Редько Е. Ю. - Ретроспективные размышления о развитии в китайских зонах технико-экономического развития высокотехнологичных отраслей (2018)
Шлапак А. В. - Стійкість американської фінансової системи у системі глобальних світових фінансів (2018)
Василішин С. І. - Тенденції та вектори економічного регулювання зайнятості в аграрному секторі економіки, Нежид Ю. С. (2018)
Денисенко М. П. - Науково-методичні підходи: доцільність їх використання для оцінювання економічної безпеки закладів вищої освіти, Бреус С. В. (2018)
Калачевська Л. І. - Тенденції та проблеми формування і функціонування інституціонального середовища інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку українських сільських територій (2018)
Литовченко Т. В. - Розвиток молочного скотарства в контексті зміцнення продовольчої безпеки України (2018)
Панченко Н. Г. - Концептуальні основи формування системи соціальної відповідальності на залізничному транспорті України (2018)
Тимчак С. В. - Економіко-математична модель інноваційного напряму використання відходів харчової промисловості, Тимчак В. С. (2018)
Фаріон М. М. - Соціальні програми як прийоми реалізації соціальної політики (2018)
Братута О. Г. - Аналіз положень господарського кодексу України щодо забезпечення функціонування об’єднання підприємств (2018)
Бошота Н. В. - Особливості формування конкурентоспроможності вітчизняних туристичних підприємств на міжнародному ринку (2018)
Бабій І. В. - Напрями підвищення експортно-імпортного потенціалу підприємств за умов активізації інтеграційних процесів (2018)
Голомб В. В. - Теорeтичні аспекти формування конкурентоспроможності підприємства, Жиронкіна В. С. (2018)
Камінська Б. - Аналіз потенціалу розвитку промислового підприємства в антисипативному управлінні (2018)
Коваленко О. В. - Ефективна цінова політика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства, Булана О. В. (2018)
Латишев К. О. - Стратегічна модель маркетингового управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств, Тягун В. Г. (2018)
Трифонов Г. Ф. - Теоретичні аспекти формування та ефективності використання оборотних коштів підприємства, Стоєв В. Л., Нечитайло С. І. (2018)
Романенко О. О. - Методичний підхід до оцінювання інноваційного потенціалу підприємства (2018)
Севастьянов Р. В. - Підвищення технічного рівня виробництва як один із шляхів зниження собівартості продукції на промисловому підприємстві, Лиходід І. О. (2018)
Сиваш Ю. М. - Обґрунтування етапів розвитку креативності персоналу підприємства (2018)
Тюхтій М. П. - Сутність та методика оцінки платоспроможності суб'єктів господарювання України, Сотченко Ю. К., Воробйов О. П. (2018)
Ткаченко М. І. - Актуальні підходи до управління персоналом підприємства, Євась Т. В., Жукова О. А. (2018)
Трифонов Г. Ф. - Шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємства в кризових умовах, Сотченко Ю. К., Туркіна К. (2018)
Яковлев В. І. - Сутність економічної категорії управління (2018)
Metelenko N. G. - Management of financial-economic safety of the enterprise on the basis of the system-purpose and process approaches, Kovalenko O. V. (2018)
Трифонов Г. Ф. - Основні підходи до оцінювання виробничого потенціалу підприємства, Шилкіна Г. С. (2018)
Гвініашвілі Т. З. - Методичні засади оцінки готовності суб’єктів підприємництва до змін (2018)
Гуржий Т. О. - Регуляторна політика держави щодо фінансових ресурсів домогосподарств (2018)
Юдіна С. В. - Особливості венчурного фінансування, Пирогов С. О. (2018)
Жидєєва Л. І. - Проблеми обліку та контролю доходів і витрат на "соціальне забезпечення" та їх відображення у формах звітності, Андрієнко О. М. (2018)
Хрипко С. Л. - Моделювання динамічних процесів системи масового обслуговування на підприємстві (2018)
Шайтанова Є. С. - Моделювання управління інвестиційними ресурсами підприємства (2018)
Апихтін К. О. - Режим роботи та гігієнічні умови праці вчителів у сучасних загальноосвітніх навчальних закладах, Латіна Г. О. (2016)
Борщенко В. В. - Підготовка майбутніх учителів до профілактики виникнення синдрому "професійного вигорання" (2016)
Головченко О. І. - Психофізичний стан організму майбутніх педагогів як прогноз успішності професіональної діяльності на етапі підготовки, Востоцька І. Ф. (2016)
Головченко Т. І. - Фізичні засоби відновлення працездатності педагогічних працівників, Латіна Г. О. (2016)
Гулей О. В. - Виробниче освітлення: класифікація та призначення (2016)
Дяченко Ю. Л. - Професійна рефлексія у діяльності фахівця з фізичної реабілітації, Заушнікова М. Ю. (2016)
Єременко О. В. - Принципи і напрями розвитку екологічної культури (2016)
Єременко О. В. - Реформування в системі охорони праці (2016)
Завадська М. М. - Забезпечення безпеки життєдіяльності людини в умовах екстремальних ситуацій, Осипенко Є. В. (2016)
Завадська М. М. - Роль фізичного виховання у відновленні працездатності учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Латіна Г. О. (2016)
Заікіна Г. Л. - Психофізіологічна "ціна" як критерій ефективності організації навчального процесу в умовах надмірних інформаційних навантажень школярів (2016)
Заікіна Г. Л. - Принципи використання психокорекції у навчально-виховному процесі, Лобанова В. І. (2016)
Зелінська-Любченко К. О. - Роль пасивного голосоутворення в корекційно-логопедичній роботі з дітьми із моторною алалією (2016)
Калиниченко Д. О. - Здоров’язбережувальні технології як складова навчально-виховного процесу сучасної школи (2016)
Калиниченко І. О. - Гігієнічні аспекти збереження здоров’я школярів (2016)
Калиниченко О. О. - Особливості організації медичної допомоги дітям у навчальних закладах (2016)
Ластовецька Т. М. - Постановка голосу як складова здоров’язбереження педагогічних працівників, Латіна Г. О. (2016)
Латіна Г. О. - Методичний підхід щодо оптимізації вивчення навчальної дисципліни "Охорона праці в галузі" в педагогічних вищих навчальних закладах (2016)
Никифоров А. М. - Анкетування й тестування як процедури прийняття на роботу творчої молоді (2016)
Полищук Л. М. - Оптимізація працездатності фахівців на етапі професійної підготовки при міопії засобами фізичної реабілітації (2016)
Полищук Л. М. - Аналіз профілактичних заходів щодо зниження шкільного травматизму, Радаєва І. М., Устянська О. В. (2016)
Скиба О. О. - Психологічне забезпечення функціональної надійності спортсменів в екстремальних умовах (2016)
Скидан А. А. - Шейпинг-технология повышения уровня физической кондиции женщин зрелого возраста, работающих преподавателями вуза, Врублевский Е. П. (2016)
Старченко А. Ю. - Профілактика травматизму з дітьми старшого дошкільного віку під час застосування інноваційних технологій на фізкультурних заняттях, Дяченко Ю. Л. (2016)
Фоломєєва Н. А. - Методика охорони та гігієни голосу студентів-вокалістів педагогічних ВНЗ (2016)
Єгоров І. Ю. - Забезпечення відкритості результатів наукових досліджень: сучасні підходи до вирішення проблеми (2018)
Мельник Н. В. - Основні тенденції розвитку самоорганізації народу в Україні (2018)
Івановська А. М. - Проблемні питання формування Конституційного Суду України (2018)
Лепех Ю. С. - Про функції правотворчості органів публічного управління (2018)
Костяшкін І. О. - Причинно-наслідковий зв’язок між шкодою та діяльністю особи, пов’язаною із транспортним засобом, як умова виникнення зобов’язань (2018)
Вартанян А. М. - Сравнительно-правовой анализ института финансирования под уступку денежного требования (факторинга) в Республике Беларусь и Украине (2018)
Нагнибіда В. І. - Визначення здатності учасників міжнародних комерційних відносин до укладення арбітражної угоди (2018)
Бортник О. Ю. - Предмет доказування у справах про визнання права власності на безхазяйне нерухоме майно (2018)
Романюк У. В. - Правова природа та зміст договору про патронат (2018)
Бляхарський Я. С. - "Девелопмент нерухомості" та "девелоперська діяльність": зіставлення понять та їхні характерні ознаки (2018)
Рим О. М. - Право на страйк в Україні у контексті рішень Європейського суду з прав людини (2018)
Сторожук І. П. - Проблемні аспекти функціонування місцевого самоврядування в умовах фінансової незалежності (2018)
Романюк Х. І. - Кримінальна відповідальність за незаконне проведення аборту (2018)
Карнаух С. К. - Невідкладні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: питання теорії та практики (2018)
Сторожук Д. А. - Онтологія правового прогресу через призму типології праворозуміння (2018)
Мороз І. А. - Міжнародно-правові аспекти доступу цивільного населення до життєво необхідних послуг в умовах збройного конфлікту (2018)
Меляков А. В. - Практика реалізації державної етнонаціональної політики: регіональні особливості, Кулініч О. В. (2018)
Марущин Ю. В. - Інструменти бюджетної підтримки розвитку об’єднаних територіальних громад (2018)
Шевчук І. В. - Сутність категорії "економічна безпека держави" в контексті захисту національних інтересів держави (2018)
Мартьянова Р. А. - Удосконалення взаємодії органів державної міграційної служби України з органами влади щодо забезпечення державної безпеки всередині держави (2018)
Бегма В. М. - Розвиток маркетингу технологій військового призначення і подвійного використання, Врублевська О. А. (2018)
Коненко В. В. - Розробка концепції організації ефективного управління витратами житлово-комунальних підприємств України (2018)
Терещенко Т. В. - Детермінанти стратегічного управління розвитком інтелектуального капіталу регіону, Цімар Н. М. (2018)
Бондаренко Н. В. - Реалії та перспективи розвитку агрострахування в Україні, Власюк С. А. (2018)
Ткачук Н. М. - Дослідження банківської системи з позицій синергетичної методології (2018)
Кобилинська Т. В. - Застосування SWOT-аналізу для статистичної оцінки державних статистичних спостережень екологічних наслідків у сільськогосподарській галузі (2018)
Інформація про Хмельницький університет управління та права - вищий навчальний заклад комунальної форми власності (2018)
Науковий часопис "Університетські наукові записки" (2018)
Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у часопису "Університетські наукові записки” (2018)
Вихідні дані (2018)
Дун Синьшо - Определение оптимальных главных элементов судов-газовозов LNG (2016)
Рашковский А. С. - Совершенствование конструкции ремонтных плавучих доков, Щедролосев А. В., Перов В. Н. (2016)
Лебедев А. В. - Определение параметров импульсного механического воздействия на сварочную ванну для структуризации металла при автоматической дуговой наплавке, Драган А. С., Галь А. Ф., Козырко О. А. (2016)
Polishchuk V. A. - Determination of spring elements characteristics using shape memory effect during thermomechanical impact, Nikolaiev O. L., Zadorozhnaya T. P. (2016)
Богуславський Л. З. - Аналіз моделей та визначення координат вектору стану електророзрядного синтезу вуглецевих наноматеріалів, Овчиннікова Л. Є., Козирєв С. С. (2016)
Дубовий О. М. - Вплив тривісної деформації на субструктуру і твердість технічно чистого заліза після передрекристалізаційної термічної обробки, Шкурат С. І., Макруха Т. О. (2016)
Митиков Ю. А. - Газовводы топливных баков жидкостно-ракетных двигателей. Подходы к проектированию. Современная классификация, Любарский Е. Ю. (2016)
Безродний М. К. - Оптимальні характеристики грунтових теплообмінників для теплонасосних систем опалення, Притула Н. О. (2016)
Блінцов В. С. - Концепція системи захисту інформації, що циркулює на об’єктах морської інфраструктури, Майданюк П. В. (2016)
Рижков С. С. - Кількісна оцінка складності процедури отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин на етапі виконання програми апроксимації до права Європейського Союзу, Літвак С. М., Єфімов В. І. (2016)
Куприна Т. Г. - Субъекты управления межвузовским проектом (2016)
Дун Синьшо - Оптимальные главные элементы судов-газовозов LNG для различных маршрутов (2016)
Латипов Р. В. - Експериментальне дослідження водометного рушія із застосуванням принципу електрогідравлічного ефекту, Зайцев В. В. (2016)
Воленюк Л. С. - Исследование спуска судна с продольного наклонного стапеля на пневматических баллонах, Рашковский А. С. (2016)
Шостак В. П. - Суммарный расход топлива малооборотным двигателем судна с кайтом, Кисарова А. И. (2016)
Корнелюк О. Н. - Расчёт гидродинамических характеристик гребного винта при работе в свободной воде в CFD-пакете Flow Vision (2016)
Печенюк А. В. - Метод оптимальной трансформации носовой части судна в задаче снижения полного сопротивления его движению на тихой воде (2016)
Сагань В. Я. - Разработка конструкции и технологии изготовления биметаллических фланцев судовых трубопроводов забортной воды, Драган С. В. (2016)
Рамзи Камел Эл Герби - Эффективность утилизации тепла комплекса автономного энерго- и хладообеспечения в климатических условиях Ливии, Радченко А. Н. (2016)
Рами Камел Эл Герби - Оценка топливной эффективности охлаждения воздуха на входе газовых турбин для климатических условий разных регионов Ливии, Радченко Н. И. (2016)
Вычужанин В. В. - Нечеткие модели оценки рисков сложных технических систем при их мониторинге и диагностике, Шибаева Н. О. (2016)
Гарбуз С. К. - Ціннісно-орієнтоване управління зацікавленими сторонами проектів в галузі морської освіти (2016)
Надточий А. В. - Планирование управления содержанием проекта глубоководных археологических исследований (2016)
Блінцов В.С. - Особливості управління спільними проектами очищення акваторій підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій України та організаціями-розробниками засобів морської робототехніки, Грицаенко М. Г. (2016)
Завалій І. Ю. - Нанокомпозити на основі магнію для зберігання водню: досягнення та перспективи (Огляд), Березовець В. В., Денис Р. В. (2018)
Кречковська Г. В. - Діагностування технічного стану парогонів ТЕС за твердістю і тріщиностійкістю сталі, Студент О. З., Никифорчин Г. М. (2018)
Андрейків О. Є. - Розрахунок залишкового ресурсу магістральних трубопроводів з урахуванням дії середовища і деградації їх матеріалів, Долінська І. Я., Штойко І. П., Райтер О. К., Матвіїв Ю. Я. (2018)
Крижанівський Є. І. - Врахування геометрії корозійно-втомних тріщин в оцінюванні залишкового ресурсу об’єктів тривалої експлуатації, Грабовський Р. С., Витязь О. Ю. (2018)
Саврук М. П. - Періодична система близько розташованих отворів у квазіортотропній площині, Казберук А., Чорненький А. Б. (2018)
Кушнір Р. М. - Температурні напруження у функціонально-градієнтній циліндричній оболонці, Жидик У. В. (2018)
Іваницький Я. Л. - Встановлення напруженого стану стінки паливного бака ракети-носія оптико-цифровим методом, Максименко О. П., Мольков Ю. В., Клименко Д. В., Варивода Ю. Ю., Кузь О. Н. (2018)
Liu H. G. - Швидкості росту втомних тріщин у суперсплаві GH4742 на основі нікелю, Long W., Li Y. Y. (2018)
Походня І. К. - Вплив карбідів титану на формування мікроструктури та підвищення механічних характеристик металу зварних швів, Головко В. В., Степанюк С. М., Єрмоленко Д. Ю. (2018)
Стухляк Д. П. - Моделювання зносотривкості епоксикомпозитів за зміною механічних характеристик, Добротвор І. Г., Скороход О. З., Маруха В. І., Митник М. М., Голотенко О. С. (2018)
Шляхетка Х. С. - Оксидування спеченого титану ВТ1-0, Погрелюк І. М., Лук’яненко О. Г. (2018)
Nasiłowska B. - Мікрофрактографія поверхонь, отриманих розтягом зразків зварних з’єднань аустенітної та феритної сталей, Bogdanowicz Z., Flądro J., Noga M., Pastuszka P., Sierakowski B., Zegar K. (2018)
Балицький О. І. - Вплив змащувально-охолоджувальної рідини на формування продуктів різання сталі 38ХН3МФА, Колесніков В. О., Гаврилюк М. Р. (2018)
Capelle J. - Специфічна корозійна поведінка нержавної сталі 316L у мінеральній воді, Dmytrakh I., Schwab F., Pluvinage G. (2018)
Копей Б. В. - Втомна міцність гібридних насосних штанг, Стефанишин А. Б., Венгринюк Т. П. (2018)
Немчук О. О. - Вплив експлуатаційного навантаження на корозійну тривкість сталі морського портального крана (2018)
Ghazvinloo H. R. - Microstructure of weld metal in ck45 carbon steel, Honarbakhsh-Raouf A. (2018)
Джала Р. М. - Моделювання взаємозв’язків механоелектро¬хімічних параметрів поверхні металу, Юзевич Л. В. (2018)
Ясній П. В. - Європейська конференція з руйнування (ECF-22), Никифорчин Г. М. (2018)
Василь Іванович Похмурський (до 85-річчя від дня народження) (2018)
Ткач В. П. - Використання лісорослинного потенціалу лісами України, Кобець О. В., Румянцев М. Г. (2018)
Бондар О. Б. - Лісистість та лісівничо-таксаційні особливості насаджень водозборів річок Лівобережного Лісостепу (2018)
Діденко М. М. - Стан природного поновлення дуба звичайного під наметом лісу в Лівобережному Лісостепу, Поляков О. К. (2018)
Румянцев М. Г. - Особливості попереднього відновлення господарсько цінних порід під наметом природних дубових лісостанів в умовах свіжої та вологої кленово-липової судіброви Лісостепу Сумщини, Лук’янець В. А., Самодай В. П., Ігнатенко В. А., Сотнікова А. В., Трофименко М. Є. (2018)
Слиш О. А. - Нормативи для визначення запасу і розмірно-якісної структури стиглих і перестійних порослевих дубових деревостанів, Пастернак В. П. (2018)
Ткач В. П. - Шляхи переформування порослевих дубових деревостанів Лівобережного Лісостепу, виключених з режиму головного користування, Лук’янець В. А., Тарнопільська О. М., Румянцев М. Г. (2018)
Дишко В. А. - Комплексне оцінювання кандидатів у синтетичні сорти-популяції в сортовипробних культурах сосни звичайної в ДП "Гутянське лісове господарство", Торосова Л. О. (2018)
Колчанова О. В. - Особливості росту й розвитку ліщини деревоподібної (Corylus colurna L.) у насадженнях зеленої зони ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, Лось С. А., Ситнік І. Й. (2018)
Плотнікова О. М. - Комплексне оцінювання перспективності псевдотсуги Мензіса (Pseudotsuga Menziesii (Mirb.) Franco) в умовах Лісостепу України (2018)
Висоцька Н. Ю. - Вплив рекреації на стан і структуру полезахисних лісових смуг, Сидоренко С. В., Сидоренко С. Г. (2018)
Бондарук М. А. - Фітоіндикація едафічних режимів екотопів лісових екосистем Лівобережно-Дніпровського лісостепового округу України, Целіщев О. Г. (2018)
Ворон В. П. - Вплив теплового випромінювання на лісові ґрунти, Борисенко В. Г., Барабаш І. О., Мунтян В. К., Ткач О. М., Сидоренко С. Г., Мельник Є. Є. (2018)
Ворон В. П. - Структура підстилки як показник потенційного пожежного ризику в соснових лісах Полісся, Сидоренко С. Г., Ткач О. М. (2018)
Гуржій Р. В. - Запаси наземних лісових горючих матеріалів у лісах Київського Полісся, Яворовський П. П. (2018)
Мельник Є. Є. - Прогнозування пожежної небезпеки за умовами погоди в лісах зеленої зони міста Харків (2018)
Ситник С. А. - Фітомаса компонентів стовбурів Robinia pseudoacacia L. у штучних деревостанах Північного Степу України (2018)
Andreieva O. Y. - Spread of Scots pine stands decline in Korostyshiv Forest Enterprise, Goychuk A. F. (2018)
Meshkova V. L. - Prediction for bark beetles caused desiccation of pine stands, Borysenko O. I. (2018)
Правила для авторів (2018)
Довідка рецензента (2018)
Андреєва Т. Т. - Питання екології людини в творчості Г. С. Сковороди в історичному контексті (2016)
Андрющенко Т. К. - Психолого-педагогічні аспекти формування у дошкільників життєвих навичок, що сприяють збереженню фізичного здоров’я (2016)
Буц М. А. - Умови виникнення, профілактика та лікування серцево-судинних хвороб дітей та підлітків (2016)
Вареник О. М. - Здоров’язберігаючі технології сфери фізичної культури і спорту в контексті розвитку "зеленої економіки" (2016)
Варивода К. С. - Інформаційно-психологічна безпека підлітків в умовах сучасних соціокультурних змін в Україні (2016)
Видолоб Н. О. - Проблема самооцінки особистості у контексті гуманістичної психології (2016)
Вінс В. А. - Психологічний супровід свідомого вибору професії сучасних підлітків (2016)
Вінс В. А. - Соціально-психологічні особливості розвитку мотивації досягнень у дітей молодшого шкільного віку, Стариченко О. А. (2016)
Воловик Л. М. - Безпека життєдіяльності населення в умовах глобалізації, Ковальська К. В., Бондаренко Р. І. (2016)
Гамалія В. М. - Екологія міста: історична ретроспектива та майбутній тренд, Руда С. П., Гамалія К. М. (2016)
Глуха В. В. - Державноуправлінські аспекти застосування екологічних знань в європейському освітньому просторі (2016)
Годун Н. І. - Раціональне харчування сучасних підлітків як здоров’язберігаючий фактор (2016)
Гозак С. В. - Залежність розумової працездатності учнів середнього шкільного віку від організації режиму дня, Єлізарова О. Т., Шумак О. В., Філоненко О. О. (2016)
Горденко С. І. - Основні принципи та методи забезпечення безпеки життєдіяльності людей (2016)
Джуран В. М. - Історія виникнення і становлення екології як науки. Роль наукових програм у розвитку екології (2016)
Ковальська К. В. - Обґрунтування концепції розвитку теоретичних знань для перепідготовки учителів з екології в рамках проекту "Ecological education for Belarus, Russia, and Ukraine" – Еco-BRU, Дзюбенко О. В., Чернов Б. О. (2016)
Єрічева Т. Ю. - Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін до роботи в умовах потенційних небезпек (2016)
Каменська І. С. - Особливості організації розумової діяльності студентів вищих навчальних закладів та передумови її ефективності, Бокшиц О. М. (2016)
Карпенко А. П. - Формування вокально-виконавської майстерності шляхом подолання недоліків вокалістів-початківців (2016)
Кашпур Ю. М. - Психологічний зміст та сутність поняття "вірність" (2016)
Кебкало Т. Г. - Безпека системи "людина – середовище проживання" (2016)
Козубенко Ю. Л. - Сучасні реалії забруднення атмосфери в Україні та світі (2016)
Коцур Н. І. - Екологічні ризики і здоров’я людини: сучасні проблеми та шляхи розв’язання (2016)
Красножон Н. Г. - Правові основи безпеки життєдіяльності в контексті суспільно-політичного життя України (1991-2016 роки) (2016)
Коцур Н. І. - Оцінка психічного здоров’я школярів за психологічними та медичними критеріями, Куріленко С. В. (2016)
Левінець Н. В. - Забезпечення ефективності загартування в ДНЗ як основи залучення дітей до здорового способу життя (2016)
Лила М. М. - Є. О. Мілєрян – родоначальник професійної психологічної діагностики (2016)
Литвин А. Ф. - Визначення готовності майбутніх учителів технологій до використання здоров’язбережувальних технологій у процесі професійної підготовки (2016)
Lokhvytska L. V. - Psychological bases of formation "Self"-moral and safe behavior in the preschool age (2016)
Миздренко О. М. - Збереження індивідуального здоров’я підлітків шляхом формування навичок здорового способу життя (2016)
Онищенко Н. П. - Здоров’язбережувальні технології у системі підготовки майбутніх учителів до інноваційної діяльності, Лиховид О. Р. (2016)
Палієнко О. А. - Вплив еколого-економічних факторів на стан здоров'я населення України (2016)
Панасенко Т. В. - Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх вчителів початкової школи у ВНЗ І-ІІ р. а. (2016)
Підборський Ю. Г. - Проблеми формування здорового способу життя в сучасній загальноосвітній школі, Підборський Р. Г. (2016)
Розсоха А. П. - Формування екологічної культури у майбутніх учителів географії (2016)
Рубан А. О. - Вплив політичних міфів на свідомість та морально-психологічне здоров’я людини (2016)
Сиротюк О. А. - Педагогічні умови формування культури безпечної поведінки у майбутніх учителів технологій (2016)
Стасенко О. А. - Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у загальноосвітніх навчальних закладах: шляхи та перспективи (2016)
Товкун Л. П. - Фізична підготовленість студентів до занять фізичними вправами: сучасний стан проблеми (2016)
Федосєєва І. В. - Вікові особливості суїцидальної поведінки підлітків (2016)
Хаметова Л. М. - Вплив маніпуляції на психічне здоров’я особистості (2016)
Шапран Ю. П. - Використання здоров’язбережувальних освітніх технологій у системі професійної підготовки майбутніх учителів, Шапран О. І. (2016)
Зоріна О. І. - Застосування концепції позиціонування бренда ПАТ "Укрзалізниця" з метою підвищення конкурентоспроможності пасажирських перевезень, Нескуба Т. В. (2018)
Ильченко С. В. - Разработка метода определения равновесного решения олигополии на рынке стивидорных услуг в условиях случайного колебания грузопотоков, Крук Ю. Ю., Постан М. Я. (2018)
Шандова Н. В. - Ресурсне забезпечення оздоровчого туризму, Билим О. С. (2018)
Суска А. А. - Особливості поведінкової моделі суб’єктів ринку соціально-екологічних послуг лісу (2018)
Ярмак О. В. - Довіра у системі відносин обміну інтелектуальними послугами на підприємстві, Єчина Л. В. (2018)
Рябченко К. М. - Продовольчий ринок у зв’язку з новими глобальними тенденціями (2018)
Ільченко Н. Б. - Глобальні тренди розвитку роздрібної торгівлі, Гарбарук І. М. (2018)
Кудлаєва Н. В. - Переоцінка вартості основних засобів як складова підвищення ефективності реалізації інвестиційних стратегій підприємств, Попова В. Д. (2018)
Насонов М. І. - Формування стратегії розвитку підприємства на основі матричного підходу (2018)
Парій О. М. - Інтелектуальний капітал в системі ринкових відносин (2018)
Семенцова О. В. - Застосування SWOT-аналізу в системі управління конкурентоспроможністю залізниць на ринку послуг з перевезень пасажирів, Крихтіна Ю. О. (2018)
Черноіванова Г. С. - Інформаційне забезпечення в системі управління інноваційною складовою підприємств (2018)
Панасюк В. М. - Роль соціальної інфраструктури та її основних елементів у розвитку регіону, Білоус С. П., Горник В. Г. (2018)
Лемещенко Н. М. - Аналіз екологічного стану сільськогосподарських підприємств Черкаської області (2018)
Плетос С. В. - Сучасний стан використання земельних ресурсів та інвестиційна привабливість земель Одеської міської агломерації (2018)
Поплавська О. М. - Договірне регулювання соціально-трудових відносин: проблеми, побудова нової моделі в умовах розвитку цифрової економіки (2018)
Чакалова К. О. - Прогнозування чисельності зайнятого населення в Україні (2018)
Лисяк Л. В. - Удосконалення податкової системи України з урахуванням досвіду зарубіжних країн, Гуменюк М. О., Філімонова Д. А. (2018)
Мельничук Н. Ю. - Методологічні засади бюджетної класифікації видатків (2018)
Петрушка О. В. - Корпоративне пенсійне страхування як елемент ефективного функціонування пенсійної системи України, Шулюк Б. С. (2018)
Рибакова Т. О. - Система фінансового регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2018)
Тустановський Ю. Г. - Тенденції розвитку кредитних спілок в Україні (2018)
Кравченко О. В. - Електронний документообіг в системі управління підприємством, Ткаченко А. А. (2018)
Ніколаєва О. Г. - Прогнозування видобутку нафти і газу за допомогою нейромережевого моделювання і трендових моделей (2018)
Галаган В. І. - Потреби криміналістичного забезпечення дотримання прав і свобод людини під час проведення процесуальних дій, Удовенко Ж. В. (2017)
Одерій О. В. - Практика застосування статті 615 кримінального процесуального кодексу України (теоретико-прикладний аспект), Клечановський І. С., Клечановська Ю. І. (2017)
Пиріг І. В. - Сутність судової експертології та її місце в системі наук (2017)
Чорноус Ю. М. - Напрями, рівні та форми міжнародного співробітництва у сфері судово-експертної діяльності, Лопата О. А. (2017)
Клименко Н. І. - Інформаційне забезпечення судово-експертної діяльності і її правове регулювання, Гладчук І. М. (2017)
Щербаковський М. Г. - Консультаційна функція спеціаліста у кримінальному провадженні (2017)
Рувін О. Г. - Стандартизація техніко-криміналістичного та судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні: праксеологічний аспект, Полтавський А. О. (2017)
Лук’янчиков Є. Д. - Отримання зразків для експертизи за чинним КПК України, Лук’янчиков Б. Є. (2017)
Голікова Т. Д. - До питання щодо виду, структури та змісту задокументованої інформації систем управління якістю в установах, що здійснюють судово-експертне забезпечення правосуддя, Полтавська Я. Р. (2017)
Гуменський О. А. - Особливості встановлення придатності до застосування за призначенням об’єктів, які є результатом інженерно-технічної діяльності людини, під час експертного експерименту (2017)
Щербина О. В. - До питання допустимості доказів, що надаються для проведення судових експертиз (2017)
Баулін О. В - Використання можливостей експертизи сторонами кримінального провадження під час доказування на стадії досудового розслідування, Шевчук В. М. (2017)
Біленчук П. Д. - Концептуальні основи міжнародної та регіональної юрисдикції інформаційного права з протидії кіберзлочинам, Борисова Л. В., Колонюк В. П. (2017)
Мазур О. С. - Міжнародні стандарти та досвід запобігання, протидії і боротьби з тероризмом, Лук’яненко Д. О. (2017)
Мезенцева І. Є. - Тактика і методика розслідування корупційних злочинів (2017)
Яковлєв О. В. - Аналіз досвіду використання криміналістичної техніки при огляді місця події у разі виявлення саморобного вибухового пристрою, Парфило О. А. (2017)
Коваленко А. В. - Тактика огляду місця події під час розслідування посягань на життя та здоров’я журналістів (2017)
Жеребко О. І. - Методика розслідування крадіжок (2017)
Жеребко О. І. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів, Синенко Ю. В. (2017)
Приходько Ю. П. - Сучасні технічні можливості щодо забезпечення розслідування кримінальних вибухів, Луценко С. Г. (2017)
Піддубний Д. Р. - Поняття та структура криміналістичної характеристики побутового шахрайства (2017)
Когутич І. І. - Графологічний аналіз у криміналістиці та його перспективи (2017)
Будко Т. В. - Поняття пропаганди: юридичний та лінгвістичний аспекти (2017)
Кофанов А. В. - Деякі дискусійні аспекти дослідження сучасних зразків атипової вогнепальної зброї (2017)
Полтавський А. О. - Збирання та використання дактилоскопічної інформації у розслідуванні злочинів: актуальні питання ХХІ століття (2017)
Кофанова О. С. - Сучасні можливості та новітні розробки в сфері виявлення слідів дактилоскопічного походження (2017)
Посільський О. О. - Можливості дослідження документів з ознаками штучного зістарювання, Родюкова О. С., Шовкова Г. В. (2017)
Чередніченко Д. К. - Перспективи розвитку системи перевірки паспортних та інших документів у державній прикордонній службі України (2017)
Науменко С. М. - Особливості дослідження бланків для нотаріальних документів (2017)
Білоус І. В. - Загальні відомості про сучасні вимоги до безпеки документів, що посвідчують особу та реалізація їх в Україні (2017)
Якименко Р. В. - Проблеми сукупної оцінки виявлених ознак відкривання та перенавішування пломб якірного типу (2017)
Бондар В. С. - Інформаційно-аналітичне забезпечення проведення судово-балістичних експертиз (2017)
Любарський К. А. - Можливість оцінки величини швидкості транспортного засобу при наїзді на пішохода, Борщевський П. Г. (2017)
Шмерего О. Б. - Особливості проведення судових електротехнічних експертиз приладів обліку спожитої електричної енергії (2017)
Джус О. В. - Дослідження формування поїздів при виконанні судових залізнично-транспортних експертиз (2017)
Ковальчук О. Б. - Об’єкти залізнично-транспортної експертизи як джерело отримання доказів (висновку експерта) (2017)
Батіг А. В. - Дослідження технічного стану бокових рам візків вагонів у випадку їх зламу при проведенні судових залізнично-транспортних експертиз (2017)
Батіг А. В. - Дослідження критеріїв безпеки руху при настанні залізнично-транспортних пригод у судовій залізнично-транспортній експертизі, Кузишин А. Я. (2017)
Кузишин А. Я. - Дослідження сходу вагонів у судовій залізнично-транспортній експертизі, Джус О. В. (2017)
Хахановський В. Г. - Можливості і перспективи використання інформаційних технологій в експертній практиці (2017)
Куцо Г. В. - Дослідження телекомунікаційного обладнання термінації VoIP трафіку (рефайлінгу), побудованого на базі модемів HUAWEI, Юлов С. О. (2017)
Пасько Р. М. - Проведення досліджень з розподілу та порядку користування нерухомим майном, Арабулі Н. М. (2017)
Пасько Р. М. - Визначення вартості нерухомого майна в умовах нестабільного ринку. Ретроспективна оцінка, Арабулі Н. М. (2017)
Шишов М. А. - Використання безпілотних летальних апаратів при виконанні земельно-технічних видів експертиз та експертиз з питань землеустрою, Дощечкін О. І. (2017)
Неізвестний С. В. - Особливості проведення судових будівельно-технічних експертиз при визначенні обсягів та вартості робіт по влаштуванню дорожнього одягу на автомобільних дорогах (2017)
Переймивовк Т. А. - Особливості проведення досліджень з обґрунтування складу витрат, пов’язаних із здійсненням операцій з побутовими відходами (2017)
Переймивовк Т. А. - Особливості проведення досліджень по підтвердженню економічно обґрунтованих тарифів в сфері теплопостачання, Жолобецька М. Б. (2017)
Гриненко І. М. - Алгоритм проведення економічних досліджень контрольованих операцій, Гриненко Ю. І. (2017)
Юхименко А. В. - Критерії для обрання базових алгоритмів визначення ринкової вартості аварійно пошкоджених автомобілів, Бондар В. М. (2017)
Кисиль Н. В. - Роль экспертизы в процессе доказывания нарушений прав интеллектуальной собственности: в контексте судебной реформы (2017)
Голова І. Г. - Визначення вартості майнових прав на торговельну марку (2017)
Ірхін Ю. Б. - Психологічні маркери довірчості як ознаки шахрайських дій при проведенні судових психологічних експертиз у справах про визнання угод недійсними (2017)
Журавльова М. О. - Методичні засади дослідження моральної шкоди (2017)
Арефіна Н. М. - Особливості врахування думки дитини у справах щодо спірних питань виховання та визначення місця її проживання (2017)
Ходченко І. Л. - Теоретичні аспекти судової мистецтвознавчої експертизи (2017)
Козлов О. В. - Розробка методики "Комплексне дослідження ракетно-артилерійського озброєння" (2017)
Іщенко А. В. - Криміналістичні наукові школи (на прикладі національної академії внутрішніх справ), Ляшенко Д. А. (2017)
Свобода Є. Ю. - Сучасний стан наукової розробленості питань судового почеркознавства в Україні (ХХ-ХХІ століття), Антонюк П. Є. (2017)
Чисников В. Н. - Доктор фотографии и фототехники В. Л. Русецкий — выдающийся специалист в области исследования документов и ценных бумаг (2017)
Біленчук П. Д. - Автор першого україномовного підручника "Криміналістика" доктор права – С. П. Гик (до 105-річчя з дня народження), Колонюк В. П., Чисніков В. М. (2017)
Юсупов В. В. - Розвиток криміналістичних установ в Україні у другій половині ХХ століття (2017)
Вимоги до тематики, структури та оформлення статей, які надаються до публікації у збірнику "Криміналістика і судова експертиза" (2017)
Filas V. - European tradition of the perception of the Northern Black sea coast and its inhabitants in antiquity and the middle ages (2018)
Kizlova A. - Accompanimentin of the visitors in the Caves of Kyiv Dormition caves lavra (late 18th – early 20th cent.) (2018)
Gonchar O. - From literature to history, from history to literature (Mykola Kostomarov and Dokiya Gumenna) (2018)
Mamoyan S. - Monetary reform of the russian empire in the historography of the second half of the nineteenth– the beginning of the twentieth century (2018)
Yanyshyn B. - Organization and activity of the Ukrainian literature, science and crafts society in Lviv (2018)
Mashtalir V. - Preconditions of origin at the beginning of the XX century museums of military units and ukrainian component in the regimental museums of the Russian empire army (2018)
Halushchak M. - Distribution of authorities between the State Secretariat of Military affairs of the Western Ukrainian People's Republic and the Initial team of the Galician army (2018)
Vasylenko V. - Picked up by the elements: a view on the peasant insurgent movement for the resumption of unr through arhival-criminal cases on its ordinary participants (2018)
Komarnytskyi Y. - The restoration and activity of the Prosvita society's reading rooms in Drohobych land in the interwar period (2018)
Haliv M. - Public-political views of greek-catholic priests of Drohobych county in mid 1920s (according to the materials of the polish police), Ohar A. (2018)
Medvid' O. - Dmytro Paliiv's scientifical memoir publications (2018)
Ilnytskyi V. - Operative-tactical devices of the insurgents of Military district – 4 "Hoverlia" (1944 – 1949), Kantor N. (2018)
Popp R. - Ideological-propaganda policy of the soviet system in the Western regions of Ukraine in 1944 – 1953 (according to the materials of Drohobych region) (2018)
Ilnytskyi V. - The unknown documents to the history of the elections into the supreme council of the USSR (on february 10th, 1946) (2018)
Antoniuk Y. - "Dalekivtsi" after "Dalekyi" (1948 – 1949) (2018)
Stepanchuk Y. - The personality of Bohdan Khmelnytsky in the scientific discussion of the modern russian historians (2018)
Prysyazhnyuk Y. - Prospects of peasant studies as areas of researchof modern ukrainian historiography (2018)
Pydoprihora I. - Contemporary historiographic of information-propaganda maintenance in the naval forces of the armed forces of Ukraine (2018)
Nakonechnyj V. - At the begginings of academic lemko studies: the "Lemkivshchyna" phenomenon (2018)
Титул, зміст (2015)
Савченко О. - Формування у молодших школярів умінь самоконтролю і самооцінки (2015)
Конькова Т. - Використання діагностичних методик педагогами початкової школи, Гречка Н. (2015)
Базарницька І. - Тестова перевірка знань з української мови у 2 класі, Сапун Г. (2015)
Зінченко Н. - Дієслово як частина мови (3 клас), Коваленко Н. (2015)
Явтухова Н. - Письменники рідного краю (2015)
Листопад Н. - Орієнтовні тексти підсумкових робіт з математики для визначення рівня навчальних досягнень учнів за курс початкової школи (2015)
Логачевська С. - Тестові завдання. з математики для 2 класу, Логачевська Т. (2015)
Ламза Д. - Активний і пасивний відпочинок (2015)
Собковська О. - Славний ювілей, Захарко О. (2015)
Вантух В. - Правдивий учитель народу, Славич Л. (2015)
Рондяк Л. - Проблемне навчання на заняттях з педагогіки у ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації: методичний аспект (2015)
Рондяк Л. - Розвиток літературної творчості молодших школярів на уроках літературного читання (2015)
Собковська О. - Підготовка стеднтів педагогічного коледжу до формування математичної компетентності в учнів початкової школи, Захарко О. (2015)
Мацковська Т. - Підготовка майбутнього вчителя до впровадження екологічного виховання молодших школярів (2015)
Якуніна Т. - Мелодія синього неба (2015)
Кравчук О. - Пізнаємо себе і світ навколо нас (2015)
Конопельнюк Л. - Урок мужності (2 клас) (2015)
Зеленська О. - Найдорожча в світі мама, Грицаненко С., Мироненко Л. (2015)
Сизоненко Н. - Випускна лінійка для учнів 4 класу (2015)
Зінченко Н. - З весною Вас, любі мами і бабусі! (2015)
Базарницька І. - Весняна круговерть, Співак Б. (2015)
Титул, содержание (2018)
Мазараки А. А. - Развитие логистической системы Украины: экологические вызовы, Харсун Л. Г. (2018)
Лагутин В. Д. - Институты и экономические механизмы стабильности и развития общества (2018)
Мельник Т. Н. - Внешняя торговля услугами в контексте постиндустриального развития Украины (2018)
Уманцив Ю. Н. - Экономическая политика государства в условиях глобальных трансформаций, Миняйло А. И. (2018)
Бай С. И. - IT-кластеры в Украине: экономический потенциал, Присяжнюк А. Ю. (2018)
Блакита А. В. - Экономическая безопасность частных предприятий, Мельник В. В., Пурденко Е. А. (2018)
Волосович С. В. - Краудлендинг в системе FinTech (2018)
Новикова Н. Л. - Маркеры профессиональной компетентности государственных служащих, Науменко Р. А., Ильина А. А. (2018)
Деева Н. Э. - Публично-частное партнерство: интересы заинтересованных сторон, Хмурова В. В. (2018)
Лукашова Л. В. - Императивы развития малого предпринимательства в Украине (2018)
Ткаченко Н. Б. - Трансформация публичных закупок в Украине (2018)
Лабурцева Е. И. - Система маркетинговых коммуникаций предприятий розничной торговли, Алданькова Г. В. (2018)
Summaries (2018)
Редакционная политика и этические принципы (2018)
Содержание (2014)
Вступление (2014)
Алдошин С. М. - Квантовая запутанность и квантовый дискорд в магнитоактивных материалах (Обзор), Фельдман Э. Б., Юрищев М. А. (2014)
Гомонай Е. В. - Спинтроника антиферромагнитных систем (Обзор), Локтев В. М. (2014)
Timonin P. N. - Ferrimagnetism of dilute Ising antiferromagnets (2014)
Криворучко В. Н. - Динамика намагниченности двухподрешеточного ферримагнетика вблизи точки компенсации углового момента (2014)
Левченко Г. Г. - Особенности резонансного прохождения волны ТМ (ТЕ) типа через пластину антиферромагнетика в скрещенных магнитном и электрическом полях, Савченко А. С., Тарасенко А. С., Тарасенко С. В., Шавров В. Г. (2014)
Попков А. Ф. - Спектры спиновых волн и пространственно-модулированные структуры в BiFeO3, Кулагин Н. Е., Соловьев С. В., Гареева З. В., Звездин А. К. (2014)
Zvyagin A. A. - Spin-orbit interaction in the supersymmetric antiferromagnetic t-J chain with a magnetic impurity (2014)
Tchougréeff A. L. - Mean-field RVB ground states of lattice models of CuNCN, Dronskowski R. (2014)
Богдан М. М. - Спиновые волны в легкоосном антиферромагнетике с прецессирующей доменной стенкой, Чаркина О. В. (2014)
Титул, зміст (2018)
Мартин А. Г. - Еколого-економічне моделювання раціонального використання земельно-ресурсного потенціалу, Заячківська Б. Б. (2018)
Вакуленко Ю. В. - Системна характеристика управління конкурентоспроможністю підприємства, Олійник А. С., Гевленко О. Є. (2018)
Чорна Л. О. - Соціальна політика України: особливості та напрями розвитку, Кудлаєнко С. В. (2018)
Гайдаржийська О. М. - Понятійний апарат влacнoгo кaпiтaлу тa ocoбливocтi йoгo стратегічного oблiку нa пiдпpиємcтвi, Кocтюнiк O. В., Кaщук O. П. (2018)
Максименко І. Я. - Нематеріальні активи: сутність, визнання та класифікація в здійсненні управлінської діяльності, Соболь В. А. (2018)
Богославський М. Ю. - Компенсаторний механізм нівелізації втрат кібератак для комерційного банку (2018)
Заборовець К. Г. - Адаптація програми скорочення державного боргу в промисловому середовищі (2018)
Серотюк Б. В. - Нівелізація кризових станів комерційного банку за рахунок системи антикризового менеджменту (2018)
Фітісов А. М. - Тенденції лісокористування у Житомирській області в умовах сталого розвитку (2018)
Борейко В. І. - Шляхи підвищення якості вищої освіти в Україні (2017)
Боровик А. В. - Проблемні питання порушення правил підслідності в Україні (2017)
Глушкова Т. С. - Формування гастрономічної ідентичності Рівненщини, Царук Ю. В. (2017)
Горчикова А. О. - Моральні орієнтири інформаційного суспільства як сфера впливу ЗМІ (2017)
Данченко І. О. - Структурні компоненти соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів (2017)
Дем’янчук А. С. - Дотримання правил шкільної гігієни в навчальних закладах XIX – початку XX століття, Марчук О. О. (2017)
Камінська О. В. - Психологічні особливості розвитку педагогічного мислення в умовах ВНЗ (2017)
Княжева І. А. - Характеристика професійно-педагогічної діяльності викладачів вищої школи (2017)
Кристопчук Т. Є. - Педагогічна освіта в Україні та в республіці Польща: порівняльний аналіз (2017)
Крупнова Л. В. - Деякі аспекти адміністративної процесуальної дієздатності суб’єктів виконавчого провадження (2017)
Лотюк Ю. Г. - Моделювання і розгортання WI-FI мережі на факультеті кібернетики ПВНЗ "МЕГУ імені академіка Степана Дем'ячука" (2017)
Мельничук Л. Б. - Використання інтерактивних технологій у контексті підготовки майбутніх вихователів до ознайомлення дошкільників з соціальним довкіллям (2017)
Міськова Н. М. - Формування математичної компетенції дітей дошкільного віку на сучасному етапі (2017)
Пагута Т. І. - Розвиток логіко-математичних компетентностей старших дошкільників засобами ігрових методик (2017)
Петрук О. М. - Василь Сухомлинський про виховання в учнів високих моральних якостей і норм поведінки (2017)
Петрук О. М. - Проблема підготовки майбутніх вихователів до організації і управління здоров’язберігаючим освітнім середовищем, Луцик О. М. (2017)
Попова Д. А. - Лексичні запозичення як фактор збагачення сучасної англійської мови, Коваль М. В. (2017)
Попова Д. А. - Специфіка основоскладання в контексті словотвірної номінації сучасної англійської та української мов, Седлар Є. В. (2017)
Поташнюк І. В. - Роль компенсаторних функцій у пізнавальній діяльності при втраті зору, Озарчук П. В. (2017)
Росінська Г. П. - Педагогічна практика як елемент становлення вчителя біології, Калько А. Д. (2017)
Салейчук Е. В. - Біогеографічні особливості ентомофауни України, Калько А. Д. (2017)
Сойко І. М. - Особливості навчання письма учнів початкової школи (2017)
Ставицький О. О. - Вплив соціально-психологічних умов на самовизначення особистості підлітків, Гіль Т. А. (2017)
Ставицький О. О. - Чинники формування готовності студентів до створення сім’ї, Сигін І. М. (2017)
Терновик Н. А. - Особливості формування суб'єктної сутності у підлітковому віці (2017)
Хмара М. В. - Проблема заподіяння моральної шкоди та її компенсації у вітчизняному науковому дискурсі на межі ХХ–ХХІ ст. (2017)
Хом'як О. А. - Удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти у контексті сучасних освітніх парадигм (2017)
Шкабаріна М. А. - Особливості розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Янчук П. C. - Швидкі машинні методи моделювання потоку нестисливої рідини в 2D області (2017)
Яроменко О. В. - Перспективи розвитку сакрального туризму у Рівненській області, Шевчук Т. М. (2017)
Ясінський А. М. - Використання програмного пакета Macromedia Authorware 7.0 для розробки комп’ютерних засобів навчання (2017)
Бугайчук Н. Б. - Оздоровчо-рекреаційні форми студентського дозвілля (2017)
Ковальчук Н. М. - Особливості професійно-прикладної фізичної підготовки студентів географічного факультету, Санюк В. І. (2017)
Макареня В. В. - Соматичне здоров'я студента у контексті формування здоров'язбережувальної поведінки (теоретичний дискурс), Завацька Л. А., Гнітецька Т. В. (2017)
Насонова Ю. А. - Сучасний стан сформованості культури рухів дівчат молодшого шкільного віку (2017)
Поташнюк І. М. - Психолого-педагогічні та гігієнічні реабілітаційні заходи у спеціалізованих закладах освіти (2017)
Сірман О. В. - Професійна підготовка фізіотерапевтів (2017)
Сотник Ж. Г. - Опанування студентами сучасними методами і формами організації роботи тренера-викладача під час проходження виробничої практики, Романова В. І. (2017)
Cтупницька С. А. - Етіологія вроджених вад опорно-рухового апарату у дітей, Завацька Л. А., Дем'янчук Т. О. (2017)
Халайджі С. В. - Особливості проведення вхідного тестування першокурсників на заняттях з фізичної культури (2017)
Борейко В. І. - Роль економічної освіти в підготовці спеціалістів сучасними ВНЗ України (2017)
Волненко Н. П. - Геологічні об'єкти Рівненщини як складова створення геопарків, Шкіринець В. М., Калько А. Д. (2017)
Гарієвський Ю. В. - Освіта як загальнолюдська цінність (2017)
Джунь Й. В. - Використання середньо-арифметичної оцінки в педагогічних та психологічних дослідженнях (2017)
Джунь Й. В. - Теория распределения больших выборок многократных наблюдений и ее значение в профессиональном образовании (2017)
Завальнюк В. В. - Вплив пієтизму та раціоналізму на розвиток освіти та педагогічної думки Німеччини у ХVIII ст. (2017)
Калько А. Д. - Структурно-функціональна модель фахової підготовки майбутніх учителів галузі природознавства засобами музейної педагогіки, Шикула Р. Р. (2017)
Камінська О. В. - Соціально-психологічний тренінг як засіб підвищення професійної компетентності педагога (2017)
Коваль В. В. - Система методологічних підходів в історико-педагогічному дослідженні (2017)
Кузьменко А. П. - Питання модернізації навчальних програм математичного циклу з підготовки інженерів-програмістів у контексті парадигми сталого розвитку, Єпік Н. Б., Кузьменко В. М. (2017)
Лісова С. В. - Досвід професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи у галузі мистецької освіти в країнах Європейського Союзу, Красовська О. О. (2017)
Марчук О. О. - Використання архівних матеріалів про освіту на Волині у кінці XIX – на початку XX століття у навчально-виховному процесі (2017)
Мельничук Л. Б. - Модель формування культури педагогічного спілкування майбутніх викладачів (2017)
Михальчук Ю. О. - Феномен лідерства: теоретико-практичний аспект вивчення (2017)
Міськова Н. М. - Використання інтерактивних технологій навчання на уроках музики в початковій школі (2017)
Пагута Т. І. - Використання сучасних технологій навчання при викладаннні курсу "методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників" (2017)
Петрук О. М. - Василь Сухомлинський про "азбуку моральної культури" (2017)
Попова Д. А. - Засоби зорової наочності на уроці іноземної мови в основній школі, Лавренюк А. Ю. (2017)
Попова Д. А. - Навчання граматичного матеріалу на уроках іноземної мови в середній загальноосвітній школі, Федорчук А. В. (2017)
Романов А. Д. - Концептуальні підходи до оцінювання соціально-психологічних факторів в управлінні персоналом підприємства (2017)
Сойко І. М. - Робота над збагаченням словникового запасу молодших школярів на уроках української мови (2017)
Ставицький О. О. - Діагностика внутрішньої картини інвалідності (2017)
Хом'як О. А. - Інтеграція аудиторної і позааудиторної діяльності у вищій школі, як умова формування естетичного розвитку майбутніх фахівців дошкільної освіти (2017)
Шкабаріна М. А. - Теоретичні аспекти визначення умов розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Яроменко О. В. - Сучасні особливості розвитку релігійної ситуації у Рівненській області, Шабатіна Г. В. (2017)
Ясінський А. М. - Гносеологія сучасної вищої освіти, Лотюк Ю. Г., Антоневич О. Й. (2017)
Макареня В. В. - Здоров'я як базисний компонент успішної фахової підготовки студентів (теоретична частина), Завацька Л. А., Сотник Ж. Г. (2017)
Романов А. Д. - Підготовка фахівців з менеджменту в галузі фізичної культури і спорту (2017)
Слухенська Р. В. - ЛФК у вищому навчальному закладі як спосіб боротьби із зайвою вагою, Єрохова А. А. (2017)
Cтупницька С. А. - Реабілітаційне обстеження та комплексне застосування засобів фізичної реабілітації дітей з патологією опорно-рухової системи (2017)
Борейко В. І. - Шляхи підвищення ролі професійно-технічних навчальних закладів України (2018)
Дем’янчук А. С. - Висвітлення проблем патріотичного виховання у працях відомих українських педагогів, Марчук О. О. (2018)
Джунь И. В. - О необходимости учета новых тенденций в области математической обработки данных в правовой информатике и статистике (2018)
Джунь Й. В. - Дати світових катастроф, отримані методом сканування інформаційного поля, та їх порівняння з геологічними оцінками (2018)
Джунь Й. В. - Українські народні свята, їх виховне та етичне значення у педагогічній діяльності, Корнійчук Я. А., Братасюк Н. О., Мельник С. В. (2018)
Кульчицький В. Й. - Структурні компоненти патріотизму учнівської молоді в Україні другої половини ХХ століття (2018)
Марчук О. О. - Впровадження досвіду навчання та виховання молоді Волині у ХІХ – на початку ХХ століття у розвиток освіти сьогодення (2018)
Марчук О. О. - Професійні якості педагога в умовах євроінтеграції освітньої галузі, Ковальчук М. В. (2018)
Матвійчук А. В. - Феномен євроскептицизму в контексті вивчення проблематики євроінтеграції, Шеремета О. В. (2018)
Мельничук Л. Б. - Підготовка майбутніх учителів початкової освіти до інноваційної діяльності у процесі практичної підготовки (на базі РГ "Гармонія" м. Рівне), Шама О. П. (2018)
Микулець В. Ю. - Теоретичні засади аналізу інституту Президента, Савченко Н. Л. (2018)
Міськова Н. М. - Вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання математики (2018)
Овдійчук Л. М. - Олесь Гончар як особистість: вивчення життєпису митця на основі критичного осмислення мемуарів, листів, документів (2018)
Пагута Т. І. - Модель формування готовності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до використання інноваційних технологій (2018)
Петрук О. М. - Шляхи удосконалення валеологічної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2018)
Roganova M. V. - Professional training and education of the future teacher of foreign language as a retranslator of cultures, Dyomina V. V. (2018)
Сойко І. М. - Літературне читання в системі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2018)
Яницька О. Ю. - Методика розвитку візуального мислення підлітків, Іванюта О. В. (2018)
Янчук П. C. - Швидкі машинні методи моделювання потоку нестисливої рідини в 3D області (2018)
Ясінський М. М. - Філософія уроку історії або формування історичної свідомості учнів у процесі історичного виховання (2018)
Боровець О. В. - Вплив позитивних та негативних звичок на здоров'я людини, Романюк В. Л. (2018)
Доліч Т. - Адаптація варіативного модулю "теніс" в загальноосвітніх навчальних закладах, Сотник Ж. Г. (2018)
Дорофєєва О. Є. - Bплив аквааеробіки на соматичне здоров'я жінок, Яримбаш К. С., Завацька Л. А. (2018)
Завацька Л. А. - Формування інтересу до занять фізичною культурою та спортом у студентів, Романова В. І. (2018)
Сірман О. В. - Професійна компетентність фізіотерапевтів (2018)
Сотник Ж. Г. - Аеробіка як один із популярних видів спортивно-оздоровчої діяльності (2018)
Титул, зміст (2018)
Касперевич Л. В. - Особливості оцінки сільськогосподарських земель в умовах ринкових відносин (2018)
Мінькова О. Г. - Застосування моделей поєднання галузей у стратегічному управлінні підприємством, Качаненко Є. А., Берестнєв Д. В. (2018)
Вороненко І. В. - Прикладні аспекти цифровізації аграрного сектору економіки, Костенко С. О. (2018)
Олійник О. О. - Фінансовий стан підприємства в контексті ліквідності та платоспроможності, Роговий С. М. (2018)
Разінькова М. Ю. - Зовнішньоекономічні відносини США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (на прикладі Китаю), Трудова М. Є., Денисенко Н. Д. (2018)
Василенко О. І. - Сучасні проблеми функціонування вищих навчальних закладів аграрної освіти (2018)
Полюк М. І. - Мотивація розвитку персоналу на сільськогосподарських підприємствах: сучасні тенденції та перспективи удосконалення (2018)
Хахула Б. В. - Теоретико-методичні підходи до дослідження ринку агропродовольчої продукції (2018)
Доповідна записка Голові Верховної Ради України А. В. Парубію "Про необхідність невідкладних заходів для відновлення наукового потенціалу України" (2018)
Булкін И. А. - Парадоксы иностранного финансирования научно-технической деятельности в Украине. Часть I (2018)
Porev S. M. - What Has the Ukrainian Legislation Proposed to anagement for Research Quality? (2018)
Кавуненко Л. Ф. - Библиографическое исследование научной деятельности ведущих науковедов Украины, Велентейчик Т. Н., Черногаева О. Г. (2018)
Вашуленко О. С. - Зарубіжний досвід роботи з науковою молоддю на прикладі молодіжних академій (2018)
Цибиліна В. М. - Прогноз развития мирового энергетического рынка (2018)
Дороніна Г. А. - Створення Української академії наук у Києві в 1918 р.: хронологія подій, Луговський О. Г., Мушкало Ю. І., Храмов Ю. О. (2018)
Балышев М. А. - Историко-биографическое исследование жизни и творчества украинского астронома Прасковьи Георгиевны Пархоменко (2018)
З історії створення Інституту фізики напівпровідників у 1956–1957 рр. (2018)
Хроніка наукового життя (2018)
Соляр І. - Науковий доробок Юрія Сливки, Чебан М. (2015)
Паславський І. - Антоній Ангелович і Старосамбірщина (2015)
Кугутяк М. - Писемні джерела з історії Великого Скиту (2015)
Горинь В. - Поет Маркіян Шашкевич і митрополит Михайло Левицький (хроніка однієї цензури) (2015)
Гелей С. - Соціальний статус та матеріальний стан Церкви у ХІХ столітті (На матеріалах Вербилівської парафії Рогатинського деканату) (2015)
Кондратюк К. - Історичні погляди Володимира Антоновича (2015)
Райківський І. - Внесок Пантелеймона Куліша у видання львівського журналу "Правда" (1867 – початок 1870-х років.) (2015)
Королько А. - Вклад отця Йосафата Кобринського у будівництво Руського (Українського) народного дому в Коломиї (2015)
Глушик І. - Львівське історичне середовище в другій половині ХІХ століття: соціально-демографічний портрет (2015)
Качараба С. - Польська еміграція із Західної України до Бразилії у міжвоєнний період (2015)
Кучерепа М. - З історії українсько-польського порозуміння на Волині (1921–1939) (2015)
Голубко В. - Житлові проблеми Львова та шляхи їхнього розв’язання у міжвоєнний період (1919–1939) (2015)
Руда О. - Культурно-освітнє життя Львова (1923–1939) (2015)
Труба Р. - Проблеми національного виховання й соборності України в концепції Омеляна Терлецького (2015)
Панфілова Т. - Ініціатори і творці програми "реальної політики" та її опоненти (1923–1924) (2015)
Давидюк Р. - Самоорганізація української політичної еміграції у Волинському воєводстві у першій половині 20-х років ХХ століття (2015)
Котов С. - Ідеологічні засади сокільського руху в Західній Україні (1923–1939) (2015)
Патер І. - Кооперативна діяльність Андрія Жука у 1930-х роках (2015)
Комар В. - Діяльність польських радянознавчих центрів у Вільнюсі в 30-х роках ХХ століття (2015)
Гончаренко Д. - Український кооперативний рух середини ХІХ – першої половини ХХ століття у візії Юліана Павликовського (2015)
Посівнич М. - Участь членів ОУН у Карпатській Січі (2015)
Романюк М. - Розбудова оунівського підпілля Золочівської округи в період німецької окупації (2015)
Ільницький В. - Участь ОУН (м) у визвольному русі на теренах Карпатського краю (1940-ві роки) (2015)
Сеньків М. - Депортації українського й польського населення тоталітарними режимами УРСР та Польщі (1944–1947) (2015)
Дем’янчук Ю. - Відносини націоналістичного підпілля та радянських партизанів у роки Другої світової війни (на прикладі с. Кам’янка Новоград-Волинського району Житомирської області) (2015)
Шкраб’юк П. - Жінка в умовах тоталітаризму (2015)
Лук’янченко С. - Створення та діяльність комбатантських організацій у Канаді (20–80-ті роки ХХ століття) (2015)
Яремчук Ю. - Трансформація міського середовища Львова (друга половина 1960-х – перша половина 1980-х років) (2015)
Шолота Х. - Наукова діяльність українського жіноцтва Канади (2015)
Борчук С. - Вітчизняні галузеві енциклопедії – проект "Юридична енциклопедія" (2015)
Чура В. - Відродження націонал-комунізму в Галичині на зламі 80–90-х років ХХ століття (2015)
Апальков М. - Реформи агропромислового сектору у Львівській області на зламі 80–90-х років ХХ століття (досвід Львівської обласної ради першого демократичного скликання) (2015)
Муравський О. - "Неформальні" молодіжні організації Львова: особливості створення, напрями діяльності (1987–1990) (2015)
Красівський О. - Російський фактор як загроза національній безпеці України та Польщі, Пасічник В. (2015)
Литвин М. - Війна в українській історії: російський чинник, західноукраїнський контекст (2015)
Піх О. - Дотримання міжнародних стандартів в етнонаціональній політиці України і Польщі (2015)
Луцький О. - Наукові дослідження істориків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (90-ті роки ХХ століття): основні публікації, тематика, ідеї (2015)
Стеблій Ф. - Галицько-волинський чародій-піснетворець: штрихи до мистецького портрета Ярослава Батенчука. Студія-спомин (2015)
Чорновол І. - Від Порубіжжя до Пограниччя (Рец. на: Кравченко В. Харьков/Харків: столица пограничья. – Вильнюс: Европейский гуманитарный университет, 2010. – 357 с.; Кравченко В., Мусиездов А., Филиппова О. Представления о Пограничье и практики их использования. – Вильнюс: Европейский гуманитарный университет, 2012. – 172 + 2 с.) (2015)
Великочий В. - Енциклопедія вітчизняної енциклопедистики ХХ століття (Рец. на: Борчук С. Українська енциклопедична традиція ХХ ст.: проекти, виконавці, перспективи дослідження. – Івано-Франківськ: "Лілея-НВ”, 2014. – 604 с.: іл.) (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Морозов О. - Яка національна інноваційна система необхідна майбутньому України?, Сенюк Ю. (2018)
Бардась В. - Избыточная ликвидность: риски для гривны (2018)
Криворак А. - Лексика в отображении экономической мысли (2018)
Шмаров Д. - Комплексний розвиток агропромислового виробництва: проблеми та пріоритети (2018)
Несторяк Ю. - Еколого-економічна оцінка біорізноманіття лісів: формування теоретико-методологічного інструментарію (2018)
Важливе у травні 2018 (2018)
Белозоров А. П. - Аутовоспалительные механизмы, связанные с кератиноцитами, и их роль в патогенезе пустулезных поражений кожи. Аутовоспалительные болезни кератинизации (2018)
Лопандина А. А. - Клиническое значение провоспалительных иммунных медиаторов при псориазе, Болотная Л. А. (2018)
Мангушева В. Ю. - Дослідження вмісту інтерлейкіну-17А у хворих на алергодерматози та його динаміка в ході лікування (2018)
Ата М. А. - Лечение очаговой склеродермии с применением современных методов (2018)
Бондаренко Г. М. - Етіопатогенетична терапія оперізуючого герпесу, Щербакова Ю. В. (2018)
Калюжна Л. Д. - Клінічний потенціал "поля канцеризації" шкіри, Ошивалова О. О. (2018)
Маштакова І. О. - Розширення діагностичного алгоритму при атопічному дерматиті, Джораєва С. К., Білозоров О. П., Зюбан І. В., Мангушева В. Ю. (2018)
Сербіна І. М. - Патогенетичне обгрунтування диференційованого підходу в терапії гніздової алопеції (2018)
Калюжная Л. Д. - Место рассасывающей терапии в лечении воспалительных дерматозов, Гречанская Л. В., Петренко А. В. (2018)
Волкославская В. Н. - Социальные, экологические характеристики заболеваемости хроническими дерматозами в Украине, Рощенюк Л. В. (2018)
Мавров Г. І. - Динаміка поширення та клініко-епідеміологічні особливості сифілісу в Рівннській області, Маняк Н. В., Миронюк В. І. (2018)
Кутасевич Я. Ф. - Место наружной терапии в лечении грибовидного микоза, Маштакова И. А. (2018)
Федорич П. В. - Виявлення Pentatrichomonas hominis при кольпоцервіциті та сальпінгоофориті (2018)
Айзятулов Р. Ф. - Оніходистрофії при шкірних хворобах, Полях Я. О., Бовтюк Б. А., Марченко А. С. (2018)
Айзятулов Р. Ф. - Атопічний дерматит: сучасний погляд на проблему, Полях Я. О., Бовтюк Б. А., Марченко А. С. (2018)
Айзятулов Р. Ф. - Особливості фототерапії хворих на вітиліго, Полях Я. О., Марченко А. С., Бовтюк Б. А. (2018)
Ата М. А. - Иммунологические нарушения у больных ограниченной склеродермией (2018)
Бабак І. Д. - Оптимізація лікування періорального дерматиту, Білинська О. А., Вольбин С. В., Чаплик-Чижо І. О. (2018)
Белозоров А. П. - Характеристика полиморфизмов генов инфламмасом и других аутовоспалительных факторов у больных псориазом, Частий Т. В., Милютина Е. О., Сокол О. А. (2018)
Бронова І. М. - Особливості динаміки регресу гострозапальних елементів у пацієнтів з акне в залежності від виду комплексної терапіі, Абдалла А. С., Михайлова Л. О. (2018)
Вольбін С. В. - Сучасні підходи до лікування простого герпесу, Дашко М. О., Рудник Т. І., Туркевич С. А., Іванюшко-Назарко Н. В. (2018)
Гаєвська М. Ю. - Сучасні підходи до лікування оніхомікозів, Собко А. Ю., Марціновська К. В., Жуков С. Ю. (2018)
Гончаренко В. В. - Исследование отдельных патогенных свойств клинических изолятов стафилококков, выделенных от больных атопическим дерматитом, Джораева С. К., Щербакова Ю. В., Щоголева Е. В., Иванцова Е. К., Зюбан И. В., Мангушева В. Ю., Пугачева О. В. (2018)
Гречанська Л. В. - Значення патогістологічного дослідження в диференційній діагностиці парапсоріазу (2018)
Гулей Л. О. - Oптимізація терапії маласезіозу шкіри (2018)
Дашко М. О. - Досвід лікування жінок з акне на фоні деяких нейроендокринних та метаболічних порушень, Сизон О. О., Білинська О. А., Бабак І. Д., Возняк І. Я. (2018)
Денісенко О. І. - Оптимізація комплексної терапії хворих на екзему із застосуванням комбінованого ангіопротекторного засобу, Гнідан М. С. (2018)
Кондакова А. К. - Характер распределения веществ низкой и средней молекулярной массы в крови при лекарственной болезни, Семко Г. А., Цымбал В. Н. (2018)
Кугаевская Н. В. - Аллергодерматозы коморбидные с соматической патологией у рабочих кожевенных предприятий Украины, Солошенко Э. Н. (2018)
Кутасевич Я. Ф. - Обізнаність лікарів-дерматовенерологів з питань психоемоційних розладів у Харківському регіоні, Болотна Л. А., Біловол А. М., Олійник І. О., Гаврилюк О. А., Матюшенко В. П. (2018)
Кутасевич Я. Ф. - Сучасні аспекти лікування психосоматичних розладів при алергодерматозах, Іщейкін К. Є., Олійник І. О., Маштакова І. О. (2018)
Семко Г. О. - Адренореактивність у хворих на псоріаз, Левицька О. В., Єрещенко О. О. (2018)
Сизон О. О. - Комплексна терапія хворих з вогнищевою алопецією на тлі дисбалансу мікроелементів, Бабак І. Д., Дашко М. О., Чаплик-Чижо І. О. (2018)
Сизон О. О. - Сучасні можливості удосконалення діагностики псоріазу, Білинська О. А., Дашко М. О., Рудник Т. І. (2018)
Сизон О. О. - Взаємозв’язок порушення вуглеводного обміну з тяжкістю перебігу поверхневого кандидозу, Туркевич С. А., Рудник Т. І., Вольбин С. В. (2018)
Ситнік Г. А. - Корекція телеангіектазій за допомогою лазерних технологій, Бондар С. А., Наліжитий А. А. (2018)
Солошенко Э. Н. - Комплексная терапия лекарственной болезни и распространенных дерматозов, ассоциированных с ней, Стулий О. Н., Зюбан И. В., Пятикоп И. А. (2018)
Солошенко Э. Н. - Исследование сорбционной способности эритроцитов у больных лекарственной болезнью и распространенными дерматозами, ассоциированными с ней, Шевченко З. М., Ярмак Т. П., Стулий О. Н., Пятикоп И. А. (2018)
Сторожук М. В. - Визначення характеру взаємозв’язків між показниками прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу та окремих цитокінів у хворих на розацеа, Денисенко О. І. (2018)
Чаплик-Чижо І. О. - Аналіз частоти дерматологічної патології у вагітних Львівської області, Сизон О. О., Бабак І. Д., Дашко М. О. (2018)
Єгоров О. О. - Вплив папіломавірусної інфекції на результати програм допоміжних репродуктивних технологій у жінок після органозберігаючого лікування передраку шийки матки (2018)
Мавров Г. І. - Інфекції, що передаються статевим шляхом, та гемоконтагіозні інфекції серед осіб, які споживають психоактивні речовини: поширеність і ризики зараження, Миронюк В. І., Осінська Т. В. (2018)
Мавров Г. І. - Клініко-епідеміологічні особливості сифілісу в Рівненській області, Маняк Н. В., Миронюк В. І., Осінська Т. В. (2018)
Джораєва С. К. - Вивчення морфотипів Trichomonas vaginalis при малосимптомному перебігу урогенітального трихомонозу, Щербакова Ю. В., Гончаренко В. В., Щоголєва О. В., Соболь Н. В., Усік І. В., Бабута А. Р. (2018)
Федорич П. В. - Локальне дослідження захворюваності на інфекції, що передаються статевим шляхом (2018)
Волкославская В. Н. - Выявляемость поздних форм сифилиса у больных дерматозами, Гаврилюк А. А., Кутовая В. В., Белоконь О. Н. (2018)
Нікітенко І. М. - Застосування реакції мікропреципітації для діагностики сифілісу серед учасників бойових дій, Бондаренко Г. М., Дудченко М. О., Безрученко О. А., Кутова В. В. (2018)
Бондаренко Г. М. - Aлгоритм ведения больных сифилисом с отягощенным аллергологическим анамнезом, Солошенко Э. Н., Унучко С. В., Губенко Т. В., Осинская Т. В. (2018)
Иванова Н. Н. - Комплексная терапия больных сифилисом c применением липосомальных препаратов, Бондаренко Г. М., Унучко С. В., Кутовая В. В., Левицкая Е. В. (2018)
Кутовая В. В. - Реверсированный алгоритм диагностики поздних форм сифилиса, Белоконь О. Н., Никитенко И. Н., Унучко С. В., Дегтярь Т. (2018)
Мужичук В. В. - Фактор возможных диагностических ошибок при скрининговых обследованиях на сифилис, Бродская О. М., Агапова И. Р., Сендецкая В. В. (2018)
Кевшин А. Г. - Процеси трансформації енергії в активованих йонами Er3+ лазерних матеріалах (Огляд), Галян В. В., Семенюк Т. А. (2015)
Utkin А. І. - Interaction of Electromagnetic H-Wave with the Thin Metal Film is Located on the Dielectric Substrate, Yushkanov А. А. (2015)
Семків І. В. - Cиметрійний аналіз фононних мод кристалу b-Ag8SnSe6, Кашуба А. І., Ільчук Г. А., Чекайло М. В. (2015)
Гуцул І. В. - Особливості нестаціонарного розподілу температури оптично непрозорого анізотропного термоелемента при імпульсному променевому збудженні, Гуцул В. І. (2015)
Мудрий С. І. - Вплив нікелю на густину і поверхневий натяг рідкого олова, Литвин М. А. (2015)
Галущак М. О. - Дослідження термодинамічних властивостей кристалів ZnTe, ZnSe, ZnS із використанням ab initio розрахунків, Паращук Т. О., Бойчук В. М., Никируй Л. І., Дученко І. В. (2015)
Зачек І. Р. - Вплив тисків різної симетрії на фазові переходи та термодинамічні характеристики сегнетоелектрика RbHSO4, Левицький Р. Р., Вдович А. С., Каркульовська М. С. (2015)
Фреїк Д. М. - Квантово-розмірні ефекти в тонких напівпровідникових плівках на основі плюмбум телуриду, Рувінський М. А., Костюк О. Б., Дзумедзей Р. О. (2015)
Ilkiv B. I. - X-ray Photoelectron Spectroscopy Study of Electronic Structure of Graphene Nanosheets, Petrovska S. S., Sergienko R. A., Foya О. О., Ilkiv O. V., Bondarenko T. N., Shibata E., Nakamura T., Zaulychnyy Ya. V. (2015)
Салій Я. П. - Кінетика процесів росту наноструктур PbTe:Bi на слюді, Наливайчук О. І., Рейкало М. В. (2015)
Столярчук І. Д. - Магнітооптичні властивості наночастинок магніторозчиненого напівпровідника CdMnTe, отриманих фізичними методами (2015)
Бордун О. М. - Крайове поглинання тонких плівок b–Ga2O3, Кухарський І. Й., Бордун Б. О., Лущанець В. Б. (2015)
Зінченко В. Ф. - CVD – композити як перспективні матеріали для інтерференційної оптики ІЧ – діапазону спектра (Огляд), Чигринов В. Е., Тімухін Є. В. (2015)
Ткачук О. І. - Остівні одноелектронні стани адсорбційних комплексів Ge на поверхні Si(001)(4x2), Теребінска М. І., Лобанов В. В. (2015)
Васильєва Г. В. - Зміна характеристик поверхні та сорбційних властивостей цирконій силікату при опроміненні гальмівними гамма-квантами, Яковлев В. І., Килівник Ю. М. (2015)
Поторій М. В. - Фазові рівноваги у системах з участю тетрарних сполук типу MeIMeIIIP2S6(Se6), де MeI – Cu, Ag; MeIII – In, Cr, Милян П. М., Мотря С. Ф., Товт В. В., Гасинець С. М. (2015)
Ромака В. В. - Дослідження напівпровідникового твердого розчину V1-xTixFeSb. II. Особливості кристалічної та електронної структур, Рогль П., Ромака Л. П., Стадник Ю. В., Корж Р. О., Крайовський В. Я., Ковбасюк Т. М., Цигилик Н. В. (2015)
Будзуляк І. М. - Електрохімічні властивості нанопористого вуглецевого матеріалу у К+-вмісних водних електролітах, Іванічок Н. Я., Рачій Б. І., Ващинський В. М., Лісовський Р. П. (2015)
Орловська С. Г. - Вивчення високотемпературного тепломасообміну і кінетики фазових перетворень при горінні вищих алканів в повітрі, Шкоропадо М. С., Карімова Ф. Ф., Односталко А. О. (2015)
Бушкова В. С. - Отримання та Х-променевий аналіз порошків кобальтових феритів, заміщених катіонами нікелю, Яремій І. П., Ільницький Р. В., Лісовський Р. П., Мохнацький М. Л. (2015)
Хемій О. М. - Композит гідроксид нікелю / активований вуглець як електродний матеріал в пристроях накопичення заряду, Яблонь Л. С., Будзуляк І. М., Морушко О. В., Стубров Ю. Ю., Яремій І. П. (2015)
Сіренко Г. О. - Вплив технологічних та трибологічних чинників на ефект післядії та зносостійкість полімерних композитів, Солтис Л. М., Складанюк М. Б., Луцась А. В. (2015)
Шийко Л. О. - Гідротермальний синтез 3D наночасток дисульфід молібдену/ вуглець, Коцюбинський В. О., Будзуляк І. М., Равскі М., Кулик Ю. О. (2015)
Аббасов Е. О. - Дослідження несучої здатності й фазового складу хромотитанового покриття (2015)
Мельник Л. М. - Дослідження шунгіта методами десорбційної мас-спектрометрії, Громовий Т. Ю. (2015)
Сіренко Г. О. - Кореляційний зв’язок між ефектами післядії за шорсткістю поверхонь металевого контртіла та карбопластика, Солтис Л. М., Складанюк М. Б. (2015)
Дідук І. І. - Вплив хімічного складу та температури розплавів гірських порід на закономірності змочування ними платиново-родієвої фільєрної пластини, Баглюк Г. А. (2015)
Довгий В. В. - Схемотопологічне моделювання перетворювачів рівнів сигналів для аналітичних мікросистем-на-кристалі, Когут І. Т., Голота В.І. (2015)
Шіхаб Т. А. - Кінетика просочування Cr3C2 марганцевим мельхіором марки МНМц 60-20-20 у процесі отримання керметів, Криль Я. А., Парайко Ю. І., Присяжнюк П. М., Роп’як Л. Я., Тирлич В.В. (2015)
Новосядлий С. П. - Шляхи підвищення швидкодії GaAs–полових транзисторів Шотткі (ПТШ) та селективнолегованих гетеротранзисторів (СЛГТ) для формування сучасних НВЧ–схем, Луцький І.М. (2015)
Новосядлий С. П. - Формування КМОН схем на GaAs із самосуміщеними нітридними та силіцидними затворами, Терлецький А. І., Фрик О. Б. (2015)
Зауличний Я. В. - Зміна енергетичного розподілу валетних електронів при формуванні нанорозмірних сумішей SiO2+Al2O3 пірогенним синтезом, Ільків В. Я., Яворський Ю. В., Гунько В. М., Зарко В. І., Карпець М. В. (2015)
Козирський В. Г. - Сповнене праці життя (до 170-річчя від дня народження Івана Пулюя), Рокіцький О. М., Шендеровський В. А. (2015)
Пам’яті Заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії наук вищої школи України, академіка Міжнародної термоелектричної академії, директора Фізико-хімічного інституту, завідувача кафедри фізики і хімії твердого тіла, головного редактора всеукраїнського наукового журналу "Фізика і хімія твердого тіла", доктора хімічних наук, професора Фреїка Дмитра Михайловича (2015)
Содержание (2018)
Уважаемые коллеги! (2018)
Власов А. А. - Боль у новорожденных детей (2018)
Клигуненко Е. Н. - Клиническое и клиповое мышление в процессе обучения врачей-интернов, Ехалов В. В., Кравец О. В., Кущ Е. А., Сединкин В. А. (2018)
Шпонька І. С. - Трирічний досвід впровадження іспиту OSCE для проміжної атестації лікарів-інтернів за спеціальністю "Анестезіологія та інтенсивна терапія", Снісарь В. І., Клигуненко О. М., Єхалов В. В., Седінкін В. А., Халімончик В. В., Кравець О. В. (2018)
Михневич К. Г. - Некоторые вопросы гидродинамики и энергетики циркуляторного и гемического звеньев системы транспорта кислорода (часть 3) (2018)
Снисарь В. И. - Неинвазивный мониторинг церебральной оксиметрии у детей, Павлыш А. С. (2018)
Сединкин В. А. - Роль и место экзогенных факторов свертывания крови при акушерских кровотечениях, Клигуненко Е. Н. (2018)
Коноваленко В. Ф. - Результаты индивидуализированной химиотерапии у больных саркомой мягких тканей, Лисовенко Г. С., Волков И. Б., Литвиненко А. А., Кобысь В. Л., Рыжов А. Ю., Проценко В. В., Коноваленко С. В. (2018)
Федак Б. С. - Дослідження медико-соціальних та організаційних аспектів надання екстреної медичної допомоги населенню Харківського регіону, Забашта В. Ф., Лобова І. О., Лєрмонтова Ю. О. (2018)
Волков А. О. - Послеоперационная боль у пациенток после лапароскопических операций в гинекологии, Клигуненко Е. Н., Луценко В. В., Браила П. А. (2018)
Kravets O. V. - Assessment of the state of water sectors and central hemodynamics during restrictive protocol of perioperative infusion therapy in patients undergoing emergency laparotomy, Klygunenko O. M. (2018)
Кріштафор Д. А. - Ефективність застосування комбінованого препарату L-аргініну та L-карнітину у постраждалих із політравмою, Клигуненко О. М. (2018)
Кущ К. О. - Вплив нейрометаболічної терапії на рівень нейронспецифічної енолази та когнітивний статус у хворих у гострому періоді ішемічного інсульту, Клигуненко О. М. (2018)
Снисарь В. И. - Гипонатриемия у детей с острой хирургической патологией, Егоров С. В. (2018)
Сурков Д. М. - Гіпоксично-ішемічна енцефалопатія у доношених новонароджених: фактори ризику та їх вплив на перебіг гострого періоду (2018)
Усенко Л. В. - Возрастные особенности когнитивных функций врачей-анестезиологов Днепровского региона, Клигуненко Е. Н., Ехалов В. В., Площенко Ю. А., Кравец О. В., Сединкин В. А., Кущ Е. А. (2018)
Чебанов К. О. - Опыт применения различных методик проведения комбинированной спинально-эпидуральной анестезии при реконструктивных операциях на артериях нижних конечностей, Клигуненко Е. Н., Новиков С. П., Площенко Ю. А., Дубова В. М., Байда Ю. Б., Лапкин И. В. (2018)
Черній В. І. - Застосування подовженої епідуральної анестезії в періопераційному періоді при великих резекціях печінки, Колганова К. А., Фрейгофер М. В. (2018)
Площенко Ю. О. - Сучасні рекомендації з профілактики й лікування післяопераційного делірію у відділеннях інтенсивної терапії, Клигуненко О. М. (2018)
Агафонов К. Е. - Клинический случай операции гастроэнтеростомии с брауновским соустьем под эпидуральной анестезией, Дубарь В. М., Федюшкин С. А. (2018)
Клигуненко Е. Н. - Клинический случай успешного периоперационного ведения пациента религиозной группы "Свидетели Иеговы" с интраоперационной кровопотерей II степени, Площенко Ю. А., Новиков С. П., Карась Р. К., Гавриш К. В., Кириллова Л. А., Бородина И. А., Лапкин И. В., Бородай Л. В. (2018)
Содержание (2014)
Иванов Б. А. - Спиновая динамика антиферромагнетиков под действием фемтосекундных лазерных импульсов (Обзор) (2014)
Petrenko O. A. - Low-temperature magnetism in the honeycomb systems SrLn2O4 (Review Article) (2014)
Ding M.-C. - Antiferromagnetism and its origin in iron-based superconductors (Review Article), Lin H.-Q., Zhang Yu-Zh. (2014)
Zherlitsyn S. - Spin-lattice effects in selected antiferromagnetic materials (Review Article), Yasin S., Wosnitza J., Zvyagin A. A., Andreev A. V., Tsurkan V. (2014)
Meloche E. - One-magnon and exciton inelastic light scattering in the antiferromagnet CoF2, Cottam M. G., Lockwood D. J. (2014)
Zvyagina G. A. - Magnetic field-induced phase transitions in the antiferromagnet Nd0.6Dy0.4Fe3(BO3)4, Zhekov K. R., Bilych I. V., Zvyagin A. A., Bludov A. N., Pashchenko V. A., Gudim I. А. (2014)
Кобец М. - Наблюдение нового типа магнитных возбуждений в ферроборате NdFe3(BO3)4, Дергачев К., Ковалев А., Гнатченко С., Хацько Е. (2014)
Fertman E. - Exchange bias associated with phase separation in the Nd2/3Ca1/3MnO3 manganite, Dolya S., Desnenko V., Kajňaková M., Feher A. (2014)
Ramazanoglu M. - Small-angle neutron scattering and magnetization study of HoNi2B2C, Laver M., Yagmurcu A., Choi E.-M., Lee S.-I., Knigavko A., Gaulin B. D. (2014)
Полищук Д. М. - Однонаправленная анизотропия в планарных массивах нанопроволок железа: исследование методом ферромагнитного резонанса, Товстолыткин А. И., Arora S. K., O'Dowd B. J., Shvets I. V. (2014)
Песчанский А. В. - Рамановское рассеяние света при структурном и магнитном фазовых переходах в ферроборате тербия, Еременко А. В., Фомин В. И., Безматерных Л. Н., Гудим И. А. (2014)
Сиренко В. А. - Необратимость и анизотропия низкотемпературной намагниченности манганитов. Спин-стекольный полиаморфизм, Еременко В. В. (2014)
Титул, зміст (2018)
Гарбар Ж. В. - Впровадження моделі саморегулювання підприємницької та професійної діяльності як напрям реалізації державної політики дерегуляції в Україні, Гарбар В. А. (2018)
Лазебник Ю. О. - Особливості статистичного оцінювання рівня професійної захворюваності (2018)
Корнілова Н. В. - Гастрономічні фестивалі в Україні як фактор розвитку гастрономічного туризму, Корнілова В. В. (2018)
Малюта І. А. - Особливості інвестиційного співробітництва між Україною та ЄС, Трудова М. Є., Курзова М. О. (2018)
Разінькова М. Ю. - Оцінка конкурентоспроможності банківської системи України в контексті інтеграції в ЄС, Небаба Н. О., Єгіазарян Р. Г. (2018)
Колеснік Я. В. - Оподаткування аграрних підприємств: минулий досвід та реалії сьогодення, Ніколаєнко А. В. (2018)
Ястребов Ю. Ю. - Розробка стратегії розміщення фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств в умовах інтернаціоналізації економіки (2018)
Василенко О. І. - Оцінка споживчого попиту на освітні послуги вищих навчальних закладів (2018)
Хахула Б. В. - Теоретико-методичні підходи державного управління економічними процесами країни (2018)
Гринь Є. Л. - Кваліметрична модель оцінки готовності персоналу до організаційних змін (2018)
Микитенко Н. О. - Новий підхід у використанні молекулярної динаміки для дослідження радіаційних процесів (2015)
Мар’ян M. I. - Процеси самоорганізації та фрактальний підхід до формування некристалічного стану, Юркович Н. В. (2015)
Levitskii R. R. - Piezoelectric Resonance in KH2PO4 Type Crystals Revisited, Zachek I. R., Moina A. P., Vdovych A. S. (2015)
Гайдар Г. П. - Визначення ступеня однорідності кристалів n Ge за даними вимірів магнітоопору в класично слабких магнітних полях, Баранський П. І. (2015)
Сабов Т. М. - Властивості електрохромної комірки на основі WO3 та NiO: вплив іонного провідника, Нікірін В. А., Хацевич І. М., Гудименко О. Й., Мельник В. П., Романюк Б. М., Телега В. М. (2015)
Одарич В. А. - Еліпсометричні дослідження окислення природнього сколу селеніду цинку (2015)
Грицище Я. В. - Вплив легування кадмієм на оптичні властивості тонких халькогенідних плівок As2(S, Se)3, Лоя В. Ю., Козак М. І., Турок І. І., Соломон А. М. (2015)
Ющук С. І. - Вплив структурних дефектів епітаксійних ферит-гранатових плівок на їх магнітні властивості, Юр’єв С. О., Мокляк В. В., Ніколайчук В. Й., Горіна О. М., Біленька О. Б. (2015)
Дзундза Б. С. - Явища переносу у тонких плівках SnTe легованих стибієм, Костюк О. Б., Маковишин В. І., Ткачук А. І. (2015)
Зауличний Я. В. - Вплив механоактивації сумішей нанопорошків SiO2/Al2O3 на їх морфологію та енергетичний розподіл валентних електронів, Ільків В. Я., Яворський Ю. В., Дудка О. І., Зарко В. І., Карпець М. В. (2015)
Бушкова В. С. - Оптичні властивості порошків феритів системи NixCo1-xFe2O4 (2015)
Кукуєва В. В. - Квантово-хімічне дослідження впливу поверхні кремнезему на посилення вогнегасного ефекту флуоровмісних вуглеводнів (2015)
Дацюк А. М. - Вплив точкового дефекту вуглецевої нанотрубки типу (8,0) на розподіл молекулярного електростатичного потенціалу в околі її порту (2015)
Штапенко Е. П. - Розвиток атомістичної теорії утворення нової фази в адсорбованих шарах у зовнішньому електричному полі, Заблудовський В. О., Титаренко В. В. (2015)
Розанцев Г. М. - Структурні фрагменти ізополівольфрамат-аніонів та енергії Гіббса їх утворення (2015)
Мартинюк Г. - Вплив природи наповнювача на хімічну стійкість і мікротвердість плівок наповнених епоксидних композитів, Закодонський В., Скорейко Н., Аксіментьєва О. (2015)
Васильєва Г. - Радіаційно-індуковані зміни поруватої структури іонообмінних сорбентів на основі фосфату титану та сілікату цирконію, Яковлев В., Килівник Ю., Циба М. (2015)
Татарчук Т. Р. - Кристалоквазіхімічна модель формування шпінельного CoFe2O4, отриманого методом хімічного співосадження, Яремій І. П., Палійчук Н. Д. (2015)
Громадський Д. Г. - Вплив вологи, сорбованої з повітря активованими вугільними електродами, на їхні ємнісні характеристики в водному електроліті суперконденсатора (2015)
Колесник Є. В. - Утворення сферолітів в електроосаджених сплавах Fe-Ni та Fe-Cr-Ni, Гірін О. Б. (2015)
Любименко О. М. - Експериментальне дослідження поведінки пластини з паладію при додатковому насиченні воднем при 150 ºС (2015)
Пащенко Г. А. - Особливості полірування пластин GaAs хіміко-динамічним та безконтактним хіміко-механічним методами, Кравецький М. Ю., Фомін О. В. (2015)
Будзуляк І. М. - Електрична стимуляція зарядно-розрядних процесів електрохімічних конденсаторів, Николюк М. О., Рачій Б. І., Ващинський В. М., Іванічок Н. Я., Луцась А. В. (2015)
Миронюк І. Ф. - Струмоутворюючі процеси в літієвих джерелах струму з композиційним катодом SiO2 – C, Мандзюк В. І., Сачко В. М. (2015)
Єршова О. Г. - Вплив домішок Al та Fe на термодинамічну стабільність та кінетику десорбції водню з гідридної фази MgH2 механічного сплаву, Добровольський В. Д., Солонін Ю. М., Коваль А. Ю. (2015)
Козак Л. Ю. - Вплив високого гідростатичного тиску на пластичність твердих тіл, Козак О. Л. (2015)
Хижняк В. Г. - Захисні титаноалітовані покриття на сталі 40Х13, Аршук М. В., Хижняк О. В., Дудка О. І., Білик І. І. (2015)
Новосядлий С. П. - Комп’ютерне моделювання арсенід галієвих супер бета-транзисторів на гетероструктурах для швидкодіючих ВІС, Гузік В. С. (2015)
Борик В. В. - Автоматизація розрахунків площ можливого і ширини прогнозованого хімічного забруднення з використанням об’єктно-орієнтованого програмного середовища (2015)
Пам’яті Заслуженого діяча науки і техніки України, академіка АН ВШ України, лауреата Державних премій в галузі науки і техніки УРСР та СРСР, завідувача кафедри напівпровідникової мікроелектроніки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Раренка Іларія Михайловича (2015)
Пам’яті доктора фізико-математичних наукк, професора кафедри теоретичної фізики, декана фізичного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича Гуцула Івана Васильовича (2015)
Пелещак Р. М. - Вплив неоднорідно-деформованої гетеромежі квантова точка – матриця на квантово-розмірні стани зарядів, Кулик Н. Я. (2015)
Волочанська Б. П. - Термодинамічні параметри кристалів плюмбум сульфіду у кубічній фазі (2015)
Камінський В. М. - Низькочастотні імпедансні дослідження воденьмісних шаруватих кристалів GaSe, Братаніч Т. І., Ковалюк З. Д., Боледзюк В. Б., Іванов В. І., Нетяга В. В. (2015)
Милян П. М. - Одержання та ідентифікація сполуки Pb3ТеO6, Кун Г. В., Милян Ж. І., Молнар Д. І. (2015)
Рувінський М .А. - Класичні розмірні ефекти в плівках n-PbTe, Костюк О. Б., Дзундза Б. С. (2015)
Євтушенко А. І. - Вплив тиску кисню на властивості тонких плівок ZnO:Al, вирощених методом пошарового росту при магнетронному розпиленні, Биков О. І., Клочков Л. О., Литвин О. С., Ткач В. М., Куцай О. М., Старик С. П., Батурин В. А., Карпенко О. Ю., Душейко М. Г., Лашкарьов Г. В. (2015)
Gavryliuk O. O. - Theoretical and Experimental Investigations of Laser Annealing Non-Stoichiometric SiOx Films, Semchuk O. Yu., Lytovchenko B. V. (2015)
Зауличний Я. В. - Взаємозв’язок між розподілом валентних електронів та електрохімічними властивостями сумішей α-Fe2O3/Al2O3, α-Fe2O3/SiO2 та γ-Fe2O3/SiO2 до та після механо-активаційного синтезу, Яворський Ю. В., Ільків В. Я., Дудка О. І., Гунько В. М., Зарко В. І., Гасюк І. М., Бойчук А. М. (2015)
Биліна І. С. - Особливості процесів формування і росту у плівках на основі PbTe на слюді (2015)
Boshernitsan V. I. - Synthesis of CdS Nanocrystalsin the Gelatin Matrix with Different рН Values and their Optical Properties, Smyntyna V. A., Skobeeva V. M., Malushin N. V. (2015)
Бушкова В. С. - Температурна залежність початкової магнітної проникності феритів системи NixCo1-xFe2O4, Копаєв О. В., Бушков Н. І., Карпик Б. В., Матківський О. М. (2015)
Миронюк І. Ф. - Морфологія та струмопровідні властивості композиційного матеріалу SiO2 – C, Мандзюк В. І., Сачко В. М., Кулик Ю. О. (2015)
Гургула Г. Я. - Кристалохімія точкових дефектів та механізми утворення твердих розчинів CdxZn1-xTe, Вінтоняк Т. П., Яремійчук О. В. (2015)
Окрепка Г. М. - Селективне травлення монокристалів ZnхCd1-хT, Томашик В. М. (2015)
Никируй Л. І. - Аналіз дефектної підсистеми ZnSe, легованого перехідними металами (Co, Ni), Прокопів В. В., Левкун М. В., Лисак А. В. (2015)
Димитрюк Т. М. - Вплив молекулярної маси гідроксипропілцелюлози на реологічні властивості водо-етанольних суспензій вугілля, Савіцький Д. П., Макаров А. С. (2015)
Бардадим Ю. В. - Термомеханічні та діелектричні властивості мезокомпозитів на основі поліепоксиду, оксидів металів та поліаніліну, сформованих у постійних фізичних полях, Віленський В. О. (2015)
Сіренко Г. О. - Вплив природи та твердості поверхонь металевих контртіл на зношування карбоволокниту, Солтис Л. М., Складанюк М. Б. (2015)
Москалик І. А. - Про використання термоелектричних приладів у кріохірургії (2015)
Орловська С. Г. - Вплив електричного поля на характеристики плавлення та горіння парафіну (2015)
Заслуженому діячу науки і техніки України, академіку НАН України, директору Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України Волкову Сергію Васильовичу – 80 років від дня народження (2015)
Заслуженому діячу науки і техніки України, академіку Академії технологічних наук України, доктору технічних наук, завідувачу кафедри неорганічної та фізичної хімії ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", професору Сіренкові Геннадію Олександровичу – 75 років від дня народження (2015)
Кунах В. А. - Післяслово до Х з’їзду Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова (2017)
Буздуга І. М. - Вплив хлориду натрію на активність дегідроаскорбатредуктази у нокаутного по каталазі 2 мутанту Arabidopsis thaliana, Волкова Р. А., Панчук І. І. (2017)
Вільчинська Л. А. - Кластерний аналіз в селекції гречки, Городиська О. П., Камінна О. О., Диянчук М. В. (2017)
Іванович Я. І. - Ідентифікація аллелів самонесумісності у сортів черешні (Prunus avium L.) української селекції, Тряпіцина Н. В., Удовиченко К. М., Волков Р. А. (2017)
Калафат Л. О. - Оцінка генетичноЇ різноманітності різних видів деревних рослин за допомогою поліморфізму інтронів генів β-тубуліну, Пірко Н. М., Демкович А. Є., Приваліхін С. М., Рабоконь А. М., Пірко Я. В., Блюм Я. Б. (2017)
Караман Г. С. - Збільшення тривалості життя Drosophila melanogaster за умов розвитку при підвищеній щільності личинкової популяції, Вайсерман О. М., Коляда О. К., Забуга О. Г., Писарчук А. В., Кошель Н. М., Мєхова Л. В., Козерецька І. А. (2017)
Оленєва В. Д. - Вплив голодування, осмотичного та сольового стресів на транскрипційні профілі генів основних білків, залучених до розвитку аутофагії за участю мікротрубочок, Литвин Д. І., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2017)
Пальчевська О. Л. - Кардіоспецифічна делеція гену β-катеніну асоційована із порушенням активності сигнальних каскадів залучених до розвитку гіпертрофії міокарду, Балацький В. В., Мацевич Л. Л., Півень О. О. (2017)
Чеботар Г. О. - Характеристика сортів пшениці селекції Полтавської державної аграрної академії за допомогою маркерів до генів, що визначають важливі господарсько-агрономічні ознаки, Чеботар С. В., Топораш М. К., Бакума А. О., Кирилюк Т. І., Тищенко В. М. (2017)
Михеев А. Н. - Когнитивная эволюция или когнитивный онтогенез? (2017)
Демидов С. В. - Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова та кафедра генетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка — 50 років співпраці, Козерецька І. А., Кунах В. А. (2017)
Кунах В. А. - Професор С. В. Клименко — видатний український селекціонер плодових рослин (до 80-річчя від дня народження) (2017)
Черенков А. В. - Академік НААН Борис Володимирович Дзюбецький (до 80-річчя від дня народження), Черчель В. Ю. (2017)
Грицак Л. Р. - Професор Н. М. Дробик — талановитий учений, викладач і організатор науки (до 50-річчя від дня народження), Гуменюк Г. Б., Мосула М. З., Кунах В. А. (2017)
Богдан Павлович Мацелюх (до 85-річчя від дня народження) (2017)
Михайло Якович Єфіменко (до 75-річчя від дня народження) (2017)
Василь Степанович Мамалига (до 75-річчя від дня народження) (2017)
Станіслав Петрович Васильківський (23.01.1941 –25.07.2017) (2017)
Вереса Василівна Сарнацька (8.09.1934–11.11.2017) (2017)
Волкова Н. Е. - Сучасний стан геноміки та біохімії сільськогосподарських рослин (за матеріалами Міжнародної наукової конференції "Геноміка та біохімія сільськогосподарських рослин", 12 вересня 2017 р., м. Одеса, Україна) (2017)
Хохлов А. М. - Проблеми еволюції, доместикації, генетики, селекції і біотехнології у тваринництві. (За матеріалами Міжнародної наукової та навчальної конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження видатного вченого генетика і селекціонера академіка М. І. Вавилова, що відбулася 22–23 листопада 2017 року, м. Харків, Україна), Барановський Д. І. (2017)
Голубенко А. В. - X з’їзд Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, Дробик Н. М., Пороннік О. О., Кунах В. А. (2017)
Протокол X з’їзду Всеукраїнської громадської організації "Українське товариство генетиків і селекціонерів імені М. І. Вавилова" (УТГіС) (2017)
XIII Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів". Інформаційний лист № 1 (2017)
Про розширене організаційне засідання Президії УТГіС щодо присвоєння імені М. І. Вавилова Національному природному парку "Черемоський" (від 15 грудня 2017 року) (2017)
Правила для авторів (2017)
Сидоренко В. Л. - Захист об'єктів критичної інфраструктури в умовах гібридної технології ведення війни, Азаров С. І., Власенко Є. А., Тищенко В. О. (2018)
Трембовецький О. Г. - Рекомендації щодо розвитку сил та засобів Державної прикордонної служби України для дій в умовах проведення операції Об’єднаних сил, Братко А. В., Гулеватий Д. Ю. (2018)
Полонський А. В. - Оцінювання військовослужбовців Збройних Сил України: поточний стан та перспективи розвитку, Андрусяк М. Г., Машталір В. В., Тіхонов Г. М., Тіхонов І. М. (2018)
Єфремов О. В. - Методика оцінювання ефективності застосування підрозділів безпілотних авіаційних комплексів, Горбенко В. М., Коршець О. А. (2018)
Кожушко Я. М. - Аналіз можливого бортового оснащення радіотехнічними та телевізійними системами безпілотного літального апарату, Гричанюк О. М., Саморок М. Г., Балабуха О. С. (2018)
Кucherenko Y. - The improvement of the unmanned aerial vehicles control in the conduct of modern wars, Kirvas V., Fomenko D., Denysova S. (2018)
Запара Д. М. - Впровадження процедури прогнозування пошкоджень ОВТ від впливу осколкової дії засобів ураження в перспективну АСУ матеріально-технічним забезпеченням, Бровко М. Б., Старцев В. В., Кушпета Р. Ю., Дудко М. В. (2018)
Звиглянич С. М. - Підхід до оцінки якості функціонування пунктів управління, Ізюмський М. П., Линник М. Ф. (2018)
Сальник С. В. - Аналіз мобільних засобів зв`язку тактичної ланки управління військами, Єфанова К. О., Бригадир С. П. (2018)
Масягін В. І. - Забезпечення надійності деталей газотурбінного двигуна налагодження виготовлення яких при імпортозаміщенні здійснюється за директивними процесами, Сушак М. Б., Ладик А. М. (2018)
Новічонок С. М. - Визначення очікуваного впливу противника на системи електропостачання аеродромів у ході ведення бойових дій та рекомендації щодо їх відновлення, Усачова О. А., Куренко О. Б., Романюк А. О., Терентьєва І. В. (2018)
Слюсаренко М. О. - Визначення та обґрунтування параметрів безвідмовності на етапі проектування зразка бойової техніки, Семененко О. М., Бойко Р. В., Коркін О. Ю. (2018)
Сокіл М. Б. - Динаміка підресореної частини колісних легкоброньованих машин та ефективність ведення вогню із встановленої на неї стрілецької зброї, Нанівський Р. А., Гузик Н. М., Ємельянов О. В. (2018)
Хижняк В. В. - Оцінка якості технічних і метрологічних характеристик аналітичних ймовірнісних інформаційно-вимірювальних систем за результатами моделювання, Литовченко А. О., Дмитрієв А. Г. (2018)
Атаманенко І. О. - Вдосконалення навчальної підготовки стрільб із РПГ-7В військовослужбовцями Національної гвардії України, Костенко О. І., Матросов М. В. (2018)
Зубрицкая Г. Г. - Анализ влияния уровня образования на отдельные показатели социального развития общества (2018)
Садовий К. В. - Особливості застосування дистанційного навчання у військовій освіті, Атаманський Д. В., Кузнєцов О. Л., Ковальчук А. О., Ясечко М. М., Дзігора О. М. (2018)
Сутюшев Т. А. - Актуальні тактичні і оперативні задачі як основа формування компетентностей та змістових модулів навчальних дисциплін оперативно-тактичного блоку (2018)
Galak А. - Technologies for improving filtering systems for the neutralization of hazardous chemical substances, Sakhnenko N., Kosarev A., Bryankin A., Linyvtsev А. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Вихідні дані (2018)
Кунах В. А. - Кілька слів з нагоди ювілею Національної академії наук України – 100-річчя від часу заснування (2018)
Балацький В. В. - Білки-компоненти комплексів міжклітинної адгезії залучені до контролю проліферації та розміру неонатальних кардіоміоцитів Mus musculus, Мацевич Л. Л., Рубан Т. П., Півень О. О. (2018)
Барвінська О. Ю. - Встановлення референтних значень рівня амінокислот та ацилкарнітинів у сухих плямах крові новонароджених в Україні, Ольхович Н. В., Горовенко Н. Г. (2018)
Кропивко С. В. - Аналіз експресії ізоформ ITSN2 та TKS5 в пухлинах грудної залози людини, Циба Л. О., Новохацька О. В., Сивак Л. А., Тарасенко Т. Є., Грабовий О. М., Риндич А. В. (2018)
Пірко Я. В. - Поліморфізм довжини інтронів генів β-тубуліну у рослин Ulmus pumila L. в Степовому Придніпров’ї, Калафат Л. О., Пірко Н. М., Рабоконь А. М., Приваліхін С. М., Демкович А. Є., Білоножко Ю. О., Кравець О. А., Алексєєва А. А., Хромих Н. О. (2018)
Січкар В. І. - Генетико-фізіологічні основи стійкості зернобобових культур до посухи, Пасічник С. М. (2018)
Федота О. М. - Генетико-епідеміологічне дослідження дитячого населення Красноградського району Харківської області, Садовниченко Ю. О., Мовчан Н. В., Колодяжний О. В., Долженкова Р. С., Рощенюк Л. В., Касьян І. М. (2018)
Шелифіст А. Є. - Молекулярна організація 5S рДНК Brunfelsia uniflora (Pohl.) D. Don, Тинкевич Ю. О., Волков Р. А. (2018)
Вагин Ю. В. - Эволюция дарвинизма. Классический этап: 1859 – 1926 годы (2018)
Кунах В. А. - Генетика клітинних популяцій: започаткування, головні результати та положення (до 50-річчя від часу заснування) (2018)
Кунах В. А. - Академік НАН Білорусі Любов Володимирівна Хотильова (до 90-річчя від дня народження), Можилевська Л. П. (2018)
Вагин Ю. В. - Станислав Станиславович Малюта (к 80-летию со дня рождения), Телегеев Г. Д. (2018)
Лариса Антонівна Бурденюк-Тарасевич (до 80-річчя від дня народження) (2018)
Володимир Васильович Моргун (до 80-річчя від дня народження) (2018)
Михайло Васильович Зубець (до 80-річчя від дня народження) (2018)
Микола Вікторович Кучук (до 60-річчя від дня народження) (2018)
Михайло Якович Єфіменко (22.11.1942 – 09.06.2018) (2018)
Опалко О. А. - Селекційно-генетична наука і освіта (за матеріалами VII Міжнародної наукової конференції, м. Умань, 19–21 березня 2018 р.), Сержук О. П., Опалко А. І. (2018)
XIII Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів". Інформаційний лист №2 (2018)
Правила для авторів (2018)
Видобора В. В. - Вплив соціально-економічної нестабільності на інвестиційну привабливість економіки України (2018)
Пилипенко Г. М. - Глобальні блага у структурі благ суспільного призначення, Горбаньов В. С. (2018)
Вороненко І. В. - Моніторинг електронної демократії як складова розвитку економіки в умовах цифровізації (2018)
Авдієнко Я. А. - Центр субконтрактації як елемент інфраструктури промислового ринку України (2018)
Cherep A. - Issues of strategic planning introduction at domestic enterprises in volatile environment, Ivanova A. (2018)
Гудзь Т. П. - Фінансова рівновага підприємства у системі сучасних економічних відносин (2018)
Ocheredko O. - Determining the efficiency of investment activity of industrial holding enterprises, Tishchenko O. (2018)
Орлик О. В. - Взаємодія ринків праці та освітніх послуг в контексті забезпечення економічної безпеки (2018)
Пудичева Г. О. - Оцінка впливу логістичних факторів на показник рентабельності активів підприємства (2018)
Троян В. І. - Теоретичні засади організаційно-економічного механізму реалізації корпоративної соціальної відповідальності на будівельних підприємствах (2018)
Золенко А. С. - Виявлення взаємозв’язку між якістю публічного управління та рівнем соціально-економічного розвитку регіону (2018)
Гокмен О. А. - Техніко-економічні аспекти економії палива при кондиціюванні та теплозабезпеченні будівлі, Трофименко А. В. (2018)
Varfolomeyeva O. - Perspectives of innovative development of recreational land use in Ukraine towards European integration, Bulysheva D. (2018)
Кірнос І. О. - Продовження роботи у похилому віці: стратегії адаптації робочих місць (2018)
Кривцова М. С. - Оцінка людського потенціалу регіону: теоретичний аспект (2018)
Мірзоєв Д. Ш. огли - Основні тенденції ринку міжнародних освітніх послуг та вимоги до формування стратегічних пріоритетів України (2018)
Баранова В. Г. - Пенсійна реформа в Україні: проблеми реалізації, Величко Г. О. (2018)
Дробязко А. О. - Вплив банків за участю іноземного капіталу на забезпечення інтеграції економіки України в міжнародний фінансовий простір, Любіч О. О. (2018)
Сидор І. П. - Державне пенсійне страхування в Україні: сучасні тенденції та виклики (2018)
Сташкевич Н. М. - Перспективи впровадження накопичувального рівня пенсійної системи України, Красільнікова К. В. (2018)
Кишакевич Б. Ю. - Прогнозування прямих іноземних інвестицій в Україну за допомогою ARIMA-моделей, Нахаєва М. М. (2018)
Клепікова О. А. - Моделювання процесів корпоративного управління в компанії (2018)
Поздняков Ю. В. - Метод заміщення груповою мірою як метрологічна основа застосування порівняльного методичного підходу, Лапішко М. Л. (2018)
Автори статей (2018)
Скрипчук Г. В. - Радянський спадок в культурі незалежної України періоду 1980-х – 1992 рр. (2017)
Katrych I. V. - The Lubny field pharmacy – the first pharmacy in the left-bank Ukraine, Maliutina O. K. (2017)
Дудка Я. В. - Інкорпорація козацької старшини Слобожанщини в соціальну структуру російської імперії у XVIII ст.: політико-правовий аспект (2017)
Луценко М. В. - Феномен садибного життя дворянства слобідсько-української губернії в умовах мультикультурного простору (2017)
Шадріна А. В. - Основні напрями морального виховання школярів у сучасних українських реаліях (2017)
Мухіна І. Г. - Міграційні процеси на Харківщині напередодні та в період першої світової війни: економічні та соціальні наслідки (2017)
Бондаренко С. О. - М. Хвильовий у період утвердження тоталітарного ладу (2017)
Бігунова К .О. - Модернізаційні процеси в сільських господарствах слобідської України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2017)
Загоруйко І. В. - Діяльність земських установ харківської губернії у 1864 - 1917 роках (2017)
Карвасовська О. В. - Науково-технічна політика СРСР в умовах постіндустріального суспільства (2017)
Миколенко Д. В. - Діяльність Стефана Стамболова в політичному дискурсі Болгарії (1903 – 1908 рр.) (2017)
Піткевич В. В. - Особливості діяльності молодіжного об'єднання "наші" в контексті співпраці з владою російської федерації у 2005 - 2012 роках (2017)
Уллах П. Е. - Роль США у "зеленій революції" в Індії (друга половина 1960-х років) (2017)
Фіннік С. В. - Етногенез булгар і переселення кочових племен у Східну Європу в V столітті н. е. (2017)
Полупанов Д. - Культурно-просвітницька політика уряду п. М. Врангеля у Криму (1920) (2017)
Трубчанінов М. А. - Селянські малі судноверфі в прибережних селах європейської Росії та виготовлення на них маломірних суден і проведення судноремонтних робіт на прикінці ХVIIІ – початку ХХ століття (2017)
Арзуманова Т. В. - Діловодний документальний комплекс Харківської духовної консисторії як провідне джерело історії староообрядництва харківської губернії в ХІХ ст. (2017)
Солошенко О. М. - Свідчення покоління дітей другої світової війни як джерело біографічної інформації (2017)
Фролов С. В. - Історична наука у Харкові 50 – 60-х рр. ХХ ст. (2017)
Богдашина О. М. - Аналіз жіночої теми у творчій спадщині о. П. Довженка (за матеріалами кіноповісті "Україна в огні"), Дразман І. Д. (2017)
Добролюбська Ю. А. - Історія розвитку людського суспільства у трактуванні Елізе Реклю (2017)
Гришин Є. С. - Використання геоінформаційних та дистанційних методів під час пошуку археологічних пам'яток, Масленков І. В. (2017)
Кас’яненко Ю. О. - Сімейні історії родини Ковалевських (2017)
Богдашина О. М. - Життєва драма Лесі Українки в родинному листуванні Косачів-Драгоманових, Осіпов О. (2017)
Янкул О. М. - Реклама банківських, кредитних і страхових установ на сторінках "Харьковского календаря" (1869 – 1917 рр.) (2017)
Мiрошнiченко С. В. - Генеалогiчнi дослiдження регiонального соцiуму: історiя роду Мальчевських (2017)
Місостов Т. Ю. - Приватна ініціатива у розвитку історико-краєзнавчого руху на Харківщині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Пархоменко М. В. - Одяг городян ранньосередньовічного Херсонеса – Херсона в контексті візантійської традиції (2017)
Бадєєва Л. І. - Бойові дії в Рогані в роки другої світової війни (1941 – 1943) (2017)
Логовський І. М. - Робота більшовицької влади по боротьбі з епідемією тифу у Харківської губернії (перша половина 1919 р.) (2017)
Voronina M. - Judith herrin. Unrivalled influence. Women and empire in byzantium (2017)
Чувпило О. О. - З історії української орієнталістики та туркології: І. Ф. Черніков (рецензія на книгу: Черніков І. Ф. З пережитого. Про моїх учителів і друзів, про себе та 60 років власних досліджень з української туркології / І Ф. Черніков. – К.: Акмегруп, 2017. – 108 с.), Чувпило Л. О. (2017)
Малай В. В. - Рецензія на монографію кандидата історичних наук, доцента Трубчанінова Миколи Анатольовича "розвиток підсобних промислових виробництв і промислів у селянських господарствах європейської Росії в епоху цивілізаційних змін кінця ХVIIІ – початку ХХ ст.".-Харків , Колегіум, 2016. - 458с. (2017)
Філінюк А. Г. - Етносоціальна концепція "народ-нація" в світоглядній системі професора М.Грушевського (2016)
Завальнюк О. М. - Михайло Грушевський як історик освіти українців (2016)
Баженов Л. В. - Поділля в житті та творчості Михайла Грушевського (2016)
Trubchaninov S. - Podilians who are students of Mykhailo Hrushevskyi (2016)
Прокопчук В. С. - Дунаєвеччина: освітня домінанта XV–XVIII ст. (2016)
Кароєва Т. Р. - Розвиненість освітньої галузі як ознака модернізації міста початку ХХ ст. (на прикладі Вінниці Подільської губернії) (2016)
Сесак І. В. - Учительські інститути Правобережної України початку ХХ століття (2016)
Кліщинський П. В. - Вінницький учительський інститут в роки Першої світової війни (1914–лютий 1917): умови діяльності, матеріальне забезпечення і студентсько-викладацький склад (2016)
Телячий Ю. В. - З історії літературного життя Поділля в 1917–1920 рр. (2016)
Стецюк В. Б. - Старшинські школи армії УНР та УГА на Поділлі (липень – листопад 1919 р.), Мельничук К. В. (2016)
Комарніцький О. Б. - Участь студентів педагогічних навчальних закладів України у ліквідації неписьменності дорослого населення (20–30-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Красота І. В. - Підготовка офіцерського складу інженерних військ Збройних Сил України у Кам’янці-Подільському в 1994–2005 рр. (2016)
Стецюк В. Б. - Гарнізони російської армії у культурному житті Поділля (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2016)
Melnychuk K. - Images of Poland and Poles in the Soviet propaganda of the 1920’s and 1930’s (case of Podillya) (2016)
Старенький І. О. - Топонімічний ландшафт Кам’янця-Подільського: комунізація та декомунізація (2016)
Лозовий В. С. - Європейський досвід втілення історичної політики як політичної технології міжнаціонального примирення (2016)
Вонсович Г. Б. - Громадянське суспільство в контексті сучасної політичної освіти (2016)
Блажевич Ю. І. - Мистецька сотня "Рух до перемоги" Хмельниччини – воїнам АТО (2014–2016 рр.), Блажевич О. І. (2016)
Кулішова А. А. - Домініканський костел в Кам’янці-Подільському: історія будівництва та реставрації (XIV ст. – 2016 р.), Пагор В. В. (2016)
Кух О. М. - Оборонні синагоги Поділля (XVI–XVIII ст.), Стецюк В. Б. (2016)
Іваневич Л. А. - Взаємовпливи у святковому народному вбранні східних словаків та подільських українців (2016)
Єсюнін С. М. - Адвокатура Поділля в період інтеграції до російської судової системі наприкінці ХVIII – в першій половині ХІХ ст. (1793–1840 рр.) (2016)
Грабовська О. В. - Культура використання силікатної цегли в архітектурі Вінниці початку ХХ ст. (2016)
Палилюлько О. М. - Соціальна робота – важливий напрямок роботи земств Поділля (1911–1920 рр.), Стецюк В. Б. (2016)
Олійник С. В. - Галицькі біженці на Поділлі періоду Першої світової війни (1914–1916 рр.) (2016)
Андрущак Р. І. - Вилучення костельних цінностей на Поділлі в 1922 р. (2016)
Боровець І. І. - Відродження української національної церкви (Володимирський храм УПЦ КП у Солобківцях 2000–2016 рр.) (2016)
Адамський В. Р. - "Просвіти" Поділля доби Директорії УНР в історіографічних студіях (2016)
Мицик Ю. А. - З документів до історії Кам’янець-Подільського державного українського університету, Тарасенко І. Ю. (2016)
Машталір А. І. - Політична інструменталізація постаті Тараса Шевченка як чинник національного відродження у Наддніпрянській Україні у 1917–1920 рр. (за матеріалами архівних установ), Крик Н. В. (2016)
Покалюк В. В. - Навчальна, наукова та громадсько-політична робота сільськогосподарських вишів УСРР на початку 30-х рр. (на матеріалах журналу "Студент революції") (2016)
Білецька Т. В. - Контент-аналіз як метод дослідження історичних джерел (на основі аналізу публікацій газети "Кліо" – друкованого органу історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка) (2016)
Задорожнюк А. Б. - Ю.Сіцінський – укладач університетського курсу "Історія Поділля" (2016)
Яблонська Д. Р. - Ректори Кам’янець-Подільського інституту народної освіти (1921–1930 рр.) (2016)
Бачинська О. М. - Подолянин Олекса Приходько – організатор музично-хорового відродження (2016)
Трембіцький А. М. - Наукова і творча спадщина подолянина Володимира Січинського 20–30-х років XX століття (2016)
Хоптяр Ю. А. - А.С.Хоптяр та творення шкільних краєзнавчих музеїв на Кам’янеччині у 1960-х роках (2016)
Філінюк А. Г. - Павло-Роберт Маґочій – почесний професор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2016)
Газін В. П. - Слово про талановитого колегу (професору В.В.Нечитайлу – 75) (2016)
Гуцал В. А. - Анатолій Федорович Гуцал (до 70-річчя від дні народження та 50 річчя в археології), Могилов О. Д. (2016)
Рибак І. В. - Анатолій Назаров: півстоліття в українській освіті (до 70-річчя від дня народження) (2016)
Завальнюк О. М. - Математик з душею лірика (до 65-річчя професора І.М.Конета), Прокопчук В. С. (2016)
Кшевецький В. С. - Проректору Івану Михайловичу Конету – 65! (2016)
Комарніцький О. Б. - Вченому-подолянину Ю.А.Зіньку – 60 (2016)
Завальнюк О. М. - Наукові напрями досліджень Ю.А.Хоптяра (до 55-річчя від дня народження) (2016)
Завальнюк О. М. - Історичні студії подолянина В.Р.Адамського (до 50-річчя від дня народження) (2016)
Конет І. М. - Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів університету за підсумками НДР у 2015–2016 навчальному році, Білик Р. М. (2016)
Опря І. А. - Спеціалізована вчена рада у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка: поступ вперед (2016)
Дубінський В. А. - Хроніка наукового життя історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2016 році, Газін В. В. (2016)
Солопчук М. С. - Х Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти", Бесарабчук Г. В., Солопчук Д. М. (2016)
Газін В. В. - "Круглий стіл" з історії українського державотворення доби гетьманування Петра Дорошенка, Дубінський В. А. (2016)
Конет І. М. - VIII конференція молодих вчених університету, Білик Р. М. (2016)
Конет І. М. - Звітна наукова конференція студентів і магістрантів університету за підсумками НДР у 2015–2016 навчальному році, Білик Р. М. (2016)
Комарова О. О. - Культурний форум "Кам’яний острів" – громадська ініціатива кам’янчан (2016)
Марчук В. В. - Хоптяр А.Ю.: "Діяльність партії соціалістів-революціонерів у Правобережній Україні в 1896–1907 рр.":монографія. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2016. – 324 с. (2016)
Співак В. І. - Професор Анатолій Шинкарюк (1952–2015) – гордість Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Онуфрієва Л. А. (2016)
Бесарабчук Г. В. - Солопчук Микола Сергійович: сторінки життя та професійної діяльності великого керівника рідного факультету (2016)
Наші автори (2016)
Від Редакційної колегії (2018)
Буряк Л. І. - Один рік із життя жінки: штрихи до реконструкції жіночої біографії (з листів Варвари Семенівни Житецької до сина) (2018)
Ківшар Т. І. - Михайло Марунчак як історик канадського українського книговидання початкового етапу піонерської доби (90-ті рр. ХІХ ст. – 20-ті рр. ХХ ст.) (2018)
Яковлева І. В. - Родина Грінченків і "жіноче питання" у загальному соціокультурному контексті початку ХХ ст. (2018)
Ігнатуша Г. О. - Особа "другого плану" як проблема дослідження постаті Олександра Воронина (1926 – 2013) (2018)
Томазова Н. М. - Доля директорів Польського театру Івана Липинського та Олександра Гордієнка-Летугіна (2018)
Ляшко С. М. - Від російського "Историко-культурного стандарта" до "Истории Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс" (2018)
Томазов В. В. - Бердянські купці Каралі (Караллі, Кораллі): історія грецького роду (2018)
Патик В. В. - Постать Ю. Ю. Кондуфора в контексті розвитку історичної науки в ХХ ст. в Україні (за матеріалами особового архівного фонду) (2018)
Юхимець Г. М. - Гетьмани України на гравірованих портретах початку XIX ст. (іконографічний аспект дослідження), Цинковська І. І. (2018)
Лук’янець К. Ю. - В. Винниченко — політичний діяч доби Української революції (за матеріалами колекції листівок відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ) (2018)
Петрикова В. Т. - Біографічна традиція у науковій спадщині М. І. Ясинського: сторінки історії української біографістики (2018)
Осіння Н. В. - Постаті вчених-геологів і гірників України XIX – початку XX століття: історіографія питання (2018)
Яценко О. М. - Місце і роль біобібліографічної діяльності в стратегії розвитку сучасних бібліотек (2018)
Міщук С. М. - Біографічні інформаційні ресурси університетських бібліотек України, Міщук Г. А. (2018)
Вернік Ю. В. - Укладання Українського біографічного словника: науково-комунікативний аспект (2018)
Філіппова Н. П. - Місце персональних бібліографічних покажчиків діячів медичної галузі в репертуарі української біобібліографії (2018)
Швець І. М. - Газетна періодика як джерело дослідження діяльності Андрея Шептицького (2018)
Березівська Л. Д. - Фаховий погляд на біографічну справу в Україні (2018)
Шалак О. І. - Майстерний портрет Шевченкової епохи (2018)
Марченко Н. П. - "Документальний пам’ятник когорті словесників…" (2018)
Діденко Т. О. - Професор милістю Бога (до 85-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України М. Й. Ядренка) (2018)
Квітка О. О. - Олександр Львович Квітка (до 95-річчя від дня народження), Кобельський С. В. (2018)
Івановська О. П. - На згадку відомого вченого-етнографа, фольклориста Олексія Леонтійовича Долі (отця Нестора) (2018)
Котлярова Т. В. - Біографіка у вітчизняному науково-інформаційному просторі. Секція Міжнародної наукової конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек" (Київ, 5 жовтня 2017 р.) (2018)
Блог головного редактора (2018)
Асадуллина Н. Р. - Развитие инициатив партнёрства как фактора ускорения технологического развития (2018)
Бабушкін О. А. - Інформаційне забезпечення органів державного контролю використання бюджету України, Комар Р. О. (2018)
Павлов К. В. - Инновационная экология в условиях интенсивного использования производственных ресурсов (2018)
Калінеску Т. В. - Формування системи обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства, Хлівна І. В. (2018)
Ліхоносова Г. С. - Регулювання простору соціально-економічного відторгнення підприємств (2018)
Рябова И. А. - Стимулы активизации инвестиционно-инновационной деятельности современного предприятия, Митрофанова И. В., Крылова М. А. (2018)
Столярчук Г. В. - Оцінювання якості організації управлінського обліку витрат на енергопостачальних підприємствах, Комар Р. О. (2018)
Тюрев В. К. - Управление затратами современного предприятия, Подгорная А. Г. (2018)
Бурлуцька С. В. - Менеджмент пружності соціальних бізнес-процесів системи освіти, Бурлуцький С. В. (2018)
Давидова І. О. - Вплив політики зайнятості на людський розвиток в регіоні (2018)
Прямухіна Н. В. - Розвиток соціального партнерства в системі економічних відносин регіону (2018)
Тофанюк О. В. - Удосконалення механізму подолання соціально–економічної диференціації регіонального розвитку, Зінчук А. С. (2018)
Решетнікова І. Л. - Тенденції розвитку рітейлу в контексті глобалізації: досвід України і Словачиини, Дудаш Паєрська Е. (2018)
Новини науки та практики (2018)
Рецензія (2018)
Редакційна колегія рекомендує (2018)
Відомості про авторів (2018)
Рецензенти (2018)
Облікові дані (2018)
Вимоги до оформлення статтей (2018)
Конохов С. В. - Роль національних економік у структурі глобальної продовольчої проблематики (2018)
Шлапак А. В. - Національна валюта США як компонент глобального конкурентного лідерства в умовах глобалізації (2018)
Шупрудько Н. В. - Вплив фіскальних інструментів на індикатори економічної безпеки держави (2018)
Васюренко Л. В. - Аналіз впливу чинників на державне регулювання організації оплати праці (2018)
Галайко А. М. - Фінансова підтримка розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (2018)
Герасимчук З. В. - Нарощення потенціалу для стійкого стрибка регіону у високотехнологічному середовищі, Свида І. В. (2018)
Гирич С. В. - Сучасні погляди на споживні переваги та проблеми безпеки рослинних олій, Лояніч Г. С. (2018)
Голубкова И. А. - Закономерности устойчивого развития морской круизной индустрии (2018)
Dikan L. - Development of mechanism for development of public financial audit of budget programs implementation, Shevchenko I. (2018)
Zhuravlova Yu. - European experience of education financing: measurement for Ukraine (2018)
Занозовська О. Г. - Вплив чинників на діяльність підприємств (2018)
Каличева Н. Є. - Вплив державного управління на ефективний розвиток залізничного транспорту (2018)
Компанець К. А. - Роль Інтернет-технологій у розвитку підприємства сфери послуг, Навродська Т. А., Мороз К. О. (2018)
Мардус Н. Ю. - Оцінка впливу економічного та політичного чинників на розвиток внутрішнього ринку товарів (2018)
Погребняк Л. П. - Аналітичне забезпечення стратегічного управління ресурсами аграрних підприємств (2018)
Різва Л. А. - Обґрунтування та узагальнення теорій циклічності розвитку ринку нерухомості (2018)
Sydorchuk A. - Development of state social insurance in Ukraine (2018)
Урба С. І. - Аналіз структурних змін в аграрному секторі економіки України, Червона О. Ю. (2018)
Устинов Р. Г. - Формування моделі управління культурою підприємства (2018)
Жихор О. Б. - Соціально-економічний розвиток регіонів у контексті енергоефективної моделі економіки країни, Самойленко І. О. (2018)
Мамонов К. А. - Розроблення інтегрального підходу до оцінки інвестиційної привабливості паливно-енергетичних підприємств, Величко В. А., Аболхасанзад Алиреза (2018)
Нікитенко Д. В. - Детінізація економіки як чинник зростання реальних інвестицій (2018)
Огородник В. В. - Аналіз кредитного портфеля банків із державною участю в Україні (2018)
Оніщенко В. В. - Механізм ухвалення рішення на основі концепції безперервного навчання (2018)
Воронюк Т. А. - Корпоративна соціальна відповідальність кавового бізнесу як складник його конкурентоспроможності (на прикладі корпорації Starbucks) (2018)
Гречаник Н. Ю. - Інтернет-маркетинг як метод ведення бізнесу в умовах глобалізації (2018)
Манько Н. Ф. - Інформаційне забезпечення проміжних висновків аудитора у процесі виконання завдання з аудиту (2018)
Моргачов І. В. - Проблеми і перспективи розвитку бізнес-інкубаторів в Україні (2018)
Чирва О. Г. - Мережа знань як особлива форма партнерства організацій в умовах спільного використання інтелектуальних активів, Богашко О. Л. (2018)
Шедяков В. Е. - Научно-интеллектуальный потенциал в составе общественного богатства (2018)
Шуляр Р. В. - Забезпечення та підтримка гнучкості та адаптивності систем управління якістю бізнес-процесів підприємств (2018)
Інформація (2018)
Абдула А. - Відкрите суспільство, критичне мислення та раціональність (2018)
Aliyeva Z. - Cultural awareness as the basis of critical thinking (2018)
Рахім Амір Хуссейн - Рецепція ідей епікуреїзму в "Духовній медицині" Абу Бакра ар-Разі: соціально-філософський контекст (2018)
Арсентьєва Г. - Філософи ХХ століття щодо феномена спілкування (2018)
Афанасьєва Л. - Актичні інтеркультурні практики як індикатор взаємодії культурних груп і спільнот поліетнічного міста, Олексенко Р. (2018)
Балінченко С. - Дивідуальні проекції інакшості в контексті територизації та детериторизації (2018)
Бучин О. - Про роль символів у соціальному просторі імітації (2018)
Фаріз Тейюб Огли Велієв - Азербайджанський етнос: підходи до розуміння сутнісних атрибутів (2018)
Горохолинська Г. - Контамінаційні процеси (семантичний аспект) зображень коня на прикладі іконографії Святих Флора та Лавра (2018)
Данилов Д. - Значення дг’яни в "Бгаґавадгіті" (2018)
Доброносова Ю. - Особливості сучасного медіакомунікаційного контексту самоактуалізації особистості (2018)
Ісакова О. - Протиріччя стихійного і свідомого в процесі становлення й розвитку глобалізації (2018)
Ковтун Н. - Концептуальні підходи до соціально-філософського аналізу феномена волі (2018)
Колосюк І. - Антропологічний вимір освіти під філософським кутом зору, Боднар А. (2018)
Кондратьєва А. - Інноваційна природа освітнього менеджмету (2018)
Кравцов Ю. - Правова ідентичність як вираження духовних початків "іншого" (2018)
Kamalova А. - Psychological impact of ethnic factors on the formation of moral values (2018)
Леощенко Д. - Феномен постмодернізму як проблема сучасної філософії (2018)
Ліпін М. - Трансформації пам’яті в "інформаційному суспільстві" (2018)
Лозко Г. - Онтологія святості у філософії Володимира Шаяна (2018)
Mammadov J. - Tragedy in ancient period of aesthetics. Aristotle’s tragedy concept (2018)
Марцінишин Ю. - Погляди вчених-натуралістів Д.І. Менделєєва та К.А. Тімірязєва на роль енергії в історичному процесі (2018)
Матюшко Б. - Є.В. де Роберті про походження та специфіку сенсуалізму (2018)
Несправа М. - Аксіоми правосвідомості Івана Ільїна як втілення кардіоцентризму у філософії права (2018)
Озьмінська І. - Мовна компетентність як шлях до успішної особистості (2018)
Патлайчук О. - Алгоритм російського політичного режиму в історичних аналогіях, Макарчук О. (2018)
Petrushenko V. - The ideas of N. Berdiyaev’s gnoseology in the content of contemporary tendencies, Petrushenko O. (2018)
Савонова Г. - Взаємозв’язок моральності та свободи у філософському баченні Ж.-П. Сартра (2018)
Соболєвський Я. - Поняття "природи" у філософії американського трансценденталіста Ральфа Волдо Емерсона (2018)
Соколовський О. - Значення IV Вселенського Собору в трансформації вчення про Ісуса Христа в християнській теології (2018)
Станкевич В. - Особливості сучасного богословського осмислення моделі учнівства апостола Павла (2018)
Тараненко Г. - Гуманітарний складник у формуванні духовної особистості: філософсько-освітня експлікація (2018)
Тимофєєв О. - Ремінісценції середньовічного вчення про трансценденталіїв концепції "будь-якого" буття Джорджо Агамбена (2018)
Хромець В. - Конфесійні та світські форми функціонування богослов’я та богословської освіти (2018)
Ахмад А. - Ефективне врядування ("good governance") у контексті розвитку сучасного політичного менеджменту (2018)
Бегей І. - Юліан Бачинський – очільник надзвичайної дипломатичної місії Української Народної Республіки у Сполучених Штатах Америки (до 150-ліття від дня народження Ю. Бачинського) (2018)
Бокоч В. - Реституція церковної власності в Україні як суспільно-політична проблема (2018)
Бортнікова А. - Еволюція інституційних форм і практик самоврядування у Волинських містах у ХІХ–ХХ століттях (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського