Герасимчук З. В. - Інституціональні чинники управління довгостроковим стійким розвитком регіону в цифровій економіці, Свида І. В. (2018)
Петрецький І. І. - Система інституціонального та організаційного забезпечення інвестиційного розвитку регіонів (2018)
Самофатова В. А. - Роль агропродовольчих кластерів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності Причорноморського регіону, Карп А. О. (2018)
Тофанюк О. В. - Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів України, Зінчук А. С. (2018)
Цвірко О. О. - Впровадження логістичних підходів щодо пасажирських перевезень у процесі структурної реформи залізничного транспорту України (2018)
Карп І. М. - Людиноорієнтована концепція глобального розвитку та енвайронменталізм (2018)
Ахновська І. О. - Теоретико-методологічні засади функціонування ринку сімейної освіти в Україні (2018)
Кваша О. С. - Соціальні стандарти як основа розвитку людського потенціалу в контексті євроінтеграційної стратегії України (2018)
Киш Л. М. - Фінансова стабільність як основний індикатор ефективності національної економіки (2018)
Момот О. М. - Практичні аспекти формування конкурентних засад транснаціоналізації капіталу вітчизняних банків (2018)
Петрушка О. В. - Європейські моделі соціального страхування професійних ризиків: досвід для України, Шулюк Б. С. (2018)
Руснак А. В. - Аналіз фундаментальних методів бюджетування з метою розроблення організаційної бюджетної політики, Петренко В. С., Карнаушенко А. С. (2018)
Гуменна Ю. Г. - Тінізація фінансових потоків економічних суб’єктів: вартісний аспект, Тютюник І. В. (2018)
Гладій І. О. - Управлінська звітність як інструмент управління ризиками підприємства (2018)
Зарудна Н. Я. - Порядок ведення обліку у підприємствах, що визнані банкрутом, Кундеус О. М. (2018)
Кіндрацька Л. М. - Підходи до аналізу діяльності компаній зі страхування життя на основі теорії стейкхолдерів, Кривицька О. Р. (2018)
Рябчук О. Г. - Оцінка бюджетних програм міністерства охорони здоров’я України та напрями підвищення ефективності їх виконання (2018)
Сиротинська А. П. - Практичні аспекти використання інформаційної системи для визначення собівартості продукції (робіт, послуг), Позняковська Н. М., Міклуха О. Л. (2018)
Гайдаржийська О. М. - Особливості аналізу, обліку й аудиту грошових коштів, Костюнік О. В., Ткач Д. Ю. (2018)
Хлівна І. В. - Прикладні аспекти використання інформаційних систем в обліку й аудиті, Бабушкін О. А., Дегтярьова О. В. (2018)
Петрівський О. О. - Перспективи розвитку банківської системи в період фінансових інновацій (2018)
Скуртол С. Д. - Інформаційне забезпечення управління виробництвом сільськогосподарської продукції, Пархоменко Л. А. (2018)
Вихідні дані (2018)
Корженко В. В. - "Альфабетизм" у ринкових трансформаціях суспільства (2016)
Коротич О. Б. - Реалізація державної соціальної політики України в умовах реформування публічної влади (2016)
Котуков О. А. - Генезис наукових ідей щодо обмеження публічної влади (2016)
Козирєва Н. В. - Антропологічний поворот у філософії: до теорії державного управління (2016)
Серенок А. О. - Досвід публічного управління розвитком інформаційного суспільства та електронного урядування країн ЄС (2016)
Громико О. І. - Вплив е-демократії на трансформацію системи державного управління в Україні (2016)
Аведян Л. Й. - Інновації та інвестиції як фактор забезпечення конкурентоспроможності національної економіки та трансформації економічних відносин (2016)
Косенко В. В. - Ціноутворення в системі трансферу технологій, Мілаш Л. М. (2016)
Обушна Н. І. - Ретроспективний аналіз виникнення та розвитку аудиту в контексті модернізації системи державного фінансового контролю (2016)
Федорчак О. В. - Позитивні та негативні чинники інвестиційного клімату в Україні (2016)
Хряпинський А. П. - Особливості правового регулювання відшкодування шкоди, завданої Державною службою з надзвичайних ситуацій при гасінні пожеж, Хмиров І. М. (2016)
Коваленко Н. В. - Квадранти ефективного розвитку економіки України (2016)
Ладонько Л. С. - Децентралізація державного управління як основа публічного менеджменту на місцевому рівні, Михайловська О. В., Кунденко А. В. (2016)
Котковський В. Р. - Місцеві органи влади в системі органів державної влади України (2016)
Поступна О. В. - Характеристика наукових праць з питань дослідження теоретико-методологічних основ публічного управління регіональною системою освіти (2016)
Хвищун Н. В. - Логістичний потенціал регіонів Західної України (2016)
Курносов О. В. - Перспективи розвитку регіонального податкового менеджменту в реалізації податкової політики України (2016)
Лещинський В. П. - Взаємозв’язок інвестиційної привабливості та інноваційної моделі розвитку регіону (2016)
Марєхін С. В. - Основні підходи до управління якістю а місцевих органах влади (2016)
Сухарська Л. В. - Базові принципи, форми і методи фінансового забезпечення розвитку територіальних громад (2016)
Кравченко С. Г. - Територіальна громада, в контексті державної політики розвитку урбанізованих територій історичних міст (2016)
Онищенко О. А - Теоретико-правовий аналіз підходів до визначення та ознак державних переворотів як технології дестабілізації суспільно-політичної системи в контексті розроблення стратегії державного реагування (2016)
Полякова О. С. - Формування понятійно-категоріального апарату публічного управління правовою освітою в Україні: науково-методологічний підхід (2016)
Гололобов С. М. - Координування діяльності органів державної влади та громадських об’єднань в сучасній Україні (2016)
Cеменець-Орлова І. А. - Управління змінами у публічному секторі: концептуалізу-ючи складову загального процесу публічного управління (у сфері освіти) (2016)
Гончаренко М. В. - Європейські стандарти антикризового управління публічними фінансами (2016)
Фесенко Н. С. - Закордонний досвід забезпечення державою захисту інтелектуальної власності (2016)
Юсип О. Л. - Особливості організації змішаного типу економічної системи Китаю (2016)
Петроє О. М. - Соціальні й гуманітарні права людини та функції держави щодо їх забезпечення (2016)
Лещенко В. В. - Тенденції розвитку людських ресурсів сфери охорони здоров’я країн-членів ВООЗ (2016)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Ефективність реалізації державної соціальної політики: методичні підходи до оцінювання та світова практика забезпечення (2016)
Афанасьєва Ю. В. - Запровадження сімейно орієнтованої моделі державної підтримки народжуваності як інструмент подолання депопуляційних процесів в Україні (2016)
Назаренко О. М. - Основні принципи та проблеми державного регулювання соціально-трудових відносин в Україні (2016)
Филь Д. В. - Электрон-дырочная сверхпроводимость, Шевченко С. И. (2018)
Вступление (2018)
Петухов Б. В. - Туннельное зарождение пар кинков на дислокациях в потенциальном рельефе Пайерлса со случайными искажениями (2018)
Rozhkov М. А. - Disclination ensembles in graphene, Kolesnikova А. L., Yasnikov I. S., Romanov А. Е. (2018)
Мазилова Т. И. - Измерение идеальной прочности графеновых нанолистов, Wanderka N., Саданов Е. В., Михайловский И. М. (2018)
Виноградов А. Ю. - Природа акустической эмиссии при деформационных процессах в металлических материалах, Мерсон Д. Л. (2018)
Бирченко А. П. - Новые особенности релаксации давления в неравновесных кристаллах гелия, Михин Н. П., Рудавский Э. Я., Смирнов С. Н., Фисун Я. Ю. (2018)
Алексеева Л. А. - Определение низкотемпературного коэффициента собственной диффузии в твердом p-H2 из опытов по ползучести, Dobryden I. (2018)
Cordero F. - On the proposed martensitic-like structural transformation in V, Nb, and Ta (2018)
Соколенко В. И. - Влияние магниторешеточных превращений на низкотемпературную пластичность и разрушение монокристаллов хрома, Горбатенко В. М. (2018)
Десненко В. А. - Низкотемпературная релаксация намагниченности манганита Pr0,4Bi0,3Ca0,3MnO3, Сиренко В. А., Троянчук И. О., Федорченко А. В., Еременко А. В. (2018)
Trojanova Z. - Amplitude-dependent internal friction in AZ31 alloy sheets submitted to accumulative roll bonding, Drozd Z., Lukac P., Minarik P., Dzugan J., Halmesova K. (2018)
Ostapovets A. - Some aspects of double twinning in hexagonal metals, Paidar V. (2018)
Podolskiy A. V. - Thermally activated deformation of nanocrystalline and coarse grained CoCrFeNiMn high entropy alloy in the temperature range 4.2–350 K, Schafler E., Tabachnikova E. D., Tikhonovsky M. A., Zehetbauer M. J. (2018)
Заячківська О. - Розвиток лікарської комісії наукового товариства ім. Шевченка крізь призму століть (до 120-річчя заснування), Лончина В. (2018)
Кобза І. - Трансплантація органів в Україні – історія в особистостях та подіях, Чоп'як В., Жук Р., Петров В. (2018)
Матешук-Вацеба Л. - Анатомічний музей Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького – інструмент інтерактивного навчання, Підвальна У. (2018)
Зубченко С. - Роль молекулярних досліджень у діагностиці пацієнтів з пилковою алергією, Чоп'як В. (2018)
Негрич Т. - Больові та вертеброгенні синдроми у хворих на розсіяний склероз (огляд літератури), Гичка К., Матвієнко Ю. (2018)
Заячківська О. - Цифрові технології в навчанні студентів медиків (2018)
Кобза І. - Аневризми ниркових артерій: діагностика та хірургічне лікування ex vivo, Жук Р., Федорів Д., Кобза Т., Мота Ю., Сольман Д., Михальчук Р. (2018)
Кіхтяк О. - Ефекти блокатора триметиламін-n-оксиду в поєднанні з антихолінестеразним засобом у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Москва Х., Ліщук О. (2018)
Чмир Н. - Прогнозування розвитку хронічної ішемічної (вінцевої) хвороби серця у пацієнтів з метаболічним синдромом при ожирінні з врахуванням вікових і гендерних особливостей (2018)
Костюченко Л. - Вакцинація проти високоонкогенних штамів вірусу папіломи людини в профілактиці раку шийки матки: Західноукраїнські реалії, Володько Н., Беляк А., Пушкарьова О. (2018)
Даниляк О. - Софія Парфанович – український лікар і просвітник (до 120-річчя з дня народження) (2018)
Негрич Т. - Луція Фрей – визначна представниця львівської неврологічної школи, Матвієнко Ю. (2018)
Годована О. - Любомира Антонівна Луцик – перша жінка-професор стоматології в Галичині (до 100-річчя від дня народження) (2018)
Білинський Б. - "Перезавантаження" української медицини: Carpe diem (2018)
Кухлевський Ю. - Конусно-променева комп’ютерна томографія – інструмент для вивчення ранніх анатомо-функціональних змін кісткової тканини верхньої та нижньої щелеп людини, Масна З. (2018)
Міжнародні публікації українських авторів (2018)
Ягенський А. - Функціональна діагностика. Підручник для лікарів інтернів, лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України / за ред. О.Й. Жарінова, Ю.А. Іваніва, В. О. Куць. (2018)
Луцик О. - Оксана Стадник. Лікарські товариства у Львові до 1939 року., Калинюк Т. (2018)
Заячківська О. - Ярослав Шпарик. Медицина у святому письмі, Володько Н. (2018)
Кіцера О. - Матвієнко Ю.О. Хвороби відомих людей: компілятивний патографічний огляд (2018)
Студент В. - Хроніка (2018)
Адамович О. - На пошану пам’яті патріарха Йосифа Сліпого (до 125-річчя з дня його народження) (2018)
Адамович О. - Шевченкіана медика 2018 – симбіоз науки та культури: від Шевченка до сьогодення (2018)
Йосиф Голик (до 80-річчя з дня народження) (2018)
Зеновій-Тарас Масний (до 75-річного ювілею) (2018)
Ярослав Шпарик (до 60-річного ювілею) (2018)
Правила для авторів (2018)
Author guidelines (2018)
Бойчук Т. - З історії винахідництва Буковинського державного медичного університету. I. Винаходи та нововведення проф. Б. Л. Радзіховського (1945-1975), Мойсей А. (2018)
Сидоренко М. - Історія викладання філософії на кафедрі суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету на початку ХХI століття (2001-2017 рр.), Скакун І. (2018)
Cтаднійчук Р. - Фундаменталізація наукового напрямку – цілеспрямованого органічного синтезу на кафедрі загальної хімії (період 1953-1976 рр.), Братенко М., Перепелиця О. (2018)
Ivasyuk H. - Formation and foreign policy of the German state in mutual influence with the system of international relations before the Second World War (2018)
Казакевич Г. - Бачити дозволене: фотографія та цензура у російській імперії (2018)
Antoniuk Ya. - Le phenomene des "fantomas" en Ukraine Sovietique (base sur les materiaux DU KGB) (2018)
Мельничук Г. - Роль волонтерства у зміцненні громадянського суспільства в Україні (90-ті рр. ХХ – перша пол. ХХІ ст.) (2018)
Потапова Л. - Філософсько-історичні аспекти культурно-мистецького розквіту в Україні у ХVIII столітті (2018)
Мойсей А. - Економічний стан Герцаївської волості у другій половині ХIX століття, Моісей А. (2018)
Аністратенко А. - З історії благодійних інституцій м. Чернівці (на матеріалі історії закладів за сучасною адресою вул. Аксенина, 6), Мендель А. (2018)
Скакун І. - Історія філософії та науки в розрізі світоглядних парадигм (2018)
Курочкін О. - Пиво у повсякденній і святковій культурі німців (2018)
Пивоваров С. - Нові матеріали про архео-спелеологічний об’єкт в уроч. Турецька Криниця на Буковині, Ільків М., Калініченко В. (2018)
Плэчинтэ Г. - Токсокароз у человека: исторические, диагностические и клинические аспекты болезни, Ецко К., Штирбу Т. (2018)
Savchuk T. - History of the development of the physiology of the cardiovascular system (from Halen to nowadays), Boshtan S., Marushak A. (2018)
Semenenko S. - The history of becoming a nurse on the example of the Virginia Henderson model, Boreiyko L., Tymofyychuk I., Roman L. (2018)
Таралло В. - Організація амбулаторно-поліклінічного обслуговування населення в Україні: історичний погляд, Вацик М. (2018)
Чебан В. - Cоціально-історичний аспект туберкульозу та науковий внесок фундатора бактеріології Роберта Коха (2018)
Гришняєва О. - Порушення процесу адаптації молодших медичних спеціалістів при роботі на первинних посадах, як одна з причин професійного вигорання, Анцупова В., Остапчук В., Ушко Я., Григорук В. (2018)
Popelyuk O.-M. - An interactive and combined techniques’ approach to teaching human anatomy to foreign students (2018)
Роговий Ю. - Роль "вадних кіл” та дизрегуляційних патологічних процесів у поліпшенні викладання та засвоєння патофізіології, Білоокий В., Геруш О., Слободян К. (2018)
Роговий Ю. - Роль нової німецької медицини у поліпшенні викладання та засвоєння фундаментальних теоретичних та клінічних дисциплін, Архіпова Л., Білоокий В., Геруш О. (2018)
Тащук К. - Роль лабораторного практикуму при вивченні біоорганічної хімії для підготовки майбутніх лікарів, Лопушинська І., Дікал М., Ряба О. (2018)
Шутак Л. - Навчальна дисципліна "Українська мова за професійним спрямуванням”: історико-методологічний підхід, Навчук Г. (2018)
Пішак В. - Професор Натан Борисович Щупак (до 115-річниці від дня народження), Ляшук П. (2018)
Хухліна О. - Пpoфесор Синчук О. М. - лікар, вчений, особистість (присвячено 90 річниці з дня народження), Воєвідків О., Антонів А. (2018)
Казакевич Г. - Рецензія на навчально-методичний посібник: Мойсей А., Герегова С., Скрицька Н. Історія України та української культури: навчально-методичний посібник. – Чернівці, 2018 (2018)
Вимоги до оформлення статей (2018)
Бех В. - Взаємовідношення соціального інституту влади та соціальної системи управління: генетичний контекст, Бех Ю. (2017)
Муха О. - "Контекст", "інтерактивність" та "насолода": імплементація постмодерністських прийомів у туристичній діяльності (2017)
Костиря І. - Міжнародні політико-правові наративи прав людини (2017)
Шедяков В. - "Общество знаний": социальные роли, организационно-управленческие инновации (2017)
Хромець В. - Пошуки законодавчого вирішення визнання результатів освітньої та наукової діяльності українських духовних закладів вищої освіти (2017)
Романкова Л. - Особливості становлення сучасного європейського освітнього простору (2017)
Чаплинский В. - Формирование академического богословия в ВСО ЕХБ в 1997-2005 годы (2017)
Сорокіна К. - Міфологічний світогляд як основа фентезійного світобудівництва, Масюк О. (2017)
Kudinov I. - Actors of Political Life in Ukraine: Social Portrait of Contemporary Power Elite, Sičáková-Beblavá E., Yatsyna Y. (2017)
Єсіна В. - Інклюзивна освіта як механізм соціалізації дітей з особливими потребами (2017)
Наші автори (2017)
Вступление (2018)
Burmistrov S. N. - Nucleation at quantized vortices and the heterogeneous phase separation in supersaturated superfluid 3He–4He liquid mixtures, Dubovskii L. B. (2018)
Немировский С. К. - Стохастическое движение вихревых нитей в Не II под действием случайной силы (2018)
Urban P. - Convective heat transport in two-phase superfluid/vapor 4He system, Hanzelka P., Vlček I., Schmoranzer D., Skrbek L. (2018)
Левченко А. А. - Макроскопические вихри на поверхности сверхтекучего He II, Межов-Деглин Л. П., Пельменёв А. А. (2018)
Андрющенко В. А. - Динамика вихревых петель после реконнекции в сверхтекучем гелии при различных температурах, Кондаурова Л. П. (2018)
Rovenchak A. - Ideal Bose gas in nonadditive statistics (2018)
Yakimenko A. I. - Analogues of Josephson junctions and black hole event horizons in atomic Bose–Einstein condensates, Matsyshyn O. I., Oliinyk A. O., Biloshytskyi V. M., Chelpanova O. G., Vilchynskii S. I. (2018)
Полуэктов Ю. М. - Спектр элементарных возбуждений бозе-системы при учете парных корреляций (2018)
Загородний А. Г. - Кинетика низкотемпературного газа водородоподобных атомов во внешнем электромагнитном поле, Слюсаренко Ю. В., Шульга С. Н. (2018)
Вовк Р. В. - Некоторые особенности длинноимпульсного режима распространения фононного листа в сверхтекучем 4Не, Williams C. D. H., Wyatt A. F. G. (2018)
Вихтинская Т. Г. - Возбуждение колебаний концентрации и температуры вибрирующими телами в сверхтекучем растворе 3Не–4Не, Немченко К. Э., Рогова С. Ю. (2018)
Карасевский А. И. - Ротонные возбуждения в конденсированной среде (2018)
Мельниковский Л. А. - Влияние деформации аэрогеля на спиновую диффузию в жидком 3He: как учитыватькорреляции? (2018)
Monarkha Yu. P. - Channel electron bubbles in low-temperature helium gas (2018)
Дюгаев А. М. - Пузырьковые состояния атомов в жидком гелии, Лебедева Е. В. (2018)
Yayama H. - Electric response induced by second sound in superfluid helium, Nishimura Yu., Uchiyama H., Kawai H., van Woensel J.-P., Hafez A. G. (2018)
Chishko K. A. - Low-energy excitations in helium-like dimer within an exact diagonalization approach (2018)
Ефимов В. Б. - Динамика кристаллизации твердого этанола, Изотов А. Н., Рыбченко О. Г. (2018)
Борейко В. І. - Розвиток дошкільних закладів в Україні (2018)
Борова В. Є. - Реалізація діяльнісного підходу в коригуванні звукової культури мовлення дітей старшого дошкільного віку (2018)
Дем’янчук А. С. - Виховання в дусі миру як пріоритетний напрям роботи викладачів Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука, Марчук О. О., Мельничук Л. Б., Петрук О. М. (2018)
Джунь И. В. - Различие между классическим и неклассическим математическим моделированием и важность его понимания при проведении экономических и педагогических исследований (2018)
Джунь Й. В. - Аналіз сучасних проблем математичного моделювання в економічних, соціальних та педагогічних дослідженнях (2018)
Камінська О. В. - Психолого-педагогічні особливості мотивації до навчання студентської молоді (2018)
Kisiołek A. S. - Advertising in the Internet as a marketing tool of higher education institutions (2018)
Кристопчук Т. Є. - Проблеми організації професійної підготовки медичних сестер у педагогічній теорії, Пелешок О. О. (2018)
Кульчицький В. Й. - Форми і методи патріотичного виховання молоді в українській школі (друга половина ХХ ст.) (2018)
Лотюк Ю. Г. - Безпека Wi-Fi мережі організації, Соловей Л. Я., Юскович-Жуковська В. І. (2018)
Маліновська Н. В. - Виховання відповідального ставлення до довкілля у старших дошкільників (2018)
Марчук О. О. - Тенденції навчання та виховання молоді в сучасних культурно-освітніх установах (2018)
Матвійчук А. В. - Праворозуміння в контексті підготовки фахових правників (2018)
Мельничук Л. Б. - Використання елементів дуальної освіти у процесі підготовки майбутніх вихователів до ознайомлення дошкільників з соціальним довкіллям, Маленька Н. В. (2018)
Міськова Н. М. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до розвитку пізнавального інтересу учнів на уроках математики під час розв'язування текстових задач, Сузинович О. М. (2018)
Олійник В. С. - Моніторинг ґрунтів Рівненщини, Яроменко О. В. (2018)
Онишків З. М. - Педагоги новатори про особливості організації освітнього процесу в умовах сільської школи (2018)
Осіпчук О. В. - Традиційні та інноваційні методи навчання іноземної мови у сучасній вищій школі, Кочмар Д. А. (2018)
Пагута Т. І. - Роль засобів естетичного виховання у розвитку особистості молодшого школяра (2018)
Петрук О. М. - Виховання старших дошкільників у процесі проведення бесід про мир (2018)
Попко П. И. - Организация мониторинга качества управления развитием воспитательного потенциала информационно-образовательной среды учреждения высшего образования (2018)
Сойко І. М. - Компетентнісний підхід у виховній діяльності сучасної школи, Голодняк І. М. (2018)
Сойко І. М. - Формування комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів засобами службових частин мови, Cкаковська С. І. (2018)
Сойко І. М. - Використання ігор та творчих вправ у процесі вивчення частин мови, Трушківська В. В. (2018)
Шкабаріна М. А. - Поняття педагогічної творчості у сучасному педагогічному дискурсі (2018)
Янчук П. C. - Про порівняння спектральних та апроксимаційних методів комп'ютерного моделювання (2018)
Андрєєва Р. І. - Формування координаційних умінь дітей дошкільного віку з неускладненими формами порушень постави, Коваль В. Ю., Стрикаленко Є. А., Меньшикова Н. А. (2018)
Дем'янчук Т. О. - Методи діагностики шкіри обличчя у косметології, Крамарева Г. О. (2018)
Ільків О. С. - Формування інформаційної культури майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту з використанням міжпредметних зв'язків, Завацька Л. А., Сотник Ж. Г. (2018)
Корнійчук Я. А. - Застосування альтернативних оздоровчих систем у педагогічній діяльності (2018)
Кроль І. М. - Культурна спадщина олімпійського руху в процесі організації олімпійської освіти, Мазюк В. Л. (2018)
Левенець О. І. - Олімпійська освіта – важливий елемент гуманістичного виховання дітей і молоді (2018)
Степанюк С. І. - Створення та розвиток Херсонського центру фізичної культури та спорту інвалідів "Інваспорт", Глухов І. Г., Ломака Ж. М., Ткачук В. П. (2018)
Шепелев О. О. - Особливості проведення занять з фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах (2018)
Яловик В. Т. - Використання спеціалізованого харчування спортсменами у видах спорту, які потребують витривалості, Яловик А. В., Собчук Д. С. (2018)
Балендр А. В. - Історико-педагогічний аналіз системи підготовки поліцейських службовців у Польській республіці в ХХ-ХХІ століттях (2013)
Богуславець А. В. - Мотивація навчальної діяльності слухачів як один із компонентів професійної придатності майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах (2013)
Бойко О. В. - Суб’єктно-діяльнісний підхід у формуванні лідерської компетентності військових фахівців (2013)
Брижатий Є. І. - Моделювання процесу підготовки майбутніх фахівців інженерних військ в системі безперервної підготовки (2013)
Вовк Н. П. - Проблема розвитку умінь та навичок професійної рефлексії курсанта – майбутнього працівника державної інспекції техногенної безпеки України (2013)
Гапоненко Г. М. - Мотивація у майбутніх водолазів-підривників до навчання (2013)
Гапонова В. М. - Ключові компетенції викладача вищого військового навчального закладу (2013)
Гуріненко І. Ю. - Технологія професійної підготовки курсантів ВНЗ МНС України до масово-роз’яснювальної роботи (2013)
Дяков С. І. - Заходи міжнародного військового співробітництва як форми підвищення рівня професійної компетентності викладача вищого військового навчального закладу (2013)
Зельницький А. М. - Військова підготовка студентів: аналітичний огляд результатів соціологічного дослідження, Капосльоз Г. В., Пашкова О. О., Черних Ю. О. (2013)
Зендик С. В. - Педагогічні умови формування професійних вмінь майбутніх працівників оперативних підрозділів міліції у вищих навчальних закладах МВС України (2013)
Іщенко Т. В. - Теоретичні основи педагогічної діагностики у вищій військової школі, Дука О. А. (2013)
Крайова О. В. - Доцільність застосування комунікативного методу у групах слухачів інтенсивних курсів мовної підготовки (2013)
Лагодинський О. С. - Системний підхід до англомовної підготовки майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах, Лагодинська В. О. (2013)
Лазаренко О. В. - Соціальний аспект становлення економічної ідентичності в ранній юності (теоретико-емпіричний ракурс) (2013)
Лисенко С. А. - Ставлення майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах до науково-дослідницької діяльності (2013)
Макогончук Н. В. - Методика педагогічного експерименту з формування громадянської компетентності у майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України (2013)
Мацько О. Й. - Психолого-педагогічні аспекти складання тестових завдань у вищій школі (2013)
Мойсєєнко Ю. І. - Роль та місце прикордонного співробітництва в системі охорони державного кордону (2013)
Мохнар Л. І. - Культура міжособистісної взаємодії курсантів як психолого-педагогічна проблема (2013)
Ненько Ю. П. - Оптимізація процесу вдосконалення професійної мовленнєвої культури курсантів у фаховій підготовці (2013)
Олійник Л. В. - Методика проведення експериментального дослідження психолого-педагогічної підготовки майбутніх магістрів військово-соціального управління (2013)
Петрачков О. В. - Особливості моделі поетапної професійно-прикладної підготовки військовослужбовців у навчальному центрі Сухопутних військ (2013)
Родіков В. Г. - Генезис та розвиток підривної та саперної справи (2013)
Романюк І. М. - Поліфункціональний характер формування професійної компетентності фахівців з виховної та соціально-психологічної роботи для Збройних сил України (2013)
Cальнікова О.Ф. - Сутність і зміст інноваційної культури офіцера-викладача ВВНЗ на сучасному етапі (2013)
Сивак К. М. - Типологія вправ з аудіювання (з досвіду німецьких методистів) (2013)
Сірий С. В. - Вимоги національної рамки кваліфікацій до підготовки військових психологів (2013)
Стасюк В. В. - Гуманізація та гуманітаризація системи військової освіти: вимоги сьогодення (2013)
Щербій О.С. - Експериментальна перевірка системи формування морально-психологічної готовності курсантів ВНЗ Держспецзв’язку до професійної діяльності (2013)
Бaбeлюк O. В. - Теoретичне oбгрунтувaння пcихoлoгiчних ocoбливocтей прoфеciйнoгo caмoвизнaчення вiйcькoвocлужбoвцiв, щo прoхoдять вiйcькoву cлужбу зa контрактом (2013)
Васильєв С. П. - Психологічні особливості динаміки ціннісно-смислових орієнтацій курсантів вищих військових навчальних закладів в контексті розвитку їх психічної саморегуляції, Андрущенко А. О. (2013)
Гірняк А. Н. - Психологічні особливості активізації мнемонічного потенціалу школярів у процесі взаємодії з навчальною літературою, Домбровський І. В. (2013)
Головіна І. Ф. - Напрями вдосконалення професійної орієнтації молоді на професії Органів внутрішніх справ України, Барко В. І. (2013)
Ігумнова О. Б. - Емоційний інтелект студентів з різними типами комплексів негативних психічних станів (2013)
Клименко І. В. - Особливості емоційного вигоряння як складової професійної деформації особистості жінок-працівників ОВС з різним стажем професійної діяльності (2013)
Ковальчук О.П. - Професійна мотивація офіцерів у розвивальній взаємодії (2013)
Кузьменко М. Д. - Аналіз досвіду та емпірична перевірка психологічної діагностики професійної придатності кандидатів на військову службу за контрактом (2013)
Кучеренко Н. С. - Психологічна структура професійної діяльності офіцера Внутрішніх військ технічного профілю (2013)
Ложкін Г. В. - Військова психологія в Україні з 1990 по 2012 рік, Блінов О. А. (2013)
Макаренко М. В. - Сенсомоторна реактивнісь за умов виконання складних розумових навантажень з переробки зорово-слухової інформації у людей з різними індивідуально-типологічними властивостями вищих відділів центральної нервової системи, Лизогуб В. С., Малюга В. М., Панченко В. М. (2013)
Макаренко П. В. - Стратегії самоствердження працівників Органів внутрішніх справ у професійній діяльності (2013)
Мовмига Н. Є. - Життєві домагання особистості у психологічних дослідженнях (2013)
Мордюшенко С. М. - Специфіка та психологічні особливості діяльності кінологічної служби (2013)
Олександренко К. В. - Психолого-педагогічні умови розвитку професійної комунікативної діяльності майбутнього фахівця (2013)
Потоцька І. С. - Інтелектуальний та креативний компоненти педагогічної обдарованості майбутніх вчителів (2013)
Прасол М. І. - Психологічні особливості батьківського ставлення в сім’ях працівників ОВС (гендерний аспект) (2013)
Приходько І. І. - Посттравматичне зростання як компонент емпіричної трансформаційної моделі психологічної безпеки особистості фахівця екстремального виду діяльності (2013)
Ржевський Г. М. - Місце і роль профоріетаціі та психологічного консультування у виборі майбутньої професії абітурієнтами вищих навчальних закладів (2013)
Рисинець Т. П. - Особистісні ресурси як фактор вибору копінг-стратегій майбутніми психологами (2013)
Скрипкін О. Г. - Основні впливові фактори генезису професійних страхів військових льотчиків (2013)
Смаль О. А. - Вплив когнітивної регуляції на діалог із комп’ютером у професійній діяльності викладача інформатики (2013)
Cтaдник O. I. - Прo рeзультaти дocлiджeння взaємoзв`язку пoкaзникiв прoфeciйнoї бaр’єрocтiйкocтi з iндивiдуaльнo-пcихoлoгiчними влacтивocтями ocoбиcтocтi виклaдaчa ВНЗ (2013)
Старик В. А. - Взаємозв’язок особистісної установки та типових форм поведінки у рятувальників (2013)
Теслик Н. М. - Соціально-психологічний тренінг розвитку професійної правосвідомості курсантів ВНЗ МВС України (2013)
Фомич М. В. - Соціально-психологічні детермінанти суїцидальної поведінки персоналу МНС України (2013)
Хміляр О. Ф. - Психологічна підготовка солдата і офіцера (2013)
Чернова О. Є. - Проблема розвитку комунікативної культури оперативного працівника ОВС (2013)
Шамрук О. П. - Змістовна структура організованості офіцера-пенітенціарія (2013)
Школяр Є. В. - Обґрунтування результатів експертного оцінювання професійно важливих якостей щодо формування психологічної готовності до діяльності в особливих умовах фахівця ОРСЦЗ (2013)
Дубровинський Г. Р. - Соціально-політична реальність та міфи (2013)
Копотун І. М. - Поняття та зміст оперативної обстановки у кримінально-виконавчих установах (2013)
Кримец Л. В. - Военная элита Украины. Система военного образования в контексте проблемных аспектов национальной элитологии (2013)
До відома авторів (2013)
Вихідні відомості (2013)
Содержание (2018)
Волосюк В. К. - Феноменологічний опис когерентних радіолокаційних зображень на основі понять міри множини і стохастичного інтегралу, Жила C. C., Колесников Д. В. (2018)
Перелыгин Б. В. - Рациональное распределение энергии зондирующего излучения в пространстве наблюдения системы гидрометеорологического мониторинга (2018)
Ремаева О. А. - Определение среднего вдоль луча показателя преломления воздуха на основе эффекта уширения линий поглощения молекул воздуха, Соколинский К. А. (2018)
Романюк В. А. - Дослідження можливості підвищення точності вимірювань концентрації частинок вибухових речовин методами дистанційного зондування, Стародубцев С. О., Шаповалов С. В. (2018)
Мачехин Ю. П. - Принципы моделирования измерений в оптических нелинейных динамических системах, Курской Ю. С., Гнатенко А. С. (2018)
Кондрат В. В. - Шляхи модернізації оптико-електронних засобів розвідки та прицілювання ОВТ, Костенко О. І., Куценко В. В. (2018)
Шмелёва Т. Р. - Верификация шестиугольной коммуникационной решетки бесконечными сетями Петри (2018)
Bobok I. I. - The steganoanalytical method for revealing a hidden communication channel with low capacity (2018)
Сахно Д. Г. - Анализ пространственной структуры метеорных потоков и ассоциаций каталога ХНУРЭ, Иванова Е. А., Горелов Д. Ю. (2018)
Гуцол Т. Д. - Аналіз системи пригнічення потужної вузькополосної перешкоди в радіометричному приймачі, Черенков О. Д., Семенець В. В. (2018)
Солонская С. В. - Обработка сигналов в интеллектуальных системах контроля малозаметных и малоподвижных воздушных объектов, Жирнов В. В. (2018)
Тулякова Н. О. - Адаптивный метод с шумо- и сигнальнозависимым переключением фильтров для подавления нестационарного шума в сигнале электрокардиограммы в реальном времени, Трофимчук А. Н., Стрижак А. Е. (2018)
Стогний Н. П. - Особенности переходных процессов в серебряном нанопроводе с оптически динамической оболочкой, Климова Н. П., Бутенко Н. С. (2018)
Чан Лю - Электродинамический сенсор определения состояния воды в биологических объектах, Бондаренко И. Н., Панченко А. Ю., Слипченко Н. И. (2018)
Чернышов Н. Н. - Фотогальванический эффект при оптических переходах для ультраквантового предела между спиновыми зонами уровней Ландау, Слипченко Н. И., Белоусов А. В., Алкхавалдех М. А. Ф. (2018)
Меняйло А. Д. - Автогенераторный следящий фильтр с нелинейной обратной связью, Рапин В. В. (2018)
Бых А. И. - Построение систем частотной импедансометрии биотканей с использованием платформ "Arduino”, Козин Ю. И., Леонидов В. И., Кравцов А. В., Бобнев Р. А. (2018)
Андреев А. Н. - Автоматизированный комплекс для градуировки терморезисторов и измерения их параметров, Андреева О. Н., Лазаренко А. Г. (2018)
Бондаренко И. С. - Исследование влияния магнитного поля и ультразвука на биосистемы, Богдан О. Н. (2018)
Шмелев Ю. Н. - Применение нейросетевых технологий в системе контроля технического состояния авиационного двигателя ТВ3-117 в полетных режимах, Владов С. И., Крышан А. Ф., Гвоздик С. Д. (2018)
Бондаренко И. Н. - Особенности формирования информационных сигналов резонансных измерительных преобразователей с апертурными и зондовыми чувствительными элементами, Васильев Ю. С. (2018)
К 70-летию Владимира Михайловича Шокало (2018)
Рефераты (2018)
Титул, зміст (2018)
Проценко О. Л. - "Теорія бездіяльного класу" Т. Веблена як основа інституціонального підходу до проблеми професійного бухгалтерського судження в контексті євроінтеграції, Криворучко М. Ю. (2018)
Лазебник Ю. О. - Статистичне визначення сектора "контент та інформаційні медіа" (2018)
Жилінська О. І. - Методологічний інструментарій дослідження інституційних впливів на організації, Аксьом Г. І. (2018)
Головко В. О. - Удосконалення державного регулювання концесійної діяльності в Україні (2018)
Шевчук С. В. - Сутність і складові регулятивного потенціалу держави у площині забезпечення митних інтересів (2018)
Вертай С. П. - Реформирование и интеграция электроэнергетической отрасли Республики Беларусь, Хмельницкий В. И. (2018)
Валіулліна З. В. - Діяльність корпорацій у контексті розвитку регіональних інтеграційних об’єднань (2018)
Гринько П. О. - Діагностика факторів зовнішнього середовища, які впливають на розвиток експортно-імпортної діяльності підприємств (2018)
Московкин В. М. - Взвешенное агрегирование ранжированных объектов по произвольной совокупности других объектов, Синюань С., Журавка А. В. (2018)
Свидрук І. І. - Індекс креативної активності вітчизняної економічної системи (2018)
Янковий О. Г. - Використання бізнес-моделей як елементів бізнес-інжинірингу підприємств, Грінченко Р. В. (2018)
Климчук О. В. - Пріоритетні напрями розвитку енергетичного сектора України на економіко-екологічних засадах (2018)
Конохов С. В. - Конкурентні переваги аграрного сектора України у системі глобальної продовольчої безпеки (2018)
Ковалик О. А. - Передумови та перспективи ведення малого бізнесу на ринку туризму (2018)
Малков Д. І. - Система громадського харчування України: теоретико-методичний аналіз сучасних і перспективних трендів функціонування (2018)
Гнатенко І. А. - Державне регулювання ринку праці з позицій стратегічного та стейкхолдерно-орієнтованого підходів, Рубежанська В. О. (2018)
Тютюнникова С. В. - Інклюзивний розвиток національної економіки як чинник подолання бідності, Пивоварова К. Л. (2018)
Стрєлков О. В. - Узгодження інтересів стейкхолдерів транспортних підприємств: нормативно-правовий аспект (2018)
Назарова К. О. - Податковий аудит: еволюція, тренди, концептуальні вектори розвитку, Гоцуляк В. Д. (2018)
Куцик П. О. - Бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень, Полянська О. А. (2018)
Гонтарева І. В. - Методичний підхід до оцінки ризиків розробки та реалізації венчурного проекту, Чередник А. О. (2018)
Молчанова Е. Ю. - Конфігурація сил у світовій валютній системі: історична ретроспектива, Ковтонюк К. В. (2018)
Шірінян Л. В. - Особливості функціонування криптовалюти "біткойн", Роганова Г. О. (2018)
Бондарець О. М. - Стан, проблеми та перспективи розвитку ринку платіжних карток в Україні, Бондаренко Л. Ф., Водолазська Н. В., Хиль Л. П. (2018)
Прокопенко В. Ю. - Інформаційна прозорість кредитних спілок і її вплив на формування депозитної поведінки громадян, Дубина М. В., Мекшун О. О. (2018)
Грабчук О. М. - Джерела формування фінансових ресурсів державного сектора економіки України, Лисяк Л. В. (2018)
Пасічний М. Д. - Формування і реалізація бюджетної політики в умовах кризових трансформацій економіки (2018)
Жаворонок А. В. - Теоретичні основи розробки механізму активізації ринку нетрадиційних банківських послуг в Україні (2018)
Мушинский Б. М. - Концепція безперервності ведення бізнесу: теоретичні та прикладні аспекти (2018)
Дорошук Г. А. - Формування та оцінка потенціалу стратегічних змін на підприємстві, Граціотова Г. О. (2018)
Чернобай Л. І. - Теоретичні основи ефективності керівництва підприємством, Дума О. І. (2018)
Петрова І. Л. - Особливості формування комплексу стратегій конкурентоспроможності в межах забезпечення економічної безпеки підприємства, Вінтсі Ж. Р. (2018)
Овчарук В. В. - Типологія систем адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів (2018)
Отенко В. І. - Організаційне забезпечення формування професійних команд управлінського персоналу за допомогою соціоніки, Доронін С. А. (2018)
Кузьма Х. В. - Формування управлінської звітності за комісійними операціями підприємства (2018)
Жарська І. О. - Розвиток логістичного аутсорсингу в Україні: підвищення ефективності діяльності транспортних посередників на ринку Одеси, Каліна М. В. (2018)
Болотова О. О. - Виявлення резервів підвищення ефективності менеджменту персоналу на підприємствах (2018)
Вишневська К. В. - Стратегічне моделювання адаптації за постіндустріальних умов діяльності підприємства (2018)
Гринь Є. Л. - Побудова когнітивної схеми сутності опору організаційним змінам на підприємстві (2018)
Разінькова М. Ю. - Сучасні маркетингові тенденції і підходи до надання туристичних послуг (2018)
Курочкіна І. Г. - Особливості розвитку маркетингу територій в умовах цифрової економіки (2018)
Муренець І. Г. - Технологія впровадження методичного забезпечення якості управління на промислових підприємствах (2018)
Лаптєв В. І. - Методичне забезпечення оцінки дієвості управління людськими ресурсами (2018)
Анашкіна А. А. - Самостійна робота студентів при організації методики викладання дисципліни "Соціальна педагогіка", Яковлева В. А. (2013)
Бистрова Б. Б. - Теоретичні передумови та методичні засади організації контролю рівня сформованості вмінь аудіювання, Іщенко Л. Й. (2013)
Блозва Л. М. - Особливості організації соціально-педагогічної роботи з дітьми з обмеженими функціональними можливостями, Кубіцький С. О. (2013)
Брижатий Є. І. - Врахування мотиваційних чинників у структурі підготовки майбутніх офіцерів інженерних військ (2013)
Генсерук Г. Р. - Формування професійної компетентності майбутніх тренерів засобами інформаційного середовища MOODLE, Романишина О. Я. (2013)
Демченко Н. В. - До питання підвищення якості навчання іноземної мови в Національному університеті оборони України, Фреган Н. М. (2013)
Демянчук М. Р. - Теоретичні основи професійної підготовки бакалаврів медсестринської справи на засадах компетентнісного підходу (2013)
Єрмоленко А. Б. - Філософія вітчизняної освіти: політико-правові засади (2013)
Журавська Н. С. - Моделі навчальних планів підготовки викладачів у країнах Європейського Союзу: порівняльний аспект (2013)
Іщенко Д. В. - Виховуюче навчання як складова професійного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників, Назаренко В. О., Ставицький О. М. (2013)
Кир’ян Ю. А. - Реалії розвитку студентського самоврядування в Україні, Теслюк В. М. (2013)
Кожевников В. М. - Засоби реалізації та контролю забезпечення наступності профільної школи і вищого навчального закладу на адміністративно - управлінському рівні (2013)
Кожедуб О. В. - Особливості організації вільного часу вихованців військових навчальних закладів Російської імперії (2013)
Король В. М. - Управлінська компетентність бакалаврів пожежної безпеки (2013)
Кочеригін Л. Ю. - Організація самостійної роботи студента у вигляді індивідуальної траєкторії навчальних досягнень (2013)
Кошечко Н. В. - Використання педагогічних ідей С.Ананьїна (1873-1942) у розвитку професіоналізму сучасного викладача (2013)
Мартинів О. М. - Дефінітивний аналіз основних понять у дослідженні формування культури здоров’язбереження студентів (2013)
Матвійчук М. М. - Застосування інформаційних технологій у процесі вивчення дисципліни "Деталі машин", Каленський А. А. (2013)
Опальчук Б. В. - Роль прoбaцiї в системi пенiтенцiaрних установ, Кубіцький С. О. (2013)
Поздишев С. О. - Сучасні підходи до психологічного забезпечення офіцерів військового управління оперативно-тактичного рівня (2013)
Романюк І. М. - Світовий досвід підготовки офіцерів з виховної роботи (2013)
Савіцька В. В. - Праксеологічний підхід як інновація при підготовці майбутніх соціальних працівників (2013)
Сіменник Л. В. - Навчальна ділова гра як метод продуктивного навчання, Теслюк В. М. (2013)
Сірий А. В. - Розвиток творчих здібностей курсантів вищого військового навчального закладу під час вивчення ними тактичних дисциплін, Кожедуб О. В. (2013)
Степаненко М. А. - Методичні рекомендації щодо організації роботи на семінарських заняттях з дисципліни Методика навчання "Історії педагогіки", Яковлева В. А. (2013)
Теслюк В. М. - Ігрові методи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищій школі, Канініна М. Л. (2013)
Фіногенов Ю. С. - Оцінка ефективності системи фізичної підготовки представниками функціонального керівництва Збройних Сил України (2013)
Франчук І. С. - Особливості організації культурно-дозвіллєвої діяльності підлітків, Кубіцький С. О. (2013)
Хазова С. А. - Личностные качества и способности как детерминанты конкурентоспособности специалистов по физической культуре и спорту (2013)
Чернявський О. А. - Доцільність введення у навчально-виховний процес організаційно-педагогічних умов формування фахової компетентності офіцерів зі спеціальної фізичної підготовки та спорту (2013)
Шостаківська Н. М. - Стан сформованості професійної компетентності студентів економічних спеціальностей (2013)
Яковлева В. А. - Значення виробничої (безвідривної від навчання) практики для студентів спеціальності "Управління навчальними закладами" (2013)
Арзуманян К. К. - Аналіз теоретичних підходів щодо психологічного змісту конфліктів в організаціях (2013)
Асоцький В. В. - Особливості професійної діяльності начальників караулів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (2013)
Бондаренко В. В. - Модель професійної діяльності фахівця по роботі з персоналом як основа його професіограми (2013)
Ванюшина О. Ф. - Теоретико - методологічні основи соціології безпеки (2013)
Васильєв С. П. - До проблеми психологічного вивчення адаптації курсантів до навчання в вищих військових навчальних закладах (2013)
Вороніна К. О. - Особливості та принципи системної професіографії (2013)
Гарькавець С. О. - Аксіологічний вимір антисоціальної активності особистості в умовах суспільних перетворень (2013)
Гвоздова О. О. - Програма психопрофілактики негативних впливів професійної діяльності для бійців-початківців спецпідрозділів (2013)
Каськов І. В. - Особливості формування сприятливого соціально-психологічного клімату студентського колективу як чинника успішного навчання (2013)
Кокун О. М. - Особливості та динаміка розвитку лідерських якостей курсантів, Пішко І. О. (2013)
Любчук О. К. - Проблема профілактики професійного вигорання викладачів університету управління для розвитку особистісного освітнього простору (2013)
Мазаракі А. А. - Роль і місце соціологічного опитування студентів університету "Викладання навчальних дисциплін в КНТЕУ" в внутрівузівські системі якості освіти, Ржевський Г. М. (2013)
Мельніченко О. - Аналіз понять "система управління якістю", "ставлення суб’єкта до нововведень" (2013)
Милославська О. В. - Психологічні особливості толерантості студентів різного віку, Черкашина К. І. (2013)
Миронець С. М. - Формування психологічної готовності рятувальників міжнародних гуманітарних місій (2013)
Невмержицький В. М. - Практичні аспекти здійснення психологічної підготовки військовослужбовців (2013)
Немеш Ю. В. - Теоретико-методологічні засади професійної підготовки менеджерів туристи стичного бізнесу (2013)
Овсяннікова Я. О. - Ефективна психологічна підготовка до професійної діяльності як засіб профілактики "синдрому" вигорання у працівників ДСНС України (2013)
Побідаш А. Ю. - Особливості неусвідомленого компоненту самосприйняття та самооцінки моряків – жертв піратського полону (2013)
Пономаренко І. В. - Негативні психічні стани у діяльності газодимозахисників ДСНС України (2013)
Ребуха Л. З. - Застосування копінг-стратегій у подоланні девіацій в осіб підліткового віку (2013)
Світозарова С. В. - Характеристика показників ресурсних можливостей професійного здоров’я працівників локомотивних бригад (2013)
Скуловатова О. В. - Значення концепту "доля" для практичної психології (2013)
Солдатов С. В. - Методичний апарат оцінки професійного стресу та впливу стрес-факторів на особистість (2013)
Стасюк В. В. - Поняття страху та його види: спроба детермінації (2013)
Філіппов М. О. - Аналіз викoристaння псиxoтexнoлoгiй неінструментальної детекції нeдостовірної iнфoрмaцiї oфiцeрaми-прикордонниками у свoїй прoфeсiйнiй діяльності (2013)
Хайрулін О. М. - Обгрунтування сутності, змісту та структурно-функціональної моделі психологічної профілактики професійного вигорання військовослужбовців Державної прикордонної служби України (2013)
Цицей Р. М. - Перше враження як складова психологічного контакту екстремального психолога з постраждалим в осередку надзвичайної ситуації (2013)
Шмерко О. П. - Самоменеджмент у професійній діяльності фахівців торгово-економічного профілю (2013)
Будагьянц Л. М. - Cвобода совісті як чинник розвитку українського суспільства (2013)
Тарасов В. М. - Основні положення щодо проведення атестації науково-педагогічних та наукових працівників з питань присвоєння вчених звань у вищому військовому навчальному закладі, Шевченко О. В., Горбенко І. В. (2013)
До відома авторів (2013)
Вихідні дані (2013)
Bugaev K. A. - Equation of state of quantum gases beyond the Van der Waals aproximation, Ivanytskyi A. I., Sagun V. V., Nikonov E. G., Zinovjev G. M. (2018)
Aygun M. A. - Comparison of proximity potentials in the analysis of heavy-ion elastic cross sections (2018)
Гринь В. О. - Властивості періодичних структур, утворених впорядкуванням наночастинок срібла в полімерній матриці методом голографічної літографії, Єжов П. В., Куценко О. С., Смірнова Т. М. (2018)
Tran Q. L. - Simulation results of coherent light in a modified microring resonator, Ali J., Amiri I. S., Yupapin P. (2018)
Томчук П. М. - Магнітне поглинання металевих наночастинок, Старков В. М. (2018)
Kudrya V. Yu. - Spectral properties of single-stranded viral DNA fragment, Yashchuk V. M., Naumenko A. P., Mely Y., Udod T. V., Kreminska Yu. S. (2018)
Жарков І. П. - Розширення області терморегулювання гелієвих рідинно-протічних кріостатів, Іващенко О. М., Сафронов В. В., Селіванов О. В., Солонецький А. Г. (2018)
Васильєв О. М. - Моделювання процесу деактивації постсинаптичної мембрани, Куліш О. В. (2018)
Супрун A. Д. - Центрально-симетричні солітони зі ступеневою асимптотикою для середовищ різної розмірності, Шмельова Л. В. (2018)
Hasanov Kh. A. - Relaxation processes in a quantum wire with parabolic confinement, Huseynov J. I., Mamedov F. I., Abbasov I. I., Hasanov A. A. (2018)
Scherbakov C. M. - Impact of the flexoelectric coupling and electrostriction on the dispersion of soft phonon modes and neutron scattering in ferroelectrics (2018)
Корсун І. В. - Внесок українських вчених у розвиток оптики (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Heorhiadi N. - Organizational development in banks management systems, Druhov O., Vilhutska R., Bets M., Stoianovskyi A., Folwarski M. (2018)
Uwuigbe U. - Corporate governance and quality of financial statements: a study of listed Nigerian banks, Felix E. D., Uwuigbe O. R., Teddy O., Falola I. (2018)
Almasarwah A. K. - IFRS compliance and stock prices influence: evidence from Jordanian banks, Omoush A. M., Alsharari N. (2018)
Umanto Umanto - Intellectual capital performance of regional development banks in Indonesia, Wijaya C., Atmoko A. W. (2018)
Kahveci E. - Digital banking impact on Turkish deposit banks performance, Wolfs B. (2018)
Gurrib I. - Performance of the Average Directional Index as a market timing tool for the most actively traded USD based currency pairs (2018)
Ahmed S. U. - Why banks should consider ESG risk factors in bank lending?, Ahmed S. P., Hasan I. (2018)
Masadeh W. M. - Combating money laundering and terrorism financing instructions in Jordan, Al Hassan A. T. (2018)
Polyzos S. - Good management or good finances? An agent-based study on the causes of bank failure, Abdulrahman K., Christopoulos A. (2018)
Alzoubi T. - Determinants of bank profitability: Islamic versus conventional banks (2018)
Tsintsadze A. - Determining and predicting correlation of macroeconomic indicators on credit risk caused by overdue credit, Oniani L., Ghoghoberidze T. (2018)
Kuznyetsova A. - Assessment of the banking system financial stability based on the differential approach, Pogorelenko N. (2018)
Hamid W. - Developing a model for Syariah banking acceptance among Non-Moslem majority population: a case study from Bali, Indonesia (2018)
Khalatur S. - Assessment of bank lending diversification in Ukraine, Zhylenko K., Masiuk Y., Velychko L., Kravchenko M. (2018)
Vladychyn U. - Assessment of financial and economic security of Ukraine in conditions of foreign banking development, Skomorovych I., Lobozynska S. (2018)
Боднар О. В. - Типи жіночої ідентичності: психологічні особливості (2018)
Балахтар В. В. - Соціально-психологічний супровід самовизначення в якості фахівця з соціальної роботи на стадії професійної підготовки (2018)
Бірон Б. В. - Позитивні особистісні риси як предиктори соціального благополуччя (2018)
Бондарчук О. І. - Суб’єктивне благополуччя як індикатор успішного життєвого шляху керівників освітніх організацій (2018)
Гордієнко Н. В. - Особливості розвитку психологічної компетентності методистів системи освіти: формувальний експеримент (2018)
Жебєлєва П. В. - Диспозиційний оптимізм як один із індикаторів успішності соціально-психологічного проектування життєвого сценарію студентською молоддю (2018)
Казакова С. В. - Особливості особистісної готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг (2018)
Калязіна Т. В. - Ефективність програми психологічної корекції проявів віктимності в інтелектуально обдарованих підлітків (2018)
Ковальчук З. Я. - До проблеми соціально-психологічних особливостей цілісності особистості та її антиципації, Гейко Є. В., Завацький Ю. А., Жигаренко І. Є., Ахтирська Ю. І. (2018)
Кондес Т. В. - Значимість психофізичної підготовки в структурі здоров’язберігаючих компетенцій у майбутніх фахівців соціономічного профілю (2018)
Кононенко А. О. - Індивідуальна соціальна ситуація розвитку особистості в онтогенезі та її антиципація в умовах змін життєдіяльності, Кононенко О. І., Бурлакова І. А., Талдонова Л. О. (2018)
Кушнеров В. А. - Психологічні особливості агресивності чоловіків віком середньої дорослості (2018)
Лантух І. В. - Роль особистісної надійності підприємця в забезпеченні ефективності його професійної діяльності (2018)
Литвиненко О. Д. - Соціально-психологічна програма розвитку адаптаційного потенціалу сучасної молоді та її ефективність (2018)
Прокопенко О. А. - Ціннісні орієнтації вчителів закладів загальної середньої освіти як чинник їх професіоналізму (2018)
Склярук А. В. - Досвід апробації програми соціально-психологічного супроводу проблемних сімей (2018)
Спицька Л. В. - Соціально-психологічні засади корекції афективних розладів особистості в кризові періоди життя (2018)
Харченко Н. М. - Складові мотиваційно-смислового структурування життя (2018)
Черних Л. А. - Факторизація складових моделі соціальної адаптованості старших дошкільників з особливими потребами (2018)
Вихідні дані (2018)
Бережна Я. В. - Показники та критерії сформованості толерантності у дітей молодшого шкільного віку, Кубіцький С. О. (2013)
Брижатий Є. І. - Формування професійних здібностей у майбутніх офіцерів інженерних військ на існуючих принципах навчання (2013)
Васюк О. В. - Теоретико-методичні аспекти застосування кредитно-модульної системи навчання при вивченні дисципліни "Історія педагогіки" , Зяткін В. Ю. (2013)
Висогурська Т. І. - Наукові підходи до визначення сутності поняття "компетентність" , Теслюк В. М. (2013)
Воробйова Т. О. - Формування компетенції читача на основі лінгвістичного потенціалу тексту (2013)
Гапоненко Г. М. - Результати дослідно-експериментального дослідження та методичні рекомендації щодо розвитку професійної компетентності водолазів-підривників (2013)
Демянчук Р. М. - Сутність компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутніх бакалаврів медсестринської справи (2013)
Жиденко Т. Ф. - Використання Веб-квестів для навчання іноземної мови у вищих військових навчальних закладах, Жиденко А. І. (2013)
Заєць М. З. - Дефінітивний аналіз дослідження формування готовності до діалогічної взаємодії у майбутній професійній діяльності лікаря (2013)
Зайченко Н. І. - Становлення соціального захисту дітей в Аргентині наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст (2013)
Іванчикова І. Б. - Теоретичні аспекти реалізації проблемного навчання у вищому навчальному закладі, Виговська С. В. (2013)
Каніболоцька Л. В. - Формування готовності старшокласників до сімейного життя, Кубіцький С. О. (2013)
Катюк Я. Л. - Вплив інформальної освіти на розвиток професійної самосвідомості майбутніх психологів (2013)
Климчук С. В. - Можливості використання інтерактивних методів навчання в процесі формування професійного мовлення майбутніх соціальних педагогів (2013)
Кожевников В. М. - Засоби реалізації та контролю забезпечення наступності профільної школи і вищого навчального закладу на науково - методичному рівні управління (2013)
Максимчук Л. В. - Застосування інтерактивних технологій у процесі іншомовної підготовки майбутніх економістів-міжнародників (2013)
Матвєєва Г. В. - Використання активних форм навчання у процесі професійної підготовки екскурсознавців (2013)
Мельниченко Н . І. - Сутність поняття "комунікативна компетентність", Теслюк В. М. (2013)
Назарук В. Л. - Дефінітивний аналіз дослідження формування культури здоров’я майбутніх лікарів (2013)
Николюк Н. П. - Педагогічне навіювання як елемент педагогічної майстерності (2013)
Нiкoльcька O. C. - Викoриcтання нoвиx iнфoрмацiйнo-кoмунiкацiйниx теxнoлoгiй в прoцеci вивчення екoнoмiчниx диcциплiн, Каленcький А. А. (2013)
Окіпняк А. С. - Аналіз поглядів вітчизняних фахівців на підготовку водолазів усіх найменувань та спеціальностей (2013)
Онищук А. С. - Інноваційні підходи до використання засобів інтерактивних технологій у підготовці майбутніх перекладачів (2013)
Остапенко В. С. - Критерії та показники діагностування рівнів розвиненості методичної компетентності викладачів військово-спеціальних дисциплін у вищих військових навчальних закладах (2013)
Романишина О. Я. - Особливості формування професійної ідентичності майбутніх учителів (2013)
Романовська Л. І. - Соціально-профілактична робота в системі практичної діяльності соціальних служб (2013)
Романюк І. М. - Методологічні аспекти ідеологічної роботи у вищому військовому навчальному закладі (2013)
Стадник В. В. - Організаційно-методологічні засади національного виховання в Збройних Силах України (2013)
Стаднійчук І. П. - Розвиток фахових компетенцій майбутніх техніків-механіків з електротехніки з позицій діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів (2013)
Теличко Н. В. - Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до гуманізації педагогічного процесу (2013)
Ткач М. М. - Заcтocування iнфoрмацiйниx теxнoлoгiй при вивченнi диcциплiни "Ландшафтна арxiтектура" на прикладі Бoярcькoгo коледжу екoлoгiї i прирoднix реcурciв, Каленcький А. А. (2013)
Ткачук Т. В. - Моделювання педагогічного процесу формування комунікативної компетентності майбутнього фахівця, Теслюк В. М. (2013)
Торчевський Р. В. - Суб’єктно-діяльнісний підхід як сучасна методологічна основа професійної підготовки офіцерів оперативно-тактичної ланки управління (2013)
Усенко О. В. - Інноваційні технології міжнародного співробітництва в галузі освіти на прикладі шкіл міста Києва та міста Стамбула, Йилдиз С. (2013)
Фіногенов Ю. С. - Модельні характеристики різних рівнів фізичної підготовленості військовослужбовців, Петрачков О. В. (2013)
Шабалтун М. О. - Організація дозвілля підлітків сільських шкіл в умовах бази відпочинку (2013)
Янішевська З. В. - Форми взаємодії сім’ї та школи в сучасній Іспанії (2013)
Алексєєва Т. В. - Відповідальність як професійно значуща якість майбутнього фахівця (2013)
Арзуманян К. К. - Особливості психологічної готовності менеджерів торговельних підприємств (2013)
Баранівський В. Ф. - Сутність та завдання психологічного супроводження професійної підготовки військовослужбовців служби за контрактом (2013)
Блінов О. А. - Психічні стани військовослужбовців у процесі служби (2013)
Вороніна К. О. - Теоретичний аналіз проблеми професіографії в банківській сфері (2013)
Євченко І. М. - Емпіричне дослідження стратегії самоствердження студентів з погляду часової перспективи (2013)
Іващенко О. А. - Психолого-педагогічний супровід у підготовці фахівців державної служби з надзвичайних ситуацій (2013)
Катаєв Є. С. - Психологічні аспекти формування сучасної військової організації (2013)
Кокун О. М. - Кількісне оцінювання рівня розвитку лідерських якостей курсантів, Пішко І. О., Лозінська Н. С. (2013)
Кримець Л. В. - Психолого-педагогічні аспекти формування патріотизму в контексті розвитку української нації (2013)
Мельніченко О. І. - Теоретичні засади психологічного супроводу освітніх послуг у вищому навчальному закладі (2013)
Мовмига Н. Є. - Гендерні відмінності життєвих домагань майбутніх правоохоронців (2013)
Невмержицький В. М. - Моделі психологічної підготовки військовослужбовців країн-членів НАТО (2013)
Панфілова Г. Б. - Динаміка Я-концепції студентів різних спеціальностей в ускладнених життєвих ситуаціях (2013)
Радзіковський С. А. - Напрямки використання апаратних засобів щодо психологічного забезпечення професійної діяльності військовослужбовців (2013)
Солдатов С. В. - Методичний апарат оцінки професійного стресу та впливу стрес-факторів на особистість (2013)
Стасюк В. В. - Впливові фактори виникнення страху в бойових умовах (2013)
Тітова Н. А. - Психологічні особливості професійної діяльності працівників міліції щодо запобігання протиправній поведінці неповнолітніх (2013)
Філіппов С. О. - Антикорупційне значення розвитку мотивації професійної діяльності військовослужбовців за контрактом органів (підрозділів) охорони державного кордону, Чистяков С. А. (2013)
Фiлiппoв М. O. - Проблема дезінформації як предмет аналізу в сучасних психологічних дослідженнях, Зубовський Д. С. (2013)
Чернова О. Є. - Професійна компетентність як особистісна якість працівника оперативних підрозділів ОВС (2013)
Шавиро Г. С. - Розвиток психологічних чинників саморегуляції поведінки студентської молоді (2013)
Єфімова В. В. - Фінансове забезпечення військовослужбовців армії США, Богайчук В. Ж. (2013)
Захарченко И. Н. - Понятие осквернения религиозной святыни в статье 179 Уголовного Кодекса Украины (2013)
Осьодло В. І. - Концептуалізація феномена ідеології в європейській філософії та ідеологічні проблеми сучасної демократії, Будагьянц Л. М. (2013)
Репіло Ю. Є. - Чим корупція може загрожувати вищій військовій освіті? , Тарасов С. В. (2013)
До відома авторів (2013)
Вихідні дані (2013)
Білик Р. М. - Експериментальне дослідження з підготовки майбутніх соціальних педагогів до практичної роботи в закладах інтернатного типу, Тверезовська Н. Т. (2014)
Васюк О. В. - Тренінгова форма навчання в методиці формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів (2014)
Вітченко А. О. - Розвиток професійної компетентності майбутніх викладачів ВВНЗ із використанням технології ситуативного аналізу (2014)
Голь Р. М. - Педагогічні рекомендації щодо вдосконалення оцінювання педагогічної діяльності викладачів фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту вищих військових навчальних закладів (2014)
Громадська Н. В. - Особливості соціально-педагогічної діяльності у сільській місцевості, Кубіцький С. О. (2014)
Громцева Н. П. - Роль вчителя у формуванні творчої особистості учнів (2014)
Денисенко С. А. - Духовний розвиток особистості дітей і молоді засобами християнського виховання, Кубіцький С. О. (2014)
Зайцев Д. В. - Інформаційна культура студентів факультету військової підготовки в умовах інформатизації суспільства (2014)
Зайченко Н. І. - Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми з делінквентною поведінкою в Іспанії (ХХ – поч. ХХІ ст.) (2014)
ІщенкоТ.В. ІщенкоТ.В. - Культура управлінської діяльності офіцера ДПТС України: структурно-функціональний аналіз, Сушков О. О. (2014)
Urszula Kempińska - The family environment of the teenage married couples and its impact on children's access to education and vocational training (2014)
Коваль Р. В. - Освітні напрями реалізації соціально-педагогічного супроводу прийомної сім’ї, Романюк І. М. (2014)
Ковальчук Т. І. - Концептуальна модель формування готовності майбутніх соціальних педагогів до організації роботи у сфері дозвілля (2014)
Колотова Н. Д. - Структура іншомовної лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах (2014)
Кримець Л. В. - Методологічні аспекти використання інформаційних технологій у військовому освітньому просторі, Бондюк С. В. (2014)
Лащихіна В. П. - Порівняльна характеристика професійних компетенцій сучасного вчителя у Франції і Великобританії (2014)
Лисенко С. А. - Результати експериментального дослідження розвитку науково-дослідницької здатності у майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах (2014)
Мельніченко О. І. - Нововведення як один із факторів забезпечення якості вищої освіти (2014)
Нестеренко А. А. - Профілактика пожеж у практичній роботі працівників регіональних управлінь Державної служби України з надзвичайних ситуацій за результатами анкетування (2014)
Ніколаєнко С. В. - Шляхи підвищення якості технологічної компетентності викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в умовах післядипломної освіти (2014)
Осадчук Б. - Шляхи вирішення проблеми молодіжного безробіття в Україні, Романюк І. М. (2014)
Петрів Г. В. - З досвіду патріотичного виховання у ВП НУБіП України "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого" (2014)
Пришупа Ю. Ю. - Інтегративний підхід як один із факторів формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників (2014)
Романовський А. В. - Форми і методи роботи соціального педагога з соціально-педагогічної підтримки обдарованої молоді в сільській місцевості, Кубіцький С. О. (2014)
Романюк І. М. - Функції органів по роботі з особовим складом Збройних Сил України (2014)
Руденко М. В. - Педагогічні умови формування здоров’язберігаючої соціальної відповідальності у майбутніх офіцерів Державної пенітенціарної служби України (2014)
Сидорко В. В. - Системний підхід як методологія реалізації міжпредметних зв’язків у навчальному процесі, Тверезовська Н. Т. (2014)
Усачик Н. М. - Особливості використання системно-діяльнісного та інтегративного підходів до проблеми розвитку пізнавально-професійної активності курсантів (2014)
Федоренко О. І. - Формування у майбутніх правоохоронців вмінь та навичок профілактично-виховної роботи з підлітками (2014)
Фелонюк З. С. - Тестування іншомовної комунікативної компетентності фахівців як проблема професійної педагогіки (2014)
Фіногенов Ю. С. - Історико-педагогічні особливості виникнення та розвитку індивідуальної фізичної підготовки офіцерів, Жембровский С. М. (2014)
Чупрінчук М. В. Тверезовська Н. Т. - Особистісно орієнтований підхід як складова професійної підготовки майбутніх ветеринарів (2014)
Шукатка О. В. - Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема (2014)
Ягупов В. В. - Інноваційні педагогічні технології: переваги та перспективи використання у фізичній підготовці військовослужбовців (2014)
Барко В. І. - Девіантна поведінка працівників органів внутрішніх справ та психологічні механізми її виникнення, Криволапчук В. О. (2014)
Волобуєва О. Ф. - Формування діалогічної позиції психолога-консультанта у процесі проходження інтервізії (2014)
Доцевич Т. І. - Організаторські здібності у структурі метакогнітивної компетентності викладача вищої школи (2014)
Доценко В. В. - Психологічний зміст рольової поведінки в професійній діяльності працівників міліції (2014)
Іванченко Ю. С. - Специфіка саморегуляції особистості у працівників різних відділів митниці (2014)
Лапчук В. С. - Особистісні умови психологічної готовності працівників ОВС до забезпечення громадської безпеки при проведенні масових заходів (2014)
Ларіонов С. О. - Психічні стани людини як предмет емпіричного дослідження у психології, Макаренко П. В. (2014)
Левенець А. Є. - Копінг-стратегії працівників Державної кримінально-виконавчої служби (2014)
Ложкін Г. В. - Психологічні особливості управлінської діяльності командира, Осьодло В. І. (2014)
Мазоренко М. О. - Маніпулювання масовою свідомістю в сучасному світі як чинник виникнення культу (2014)
Марченко А. О. - Емоційний інтелект і моделі поведінки керівників-органів внутрішніх справ у стресових ситуаціях (2014)
Маслюк А. М. - Формування психіки українського народу: географічний чинник (2014)
Милославська О. В. - Аналіз феномена самомоніторинга та його співвідношення з окремими характеристиками особистості (2014)
Невмержицький В. М. - Психологічні аспекти військово-професійного відбору в сучасних умовах (2014)
Опанасенко В. С. - Актуальні проблеми психологічного вивчення учасників дипломатичних переговорних процесів (2014)
Панфілова Г. Б. - Практичні рекомендації для психологів ВНЗ, спрямовані на організацію психологічної допомоги студентам в ускладнених життєвих ситуаціях (2014)
Перзеке-Яланська М. А. - Особливості формування синдрому емоційного вигорання у лікарів-онкологів (2014)
Рудяк І. В. - Особливості самовідношення жінок-працівників органів внутрішніх на різних етапах професіогенезу (2014)
Cинишина В. М. - Тренінг як засіб формування стресостійкості рятувальників (2014)
Солдатов С. В. - Обґрунтування підходів та загальна характеристика профілактики та подолання професійного стресу (2014)
Стасюк В. В. - Сутність і зміст психологічного забезпечення підготовки та застосування військ (сил) в сучасних умовах (2014)
Томаржевська І. В. - Теоретико - методологічний аналіз проблеми розвитку особистості в умовах професійної підготовки соціономічного профілю (2014)
Хомуленко Б. В. - Розробка та апробація опитувальника рольової структури особистості психолога (2014)
Черкашин А. І. - Формування професійної ідентичності особистості як психологічна проблема (2014)
Шеховцова Е. В. - Дослідження професійних настановлень правоохоронців на етапі фахової підготовки (2014)
Штейн Н. Г. - Зміна властивостей особистості при ресоціалізації наркозалежних осіб (2014)
Агаєв Н. А. - Мотиваційні чинники укладання наступного контракту на проходження військової служби молодшими офіцерами та курсантами Збройних Сил України, Агаєва Н. С. (2014)
Камеш С. І. - Аспекти патріотичного виховання в контексті виховної роботи в Збройних Силах України (2014)
Кибак И. А. - Общественное мнение как критерий оценки эффективности законотворческой деятельности (2014)
До відома авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2018)
Сакало О. Є. - Економічні цінності українського суспільства: за даними World Values Survey, Степаненко С. В. (2018)
Глушач Ю. С. - Рейтингування країн у глобальному економічному світі (2018)
Волошин В. І. - Державна політика забезпечення економічної безпеки держави в умовах гібридних загроз (2018)
Рахман М. С. - Структурний аналіз імпортних операцій України, Залогіна Т. О. (2018)
Волошан І. Г. - Особливості організації експортної діяльності на підприємстві та документального оформлення товарів на експорт (2018)
Іванова О. Ю. - Організація публічних закупівель в Україні та країнах Європейського Союзу, Севостьянова Г. С. (2018)
Димченко О. В. - Системний блок "енергозбереження" в стратегії реформування ЖКГ, Хайло Я. М., Рудаченко О. О. (2018)
Савчин І. З. - Аналіз показників чисельності, структури та зайнятості населення в економічному розвитку регіонів України (2018)
Писаревський І. М. - Взаємодія суб’єктів місцевого самоврядування: алгоритм, цілі та завдання, Євдокімов О. В. (2018)
Білецька І. М. - Узагальнення сутнісно-змістовної характеристики інноваційної діяльності та особливостей її впливу на процес розвитку туристичних підприємств (2018)
Чумак Л. Ф. - Управління інвестиційною привабливістю підприємства, Івченко М. М. (2018)
Pukala R. - International Marketing of Economic Educational Services in Ukraine and Poland, Lysytsia N. M., Prytychenko T. I., Gron O. V. (2018)
Вербицька А. В. - Франчайзинг освітніх послуг як напрям диверсифікації фінансових джерел закладів вищої освіти (2018)
Савіна Г. Г. - Імітаційне моделювання антикризової стійкості підприємства в конкурентному середовищі, Джерелюк Ю. О. (2018)
Хазан П. В. - Використання факторного аналізу для оцінювання розвитку відновлюваних джерел енергії (2018)
Стрілець В. Ю. - Синхронізація української практики ведення та розвитку малого бізнесу з європейськими стандартами (2018)
Настенко М. М. - Особливості інвестиційної діяльності в сільському господарстві Вінницької області (2018)
Пахуча Е. В. - Цінова конкуренція та її вплив на конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції (2018)
Влащенко Н. М. - Проблеми та перспективи розвитку інфраструктури для потреб інклюзивного туризму (2018)
Різва Л. А. - Трансформаційна динаміка кількісних та якісних параметрів ринку нерухомості України (2018)
Краснокутська Н. С. - Формування портфеля заходів соціальної відповідальності підприємства з урахуванням пріоритетів стейкхолдерів, Сокол Н. А. (2018)
Корінько М. Д. - Кумулятивний ефект локальних суджень аудитора, Манько Н. Ф. (2018)
Пащенко Ю. П. - Удосконалення механізму реорганізації банків (2018)
Миненко Л. М. - Удосконалення механізму ідентифікації груп за участю банків (2018)
Олександренко І. В. - Діагностика фінансового капіталу підприємства: методичний аспект, Ніколаєва А. М., Пиріг С. О. (2018)
Гладкова О. В. - Бюджетна безпека регіону як фактор його сталого соціально-економічного розвитку, Свинаренко Т. І. (2018)
Козарезенко Л. В. - Інструменти оцінювання ефективності податкового адміністрування в Україні, Точиліна І. В. (2018)
Моргачов І. В. - Впровадження електронного документобігу в організації: проблеми та шляхи їх вирішення (2018)
Лазебник Ю. О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення попередження травматизму (2018)
Зубкова А. Б. - Індустрія 4.0: конкуренція між бізнес-моделями – нова сутність конкурентоспроможності, Майгурова Д. С., Місюня Р. М. (2018)
Болотіна Є. В. - Управлінські технології комунікативного менеджменту, Фоміченко І. П., Шашко В. О. (2018)
Гусаріна Н. В. - Компетентнісна модель готовності підприємств до інноваційної діяльності (2018)
Гринь Є. Л. - Науково-теоретична сутність організаційних змін на підприємстві (2018)
Чмир Т. С. - Використання методів ситуаційного аналізу для діагностики рівня фінансової безпеки підприємства (2018)
Левицька І. В. - Механізм формування конкурентоспроможності готельних підприємств, Климчук А. О. (2018)
Кожанова Є. П. - Напрями вдосконалення стратегічного планування на регіональному рівні, Сєрікова Т. М. (2018)
Мартиненко О. О. - Світовий досвід використання франчайзингу як ефективної моделі розширення бізнесу, Шуба М. В. (2018)
Черноіванова Г. С. - Організаційне забезпечення управління інноваційною складовою підприємства: побудова та структурний аналіз (2018)
Салюк А. П. - Формування бренда підприємства: фактори впливу та особливості, Холодний Г. О. (2018)
Наторіна А. О. - Маркетингова товарна політика онлайн-ритейлерів: характеристика та траєкторії розвитку (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Oliveira M. A. - Determinants of credit default swaps implied ratings during the crisis: was sovereign risk mispriced?, Santos C. (2018)
Carrillo-Hidalgo I. - Measuring the inclusiveness of international financing to tourism in Latin America and the Caribbean, Pulido-Fernandez J. I. (2018)
Asaleye A. J. - Financial sector and manufacturing sector performance: evidence from Nigeria, Adama J. I., Ogunjobi J. O. (2018)
Kountur R. - The likelihood value of residual risk estimation in the management of enterprise risk (2018)
Nesterchuk Y. - Current status and prospects of development of the system of agrarian insurance in Ukraine, Prokopchuk O., Tsymbalyuk Y., Rolinskyi O., Bilan Y. (2018)
Al-ahdal W. M. - The impact of demonetization on Indian firms’ performance: does company’s age make a difference?, Farhan N. H. S., Tabash M. I., Prusty T. (2018)
Ivashchenko A. - Fintech platforms in SME’s financing: EU experience and ways of their application in Ukraine, Britchenko I., Dyba M., Polishchuk Y., Sybirianska Y., Vasylyshen Y. (2018)
Zhao X. - Beta momentum strategy after extreme market movements, Li M., Liu L. (2018)
El-Nader G. - Does stock ownership impact liquidity and dividends? (2018)
Idris M. I. - The impact of external auditor size on the relationship between audit committee effectiveness and earnings management, Siam Y. I. A., Ahmad A. L. (2018)
Mazambani L. - Financial inclusion: disrupted liquidity and redundancy of mobile money agents in Zimbabwe, Rushwaya T. J., Mutambara E. (2018)
Slav’yuk R. - Government debt management: challenges and perspectives, Slaviuk N. (2018)
Plastun A. - Exploring frequency of price overreactions in the Ukrainian stock market, Makarenko I., Khomutenko L., Belinska Y., Domashenko M. (2018)
Ankenbrand T. - Assessment of cryptocurrencies as an asset class by their characteristics, Bieri D. (2018)
Molocwa G. A. - Budget deficits, investment and economic growth: a panel cointegration approach, Khamfula Y., Cheteni P. (2018)
Shaferi I. - The effect of risk leverage on investors’ preferences in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange, Laksana R. D., Wahyudi S. (2018)
Katan L. - Structural modeling of the financial support for the Ukrainian agrarian sector, Dobrovolska O., Espejo J. M. R. (2018)
Pravikov O. - Strategic change in investment policy rationale of enterprises modernization as a key condition for getting over economic crisis, Stetsyuk V., Denisov V. (2018)
Degtyarova I. - The mechanism of higher education funding in Ukraine: nationwide and local perspective, Hryhorash O., Chentsov V. (2018)
Khalatur S. - The role of some indicators of financial security in Ukraine in the context of transnationalization and national interests, Pavlova G., Zhylenko K. (2018)
Simon S. - A reassessment of the relationship between working capital management and firm performance: evidence from non-financial companies in Nigeria, Sawandi N., Abdul-Hamid M. A. (2018)
Akinde M. A. - Portfolio selection strategies and cognitive psychology biases: a behavioral evidence from the Nigerian equity market, Peter E., Ikpefan O. A. (2018)
Serikova M. - The institutional model of tax administration and aspects of its development, Sembiyeva L., Mussina A., Kuchukova N., Nurumov A. (2018)
Dahmardeh N. - The role of news in the fluctuations of housing price, Khaki R., Esfandiari M. (2018)
Haber J. A. - Forecasting the level of financial security of the country (on the example of Ukraine), Bukhtiarova A., Chorna S., Iastremska O., Bolgar T. (2018)
Amiolemen O. O. - Corporate social environmental reporting and stock prices: an analysis of listed firms in Nigeria, Uwuigbe U., Uwuigbe O. R., Osiregbemhe I. S., Opeyemi A. (2018)
Omolade A. - Oil price movements, exchange rate and Nigerian manufacturing sector growth: a short-run analysis, Ngalawa H. (2018)
Budiarso N. S. - The moderating effect of shareholder features on dividend disbursement: evidence from Indonesia, Pontoh W. (2018)
Vezeris D. T. - Hedging and non-hedging trading strategies on commodities using the d-Backtest PS method. Optimized trading system hedging, Kyrgos T. S., Schinas C. J. (2018)
Dahani K. - Dynamic Stochastic General Equilibrium model for the Islamic economy, Aboulaich R. (2018)
Любіцева О. О. - Типізація дестинацій, Третяков О. В. (2012)
Антоненко В. С. - Про можливі наслідки для туристичної галузі кліматичних змін, Бойченко С. Г. (2012)
Устименко Л. М. - Географія туристичних центрів та відеоекологія, Цегельник Ю. О. (2012)
Воронина А. Б. - Анимация в этнографическом туризме (2012)
Корнілова В. В. - PR-комунікації музейних установ і туристичних фірм: спільне й відмінне (2012)
Бугрий Е. В. - Анализ мирового рынка ГЛТБ – туризма (2012)
Кіптенко В. К. - Модель сталого розвитку туризму: досвід Китаю, Доан П. В. (2012)
Мечковская О. А. - Оценка рекреационных ресурсов стран Центральной и Восточной Европы и основные направления повышения эффективности их использования в туризме (2012)
Брик С. Д. - Динаміка іноземного туризму в Україні та Австрії за даними 2000-2010 рр. (2012)
Ганжа О. М. - Готельна індустрія України: до та після Євро 2012 (2012)
Корнілова Н. В. - Сучасний стан розвитку внутрішнього туроперейтингу в Україні (2012)
Пацюк В. С. - Сім індустріальних чудес України (2012)
Сировець С. Ю. - Територіальна організація кластерів рекреаційно-туристичної діяльності в Столичному суспільно-географічному районі (2012)
Мальська М. П. - Туристичні кластери Львівської області (2012)
Кіптенко В. К. - Асортимент туристичного продукту Черкаської області, Безпалько Я. В. (2012)
Жураєва К. А. - Оцінка регіональної ефективності застосування інноваційних технологій в туризмі на прикладі Криму (2012)
Гайдаєнко К. Д. - Використання міжнародного досвіду регулювання екологічного туризму в Україні (на прикладі Херсонської області), Дмитрук О. Ю. (2012)
Каркальова П. І. - Оцінка потенціалу Харківській області для розвитку сільського зеленого туризму за допомогою методів кластерного аналізу (2012)
Єрмаков В. В. - Територіальні аспекти розвитку сільського зеленого туризму (на прикладі низових адміністративних районів) (2012)
Заваріка Г. М. - Етнічні чинники розселення на Луганщині та їх значення для розвитку туризму (2012)
Старожук А. О. - Структурно-функціональний аналіз туристської інфраструктури міста Кіровоград, Дмітрієв С. В. (2012)
Рутинський М. Й. - Рекреаційно-ресурсні передумови та історико-географічна періодизація розвитку Буркута – найдавнішого гірського курорту Галичини (2012)
Дмитрук О. Ю. - Екостежка "Із сучасності в минуле м. Києва", Кулініч М. Т. (2012)
Дмитрук О. Ю. - Екостежка "Вир світів", Бікман О. О. (2012)
Дмитрук О. Ю. - Екостежка Феофанією "Лісова пісня", Гавриленко К. О. (2012)
Дмитрук О. Ю. - Екостежка "Історичними місцями міста-курорту Боярка", Кононенко Т. В. (2012)
Ханмагомедов Х. Л. - Структура и содержание словарей географических названий и топонимических, Гебекова А. Н. (2012)
Барановська О. В. - Географічне дослідження ойконімів Сумської області, Рябоконь О. В. (2012)
Афанасьєв О. Є. - Історичні типи природокористування як наукова географічна категорія (2012)
Зараховський О. Є. - Система об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО: географічний аспект (2012)
Кіптенко В. К. - Світове біокультурне розмаїття, Кириленко С. С. (2012)
Добиш М. П. - Географія міжнародної торгівлі природним газом, Яценко Б. П. (2012)
Сливка Р. Р. - Вплив прикордонних конфліктів на трансформацію способу життя населення спірних територій, Сливка Л. В. (2012)
Стафійчук В. І. - Українська нація в світі, що глобалізується: внутрішньополітичний аспект (2012)
Ковалевич Л. В. - Використання Україною транзитного потенціалу в контексті Чорноморського єврорегіону, Смирнов І. Г. (2012)
Воронін І. М. - Визначення рівня розвитку процесів інформатизації в Україні: суспільно-географічний аспект (2012)
Пелех Ю. В. - Територіальна організація агрологістичних систем на мезо- та макрорівнях: чинники та проблеми формування, Романів А. С., Романів О. Я. (2012)
Закутинська І. І. - Розвиток пасажирського транспорту в приміській зоні Івано-Франківська, Сливка Р. Р. (2012)
Креховецька І. В. - Проблеми сталого розвитку сільських територій (2012)
Воловик В. М. - Ландшафтний фактор формування етнокультурного середовища регіону (2012)
Гавриленко О. П. - Техногенний вплив на ландшафти в умовах техногенезу (2012)
Шевчук О. В. - До питання про рекреаційні спелеокарстові ландшафти (2012)
Косяк Д. С. - Актуальність екологічної паспортизації водних та водогосподарських об'єктів в Україні (2012)
Холоденко В. С. - Визначення екологічно допустимих об'ємів відбору води з р. Случ біля с. Громада (2012)
Йосипова Н. І. - Структура земельних угідь річкових басейнів північно-східного мегасхилу Українських Карпат (2012)
Kal'co A. D. - Rare earth metals as a component of the national safety in mineral resources, Bobliakh S. R. (2012)
Title (2004)
Contents (2004)
Belke A. - Venture Capital Investment and Employment Growth, Fehn R., Foster N. (2004)
Akram T. - A Theory of Ineffective Privatization: The Case of Bangladesh – Part I (2004)
Luski I. - An Optimal Patent Policy in a Dynamic Model of Innovation, Wettstein D. (2004)
Haque M. - Collaborative Relationships in the UK Upstream Oil and Gas Industry: Critical Success and Failure Factors, Green R., Keogh W. (2004)
Kaldaru H. - Complex Method as a Tool for Analyzing the Fulfilment of Stakeholder Goals: an Empirical Study of Estonian Manufacturing Enterprises, Tamm K. (2004)
Tsai K.-H. - The Innovation Policy and Performance of Innovation in Taiwan's Technology- Intensive Industries, Wang J.-C. (2004)
Shimazaki H. - Perspectives of Working Women in Japan (2004)
Scalise C. T. - Entrepreneurial Energy Its Creation and Capture Part II: Policy and the Innovation System (2004)
Wang C.-W. - The Effects of Creative Problem Solving Training on Cognitive Processes in Managerial Problem Solving, Horng R.-Y., Hung S.-C., Huang Y.-C. (2004)
Volkov M. - Successful Relationship Marketing: Understanding the Importance of Complaints in a Consumer-Oriented Paradigm (2004)
Atallah G. - Production Technology, Information Technology, and Vertical Integration under Asymmetric Information - Part I (2004)
Ilyashenko S. M. - The definition of a necessary and sufficient information accumulation level to substantiate a choice of enterprise's market opportunities directions development (2004)
Eichorn F. L. - Internal Customer Relationship Management (IntCRM): A Framework for Achieving Customer Relationship Management from the Inside Out (2004)
Mukherjee A. - Foreign market entry: a theoretical analysis, Mukherjee S. (2004)
Ortin-Angel P. - Accounting Turnover Ratios and Cash Conversion Cycle, Prior D. (2004)
Chang K. - The Organizational Study of the High-Technology Firm: Theory and Empirics on Biotechnology (2004)
Dolfsma W. - Challenges of Electronic Channels in the Music Industry (2004)
Dias M. A. G. - Real Options Valuation in Energy Investment Projects: Modeling Hedging Strategies Using Genetic Algorithm Software, Rivera M. A. (2004)
Sohail M. S. - Influence of Ethnicity in Students' Sales Career Preference: Some Observations from a Developing Multi-Racial Country (2004)
Литвин М. Р. - Питання українсько-польських відносин у науковій спадщині та громадській діяльності Ярослава Ісаєвича (2010-2011)
Білий Д. Д. - Українці Кубані та діяльність польських повстанців на Північному Кавказі в ХІХ столітті (2010-2011)
Зашкільняк Л. О. - До ґенези українсько-польського конфлікту у ХХ столітті (2010-2011)
Юрчук О. Ф. - Адольф Бохенський: реалії та перспективи польсько-українських взаємин міжвоєнного двадцятиліття (2010-2011)
Папуга Я. Б. - Ставлення Заходу до Голодомору 1932–1933 років (за матеріалами львівської преси) (2010-2011)
Давидюк Р. П. - Репресивна політика радянського режиму проти національних меншин на Рівненщині у 1939–1941 роках (2010-2011)
Голик Р. Й. - Між дійсністю й міфом: суспільні реалії 1939–1941 років у ментальності галицьких українців, поляків та жителів СРСР (2010-2011)
Боляновський А. В. - Розстріли польських професорів у Львові в липні 1941 року: історичні факти, юридичні звинувачення, політичні інсинуації (2010-2011)
Галів М. Д. - Українське і польське народне шкільництво на Дрогобиччині в період німецької окупації (1941–1944): порівняльний аналіз (2010-2011)
Дзюбан Р. В. - ІІ відділ Державної бібліотеки у Львові навесні 1944 року: переміщення і втрати (2010-2011)
Пронь Т. М. - Репатріація польського населення з південно-східних та центральних областей Української РСР у Польщу у 1944–1951 роках (2010-2011)
Кондрач Я. С. - Етнодемографічні процеси на Холмщині в 1944−1947 роках (2010-2011)
Чушак Х. Я. - Шляхи врегулювання проблеми польсько-українського кордону в публікаціях польських опозиціонерів (1976–1989) (2010-2011)
Геник М. А. - Роль "Декларації в українській справі" 1977 року в досягненні польсько-українського примирення (2010-2011)
Хахула Л. І. - Україна й українці в офіційному та недійному дискурсах сучасної Польщі (перша половина 1990-х років) (2010-2011)
Муравський О. І. - Товариство польської культури Львіщини: історія і сучасність (2010-2011)
Кондратюк К. К. - Українсько-польське транскордонне співробітництво (1992–2010) (2010-2011)
Руда О. В. - Формування історіографічного образу українського козацтва в польській історичній думці (2010-2011)
Футала В. П. - Діяльність українських політичних сил у міжвоєнній Польщі (1921–1939): проблеми і напрями наукових досліджень (2010-2011)
Каліщук О. М. - Проблема українсько-польського протистояння на західноукраїнських землях у роки Другої світової війни в історичній науці: демографічний зріз (2010-2011)
Піх О. М. - Історія–наука–культура–релігія: дослідження українсько-польських відносин у "Варшавських українознавчих записках" (2010-2011)
Ярмоленко М. І. - Волинські клірики в соціальних трансформаціях XX століття I: Борщевич В. Т. Волинське духовенство у XX столітті: ідентичність, статус, еволюція: монографія / В. Т. Борщевич; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк: РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 582 с.I (2010-2011)
Руда О. В. - Інтерпретація історії Великого князівства Литовського в слов’янській історіографічній традиції ХІХ століття: IBłachowska K. Wiele historii jednego państwa. Obraz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1569 roku w ujęciu historyków polskich, rosyjskich, ukraińskich, litewskich i białoruskich w XIX wieku / K. Błachowska. – Warszawa: Neriton, 2009. – 410 s.I (2010-2011)
Серкіз Я. І. - Повернення забутого: IБібліографія історії українсько-польських відносин: суспільно-політичні та економічні процеси (За матеріалами картотеки Мирона Кордуби) / Упоряд. Олег Піх, Оксана Руда. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. – 366 с.I (2010-2011)
Співчуття з нагоди трагічної загибелі Президента Польщі Леха Качинського (2010-2011)
Піх О. М. - Наукова конференція "Мирон Кордуба: вчений і громадсько-політичний діяч (до 135-річчя від дня народження)" (2010-2011)
Багаліка Т. М. - Педагогічні умови розвитку мотивації до навчання в системі безперервної професійної освіти (2014)
Балицька А. А. - Чинники зміцнення здоров’я у контексті формування готовності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби до самозбереження, Черненко О. М., Пелипенко М. М. (2014)
Берещук О. М. - Психолого-дидактичні аспекти впровадження дванадцятибальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітньої школи: історичний ракурс (2014)
Болдирев О. В. - Визначення рівнів готовності у майбутніх офіцерів-прикордонників до педагогічної фасилітації (2014)
Васюк О. В. - Теоретико-методичні аспекти контролю навчальних досягнень студентів при вивченні дисципліни "Соціальна психологія", Лященко Н. О., Ліснічук Н. В. (2014)
Виговська С. В. - Дидактико-методичні аспекти викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах, Шковира А. А. (2014)
Вітченко А. О. - Оптимізація контролю за навчально-пізнавальною діяльністю слухачів ВВНЗ як педагогічна проблема (2014)
Vitchenko A. Yu. - The peculiarities of the mastering the monographic topics on the linguocultural studies (2014)
Галатир І. А. - Професійні компетентності соціального педагога, який працює із дітьми-соціальними сиротами (2014)
Галімов А. В. - Розвиток та формування водолазної та підривної справи (2014)
Гіренко С. П. - Формування конфліктологічної культури особистості в контексті трансформації її самосвідомості (2014)
Громадська Н. В. - Специфіка роботи соціального педагога у сільській загальноосвітній школі, Кубіцький С. О. (2014)
Демченко А. В. - Формування готовності майбутніх рятувальників ДСНС України до виховної роботи, Омельченко М. І. (2014)
Дяченко О. А. - Особливості виховання студентської молоді у ВП НУБІП України "Немішаївський агротехнічний коледж", Теслюк В. М. (2014)
Єрмоленко А. Б. - Розвиток національного освітнього простору в контексті надбань теорії поколінь (2014)
Заболоцький А. Ю. - Система навчання викладачів інформаційним технологіям в різних країнах світу (2014)
Ковтун Т. І. - Факторний аналіз інтелектуального розвитку студентів агротехнічного коледжу (2014)
Кочеригін Л. Ю. - Індивідуальна робота та її значення в процесі підготовки майбутніх землевпорядників (2014)
Лисенко Б. В. - Виявлення та розвиток обдарованих дітей і молоді як напрямок роботи соціального педагога сільського ЗНЗ, Ковальчук Т. І. (2014)
Ліпська В. В. - Впровадження інформаційних технологій в систему менеджменту якості ВНЗ (2014)
Мохнар Л. І. - Інноваційні педагогічні технології як компонента педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу (2014)
Олійник Л. В. - Методичні засади навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління (2014)
Омельченко М. І. - Фрустрація рятувальника як психологічна проблема (2014)
Опальчук Б. В. - Принципи роботи соціального педагога з неповнолітніми в умовах позбавлення волі, Кубіцький С. О. (2014)
Радзіковський С. А. - Виховання інформаційної культури майбутніх офіцерів Сухопутних військ із застосуванням сучасних інформаційних технологій (2014)
Романюк І. М. - Інтерактивна технологія презентації патріотичних образів у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України (2014)
Стасюк В. В. - Розвиток мотивації досягнення у слухачів як умова ефективності процесу учіння (2014)
Теслюк В. М. - Зміст практичної підготовки студентів вищих аграрних навчальних закладів, Беренда Н. Є. (2014)
Третяк О. С. - Завдання, функції, принципи, компоненти та стилі роботи куратора академічної групи у вищому навчальному закладі (2014)
Федоренко О. І. - Педагогічні особливості використання інформаційних технологій освіти при викладанні загально правових дисциплін (2014)
Христенко О. М. - Патріотичне виховання дітей та молоді у просвітницькій діяльності жіночих організацій України (наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ століття) (2014)
Хрупало Н. Н. - Проектна діяльність як перспективний засіб формування професійної компетентності майбутніх офіцерів тилу (2014)
Чудик А В. - Зміст і методика формувального етапу експерименту щодо підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування спеціальних засобів та заходів фізичного впливу у процесі оперативно-службової діяльності (2014)
Чумак Л. В. - Методичні засади розвитку професійної майстерності вчителя світової літератури в системі дидактичних положень Ушинського К.Д. (2014)
Базиленко А. К. - Самоврядування як вид соціальної активності студентської молоді (2014)
Вінтоняк В. Ф. - Диференціація професійного "Я-образу” офіцера у процесі кар’єрного зростання (2014)
Данилова С. В. - Взаємозв'язок оцінювання надзвичайної ситуації гірничорятувальниками та стилів особистості (2014)
Доценко В. В. - Використання проективної методики Вартегга в експрес-діагностиці курсантів-першокурсників (2014)
Євченко І. М. - Роль психолога телефону довіри в сучасних умовах (2014)
Каменюк Ю. В. - Формування патріотизму воїна Збройних Сил України: сучасний стан та шляхи покращення (2014)
Ковальчук О. П. - Психологічні чинники формування професійної активності офіцера (2014)
Комар Т. В. - Психологічні аспекти формування цінностей майбутніх фахівців – суттєва передумова професійної зрілості особистості, Комар Т. В. (2014)
Ларіонов С. О. - Ситуаційний аналіз професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ (2014)
Ластовець І. В. - Психологічні чинники, що перешкоджають гармонійному розвитку особистості курсанта ВНЗ МВС України (2014)
Левенець А. Є. - Структура індивідуально-психологічних особливостей працівників Державної кримінально-виконавчої служби України з різними моделями копінг-поведінки (2014)
Макаренко П. В. - Психологічні особливості переживання працівниками ОВС стану самотності (2014)
Макарова О. П. - Напрямки дослідження професійної ідентичності, Мілорадова Н. Е. (2014)
Маслюк А. М. - Вплив забобонів на психологію українців (2014)
Мась Н. М. - Психологічна підготовка військовослужбовців до дій у особливих умовах (2014)
Мілорадова Н. Е. - Комунікативна установка у професійному розвитку працівників міліції громадської безпеки (2014)
Мовмига Н. Є. - Гендерні відмінності мотиваційно-ціннісних та регуляційних характеристик життєвих домагань майбутніх правоохоронців (2014)
Найчук В. В. - Теоретичні передумови розробки програми розвитку естетичного сприйняття молодших школярів (2014)
Руденок А. І. - Форми та методи формування готовності майбутніх психологів до запобігання та подолання сімейних конфліктів (2014)
Сахнік О. В. - Актуальні методологічні підходи до вивчення психологічних особливостей правоохоронної діяльності (2014)
Сердюк Л. З. - Сучасні синергетичні тенденції мотивації учіння майбутніх фахівців (2014)
Смірнова О. М. - Забезпечення гендерної рівності у діяльності органів внутрішніх справ України (2014)
Солодовнікова Х. К. - Соціально-психологічний портрет сучасного терориста (2014)
Сторожук Н. А. - Особливості психологічної підготовки військовослужбовців до виконання миротворчих операцій (2014)
Сургунд Н. А. - Професійна мобільність як складова системи професійного розвитку сучасного фахівця (2014)
Хміляр О. Ф. - Денотативні та конотативні механізми символічної регуляції поведінки особистості (2014)
Чухраєва Г. В. - Деякі проективні методики в системі МВС, Раткевич Л. І. (2014)
Агаєва Н. С. - Критерії і оцінка елементів кадрового потенціалу ЗС, Базарний В. Т., Даценко О. П. (2014)
Жаховський В. О. - Актуальні питання удосконалення системи медичного забезпечення Збройних Сил України з огляду на тенденції змін в порядку застосування військ, Булах О. Ю., Лівінський В. Г. (2014)
До відома авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Title (2004)
Contents (2004)
Kastelli I. - Technological Development in the Context of the European Integration: The Case of Greece (2004)
Akram T. - Ineffective Privatization of Public Enterprises: The Case of Bangladesh. Part II (2004)
Demirdjian Z. S. - Stabilizing Argentina's Wild Socioeconomic Swings: A Pragmatic Paradigm for a Steady Progress (2004)
Gouvea R. - Managing the Ecotourism Industry in Latin America: Challenges and Opportunities (2004)
Zaratiegui J. M. - Marshallian Industrial Districts Revisited. Part I (2004)
Albrecht J. - Climate Policy Initiatives, Regulatory Uncertainties and Corporate Strategies (2004)
Ulhöi J. P. - Policies for Sustainable Development: The Case of Governmental Agency (2004)
Scalise C. T. - Entrepreneurial Energy. Its Creation and Capture. Part II: Policy and the Innovation System (2004)
Alexandrova M. - Entrepreneurship in a Transition Economy: The Impact of Environment on Entrepreneurial Orientation (2004)
Adjibolosoo S. B-S. K. - The Human Factor Engineering Process: Preparing People for the Tasks and Challenges of Management (2004)
Atallah G. - Production Technology, Information Technology, and Vertical Integration Under Asymmetric Information. Part I (2004)
Janz N. - Firm Level Innovation and Productivity - Is there a Common Story Across Countries?, Lööf H., Peters B. (2004)
Arefyeva O. - Environmental Factors Determining Economic Security of Businesses and Its Elements (2004)
Davey H. - Corporate Internet Reporting: An Asian Example, Homkajohn K. (2004)
Noori H. - Collaborative Continuous Improvement Programs in Supply Chain (2004)
Ray S. - Performance Implications of Corporate Strategic Behavior of Firms in An Emerging Economy during Economic Liberalization (2004)
Silipo D. B. - Competing Research Joint Ventures in Patent Racess (2004)
Bao Y. - MICRO Contracting for Tacit Knowledge - A study of contractual arrangements in international technology transfer, Zhao S. (2004)
Turauskas L. - Planning and conducting focus group discussions in marketing research, Vaitkuniene Z. (2004)
Aggarwal A. K. - An EXCEL-Based Decision-Making Tool (2004)
Title (2007)
Contents (2007)
Kakabadse N. K. - Designing Balance into the Democratic Project: Contrasting Jeffersonian Democracy against Bentham's Panopticon Centralisation in determining ICT adoption, Kakabadse A., Kouzmin A. (2007)
Kanchenko T. - Moving Force of the Competitive Mechanism Econometric Analysis, Mytsyk O. (2007)
Muhanna E. - Tourism Development Strategies and Poverty Elimination (2007)
Alas R. - Leadership Style During Transition In Society: Case of Estonia, Tafel K., Tuulik K. (2007)
Abbott K. - Employment Relations: Integrating Industrial Relations and Human Resource Management (2007)
Ar I. M. - Measuring and Evaluating Efficiency of a Glass Company Through Data Envelopment Analysis, Baki B. (2007)
Ouedraogo A. - Strategic Management in African Firms: A Local Perspective (2007)
Muhanna E. - Conceptual Analysis of Determinants of Entrepreneurship: A South African Perspective (2007)
Barba-Sanchez V. - Drivers, Benefits and Challenges of ICT adoption by small and medium sized en-terprises (SMEs): A Literature Review, del Pilar Martinez-Ruiz M., Jimenez-Zarco A. I. (2007)
Takala T. - "Great Finns" - Perspectives on Greatness, Charisma, and Good Leadership, Kemppainen K. (2007)
Mansaray B. - Strategies Application in Project Evaluation - The Case of Bumbuna Hydroelectric Project (BHP), Sierra Leone, Khare A. (2007)
Title (2007)
Contents (2007)
Falk M. - What Determines Patents per Capita in OECD Countries? (2007)
Ouedraogo A. - Efficient Strategic Positioning in Developing Countries: The Case of North-South Strategic Alliances (2007)
Ozkanli O. - Network Organizations in the Turkish Textile Sector, Durak I. (2007)
Alas R. - Organizational Change from Learning Perspective (2007)
Bencsik A. - Success Criteria of a Knowledge Based Organizational Operation - Or the Necessity of the Leadership Style Change, Bognar K. (2007)
Wolff M. - Market Price-Based Transfer Price Systems. Empirical Evidence for Effectiveness and Preconditions (2007)
Elamin A. M. - Micro and Macro Political Behavior in Non-Western Context: the Case of Strategy Making in a Major Sudanese Enterprise (2007)
Calipinar H. - A Theoretical Model Proposal in Supply Chain Management for Turkish SMEs (2007)
Agca A. - First Time Application of IFRs and Its Impact on Financial Ratios: A Study on Turkish Listed Firms, Aktas R. (2007)
Ozbirecikli M. - A Review on How CPAs Should Be Involved in Environmental Auditing and Reporting for the Core Aim of It (2007)
Cocozza R. - The Current Value of the Mathematical Provision: A Financial Risk Prospect, Di Lorenzo E., Sibillo M. (2007)
Title (2007)
Contents (2007)
Ciftcioglu S. - The Influence of Inflation, Volatility of Inflation and Imports on Investment: A Panel Data Approach, Begovic N. (2007)
Alyoshina I. V. - Analysis of Monetization Level Influence on the Basic Macroeconomic Indicators in Ukraine (2007)
Alas R. - Reactions to Organizational Change from the Institutional Perspective: The Case of Estonia (2007)
Duobiene J. - Applying Indicators of Orientation to Innovations, Potential of Growth and Strategic Objectives to Explain Corporate Entrepreneurship: Case Study of the Three Finnish Companies, Gavenas J., Anskaitis A., Pundziene A. (2007)
Karademir B. - Business Groups and Media in Turkey: A Co-Evolutionary Perspective to their Interrelationships, Danısman A. (2007)
Bencsik A. - Practice-Related Problems and Solutions on the Field of Improving Worker Satisfaction, Nagy Z. (2007)
Weigand R. A. - Organizational Diversity, Profits and Returns in U.S. Firms (2007)
Aga M. - An Empirical Investigation of Service Quality and Customer Satisfaction in Professional Accounting Firms: Evidence from North Cyprus, Safakli O. V. (2007)
Ludick M. - Vicarious Traumatisation: Secondary Traumatic Stress Levels in Claims Workers in the Short-Term Insurance Industry in South Africa, Alexander D., Carmichael T. (2007)
Ural T. - The Antecedents and Consequences of Relationship Quality According to Stages of the Relationship between Exporters and Importers (2007)
Kim R. - Samsung's Competitive Innovation and Strategic Intent for Global Expansion (2007)
Title (2004)
Contents (2004)
Cardon J. H. - Effects of "Anti-competitive" Mergers in R&D Intensive Industries, Sasaki D. (2004)
Desdoigts A. - Neoclassical Convergence Versus Technological Catch-Up: A Contribution for Reaching a Consensus (2004)
Zaratiegui J. M. - Marshallian Industrial Districts Revisited. Part II (2004)
Caraballo M. A. - Inflation and Relative Prices: Empirical Evidence for the Spanish Economy, Usabiaga C. (2004)
Cook G. A. S. - Clustering in the British Broadcasting and Financial Services Industries: A Comparative Analysis of Three Regions, Pandit N. R. (2004)
Salaheldin S. I. - Factors Influencing the Stage of MRP Implementation: An Empirical Study (2004)
Mukhopadhaya P. - Wage Policy and its Effect on the Social Sector in Singapore (2004)
Hashemzadeh N. - The Effects of Bush's Tax Cuts on Income Distribution and Economic Growth in the United States, Saubert W. (2004)
Tansey R. - A Social Representation Model For Environmental Disclosures in Emerging Markets, Carroll R., Neal M., Jones C. (2004)
van der Waldt D. L. R. - Towards corporate communication excellence in a changing environment (2004)
Taylor III L. J. - A Simulation Study of Protective WIP Inventory and It's Effect on Throughput and Lead-Time Requirements (2004)
Chan P. S. - The Strategic Value of a CEO, Riess G. (2004)
Whittington J. L. - Corporate Executives as Beleaguered Rulers: The Leader's Motive Matters (2004)
Cunningham P. - The Transformation of Work and Self-development (2004)
Mukherji A. - Strategies, Structures and Information Architectures: Toward International Gestalts, Kedia B. L., Parente R., Kock N. (2004)
Oelkers G. - The 'strategic magnifier' - a cognitive tool for strategic thinking, Elsey B. (2004)
Brooksbank R. - Marketing in New Zealand : A Comparison of Consumer and Industrial Firms, Taylor D. (2004)
Bhattarai K. R. - Multi-Sectoral Multi-Household General Equilibrium Tax Model: An Application (2004)
Bajaj A. - The CPT Framework: Understanding the Roles of Culture, Policy and Technology in Promoting Ecommerce Readiness, Leonard L. N. K. (2004)
Yoon M.-H. - Cost-Effective Long Term Solution For The Tension Of Data Encryption On The Privacy, Chen A. (2004)
Title (2003)
Contents (2003)
Melnik L. - Essence of Feed-back Mechanisms Used in Systems Management (2003)
Kozmenko S. - Paradoxes of Financial Globalization, Chuyko H. (2003)
Lukyanenko I. - The Concept of Tax Elasticity as a Measure of Taxation System Efficiency in Ukraine (2003)
Kostyuk A. - Market for Corporate Control in Ukraine (2003)
Estrin S. - Ownership Changes and Corporate Governance in Ukraine 1995-1999, Rosevear A. (2003)
Damary R. - Bond Market Strategy: Ten Key Questions (2003)
Fukuta Y. - Dynamic Asset Investment Analysis of Japanese Life Insurance Companies Under Regulations, Osano H. (2003)
Takeda H. - The Development of Government Policies for the Promotion of Exports Especially During the 1950s (2003)
Inotai A. - Some Reflections on Possible Scenarios for EU Enlargement (2003)
Jastrzebska M. - Municipal Bonds on Capital Market in Poland (2003)
Sako M. - Silicon Valley Model: Origins, Institutions and Replication (2003)
Scalise C. T. - Entrepreneurial Energy. Its Creation and Capture - a Policy Perspective of Economics and Innovation. Part I: Theory and History (2003)
Baker R. - Dysfunctional Managerial Behavior in the Workplace: Implications for Employees, Supervisors, and Organizations, Newport S. (2003)
Bakanauskiene I. - Personnel Management in Lithuania’s Small and Medium-Sized Enterprises (2003)
Lindstädt H. - Opportunities for Electronic Intermediation and Intramediation (2003)
Ingle S. - Customer Relationship Management: Luxury or Necessity in an Economic Downturn? (2003)
Khrennikov A. - Quantum-Psychological Model Of The Stock Market (2003)
Matzler K. - Core Issues in German Strategic Management Research, Hinterhuber H. H., Friedrich S. A., Stahl H. K. (2003)
Lydeka Z. - Research of the Existential Processes of the Economic System (2003)
Title (2007)
Contents (2007)
Fiawoyife E. - West African Monetary Union and its Implications for Ghanaian Firms, Abor J. (2007)
Madichie N. O. - Gaming UK: How prepared is Manchester (UK) for Vegas-Style Supercasinos? (2007)
Ozun A. - Some Empirical Notes on Recent Perspectives in International Portfolio Management, Turk M., Cetkin U. (2007)
Swagerman D. - Executive Compensation in the Netherlands, Terpstra E. (2007)
Valdani E. - Strategies of Imitation: An Insight, Arbore A. (2007)
Grando A. - Modelling Plant Capacity and Productivity: The Multi-Machine Case, Cigolini R. (2007)
Olcer F. - Characteristics of Visionary Companies: An Empirical Study in Turkey (2007)
Agca A. - Voluntary Disclosure In Turkey: A Study On Firms Listed In Istanbul Stock Exchange (ISE), Onder S. (2007)
Cengiz E. - Customer Perceived Value: The Development of a Multiple Item Scale in Hospitals, Kirkbir F. (2007)
Ciftci H. - All Inclusive System and Its Affects on the Turkish Tourism Sector, Duzakin E., Onal Y. B. (2007)
Title (2004)
Contents (2004)
Goedegebuure R. - National Competitiveness as a Portfolio Assessing Past and Future Comparative and Competitive Advantages of Countries: the Case of the European Union, van Tulder R. (2004)
Wong T. - Are the CEECS Ready for the ERM II?, Hölscher J. (2004)
Zaratiegui J. M. - Marshallian Industrial Districts Revisited. Part III (2004)
Gouvea R. - Challenges Facing Foreign Investors in Brazil: A Risk Analysis (2004)
Tansey R. - Patent Aggression: High Risk Intellectual Property Strategies in the Semiconductor Industries, Neal M., Carroll R. (2004)
Buckley J. - The Need to Develop Responsible Marketing Practice in the Pharmaceutical Sector (2004)
McClymont H. - An Exploratory Examination of the Marketing Philosophy Utilization in the Health Industry: A Case of Preventative Family Home Visiting Health Program in Australia, Ogunmokun G., AliAkbari J. (2004)
Claus L. - HR Professionalism: Perceptions of US HR Practitioners, Collison J. (2004)
Eichorn F. L. - Applying Internal Customer Relationship Management (IntCRM) Principles to Improving Business/IT Integration and Performance (2004)
Henkey I. - Job Satisfaction as a Key Management Tool to Step up Performance, Noe N. (2004)
Seringhaus F. N. R. - An Analysis Model for Performance Measurement of International Trade Fair Exhibitors, Rosson P. (2004)
North E. - Information Management and Enterprise Architecture Planning - A Juxtaposition, North J., Benade S. (2004)
Bahner R. R. - The Transformation Management Model: A Total Evaluation Route to Business Change Success, Stroh L. K. (2004)
Richter C. - Explaining Organisational Boundaries with Complexity and Dynamics. Extending the Hypercompetition Concept with Institutional Economics, Lindstadt H. (2004)
Clark J. W. - Marketing Management Implications of Career Plateauing (2004)
Mishra D. P. - Agency Relationships and Governance Mechanisms in Service Delivery: A Theoretical Analysis (2004)
Taylor III L. J. - Goldratt's Thinking Process Applied to Bank Mergers and Acquisitions, Miller G. (2004)
Ramsoomair F. - The Hard Realities of Soft Skills, Howey R. (2004)
Kubanova J. - The Basic Idea of Bootstrap Methods (2004)
Peltonen T. - ‘Communities of Practice' and the Social Process of Knowledge Creation: Towards a New Vocabulary for Making Sense of Organizational Learning, Lamsa T. (2004)
Berdnyk M. I. - Methods for building linear regression equations in the "structure-property" problems, Onizhuk M. O., Ivanov V. V. (2018)
Laguta A. N. - Quantitative analysis of micellar effect on the reaction rate of alkaline fading of phenolphthalein, Eltsov S. V., Mchedlov-Petrossyan N. O. (2018)
Farafonov V. S. - An MD simulation study of Reichardt’s betaines in surfactant micelles: unlike orientation and solvation of cationic,zwitterionic, and anionic dye species within the pseudophase, Lebed A. V., Mchedlov-Petrossyan N. O. (2018)
Zakharov A. B. - On accurate high-order numerical derivatives computations for quantum chemistry purposes, Ivanov V. V. (2018)
Калинин Д. В. - Оценка возможности ТСХ-разделения стеариновой и олеиновой кислот с элюентами, содержащими ПАВ, Коновалова О. Ю., Дояренко М. Н. (2018)
Юрченко О. І. - Двочастотний ультразвук в підготовці проб природних розсолів для визначення меркурію абсорбцією "холодної пари", Черножук Т. В., Бакланова Л. В., Бакланов О. М., Кравченко О. А. (2018)
Решетняк Е. А. - Проверка аддитивности аналитического сигнала при спектрофотометрическом определении суммарного содержания Cu(II), Co(II), Ni(II), Pb(II), Zn(II) с использованием индикаторных пленок, Шевченко В. Н., Лысак Н. М., Никитина Н. А. (2018)
Правила для авторов (2018)
Title (2005)
Contents (2005)
Zapalska A. - Economic System of Islam and Its Effect on Growth and Development of Entrepreneurship, Brozik D., Shuklian S. (2005)
Kumar M. - Profiling E-Marketplaces for Financial Products - An Exploratory Study of Indian e-Marketplaces (2005)
Wermus M. - Investment of Resources to Become Competitive: A Survey of Polish Manufacturing Companies (2005)
Temtime Z. T. - Managerial Competency and Organizational Flexibility in Small and Medium Enterprises in Botswana, Pansiri J. (2005)
Bäckström H. - Modern Management Strategies and Business Networks, Lind J. (2005)
Albert M. - Managing Change: Creating a Learning Organization Focused on Quality (2005)
Kakabadse N. K. - After the Re-Engineering: Rehabilitating the ICT Factor in Strategic Organizational Change through Outsourcing, Kakabadse A., Kouzmin A. (2005)
Kaiser U. - Strategic Complementarities Between Different Types of ICT-expenditures (2005)
Syväjärvi A. - The Impact of Information Technology on Human Capacity, Interprofessional Practice and Management, Stenvall J., Harisalo R., Jurvansuu H. (2005)
Mattila A. - Relationship Between Seamless Use Experience, Customer Satisfaction and Recommendation (2005)
Rijamampianina R. - A Pragmatic and Holistic Approach to Managing Diversity, Carmichael T. (2005)
Matzler K. - Patterns in Management Research: An Analysis of US American, European and German Approaches, Renzl B. (2005)
Liberov A. - Step-by-Step Distribution of Investments, Ljubkin S., Rezer V. (2005)
Title (2005)
Contents (2005)
Demirdjian Z. S. - Differential Perceptions of the Dynamics of Globalization: A Survey Study (2005)
Ciftcioglu S. - Comparison of Macroeconomic Performance of Turkey and East Asian Countries, and an Econometric Analysis of Economic Growth in Turkey, Karaaslan C. (2005)
Kuznetsov A. - Business Culture in Modern Russia: Deterrents and Influences, Kuznetsova O. (2005)
Zapalska A. M. - Female Entrepreneurship in Transition Polish Economy, Bugaj M. N., Rudd D. (2005)
Lusk E. J. - DSS utilization: A comparative study for major firms in Germany and the USA: An examination of the Implementation Paradox, Belhadjali M., Halperin M., Matzner D. (2005)
Jordaan J. C. - To What Extent Does Investment in Human Capital Contribute to Physical Capital Growth?, Blignaut J. N. (2005)
Thomas D. E. - Top Management Team International Dominant Logic: A New Linkage in the International Diversification-Performance Link (2005)
Wu S. - An exploratory application of the Ken-OT model to different knowledge intensive sectors in Taiwan (2005)
Ismail S. - An Investigation of MRP Benefit - Determinant Relationships : ACE Model (2005)
Mack O. - A Strategic Approach for Successful CRM: A European Perspective, Mayo M. C., Khare A. (2005)
Ifezue A. N. - The Attitudes of the Enugu Urban Consumers Toward Supermarkets: Consumer Acceptance (2005)
Whittington J. L. - The Enduring Impact of Great Ideas, Evans B. (2005)
Bowden R. G. - Business Education: A View of U.S. and European Management Styles, Mulnix M. W. (2005)
Ergeneli A. - A Cross-Cultural Comparison of Ethical Behavior in Business Related Dilemmas: A Comparison among Turkish, Egyptian, Kirghiz and Kazak Marketing Employees (2005)
Sagie A. - A Cross-Cultural Investigation of Personal Values: The Israeli-Palestinian Case, Kantor J., Elizur D., Barhoum M. I. (2005)
Title (2006)
Contents (2006)
Kohlert H. - From Risk to Opportunity. Russia and Ukraine in the Focus of Medium-Sized Machinery Builders and Automotive Suppliers from the State of Baden-Württemberg, Germany (2006)
Neves M. F. - Building Joint Ventures in 6 Steps: A South American Case (2006)
Konecki K. T. - Reproduction of Organizational Culture - What Does Organizational Culture Recreate? (2006)
Ural T. - The Effects of Firm's Strategic Factors on Export and Firm Performance: A Comparison of Permanent and Sporadic Exporters, Acaravci S. K. (2006)
Muhanna E. - Organisational Dynamics and its Influence on Firms' Entrepreneurship Ability: South Africa Perspective (2006)
Helou M. M. - Definition Problems and A General Systems Theory Perspective in Supply Chain Management, Caddy I. N. (2006)
Jimenez-Zarco A. I. - Analysis of ICTs Opportunities on Firm's Success: An Innovation Process, Martínez-Ruiz M. P., Llamas-Alonso M. R. (2006)
Moeti N. - Smart Card Perception Gaps: Encumbrance on e-Tailing in Botswana, Mburu P., Kealisitse B. (2006)
Martin J. A. - Elevating the Fairness Opinion above a Merger Ritual, Schrum J. L. (2006)
Title (2005)
Contents (2005)
Liddell W. W. - Project GLOBE: A Large Scale Cross-Cultural Study of Leadership (2005)
Ulas D. - Motives and Partner Selection Criteria for Formulation of IJVs in High-technology Industries in Turkey (2005)
Gadhoum Y. - Politics and Finance: An Analysis of Ultimate Ownership and Control in Canadian and US Corporations. Part I (2005)
Kvedaravicius J. - Systematic And Field Approach To Organisation (2005)
Takala T. - Charismatic Leadership and Power (2005)
Janczak S. - The Strategic Decision-Making Process in Organizations (2005)
Epstein G. S. - Reactions to Compensation to Inequity Perceptions: A Theoretical Model, Tziner A. (2005)
Wallace E. - Strategic Decision Making with Corporate Emotional Intelligence, Rijamampianina R. (2005)
Vedd R. - Management Accounting and Strategic Human Resource Management: A Comparison of the UK Royal Mail and Canada Post (2005)
Ferreira J. L. - A simple model of patent races with an application to strategic subsidies in R&D (2005)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського