Кириченко А. А. - Новые доктрины и концепции образовательной деятельности: приглашение к дискуссии (2017)
Козир А. В. - Педагогічна складова безперервної освіти викладача мистецьких дисциплін, Кучменко Е. М. (2017)
Корнещук В. В. - Здоровий спосіб життя в аспекті професійної підготовки соціальних працівників, Волошенко М. О. (2017)
Короленко В. Л. - Роль сім’ї в процесі морального виховання школярів (2017)
Lichman L. Yu. - Guidance manual for the practiceof building foreign linguisticcompetence in the higher school of Ukraine: textbooks, manuals, programs (2017)
Михаць Р. М. - Просвітницький дискурс професійного українського театру Галичини (2017)
Мішедченко В. В. - Структурні компоненти формування музично-педагогічної культури майбутніх учителів початкових класів і музики (2017)
Мозолев О. М. - Актуальні проблеми взаємодії органів управління розвитком освіти у сфері фізичної культури і спорту з громадськими організаціями в Україні (2017)
Мосін Д. І. - Рефлексія – як один із головних чинників індивідуальності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Парфентьєва І. П. - Етимологія поняття "компетенція", Крива В. С. (2017)
Парфентьєва І. П. - Компетентність як основа фахового зростання кваліфікованого фахівця, Матвійчук К. О. (2017)
Петляєва В. В. - Формування моральної культури майбутнього вчителя іноземних мов на заняттях з іноземної мови (2017)
Рощіна С. М . - Інноваційні підходи щодо створення здоров’язберігаючого освітнього простору для студентів спеціальності "Спорт" НУК імені адмірала Макарова (2017)
Ситченко А. Л. - Актуальність методичної концепції О. К. Дорошкевича (2017)
Слятіна І. О. - Основні напрями взаємодії школи і сім’ї в музично-естетичному вихованні підлітків (2017)
Степанова Т. М. - Феномен "передшкільна освіта" з позиції системного підходу (2017)
Лі Цзяці - Структурні компоненти формування художньо-проектних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вивчення фахових дисциплін (2017)
Шевченко Ю. А. - Шляхи вдосконалення процесу професійної підготовки студентів факультетів мистецтв до керівництва музично-інструментальних колективів (2017)
Шличек О. Ю. - Фактори попередження деформацій правової свідомості молоді, Петров А. І. (2017)
Шоробура І. М. - Гуманізація освіти в контексті професійної підготовки сучасного вчителя початкової школи, Рашина І. О. (2017)
Яо Ямін - Теоретичний аналіз структури самоорганізації навчального простору майбутніх учителів музики (2017)
Ярова О. Б. - Початкова освіта в Євросоюзі як предмет дослідження в українській педагогічній компаративістиці (2017)
Аристова Л. С. - Методичні засади підготовки майбутніх учителів до патріотичного виховання учнів 5-х класів на уроках музичного мистецтва (2017)
Аристова Л. С. - Розвиток чуття ритму на уроках музичного мистецтва в початковій школі, Мустяца І. В. (2017)
Бабич Н. М. - Стан сформованості комунікативного потенціалу старших дошкільників з порушеннями зору, інтелекту та при поєднанні цих порушень (2017)
Білоус С. В. - Мета і зміст навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення (2017)
Богуш А. М. - Вихідні рівні розвитку образного мовлення дітей передшкільного віку засобами художньої літератури, Попова І. (2017)
Божко О. П. - Метод вправ у формуванні текстотвірних умінь учнів 9 класу (на матеріалі складносурядних речень) (2017)
Бондаренко Ю. А. - Вивчення особливостей мотиваційно-емоційної сфери у дошкільників зі зниженим зором у процесі музичної діяльності (2017)
Вертелецький О. І. - Використання народних, рухливих і спортивних ігор на уроках фізичної культури як засіб здоров’язбереження школярів, Богатир В. Г. (2017)
Когуч М. В. - Основні аспекти та особливості вивчення німецької мови як другої іноземної у вищому аграрному навчальному закладі І–ІІ рівня акредитації (2017)
Козубенко А. С. - Применение компьютерных технологий на лабораторных занятиях по биомеханике, Пильненький В. В. (2017)
Курілова В. І. - Візуалізація в тренувальному процесі майбутніх учителів фізичної культури, Борсук М. П. (2017)
Мелаш В. Д. - Випереджаюча екологічна освіта для сталого розвитку суспільства: теорія та практика (2017)
Мхитарян О. Д. - Теоретичні аспекти підготовки студентів до навчально-корекційної роботи засобами вивчення сучасного фентезі, Філь Д. В. (2017)
Рускуліс Л. В. - Технологія формування дистанційних навчальних модулів під час засвоєння дисципліни "Методика української мови" майбутніми вчителями української мови (2017)
Тіхоміров А. І. - Спортивне орієнтування як засіб фізичної підготовки студентів, Усатюк Г. Ф. (2017)
Чень Хань - Художньо-образне сприймання творів мистецтва як основа розвитку майбутніх викладачів вокалу (2017)
Хохлова Л. А. - Особливості практичної реалізації здоров’язберігаючого напрямку в сучасній системі фізичного виховання школярів (2017)
Шестель О. Г. - Формування загальнокультурної компетентності студентів напряму підготовки "Туризм" у процесі вивчення дисципліни "Світова художня культура" (2017)
Шпіца Р. І. - Методика формування мистецьких знань учнів 7–8 класів (2017)
Бабич Д. В. - Сучасний стан ринку праці в Україні, Бабич С. М. (2017)
Варук В. В. - Підходи до визначення сутності поняття "державне регулювання добробуту територіальних громад" (2017)
Губарєва І. О. - Організаційний механізм державного регулювання модернізації національної економіки (2017)
Матюшенко І. Ю. - Теоретико-методичні засади розвитку конвергентних технологій для вирішення глобальних проблем (2017)
Назиров К. З. - Підходи до розробки стратегій розвитку підприємництва в об’єднаних територіальних громадах, Нечипоренко Я. Є. (2017)
Оболенцева Л. В. - Конкурентоспроможність промисловості як напрям економічної політики (2017)
Pogorelova A. - Assessment of the development of the Ukrainian economy by the competitiveness rating, Zhurba Ya. (2017)
Портна О. В. - Антикризове управління сукупним фінансовим потенціалом України (2017)
Тернова І. А. - Оцінка рівня соціального та економічного розвитку України в умовах глобалізації (2017)
Васильєв О. В. - Економічний консалтинг в управлінні вартістю підприємства (2017)
Давидова О. Ю. - Розробка та впровадження інноваційного управління розвитком підприємств: науково-методологічний аспект (2017)
Дикань В. В. - Управління енергоресурсним потенціалом громади, Білоус Л. Б. (2017)
Дикань В. В. - Формування кадрової політики як запоруки ефективної економічної безпеки підприємства, Гладух М. В. (2017)
Кобушко І. М. - Використання інформаційних технологій у фандрайзингу для соціальних проектів та стартапів, Котенко Н. В., Бойко К. О. (2017)
Кондратенко Н. О. - Організаційні засади управління фінансово-економічною безпекою будівельних підприємств, Новікова В. В. (2017)
Корепанов Г. С. - Бази даних міжурядових організацій як уніфіковане джерело статистичної інформації (2017)
Корепанов О. С. - Стандартизація та уніфікація метаданих для забезпечення розвитку "розумних" сталих міст, Чала Т. Г., Лазебник Ю. О. (2017)
Лук’янов В. І. - Регіональні аспекти державного регулювання розвитку житлово-комунального господарства (2017)
Прохорова В. В. - Тенденції формування ринку логістичних послуг як індикатор розвитку підприємництва (2017)
Прус Ю. І. - Роль інституційних чинників у забезпеченні добробуту населення, Демченко С. В. (2017)
Родченко В. Б. - Підхід до розробки та реалізації проектів соціально-економічного розвитку територіальних громад, Гуца О. М. (2017)
Черненко Д. І. - Електронна охорона здоров’я: досвід країн світу (2017)
Гончаров Ю. В. - Удосконалення механізму адміністративного управління за матеріалами підприємства "Украерорух", Колесник Д. О. (2018)
Жилінський Є. А. - Роль адміністративних регламентів у підвищенні ефективності роботи органів влади (2018)
Могилевская О. Ю. - Маркетинговый подход к инновационной деятельности предприятий промышленного комплекса, Могилевский Ю. В. (2018)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Дослідження наукових поглядів на феномен корпоративної культури підприємства (2018)
Штанько О. І. - Формування інноваційної організаційної культури в умовах глобалізації бізнесу, Могилевская О. Ю. (2018)
Бреус Л. С. - Біржовий фондовий ринок: стан і перспективи розвитку в Україні, Резнік Н. П. (2018)
Голубенко Ю. С. - Сучасний стан і проблеми розвитку біржового ринку зерна в Україні, Резнік Н. П. (2018)
Гутман М. Г. - Сутність ризику в біржовій діяльності, Яворська В. О. (2018)
Диха М. В. - Податкова система як складник забезпечення розвитку соціально-економічної системи України, Гончаров Ю. В. (2018)
Костиляну В. А. - Стан біржового фондового ринку України та перспективи його розвитку, Резнік Н. П. (2018)
Николаенко Д. В. - Эпидемия ВИЧ / СПИД как особый тип экономической катастрофы, Гончаров Ю. В. (2018)
Резнік Н. П. - Проблеми та перспективи формування фондових бірж в Україні, Дяченко Я. Є. (2018)
Чернова А. М. - Основні засади діяльності аграрного фонду на вітчизняному ринку сільскогосподарської продукції, Яворська В. О. (2018)
Яворська В. О. - Вплив біржових цін на процеси ціноутворення на ринку соняшнику, Дорма М. С. (2018)
Яструбський М. Я. - Реформування облікової системи малих підприємств у процесі інтеграції в інноваційні об’єднання (2018)
Вяткіна T. Г. - Характеристика чинників успішного розвитку економіки Королівства Нідерланди, Баранівська Н. С., Рубан О. Ю. (2018)
Кощенко К. В. - Використання антикризової політики Європейського Союзу на прикладі України, Матусова О. М. (2018)
Резнік Н. П. - Сучасні тенденції регулювання платіжних послуг у міжнародному економічному праві, Благодатний А. С. (2018)
Filipovski A. - Air terrorism in the context of the worldwide tourism threat, Mohylevska O. (2018)
Хоменко І. О. - Аналіз стану та перспективи вдосконалення дозвільної системи у сфері міжнародних перевезень, Волинець Л. М. (2018)
Жуйков Г. Є. - Підприємництво як механізм соціалізації національної економіки, Білоусова С. В., Імшеницька І. Г. (2018)
Алекса М. Є. - Історична обумовленість встановлення кримінальної відповідальності за котрабанду на території України (2018)
Бібарцева В. Р. - Спірні питання меж адміністративної юрисдикції (2018)
Камоцький О. Б. - Сутність і значення інформаційної моделі криміналістичної характеристики особистості злочинців в процесі інноваційної діяльності (2018)
Кібальник В. В. - Швейцарський нейтралітет у міжнародному праві (2018)
Козловський Г. В. - Нотаріус у системі адміністративного судочинства (2018)
Слободенюк В. Б. - Проблематика системи адміністративних стягнень (2018)
Сокол В. А. - До питання складу системи суб’єктів адміністративної юстиції України (2018)
Федоренко А. В. - Актуальні аспекти переходу України на децентралізовану систему здійснення виконавчого провадження (2018)
Авторські реферати до статей (2018)
Асланян С. А. - Вітчизняні продукти для ентерального харчування в контексті імпортозаміщення, Притульська Н. В., Мотузка Ю. М. (2017)
Бойко В. В. - Ультраструктурные изменения мезотелиоцитов и эндотелиоцитов кровеносных капилляров брюшины при травме органов забрюшинного пространства, Замятин П. Н., Невзоров В. П., Невзорова О. Ф., Мирошниченко Ю. И, Пеев С. Б., Замятин Д. П. (2017)
Страфун С. С. - Тактика ведення поранених з вогнепальними поліструктурними ушкодженнями плеча, Борзих О. В., Борзих Н. О., Ярмолюк Ю. О. (2017)
Бородай В. А. - Спонтанний пневмомедиастинум при вогнепальних пораненнях, Біленький В. А., Ясінский А. В. (2017)
Вансович В. Є. - Врахування змін показників кальцитоніну та тиреоглобуліну в лікуванні хворих на вузловий зоб, Котік Ю. М. (2017)
Велигоцький М. М. - Досвід діагностики та лікування посттравматичних діафрагмальних гриж, Комарчук В. В., Бородай В. О., Біленький В. А., Шепілов С. А., Комарчук Є. В. (2017)
Велигоцький Н. Н. - Діагностична та хірургічна тактика при порушенні цілісності стравоходу: узагальнення досвіду лікування пацієнтів з травматичними, ятрогенними і спонтанними ушкодженнями стравоходу, Білєнький В. А., Горбуліч О. В., Шепілов С. А., Тесленко І. В., Першин В. А. (2017)
Воробей А. В. - Лечебная и диагностическая тактика при синдроме "слепого мешка" после формирования билиодигестивных соустий, Орловский Ю. Н., Вижинис Е. И., Лагодич Н. А., Шулейко А. Ч., Ораздурдыев А. Д. (2017)
Каштальян М. А. - Хірургічне лікування вогнепальних поранень товстої кишки, Хоменко І. П., Герасименко О. С., Шаповалов В. Ю., Єнін Р. В. (2017)
Гербіш Ю. О. - Наш досвід відеоендоскопічної ендоназальної дакріоцисториностомії, Семчишин І. М., Семчишин О. М. (2017)
Гержик К. П. - Впровадження відеоторакоскопічних оперативних втручань при бойових пораненнях та травмах органів грудної клітки на етапі спеціалізованої допомоги, Шаповалов В. Ю. (2017)
Гетьман В. Г. - Сторонні тіла грудної клітки після бойової травми, Сафонов В. Є., Кравченко К. В., Соколов В. В., Дудла Д. І., Худа М. Ю., Ткаліч В. В. (2017)
Гибало Р. В. - Хірургічне лікування післяопераційних вентральних гриж у поранених із бойовою травмою живота, Макаров Г. Г., Засуха А. В., Жовтоножко О. І., Юлдашев А. Х., Вєрьовкін І. В., Хайло Д. С., Самойленко Р. Б., Батюк А. І. (2017)
Головко С. В. - Cелективна артеріальна емболізація в хірургічному лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози: клініко-патоморфологічні аспекти, Савицький О. Ф., Кобірніченко А. А., Троіцький І. Л., Лисак А. В., Нетребко О. А. (2017)
Головко С. В. - Особливості скринінгу та діагностики раку передміхурової залози з використанням гістографічних методів (огляд сучасного стану проблеми), Собков Я. В., Савицький О. Ф., Балабаник В. Р., Кравчук В. М., Колосова І. В. (2017)
Головко С. В - Хірургічне лікування кіст нирок (огляд літератури), Собков Я. В., Стеценко В. О., Савицький О. Ф. (2017)
Гончаренко И. Н. - Лечение огнестрельных ран с использованием плазмы, обогащенной тромбоцитами, Cамарский И. Н., Мурадян К. Р., Дхауади Ф., Тертишний С. В. (2017)
Горобчук С. І. - Загальні принципи детоксикації у важкопоранених, Скуратівський Ю. Є., Фесенко В. С (2017)
Дикан І. М. - Досвід променевої візуалізації ранового каналу, Хоменко І. П., Гречаник О. І., Бубнов Р. В, Колесник С. В. (2017)
Мазур В. П. - Лікування вогнепального поранення верхньої щелепи (клінічний випадок), Гулюк А. Г., Лунгу В. І. (2017)
Гуменюк К. В. - Перший досвід виконання лапароскопічних оперативних втручань в урології, Черноконь В. В., Приймак В. М. (2017)
Гурь’єв С. О. - Забезпечення спадкоємності етапів надання медичної допомоги внаслідок бойових дій в зоні АТО, Кравцов Д. І., Марцинковський І. П., Ордатій А. В., Герасименко О. С. (2017)
Евдокимова В. В. - Герпесвирусная инфекция как предиктор развития антифосфолипидного синдрома и тромбофилии, Линников В. И. (2017)
Запорожченко Б. С. - Про можливість покращення результатів алогерніопластики шляхом впливу на формування сполучнотканинних структур, Холодов І. Г., Колодій В. В. (2017)
Капшитар О. В. - Наш досвід хірургічного лікування відкритих та закритих травматичних пошкоджень печінки мирного часу, Капшитар О. О. (2017)
Гладчук І. З. - Досвід використання кольпоскопічного індексу Рейда в діагностиці передракової патології шийки матки, Рожковська Н. М., Каштальян Н. М. (2017)
Каштальян М. А. - Лароскопичечкая адреналэктомия при новообразованиях надпочечников, Шаповалов В. Ю., Богачик Ф. Н., Шестопалюк А. А., Єнін Р. В. (2017)
Квасневський А. Я. - Вивчення вмісту ліпокаліну-2 в сечі при захворюваннях на пухлини урогенітальної системи, Лєбєдєва Т. Л. (2017)
Колотвін А. О. - Застосування стерильного гемостатичного матеріалу, просоченного розчином гемостатичного порошку на основі хітозану при лапароскопічній холецистєктомії у хворих гострим холециститом на фоні гепатиту, Колотвіна Л. І., Фам Нгок Фионг Ян (2017)
Костюкевич Й. М. - Лікування вогнепальних поранень кінцівок в умовах Житомирського військового шпиталю, Ясинчук М. М., Тарнавський В. Ф., Гончарук М. М. (2017)
Кузів Є. Л. - Остеопороз та глюкокортикоїд індукований остеопороз – медико-соціальна проблема (2017)
Кузьмук І. О. - Основні показники лікувально-організаційної діяльності лор-клініки НВМКЦ "ГВКГ” у наданні спеціалізованої допомоги військовослужбовцям із зони АТО у період з 2014 по 2016 роки, Шербул О. В., Олейніков В. Б., Омерова Л. М., Головко В. В., Шербул В. І., Антонець А. Е., Самойленко А. В. (2017)
Бабов Є. Д. - Особливості анестезіологічного забезпечення при оперативному лікуванні бойової щелепно-лицевої травми, Кушнір О. С., Абакумов В. О., Бобир А. Л. (2017)
Кушнір О. С. - Мезентериальний тромбоз. Застосування препаратів для тромболізису при мезентериальному тромбозі на прикладі клінічного випадку, Мамай Н. О., Тимчишин Д. О. (2017)
Кушнір О. С. - Подовжена епідуральна аналгезія як компонент інтенсивної терапії при важких пораненнях нижніх кінцівок, Мамай Н. О., Тимчишин Д. О. (2017)
Лазаренко Ю. В. - Клінічний випадок застосування методу артроскопії у лікуванні вогнпального, проникаючого, уламкового, поранення колінного суглоба, Денисюк М. А., Щебивок О. Г., Паламарчук В. С. (2017)
Литвинець Є. А. - Ендотеліальна дисфункція у хворих на гострий епідидимоорхіт: її прояви та способи корекції, Головко С. В., Савицький О. Ф., Балабаник В. Р., Колосова І. В. (2017)
Ловга В. І. - Тактика лікування хворих із синдромом діабетичної стопи, Терешенко С. Е. (2017)
Ловга В. І. - Використання низькочастотного ультразвуку для лікування хворих з гнійно-запальними захворюваннями м’яких тканин, Франчук О. К., Лось Д. В., Медзин В. І. (2017)
Лунгу В. І. - Наслідки стоматологічного втручання, які діагностуються за допомогою ортопантомографії та конусно-променевої комп’ютерної 3-D томографії, Мазур В. П., Мазур Г. О. (2017)
Мазур В. П. - Тактика врача при травме нижнечелюстного нерва дентальным имплантатом, Лунгу В. И. (2017)
Желіба М. Д. - Показники рівня ендогенної інтоксикації і неспецифічної резистентності організму у хворих на жовчнокам’яну хворобу, ускладнену гнійно-запалювальними процесами, Верба А. В., Бурковський М. І., Марцинковський І. П., Ордатій А. В. (2017)
Матрос-Таранець І. М. - Алгоритм планування реконструктивно-відновних оперативних втручань на верхній щелепі, Шепеля А. В., Кузьменко В. І., Писанко В. В. (2017)
Якімова Т. П. - Патоморфоз м’яких тканин в ділянці строннього тіла вогнепального походження в різні терміни, Негодуйко В. В. (2017)
Ніколюк Д. П. - Досвід використання VAC-асоційованої терапії з ультразвуковою кавітацією при лікуванні вогнепальних поранень кінцівок (2017)
Павчак Р. М. - Ангіопластика клубових артерій. Технічні особливості доступів, Гурський Р. В., Войтановський І. М., Сироїд М. В. (2017)
Шидловська Т. А. - Характеристики акустичного рефлексу внутрішньовушних м’язів у військовослужбовців, які отримали акутравму в зоні проведення антитерористичної операції, з різним ступенем сенсоневральних порушень слуху, Куреньова К. Ю., Петрук Л. Г. (2017)
Подпрятов С. С. - Віддалені результати застосування технології електрозварювання для корекції ускладнених форм хронічного геморою, Бєлоусов І. О., Салата В. В., Іваха В. В., Корчак В. П., Щепетов В. В., Сидоренко О. В., Брижатюк С. В. (2017)
Подпрятов С. С. - Модельне експериментальне дослідження механічної резистентності стінки кишки людини під тиском в прототипі електрозварювального інструменту, Подпрятов С. Є., Маринський Г. С., Чернець О. В., Ткаченко В. А., Грабовський Д. А., Лопаткіна К. Г., Ткаченко С. В., Буряк Ю. З., Сердюк В. К. (2017)
Роговський В. М. - Лікування синдрому посттравматичного артеріовенозного скиду внаслідок поранень магістральних судин, Коваль Б. М., Родіонов О. С., Писаренко А. А. (2017)
Роговський В. М. - Характеристика пораненень магістральних судин у ході антитерористичної операції на Сході України за період з 2014 по 2017 роки, Коваль Б. М., Нагалюк Ю. В. (2017)
Синєпупов Д. М. - Досвід надання хірургічної допомоги в центральній районній лікарні в умовах проведення антитерористичної операції, Кондратенко П. Г., Розенко О. В., Ксьонз В. І., Синєпупов М. А. (2017)
Страфун С. С. - Групи ризику розвитку МГІС при вогнепальних ушкодженнях нижніх кінцівок, Лакша А. М., Шипунов В. Г., Борзих Н. В. (2017)
Каштальян М. А. - Нові напрямки в лікуванні вогнепальних ран, Герасименко О. С., Тертишний С. В., Єнін Р. В., Дхауаді Ф. (2017)
Хоменко І. П. - Застосування методів механотрансдукції при комплексному лікуванні вогнепальної рани, Тертышний С. В., Герасименко О. С., Вастьянов Р. С. (2017)
Тещук В. Й. - Клінічні особливості донбаського синдрому у військовослужбовців — учасників антитерористичної операції, Тещук Н. В. (2017)
Тещук В. Й. - До питання про клініко-морфологічні зіставлення при гострих порушеннях мозкового кровообігу, Тещук В. В. (2017)
Тульчинський Г. В. - Гістопатологія тканин ложа імплантації біосіталу (препарат "Синтекість") в клініці у хворих з дефектами кісток склепіння черепа, Бурковський М. І., Григоровський В. В. (2017)
Полякова О. В. - Аналіз оптимізації методів знеболення у пацієнтів з вогнепальним пошкодженням нижніх кінцівок, Рак К. В., Ухач Ю. Д. (2017)
Хоменко І. П. - Застосування мініінвазивних методик у комплексному лікуванні пухлин жовчних протоків воріт печінки (пухлина Клацкіна), Палиця Р. Я. (2017)
Шапринський В. О. - Вибір оптимального терміну виконання реконструктивно-відновлюючих операцій на товстій кишці у хворих після операції Гартмана, Марцинковський І. П., Шалигін С. М., Ордатій А. В. (2017)
Шуригін О. Ю. - Причина виникнення летального результату та розвиток реакції у постраждалих з відкритою травмою печінки (2017)
Шаповалов В. Ю. - Использование лапароскопического перитонеального лаважа в лечении осложененной дивертикулярной болезни толстой кишки Hinchey III-IV (2017)
Андрейчук Л. Й. - Теоретичні засади здійснення соціально-педагогічного патронату в сім’ї (2012)
Асанова З. Р. - Педагогічні умови оптимізації морального виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки кримськотатарського народу (2012)
Барбан М. М. - Теоретичні засади підготовки менеджерів освіти до управління соціально-педагогічними проектами (2012)
Березівська Л. Д. - Ідея організації шкільної освіти на засадах індивідуалізації та диференціації у діяльності Наркомосу УСРР на початку 20–х років ХХ ст. (2012)
Берека В. Є. - Сутність управлінського процесу в педагогічній творчості В. О. Сухомлинського (2012)
Білик В. В. - Перспективи розвитку вітчизняної інженерно-педагогічної освіти в контексті євроінтеграційних процесів (2012)
Гавран І. А. - Гуманістичний підхід до формування емпатійності майбутніх учителів музики (2012)
Гапченко О. В. - Ідеї морального та патріотичного виховання в українській педагогічній культурі XVI-XVII ст. (2012)
Глушок Л. М. - Особливості практичної підготовки фахівців дошкільної освіти в Україні (2012)
Горбатюк Р. М. - Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до використання інформаційно-комунікаційних технологій (2012)
Грона Н. В. - Тематичне портфоліо в курсі викладання методики української мови (2012)
Грудок-Костюшко М. О. - Характеристика рівнів сформованості україномовної діалогової компетентності в учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл (2012)
Давидюк Н. Ю. - Модель розвитку професійної компетентності методистів позашкільних навчальних закладів (2012)
Давкуш Н. В. - Методичні аспекти підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2012)
Данилюк С. С. - Формування професійної компетентності майбутніх філологів в аспекті діяльнісного підходу (2012)
Дарманська І. М. - Управління освітою: історичний дискурс (2012)
Джафарова О. С. - Творче самовираження як наукова проблема (2012)
Довженко Т. О. - Виховання дітей у різних за структурою родинах (2012)
Дорош Г. О. - Розвиток художнього сприймання епічного твору студентами філологічного факультету в процесі вивчення української літератури (2012)
Желанова В. В. - Рефлексивно-контекстне освітнє середовище як чинник професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів у ВНЗ (2012)
Заверуха С. І. - Хорові обробки М. Леонтовича як засіб розвитку творчої активності учнів у формуванні майбутнього фахівця (курс "Хорове аранжування”) (2012)
Зеліковська О. О. - Мотивація студентів економічних спеціальностей до формування міжкультурної компетенції (2012)
Зданевич Л. В. - Дезадаптаційні прояви у студентів педагогічних вузів та шляхи їх подолання (2012)
Ісаєва Г. М. - Педагогічна творчість вчителя як основа формування творчої особистості учня в умовах профільної школи (2012)
Казакова Н. В. - Основні напрями роботи відділу педагогічної практики у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії (2012)
Качур А. М. - Українська мова в українських школах Наддніпрянської України за часів Центральної ради: мрії чи реальність (2012)
Кащук А. О. - Критерії та показники ефективності процесу управління практичною підготовкою студентів у вищому педагогічному навчальному закладі (2012)
Кінєшева А. Ю. - Дослідно-експериментальна діагностика інтелектуального рівня молодшого школяра на уроках природознавства (2012)
Ковальчук Г. П. - Проблема фізичного виховання учнів 7-9 класів у сім’ї (2012)
Kokiel A. - Szkoła wobec tradycji i wyzwań współczesności (2012)
Король С. В. - Комунікативний підхід у навчанні іноземних мов (2012)
Костенко Д. В. - Вища освіта в Україні в сучасному суспільстві: здобутки, проблеми, перспективи (2012)
Котлярчук Г. Й. - Формування естетичного ставлення до природи як необхідна складова екологічного виховання (2012)
Кравець Н. С. - Педагогічні умови використання здобутків екологічного виховання останніх років ХХ сторіччя в сучасних умовах (2012)
Красносілецький Д. П. - Педагогічний фактор у житті Якова Гальчевського (2012)
Кристопчук Т. Є. - Дослідження розвитку освітніх систем ЄС у педагогічній теорії: обов’язкова та професійна освіта (2012)
Кузьо І. В. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання аудіовізуальних засобів навчання (2012)
Кустовська І. М. - Формування професійних компетенцій шляхом розвитку вмінь і навичок як педагогічна проблема (2012)
Лашко М. В. - Підручник для початкової школи М. Грінченко "Наша рідна мова” (1917-1918): структура, зміст і принципи (2012)
Левицька Н. В. - Реформування професійної підготовки перекладачів в Німеччині на основі Болонського процесу (2012)
Лисак Г. О. - Використання інформаційних технологій в організації самостійної роботи студентів у процесі вивчення іноземної мови (2012)
Листопад О. В. - Інноваційне лідерство в контексті зарубіжних моделей керівництва (2012)
Лівшун О. В. - Екологічна відповідальність як складова формування професійної готовності майбутнього вчителя (2012)
Лялина А. И. - Идеи гуманизма в педагогическом наследии В. А. Сухомлинского, Андреева З. В. (2012)
Мандрико Т. В. - Модульна організація вивчення курсу "Психологія” у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (2012)
Машкіна Л. А. - Особистісно орієнтована технологія навчання у вищій школі (2012)
Муляр О. П. - Організаційно-педагогічні умови формування толерантності старшокласників у процесі навчання суспільствознавчих предметів (2012)
Назарчук А. А. - Формування мотивації та інтересу до вивчення англійської мови на початковому етапі навчання, Желіхівська Т. М. (2012)
Орловська О. В. - Професійно-педагогічна компетентність вчителя (2012)
Осаволюк О. А. - Професійна підготовка вчителя в учительських семінаріях України (кін. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.) (2012)
Осадчий В. В. - ІКТ у професійній підготовці майбутніх учителів у Російській Федерації, країнах Балтії та у Японії (2012)
Паламарчук Є. В. - Творчість як епістема трансдисциплінарної акмеології, Мудраков В. В. (2012)
Пахомова Т. Н. - Педагогическая деятельность преподавателя-тьютора в условиях евроинтеграции (2012)
Пірошенко С. Ю. - Модель учителя-філолога в умовах сучасного освітнього простору: фасилітативний спосіб співпраці (2012)
Пісоцька Л. С. - Управління фінансами, бухгалтерським обліком та економічним розвитком дошкільної освіти як один із функціональних напрямів управлінської діяльності (2012)
Побірченко Н. С. - Національний характер образу дитинства в художній спадщині письменників-просвітителів ІІ половини ХІХ ст. (2012)
Поліщук О. В. - Здоров’я – найважливіша цінність людини і суспільства (2012)
Поліщук О. В. - До проблеми правового виховання учнів 5-6 класів шкіл-інтернатів (2012)
Пономаревський С. Б. - Національні цінності та формування їх засобами освіти в умовах українського закордоння (2012)
Поплавська-Мельниченко Ю. В. - Новітні тенденції використання музики у навчально-виховному процесі молодших школярів (2012)
Прокофьева М. Ю. - Дифференцированный подход в инновационном обучении (2012)
Рыбалко В. С. - Особенности развития эмоциональной сферы у младших школьников, Каленская В. П. (2012)
Розгон В. В. - Соціокультурна та освітня місія педагогічної преси на прикладі журналу "Дошкільне виховання” (2012)
Романець В. М. - Концептуальні засади дослідження проблеми формування професійно-педагогічного світогляду майбутнього викладача зарубіжної літератури (2012)
Савчук Н. Б. - Психолого-педагогічні основи розвитку зв’язного мовлення молодших школярів (2012)
Садовець О. В. - Формування готовності учнів старших класів загальноосвітніх шкіл до здобуття професійної освіти у вищих навчальних закладах (2012)
Сас О. О. - Роль соціального педагога у формуванні життєвої компетентності дітей 6–7-річного віку (2012)
Синчишина О. А. - Сутність і зміст дидактичної культури викладача вищого навчального закладу (2012)
Скальська О. В. - Загальнодидактичний аспект проблеми теорії засобів навчання у педагогічних дослідженнях (2012)
Соколова І. В. - Формування соціокультурної ідентичності у полікультурній освіті (2012)
Стрілець С. І. - Інноваційне мислення як необхідна складова при формуванні майбутнього професіонала (2012)
Тарчинська Ю. Г. - Методичні підходи до формування техніки гри у бетховенському стилі піанізму (2012)
Ткачук Г. О. - Казки Миколи Магери – засіб морального виховання молодших школярів (2012)
Феуєрман В. В. - Формування моральності у студентів педагогічних вищих навчальних закладів напряму підготовки "Фізичне виховання”: проблеми і шляхи їх вирішення (2012)
Фрасинюк О. Р. - Організаційно-методичний супровід педагогічної практики майбутніх учителів з реалізації гендерного підходу у навчанні та вихованні старшокласників (2012)
Фроленкова Н. О. - Програмне забезпечення дошкільних навчальних закладів: концептуальний вимір (2012)
Холостенко Т. В. - Рівні організаційно-педагогічних умов професійного самовдосконалення керівника позашкільного навчального закладу (на прикладі керівника дитячо-юнацької спортивної школи) (2012)
Хренова В. В. - Профільне навчання: основні підходи до змісту та ознак (2012)
Чорна В. В. - Відображення змісту сенсорного виховання у навчальних програмах для молодших класів чоловічих гімназій в Україні на початку ХХ століття (2012)
Шаран Р. В. - Дистанційне навчання магістрів у контексті неперервної освіти (2012)
Шихбадинова Э. Р. - Научно-теоретические основы формирования социальной активности студентов, Зарединова Э. Р. (2012)
Шишенко В. О. - Самооцінка як педагогічна умова формування позитивної мотивації до навчання у дітей молодшого шкільного віку (2012)
Шпиталевська Г. Р. - Загальнокультурна компетентність у контексті реалізації компетентнісного підходу (2012)
Шквир О. Л. - Проблема ступеневої підготовки майбутніх учителів початкових класів у вітчизняній педагогіці (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) (2012)
Шоробура І. М. - Туристсько-краєзнавча робота у сучасній школі: виклики сьогодення (2012)
Juszczak K. Przygotowanie do starości jako zadanie jednostek i zbiorowości - Preparation to Old Age as the Task of Some People and Communities (2012)
Яківчук Г. В. - Актуалізація музично-фольклорних знань у вихованні творчої особистості майбутнього вчителя музики, Врода Л. А. (2012)
Ярова М. В. - Підготовка майбутнього вчителя музики до інструментально-виконавської діяльності (2012)
Яцишин Р. М. - Дефінітивно-смислова генеза супроводу естетичного виховання особистості (2012)
Ящук І. П. - Розвиток системи волонтерської діяльності студентської молоді у професійному становленні педагога (2012)
Зубко В. М. - Результати експериментальних досліджень тягової динаміки трактора ХТЗ-242К, Соколік С. П. (2018)
Макогон О. А. - Стан та перспективи модернізації опозитних двотактних двохвальних дизелів спеціального і загального призначення, Черепньов І. А., Давиденко В. В., Тимофєєв В. Д. (2018)
Мельник В. И. - Концепция опережающего развития техники и технологий АПК (2018)
Міненко С. В. - Методика підготовки кокосових матів до використання в тепличних комплексах, Демяненко Ю. В. (2018)
Чигрина С. А. - Место сахарной свеклы в земледелии Украины и стран Мира (2018)
Троханяк В. І. - Розробка та чисельне моделювання теплообмінного обладнання нової конструкції для систем підтримання мікроклімату у пташниках, Антипов Є. О., Богдан Ю. О. (2018)
Болтянська Н. І. - Зниження енергоємності виробництва продукції тваринництва за рахунок скорочення енергії на кормоприготування (2018)
Дубницкий В. Ю. - Определение расчётного уровня максимального расхода дождевых паводков, Скорикова И. Г., Черепнев И. А., Нестеренко С. В. (2018)
Самчук Ю. Ю. - Дослідження можливості застосування комп’ютерного моделювання в процесі оптимізації конструкторських рішень при проектуванні зерноочисних машин, Стельмах В. М., Тростенюк Ю. І. (2018)
Харченко С. А. - Эффективность очистки запыленного воздушного потока циклонами на зерноперерабатывающих предприятиях, Гаек Е. А. (2018)
Мельник В. І. - Аналіз напрямів удосконалення конструкцій пристроїв для завантаження силосів, Самойленко Т. В. (2018)
Сыромятников Ю. Н. - Совершенствование рабочих органов ротора рыхлительно-сепарирующей почвообрабатывающей машины обеспечивающих минимальные затраты энергии на его работу (2018)
Мельник В. І. - Багатодисковий розкидач мінеральних добрив з дозуюче-розкидаючими модулями, Калюжний О. Д., Рідний Р. В., Романашенко О. А. (2018)
Адамчук В. В. - Результати експериментальних досліджень тягових показників МЕЗ-330 "Автотрактор", Погорілий С. П., Черняк Р. Є., Дунь С. В. (2018)
Мельник В. І. - Обґрунтування технологічних систем рослинництва на базі тракторів вітчизняного виробництва для традиційної технології вирощування сільськогосподарських культур, Анікєєв О. І., Купін О. О. (2018)
Дубницкий В. Ю. - Птицы как фактор опасности авиатранспорта. Краткий исторический обзор и постановка задачи, Фесенко Г. В., Черепнев И. А., Макогон Е. А., Кириенко Н. М. (2018)
Дєгтяр А. О. - Сучасний стан суднобудівної галузі, як невід'ємної частини оборонно-промислового комплексу України, Балуєва О. В., Ляшенко В. І. (2017)
Кульчій І. О. - Баланс між доступом до публічної інформації та захистом персональних даних в контексті реалізації повноважень органів державної влади України (2017)
Ліпінська А. В. - Вивчення методів інформаційно-аналітичної діяльності майбутніми фахівцями з документознавства та інформаційної діяльності (2017)
Твердохліб О. С. - Ретроспективно-компаративний аналіз державного управління інформаційною сферою України (2017)
Залізнюк В. П. - Механізми забезпечення продовольчої безпеки: досвід для України (2017)
Матвієнко Р. В. - Сучасна модель державного регулювання аграрного виробництва України (2017)
Галицька Н. В. - Світовий досвід функціонування проектів у сфері вищої освіти (2017)
Уздєнова Ю. М. - Культура мовлення публічного управлінця (2017)
Міщенко І. П. - Особливості державного механізму інформаційного забезпечення розвитку регіону (2017)
Білий В. Я. - Розвиток системи лікувально-евакуаційного забезпечення (в історичному аспекті), Верба А. В., Бадюк М. І., Жаховський В. О., Лівійський В. Г., Асланян С. А. (2017)
Лівійський В. Г. - Використання системи цивільної охорони здоров`я для медичного забезпечення військ шляхом створення тимчасових функціональних об’єднань (2017)
Жаховський В. О. - Єдиний медичний простір як елемент національної безпеки України (2017)
Латишенко С. В. - Аналіз економічної діяльності клініки амбулаторної допомоги національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ”, Ромашок Ю. А., Лопатін С. А. (2017)
Печиборщ В. П. - Наукове обґрунтування принципів організації та функціонування системи екстреної медичної допомоги та її складової - відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги у багатопрофільних лікарнях, Вороненко В. В., Михайловський М. М., Печиборщ О. В., Василенко В. Г. (2017)
Трихліб В. І. - Рівень захворюваності на хвороби, які належать до х-класу, у військовослужбовців однієї частини з центрального регіону, Ткачук С. І., Щур А. Б., Майданюк В. П., Омеляшко М. І. (2017)
Сергієнко А. В. - 30 років з дня Чорнобильської катастрофи та чверть століття регістру МВС-КДБ СРСР. Український військово-медичний регістр і концепція радіаційно-токсичної психічної травми (2017)
Трінька І. С. - Вплив катастроф і війн на психічне здоров`я особистості та суспільства. повідомлення третє: землетрус у Вірменії, залізнична катастрофа у Башкортостані у світлі концепції психіатрії катастроф, Крупська О. О., Матяш М. М., Морозов О. М., Пострелко В. М., Сергієнко А. В., Сергієнко Т. А. (2017)
Трінька І. С. - Обгрунтування впровадження заходів психодіагностичного і психофізологічного забезпечення діяльності особового складу органів військ у мирний час та особливий період, Крупська О. О., Сергієнко А. В., Сергієнко Т. А. (2017)
Гордієнко Л. М. - Виявлення та аналіз чинників впливу на розвиток і перебіг гіпертонічної хвороби серед медичних працівників (2017)
Кучер Р. І. - Віддалені медичні наслідки аварії на ЧАЕС для населення та військослужбовців, Баркевич В. А. (2017)
Устінова Л. А. - Характеристика бактеріологічних досліджень в роботі лабораторії мікробіологічного профілю лабораторного відділу регіональних санітарно- епідеміологічних управлінь міністерства оборони України, Кошіль М. Д. (2017)
Іващенко С. М. - Залежність ефективності праці військових спеціалістів від регламенту і умов їх діяльності, Устінова Л. А., Хижняк М. І. (2017)
Кучер М. О. - Особливості водозабезпечення військовослужбовців в польових умовах, Огороднійчук І. В., Козак Н. Д., Полторак М. Ф. (2017)
Корольова Н. Д. - Перспективи розвитку методики підготовки та відбору персоналу для виконання місій з аеромедичної евакуації критичних хворих в збройних силах України (2017)
Огороднійчук І. В. - Особливості практичної підготовки слухачів на кафедрі військово-профілактичної медицини, Іванько О. М., Крушельницький О. Д. (2017)
Кошіль М. Д. - Санітарно-епідеміологічний контроль за дотриманням санітарного законодавства України по профілактиці внутрішньолікарняної інфекції в лікувально-профілактичних закладах збройних сил України, Устінова Л. А., Василишина О. В. (2017)
Трінька І. С. - Психофізіологічне і психолого-психіатричне супроводження інформаційно-пошукових заходів внутрішньої розвідки. повідомлення п’яте: психотипи конфідентів і джерел інформації, Пострелко В. М., Сергиенко А. В., Морозов А. М., Сергиенко Т. А., Крупская О. О. (2017)
Кравчук В. В. - Сучасні підходи до професіографічного оцінювання умов і характеру професійної діяльності військових льотчиків (2017)
Трихліб В. І. - Взаємозалежність метеорологічних факторів, циркулюючих збудників та рівня захворюваності у впливі на гострі респіраторні захворювання у військовослужбовців, Литовка С. Л., Остапенко В. М., Ткачук С. І., Третьяков М. О., Юденков А. С., Котюк Л. В., Моргун С. О. (2017)
Король С. О. - Визначення локалізації та тяжкості поранень кисті під час антитерористичної операції, Матвійчук Б. В. (2017)
Рушай А. К. - Комплексний підхід у лікуванні переломів дистального метаепіфізу променевої кістки с дефектами кісткової тканини, Климовицький Ф. В., Климовицький В. Г., Лісунов С. В., Соловьов І. О. (2017)
Заруцький Я. Л. - Клінічні та патоморфологічні прояви септичного шоку при травмі мирного часу і бойовій травмі, Клішевич Б. А., Полежаєв Г. О. (2017)
Петриченко О. В. - Особливості будови зубощелепної ділянки ортодонтичних пацієнтів із мовними порушеннями (2017)
Лихота К. М. - Клінічні аспекти раннього лікування та профілактики зубощелепних аномалій за допомогою стандартних міофункціональних апаратів (2017)
Черніков І. М. - Застосування адгезивних систем під час підготовки кореневих каналів до штифтового протезування, Лихота А. М. (2017)
Мороз Г. З. - Актуальні питання впровадження уніфікованого галузевого клінічного протоколу медичної допомоги "артеріальна гіпертензія", Ткачук І. М., Галько В. О., Єпішев Ю. П., Василевська Ю. В. (2017)
Савицький В. Л. - Коморбідні тривожні та депресивні розлади у військовослужбовців у загальномедичній практиці, Ткаленко О. М., Латишенко С. В., Косянчук А. С. (2017)
Савицький В. Л. - Особливості структури вхідного та вихідного потоків санітарних втрат в мобільному військовому госпіталі під час антитерористичної операції, Середа І. К., Агрепишин С. В., Микита О. О., Рущак Л. В. (2017)
Верба А. В. - Застосування стабілізаційних пунктів в системі лікувально-евакуаційного забезпечення антитерористичної операції (2017)
Бадюк М. І. - Вивчення основних факторів, що впливають на рівень небойових санітарних втрат військ, Губар А. М., Микита О. О. (2017)
Кондратюк В. М. - Антимікробна дія антисептичних препаратів на клінічні штами мікроорганізмів, що контамінують бойові поранення кінцівок (2017)
Кіх А. Ю. - Застосування досвіду країн нато для реабілітації військовослужбовців з черепно- мозковою травмою, Волянський О. М., Льовкін І. М., Охонько О. В. (2017)
Ляшенко О. О. - Організація та управління медичною службою збройних сил України в сучасних умовах (2017)
Кальчук О. В. - Шляхи удосконалення медичного забезпечення ЗС України та інших військових формувань при проведенні антитерористичної операції (2017)
Казмірчук А. П. - Суїциди в збройних силах України: аналіз та напрями їх запобігання, Швець А. В., Ричка О. В., Чайковський А. Р. (2017)
Khadzhyradieva S. - Motivational component in the context of professionalization of civil servants, Shkvarivskyi O. (2017)
Котикова О. І. - Імплементація європейського досвіду соціальної інклюзії як елементу соціальної регіональної політики, Бабич М. М. (2017)
Шевченко М. М. - Сучасні тенденції міждержавного протиборства та стратегії державного реагування на загрози територіальній цілісності України, Давиденко О. Г., Соколов В. А., Курганевич В. І., Масовець В. П. (2017)
Онищенко О. А. - Політико-правові аспекти регулювання лобістської діяльності як інструменту корпоративної влади транснаціональних корпорацій (2017)
Друк В. В. - Проблемні аспекти реалізації ініціативи "cхідне партнерство" у здійсненні євро інтеграційних політик (2017)
Клименко Н. Г. - Методи, заходи та засоби державного регулювання діяльності недержавних інституцій у сфері національної безпеки (2017)
Весельська Л. А. - Вдосконалення державного управління масовими міждержавними та міжрегіональними міграційними процесами (2017)
Гостєва О. М. - Європейський досвід взаємодії органів державної влади та громадських організацій (2017)
Лучинська О. В. - Удосконалення механізмів державно-громадської взаємодії в сфері протидії віл/сніду (2017)
Динник І. П. - Взаємовідносини держави та суспільства в контексті сучасних дослідницьких підходів (2017)
Гончар С. В. - Понятійно-категоріальний апарат дослідження механізмів державного регулювання кадрового потенціалу виконавчих органів територіальних громад (2017)
Тиханський В. В. - Електронний цифровий підпис як інструмент цифрової держави (2017)
Мaлaш С. М. - Проблематика взаємовідносин між oргaнами викoнaвчoї влaди та громадськістю (2017)
Куц Я. В. - Державне управління у сфері надання житлово-комунальних послуг: аспекти теорії і практики (2017)
Кашинська Н. В. - Проблеми ефективності законодавства у сфері доступу до публічної інформації (2017)
Козирський В. В. - Динамічне управління контактним тиском у розбірних електричних контактах з використанням сплавів з ефектом пам’яті форми, Ткачук І. П., Слушний І. І. (2018)
Gorobets V.G. - Experimental study of heat transfer for vertical surfaces with discrete fins (2018)
Даус Ю. В. - Об оценке потенциала солнечной энергии на начальном этапе проектирования фотоэлектрических установок, Дьяченко В. В. (2018)
Лисенко В. П. - Система керування електротехнічним комплексом для виробництва ентомофагів, Чернова І. С. (2018)
Савченко В. В. - Вплив магнітного поля на водопоглинання насіння пшениці, Синявський О. Ю., Бунько В. Я., Гулійчук В. О. (2018)
Филиппов Р. А. - Обоснование параметров выносной фрезерной секции для обработки почвы в приствольных зонах плодовых насаждений, Хорт Д. О., Шевкун В. А. (2018)
Ткаченко Р. О. - Багатокритеріальна оцінка оптимальності розкладів медичних закладів з використанням нечіткої логіки, Ковалишин О. С. (2018)
Канюк Г. И. - Структурный синтез прецизионной системы автоматического регулирования частоты и мощности гидротурбины, Мезеря А. Ю., Мельников В. Е. (2018)
Кашкарьов А.О. - Електротехнічний комплекс для моніторингу параметрів мікроклімату каркасної теплиці (2018)
Савченко В. В. - Передпосівна обробка часника в магнітному полі, Синявський О. Ю., Дичко О. О. (2018)
Шеліманова О. В. - Дослідження властивостей нативного курячого посліду та композицій на його основі при виробництві сухих формованих біодобрив, Кремньов В. О., Ляшенко А. В., Михалевич В. В. , Коханенко М. С. (2018)
Несвідомін А. В. - Maple-моделі руху частинки поверхнею гіперболічного циліндра (2018)
Котов Б. І. - Динаміка розпилювання і випаровування води в електричному полі при зволожувані повітря, Панцир Ю. І., Герасимчук І. Д., Грищенко В. О. (2018)
Василенков В. Є. - Експериментальне визначення теплоти згоряння палива, Грабарчук А. Б. (2018)
Радько І. П. - Дослідження особливостей умов роботи електричних апаратів в аграрному виробництві, Наливайко В. Державне управління удосконалення та розвиток., Окушко О. В. (2018)
Трихліб В. І. - Інфекційні захворювання при надзвичайних ситуаціях. сортування інфекційних хворих, Савицький В. Л., Верба А. В., Ткачук С. І. (2017)
Артемчук О. О. - Смертність від грипу серед населення України в 2015-2016 епідемічному сезоні, Дихановська Т. Т., Родина Р. А., Демчишина І. В. (2017)
Будаєва І. В. - Найбільш поширені клінічні форми ентеровірусної інфекції у дніпропетровському регіоні, Ревенко Г. О., Якімова С. В., Олійник В. В., Дорошенко В. Ф. (2017)
Виговська О. В. - Антибіотикочутливість та антибіотикорезистентність за даними КМДКІЛ за період з 2012 по 2016 роки, Гречуха Є. О., Ткачук О. І. (2017)
Виговська О. В. - Особливості вірусних енцефалітів у дітей за даними міста Києва в період 2011-2016 років, Ковалюх І. Ю. (2017)
Виговська О. В. - Особливості клінічної картини менінгіту у дітей перших трьох років життя за даними КМДКІЛ у 2010-2015 роках, Ковалюх І. Ю. (2017)
Голуб А. П. - Випадок гострого апендициту у дорослого, хворого на кір (2017)
Дуда О. К. - Сучасні клініко-лабораторні особливості перебігу грипу у дорослих, Бойко В. О., Коцюбайло Л. П., Вега А. Р. (2017)
Дралова О. А. - Кореляційні взаємозв'язки імунологічних та клініко-лабораторних показників пацієнтів з токсокарозною інвазією, Усачова О. В., Конакова О. В. (2017)
Заславська Г. О. - Досягнення та проблеми імунопрофілактики інфекційних захворювань у дітей на сучасному етапі. Перешкоди в проведенні імунізації населення, Дмитрук В. І. (2017)
Клюс В. Ю. - Поліорганні ураження при хворобі Лайма (2017)
Матвеева С. Л. - Влияние селена на функцию щитовидной железы и эффективность химиотерапии у больных туберкулезом с сопутствующим сахарным диабетом и аутоиммунным тиреоидитом, Тяжлова Н. Н., Яковлева Е. В., Матвеев С. А. (2017)
Мотика О. І. - Ознаки активізації епідпроцесу правця в Україні в сучасний період, Геник І. Д., Слесарчук О. М., Малова О. С., Павлій Р. Б. (2017)
Надрага О. Б. - Серозні менінгіти у дітей: розширення діагностичних можливостей, Хомин О. Я. (2017)
Пахольчук Т. М. - Клініко-епідеміологічні особливості перебігу інвазивних діарей, викликаних escherichia coli, у дітей Запорізької області, Усачова О. В., Сіліна Є. А., Матвеєва Т. Б., Печугіна В. В., Штіблер А. В., Берестова І. В., Чернявський Д. Є. (2017)
Подаваленко А. П. - Епідеміологічний нагляд за інфекційними хворобами у сфері громадського здоров’я, Подаваленко О. В. (2017)
Руденко А. О. - Клінічні особливості уражень нервової системи у хворих з моноінфекцією EBV та в асоціації з іншими герпесвірусами при їх реактивації та персистенції, Муравська Л. В., Дьяченко П. А., Пархомець Б. А., Клюс В. Ю. (2017)
Савчук Р. М. - Діагностика кору на Прикарпатті: вчора, сьогодні, завтра, Сіднєва Н. І., Джус Т. Б., Погоріла Л. Й., Степанович А. М. (2017)
Трихліб В. І. - Особливості перебігу гострих тонзилітів у військовослужбовців в залежності від сезону, Поліщук М. М., Кондратюк В. В., Боклан Ю. О., Шевченко В. Г., Щипанська О. В., Харченко Л. Г., Киричук Н. М. (2017)
Усачова О. В. - Особливості динаміки показників епідемічного нагляду за поліомієлітом в умовах зниження охоплення вакцинацією, Сіліна Є. А., Пахольчук Т. М., Конакова О. В., Дралова О. А., Ніколаєва С. Л., Пухір В. П., Фірюліна О. М., Зеленухіна Є. В. (2017)
Усыченко Е. Н. - Анализ ассоциации полиморфизма генов цитокинов IL-4, IL-10 и TNF с биохимическими и иммунологическими показателями у больных ХГС, Усыченко Е. М., Бажора Ю. И. (2017)
Фурик О. О. - Динаміка біохімічних параметрів та функціонального стану вегетативної нервової системи у хворих на гострий гепатит B із хронічним вживанням алкоголю в гепатотоксичних дозах, Рябоконь О. В., Оніщенко Т. Є., Савельєв В. Г., Задирака Д. А. (2017)
Чумак А. А. - Стан антивірусного імунітету у хворих на неалкогольний стеатогепатит учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, Носач О. В., Саркісова Е. О., Гасанова О. В., Овсяннікова Л. М., Плескач О. Я., Альохіна С. М., Шинкаренко В. І, Шийко Т. І. (2017)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Клінічний випадок правця у споживача ін’єкційних наркотичних речовин, Маврутенков В. В., Ревенко Г. О., Шевченко-Макаренко О. П., Партоєва O. Г., Олійник В. В. (2017)
Шостакович-Корецькая Л. Р. - Моніторинг терапії у пацієнтів з коінфекцією ВІЛ / ВГС, які отримують противірусну терапію проти гепатиту с та антиретровірусну терапію, Шевченко-Макаренко О. П., Чухалова І. В., Носенко О. В. (2017)
Диба Ю. Р. - Географія початкової Русі за східними джерелами (2016)
Роменський О. О. - Візантійське посольство до Ярополка Святославовича у світлі міжнародної політики Русі 70-х років Х століття (2016)
Бубенок О. Б. - Коли Тмутаракань стала володінням Русі? (2016)
Роменский А. А. - Князь Владимир и Византия: к дискуссии о хронологии руско-византийских отношений в последней четверти Х века (2016)
Войтович Л. В. - Скандинавські горизонти князя Володимира Святославовича (2016)
Головко О. Б. - Степова політика Русі в період правління князя Володимира Святославовича (2016)
Ляска В. М. - "Иде Володимиръ… и заӔ грады ихъ…": Рюриковичі та "окняжіння" племінних земель у верхів’ях Західного Бугу й Вепру (2016)
Мусин А. Е. - Князь Владимир Святой и культура Киевской Руси глазами Титмара Мерзебургского (2016)
Александрович В. С. - Хрещення київської держави й утвердження християнської мистецької традиції в Україні: досвід епохи святого Володимира Великого (2016)
Ставиский В. И. - "Необычные песни "в тексте Галицко-Волынской летописи (по следам текстологических исследований Антона Генсерского) (2016)
Мусин А. Е. - Некоторые мысли, возникающие после прочтения новых книг. Об "oчерках начальной руси", составленных Алексеем Петровичем Толочко. Толочко А. П. Очерки начальной руси. – Киев; Санкт-Петербург: Лаурус, 2015. – 336 с. (2016)
Александрович В. С. - Волинськими слідами святого Володимира Великого: проблема та її історичне тло. Диба Ю. Батьківщина святого Володимира. Волинська земля у подіях Х століття (Міждисциплінарні нариси ранньої історії Руси-України). – Львів, 2014 (Невідома давня Україна. – Вип. 1). – 484 с.: іл. (2016)
Диба Ю. Р. - На сторожі "претензі й історичної науки російської федерації"? Не посягаючи на славу Зоїла… Таланин В. И. Русская и русско-венгерская знать Х–XV вв. Историко-генеалогическое исследование. – Запорожье, 2016. – 227 с. (2016)
Александрович В. С. - Історична пам’ять про святого Володимира Великого як об’єкт найперше російського імперського виміру?.. Ричка В. Володимир Святий в історичній пам’яті. – Київ, 2012. – 202 c. (2016)
Анотації (2016)
Зміст "Княжої доби". Вип. 1–10. 2007–2016 (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2018)
Ладика В. І. - Особливості фенотипової різноманітності корів за екстер’єрним типом в аспекті збереження генофонду бурої худоби, Хмельничий Л. М. (2018)
Хмельничий Л. М. - Формування екстер’єрного типу корів української червоно-рябої молочної породи за використання бугаїв-плідників, оцінених за методикою лінійної класифікації (2018)
Хмельничий Л. М. - Вплив оцінки лінійних ознак типу, які характеризують стан кінцівок, на тривалість життя корів українських червоно-рябої та чорно-рябої молочних порід, Вечорка В. В. (2018)
Войтенко С. Л. - Індекси добору та комплексного оцінювання свиней (2018)
Вечорка В. В. - Реалізація генетичного потенціалу молочної продуктивності бугаїв-плідників, Салогуб А. М., Бондарчук В. М., Хмельничий С. Л. (2018)
Грішин Б. О. - Оцінка екстер’єрних та репродуктивних ознак плідників коропа антонінсько-зозуленецького і любінського внутрішньопородних типів української рамчастої породи, Особа І. А., Грициняк І. І. (2018)
Зайцев Є. М. - Господарськи корисні ознаки корів голштинської породи різної селекції (2018)
Кочук-Ященко О. А. - Вплив поєднуваності голштинських ліній на екстер’єр і фертильність (2018)
Кучер Д. М. - Застосування ціленаправленого підбору за селекційними індексами батьківських пар у молочному скотарстві (2018)
Лобан Н. А. - Отечественная популяция свиней породы йоркшир, Гридюшко Е. С., Казутова Ю. С. (2018)
Лобан Н. А. - Селекция свиней материнских пород, Гридюшко Е. С., Пищелка Е. В. (2018)
Лобан Н. А. - Кластер селекционно-генетических методов оценки мясо-откормочных качеств свиней, Лобан Е. Н. (2018)
Мазур Н. П. - Форми успадкування надою та їх вплив на продуктивне довголіття корів, Федорович Є. І., Федорович В. В. (2018)
Обливанцов В. В. - Фенотипова подібність та адаптаційна здатність тварин сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи різного селекційного походження (2018)
Пелехатий М. С. - Динаміка господарського використання та прижиттєвої продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи, Шуляр А. Л. (2018)
Почукалін А. Є. - Регіональні центри з розведення української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби, Прийма С. В., Різун О. В. (2018)
Піддубна Л. М. - Ефективність індексної селекції у стаді молочної худоби (2018)
Скляренко Ю. І. - Особливості впливу генотипових факторів на показники довголіття корів української бурої молочної породи, Павленко Ю. М., Чернявська Т. О., Іванкова І. П. (2018)
Троцький П. А. - Вплив різних еквілібраційних систем на життєздатність деконсервованих ооцит-кумулюсних комплексів свинок (2018)
Хмельничий Л. М. - Співвідносна мінливість та успадковуваність лінійних ознак екстер’єру корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи, Салогуб А. м., Хмельничий С. Л., Лобода А. В. (2018)
Хмельничий Л. М. - Показники довічної продуктивності корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи залежно від впливу спадковості голштинської породи, Хорошуля М. В., Журба І. О. (2018)
Хмельничий С. Л. - Оцінка корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи за екстер’єром (2018)
Іванов І. А. - Залежність морфо-функціональних показників вим’я первісток молочних порід від їх племінної якості (2018)
Бондарчук Л. В. - Використання генетичного потенціалу швіцької породи при формуванні молочної продуктивності популяції бурої худоби (2018)
Шкурко М. І. - Співвідношення статей та генетичний тягар у молодняка качок різного походження, Бондаренко Ю. В., Куц А. І. (2018)
Антонович А. М. - Использование гранулированного люпина в кормлении молодняка крупного рогатого скота (2018)
Басаргін В. А. - Аналіз міграції важких металів в організмі свиней, Лавринюк О. O. (2018)
Борщенко В. В. - Поживність кормових видів рослин лісових насаджень в осінній та зимовий періоди в контексті етологічних досліджень на свійських козах, Рязанцев О. В. (2018)
Біденко В. М. - Ефективність застосування різних сполук мікроелементів при вирощуванні люпину кормового в умовах зони радіоактивного забруднення, Славов В. П., Дідух М. І., Кальчук Л. А., Трохименко В. З. (2018)
Васенков Г. І. - Радіоактивне забруднення продукції бджільництва на лісових медозборах Полісся, Кривий М. М., Степаненко В. М., Лісогурська Д. В., Діхтяр О. О., Коминар М. Ф. (2018)
Ващенко П. А. - Обґрунтування факторів для включення у модель визначення племінної цінності свиней за відтворювальними якостями, Березовський М. Д., Цибенко В. Г., Шаферівський Б. С. (2018)
Волощук В. М. - Репродуктивні та відгодівельні якості свиней різних генотипів при традиційній та інтенсивній технологіях виробництва, Волощук М. В. (2018)
Гаврилюк О. І. - Санітарно-гігієнічні вимоги і їх реалізація при будівництві та експлуатації тваринницьких ферм (2018)
Гунчак Р. В. - Вплив аквацитрату йоду на продуктивність та якість м’яса свиней (2018)
Дубежинская Е. Е. - Влияние солода пивоваренного на физиологическое состояние и продуктивность молодняка крупного рогатого скота, Радчиков В. Ф., Цай В. П. (2018)
Колісник О. І. - Показники природної резистентності молодняка абердин-ангуської породи різного походження в умовах цілорічної вигульної системи утримання (2018)
Костенко В. І. - Показники деяких технологічних ознак розвитку вим’я корів голштинської породи за умов добровільного доїння, Брюхачова І. Д. (2018)
Лісогурська Д. В. - Вплив способу висушування бджолиного обніжжя на його якість та безпечність, Фурман С. В., Ковальчук І. В., Кураченко Н. М., Дорохов В. І. (2018)
Лісогурська О. В. - Ріпак озимий у структурі медоносних угідь Житомирщини, Кривий М. М., Лісогурська Д. В., Фурман С. В., Кудрик А. П. (2018)
Медвідь С. М. - Продуктивні якості курчат-бройлерів за введення до їх раціонів аквацитрату мікроелементів (2018)
Надаринская М. А. - Скармливание биологически активной добавки "АсидоБио-ЦИТ” молодняку крупного рогатого скота в посткритический период, Голушко О. Г., Романенко В. А. (2018)
Онищенко Л. В. - Показники росту та розвитку молодняку свиней при різних варіантах поєднань батьківських форм (2018)
Пелих В. Г. - Виробництва питного йогурту з використанням колагену "COLPROPUR D PLUS”, Балабанова І. О. (2018)
Петрова О. І. - Забійні показники бугайців молочних порід, Трибрат Р. О., Галімов С. М., Кур’яновська А. В., Біла Л. С. (2018)
Повод М. Г. - Сезонна продуктивність гібридного молодняку свиней за різних типів годівлі, Іжболдіна О. О., Нечмілов В. М., Михалко О. Г., Жижка С. В. (2018)
Приходько М. Ф. - Породні особливості жирнокислотного складу молока корів північно-східного регіону України та його вплив на технологічні ознаки молочного жиру (2018)
П’ясківський В. М. - Бджільництво під загрозами поширення та впливу ГМО, Вербельчук Т. В. (2018)
Радчикова Г. Н. - Влияние количества протеина в составе заменителей цельного молока на продуктивность телят в возрасте 10-30 дней, Кот А. Н., Яцко Н. А., Шарейко Н. А., Возмитель Л. А., Букас В. В., Сучкова И. В. (2018)
Радчиков В. Ф. - Физиологическое состояние и продуктивность телят при скармливании зерна подготовленного разными способами, Цай В. П., Кот А. Н., Бесараб Г. В., Трокоз В. А., Карповский В. И., Брошков М. М. (2018)
Самохіна Є. А. - Параметри мікроклімату в свинарських приміщеннях влітку за різних систем вентиляції та їхній вплив на продуктивність лактуючих свиноматок і ріст підсисних поросят, Повод М. Г., Милостивий Р. В. (2018)
Соляник А. Н. - Мониторинг алгоритма выполнения основных технологических операций в период доращивания на свиноводческом предприятии, Ходосовский Д. Н., Хоченков А. А., Безмен В. А., Петрушко А. С., Рудаковская И. И., Матюшонок Т. А. (2018)
Ткачук В. І. - Вплив якості корму на баланс азоту у порісних свиноматок (2018)
Трохименко В. З. - Використання харчових добавок у ковбасному виробництві та їх вплив на організм людини, Кальчук Л. А., Дідух М. І., Ковальчук Т. І., Захарін В. В. (2018)
Ускова Л. М. - Хімічний склад м’яса за введення водного екстракту сої до складу комбікорму для свиней, Гноєвий І. В. (2018)
Федяєва А. С. - Технологічна оцінка відтворювальних якостей свиноматок в умовах промислового виробництва свинини (2018)
Хоченков А. А. - Качество продуктов убоя, полученных от выбракованных свиноматок, Джумкова М. В., Зайцева Н. Б. (2018)
Храмкова О. М. - Забійні якості свиней ірландського походження за різної предзабійної живої маси, Повод М. Г. (2018)
Цап С. В. - Морфологічні та якісні показники яєць за використання у раціонах білково-жирового концентрату, Оріщук О. С., Микитюк В. В., Хмельова О. В. (2018)
Шейко Я. И. - Пищевая ценность тушек карпа различных селекционных групп и сочетаний (2018)
Шостя А. М. - Особливості формування прооксидантно антиоксидантного гомеостазу в спермі кнурів-плідників при згодовуванні вітамінної добавки, Рокотянська В. О., Невідничий О. С., Цибенко В. Г., Сокирко М. П., Гиря В. М. (2018)
Шпетний М. Б. - Інтенсивність росту, збереженість та витрати корму поросятами влітку за утримання їх в станках з різним типом підлоги (2018)
Верес А. А. - Ріст та розвиток ремонтних телиць при використанні сухої пивної дробини, Кривий М. М. (2018)
Каращук Н. М. - Антена Вівальді на основі cиметричних щілинних ліній, Манойлов В. П., Морозов Д. С., Сидорчук О. Л. (2018)
Свида І. Ю. - Методичний підхід щодо оптимального використання пропускної здатності телекомунікаційних мереж, Зварич А. О., Бухал Д. А. (2018)
Лю Чан - Акустический метод зондирования пограничного слоя атмосферы. Современное состояние и перспективы развития, Ибраимов И. К., Панченко А. Ю. (2018)
Григоренко О. Г. - Особливості реалізації ефективних оптичних транспортних мереж (2018)
Котючий І. В. - Вибір оптимального порядку мультиваріативних авторегресійних моделей електроенцефалограм при епілепсії, Попов А. О., Харитонов В. І. (2018)
Гривачевський А. П. - Пiдвищення iнформативностi мультиспектральних зображень шляхом мультимодального комплексування, Прудиус І. Н. (2018)
Kharchenko O. I. - Digital Signal Extraction by Means of Nonlinear Stochastic Filtration, Kartashov V. M. (2018)
Chekhovych M. G. - Using of the machine learning methods to identify bronchopulmonary system diseases with the use of lung sounds, Poreva A. S., Timofeyev V. I., Henaff P. (2018)
Нелін Є. А. - Дельта-моделі коливальних структур та смугових фільтрів, Шульга А. В., Зінгер Я. Л. (2018)
Вступне слово редактора (2018)
Поліщук М. Є. - Нейрорадіологічна діагностика менінгіом серед первинних пухлин бічних шлуночків, Мехрзі М. К., Сірко А. Г., Гончарук О. М., Возняк О. М., Кваша М. С., Кондратюк В. В., Мехрзі-Федуна О. Л. (2018)
Биндю А. В. - Вплив інтраопераційного розриву аневризм головного мозку на результати хірургічного лікування в ранній післяопераційний період, Орлов М. Ю., Чебурахін В. В. (2018)
Никифорак З. М. - Менінгіоми навколоселярної локалізації з поширенням в канал зорового нерва, Мумлєв А. О., Цзян Лун, Кваша М. С., Кондратюк В. В., Ключка В. М., Українець О. В. (2018)
Чередниченко Ю. В. - Використання пристрою для re-entry при субінтимальній реканалізації хронічної оклюзії початкового сегмента підключичної артерії, Мірошниченко А. Ю., Зорін М. О., Дзяк Л. А. (2018)
Чабанович Н. Б. - Лікування аневризматичного субарахноїдального крововиливу, Щеглов Д. В., Мамонова М. Ю. (2018)
Гудим М. С. - Результати хірургічного видалення менінгіом оболонки зорового нерва (2018)
Кондратюк В. А. - Вплив ендоваскулярної підготовки на результати хірургічного лікування поширених гемангіом печінки, Фуркало С. М., Власенко О. А., Пустинцев О. О. (2018)
Литвак С. О. - Індивідуалізація оперативного доступу при операціях кліпування артеріальних аневризм головного мозку (2018)
Чередниченко Ю. В. - Проблема мікроемболії при каротидному стентуванні та її вирішення (2018)
Привітання (2018)
Васильєва Н. В. - Теоретико-методологічні аспекти публічного управління розвитком регіонів у процесі розбудови сервісно-орієнтованої держави (2017)
Дегтярьова І.О. - Теоретико-методологічні та практичні аспекти формування й розвитку в Україні моделі публічної житлової політики, Деміхов О.І. (2017)
Дутчак Г. О. - Державна політика в гуманітарній сфері та міжкультурний діалог Української РСР і Французької Республіки в 1960-х роках (2017)
Євсюкова О. В. - Трансформаційні перетворення в Україні на шляху до побудови сервісно-орієнтованої держави:аналіз наукових концепцій (2017)
Мельник Ю. В. - Оптимізація системи стратегічного планування у сфері національної безпеки України в умовах глобальних викликів, Пошедін О. І. (2017)
Шипілова Л. М. - Аналітичні засоби стратегічного планування забезпечення національної безпеки в умовах глобальних загроз національній безпеці та міжнародній стабільності, Марутян Р. Р. (2017)
Щуревич Л. М. - Пріоритети аграрної політики України в контексті європейської інтеграції (2017)
Коваль О. В. - Взаємозв’язки державної та військової кадрової політики як кадрового менеджменту на державному рівні у воєнній сфері (2017)
Орлів М. С. - Запровадження організаційного навчання в органах влади (2017)
Дяченко С. А. - Формування фінансових ресурсів місцевих громад у контексті розбудови ефективної системи публічного управління в Україні (2017)
Приліпко С. М. - Державна підтримка обслуговуючої кооперації сільських територій (2017)
Сімоненко О. А. - Теоретичні та практичні аспекти об`єднання територіальних громад в Україні (2017)
Гошовська В. А. - Політична корупція як об`єкт наукового дослідження (2017)
Акулов-Муратов В. В. - Аналіз російсько-українського військово-політичного конфлікту з точки зору теорії стейкхолдерських відносин (2017)
Данилюк К. В. - Сутність і принципи надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні (2017)
Бадюк М. І. - Обгрунтування моделі медичної реабілітації військовослужбовців, Гайда І. М. (2017)
Ткачук І. М. - Наукове обґрунтування комплексної функціонально-організаційної моделі профілактичних заходів щодо хвороб системи кровообігу у військовослужбовців на рівні первинної медичної допомоги (2017)
Галушка А. М. - Удосконалення організації надання медичної допомоги постраждалим в зоні проведення антитерористичної операції з бойовою травмою та високим ризиком розвитку вторинної серцево-судинної патології, Сидорова Н. М. (2017)
Верба А. В. - Координація та регулювання системи медичної евакуації поранених і хворих при застосуванні військ (сил), Галушка А. М., Маланіч Ю. В., Подолян Ю. В., Булах О. Ю., Стриженко В. І. (2017)
Лур’є К. І. - Деякі аспекти гострої медичної реабілітації військовослужбовців збройних сил України (2017)
Хорошун Е. М. - Актуальні питання організації медичного забезпечення військ в ході проведення АТО (2017)
Кожокару А. А. - Заходи превентивної медицини – як важливий елемент профілактики захворювань особового складу, Літовка С. Л., Баркевич В. А., Іванько О. М., Огороднійчук І. В., Рожков А. В., Ізюмнікова Т. Г., Нарожнов В. В., Січінава Р. М., Якімець В. М. (2017)
Лурін І. А. - Особливості соціально-психологічної адаптації військовослужбовців-учасників бойових дій, Льовкін І. М., Числіцька О. В., Маланюк В. І., Борисова С. Л. (2017)
Депутат Ю. М. - Вивчення питання компенсації енергетичних витрат військовослужбовців сил спеціальних операцій за допомогою раціонів харчування, Горішна О. В. (2017)
Богомолець О. В. - Деякі аспекти динаміки посттравматичних стресових розладів в учасників бойових дій (катамнестичні дані), Трінька І. С., Дорошенко М. М., Копчак О. О., Нечипоренко В. В., Сергієнко А. В., Сукіасян С. Г. (2017)
Савицький В. Л. - Обгрунтування необхідності адаптації санітарно-епідеміологічної служби у службу превентивної медицини, Литовка С. Л., Депутат Ю. М., Риженко В. В., Нарожнов В. В. (2017)
Депутат Ю. М. - Вивчення загальної захворюваності військовослужбовців строкової служби збройних сил України з урахуванням деяких імунологічних показників та можливих способів її корекції, Бєлов О. А. (2017)
Омельчук С. Т. - Гігієнічне обґрунтування гранично допустимої концентрації нового фунгіциду класу карбаматів – бентіавалікарб – ізопропілу у воді водойм, Сирота А. І., Анісімов Є. М. (2017)
Омельчук C. Т. - Стратегія оцінки біологічної повноцінності харчових продуктів за вмістом мікроелементів, Макаренко М. В., Гринзовський А. М., Анісімов Є. М., Алексійчук В. Д., Козярін І. П. (2017)
Новохацька О. О. - Особливості підходів до гігієнічної оцінки та регламентації фунгіцидів на основі сполуки класу піперидиніл тиазол ізоксазолінів – оксатіапіпроліну в агропромисловому комплексі України, Вавріневич О. П., Омельчук С. Т., Бардов В. Г., Алексійчук В. Д. (2017)
Іщенко Л. О. - Питання протирадонового захисту населення в регіоні активного видобутку і переробки залізної руди (2017)
Козачок М. М. - Оцінка рівня тривожності та депресії в учасників АТО хворих на артеріальну гіпертензію, Селюк М. М., Омеляшко М. І., Савчук І. М., Селюк О. В., Михайлик О. П., Богомолець О. В. (2017)
Сидорова Н. М. - Удосконалення організації медичного обстеження постраждалих з бойовою травмою у зв’язку зі зміною парадигми розвитку вторинної патології серцево-судинної системи (2017)
Майкова Т. В. - Якість життя хворих з метаболічним синдромом, Волошин О. І., Шкляр С. П., Власенко Є. О. (2017)
Мороз Г. З. - Індивідуалізоване консультування щодо корекції основних поведінкових факторів ризику серцево-судинних захворювань, Гідзинська І. М., Ласиця Т. С., Дзізінська О. О. (2017)
Павловська М. О. - Ефективність комплексного лікування клімактеричного синдрому на тлі цукрового діабету типу 2 (2017)
Павловський С. А. - Оптимізація лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з цукровим діабетом 2 типу, Власенко О. М. (2017)
Грабовський Ю. В. - Значення радіологічних методів досліджень в діагностиці та оцінці ефективності лікування тромбоемболії легеневої артерії, Мечев Д. С. (2017)
Федорова О. О. - Клініко-гематологічна характеристика анемічного синдрому при хронічному обструктивному захворюванні легень, Омеляшко М. І., Гришин О. С. (2017)
Шидловська Т. А. - Показники коротколатентних слухових викликаних потенціалів у осіб, які отримали акутравму в зоні проведення антитерористичної операції, з різним ступенем порушень у слуховій системі, Петрук Л. Г., Шевцова Т. В. (2017)
Гаврецький А. І. - Основні предиктори утворення виразок у пацієнтів з діабетичною периферичною полінейропатією, Білокур Ю. В., Таран Є. В. (2017)
Хоменко І. П. - Застосування динамічної лапароскопії та релапароскопії після відеоендоскопічних операцій з приводу дивертикулярної хвороби товстої кишки, Лурін І. А., Каштальян М. А., Шаповалов В. Ю., Хорошун Е. М., Герасименко О. С., Масунов К. Л. (2017)
Шаповалов В. Ю. - Відеоендоскопічні технології у лікуванні ускладнень дивертикулярної хвороби товстої кишки, Масунов К. Л., Герасименко О. С., Єнін Р. В., Мурадян К. Р., Кошіков М. А. (2017)
Компанієць А. О. - Практичний досвід ефективності застосування методу вакуумної терапії щодо загоювання вогнепальних ран (2017)
Король С. О. - Схема медичної евакуації поранених з вкрай тяжкою бойовою травмою кінцівок під час антитерористичної операції на сході України з позиції патофізіологічного обгрунтування показників гомеостазу (2017)
Остапенко С. М. - Проблема лікування переломів стегнової кістки у постраждалих з тяжкою поєднаною травмою, Волошин В. О., Толстанов О. К. (2017)
Щеглов Д. В. - Ендоваскулярне лікування хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок та синдромом діабетичної стопи, Нікішин О. Я., Гаврецький А. І., Чепурна М. М. (2017)
Михайлусов Р. Н. - Перспективы применения высокоэнергетического лазерного излучения при коррекции осложненного раневого процесса (2017)
Лихота К. М. - Шляхи удосконалення методів підготовки кореневого каналу до штифтового протезування (огляд літератури), Черніков І. М., Волошина В. Л. (2017)
Верба А. В. - Досвід проведення реабілітації військовослужбовцям з ампутованими кінцівками (із застосуванням методичних підходів країн-членів НАТО), Кіх А. Ю., Волянський О. М., Корченок В. В. (2017)
Гаврецкий А. - О происхождении спастических контрактур формирующих рисунок ходьбы ребенка с ДЦП и методы их коррекции (2017)
Ергард Н. М. - Сучасні методи визначення зажиттєвості повішення (2017)
Варцаба Л. М. - Медична (лікарська) таємниця: предмет, методологія, правова характеристика та шляхи забезпечення реалізації медичними працівниками (2017)
Огороднійчук І. В. - Особливості практичної підготовки слухачів на кафедрі військово-профілактичної медицини, Іванько О. М., Крушельницький О. Д., Савицький В. Л. (2017)
Мурашко В. О. - Раціональне та лікувально-профілактичне харчування як засіб радіаційного захисту на сучасному етапі ліквідації наслідків Чорнобильської аварії, Рущак Л. В., Рущак Д. О. (2017)
Кравчук В. В. - Сучасні підходи до збереження здоров’я та тривалості професійного довголіття військових льотчиків (2017)
Лукашук Н. В. - Організаційно-правові засади державного управління у сфері енергоефективності України як предмет наукового осмислення (2018)
Кравченко Р. А. - До проблеми формування та об’єктивації нормативної моделі призначення керівника робіт і штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (2018)
Мельничук О. В. - Правові механізми управління критичною інформаційною інфраструктурою України (2018)
Мороз В. В. - Фінансово-правова складова євроінтеграційного механізму управління природними ресурсами в публічній сфері, Клиновий Д. В. (2018)
Сороченко А. В. - Юридичне регулювання відносин у сфері управління проектами публічно-приватного партнерства у світі (2018)
Устименко О. В. - Ситуаційні центри державних органів як складова механізму приведення у вищі ступені бойової готовності частин і підрозділів сил оборони (2018)
Плотницька І. М. - Поняття "мовна особистість" публічного управлінця в українських і зарубіжних джерелах, Мостова Д. Ю. (2018)
Жук А. М. - Система органів забезпечення державної регіональної політики в Україні (2018)
Титаренко О. М. - Поняття та сутність духовно-ціннісного розвитку територіальних громад у сільській місцевості (2018)
Шлапак О. І. - Сучасні проблеми формування механізмів стимулювання економічного зростання на регіональному рівні (2018)
Бєдова О. А. - Контроль, моніторинг та оцінювання як процедури організаційного забезпечення адаптації законодавства України до acquis ЄС (2018)
Рябець К. А. - Політико-правове формування теорії публічного управління у водному господарстві України (2018)
Козак Т. М. - Модернізація пенсійної системи в умовах економічної кризи (2018)
Бондарський О. Г. - До розрахунку згинальних елементів за деформаціями, Ужегова О. А., Ужегов С. О., Ротко С. В., Задорожнікова І. В. (2018)
Верешко О. В. - Розміщення закладів культурно-побутового обслуговування населення на неурбанізованих територіях (на прикладі Волинської області), Білоус Д. Ю. (2018)
Вінцюк М. В. - Огляд особливостей врахування нелінійності при проектуванні будівельних конструкцій у ПК "ЛІРА-САПР” та "SCAD”, Самчук В. П. (2018)
Дзюбинська О. В. - Дослідження рекреаційних територій в розрізі земель різного цільового призначення, Смаль М. В., Дзюбинський А. В. (2018)
Дзюбинська О. В. - Сучасні методики оцінки рекреаційних територій, Смаль М. В., Дзюбинський А. В. (2018)
Дробишинець С. Я. - Особливості використання фібробетону для монолітного будівництва, Киричук М. В. (2018)
Ільчук Н. І. - Нові технічні рішення ресурсозберігаючих технологій будівництва підземних споруд в Україні, Шафранська О. З., Парфентьєва І. О. (2018)
Канцелярчик О. М. - Дослідження бетону на водонепроникність (повідомлення 1), Ужегова О. А., Рoткo С. В., Ужегов С. О. (2018)
Кислюк Д. Я. - Дослідження роботи клеєметалевих з’єднань елементів дерев’яних конструкцій, Чапюк О. С. (2018)
Маліков В. В. - Прискорений метод визначення міцності цементогрунту, Панасюк Я. І., Боярчук Б. А. (2018)
Мікуліч О. А. - Взаємодія пружного імпульсу з еліптичним отвором у пружній пластинці, Шваб'юк В. І. (2018)
Пасічник Р. В. - Перша та друга квадратичні форми гіперболоїда обертання (2018)
Пахолюк О. А. - Вплив гідрофобізації на стінові газобетонні блоки Ytong, Юшак Б. В. (2018)
Сіромолот Г. В. - Вплив ступеня деталізації деяких параметрів розрахункової схеми на характеристики напружено-деформованого стану внутрішньої поздовжної несучої стіни, Гребенюк О. В., Гребенюк І. В. (2018)
Скорук Л. М. - Рекомендації щодо збереження залізобетонних конструкцій під час пожежі в гаражах-стоянках, Сібіковський О. В. (2018)
Смоляр А. М. - Особливості зведення плит зі зворотним вигином, Абд Альхамед Кіхья, Мірошкіна І. В., Юрченко С. В. (2018)
Стороженко Л. І. - Чисельне моделювання сталезалізобетонних елементів методом скінченних елементів, Семко П. О., Єфіменко О. І. (2018)
Сунак П. О. - Ефективні галузі застосування сталефібробетону, Синій С. В., Мельник Ю. А., Парасюк Б. О. (2018)
Талах Л. О. - Визначення глибини проникнення голки (пенетрації) модифікованих бітумів, Корева О. О., Шимчук О. П., Андрійчук О. В. (2018)
Трач Р. В. - Дослідження сучасних методів реалізації будівельних проектів (2018)
Чапюк О. С. - Порівняльний аналіз напружено-деформованих станів зчеплення з важким бетоном сталевої арматури серповидного профілю та композитної склопластикової, Гришкова А. В. (2018)
Шваб’юк В. В. - Згин консольної ортотропної плити крайовим навантаженням в уточненій постановці, Ротко С. В., Ужегова О. А., Канцелярчик О. М. (2018)
Шимчук О. П. - Застосування технології холодного ресайклінгу для ремонту асфальтобетонних дорожніх покриттів, Андрійчук О. В., Талах Л. О. (2018)
Стрельніков В. Ю. - Проблема готовності майбутнього вчителя до самовдосконалення (2018)
Ільчишин Н. М. - Загальні принципи і методології оцінювання (2018)
Сінельнікова В. В. - Підготовка фахівців-фольклористів у Київському національному університеті культури мистецтв: акценти сьогодення, Сінельніков І. Г. (2018)
Саєнко М. С - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у майбутній професійній діяльності в процесі вивчення медичної інформатики, Мороховець Г. Ю (2018)
Варданян А. О. - Функції та етапи формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів, Мелащенко М. П., Роженко І. В. (2018)
Куліш Н. М. - Моделювання і впровадження в практику навчальної та самостійної роботи професійно орієнтованого освітнього середовища студентів-медиків, Куковська В. І., Решетілова Н. Б. (2018)
Міровська М. - Концептуальна модель управління освітнім процесом закладу освіти на основі кейс-менеджменту (2018)
Сліпченко О. С. - Клавірна токата мі-мінор Й. С. Баха у контексті традицій італійської клавірної школи (2018)
Лещенко П. А. - Розвиток цифрового ігро-центрованого навчання в освітньому просторі США (2018)
Дзюба О. А. - Вокально-педагогічна спадщина Одарки Бандрівської (2018)
Скопцова О. М. - Григорій Верьовка як фундатор професійного народного хорового мистецтва України (до питання новаторства) (2018)
Симеонова Ю. В. - Оперно-симфонічний диригент Костянтин Симеонов. Творчий метод диригента. Робота над партитурою (2018)
Зубань В. Г. - Організація та зміст художньо-естетичного виховання творчої особистості засобами музейної комунікації у меморіальному музеї-садибі Леоніда Сморжа (2018)
Шнуренко Т. В. - Особливості постановки народного голосу: педагогічний аспект (2018)
Брояко Н. Б. - Психофізіологічні особливості формування ігрових рухів бандуриста, Дорофєєва В. Ю. (2018)
Дубінченко Є. А. - Лемківський фольклор в обробці українських композиторів (2018)
Гнатюк Л. В. - Хорове мистецтво Буковини другої половини XIX століття (2018)
Регеша Н. Л. - Особливості роботи з вокалістом-початківцем: художньо-виконавський аспект (2018)
Коломієць Б. С. - Спрямованість педагогічних умов формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів іноземних мов (2018)
Ефендієва С. М. - Упровадження англійської мови в українські виші (друга половина ХХ століття - початок ХХІ століття), Протовень О. П., Ніколаєва Н. М. (2018)
Компаній О. В. - Робота з деформованим текстом на уроках української мови в початкових класах у контексті Нової української школи, Бондар Т. М., Пашковська Г. А. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Мельник В. М. - Інноваційні технології в хірургії органів травного каналу, Шепетько Є. М., Половніков І. І., Пойда О. І. (2018)
Андрющенко В. П. - Гострий ускладнений панкреатит: принципи хірургічної тактики з використанням мініiнвазивних технологій і стандартних операцій, Гірняк О. Т., Андрющенко Д. В. (2018)
Фелештинський Я. П. - Особливості ранньої діагностики та лікувальної тактики гострого панкреатиту у вагітних, Голяновський О. В., Павлів Т. П. (2018)
Котенко О. Г. - Віддалені результати емболізації гілок ворітної печінкової вени у пацієнтів з розповсюдженими новоутвореннями печінки, Кондратюк В. А., Коршак О. О., Федоров Д. О., Гриненко О. В., Гусев А. В., Попов О. О., Григорян М. С. (2018)
Ничитайло М. Е. - Превентивная антибиотикотерапия и местная санация очагов в лечении инфицированного панкреонекроза и его осложнений, Булик И. И. (2018)
Дзигал О. Ф. - Мініінвазивні судинні втручання як альтернативний хірургічний спосіб лікування хворих з цирозом печінки та портальною гіпертензією, Дейкало І. М. (2018)
Кравченко Б. С. - Профілактика та корекція ускладнень при виконанні однопортової лапароскопічної холецистектомії з приводу хронічного калькульозного холециститу (2018)
Мельник C. В. - Динаміка показників церебральної оксиметрії при різних методиках загальної анестезії на етапах трансдуоденальних ендоскопічних оперативних втручань у хворих з обтураційною жовтяницею (2018)
Григоров С. М. - Аналіз динаміки клінічних змін рубцевозмінених тканин після хірургічного лікування бранхіогенних кіст у хронологічному аспекті, Криничко Л. Р., Ставицький С. О., Бойко І. В., Труфанова В. П. (2018)
Ляховський В. І. - Причини виникнення та діагностика післяпункційних хибних аневризм стегнових артерій, Сидоренко А. В., Сакевич Р. П., Безкоровайний О. М., Рябушко Р. М., Ворошилова Т. А. (2018)
Діденко С. М. - Пластичне закриття виразково-некротичних уражень м’яких тканин стопи у хворих з ішемічною формою синдрому діабетичної стопи (2018)
Шаповал С. Д. - Інфузійно-трансфузійна терапія та інотропна підтримка у хворих із сепсисом, Гриценко С. М., Трибушний О. В., Савон І. Л. (2018)
Кутовий О. Б. - Відкриті та ендоскопічні методи лікування закритої травми живота на фоні середнього ступеня тяжкості та тяжкої черепно-мозкової травми, Чайка В. О., Кисілевський Д. О. (2018)
Воротинцев С. І. - Використання блокади піхви прямого м’яза живота для "рятівного" знеболювання після серединної лапаротомії у хворих з ожирінням, Софілканич М. М., Захарчук О. В. (2018)
Думанський Ю. В. - Порівняльна характеристика якості життя хворих з місцево-розповсюдженим раком молочної залози після проведення регіонарної та внутрішньовенної хіміотерапії, Бондар О. В., Ткаченко О. І., Столярчук Є. А. (2018)
Гумматов А. Ф. - Сравнительная оценка диагностической информативности тонкоигольной аспирационной биопсии и патоморфологического исследования узловых образований щитовидной железы, Алиев С. А., Аббасов А. Н., Исмайлов А. К., Гусейнова М. Р. (2018)
Савицкий И. В. - Исследование гематологических показателей при экспериментальном перитоните, Циповяз С. В., Белаш О. В., Вастьянов Р. С., Знамеровский С. Г., Леник Р. Г., Григорьев П. Е., Мястковская И. В. (2018)
Бойко В. В. - Особливості хірургічної тактики при тромбозі глибоких вен нижніх кінцівок, Прасол В. О., Тарабан І. А., Оклей Д. В., Шафранський В. В., Андреєщев С. А. (2018)
Тищенко А. М. - Ингибиторная коагулопатия в неотложной хирургии (возможно ли избежать летального исхода?), Мушенко Е. В., Козлова Т. В., Шевченко Н. И., Смачило Р. М. (2018)
Ткаченко Р. П. - Атипова несекретуюча медулярна карцинома щитоподібної залози, Курик О. Г., Головко А. С., Денисенко А. І. (2018)
Галич С. П. - Первый опыт использования перфорантного лоскута глубокой бедренной артерии - РАР-лоскута, Дабижа А. Ю., Самко К. А. (2018)
Кананихіна О. М. - Шануємо традиції. Історія Інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова, Солоницька І. В., Соловей А. О. (2017)
Dubova Н. - Study of factors affecting development of food aromatization, Yegorov B., Bezusov A., Voskoboinyk V. (2017)
Kaprelyants L. - Xylooligosaccharides from agricultural by-products:characterisation, production and physiological effects, Zhurlova O., Shpirko T., Pozhitkova L. (2017)
Потемська О. І. - β-Галактозидазна активність бактерій як критерій відбору штамів до складу бактеріальних препаратів, Кігель Н. Ф., Даниленко С. Г., Копилова К. В. (2017)
Tkachenko N. - Innovative solutions in biotechnologies of combined yogurt drinks with balanced chemical contents, Kruchek O., Kopiyko A., Ramazashvili G. (2017)
Головко М. П. - Біологічна цінність прісноводної риби Кременчуцького водосховища, Головко Т. М., Крикуненко Л. О. (2017)
Федорова Д. В. - Дослідження жирнокислотного складу ліпідів сухих рибо-рослинних напівфабрикатів (2017)
Dyakonova A. - Preparation of the core of walnut for use in the composition of soft drinks, Stepanova V., Shtepa E. (2017)
Kalugina I. - Frozen pre-cooked semi-products with iodine-containing stuffing, Vikul S., Novik Yu. (2017)
Kuznecova I. - Research of fruit conserves’ corrosive aggressiveness, Janchenko K. (2017)
Pylypenko I. - Toxin production ability of Bacillus cereus strains from food product of Ukraine, Pylypenko L., Yamborko G., Marinova I. (2017)
Tkachenko N. - Substantiation of storage parameters of the sour-milk infant drink "Biolakt", Nekrasov P., Avershina A., Ukrainceva Ju. (2017)
Кривопляс-Володіна Л. О. - Дослідження електропривода з лінійним двигуном для пакетоформувальних машин, Гавва О. М., Токачук С. В. (2017)
Атаманюк А. В. - Методичні аспекти викладання дисциплін з інформатики, Геделевич Є. В. (2018)
Бастричев В. С. - Модульно-рейтингова система навчання: проблеми щодо оцінювання якості знань (2018)
Броварська О. А. - Роль тьюторства у організації освітнього процесу внз в умовах сучасного інформаційного суспільства: переваги та проблеми (2018)
Курняк Л. М. - Позанавчальні технології формування екологічної культури особистості (2018)
Чорній В. Я. - Професійно-орієнтований підхід до викладання іноземної мови студентам нелінгвістичних спеціальностей (2018)
Шапошник Г. Г. - Формування комунікативної активності та креативного мислення студентів з використанням інноваційних технологій навчання на заняттях німецької мови (2018)
Квасниця І. М. - Самоосвіта як шлях професійного вдосконалення тренера-викладача (2018)
Крупа В. В. - Особливості фізичної терапії та ерготерапії у психолого-педагогічній науці та практиці підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії (2018)
Лісовець О. В. - Умови створення сприятливого освітнього середовища для формування соціально-правової компетентності майбутніх соціальних працівників (2018)
Логвиненко Т. О. - Сучасні технології підготовки фахівців соціальної сфери: зарубіжний досвід (2018)
Мартинчук О. В. - Концепція підготовки майбутніх фахівців у галузі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі (2018)
Тітаренко С. А. - Формування готовності студентів спеціальності "Дошкільна освіта" до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти (2018)
Юрчук О. І. - Моделювання процесу підготовки майбутніх вихователів до здійснення рухового режиму в ДНЗ (2018)
Ашиток Н. І. - Гуманізація освіти в епоху постмодерну (2018)
Боряк О. В. - Теоретико-методологічна основа цілісної системи діагностики, формування та корекції мовленнєвої діяльності рвд молодшого шкільного віку (2018)
Добровіцька О. О. - Особливості підготовки майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища (2018)
Кравчук Л. С. - Особливості діяльності рухового аналізатора у розвитку пізнавальної сфери та особливості корекційно-педагогічного процесу при церебральному паралічі (2018)
Кулик А. Л. - Роботизовані пристрої "Локомат" і "Джео" у реабілітації дітей зі спастичними формами дитячого церебрального паралічу (2018)
Ліхіцька Л. М. - Особливості впровадження інклюзивної освіти в початковій школі (2018)
Омельяненко І. О. - Дидактичне забезпечення фізичного виховання школярів у гетерогенних групах в умовах інклюзивної освіти (2018)
Островська Н. О. - Профілактика комплексу гандикапу у студентів з інвалідністю в умовах закладу вищої освіти, Боднарчук В. В. (2018)
Тимкова В. А. - Інклюзивне освітнє середовище у вищій школі України (2018)
Шаповал Є. Ю. - Наукове обґрунтування ефективних шляхів корекції наявних рухово-координаційних порушень у слабочуючих школярів засобами міні-футболу, Шаповал А. О. (2018)
Бриндіков Ю. Л. - Арт-терапія у реабілітації військовослужбовців учасників бойових дій (2018)
Вандоляк В. В. - Результати емпіричного дослідження індивідуально-типологічних особливостей підлітків (2018)
Василенко О. М. - Особливості психолого-педагогічного супроводу підлітків, переселених із зони бойових дій (2018)
Гриців В. Б. - Психолого-педагогічні особливості формування професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців банківської справи (2018)
Єрошенко К. М. - Дослідження в дії у соціальній роботі: ролі дослідника, Семигіна Т. В. (2018)
Заблоцький А. Р. - Сучасний погляд на усиновлення дітей-сиріт як на альтернативну форму державної опіки (2018)
Корабльова О. О. - Профілактика мобінгу в шкільному середовищі у контексті діяльності UNICEF в Україні (2018)
Лоєвська Н. В. - Психологічні особливості військовослужбовців – учасників АТО з посттравматичним стресовим розладом (результати емпіричного дослідження), Волинець Н. В. (2018)
Пасічник А. В. - Результати емпіричного дослідження впливу батьківських стосунків на становлення особистості молодшого школяра, Волинець Н. В. (2018)
Пономарьова В. М. - Здійснення соціально-педагогічної підтримки дітей трудових мігрантів у взаємодії соціальних служб та загальноосвітніх навчальних закладів (2018)
Степаненко В. І. - Потенційні фактори ризику становлення обдарованих учнів (2018)
Анотації (2018)
Аннотации (2018)
Annotation (2018)
Відомості про авторів (2018)
Mikhaylova K. - Influence of the unfrozen magnetized water on juices, Telezhenko L.m Shtepa E. (2017)
Tovchiga O. - Goutweed (Aegopodium podagraria L.) biological activity and the possibilities of its use for the correction of the lipid metabolism disorders, Koyro O., Stepanova S., Shtrygol’ S., Evlash V., Gorban’ V., Yudkevich T. (2017)
Atamanyuk V. - Study of diffusion processes in pumpkin particles during candied fruits production, Huzova I., Gnativ Z. (2017)
Pivovarov O. - Features of obtaining malt with use of aqueous solutions of organic acids, Kovaliova O., Khromenko T., Shuliakevych Z. (2017)
Priss O. - The influence of antioxidant postharvest treatment on content of biologically active substances during storage of cucumbers, Yevlash V., Legeza D., Zhukova V., Ivanova I. (2017)
Kyryliuk I. - Efficiency of the functioning of the state control system for the safety and quality of animal products in Ukraine, Kyryliuk Ye. (2017)
Kochubei-Lytvynenko О. - The prospects of using milk whey enriched with Mg and Mn in the technology of bakery products, Bilyk E. (2017)
Палій А. П. - Контамінація м’яса тварин і птиці та засоби її зниження, Родіонова К. О., Палій А. П. (2017)
Pogozhikh M. - Study of regularities of distributing powdered dietetic additives in coarse dispersed foodstuffs, Golovko T., Pak A., Dyakov A. (2017)
Slyvka I. - The use of bacconcentrate Herobacterin in brine cheese technology, Tsisaryk O., Musiy L., Skulska I. (2017)
Tkachenko N. - "Lving” and "probiotic” cosmetics: modern view and defenitions, Chagarovskyi O., Dets N., Sevastyanova E., Lanzhenko L. (2017)
Grуshоva І. - Thе оrgаnіс prоduсtіоn іn thе соntеxt оf іmprоvіng thе есоlоgісаl safety оf prоduсtіоn оf the fооd іndustry, Nikoliuk O., Shеstаkоvskа T. (2017)
Gun'ko V. M. - Interfacial behavior of methane and organic solvents with low freezing points upon interaction with hydrophilic and hydrophobic nanosilicas, Turov V. V., Krupska T. V. (2018)
Старух Г. М. - Фізико-механічні властивості органо-неорганічних композитів на основі поліуретану, силікату натрію та Zn-Al шаруватих подвійних гідроксидів, Будзінська В. Л. (2018)
Шаранда М. Є. - Дослідження гідрогенолізу глюкози на Cu-оксидах, Левицька С. І., Прудіус С. В., Милін А. М., Брей В. В. (2018)
Жох А. А. - Аномальная диффузия метанола в цеолитсодержащем катализаторе получения углеводородов из метанола, Стрижак П. Е. (2018)
Karachevtseva L. A. - Relaxation of excess minority carrier distribution in macroporous silicon, Onyshchenko V. F. (2018)
Туров В. В. - Исследование гидратации полимолочной кислоты и влияния на нее органических растворителей по данным 1Н ЯМР-спектроскопии, Филатова К. А., Крупская Т. В. (2018)
Горбик П. П. - Синтез та властивості магніточутливих наноструктур із карбонізованою поверхнею, Кусяк Н. В., Петрановська А. Л., Оранська О. І., Абрамов М. В., Опанащук Н. М. (2018)
Горбик П. П. - Синтез і магнітні характеристики наночастинок залізо-ітрієвого гранату, Дубровін І. В., Абрамов М. В. (2018)
Котикова О. І. - Державне регулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі (2017)
Пшик Б. І. - Сучасні проблеми розвитку ринків небанківських фінансових послуг в Україні та шляхи їх вирішення (2017)
Сазонець О. М. - Імплементація воєнної теорії К. Клаузевица на тенденції розвитку воєнно-промислового комплексу держав Європи (2017)
Голубка С. М. - Парадигмальні засади національного еколого-економічного розвитку в умовах глобальних змін, Білоскурський Р. Р. (2017)
Кучерова Г. Ю. - Моделювання ринкової активності агентів фінансового ринку в межах їх соціально-економічного партнерства в інформаційному просторі, Діденко А. В. (2017)
Заблодська І. В. - Тенденційність розвитку просторових форм організації економіки регіону, Тяжкороб І. В., Плетньов М. В. (2017)
Жовновач Р. І. - Система контролінгу у забезпеченні стабільного розвитку підприємств реального сектору економіки, Чередніченко М. Г. (2017)
Шапошников К. С. - Інструментарій оцінювання ефективності державно-приватного партнерства у розвитку соціальної сфери національної економіки (досвід розвинутих країн) (2017)
Д’яконова І. І. - Науково-методичні підходи до визначення об’єктного поля управління фінансами банку, Онопрієнко Ю. Ю. (2017)
Кривов’язюк І. В. - Теоретико-методичне обґрунтування та аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Тележинська Н. В. (2017)
Ignatova Iu. V. - Pricing modelling in the air transport market, Kmytiuk T. L. (2017)
Бабчинська О. І. - Технології та інструменти розвитку vq як основоположного фактору успіху менеджера-лідера (2017)
Малініна Н. М. - Ключові детермінанти розвитку сімейних ферм в Україні (2017)
Мосієнко О. В. - Аналіз ефективності рефлексивного управління персоналом сільськогосподарських підприємств (2017)
Палійчук Є. С. - Стан розвитку логістичної інфраструктури в Україні, Булеца О. В. (2017)
Ковальчук С. П. - Система показників аналізу та способи підвищення дохідності інвестиційних проектів, Кудирко О. М. (2017)
Барибіна Я. О. - Оцінка сучасного стану роздрібної торгівлі в системі споживчої кооперації України та особливостей управління нею, Титаренко І. В. (2017)
Гончарук І. В. - Роль фінансового планування у розвитку малого i середнього бiзнесу (2017)
Нечаєва І. А. - Особливості управління підприємством на основі використання сучасних технологій і систем менеджменту, Кабак М. В. (2017)
Гончарук Т. В. - Зарубіжний досвiд розвитку пiдприємницьких структур та можливості його використання в Україні (2017)
Сергійчук C. І. - Проблеми управління продуктивністю праці в умовах посилення інтеграційних процесів (2017)
Богуславська А. О. - Фактори впливу на обсяги податкових надходжень місцевих бюджетів, Набатова Ю. О. (2017)
Патраманська Л. Ю. - Ключові аспекти контролю основної діяльності підприємств е-комерції (2017)
Кавун В. А. - Проектні ризики будівельних підприємств (2017)
Швець О. Ю. - Вплив політики нбу на стан грошово-кредитного ринку України в сучасних умовах трансформації банківської системи (2017)
Горшков М. А. - Еволюційний підхід до розвитку понять процесів відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки, Ковтун Е. О. (2017)
Бондаренко Є. К. - Страхування як однин із інструментів впливу на ключові фактори розвитку фондового ринку (2017)
Войтович Л. В. - Дискусія про ранню державу (2011)
Гупало В. Д. - Апотропеїчні предмети з літописного Звенигорода (2011)
Кальніцька Н. Д. - Вплив іноземних держав на міжкнязівську дипломатію південної Русі в ХІ-ХІІ століттях (2011)
Пеняк П. С. - Археологічні дослідження в околицях горянської Ротонди (2011)
Любащенко В. І. - Церковні рукописи Галицько-Волинської Русі XII–XIV століть: спроба узагальнення (2011)
Голик Р. Й. - "Тоземльцьі и иноплємєнникьі": "руський патріотизм", "образ світу" та етнічні стереотипи середньовічньої Галичини й Волині (2011)
Баран О. - Мешканці міст у термінології Галицько-Волинського літопису (2011)
Мельник В. А. - Писемні джерела до історії монументального малярства Галицько-Волинського князівства (2011)
Александрович В. С. - Відкриття малярської спадщини Галицько-Волинського князівства ХШ століття (2011)
Майоров О. В. - Невідомий епізод 1237 року у взаєминах князя Данила Романовича з імператором Фрідріхом II (2011)
Майоров О. В. - Звістка Школо да Кальві, капелана папи Інокентія IV, про коронацію Данила Романовича (2011)
Гарді Д. - Остання зустріч Данила Романовича і Ростислава Михайловича (2011)
Паславський І. В. - Інформація про татар руського архиєпископа Петра, учасника I Ліонського Собору (1245) (2011)
Могитич Р. І. - Завершення мурованих стін у твердинях руського королівства другої половини ХІІІ століття (2011)
Скочиляс І. Я. - Галицька митрополія XIV - першої половини XV століть: особливості еклезіального, правового та суспільного статусу (2011)
Жук М. І. - Специфіка україномовних грамот князя Володислава Опольського у світлі латинських документів його канцелярії (2011)
Александрович В. С. - Здобутки і прорахунки найновіших студій над вежею у селі Стовп (Столп’є) поблизу Холма (2011)
Бондаренко Г. В. - Навчальний посібник з культури Волині та Волинського Полісся княжої доби (2011)
Вихідні дані (2011)
Диба Ю. - "И сани єѩ стоѩть въ Плєсъковѣ и до сєго дни": перший приклад "музеєфікації" чи літературна містифікація? (2011)
Скочиляс І. - Галич після Галича: Пониззя (Русо-Влахія) у XII–XIV століття та утворення Молдавського князівства (2011)
Любащенко В. - Церковні рукописи Галицько-Волинської Русі XII–XIV століть: спроба узагальнення (закінчення) (2011)
Головко О. - Галич і Галицька земля у політиці князів Придніпровської та Північної Русі (кінець ХІІ – кінець 30-х років ХІІІ століття) (2011)
Мандзяк В. - Ростислав Михайлович – "Dux Galiciae et Imperator Bulgarorum" (2011)
Jusupović A. - Wpływ Halickiego otoczenia książęcego na "władzę" w pierwszej połowie XIII wieku, na przykładzie Sudysława (2011)
Александрович В. - Західноукраїнські ікони "мініатюрного стилю" – невідомий аспект мистецької культури XIII століття (2011)
Майоров О. - Мiж Нiкеєю та Римом: коронацiя Данила Романовича у свiтлi зовнішньої полiтики i династичних зв’язкiв галицько-волинських князів (2011)
Гарді Д. - Ким був "der kunic von râzen ”, присутній на весіллі герцога Бели, молодшого сина угорського короля Бели ІV, І Кунігунди Бранденбурзької біля міста Pottenburg у 1264 році (2011)
Войтович Л. - Князь Юрій-Болеслав Тройденович: ескіз портрета (2011)
Sperka J. - Zarys migracji rycerstwa śląskiego na ziemie Rusi koronnej w okresie panowania Władysława Jagiełły (2011)
Александрович В. - Ікони княжої доби на сторінках нового видання історії українського мистецтва (2011)
Копитко А. - Підсумок студій над середньовічним Володимиром (2011)
Диба Ю. - Найстарша архітектурна спадщина Перемишля у новішому освітленні польських дослідників (2011)
Волощук М. - Нове дослідження зовнішньої політики правителів Галицької та Волинської земель 1198(1199)–1264 років (2011)
Резюме (2011)
Вихідні дані (2011)
Титул, зміст (2018)
Геєць В. М. - Ендогенізація розвитку економіки у вимірі рівноправності відносин держави, бізнесу та суб’єктів голосування (2018)
Мамутов В. К. - Заінтересованість і самопосилення (2018)
Даньшина Ю. В. - Мережева взаємодія суб’єктів в управлінні системою надання адміністративних послуг (2018)
Луніна І. О. - Реформування податку на прибуток підприємств у контексті забезпечення стійкості державних фінансів, Білоусова О. С. (2018)
Бондарук Т. Г. - Оцінка стану децентралізації місцевих бюджетів України, Вінницька О. А. (2018)
Кузняк Б. Я. - Органічне виробництво – основа здоров’я людей і природи (2018)
Небрат В. В. - Інтегрально-світоглядні підходи у вивченні історії української економічної думки (2018)
Summaries (2018)
Редакційна політика та етичні принципи (2018)
Благодарний А. М. - Особливості застосування заходів адміністративного припинення в умовах гібридної війни, Стрельбицький М. П. (2018)
Горовий В. М. - Інформаційне протистояння як боротьба змістів (2018)
Єрменчук О. П. - Поняття "критична інфраструктура" (2018)
Пелепейченко Л. М. - Національна гвардія України як об’єкт нападів в інформаційній війні, Ревуцька С. М. (2018)
Князєв С. О. - Сучасні погляди на сутність та причини виникнення гібридної війни (2018)
Прозоров А. Ю. - Особливості інформаційно-психологічного протиборства в період Середньовіччя та Першої світової війни (2018)
Форноляк В. М. - Інформаційно-правові аспекти взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом (2018)
Ватраль А. В. - Інформаційний аспект контррозвідувального пізнання (2018)
Гречка С. О. - Вербальні засоби формування іміджу України в антиукраїнському дискурсі (2018)
Золотар О. О. - Критичне мислення як необхідна умова безпеки людини в інформаційному суспільстві: соціально-правовий аналіз (2018)
Косілова О. І. - Політична безпека держави: теоретичний та структурно-функціональний аспект (2018)
Цигикал П. О. - Транскордонне співробітництво та високотехнологічний кордон: динамічний взаємозв’язок, Шинкарук О. М. (2018)
Квасюк В. В. - Теоретико-правова проблематика адміністративної відповідальності за незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації (2018)
Кравченко О. М. - Право Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро України на доступ до комерційної таємниці суб’єктів господарювання (2018)
Полевий В. І. - Визначення поняття інформаційної складової державного суверенітету (2018)
Титул, зміст (2018)
Скобелев В. В. - О некоторых задачах анализа гибридных автоматов, Скобелев В. Г. (2018)
Чеботарев А. Н. - Синтез Σ-автоматов, специфицированных в логических языках LP и LF первого порядка (2018)
Мейтус В. Ю. - Проблемы построения интеллектуальных систем. Уровни интеллекта (2018)
Смольяков Э. Р. - Усиленное паретовское равновесие для игр на пересекающихся множествах (2018)
Чупов С. В. - Наближений алгоритм лексикографічного пошуку у багатьох порядках розв’язку багатовимірної булевої задачі про ранець (2018)
Стецюк П. И. - Обобщенный метод эллипсоидов, Фесюк А. В., Хомяк О. Н. (2018)
Стоян Ю. Е. - О двух подходах к моделированию и решению задачи упаковки выпуклых многогранников, Чугай А. М., Панкратов А. В., Романова Т. Е. (2018)
Потьомкін М. М. - Багатокритерійне прийняття рішень на основі використання множини оптимізаційних методів, Свида І. Ю. (2018)
Трофимчук О. М. - Про можливість багатохвильової ідентифікації дефектів у палях, Калюх Ю. І., Дунін В. А., Берчун Я. О. (2018)
Наконечний О. Г. - Оцінка нестаціонарних параметрів диференціальних рівнянь в умовах невизначеності, Шевчук Ю. М., Чикрій В. К. (2018)
Майко Н. В. - Схема повышенного порядка точности для двумерного уравнения Пуассона в прямоугольнике с учетом влияния краевого условия Дирихле (2018)
Біленко В. І. - Кусково-поліноміальні алгоритми аналізу процесів у неоднорідних середовищах, Божонок К. В., Дзядик С. Ю., Стеля О. Б. (2018)
Мовчан А. В. - Побудова системи автоматизації для впровадження моделі поліцейської діяльності, керованої аналітикою, в органах Національної поліції України, Тарануха В. Ю. (2018)
Гломозда Д. К. - Автоматизация преобразования раскрашенных сетей Петри с качественными фишками в раскрашенные сети Петри с количественными фишками, Глибовец Н. Н., Максимец А. Н. (2018)
Баловсяк С. В. - Автоматичне визначення рівня гаусового шуму на цифрових зображеннях методом високочастотної фільтрації для виокремлених областей, Одайська Х. С. (2018)
Стасюк О. І. - Математичні диференційні моделі і методи оцінки кібербезпеки інтелектуальних комп’ютерних мереж керування технологічними процесами електропостачання залізниць, Грищук Р. В., Гончарова Л. Л. (2018)
Семенов В. Ю. - Исследование условий ортогональности вейвлетов, основанных на полиномах Якоби, Престин Ю. (2018)
Наукова інформація (2018)
Егоркина О. В. - Проблема диагностики и терапии аутоиммунных энцефалитов, Волошина Н. П. (2018)
Григорова И. А. - Клиническая эффективность нейромидина и его влияние на процессы нейропластичности при черепно-мозговой травме, Тесленко О. А. (2018)
Дуве Х. В. - Особливості метаболічних змін у хворих у відновному та резидуальному періодах аневризмального субарахноїдального крововиливу (2018)
Пінчук В. А. - Місце олатропілу в лікуванні когнітивних розладів у пацієнтів із розсіяним склерозом, Кривчун А. М., Силенко Г. Я. (2018)
Сухоруков В. В. - Особенности полиграммы сна у больных рассеянным склерозом с первично-прогредиентным типом течения при синдроме беспокойных ног (2018)
Черненко М. Є. - Нейропластичність у хворих на розсіяний склероз в умовах запального процесу, Вовк В. І. (2018)
Волох Ф. О. - Моніторинг клітинної бета-адренорецепції в прогнозі лікування хворих на гіпертензивну дисциркуляторну енцефалопатію початкових стадій (2018)
Друзь О. В. - Психодіагностика посттравматичного стресового розладу у учасників локальних бойових дій, Гриневич Є. Г., Черненко І. О. (2018)
Заворотный В. И. - Диагностические предикторы и критерии различных вариантов посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих вооруженных сил Украины, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины (2018)
Кіреєв І. В. - Взаємодія лікарських засобів для фармакотерапії тривожних розладів з коморбідною патологією шлунково-кишкового тракту, Жаботинська Н. В. (2018)
Колядко С. П. - Особливості психотерапевтичної корекції невротичних розладів, ускладнених aддиктивними формами поведінки, Каленська Г. Ю., Денисенко М. М. (2018)
Кушнір А. М. - Суспільно небезпечні діяння проти життя особи при шизофренії: соціально-демографічний аспект (2018)
Маркова М. В. - Медико-психологічна допомога дітям - вимушеним переселенцям: концептуальні засади психологічної підтримки, реадаптації та соціалізації, Піонтковська О. В., Соловйова А. Г. (2018)
Марута Н. О. - Розлади психічного здоров’я у внутрішньо переміщених осіб, Каленська Г. Ю., Явдак І. О., Малюта Л. В. (2018)
Мінко О. І. - Динаміка когнітивних порушень у осіб із aлкогольною залежністю під впливом лікування, Маркозова Л. М., Лісна Н. М., Гольцова С. В. (2018)
Мудренко І. Г. - Роль соціально-демографічних та клініко-анамнестичних чинників у формуванні суїцидальної поведінки у хворих на деменції (2018)
Опря Є. В. - Психопатологія емоційної сфери у хворих на шизофренію з соматичними захворюваннями (2018)
Панько Т. В. - Особливості функціональних зв’язків симптомів тривоги та депресії з суб’єктивною картиною життєвого шляху при різних формах невротичної патології, Бугакова А. І. (2018)
Савка С. Д. - Клініко-психопатологічні особливості непсихотичних психічних розладів у хворих на ревматоїдний артрит залежно від тривалості захворювання (2018)
Самойлова О. В. - Клінічні особливості розладів адаптації в умовах військового конфлікту на сході України (2018)
Федченко В. Ю. - Формування депресивної поведінки у хворих на рекурентні депресивні розлади (2018)
Юрченко О. М. - Комплексна діагностика параноїдної шизофренії з урахуванням особливостей аддиктивного статусу та якості життя (2018)
Яворська Т. П. - Особливості впливу поведінкових та психоемоційних стрес-потенціюючих чинників на розвиток цереброваскулярної патології (2018)
Пам'яті Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Сухорукова Віктора Івановича10.05.1943 — 1.02.2018 (2018)
Войтович Л. В. - Ще раз про загадку загибелі князя Романа Мстиславовича (2015)
Паршин І. Л. - Участь князя Данила Романовича в інтронізації угорського короля Бели IV (2015)
Александрович В. С. - Холмське будівництво короля Данила Романовича (2015)
Dąbrowski D. - Religijność króla Daniela Romanowicza (2015)
Диба Ю. Р. - Холмський пам’ятник перемоги поблизу Ярослава 1245 року (2015)
Войтович Л. В. - "Подвійна" коронація Данила Романовича: загадка легенди чи реальний факт (2015)
Майоров А. В. - Когда Даниил Романович стал "королем Руси"? (2015)
Мусин А. Е. - Князь Александр Ярославович и король Даниил Романович как люди Средневековья (2015)
Мельник В. А. - Новий штрих до мистецького образу собору Богородиці в Холмі (за літописним переказом та археологічними дослідженнями) (2015)
Головко О. Б. - Некороновані і короновані королі Південно-Західної Русі (2015)
Ляска В. М. - Лиса гора на Голих горах (причинок до топонімічного ландшафту Галицько-Волинського пограниччя в добу Романовичів) (2015)
Вілкул Т. Л. - Біблія у Галицько-Волинському літописі (2015)
Баран О. - Розвиток мережі міських осередків Галицько-Волинської держави в ХІІІ – першій половині XIV століття (2015)
Зайкоўскі Э. М. - "Список городов русских дальних и ближних": датыроўка протографа (2015)
Мусин А. Е. - Серьезная заявка историко-филологического направления новейшей киевской школы истории Древней Руси. Вілкул Т. Літопис і хронограф. Студії з домонгольського київського літописання / Відп. ред. В. В. Німчук. НАН України. Інститут історії України. – Київ: Інститут історії України, 2015. – 518 с. (2015)
Александрович В. С. - "Щастя" короля Данила Романовича. Dąbrowski D. Daniel Romanowicz król Rusi (ok. 1201– 1264). Biografia polityczna (Monografie Pracowni Badań nad Dziejami Rusi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. – T. 1). – Kraków: Avalon, 2012. – 538 s. (2015)
Анотації (2015)
Андрієвська В. М. - Принцип інноваційності у підготовці майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних технологій (2018)
Афанасьєв Д. М. - Вплив демографічного старіння на інститут сім’ї та солідарність між поколіннями, Сопко Р.І. (2018)
Благініна С. В. - Аналіз злетів і падінь освіти і науки Німеччини в оптиці вибору парадигм для розвитку (2018)
Бондарчук Н. Я - Застосування диференційованого підходу на заняттях оздоровчим фітнесом та аеробікою з дівчатами старшого шкільного віку за критерієм рівня фізичної підготовленості, Чернов В.Д. (2018)
Бриндіков Ю. Л. - Методологічні підходи до моделювання системи організації комплексної реабілітації військовослужбовців учасників бойових дій (2018)
Вакалюк Т. А. - Огляд WEB-орієнтованих компіляторів, що доцільно використовувати у навчанні бакалаврів інформатики (2018)
Варга Н. І. - Особливості професійної діяльності викладача вищої школи США (2018)
Герлянд Т. М. - Методика застосування проектної технології навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (2018)
Hodovanets N. - Main characteristics of the situational method for teaching of foreign language, Lehan V. (2018)
Гусак Л. П. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування математичної компетентності майбутніх економістів, Левчук О. В. (2018)
Дем’янчук О. О. - Методика формування гностичних умінь молодих педагогів засобами дистанційного навчання у період підвищення кваліфікації в системі післядипломної освіти, Адамович І. В. (2018)
Дзямко В. Й. - Формування стохастичної компетентності через реалізацію міжпредметних зв’язків, Месарош Л. В. (2018)
Доннік М. С. - Соціальна дезадаптація підлітків – вихованців інтернатних закладів (2018)
Жиленко Р. В. - Дослідження основних потреб учасників АТО та членів їх сімей в соціальних послугах (2018)
Заредінова Е. Р. - Аналіз провідних напрямів дослідження феномену аксіогенезу (2018)
Зінонос Н. О. - Адаптація студентів до навчання у вищому навчальному закладі як психолого-педагогічна проблема (2018)
Іщенко Л. В. - Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до розвитку творчого потенціалу дітей 5-6 років (2018)
Канюк О. Л. - Принципи навчання іншомовному діловому спілкуванню студентів немовних факультетів в контексті соціокультурного підходу, Кіш Н. В. (2018)
Карплюк С. О. - Характеристичні особливості деяких модулів інформаційно-аналітичної WEB-орієнтованої системи управління освітнім процесом у вищій школі (2018)
Кисленко Д. П. - Місце та роль інноваційних технологій в професійній підготовці майбутнього фaxiвця з oxopoннoї дiяльнocтi (2018)
Козубовська І. В. - Природа девіантної поведінки неповнолітніх, Козубовський Р. В. (2018)
Концедайло В. В. - Методика використання ігрових симуляторів для формування професійних м’яких компетентностей майбутніх інженерів-програмістів (2018)
Корсак О. І. - Про корисність міжнародних педагогічних вимірювань (на прикладі тестів PISA) (2018)
Котєнєва Ю. М. - Етапи формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця як маркеру його професійної кар’єри (2018)
Криворучко А. В. - Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів (2018)
Криштанович С. В. - Система формування ключових компетентностей майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту (2018)
Лещук Г. В. - Комунікативні бар’єри у професійній діяльності соціального працівника (2018)
Lobachova I. - Implementing wimmelbuch at English lessons in the context of forming the new Ukrainian school (2018)
Ляшенко Л. М. - Еволюція міжнародних мов та іншомовна освіта в Україні, Соловей Н. В., Паламарчук К. М. (2018)
Мелещенко А. А. - Найпопулярніші єврейські початкові школи другої половини ХІХ – початку ХХ століття на Волині (2018)
Мельник О. Ф. - Концептуальна основа технології формування професійної компетентності спеціалістів з виробництва харчової продукції в процесі вивчення природничих дисциплін (2018)
Мельничук С. Ю. - Структурно-функціональна модель реалізації педагогічних умов професійної підготовки майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин засобами навчальних тернінгів (2018)
Nahorna O. - Hallmarks of LLM in comparative and international dispute resolution at queen Mary university of London (2018)
Новицька Л. І. - Особливості викладання вищої математики для студентів-екологів, Дубчак В. М. (2018)
Новицька Л. І. - Тести як ефективний інструмент контролю знань студентів в процесі вивчення вищої математики, Левчук О. В. (2018)
Опачко М. В. - Діагностування готовності магістрів-фізиків освітнього напряму підготовки з дидактичного менеджменту (2018)
Petryshyn L. - Strategies for modelling of creativity of social pedagogues in the educational process (2018)
Повідайчик М. М. - Професійна діяльність вчителя інформатики в сфері інформаційної безпеки, Шпонтак І. Я. (2018)
Повідайчик О. С. - Аналіз стану готовності майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності (2018)
Постригач Н. О. - Грецький досвід застосування ікт для навчання дорослих учнів у школах другого шансу (2018)
Почтовюк С. І. - Індивідуальність як значуща характеристика особистості сучасного вчителя (2018)
Приймак Г. Ю. - Дефініційний аналіз поняття "здоровий спосіб життя" (2018)
Райковська Г. О. - Реалізація парадигми наскрізного моделювання засобами САПР, Соловйов А. В., Мельник О. Л. (2018)
Розлуцька Г. М. - Національно-орієнтаційні детермінанти розвитку освіти в умовах мукачівського монастиря на Закарпатті (2018)
Розман І. І. - Витоки і генеза формування української педагогічної біографістики (ІХ ст. – середина ХІХ ст.), Савчук Б. П. (2018)
Сливка Л. В. - Тематичне поле педагогіки здоров’я у сучасних (після 1989 року) дисертаціях та монографіях польських дослідників (2018)
Смілянець О. Г. - Дидактичні можливості соціальних мереж для вищих аграрних навчальних закладів (2018)
Сойма Н. Д. - Гуманістична спрямованість виховання дітей з відхиленнями у адаптації в США (2018)
Староста В. І. - Деякі аспекти соціальної адаптації студентів-першокурсників у класичному університеті, Попадич О. О. (2018)
Тимочко О. І. - Зміцнення здоров’я та формування потреби у здоровому способі життя школярів засобами важкої атлетики (2018)
Ткачов А. С. - Методи та форми формування загальнокультурної компетентності в інтелектуально здібних учнів 5-9 класів (у процесі вивчення суспільствознавчих предметів) (2018)
Товканець Г. В. - Перцептивні аспекти педагогічної взаємодії (2018)
Товканець О. С. - Психологічні засади управлінської культури педагога (2018)
Трубачева С. Е. - Дидактичні умови формування змісту профільного навчання на основі метапредметного підходу (2018)
Фокіна Т. Ю. - Особливості діяльності регіональних товариств культурно-освітньої громадської організації "Просвіта" (2018)
Хоминець С. І.. - Деякі аспекти академічної мобільності студентів у вітчизняній освітній практиці (2018)
Чорноус О. В. - Мультимедійна складова у педагогічній технології гра-тренінг (2018)
Шандор Ф. Ф. - Соціологічні виміри інституту релігії, Бартош О. П., Борщ К. К. (2018)
Shyba A. - Students’ sociocultural competence formation during extra-curricular activities (2018)
Шиян Н. І. - Поглиблення обраного профілю навчання у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи сільської місцевості, Стрижак С. В. (2018)
Шостачук А. М. - Формування компетентностей студентів-механіків в галузі робототехніки, Головня В. Д. (2018)
Бейгул І. О. - Застосування кругового тренування на заняттях оздоровчої аеробіки із студентами внз, Шишкіна О. М. (2018)
Веселовський А. П. - Виховання у майбутніх вчителів вольових якостей засобами фізичного виховання як основи формування їх професійно-особистісних компетентностей, Веселовська О. М. (2018)
Гладощук О. Г. - Вищий навчальний заклад як середовище по формуванню фізкультурно-оздоровчої самоорганізації студентської молоді (2018)
Дикий Б. В. - Використання біоритмології та релаксації в навчальному процесі у осіб з дефектами мовлення (2018)
Дуло О. А. - Фізична активність як засіб здоров’язбереження в рамках реалізації грантового проекту "Міжнародне молодіжне спортивне партнерство", Щерба М. Ю. (2018)
Єднак В. Д. - Фізичні засоби відновлення працездатності у футболістів (2018)
Кондрацька Г. Д. - Технологія навчання фізичних вправ в новій українській школі, Редчиць В. О., Жукова І. М. (2018)
Краснов В. П. - Аналіз існуючої системи фізичного виховання студентів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу у вищих навчальних закладах, Панченко В. Ф. (2018)
Ляховець Л. О. - Педагогічні засади використання оздоровчої аквааеробіки як засобу гідрореабілітації та корекції фізичного стану старшокласниць, які належать до спеціальних медичних груп (2018)
Мальцева О. Б. - Підвищення рівня соціального здоров’я студентів вишу засобами фізичного виховання, Мелега К. П., Дуб М. М. (2018)
Маріонда І. І. - Застосування програмно-цільового підходу у процесі управління професійною підготовкою майбутнього вчителя фізичної культури, Шароді В. М. (2018)
Мосейчук Ю. Ю. - Обґрунтування доцільності та практичні механізми впровадження організаційно-педагогічних умов у процес формування культури здоров’я майбутніх учителів фізичної культури (2018)
Мусієнко О. В. - Визначення ефективності занять вправами хатха-йоги (сарвагасана, карна-підасана) засобами акупунктурної діагностики в системі фізичного виховання студенток, Матієшин І. В., Попович С. І. (2018)
Несен О. О. - Рекреаційна спрямованість тенісу настільного як засіб популяризації гри, Соколова Т. Є. (2018)
Огнистий А. В. - Концептуальні підходи підготовки учителів-предметників до фізичного виховання учнів (2018)
Озерова О. А. - Застосування методу функціональних проб, як засіб удосконалення навчального процесу для студентів спеціально-медичної групи (2018)
Приступа Є. Н. - Структурні компоненти готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до роботи у сфері фізичної рекреації, Данилевич М. В. (2018)
Сивохоп Е. М. - Діяльнісний компонент готовності до самопізнання в процесі фізичної підготовки, Степчук Н. В. (2018)
Скрипченко І. Т - Інноваційний підхід в організаціїї самостійної роботи майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту при опануванні навчальних дисциплін туристської спрямованності, Шуба Л. В. (2018)
Товт В. А. - Рухова активність як фактор профілактики шкідливих звичок у студентів, Сусла В. Я. (2018)
Філак Я. Ф. - Педагогічні аспекти розвитку дрібної моторики засобами фізичного виховання у дітей з інтелектуальними порушеннями, Філак Ф. Г. (2018)
Chepelyuk A. - Culture of communication as an important constituent in the professional activity of physical culture of a teacher, Kushnir R. (2018)
Вихідні дані (2018)
Вітальне слово академіка НАН України Б.Буркинського) (2017)
Mazaraki A. - Supply chains in global production, Duginets G. (2017)
Burkinskyi B. - National maritime interests of Ukraine in the Black Sea-Azov Basin, Stepanova K. (2017)
Koval V. - Implementation of regulatory policy in economic activity: development of the institute regulatory impact assessment, Pukala R. (2017)
Andryeyeva N. - Modern approaches for the formation of the analytical instrumentary of the marketing policy of Ukrainian enterprises, Zinkovska D. (2017)
Demyanchuk M. - "5 ф" sustainable development potential of telecommunication enterprise (2017)
Kupinets L. - Quality of soil in the system of agro economic natural use supplying, Tiutiunnyk H. (2017)
Martienko A. - Improvement of the administration system in the field of natural resources use, Khumarova N. (2017)
Basiurkina N. - Aspects of social and political impact activities food enterprises in Ukraine , Konstantynova T. (2017)
Laiko O. - Tools for the improving of investment climate in territorial communities: challenges and perspectives for Ukrainian economy, Kwilinski A. (2017)
Topalova I. - Methodological approaches on the selection of options for innovational development of regional industrial complex (2017)
Introduction (2017)
Butenko V. - Perspective directions of improvement of management of intergovernmental fiscal relations in Ukraine on the example of the developed countries of the world (2018)
Redkva O. - Pragmatics and problemmatics of the banking sector functioning in Ukraine (2018)
Kalaman O. - Main directions of modern enterprise strategy formation, Udovytsia O. (2018)
Borysova L. - Influence of life cycle stages of the small and medium enterprise on creation of the efficient organizational structure, Borysova L. (2018)
Diordiiev V. - Blockchain technology and its impact on financial and shipping services (2018)
Tiutiunnyk H. - Economic and environmental aspects of organization the territory of ecologically clean agricultural land (2018)
Gurnak V. - Imperatives of multimodal transport development in accordance with the tendencies of the transformational changes of the national economy in the conditions of European integration, Khomenko I., Volynets L. (2018)
Stepanova D. - Trends of the investment market development in conditions of economic instability in Ukraine, Stepanova I. (2018)
Slobodianiuk O. - Institutional forms and their competitive analysis of organization of insurance activities in Ukraine, Tolkacheva G. (2018)
Kostetska K. - Trends of development of administrative management of recreational and tourist nature production in domestic and international practice (2018)
Бойкарова Л. Р. - Відтворення хронотопу трагедії Вільяма Шекспіра "Антоній і Клеопатра" у перекладацькій інтерпретації Бориса Тена (2017)
Грачова А. В. - Становлення частиномовної системи української, англійської та італійської мов (2017)
Григорук С. И. - Использование русско-украинского переводного словаря словосочетаний Л.Г. Савченко при обучении письменному переводу (2017)
Заслужена А. А. - Особливості передачі концептуальних метафор українською мовою (на матеріалі перекладу роману Г.Д. Робертса "Шантарам") (2017)
Іванченко М. Ю. - Особливості відтворення метафор фінансової неспроможності в українських перекладах (2017)
Karabowicz T. - Międzykulturowa komunikacja w próbach tłumaczeniowych emigracyjnej poetki ukraińskiej Żeni Wasylkiwskiej (2017)
Князян Д. Х. - Лексико-стилістичні особливості перекладу збірки Р. Кено "Вправи зі стилю", Млинчик А. В. (2017)
Koulykova V. G. - Les particularites grammaticales de traduction des conventions françaises en ukrainien: l’aspect pragmatique (2017)
Літвіняк О. В. - Дослідження Юрія Олексійовича Жлуктенка з теорії перекладу (2017)
Макаренко Ю. Г. - Особливості перекладу лінгвокультурних реалій крізь призму комедійних діалогів у комедійному фільмі "Освідчення" (2017)
Мольдерф О. Є. - Українські приповідки в німецькомовному перекладі Івана Франка (2017)
Муц Л. Ф. - Концептуальні параметри дискурсу ризику, Демихова О. Г., Карпенко І. Ю. (2017)
Рубан В. С. - Прагматичні аспекти перекладу казкової повісті Роальда Дала "Чарлі і шоколадна фабрика" (2017)
Смольницька О. О. - Компаративний аналіз вибраної лірики Максима Рильського й вірша Ричарда Лавлейса "До алтеї, з в’язниці": підґрунтя гедонізму (2017)
Смольницька О. О. - Діалог поетичних текстів як принцип дзеркала (на прикладі вибраних віршів Крістофера Марло та сера Волтера Релі): відтворення в українському поетичному перекладі (2017)
Хорунжа Л. А. - Специфічні особливості професійної перекладацької діяльності (2017)
Ясногурська Л. М. - Категоризація концепту "державна зрада" засобами фразеології (на матеріалі англійської та української мов) (2017)
Акімова А. О. - Літературознавчий дискурс історичних аспектів китайської драми через призму новітньої драматургії (2017)
Бабич В. І. - Мовностилістичні засоби вираження ліричного я на лексико-граматичному рівні поетичного тексту (на матеріалі ідіодискурсів Р. Фроста й К. Сендберга) (2017)
Bialyk O. Ye. - The role of imo standard marine communication phrases in safety of navigation at sea (2017)
Harbera I. V. - Phraseme-ideographic model of concept "person" in the ukrainian eastern-steppe dialects as the basis of linguistic database (2017)
Дерега С. В. - Особливості використання термінологічної лексики в англомовних рекламних текстах (на матеріалі реклами товарів електроніки з інтернет-сайтів) (2017)
Євчук А. М. - Уживання молодіжного сленгу в сучасній німецькомовній пресі (на прикладі текстів електронної версії щотижневої газети "Die Zeit") (2017)
Желуденко М. О. - Лінгвокраїнознавство як відображення мовної картини світу, Сабітова А. П. (2017)
Калініченко М. М. - Янголи Бічер Стоу (2017)
Лефтерова О. М. - Rotа Vіrgilii як відтворення античної схеми трьох стилів (2017)
Мариненко П. І. - Історія та сучасне функціонування концепту DUENDE в іспанській лінгвокультурі іберійського мовного ареалу (2017)
Mykhaylenko V. V. - Cultural values in cross-cultural communication (2017)
Снєда Ю. С. - Прагмасемантичні особливості економічної лексики у текстах англомовної преси (2017)
Шурма С. Г. - Насильство та жорстокість у засобах масової інформації (на матеріалі українських та британських статей) (2017)
Титул, зміст (2018)
Панченко С. В. - Взаємна кореляція компонентів завад роботі тональних рейкових кіл, Ананьєва О. М., Давиденко М. Г., Бабаєв М. М. (2018)
Нічога В. О. - Дослідження сучасних методів і засобів швидкісної діагностики дефектів залізничних рейок (огляд), Шклярський В. І., Сторож В. Г., Матієшин Ю. М., Ващишин Л. В. (2018)
Розсоха О. В. - Оптимізація конструкції розв’язок підходів залізничного вузла для умов швидкісного руху поїздів, Смачило Ю. В., Павленко О. М. (2018)
Бойнік А. Б. - Оптимізація алгоритму субекспоненціальної складності для розв’язання SAT задачі, Бутенко В. М., Головко О. В., Ушаков М. В. (2018)
Королева Я. Ю. - Синтез проверяющих тестов на основе циклических отличительных последовательностей (2018)
Трубчанінова К. А. - Розрахунок впливу нелінійних ефектів в системах DWDM на енергетичні характеристики сигналу, Юр’єва Ю. Д., Панченко А. С. (2018)
Акішина М. О. - Антитерористичні мотиви в сучасному англійськомовному поетичному дискурсі (2017)
Бессонова А. С. - Жанр исторической справки в англоязычном научно-популярном дискурсе (2017)
Величко Н. М. - Поняття звертання та його функцій із лінгвістичного погляду (2017)
Гнезділова Я. В. - Метапрагматика й метапрагматична компетенція: основні характеристики (2017)
Гоштанар І. В. - Вербалізатори концепту frau в художньому німецькомовному дискурсі (на матеріалі роману Юлії Франк "die mittagsfrau") (2017)
Довженко І. В. - Специфіка вивчення термінології галузі обслуговування (2017)
Калашникова М. Ю. - Макроконцепт "елітарна культура" та його системна організація в рамках вивчення англомовного соціуму (2017)
Крикніцька І. О. - Етнопрагматика: погляд на сучасні англійські кулінарні фразеологізми (2017)
Лисанець Ю. В. - Концепти комунікативної поведінки в англомовному дискурсі медицини (2017)
Лут К. А. - Перемикання комунікативного коду як причина комунікативних девіацій в авіаційному дискурсі, Лисенко А. І. (2017)
Макарова О. А. - Відображення етнокультурних стереотипів про жінку в австралійському художньому дискурсі (2017)
Макарук Л. Л. - Писемне мовлення vs усне мовлення: антропологічний вимір (2017)
Передон Н. О. - Комунікативна поведінка ініціатора примирення: лінгвостилістичний аспект дослідження (2017)
Поторій Н. В. - Лексико-семантичний потенціал займенникових девіацій в американському поетичному мовленні (2017)
Сердюк О. В. - Способи перекладу англомовних фразеологічних виразів із концептом "кішка" українською та російською мовами (2017)
Смаглий В. М. - Прагмалингвистические подходы к изучению речевого акта извинения (2017)
Собецька Н. В. - Теми жіночої емансипації у творчості Д.Г. Лоуренса (2017)
Ставенко О. В. - Композиційно-сюжетна організація казки нормана ліндсея "The magic pudding" (2017)
Хаботнякова П. С. - Типологія мовленнєвих актів і прагматичних ефектів у сучасній когнітивно-прагматичній парадигмі (на матеріалі творів Френка Перетті) (2017)
Цапів А. О. - Ігрові наративні моделі в коротких оповіданнях для дітей (на матеріалі оповідань Рут Парк "Дивакуватий вомбат") (2017)
Альошина М. Д. - Діалекти як виразники домінант ідіостилю в романі Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра" (2017)
Богданова О. В. - Засоби відтворення експресивів негативної емоційності в англомовних текстах, Ященко Е. О. (2017)
Добровольська Ю. А. - Мοвнi зaсοби рeaлiзaцiї мaнiпулятивнοгο впливу в aнглiйськοму дiaлοгiчнοму мοвлeннi тa спοсοби їх вiдтвοрeння в укрaїнськοму пeрeклaдi (нa мaтeрiaлi худοжньοї прοзи), Палєй Т. А. (2017)
Євтушенко Н. І. - Складні слова й дефісні комплекси як потенційні утворення в мові поезії (на матеріалі англійської та української мов) (2017)
Коновалова В. Б. - Проблеми становлення українського термінотворення в галузі штучного інтелекту, Мирошниченко В. М. (2017)
Кузенко Г. М. - Культурно-концептуальний аспект перекладу художньої літератури (2017)
Попова О. В. - Засоби відтворення комунікативної детермінанти питальних за структурою речень із неінтерогативною семантикою в контексті перекладу офіційно-академічної кореспонденції (на матеріалі української, англійської та китайської мов) (2017)
Пустовойт Н. И. - Концептуальная метафора во французском художественном дискурсе (2017)
Тарасова А. В. - Контекстуальні перетворення компаративних фразеологічних одиниць у перекладі (2017)
Шмігер Т. В. - Алегоричність Христа як об’єкт перекладу крізь призму катехизму Св. Петра Могили (2017)
Якубенко І. В. - Методика дослідження актуального членування речення (прагматичний аспект) (2017)
Акімова А. О. - Історичні аспекти розвитку китайської культури в драматургії, Акімова А. О. (2017)
Главацька Ю. Л. - Міжкультурна комунікація як діалог культур: три етапи відтворення непрямої комунікації (на матеріалі аналізу тексту оригіналу й тексту перекладу англійської байки Бернарда Мандевіля "The grumbling hive: or, knaves turn’d honest") (2017)
Yehorova O. I. - Linguistic deviations of the professional language Eurolect in the English discourse, Bila O. Y. (2017)
Карабович Т. Б. - Наукові дослідження професора Олександра Астаф’єва про творчий феномен нью-йоркської групи (2017)
Кузнєцова Г. В. - Деякі аспекти вивчення мультимодальності в політичному дискурсі (2017)
Маланій Н. І. - Дизабіліті в історико-культурному просторі середньовічної англії (2017)
Розенгарт Ю. В. - Епістемологічні та лінгвокогнітивні аспекти спотворення інформації в політичному дискурсі (2017)
Тетеріна Л. М. - Специфіка використання мультилінгвальних елементів у поезії Тома Леонарда, Іванова З. О. (2017)
Галаган В. В. - Відображення вітальних та емоційно-почуттєвих цінностей буття в молодіжному сленгу, Мартос С. А. (2017)
Кобець Н. О. - Образ українця в словацькій літературі: імагологічний аспект (на матеріалі твору Богуша Носака-Незабудова "Листи з невідомої землі") (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського