Тельнов А. С. - Роль інтелектуального капіталу в інноваційному розвитку підприємства, Попель С. А. (2014)
Ларіонова К. Л. - Актуальні аспекти оцінки санаційного потенціалу підприємства, Донченко Т. В. (2014)
Андрєєва Є. Л. - Механізм формування організаційно-управлінського потенціалу конкурентостійкості підприємств машинобудування (2014)
Колєсніченко А. С. - Механізм державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку (2014)
Валькова Н. В. - Розвиток інтернет-торгівлі в Україні: динаміка та вплив факторів (2014)
Скурська В. А. - Окремі аспекти вимірювання трудового потенціалу підприємства (2014)
Ткаченко М. О. - Методичний підхід до формування системи моніторингу інноваційної активності промислового підприємства (2014)
Мошак О. В. - Законодавчо-нормативне забезпечення діяльності підприємств агропромислової сфери (2014)
Макарович В. К. - Продуктивність праці як квінтесенція ефективності трудової діяльності, Бідзіля І. І. (2014)
Югас Е. Ф. - Економічна сутність та види капіталу підприємств, Олексик О. І. (2014)
Гапак Н. М. - Суть та еволюція поняття "економічна безпека підприємства", Дочинець І. В. (2014)
Жулканич О. М. - Моніторинг земель сільськогосподарського призначення в системі аграрного природокористування, Жулканич Н. О. (2014)
Завадяк Р. І. - Теоретичні основи функціонування та види бізнес-інкубаторів в Україні, Копусяк Я. Ф. (2014)
Черленяк І. І. - Формування глобальних фінансових криз та розвиток ризик-менеджменту, Дюгованець О. М. (2014)
Лащак В. В. - Фінансові механізми захисту прав споживачів (2014)
Побережна Н. М. - Зарубіжний досвід грошово-кредитної політики та особливості застосування деяких аспектів банківської системи в Україні, Колєсніченко А. С. (2014)
Стойка В. С. - Проблеми капіталізації комерційних банків України в сучасних умовах (2014)
Черкасова С. В. - Оцінка інвестицій інституційних інвесторів небанківського фінансового сектора в цінні папери (2014)
Матвійчук Л. О. - Економічна сутність та методичні підходи до формування страхових резервів зі страхування життя (2014)
Бачо Р. Й. - Особливості проведення та аналіз ефективності операцій зі страхування майна в страховій компанії, Иллар Е. Й., Бачо Є. Й., Мароші Ж. Ш. (2014)
Сідельникова Л. П. - Концептуальні основи формування бюджетних ресурсів держави (2014)
Горобець І. Ю. - Дослідження ефективності та напрями удосконалення бюджетної політики при її реалізації на регіональному рівні (2014)
Сусіденко О. В. - Методи та критерії формування і підвищення фінансової безпеки підприємства (2014)
Кондюх О. І. - Теоретичні аспекти функціонування податкового інструментарію держави (2014)
Угрин В. В. - Дисбаланси податкового боргу та структуризація їх проявів в Україні (2014)
Новосьолова О. С. - Генеза державного боргу України та вітчизняні тенденції боргової політики (2014)
Далєвська Т. А. - Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування як автономний інститут системи міжбюджетних відносин (2014)
Слюсаренко В. Є. - Податкова система та податкове навантаження як фактор тінізації економіки (2014)
Ігнатишин М. В. - Податковий контроль як елемент державного регулювання в системі податкових платежів, Трощак В. І. (2014)
Бачо Р. Й. - Оцінка тенденцій розвитку страхування майна громадян в Україні, Тимчак М. В., Иллар Е. Й., Бачо Є. Й. (2014)
Лінтур І. В. - Шляхи зниження кредитних ризиків як напрям мінімізації їх негативних впливів, Ковач Х. М. (2014)
Даньків Й. Я. - Облікова інформація в системі управління інвестиційною діяльністю, Крупка Я. Д., Остап’юк М. Я., Гетьман О. М. (2014)
Замула І. В. - Бухгалтерський облік операцій з лісокористування, Шавурська О. В. (2014)
Семйон В. С. - Особливості використання ситуаційно-матричного моделювання в бухгалтерському обліку (2014)
Яцко М. В. - Консолідована фінансова звітність в умовах зростання конкурентної боротьби, Яцко Г. В. (2014)
Кулікова Н. Т. - Системний підхід до побудови управлінської звітності (2014)
Чернін О. Я. - Особливості бухгалтерського обліку операцій з реалізації товарів транзитом (2014)
Югас Е. Ф. - Значення дебіторської та кредиторської заборгованостей в умовах ринкових відносин, Машика М. В. (2014)
Мадзінова Р. - Вплив умов торгівлі на добробут країни, Марцінчакова Д., Козел Р. (2014)
Гаркушенко О. М. - Регулювання утворення твердих побутових відходів та поводження з ними: необхідність або чинник політичного тиску (2014)
Носирєв О. О. - Стабілізація структурних економічних диспропорцій (2014)
Кушнір Н. О. - Асоціація Україна - ЄС: потенційні вигоди та можливі ризики для економіки України, Дяченко Б. І. (2014)
Шинкар В. А. - Коректування позицій України щодо європейських інтеграційних перспектив, Сідак С. В., Яцко Г. В. (2014)
Башинський Т. В. - Рівень життя населення: огляд методик оцінки (2014)
Волинець У. А. - Розвиток соціального партнерства в Україні (2014)
Ковач В. І. - Теоретичні основи єврорегіонального транскордонного співробітництва України та Словаччини (2014)
Понедільчук Т. В. - Аналіз динаміки інфляційного процесу у посткризовий період економіки України (2014)
Маслиган О. О. - Збалансована система показників як сучасна парадигма системного опису діяльності кластеру (2014)
Морохович В. С. - Статистичний аналіз факторів народжуваності населення в Закарпатській області (2014)
Пітюлич М. М. - Диверсифікація економіки гірських територій і політика зайнятості населення, Пауш М. М. (2014)
Summary (2014)
До уваги авторів статтей (2014)
Абрамова О. П. - Фрактальні об'ємні структури у багатошаровій наносистемі, Абрамов С. В. (2014)
Вуколов Д. С. - Дифракційне розсіювання нормальних хвиль зсуву на тунельному циліндричному включенні в пружному шарі із закріпленими гранями, Сторожев В. І. (2014)
Гачкевич О. Р. - Варіант методики оптимізації технологічних теплових режимів в скляному виробництві, Ірза Є. М., Козярска А. (2014)
Довбня К. М. - Пружна рівновага ізотропної пологої оболонки довільної гаусової кривини з тріщинами та отвором, Крупко Н. А. (2014)
Єлагін О. В. - Аналіз других гармонік нормальних хвиль крутіння у закріпленому трансверсально-ізотропному циліндрі: модель врахування геометричної нелінійності, Моісеєнко І. О. (2014)
Зиза О.В. - Один випадок інтегрованості рівнянь Кірхгофа-Пуассона (2014)
Калоєров С. О. - Результати нових досліджень по вигину багатозв’язної анізотропної плити, Занько А. І. (2014)
Калоєров С. О. - Розв’язок задачі електромагнітопружності для кусково-однорідних пластин, Самодуров А. О. (2014)
Кононов Ю. М. - Про розв’язання узагальненого неоднорідного бігармонічного рівняння в задачах гідропружності, Дідок М. К., Джуха Ю. О. (2014)
Кононов Ю. М. - Вплив дисипативного і постійного моментів на стійкість рівномірного обертання твердого тіла, Кисельова Н. В., Мішура Д. В. (2014)
Кривий О. Ф. - Розв’язок задачі теплопровідності для двох компланарних тріщин у составному трансверсально-ізотропного просторі, Морозов Ю. О. (2014)
Подчасов М. П. - Нестаціонарні нелінійні коливання ортотропних композитних циліндричних оболонок з протікаючою рідиною при дії зовнішніх рухомих імпульсних навантажень, Янчевський І. В. (2014)
Шацький І. П. - Задачі згину пластини з частково залікованою тріщиною (2014)
Шевченко В. П. - Дослідження напружено-деформованого стану оболонок при локаль¬них навантаженнях за уточненими теоріями, Удовиченко А. Ю. (2014)
Богомаз У. Г. - Оптоелектронні технічні системи захисту інформації. Часове ущільнення–розущільнення потоків даних, Бєлік Т. В., Білоусов В. В. (2014)
Романчук С. М. - Алгоритми управління технологічних режимів водопостачання міст (2014)
Сторожев С. В. - Нечітко-множинне узагальнення методик оцінки стратегій в умовах невизначеності (2014)
Абрамов В. С. - Перехідні процеси в модельній наносистемі з фрактальною квантової точкою (2014)
Куліш В. В. - Спінові хвилі у феромагнітній нанооболонці. Врахування ефектів дисипації у короткох-вильовому наближенні (2014)
Легенький Ю. А. - Вплив градієнтного магнітного поля на швидкість цементаційного осадження мідних дендритів, Піменов Ю. М., Тарасова О. О. (2014)
Похил Л. С. - Спінхвильовий інтерферометр, Ткаченко В. С., Гусєва Ю. І. (2014)
Батіг С. М. - Кінетичні параметри (ко)полімеризації метилметакрилату з метакриловою кислотою в прису-тності розчинників різної полярності, Мельниченко В. І. (2014)
Жильцова С. В. - Епоксидно-силоксанові нанокомпозити ангідридного тверднення, одержані з використанням золь-гель методу (2014)
Ігнатов О. В. - Ізоморфне заміщення в системі Pb(8-х)GdхNa2(VO4)6O(х/2), Саванкова Т. М., Дідоренко К. Г., Таликова Г. Ю., Гетьман Є. І., Пасічник Л. В. (2014)
Климов В. В. - Дослідження модифікованої кераміки ЦТС з малими діелектричними втратами, Селікова Н. І., Штонда А. С., Бронніков А. Н. (2014)
Маслова В. Ю. - Антиоксидантна активність хінолілгідразонів при окисненні органічних речовин, Ніколаєвський А. М., Хижан О. І, Тихонова Г. А., Хижан О. І. (2014)
Пойманова О. Ю. - Залежність стану системи Na2WO4–HCl–NaCl–DMSO(40об.%)–H2O від часу витримування, Розанцев Г. М., Білоусова К. Є., Зайцева Н. Н. (2014)
Решетняк О. О. - Желатинова плівка з іммобілізованим еріохромціаніном R–твердофазний реагент для визначення алюмінію(III), Івченко Н. В., Шевченко В. М., Нікітіна Н. О. (2014)
Стецик В. В. - Принципи класифікації кислот та основ за силою (2014)
Аревадзе І. Ю. - Вплив деяких іонів металів на бактеріальну очистку техногенних стічних вод з використанням УФ-випромінювання (2014)
Герасимов И. Г. - Аналіз асиметрії захворюваності людини (2014)
Правила для авторів (2014)
Горбань А. Є. - Аналітична оцінка інноваційної та винахідницької діяльності у сфері охорони здров'я України у 2013 році, Закрутько Л. І., Мислицький О. В. (2014)
Авраменко А. О. - Зниження рівня кислотності шлункового соку після проведення успішної ерадикації (феномен "Падіння") як відображення ролі гелікобактерної інфекції у процесі виразкоутворення при її переважної локалізації на слизовій антрального відділу шлунка (2014)
Аликулов І. Т. - Якість життя хворих на хронічну серцеву недостатність з дисфункцією нирок, Камілова У. К. (2014)
Бідучак А. С. - Вивчення наявності шкідливих звичок серед населення Чернівецької області (2014)
Власик Л. І. - Гігієнічна оцінка вуглеводної складової раціонів харчування дітей дошкільного віку в дитячих навчальних закладах м. Чернівці, Іфтода О. М., Кушнір О. В., Фундюр Н. М. (2014)
Ганчева О. В. - Вікова характеристика експресії білка ранньої відповіді с-Fos у нейронах супраоптичного ядра гіпоталамуса у щурів-самців лінії Wistar (2014)
Гриджук Т. І. - Клініко-функціональні особливості медикаментозно-індукованих уражень печінки у хворих на хронічний лімфолейкоз (2014)
Досаев T. М. - Порівняльна анатомія перифулікулярної та маргінальної зони селезінки людини та щура, Романюк С. М., Балапанова А. А., Урсуляк Ю. В., Сидорчук Л. П. (2014)
Зорій І. А. - Ефективність застосування L-аргініну в комплексному лікуванні дистальної симетричної полінейропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2014)
Камілова У. К. - Функціональні та гуморальні показники дисфункції ендотелію у хворих на хронічну серцеву недостатність, Абдуллаєва Ч. А. (2014)
Каспрук Н. А. - Секреторна активність Т-лімфоцитів, моноцитів і нейтрофільних лейкоцитів у хворих на негоспітальну пневмонію, Сидорчук Л. І., Сидорчук А. С., Михалко А. Ю., Сидорчук Л. П., Сидорчук Р. І., Левицька С. А., Сидорчук І. Й. (2014)
Каратєєва С. Ю. - Вивчення впливу озонотерапії на зміни показників фібринолізу, протеолізу крові експериментальних щурів за наявності гнійно-запальних процесів на фоні цукрового діабету (2014)
Кащенко С. А. - Особливості ультрамікроскопічної будови селезінки щурів різних періодів постнатального онтогенезу в умовах експериментальної імуносупресії, Бобришева І. В. (2014)
Кметь Т. І. - Чутливість нервових та гліальних клітин тім'яної частки кори великих півкуль до неповної глобальної ішемії-реперфузії головного мозку (2014)
Коваль Г. Д. - Імунопатогенетична роль інтерлейкіну-10 при ендометріозі асоційованому з безпліддям (2014)
Кульматицький А. В. - Ендотеліальна дисфункція та процеси вільнорадикального окиснення у хворих із первинним та повторним ішемічним інсультом (2014)
Левандовський Р. А. - Видовий склад і популяційний рівень мікрофлори ротової порожнини людей зі складною щелепно-лицевою патологією при користуванні різними видами протезів та її чутливість до антисептичних препаратів in vitro (2014)
Левицька С. А. - Патогенетична роль обтяженого алергологічного анамнезу в розвитку частих рецидивів респіраторних інфекцій у дітей (2014)
Левицька С. А. - Діагностування гнійного синуїту у дітей, що часто та тривало хворіють, Понич О. М., Співак О. Г., Співак Г. С. (2014)
Мізюк В. М. - Вплив івабрадину на варіабельність серцевого ритму у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії із супутньою серцевою недостатністю (2014)
Міхєєва Т. М. - Особливості показників рівня артеріального тиску у дітей шкільного віку з хронічною гастродуоденальною патологією, Нечитайло Д. Ю. (2014)
Оленович О. А. - Неспецифічні адаптаційні реакції організму хворих на гіпотиреоз за інтегральними гематологічними показниками (2014)
Паламарчук В. О. - Нейром'язова електрофонопедична стимуляція гортані як метод лікування пацієнтів з післяопераційними однобічними парезами гортані (2014)
Петринич О. А. - Вплив ожиріння на показники пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в хворих на гіпертонічну хворобу (2014)
Петрук Д. В. - Діагностична цінність клініко-лабораторних даних при закритій травмі підшлункової залози, Підмурняк О. О. (2014)
Польовий В. П. - Ендоскопічне лікування кровотеч за ерозивно-виразкових уражень шлунково-кишкового тракту, Сидорчук Р. І., Георгіца В. М., Нурдінов Х. Н. (2014)
Полянський І. Ю. - Генетичні аспекти вираженості запального процесу при гострому перитоніті, Мороз П. В. (2014)
Ротар О. В. - Селективна деконтамінація кишечнику нанокапсульованими формами атнибіотиків при експериментальному гострому панкреатиті, Ротар В. І. (2014)
Рудковська О. Д. - Прогнозування двобічного ураження зорових нервів запальним процесом (2014)
Семененко А. І. - Вплив інфузійних розчинів на динаміку показників оксидантно-антиоксидантної рівноваги за умов гострої церебральної ішемії у щурів (2014)
Семененко С. Б. - Вплив блокади монооксиду нітрогену на екскреторну функцію нирок за умов гіпофункції шишкоподібної залози (2014)
Сидорчук І. Й. - Фагоцитарна і секреторна активність нейтрофілів і моноцитів периферійної крові пацієнтів із синдромом хронічної втоми, Сидорчук Л. І., Левицька С. А., Сидорчук Р. І., Сидорчук Л. П., Сидорчук А. С. (2014)
Супрун О. С. - Співвідношення показників системи глутатіону, енергетичного метаболізму та окислювальної модифікації білків в тканинах головного мозку щурів на тлі експериментальної гіперглікемії, Беленічев І. Ф., Супрун Е. В. (2014)
Тащук В. К. - Клініко-інструментальні критерії підбору ефективної комбінованої антигіпертензивної та гіполіпідемічної терапії у чоловіків із гіпертонічною хворобою, Денисюк В. І., Хребтій Г. І. (2014)
Трифаненко С. І. - Лікування переломів нижньої щелепи з гнійно-запальними ускладненнями (2014)
Трифаненко С. І. - Спосіб покращання репараційного остеогенезу при переломах нижньої щелепи, Горицький Я. В. (2014)
Урсуляк Ю. В. - Прогнози серцево-судинних подій та динаміка клінічних і екг параметрів у хворих на інфаркт міокарда залежно від алельного стану генів асе (I/D) та enos (T894G) під впливом лікування, Сидорчук Л. П. (2014)
Чарнош С. М. - Холінергічні механізми порушення хронотропної функції серця при гіпотиреозі (2014)
Шумко Г. І. - Морфофункціональні властивості еритроцитів в осіб молодого віку, хворих на бронхіальну астму в динаміці лікування (2014)
Сокол А. М. - Ботулізм: діагностичні помилки у клінічній практиці, Сидорчук А. С., Рандюк Ю. О., Богачик Н. А., Венгловська Я. В., Сорохан В. Д. (2014)
Авраменко А. О. - Випадок "рикошетної" виразки цибулини дванадцятипалої кишки після прийому інгібіторів пртонної помпи (2014)
Кокалко М. М. - Випадок ренальної дисфункції під впливом трансуретральної резекції простати, Коновчук В. М., Акентьєв С. О., Проданчук І. Г., Ковтун А. І., Андрущак А. В. (2014)
Паліброда Н. М. - Клінічний випадок криптогенного сепсису при хронічному гепатиті, Патратій М. В., Дяк М. В., Зіньків Л. І., Злотар О. В. (2014)
Чернюх О. Г. - Синдром поліоранної недостатності у вагітної з прееклампсією:(випадок з лікарської практики), Мислицький В. Ф. (2014)
Бамбуляк А. В. - Морфологічні аспекти лобових та інших приносових пазух у постнатальному періоді розвитку людини (2014)
Ілюшина А. А. - Адреногенітальний синдром у жінок, Ляшук П. М., Проценко О. В., Ленковська Г. С., Ватаманюк М. М. (2014)
Котюжинская С. Г. - Экспериментальное моделирование атеросклероза: перспективы и трудности, Гоженко А. И. (2014)
Морозова О. В. - Гостра токсичність деяких S-заміщенних 5-(гетерил)-2н-1,2,4-триазол-3-тіонів та 5-(гетерил)-4-арил-4н-1,2,4-триазол-3-тіонів (2014)
Пашковська Н. В. - Автоімунні захворювання щитоподібної залози і вагітність (2014)
Пішак В. П. - Десинхроноз: хронофармакологічна лікувальна тактика, Кривчанська М. І. (2014)
Бай К. Ю. - Еколого-морфологічна характеристика родини синицевих національно - природного парку "Прип'ять-Стохід", Шумко Н. М. (2014)
Каземірська М. А. - Поширення та еколого-ценотичні преференції Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae) на північно-східній межі ареалу (2014)
Якубовська Є. Б. - Інтродукція каштана посівного (Castanea sativa mill) в умовах Чернівецької області, Шумко Н. М. (2014)
Гайдуков В. А. - Сестринська освіта у Буковинському державному медичному університеті (2014)
Мельнікова О. В. - Особливості викладання патофізіології англомовним студентам (2014)
Романюк С. М. - Деякі питання щодо викладання анатомії людини в умовах реформування освіти, Досаєв Т. М. (2014)
Ювілеї (2014)
Денисенко О. І. - Історичні віхи та наукові здобутки кафедри дерматовенерології Буковинського державного медичного університету, Гулей Л. О., Гаєвська М. Ю., Перепічка М. П., Височанська Т. П., Карвацька Ю. П. (2014)
Ілащук Т. О. - Досягнення та наукові здобутки кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб: кардіологічний напрямок, Окіпняк І. В., Васюк В. Л., Малкович Н. М. (2014)
Кравченко О. В. - Здобутки кафедри акушерства, гінекології та перинатології і сучасні напрямки розвитку, Бирчак І. В. (2014)
Плеш І. А. - Наукові здобутки кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти до ювілею університету (2014)
За редакцією Дейнеки С. Є., Яковець К. І. Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина XXXXIІІ (2014)
Єдині вимоги до оформлення статей (2014)
Коляда М. K. - Властивості колагенового гідролізату, отриманого із безхромових шкіряних відходів, Плаван В. П., Барсуков В. З. (2014)
Савчук А. П. - Композиційний матеріал на основі вторинного поліетилену високого тиску з покращеними оптичними властивостями, Шаповал О. В., Пахаренко В. О., Березненко Н. М., Савченко Б. М. (2014)
Kихницький К. В. - Утилізація газів та обробка стічних вод при очищенні графіту, Хоменко В. Г., Макєєва І. С., Бутенко О. О., Яцюк Л. А. (2014)
Гавриш А. П. - Тонке ельборове шліфування деталей тертя з композитів на основі алюмінію для машинних комплексів, Роїк Т. А., Дорфман І. Є., Віцюк Ю. Ю. (2014)
Rezanova V. - Planning the experiment and optimization of the content of nanoadition in polypropylene monothreads, Shchovcova V., Tsebrenko M. (2014)
Людвіченко Т. Г. - Проблеми організації процесу проектування колекції трикотажного одягу та шляхи їх вирішення в умовах ПАТ "Софія", Галавська Л. Є. (2014)
Пелик Л. В. - Вплив скловолокна на термічну стійкість фільтрувальних текстильних матеріалів (2014)
Редько Я. В. - Гетерокоагуляційний механізм створення пошарових наноструктур на поверхні волокнистих матеріалів (2014)
Джаліліан Ф. - Дослідження художньо-композиційних характеристик традиційного жіночого костюма народів Ірану, Ніколаєва Т. В. (2014)
Супрун Н. П. - Визначення термічних властивостей нетканих полотен, отриманих на базі регенерованих бавовняних волокон, Василенко В. М., Щуцька Г. В. (2014)
Чабан В. В. - Вплив ефективності змащення пари голка-клин на зношення клинів в`язальних машин, Піпа Б. Ф. (2014)
Коньков Г. І. - Удосконалення товарного валика механізму накатування полотна круглов`язальної машини, Піпа Б. Ф., Олійник О. Ю. (2014)
Чабан В. В. - Динаміка гальмування основов’язальних машин, Піпа Б. Ф. (2014)
Кошель С. О. - Кінематичне дослідження двокривошипного механізму основов’язальної машини, Кошель Г. В. (2014)
Рубанка М. М. - Доцільність використання в приводі роторної ножової дробарки пружної запобіжної муфти, Піпа Б. Ф., Ковальов Ю. А. (2014)
Скрипник Ю. О. - Шумовий вимірювач температури електропровідних середовищ, Василенко М. П., Скрипник І. Ю. (2014)
Комаров Н. С. - Инвертор солнечной батареи с экстремальным регулированием мощности, Стаценко А. В., Шелковый Д. А. (2014)
Макатьора Д. А. - Експериментальне дослідження з визначення погонного зусилля різання повсті, ножем з односторонньою заточкою (2014)
Цеслів О. В. - Методи штучного інтелекту які використовуються для кредитного скорингу (2014)
Бреус С. В. - Заходи фінансування соціально незахищених верств населення в освітянській сфері (2014)
Яренко А. В. - Обґрунтування і моделювання системи контролінг-збуту при розподілі промислових товарів (2014)
Євсейцєва О. С. - Розвиток грибної галузі в Україні, Хінцицька А. М. (2014)
Прасол І. Г. - Маркетинговий аналіз ринку ресторанних послуг, Яцишина Л. К. (2014)
Рябцев В. Г. - Прогнозирование социальных показателей при помощи системы GMDH Shell , Шевченко Н. В. (2014)
Гарафонова О. І. - Механізм забезпечення конкурентоспроможності продукції в контексті здійснення процесу управління змінами на підприємствах (2014)
Кудлай В. С. - Методика розробки програми маркетингових комунікацій підприємства (2014)
Геселева Н. В. - Фінансовий моніторинг та оцінювання ризиків в сфері банківських послуг, Кірієнко М. О. (2014)
Бєлікова В. І. - Оптимізація товарних запасів лакофарбових матеріалів (2014)
Помінчук Т. М. - Особливості маркетингової діяльності на ринку кондитерських виробів (2014)
Власюк Т. М. - Основні засоби: організаційно-методичні аспекти формування облікової політики підприємства, Юзюк І. І. (2014)
Вергун А. М. - Концепція сталого розвитку в умовах глобалізації, Тарасенко І. О. (2014)
Радіонова Н. Й. - Створення резерву відпусток на підприємстві, Камінська І. Р. (2014)
Дзюндзюк Б. В. - Організація ергономічних умов праці засобами математичного моделювання, Пронюк Г. В. (2014)
Охріменко А. Г. - Фінансове забезпечення функціонування туристичної галузі України (2014)
Титул, зміст (2014)
Куцик А. С. - Статична система самозбудження синхронного генератора з нечітким регулятором напруги, Тутка В. В. (2014)
Руденко Л. И. - Очистка трапных вод и кубовых остатков от органических соединений, трансурановых элементов и урана на Чернобыльской атомной электростанции, Хан В. Е., Кашковский В. И., Джужа О. В. (2014)
Савельєв Ю. В. - Поліурета нові функціональні покриття для захисту різного типу поверхонь від дії агресивних факторів довкілля, Марковська Л. А., Робота Л. П., Пархоменко Н. Й., Савельєва О. О. (2014)
Жарков І. П. - Кріогенна апаратура для низькотемпературного зміцнення інструмента і деталей машин для потреб машинобудування та прокатного виробництва (2014)
Цибульов П. М. - Комерціалізація інтелектуальної власності університетами та науковими установами: досвід США та можливості його використання в Україні, Корсун В. Ф. (2014)
Шатоха В. І. - Управління процесами комерціалізації інновацій: досвід університетів Швеції та можливості його застосування в Україні, Полушенко В. А. (2014)
Клименко К. С. - Аукціони технологій як новітня складова інноваційної культури (2014)
Мацелюх Н. П. - Фінансування та стимулювання комерціалізації інновацій в Україні: проблеми і шляхи вирішення, Дем’янчук Г.В. (2014)
Курза Ю. П. - Стратегія структурних реформ в економіці та новаційного розвитку України (2014)
Косско Т. Г. - Стан та тенденції процесу патентування наукових розробок в Національній академії наук України (2014)
Титул, зміст (2013)
Герега Г. Ф. - Розвиток соціально-економічних систем у контексті інноваційного поділу праці (2013)
Галабурда В. Г. - Современные экономические оценки транспорта (2013)
Носов О. Ю. - Розвиток системи банківського нагляду та регулювання в процесі трансформації української економіки (2013)
Крайник О. П. - Реформування системи податкового регулювання в контексті проведення економічних реформ в Україні (2013)
Ландіна Т. В. - Проблеми фінансування науки в Україні та шляхи її вирішення, Мельничук І. І. (2013)
Брайловський І. А. - Засоби держави стосовно зниження ризиків проектів державно-приватного партнерства (2013)
Кушнір Л. Л. - Відтворення основного капіталу в економіці України як індикатор ефективності її господарського механізму (2013)
Світлична О. С. - Еволюція медичного страхування в Україні (2013)
Фарат О. В. - Інвестиційна привабливість галузей національного господарства України: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Влах М. Р. - Міжнародна торгівля України продовольчими товарами: стан і тенденції розвитку, Коропецька Т. О. (2013)
Ільїна К. О. - Головні властивості системи фінансового забезпечення інноваційного розвитку (2013)
Бойцун О. І. - Міжнародний досвід формування фінансової відкритості в умовах глобальних змін (2013)
Мудра-Рудик Я. А. - Шляхи підвищення ефективності управління пенсійними заощадженнями в Україні (2013)
Бауман О. С. - Теоретико-методологічні аспекти макропруденційного регулювання (2013)
Герега О. В. - Економічна стійкість підприємства та шляхи її реалізації (2013)
Комарницький І. М. - Сучасний стан розвитку зовнішньо-економічної діяльності вітчизняних підприємств легкої промисловості, Савіцький А. В. (2013)
Мельник О. Г. - Діагностика факторів впливу на експортну діяльність підприємства, Нагірна М. Я. (2013)
Паранчук С. В. - Передумови здійснення виробничої реструктуризації підприємств в умовах антикризового управління, Кривецький І. О. (2013)
Жмайлова О. Г. - Оцінка вартості сільськогосподарського підприємства на основі показників його прибутковості, Бабицька О. О. (2013)
Лисак В. Ю. - Формування поняття інновація та її роль в діяльності підприємств (2013)
Силкіна Ю. О. - Управління стратегічними змінами на підприємствах торгівлі (2013)
Лісун Я. В. - Стратегічний аналіз підприємств будівельної галузі, Дячук М. В. (2013)
Джеджула В. В. - Економічна ефективність заходів енергозбереження в системах генерації і транспортування теплової енергії машинобудівних підприємств (2013)
Черниш С. С. - Огляд методик аналізу інвестиційної привабливості підприємства (2013)
Маслюк О. В. - Місце економічної стійкості підприємства в забезпеченні його конкурентоспроможності (2013)
Осадчук Ю. М. - Роль фінансового менеджменту в діяльності підприємств (2013)
Лазаренко М. П. - Інтеграційні процеси корпоративних структур в системі економічних відносин (2013)
Базалійська Н. П. - Стан системи мотивації персоналу на вітчизняних підприємствах, Казановська М. П. (2013)
Борущак М. - Роль Поморських вузів у розвитку туристичної економіки (2013)
Марошек Х. - Тенденції підготовки туристичних кадрів Поморського краю (2013)
Верхоглядова Н. І. - Регіон як самокерована соціально-економічна система, Олініченко І. В. (2013)
Ілляшенко С. М. - Аналіз профілю типових споживачів туристичних послуг Сумщини, Білан М. І. (2013)
Васильєв О. В. - Особливості взаємозв’язку між економічним розвитком регіону і його фінансовою інфраструктурою (2013)
Горун М. В. - Аналіз інвестиційної привабливості Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району (2013)
Кузьмін О. Є. - Концепція методології оцінювання техногенних збитків підприємств в Україні та світі, Бублик М. І. (2013)
Химинець В. В. - Механізми запровадження та стимулювання сталого розвитку в Карпатському регіоні (2013)
Хомюк Н. Л. - Сутність та раціональне використання земельних ресурсів (2013)
Шпеник Т. К. - Організаційно-економічний механізм функціонування сільської (зеленої) садиби (2013)
Коваль Л. М. - Обгрунтування необхідності підвищення ефективності менеджменту в політиці використання ресурсів праці в аграрній сфері (2013)
Кичко І. І. - Регулювання духовно-інтелектуальних потреб особистості: тенденції та перспективи (2013)
Ганіч Л. В. - Організаційно економічні основи формування системи управління трудовим потенціалом (2013)
Сікірніцька І. А. - Перспективи розвитку сфери послуг в Україні, Кучерук С. С. (2013)
Білоус Л. Й. - Підготовка кадрів для підприємств харчової галузі: розвиток та перспективи (2013)
Аксьонов І. М. - Завдання маркетингових підрозділів торговельної мережі в кризові періоди, Павлова М. Б. (2013)
Багрова І. В. Черевко О. Л. - Теорія вартості: історія, сучасний погляд (2013)
Трішкіна Н. І. - Проблеми маркетингового планування для посередницьких підприємств (2013)
Лучак М. - Значення фірмового стилю у створенні іміджу туризму (2013)
Данніков О. В. - Маркетинг взаємовідносин в управлінні продажем туристичних послуг, Кирилова О. В. (2013)
Ковтуненко К. В. - Особливості ризиків комерціалізації наукових розробок (2013)
Окрепкий Р. Б. - Кон’юнктурний аналіз тенденцій розвитку ринку, його стійкості та циклічності, Гаргула Д. В. (2013)
Кучер Л. Р. - Тайм-менеджмент як засіб підвищення ефективності діяльності керівника (2013)
Потапова Н. В. - Проявление принципа ограниченности в экономической среде (2013)
Форкун І. В. - Сучасний механізм управління бюджетним дефіцитом в Україні (2013)
Сержук А. В. - Паблік рилейшнз як засіб соціальної комунікації (2013)
Шевченко Ю. О. - Сфера послуг: теоретико-методологічний аналіз (2013)
Хижа Н. М. - Формування механізму ринкового ціноутворення в роздрібній торгівлі (2013)
Борейко В. І. - Ефективність монетарної політики нбу в післякризовий період (2013)
Вовчак О. Д. - Функції фінансового посередництва України, Крентовська Л. М. (2013)
Гуцал І. С. - Роль інвестиційних ризиків в банківській діяльності в сучасних економічних умовах, Григораш О. В. (2013)
Пилипчук В. П. - Становлення та застосування прибуткового оподаткування в галузі сільського господарства в країнах ЄС, Івасько І. М. (2013)
Виклюк М. І. - Податкова безпека: дуалістичність економічної природи трактування змісту основних характеристик, Гресик В. В. (2013)
Юхимчук В. Д. - Характеристика інституційних інвесторів на фінансовому ринку (2013)
Ігнатова О. М. - Застосування теорії нечітких множин для оцінки ризику ліквідності комерційного банку на прикладі ПАТ "Банк "Фінанси та кредит", Косенкова К. В. (2013)
Іванова М. О. - Деякі аспекти інвестицій як економічної категорії та їх класифікації (2013)
Сидор Г. В. - Забезпечення сільськогосподарських підприємств Тернопільської області кредитними ресурсами (2013)
Свєшнікова К. Т. - Перспективи розвитку інтернет-страхування в Україні, Тюлін А. С. (2013)
Дружинина Е .О. - Методические основы оценки степени деструктивности реальных инвестиций (2013)
Небаба Н. О. - Сутність та структура механізму управління фінансовими потоками в системі недержавного пенсійного забезпечення (2013)
Войнаренко М. П. - Особливості обліку експортних операцій, Цебень Р. Л. (2013)
Перевозова І. В. - Система контролю витрат нафтогазо-видобувних підприємств: актуалізація побудови та аспекти функціонування, Степанюк О. С. (2013)
Пархоменко О. П. - Удосконалення бухгалтерського обліку наявності та руху основних засобів (2013)
Торопова І. С. - Методи калькулювання собівартості рибопродукції (2013)
Олендій О. Т. - Методичні засади проведення аудиту нематеріальних активів, Шушакова І. К. (2013)
Волошан І. Г. - Організація первинного документообігу товарних операцій в торгівлі (2013)
Юр’єв О. В. - Інформаційне забезпечення аудиту ефективності операційної діяльності торговельних підприємств (2013)
Федоренко І. А. - Розвиток концептуальних підходів до визначення економічної безпеки промислових підприємств, Мейта В. І. (2013)
Батьковець Г. А. - Управління бізнес-процесами торговельних підприємств на основі формування ефективного інформаційного поля, Заяць Н. О. (2013)
Похилюк В. В. - Формування економічної безпеки як цілісної інституціональної системи в трансформаційних економіках (2013)
Синчишина О. А. - Формування інноваційної компетентності вчителів-предметників ВНЗ (2013)
Малютін О. К. - Побудова концептуальної моделі інвестиційної складової національної економічної безпеки (2013)
Клим Н. М. - Облік фінансових витрат із використанням сучасних інформаційних технологій, Хом’як Т. Р. (2013)
Скляренко О. О. - Інформаційні технології в сиcтемі інноваційного розвитку та трансферу технологій, Андросюк Г. М. (2013)
Харченко В. В. - До питання інформаційного забезпечення управління аграрного підприємництва, Онищук В. Р. (2013)
Титул, зміст (2014)
Алферов А. - Пути внедрения олимпийского образования студентов консерватории (2014)
Беспалова О. - Фітнес-технології у фізичному вихованні студентів із захворюваннями серцево-судинної системи (2014)
Боднар І. - Ефективність уроків фізичної культури зі школярами спеціальної медичної групи (2014)
Бондарчук Н. - Застосування психолого-мотиваційного критерію при реалізації диференційованого підходу до фізичного виховання студентів, Чернов В. (2014)
Борисова Ю. - Використання гідравлічних тренажерів у системі фізичного виховання студенток 17-19 років (2014)
Вінярська Т. - Мотивація студентів внз до спеціально організованої рухової активності з урахуванням їх психофізіологічного стану, Ковтун А. (2014)
Голик О. - Ставлення учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів до здорового способу життя, Абдел-Басет Ал-Равашдех (2014)
Головач І. - Використання основних форм екологічного туризму у фізичному вихованні школярів (2014)
Кашуба В. - К вопросу измерения пространственной организации тела человека в процессе физического воспитания с использованием компьютерных технологий, Ивчатова Т., Сергиенко К. (2014)
Ковтун А. - Комплексна характеристика фізичного стану старшокласників з вадами слуху (2014)
Корж Н. - Гендерні відмінності студентів технічних спеціальностей в умовах формування ціннісного ставлення до здорового способу життя (2014)
Красота В. - Концептуальне підґрунтя формування системи військово-прикладної фізичної підготовки курсантів (2014)
Круцевич Т. - Періодизація фізичної підготовки школярів в умовах навчального процесу, Нападій А., Трачук С. (2014)
Круцевич Т. - Підходи до оцінки теоретичних знань з фізичної культури дітей середнього шкільного віку, Іщенко О., Семененко В. (2014)
Малойван Я. - Теоретико-методичні засади організації інтегрованого навчання студентів з обмеженими можливостями на факультативних заняттях фізичним вихованням (2014)
Москаленко Н. - Активізація пізнавальної діяльності школярів на уроках фізичної культури, Кожедуб Т., Савченко В. (2014)
Москаленко Н. - Самостійні заняття в процесі фізичного виховання дітей старшого шкільного віку, Єлісєєва Д. (2014)
Ольховий О. - Динаміка фізичного стану юнаків 17-22 років у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки (2014)
Савченко В. - Розвиток рефлексії в процесі професійної адаптації студентів вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту, Андрюшина Л., Гура Е. (2014)
Сидорчук Т. - Використання диференційованих технологій навчання у фізичному вихованні студенток, Анастасьєва З. (2014)
Чайка Д. - Аналіз фізичного розвитку і фізичної підготовленості дітей дошкільного віку в період підготовки до навчання у школі (2014)
Шестерова Л. - Зміна показників швидкісно-силових якостей дітей дошкільного віку з вадами зору під впливом спеціальних вправ, Сєдова О. (2014)
Мустафа Аассад Аль-Фартуссі - Індивідуальні особливості реалізації техніко-тактичної майстерності і функціонального забезпечення кваліфікованих баскетболісток в умовах змагальної діяльності, Сушко Р. (2014)
Бейгул І. - Вплив спеціальної психологічної підготовки на здоров’я і розвиток особистості дзюдоїстів (2014)
Большакова И. - Оптимальный возраст для реализации максимальных индивидуальных возможностей в плавании у мужчин (2014)
Высочина Н. - Оценка психических свойств личности у квалифицированных гребцов (2014)
Горбонос-Андронова О. - Рівень фізичної підготовленості туристів-водників на етапі попередньої базової підготовки (2014)
Гречуха С. - Вплив додаткового опору диханню на видиху на динаміку долання дистанції 500 м веслувальниками на байдарках і каное (2014)
Долбишева Н. - Основні напрями неолімпійського спорту (2014)
Дяченко А. - Характеристика структури та можливості спрямованого розвитку функціональної стійкості кваліфікованих спортсменів у веслуванні академічному, Русанова О. (2014)
Каковкіна О. - Развитие координационных способностей баскетболистов 13-14 лет с нарушениями слуха (2014)
Кропивницька Т. - Всесвітні ігри "Спортаккорд” у системі неолімпійського спорту, Войтова О., Краснянський К. (2014)
Матвієнко І. - Стратегія Міжнародної Федерації каное щодо дотримання гендерної рівності у веслуванні на байдарках і каное (2014)
Мітова О. - Удосконалення технічної підготовки футболістів на етапі попередньої базової підготовки, Матяш В. (2014)
Маклоуф М. - Особенности обучения элементамтехники игры у юных волейболистов (2014)
Петрушин Д. - Методика вдосконалення швидкісно-силових здібностей боксерів 12-13 років (2014)
Приходько В. - Роль макропедагогики в создании концепции реформы спорта в условиях современной Украины (2014)
Скирта О. - Умовний двобій – як методичний прийом удосконалення техніко-тактичної підготовленості кікбоксерів (WPKA) у розділі "орієнтал”, на етапі спеціалізованої базової підготовки (2014)
Шинкарук О. - Система відбору та орієнтації в різних країнах світу (2014)
Анисимова О. - Резервы здоровья и пути их сохранения в трудах академика Н. М. Амосова, Ковалева Л. (2014)
Атаманюк С. - Методика застосування оздоровчої ходьби для студентів спеціальної медичної групи ВНЗ, Кириченко О. (2014)
Луковська О. - Критерії визначення ефективності програми фізичної реабілітації дітей середнього шкільного віку з нейросенсорною туговухістю, які мають сколіотичну поставу, Афанасьєва О., Серьодкін А. (2014)
Луковська О. - Особливості психоемоційного стану спортсменів-інвалідів, Бондаренко К., Головачов М. (2014)
Люгайло С. - Аналіз динаміки соматичних дисфункцій в процесі підготовки юних спортсменів як обґрунтування необхідності розробки концепції фізичної реабілітації (2014)
Майкова Т. - Фізична реабілітація хворих на хронічний холецистит із застосуванням природних мінеральних ресурсів лікувально-оздоровчого комплексу "Солоний лиман”, Бондаренко Т. (2014)
Майкова Т. - Вплив лікувальної гімнастики на ліпідний обмін та адаптаційний потенціал серцево-судинної системи жінок з аліментарно-конституціональним ожирінням, Рягузова О. (2014)
Петров Г. - Модуляція взаємозв’язків між морфофункціональними, вегетативними показниками і психофізіологічними параметрами студентів різних спеціальностей протягом навчального року, Ляшенко В., Ісаков О., Сидоренко Г. (2014)
Рой І. - Характеристика функції підтримання рівноваги та ходьби хворих з ураженням передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба в передопераційному періоді, Русанова О., Русанов А., Кравчук Л. (2014)
Сутула А. - Особливості прояву порушень постави у школярів протягом їх навчання у школі (2014)
Хоменко В. А. - Повторно используемое решение для программного обеспечения пульта инструктора авиационного тренажера, Сидоров Е. Н. (2012)
Пугач Я. Ю. - Разработка технологии для иформационного обеспечения клиентов в сетях USENET (2012)
Азарян А. А. - Информационное обеспечение автоматизированной системы контроля качества при добыче железорудного сырья в условиях карьеров, Азарян В. А., Гриценко А. Н., Кайгородов Р. А., Мирошник Д. Ю. (2012)
Лисак В. В. - Інженерія аналітичних знань (2012)
Мучник М. М. - Предпроцессорная обработка изображений (2012)
Богуцький Ю. П. - Поліетносфера як основа інтеріснування архетипів континууму сучасних культур, Шейко В. М. (2014)
Кравченко О. В. - Мультикультуралізм як культурно-політична стратегія (2014)
Лиман С. І. - Історія середньовічної західної Європи та Візантії у творчості й навчальних курсах приват-доцента Імператорського Харківського університету Євгена Олександровича Черноусова (1869 —?) (2014)
Романовський В. С. - Діячі культури ХХ ст. Про тарасову гору (за джерелами особистого походження) (2014)
Подоляка Н. С. - Видавнича справа Харкова кінця ХІХ — початку ХХ ст. у документах (2014)
Магась В. О. - Учительські союзи в Україні в 1905 р.: програмні засади функціонування та взаємодія з владою (2014)
Русавська В. А. - Гостинний світ садибної культури ХІХ ст. (2014)
Бірьова О. Ю. - Від бароко до ампіру: інтер’єр садибних будинків Слобожанщини (2014)
Кочарян С. Г. - Представники вірменської громади Харкова в образотворчому мистецтві наприкінці ХХ  — на початку XXI ст. (2014)
Маршала А. Ю. - Особливості планування та забудови міст і слобід, що ввійшли до складу Слобідсько-Українського військового поселення кавалерії (2014)
Філіпова Л. Я. - Вебометричні дослідження університетської науки та веб-сайт як засіб її репрезентування в інтернет-просторі (2014)
Степанов В. Ю. - Креативний менеджмент як складова інноваційної діяльності (2014)
Паливода Ю. В. - Досягнення порозуміння та стабілізація комунікаційного середовища в діяльності автора й редактора (2014)
Варех Н. В. - Етнокультурні медіастереотипи України в британській пресі (2014)
Бруй О. М. - Стратегічне управління процесно-орієнтованою бібліотекою (2014)
Низовий М. А. - Українська книжка в діяльності київської дореволюційної "просвіти" (2014)
Булах Т. Д. - Інтерактивні методи навчання в курсі "Психологія продажу в книжковій галузі" (2014)
Спасьонова Ю. М. - Документні ресурси архівів Полтавського регіону: типологічний аспект. (2014)
Коханова І. О. - Особливості підготовки оглядових документів (2014)
Сищенко С. В. - Навчальні видання в сучасному бібліотечно-інформаційному просторі України (2014)
Коваленко І. П. - Тележурналістика як специфічний вид соціальної діяльності: структурно-функціональний аспект (2014)
Шкляр А. О. - Координація та кооперація засобів масової інформації у висвітленні діяльності бізнесу (2014)
Шутяк Л. М. - Американська літературна журналістика: основи професійної майстерності (2014)
Грицюта Н. М. - Порівняльна реклама — етично некоректна технологія конкурентного середовища (2014)
Печена А. В. - Місце бібліотеки в системі масової комунікації (2014)
Маркова В. А. - Еволюція наукових поглядів на книжкову комунікацію в дисциплінах документно-комунікативного циклу (2014)
Каїді В. В. - Комплектування фондів бібліотек ВНЗ України електронними виданнями (2014)
Шемаєв С. О. - Форми взаємодії бібліотек, музеїв, архівів у сучасному інформаційному просторі (2014)
Кобєлєв О. М. - Інформаційно-аналітична система як інструмент оптимізації діяльності бібліотек ВНЗ, Побіженко В. В. (2014)
Тадаєва А. В. - Кіберсоціалізація як складова соціалізації дітей молодшого шкільного віку в умовах інформаційного суспільства (2014)
Більдіна М. О. - Структура та зміст поняття культури поведінки молодших школярів (2014)
Частник О. С. - Університетська автономія: права і відповідальність (2014)
Костанда М. В. - Роль синергетичних впливів у науково-дослідницькій роботі студентів, Щербина Є. Б. (2014)
Саєнко Н. В. - Про досвід і завдання патріотичного виховання (2014)
Бобрицька Г. С. - Навчально-методичне забезпечення математичних дисциплін у Харківському університеті кінця ХІХ — початку ХХ ст. (2014)
Абрамов О. М. - Про концепцію мобільного навчання (m-Learning) та її підтримку сучасними технічними і дидактичними засобами (2014)
Наші автори (2014)
Родионова Е. В. - Морфологическая вариабельность Сymbella ventricosa Kutz. (Bacillariophyta) в озере Байкал (Россия), Помазкина Г. В. (2007)
Новикова И. П. - Влияние K2Cr2O7 на фотосинтетическую активность и подвижность клеток Euglena gracilis Klebs, Паршикова Т. В., Власенко В. В., Зубенко И. Б. (2007)
Микулич Д. В. - Исследование условий совместимости полисахаридов Furcellaria Lamour. и Phyllophora Grev. (Rhodophyta) (2007)
Романов Р. Е. - Limnothrix redeckei (Van Goor) Meffert (Cyanoprokaryota) в планктоне р. Барнаулки (Россия) (2007)
Щербак В. И. - Встречаемость видов и разнообразие планктонных водорослей р. Тетерев и ее водохранилищ (Украина), Кузьминчук Ю. С. (2007)
Садогурский С. Е. - Макрофитобентос черноморского побережья Керченского полуострова (Крым, Украина) (2007)
Генкал С. И. - Дополнение к флоре Bacillariophyta водоемов Русской Арктики, Вехов Н. В. (2007)
Шарипова М. Ю. - Водоросли водно-наземных экотонов долины реки Басу (Южный Урал, Россия) (2007)
Белых О. И. - Характеристика летнего фитопланктона и автотрофного пикопланктона озера Байкал (Россия), Помазкина Г. В., Тихонова И. В., Томберг И. В. (2007)
Силкин В. А. - Продукционные характеристики черноморской красной водоросли Gracilaria verrucosa (Huds.) Papenf. f. procerrima (Esp.) Ag. в условиях культуры, Миронова Н. В. (2007)
Паламарь-Мордвинцева Г. М. - Выдающиеся ботаники-юбиляры и их вклад в развитие альгологии, Царенко П. М., Капустин Д. А. (2007)
Данильян О. Г. - Політична влада як механізм регулювання конфліктів у сучасних суспільствах (2014)
Владленова І. В. - Міфорелігійні аспекти формування ідеології (2014)
Дорожко І. І. - Правові механізми захисту дитини у суспільстві ризику (2014)
Мануйлов Є. М. - Проблема відповідальності особистості в контексті моралі і професійної етики (2014)
Ценко М. Б. - Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів (2014)
Міхеєва В. В. - Соціокультурні чинники невизначеності у соціальній саморегуляції в Україні (2014)
Прудникова О. В. - Культура інформаційного суспільства:ключові концептуальні підходи до розуміння сутності (2014)
Сідак Л. М. - Антиномічність любові й егоїзму в контексті саморозвитку особистості (2014)
Гончаренко Л. О. - Здоров’я сучасної людини: цінності та суперечності (2014)
Фінін Г. І. - Вплив родини на підготовку військового фахівця: філософсько-освітній вимір (2014)
Панфілова Я. О. - Суб’єкт в освіті: класична та некласична парадигми (2014)
Клімова Г. П. - Атрибутивний і функціональний аналіз поняття правової культури (2014)
Мелякова Ю. В. - Деконструктивные возможности правового нарратива (2014)
Трофименко В. А. - Судова система україни в призмі антропологічного зрізу (2014)
Меліхова Ю. А. - Морально-професійна культура судді (2014)
Герасіна Л. М. - Глобальна конструкція політичної системи світу в умовах геополітичних зрушень сучасності (2014)
Романюк О. І. - Про характер сучасного політичного режиму Росії (2014)
Зимогляд В. Я. - Регіон у системі міжнародних відносин (2014)
Сахань О. М. - Деструктивний вплив влади на перебіг сучасного політичного процесу в Україні (2014)
Тімашова В. М. - Політичні процеси як формоутворюючі канали стабільної життєдіяльності політичної сфери (2014)
Гаврилюк Г. І. - Неузгоджений демократичний транзит:єгипетський варіант (2014)
Погрібна В. Л. - Соціальні ризики як суспільний феномен:методологічні аспекти аналізу (2014)
Золотарьова Ю. І. - Конфлікти та делінквентна поведінка молоді (2014)
Маркозова О. О. - Значення освітнього капіталу людини для досягнення життєвого успіху (2014)
Шинкаренко О. Є. - Основні чинники, що впливають на зміну електоральних орієнтацій безпосередньо в процесі виборчої кампанії (2014)
Гетьман А. П. - Всеукраїнська науково-практ ична конференція "Україна перед глобальними викликами сучасності" (ХХVІІ Харківські політологічні читання) (Харків, 5 червня 2014 року) (2014)
Герасіна Л. М. - Глобалізаційні процеси як виклики світосистемній структурі (2014)
Поліщук І. О. - Вплив глобалізації на Україну, Лур’є В. К. (2014)
Требін М. П. - Україна перед воєнними викликами сучасності (2014)
Кузь О. М. - Примари ідентичності у світі "політичного" (2014)
Погрібна В. Л. - "Культурна травма" в епоху глобалізації (2014)
Колісник В. П. - Перспективи проведення референдуму як правового засобу подолання політичної кризи та збереження територіальної цілісності України (2014)
Калиновський Ю. Ю. - Українська соборність як інтегративний чинник буття правового суспільства (2014)
Клімова Г. П. - Основні напрями здійснення глобалізації в сучасних умовах (2014)
Мануйлов Є. М. - Співвідношення політики і права як соціальних регуляторів (2014)
Осипова Н. П. - Кризоутворюючі суперечності сучасного стану України (2014)
Поліщук І. О. - Традиційна політична культура України (2014)
Романюк О. І. - Проблема забезпечення національної безпеки України в умовах сучасної кризи світового порядку (2014)
Зінченко О. В. - Глобальні проблеми сучасності та Україна (2014)
Панченко Т. В. - Зміцнення інституційного потенціалу територіальних громад: аналіз основних положень концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (2014)
Анучина Л. В. - Українці в умовах глобалізації, Грицаненко В. Г. (2014)
Байрачна Л. К. - Проблеми формування іміджу державної влади: сучасний вимір (2014)
Веніславський Ф. В. - Конституційні цінності як основа консолідації українського народу (2014)
Воднік В. Д. - Напрями діяльності української зовнішньої політики в умовах глобалізації (2014)
Волянська О. В. - Особливості формування політичної свідомості в Україні (2014)
Дахова І. І. - Повноваження уряду в умовах глобалізаційних процесів (2014)
Евсеев О. П. - Возможные пути признания украиной юрисдикции международного уголовного суда (2014)
Жданенко С. Б. - Щодо питання національної ідентичності в Україні (2014)
Закоморна Л. О. - Конституційно-правові засади децентралізації влади в постсоціалістичних країнах східної Європи (2014)
Зимогляд В. Я. - Децентралізація державного управління:питання змісту і значення для України (2014)
Золотарьова Ю. І. - Глобалізація як фактор соціалізації молоді (2014)
Карчевська О. В. - Комп’ютерна демократія як чинник розвитку інформаційного суспільства (2014)
Кушніренко О. Г. - Сутність і значення громадських рухів у забезпеченні конституційного ладу України (2014)
Максімішина Т. М. - Політико-культурні особливості українського суспільства (2014)
Прудникова О. В. - До проблеми соціокультурних трансформацій в інформаційному суспільстві (2014)
Сахань О. М. - Внутрішньополітичні процеси в сучасній Україні як чинник консолідації суспільства (2014)
Cлінько Т. М. - Правові аспекти щодо забезпечення інформаційної безпеки та захисту інформаційного суверенітету України (2014)
Стасевська О. А. - Глобальна етика: виклики сучасності (2014)
Чхеайло І. І. - Екологізм як різновид сучасної ідеології (2014)
Бірюков Д. С. - Екологічні фактори застосування "м’якої сили": стан та прогнози для України, Якушенко Л. М. (2014)
Закіров М. Б. - Українські реалії у світлі політичних концепцій діячів російського зарубіжжя (2014)
Пашина Н. П. - Криза політичної ідентичності в сучасній Україні: культурно-цивілізаційний фактор (2014)
Прошин Д. В. - Состояние террологических исследований в Украине: проблемы и перспективы (2014)
Рудницький С. В. - Політико-культурні інтереси польської національної меншини на тлі трансформаційних процесів у сучасній Україні (2014)
Стовпец А. В. - Соотношение категорий "культура" и "цивилизация" в социально-философском дискурсе (2014)
Чеховська М. М. - Глобальні виклики у сучасному розвитку України (2014)
Бажинова О. А. - Механізми комунікації влади та громадськості в умовах глобалізації (2014)
Єльникова М. О. - Історичні аспекти становлення та розвитку ідеї прав і свобод людини (2014)
Ковальчук О. І. - Перспективи та шляхи запозичення європейського досвіду правового регулювання суспільного мовлення для України (2014)
Поклонская О. И. - Правовые основы деятельности журналиста в Украине (2014)
Ткаченко В. С. - Окремі проблеми здійснення та легалізації органів самоорганізації населення у м. Харкові (2014)
Вальковець Г. І. - Причини політичних протестів в Україні кінця 2013 — початку 2014 р (2014)
Жекало Г. І. - Причини політичних конфліктів (2014)
Матвиенко А. О. - Публичная политика в Украине: адаптация к современным вызовам (2014)
Прибегин И. С. - Языковая практика в современном Израиле: политологический аспект (2014)
Наші автори (2014)
Іменний покажчик (2014)
Інформація для авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Бзот В. Б. - Актуальні проблеми оснащення підрозділів спеціального призначення сучасними зразками озброєння та військової техніки, Антонов А. В., Луценко А. С. (2013)
Бугаев С. В. - Исследование поведения легкобронированной плавающей машины на волнении (2013)
Голуб В. А. - Методика обґрунтування рівня захищеності бойових колісних машин (2013)
Дончак Д. А. - Ефективність оцінювання технічного стану радіолокаційної системи Збройних Сил України, Камалтинов Г. Г., Кіріллов І. Г. (2013)
Климченко В. Й. - Методика оцінювання показників ефективності РЛС на відповідність оперативно-тактичним вимогам, Арасланов М. Р., Бєлавін О. В. (2013)
Куприненко А. Н. - Выбор рационального варианта проектной гипотезы технического облика перспективных типов боевых бронированных машин, Голуб В. А. (2013)
Лагутін Г. І. - Аналіз можливості використання альтернативних джерел електричної енергії для живлення військових об’єктів Збройних Сил України, Лисенко В. М., Заболотний В. Д. (2013)
Лещенко С. П. - Возможности защиты обзорных РЛС со сверхширокополосными сигналами от влияния несинхронной импульсной помехи, Ковтунов А. Л., Резников Ю. В., Закиров З. З. (2013)
Новіченко С. В. - Метод визначення кількості повторних обстрілів цілі зенітним ракетним дивізіоном з урахуванням впливу рельєфу місцевості, Савельєв А. М., Паніцин О. О. (2013)
Шабатура Ю. В. - Математичні моделі динаміки руху модифікованих військових колісних засобів при варіативній зміні радіусу коліс, Залипка В. Д. (2013)
Алєксєєв О. M. - Підвищення ефективності функціонування аеронавігаційної системи в умовах ризику, Аргунов Г. Ф., Бабейчук Д. Г., Легерда Д. О. (2013)
Асавалюк А. В. - Оглядовий аналіз фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей альтернативних палив для авіаційних двигунів, Бездєльний В. В., Глухий М. Р., Мухіна Т. П. (2013)
Бирюков И. Ю. - Обработка цифровых изображений при распознании наземных целей дополнительной оптико-акустической системой разведки объектов БТТ (2013)
Бойченко О. С. - Математична модель дослідження пропускної здатності бездротових інформаційно-комунікаційних мереж, Воротніков В. В., Кулаков Ю. О. (2013)
Бодяк О. С. - Метод многопоточной реализации мультирадарной траекторной обработки в системах сбора и обработки радиолокационной информации (2013)
Васюта К. С. - Метод повышения скрытности системы передачи бинарных сообщений с использованием манипуляции параметров случайных последовательностей, имеющих альфа-стабильные распределения, Щербинин С. А. (2013)
Войтов В. А. - Застосування методу емісійного спектрального аналізу олив для оцінки технічного стану агрегатів трансмісії, Приймак А. В., Чернявський В. М., Циба М. В. (2013)
Громико І. О. - Виявлення ознак та місць модифікації носіїв інформації - цифрових зображень, Литвинова О. С., Твердохліб В. С. (2013)
Деденок В. П. - Метод вирішення задачі визначення місцеположення об’єкту ураження в системі координат вогневого засобу за даними цілевказання та інформацією від супутникових радіонавігаційних систем, Петренко О. С. (2013)
Дмитрієв В. А. - Обґрунтування показників безпеки приземлення військової техніки і вантажів при парашутному десантуванні (2013)
Ирха А. В. - Метод расчета пиковой диаграммы направленности зеркальной антенны с круговой поляризацией при учете взаимного влияния с облучателем при излучении сверхширокополосных сигналов, Ермаков Г. В., Ченыкаев А. В. (2013)
Карлов В. Д. - Компенсация амплитудных отказов излучателей в плоских фазированных антенных решетках, Петрушенко Н. Н., Карлов Д. В., Головин Г. А. (2013)
Кобзев А. В. - Анализ показателей обнаружения импульсных сигналов неизвестного вида с учетом их рассогласования с характеристиками приемного устройства, Романенко В. В. (2013)
Коняхин Г. Ф. - Источник электрической энергии, Верещагин В. Л., Яценко Р. А. (2013)
Лукьянчук В. В. - Обоснование области применения моделей надежности сложных технических систем с многоуровневой работоспособностью, Ланецкий Б. Н. (2013)
Приймаков А. Г. - Прогнозирование надежности объектов при случайном воздействии и внезапных отказах на примере фильтрования гидрожидкостей приводных систем, Джус Р. Н., Гузенко В. А. (2013)
Радько О. В. - Методи неруйнівного контролю конструкцій із композиційних матеріалів, Кремешний О. І., Скуратовський А. К., Голембієвський Г. Г. (2013)
Рожков М. І. - Аналіз ефективності систем ближньої радіолокації самонавідних зенітних керованих ракет, Запара Д. М., Воїнов В. В., Ніколаєнко С. О. (2013)
Смеляков К. С. - Критерий и метод оценивания качества фильтрации шума (2013)
Челпанов А. В. - Можливості підвищення точності траєкторних оцінок балістичних цілей, Сидоренко Р. Г. (2013)
Шматков С. И. - Модели восстановления потерянных и искаженных сообщений при мультимаршрутной передаче данных в компьютерных сетях (2013)
Шульга О. В. - Дослідження нелінійної системи автоматичного керування рухом у системах навігації (2013)
Кучеренко Ю. Ф. - Необхідність вдосконалення процесу управління військами при їх застосуванні в сучасних війнах (2013)
Полєжаєв А. М. - До питання обліку системи моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій техногенного характеру (2013)
Калугін Д. С. - Надширокосмугова радіолокація: особливості та можливості, Телюков С. В., Іванець М. Г., Безверхий М. В. (2013)
Темніков В. О. - Методика формування структури системи технічного забезпечення угруповання внутрішніх військ у спеціальній операції зі знешкодження незаконних збройних формувань в умовах надзвичайного стану (2013)
Ткачук С. C. - Математична модель набуття та втрати рівня підготовки органів військового управління Збройних Сил України, Рубан І. В., Колмиков М. М., Судніков Є. О. (2013)
Устименко О. В. - Військово-промислова політика з підготовки держави до збройного захисту національних інтересів (2013)
Шмельова Т. Ф. - Базові моделі людини-оператора аеронавігаційної системи, Сікірда Ю. В., Григорецький В. О. (2013)
Наші автори (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Титул, зміст (2014)
Шалинский В. В. - Обследование и ремонт эстакады через шлюзы автодорожного перехода по сооружениям Днепрогэс (2014)
Колчунов В. І. - Методика визначення жорсткості плосконапружених і стрижневих залізобетонних складених конструкцій при сейсмічних впливах, Мар’єнков М. Г., Омельченко К. В., Тугай Т. В. (2014)
Сіянов О. І. - Раціональні параметричні залежності безпечної роботи циліндричних стержневих покриттів (2014)
Гук Я. С. - Методика визначення абсолютного максимуму температури зовнішнього повітря за висотно-температурними коефіцієнтами та параметрами літнього атмосферного тиску, районування території Закарпатської області (2014)
Герасимчук А. Ю. - Безопасная эксплуатация трубопроводов, Тихенко В. В., Киреев М. С. (2014)
Шульман И. З. - Работа стального вертикального резервуара для хранения водоугольной смеси (2014)
Кліменко В. З. - Ідеологія теорії методу розрахунку конструкцій за першим граничним станом (на прикладі конструкцій із клеєної деревини) (2014)
Бондарєв С. В. - Динамічні характеристики ланцюгового тягового органа, Горбатенко Ю. П., Закора О. В. (2014)
Кагановский Л. О. - Стабилизирующие устройства для монтажа высотных сооружений вертолетами (2014)
Рабер Л. М. - Повышение заводской готовности монтажных соединений на высокопрочных болтах, Червинский А. Е. (2014)
Умови друкування (2014)
Обкладинка (2014)
Анонс Другої польсько-української міжнародної конференції (2014)
Анонс о проведении первого ежегодного национального архитектурного студенческого конкурса (2014)
Євлаш В. В. - Установлення раціональних режимів сушіння капусти, Нєміріч О. В., Тарасенко Т. А. (2012)
Торяник О. І. - Дослідження впливу білкової добавки на основі рибної колагеновмісної сировини на рухливість води в рибних фаршевих системах, Коваленко В. О., Дьяков О. Г., Панікарова Б. О. (2012)
Пересічний М. І. - Технологія десертів функціонального призначення, Вітряк О. П., Радченко М. В. (2012)
Пересічний М. І. - Технологічні аспекти використання активованої води з мікрокластерною структурою у виробництві харчової продукції оздоровчого призначення, Федорова Д. В. (2012)
Пешук Л. В. - М’ясо паркових оленів – перспективна сировина для інноваційних м’ясних продуктів, Штик І. І., Казнадзей Т. Д. (2012)
Мурликіна Н. В. - Регулювання параметрів переестерифікації соняшникової олії з метою одержання емульгаторів для м’ясних виробів емульсійної структури, Янчева М. О., Упатова О. І. (2012)
Крутовий Ж. А. - Перспективи створення ефективних систем харчування лікувально-профілактичного призначення (2012)
Капліна Т. В. - Технологія безалкогольних напоїв із використанням водних екстрактів, отриманих у вихровому шарі феромагнітних частинок, Миронов Д. А. (2012)
Арпуль О. В. - Сферифікація як напрям дослідження в молекулярних технологіях продукції ресторанного господарства, Усатюк О. М., Дудкіна О. О., Ворона О. П. (2012)
Черевко О. І. - Удосконалення комбінованого ІЧ-апарата, Михайлов В. М., Лебединець І. В. (2012)
Черевко О. І. - Ексергетичний аналіз процесу кон-дуктивного жарення м’яса в апаратах періодичної дії, Скрипник В. О. (2012)
Заплетніков І. М. - Побудова поля нормальної складової швидкості різання та коефіцієнта ковзання леза дискового ножа в разі маятникового способу подачі продукту, Пільненко А. К. (2012)
Бельмас І. В. - Напружений стан стрічки конвеєра зневоднення харчової сировини, Перфильєва Ю. М. (2012)
Черевко О. І. - Про дефіцитні нутрієнти, що впливають на метаболізм кісткової тканини в оптимізованих системах харчування лікувально-профілактичного призначення, Крутовий Ж. А., Михайлов В. М., Касілова Л. О., Запаренко Г. В. (2012)
Черевко О. І. - Перспективи створення індивідуальних систем харчування для профілактики та лікування захворювань, що виникають через дефіцит кальцію, Крутовий Ж. А., Михайлов В. М., Касілова Л. О., Запаренко Г. В. (2012)
Пересічна С. М. - Якість амінокислотного складу батончиків борошняних із цільного зерна з рослинно-молочними начинками, Пересічний М. І. (2012)
Пересічний М. І. - Якість страв із кисломолочного сиру функціонального призначення, Пересічна С. М., Сушич М. І. (2012)
Пересічний М. І. - Якість овочевих страв із використанням дієтичних добавок, Пересічна С. М., Тарасевич К. В. (2012)
Малигіна В. Д. - Підбір рецептури кисломолочних продуктів підвищеної біологічної цінності, Кротинова К. А. (2012)
Корзун В. Н. - Технологія млинцевого напівфабрикату функціонального призначення, Антонюк І. Ю. (2012)
Тележенко Л. М. - Розробка моделі прискореного тесту ASLT та дослідження можливості її застосування для визначення терміну зберігання молочно-рослинного десерту, Золовська О. В. (2012)
Безусов А. Т. - Консервовані продукти для харчування дітей, хворих на дисбактеріоз, Мазуренко І. К. (2012)
Кобрін В. М. - Принципи Кодексу Аліментаріус у вирішенні проблеми безпечного харчування в Україні, Постнова О. М., Віннікова В. О. (2012)
Одарченко М. С. - Оцінка безпечності ягідних напівфабрикатів, Одарченко Д. М., Кудряшов А. І., Сюсель О. О. (2012)
Дубініна А. А. - Визначення хімічного складу господарсько-ботанічних сортів редьки, поширених у Східній Україні, Селютіна Г. А., Гапонцева О. В. (2012)
Дубініна А. А. - Актуальні питання ідентифікації коричневого тростинного цукру, Овчиннікова І. Ф., Круглова О. С. (2012)
Крутовий Ж. А. - Аналіз харчової та біологічної цінності раціонів лікувально-профілактичної дії без м’яса та риби, Касілова Л. О., Приказчикова Ю. Ю., Запаренко Г. В. (2012)
Дюкарева Г. І. - Визначення можливості застосування еламіну у виробництві бісквіта як стабілізатора, Гасанова А. Е. (2012)
Оносова І. А. - Порівняльна характеристика системи стандартів якості пшениці в Україні та країнах ЄС, Бровко О. Г. (2012)
Бондаренко Т. А. - Збагачення молочного морозива з козиного молока вітаміном C, Рижкова Т. М., Прудніков В. Г. (2012)
Доманова О. В. - Динаміка міцнісних властивостей натуральних ковбасних оболонок після обробки водними екстрактами рослин, Шубіна Л. Ю. (2012)
Усатюк С. І. - Технологія отримання соняшникової олії з підвищеною біологічною цінністю, Пелехова Л. С. (2012)
Одарченко А. М. - Колориметричний аналіз компонентів борщової заправки (2012)
Євлаш В. В. - Аналіз існуючих методів та методик визначення вітаміну С у рослинній сировині, Отрошко Н. О., Вакшуль З. В. (2012)
Дейниченко Г. В. - Визначення природного впливу на хімічний склад гарбузових овочів, вирощених із урахуванням сучасних напрямів біофортифікації, Юдічева О. П. (2012)
Перцевой Ф. В. - Вивчення впливу рецептурних компонентів препарату "Афлуфіт" на кінетику структуроутворення пектинових драглів, Кузнецова Т. О., Дмитрієвський Д. І., Немятих О. Д. (2012)
Торяник О. І. - Дослідження впливу молекулярної рухливості на вимірювання часу спін-спінової релаксації, Дьяков О. Г., Некрасова А. Ю. (2012)
Дьяков О. Г. - Дослідження вологовмісту шроту олійних рослин, Торяник О. І., Свідло К. В. (2012)
Синєкоп М. С. - Автоматизація формування статистичних розподілів вибірок, Вермійчук М. М. (2012)
Дубініна А. А. - Порівняння швидкості просолювання рибної сировини залежно від температури м’язової тканини за різних способів соління, Хацкевич Ю. М. (2012)
Пересічний М. І. - Проектування складу полікомпонентних продуктів функціонального призначення для людей розумової праці, Магалецька І. А. (2012)
Самохвалова О. В. - Математичне моделювання вмісту інгредієнтів у рецептурі кексу зі збалансованим складом есенціальних нутрієнтів, Крутовий Ж. А., Запаренко Г. В. (2012)
Пешук Л. В. - Дослідження можливості використання альтернативних джерел кальцію в технології м’ясопродуктів, Галенко О. О., Будник Н. В. (2012)
Дятлов В. В. - Шампіньйони коричневого штаму: якість плодових тіл різної стадії стиглості, Аксьонова Н. О. (2012)
Тележенко Л. М. - Ферментація топінамбура для отримання продуктів харчування спрямованої дії, Біленька І. Р., Буланша Н. А. (2012)
Богза С. Л. - Аналіз сучасних методів ідентифікації винних виробів, Суйков С. Ю., Брановицька Т. Ю., Толстенко Д. П., Матвійчук Г. В. (2012)
Черно Н. К. - Отримання білок-полісахаридного комплексу та його характеристика, Гураль Л. С., Ломака О. В. (2012)
Черно Н. К. - Порівняльна характеристика хімічного складу морфологічних частин Agaricus bisporus, Озоліна С. О., Нікітіна О. В. (2012)
Черно Н. К. - Спосіб отримання бета-глюкану клітинних стінок дріжджів роду Saccharomycess cerevisie, Шапкіна К. І., Коваленко О. В. (2012)
Софронова М. С. - Задача розміщення n-паралелепіпедів. Математична модель задачі та її особливості (2012)
Мазуренко І. К. - Наукові аспекти комплексного перероблення овочевих та баштанних культур, Філіпова Л. Ю., Ракуленко Н. А. (2012)
Лисогор Т. А. - Волокноподібні неперетравні олігосахариди – перспективний клас пребіотиків, Ліганенко М. Г. (2012)
Дубова Г. Є. - Визначення карбонільних сполук у харчових продуктах, Овчіннікова С. О. (2012)
Молоканова Л. В. - Вплив інгібіторів α-амілази квасолі на засвоюваність квасолевого пюре як компонента м’ясних січених напівфабрикатів, Лукомський Ю. О. (2012)
Оносова І. А. - Дослідження вмісту мінеральних домішок і їхнього впливу на якість горілки, що реалізується на ринку України, Рачинська З. П. (2012)
Маєвська Т. М. - Обґрунтування режимів процесу промивання водою фаршу з коропа, Віннов О. С. (2012)
Круль В. О. - Аналіз харчової цінності ріпаку та продуктів його переробки як перспективної сировини для харчової промисловості (2012)
Дубініна А. А. - Вплив теплової обробки на зміну кольоропараметричних характеристик плодів яблук, Щербакова Т. В., Попова Т. М., Гапонцева О. В. (2012)
Головко М. П. - Стан та проблеми розвитку книговидання в Україні, Кіптела Л. В., Сорокіна С. В., Акмен В. О. (2012)
Головко Т. М. - Перспективи розвитку ринку послуг в Україні, Попова Т. М., Віннікова В. О. (2012)
Захаренко В. О. - Застосування інформаційних технологій для визначення густини виробів неправильної геометричної форми, Кір’яков Ю. К. (2012)
Пілюгіна І. С. - Використання програмного пакета Macromedia Author Ware 7.0 для розробки комп’ютерних засобів навчання з дисципліни "Харчова хімія", Кузнецова Т. О. (2012)
Землянко Ю. В. - Аналіз особливостей системи електронної комерції (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Марголин Б. 3. - Анализ влияния вида напряженного состояния на радиационное распухание и радиационную ползучесть аустенитных сталей, Мурашова А. И., Неустроев В. С. (2012)
Котречко С. А. - Подход к прогнозированию предельного состояния металла корпуса реактора в рамках концепции механической стабильности, Мешков Ю. Я. (2012)
Матвеев В. В. - К вопросу приближенного определения вибродиагностического параметра нелинейности упругого тела, обусловленной наличием дышащей трещины, при субгармоническом резонансе, Богинич О. Е. (2012)
Калинин Н. А. - Актуальные вопросы обеспечения безопасной эксплуатации газопроводов в условиях Севера, Кравцов В. И., Семенов А. С., Ильин А. В., Рыбников А. И., Гецов Л. Б. (2012)
Орыняк И. В. - Определение характеристик кривой линии по дискретным точкам ее положения, заданным с ошибкой, с приложением к анализу напряжений в подземном трубопроводе, Лохман И. В., Богдан А. В. (2012)
Крижановский В. И. - Предельное состояние углеродистых сталей в условиях многоциклового асимметричного нагружения растяжением-сжатием, изгибом и кручением, Пелых В. Н., Погребняк А. Д., Регульский М. Н. (2012)
Нижник С. Б. - О структурной зависимости параметров диаграмм деформирования и трещиностойкости метастабильных аустенитных сталей, Дмитриева Е. А. (2012)
Чечин Э. В. - Упрочняемость сталей и сплавов как фактор снижения расхода металлоемкости промышленных конструкций (2012)
Шокри М. М. - Расчет процесса разрушения стеклоэпоксидных композитов при низких температурах (на англ.яз.), Торабизаде М. А., Ферейдун А. (2012)
Леонець В. А. - Оцiнка тензометричного методу виявлення втомних трiщин в елементах конструкцiй, Лукашевич А. О., Дегтярев В. О., Чаус Л. М. (2012)
Мацевитый В. М. - Изменение коэрцитивной силы при статическом растяжении и усталостном нагружении образцов из стали ШХ15, Безлюдько Г. Я., Казак И. Б., Вакуленко К. В., Белоус Е. В. (2012)
Свисси С. - Экспериментальное исследование микроструктуры и механических свойств сплава Al-13%Si, полученного литьем под давлением (на англ.яз.), Бен_Амар М., Брадаи Ч. (2012)
Клепиков В. Б. - К перспективам развития некоторых специальностей направления "Электромеха-ника" (2014)
Бешта А. С. - Об эффективном использовании электро-энергии (2014)
Калашников В. И. - Накопление возобновляемой электриче-ской энергии – проблемы и перспективы развития, Левшов А. В., Ткаченко С. Н. (2014)
Полилов Е. В. - Феномен всплеска в управлении динами-ческими системами (2014)
Пересада С. М. - Стратегія векторного керування асинхрон-ними двигунами з максимізацією співвід-ношення момент-струм при врахуванні кривої намагнічування, Димко С. С. (2014)
Островерхов Н. Я. - Система векторного управления тяговым вентильно-индукторным электроприводом (2014)
Синчук О. Н. - Бездатчиковое векторное управление на основе анизотропных свойств машины, Осадчук Ю. Г., Козакевич И. А. (2014)
Приймак Б. І. - Поліпшення характеристик асинхронного електроприводу в зоні високих швидко-стей ротора шляхом максимізації момента двигуна, Халімовський О. М. (2014)
Busher V. - Modeling and Identification of Systems with Fractional Order Integral and Differential, Yarmolovich V. (2014)
Марущак Я. Ю. - Дробові стандартні форми для синтезу електромеханічних систем, Копчак Б. Л. (2014)
Лозинський О. Ю. - Математична модель надійності для аналі-зу причин непрацездатності електротехні-чної системи із складним загаль-ним полегшеним резервуванням, Щербовських С. В. (2014)
Закладний О. О. - Методи та засоби діагностики енергоефек-тивності електромеханічних систем для створення системи енергоменеджменту, Закладний О. М., Чермалих В. М. (2014)
Волянский Р. С. - Синтез оптимальной системы управления с нелинейной активационной функцией, Садовой А. В. (2014)
Дерец А. Л. - Адаптация системы оптимального по быст-родействию управления позиционным элек-троприводом к изменению формы переход-ной траектории, Садовой А. В. (2014)
Деев С. Г. - Робастное управление электроприводом с синхронным двигателем с постоянными магнитами, Потапенко Е. М. (2014)
Потапенко Е. М. - Высокоточные энергооптимальные роба-стные асинхронные электроприводы, Шийка А. А. (2014)
Пересада С. М. - Система векторного керування автоном-ним генератором на основі асинхронної машини з фазним ротором, Благодір В. О., Диннік Т. В., Желінський М. М. (2014)
Андриенко П. Д. - Энергоэффективное торможение проти-вовключением асинхронного двигателя с фазным ротором, Андриенко Д. С., Коцур М. И., Калюжный С. В. (2014)
Лимонов Л. Г. - Управление многодвигательным частотно-регулируемым взаимосвязанным асин-хронным электроприводом, Кравцов А. А., Потапов С. В. (2014)
Казурова А. Е. - Высокоточное управление многомассовой неопределенной упругой системой (2014)
Задорожняя И. Н. - Исследование влияния степени электроме-ханической связи на демпфирующее действие электропривода с упругими связями, Задорожний Н. А. (2014)
Антонов М. Л. - Асинхронний електропривод на основі трирівневого безпосереднього перетворю-вача частоти зі скалярним керуванням (2014)
Кузнецов Б. И. - Стохастическая мультиагентная оптими-зация анизотропийных регуляторов многомассовых электромеханических систем, Никитина Т. Б., Коломиец В. В., Татарченко М. О., Хоменко В. В. (2014)
Христо П. Е. - Исследование возможности оптимизации работы насосной установки (2014)
Коренькова Т. В. - Методология энергоресурсосбережения в электрогидравлических комплексах (2014)
Хілов В. С. - Динамічні властивості зовнішньго контуру привода пересування великовантажного транспортного засобу, Фофанов К. П. (2014)
Герасимяк В. Г. - Системы активной безопасности в много-двигательных электротранспортных сред-ствах (2014)
Войтенко В. А. - Требования к параметрам асинхронного тягового двигателя электромобиля (2014)
Обруч И. В. - Нейросетевая система управления электропри-вода электровоза, Кутовой Ю. Н. (2014)
Шамардина В. Н. - Анализ схемы электропередачи тепловоза с двумя дизелями и общей тяговой нагрузкой, Яровой Г. И., Лемешко С. М. (2014)
Иньков Ю. М. - Моделирование переходных процессов в тяговом асинхронном двигателе шахтных электровозов, Синчук О. Н., Захаров В. Ю., Сменова Л. В. (2014)
Буряковский С. Г. - Вентильно-индукторный электропривод стрелочного перевода моношпального типа, Захарченко В. В., Маслий А. С., Маслий А. С. (2014)
Герасимяк Р. П. - Оптимальне керування механізму перемі-щення крану з підвішеним вантажем при заданому значенні шляху, Махортова Д. О., Савич C. П. (2014)
Печеник М. В. - Дослідження втрат енергії в електроме-ханічній системі конвеєра при регулюван-ні швидкості тягового органу, Бур’ян С. О., Наумчук Л. М. (2014)
Куцик А. С. - Аналіз режимів регулювання тиску насосів з синхронним електроприводом, Семенюк М. Б., Тутка В. В. (2014)
Бур’ян С. О. - Дослідження енергоефективності електро-механічної системи насосного комплексу з врахуванням плавної зміни параметрів гідромережі, Печеник М. В. (2014)
Андреїшин А. С. - Апаратно-програмна реалізація системи керування штанговою глибинопомповою установкою, Маляр А. В., Калужний Б. С., Головач І. Р. (2014)
Нечай О. М. - Дослідження пускових та гальмівних ре-жимів роботи асинхронних електроприво-дів насосів (2014)
Чермалых В. М. - Исследование технологических режимов работы вентиляторных установок с час-тотно-регулируемым электроприводом, Чермалых А. В., Майданский И. Я. (2014)
Худяев А. А. - Двухканальный электропривод механизма подачи для металлорежущих станков осо-бо высокой точности, Поленок В. В. (2014)
Нолле О. - Eлектромеханічна система промислового преса малої потужності, Нойбергер Н., Бешта О. С., Куваєв М. В. (2014)
Браун А. Е. - Внедрение систем автоматизации на не-прывном стане холодной прокатки "1700" "Мариупольского металлургического ком-бината", Коптелов Р. П., Тикоцкий А. Е., Корнеев В. А. (2014)
Паранчук Я. С. - Моделювання та дослідження режимів трифазної системи регулювання потужності дуг дугової сталеплавильної печі на основі нейрорегулятора у миттєвих координатах, Мацигін А. Б. (2014)
Лозинський О. Ю. - Дослідження систем нечіткого керування електроприводом переміщення електродів дугової сталеплавильної печі, Паранчук Я. С., Цяпа В. Б., Карплюк Л. Ф. (2014)
Синчук О. Н. - Энергоэффективные структуры тяговых электрических приводов в тормозных режимах, Гузов Э. С., Синчук И. О., Кальмус Д. О. (2014)
Синчук O. Н. - Переходные процессы асинхронного элек-тропривода шахтного электровоза при его питании от реальной системы электро-снабжения, Сёмочкин А. Б., Федотов В. А. (2014)
Синчук О. Н. - К вопросу бездатчикового контроля ско-рости движения рудничных электровозов, Гузов Э. С., Дебелый В. Л., Дебелый Л. Л., Черная В. О. (2014)
Samonov S. - Усовершенствование системы управле-ния электроприводной воздуходувки главных малооборотных двухтактных судовых дизелей, Dubovyk V. (2014)
Анищенко Н. В. - Экспериментальное определение опти-мальных пусковых параметров системы инверторного запуска дизель-генератора, Тукалов И. О., Яровой Г. И., Канунников Р. В. (2014)
Ярымбаш Д. С. - Особенности оптимизации электрических режимов графитации (2014)
Васильев Б. Ю. - Структура и алгоритмы управления трех-уровневым инвертором электропривода объектов транспортировки углеводородов (2014)
Волянский С. М. - Повышение качества управления электро-приводами движительно-рулевого ком-плекса подводных аппаратов, Волянская Я. Б. (2014)
Орловский И. А. - Об автоматизации протезов конечностей средствами электропривода, Санникова Л. Н., Клочихин К. М. (2014)
Gorkunov B. - Сomputer Control System of Mechanical Hardening of Cylindrical Products, Sirenko M., Tyshchenko A., Gorkunova I. (2014)
Осадчий В. В. - Система управления угловой скоростью дебаланса, вращающегося вокруг подвижной оси, Назарова Е. С., Васильева Е. В., Новомлинский В. А., Ткачев А. А. (2014)
Квашнин В. О. - Анализ построения динамической модели асинхронного двигателя на основе расчетных и каталожных данных, Косенко В. А. (2014)
Квашнин В. О. - Анализ влияния различных методик опре-деления параметров однофазных схем за-мещения асинхронного двигателя на точность его статических характеристик, Бабаш А. В. (2014)
Эпштейн И. И. - Схема замещения асинхронного двигателя – новый ракурс (2014)
Петрушин В. С. - Проектные ограничения при разработке регулируемых асинхронных двигателей, Плоткин Ю. Р., Еноктаев Р. Н., Николаев М. Б. (2014)
Черный А. П. - Оценка состояния асинхронных двигате-лей на основе функции когерентности, Юдина А. Л., Бердай А. (2014)
Ставинский А. А. - Усовершенствование тихоходных бирота-тивных асинхронных электроприводов на основе специальных контрроторных дви-гателей, Пальчиков О. О. (2014)
Толочко О. И. - Моделирование асинхронного двигателя при обрыве фазы статора, Розкаряка П. И., Журов И. О. (2014)
Синчук О. Н. - К вопросу самовозбуждения асинхронной машины в тормозном режиме тягового привода, Гузов Э. С., Удовенко О. А., Омельченко А. В. (2014)
Родькин Д. И. - Характеристики и режимы асинхронного генератора при глубоком насыщении стали, Ченчевой В. В. (2014)
Вишневский Д. Л. - Цифровой регулятор напряжения асинх-ронного генератора (2014)
Gatsuts A. - Thermal Processes Control of Ship Diesel Engine Based on Fuzzy plc (2014)
Синчук О. Н. - Тяговые электромеханические комплексы шахтных контактных электровозов, Синчук И. О., Гузов Э. С., Шокарев Д. А. (2014)
Кузнецов В. В. - Разработка и проверка адекватности дина-мической электромагнитной модели асин-хронного двигателя, работающего в усло-виях некачественной электроэнергии, Николенко А. В., Иващенко В. П. (2014)
Синчук О. Н. - Устройство для контроля и защиты от пе-регрева тяговых электродвигателей шахт-ных электровозов, Гузов Э. С., Федотов В. А., Черная В. О. (2014)
Лутай С. Н. - Методы и анализ диагностики асинхрон-ных электродвигателей, Кобылянский Б. Б., Коломиец В. В., Булгакова И. В. (2014)
Лутай С. Н. - Точность прогнозирования остаточного ресурса асинхронного двигателя, Коломиец В. В., Кобылянский Б. Б. (2014)
Юрченко О. Н. - Модельный анализ пуска синхронного двигателя с широтно-импульсным преобразователем частоты, Михайличенко Д. А. (2014)
Дорошенко А. Л. - Дослідження алгоритмів керування електромагнітним моментом машини подвійного живлення за допомогою математичного моделювання, Михальський В. М., Шаповал І. А. (2014)
Заблодский Н. Н. - Моделирование процессов в электромеха-нических преобразователях с магнитожидкостным заполнением, Грицюк В. Ю. (2014)
Барский В. А. - Выпрямительная установка тягового гене-ратора для грузовых тепловозов, Курдюмов Д. С., Маляр А. В. (2014)
Семенец Д. А. - Компьютерная модель линейного индук-ционно-динамического преобразователя в режиме микроперемещений, Коломиец В. В., Кобылянский Б. Б., Лутай С. Н. (2014)
Кулагін Д. О. - Аналіз енергетичних потоків тягового перетворювача частоти (2014)
Самчелеев Ю. П. - Преобразователь частоты электромагнитно совместимый с сетью, Дрючин В. Г., Белоха Г. С. (2014)
Щербак Я. В. - Улучшение электромагнитной совмести-мости преобразователей частоты путем применения активных выпрямителей, Плахтий А. А., Цеховской М. В. (2014)
Немудрый И. Ю. - О выборе типа инвертора для преобразо-вателя частоты ветроэлектростанций с аэродинамической мультипликацией, Метельский В. П. (2014)
Синчук О. Н. - Выбор параметров фильтра-ограничителя всплеска напряжения в частотном преоб-разователе тягового электротехнического комплекса, Синчук И. О., Будников В. Н., Черная В. О. (2014)
Немыкина О. В. - Сравнительный анализ построения сети электропитания кранов с частотно-регулируемым приводом (2014)
Бересан А. А. - Исследование электромагнитной совместимости станции испытания синхронных генераторов с питающей сетью, Радимов С. Н. (2014)
Потапенко Е. М. - Методы энергооптимального управления асинхронным электроприводом, Шийка А. А. (2014)
Садовой А. В. - Экспериментальные исследования пара-метров резонансных трансформаторов в системе однопроводной передачи электри-ческой энергии, Алексеев И. А. (2014)
Бешта А. С. - Универсальная модель гальванической батареи, как средство для расчетов элект-рических транспортных средств, Федорейко В. С., Балахонцев А. В., Албу А. А. (2014)
Сінолиций А. П. - Екстремальний регулятор для силового активного фільтру струму, Кольсун В. А., Козлов В. С. (2014)
Дранкова А. О. - Обзор методов и средств обеспечения электромагнитной совместимости судовых грузовых комплексов, Михайков С. С. (2014)
Сінчук О. М. - Електромеханічний комплекс автономної вітрової мініелектростанції для експлуатації в умовах залізорудних шахт, Бойко С. М. (2014)
Дорошенко О. І. - Про реактивне навантаженя синхронних двигунів, Панчишин О. В., Петренко І. І. (2014)
Жук А. К. - Усовершенствование регулируемого фильтрокомпенсирующего устройства, Запальский В. Н., Запальский К. Н. (2014)
Король С. В. - Дослідження алгоритмів керування активним коректором коефіцієнта потужності при зменшенні ємності в ланці постійного струму (2014)
Вишневский Л. В. - Динамическая компенсация реактивной энергии судовой электростанции (2014)
Глазева О. В. - Расчет параметров пассивных фильтров в судовых электроприводах "Тиристорный преобразователь напряжения–асинхронный двигатель", Бушер В. В. (2014)
Бесараб А. Н. - Расчет периодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания в сложных схемах в произвольный момент времени, Невольниченко В. Н., Шабовта М. Ю. (2014)
Кузнецов Б. И. - Синтез комбинированных систем активного экранирования техногенного магнитного поля промышленной частоты, Бовдуй И. В., Волошко А. В., Виниченко Е. В., Котляров Д. А. (2014)
Муха Н. И. - О практической подготовке судовых электромехаников и механиков, Дранкова А. О. (2014)
Загирняк М. В. - Опыт внедрения и использования автома-тизированной системы мониторинга тем-пературных режимов и удаленного управ-ления теплопотреблением Кременчугского национального университета, Перекрест А. (2014)
Черный А. П. - WEB-технологии в международном сотрудничестве ВУЗов в области науки и образования, Сивякова Г. А., Перекрест А. Л. (2014)
Черный А. П. - Виртуальный комплекс-тренажер для лабораторного практикума по теории электропривода, Муха Н. И., Кравец А. М. (2014)
Дранкова А. О. - Лаборатория микроконтроллерного управ-ления и моделирования электромеханических систем, Муха Н. И., Шестака А. И. (2014)
Бушер В. В. - Учебно-исследовательский макет прича-льного контейнерного перегружателя с шаговым електроприводом, Калинин А. Г., Акшинцев Д. И., Бичев Д. В. (2014)
Мельнікова Л. В. - Експериментальні дослідження процесів в системі вентиляції на лабораторному стенді з контролером Siemens LOGO!, Бушер В. В. (2014)
Морозов Д. И. - Виртуальный лабоаторный стенд "Тиристорный преобразователь постоян-ного тока", Шевченко И. С. (2014)
Титова О. М. - Наукові видання як один із напрямів діяльності Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (до видання двадцятого випуску "Праць Центру пам’яткознавства") (2011)
Кот С. І. - "Культурні цінності”: поняття і термін у контексті повернення та реституції предметів культури (2011)
Принь О. В. - Державна система охорони культурної спадщини сучасної України: центральні органи влади (2011)
Старенький І. О. - Діяльність подільського духовенства з охорони пам’яток архітектури в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Кравченко І. А. - З історії пам’яткоохоронної справи у Києві початку ХХ ст. (2011)
Принь М. О. - Охорона архівної спадщини на Луганщині та Донеччині в 20-х – на початку 30-х років ХХ ст. (2011)
Нагнибіда Р. В. - Пам’ятки культурної спадщини Борщівського та Кам’янець-Подільського районів (сучасний стан і використання у туристичній сфері) (2011)
Юрченко С. Б. - Відень – Великі Береги: шляхи мистецьких інфільтрацій в архітектурі Закарпаття доби пізнього середньовіччя (2011)
Рудика Н. М. - До питання про охорону пам’яток археології в європейських країнах (2011)
Кравченко О. М. - Підземні комплекси монастирів козацької доби Північно-Західної Слобожанщини (2011)
Осадчий Є. М. - Селітроваріння на території Північно-Західної Слобожанщини XVII ст. (2011)
Стельмах И. Ф. - Музейная сеть Автономной Республики Крым (2011)
Федорова Л. Д. - Становлення і розвиток церковно-історичного музейництва в Києві (кінець ХІХ – початок ХХ ст. ) (2011)
Дмитренко Н. М. - Внесок місцевих музеїв Північного Лівобережжя в розвиток історичного краєзнавства (20–30-ті роки ХХ ст. ) (2011)
Непомнящий А. А. - Новые материалы к истории Таврического общества истории, археологии и этнографии (2011)
Харлан О. В. - "Щоденник з подорожі на Запоріжжя” С. А. Таранушенка як джерело архітектурно-мистецтвознавчих досліджень Дніпропетровщини (2011)
Кепін Д. В. - Музей-меморіал "Букринський плацдарм” (2011)
Каушлієв Г. С. - Античні пам’ятки Тавриди у вітчизняній подорожній літературі (кінець XVIII – перша третина ХІХ ст. ) (2011)
Молочко Е. В. - Фіксація стану пам’яток Криму в путівниках XIX – початку ХХ століття (2011)
Cейдалиев Э. И. - Метательное оружие кочевников Северного Причерноморья и Крыма в XI–XIV вв. (2011)
Ломакін Д. А. - Всесоюзна конференція археологів СРСР у Керчі та мусульманські пам’ятки Старого Криму: невідомі сторінки історії вивчення (2011)
Майданець-Баргилевич О. Л. - Трансформація народної культури у творах митців першої третини ХХ століття (2011)
Тямін М. Ю. - Історія розвитку гірничовидобувного району на прикладі Кривого Рогу (2011)
Зозуля С. Ю. - Некрополь Благовіщенського монастиря в Ніжині (2011)
Мельник О. О. - Смертність парафіян церков Києво-Печерської лаври XVIII ст. (за даними метричних книг) (2011)
Саргсян Т. Э. - Армянские эпитафии из Килии (2011)
Нетудихаткін І. А. - Престол Апостола Андрія Первозванного: історія створення та оновлення (середина ХVІІІ – кінець ХІХ ст. ) (2011)
Товстенко Т. Д. - Нове слово у вивченні пізньосередньовічної та ранньомодерної фортифікації на Правобережній Україні (2011)
Корнієнко В. В. - Нова знахідка графіті зі згадкою Всеволода Ярославича у Софії Київській (2011)
Бичковська Г. М. - Видавнича діяльність Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (початок) (2011)
Звіряка А. І. - Пам’яткоохоронний статус історичного ландшафту Київських гір і долини р. Дніпра (2011)
От редакционной коллегии (2013)
Леписевич Н. З. - История Севастопольской Морской библиотеки на страницах журнала "Морской сборник" (2013)
Локтионов Э. Ю. - Памятные книжки – разновидность книжной продукции (на примере Таврической губернии) (2013)
Ломакин Д. А. - Мусульманские памятники Старого Крыма XIII – XV века: современное состояние (2013)
Непомнящий А. А. - В. В. Латышев: опыт каталогизации крымских эпиграфических памятников (2013)
Хлівнюк О. В. - Внесок Центральних державних реставраційних майстерень до справи пам’яткоохоронної роботи в Криму в 20-х – на початку 30-х років ХХ століття (2013)
Ищенко Э. С. - К истории православных культовых сооружений, приписанных к собору Св. Александра Невского в Симферополе (2013)
Каліновський В. В. - Архієпископ Інокентій (Борисов) – організатор відновлення православних святинь Криму (2013)
Акімченков В. В. - Севастопольське музейне об’єднання (1928–1940): заснування та діяльність (2013)
Холонина М. А. - К истории подготовки CССР к Всемирной парижской выставке 1925 года (2013)
Авсенёва С. Н. - Проблема сохранения памятников Керчи в трудах путешественников конца XVIII – первой половины XIX века (2013)
Кармазина Н. В. - Памятниковедческая деятельность ученых архивных комиссий на Юге Украины в последней четверти ХІХ – начале ХХ веков (2013)
Соколов А. А. - Руйнування і охорона археологічних пам'яток у Криму (кінець 40-х – 60-ті рр. ХХ ст. ) (2013)
Нагорняк К. И. - Новые документы по истории памятникоохранной деятельности в Крыму: Бахчисарайский отдел Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины (2013)
Севастьянов А. В. - Ленинградское эхо крымского конфликта: новые подробности научного противостояния Н. И. Репникова и Н. Л. Эрнста на рубеже 20–30-х гг. ХХ в. (2013)
Сейт-Маметов Ш. Э. - Переписка крымских беев с турецким правительством как источник по истории Крымского ханства (по материалам архива Topkapi) (2013)
Яшний Д. В. - Дорадянські документальні листівки як джерело з вивчення втраченої містобудівної спадщини Криму (1895–1917) (2013)
Бугайов Є. - Аналіз результатів впровадження експериментальної методики комплексного розвитку рухових якостей і засвоєння елементів техніки юних важкоатлетів 10–12 років, Джим В., Болтєнкова О. (2018)
Камаєв О. - Особливості вдосконаленої методики педагогічного контролю фізичної підготовленості спортсменок в естетичній гімнастиці, Осадчиєва С. (2018)
Кизім П. - Вплив засобів сучасної хореографії на рівень технічної підготовленості спортсменів з акробатичного рок-н-ролу на етапі попередньої базової підготовки, Гуменюк С., Батєєва Н. (2018)
Корсун С. - Дослідження адаптаційних можливостей функціонального стану організму баскетболістів до фізичних навантажень у ході мікроциклу підготовчого періоду тренування, Шапошнікова І., Помещикова І. (2018)
Красова І. - Визначення рівня термінологічної компетентності вчителів фізичної культури як основи фахової діяльності, Дейнеко А., Марченков М., Луценко Л. (2018)
Кущенко О. - Вплив ерготерапії на рівень самообслуговування дітей з церебральним паралічем (2018)
Мандюк А. - Рівень залученості дітей та підлітків до різних форм рухової активності в Україні та країнах членах Active Healthy Kids Global Alliance (2018)
Петренко І. - Правовий режим спортивного волонтерства (2018)
Рядова Л. - Вікова динаміка рівня розвитку статичної рівноваги в учнів середніх класів з вадами зору, Шестерова Л. (2018)
Тропин Ю. - Особенности проявления сенсомоторных реакций студентами ХГАФК, Романенко В., Голоха В., Алексеева И., Алексенко Я. (2018)
Федорчук С. - Влияние нейродинамических свойств на выбор копинг-стратегий у квалифицированных спортсменов, Лысенко Е. (2018)
Бекирова А. Р. - Будущий учитель начальных классов как субъект учебной деятельности (2017)
Білоконь Г. А. - Еволюція поглядів на проблему гуманізації виховного процесу у вищих навчальних закладах: історико-педагогічний аспект (2017)
Білянська М. М. - Компоненти та рівні готовності студентів до організації еколого-педагогічної діяльності: теоретичний аспект, Ярошенко О. Г. (2017)
Бовт А. Ю. - Особливості процесу формування естетичного сприйняття навколишньої дійсності в учнівської молоді ХХІ ст. (2017)
Божок Т. В. - Проблеми розвитку емоційної сфери підлітків засобами музичного мистецтва (2017)
Варениченко А. Б. - Структурні компоненти професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до формування екологічної культури (2017)
Венгер А. С. - Соціально-психологічна модель фахівця із соціальної роботи (2017)
Гавран І. А. - Діагностика рівнів сформованості критерію "міри прояву активного навчально-пізнавального ставлення до диригентсько-хорової діяльності" педагогічної емпатії майбутніх учителів музики (2017)
Глущук О. Г. - Кінотеатри як модерні заклади культурно-просвітницької діяльності населення Волині кінця ХІХ – першої третини ХХ століття (2017)
Довгань Н. Ю. - Функціональний тренінг якформа позааудиторної спортивно-масової роботи у вищому навчальному закладі (2017)
Дудка Т. Ю. - Дефінітивні аспекти дослідження проблеми екскурсій в історико-педагогічному вимірі ХІХ–ХХІ ст. (2017)
Заредінова Е. Р. - Парадигмальні засади формування соціокультурних цінностей особистості у ВНЗ (2017)
Зеркаліна Г. Р. - Комунікативна культура сучасного викладача (2017)
Кириченко А. А. - Новые доктрины и концепции образовательной деятельности: приглашение к дискуссии (2017)
Козир А. В. - Педагогічна складова безперервної освіти викладача мистецьких дисциплін, Кучменко Е. М. (2017)
Корнещук В. В. - Здоровий спосіб життя в аспекті професійної підготовки соціальних працівників, Волошенко М. О. (2017)
Короленко В. Л. - Роль сім’ї в процесі морального виховання школярів (2017)
Lichman L. Yu. - Guidance manual for the practiceof building foreign linguisticcompetence in the higher school of Ukraine: textbooks, manuals, programs (2017)
Михаць Р. М. - Просвітницький дискурс професійного українського театру Галичини (2017)
Мішедченко В. В. - Структурні компоненти формування музично-педагогічної культури майбутніх учителів початкових класів і музики (2017)
Мозолев О. М. - Актуальні проблеми взаємодії органів управління розвитком освіти у сфері фізичної культури і спорту з громадськими організаціями в Україні (2017)
Мосін Д. І. - Рефлексія – як один із головних чинників індивідуальності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Парфентьєва І. П. - Етимологія поняття "компетенція", Крива В. С. (2017)
Парфентьєва І. П. - Компетентність як основа фахового зростання кваліфікованого фахівця, Матвійчук К. О. (2017)
Петляєва В. В. - Формування моральної культури майбутнього вчителя іноземних мов на заняттях з іноземної мови (2017)
Рощіна С. М . - Інноваційні підходи щодо створення здоров’язберігаючого освітнього простору для студентів спеціальності "Спорт" НУК імені адмірала Макарова (2017)
Ситченко А. Л. - Актуальність методичної концепції О. К. Дорошкевича (2017)
Слятіна І. О. - Основні напрями взаємодії школи і сім’ї в музично-естетичному вихованні підлітків (2017)
Степанова Т. М. - Феномен "передшкільна освіта" з позиції системного підходу (2017)
Лі Цзяці - Структурні компоненти формування художньо-проектних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вивчення фахових дисциплін (2017)
Шевченко Ю. А. - Шляхи вдосконалення процесу професійної підготовки студентів факультетів мистецтв до керівництва музично-інструментальних колективів (2017)
Шличек О. Ю. - Фактори попередження деформацій правової свідомості молоді, Петров А. І. (2017)
Шоробура І. М. - Гуманізація освіти в контексті професійної підготовки сучасного вчителя початкової школи, Рашина І. О. (2017)
Яо Ямін - Теоретичний аналіз структури самоорганізації навчального простору майбутніх учителів музики (2017)
Ярова О. Б. - Початкова освіта в Євросоюзі як предмет дослідження в українській педагогічній компаративістиці (2017)
Аристова Л. С. - Методичні засади підготовки майбутніх учителів до патріотичного виховання учнів 5-х класів на уроках музичного мистецтва (2017)
Аристова Л. С. - Розвиток чуття ритму на уроках музичного мистецтва в початковій школі, Мустяца І. В. (2017)
Бабич Н. М. - Стан сформованості комунікативного потенціалу старших дошкільників з порушеннями зору, інтелекту та при поєднанні цих порушень (2017)
Білоус С. В. - Мета і зміст навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення (2017)
Богуш А. М. - Вихідні рівні розвитку образного мовлення дітей передшкільного віку засобами художньої літератури, Попова І. (2017)
Божко О. П. - Метод вправ у формуванні текстотвірних умінь учнів 9 класу (на матеріалі складносурядних речень) (2017)
Бондаренко Ю. А. - Вивчення особливостей мотиваційно-емоційної сфери у дошкільників зі зниженим зором у процесі музичної діяльності (2017)
Вертелецький О. І. - Використання народних, рухливих і спортивних ігор на уроках фізичної культури як засіб здоров’язбереження школярів, Богатир В. Г. (2017)
Когуч М. В. - Основні аспекти та особливості вивчення німецької мови як другої іноземної у вищому аграрному навчальному закладі І–ІІ рівня акредитації (2017)
Козубенко А. С. - Применение компьютерных технологий на лабораторных занятиях по биомеханике, Пильненький В. В. (2017)
Курілова В. І. - Візуалізація в тренувальному процесі майбутніх учителів фізичної культури, Борсук М. П. (2017)
Мелаш В. Д. - Випереджаюча екологічна освіта для сталого розвитку суспільства: теорія та практика (2017)
Мхитарян О. Д. - Теоретичні аспекти підготовки студентів до навчально-корекційної роботи засобами вивчення сучасного фентезі, Філь Д. В. (2017)
Рускуліс Л. В. - Технологія формування дистанційних навчальних модулів під час засвоєння дисципліни "Методика української мови" майбутніми вчителями української мови (2017)
Тіхоміров А. І. - Спортивне орієнтування як засіб фізичної підготовки студентів, Усатюк Г. Ф. (2017)
Чень Хань - Художньо-образне сприймання творів мистецтва як основа розвитку майбутніх викладачів вокалу (2017)
Хохлова Л. А. - Особливості практичної реалізації здоров’язберігаючого напрямку в сучасній системі фізичного виховання школярів (2017)
Шестель О. Г. - Формування загальнокультурної компетентності студентів напряму підготовки "Туризм" у процесі вивчення дисципліни "Світова художня культура" (2017)
Шпіца Р. І. - Методика формування мистецьких знань учнів 7–8 класів (2017)
Бабич Д. В. - Сучасний стан ринку праці в Україні, Бабич С. М. (2017)
Варук В. В. - Підходи до визначення сутності поняття "державне регулювання добробуту територіальних громад" (2017)
Губарєва І. О. - Організаційний механізм державного регулювання модернізації національної економіки (2017)
Матюшенко І. Ю. - Теоретико-методичні засади розвитку конвергентних технологій для вирішення глобальних проблем (2017)
Назиров К. З. - Підходи до розробки стратегій розвитку підприємництва в об’єднаних територіальних громадах, Нечипоренко Я. Є. (2017)
Оболенцева Л. В. - Конкурентоспроможність промисловості як напрям економічної політики (2017)
Pogorelova A. - Assessment of the development of the Ukrainian economy by the competitiveness rating, Zhurba Ya. (2017)
Портна О. В. - Антикризове управління сукупним фінансовим потенціалом України (2017)
Тернова І. А. - Оцінка рівня соціального та економічного розвитку України в умовах глобалізації (2017)
Васильєв О. В. - Економічний консалтинг в управлінні вартістю підприємства (2017)
Давидова О. Ю. - Розробка та впровадження інноваційного управління розвитком підприємств: науково-методологічний аспект (2017)
Дикань В. В. - Управління енергоресурсним потенціалом громади, Білоус Л. Б. (2017)
Дикань В. В. - Формування кадрової політики як запоруки ефективної економічної безпеки підприємства, Гладух М. В. (2017)
Кобушко І. М. - Використання інформаційних технологій у фандрайзингу для соціальних проектів та стартапів, Котенко Н. В., Бойко К. О. (2017)
Кондратенко Н. О. - Організаційні засади управління фінансово-економічною безпекою будівельних підприємств, Новікова В. В. (2017)
Корепанов Г. С. - Бази даних міжурядових організацій як уніфіковане джерело статистичної інформації (2017)
Корепанов О. С. - Стандартизація та уніфікація метаданих для забезпечення розвитку "розумних" сталих міст, Чала Т. Г., Лазебник Ю. О. (2017)
Лук’янов В. І. - Регіональні аспекти державного регулювання розвитку житлово-комунального господарства (2017)
Прохорова В. В. - Тенденції формування ринку логістичних послуг як індикатор розвитку підприємництва (2017)
Прус Ю. І. - Роль інституційних чинників у забезпеченні добробуту населення, Демченко С. В. (2017)
Родченко В. Б. - Підхід до розробки та реалізації проектів соціально-економічного розвитку територіальних громад, Гуца О. М. (2017)
Черненко Д. І. - Електронна охорона здоров’я: досвід країн світу (2017)
Гончаров Ю. В. - Удосконалення механізму адміністративного управління за матеріалами підприємства "Украерорух", Колесник Д. О. (2018)
Жилінський Є. А. - Роль адміністративних регламентів у підвищенні ефективності роботи органів влади (2018)
Могилевская О. Ю. - Маркетинговый подход к инновационной деятельности предприятий промышленного комплекса, Могилевский Ю. В. (2018)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Дослідження наукових поглядів на феномен корпоративної культури підприємства (2018)
Штанько О. І. - Формування інноваційної організаційної культури в умовах глобалізації бізнесу, Могилевская О. Ю. (2018)
Бреус Л. С. - Біржовий фондовий ринок: стан і перспективи розвитку в Україні, Резнік Н. П. (2018)
Голубенко Ю. С. - Сучасний стан і проблеми розвитку біржового ринку зерна в Україні, Резнік Н. П. (2018)
Гутман М. Г. - Сутність ризику в біржовій діяльності, Яворська В. О. (2018)
Диха М. В. - Податкова система як складник забезпечення розвитку соціально-економічної системи України, Гончаров Ю. В. (2018)
Костиляну В. А. - Стан біржового фондового ринку України та перспективи його розвитку, Резнік Н. П. (2018)
Николаенко Д. В. - Эпидемия ВИЧ / СПИД как особый тип экономической катастрофы, Гончаров Ю. В. (2018)
Резнік Н. П. - Проблеми та перспективи формування фондових бірж в Україні, Дяченко Я. Є. (2018)
Чернова А. М. - Основні засади діяльності аграрного фонду на вітчизняному ринку сільскогосподарської продукції, Яворська В. О. (2018)
Яворська В. О. - Вплив біржових цін на процеси ціноутворення на ринку соняшнику, Дорма М. С. (2018)
Яструбський М. Я. - Реформування облікової системи малих підприємств у процесі інтеграції в інноваційні об’єднання (2018)
Вяткіна T. Г. - Характеристика чинників успішного розвитку економіки Королівства Нідерланди, Баранівська Н. С., Рубан О. Ю. (2018)
Кощенко К. В. - Використання антикризової політики Європейського Союзу на прикладі України, Матусова О. М. (2018)
Резнік Н. П. - Сучасні тенденції регулювання платіжних послуг у міжнародному економічному праві, Благодатний А. С. (2018)
Filipovski A. - Air terrorism in the context of the worldwide tourism threat, Mohylevska O. (2018)
Хоменко І. О. - Аналіз стану та перспективи вдосконалення дозвільної системи у сфері міжнародних перевезень, Волинець Л. М. (2018)
Жуйков Г. Є. - Підприємництво як механізм соціалізації національної економіки, Білоусова С. В., Імшеницька І. Г. (2018)
Алекса М. Є. - Історична обумовленість встановлення кримінальної відповідальності за котрабанду на території України (2018)
Бібарцева В. Р. - Спірні питання меж адміністративної юрисдикції (2018)
Камоцький О. Б. - Сутність і значення інформаційної моделі криміналістичної характеристики особистості злочинців в процесі інноваційної діяльності (2018)
Кібальник В. В. - Швейцарський нейтралітет у міжнародному праві (2018)
Козловський Г. В. - Нотаріус у системі адміністративного судочинства (2018)
Слободенюк В. Б. - Проблематика системи адміністративних стягнень (2018)
Сокол В. А. - До питання складу системи суб’єктів адміністративної юстиції України (2018)
Федоренко А. В. - Актуальні аспекти переходу України на децентралізовану систему здійснення виконавчого провадження (2018)
Авторські реферати до статей (2018)
Асланян С. А. - Вітчизняні продукти для ентерального харчування в контексті імпортозаміщення, Притульська Н. В., Мотузка Ю. М. (2017)
Бойко В. В. - Ультраструктурные изменения мезотелиоцитов и эндотелиоцитов кровеносных капилляров брюшины при травме органов забрюшинного пространства, Замятин П. Н., Невзоров В. П., Невзорова О. Ф., Мирошниченко Ю. И, Пеев С. Б., Замятин Д. П. (2017)
Страфун С. С. - Тактика ведення поранених з вогнепальними поліструктурними ушкодженнями плеча, Борзих О. В., Борзих Н. О., Ярмолюк Ю. О. (2017)
Бородай В. А. - Спонтанний пневмомедиастинум при вогнепальних пораненнях, Біленький В. А., Ясінский А. В. (2017)
Вансович В. Є. - Врахування змін показників кальцитоніну та тиреоглобуліну в лікуванні хворих на вузловий зоб, Котік Ю. М. (2017)
Велигоцький М. М. - Досвід діагностики та лікування посттравматичних діафрагмальних гриж, Комарчук В. В., Бородай В. О., Біленький В. А., Шепілов С. А., Комарчук Є. В. (2017)
Велигоцький Н. Н. - Діагностична та хірургічна тактика при порушенні цілісності стравоходу: узагальнення досвіду лікування пацієнтів з травматичними, ятрогенними і спонтанними ушкодженнями стравоходу, Білєнький В. А., Горбуліч О. В., Шепілов С. А., Тесленко І. В., Першин В. А. (2017)
Воробей А. В. - Лечебная и диагностическая тактика при синдроме "слепого мешка" после формирования билиодигестивных соустий, Орловский Ю. Н., Вижинис Е. И., Лагодич Н. А., Шулейко А. Ч., Ораздурдыев А. Д. (2017)
Каштальян М. А. - Хірургічне лікування вогнепальних поранень товстої кишки, Хоменко І. П., Герасименко О. С., Шаповалов В. Ю., Єнін Р. В. (2017)
Гербіш Ю. О. - Наш досвід відеоендоскопічної ендоназальної дакріоцисториностомії, Семчишин І. М., Семчишин О. М. (2017)
Гержик К. П. - Впровадження відеоторакоскопічних оперативних втручань при бойових пораненнях та травмах органів грудної клітки на етапі спеціалізованої допомоги, Шаповалов В. Ю. (2017)
Гетьман В. Г. - Сторонні тіла грудної клітки після бойової травми, Сафонов В. Є., Кравченко К. В., Соколов В. В., Дудла Д. І., Худа М. Ю., Ткаліч В. В. (2017)
Гибало Р. В. - Хірургічне лікування післяопераційних вентральних гриж у поранених із бойовою травмою живота, Макаров Г. Г., Засуха А. В., Жовтоножко О. І., Юлдашев А. Х., Вєрьовкін І. В., Хайло Д. С., Самойленко Р. Б., Батюк А. І. (2017)
Головко С. В. - Cелективна артеріальна емболізація в хірургічному лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози: клініко-патоморфологічні аспекти, Савицький О. Ф., Кобірніченко А. А., Троіцький І. Л., Лисак А. В., Нетребко О. А. (2017)
Головко С. В. - Особливості скринінгу та діагностики раку передміхурової залози з використанням гістографічних методів (огляд сучасного стану проблеми), Собков Я. В., Савицький О. Ф., Балабаник В. Р., Кравчук В. М., Колосова І. В. (2017)
Головко С. В - Хірургічне лікування кіст нирок (огляд літератури), Собков Я. В., Стеценко В. О., Савицький О. Ф. (2017)
Гончаренко И. Н. - Лечение огнестрельных ран с использованием плазмы, обогащенной тромбоцитами, Cамарский И. Н., Мурадян К. Р., Дхауади Ф., Тертишний С. В. (2017)
Горобчук С. І. - Загальні принципи детоксикації у важкопоранених, Скуратівський Ю. Є., Фесенко В. С (2017)
Дикан І. М. - Досвід променевої візуалізації ранового каналу, Хоменко І. П., Гречаник О. І., Бубнов Р. В, Колесник С. В. (2017)
Мазур В. П. - Лікування вогнепального поранення верхньої щелепи (клінічний випадок), Гулюк А. Г., Лунгу В. І. (2017)
Гуменюк К. В. - Перший досвід виконання лапароскопічних оперативних втручань в урології, Черноконь В. В., Приймак В. М. (2017)
Гурь’єв С. О. - Забезпечення спадкоємності етапів надання медичної допомоги внаслідок бойових дій в зоні АТО, Кравцов Д. І., Марцинковський І. П., Ордатій А. В., Герасименко О. С. (2017)
Евдокимова В. В. - Герпесвирусная инфекция как предиктор развития антифосфолипидного синдрома и тромбофилии, Линников В. И. (2017)
Запорожченко Б. С. - Про можливість покращення результатів алогерніопластики шляхом впливу на формування сполучнотканинних структур, Холодов І. Г., Колодій В. В. (2017)
Капшитар О. В. - Наш досвід хірургічного лікування відкритих та закритих травматичних пошкоджень печінки мирного часу, Капшитар О. О. (2017)
Гладчук І. З. - Досвід використання кольпоскопічного індексу Рейда в діагностиці передракової патології шийки матки, Рожковська Н. М., Каштальян Н. М. (2017)
Каштальян М. А. - Лароскопичечкая адреналэктомия при новообразованиях надпочечников, Шаповалов В. Ю., Богачик Ф. Н., Шестопалюк А. А., Єнін Р. В. (2017)
Квасневський А. Я. - Вивчення вмісту ліпокаліну-2 в сечі при захворюваннях на пухлини урогенітальної системи, Лєбєдєва Т. Л. (2017)
Колотвін А. О. - Застосування стерильного гемостатичного матеріалу, просоченного розчином гемостатичного порошку на основі хітозану при лапароскопічній холецистєктомії у хворих гострим холециститом на фоні гепатиту, Колотвіна Л. І., Фам Нгок Фионг Ян (2017)
Костюкевич Й. М. - Лікування вогнепальних поранень кінцівок в умовах Житомирського військового шпиталю, Ясинчук М. М., Тарнавський В. Ф., Гончарук М. М. (2017)
Кузів Є. Л. - Остеопороз та глюкокортикоїд індукований остеопороз – медико-соціальна проблема (2017)
Кузьмук І. О. - Основні показники лікувально-організаційної діяльності лор-клініки НВМКЦ "ГВКГ” у наданні спеціалізованої допомоги військовослужбовцям із зони АТО у період з 2014 по 2016 роки, Шербул О. В., Олейніков В. Б., Омерова Л. М., Головко В. В., Шербул В. І., Антонець А. Е., Самойленко А. В. (2017)
Бабов Є. Д. - Особливості анестезіологічного забезпечення при оперативному лікуванні бойової щелепно-лицевої травми, Кушнір О. С., Абакумов В. О., Бобир А. Л. (2017)
Кушнір О. С. - Мезентериальний тромбоз. Застосування препаратів для тромболізису при мезентериальному тромбозі на прикладі клінічного випадку, Мамай Н. О., Тимчишин Д. О. (2017)
Кушнір О. С. - Подовжена епідуральна аналгезія як компонент інтенсивної терапії при важких пораненнях нижніх кінцівок, Мамай Н. О., Тимчишин Д. О. (2017)
Лазаренко Ю. В. - Клінічний випадок застосування методу артроскопії у лікуванні вогнпального, проникаючого, уламкового, поранення колінного суглоба, Денисюк М. А., Щебивок О. Г., Паламарчук В. С. (2017)
Литвинець Є. А. - Ендотеліальна дисфункція у хворих на гострий епідидимоорхіт: її прояви та способи корекції, Головко С. В., Савицький О. Ф., Балабаник В. Р., Колосова І. В. (2017)
Ловга В. І. - Тактика лікування хворих із синдромом діабетичної стопи, Терешенко С. Е. (2017)
Ловга В. І. - Використання низькочастотного ультразвуку для лікування хворих з гнійно-запальними захворюваннями м’яких тканин, Франчук О. К., Лось Д. В., Медзин В. І. (2017)
Лунгу В. І. - Наслідки стоматологічного втручання, які діагностуються за допомогою ортопантомографії та конусно-променевої комп’ютерної 3-D томографії, Мазур В. П., Мазур Г. О. (2017)
Мазур В. П. - Тактика врача при травме нижнечелюстного нерва дентальным имплантатом, Лунгу В. И. (2017)
Желіба М. Д. - Показники рівня ендогенної інтоксикації і неспецифічної резистентності організму у хворих на жовчнокам’яну хворобу, ускладнену гнійно-запалювальними процесами, Верба А. В., Бурковський М. І., Марцинковський І. П., Ордатій А. В. (2017)
Матрос-Таранець І. М. - Алгоритм планування реконструктивно-відновних оперативних втручань на верхній щелепі, Шепеля А. В., Кузьменко В. І., Писанко В. В. (2017)
Якімова Т. П. - Патоморфоз м’яких тканин в ділянці строннього тіла вогнепального походження в різні терміни, Негодуйко В. В. (2017)
Ніколюк Д. П. - Досвід використання VAC-асоційованої терапії з ультразвуковою кавітацією при лікуванні вогнепальних поранень кінцівок (2017)
Павчак Р. М. - Ангіопластика клубових артерій. Технічні особливості доступів, Гурський Р. В., Войтановський І. М., Сироїд М. В. (2017)
Шидловська Т. А. - Характеристики акустичного рефлексу внутрішньовушних м’язів у військовослужбовців, які отримали акутравму в зоні проведення антитерористичної операції, з різним ступенем сенсоневральних порушень слуху, Куреньова К. Ю., Петрук Л. Г. (2017)
Подпрятов С. С. - Віддалені результати застосування технології електрозварювання для корекції ускладнених форм хронічного геморою, Бєлоусов І. О., Салата В. В., Іваха В. В., Корчак В. П., Щепетов В. В., Сидоренко О. В., Брижатюк С. В. (2017)
Подпрятов С. С. - Модельне експериментальне дослідження механічної резистентності стінки кишки людини під тиском в прототипі електрозварювального інструменту, Подпрятов С. Є., Маринський Г. С., Чернець О. В., Ткаченко В. А., Грабовський Д. А., Лопаткіна К. Г., Ткаченко С. В., Буряк Ю. З., Сердюк В. К. (2017)
Роговський В. М. - Лікування синдрому посттравматичного артеріовенозного скиду внаслідок поранень магістральних судин, Коваль Б. М., Родіонов О. С., Писаренко А. А. (2017)
Роговський В. М. - Характеристика пораненень магістральних судин у ході антитерористичної операції на Сході України за період з 2014 по 2017 роки, Коваль Б. М., Нагалюк Ю. В. (2017)
Синєпупов Д. М. - Досвід надання хірургічної допомоги в центральній районній лікарні в умовах проведення антитерористичної операції, Кондратенко П. Г., Розенко О. В., Ксьонз В. І., Синєпупов М. А. (2017)
Страфун С. С. - Групи ризику розвитку МГІС при вогнепальних ушкодженнях нижніх кінцівок, Лакша А. М., Шипунов В. Г., Борзих Н. В. (2017)
Каштальян М. А. - Нові напрямки в лікуванні вогнепальних ран, Герасименко О. С., Тертишний С. В., Єнін Р. В., Дхауаді Ф. (2017)
Хоменко І. П. - Застосування методів механотрансдукції при комплексному лікуванні вогнепальної рани, Тертышний С. В., Герасименко О. С., Вастьянов Р. С. (2017)
Тещук В. Й. - Клінічні особливості донбаського синдрому у військовослужбовців — учасників антитерористичної операції, Тещук Н. В. (2017)
Тещук В. Й. - До питання про клініко-морфологічні зіставлення при гострих порушеннях мозкового кровообігу, Тещук В. В. (2017)
Тульчинський Г. В. - Гістопатологія тканин ложа імплантації біосіталу (препарат "Синтекість") в клініці у хворих з дефектами кісток склепіння черепа, Бурковський М. І., Григоровський В. В. (2017)
Полякова О. В. - Аналіз оптимізації методів знеболення у пацієнтів з вогнепальним пошкодженням нижніх кінцівок, Рак К. В., Ухач Ю. Д. (2017)
Хоменко І. П. - Застосування мініінвазивних методик у комплексному лікуванні пухлин жовчних протоків воріт печінки (пухлина Клацкіна), Палиця Р. Я. (2017)
Шапринський В. О. - Вибір оптимального терміну виконання реконструктивно-відновлюючих операцій на товстій кишці у хворих після операції Гартмана, Марцинковський І. П., Шалигін С. М., Ордатій А. В. (2017)
Шуригін О. Ю. - Причина виникнення летального результату та розвиток реакції у постраждалих з відкритою травмою печінки (2017)
Шаповалов В. Ю. - Использование лапароскопического перитонеального лаважа в лечении осложененной дивертикулярной болезни толстой кишки Hinchey III-IV (2017)
Андрейчук Л. Й. - Теоретичні засади здійснення соціально-педагогічного патронату в сім’ї (2012)
Асанова З. Р. - Педагогічні умови оптимізації морального виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки кримськотатарського народу (2012)
Барбан М. М. - Теоретичні засади підготовки менеджерів освіти до управління соціально-педагогічними проектами (2012)
Березівська Л. Д. - Ідея організації шкільної освіти на засадах індивідуалізації та диференціації у діяльності Наркомосу УСРР на початку 20–х років ХХ ст. (2012)
Берека В. Є. - Сутність управлінського процесу в педагогічній творчості В. О. Сухомлинського (2012)
Білик В. В. - Перспективи розвитку вітчизняної інженерно-педагогічної освіти в контексті євроінтеграційних процесів (2012)
Гавран І. А. - Гуманістичний підхід до формування емпатійності майбутніх учителів музики (2012)
Гапченко О. В. - Ідеї морального та патріотичного виховання в українській педагогічній культурі XVI-XVII ст. (2012)
Глушок Л. М. - Особливості практичної підготовки фахівців дошкільної освіти в Україні (2012)
Горбатюк Р. М. - Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до використання інформаційно-комунікаційних технологій (2012)
Грона Н. В. - Тематичне портфоліо в курсі викладання методики української мови (2012)
Грудок-Костюшко М. О. - Характеристика рівнів сформованості україномовної діалогової компетентності в учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл (2012)
Давидюк Н. Ю. - Модель розвитку професійної компетентності методистів позашкільних навчальних закладів (2012)
Давкуш Н. В. - Методичні аспекти підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2012)
Данилюк С. С. - Формування професійної компетентності майбутніх філологів в аспекті діяльнісного підходу (2012)
Дарманська І. М. - Управління освітою: історичний дискурс (2012)
Джафарова О. С. - Творче самовираження як наукова проблема (2012)
Довженко Т. О. - Виховання дітей у різних за структурою родинах (2012)
Дорош Г. О. - Розвиток художнього сприймання епічного твору студентами філологічного факультету в процесі вивчення української літератури (2012)
Желанова В. В. - Рефлексивно-контекстне освітнє середовище як чинник професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів у ВНЗ (2012)
Заверуха С. І. - Хорові обробки М. Леонтовича як засіб розвитку творчої активності учнів у формуванні майбутнього фахівця (курс "Хорове аранжування”) (2012)
Зеліковська О. О. - Мотивація студентів економічних спеціальностей до формування міжкультурної компетенції (2012)
Зданевич Л. В. - Дезадаптаційні прояви у студентів педагогічних вузів та шляхи їх подолання (2012)
Ісаєва Г. М. - Педагогічна творчість вчителя як основа формування творчої особистості учня в умовах профільної школи (2012)
Казакова Н. В. - Основні напрями роботи відділу педагогічної практики у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії (2012)
Качур А. М. - Українська мова в українських школах Наддніпрянської України за часів Центральної ради: мрії чи реальність (2012)
Кащук А. О. - Критерії та показники ефективності процесу управління практичною підготовкою студентів у вищому педагогічному навчальному закладі (2012)
Кінєшева А. Ю. - Дослідно-експериментальна діагностика інтелектуального рівня молодшого школяра на уроках природознавства (2012)
Ковальчук Г. П. - Проблема фізичного виховання учнів 7-9 класів у сім’ї (2012)
Kokiel A. - Szkoła wobec tradycji i wyzwań współczesności (2012)
Король С. В. - Комунікативний підхід у навчанні іноземних мов (2012)
Костенко Д. В. - Вища освіта в Україні в сучасному суспільстві: здобутки, проблеми, перспективи (2012)
Котлярчук Г. Й. - Формування естетичного ставлення до природи як необхідна складова екологічного виховання (2012)
Кравець Н. С. - Педагогічні умови використання здобутків екологічного виховання останніх років ХХ сторіччя в сучасних умовах (2012)
Красносілецький Д. П. - Педагогічний фактор у житті Якова Гальчевського (2012)
Кристопчук Т. Є. - Дослідження розвитку освітніх систем ЄС у педагогічній теорії: обов’язкова та професійна освіта (2012)
Кузьо І. В. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання аудіовізуальних засобів навчання (2012)
Кустовська І. М. - Формування професійних компетенцій шляхом розвитку вмінь і навичок як педагогічна проблема (2012)
Лашко М. В. - Підручник для початкової школи М. Грінченко "Наша рідна мова” (1917-1918): структура, зміст і принципи (2012)
Левицька Н. В. - Реформування професійної підготовки перекладачів в Німеччині на основі Болонського процесу (2012)
Лисак Г. О. - Використання інформаційних технологій в організації самостійної роботи студентів у процесі вивчення іноземної мови (2012)
Листопад О. В. - Інноваційне лідерство в контексті зарубіжних моделей керівництва (2012)
Лівшун О. В. - Екологічна відповідальність як складова формування професійної готовності майбутнього вчителя (2012)
Лялина А. И. - Идеи гуманизма в педагогическом наследии В. А. Сухомлинского, Андреева З. В. (2012)
Мандрико Т. В. - Модульна організація вивчення курсу "Психологія” у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (2012)
Машкіна Л. А. - Особистісно орієнтована технологія навчання у вищій школі (2012)
Муляр О. П. - Організаційно-педагогічні умови формування толерантності старшокласників у процесі навчання суспільствознавчих предметів (2012)
Назарчук А. А. - Формування мотивації та інтересу до вивчення англійської мови на початковому етапі навчання, Желіхівська Т. М. (2012)
Орловська О. В. - Професійно-педагогічна компетентність вчителя (2012)
Осаволюк О. А. - Професійна підготовка вчителя в учительських семінаріях України (кін. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.) (2012)
Осадчий В. В. - ІКТ у професійній підготовці майбутніх учителів у Російській Федерації, країнах Балтії та у Японії (2012)
Паламарчук Є. В. - Творчість як епістема трансдисциплінарної акмеології, Мудраков В. В. (2012)
Пахомова Т. Н. - Педагогическая деятельность преподавателя-тьютора в условиях евроинтеграции (2012)
Пірошенко С. Ю. - Модель учителя-філолога в умовах сучасного освітнього простору: фасилітативний спосіб співпраці (2012)
Пісоцька Л. С. - Управління фінансами, бухгалтерським обліком та економічним розвитком дошкільної освіти як один із функціональних напрямів управлінської діяльності (2012)
Побірченко Н. С. - Національний характер образу дитинства в художній спадщині письменників-просвітителів ІІ половини ХІХ ст. (2012)
Поліщук О. В. - Здоров’я – найважливіша цінність людини і суспільства (2012)
Поліщук О. В. - До проблеми правового виховання учнів 5-6 класів шкіл-інтернатів (2012)
Пономаревський С. Б. - Національні цінності та формування їх засобами освіти в умовах українського закордоння (2012)
Поплавська-Мельниченко Ю. В. - Новітні тенденції використання музики у навчально-виховному процесі молодших школярів (2012)
Прокофьева М. Ю. - Дифференцированный подход в инновационном обучении (2012)
Рыбалко В. С. - Особенности развития эмоциональной сферы у младших школьников, Каленская В. П. (2012)
Розгон В. В. - Соціокультурна та освітня місія педагогічної преси на прикладі журналу "Дошкільне виховання” (2012)
Романець В. М. - Концептуальні засади дослідження проблеми формування професійно-педагогічного світогляду майбутнього викладача зарубіжної літератури (2012)
Савчук Н. Б. - Психолого-педагогічні основи розвитку зв’язного мовлення молодших школярів (2012)
Садовець О. В. - Формування готовності учнів старших класів загальноосвітніх шкіл до здобуття професійної освіти у вищих навчальних закладах (2012)
Сас О. О. - Роль соціального педагога у формуванні життєвої компетентності дітей 6–7-річного віку (2012)
Синчишина О. А. - Сутність і зміст дидактичної культури викладача вищого навчального закладу (2012)
Скальська О. В. - Загальнодидактичний аспект проблеми теорії засобів навчання у педагогічних дослідженнях (2012)
Соколова І. В. - Формування соціокультурної ідентичності у полікультурній освіті (2012)
Стрілець С. І. - Інноваційне мислення як необхідна складова при формуванні майбутнього професіонала (2012)
Тарчинська Ю. Г. - Методичні підходи до формування техніки гри у бетховенському стилі піанізму (2012)
Ткачук Г. О. - Казки Миколи Магери – засіб морального виховання молодших школярів (2012)
Феуєрман В. В. - Формування моральності у студентів педагогічних вищих навчальних закладів напряму підготовки "Фізичне виховання”: проблеми і шляхи їх вирішення (2012)
Фрасинюк О. Р. - Організаційно-методичний супровід педагогічної практики майбутніх учителів з реалізації гендерного підходу у навчанні та вихованні старшокласників (2012)
Фроленкова Н. О. - Програмне забезпечення дошкільних навчальних закладів: концептуальний вимір (2012)
Холостенко Т. В. - Рівні організаційно-педагогічних умов професійного самовдосконалення керівника позашкільного навчального закладу (на прикладі керівника дитячо-юнацької спортивної школи) (2012)
Хренова В. В. - Профільне навчання: основні підходи до змісту та ознак (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського