Балацький В. В. - Білки-компоненти комплексів міжклітинної адгезії залучені до контролю проліферації та розміру неонатальних кардіоміоцитів Mus musculus, Мацевич Л. Л., Рубан Т. П., Півень О. О. (2018)
Барвінська О. Ю. - Встановлення референтних значень рівня амінокислот та ацилкарнітинів у сухих плямах крові новонароджених в Україні, Ольхович Н. В., Горовенко Н. Г. (2018)
Кропивко С. В. - Аналіз експресії ізоформ ITSN2 та TKS5 в пухлинах грудної залози людини, Циба Л. О., Новохацька О. В., Сивак Л. А., Тарасенко Т. Є., Грабовий О. М., Риндич А. В. (2018)
Пірко Я. В. - Поліморфізм довжини інтронів генів β-тубуліну у рослин Ulmus pumila L. в Степовому Придніпров’ї, Калафат Л. О., Пірко Н. М., Рабоконь А. М., Приваліхін С. М., Демкович А. Є., Білоножко Ю. О., Кравець О. А., Алексєєва А. А., Хромих Н. О. (2018)
Січкар В. І. - Генетико-фізіологічні основи стійкості зернобобових культур до посухи, Пасічник С. М. (2018)
Федота О. М. - Генетико-епідеміологічне дослідження дитячого населення Красноградського району Харківської області, Садовниченко Ю. О., Мовчан Н. В., Колодяжний О. В., Долженкова Р. С., Рощенюк Л. В., Касьян І. М. (2018)
Шелифіст А. Є. - Молекулярна організація 5S рДНК Brunfelsia uniflora (Pohl.) D. Don, Тинкевич Ю. О., Волков Р. А. (2018)
Вагин Ю. В. - Эволюция дарвинизма. Классический этап: 1859 – 1926 годы (2018)
Кунах В. А. - Генетика клітинних популяцій: започаткування, головні результати та положення (до 50-річчя від часу заснування) (2018)
Кунах В. А. - Академік НАН Білорусі Любов Володимирівна Хотильова (до 90-річчя від дня народження), Можилевська Л. П. (2018)
Вагин Ю. В. - Станислав Станиславович Малюта (к 80-летию со дня рождения), Телегеев Г. Д. (2018)
Лариса Антонівна Бурденюк-Тарасевич (до 80-річчя від дня народження) (2018)
Володимир Васильович Моргун (до 80-річчя від дня народження) (2018)
Михайло Васильович Зубець (до 80-річчя від дня народження) (2018)
Микола Вікторович Кучук (до 60-річчя від дня народження) (2018)
Михайло Якович Єфіменко (22.11.1942 – 09.06.2018) (2018)
Опалко О. А. - Селекційно-генетична наука і освіта (за матеріалами VII Міжнародної наукової конференції, м. Умань, 19–21 березня 2018 р.), Сержук О. П., Опалко А. І. (2018)
XIII Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів". Інформаційний лист №2 (2018)
Правила для авторів (2018)
Видобора В. В. - Вплив соціально-економічної нестабільності на інвестиційну привабливість економіки України (2018)
Пилипенко Г. М. - Глобальні блага у структурі благ суспільного призначення, Горбаньов В. С. (2018)
Вороненко І. В. - Моніторинг електронної демократії як складова розвитку економіки в умовах цифровізації (2018)
Авдієнко Я. А. - Центр субконтрактації як елемент інфраструктури промислового ринку України (2018)
Cherep A. - Issues of strategic planning introduction at domestic enterprises in volatile environment, Ivanova A. (2018)
Гудзь Т. П. - Фінансова рівновага підприємства у системі сучасних економічних відносин (2018)
Ocheredko O. - Determining the efficiency of investment activity of industrial holding enterprises, Tishchenko O. (2018)
Орлик О. В. - Взаємодія ринків праці та освітніх послуг в контексті забезпечення економічної безпеки (2018)
Пудичева Г. О. - Оцінка впливу логістичних факторів на показник рентабельності активів підприємства (2018)
Троян В. І. - Теоретичні засади організаційно-економічного механізму реалізації корпоративної соціальної відповідальності на будівельних підприємствах (2018)
Золенко А. С. - Виявлення взаємозв’язку між якістю публічного управління та рівнем соціально-економічного розвитку регіону (2018)
Гокмен О. А. - Техніко-економічні аспекти економії палива при кондиціюванні та теплозабезпеченні будівлі, Трофименко А. В. (2018)
Varfolomeyeva O. - Perspectives of innovative development of recreational land use in Ukraine towards European integration, Bulysheva D. (2018)
Кірнос І. О. - Продовження роботи у похилому віці: стратегії адаптації робочих місць (2018)
Кривцова М. С. - Оцінка людського потенціалу регіону: теоретичний аспект (2018)
Мірзоєв Д. Ш. - Основні тенденції ринку міжнародних освітніх послуг та вимоги до формування стратегічних пріоритетів України (2018)
Баранова В. Г. - Пенсійна реформа в Україні: проблеми реалізації, Величко Г. О. (2018)
Дробязко А. О. - Вплив банків за участю іноземного капіталу на забезпечення інтеграції економіки України в міжнародний фінансовий простір, Любіч О. О. (2018)
Сидор І. П. - Державне пенсійне страхування в Україні: сучасні тенденції та виклики (2018)
Сташкевич Н. М. - Перспективи впровадження накопичувального рівня пенсійної системи України, Красільнікова К. В. (2018)
Кишакевич Б. Ю. - Прогнозування прямих іноземних інвестицій в Україну за допомогою ARIMA-моделей, Нахаєва М. М. (2018)
Клепікова О. А. - Моделювання процесів корпоративного управління в компанії (2018)
Поздняков Ю. В. - Метод заміщення груповою мірою як метрологічна основа застосування порівняльного методичного підходу, Лапішко М. Л. (2018)
Автори статей (2018)
Скрипчук Г. В. - Радянський спадок в культурі незалежної України періоду 1980-х – 1992 рр. (2017)
Katrych I. V. - The Lubny field pharmacy – the first pharmacy in the left-bank Ukraine, Maliutina O. K. (2017)
Дудка Я. В. - Інкорпорація козацької старшини Слобожанщини в соціальну структуру російської імперії у XVIII ст.: політико-правовий аспект (2017)
Луценко М. В. - Феномен садибного життя дворянства слобідсько-української губернії в умовах мультикультурного простору (2017)
Шадріна А. В. - Основні напрями морального виховання школярів у сучасних українських реаліях (2017)
Мухіна І. Г. - Міграційні процеси на Харківщині напередодні та в період першої світової війни: економічні та соціальні наслідки (2017)
Бондаренко С. О. - М. Хвильовий у період утвердження тоталітарного ладу (2017)
Бігунова К .О. - Модернізаційні процеси в сільських господарствах слобідської України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2017)
Загоруйко І. В. - Діяльність земських установ харківської губернії у 1864 - 1917 роках (2017)
Карвасовська О. В. - Науково-технічна політика СРСР в умовах постіндустріального суспільства (2017)
Миколенко Д. В. - Діяльність Стефана Стамболова в політичному дискурсі Болгарії (1903 – 1908 рр.) (2017)
Піткевич В. В. - Особливості діяльності молодіжного об'єднання "наші" в контексті співпраці з владою російської федерації у 2005 - 2012 роках (2017)
Уллах П. Е. - Роль США у "зеленій революції" в Індії (друга половина 1960-х років) (2017)
Фіннік С. В. - Етногенез булгар і переселення кочових племен у Східну Європу в V столітті н. е. (2017)
Полупанов Д. - Культурно-просвітницька політика уряду п. М. Врангеля у Криму (1920) (2017)
Трубчанінов М. А. - Селянські малі судноверфі в прибережних селах європейської Росії та виготовлення на них маломірних суден і проведення судноремонтних робіт на прикінці ХVIIІ – початку ХХ століття (2017)
Арзуманова Т. В. - Діловодний документальний комплекс Харківської духовної консисторії як провідне джерело історії староообрядництва харківської губернії в ХІХ ст. (2017)
Солошенко О. М. - Свідчення покоління дітей другої світової війни як джерело біографічної інформації (2017)
Фролов С. В. - Історична наука у Харкові 50 – 60-х рр. ХХ ст. (2017)
Богдашина О. М. - Аналіз жіночої теми у творчій спадщині о. П. Довженка (за матеріалами кіноповісті "Україна в огні"), Дразман І. Д. (2017)
Добролюбська Ю. А. - Історія розвитку людського суспільства у трактуванні Елізе Реклю (2017)
Гришин Є. С. - Використання геоінформаційних та дистанційних методів під час пошуку археологічних пам'яток, Масленков І. В. (2017)
Кас’яненко Ю. О. - Сімейні історії родини Ковалевських (2017)
Богдашина О. М. - Життєва драма Лесі Українки в родинному листуванні Косачів-Драгоманових, Осіпов О. (2017)
Янкул О. М. - Реклама банківських, кредитних і страхових установ на сторінках "Харьковского календаря" (1869 – 1917 рр.) (2017)
Мiрошнiченко С. В. - Генеалогiчнi дослiдження регiонального соцiуму: історiя роду Мальчевських (2017)
Місостов Т. Ю. - Приватна ініціатива у розвитку історико-краєзнавчого руху на Харківщині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Пархоменко М. В. - Одяг городян ранньосередньовічного Херсонеса – Херсона в контексті візантійської традиції (2017)
Бадєєва Л. І. - Бойові дії в Рогані в роки другої світової війни (1941 – 1943) (2017)
Логовський І. М. - Робота більшовицької влади по боротьбі з епідемією тифу у Харківської губернії (перша половина 1919 р.) (2017)
Voronina M. - Judith herrin. Unrivalled influence. Women and empire in byzantium (2017)
Чувпило О. О. - З історії української орієнталістики та туркології: І. Ф. Черніков (рецензія на книгу: Черніков І. Ф. З пережитого. Про моїх учителів і друзів, про себе та 60 років власних досліджень з української туркології / І Ф. Черніков. – К.: Акмегруп, 2017. – 108 с.), Чувпило Л. О. (2017)
Малай В. В. - Рецензія на монографію кандидата історичних наук, доцента Трубчанінова Миколи Анатольовича "розвиток підсобних промислових виробництв і промислів у селянських господарствах європейської Росії в епоху цивілізаційних змін кінця ХVIIІ – початку ХХ ст.".-Харків , Колегіум, 2016. - 458с. (2017)
Філінюк А. Г. - Етносоціальна концепція "народ-нація" в світоглядній системі професора М.Грушевського (2016)
Завальнюк О. М. - Михайло Грушевський як історик освіти українців (2016)
Баженов Л. В. - Поділля в житті та творчості Михайла Грушевського (2016)
Trubchaninov S. - Podilians who are students of Mykhailo Hrushevskyi (2016)
Прокопчук В. С. - Дунаєвеччина: освітня домінанта XV–XVIII ст. (2016)
Кароєва Т. Р. - Розвиненість освітньої галузі як ознака модернізації міста початку ХХ ст. (на прикладі Вінниці Подільської губернії) (2016)
Сесак І. В. - Учительські інститути Правобережної України початку ХХ століття (2016)
Кліщинський П. В. - Вінницький учительський інститут в роки Першої світової війни (1914–лютий 1917): умови діяльності, матеріальне забезпечення і студентсько-викладацький склад (2016)
Телячий Ю. В. - З історії літературного життя Поділля в 1917–1920 рр. (2016)
Стецюк В. Б. - Старшинські школи армії УНР та УГА на Поділлі (липень – листопад 1919 р.), Мельничук К. В. (2016)
Комарніцький О. Б. - Участь студентів педагогічних навчальних закладів України у ліквідації неписьменності дорослого населення (20–30-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Красота І. В. - Підготовка офіцерського складу інженерних військ Збройних Сил України у Кам’янці-Подільському в 1994–2005 рр. (2016)
Стецюк В. Б. - Гарнізони російської армії у культурному житті Поділля (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2016)
Melnychuk K. - Images of Poland and Poles in the Soviet propaganda of the 1920’s and 1930’s (case of Podillya) (2016)
Старенький І. О. - Топонімічний ландшафт Кам’янця-Подільського: комунізація та декомунізація (2016)
Лозовий В. С. - Європейський досвід втілення історичної політики як політичної технології міжнаціонального примирення (2016)
Вонсович Г. Б. - Громадянське суспільство в контексті сучасної політичної освіти (2016)
Блажевич Ю. І. - Мистецька сотня "Рух до перемоги" Хмельниччини – воїнам АТО (2014–2016 рр.), Блажевич О. І. (2016)
Кулішова А. А. - Домініканський костел в Кам’янці-Подільському: історія будівництва та реставрації (XIV ст. – 2016 р.), Пагор В. В. (2016)
Кух О. М. - Оборонні синагоги Поділля (XVI–XVIII ст.), Стецюк В. Б. (2016)
Іваневич Л. А. - Взаємовпливи у святковому народному вбранні східних словаків та подільських українців (2016)
Єсюнін С. М. - Адвокатура Поділля в період інтеграції до російської судової системі наприкінці ХVIII – в першій половині ХІХ ст. (1793–1840 рр.) (2016)
Грабовська О. В. - Культура використання силікатної цегли в архітектурі Вінниці початку ХХ ст. (2016)
Палилюлько О. М. - Соціальна робота – важливий напрямок роботи земств Поділля (1911–1920 рр.), Стецюк В. Б. (2016)
Олійник С. В. - Галицькі біженці на Поділлі періоду Першої світової війни (1914–1916 рр.) (2016)
Андрущак Р. І. - Вилучення костельних цінностей на Поділлі в 1922 р. (2016)
Боровець І. І. - Відродження української національної церкви (Володимирський храм УПЦ КП у Солобківцях 2000–2016 рр.) (2016)
Адамський В. Р. - "Просвіти" Поділля доби Директорії УНР в історіографічних студіях (2016)
Мицик Ю. А. - З документів до історії Кам’янець-Подільського державного українського університету, Тарасенко І. Ю. (2016)
Машталір А. І. - Політична інструменталізація постаті Тараса Шевченка як чинник національного відродження у Наддніпрянській Україні у 1917–1920 рр. (за матеріалами архівних установ), Крик Н. В. (2016)
Покалюк В. В. - Навчальна, наукова та громадсько-політична робота сільськогосподарських вишів УСРР на початку 30-х рр. (на матеріалах журналу "Студент революції") (2016)
Білецька Т. В. - Контент-аналіз як метод дослідження історичних джерел (на основі аналізу публікацій газети "Кліо" – друкованого органу історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка) (2016)
Задорожнюк А. Б. - Ю.Сіцінський – укладач університетського курсу "Історія Поділля" (2016)
Яблонська Д. Р. - Ректори Кам’янець-Подільського інституту народної освіти (1921–1930 рр.) (2016)
Бачинська О. М. - Подолянин Олекса Приходько – організатор музично-хорового відродження (2016)
Трембіцький А. М. - Наукова і творча спадщина подолянина Володимира Січинського 20–30-х років XX століття (2016)
Хоптяр Ю. А. - А.С.Хоптяр та творення шкільних краєзнавчих музеїв на Кам’янеччині у 1960-х роках (2016)
Філінюк А. Г. - Павло-Роберт Маґочій – почесний професор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2016)
Газін В. П. - Слово про талановитого колегу (професору В.В.Нечитайлу – 75) (2016)
Гуцал В. А. - Анатолій Федорович Гуцал (до 70-річчя від дні народження та 50 річчя в археології), Могилов О. Д. (2016)
Рибак І. В. - Анатолій Назаров: півстоліття в українській освіті (до 70-річчя від дня народження) (2016)
Завальнюк О. М. - Математик з душею лірика (до 65-річчя професора І.М.Конета), Прокопчук В. С. (2016)
Кшевецький В. С. - Проректору Івану Михайловичу Конету – 65! (2016)
Комарніцький О. Б. - Вченому-подолянину Ю.А.Зіньку – 60 (2016)
Завальнюк О. М. - Наукові напрями досліджень Ю.А.Хоптяра (до 55-річчя від дня народження) (2016)
Завальнюк О. М. - Історичні студії подолянина В.Р.Адамського (до 50-річчя від дня народження) (2016)
Конет І. М. - Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів університету за підсумками НДР у 2015–2016 навчальному році, Білик Р. М. (2016)
Опря І. А. - Спеціалізована вчена рада у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка: поступ вперед (2016)
Дубінський В. А. - Хроніка наукового життя історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2016 році, Газін В. В. (2016)
Солопчук М. С. - Х Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти", Бесарабчук Г. В., Солопчук Д. М. (2016)
Газін В. В. - "Круглий стіл" з історії українського державотворення доби гетьманування Петра Дорошенка, Дубінський В. А. (2016)
Конет І. М. - VIII конференція молодих вчених університету, Білик Р. М. (2016)
Конет І. М. - Звітна наукова конференція студентів і магістрантів університету за підсумками НДР у 2015–2016 навчальному році, Білик Р. М. (2016)
Комарова О. О. - Культурний форум "Кам’яний острів" – громадська ініціатива кам’янчан (2016)
Марчук В. В. - Хоптяр А.Ю.: "Діяльність партії соціалістів-революціонерів у Правобережній Україні в 1896–1907 рр.":монографія. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2016. – 324 с. (2016)
Співак В. І. - Професор Анатолій Шинкарюк (1952–2015) – гордість Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Онуфрієва Л. А. (2016)
Бесарабчук Г. В. - Солопчук Микола Сергійович: сторінки життя та професійної діяльності великого керівника рідного факультету (2016)
Наші автори (2016)
Від Редакційної колегії (2018)
Буряк Л. І. - Один рік із життя жінки: штрихи до реконструкції жіночої біографії (з листів Варвари Семенівни Житецької до сина) (2018)
Ківшар Т. І. - Михайло Марунчак як історик канадського українського книговидання початкового етапу піонерської доби (90-ті рр. ХІХ ст. – 20-ті рр. ХХ ст.) (2018)
Яковлева І. В. - Родина Грінченків і "жіноче питання" у загальному соціокультурному контексті початку ХХ ст. (2018)
Ігнатуша Г. О. - Особа "другого плану" як проблема дослідження постаті Олександра Воронина (1926 – 2013) (2018)
Томазова Н. М. - Доля директорів Польського театру Івана Липинського та Олександра Гордієнка-Летугіна (2018)
Ляшко С. М. - Від російського "Историко-культурного стандарта" до "Истории Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс" (2018)
Томазов В. В. - Бердянські купці Каралі (Караллі, Кораллі): історія грецького роду (2018)
Патик В. В. - Постать Ю. Ю. Кондуфора в контексті розвитку історичної науки в ХХ ст. в Україні (за матеріалами особового архівного фонду) (2018)
Юхимець Г. М. - Гетьмани України на гравірованих портретах початку XIX ст. (іконографічний аспект дослідження), Цинковська І. І. (2018)
Лук’янець К. Ю. - В. Винниченко — політичний діяч доби Української революції (за матеріалами колекції листівок відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ) (2018)
Петрикова В. Т. - Біографічна традиція у науковій спадщині М. І. Ясинського: сторінки історії української біографістики (2018)
Осіння Н. В. - Постаті вчених-геологів і гірників України XIX – початку XX століття: історіографія питання (2018)
Яценко О. М. - Місце і роль біобібліографічної діяльності в стратегії розвитку сучасних бібліотек (2018)
Міщук С. М. - Біографічні інформаційні ресурси університетських бібліотек України, Міщук Г. А. (2018)
Вернік Ю. В. - Укладання Українського біографічного словника: науково-комунікативний аспект (2018)
Філіппова Н. П. - Місце персональних бібліографічних покажчиків діячів медичної галузі в репертуарі української біобібліографії (2018)
Швець І. М. - Газетна періодика як джерело дослідження діяльності Андрея Шептицького (2018)
Березівська Л. Д. - Фаховий погляд на біографічну справу в Україні (2018)
Шалак О. І. - Майстерний портрет Шевченкової епохи (2018)
Марченко Н. П. - "Документальний пам’ятник когорті словесників…" (2018)
Діденко Т. О. - Професор милістю Бога (до 85-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України М. Й. Ядренка) (2018)
Квітка О. О. - Олександр Львович Квітка (до 95-річчя від дня народження), Кобельський С. В. (2018)
Івановська О. П. - На згадку відомого вченого-етнографа, фольклориста Олексія Леонтійовича Долі (отця Нестора) (2018)
Котлярова Т. В. - Біографіка у вітчизняному науково-інформаційному просторі. Секція Міжнародної наукової конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек" (Київ, 5 жовтня 2017 р.) (2018)
Блог головного редактора (2018)
Асадуллина Н. Р. - Развитие инициатив партнёрства как фактора ускорения технологического развития (2018)
Бабушкін О. А. - Інформаційне забезпечення органів державного контролю використання бюджету України, Комар Р. О. (2018)
Павлов К. В. - Инновационная экология в условиях интенсивного использования производственных ресурсов (2018)
Калінеску Т. В. - Формування системи обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства, Хлівна І. В. (2018)
Ліхоносова Г. С. - Регулювання простору соціально-економічного відторгнення підприємств (2018)
Рябова И. А. - Стимулы активизации инвестиционно-инновационной деятельности современного предприятия, Митрофанова И. В., Крылова М. А. (2018)
Столярчук Г. В. - Оцінювання якості організації управлінського обліку витрат на енергопостачальних підприємствах, Комар Р. О. (2018)
Тюрев В. К. - Управление затратами современного предприятия, Подгорная А. Г. (2018)
Бурлуцька С. В. - Менеджмент пружності соціальних бізнес-процесів системи освіти, Бурлуцький С. В. (2018)
Давидова І. О. - Вплив політики зайнятості на людський розвиток в регіоні (2018)
Прямухіна Н. В. - Розвиток соціального партнерства в системі економічних відносин регіону (2018)
Тофанюк О. В. - Удосконалення механізму подолання соціально–економічної диференціації регіонального розвитку, Зінчук А. С. (2018)
Решетнікова І. Л. - Тенденції розвитку рітейлу в контексті глобалізації: досвід України і Словачиини, Дудаш Паєрська Е. (2018)
Новини науки та практики (2018)
Рецензія (2018)
Редакційна колегія рекомендує (2018)
Відомості про авторів (2018)
Рецензенти (2018)
Облікові дані (2018)
Вимоги до оформлення статтей (2018)
Конохов С. В. - Роль національних економік у структурі глобальної продовольчої проблематики (2018)
Шлапак А. В. - Національна валюта США як компонент глобального конкурентного лідерства в умовах глобалізації (2018)
Шупрудько Н. В. - Вплив фіскальних інструментів на індикатори економічної безпеки держави (2018)
Васюренко Л. В. - Аналіз впливу чинників на державне регулювання організації оплати праці (2018)
Галайко А. М. - Фінансова підтримка розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (2018)
Герасимчук З. В. - Нарощення потенціалу для стійкого стрибка регіону у високотехнологічному середовищі, Свида І. В. (2018)
Гирич С. В. - Сучасні погляди на споживні переваги та проблеми безпеки рослинних олій, Лояніч Г. С. (2018)
Голубкова И. А. - Закономерности устойчивого развития морской круизной индустрии (2018)
Dikan L. - Development of mechanism for development of public financial audit of budget programs implementation, Shevchenko I. (2018)
Zhuravlova Yu. - European experience of education financing: measurement for Ukraine (2018)
Занозовська О. Г. - Вплив чинників на діяльність підприємств (2018)
Каличева Н. Є. - Вплив державного управління на ефективний розвиток залізничного транспорту (2018)
Компанець К. А. - Роль Інтернет-технологій у розвитку підприємства сфери послуг, Навродська Т. А., Мороз К. О. (2018)
Мардус Н. Ю. - Оцінка впливу економічного та політичного чинників на розвиток внутрішнього ринку товарів (2018)
Погребняк Л. П. - Аналітичне забезпечення стратегічного управління ресурсами аграрних підприємств (2018)
Різва Л. А. - Обґрунтування та узагальнення теорій циклічності розвитку ринку нерухомості (2018)
Sydorchuk A. - Development of state social insurance in Ukraine (2018)
Урба С. І. - Аналіз структурних змін в аграрному секторі економіки України, Червона О. Ю. (2018)
Устинов Р. Г. - Формування моделі управління культурою підприємства (2018)
Жихор О. Б. - Соціально-економічний розвиток регіонів у контексті енергоефективної моделі економіки країни, Самойленко І. О. (2018)
Мамонов К. А. - Розроблення інтегрального підходу до оцінки інвестиційної привабливості паливно-енергетичних підприємств, Величко В. А., Аболхасанзад Алиреза (2018)
Нікитенко Д. В. - Детінізація економіки як чинник зростання реальних інвестицій (2018)
Огородник В. В. - Аналіз кредитного портфеля банків із державною участю в Україні (2018)
Оніщенко В. В. - Механізм ухвалення рішення на основі концепції безперервного навчання (2018)
Воронюк Т. А. - Корпоративна соціальна відповідальність кавового бізнесу як складник його конкурентоспроможності (на прикладі корпорації Starbucks) (2018)
Гречаник Н. Ю. - Інтернет-маркетинг як метод ведення бізнесу в умовах глобалізації (2018)
Манько Н. Ф. - Інформаційне забезпечення проміжних висновків аудитора у процесі виконання завдання з аудиту (2018)
Моргачов І. В. - Проблеми і перспективи розвитку бізнес-інкубаторів в Україні (2018)
Чирва О. Г. - Мережа знань як особлива форма партнерства організацій в умовах спільного використання інтелектуальних активів, Богашко О. Л. (2018)
Шедяков В. Е. - Научно-интеллектуальный потенциал в составе общественного богатства (2018)
Шуляр Р. В. - Забезпечення та підтримка гнучкості та адаптивності систем управління якістю бізнес-процесів підприємств (2018)
Інформація (2018)
Абдула А. - Відкрите суспільство, критичне мислення та раціональність (2018)
Aliyeva Z. - Cultural awareness as the basis of critical thinking (2018)
Рахім Амір Хуссейн - Рецепція ідей епікуреїзму в "Духовній медицині" Абу Бакра ар-Разі: соціально-філософський контекст (2018)
Арсентьєва Г. - Філософи ХХ століття щодо феномена спілкування (2018)
Афанасьєва Л. - Актичні інтеркультурні практики як індикатор взаємодії культурних груп і спільнот поліетнічного міста, Олексенко Р. (2018)
Балінченко С. - Дивідуальні проекції інакшості в контексті територизації та детериторизації (2018)
Бучин О. - Про роль символів у соціальному просторі імітації (2018)
Фаріз Тейюб Огли Велієв - Азербайджанський етнос: підходи до розуміння сутнісних атрибутів (2018)
Горохолинська Г. - Контамінаційні процеси (семантичний аспект) зображень коня на прикладі іконографії Святих Флора та Лавра (2018)
Данилов Д. - Значення дг’яни в "Бгаґавадгіті" (2018)
Доброносова Ю. - Особливості сучасного медіакомунікаційного контексту самоактуалізації особистості (2018)
Ісакова О. - Протиріччя стихійного і свідомого в процесі становлення й розвитку глобалізації (2018)
Ковтун Н. - Концептуальні підходи до соціально-філософського аналізу феномена волі (2018)
Колосюк І. - Антропологічний вимір освіти під філософським кутом зору, Боднар А. (2018)
Кондратьєва А. - Інноваційна природа освітнього менеджмету (2018)
Кравцов Ю. - Правова ідентичність як вираження духовних початків "іншого" (2018)
Kamalova А. - Psychological impact of ethnic factors on the formation of moral values (2018)
Леощенко Д. - Феномен постмодернізму як проблема сучасної філософії (2018)
Ліпін М. - Трансформації пам’яті в "інформаційному суспільстві" (2018)
Лозко Г. - Онтологія святості у філософії Володимира Шаяна (2018)
Mammadov J. - Tragedy in ancient period of aesthetics. Aristotle’s tragedy concept (2018)
Марцінишин Ю. - Погляди вчених-натуралістів Д.І. Менделєєва та К.А. Тімірязєва на роль енергії в історичному процесі (2018)
Матюшко Б. - Є.В. де Роберті про походження та специфіку сенсуалізму (2018)
Несправа М. - Аксіоми правосвідомості Івана Ільїна як втілення кардіоцентризму у філософії права (2018)
Озьмінська І. - Мовна компетентність як шлях до успішної особистості (2018)
Патлайчук О. - Алгоритм російського політичного режиму в історичних аналогіях, Макарчук О. (2018)
Petrushenko V. - The ideas of N. Berdiyaev’s gnoseology in the content of contemporary tendencies, Petrushenko O. (2018)
Савонова Г. - Взаємозв’язок моральності та свободи у філософському баченні Ж.-П. Сартра (2018)
Соболєвський Я. - Поняття "природи" у філософії американського трансценденталіста Ральфа Волдо Емерсона (2018)
Соколовський О. - Значення IV Вселенського Собору в трансформації вчення про Ісуса Христа в християнській теології (2018)
Станкевич В. - Особливості сучасного богословського осмислення моделі учнівства апостола Павла (2018)
Тараненко Г. - Гуманітарний складник у формуванні духовної особистості: філософсько-освітня експлікація (2018)
Тимофєєв О. - Ремінісценції середньовічного вчення про трансценденталіїв концепції "будь-якого" буття Джорджо Агамбена (2018)
Хромець В. - Конфесійні та світські форми функціонування богослов’я та богословської освіти (2018)
Ахмад А. - Ефективне врядування ("good governance") у контексті розвитку сучасного політичного менеджменту (2018)
Бегей І. - Юліан Бачинський – очільник надзвичайної дипломатичної місії Української Народної Республіки у Сполучених Штатах Америки (до 150-ліття від дня народження Ю. Бачинського) (2018)
Бокоч В. - Реституція церковної власності в Україні як суспільно-політична проблема (2018)
Бортнікова А. - Еволюція інституційних форм і практик самоврядування у Волинських містах у ХІХ–ХХ століттях (2018)
Гоцуляк В. - Петро Могила й могилянська доба в політичній думці України першої половини XVII ст. (2018)
Гоян І. - Соціальна справедливість транзитивних суспільств: можливості реалізації, Федик О. (2018)
Жупанова К. - Контртерористична політика ЄС: транснаціональний аспект і досвід для України (2018)
Івацький В. - Етнонаціональна ідентичність у політичних процесах (досвід політики "еллінізації" в Україні у 20–30 рр. ХХ ст.) (2018)
Кополовець Р. - Індекс сприйняття корупції в контексті трансформаційних процесів в Україні та Грузії (2018)
Кореньков О. - Терористи-смертники як інструмент асиметричної відповіді у збройному конфлікті (2018)
Мотрен С. - Конструктивістський підхід як методологічна ланка в гуманітарно-діалогічній системі пізнання (політологічний аспект) (2018)
Орлов С. - Проблема раціоналізації потреб та інтересів, Денисенко В. (2018)
Петасюк О. - Інформаційні виклики в контексті постмодерністичного світосприйняття (2018)
Пирог Г. - Політичні орієнтації: системно-психологічний підхід (2018)
Puhach V. - Іdeological abberation of liberal democracy, Ishchenko O. (2018)
Резнікова О. - Особливості формування державної політики за принципами національної стійкості (2018)
Романюк А. - Внутрішньопартійна демократія як чинник розвитку та оцінки політичних партій України (2018)
Сімонян А. - Чинники зниження політичної участі громадських рад у формуванні державної політики (2018)
Стандратюк Д. - Особливості концептуального осмислення політичного в теоретичному підході Карла Шмітта (2018)
Хорішко Л. - Символьна, військова та бізнес-еліта в структурі елітного політичного інституту (2018)
Цирфа Ю. - Роль політичних ризиків у процесі становлення зовнішньополітичної ідентичності держави (2018)
Червеняк К. - Підходи до регіонального поділу України під час дослідження етнонаціонального фактора (2018)
Шипунов Г. - Єврокомунізм як напрям ідейно-інституційної еволюції комуністичних партій (2018)
Шуляк С. - Від "zero problems" до "оливкової гілки": політика Туреччини щодо громадянської війни в Сирії (2018)
Вдовичин І. Я. - Місцеве самоврядування і демократія в історичній ретроспективі: рецензія на монографію А.В. Бортнікової "місцеве самоврядування на Волині: суспільно-політичні традиції і сучасний процес децентралізації" (2018)
Андрущенко Т. В. - Антропологічні та інституційні виміри свободи: від ідеалу до норми: рецензія на монографію В.М. Денисенка, І.Ю. Остапець, Ю.О. Привалова "свобода як цивілізаційний принцип" (книга 1) та монографію В.М. Денисенка, В.Ц. Климончука, Ю.О. Привалова "свобода як цивілізаційний принцип" (книга 2) (2018)
Денисенко В. М. - Рецензія на монографію Литвина Віталія Сергійовича "атрибути та різновиди напівпрезидентської системи правління в Європі: інституційно-процесуальний і політично-поведінковий аспекти" (2018)
Гладій М. В. - Наукові та організаційні аспекти розведення, генетики, біотехнології та збереження генофонду у тваринництві, Полупан Ю. П., Ковтун С. І., Кузебний С. В., Вишневський Л. В., Копилов К. В., Щербак О. В. (2018)
Полупан Ю. П. - Іван Петрович Петренко – визнаний авторитет у теорії селекції та генетики тварин, Бірюкова О. Д. (2018)
Вінюков А. О. - Чинники впливу на захворюваність корів на мастит, Вінюков О. О. (2018)
Ільницька Т. Є. - Оцінка спортивної роботоздатності коней різних порід, які брали участь у змаганнях з подолання перешкод (2018)
Ільницька О. Ю. - Продуктивне довголіття корів різних ліній прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи, Федорович Є. І., Мазур Н .П., Федорович В. В. (2018)
Krugliak А. P. - Prediction of pedigree value of proven bulls during the use of their semen in selection (2018)
Мазур Н. П. - Господарськи корисні ознаки корів молочних порід та їх зв'язок з продуктивним довголіттям, Федорович Є. І., Федорович В. В. (2018)
Марченко Н. І. - Показники м’ясної продуктивності та особливості жироутворення у бугайців симентальської породи та помісей (2018)
Муржа І. І. - Жива маса, збереженість, забійний вихід і якість м’яса курчат-бройлерів при згодовуванні комбінованої кров’яно-пір’яної кормової добавки, Кебко В. Г., Полупан Ю. П., Порхун М. Г., Дєдова Л. О., Зазуля І. М. (2018)
Хмельничий Л. М. - Особливості екстер’єрного типу молочної худоби різного походження та співвідносна мінливість лінійних ознак з надоєм корів голштинської породи, Вечорка В. В., Хмельничий С. Л. (2018)
Шуляр А. Л. - Оцінка господарського використання та довічної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи залежно від причин вибуття (2018)
Якубець Т. В. - Жива маса та проміри тіла кроленят фінального гібриду кросу "HYLA" у різні вікові періоди, Бочков В. М. (2018)
Епишко О. А. - Убойные показатели помесей герефорд х черно-пестрых быков в зависимости от генотипов генов тиреоглобулина (TG5) и миостатина (MSTN), Сонич Н. А., Кузьмина Т. И., Танана Л. А., Чебуранова Е. С., Вертинская О. В. (2018)
Подоба Б. Є. - Особливості успадкування генотипів груп крові за системою ЕАВ у ембpіонів великої рогатої худоби білоголової української породи, Сидоренко О. В., Вишневський Л. В., Бірюкова О. Д. (2018)
Темех Н. Ю. - Зв'язок мінливості каріотипу та відтворної здатності корів української чорно-рябої молочної породи, Стародуб Л. Ф. (2018)
Кузебний С. В. - Ефективність різних методів виявлення та стимуляції статевої охоти у корів (2018)
Церенюк М. В. - Вплив разовості осіменіння свинок, що перевіряються на консолідованість їх ознак відтворної здатності, Церенюк О. М. (2018)
Шарапа Г. С. - Вплив деяких паратипових чинників на відтворювальну функцію молочних корів, Бойко О. В. (2018)
Ковтун О. В. - Розвиток сімейного фермерського виробництва як запорука стійкої безпеки харчування: роздуми про ситуацію в Україні та деяких країн світу (2018)
Кругляк О. В. - Перспективи розвитку галузі молочного скотарства України в умовах органічного виробництва (2018)
Ладика В. І. - Характеристика генетичної структури плідників лебединської породи за геном капа-казеїну (CSN3), Скляренко Ю. І., Павленко Ю. М. (2018)
Рєзникова Н. Л. - Тривалість використання та відтворювальна здатність тварин сірої та білоголової українських порід, Полупан Ю. П., Денисюк О. В., Вдовиченко Ю. В., Писаренко А. В., Фурса Н. М. (2018)
Правила для авторів (2018)
Список авторів (2018)
Басманов О. Є. - Оцінка швидкості висхідних потоків над осередком горіння горючої рідини, Кулакова Г. О. (2017)
Вамболь С. О. - Вдосконалення критерію оцінювання рівня безпеки місць зберігання відходів, Колосков В. Ю. (2017)
Головченко С. І. - Інноваційні засади використання методу біоіндикації під час надзвичайних ситуацій техногенного характеру (2017)
Иваницкий A. Г. - Влияние горизонтальных проемов в ограждающих конструкциях на температурный режим пожарав помещении, Барсукова А. В. (2017)
Киреев А. А. - Изучение времени огнезащитного действия гелеобразующих систем при тушении лесных пожаров, Савельев Д. И. (2017)
Костенко В. К. - Математична модель теплообміну в ізоляційному одязі з системою охолодження та без неї, Нестеренко А. А., Нуянзін О. М., Покалюк В. М. (2017)
Ларін О. М. - Аналіз світових зразків систем пожежогасіння газонаповненою піною, Виноградов С. А., Шахов С. М. (2017)
Миканович А. С. - Анализ вопроса защиты зданий и сооружений при внутреннем взрыве газо-пыле-воздушной смеси, Любимова О. В., Бужин О. А. (2017)
Мосов С. П. - Особливості вимог до забезпечення рівня протипожежного захисту аеродромів (2017)
Налисько Н. Н. - Параметры макрокинетики горения углеводородов в численном расчете аварийных взрывов в горных выработках (2017)
Нуянзін О. М. - Дослідження впливу дисперсії температур по обігрівальній поверхні несучих стін на значення їхньої межі вогнестійкості, Поздєєв С. В., Сідней С. О., Кришталь М. А. (2017)
Osipenko V. I. - Research of behavior of wooden beams with fire bio protection in fire, Zmaga Ya. V., Novgorochenko A. U., Samchenko T. V. (2017)
Тарадуда Д. В. - Аналіз небезпек, пов’язаних з хімічними, біологічними, радіаційними чи ядерними інцидентами терористичного характеру (2017)
Tsvirkun S. V. - Using computer modeling for solving fire safety objectives (2017)
Редакционная коллегия Сборника научных трудов Черкасского института пожарной безопасности имени Героев ЧернобыляНационального университета гражданской защиты Украины"Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация" (2017)
Вихідні дані (2017)
Васильєв С. В. - Гібридна трансмісія основного пожежного автомобіля АЦ-40(130)63Б, Морозова Г. В. (2017)
Єлізаров О. В. - Порядок планування та обробки первинних результатів випробувань в теплодимокамері (2017)
Єременко С. А. - Про наближене обчислення параметрів пластового осередка самозігрівання і часу досягнення критичної температури в рослинній сировині на об'єктах АПК, Круковський П. Г. (2017)
Закора О. В. - Критерії оптимізації структури підсистеми збору та відображення даних системи моніторингу рухомих об’єктів району надзвичайної ситуації, Фещенко А. Б. (2017)
Лупандин А. Е. - Экспериментальное исследование устойчивости стального каркаса здания при пожаре с учетом работы узлов соединений, Кудряшов В. А., Жамойдик С. М. (2017)
Лущ В. І. - Розроблення приладу для дослідження оптичної густини диму в об’ємах приміщень під час пожежі, Штангрет Н. О. (2017)
Магльована Т. В. - Використання біоцидних полімерних реагентів для удосконалення технології знезараження питної води в умовах надзвичайних ситуацій, Ножко І. О., Нижник Т. Ю. (2017)
Мирошник О. М. - Аспекти визначення зони хімічного забруднення атмосфери в умовах нс з використанням нечітких величин, Землянський О. М., Лагно Д. В., Бас О. В. (2017)
Мирошник О. М. - Застосування нечіткого методу групового врахування аргументів для моделювання зон розповсюдження небезпечних хімічних речовин в умовах аварії, Землянський О. М., Лагно Д. В., Бас О. В. (2017)
Мосов С. П. - Загальні тенденції становлення та розвитку пожежної аеродромної техніки, Чубіна Т. Д. (2017)
Нуянзін В. М. - Удосконалення засобів прогнозування масштабів аварій, пов’язаних з обігом небезпечних хімічних речовин, Биченко А. О., Пустовіт М. О. (2017)
Соколов Д. Л. - Розробка компонування мобільного міні катера з дистанційним керуванням для порятунку постраждалих на воді (2017)
Тарадуда Д. В. - Розробка алгоритмів функціонування програмно-технічного комплексу моніторингу та управління безпекою потенційно небезпечних об’єктів (2017)
Тесленко О. М. - Досвід оцінювання дій підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час реагування на небезпечні події, Доценко О. Г., Савченко О. В., Вересенко О. В., Борисова А. С. (2017)
Tishchenko Ye. O. - Application of the calculating method for determining the class of fire resistance of wooden beams, Nekora O. V., Zmaga Ya. V., Novgorodchenko A. U. (2017)
Фещенко А. Б. - Прогнозирование коэффициента оперативной готовности аппаратуры оперативной диспетчерской связи в условиях чрезвычайной ситуации, Закора А. В. (2017)
Редакционная коллегия Сборника научных трудов Черкасского института пожарной безопасности имени Героев ЧернобыляНационального университета гражданской защиты Украины"Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация" (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2018)
Шнюков Є. Ф. - Дорожня карта освоєння чорноморських газогідратів метану в Україні, Коболєв В. П., Гошовський С. В. (2018)
Гошовский С. В. - Разработка газа метана из сипов, грязевых вулканов и морских месторождений газогидратов, Зурьян А. В. (2018)
Ломтев В. Л. - К строению и истории Камчатского каньона (Восточная Камчатка) (2018)
Илларионов В. К. - Геологическое строение и особенности мезо-кайнозойского этапа развития южной части Восточно-Индийского хребта, Индийский океан, Бойко А. Н. (2018)
Ємельянов В. О. - Щодо розподілу органічних сполук антропогенного походження в геолого-екологічних системах донних осадків окремих ділянок Чорноморського басейну, Довбиш С. М., Насєдкін Є. І., Цимбалюк К. К. (2018)
Левашов С. П. - Мобильные прямопоисковые технологии: некоторые результаты их применения при поисках нефти и газа в морских акваториях, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н. (2018)
Максимова Э. А. - Учет особенностей строения дна Мирового океана при выделении зон гидратообразования (2018)
Шнюков Е. Ф. - Памяти нашего друга — Сергея Валентиновича Нечаева, Гинтов О. Б., Коболев В. П. (2018)
Шнюков Е. Ф. - Светлой памяти Звольского Станислава Тимофеевича, Шестопалов В. М., Коболев В. П., Гудзенко В. В. (2018)
Содержание (2018)
Будиба У. - Робастное управление беспилотным летательным аппаратом при неопределенных скоростях (2018)
Гребеников А. Г. - Особенности интегрированного проектирования гражданских легких самолетов с турбовинтовыми двигателями на этапе предварительного проектирования, Гуменный А. М, Буйвал Л. Ю. (2018)
Витязев Ю. Б. - Метод создания моделей самолетов с помощью систем CAD/CAM/CAE и аддитивных технологий, Гребеников А. Г., Гуменный А. М., Ивасенко А. М., Соболев А. А. (2018)
Гребеников А. Г. - Скоростной эстакадно - трубопроводный контейнеровоз на воздушной подушке, Люшнин В. П., Богачева Т. Б., Мальков Л. А. (2018)
Фролов Е. А. - Технологические возможности пневмоударной штамповки вытяжкой тонколистовых деталей, Ясько С. Г., Кравченко С. И. (2018)
Фролов Е. А. - Исследование точности деталей, получаемых при разделительных операциях в переналаживаемых штампах, Агарков В. В., Кравченко С. И., Ясько С. Г. (2018)
Гуторова К. В. - Обеспечение качества изделий авиакосмической отрасли, Григорович А. М., Селезнева А. С., Бычков И. В. (2018)
Редин И. И. - Улучшение топливной эффективности газотурбинного двигателя установкой в компрессоре надроторного устройства, Шевченко М. А. (2018)
Герасименко В. П. - Деякі відмінності ГТД різного призначення (2018)
Дуаиссиа О. Х. А. - Численное исследование теплоотдачи в камере подшипника ГТД (2018)
Костюк Г. И. - О влиянии доли карбида титана на образование наноструктур в твердых сплавах (Al2O3 и TiC) при разном их соотношении, Бруяка О. О. (2018)
Бабак И. Н. - Анализ механизмов обеспечения безопасности информации в облаке Amazon Web Services (AWS), Микитенко A. A. (2018)
Аніканова-Широкова У. І. - Методика оцінювання якості послуг ремонту високотехнологічних пристроїв (2018)
Мирошников В. Ю. - Граничные условия контактного типа в задаче о круговой цилиндрической полости в упругом пространстве, Денисова Т. В., Проценко В. С. (2018)
К сведению авторов (2018)
Выходные данные (2018)
Тихончук Л. Х. - Міждержавні інтеграційні об’єднання як інструмент регулювання міжнародних торгівельних відносин (2017)
Качний О. С. - Сучасний стан інституційного механізму державного управління соціально-економічним розвитком регіонів України (2017)
Лебедєва А. Ю. - Проблеми та перспективи становлення та функціонування транскордонних кластерів в Україні (2017)
Книжник Л. Ю. - Якість аудиторських послуг в Україні: реалії та перспективи (2017)
Шпак Ю. В. - Роль процесу децентралізації у зміцненні фінансового забезпечення сталого економічного розвитку об’єднаних територіальних громад (2017)
Щурба М. - Державно-управлінські основи протидії відмиванню коштів та корупції в країнах, що розвиваються (2017)
Майсара Алкум - Теоретичні засади громадянського потенціалу взаємовідносин держави та суспільства (2017)
Мусієнко А. В. - Еволюція становлення понятійно-категоріального апарату державного управління трансплантологією (2017)
Костюк Т. О. - Інтернаціоналізація "вдома": державна ініціатива чи світовий тренд? (2017)
Мартишин Д. С. - Діалог української держави та українських православних церков як важлива складова розвитку суспільства в державному управлінні (2017)
Сухоруков А. И. - Мейнстрим проблем международной экономики и международной економической безопасности, Сухорукова О. А. (2018)
Войнова Є. І. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку фінансових послуг (2018)
Ярова Ю. М. - Інструменти фінансово-ресурсного забезпечення реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях (2018)
Вагонова О. Г. - Поліпшення умов інвестування підприємницьких проектів машинобудівного підприємства, Досужий В. С. (2018)
Бабій І. В. - Діагностика конкурентоспроможності машинобудівного підприємства як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності (2018)
Заика Ю. А. - Способы и возможности создания магазина в сети Интернет в Украине, Жданова Е. В. (2018)
Кібенко К. А. - Закордонний досвід забезпечення розвитку малих форм аграрного виробництва (2018)
Поляков П. А. - Забезпечення економічної безпеки підприємства в сучасних умовах господарювання (2018)
Романенко О. О. - Методологія стратегічного управління підприємством (2018)
Петренко І. П. - Екологічні інвестиції та джерела їх фінансування в Україні (2018)
Головій Ю. А. - Аналіз наявних методів оцінювання ризиків у страхуванні (2018)
Іліка В. В. - Імуногістохімічне вивчення проапоптотичного протеїну Bax в децидуоцитах базальної пластинки плаценти при базальному децидуїті в поєднанні з залізодефіцитною анемією вагітних, Давиденко І. С. (2018)
Купріянова Л. С. - Гістологічні особливості будови стінки матки плодів зі строком гестації 29-36 тижнів від матерів, вагітність у яких перебігала на тлі хронічної інфекції нижніх статевих шляхів, Ісаєнко М. В., Ромашов О. Ю., Стефнюк Ю. О., Молдованенко І. І., Ісмаілова А. А. (2018)
Купріянова Л. С. - Гістологічні особливості будови матки плодів зі строком гестації 37–42 тижні від матерів, перебіг вагітності у яких був ускладнений хронічною інфекцією нижніх статевих шляхів, Копиця А. С., Фролов В. В., Завізіон О. С., Іващенко Д. С., Лобанова В. Д., Устинов Р. С. (2018)
Купріянова Л. С. - Імуногістохімічні особливості будови яєчників плодів у різні терміни гестації від матерів, перебіг вагітності у яких був фізіологічним, Цурман Л. Г., Саранча Р. А., Береза К. О., Козубенко М. В., Немченко Є. В., Петриковець Ю. В. (2018)
Нечитайло Л. Я. - Динаміка змін макро- та мікроелементного складу селезінки експериментальних тварин за умови роздільного та поєднаного впливу кадмію хлориду та натрію нітрату (2018)
Піонтковський В. К. - Біохімічні маркери метаболізму сполучної тканини в крові експериментальних щурів після різних варіантів денуклеації міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта, Радченко В. О., Леонтьєва Ф. С., Морозенко Д. В. (2018)
Полстяной А. О. - Непостійні кістки черепа людини на антропологічному матеріалі могильника салтівської культури у с. Нова (Червона) Гусарівка, Федорченко М. О. (2018)
Походенько-Чудакова И. О. - Биохимические показатели крови и их диагностическая эффективность у экспериментальных животных с моделью хронического синусита верхнечелюстной пазухи, Сурин А. В., Недорезов В. Л. (2018)
Скляр Н. І. - Дослідження дії потоку релятивістських електронів на біологічні властивості штамів Pseudomonas aeruginosa, Саркіс-Іванова В. В., Осолодченко Т. П., Пономаренко С. В., Маркович І. Г. (2018)
Аксьонов Є. В. - Безпосередні ангіографічні результати у хворих з хронічною оклюзією коронарних артерій, Головенко В. Б., Гуменюк Б. М. (2018)
Александрова Н. К. - Особливості лікування хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки в практиці сімейного лікаря, Резніченко О. Г., Вовк К. В., Ніколенко Є. Я. (2018)
Antoniv A. A. - Changes in Extracellular Matrix Components Metabolism in Patients with Nonalcoholic Steatohepatitis on the Background of Obesity and Comorbidity with Chronic Kidney Disease (2018)
Бажора Я. І. - Варіабельність та паттерн дихання пацієнтів з персистуючим перебігом бронхіальної астми та ожирінням, Романчук О. П. (2018)
В’юн С. В. - Хірургічна тактика лікування хворих на рак шлунка залежно від ступеня ризику неспроможності стравохідно-кишкового анастомозу (2018)
Говардовська О. О. - Роль неоптеріну та біомаркерів запалення у моніторингу ефективності лікування легеневого туберкульозу (2018)
Грішина О. І. - Динаміка показників системи імунітету у пацієнтів похилого віку на тлі прийому вітаміну D3, Бабінець О. М., Менкус О. В. (2018)
Ждан В. М. - Вплив терапії стеатогепатиту на динаміку остеопенії в залежності від ступеня фіброзу печінки, Іваницький І. В. (2018)
Кірієнко Д. О. - Сучасні інвазивні методи діагностики стенотичного ураження артерій клубового сегменту, Бойко В. В., Прасол В. О., Пітик О. І. (2018)
Korovay S. V. - The "Proteinases - Inhibitors of Proteinases" System's Activity in Women with Prevention of Pregnancy in the Early and Long Term, Stetsenko S. O., Bondareva A. V. (2018)
Лизогуб М. В. - Динаміка кортизол-інсулінового коефіцієнту та індексу інсулінорезистентності у пацієнтів під час оперативних втручань на поперековому відділі хребта (2018)
Марцінів В. В. - Пекторальна блокада як компонент мультимодальної аналгезії хірургії новоутворень молочної залози, Лоскутов О. А. (2018)
Немцова В. Д. - Особливості змін антиоксидантного захисту в залежності від функціонального стану щитоподібної залози у пацієнтів різного віку з коморбідною патологією, Біловол О. М., Ільченко І. А. (2018)
Оніщенко А. І. - Дослідження цитоплазматичних мембран клітин епітелію слизової оболонки носа у хворих на хронічний гнійний риносинуїт методом флуоресцентних зондів, Наконечна О. А., Ткаченко А. С., Корнієнко Є. М., Ткачева Т. М., Ефімова С. Л., Рищенко І. М., Циганков О. В., Посохов Є. О. (2018)
Радченко В. О. - Динаміка біохімічних маркерів крові у пацієнтів після оперативного лікування дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта, Скіданов А. Г., Морозенко Д. В. (2018)
Рощин Ю. В. - Особенности почечного кровотока при лечении некоралловидных камней почек с использованием экстракорпоральной ударноволновой литотрипсии и фиброуретерореноскопии, Фуксзон А. С., Мех В. А., Стецишин Р. В. (2018)
Семенових П .С. - Структурно-функціональні особливості лівого шлуночка у хворих на діабетичну нефропатію, Топчій І. І., Щербань Т. Д., Мазій В. В., Кірієнко О. М., Якименко Ю. С. (2018)
Сідь Є. В. - Ремоделювання лівого шлуночка у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з гіпертонічною хворобою та персистуючою фібриляцією передсердь, Соловйов О. В., Литвиненко В. В., Голопьорова Ю. М. (2018)
Трефаненко І. В. - Вплив триметазидину на гемодинамічні показники функціонального стану міокарда у хворих похилого віку на ішемічну хворобу серця із супутньою патологією біліарного тракту, Гречко С. І., Шумко Г. І., Шупер В. О., Рева Т. В. (2018)
Черкашина Л. В. - Прогностичні технології та їх реалізація в пацієнт-орієнтованій стратегії ведення хворих на хронічні дерматози: інноваційне наповнення типових задач діяльності лікаря загальної практики-сімейної медицини (2018)
Коробчанський В. О. - Психогігієнічна характеристика умов життєдіяльності учнів з вадами зору, які навчаються у спеціалізованих навчальних закладах, Сасіна О. С. (2018)
Заболотний Т. Д. - Стан місцевого неспецифічного імунітету ротової порожнини розумово відсталих дітей із захворюваннями твердих тканин зубів та пародонта, Дутко Г. З., Виноградова О. М. (2018)
Куцевляк В. И. - Оценка силы взаимодействия Nd-Fe-B постоянных магнитов, применяемых в ортодонтических аппаратах, Стариков В. В. (2018)
Назарян Р. С. - Устранение ступенчатого уступа в изогнутом корневом канале при повторном эндодонтическом лечении зубов, ранее обтурированных резорцин-формалиновым методом, Щеблыкина Н. А., Колесова Т. А., Фоменко Ю. В., Голик Н. В. (2018)
Удод О. А. - Досвід застосування адгезивних мостоподібних протезів у відновленні цілісності зубних рядів, Центіло В. Г., Драмарецька С. І. (2018)
Щербак В. В. - Порівняльний аналіз кульових пошкоджень біологічних імітаторів тканин людини при пострілах із пістолетів "Форт" (2018)
Евстигнеев И. В. - Хронический атрофический гастрит: факторы риска и скрининг пациентов (обзор литературы) (2018)
Кондратюк В. М. - Мікробіологічна характеристика інфекційних ускладнень бойових поранень в різних збройних конфліктах (2018)
Смирнов С. В. - МСКТ ангиография в оценке анатомических вариантов почечной артерии (2018)
Савєльєва Н. М. - Роль мікрофлори в ініціації захворювань пародонта (2018)
Зезюліна О. В. - Біологічні властивості грампозитивних коків, виділених при хронічному носійстві у дорослих, Воронкова О. С. (2018)
Портниченко А. Г. - IGF-1-залежні протекторні механізми при гіпоксії та експериментальному діабеті, Василенко М. І., Лапікова-Бригінська Т. Ю., Бабічева В. В., Портніченко Г. В., Колчева М. Г., Портніченко В. І. (2018)
Адамович Р. Г. - Результати оцінки функціонального стану спортсменів, які займаються рукопашним боєм з повним контактом, за показниками варіабельності серцевого ритму, Маєр В. Я., Міненко О. В., Кураса Г. О., Твеліна А. O., Біла А. А. (2018)
Бугаевский К. А. - Особенности менструального цикла у спортсменок пубертатного и юношеского возрастов, занимающихся киокушинкай-каратэ в разных половых соматотипах, Чернозуб А. А., Данильченко С. И., Стародубцев С. Г. (2018)
Гунина Л. М. - Нестероидные противоспалительные препараты в спортивной медицине: эффективность и риски, Дмитриев А. В. (2018)
Гунина Л. М. - Биологически активные вещества амаранта и перспективы применения пищевых добавок на его основе в практике подготовки спортсменов, Дмитриев А. В., Шустов Е. Б., Холодков А. В., Головащенко Р. В. (2018)
Гутарєва Н. В. - Вплив фізичної реабілітації на відновлення фізичного і психічного стану студентів вищих навчальних закладів, Мусхаріна Ю. Ю., Гутарєв В. В., Яблочанська Е. Є. (2018)
Штефюк І. К. - Результати оцінки функціонального стану спортсменів, які займаються рукопашним боєм з частковим контактом, за показниками варіабельності серцевого ритму та статодинамічної стійкості, Радченко Ю. А., Єрмакова А. О., Довгань О. В., Абрамов К. В., Брильов А. О., Ткаченко М. П. (2018)
Палатний А. Л. - Результативність виступів борців греко-римського стилю збірних команд України різних вікових груп на провідних міжнародних змаганнях (2018)
Пасічник В. М. - Характеристика емоційного розвитку дітей дошкільного віку, Пітин М. П., Пасічник В. Р. (2018)
Хіменес Х. - Ефективність систем змагань у професійних автоперегонах США (на прикладі "NASCAR" та "IndyCar"), Білик О. (2018)
Від редакційної колегії (2016)
Козаченко А. І. - Вплив земського самоврядування на процес формування вітчизняного конституціоналізму наприкінці ХІХ – початку ХХ століть (2016)
Кіндюк Б. В. - Використання кількісних показників у проведенні моніторингу нормативно-правових актів (на прикладі лісового законодавства) (2016)
Семеніхін І. В. - Правова доктрина: поняття, ознаки, структура (2016)
Рева Р. Р. - Правові позиції Конституційного Суду України: основні ознаки та визначення (2016)
Надьон В. В. - Обов’язки подружжя, що виникають з приводу спільної сумісної власності (2016)
Васильєв С. В. - Функціональність цивільного судочинства (2016)
Tsuvina T. A. - Reasonable time of a trial and the conception of judicial time management (2016)
Заборовский В. В. - До питання про дефініцію поняття "адвокат" (2016)
Попов О. І. - Правова доктрина та її застосування Верховним судом України при перегляді судових рішень у цивільних справах (2016)
Остапенко Ю. І. - Предмет господарського права та законодавства України в умовах соціодинаміки (2016)
Гетьман А. П. - Формування еколого-правової науки: ресурсний аспект та проблеми його інтеграції, Зуєв В. А. (2016)
Федотов А. П. - Орієнтування як підстава для здійснення митного огляду (2016)
Сакара Н. Ю. - Про правову природу судового збору (2016)
Кревсун О. М. - Кримінально-виконавчий аспект сутності правового інституту, Бараш Є. Ю. (2016)
Глібко В. М. - Особливості розслідування грабежів і розбійних нападів (2016)
Булулуков О. Ю. - Об’єкти і суб’єкти тактичних рішень у криміналістиці (2016)
Свояк Д. В. - Взаємозв’язок матеріального та процесуального значення мотиву і мети злочину (2016)
Сорокун В. М. - Загальні принципи права на свободу думки, совісті та релігії відповідно до рішення "С.А.С. проти Франції" Європейського суду з прав людини (2016)
Легін Л. М. - Поняття та критерії якості закону: проблеми визначення (2016)
Карнаух Б. П. - Поняття майна в контексті статті 1 Протоколу № 1 до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2016)
Simonok V. - Modern approaches to foreign languages teaching (2016)
Вихідні дані (2016)
Авилова О. В. - Активность О6-метилгуанин-ДНК-метилтрансферазы в ткани тимуса и селезенки под влиянием ксенобиотиков (2017)
Бондарь А. А. - Показатели перекисного окисления липидов и фермента-тивной системы антиоксидантной защиты у больных хроническим периодонтитом, Гайдаш И. С. (2017)
Гайдаш Д. И. - Фагоцитарная активность нейтрофилов и моноцитов крови у больных хроническим периодонтитом, Гайдаш И. С., Шабельник О. И., Гайдаш И. А. (2017)
Гайдаш И. С. - Состояние гуморального иммунитета у больных опоясывающим лишаем, Новицкий А. Н. (2017)
Гайдаш И. С. - Цитокиновый профиль сыворотки крови и слёзной жидкости у больных офтальмогерпесом, Пантелеев П. Г. (2017)
Негодуйко В. В. - Класифікація сторонніх тіл м’яких тканин вогнепального походження (2017)
Севидова Е. К. - Исследование in vitro электрохимических потенциалов ортодонтических элементов и элементов брекет-систем, Степанова И. И., Щеголева М. Г., Кроливец Т. Г. (2017)
Іванова К. В. - Взаємозв’язок показників мінерального і ліпідного обмінів у пацієнтів з ішемічною хворобою серця і ожирінням (2017)
Костюк І. Ф. - Роль інтерлейкіну-18 та інтерлейкіну-10 у формуванні структурно-функціональних змін міокарда при хронічному обструктивному захворюванні легень у поєднанні з гіпертонічною хворобою, Меленевич А. Я. (2017)
Чернацька О. М. - Структурно-функціональні особливості міокарда в осіб з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу (2017)
Лук’яненко Н. С. - Порушення фібрилогенезу і його вісцеральні маркери у дітей з різними варіантами перебігу пієлонефриту, Іськів М. Ю., Кенс К. А. (2017)
Бешлей Д. М. - Етіологічні фактори і патологічні стани, що спричинюють виникнення гострих розшаровуючих аневризм типу А (2017)
Вьюн С. В. - Особенности профилактики несостоятельности пищеводно-тонкокишечных анастомозов, Макаров В. В., Цодиков В. В., Тарасенко Л. Г. (2017)
Ключко Е. А. - Неоадъювантная химиолучевая терапия местно-распространенного рака шейки матки (2017)
Исаев М. В. - Современные аспекты стабилизации реберного каркаса у больных с множественными переломами ребер, Макаров В. В., Мельник Д. Ю., Тарасенко Л. Г. (2017)
Гнатенко О. В. - Клинико-гормональная и ультразвуковая характеристики подростков и молодых женщин с кистами яичников (2017)
Добровольская Л. А. - Особенности сонографической картины органов малого таза у девушек с первичной дисменореей на фоне экстрагенитальной патологии (2017)
Кутасевич Я. Ф. - Корекція мікробіоценозу кишечника методом ступінчастої елімінаційної терапії у хворих на алергодерматози, Олійник І. О., Джораєва С. К., Мангушева В. Ю. (2017)
Васильев К. К. - Выпускник Харьковского университета профессор-гигиенист Матвей Леонтьевич Левонтин (1876–1945), Васильев Ю. К. (2017)
Чумаченко Т. О. - Видатний учений Харківської епідеміологічної школи у боротьбі з глобальними інфекціями (до 90-річчя з дня народження І. Д. Ладного), Поливянна Ю. І., Семішев В. І. (2017)
Вимоги до оформлення статей для публікації в журналі "Медицина сьогодні і завтра" (2017)
Титул, зміст (2018)
Мазаракі А. А. - Розвиток логістичної системи України: екологічні виклики, Харсун Л. Г. (2018)
Лагутін В. Д. - Інститути і економічні механізми стабільності та розвитку суспільства (2018)
Мельник Т. М. - Зовнішня торгівля послугами у контексті постіндустріального розвитку України (2018)
Уманців Ю. М. - Економічна політика держави за умов глобальних трансформацій, Міняйло О. І. (2018)
Бай С. І. - IT-кластери в Україні: економічний потенціал, Присяжнюк А. Ю. (2018)
Блакита Г. В. - Економічна безпека приватних підприємств, Мельник В. В., Пурденко О. А. (2018)
Волосович С. В. - Краудлендінг у системі FinTech (2018)
Новікова Н. Л. - Маркери професійної компетентності державних службовців, Науменко Р. А., Ільїна А. О. (2018)
Дєєва Н. Е. - Публічно-приватне партнерство: інтереси зацікавлених сторін, Хмурова В. В. (2018)
Лукашова Л. В. - Імперативи розвитку малого підприємництва в Україні (2018)
Ткаченко Н. Б. - Трансформація публічних закупівель в Україні (2018)
Лабурцева О. І. - Система маркетингових комунікацій підприємств роздрібної торгівлі, Алданькова Г. В. (2018)
Summaries (2018)
Редакційна політика та етичні принципи (2018)
Мельник О. Г. - Історія розвитку митної системи України: ключові проблеми та здобутки в умовах європейської інтеграції, Адамів М. Є., Тодощук А. В. (2018)
Двуліт З. П. - Контент-маркетинг як інструмент успішного функціонування вітчизняних компаній, Наумчук С. І. (2018)
Сегеда С. А. - Методологічні основи категорії "розвиток": філософський аспект (2018)
Разінькова М. Ю. - Сучасні тенденції розвитку міжнародних економічних відносин та туризму (2018)
Прус Н. В. - Підходи до управління фінансовими ресурсами в контексті реформування системи охорони здоров'я України, Савченко Н. Г. (2018)
Василенко О. А. - Економічне обгрунтування схем знешкодження хромвмістних стічних вод гальванокоагуляцією, Василенко Л. О., Жукова О. Г. (2018)
Подік І. І. - Нормативно-правове забезпечення електронного аудиту в Україні: сучасний стан та перспективи, Білецька Г. М., Ковтунович Н. Л. (2018)
Шевчук С. В. - Аналіз теоретико-методологічних підходів визначення поняття "митні інтереси" (2018)
Гринь Є. Л. - Напрями підвищення ефективності здійснення організаційних змін на підприємствах сільськогосподарського машинобудування, Степаненко С. В. (2018)
Чуприна Ю. А. - Раціоналізація механізмів інтеграції будівельних холдингів до складу регіонального кластеру (2018)
Соколовська В. В. - Мотивація співробітників на основі теорії поколінь: теоретичний підхід, Іванченко Г. В. (2018)
Савенко В. І. - Боротьба з корозією металів екологічно чистими засобами, Висоцька Л. М., Федоренко С. В. (2018)
Андрєєв М. А. - Фінансування виробництва інтелектуальних продуктів як прогресивна форма державних інвестицій (2018)
Василенко О. І. - Проблеми розвитку ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів аграрної освіти в Україні (2018)
Хахула Б. В. - Теоретичні основи функціонування і розвитку агропродовольчих ринків в умовах посилення глобалізаційних процесів (2018)
Имамкулиева Г. С. - Структурa механизма стимулирования инвестиций в основной капитал в обрабатывающей промышленности (2018)
Фурсіна Н. А. - Еволюція розвитку збройних сил та концепцій воєн (2018)
Бойко Т. П. - Оцінка акцій аграрних компаній на основі концепції повної вартості (2018)
Демиденко В. І. - Перспективи розвитку спрощеної системи оподаткування малого підприємництва в Україні (2018)
Салоїд С. В. - Оцінювання ефективності організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою підприємств точного машинобудування (2018)
Наливайко Д. В. - Страхування майна в умовах економічних перетворень (2018)
Хоружий Д. Г. - Регулювання та нагляд за діяльністю банків зарубіжних країн (2018)
Сукач М. - Четверта міжнародна науково-практична конференція Underwater Technologies 2018 (2018)
Учасникам конференції (2018)
Робоча програма (2018)
Конкурс за номінаціями (2018)
Препринт статей (2018)
Безверхий О. - Динаміка розвороту підводної буксируваної системи, Корнієнко В. (2018)
Сукач М. - Метод визначення властивостей донних ґрунтів in-situ, Комоцька С. (2018)
Тевяшев А. - Информационно-аналитическая технология оптимального управления устойчивым развитием и функционированием систем водоснабжения (2018)
Копаниця Ю. - Мультиваріантність розрахунку гідростатичного тиску в системі CAS MAXIMA, Муляр А. (2018)
Копаниця Ю. - Розрахунок довгих трубопроводів у веб-інтерфейсі системи комп’ютерної алгебри MAXIMA, Наталенко С. (2018)
Mishchuk D. - Research of the manipulator dynamics installed on an elastic basis (2018)
Лебедев В. - Автоматическая подводная сварка по увеличенному зазору (2018)
Чевельча О. - Підвищення якості керування електроприводами рушіїв підводних апаратів, Матушкін Д., Босак А. (2018)
Добровольська О. - Оцінка потенціалу енергозбереження при виборі умов живлення мережі (2018)
Горбатенко Е. - О сочетаемости условий судовождения и норм проектирования морских каналов, Петренко Д. (2018)
Журавська Н. - Використання ресурсозберігаючих еколого-економічних технологій з магнітною обробкою води в різних галузях виробництва, Лященко М. (2018)
Гончаренко А. - Проект інтерактивної системи переробки відходів будівельної галузі, Желтов Є. (2018)
Осєтрін М. - Модель оцінки роботи нерегульованого перетину на вулично-дорожній мережі міста, Дворко О. (2018)
Собко Ю. - Організаційні та технологічні рішення для способу підняття великорозмірних покриттів вантажопідйомними встановлювальними модулями на трьох домкратах, Новак Є. (2018)
Bachynska L. - Decorative-formative and spatial organization of representative architecture 1930s ? early 1950s as a reflection of the state-ideological goal (2018)
Bachynska О. - Reasons for the formation of historical Kyiv as a sacral center (2018)
Вказівки для авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Голубка С. М. - Механізми регулювання автотранспортом у системі національного господарства, Овчар П. А. (2018)
Карпук А. І. - Організаційно-економічне забезпечення комплексного природокористування на муніципальному рівні: інвестиційно-фіскальні аспекти, Миклуш Т. С., Дзюбенко О. М. (2018)
Сундук А. М. - Аграрне природокористування в Україні: інституціональне підгрунтя, основні тенденції та фінансово-економічні механізми раціоналізації, Голян В. А., Андрощук І. І., Савчук В. В. (2018)
Тимошенко О. В. - Державна політика економічної безпеки України в умовах глобальної нестабільності, Олешко А. А. (2018)
Кудирко О. М. - Комп'ютеризація аудиту в Україні: актуальні проблеми та реальні перспективи (2018)
Савенко В. І. - Шляхи і ефективні методи раціонального управління та розвитку будівельної організації, Доценко С. І., Федоренко С. В., Савенко С. С. (2018)
Гриджук Д. М. - Управлінська структура сучасної бізнес-моделі банку (2018)
Лазебник Ю. О. - Принципи взаємодії статистичних класифікацій в системі e-health в Україні (2018)
Кравець В. І. - Основні напрями фінансової політики в умовах економічних перетворень (2018)
Дамиров Яшар Рафаель оглу - Повышение эффективности использования внешних заимствований и управление государственными долгами в республике азербайджан (2018)
Очеретько Л. М. - Особливості організації внутрішнього контролю розрахунків за пдв, Сітало В. О. (2018)
Гайдаржийська О. М. - Oблiк кaсoвих oпeрaцiй тa шляхи пoлiпшeння їх oргaнiзaцiї нa пiдприємствi, Кoстюнiк O. В., Вишнeвськa В. С. (2018)
Халіна В. Ю. - Клієнтоорієнтованість як нова парадигма ведення бізнесу, Васильєва Т. С. (2018)
Hafiz Eldеniz oglu Guliyev - Fiscal policy challenges: the case of azerbaijan (2018)
Ніколаєць О. Ю. - Вплив зовнішньої трудової міграції на розвиток економіки України (2018)
Пустовіт Ю. О. - Автомобільні перевезення в міжнародній економічній діяльності (2018)
Malanchuk O. - Changing identities in Ukraine? Lviv and Donetsk: 1994 – 2015 (2018)
Черниш Н. Й. - Загрожені ідентичності (2018)
Шевченко С. Л. - Громадянська ідентичність в емоційних вимірах (2018)
Коржов Г. О. - Підприємницький потенціал як предмет теоретизування в американській соціології (2018)
Білоус Т. М. - Вивчення соціальних змін за допомогою експертних методів (на прикладі реформи вищої освіти України) (2018)
Агамір’ян Л. В. - Творчі дозвіллєві практики сучасної підліткової молоді: специфіка, функції, прояви (2018)
Осташко Т. О. - Перспективні напрями державної підтримки малих і середніх сільськогосподарських підприємств (на основі соціологічного дослідження), Кобута І. В., Балакірєва О. М. (2018)
Балакірєва О. М. - Динаміка соціально-економічних оцінок і очікувань населення України: літо 2018 р., Дмитрук Д. А. (2018)
Балакірєва О. М. - Оцінки поточної соціально-політичної ситуації у великих містах України, Дмитрук Д. А. (2018)
Ніцполь С. І. - Дайджест опитувань U-Report: ІІІ квартал 2018 р., Нестеренко Є. О. (2018)
Павлова Д. М. - Нотатки Щорічної міжнародної конвенції гуманітаріїв "The Image of the Self” (2018)
Афонін Е. А. - Дев’ятий щорічний теоретико-методологічний семінар і VI Міжнародний конкурс молодих учених "Архетипіка і публічне управління: європейський простір у вимірах уявного, реального та ідеального” (2018)
Автори номера (2018)
Титул, зміст (2018)
Андрощук І. - Умови забезпечення професійного розвитку викладачів кафедр менеджменту польських університетів (2018)
Марченко О. - Дидактичні основи навчання математики в школах Франції у ХVIII-ХХ століттях: рефлексія та змістові зв’язки із проблематикою упровадження ключових положень Концепції Нової української школи (2018)
Толмачова І. - Благодійництво в педагогіці: напрямок чи парадигма? (2018)
Кіян О. - Творча компетентність педагога в рамках реалізації Концепції "Нова українська школа" (2018)
Мельник Н. - Сучасні тенденції щодо ролі методичних служб в удосконаленні професійної компетентності педагогічних працівників (2018)
Москалець М. - Розвиток професійних компетентностей учителів в умовах реформування української школи в системі післядипломної педагогічної освіти, Швидун В. (2018)
Толочко С. - Модернізація компетентнісного підходу в системі післядипломної педагогічної освіти України для сталого розвитку (2018)
Дем’янюк В. - Професійно-ціннісна підготовка майбутніх фахівців у контексті модернізації вищої освіти в Україні (2018)
Кристопчук Т. - Проектні технології як засіб стимулювання творчих здібностей здобувачів освіти, Хромець Н. (2018)
Носенко Ю. - Технології підтримки персоніфікованого навчального середовища, Шишкіна М. (2018)
Павлова Н. - Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів інформатики у процесі професійної підготовки, Гнедко Н. (2018)
Савченко В. - Модернізація процесу навчання завдяки застосуванню інтерактивних освітніх технологій (2018)
Кожушкіна Т. - Встановлення взаємозв’язків культури міжособистісної взаємодії із сучасними галузями знань (2018)
Воробйова Л. - Мовна особистість школярів: формування в системі Малої академії наук учнівської молоді, Сергіюк Т. (2018)
Бондар І. - Креативні завдання як засіб формування компетентностей старшокласників на уроках всесвітньої історії (2018)
Белешко Д. - Навчаємо розв’язувати геометричні задачі. Друге та інші формулювання теореми косинусів (продовження) (2018)
Ковтонюк Г. - До питання вивчення структур даних у курсі інформатики майбутніми вчителями фізико-математичних дисциплін (2018)
Шутяк В. - Особливості підготовки вчителя початкових класів до уроків трудового навчання (2018)
Поплавська Г. - Особливості вивчення інформатики в початковій школі (2018)
Литвиненко С. - Соціально-педагогічні аспекти діяльності вихователя закладу дошкільної освіти (2018)
Юрчук О. - Сформованість готовності майбутніх вихователів до здійснення рухового режиму в закладі дошкільної освіти (2018)
Бухальська С. - Здоров’язбережувальні технології як засіб формування професійної компетентності майбутнього медичного фахівця та особистості в освітньому середовищі, Бухальська С. (2018)
Удовиченко І. - Педагогічні умови навчання географії в старшій школі на профільному рівні на прикладі вивчення процесів глобалізації (2018)
Лунячек В. - Компетентніша модель майбутнього вчителя географії як інструмент професійної підготовки в класичному університеті, Борисенко К. (2018)
Федорець В. - Технологізація проблематизації на основі методологічно-ціннісної рефлексії екзистенційних проблем збереження життя homo educandus як інноваційний аспект методології розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури (2018)
Крусь О. - Національне виховання як педагогічна домінанта (2018)
Мазурок І. - Роль куратора в контексті особистісно орієнтованої технології виховання студентів, Столярчук Л. (2018)
Войтович О. - Студійна робота аранжувальника на прикладі запису вокалу із застосуванням інноваційної мікрофонної звукотехніки (2018)
Левчук Я. - Молодіжні субкультури в контексті суспільно-історичного розвитку (2018)
Семенюк Н. - Педагогічна спадщина Феофана Щегельського (2018)
Сінельніков І. - Самостійна робота як складова формування професійної майстерності студента-вокаліста, Остапенко Л. (2018)
Ся Гаоян - Методи, форми та алгоритм поліхудожньої підготовки майбутнього вчителя музики у процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін (2018)
Тарчинська Ю. - Сутність сучасних принципів формування виконавської техніки піаніста, Дубан Ю. (2018)
Берека В. - Теоретичні аспекти побудови освітнього середовища для навчання та розвитку обдарованих дітей (2018)
Гавлітіна Т. - Мистецтво родинного виховання за В. О. Сухомлинським (2018)
Городецька О. - Вплив медіа-інформаційних технологій на процес соціалізації дітей дошкільного віку (2018)
Демченко В. - Виявлення і розвиток креативних можливостей учнів: від педагогічної спадщини В. Сухомлинського до сучасних поглядів К. Робінсона (2018)
Гринькова Н. - Використання ідей В. О. Сухомлинського у моральному вихованні учнів молодшого шкільного віку (2018)
Каськів М. - Екологічне виховання студента-медика Рівненської медичної академії на засадах викладання біології, Хмеляр І., Гуцман С. (2018)
Ковбасюк Т. - Виховання особистості в аспекті педагогічного виміру В. О. Сухомлинського (2018)
Лютко О. - Інтеграція ідей М. Ліпмана та В. Сухомлинського в освітньому процесі нової української школи, Зиль В. (2018)
Михасюк Т. - Система етичних бесід Василя Сухомлинського як джерело розвитку мовленнєво-творчих здібностей молодшого школяра (2018)
Павлюк В. - Безпека освітнього процесу як важливе завдання нової української школи (2018)
Пустовіт Г. - Проблема освіти дітей з особливими потребами в педагогічній системі Василя Сухомлинського (2018)
Русіна Н. - Нові підходи до освітнього процесу майбутніх фахівців галузі "Геодезія та землеустрій", що ґрунтуються на ідеях В. О. Сухомлинського, Петрова О., Лагоднюк Р. (2018)
Шпичак І. - Духовно-ціннісний розвиток особистості у спадщині В. Сухомлинського (2018)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Математичне моделювання зусилля на робочому органі вібромолота з гідроімпульсним приводом, Іванчук Я. В., Івашко Є. І. (2018)
Човнюк Ю. В. - Обгрунтування критерію для динамічної оптимізації пружної системи (канатів) вантажопідйомних механізмів кранів при поступальному русі, Діктерук М. Г., Остапущенко О. П. (2018)
Човнюк Ю. В. - Моделювання та оптимізація режимів руху вантажопідйомних машин і механізмів у процесі пуску/гальмування за критерієм мінімуму питомої енергії. ІІ, Діктерук М. Г., Комоцька С. Ю. (2018)
Сукач М. К. - Обоснование принципов усовершенствования упругих устройств (2018)
Бондар Р. П. - Експериментальне визначення параметрів та дослідження характеристик лінійної машини вібраційної дії (2018)
Назаренко І. І. - Теоретичні дослідження руху формоутворюючої поверхні віброустановки з просторовими коливаннями, Дьяченко О. С. (2018)
Абрашкевич Ю. Д. - Вплив теплофізичних властивостей абразивного армованого круга на його зносостійкість, Мачишин Г. М., Човнюк О. В. (2018)
Костенюк О. О. - Реологічна модель руйнування ґрунту робочими органами зі структурованим рухом різальних елементів, Фомін А. В., Тетерятник О. А., Боковня Г. І. (2018)
Пелевін Л. Є. - Методика вибору основних параметрів системи керування розпушувального агрегату, Горбатюк Є. В., Терентьєв О. О., Волянюк В. О., Міщук Д. О. (2018)
Паламарчук Д. А. - Моделювання руху робочого обладнання викорчовувача (2018)
Волянюк В. О. - Ковші одноківшевих екскаваторів з активними зубами, Міщук Д. О., Горбатюк Є. В. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Рецензенти (2018)
Содержание (2016)
Chikina I. - Эффекты близости в холодном газе многозарядных атомов, Шикин В. (2016)
Popov A. I. - Low-temperature radiation effects in wide gap materials, Lushchik A. Ch., Kotomin E. A. (2016)
Rogulis U. - Optical detection of paramagnetic centres: from crystals to glass-ceramics (2016)
Kuzmin A. - UV-VUV synchrotron radiation spectroscopy of NiWO4, Pankratov V., Kalinko A., Kotlov A., Shirmane L., Popov A. I. (2016)
Lushchik A. - Low-temperature creation of Frenkel defects via hot electron-hole recombination in highly pure NaCl single crystals, Lushchik Ch., Nagirnyi V., Shablonin E., Vasil’chenko E. (2016)
Kalinko A. - Synchrotron-based far-infrared spectroscopy of nickel tungstate, Kuzmin A., Roy P., Evarestov R. A. (2016)
Bocharov D. - Electronic structure of cubic ScF3 from first-principles calculations, Žguns P., Piskunov S., Kuzmin A., Purans J. (2016)
Trukhin A. N. - Luminescence of SiO2 and GeO2 crystals with rutile structure. Comparison with α-quartz crystals and relevant glasses (Review Article) (2016)
Klotins E. - A novel quantum field approach to photoexcited insulators (2016)
Sarakovskis A. - Temperature and impurity concentration effects on upconversion luminescence in LaInO3 doped with Er3+, Grube J., Strals K., Krieke G., Springis M., Mironova-Ulmane N., Skvortsova V., Yukhno E. K., Bashkirov L. A. (2016)
Шункеев К. Ш. - Специфика излучательной аннигиляции автолокализованных экситонов в кристалле KI–Tl при низкотемпературной деформации, Жантурина Н. Н., Аймаганбетова З. К., Бармина А. А., Мясникова Л. Н., Сагимбаева Ш. Ж., Сергеев Д. М. (2016)
Mironova-Ulmane N. - Optical absorption and luminescence studies of fast neutron-irradiated complex oxides for jewellery applications, Skvortsova V., Popov A. I. (2016)
Kuzovkov V. N. - Theoretical analysis of the kinetics of low-temperature defect recombination in alkali halide crystals, Popov A. I., Kotomin E. A., Moskina A. M., Vasil'chenko E., Lushchik A. (2016)
Karbovnyk I. - Long-term evolution of luminescent properties in CdI2 crystals, Bolesta I., Rovetskyi I., Lesivtsiv V., Shmygelsky Ya., Velgosh S., Popov A. I. (2016)
Savchyn V. P. - Cathodoluminescence characterization of polystyrene–BaZrO3 hybrid composites, Popov A. I., Aksimentyeva O. I., Klym H., Horbenko Yu. Yu., Serga V., Moskina A., Karbovnyk I. (2016)
Klym H. - Positron annihilation characterization of free volume in micro- and macro-modified Cu0.4Co0.4Ni0.4Mn1.8O4 ceramics, Ingram A., Shpotyuk O., Hadzaman I., Solntsev V., Hotra O., Popov A. I. (2016)
Привітання Президента НАН України академіка Б.Є. Патона з нагоди 100-річного ювілею Національної академії наук України (2018)
Ясь О. В. - Народження Академії. Коротка хроніка 1918 року, або як це було… (2018)
Пирожков С. І. - Видатні організатори академічної науки, Дубровіна Л. А. (2018)
Онищенко О. С. - Великий будівничий української науки, Дубровіна Л. А. (2018)
Томазов В. В. - Рід Патонів: історія та генеалогія (2018)
90-річчя академіка НАН України І.С. Магури (2018)
75-річчя академіка НАН України Д.О. Мельничука (2018)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О.І. Вовченка (2018)
Звєряков М. І. - Одеська школа та сучасність, Грималюк А. В. (2018)
Жаліло Я. А. - Тіньова економіка як "інституційна пастка" на шляху економічної модернізації (2018)
Кузьмук С. Г. - Соціалізація економіки в контексті сучасних трансформацій в економіці (2018)
Осецький В. Л. - Бізнес-моделі монетизації провайдерів масових відкритих онлайн-курсів, Татомир І. Л. (2018)
Цимбал Л. І. - Модифікація суб’єктів інтелектуального лідерства в глобальному економічному середовищі (2018)
Кораблін С. О. - Тема 37. Валютний курс (2018)
Колонка головного редактора (2018)
Власенко Р. В. - Система регулювання трифазного паралельного силового активного фільтра з нечітким регулятором в контурі струму, Бондаренко С. С. (2018)
Быкова Е. В. - Аспекты методологии прогнозирования индикаторов энергетической безопасности на основе статистических данных, Берзан В. П., Постолатий В. М., Васильева И. В. (2018)
Кривда В. І. - Методика розрахунку параметрів одиночного стрижневого блискавковідводу, Пасько А. С., Савьолова Е. В. (2018)
Бошняга В. А. - Прямой метод расчета параметров двухэлементного cимметрирующего устройства для однофазной нагрузки, Суслов В. М. (2018)
Пушкар М. В. - Побудова границь самозбудження асинхронних генераторів за допомогою універсальної кривої намагнічування, Красношапка Н. Д. (2018)
Рудницький В. Г. - Аналіз експериментального дослідження способів керування асинхронного двигуна мережевого насосу, Кривда В. І., Євдокімов М. С. (2018)
Берзан В. П. - Многофункциональный трехфазный преобразователь высокого напряжения модульного типа, Ермураки Ю. В., Постолатий В. М. (2018)
Олещук В. И. - Модифицированные алгоритмы векторной модуляции для синхронного регулирования преобразовательной системы на базе трех инверторов (2018)
Лебедев В. А. - Система управления дозированной подачей электродной проволоки при механизированной электродуговой сварке, Жук Г. В. (2018)
Радимов С. Н. - Оценка величины электромагнитной постоянной времени ротора по номинальному скольжению асинхронного двигателя, Нечипорук Е. П. (2018)
Худецький І. Ю. - Апарат оцінки розподілу тиску культе-приймача на тканини кінцівки, Вербельчук А. С., Антонова-Рафі Ю. В. (2018)
Квашнин В. О. - Разработка обобщенной методики определения основных энергетических параметров и характеристик асинхронных электроприводов с использованием программных средств MatLab, Косенко В. А. (2018)
Квашнин В. О. - Разработка методики косвенного измерения момента асинхронного электродвигателя с использованием микроконтроллера STM32F4, Бабаш А. В., Квашнин В. В. (2018)
Поляков М. А. - Когнитивное управление на основе динамического комплекса целей: структуры и модели (2018)
Лисенко О. В. - Дослідження стаціонарності процесів споживання електричної енергії в електричних мережах (2018)
Кривда В. І. - Перевірка адекватності моделювання параметрів сонячної батареї, Курінько Д. Д., Майданов Д. О., Зубак В. В. (2018)
Рак О. М. - Визначення генеруючих потужностей в термоефективній системі суднової електростанції та її техніко-економічних показників, Глазєва О. В., Дудко С. А. (2018)
Дорошенко О. І. - Компенсація реактивної потужності неробочого ходу силових трансформаторів із вторинною напругою 0,4 кВ, Дручина Т. О., Сарахман Ю. Г. (2018)
Грушко С. С. - Аналіз методів зменшення апаратурних витрат при реалізації схем суміщених мікропрограмних автоматів на CPLD, Зеленьова І. Я. (2018)
Kudermetov R. - Quality of services in scientific workflows, Polska O., Shkarupylo V., Shcherbak N. (2018)
Шапорин Р. О. - Метод структурного иерархического описания компьютерных сетей, Шапорин В. О., Шапорина Е. Л., Милейко И. Г. (2018)
Никул В. В. - Перспективы в использовании поразрядной конвейерной обработки в компонентах систем критического применения, Дрозд А. В., Дрозд Ю. В., Сулима Ю. Ю. (2018)
Бхушан Ш. Ш. - Кластеризации беспроводной сенсорной сети на основе генетического алгоритма, Шамин И. А., Антощук С. Г. (2018)
Мартынюк А. Н. - Поведенческий рабочий контроль сетевых компьютерных систем, Тамим Ахмеш, Мартынюк Д. А., Дрозд А. В. (2018)
Мартынюк А. Н. - Поведенческая модель тестирования энергозатрат сетевых систем, Тхионг Б. В., Мартынюк Д. А., Степовая А. С. (2018)
Защелкин К. В. - Поиск целевых блоков LUT в информационной модели FPGA-устройства в рамках задачи контроля целостности программмного кода, Иванова Е. Н. (2018)
Vostrov G. - Algorithmic processes of the large numbers factorization based on the theory of elliptic curves, Dermenji I. (2018)
Vostrov G. - Dynamic processes of hash function formation in a system of finite fields, Ponomarenko O. (2018)
Vostrov G. - Computer modeling of dynamic processes in analytic number theory, Opiata R. (2018)
Kozlov O. V. - Modeling of an automatic control system for a multipurpose mobile robot’s spatial motion, Kondratenko G. V., Gerasin O. S., Mingxin H. (2018)
Воробець Г. І. - Застосування системного підходу для синтезу моделей базових елементів реконфігуровних структур в системах передачі інформації, Воробець О. І., Гордіца В. Е. (2018)
Филоненко Е. М. - Использование сверточных нейронных сетей для выделения информативных признаков влияющих на качество дистанционного обучения, Фомин А. А., Рубан А. Д. (2018)
Савёлова Э. В. - Технические характеристики европейских электромобилей, Винаков А. Ф., Меркулов И. В., Талпа В. С. (2018)
Contents (2015)
Palchevskyi B. - Construction principles of integrated computer-aided design system of technological equipment (2015)
Manzhola M. - Kinematic analysis of a multi axis milling machine with the mechanism of parallel structures, Kuznetsov Y., Stepanenko O. (2015)
Dmytriev D. - New layout and kinematic drill-milling machines with parallel structure mechanisms (2015)
Manzhola M. - Modeling movements of multiaxis milling machine with parallel kinematic mechanisms (2015)
Logoyda M. - Discrete formation of square raster elements of non-regular structure (2015)
Sapon S. - Analysis of the accuracy of spindle unit, when the pressure in the hydrostatic bearings of spindle is regulated, Fedorynenko D., Urlina A., Avanesov Y. (2015)
Verkhola M. - Information technology of verification of models authenticity of ink printing systems with the drum cylinders, Huk I., Panovyk U., Spolyak R. (2015)
Zavalniuk I. - Сontrol of the process of extrusion processing combined meat-vegetable raw material (2015)
Rozov Y. - Development of technological complex for manufacturing of precision tubular products with a shape inner surface (2015)
Shramenko N. - Current issues of operation and basic directions to modernization of the cargo terminal facilities, Kopytkov D. (2015)
Stopakevych A. - Development of all-mode nonlinear controler for mixing reactors (2015)
Bezvesilna O. - Aviation gravimetric complex for measuring the gravity anomalities with dual-channel capacitive gravimeter, Tkachuk A., Khylchenko T. (2015)
Krestianpol O. - Сomputer integrated design of flexible packaging production systems (2015)
Гаврильців С. Т. - Сучасні методи лікування кісткових дефектів щелеп, що утворились після видалення радикулярних кіст (огляд літератури) (2018)
Головач И. Ю. - Трудности дифференциальной диагностики склеродермоподобного паранеопластического синдрома и системной склеродермии как фактора онкологического риска, Егудина Е. Д. (2018)
Назиров Ф. Г. - Коморбидная патология у больных ожирением III степени в динамике снижения веса после установки внутрижелудочного баллона и лапароскопической рукавной резекции желудка, Хашимов Ш. Х., Хайбуллина З. Р., Махмудов У. М. (2018)
Гребеник М. В. - Клінічне значення визначення NT PRO-BNP у хворих на гострий інфаркт міокарда: аналіз даних літератури та власні спостереження, Бідованець Л. Ю. (2018)
Грушко В. В. - Біохімічні показники функції печінки у спортсменів високої професійної майстерності після змагального періоду (2018)
Орлова І. В. - Ефективність уратознижувальної терапії із застосуванням алопуринолу та фебуксостату у хворих на подагру, Станіславчук М. А. (2018)
Maksymets T. А. - The influence of atorvastatin on omentin-1 level and insulin resistance in patients with coronary artery disease and obesity (2018)
Мостовой Ю. М. - Гендерні особливості поєднання стабільної ішемічної хвороби серця та хронічного обструктивного захворювання легень, Распутіна Л. В., Діденко Д. В. (2018)
Радецька Л. В. - Деякі аспекти корекції ліпітензії – нової проблеми у сучасній кардіології, Ярема Н. І., Смачило І. В., Боб А. О., Мандзій З. П., Хоміцька А. І., Савченко І. П., Наумова Л. В. (2018)
Ярема Н. І. - Особливості перебігу гіпертонічної хвороби у жінок постменопаузального періоду з порушеннями мінеральної щільності кісткової тканини та дисліпідемією, Пасєчко Н. В., Радецька Л. В., Савченко І. П., Боб А. О., Смачило І. В., Гаврилюк М. Є., Наумова Л. В., Хоміцька А. І., Крицький Т. І. (2018)
Швед М. І. - Статеві особливості гемограми та ліпідограми у хворих із гострим коронарним синдромом без підйому сегмента ST на тлі есенціальної артеріальної гіпертензії, інфікованих Helicobacter pylori (2018)
Пономаренко О. В. - Вибір методу реконструкції дефектів покривних тканин тулуба та кінцівок у травмованих хворих (2018)
Іщак О. М. - Вплив хірургічного втручання на пацієнток з апоплексією яєчника в аспекті збереження оваріального резерву та поліпшення ефективності допоміжних репродуктивних технологій, Семків М. Р., Хміль М. С. (2018)
Продан Т. А. - Можливості покращення кровопостачання ендометрія у жінок зі зниженим оваріальним резервом (2018)
Костюченко Н. В. - Музичний слух у пацієнтів із параноїдною шизофренією та шизоафективним розладом: методика визначення та результати, Фільц О. О. (2018)
Кулик О. В. - Прогностичний індекс відновлення свідомості у пацієнтів із тривалими її розладами після тяжкої черепно-мозкової травми (2018)
Федченко В. Ю. - Комплексна система реабілітації депресивних розладів (2018)
Дуда К. М. - Оцінка стану тканин пародонта у старшокласників, Лебідь О. І., Стойкевич Г. В. (2018)
Баліцька О. Ю. - Активність процесів пероксидації ліпідів у хворих на хронічний генералізований пародонтит і цукровий діабет 2 типу, Бондаренко Ю. І., Габор Г. Г. (2018)
Пясецька Л. В. - Оцінка клінічного стану тканин пародонта в осіб із психофізіологічними реакціями дезадаптації у найближчі терміни лікування, Лучинський М. А. (2018)
Подпрятов С. С. - Дослідження вимог до інструмента для отримання електрозварного з’єднання стінок кишечника в експерименті, Подпрятов С. Є., Гичка С. Г., Мака-ров А. В., Маринський Г. С., Ткаченко В. А., Чернець О. В., Тарнавський Д. В., Лопаткіна К. Г. (2018)
Зарічна О. Й. - Клініко-біохімічні зміни крові щурів із модельованим галактозаміновим гепатитом на тлі мерказоліліндукованого гіпотиреозу, Кліщ І. М. (2018)
Телев’як А. Т. - Порівняльний аналіз структурних порушень м’язів задніх кінцівок та змін біохімічних показників сироватки крові щурів при гострій ішемії, Вересюк Т. О., Сельський П. Р. (2018)
Яворська-Скрабут І. М. - Особливості структурної організації та кровоносного русла привушних залоз білих щурів у нормі, Яворська С. І. (2018)
Герасимюк І. Є. - Особливості морфофункціональної перебудови кровоносних судин нирок за умов гострого отруєння ацетилсаліциловою кислотою, Корицький А. Г. (2018)
Demkovych A. Ye. - Cytokine mechanisms for early period of experimental bacterial-immune periodontitis development, Bondarenko Yu. I., Yuriyiv K. Ye. (2018)
Лис О. Б. - Особливості порушень процесів пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в крові у динаміці розвитку іммобілізаційного стресу при адреналіновому ушкодженні міокарда, Регеда М. С., Грушка O. І. (2018)
Шульгай А. Г. - Cтан слизової оболонки клубової кишки при резекціях різних об’ємів печінки, Татарчук Л. В., Гнатюк М. С. (2018)
Боярчук О. Р. - Первинні імунодефіцити: регіональні, національні та глобальні виклики, Волоха А. П., Гаріян Т. В., Дмитраш Л. М. (2018)
Якименко О. О. - Виявлення та лікування пацієнтів із сімейною гіперхолестеринемією, Мазніченко Є. О. (2018)
Маєвський Д. А. - Колонка головного редактора (2018)
Пацюк В. И. - Математическая модель многопроводной электрической линии с минимальными дисипативными и дисперсионными эффектами, Берзан В. П., Рыбакова Г. А. (2018)
Михайленко В. В. - Математична модель перетворювача з чотиризонним регулюванням вихідної напруги і електромеханічним навантаженням, Чуняк Ю. М., Чарняк О. С. (2018)
Маевський Д. А. - Експериментальні дослідження взаємних впливів між провідниками трифазного кабелю, Семенюг О. М., Яковлев О. В., Морозов О. П., Топузанов О. О., Савьолова Е. В. (2018)
Постолатий В. М. - Особенности работы энергосистем Молдовы, Украины и Румынии в составе объединенной энергосистемы при включении вставки постоянного тока на подстанции 400 кв Вулканешты, Берзан В. П., Быкова Е. В. (2018)
Петрушин В. С. - Использование полевых расчетов при моделировании работы регулируемых асинхронных двигателей, Плоткин Ю. Р., Еноктаев Р. Н., Тиолье Ив (2018)
Болюх В. Ф. - Исследование линейных импульсных электромеханических преобразователей комбинированного типа, Кочерга А. И., Месенко А. П., Щукин И. С. (2018)
Плахтий А. А. - Компенсация высших гармоник входных токов в системах c параллельным включением автономных инверторов, Нерубацкий В. П., Кавун В. Е. , Машура А. М. (2018)
Найденко Е. В. - Динамические нагрузки в кинематических передачах с зазором при оптимальном управлении механизмом поворота (2018)
Мельнікова Л. В. - Енергозберігаюче керування електроприводом насоса гідравлічного крана, Шестака А. І., Калінін О. Г. (2018)
Волков В. А. - Энергосберегающее управление в пускотормозных режимах частотнорегулируемым синхронным двигателем с постоянными магнитами (2018)
Осадчий В. В. - Ідентифікація ступеня завантаження двошвидкісного ліфта, Назарова О. С., Шульженко С. С. (2018)
Бойко А. О. - Аналіз динамічних навантажень у пружному eлементі безредукторної ліфтової лебідки, Булгар В. В., Бесараб О. М., Соколов Я. О., Зубак В. В. (2018)
Дранкова А. О. - Підвищення якості електроенергії шляхом використання пасивної фільтрації в електромеханічних системах з нелінійним навантаженням, Муха М. Й., МіхайковС. С., Красовський І. І. (2018)
Войтенко А. В. - Блок питания с однофазным корректором коэффициента мощности для электроприводов постоянного и переменного тока, Алифиренко П. И. (2018)
Розен В. П. - Управління режимом роботи водовідливної насосної установки гірничовидобувного підприємства за критеріем плати за електричну енергію, Великий С. С., Сторожилова Г. І. (2018)
Халамиренко И. В. - Регулирование коэффициента мощности асинхронного тиристорного электропривода (2018)
Розен В. П. - Прогнозирование среднемесячной скорости ветра с использованием байесовского подхода к прогнозированию, Чермалых А. В., Бычковский А. С. (2018)
Савич С. П. - Енергетичні показники електроприводів кранових механізмів підйому, Ярмолович В. Я., Орлик В. В., Савьолова Е. В. (2018)
Говорущенко Т. О. - Сучасні проблеми оцінювання початкових етапів життєвого циклу програмного забезпечення, Павлова О. О. (2018)
Коротунов C. Ю. - Аналіз існуючих архітектур та методів моделювання кіберфізичних систем для розумних енергомереж, Табунщик Г. В., Вольфф К. (2018)
Дергачев К. Ю. - Анализ работы алгоритмов технического зрения в задачах траекторных измерений, Краснов Л. А., Пявка И. А. (2018)
Захожай О. І. - Критерії визначення інформативності та ранжування образів при прийнятті рішень в багато параметричних комбінованих системах розпізнавання (2018)
Журавська І. М. - Бездротовий метод керування відключенням пристроїв на борту БПЛА з обмеженими енергоресурсами (2018)
Чопей Р. С. - Метод побудови засобу для автоматизованого тестування тривалості виконання програмного коду вбудованих систем розроблених з використанням keil uvision, Федасюк Д. В. (2018)
Noutsawo D. E. H. - Оptimizing an african network: case of vipnet (2018)
Elias R.M - FPGA cores for fast multiplicative inverse calculation in galois fields, Hlukhov V.S., Rahma M.K., Zholubak I.M. (2018)
Vostrov G.M. - Pseudorandom processes of the number sequence generation, Khrinenko A.O. (2018)
Vostrov G.M. - Analysis and development of existing algorithms for solving the discrete logarithm problem, Bezrukova Yu. S. (2018)
Melahi A. - Robust neuro-fuzzy control of high dynamics motors for surface potential cartography, Bendahmane B., Yahiaoui B. (2018)
Бушер В. В. - Дробные пропорционально-интеграль-дифференцирующие регуляторы в электротехнических системах (2018)
Мигаль В. П. - Аналіз життєздатності університету як складної динамічної системи, Мигаль Г. В. (2018)
Маевская Е. Ю. - Лабораторный практикум по курсу "специальные методы и средства электрических измерений" в контексте ERASMUS+ проекта "ALIOT", Топузанов А. А., Беляев В. Л., Огинская С. Н., Лещенко Н. М., Ярмолович В. Я. (2018)
Попукайло В. С. - Анализ и прогнозирование оттока клиентов системы управления проектами (2018)
Title (2015)
Contents (2015)
Zinko R. - Grounging of crushing machine parameters for recycling, Serkiz O. (2015)
Dmytriev D. - Method one-parametric families for analytical description of the end-effector curved motion of the machine-tools with the mechanisms of the parallel structure, Piven S., Keba P. (2015)
Bogushevskii V. - Organization of database and presentation of the report documents in the APCS of bof melting, Sukhenko V., Kalenchuk M. (2015)
Samoilenko O. - Low cost handheld micromanipulators based on compliant kinematic devices (2015)
Tsapar V. - Using magnetic stirring in the control system of quality in glass production, Zhuchenko O. (2015)
Cherepanska I. - Automated technological complex to precise angles measurement based on goniometer, Bezvesilna E., Sazonov A., Lavrischev A. (2015)
Bezvesilna O. - Aviation gravimetric system with the vibrating low frequency gravimeter, Tkachuk A., Chepyuk L., Khylchenko T. (2015)
Świć A. - Badania procesu prostowania wałów o małej sztywności, Drachev O., Sobaszek Ł. (2015)
Veremey G. - An experimental research of the accuracy of overhauled valve seats with the variable cutting conditions, Sapon S. (2015)
Krestianpol O. - Simulation modeling of complicated objects of flexible manufacturing complexes (systems) (2015)
Адорно Т. - Що означає "опрацювання минулого" (переклад з німецької, анотація і післямова Віталія Брижніка) (2018)
Култаєва М. - Філософія освіти і виховання Третього рейху: витоки, політико-ідеологічні контексти та концептуальні конструкти (2018)
Култаєва М. - Освіта і повсякденні реалії Третього рейху: мемуари і теоретичні конструкції (2018)
Зінченко В. - Екзистенційно-діалогічна модель філософії освіти: освітньо-виховна антропологія та соціально-духовна комунікація у контексті суспільного розвитку (2018)
Горбунова Л. - Самоорганізація трансверсальної самості в контексті невизначеності (до обгрунтування трансформативного навчання). Ч. 1 (2018)
Панафідіна О. - Логіка сучасної освітньої парадигми: І. Кант проти Дж. Локка (2018)
Гончаренко О. - Про поняття світогляд у Львівсько-Варшавській школі (українська гілка) (2018)
Карівець І. - Проблемне навчання філософії (на прикладі Національного університету "Львівська політехніка") (2018)
Засс Г.-М. - Засади біоетики з протестантської традиції (частина 2) (переклад з німецької і примітки Ганни Губенко) (2018)
Гоффман Т. С. - Витоки та вихідні положення щодо становлення нової біоетики та програми "Інтегративної біоетики" Ч. 1 (переклад з німецької Ганни Губенко) (2018)
Киященко Л. - Матетика – трансдисциплинарная парадигма образования (случай биоэтики) (2018)
Довбня В. - Нова українська школа: спроба філософсько-антропологічного осмислення (2018)
Ганаба С. - Школа як середовище розвитку дитини. Рецензія на книгу: Джон Тейлор Гатто "Зброя масового навчання. Мандрівка вчителя темними світами обов’язкового шкільництва". Переклала з англ. Галина Сташків. Львів: Літопис, 2016. - 210 с. (2018)
Гомілко О. - Свобода та прогрес у постсоціалістичних викликах: рефлексія BASEES (13-15 квітня, 2018 р., Кембридж) (2018)
Курбатов С. В. - Шовковий шлях вищої медичної освіти: перші спільні кроки (2018)
Антохов А. А. - Інноваційні стратегії соціальної відповідальності бізнесу (2018)
Селіверстова Л. С. - Підходи до забезпечення ринкової рівноваги на вітчизняному аграрному ринку (2018)
Єрмаков О. Ю. - До методології кластеризації розвитку аграрної сфери регіонів України, Надвиничний С. А. (2018)
Брич В. Я. - Методологічні підходи до оцінки якості туристичних та готельно-ресторанних послуг, Охота В. І. (2018)
Казарян Г. Г. - Інституційне регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями (2018)
Кравчук А. О. - Нарощення фінансових потоків суб'єктів аграрного бізнесу, Вихристюк С. В. (2018)
Кудлаєнко С. В. - Трансформаційні процеси і державна соціальна політика: необхідність врахування особливостей (2018)
Глушач Ю. С. - Рейтинг як інститут цифрової економіки (2018)
Буйда К. В. - Фінансово-кредитне забезпечення підприємств природно-ресурсного сектора національної економіки, Рошкевич В. Ф. (2018)
Близнюк А. С. - Світовий досвід функціонування державних механізмів регулювання розвитку рекреаційної сфери (2018)
Вавренюк С. А. - Проблеми болонського процесу для системи вищої школи України (2018)
Акімова Л. М. - Інструменти та діагностика умов забезпечення економічної безпеки держави інструментами державного управління (2018)
Нонік В. В. - Формування інформаційно-аналітичного забезпечення протидії корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування (2018)
Залізнюк В. П. - Критерії оцінки досягнутого рівня продовольчої безпеки країни (2018)
Шульга Н. Д. - Принципи державної освітньої політики як інструменту соціально-економічного розвитку України (2018)
Платонов О. І. - Особливості розвитку державного контролю в сфері мультимодальних перевезень (2018)
Семенченко А. І. - Науково-методологічні підходи до проведення огляду кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та критичної інформаційної інфраструктури, Мялковський Д. В., Станіславський Т. В. (2018)
Бойко А. О. - Аналіз сучасної державної політики у сфері земельних відносин в Україні (2018)
Капштик О. В. - Шляхи вдосконалення державних механізмів стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України (2018)
Любецька М. М. - Механізми державного регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебуають у складних життєвих обставинах (2018)
Базика С. К. - Бюджетне планування як інструмент фінансового стратегічного управління (2018)
Ярмолинська І. В. - Поняття та сутність механізмів державного управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні (2018)
Гада О. Б. - Нормативно-правове забезпечення державного управління системою підготовки фахівців сфери цивільного захисту в республіці польща (2018)
Пророчук М. В. - Формування методичних підходів до удосконалення механізмів державного управління об'єктами інфраструктури (2018)
Муравицька Г. В. - Формування інформаційно-ресурсної бази галузі науки "державне управління" (2018)
Зозуля І. В. - Щодо нової редакційної політики та видавничих стандартів журналу "Форум права" (2018)
Бахаєва А. С. - Правочин, який вчинено під впливом помилки, обману (шахрайства) (2018)
Білан О. П. - Моральні засади суспільства як цивільно-правова категорія (2018)
Волошенюк О. В. - Засоби конкретизації норм права (2018)
Воропай Т. С. - Вирішення конфліктів у традиційному суспільстві: єднання моралі і права (2018)
Гладкий С. О. - Формування української юридичної еліти: понятійний і методологічний виміри (2018)
Джафарова О. В. - Дослідження органів публічної адміністрації в системі суб'єктів дозвільної діяльності в Україні (2018)
Zamorska L. I. - Social Determinants of Legal Interpretation, Karvatska S. B. (2018)
Зозуля О. І. - Розробка та попередній розгляд законопроектів у комітетах Верховної Ради України (2018)
Комарова Т. В. - Проблемa захисту прав приватних осіб у Суді справедливості Європейського Союзу (2018)
Маринів А. В. - Конституційно-правові принципи статусу територіальних колективів у Франції (2018)
Мічурін Є. О. - Абсолютні та відносні цивільні права (2018)
Тягло А. В. - О стандартах доказательства (2018)
Фоміна Т. Г. - Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу (2018)
Христинченко Н. П. - Деякі особливості нової судової системи в забезпеченні правосуддя в державі (2018)
Шевчук Т. І. - Віктимологічна профілактика як складова системи ефективної протидії сексуальній злочинності (2018)
Лоскутов Т. О. - Рецензія на монографію С. О. Ковальчука "Вчення про речові докази у кримінальному процесі: теоретико-правові та практичні основи" (2018)
Руснак А. В. - Страхування ризиків сільськогосподарських підприємств в Україні, Карнаушенко А. С., Петренко В. С. (2018)
Ступень Н. М. - Стратегічні пріоритети збалансованого розвитку рекреаційних територій (2018)
Шаманська О. І. - Формування системи інноваційно-орієнтованого розвитку аграрних підприємств (2018)
Рощина Н. В. - Аналіз процесу впровадження систем виробництва сонячної енергії для приватних домогосподарств в Україні, Борданова Л. С. (2018)
Пасічний М. Д. - Бюджетна політика за умов економічної кризи (2018)
Смирнова Н. В. - Сучасний стан вітчизняного технологічного ринку (2018)
Максименко І. Я. - Особливості відображення в обліку операцій з ліквідації основних засобів в управлінні підприємством, Філатова О. І. (2018)
Коляда К. Г. - Методика оцінки інвестиційної привабливості it-компанії за допомогою показників аналізу акцій та інтегрального показника інвестиційної привабливості, Пуліна Т. В., Нечаєва І. А. (2018)
Алиев Д. Я. о. - Инвестиционная политика государства на современном этапе: кейс азербайджана (2018)
Бойко Т. П. - Розміщення акцій українськими аграрними підприємствами на зарубіжних фондових ринках (2018)
Божков Д. С. - Особливості впливу різних видів маркетингу на ціноутворення (2018)
Заборовець К. Г. - Методика організації виконання бюджетів (2018)
Полегенька М. А. - Економічна ефективність виробництва сухого яєчного порошку на птахівничих підприємствах (2018)
Олійник Н. І. - Підготовка фахівців у сфері водопостачання та водовідведення в умовах реформування системи державного управління, Крилова І. І. (2018)
Ажажа М. А. - Державне регулювання процесу модернізації вищої освіти України в умовах глобалізації (2018)
Комаров О. В. - Проблема транспортних засобів з іноземною реєстрацією в Україні: причини та наслідки (2018)
Муц Л. Ф. - Базисні компоненти впливу міграційної політики на соціально-економічний стан держави (2018)
Акімова Л. М. - Імплементація міжнародного досвіду державного управління забезпеченням економічної безпеки держави в Україні (2018)
Нонік В. В. - Типологія корупційних відносин: державно-управлінський погляд (2018)
Крук С. І. - Інституційні сили й інструменти державного управління у сфері забезпечення національної безпеки (2018)
Євсюков О. П. - Специфіка державного регулювання соціально-економічної безпеки в Україні (2018)
Любецька М. М. - Аналіз зарубіжного досвіду надання соціальних послуг, здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебуають у складних життєвих обставинах (2018)
Зінчук М. І. - Генезис наукового розуміння поняття публічного адміністрування в світі та Україні (2018)
Образцова В. В. - Особливості проявів конфліктів і суперечностей у відносинах "принципал-агент" у системі публічного управління в Україні (2018)
Мельник О. Г. - Митний досвід литовської республіки: особливості імплементації в Україні, Адамів М. Є., Тодощук А. В. (2018)
Мельник О. І. - Теоретичні засади ефективної торговельної діяльності в ринкових умовах, Мельник А. Г., Притула А. О. (2018)
Бірюк С. О. - Концептуалізація ефективних податкових механізмів на ринку фінансових послуг України, Шевчук К. Д. (2018)
Сергєєва О. Р. - Сутність та особливості забезпечення конкурентоспроможності товару (2018)
Давидюк О. О. - Оргaнiзaцiйно-iнституцiйнi iмперaтиви удосконaлення держaвного регулювaння зaхисту економiчних iнтересiв в аграрній сфері, Марчук Л. Л. (2018)
Гайдаржийська О. М. - Відмінності в бухгалтерському обліку за мсфз та gaap, Задерака Н. М., Тітаренко Л. І. (2018)
Лазебник Ю. О. - Інвестиційна привабливість України з погляду міжнародних рейтингів, Прохорова У. А. (2018)
Мовчаненко І. В. - Бізнес-модель: сутність та інноваційна складова (2018)
Дильбази Э. К. - Иностранный капитал в банковском секторе азербайджана: экономико-правовой аспект (2018)
Андрєєв М. А. - Фінансове забезпечення розробки інтелектуальних кластерів як інструмент впровадження наукоємних технологій (2018)
Олійник Н. І. - Питання атестації і сертифікації працівників у сфері водопостачання та водовідведення, Крилова І. І. (2018)
Шамрай Н. В. - Волонтерський потенціал громадського моніторингу в системі публічних послуг (2018)
Новікова Н. Л. - Державні механізми регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю, Галицький О. М., Гришова Р. В. (2018)
Акімова Л. М. - Аналіз тенденцій розвитку економіки держави та їх вплив на економічну безпеку України (2018)
Крук С. І. - Аналіз стану організаційно-правових механізмів державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України (2018)
Муц Л. Ф. - Регуляторний вплив на інтеграцію іноземців в українське суспільство (2018)
Євсюков О. П. - Підтримка державної соціально-економічної безпеки в умовах глобалізації (2018)
Дяченко О. П. - Соціальне замовлення як інструмент державно-приватного партнерства в системі соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю в Україні, Казарян Г. Г. (2018)
Мартишин Д. С. - Державно-управлінська проблематика в релігійній філософії xx століття (2018)
Медведчук О. В. - Про удосконалення законодавства України з питань саморегулювання (2018)
Образцова В. В. - Механізм стримувань та противаг у публічно-управлінських відносинах (2018)
Анісімов М. В. - Економічна ефективність при педагогічних дослідженнях (2018)
Артеменко О. В. - Розробка системи професійно важливих якостей бакалавра технічного напряму для відбору в магістратуру, Артеменко Д. Ю., Чередниченко Н. Г., Чернявська О. О. (2018)
Астрейко С. Я. - Свойства композиции, используемые в процессе художественного конструирования изделий будущими учителями трудового обучения (технического труда), Астрейко А. Я., Ревцт Н. С., Похыла Т. Р. (2018)
Бондар О. П. - Критерії Пірсона і Крамера-Уелча в педагогічних дослідженнях, Ковальов Ю. Г., Ковальова О. С. (2018)
Бондар О. П. - Критерії Вілкоксона і Манна-Уітні в педагогічних дослідженнях, Якуніна І. Л., Задорожна О. В. (2018)
Гаруля Н. А. - Формирование интеллектуальных умений у студентов педвуза – будущих учителей труда на основе их политехнической подготовки, Гаруля Ф. А. (2018)
Герасименко Л. С. - До проблеми розвитку критичного мислення майбутніх авіаційних фахівців (2018)
Dmitriiev A. О. - Formation Of Ecological Conciousness For Aviation Professionals (2018)
Дорошенко О. М. - Інклюзивне навчання як психолого-педагогічна проблема, Горицька О. В. (2018)
Дроздова І. П. - Засоби контролю мовленнєвих умінь і навичок для навчання іноземних студентів професійного мовлення (2018)
Зеленська Л. М. - Інтерактивний критерій сформованості комунікативних умінь майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом, Тимченко С. В. (2018)
Ільєнко О. Л. - Ділове інтерв’ю як чинник формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки (2018)
Колотуха О. В. - Теоретико-методичні засади активного туризму (2018)
Крижевська К. В. - Особливості формування мотивації до професійного саморозвитку магістрантів педагогічного профілю, Бутенко Ю. О. (2018)
Кумпан О. О. - Професійне самовизначення та його вплив на загальний розвиток особистості в професійній діяльності (2018)
Лещенко Г. А. - Культурологічний підхід як методологічна основа професійної підготовки майбутніх авіаційних фахівців (2018)
Лі Цюань - Сутність і зміст поняття "методологічна компетентність вчителя музичного мистецтва" (2018)
Ломакіна М. Є. - Засоби корекціі професійної підготовки майбутніх авіадиспетчерів, Суркова К. В., Сурков К. Ю. (2018)
Миргородська О. Л. - Місце навчальної практики з активного туризму у процесі формування дослідницьких умінь майбутніх менеджерів туристичної діяльності (2018)
Москаленко О. І. - Педагогічні засади підготовки авіаційних фахівців до професійної діяльності в екстремальних умовах (2018)
Омельяненко В. В. - Концепція формування професійно-етичної компетентності майбутніх бакалаврів з правознавства у процесі фахової підготовки (2018)
Онипченко П. М. - Роль авіаційної педагогіки у професійній підготовці курсанта-льотчика в умовах багатопрофільного ВВНЗ, Невзоров Р. В. (2018)
Півень М. І. - Особистісна готовність курсантів до навчально-професійної діяльності як рушійна сила професійної надійності льотного складу цивільної авіації, Півень В. В., Мартиненко Н. О. (2018)
Плачинда Т. С. - Формування професійно важливих якостей у майбутніх фахівців екстремальних професій як складова підвищення ефективності їх фахової підготовки (2018)
Radul S. G. - Implementation of the dual education system into the training of future aviation specialists, Ursol O. V. (2018)
Саркісова О. М. - Професійне становлення менеджерів авіаційної галузі: теоретичний аспект (2018)
Царенко О. М. - Дидактичні можливості інтелект-карт у підготовці майбутніх учителів до викладання автосправи в профільній школі (2018)
Чорноглазова Г. В. - Формування когнітивного компонента фахових компетентностей авіаційних інженерів-механіків під час вивчення основ системи технічного обслуговування та ремонту, Єніна І. І., Мунштуков І. В. (2018)
Чорногор Н. О. - Професійні конфлікти в менеджменті зовнішньоекономічної діяльності та засоби їх розвязання (2018)
Шукатка О. В. - Аналіз результатів експериментального дослідження формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції (2018)
Шульга Н. В. - Правова культура майбутніх фахівців медичної галузі як об’єкт комплексного психолого-педагогічного дослідження (2018)
Бочарова О. А. - Правила набору студентів до Гарвардського університету з історичної перспективи (2018)
Досужий В. А. - Використання тренажерних комплексів у процесі професійної підготовки операторів безпілотних авіаційних систем у США (2018)
Чабанович Н. Б. - Методологія порівняльного дослідження педагогічної підготовки лікарів-анестезіологів у країнах Західної Європи (2018)
Антонець А. В. - Використання дослідницької роботи під час формування аналітичних умінь агроінженерів (2018)
Астрейко Е. С. - Инновационная деятельность в системе дополнительного образования детей и молодёжи, Исаенко В. Б., Кохно Е. А., Горошенюк Я. О. (2018)
Герасимчук Т. В. - Педагогічні умови формування професійної іншомовної компетентності майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі за допомогою інформаційних технологій (2018)
Замфереско О. В. - Застосування кейс-технології у підготовці майбутніх майстрів ресторанного обслуговування (2018)
Лопатюк О. В. - Спрямованість змісту фахової підготовки як педагогічна умова формування професійної рефлексії майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом (2018)
Шевченко В. Б. - Електронна навчальна платформа MOODLE як засіб організації самостійної англомовної підготовки студентів (2018)
Азатьян В. І. - "Круглий стіл" як один із активних методів навчання в процесі викладання іноземної мови для студентів-медиків (2018)
Білоус Н. П. - Критерії, показники та рівні сформованості професійно-комунікативної компетентності майбутніх перекладачів авіаційної галузі (2018)
Муравська С. М. - Використання тестів в процесі оцінювання знань майбутніх пілотів з професійно орієнтованої англійської мови (2018)
Омельяненко Н. В. - Психолого-педагогічні умови ефективності контролю мовленнєвої компетенції майбутніх фахівців авіаційної галузі (2018)
Харламова Л. С. - Застосування методу case-study для підвищення ефективності самостійної англомовної підготовки авіаційних фахівців, Чернявська О. О. (2018)
Чала Н. Д. - Особливості комунікативного методу вивчення іноземної мови у технічних ЗВО, Ковальова І. В. (2018)
Квас О. - Педагогічні умови формування здорової особистості дитини дошкільника у процесі взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї, Шира М. (2018)
Шпак О. - Економічна освіта як чинник соціалізації школярів, Булавенко С., Примаченко Н. (2018)
Білецька М. - Артистизм як необхідна складова музично-виконавської компетенції майбутнього вчителя музичного мистецтва, Підварко Т. (2018)
Дудікова Л. - Особливості англійського медичного сленгу та ознайомлення з ним студентів вищих медичних навчальних закладів як засіб мотивування до вивчення іноземної мови, Марлова А. (2018)
Клепар М. - Загальнонаукові підходи дослідження професійної підготовки майбутніх фахівців-міжнародників у системі вищої освіти України (2018)
Шарова Т. - Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів інформатики засобами творчих робіт, Шаров С. (2018)
Тітова О. - Системний підхід у дослідженні системи розвитку творчого потенціалу інженерів аграрної сфери (2018)
Мойсеєнко Р. - Компетентнісний підхід як основа підготовки майбутнього компетентного фахівця (2018)
Криштанович С. - Цінність моделі формування професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту (2018)
Бобечко О. - Талант помножений на працю: штрихи до творчого портрета видатної бандуристки Людмили Посікіри, Мярковська Ю. (2018)
Волошинов С. - Реалізація адаптивної навчальної технології при формуванні англомовної компетентності майбутніх моряків (2018)
Галатюк Ю. - Формування методологічних знань у процесі вивчення природничих предметів в сучасній школі, Галатюк Т. (2018)
Голова Н. - Напрями, форми, методи оптимізації соціальної роботи з учасниками АТО і членами їх родин (2018)
Яценко С. - Наступність дошкільної та початкової освіти крізь призму концепції нової української школи (2018)
Гарбич-Мошора О. - Електронний документообіг у закладі вищої освіти, тенденції та перспективи (2018)
Калінін В. - Формування інформаційно-цифрової компетентності учнів старшої школи засобами іноземної мови як ключової компетентності нової української школи, Калініна Л. (2018)
Баландюк Р. - Методичні рекомендації щодо навчання "підприємливості та фінансової грамотності” на уроках історії України (2018)
Попов Р. - Сукупність принципів розвитку автономності студентів в умовах інтеграції освітньої й самоосвітньої діяльності (2018)
Бутенко Н. - Естетичний аспект професійної підготовки вчителя (2018)
Молчко У. - Творча співпраця Святослава Крутикова та Геннадія Саська в рамках XI музичного фестивалю "Струни душі нашої” (2018)
Пригодін М. - Використання творчих умінь майбутніх вчителів образотворчого й декоративного мистецтва під час виготовлення етнохудожніх цінностей в педагогічних вишах (2018)
Білинська Н. - Використання засобiв народознавства в позанавчальному виховному процесi загальноосвітньої школи (2018)
Роїк Т. - Особливості співпраці дітей, батьків та вчителя у вихованні культури родинних взаємин (2018)
Фейфей С. - Педагогічні умови формування виконавської уваги майбутнього вчителя музики в процесі фортепіанної підготовки (2018)
Гермак О. - Експериментальна апробація моделі реалізації педагогічних умов застосування електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх електромонтерів (2018)
Гукало Ю. - Роль казок Івана Франка у формуванні національно-культурних цінностей учнів початкової школи (2018)
Придатко Р. - Соціально-комунікативна компетентність як складова професійності вихователя закладу дошкільної освіти (2018)
Радзівілова І. - Дослідження проблеми виявлення педагогічних умов формування готовності майбутніх бортпровідників до професійної діяльності (2018)
Сех Н. - Педагогічні умови сенсорного розвитку дітей дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва (2018)
Цзяньїн Ч. - Педагогічні принципи формування комунікативних умінь студентів України і Китаю у вокально-ансамблевій діяльності (2018)
Журавльов О. В. - Статистичний аналіз стану великої відкритої економіки США, Сімачова О. М. (2018)
Tamrazov T. H. - Statistical Assessment of the Ecological Situation: The Case of the Republic of Azerbaijan (2018)
Горобець О. О. - Книговидавництво в умовах цифрової економіки: статистичний аналіз (2018)
Корягін М. В. - Бухгалтерська звітність та її трансформація (2018)
Валінкевич Н. В. - Класифікація витрат та їх загальний вплив на результативністьдіяльності сільськогосподарських підприємств, Кобилинський В. М. (2018)
Panteleiev V. P. - Tax Culture of Employees of the Enterprise, Nastenko M.V. (2018)
Шигун М. М. - Первинний облік необоротних активів, утримуваних для продажу, Мичак Н. О. (2018)
Безверхий К. В. - Концепція сталого розвитку як підґрунтя для виникнення інтегрованої звітності підприємства (2018)
Ковач С. І. - Порядок виправлення помилок попередніх періодів у фінансовій звітності за МСФЗ, Шарапка К. О. (2018)
Шкуліпа Л. В. - Аналіз методології обліку основних засобів за МСБО 16 "Основні засоби”та П(С)БО 7 "Основні засоби”: теорія і практика (2018)
Юрченко О. А. - Реєстрація та блокування податкових накладних / розрахунків коригувань: нові правила для бізнесу від фіскалів, Свирида О. А. (2018)
Селіщев С. В. - Оцінка ризиків безперервності діяльності, пов’язаних із бізнес-середовищем cуб’єкта господарювання (2018)
Шевчук В. О. - М. Руденко versus К. Маркс: українське викриття приреченості економічної складової марксизму (2018)
Артем'єва І. О. - Державний бюджет у цифрову епоху: можливості та загрози, Яковенко М. А. (2018)
Редакційна політика та етичні норми збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту” (2018)
Вимоги до змісту та оформлення статей до збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту” (2018)
Никул В. В. - Эффективность поразрядной конвейеризации вычислений в FPGA-компонентах систем критического применения, Дрозд А. В., Дрозд Ю. В., Озеранский В. С. (2018)
Иванченко А. В. - Исследование характеристик кремниевых фотоэлектрических преобразователей солнечных батарей при перегреве, Мазурик С. В., Тонкошкур А. С. (2018)
Абдулхаев О. А. - Электрофизические и фотоэлектрические характеристики трехбарьерной фотодиодной GaAs-структуры, Ёдгорова Д. М., Каримов А. В., Якубов А. А., Кулиев Ш. М. (2018)
Кутова О. Ю. - Зміна провідності структур "пористий кремній з наночастинками срібла — кремній" при детектуванні перекису водню, Душейко М. Г., Лобода Б. О., Обухова Т. Ю. (2018)
Каримов А. В. - Управление падением напряжения кремниевого диода путем облучения электронами и термической обработки, Рахматов А. З., Абдулхаев О. А., Арипова У. Х., Хидирназарова А. Ю., Кулиев Ш. М. (2018)
Тимченко О. В. - Метод адаптивної дельта-модуляції для довільних коефіцієнтів адаптації у сенсорній мережі мобільного моніторингу ЕКГ, Лозинський В. І. (2018)
Ганський В. О. - Інтеграційні дії та програми розвитку Європейського Союзу у сфері історико-культурної спадщини, Андрійчик К. В. (2018)
Бабина О. М. - Перспективи вирощування енергетичних культур як чинник впливу на розвиток економіки, біоенергетики та аграрного сектору України (2018)
Васюренко Л. В. - Трансформаційні засади державного регулювання організації оплати праці, Кукса І. М. (2018)
Дудкін О. М. - Збалансованість нафтогазових стратегічних резервів національної економіки: проблеми термінології та побудови концепції (2018)
Мардус Н. Ю. - Оцінка стану внутрішнього ринку товарів на основі показників функціонального та структурного характеру (2018)
Яковлев В. І. - Тенденції розвитку машинобудівної галузі України (2018)
Афанасьєв Є. В. - Удосконалення механізму управління економічною ефективністю результатів операційної діяльності залізорудного підприємства, Афанасьєв І. Є., Меленцова К. О. (2018)
Varava А. А. - Assessment of risks associated with strategic management information support, Harutyunyan A. R. (2018)
Ващенко Т. В. - Роль інноваційного малого бізнесу у вирішенні завдання імпортозаміщення та підвищення конкурентоспроможності промислового сектору в умовах забезпечення випереджального розвитку, Летуновська Н. Є. (2018)
Кавун С. В. - Методи формування політики кадрової безпеки, Панченко В. А. (2018)
Кондратюк О. І. - Забезпечення конкурентоспроможності підприємств молочної промисловості як механізм їх ефективного розвитку (2018)
Кучмєєв О. О. - Формування методичних підходів до управління ризиками в логістичних системах торговельних підприємств (2018)
Смоловик Р. Ф. - Некоторые проблемы оценки, учета и анализа интеллектуального труда на промышленном предприятии: отечественный и зарубежный аспект, Линник Е. И. (2018)
Ліхоносова Г. С. - Моделювання фазового простору соціально-економічного відторгнення підприємств (2018)
Овчарук В. В. - Модель системи адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів (2018)
Павлова Г. Є. - Методичні підходи й особливості аналізу фінансової безпеки сільськогосподарського підприємства, Приходько І. П., Колісник Є. В. (2018)
Пислару І. О. - Особливості розроблення стратегії управління персоналом у готельно-ресторанних закладах (2018)
Саєнсус М. А. - Оцінка показників "холодних" ланцюгів постачання у логістичній системі України (2018)
Смагін В. Л. - Інноваційний потенціал підприємств сфери туризму та індустрії гостинності, Яворська О. Г. (2018)
Смирнова Н. В. - Проблеми класифікації інвестицій переробних підприємств АПК, Козуб Н. М. (2018)
Соколюк С. Ю. - Система індикаторів гармонійного інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору (2018)
Громова О. В. - Привабливість Причорноморського регіону: технології Smart cities та модернізація існуючих компаній у високоефективні, Крихтіна Ю. О., Сторожилова У. Л. (2018)
Тульчинський Р. В. - Модернізаційні детермінанти трансформації суспільно-територіальних систем в умовах становлення нового регіоналізму в Україні (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського