Національній академії аграрних наук України – 100 років! (2018)
Лупенко Ю. О. - Науково-методологічне забезпечення розвитку економіки сільського господарства України (2018)
Мороз О. В. - Опис моделі еквівалентності ринкового обміну на прикладі ринку овочевої продукції України, Логоша Р. В., Підвальна О. Г. (2018)
Правдюк Н. Л. - Посилення нормативів якості облікової інформації та її ролі в управлінні земельними ресурсами, Правдюк А. Л. (2018)
Михайлова Л. І. - Механізми управління маркетингом та збутом продукції сільськогосподарських підприємств на ринку зерна, Лишенко М. О., Устік Т. В. (2018)
Долгіх Я. В. - Алгоритмізація процедури оцінки ефективності сільськогосподарських підприємств методом DEA (2018)
Жигулін О. А. - Людино-центричний підхід в управлінні конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств (2018)
Музика П. М. - Перспективи формування кластерної структури в галузі ветеринарної фармації України, Коцюмбас І. Я., Гарвас Г. Д. (2018)
Малік М. Й. - Інституційна формалізація розвитку сімейних фермерських господарств в Україн, Шпикуляк О. Г., Мамчур В. А. (2018)
Калініченко О. В. - Теоретична сутність категорій "енергетична ефективність" та "енергетична ефективність у рослинництві" (2018)
Юрченко І. В. - Ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення в США (2018)
Семенда Д. К. - Економічні аспекти функціонування сільськогосподарських підприємств, Семенда О. В., Петрук Т. Ю. (2018)
Фраєр О. В. - Тенденції в рослинництві та сталий розвиток сільського господарства в Україні – можливості для гармонізації (2018)
Вимоги до порядку оформлення та подання статей до друку в Міжнародному науково-виробничому журналі "Економіка АПК" (2018)
Шпак О. - Формування життєво важливих економічних компетентностей у навчальній діяльності, Булавенко С., Примаченко Н. (2018)
Арістова Н. - Аналітико-узагальнувальне представлення досвіду професійної підготовки майбутніх філологів у Польщі та Латвії (2018)
Шоробура І. - Сучасні вимоги до управлінського рішення (2018)
Криштанович М. - Особливості структури формування професійної компетентності майбутнього учителя (2018)
Боровик Л. - Методична система як засіб формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів державної прикордонної служби України (2018)
Кулішов В. - Деякі аспекти становлення та розвитку проектної технології навчання у системі професійної підготовки кваліфікованих робітників (2018)
Осадча К. - Досвід тьюторства та підготовки тьюторів у Польщі (2018)
Петрів О. - Етнокультурний вимір української художньої культури початку 20 ст (2018)
Кекош О. - Християнська педагогіка виховання дітей та молоді у просвітницькій діяльності Андрея Шептицького (2018)
Сидор М. - Аспекти пізнання та оволодіння художнім рисунком як виразною формою професійного поступу художника (2018)
Опалюк Т. - Роль соціо-дидактичного середовища у підготовці майбутніх учителів до написання есе на соціально значущу тематику (2018)
Кульчицький В. - Патріотизм як фактор формування лідерської компетентності молодої людини (2018)
Фриз П. - Українські хореографічні традиції як відображення соціокультурного досвіду (2018)
Білан Т. - Мистецтво як чинник творчо-особистісної спрямованості освіти (2018)
Задільська Г. - Сучасні педагогічні технології формування англомовної компетенції говоріння у студентів мовних спеціальностей ЗВО (2018)
Гердова Т. - Про спільні принципи театрального та музичного мистецтв (2018)
Кравченко-Дзондза О. - Культурологічна компетентність майбутнього вчителя в контексті культурологічної парадигми освіти (2018)
Агапова М. - Формування інформаційно-аналітичної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів шляхом активізації навчання (2018)
Муляр Н. - Просторовість архітектури крізь призму історії культури (2018)
Костюк Л. - Етноментальний аспект української художньої культури 60-х років ХХ століття (2018)
Дротенко В. - Парадигма концепту "суб'єктність" (2018)
Околович І. - Внесок українських композиторів – класиків у формуванні музично-виховної системи (2018)
Ясеницька Ж. - Основи дизайну в змісті підготовки художника-педагога, Савчин Г. (2018)
Пригодін М. - Колір – психолого-педагогічний аспект при зображенні емоційного стану людини, природи на уроках образотворчого мистецтва (2018)
Мартинів О. - Творчість Марти Грем в контексті становлення танцю модерн (2018)
Макогін О. - Створення та впровадження моделі організації практики студентів будівельних коледжів (2018)
Волотко Л. - Генезис українського мистецького авангарду (2018)
Марушка М. - Особливості становлення хореографічних шкіл на Галичині у міжвоєнний період (2018)
Самбірська О. - Побутовий жанр українського живопису крізь призму націотворчих процесів (2018)
Волкова Я. - Досвід Фінляндії в організації співпраці школи і батьків учнів: перспективи використання в Україні (2018)
Калюжна Н. - Україна у системі діагональної кумуляції Пан-Євро-Мед, Сторожчук В. (2018)
Онищенко В. - Методологічний дискурс міжнародного економічного партнерства (2018)
Мельник Т. - Національні бренди у глобальній економіці: компаративний аналіз, Варібрусова А. (2018)
Бойко М. - Транзитивність національної туристичної системи, Ведмідь Н., Охріменко А. (2018)
Akinbola O. A. - The relationship between the organization of personnel training and the level of competitiveness in foreign markets, Alaka N. S., Kowo S. A. (2018)
Корж М. - Цінове оптимізаційне моделювання в міжнародному маркетингу (2018)
Ніколаєць К. - Трудова міграція до країн Європейського Союзу: фактори та наслідки (2018)
Откаленко О. - Адміністрування податку на додану вартість в умовах євроінтеграції (2018)
Копчикова І. - Внутрішній контроль у системі управління товарними втратами (2018)
Твердохлібова Д. В. - Теорія і практика використання індикаторів бюджетної стійкості (2018)
Єгоров І. Ю. - Інноваційна політика та імплементація розумної спеціалізації в Україні (англ. мовою), Рижкова Ю. О. (2018)
Булана О. О. - Європейське законодавство про державну допомогу суб'єктам господарювання та податкові пільги в Україні (англ. мовою) (2018)
Никифорук О. І. - Державно-приватне партнерство: інституціональне середовище для розвитку та модернізації інфраструктури України, Гусєв Ю. В., Чмирьова Л. Ю. (2018)
Удова Л. О. - Нішеві культури – нові перспективи для малих суб'єктів господарювання в аграрному секторі, Прокопенко К. О. (2018)
Олефір В. К. - Вплив Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на ринок споживчих товарів (2018)
Трипольська Г. С. - Розвиток біоенергетики України в контексті орієнтирів ЄС, Киризюк С. В. (2018)
Борисов Є. М. - Злочини у сфері військового мореплавства радянського періоду: становлення вітчизняної моделі (2015)
Братасюк М. Г. - Філософсько-методологічні засади становлення правової доктрини в сучасній Україні (2015)
Пильгун Н. В. - Українська нація та її вплив на формування сучасного українського суспільства, Вишновецький А. В. (2015)
Ганьба О. Б. - Особливості забезпечення дисципліни та військового порядку серед запорозьких козаків у сфері прикордонної сторожової служби, Мірошніченко В. І. (2015)
Джураєва О. О. - Теоретико-правовий аспект суверенітету сучасної держави (2015)
Дуднік Р. М. - Ознаки галузей українського права (2015)
Куракін О. М. - Співвідношення верховенства права та закону в розрізі соціологічної концепції праворозуміння, Романов М. Ю. (2015)
Мерник А. М. - Державно-правові явища – об'єкт розгляду теорії держави та права й політології права як міждисциплінарного напряму юридичного дослідженння (2015)
Міхайліна Т. В. - Соціально-правовий феномен тіньової правотворчості та причини її появи (2015)
Пильгун Н. В. - Історико-теоретичні аспекти інтеграційних процесів в Україні, Недогибченко Н. І. (2015)
Павловська І. В. - Генеза понять "революційна законність" та "соціалістична законність" (2015)
Парута О. В. - Окремі питання взаємодії правової ідентичності та правової соціалізації (2015)
Соловей Д. Ю. - Формування інституту кримінального покарання в радянському законодавстві про кримінальну відповідальність (20–50-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Шаравара І. І. - Формування правосвідомості населення: теоретико-правові аспекти становлення й розвитку (2015)
Артемчук Д. О. - Законодавча влада: одноосібний та колегіальний аспекти (2015)
Дрозд О. Ю. - Основні напрями службової діяльності муніципальної поліції європейських країн щодо охорони громадського порядку, Волуйко О. М. (2015)
Дутка Р. О. - Проблеми конституційно-правового механізму формування місцевих державних адміністрацій в контексті децентралізації державного управління (2015)
Єльникова М. О. - Класифікація конституційних прав і свобод людини в контексті праворозуміння (2015)
Мамедов О. Д. - Публично-правовые и частноправовые особенности государственных служебных отношений: теория и практика (2015)
Ревко І. М. - Люстрація по-українськи: проблематика реалізації унікального шансу реанімації влади в нашій державі (2015)
Савчук О. В. - Конституційно-правові основи взаємовідносин держави та церкви у європейських країнах (2015)
Федина Д. І. - До питання про назву розділу Конституції України з питань здійснення судової влади (2015)
Хоббі Ю. С. - Соціально-економічні права людини у контексті проведення конституційних перетворень в Україні (2015)
Барсук О. О. - Спадкування права на вклад за розпорядженням вкладника банку: порівняльно-правовий аспект (2015)
Білан А. Л. - Сутність поняття "франчайзинг" (2015)
Булат Є. А. - Суб’єкти прав на комп’ютерну програму (2015)
Запара С. І. - Особливості правового регулювання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (2015)
Іванів Н. І. - Номіналістична теорія походження грошей: цивільно-правовий аспект (2015)
Кімчинська С. В. - Норма цивільного процесуального законодавства як елемент механізму цивільного процесуального регулювання (2015)
Крисань Т. Є. - Медіація як альтернативний спосіб вирішення правових конфліктів у цивільному судочинстві (2015)
Кричковська М. О. - Корпоративні права учасників корпоративного фонду (2015)
Кучмієнко О. В. - Окремі аспекти впливу останніх законодавчих змін на систему проявів та ефективність протидії зловживанню правом у корпоративних пpaвовідносинах (2015)
Майданик Н. Р. - Захист цивільних прав та інтересів сторін натурального зобов’язання (2015)
Матюшик О. В. - Особливості кримінальної відповідальності нотаріуса в Україні (2015)
Мінченко А. О. - Визначення розміру моральної шкоди: проблеми та шляхи їх вирішення, Могильова О. Л. (2015)
Пилипенко О. Ю. - Спадкування прав на земельні ділянки за цивільним законодавством України та Німеччини (2015)
Поліщук М. Я. - Моделі медіації: порівняльно-правовий аналіз досвіду зарубіжних країн (2015)
Рябікін Д. А. - Роль міжнародних організацій у процесі уніфікації норм про відповідальність морського перевізника (2015)
Чеховська М. М. - Сучасна Воєнна доктрина Російської Федерації як загроза національній безпеці України, Москальчук Ю. Г. (2015)
Лесюк М. П. - Одна в нас Україна і мова в нас одна! (2017-2018)
Рудницький Л. І. - Патріярх Йосиф Сліпий і Наукове товариство ім. Шевченка (2017-2018)
Соегов М. С. - Великий Кобзарь среди туркмен (взгляд сквозь призму выполненых ранее работ) (2017-2018)
Брус М. П. - Фемінітиви в поетичній мові Тараса Шевченка (2017-2018)
Боклах Д. Ю. - Міський текст творів Т. Шевченка як домінантний аспект розкриття топосу міста (2017-2018)
Ґрещук В. В. - "Німецько-український словар" В. Кміцикевича і Спілки в історії українсько-німецької лексикографії, Баран Я. А. (2017-2018)
Барчук В. М. - Культурологічний аспект етнолінгвістики (2017-2018)
Пітель В. М. - Класифікаційні зв'язки в семантемах непохідних назв тварин, Пітель В. І. (2017-2018)
Джочка І. Ф. - Граматична омонімія часток ОН, ОСЬ, ОТ, ОЦЕ (2017-2018)
Родчин З. Я. - Використання імперативних методів навчання на заняттях з української мови як іноземної: аспект формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів (2017-2018)
Бігусяк М. В. - Динамічні лексико-семантичні діалектні особливості в мікротекстах "Галицько-руських народних приповідок", зібраних І. Франком у говірках Прикарпатського ареалу (2017-2018)
Воробець О. Д. - Елементарне та неелементарне (поширене) речення в сучасній українській літературній мові (2017-2018)
Корпало О. Р. - Синтаксична особа в інфінітивному реченні в українській та польських мовах (2017-2018)
Гнатюк О. Р. - Діалектні форми мовлення в наративній стратегії новел В. Стефаника та Е. Колдуела (2017-2018)
Піхманець Р. В. - Українофільські зосередження Михайла Драгоманова (2017-2018)
Мафтин Н. В. - Типологія моделювання хронотопу в новелах Юрія Яновського "Поворот" та Амброуза Бірса "Випадок на мосту через совиний рівчак" (2017-2018)
Ільків А. В. - Наративні особливості епістолярного діалогу "Ольга Кобилянська – Леся Українка": від біографічного автора до наратора (2017-2018)
Деркачова О. С. - Репрезентація тілесності у творчості Богдана Томенчука (на матеріалі збірки "Постаті. Силуети") (2017-2018)
Солецький О. М. - Емблематична редукція у "Слов'янській міфілогії" М. Костомарова (2017-2018)
Мочернюк Н. Д. - Інтермедіальність: термін, концепція, методологія (2017-2018)
Швець А. І. - "Вельми цікавими були мої відносини до Драгоманова" (Наталія Кобринська та Михайло Драгоманов: вектори життєтворчості) (2017-2018)
Качак Т. Б. - Особливості жанрової системи сучасної української прози для дітей та юнацтва (2017-2018)
Вівчарик Н. М. - Мотив покути/порятунку в оповіданні Івана Франка "Терен у нозі" (2017-2018)
Процюк Л. Б. - Проблематика та поетика соціальних п'єс Людмили Старицької-Черняхівської (2017-2018)
Макаровський І. П. - Національна ідея у творчості Осипа Маковея (2017-2018)
Ушневич С. Е. - Художня інтерпретація ідеологічного міфу в повісті Зірки Мензатюк "Як я руйнувала імперію" (2017-2018)
Землянська А. В. - Жанрова еклектика ретро-детективів Богдана Коломійчука, Землянський А. М. (2017-2018)
Атрошенко Г. І. - "Яка дивовижна пісня. А просто – людське життя…": фольклорна парадигма творчості Ольги Фесенко (2017-2018)
Залевська О. М. - Елементи імпресіонізму як складові художнього мислення у прозі Ростислава Єндика (2017-2018)
Романов С. М. - Материнський та іменний коди у творчих біографіях Лесі Українки та Ольги Кобилянської (2017-2018)
Волощук Г. М. - Наративний дидактизм збірки для дітей та молоді Уляни Кравченко "Проліски" (2017-2018)
Карась Г. В. - Збереження і популяризація хорової спадщини Артемія Веделя українською діаспорою (2017-2018)
Кукуруза Н. В. - Вокальна творчість актрис театрів Галичини кінця ХІХ – поч. ХХ ст. (2017-2018)
Олексюк Г. В. - Взаємодія словесного і музичного мистецтв у драматургічному творі: деякі теоретичні аспекти функціонування п'єси (2017-2018)
Федущак М. Л. - Розетка-ружа – архаїчний часопросторовий знак (2017-2018)
Крук Г. - Моя дорога до різьби (із невідомих споминів митця) (2017-2018)
Холод О. М. - Фахова інмутація журналістів: специфіка ідентифікації (2017-2018)
Копистинська І. М. - Гендерна проблематика інформаційного ринку Івано-Франківська, Бойчук І. В. (2017-2018)
Хороб С. С. - Жанрові особливості журналістської публіцистики Уласа Самчука (2017-2018)
Павличко Д. В. - Український патріотизм Юліуша Словацького (2017-2018)
Pyatkovska H. - Edizione e traduzione italiana della'anonima versione rutena di Dec. IV 1 (istoryčnie virši) (2017-2018)
Девдюк І. В. - Гендерна проблематика в романах "Невеличка драма" В. Підмогильного та "Коханець леді Чатерлей" Дж. Лоуренса (2017-2018)
Хороб С. І. - Мої учителі: погляд з відстані часу (2017-2018)
Процюк С. В. - Посвята сановитого мученика (2017-2018)
Голод Н. С. - Проблема дифузії жанрів у літературно-критичній рецепції українських та зарубіжних дослідників (2017-2018)
Руднянин О. І. - Післявоєнний період як етап становлення індивідуальності письменника Олекси Ізарського (2017-2018)
Дибовська О. В. - Хронотоп дому в сучасних українських літературних казках (на матеріалі збірки Валерія Шевчука "Панна квітів") (2017-2018)
Атаманчук В. П. - Проблема особистісної трансформації у драматичних поемах Юрія Липи "Поєдинок" та "Бенкет" (2017-2018)
Кузнєцова Г. Г. - Проблема вибору між правдою й обманом у п'єсах Володимира Винниченка "Брехня" та Єжи Шанявського "Мореплавець" (2017-2018)
Ковтун С. Є. - Алітерація та асонанс у поезії М. Вінграновського (2017-2018)
Залевська І. І. - Історико-пригодницька повість "Рейд у невідоме" Юрія Тиса: своєрідність епічного мислення (2017-2018)
Шиманівська Н. І. - Художня та історична правда у повісті М. Костомарова "Черніговка" (2017-2018)
Почесному доктору Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника Стефану Козаку – 80! (2017-2018)
Kozak S. - Modernistyczne motywy w dramatach Wołodymyra Wynnyczenki (2017-2018)
Баран Є. М. - У своїм царстві … Романові Піхманцю на перше 60-ти річчя! (2017-2018)
Хороб С. І. - Видання, що розкриває багатовимірність НТШ (2017-2018)
Чадюк М. В. - Прийняти людину і рухатись далі (2017-2018)
Баран Є. М. - Книга про Нобелівського лауреата (2017-2018)
Антонів вогонь (2017-2018)
"Народний роман" від Ярослава Ткачівського (2017-2018)
Про Володимира Гловацького і його історичний роман "Анна-Єфросина – велика княгиня Романова" (2017-2018)
От тобі й Микола Васильчук… (2017-2018)
Україна козацька: візія літературна… (2017-2018)
Бондаренко Ю. І. - Цінне дослідження (2017-2018)
Дупляк М. С. - Незапізнілі роздуми над дослідженням про негативний стереотип українця в польській післявоєнній літературі (2017-2018)
Хороб М. Б. - У жертовному вогні (2017-2018)
Волощук Г. М. - Гуцульський світ української літератури (2017-2018)
Думчак І. М. - Світло, яке не згасає… (2017-2018)
Стебельський Б. І. - Григорій Крук (2017-2018)
Булатова О. В. - Сучасні тенденції розвитку міжнародних виробничих мереж (2018)
Джусов О. А. - Mіжнародні виробничі мережі та іноземні інвестиції: взаємозалежність в XXI ст (2018)
Малюта І. А. - Cучасні дезінтеграційні процеси у Європейському союзі, Петрова Г. Є., Рудь-Вольга Д. В. (2018)
Sivitska Y. - The influence of cryptocurrency on the future of the international financial payment system through the example of a bitcoin (2018)
Тараненко І. В - Динаміка глобалізаційних процесів у контексті сучасних тенденцій міжнародної економічної політики (2018)
Чехова І. В. - Tеоретичні основи функціонування вітчизняного ринку олійних культур, Чехов С. А. (2018)
Чириченко Ю. В. - Українські туристичний та готельно-ресторанний бізнес у міжнародних процесах сталого розвитку, Корнєєв М. В., Сухацька І. Ю. (2018)
Окуневич І. Л. - Націоналізація ПриватБанку: причини та наслідки для банківської системи України, Воробйова І. Д., Карпінська Ю. В. (2018)
Волкова В. В. - Mоделювання діяльності туристичних підприємств, Дружченко А. О. (2018)
Енгельс І. О. - Формування організаційно-економічних засад реалізації програми енергозбереження на підприємстві (2018)
Кара Н. І. - Інноваційний розвиток кадрового забезпечення підприємства в умовах міжнародних економічних відносин (2018)
Король Г. О. - Категорія пiдвищення ефективностi дiяльностi суб’єкта господарювання в економічній діагностиці та стратегічному аналізі, Распопова Ю. О., Безгодкова А. О. (2018)
Ліхоносова Г. С. - Oрганізаційна поведінка персоналу підприємства: принципи раціонального егоїзму (2018)
Овсієнко О. В. - Комплаєнс у бізнес-адмініструванні та його роль у створенні ефективних норм господарської поведінки (2018)
Папіж Ю. С. - Завдання обліково-аналітичного забезпечення бюджетування підприємства (2018)
Пилипенко Л. М. - Концептуально-теоретичні основи бухгалтерського обліку амортизації та зносу необоротних активів підприємства, Демська Ю. В. (2018)
Чумак О. В. - Узгодження елементів облікової політики щодо земельних ресурсів (2018)
Шкірко О. І. - Партизанський маркетинг: сутність, види та інструменти використання (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Antonova T. M. - Some properties of approximants for branched continued fractions of the special form with positive and alternating-sign partial numerators, Dmytryshyn M. V., Vozna S. M. (2018)
Baranetskij Ya. O. - The nonlocal problem for the 2n differential equations with unbounded operator coefficients and the involution, Demkiv I. I., Ivasiuk I. Ya., Kopach M. I. (2018)
Biswas T. - Advancement on the study of growth analysis of differential polynomial and differential monomial in the light of slowly increasing functions (2018)
Bodnar O. S. - On the convergence of multidimensional S-fractions with independent variables, Dmytryshyn R. I. (2018)
Cherevko I. M. - Boundary value problem solution existence for linear integro-differential equations with many delays, Dorosh A. B. (2018)
Ferahtia N. - A generalization of a localization property of Besov spaces, Allaoui S. E. (2018)
Filevych P. V. - The growth of the maximal term of Dirichlet series, Hrybel O. B. (2018)
Frei M. M. - Wick calculus on spaces of regular generalized functions of Levy white noise analysis (2018)
Goy T. - On nonlocal boundary value problem for the equation of motion of a homogeneous elastic beam with pinned-pinned ends, Negrych M., Savka I. (2018)
Kachanovsky N. A. - On Wick calculus on spaces of nonregular generalized functions of Levy white noise analysis (2018)
Kuryliak A. O. - Wiman's inequality for analytic functions in DхC with rapidly oscillating coefficients, Tsvigun V. L. (2018)
Levent H. - Translation, modulation and dilation systems in set-valued signal processing, Yilmaz Y. (2018)
Makhnei O. V. - Mixed problem for the singular partial differential equation of parabolic type (2018)
Mazurenko N. - Invariant idempotent measures, Zarichnyi M. (2018)
Romaniv A. M. - On the structure of least common multiple matrices from some class of matrices (2018)
Sharafdini R. - Signless Laplacian determinations of some graphs with independent edges, Abdian A. Z. (2018)
Storozh O. G. - Some analytic properties of the Weyl function of a closed linear relation (2018)
Vasylyshyn T. V. - Some properties of shift operators on algebras generated by *-polynomials (2018)
Вітенко М. Д. - Еволюція польсько-українських відносин у галицькому селі у 1867–1914 рр. (2015)
Ріккарді Г. Б. - Академічна політика центральних та краєвих органів влади у Східній Галичині (1867–1914) (2015)
Васянович О. О. - Польські впливи на традиційно-побутову культуру української дрібної шляхти початку ХХ століття (2015)
Жук І. В. - Тадеуш/Тадей Обмінський – архітектор сецесійного Львова (2015)
Уська У. Р. - "Галицьке зрівняння" 1914 р. як польсько-український політичний компроміс (2015)
Патер І. Г. - Українсько-польські відносини в Галичині (1914–1916) (2015)
Кирея В. В. - Формування військово-повітряних сил в українсько-польській війні (1918–1919) (2015)
Мисак Н. Ф. - Середня освіта як важливий чинник у формуванні української інтелігенції в Галичині наприкінці ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Ніколаєнко О. О. - Польський національний культурний рух на Харківщині в 1920–1930-х роках (2015)
Руда О. В. - Правове становище населення Другої Речіпосполитої (2015)
Боруцька О. І. - Взаємовідносини Української Греко-Католицької Церкви з Міністерством віровизнань та освіти Другої Речіпосполитої (2015)
Войтюк О. М. - Митрополит Андрей Шептицький і справа єдності християнської Церкви (2015)
Павлів Ю. З. - Образ "малої вітчизни" в історичній пам’яті переселенців з Холмщини та Лемківщини (2015)
Гарбарук А. С. - Зміцнення міжнаціонального діалогу – вагомий показник дієвості польських товариств у західних областях України на рубежі XX–XXI століть (2015)
Крикун Ю. С. - Вплив католицького і православного духовенства на звичаєве право українців Західного Полісся (2015)
Даниліна О. В. - "Український палімпсест. Оксана Забужко в розмові з Ізою Хруслінською" як метажанровий текст у контексті національно-культурного життя українців і поляків (2015)
Хахула Л. І. - Українсько-польські відносини у 1939–1945 роках в суспільно-політичній думці демократичної Польщі (2015)
Піх О. М. - Особливості формування східної політики Республіки Польща в кінці 80-х – першій половині 90-х років ХХ століття (2015)
Глушик І. Д. - Львівське історичне середовище другої половини ХІХ століття: територіальне і соціальне походження істориків (2015)
Юрчук О. Ф. - Асиміляція українців як чинник польської політики міжвоєнної доби в інтерпретації Адольфа-Марії Бохенського (2015)
Фелонюк А. В. - З листів Омеляна Пріцака до Івана Крип’якевича (1942) (2015)
Халак Н. В. - Картографування статистики загиблих українців на Волині 1938–1944 років (2015)
Гуль О. В. - Нове дослідження з історії міських еліт |Рец. на кн.:| Jakimińska G. Elita władzy lubelskiej gminy miejskiej w latach 1555–1651, Lublin, 2012.– 205 s. (2015)
Горбачевський Т. С. - |Рец. на кн.|: Ormiański рasterz Lwowa ksiądz arcybiskup Józef Teodorowicz na tle dziejów ormiańskich / red. Włodzimierz Osadczy, ks. Mirosław Kalinowski, Marko Jacov. – Lublin; Lwów, 2015. – 271 s., Руда О. В. (2015)
Піх О. М. - Україна і Польща в історичній ретроспективі та перспективі майбутнього |Рец. на кн.|: Стрільчук Л. В. Україна–Польща: від добросусідських відносин до стратегічного партнерства (кінець ХХ – початок ХХІ століття): монографія. – Луцьк: Волинські старожитності, 2013. – 608 с. (2015)
Александрович В. С. - Каталог українських ікон XVI століття збірки історичного музею у Сяноку |Рец. на кн.|: Winnicka K. Ikony z XVI wieku w Muzeum Historycznym w Sanoku. Katalog zbiorów. – Sanok, 2013. – T. 2. 139 s., il. (2015)
Піх О. М. - Міжнародна наукова конференція "Українсько-польські відносини в контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів у Центрально-Східній Європі ХХ – початку ХХІ століття” (2015)
Чебан М. М. - 25 ювілейна Східна літня школа у Варшаві (2015)
Гоголь В. Д. - "Мистецтво, що сприймається дотиком” (2015)
Анотації (2015)
Summary (2015)
Аннотации (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Title (2014)
Contents (2014)
Mahembe E. - A critical review of FDI inflows and economic growth in low-income SADC countries: prospects and challenges, Odhiambo N. M. (2014)
Melnyk L. - The impact of foreign direct investment on economic growth: case of post communism transition economies, Kubatko O., Pysarenko S. (2014)
Eulerich M. - The impact of management board diversity on corporate performance - an empirical analysis for the German two-tier system, Velte P., van Uum C. (2014)
Sdiri H. - Internationalization and innovation profitability: the case of Tunisian service firms, Ayadi M. (2014)
Emeagwali O. L. - Mapping the generic competitive action types peculiar to the Turkish mobile telecommunications network operating industry, Cahcioglu C. (2014)
Scheiner C. W. - The role of recognition intelligence for opportunity recognition of habitual entrepreneurs (2014)
Oodith D. - Technology in a call center: an asset to managing customers and their needs?, Parumasur S. B. (2014)
Vagizova V. - Clustering of Russian banks: business models of interaction of the banking sector and the real economy, Lurie K., Ivasiv I. (2014)
Nhamo S. - Assessing progress in implementing UN PRME: International perspectives and lessons from South Africa, Nhamo G. (2014)
Feroz E. H. - Doing God’s work? (2014)
Александров Д. - Quo vadis?: Трансгресія сучасного інституту освіти (2018)
Аносов І. - Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи в контексті антропологізації освіти, Станішевська Т. (2018)
Білецька М. - Історіогенеза класичної гітарної школи в Україні, Сопіна Я. (2018)
Корж-Усенко Л. - Розбудова мережі вищих навчальних закладів у добу українського державотворення 1917–1920 рр. (2018)
Milko N. - The conditions of professional training of future foreign language teachers to organization of intercultural dialogue (2018)
Митяй З. - Комунікативний підхід до вивчення рідної мови (2018)
Окса М. - Вплив управління навчальним закладом на якість освіти, Олексенко К. (2018)
Тітова О. - Філософські засади системного розвитку творчого потенціалу студентів інженерних спеціальностей (2018)
Волкова В. - Емоційні порушення у дітей старшого дошкільного віку та умови їх подолання, Віденіна О. (2018)
Елькін М. - Формування цінностей дошкільнят та учнів в умовах реалізації Концепції Нової української школи, Батарейна І. (2018)
Журавльова Л. - Комплексний аналіз порушень письма у дітей молодшого шкільного віку (2018)
Мелаш В. - Формування природознавчої компетентності у дітей молодшого шкільного віку з затримкою психічного розвитку, Щербак І. (2018)
Омельяненко І. - Проблеми формування компетентностей учнів основної школи на уроках фізичної культури (2018)
Попадич О. - Методи традиційного та інтерактивного навчання: ставлення до них майбутніх учителів, Староста В. (2018)
Шевченко Ю. - Психологічні механізми духовно-морального розвитку в структурі готовності до професійної педагогічної діяльності (2018)
Юник Д. - Парадигма розвитку емоційної стійкості музикантів-інструменталістів у процесі підготовки до сценічної діяльності, Юник Т., Котова Л. (2018)
Андрієвська В. - Специфіка використання ІКТ у навчальному процесі початкової школи на сучасному етапі її модернізації (2018)
Балакірєва В. - Критеріальний підхід у підготовці майбутніх учителів до організації трудового навчання молодших школярів (2018)
Вакалюк Т. - Добір масових відкритих онлайн курсів для використання в підготовці бакалаврів інформатики (2018)
Вихрущ В. - Діагностика формування рефлексивної компетентності учителя початкової школи: порівняльний аналіз (2018)
Головач А. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі фізичної культури та спорту, Дейнеко С., Філоненко О., Черезов Ю. (2018)
Гринчук А. - Застосування інноваційних технологій як засобу підвищення мотивації студентів до занять фізичним вихованням, Чехівська Ю. (2018)
Gurova T. - Phonetic competence of future interpreters: features of formation, Riabukha T., Zinenko N., Gostishcheva N. (2018)
Долинний Ю. - Статистична обробка показників рефлексивного та професійного критеріїв готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2018)
Конюхов С. - Професійна підготовка майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення об'єктно-орієнтованого програмування як проблема сучасної педагогічної науки (2018)
Кривонос І. - Використання інтернет-ресурсів у процесі навчання англійської мови на слух студентів технічних спеціальностей немовного ВНЗ (2018)
Кулєшов С. - Використання модульного об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища (MOODLE) в навчанні англійської мови в ТДАТУ (2018)
Лисюк С. - Оптимізація спеціальної фізичної підготовки курсантів Академії ДПтС, Сорокопуд В., Ткаченко І., Кирієнко Д., Могильний Ф. (2018)
Лосєва Н. - Інформаційно-комунікаційні технології і самореалізація студента в процесі навчання, Борздих А. (2018)
Ляшок Л. - Активні стратегії освіти педагогів у моделюванні методичних концепт-заходів (2018)
Магрламова К. - Ключові професійно-педагогічні компетентності викладачів вищих медичних навчальних закладів (2018)
Носкова М. - Роль програми "Стрибок тигра" в професійному розвитку педагогів Естонії (2018)
Симоненко С. - Особливості професійної підготовки бакалаврів з програмної інженерії в університетах Великої Британії, США та Канади (2018)
Єрмак Ю. - Професійний розвиток викладачів в умовах неперервної педагогічної освіти (2018)
Ізбаш С. - Компетентність "навчатися впродовж життя" як складник андрагогічної підготовки майбутніх магістрів освіти, Усатий В. (2018)
Атрошенко Т. - Рівні сформованості соціального досвіду в учнів підліткового віку (2018)
Бірюк Д. - Педагогічна керованість процесом особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя в системі реалізації вітчизняного освітянського менеджменту (2018)
Боднар Д. - Загальнотеоретичні засади шкільної літературної освіти в педагогічній спадщині О.Р. Мазуркевича (2018)
Гаврилюк О. - Особливості підготовки бакалаврів статистики (2018)
Давидова С. - Аналіз структурних складників професійної компетентності вчителя образотворчого мистецтва (2018)
Ракович В. - Аналіз змісту навчання програмування ігор майбутніх інженерів-програмістів (2018)
Titova А. - Self-regulation as a key competence in the process of professional competency formation of future family physicians with different aptitudes to self-actualization (2018)
Ткаченко А. - Критеріальна оцінка дослідження ефективності дизайнерської підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2018)
Чемерис Г. - Основи комп'ютерного дизайну як чинник модернізації змісту професійної освіти майбутніх бакалаврів з комп'ютерних наук (2018)
Яковишена Л. - Аналіз наукових підходів до класифікації ключових компетентностей як основа розкриття змісту фахової компетентності молодшого медичного спеціаліста (2018)
Відомості про авторів (2018)
Титул, зміст (2018)
Кметь О. Г. - Вплив карбацетаму на показники системи оксиду азоту в гіпокампі щурів із хворобою Альцгеймера (2018)
Науменко Л. Ю. - Математичне моделювання роботи проксимального міжфалангового суглоба пальця кисті при різних видах тугорухомості, Костриця К. Ю., Арбузов М. А., Маметьєв А. О. (2018)
Бочарова В. В. - Новий напрямок комплексного лікування хворих на вугрову хворобу і оцінка його клінічної ефективності (2018)
Бучакчийська Н. М. - Ефективне лікування неврологічних проявів остеохондрозу поперекового відділу хребта на етапі відновного лікування, Когут-Ледньова О. О. (2018)
Карімова М. М. - Сучасний асортимент препаратів групи інгібіторів протонної помпи та їхня фармакологічна оцінка, Макаренко О. В. (2018)
Коваль Л. І. - Особливості субфракційного складу плазми крові у дітей при позалікарняній пневмонії, Тимчишин О. Л., Лотиш Н. Г., Зубаренко К. О. (2018)
Колотвін А. О. - Технічні особливості обробки елементів міхурової протоки у хворих на гострий калькульозний холецистит у поєднанні з хронічними вірусними гепатитами (2018)
Опря Є. В. - Порушення відчуттів, сприйняття та емоцій у структурі шизофренії при її поєднанні з серцево-судинними розладами (2018)
Пономаренко О. В. - Репаративні можливості шкіри хворих з ушкодженнями покривних тканин тулуба і кінцівок механічного генезу (2018)
Рубцов Р. В. - Професійні та галузеві ризики виникнення пневмоконіозу в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень у працівників гірничорудної та металургійної промисловості (2018)
Степура О. А. - Взаємозв'язок між наявністю кардіальної автономної нейропатії та вираженістю атеросклеротичного ураження коронарних судин, Маньковський Г. Б. (2018)
Філіпова Л. Ю. - Моделювання рецептурних композицій для продуктів дитячого харчування лікувально-профілактичного призначення, Стоєва Т. В., Зубаренко О. В., Зубарева Л. І., Мацюк Н. Б. (2018)
Хабчук В. С. - Порівняння результатів лазерної флюоресценції та даних рентгенографії при верифікації передеруптивного карієсу дентину, Рожко М. М. (2018)
Шаргородська Є. Б. - Вивчення клініко-генеалогічних особливостей жінок, що народили дітей з вродженою патологією системи кровообігу, Школьник О. С., Макух Г. В., Гельнер Н. В. (2018)
Людина великої душі. До 100-ї річниці з дня народження Сергія Івановича Корхова (2018)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2018)
Title (2014)
Contents (2014)
Madsen D. O. - Perceived problems associated with the implementation of the balanced scorecard: evidence from Scandinavia, Stenheim T. (2014)
Maso L. D. - Local firms’ strategies and cluster coopetition in Tuscany: the case of "Toscana Promozione” Agency, Lattanzi N. (2014)
Hruza F. - The effect of the financial crisis on Czech municipal financial management: can a future crisis be prevented? (2014)
Binuyo A. O. - Does information and communication technologies contribute to organization performance? Evidence from Nigerian universities, Brevis-Landsberg T. (2014)
Kathan W. - Open innovation in SMEs: a case study of a regional open innovation platform, Matzler K., Füller J., Hautz J., Hutter K. (2014)
Schnalke M. - The influence of culture on marketing communications: critical cultural factors influencing South African and German businesses, Mason R. B. (2014)
Emeagwali O. L. - Competitive interaction: nature, volume and patterns of generic competitive actions executed by the three largest mobile telecommunication network operators in Turkey, Calicioglu C. (2014)
Muheki M. K. - How business reporting changed during the financial crisis: a comparative case study of two large U.S. banks, Lueg K., Lueg R., Schmaltz C. (2014)
Lobe S. - Responsible investment in Germany, Austria and Switzerland, Walkshausl C. (2014)
Nhamo G. - Higher education institutions and carbon management: Cases from the UK and South Africa, Ntombela N. (2014)
Мисак Н. Ф. - Роль вищих навчальних закладів Галичини у процесі становлення української інтелігенції наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2016)
Ніколаєнко О. О. - Турбота про дітей у діяльності польських товариств Наддніпрянщини наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2016)
Литвин М. Р. - Український та польський політикум у період відродження національних держав (1914–1918) (2016)
Максименко Н. О. - Західноукраїнське товариство Ліги Націй: особливості створення, напрями діяльності (1922–1924) (2016)
Прокіп А. В. - Діяльність Михайла Галущинського в керівних органах Українського національно-демократичного об’єднання (1925–1931) (2016)
Щеглов А. Ю. - Корпус кадетів № 1 у Львові як культурний осередок міста (2016)
Пасіцька О. І. - Українські політичні партії та громадські організації Галичини: від політичних впливів до співпраці (20–30-ті роки ХХ століття) (2016)
Скіра Ю. Р. - Позиція Греко-Католицької Церкви у змаганнях за вищу національну освіту в Галичині у 1900–1939 роках (2016)
Руда О. В. - Національно-освітня політика Другої Речіпосполитої в Галичині у 1924–1939 роках (2016)
Боляновський А. В. - Українці і поляки Галичини під сталінським режимом у споминах очевидців: перший досвід (2016)
Зашкільняк Л. О. - Польське підпілля та українське питання в роки Другої світової війни (2016)
Соловей В. О. - Особливості етнокультурного та політичного життя на Поділлі в роки нацистської окупації (2016)
Каліщук О. М. - Конфліктогенний потенціал історичної пам’яті (на прикладі українсько-польських відносин у роки Другої світової війни) (2016)
Піх О. М. - Східна політика Республіки Польща в контексті її зовнішньополітичних пріоритетів (1991–2004) (2016)
Klípa O. - Civic Nation Building in Post-Soviet Ukraine: the Role of Ethnic Minorities (2016)
Попович О. А. - Українсько-польське протистояння в українських мас-медіа (2005–2014) (2016)
Горбачевський Т. С. - Римо-Католицька Церква в незалежній Україні: інституалізаційний розвиток та культурно-освітня діяльність (2016)
Харук А. І. - Українсько-польська співпраця в галузі авіаційної промисловості: історія та сучасний стан (2016)
Кондрач Я. С. - Українсько-польський батальйон: миротворча місія в Косово (2016)
Zatorskyy N. - Alexander Soltan, Aurei Velleris Hispanici Observator: Origins of the Misconception and Possible Solutions of the Problem (2016)
Мрака І. Б. - Роздуми на тему оборони Львова (фрагмент спогадів Яна Роговського) (2016)
Olechowski P. - Wzajemna niechęć czy dobrosąsiedztwo? Polacy i Ukraińcy w międzywojennym Lwowie. Obraz sąsiada we wspomnieniach (2016)
Футала В. П. - Національно-культурне життя українців у Другій Речіпосполитій: польське бачення (2016)
Чебан М. М. - Олександр Лотоцький як член Наукового товариства імені Шевченка (на матеріалах ЦДІА України у Львові) (2016)
Павлів Ю. З. - Видавнича діяльність суспільно-культурних товариств депортованих українців міста Львова (2016)
Хахула Л. І. - Пам’ять, письмо та історія Галичини: погляд із сучасності |Рец. на|: Голик Р. Й. Культурна пам’ять і Східна Європа: писемна культура та формування суспільних уявлень в Галичині. – Львів, 2015. − 424 с. (2016)
Шкраб’юк П. В. - Чотирнадцять голосів правди, або зустрічі на пограниччі |Рец. на|: Потенціал слова. Міжнародні відносини і комунікація: стан і перспективи: кол. монографія / |А. Лельонек, Й. Лось, Д. Матерняк, Т. Лильо та ін.; за наук. ред. д-ра А. Лельонека|. – Варшава; Львів: ПАЇС, 2016. – 504 с. (2016)
Чушак Х. Я. - Україно-польські відносини між ідентичністю та безпекою: погляд польського дипломата |Рец. на|: Маріуш Машкевич. Східна польська політика у ХХ – на початку ХХІ ст.: концепції та інтерпретації / Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ: Ніка-Центр, 2015. – 312 с. (2016)
Каліщук О. М. - Міжнародна наукова конференція "Етнічні конфлікти у роки Другої світової війни: досвід Центрально-Східної Європи" (2016)
Піх О. М. - 2-га Міжнародна наукова конференція "Українсько-польські відносини в контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів у Центрально-Східній Європі (ХХ – початку ХХІ століття)" (2016)
Анотації (2016)
Summary (2016)
Аннотации (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Title (2014)
Contents (2014)
Zapalska A. M. - Female entrepreneurial businesses in tourism and hospitality industry in Poland, Brozik D. (2014)
Yang Y. - Why the transforming of cable operators in China is delayed? (2014)
Makuyana G. - The dynamics of public and private investment in Malawi, Odhiambo N. M. (2014)
Stiglbauer M. - Semantic social media analytics of CSR image: the benefit to know stakeholders’ perspective, Kühn A.-L., Häubinger C. (2014)
Herhausen D. - Co-marketing capability: scale development and performance implications, Schoegel M. (2014)
Bock C. - Is the German Corporate Governance Code futile for investors’ assessments? – Family firms’ code compliance and implications for company valuation (2014)
Emrich O. - A macro-perspective on co-creation processes on the Internet, Rudolph T. (2014)
Msweli P. - An analysis of board attributes that contribute to decision quality in state-owned companies in South Africa, Singh S. (2014)
Postaliuk M. - Strategizing of social, ecological and economic systems under conditions of the blur of background information, Rozanova L., Khasanov M. (2014)
Rankhumise E. M. - Entrepreneurial intentions among students: a case of Tshwane University of Technology, South Africa (2014)
Title (2016)
Contents (2016)
Southern L. J. F. - The status of small business growth and entrepreneurial start-up capital availability during the current extended economic downturn (2016)
Sinah M. - Management of collaboration for agricultural innovation systems: a case of constraints among stakeholders in the North West Province, South Africa, Oladele O. I. (2016)
Shambare R. - The adoption of tablet PCs by South African college students: an application of the technology acceptance model, Shambare K. (2016)
Zapalska A. M. - Leadership development in undergraduate programs: an example at the U.S. Coast Guard Academy, Zieser N., Kelley T. (2016)
Olefirenko O. - Methodic tools to optimize marketing expenses of the innovatively active industrial enterprises in Ukraine (2016)
Miller N. - Differences in call centre agents’ perception of their job characteristics, physical work environment and wellbeing, Hendrickse R. (2016)
Cant M. C. - The use of traditional marketing tools by SMEs in an emerging economy: a South African perspective, Wiid J. A. (2016)
Fourie L. E. - How South African open distance learning students use social media: a survey (2016)
Mura L. - Strategic management and management of personnel costs: employing young people in the Slovak Republic, Zulova J., MadleHak A. (2016)
Bencsik A. - Cheap and clever – symbiosis of frugal innovation and knowledge management, Machova R., Toth Z. (2016)
Adriaenssen D. J. - Strategic HRM: What will work be like in the future, and what impact will changes have on HR departments? Theoretical discussion and practical implications, Johannessen J.-A., Saetersdal H. (2016)
Stokvik H. - Managing knowledge resources, Adriaenssen D. J., Johannessen J.-A., Saetersdal H. (2016)
Mampana K. M. - Optimized consortium formation through cluster analysis, Seeletse S. M., Sithole E. M. (2016)
Title (2014)
Contents (2014)
Wöhrmann A. - Market reaction to business cooperation announcements – evidence from Germany, Schlaefke M. (2014)
Bodhanya S. - Strategic enactment: an interpretive approach to organizational strategy (2014)
Johannessen J.-A. - Innovative leadership in organizations: the road to innovation performance, Skaalsvik H. (2014)
Min J. - Modularization as a supplier opportunism safeguard in knowledge process offshoring relationships: theory and empirical evidence, Segal M. N., Mishra D. P. (2014)
Dhliwayo S. - An evaluation of an on the job training programme at a UK based public health care company, Nyanumba L. K. (2014)
Nechaev A. - Financial and tax instruments for stimulation of enterprises innovative activity, Antipin D., Antipina O. (2014)
Xaba G. M. - Business owners’ perspectives in pursuance of their businesses: what matters most?, Rankhumise E. M. (2014)
Rausch A. - National culture: an antecedent for perceived importance of ethics (PIE) in management among US versus Germanic European nationals, Lindquist T., Steckel M. (2014)
Li X. - Corporate strategy and the weather: towards a corporate sustainability platform, McMillan C. (2014)
Vveinhardt J. - Readiness of companies to become socially responsible: social behaviour of an organization and an employee from a demographic viewpoint, Andriukaitiene R. (2014)
Пам`яті заслуженого діяча науки і техніки України, доктора наук з державного управління, професора Шамрая Василя Олександровича (2018)
Пашко П. В. - Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції був створений 30 травня 1997 року як унікальний навчальний підрозділ, що готує фахівців для правоохоронних органів, які здійснюють захист економічних інтересів держави (2018)
Мацюк В. Я. - У кожного з нас на життєвому шляху є люди, яких завжди згадуємо з великою вдячністю (2018)
Чмелюк В. В. - Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції пройшов не простий, але успішний шлях становлення і розвитку, який не був би можливий без професійного та вмілого керівництва, визначення векторів розвитку та послідовного досягнення цілей (2018)
Вітюк Д. Л. - Єдина державна (національна) ідея як основа єдності України (2018)
Завидняк І. О. - Конституційно-правовий аналіз правового статусу благодійних організацій в Україні (2018)
Грабовий В. В. - Методологія дослідження проблеми охорони власності в радянській та незалежній Україні (2018)
Лаговська Н. В. - Проблеми нормативно-правового регулювання спадкування за законом України (2018)
Починок К. Б. - Припинення суб`єктів господарювання: поняття, способи та класифікація (2018)
Мацюк В. Я. - Деякі проблеми забезпечення правового захисту економіки на сучасному етапі реформування в Україні, Тильчик В. В. (2018)
Рябченко О. П. - Принципи адміністративного судочинства, Харченко С. В. (2018)
Бабич В. А. - Адміністративно-правове регулювання протидії корупції в органах державної фіскальної служби України, Нечипорук І. В. (2018)
Біла В. Р. - Форми аналітичної діяльності правоохоронних органів (2018)
Войтенко І. С. - Реформування митної політики та безпеки в Україні в умовах євроінтеграції, Мазурець О. О. (2018)
Коваль М. В. - Адміністративно-правове регулювання поняття "митні формальності", Білоконь В. А. (2018)
Литвин Н. А. - Сучасний стан правового забезпечення інформаційної безпеки органів державної фіскальної служби України (2018)
Манжул І. В. - Захист енергетичної безпеки у контексті концепції створення державної системи захисту критичної інфраструктури України (2018)
Параниця С. П. - Адміністративно-правове регулювання здійснення митного контролю в Україні, Ветрова С. М. (2018)
Пахомова А. О. - Законодавчі передумови розвитку аграрної освіти Франції (2018)
Петрова І. П. - Класифікація адміністративних послуг, що надаються органами державної фіскальної служби України (2018)
Попова Л. М. - Особливості здійснення фінансового контролю центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністерством фінансів України (2018)
Чмелюк В. В. - Система суб’єктів державного захисту економічних інтересів держави (2018)
Шолкова Т. Б. - Порівняльний аналіз правового регулювання податку на додану вартість в окремих країнах світу, Таранюк Т. А. (2018)
Данілов С. О. - До питання податкової правосуб’єктності органів публічної влади як учасників податкових правовідносин (2018)
Лежненко І. П. - Організаційно-правові засади функціонування Фінансової гвардії Італії (La Guardia di Finanza) (2018)
Подойніцин В. М. - Адміністративно-правове забезпечення стандартизації у сфері оборони України: Історичні аспекти (2018)
Топчій В. В. - Штучний інтелект у кримінальному законодавстві України як вид інтелектуального продукту (2018)
Вітюк І. А. - Поняття та види злочинності у сфері економіки (2018)
Пашко Д. В. - Потреба визначення статусу крипто валют в Україні: Економічні та кримінальні процесуальні аспекти, Омельчук Л. В. (2018)
Цимбал П. В. - Криміналістична характеристика втечі з місць позбавлення волі, Влад В. Ф. (2018)
Амеліна А. С. - Оцінка висновку експерта та його доказове значення, Білоусов Б. Л. (2018)
Антонюк А. Б. - Процедура призначення та проведення судової експертизи відповідно дог кримінального процесуального кодексу України, Андрощук Б. В., Савченко Б. В. (2018)
Гарбовський Л. А. - Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як складова забезпечення економічної безпеки України (2018)
Домбай М. М. - Процесуальне керівництво обшуком у кримінальному провадженні, Голуб Ю. В. (2018)
Калганова О. А. - Участь сторони захисту у процесі доказування у кримінальному провадженні, Черниш Б. П., Пашкова А. А. (2018)
Кравчук П. Ю. - Особливості слідчого огляду у випадку виявлення трупа у водоймі (2018)
Лазебний А. М. - Огляд місця події (правові, організаційні та техніко-криміналістичні проблеми), Бичок Т. П. (2018)
Падалка А. М. - Криміналістичні ознаки організованої злочинної діяльності у податковій сфері (2018)
Старушкевич А. В. - Криміналістичне мислення: поняття та зміст (2018)
Чигрина Г. Л. - Форми використання спеціальних знань у процесі збирання документів на стадії досудового розслідування (2018)
Шкелебей В. А. - Окремі питання ознайомлення учасниками кримінального процесу з матеріалами досудового розслідування до його завершення (2018)
Полуніна Л. В. - Види слідчого огляду при розслідування незаконного збирання та розголошення комерційної або банківської таємниці (2018)
Варшавець Я. Л. - Поняття способу злочину вчиненого проти інкасації грошових коштів шляхом розбою (2018)
Васильковський І. І. - Поняття "кіберзлочинність" та "кіберзлочини": стан та співвідношення (2018)
Волохова К. В. - Процесуальний порядок відбору присяжних у суді (2018)
Карпенко Н. В. - Актуальні питання розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у місцях позбавлення волі (2018)
Козленко А. А. - Значення допустимості доказів для правильного вирішення завдання кримінального провадження (2018)
Лев Р. В. - Застосування у процесуальному законодавстві поняття кримінальних правопорушень, вчиненими окремими працівниками (посадовими особами) юридичних осіб публічного права (2018)
Лисеюк А. М. - Захист доказів на стадії досудового розслідування злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів (2018)
Моргун С. О. - Необхідність запровадження нової моделі суду присяжних у кримінальному провадження України (2018)
Фролов О. П. - Поняття та основні риси обшуку у формі спеціальної операції (2018)
Title (2016)
Contents (2016)
Dzansi L. W. - Impact of municipal employees’ perceptions of fairness in human resources management practices on motivation: evidence from a South African Province, Chipunza C., Dzansi D. Y. (2016)
Majola B. K. - The development of disability-related employment policies in the South African public service, Dhunpath R. (2016)
Ogunlela G. O. - The use of integrated supply chain management model for promoting competitiveness in the fast moving consumer goods (FMCG) manufacturing industry in Nigeria, Lekhanya L. M. (2016)
Tladinyane R. - The psychological career resources and organizational commitment foci of South African workforce (2016)
Boikanyo D. H. - Investigating the use of knowledge management as a management tool in the mining industry, Lotriet R., Buys P. W. (2016)
Maduekwe C. C. - The use of budgets by small and medium enterprises in Cape Metropolis, South Africa, Kamala P. (2016)
Ngibe M. - Perceptions of research structures and service quality within various faculties at Durban University of Technology: staff and students perspective, Lekhanya L. M. (2016)
Chili N. S. - The challenges of developing small tourism enterprises in townships: case of Umlazi, South Africa, Mabaso S. L. (2016)
Ethel A. N. - Influence of sense of coherence on work-life balance at the South African public service, Ziska F., Sulaiman A. O. (2016)
Boya K. S. - Bus rapid transit projects involving the South African government and small operators (as SMMEs): is bus rapid transit a blue or red ocean strategy? (2016)
Rolbina E. S. - Marketing foundation for retail and office center’s tenant mix, Kalenskaya N. V., Novenkova A. Z., Ukpere W. I. (2016)
Kamalova A. A. - Problems of statistical study of labor productivity in construction, Ukpere W. I. (2016)
Sukhyy М. К. - Modification technology of montmorillonite by polyionenes, Belyanovskaya Е. А., Sukhyy М. P., Tomilo V. I. (2018)
Sukhyy М. К. - Obtaining technology for nanocomposites based on polyamide-6 and organomodified montmorillonite, Belyanovskaya Е. А., Sukhyy М. P., Tomilo V. I., Lytovchenko R. D. (2018)
Surovtсev A. B. - The effect of surface modification of particulate kcl filler on rheological behaviour of its paste-like composites, Polivyanii A. B., Tokarev V. S., Dyachenko M. P., Shevchuk O. M., Tokarev S. V. (2018)
Карпенко Ю. В. - Дослідження кінетики рідкофазного гідразинолізу бутилових естерів 2-(2r-9-оксоакридин-10(9H)-іл)етанових кислот, Омельянчик Л. В. (2018)
Манзюк М. В. - Исследование взаимодействия Hg(II) с трийодидом калия в условиях электротитриметрии, Балалаев А. К., Авдиенко Т. Н., Волнянская Е. В., Николенко Н. В. (2018)
Коваленко В. С. - Член-кореспондент АН УРСР В. С. Фінкельштейн: Дніпропетровський період життя і наукової діяльності, Варгалюк В. Ф., Стець Н. В. (2018)
Бакланов О. М. - Наукова спадщина Федора Олександровича Чмиленка (до 70-річчя з дня народження учителя), Сидорова Л. П., Жук Л. П., Деркач Т. М., Смітюк Н. М., Худякова С. М., Саєвич О. В., Маторіна К. В., Іваниця Л. О., Чернявська А. Ю. (2018)
Title (2014)
Contents (2014)
Bodhanya S. - The Nexus model for local economic development (2014)
Mabila N. O. - Job satisfaction in the royal Swaziland police service. A case study of Manzini and Hhohho regions, Dorasamy N., Wallis M. (2014)
Vveinhardt J. - Testing hypotheses concerning correlations between mobbing as discrimination in employee relations and organizational climate, Zukauskas P., Rivera M. (2014)
Skaalsvik H. - Service innovation: suggesting a typology of service innovation, Johannessen J.-A. (2014)
Fields Z. - Comparative analysis of two conceptual frameworks to measure creativity at a university, Bisschoff C. (2014)
Binuyo A. O. - The impact of information and communication technology (ICT) on commercial bank performance: evidence from South Africa, Aregbeshola R. A. (2014)
Goedegebuure R. - Assessing the compatibility of management behavior and entrepreneurial orientation, de Waal A. (2014)
Madsen D. O. - Perceived benefits of balanced scorecard implementation: some preliminary evidence, Stenheim T. (2014)
Branyi T. - The role of dominant power in supply chains, Jozsa L., Machova R. (2014)
Mey M. - The influence of perceptions of organizational trust and fairness on employee citizenship, Werner A., Theron A. (2014)
Title (2015)
Content (2015)
Worku Z. - Predictors of incubation of small, micro and medium-sized businesses in Gauteng Province, South Africa (2015)
Nikolayev D. - Prospects of Japan-Russia cooperation in wind energy, Sazonov V. (2015)
Okeke-Uzodike O. E. - Public sector recruitment policies: efficiency, effectiveness and consequences, Subban M. (2015)
Lee Y.-D. - An empirical research in the relation between corporate organizational learning and organizational culture : a case study of insurance industry in Taiwan Region, Chen S.-H. (2015)
Lukason O. - Firm failure causes: a population level study, Hoffman R. C. (2015)
Naumann K. - Exploring the process of customer engagement, self-brand connections and loyalty, Bowden J. (2015)
Gottardo P. - The impact of socioemotional wealth on family firms' financial performance, Moisello A. M. (2015)
Levchenko V. - Non-banking financial services market efficiency evaluation (2015)
Khan N. - Spirit of corporate social responsibility transforming from corporatism to socialized capitalism, Kakabadse A., Kakabadse N. K. (2015)
Roch J. M. - Progress report on reflexive practices and change management (2015)
Machova R. - The role of shockvertising in the context of various generations, Huszárik E. S., Toth Z. (2015)
Kozmenko O. - The methodical approach to the establishment of interdependencies in the development of insurance and tourism markets, Abramitova D. (2015)
Title (2014)
Contents (2014)
Radipere S. - The role of age and business size on small business performance in the South African small enterprise sector, Dhliwayo S. (2014)
Caliciogglu C. - Effect of organizational climate on marketing performance: an analysis of the perception of marketers in the banking sector of North Cyprus, Zhakanova A., Emeagwali O. L. (2014)
Georgi M. - Salesforce incentive systems – an interdisciplinary review and research agenda, Lachmann M. (2014)
Bisschoff C. - Measuring customer service in a private hospital, Clapton H. (2014)
Skaalsvik H. - Service branding: the role of innovative brand leadership, Olsen B. (2014)
Harmse C. - Service quality in a landlord – small business relationship in shopping centers (2014)
Dhanpat N. - Re-establishing the psychological contract as a precursor to employee retention, Parumasur S. B. (2014)
Chullen C. L. - The mediating effects of role stressors in supervisor-to-subordinate burnout (2014)
Madsen D. O. - The impact of management concepts: a typology, Stenheim T. (2014)
Vveinhardt J. - Establishment of the relationships of management culture and social responsibility: verification of the model, Andriukaitiene R. (2014)
Govender J. P. - Communicating the HIV/AIDS message: a rural perspective, Rawjee V. P., Madikizela N. (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Radipere S. - The effects of culture as a start-up factor on business performance (2014)
Hussain S. B. - The applicability of relationship marketing at non-profit organizations: a developing country perspective, Rawjee V. P., Penceliah S. (2014)
Johannessen J.-A. - Innovations in the global knowledge economy: consequences for organizations, Skaalsvik H. (2014)
Ledimo O. - A longitudinal study of employee satisfaction during the process of transformation in a water utility organization, Martins N. (2014)
Nechaev A. - Improvement of financial tools for expansion of opportunities for innovative activity investment, Kichkina E. (2014)
Nyamita M. O. - Factors influencing debt financing decisions of corporations – theoretical and empirical literature review, Nyamita H. L., Dorasamy N. (2014)
Ahn J.-Y. - Industry-wide managerial discretion and executive compensation, Kapinos K. (2014)
Lueg R. - The vital role of business processes for a business model: the case of a startup company, Malinauskaite L., Marinova I. (2014)
MaseTshaba M. T. - Modeling and measuring milestones in business process optimization, Seeletse S. M. (2014)
Protcko E. - The impact of market orientation on business performance – the case of Tatarstan knowledge-intensive companies (Russia), Dornberger U. (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Nyorekwa E. T. - Monetary policy regimes and economic performance in Kenya, Odhiambo N. M. (2014)
Lee Y.-H. - Risky strategies with payoff mean changed in 2×2 simulation-based game: a normal distribution case, Lee M.-Y. (2014)
Camodeca R. - The value relevance of accounting information in the Italian and UK stock markets, Almici A., Brivio A. R. (2014)
Imandin L. - A model to measure employee engagement, Bisschoff C., Botha C. (2014)
Taghizadeh S. K. - Innovation value chain as predictors for innovation strategy in Malaysian telecommunication industry, Jayaraman K. S., Ismail I., Rahman S. A. (2014)
Protcko E. - The level of market orientation in Tatarstan high technology companies (Russia), Dornberger U., Vagizova V. (2014)
Niemela T. H. - The need for an integrative framework to challenge traditional entrepreneurship theories: the context of effectuate education expertise, Hakkinen R. A. (2014)
Askarany D. - Characteristics of innovation and the diffusion of benchmarking (2014)
Lee W. S. - The influence of emotions on trust in ethical decision making, Selart M. (2014)
Oseifuah E. K. - Activity based costing (ABC) in the public sector: benefits and challenges (2014)
Title (2015)
Contents (2015)
Barnard S. - Comprehensive political risk assessment of South Africa: 2014, Croucamp P. (2015)
Machova R. - The analysis of labor fluctuation in the Nitra region of Slovakia, Kosar S. T., Poor J., Hevesi A. (2015)
Tshikovhi N. - Entrepreneurial knowledge, personal attitudes, and entrepreneurship intentions among South African Enactus students, Shambare R. (2015)
Edoun E. I. - Do foreign remittances encourage investment in the rural non-farm economy sector? Evidence from Igbos of Southeast Nigeria, Ezeanyika S. E., Mbohwa C. (2015)
Singh D. - Technical efficiency and its determinants: an empirical study on banking sector of Oman, Fida B. A. (2015)
Brenski W. - Customer centricity and satisfaction as a key aspect of CRM (2015)
Bakanauskiene I. - A methodological framework to study the expression of a leadership style in organizational culture: on example of spiritual leadership, Katiliene R. (2015)
Bencsik A. - Corporate practice in preserving knowledge regarding mothers on child-care leave (based on empirical research), Juhasz T. (2015)
Kolmykova T. - International integration in innovative development of economy, Lukianykhina O., Baistriuchenko N., Lukianykhin V. (2015)
Ngcamu B. S. - Leadership and transformation in a South African university, Teferra D. (2015)
Title (2016)
Contents (2016)
Russolillo M. - Tackling non-communicable diseases by a forecasting model for critical illness cover (2016)
Seeletse S. M. - Performance of South African private-public partnerships (2016)
Boikanyo D. H. - Investigating the use of business, competitive and marketing intelligence as management tools in the mining industry, Lotriet R., Buys P. W. (2016)
Suseno B. D. - Technology transfer motive of managers in Eastern Asia: empirical results from manufacture industry in Banten province, Indonesia, Dwiatmadja C. (2016)
Maduekwe C. C. - Performance measurement by small and medium enterprises in Cape Metropolis, South Africa, Kamala P. (2016)
Shittu I. - Female directorship, director compensation, managerial shareholding, and price-earnings multiple of Nigerian firms, Ahmad A. C., Ishak Z. (2016)
Muller S. - Advanced spatial analytics and management: models, methods and applications (2016)
Hartono S. - The role of cluster cycle and pattern of interaction to competition strategy, Sobari A. (2016)
Adriaenssen D. J. - Prospect theory as an explanation for resistance to organizational change: some management implications, Johannessen J.-A. (2016)
Imandin L. - Confirmatory analysis of the model to measure employee engagement, Bisschoff C., Botha C. (2016)
Salehi M. - Audit fees prediction using fuzzy models, Dashtbayaz M. L., Heydari M. (2016)
Title (2015)
Content (2015)
Olgiati S. - Credit risk management and cyclicality of bank lending to non-financial corporations in Italy during the financial crisis: 2008-2012. A modeling study, Danovi A. (2015)
Edoun E. I. - Empirical evaluation of China imports on employment in the South African textile industry, Netshiozwi E. E. (2015)
Kroslakova M. - Dynamics of high growth enterprises – "gazelles"– in Czech Republic, Kubickova V., Jurkovicova L., Kubiniy N. (2015)
Stawinoga M. - CSR management and reporting between voluntary bonding and legal regulation. First empirical insights of the compliance to the German Sustainability Code, Velte P. (2015)
Kok W. - The influence of open plan work-environments on the productivity of employees: the case of engineering firms in Cape Town, Meyer M., Titus S., Hollis-Turner S., Bruwer J.-P. (2015)
Vveinhardt J. - Questionnaire verification of prevention of mobbing/bullying as a psychosocial stressor when implementing CSR, Andriukaitiene R. (2015)
Garg A. K. - Business risk management-the key success factor: evidence from shebeens and taverns in Soshanghuve Township, Makukule P. (2015)
Zapalska A. M. - The life-cycle growth and development model and leadership model to analyzing tourism female businesses in Poland, Brozik D. (2015)
Napoli F. - The value relevance of R&D expenditure after the adoption of the International accounting standards by Italian publicly listed companies (2015)
Zaychuk S. - The origins and trends of the Ukrainian medical insurance market (2015)
Bodhanya S. - Strategic enactment: strategy making practices for complex terrains (2015)
Буркат В. П. - Особливості організації селекційної роботи на сучасному етапі (2003)
Антоненко В. I. - Комбінований індекс племінної цінності корів, Мільченко Ю. В., Хімченко А. В. (2003)
Бащенко М. І. - Удосконалення генеалогічної структури черкаського заводського типу української червоно-рябої молочної породи, Тищенко І. В., Хмельничий Л. М. (2003)
Гавриленко М. С. - Довічна продуктивність корів української чорно-рябої породи залежно від віку їхнього першого отелення (2003)
Головач М. Й. - Феногенетичні аспекти успадкування мастей і їхньої класифікації у коней (2003)
Гузєв І. В. - Деякі концептуальні моменти створення нової системи оцінки спеціалізованої м'ясної худоби за типом будови тіла (2003)
Гунтік Л. М. - Удосконалений спосіб кріоконсервації сперми бугаїв (2003)
Демчук С. Ю. - Породні особливості періоду тільності у корів, Дорофєєв Д. Ю. (2003)
Дорофеєв Д. Ю. - Особливості періоду тільності і родів у корів прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи (2003)
Йовенко І. В. - Особливості розведення за лініями при великомасштабній селекції, Йовенко В. В. (2003)
Кадиш В. О. - Вікова динаміка амінокислотного складу плазми крові і сперми бугайців абердин-ангуської породи (2003)
Ковтун Л. В. - Молочна продуктивність та відтворювальна здатність корів різних генотипів української червоно-рябої молочної породи, Сірацький Й. З. (2003)
Колта М. М. - Продуктивні якості української червоно-рябої молочної породи в умовах Прикарпаття (2003)
Коновалов B. C. - Вплив катастрофи на ЧАЕС на пристосувальні можливості чорно-рябої худоби (2003)
Кругляк П. А. - Вплив тривалої перерви у статевому використанні бугаїв на якість сперми, Бойко О. В. (2003)
Кругляк A. П. - Перспективи збереження генофонду сірої української худоби, Подоба Б. Є., Стоянов P. O., Назаренко В. Г., Гузєєв Ю. В. (2003)
Любинський О. І. - Генетична структура поліморфних білкових систем сироватки крові української червоно-рябої молочної худоби прикарпатського типу (2003)
Москалюк Б. В. - Особливості росту та м'ясна продуктивність бугайців різних генотипів прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи (2003)
Мохначова О. І. - Молочна продуктивність корів різних генотипів української червоно-рябої молочної породи (2003)
Надточій В. M. - Гемопоез і деякі показники неспецифічної резистентності у бугаїв-плідників симентальської породи, Надточій В. П., Дубін А. М., Мацаца М. М. (2003)
Полупан Ю. П. - Генетична детермінація ефективності довічного використання чорно-рябої молочної породи, Рєзникова Н. Л. (2003)
Романов Л. М. - Підвищення показників господарського використання бугаїв-плідників за допомогою лактину, Бойко О. В. (2003)
Семенченко М. А. - Економічна ефективність одноразового осіменіння корів, Бегма А. А., Єфіменко С. Т., Семенченко С. М. (2003)
Сірацький Й. З. - Генетичне зумовлення рівня відтворювальної здатності бугаїв м'ясних порід, Шапірко В. В. (2003)
Сохацький П. С. - Динаміка концентрації гормонів у бугаїв: співвідношення, взаємозв'язки та особливості (2003)
Ткачук В. П. - Ефективність поєднання м'ясних порід при схрещуванні з чорно-рябою худобою на Поліссі (2003)
Федорович Є. І. - Вікова динаміка природної резистентності телиць чорно-рябої худоби західного регіону України (2003)
Хмельничий Л. М. - Особливості екстер'єру корів української червоно-рябої молочної породи (2003)
Черняк Н. Г. - Видові та породні особливості об'єктивних показників якості сперми, Кругляк А. П. (2003)
Чуприна О. П. - Вікова динаміка м'ясної продуктивності бугайців абердин-ангуської пород (2003)
Title (2014)
Contents (2014)
Badenhost-Weiss J. A. - A unique market offering by formal independent retail and wholesale small businesses in the Soweto Township, South Africa, Cilliers J. O., Eicker T. (2014)
Chiloane-Tsoka E. - Effects of migration and immigration on SMMEs: the case study of Diepsloot informal settlement, South Africa, Mmako N. (2014)
Seeletse S. M. - A social responsibility inventiveness to relieve Krugersdorp and Randfontein exploited household servants of mistreatment (2014)
Fourie A. W. - Principals’ involvement in the career development of female teachers: a case study in South Africa, van der Westhuizen P. C., Mentz E. (2014)
Ukandu N. E. - Influence of E-HRM in decision making in selected tertiary institutions in South Africa, Iwu C. G., Allen-lle C. O. K. (2014)
Buys P. - Proposing an activity-driven operational accounting framework at an agricultural chemical company, van der Linde M. (2014)
Ambe I. M. - Differentiating supply chain strategies: the case of light vehicle manufacturers in South Africa (2014)
Visser T. - An exploration into family business and SMEs in South Africa, Chiloane-Tsoka E. (2014)
Naidoo P. - Investigating the relationship between organizational culture and work engagement, Martins N. (2014)
Krüger L. P. - Broad-based black economic empowerment (B-BBEE) in South Africa: a moral and ethical management perspective (2014)
van Wyk A. - Resistance to change in schools: perceptions of principals and teachers in a South African province, van der Westhuizen P. C., van Vuuren H. (2014)
Cele P. C. - Research output level at Durban University of Technology (DUT) in South Africa: contributing factors and their implications, Lekhanya L. M. (2014)
Maleka M. J. - The impact of management practices on job satisfaction: insights from a state-owned institution, Rankhumise E. M. (2014)
Title (2016)
Contents (2016)
Alas R. - Cultural diversity and business schools’ curricula: a case from Egypt, Mousa M. (2016)
Latif W. B. - Imagination of brand image for tourism industry, Islam M. A., Noor I. M., Mohamad M., Kongsompong K. (2016)
Piasecki M.-A. - Contested confines: political risk and the media in South Africa, Croucamp P. (2016)
Stokvik H. - Aspects of a knowledge theory for new venture creation: management, policy and methodological implications, Adriaenssen D. J., Johannessen J.-A., Skalsvik H. (2016)
Franco M. - Contingencies, new-institutionalism and complexity in the organizational paradigm. The Italian Jobs Act, Cerimele A. (2016)
Adriaenssen D. J. - How can we improve the effectiveness of HRM strategy? A model for future research, Johannessen J.-A., Saetersdal H. (2016)
Akkucuk U. - Assessing service quality in online banking services, Teuman B. (2016)
Abe I. I. - The role of individual interpersonal relationships on work performance in the South African retail sector, Mason R. B. (2016)
Bruwer J.-P. - A literature review of the sustainability, the managerial conduct of management and the internal control systems evident in South African small, medium and micro enterprises, Coetzee P. (2016)
Rudzani S. - An assessment of the challenges of adopting and implementing IFRSS for SMEs in South Africa, Charles M. D. (2016)
Petersons A. - Communication privacy management of students in Latvia, Khalimzoda I. (2016)
Mbuya J.-M. - Future entrepreneurs: does the field of study matter? A comparison of students in a South African urban environment, Schachtebeck C. (2016)
Oluwatayo I. B. - Budgetary allocation to agriculture in South Africa: an empirical review from 1994 to 2014, Mantsho S. M. (2016)
Vuuren van H. J. - Leading and manage diverse schools in South Africa, van der Westhuizen P. C., van der Walt J. (2016)
Пономарьова К. - Нестандартні форми організації навчання української мови в початкових класах (2015)
Лавренова М. - Види мовного розбору в початкових класах (2015)
Похилюк О. - Інтерактивний урок української мови в 3 класі (2015)
Скворцова С. - Урок-дослідження з математики у початковій школі , Онопрієнко О. (2015)
Чернецька Т. - Спостереження як засіб організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів (2015)
Логачевська С. - Проект "Вогонь – друг чи ворог?", Логачевська Т. (2015)
Гайдамака О. - Особливості методики поліхудожнього виховання молодших школярів на уроках інтегрованого курсу "Мистецтво" (2015)
Асєєва М. - Творчий вчитель – це творчі учні (2015)
Зведений перелік перевірних робіт в 1–4 класах (2015)
Поліщук В. - Криза 7 років та молодший шкільний вік (2015)
Руденко Н. - Інтерактивне навчання на уроках математики в початковій школі (2015)
Воронович В. - Через два роки в Україні читатимуть більше ніж сьогодні (2015)
Чередник А. - З ясним розумом і шляхетним серцем (2015)
Грошева О. - Поговоріть зі мною (2015)
Пєркова Г. - Здорове покоління з навичками здорового способу життя (2015)
Глінчук Ю. - До проблеми збереження психологічного здоров`я учнів у шкільному освітньому середовищі (2015)
Климович І. - Творчий конкурс "45 чарівних слів" (2015)
Покажчик статей, надрукованих у журналі за 2015 рік (2015)
Contents (2018)
Koriashkina L. S. - On the influence of the number of aggregates and free particles on the subsidence of loess soils, Mokritska T. P., Bondar O. V., Odnovol M. M. (2018)
Sobolev V. V. - Physical conditions of the ‘light’ core formation and thermonuclear heat source deep inside the earth, Bilan N. V. (2018)
Saadoun A. - Numerical modeling of slope stability in Chouf Amar limestone quarry (M’sila, Algeria), Hafsaoui A., Khadri Y., Fredj M. (2018)
Baala D. - Radiometric sorting techniques for mining wastes from Ouenza iron mine (Algeria), Idres A., Bounouala M., Benselhoub A. (2018)
Bulat A. F. - Synergetic model of the wave abrasive fatigue wear of rubber lining in the ball tube mills, Dyrda V. I., Kalhankov Ye. V. (2018)
Sakhno I. G. - Identification of material parameters for numerical simulation of the behavior of rocks under true triaxial conditions, Molodetskyi А. V., Sаkhno S. V. (2018)
Zabolotnyi K. S. - Influence of parameters of a rubber-rope cable on the torsional stiffness of the body of the winding, Panchenko O. V., Zhupiiev O. L., Polushyna M. V. (2018)
Ilin S. R. - Risk-forming dynamic processes in units of mine hoists of vertical shafts, Samusya V. I., Kolosov D. L., Ilina I. S., Ilina S. S. (2018)
Loveikin V. S. - Regime-parametric optimization of a mine winder deceleration, Romasevych Yu. О. (2018)
Sulym А. О. - Theoretical and practical determination of parameters of on-board capacitive energy storage of the rolling stock, Fomin O. V., Khozia P. О., Mastepan A. G. (2018)
Aftanaziv I. S. - Vibrational-centrifugal surface strengthening of drill and casing pipes, Shevchuk L. I., Strutynska L. R., Strogan O. I. (2018)
Melnychuk M. A. - Synthesis by using the sliding-mode control theory for the fuzzy logic controller of the direct torque control system, Lozynskyi А. О., Lozynskyi О. Yu., Kutsyk А. S. (2018)
Zaporozhets A. O. - Method of indirect measurement of oxygen concentration in the air, Redko O. O., Babak V. P., Eremenko V. S., Mokiychuk V. M. (2018)
Shmandіy V. M. - Ecological safety performance in the Кremenchuk industrial region under action of induced earthquakes, Kharlamova O. V., Rigas T. E. (2018)
Kuzmenko M. - Active control system of mill products tension at the outlet of roughing train in continuous light-section mill, Rybalchenko М., Boyko O., Beshta D. (2018)
Kostenko V. V. - Decision-making: criterion method of multi-level system research, Kuznichenko V. M., Lapshyn V. I. (2018)
Shramenko N. Y. - Mathematical model of the logistics chain for the delivery of bulk cargo by rail transport, Shramenko V. O. (2018)
Demydenko M. A. - Method of selection of ERP systems using multi-criterial optimization models (2018)
Pysar N. - Strategies for development of Ukrainian energy market under conditions of geopolitical challenges, Dergachova V., Kyvliuk O., Svyrydenko D. (2018)
Zvieriakov M. I. - Model of intensive innovative development: world experience of imple-mentation and trends of formation in Ukraine, Zavadska D. V. (2018)
Nestoruk N. A. - Model tools for mastering engineering experi-mentation, Melnik V. V., Zinoviev S. N., Chykunov P. O. (2018)
Title (2016)
Contents (2016)
Huberty L. L. - The bent of human resource theory on gender equality: examining work conditions for female leaders in U.S. collegiate athletic organizations, Moore M. E., Binegar S., Marks W. (2016)
Sipho M. S. - Online social media usage of car dealerships in Gauteng Province, South Africa (2016)
Cant M. C. - SMEs and product mix decisions: fact or fiction, Kallier S. M., Wiid J. A. (2016)
Sephapo C. M. - Consumer attitudes towards sponsors of the South African national rugby team, Erdis C. (2016)
Ncube P. Z. - Road accidents fatalities trends and safety management in South Africa, Cheteni P., Sindiyandiya K. P. (2016)
Lopez-Morales J. S. - International strategy of the 500 largest firms in Latin America: an analysis from its mission and vision, Ortega-Ridaura I. (2016)
Chiloane-Tsoka G. E. - An investigation of entrepreneurial skills for contingent employees in small retail businesses as job security determinants, Tshabangu B. (2016)
Monkwe E. S. - Prominent challenges of fixed-term contracts for administrative and professional employees in higher learning institutions of Gauteng Province, South Africa, Seeletse S. M. (2016)
Ambe I. M. - Exploring supply chain management practices within municipalities in the West Rand district, Maleka T. (2016)
Adriaenssen D. J. - Knowledge management and performance: developing a theoretical approach to knowledge workers’ productivity, and practical tools for managers, Johannessen D. A., Johannessen J.-A. (2016)
Rattanawiboonsom V. - Factors affecting entrepreneurial management in Bangladesh: an empirical analysis, Ali M. M. (2016)
Nani G. V. - Pioneer or imitate? An analysis of business imitations (2016)
Lose T. - Exploring the critical factors that hinder the growth of incubatees in South Africa, Tengeh R. K., Maziriri E. T., Madinga N. W. (2016)
Shewell P. - Data envelopment analysis in performance measurement: a critical analysis of the literature, Migiro S. (2016)
Передмова (2018)
Астахова Е. В. - Образовательные риски: опыт функционирования НУА (2018)
Астахов В. В. - Общественные организации в инновационном учебном заведении: цели, задачи и принципы деятельности, Астахова В. И. (2018)
Балакірєва О. М. - Сучасні виклики до системи освіти в Україн, Левін Р. Я. (2018)
Батаева Е. В. - Актуальные проблемы теории социальной активности студентов (2018)
Вишневський М. И. - Мировоззренческий синтез и проблема качества образования (2018)
Подольська Є. А. - Інтерактивні методи навчання: сутність і переваги (2018)
Нечитайло И. С. - Инжиниринг образовательного пространства учебного заведения как авангардная технология (2018)
Иванова О. А. - Организация научно-исследовательской работы в системе непрерывного образования (2018)
Чибисова Н. Г. - Философские подходы к изучению творчества (2018)
Силласте Г. Г. - Коммуникология образования и его социальные риски в модусах социального времени (2018)
Бондарь Т. И. - Модель современного выпускника: подходы специализированной экономико-правовой школы І-ІІІ ступеней с углубленным изучением английского языка (2018)
Шилкунова З. И. - Концептуальные основы реализации модели выпускника начальной школы (2018)
Тимохова Г. Б. - Предпосылки формирования институционального доверия к реформам в сфере образования, Ильченко А. Е. (2018)
Гога Н. П. - Некоторые психологические особенности применения индивидуального подхода в обучении (2018)
Данилевич С. Б. - Использование социальных медиа в учебном процессе дистанционной формы обучения (2018)
Подлесный Д. В. - Проблема университетской автономии в Украине периода 1917–1921 гг. (2018)
Basse P. - Mes interventions auprès des Étudiants francophiles, Anufriieva I. (2018)
Артеменко А. Б. - Інтеграція військовослужбовців з інвалідністю після повернення із зони бойових дій в освітнє середовище вищого навчального закладу (2018)
Назаркін О. А. - Проектно-конструкторська компетентність майбутніх інженерів: структура і проблеми формування (2018)
Кравчина И. Б. - Особенности формирования правовой компетентности студентов неюридических специальностей (2018)
Кулякин Д. Ф. - Конкуренция и конкурентоспособность в системе образования (2018)
Яременко В. Г. - Информационно-сетевая экономика как институциональная альтернатива социально-экономического развития, Яременко О. Л. (2018)
Цибульська Е. І. - Класифікація та типологія економічних інститутів (2018)
Марченков М. А. - Теоретические аспекты финансово-экономической устойчивости предприятий (2018)
Сумець О. М. - Вартісний показник оцінки економічної стійкості логістичної системи виробничого підприємства, Веретенніков С. В. (2018)
Решетняк О. І. - Сутність та чинники економічної безпеки України в сучасних умовах, Лободін Р. О. (2018)
Клочко А. А. - Актуальные проблемы современного развития государства благосостояния (2018)
Петрова А. М. - Неопределенность в экономике как фактор принятия управленческих решений (2018)
Сумець О. М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення в системі економічної безпеки: транспарентність та джерела інформації в мережі Інтернет, Грушко О. І. (2018)
Тарасова О. В. - Теорія мовленнєвої акомодації та проблеми керування дискурсом (2018)
Хильковская А. А. - Типология и границы агрессивного дискурса (2018)
Закриничная Н. И. - Формирование и повышение социокультурной компетенции переводчика в контексте непрерывного образования (2018)
Яриз Е. М. - Формирование запаса языковой и культуроведческой информации на занятиях по лингвострановедению (2018)
Шмакова Л. Н. - Опыт кафедры по усовершенствованию преподавания немецкого языка как второго иностранного на заочном отделении (2018)
Михайлова Л. В. - Прагмасемантические аспекты промисива в аглоязычном дискурсе 16–20 вв. (2018)
Шестакова О. М. - Операційні модуси концепту "PERSONAL NAME" (2018)
Потапова Ж. Е. - Немецкая школа конца XIX – начала XX столетий в воспоминаниях Ганса Фаллады "Damals bei uns daheim" (2018)
Таран А. А. - Интернальность в структуре диспозиций современной студенческой молодежи: социологический подход к анализу (2018)
Сигилет К. В. - Образование и самообразование переводчика в контексте глобального Интернет пространства (2018)
Карпенко В. В. - Инвестиции и их роль в развитии экономики (2018)
Астахова В. И. - Главное научное событие учебного года (по результатам работы Международной научно-практической конференции "Образовательные риски: суть и подходы к решению") (2018)
Иванова О. А. - 25-й День науки в НУА (2018)
Подлесный Д. В. - Итоги научно-теоретической конференции молодых ученых "Особенности карьерно-профессионального старта в высококонфликтной среде: общее и особенное" (2018)
Решетняк Е. И. - Итоги проведения XI межвузовской конференции молодых учёных "Управление как фактор экономического развития" (2018)
Ситникова П. Э. - Экспертные оценки элементов учебного процесса (Межвузовская научно-практическая конференция 25 ноября 2017 г.) (2018)
Зверко Т. В. - Рецензія на колективну монографію "Професійні практики випускників сучасних ВНЗ" (2018)
Астахова В. И. - Библиотека в системе академических ценностей университета (2018)
Іванова О. А. - Про монографію "Інституційна адаптація економічних систем до процесів глобалізації" (авт. Миколенко О. П.) (2018)
Молодчая Н. С. - Об опыте преподавания иностранных языков в специализированной экономико-правовой школе (2018)
Панченко Д. І. - До 10-річчя кафедри теорії та практики перекладу (2018)
Берест Т. М. - Освітні ракурси українознавства (2018)
Нечитайло И. С. - Магистрам – профессионально-педагогические компетенции (2018)
Кальниченко О. А. - Закоханий в переклад: із спадщини Валерія Подміногіна (2018)
Відомості про авторів (2018)
Title (2016)
Contents (2016)
Ebrahimi S. K. - Evaluating the effect of accruals quality, investments anomaly and quality of risk on risk premium (return) of stock of listed companies in Tehran Stock Exchange, Nasab A. B., Karim M. (2016)
Darsareh S. - Fight against administrative corruption within governmental organizations from motto to practice (case study: Ministry of Economic Affairs and Finance), Bastanipour M. (2016)
Sadeghi G. - The relationship between organizational citizenship behavior and organizational performance (case study: Agricultural Jihad Organization of Mazandaran Province), Ahmadi M., Yazdi M. T. (2016)
Abbasi B. - Effect of strategic management accounting techniques on market share changes in firms in Tehran Stock Exchange market, Mohammadi M. H. K. (2016)
Fatemian F. - Role of dividend policy determinants in multinational and domestic companies, evidence from Iran, Hooshyarzadeh M. (2016)
Hayati K. - An evaluation of the links between quality of reporting and efficiency of investment in companies listed at Tehran Stock Exchange, Sedaghat P. (2016)
Gholami B. - Examining the effects of behavioral biases of investors on Tehran Stock Exchange efficiency using trends and consistency in firms’ financial performance during 1997-2006, Rahmati D., Goudarzi M. (2016)
Madhoushi M. - The effects of chaos edge management on intentional organizational forgetting with emphasis on quantum learning (case study: information technology-based organizations), Sazvar A. (2016)
Sefideh S. R. - The impact of working capital policy on risk management in the companies listed in Tehran Stock Exchange, Asgari M. R. (2016)
Sadeghi G. - The relationship between organizational citizenship behavior and market orientation in organizations (case study: Agricultural Jihad Organization of Mazandaran Province), Ahmadi M., Yazdi M. T. (2016)
Heidari M. G. - An analytical study on customer perception of store environment and its effect on brand loyalty through joy of shopping (a case study: LG home appliance store), Alibeigi H., Aghaeifar A. (2016)
Jafari Z. - Relationship between talent management strategy efficiency with attracting, recruiting and developing human resources (case study: Iranian offshore oil company), Khanmohamadi M. H. (2016)
Ghasemi M. - Identifying and prioritizing the effecting factors on implementing policies of Medical Science University of Zabol, Shahriyari H., Bandani E. (2016)
Gharibi A. K. - Investigating the effective factors on changing auditor: evidences of Iranian firms, Geraeely M. S. (2016)
Yavarpour H. - Investigation of relationship between personality characteristics and career management of Melli Bank staff, Iran, Peykani M. H., Gholizadeh A. (2016)
Varan R. - To identify and review the effective factors of attracting and retaining professional physicians in management of social security of Tehran province and ITS subordinate units, Rostami M. (2016)
Valiyan H. - The relationship between the central capabilities with the organization success (case study: standardization organization of Golestan province), Jahromi A. K., Boudlayee H. (2016)
Biglari B. - The method of stock selection with the intention of portfolio formation, Nazaripour M. (2016)
Гриців Н. - Перекладацький світ Василя Мисика (до 110-річчя від дня народження) (2017)
Delatre B. - La place de la traduction a vue dans l'enseignement et la pratique de l'interpretation simultanee (2017)
Карабан В. І. - Узусний принцип "більшої ваги другої половини речення" в англійському мовленні та українсько-англійському перекладі (2017)
Andrienko T. P. - Historical stylization or archaization in translation? (2017)
Дорофеєва М. С. - Порівняльно-перекладацький аналіз у синергетиці перекладу (досвід практичного застосування) (2017)
Антонова О. К. - Перекладацька рецепція творчості Данила Кіша в Україні (2017)
Скиба В. Ю. - Особливості перекладу іспанської спортивної лексики в мас-медійнойному дискурсі українською мовою (2017)
Smouchtchynska I. V. - Énantiosémie comme phénomène sémantique spécifique (2017)
Solomarska O. - La symbolique des couleurs dans la poesie de charles Baudelaire (2017)
Wronska O. M. - Funções estilísticas da paisagem na cidade de deus de Paulo Lins (2017)
Tchaikivska T. S. - Particularités du style d'auteur de Prosper Mérimée (sur le matériel des récits brefs de l'écrivain) (2017)
Kozhukhovska Y. V. - Influence of prosody on shaping the poetic imagery (2017)
Cherniyenko G. - Moyens d'expression d'une quete spirituelle dans le roman "La transcendante" De Patricia Reznikov (2017)
Бритвін Д. В. - Дискурсивний простір ностальгії у сучасній французькій мові інтернету (2017)
Павлюк Х. Б. - Специфіка афористичної багатозначності ліричних текстів Улли Ган зі збірки "Herz über kopf" (2017)
Stoyanova I. D. - Linguistic means of verbalization of the figuratively valuable layer of the concept people in the discourse of anti-utopia (2017)
Маслова С. Б. - Сотовая структура англоязычного дискурса (2017)
Романовська Л. О. - Терміни олія, масло, жир у терміносистемі харчової промисловості (2017)
Богомолець-Бараш О. М. - Глосарій типових і рекомендованих варіантів уживання сталих словосполучень української мови, Шарко О. Б. (2017)
Деледда Г. - Біла дама (переклад О. Веклич) (2017)
Бірс Е. - Привал для полеглих (переклад О. Шарко) (2017)
Кастельянос Р. - А що думають з цього приводу матері? (переклад М. Марчук) (2017)
Бенедетті М. - Поезії зі збірки "кохання, жінки і життя" (2017)
Delâtre B. - Nouvelle salle de formation en interpretation de conference a l'unistra (2017)
Vlad E. Genin. - Review of the monograph by Tetiana Andrienko "Translation strategies and tactics: cognitive-discursive aspects (based on literary translation from english into ukrainian and russian)" (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Mehea M. - Selecting the savings account in the Slovak Republic, Staakova S., Feranecova A., Raganiova V. (2016)
Velte P. - Sustainable management compensation and ESG performance – the German case (2016)
Chiloane-Tsoka G. E. - Factors affecting the implementation of the taxi Recapitalisation Project: the Department of Transport (2016)
Lekhanya L. M. - Critical environmental dynamics: barriers restraining business growth in rural areas of southern region of KwaZulu-Natal province, Visser K. (2016)
Msomi A. P. - The conceptualisation of e-Learning at the public sector, Munapo E., Choga I. (2016)
Pourhanifeh G. H. - Identifying the critical success factors of organization with Analytic Hierarchy Process approach (case study – Iran Argham Company), Mazdeh M. M. (2016)
Donga G. - Perceived barriers to the development of small, medium and microenterprises: a case study of Thulamela Municipality in the Limpopo Province, Ngirande H., Shumba K. (2016)
Nenzhelele T. E. - The impact of practical entrepreneurship project on future entrepreneurial intentions, Moraka N. V., More K. K. (2016)
Cant M. C. - Using social media to market a promotional event to SMEs: opportunity or wasted effort? (2016)
Paiva I. S. - Research in hospitality management and accounting: a research synthesis and analysis of current literature and future challenges, Reis P., Lourenco I. C. (2016)
Ganushchak T. - The mechanism to provide financial safety of logistics (2016)
Bazylevych V. - The efficiency of use of the human capital in the agriculture, Kupalova G., Bulhairova Z., Satyr L., Goncharenko N. (2016)
Moussavou E.-O. - Major challenges to sustainable enterprise development within the tourism industry in Libreville, Gabon, Tengeh R. K., Cupido C. (2016)
Rambe P. - Financial cost implications of inaccurate extraction of transactional data in large African power distribution utility, Bester J. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Maleka M. - Comparing residents’ perceptions in townships and suburbs regarding service delivery by municipality under administration, Motsima T., Matang R., Lekgothoane P. (2016)
Pila M. M. - Factors related to succession planning in a government department in Gauteng, Schultz C., Dachapalli L.-A. P. (2016)
van Scheers L. - Managing the risk of the community engagement project: SME managerial skills transfer project at UNISA (2016)
Naong T. - The moderating effect of skills development transfer on organizational commitment – a case-study of Free State TVET colleges (2016)
Worku Z. - Developmental obstacles adversely affecting emerging contractors in the construction industry of Limpopo province (2016)
Telizhenko A. - Risks in the formation of collaboration alliance of the redistribution natural rental income, Halynska Y. (2016)
Soke B. V. - Small-business marketing in Soweto, the importance of the human touch, Wiid J. A. (2016)
Sibanda J. J. - Symptoms of accounting practices that contribute to small business failures, Manda D. C. (2016)
Tengeh R. K. - Entrepreneurial resilience: the case of Somali grocery shop owners in a South African township (2016)
Sipho M. S. - Planning of marketing communication strategies by car dealerships (2016)
Nenzhelele T. E. - Factors that influence ethical and legal practice of competitive intelligence in the property sector a conceptual model (2016)
Seeletse S. M. - Demarketing strategy to develop perceived product reputation: applications in three distinct environments (2016)
Augustine U. - Economic and social issues related to foreign land grab and capacity building in Zambian Agricultural economy, Chinwe O., Anthony I., Ukpere W. (2016)
Cant M. C. - The perceived value of advice given to SMMEs at events: catalyst for action or despondency? (2016)
Uys P. - Identifying consumer buying preferences of beef, Bisschoff C. (2016)
Hontar D. - Forecasting the development of leasing market (on the example of Ukraine), Opeshko N., Kolodizieva S. (2016)
Title (2018)
Contents (2018)
Nozdrinova E. - A calculation of periodic data of surface diffeomorphisms with one saddle orbit, Pochinka O. (2018)
Plachta L. - On measures of nonplanarity of cubic graphs (2018)
Lyubashenko V. - Moyal and Rankin-Cohen deformations of algebras (2018)
David Cl. - Bypassing dynamical systems: a simple way to get the box-counting dimension of the graph of the Weierstrass function (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Eftekharinasab K. - A generalized Palais-Smale condition in the Frechet space setting (2018)
Kibalko Z. - Trajectory equivalence of optimal Morse flows on closed surfaces, Prishlyak A., Shchurko R. (2018)
Гречнева М. - Существование в пространстве Минковского поверхности с краем, имеющей заданный грассманов образ, Стеганцева П. (2018)
Коновенко Н. Г. - 2F-планарные отображения псевдоримановых пространств с f-структурой, Курбатова И. Н., Цвентух Е. (2018)
Title (2015)
Contents (2015)
Kozmenko S. - Identification of the critical level in accumulation of systemic financial risk in the economy of countries of Central and Eastern Europe, Bielova I. (2015)
Di Lorenzo E. - The uncertainty risk driver within a life annuity context: an overview, Sibillo M. (2015)
Moloi T. - An exploration of common governance structures in South Africa’s national government departmentsc (2015)
Khan N. - Fashionline: CSR case of a UK fashion retailer, Korac-Kakabadse N., Kaur K. (2015)
Olsovska A. - The most recent legislative changes and their impact on interest by enterprises in agency employment: what is next in human resource management?, Mura L., Svec M. (2015)
Eresia-Eke C. - The entrepreneurial intentions of university of Botswana students, Gunda C. (2015)
Malebye W. P. R. - Merit measures and validation in employee evaluation and selection, Seeletse S. M., Rivera M. A. (2015)
Marimuthu M. - The importance and effectiveness of assistance programs in a business incubator, Lakha P. (2015)
de Jager J. W. - Antecedents of customer satisfaction in the higher education institutions of South Africa, Jan M. T. (2015)
Jayantilal S. - Cultural dimension of Indian family firms – impact on successor selection, Palacios T. B. B., Jorge S. F. (2015)
Malyarets L. - Solving an optimization problem of a profit calculation taking into account fixed costs in Excel, Iastremska O. (2015)
Вступ (2014)
Формування бібліотечно-інформаційних ресурсів (2014)
Збереження бібліотечних фондів (2014)
Бібліотечно-інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування (2014)
Матеріально-технічна база бібліотек (2014)
Кадрове забезпечення бібліотек НДУ НАН України (2014)
Самохіна Н. Ф. - Представлення наукових фахових видань в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України" (2014)
Чайковська Л. Д. - Про надходження обов’язкового примірника видань науково-дослідних установ НАН України до фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2014)
Про додаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в Україні. Указ Президента України № 717/2013 від 30 грудня 2013 р. (2014)
Про затвердження переліку періодичних видань НАН України. Постанова Президії НАН України № 42 від 12.04.2013 р. (2014)
Про заходи із забезпечення централізованого доступу до зарубіжних баз наукової інформації та представлення періодичних видань НАН України у провідних наукометричних базах. Постанова Президії НАН України № 2 від 15.01.2014 р. (2014)
Новітня технологія довготривалого зберігання інформації на сапфірових оптичних дисках Постанова ПрезидіїНАН України № 22 від 12.02.2014 р. (2014)
Щодо визначення переліку нормативних видань та словників української мови, які рекомендуються для використання при підготовці та виданні колективних, індивідуальних праць, наукових збірниківта періодики НАН України. Розпорядження Президії НАН України № 161 від 12.03.2013 р. (2014)
Про використання веб-порталу НАН України для інформаційного забезпечення наукових заходів. Розпорядження Президії НАН України № 625 від 14.10.2013 р. (2014)
Кодекс етики ІФЛА для бібліотекарів та інших інформаційних працівників (2014)
Про затвердження Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам. Наказ Міністерства юстиції України від 19.11.2013 р. № 2438 (2014)
5. Список нових фахових надходжень до читального залу бібліотекознавства НБУВ (2014)
Інформація про семінар для керівників бібліотек НДУ НАН України на тему: "Бібліотека науково-дослідної установи: підсумки, завдання та пріоритети діяльності" (2014)
Зведені показники роботи бібліотек НДУ НАН України в 2013 р. (2014)
Основні показники роботи бібліотек НДУ НАН України в 2013 р. (2014)
Відомості про рух фондів бібліотек НДУ НАН Україні в 2013 р. (2014)
Основні відомості про бібліотеки та інформаційні підрозділи НДУ НАН України (2014)
Перелік бібліотек НДУ НАН України (2014)
Перелік бібліотек НДУ НАН України (2014)
Вихідні дані (2014)
Гаврилко Е. В. - Метод багатовимірного статистичного аналізу часових багатовимірних критичних атрибутів якості процесу виробництва з факторизацією даних, Курченко О. А., Терещенко І. В., Терещенко А. І. (2018)
Дорохіна А. А. - Розробка механізму систематизації компонентів змісту портфелю будівельних проектів, Старостіна А. Ю., Артюх Р. В., Гопєєнко В. (2018)
Камінська А. М. - Crossref як джерело наукометричних даних для соціальних та гуманітарних наук, Назаровець С. А. (2018)
Куваєва В. І. - Обробка експертної інформації при колективному оцінюванні туристичної інфраструктури, Ліп'яніна Х. В., Болтьонков В. О. (2018)
Lobach O. - Information technology for the integrated assessment of expert competency, Babych I., Persiyanova E. (2018)
Малєєва О. В. - Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень з управління закупівлями виробничого підприємства, Єлізєва А. В., Косенко Н. В., Невлюдова В. В. (2018)
Невлюдов І. Ш. - Новітні конструктивно-технологічні рішення надлегких детекторних модулів для фізичних експериментів, Борщов В. М., Тимчук І. Т., Проценко М. А., Демська Н. П. (2018)
Bogutska O. - Financial and economic mechanism of ensuring investment activity of enterprises within institutional models of financing the real sector of economics (2018)
Кирій В. В. - Формування механізму ефективного управління суб'єктами господарювання за умов державного регулювання їх діяльності на основі збалансованої системи показників, Чеченець Д. О. (2018)
Kobyzskyi D. - Organizational and economic potential of re-engineering business processes in the context of marketing activity of an industrial enterprise to ensure its efficient innovative activity (2018)
Король Я. П. - Аналіз середовища комерціалізації науково-технічних розробок в університетах (2018)
Mykoliuk О. - Management of innovative development of enterprises in the context of a choice of energy security strategy, Prylepa N. (2018)
Момот Т. В. - Оцінка загроз маркетингового середовища підприємств будівельної галузі в умовах впровадження клієнто-орієнтованого управління, Філатова І. О., Д'якон Д. (2018)
Khodakivska M. - The theoretical framework for determining the quality of life (2018)
Iastremska O. - Logistics at an enterprise: the peculiarities of procurement activities (2018)
Алфавітний показчик (2018)
Титул, зміст (2018)
Васильковський Д. В. - Розробка електронної бібліотеки шаблонів чоловічих фігур та швейних матеріалів для використання в технічному рисуванні моделей одягу, Цимбал Н. А., Калюжний О. В., Люлька Д. С. (2018)
Водзінська О. І. - Оптимізація клейового пакету матеріалів при виготовленні піджаків чоловічих з костюмних тканин "Scаbаl", Деребага О. В. (2018)
Небогатикова О. Є. - Удосконалення процесу проектування костюму для театру та кіно, Садретдінова Н. В. (2018)
Маглєй К. М. - Дослідження фізико-механічних показників повсякденного взуття з покращеними експлуатаційними характеристиками, Обрізан В. А. (2018)
Каменець С. Є. - Шляхи покращення споживних властивостей лляного текстильного матеріалу для взуття військовослужбовців, Зоріна Н. М. (2018)
Каменець С. Є. - Автоматизація технологічної підготовки виробництва взуття різних методів, Шиша Н. С. (2018)
Гондарчук П. М. - Порівняльна характеристика параметрів стоп військовослужбовців та учасників АТО при антропометричних дослідженнях, Брилюк С. В. (2018)
Дворжак В. М. - Візуалізація схемотехнічного моделювання механізмів технологічних машин, Литвяк Д. Л., Мелащенко І. С., Мочоник В. В. (2018)
Березін Л. М. - Випробування на надійність технологічного обладнання галузі (2018)
Поповіченко С. А. - Розробка структурної схема гідравлічних приводів взуттєвих машин, Дударенко В. В., Король А. А., Масюта В. В., Литвинчук Ю. М., Шиян Є. А. (2018)
Буленок Р. Ю. - Розробка системи дозування відбілюючого розчину автоматичної пральної машини, Стаценко В. В. (2018)
Барко Є. Д. - Удосконалення конструкції побутового кондиціонера з метою підвищення ефективності технологічного процесу, Петко І. В. (2018)
Зайцев І. А. - Дослідження гідравлічного опору пористих сітчастих матеріалів, які використовуються при аквафільтруванні в побутових пилососах, Петко І. В. (2018)
Швайченко В. Б. - Технологія електронних систем інтернету речей в індустрії моди, Ляховченко О. С. (2018)
Шведчикова І. О. - Стабілізатор змінної напруги з мікропроцесорним управлінням, Кобзистий В. О. (2018)
Шавьолкін О. О. - Трифазний перетворювальний агрегат з фотоелектричною сонячною батареєю для комбінованих систем електроживлення, Левченко Д. О. (2018)
Лісовець С. М. - Підвищення ефективності очищення стічних вод за допомогою електролізної установки, Томашевський Д. І. (2018)
Лісовець С. М. - Удосконалення системи керування світловим потоком світлодіодів, Чуприна М. А. (2018)
Назаренко В. В. - Дослідження композицій на основі вторинного поліетилену з покращеними властивостями, Березненко Н. М., Новак Д. С., Скрипник С. П. (2018)
Грещук С. В. - Застосування полімерних матеріалів для виготовлення комунікаційних труб, Струк Н. Р., Березненко Н. М., Новак Д. С. (2018)
Serdyukova N. - The Relationship Between Students' Attainment In General Physics Course And Their Pre-Course Preparation (2018)
Voskoglou Michael Gr. - Current Problems And Future Perspectives Of Mathematics Education (2018)
Астаф’єва М. М. - Роль задач у формуванні математичної компетентності школярів (2018)
Балабан Я. Р. - Тенденції становлення уявлень про формування фізичної картини світу в учнів загальноосвітніх шкіл, Іваній В. С., Мороз І. О. (2018)
Ботузова Ю. В. - Динамічні моделі geogebra на уроках математики як основа STEM-підходу (2018)
Володко И. М. - Студенческая международная математическая олимпиада – основанный на компетентности подход к обучению, Черняева С. В., Эглите И. В. (2018)
Івченко В. В. - Про різні типи класифікації наукових навчальних моделей у курсі фізики вищого закладу освіти (2018)
Іванчук М. А. - Pозв'язання логічних задач як засіб формування логічної компетентності у студентів вищих медичних навчальних закладів (2018)
Каленик М. В. - Реалізація індивідуалізації навчання при вивченні фізики в школі (2018)
Кобильник Т. П. - Методичні аспекти навчання теми "Логічне виведення за невірогідних знань" (2018)
Ковальчук M. Б. - Змістові аспекти алгоритмічного мислення (2018)
Мулеса О. Ю. - Методика навчання основам теорії нормалізації реляційної моделі даних в контексті компетентнісного підходу до підготовки фахівців у системі вищої освіти, Гече Ф. Е., Імре Ю. Ю. (2018)
Носенко Ю. Г. - Адаптивні системи навчання: сутність, характеристика, стан використання у вітчизняних закладах педагогічної освіти (2018)
Повар С. В. - Алгоритми циклів створення фізичних теорій як засіб активізації науково-дослідної самостійної роботи студентів (2018)
Салтикова А. І. - З досвіду проведення перших занять з фізики для іноземних громадян на підготовчому відділенні ЗВО, Завражна О. М., Хурсенко С. М. (2018)
Соловйов А. В. - Використання хмарних сервісів google drive та telegram при підготовці майбутніх фахівців засобами наскрізного моделювання (2018)
Хворостіна Ю. В. - Розвиток математичних компетентностей при розв’язуванні текстових задач, Підопригора А. В. (2018)
Чугунова О. В. - Психолого-педагогічні умови розвитку математичних здібностей старшокласників (2018)
Шаров С. В. - Автоматизований навчальний комплекс з курсу за вибором студента "Інформаційні системи підприємств", Філіпов І. К. (2018)
Шестакова Л. Г. - Интегрированные уроки "Математика и химия" в среднем профессиональном образовании, Сурсякова О. В. (2018)
Юрченко А. О. - Модель формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх вчителів фізики засобами електронних інтернет-технологій (2018)
Title (2016)
Contents (2016)
Ral-Trebacz A. - Performance effects of intra- and inter-regional expansion: the moderating role of firm-specific advantages, Eckert S. (2016)
Abeltina A. - Endogenous factors in Latvian regional development, Zvirgzdina R., Ozols J. (2016)
Jatautas J. - Analysis of the Lithuanian renewable energy resources legal framework, Stasiukynas A. (2016)
Khosa R. M. - Defining success of African immigrant-owned small businesses in Cape Town, South Africa, Kalitanyi V. (2016)
Silver L. - Entrepreneurial orientation, control aversion and performance in SMEs: the contribution of equity investors, Johanson M., Berggren B. (2016)
Shalmani M. H. H. - The application of Bhatt’s knowledge management strategy in the organization of schools with the use of self-organized teams of teachers, Toorani H. (2016)
Dachapalli L.-A. P. - An investigation into the levels of job satisfaction and organizational commitment amongst South African police service employees (2016)
Nani G. V. - Entrepreneurial education in the school curriculum: in search of positioning in Zimbabwe (2016)
Banchieri L.-C. - What to avoid when you are implementing a BSC? From success to failure, Campa-Planas F., Sanchez-Rebull M. V. (2016)
Voynarenko M. - Development of information systems and modeling of their implementation in the business, Dzhuliy V., Yemchuk L. (2016)
Lekhanya L. M. - Business characteristics of small and medium enterprises in rural areas: a case study on southern region of KwaZulu-Natal province of South Africa (2016)
Seeletse S. M. - Information and communication technology as a primary tool for Sefako Makgatho Health Sciences University’s statistics and operations research business (2016)
Amolo J. - Unplanned obsolescence: consumer’s attitudes and perceptions of lifestyle brands in Durban, South Africa, Beharry-Ramraj A. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Matzler K. - Crowdsourcing strategy: how openness changes strategy work, Fuller J., Hutter K., Hautz J., Stieger D. (2016)
Lesser K. - International socially responsible funds: financial performance and managerial skills during crisis and non-crisis markets, Roble F., Walkshausl C. (2016)
Muzanenhamo G. N. - The relationship among change implementation, job satisfaction and organizational citizenship behavior in the Business Process Outsourcing industry in South Africa, Allen-Ile C. O. K., Adams A., Iwu C. G. (2016)
Boikanyo D. H. - Investigating the use of strategic management process in the mining industry, Lotriet R., Buys P. W. (2016)
Steger T. - The German corporate governance code and its adoption by listed SMEs – just another ‘Procrustes bed’?, Stiglbauer M. (2016)
Cant M. C. - SMEs: do they follow a shotgun or rifle approach when it comes to target marketing?, Wiid J. A., Meyer A. (2016)
Mmako N. - Discretionary disclosures: reactivity and proactivity in the chairpersons’ statements of JSE-listed companies in South Africa (2016)
Makgopa S. - Determining shopping mall visitors’ perceptions on mall attributes (2016)
Nieuwenhuizen C. - Best practice in entrepreneurship education, Groenewald D., Davids J., van Rensburg L. J., Schachtebeck C. (2016)
Skalsvik H. - Leadership aiming at innovation: suggesting and discussing four roles of an innovation leader, Adriaenssen D., Johannessen J.-A. (2016)
Nani G. V. - A synthesis of changing patterns in the demographic profiles of urban street vendors in Botswana, South Africa and Zimbabwe (2016)
Chiloane-Tsoka G. E. - Factors influencing the Perceptions of youth entrepreneurship development in South Africa (2016)
Maune A. - Human capital intelligence and economic development (2016)
Dhanpat N. - Emotional labor in academe. Challenges faced (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Hendricks C. C. - Management of employee performance in the South African Public Service: the case of the National Department of Rural Development and Land Reform in the Western Cape, Matsiliza N. S. (2015)
Amolo J. - Emerging entrepreneurs and the creative merchantry with reference to I heart market in Durban, Beharry-Ramraj A. (2015)
Ifediora C. U. - Assessment of incorporation of customers’ specific affordability needs in the Nigeria National Housing Fund (NHF) scheme, Igwe A. A., Ukpere W. I. (2015)
Chili N. S. - Perceptions and attitudes of the community towards tourism impacts and sustainable development. The case study of eMpophomeni in Pietermaritzburg (South Africa) (2015)
Ranyane K. A. - A support framework for survivalist entrepreneurs – Free State province case study (2015)
Rankhumise E. - The effect of mentoring on the success of mentees: challenges and imperatives (2015)
Matjila T. - Branch managers’ perceptions regarding the performance management system at a state-owned company, Maleka M., Jordaan C. (2015)
Fourie L. - Customer satisfaction: a key to survival for SMEs? (2015)
Wise S. - Challenges faced by small automotive businesses in Tshwane: the case study of back yard mechanics in Soshanguve, South Africa, Chiloane-Tsoka E. (2015)
Worku Z. - Barriers to viability in small businesses in the footwear and textile industry of Tshwane, South Africa (2015)
Mpinganjira M. - Enhancing trust in online business relationships of South Africa: a web interface signaling perspective (2015)
Pillai P. - Selected factors as determinants in the purchase choice of sporting goods, Soni S., Naude M. (2015)
Chiloane-Tsoka G. E. - The strategic significance of communication skills of SMMEs: a South African perspective, Boya K. S. (2015)
Jojozi F. N. - Dynamics of short-term operations scheduling in supply chain distribution centres, Mbhele T. P. (2015)
Колесникова Ю. - Україна – єдина країна! (Огляд тематичних уроків і виховних заходів, що надійшли до редакції) (2015)
Титаренко Л. - Ідеї педагога-гуманіста в сучасній початковій школі (2015)
Митник О. - Операційна компетентність практичного психолога як механізм побудови розвивального освітнього середовища у початковій школі, Кочерга О. (2015)
Калмикова Л. - Концепція безперервної психологічної підготовки майбутніх педагогів (2015)
Остапенко О. - Концепція загальнодержавної Програми військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді України, Зубалій М. (2015)
Шевченко О. - Естетичне виховання молодших школярів на уроках літературного читання (За ідеями В. О. Сухомлинського) (2015)
Василенко Н. - Сучасні підходи до змісту і методики формування логічно-математичного мислення школярів (2015)
Шостак Л. - Формування уміння розв’язувати сюжетні задачі як логічний складник математичної компетентності (2015)
Андрусенко І. - Особливості вивчення природознавства у 4 класі, Івашина І. (2015)
Іщенко Т. - Урок мислення серед природи (2015)
Дробчак Я. - Розвиток творчої діяльності учнів початкових класів на уроках трудового навчання (Робота з природним матеріалом) (2015)
Лобова О. - Тематичне планування уроків музичного мистецтва в 4 класі (2015)
Левшин М. - Не схожий на інші (Про підручник "Інформатика", 4 клас) (2015)
Тараканова А. - Хореографія. Програма курсу за вибором (1–4 класи) (2015)
Петрук О. - Система уроків української мови у 4 класі шкіл з молдовською / румунською мовами навчання (2015)
Сак Т. - Організація навчання школярів із затримкою психічного розвитку в інклюзивному класі (2015)
Мартиненко С. - Як розвивати в дитини бажання читати? (Поради батькам) (2015)
Фалько Я. - Етимологічні "п’ятихвилинки” на уроках мови – ефективний засіб поглибити знання та кругозір молодших школярів (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Hamid Z. - An analysis of the Swaziland public educational environment and its role-players, Bisschoff C., Botha C. (2015)
Hung W.-T. - The Yun-Niang as a process from core value to new experience-centric services: a case study of an experience-centric services firm in Taiwan, Liu H.-Y. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського