Левакіна Т. В. - Реалізація соціативності в морфемній і словотвірній підсистемах сучасної української мови (2017)
Malaya O. - "You know nothing!": incompetence accusations as facework in facebook-comments, Chervinko Y., Sergeyeva O. (2017)
Фіалко В. - Образна лексика українського драматичного театру другої половини ХХ століття: тенденції розвитку (2018)
Юрченко М. - Особливості прочитання тексту Псалма 100 Максимом Березовським у концерті "Милость і суд воспою Тебі, Господи" (2018)
Нікітюк О. - Феномен "хорова капела": динаміка поняття (2018)
Хоцяновська Л. - Виховання почуття метроритму в хореографів (2018)
Кузьмінський І. - Музична практика в Супрасльському монастирі в ранньомодерний період (2018)
Ракочі В. - Рукописи не горять, або Симфонія До-мажор Максима Березовського (2018)
Василевич М. - Творча спадщина родини Сінкевичів у музичній культурі Cхідної Галичини ХІХ століття (2018)
Шеремета І. - Музична періодика Всеукраїнського музичного товариства імені М. Д. Леонтовича: сторінки історії (2018)
Летичевська О. - Лев Венедиктов: розмова з Майстром (2018)
Романко В. - Виконавські інтерпретації симфонічної казки Сергія Прокоф’єва "Петрик і Вовк": спроба класифікації (2018)
Кузик В. - Пазли нашої історії: літопис музичного життя України (1917–1920) (2018)
Ясіновський Ю. - Німецька публікація почаївського Богогласника (2018)
Ржевська М. - Внутрішній діалог композитора й науковця (2018)
Янь Чао - "Розмовна драма" в театральному просторі Китайської Народної Республіки другої половини ХХ століття (2018)
Михайло Чембержі (15.07.1944 – 05.03.2018) (2018)
Про авторів (2018)
Богач Ю. В. - Способи захисту торговельних марок від "паразитичного" використання (2018)
Гриняк А. Б. - Правова природа ризику в договорах з виконання робіт, Пленюк М. Д. (2018)
Зінченко О. В. - Особливості форми правління арабських монархій (порівняльний аналіз) (2018)
Кириченко В. Є. - Церковно-державні відносини в контексті релігійного різнодумства (2018)
Комарова Т. В. - Організація судової системи Європейського Союзу (2018)
Коструба А. В. - Теоретичне розуміння системи правових форм захисту корпоративних відносин (2018)
Кузнєцова Н. С. - Роль правової ініціативи у становленні громадянського суспільства, Оніщенко Н. М. (2018)
Писаренко Н. Б. - Верховенство права в адміністративному судочинстві: від доктринальної ідеї до практичної імплементації (2018)
Подцерковний О. П. - Досвід спеціалізації господарської (комерційної) юрисдикції в Україні та західних країнах (2018)
Політанський В. С. - Новаційно-правові погляди стосовно стадій розвитку електронного урядування (2018)
Усманов Ю. І. - Проблема цільових убивств у міжнародному гуманітарному праві (2018)
Хаустова М. Г. - Правова інтеграція: теоретичний аспект (2018)
Христова Г. О. - Зобов’язання держави у сфері прав людини в умовах окупації (2018)
Яроцький В. Л. - Приватноправовий примус в цивільних охоронних правовідносинах (2018)
Козелков С. В. - Особенности использования точек Лагранжа в современной космонавтике, Фролов В. Ф., Сторчак К. П. (2018)
Барабаш О. В. - Аналіз застосування мереж Петрі для підтримки функціональної стійкості інформаційних систем, Лукова-Чуйко Н. В., Мусієнко А. П., Ільїн О. Ю. (2018)
Вишнівський В. В. - Оцінка ефективності функціонування інтелектуальної системи, Зінченко О. В., Катков Ю. І. (2018)
Бойко Ю. М. - Особливості квазікогерентної обробки сигналів у засобах телекомунікацій з частотною маніпуляцією, Пятін І. С. (2018)
Бондарчук А. П. - Анализ требований при разработке системы управления прикладными задачами IoT, Каргаполов Ю. В., Макаренко А. А., Придыбайло А. Б., Сеньков О. В. (2018)
Otrokh S. I. - Analysis of information in the tasks of consolidating from open sources, Kuzminykh V. O., Shvets Ye. Yu. (2018)
Шушура О. М. - Дефазифікація в інформаційних технологіях нечіткого управління на основі функцій належності багатьох аргументів (2018)
Федорова Н. В. - Способы синхронизации частоты и времени в мультисервисных макросетях, Елиссави Камаль Кхалифа А. (2018)
Мельник Ю. В. - Моделі керування мережевими елементами у відповідності до ідеології TMN (2018)
Марковський О. П. - Метод прискореного модулярного експоненціювання з використанням передобчислень, Русанова О. В., Олієвський А. А., Черевик В. М. (2018)
Руденко Н. В. - Розробка моделі фазового автопідстроювання за допомогою кореневого годографа (2018)
Dibrivnyi О. А. - Comparative analysis of time series forecasting based on the trend model and adaptive Brown`s model (2018)
Золотухіна О. А. - Структура інформаційної технології контролю витрат ресурсів (2018)
Курченко О. А. - Информационная технология многомерного чебышевского приближения к заданным значениям функции качества производственного процесса, Терещенко А. И. (2018)
Аронов А. О. - Розробка методу автоматизації виявлення суперечливої інформації на основі аналізу даних сторінок сайту (2018)
Ткаченко О. М. - Дослідження особливостей рангових алгоритмів та визначення можливості їх використання в мережах NGN (2018)
Зибін С. В. - Кількісна оптимізація ресурсів інформаційної системи для ефективної підтримки прийняття рішень (2018)
Титул, содержание (2017)
Пилипенко О. В. - Определение начальных характеристик капельного облака компонентов топлива, формирующегося при взрыве ракеты-носителя в полёте, Горбунцов В. В., Заволока А. Н., Свириденко Н. Ф. (2017)
Долгополов С. И. - Математическое моделирование низкочастотной динамики регулятора расхода жидко-сти при различных амплитудах гармонического возмущения, Николаев А. Д. (2017)
Хорошилов С. В. - Синтез робастного регулятора системы управления "пастуха с ионным лучом" (2017)
Тачинина Е. Н. - Условия оптимальности траектории выведения группы наноспутников авиационно-космической системой (2017)
Василів С. С. - Експериментальні дослідження течії газу в плоскій моделі ротаційного детонаційного ракетного двигуна, Грушко В. О., П’ясецький М. Ю. (2017)
Волошенюк О. Л. - Математическая модель динамики концевого тела в движении космической тросовой си-стемы, стабилизированной вращением (2017)
Ушкалов В. Ф. - Влияние изменения формы профилей колес в процессе эксплуатации на динамические качества грузовых вагонов и показатели их взаимодействия с рельсовым путем, Мокрий Т. Ф., Малышева И. Ю., Безрукавый Н. В. (2017)
Науменко Н. Е. - Разработка элементов пассивной защиты скоростных пассажирских локомотивов нового поколения при аварийных столкновениях на железных дорогах колеи 1520 мм, Соболевская М. Б., Горобец Д. В., Богомаз Е. Г. (2017)
Таран І. О. - Результати дослідження кінематичних та силових параметрів трансмісії шахтного дизелевоза у випадку диференціала на виході, Клименко І. Ю. (2017)
Пожуев В. И. - Динамика упругого полупространства с цилиндрической полостью, подкрепленной оболочкой, при осесимметричных нагрузках, Фасоляк А. В. (2017)
Терновая Е. В. - Разработка модели установки для определения дисперсности материала в потоке энер-гоносителя на основе регрессионного анализа (2017)
Гладкий Э. Г. - Использование вероятностного распределения Якоби для апроксимации эмпирических статистических распределений (2017)
Вниманию авторов! (2017)
Бланк організації (2017)
Предборський В. А. - Тіньове паралельне парасуспільство як підсистема поліструктур паралельної реальності (2018)
Мискін Ю. І. - Ідентифікація цільової спрямованості державної податкової політики України (2018)
Чукаєва І. К. - Пріоритети розвитку ринку природного газу в контексті євроінтеграційних прагнень України , Рамазанов В. А. (2018)
Ковач М. Й. - Регулювання банківської діяльності на міжнародному рівні, Індус К. П. (2018)
Сігайов А. О. - Технологія блокчейну як нова схема економічної діяльності України та світу, Агапова А. І. (2018)
Бобрівець В. В. - Методологічні засади стимулювання розвитку благодійності інструментарієм оподаткування (2018)
Лободіна З. М. - Бюджет як інструмент регулювання соціально–економічного розвитку держави, Корнацька Р. М. (2018)
Андрусь О. І. - Проблеми трансфертного ціноутворення в Україні (2018)
Гаврилко Г. П. - Інтернет–банкінг як один з напрямів розвитку банківської справи, Гуштан Т. В. (2018)
Красножон С. В. - Криптовалюти: сучасний стан та перспективи розвитку в Україн, Піддубний В. А. (2018)
Кудрицька Н. В. - Методологічні засади дослідження інституціонального розвитку водного транспорту України (2018)
Кузуб М. В. - Особливості аналізу виробництва молока, Бєлоус Н. Д. (2018)
Климчук М. М. - Концептуалізм "Green lease" в оцінюванні ефективності заходів енергозбереженняпідприємств: економіко–математична модифікація (2018)
Петриняк А. Я. - Оцінка ефективності системи управління підприємства ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод Оскар" (2018)
Субота М. В. - Формування фінансово–економічної безпеки закладів санаторно–курортної сфери (2018)
Макарчук О. В. - Економічна безпека підприємства: зовнішні чинники впливу (2018)
Важинський Ф. А. - Передумови диверсифікації сільської економіки для комплексного соціально–економічного розвитку сільських територій, Лалакулич М. Ю. (2018)
Фень К. С. - Система управління економічною безпекою підприємств харчової промисловості (2018)
Любич Л. Д. - Визначення антитілоутворення до нейроспецифічних білків (НСБ) при внутрішньомозковому введенні сингенних та алогенних фетальних нейроклітин-прекурсорів (НКП) (2011)
Бабаджан В. Д. - Сучасний погляд на особливості імунопатогенез у бронхіальної астми, Кравчун П. Г, Назаренко О. П., Дєлєвська В. Ю. (2011)
Дріянська В. Є. - Особливості прозапальних цитокінів, процесів ліпопероксидації та антиоксидантного захисту у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії залежно від стану водовидільної функції нирок, Драннік Г. М., Король Л. В, Дудар І. О., Мигаль Л. Я., Гончар Ю. І., Маріненко М. І., Селезньова І. Б., Савченко В. С. (2011)
Кулагина Ю. Ю. - Генетический полиморфизм CD14-рецепторову больных диффузным токсическим зобом, Малый К. Д. (2011)
Чернышов А. В. - Патогенетические механизмы развития антифосфолипидного синдрома, Андрейченко С. В., Талько В. В. (2011)
Бичкова Н. Г - Дисліпідемія та імунний статус у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім метаболічним синдромом, Бичкова С. А. (2011)
Тимченко М. Д. - Показники гуморального та клітинного імунітету при моделюванні хронічного катарального риніту у щурів, Калиновська Л. П., Мельников О. Ф. (2011)
Луньова Г. Г. - Зміна рівнів прозапальних цитокінів (ФНП-, ІЛ-1 та ІЛ-17) та розчинних молекул адгезії (VCAM-1 та Е-селектину) у хворих на хронічний гломерулонефрит в залежності від стадії (ІІ чи ІІІ) хронічної хвороби нирок, Кривенко Є. О. (2011)
Мельников O. Ф. - Оценка диагностических подходов для выявления пищевой аллергии у больных хроническим тонзиллитом, Забродская Л. В., Рыльская О. Г, Тимченко М. Д., Бредун А. Ю., Сидоренко Т. В. (2011)
Титул, зміст (2017)
Pylypenko O. V. - Рhase ambiguity resolution in relative displacement measurement by microwave interferome-try, Gorev N. B., Doronin A. V., Kodzhespirova I. F. (2017)
Долгополов С. И. - Гидродинамическая модель кавитационных колебаний, адаптированная для моделирования динамических процессов в насосных системах при больших числах кавитации (2017)
Тарасов С. В. - Модельные задачи для класса систем взаимного позиционирования космического аппарата и полезной нагрузки, Фоков А. А. (2017)
Алпатов А. П. - Баллистический анализ распределения орбит космических аппаратов различного функционального назначения, Гольдштейн Ю. М. (2017)
Марченко В. Т. - О новом методе оценки технического уровня космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, Петляк Е. П., Сазина Н. П., Хорольский П. П. (2017)
Мелашич С. В. - Расчет напряженно-деформированного состояния лопатки компрессорного венца с использованием платформы численного моделирования OPENFOAM (2017)
Шедловский И. А. - Экспериментальное исследование модели многолопастного ветроколеса (2017)
Науменко Н. Е. - Разработка элементов пассивной защиты вагонов пассажирского поезда нового поколе-ния для железных дорог колеи 1520 мм, Соболевская М. Б., Сирота С. А., Горобец Д. В. (2017)
Андрусык Я. Ф. - Об особенности влияния граничных условий на распространение упруго-вязкопластических волн в стержнях, материал которых обладает свойством запаздывания текучести (2017)
Дояр И. А. - Стохастический метод экстраполяции диаграмм длительной прочности конструкционных материалов (2017)
До уваги авторів (2017)
Бланк організації (2017)
Бондаренко А. Р. - Про залежність між нормою кратно монотонної функції і нормами її похідних, Коваленко О. В. (2018)
Гембарська С. Б. - Про граничні значення тригармонічного інтеграла Пуассона на межі одиничного круга (2018)
Горькавый В. А. - Бирозетки — модельные флексоры, Милка А. Д. (2018)
Güroğlu A. T. - Principally Goldie*-lifting modules, Meriç E. T. (2018)
Durna N. - Subdivision of spectra for some lower triangular double-band matrices as operators on c0 (2018)
Заболоцький М. В. - Цілі функції нульового порядку з нулями на логарифмічній спіралі, Басюк Ю. В., Тарасюк С. І. (2018)
Павленков В. В. - ORV послідовності з невиродженими групами регулярних точок (2018)
Севостьянов Е. А. - О сходимости отображений в метрических пространствах с прямыми и обратными модульными условиями, Скворцов С. А. (2018)
Шанин Р. В. - Оценки равноизмеримых перестановок в анизотропном случае (2018)
Al-Khaladi A. H. H. - Entire functions share two half small functions (2018)
Calderón Martín A. J. - A note on strongly split Lie algebras (2018)
Noor M. A. - Simpson-type inequalities for geometrically relative convex functions, Noor K. I., Awan M. U. (2018)
Xinfu Li - Decay estimates for a kind of linear wave equations, Ming Li. (2018)
Дічек Н. П. - Зіставно-порівняльний підхід у сучасній англомовній макаренкіані: Дж. Дьюї та А. Макаренко (2018)
Дзюбенко І. А. - Досвід громадянського виховання країн ЄС в Україні (2018)
Кисіль Н. Р. - Особливості вищої освіти в Чехії та в Україні: сучасний досвід (2018)
Мелешко В. В. - Проблеми управління опорними закладами загальної середньої освіти в умовах децентралізації (2018)
Ремех Т. О. - Сутність і структура громадянської компетентності учня нової української школи (2018)
Остапчук О. Є. - Синергетичний дискурс професійно-творчої самореалізації вчителя (2018)
Назаренко Т. Г. - Дидактичні особливості методів навчання економіки в ліцеї (2018)
Гривко А. В. - Формування читацьких умінь учнів: сучасні підходи та світовий досвід (2018)
Гончарова Н. О. - Методичні аспекти використання дидактичних матеріалів на основі диференційованого підходу (2018)
Пузіков Д. О. - Методика підготовки суб’єктів освітньої діяльності до застосування теоретичної моделі прогнозування розвитку загальної середньої освіти (2018)
Сіпій В. В. - Методика формування політехнічного складника предметної компетентності учнів основної школи з фізики (2018)
Пометун О. І. - Критичне мислення як педагогічний феномен (2018)
Хриков Є. М. - Стан та напрями розвитку педагогічної науки в Україні (2018)
Коренева І. М. - Феномен "Освіта для сталого розвитку": сутність та сучасні особливості концепту (2018)
Бурлаєнко Т. І. - Сучасні тенденції світового розвитку педагогічного консалтингу в Україні: педагогічне дорадництво (2018)
Петрук О. М. - Сучасний підручник для розвитку мовлення та навчання грамоти мовою іврит у закладах загальної середньої освіти (2018)
Цимбалюк В. І. - Дослідження імунних реакцій при моделюванні дозованого травматичного пошкодження півкулі мозочка у щурів та трансплантації алогенних нск-вмісних тканин, Лісяний М. І., Гнєдкова І. О., Любич Л. Д., Сенчик Ю. Ю., Медведєв В. В. (2012)
Лисяный Н. И. - Цитотоксическая и адгезивная активность мононклеаров периферической крови у больных с глиомами, Гнедкова И. А., Гнедкова М. А., Розуменко В. Д., Главацкий А. Я., Шмелева А. А., Малышева Т. А., Черненко О. Г. (2012)
Непийвода Х. Д. - Вплив іонів свинцю на функціональну активність перитонеальних макрофагів щурів, Cенчило Н. В., Почтарьова Г. О., Лаврова К. В., Гарманчук Л. В., Томачинська Л. І. (2012)
Бондарчук О. Б. - Імунотерапія хронічного рецидивуючого фурункульозуу постраждалих від аварії на ЧАЕС, Берко Т. М. (2012)
Зєльоний І. І. - Вплив Галавіту на концентрацію прозапальних цитокінів(ФНО, IL-1) у сироватці крові та продукцію в культурах мононуклеарів хворих на рецидивуючу бешиху, Фролов В. М. (2012)
Гунько Б. А. - Застосування антигенних комплексів умовно-патогенних грибів з метою комплексної оцінки антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію, Зайков С. В. (2012)
Фільчаков Ф. В. - Вплив різних схем інтерферонотерапії на функціональну активність лімфоцитів у хворих на меланому шкіри, Шуміліна К. С., Льон Г. Д., Кукушкіна С. М., Коровін С. І., Кукушкіна М. М. (2012)
Назар О. В. - Сучасні клініко-імунологічні аспекти інфекцій дихальних шляхів, які викликані внутриклітиними збудниками, Ліщук-Якимович Х. О., Пуколяк Р. М., Пшенична І. В. (2012)
Прилуцкий А. С. - Описание случая наследственного ангионевротическогоотека ii типа, Лесниченко Д. А., Ткаченко К. Е. (2012)
Гольцев А. Н. - Роль натуральных Т-регуляторных клеток в патогенезе экспериментального аллергического энцефаломиелита и возможные пути коррекции данной патологии криоконсервированными фетальными нервными клетками, Порожан Е. А., Останков М. В., Дубрава Т. Г, Бабенко Н. Н., Гаевская Ю. А., Бондарович Н. А. (2012)
Любич Л. Д. - Особливості цитотоксичної дії галавіту на клітини гліом та мононуклеари периферичної крові хворих з гліомами in vitro, Лісяний М. І., Семенова В. М., Главацький О. Я., Лісяний О. М., Стайно Л. П. (2012)
Гриньох В. О. - Вплив лазерної терапії та діадинамофорезу на стан місцевого імунітету порожнини рота підлітків, хворих на хронічний катаральний гінгівіт (2012)
Фролова Л. О. - Вивчення ролі антиендотеліальних антитіл в розвитку гіпертонічної хвороби у жінок в клімактеричному періоді, Фролов О. К., Кольцова І. Г. (2012)
Петрина О. П. - HLA-фенотип у дітей з хронічною хворобою нирок,гломерулонефритом з нефротичним синдромом, особливості у гормончутливих і - резистентних пацієнтів, Драннік Г. М., Дріянська В. Є., Багдасарова І. В., Фоміна С. П., Величко М. Б. (2012)
Кузнецова Л. В. - Новые технологии в диагностике и специфической аллерготерапии аллергологических больных, Романюк Л. И., Назаренко А. П. (2012)
Лич І. В. - Імуномодулюючі властивості інтерфероніндукуючого молекулярного комплексу дріжджова РНК - Тилорон, Скроцька О. І., Карпов О. В. (2012)
Ковальчук М. Т. - Зміна показників клітинного та гуморального імунітетув пацієнтів з розацеа в поєднанні з паразитозами залежно від клінічної форми дерматозу (2012)
Гайдучок І. І. - Система шаперонів при хламідійній інфекції (2012)
Климова Е. М. - Роль вирусной инфекции как триггерного фактора в развитии иммунопатологических и тромбофилических состояний при заболеваниях периферических вен и тромбоэмболии легочной артерии, Калашникова Ю. В., Прасол В. А., Дроздова Л. А. (2012)
Чоп’як В. В. - Оцінка епідемічної ситуації з дифтерійної інфекції в умовах дії медико-екологічних факторів, Подаваленко А. П., Головчак Г. С., Рєзніков А. П., Мороз В. 0. (2012)
Бичкова Н. Г. - Ефективність застосування препарату Екстра Ербісол у хворих після перенесеного ішемічного інсульту, Присяжнюк А. П. (2012)
Прилуцкий А. С. - Связь дефицита SIGA с развитием инфекционной патологии и уровнями общего IgE, Колоколова Е. В., Лесниченко Д. А., Выхованец Т. А. (2012)
Драннік Г. М. - Рівень прозапальних цитокінів в спермальній плазмі хворихна хронічний абактеріальний простатит, Горпинченко І. І., Порошина Т. В., Савченко В. С., Калініна Н. А., Добровольська Л. І., Мігов В. Г. (2012)
Бичкова С. А. - Роль цитокінів в прогресуванні хронічного обструктивного захворювання легень, Бичкова Н. Г. (2012)
Прохорова М. П. - Клініко-імунологічні особливості перебігу бос у дітейінфікованих герпесвірусними інфекціями, Бичкова Н. Г, Сліпачук О. В. (2012)
Курченко А. І. - Прояви фенотипів антигенів гістосумісності у хворих на червоний плоский лишай слизової оболонки порожнини рота, Драннік Г. М., Регурецька Р. А. (2012)
Титул, содержание (2017)
Тимошенко В. И. - Методика расчетного определения гидравлического сопротивления газо-дисперсного потока, Кнышенко Ю. В., Щербаков В. И. (2017)
Кваша Ю. А. - Аэродинамическая оптимизация формы лопаток направляющего аппарата сверхзвуковой компрессорной ступени, Зиневич Н. А. (2017)
Николаев А. Д. - Определение параметров движения границы раздела сред "газ – жидкость" в топливных баках космических ступеней ракет-носителей на пассивных участках полета, Башлий И. Д., Свириденко Н. Ф. , Хоряк Н. В. (2017)
Марченко В. Т. - Алгоритм оценки технического уровня космических аппаратов дистанци-онного зондирования Земли, Хорольский П. П., Сазина Н. П., Жукова Л. Г. (2017)
Палий А. С. - Классификатор аэродинамических систем увода объектов космической техники с околоземных орбит (2017)
Мищенко А. В. - К определению длины троса экспериментальной электродинамической системы (2017)
Шеховцов В. С. - Оптимальные кривые скатывания. Новый подход к решению старой про-блемы (2017)
Ушкалов В. Ф. - Усовершенствование ходовых частей перспективного грузового вагона, Мокрий Т. Ф., Малышева И. Ю., Безрукавый Н. В. (2017)
Пошивалов В. П. - О моделях надежности программного обеспечения эргатических систем, Даниев Ю. Ф. (2017)
Гришкевич А. Д. - Разработка плазменных технологических устройств для комбинированной технологии упрочнения деталей, Гринюк С. И. (2017)
Polishko S. - Effect of modification on the formation of nonmetallic inclusions in kp-t wheel steel (2017)
До уваги авторів (2017)
Бланк організації (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Ланде Д. - Методика розроблення сценаріїв розвитку ситуації на основі аналізу інформаційного простору, Бойченко А. (2017)
Мохор В. - Негативний інформаційно-психологічний вплив на індивідуальну свідомість за соціоінженерним підходом, Цуркан О. (2017)
Ковальчук Л. - Методики перевірки незалежності статистичних тестів, Кучинська Н. (2017)
Жилін А. - Особливості побудови та перспективи розвитку протоколів віртуальних захищених мереж, Валовий С., Маринін Д. (2017)
Зубок В. - Використання технології DNSSec для захисту доменних імен в українському сегменті мережі Інтернет (2017)
Соколов В. - Архітектура програмного забезпечення на основі інтегральних об’єктів (2017)
Кравцов Г. - Теоретико-множиний підхід до визначення сутності понять "класифікація", "таксономія" й "онтологія", Долгоруков О., Кошель В. (2017)
Винничук С. - Удосконалення методу квадратичного решета на основі використання розширеної факторної бази та формування достатньої кількості В-гладких чисел, Місько В. (2017)
Кожедуб Ю. - Реалізація процесного підходу до керування ризиками інформаційної безпеки в документах NIST (2017)
Dorogyy Y. - A comparison enterprise architecture frameworks for critical IT infrastructure design, Tsurkan V., Telenyk S., Doroha-Ivaniuk O. (2017)
Гнатюк С. - Метод ідентифікації об’єктів критичної інформаційної інфраструктури в авіаційній галузі, Сидоренко В., Кінзерявий В. (2017)
Яковів І. - Інформаційно-телекомунікаційна система, концептуальна модель кіберпростору і кібербезпека (2017)
Cубач І. - Модель виявлення кібернетичних атак на інформаційно-телекомунікаційні системи на основі описання аномалій їх роботи зваженими нечіткими правилами, Фесьоха В. (2017)
Погребняк Л. - Метод адаптивного просторового кодування сигналів для нестаціонарних частотно-селективних каналів безпроводового зв’язку, Науменко М. (2017)
Абдураманов Р. - Застосування методів регресійного аналізу для моніторингу та управління телекомунікаційними системами, Хлапонін Ю., Хаддад А. (2017)
Драннік Г. М. - Ефективність імунокорегуючої терапії хворих з синдромом екологічного імунодефіциту, коморбідний з хронічним безкам’яним холециститом та жировою хворобою печінки, Курченко А. І., Фролов В. М., Лоскутова І. В., Бикадоров В. І. (2012)
Драннік Г. М. - Цитокіновий профіль крові хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з холестерозом жовчного міхура на тлі ожиріння, Дріянська В. Є., Фролов В. М., Лоскутова І. В., Круглова О. В. (2012)
Драннік Г. М. - Ефективність комплексної імунокорекції у хворих на хронічний вірусний гепатит С, коморбідний з хронічним безкам’яним холециститом та стеатозом печінки, Дріянська В. Є., Фролов В. М., Соцька Я. А., Лоскутова І. В. (2012)
Гольцев А. Н. - Снижение иммунореактивности аллогенного костного мозга криоконсервированными клетками фетальной печени в условиях развития реакции "трансплантат против хозяина", Дубрава Т. Г, Луценко Е. Д., Мацевитая И. Ю., Гаевская Ю. А., Останкова Л. В., Останков М. В., Гольцев К. А., Челомбитько О. В. (2012)
Любич Л. Д. - Оцінка впливу супернатанту прогеніторних нейроклітин щура на експресію антигенів CD25 та CD95 клітинами гліом людини (2012)
Ra I. C. - Иммуномодулирующие и протекторные свойства мезенхимы стволовых клеток жирового происхождения, Kang S. K., Shin S. (2012)
Маріненко М. І. - Показники імунітету у хворихна хронічну хворобу нирок І-ІІІ ст., гломерулонефритта діабетичну нефропатію, Дріянська В. Є., Драннік ГМ., Величко М. Б. (2012)
Дріянська В. Є. - Імунотропні та антиоксидантні властивості беміпарину натрію у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, Король Л. В., Дудар І. О., Савченко В. С., Мигаль Л. Я., Гончар Ю. І., Мариненко М. I. (2012)
Липковская И. В. - Особенности течения токсоплазмозной инфекции в одесском регионе, по данным стандартов ВОЗ и МКХ-10. Опыт применения препарата аллокин-альфа в лечении токсоплазмозной офтальмопатии и нейротоксоплазмоза, Ковальчук П. И., Лаврюкова С. Я., Пастерниченко Н. С., Сидяченко В. А. (2012)
Бичкова Н. Г - Імунний статус хворих на хронічний періодонтит при супутній хронічній персистуючій вірусній інфекції, Юнакова Н. М., Волосовець Т. М., Бернадська Г. І. (2012)
Абрамова К. В. - Полиморфизм гена toll-like рецепторов 4 типа ASP299GLY и состояние антиэндотоксинового иммунитета у больных ревматоидным артритом на фоне гастропатии (2012)
Сидяченко В. А - Клинико-иммунологическая эффективность применения препарата ликопид у имунонекомпетентных детей, в том числе с пидз и ВИДС/ВИДЗ на фоне хронической, рецидивирующей патологии, Самойленко Л. И. (2012)
Стасенко А. А. - Спосіб прогнозування гнійного післяопераційного ускладнення гострого панкреатиту, Чорний В. В., Галочка І. П., Бєляєв В. В. (2012)
Babiy O. - Screening adjuvants organic and inorganic nature for constructing cancer vaccines, Grehirchak N., Lych I., Shpak E. (2012)
Гайсенюк Ф. З. - Особливості ІЛ-2-залежної ланки імунітету у пацієнтівз захворюванням нирок (пієло- та гломерулонефрит), Дріянська В. Є., Петрина О. П., Драннік Г. М., Порошина Т. В., Калініна Н. А. (2012)
Резниченко Н. А. - Ликопид в лечении супружеских пар, инфицированных вирусами папилломы человека высокого онкологического риска (2012)
Сергеева И. Е. - Диагностическое значение определения SLPI при генерализованном пародонтите (2012)
Курченко А. І. - Рівень сироваткових цитокінів у хворих на червонийплоский лишай слизової оболонки порожнини рота, Драннік Г. М., Регурецька Р. А. (2012)
Бичков О. А. - Вплив комплексної терапії есенціальної гіпертензії,поєднаної з остеоартрозом, на показники системного імунітету (2012)
Хоменко І. М. - Вплив препарату поліоксидонію на показники системного імунітету у жителів, які постраждали від чорнобильської катастрофи та вирішення проблеми їх харчування радіоактивно чистими продуктами, Кузнецова Л. В., Фролов В. М., Осипова Л. С., Назаренко О. П., Кузнецов О. Г. (2012)
Ширикина М. В. - Особенности течения бронхиальной астмы у детей на фоне диффузного зоба, Линник В. А., Филатова И. А., Воронова Г. Л.. (2012)
Кондратьев В. А. - Причины токсико-аллергических дерматитов у детей, Ширикина М. В., Мошик Л. Г., Забудская О. Г., Сафронкова Н. И. (2012)
Гаєвська Л. М. - Інструментарій інформаційно-аналітичних ресурсів організації виробництва на промислових підприємствах (2018)
Грицина Л. А. - Місце України у глобальних рейтингах, Рожок Т. В. (2018)
Зеленський А. В. - До питання сутності поняття фінансове регулювання розвитку економіки держави (2018)
Катерна О. К. - Формування концепції інтелектуального управління на транспорті (2018)
Ковальова О. В. - Розвиток організаційно-економічного середовища реалізації структурної політики в аграрному секторі (2018)
Лисяк Л. В. - Бюджетна політика як інструмент забезпечення фінансової безпеки України, Журавель М. О. (2018)
Лункіна Т. І. - Локальна соціальна відповідальність в аграрному секторі України, Широка А. І. (2018)
Okhrimenko O. - Analysis of electronic business influence on the world economy, Hryshchenko Y. (2018)
Пилипенко К. А. - Особливості виконання доходів і видатків державного бюджету через органи Державної казначейської служби України, Баклицька М. Р. (2018)
Полагнин Д. Д. - Розвиток та функціонування європейської валютної системи, Борідка А. Ю. (2018)
Прядко І. В. - Основні інструменти інноваційної політики України (2018)
Романова А. А. - Управління розвитком туристичної сфери в умовах збройних конфліктів (2018)
Солодухін С. В. - Сучасні підходи до моделювання управління інвестиційними ресурсами підприємства, Шайтанова Є. С. (2018)
Тімонін О. М. - Динаміка впливу факторів ризиків з урахуванням маркетинга життєвого циклу стартапу, Верещагіна Г. В., Плєханова Т. Є. (2018)
Tkachuk I. - The state funding of statutory activities of political parties in Ukraine as an innovation against political corruption (2018)
Токар Я. І. - Менеджмент запасів туристичного підприємства, Дем’ян Я. Ю. (2018)
Труніна І. М. - Особливості функціонування регіонального ринку туристичних послуг, Рижак А. І. (2018)
Fedirets O. - Formation of agricultural enterprise energy saving mechanism, Kalinichenko О. (2018)
Хвищун Н. В. - Економічна безпека як елемент системи антикризового управління соціально-економічним розвитком регіону (2018)
Лисяный Н. И. - Иммуносупрессивные и антигенные свойства мезенхимальных стволовых клеток (2012)
Дріянська В. В. - Особливості деяких цитокінів крові у хворих на ХХН ІІ-ІІІ стадії: гломерулонефрит з нефротичним синдромом (2012)
Савченко В. С. - Рівень прозапальних цитокінів крові у пацієнтів з хронічною хворобою нирок IV - V стадій (2012)
Руденко М. Ю. - Иммунологические аспекты персистирующей часто рецидивирующей герпесвирусной инфекции, Курченко А. И., Ромащенко О. В., Дриянская В. В. (2012)
Гайсенюк Ф. З. - Особливості рівнів МСР-1 і ТФР-в у хворих на гострий та хронічний пієлонефрити, Дріянська В. Є., Багдасарова І. В., Лавренчук О. В., Савченко В. С., Степанова Н. М., Калініна Н. А. (2012)
Коваль Г. Д. - Локальна продукція прозапальних цитокінів у жінок з ендометріозом асоційованим з безпліддям, Петеліна Л. П. (2012)
Гавриленко Т. І. - Імунологічна характеристика дітей раннього віку з повторними епізодами бронхообструкції, Руденко С. М., Охотнікова О. М., Рижкова Н. О. (2012)
Немировська Н. В. - Обстеження та розробка методів лікування хворих на поліноз з холестерозом жовчного міхура (2012)
Житинська А. Л. - Ризик розвитку бронхообструкції у хворих на поліноз в залежності від сенсибілізації до пилкових алергенів (2012)
Кузнецова Л. В. - Дифференциальная диагностика аллергических заболеваний кожи. Методы лечения, Литус В. И., Литус А. И., Назар О. В., Назаренко А. П., Трошин А. А., Христолюбская О. Г, Бондаренко Т. Н., Назаренко Г. И., Кузнецов А. Г. (2012)
Лоскутова І. В. - Діагностика запальних ускладнень в післяопераційний період у хворих з переломами проксимального відділу стегна на фоні ожиріння, Рудой Б. С. (2012)
Кузнецова Л. В. - Сравнительная оценка антигистаминных лекарственных средств на основании современных методов диагностики, Литус В. И., Литус А. И., Назар О. В., Назаренко А. П., Трошин А. А., Христолюбская О. Г, Бондаренко Т. Н., Назаренко Г. И., Кузнецов А. Г. (2012)
Аль Касем Амин - Влияние системной терапии ожирения на уровень провоспалительного цитокина TNF- в системном кровотоке у больных псориазом с гиперлептинемией (2012)
Бекирова Э. Ю. - Роль витамин d-недостаточности/дефицита в формировании дисбаланса цитокинового гомеостаза у больных псориазом в осенне-зимний период (2012)
Лисяный А. Н. - Содержание опухоль-инфильтрирующих мононуклеаров в медуллобластомных опухолях головного мозга, Голярник Н. В., Потапова А. И. (2012)
Кузнецова Л. В. - Роль эозинофильного катионного белка в формировании клинических проявлений аллергического ринита при паразитозе, Бондаренко Т. Н., Литус В. И., Назаренко А. П., Юркина А. В., Назар О. В., Назаренко Г. И., Кузнецов А. Г. (2012)
Чоп’як В. В. - Імунофенотипування та антигени головного комплексу гістосумісності при невиношуванні вагітності у жінок, Гаврилюк А. М., Заставна Д. В., Терпиляк О. І., Кульчицька А. С., Курпіш М. (2012)
Кравченко М. А. - Иммунокорригирующая активность липидной фракции плаценты в отношении CD4+CD25+ Т-клеток крыс с адъювантным артритом, Ямпольская Е. Е., Гольцев А. Н. (2012)
Прилуцкий А. С. - Описание случая общей вариабельной иммунной недостаточности, Ткаченко К. Е., Прилуцкая И. А. (2012)
Белоглазов В. А. - Состояние клеточного антиэндотоксинового иммунитета у больных диффузным токсическим зобом с рецидивирующим течением, Кулагина Ю. Ю., Гордиенко А. И. (2012)
Курченко А. І. - Рівень сироваткових цитокінів (IL-10, IL-8, IL-12, IFN-г) у хворих на червоний плоский лишай слизової оболонки порожнини рота, Драннік ГМ., Регурецька РА. (2012)
Борисенко А. В. - Лікування рецидивного простого герпесу слизової оболонки порожнини рота, Регурецька РА., Регурецька М. В. (2012)
Боброва І. А. - Кінетика в-клітин та nk-клітин у пацієнтів з тиреоїдними розладами на тлі терапії хронічного гепатиту С (2012)
Акуленко О. В. - Імуномоделююча косметична композиція для омолодження, Лаппа Л. В., Калюга Н. В., Кудрявцева В. Є., Потаповська І. П. (2012)
Василишина М. В - Взаимосвязь микрофлоры ротовой полости с иммунным статусом и общими патологиями организма, Чередник А. В., Калюга Н. В., Чередник Д. А. (2012)
Русанов А. B. - Разработка и расчетное исследование проточной части насос-турбины для условий Каневской ГАЭС, Хорев О. Н., Сухоребрый П. Н., Дедков В. Н. (2018)
Шубенко А. Л. - Выбор и расчет теплообменного оборудования для паротурбинных циклов на низкокипящих рабочих телах, Сенецкий А. В., Сарапин В. П., Бабак Н. Ю., Роговой С. В. (2018)
Гнесин В. И. - Математическое моделирование и анализ аэроупругих явлений в лопаточном венце турбомашин, Колодяжная Л. В., Жандковски Р., Демченко А. В. (2018)
Губарев О. П. - Гідропривод з пружно-гідравлічним дозуванням рідини, Ганпанцурова О. С., Д’яконова Н. С., Космина А. Ю. (2018)
Потетенко О. В. - К вопросу совершенствования математического описания турбулентного движения вязкой несжимаемой жидкости, Яковлева Л. К., Самба Битори Трезор Дес Бекет (2018)
Резвая К. С. - Расчетное определение энергетических характеристик на основе расчета пространственного течения вязкой жидкости в обратимых гидравлических машинах, Дранковский В. Э., Крупа Е. С., Тыньянова И. И. (2018)
Миронов К. А. - Використання CFD для розрахунку спіральної камери та колон статора високонапірної радіально-осьової гідротурбіни, Олексенко Ю. Ю., Бондаренко Д. Ю. (2018)
Мараховский М. Б. - Математическая модель гидродинамических характеристик элементов проточной части радиально-осевой гидротурбины. Часть 1, Гасюк А. И. (2018)
Шевченко Н. Г. - Врахування реологічних властивостей водонафтової емульсії на робочі характеристики відцентрового насоса, Шудрик О. Л., Коваль О. С., Дорошенко О. В. (2018)
Лебедєв А. Ю. - Визначення герметичності торцевого ущільнення лабіринтно-гвинтового насоса при гармонічних вимушених коливаннях корпуса, Андренко П. М., Дмитрієнко О. В. (2018)
Цента Е. Н. - Улучшение динамических характеристик комбинированной системы управления навесным оборудованием трактора путем ввода мехатронного модуля (2018)
Гриб О. Г. - Определение экстремумов мощности и потерь в отдельной фазе электрической сети, Донецкая Т. С., Швец С. В., Бортников А. В. (2018)
Панченко А. И. - Конструктивные особенности планетарных гидромоторов серии PRG, Волошина А. А., Панченко И. А. (2018)
Актуальне інтерв’ю (2013)
Гаєвський В. Ю. - Зв’язки між імунологічними, гістологічними та молекулярно-генетичними показниками у хворих на поліпозний риносинусит, Гаєвський А. Ю. (2013)
Маслова Л. В . - Сублингвальная иммунотерапия респираторной аллергии: иммунологическая эффективность (2013)
Бичкова С. А. - Сучасні аспекти статинотерапії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане із метаболічним синдромом, Бичкова Н. Г. (2013)
Молодан Д. В. - Динамика показателей фактора некроза опухоли альфа и активности перекисного окисления липидов у пациентов с гипертонической болезнью, ассоциированной с ожирением и гиперурикемией (2013)
Храновская Н. Н. - Фенотипическая и функциональная характеристика генерированных in vitro дендритных клеток человека после активации липополисахаридом и интерфероном-а, Скачкова О. В., Свергун Н. Н., Никулина В. В., Земсков С. В., Горбач А. И., Сидор Р. И. (2013)
Бичкова Н. Г. - Особливості медикаментозної корекції рожевих вугрів з використанням імунотропних препаратів, Сенишин Н. Ю., Хімейчук Л. O. (2013)
Назаренко О. П. - Рівень IgE-антитіл до ентеротоксинів стафілококу, гельмінтів та грибів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень на тлі хронічного некалькулезного холециститу (2013)
Лісяний М. І. - Імунологічні властивості адгезивних клітин стромально-васкулярної фракції жирової тканини, Станецька Д. М. (2013)
Кузнецов О. Г. - Состояние иммунитета и коррекция нарушений у больных полинозом с сенсибилизацией к пыльце амброзии на фоне кишечного микробиоценоза и нарушения пищевого статуса (2013)
Назаренко Г. І. - Рівень ІФН-у та ІЛ-4 у хворих на алергічний риніт, ускладнений вірусом герпесу і типу на тлі специфічної імунотерапії (2013)
Филоненко Т. Г. - Клинические особенности, системное воспаление и иммуногистохимическая оценка иммунокомпетентных клеток в слизистой оболочке гастродуоденальной зоны при эрозивно-язвенных поражениях у больных ревматоидным артритом, Абрамова К. В. (2013)
Коваль Г. Д. - Особливості експресії матричної металопротеїнази 9 в ектопічному ендометрії у жінок з ендометріозомтаїх роль в локальному імунітеті, Курченко І. Ф., Чоп‘як В. В., Курченко А. I. (2013)
Ляховська Н. В. - Поліморфізм гену білка клітин клара у хворих на атопічну бронхіальну астму (2013)
Кузнецова Л. В. - Использование Immufix (Wellmune® бета-глюкана) в комплексном лечении аллергологических пациентов, Литус В. И., Кузнецов А. Г. (2013)
Мельников О. Ф. - Сравнительное изучение содержания секреторного иммуноглобулина а в ротоглоточном секрете и сыворотке крови людей, проведенное различными методами и реактивами, Тимченко М. Д., Заболотная Д. Д., Бредун А. Ю., Рыльская О. Г. (2013)
Воронцова Л. Л. - Состояние клеточного иммунитета у больных ишемической болезнью с ердца после проведенного стентирования, Безрук В. А., Диденко С. Н. (2013)
Курченко А. І. - Функціональна активність клітин імунної системи периферичної крові за продукцією цитокінів IL-15 та IL-18 in vitro у хворих на генітальну герпесвірусну інфекцію, Руденко М. Ю., Федорук Г. В., Бідна Т. Ю. (2013)
Курченко А. І. - Функціональна активність мононуклеарів периферичної крові у хворих на герпетичну інфекцію за продукцією TNF- і IL-12 в умовах in vitro (2013)
Курченко А. И. - Факторы межклеточной кооперации у больных с красным плоским лишаем слизистой оболочки полости рта, Дранник Г. Н., Регурецкая Р. А. (2013)
Шитиков Д. В. - Ранние проявления индукции возрастных изменений т-клеточного звена иммунной системы молодого животного при гетерохронном парабиозе, Родниченко А. Е., Пишель И. Н. (2013)
Бездетко Т. В. - Использование левоцетиризина в лечении аллергического ринита (2013)
Панченко Л. М. - Використання імуномодулюючих властивостей оротерапії в лікуванні хворих із розладами репаративного остеогенезу, Березовський В. Я., Дехтяренко Н. О., Соколовська О. Р. (2013)
Маслійов С. В. - Особливості вирощування соняшника іноземної селекції в умовах Луганської області, Степанов В. В., Ярчук І. І. (2018)
Діденко Н. О. - Вплив комплексних сполук купруму (іі), кобальту (іі) та цинку з ароматичними і гетероциклічними тіоамідами на посівні властивості деяких сільськогосподарських культур, Ранський А. П. (2018)
Пузік В. К. - Класифікація та виділення джерел якісного складу зразків колекції нуту за вмістом білка та олії, Тітова А. Є. (2018)
Ярчук І. І. - Попередники та строки сівби пшениці твердої озимої, Мельник Т. В. (2018)
Цвей Я. П. - Ураження цукрових буряків церкоспорозом у короткоротаційній плодозмінній сівозміні за різних доз добрив під культуру, Тищенко М. В., Філоненко С. В., Ляшенко В. В. (2018)
Тогачинська О. В. - Екологічна експертиза технологій вирощування пшениці озимої в умовах північного Лісостепу, Паращенко І. В. (2018)
Новицька Н. В. - Веґетація квасолі під впливом передпосівної інокуляції насіння та удобрення, Мартинов О. М., Доктор Н. М. (2018)
Ткаченко А. С. - Стан та перспективи органічного сільського господарства у регіонах України (2018)
Паламарчук В. Д. - Вплив глибини загортання та фракції насіння на вміст крохмалю у зерні кукурудзи та вихід біоетанолу (2018)
Білявська Л. Г. - Скоростиглий сорт сої Авантюрин, Васецький Ю. П., Білявський Ю. В., Діянова А. О. (2018)
Тищенко М. В. - Ураження рослин пшениці озимої кореневими гнилями залежно від агротехнічних заходів, Смірних В. М., Філоненко С. В., Ляшенко В. В. (2018)
Кулик М. І. - Урожайні властивості та посівні якості насіння проса прутоподібного залежно від умов вирощування, Рожко І. І. (2018)
Білявська Л. Г. - Мінливість тривалості веґетаційного періоду у колекційних зразків сої, Рибальченко А. М. (2018)
Колісник О. І. - Порівняльна характеристика ефективності різних способів випасання м’ясних корів із телятами на підсисі абердин-ангуської породи, Прудніков В. Г., Криворучко Ю. І., Нагорний С. А. (2018)
Лисенко Г. Л. - Економічна ефективність додаткового введення "Лізину" та "Метіоніну" до ЗНМ за годівлі телят-молочників, Бучковська К. Д. (2018)
Скляренко Ю. І. - Ефективність довічного використання корів залежно від генотипових факторів (2018)
Ласло О. О. - Методологічні основи агроекологічної оптимізації та визначення інтегрального показника екологічного стану Полтавської області у системі стійкого розвитку сільських територій, Диченко О. Ю., Нагорна С. В. (2018)
Степова О. В. - Аналіз впливу змін кліматичних умов на кисневий режим річки Псел, Рома В. В. (2018)
Славгородська Ю. В. - Сучасний стан та динаміка змін земельних ресурсів центрального Лісостепу України (2018)
Тимошенко О. П. - Зміна площі волосяної кутикули у свійських котів за нефропатії та поліорганної патології, Снопенко О. С. (2018)
Ковпак В. В. - Порівняння різних методів виділення стовбурових клітин з підшлункової залози щура, Ковпак О. С. (2018)
Пінчук Н. Г. - Кампілобактеріоз як важлива харчова токсикоінфекція, Пустовіт Н. А. (2018)
Пінчук Н. Г. - Патогенність та вірулентність ізолятів Erysipelothrix Rhusiopathiaе (2018)
Цвіліховський М. І. - Метаболічна терапія на основі амінокислот за епілепсії у собак. Компенсаторна здатність організму як причина обмеженого періоду клінічної ефективності, Якимчук О. М., Іванченко Н. Ю. (2018)
Лєві Л. І. - Використання нечіткої логіки для автоматизації функціонування зрошувальних систем (2018)
Арендаренко В. М. - Математичне моделювання процесу завантаження силосів зерном, Самойленко Т. В. (2018)
Ляшенко С. В. - Удосконалення механізованої технології вирощування картоплі на присадибних ділянках (2018)
Ульянченко М. С. - Вплив строків сівби на продуктивність гречки (2018)
Пущак В. І. - Формування урожайності нуту залежно від елементів інтенсифікації та добрив в умовах західного Лісостепу (2018)
Позняк В. В. - Ефективність застосування регулятора росту "Хлормекват-хлорид" у посівах пшениці озимої залежно від рівня удобрення (2018)
Басараб Т. П. - Морфологічні показники крові корів за субклінічного ендометриту та після його лікування (2018)
Кабасова І. О. - Застосування комплексу заходів для підвищення стресостійкості спортивних коней (2018)
Опара М. М. - Вернадський і Полтавщина (до 155-річчя від дня народження), Опара Н. М. В. І. (2018)
Невгамовна енергія великої душі (з нагоди 60-річчя доктора сільськогосподарських наук, професора Миколи Янаєвича Шевнікова) (2018)
Красовський В. В. - Рецензія на книгу "Ніколаєв Валентин Федорович (1889 – 1974): бібліографічний покажчик наукових праць за 1915 – 1993 роки" (авторський колектив: Самородов В. М., Кигим С. Г., Вергунов В. А., Нижник С. В.) (2018)
Чергове досягнення ПДАА (2018)
Савченко В. В. - Обробка води в магнітному полі, Синявський О. Ю., Бунько В. Я., Ухан О. І. (2018)
Кальян Д. О. - Оптимізація за швидкодією автопідстроювання частоти кварцового генератора системи автоматизованого контролю синхросигналів, Коваль В. В., Максименко Ю. А., Самков О. В., Дубович-Костецький В. Г. (2018)
Фіалко Н. М. - Ефективність комбінованих теплоутилізаційних систем котельних установок (частина 2), Степанова А. І., Навродська Р. О. (2018)
Котов Б. І. - Моделювання теплового режиму середовищ неоднорідного складу при мікрохвильовому нагріванні, Грищенко В. О., Бандура В. М. (2018)
Шворов С. А. - Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів мішалок метантенка біогазової установки, Поліщук В .М., Ільтьо В. В. (2018)
Комарчук Д. С. - Математичне моделювання теплових процесів двохшнекового прес-екструдера з індукційним нагріванням (2018)
Радько І. П. - Розробка проекту теплового пункту навчального корпусу НУБІП України, Лут М. Т., Наливайко В. А., Окушко О. В. (2018)
Шворов С. А. - Науково-технічні рекомендації щодо інтенсифікації процесів анаеробного зброджуння в реакторах біогазових установок, Антипов Є. О. (2018)
Савченко В.В. - Зміна енергії активації під дією магнітного поля при передпосівній обробці насіння, Синявський О.Ю., Іващук В. С. (2018)
Троханяк В. І. - Чисельне моделювання теплообмінного апарата для різних систем вентиляції (2018)
Драганов Б. Х. - Основы адсорбционных процессов, Сердюк А. (2018)
Nesvidomin A. V. - Maple- models of motion of a particle in a plane that performs reciprocating oscillations (2018)
Василенков В. Є. - Дослідження впливу вологості грунту на його корозійну агресивність, Труш В. А. (2018)
Мішин В. І. - Забезпечення стійкої сумісної роботи різнорідних асинхронних машин в автономному електромеханічному комплексі, Макаревич С. С., Чуєнко Р. М. (2018)
Титул, содержание (2018)
Смиян О. Д. - Газовыделение и перераспределение водорода при вылеживании сварных конструкций из различных металлических материалов (2018)
Ахонин С. В. - Электронно-лучевая сварка и термообработка сварных соединений высокопрочного псевдо-β-титанового сплава ВТ19, Белоус В. Ю., Селин Р. В., Вржижевский Э. Л., Петриченко И. К. (2018)
Размышляев А. Д. - К вопросу моделирования строения поперечного магнитного поля в зоне сварочной ванны, Выдмыш П. А., Агеева М. В. (2018)
Кулик В. М. - Технические параметры и особенности изготовления сварных сосудов высокого давления для доставки природного газа (2018)
Петрушинец Л. В. - Возможности изготовления сварных трехслойных сотовых панелей из алюминиевых сплавов, Фальченко Ю. В., Федорчук В. Е., Шинкаренко В. С. (2018)
Матвиенко В. Н. - Расчет размеров зоны проплавления при наплавке роликов машин непрерывного литья заготовок, Лещинский Л. К., Мазур В. А. (2018)
Кусков Ю. М. - Экспериментальное изучение вращения шлаковой и металлической ванн при электрошлаковом процессе в токоподводящем кристаллизаторе, Соловьев В. Г. (2018)
Диссертации на соискание ученой степени (2018)
Международная выставка "Сварка/Welding 2018" (2018)
Запорізький промисловий форум-2018 (2018)
Конференция "Сварка и родственные технологии для изготовления оборудования специального и ответственного назначения" (2018)
Научно-техническая конференция "Сварочные материалы и оборудование для сварки. Перспективы производства" (2018)
Международный учебно-методический форум в Таллинне (2018)
Международная конференция "Титан 2018. Производство и применение в Украине" (2018)
Сессия Научного совета по новым материалам при Комитете по естественным наукам Международной ассоциации академий наук (2018)
XVII Международный промышленный форум (2018)
Календарь июля (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Filonenko A. - Reality Show in Modern System of Mass Communication (Based on Ukrainian Reality Shows) (2017)
Ващенко Н. М. - Концептосфера відображення впливогенної проблематики в умовах консцієнтальної війни як складової гібридної агресії Росії проти України (2017)
Гресків О. В. - Преса Західного регіону України як чинник формування національної ідеї у контексті державотворчих процесів новітньої доби (2017)
Комащенко І. В. - Інформаційне втілення науково-інноваційних проектів у форматах виставкової діяльності (2017)
Ромах О. В. - Проблеми презентації методологічних засад у наукових дослідженнях (2017)
Mardar M. - The marketing research of military service people’s consumer preferences of dry product packages and ways of their improvement, Khrupalo M., Stateva M. (2018)
Kapustian A. - Obtaining and characteristic of muropeptides of probiotic cultures cell walls, Cherno N., Kolomiіets I. (2018)
Tkachenko N. - Starter cultures compositions with probiotics for fermented milk products and cosmetics, Nazarenko Ju., Dets N., Izbash E., Klymentieva I. (2018)
Ali Aberoumand - Comparative studies of the effect of freezing on the physi-cochemical properties of the fillets of two fish species in Іran, Saeed Ziaei nejad, Frideh Baesi, Zahrah Kolyaee (2018)
Bilenka I. - Martirosian H. Effect of pre-treatment on qualitative indices of white roots, Golinskaya Ya., Dzyuba N., Yu. Yu. (2018)
Sagdeeva О. - Composting of organic waste with the use of mineral additives, Krusir G., Tsykalo A., Shpyrко Т., Leuenberger H. (2018)
Cherevko O. - Color characteristics of dried three-component fruit and berry pastes, Mykhaylov V., Zahorulko A., Zahorulko A., Borysova A. (2018)
Benderska О. - Study of the use of edible powders in tomato sauce technologies, Bessarab А., Shutyuk V. (2018)
Kordzaia N. - Food markets and food security: scientific basis of formation, Yegorov B. (2018)
Kovalenko О. - Biosorbents – prospective materials for heavy metal ions extraction from wastewater, Novoseltseva V., Kovalenko N. (2018)
Penkina N. - Basic ingredients and their analysis during the formation of beer quality, Tatar L., Оdаrchеnco А., Demchenko V. (2018)
Shmatchenko N. - Investigation of the properties of marmalade with plant cryoadditives during storage, Artamonova M., Aksonova O., Oliinyk S. (2018)
Bondar S. - Analysis of a new diafiltration method of cleaning buttermilk from lactose with mineral composition preserved, Chabanova O., Sharakhmatova T., Trubnikova A. (2018)
Shevchenko A. - Mass transfer in fermentation processes, Sokolenko A., Stepanets O., Bilyk O. (2018)
Гончаров А. А. - Характерные особенности формирования структуры, состава и свойств пленок диборидов переходных металлов PVD-методами (2011)
Андреев А. А. - Получение вакуумно-дуговых высокотвердых Mo-N покрытий, Соболь О. В., Горбань В. Ф., Столбовой В. А., Сердюк И. В. (2011)
Pogrebnyak A. D. - Affects deposition time and substrate temperature on optical properties of ZnO thin film, Jameel N. Y., Mommed G. A-K. M. (2011)
Долгов А. С. - Распределение атомов на поверхности при конденсации моноатомного слоя, Лорент А. Л. (2011)
Швец О. М. - Применение импульсного ВЧ генератора с ударным контуром в методе вакуумно-дугового осаждения при синтезе наноструктурированных покрытий, Береснев В. М., Турбин П. В., Грудницкий В. В., Немченко У. С., Колесников Д. А. (2011)
Гулямов Г. - Влияние температуры на ширину запрещенной зоны полупроводника, Шарибаев Н. Ю. (2011)
Jabua Z. U. - Long-term relaxation of photoconductivity in cadmium doped Gd2S3 films, Gigineishvili A. V., Tabatadze I. G., Kupreishvili I. L. (2011)
Балабай Р. М. - Пасивація поверхні плівкового кремнію органічними моношарами 1-ктадецену: розрахунки із перших принципів, Чернікова О. М. (2011)
Алиев Р. - Процесс формовки пластин поликристаллического кремния из порошкового сырья и анализ примесного состава их поверхности, Олимов Л., Мухтаров Э., Алиева Ж. (2011)
Сичікова Я. О. - Отримання надграток рor-InP/mono-InP шляхом електрохімічного травління (2011)
Погребняк А. Д. - Кавитационная стойкость покрытий TiN, Махмуд А. М. (2011)
Шамирзаев C. Х. - Фазовые портреты деформационных эффектов на тензочувствительных плёнках Bi2Te3 и Sb2Te3, Гулямов Г. Г., Дадамирзаев М. Г., Шарибаев Н. Ю., Гулямов А. Г. (2011)
Стыров В. В. - Поперечная хемомагнитная Э.Д.С. в фосфиде индия при взаимодействии с атомарным водородом, Симченко С. В. (2011)
Точилін С. Д. - Особливості поширення світла в елементарних напівпровідниках під час лазерної обробки (2011)
Чернышов Н. Н. - Анализ влияния магнитного поля на физические процессы в фотоэлектрических преобразователях на основе компьютерной модели, Слипченко Н. И., Панченко А. Ю., Чан Лю, Щербак Е. Л., Фурсова Е. В. (2011)
Литовченко С. В. - Поведение композитов молибден-силицидное покрытие при механических и термических нагрузках, Петриченко А. П., Береснев В. М., Киперь И. Г., Витковский Е. А. (2011)
Правила оформлення рукописів (2011)
Тематичні напрямки (2011)
Вихідні дані (2011)
Kapustian A. - Оbtaining and characteristics of calcium organic forms on the basis of metabolites and processing products of probiotic bacteria, Cherno N., Nikulina О. (2018)
Krupytska L. - Technology of producing symbiotic biologically active additive, Kaprelyants L., Trufkati L., Velichko T., Kirilov V. (2018)
Mudrak T. - Selection of the complex of enzyme preparations for the hydrolysis of grain constituents during the fermentation of the wort of high concentration, Kuts A., Kovalchuk S., Kyrylenko R., Bondar N. (2018)
Yukalo V. - Electrophoretic systems for preparative fractionation of protein precursors of bioactive peptides from cow’s milk, Storozh L., Datsyshyn K., Krupa O. (2018)
Brykova T. - The influence of grape powders on the rheological properties of dough and characteristics of the quality of butter biscuits, Samohvalova O., Grevtseva N., Kasabova K., Grygorenko A. (2018)
Derevenko V. - Studying the properties of grape pomace as of an object of drying, Kasyanov G., Pylypenko L. (2018)
Dubinina A. - Changes in the nutritive value of the radish of different varieties depending on the storage method, Seliutina H., Letuta T., Hapontseva O., Frolova T. (2018)
Koltunov V. - The rate of the temperature drop in sweet peppers at the technical stage of ripeness during their cooling, Kalaida K., Zabolotna A., Volkova T. (2018)
Kupchyk O. - Determining heavy metals in mushroom samples by stripping voltammetry (2018)
Malinka E. - Determining tartrate ions in the samples of mineral table waters by the decay of molec-ular luminescence of rutin in complex with yttrium (III), Beltyukova S., Boychenko V. (2018)
Pasichnyi V. - Morphology of the surface of cooked sausages made with the collagen-containing protein additive "Bilkozyne", Kotliar Ye., Polumbryk M., Polumbryk M., Litvyak V. (2018)
Fursik O. - Quality assessment of proteins in cooked sausages with food compositions, Strashynskiy I., Pasichny V., Kochubei-Lytvynenko О. (2018)
Mardar M. - Modern technology of production and strategy of promotion of new cereal products on ukrainian consumer market, Yegorova А., Ustenko I., Stateva M., Cherevaty T. (2018)
Pivovarov A. - Plasma-chemically activated water influence on staling and safety of sprouted bread, Mykolenko S., Hez’ Y., Shcherbakov S. (2018)
Stankova N. - Determining the modes of technological operations in the production of einkorn wheat bread made of frozen dough and enriched with Jerusalem Artichoke Flour, Gogova T., Paramonenko L. (2018)
Дутчак Г. О. - Державні візити високопосадовців Української РСР і Французької Республіки: обмін досвідом і динаміка розвитку співробітництва (2017)
Криштоф Н. С. - Державна політика України в економічній сфері: напрями структурних реформ (2017)
Арент С. С. - Напрями розвитку соціального підприємництва в Україні: державно-управлінський аспект (2017)
Орлів М. С. - Професійна підготовка і розвиток керівних кадрів вищих адміністративних корпусів у Франції (2017)
Сокіл В. В. - Підходи та методи щодо оцінювання фінансової конкурентоспроможності регіону (2017)
Котовська О. П. - Вплив суспільно-політичних цінностей, громадянської активності та постколоніального минулого на трансформацію зовнішньої політики України (2017)
Петроє О. М. - Завдання держави як гаранта забезпечення соціальних і гуманітарних прав людини в умовах сучасних викликів (2017)
Кіндрат Л. Р. - Основні підходи до визначення поняття "участь молоді" (2017)
Грищенко І. М. - Формування лідерства в системі місцевого самоврядування України (2017)
Буряк Я. Я. - Правова експертиза нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій (2018)
Максименко Н. М. - Сучасний тероризм: виклики і загрози для України (2018)
Мацелюх І. А. - Класифікація та характеристика злочинів проти віри у Великому князівстві Литовському та Речі Посполитій (2018)
Іляшко О. О. - Внутрішньо переміщені особи як суб’єкти права на безоплатну правничу допомогу: реалії сьогодення, Джуська А. В. (2018)
Гуйван О. П. - Суб’єкти інформаційних правовідносин (2018)
Іваницький А. М. - Правова природа майна юридичних осіб у розумінні статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2018)
Колесников Б. М. - Сучасні проблемні аспекти судового збору в Україні (2018)
Чомахашвілі О. Ш. - Правова охорона географічних зазначень в Україні (2018)
Чайковська А. В. - Аналіз інституту корпоративного договору (2018)
Вакарюк Л. В. - Чинники, що забезпечують правовий режим у трудовому праві України (2018)
Брода А. Ю. - Форми та види правової допомоги в адміністративному процесі (2018)
Дорохіна Ю. А. - Умови та наслідки процесуального правонаступництва в адміністративному процесі (2018)
Дуліба Є. В. - Практичне застосування деяких податкових норм щодо визначенння резиденства фізичних осіб при уникненні подвійного оподаткування (2018)
Коміссаров С. А. - Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної поліції України (2018)
Левчишина О. Л. - Правова природа організацій саморегулівних професій: поняття, ознаки та види (2018)
Пирога И. С. - Принципы оптимизации налоговой системы Украины (2018)
Рєзнік О. М. - Адміністративно-правове регулювання діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України (2018)
Фатхутдінов В. Г. - Напрямки удосконалення діяльності Національної Поліції україни в системі забезпечення громадської безпеки (2018)
Шульжук Т. Р. - Особливості холдингових правовідносин у системі податкового права України (2018)
Поповичук В. О. - Міжнародні стандарти закріплення правопорушень у сфері незаконного використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала (2018)
Чугуніков І. І. - "Непозитивістське” праворозуміння як засіб подолання кризи кримінальної галузі: міфи та реальність (2018)
Шемчук В. В. - Основні напрями міжнародного співробітництва у сфері кібербезпеки (2018)
Блажівська Н. Є. - Правова природа рішень Європейського суду з прав людини (2018)
Бобрицька О. М. - Вплив електромагнітного випромінювання приладу "Паркес-Л" на морфологічний склад крові та показники природної резистентності у собак, Югай К. Д., Водоп’янова Л. А., Жукова І. О. (2018)
Бомко В. С. - Обмін Цинку у високопродуктивних корів за згодовування змішано-лігандних комплексів Цинку, Мангану і Кобальту, Кропивка Ю. Г., Бомко Л. Г. (2018)
Галатюк О. Є. - Застосування полівалентної інактивованої вакцини (варіант Equi) проти лептоспірозу коней, Калнаус О. Р., Волинець В. О., Кучерявенко О. О. (2018)
Гарасим Н. П. - Структурні зміни у нирках щурів за дії гістаміну та гіпохлориту натрію, Бішко-Москалюк О. І., Шумська А. М., Санагурський Д. І. (2018)
Гунчак Р. В. - Вплив аквацитрату йоду на метаболічні процеси та продуктивні якості поросят на дорощуванні, Седіло Г. М. (2018)
Курта Х. М. - Особливості генетичної структури веслоноса (Polyodon spathula) Чернігівської популяції, Малишева О. О., Бабенко В. І., Спиридонов В. Г. (2018)
Медвідь С. М. - Вплив цитратів наночастинок мікроелементів на інтенсивність протеїнового обміну в тканинах курчат-бройлерів та їх продуктивність, Гунчак А. В., Стефанишин О. М., Пащенко А. Г. (2018)
Пеленьо Р. А. - Показники неспецифічного імунітету поросят за змішаної нематодозно-протозоозної інвазії (2018)
Стапай П. В. - Вміст і склад ліпідів найдовшого м’яза спини молодняку овець різного віку за умов інтенсивної відгодівлі, Параняк Н. М., Ткачук В. М., Стахів Н. П. (2018)
Сулейманова Р. Р. - Активність окремих трансфераз у сироватці крові стерляді різного віку (2018)
Тушак С. Ф. - Зміни кількісного складу гемолімфи у бджіл за використання препарату "Біоконтакт плюс", Романишина Т. О., Рибачук Ж. В., Лемешинська Л. Ф. (2018)
Чала І. В. - Пероксидне окиснення ліпідів та деякі біохімічні показники крові котів за хвороб печінки, Русак В. С., Чупрун Л. О., Ковальов П. В. (2018)
Вимоги до оформлення статей для наукового журналу "Біологія тварин" (2018)
Оголошення (2018)
Реклама (2018)
Бабкіна М. М. - Антибактеріальна активність модифікованих гетероциклічних сполук класу заміщених акридонів стосовно Staphylococcus aureus, Васильченко О. В., Дерябін О. М., Тарасов О. А., Головко А. М., Пальчиковська Л. Г. (2018)
Barylo Y. O. - The comparison of qualitative composition of the muscle tissue of brown trout, rainbow trout and brook trout, Loboiko Y. V. (2018)
Golopura S. I. - The influence of phospholipid-containing preparations on the level of immunoglobulin M in the serum of blood of calves during the period of formation of colostral immunity, Popadiuk B. V., Tsvilihovsky M. I. (2018)
Дзюба В. О. - Стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги та активність ензимів циклу Кребса у тканинах печінки, серця і нирок за дії різних кумулятивних доз доксорубіцину, Кучменко О. Б., Яковійчук О. В. (2018)
Дроник Г. В. - Безпечність вживання гліфосат-резистентної генетично модифікованої сої, Чорна І. В., Рогозинський М. С. (2018)
Застулка О. О. - Способи зниження контамінації мікроскопічними грибами бджолиного обніжжя (2018)
Kozak M. R. - Histomorphology of organs and activity of some enzymes in mice after immunization with polymer based on acrylic acid or aluminum hydroxide as adjuvants, Martyn Yu. V., Oliynyk A. V., Kuzmina N. V., Ostapiv D. D., Pajuk O. L., Mitina N. E., Zaichenko O. S., Vlizlo V. V. (2018)
Matiukha І. - Еffectivity of "Antimast” on blood antioxidant profile and lipid peroxides content in dairy cows with subclinical mastitis, Vischur O., Broda N., Mudrak D., Sobko G. (2018)
Озіранський Ю. - Аборигенна прісноводна іхтіофауна Ізраїлю (огляд), Колесник Н. Л., Симон М. Ю., Кім С. І., Кононенко Р. В., Щербак С. Д., Федоренко М. О. (2018)
Півторак Я. І. - Вплив пробіокормодобавки "Пропоул ПЛВ" на морфо-продуктивні та якісні показники перепелиних яєць і виводимість пташенят, Поврозник Г. В. (2018)
Піхтірьова А. В. - Порівняльна характеристика мікроскопічної будови кутикули волосу деяких видів сільськогосподарських тварин, Івченко В. Д. (2018)
Плис В. М. - Особливості мікробіоценозу організму птиці за пастерельозно-аскаридіозного мікст-захворювання (2018)
Рубленко І. О. - Дослідження стабільності експериментальних серій живої вакцини проти сибірки тварин зі штаму UA–07 "Антравак" (впродовж 18 місяців від дати виготовлення), Скрипник В. Г. (2018)
Штапенко О. В. - Особливості цитотоксичного впливу кадмій хлориду на клітини in vitro, Гевкан І. І., Сливчук Ю. І. (2018)
Наші ювіляри (2018)
Вимоги до оформлення статей для наукового журналу "Біологія тварин" (2018)
Оголошення (2018)
Реклама (2018)
Крюков О. М. - Метод побудови математичної моделі датчика акселерометра для вимірювання параметрів відкочування ствола (2018)
Пісарєв В. П. - Робочі процеси під час руху машини на косогорі з оцінюванням можливості сповзання і перевертання у динаміці (2018)
Кондратенко О. П. - Використання методів біорадіолокації для спостереження за біологічними об’єктами (2018)
Соколовский С. А. - Повышение маневренности и управляемости колонн Национальной гвардии Украины применением беспилотных автомобилей, Подригало М. А., Клец Д. М., Кайдалов Р. О, . Никорчук А. И. (2018)
Клішин В. М. - Нова конструкція шасі військового робота і визначення його основних параметрів, Мазин C. П., Страшний І. Л. (2018)
Bilenkо О - Procedure for security forces’ weapons recoil energy reduction, . Pershina К., Pavlov D. (2018)
Шабалін О. Ю. - Дослідження впливу механічних пошкоджень поверхні оболонкових конструкцій на їх несучу здатність, Глущенко В. В. (2018)
Дюндик С. М. - До дослідження динаміки багатоелементних мобільних машин, Антощенков Р. В., Антощенков В. М. (2018)
Чепкій В. В. - Полімодельна конструкція процедури оцінювання технічного стану парку однотипних зразків у задачі моніторингу озброєння та військової техніки, Скачков В. В., Єфимчиков О. М., Єльчанінов О. Д. (2018)
Морозов О. О. - Методика визначення параметрів системи технічного обслуговування і ремонту технічних систем (2018)
Шаша І. К. - Удосконалення методу оцінювання рівня безпеки руху енергетичними характеристиками транспортного потоку, Полтавський Е. М. (2018)
Ковтун А. В. - Обґрунтування показника ефективності використання автомобільного транспорту при перевезеннях, Табуненко В. О. (2018)
Скляров М. В. - Визначення психофізіологічних якостей водія, необхідних для успішного керування автомобільною технікою, Святець О. І. (2018)
Власов К. В. - Використання штрихових кодів у системі обліку майна зв’язку та засобів інформатизації підрозділів Національної гвардії України, Майборода І. М., Голубок М. Г., Воробйов С. О. (2018)
Нечипоренко В. М. - Дослідження кругової вірогідної зони придатних посадок з натягом при аналітичному моделюванні, Сало В. А., Літовченко П. І., Верхорубов Д. О., Згодько О. В. (2018)
Раківненко В. П. - Методика дослідження локальної міцності частково заповненої рідиною ємності при нагріванні, Сало В. А., Кириченко О. М., Гребеник Л. А. (2018)
Степанов М. С. - Узагальнена математична модель температурного режиму системи застосування мастильно-охолоджуючої рідини при шліфуванні, Іванова Л. П., Асанов Д. С. (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Lavrynenko O. Yu. - Voice Control Command Recognition System of UAV Based on Steganographic-Cepstral Analysis, Kocherhin Y. A., Konakhovych G. F. (2018)
Zinkovsky Yu. F. - Magnetoresistive Transformer on Thin Films, Vytiaganets A. I. (2018)
Ablesimov A. K. - Statistical Methods of Estimating the Response of Automatic System on Control Commands, Pohribniak L. V. (2018)
Sineglazov V. M. - Investigation of Blade Attack Angle Value on Vertical Axial wind power plant, Shvaliuk I. S. (2018)
Kozlov A. P. - High-Precision Onboard Fuel Level Control and Measurement System, Gladka L. S. (2018)
Tupitsin N. F. - Safety Enhancement Algorithms of the Micro-UAV Piloting, Vasilenko N. P. (2018)
Sushchenko O. A. - Robust UAV Control System with Redundant Nonorthogonal Measuring Instrument, Bezkorovayniy Y. M., Novytska N. D., Golitsyn V. O. (2018)
Sineglazov V. M. - Means of Dynamic Data Integration Implementation Via Tools of Existing CAD Systems, Godny A. P. (2018)
Chumachenko O. I. - Algorithm of Neuron Networks Modification (2018)
Chumachenko O. I. - Neural Networks Module, Kot A. T. (2018)
Karabetsky D. P. - Conceptual Design of Solar Unmanned Aerial Vehicle (2018)
Kemenyash Yu. M. - Multifunctional Robotic Complex Based on a Single-Board Computer, Omelchenko M. O., Hotsyanivskyy V. P. (2018)
Mukhina M. P. - Accuracy Research Method of the Modified Algorithm for Detecting Linear Landmarks, Tkachenko O. Yu., Barkulova I. V. (2018)
Sineglazov V. M. - Adaptive Testing System Based on the Fuzzy Logic, Kusyk A. V. (2018)
Statsenko O. V. - Inverter of the Automated System for Determining the Characteristics of Semiconductor Devices, Shylin Ye. L. (2018)
Glava M. G. - Comparison of Numeric Properties of Objects of Different Data Domains in Relational Databases, Malakhov E. V. (2018)
Aralova А. А. - Information System for the Examination of Organism Adaptation Characteristics of Flight Crews’ Personnel, Aralova N. I., Klyuchko O. M., Mashkin V. I., Mashkina I. V. (2018)
Lysenko O. I. - Algorithm of Optimal Control of UAV Group, Tachinina O. M., Alekseeva I. V. (2018)
Opanasiuk Y. A. - Errors Estimation оf External Disturbance Influences, Dmytrenko B. I., Krasnousova O. Y. (2018)
Ilnitskyi L. Y. - Multifunctional Radio Monitoring Antenna, Sibruk L. V., Mykhalchuk I. I. (2018)
Kvach Yu. M. - Modeling the Efficiency of the Visual Search of Nonpoint Static Objects in Matlab Environment (2018)
Publisher's imprint (2018)
Сторінка головного редактора (2018)
Швед М. І. - Особливості клінічного перебігу гострого періоду інфаркту міокарда у хворих із фібриляцією передсердь і їх вплив на кардіогемодинаміку та проґноз, Сидоренко О. Л., Ковбаса Н. М. (2018)
Вакалюк І. І. - Ефективність впливу середньодозової статинотерапії на показники ліпідного спектра крові у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, поєднану з неалкогольною жировою хворобою печінки у стадії стеатозу, Вірстюк Н. Г. (2018)
Чопей І. В. - Динаміка антибіотикорезистентності Staphylococcus aureus до лікарських засобів фторхінолонової ґрупи in vitro, Михалко Я. О., Духович Т. В. (2018)
Сизон О. О. - Особливості змін основних показників системного імунітету хворих на акне та їх залежності від клінічних форм перебігу дерматозу, Дашко М. О. (2018)
Абрагамович М. О. - Клінічні маркери синтропічних коморбідних уражень системи кровообігу у хворих на цироз печінки, Фармага М. Л. (2018)
Дадаян В. А. - Ефективність методів алопластики параумбілікальних троакарних гриж, поєднаних із діастазом прямих м'язів живота, з урахуванням чинників ризику їх рецидиву (повідомлення перше) (2018)
Дробінська Н. В. - Особливості кальцієво-фосфорного обміну і стану кісток у хворих на цироз печінки: діагностика та принципи диференційованого лікування (огляд літератури та опис клінічного випадку), Абрагамович О. О., Абрагамович У. О., Фармага М. Л. (2018)
Кенс А. А. - Злоякісна нейрофіброма (нейроґенна саркома) молочної залози (опис клінічного випадку), Кенс А.-М. А. (2018)
Вимоги до статей (2018)
Содержание (2017)
Правила для авторов (2017)
Король П. О. - Визначення діагностичної інформативності методів променевої візуалізації у диференціальній діагностиці деформуючого остеоартрозу при ендопротезуванні кульшових і колінних суглобів, Ткаченко М. М. (2017)
Бабкіна Т. М. - Променевий моніторинг хворих після радіохірургічного лікування метастатичних уражень печінки, Дзигар О. В., Чеботарьова Т. І. (2017)
Дикан І. М. - Кореляційний аналіз комплексного МДКТ обстеження серця та ехокардіографії у хворих на ішемічну хворобу серця, Федьків С. В., Кравчук Е. Ю., Андрущенко І. В., Терницька Ю. П., Корсак І. С. (2017)
Тарасюк Б. А. - Ультразвукова діагностика хвороби Крона у дітей, Дикан І. М., Андрущенко І. В., Лук’янова І. С. (2017)
Забудская Л. Р. - Нормальная МРТ анатомия поджелудочной железы (2017)
Дыкан И. Н. - НБИК: функциональные МРТ исследования головного мозга, Колотилов Н. Н. (2017)
Мухомор А. И. - Инородные тела желудочно-кишечного тракта (обзори собственное наблюдение), Строкань А. Н., Амбруш О. О. (2017)
Полищук Е. В. - Лучевая диагностика врожденных заболеваний и аномалий развития органов грудной полости. Лекция 2. Пороки развития, связанные с недоразвитием бронхолегочных структур, Бабкина Т. М., Бондар А. Н., Гладкая Л. Ю., Сахно Т. К. (2017)
Чередниченко Н. А. - Лазерная допплеровская флоуметрия при планировании реконструктивных операций на нижних конечностях, Бадюл П. А., Слесаренко С. В., Куликова Ф. И. (2017)
Kolotilov N. N. - Drugs of radiological pharmacology. Report 7. Iodine (2017)
Пионтковская М. Б. - Две новые нозологические формы, ассоциированные с качеством лицевого скелета, Асмолова А. А., Друмова А. Н. (2017)
Loganikhina K. Yu. - The combination of Kommerell’s diverticulum and truncus bicaroticus. Case report, Belous I. V. (2017)
Литвин А. А. - Оценка анизотропии КТ-изображений в диагностике инфицированного панкреонекроза, Жариков О. Г., Филатов А. А., Ковалев В. А. (2017)
Открытие мемориального рельефа Л. Г. Розенфельду (2017)
До 90-річчя з дня народження професора Йосипа Львовича Ферфільфайна (2012)
Смычёк В. Б. - Современные подходы к определению инвалидности (2012)
Іпатов А. В. - Підходи до аналізу захворюваності та інвалідності внаслідок хвороб системи кровообігу, Дроздова І. В., Ханюкова І. Я., Мацуга О. М. (2012)
Косинський О. В. - Прогнозування тривалої інвалідності у хворих після хірургічного лікування виразкової хвороби та її ускладнень, Снісар А. В. (2012)
Іпатов А. В. - Медико-соціальна характеристика інвалідів та фактори настання інвалідності внаслідок захворювань легень у сполученні з серцево-судинною патологією, Паніна С. С., Саніна Н. А., Гондуленко Н. О., Ігумнова Т. С., Кожушко М. Ю., Омельницька Л. В., Терзи М. І., Сергієнко Л. Б. (2012)
Смычёк В. Б. - Синдром социальной компенсации в практике медико-социальной экспертизы (2012)
Лисунець О. М. - Трудові рекомендації для хворих та інвалідів, які перенесли ендоваскулярні та оперативні втручання на серці, Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Танцура О. В. (2012)
Мороз С. М. - Психофизиологические аспекты применения лечебной физической культуры в медицинской реабилитации больных и инвалидов, Кущ И. П., Суганяк К. А., Канюка Е. В. (2012)
Канюка Е. В. - Применение лечебной физической культуры как метода реабилитации больных и инвалидов на базе клиники Государственного учреждения "Укр. Гос. НИИ МСПИ МЗО Украины" (2012)
Іпатов А. В. - Сучасні методи променевої діагностики у медико-соціальної експертизі осіб з наслідками травм верхньої кінцівки, Мирончук Л. В. (2012)
Іпатов А. В. - Інформаційна технологія аналізу динаміки інвалідності, Дроздова І. В., Ханюкова І. Я., Мацуга О. М. (2012)
Толубаев А. Н. - Полирадикулопатия с выраженной дорсалгией как один из ведущих синдромов, отягощающих течение лимфогранулематоза, опыт лечения, Хаитов П. А., Толубаев Р. С., Трубачева И. В., Каптелов Н. И. (2012)
Мороз С. М. - Лечение инсомний при маскированных депрессиях, Саляев Н. Г., Кущ И. П., Яновская С. Я. (2012)
Тарасенко О. Н. - Радиохирургия в лечении нейрохирургических заболеваний, Педаченко Ю. Е. (2012)
Мороз С. М. - Тревога и депрессия в структуре единого психопатологического синдрома, Кущ И. П. (2012)
Науменко Л. Ю. - Анализ результатов лечения у больных старшего возраста при повреждении дистального метаэпифиза лучевой кости, Винник А. А., Погребной О. В. (2012)
Ипатов А. В. - Актуальные вопросы юридического и медицинского мировоззрения эвристических и эристических умозаключений (софизмов) в медико-социальной экспертизе, Коробкин Ю. И., Мороз Е. Н., Голик В. А., Ханюкова И. Я., Бевзюк Н. С., Колесниченко Г. Г., Игнатенко Е. О., Полубабкина Ю. А., Семириков Г. П. (2012)
Адамчук В. В. - Стратегічний напрям розвитку вітчизняної агроінженерної системи, Сидорчук О. В., Днесь В. І. (2016)
Adamchuk V. - Development of main provisions of the theory of impact interaction of a vibrating digging working tool with beet root, Bulgakov V., Golovach I., Nozdrovicky L. (2016)
Лещенко С. М. - Шляхи підвищення ефективності роботи комбінованих чизельних ґрунтообробних знарядь з додатковими деформаторами, Сало В. М. (2016)
Котов Б. І. - Дослідження впливу пульсуючого повітряного потоку на переміщення зерна у віброзрідженому шарі зерносоломистого вороху, Степаненко С. П. (2016)
Ігнатьєв Є. І - Теоретичне моделювання коливального руху задньонавішеного на інтегральний орно- просапний трактор доочисника головок коренеплодів (2016)
Пукас В. Л. - Обґрунтування вимог до методу визначення часу запуску портфелів проектів збирання цукрових буряків (2016)
Адамчук В. В. - Концептуальні аспекти розвитку ферм з виробництва молока, Фененко А. І., Братішко В. В., Ткач В. В. (2016)
Довбненко О. Ф. - Виробничі випробування експериментального зразка пристрою для очищення повітря тваринницьких приміщень від шкідливих газів (2016)
Мироненко В. Г. - Система автоматичного керування глибиною ходу ґрунторозпушувача сільськогосподарського машинно-тракторного агрегату з використанням радіофізичних методів, Антипчук Б. О. (2016)
Човнюк Ю. В. - Математична модель управління виконанням технологічних процесів у сільськогосподарському виробництві, залежні від початкового та кінцевого моментів часу їх функціонування, Броварець О. О. (2016)
Третяк В. М. - Втрати потужності в ходовій системі тягово-транспортних засобів при русі по опорній поверхні з утворенням колії (2016)
Больбут В. С. - Використання рідких біопалив в мобільних енергетичних засобах сільськогосподарського призначення, Мироненко В. Г., Третяк В. М. (2016)
Борис А. М. - Енергомісткість твердого біопалива з відходів рослинної продукції сільськогосподарського виробництва, Веремейчик Н. В. (2016)
Тимощук Д. В. - Експериментальне дослідження роботи електрогенератора автономної вітроустановки з регулюванням вихідної напруги, Мельник Р. В., Берлінець М. М. (2016)
Tkáč Z. - The laboratory testing device dedicated to evaluation of technical durability of hydrostatic pumps, Kročko V., Majdan R., Mikuš R. (2016)
Павлоцький А. С. - Наукове та інженерне розроблення енергоощадних ґрунтообробних поверхонь, Вознюк В. А., Борис А. М., Савченко І. Ф., Рихлівський П. А. (2016)
Василенко М. О. - Підвищення екологічності та економічності зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, Буслаєв Д. О., Калінін О. Є. (2016)
Фастовець П. М. - Діагностичні методи та засоби у технологіях застосування нанодобавок до олив у дизельних двигунах, Задворнов Я. М. (2016)
Задворнов Я. М. - Особливості віброакустичного діагностування технічного стану спряжень деталей дизельних двигунів, Рязанцев В. В. (2016)
Адамчук В. В. - Економічна ефективність використання мобільних сільськогосподарських агрегатів, сформованих на базі автомобільного шасі, Погорілий С. П., Кудринецький Р. Б., Коньок Н. М. (2016)
Сидорчук О. В. - Методологічні особливості проектного управління кооперованим виробництвом молочної продукції, Тригуба А. М., Сидорчук Л. Л. (2016)
Кудринецький Р. Б. - Обґрунтування параметрів технічного забезпечення виробництва продукції рослинництва, Грицишин М. І., Панюра Я. Й. (2016)
Korenko M. - Implementation of 5 S approach in the manufacturing organization, Kaplík P. (2016)
Borissov B. - Comparative analysis of fodder comminution theories (2016)
Крупич С. О. - Технологічні процеси життєвого циклу горіхового саду (2016)
Сербій В. К. - Обґрунтування раціональної компоновки ґрунтообробно-посівного комплексу для вирощування зернових культур за ресурсоощадними технологіями (2016)
Стаття присвячена до 110 – річчя Крамарова В. С. та 70 – річчя Гукова Я. С (2016)
Правила оформлення наукових статей (2016)
Voytovych R. - Global leadership and effective administration in the conditions of Ukraine’s search of a new geopolitical identity (2017)
Красівський Д. О. - Впровадження європейських стандартів у системі кадрової політики публічної служби України: польський досвід (2017)
Вітряк Т. Б. - Концепція моделювання процесу прогнозування тенденцій розвитку регіональних ринків праці (2017)
Білик О. І. - Напрямки ліквідації корупції у медицині (2017)
Дубич К. В. - Історична ретроспектива державного управління соціальним забезпеченням в період влади радянського союзу (2017)
Олійник А. Р. - Удосконалення державного управління у рамках євроінтеграційної політики України: правозахисний підхід (2017)
Пашко Л. А. - Ціннісні пріоритети як основа взаємовідносин органів державної влади з українським суспільством (2017)
Гирик М. А. - Особливості взаємодії громадянського суспільства із правовою державою на рівні участі громадськості в державному управлінні (2017)
Твердохліб О. С. - Інформаційна політика російської федерації: забезпечення конституційного права громадян на інформацію (2017)
Contents (2018)
Shustov O. O. - Substantiation of the ways to use lignite concerning the integrated development of lignite deposits of Ukraine, Bielov O. P., Perkova T. I., Adamchuk A. A. (2018)
Falshtynskyi V. S. - Substantiation into "rock ­massive – underground gasifier” system adaptability of Solenovskyi site in the Donetsk coal basin, Dychkovskyi R. O., Saik P. B., Lozynskyi V. H., Cabana E. C. (2018)
Bondarenko А. O. - Theoretical bases of pulp suction process in the shallow dredge underwater face (2018)
Fredj Fredj - Influence of the failure surface choice on the safety factor value during slope stability studies, M. Hafsaoui A., Khadri Y., Boukarm R. (2018)
Mаtviienko А. М. - Multilevel system of magnet and thermal deparafinization with external insulating coatings, М.Savyk V., Molchanov P. О. (2018)
Sobko B. Yu. - Determination of cut-off wall cost efficiency at Motronivskyi pit mining, Lozhnikov O. V. (2018)
Sakhno V. P. - Orientation of natural trihedral of the spiral-helix supporting trajectory of spatial vehicle movement, Kravets V. V., Bas K. M., Krivda V. V. (2018)
Matsyuk I. N. - Some aspects of synthesis of linkage of complex structures, Shlyahov E. М., Yehurnov O. I. (2018)
Strutynskyi S. V. - Defining the dynamic accuracy of positioning of spatial drive systems through consistent analysis of processes of different range of performance (2018)
Shpachuk V. P. - Investigation of stress-strain state of packet node connection in spatial vibration shakers, Zasiadko M. A., Dudko V. V. (2018)
Solodyankin O. V. - Protection of objects from the influence of long-term dynamic loads, Shepel N. M., Shapoval V. H. (2018)
Kryshtopa S. - Influence of triboelectric processes on friction characteristics of brake units of technological transport, Kozhevnykov А., Panchuk М., Kryshtopa L. (2018)
Mazorchuk V. - The stresses in the hollow cylindrical combined castings, Naumova I., Repyakh S., Sharkova S. (2018)
Yaroshevich N. P. - Start dynamics of vibrating machines with unbalanced drive considering its elasticity, Zabrodets I. P., Dutchak B. I., Yaroshevich T. S. (2018)
Kolesnikova T. N. - Mathematical modeling of the operating process of the engine and means of increasing service life of vehicles, Sakno O. P., Lysyi O. V., Velmagina N. O. (2018)
Paranchuk Y. S. - Energy efficient power supply system and automatic control of modes of the "power supply – pumping station” complex, Lysiak V. H. (2018)
Hryniuk V. I. - Regularity of effects of climatic changes on quality indicators of surface water of the Dnister basin, Arkhypova L. M. (2018)
Berdnyk M. H. - The mathematic model of and method for solving the Neumann generalized heat-exchange problem for empty isotropic rotary body (2018)
Kyvliuk O. - Educational management as education diplomacy: strategies for Ukraine, Polishchuk O., Svyrydenko D., Yatsenko O. (2018)
Kostyshin A. - Indicators of environmental sustainability of an area in managerial decisions, Tibilova L. (2018)
Klymchuk A. - The labor assessment in forming the enterprise personnel’s motivation (2018)
Kovalko O. M. - Result-oriented investment management system for targeted energy efficiency programs, Kovalko N. M., Novoseltsev O. V. (2018)
Nelipa D. - Higher education management in Ukraine: will generation change help us transform it faster?, Batrymenko O., Rudenko S., Liashenko I. (2018)
Полтавець Л. Л. - Статистичний аналіз розповсюдження Інтернету в Україні (2018)
Безверхий К. В. - Принцип суттєвості та його практична реалізація в інтегрованій звітності корпоративних підприємств (2018)
Redko О. Yu. - The Quality of Audit Cervices: Dreams and Illusions (2018)
Щирська О. В. - Структуризація організаційних питань внутрішньогосподарського контролю: теоретичний аспект, Кушнір Є. О. (2018)
Селіщев С. В. - Принцип безперервності як предмет уваги аудитора: стратегічний аспект планування (2018)
Манько Н. Ф. - Розуміння бізнесу клієнта в практиці аудиту (2018)
Попов В. Ю. - Інноваційна спіраль розвитку підприємницького потенціалу національної економіки (2018)
Малащук Д. В. - Діагностування та прогнозування перспектив розвитку світового ринку контейнерних перевезень, Гринчак Н. А. (2018)
Бондарук Т. Г. - Зарубіжний досвід розвитку бюджетної децентралізації, Бондарук І. С., Вінницька О. А. (2018)
Вітаємо з ювілеєм! Пантелеєву Володимиру Павловичу – 70! (2018)
Редакційна політика та етичні норми збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту” (2018)
Вимоги до змісту та оформлення статей збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту” (2018)
Гриб Й. В. - Формування ризиків виживання іхтіофауни у річкових басейнах України. Концепція науки "Ризикологія", Сондак В. В., Волкошовець О. В., Войтишина Д. Й. (2018)
Гейна К. М. - Статевий диморфізм та мікроанатомічні показники тюльки Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840) Бузького лиману під час нерестової міграції, Шашликова С. С., Козій М. С. (2018)
Ляшенко А. В. - Макрозообентос водних об’єктів зони впливу південноукраїнського енергокомплексу, Слєпньов О. Є., Маковський В. В., Ситник Ю. М., Григоренко Т. В. (2018)
Ганкевич Б. О. - Важкі метали в органах і тканинах веслоноса Polyodon spathula (Walbaum) у рибогосподарських ставах Лісостепу та Полісся України, Третяк О. М., Колос О. М. (2018)
Мендришора П. Д. - Характеристика вперше нерестуючих плідників райдужної форелі Oncorhynchus mykiss (Walbaum), вирощеної в умовах індустріального господарства "Слобода-Банилів", Куріненко Г. А. (2018)
Пашко М. М. - Результати експериментів зі штучного отримання овульованої ікри від плідників стерляді Acipenser ruthenus (Linnaeus) у нетрадиційні строки, Третяк О. М., Колос О. М. (2018)
Билык А. В. - Влияние плотности посадки на эффективность выращивания сеголетков стерляди Acipenser ruthenus (Linnaeus) и веслоноса Polyodon spathula (Walbaum) в условиях юга Украины, Грудко Н. А., Шерман И. М. (2018)
Паламарчук Р. А. - Визначення ефективності використання амаранту (Amaranthus) в годівлі коропа за різних умов вирощування, Дерень О. В. (2018)
Коваленко Ю. О. - Деякі адаптивні реакції карася сріблястого Carassius auratus gibelio (Bloch) за надмірного навантаження амонійним азотом, Примачов М. Т., Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. (2018)
Грішин Б. О. - Фізіолого-біохімічна оцінка помісних коропів першого покоління від схрещування антоніно-зозуленецького і любінського внутрішньопородних типів української рамчастої породи, Грициняк І. І., Особа І. А. (2018)
Симон М. Ю. - Впив пекарських дріжджів на ліпідний обмін молоді російського осетра (Acipenser gueldenstaedtii Brandt), Грициняк І. І., Забитівський Ю. М. (2018)
Yevstyhnieiev V. V. - Temporal Epilepsy: Morphological Substantiation of Psychoemotional Disorders, Kysten O. V., Lipatova L. V., Sakovych R. A., Kapustyna T. V. (2016)
Зозуля І. С. - Фактори ризику лакунарних ішемічних мозкових інсультів, Волосовець А. О. (2016)
Насонова Т. І. - Тривожно-когнітивні розлади у пацієнтів з метаболічним синдромом: клініко-нейровізуалізаційна діагностика, лікування (2016)
Мальцев Д. В. - Эффективность высокодозовой внутривенной иммуноглобулинотерапии у детей с расстройствами аутистического спектра, ассоциированными с генетическим дефицитом ферментов фолатного цикла, Евтушенко С. К. (2016)
Muresanu D. F. - Церебролизин и восстановление после инсульта (исследование CARS), Hoemberg V., Bajenaru O., Popescu C. D., Vester J. C., Rahlfs V. W., Doppler E., Meier D., Moessler H., Guekuht A. (2016)
Ткаченко О. В. - Автоантитіла до нейроантигенів і нейропсихологічні характеристики у пацієнтів із ревматоїдним артритом, Найдьонова Ю. Л. (2016)
Калашников В. И. - Клинико-допплерографические сопоставления у пациентов с головной болью напряжения, Евтушенко С. К. (2016)
Стаднік С. М. - Когнітивні функції у пацієнтів з фібриляцією передсердь та абдомінальним ожирінням (2016)
Монастирський В. О. - Вплив стрес-реалізуючої системи на перебіг відновного періоду інфаркту головного мозку, Сіделковський О. Л. (2016)
Дубенко О. Е. - Криптогенный инсульт (2016)
Кріпчак О. О. - "Складний" пацієнт у клініці рухових розладів (EPIC-Congress, 23 - 25 березня 2016 р., м. Київ, Україна) (2016)
Марусиченко В. В. - Применение прегабалина для лечения периферической и центральной нейропатической боли у взрослых (научный обзор), Евтушенко И. А. (2016)
Орос М. М. - Причини, прояви, ускладнення (інсульт, статус), лікування та профілактика мігрені, Луц В. В., Мицак Х. В., Михайлов Р. В. (2016)
Бурчинский С. Г. - Ноотропная фармакотерапия и ее роль в решении проблем женского здоровья (2016)
Дельва М. Ю. - Хроническая мигрень: современные принципы менеджмента (обзор литературы), Никифирова Е. С. (2016)
Цюрко Б. О. - Комбинированная терапия хронической боли при вертеброгенной патологии, возможности Пиаскледина (ASU) и тразодона, Пелепейченко А. Ю., Раскалей Д. В., Калюжный Г. В., Махиня О. В. (2016)
Бурчинский С. Г. - Нейротрофические и нейропластические аспекты фармакотерапии деменций (2016)
Овчарук М. В. - Ключові аспекти та демонстрація клінічного випадку вродженої недиференційованої дисплазії сполучної тканини (2016)
Мальцев Д. В. - Этапное лечение расстройств аутистического спектра, ассоциированных с генетическим дефицитом фолатного цикла (2016)
Фесенко В. С. - Постпункционная головная боль: профилактика (2016)
Бондаренко А. В. - Клиническое наблюдение случая тромбоцитопении на фоне комбинированной противоэпилептической терапии (2016)
Живило Л. М. - Синдром Корнелии де Ланге, Ткачук Т. И. (2016)
Мартиненко Я. А. - Раннє втручання у дітей з руховими порушеннями (2016)
Миронова Н. А. - Ефективність дієти з обмеженням метіоніну для зменшення проявів симптоматики РАС у дитини з гіпергомоцистеїнемією (2016)
Покропивная Л. С. - Случай успешного лечения столбняка у ребенка, Тимошенко Е. Н. (2016)
Смирнова С. А. - Рефлекторные эпилепсии. Эпилепсия горячей воды у ребенка 10 месяцев (собственное наблюдение) (2016)
Юрик О. Є. - Становлення та розвиток неврології в Києві (2016)
До ювілею професора Володимира Івановича Смоланки (2016)
К юбилею профессора Станислава Константиновича Евтушенко (2016)
Евтушенко С. К. - Прогнозы в неврологии и нейроиммунологии (2002 - 2051 гг.). Глава из книги "Моя профессия - невролог". - Донецк, 2001. - 283 с. (2016)
Севрюкова В. А. - Эволюция структуры пленок Mo, полученных методом магнетронного распылении на a-Si, Зубарев Е. Н., Кондратенко В. В., Першин Ю. П., Цебенко В. О. (2011)
Григорчак І. І. - Темплатний нано-TiO2 та супрамолекулярні ансамблі ієрархічної архітектури для підвищення ефективності Li+-інтеркаляційного струмоутворення, Матулка Д. В., Венгрин Б. Я., Войтович С. А. (2011)
Лунёв В. М. - Характиристики вакуумно-дуговых покрытий из чередующихся слоев TiN/TiNCu, Непипенко И. П., Решетняк Е. Н., Колодий И. В. (2011)
Журавель И. А. - Исследование структуры межслоевых границ раздела в многослойных периодических композициях Cr/Sc и Co/C методом рентгеновского диффузного рассеяния, Бугаев Е. А., Девизенко А. Ю., Першин Ю. П., Кондратенко В. В. (2011)
Литовченко С. В. - Исследование рекристаллизации промышленных марок молибдена, Береснев В. М., Малыхина Т. В., Гравнова Л. В. (2011)
Остафійчук Б. К. - Формування структурної неоднорідності приповерхневого шару плівок залізо-ітрієвого ґранату шляхом імплантації іонів Si+, Гарпуль О. З., Пилипів В. М., Яремій І. П., Куровець В. В. (2011)
Толмачёва Г. Н. - Применение метода наноиндентирования для исследования механических свойств cверхтвёрдых покрытий на основе нитрида титана, Куприн А. С. (2011)
Столбовой В. А. - Подготовка поверхности подложек перед нанесением вакуумно-дуговых покрытий бомбардировкой ионами титана и циркония, Фурсов С. С., Зуйко И. С. (2011)
Белозеров В. В. - Физико-механические свойства сталей 12Х21Н5Т и 08Х18Н10Т, облученных сильноточным трубчатым релятивистским электронным пучком в режиме абляции, Донец С. Е., Клепиков В. Ф., Кившик В. Ф., Литвиненко В. В., Лонин Ю. Ф., Пономарев А. Г., Уваров В. Т. (2011)
Ковалюк З. Д. - Електродний компонент суперконденсаторів – пористий вуглецевий матеріал з органічної сировини рослинного походження, Боднарашек В. М., Микитюк І. П., Юрценюк Н. С., Юрценюк С. П. (2011)
Копылец И. А. - Структурно-фазовые превращения в многослойных периодических композициях W-B4C с периодом 2,5 нм при нагреве, Зубарев Е. Н., Кондратенко В. В., Ананьев К. А. (2011)
Абдулхаев О. А. - Исследование переходных процессов в кремниевой p+pn+ -структуре, Асанова Г. О., Гиясова Ф. А., Ёдгорова Д. М., Каримов А. А., Каримов А. В. (2011)
Правила оформления рукописей (2011)
Тематичні напрямки (2011)
Цимбалюк В. І. - Вплив імплантації NeuroGelTM в асоціації з ксеногенними стовбуровими клітинами кісткового мозку на відновлення рухової функції задньої кінцівки щура після спінальної травми, Медведєв В. В., Рибачук О. А., Козявкін В. І., Драгунцова Н. Г. (2016)
Кирилова Л. Г. - Дослідження розмірів мозолистого тіла в дітей з розладами аутистичного спектра, Мірошников О. О. (2016)
Мищенко Т. С. - Терапевтическая эффективность препарата Налгезин форте в лечении пациентов с вертеброгенными болевыми синдромами, Мищенко В. Н. (2016)
Кузнецова С. М. - Нейрометаболическая коррекция кардиоцеребральных нарушений при дисциркуляторной энцефалопатии, Егорова М. С. (2016)
Лонтковський Ю. А. - Лікування дорослих та дітей з органічною локальною спастичністю м’язів нижніх кінцівок (2016)
Матяш М. М. - Психотерапевтичні стратегії лікування невротичних розладів В учасників сучасних бойових дій, Худенко Л. І. (2016)
Буднюк О. О. - Церебропротекторна терапія як компонент інтенсивної терапії при ішемічному інсульті, Карташов О. А., Коваль А. В. (2016)
Леонович А. Л. - Современные особенности течения неврологических осложнений хронического алкоголизма, Шалькевич Л. В., Кудлач А. И. (2016)
Прегабалин при лечении генерализованного тревожного расстройства (Адаптированного из обзора S. A. Montgomery (Imperial College of Medicine, University of London, UK) "Pregabalinfor the treatment of generalised anxiety disorder (review)") (2016)
Бурчинский С. Г. - Инновации в стратегии фармакотерапии ранних стадий когнитивных расстройств, Демченко Е. В. (2016)
Трінус К. Ф. - Запаморочення як міжгалузева проблема (2016)
Vosko M. - Нейровосстановление после острого инсульта: обновленная информация и основные факты (2016)
Winkler A. - Проблемы и возможности восстановления двигательных функций после инсульта (2016)
Sobesky J. - Роль визуализирующих методов в реабилитации после инсульта (2016)
Muresanu D. F. - Фармакологическая поддержка ранней реабилитации: результаты исследования CARS (Cerebrolysin and Recovery After Stroke, Церебролизин и восстановление после инсульта) (2016)
Дубенко Е. Г. - Антипароксизмальные механизмы мозга и методы их коррекции, Муратова Т. Н., Коваленко Д. П., Коваленко Л. И. (2016)
Ломей Я. І. - "Розколовся, наче гарбуз" — повторна закрита черепно-мозкова травма: перелом склепіння черепа (клінічний випадок, власне спостереження авторів), Равлінко І. Я., Ломей Ю. Я., Ігнатов О. І. (2016)
Дельва І. І. - Постінсультна патологічна втома: етіологія та патогенез, сучасні принципи менеджменту (огляд літератури), Литвиненко Н. В., Дельва М. Ю. (2016)
Коршняк В. О. - Сучасні погляди на механізми впливу вибухової хвилі на центральну нервову систему та формування неврологічної симптоматики, Насібуллін Б. А. (2016)
Міщенко Т. С. - Рецензия на монографию Сиделковского А. Л., Догузова В. Д. "Этюды истории классической неврологии" (2016)
Свиридова Н. К. - Історія кафедри неврології та рефлексотерапії НМАПО імені П. Л. Шупика (2016)
Замедление темпов изнашивания и старения клеток (2016)
Лаговский В. - Трепанация черепа - древний терапевтический обычай (2016)
Содержание (2016)
Життєві вершини професора Володимира Івановича Паньківа (до 60-річчя від дня народження) (2016)
Кравченко В. І. - Чорнобильська аварія та йодна недостатність як фактори ризику тиреоїдної патології у населення постраждалих регіонів України (2016)
Власенко М. В. - Стан йодного забезпечення населення Вінницької області, Паламарчук А. В. (2016)
Бобрик М. И. - Тактика ведения взрослых пациентов с узловым зобом и дифференцированным тиреоидным раком, Сидорова И. В., Резниченко В. М. (2016)
Паньків В. І. - Ефективність препарату Адаптол у комплексному лікуванні хворих із синдромом тиреотоксикозу (2016)
Городинська О. Ю. - Прогностична характеристика поширеності гіпотиреозу в Полтавській області та в Україні в цілому за умов йодного дефіциту, Бобирьова Л. Є. (2016)
McCulloch D. K. - Лечение сахарного диабета 2 типа у пациентов пожилого возраста, Munshi M. (2016)
Черенько С. М. - Вузловий зоб та рак щитоподібної залози: які підходи до діагностики та лікування рекомендує Американська тиреоїдна асоціація у 2015 р. (2016)
Каспрук Н. М. - Імуномодулююча терапія синдрому хронічної втоми з метаболічним синдромом (2016)
Присяжнюк І. В. - Асоціація окремих показників ендотеліальної функції з T894G поліморфізмом гена ендотеліальної синтази монооксиду азоту у хворих на гіпотиреоз і супутній хронічний холецистит, Пашковська Н.В. (2016)
Дідушко О. М. - Рівні моноцитарного хемоатрактантного протеїну у хворих із первинним гіпотиреозом (2016)
Чимпой К. А. - Вплив дистрибуції поліморфізму гена дейодинази 1-го типу на показники тиреоїдного гомеостазу хворих на хронічні гепатити та цироз печінки невірусної етіології, Пашковська Н. В., Павлюкович Н. Д., Короташ І. Ф., Рибак О. Я., Місечко А. І. (2016)
Сіцінська І. О. - Патогенетичні особливості пептичної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки в поєднанні з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу (2016)
Паньків І. В. - Аналіз впливу субклінічного гіпертиреозу на параметри кісткового метаболізму (2016)
Кадикова О. І. - Асоціація поліморфізму гена ендотеліальної синтази оксиду азоту (Glu298Asp) із хронічною серцевою недостатністю у хворих на ішемічну хворобу серця й ожиріння, Кравчун П. П. (2016)
Алиханова Н. М. - Эпидемиологические аспекты сахарного диабета в г. Ташкенте на основании данных регистра, Акбаров З. С., Исмаилов С.И. (2016)
Черенько С. М. - Анестезіологічний менеджмент феохромоцитом в умовах спеціалізованого ендокринологічного центру, Дубров С. О., Кунатовський М. В., Товкай О. А., Тарасенко С. О. (2016)
Герасимчук П. О. - Використання вакуум-терапії в лікуванні ран у хворих на синдром діабетичної стопи, Дейкало І. М., Власенко В. Г., Фіра Д. Б., Павлишин А. В. (2016)
Зак К. П. - Роль нейтрофильных лейкоцитов в патогенезе сахарного диабета 1-го типа у человека (аналитический обзор с включением собственных данных) (2016)
Генделека Г. Ф. - Аутоиммунный синдром перекреста (overlap-синдром) при заболеваниях щитовидной железы — terra incognita тиреоидологии (2016)
Исмаилов С. И. - Роль опросников в оценке качества жизни пациентов с сахарным диабетом (обзор литературы), Муминова С. У. (2016)
Ryznychuk M. O. - Osteoporosis in Сhildren with Itsenko — Cushing Disease: Etiology, Pathogenesis, Diagnosis, Khlunovska L. Yu., Kretsu T. M., Dmitruk V. P., Kostiv M. I. (2016)
Pidvysotska N. I. - Certain Aspects of Osteoporosis in Gonadal Dysgenesis, KHlunovska L. Yu., Kretsu T. N., Dmitruk V. P., Kostiv M. I. (2016)
Волошина Л. О. - Особливості позитивної дії фітозасобу зобофіт у комплексному лікуванні хворих на остеоартроз з коморбідними явищами субклінічного гіпотиреозу (2016)
Дідушко О. М. - Вплив ожиріння на якість життя хворих на первинний гіпотиреоз в умовах йододефіциту (2016)
Каспрук Н. М. - Можливості імунокорекції синдрому хронічної втоми у хворих на метаболічний синдром, поєднаного з хронічними обструктивними захворюваннями легень, Андрійчук Т. Р. (2016)
Коваль Г. Д. - Особливості цитокінового статусу у жінок з безпліддям, які проживають у йододефіцитних регіонах Буковини (2016)
Ковальчук П. Є. - Вплив дефіциту мікроелементів йоду та селену на фі зіологічний та репаративний остеогенез, Тулюлюк С. В. (2016)
Колоскова О. К. - Особливості регуляції обміну кальцію в дітей, які хворіють на бронхіальну астму, Буринюк-Глов’як Х. П. (2016)
Кононенко А. Г. - Зміни показників обміну речовин при експериментальному гіпотиреозі, Кравченко В. М. (2016)
Кузнєцова О. В. - Вплив гіпобаричної гіпоксії на показники протеолізу в тканині щитоподібної залози щурів за різної тривалості фотоперіоду, Ясінська О. В., Анохіна С. І. (2016)
Купновицька І. Г. - Патогенетичне значення йоду та тиреоїдних гормонів у розвитку артеріальної гіпертензії, Губіна Н. В., Кутинська І. П., Белегай Р. І., Клименко В. І., Данилюк О. І. (2016)
Ляшук П. М. - До питання про діабетичну остеопенію, Ляшук Р. П., Глуговська С. В., Яковець І. І. (2016)
Маслянко В. А. - Особливості вуглеводного обміну та обміну кальцію у вагітних з надлишковою масою тіла та ожирінням, Павлович Л. Б. (2016)
Маслянко В. А. - Вплив левотироксину на показники тиреоїдного та кальцієвого гомеостазу у хворих на вузлові форми зоба, Павлович Л. Б., Оленович О. А. (2016)
Оленович О. А. - Особливості порушень кальцієвого гомеостазу у хворих на дифузний токсичний зоб, Пашковська Н. В., Маслянко В. А., Безрук Т. О., Чорна О. О. (2016)
Олексюк С. І. - Дослідження впливу гуморальних запальних факторів у хворих на хронічну серцеву недостатність в поєднанні з цирозом печінки невірусного походження, Федів О. І. (2016)
Орлова В. О. - Вплив водного екстракту ламінарії на показники білкового обміну за умов експериментального гіпотиреозу, Кравченко В. М. (2016)
Патратій М. В. - Оптимізація лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу після холецистектомії з урахуванням змін мікробіоценозу кишечника, Щербиніна М. Б., Олексюк С. І. (2016)
Щербак О. А. - Вплив спиртової настоянки ламінарії на рівень тиреоїдних гормонів при експериментальному гіпотиреозі, Кравченко В. М. (2016)
Abramova N. O. - Effect of Selenium on Thyroid Hormones Metabolism in Patients with Metabolic Syndrome, Pashkovska N. V. (2016)
Pavlyukovich N. D. - Impact оf Telmisartan оn the Quality оf Life іn Patients with Chronic Heart Failure аnd Diabetes Mellitus Type 2, Pavlyukovich O. V. (2016)
Shuper V. A. - Comparative Analyses of the Cardiac Autonomic Neuropathy in Patients with Diabetes Mellitus Type 1 and 2, Shuper S. V. (2016)
Fediv O. I. - Sert-Gene Polymorphism in the Patients with Thyrotoxicosis and Irritable Bowel Syndrome, Moskaliuk I. I. (2016)
Амбарцумянц Р. В. - К исследованию кинематики центрального кривошипно-ползунного механизма, Субботина М. И. (2017)
Неймак В. С. - Числові дослідження зубчасто-важільного механізму приводу пазових голок основов’язальних машин за допомогою пакету пранс-пк, Поліщук О. С., Воронін Г. Ф., Романець Т. П. (2017)
Пилипенко О. М. - Обґрунтування нового способу зменшення аеродинамічного опору сідельних автопотягів, Батраченко О. В., Литовченко І. М. (2017)
Косіюк М. М. - Удосконалення конструкції кульового шарніра підвіски автомобіля, Костюк С. А. (2017)
Мазур С. В. - Обґрунтування теплових параметрів торцевих ущільнень з канавкою на торці обертового кільця у вигляді спіралі архімеда, Стрілець В. М., Стрілець О. Р., Тимейчук О. Ю. (2017)
Батраченко О. В. - Методологічна концепція розвитку технічних систем в машинобудуванні (2017)
Рамський А. О. - Асимптотика розв’язку задачі для плити, покритої шаром із початковими напруженнями (2017)
Амбарцумянц Р. В. - Кинетостатика модификаций групп ассура третьего класса третьего порядка Часть 1. Модификации с одной и двумя поступательными кинематическими парами, Ромашкевич С. А. (2017)
Добротвор І. Г. - Умови коливності характеристик кінетики мікроструктур композитів, Чихіра І. В., Ярема І. Т. (2017)
Степанов Д. В. - Тригенераційна біогазова установка, Паламарчук Н. В., Спринчук Ю. Я. (2017)
Накашидзе Л. В. - Техніко-економічне обґрунтування впровадження систем енергозабезпечення, у яких використовуються відновлювані джерела енергії, Гільорме Т. В. (2017)
Демидчук Л. Б. - Підвищення температуро- та вогнестійкості залізобетонних конструкцій шляхом поверхневого оброблення захисними покриттями, Сапожник Д. І. (2017)
Гончар В. А. - Залишкові напруження в сталі 20 та вплив технологічних параметрів іонного азотування на їх величину (2017)
Синюк О. М. - Визначення пружних властивостей полімерного матеріалу під час впливу на нього напружень зсуву, Медведчук Н. К. (2017)
Стаднік К. С. - Особливості використання природних мінералів у шкіряній промисловості, Охмат О. А., Паламар В. А. (2017)
Кулік Т. І. - Математичне моделювання технологічного процесу інжекційного формування полімерних виробів складної конфігурації (2017)
Поліщук Л. В. - Ідентифікація та оцінювання якості столовоі білизни, що імпортується в україну, Калашник О. В., Кириченко О. В., Мороз С. Е. (2017)
Мица В. В. - Використання трансформації під час проектування одягу для дітей, Домбровська О. М. (2017)
Зозуля П. Ф. - Перспективи застосування технології 3d-друку в легкій промисловості, Поліщук О. С., Поліщук А. О. (2017)
Литвиненко Н. М. - Дослідження релаксаційних властивостей та повітропроникності трикотажу для виготовлення функціонального одягу для вагітних з підтримуючим ефектом (2017)
Карпова Л. В. - Математичний метод визначення спектральних характеристик цілі по фур'є-образу відбитого сигналу, Лужанський В. І., Самарук Н. М. (2017)
Кватернюк С. М. - Аналіз похибок засобу мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю параметрів та діагностування стану неоднорідних біологічних середовищ (2017)
Лєнков Є. С. - Загальна математична модель процесу технічного обслуговування складного технічного об’єкту (2017)
Жиров Г. Б. - Інформаційні технології забезпечення експлуатаційної надійності складних технічних об’єктів (2017)
Ковтун Л. О. - Основні ідеї та алгоритми адаптивного словникового кодування методом лемпеля-зіва, Медзатий Д. М. (2017)
Защепкіна Н. М. - Удосконалення засобів визначення оптичних характеристик зерна пшениці із застосуванням електромагнітного випромінювання в ближній інфрачервоній області спектру, Наконечний О. А., Жиляков Д. В., Харченко М. І. (2017)
Бармак О. В. - Інформаційна технологія автоматизованого анотування та реферування цифрових текстів, Мазурець О. В., Живілік А. В. (2017)
Карвацький А. Я. - Відновлення теплофізичних властивостей сипких матеріалів за допомогою розв’язання зворотної задачі теплопровідності, Васильченко Г. М., Короленко К. М., Чирка Т. В. (2017)
Кльоц Ю. П. - Модель процесу визначення показів на основі розпізнавання показу лічильника на зображенні, Іванов О. В., Неганова К. П. (2017)
Макаришкін Д. А. - Математична модель пасивного фільтра нижніх частот з використанням регулярної лінії передачі, Самарук Н. М. (2017)
Галюк С. Д. - Аналіз часових рядів, генерованих хаотичною системою тратаса, Круліковський О. В., Політанський Л. Ф. (2017)
Тітова Н. В. - Вибір та обґрунтування світлодіодних випромінювачів і базових режимів опромінення для риборозводних технологій, Бачинський М. В., Коваль Л. Г., Козоріз О. С. (2017)
Азаров О. Д. - Огляд методів покращення сприйняття людиною текстових матеріалів із зображеннями на основі змінення їх зовнішнього вигляду, Снігур А. В., Грицишина К. О. (2017)
Медзатий Д. М. - Web-сервіс підтримки організації виробничих практик студентів it-спеціальностей, Кривенко А. Б., Ноженко С. С. (2017)
Воловик А. Ю. - Оптимальне оцінювання систематичних похибок при виконанні комплексних спостережень, Осадчук О. В., Червак О. П., Шутило М. А. (2017)
Свирневский Н. С. - Разработка web-системы аффинных преобразований пространства на основе webgl технологии (2017)
Розломій І. О. - Спосіб формування цифрового водяного знаку для електронних документів на основі операцій матричного криптографічного перетворення, Косенюк Г. В. (2017)
Барило Г. І. - Схемо-технічне рішення інтеграції органічного польового транзистора в світловипромінюючі структури, Кус Н. І., Кремер І. П., Лесінський В. В., Політанський Л. Ф. (2017)
Зіньковський Ю. Ф. - Статистична обробка результатів вимірювання активної потужності магніторезистивним перетворювачем, Витяганець А. І. (2017)
Гресь О. В. - Дослідження генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі дискретних відображень, Скрипський М. І., Косован В. М., Розорінов Г. М. (2017)
Якубовська С. В. - Підсистема підтримки прийняття рішень лікарем для автоматизованої системи визначення ризику інфаркту міокарда, Барановський Д. М. (2017)
Горященко К. Л. - Законодавча база застосування технологій керування телекомунікаційними меражами, Гула І. В. (2017)
Багрій Р. О. - Система прогнозування слів для альтернативної комунікації (2017)
Лисовский В. А. - Экспериментальное исследование условий стратификации разряда постоянного тока в азоте, Артюшенко Е. П., Коваль В. А. (2011)
Балабай Р. М. - Електронні властивості напружених шарів CdTe та ZnTe у гетероструктурах, Піскльонов С. С. (2011)
Соболь О. В. - Влияние потенциала подложки при осаждении и размерного фактора на структуру, напряженное состояние и физико-механические характеристики многослойных TiN/Ti покрытий, Андреев А. А., Горбань В. Ф., Столбовой В. А., Фильчиков В. Е. (2011)
Сагалович А. В. - Нанесение покрытий на сложнопрофильные прецизионные поверхности газофазным методом (CVD), Григорьев А. В., Кононыхин А. В., Попов В. В., Сагалович В. В. (2011)
Тихоненко В. В. - Упрочняющие технологии формирования износостойких поверхностных слоев, Шкилько А. М. (2011)
Pogrebnyak A. D. - Structural, optical, and electrical properties of ZnO:Al prepared by CVD, Jamil N. Y., Muhammed A. K. M. (2011)
Глазунов Г. П. - Эрозия вакуумно-дуговых TiN покрытий и нержавеющей стали при воздействии стационарной плазмы разрядов магнетронного типа, Андреев А. А., Бондаренко М. Н., Конотопский А. Л., Моисеенко В. Е., Столбовой В. А. (2011)
Кудин К. А. - Фотохимическая модификация поверхности кристаллов NaI:Tl, Шкоропатенко А. В., Волошко А. Ю., Зосим Д. И., Кудин А. М. (2011)
Абдулхаев О. А. - Исследование влияния потенциальных барьеров на механизмы токопереноса во встречновключенных двухбарьерных кремниевых структур, Асанова Г. О., Ёдгорова Д. М., Якубов Э. Н., Каримов А. В. (2011)
Суховая Е. В. - Процессы контактного взаимодействия в композиционных материалах с микрокристаллическим наполнителем, Сыроватко В. А., Сыроватко Ю. В. (2011)
Павленко В. И. - Особо тяжелый железо-серпентиновый бетон, Береснев В. М., Рахимбаев Ш. М., Кирияк И. И., Колесников Д. А. (2011)
Правила оформления рукописей (2011)
Тематичні напрямки (2011)
Титул, зміст (2018)
Мазаракі А. - Форсайт розвитку національної туристичної системи, Бойко М., Охріменко А. (2018)
Притульська Н. - Система захисту прав споживачів: досвід ЄС, Лига А. (2018)
Лагутін В. - Можливості інституційного аналізу суспільної стабільності та розвитку (2018)
Бегларашвілі О. - Роздрібна торгівля в Україні: динаміка змін, Кулік А. (2018)
Черкас Н. - Концепції глобальних мереж та ланцюгів створення вартості (2018)
Jasinska J. - Managerial competencies in a crisis (2018)
Дутка Г. - Розвиток рурального туризму в Україні (2018)
Даниленко М. - Пошуковий маркетинг готелів (2018)
Чугунов І. - Формування бюджетної політики економічного розвитку країни, Собчук С. (2018)
Пасічний М. - Фіскальна результативність податкової системи України (2018)
Table of contents (2016)
Bordag M. - Casimir effect for Dirac lattices, Pirozhenko I. G. (2016)
Kaganovich A. B. - Background cosmic neutrino and dark energy (2016)
Sinyukov Yu. M. - The K* and ф resonances observability at the top relativistic heavy ion collider energy, Shapoval V. M., Naboka V. Yu. (2016)
Skalozub V. V. - On magnetization of quark-gluon plasma at the LHC experiment energies, Minaiev P. E. (2016)
Gladush V. D. - On the quantization of black holes (2016)
Bormotova I. M. - Geodesic motion of test particles in Korkina-Grigoryev metric, Kopteva E. M. (2016)
Silich S. - Accretion onto a supermassive black hole located in the center of a young star forming region (2016)
Turinov A. N - The large-scale structure of the Universe: more questions than answers (2016)
Korkina M. P. - Can the spatial curvature be a reason for the universe accelerated expansion?, Kopteva E. M. (2016)
Orlyans’ka D. O. - The Schwarzschild static solutions and the criterion of cosmological expansion, Orlyansky O. Yu., Protsenko S. S. (2016)
Burlykov V. V. - T-regions in Reissner-Nordström spacetimes with vacuum energy (2016)
Gladush V. D. - Quantum bound states on the naked Reissner-Nordstrӧm background, Kulikov D. A. (2016)
Жиденко О. - Наближене аналітичне представлення статичних сферично-симетричних метрик чорних дір (2016)
Gorev V. N. - New method in the theory of relaxation processes for non-homogenous media, Sokolovsky S. A., Sokolovsky A. I. (2016)
Lyagushyn S. F. - Dicke model and electromagnetic field properties (2016)
Zloshchastiev K. G. - Logarithmic wave equation: origins and applications, Znojil M. (2016)
Kovalchuk V. V. - Quantum confinement and optical properties of silicon nanoclusters (2016)
Glushkov V. N. - A partially spin-restricted Hartree-Fock function based on the asymptotic projection method (2016)
Вихідні дані (2016)
Ківалов С. В. - Шановні читачі! (2018)
Ківалов С. В. - До питання залучення суб’єктів приватної охоронної діяльності до охорони Одеського морського порту (2018)
Кормич Б. А. - Правила СОТ щодо митної вартості: деякі аспекти застосування (2018)
Кузнецов С. О. - Стандарти Європейського Союзу для внутрішніх водних шляхів України: Директива № 87/540/ЄЕС (Частина 2), Слатвінська В. М. (2018)
Лисий С. О. - Організаційно-правові аспекти порядку проведення атестування поліцейських (2018)
Барба В. Є. - Нормативно-правове регулювання взаємодії територіальних підрозділів Національної поліції та органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку (2018)
Федотов О. П. - Правові основи проведення спеціальних операцій у сфері державної митної справи (2018)
Коваль Н. О. - Форми митного декларування та порядок їх застосування (2018)
Міщенко І. В. - Цивільно-правові аспекти забезпечення виконання зобов’язань перед митними органами Державної фіскальної служби України, Карпінська О. В. (2018)
Драпайло В. В. - Адміністративна відповідальність за порушення порядку зберігання товарів під митним контролем (2018)
Чернявська О. М. - Провадження у справах про порушення митних правил: аналіз напрямів сучасних правничих досліджень (2018)
Серафімов В. В. - Сучасні тенденції формування морської політики держав Cередземномор'я (2018)
Стець О. М. - Правовий режим морського кордону України (2018)
Логінов О. В. - Адміністративна відповідальність за забруднення морського середовища: проблемні аспекти, Тодорова О. В. (2018)
Балобанов О. О. - Ліцензування крюїнгових компаній як гарантія захисту трудових і соціальних прав моряків, Пастушенко К. М. (2018)
Міневич О. І. - Загальнотеоретичний аналіз правотворчої помилки (2018)
Іванова М. М. - Становлення і розвиток законодавства України про усиновлення (2018)
Настюк В. Я. - Рецензія на монографію Л. М. Дорофеєвої "Реформування митних органів України в умовах євроінтеграції" (2018)
Вимоги до публікацій в журналі "Lex portus" (2018)
Адоньєва Ю. А. - Метакогнітивні уміння майбутніх дизайнерів як детермінанта їх професійної діяльності (2017)
Акуленко І. А. - Якості методичної підготовки майбутнього вчителя математики засобами навчально-методичних задач (2017)
Атрощенко Т. О. - Сутність феномену "міжетнічна толерантність" (2017)
Бабкова О. О. - Х'ютагогічний підхід до формування мотивації професійного зростання вчителів у системі підвищення кваліфікації (2017)
Бачинська М. В. - Науково-педагогічні погляди Н. Волошиної щодо підготовки вчителя української літератури нової української школи (2017)
Бевз В. Г. - Методичні основи побудови системи задач і вправ у сучасних підручниках математики (2017)
Бекірова А. Р. - Сутність суб'єктного підходу у контексті професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів у вищому навчальному закладі (2017)
Берладин О. Б. - Початкова школа сільської місцевості в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ століття: історіографія та джерельна база проблеми (2017)
Богомолова М. Ю. - Соціальний захист дітей у педагогіці колективу А. С. Макаренка (2017)
Божко О. П. - Визначення рівнів сформованості текстотвірних умінь учнів 5 – 9 класів (у зв'язку з вивченням синтаксису складного речення) (2017)
Бондаренко Л. Г. - Телеурок як сучасна форма підготовки студента-філолога до проведення занять з української літератури (2017)
Будак В. Д. - Патріотичне виховання студентської молоді: теоретичний аспект (2017)
Буздуган О. А. - Система роботи з підготовки майбутніх вихователів до педагогічної взаємодії з батьками дітей раннього віку (2017)
Білоус С. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення (2017)
Василенко Н. В. - Ефективні форми розвитку технологічної компетентності керівника навчального закладу: ділове спілкування, ділова бесіда, ділова нарада (2017)
Васильєва Л. Л. - Національно-патріотичне виховання майбутніх вчителів музичного мистецтва засобами мережевих та хмарних технологій (2017)
Величко Т. Д. - Взаємодія дошкільного навчального закладу та сім’ї у формуванні соціальної компетентності дитини (2017)
Воробйова О. П. - Порівняльний аналіз міжнародного досвіду оцінювання забезпечення якості вищої освіти (2017)
Вошколуп Г. Ю. - Оцінка ефективності технології формування конфліктологічної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2017)
Галущак І. Є. - Шляхи формування правової компетентності майбутніх економістів в умовах гірського регіону (2017)
Галян О. І. - Ідея суб’єктності у вітчизнянихособистісно-орієнтованих технологіях виховання (досвід 90-х років ХХ століття) (2017)
Гамза А. В. - Методичні етапи формування текстотворчих умінь у процесі вивчення дієслова як основа розвитку зв’язного мовлення молодшого школяра (2017)
Гармаш Т. А. - Основні компоненти готовності майбутніх фахівців із логістики до здійснення управлінської діяльності та їх зміст (2017)
Гладун В. В. - Виховання патріотизму та національної гідності на уроках історії України (2017)
Гончар Л. В. - Діагностика стану сформованості прояву гуманних взаємин до батьків з боку дітей молодшого шкільного віку (2017)
Грицай Ю. О. - Впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховнусферу вищих навчальних закладів, Бірюк О. Г., Хохлова Л. А. (2017)
Гура О. І. - Концептуальні засади реформування професійної підготовки практичних психологів в Україні, Гура Т. Є. (2017)
Гура О. О. - Основні сфери реалізації фахівців ІТ на сучасному ринку праці:аналіз професійних вимог (2017)
Дацків О. П. - Удосконалення вмінь читання майбутніх учителів англійської мови із застосуванням драматизації (2017)
Демидова І. В. - Експертна оцінка застосування основних засобів спеціальної фізичної підготовки спринтерів в річному макроциклі, Демидова О. В., Макух Н. І. (2017)
Дніпровська Т. В. - Дидактичні можливості технології продуктивного навчання студентів іноземної мови (2017)
Жаровцева Т. Г. - Факторний аналіз у підготовці фахівців дошкільної освіти до роботи з батьками (2017)
Жигінас Т. В. - Аксіологізація процесу підготовки майбутнього вчителя музики – пріоритетний напрямок модернізації вищої педагогічної освіти (2017)
Заредінова Е. Р. - Культурні та особистісні цінності: логіка взаємозв’язку (2017)
Zdanevych L. V. - Usage of foresight-games, swot-analysis and the internet resources as the most effective forms of teaching organization in the process of preparation of the future tutors to the work with children under school age (2017)
Іванюк М. В. - Поняття "християнський мотив" у навчальних програмах польських навчальних закладів та шкіл національних меншин з польською мовою навчання в Україні: порівняльний аспект (2017)
Іващенко А. С. - Вивчення процесів символізації образних структур художнього тексту як етап формування в старшокласників умінь аналізувати образи-символи (2017)
Іконнікова М. В. - Роль американських організацій у сфері філологічної освіти (2017)
Ісакова Є. П. - Інтенсифікація процесу навчання іноземним мовам у ВНЗ шляхом використання інтерактивних технологій (2017)
Іщенко Л. В. - Критеріальний підхід до підготовки майбутніх вихователів до формування творчої індивідуальності старших дошкільників (2017)
Калько І. В. - Особливості формування гендерної культури сучасної студентської молоді (2017)
Каразоглю (Геділ) Ф. - Загальні тенденції полікультурної підготовки педагогів в Україні (2017)
Кардаш І. М. - Взаємодія сімейного і суспільного виховання в розвитку творчості як ціннісної потреби дошкільника, Коноз О. Б. (2017)
Керницкий А. М. - Модель проектировочной деятельности преподавателя по формированию готовности студентов к субъект-субъектному взаимодействию (2017)
Кічук Н. В. - Професійний саморозвиток студента: параметри конструктивностіконтекстного підходу (2017)
Княжева І. А. - Соціальний розвиток дітей старшого дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу (2017)
Короленко В. Л. - Проблема морального формування школярів у сучасній педагогічній науці: аналітичний огляд (2017)
Котова Л. М. - Удосконалення емоційної стійкості у майбутніх учителів музичного мистецтва під час підготовки до прилюдних виступів (2017)
Круглик В. С. - Основи розробки концепції педагогічної системи професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у ВНЗ (2017)
Кучинська І. О. - Формування громадянських ціннісних орієнтирів особистості у педагогічних поглядах Ніли Волошиної (2017)
Курчатова А. В. - Місце і значення сюжетної картини в розвитку зв’язного мовленнядітей старшого дошкільного віку, Яворська А. (2017)
Литвиненко О. М. - Модель формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до використання здоров’язберігаючих технологій, Борецька Н. О., Грохович О. М. (2017)
Литвишко О. М. - Уявлення вихователів дошкільних навчальних закладів та батьків щодо соціальної компетентності дітей дошкільного віку (2017)
Логвіненко Н. М. - Основні теоретико-методичні засади вивчення української фантастичної прози в старшій школі (2017)
Лінь Є. - Педагогічні умови формування вокально-хорової підготовленості майбутніх учителів музики у процесі фахового навчання (2017)
Лісовська Т. А. - Психолого-педагогічний аналіз творчої спрямованості як якості креативної особистості (2017)
Lichman L. Yu. - Prospects for building foreign linguistic competence in the higher school of Ukraine (2017)
Майба О. К. - Педагогічні принципи формування духовних цінностей молодших школярів у процесі вокально-хорового навчання (2017)
Ма Чен. - Інформаційно-компетентнісний напрям підготовки майбутніх учителів музики до співацької діяльності школярів у позашкільних мистецьких закладах (2017)
Мхитарян О. Д. - "Виховання розуму і почуттів" під час формування в шестикласників аналітичних здібностей (на прикладі вивчення творів А. Чехова), Жмуркова В. О. (2017)
Озчелік М. Е. - Особливості міжкультурної комунікації у професійній діяльності майбутніх фахівців (2017)
Олексюк О. Є. - Дидактична гра як засіб формування безпечної поведінки в довкіллі дітей старшого дошкільного віку, Сас М. (2017)
Орищук О. І. - Педагогічна проблема формування досвіду музичного просвітництва майбутніх учителів музики (2017)
Павлова Н. С. - Професійна компетентність як складова конкурентоздатного на ринку праці вчителя інформатики, Гнедко Н. М. (2017)
Паршук С. М. - Відродження загальнонаціональних традицій українського народу як один із засобів формування загальнокультурної грамотності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Пентилюк М. І. - Культуромовна підготовка майбутнього філолога в білінгвальному середовищ (2017)
Покатілова О. А. - Основи методики культурологічного аналізу художнього твору на уроках літератури (2017)
Попович А. С. - Дисципліна "стилістика української мови" в структурно-логічній схемі підготовки вчителів-словесників (2017)
Пікон К. С. - Становлення сестринської справий медсестринської освіти в США: історико-порівняльний аналіз (2017)
Ревенко Н. В. - Національно-патріотичне виховання майбутніх вчителів музичного мистецтва на заняттях з "інструментального виконавства" (2017)
Романчук Н. О. - Реалізація сучасних технологій навчання в процесі підготовки студентів вищих технічних закладів освіти, Гайша О. О. (2017)
Сафарян С. І. - Компаративний аналіз творів української та зарубіжної класики як засіб формування національних і загальнолюдських духовних цінностей учнів (2017)
Сахарова О. М. - Художні промисли як засіб національно-патріотичного виховання в змісті дошкільної освіти (2017)
Семеняко Ю. Б. - Вивчення обізнаності вихователів з проблеми виховання культури споживання медіа-продукції (2017)
Сидоренко Ю. О. - Християнська міфопоетична парадигма в творах для 9 – 11 класів: теоретичні засади вивчення та система компетентностей (2017)
Скворцова С. О. - Навчання математики з точки зору вікових особливостей когнітивних процесів молодших школярів (2017)
Смолюк А. І. - Компонентна структура професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи (2017)
Соколовська О. С. - Родина як чинник формування творчої особистості дитини старшого дошкільного віку (2017)
Стріхар О. І. - Організаційно-педагогічні умови формування основ патріотичного виховання у студентів на засадах інтеграції (2017)
Сущенко Л. О. - Домінанти морально-етичної спрямованості професійної підготовки майбутніх педагогів у ВНЗ (2017)
Сірак І. П. - Структура готовності майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації (2017)
Сіранчук Н. М. - Методична система формуваннялексичної компетентності молодшого школяра на уроках української мови як інноваційна педагогічна технологія (2017)
Тесленко С. О. - Розвиток словесної творчості старших дошкільників за національно-патріотичними творами (2017)
Тодорцева Ю. В. - Формування патріотичних почуттів студентської молоді у вищому навчальному закладі (2017)
Тіхоміров А. І. - Оптимізація спеціальної підготовки засобами комп’ютерного контролю техніки веслування з використанням тренажеру "Сoncept-2", Козубенко О. С., Усатюк Г. Ф. (2017)
Трифонова О. С. - Збагачення словника дітей раннього віку засобами малих фольклорних жанрів, Корсун К. (2017)
Хайруддинов М. Х. - Развитие творческих способностей младших школьников в условиях постиндустриального общества (2017)
Хайрулліна Ю. О. - Поліхудожність як нова парадигма загальної мистецької освіти (2017)
Хмельницька А. Ю. - Етноконцептологічна модель виховання в контексті історії педагогіки (2017)
Шарата Н. Г. - Методи управління розвитком освіти в сфері фізичної культури іспорту (2017)
Шиян Т. В. - Формування крос-культурної компетентності в монолінгвальному навчальному середовищі, Айзікова Л. В. (2017)
Шуляр В. І. - Філософсько-освітні імперативикомпетентнісно-діяльнісного уроку (заняття) літератури у вимірах Ніли Волошиної і нової української школи (2017)
Яценко Т. О. - Тенденційний характер розвитку методики навчання української літератури в школі (2017)
Олексюк О. Є. - Концептуальні засади проблеми формування особистості лідера (2017)
Батраченко О. В. - Дослідження гідродинаміки м’ясної сировини в бункері емульситатору з горизонтальним живлячим патрубком, Литовченко І. М. (2017)
Петров О. В. - Застосування прикладних програм для розрахунку на міцність деталей верстатних пристосувань, Подоляк В. А., Гундерчук С. О. (2017)
Стебелецька Н. М. - Оцінка енергонавантаженості пар тертя гальмівних пристроїв (2017)
Яременко Е. А. - Расчет замкнутых рам, Яременко Н. А., Мироненко И. Н. (2017)
Кошель С. О. - Аналіз плоских механізмів четвертого класу з рухомим замкненим контуром, утвореним трьома шатунами та коромислом, Кошель Г. В. (2017)
Пилипенко О. М. - Моделювання аеродинаміки сідельного автопотягу, Батраченко О. В., Литовченко І. М. (2017)
Славін В. В. - Вплив технічного стану елементів системи впорскування бензину на паливну економічність двигуна в режимі мінімальної частоти холостого ходу (2017)
Смутко С. В. - Розробка автоматичної системи дозування рідких засобів для прання в пральних машинах, Лісевич С. П., Галюк Д. О. (2017)
Свідерський В. П. - Спосіб визначення коефіцієнта лінійного теплового розширення полімерних твердих тіл спеціального призначення, Яремчук В. С., Фурман А. В. (2017)
Косіюк М. М. - Підвищення довговічності рухомих сферичних шарнірних з’єднань, Костюк С. А. (2017)
Харжевський В. О. - Визначення фактичних значень інваріантів кінематичних параметрів механізмів чебишева із зупинкою вихідної ланки та моделювання їх роботи у системі solidworks (2017)
Рубанка М. М. - Привід круглов’язальної машини з двопоточною черв’ячною передачею та вибір його параметрів (2017)
Здоренко В. Г. - Вплив конструкції системи гальмування круглов’язальної машини на ефективність роботи та вибір її параметрів, Защепкіна Н. М. (2017)
Ніконова А. В. - Порівняльна екологічна оцінка технологій хромового і титанового дублення, Андреєва О. А., Саблій Л. А. (2017)
Горач О. О. - Переробка стебел льону олійного в технічний текстиль на основі сучасних технологій, Чурсіна Л. А. (2017)
Бойко Г. А. - Порівняльний аналіз вітчизняних, європейських та північноамериканських технологій переробки технічних конопель, Чурсіна Л. А., Кутасов А. В. (2017)
Колесник Т. О. - Дослідження способів виготовлення, структури та властивостей шкіряного пергаменту, Андреєва О. А., Майстренко Л. А. (2017)
Коробченко Є. О. - Механізм відтягнення полотна круглов’язальної машини з двопоточним лобовим варіатором та вибір його параметрів, Чабан В. В. (2017)
Круглий Д. Г. - Теоретичні основи одержання штапельованої целюлозовмісної луб’яної сировини, Клевцов К. М. (2017)
Марченко В. Л. - Порівняльний аналіз міцнісних характеристик деталей взуття (2017)
Михайлова Н. В. - Аналіз умов праці робітників, які виконують очищення закритих ємностей від хімічно агресивних речовин, Привала В. О. (2017)
Бармак О. В. - Застосування інформаційної технології гнучкого тестування рівня знань у середовищі moodle, Мазурець О. В., Матвійчук А. О. (2017)
Тулученко Н. В. - Екологічні норми безпеки виробів домашнього вжитку з льону олійного (2017)
Куник О. М. - Вдосконалення складу ланолінового крему, збагаченого біологічно-активними добавками, Сарібєкова Д. Г., Сарібеков Г. С., Вітренко О. М. (2017)
Тітова В. Ю. - Алгоритм та математична модель пошуку шляху ігровим ботом на базі ройового інтелекту, Бочуляк В. В. (2017)
Котенев В. В. - Математическая модель процесса непрерывного контроля защитного потенциала антикоррозионной защиты электрических нагревателей воды, Мартынюк В. В. (2017)
Мясищев А. А. - Построения бпла длительного полета с использованием солнечных модулей (2017)
Бабий А. А. - Программная реализация оптимизационного расчета плоских ферм, Балдук П. Г., Сурьянинов Н. Г. (2017)
Биков М. М. - Дослідження комітету нейромереж у автоматизованій системі розпізнавання мовців критичного застосування (2017)
Бойко Ю. М. - Ефективність сигнально-кодової конструкції з частотною маніпуляцією в телекомунікаційному каналі зв’язку, Єрьоменко О. І. (2017)
Защепкіна Н. М. - Використання методів та засобів телевізійних інформаційно-вимірювальних систем при вимірюванні параметрів дроту в процесі його виготовлення, Томашук О. С., Федоренко А. В. (2017)
Ковтун Л. О. - Надлишковий метод вимірювального контролю вологості паперу із використанням двоканального широкодіапазонного оптико-електронного засобу, Медзатий Д. М. (2017)
Костішин С. В. - Автоматизоване робоче місце оператора для оцінки його функціонального стану, Бачинський М. В., Козоріз О. С., Кривоносов В. Е. (2017)
Круліковський Б. Б. - Методи визначення хеммінгової віддалі у кодах мультибазисних теоретико-числових перетворень, Сидор А. І. (2017)
Лєнков Є. С. - Узагальнена математична модель процесу технічного обслуговування і ремонту складної техніки (2017)
Михеенко Л. А. - Оптимизация конструктивных параметров диффузного излучателя переменной яркости на основе оптически-сопряженных интегрирующих сфер, Новицкий М. К. (2017)
Нічепорук А. О. - Використання модифікованих емуляторів для виявлення метаморфних вірусів в корпоративній мережі, Нічепорук Ю. О., Савенко Б. О., Стецюк М. В. (2017)
Островський З. Ю. - Комірки бенара, Міль М. С. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського