ в умовах адміністративно-командної економічної системи (2013)
Кудирко Л. П. - Історична траєкторія розвитку інституту протекціонізму (2013)
Лященко П. І. - Селянська справа та пореформенна землевпорядна політика (2013)
Леоненко П. І. - Флагман національної фінансової науки. (До 20-річчя Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ "Академія фінансового управління при Міністерстві фінансів України"), Голубка С. М. (2013)
Гринів Л. С. - Кафедрі економіки України Львівського національного університету імені Івана Франка – 20 років, Назаркевич І. Б., Кривень О. В. (2013)
Гордіца К. А. - Пам’яті Лариси Павлівни Горкіної (1941–2013) (2013)
Маслов А. О. - Його світ сяяв у промені сонця. Пам’яті Рональда Гаррі Коуза (1910–2013) (2013)
Гаркавко В. К. - О.І. Скворцов – видатний економіст-аграрник, Портянко Д. В. (2013)
Довідка про збірник (2013)
Редакційна колегія збірника (2013)
Автори статей збірника (2013)
Анотації (рос. мовою) (2013)
Summaries (англ. мовою) (2013)
Грищенко С. В. - Історико–правові засади протидії торгівлі людьми (2013)
Вовк С. О. - Джерела та причини громадянських війн (2013)
Прима В. В. - Традиції гостинності в структурі національного характеру і побуту українців (2013)
Перга Ю. М. - Щодо питання про історичну приналежність та етнічну складову Холмщини і Підляшшя у ІХ–ХХ ст.: загальна характеристика процесу (2013)
Баляс І. - Громадянська позиція православного духовенства Волині в 30–ті роки XIX ст. (2013)
Ковальська К. В. - Дослідження посухостійкості рослин вченими агрономічного факультету Київського політехнічного інституту Імператора Олександра ІІ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Коваль Л. М. - Перемишльська філія Товариства українських наукових викладів ім. П. Могили в громадсько–політичному житті Галичини (1909–1939 рр.) (2013)
Куницький М. - Українське суспільство як об’єкт податкової політики окупаційної адміністрації Райхскомісаріату "Україна" (1941–1944 рр.) (2013)
Василенко Д. - Законодавче забезпечення української системи шкільної народної освіти під час повоєнної відбудови другої половини 40–х років ХХ ст. (2013)
Ільїн В. Г. - Стаціонарне медичне обслуговування населення Харкова у 1950–х – на початку 1960–х років (2013)
Нестайко М. - Культурно–освітня діяльність художніх музеїв Львова в контексті радянського ідеологічного виховання (1965–1985 рр.) (2013)
Гарагонич В. - Формування молодіжних зв’язків в умовах становлення незалежної України і демократичних перетворень у країнах Східної Європи (2013)
Шевченко О. М. - Особливості інноваційного розвитку промисловості України у період 1991–2004 рр. (2013)
Маковей Є. О. - Слов’янський світ у поглядах Пантелеймона Куліша: аналіз ідентичностей (мова, культура, історія) (2013)
Іценко О. Г. - Богословсько–філософський аналіз міжконфесійних відносин у творчій спадщині митрополита Алексія (О. Я. Громадського) (2013)
Верховцева І. Г. - Деспотизм поміщика замінений деспотизмом общини: П. О. Валуєв про селянське самоврядування першого десятиріччя функціонування (2013)
Усатенко І. А. - Антисистемні рухи у ХІХ ст. та перша світова революція у відображенні І. Валлерстайна (2013)
Олійник А. В. - Період навчання О. К. Філіповського в Харківському середньому землеробському училищі (1895–1901 рр.) (2013)
Грищенко Т. Р. - Академік В. Вернадський (1863–1945) – перший голова сільськогосподарського вченого комітету України (2013)
Білий Д. Д. - Козацький повстанський рух на Кубані в 1918–1925 рр. (2013)
Мітряєва С. - Система підтримки закордонних співвітчизників в країнах Карпатського Єврорегіону: приклад Угорщини (2013)
Шегда О. - Участь Швеції в регіональному співробітництві скандинавських країн в 1990–2000–х роках (2013)
Діденко В. - Антропологічний неоеволюціонізм в США другої половини ХХ ст. Нова хвиля еволюційного відродження (2013)
Золотарьова Я. - Політика "захисту прав людини" США: принципи формування, періодизація, ідейно–політичне втілення (кінець 60–х – 70–ті рр. ХХ ст.) (2013)
Шпаковськи Л. - Релігійний чинник у міжнародних відносинах кінця ХХ – початку ХХІ ст. (На прикладі країн Балканського півострова) (2013)
Масімов А. - Роль нафтопроводу Баку–Тбілісі–Джейхан в розвитку Азербайджансько–Казахстанських економічних зв’язків (2013)
Легун Ю. В. - Шлюборозлучні та єпитимійні справи як джерело з історії повсякденного життя подолян XVIІІ–XIX ст. (2013)
Корновенко С. В. - Неп на сторінках "Українського селянина", Тараненко О. М. (2013)
Свинаренко Н. О. - Храми Чернігівщини до монгольської епохи: проблеми сучасної вітчизняної історіографії (2013)
Шишела С. І. - Виселення поляків з території СРСР у польській історіографії (2013)
Мірзаєва Т. С. - Проблеми та перспективи бібліографознавства Азербайджану (на основі документів в нафтовій області) (2013)
Алієв Т. - Вивчення археології Азербайджану кам’яного і енеолітичного періоду (1940–60–х років) (2013)
Мегрелішвілі М. О. - Індивідуальна деструктивність та соціальна деструкція (2013)
Берегова Г. Д. - Духовно–енергетична сутність слова (2013)
Джура О. Д. - Вплив соціальних комунікацій на розвиток інформаційного суспільства в Україні (2013)
Бушман І. О. - Соціальна мобільність та етнополітичне середовище як фактори соціального існування особистості (2013)
Васільєва О. С. - Становлення духовності сучасної молоді в умовах інформаційного суспільства (2013)
Ємельяненко Є. О. - Хто живе на краю? (або маргінал ХХІ століття) (2013)
Ібрагімов М. М. - Екзистенціали совісті та метафізика нахабства у фізкультурно–спортивній експлікації (2013)
Лавриненко В. Г. - До питання "європеїзації" системи саморегуляції України (2013)
Поліщук О. С. - Феномен колективної дії у політичній трансформації суспільства (2013)
Григораш С. М. - Аналіз сучасних інформаційних центрів державної форми власності м. Івано–Франківська (2013)
Іщук Н. М. - Диверсифікація мережевих ЗМІ в умовах інформаційного суспільства (2013)
Котерлін І. Б. - Зловживання свободою і гарантованого законодавством права на інформацію засобами масової інформації (2013)
П’ятничко Б. П. - Статус документної лінгвістики в системі соціальних комунікацій (2013)
Попова В. В. - Програмне наповнення українських телеканалів в контексті представлення іміджу професій (2013)
Проценко О. В. - Чуже мовлення в текстах ЗМК: проблема достовірності інформації (2013)
Муха О. Я. - До теорії кемпу. Шкіц естетичного аналізу (2013)
Осипова В. Ю. - Чарівна аура колекцій (2013)
Мавріна Г. О. - Культурний туризм як модель культуротворчої діяльності (2013)
Крилова С. А. - Соціальні виміри краси та їх кореляти у філософській та художній культурі ХХ ст. (2013)
Дербеньова Л. В. - Літературний комп’ютерний феномен у комунікативно–мережевій культурній парадигмі (2013)
Данканіч Р. - Концепт "Смерть Бога" в метафізиці Ф. Ніцше (2013)
Патерикіна В. - Десакралізація людини у філософії Фрідріха Ніцше (2013)
Сень А. О. - Філософія Вілларда Куайна у критичному погляді Річарда Рорті (2013)
Мєшков В. М. - Конфуціанський Дао–Шлях як практичне діяння доброчесного мужа (2013)
Мамедова Р. - Творчість Мамедгусейна Шахрияра і поетична традиція Сходу (2013)
Кулик О. - Ідеї досократиків про належне ставлення до хаосу (2013)
Тополь О. В. - Концепції старості в античній філософії: онтологічний вимір (2013)
Стасюк Л. О. - Вплив Реформації на становлення протестантської ортодоксії (2013)
Жмундуляк Д. Д. - Генеза внутрішньої конфліктності Чернівецького православ’я (2013)
Комленко О. В. - Сімейні відносини та проблема моралі в соціально–правовій доктрині ісламу (2013)
Семенюк І. В. - Структура детермінатів та модусу соціальності північнокорейського суспільства (2013)
Сподін Л. А. - Вища освіта в Україні перед викликом інформаційного суспільства (2013)
Тарасюк Л. С. - Цілісність і зіпсованість людини як моральна проблема (2013)
Шедяков В. Є. - Стратегічні трансформації методологій соціального управління в здійсненні суспільних інтересів культурно–цивілізаційного світу (2013)
Шпак В. І. - Розбудова національного інформаційного простору України. Видавнича сфера (2013)
Алексейчук І. С. - Освіта та політика: аспекти взаємодії (2013)
Бущан Б. - Феномен компетентності у сучасному філософсько-освітньому дискурсі, Куцепал С. (2013)
Семенюк Н. - Модернізація безперервної освіти в Україні як соціальне завдання (2013)
Григоров Г. А. - Мережний характер медіа–освітнього простору (2013)
Калюжна Т. Г. - Інноваційні технології підготовки майбутніх вчителів економічних дисциплін (2013)
Гуменюк Н. Я. - Використання новітніх технологій навчання у формуванні особистісної готовності майбутніх фахівців нафтогазового профілю до професійної діяльності (2013)
Гривнак Б. Л. - Вплив інформаційного суспільства на розвиток освіти в Україні (2013)
Коваль П. М. - Педагог – новатор з впровадження новітніх технологій навчання (2013)
Малик Г. Д. - Компетентнісний підхід як інновація у професійній підготовці майбутнього перекладача (2013)
Малімон В. І. - Трансформація системи освіти в контексті сучасного філософсько–освітнього дискурсу (2013)
Баран М. П. - Чесність та відповідальність у інститутах влади – гарант ефективної реалізації механізмів державного управління (2013)
Герман Ю. - Політико–правові засади інтеграційної взаємодії України та Організації з безпеки та співробітництва в Європі (2013)
Заводовський І. А. - Чорнобильське питання як елемент "м’якої сили" України у відносинах з республікою Білорусь (2013)
Заславська О. О. - Сутність та основні механізми політичної комунікації в контексті соціокультурного підходу (2013)
Павлюк К. - Брендинг на сучасному політичному ринку України (2013)
Пашковський П. І. - Про деякі особливості російської зовнішньополітичної традиції (2013)
Ржевська Н. - Способи прямого впливу аналітичних центрів США на суб’єктів прийняття політичних рішень (2013)
Требін М. П. - Громадянське суспільство в Україні: європейські поради та українські реалії (2013)
Чорноус А. В. - Особливості творення політичного міфу під час виборів (2013)
Щолокова Г. - Роль та місце ЗМІ у процесі становлення європейської публічної сфери: до постановки проблеми (2013)
Ярмоленко М. І. - Особливості функціонування угорської мови на Закарпатті (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2013)
Кривошея І. І. - Рецензія на монографію: Анусік Збігневю Студійї та нариси старопольськію – Лодзь: Університет Лодзький, 2011. – 853 с.: іл. (2013)
Онопрієнко В. І. - Рецензія на монографію: Кобєлєв О. М. Інформаційна аналітика в структурі бібліотечної діяльності в Україні. – Харків : Харків. держ. академія культури, 2012. – 246 с. (2013)
Темірова Н. - Обличчям до селян. Рецензія на монографію: Лисак В. Ф. Повсякденність українських селян в умовах радянської дійсності (1950 – 1960-ті рр.) – Донецьк: ТОВ "Східний видавничий дім", 2013. - 356 с. (2013)
Програма Всеукраїнської науково–методичної конференції "Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві", м. Івано–Франківськ, 16–17 травня 2013 р. (2013)
Lyubashenko V. V. - Bar and cobar constructions for curved algebras and coalgebras (2013)
Karlova O. - Limits of sequences of Darboux-like mappings (2013)
Trofymenko O. D. - Two-radii theorem for solutions of some mean value equations (2013)
Kulyavec' L. V. - On the l-index boundedness of entire ridge functions, Sheremeta M. M. (2013)
Фаворов С. Ю. - Мера Рисса функций, субгармонических во внешности компакта, Радченко Л. Д. (2013)
Kondratyuk A. A. - Multiplicatively periodic subharmonic functions in the punctured Euclidean space, Zaborovska V. S. (2013)
Mykytyuk Ya. V. - Bari-Markus property for Dirac operators, Puyda D. V. (2013)
Івасишен С. Д. - Розв'язки параболічних рівнянь із сімейств банахових просторів, залежних від часу (2013)
Гузик Н. М. - Обернена задача Стефана для параболічного рівняння зі слабким степеневим виродженням (2013)
Бокало М. М. - Мішана задача для лінійних еліптично-параболічно-псевдопараболічних рівнянь, Доманська Г. П. (2013)
Билет В. В. - Предкасательные пространства с неположительной и неотрицательной по Александрову кривизной, Довгошей А. А. (2013)
Ігор Володимирович Протасов (до 60-рiччя вiд дня народження) (2013)
Робер Коті (13.11.1946 - 8.07.2013) (2013)
Авторський вказівник, 2013 (2013)
Лозинський А. В. - Cинтез амідів 2-оксо-5-феніл-7-арил (гетерил)-3,7-дигідро-2h-тіопірано(2,3-d)тіазол-6-карбонових кислот як потенційних біологічно активних сполук, Лесик Р. Б. (2013)
Кушнірук В. М. - Опрацювання лабораторної технології одержання субстанції амізону для її використання у промислових умовах, Георгіянц В. А., Гарна Н. В. (2013)
Левітін Є. - Структурні та фізичні властивості наночастинок системи ZnxFE3-xO4 з біомедичною метою, Ведернікова І., Коваль А., Ольховік Л., Борисова Н., Сизова З., Фаталієва А. (2013)
Потішний І. М. - Морфолого-анатомічне дослідження підземних органів дягеля лікарського, Марчишин С. М., Гонтова Т. М. (2013)
Авідзба Ю. Н. - Дослідження фенольних сполук сухого екстракту з листя евкаліпта, одержаного шляхом комплексної переробки, Кошовий О. М., Комісаренко А. М. (2013)
Крючкова Т. М. - Порівняльний аналіз елементного складу кореневищ із коренями, листя та плодів щавлю кінського та щавлю кучерявого (2013)
Михалюк О. Б. - Морфолого-анатомічне дослідження плодів лимонника китайського (2013)
Рудник А. М. - Карбонові кислоти бруньок бальзамічних тополь (2013)
Ющишена О. В. - Дослідження ефірної олії листя, стебел та суцвіть vitex agnus-castus l. та V. Cannabifolia sieb., Цуркан О. О., Корабльова О. А., Ковальська Н. П. (2013)
Антонюк В. О. - Очистка фуранолактарану з базидіом сироїжки чорної (russula adusta (pers. Ex fr.) Fr.). (2013)
Вронська Л. В. - Дослідження зі стандартизації стулок плодів квасолі за вмістом флавоноїдів (2013)
Галькевич І. Й. - Методика ізолювання пароксетину з біологічного матеріалу підкисленим ацетонітрилом, Зіменковський Б. С. (2013)
Москаленко В. Ю. - Дослідження хроматографічної поведінки метформіну в умовах загального тшх-скринінгу лікарських речовин, Мерзлікін С. І. (2013)
Равлів Ю. А. - Маркетингове дослідження ринку біологічно активних добавок та лікарських засобів, що містять амінокислоти, Тригубчак О. В., Грошовий Т. А. (2013)
Попович В. П. - Фармацевтичний ринок м'яких лікарських форм, Глущенко О. М., Хоменко С. Л. (2013)
Городецька І. Я. - Дослідження організації контролю за обігом наркотичних і психотропних лікарських засобів в СРСР та Україні в другій половині XX століття, Доскоч Є. А. (2013)
Соломенний А. М. - Сучасний стан та проблеми організації медикаментозного забезпечення постраждалих військовослужбовців із торакоабдомінальною травмою (2013)
Кучеренко Л. І. - Вибір допоміжних речовин з метою отримання таблеток ізоніазиду з тіотріазоліном методом вологої грануляції, Хромильова О. В. (2013)
Коваль В. М. - Оптимізація складу і технології таблеток цинку аспарагінату з кислотою аскорбіновою та екстрактом ехінацеї (2013)
Гриценко В. І. - Дослідження порошків рослинних екстрактів з метою створення супозиторіїв для лікування захворювань передміхурової залози, Рубан О. А. (2013)
Ковальов В. В. - Дослідження структурно-механічних властивостей комбінованої м'якої лікарської форми з рослинним екстрактом (2013)
Пімінов О. Ф. - Розробка складу стоматологічного збору "Дента-Фіт", Безценна Т. С., Шульга Л. І. (2013)
Прилипко Н. А. - Вартісні аспекти лікування дітей та підлітків, хворих на туберкульоз, Унгурян Л. М. (2013)
Піняжко О. Б. - Аналіз фармацевтичного забезпечення при гінекологічних захворюваннях в Україні та світі, Заліська О. М., Готь Н. Р., Гнатишак Л. І. (2013)
Барковська О. Я. - Методологічні засади організації виробничої практики студентів галузі знань "Фармація", Огарь С. В. (2013)
Прокопенко Т. С. - Форма державної атестації молодших спеціалістів фармації як засіб діагностики рівня сформованості професійних компетентностей, Коломієць І. В. (2013)
Барковська О. Я. - Структурно-змістовні аспекти навчально-виробничо практики студентів за спеціальністю "Фармація", Огарь С. В. (2013)
Демчук М. Б. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Гуреєва С. М., Марценюк В. П., Грошовий Т. А. (2013)
Ващенко О. О. - Сучасний стан і перспективи застосування гірудотерапії, Ващенко К. Ф., Куплевська І. С. (2013)
Васенда М. М. - Cучасний стан виробництва фітопрепаратів (2013)
До ювілею Ірини Ярославівни Городецької (2013)
Зміст (2013)
Гур’єв С. О. - Деякі питання реформування територіального рівня Державної служби медицини катастроф на прикладі великого промислового регіону, Шевченко Р. А. (2013)
Климовицкий В. Г. - Гемодинамические нарушения при множественной высокоэнергетической травме нижних конечностей и их фармакологическая коррекция, Гребенюк А. М., Оксимец В. М., Кривенко С. Н., Ивашутин Д. А., Волкова А. М., Евтушенко И. С., Галаева Я. Ю. (2013)
Гур’єв С. О. - Сучасна класифікація інфекційних ускладнень у постраждалих із політравмою, Танасієнко П. В. (2013)
Калінкін О. Г. - Стан енергетичного метаболізму в гострому та ранньому періодах травматичної хвороби в постраждалих із політравмою (2013)
Радченко Е. А. - Особенности костного метаболизма при переломах костей таза в зависимости от пола и сопутствующего остеопороза у пострадавших, Золотухин С. Е., Шпаченко Н. Н. (2013)
Гук Ю. М. - Ремоделювання кісткової тканини при недосконалому остеогенезі: з’ясовані і нез’ясовані питання та перспективи їх вирішення, Магомедов О. М., Зима А. М., Кінча-Поліщук Т. А. (2013)
Колесниченко В. А. - Биомеханические параметры постурального контроля у больных поясничным остеохондрозом и дегенеративным поясничным спондилолистезом на этапах оперативного лечения, Тяжелов А. А., Ма Конг, Литвиненко К. Н. (2013)
Торчинський В. П. - Аналіз етіопатогенетичного аспекту асептичного некрозу головки стегнової кістки, Ніршберг О. Є. (2013)
Рой І. В. - Розробка підходів до формування критерій-орієнтованої програми реабілітації хворих після реконструкції передньої хрестоподібної зв’язки, Баяндіна О. І., Костогриз О. А., Біла І. І., Горбунов О. А. (2013)
Борзых А. В. - Эпидемиология полиструктурной травмы конечностей в регионе Донбасса, Климовицкий В. Г., Оприщенко А. А., Борзых Н. А., Басий Р. В. (2013)
Левицький А. Ф. - Зміни підфасціального тиску при інтрамедулярному остеосинтезі кісток передпліччя в дітей за допомогою гнучких металевих стрижнів, Терпиловський Ю. Р., Бебешко О. В., Вітязь В. М. (2013)
Шищук В. Д. - Лікування діафізарних переломів кісток передпліччя у дітей, Бабич В. А., Томин Л. В. (2013)
Чемерис О. А. - Ультрасонографічні зміни головки стегнової кістки при порушенні формування кульшових суглобів у немовлят (2013)
Лазарев І. А. - Розподіл зусиль у різних ділянках згинального апарату пальців кисті при стандартному навантаженні, Куpінний І. М., Ярова М. Л., Скибан М. В. (2013)
Страфун С. С. - Відновлення функції стопи в пацієнтів з ішемічною контрактурою та ушкодженням периферичних нервів нижньої кінцівки, Гайович В. В., Долгополов О. В. (2013)
Зарицкий А. Б. - К вопросу о вариантной топографии сосудов ягодичной области, Лобанов Г. В., Орлова Ю. А., Сироид Д. В., Золото М. С., Прудников Ю. В. (2013)
Васюк С. В. - Клінічна ефективність профілактики перипротезної інфекції кульшового та колінного суглобів методом ультрафільтрації повітря в операційних, Васильчишин Я. М., Васюк В. Л. (2013)
Герцен Г. І. - Клінічні результати остеосинтезу навколо- та внутрішньосуглобових переломів кісток різними видами імплантатів, Білоножкін Г. Г. (2013)
Ивченко В. К. - Роль аппарата внешней фиксации при переломах костей таза с повреждением вертлужной впадины, Ивченко Д. В., Ивченко А. В., Лубенец А. А., Рудой Б. С. (2013)
Нечипоренко Р. В. - Лазеротерапія у відновному лікуванні хворих на ревматоїдний артрит після виконання артроскопічної синовектомії, Катюкова Л. Д., Срібний К. О. (2013)
Страфун С. С. - Рецидив контрактури Дюпюїтрена та фактори, що на нього впливають, при застосуванні оперативного методу лікування, Уровський О. О. (2013)
Рушай Анатолий Кириллович (2013)
Оксана Михайловна Матяшина (5.09.1923 — 11.11.2013) (2013)
Будашкин Ю. И. - Новые материалы по фауне и биологии молей-чехлоносок (Lepidoptera, Coleophoridae) Крыма, Гидерашко О. Г. (2009)
Леонов С. В. - Наземные моллюски (Mollusca; Gastropoda) Крыма: список видов (2009)
Беднарская Е. В. - Динамика численности бделлид (Acarina, Prostimata: Bdellidae) в карстовых полостях центральной части горного Крыма (2009)
Киося Е. А. - Новые находки тихоходок (Tardigrada) на территории Крымского полуострова (2009)
Корженевский В. В. - Фитоиндикация суффозионных явлений на грязевулканических брекчиях в Крыму, Квитницкая А. А. (2009)
Жалдак С. Н. - Экспериментальное изучение влияния межвидовой конкуренции на рост и жизненное состояние растений в сообществах ассоциации Salicornietum suaedosum (acuminate) (2009)
Симагина Н. О. - Аллелопатические аспекты симбиотических взаимоотношений некоторых видов семейства Orchidaceae, Лысякова Н. Ю., Булавин И. В. (2009)
Киселева Г. А. - Видовой состав и динамика макрозообентоса в ассоциациях водорослей Карадагского природного заповедника, Коновалов В. С., Лапченко А. А., Колова К. А. (2009)
Антонець Н. В. - Динаміка популяцій мікромамалій та хижацтво лисиці у Дніпровсько-Орільському природному заповіднику (2009)
Вахрушева Л. П. - Cyclamen coum в Крыму: оценка морфологических критериев видовой принадлежности и возрастных состояний, Ена А. В., Болдырев Е. В. (2009)
Бирюлева Э. Г. - Фитоценологическая и морфолого-анатомическая характеристика Plantago coronopus, Серикова А. С. (2009)
Лысякова Н. Ю. - Биоморфологическая и цитоэмбриологическая характеристика рода Eremurus в предгорном Крыму, Иванова А. Г., Кирпичева Л. Ф. (2009)
Инюткина А. Г. - Влияние некоторых факторов на каллусогенез Artemisia dracunculus в культуре in vitro, Егорова Н. А. (2009)
Мусатенко Л. И. - Влияние вытяжки из водорослей Cystosiera barbata на адаптацию растений пшеницы к солевому стрессу, Кабузенко С. Н., Володькин С. А., Омельченко А. В. (2009)
Гольдин Е. Б. - Микроскопические водоросли как биоиндикаторы состояния окружающей среды в местах содержания морских млекопитающих (2009)
Гидулянов А. А. - Особенности протекания адаптационных реакций у черноморского дельфина афалины (Tursiops truncatus ponticus) к условиям неволи в связи с экологическими проблемами Черного моря, Каганова Н. В. (2009)
Макарова Е. И. - Прикладные аспекты применения микроводорослей – обитателей водных экосистем, Отурина И. П., Сидякин А. И. (2009)
Багрова Л. А. - Искусственные лесонасаждения в Крыму, Гаркуша Л. Я. (2009)
Кобечинская В. Г. - Влияние пирогенного фактора на искусственные сосновые насаждения Симферопольского района, Отурина И. П., Апостолов В. Л., Томашевский А. Л. (2009)
Парубец О. В. - Анализ климатических рядов Крымского полуострова (2009)
Радченко В. Г. - Краснокнижные виды пчел семейства мегахилид (Hymenoptera, Megachilidae) на карте Крыма, Иванов С. П., Филатов М. А., Фатерыга А. В. (2009)
Георгиев Г. Л. - Характеристика определения, регулирования и управления охраняемых районов Болгарии, Васильева M. T. (2009)
Потапенко И. Л. - Парки Канакской балки, Летухова В. Ю. (2009)
Сухарева А. О. - Экологическое состояние и перспективы заповедания природного комплекса Чилтер (западный Крым), Оскольская О. И. (2009)
Сведения об авторах (2009)
Содержание (2013)
Від редактора (2013)
Черноброва О. І. - Застосування пульс­терапії метилпреднізолоном та плазмаферезу в лікуванні автоімунної офтальмопатії, асоційованої з гіпертиреозом, Літвінова С. В., Черноброва В. І., Ферубко А. С., Маруа Хаюк, Паламарчук А. В. (2013)
Романова І. П. - Артеріальна гіпертензія як фактор ризику розвитку цукрового діабету, Козаков О. В., Ільїна І. М., Місюра К. В., Кравчун Н. О. (2013)
Халимова З. Ю. - Распространенность, факторы риска и осложнения несахарного диабета в Республике Узбекистан, Урманова Ю. М., Алиева Д. А., Каримова М. М., Насырова Х. К., Ходжаева Ф. С., Бобоходжаева Ш. А. (2013)
Паньків В. І. - Інгібітор альфа­глюкозидази воглібоз: нові можливості лікування і профілактики цукрового діабету (2013)
Зуев К. А. - Безопасность и эффективность сахароснижающей терапии: место метформина, Марциник Е. Н., Когут Д. Г. (2013)
Паньків В. І. - Амбулаторне лікування пацієнтів із діабетичною нейропатією альфа­ліпоєвою кислотою. Який шлях введення препарату обрати? (2013)
Паєнок О. С. - Гормони жирової тканини і гестаційний цукровий діабет, Коритко О .О., Петруняк Р. І. (2013)
Янчій I. Р. - Питання та підходи до вибору тактики хірургічного лікування диференційованого раку щитоподібної залози, Болгов М. Ю. (2013)
Чернозуб А. А. - Влияние острой силовой нагрузки на показатели гормонального ответа у нетренированных юношей в процессе занятий атлетизмом (2013)
Паньків В. І. - Симпозіум № 156 "Цукровий діабет: визначення, класифікація, епідеміологія, фактори ризику" (2013)
Бальон Я. Г. - Ендокринологія: минуле й сьогодення пошуку нових лікарських засобів, Самсон О. Я., Сімуров О. В., Тронько М. Д. (2013)
К юбилею профессора, заслуженного врача Украины Ксении Федоровны Селивановой (2013)
Проект наказу "Про затвердження та впровадження медико­технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при цукровому діабеті I типу" (2013)
Цукровий діабет I типу. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. 2013 (2013)
Світлій пам’яті Ігоря Васильовича Комісаренка (2013)
Науменкова С. В. - Сучасні проблеми капіталізації банківської системи України, Міщенко В. І. (2013)
Васильченко З. М. - Фінансова нестабільність та її вплив на процес управління кредитним портфелем у банківських установах України, Терещенко О. А. (2013)
Дубок В. М. - Діяльність банків на валютному ринку України, Скоморович І. Г. (2013)
Торяник Ж. І. - Аналіз методик оцінювання функціонування банків, Олефір Є. А., Глушко О. В., Гойхман М. І. (2013)
Шаповал О. А. - Система управління ризиком споживчого кредитування (2013)
Науменкова С. В. - Прогнозування розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні, Саранчук С. В., Манзюк О. І. (2013)
Мельниченко О. В. - Інструментарій економічного аналізу електронних грошей та операцій з ними в банках (2013)
Лазня А. В. - Стрес-тестування у забезпеченні фінансової стабільності банківської системи: застосування практики міжнародного досвіду (2013)
Пантелеева Н. Н. - Финансовые инновации – угроза стабильности банковской системы и/или інструмент динамического развития (2013)
Балакіна Ю. С. - Регулювання та нагляд (оверсайт) за платіжними системами в Україні: правові основи (2013)
Ролдугин В. - Латвийские банки в условиях финансового кризиса (2013)
Владыка М. В. - Проблемы управления собственным капиталом в условиях трансформации модели развития банковского сектора России, Гулько А. А. (2013)
Теляк О. А. - Роль банковского кредитования в экономическом развитии страны (2013)
Лукашевич В. А. - Процентная политика Национального Банка Республики Беларусь в условиях интеграционных экономических процессов (2013)
Ряховская А. Н. - В поисках методов совершенствования механизма регулирования ЖКХ (2013)
Веровская Л. М. - Оценка и совершенствование системы контроля качества аудиторских услуг в Латвии (2013)
Uziębło Aldona - Regulations of the market of auditor services in Poland - a guiding light or a warning against mistakes? (2013)
Покровская Н. В. - Налоги в доходах местных бюджетов в Российской Федерации (2013)
Вахорина М. В. - Современный подход к сдаче отчетности по налогу на прибыль с помощью телекоммуникационных каналов связи (2013)
Жихор О. Б. - Обчислення інтегрального показника фінансової безпеки підприємства, Гороховатський В. О., Олейнікова А. Ю. (2013)
Череп О. Г. - Трудові ресурси як фактор ефективної діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання, Жиганова А. (2013)
Гургула Т. В. - Управління регіональними фінансами в умовах стабілізації економіки (2013)
Єгоричева С. Б. - ETF-фонди як учасники фінансового ринку: механізм функціонування та тенденції розвитку, Гудзь Т. П. (2013)
Golovko Olena - Role and importance of financial planning in market conditions, Shakhova Olena (2013)
Квасницька Р. С. - Ефективність функціонування фінансовго ринку: суть та класифікація (2013)
Орєхова К. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління фінансовою безпекою підприємства (2013)
Майборода О. Є. - Управління ефективністю як складова антикризова діяльність на підприємстві (2013)
Дубницький В. Ю. - Інформаційно-аналітична оцінка показників фінансової безпеки комерційного банку засобами інтервальної математики, Кобилін А. М. (2013)
Криклій О. А. - Система аналізу економічної ефективності банку з використанням методу DEA, Подвігін С. О., Утяганов І. Р. (2013)
Капелюш А. А. - Оцінка впливу монетарної політики на основні економічні макропоказники України (2013)
Приходько Б. В. - Теоретико-методологічні засади координації грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики (2013)
Нижегородцев Р. М. - Уроки мирового кризиса и финансовая архитектура глобальной экономики (2013)
Зиядин С. Т. - Проблемы финансирования и кредитования туризма в Республике Казахстан, Тахтаева Р. Ш. (2013)
Азаренкова Г. М. - Уточнення економічного змісту державного фінансового контролю в Україні (2013)
Шевченко Н. В. - Актуальні питання реформування системи державного фінансового контролю в Україні (2013)
Надрага В. І. - Бюджетне фінансування соціальних ризиків: проблеми та перспективи (2013)
Garbowska Joanna Agnieszka - Benefits and risks arising from the existence of the structure of the safety net on the example of Poland (2013)
Соркін І. В. - Методологічні засади розроблення стратегічних документів щодо фінансової грамотності (2013)
Давидюк Т. В. - Підвищення інформативності даних через розвиток звітного інформаційного забезпечення управління людським капіталом (2013)
Соколова С. Н. - Деятельность бизнес-структур и сфера безопасности общества (2013)
Ткаченко Н. В. - Засоби протистояння фінансовому нігілізму на шляху до відродження малих населених пунктів, Потоцький В. В. (2013)
Бабічева О. С. - Глобалізація: політико-економічний та соціологічний аналіз культур, Богомаз К. Ю. (2014)
Давиденко А. О. - Cоціологічне забезпечення управління кадровими процесами у сфері державної служби: структура та функції (2014)
Калагин Ю. А. - Эволюция военно-социологических исследований на постсоветском пространстве за период 1993-2013 годы (2014)
Кублік К. Ю. - Теоретичні засади формування політичної свідомості громадян України як актуальний напрямок розвитку проблематики політичної соціології (2014)
Кошовец М. К. - Мораль в контексте социокультурной эволюции: характеристики видоизменения (2014)
Могдальова І. В. - Проблеми самосвідомості сучасної української інтелігенції (2014)
Шинкаренко В. Д. - Маркетинг – инструмент трансформации традиционных обществ (2014)
Шинкаренко О. Є. - Електоральний маркетинг та проблеми виборчої інженерії (2014)
Хомяк М. Я. - Оцінка стану забезпеченості житлом населення України (2014)
Швець Д. Є. - Компетентнісний підхід в освітній політиці держави щодо системи середньої освіти (2014)
Двуреченська О. С. - Місце історичної пам’яті у розвитку України як суб’єкта сучасних міжнародних відносин (2014)
Кічера Н. М. - Лемки в етнополітиці Польщі (2014)
Ладані В. О. - Консолідація демократії в період системної трансформації: концептуальні засади дослідження (2014)
Стадник О. П. - Міжурядовий підхід нового лібералізму у розвит­ку інтеграційних процесів, Романюк Р. Й. (2014)
Попович О. В. - Зміст поняття "компенсація": наближення до цілісного бачення (2014)
Шаталович А. М. - Феномен преображенной любви в творчестве Ф. М. Достоевского, Бойко И. В. (2014)
Щербина М. М. - Конституирующие черты современного повседневного мировоззрения: мифичность и историчность (2014)
Туляков О. О. - Феноменологія становлення харизматичного лідера: солоквіум (2014)
Рєзніков С. І. - Ціннісний аспект формування духовності в освітній діяльності (2014)
Нестуля О. О. - Сутність та історія феномена неохристиянства: історіографічний дискурс (2014)
Делія О. В. - "Буржуазні обивателі": постреволюційна реальність (2014)
Резніков В. В. - Визвольні змагання на Сумщині в 1917 р., Харламов М. І. (2014)
Зосімова М. В. - Особливості адміністративного устрою Вардарської Македонії у складі Королівства СХС (1919-1929 рр.) (2014)
Ільєнко С. С. - Забезпечення надійності та експлуатаційних характеристик світлосигнальних систем аеродромів цивільної авіації (2013)
Вовк О. О. - Сучасний стан забезпеченості авіаційної галузі України паливами для повітряних суден, Яковлєва А. В, Овчаренко Т. Л. (2013)
Басараб О. К. - Метод визначення комплексного ймовірнісного показника ефективності оперативно-службової діяльності державної прикордонної служби України (2013)
Глазок О. М. - Якісні алгоритми ідентифікації динамічних систем (2013)
Камишин В. В. - Процедура побудови медіани Кемені як остаточної групової системи переваг (2013)
Корнієнко Б. Я. - Ідентифікація процесу гранулювання мінеральних добрив у апараті з псевдозрідженим шаром (2013)
Панчук В. А. - Оптимізація навчання нейронної мережі за допомогою генетичного алгоритму, Лебедев Д. Ю. (2013)
Тупіцин М. Ф. - Використання комп’ютерних периферійних пристроїв для вирішення нетипових завдань, Пальчик В. В., Степаненко І. O. (2013)
Федоров Д. М. - Метод забезпечення інваріантності зображення обличчя щодо афінних спотворень (2013)
Юдін О. К. - Концептуальний аналіз уразливості Державних інформаційних ресурсів, Бучик С. С. (2013)
Василенко В. С. - Методики оцінки величин залишкових ризиків у ЛОМ. Оцінка залишкового ризику при забезпеченні конфіденційності інформаційних об’єктів, Дубчак О. В., Василенко М. Ю. (2013)
Кондрашов Я. В. - Характеристики активних антен бортової авіаційної навігаційно-посадкової апаратури, Осіпчук А. О. (2013)
Валько А. М. - Параметральні принципи якості транспортних послуг (2013)
Волковська Г. Г. - Теоретичні основи кластероутворення: закордонний та вітчизняний досвід, Яновський П. О. (2013)
Габріелова Т. Ю. - Вплив інформатизації на процеси доставки вантажів за участю авіаційного транспорту, Войцеховський В. С. (2013)
Куклінський М. В. - Вплив оновлення парків українських авіакомпаній на розвиток вітчизняного авіаційного виробництва, Яковенко Д. В., Вавринів О. А. (2013)
Марінцева К. В. - Теоретичні засади аналізу мережі аеропортів (2013)
Пронь С. В. - Організаційно-правові засади формування технології застосування надлегких повітряних суден при виконанні агроавіаційних робіт (2013)
Яновський П. О. - Оцінка доступності пасажирського транспорту на регіональному рівні, Матійчик О. М. (2013)
Франчук Г. М. - Удосконалення технології очистки стічних вод підприємств авіаційної галузі від нафтопродуктів, Бойченко С. В., Маджд С. М., Вовк О. О., Яковлєва А. В. (2013)
Придубков П. Я. - Поляризация и электромагнитные потенциалы (2013)
Середа А. Г. - Дальнее резервирование отказов защит разветвленной сети электроснабжения с учетом пусковых токов асинхронных электродвигателей (2013)
Андрусенко А. М. - Математическое моделирование резки слитка арсенида галлия по критерию распределения удельного сопротивления, Притчин С. Э., Самоляк В. А., Черный А. П. (2013)
Притчин С. Э. - Усовершенствование математической модели влияния кристаллографических направлений подложек арсенида галлия на плотность дислокаций (2013)
Лутчин Т. М. - Задача ідентифікації в енергетиці (2013)
Синчук О. Н. - К вопросу защиты от токов утечки в условиях рудничных комбинированных электрических сетей, Моркун В. С., Ликаренко А. Г., Петриченко А. А. (2013)
Лапшин Ю. С. - К вопросу об увеличении производительности гидроэлектростанций за счет перекачки воды из нижнего бьефа в верхний бьеф водохранилищ ветросиловыми установками, Ардашов C. А. (2013)
Синчук О. Н. - К вопросу оценки первичных критериев электробезопасности при эксплуатации тяговых контактных сетей железорудных шахт, Толмачов С. Т., Харитонов А. А., Омельченко А. В. (2013)
Федосов А. Н. - Моделирование летно-технических характеристик зенитной управляемой ракеты в точке встречи с целью, Володин А. Н. (2013)
Зіньковський Ю. Ф. - Вторинні ефекти при нелінійному розсіюванні моногармонічного НВЧ сигналу, Зінченко М. В. (2013)
Хвостівський М. О. - Імітаційна модель електрокардіосигналу при фізичному навантаженні, Дунець В. Л., Шадріна Г. М., Дедів Л. Є. (2013)
Владов С. І. - Дослідження процесу кровообігу очної артерії, Мосьпан В. О., Юрко О. О., Мирошніченко О. В., Скапа І. В. (2013)
Гайтан О. М. - Візуалізація результатів моделювання виробничих систем, Фурсова Н. А., Гавріліна М. І. (2013)
Грицюк В. И. - Устойчивые методы для оценки изменяющихся во времени параметров (2013)
Остапчук В. М. - Методологія направленого вибору технології відновлення деталей транспортного призначення (2013)
Яцина М. М. - Підвищення енергоефективності пневматичного двигуна на основі геометричних параметрів елементів робочої камери (2013)
Залога В. А. - Анализ методов оценки продукции литейного производства на примере отливок гильз цилиндров двигателей внутреннего сгорания, Дынник О. Д. (2013)
Закусило В. Р. - Влияние катализаторов на термическое разложение перхлората калия и взрывчатые характеристики составов на его основе, Романченко А. Н., Закусило Р. В. (2013)
Хорольська М. С. - Підвищення компактності гідроабразивного струменя при використанні функціональних покриттів на струминних елементах (2013)
Горинов С. А. - Возбуждение детонации в эмульсионных взрывчатых веществах, сенсибилизированных газовыми порами скользящей детонационной волной, Куприн В. П., Маслов И. Ю. (2013)
Козловская Т. Ф. - Влияние поверхностно-активных веществ и их растворов на интенсивность дробления горных пород, Лемижанская В. Д., Долударева Я. С. (2013)
Нос А. О. - Работоспособность резцов с пластинами из твердого сплава при точении конструкционных сталей (2013)
Налисько Н. Н. - Газодинамический расчет параметров распространения воздушных ударных волн в горных выработках (2013)
Покинтелица Н. И. - Методика определения напряжений, возникающих в пиле трения при электрофрикционной разрезке металлов, Левченко Е. А. (2013)
Чебенко Ю. М. - Визначення кінематичних параметрів при статико-вібраційному осаджуванні вібруючим пуансоном (2013)
Желновач Г. М. - Оцінка ступеня техногенного навантаження на придорожній простір (на прикладі обходу м. Лубни) (2013)
Орфанова М. М. - Перспективи використання методів механоактивації для вирішення проблеми утилізації відходів, Семчук Я. М. (2013)
Пасенко А. В. - Фізичний аспект термічної обробки шламів тес у технології утилізації у будівельній галузі (2013)
Мартинов В. Л. - Визначення оптимальної орієнтації енергоефективних будівель з дотриманням норм освітленості та інсоляції (2013)
Межевич Г. В. - К выбору критерия безопасного хранения пироксилиновых порохов, Роботько В. А., Закотей В. Г., Буллер М. Ф., Романько Т. В. (2013)
Лиса Я. П. - Дослідження впливу температури як параметра процесу ліофілізації, Беспалова О. Я. (2013)
Єлізаров О. І. - Моделювання розвитку тріщин ізоляційного покриття трубопроводу в контексті фрактального аналізу, Журав В. В., Кобильська О. Б., Яцура А. В. (2013)
Акимова Л. Н. - Категории и понятия психологии времени (2013)
Баринова Л. Я. - Теоретичні підходи до вивчення психологічної компетентності (2013)
Бетина А. О. - Возможности развития социальной компетентности дошкольника в детской игровой комнате и детском дошкольном учреждении (2013)
Блинова О. Є. - Криза ідентичності особистості у нестабільні періоди розвитку суспільства (2013)
Большакова А. М. - Часові перспективи та життєтворчий потенціал особистості (2013)
Брага Є. О. - Уявлення про батьківство: аналіз поняття та дослідження (2013)
Броцило О. Ю. - Аналіз проблеми посадових змін у професійній діяльності фахівця ДСНС (2013)
Бугерко Я. М. - Рефлексивні механізми формування суб’єктного простору особистості (2013)
Будиянский Н. Ф. - Возрастные различия в проявлении психологического здоровья личности, Данчева Т. Д. (2013)
Буланов В. А. - Роль соціальної ситуації у становленні салютогенетичної спрямованості особистості (2013)
Булгакова О. Ю. - Психологічні фактори безпеки життєдіяльності підлітків (2013)
Варіна Г. Б. - Особливості формування професійної стійкості майбутнього практичного психолога як компонента його позитивної Я-концепції у просторі сучасного культурно-освітнього простору (2013)
Васюк К. М. - Методологічні проблеми досліджень темпоральності в сучасній психологічній науці (2013)
Васютинська О. Г. - Особистісна пасіонарність як психологічна проблема (2013)
Векличева К. Ю. - Темпорально-процессуальное описание страха познания нового в учебном процессе (2013)
Венгер Г. С. - Порівняльна характеристика структури і функцій традиційної та дистантної сім’ї (2013)
Войтович Н. О. - Специфіка образу майбутнього в дискурсі життєвої перспективи у старшокласників (2013)
Воронов О. І. - Психологічні аспекти працевлаштування майбутнього менеджера (2013)
Галабурда Л. О. - Імідж як психологічний феномен (2013)
Главінська О. Д. - Проблема самоусвідомлення та самовизначення студентської молоді (2013)
Гнезділов Д. Ю. - Емпіричне дослідження внутрішньої структури емпатії (2013)
Горбаль І. С. - Психологічні кореляти суб’єктивного благополуччя (2013)
Горбач Г. М. - Життєвий шлях особистості як психологічна проблема (2013)
Гордеева А. В. - Особенности видео-общения личности в виртуальном пространстве (2013)
Гуз Н. В. - Методологічні основи дослідження особистості, схильної до перебування у деструктивних культах (2013)
Гусєв І. М. - Суб’єктивне переживання бідності молоддю: проблема вимірювання та психологічний зміст (2013)
Густодымова В. С. - Возрастные особенности формирования психологической зависимости в парадигме аналитической психологии К. Г. Юнга (2013)
Данилова Е. С. - Социальная перцепция иконы — индикатор духовного потенциала человека (2013)
Дворник М. С. - Майбутнє особистості крізь призму відтермінування (2013)
Демчук О. О. - Аналіз основних наукових підходів до феномена життєвої компетентності як складової життєтворчості особистості (2013)
Джабраілова Г. В. - Особливості зв’язку індивідуальних характеристик жінок із переживанням ними ситуації розлучення (2013)
Джелилов А. А. - Фразеосемантическое микрополе воображение в крымскотатарском, английском и украинском языках (2013)
Дзюба Т. М. - Духовна криза в життєвому просторі особистості (2013)
Дмитрук О. Є. - Життєва перспектива як особистісний конструкт: мотиваційний, ситуативний та ціннісний підходи (2013)
Єрьоменко С. - Характеристика психологічної складової здоров’я (2013)
Журавель А. В. - Інтервізія як засіб формування уміння майбутніх психологів системи освіти проявляти емпатію у консультативній взаємодії з клієнтами (2013)
Журавльова Л. П. - Структурно-динамічна модель міжособистісної взаємодії, Коломієць Т. В. (2013)
Журавльова Л. П. - Вплив емпатії на розвиток екологічної спрямованості жінок дорослого віку, Романова М. К. (2013)
Застело А. О. - Психологічні особливості міжособистісної та міжсуб’єктної взаємодії в сучасному освітньому просторі (2013)
Карсканова С. В. - Організація і реалізація програми забезпечення психологічного благополуччя фахівця освіти (2013)
Карпінська О. М. - Акмеологічні ресурси особистості похилого віку (теоретичний огляд) (2013)
Кінаш І. П. - Аналіз теоретичних підходів до вивчення проблеми атракції як соціально-психологічного феномену (2013)
Киреева З. А. - Развитие личности в рамках пространственно-временной организации жизненного пути (2013)
Кириллов Д. В. - Пангеометрия развития личности (2013)
Коваленко О. Г. - Дослідження комунікативних і організаторських схильностей осіб похилого віку (2013)
Ковтун Р. А. - Психологические особенности семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии (2013)
Кокорина Ю. Е. - Феноменологический анализ экзистенциальных означающих личности (2013)
Колесникова В. И. - Теоретико-методологический анализ нарциссических нарушений личности в парадигме глубинной психологии, Волков Н. А. (2013)
Колесникова В. И. - Типологические особенности проявления категорий феномена "синхронистичности" в парадигме аналитической психологии К. Г. Юнга, Волкова Л. Л. (2013)
Колот С. А. - Особенности проявления трансформационного лидерства в эмоциональной работе (2013)
Кондратенко И. В. - Жизненная навигация личности в системе непрерывного образования (2013)
Кононенко А. О. - Основні компоненти структурно-функціональної моделі самопрезентації (2013)
Кононенко О. І. - Гендерні особливості емоційно-оцінного ставлення особистості до себе (2013)
Король Л. Д. - Феномен толерантності: аналіз концептуальних підходів у площині зарубіжної психології (2013)
Котляр О. О. - Факторна модель ціннісно-смислової актуалізації політичних уподобань (2013)
Коць М. О. - Концептуальні засади побудови моделі активності суб’єктів педагогічної взаємодії (2013)
Кривоногова О. В. - Значимость фактора семейного воспитания в процессе развития произвольного внимания у старших дошкольников, Шустова Т. М. (2013)
Крутько С. В. - Диференціація потреб і можливостей досягнення провідних життєвих цінностей (2013)
Курова А. В. - Проблема суб’єктивного благополуччя в психологічній науці (2013)
Кучеренко С. В. - Варіанти екзистенційного вибору особистості в індивідуальному психологічному консультуванні (2013)
Лаврова М. Г. - Особенности взаимосвязи психических состояний и эмоциональных диспозиций личности студента в ситуации экзаменационной сессии (2013)
Лиска С. I. - Ефективність коректувальної програми професійної компетентності (2013)
Лох К. В. - Границы и стены в психологической науке и практике (2013)
Максимова Е. В. - Феноменологический взгляд на проблему суицидального поведения посредством анализа художественных произведений (2013)
Малигіна Г. - Структура відповідальності як інтегральної якості особистості (2013)
Малій Н. Ю. - Ефективність програми розвитку креативної складової професійного мислення у майбутніх педагогів (2013)
Малхазов О. Р. - До питання про психофізіологічні особливості функціонування хронотопу (2013)
Мамічева О. В. - Спеціальна психологічна допомога в комплексному супроводі розвитку дитини з соціально-особистісними проблемами в системі освіти (2013)
Мельник О. А. - Шляхи удосконалення особистості в руслі християнської антропологічної традиції кінця XIX — початку XX століття (2013)
Мороз О. І. - Особливості впливу сімейних взаємин на якість психічного, емоційного та морального розвитку дитини, Мороз Ю. В. (2013)
Ніколаєва І. В. - Корекція ригідної поведінки держслужбовців (2013)
Акимова Л. Н. - Инициационная психотерапия в поисках женской идентичности (2012)
Артюхина Н. В. - Здоровьесберегающий и развивающий потенциал арт-терапевтических методов при сопровождении образовательного процесса (2012)
Беккер К. В. - Професійне самовизначення у юнацькому віці (2012)
Бистрова Ю. О. - Організація та зміст психолого-педагогічного забезпечення професійно-трудової соціалізації осіб з психофізичними порушеннями (2012)
Боделан М. И. - Исследование системности индивидуально-типологических особенностей личности у правшей и левшей (2012)
Буланов В. А. - Соціальний статус особистості як чинник становлення її салютогенетичної спрямованості (2012)
Горбань Г. О. - Модель соціально-психологічного забезпечення процесів прийняття управлінських рішень у соціальних системах (2012)
Доценко А. Ю. - Анализ структуры симптомокомплекса "эмоционального холода" у девушек (2012)
Загревская В. В. - Формирование идеалов у студентов естественнонаучного и гуманитарного направлений обучения (2012)
Застело А. О. - Екологізація освітньої взаємодії (2012)
Зозуля К. Г. - Проблема багатоаспектності вивчення часу в психології (2012)
Кинелёва О. В. - Возрастные и гендерные особенности временной компетентности личности (2012)
Кочарян А. С. - Особенности отношений в сферах жизни у беременных женщин с разными типами гендерных отношений, Кожина М. Ю. (2012)
Кононенко А. О. - Психологічний аспект створення концепції структурнофункціональної моделі самопрезентації (2012)
Кононенко О. И. - Особенности самосознания и восприятия собственной внешности в подростковом и юношеском возрасте (2012)
Макух О. І. - Психологічний аспект дослідження межових станів людини (2012)
Мидько А. А. - Факторы опыта и личностной предиспозиции как условия развития суицидального процесса (2012)
Мостова Т. Д. - Динаміка особистісних змін опіатних наркозалежних у процесі ресоціалізації (2012)
Навоєва Н. І. - Сутність програми розвитку системного мислення при підготовці менеджерів (2012)
Рахубовська Х. Г. - Основні діагностичні моделі розладів прийому їжі (2012)
Соколова Г. Б. - Історічний шлях розвитку проблеми сім’ї, яка виховує дитину з відхиленнями у розвитку (2012)
Тринчук Е. Б. - Обучение по компетенциям как основной фактор формирования готовности к профессиональной деятельности студентов экономического вуза (2012)
Черных К. А. - Влияние дельфинотерапии на эмоциональное состояние детей с диагнозами ДЦП, РДА И ЗПР (2012)
Чернявская Т. П. - Психологическое обеспечение эффективной коммуникации в бизнесе (2012)
Абсалямова Л. М. - Види та критерії психологічної зрілості людини (2011)
Бочелюк В. Й. - Психологічні особливості прогнозування поведінки особистості (2011)
Заїка Є. В. - Методичні прийоми побудови тренінгових та тренінгово-діагностичних процедур розвитку пізнавальних процесів, Жорник Є. В. (2011)
Зарицька В. В. - Вікові передумови розвитку емоційного інтелекту особистості (дошкільний і шкільний періоди) (2011)
Митроченко О. Є. - Характеристики уваги в залежності від організації стимульного матеріалу (2011)
Ніколаєв Л. О. - Психологічні аспекти впевненості у старшокласників (2011)
Ніконова О. Ю. - Діагностика співзалежності у роботі психолога-практика (2011)
Новікова Ж. М. - Зв'язок самооцінки з особистісною тривожністю у людей похилого віку (2011)
Оветченко Ю. А. - Психологічні передумови професійного зростання студентів психолого-педагогічних спеціальностей (2011)
Олефір В. О. - Конфірматорний факторний аналіз взаємозв’язків особистісних рис та копінг-дій (2011)
Палагнюк В. В. - Професійна адаптація викладача ВНЗ: підходи до аналізу (2011)
Парфанович І. І. - Практично-психологічна і соціально-педагогічна робота з дівчатами девіантної поведінки у школі (2011)
Перепада О. М. - Специфіка діагностичного процесу при гіперактивному розладу (2011)
Плікус Я. О. - Проблема регуляції психічних станів студентів в навчальному процесі (2011)
Полетаєва Н. О. - До проблеми діагностики життєтворчих здібностей особистості раннього та середнього дорослого віку (2011)
Полтавець О. В. - Особливості образу сім'ї у дітей з неповних сімей в сучасних умовах (2011)
Походько І. В. - Розвиток психолого-педагогічної стресостійкості як найважливійшого чинника успішної педагогічної діяльності (2011)
Резнікова О. О. - Про один підхід до підвищення валідності психологічних досліджень в Internet (2011)
Реутська О. М. - Особливості розвитку професійної мотивації у студентів педагогічного ВНЗ (2011)
Скляренко О. М. - Перцептивний розвиток дітей дошкільного віку як проблема психологічних досліджень (2011)
Старинська Н. В. - Адаптаційний потенціал як чинник професійної самореалізації особистості (2011)
Хомуленко Б. В. - Історія виникнення поліграфа: давні і сучасні методи верифікації брехні (2011)
Чаговець Л. В. - Проблема часової транспективи в юнацькому віці (2011)
Шкарупа Я. С. - Смисловий вибір у професійному самовизначенні майбутніх практичних психологів (2011)
Яцина О. Ф. - Форми і методи роботи психолога-практика: сучасний погляд на проблему (2011)
Вихідні дані (2011)
Абсалямова Л. М. - Категорія зрілості особистості у віковій психології (2011)
Бабарикіна І. В. - Оптимістичний атрибутивний стиль школярів як фактор стримування страхів, що виникають в умовах навчальної діяльності (2011)
Большакова А. М. - Особистісна реалізованість людини на її життєвому шляху (2011)
Бочарова С. П. - До історії розвитку психології в Харкові в ХІХ-ХХ ст (2011)
Войтенко О. В. - Модель функціонування пам`яті в структурі літературно-творчої діяльності (2011)
Горецька А. М. - Взаємозв'язок типів комплайенсу й емоційно-особистісних порушень у хворих гіпертонічною хворобою на різних стадіях захворювання (2011)
Зарицька В. В. - Емоційно-когнітивні передумови розвитку емоційного інтелекту у період фахової підготовки (2011)
Зеленін Г. І. - Переробка й засвоєння іншомовної вербальної інформації в процесах довгострокової й короткочасної пам'яті (2011)
Ільїна Ю. Ю. - Діалогічність як засіб розвитку особистості, Куліш Я. Є. (2011)
Кряж І. В. - Студентські соціально-екологічні проекти як освітній і дослідницький ресурс (2011)
Кузнєцов М. А. - Аналіз ефективності програмі формування у вчителів вмінь протистояти процесу развитку синдрому емоційного вигорання, Грицук О. В. (2011)
Ломова Т. О. - До питання психокорекції агресивних виявів у поведінці особистості (2011)
Лукашенко І. М. - Про місце вербального інтелекту в структурі лінгвістичних здібностей, Заїка Є. В. (2011)
Морозов Д. Ю. - Мотиваційні фактори стресостійкості майбутніх фахівців-моряків (2011)
Назаренко Н. В. - Гендерні особливості мотивації студентів до успіху та уникненню невдачі (2011)
Оболенська Г. М. - Зв'язок феномену пам'яті-спалаху зі статтю, віком та особливостями емоційної сфери індивіда (2011)
Саврасов М. В. - Психологічні особливості креативності особистості у пізньому юнацькому віці, Коломійцева О. В. (2011)
Хомуленко Б. В. - Мімічна невербальна комунікація: система кодування лицьових рухів (2011)
Шевченко Л. О. - Життєва криза особистості злочинниць та можливості її корекції за умов деривації (2011)
Шейко А. О. - Стійкість особистості у критичній ситуації (2011)
Шушляпін О. І. - Свідомість, інтелект та почуття, та їх прояви у системі генерації нових ідей та розробки нових валеологічних підходів, Шевченко О. С., Шелест О. М., Кожин М. І., Борзова О. Ю., Сидоров О. П., Шумова Н. В., Добровольська І. М., Тітова Г. Ю., Залюбовська О. І. (2011)
Вихідні дані (2011)
Абсалямова Л. М. - Параметры зрелости личности в середине жизни (2011)
Акрітіду Е. О. - Збереження професійної інформації залежно від умов запам'ятовування і структури мотиваційної сфери студентів (2011)
Бабарикіна І. В. - Вплив стереотипності емоційного досвіду та успішності у навчанні на виникнення шкільних страхів (2011)
Дорожко І. І. - О. М. Леонтьєв: історичний нарис психологічного смислу (2011)
Дроздова А. Р. - Формування синдрому "емоційного вигорання" та втрата сенсу життя у безробітних та у представників різних професій (2011)
Дьяков С. І. - Психосемантичний підхід у визначенні методу аналізу та оцінки суб'єкта (2011)
Заїка Є. В. - Про психокорекцію дітей засобами трансцендентальної медитації (на прикладі синдрому послабленої уваги та гіперактивності), Готвянський С. А., Гаєвська Л. В. (2011)
Зарицька В. В. - Розробка спеціального іструментарію розвитку емоційного інтелекту студентів у навчальному процесі (2011)
Зеленін Г. І. - Мимовільна й довільна пам'ять у навчанні іноземній мові (2011)
Коцюба Г. О. - Психологічний простір стосунків кохання (2011)
Кочарян О. С. - Особистісні особливості жінок, яким виконана гістеректомія, та їх вплив на розвиток дезадаптивних станів у ранньому післяопераційному періоді, Макаренко А. О. (2011)
Крутій О. М. - Пріоритети міжособистісної взаємодії старшокласників в учбовій діяльності (2011)
Мікляєва Г. М. - Явище миттєвого сприйняття психікою людини резонансу фундаментальної інформації (2011)
Маковєєва С. В. - Особливості прояву відповідальності у підлітків, Коломійцева О. В. (2011)
Маннапова К. Р. - Життєздатність як індивідуальна здатність керувати власними ресурсами в контексті умов середовища (2011)
Мельник А. А. - Особливості поведінкового компоненту соціального інтелекту учнів середнього та старшого шкільного віку (2011)
Нікітіна О. П. - Дослідження взаємозв’язку мотивів навчальної діяльності студентів та психологічних особливостей ставлення до грошей (2011)
Проскурняк О. І. - Агресивна поведінка в контексті порушення комунікативної діяльності дітей зі зниженим рівнем інтелектуального розвитку (2011)
Саврасов М. В. - Психологічні особливості креативності особистості у дорослому віці (2011)
Ушакова І. М. - Особливості особистості працівників МНС на різних етапах професіоналізації, Чікаліна А. Б. (2011)
Фальова О. Є. - Психологічні проблеми гіперактивних дітей молодшого шкільного віку, Реєва О. Ю. (2011)
Хомуленко Б. В. - Верифікація несвідомої брехні як передумова ефективної психотерапії (2011)
Шейко А. О. - Субкультура як стиль життя сучасних молодих людей (2011)
Вихідні дані (2011)
Абсалямова Л. М. - Возрастные особенности структуры взаимосвязей черт зрелости личности (2011)
Бабатіна С. І. - Теоретичний аналіз психологічної категорії часу в характеристиці особистості студента (2011)
Богач О. В. - Психологічні ознаки ситуації морального вибору та особливості її розв'язання старшокласниками (2011)
Боснюк В. Ф. - Зв'язок механізмів психологічного захисту з копінг-стратегіями у рятувальників (2011)
Брагіна Н. В. - Психологічні аспекти формування раннього дитячого досвіду взаємодії з навколишнім світом (2011)
Гант О. Є. - Характеристика вербальної пам'яті у дітей середнього шкільного віку в умовах змагальної діяльності (2011)
Греса Н. В. - Особливості копінг-поведінки фельдшерів з різним рівнем психічного вигорання (2011)
Грицук О. В. - Розумова втома студентів педагогічного вузу як психологічна проблема (2011)
Заїка Є. В. - Вплив трансцендентальної медитації на когнітивний розвиток студентів (аналіз зарубіжних досліджень), Готвянський С. А. (2011)
Зарицька В. В. - Вивчення рівня розуміння студентами емоцій інших людей як складової емоційного інтелекту в процесі їх професійної підготовки (2011)
Колчигіна А. В. - Специфіка подолання негативних ситуацій у студентів iз високою та низькою мотивацією досягнення в умовах навчальної діяльності (2011)
Кравченко О. В. - Профілактика суїцидальної поведінки у військовослужбовців внутрішніх військ МВС України (2011)
Кукуруза А. В. - Характеристика структурных компонентов внутренней картины здоровья подростков, Кириллова Е. А., Беляева Е. Э., Цилюрик С. Н. (2011)
Мукій Т. В. - Особливості формування рефлексивних процесів у осіб юнацького віку під час навчання у вищому навчальному закладі, Філенко І. О. (2011)
Нестеренко М. О. - Розвиток наукових уявлень про гендерну ідентичність і її структуру в психології (2011)
Олефір В. О. - Модель особистісного потенціалу (2011)
Панфілова Г. Б. - Динаміка Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях (2011)
Попова Г. А. - Формирование профессиональной компетентности тренера СПТ у студентов-психологов в процессе игрового проектирования (2011)
Провоторова Н. В. - Соціально-психологічні особливості формування мотивації до соціономічної професійної діяльності (2011)
Саврасов М. В. - Особливості психологічної стуктури креативності на різних етапах життєвого шляху особистості (2011)
Самойлов О. А. - Соціально-психологічні чинники формування соціально-гуманітарної спрямованості у ціннісних орієнтаціях сучасної студентської молоді (2011)
Сегеда О. О. - Психологічна експертиза сімейних проблем (2011)
Солодухова Л. В. - Емпатія в світлі різних теоретичних підходів (2011)
Трофимова Т. Г. - Педагогічне оцінювання як чинник формування особливостей учбової діяльності студентів (2011)
Туріщева Л. В. - Використання метафор в процесі навчання як умова розвитку мислення (2011)
Форотинська О. В. - Особливості акцентуацій характеру осіб, які відбувать довічне ув’язнення (2011)
Хомуленко Б. В. - Психотерапевтичний фреймінг. Брехня і правда (2011)
Хомуленко Т. Б. - До історії проблеми застосування психоаналізу в педагогіці, Бондаренко Л. І. (2011)
Яковицька Л. С. - Структурні особливості мотивації самореалізації у науково-технічній діяльності (2011)
Вихідні дані (2011)
Блінов О. А. - Вплив страху на час людини в умовах ризику (2012)
Васильєв В. В. - Професійний потенціал державних службовців як чинник розвитку системи соціального захисту населення (2012)
Вознюк А. А. - Система знань, вмінь, особистісних характеристик — основні складові управлінського потенціалу керівників освітніх організацій (2012)
Гапоненко Л. О. - Суб’єктно-рефлексивна модель професійної взаємодії практичного психолога з вчителем (2012)
Губская В. В. - Теоретико-методологические основы понятия "профессиональноe самоопределение личности" (2012)
Гура Т. Є. - Методологічні засади дослідження професійного мислення психолога (2012)
Дементьева К. Г. - Cоциально-психологический потенциал артистов цирка в условиях трансформационных изменений в обществе (2012)
Дробот О. В. - Організація і методи психосемантичного дослідження управлінської свідомості (2012)
Зелінська C. Ф. - Співвідношення показників суб’єктивного благополуччя особистості з типами її самовідношення (2012)
Кириченко Р. В. - Комунікативний потенціал особистості студентів вищих технічних навчальних закладів (2012)
Кононенко А. О. - Інтегративна психологія як підґрунтя створення моделі самопрезентації особистості (2012)
Левит Л. З. - Личностно-ориентированная концепция счастья (2012)
Моисеенко К. А. - Теоретико-методологические основания проблемы личностно-профессионального потенциала (2012)
Молчанова О. Н. - Оптимальная самооценка как личностный ресурс (2012)
Мушкевич М. І. - Психодіагностика особливостей сімейного виховання проблемних дітей (2012)
Проскурняк О. І. - Комунікативно-мовленнєвий розвиток розумово відсталих дітей та підлітків: психологічний аспект (2012)
Прохоров А. О. - Образ психического состояния субъекта: теоретические и экспериментальные результаты (2012)
Ревенко С. П. - Особливості набуття зрілої ідентичності особистості як необхідної умови психологічного здоров’я (2012)
Ситнік C. В. - Особистісний потенціал як умова професійної взаємодії (2012)
Худолий О. В. - Аксиологический потенциал аддиктивной личности (2012)
Цильмак А. Н. - Теоретические основы социальных установок (2012)
Черноиваненко В. Д. - Эпистемологические и психологические аспекты проблемы картины мира личности и её конструирования: к вопросу построения типологии (2012)
Королюк Т. И. - Этические переживания как психотехнический предмет (2012)
Mардоса Й. - Символы в становлении идентичности поляков Юго-восточной Литвы в конце ХХ — начале ХХI века (2012)
Сагайдак А. Н. - Палеопсихологические детерминанты формирования архетипа ужасного младенца (2012)
Яремчук О. В. - Перспективи застосування діалогічного опитувальника з елементами психологічної герменевтики в творчому саморозвитку студентів-гуманітаріїв, Лінецька О. О. (2012)
Бистрова Ю. О. - Практичні рекомендації щодо розвитку та корекції схильностей розумово відсталих молодших школярів у процесі навчальнопрактично ї діяльності (2012)
Гусакова М. П. - Факторы роста парадоксальных выборов при установлении соответствия между вербальными и невербальными стимулами (2012)
Єросова С. А. - Психологічні передумови усвідомлення та застосування дисциплінарних норм розумово відсталими молодшими школярами (2012)
Кириченко О. М. - Особливості проявів креативності студентів-психологів у освітньому середовищі (2012)
Коваленко В. Є. - Гармонійний емоційний розвиток як чинник психічного здоров’я дитини (2012)
Куценко О. К. - Изучение психологических аспектов школьной дезадаптации младших школьников (2012)
Литвиненко О. О. - Психотерапевтичний потенціал літературного тексту (2012)
Орлова А. М. - Взаємозв’язок цінностей особистості на рівні нормативних ідеалів зі ставленням до власного вибору (2012)
Сабол Д. М. - Прикладна творчість як засіб гармонізації особистості (2012)
Шкарлатюк К. І. - Особливості корекції проявів тривожності щодо майбутнього у юнацькому віці (2012)
Аталиева А. А. - Био-психо-социо-духовный подход к проблеме наркомании и алкоголизма и его значение для программы реабилитации "12 шагов" (2012)
Бефани А. А. - Эмоциональный компонент психологического благополучия личности: эвдемонистический подход (2012)
Білик Т. М. - Розкриття структури мовленнєвого іміджу (2012)
Большакова А. М. - Інноваційний потенціал та система самосприйняття і самоставлення студентів у професійній сфері (2012)
Будіянський М. Ф. - Гендерні та вікові прояви агресії неповнолітніх (2012)
Гаркавенко Н. В. - Вплив трансформаційних змін суспільства на професійну орієнтацію підростаючої молоді (2012)
Гавронова Ю. Д. - Ценности культуры и их взаимосвязь с профессиональной мотивацией русских и немецких студентов, Гриценко В. В. (2012)
Гуляс І. А. - Потенціал як передумова аксіопсихологічного проектування особистості (2012)
Карковська Р. І. - Позиції сторін міжособистісного спілкування як чинник ефективності психологічного впливу (2012)
Коваль А. Ш. - Темпоральный подход в системе профилактики противоправного поведения подростков (2012)
Колот С. А. - Эффективное лидерство в структуре эмоционального менеджмента (2012)
Мельничук С. К. - Асертивність як детермінанта розвитку психологічного потенціалу студентів (2012)
Пащенко С. Ю. - Академічна мобільність як чинник розвитку особистісно-професійного потенціалу педагога ВНЗ (2012)
Параскевова К. Г. - Особенности личности помогающих специалистов с разным уровнем эмоционального интеллекта (2012)
Федоренко Р. П. - Вплив сексуального профілю партнерів на благополуччя шлюбно-сімейних взаємин (2012)
Хлівна О. М. - Психологічні тенденції використання проективних методів в сучасній практичній психології (2012)
Яцина О. Ф. - Соціальні стереотипи у контексті шлюбно-сімейних стосунків (2012)
Болотова А. К. - Готовность к самораскрытию как психологический потенциал личности (2012)
Бондаревич C. M. - Теоретические предпосылки разработки модели здоровья в условиях постнеклассики в рамках синергетического подхода. Модель метафизического здоровья (2012)
Волошок О. В. - Особистісні чинники тривожності студентської молоді (2012)
Галичанська А. - Соціально-психологічний потенціал процесів групової інтеграції у міжпоколінній взаємодії в сімейній групі, Радчук В. (2012)
Жидко Т. - Половые различия в личностном симптомокомплексе ответственности спортсменов с ограниченными физическими возможностями, Досужая А. (2012)
Кліманська М. Б. - Стильові особливості гумору представників соціономічних професій (2012)
Коробицына М. Б. - Психология преодоления душевной боли у детей и взрослых (2012)
Кривоногова О. В. - Основні психотерапевтичні підходи, що використовуються при синдромі дефіциту уваги з гіперактивністю у дітей дошкільного віку (2012)
Крупська О. І. - Особливості локусу контролю віруючих осіб (2012)
Кузьмина В. В. - Взаимосвязь авторитарного стиля воспитания и психологических проблем подростков (2012)
Мельник А. П. - Особливості прояву тривожності та самооцінки у дітей з мовленнєвими порушеннями (2012)
Мілушина М. О. - Психологічні механізми формування комунікативних диспозицій у осіб з обмеженими фізичними можливостями (на матеріалах соціально-психологічного тренінгу) (2012)
Мілютіна К. Л. - Вчинок самоперетворення як механізм подолання складних життєвих ситуацій (2012)
Мишина И. В. - Эстетическое преодоление жизненных кризисов как проявление творческого потенциала личности (2012)
Радчук В. М. - Етіологія несвідомих механізмів вибору шлюбного партнера з дисфункціональним потенціалом "гнівомана", Сімак А. А. (2012)
Розанова О. В. - Исследование личностных детерминант жизнестойкости у пожилых людей в связи с пережитым жизненным стрессом, Кабатова Н. Н. (2012)
Сєромаха Н. Є. - Дослідження результатів корекції поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку в ситуаціях фрустрації (2012)
Сімак А. А. - Актуалізація аксіопсихологічного потенціалу особистості в період життєвої кризи (2012)
Сторож В. В. - Обґрунтування можливостей використання соціонічних типологій особистості в системі підготовки соціальних педагогів (2012)
Турецька Х. І. - Сенсожиттєві орієнтації схильних до Інтернет-залежності осіб (2012)
Филатова Д. Ф. - Межпоколенное взаимодействие как фактор сохранения семейных ценностей и профилактики социальной дезадаптации пожилых людей, Кондрашова В. О. (2012)
Філенко І. О. - Ціннісні складові психологічного потенціалу долаючої поведінки студентської молоді (2012)
Хачатурова М. Р. - Совладающий потенциал личности и его проявление в преодолении жизненных кризисов (2012)
Цумарєва Н. В. - Особливості емоційної сфери прийомних дітей молодшого шкільного віку, виявлені за допомогою проективної методики "Неіснуюча тварина" (2012)
Чеховская А. В. - Современные методы коррекции расстройств аутистического спектра (2012)
Шамлян К. М. - Вольовий потенціал особистості в умовах соціальних трансформацій (2012)
Щербакова І. М. - Використання психологічного потенціалу особистості у запобіганні деструктивних виходів з духовної кризи в умовах соціальних трансформацій (2012)
Юрченко З. В. - Потенціал особистісного становлення у психологічній профілактиці підліткової адикції (2012)
Гурская Т. В. - Личностные детерминанты проявления гендерных стереотипов мужчин и женщин (2012)
Кернас А. В. - Теоретико-практические аспекты разработки и апробации методики диагностики предстартовых эмоциональных состояний у спортсменов-единоборцев (2012)
Макаренко О. Н. - Основные подходы в изучении маргинальной личности в западной психологии (2012)
Митина Л. М. - Интегративная психологическая технология профилактики и коррекции профессиональных деформаций как средство развития и использования психологического потенциала личности, Галина З. Н., Акованцева Л. И. (2012)
Тепляков Н. Н. - Психосемантический анализ трансформационных тенденций ценностных ориентаций молодежи в переходный период общества, Азаркина Е. В. (2012)
Шебанова В. І. - Корекція порушень харчової поведінки по екстернальному типу (2012)
Афанасьєва Т. О. - Технологія психологічного супроводу як засіб професійного розвитку особистості у ВНЗ (2012)
Яремчук О. В. - Історична психологія як проект комплексного людинознавства (2012)
Титул, зміст (2013)
Борисова О. - Сучасні підходи до підготовки тенісистів високого класу (2013)
Балан Б. - Особливості управління підготовкою футболістів 19–21-річного віку у процесі тренувальних і змагальних навантажень у професійних командах, Клименко С. (2013)
Козлова О. - Підготовка спортсменів високої кваліфікації в умовах професіоналізації спорту (на прикладі легкої атлетики) (2013)
Лісенчук Г. - Структура фізичної підготовленості футболістів, Попов О., Хоменко О. (2013)
Стельмах Ю. - Особливості фізичної та психологічної підготовленості спортсменок, які спеціалізуються у боротьбі вільній (2013)
Аванесов Э. - Из опыта спортивно ориентированного физического воспитания школьников Республики Армении (2013)
Благій О. - Вплив анімаційних програм на психоемоційний стан дітей шкільного віку, Андрєєва О. (2013)
Давиденко О. - Контроль функціональних можливостей серцево-судинної системи школярів віком 7–9 років, які займаються фізичними вправами, Трачук С. (2013)
Дикий Б. - Зміни варіабельності серцевого ритму осіб різного віку під впливом стресових чинників, Вовканич Л., Власов А., Кіндзер Б. (2013)
Имас Т. - Экспертная оценка организационно-методических условий проведения физкультурно-оздоровительных занятий, Погасий Л. (2013)
Іващенко С. - Залежність частоти виникнення донозологічних змін стану здоров’я студентів від характеру їх рухової активності (2013)
Калиниченко І. - Особливості морфофункціонального стану опорно-рухового апарату дітей віком 4—7 років із гіпермобільністю суглобів, Дяченко Ю. (2013)
Когут І. - Базові положення соціально-гуманістичної спрямованості адаптивної фізичної культури (2013)
Кормільцев В. - Особливості методики корекції патологічного рухового стереотипу в сучасних умовах (2013)
Лазарєва О. - Фізична реабілітація хворих при хірургічному лікуванні вертеброгенних попереково-крижових синдромів у пізній післяопераційний період (2013)
Марченко О. - Рухові порушення при дитячому церебральному паралічі, Кривошлик Ю. (2013)
Пангелова Н. - Аналіз наукових досліджень проблем фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку, Харіна Д. (2013)
Сутула В. - Системоутворюючий фактор діяльності у формуванні фізичної культури особистості (2013)
Воронова В. - Особливості потребово-мотиваційної сфери спортсменів-танцюристів, Спесивих О. (2013)
Ібрагімов М. - "Філософія спорту" у проблемному полі фізкультурно-спортивної науки і сучасної філософської думки (2013)
Іванова І. Б. - Наукові передумови розробки моделей інтеграції людей з особливими потребами у вищому навчальному закладі (2011)
Бондарева Л. І. - Умови проведення навчального тренінгу для студентів вищої економічної школи (2011)
Григорчук Т. В. - Організація поточного контролю знань з маркетингу студентів з особливими потребами з використанням засобів дистанційного навчання (2011)
Горкуша Є. В. - Педагогічні особливості професійного становлення особистості студента з вадами зору в умовах інклюзивної освіти (2011)
Пузіков Д. О. - Життєва компетентність особистості: поняття, структура, функції (2011)
Хорошайло О. С. - Особливості виховання духовно-моральних цінностей у студентів з обмеженими фізичними можливостями в умовахвищого навчального закладу (2011)
Кияниця Н. В. - Актуальні проблеми навчання та виховання дітей з вадами зору в інтегрованому освітньому середовищі (2011)
Баранаускене И. - Модели профессиональной реабилитации: оценочный аспект (2011)
Єжова Т. Є. - Альтернативна комунікація як засіб соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями життєдіяльності (2011)
Яковлева С. Д. - Емоційно-мотиваційна сфера дітей з дитячим церебральним паралічем (2011)
Іващенко Л. М. - Актуальна проблема розвитку школяра як творчої індивідуальності (2011)
Косовець О. П. - Асинхронне навчання інформатики слухачів з особливими потребами (2011)
Шамич О. М. - Громадська активність молодших підлітків у дитячих спортивних об'єднаннях за місцем проживання (2011)
Миколінська С. І. - Критерії, показники та рівні сформованості музично-слухової уваги в учнів молодших класів (2011)
Сердюк Л. 3. - Методологія системного підходу у дослідженні мотивації учіння: основні напрями досліджень, принципи і закономірності (2011)
Тюптя О. В. - Роль освітньо-рефлексивного середовища у вирішенні професійних проблем соціальних працівників, Запорожець Т. О. (2011)
Лазуренко С. I. - Психофізіологічні основи підвищення продуктивності навчання (2011)
Купрєєва О.І. - Соціально-психологічий тренінг як технологія психологічного супроводу процесу адаптації студентів-першокурсників (2011)
Апанович О. О. - Теоретико-методологічні особливості психологічної стійкості (2011)
Чиханцова О. А. - Структура та компоненти психологічної готовності учнів до вивчення іноземних мов у старших класах (2011)
Шаповалов Б. Б. - Розвиток обдарованості юного кікбоксера в ДЮСШ в групах попередньої базової підготовки (2011)
Дробот О. В. - Мотиви утримання від вчинку у вербальній свідомості майбутніх менеджерів (2011)
Карелін П. А. - Особливості комплексного психологічного тестування абітурієнтів з особливими потребами (2011)
Терещук А. Д. - Емоційні розлади як одна з причин виникнення афективних станів (2011)
Романенко О. В. - Особливості операціонального складу прогностичної діяльності у дітей з церебральним паралічем (2011)
Левчук Т. О. - Особливості функціональної асиметрії кори головного мозку у хворих з моторною афазією (2011)
Болдирєва В. Е. - Інтеграція та інклюзія як основні моделі навчання дітей з особливими освітніми потребами (2012)
Бондарєва Л. І. - Науково-методичні і навчальні інновації в економічній освіті (2012)
Гамрецький І. С - Інтеграція людей з особливими потребами у суспільство як прояв ціннісного і толерантного ставлення до людей, Столяренко О. В., Столяренко О. В. (2012)
Гітун Н. І. - Використання інтерактивних методів навчання в процесі підготовки фахівців соціальної роботи в Луцькому інституті розвитку людини Університету "Україна", Закусило О. Ю. (2012)
Горбик О. Р. - Активізація навчального процесу при участі інтегрованих груп студентів у міжнародних архітектурно-дизайнерських конкурсах і виставках (2012)
Горкуша Є. Ю. - Проблеми інклюзивного навчання студентів із вадами зору в умовах університету: шляхи вирішення (2012)
Єжова Т. Є. - Організаційно-педагогічні умови створення толерантного освітнього середовища інклюзивної школи (2012)
Камінська О. В. - Особливості адаптації студентів з особливими потребами до умов навчання у ВНЗ (2012)
Петько Л. В. - Стимулювання готовності майбутніх соціальних педагогів до виховної роботи у процесі вивчення іноземної мови у ВНЗ (2012)
Рокотянська Л. О. - Соціалізація студентів з особливими освітніми потребами: актуальність проблеми (2012)
Чайковський М. Є. - Критерії і показники ефективності соціально-педагогічної роботи у ВНЗ інклюзивної орієнтації (2012)
Заліток Л. М. - В. О. Сухомлинський про роль казки у вихованні та навчанні дітей з особливими потребами (2012)
Калініченко І. О. - Особливості формування інклюзивного освітнього середовища для забезпечення всебічного розвитку дитини (2012)
Костіна Т. О. - Життєвий сценарій суб’єкта юнацького віку: модель усвідомлення (2012)
Лапін А. В. - Особливості виконання практичних завдань молодшими школярами зі складними порушеннями психофізичного розвитку на уроках трудового навчання (2012)
Проскурняк О. І. - Практичні аспекти формування соціально-комунікативної активності у дітей зі зниженим розумовим розвитком (2012)
Прохоренко Л. І. - Проблема регулюючого компонента саморегуляції в дітей зі зниженим інтелектом у пізнавальній діяльності (2012)
Романенко О. В. - Передумови формування просторової антиципації у дітей із церебральним паралічем (2012)
Чухрій І. В. - Чинники соціально-психологічної адаптації матерів, які виховують дитину-інваліда (2012)
Філімонов С. П. - Особливості організації дозвілля дітей з обмеженими можливостями здоров’я в умовах санаторно-курортного комплексу (2012)
Волинчук О. А. - Зміст і структура психологічної готовності студентської молоді до публічної політичної діяльності (2012)
Кириленко В. Г. - Особливості соціально-педагогічної роботи в навчальних закладах з агресивними школярами (2012)
Міляєва В. Р. - Формування компетентності саморозвитку особистості в умовах реалізації компетентнісного підходу у фаховій справі, Бреус Ю. В. (2012)
Ставицький О. О. - Соціальна роль, нозологія інвалідності та прояв гандикапізму (2012)
Терещук А. Д. - Критерії діагностики афективних станів особистості (2012)
Сердюк Л. З. - Адаптація — процес чи результат процесу, Ільєнко М. М. (2012)
Автори фахового збірника (2012)
Алексенко С. Ф. - Соціально зумовлена варіативність інтонаційної організації англійських висловлень-вибачень (2013)
Вовчанська С. І. - Морфолого-синтаксичний аналіз функціонування фахової мови маркетингу (на прикладі німецьких популярних газет – рубрика "die Wirtschaft”) (2013)
Дегтярева Л. И. - Музыкальные гештальты концепта schtetl/shtetl (2013)
Кэюнь Доу - Виды варьирования юридической лексики в судебных речах (2013)
Литвинко О. А. - Феномен скорочення в англійській термінологічній підсистемі машинобудування (2013)
Лотоцька О. Л. - Реалії в міжкультурному аспекті перекладу англомовних текстів, Собчук Л. В. (2013)
Новоставська О. І. - Філософська термінологія: специфіка, класифікація, еволюція (2013)
Рубан Л. М. - Гендерні особливості перекладу художнього тексту в наукових працях (2013)
Служинська Л. Б. - Особливості перекладу економічних термінів у німецькій мові (2013)
Шабінський М. Є. - Принципи та механізми поповнення словникового запасу офіційної французької мови (2013)
Шевченко О. О. - Залежність частоти вживання голосних фонем німецької мови від позицій у слові (2013)
Шуменко О. А. - Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій під час викладання іноземних мов, Шипілова І. Ю. (2013)
Горболіс Л. М. - Пізнання української сутності в умовах чужини (за романом Лесі Степовички "Шлюб із кухлем пільзенського пива") (2013)
Лапінська О. М. - Англіцизми у функції авторського самовираження в українській художній прозі та поезії кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2013)
Троша Н. В. - Літературна спадщина О. Довженка як вияв національної ідентичності й джерело виховання патріотизму (2013)
Чемелюх М. А. - Мотиваційна сфера "смерті” в давньогрецькій і латинській епіграмах (2013)
Циховська Е. Д. - Багатовекторний світ фланера у "паризькій трилогії" Генрі Міллера (2013)
Содержание (2013)
Дорогие коллеги! (2013)
Баринов Э. Ф. - Механизмы регуляции воспаления в ишемизированном мозге (научный обзор), Евтушенко С. К., Максименко Т. Л., Баринова М. Э., Твердохлеб Т. А., Евтушенко И. С. (2013)
Орел А. М. - Синдром системного ограничения подвижности позвоночника у пациентов с дорсопатией (2013)
Оринчак Л. Б. - Зміни концентрації вітаміну D у сироватці крові хворих на розсіяний склероз як патогенетичний фактор виникнення цього захворювання (2013)
Міщенко Т. С. - Ефективність препарату Тіоцетам® у хворих із лакунарними інфарктами головного мозку, Міщенко В. М., Здесенко І. В. (2013)
Бараненко Б. О. - Вплив трансплантації фетальної нервової тканини на дегенеративні процеси в дофамінергічних системах головного мозку щурів, спричинені тяжкою черепно-мозковою травмою (2013)
Паєнок А. В. - Динаміка нейропсихологічних функцій та показників системної запальної відповіді в пацієнтів у відновному періоді ішемічного інсульту за умов лікування препаратом Гліатилін, Задорожна Б. В., Кухленко О. Я., Кухленко Р. В. (2013)
Петросян Т. Р. - Ингибирующее действие бактериального меланина на церебральную воспалительную реакцию после повреждения мозговой ткани у крыс (2013)
Козьолкін О. А. - Особливості церебральної гемодинаміки та судинної авторегуляції при хронічній ішемії мозку, Яркова С. В. (2013)
Стаднік С. М. - Клінічна характеристика когнітивних розладів у пацієнтів із фібриляцією передсердь (2013)
Бурчинский С. Г. - Ноотропная и вазотропная фармакотерапия в неврологии: сочетание препаратов или сочетанный эффект? (2013)
Федорковская Б. О. - Морфофункциональные особенности развития ноцицептивной системы у новорожденных (обзор литературы) (2013)
Боженко Н. Л. - Больові синдроми спини: деякі психоемоційні аспекти і можливості їх корекції (2013)
Профилактика цереброваскулярных заболеваний у пациентов с артериальной гипертензией (2013)
Васильев Н. Л. - Что было, то было (2010)
Шевчук Т. С. - Антична драма в рецепції Г. Сковороди (2010)
Соляник В. Т. - Многокомпонентное сложное предложение как единица лингвистики текста (на материале поэзии М. Ю. Лермонтова и Н. П. Огарева) (2010)
Ведерникова Т. В. - Роман Л. Н. Толстого "Война и мир" в критическом осмыслении Н. Н. Страхова (2010)
Велентий Н. С. - Рассказы Н. В. Успенского в оценках Достоевского (2010)
Юрасова Ю. О. - Авторское сознание и ритмическая организация текста: на материале первой главы романа Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" (2010)
Бистрова О. О. - Портрет як стилістичний фактор в романі Ф. Достоєвського "Біси" (2010)
Бродська О. О. - Світ особистості у прозових творах М. Коцюбинського та А. Шніцлера: психологічна вмотивованість вчинків (2010)
Чимирис Ю. В. - Ф. М. Достоевский в восприятии А. С. Суворина (2010)
Крамаровская А. К. - Сон в новеллах Брюсова (2010)
Федоренко О. Б. - Прояви характерництва Наливайка в ставленні до жінок (за одноіменним романом Івана Ле) (2010)
Гончаренко Э. П. - Особенности перевода "политкорректных" сказок (Творчество американского сатирика Джеймса Финна Гарднера) (2010)
Стырник Н. С. - Творчество Д. Г. Лоуренса в рецепции западного литературоведения (2010)
Куцевол О. В. - Біографічний концепт у творчості Юрія Шовкопляса (2010)
Сардарян К. Г. - На перехресті двох культур (поетичне самовираження румейського поета А. А. Шапурми в умовах донецького Приазов’я) (2010)
Зимомря І. М. - Кодифікація образу жінки у малій прозі Маргіт Ган (2010)
Марченко Ю. Г. - Творчість Е. Олбі та література "театру абсурду" (2010)
Узунколєва А. В. - Урбаністичний простір антології українських поетів-"двотисячників" "Дві тонни", Куряєва Є. Ю. (2010)
Пименова И. К. - Об одной из граней современного женского детектива (2010)
Клюйко Г. С. - "t": полисемия названия (2010)
Титаренко И. Л. - От классики к постмодернизму: вопросы теории литературной рефлексии (2010)
Штанюк О. М. - Культуроглядні виміри ментального у досвіді Ч. Ачебе (2010)
Демчак І. М. - Демографічна ситуація та зайнятість сільського населення у Дніпропетровській області, Орлатий М. К. (2013)
Демчак І. М. - Методологічні підходи до розроблення класифікації сільських територій, Кучеров О. П., Савицька О. П. (2013)
Бойко М. Ф. - Якість та ефективність чинних економічних нормативних систем у галузях АПК України у 2012 р., Шапірко В. В., Марченко З. І. (2013)
Шкурін Г. Т. - Програмні аспекти економічного та інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування в Україні, Іщенко Т. Д., Коркішко О. Г., Пивовр В. С., Красноженюк І. А. (2013)
Гагрень Ф. О. - Організаційно-технологічний варіант виробництва, вибір, аналіз та економічне обґрунтування (2013)
Вакуліна Ю. В. - Теоретико-методичні засади системи вимірювання продуктивності підприємств АПК (2013)
Семянів Л. М. - Аналіз розвитку продуктивності тваринництва, Гук О. Г. (2013)
Соколова А. О. - Особисті селянські господарства як стабілізуюча ланка у виробництві продукції тваринництва Волинської області, Голій Н. П. (2013)
Цигенс О. П. - Фермерські господарства в організаційній системі сільськогосподарського виробництва Одеської області (2013)
Трофімова Г. В. - Тенденції світового ринку продукції вівчарства та місце України у світовому виробництві його продукції (2013)
Віленчук О. М. - Ризикогенність та методи її нейтралізації в аграрній сфері (2013)
Борисенко В. О. - Автоматизоване визначення порівняльної економічної ефективності машинних агрегатів для аграрних підприємств галузі рослинництва (2013)
Червінська Л. П. - Ефективність альтернативних джерел енергії у тепличному господарстві, Іваненко В. Ф. (2013)
Денега А. Л. - Напрями реалізації системи реформування сільського господарства, Гордіюк Н. М. (2013)
Босаковська В. Г. - Проблеми ціноутворення в процесі реформування підприємств АПК (2013)
Черняк О. М. - Науково-методичні підходи до планування ремонтів устаткування цукрових заводів та зниження витрат на їх виконання, Комар Л. Г. (2013)
Солошонок А. Л. - Національні та світові тенденції розвитку ринку молока і молочних продуктів, Куліш К. М. (2013)
Щербак Е. А. - Сучасний стан та перспективи розвитку олійно-жирового виробництва у Запорізькій області (2013)
Задоровська Р. Н. - Статистичне прогнозування розвитку хлібопекарської галузі в Чернівецькій області (2013)
Мягкий І. М. - Удосконалення управління операційними витратами аграрних підприємств у галузі свинарства (2013)
Відомості про авторів (2013)
Передмова (2005)
Венедіктов В. С. - Сутність та основні напрямки кадрової політики в сфері державної служби, Іншин М. І. (2005)
Дмитрієнко Ю. М. - Проблема неправильного правового віддзеркалення правосвідомістю дійсності як біла пляма українського правознавства: теорія правової ідеології як збоченої правосвідомості (джерела, історія, реальність). Частина 1 (2005)
Дубко Ю. В. - Основні риси організації поліцейських сил в умовах тоталітарного і авторитарного режимів (2005)
Зозуля І. В. - Пошук балансу і врівноваженої координації процесу реформування системи МВС України під час реформування правоохоронних органів держави (2005)
Левченко К. Б. - Філософсько-правовий аналіз правового статусу народного депутата України (до питання недоторканності) (2005)
Марцеляк О. В. - Заходи конституційно-правової відповідальності учасників виборчого процесу в Україні (2005)
Пєтков В. П. - Основи переконання в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ (організаційно-правові аспекти) (2005)
Сезонова І. К. - Правова політика держави в боротьбі із злочинністю, Оробець К. М. (2005)
Снігерьов О. П. - Попередження умисних вбивств (2005)
Філіпенко Н. Є. - Проблеми правового регулювання діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України (2005)
Борисов В. І. - Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (коментар до законодавства), Дорош Л. В. (2006)
Волобуєв А. Ф. - Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами при розслідуванні економічних злочинів (2006)
Гетманець О. П. - Принципи державного контролю в бюджетному процесі (2006)
Дмитрієнко Ю. М. - Проблема неправильного правового віддзеркалення правосвідомістю дійсності як біла пляма українського правознавства: теорія правової ідеології як збоченої правосвідомості (джерела, історія, реальність). Частина 2 (2006)
Іншин М. І. - Поняття та елементи статусу державного службовця органів внутрішніх справ (2006)
Левченко К. Б. - До проблеми формування національних механізмів попередження катувань в Україні (2006)
Мазур Д. В. - Особливості застосування президентом права "вето” щодо законів, прийнятих парламентом в республіках зі змішаною формою правління (2006)
Рябченко Е. П. - Проблемы реализации принудительного выдворения иностранцев из Украины (2006)
Теличкин А. А. - Полвека полицейского миротворчества: итоги и перспективы (2006)
Філіпенко Н. Є. - Організаційно-психологічні питання професійної підготовки оперативних працівників для застосування гласних та негласних методів й заходів ОРД (2006)
Авер’янов В. Б. - Концептуальні засади реформування органів виконавчої влади України з урахуванням європейських принципів та стандартів належного урядування ("good governance”), Дерець В. А., Пухтецька А. А. (2006)
Андріїв В. М. - Удосконалення правових основ закріплення трудових прав в Україні (2006)
Арістова І. В. - Соціальна функція держави як визначальна категорія права соціального забезпечення України (2006)
Барабаш Ю. Г. - Питання правового статусу голови парламенту (за законодавством європейських країн) (2006)
Білова О. В. - Органи суддівського самоврядування та вища рада юстиції (2006)
Дмитрієнко Ю. М. - Проблема неправильного правового віддзеркалення правосвідомістю дійсності як біла пляма українського правознавства: теорія правової ідеології як збоченої правосвідомості (джерела, історія, реальність). Частина 3 (2006)
Зозуля І. В. - Нормативно-правові засади діяльності Секретаріату президента України, Зозуля О. І. (2006)
Іншин М. І. - Трудові конфлікти та трудові спори у системі соціальних конфліктів (2006)
Клюєв О. М. - Сутність та загальна характеристика профілактичної діяльності на місцевому рівні (2006)
Колпаков В. К. - Законність та дисципліна в умовах реформування органів внутрішніх справ (2006)
Кравцова Т. М. - Організація та правове забезпечення державного регулювання господарської діяльності як функції управління (2006)
Кузьменко О. В. - Гносеологічна природа реєстраційного провадження (2006)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського