Özkara A. B. - Physical Education in EU Schools and Turkey: a Comparative Study (2018)
Morgan B. M. - Latino Undergraduate Perspectives on Traditional and Collaborative Culminating Presentations, Bussert-Webb K., Masso H. (2018)
Maslova T. - Governmental and Non-Governmental Forms of Teacher Development Organization in Poland (2018)
Shtepura A. - The Impact of Digital Technology on Digital Natives’ Learning: American Outlook (2018)
Mykyteychuk K. - The School Education System Reforms in Modern Poland (2018)
Horetko T. - Trends in Professional Training of IT Managers in the Global Educational Space (2018)
Baranova L. - International Educational Trends in Cross-Cultural Training (2018)
Okhrei V. - Enhancement of Qualitative Pharmacists’ Training: Canadian Experience (2018)
Barbinov V. - Vocational Training of Future Agricultural Specialists: European Experience (2018)
Бідюк Н. - Сучасний стан та перспективи розвитку професій сестринського персоналу Німеччини, Олеськова Г. (2018)
Гриньова М. - Тенденції розвитку інклюзивної освіти в США та Канаді, Калініченко І. (2018)
Маслова Т. - Державні та недержавні форми організації системи вдосконалення вчителів у Польщі (2018)
Горетько Т. - Тенденції професійної підготовки IT-менеджерів у світовому освітньому просторі (2018)
Nychkalo N. - Review on the Monograph "Professional Training of Civil Servants: Theory, Methodology, Practice” by Kostiantyn Vashchenko (2018)
Ничкало Н. - Рецензія на монографію Костянтина Ващенко "Професійна підготовка державних службовців: теорія, методологія, практика" (2018)
Правила оформлення і подання рукописів (оновлені відповідно до міжнародних вимог) (2018)
Шахно С. М. - Збіжність методу Ньютона–Курчатова за слабких умов, Ярмола Г. П. (2017)
Савенко П. О. - Дослідження галуження розв’язків задач синтезу випромінюючих систем з плоским розкривом за заданою амплітудною діаграмою напрямленості, Ткач М. Д. (2017)
Пукальський І. Д. - Нелокальна багатоточкова за часом задача для параболічних рівнянь із виродженням, Яшан Б. О. (2017)
Прокіп В. М. - Про подільність із залишком матриць над областю головних ідеалів (2017)
Дзякович Д. О. - Обґрунтування теорії Калуци–Клейна в рамках 4-вимірної геометрії Рімана–Картана (2017)
Селезов І. Т. - Узагальнення методу Коші–Пуассона і побудова рівнянь типу Тимошенка (2017)
Киричок І. Ф. - Резонансні коливання і дисипативний розігрів гнучкої в’язкопружної балки з п’єзоактуаторами при врахуванні деформації зсуву, Жук Я. О., Карнаухова Т. В. (2017)
Кузьменко В. І. - Зв’язані задачі контактної взаємодії, Плашенко С. О. (2017)
Кіндрацький Б. І. - Вплив залишкових зварних напружень на граничну рівновагу трансверсально-ізотропної циліндричної оболонки з внутрішньою тріщиною довільної конфігурації, Николишин Т. М., Пороховський Ю. В. (2017)
Zhuravlova Z. - Investigation of idealized virus capsid model with the dynamic elasticity apparatus, Nerukh D., Reut V., Vaysfel’d N. (2017)
Чекурін В. Ф. - Застосування варіаційного методу однорідних розв’язків для оптимального керування осесиметричним термопружним станом циліндра, Постолакі Л. І. (2017)
Шевчук В. А. - Задача термопружності для циліндра з тонким багатошаровим покриттям (2017)
Кривий О. Ф. - Розв’язок задачі теплопровідності для трансверсально-ізотропного кусково-однорідного простору з двома круговими включеннями, Морозов Ю. А. (2017)
Вихідні дані (2017)
Данілевич Т. Д. - Особливості внутрішньосерцевої гемодинаміки за даними ехокардіоґрафічного дослідження у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та частими рецидивами фібриляції передсердь (2018)
Іванов В. П. - Динаміка функціонального стану пацієнтів із не Q-інфарктом міокарда у залежності від госпітальної тактики лікування у гострому періоді, Щербак О. В., Масловський В. Ю. (2018)
Авраменко Н. В. - Тактика підготовки ендометрію пацієнток у проґрамі допоміжних репродуктивних технолоґій для підвищення ефективності лікування, Барковський Д. Є., Кабаченко О. В., Грідіна І. Б. (2018)
Коломаченко В. І. - Залежність періопераційної ґлікемії від методів знеболювання при артропластиці кульшового суглоба (2018)
Усенко О. Ю. - Роль хірурґічного методу в лікуванні цукрового діабету 2 типу асоційованого з ожирінням, Тодуров І. М., Перехрестенко О. В., Косюхно С. В., Потапов О. А., Калашніков О. О., Жердьова Н. М., Плегуца О. І., Якімець В. М. (2018)
Пустовойт К. Б. - Післяопераційна реабілітація пацієнтів із синдромом латеральної гіперпресії надколінка, Пустовойт Б. А., Зеленецький І. Б., Купін В. І., Тохтамишев М. О. (2018)
Фіщенко В. О. - Клінічна оцінка ефективності екстракорпоральної ударно-хвильової терапії при хибних суглобах трубчастих кісток, Килимнюк Л. О., Ренкас О. П., Лищук В. О. (2018)
Філь А. Ю. - Лікування переломів кісточок гомілки типу В3 асоційованих з переломом трикутника Фолькмана, Філь Ю. Я., Трутяк І. Р., Сенюк Ю. І., Левицький Н. В., Валігурський М. (2018)
Троцький Г. М. - Оцінка лікарями впровадження складових реформи системи охорони здоров'я в Україні на сучасному етапі, Січкоріз О. Є., Засядко В. В., Коржинський Ю. С. (2018)
Кобза І. І. - Нирково-клітинний рак, ускладнений тромбозом нижньої порожнистої вени та правого передсердя, Мота Ю. С. (2018)
Максимець Т. А. - Клінічний випадок вперше виявленого цукрового діабету 2 типу у пацієнта з ішемічною хворобою серця в коморбідності з ожирінням на тлі прийому аторвастатину, Бондаренко О. О., Скляров Є. Я. (2018)
Кобза Т. І. - Артеріовенозна нориця в поперечно-сигмоїдальному синусі твердої оболонки головного мозку, Трутяк Р. І., Петров В. Ф. (2018)
Чукла Р. О. - Пілоротрансверзальна нориця, як ускладнення виразкової хвороби шлунка, Посівнич М. М., Лукавецький О. В. (2018)
Кравчук І. В. - Штрихи до історії лапароскопічної хірурґії в Україні (до 25-річчя лапароскопічної хірурґії на Львівщині), Лукавецький О. В., Гавриш Я. І. (2018)
До відома наших авторів (2018)
Андрусяк Н. О. - Стратегічні напрями зростання економічної ефективності виробництва (2017)
Бегей М. В. - Основні умови та фактори формування дестабілізуючого потенціалу лісопромислового комплексу України (2017)
Варналій З. С. - Фінансові інститути в системі забезпечення фінансової безпеки України (2017)
Гнилицька Л. В. - Управлінський облік – інформаційна платформа безпекоорінтовного управління діяльністю промислових підприємств (2017)
Захаров О. І. - Вплив чинників внутрішнього середовища на систему економічної безпеки підприємства (2017)
Зачосова Н. В. - Особливості державного регулювання фінансової безпеки України та економічної безпеки фінансових установ як суб’єктів її забезпечення, Куценко Д. М. (2017)
Іващенко М. В. - Транзитна міграція як загроза економічній безпеці України (2017)
Kalashnikov V. V. - Solution of the portfolio optimization model as a bilevel programming problem, Kalashnykova N. I., Leal-Coronado M. A. (2017)
Кобко Р. В. - Концептуальний підхід до державного регулювання економічної безпеки ринку страхових послуг України (2017)
Копитко М. І. - Проблема рейдерства в Україні (2017)
Ляшенко П. А. - Дослідження взаємозалежності понять соціальної та інформаційної безпеки з використанням Google Trends та Ahrefs (2017)
Майданюк Н. В. - Перспективні технології підтримки інформаційної безпеки в банківській сфері (2017)
Макаревич О. В. - Роль захисту прав інтелектуальної власності підприємств в системі економічної безпеки (2017)
Федулова І. В. - Формування процесу ризик-менеджменту на підприємстві (2017)
Шамов С. О. - Загрози діяльності брокерських компаній, Сарбаш А. О. (2017)
Єфіменко Н. А. - Методи державного регулювання зовнішньоторгівельної діяльності аграрного сектору економіки (2017)
Мельниченко О. В. - Стратегія економічного розвитку банківської сфери України (2017)
Назаренко С. А. - Теоретичні засади управління проектами регіонального розвитку (2017)
Даниско О. В. - Ґенеза та сучасний зміст поняття змішаного навчання в зарубіжній педагогічній теорії і практиці, Семеновська Л. А. (2018)
Зачко О. Б. - Управління освітніми проектами в безпеко-орієнтованих системах засобами віртуального ситуаційного центру, Кобилкін Д. С. (2018)
Кириченко М. О. - Проблеми і перспективи розвитку післядипломної освіти в інформаційному суспільстві, Отич О. М., Олійник В. В. (2018)
Морзе Н. В. - Формування ключових і предметних компетентностей учнів робототехнічними засобами stem-освіти, Гладун М. А., Дзюба С. М. (2018)
Заболотний В. Ф. - Дидактичні можливості використання веб-орієнтованих технологій під час навчання фізики в класах гуманітарного профілю, Слободянюк І. Ю., Мисліцька Н. А. (2018)
Корицька Г. Р. - Використання веб-квест технології у навчанні учнів української мови на засадах діяльнісного підходу (2018)
Алексєєв О. М. - Використання анімації як засобу підвищення мотивації навчання студентів інженерних спеціальностей, Коротун М. М., Требухов Д. В. (2018)
Arshad M. - Social media technologies and their benefits in higher education institutions: a survey of Jazan University, Ahmad S., Siddiqui F. A. (2018)
Величко С. П. - Комп'ютерно-орієнтовані засоби підтримки самостійної діяльності студентів у навчанні квантової фізики, Шульга С. В. (2018)
Kizim S. S. - Peculiarities of would-be teachers’ professional training with electronic educational resources (2018)
Концедайло В. В. - Критерії добору ігрових симуляторів для формування професійних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів, Вакалюк Т. А. (2018)
Кучерук О.А. - Науково-освітні електронні бібліотеки у фаховій підготовці майбутніх учителів-словесників, Караман С. О., Караман О. В. (2018)
Панченко Л. Ф. - Підготовка майбутніх соціологів до комп’ютерного аналізу демографічних процесів і структур (2018)
Романовський О. Г. - Формування цифрової компетентності майбутніх учителів математики: констатувальний етап, Гриньова В. М., Жерновникова О. А., Штефан Л. А., Фазан В. В. (2018)
Спірін О. М. - Застосування технологій віртуалізації unix-подібних операційних систем у підготовці бакалаврів інформатики, Головня О. С. (2018)
Хомік О. М. - Сервіс Cisco WebEx Meeting Center як інтерактивний засіб навчання студентів з обмеженими можливостями, Ковальчук О. М., Томащук О. Г., Савчук Н. А. (2018)
Гульчій О. П. - Досвід використання smart-технологій у післядипломній освіті лікарів профілактичної ланки, Хоменко І. М., Захарова Н. М., Зеліковська О. О. (2018)
Лазаренко Н. І. - Комунікація в Інтернет-просторі: психологічний аспект, Коломієць А. М., Паламарчук О. М. (2018)
Карплюк С. О. - Огляд функціональних можливостей програмного забезпечення для управління освітнім процесом закладу вищої освіти, Вакалюк Т. А. (2018)
Kunanets N. E. - Information technology of personalized choice of profession in smart cities, Nazaruk M. V., Nebesnyi R. M., Pasichnyk V. V. (2018)
Митко А. М. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці кадрів для інформаційно-аналітичної та політичної сфер (2018)
Саган О. В. - Формування методико-інформатичної компетентності вчителя початкових класів, Гаран М. С., Ліба О. М. (2018)
Гриценчук О. О. - Європейський досвід розвитку цифрової компетентності вчителя в контексті сучасних освітніх реформ, Іванюк І. В., Кравчина О. Є., Малицька І. Д., Овчарук О. В., Сороко Н. В. (2018)
Прийма С. М. - Семантична обробка інформаційних ресурсів ринку праці, Рогушина Ю. В. (2018)
Скиба М. Є. - Дослідження процесів безводневого азотування в тліючому розряді, Стечишин М. С., Олександренко В. П., Курской В. С., Мартинюк А. В. (2018)
Буря А. И. - Исследование влияния режимов эксплуатации на триботехнические характеристики углепластика, Ерёмина Е. А., Рева А. Г. (2018)
Аніщенко О. С. - Підвищення конкурентноспроможності триботехнічних рішень в обробці металів тиском за допомогою теорії розв’язання винахідницьких задач (2018)
Діхтярук М. М. - Підсилена пружна смуга з початковими напруженнями під дією вертикальної сили, Курінєнко О. В. (2018)
Войтов В. А. - Критерий оценки добротности трибосистем и его связь с трибологическими характеристиками, Бекиров А. Ш., Войтов А. В. (2018)
Гончар В. А. - Зносостійкість різального інструменту після іонного азотування у безводневих насичуючих середовищах, Паршенко А. В., Донченко Т. В. (2018)
Костогриз С. Г. - Методи керованого впливу на пружно пластичні характеристики номінально нерухомого фрикційного контакту, Мисліборський В. В. (2018)
Слащук В. О. - Визначення коефіцієнта впливу кооперативних мод на процес тертя в контактній динамічній системі (2018)
Сорокатий Р. В. - Моделі накопичення трибопошкоджень у циліндричних трибосистемах ковзання, Писаренко В. Г., Диха О. В., Бабак О. П. (2018)
Пашечко М. І. - Підвищення ресурсу роботи та методи відновлення елементів пожежного обладнання захисними евтектичними покриттями, Бережанський Т. Г. (2018)
Диха О. В. - Просторо - часові критерії і рейтинги трибонадійності підшипників ковзання транспортних машин, Маковкін О. М., Посонський С. Ф. (2018)
Гордієнко О. А. - Дослідження трибохімічної системи "бронза БрАЖ 9-4 - тіоамід - олива І-20А - сталь 45", Діденко Н. О., Тітов Т. С., Панченко Т. І., Ранський А. П., Диха О. В. (2018)
Титул, Зміст (2018)
Сапожников С. В. - Педагогічний університет ХХІ століття: місія та мета (2018)
Бачинська Н. В. - Перспективи використання шкал та опитувальників для діагностики психологічного стану осіб з бойовими пораненнями, Забіяко Ю. О. (2018)
Дніпрова О. А. - Трансформація подружніх стосунків у молодих сім’ях (2018)
Куценко О. М. - Сутність толерантної взаємодії майбутніх магістрів медичної освіти з пацієнтам (2018)
Мартинова Н. П. - Сучасні проблеми фізичного виховання та перспективи підвищення рівня фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів, Коваленко Є. В. (2018)
Пінська О. Л. - Теоретичні засади проблеми особистісної самореалізації як психологічного феномену (2018)
Пічурін В. В. - Особливості сприйняття студентською молоддю здорового способу життя, Жарко Я. Ю. (2018)
Ржевський Г. М. - Вплив інтернет-середовища на навчальну діяльність студентської молоді в сучасних умовах (2018)
Рочняк А. Ю. - Методи саморегуляції психічних станів як засіб корекції стану баскетболістів (2018)
Феднова І. М. - Дослідження психологічних особливостей спілкування студентів-іноземців як елемента адаптації (2018)
Бриндіков Ю. Л. - Організаційно-педагогічні умови дієвості реабілітаційної діяльності з військовослужбовцями збройних сил України, що брали участь у бойових діях (2018)
Гарнюк Л. Г. - Вплив психологічних особливостей дітей із порушеннями слуху на вибір їхньої майбутньої професії, Сорокіна А. О. (2018)
Матюх Ж. В. - Модель використання мультимедійних технологій вихователем закладу дошкільної освіти в освітній роботі з інклюзивною групою (2018)
Нетьосов С. І. - Технології корекції фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення у дошкільників, Курицька Г. А. (2018)
Никоненко Н. В. - Методологічна робота з батьками як необхідна передумова ефективності ґендерного виховання дітей із порушеннями інтелектуального розвитку (2018)
Дерстуганова Н. В. - Актуальні аспекти формування готовності майбутніх бакалаврів з теології до комунікативної взаємодії у професійній діяльності (2018)
Дiмiтрова-Бурлаєнко С. Д. - Креативне освітнє середовище як чинник формування готовності студентів технічних університетівдо виявлення креативної компетентності у професійній діяльності (2018)
Залужна А. О. - Формування мультилінгвальної компетентності студентів через використання ігрових методів навчання на заняттях з іноземної мови (2018)
Зінукова Н. В. - Формування фахової компетентності усного перекладача у зовнішньоекономічній сфері: результати експерименту (2018)
Каленик О. О. - Комунікативно-професійний аспект структури та змісту навчального посібника з наукового стилю мови для студентів-іноземців підготовчих відділень ВНЗ України, Цареградська Т. Л., Плющай І. В. (2018)
Калініна І. М. - Розроблення проблеми особистісно-професійного становлення молодих держслужбовців у сучасних наукових дослідженнях (2018)
Корольова Л. М. - Педагогічна практика як інструмент впливу на ефективну підготовку майбутніх учителів початкових класів до розвитку креативних здібностей у молодших школярів (2018)
Крамаренко Т. В. - Реалізація моделі формування в майбутніх фахівців з товарознавства та комерційної діяльності культури професійного діалогу засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2018)
Кременчук А. С. - Наукове обґрунтування педагогічних технологій формування полікультурної компетентності іноземних студентів-медиків у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу (2018)
Лукаш Ю. М. - Основні аспекти формування професійно-комунікативної компетентності студентів-медиків у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін (2018)
Michlik O. O. - Zu manchen Spezifika der Lehrkommunikation im Fremdsprachenunterricht an nicht sprachorientierten Hochschulen, ManiakinaT. I., Plustschai O. O. (2018)
Ніколенко Л. М. - Соціальна значущість ціннісних орієнтацій особистості у професійному становленні корекційного педагога (2018)
Олексієнко Л. А. - Зміст та структура навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів з перекладу у вищих навчальних закладах Австрії (2018)
Олійник І. В. - Використання фреймової технології у процесі формування дослідницької компетентності у майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури (2018)
Потапюк Л. М. - Теоретичні аспекти компетентнісного підходу в контексті професійної підготовки фахівців інженерно-педагогічного профілю (2018)
Сухін О. В. - Математична модель прогнозування виживання вищих навчальних закладів в умовах конкуренції, Дем’янчук Б. О., Косарєв В. М. (2018)
Тарнопольський О. Б. - Вступні/коригувальні фонетичні курси у вишівському навчанні іноземних мов, Черняк Н. А., Бредбієр П. В. (2018)
Тимченко-Міхайліді Н. С. - Культурологічний аспект підготовки фахівців у процесі вивчення іноземних мов, Пугач В. Б. (2018)
Фрицюк В. А. - Професійний саморозвиток майбутніх педагогів: компетентнісний підхід, Грошовенко О. П. (2018)
Шкурко Е. В. - Лингвистические и психологические особенности синтаксического анализа неоднозначных предложений (2018)
Бірюкова Т. В. - Інтерактивні технології навчання у формі круглого столу як метод покращання самостійної роботи студентів медичного вищого навчального закладу, Шинкура Л. М. (2018)
Бурлімова Б. М. - Інноваційні технології вивчення іноземної мови у ВНЗ, Яслинська К. М. (2018)
Волкова Н. П. - Фасилітатор як важлива рольова позиція сучасного викладача вишу, Степанова А. А. (2018)
Заболоцький А. Ю. - Педагогічні умови використання системи підтримки e-learning як засобу розвитку ІКТ-компетентностей працівників ЦДОУ (2018)
Токарєва А. В. - Теорії супроводу відеоігор у навчанні (2018)
Богдан В. О. - Методика розвитку ІК-компетентності керівника закладу дошкільної освіти в аспекті використання хмарних сервісів Google в управлінні освітньою діяльністю (2018)
Головко С. О. - Розробка когнітивного компонента управлінської культури менеджера (2018)
Лебідь О. В. - Структура готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління (2018)
Abstracts (2018)
Кватернюк С. М. - Мультиспектральні вимірювання біомаси фітопланктону у водних середовищах для задач екологічного контролю (2018)
Говоров П. П. - Поліпшення математичної моделі розрахунку та прогнозування втрат електроенергії на основі нейронних мереж, Бакулевський В. Л. (2018)
Приймак Б. І. - Дослідження властивостей нейромережного оптимізатора моменту асинхронного двигуна за ослаблення поля (2018)
Сінчук О. М. - Аспекти впровадження концепції Smart Grid в рамках комплексу електропостачання-електроспоживання водовідливу залізорудних підприємств, Бойко С. М., Мінаков І. А. (2018)
Теряєв В. І. - Система активного віброзахисту на основі електромагнітного підвісу (2018)
Лисяк Г. М. - Особливості розпізнавання аварійних ситуацій ліній електропередач, Островка І. І., Сабадаш І. О. (2018)
Дмитренко О. О. - Автоматичне введення резерву магістралі резервного живлення власних потреб атомної електростанції, Заколодяжний В. В. (2018)
Красношапка Н. Д. - Вплив насичення магнітопроводу асинхронного двигуна з масивними торцевими феромагнітними екранами на аналіз пускових режимів електропривода, Пушкар М. В., Крикун Р. А. (2018)
Гільчук А. В. - Дослідження механізму намагнічування магнітної рідини за деформацією краплі у магнітному полі, Голяткіна М. О., Кришталь А. О. (2018)
Печеник М. В. - Дослідження характеру розподілу втрат під час завантаження конвеєра, Бур’ян С. О., Казьміна Л. М. (2018)
Бур’ян С. О. - Розробка та дослідження оцінювача ККД насоса за допомогою нейронної мережі на базі програмованої логічної інтегральної схеми, Печеник М. В., Землянухіна Г. Ю. (2018)
Чопей Р. С. - Метод аналізу тривалості виконання програмного коду з урахуванням архітектури мікроконтролера, Федасюк Д. В. (2018)
Чередніченко О. Ю. - Аналіз компонентно-орієнтованих методів розробки програмного забезпечення для електронного бізнесу, Гонтар Ю. М., Іващенко О. В., Вовк М. А. (2018)
Семеренко В. П. - Автоматні представлення циклічних кодів (2018)
Кичак В. М. - Метод автоматизованого синтезу цифрових радіотехнічних пристроїв з частотно-імпульсним кодуванням інформації, Гузь М. Д., Кичак В. В., Олійник В. В. (2018)
Андрієвська В. М. - Ключові напрями розвитку освіти в інформатизованому суспільстві (2018)
Бендес Ю. П. - Використання технології контрприкладів у процесі викладання фізики (2018)
Бондар Н. О. - Поняття та критерії інновації у сучасній освіті, Євтушенко В. Ю. (2018)
Венгер І. В. - Фізичний експеримент як основа підготовки майбутнього фахівця за спеціальністю "Прикладна фізика та наноматеріали", Венгер Є. Ф., Корсунська Н. О., Мельничук Л. Ю., Мельничук О. В., Хоменкова Л. Ю. (2018)
Гарюк О. Д. - Екологічне виховання учнів під час вивчення фізики (2018)
Дрижак В. В. - Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників як фактор забезпечення якості освіти, Єрмак С. М. (2018)
Дьяконенко Н. Л. - Роль лекції при навчанні студентів у технічному університеті, Любченко Е. А. (2018)
Дятлов Ю. В. - Використання комп’ютера для отримання та візуалізації даних під час виконання лабораторних робіт з фізики, Шевчук О. О. (2018)
Євтушенко Н. В. - Порівняльний аналіз базових понять систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів України і Республіки Польща (2018)
Єфименко С. М. - Формування предметної компетентності з фізики графічними засобами Geogebra (2018)
Зубик Л. В. - Розвиток систем штучного інтелекту, Зубик Я. Я., Ткачук К. І. (2018)
Кнорозок Л. М. - Удосконалення фізичного практикуму в 11 класі середньої школи, Руденко М. П. (2018)
Ковач А. І. - Використання інноваційних технологій музейної педагогіки у профорієнтації учнів (2018)
Кремінський Б. Г. - Здобутки та прорахунки 48 міжнародної учнівської олімпіади з фізики (2018)
Кух А. М. - Освітньо-інформаційне середовище з фізики на основі інтерактивних комп’ютерних моделей, Кух О. М. (2018)
Кух О. М. - Електронна книга в формуванні інформаційної культури майбутніх педагогів фізико-математичного спрямування, Кух А. М. (2018)
Лягушин С. Ф. - Оцінювання складності задач із фізики, Соколовський О. Й. (2018)
Максимова А. Б. - Педагогічні умови розвитку проектної культури майбутніх дизайнерів-графіків у системі мистецької професійної освіти (2018)
Опачко М. В. - Формування у студентів-майбутніх вчителів фізики досвіду моделювання дидактичного середовища і взаємодії (2018)
Орлова М. М. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до використання здоров’язбережувальних технологій (2018)
Педорич А. В. - Розвиток процесу підготовки фахівців в закладах вищої освіти (2018)
Плуток О. В. - До проблеми формування інформаційної компетентності майбутнього викладача автосправи, Тишевський Д. О. (2018)
Попова Т. М. - Професійне самовизначення учнів: проблеми формування, Прудкий О. С. (2018)
Пудова С. С. - Використання мобільного телефону на заняттях з медичної та біологічної фізики, Ковальчук П. П. (2018)
Ребенок В. М. - Методичні основи використання наочності майбутніми викладачами професійної підготовки на заняттях харчових технологій (2018)
Рибалко А. В. - Організація навчального дослідження студентів молодших курсів ВНЗ під час вивчення фізики та астрономії, Кочергіна О. Д., Рибалко О. С. (2018)
Сільвейстр А. М. - Реалізація принципу практичної спрямованості під час навчання фізики у новій українській школі, Моклюк М. О., Іванюк В. Ф. (2018)
Ситников О. П. - Вивчення подвійного променезаломлення за допомогою рідких кристалів у навчальному експерименті (2018)
Соколов Є. П. - Про "динамічну" ознаку навчальної фізичної задачі (2018)
Тогочинський О. М. - Формування фахової компетентності персоналу уповноважених органів з питань пробації в контексті міжнародних стандартів, Третяк О. С., Чебоненко С. О. (2018)
Філон Л. Г. - Формування готовності майбутнього вчителя математики до навчання учнів розв’язування задач з параметрами, Дремова І. А. (2018)
Черниш В. В. - Лабораторні роботи по визначенню коефіцієнта Пельтьє, Гуамбе Ж. Ф., Мігел Н. А. (2018)
Шевчук О. Г. - Застосування методу граничних позафокальних зображень для побудови кривих блиску змінних зір (2018)
Молоканова В. М. - Впровадження ціннісно-орієнтованого проектного менеджменту у сфері державного управління (2017)
Борисенко Ю. В. - Підхід до оцінювання зрілості мережевих систем місцевого розвитку, орієнтованого на громаду, Маматова Т. В. (2017)
Говорун С. В. - Суб’єкти та об’єкти державного управління у сфері пожежної безпеки в Україні (2017)
Орел М. Г. - Сутність та особливості стратегічного планування в інтересах забезпечення політичної безпеки (2017)
Письменний І. В. - Лідери територіальних громад як атрактори ефективного суспільного розвитку (2017)
Рудік О. М. - Майбутнє ЄС в контексті сценаріїв його розвитку до 2025 р. (2017)
Сивий Р. П. - Трансформація державної служби у контексті новітніх викликів екзогенного характеру (2017)
Барило О. Г. - Проблемні питання нормативно-правового забезпечення функціонування системи управління цивільного захисту (2017)
Квітка С. А. - Government relations та державне управління в Україні: новітні форми взаємодії влади та бізнесу (2017)
Гаврілова Л. - ІКТ-підтримка наукових досліджень: використання соціальних мереж для впровадження результатів педагогічного експерименту (2018)
Хижняк І. - Тестування в діагностиці розвитку когнітивного компонента готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності (2018)
Андрієвська В. - Етапи впровадження ІКТ в освітній процес початкової школи (2018)
Близнюк М. - Мультимедійний посібник "Крок за кроком" – новий інструмент освіти для сталого розвитку, Михайленко В. (2018)
Бескорса О. - Компаративний аналіз традиційних та інноваційних тенденцій викладання англійської мови у ВНЗ (2018)
Ільєнко О. - Когнітивно-операційний компонент науково-методичної системи формування конкурентоспроможності фахівця муніципальної економіки (2018)
Ішутіна О. - Педагогічне моделювання як засіб формування методичної компетентності вчителя, Шаповалова Є. (2018)
Карпенко О. - Філософсько-методологічний компонент у структурі науково-педагогічного дослідження (2018)
Лихолат О. - Інформаційний потенціал етнодизайну у формуванні проектної культури майбутнього учителя трудового навчання (2018)
Lobachova I. - The Methodological Aspect of Using Associated Exercises for Working with Wimmelbuch at English Lessons in Primary School (2018)
Одерій Л. - Розвиток художніх здібностей у дітей дошкільного віку засобами українського декоративно-ужиткового мистецтва, Кудінова Н. (2018)
Сиротенко В. - Особливості проведення практичних занять при вивченні інтеграційного курсу "Дитяча література з методикою навчання літературного читання", Бондаренко О. (2018)
Смиренський В. - Стереотипне та імпровізаційне в педагогічній діяльності (2018)
Федоренко О - Спроба аналізу зацікавленості вчених і дослідників у всебічному розвитку майбутніх і практикуючих учителів інформатики, Зима Г. (2018)
Хващевська О. - Мотиваційна готовність майбутніх учителів початкових класів до впровадження інновацій в освітній процес, Кишкар Є. (2018)
Iaburova O. - Use of Creative Technologies in Teaching English Language in the Intercultural Communication Process (2018)
Войнов О. - До вивчення явища фотоефекта і його законів у курсі фізики в середніх навчальних закладах, Бєлошапка О. (2018)
Гринь Є. - Структура управлінської компетентності директора школи мистецтв у контексті реформи мистецької освіти (2018)
Гусаченко Л. - Професіоналізм педагога як фактор забезпечення якості викладання хореографії (2018)
Лученко О. - Відносини наставника і вчителя-початківця у японському контексті (2018)
Залізняк Л. - Походження українців очима науковців, імперських політиків та їхніх адептів в Україні (2018)
Чупрій Л. - Гeoпoлiтичнi ідеї дiячiв укpaїнcькoгo визвoльнoгo pуху пoчaтку XX cтoлiття (2018)
Брайченко О. - Кухарські книги початку ХХ ст. як джерело дослідження гастрономічної культури українців (2018)
Галущак М. - Погляди підполковника К. Долєжаля на майбутні воєнні операції Галицької Армії у Наддніпрянській Україні в липні 1919 року (2018)
Фігурний Ю. - Етнокультурний вимір наукового доробку Михайла Сікорського (2018)
Тимошик М. - Промоція "українського питання" та об’єднання зарубіжного українства як головні програмні напрямки діяльності Українського пресового бюро в Лондоні (1931—1939) (2018)
Ворончук І. - До історії приватного життя української людності ранньомодерної доби (2018)
Висотін М. - Нові документи з волинських актових книг про втрати цивільного населення Волині від жовнірських наїздів протягом 1600—1610 рр. (2018)
Білецький Н. - Декілька джерел до топографії Луцька початку XVII століття (2018)
Лісняк В. - Останній кобзар Слобожанщини (2018)
Невар І. - Отець Василь (Лаба) як провідний капелан ХХ століття (2018)
Корендій Я. - Сучасна підліткова література як відображення українського світобачення (2018)
Савченко Л. - Кривавий урок історії (2018)
Воздіган Д. - Особливості інтернет-журналістики на історичну тематику в умовах війни з РФ (2018)
Федорів А. - Структурно-словотвірні та семантичні особливості псевдонімів членів ОУН-УПА та учасників АТО: порівняльний аспект (2018)
Марискевич В. - Відлуння голодомору 1946—1947 рр. на території Острожчини, Обуховська С. (2018)
Фігурний Ю. - Луганщина — східний форпост України (2018)
Шакурова О. - Презентації монографії О. Шакурової "Основні концепції етногенезу українського народу: вітчизняна історіографія (кінець ХІХ — початок ХХІ ст.)", Фігурний Ю. (2018)
Бойко Т. - Місія України та національні інтереси в глобалізованому світі: візія націоналістів (2018)
Всеукраїнський конкурс есе для молодих науковців на тему "Чи здатна Україна на власний геополітичний проект: місія України та національні інтереси в глобалізованому світі" (2018)
Бойко С. - Міжнародний конкурс для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів України та освітніх установ української діаспори "Українознавчі пріоритети навчально-виховного процесу" (2018)
ХІ Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8—11 класів (2018)
Іванець А. - До 100-річчя Української Революції та утвердження національної символіки, Губський С. (2018)
Содержание (2014)
Костенко Н. - К социологии недоверия, Макеев С. (2014)
Гоч Р. - Факторы доверия к государственным регуляторам экономических отношений в современном украинском обществе (2014)
Савельев Ю. - Факторы и взаимосвязь политического, гражданского и социального участия в европейских обществах (2014)
Прибыткова И. - Город и пространственная организация жизни общества (2014)
Бурлачук В. - Государство как произведение искусства (2014)
Шульга А. - Структура и борьба символических универсумов (2014)
Лукащук О. - Социокультурный статус высшего образования: историко-социологический анализ (2014)
Александер Дж. Ч. - Публичная икона (Реферативное изложение) (2014)
Отрищенко Н. - Опыт революции 2013–2014: от ценностей до повседневных практик (2014)
Пигида А. - Построение оптимальной кластерной выборки с учетом дизайн-эффекта (2014)
Рахманов А. - Социально-демографический портрет руководителей крупного бизнеса в Украине (2014)
Сольчаник Б. - Нереализованное право: попытка оценки "потерь” в явке избирателей в день голосования 31 октября 2010 года во Львове (2014)
Смысловые перспективы обучения / изучения социологии: студентоцентрированное образование (2014)
Поздравляем Валерия Евгеньевича Хмелько (2014)
Содержание (2017)
Головаха Е. - Владимир Ильич Паниотто (2017)
Паниотто В. - Николай Анисимович Сакада (2017)
Ирина Михайловна Прибыткова (2017)
Анатолий Григорьевич Арсеенко (2017)
Головаха Е. - Публичная социология как фактор развития гражданского общества, Степаненко В. (2017)
Круглый стол "Реформы в Украине: реальная практика и общественные ожидания" (2017)
Информационные материалы к круглому столу "Реформы в Украине: реальная практика и общественные ожидания" (2017)
Кузьо Т. - Структурные препятствия в реформировании Украины (2017)
Резник В. - (Де)легитимация социального порядка и предпочтения в отношении модернизации его оснований в современной Украине: предпосылки и тенденции (2017)
Хентшель Г. - Языки и коды в центральных регионах Украины: мнения и аттитюды, Целлер Я. (2017)
Дембицкий С. - Априорная и апостериорная кластеризация результатов социологического теста "Типы политической культуры": сравнительный анализ (2017)
Скокова Л. - Участие в сетево-цифровой культуре в Украине: сравнительная динамика (2017)
Привалов Ю. - Понимание "раскола" в социологической литературе, Казаков В. (2017)
Giordano C. - Europe: core, peripheries and postcolonial relations (2017)
Piddubny V. - Social capital in Ukraine's economic transformation, Chepurco G. (2017)
Максименко О. - "Украинский социум: что знаем, чего не знаем и чего избегаем": X (2017)
Социологическая ассоциация Украины и Социологический центр имени Н. В. Паниной Объявление о конкурсе (2017)
Мухаева А. П. - Департамент аттестации кадров высшей квалификации МОН Украины информирует... (2017)
Сидорчук О. - Результати статистичного імітаційного моделювання механізованих технологічних процесів збирання озимого ріпаку, Луб П., Шарибура А., Березовецький С. (2016)
Мягкота С. - Розрахунок контактної температури та зношування фрикційних елементів залежно від коефіцієнта тертя та часу гальмування, Семерак В., Пономаренко О., Косарчин В. (2016)
Ковалишин С. - Дослідження процесу відділення домішок важковідділюваних бур'янів із насіннєвих сумішей злакових трав, Дадак В. (2016)
Шолудько Я. - Дослідження триботехнічних характеристик поверхонь тертя підшипників ковзання теплоелектроенергетичного обладнання методом електродного потенціалу, ШолудькоВ. ШолудькоВ., Гуменюк Р. (2016)
Гречин Д. - Континуальна математична модель електромагнітного поля асинхронної машини із зубчатим феромагнітним ротором, Герман А., Дробот І. (2016)
Довгуник В. - Особливості трибологічної поведінки сталей 45 та У8 у парі з плазмово-оксидокерамічними шарами, синтезованими на сплаві Д16Т, Студент М., Калахан О. (2016)
Семен Я. - Машина зі системою керування розподілом мінеральних добрив поверхнею поля, Кузенко Д. (2016)
Бабич М. - Аналіз сучасного стану систем водопостачання в Україні та напрями його покращання (2016)
Хімка С. - Класифікація сучасних електричних джерел світла, обґрунтування їх вибору за електротехнологічними критеріями (2016)
Кригуль Р. - Вентиляція та повітрообмін у приміщенні (2016)
Гречин Д. - Структурно-математична модель системи автоматизованого електроприводу лісопильної рами, Дробот І., Мельник П. (2016)
Коруняк П. - Дослідження кінематичних параметрів коливного тарілчастого живильника, Баранович С., Власюк І., Федорина Д., Малик І. (2016)
Кузенко Д. - Обґрунтування способу виготовлення формувальної головки преса заданої форми, Левко С., Крупич О. (2016)
Банга В. - Методика експериментальних досліджень дискового дозатора сипких кормів, Банга Ю. (2016)
Пономаренко О. - Розтяг широкого плоского стрижня, що містить криволінійний виступ на одному краю, Семерак В. (2016)
Миронюк О. - Вплив часу реакції водія на інтервал слідування (2016)
Левчук О. - Підвищення зносостійкості робочих органів ґрунтообробних знарядь навуглецьовуванням вугільним електродом (2016)
Чумакевич В. - Особливості створення функціонально-стійких електромеханічних комплексів сільськогосподарського призначення (2016)
Гвоздєв О. - Підвищення ефективності технологічного процесу комбікормового виробництва завдяки застосуванню гравітаційної сепарації зерна, Болтянський Б., Парієв А., Дмитрів В., Городняк В. (2016)
Гошко З. - Особливості вдосконалення електромагнітної вібраційної дробарки (2016)
Коруняк П. - Вібраційний конвеєр з довільно розташованими плоскими пружинами, Яцина М., Ніщенко І. (2016)
Левонюк В. - Порівняльний аналіз математичних моделей перехідних електромагнітних процесів в елементах електроенергетичних систем (2016)
Семен О. - Визначення коефіцієнта та кута зовнішнього тертя зубків часнику (2016)
Магац М. - Конструкційно-експлуатаційні дослідження модернізованого агрегату (мотоблок "ЗУБР" НТ-105 + плуг ПЛ-1-17), Махоркіна Т. (2016)
Іванишин В. - Науково-методичні основи узгодження збиральних і транспортних робіт, Гуцол Т., Комарніцький С. (2016)
Іванишин В. - Аналіз конструкцій і приставок до зернозбиральних комбайнів та особливості їх використання на збиранні сої та ріпаку, Іліяшик В., Дуганець В. (2016)
Семенов О. - Регенерація теплової енергії в процесах стерилізації і пастеризації, Підлісний В., Слива О., Якубов І. (2016)
Бендера І. - Локальне внесення добрив при оранці грунту комбінованими плугами, Василинич М. (2016)
Гордійчук І. - Визначення оптимальних параметрів електромагнітного випромінювання для пригнічення патогенних мікроорганізмів, що викликають мастит вівцематок, Михайлова М., Дубік В., Торчук М., Панцир Ю., Герасимчук І. (2016)
Камишлов В. - Підпорядковані системи автоматичного керування швидкістю електроприводів постійного струмукерованими тиристорними випрямлячами, Горбовий О., Дубік В., Козак О., Панцир Ю., Гарасимчук І. (2016)
Лакіш О. - Корозійно-ерозійна тривкість вакуумно-плазмових нітридтитанових покриттів на сталі (2016)
Зеленцов Д. Г. - Использование нейронных сетей в методах оптимизации корродирующих плосконапряжённых пластин, Науменко Н. Ю. (2018)
Kodola G. N. - About procedural generation of the content and its use at the creation of computer games, Denysiuk O. R., Khrebet M. A. (2018)
Короткая Л. И. - Алгоритм получения учебных образцов для нейронной сети при решении задач долговечности корродирующих конструкций (2018)
Косолап А. И. - Выпуклая релаксация в многоэкстремальных задачах (2018)
Олевский В. И. - Вопросы использования многомерных аппроксимаций типа Паде для обобщенного суммирования решений краевых задач, Олевская Ю. Б., Науменко Т. С., Шапка И. В. (2018)
Палагин А. В. - Развитие и становление трансдисциплинарных и междисциплинарных исследований и роль информатики, Петренко Н. Г. (2018)
Патрушев В. О. - Метод пакетного навчання нейромереж нелінійної авторегресії для прогнозу прибутку інтернет-магазину, Патрушева О. І. (2018)
Титова Е. В. - Применение концепции неопределенности в области измерения расхода, Тришкин В. Я., Кравец В. И., Лосихин Д. А., Гнатко Д. А. (2018)
Шейкус А. Р. - Моделювання процесу багатокомпонентної ректифікації з врахуванням рухливих керуючих впливів, Тришкін В. Я., Левчук І. Л. (2018)
Бігун О. - Іконічність художнього образу: Пресвята Трійця у творчості Т.Шевченка (2014)
Жигун С. - Ніцшеанський дискурс повісті Б.Антоненка-Давидовича "Смерть" (2014)
Ленська С. - Художнє моделювання трагедії українського селянства в малій прозі Д.Гуменної та І.Смолія (2014)
Сліпушко О. - Ідейно-естетична платформа мистецької спадщини Т.Шевченка 1847-1861 рр. (2014)
Хороб С. - Фантастичний роман Марини та Сергія Дяченків "Ритуал" крізь призму міфологічного дискурсу (2014)
Гапченко О. - Репрезентація полісемічних структур у внутрішньому лексиконі людини (2014)
Дем'яненко Н. - Фразеологічні одиниці в засобах масової інформації (на матеріалі польської та російської мов) (2014)
Ніка О. - Історичний корпус української мови: основні принципи творення (2014)
Семашко Т. - Лінгвістична аргументація розмежування понять "стереотип" і "прототип" (2014)
Сірук О. - Заячі назви у болгарській і українській ботаніці, Держанський І. (2014)
Шулінова Л. - Синестеземи в українському медійному тексті мистецької тематики в інтернет-виданнях (2014)
Белюга Т. - Село як полюс фольклорної трансмісії (у пошуках методологічного інструментарію) (2014)
Івановська О. - Правотворчість як складник фольклорного феномену, Івановський П. (2014)
Коломицева М. - Польові фольклористичні дослідження Г.Нудьги 30-х років ХХ століття на матеріалах архівних фондів (2014)
Оверчук О. - Державотворчі ідеї Т.Шевченка в діяльності та науковій концепції Південно-Західного відділу Російського географічного товариства (2014)
Вихідні дані (2014)
Содержание (2017)
Степаненко В. - Круглый стол "Демократия и общественная трансформация в контексте войны на Донбассе". Вступительное слово (2017)
Круглый стол "Демократия и общественная трансформация в контексте войны на Донбассе" (2017)
Резник А. - Социальная напряженность и массовые протесты в Украине: отличие детерминант и механизмов проявления (2017)
Пилипенко В. - Метатеоретизирование в социологии: особенности, типы и направления (2017)
Осипов А. - Парадигма транзита, неопатримониализм и этнические проблемы в постсоветском пространстве (2017)
Прибыткова И. - Парадоксы советского классообразования: создание и ликвидация класса кулаков как синхронный процесс (2017)
Сальникова С. - Социальное самочувствие жителей города Луцка: о чем говорит мониторинг (2017)
Сусская О. - Методологические предпочтения и диффузии в современной социологии масс-медиа (2017)
Кухта М. - Жизненные перспективы пожилых людей, находящихся под социальной опекой: опыт эмпирического исследования (2017)
Giordano C. - The Modernity of the Mafia: Public Mistrust, Personalised Networks, Organised Crime (2017)
Вишняк А. - Изменения основных параметров партийной системы Украины: от выборов 1998-го до выборов 2014-го (2017)
Вовканыч С. - Творческий вклад Л. А. Олесневича как отражение развития социологической науки в Украине (2017)
Кононов И. - Польша в современном мире: понять себя и понять свое знание (2017)
Максименко О. - "Социолог, на которого все должны равняться" (2017)
Резник В. - Научные семинары Института социологии НАН Украины в 2016 году (2017)
Резник В. - Валерий Пилипенко — юбиляр (2017)
К юбилею Игоря Владимировича Бурова (2017)
Александрова Г. - Порівняльний метод в українському літературознавстві кінця ХІХ - початку ХХ ст.: теоретичні аспекти (2016)
Гнатюк М. - Знаний і незнаний Михайль Семенко: на матеріалах родинного архіву (2016)
Рябченко М. - Квір-ідентичність у сучасній українській прозі (2016)
Синьоок Т. - Творчі подорожі Юрія Клена: від "Каравел" до "Дияболічних парабол" Порфирія Горотака (2016)
Шкуратенко Ю. - Особливості художнього опрацювання народного анекдоту Павлом Глазовим (2016)
Дарчук Н. - Традиційна лінгвістика - структурна лінгвістика - комп'ютерна лінгвістика - триєдина сутність (2016)
Климентова О. - Текстові засоби вербалізації емоцій на основі трансформації негативних почувань у позитивні (на матеріалі українських молитов) (2016)
Семашко Т. - Об'єктивації сегменту візуальної комунікації "форма" в аспекті етнокультурної стереотипізації (2016)
Строкаль О. - Поетика індивідуально-авторських номінацій понять (на матеріалі В.Коломійця та П.Мовчана) (2016)
Анцибор Д. - Оніричні наративи: особливості побутування та критерії виділення (2016)
Коломицева М. - Взаємозв'язок фольклору і літератури в наукових студіях Г.Нудьги (2016)
Копаниця Л. - Феномен і механізми ліричної пісні. Міф і ритуал як творчий принцип (2016)
Щегельський В. - Локалізація часо-просторової моделі дитячого життя (на матеріалі ігрової традиції Поділля) (2016)
Вихідні дані (2016)
Содержание (2014)
Симончук Е. - Мелкие собственники: конституирование социального класса в современной Украине (2014)
Макеев С. - Стратифицированно-дифференцированная структура городского населения Украины, Домаранская А. (2014)
Петрушина Т. - Социальный потенциал инновационного развития экономики Украины (2014)
Малыш Л. - Измерения стратификации украинцев по уровню благосостояния (2014)
Костенко Н. - К наблюдению за превратностями культуры (2014)
Евтух В. - Полиэтничность как конструкт modus vivendi (2014)
Солодько С. - Акторно-сетевая теория как социологическая составляющая интеллектуального проекта Бруно Латура (2014)
Плахотник О. - Радикальные педагогики в контексте "студентоцентрированного” социогуманитарного образования (2014)
Интервью с Лидией Васильевной Сохань: Жизнь как путь самоосуществления (2014)
Сохань И. - Принцип самодостаточности (2014)
Памяти Пахомова Юрия Николаевича (2014)
Памяти Шевчук Марии Васильевны (2014)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Социология: теория, методы, маркетинг” в 2014 году (2014)
Головаха Є. - Володимир Ілліч Паніотто (2017)
Паніотто В. - Микола Онисимович Сакада (2017)
Ірина Михайлівна Прибиткова (2017)
Анатолій Григорович Арсеєнко (2017)
Головаха Є. - Публічна соціологія як чинник розвитку громадянського суспільства, Степаненко В. (2017)
Круглий стіл "Реформи в Україні: реальна практика і суспільні очікування” (2017)
Інформаційні матеріали до круглого столу (2017)
Кузьо Т. - Структурні перешкоди в реформуванні України (2017)
Резнік В. - (Де)леґітимація соціального порядку та уподобання щодо модернізації його засад в сучасній Україні: передумови і тенденції (2017)
Гентшель Ґ. - Мови і коди в центральних реґіонах України: думки та атитюди, Целер Я. (2017)
Дембіцький С. - Апріорна та апостеріорна кластеризація результатів соціологічного тесту "Типи політичної культури”: порівняльний аналіз (2017)
Скокова Л. - Участь у мережево-цифровій культурі в Україні: порівняльна динаміка (2017)
Привалов Ю. - Розуміння "розколу” в соціологічній літературі, Казаков В. (2017)
Giordano C. - Europe: core, peripheries and postcolonial relations (2017)
Piddubny V. - Social capital in Ukraine’s economic transformation, Chepurco G. (2017)
Максименко О. - "Український соціум: що знаємо, чого не знаємо і чого уникаємо”: X Міжнародні соціологічні читання пам’яті Н. В. Паніної (2017)
Соціологічна асоціація України і Соціологічний центр імені Н. В. Паніної Оголошення про конкурс (2017)
Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України інформує... (2017)
Содержание (2016)
Гончарук В. В. - Кинетика образования пероксида водорода при вакуумном ультрафиолетовом облучении воды, Доленко С. А., Кравченко А. М., Самсони-Тодоров А. О. (2016)
Лысенко Л. Л. - Влияние электрохимически активной диафрагмы на обезвоживание тонкодисперсных осадков, Мищук Н. А., Несмеянова Т. А., Клищенко Р. Е. (2016)
Dogan Vokan - Kinetic and equilibrium studies of fluoride adsorption by a carbonaceous material from pyrolysis of waste sludge, Aydin Serdar (2016)
Тарасевич Ю. И. - Применение адсорбционно-активных добавок некоторых природных минералов для повышения качества коагуляционной очистки природной воды, Трифонова М. Ю., Остапенко В. Т., Кулишенко А. Е., Кравченко Т. Б. (2016)
Чеботарева Р. Д. - Получение глубокообессоленной воды электромембранным методом с использованием ионообменных смол, Баштан С. Ю., Какабаев Р. И., Ремез С. В. (2016)
Гасанов А. А. - Жидкофазная экстракционная очистка сточных вод лакокрасочных производств в экстракторе с мешалкой, Сулейманов Г. З., Келбалиев Г. И. (2016)
Zieliński M. - Possibility of improving technological effectiveness of dairy wastewater treatment through application of active fillings and microwave rabiation, Dębowski M., Krzemieniewski M., Brudniak A., Kisielewska M. (2016)
Гончарук В. В. - Формирование тест-системы и выбор тест-критериев при биотестировании природных вод, Сыроешкин А. В., Коваленко В. Ф., Злацкий И. А. (2016)
Клименко Н. А. - Влияние природных органических веществ на образование тригалометановпри подготовке питьевой воды, Самсони-Тодорова Е. А., Савчина Л. А. (2016)
Nagaraju A. - Assessment of groundwaterquality and its suitability for agricultural usage in and around rangampeta area,andhra pradesh, South India, Thejaswi A., Sharifi Z. (2016)
Bhakta J. N. - Current status of arsenic contamination in drinkingwater and treatment practice in some rural areas of West Bengal, India, Rana S., Jana J., Bag S. K., Lahiri S., Jana B. B., Panning F., Fechter L. (2016)
Кравченко О. А. - Авторский указатель Т. 38, 2016 год (2016)
Содержание Т. 38, 2016 год (2016)
Степаненко В. - Круглий стіл "Демократія і суспільна трансформація в контексті війни на Донбасі”. Вступне слово (2017)
Круглий стіл "Демократія і суспільна трансформація в контексті війни на Донбасі” (2017)
Резнік О. - Соціальна напруженість та масові протести в Україні: відмінність детермінант та механізмів прояву (2017)
Пилипенко В. - Метатеоретизування в соціології: особливості, типи і напрями (2017)
Осіпов О. - Парадигма транзиту, неопатримоніалізм і етнічні проблеми у пострадянському просторі (2017)
Прибиткова І. - Парадокси радянського класоутворення: поява та ліквідація класу куркулів як синхронний процес (2017)
Сальнікова С. - Соціальне самопочуття жителів міста Луцька: про що говорить моніторинг (2017)
Сусська О. - Методологічні преференції та дифузії в сучасній соціології мас-медіа (2017)
Кухта М. - Життєві перспективи людей старшого віку, що перебувають під соціальною опікою: досвід емпіричного дослідження (2017)
Giordano C. - The Modernity of the Mafia: Public Mistrust, Personalised Networks, Organised Crime (2017)
Вишняк О. - Зміни основних параметрів партійної системи України: від виборів 1998-го до виборів 2014-го (2017)
Вовканич С. - Творчий внесок Л. А. Олесневича як віддзеркалення розвитку соціологічної науки в Україні (2017)
Кононов І. - Польща в сучасному світі: зрозуміти себе і зрозуміти своє знання (2017)
Максименко О. - "Соціолог, на якого всі повинні рівнятися” (2017)
Резнік В. - Наукові семінари Інституту соціології НАН України у 2016 році (2017)
Резнік В. - Валерій Пилипенко — ювіляр (2017)
З приводу ювілею Ігоря Володимировича Бурова (2017)
Зайцев І. А. - Эффективный скрининг как необходимое условие реализации программы ВОЗ по элиминации вирусных гепатитов в Украине, Потій В. В., Кірієнко В. Т. (2018)
Незгода І. І. - Плазмовий остеопонтін як біомаркер фіброзу печінки у дітей з хронічним гепатитом В, Мороз Л. В., Сінгх Ш., Сінгх О. О. (2018)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Поширеність HCV-інфекції в Дніпропетровському регіоні, Шевченко-Макаренко О. П., Штепа О. П., Кисельов Д. А., Кузьменко О. В. (2018)
Виноград Н. О. - Ураження печінки у хворих на вірусний кліщовий енцефаліт, Василишин З. П., Юрченко О. О., Козак Л. П. (2018)
Рябоконь О. В. - Аналіз моніторингу хворих на хронічний гепатит В при визначенні необхідності проведення противірусного лікування, Хелемендик А. Б., Сіянова Л. Ю., Рябоконь Ю. Ю. (2018)
Герасун Б. А. - Імунологічне прогнозування печінкової енцефалопатії у хворих на гострий гепатит В (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Tkachenko M. O. - Oral consumption of caffeinated energy drinks affects the morphofunctional state of stress-associated endocrine glands, Gubina-Vakylyuk G. I., Gorbach T. V., Denysenko S. A., Tkachenko A. S., Onishchenko A. I., Zhurba E. P. (2018)
Adu Albert Asare - Coexistance of diabetes mellitus and thyroid disorders: a view on dysfunction of the endocrine system, Daniel K. Sam, Adeyemi Adedayo M., Makharynska O. S. (2018)
Golubkina E. O. - Influence of the total power of the heart rate variability spectrum on the spectral parameters distribution in patients with arterial hypertension in a paced breathing test, Yabluchansky M. I. (2018)
Kanishcheva O. V. - The effectiveness of chronotherapy in hypertensive patients with an insufficient degree of sleep-time diastolic blood pressure, Yabluchansky M. I., Litvin A. S. (2018)
Khvysiuk M. O. - Prognostic value of p-selectin in patients with stable angina pectoris, Bilchenko O. V., Pavlov S. B. (2018)
Lyadova T. I. - Prevalence of polymorphism of the TLR-9 type gene in patients with chronic Epstein-Barr virus infection, Ognivenko O. V., Volobueva O. V., Gololobova O. V., Malanchuk S. G. (2018)
Ospanova T. S. - To the problem of comorbidity and synthropy in chronic obstructive pulmonary disease, Semidotskaya Zh. D., Chernyakova I. O., Avdeyeva O. V., Pionova O. M., Tryfonova N. S. (2018)
Rudenko T. A. - Fibrotic changes in patients with chronic heart failure with cardiac dyssynchrony and associated type 2 diabetes mellitus, Bilchenko O. V. Khvysiuk M. O., Godlevska O. M., Braslavska A. P. (2018)
Tymoshenko O. S. - The frequency of use of combinations of antihypertensive drugs in patients with difficult-to-control hypertension on the background of biofeedback and paced breathing and heart rate variability, Yabluchansky M. I., Bilchenko O. V. (2018)
Tselik N. E. - The proportion of patients with hypertension in the groups of terms prolonged QTc intervals per day data of ambulatory ecg monitoring in dependence from clinical signs, Yabluchansky M. I. (2018)
Zolotarova T. V. - Functional classes and clinical characteristics of chronic heart failure in patients with atrial fibrillation and/or flutter after radiofrequency ablation, Brynza M. S., Yabluchansky M. I. (2018)
Boateng H. K. - Antisynthetase syndrome: course of a rare disease on example of clinical case, Babiy O. G., Shalkova R. S. (2018)
Bohun N. Yu. - A clinical case of Crohn’s disease, Kushnir I. E., Chernyak A. M., Belal S. (2018)
Brynza M. S. - Radiofrequency ablation in atrial tachycardia paroxysm on example of clinical case, Zaporiz’ka V. V., Vasylenko O. A., Volkov D. E. (2018)
Butova T. S. - Clinical and chest X-ray features of pneumonia in injecting-drug users, Butov D. O., Martynchyk O. S., Sinichenko O. S., Martymianova L. O. (2018)
Makharynska O. S. - Atrial fibrillation in patient with diabetes mellitus 2 type: co-existance and therapeutic aproches, Fagbemi Oluwatoyin O., Doroshenko O.V., Pozhar V.I. (2018)
Makharynska O. S. - Granulomatosis with polyangiitis: treat the patient not symptoms, Lebedinska M. M., Skokova N. I., Oktiabrova I. I., Ajewole O. Michael, Aroyewun O. Taofeeek (2018)
Makharynska O. S. - Ventricular mural thrombus in patient with left ventricular aneurysm after myocardial infarction, Lisogorska O. V., Oktiabrova I. I., Adu Albert Asare (2018)
Makharynska O. S. - Failed prehospital fibrinolysis in patient with percutaneous coronary intervention in ST-elevation myocardial infarction, Oktiabrova I. I., Kartvelishviliy H. Yu., Okhryamkina O. O. (2018)
Oladipo D. L. - Cardiovascular patient with permanent pacemaker due to complete atrioventricular block, Swanzy-Krah J., Pochinska M. V. (2018)
Osman H. A. - Bacterial invasion as a key factor in progression of reactive arthritis on example of clinical case, Golubkina E. O., Silenko I. Y., Yabluchanskiy M. I. (2018)
Reng G. J. - Clinical case of general somatic complaints in 47 y.o. female, Kanishcheva O. V., Zhuravka N. V., Yabluchansky M. I. (2018)
Содержание (2017)
Марцинковский В. C. - Повышение эксплуатационных характеристик упорных подшипников скольжения для турбогенераторов, Путро К. В. (2017)
Тодчук В. А. - Устойчивость оболочек, пластин и стержней (2017)
Данилейко О. В. - Разработка импульсных уплотнений для компрессоров высокого давления, Гузь С. С., Кошель А. Р. (2017)
Кирик Г. В. - Цементация стальных поверхностей электроискровым легированием, Жарков П. Е., Паустовский А. В., Ткаченко Ю. Г., Носко А. А. (2017)
Батышев К. А. - Производство современных шестеренных гидромашин, Георгиевский М. Г., Зеркалов Г. Л., Васияров А. В., Свинороев Ю. А. (2017)
Волошин И. Е. - Зависимость качественных параметров поверхностных слоев от режимов электроэрозионного легирования (2017)
К сведению авторов журнала (2017)
Авторское соглашение (2017)
Анохіна Т. О. - Корпусний лакунікон англійської мови: лексикографічний аналіз (2018)
Афанасьєва О. М. - Ритуалізовані комунікативні практики в добу новітніх технологій (2018)
Baranova S. - Problem of Transformations in Translation of English-Language National Anthems, Rozhenko O. (2018)
Балабін В. В. - Зміст службових функцій та завдань військового перекладача (2018)
Гнезділова Я. В. - Метапрагматика: соціокультурний аспект (2018)
Zhulavskaya O. O. - Translation Special Features of Metaphoric Expressions in Modern English Political Discourse, Zakharchenko Yu. V. (2018)
Kats Y. - Structural-Semantic and Functional Features of Repetition in English Texts-Announcements, Romanenko A. (2018)
Kobyakova I. - Grammatical Aspects of Translation, Mishchenko A. (2018)
Лагдан С. П. - Структурні моделі аналітичних термінів із компонентом "вагон" (на матеріалі термінології залізничного транспорту) (2018)
Nazarchuk V. - The Main Features of Translation of Comparative Phraseological Units in German Discourse, Shumenko O. (2018)
Popova O. V. - Concatenation of Grammatical and Lexical Components in the Political Discourse of the USA, Prikhodko N. A., Spasskaja A. (2018)
Podolkova S. V. - Principles of Scientific and Technical Text Analysis (2018)
Prokopenko A. V. - Interlingual Rendering of Political Terminology, Kaminina A. (2018)
Popova O. V. - Problems of Directives Translation within Official Discoure, Khoruzhenko M. (2018)
Смеречинська О. В. - Сталі словосполучення та сталі дієслівно-іменникові словосполучення із семантикою одноразовості дії в українській та німецькій мовах (2018)
Shchyhlo L. V. - Development of Word-Formation Processes in the German Language (2018)
Tschepeluk A. - Innovationen als Prärogativ im Fremdsprachenunterricht, Susidenko J. (2018)
Гросевич Т. В. - Особливості романного мислення (2018)
Калантаєвська Г. П. - Символіка жіночих образів у драмах Л. Старицької-Черняхівської "Гетьман Дорошенко" та "Іван Мазепа", Прокопенко Н. М. (2018)
Кочерга С. О. - Концептуалістська колористика в сучасній українській драматургії (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2018)
Нетяга В. В. - Фотоконденсатор на основе нанокомпозита n-InSe, Водопьянов В. Н., Иванов В. И., Ткачук И. Г., Ковалюк З. Д. (2018)
Сизов Ф. Ф. - Чувствительность матриц ПЗС с электронным умножением, Голенков А. Г., Рева В. П., Забудский В. В., Коринец С. В., Торчинский А. М. (2018)
Bhushan S. - A hybrid approach to energy efficient clustering for heterogeneous wireless sensor network, Antoshchuk S. G. (2018)
Болтенков В. А. - Метод экспертного выбора цифровых компонентов систем промышленной автоматики на основе марков¬ской модели, Куваева В. И., Червоненко П. П. (2018)
Vikulin I. M. - Enhancing parameters of silicon varactors using laser gettering, Litvinenko V. N., Shutov S. V., Maronchuk A. I., Demenskiy A. N., Glukhova V. I. (2018)
Trofimov V. E. - CAD/CAE method of solving the hydrodynamic problem while developing powerful electronic devices, Pavlov A. L., Mamykin Y. G. (2018)
Тыныныка А. Н. - Определение количества запасных элементов технических систем по частоте отказов (2018)
Оборський Г. О. - Одеський національний політехнічний університет (до 100-річного ювілею), Шобік В. С. (2018)
Титул, зміст (2018)
Мельник О. І. - Сучасні тенденції розвитку агрохолдингів у напрямі земельного забезпечення, Підгірна В. С., Белінська Ю. О. (2018)
Постол А. А. - Розвиток вітчизняних аграрних підприємств на основі нових форм, методів та інструментів державного регулювання й підтримки, Кривець Ю. М. (2018)
Сєвідова І. О. - Аналіз стану ринку овочевої продукції в Україні та світі (2018)
Бабич М. М. - Оцінка марного витрачання питної води на втрачене продовольство та харчові відходи (2018)
Прощаликіна А. М. - Місце України на світовому ринку продукції апк, Петренко Т. С. (2018)
Биба В. А. - Економічні аспекти державної підтримки фермерських господарств України, Корінець Р. Я. (2018)
Мельник Д. М. - Теоретичні засади формування територіальних громад: імплементація світового досвіду в Україну (2018)
Федоришина Л. І. - Удосконалення методичних підходів до оцінки кредитоспроможності позичальника комерційного банку, Цуркан А. О. (2018)
Бойко А. С. - Фактори впливу на забезпечення банківської ліквідності в Україні (2018)
Бахарєва Я. В. - Мобільний банкінг як перспективний напрям розвитку банківських інформаційних систем (2018)
Анисенко О. В. - Розвиток космічної галузі в Україні, Бабіна Д. О. (2018)
Голівер В. П. - Кількісна оцінка ефективності діяльності виконавчого органу з використанням концепції піраміди ефективності (2018)
Утеченко Д. М. - Методичні підходи до трактування поняття "людський капітал" (2018)
Афанасьєва О. М. - Ритуал та його кореляції з іншими регулятивно-внормувальними форматами комунікації (2017)
Бистров Я. В. - Методологічне підґрунтя дослідження наративу в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики (2017)
Бурмiстенко Т. В. - Управлiнський дискурс у системі комунікації франкомовного суспільства (2017)
Карпова К. М. - Мультимедіа англомовного кулінарного блога (2017)
Клименко Л. В. - Корпусна і когнітивна лінгвістика: перспективи конвергенції методів (2017)
Материнська О. В. - Структура та семантика темпоральних меронімів у німецькій і англійській мовах (2017)
Сєчіна С. C. - Фреймове моделювання концепту ідентичність (identidad) у іспанській мові:предметно-центричний та ідентифікаційний фрейм (2017)
Соболєва О. В. - Стилістична забарвленість рекламних повідомлень (2017)
Чернова А. В. - Прагматичні пресупозиції та імплікатури дискурсу у французькій соціальній рекламі (2017)
Некряч Т. Є. - Flores rhetoricae: відтворення риторичних фігур у публіцистичному дискурсі, Довганчина Р. Г. (2017)
Плющ Б. O. - Непрямий переклад української художньої прози: значення паратекстуального фрейму (2017)
Ребенко М. Ю. - Характер і властивості суб'єктивної деформації в тексті художнього перекладу (2017)
Черноватий Л. М. - Структура англомовних термінів і способи їх передавання українською мовою, Малявіна М. Л. (2017)
Крупський Ю. З. - Проблеми геологічної будови і перспективи пошуку вуглеводнів у Західному нафтогазоносному регіоні України (2018)
Глонь В. А. - Проведення структурно-термо-атмогеохімічних досліджень території Срібнянської депресії, Гордєєва Ю. К., Стародубець К. М., Семенюк В. Г. (2018)
Петренко Л. І. - Можливості штучного поповнення підземних вод кристалічних порід для водопостачання (2018)
Шнюков Е. Ф. - Грязевые вулканы Керченского полуострова как потенциальные предвестники землетрясений, Деяк М. А., Науменко С. П. (2018)
Артеменко Г. В. - U-Pb возраст (LA-ICPMS) кластогенного циркона глееватской свиты Кривбасса (Украинский щит), Шумлянский Л. В., Беккер А. Ю. (2018)
Присяжнюк В. А. - Наземные моллюски Михайловского карьера (2018)
Карпенко А. М. - До питання про плейстоценову історію формування долинного рельєфу на Лівобережжі Середнього Дніпра. Стаття 1. Системно-геоморфологічні пам’ятки двох льодовикових трансгресивних етапів (2018)
Багрій І. Д. - Гідро-геобіогенно-мантійна парадигма походження вуглеводнів − підгрунтя прямопошукової технології структурно-термо-атмо-гідролого-геохімічних досліджень (2018)
Дикань К. В. - Павло Тутковський – зірка української науки (До 160-річчя від дня народження та 100-річчя заснування НАН України) (2018)
Полетаев Владислав Иннокентьевич (К 80-летию со дня рождения) (2018)
Про діяльність Національного стратиграфічного комітету України (2018)
Титул, зміст (2018)
Плаксієнко В. Я. - Концептуальні основи організації безпаперової бухгалтерії, Назаренко І. М. (2018)
Бердар М. М. - Конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості України: сучасні проблеми та напрями підвищення (2018)
Odnorog M. - Institutional aspects of national innovative system development (2018)
Кравчук Н. І. - Забезпечення економічного розвитку в контексті біоенергетичних альтернатив сільськогосподарських підприємств житомирської області, Ходаківський В. М., Місевич М. А. (2018)
Ткаченко О. С. - Розподіл фінансових ресурсів як основа досягнення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2018)
Норд Г. Л. - Апробація механізму формування обліково-аналітичної системи управління фінансовими результатами (2018)
Садовий І. І. - Запровадження динамічних сівозмін як інноваційний шлях розвитку сільського господарства, Шевченко В. М. (2018)
Лепетан І. М. - Передумови виникнення та ведення екологічного обліку (2018)
Корепанов О. С. - Перспективи використання "великих" даних операторів мобільного зв'язку в інформаційній моделі "розумного" сталого міста (2018)
Лук'янова М. М. - Сільська кооперація як основа місцевого розвитку, Гурська І. С. (2018)
Олексієвець О. М. - Диверсифікація діяльності постійних лісокористувачів у контексті екологізації лісогосподарського виробництва: регіональні особливості (2018)
Ніколайчук Т. О. - Основні напрями вдосконалення мотиваційної системи працівників природно-заповідного фонду України (2018)
Козловцева В. А. - Формування сучасного концепту впровадження екологічно чистого виробництва в агропромисловій сфері України (2018)
Alvarez I. - Lifelong learning – a local case of success using web text-based discussion forums, Pinto P., Sotero da Silva N. (2017)
Buinytska O. - Integration of information and educational systems in the universal education university electronic environment, Hrytseliak B. (2017)
Drlik M. - Introduction to learning analytics adoption in higher education institutions, Svec P., Capay M., Tomanova J. (2017)
Dumych I. - System approach to definition the management structure of information systems in creating the certain level educational resource through the educational web-space, Makogon H., Remizantseva K. (2017)
Gladun M. - Tools for inquiry-based learning in primary school, Buchynska D. (2017)
Ilich L. - Impact of ICT on labor market development: main trends and prospectives, Akilina О. (2017)
Kasatkin D. - Implementation of specific didactic principles in computer-oriented learning environment, Kasatkina O. (2017)
Kornuta О. - Clip thinking and clip perception: teaching methods aspect, Pryhorovska T., Potiomkina N. (2017)
Liakh T. - Students standing before the distance learning in institution of higher education, Spirina T., Popova A. (2017)
Morze N. - Formation students’ ICT competence: case study, Barna O., Kuzminska O., Vember V. (2017)
Ogrodzka-Mazur E. - Academic teachers' skills and their potentialities of applying e-learning resources, Szafrańska A. (2017)
Ramskyi А. - Actual problems of development and operation of information-analytical systems of evaluation of ratings of banks, Khazina S. (2017)
Shelomovska O. - The ICT potential for teaching sociological courses, Sorokina L., Romaniukha M., Bohomaz K. (2017)
Smyrnova-Trybulska E. - Networking is one of the effectiveness form of the international research. Some aspects (2017)
Stoikova V. - Clusterisation and information technology in advanced training of the heads of network educational organizations (2017)
Strutynska O. - ICT tools and trends in research, education and science: local survey, Umryk M. (2017)
Varchenko-Trotsenko L. - E-portfolio as an assessment tool of the student's activities, Tiutiunnyk A., Smirnova V. (2017)
Vasylenko S. - Experience using multimedia boards for visualization, conducting pedagogical discussions, developing interactive exercises for primary school (2017)
Сабліна М. А. - Інтерактивне середовище LearningApps як інструмент викладу теоретичного матеріалу в процесіфахової підготовки студентів (2017)
Воротникова І. П. - Використання інструментів LMSMoodle для забезпечення якісної післядипломної освіти вчителів (2017)
Мокрієв М. В. - Структура електронного навчального курсу для заочної (дистанційної) форми навчання (2017)
Степура І. С. - Можливості використання гібридної лабораторії GOLDi для проведення навчальних експериментів (2017)
Гладкова В. М. - Використання сервісів Google в управлінні закладом середньої освіти, Панченко А. Г., Панченко Г. В. (2017)
Линьов К. О. - Управління розвитком ІКТ-компетентності керівника закладу освіти, Линьов В. К. (2017)
Орлова Н. С. - Впровадження інформаційних технологій в систему корпоративного управління, Мохова Ю. Л. (2017)
Поспєлова Т. В. - Вплив поширення ІКТ в економіці й управлінні на людський розвиток в Україні (2017)
Скакаліна О. В. - Мульті-етапна оптимізація функціювання складних територіально-розподілених систем (2017)
Сосновська О. О. - Механізм оцінки фінансової стійкості страховика засобами табличного процесора, Мазур Н. П. (2017)
Dos Reis A. - Digital storytelling and technologies (2017)
Morze N. - Educational e-environment of modern university: foreign experts’ perspective, Ogrodzka-Mazur E., Pinto P., Glazunova O., Malach J., Zabolotna V., Balyk N. (2017)
Espada M. E. - A way to measure complex concepts relationships when using digital storytelling, Masa J. A., Delgado S. C., Puerto G. D., Esteban P. G., Alonso L., Tosina R. Y. (2017)
Буров О. Ю. - Людиноцентричні системи як інструмент навчальної та трудової діяльності (2017)
Воскобойнікова-Гузєва О. В. - Наукове декларування в е-середовищі університету, Копанєва В. О., Костенко Л. Й. (2017)
Глазунова О. Г. - Хмарні сервіси Microsoft та Google: організація групової проектної роботи студентів ВНЗ, Кузьмінська О. Г., Волошина Т. В., Саяпіна Т. П., Корольчук В. І. (2017)
Житєньова Н. В. - Електронне потрфоліо як інструмент самопрезентації майбутнього фахівця (2017)
Захар О. Г. - Інформаційно-освітнє середовищє підвищення кваліфікації як засіб забезпечення якісної післядипломної педагогічної освіти вчителів інформатики, Тихонова Т. В. (2017)
Золочевська М. В. - Зворотний зв’язок у навчальних курсах на платформах МВОК (2017)
Кухаренко В. М. - Особливості електронного університету (2017)
Кушнір Н. О. - Відкриті освітні ресурси для організації навчання у контексті STEM-освіти, Валько Н. В., Осипова Н. В., Кузьмич Л. В. (2017)
Марухленко О. В. - Стратегічне планування у вищих освітніх закладах (2017)
Машкіна І. В. - Досвід міждисциплінарного проектно-орієнтованого навчання при підготовці магістрів за спеціалізацією "Соціальна інформатика", Носенко Т. І. (2017)
Морзе Н. В. - Формування сучасного хмароорієнтованого персоналізованого освітнього середовища враховуючи ікт-компетентність учасників навчального процесу, Співак С. М. (2017)
Муращенко Т. В. - Змішане та дистанційне навчання як спосіб доступу до якісної освіти (2017)
Білоус В. В. - Мобільні додатки для навчання математики як засіб підвищення мотивації учнів молодшої школи (2017)
Osmolyk K. - Inftuence of e-learning on the development of the country (2017)
Семенов М. А. - Сервісний супровід дистанційного навчання в переміщеному університеті (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Nikolov N. - A New Algorithm to Analyze the Video Data of Cell Contractions in Microfluidic Platforms, Visone R., Nesteruk I., Rasponi M., Redaelly A. (2018)
Umanets V. S. - Estimation of Algorithms Efficiency in the Task of Biological Objects Clustering, Voinyk B. A., Pavlov V. A., Nastenko Ie. A. (2018)
Горобець С. В. - Біоінформаційне виявлення продуцентів магнітних наночастинок серед залізо- і марганецьокисних бактерій, Кравченко О. В., Булаєвська М. О., Панченко О. С. (2018)
Левчик Н. Я. - Специфічна активність препаратів Streptomyces albus у біорегуляції росту і розвитку рослин огірка, Любінська А. В., Герасименко Я. О., Тодосійчук Т. С. (2018)
Shtapenko O. V. - Formation and Properties Polymer Nanolayers to Enhance Cell Growth in vitro, Hevkan I. I., Slyvchuk Yu. I., Syrvatka V. Y., Matvienko N. M. (2018)
Мисюра А. Г. - Кристалоутворення у фаціях ротової рідини циклами їх гідратації та дегідратації, Ушій Л. І., Мамілов С. О. (2018)
Семенюк С. М. - Оцінка критичних параметрів процесу культивування у біотехнології активних фармацевтичних інгредієнтів, Шибецький В. Ю., Поводзинський В. М., Костик С. І. (2018)
Потапова М. В. - Сучасні методи переробки й утилізації зернової післяспиртової барди, Голуб Н. Б. (2018)
Петруша Ю. Ю. - Деякі важливі фізико-хімічні показники ряду мінеральних вод, які широко застосовуються в побуті, Рильський О. Ф., Гвоздяк П. І. (2018)
Ордабаєв С. - Новий етап соціального розвитку Казахстану (2018)
Надолішній П. - Проблеми мови в сучасній Україні: історичний, соціофілософський і політико-управлінський аспекти (2018)
Дубовик К. - Девіантна поведінка як соціальна проблема (2018)
Дутчак Г. - Жіскардізм: сутність політики екс-президента Французької республіки В. Жіскар Д’естена (2018)
Лозовська К. - Теоретичні підходи до визначення поняття "комунікаційна інфраструктура" (2018)
Магась Г. - Формування структури, обґрунтування проблем та завдань теорії охорони державного кордону України (2018)
Ростіянов Б. - Проблеми децентралізації в контексті історичного розвитку США (2018)
Федоров Г. - Методологія оцінки інвестиційної привабливості: регіональний аспект (2018)
Бакуменко В. - Проблеми та рекомендації щодо вдосконалення випереджаючого державного управління в Україні, Галушка В. (2018)
Бєлошапка Т. - Шляхи удосконалення державного управління рибним господарством України, Ковальов Г. (2018)
Bykov I. - Problems and priorities of the formation of public management mechanisms for the development of rehabilitation system in Ukraine (2018)
Радченко О. - Системний підхід до збереження природного капіталу в процесі реалізації державної екологічної політики, Довгань В. (2018)
Dolzhenkov O. - Management of business conflicts in educational institutions (2018)
Коваль З. - Психоісторичні операції та війни як засіб управління минулим і сьогоденням: механізми правової протидії (2018)
Козаченко Т. - Міжнародна практика стратегічної екологічної оцінки: досвід для України (2018)
Марущак В. - Правовий механізм державного регулювання податків, Марущак О. (2018)
Мороз С. - Імплементація міжнародних стандартів якості вищої освіти в механізми державного управління (на прикладі реалізації принципів поліпшування та взаємовигідних стосунків з постачальниками) (2018)
Нікіпєлова Є. - Економічні засади державної політики національної безпеки республіки Польща (2018)
Савченко Н. - Циркулярна економіка як світовий тренд: вплив на державну політику зайнятості населення (2018)
Сенча І. - Планування реалізації державної політики розвитку громадянського суспільства в Одеській області: досвід застосування логіко-системного підходу, Сенча С. (2018)
Янюк С. - Територіальна оборона України: механізми реалізації (2018)
Мустафаєва Е. - Інструменти деліберації в добровільному об’єднанні територіальних громад (2018)
Зейтуллаєва Е. - Гендерний вимір політики адаптації внутрішньо переміщених осіб (2018)
Титул, зміст (2018)
Веремейчик О. - Археологічні дослідження середньовічних поселень Чернігівського Полісся (2018)
Мицик Ю. - З листування Гнєзненського суфрагана 1707 р., Циганок О. (2018)
Філіпова Г. - Організаційні особливості та адміністративний апарат земельних володінь князя О.Меншикова в Україні (2018)
Дзира І. - Праслов’янська антропонімна спадщина в Реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 року (2018)
Бондар О. - "Рalazzo еn fortezza” на Гончарівці в Батурині (2018)
Герасько М. - Заміська резиденція К.Г. Розумовського (2018)
Ігнатенко І. - Інший "город Чернигов” (2018)
Пиріг П. - Школа села Карпилівки, Конопля Ю. (2018)
Кириченко В. - До легенди про будинок капітана Г.К. Остапенка, Пилипенко В. (2018)
Рига Д. - Історіографія питання дослідження створення та діяльності Новгород-Сіверської єпархії 1785 - 1797 рр. у працях дослідників та науковців XІX - XXІ століття (2018)
Михеєнко Н. - Моніторинг температурно-вологісного режиму Іллінської церкви ХІІ ст.у Чернігові (2018)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (ХVІІ - ХVІІІ ст.) (частина 9), Тарасенко І. (2018)
Дятлов В. - Гетьман Мазепа і події Північної війни в Україні (1708 – 1709) на сторінках газети "Віннерішес діаріум” (2018)
Листи гетьмана Івана Мазепи з архіву полковника Іллі Новицького (ч. 1) (коментар та підготовка до друку Ю. Мицика ) (2018)
Яворський С. - Echo glosu… |Луна голосу…| (підготовка до друку, переклад О. Циганок за участю В. Шевчука) (2018)
Полтавський діарій (витяги із щоденника священика Смоландського кавалерійського полку Йюхана Шемана за 1708 – 1709 рр.). Переклад та коментар О. Берзверхнього (2018)
СНУМ та антикомуністичний молодіжно-опозиційний рух на Чернігівщині в 1989 – 1991 рр. – з чого все починалося? (2018)
Іваницька С. - Особистість Іллі Шрага в публіцистиці Сергія Єфремова в контексті "теорії поколінь” (2018)
Коропатник М. - Українська революція 1917 – 1921 років: погляд із сьогодення (2018)
Студьонова Л. - Антибільшовицький опір на Чернігівщині (1917 – 1938 рр.) (2018)
Салтан О. - Специфіка організації навчального процесу у народних школах Харкова у період нацистської окупації 1941 – 1943 рр. (2018)
Маврін О. - Розвиток теорії і методики української радянської археографії в 1960-ті роки в загальносоюзному контексті (2018)
Половець В. - Олександр Андрійович Безбородько (1747 – 1799) (2018)
Павленко С. - Прижиттєві зображення племінника гетьмана І. Мазепи А. Войнаровського (2018)
Киричок Б. - Народний герой Югославії Г. Охріменко (2018)
Забіяка І. - Європеєць з українською душею. До 165-річчя Василя Горленка (2018)
Вересоцька В. - Чернігівська обласна бібліотека для дітей: 120 років у житті Чернігівщини, Казакова Л. (2018)
Селянські повстання та діяльність отамана Галаки на півночі Чернігівщини в 1919 – 1921 роках: факти, джерела, оцінки (2018)
Еткіна І. - Селянські повстання в Чернігівській губернії у 1918 р.: причини та спрямованість (2018)
Баров В. - Дніпро в тактичних планах повстанців Північної України 1919 – 1921 рр. (2018)
Бельман С. - Свідоцтва поза часом (2018)
Стужынская Н. - Янка Галак. Гісторыя ваявання і персона: агляд крыніц (2018)
Мятліцька В. - Пагромныя акцыі атамана Галака ва ўпрыняцці гамяльчан (2018)
Демченко Т. - Отаман Ангел – знакова постать повстанського руху на Чернігівщині доби Української революції (1918 – 1919 рр.) (2018)
Горох М. - Голодомор 1946 – 1947 років: непокараний злочин, забуте добро / Упорядник-автор А. Бондарчук. Київ, 2017, Демченко Т. Україна. (2018)
Кривомаз Т. - Оборот рецептурных препаратов: опыт Великобритании (2018)
Демецька О. - На українському фармринку більше не патентуватимуть Сонце (2018)
Лінійка крапельних форм від КВЗ (2018)
Карчевсая Е. - От отчетности — к аналитике (2018)
Глобалізація фармринку насамперед торкнулася промислового виробництва (2018)
Різоптан® повертає в зону комфорту (2018)
Редькін Р. - Електронний рецепт: досвід Чехії (2018)
Кривомаз Т. - Виртуальные технологии в моделировании сердца (2018)
Защитник сердца — Сидокард (2018)
Ткаченко Т. - Биосимиляры и генерики: в чем разница? (2018)
Фосфоміцин — "перша скрипка" в оркестрі лікування циститу (2018)
Демецкая А. - В зоне особого внимания: бронхит (2018)
Застуда: переформатування (2018)
Примак Р. - Коли прийнятною є тільки норма (2018)
Студентські олімпіади: цілі та роль у підготовці провізорів (2018)
Супрун Є. - Лекарства и биологически активные добавки: современный взгляд на оценку соотношения эффективность/безопасность (2018)
Ткаченко Т. - Рекомендації пацієнтам з псоріазом щодо способу життя та харчування (2018)
Фармацевтична опіка: риніт (2018)
Не пропустити весну (2018)
Дедишина Л. - Сучасна косметика: у пошуку "золотої середини" (2018)
Клименюк Ю. - Календарь маркетинговых активностей, или Есть ли у вас план? (2018)
Орловская С. - Первая рекомендация (2018)
Клименюк Ю. - Трейд-маркетинг в аптечной рознице (2018)
Орловецкая Н. - Ex tempore. Приготовление жидких лекарственных форм: молочко Видаля, Данькевич О., Редькин Р. (2018)
Небулайзерна терапія: застосування антисептиків при захворюваннях органів дихання (2018)
Редькін Р. - Нотатки мандрівника: перші празькі аптеки. Нотатка третя: Адамова аптека (2018)
Клименюк Ю. - Как вы лодку назовете, так она и поплывет (2018)
Кириленко М. - Хюґе — рецепт щастя на кожен день (2018)
Неприличные грибы (2018)
Дедишина Л. - Як відновити волосся після зими (2018)
Гороскоп на апрель (2018)
Энерлив®: немецкий рецепт здоровой печени (2018)
Берлинский Н. А. - Формирование придонной гипоксии и сероводорода на шельфе Черного моря, Попов Ю. И. (2018)
Тітенко Г.В. - Роль грунтового покриву в оптимізації соціальної політики України, Медведєв В. В. (2018)
Сєдов А. О. - Можливості використання БПЛА середнього цінового сегменту для картографування сільськогосподарських ресурсів (2018)
Ковальова Н. В. - Трофічний статус дельтових озер Дністра у 2006-2017 рр, Медінець В. І., Медінець С. В., Конарева О. П., Солтис І.Є., Газетов Є. І. (2018)
Дерезюк Н. В. - Дослідження фітопланктону Одеської затоки в 2016-2017 рр, Медінець В. І., Газєтов Є. І., Люмкіс П. В. (2018)
Чебанова Ю. В. - Кліматичні зміни, як передумови небезпеки ерозії ґрунтів Запорізької області (2018)
Яцентюк Ю. В. - Міські парадинамічні антропогенні ландшафтні системи (2018)
Широкоступ С. М. - Організація управління потоками твердих побутових відходів у сучасних реаліях територіального об`єднання місцевих громад (2018)
Михайленко В. І. - Аналіз ситуації зі стійкими органічними забруднювальними речовинами в Україні (на прикладі Одеси), Сафранов Т. А., Шаніна Т. П. (2018)
Чугай А. В. - Аналіз техногенного навантаження на природне середовище Запорізької області, Пилип’юк В. В., Боровська Г. О. (2018)
Polivyanchuk A. P. - Increase of High-Speed Qualities And Economic Efficiency of Use Systems of Ecological Diagnostics Diesel Engines – Microtunnels, Kaslin O. I., Skuridina O. O. (2018)
Любчик О. С. - Вплив розміру ставки рентної плати за використання підземних вод на екологічний статус водних об`єктів у країнах ЄС (2018)
Пашко П. В. - Інституціоналізація державно-приватного партнерства у митній справі, Гунько К. І. (2018)
Могильний О. М. - Стан сільських домогосподарств та зайнятості в сільських територіях: причини та наслідки державного регулювання в період аграрних реформ, Демчак І. М. (2018)
Селіверстова Л. С. - Фінансова система України: особливості функціонування та напрями удосконалення, Адаменко І. П. (2018)
Бондаренко О. С. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансовими ресурсами суб'єктів господарювання (2018)
Олешко А. А. - Програмно-цільовий підхід до антикризового управління фінансовими корпораціями (2018)
Бутко М. П. - Підходи до визначення чинників формування ефективної виробничо-просторової організації підприємств харчової промисловості, Бердар М. М. (2018)
Качан Д. А. - Теоретико-методичні підходи до трактування поняття "матеріально-технічна база", Свиноус І. В. (2018)
Березіна С. Б. - Порівняльна оцінка національної і закордонних систем страхування (2018)
Однорог М. А. - Інституціональний підхід до формування інноваційної системи державного регулювання агробізнесу (2018)
Орищин Т. М. - Особливості застосування різних видів та режимів грошово-кредитної політики в сучасних реаліях, Тришак Л. С. (2018)
Закаблук Г. О. - Прогнозування доходів та витрат машинобудівного підприємства на основі методу хольта — уінтерса (2018)
Ткаченко Т. І. - Вплив глобальних дистрибутивних систем на розвиток сучасного туристичного бізнесу, Козловський Є. В. (2018)
Савенко В. І. - Оптимальні методи ефективного управління будівельною організацією комбінатного типу, Доценко С. І., Федоренко С. В., Пальчик С. П. (2018)
Бусарєва Т. Г. - Конкурентоспроможність брендів у парадигмі економіки знань (2018)
Корепанов О. С. - Розширення інформаційної бази дослідження використання інформаційно-комунікаційних технологій домогосподарствами в Україні (2018)
Плецан Х. В. - Стан та тенденції розвитку формування конкурентоздатного фахівця в умовах пошуку нової парадигми в сфері туризму (2018)
Пилипенко К. А. - Механізми дотримання продовольчої безпеки в здійсненні діяльності аграрних підприємств (2018)
Биба В. А. - Організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в фермерських господарствах України, Корінець Р. Я. (2018)
Савченко С. М. - Оцінка конкурентоспроможності газотранспортної системи України, Ткач В. В. (2018)
Жувагіна І. О. - Bitcoin: українські реалії використання криптовалют в сучасних економічних системах, Замарайкін О. В., Будна Т. С. (2018)
Утеченко Д. М. - Теоретико-методологічні засади відтворення і використання людського капіталу в аграрному секторі (2018)
Ніколайчук Т. О. - Взаємозв'язок національної природно-заповідної свідомості як суспільного феномену та раціонального природокористування (2018)
Стариченко Є. М. - Теоретико-методичні засади формування критерів та показників оцінки продовольчої безпеки країни (2018)
Юхта О. І. - Організація системи кредитної підтримки експортерів на регіональному рівні (2018)
Демиденко В. І. - Удосконалення інституційних умов оподаткування суб'єктів малого підприємництва (2018)
Передмова (2018)
Дяченко О. В. - Педагогічна діяльність Олександра Кониського (2018)
Коломоєць Ю. І. - Російська політична еміграція в Швейцарії в 1840-х рр. (2018)
Сарнацький О. П. - Ставлення та дії верхівки Російської імперії щодо українських політичних партій у Наддніпрянщині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Коротенко Д. В. - Виконавча поліція Катеринославщини як об’єкт джерелознавчого аналізу (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2018)
Шляхов О. Б. - Діяльність анархістів серед команд комерційного флоту Півдня України (1906–1913 рр.) (2018)
Чернікова Н. С. - О. О. Бобринський як лідер об’єднаного дворянства (2018)
Перетокін А. Г. - Політика царського уряду щодо розвитку залізничного транспорту в Наддніпрянщині у другій половині ХІХ на початку ХХ ст. (за матеріалами галузевої преси) (2018)
Лучка Л. М. - Земство Катеринославщини та фільтрація бібліотечних фондів у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Довжук І. В. - Розвиток вищої освіти в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Берестень Ю. В. - Павло Федорович Тушкан – фундатор початкової та середньої сільськогосподарської освіти Придніпров’я початку ХХ століття, Мороз В. І. (2018)
Яценко В. Я. - Діяльність гласних-українців у Катеринославській міській думі восени-взимку 1917 р. (2018)
Савченко В. А. - "Третій шлях" Одеського комітету РСДРП(м) (1918–1920 рр.) (2018)
Архірейський Д. В. - Ставлення Української держави до російського білого руху (за журналами засідань гетьманської Ради Міністрів) (2018)
Поплавський О. О. - Спроба трансформації радянської форми державності України в рішеннях ІІ Всеукраїнського з’їзду Рад (2018)
Кабанов В. І. - Репресивна політика влади в металургійній промисловості Катеринославщини в 1920-х рр. (2018)
Коломоєць О. Ю. - Бачення Європи в середовищі української інтелігенції періоду літературної дискусії 1925–1928 рр. (2018)
Шахрайчук І. А. - Соціальні настрої населення Дніпропетровська в період нацистської окупації міста (1941–1943 рр.) (2018)
Савчук В. С. - Із фронтів війни на посаду ректора (2018)
Бурмага В. П. - Особливості організації навчального процесу та адаптації шкільної молоді до мирного життя в 1944–1945 рр. (на матеріалах Дніпропетровської спецшколи ВПС), Уткін П. Л. (2018)
Бородін Є. І. - Запровадження інституту служби в органах місцевого самоврядування в Україні (1990-ті – початок 2000-х рр.) (2018)
Міронова І. С. - Інтеграція кримських татар в українське суспільство: історичний досвід кінця 1980-х – початку 2000-х рр. (2018)
Кривчик Г. Г. - Методологічні принципи як норми етичного і професійного кодексу історика (2018)
Ковальська-Павелко І. М. - Історична і соціальна пам’ять: спільне та особливе (2018)
Наші автори (2018)
Титул, зміст (2018)
Келембет С. - Чернігівські бояри монгольського періоду (2018)
Міден Е. - Полковник канівський Іван Кіндратович Лизогуб (2018)
Долженко Ю. - Інтегральний аналіз у контексті порівняння давньоруського населення Чернігова і Дніпровського Лівобережжя за даними краніології (2018)
Травкіна О. - До питання про час будівництва будинку Чернігівського колегіуму та особливості його архітектури (2018)
Солдатова К. - Демографічні характеристики населення сіл Ксензівка та Мельня Батуринської сотні у першій половині ХVIII cт. (за даними сповідних розписів 1739 року) (2018)
Миколайко Т. - До питання стану живопису Троїцького собору в XX столітті (2018)
Непотенко І. - Троїцький монастир у Чернігові у перше десятиліття радянського режиму: фокус перетину просторів (2018)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (ХVІІ - ХVІІІ ст.) (частина 10), Тарасенко І. (2018)
Листи гетьмана Івана Мазепи з архіву полковника Іллі Новицького (ч. 2) (коментар та підготовка до друку Ю. Мицика ) (2018)
Оксінь Т. - До питання відкриття склепу гетьмана України Кирила Розумовського (на основі матеріалів ЦДАВО м. Київ) (2018)
Герасимчук О. - Переселення мешканців Чернігівщини на Кубань у кінці XVIII – першій чверті ХІХ ст. (2018)
Міщанин В. - Іван Новак – один із тисяч українців, розстріляних у період "великого террору” (2018)
Ткаченко К. - Музейництво в Україні у публікаціях ученихдослідників та музейних фахівців (за матеріалами часописів 20-30-х рр. ХХ ст.) (2018)
Нестеренко Л. - З історії одного вчительського листа (2018)
Циганок О. - Спільне і відмінне у двох поетиках Нектарія Трояновського (на матеріалі розділів про епічну поезію), Винничук С. (2018)
Половець В. - Микола Данилович Ханенко (1693 – 1760) (2018)
Боровик А. - Заступники директора і проректори Чернігівського державного педагогічного інституту (1955 – 1982 рр.) (До 100-річчя з дня народження ректора Чернігівського державного педагогічного інституту В. М. Костарчука), Боровик М. (2018)
Гринь М. - Ім’я його - Козацьке (2018)
Шковира Ю. - Німці в Путивлі (2018)
Демченко Т. Гирич І. - Український Київ кінця ХІХ – початку ХХ ст.: культурологічний есей. К., 2017 (2018)
Третя куликівська районна краєзнавча конференція (2018)
Всеукраїнська наукова конференція аспірантів і студентів "Актуальні проблеми сучасної української медієвістики” (2018)
Содержание (2018)
Охотский В. Б. - Обобщение технологического опыта операции доводки стали, Зражевский А. Д., Молчанов Л. С. (2018)
Николаев В. А. - Определение плеча крутящего момента при прокатке тонких полос (2018)
Василев Я. Д. - О создании собственного комплекса для производства жести и тонких холоднокатаных полос высокого качества в Украине, Замогильный Р. А. (2018)
Хрычиков В. Е. - Влияние процессов затвердевания на распределение сульфидов магния и макроструктуру отливок из высокопрочного чугуна, Меняйло Е. В., Семенов А. Д. (2018)
Лысенко Т. В. - Управление процессами литья под низким давлением цветных сплавов, Ясюков В. В., Козишкурт Е. Н., Крейцер К. А. (2018)
Учитель А. Д. - Переработка железосодержащих шламовых отходов горнодобывающей и металургической промышленности. Переработка шламовых отходов обогащения железной руды, Соколова В. П., Сусло Н. В., Дац Н. А. (2018)
Монастырский В. Ф. - Оценка качества горных машин, Кирия Р. В., Монастырский С. В. (2018)
Бабій К. В. - Теоретичні основи технології передзбагачення руди в глибоких залізорудних кар’єрах (2018)
Несмашный Е. А. - К вопросу выбора интервалов замедления при проведении массовых взрывов на карьерах, Болотников А. В. (2018)
Конопляник А. Ю. - Влияние вида добавок на технологические характеристики огнеупорных смесей, Ильев И. М. (2018)
Бейгельзимер Э. Е. - Влияние окалины на вид кривой кипения при струйном охлаждении (2018)
Учитель А. Д. - Переработка железосодержащих шламовых отходов горнодобывающей и металургической промышленности. Переработка шламов металлургических производств, Соколова В. П., Дац Н. А., Приплоцкая А. З. (2018)
Содержание (2018)
Іващенко В. П. - Професійна металургійна освіта потребує негайної підтримки, Тараканов А. К., Лялюк В. П., Гриньов А. Ф. (2018)
Малий Є. І. - Аналіз способів модифікації вугілля та вугільної шихти як сировини для отримання доменного коксу (2018)
Грищенко С. Г. - Об итогах Пятнадцатого Международного ферросплавного конгресса ИНФАКОН-15 (ЮАР, г. Кейптаун, февраль 2018 г.), Гасик М. И., Куцин В. С., Кравченко П. А. (2018)
Максименко О. П. - Расчет рационального режима натяжения полосы с учетом её продольной устойчивости в очаге деформации, Лобойко Д. И., Васильев А. А., Присяжный А. Г. (2018)
Максименко О. П. - Методика и результаты исследования износа калибров валков при прокатке катанки в проволочном блоке, Марченко К. К. (2018)
Кухар В. В. - Розробка технології виробництва листового прокату товщиною 4 мм на стані 3200 заводу Trametal SpA, Курпе О. Г. (2018)
Самохвал В. М. - Аналіз впливу робочих параметрів гідродинамічних підшипників на точність прокатування в чистових блоках дротових станів, Штода М. М., Гаврилін С. Ю., Геймур К. Г. (2018)
Василев Я. Д. - Исследование взаимосвязи между толщиной и пределом текучести горячекатаного подката и механическими свойствами холоднокатаного проката из стали 08кп (2018)
Лысенко Т. В. - Управление скоростью затвердевания отливок из сплава АК7 за счет зонального охлаждения при литье под низким давлением, Крейцер К. А., Козишкурт Е. Н., Солоненко Л. И. (2018)
Балакин В. Ф. - Проектирование новых технологических процессов подготовки передних концов гильз к пилигримовой прокатке, Стасевский С. Л., Угрюмов Ю. Д., Добряк В. Д., Гринев А. Ф. (2018)
Балакин В. Ф. - Развитие методов снижения потерь металла в пилигримовую головку при горячей прокатке труб, Стасевский С. Л., Угрюмов Ю. Д., Добряк В. Д., Гринев А. Ф. (2018)
Четверик М. С. - Особенности водопритоков в глубоких карьерах, пути снижения минерализации вод в водосборниках и использование их в качестве полезного ископаемого, Бубнова Е. А., Левченко Е. С. (2018)
Ляшенко В. И. - Развитие технологий подземного блочного выщелачивания металлов из забалансовых руд, Воробьев А. Е., Андреев Б. Н., Воробьев K. A. (2018)
Немировський Я. Б. - Управління точністю виробів, оброблених деформуючим протягуванням (повідомлення 1) (2018)
Фомін О. В. - Довгобазні платформи. Проблеми міцності конструкції, Іщенко В. М., Федосов-Ніконов Д. В. (2018)
Сорочинська О. Л. - Моделювання системи вдосконалення умов праці на підприємствах залізничного транспорту шляхом впровадження міжнародних стандартів, Кульбовський І. І. (2018)
Афанасьєва Н. Є. - Концепція психологічного консультування фахівців екстремального профілю діяльності (2017)
Bohucharova O. I. - Psychological mechanisms of poststress personality development of ukrainian forced migrants with uidp status (2017)
Кідалова К. С. - Oсобливості ціннісних орієнтацій студентської молоді (2017)
Klimenko I. V. - Psychological features of consumer behavior at the stage of disposal, Ishchenko O. O. (2017)
Коваленко А. Б. - Mодифікfaція опитувaльника соціальної ідентичності, Безверха К. С. (2017)
Круцюк О. В. - Особливості мотивів волонтерської діяльності (2017)
Осьодло В. І. - Tеоретичні аспекти впливу перфекціоністських настанов на розвиток професійної ідентичності особистості офіцера, Кузіна В. Д. (2017)
Посвістак О. А. - Проблеми психології сім’ї в науковому дискурсі сша ххі ст. (2017)
Савелюк Н. М. - Pелігійна та атеїстична особистості у вимірах психологічного дослідження (2017)
Соснюк Є. О. - Oсобливості зв’язку між політичною ідентичністю та електоральним вибором громадян україни (2017)
Сухенко Я. В. - Oсобливості прояву психологічних референтів індивідуальної освітньої траєкторії в учнів, студентів, педагогів (2017)
Шамич О. М. - Загальні психологічні особливості паралімпійців (2017)
Юрчинська Г. К. - Iндивідуально-психологічні особливості осіб, Грузинова К. М. (2017)
Содержание (2018)
Хаймович П. А. - Криодеформирование металлов в условиях всестороннего сжатия (2018)
Gorbar E. V. - Electron states in the field of charged impurities in two-dimensional Dirac systems, Gusynin V. P., Sobol O. O. (2018)
Chikina I. - Ионы бария в жидком гелии, Шикин В. (2018)
Сивоконь В. Е. - Анализ нелинейных спектров связанных электрон-риплонных колебаний вигнеровского кристалла при различных температурах и моделирование процесса возбуждения, Шарапова И. В. (2018)
Бирченко А. П. - Ядерная намагниченность 3Не, адсорбированного наноструктурным материалом МСМ-41, Михин Н. П., Неонета А. С., Рудавский Э. Я., Фисун Я. Ю. (2018)
Блудов А. Н. - Магнитные свойства монокристалла GdCr3(BO3)4, Савина Ю. А., Пащенко В. А., Гнатченко С. Л., Мальцев В. В., Кузьмин Н. Н., Леонюк Н. И. (2018)
Bekirov B. E. - Features of spin dynamics in HgCrCdSe and HgCrSe crystals in the vicinity of phase transitions, Ivanchenko I. V., Popenko N. A. (2018)
Jonane I. - X-ray absorption near edge spectroscopy of thermochromic phase transition in CuMoO4, Cintins A., Kalinko A., Chernikov R., Kuzmin A. (2018)
Kononets N. V. - Energy migration processes in phosphate nanocrystals: size and dimensionality dependence, Seminko V. V., Maksimchuk P. O., Bespalova I. I., Klochkov V. K., Malyukin Yu. V. (2018)
Погрибная Ю. М. - Анизотропия микроструктуры нанокристаллического титана, полученного криомеханической фрагментацией зерна, Москаленко В. А., Брауде И. С. (2018)
Хаджай Г. Я. - Электро- и теплопроводность МАХ-фазы Ti3AlC2 при низких температурах, Вовк Р. В., Прихна Т. А., Геворкян Э. С., Кислица М. В., Соловьев А. Л. (2018)
Блудов А. Н. - Антиферромагнитный резонанс в кристалле GdCr3(BO3)4, Савина Ю. А., Кобец М. И., Пащенко В. А., Гнатченко С. Л., Кузьмин Н. Н., Мальцев В. В., Леонюк Н. И. (2018)
Содержание (2018)
Varlamov A. - Alexei Alexeevich Abrikosov (1928 – 2017). To the 90th birthday of A. A. Abrikosov. Preface, Loktev V. (2018)
Vestgården J. I. - Nucleation and propagation of thermomagnetic avalanches in thin-film superconductors, Johansen T. H., Galperin Y. M. (2018)
Kordyuk A. A. - Electronic band structure of optimal superconductors: from cuprates to ferropnictides and back again (2018)
Gorbar E. V. - Anomalous transport properties of Dirac and Weyl semimetals, Miransky V. A., Shovkovy I. A., Sukhachov P. O. (2018)
Campuzano J. C. - Abrikosov and the path to understanding high-Tc superconductivity (2018)
Mineev V. P. - Theory of type-II superconductivity in ferromagnetic metals with triplet pairing (2018)
Božović I. - Can high-Tc superconductivity in cuprates be explained by the conventional BCS theory?, Bollinger A. T., Wu J., He X. (2018)
Chubukov A. V. - Evolution of the dynamics of neutral superconductors between BCS and BEC regimes: the variational approach, Mozyrsky D. (2018)
Samokhvalov A. V. - Vortex molecules in thin films of layered superconductors, Mel’nikov A. S., Buzdin A. I. (2018)
Entin-Wohlman O. - Rashba proximity states in superconducting tunnel junctions, Shekhter R. I., Jonson M., Aharony A. (2018)
Rokhmanova T. - Effect of a dc magnetic field on the anomalous dispersion of localized Josephson plasma modes in layered superconductors, Apostolov S. S., Kvitka N., Yampol’skii V. A. (2018)
Shubnyi V. O. - Entropy per particle spikes in the transition metal dichalcogenides, Gusynin V. P., Sharapov S. G., Varlamov A. A. (2018)
Mikitik G. P. - Oscillations of magnetization in topological line-node semimetals, Sharlai Yu. V. (2018)
Eremko A. A. - On the theory of the Schrödinger equation with the full set of relativistic corrections, Brizhik L. S., Loktev V. M. (2018)
van Ostaay J. A. M. - Phonon-kink scattering effect on the low-temperature thermal transport in solids, Mukhin S. I. (2018)
Vekilov Yu. Kh. - Elastic phase transitions in solids. High pressure effect, Krasilnikov O. M. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Gorodnitskaya N. I. - Immunoprophylaxis of pseudomonosis: achievements and perspectives, Gabysheva L. N., Derkach S. A., Martynov A. V. (2018)
Strilets O. P. - A study of antimicrobial activity of foam-washing agent specimens at acidic pH values, Petrovska L. S., Baranova I. I., Bespala Yu. O. (2018)
Soloviov S. O. - Information technologies in clinical and pharmaceutical management of newborn patients with rotavirus infection: retrospective analysis, Kovaliuk O. V., Leleka M. V., Ivanov M. O., Dzyublyk I. V. (2018)
Schevchenko O. S. - Comparative asessment of bacterial excrection degree depending from sensivity profile of Mycobacterium tuberculosis to antituberculosis drugs, Hovardovska O. (2018)
Demyanenko D. V. - Comparative analysis of freon extracts from lime flowers cropped in 2016 and 2017 years, Sichkar A. A., Karpenko L. A. (2018)
Bayva P. P. - Study of antimicrobial activity of "Fuzipan-derma" gel, Baranova І. I., Streletz O. P., Маkarovа О. E. (2018)
Rogankov O. V. Jr. - Elongate coexistence curve and its curvilinear diameter as factors of global fluid asymmetry, Mazur V. A., Kalinchak V. V., Sergeeva A. E., Levchenko V. I., Shvets M. V. and Rogankov V. B. (2017)
Шут М. І. - Аналіз релаксаційних характеристик системи пентапласт – AgI, Рокицька Г. В., Розанович В. Ю., Челнокова С. М., Рокицький М. О. (2017)
Altoiz B.A. - Equilibrium parameters of a structured n-hexadecane layer, Popovskii A.Yu., Butenko A.F. (2017)
Січкар Т. Г. - Теплофізичні та релаксаційні характеристики двофазних систем на основі металонаповнених епоксидних полімерів, Василенко С. Л., Тульженкова О.С. (2017)
Mikhailenko V. I. - Thermodynamic properties of epitropic liquid crystals, Popovskii A. Yu. (2017)
Орловская С. Г. - Высокотемпературный тепломассообмен в двухфракционной газовзвеси углеродных частиц, Калинчак В. В., Зуй О. Н., Лисянская М. В. (2017)
Glauberman M. - Solar desiccant-evaporative cooling systems with ceramic packing(microporous multichannel structures), Doroshenko A., Shestopalov K., Liudnytskyi K., Zhuk K., Tsapushel A. (2017)
Буланин Ф. К. - Горение одиночных частиц диборида титана, Сидоров А. Е., Полетаев Н. И., Киро С. А., Шевчук В. Г., Нимич А. В. (2017)
Черненко А. С. - Закономерности горения зольных угольных частиц при самовоспламенении в нагретом воздухе, Калинчак В. В., Корчагина М. Н., Куземко Р. Д., Шевчук В. Г. (2017)
Orlovskaya S.G. - Combustion of low melting point alkane particles under dc electric field, Shkoropado M.S., Karimova F.F., Kalinchak V.V. (2017)
Ivanitsky G. K. - Numerical simulation of droplets deformation and breakup in shearing flows (2017)
Эннан А. А. - О новых возможностях электростатического улавливания твердой составляющей сварочного аэрозоля, Опря М. В., Киро С.А., Вишняков В. И. (2017)
Вишняков В. И. - Влияние защитного газа на распределение частиц cварочного аэрозоля по размерам, Киро С. А., Опря М. В., Эннан А. А. (2017)
Громоздова Л. В. - Збалансованість виміру сталого розвитку на регіональному рівні, Ільченко В. М. (2017)
Погорелов Ю. С. - Криза в діяльності підприємства як рушійна сила його розвитку, Надьон Г. О. (2017)
Тіпанов В. В. - Пріоритети розвитку міжнородної торгівлі біотехнологічною продукцією (2017)
Юрчик Г. М. - Вплив циклічності економічного розвитку на ринок праці України (2017)
Довгань Д. А. - Формування ефективної стратегії підвищення конкурентоспроможності експорту вітчизняих чорних металів з урахуванням закордонного досвіду (2017)
Омельяненко В. А. - Стратегічні аспекти забезпечення синергії інноваційних проектів (2017)
Смолін І. В. - Аналітична параметризація стратегічної конкурентоспроможності підприємства на продукційно-виробничому ринку, Дрінь О. Я. (2017)
Темченко О. А. - Обґрунтування стратегій стійкого розвитку виробничого підприємства в умовах економічної нестабільності, Гук О. Ю. (2017)
Бесараб С. О. - Комплексна модель управління інвестиційною діяльністю підприємств (2017)
Диба М. І. - Банківське кредитування інновацій в розвинених країнах (2017)
Солопенко Т. В. - Аналіз видатків державного бюджету України та їх оптимізація (2017)
Мартьянов М. П. - Моделювання взаємозв'язку структурних перетворень та динаміки економік регіонів України (2017)
Шафалюк О. К. - Актуальні проблеми сегментування ринків і позиціонування брендів у розвитку маркетингу послуг, сучасних форматів конкуренції (2017)
Диба О. М. - Фінансова складова сталого рзвитку корпорації (2017)
Заяц О. В. - Наукові передумови підвищення економічної ефективності автотранспортних підприємств (2017)
Коцюба О. С. - Аналіз підходів до нечітко-множинного оцінювання показника чистої теперішньої вартості (2017)
Фролова Л. В. - Економіко-математичне моделювання економічних результатів підприємства, Семерунь Л. В. (2017)
Шевчук Н. В. - Оцінювання ефективності капіталоутворення на основі VBM-моделей, Германчук М. М., Швиданенко В. І. (2017)
Борисова І. С. - Індивідуалізація антибактеріальної терапії пневмоній у хворих на фоні гемобластозів із позицій антибіотикорезистентності, Перцева Т. О., Каплан П. Є. (2018)
Капустник В. А. - Структурно-функціональні зміни міокарда у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень у поєднанні з гіпертонічною хворобою, Мельник О. Г., Меленевич А. Я., Саніна К. І. (2018)
Бойко В. В. - Застосування малоінвазивних операцій у лікуванні хворих на колоректальний рак, ускладнений непрохідністю кишечника, Лихман В. М., Шевченко А. М., Меркулов А. О., Османов Р. Р. (2018)
Усенко А. Ю. - Механический инвагинационный эзофагогастроанастомоз в профилактике послеоперационных осложнений у пациентов после резекции пищевода, Сидюк А. В., Климас А. С., Савенко Г. Ю. (2018)
Писклова Ю. В. - Современные аспекты диагностики и оперативного лечения экссудативных перикардитов (2018)
Кулікова Д. О. - Сучасний погляд на проблемні аспекти відкритої артеріальної протоки у дітей (огляд літератури) (2018)
Весич Т. Л. - Ароматазная активность как объективный маркер проведения криообработки полости матки при гиперпластических процессах эндометрия, Таравнех Д. Ш. (2018)
Авраменко Н. В. - Загальноклінічні, біохімічні показники та рівень гормонів периферичної крові жінок в умовах синдрому гіперстимуляції яєчників, Кабаченко О. В., Барковський Д. Є., Копійка В. В. (2018)
Літовченко А. В. - Морфофункціональний стан гіалінового хряща при виконанні репаративних методик лікування локальних хрящових дефектів колінного суглоба, Рубан Л. А., Мірошниченко О. В. (2018)
Михановский А. А. - Иммуногистохимические факторы прогноза рака эндометрия, Теплова М. А., Круговая И. Н., Харченко Ю. В., Щит Н. Н., Федоренко Н. В., Моисеенко Ю. А. (2018)
Неффа М. Ю. - Медицинская реабилитация в онкологии: современное состояние проблемы, Пирогова И. В. (2018)
Сухоносова О. Ю. - Аналіз причин формування фармакорезистентності епілепсії у дітей та шляхи її подолання (2018)
Горіщак С. П. - Актуальні питання класифікації хребетно-спинномозкових травм (2018)
Козько В. Н. - Особенности липидного обмена у ВИЧ-инфицированных лиц, больных хроническим гепатитом С, и пациентов с ко-инфекцией ВИЧ/HCV, Юрко Е. В., Соломенник А. О., Гаврилов А. В. (2018)
Литвин К. Ю. - Бета-2-мікроглобулін у спинномозковій рідині та сироватці крові при ВІЛ-асоційованих неврологічних захворюваннях (2018)
Сохань А. В. - Клініко-лабораторна характеристика гострих менінгококових та пневмококових нейроінфекцій у дорослих на сучасному етапі (2018)
Рогожин А. В. - Прогнозирование тяжести течения химиорезистентного туберкулеза легких в зависимости от генотипов MБТ (2018)
Яровой С. К. - Как уменьшить риски многокомпонентной лекарственной терапии (2018)
Аркушин Г. - Сучасні клички тварин іншомовного походження (2016)
Богдан С. - Функційно-стильова гетерогенність епістолярних текстів Лесі Українки (2016)
Грицевич Ю. - Діалектна специфіка онімного простору західнополіських фольклорних текстів (2016)
Громик Ю. - Відображення середньополіської говірки в романі-гризайлі Миколи Закусила "Норинчанка і птах" (2016)
Громко Т. - Ваконіми села Піщаний Брід Добровеличківського району Кіровоградської області (2016)
Зінчук Р. - Словозміна іменників середнього роду, оформлених за зразком субстантивів давніх *-ŏ-, *-jŏ-основ, у західнополіських і суміжних говірках (2016)
Качак Т. - Мовностилістичні особливості художніх і літературознавчих текстів Оксани Лущевської (2016)
Космеда Т. - Індивідуально-авторські засоби вербалізації категорії інтимізації в поетичному дискурсі Василя Симоненка (2016)
Кузьмич О. - Теоретичний погляд на стильові особливості синтаксису реклами, Кондратюк Ю. (2016)
Локайчук С. - Математичні терміни в публікаціях академіка Михайла Кравчука, Кудісова О. (2016)
Лутава С. - Функціонування лексики на позначення віртуального простору в сучасній українській літературній мові (2016)
Маленицька О. - Граматичнае специфіка метафор у поетичній збірці Ліни Костенко "Сад нетанучих скульптур", Брюхова О. (2016)
Нестерчук О. - Словотвір варіантів імен в епістолярній спадщині Лесі Українки (2016)
Осташ Л. - Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. К. 5 (КРОВ – КЬИЯ́Х), Осташ Р. (2016)
Павленко Л. - Загальні особові назви у творах Івана Вишенського (2016)
Приймачок О. - Типи коментарів у перекладах Лесі Українки оповідань Івана Франка (2016)
Радько О. - Індивідуально-авторські прикметники з рослинним компонентом в українській поезії ХХ–ХХI ст. (2016)
Скорук І. - Прізвища з поліфункційними суфіксами в антропоніміконі м. Луцька (2016)
Шурма С. - Основні характеристики публіцистичного наративу (2016)
Відомості про авторів (2016)
Інформаційний лист (вимоги до оформлення статей у науковому журналі "Лінгвостилістичні студії") (2016)
Белименко С. С. - Трудности создания и особенности поддержки ассортиментного ряда предприятий (2017)
Гончар В. В. - Контроль впровадження стратегії сталого розвитку на промисловому підприємстві, Філіпішина Л. М. (2017)
Задоя А. О. - Де створюється ВВП, або Індустріалізація чи деіндустріалізація? (2017)
Костюк М. Г. - Сучасні економіко-управлінські аспекти діяльності українських машинобудівних підприємств (2017)
Пікалов В. Л. - Формування та розвиток професійного творчого мислення менеджерів: методологічний аспект, Глуха Г. Я. (2017)
Проценко Я. В. - Важелі державного регулювання фінансової стабільності готельних підприємств (2017)
Романчук Л. Д. - Моделювання стратегії маркетингових комунікацій курортно-рекреаційного підприємства (2017)
Татарінов В. С. - Приватизація і стан фондового ринку України, Резяпов К. І. (2017)
Хасін В. К. - Аналіз особливостей ринку з неповною інформацією за умов нестабільності валютного курсу, Момот В. Є. (2017)
Ślusarczyk B. - Determinants of RES implementation in Poland and the European Union, Lechwar M. (2017)
Abstracts (2017)
Наші автори (2017)
Андрушків Б. М. - Формування категоріального апарату соціально-відповідальної діяльності бізнесу, Павликівська О. І., Шерстюк Р. П. (2017)
Андросова О. Ф. - Оцінка ефективності використання оборотних активів ПАТ "Мотор Січ", Шестопалова О. В. (2017)
Белопольський М. Г. - Ефективність розвитку промислового підприємства, Чигарьов Д. В. (2017)
Ситник Н. І. - Управління інтелектуальним капіталом як чинник інноваційного розвитку підприємства, Каризська А. Р. (2017)
Каткова Н. В. - Система контролінгу в забезпеченні конкурентоспроможності промислового підприємства, Циганова О. С. (2017)
Мурашко І. С. - Біономічний підхід до стійкого розвитку підприємства (2017)
Цимбал Н. В. - Теоретичні основи діагностики ефективності використання трудових ресурсів підприємства (2017)
Череп А. В. - Механізм стратегічного планування інвестиційної діяльності на підприємстві, Іванова А. Г. (2017)
Череп О. Г. - Основні засоби промислових підприємств Запорізької області та проблеми їх використання, Синьоока Д. В. (2017)
Шмиголь Н. М. - Шляхи удoскoналення підхoдів до діагнoстики діяльнoсті підприємтва, Кириленко Л. В. (2017)
Одінцов М. М. - Моделювання та прогнозування впливу фінансових ресурсів домогосподарств на розвиток економіки регіону, Одінцова Т. М. (2017)
Коваль Л. В. - Оцінювання якості економічного потенціалу підприємства таксономічним методом (2017)
Муравський В. В. - Понятійно-термінологічний апарат в автоматизації обліку (2017)
Череп А. В. - Аналіз корпоративної культури України як фактор впливу на розвиток компаній, Маказан Є. В. (2017)
Бабміндра Д. І. - Сучасний стан ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні, Гуденко О. В. (2017)
Колобердянко І. І. - Роль прямих іноземних інвестицій в нових індустріальних країнах (Китай, Південна Корея, Сінгапур, Гонконг), Орлова І. О. (2017)
Колобердянко І. І. - Спільна сільськогосподарська політика ЄС як приклад інтеграції в аграрному секторі, Хлепітько В. М. (2017)
Худолєй Л. В. - Аналіз стану машинобудівної галузі України: основні проблеми розвитку (2017)
Череп О. Г. - Інноваційний розвиток економіки України: стан та проблематика, Морозов Є. Д. (2017)
Олейнікова Л. Г. - Інституційні умови фінансування вищої освіти і науки в Україні (2017)
Рибалко О. М. - Аналіз витрат на оплату праці на ПАТ "Мотор Січ", Крохмаль Н. І. (2017)
Гельман В. М. - Модель Weg у німецькій концепції контролінгу (2017)
Лепьохін О. В. - Безпековi підходи до сутнісно-змістовного наповнення категорії "Життєдіяльність підприємства" (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2017)
Вихідні дані (2017)
Киндрачук М. В. - Особенности переходных режимов трения поверхностей с частично регулярным микрорельефом, Радионенко А .В. (2016)
Вольченко А. И. - О возможности интенсификации теплопередачи во фрикционных узлах ленточно-колодочного тормоза лебедки, Киндрачук М. В., Вольченко Д. А., Вольченко Н. А., Скрыпнык В. С. (2016)
Журавлев Д. Ю. - Анализ энергонагруженности деталей фрикционных узлов ленточно-колодочного тормоза буровой лебедки (2016)
Борис А. О. - Тертя під час вимикання кулькових обмежувачів обертального моменту, Венцель Є. С., Носко П. Л., Філь П. В. (2016)
Лабунець В. Ф. - Підвищення абразивної стійкості Сталі 45 комбінованими покриттями, Денисенко М. І., Радько О. В., Загребельний В. В. (2016)
Терещенко Ю. М. - Вплив електрофізичної дії на протизношувальні властивості пально-мастильних матеріалів теплових двигунів, Морозова І. В. (2016)
Дорошенко Е. В. - Влияние абразивного износа лопаток на эффективность лопаточного венца ступени осевого компрессора (2016)
Іващенко Є. В. - Створення функціональних покриттів на поверхні маловуглецевої сталі багатостадійним електроіскровим легуванням хромом та графітом у насичувальних середовищах, Лобачова Г. Г., Шаповалова Н. А., Ігнасюк К. Є. (2016)
Мініцький А. В. - Вплив зовнішнього контактного тертя на процес допресовки порошкових матеріалів на основі, Сидоренко Б. О., Бесарабець Ю. Й. (2016)
Karuskevich M. V. - Deformation relief as an indicator of the temperature fluctuations influence on the fatigue damage accumulation, Maslak T. P., Kravchenko V. V., Klymenko О. P. (2016)
Куцова В. З. - Вплив структури, фазового складу та властивостей на абразивну зносостійкість хромомарганцевих чавунів у литому стані, Кіндрачук М. В., Ковзель М. А., Тісов О. В., Гребенєва А. В., Швець П. Ю. (2016)
Петрук Я. А. - Оптимізація циклічного термомеханічного напруження в критичних точках деталей гарячої частини газотурбінних двигунових установок (2016)
Петрук Я. А. - Деформаційна спроможність авіаційних жароміцних сплавів та їх термоциклічна довговічність (2016)
Творческий путь академика Ахада Ханахмеда оглы Джанахмедова (2016)
(2014)
Косторнов А. Г. - Структура, фазовый состав и механические свойства композиционных материалов на основе титанового сплава Ті+10Мо И синтезированных при трении вторичных пленок, Фущич О. И., Горбань В. Ф., Чевычелова Т. М., Карпець М. В. (2016)
Микосянчик О. А. - Оценка структурно-энергетических показателей пар трения при работе в режиме пуск - остановка, Мнацаканов Р. Г., Кумуржи А. Ю., Шакулиев С. В. (2016)
Вольченко А. И. - Напряженно-деформированное состояние при многоочаговом зарождении и развитии микротрещин в тормозных шкивах буровых лебедок, Киндрачук М. В., Вольченко Д. А., Вольченко Н. А., Витвицкий В. С. (2016)
Журавлев Д. Ю. - Неравновесная трибология при фрикционном взаимодействии пар трения тормозных устройств (часть вторая) (2016)
Возный А. В. - Напряженно-деформированное состояние металлического фрикционного элемента дисково-колодочного тормоза (часть вторая) (2016)
Кубич В. И. - Термодинамический аспект пленочного голодания в трибосопряжениях, Юров В. М. (2016)
Кіндрачук М. В. - Технологічні аспекти забезпечення працездатності інструменту з швидкорізальних сталей, Загребельний В. В. , Хижняк В. Г. , Харченко Н. А. (2016)
Зайончковский Г. И. - Обеспечение эксплуатационной надежности мало-габаритных пневматических клапанов с двухпозиционным поляризованным электромагнитным приводом, Барилюк Е. И., Рыкунич Ю. Н., Федоричко Я. Б. (2016)
Карпов О. П. - Оцінка амплітуди резонансних коливань зубчастої передачі зі змінним передатним відношенням при роторних вібраціях, Носко П. Л., Філь П. В. (2016)
Бычков А. С. - Повышение триботехнических характеристик титановых деталей самолетов (2016)
Карускевич М. В. - Методика исследования влияния локальной деформационной повреждености на процесс роста усталостной трещины, Корчук Е. Ю., Щепак С. В. (2016)
Кіндрачук М. В. - Сучасні функціональні матеріали з бейнітною наноструктурною матрицею та підвищеними трибологічними властивостями, Куцова В. З., Ковзель М. А., Тісов О. В. (2016)
Макаренко В. Д. - Дослiдження корозiйних процесiв екологiчно небезпечних в експлуатацii металоконструкцiй, Лукач В. С., Василюк В. I., Козаченко Н. В., Тараборкін Л. А. (2016)
Стебелецька Н. М. - Методи оцінки теплових характеристик металевих фрикційних елементів гальмівних пристроїв (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського