Вакалюк І. І. - Ефективність впливу середньодозової статинотерапії на показники ліпідного спектра крові у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, поєднану з неалкогольною жировою хворобою печінки у стадії стеатозу, Вірстюк Н. Г. (2018)
Чопей І. В. - Динаміка антибіотикорезистентності Staphylococcus aureus до лікарських засобів фторхінолонової ґрупи in vitro, Михалко Я. О., Духович Т. В. (2018)
Сизон О. О. - Особливості змін основних показників системного імунітету хворих на акне та їх залежності від клінічних форм перебігу дерматозу, Дашко М. О. (2018)
Абрагамович М. О. - Клінічні маркери синтропічних коморбідних уражень системи кровообігу у хворих на цироз печінки, Фармага М. Л. (2018)
Дадаян В. А. - Ефективність методів алопластики параумбілікальних троакарних гриж, поєднаних із діастазом прямих м'язів живота, з урахуванням чинників ризику їх рецидиву (повідомлення перше) (2018)
Дробінська Н. В. - Особливості кальцієво-фосфорного обміну і стану кісток у хворих на цироз печінки: діагностика та принципи диференційованого лікування (огляд літератури та опис клінічного випадку), Абрагамович О. О., Абрагамович У. О., Фармага М. Л. (2018)
Кенс А. А. - Злоякісна нейрофіброма (нейроґенна саркома) молочної залози (опис клінічного випадку), Кенс А.-М. А. (2018)
Вимоги до статей (2018)
Содержание (2017)
Правила для авторов (2017)
Король П. О. - Визначення діагностичної інформативності методів променевої візуалізації у диференціальній діагностиці деформуючого остеоартрозу при ендопротезуванні кульшових і колінних суглобів, Ткаченко М. М. (2017)
Бабкіна Т. М. - Променевий моніторинг хворих після радіохірургічного лікування метастатичних уражень печінки, Дзигар О. В., Чеботарьова Т. І. (2017)
Дикан І. М. - Кореляційний аналіз комплексного МДКТ обстеження серця та ехокардіографії у хворих на ішемічну хворобу серця, Федьків С. В., Кравчук Е. Ю., Андрущенко І. В., Терницька Ю. П., Корсак І. С. (2017)
Тарасюк Б. А. - Ультразвукова діагностика хвороби Крона у дітей, Дикан І. М., Андрущенко І. В., Лук’янова І. С. (2017)
Забудская Л. Р. - Нормальная МРТ анатомия поджелудочной железы (2017)
Дыкан И. Н. - НБИК: функциональные МРТ исследования головного мозга, Колотилов Н. Н. (2017)
Мухомор А. И. - Инородные тела желудочно-кишечного тракта (обзори собственное наблюдение), Строкань А. Н., Амбруш О. О. (2017)
Полищук Е. В. - Лучевая диагностика врожденных заболеваний и аномалий развития органов грудной полости. Лекция 2. Пороки развития, связанные с недоразвитием бронхолегочных структур, Бабкина Т. М., Бондар А. Н., Гладкая Л. Ю., Сахно Т. К. (2017)
Чередниченко Н. А. - Лазерная допплеровская флоуметрия при планировании реконструктивных операций на нижних конечностях, Бадюл П. А., Слесаренко С. В., Куликова Ф. И. (2017)
Kolotilov N. N. - Drugs of radiological pharmacology. Report 7. Iodine (2017)
Пионтковская М. Б. - Две новые нозологические формы, ассоциированные с качеством лицевого скелета, Асмолова А. А., Друмова А. Н. (2017)
Loganikhina K. Yu. - The combination of Kommerell’s diverticulum and truncus bicaroticus. Case report, Belous I. V. (2017)
Литвин А. А. - Оценка анизотропии КТ-изображений в диагностике инфицированного панкреонекроза, Жариков О. Г., Филатов А. А., Ковалев В. А. (2017)
Открытие мемориального рельефа Л. Г. Розенфельду (2017)
До 90-річчя з дня народження професора Йосипа Львовича Ферфільфайна (2012)
Смычёк В. Б. - Современные подходы к определению инвалидности (2012)
Іпатов А. В. - Підходи до аналізу захворюваності та інвалідності внаслідок хвороб системи кровообігу, Дроздова І. В., Ханюкова І. Я., Мацуга О. М. (2012)
Косинський О. В. - Прогнозування тривалої інвалідності у хворих після хірургічного лікування виразкової хвороби та її ускладнень, Снісар А. В. (2012)
Іпатов А. В. - Медико-соціальна характеристика інвалідів та фактори настання інвалідності внаслідок захворювань легень у сполученні з серцево-судинною патологією, Паніна С. С., Саніна Н. А., Гондуленко Н. О., Ігумнова Т. С., Кожушко М. Ю., Омельницька Л. В., Терзи М. І., Сергієнко Л. Б. (2012)
Смычёк В. Б. - Синдром социальной компенсации в практике медико-социальной экспертизы (2012)
Лисунець О. М. - Трудові рекомендації для хворих та інвалідів, які перенесли ендоваскулярні та оперативні втручання на серці, Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Танцура О. В. (2012)
Мороз С. М. - Психофизиологические аспекты применения лечебной физической культуры в медицинской реабилитации больных и инвалидов, Кущ И. П., Суганяк К. А., Канюка Е. В. (2012)
Канюка Е. В. - Применение лечебной физической культуры как метода реабилитации больных и инвалидов на базе клиники Государственного учреждения "Укр. Гос. НИИ МСПИ МЗО Украины" (2012)
Іпатов А. В. - Сучасні методи променевої діагностики у медико-соціальної експертизі осіб з наслідками травм верхньої кінцівки, Мирончук Л. В. (2012)
Іпатов А. В. - Інформаційна технологія аналізу динаміки інвалідності, Дроздова І. В., Ханюкова І. Я., Мацуга О. М. (2012)
Толубаев А. Н. - Полирадикулопатия с выраженной дорсалгией как один из ведущих синдромов, отягощающих течение лимфогранулематоза, опыт лечения, Хаитов П. А., Толубаев Р. С., Трубачева И. В., Каптелов Н. И. (2012)
Мороз С. М. - Лечение инсомний при маскированных депрессиях, Саляев Н. Г., Кущ И. П., Яновская С. Я. (2012)
Тарасенко О. Н. - Радиохирургия в лечении нейрохирургических заболеваний, Педаченко Ю. Е. (2012)
Мороз С. М. - Тревога и депрессия в структуре единого психопатологического синдрома, Кущ И. П. (2012)
Науменко Л. Ю. - Анализ результатов лечения у больных старшего возраста при повреждении дистального метаэпифиза лучевой кости, Винник А. А., Погребной О. В. (2012)
Ипатов А. В. - Актуальные вопросы юридического и медицинского мировоззрения эвристических и эристических умозаключений (софизмов) в медико-социальной экспертизе, Коробкин Ю. И., Мороз Е. Н., Голик В. А., Ханюкова И. Я., Бевзюк Н. С., Колесниченко Г. Г., Игнатенко Е. О., Полубабкина Ю. А., Семириков Г. П. (2012)
Адамчук В. В. - Стратегічний напрям розвитку вітчизняної агроінженерної системи, Сидорчук О. В., Днесь В. І. (2016)
Adamchuk V. - Development of main provisions of the theory of impact interaction of a vibrating digging working tool with beet root, Bulgakov V., Golovach I., Nozdrovicky L. (2016)
Лещенко С. М. - Шляхи підвищення ефективності роботи комбінованих чизельних ґрунтообробних знарядь з додатковими деформаторами, Сало В. М. (2016)
Котов Б. І. - Дослідження впливу пульсуючого повітряного потоку на переміщення зерна у віброзрідженому шарі зерносоломистого вороху, Степаненко С. П. (2016)
Ігнатьєв Є. І - Теоретичне моделювання коливального руху задньонавішеного на інтегральний орно- просапний трактор доочисника головок коренеплодів (2016)
Пукас В. Л. - Обґрунтування вимог до методу визначення часу запуску портфелів проектів збирання цукрових буряків (2016)
Адамчук В. В. - Концептуальні аспекти розвитку ферм з виробництва молока, Фененко А. І., Братішко В. В., Ткач В. В. (2016)
Довбненко О. Ф. - Виробничі випробування експериментального зразка пристрою для очищення повітря тваринницьких приміщень від шкідливих газів (2016)
Мироненко В. Г. - Система автоматичного керування глибиною ходу ґрунторозпушувача сільськогосподарського машинно-тракторного агрегату з використанням радіофізичних методів, Антипчук Б. О. (2016)
Човнюк Ю. В. - Математична модель управління виконанням технологічних процесів у сільськогосподарському виробництві, залежні від початкового та кінцевого моментів часу їх функціонування, Броварець О. О. (2016)
Третяк В. М. - Втрати потужності в ходовій системі тягово-транспортних засобів при русі по опорній поверхні з утворенням колії (2016)
Больбут В. С. - Використання рідких біопалив в мобільних енергетичних засобах сільськогосподарського призначення, Мироненко В. Г., Третяк В. М. (2016)
Борис А. М. - Енергомісткість твердого біопалива з відходів рослинної продукції сільськогосподарського виробництва, Веремейчик Н. В. (2016)
Тимощук Д. В. - Експериментальне дослідження роботи електрогенератора автономної вітроустановки з регулюванням вихідної напруги, Мельник Р. В., Берлінець М. М. (2016)
Tkáč Z. - The laboratory testing device dedicated to evaluation of technical durability of hydrostatic pumps, Kročko V., Majdan R., Mikuš R. (2016)
Павлоцький А. С. - Наукове та інженерне розроблення енергоощадних ґрунтообробних поверхонь, Вознюк В. А., Борис А. М., Савченко І. Ф., Рихлівський П. А. (2016)
Василенко М. О. - Підвищення екологічності та економічності зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, Буслаєв Д. О., Калінін О. Є. (2016)
Фастовець П. М. - Діагностичні методи та засоби у технологіях застосування нанодобавок до олив у дизельних двигунах, Задворнов Я. М. (2016)
Задворнов Я. М. - Особливості віброакустичного діагностування технічного стану спряжень деталей дизельних двигунів, Рязанцев В. В. (2016)
Адамчук В. В. - Економічна ефективність використання мобільних сільськогосподарських агрегатів, сформованих на базі автомобільного шасі, Погорілий С. П., Кудринецький Р. Б., Коньок Н. М. (2016)
Сидорчук О. В. - Методологічні особливості проектного управління кооперованим виробництвом молочної продукції, Тригуба А. М., Сидорчук Л. Л. (2016)
Кудринецький Р. Б. - Обґрунтування параметрів технічного забезпечення виробництва продукції рослинництва, Грицишин М. І., Панюра Я. Й. (2016)
Korenko M. - Implementation of 5 S approach in the manufacturing organization, Kaplík P. (2016)
Borissov B. - Comparative analysis of fodder comminution theories (2016)
Крупич С. О. - Технологічні процеси життєвого циклу горіхового саду (2016)
Сербій В. К. - Обґрунтування раціональної компоновки ґрунтообробно-посівного комплексу для вирощування зернових культур за ресурсоощадними технологіями (2016)
Стаття присвячена до 110 – річчя Крамарова В. С. та 70 – річчя Гукова Я. С (2016)
Правила оформлення наукових статей (2016)
Voytovych R. - Global leadership and effective administration in the conditions of Ukraine’s search of a new geopolitical identity (2017)
Красівський Д. О. - Впровадження європейських стандартів у системі кадрової політики публічної служби України: польський досвід (2017)
Вітряк Т. Б. - Концепція моделювання процесу прогнозування тенденцій розвитку регіональних ринків праці (2017)
Білик О. І. - Напрямки ліквідації корупції у медицині (2017)
Дубич К. В. - Історична ретроспектива державного управління соціальним забезпеченням в період влади радянського союзу (2017)
Олійник А. Р. - Удосконалення державного управління у рамках євроінтеграційної політики України: правозахисний підхід (2017)
Пашко Л. А. - Ціннісні пріоритети як основа взаємовідносин органів державної влади з українським суспільством (2017)
Гирик М. А. - Особливості взаємодії громадянського суспільства із правовою державою на рівні участі громадськості в державному управлінні (2017)
Твердохліб О. С. - Інформаційна політика російської федерації: забезпечення конституційного права громадян на інформацію (2017)
Contents (2018)
Shustov O. O. - Substantiation of the ways to use lignite concerning the integrated development of lignite deposits of Ukraine, Bielov O. P., Perkova T. I., Adamchuk A. A. (2018)
Falshtynskyi V. S. - Substantiation into "rock ­massive – underground gasifier” system adaptability of Solenovskyi site in the Donetsk coal basin, Dychkovskyi R. O., Saik P. B., Lozynskyi V. H., Cabana E. C. (2018)
Bondarenko А. O. - Theoretical bases of pulp suction process in the shallow dredge underwater face (2018)
Fredj Fredj - Influence of the failure surface choice on the safety factor value during slope stability studies, M. Hafsaoui A., Khadri Y., Boukarm R. (2018)
Mаtviienko А. М. - Multilevel system of magnet and thermal deparafinization with external insulating coatings, М.Savyk V., Molchanov P. О. (2018)
Sobko B. Yu. - Determination of cut-off wall cost efficiency at Motronivskyi pit mining, Lozhnikov O. V. (2018)
Sakhno V. P. - Orientation of natural trihedral of the spiral-helix supporting trajectory of spatial vehicle movement, Kravets V. V., Bas K. M., Krivda V. V. (2018)
Matsyuk I. N. - Some aspects of synthesis of linkage of complex structures, Shlyahov E. М., Yehurnov O. I. (2018)
Strutynskyi S. V. - Defining the dynamic accuracy of positioning of spatial drive systems through consistent analysis of processes of different range of performance (2018)
Shpachuk V. P. - Investigation of stress-strain state of packet node connection in spatial vibration shakers, Zasiadko M. A., Dudko V. V. (2018)
Solodyankin O. V. - Protection of objects from the influence of long-term dynamic loads, Shepel N. M., Shapoval V. H. (2018)
Kryshtopa S. - Influence of triboelectric processes on friction characteristics of brake units of technological transport, Kozhevnykov А., Panchuk М., Kryshtopa L. (2018)
Mazorchuk V. - The stresses in the hollow cylindrical combined castings, Naumova I., Repyakh S., Sharkova S. (2018)
Yaroshevich N. P. - Start dynamics of vibrating machines with unbalanced drive considering its elasticity, Zabrodets I. P., Dutchak B. I., Yaroshevich T. S. (2018)
Kolesnikova T. N. - Mathematical modeling of the operating process of the engine and means of increasing service life of vehicles, Sakno O. P., Lysyi O. V., Velmagina N. O. (2018)
Paranchuk Y. S. - Energy efficient power supply system and automatic control of modes of the "power supply – pumping station” complex, Lysiak V. H. (2018)
Hryniuk V. I. - Regularity of effects of climatic changes on quality indicators of surface water of the Dnister basin, Arkhypova L. M. (2018)
Berdnyk M. H. - The mathematic model of and method for solving the Neumann generalized heat-exchange problem for empty isotropic rotary body (2018)
Kyvliuk O. - Educational management as education diplomacy: strategies for Ukraine, Polishchuk O., Svyrydenko D., Yatsenko O. (2018)
Kostyshin A. - Indicators of environmental sustainability of an area in managerial decisions, Tibilova L. (2018)
Klymchuk A. - The labor assessment in forming the enterprise personnel’s motivation (2018)
Kovalko O. M. - Result-oriented investment management system for targeted energy efficiency programs, Kovalko N. M., Novoseltsev O. V. (2018)
Nelipa D. - Higher education management in Ukraine: will generation change help us transform it faster?, Batrymenko O., Rudenko S., Liashenko I. (2018)
Полтавець Л. Л. - Статистичний аналіз розповсюдження Інтернету в Україні (2018)
Безверхий К. В. - Принцип суттєвості та його практична реалізація в інтегрованій звітності корпоративних підприємств (2018)
Redko О. Yu. - The Quality of Audit Cervices: Dreams and Illusions (2018)
Щирська О. В. - Структуризація організаційних питань внутрішньогосподарського контролю: теоретичний аспект, Кушнір Є. О. (2018)
Селіщев С. В. - Принцип безперервності як предмет уваги аудитора: стратегічний аспект планування (2018)
Манько Н. Ф. - Розуміння бізнесу клієнта в практиці аудиту (2018)
Попов В. Ю. - Інноваційна спіраль розвитку підприємницького потенціалу національної економіки (2018)
Малащук Д. В. - Діагностування та прогнозування перспектив розвитку світового ринку контейнерних перевезень, Гринчак Н. А. (2018)
Бондарук Т. Г. - Зарубіжний досвід розвитку бюджетної децентралізації, Бондарук І. С., Вінницька О. А. (2018)
Вітаємо з ювілеєм! Пантелеєву Володимиру Павловичу – 70! (2018)
Редакційна політика та етичні норми збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту” (2018)
Вимоги до змісту та оформлення статей збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту” (2018)
Гриб Й. В. - Формування ризиків виживання іхтіофауни у річкових басейнах України. Концепція науки "Ризикологія", Сондак В. В., Волкошовець О. В., Войтишина Д. Й. (2018)
Гейна К. М. - Статевий диморфізм та мікроанатомічні показники тюльки Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840) Бузького лиману під час нерестової міграції, Шашликова С. С., Козій М. С. (2018)
Ляшенко А. В. - Макрозообентос водних об’єктів зони впливу південноукраїнського енергокомплексу, Слєпньов О. Є., Маковський В. В., Ситник Ю. М., Григоренко Т. В. (2018)
Ганкевич Б. О. - Важкі метали в органах і тканинах веслоноса Polyodon spathula (Walbaum) у рибогосподарських ставах Лісостепу та Полісся України, Третяк О. М., Колос О. М. (2018)
Мендришора П. Д. - Характеристика вперше нерестуючих плідників райдужної форелі Oncorhynchus mykiss (Walbaum), вирощеної в умовах індустріального господарства "Слобода-Банилів", Куріненко Г. А. (2018)
Пашко М. М. - Результати експериментів зі штучного отримання овульованої ікри від плідників стерляді Acipenser ruthenus (Linnaeus) у нетрадиційні строки, Третяк О. М., Колос О. М. (2018)
Билык А. В. - Влияние плотности посадки на эффективность выращивания сеголетков стерляди Acipenser ruthenus (Linnaeus) и веслоноса Polyodon spathula (Walbaum) в условиях юга Украины, Грудко Н. А., Шерман И. М. (2018)
Паламарчук Р. А. - Визначення ефективності використання амаранту (Amaranthus) в годівлі коропа за різних умов вирощування, Дерень О. В. (2018)
Коваленко Ю. О. - Деякі адаптивні реакції карася сріблястого Carassius auratus gibelio (Bloch) за надмірного навантаження амонійним азотом, Примачов М. Т., Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. (2018)
Грішин Б. О. - Фізіолого-біохімічна оцінка помісних коропів першого покоління від схрещування антоніно-зозуленецького і любінського внутрішньопородних типів української рамчастої породи, Грициняк І. І., Особа І. А. (2018)
Симон М. Ю. - Впив пекарських дріжджів на ліпідний обмін молоді російського осетра (Acipenser gueldenstaedtii Brandt), Грициняк І. І., Забитівський Ю. М. (2018)
Yevstyhnieiev V. V. - Temporal Epilepsy: Morphological Substantiation of Psychoemotional Disorders, Kysten O. V., Lipatova L. V., Sakovych R. A., Kapustyna T. V. (2016)
Зозуля І. С. - Фактори ризику лакунарних ішемічних мозкових інсультів, Волосовець А. О. (2016)
Насонова Т. І. - Тривожно-когнітивні розлади у пацієнтів з метаболічним синдромом: клініко-нейровізуалізаційна діагностика, лікування (2016)
Мальцев Д. В. - Эффективность высокодозовой внутривенной иммуноглобулинотерапии у детей с расстройствами аутистического спектра, ассоциированными с генетическим дефицитом ферментов фолатного цикла, Евтушенко С. К. (2016)
Muresanu D. F. - Церебролизин и восстановление после инсульта (исследование CARS), Hoemberg V., Bajenaru O., Popescu C. D., Vester J. C., Rahlfs V. W., Doppler E., Meier D., Moessler H., Guekuht A. (2016)
Ткаченко О. В. - Автоантитіла до нейроантигенів і нейропсихологічні характеристики у пацієнтів із ревматоїдним артритом, Найдьонова Ю. Л. (2016)
Калашников В. И. - Клинико-допплерографические сопоставления у пациентов с головной болью напряжения, Евтушенко С. К. (2016)
Стаднік С. М. - Когнітивні функції у пацієнтів з фібриляцією передсердь та абдомінальним ожирінням (2016)
Монастирський В. О. - Вплив стрес-реалізуючої системи на перебіг відновного періоду інфаркту головного мозку, Сіделковський О. Л. (2016)
Дубенко О. Е. - Криптогенный инсульт (2016)
Кріпчак О. О. - "Складний" пацієнт у клініці рухових розладів (EPIC-Congress, 23 - 25 березня 2016 р., м. Київ, Україна) (2016)
Марусиченко В. В. - Применение прегабалина для лечения периферической и центральной нейропатической боли у взрослых (научный обзор), Евтушенко И. А. (2016)
Орос М. М. - Причини, прояви, ускладнення (інсульт, статус), лікування та профілактика мігрені, Луц В. В., Мицак Х. В., Михайлов Р. В. (2016)
Бурчинский С. Г. - Ноотропная фармакотерапия и ее роль в решении проблем женского здоровья (2016)
Дельва М. Ю. - Хроническая мигрень: современные принципы менеджмента (обзор литературы), Никифирова Е. С. (2016)
Цюрко Б. О. - Комбинированная терапия хронической боли при вертеброгенной патологии, возможности Пиаскледина (ASU) и тразодона, Пелепейченко А. Ю., Раскалей Д. В., Калюжный Г. В., Махиня О. В. (2016)
Бурчинский С. Г. - Нейротрофические и нейропластические аспекты фармакотерапии деменций (2016)
Овчарук М. В. - Ключові аспекти та демонстрація клінічного випадку вродженої недиференційованої дисплазії сполучної тканини (2016)
Мальцев Д. В. - Этапное лечение расстройств аутистического спектра, ассоциированных с генетическим дефицитом фолатного цикла (2016)
Фесенко В. С. - Постпункционная головная боль: профилактика (2016)
Бондаренко А. В. - Клиническое наблюдение случая тромбоцитопении на фоне комбинированной противоэпилептической терапии (2016)
Живило Л. М. - Синдром Корнелии де Ланге, Ткачук Т. И. (2016)
Мартиненко Я. А. - Раннє втручання у дітей з руховими порушеннями (2016)
Миронова Н. А. - Ефективність дієти з обмеженням метіоніну для зменшення проявів симптоматики РАС у дитини з гіпергомоцистеїнемією (2016)
Покропивная Л. С. - Случай успешного лечения столбняка у ребенка, Тимошенко Е. Н. (2016)
Смирнова С. А. - Рефлекторные эпилепсии. Эпилепсия горячей воды у ребенка 10 месяцев (собственное наблюдение) (2016)
Юрик О. Є. - Становлення та розвиток неврології в Києві (2016)
До ювілею професора Володимира Івановича Смоланки (2016)
К юбилею профессора Станислава Константиновича Евтушенко (2016)
Евтушенко С. К. - Прогнозы в неврологии и нейроиммунологии (2002 - 2051 гг.). Глава из книги "Моя профессия - невролог". - Донецк, 2001. - 283 с. (2016)
Севрюкова В. А. - Эволюция структуры пленок Mo, полученных методом магнетронного распылении на a-Si, Зубарев Е. Н., Кондратенко В. В., Першин Ю. П., Цебенко В. О. (2011)
Григорчак І. І. - Темплатний нано-TiO2 та супрамолекулярні ансамблі ієрархічної архітектури для підвищення ефективності Li+-інтеркаляційного струмоутворення, Матулка Д. В., Венгрин Б. Я., Войтович С. А. (2011)
Лунёв В. М. - Характиристики вакуумно-дуговых покрытий из чередующихся слоев TiN/TiNCu, Непипенко И. П., Решетняк Е. Н., Колодий И. В. (2011)
Журавель И. А. - Исследование структуры межслоевых границ раздела в многослойных периодических композициях Cr/Sc и Co/C методом рентгеновского диффузного рассеяния, Бугаев Е. А., Девизенко А. Ю., Першин Ю. П., Кондратенко В. В. (2011)
Литовченко С. В. - Исследование рекристаллизации промышленных марок молибдена, Береснев В. М., Малыхина Т. В., Гравнова Л. В. (2011)
Остафійчук Б. К. - Формування структурної неоднорідності приповерхневого шару плівок залізо-ітрієвого ґранату шляхом імплантації іонів Si+, Гарпуль О. З., Пилипів В. М., Яремій І. П., Куровець В. В. (2011)
Толмачёва Г. Н. - Применение метода наноиндентирования для исследования механических свойств cверхтвёрдых покрытий на основе нитрида титана, Куприн А. С. (2011)
Столбовой В. А. - Подготовка поверхности подложек перед нанесением вакуумно-дуговых покрытий бомбардировкой ионами титана и циркония, Фурсов С. С., Зуйко И. С. (2011)
Белозеров В. В. - Физико-механические свойства сталей 12Х21Н5Т и 08Х18Н10Т, облученных сильноточным трубчатым релятивистским электронным пучком в режиме абляции, Донец С. Е., Клепиков В. Ф., Кившик В. Ф., Литвиненко В. В., Лонин Ю. Ф., Пономарев А. Г., Уваров В. Т. (2011)
Ковалюк З. Д. - Електродний компонент суперконденсаторів – пористий вуглецевий матеріал з органічної сировини рослинного походження, Боднарашек В. М., Микитюк І. П., Юрценюк Н. С., Юрценюк С. П. (2011)
Копылец И. А. - Структурно-фазовые превращения в многослойных периодических композициях W-B4C с периодом 2,5 нм при нагреве, Зубарев Е. Н., Кондратенко В. В., Ананьев К. А. (2011)
Абдулхаев О. А. - Исследование переходных процессов в кремниевой p+pn+ -структуре, Асанова Г. О., Гиясова Ф. А., Ёдгорова Д. М., Каримов А. А., Каримов А. В. (2011)
Правила оформления рукописей (2011)
Тематичні напрямки (2011)
Цимбалюк В. І. - Вплив імплантації NeuroGelTM в асоціації з ксеногенними стовбуровими клітинами кісткового мозку на відновлення рухової функції задньої кінцівки щура після спінальної травми, Медведєв В. В., Рибачук О. А., Козявкін В. І., Драгунцова Н. Г. (2016)
Кирилова Л. Г. - Дослідження розмірів мозолистого тіла в дітей з розладами аутистичного спектра, Мірошников О. О. (2016)
Мищенко Т. С. - Терапевтическая эффективность препарата Налгезин форте в лечении пациентов с вертеброгенными болевыми синдромами, Мищенко В. Н. (2016)
Кузнецова С. М. - Нейрометаболическая коррекция кардиоцеребральных нарушений при дисциркуляторной энцефалопатии, Егорова М. С. (2016)
Лонтковський Ю. А. - Лікування дорослих та дітей з органічною локальною спастичністю м’язів нижніх кінцівок (2016)
Матяш М. М. - Психотерапевтичні стратегії лікування невротичних розладів В учасників сучасних бойових дій, Худенко Л. І. (2016)
Буднюк О. О. - Церебропротекторна терапія як компонент інтенсивної терапії при ішемічному інсульті, Карташов О. А., Коваль А. В. (2016)
Леонович А. Л. - Современные особенности течения неврологических осложнений хронического алкоголизма, Шалькевич Л. В., Кудлач А. И. (2016)
Прегабалин при лечении генерализованного тревожного расстройства (Адаптированного из обзора S. A. Montgomery (Imperial College of Medicine, University of London, UK) "Pregabalinfor the treatment of generalised anxiety disorder (review)") (2016)
Бурчинский С. Г. - Инновации в стратегии фармакотерапии ранних стадий когнитивных расстройств, Демченко Е. В. (2016)
Трінус К. Ф. - Запаморочення як міжгалузева проблема (2016)
Vosko M. - Нейровосстановление после острого инсульта: обновленная информация и основные факты (2016)
Winkler A. - Проблемы и возможности восстановления двигательных функций после инсульта (2016)
Sobesky J. - Роль визуализирующих методов в реабилитации после инсульта (2016)
Muresanu D. F. - Фармакологическая поддержка ранней реабилитации: результаты исследования CARS (Cerebrolysin and Recovery After Stroke, Церебролизин и восстановление после инсульта) (2016)
Дубенко Е. Г. - Антипароксизмальные механизмы мозга и методы их коррекции, Муратова Т. Н., Коваленко Д. П., Коваленко Л. И. (2016)
Ломей Я. І. - "Розколовся, наче гарбуз" — повторна закрита черепно-мозкова травма: перелом склепіння черепа (клінічний випадок, власне спостереження авторів), Равлінко І. Я., Ломей Ю. Я., Ігнатов О. І. (2016)
Дельва І. І. - Постінсультна патологічна втома: етіологія та патогенез, сучасні принципи менеджменту (огляд літератури), Литвиненко Н. В., Дельва М. Ю. (2016)
Коршняк В. О. - Сучасні погляди на механізми впливу вибухової хвилі на центральну нервову систему та формування неврологічної симптоматики, Насібуллін Б. А. (2016)
Міщенко Т. С. - Рецензия на монографию Сиделковского А. Л., Догузова В. Д. "Этюды истории классической неврологии" (2016)
Свиридова Н. К. - Історія кафедри неврології та рефлексотерапії НМАПО імені П. Л. Шупика (2016)
Замедление темпов изнашивания и старения клеток (2016)
Лаговский В. - Трепанация черепа - древний терапевтический обычай (2016)
Содержание (2016)
Життєві вершини професора Володимира Івановича Паньківа (до 60-річчя від дня народження) (2016)
Кравченко В. І. - Чорнобильська аварія та йодна недостатність як фактори ризику тиреоїдної патології у населення постраждалих регіонів України (2016)
Власенко М. В. - Стан йодного забезпечення населення Вінницької області, Паламарчук А. В. (2016)
Бобрик М. И. - Тактика ведения взрослых пациентов с узловым зобом и дифференцированным тиреоидным раком, Сидорова И. В., Резниченко В. М. (2016)
Паньків В. І. - Ефективність препарату Адаптол у комплексному лікуванні хворих із синдромом тиреотоксикозу (2016)
Городинська О. Ю. - Прогностична характеристика поширеності гіпотиреозу в Полтавській області та в Україні в цілому за умов йодного дефіциту, Бобирьова Л. Є. (2016)
McCulloch D. K. - Лечение сахарного диабета 2 типа у пациентов пожилого возраста, Munshi M. (2016)
Черенько С. М. - Вузловий зоб та рак щитоподібної залози: які підходи до діагностики та лікування рекомендує Американська тиреоїдна асоціація у 2015 р. (2016)
Каспрук Н. М. - Імуномодулююча терапія синдрому хронічної втоми з метаболічним синдромом (2016)
Присяжнюк І. В. - Асоціація окремих показників ендотеліальної функції з T894G поліморфізмом гена ендотеліальної синтази монооксиду азоту у хворих на гіпотиреоз і супутній хронічний холецистит, Пашковська Н.В. (2016)
Дідушко О. М. - Рівні моноцитарного хемоатрактантного протеїну у хворих із первинним гіпотиреозом (2016)
Чимпой К. А. - Вплив дистрибуції поліморфізму гена дейодинази 1-го типу на показники тиреоїдного гомеостазу хворих на хронічні гепатити та цироз печінки невірусної етіології, Пашковська Н. В., Павлюкович Н. Д., Короташ І. Ф., Рибак О. Я., Місечко А. І. (2016)
Сіцінська І. О. - Патогенетичні особливості пептичної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки в поєднанні з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу (2016)
Паньків І. В. - Аналіз впливу субклінічного гіпертиреозу на параметри кісткового метаболізму (2016)
Кадикова О. І. - Асоціація поліморфізму гена ендотеліальної синтази оксиду азоту (Glu298Asp) із хронічною серцевою недостатністю у хворих на ішемічну хворобу серця й ожиріння, Кравчун П. П. (2016)
Алиханова Н. М. - Эпидемиологические аспекты сахарного диабета в г. Ташкенте на основании данных регистра, Акбаров З. С., Исмаилов С.И. (2016)
Черенько С. М. - Анестезіологічний менеджмент феохромоцитом в умовах спеціалізованого ендокринологічного центру, Дубров С. О., Кунатовський М. В., Товкай О. А., Тарасенко С. О. (2016)
Герасимчук П. О. - Використання вакуум-терапії в лікуванні ран у хворих на синдром діабетичної стопи, Дейкало І. М., Власенко В. Г., Фіра Д. Б., Павлишин А. В. (2016)
Зак К. П. - Роль нейтрофильных лейкоцитов в патогенезе сахарного диабета 1-го типа у человека (аналитический обзор с включением собственных данных) (2016)
Генделека Г. Ф. - Аутоиммунный синдром перекреста (overlap-синдром) при заболеваниях щитовидной железы — terra incognita тиреоидологии (2016)
Исмаилов С. И. - Роль опросников в оценке качества жизни пациентов с сахарным диабетом (обзор литературы), Муминова С. У. (2016)
Ryznychuk M. O. - Osteoporosis in Сhildren with Itsenko — Cushing Disease: Etiology, Pathogenesis, Diagnosis, Khlunovska L. Yu., Kretsu T. M., Dmitruk V. P., Kostiv M. I. (2016)
Pidvysotska N. I. - Certain Aspects of Osteoporosis in Gonadal Dysgenesis, KHlunovska L. Yu., Kretsu T. N., Dmitruk V. P., Kostiv M. I. (2016)
Волошина Л. О. - Особливості позитивної дії фітозасобу зобофіт у комплексному лікуванні хворих на остеоартроз з коморбідними явищами субклінічного гіпотиреозу (2016)
Дідушко О. М. - Вплив ожиріння на якість життя хворих на первинний гіпотиреоз в умовах йододефіциту (2016)
Каспрук Н. М. - Можливості імунокорекції синдрому хронічної втоми у хворих на метаболічний синдром, поєднаного з хронічними обструктивними захворюваннями легень, Андрійчук Т. Р. (2016)
Коваль Г. Д. - Особливості цитокінового статусу у жінок з безпліддям, які проживають у йододефіцитних регіонах Буковини (2016)
Ковальчук П. Є. - Вплив дефіциту мікроелементів йоду та селену на фі зіологічний та репаративний остеогенез, Тулюлюк С. В. (2016)
Колоскова О. К. - Особливості регуляції обміну кальцію в дітей, які хворіють на бронхіальну астму, Буринюк-Глов’як Х. П. (2016)
Кононенко А. Г. - Зміни показників обміну речовин при експериментальному гіпотиреозі, Кравченко В. М. (2016)
Кузнєцова О. В. - Вплив гіпобаричної гіпоксії на показники протеолізу в тканині щитоподібної залози щурів за різної тривалості фотоперіоду, Ясінська О. В., Анохіна С. І. (2016)
Купновицька І. Г. - Патогенетичне значення йоду та тиреоїдних гормонів у розвитку артеріальної гіпертензії, Губіна Н. В., Кутинська І. П., Белегай Р. І., Клименко В. І., Данилюк О. І. (2016)
Ляшук П. М. - До питання про діабетичну остеопенію, Ляшук Р. П., Глуговська С. В., Яковець І. І. (2016)
Маслянко В. А. - Особливості вуглеводного обміну та обміну кальцію у вагітних з надлишковою масою тіла та ожирінням, Павлович Л. Б. (2016)
Маслянко В. А. - Вплив левотироксину на показники тиреоїдного та кальцієвого гомеостазу у хворих на вузлові форми зоба, Павлович Л. Б., Оленович О. А. (2016)
Оленович О. А. - Особливості порушень кальцієвого гомеостазу у хворих на дифузний токсичний зоб, Пашковська Н. В., Маслянко В. А., Безрук Т. О., Чорна О. О. (2016)
Олексюк С. І. - Дослідження впливу гуморальних запальних факторів у хворих на хронічну серцеву недостатність в поєднанні з цирозом печінки невірусного походження, Федів О. І. (2016)
Орлова В. О. - Вплив водного екстракту ламінарії на показники білкового обміну за умов експериментального гіпотиреозу, Кравченко В. М. (2016)
Патратій М. В. - Оптимізація лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу після холецистектомії з урахуванням змін мікробіоценозу кишечника, Щербиніна М. Б., Олексюк С. І. (2016)
Щербак О. А. - Вплив спиртової настоянки ламінарії на рівень тиреоїдних гормонів при експериментальному гіпотиреозі, Кравченко В. М. (2016)
Abramova N. O. - Effect of Selenium on Thyroid Hormones Metabolism in Patients with Metabolic Syndrome, Pashkovska N. V. (2016)
Pavlyukovich N. D. - Impact оf Telmisartan оn the Quality оf Life іn Patients with Chronic Heart Failure аnd Diabetes Mellitus Type 2, Pavlyukovich O. V. (2016)
Shuper V. A. - Comparative Analyses of the Cardiac Autonomic Neuropathy in Patients with Diabetes Mellitus Type 1 and 2, Shuper S. V. (2016)
Fediv O. I. - Sert-Gene Polymorphism in the Patients with Thyrotoxicosis and Irritable Bowel Syndrome, Moskaliuk I. I. (2016)
Амбарцумянц Р. В. - К исследованию кинематики центрального кривошипно-ползунного механизма, Субботина М. И. (2017)
Неймак В. С. - Числові дослідження зубчасто-важільного механізму приводу пазових голок основов’язальних машин за допомогою пакету пранс-пк, Поліщук О. С., Воронін Г. Ф., Романець Т. П. (2017)
Пилипенко О. М. - Обґрунтування нового способу зменшення аеродинамічного опору сідельних автопотягів, Батраченко О. В., Литовченко І. М. (2017)
Косіюк М. М. - Удосконалення конструкції кульового шарніра підвіски автомобіля, Костюк С. А. (2017)
Мазур С. В. - Обґрунтування теплових параметрів торцевих ущільнень з канавкою на торці обертового кільця у вигляді спіралі архімеда, Стрілець В. М., Стрілець О. Р., Тимейчук О. Ю. (2017)
Батраченко О. В. - Методологічна концепція розвитку технічних систем в машинобудуванні (2017)
Рамський А. О. - Асимптотика розв’язку задачі для плити, покритої шаром із початковими напруженнями (2017)
Амбарцумянц Р. В. - Кинетостатика модификаций групп ассура третьего класса третьего порядка Часть 1. Модификации с одной и двумя поступательными кинематическими парами, Ромашкевич С. А. (2017)
Добротвор І. Г. - Умови коливності характеристик кінетики мікроструктур композитів, Чихіра І. В., Ярема І. Т. (2017)
Степанов Д. В. - Тригенераційна біогазова установка, Паламарчук Н. В., Спринчук Ю. Я. (2017)
Накашидзе Л. В. - Техніко-економічне обґрунтування впровадження систем енергозабезпечення, у яких використовуються відновлювані джерела енергії, Гільорме Т. В. (2017)
Демидчук Л. Б. - Підвищення температуро- та вогнестійкості залізобетонних конструкцій шляхом поверхневого оброблення захисними покриттями, Сапожник Д. І. (2017)
Гончар В. А. - Залишкові напруження в сталі 20 та вплив технологічних параметрів іонного азотування на їх величину (2017)
Синюк О. М. - Визначення пружних властивостей полімерного матеріалу під час впливу на нього напружень зсуву, Медведчук Н. К. (2017)
Стаднік К. С. - Особливості використання природних мінералів у шкіряній промисловості, Охмат О. А., Паламар В. А. (2017)
Кулік Т. І. - Математичне моделювання технологічного процесу інжекційного формування полімерних виробів складної конфігурації (2017)
Поліщук Л. В. - Ідентифікація та оцінювання якості столовоі білизни, що імпортується в україну, Калашник О. В., Кириченко О. В., Мороз С. Е. (2017)
Мица В. В. - Використання трансформації під час проектування одягу для дітей, Домбровська О. М. (2017)
Зозуля П. Ф. - Перспективи застосування технології 3d-друку в легкій промисловості, Поліщук О. С., Поліщук А. О. (2017)
Литвиненко Н. М. - Дослідження релаксаційних властивостей та повітропроникності трикотажу для виготовлення функціонального одягу для вагітних з підтримуючим ефектом (2017)
Карпова Л. В. - Математичний метод визначення спектральних характеристик цілі по фур'є-образу відбитого сигналу, Лужанський В. І., Самарук Н. М. (2017)
Кватернюк С. М. - Аналіз похибок засобу мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю параметрів та діагностування стану неоднорідних біологічних середовищ (2017)
Лєнков Є. С. - Загальна математична модель процесу технічного обслуговування складного технічного об’єкту (2017)
Жиров Г. Б. - Інформаційні технології забезпечення експлуатаційної надійності складних технічних об’єктів (2017)
Ковтун Л. О. - Основні ідеї та алгоритми адаптивного словникового кодування методом лемпеля-зіва, Медзатий Д. М. (2017)
Защепкіна Н. М. - Удосконалення засобів визначення оптичних характеристик зерна пшениці із застосуванням електромагнітного випромінювання в ближній інфрачервоній області спектру, Наконечний О. А., Жиляков Д. В., Харченко М. І. (2017)
Бармак О. В. - Інформаційна технологія автоматизованого анотування та реферування цифрових текстів, Мазурець О. В., Живілік А. В. (2017)
Карвацький А. Я. - Відновлення теплофізичних властивостей сипких матеріалів за допомогою розв’язання зворотної задачі теплопровідності, Васильченко Г. М., Короленко К. М., Чирка Т. В. (2017)
Кльоц Ю. П. - Модель процесу визначення показів на основі розпізнавання показу лічильника на зображенні, Іванов О. В., Неганова К. П. (2017)
Макаришкін Д. А. - Математична модель пасивного фільтра нижніх частот з використанням регулярної лінії передачі, Самарук Н. М. (2017)
Галюк С. Д. - Аналіз часових рядів, генерованих хаотичною системою тратаса, Круліковський О. В., Політанський Л. Ф. (2017)
Тітова Н. В. - Вибір та обґрунтування світлодіодних випромінювачів і базових режимів опромінення для риборозводних технологій, Бачинський М. В., Коваль Л. Г., Козоріз О. С. (2017)
Азаров О. Д. - Огляд методів покращення сприйняття людиною текстових матеріалів із зображеннями на основі змінення їх зовнішнього вигляду, Снігур А. В., Грицишина К. О. (2017)
Медзатий Д. М. - Web-сервіс підтримки організації виробничих практик студентів it-спеціальностей, Кривенко А. Б., Ноженко С. С. (2017)
Воловик А. Ю. - Оптимальне оцінювання систематичних похибок при виконанні комплексних спостережень, Осадчук О. В., Червак О. П., Шутило М. А. (2017)
Свирневский Н. С. - Разработка web-системы аффинных преобразований пространства на основе webgl технологии (2017)
Розломій І. О. - Спосіб формування цифрового водяного знаку для електронних документів на основі операцій матричного криптографічного перетворення, Косенюк Г. В. (2017)
Барило Г. І. - Схемо-технічне рішення інтеграції органічного польового транзистора в світловипромінюючі структури, Кус Н. І., Кремер І. П., Лесінський В. В., Політанський Л. Ф. (2017)
Зіньковський Ю. Ф. - Статистична обробка результатів вимірювання активної потужності магніторезистивним перетворювачем, Витяганець А. І. (2017)
Гресь О. В. - Дослідження генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі дискретних відображень, Скрипський М. І., Косован В. М., Розорінов Г. М. (2017)
Якубовська С. В. - Підсистема підтримки прийняття рішень лікарем для автоматизованої системи визначення ризику інфаркту міокарда, Барановський Д. М. (2017)
Горященко К. Л. - Законодавча база застосування технологій керування телекомунікаційними меражами, Гула І. В. (2017)
Багрій Р. О. - Система прогнозування слів для альтернативної комунікації (2017)
Лисовский В. А. - Экспериментальное исследование условий стратификации разряда постоянного тока в азоте, Артюшенко Е. П., Коваль В. А. (2011)
Балабай Р. М. - Електронні властивості напружених шарів CdTe та ZnTe у гетероструктурах, Піскльонов С. С. (2011)
Соболь О. В. - Влияние потенциала подложки при осаждении и размерного фактора на структуру, напряженное состояние и физико-механические характеристики многослойных TiN/Ti покрытий, Андреев А. А., Горбань В. Ф., Столбовой В. А., Фильчиков В. Е. (2011)
Сагалович А. В. - Нанесение покрытий на сложнопрофильные прецизионные поверхности газофазным методом (CVD), Григорьев А. В., Кононыхин А. В., Попов В. В., Сагалович В. В. (2011)
Тихоненко В. В. - Упрочняющие технологии формирования износостойких поверхностных слоев, Шкилько А. М. (2011)
Pogrebnyak A. D. - Structural, optical, and electrical properties of ZnO:Al prepared by CVD, Jamil N. Y., Muhammed A. K. M. (2011)
Глазунов Г. П. - Эрозия вакуумно-дуговых TiN покрытий и нержавеющей стали при воздействии стационарной плазмы разрядов магнетронного типа, Андреев А. А., Бондаренко М. Н., Конотопский А. Л., Моисеенко В. Е., Столбовой В. А. (2011)
Кудин К. А. - Фотохимическая модификация поверхности кристаллов NaI:Tl, Шкоропатенко А. В., Волошко А. Ю., Зосим Д. И., Кудин А. М. (2011)
Абдулхаев О. А. - Исследование влияния потенциальных барьеров на механизмы токопереноса во встречновключенных двухбарьерных кремниевых структур, Асанова Г. О., Ёдгорова Д. М., Якубов Э. Н., Каримов А. В. (2011)
Суховая Е. В. - Процессы контактного взаимодействия в композиционных материалах с микрокристаллическим наполнителем, Сыроватко В. А., Сыроватко Ю. В. (2011)
Павленко В. И. - Особо тяжелый железо-серпентиновый бетон, Береснев В. М., Рахимбаев Ш. М., Кирияк И. И., Колесников Д. А. (2011)
Правила оформления рукописей (2011)
Тематичні напрямки (2011)
Титул, зміст (2018)
Мазаракі А. - Форсайт розвитку національної туристичної системи, Бойко М., Охріменко А. (2018)
Притульська Н. - Система захисту прав споживачів: досвід ЄС, Лига А. (2018)
Лагутін В. - Можливості інституційного аналізу суспільної стабільності та розвитку (2018)
Бегларашвілі О. - Роздрібна торгівля в Україні: динаміка змін, Кулік А. (2018)
Черкас Н. - Концепції глобальних мереж та ланцюгів створення вартості (2018)
Jasinska J. - Managerial competencies in a crisis (2018)
Дутка Г. - Розвиток рурального туризму в Україні (2018)
Даниленко М. - Пошуковий маркетинг готелів (2018)
Чугунов І. - Формування бюджетної політики економічного розвитку країни, Собчук С. (2018)
Пасічний М. - Фіскальна результативність податкової системи України (2018)
Table of contents (2016)
Bordag M. - Casimir effect for Dirac lattices, Pirozhenko I. G. (2016)
Kaganovich A. B. - Background cosmic neutrino and dark energy (2016)
Sinyukov Yu. M. - The K* and ф resonances observability at the top relativistic heavy ion collider energy, Shapoval V. M., Naboka V. Yu. (2016)
Skalozub V. V. - On magnetization of quark-gluon plasma at the LHC experiment energies, Minaiev P. E. (2016)
Gladush V. D. - On the quantization of black holes (2016)
Bormotova I. M. - Geodesic motion of test particles in Korkina-Grigoryev metric, Kopteva E. M. (2016)
Silich S. - Accretion onto a supermassive black hole located in the center of a young star forming region (2016)
Turinov A. N - The large-scale structure of the Universe: more questions than answers (2016)
Korkina M. P. - Can the spatial curvature be a reason for the universe accelerated expansion?, Kopteva E. M. (2016)
Orlyans’ka D. O. - The Schwarzschild static solutions and the criterion of cosmological expansion, Orlyansky O. Yu., Protsenko S. S. (2016)
Burlykov V. V. - T-regions in Reissner-Nordström spacetimes with vacuum energy (2016)
Gladush V. D. - Quantum bound states on the naked Reissner-Nordstrӧm background, Kulikov D. A. (2016)
Жиденко О. - Наближене аналітичне представлення статичних сферично-симетричних метрик чорних дір (2016)
Gorev V. N. - New method in the theory of relaxation processes for non-homogenous media, Sokolovsky S. A., Sokolovsky A. I. (2016)
Lyagushyn S. F. - Dicke model and electromagnetic field properties (2016)
Zloshchastiev K. G. - Logarithmic wave equation: origins and applications, Znojil M. (2016)
Kovalchuk V. V. - Quantum confinement and optical properties of silicon nanoclusters (2016)
Glushkov V. N. - A partially spin-restricted Hartree-Fock function based on the asymptotic projection method (2016)
Вихідні дані (2016)
Ківалов С. В. - Шановні читачі! (2018)
Ківалов С. В. - До питання залучення суб’єктів приватної охоронної діяльності до охорони Одеського морського порту (2018)
Кормич Б. А. - Правила СОТ щодо митної вартості: деякі аспекти застосування (2018)
Кузнецов С. О. - Стандарти Європейського Союзу для внутрішніх водних шляхів України: Директива № 87/540/ЄЕС (Частина 2), Слатвінська В. М. (2018)
Лисий С. О. - Організаційно-правові аспекти порядку проведення атестування поліцейських (2018)
Барба В. Є. - Нормативно-правове регулювання взаємодії територіальних підрозділів Національної поліції та органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку (2018)
Федотов О. П. - Правові основи проведення спеціальних операцій у сфері державної митної справи (2018)
Коваль Н. О. - Форми митного декларування та порядок їх застосування (2018)
Міщенко І. В. - Цивільно-правові аспекти забезпечення виконання зобов’язань перед митними органами Державної фіскальної служби України, Карпінська О. В. (2018)
Драпайло В. В. - Адміністративна відповідальність за порушення порядку зберігання товарів під митним контролем (2018)
Чернявська О. М. - Провадження у справах про порушення митних правил: аналіз напрямів сучасних правничих досліджень (2018)
Серафімов В. В. - Сучасні тенденції формування морської політики держав Cередземномор'я (2018)
Стець О. М. - Правовий режим морського кордону України (2018)
Логінов О. В. - Адміністративна відповідальність за забруднення морського середовища: проблемні аспекти, Тодорова О. В. (2018)
Балобанов О. О. - Ліцензування крюїнгових компаній як гарантія захисту трудових і соціальних прав моряків, Пастушенко К. М. (2018)
Міневич О. І. - Загальнотеоретичний аналіз правотворчої помилки (2018)
Іванова М. М. - Становлення і розвиток законодавства України про усиновлення (2018)
Настюк В. Я. - Рецензія на монографію Л. М. Дорофеєвої "Реформування митних органів України в умовах євроінтеграції" (2018)
Вимоги до публікацій в журналі "Lex portus" (2018)
Адоньєва Ю. А. - Метакогнітивні уміння майбутніх дизайнерів як детермінанта їх професійної діяльності (2017)
Акуленко І. А. - Якості методичної підготовки майбутнього вчителя математики засобами навчально-методичних задач (2017)
Атрощенко Т. О. - Сутність феномену "міжетнічна толерантність" (2017)
Бабкова О. О. - Х'ютагогічний підхід до формування мотивації професійного зростання вчителів у системі підвищення кваліфікації (2017)
Бачинська М. В. - Науково-педагогічні погляди Н. Волошиної щодо підготовки вчителя української літератури нової української школи (2017)
Бевз В. Г. - Методичні основи побудови системи задач і вправ у сучасних підручниках математики (2017)
Бекірова А. Р. - Сутність суб'єктного підходу у контексті професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів у вищому навчальному закладі (2017)
Берладин О. Б. - Початкова школа сільської місцевості в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ століття: історіографія та джерельна база проблеми (2017)
Богомолова М. Ю. - Соціальний захист дітей у педагогіці колективу А. С. Макаренка (2017)
Божко О. П. - Визначення рівнів сформованості текстотвірних умінь учнів 5 – 9 класів (у зв'язку з вивченням синтаксису складного речення) (2017)
Бондаренко Л. Г. - Телеурок як сучасна форма підготовки студента-філолога до проведення занять з української літератури (2017)
Будак В. Д. - Патріотичне виховання студентської молоді: теоретичний аспект (2017)
Буздуган О. А. - Система роботи з підготовки майбутніх вихователів до педагогічної взаємодії з батьками дітей раннього віку (2017)
Білоус С. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення (2017)
Василенко Н. В. - Ефективні форми розвитку технологічної компетентності керівника навчального закладу: ділове спілкування, ділова бесіда, ділова нарада (2017)
Васильєва Л. Л. - Національно-патріотичне виховання майбутніх вчителів музичного мистецтва засобами мережевих та хмарних технологій (2017)
Величко Т. Д. - Взаємодія дошкільного навчального закладу та сім’ї у формуванні соціальної компетентності дитини (2017)
Воробйова О. П. - Порівняльний аналіз міжнародного досвіду оцінювання забезпечення якості вищої освіти (2017)
Вошколуп Г. Ю. - Оцінка ефективності технології формування конфліктологічної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2017)
Галущак І. Є. - Шляхи формування правової компетентності майбутніх економістів в умовах гірського регіону (2017)
Галян О. І. - Ідея суб’єктності у вітчизнянихособистісно-орієнтованих технологіях виховання (досвід 90-х років ХХ століття) (2017)
Гамза А. В. - Методичні етапи формування текстотворчих умінь у процесі вивчення дієслова як основа розвитку зв’язного мовлення молодшого школяра (2017)
Гармаш Т. А. - Основні компоненти готовності майбутніх фахівців із логістики до здійснення управлінської діяльності та їх зміст (2017)
Гладун В. В. - Виховання патріотизму та національної гідності на уроках історії України (2017)
Гончар Л. В. - Діагностика стану сформованості прояву гуманних взаємин до батьків з боку дітей молодшого шкільного віку (2017)
Грицай Ю. О. - Впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховнусферу вищих навчальних закладів, Бірюк О. Г., Хохлова Л. А. (2017)
Гура О. І. - Концептуальні засади реформування професійної підготовки практичних психологів в Україні, Гура Т. Є. (2017)
Гура О. О. - Основні сфери реалізації фахівців ІТ на сучасному ринку праці:аналіз професійних вимог (2017)
Дацків О. П. - Удосконалення вмінь читання майбутніх учителів англійської мови із застосуванням драматизації (2017)
Демидова І. В. - Експертна оцінка застосування основних засобів спеціальної фізичної підготовки спринтерів в річному макроциклі, Демидова О. В., Макух Н. І. (2017)
Дніпровська Т. В. - Дидактичні можливості технології продуктивного навчання студентів іноземної мови (2017)
Жаровцева Т. Г. - Факторний аналіз у підготовці фахівців дошкільної освіти до роботи з батьками (2017)
Жигінас Т. В. - Аксіологізація процесу підготовки майбутнього вчителя музики – пріоритетний напрямок модернізації вищої педагогічної освіти (2017)
Заредінова Е. Р. - Культурні та особистісні цінності: логіка взаємозв’язку (2017)
Zdanevych L. V. - Usage of foresight-games, swot-analysis and the internet resources as the most effective forms of teaching organization in the process of preparation of the future tutors to the work with children under school age (2017)
Іванюк М. В. - Поняття "християнський мотив" у навчальних програмах польських навчальних закладів та шкіл національних меншин з польською мовою навчання в Україні: порівняльний аспект (2017)
Іващенко А. С. - Вивчення процесів символізації образних структур художнього тексту як етап формування в старшокласників умінь аналізувати образи-символи (2017)
Іконнікова М. В. - Роль американських організацій у сфері філологічної освіти (2017)
Ісакова Є. П. - Інтенсифікація процесу навчання іноземним мовам у ВНЗ шляхом використання інтерактивних технологій (2017)
Іщенко Л. В. - Критеріальний підхід до підготовки майбутніх вихователів до формування творчої індивідуальності старших дошкільників (2017)
Калько І. В. - Особливості формування гендерної культури сучасної студентської молоді (2017)
Каразоглю (Геділ) Ф. - Загальні тенденції полікультурної підготовки педагогів в Україні (2017)
Кардаш І. М. - Взаємодія сімейного і суспільного виховання в розвитку творчості як ціннісної потреби дошкільника, Коноз О. Б. (2017)
Керницкий А. М. - Модель проектировочной деятельности преподавателя по формированию готовности студентов к субъект-субъектному взаимодействию (2017)
Кічук Н. В. - Професійний саморозвиток студента: параметри конструктивностіконтекстного підходу (2017)
Княжева І. А. - Соціальний розвиток дітей старшого дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу (2017)
Короленко В. Л. - Проблема морального формування школярів у сучасній педагогічній науці: аналітичний огляд (2017)
Котова Л. М. - Удосконалення емоційної стійкості у майбутніх учителів музичного мистецтва під час підготовки до прилюдних виступів (2017)
Круглик В. С. - Основи розробки концепції педагогічної системи професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у ВНЗ (2017)
Кучинська І. О. - Формування громадянських ціннісних орієнтирів особистості у педагогічних поглядах Ніли Волошиної (2017)
Курчатова А. В. - Місце і значення сюжетної картини в розвитку зв’язного мовленнядітей старшого дошкільного віку, Яворська А. (2017)
Литвиненко О. М. - Модель формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до використання здоров’язберігаючих технологій, Борецька Н. О., Грохович О. М. (2017)
Литвишко О. М. - Уявлення вихователів дошкільних навчальних закладів та батьків щодо соціальної компетентності дітей дошкільного віку (2017)
Логвіненко Н. М. - Основні теоретико-методичні засади вивчення української фантастичної прози в старшій школі (2017)
Лінь Є. - Педагогічні умови формування вокально-хорової підготовленості майбутніх учителів музики у процесі фахового навчання (2017)
Лісовська Т. А. - Психолого-педагогічний аналіз творчої спрямованості як якості креативної особистості (2017)
Lichman L. Yu. - Prospects for building foreign linguistic competence in the higher school of Ukraine (2017)
Майба О. К. - Педагогічні принципи формування духовних цінностей молодших школярів у процесі вокально-хорового навчання (2017)
Ма Чен. - Інформаційно-компетентнісний напрям підготовки майбутніх учителів музики до співацької діяльності школярів у позашкільних мистецьких закладах (2017)
Мхитарян О. Д. - "Виховання розуму і почуттів" під час формування в шестикласників аналітичних здібностей (на прикладі вивчення творів А. Чехова), Жмуркова В. О. (2017)
Озчелік М. Е. - Особливості міжкультурної комунікації у професійній діяльності майбутніх фахівців (2017)
Олексюк О. Є. - Дидактична гра як засіб формування безпечної поведінки в довкіллі дітей старшого дошкільного віку, Сас М. (2017)
Орищук О. І. - Педагогічна проблема формування досвіду музичного просвітництва майбутніх учителів музики (2017)
Павлова Н. С. - Професійна компетентність як складова конкурентоздатного на ринку праці вчителя інформатики, Гнедко Н. М. (2017)
Паршук С. М. - Відродження загальнонаціональних традицій українського народу як один із засобів формування загальнокультурної грамотності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Пентилюк М. І. - Культуромовна підготовка майбутнього філолога в білінгвальному середовищ (2017)
Покатілова О. А. - Основи методики культурологічного аналізу художнього твору на уроках літератури (2017)
Попович А. С. - Дисципліна "стилістика української мови" в структурно-логічній схемі підготовки вчителів-словесників (2017)
Пікон К. С. - Становлення сестринської справий медсестринської освіти в США: історико-порівняльний аналіз (2017)
Ревенко Н. В. - Національно-патріотичне виховання майбутніх вчителів музичного мистецтва на заняттях з "інструментального виконавства" (2017)
Романчук Н. О. - Реалізація сучасних технологій навчання в процесі підготовки студентів вищих технічних закладів освіти, Гайша О. О. (2017)
Сафарян С. І. - Компаративний аналіз творів української та зарубіжної класики як засіб формування національних і загальнолюдських духовних цінностей учнів (2017)
Сахарова О. М. - Художні промисли як засіб національно-патріотичного виховання в змісті дошкільної освіти (2017)
Семеняко Ю. Б. - Вивчення обізнаності вихователів з проблеми виховання культури споживання медіа-продукції (2017)
Сидоренко Ю. О. - Християнська міфопоетична парадигма в творах для 9 – 11 класів: теоретичні засади вивчення та система компетентностей (2017)
Скворцова С. О. - Навчання математики з точки зору вікових особливостей когнітивних процесів молодших школярів (2017)
Смолюк А. І. - Компонентна структура професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи (2017)
Соколовська О. С. - Родина як чинник формування творчої особистості дитини старшого дошкільного віку (2017)
Стріхар О. І. - Організаційно-педагогічні умови формування основ патріотичного виховання у студентів на засадах інтеграції (2017)
Сущенко Л. О. - Домінанти морально-етичної спрямованості професійної підготовки майбутніх педагогів у ВНЗ (2017)
Сірак І. П. - Структура готовності майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації (2017)
Сіранчук Н. М. - Методична система формуваннялексичної компетентності молодшого школяра на уроках української мови як інноваційна педагогічна технологія (2017)
Тесленко С. О. - Розвиток словесної творчості старших дошкільників за національно-патріотичними творами (2017)
Тодорцева Ю. В. - Формування патріотичних почуттів студентської молоді у вищому навчальному закладі (2017)
Тіхоміров А. І. - Оптимізація спеціальної підготовки засобами комп’ютерного контролю техніки веслування з використанням тренажеру "Сoncept-2", Козубенко О. С., Усатюк Г. Ф. (2017)
Трифонова О. С. - Збагачення словника дітей раннього віку засобами малих фольклорних жанрів, Корсун К. (2017)
Хайруддинов М. Х. - Развитие творческих способностей младших школьников в условиях постиндустриального общества (2017)
Хайрулліна Ю. О. - Поліхудожність як нова парадигма загальної мистецької освіти (2017)
Хмельницька А. Ю. - Етноконцептологічна модель виховання в контексті історії педагогіки (2017)
Шарата Н. Г. - Методи управління розвитком освіти в сфері фізичної культури іспорту (2017)
Шиян Т. В. - Формування крос-культурної компетентності в монолінгвальному навчальному середовищі, Айзікова Л. В. (2017)
Шуляр В. І. - Філософсько-освітні імперативикомпетентнісно-діяльнісного уроку (заняття) літератури у вимірах Ніли Волошиної і нової української школи (2017)
Яценко Т. О. - Тенденційний характер розвитку методики навчання української літератури в школі (2017)
Олексюк О. Є. - Концептуальні засади проблеми формування особистості лідера (2017)
Батраченко О. В. - Дослідження гідродинаміки м’ясної сировини в бункері емульситатору з горизонтальним живлячим патрубком, Литовченко І. М. (2017)
Петров О. В. - Застосування прикладних програм для розрахунку на міцність деталей верстатних пристосувань, Подоляк В. А., Гундерчук С. О. (2017)
Стебелецька Н. М. - Оцінка енергонавантаженості пар тертя гальмівних пристроїв (2017)
Яременко Е. А. - Расчет замкнутых рам, Яременко Н. А., Мироненко И. Н. (2017)
Кошель С. О. - Аналіз плоских механізмів четвертого класу з рухомим замкненим контуром, утвореним трьома шатунами та коромислом, Кошель Г. В. (2017)
Пилипенко О. М. - Моделювання аеродинаміки сідельного автопотягу, Батраченко О. В., Литовченко І. М. (2017)
Славін В. В. - Вплив технічного стану елементів системи впорскування бензину на паливну економічність двигуна в режимі мінімальної частоти холостого ходу (2017)
Смутко С. В. - Розробка автоматичної системи дозування рідких засобів для прання в пральних машинах, Лісевич С. П., Галюк Д. О. (2017)
Свідерський В. П. - Спосіб визначення коефіцієнта лінійного теплового розширення полімерних твердих тіл спеціального призначення, Яремчук В. С., Фурман А. В. (2017)
Косіюк М. М. - Підвищення довговічності рухомих сферичних шарнірних з’єднань, Костюк С. А. (2017)
Харжевський В. О. - Визначення фактичних значень інваріантів кінематичних параметрів механізмів чебишева із зупинкою вихідної ланки та моделювання їх роботи у системі solidworks (2017)
Рубанка М. М. - Привід круглов’язальної машини з двопоточною черв’ячною передачею та вибір його параметрів (2017)
Здоренко В. Г. - Вплив конструкції системи гальмування круглов’язальної машини на ефективність роботи та вибір її параметрів, Защепкіна Н. М. (2017)
Ніконова А. В. - Порівняльна екологічна оцінка технологій хромового і титанового дублення, Андреєва О. А., Саблій Л. А. (2017)
Горач О. О. - Переробка стебел льону олійного в технічний текстиль на основі сучасних технологій, Чурсіна Л. А. (2017)
Бойко Г. А. - Порівняльний аналіз вітчизняних, європейських та північноамериканських технологій переробки технічних конопель, Чурсіна Л. А., Кутасов А. В. (2017)
Колесник Т. О. - Дослідження способів виготовлення, структури та властивостей шкіряного пергаменту, Андреєва О. А., Майстренко Л. А. (2017)
Коробченко Є. О. - Механізм відтягнення полотна круглов’язальної машини з двопоточним лобовим варіатором та вибір його параметрів, Чабан В. В. (2017)
Круглий Д. Г. - Теоретичні основи одержання штапельованої целюлозовмісної луб’яної сировини, Клевцов К. М. (2017)
Марченко В. Л. - Порівняльний аналіз міцнісних характеристик деталей взуття (2017)
Михайлова Н. В. - Аналіз умов праці робітників, які виконують очищення закритих ємностей від хімічно агресивних речовин, Привала В. О. (2017)
Бармак О. В. - Застосування інформаційної технології гнучкого тестування рівня знань у середовищі moodle, Мазурець О. В., Матвійчук А. О. (2017)
Тулученко Н. В. - Екологічні норми безпеки виробів домашнього вжитку з льону олійного (2017)
Куник О. М. - Вдосконалення складу ланолінового крему, збагаченого біологічно-активними добавками, Сарібєкова Д. Г., Сарібеков Г. С., Вітренко О. М. (2017)
Тітова В. Ю. - Алгоритм та математична модель пошуку шляху ігровим ботом на базі ройового інтелекту, Бочуляк В. В. (2017)
Котенев В. В. - Математическая модель процесса непрерывного контроля защитного потенциала антикоррозионной защиты электрических нагревателей воды, Мартынюк В. В. (2017)
Мясищев А. А. - Построения бпла длительного полета с использованием солнечных модулей (2017)
Бабий А. А. - Программная реализация оптимизационного расчета плоских ферм, Балдук П. Г., Сурьянинов Н. Г. (2017)
Биков М. М. - Дослідження комітету нейромереж у автоматизованій системі розпізнавання мовців критичного застосування (2017)
Бойко Ю. М. - Ефективність сигнально-кодової конструкції з частотною маніпуляцією в телекомунікаційному каналі зв’язку, Єрьоменко О. І. (2017)
Защепкіна Н. М. - Використання методів та засобів телевізійних інформаційно-вимірювальних систем при вимірюванні параметрів дроту в процесі його виготовлення, Томашук О. С., Федоренко А. В. (2017)
Ковтун Л. О. - Надлишковий метод вимірювального контролю вологості паперу із використанням двоканального широкодіапазонного оптико-електронного засобу, Медзатий Д. М. (2017)
Костішин С. В. - Автоматизоване робоче місце оператора для оцінки його функціонального стану, Бачинський М. В., Козоріз О. С., Кривоносов В. Е. (2017)
Круліковський Б. Б. - Методи визначення хеммінгової віддалі у кодах мультибазисних теоретико-числових перетворень, Сидор А. І. (2017)
Лєнков Є. С. - Узагальнена математична модель процесу технічного обслуговування і ремонту складної техніки (2017)
Михеенко Л. А. - Оптимизация конструктивных параметров диффузного излучателя переменной яркости на основе оптически-сопряженных интегрирующих сфер, Новицкий М. К. (2017)
Нічепорук А. О. - Використання модифікованих емуляторів для виявлення метаморфних вірусів в корпоративній мережі, Нічепорук Ю. О., Савенко Б. О., Стецюк М. В. (2017)
Островський З. Ю. - Комірки бенара, Міль М. С. (2017)
Свирневский Н. С. - Алгоритм реконструкции трехмерной модели по изображениям (2017)
Чиж І. Г. - Еволюція методів визначення оптичної сили інтраокулярної лінзи, що імплантується в око під час хірургії катаракти, Миронович В. Є., Копилов Я. В. (2017)
Яновицький О. К. - Удосконалення вітчизняних вторинних радіолокаційних систем управління повітряним рухом, Яновицький О. С., Дзябура В. Ф. (2017)
Бедратюк Л. П. - Використання системи комп’ютерної алгебри maple для розв’язання комбінаторних задач, Бедратюк Г. І. (2017)
Петрушак В. С. - Вибір та обґрунтування застосування частотного компаратора в ротаційному віскозиметрі з фазочастотним перетворенням інформативного параметра (2017)
Скрипник Т. К. - Ефективність застосування технології asp.net при розробці web-застосування, Петровський С. С., Волошин О. В. (2017)
Горященко К. Л. - Впровадження технологій PLC, Войтюк О. П., Кушнірук С. Л., Шевчук О. В. (2017)
Прибега Д. В. - Розробка автоматичного перемикача джерела живлення, Корсун С. Ю., Смутко С. В., Прибега Т. Д. (2017)
Сяський А. О. - Передача пари сил до контуру криволінійного отвору пластинки через систему однакових пружних ребер, Шевцова Н. В. (2017)
Кіницький Я. Т. - Кінематика важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки, одержаних на базі прямолінійно-напрямного кривошипно-повзунного механізму, Міняйло П. В. (2017)
Похильчук І. О. - Методика підбору матеріалів пар тертя нових конструкцій торцевих ущільнень підвищеної герметичності, Галицький Т. О., Стрілець О. Р., Сасюк З. К. (2017)
Стрілець О. Р. - Обґрунтування коефіцієнта корисної дії зубчастої диференціальної передачі з ведучим водилом і веденим епіциклом або навпаки у пристрої зміни швидкості (2017)
Курской В. С. - Апаратна реалізація живлення циклічно-комутованого розряду в установках азотування, Люховець В. В., Здибель О. С. (2017)
Рамський А. О. - Зменшення напружень плити під дією зовнішнього навантаження за допомогою покриття її шаром із початковими напруженнями (2017)
Передрій О. І. - Формування структури захисного покриття на основі наповненого поліалюмосилоксану під час нагрівання, Ємченко І. В. (2017)
Чабан В. В. - Зниження динамічних навантажень товароприйомного механізму при пуску круглов’язальної машини, Коробченко Є. О. (2017)
Косіюк М. М. - Формоутворення неповних сферичних поверхонь на універсальних верстатах токарної групи, Костюк С. А. (2017)
Защепкіна Н. М. - Прогнозування якості та конфігурації частин литих комбінованих виробів з полімерних матеріалів, Гречуха Ю. С., Кулік Т. І., Злотенко Б. М. (2017)
Пилипенко О. М. - Дослідження аеродинамічних властивостей задніх спойлерів сідельних автопотягів, Батраченко О. В., Литовченко І. М. (2017)
Настасенко В. А. - Как расширить технические возможности режущих пластин corocut-3, multicut 4 и pentacut в отрезных резцах (2017)
Блах И. В. - Новая разновидность трехсторонних дисковых сборных фрез и их эксплуатация (2017)
Осипенко В. І. - Чисельне моделювання подачі м'ясної сировини шнеком вовчка, Філімонова Н. В., Батраченко О. В. (2017)
Горященко С. Л. - Моделювання роботи тепло-холодоакумулюючої системи, Успаленко С. В. (2017)
Чертенко Л. П. - Дослідження можливостей 3d сапр для проектування поверхні взуттєвої колодки, Гопенко А. В. (2017)
Краснюк Л. В. - Передумови створення чоловічої куртки з розширеними функціональними можливостями, Дяк Л. О. (2017)
Нахайчук О. В. - Застосування клейових з’єднань деталей одягу для забезпечення його комфортності, Захаров О. С., Мізрах А. А. (2017)
Олійник Г. С. - Геотекстиль: особливості використання у ландшафтному дизайні, Колос І. О., Нашилова Н. В. (2017)
Невзат А. Гюнджегорю Невзат - Принципы общего решения стандартных задач по химии (2017)
Заверач Є. М. - Дослідження ефективності сучасних антистатичних препаратів при обробці безворсових килимових покриттів, Ганзюк А. Я., Побута З. М. (2017)
Филинюк Н. А. - Оценка помехоустойчивости моноиммитансного логического с-элемента "и", Лищинская Л. Б., Фурса С. Е., Стахов В. П. (2017)
Боровик О. В. - Раціоналізація розміщення веж системи оптико-електронного спостереження на основі кластерного аналізу, Рачок Р. В., Рудик О. Ю., Дармороз М. М. (2017)
Землянський О. Є. - Контроль стану оптичної лінії із застосуванням технології fdr, Горященко К. Л., Коваль В. С., Клепіковський А. В. (2017)
Білинський Й. Й. - Методика оцінювання якості роботи фільтрів приглушення шумів в пакеті mathcad, Книш Б. П., Кулик Я. А. (2017)
Тітова Н. В. - Низькоенергетична фотонна технологія керування інкубаційним процесом, Павлов С. В., Злепко С. М. (2017)
Пузанов А. О. - Измерительная установка для определения кратковременной нестабильности частоты свч генераторов. методика измерений, Герасименко Е. С., Карпова Л. В. (2017)
Пятін І. С. - Дослідження послідовного каскадного турбокодування, Макаришкін Д. А. (2017)
Макаришкін Д. А. - Математична модель суперконденсатора для оптимізованої системи електроживлення генератора зондуючих імпульсів надширокосмугових мобільних радіолокаторів, Самарук Н. М., Пятін І. С. (2017)
Шефер О. В. - Спосіб вимірювання параметрів плазми з метою підвищення завадостійкості супутникових телекомунікацій (2017)
Мамонов К. А. - Розробка стейкхолдерно-орієнтованого підходу до оцінки впливу містобудівних факторів на використання земель міст, Метешкін К. О., Грек М. О. (2017)
Чиж І. Г. - Апаратне забезпечення біометрії ока при хірургії катаракти, Копилов Я. В., Миронович В. Є. (2017)
Романюк О. Н. - Визначення типів крокових приростів для побудови кола на гексагональному растрі, Мельник О. В., Абрамчук І. В. (2017)
Свирневский Н. С. - Разработка архитектуры программы для решения задач, связанных с аффинными преобразованиями пространства (2017)
Говорущенко Т. О. - Інформаційна технологія оцінювання достатності інформації для визначення якості програмного забезпечення (2017)
Лисенко С. М. - Метод забезпечення живучості комп’ютерних систем в корпоративних мережах на основі самоадаптивності, Бобровнікова К. Ю., Дмитрук В. І., Адаменко А. С. (2017)
Ялова К. М. - Універсальна функціональна модель академічної massive open on-line course платформи, Яшина К. В. (2017)
Скрипник Т. К. - Архітектура каркасу model-view-controller при розробці веб-додатків, Манзюк Е. А., Свистун С. О. (2017)
Заспа Ю. П. - Контактне динамо як генератор когерентних космічних форм руху та джерело планетарної, сонячної, галактичної і метагалактичної енергії та електромагнетизму. частина vii (2017)
Береза А. О. - Оптимізація алфавіту інформативних ознак для автоматизованої системи розпізнавання мовців критичного застосування, Биков М. М., Ковтун В. В. (2017)
Іванов О. В. - Особливості проектування архітектури корпоративного додатку на прикладі системи обліку робіт підприємства, Нічепорук А. О., Бельфер Р. Є., Савенко Б. О. (2017)
Кравчук О. А. - Практичний огляд php 7 (2017)
Войтович О. П. - Засіб моніторингу для операційної системи android, Гурський М. В., Куперштейн Л. М., Сніговий Д. С. (2017)
Горященко К. Л. - Впровадження стандарту ieee 1901 передачі інформації по проводових лініях, Нездоровін В. П., Коваль В. С. (2017)
Гнатчук Є. Г. - Модель опрацювання результатів моніторингу даних користувача в системах електроннного навчання, Дикун С. А. (2017)
Дячук О. А. - Електронна комерція як соціальний феномен (2017)
Князьков С. Г. - Неоінституціоналізм як теоретико-методологічна основа соціологічного дослідження фармації (2017)
Конончук О. Г. - Глоболокальний вимір в концепції сталого розвитку (2017)
Баласанян В. Г. - Локальна ідентичність як механізм солідаризації громадян в умовах великого міста (на прикладі м. Одеса) (2017)
Пачковський Ю. Ф. - До проблеми духовних цінностей у соціологічному дискурсі, Бліхар М. П. (2017)
Андрейчук С. К. - Стосунки читача та книги в сучасному соціокультурному середовищі, Когут В. І., Морушко О. О. (2017)
Козаченко О. - Особливості репрезентацій маскулінних образів: дискурси счасних телереклам (на прикладі України, Росії та Польщі), Федоришин О. (2017)
Гордієнко Н. М. - Репутація інтернатів як навчально-виховних закладів (за результатами соціологічного дослідження) (2017)
Калиняк О. Т. - Легітимація ВНЗ в соціальних інтернет-мережах: пропозиції сучасних українських університетів, Козаченко О. О. (2017)
Sroczyńska M. - Normative dimensions of marital and family intimacy in the Polish students´ evaluation (2017)
Білоус Є. В. - Ідентифікація ідеологічних уявлень у масовій свідомості на прикладі контент-аналізу гасел Євромайдану (2017)
Прохорова А. А. - Мотиви участі індивідів в протестних подіях Майдану 2013–2014 років (2017)
Demkiv О. - Conative aspect of civil identity: an influence of religious and confessional factors (2017)
Лапан Т. Д. - Репрезентація збройного конфлікту на сході України в жіночих біографічних інтерв’ю (2017)
Швед Е. - Пам'яті видатного вченого, краєзнавця та педагога (2017)
Fabian M. - Etiquette in modern English: social setting (2017)
Барбіл О. В. - Філіація значень як засіб розширення лексикону новолатинської мови у працях М.Лучкая, Шепа Н. С. (2017)
Вербицька А. Е. - Фреймові моделі емоційного концепту distress/дистрес (2017)
Вереш М. Т. - Квантитативний аналіз вживання німецьких християнсько-богословських термінологічних одиниць у фахових текстах, Синьо В. В. (2017)
Голик С. В. - Геронтологічний дискурс у науковому вимірі (2017)
Дацьо О. Г. - До питання формування латинської юридичної термінології (83 р.–31 р. до н. е.) (2017)
Desiatnikova L. - The UK as a Highly Diverse Society (Different approaches to multiculturalism) (2017)
Есенова Е. Й. - Англіцизми та їх роль у поповненні лексичного складу української мови (2017)
Карлова В. О. - Еволюційні періоди у розробці теорії "Беовульфознавства” (2017)
Kishko O. V. - Verbal Realization of the Theme "Light” in the novel "Lord of the Flies” by William Golding (2017)
Косенко Н. М. - Контекстуальна зумовленість значення форм імпліцитної денотативної номінації (на прикладі економічних текстів), Тодорова Н. Ю. (2017)
Kuschnirtschuk O. O. - Neubildungen im Modernen Deutschen Wortschatz (2017)
Lizak К. М. - On the Translation of Education Terminology (2017)
Ляшина А. Г. - Деякі особливості суфіксального словотворення у текстах міжнародних документів (2017)
Марина Д. О. - Міф як універсальний спосіб людського світосприйняття у творчості М.Еліаде (2017)
Markowska A. V. - Translation of German Phraseologisms in the modern German-language Press (Cross-cultural Aspects), Salamatina О. О. (2017)
Миголинець-Шовак О. І. - Різноманітність підходів до аналізу семантики мовних одиниць (2017)
Onyshchak H. V. - Semantics of the Nouns with the Middle Degree of Polysemy in Modern English (2017)
Petiy N. V. - Persuasive Strategies in TED Talks on Gender (2017)
Почепецька Т. - Лексичні засоби вираження ввічливості в англійській мові (2017)
Решетар О. В. - Семантичний простір політичного дискурсу в сучасній англійській мові (2017)
Rohach L. V. - Semantic Way of Term Formation in English and Ukrainian Legal Terminology (2017)
Rozenfeld J. - Digimodernism – the New Level of Postmodern? (2017)
Sabolikova K. - Reflection of Thatcher's policy in the Czechoslovak daily newspaper PRAVDA (2017)
Sabovikova A. - On combining Corpus Linguistics and Critical Discourse Analysis (2017)
Сливка М. І. - Специфіка перекладу текстів історико-культурного дискурсу (2017)
Смольницька О. О. - Трансформація аристократичного жіночого образу в любовній ліриці англійських поетів доби пізнього ренесансу і бароко: практичний аспект (2017)
Сорока Т. В. - Семантична ознака "наука” в структурі україно- та англомовних аксіономенів (2017)
Станко Д. В. - Розмежування понять "Емоційність”, "Емотивність”, "Експресивність” та "Оцінність” у сучасному мовознавстві (2017)
Tomascikova S. - Media Food Narratives and Postmillennial Culture (2017)
Чендей Н. - До питання лінгвістичних теорій метафори (2017)
Швед Е. В. - Стилістична роль мовних засобів контрасту у промовах історичних осіб твору Т. Лівія "історія” (на матеріалі промов І-ї декади твору) (2017)
Штефанюк Н. С. - Дослідження емотивності як лінгвістичної категорії у сучасному мовознавстві (2017)
Ясногурська Л. М. - Наукові дослідження щодо вивчення концептів в сучасній лінгвістиці на прикладі концепту зрада (2017)
Лизанець П. М. - Основні шляхи засвоєння лексичних мадяризмів в українських говорах Закарпаття (2017)
Andrusiak I. - Teaching Pronunciation: A Textbook Review (2017)
Desiatnikova L. - Multicultural Education in Great Britain (2017)
Kovach S. B. - Size and Depth of Word Knowledge: Theoretical Perspectives and Challenges. Applied Linguistics (2017)
Levrints M. I. - Evolving Language Teacher Roles (2017)
Мартин Н. В. - Педагогічні умови формування мотивації педагогічної діяльності майбутнього вчителя англійської мови (2017)
Мишко С. А. - Тестування лексики в процесі викладання іноземних мов (2017)
Тищук А. Г. - Вивчення іспанської мови як іноземної: мова у контексті (на матеріалі аналізу з інтермовної прагматики Р. Л. Шівелі) (2017)
Філюк Л. М. - Підвищення якості освіти при навчанні іноземної мови на основі використання відкритих електронних ресурсів (2017)
Худзей О. О. - Принципи навчання іноземних мов майбутніх перекладачів (2017)
Huszti I. - The Language Proficiency of English Teachers in Transcarpathian Hungarian Schools (2017)
Цар І. М. - Шляхи вдосконалення методики викладання іноземної мови спеціальності (2017)
Владимиров В. М. - Структура й основні положення сучасної китайської теорії журналістики) (2018)
Белецька А. В. - Фiлософське підґрунтя дослідження масовоемоцiйних процесiв у соцiальних комунiкацiях (2018)
Ромах О. В. - Кваліфікація проблем у дискурсі наукових досліджень (2018)
Галич В. М. - Семіотична хора пейзажної деталі в публіцистиці (2018)
Бухтатий О. Є. - Пошукова оптимізація новинного сайта: принципи та методи, Шевченко Г., Левченко С. (2018)
Комащенко І. І. - Комунікаційний менеджмент та механізми його реалізації для презентації інноваційних проектів (2018)
Загорулько Д. - Гейміфікований інформаційний продукт в онлайн-медіа: специфіка та типологія (2018)
Овсянніков А. - Відеохостинги як перспективна платформа для інтеграції українських телеканалів (2018)
Сиваш К. О. - Залученість аудиторії медіаперсоною як група психологічних медіаефектів:інтерпретація явища та аналіз (2018)
Калінеску Т. В. - Освітньо-професійні програми: лобіювання та виживання (2018)
Доронін А. В. - Моделювання колективного особистісного потенціалу професійної мобільності менеджерів підприємства, Доронін С. А. (2018)
Соломатіна Т. В. - Аналіз і оцінка ризиків в управлінні аграрним виробництвом, Королева Н. Н. (2018)
Kievich A. - Dedolarization of economies of leading countries as a way of protection from global risks, Buhtik M., Samohovets M. (2018)
Поносов Ф. Н. - Методологические основания социального познания и хозяйственно-экономической деятельности общества (2018)
Павлов К. В. - Экономическое славяноведение и этноэкономика (2018)
Калінеску Т. В. - Забезпечення стабільного управління підприємством (2018)
Ліхоносова Г. С. - Ентропійне балансування: інструмент усунення соціально-економічного відторгнення на підприємстві (2018)
Решетнікова І. Л. - Аутсорсинг в діяльності промислових підприємств: маркетинговий аспект (2018)
Костирко Л. А. - Пріоритети формування механізму вартісно-орієнтованого управління фінансами підприємств, Кукса І. М. (2018)
Асадуллина Н. Р. - Развитие и укрепление здорового поколения нации (2018)
Ильина Е. А. - Перспективы развития государственной политики в сфере оплаты труда (2018)
Колечков Д. В. - Оптимизация пенсионной системы в современных условиях (2018)
Тихомирова В. В. - Направления совершенствования формирования и использования финансовых ресурсов социальной защиты населения (2018)
Попова Л. А. - Оценка масштабов среднего класса в Республике Коми, Сивкова А. А., Зорина Е. Н. (2018)
Мустафаев А. А. - Воспроизводственная характеристика основных фондов аграрного сектора АПК Северного региона (2018)
Бузько І. Р. - Міжрегіональне співробітництво: криза взаємодії та шляхи її подолання, Зеленко О. О. (2018)
Гречишкина Е. А. - Тенденции развития лечебно-оздоровительного туризма в Республике Беларусь (2018)
Шишелов М. А. - Анализ рынка потребления и производства древесного биотоплива Республики Коми (2018)
Впровадження єдиного державного кваліфікаційного іспиту для випускників магістратури (2018)
Редакційна колегія рекомендує (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Вимоги до оформлення статтей (2018)
Антонюк-Кисіль В. М. - Особливості хірургічного лікування варикозного розширення вен пахового каналу у вагітних, Дзюбановський І. Я., Єнікеєва В. М., Лічнер С. І., Липний В. М., Семенюк М. В. (2018)
Грубнік В. В. - Выбор метода лечения рецидивных паховых грыж, Бугрідзе З. Д., Воротинцева К. О. (2018)
Стець М. М. - Прояви семіотики гострого апендициту залежно від його розташування та триместру у вагітних, Черненко В. М. (2018)
Максименко А. В. - Реінтервенції в пацієнтів з атрезією легеневої артерії та інтактною міжшлуночковою перегородкою після перфорації клапана легеневої артерії, Шипов Д. О., Мотречко О. О., Кузьменко Ю. Л., Довгалюк А. А. (2018)
Пилипчук В. І. - Спосіб оперативного втручання у хворих на хронічний панкреатит із біліарною гіпертензією (2018)
Татарчук Л. В. - Особливості місцевих імунних реакцій у порожній кишці при пострезекційній портальній гіпертензії (2018)
Гудима А. А. - Особливості активації процесів ліпідної пероксидації в умовах краніоскелетної травми в щурів різного віку, Сушко Ю. І. (2018)
Мельник О. І. - Вплив величини внутрішньочеревного тиску та ішемічно-реперфузійних порушень на прояви цитолітичного синдрому та його корекція тіоцетамом в експерименті (2018)
Подпрятов С. С. - Встановлення первинних вимог до експериментальних засобів дослідження та умов створення електрозварного з’єднання стінок кишечнику, Подпрятов С. Є., Макаров А. В., Маринський Г. С., Ткаченко В. А., Чернець О. В., Тарнавський Д. В., Лопаткіна К. Г. (2018)
Шевчук І. М. - Аналіз результатів лікування хворих із пошкодженнями стравоходу, ускладненими гострим гнійним медіастинітом, Сніжко С. С. (2018)
Малиновський А. В. - Первый опыт лапароскопической холедохолитотомии с флюоресцентной холангиографией, Майоренко М. М., Сергієва А. С. (2018)
Терлецький О. М. - Проблема діагностики малосимптомного холедохолітіазу в пацієнтів із гострим калькульозним холециститом, Коломійцев В. І. (2018)
Кривокульський Б. Д. - Ризикадаптовані підходи до профілактики тромботичних ускладнень при гістеректомії, Жулкевич І. В. (2018)
Шульга Д. Ф. - Клінічний випадок защемленої ретростернальної грижі, Ткачук О. А., Чепіль І. В. (2018)
Крижевський В. В. - Обґрунтування вибору малоінвазивних оперативних втручань при врослому нігті у хворих на цукровий діабет, Циганенко О. О., Шевчук М. В., Риб’янець Ю. В., Іванченко Р. В., Щеголь І. М., Тоан Нго (2018)
Горолюк А. Ю. - Післяін’єкційна медикаментозна гранульома, Ботвінніков Д. Ю. (2018)
Дронов О. І. - Інноваційна діяльність та педагогічна комунікація виклaдача загальної хірургії, Процюк А. В., Скомаровський О. А., Горлач А. І., Лубенець Т. В. (2018)
Сяський А. О. - Пресова посадка замкненого пружного стрижня в еліптичний отвір нескінченної ортотропної пластинки, Шевцова Н. В., Дейнека О. Ю. (2017)
Петко І. В. - Визначення параметрів системи низького тиску установки для гідрорізання, Бондаренко М. Й. (2017)
Плешко С. А. - Вплив змащення пар тертя механізму в’язання в’язальних машин на довговічність роботи клинів, Ковальов Ю. А. (2017)
Щербань В. Ю. - Визначення приведеного коефіцієнту тертя для кільцевих та трубчатих спрямовувачів нитки трикотажних машин, Мурза Н. І., Кириченко А. М., Шолудько М. І. (2017)
Бурмістенков О. П. - Основні напрямки автоматизації змішувальних комплексів безперервної дії для сипких матеріалів, Біла Т. Я., Стаценко В. В. (2017)
Батыгин Ю. В. - Индукционный нагрев во внутренней полости цилиндрического соленоида. основные соотношения протекающих процессов, Чаплыгин Е. А., Сабокарь О. С., Стрельникова В. А. (2017)
Некоз О. І. - Особливості гідродинаміки м’ясної сировини при її подачі шнеком вовчка, Батраченко О. В., Філімонова Н. В. (2017)
Майдан П. С. - Оцінка стійкості замкнутої системи автоматичного регулювання за допомогою частотних критеріїв, Воронін Г. Ф., Золотенко Е. О., Буряк А. В. (2017)
Поліщук О. С. - Узагальнена класифікація філаментів для 3d-друку, Зозуля П. Ф., Поліщук А. О. (2017)
Горященко С. Л. - Математичне моделювання автоматизованої теплоакумулюючої сисетеми, Никитин О. О., Кушнір Ю. Ю., Успаленко С. В. (2017)
Ярощук Д. О. - Удосконалення методу обрахунку впливу загроз інформаційної безпеки на ефективність функціонування закритої телекомунікаційної мережі, Мясищев О. А. (2017)
Говорущенко Т. О. - Моделювання процесу оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до програмного забезпечення, Поморова О. В. (2017)
Лисенко С. М. - Метод виявлення кібер-загроз на основі еволюційних алгоритмів, Стопчак Д. І., Самотес В. В. (2017)
Пятін І. С. - Моделювання цифрової системи зв’язку з завадостійким кодуванням, Сергеєв В. В. (2017)
Петрова О. О. - Логічне програмування в розробці інформаційно-довідкової системи, Бурменський Р. В. (2017)
Лисенко С. М. - Метод виявлення шкідливих програмних засобів на основі алгоритму найближчих сусідів, Гуменюк В. В (2017)
Свирневский Н. С. - Разработка программы создания комплексного чертежа из проекций твердотельного объекта в autocad (2017)
Kashtalian A. - Segmentation of text information in natural scene images (2017)
Пивовар О. С. - Варіант структурної будови широкосмугової аналогової системи прихованого зв’язку на основі застосування сигналів детермінованого хаосу (2017)
Стецюк В. І. - Тенденція методів підвищення стабільності кварцових резонаторів, Равчук О. С. (2017)
Лужанський В. І. - Вплив основних параметрів базової станції в системах рухомого радіозв’язку на ймовірність бітової помилки на вході приймача мобільного терміналу та відстані між ними, Карпова Л. В., Волошина В. А. (2017)
Лужанський В. І. - Дослідження завадової обстановки під час руху мобільної станції при різних потужностях та висотах антен базових станцій в умовах забудови міста, Макаришкін Д. А., Наркевич М. Ю. (2017)
Гула І. В. - Методи підвищення якості спектральних характеристик синтезаторів dds, Карпова Л. В., Ковтун Л. О., Полікаровських О. І. (2017)
Мельничук В. М. - Аналіз параметрів цифро-аналогового перетворення у прямих цифрових синтезаторах частоти (dds), Полікаровських О. І. (2017)
Горященко К. Л. - Порівняння фазових рефлектометрійних методів для виявлення пошкоджень в електрокомунікаційних кабелях, Землянський О. Е. (2017)
Мастикаш О. В. - Особливості класифікації та аналізу віртуальних спільнот (2017)
Стецюк В. І. - Підвищення ефективності роботи ліфтових перетворювачів частоти шляхом введення сигналу зворотного зв’язку, Нікітов В. А. (2017)
Семенко А. І. - Телекомунікаційна система з покращеним прийманням амплітудно-маніпульованого сигналу, Бокла Н. І., Домрачева К. О., Шестопал Є. О. (2017)
Гула І. В. - Аналіз сучасної елементної бази та технічних рішень систем бездротового зв’язку мімо, Мішан В. В., Ковалишин С. О., Кіліхевич Я. В. (2017)
Петрушак В. С. - Розробка цифрового генератора періодичних сигналів на базі прямого методу синтезу частоти і дослідження роботи його функціональних блоків, Самолюк С. В. (2017)
Касянчук М. М. - Дослідження часових характеристик апаратної реалізації методів пошуку оберненого елемента за модулем, Якименко І. З., Івасьєв С. В., Мандебура Н. М., Неміш В. М. (2017)
Березький О. М. - Статистичний аналіз коефіцієнта структурної атипії патологічних станів молочної залози, Березька К. М., Мельник Г. М., Долинюк Т. М. (2017)
Тітова Н. В. - Алгоритмічно-програмне забезпечення технології управління інкубаційним процесом осетрових, Костішин С. В., Московко М. В. (2017)
Новохатська К. А. - Удосконалення технології автоматизованого оновлення матеріалізованих представлень шляхом поширення її на ієрахічні та аналітичні запити (2017)
Trotsyshyn I. V. - Implementation of the principles of the quantum theory of measurement of amplitude signal parameters, as the higher level of the phase-dimensional measurement theory, Shokotko G. Yu. (2017)
Мазурець О. В. - Онтологічний підхід до побудови семантичної моделі навчальних матеріалів (2017)
Сиротенко О. П. - Удосконалення процесу ескізного проектування жіночих суконь за мотивами стилю модерн, Шевчук С. М. (2017)
Васильєва О. С. - Систематизація асортименту та кольорових рішень форменого одягу для дітей молодшої шкільної групи, Двойних А. С., Червонюк С. М., Васильєва І. В., Колосніченко М. В. (2017)
Марухленко М. О. - Оптимальні параметри дублення шкіри з використанням монтморилоніту, Мокроусова О. Р. (2017)
Ганзюк А. Я. - Структурно-сорбційні характеристики сапонітових глин, модифікованих пар, Стремецький О. І. (2017)
Кондратюк О. В. - Розробка складів покривних композицій для оздоблення натуральних шкір, Касьян Е. Є. (2017)
Бойко Г. А. - Визначення властивостей конопляного котоніну та зміна їх під дією пропарювання, Кутасов А. В. (2017)
Голінка Є. О. - Проблематика нанесення захисних покриттів на рулонні текстильні матеріали (2017)
Защепкіна Н. М. - Температурні деформації орієнтованих плівок (2017)
Синюк О. М. - Експериментальні дослідження впливу температури та ступеня витяжки полімеру на його міцність (2017)
Скиба М. Є. - Експериментальні дослідження процесу переробки полімерних відходів легкої промисловості, Синюк О. М. (2017)
Заспа Ю. П. - Контактне динамо як генератор когерентних (кооперативних) космічних форм руху та механізм об’єднання електромагнітного, гравітаційного, сильного і слабкого полів. частина ix. нова стара фізика (2017)
Добровольський В. В. - Усунення невідповідностей з вологою залізорудного концентрату під час торгівлі з китаєм (2017)
Чабан В. В. - Математичний експеримент з оцінки впливу параметрів круглов’язальної машини ко-2 на динамічні навантаження товароприйомного механізму при пуску, Коробченко Є. О. (2017)
Здоренко В. Г. - Підвищення ефективності роботи механізму відтягнення полотна круглов’язальної машини, Защепкіна Н. М. (2017)
Кошель С. О. - Аналіз плоских механізмів вищих класів з шатуном, що має вигляд складної ланки, Кошель Г. В. (2017)
Каплун В. Г. - Вплив водню на втомну витривалість сталей після іонного азотування, Гончар В. А., Донченко Т. В., Матвіїшин П. В. (2017)
Сидоренко І. І. - Синтез цільової пружної характеристики на базі пружної муфти з нелінійним механічним зворотним зв'язком, Курган В. О. (2017)
Сяський А. О. - Напружена посадка замкненого пружного стрижня в криволінійний отвір нескінченної ізотропної пластинки, Шевцова Н. В., Дейнека О. Ю. (2017)
Рамський А. О. - Поведінка в нулі розв’язку задачі для плити, покритої шаром із початковими напруженнями (2017)
Неділько В. М. - Визначення ступеня впливу факторів на процес проведення евакуації з приводненого повітряного судна, Стратонов В. М. (2017)
Славінська А. Л. - Методологія моніторингу інформаційно-комунікативних технологій конструкторської підготовки виробництва одягу (2017)
Домбровська О. М. - Дослідження базових конструкцій одягу для хлопчиків та дівчаток дошкільної вікової групи, Мица В. В. (2017)
Пелик Л. В. - Особливості підбору текстильних матеріалів для захисту органів дихання, Пелех Ю. А. (2017)
Кондратюк О. В. - Властивості модифікованих полімерних композицій для оздоблення шкір, Касьян Е. Є. (2017)
Сєрікова А. Ю. - Дослідження складу і токсичності розчинів для обробки шкіряного напівфабрикату перед дубленням, Ніконова А. В., Андреєва О. А. (2017)
Іванішена Т. В. - Дослідження безпечності полімерних пакувальних матеріалів, Хрущ М. В. (2017)
Куник А. Н. - Ик-спектроскопическое исследование характера взаимодействия катионных полимеров с макромолекулой целлюлозы, Сарибекова Д. Г., Серветник Р. С., Сарибеков Г. С. (2017)
Квартенко О. М. - Вилучення фенолів із багатокомпонентних підземних вод методом гідродинамічної кавітації, Саблій Л. А., Грюк І. Б. (2017)
Саблій Л. А. - Реалізація концепції інтегрованої мультитрофічної аквакультури у рибницьких господарствах із замкнутим водозабезпеченням, Коренчук М. С., Кононцев С. В., Гроховська Ю. Р. (2017)
Бармак О. В. - Інформаційна технологія автоматизованого формування тестових завдань, Мазурець О. В., Кліменко В. І. (2017)
Сєров Ю. О. - Система верифікації персональних даних веб-учасників, Федушко С. С., Голощук Р. О. (2017)
Багрій Р. О. - Система введення тексту за допомогою неоднозначної віртуальної клавіатури (2017)
Биков М. М. - Метод представлення ознак у автоматизованій системі розпізнавання мовця критичного застосування, Ковтун В. В., Фурман М. С. (2017)
Главацкий С. П. - Исследование размеров пакетов в магистральной сети провайдера (2017)
Якимчук Н. М. - Порівняльний аналіз методів кореляційного та регресійного аналізу телекомунікаційних мереж (2017)
Кравчук О. А. - Огляд та аналіз архітектури прогресивних веб-додатків (2017)
Заруцький В. О. - Компенсація похибок при передаванні даних у мережах радіодатчиків, Торошанко О. С. (2017)
Мартинюк В. В. - Моделювання однорідної лінії передачі на основі теореми міттаг-леффлера, Макаришкін Д. А., Самарук Н. М., Карпова Л. В. (2017)
Свирневский Н. С. - Алгоритм трехмерной реконструкции с определением положения камеры по особым точкам (2017)
Ставнійчук М. В. - Об’єктно-орієнтований редактор цифрових креслень для формування моделей валів у autodesk inventor, Мазурець О. В., Скрипник Т. К. (2017)
Рубаненко О. Є. - Обґрунтування меж діапазону частот ачх трансформаторів відповідного дефектам зсуву витків, Грищук М. О., Лабзун М. П. (2017)
Трач О. Р. - Критичність показників завдань напрямів організації життєвого циклу віртуальної спільноти (2017)
Мануляк І. З. - Реалізація алгоритмічного забезпечення для розрахунку ковзного значення оцінки інформаційної ентропії вимірювальних сигналів, Мельничук С. І. (2017)
Білинський Й. Й. - Дослідження ультразвукового методу вимірювання густини нафтопродуктів, Огородник К. В., Стоян Н. А. (2017)
Злепко С. М. - Комплексная защита компьютерных рентгеновских томографов от нестабильности и провалов питающего напряжения, Кривоносов В. Е., Павлов С. В., Азархов А. Ю., Барановский Д. М. (2017)
Дубчак Л. О. - Нечітка система діагностування патологічних станів молочної залози на основі аналізу цитологічних зображень, Вербовий С. О., Березький О. М., Савка Н. Я., Дацко Т. В. (2017)
Одегов Н. А. - Операторы дисперсии и согласованные оптические сигналы (2017)
Здоренко В. Г. - Динамічні навантаження механізму в’язання в’язальних машин та шляхи їх зниження, Защепкіна Н. М. (2017)
Заспа Ю. П. - Контактне динамо як генератор когерентних (кооперативних) космічних форм руху та джерело планетарної, сонячної, галактичної і метагалактичної енергії та електромагнетизму. частина viii (2017)
Злотенко Б. М. - Вдосконалення енергоефективної системи керування освітленням і температурою приміщень, Стаценко Д. В. (2017)
Кулик С. В. - Дослідження технології нанесення qr-коду для захисту графічних зображень, Люта М. В., Розломій І. О. (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2018)
Криницька О. О. - Капіталізація ринку землі як фактор продовольчої політики України, Ткачук Т. І. (2018)
Нікішина О. В. - Глокалізація товарних ринків: теоретичні й прикладні аспекти, Зарудна О. П. (2018)
Антонюк О. П. - Країни Азії – головний партнер України в торгівлі агропродовольчими товарами, Антонюк П. О., Лисюк В. М. (2018)
Дишкантюк О. В. - Потенціал ресторанного господарства Одещини в розвитку гастрономічного туризму, Харенко Д. О., Івичук Л. М. (2018)
Лагодієнко В. В. - Маркетингова стратегія виведення на ринок інноваційного продукту, Голодонюк О. М., Мільчева В. В. (2018)
Драбовський А. Г. - Реінжиніринг бізнес-процесів як напрям успішного розвитку діяльності підприємств, Іванюта П. В., Петренко М. І. (2018)
Агеєва І. М. - Планування розвитку підприємства на основі розробки стратегічного набору, Агаркова О. В. (2018)
Ангєлов Г. В. - Організаційно-управлінські особливості командного лідерства у сфері виробництва, Петракова Є. Р., Черкаський А .В. (2018)
Kalaman O. - Innovative development strategy formation of the modern enterprise, Volodina O., Mandrikin D. (2018)
Vasytynska L. - Financial instruments for provision of sustainable economic growth of territorial developments, Nemchenko G. (2018)
Маркова Т. Д. - Оцінка впливу витрат і доходів на фінансові результати на прикладі ПП фірма "Гармаш", Тройніна В. В., Чорна С. В. (2018)
Стасюкова К. В. - Особливості спрощеної системи бухгалтерського обліку на малих підприємствах в Україні, Пчелянська Г. Б., Ткачук А. В. (2018)
Stupnytska T. - The analysis of approaches to the essence and classification of fixed assets, Yevtushevska O., Pryimak V. (2018)
Martynyuk V. V. - Supercapacitor quality control, Boiko J.M., Kalaczynski Tomasz (2018)
Kovtun I. - Acoustic emission application for nondestructive strength diagnostics of printed circuit boards, Boiko J., Petrashchuk S. (2018)
Kupershtein L. M. - The database-oriented approach to files protection in android operation system, Voytovych O. P., Kaplun V. A., Prokopchuk S. O. (2018)
Савенко О. С. - Критерії класифікації методів виявлення шкідливого програмного забезпечення (2018)
Баніт Б. Б. - Вибір інформаційної системи управління контентом для побудови корпоративного сайту, Красильников С. Р. (2018)
Карпенко I. В. - Поляризаційний метод виявлення теплоконтрастної цілі на фоні завад, Колобродов В. Г., Сокол Б. В. (2018)
Желєзняк В. В. - Метод моніторингу обчислювальних мереж на основі спільного аналізу тимчасових та функціональних характеристик стека протоколів tcp / ip, Мясіщев О. А. (2018)
Кльоц Ю. П. - Метод підвищення продуктивності використання програмних засобів вивчення слів іноземних мов, Войтков Ю. В., Стецюк В. М., Шаховал Є. С. (2018)
Лаврінчук В. В. - Принципи організації нейромережної системи розпізнавання символів номерних знаків, Чешун В. М., Чорненький В. І. (2018)
Радельчук Г. І. - Методи вирішення проблем роботи з кирилицею у консольних с-програмах (2018)
Мазурець О. В. - Використання спеціалізованих програмних розширень для автоматизації роботи з цифровими документами навчальних матеріалів, Ковальчук О. В., Слободзян В. О. (2018)
Петровський С. С. - Аналіз та перспективи використання хмарних технологій в управлінні середніх загальноосвітніх шкіл (2018)
Чесановський І. І. - Дослідження питань оптимального вибору мірності дискретного перетворення фур’є при виявленні та розрізненні сигналів на фоні білого шуму, Ткачук А. В. (2018)
Мясіщев О. А. - Режими польоту контролерів польоту apm 2.6 і pixhawk бпла, Швець В. В. (2018)
Осадчук В. С. - Мікроелектронний перетворювач "вологість – частота" з ємнісними елементами на основі вологочутливих пористих шарів, Осадчук О. В., Крилик Л. В., Селецька О. О., Мартинюк В. В. (2018)
Воловик А. Ю. - Діагностика раптових змін у динаміці об'єктів контролю, Осадчук О. В., Васильківський М. В., Червак О. П., Шутило М. А. (2018)
Возна Н. Я. - Метод структуризації інформаційних потоків для відображення технологічних станів на електричній підстанції (2018)
Бойко С. М. - Особливості режимів комплексу електропостачання-електроспоживання підприємств гвк під час впровадження концепції smart grid, Некрасов А. В., Вишневський С. Я., Нанака О. М. (2018)
Сокуренко В. М. - Автоматизований розрахунок окулярів з дифракційними оптичними елементами, Вакуленко М. М. (2018)
Бойко С. М. - Система керування електротехнічним комплексом висувної вітроенергетичної установки літальних апаратів на базі теорії нечітких множин, Черніхова О. С., Шмельов Ю. М., Владов С. І., Вишневський С. Я. (2018)
Romanuke V. V. - Flexibilization in tariffing for passages by polish public transport via prepaid services and gps navigation with controllers of time and distance (2018)
Михайлова Н. В. - Дослідження матеріалів, які використовують для виготовлення захисного одягу робітників-апаратників та слюсарів хімічної промисловості, Привала В. О. (2018)
Рубанка А. І. - Дослідження конструктивно-технологічних рішень різновидів захисного одягу для пілотів військової авіації, Токар Г. М., Стельмах М. Д., Горіна А. В., Остапенко Н. В. (2018)
Сапожник Д. І. - Одяг з камуфляжним забарвленням та особливості сучасних вимог до нього, Карпюк О. М. (2018)
Рубанка А. І. - Узагальнена систематизація елементів для забезпечення комфортності захисного одягу, Остапенко Н. В., Дуб Д. М., Семененко В. В. (2018)
Костюк Г. О. - Проектування вологозахисного одягу з прогнозованими показниками паропроникності, Садретдінова Н. В. (2018)
Васильєва О. С. - Українська народна вишивка як елемент дизайн-проектування сучасних колекцій одягу, Воловодюк О. М., Мусієнко В. О., Васильєва І. В. (2018)
Приходько-кононенко І. О. - Дизайн-проектування авторської колекції жіночої білизни, Сторожук О. І., Слітюк О. О., Петрова К. М. (2018)
Галавська Л. Є. - Дослідження споживних властивостей двошарового трикотажу білизняного призначення, Антонюк Н. О., Батрак О. А. (2018)
Винничук М. С. - Виявлення закономірностей зміни композиційно-конструктивних параметрів жіночих головних уборів, Торак І. В., Ревіна Г. С., Колотило Н. О. (2018)
Кириченко О. В. - Дослідження повітропроникності геотекстильних нетканих матеріалів, Пелик Л. В. (2018)
Петрус Б. Б. - Особливості морфологічних показників стоп легкоатлетів вікової категорії 12–16 років, Козарь О. П., Хімич В. І., Рейс Т. Т. (2018)
Адакіна Н. І. - Технологічні особливості різних способів виготовлення шкіряного пергаменту, Колесник Т. О., Андреєва О. А. (2018)
Кононцев С. В. - Використання черевоногих молюсків для мінералізації нерозчинених забруднень оборотної води узв, Гроховська Ю. Р., Саблій Л. А., Коренчук М. С. (2018)
Горященко С. Л. - Моделювання ультразвукового розпилювача, Карван С. А. (2018)
Machulianskyi O. - Optical characteristics of nanodimensional particles of chrome (2018)
Амбарцумянц Р. В. - Кинематический синтез шестизвенного рычажного механизма привода ноги шагающих машин, Кара Е. Д. (2018)
Щербань В. Ю. - Визначення натягу нитки під час її взаємодії з трубчастими спрямовувачами, Мурза Н. І., Кириченко А. М., Шолудько М. І. (2018)
Амбарцумянц Р. В. - Кинетостатика модификаций групп ассура третьего класса третьего порядка. часть 2. модификации с тремя и четырьмя поступательными кинематическими парами, Ромашкевич С. А. (2018)
Оргиян А. А. - Влияние режимов обкатывания роликом на формирование шероховатости поверхности, Стрельбицкий В. В. (2018)
Плешко С. А. - Вплив змащення пар тертя механізму в’язання в’язальних машин на довговічність роботи клинів, Ковальов Ю. А. (2018)
Славін В. В. - Вплив каталітичного нейтралізатора на токсичність двигуна з іскровим запалюванням (2018)
Дзержинська О. В. - Математична модель процесу взаємодії крокуючого крану з ґрунтом (2018)
Шумиляк Л. М. - Клітинно-автоматне моделювання перерозподілу домішки під час кристалізації розплаву, Жихаревич В. В., Остапов С. Е. (2018)
Некоз О. І. - Перспективні шляхи підвищення питомої продуктивності вовчків, Батраченко О. В., Філімонова Н. В. (2018)
Хорольський В. П. - Проектування робототехнологічного комплексу з виробництва хліба для територій з техногенним тиском, Коренець Ю. М. (2018)
Корнеева И. Б. - Компьютерные исследования напряженно-деформированного состояния плиты перекрытия из сталефибробетона, Сурьянинов Н. Г., Шиляев А. С. (2018)
Gusak A. - "Zero stability" of the two-phase systems and random walk in the composition space, Leszczynski H., Danielewski M., Klochay V. (2015)
Микитенко Н. О. - Автоматизація методу кореляційної селекції перовскітів, Ків A. Ю., Фукс Д. (2015)
Buryachenko K. O. - Solvability of the neumann problem for some classes of improperly elliptic fourth order equations (2015)
Ляшенко Ю. О. - Розрахунок ефективних коефіцієнтів дифузії в наноструктурованих двохфазних середовищах методом Монте-Карло, Морозович В. В., Ляшенко О. Ю. (2015)
Соловйов В. М. - Принцип невизначеності Гейзенберга і економічні кризи, Сапцін В. М. (2015)
Безпальчук В. М. - Розрахунок теплових полів у багатофазній тривимірній системі при нестаціонарних умовах її нагрівання, Запорожець Т. В., Кравчук М. В., Устінов А. І., Гусак А. М. (2015)
Римар О. М. - Урахування нерівноважних вакансій при взаємній дифузії у безстоковому кристалі, Гусак А. М. (2015)
Жаба В. І. - Нові аналітичні форми хвильової функції і поляризаційні характеристики дейтрона для потенціалу Reid93 (2015)
Ляшенко Ю. О. - Розрахунок впливу сегрегаційних ефектів на рух міжфазних меж за коміркового розпаду в системі Pb-Sn, Дерев’янко С. І., Шматко О. А. (2015)
Татарчук Є. В. - Вплив розміру зерен міді на швидкість росту фаз у системі Cu-Sn, Галат І. Г. (2015)
Король Я. Д. - Дослідження складу рідин на мас-спектрометрі МХ-7304А, Сторожук Н. В. (2015)
Корнієнко С. В. - Реакційна дифузія в бінарній системі при електроміграції, за наявності нерівноважних вакансій (2015)
Відомості про авторів (2015)
Кухар О. В. - Теорія економічного простору: інституційний підхід (2018)
Натха А. О. - Oцінка розвитку зовнішньоекономічної діяльності для підвищення добробуту населення України, Сімахова А. О. (2018)
Орловська Ю. В. - Імплементація світового досвіду інноваційного розвитку міжнародних аеропортів в аеропортовий сектор України (2018)
Панкратова О. М. - Аналіз фінансування інтелектуального капиталу: Україна та країни світу (2018)
Хмара М. П. - Міжнародні виробничі мережі на шляху вирішення проблем економічної безпеки в епоху глобалізації (2018)
Василик А. В. - Використання соціальних мереж у сучасному рекрутингу України, Іщенко О. В. (2018)
Даниленко О. А. - Проблеми розвитку молодих фахівців і напрями їх подолання в українських організаціях, Поправко Т. В. (2018)
Івашина О. Ф. - Інфляційні процеси в економіці сучасної України, Івашина С. Ю. (2018)
Панасенко Н. Л. - Перспективи розвитку економіки спільної участі в Україні, Лисенко М. В. (2018)
Чириченко Ю. В. - Окремі стратегічні аспекти розвитку готельно-ресторанної справи, Білова Н. А., Зайцев В. Є. (2018)
Shynkaruk L. - The role of households in economy modernization of a country, Baranovska I., Milman L. (2018)
Шуляк Б. В. - Передумови розвитку екологічного підприємництва на сільських територіях (2018)
Бухтіарова А. Г. - Забезпечення прозорості бюджетного процесу в Україні, Купрєєва Я. М. (2018)
Ларікова Т. В. - Аналіз національних стандартів, що регулюють бухгалтерський облік активів розпорядників бюджетних коштів, гармонізованих з МСБОДС (2018)
Пачева Н. О. - Вплив трансакційних витрат на ефективність менеджменту персоналу (2018)
Пономарьов С. В. - Економіко-технологічні принципи формування стратегії підприємства (2018)
Сердюков К. Г. - Оцінка зрілості механізму корпоративного контролю в господарському товаристві (2018)
Фесенко В. В. - Оцінка надійності пов’язаних підприємств як елемент внутрішньо - корпоративного аудиту групи міжнародних компаній (2018)
Шуміло О. С. - Підходи до оцінювання рівня економічної безпеки підприємства роздрібної торгівлі (2018)
Кладченко М. В. - Кошторис як індикатор ефективності фінансового забезпечення державних закладів вищої освіти України (2018)
Матукова Г. І. - Теоретичні аспекти забезпечення якості освіти: поняття, критерії, показники (2018)
Петренко П. С. - Проблеми економічного росту України (2018)
Стрембіцька Л. Л. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку торгівлі України товарами (2018)
Гавриленко Т. В. - Перспективи розвитку легкої промисловості України в умовах нестабільного зовнішнього середовища, Бродюк І. В. (2018)
Коган Н. Ю. - Проблеми розвитку ринку землі в умовах сьогодення (2018)
Король І. В. - Маркетингова політика комунікацій у банку, Подзігун С. М. (2018)
Чирва Г. М. - Оцінювання ризиків підприємницької діяльності та аналітичне забезпечення економічної стійкості підприємств у процесі захисту їх економічних інтересів, Бовкун О. А. (2018)
Мельничук Ю. М. - Фактори впливу на збутову діяльність страховиків зі страхування життя, Гарматюк О. В. (2018)
Чвертко Л. А. - Страхування туристичних ризиків: проблеми теорії та практики, Демченко Т. А. (2018)
Ящук Т. А. - Економічна сутність фінансування діяльності закладів вищої освіти (2018)
Вуйченко М. А. - Основні напрями маркетингових інновацій у туристичній сфері, Поворознюк І. М. (2018)
Kyryliuk I. - Features of the use of the complex of marketing and his concepts at the enterprises of the hotel economy, Lytvyn O. (2018)
Слатвінська Л. А. - Місце і значення навчальної дисципліни "Організація туризму" в системі підготовки бакалаврів з туризму (2018)
Барвінок М. В. - CRM-рішення як ключовий фактор підвищення конкурентоспроможності закладів вищої освіти (2018)
Корнієнко Т. О. - Сутність та еволюція поняття "економічна безпека" (2018)
Слатвінський М. А. - Економічна безпека підприємств телекомунікаційної галузі в системі адміністративно-правового регулювання (2018)
Відомості про авторів (2018)
Керівництво для авторів (2018)
Title, contents (2017)
Vertakova Yu. - Problems of sustainable development worldwide and public policies for green economy, Plotnikov V. (2017)
Hasanli Y. - Econometric model of dependence between the oil prices, and the global external debt level and oil production, Ismayilova S. (2017)
Fojtikova L. - China’s trade competitiveness in the steel industry after 15 years of its membership in the WTO (2017)
Lyashenko V. - Marketing prospects of small developed African countries assessment for traditional Ukrainian exports, Osadcha N., Galyasovskaya O., Knyshek O. (2017)
Popadynets N. - Differences in consumer buying behaviour in consumer markets of the EU member states and Ukraine, Shults S., Barna M. (2017)
Azatbek T. - The share of drug trafficking in Kazakhstan’s GDP: methods for evaluation, Panzabekova A., Bekenova L., Yegizbayeva Zh. (2017)
Kyrylaha N. - Fire risk assessment in light of socio-economic factors, Chernenko V. (2017)
Anh Ph. Ch. - Relationship between manufacturing strategy and firm performance: the empirical study of Vietnamese manufacturing plants, Tuan N. Ph., Hoa H. T. (2017)
Yarova N. - Economic assessment of the alternative energy sources implementation for port enterprises, Vorkunova O., Khoteyeva N. (2017)
Ekimova K. - The credit channel of monetary policy transmission: issues of quantitative measurement, Kolmakov V., Polyakova A. (2017)
Nor S. M. - Further examination of the 1/N portfolio rule: a comparison against Sharpe-optimal portfolios under varying constraints, Islam S. M. N. (2017)
Puah Ch.-H. - The pass-through effect of interest rate and asymmetric adjustment in Indonesia, Liew V. Kh.-S., Tang M. M.-J. (2017)
Parkhomchuk M - Studying transactions of economic agents in the situation of insolvency (neo-institutional approach): the cases of France and Russia, Tsukanova N., Golovin A. (2017)
Necula S.-C. - Accounting decisions from the perspective of profitability (2017)
Storonyanska I. - Risks of administrative and financial decentralisation: theoretical hypotheses and empirical assessment, Benovska L. (2017)
Zheleznyakov S. - Reduction of social and economic asymmetry of territories in new economic conditions, Risin I. (2017)
Marynych T. - Empirical assessment of long-term aspects of sustainable regional development (2017)
Hlavacek P. - Use of innovation vouchers for the regional innovation environment development (2017)
Petrashchak O. - Youth satisfaction with the employment: a survey, Kolosinskyi Ie., Kolosinska M., Marych M. (2017)
Papadaki S. - Attitude of university students to entrepreneurship, Novak P., Dvorsky J. (2017)
Ovsyannikova N. - The impact of the visual image of freelance on the identity formation of the freelance professional under contemporary socio-economic situation (based on image analysis in English- and Russian-language segments of the Internet) (2017)
"Проект Европа – рецепт на последующие декады" (2017)
Навчання перекладу: витоки, сьогодення, перспективи: бесіда з Черноватим Л. М. (2018)
Стрілець В. В. - Сутність письмового перекладу як виду мовленнєвої діяльності (2018)
Borshchovetska V. D. - Psycholinquistic considerations on translation process: analysis, challenges and further development (2018)
Кожедуб Л. Г. - Формування у майбутніх перекладачів навичок відтворення німецьких іменників-композитів (2018)
Володько А. М. - Методика навчання майбутніх перекладачів усного послідовного науково-технічного перекладу (2018)
Щербина М. Б. - Мотивувальна диференціація формування компетентності в англійському діалогічному мовленні: теоретичне обґрунтування й засоби реалізації (2018)
Стельмах Д. О. - Принципи, види, форми контролю й взаємоконтролю сформованості в майбутніх учителів компетентності в англійському монологічному мовленні (2018)
Gorodnycha L. V. - Articles editing as means of developing editors' professional competence while teaching English for academic writing, Olkhovyk M. V. (2018)
Олізько Ю. М. - Навчання студентів технічних закладів вищої освіти англійського монологічного мовлення на матеріалі брифінгів (2018)
Мирковіч І. Л. - Інтенсивне навчання студентів спеціальності "образотворче мистецтво" англомовної професійної лексики (2018)
Корнєєва І. О. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх дизайнерів англомовного монологу-презентації (2018)
Бойко Г. А. - Методичні передумови використання навчального середовища moodle для формування у майбутніх фахівців з харчових технологій та інженерії англомовної компетентності в монологічному мовленні в процесі самостійної роботи (2018)
Соломко З. К. - Комп’ютерні технології формування у майбутніх юристів німецькомовної рецептивної лексичної компетентності в процесі самостійної роботи (2018)
Гутник В. М. - Причини, профілактика й корекція фонетичних помилок у вступному корективному курсі (2018)
Labinska B. I. - Die realisierung der direkten Methode des Fremdsprachenunterrichts in Lehrbüchern für die französische sprache in der Bukowina (zweite Hälfte des XIX. Jhs.) (2018)
Rusnak D. A. - Les contenus specifiques de l'enseignement interculturel de futurs enseignants de fle: stereotypes de genre (2018)
Ruban A. M. - La comprensión audiovisual en la formación en competencia auditiva (2018)
Костюк К. О. - Сучасний стан наукової дослідженості проблеми формування у майбутніх менеджерів туризму іспаномовної компетентності в діалогічному мовленні (2018)
Шастова І. В. - Навчання шестирічних учнів техніки читання англійською мовою (2018)
Биконя О. П. - Англомовна лексична компетентність майбутніх вихователів, Олійник Ю. В. (2018)
Коток М. О. - Чинники формування особистісної ідентичності старших дошкільників (2018)
Бігич О. Б. - Технології формування методичної компетентності викладача іноземної мови (2018)
Українська О. О. - Сучасний стан дослідженості проблеми формування у майбутніх викладачів англійської мови методичної контрольно-оцінювальної компетентності (2018)
Немлій Л. С. - Визначення критеріїв рівня сфoрмованості педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора управління повітряного руху (2018)
Микитенко Н. О. - Сучасні тенденції методики навчання іноземних мов і культур: застосування технологій навчання, Чорна І. Ю. (2018)
Квасова О. Г. - Мовне тестування та оцінювання: український досвід, Писанко М. Л. (2018)
Задорожна І. П. - Рецензія на монографію Н. В. Зінукової "Усний переклад у зовнішньоекономічній сфері: теорія і методика навчання магістрів-філологів" (2018)
Коробейнікова Т. І. - Рецензія на навчальний посібник Н.В. Зінукової та Т.І. Марчук "Business English (зовнішньоекономічні аспекти)" (2018)
Яремко Д. П. - Рецензія на підручник "English for Third-year Students" за авторством В. В. Іванчука, С. В. Богун, Л.В. Князєвої, Н.О. Горькавої (2018)
Бабенко Т. В. - Програма навчальної дисципліни "Академічне письмо (англійською мовою)", Малій А. С. (2018)
Тітова В. М. - Програма навчальної дисципліни "Англійська мова професійного спрямування", Котиш Н. А., Бобер Н. М., Мачуський В. В. (2018)
Вимоги до публікацій (2018)
Перелік захищених дисертацій у КНЛУ в 2018 році (2018)
Бречак О. О. - Лінгвопрагматика мовленнєвого акту "реакція на комплімент" (на матеріалі української мови) (2018)
Кравченко Н. К. - Прагматическая аттракция: постановка проблемы и введение термина, Пастернак Т. А. (2018)
Синявская О. Е. - Коммуникативно-функциональная типология коммерческих найменований (2018)
Кагановська О. М. - Концептуальний простір французької художньої прози (аналітичний огляд) (2018)
Качмар О. Ю. - Основні принципи аналізу психотерапевтичного дискурсу: мовний аспект (2018)
Ковальова О. К. - Стилістичні особливості гіпертекстових посилань у французьких інтернет-ЗМІ (2018)
Коробка Г. О. - Гумористичний інтрадискурс мовної картини світу окупованого Криму (2018)
Савчук Р. І. - Лабіринт як знаковий фіксатор наративної стратегії "експресія" у французькому художньому текстотворенні XX ст. (на матеріалі роману А. Роб-Грійє "Dans le Labyrinthe") (2018)
Хомич В. В. - Текстообразующая функция ассоциативных полей (2018)
Garbuzová R. - Frazelogické neologismy a okazionalizmy v současné české literatuře na příkladu knihy E. Hauserové "Noc v Mejdlovarně" (2018)
Жихарєва О. О. - Концептуальні екотеми в англомовному біблійному екодискурсі (2018)
Зайцева О. М. - Варіантність у реалізації граматичної категорії роду іменників (на матеріалі українського телевізійного мовлення) (2018)
Заскалета В. П. - Типологія семантичних полів порівняння за значенням об’єкта (на матеріалі роману-колажу Д. Кешелі "Родаки") (2018)
Мурат Аксой - Оценочная динамика концептуального поля ТУРЦИЯ в русском медиа-дискурсе 2010-2017-х годов (2018)
Терехова Д. І. - Психолінгвістичний аналіз асоціативного поля стимулу ЦІННІСТЬ (динамічний аспект) (2018)
Данилевська О. М. - Масове опитування як основний метод діагностування мовної ситуації в українській шкільній освіті (2018)
Лалаян Н. С. - Проблеми перекладу крізь призму скопос-теорії (2018)
Терещенко Л. Я. - Помилки в аудіовізуальному перекладі: лінгвістичний і дидактичний аспекти (2018)
Вимоги до рукописів (2018)
Суший О. В. - Міфологічні форми соціально-психологічного мислення (2016)
Лісойван О. В. - Модель дослідження реконструкції системи симоволів:концептуальні підходи (2016)
Місенг Д. В. - Стиль життя особистості: основні наукові підходи і концептуалізація поняття (2016)
Кухарук О. Ю. - Основні теоретичні та емпіричні підходи до вивчення взаємозв’язку етнонаціональної та мовної ідентичностей (2016)
Завада Т. Ю. - Перфекціонізм як соціально-психологічна властивість особистості: позитивний і негативний аспекти (2016)
Карелін П. А. - Інтраперсональний та інтерперсональний аспекти функціонування психологічних меж особистості (2016)
Tsukur O. G. - The use of content analysis for the textual construction of Orthodox identity (2016)
Красильников І. О. - Мотивація гордості в контексті внутрішніх конфліктів: парадигма соціального психоаналізу (2016)
Осадько О. Ю. - Комунікативні механізми психологічної допомоги особистості в опануванні життєвих криз (2016)
Скнар О. М. - Комунікативні практики розвитку самосвідомості особистості: визначення та підходи до розуміння (2016)
Яцина О. Ф. - Самореферентна ідентичність – множинний конструкт бажань (2016)
Чепурна Г. Л. - Проблема самопрезентації особистості в контексті наративного підходу (2016)
Шевякова І. П. - Прагнення особистості до досконалості:віковий контекст (2016)
Довгань Н. О. - Основи аналізу системи соціально-психологічного простору поколінь (2016)
Дроздова М. А. - Метричні особливості статево-вікових стереотипів жінок (2016)
Миколайчук М. І. - Ранні інтерперсональні схеми як чинники агресивної та віктимної поведінки в близьких міжособових стосунках (2016)
Примак Ю. В. - Подружні, дитячо-батьківські та сиблінгові стосунки в нуклеарній сім’ї (2016)
Сірко В. З. - Ресоціалізації наркозалежних. Рольовий підхід (2016)
Чорна Л. Г. - Креативність у процесах рольової взаємодії (2016)
Богач О. В. - Психологічні особливості самоактуалізації студентів економічних спеціальностей (2016)
Добровольська Л.П. - Екологічна відповідальність як інтегральна якість особистості соціального педагога: філософський та психолого-педагогічний аспекти, Третякова І.С., Іваненко Ю.С. (2016)
Ivanchenko S. M. - Social psychological study of the issue of education quality in school teachers, Goncharenko L. A. (2016)
Кривобородько Л. М. - Теоретична модель впливу рольової взаємодії в учнівській групі на формування особистісної ідентичності старшокласника (2016)
Лукомська С. О. - Емоційне вигорання фахівців соціономічних професій:сучасні погляди на проблему (2016)
Мойсієнко Я. В. - Соціально-психологічні ідеї та технології в педагогічній спадщині А. С. Макаренка (2016)
Самкова О. М. - Вплив соціального стереотипу професії та рефлексії на професійну ідентичність психолога (2016)
Найдьонова Л. А. - Діагностика знаннєвого компонента медіаінформаційної грамотності (2016)
Краснякова А. О. - Інтернет-середовище як новий комунікативний простір самопрезентацій особистості (2016)
Суший О. В. - Особливості становлення і розвитку форм соціально-психологічного мислення: теоретичні здобутки та перспективи досліджень, Гриджук В. Д., Жовтянська В. В., Кухарук О. Ю., СоколовськаЮ. С., Слюсаревський М. М., Татенко В. О. (2017)
Татенко В. О. - Суб’єктно-вчинковий підхід як форма соціально- психологічного мислення (2017)
Титаренко Т. М. - Теоретико-методологічні засади соціально-психологічної реабілітації особистості в умовах пролонгованої травматизації (2017)
Духневич В. М. - Уявлення про владу як основа для розгортання політико-правової активності молоді (2017)
Жадан І. В. - Емпіричне дослідження особливостей громадянської та національної самоідентифікції молоді: базові поняття і показники (2017)
Сіверс З. Ф. - Особливості контекстів змісту соціальних уявлень сучасної молоді про "справедливість-несправедливість" (2017)
Блозва П. І. - Використання молоддю соціального капіталу в процесі становлення політичної культури (2017)
Никоненко Л. В. - Уявлення студентів про політико-правову ситуацію в Україні (2017)
Коробка Л. М. - Спільнота в умовах воєнного конфлікту: теоретичні засади дослідження психологічних стратегій адаптації (2017)
Довгань Н. О. - Дослідження особливостей ментальності поколінь (2017)
Горностай П. П. - Концепція паралельних процесів у навчально-терапевтичних групах (2017)
Коробанова О. Л. - Особливості рольової комунікації в новостворених групах (2017)
Baliuta V. V. - Deliberation as a factor of radicalization of youth political behaviour (2017)
Лазоренко Б. П. - Технологія реінтеграції та реадаптації особистості, фрагментованої внаслідок психотравматизації (2017)
Іванченко С. М. - Налагодження взаємодії між учасниками впровадження освітніх реформ, Каніболоцька М. С. (2017)
Плющ О. М. - Громадська думка як індикатор процесу здійснення освітніх реформ, Хоріна О. І., Цизман В. Е. (2017)
Краснякова А. О. - Проблеми дослідження комунікативних практикв інтернет-середовищі (2017)
Кришовська О. О. - Дослідження умов взаєморозуміння в онлайн-спілкуванні (2017)
Титаренко Т. М. - Соціально-психологічна теорія особистісного життєконструювання: здобутки і перспективи (2016)
Духневич В. М. - Уявлення про актуальну ситуацію та завдання формування політико-правової компетентності молоді (2016)
Кочубейник О. М. - Криза вітчизняної психологічної науки як соціальний діалог: проекція в дискурсивний вимір (2016)
Суший О. В. - Громадсько-політична участь населення України:як подолати виклик безсуб?єктності? (2016)
Сіверс З. Ф. - Особливості соціальних уявлень та настановлень сучасної молоді щодо політико-правових інститутів (2016)
Васютинський В. О. - Ціннісне порозуміння українців у соціально-психологічному контексті долання бідності як стилю життя (2016)
Жадан І. В. - Політичний дискурс студентства: особливості та ресурси трансформування (2016)
Гриджук В. Д. - Психогенеза громадянської позиції учнівської молоді (2016)
Остапенко І. В. - Взаємодія з владою в політичній картині світу студентської молоді (2016)
Блозва П. І. - Соціальний капітал як психологічний ресурс становлення політичної культури: модель емпіричного дослідження (2016)
Горностай П. П. - Концепція групової взаємодії в навчально-терапевтичних групах (2016)
Коробанова О. Л. - Психологічні особливості очікувань та настановлень щодо групової взаємодії членів новостворених груп (2016)
Товстокора Ю. В. - Порівняльний аналіз уявлень про ідеального і толерантного співрозмовників у комунікативному просторі (2016)
Мирончак К. В. - Побудова типологічних моделей страху смерті як способу організації життєвого досвіду (2016)
Ніздрань О. А. - Особливості взаємозв`язку соціального капіталу та психологічного здоров`я в осіб з різним економічним статусом: аналіз результатів дослідження (2016)
Бєрющева І. Л. - Емпіричне дослідження рівня комунікативної залежності жінок-домогосподарок (2016)
Никоненко І. О. - Особистісні чинники формування копінг-стратегій лікарів-хірургів: результати та перспективи дослідження (2016)
Яцина О. Ф. - Ціннісні переваги в конструюванні практик шлюбно-сімейного партнерства і батьківства (2016)
Petrenko I. V. - Features of functioning social dialogue in an educational space (2016)
Найдьонов М. І. - Репрезентативна рефлексія та рефлексивна ємність середовища спілкування як механізми і процедура профорієнтації при впровадженні Національної рамки кваліфікацій, Григоровська Л. В., Найдьонова Л. А. (2016)
Dovgan N. O. - Understanding in the inter-generational space: dialogization of relations (2016)
Коваль Р. В. - Особливості діагностики патріотизму у старшокласників в умовах інформаційної війни (2016)
Шишко Н. С. - Взаємозв`язок структурних компонентів психологічного благополуччя старшокласників і їхніх цілей користування інтернетом (2016)
Никоненко Л. В. - Особливості реалізації медіапрактик політико-правового змісту в умовах гібридної війни (2016)
Чаплінська Ю. С. - Модель прояву Я-концепції при парасоціальній взаємодії (2016)
Лісойван О. В. - Використання реконструкції символів у різних психотерапевтичних підходах (2016)
Андрійченко Г. І. - Військово-патріотичне виховання учнів та студентської молоді, формування української національної ідеї – основа нової концепції освітньої політики України, Кучирина С. М. (2017)
Ануфрієва О. Ф. - Критеріальна база виявлення готовності майбутніх інженерів до професійної самореалізації в процесі навчальних практик (2017)
Атрошенко Т. Ю. - Проблема набуття соціального досвіду учнями основної школи в умовах позакласної виховної роботи (2017)
Бабаян Ю. О. - Теоретико-методологічні аспекти формування мотиваційної готовності студентської молоді до захисту Вітчизни (2017)
Баркасі В. В. - Розвиток соціальної компетентності майбутніх учителів засобами іноземних мов в умовах освітньо-виховного простору університету, Філіпп'єва Т. І. (2017)
Блажко О. А. - Готовність майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Богуш А. М. - Сутність феномена "образ" у площині образного мовлення дітей, Попова І. (2017)
Бондар В. І. - Рефлексія у системі управління розвитком самоефективності вчителя, Макаренко І. Є. (2017)
Бортнікова О. В. - Ретроспективний аналіз філософських, психологічних, економічних і педагогічних ідей виховання адаптивного стилю лідерства особистості (2017)
Бриль Ю. О. - Становлення освітнього простору як складової професійної підготовки фахівців-документознавців (2017)
Бугаєвський І. І. - Проблеми правового виховання та правової культури молоді в Україні, Товстопят М. О. (2017)
Будак В. Д. - Особливості військово-патріотичного виховання студентської молоді (2017)
Булгару Н. Б. - Специфіка іншомовної мовленнєвої підготовки студентів технічних ВНЗ (2017)
Бєдакова С. В. - Культурно-мистецька спадщина В. Барвінського як чинник виховання громадянськості майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського