Коханова О. П. - Проблема становлення особистості в період дорослішання (2017)
Кузнєцова О. В. - Результати розробки методики діагностики динамічних та якісних параметрів інноваційності (2017)
Ларін Д. І. - Психологічний аналіз впливу теологічного навчанняу формуванні релігійного світогляду протестантів (2017)
Литвиненко І. П. - До питання підготовки майбутніх психологів системи освіти до роботи з молодими школярами із Сходу України, Хотєнов І. М. (2017)
Лохвицька Л. В. - Психологічна парадигма етапів морального виховання дошкільників (2017)
Маланьїна Т. М. - Соціальні почуття в контексті психологічного благополуччя студентів (2017)
Матутина А. А. - Проблема сенсорного насыщения детей-аутистов, Смолянец А. В. (2017)
Плахтій М. В. - Психологічні та фізіологічні особливості розвитку дітей з розладами аутичного спектру, Куралова Я. С. (2017)
Подорожний В. Г. - Старість як психологічний феномен (2017)
Проскурняк О. І. - Вихідні теоретичні позиції розробки концепції діагностики та формування комунікативної діяльності підлітків з порушеннями інтелекту (2017)
Рєпка А. О. - Практична реалізація алгоритму-схеми у підготовці педагогів-психологів до роботи з дітьми молодшого шкільного віку в ситуації непопулярності у школі (2017)
Рожанська Н. В. - Уявлення про ідеального викладача студентів ВНЗ міста Миколаєва (2017)
Саврасов М. В. - Дослідження психологічних проблем місця та роліпам’яті у структурі творчого процесу (2017)
Саламова К. - Роль национально-духовных ценностей в процессе формирования семьи, Керимова С. (2017)
Сорокіна О. А. - Вплив рефлексії на професійне становлення студентів-психологів (2017)
Софіян Д. В. - Теоретичні засади психологічної готовності військовослужбовців-кінологів до професійної діяльності (2017)
Циганчук Т. В. - Емоційний інтелект в структурі стресостійкості студентів (2017)
Черножук Ю. Г. - Особливості самоефективності осіб з різним типом емоційності (2017)
Штепа О. С. - Тренди ресурсного дискурсу особистісного самоздійснення (2017)
Яцюк М. В. - Вплив бойового стресу на психоемоційне благополуччя військовослужбовця (2017)
Ліннік Ю. - Формування української ідентичності – виклики часу (2018)
Баласанян Н. - Капеланське служіння – виховання людини в екстремальних умовах (2018)
Демиденко О. - Громадянська ідентичність українського студентства в контексті його участі в міграційних процесах (2018)
Macickova O. - Is Galicia a part of Central Europe? Galician identity between the West and the East (2018)
Шостак О. - Гендерна ідентичність корінних жителів Північної Америки (2018)
Марченко А. - Трансформації японської національної ідентичності в добу глобалізації (2018)
Кравченко Т. - Громадянська ідентичність як компонент полікультурного виховання в закладах вищої освіти Великої Британії (2018)
Бабюк Н. - Параметри антропологізованого простору в повістевій трилогії Ірини Вільде "Метелики на шпильках" (2018)
Замікула Г. - Проблема адаптації й ідентифікації турецької діаспори в Європі (2018)
Radzik R.(Радзік Р.) - Польська інтелігенція – ідентичність, заснована на традиції (2018)
Овчаренко Н. - Міф як елемент культурної традиції (2018)
Недільська А. - Роль міфу у формуванні культурної ідентичності західноафриканських національних та етнічних меншин (2018)
Kazmierczak A. - Teologia w teorii wyzwolenia, Bien D. (2018)
Шистеров І. - "Своє та чуже" в лінгвістичній термінології слов’ян на позначення частин мови (2018)
Izak S. (Іжак Ш.) - Image of Russia in Slovak prokremlin propaganda (2018)
Дротенко В. - Проблема ідентичності в культурі постмодерну (2018)
Іванюк І. - Топос ідентичності у просторі соціального (2018)
Ганаба С. - Феномен колективної пам’яті як онтологічної засади формування національної ідентичності (2018)
Шевчук О. - Полювання на чужого: значення чужості у формуванні ідентичність і вплив на культуру (2018)
Козачинська В. - Ідентичність: подолання vs віднайдення (2018)
Філіма Х. - Проблеми національної ідентичності в письменницькій мемуаристиці ХІХ ст. (2018)
Петренко-Лисак А. - "Урбанавти" й "урбаноїди": два типи міської ідентичності (2018)
Месхидзе Дж. - О патрональном празднике Г. Ойон * и культурной ассоциации ируле (2018)
Aliakhnovich I. - Art-therapeutic methods of work for students with special needs to the condition study at the Warsaw University through Polish uw project "University for All" as a successful example for Belarusian Universities (2018)
Костенко Г. - Ідентичність колонізованого: визнати не можна заперечити (2018)
Ткаченко Г. - Концепція політичної еліти В. Липинського як чинник національно-державної ідентичності України (2018)
Божко Н. - Знаковий код культури як шлях до національної ідентифікації (2018)
Свириденко О. - Питання української ідентичності в листі-протесті П. Куліша "Лист русинів до автора брошури "Un people europeen de quinze millions oublie devant l`histoir" (2018)
Глущенко В. - Методологічні пошуки С. Б. Кримського й сучасне мовознавство: до проблеми структури лінгвістичного методу (2018)
Рябініна І. - Джерела вивчення історії східнослов’янських мов у студіях Б. О. Ларіна, Усова А. (2018)
Тищенко К. - Проблема східнослов’янського глотогенезу в студіях А. Ю. Кримського, Потапенко М. (2018)
Орел А. - Інтерпретація генезису і розвитку східнослов’янського акання в мовознавстві 2-ї половини ХХ ст. (лінгвоісторіографічний аспект), Жукова М. (2018)
Піскунов О. - Учені Казанської лінгвістичної школи про причини фонетичних змін (2018)
Святченко В. - Системні властивості мови в студіях учених Харківської лінгвістичної школи (2018)
Роман И. - Вплив екстра- та інтралінгвальних чинників на процес адаптації лексичних запозичень у мові-реципієнті (2018)
Маторіна Н. - Конверсія як лінгвістичне явище (лінгвоісторіографічний аспект) (2018)
Ніколайчук А. - Синтаксичні зв’язки складного речення в концепціях учених лейпцизької лінгвістичної школи (2018)
Ohiienko K. - Functional sentence perspective: the 40-ies – the beginning of the 60-ies of the 20th century (2018)
Ситняк Р. - Виявлення семантичних універсалій у мовознавстві другої половини XIX – початку XXI ст. (2018)
Проскурін І. - Лінгвофілософія постмодернізму, Маторіна Н. (2018)
Гришко Ю. - Роль диференційних та інтегральних ознак фонем у структурі вокально-консонантних оказіоналізмів (2018)
Soroka T. - Methodology of lexicological analysis: analytical survey (2018)
Горбачук Д. - лексико-семантичне поле "людина" в тексті Конституції України (2018)
Сєчка С. - Загальна та семантична характеристика феномену сленгу в сучасній англійській мові, Карташова Ю. (2018)
Ахмад И. - Цикличные темпорлексемы в их ассоциативно-семантических связях (2018)
Соколова А. - Метафтонімія як лінгвістичний феномен (2018)
Ясногурська Л. - Профіль біблійна зрада у фразеологічних фондах української та англійської мов (2018)
Ткаченко Є. - Топонімічна метонімія як факт взаємодії ойконімних лексем (у межах Слобожанщини) (2018)
Бачун Л. - Особливості псевдонімів періоду визвольного руху на Черкащині 1917 – 1922 рр. (за матеріалами української прози) (2018)
Дьячок Н. - Универбация как универсальное лингвальное явление (2018)
Жарко С. - Статус абревіації в сучасній українській мові (2018)
Ивасюк О. - Полисемант: словообразовательный потенциал лсв как его специфицирующий признак (2018)
Шундель Т. - Визначення сутності синкретизму як складної одиниці асиметричної природи та встановлення його рівнів (2018)
Курочка С. - Особливості функціонування імперативних речень з модальними лексемами в англійській та українській мовах (2018)
Беценко Т. - Словесно-образные особенности народнопесенных текстов: украинско-белорусские параллели (2018)
Полякова Т. - Образ-символ як домінанта поетичної спадщини Яра Славутича, Шевченко А. (2018)
Зоз О. - Звуковий символізм поетичного твору (2018)
Харламова О. - Ухвалення перекладацького рішення при оформленні наукових текстів у контексті теорії технічної комунікації, Дзюба О. (2018)
Маторина Н. - Вопросы историографии языкознания на занятиях лингвистического цикла в педагогическом вузе, Новикова О. (2018)
Спічка А. - Застосування мотиваційного підходу під час використання проблемних ситуацій у навчально-дослідницькій діяльності студентів-магістрів (2018)
Коротяєва І. - Проблеми формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції у мовному ВНЗ, Жукова М. (2018)
Лях О. - Класифікація помилок при вивченні іноземної мови (2018)
Маторина Н. - О дидактических требованиях к видеоматериалам, используемым на занятиях по языку в педагогическом вузе, Стрилец М. (2018)
Нікітіна Н. - До проблеми актуальності білінгвальної комунікативної компетенції студентів вищих навчальних закладів (2018)
Matorin В. - On ways and methods of forming and developing socially significant prsonality qualities in students-philologists, Кatasonova А. (2018)
Біличенко О. - Література як вербальна комунікативна система в дослідженнях Ю. М. Лотмана (2018)
Храбан Т. - Bіртуальна мовна особистість троля в інтернет-комунікації (2018)
Ткаченко К. - Восприятие читателем и литературоведом художественного произведения (на материале прозы А. С. Пушкина) (2018)
Бондаренко Г. - Проблеми формування морально-естетичних принципів особистості у творчості Івана Франка кінця XIX – початку XX ст., Шевченко В. (2018)
Рубан А. - Чай, варенье и спирты (гастрономические мотивы в "записках охотника" И. С. Тургенева). Статья первая (2018)
Ледняк Ю. - "Сон смешного человека" Ф. М. Достоевского как фантастический рассказ, Ледняк А., Писаренко В. (2018)
Сіробаба М. - Лірика Г. Чубая: шукання в обширах краси та істини, Кльок К. (2018)
Комаров С. - "Night train" М. Еміса як психологічний детектив (2018)
Писарева О. - До проблеми формування інтересу до читання на уроках зарубіжної літератури (2018)
Новосельцева С. - Соціально-політичні, економічні явища 1920 – 1930 рр. на Донбасі та їх зображення у повісті В. Гайворонського "Спокута” (бінарний урок з української літератури та історії України), Бєлякова С. (2018)
Голуб Б. - Концепції управління безпечністю хачових продуктів (2018)
Михайлова Г. - Вимоги до безпечності постільних виробів з об’ємними наповнювачами (2018)
Левицька С. - Прогнозування якості швидкозамороженої капусти броколі, Белінська С., Мороз О. (2018)
Гончарова І. - Адсорбційне очищення бюветної води від йонів Феруму(ІІІ), Головко Д. (2018)
Галиш В. - Сорбційні властивості шкаралупи кісточок абрикоса, Чикун Н., Пасальський Б. (2018)
Чурсіна Л. - Класифікація технічного текстилю, Горач О. (2018)
Демченко В. - Оцінка властивостей наповнювачів сумішей для мурування (2018)
Мережко Н. - Модифікування паперу на основі небіленої целюлози силоксанами, Осауленко К. (2018)
Стретович С. - Оптимізація складу паперу для білових товарів, Глушкова Т., Комаха В. (2018)
Індутний В. - Критерії оцінки якості ювелірних виробів з нефриту, Юнда В., Піркович К. (2018)
Калайда К. - Господарсько-товарознавча оцінка сортів перцю солодкого, районованих в Україні, Заболотна А., Пиркало В. (2018)
Чорна А. - Оптимізація складу їстівного покриття для збереження свіжості хлібобулочних виробів (2018)
Рудавська Г. - Підвищення антиоксидантної активності відновлених напоїв анистресової дії, Хахалєва І. (2018)
Антонюк І. - Технологія збитих солодких страв підвищенної біологічної цінності (2018)
Ланиця І. - Якість посічених м’ясних виробів, Гірняк Л. (2018)
Дмитрах І. М. - Особливості деформування та руйнування низьколегованих сталей у воденьвмісних середовищах: вплив концентрації водню в металі, Сиротюк А. М., Лещак Р. Л. (2018)
Андрейків О. Є. - Методи оцінювання міцності та довговічності фібробетонів (Огляд), Скальський В. Р., Долінська І. Я., Райтер О. К. (2018)
Огородников В. А. - О влиянии кривизны траекторий деформирования объема материала при обработке давлением на его пластичность в условиях сложного нагружения, Деревенько И. А., Сивак Р. И. (2018)
Ясній О. П. - Прогнозування діаграм втомного руйнування алюмінієвого сплаву Д16Т методами машинного навчання, Пастух О. А., Пиндус Ю. І., Луцик Н. С., Дідич І. С. (2018)
Jing-Liang Ch. - Нестаціонарна температурна задача для циліндричної оболонки з багатошаровими тонкими покривами, Гембара Н. О., Гвоздюк М. М. (2018)
Силованюк В. П. - Умови стрибка напружень і переміщень на тонких анізотропних прошарках та включеннях у суцільному середовищі, Івантишин Н. А., Кузь О. Н. (2018)
Козачок О. П. - Вплив стисливої міжконтактної рідини на взаємодію пружного тіла і текстурованої прямокутними виїмками жорсткої основи (2018)
Ленковський Т. М. - Умови автомодельності крайової тріщини поперечного зсуву в квадратній пластині, Кунь П. С., Дудда В., Харченко Є. В. (2018)
Шопа Т. В. - Поперечні коливання ортотропної пластини з множиною отворів довільної конфігурації та мішаними крайовими умовами (2018)
Перепльотчіков Є. Ф. - Підвищення зносотривкості низьколегованої конст¬рукційної сталі плазмово-порошковим наплавлен¬ням сплавами на основі заліза, хрому і нікелю, Василів Х. Б., Винар В. А., Рябцев І. О., Закієв В. І. (2018)
Mazur K. - Analysis of chemical nickel plating process, Stefańska A., Hebda M. (2018)
Стечишин М. С. - Залишкові напруження в азотованих у тліючому розряді шарах конструкційних сталей, Скиба М. Є., Студент М. М., Олександренко В. П., Лук’янюк М. В. (2018)
Звірко О. І. - Вплив текстури експлуатованих сталей газопроводів на їх опір крихкому руйнуванню, Крет Н. В., Цирульник О. Т., Венгринюк Т. П. (2018)
Ясній В. П. - Фазові перетворення та механічні властивості сплаву нітинол з пам’яттю форми, Юнґа Р. (2018)
Головатюк Ю. В. - Підвищення конструкційної міцності зварних з’єднань листів зі сплаву системи Al–Cu–Mg, Покляцький А. Г., Осташ О. П., Лабур Т. М. (2018)
Книш В. В. - Вплив зміцнення високочастотним механічним ударом зварних стикових з’єднань зі сталі 15ХСНД на їх атмосферну корозію та опір втомному руйнуванню, Соловей С. О., Осадчук С. О., Ниркова Л. І. (2018)
Капустян О. Є. - Корозійна тривкість зварних з’єднань титану, синтезованого методом порошкової металургії, Овчинников О. В., Скребцов А. А., Погрелюк І. М., Проскурняк Р. В. (2018)
Хома М. С. - Вплив сірководню на корозійно-електрохімічні властивості сталі 20 з покривами на основі цинку та алюмінію, Івашків В. Р., Дацко Б. М., Кузь І. С. (2018)
Почапський Є. П. - Вплив умов збудження на генерування сигналів магнетопружної акустичної емісії у феромагнетних матеріалах, Мельник Н. П., Коблан І. М. (2018)
Панасюк В. В. - Важлива науково-організаційна подія в історії НАН України (2018)
Титул, зміст (2018)
Сінченко В. М. - Біологічні особливості розвитку буряків цукрових в Україні, Пиркін В. І., Широкоступ О. В. (2018)
Квасніцька Л. С. - Вплив елементів біологізації на продуктивність та якість коренеплодів буряків цукрових в умовах Поділля, Войтова Г. П. (2018)
Балагура О. В. - Наукові основи адаптивної технології вирощування буряків цукрових, Балан В. М., Цвей Я. П., Волоха М. П. (2018)
Нечепоренко Л. П. - Генетичні джерела господарсько-цінних ознак вівса зимуючого та їх роль у селекції, Орлов С. Д. (2018)
Сичук Л. В. - Дослідження робочого органа для глибокого розпушування та одночасного присипання бур’янів у рядках цукрових буряків, Чернелівська О. О. (2018)
Потапова В. П. - Специфіка формування оптичної щільності посівів буряків цукрових (2018)
Формула світового рекорду врожаю цукрових буряків (2018)
Нам потрібний SCOPUS (2018)
До 90-річчя від дня народження В. Ф. Зубенка (2018)
Брацький В. О. - Порівняння методу обробки та аналізу log-файлів у форматі JSON з існуючими рішеннями, М’якшило О. М. (2018)
Лобок О. П. - Застосування лінійних матричних нерівностей при синтезі модального керування багатомірними лінійними системами, Гончаренко Б. М., Сич М. А. (2018)
Рішан О. Й. - Розробка способу розширення діапазону і підвищення точності вимірювань при ультразвуковому тіньовому методі контролю ширини стрічки в повітрі, Тихонов О. Ю. (2018)
Хрип’юк В. І. - Інструменти державного регулювання харчової промисловості України (2018)
Березянко Т. В. - Простежуваність якості та безпеки в олієжировій промисловості (2018)
Закревська Л. М. - Поведінкова економіка як інструмент забезпечення сталих конкурентних переваг (2018)
Головань О. О. - Позиціонування в системі глокального менеджменту ТНК, Олійник О. М., Сухарева К. В., Коваленко Н. М. (2018)
Strashynska L. - Тнеоrетісаl аnd methodological approaches to the classification of competitive strategies of enterprises, Strashynskyі V. (2018)
Драган О. І. - Оцінка інтелектуального потенціалу при формуванні конкурентних переваг підприємства, Гринюк Ю. М. (2018)
Сірик А. О. - Прийняття управлінських рішень з охорони праці при роботі енергетичних об’єктів підприємств харчової промисловості (2018)
Євтушенко О. В. - Інтелектуалізація інформаційно-аналітичної системи управління охороною праці на харчовому підприємстві (2018)
Копиленко А. В. - Моделювання ферментерів з вібраційним перемішуванням у фармацевтичній біотехнології, Шибецький В. Ю., Костик С. І., Поводзинський В. М. (2018)
Марценюк О. С. - Особливості моделювання складних технологічних систем у харчових технологіях, Мисюра Т. Г., Попова Н. В. (2018)
Стрельченко Л. В. - Вплив питомого навантаження на кінетику процесу при конвективно-терморадіаційному сушінні яблучних снеків, Дубковецький І. В., Малежик І. Ф. (2018)
Соколенко А. І. - Інтенсифікація процесів анаеробного бродіння та утилізація біологічної теплоти, Шевченко О. Ю., Максименко І. Ф., Васильківський К. В. (2018)
Шестеренко В. Є. - Підвищення надійності електропостачання шляхом термокомпенсації стріли провисання проводів ЛЕП, Балюта С. М., Мащенко О. А. (2018)
Махинько В. М. - Сухарні брикети для споживачів з підвищеними білковими потребами, Дробот В. І., Землинська М. Д. (2018)
Гордієнко Л. В. - Зміна показників якості лукуму збивного на основі кизилового пюре при зберіганні, Толстих В. Ю., Пожиткова Л. Г. (2018)
Українець А. І. - Антирадикальна активність гірчичної олії в умовах автоокиснення, Радзієвська І. Г., Мельник О. П., Пасічний В. М. (2018)
Сімахіна Г. О. - Критерії вибору плодово-ягідних культур для отримання заморожених напівфабрикатів, Мартиненко Т. А. (2018)
Жук В. О. - Особливості використання білкових препаратів у складі реструктурованих шинкових виробів, Шевченко І. І., Топчій О. А., Крижова Ю. П. (2018)
Ковтун А. В. - Оптимізація процесу виробництва формованих картопляних чипсів, Ковбаса В. М., Сєдих О. Л. (2018)
Шаповаленко О. І. - Теплофізичні характеристики гранульованих висівок і математичні моделі сушіння, Євтушенко О. О., Почеп В. А. (2018)
Cолодко Л. М. - Використання білоквмісних напівфабрикатів із зеленої маси рослин у рецептурах кулінарних виробів (2018)
Калмазан В. Б. - Дослідження органолептичних і фізико-хімічних показників зефіру в їстівному покритті з фруктовими порошками, Чорна А. І. (2018)
Кроніковський О. І. - Дослідження закономірностей в екстракційних системах з використанням краун-етерів, Терещук Д. О., Фоменко В. В., Кроніковська О. П. (2018)
Каширіна Я. О. - Отримання та стабілізаційні властивості нанорозмірного силіцій(IV) оксиду, гідрофобізованого на 50%, Муратов О. С., Мірошников О. М., Маринін А. І., Сокольський Г. В. (2018)
До відома авторів (2018)
Чередниченко О. І. - Категорії сучасного перекладознавства: проблеми і дискусії (2016)
Дорофєєва М. С. - Інформаційна ентропія у перекладі спеціальних текстів (2016)
Кам’янець А. Б. - Алюзії в публіцистичному тексті: функції та переклад (2016)
Лалаян Н. П. - Стратегії відтворення молодіжного сленгу у перекладі роману Юлі Це "Орли та Янголи" українською мовою (2016)
Левко О. B. - Морально-етична лексика в українських та англійських перекладах Біблії (2016)
Некряч Т. Є. - Полівізуальність тексту vs моновізуальність екранізації: проза Гемінґвея в інтерсеміотичному перекладі, Довганчина Р. Г. (2016)
Фокін С. Б. - Макроконтекстуальні характеристики мовлення персонажа в оригіналі і в перекладі (на матеріалі діалогів Дон Кіхота і Санчо Панси) (2016)
Єфименко В. A. - Співвідношення візуальних і вербальних елементів у казковому наративі (2016)
Кожедуб Л. А. - Імпліцитний план змісту тексту як лінгвістична категорія (2016)
Материнська О. В. - Семантична та словотвірна продуктивність меронімічної лексики (2016)
Пономаренко О. В. - Кореляція понять "комунікація" та "дискурс" у загальнонауковій, лінгвістичній і дипломатичній парадигмі (2016)
Потятиник У. П. - Легітимація консервативних фреймів: когнітивний аналіз (2016)
Шевченко М. Ю. - Засоби вираження емоційного напруження у романі Гійома Мюссо "Дівчина з Брукліну" (2016)
Вихідні дані (2016)
Корбут В. П. - Дослідження дворівневого повітряно-струминного огородження відкритої поверхні великорозмірних ванн, Рибачов С. Г. (2018)
Любарець О. П. - Розрахункові параметри охолоджувального періоду в Україні (2018)
Дмитроченкова Е. І. - Алгоритм визначення вагових коефіцієнтів локальних критеріїв при проведенні порівняльного аналізу варіантів когенераційних установок (2018)
Vents. Vents. - Серія Micra (2018)
Задоянний О. В. - Експериментальні дослідження осушення повітря з використанням синтетичних напівпроникних мембран в системах кондиціонування повітря, Євдокименко Ю. М. (2018)
Єгорченков В. О. - Оцінка ефективності середовища будівель щодо впливу на людину за кількома параметрами на основі точкового числення (2018)
Vents. Vents. - Децентралізовані провітрювачі з регенерацією енергії TwinFresh (2018)
Редько И. А. - Параметры тепловой сети при пониженном температурном графике, Редько А. А., Приймак А. В., Ланцберг Н. Г. (2018)
Ратушняк Г. С. - Термомодернізація теплопровідних включень вузлів примикання при встановленні енергоощадних вікон, Очеретний А. М., Материнська О. Ю. (2018)
Гурток юних гідравліків-аеродинаміків (2018)
Вихідні дані (2018)
Волошин В. С. - Об особенностях мировой торговли на основе доллара-товара (2017)
Пузанов І. І. - Модельний комплекс аналізу впливу зовнішньої торгівлі на економічний розвиток (2017)
Лизунова О. М. - Управління потенціалом металургійного підприємства в системі забезпечення ефективності його діяльності, Сірєнко Ю. І. (2017)
Латишева О. В. - Визначення сутності поняття "потенціал сталого розвитку підприємств" (2017)
Більська О. В. - Сутність інновацій і джерельної бази безперервного їх задіяння в процесі інновування (2017)
Зінченко О. А. - Інвестиційні ресурси: сутність, механізм залучення та роль в економічному розвитку підприємства, Павліщій Д. О., Зінченко Д. С. (2017)
Маховський Д. В. - Сучасні тенденції розвитку регіонального ринку м'яса в Україні (2017)
Жуков С. А. - Академічне підприємництво як фактор підвищення ефективності підприємств і формування інноваційного потенціалу економіки України (2017)
Бондаренко О. М. - Авіаційне страхування в Україні: його потреба та облік, Попович О. В. (2017)
Гапонюк О. І. - Формування загальної політики з управління фінансовими ризиками на підприємстві, Сірмаміїх І. В. (2017)
Короленко Р. В. - Вибір стратегії інноваційного розвитку підприємства у форматі екологічної відповідальності (2017)
Захаров С. В. - Теоретичні основи розвитку бізнес-одиниць як елементів інтегрованих корпоративних структур (2017)
Гончар В. В. - Оцінка ефективності мотиваційного механізму інноваційної діяльності персоналу підприємства (2017)
Купчишина О. А. - Особливості державного регулювання в аграрному секторі (2017)
Рехтета І. І. - Адаптація національної інноваційної інфраструктури до європейських локальних моделей інноваційного розвитку (2017)
Швець Г. О. - Лідерство як невід'ємна складова ефективного менеджменту (2017)
Маркіна І. А. - Загрози економічній безпеці підприємства: теоретичний аспект, Потапюк І. П. (2017)
Кислова Л.А. - Аналіз середовища функціонування підприємств металургійної галузі України (2017)
Якушева О. В. - Методичні підходи до оцінки економічного розвитку малого й середнього бізнесу в регіонах України (2017)
Маматова Л. Ш. - Державне регулювання підприємницької діяльності в Україні (2017)
Міщенко С. О. - Використання світового досвіду створення нових робочих місць в сучасних умовах (2017)
Савченко А. - Методичний підхід до оцінки доцільності здійснення аутсорсинг бізнес-процесів (2017)
Калініна С. П. - Передумови конкуренції за людський потенціал: молодіжний сегмент міжнародного ринку праці, Давидюк Л. П. (2017)
Фролова З. В. - Совершенствование качества управленческой деятельности на предприятиях (2017)
Кафка С. М. - Амортизація необоротних активів підприємства: суть та призначення (2017)
Потапова Н. М. - Перевантажувальні комплекси портів як основа підвищення їх конкурентоспроможності, Оніщенко В. В. (2017)
Сотниченко Л. Л. - Встановлення напрямків розвитку фрахтового ринку балкерного флоту (2017)
Макаренко М. В. - Управління Маріупольським морським торговельним портом на основі системи збалансованих показників, Боєва В. С., Климова Ю. С. (2017)
Гуренко А. В. - Дослідження сучасного потенціалу морегосподарського комплексу України, Щеникова Е. В., Євсік М. С. (2017)
Валіков В. П. - Процес оптимізації структури капіталу промислового підприємства, Бондар В. П., Базілева К. В., Курінна І. Г. (2017)
Любчук О. К. - Проблема становлення Маріуполя як туристичного центру: моніторинг туристичних потреб молоді (2017)
Алиева М. Ш. - Перспективные системы калькулирования (2017)
Шимко О. В. - Динаміка ринку електротехнічної продукції та перспективи розвитку ринку до 2020 року, Підгора Є. О. (2017)
Мішура В. Б. - Методологія та напрями реалізації мотивації соціальної відповідальності бізнесу (2017)
Ровенська В. - Методики оцінки корпоративної соціальної відповідальності та проблеми їх застосування в Україні, Красножон Г. (2017)
Лясковець О. В. - Сучасні підходи до оцінки та прогнозування економічної безпеки на підприємствах машинобудування (2017)
Карпуніна М. С. - Концептуальні основи дослідження реалізації механізму управління процесом ресурсозбереження в металургійній галузі України (2017)
Капранова Л. Г. - Сучасні тенденції розвитку підприємництва в Україні, Капранов М. А. (2017)
Стройко Т. В. - Інноваційне оновлення регіональної транспортної інфраструктури на принципах реінжинірингу, Бондар В. В. (2017)
Череп А. В. - Дослідження економічних інструментів антикризового управління діяльністю підприємств машинобудування, Корженевська В. М. (2017)
Тарлопов І. О. - Розвиток методології бухгалтерського обліку в управлінні земельними ресурсами (2017)
Бачо Р. Й. - Інституційні аспекти впровадження державно-приватного партнерства на ринках небанківських фінансових послуг України (2017)
Паршина О. А. - Аналіз тенденцій розвитку туристичного сектору України, Чумак Т. В. (2017)
Скарга О. О. - До питання про трудоресурсне забезпечення туристичної галузі, Кушнаренко О. П. (2017)
Горошкова Л. А. - Елементи беззбитковості у системі управління фінансами територіальних громад, Волков В. П., Коваленко Г. В. (2017)
Горошкова Л. А. - Оцінка стабільності системи управління територіями в Україні, Волков В. П., Коваленко Г. В. (2017)
Горошкова Л. А. - Особливості управління самофінансуванням територіальної громади, Волков В. П., Коваленко Г. В. (2017)
Горошкова Л. А. - Дерево моделей управління грошовими потоками територіальної громади, Волков В. П., Коваленко Г. В. (2017)
Інформація для авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Скляр Ю. Л. - Флора вищих водних рослин Гетьманського національного природного парку (2017)
Скляр Ю. Л. - Раритетні види новоствореного заказника "Ряснянський" та режим його охорони, Бур’ян О. М. (2017)
Кирильчук К. С. - Віталітетна структура популяцій Trifolium pratense L. та Trifolium repens L. на заплавних луках в умовах господарського користування (2017)
Бондарєва Л. М. - Вивчення комплексу макроскопічних та мікроскопічних діагностичних ознак чебрецю звичайного (Thymus vulgaris L.) в складі лікарської рослинної сировини "Thymi herba" (2017)
Баштовий М. Г. - Еколого-фітоценотичний моніторинг ценотичних популяцій неморальних трав в урбанізованих екосистемах Сумської області (2017)
Дегтярьов В. М. - Вікова структура популяцій Fraxinus exelsior в Кролевецько-Глухівському геоботанічному районі (2017)
Деменко В. М. - Динаміка чисельності основних шкідників ріпаку озимого в умовах північно-східного Лісостепу України, Говорун О. Л., Ємець О. М., Кабанець В. В. (2017)
Дубовик В. І. - Використання інсектицидів на посадках картоплі, Дубовик О. О. (2017)
Топольний Ф. П. - Про походження опідзолених ґрунтів, Гелевера О. Ф. (2017)
Гамаюнова В. В. - Вплив мінеральних добрив на формування поживного режиму грунту при вирощуванні пшениці озимої, Смірнова І. В. (2017)
Радченко М. В. - Продуктивність та якість зерна пшениці озимої залежно від позакореневого підживлення (2017)
Сенченко Н. К. - Моніторинг агрохімічних показників родючості грунтів ТОВ АФ "Низи" Сумського району Сумської області (2017)
Міщенко Ю. Г. - Післяжнивні сидерати та пористість ґрунту (2017)
Бова О. В. - Важкi метали в грунтах Лicостепу Сумської областi (2017)
Бутенко А. О. - Вплив способів і глибини основного обробітку грунту на продуктивність кукурудзи при вирощуванні на силос, Данильченко О. М., Собко М. Г. (2017)
Сурган О. В. - Ефективність використання мінеральних добрив при вирощуванні Callistephus Chinensis, Мельник Т. І. (2017)
Токмань В. С. - Агробіологічні особливості розмноження Juniperus sabina L. стебловими живцями (2017)
Мельник А. В. - Регенераційна здатність стеблових живців Juniperus communis L. В умовах північно-східної частини Лісостепу України, Токмань В. С. (2017)
Токмань В. С. - Технологічні особливості вегетативного розмноження Thuja oriеntalis L. в умовах Лісостепу України, Кохановський В. М. (2017)
Мэн Фаньхуа - Природные ресурсы и возможности производства зерна в Китае, Ян Цзианьпин, Го Линь, Ю Гуанся (2017)
Мельник А. В. - Сортові особливості формування продуктивності різних видів гірчиці ярої в умовах північно-східного Лісостепу України, Жердецька С. В., Шабір Г., Алі Ш. (2017)
Ключевич М. М. - Вплив норм висіву насіння проса на розвиток грибних хвороб та урожайність культури в Поліссі України, Столяр С. Г. (2017)
Панцирева Г. В. - Вплив елементів технології вирощування на якісний склад насіння люпину білого (2017)
Лихочвор А. М. - Урожайність рижію ярого і олійних культур в умовах західного Лісостепу (2017)
Романько А. Ю. - Стан вирощування сої в Україні та Сумській області (2017)
Гамаюнова В. В. - Фотосинтетична діяльніaсть ріпаку озимого залежно від основного обробітку ґрунту, строку і способу сівби, Гаро І. М. (2017)
Варавкин В. А. - Продуктивность картофеля в зависимости от погодных условий и действия регуляторов роста, Онычко В. И., Дульнев П. Г. (2017)
Браценюк В. Ю. - Вплив способів сівби на симбіотичну продуктивность сортів сої різних груп стиглості в умовах західного Лісостепу (2017)
Господаренко Г. М. - Оцінювання борошномельних властивостей зерна різних сортів і ліній пшениці спельти, Полторецький С. П., Любич В. В., Полянецька І.О., Воробйова Н. В., Капрій М. М. (2017)
Осьмачко О. М. - Закономірності успадкування стійкості проти збудника борошнистої роси в F2 та F3 пшениці м‘якої озимої, створених за участі сортів з пшенично-житніми транслокаціями, Власенко В. А. (2017)
Подгацький А. Ад. - Вплив зовнішніх умов у підготовці бульб картоплі до садіння, Кравченко Н. В., Подгаєцький А. Ан. (2017)
Подгаєцький А. А. - Норма реакції генотипів середньостиглих сортів картоплі на умови вирощування в північно-східному Лісостепу України за продуктивністю та її складовими, Коваленко В. М., Горбась С. М., Крючко Л. В., Гнітецький М. О. (2017)
Кравченко Н. В. - Особливості прояву продуктивності у міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів (2017)
Кабанець В. М. - Прояв ознак продуктивності вихідного матеріалу гречки залежно від регіону походження, Страхоліс І. М., Бердін С. І., Оничко В. І. (2017)
Кожушко Н. С. - Оцінка потомства картоплі в селекції на якість, Завора Я. А. (2017)
Завора Я. А. - Вплив зрошення на лежкоздатність селекційного матеріалу картоплі (2017)
Макляк К. М. - Результати селекції соняшнику на жаростійкість в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН (2017)
Троценко В. І. - Створення вихідного матеріалу гречки короткоденного екотипу, Кліценко А. В. (2017)
Троценко В. І. - Нові сорти костриці Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН, Семененко Я. Ю. (2017)
Ставицький А. А. - Прояв борошнистості бульб серед міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів (2017)
Падалка Ю. М. - Вплив гамма-опромінення гібридного насіння картоплі на продуктивність бульбового покоління (2017)
Волошин В. С. - К вопросу о новых свойствах денег в современном обществе (2017)
Макаренко М. В. - Економічний потенціал регіону як основа його розвитку (2017)
Коренюк П. І. - Природно-ресурсна рента та правові засади використання природних ресурсів (2017)
Shopova M. - Quantitative methods in economics training (2017)
Швець Г. О. - Сучасне бізнес-середовище малого та середнього підприємництва в Україні (2017)
Корольов П. В. - Контролінг як функція управління корозійною захищеністю основних фондів промислових підприємств (2017)
Вовк Я. Г. - Моделювання адаптивної системи управління обладнанням промислових підприємств (2017)
Tarasevich O. - Quality of staff as an imperative to the development of industrial enterprises (2017)
Логутова Т. Г. - Аналіз діяльності українських морських портів: перспективи розвитку, Полторацький М. М. (2017)
Дерев'янко Т. А. - Оцінка соціальної відповідальності та її використання в практиці підприємств (2017)
Фролова З. В. - Инструменты совершенствования управления предприятием в условиях энергодефицита (2017)
Солідор Н. А. - Інноваційні підходи до отримання електроенергії нетрадиційними методами (2017)
Сагірова А. С. - Кластерна модель економіки: світовій досвід та перспективи України (2017)
Шестакова Т. М. - Новий підхід до визначення місця кадрової стратегії в загальній системі стратегічного управління підприємством (2017)
Горохова Т. В. - Формування маркетингової стратегії в системі місцевого самоврядування, Бабек Г. І. (2017)
Лісовська В. П. - Study one of the model of rational consumer behavior in the market, Стасюк В. Д. (2017)
Любчук О. К. - Проблема розвитку ринку кваліфікацій для туристичної індустрії в Україні, Ярченко Ю. В. (2017)
Гасанов И. Д. - Многовекторность развития экономики Азербайджана (2017)
Гасанова А. М. - Роль иностранных инвестиций в формировании государственного бюджета (2017)
Гусейнова Ш. А. - Финансовая глобализация как гарант эффективности экономики страны (2017)
Наджафова В. К. - Влияние бюджетных расходов и доходов на ВВП (2017)
Калінін О. В. - Інвесторо – орієнтована стратегія розвитку підприємств на промисловому ринку (2017)
Ugrimovа I. - Problems of risk in the system of crisis management small businesses, Gryshchenko A. (2017)
Філіпішина Л. М. - Еволюція концептуальних підходів до формування стратегії сталого економічного розвитку промислових підприємств (2017)
Коротіч Г. В. - Доктрина збалансованого розвитку "Україна 2030": гуманістичні аспекти економічних проблем (2017)
Бухаріна Л. М. - Особливості процесу впровадження екологічного менеджменту на промислових підприємствах, Баклажков Б. Е. (2017)
Горбашевська М. О. - Фінансово-економічна безпека підприємств машинобудівельної галузі (2017)
Новікова К. В. - Конкурентоспроможність підприємства: сутність та зміст (2017)
Маказан Є. В. - Лояльність людського капіталу підприємства як фактор корпоративної культури (2017)
Береза В. В. - Прогнозування фрахтових ставок методом кореляційно-регресійного аналізу (2017)
Кравченко М. С. - Необхідність оцінки гудвілу, методи розрахунку і знецінення, Циганкова О. Д. (2017)
Сотниченко Л. Л. - Дослідження напрямків розвитку судноплавних ліній провідних портів світу (2017)
Леконцева О. В. - Сучасні засоби управління підприємствами, націленими на розвиток (2017)
Ніколаєва Л. Л. - Розвиток портів України: організаційне та інвестиційне забезпечення (2017)
Потапова Н. М. - Вплив людського фактору на причині аварійності в системі роботи морського та річкового транспорту, Оніщенко В. В. (2017)
Макаренко М. В. - Рівень професійної підготовки моряків торговельного флоту як головний чинник зниження аварійності на морі, Носовська О. Б., Кравченко А. В. (2017)
Нечепуренко Д. С. - Впровадження автоматизації процесів управління у машинобудівних виробництвах (2017)
Россинська Л. В. - Механізм розробки стратегій логістики машинобудівного підприємства (2017)
Шпак І. М. - Машинобудівні кластери в Україні та Запорізькій області як один із шляхів вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності країни в період глобалізації (2017)
Андилахай А. А. - Совершенствование технологий производства на основе повышения социальной ответственности маркетинга на машиностроительном предприятии, Новиков Д. Ф. (2017)
Маматова Л. Ш. - Оптимізація структури капіталу та її вплив на потенціал підприємства (2017)
Псарёва И. С. - Централизация планирования закупок и организация с целью ликвидации до-запасов в условиях ЧАО "ММК ИМ. ИЛЬИЧА", Сарбеева М. А. (2017)
Колосок В. М. - Аналіз підходів до формування економічних механізмів управління ланцюгами постачань, Бірюков М. М. (2017)
Білоус-Сергєєва С. О. - Інноваційний розвиток підприємництва та його потенціал (2017)
Білоус-Сергєєва С. О. - Проблема трудової міграції в Україні. Її вплив на економіку країни, Сафонова К. С. (2017)
Мутерко Г. М. - Сучасний метод підбору трудового ресурсу на промислове підприємство (2017)
Верескун М. В. - Конвергентний підхід до управління інтегрованими промисловими підприємствами, Колосок В. М., Захаров С. В. (2017)
Череп А. В. - Особливості класифікації біологічних активів сільськогосподарськими підприємствами, Сьомченко В. В., Калінчук В. В. (2017)
Вергал К. Ю. - Інвестиційні проекти торговельних підприємств, Іщенко І. С. (2017)
Кравченко М. С. - Екологічне підприємництво в Україні: сутність поняття, сучасний розвиток і перспективи цього виду діяльності в країні, Погорелов В. М. (2017)
Балашов М. І. - Основа економічної безпеки підприємств із використанням методик європейських суб’єктів господарювання (2017)
Логутова Т. Г. - Методология и практика внедрения информационной системы SAP на предприятиях "Метинвест", Каргин Б. Б. (2017)
Капранова Л. Г. - Злиття і поглинання як фактор впливу на розвиток бізнес–структур, Капранов М. А. (2017)
Тарлопов І. О. - Аналіз міграційних процесів в Україні (2017)
Камишникова Е. В. - Модель стейкхолдер-менеджменту в системі управління корпоративною соціальною відповідальністю (2017)
Очередько О. О. - Напрямки підвищення інвестиційної привабливості промислових підприємств холдингу (2017)
Белопольський М. Г. - Підходи до забезпечення і підвищення стану ефективності діяльності підприємства, Чигарьов Д. В. (2017)
Горошкова Л. А. - Оптимізаційне моделювання фінансування розвитку територіальних громад, Волков В. П., Коваленко Г. В. (2017)
Горошкова Л. А. - Метод оцінки ефективності управління житлово-комунальним господарством, Волков В. П., Горбова І. А. (2017)
Горошкова Л. А. - Особливості навчання керівників об’єднаних громад, Волков В. П. (2017)
Інформація для авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Тарельник В. Б. - Восстановление поверхности стальных и чугунных деталей применением комбинированной технологии электроэрозионного легирования и армированных металополимерных покрытий, Коноплянченко Е. В., Саржанов А. А., Павлов А. Г., Волошко Т. П., Саржанов Б. А. (2017)
Герук C. М. - Перспективи розвитку зварювального виробництва, Сукманюк О. М., Калнагуз О. М. (2017)
Горовий С. О. - Оціночний розрахунок коефіцієнта корисної дії турбонасосного агрегата пластової рідини, Головченко Г. С. (2017)
Горовий С. О. - Оціночний гідравлічний розрахунок силових моментів шпаринного ущільнення (2017)
Горовий С. О. - Оціночний розрахунок гідродинамічних властивостей опорно-ущільнювальних вузлів відцентрового насосу з вільнопривідним валом (2017)
Горовий М. В. - Удосконалення технічних засобів і технологій відновлення власивостей відпрацьованих моторних масел (2017)
Герук C. М. - Результати експериметнальних досліджень електроіскрового легування робочих поверхонь технологічної оснастки, Федірко П. П. (2017)
Пащенко В. Ф. - Обоснование параметров почвообрабатывающей машины для энергосберегающей технологии обработки почвы, Аникеев А. И., Батулин А. А., Храмов Н. С. (2017)
Головченко Г. С. - Математична модель з очищення насіння цукрового буряка від дикої редьки у похилому повітряному потоці, Калнагуз А. Н. (2017)
Ярошенко П. М. - Про визначення кінетичної енергії комбінованих машинних агрегатів (2017)
Зубко В. М. - Дослідження показників точності посіву кукурудзи на зерно пневматичними сівалками, Соколік С. П. (2017)
Сыромятников Ю. Н. - Совершенствование рабочих органов ротора рыхлительно-сепарирующей почвообрабатывающей машины обеспечивающих минимальные затраты энергии на его работу (2017)
Барабаш Г. І. - Аналітичне дослідження та порівняльна оцінка використання посівних комплексів, Таценко О. В. (2017)
Саєнко А. В. - Визначення техніко-економічних показників агрегатів при посіві озимої пшениці, Саєнко А. А. (2017)
Назаренко О. Г. - Можливості використання безпілотних літальних апаратів в системах точного землеробства та аграрному виробництві загалом (2017)
Барабаш Г. І. - Методичні підходи до визначення техніко-експлуатаційних показників використання посівних комплексів, Таценко О. В. (2017)
Сіренко В. Ф. - Математична модель ударної взаємодії зернини та сталевої пластини, Зубко В. М., Кузіна Т. В. (2017)
Rudnytska G. - Protection of fruit plantations by intensive type from spring frosts, Anikeev A., Tsyganenko M., Sirovitskiy K., Gaek E. (2017)
Соларьов О. О. - Головні фактори, які впливають на якість молока під час машинного доїння у молокопровід (2017)
Коротов Ю. Ю. - Створення на основі досліджень принципово нового робочого органу малогабаритного молоткового кормоподрібнювача зернових кормів, Брагінець М. В. (2017)
Пивень М. В. - Эффективность сепарирования зерновых смесей виброцентробежными решетами с разрыхлителями (2017)
Сердюк В. В. - Дослідження процесу дроблення зерна ударно-сепараційним подрібнювачем, Руденко В. А. (2017)
Шандиба О. Б. - Експериментальні дослідження кінетики вимивання забруднень з грунтів, Курило А. О., Семерня О. В., Крекотень О. В. (2017)
Курило А. О. - Кореляційно-регресійний аналіз концентрації забруднення в ґрунтовому розчині інфільтраційного шару (2017)
Кузема О. С. - Використання полідисперсних частинок фериту барію для фільтрації води, Кузема П. О., Ніконоров С. Г. (2017)
Казаков Д. Д. - Розробка технологічного процесу переробки післяспиртової барди для використання її в харчовій промисловості, Рожевський Ю. П. (2017)
Рожкова Л. Г. - Перспективи застосування пінч-технологій в енергозбереженні на підприємствах харчової галузі, Радчук О. В., Савченко-Перерва М. Ю. (2017)
Семірненко С. Л. - Шкідливі викиди при згоранні біомаси (2017)
Савченко-Перерва М. Ю. - Сравнительная характеристика альтернативных и возобновляемых источников энергии, Сабадаш С. М., Рожкова Л. Г. (2017)
Яковлєв В. Ф. - Взаємний вплив електричного та акустичного нагрівання біологічних продуктів у технологічному процесі сушіння, Савойський О. Ю. (2017)
Сабадаш С. М. - Аналіз сучасних способів сушіння рослинної сировини та існуючі конструкції сушильного устаткування, Савченко-Перерва М. Ю. (2017)
Василенко О. О. - Охорона праці неповнолітніх, Геліх А. О. (2017)
Хворост Т. В. - Підвищення ефективності системи управління охороною праці на підприємствах (2017)
Семірненко Ю. І. - Утилізація відходів тваринництва шляхом застосування біогазових технологій (2017)
Баталова А. Б. - Організація роботи в малих групах на прикладі вивчення предмету "Прикладна математика", Річкаль Н. М. (2017)
Річкаль Н. М. - Аналіз психологічних чинників, які слід враховувати при розробці навчально-методичного матеріалу для студентів дистанційної форми навчання, Баталова А. Б. (2017)
Борозенець Н. С. - Щодо реалізації прикладної спрямованості курсу вищої математики при навчанні студентів аграрних університетів, Пугач В. І. (2017)
Плавинська О. В. - Застосування інтерактивних методів навчання при формуванні теоретичних знань у студентів, Плавинський В. І. (2017)
Пилипака С. Ф. - Визначення траєкторій і прискорень окремих точок плоских механізмів з допомогою тригранника Френе, Чепіжний А. В. (2017)
Пилипака С. Ф. - Рух частинки по шорсткій площині, яка здійснює поступальні коливання у вертикальному напрямі, Кремець Т. С., Клендій М. Б., Клендій О. М. (2017)
Борозенець Н. С. - Особливості чисельної реалізації математичних моделей потоку рідини, Пугач В. І. (2017)
До ювілею Людмили Миколаївни Нємець (2018)
До ювілею Анатолія Йоновича Лур’є (2018)
Бартащук О. В. - Системна організація диз'юнктивної тектоніки консолідованого фундаменту Дніпровсько-Донецького палеорифту. Частина 3. Структурно-кінематичні параґенези тектонічної течії зон горизонтально-здвигових дислокацій (2018)
Воловецький В. Б. - Особливості солевідкладення у газоконденсатних свердловинах, Гнітко А. В., Щирба О. М. (2018)
Гайко Г. І. - Методи прогнозної оцінки сприятливості геологічного середовища будівництву об’єктів підземної урбаністики, Матвійчук І. О., Білецький В. С., Пьотр Салуга (2018)
Горяйнов С. В. - О положении Черноморского региона в общей схеме кайнозойских тектонических движений Восточной Европы и Ближнего Востока (2018)
Кучманич Н. Г. - Пластові води Бориславського нафтопромислового району як джерело йоду та брому, Бриндзя І. В., Щемельов Г. В. (2018)
Поверенный С. Ф. - Газоволюметрический метод в практике лабораторных исследований коллекторских свойств горных пород, Чуенко А. В., Поддубная Е. В., Соколов В. А. (2018)
Стеценко А. І. - Літологія та геохімія осадових порід Павлівського родовища західної частини Криворізької структури (2018)
Стеценко В. В. - Геометризація масивів залізистих кварцитів за результатами геолого-структурного картування та вдосконалення ГПМ родовища (на прикладі Скелюватського родовища), Осипчук В. Ю. (2018)
Suyarko V. G. - Fluid regime and ore water of bitumo-hydrothermal mineral associations in the conditions of Western Donetsk graben, Ishchenko L. V., Gavrilyuk O. G. (2018)
Лаврик О. Д. - Конструктивно-географічне значення досліджень ландшафтно-технічних систем, Цимбалюк В. В. (2018)
Микаилов А. М. - Современное состояние опустынивания ландшафтов низкогорий и предгорных наклонных равнин Куринской впадины (2018)
Niemets L. M. - Dynamics of the number of the population of the global cities of the East European region, Suptelo O. S., Zavetnyi S. O., Redin V. I., Baynazarov A. M. (2018)
Сліже М. О. - Райони формування та трансформація повітряних мас, які набувають властивості суховію на території України, Ю. Ель Хадрі (2018)
Son’ko S. P. - Concept of environmentally protective farming for the forest-steppe zone, Maksymenko N. V., Peresadko V. A., Sukhanova I. P., Vasylenko O. V., Nikitina O. V. (2018)
Сухов В. В. - Гідрогеодинамічні процеси у карбонатних породах. Частина ІІ. Карст і його вплив на геологічне середовище, Суярко В. Г., Нємець К. А., Матвєєв А. В. (2018)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету" (2018)
Титул, зміст (2018)
Yarymbash D. - Analysis of inrush currents of the unloaded transformer using the circuit-field modelling methods, Yarymbash S., Kotsur M., Divchuk T. (2018)
Parkhomenko R. - Designing a combined device for determining the place of arc discharge, Aniskov O., Tsibulevsky Y., Melnik O., Shchokina O., Kharitonov O., Kryvenko O., Omelchenko О., Chorna V., Tsvirkun S. (2018)
Krasnov V. - Development of diode temperature sensors with operating range up to 750 K, Yerochin S., Demenskyi O., Krapyvko G. (2018)
Sedankin M. - Development of a miniature microwave radiothermograph for monitoring the internal brain temperature, Chupina D., Vesnin S., Nelin I., Skuratov V. (2018)
Hurtovyi Yu. - Analysis of conditions for the propagation of internal waves in a three-layer finite-depth liquid, Naradovyi V., Bohdanov V. (2018)
Korytchenko K. - Experimental investigation of the fire-extinguishing system with a gas-detonation charge for fluid acceleration, Sakun О., Dubinin D., Khilko Y., Slepuzhnikov E., Nikorchuk A., Tsebriuk I. (2018)
Kotok V. - Investigation of the electrochromic properties of Ni(OH)2 films on glass with ITO-Ni bilayer coating, Kovalenko V. (2018)
Mikhailova L. - Determinig the parameters of the acoustic system for the primary treatment of wool, Kozak O., Kosulina N., Potapsky P., Cherenkov A. (2018)
Abstract and References (2018)
Содержание (2017)
Булат А. Ф. - Комплексирование методов оценки геомеханических и газодинамических процессов в породном массиве для систем контроля производственной среды шахт, Слащев И. Н., Слащева Е. А. (2017)
Ильин С. Р. - Рискообразующие процессы при работе шахтных подъемных установок, Радченко В. К., Адорская Л. Г. (2017)
Борисовська О. О. - Оцінка екологічної небезпеки золошлакових відходів теплоелектростанцій, Павличенко А. В. (2017)
Бунько Т. В. - Состояние проветривания и противоаварийной защиты шахт и перспективы их совершенствования, Шишов М. В., Мирошниченко В. В., Кокоулин И. Е. (2017)
Франчук В. П. - Обоснование метода расчета конструктивных параметров горизонтального гидравлического классификатора, Бондаренко А. А., Титов А. А. (2017)
Чеберячко С. І. - До способу розробки ергономічних фільтрувальних півмасок, Столбченко О. В., Радчук Д. І., Зіборова М. О. (2017)
Семененко Е. В. - Обоснование параметров бимодального гранулометрического состава твердой фазы структурированных суспензий, Рубан В. Д., Подоляк К. К. (2017)
Градова Є. О. - Аналіз причин виходу з ладу складових елементів тягового електроприводу кар’єрних самоскидів (2017)
Елисеев В. И. - Вытеснение жидкостью газового пузыря из капилляра, Луценко В. И. (2017)
Надутый В. П. - Обезвоживание влажной железорудной массы в поле комбинированных физических сил, Челышкина В. В., Костыря С. В. (2017)
Молчанов А. Н. - Масс-спектрометрические и магниторезонансные исследования ископаемых углей с разной степенью нарушенности, Василенко Т. А., Троицкий Г. А., Камчатный А. А., Пронский Е. А. (2017)
Говоруха В. В. - Исследования бокового износа рельсов при механическом взаимодействии пути и колес ходовой части вагонов на криволинейных участках пути, Макаров Ю. А. (2017)
Головко Ю. Н. - Оценка спектральных параметров сейсмоакустических сигналов при текущем прогнозе газодинамических явлений в шахтах (2017)
Рогач Ю. П. - Критерій і метод оцінки професійної придатності операторів мобільної техніки до виконання робіт на промислових підприємствах (2017)
Семенченко А. К. - Математическая модель целевой функции оптимизации режимов работы привода ленточного конвейера, Стадник Н. И., Белицкий П. В., Семенченко Д. А. (2017)
Дзержинська О. В. - Вплив конструкції опорних поверхонь крокуючого екскаватора при взаємодії з грунтами різних родовищ (2017)
Алексеенко С. А. - Мобильный многофункциональный комплекс для тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Бунько Т. В., Кокоулин И. Е. (2017)
Виноградов А. Г. - Застосування плівки води для захисту рятувальників від потужного теплового випромінювання, Костенко Т. В., Костенко В. К., Зав’ялова О. Л. (2017)
Рубель А. А. - Исследование существующих конструкций ярусов армировки вертикальных стволов и разработка схем ярусов с канатно-профильными проводниками (2017)
Собко Б. Ю. - Розробка методології оперативного планування та управління гірничотранспортними роботами в залізорудному кар’єрі, Вінівітін Д. В. (2017)
Прохорова П. В. - Онейролингвистическая темпоральность немецкого языка: философский аспект (2018)
Білоусова В. В. - Англо-американські запозичення з формантом -ing у різносистемних мовах як прояв мовної експансії, Келембет Р. В. (2018)
Пашинська Т. М. - Основні напрями дослідження неофраземіки (2018)
Сердюк А. М. - Фразеологізми тематичної групи "Спілкування" у зіставному аспекті (2018)
Гаврилова В. В. - Структурно-семантичні модифікації англомовних паремій із компонентом "календарний хрононім" у художньому та публіцистичному дискурсах (2018)
Нікішина Т. І. - Граматичні форми реалізації концепту LIBERTÉ в політичному дискурсі Франції (2018)
Попова А. О. - Концептосфера українського політичного дискурсу в контексті теорії політичної комунікації, Пейчева Е. О. (2018)
Прохоров В. Ф. - Синонимическое гнездо в когнитивной структуре языка (2018)
Трумко О. М. - Категорії ствердження і заперечення в лінгводидактичному аспекті, Горда О. М. (2018)
Халабузар О. А. - Формування логічних знань та умінь у контексті підготовки майбутніх лінгвістів (2018)
Бабій І. М. - Складні слова у поетичному лексиконі Юліуша Словацького: семантико-дериваційний аспект (2018)
Найда А. М. - Багаторівневість юридичного тексту як вербалізація українського наукового мислення (2018)
Новосілець О. В. - Особливості англомовної публіцистики (2018)
Глазова С. М. - Функціонування пояснювальних висловлень у текстах публіцистичного стилю (2018)
Тимощук Н. М. - Переклад англійських економічних термінів українською мовою (2018)
Боговін О. В. - Культурний код як функціональний елемент сучасного літературознавчого дискурсу (2018)
Москвітіна Д. А. - Шекспірівська інтертекстуальність у циклі П. Г. Вудгауса про Дживса і Вустера (2018)
Пікалова А. О. - Структурні складові англомовного дитячого поетичного дискурсу (2018)
Поляковская Ю. В. - Ирония как способ выражения имплицитности в идиодискурсе Ф. Достоевского (2018)
Богданова М. М. - Пошук людської екзистенції у малій прозі Михайла Могилянського, Богданова М. І. (2018)
Школа В. М. - Поетика казки й героїчного епосу – складова драматичних творів Юрія Яновського (2018)
Рутар Х. Д. - Фотографія в історичному романі: пам’ять та доказ (на матеріалі "Музею покинутих секретів" Оксани Забужко і "Танго смерті" Юрія Винничука) (2018)
Калинюшко О. А. - Герой-мандрівець у пошуках внутрішньої гармонії ("Оформляндія, або Прогулянка в Зону" М. Камиша та "Навколо світу" О. Єрмакова) (2018)
Сільман К. В. - Мікротопос етнічності в сучасній українській есеїстиці (2018)
Акулова Н. Ю. - Британський колоніалізм як "суспільство спектаклю" в романі "Подорож до Індії" Е. М. Форстера (2018)
Голомідова Л. В. - Алегорія страждань у творі малої епічної форми "Клейкий папір для мух" Роберта Музіля (2018)
Коркішко В. О. - Абсурдистська драма в контексті гамлетівського метатексту: "Розенкранц і Гільденстерн мертві" Т. Стоппарда (2018)
Семенко С. - Від фольклору до літератури : рецензія на монографію Школи Валентини "До прихованих джерел: фольклоризм творів українських драматургів 20-30-х років ХХ століття” (Бердянськ, 2017. – 367 с.) (2018)
Харлан О. Д. - Хресні та перехресні дороги Наталії Кобринської : рецензія на монографію Алли Швець ""Жінка з хистом Пріадни": життєвий світ Наталії Кобринської у генераційному, світоглядному і творчому вимірах” (Львів, 2018) (2018)
Гриневецький В. Т. - Ландшафтознавство в Інституті географії Національної академії наук України, Давидчук В. С., Шевченко Л. М., Сорокіна Л. Ю., Чехній В. М., Голубцов О. Г. (2017)
Удовиченко В. В. - Функціональне різноманіття ландшафтів території Лівобережної України: оцінювальний аспек (2017)
Підгрушний Г. П. - Українсько-угорське прикордоння: можливості та перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів, Коваль К. П., Молнар Й. Й., Гомокі Е. (2017)
Барановський М. О. - Фінансова децентралізація в Україні: особливості становлення (2017)
Палеха Ю. М. - Географічні особливості планування розвитку міста Київ на сучасному етапі (2017)
Бондар В. В. - Особливості екістико-демографічного розвитку селищної поселенської мережі передмістя Києва (2017)
Западнюк С. О. - Тенденції поширення в Україні та деяких країнах Європи особливо небезпечних захворювань населення (2017)
Поливач К. А. - Культурна і природна спадщина у контексті цілей сталого розвитку України (2017)
Пам’яті Ю. І. Пітюренка (2017)
Пам’яті Г. О. Пархоменко (2017)
Пам’яті C. І. Іщука (2017)
Вийшли в світ (2017)
Колот А. М. - Новітні глобальні тенденції у сфері зайнятості і доходів та їх вплив на соціальну нерівність, Герасименко О. О. (2018)
Данюк В. М. - Безперервний розвиток персоналу як домінантний чинник інноваційного виробництва (2018)
Заяць Т. А. - Соціальні стандарти в сфері оплати праці України: диференційованість структури та особливості реалізації, Дяконенко О. І. (2018)
Грішнова О. А. - Світовий і український ринок праці у сфері веб-технологій:порівняльна оцінка привабливості професій, Шевчук В. А. (2018)
Михальченко Г. Г. - Бідність як виклик розвитку країни (2018)
Антонюк В. П. - Трансформація зайнятості населення:методологічні засади дослідження та європейські тренди, Щетініна Л. В. (2018)
Савченко В. А. - Проблеми реформування системи освіти та професійної підготовки кадрів (2018)
Барабаш Ю. Ю. - Шляхи оптимізації обслуговування в інтернатних установах:вітчизняні реалії та кращі світові практики (2018)
Болюбах В. В. - Працетерапія для осіб похилого віку в умовах інтернатної установи: специфіка та можливості (2018)
Ільчук Л. І. - Розвиток системи інтегрованих соціальних послуг в умовах децентралізації (на прикладі об’єднаних територіальних громад) (2018)
Шафалюк О. К. - Інноваційний потенціал та ефективність соціальної відповідальності за умов високих ризиків бізнесу (2018)
Червінська Л. П. - Мобінг персоналу як соціальне явище організації (2018)
Котенко Т. М. - Трудовий потенціал молоді на ринку праці:стан, проблеми, пріоритети (2018)
Швець П. А. - Молодь на ринку праці України: проблеми, тенденції й особливості (2018)
Головко Л. В. - Сучасні чинники впливу на формування людського капіталу (2018)
Кицак Т. Г. - Колективно-договірне регулювання оплати праці:проблеми та напрями удосконалення, Коваленко І. Ф. (2018)
Кравчук О. І. - Цифрова компетентність менеджера з персоналу (2018)
Ле Тхі Тхань Там - Соціальна робота з людьми похилого віку у В’єтнамі (2018)
Поплавська О. М. - Європейський ринок праці: досвід для України, Данилевич Н. С. Дударенко Є. Ю. (2018)
Смачило В. В. - Сучасні тенденції в сфері зайнятості: вітчизняний і міжнародний аспекти, Луценко Н. О. (2018)
Данніков О. В. - Розвиток людського капіталу як найціннішого активу компанії (2018)
Горемикіна Ю. В. - Концепт якості життя у територіальній громаді як зміст соціально відповідальної місцевої влади, Калашнікова Т. М. (2018)
Юрчик Г. М. - Вплив інфляції на національний ринок праці (2018)
Кир’янова О. В. - Методичні підходи до оцінювання мотивованості працівників до корпоративного навчання (2018)
Ткачук В. О. - Удосконалення системи управління персоналом у контексті забезпечення економічної безпеки підприємства, Вернигора Р. В. (2018)
Брінцева О. Г. - Інформаційні технології в управлінні персоналом підприємства: сучасні тенденції, Біловус О. С. (2018)
Олійник О. О. - Корпоративна соціальна відповідальність як складова формування конкурентного фахівця (2018)
Махсма М. Б. - Методологічні аспекти вимірювання рівня життя сільського населення (2018)
Подлужна Н. О. - Вплив реструктуризації властивостей знань на формування нової економіки: регіональний аспект (2018)
Гриненко А. М. - Держава як основний інститут підвищення рівня соціальної згуртованості суспільства, Кирилюк В. В. (2018)
Столярук Х. С. - Професійний стандарт фахівця з управління персоналом:проблеми розробки та використання (2018)
Дяків О. В. - Соціальна відповідальність роботодавця за розвиток персоналу (2018)
Турчина В. М. - Переваги впровадження інформаційних систем обліку персоналу у державних установах і великих комерційних організаціях (2018)
Василенко А. О. - Сутність та особливості запозиченої праці (2018)
Василик А. В. - Передумови та проблеми професійного самовизначення і планування кар’єри молоддю в Україні, Вандоляк О. В. (2018)
Рябоконь І. О. - Розвиток гнучкої зайнятості як фактор якості трудового життя викладачів вищої школи (2018)
Волобоєва І. О. - Механізм формування та впровадження моделі компетенцій (методологічний аспект) (2018)
Герасименко Г. В. - Комплексний механізм підвищення ефективності управління людськими ресурсами високотехнологічного підприємства: теоретичне обґрунтування інноваційних компонент (2018)
Смалійчук Г. В. - Особливості сучасної міграційної політики України в умовах трансформації ринку праці (2018)
Шафалюк М. С. - Перспективи ком’юніті-менеджменту у розвитку корпоративних соціально-трудових відносин (2018)
Алексанян А. Г. - Інформаційна економіка: вплив на можливості людського розвитку (2018)
Шандар А. М. - Проблема моніторингу якості життя в контексті становлення трансгуманістичного суспільства (2018)
Придатько Е. М. - Обґрунтування сутності та виокремлення етапів процесу формування персоналу промислового підприємства (2018)
Бойченко В. С. - Соціальна інфраструктура в системі забезпечення людського розвитку (2018)
Чередниченко О. І. - Метр українського перекладу (до 125-річчя від дня народження Миколи Зерова) (2015)
Некряч Т. Є. - "Підводні рифи" художнього перекладу: відтворення граматичного роду як складника сюжету (2015)
Довганчина Р. Г. - Сильні позиції тексту у перекладі художніх творів (2015)
Касяненко Д. С. - Мовні норми acquis communautaire і переклад (2015)
Кам'янець А. Б. - Метафора в публіцистичному тексті як об'єкт перекладознавчого аналізу (2015)
Фокін С. Б. - Автоматизація вибірки анафоричних повторів для перекладознавчих і контрастивних досліджень (2015)
Кощій Ю. П. - Синтаксичні особливості італійського перекладу з іспанської діалогів трагедії Ф.Г. Лорка "Криваве весілля" (2015)
Грищенко Ю. Ю. - Відтворення фонетичних відхилень у мовленні персонажів п'єси Б. Шоу "Пігмаліон"в українських перекладах: проблеми сценічності діалогу (2015)
Клименко Л. В. - Екологія комунікації крізь призму французької лінгвокультури (2015)
Пономаренко О. П. - Уточнення лінгвістичної термінології досліджень сучасного дипломатичного дискурсу (2015)
Соболєва О. М. - Метафорична та метонімічна спрямованість рекламних повідомлень (2015)
Чистяк Д. А. - Текстова концептосфера у поетиці Ш. Ван Лерберга (2015)
Малікова О. В. - Есе як мовленнєвий жанр науково-популярного християнського теологічного дискурсу (2015)
Антонова М. Ю. - Перелічення як засіб репрезентації картини світу (на матеріалі коротких оповідань) (2015)
Кукушкін В. В. - Концепт ЗНАМЕНИТІСТЬ як симулякр (2015)
Неборсіна Н. П. - Читання в гіпертекстуальному просторі поетичного дискурсу (2015)
Мартинець Л. - Управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів: сучасний стан та проблеми (2017)
Федорова Н. - Результат педагогічного покликання – творчість учителя (2017)
Горбань С. - Сучасний стан професійної підготовки майбутніх художників сакрального живопису в Україні (2017)
Гальченко М. - Принципи наукової освіти (2017)
Зуєв М. - Загальні підходи до організації навчання обдарованих дітей в Європейських країнах (2017)
Удовиченко І. - Організація освітнього середовища для обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Демченко О. - Особливості педагогічної діяльності при формуванні компетентностей обдарованої особистості (2017)
Сокуренко О. - Інтеграція змісту освіти як умова формування цілісної картини світу обдарованих учнів початкової середньої освіти (2017)
Дем’яненко В. - Технології визначення індивідуально-типологічних особливостей учня для адаптивного навчання (2017)
Тименко В. - Теоретичні засади етнічного дизайну у професійній освіті (2017)
Шкляр В. - Міжнародне партнерство та нарощування потенціалу післядипломної педагогічної освіти в Україні (на прикладі Закарпатського Інституту післядипломної педагогічної освіти) (2017)
Шарапанюк А. - Професійна компетентність сучасного вихователя у вимірі наукових досліджень (2017)
Коваленко Л. - Науково-інтелектуальні конкурси та творчо-мистецькі заходи як запорука розкриття та реалізації особистісного потенціалу обдарованої молоді (2017)
Рудницька С. - Міфологічні координати освітнього дискурсу (2017)
Бельская Н. - Комплексная психодиагностическая профориентационная система "абитуриент" и ее возможности для выявления одаренных старшеклассников (2017)
Колярова А. - Проблематизація поняття тілесності в сучасній психології (2017)
Андросович К. - Дослідження соціальної адаптації першокурсників в умовах освітнього середовища професійно-технічного навчального закладу (2017)
Мірошник З. - Психологічні особливості рольових комплексів сучасних фахівців (2017)
Третяк Т. - Методичні засоби розвитку готовності учнів до розв’язування творчих задач (2017)
Єзерська Н. - Фактори суб`єктивного благополуччя та індивідуально-типологічні особливості обдарованих школярів (2017)
НАШІ АВТОРИ (2017)
Баженов В. А. - Особливості реалізації моментної схеми скінчених елементів для визначення пружного стану просторових тіл складної форми, Гуляр О. І., Пискунов С. О., Мицюк С. В. (2012)
Шульга М. О. - Застосування гамільтонового формалізму в теорії коливань циліндричних оболонок (2012)
Баженов В. А. - Дослідження стійкості стохастичних параметричних коливань пологої оболонки, Лук’янченко О. О., Костіна О. В. (2012)
Баженов В. А. - Теоретичні основи аналізу динамічної поведінки віброударних систем, Погорелова О. С., Постнікова Т. Г. (2012)
Гайдайчук В. В. - Самозбудження хвильових крутильних коливань складених бурильних колон, Глушакова О. В. (2012)
Чибіряков В. К. - Зниження вимірності рівнянь статики товстої пластини змінної товщини узагальненим методом прямих, Станкевич А. М., Сташук А. А. (2012)
Гайдайчук В. В. - Моделювання коливань кружляння колон глибокого буріння, Шевчук Л. В. (2012)
Легостаєв А. Д. - Деякі задачі динаміки оболонкових конструкцій, Гречух Н. А. (2012)
Киричук О. А. - Динаміка двох кілець, з’єднаних стержневим елементом, Лук’янченко О. О. (2012)
Солодей І. І. - Постановка задачі лінійного і нелінійного деформування та руйнування просторових тіл в задачах динаміки (2012)
Баженов В. А. - Вплив попереднього нагріву на стійкість пологих квадратних у плані панелей при комбінованому закріпленні контуру, Кривенко О. П., Соловей М. О. (2012)
Костіна О. В. - Векторна апроксимація функції переміщень криволінійного скінченного елемента у задачі стійкості кільця (2012)
Лук’янченко О. О. - Дослідження несучої спроможності стальних кронштейнів, Геращенко О. В., Завойський А. К., Ашмаріна Г. Р. (2012)
Кобельський С. В. - Аналіз змішаних скінченних елементів стосовно задач пружно-пластичного деформування та механіки руйнування (2012)
Гуляр О. І. - Ефективність моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) в задачах згину та з концентраторами напружень, Пискунов С. О., Солодей І. І., Максим'юк Ю. В. (2012)
Ворона Ю. В. - Дослідження за методом граничних інтегральних рівнянь усталених коливань пластин з тріщинами, Черненко О. С., Козак А. А. (2012)
Іванченко Г. М. - Вплив параметрів анізотропії пружної трансверсально-ізотропної лінзи на її фокусуючі властивості (2012)
Соловей М. О. - Врахування характеристик композитного матеріалу в скінченноелементній моделі неоднорідної оболонки, Кривенко О. П., Міщенко О. О., Калашніков О. Б. (2012)
Геращенко О. В. - Розрахунок несучої спроможності гвинтових дерев’яних сходів (2012)
Вихідні дані (2012)
Перемога в серцях поколінь (2018)
Військово-спортивні ігри "Заграва" (2018)
Кузьменко О. В. - Примусові заходи виховного характеру як інститут кримінального права України (2018)
Сємко М. О. - Проблематика визначення співучасті у злочині, Шаблевська І. Ю. (2018)
Агаларова К. А. - Реформування освіти як чинник подолання її кризи, Сутула О. А. (2018)
Скляр В. М. - Харків: етномовний склад населення на початку ХХІ ст. (2018)
Григор’єва С. В. - Мотиви вибору ВНЗ та спеціальності абітурієнтами України (на прикладі студентів НТУ "ХПІ"), Козлова О. А. (2018)
Головешко Б. Р. - Психологічне здоров’я менеджера, як невід’ємна складова його лідерства: педагогічний аспект (2018)
Телуха С. С. - Мультимедія як модернізаційний напрямок навчання в процесі викладання курсу "Історія України" (2018)
Калякін А. С. - Суддівство в українському бадмінтоні, Білоус О. В. (2018)
Сіверчук А. В. - Дослідження впливу тренувального процесу бійців різних шкіл на їх результат в ММА, Білоус О. В., Бабкін О. А. (2018)
Клименко Р. В. - Сциентизм и антисциентизм как культурные явления (2018)
Романив М. М. - Компьютерные игры: философский взгляд, Дмитренко В. Ю., Сомов М. А., Карпенко В. Е. (2018)
Петрасова С. B. - Автоматичне видобування колокацій з корпусу текстів, Кузьміна М. О. (2018)
Каніщева О. B. - Автоматичний пошук ключових слів у корпусі масової літератури, Чухненко М. В. (2018)
Попова О. І. - Електронний словник англійської дієслівної дієвідміни: його будова, зміст і параметризація, Купріянов Є. В. (2018)
Братусь Т. В. - Проблеми автоматизованого породження англомовних резюме, Голуб А. І. (2018)
Базалій А. Г. - Основні особливості перекладу технічних текстів комп’ютерної тематики, Ковальова Є. І. (2018)
Бєлих Д. І. - Особливості перекладу англійських фразеологічних одиниць у політичному дискурсі, Ковальова Є. І. (2018)
Кипенский А. B. - Рентгеновское излучение для диагностики и лечения (2018)
Шишкіна Є. К. - Становлення друкарства у Центральній та Східній Європі (ХV–XVI століття), Мотенко Я. В. (2018)
Журило Д. Ю. - Доля інженера Деречинського, Ларін А. О. (2018)
Назарова Т. Ю. - Формування фінансової стратегії: теоретичний аспект, Мілентьєва Ю. В. (2018)
Пам’яті ученого (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (16 травня 2018 р.) (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (30 травня 2018 р.) (2018)
Носовський А. В. - Про стратегічні напрями діяльності з перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему після введення в експлуатацію нового безпечного конфайнменту (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 16 травня 2018 р.) (2018)
Гудков І. М. - Академік Д. М. Гродзинський — видатний радіобіолог, педагог, громадський діяч (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 16 травня 2018 р.) (2018)
Шаповалов В. О. - Наукові основи дугових адитивних технологій у спецелектрометалургії та електрозварюванні (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 30 травня 2018 р.) (2018)
Семенова Ю. В. - Моделювання реакції ґрунтів на сейсмічні впливи для забезпечення сейсмостійкості споруд за європейськими стандартами (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 30 травня 2018 р.) (2018)
Горбулін В. П. - Сучасні тенденції на вістрі викликів часу у військовій сфері, Трофимчук О. М., Греков Л. Д. (2018)
Бобух І. М. - Стратегічні орієнтири економічного зростання України: інклюзивність як ключовий пріоритет, Щегель С. М. (2018)
Трахтенберг І. М. - Напередодні вікового ювілею (про мемуари О. Головцова та інші книги-спогади як борги нашої пам'яті) (2018)
Виставка-презентація "Зроблено в Києві" (2018)
Гутлянський В. Я. - Всесвітньо відомий український математик і талановитий педагог (до 100-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Й. І. Гіхмана), Махно С. Я., Скрипнiк I. I. (2018)
Гомонай Г. М. - Творець ужгородської школи з атомної фізики (до 80-річчя академіка НАН України О. Б. Шпеника), Завілопуло А. М. (2018)
Костерін С. О. - Засновник молекулярної імунології в Україні, відомий політичний і громадський діяч (до 75-річчя академіка НАН України С. В. Комісаренка), Данилова В. М. (2018)
80-річчя академіка НАН України В. Д. Кубенка (2018)
60-річчя академіка НАН України В. З. Туркевича (2018)
80-річчя члена-кореспондента НАН України А. М. Романенко (2018)
75-річчя члена-кореспондента НАН України А. М. Погорілого (2018)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Б. Євтуха (2018)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Н. Г. Щукіної (2018)
60-річчя члена-кореспондента НАН України С. О. Корабліна (2018)
Баженов В. А. - Визначення тріщиностійкості лопатки газової турбіни з напівеліптичною тріщиною, Гуляр О. І., Пискунов С. О., Шкриль О. О., Богдан Д. В. (2012)
Шульга М. О. - Побудова розв’язку рівнянь типу тимошенка в гамільтоновій формі гармонічних коливань періодично-неоднорідних пластин, Тробюк О. М. (2012)
Баженов В. А. - Застосування методу продовження розв‘язку за параметром до аналізу динамічної поведінки віброударної системи, Погорелова О. С., Постнікова Т. Г. (2012)
Легостаєв А. Д. - Коливання оболонкових конструкцій з приєднаними масами, Гречух Н. А., Яковенко О. О. (2012)
Киричук О. А. - Динамічний аналіз системи двох з’єднаних циліндричних оболонок, Кузько О. В., Лук’янченко О. О. (2012)
Баженов В. А. - Розв’язувальні співвідношення напіваналітичного методу скінченних елементів для неоднорідних кругових і призматичних тіл складної форми, Гуляр О. І., Пискунов С. О., Мицюк С. В. (2012)
Лук’янченко О. О. - Вирішення проблеми запобігання подальшого руйнування цегляної димової труби, Рудинок O. M., Ашмаріна Г. Р. (2012)
Гуляр О. І. - Особливості розв’язку двовимірних задач стаціонарної теплопровідності і повзучості з урахуванням геометричної не лінійності, Пискунов С. О., Максим’юк Ю. В., Сизевич Б. І. (2012)
Гуляр О. І. - Математичні моделі появи та розповсюдження зон руйнування кругових неоднорідних дисперсно-армованих тіл, Лізунов П. П., Солодей І. І. (2012)
Костіна О. В. - Дослідження стійкості циліндричної оболонки з урахуванням реальних недосконалостей форми (2012)
Іванченко Г. М. - Комп’ютерне тестування при контролі рівня знань з будівельної механіки, Шишов О. В. (2012)
Ворона Ю. В. - Двовимірний ндс пружного масиву з двома отворами при імпульсному навантаженнІ, Козак А. А, Черненко О. С. (2012)
Солодей І. І. - Базові скінченно-елементні моделі НМСЕ для просторових тіл в задачах динаміки (2012)
Соловей М. О. - Вплив попереднього нагріву на втрату стійкості пологих оболонок при дії тиску, Кривенко О. П., Калашніков О. Б. (2012)
Геращенко О. В. - Аналіз міцності та деформативності пілона інформаційного носія при дії вітрового навантаження (2012)
Чеверда П. П. - Аналіз реакцій в елементах просторових схем при різних способах з’єднання, Іванченко Г. М., Кушніренко М. Г., Козовенко А. М. (2012)
Вихідні дані (2012)
Баштанник А. Г. - Особливості регулювання діяльності органів державної влади в умовах децентралізації (2018)
Козак В. І. - Модернізація публічного управління на засадах мережевого підходу (2018)
Мустафаєва Е. Т. - Принципи об’єднання територіальних громад у місцях компактного проживання національних меншин в умовах децентралізації як складова частина етнонаціональної політики в Україні (2018)
Новак А. М. - Реалізація функцій держави в процесі формування національної антикорупційної політики (2018)
Твердохліб О. С. - Сутність синдрому інформаційної втоми як негативний прояв цифровізації публічного управління (2018)
Рудік О. М. - Державне управління в державах-членах ЄС: ключові виклики в умовах реформ (2018)
Барило О. Г. - Система інформаційно-аналітичного забезпечення як складник системи управління цивільного захисту в Україні (2018)
Більовський М. О. - Нормативно-правовий механізм реалізації державної політики енергоефективності та енергозбереження в Україні (2018)
Гончарук Д. В. - Державні цільові облігації в системі державної підтримки сільського господарства, Дзюрах Ю. М. (2018)
Зейтуллаєва Е. З. - Державна політика інтеграції внутрішньо переміщених осіб у регіональні спільноти в контексті підтримки регіонів та громад (2018)
Кланца А. І. - Умови забезпечення громадського здоров’я в Україні як складової частини національної безпеки держави (2018)
Кобець А. С. - Інноваційні підходи до забезпечення державного регулювання розвитку аграрного ресурсного потенціалу України, Пугач А. М., Шпортюк Н. Л. (2018)
Машненков К. А. - Правозастосовна діяльність органів державної влади України під час реалізації державної екологічної політики (2018)
Борисова Н. В. - Кадрова технологія конкурсного відбору на державній службі: традиції та інновації (2018)
Тарасюк І. О. - Удосконалення організаційного механізму формування професійної культури посадових осіб публічної влади (2018)
Ворона П. В. - Особливості місцевого самоврядування Азербайджану: досвід для України (2018)
Карпа М. І. - Компетенція посадових осіб місцевого самоврядування: особливості визначення, Кіцак Т. М. (2018)
Мохорт Н. В. - Методологічні аспекти побудови моделі оцінювання динаміки розвитку об’єднаних територіальних громад (2018)
Відомості про авторів (2018)
Базильчук Л. - Педагогічні умови основної підготовки студентів до організації позакласної роботи в загальноосвітніх школах (за програмою курсу "Методика викладання образотворчого мистецтва в школі") (2014)
Бахмат Н. - Неперервність педагогічної підготовки як умова конкурентоздатності вчителя початкових класів (2014)
Воронина М. - Особенности подготовки педагога дошкольного и начального образования по совмещенным профилям, Кочетова Н. (2014)
Гарачук Т. - Обгрунтування педагогічних умов у контексті підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи з математично здібними школярами (2014)
Горбатюк А. - Активізація музичного мислення студентів педагогічного коледжу в класах фортепіано (2014)
Сергійчук О. - Педагогічні аспекти реалізації особистісно орієнтованого підходу в навчальному процесі ВНЗ, Сембрат А. (2014)
Балалаєва О. - Дидактичні ризики реалізації принципів індивідуалізації та інтерактивності в електронних посібниках (2014)
Безлюдний О. - Розвиток навичок читання в процесі навчання іноземним мовам у немовному ВНЗ (2014)
Близнюк М. - Роль інформаційних технологій у розвитку громадянської освіти (2014)
Вакалюк Т. - Хмарний сервіс для створення документів з можливістю надання прав спільного доступу декільком користувачам (2014)
Вовкотруб В. - Модернізація матеріального забезпечення для виконання експериментальних завдань до вивчення інтегрованих напівпровідникових приладів і схем, Подопригора Н. (2014)
Волошина Л. - Редактор музикальних партитур на уроках інформатики у старшій школі художньо-естетичного профілю (2014)
Гляненко К. - Методи інтерактивного навчання як засіб формування загальних компетенцій у навчанні мови (2014)
Гнедко Н. - Дидактичні основи використання віртуальних анімованих карт у навчальному процесі (2014)
Малежик П. - Використання мобільних апаратних пристроїв у навчальному процесі, Малежик М. (2014)
Мар’євич Н. - Розвиток методичної вправності майбутніх учителів початкових класів у процесі реалізації інтегрованого підходу до музично-ігрової діяльності учнів (2014)
Махінов В. - Лінгводидактичний потенціал міжкультурного спілкування як категорія методики навчання іноземних мов (2014)
Моцик Р. - Використання інформаційних технологій при підготовці сучасного вчителя початкових класів (2014)
Опанасенко Н. - Використання педагогічних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2014)
Пахальчук Н. - Використання мультимедійних технологій у підготовці студентів до фізичного виховання дошкільників (2014)
Сальник І. - Проблеми використання електронних засобів навчального призначення в системі шкільного фізичного експерименту (2014)
Самойленко Ю. - Сучасні наукові підходи до професійної підготовки майбутнього вчителя-філолога до профільного навчання старшокласників засобами інформаційних технологій (2014)
Семеніхіна О. - Організація практично-значущих проектів як чинник підвищення якості підготовки майбутнього вчителя математики (2014)
Григорьева Л. - Факторы и условия, влияющие на формирование познавательной самостоятельности младших школьников, Григорьева С. (2014)
Уварова Н. - Условия формирования положительного жизненного сценария младшего школьника средствами сказкотерапия (2014)
Яценко Л. - Готовність старшокласників до виконання сімейних ролей чоловіка і дружини (2014)
Білавич Г. - Виховання господаря рідної землі в авторській концепції Василя Білавича (2014)
Більдіна М. - Педагогічні умови формування культури поведінки молодших школярів у позакласній діяльності (2014)
Гавриш І. - Основні фактори виховання культури взаємин учнів молодшого шкільного віку (2014)
Имангулова Т. - Патриотическое воспитание как процесс формирования личностных качеств школьника (2014)
Іванчук С. - До проблеми визначення методологічних основ виховання культури споживання у дітей старшого дошкільного віку (2014)
Йовенко Л. - Софійність як джерело творення національного виховного ідеалу (за матеріалами билин київського циклу) (2014)
Коцопей Г. - Питання виховного ідеалу української молоді у творчій спадщині Стефана Коваліва (2014)
Кривошея Н. - Розвиток музично-естетичної культури старших дошкільників засобами музичної казки (2014)
Цьома С. - Формування основ здоров’язбереження учнів у системі початкової освіти Болгарії (2014)
Черніка Г. - Науково-теоретичні основи трудового виховання молодших школярів за педагогічною спадщиною А. С. Макаренка (2014)
Черніка М. - Дослідження рівня музично-естетичного виховання учнів молодшого шкільного віку (2014)
Вайло К. - Розвиток шкільної освіти та методів навчання в 60–70-х рр. ХХ століття (2014)
Коляда Т. - Організація шкільної освіти Великобританії в 20-х роках ХХ століття (2014)
Русакова Л. - Традиції приватної художньо-освітньої та громадської діяльності М. Раєвської-Іванової в Харківській художній школі другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Сторонська О. - Рух за виховання через мистецтво як напрям німецької реформаторської педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Голуб Н. - Дотримання наступності при ознайомленні дітей з природою як засіб реалізації неперервної освіти в Україні, Голуб В. (2014)
Коляда Н. - Дитячий рух як соціально-педагогічна категорія: поняттєво-категоріальний аналіз (2014)
Наші автори (2014)
Анотації (2014)
Аннотации (2014)
Annotation (2014)
Пивоваров П. П. - Вивчення механізму внутрішнього структурування для створення нових гранульованих продуктів, Пивоваров Є. П., Ключко В. О. (2010)
Гринченко О. О. - Використання холоднонабухаючих крохмалів у технології соусів емульсійного типу, Гурікова І. М., Зубченко К. В., Клапцов Є. О. (2010)
Перцевой Ф. В. - Вивчення впливу рецептурного складу сирного продукту м’якого на текстурні характеристики, Обозна М. В., Журавльов С. В. (2010)
Мостова Л. М. - Наукове обґрунтування технології стабілізаційних систем на основі крохмалю та продуктів його модифікації для десертної продукції емульсійного типу, Гринченко О. О., Пивоваров П. П., Михайлов В. М., Зайцев А. В. (2010)
Перцевой Ф. В. - Дослідження граничного напруження зсуву напівфабрикату сирного кисломолочного з використанням ядра соняшникового насіння, Бідюк Д. О. (2010)
Колеснікова М. Б. - Дослідження структурно-механічних властивостей продукту структурованого, Перцевий М. Ф., Гурський П. В. (2010)
Крайнюк Л. М. - Технологія приготування напівфабрикату оздоровчого призначення з культивованих грибів, Пасічник К. О. (2010)
Пересічний М. І. - Технології хлібобулочних виробів на основі пророщеного зерна і хмельової закваски, Пересічна С. М., Пахомська О. В. (2010)
Баля Л. В. - Розробка рецептур нових плодоовочевих консервів на основі зернової квасолі білої (2010)
Слободнюк Р. Є. - Деструкція оклейстеризованого крохмалю під впливом механічної дії, Прасол Д. Ю. (2010)
Янчева М. О. - Розробка суміші речовин, які мають кріопротекторну дію, для використання в технології заморожених м’ясних напівфабрикатів, Яковлева Ю. В. (2010)
Пестіна Г. О. - Огляд основних технологій виробництва реструктурованих продуктів на основі рослинної сировини (2010)
Большакова В. А. - Розробка технології пудингів з м’яса птиці, Скуріхіна Л. А., Камсуліна Н. В. (2010)
Колеснікова М. Б. - Розробка технології індустріальних напівфабрикатів гарячих закусок на основі сиру твердого, Юрченко С. Л., Бреславець Т. В. (2010)
Плотнікова Р. В. - Підвищення термостабільності молока шляхом регулювання його сольового складу, Гринченко Н. Г., Пивоваров П. П. (2010)
Гринченко О. О. - Науково-теоретичні аспекти стабілізації гетерогенних систем, Пивоваров П. П., Погожих М. І., Янчева М. О., Абсалямов Ю. Г. (2010)
Пивоваров П. П. - Технологічні аспекти створення продукції з емульсійною структурою на основі стабілізаційних систем з використанням іонотропних полісахаридів, Коваленко А. А., Михайлов В. М., Неклеса О. П. (2010)
Рябець О. Ю. - Обґрунтування складу рецептурних сумішей на основі ксантану для одержання капсульних продуктів, Іванов С. В., Гринченко О. О., Пивоваров Є. П., Зайцев В. В. (2010)
Черевко О. І. - Технологічні особливості електроконтактних методів обробки харчових продуктів, Михайлов В. М., Бабкіна І. В., Шевченко А. О. (2010)
Черевко О. І. - Екстрагування барвних речовин з дикорослої сировини , Кіптела Л. В., Загорулько О. Є., Постольнік Д. В. (2010)
Потапов В. О. - Кількісний показник енергоефективності сушарок та методи його підвищення під час сушіння у тепломасообмінних модулях з внутрішнім нагрівачем, Якушенко Є. М. (2010)
Маяк В. І. - Теоретичне дослідження компресійних характеристик високов'язких продуктів, Михайлов В. М., Загорулько О. Є., Гольцов В. В. (2010)
Заплетников І. М. - Моделювання розподілу шумових полів у приміщеннях під час роботи обладнання, Лавриненко Н. М., Дахов О. Г. (2010)
Потапов В. О. - Експериментальні дослідження теплообміну в універсальному жарильному апараті з проміжним обігрівом, Петренко О. В. (2010)
Білонога Ю. Л. - Застосування в розчині екстрагента поверхнево-активної речовини (ПАР) під час виробництва ронідази, Драчук У. Р. (2010)
Потапов В. О. - Аналіз та перспектива підвищення енергоефективності проміжних тепло- та холодоносіїв з використанням вуглецевих нанотрубок, Шевченко С. О. (2010)
Афукова Н. О. - Аналіз сучасного ринку апаратів для пакування харчових продуктів, Канцеляренко А. М. (2010)
Постнов Г. М. - Аналітичне дослідження процесу ультразвукового емульгування жировмісної сировини, Червоний В. М. (2010)
Терешкін О. Г. - Обґрунтування ефективності впровадження у виробництво комбінованого способу очищення бульбоплодів та обладнання для його реалізації, Круглова О. А., Дмитревський Д. В., Євсюкова Н. О. (2010)
Потапов В. О. - Математичне моделювання процесу охолодження рослинної сировини в холодильній камері, Дьяков О. Г., Качалов В. В. (2010)
Білецький Е. В. - Деякі плини рідини з в'язкістю, що залежить від швидкості зсуву в плоскому каналі, Толчинський Ю. А., Семенюк Д. П. (2010)
Потапов В. О. - Експериментальне вивчення впливу геометричних параметрів масообмінного модуля ємності та параметрів сушильного агента на процес ЗТП-сушіння, Ковш І. С., Гриценко О. Ю. (2010)
Ощипок І. М. - Комп’ютерний контроль потоків сировини і виробів м'ясопереробних підприємств (2010)
Кудрявцев В. М. - Дослідження фактичних величин і характеру навантажень деталей протиральних машин під час протирання варених овочів, Парамонова В. А. (2010)
Карнаух В. В. - Про методику розрахунку плівкових поперечнотечійних вентиляторних градирень (2010)
Черевко О. І. - Наукові основи формування якості полідисперсних харчових систем за умов заморожування, Одарченко А. М. (2010)
Михайлов В. М. - Загальні підходи до оптимізації інгредієнтного складу борошняних виробів із заданими властивостями, Чуйко А. М., Томашевська Р. Я. (2010)
Головко М. П. - Перспективні шляхи просування на ринок нового виду макаронних виробів, збагачених кальцієм, Чуйко М. М. (2010)
Погожих М. І. - Вплив теплової обробки та низьких температур на хімічний склад столового буряку, Одарченко А. М., Карбівнича Т. В., Гасай Є. Л. (2010)
Крайнюк Л. М. - Про комплексну оцінку якості послуг закладів ресторанного господарства, Крутовий Ж. А., Касілова Л. О., Бородіна Л. В. (2010)
Фощан А. Л. - Технології удосконалення якості желейної продукції, Григоренко А. М. (2010)
Мартинюк І. О. - Альтернативні джерела рослинного білка в комбінованих м’ясних виробах (2010)
Галух Б. І. - Інтенсивність протеолізу білків під час виготовлення бринзи з молока різних видів тварин, Дроник Г. В. (2010)
Гачак Ю. Р. - Технологічні та екологічні аспекти використання фітосиропів "Спірулекс" під час виготовлення кефірів лікувально профілактичного призначення (2010)
Григоренко О. М. - Використання каротельки для виробництва кондитерських виробів з радіозахисними властивостями (2010)
Васюта В. М. - Обґрунтування технології ковбасних виробів з використанням білковмісних наповнювачів, Пасічний В. М., Ястреба Ю. А. (2010)
Ільдірова С. К. - Технологічні аспекти засобів підготовки дріжджових напівфабрикатів до заморожування та випікання, Попова С. Ю. (2010)
Савінок О. М. - Вплив біофлавоноїдів виноградного насіння на якісні показники жиру під час зберігання, Літвінова І. О. (2010)
Артеменко В. С. - Технологія виробництва бісквітного тіста на основі ферментованої яєчної маси, Горбань В. Г., Горбань О. В. (2010)
Дубініна А. А. - Визначення вмісту солей важких металів у різних ботанічних сортах часнику, вирощених у різних регіонах, Овчиннікова І. Ф., Чернова Н. А. (2010)
Сирохман І. В. - Визначення вмісту оксалатів у різних ботанічних сортах часнику, вирощених у різних регіонах, Овчиннікова І. Ф., Чернова Н. А. (2010)
Рижкова Т. М. - Удосконалення технології виробництва кисломолочного сиру, виготовленого із козиного молока (2010)
Бондаренко Т. А. - Використання "Еламіну" в раціонах харчування населення України, Рижкова Т. М., Прудніков В. Г. (2010)
Головко М. П. - Визначення впливу НКХ та еламіну на мікроструктурні характеристики паштетів, Серік М. Л., Головко Т. М. (2010)
Камсуліна Н. В. - Альтернативні джерела білка в технологіях ковбасних виробів, Ільдірова С. К., Большакова В. А. (2010)
Одарченко М. С. - Вплив низьких температур на деякі параметри листкового тіста, Винник Л. О., Сюсель О. О. (2010)
Колесник А. О. - Вплив кісткових домішок на підвищення здатності м’ясного фаршу зв’язувати воду, Колесник Т. Л., М’ячиков О. В. (2010)
Одарченко Д. М. - Вплив крохмалевмісної рослинної добавки на деякі параметри дріжджового тіста, Балим В. Ю., Гасай Є. Л., Бабіч А. О. (2010)
Погожих М. І. - Підвищення товарознавчих властивостей замороженої риби, Одарченко Д. М., Сподар К. В. (2010)
Агафонова Ю. Ю. - Аналіз впливу стабілізаторів структури на текстуру сметанних десертів, Прокудіна В. Ю., Василець К. К. (2010)
Сесь А. М. - Дослідження параметрів процесу осмотичного зневоднювання і застосування даних характеристик для технології виробництва варення, Піддубний В. В., Даниленко Л. В. (2010)
Михайлик В. М. - Сировина та добавки антиокисної дії у виробництві печива, Сесь А. М., Даниленко Л. В. (2010)
Чагаровський О. П. - Основні фактори (бар’єри), які впливають на збереження м’ясних продуктів, Рибачук О. І. (2010)
Черевко О. І. - Дослідження залежності напруги зсуву сухого конфітюру від швидкості зсуву, Маяк В. І., Смілик М. М., Постольнік Д. В., Сардоров А. М. (2010)
Черевко О. І. - Адгезійні властивості сухих конфітюрів, Маяк В. І., Смілик М. М., Постольнік Д. В., Сардоров А. М. (2010)
Головко М. П. - Вплив фізичних чинників на коефіцієнт дифузії вологи під час зберігання овочів, Захаренко В. О., Чуйко Л. О. (2010)
Погожих М. І. - Процес сушіння як відповідна зміна термодинамічного потенціалу модельної системи, Цуркан М. М. (2010)
Євлаш В. В. - Дослідження гігроскопічних властивостей залізовмісних дієтичних добавок для визначення умов їх зберігання, Акмен В. О., Дьяков О. Г. (2010)
Дюкарева Г. І. - Дослідження кольоровості зефірної маси за допомогою спектрофотометричного аналізу, Тихенко О. Ю., Білецька Я. О. (2010)
Дубініна А. А. - Оцінка кольору продукції з рослинної сировини за допомогою СФ-методу, Щербакова Т. В., Селютіна Г. А. (2010)
Колесник Т. Л. - Дослідження якості продуктів методом функціонального аналізу властивостей , М’ячиков О. В. (2010)
Мазуренко І. К. - Консервовані продукти для харчування дітей, хворих на залізодефіцитну анемію (2010)
Гніцевич В. А. - Дослідження хімічного складу та біологічної цінності молочного напівфабрикату з використанням екстракту кореня солодки, Вольнова Н. В. (2010)
Тюрікова І. С. - Пошукові дослідження можливості використання перикарпу волоського горіха для виробництва напоїв (2010)
Малафаєв М. Т. - Температурна залежність теплоємності води (2010)
Бойко Н. В. - Про розстановку операторних коефіцієнтів ряду і узагальнену опуклість (2010)
Синєкоп М. С. - Власні коливання циліндра із жорстким ядром, Пархоменко Л. О. (2010)
Головко М. П. - Дослідження якісних характеристик скляної тари вітчизняних виробників, Сорокіна С. В., Афанасьєва В. А. (2010)
Колесник Т. Л. - Дослідження показників якості керамічних виробів, Іванова А. А. (2010)
Кір’яков Ю. К. - Застосування інформаційних технологій для аналізу організації праці на підприємствах харчування, Тімофєєва О. М. (2010)
Чаговець В. В. - Сучасний стан та проблеми автоматизації управління підприємствами ресторанного бізнесу та торгівлі, Землянко В. В. (2010)
Сибірякова І. Г. - Перспективи розвитку ERP-систем на підприємствах харчування і ресторанного господарства, Кочарова Т. Р. (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Орлов Ю. Ю. - Реалізація вимог міжнародної конвенції про кіберзлочинність у законодавстві України (2011)
Голубовський В. Є. - Діалектика правомірної поведінки та юридичної відповідальності (2011)
Бондар С. В. - Характеристика способів приховування коштів, одержаних злочинним шляхом, за межами України (2011)
Василевич М. В. - Психологічно-правові засади діяльності релігійних організацій (сект) (2011)
Воронятніков О. О. - Правовий статус державної міграційної служби України (2011)
Дудченко О. С. - Правові засади формування організаційної структури колегій центральних органів виконавчої влади України (2011)
Любченко Д. І. - Адміністративно-правові відносини у сфері забезпечення фінансової безпеки держави, Кургаєва І. С. (2011)
Сергієнко О. П. - Зовнішні боргові зобов’язання держави як категорія фінансового права (2011)
Якимець Ю. В. - Державна політика у сфері культури (2011)
Головкін О. В. - Поняття та зміст державного контролю у сфері охорони довкілля в Україні (2011)
Пашинська В. В. - Бюджетні видатки та бюджетне фінансування державних цільових програм (2011)
Сисоєва В. П. - Юридична відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом в Україні (2011)
Солоненко О. М. - Сучасні міжнародні стандарти забезпечення прав і свобод людини в діяльності органів внутрішніх справ (2011)
Мінченко С. І. - Морально-етичний аспект дотримання прав і свобод людини в оперативно-розшуковій діяльності (2011)
Альонкін О. А. - Суди загальної юрисдикції як гарант забезпечення права людини на свободу світогляду і віросповідання в Україні (2011)
Підюков П. П. - Неповнолітні як об’єкт кримінального насильства: термінологічно-правовий аспект, Канюс В. М. (2011)
Неживець О. М. - Детермінанти злочинної поведінки жінок (2011)
Чабанюк В. Д. - Дисциплінарна відповідальність за вчинення кримінально-процесуальних правопорушень (2011)
Азаров Ю. І. - Діяльність слідчого на стадії порушення кримінальної справи як зміст процесуальної функції, Вакулік О. А. (2011)
Дьордяй В. І. - Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього ґвалтівника (2011)
Йосипів А. О. - Кримінологічний і кримінально-правовий зміст поняття насильства (2011)
Сакал В. М. - Використання суб’єктів офшорних юрисдикцій при вчиненні злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності, Ніколаюк С. І. (2011)
Сербіна Н. О. - Об’єкт злочину, передбаченого статтею 270-1 Кримінального кодексу України (2011)
Рыбальский О. В. - Общие подходы к экспертизе оригинальности материалов цифровой и аналоговой звукозаписи, Соловьев В. И., Командина Т. В., Татарникова Т. А. (2011)
Хахуцяк О. Ю. - Історичний аспект застосування запобіжних заходів стосовно неповнолітніх, Плєва К. В. (2011)
Абушов Теймур Аловсат огли - Система організаційних і тактичних дій під час проведення обшуку (2011)
Грянка Г. В. - Адміністративний примус у публічному адмініструванні (2011)
Копотун І. М. - Кримінально-правова охорона громадського порядку: загальна характеристика (2011)
Черній В. В. - Правовий захист законних інтересів особи під час виконання постанов про накладення адміністративних стягнень (2011)
Градова В. Г. - Відображення ідеї верховенства права в українській правовій традиції ХІХ – початку ХХ століття (2011)
Кононець Р. М. - Правові засади регулювання охорони тилу окупаційних військ гітлерівської Німеччини в умовах війни на території УРСР (1941–1944 рр.) (2011)
Телесніцький Г. Н. - Кримінальна відповідальність за катування: міжнародний і національний досвід (2011)
Григоренко І. А. - Використання досвіду європейських країн у реформуванні органів внутрішніх справ України (2011)
Колодій А. М. - Правоохоронна діяльність міліції України: деонтологічний вимір (2011)
Волянский Р. С. - Частотные характеристики замкнутой электромеханической системы с ПИ-регулятором комплексного порядка, Садовой А. В., Слипченко Н. В. (2013)
Горбатова Е. А. - Нечеткологическое определение способа вовлечения в производство некондиционного сырья в гидрометаллургии, Зарецкий М. В., Шияхметова И. З. (2013)
Даниленко А. Ф. - Система управления спектрометром ЯМР, Дьяков А. Г. (2013)
Дашкевич А. О. - Геометричне моделювання процесу освітлення, Анісімов К. В. (2013)
Дмитриенко В. Д. - Нейронные сети Хемминга и Хебба, способные дообучаться, Заковоротный А. Ю., Бречко В. А. (2013)
Задорожний Д. Ю. - Разработка процедуры формирования "квазициклов" наблюдаемых структурно-информационных портретов компьютерных систем, Резниченко Т. С., Семенов С. Г. (2013)
Крюк Ю. Е. - Информационные системы в управлении радиационным риском (2013)
Лабуткина Т. B. - Новый аспект моделирования многоэлементной системы орбитальных объектов, Петренко А. Н. (2013)
Логунова О. С. - Структура каскадной системы управления многостадийными технологическими процессами, Павлов В. В., Посохов И. А., Мацко И. И., Мацко О. С. (2013)
Мамадалиев Н. К. - О разрешимости задачи Пуанкаре-Трикоми для уравнения смешанного типа второго рода, Абдуллаев А. А. (2013)
Мороз В. В. - Наближення зображень: методи апроксимації та стиск (2013)
Моторний А. П. - Метод побудови інформаційного забезпечення санаторно-курортної установи, Злепко С. М., Павлов С. В., Азархов О. Ю., Бєлоусова О. В. (2013)
Нечипоренко А. С. - Критерий идентификации фаз носового дыхательного цикла, Гарюк О. Г., Чмовж В. В. (2013)
Никитина Т. Б. - Разработка и экспериментальное исследование стенда стохастической двухмассовой электромеханической системы, Коломиец В. В., Татарченко М. О., Хоменко В.В. (2013)
Николенко А. А. - Локализация текстовых областей на изображениях с использованием сверточной нейронной сети, Бабилунга О. Ю., Нгуен Тьен Т. К. (2013)
Носков В. И. - Анализ энергозатрат на охлаждение тяговых двигателей тепловоза с помощью тепловой модели, Заполовский Н. И., Липчанский М. В. (2013)
Поворознюк Н. І. - Вейвлет-аналіз звукових сигналів діяльності серця, Чорний К. В. (2013)
Самигулина Г. А. - Интеллектуальный анализ данных для систем промышленной автоматизации на основе искусственных иммунных систем, Самигулина З. И. (2013)
Скарга-Бандурова И. С. - Модели реализации комплексной стратегии управления отходами (2013)
Судаков Б. Н. - Методика разработки лингвистического обеспечения экспертной системы, Иванова М. В. (2013)
Худаяров Б. А. - Математическая модель задачи динамики вязкоупругих систем с переменной жесткостью, Абдикаримов Р. (2013)
Штофель Д. Х. - Медична система прийняття та підтримки прийняття рішень, Коваль Л. Г., Злепко С. М., Космач Л. В. (2013)
Арбузова С. - Ранній пренатальний генетичний скринінг - діагностичні можливості та умови ефективності. регіональний досвід, Ніколенко M. (2013)
Берест Е. - Биохимические критерии доминирования повреждений при сочетанной нетяжелой черепно-мозговой и челюстной травме в эксперименте, Нечепорчук А., Золотухин С., Баешко А., Линчевская Л., Колесникова С. (2013)
Зяблицев С. - Механизмы и ключевые звенья развития синдрома эндогенной интоксикации при черепно-мозговой травме, Коровка С., Чернобривцев П. (2013)
Колкин Я. - Осложнения при лапароскопической холецистэктомии и их влияние на тактику лечения, Шаталов А., Хацко В., Греджев Ф., Карапыш В. (2013)
Павлюченко А. - Кератит при воспалительных болезнях суставов (2013)
Пономаренко В. - Влияние комплексного санаторно-курортного лечения с включением грязеразводных ванн на различные системы организма у больных с метаболическим синдромом, Ткач С., Анцут О., Гаврилов С. (2013)
Пономаренко В. - Науково-обгрунтоване застосування сульфідно-мулової грязі та природних мінеральних вод для лікування та реабілітації хворих в клінічному санаторії "Лазурний" курорта Бердянськ, Сисоєва І., Галімова Р., Гаврилов С. (2013)
Шабан Н. - Особенности функционального состояния стволовых структур мозга при различных типах дискинезии жёлчевыводящих путей у детей с сахарным диабетом первого типа (2013)
Шагов Е. - Влияние реологических свойств сыворотки крови на эффективность лечения больных очаговой алопецией, Белик И., Синяченко О., Синяченко П. (2013)
Щербань Н. - Методическое обоснование выбора информативных методик, систем и функций организма теплокровных для токсикологической оценки поверхностно-активных веществ (2013)
Ютовец Т. - Возрастной диморфизм гонартроза и коксартроза (2013)
Герасименко A. - Блокаторы фактора некроза опухоли а при системных васкулитах (обзор литературы) (2013)
Зяблицев Д. - Полиморфизм генов, ассоциированных с остеопорозом и нарушения нейро-гормональной регуляции у женщин в период менопаузы (2013)
Чурилина А. - Интерстициальный нефрит у детей. Этиологические аспекты (обзор зарубежной литературы), Масюта Д., Манжелеев Т., Артеменко С. (2013)
Антипов H. - Состояние и перспективы интерактивного обучения на кафедрах хирургического профиля, Cupoд Д., Жиляев Р., Зарицкий А., Войтенко С. (2013)
Думанский Ю. - Использование деловых игр в последипломном обучении врачей, Савченко Е., Середенко Е. (2013)
Дядык А. - Некоторые аспекты профессиональной деятельности молодых преподавателей: проблемы и перспективы, Багрий А., Христуленко А., Здиховская И., Гнилицкая В., Шпилевая Н., Гайдуков В. (2013)
Линевский Ю. - Роль компетентностного подхода в воспитании выпускников медицинских высших учебных заведений, Линевская К., Нечипуренко Т., Кива А., Воронин К. (2013)
Михайличенко Т. - Некоторые аспекты преподавания диабетологии в Донецком национальном медицинском университете им. М. Горького (2013)
Хоружая Р. - Роль и место вузовской лекции в современном образовательном процессе, Татаренко Л., Сажина О. (2013)
Шелестова Л. - Аналіз якісної успішності іноземних студентів на додипломному етапі (2013)
Хоружая P. - Создание унифицированной программы обследования стоматологических пациентов со скомпрометированным эндокринологическим статусом, Авдусенко Л. (2013)
Бабюк И. - О нравственном и половом воспитании молодежи, Петряева Е., Табачников А., Абдряхимова Ц., Гашкова Л., Ракитянская Е., Ушенин С., Рымарь И. (2013)
Ельский В. - Экстремальные состояния, Крюк Ю., Кривобок Г. Зяблицев С., Линчевская Л., Бондаренко Н., Колесникова С. (2013)
Багрий А. - Статины и антагонисты альдостерона: итоги 2012 г. и перспективы, Щукина Е., Черняева Е. (2013)
Долженко М. - Цитопротекция в терапии сердечно-сосудистых заболеваний (2013)
Коростий В. - Анксиолитические препараты в комплексной терапии тревожных расстройств при психосоматических заболеваниях, Кожина А. (2013)
Баштан В. П. - Застосування цитофлавіну у комплексному лікуванні онкологічних хворих для корекції метаболічних порушень викликаних травматичними оперативними втручаннями, Бахтала І. О., Заскоченко Є. Г., Яровий В. М. (2010)
Бойко Д. М. - Аналіз показників функції зовнішнього дихання та пульсокси-метрії у хворих з хронічною обструктивною патологією легень та інтерстиціальними захворюваннями органів дихання, Бойко М. Г. (2010)
Воробец Д. З. - Пов’язана зі здоров’ям якість життя та еректильна дисфункція різної важкості (2010)
Воскресенська Л. К. - Сучасні методи лікування хронічних дакріоциститів, Корніенко В. В., Собко К. Г., Максакова О. В. (2010)
Гладка В. М. - Динаміка клініко-параклінічних показників на тлі лікування ациклічними нуклеозидами хворих на енцефаліти, пов’язані з активацією вірусів герпетичної групи, Литвиненко Н. В., Власова О. В. (2010)
Дудченко М. О. - Зміни ліпідів і ліпопероксидаціі в крові завдяки ендовідеолапароско-пічній холецистектоміі у пацієнтів метаболічною хворобою з холелітіазом, Третяк Н. Г., Дудченко М. А., Новак О. В., Сорокіна С. І. (2010)
Дудченко М. О. - Оцінка ендовідеолапароскопічної холецистектомії у пацієнтів метаболічною хворобою з холециститами (2010)
Ефименко А. В. - Особливості перебігу ішемічної хвороби серця, поєднаної з артеріальною гіпертензією у жінок та вплив комбінованої гіполіпідемічної терапії (2010)
Ільченко В. І. - Актуальність проблеми поліомієліту у дітей на сучасному етапі, Пікуль К. В., Воронянська С., Джугашвили Л., Прилуцький К. Ю. (2010)
Кузьминова Н. В. - Порівняльна оцінка клінічної ефективності комбінованої антигіпертензивної терапії (2010)
Пікуль К. В. - Проблеми активної імунізації у дітей Полтавської області, Ільченко В. І., Ільченко М. М., Прилуцький К. Ю., Полторапавлов В. А., Сосновська Н. М. (2010)
Траверсе Г. М. - Особенности функциональных нарушений со стороны жкт в неонатальном периоде у преждевременно родившихся детей, Зюзина Л. С., Дудченко Т. Н. (2010)
Фараджева Н. А. - Корекція психоемоційних розладів у хворих на бронхіальну астму в процесі галотерапії (2010)
Філатова О. А. - Психотерапія екзистенціальних криз у хворих на сурдомутизм, Чугунов В. В. (2010)
Хребтий Г. І. - Патогенетичні особливості лікування гіпертонічної хвороби у пацієнтів з різною масою тіла (2010)
Шорікова Д. В. - Порівняння антиішемічної та антигіпертензивної активності бісопрололу з лерканідипіном у хворих на гіпертонічну хворобу зі стабільною стенокардією напруження, Шоріков Є. І., Андрусяк О. В., Бордіян П. І. (2010)
Юревич Н. А. - Оцінка ефективності антифунгальної терапії хворих на цілорічний алергічний ринит з сенсибілізацією до побутових та грибкових алергенів (2010)
Серкова В. К. - Показники системного запалення у хворих на ішемічну хворобу серця, Побережна А. В., Романова В. А. (2010)
Крилова О. А. - Особливості імунного статусу у хворих на хронічний панкреатит, Кудрявцева В., Шевченко Б., Ратчик В. (2010)
Ромаданова О. І. - Ефективність корекції клітинних механізмів прогресування хронічної хвороби нирок при хронічному гломерулонефриті (2010)
Аветиков Д. С. - Топографоанатомічне обгрунтування підйому та мобілізації клаптів та аутотрансплантатів у підборідній ділянці (2010)
Бабий Л. М. - Судово-медичне визначення відстані пострілу із газобалонної зброї (2010)
Балабай А. А. - Вплив біпрололу та тіотриазоліну на структурну організацію нирки щурів із спонтанною артеріальною гіпертензією, Божко Е. Г. (2010)
Боягіна О. Д. - Хронограми дифузії хлоридів у технології судово-медичної експертизи давнини виникнення плям крові (2010)
Васько Л. В. - Якісний та кількісний аналіз пострадіаційних морфологічних порушень новоутворених мієлінових волокон травмованого сідничого нерва, Кіптенко Л. І., Будко Г. Ю., Васько Н. О. (2010)
Вацик М. Н. - Кореляційний аналіз морфометричних параметрів печінкових вен у третьому триместрі внутрішньоутробного розвитку (2010)
Гасюк Ю. А. - Променевий патоморфоз плоскоклітинного раку гортані, Веклич Ю. С., Хавер А. А. (2010)
Євсюкова В. Ю. - Вивчення токсичних ефектів похідних 2н-пірано, Андреева І. Д., Казмирчук В. В., Юхименко В. І. (2010)
Зак М. Ю. - Стан шлункового епітелію та слизеутворення у хворих на хронічний атрофічний гастрит (2010)
Каминський Р. Ф. - Порівняльний аналіз ультраструктури міокарда щурів, лікованих унітіолом та кверцетином при ртутному отруєнні, Стеченко Л. О., Довгань Р. С., Чайковський Ю. Б. (2010)
Левківська І. Г. - Зв’язки сонографічних розмірів матки та яєчників у різні фази менструального циклу з антропо-соматометричними показниками тіла дівчаток поділля із ендо-мезоморфним соматотипом (2010)
Луцик Д. О. - Регенерація периферійного нерва при невральному анастомозі кінець-у-бік порівняно з автопластикою у щура, Чайковський Ю. Б. (2010)
Міськів В. А. - Морфофункціональна характеристика острівцевого апарату щурів середнього віку на ранніх етапах розвитку стрептозотоцинового цукровогоу діабету, Єрошенко Г. А. (2010)
Ніколишин А. К. - Структура емалі після застосування ART-техніки, Коваль В. М., Зайцев А. В. (2010)
Насібуллін Б. А. - Обґрунтування використання природного адаптогену "торфот" у корекції дифузної дисфункції кори головного мозку щурів, Бобро О. В., Тихохід Л. В. (2010)
Нетюхайло Л. Г. - Активність супероксиддисмутази та каталази при опіковій хворобі та введенні препарату "кріохор", Басараб Я. О., Харченко С. В. (2010)
Огоновський Р. З. - Зміни концентрації загальних циркулюючих імунних комплексів в крові тварин з модельованим інфікованим рановим процесом та гострою міокардіодистрофією при корекції (2010)
Погоріла І. В. - Особливості поведінкових реакцій кіндлінгових тварин в умовах застовування нового похідного пептидамідобензо-фенону і діазепаму, Годлевський Л. С., Годован В. В. (2010)
Селькіна А. Б. - Перебудова місцевого захисного барۥєру слизової оболонки язика щурів за умов експериментального гострого асептичного стоматиту, Шепітько В. І., Єрошенко Г., Гнідець В. А. (2010)
Топка Е. Г. - Експериментальна модель патологічного процесу в яєчку при оперативних втручаннях при крипторхзмі у дітей, Байбаков В. М. (2010)
Чайка Г. В. - Моделювання нормативних показників рівня статевих гормонів у дівчат підліткового віку в різні фази менструального циклу в залежності від антропометричних та соматотипологічних показників, Гунас І. В., Мазорчук Б. Ф. (2010)
Чухрай С. М. - Ультраструктура кровоносних капілярів міокарда статевозрілих щурів із вродженим гіпотиреозом (2010)
Аль Ширафі Мохаммед Авад - Симультанні операції у пацієнтів з жовчно-камяною хворобою (2010)
Григоров С. Н. - Пошкодження лицевого черепа: аналіз конституційно-біологічних факторів структури травм та факторів з ускладненим перебігом (2010)
Гребенник Л. И. - Форми та підходи до організації аудиторної самостійної роботи студентів на практичних заняттях з біологічної хімії, Примова Л. О. (2010)
Шейко В. Д. - Філософські аспекти проведення занять з лікарями-інтернами хірургічного профілю, Панасенко С. І., Крижановьский О. О. (2010)
Ждан В’ячеслав Миколайович (2010)
Бабанін Анатолій Андрійович (2010)
Шепітько Володимир Іванович (2010)
Коломійцев Андрій Костянтинович (2010)
Бойко О. - Антропологічний вимір техніки (2014)
Зякун А. - "Пролетарська” ідентичність студентської молоді в "тоталітарному пейзажі” 20-х років ХХ століття (2014)
Ніколаєнко С. - Проблема професійної адаптації викладача-початківця до роботи у вищому навчальному закладі (2014)
Ніколаєнко С. - Асоціативні методи наведення активного гіпнотичного трансу як фактор вирішення виховних сугестивно-освітніх задач (2014)
Проценко М. - Взаємозв’язок життєво-досвідного і наукового пізнання (2014)
Соколова І. - Дискурс інтернет-реклами: проблеми та перспективи дослідження (2014)
Васюріна А. - Політична складова судової риторики Давнього Риму (2014)
Мозговий І. - "Міжзоряні скитальці” на тлі небесної панорами середньовіччя (2014)
Оcадчий Ю. - Про правомірність анафеми гетьману Івану Мазепі (2014)
Побожій С. - Методологічний інструментарій у мистецтвознавчому дослідженні (2014)
Сало І. - Антропогенез як космологічно обумовлена еволюція життя на землі (2014)
Туляков О. - Праксеологічний зміст філософії Памфіла Юркевича (2014)
Bokun I. - Frames as a cultural constructs (2014)
Гнаповська Л. - Простір мови: діалог культур, духовних цінностей, світоглядів (2014)
Дорда С. - Про деякі особливі характеристики юридичного дискурсу (2014)
Зякун А. - Інтеграція України до західноєвропейського та всеросійського грошового обігу (на прикладі грошового ринку Гетьманщини), Зякун Ю. (2014)
Кулішенко Л. - Вивчення фразеології як джерело національного виховання студентів економічних вишів (2014)
Лещенко О. - Антропоцентричность как универсальный принцип организации языковой картины мира (2014)
Рецензії (2014)
Summary (2014)
Відомості про авторів (2014)
Тези доповідей за матеріалами десятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики" (5 - 7 червня 2014 р м. Харків) (2014)
Остапюк Б. Я. - Развитие железнодорожного транспорта в системе национальной экономики (2014)
Дикань В. Л. - Розвиток промислового потенціалу українських підприємств (2014)
Безкоровайна Л. В. - Особливості оцінки активів та зобов’язань в обліку (2014)
Божанова О. В. - Структурні перетворення, як шлях виходу машинобудівних підприємств із кризи (2014)
Булгакова Ю. В. - Направления усовершенствования учета нематериальных активов предприятий (2014)
Вовк А. А. - Проблемы реформирования бухгалтерского учета в организациях железнодорожного транспорта, Вовк Ю. А., Чуприкова З. В. (2014)
Гненний О. М. - До питання оцінки втрати вартості об’єкта у матеріальній формі унаслідок фізичного зносу, Чернова Н. С. (2014)
Криворученко О. А. - Історичний розвиток концепції економічної сутності прибутку, Копил А. Ю. (2014)
Кузьменко А. В. - Дослідження маркетинг-логістичної системи в діяльності підприємств залізничного транспорту (2014)
Лисьонкова Н. М. - Напрями вдосконалення діяльності торговельних підприємств, Фондякова А. С. (2014)
Машошина Т. В. - Сучасний стан системи ціноутворення у будівництві та шляхи його подальшого удосконалення (2014)
Науменко М. О. - Методика забезпечення якості послуг підприємства, Бабаєв М. О. (2014)
Постоленко Ю. П. - Розвиток бюджетних механізмів функціонування підприємств портового комплексу України (2014)
Уткіна Ю. М. - Управління витратами на підприємствах, Жуган Н. О. (2014)
Шевченко М. Ю. - Концепція життєвого циклу в методичних підходах формування амортизаційного фонду основних засобів (2014)
Шраменко О. В. - Інформація як ядро виробничого потенціалу залізничного транспорту, Яковлєва К. Ю. (2014)
Маковоз О. В. - Антикризове регулювання як основа стабілізації економіки України, Авагімов А. А. (2014)
Птица Н. В. - Влияние рационализации параметров логистической сети на развитие розничной торговли в Украине (2014)
Романчик Т. В. - Розвиток інтеграційних процесів: проблеми та перспективи українських товаровиробників (2014)
Бараш Ю. С. - Основні моделі реформування залізничного транспорту в Європі, Чаркіна Т. Ю. (2014)
Божок Н. О. - Методичний підхід до визначення раціональної кількості пасажирських вагонів (2014)
Зайцева І. Ю. - Фінансово-правові аспекти процесу інтеграції україни до транс-європейської транспортної мережі (2014)
Костюк Ж. С. - Реформування залізничної галузі: додаткові можливості та загрози її економічній безпеці (2014)
Плохіх Д. О. - Проблеми забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту (2014)
Полякова О. М. - Кластерний підхід до формування інтегрованої транспортно-логістичної системи (2014)
Пономарьова Н. В - Формування єдиної європейської транспортної системи, Любий Є. В. (2014)
Приймук О. Р. - Баланс інтересів учасників міських пасажирських перевезень в сфері тарифоутворення (2014)
Солянник Е. В. - Международный транспортный коридор как фактор развития стран и территорий (2014)
Федорко И. П. - Стратегические направления развития логистических услуг железнодорожного транспорта Украины (2014)
Якименко Н. В. - Застосування логістичного підходу в діяльності транспортної системи (2014)
Бормотова М. В. - Особливості формування механізму управління валютним ризиком банку, Сухоребрий Є. В. (2014)
Войтов І. М. - Управління фінансовими результатами підприємства, Луговський Р. В. (2014)
Єлагін Ю. В. - Впровадження інтерактивного маркетингу як функції інформаційних систем пасажирських перевезень, Вєтров Г. Г. (2014)
Калабухін Ю. Є. - Управління прибутком торгівельних підприємств, Ткаченко Д. Ю. (2014)
Кірдіна О. Г. - Процесний підхід до управління персоналом (2014)
Кузьминчук Н. В. - Контролінг в управлінні промисловим підприємством: концептуальні засади (2014)
Науменко М. О. - Управління персоналом підприємства в сучасних ринкових умовах, Жабко Ю. П. (2014)
Опікунова Н. В. - Ефективність управління як інтегрований результат взаємодії компонентів управління, Гужва Ю. В., Ключка Ю. С. (2014)
Опікунова Н. В. - Управління прибутком підприємства, Лопата В. Г. (2014)
Уткіна Ю. М. - Інноваційний менеджмент на підприємствах, Вісільова А. В. (2014)
Альошин С. Ю. - Науково-методичні підходи до оцінки стану інноваційного розвитку промислового підприємства (2014)
Васильєв О. Л. - Пріоритетні напрями інноваційної діяльності залізниць (2014)
Кроленко О. Є. - Позабюджетний цільовий інвестиційний фонд модернізації та розвитку ГТС України: структура та особливості функціонування (2014)
Мащенко Н. Є. - Методологічне обгрунтування інноваційного процесу в умовах економіки знань (2014)
Полтавська О. С. - Теоретичні підходи до управління інноваційним розвитком залізничного транспорту України (2014)
Проценко В. М. - Інтегральне оцінювання показників інноваційно-спрямованого інвестування машинобудівних підприємств (2014)
Ткаченко В. В. - Теоретичні положення забезпечення інвестиційного розвитку локомотивного господарства на основі вартості життєвого циклу (2014)
Горбачев П. Ф. - Условия функционирования системы городского пассажирского транспорта г. Кабул, Любый Е. В., Акбар Полад (2014)
Мінка В. Ф. - Використання методу аналізу дюрацій для управління ризиком змін процентних ставок (2014)
Прудіус Ю. С. - Аналіз основних мотивів при здійсненні угод по злиттях чи поглинаннях (2014)
Перетятько А. Ю. - Перспективи розвитку житлового будівництва в Україні (2014)
Товма Л. Ф. - Єдина система економічного забезпечення воєнно-силових структур та їх економічна безпека (2014)
Калиниченко Л. Л. - Отношения персонала и администрации как основные компоненты системы мотивации в современном банке (2014)
Криваченко К. В. - Проблема діагностування соціалізації підприємницької діяльності (2014)
Плугина Ю. А. - Изменение организационной культуры предприятия в условиях становления экономики знаний (2014)
Мікловда В. П. - Еволюція управлінської діяльності та її особливості в сучасних умовах господарювання підприємств, Дяченко Б. І., Фера-Клемонца О. Ю., Гордейчук М. О. (2014)
Кузьминчук Н. В. - Інноваційний розвиток як складова формування конкурентоспроможності промислового підприємства: теоретичний аспект (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського