Біда О. А. - Стратегія вдосконалення освітньої діяльності в процесі підвищення кваліфікації працівників дошкільних навчальних закладів в Україні, Прокопенко Л. І., Чичук А. П. (2017)
Біницька К. М. - Розвиток системи початкової освіти в Угорщині(90-ті рр. ХХ ст.) як предмет міждисциплінарного аналізу (2017)
Буцик І. М. - Особливості світового освітнього досвіду у формуванні дослідницької компетентності інженерів (2017)
Бі Цзінчень. - Основні принципи формування готовності студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів до вокально-хорового саморозвитку (2017)
Василенко О. М. - Соціально-педагогічні умови функціонування системи розвитку соціальної відповідальності учнів у мікросередовищі (2017)
Васильєва Л. Л. - Національно-патріотичне виховання майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях з аналізу музичних творів (2017)
Васильєва Р. Ю. - Підготовка майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей до безпеки професійної діяльності (2017)
Вдовиченко Р. П. - Теоретичні аспекти проблеми формування системиціннісних орієнтацій студентської молоді (2017)
Вей Лімін. - Формування вокальної культури магістрантів музичного мистецтва в педагогічних університетах (2017)
Великжаніна Д. В. - Акценти фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з підлітками в умовах розбудови нової української школи (2017)
Власенко к. О. - Діагностика ціннісних орієнтацій студенів аграрних вищих закладів освіти, Сопівник і. В. (2017)
Войтович О. П. - Критерії, показники та рівні сформованості технологічної компетентності майбутніх екологів (2017)
Галущак І. Є. - Правова компетентність як складова процесу професійної підготовки економіста (2017)
Гладун В. В. - Особливості використання історико-краєзнавчих матеріалів у навчальному процесі (на прикладі вивчення української революції 1917 – 1921 рр.) (2017)
Гнатенко К. І. - Шляхи методичної роботи над характеристикою персонажа в курсі літературного читання в початковій школі (2017)
Горбачова І. І. - Педагогічні способи мотивації професійної мобільності вчителів закладів загальної середньої світи в освітньому просторі (2017)
Гусаченко О. П. - Формування творчого потенціалу підлітків як музично-педагогічна проблема (2017)
Демченко І. І. - Концепція підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти, Пижик І. (2017)
Дрозд О. В. - Формування національної самосвідомості особистості в умовах університету (2017)
Друганова О. М. - Витоки проблеми підготовки учителів суспільствознавчих дисциплін в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття, Перепелиця Г. А. (2017)
Дутковська Р. В. - Корекційна спрямованість індивідуального навчання дітей з інтелектуальною неповносправністю, ускладненою порушенням процесів нейродинаміки (2017)
Єфімова О. В. - Особливості розвитку проблеми підготовки військових кадрів в Україні у період правління Миколи І (30–50-х рр. ХІХ ст.) (2017)
Задорожна І. П. - Формування іншомовної аудитивної компетентностістудентів лінгвістичних спеціальностей на основі художніх фільмів (2017)
Зінукова Н. В. - Структурні компоненти фахової компетентності перекладача: усний послідовний переклад (2017)
Іозіс І. В. - Основні складові формування професійної культури упедагогічній теорії (2017)
Іщенко В. С. - Метапредметний характер аналітичних умінь та навичок майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності (2017)
Іщенко Л. В. - Критеріальний підхід до підготовки майбутніх вихователів до формування творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного віку (2017)
Кириченко А. А. - Система новых доктрин правового статуса субъектов образовательной деятельности (2017)
Козинець О. Д. - Тенденції управління розвитком шкіл передового досвіду в системі вітчизняної медичної освіти другої половини ХХ ст. (2017)
Козубовська І. В. - Підготовка педагогічних кадрів в сша в контексті полікультурноїосвіти, Мигалина З. І. (2017)
Колесник А. Г. - Педагогічне керівництво навчально-професійною діяльністю студентів (2017)
Компаній О. В. - Робота над текстом-міркування на завершальному етапі початкової мовної освіти (2017)
Кондур О. С. - Інноваційний менеджмент у системі управління вищим навчальним закладом (2017)
Корж-Усенко Л. В. - Студент як учасник навчально-виховного процесу у вищій школі України на початку ХХ ст. (2017)
Кузнецова О. А. - Компетентнісний напрям підготовки учителів музичного мистецтва до творчо-продуктивної роботи з учнями (2017)
Кузьменко Н. В. - Застосування різноманітних форм позааудиторноївиховної роботи з урахуванням індивідуальних інтересів і потреб студентів (2017)
Кузьмінський А. І. - Деякі аспекти впровадження і використання передового педагогічного досвіду в університеті (2017)
Курчатова А. В. - Педагогічні умови формування духовно-моральних якостей дітей старшого дошкільного віку засобами художнього слова, Крамаренко М. В. (2017)
Кучай Т. П. - Моделі підготовки майбутніх учителів у європейських країнах, Орос І. І. (2017)
Кучай О. В. - Особливості дистанційного навчання у вищій школі (2017)
Лисенкова І. П. - Використання інноваційних методик у розумовому розвитку дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку, Медведєва С. В. (2017)
Луцан Н. І. - Лінгводидактичні засади розвитку вмінь будувати висловлювання у молодшому шкільному віці (2017)
Луценко Г. В. - Огляд сучасних стандартів підготовки інженерних кадрів (2017)
Лю Мяоні. - Особливості музичного навчання студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів Китаю (2017)
Літвінова М. Б. - Системний підхід до профільного викладання природничих дисциплін у технічних ВНЗ (2017)
Ліхіцька Л. М. - Творчо-виконавський етап підготовки майбутніх учителів музики до роботи з учнями у вокально-хорових гуртках (2017)
Лі Ян. - Формування музично-сценічних умінь студентів факультетів мистецтв у педагогічних навчальних закладах України та Китаю (2017)
Майнаєв Ф. Я. - Критерії та показники готовності майбутніх учителів історії до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні (2017)
Мельничук І. М. - Наукові підходи до формування культури здоров’язбереження майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Микитюк В. І. - Форми і методи дидактичного впливу Івана Франка (2017)
Митцева О. С. - Професійний імідж сучасного фахівця: соціально-педагогічний аспект (2017)
Мірошніченко В. М. - Формування готовності майбутніх філологів до педагогічної діяльності (2017)
Моренко О. М. - Формування готовності до професійного самовдосконалення майбутніх працівників соціальної сфери в процесі фахової підготовки (2017)
Нелін Є. В. - Психоаналітична педагогіка як новітня концепція в освіті постнекласичного суспільства (2017)
Нікітченко Л. О. - Принципи формування педагогічної майстерності майбутніх учителів біології у процесі професійної підготовки (2017)
Олексюк О. Є. - Лідерські риси та якості як складові структури особистості лідера (2017)
Олексюк О. Є. - Формування любові до рідного міста у дітей старшого дошкільноговіку засобами ТРВЗ, Заволока С. В. (2017)
Оліяр М. П. - Інноваційні технології формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Орищук О. І. - Особистісно орієнтований підхід у професійній підготовці майбутніх учителів музики до вокально-просвітницької педагогічної діяльності (2017)
Осадча К. П. - Історико-педагогічний аналіз становлення тьюторства в освіті України (2017)
Парфентьєва І. П. - Психологічні аспекти підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до публічного виступу, Крива В. С. (2017)
Парфентьєва І. П. - Аналіз складових професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва, Матвійчук К. О. (2017)
Петриченко Л. О. - Здоров’язбережувальна компетентність студентів вищoго пeдaгoгiчнoго навчального зaклaду (2017)
Печко О. М. - Сутність здоров'язберігаючих технологій адаптивного фізичного виховання, Самійленко В. П., Дудоров О. М. (2017)
Повідайчик О. С. - Формування дослідницьких умінь студентів у вищих навчальних закладах Великої Британії, Варга Н. І., Попович І. Є. (2017)
Попович А. С. - Стилістичний аналіз тексту як метод навчання майбутніх учителів української мови і літератури (2017)
Преснер Р. Б. - Сучасні підходи до формування іншомовної граматичної компетенції студентів немовних спеціальностей (2017)
Рацул О. А. - Особливості формування трудової активності молодших школярів, Бжузе Г., Завітренко Д. Г. (2017)
Розлуцька Г. М. - Організаційно-педагогічна діяльність єпископівМукачівської греко-католицької єпархії у XVIII ст. (2017)
Романишина Л. М. - Використання праксеологічного підходу під час професійної підготовки студентів до розв’язування конфліктів (2017)
Романчук Н. О. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання іноземним мовам у вищих навчальних закладах, Романчук Н. О. (2017)
Рудніцька К. В. - Професійно-орієнтоване навчання іноземної мови майбутніх фахівців економічного профілю (2017)
Ручинська Н. С. - Теоретико-методологічні підходи до підготовкибакалаврів в умовах поєднання очної і дистанційної форм навчання (2017)
Рябуха І. М. - Династії морських офіцерів як основа розвитку морської справи (2017)
Симоненко Н. О. - Змістові основи організації самостійної роботи студентів-медиків у вищих навчальних закладах США (2017)
Слятіна І. О. - Сучасні підходи до патріотичного виховання учнів підліткового віку (2017)
Соколовська о. С. - Підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (2017)
Солодовник А. О. - Професійна підготовка судноводіїв у морських навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2017)
Сотер М. В. - Критерії, показники і рівні сформованості готовності майбутніх інженерів-судномеханіків до міжкультурної комунікації (2017)
Староста В. І. - Педагогічний моніторинг та педагогічна діагностика: сутність і взаємозв’язок понять (2017)
Степанова Т. М. - Педагогічна творчість у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти до професійної діяльності (2017)
Струк А. В. - Особливості збагачення словникового запасу дітей шестирічного віку (2017)
Султанова Н. В. - Форми і методи соціального виховання дітей в діяльності інтернатних закладів освіти в Україні (1956 – 60-ті рр. ХХ ст.) (2017)
Туртаєв Ю. В. - Історичний генезис ідеї військово-патріотичного виховання молоді в українському суспільстві, Ольшанський С. І. (2017)
Тітова Г. В. - Зміст методики підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування спортивних лідерських якостей в учнів основної школи (2017)
Філімонова Т. В. - Констатувальний етап дослідження підготовки майбутнього вихователя до патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку, Якименко С. І. (2017)
Чжан Няньхуа. - Структура художньо-інформаційної компетентності студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів (2017)
Чичук А. П. - Підготовка кадрів для системи підвищення кваліфікації учителів початкової школи у Великій Британії та США (2017)
Шама І. П. - Переваги та обмеження використання кейс-технології упроцесі формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів (2017)
Шаров С. В. - Розробка експертної системи для проведення порівняльного аналізу освітніх метаоб’єктів, Єремєєв В. С., Печерський Р. В. (2017)
Шостачук А. М. - Чисельне дослідження кінематичних характеристикплоских важільних механізмів іі класу в навчальній дисципліні "Теорія механізмів і машин" (2017)
Штефан О. С. - Сучасна практика формування національно-патріотичного світогляду у навчально-виховному процесі підготовки майбутніх учителів музики (2017)
Ярошевська Л. В. - Самостійна навчально-пізнавальна діяльність майбутнього вчителя музичного мистецтва засобами патріотичного виховання (2017)
Ястремська С. О. - Інтерактивні електронні освітні ресурси в дистанційній професійній підготовці майбутніх магістрів сестринської справи (2017)
Баланюк І. Ф. - Технологічні інновації в біоекономіці країни: інструменти державного регулювання, Сас Л. С. (2017)
Джаман М. А. - Экономическое пространство как территориальная организация общества(теоретико-методологический аспект) (2017)
Завадяк Р. І. - "Ринок ідей" як інструмент прийняття управлінських рішень, Завадяк Н. І. (2017)
Малік М. Й. - Розвиток підприємницької діяльності в аграрному секторі: макроекономічний аспект, Шпикуляк О. Г., Супрун О. М. (2017)
Лендєл М. А. - Стратегічні пріоритети розвитку словацько-українського транскордонного співробітництва до 2020 року, Жулканич О. М., Чобаль Л. Ю. (2017)
Скороход І. С. - Діяльність ТНК на світовому нафтовому ринку, Миронюк І. М. (2017)
Бібікова (Жулканич) Н. О. - Принципи органічного агровиробництва: сутність і шляхи реалізації (2017)
Важинський Ф. А. - Особливості реалізації інноваційного потенціалу розробок в Україні, Лалакулич М. Ю. (2017)
Газуда С. М. - Економічна сутність сфери аграрного ринку (2017)
Дудар Т. Г. - Маркетингові інструменти забезпечення позиціонування на ринку органічної продукції, Дудар В. Т. (2017)
Кічук Н. В. - Інноваційно-інвестиційна складова розвитку економіки України, Сілічєва Н. Є. (2017)
Ковач М. Й. - Синергетичний ефект як важливий фактор інноваційного розвитку економіки (2017)
Михайлов А. М. - Оцінка стану залучення інвестицій в національне господарство України (2017)
Мошак О. В. - Модель регіонального менеджменту розвитку аграрної сфери, Домище-Медяник А.М. (2017)
Панчишин Т. В. - Інвестування людського капіталу – запорука модернізації економіки України (2017)
Слюсаренко В. Є. - Світовий досвід розвитку тристороннього партнерства та його вплив на економічний розвиток (2017)
Берча О. М. - Співпраця університетів та бізнесу як основа інноваційного розвитку на регіональному рівні (2017)
Васильчак С. В. - Роль капітальних інвестицій у розвитку економіки Львівської області, Жидяк О. Р., Дубина М. П. (2017)
Гаврилко П. П. - Логістичне управління суб’єктами підприємництва сфери сільського аграрного туризму, Колодійчук А. В. (2017)
Газуда Л. М. - Методичні підходи до дослідження розвитку територій гірської місцевості, Ерфан В. Й., Польовська В. В. (2017)
Газуда М. В. - Сфера підприємництва: теоретичні підходи та регіональний вимір, Шестак М. С. (2017)
Галаченко О. О. - Стратегії розвитку санаторно-курортних закладів на регіональному ринку, Замрій О. М. (2017)
Морохович В. С. - Економіко-математичне моделювання туристичних потоків Закарпатської області (2017)
Палига Є. М. - Інституційно-економічні основи розвитку видавничо-поліграфічної діяльності в регіонах України, Базилюк В. Б. (2017)
Підцерковний Б. В. - Особливості регіонального розвитку в умовах фінансової децентралізації (2017)
Сілічєва Н. Є. - Напрями активизації транскордонної співпраці у регіональному розвитку (2017)
Ярема І. І. - Організаційно-економічні механізми реалізації регіональної екологоорієнтованої лісової політики (2017)
Богінська Л. О. - Формування організаційно-економічного механізму забезпечення екологічної безпеки дорожнього господарства, Юрченко О. В. (2017)
Василиха Н. В. - Концептуальні засади ефективності функціонування ринку туристичних послуг, Індус К. П., Готько Н. М. (2017)
Гаврилко П. П. - Деміфологізація історії туристичних об’єктів – важливий чинник екскурсійної роботи, Тімко М. І. (2017)
Домище-Медяник А. М. - Інноваційні процеси в туристичній галузі, Кляп М. П. (2017)
Збарський В. К. - Розвиток свинарства в сільськогосподарських підприємствах України, Збарська А. В., Шпак О. О. (2017)
Збарський В. К. - Мале підприємництво – ефективна форма господарювання, Остапчук А. Д. (2017)
Калачова І. В. - Аналіз категоріального апарату, що визначає конкурентоспроможність туристичних послуг, Тютюк Е. М. (2017)
Обертан Д. В. - Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування підприємств як фактору економічного зростання (2017)
Палига І. Є. - Проблеми розвитку корпоративного управління корпорацій видавничо-поліграфічної галузі (2017)
Шарковська С. В. - Фактори та механізм регулювання діяльності підприємств на ринку соняшнику (2017)
Бєлоусова С. В. - Фінансове забезпечення діяльності підприємств електронної торгівлі (2017)
Волощук Н. Ю. - Формування комплексного фінансового аналізу та діагностики діяльності підприємства (2017)
Гуштан Т. В. - Удосконалення кредитної інфраструктури в сільському господарстві (2017)
Підлипний Ю. В. - Особливості аналізу ймовірності банкрутства в умовах кризи (2017)
Сусіденко В. Т. - Облік і аналіз як складові системи фінансової безпеки підприємства, Підлипна Р. П., Югас Е. Ф. (2017)
Боднар О. В. - Теоретико-методичні основи формування доданої вартості (2017)
Рибакова Л. П. - Напрями формування ефективної облікової політики на підприємствах (2017)
Симочко М. І. - Аудит персоналу як елемент управління діяльністю торгових підприємств (2017)
Чумак О. В. - Формування облікової політики витрат підприємств ресторанного господарства, Пономаренко Н. М. (2017)
Юхименко-Назарук І. А. - Концептуальні засади креативного обліку (2017)
ANNOTATION (2017)
АННОТАЦИЯ (2017)
Прилуцький С. В. - Вища рада правосуддя – самостійний орган судової влади України!? (актуальні питання новітнього конституційного формату) (2017)
Квасневська Н. - Перспективи законодавчого забезпечення кримінального судочинства України (2017)
Світличний О. П. - Охорона інтелектуальної власності у світлі судової реформи в Україні (2017)
Бобров Ю. О. - Проблеми правосуддя під час воєнних конфліктів та гібридної війни (2017)
Білостоцький С. М. - Законодавство та практика люстрації в Республіці Польщі: досвід для України, Ковальчук В. Б. (2017)
Гергелійник В. О. - Здоров’я людини як конституційна цінність: до постановки проблеми (2017)
Стеценко С. Г. - Медична реформа в Україні: право, політика, мораль (2017)
Курінний Є. В. - Адміністративно-правові потреби та криза адміністративно-правових відносин (2017)
Карпунцов В. В. - Методологічні підходи до новітнього адміністративно-правового дослідження функціональної природи органів прокуратури (2017)
Логвиненко Б. О. - Перспективні напрямки удосконалення публічного адміністрування сферою охорони здоров’я в Україні (2017)
Кардаш А. В. - Захист інформації про публічних осіб в Україні (2017)
Таланчук І. В. - Вища освіта осіб з інвалідністю в Україні як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2017)
Кравчук О.О. - Інтернет речей у податкових правовідносинах (2017)
Тараненко К. Ю. - Поняття податково-правового патерналізму (2017)
Богатирьов І. Г. - Злочинність в Україні: її ціна та соціальні наслідки (2017)
Демура М. І. - Деякі питання по відшкодуванню недоотриманих доходів (упущеної вигоди) у кримінальному процесі (2017)
Світличний О. О. - Кваліфікація розбещення неповнолітніх: питання розмежування із суміжними статевими та іншими злочинами (2017)
Богатирьов А. І. - Особливості інституціонального підходу вивчення проблем злочинності в місцях несвободи (2017)
Колодчин Д. В. - Врахування іноземного досвіду при удосконаленні нормативної регламентації запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2017)
Вайцеховська О. Р. - Роль міжнародно-правового звичаю в системі джерел міжнародного фінансового права (2017)
Шумило М. М. - Відповідальність у сфері пенсійного забезпечення (2017)
Кармаза О. О. - Правовий статус прокурора в судовому процесі: науково-практичний аналіз норм нових Господарського процесуального кодексу України та Цивільного процесуального кодексу України (2017)
Бугера О. І. - Перспективи використання мережі Інтернет для запобігання злочинності: досвід США (2017)
Пєтєльнікова Н. М. - Створення спеціалізованого омбудсмана з питань захисту прав та законних інтересів засуджених та ув’язнених (2017)
Петлюк Ю. С. - Юридична відповідальність за порушення законодавства про екологічний аудит (2017)
Ущаповська О. І. - Планування в системі функцій державного регулювання земельних відносин в Україні (2017)
Сердюк І. В. - Деякі питання інтеграції інформаційного законодавства в умовах глобального інформаційного суспільства (2017)
Степанченко О. О. - Феномен етнорелегійного тероризму (2017)
Буракова А. М. - Особливості земельних правовідносин щодо визнання недійсними рішень органів місцевого самоврядування (2017)
Кравченко О. М. - Економічне шпигунство (2017)
Василенко К. О. - Професійні права та обов’язки головного лікаря державного закладу охорони здоров’я як основа адміністративно-правового статусу: процесуально-правовий аспект (2017)
Дука В. В. - Загальні аспекти правової взаємодії в системі державних контрольних органів та служб на державному кордоні україни (2017)
Жолтані М. І. - Каяття як шлях до успішної ресоціалізації (2017)
Костяна І. М. - Шахрайські схеми при посередництві у вступі до закордонних вищих навчальних закладів (2017)
Оніщенко Н. М. - Сучасне бачення правового моніторингу (рецензія на монографію Ігоря Ігоровича Онищука "Правовий моніторинг: проблеми методології, теорії та практики") (2017)
Пархоменко Н. М. - Рецензія на індивідуальну монографію Стрєльцової О.В. "Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом: теорія та практика" (2017)
У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів" (2017)
Держипільська А. - Праволюдинна наукова спадщина професора Г. Лаутерпахта і сьогодення (9-11 листопада 2017 р., м. Львів, цикл заходів, присвячених вшануванню пам’яті та відзначенню світових заслуг Г. Лаутерпахта) (2017)
Алєксєєва І. М. - Науково-практичний стіл у Запорізькому державному медичному університеті з проблем правового регулювання охорони здоров’я: пошук шляхів вирішення практичних, наукових та освітніх проблем, Алексєєв О. Г., Аніщенко М. А. (2017)
Скрипник Г. - Провідний етнологічний осередок Української академії наук 20-х років ХХ століття (2017)
Буланова Н. - Домінуючі риси світогляду українського селянства у фольклорно-етнографічній спадщині Дмитра Яворницького (за архівними матеріалами) (2017)
Курочкін О. - З історії повсякденної та святкової культури німців (2017)
Карацуба М. - Діяльність Інституту фольклористики та етнології м. Загреба у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: класичні канони та інновації (2017)
Головатюк В. - Український фольклор в етнографічному доробку Станіслава Двораковського (2017)
Халюк Л. - Внесок польських дослідників у вивчення культури та побуту українців-переселенців у Польщі (2017)
Долгочуб В. - Реконструкція та репрезентація української традиційної культури в діаспорах Румунії та Киргизстану (2017)
Іваневич Л. - Регіонально-локальні риси народних весільних головних уборів подільських українців (2017)
Курінна М. - Чеське селянство Північного Приазов’я: історична пам’ять 1920 х років (2017)
Малик І. - Кропивницький vs Єлисаветград: новітні змагання за ідентичність (2017)
Леньо П. - Культ Сталіна на Закарпатті (в архівних даних, фольклорі та усних свідченнях) (2017)
Русінова Т. - Історіографічний аспект традиційного харчування поліщуків (2017)
Ткаченко В. - "Маланка" на теренах Південно-Західного Поділля, Юрійчук М. (2017)
Пожоджук Д. - Берегиня українського роду (2017)
Іванчишен В. - Практики "переміщення" сакральних локусів як спосіб руйнування символічного простору слобожан у середині ХХ століття (2017)
Литвинчук Н. - Між гендлюванням і стратегією співжиття: давні та сучасні вияви торговельних контактів на українсько-російському порубіжжі (2017)
Олійник М. - Етнокультурна знаковість сучасного національно маркованого вбрання українців (2017)
Ярова А. - Традиційне житло: місце в сучасному світі (2017)
Ставицька Я. - "Сон Богородиці" в контексті фольклорної культури (2017)
Волковічер Т. - Сюжетно-епіграфічні вишивки першої половини ХХ століття: погляди на явище крізь століття (2017)
Перегінчук Т. - Традиційні аспекти взаємодопомоги українців: еволюція форм і змістів (2017)
Ходак І. - Внесок Данила Щербаківського в дослідження та формування музейної збірки композицій "Козак Мамай" (2017)
Шкіра М. - З бабусиної скрині (музейні предмети групи "тканина" з фондової колекції Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" у контексті дослідження традиційного народного костюма кінця ХІХ – початку ХХ століття), Шкіра Н., Шкіра Л. (2017)
Заїка Н. - Музей українського рушника: минуле і сьогодення (2017)
Більо Л. - Науково-дослідницька робота музеїв Волинської області (2017)
Заглада Н. - Матеріали з етнографічних досліджень в Чорноб|ильському| р-ні на Поліссі 1934 р. (2017)
Філімонова Л. - Неопубліковані рецензії (2017)
Інформація про авторів (2017)
Мудрий І. - Спогади про доленосні роки спілкування з Василем Олександровичем Сухомлинським (присвячено 100-літтю від дня народження) (2018)
Грицишина Т. - Результати констатувального етапу дослідження рівнів соціалізації старших дошкільників у процесі ознайомлення з рідним краєм у закладах дошкільної освіти (2018)
Шелестова Л. - Дослідження процесу розвитку творчих здібностей старшокласників у практиці профільного навчання (2018)
Коврігіна Л. - Актуальні проблеми інклюзивного навчання в Україні (2018)
Пермінова Л. - Електронний підручник як засіб дидактичної підготовки студента в умовах освітнього середовища університету (2018)
Кухарчук П. - Інноваційні процеси в освіті, Плосков В., Кухарчук А. (2018)
Зелений П. - Результативність застосування проектно-задачного підходу в практиці екологічних факультативів старшої школи (2018)
Федорова Н. - Сучасні підходи до освітніх послуг, виховання та розвитку учнів у середній освіті (2018)
Надєждіна І. - Просвітницько-педагогічна діяльність представників німецької інтелігенції на Півдні України другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2018)
Кузнецова І. - Зміст і структура поняття "готовність тренера зі східних єдиноборств до професійної діяльності" (2018)
Федоренко О. - Зміст професійної компетентності юриста (2018)
Андрощук І. - Стратегії розвитку університетів Республіки Польща в контексті управління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту (2018)
Войнаровська Л. - Концепції інформаційного суспільства та роль знань у соціальних трансформаціях (2018)
Ліпін М. - Суперечності процесу адаптації в контексті людського розвитку (2018)
Сакун А. - Стратегії розвитку мислення в трансформаціях пізнання (2018)
Наші автори (2018)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2018)
Вихідні відомості (2018)
Березін Л. М. - Узагальнення динамічних досліджень до визничення навантаженості в'язальних голок (2018)
Чупринка В. І. - Метод автоматичного визначення параметрів прямокутної решітки для проектування схем розкрою листових матеріалів, Ззелінський Г. Ю., Чупринка Н. В. (2018)
Швайченко В. Б. - Модель процесу відновлення інформації з ушкоджених носіїв, Гребінь О. П., Левенець Н. Ф. (2018)
Семешко О. Я. - Дослідження змочувальної здатності поверхнево-активних речовин у процесі промивання бавовняного трикотажу, Скалозубова Н. С., Асаулюк Т. С., Сарібєкова Ю. Г. (2018)
Дендура О. В. - Можливості використання вітчизняного природного графіту для виготовлення літій-іонних акумуляторів, Черниш О. В., Хоменко В. Г, Барсуков В. З. (2018)
Саблій Л. А. - Аналіз ефективності застосування роторних аераторів при очищенні води у системах з оборотним водопостачанням, Коренчук М. С., Кононцев С. В. (2018)
Митрохин О. - Геологічна будова острова Пітерман (архіпелаг Вільгельма, Західна Антарктида), Бахмутов В., Гаврилів Л., Алексєєнко А. (2018)
Попова Л. - Діапіроутворення в зоні Канівських дислокацій: геологічний вік, чинники та палеогеографічні умови, Присяжнюк В., Ковальчук О., Тустановська Л. (2018)
Мычак С. - Структурные особенности кристаллического фундамента Голованевской шовной зоны в бассейне р. Ятрань по тектонофизическим данным, Курило С., Муровская А. (2018)
Вижва С. - Прогнозування зон підвищеної пористості у глинистих породах Сходу України, Соловйов І., Круглик В., Лісний Г. (2018)
Меньшов О. - Роль магнетотактичних бактерій у формуванні природного магнетизму ґрунтів України (2018)
Bondarenko M. - Petrophysical parameters of near-surface sandshale rocks based on radioactive loggings, Kulyk V., Yevstakhevych Z. (2018)
Михайлов В. - Нефтегазогенерационный потенциал майкопской серии (2018)
Рудько Г. - Критерії визначення балансової належності запасів вугілля за зіставленням вітчизняних класифікацій та JORC, Курило М., Бала В. (2018)
Демченко О. - Обоснование эффективной технологии повторного обогащения крупнозернистого отсева дробильно-сортировочных фабрик Криворожского бассейна, Евтехов В., Евтехова А., Георгиева Е. (2018)
Любчик О. - Зіставлення критеріїв визначення та ознак класифікації запасів і ресурсів підземних вод у вітчизняній та міжнародній практиці (2018)
Кошарна С. - Екологічні витрати залізопереробних підприємств Кривого Рогу (2018)
Zatserkovnyi V. - The use of unmanned aerial vehicles for orthophoto plans, Tishaiev I., Komarova U. (2018)
Павлишин В. - Українській геологічній службі – 100 років, Виршило А. (2018)
Титул, зміст (2018)
Сукач В. В. - Комплексні золото-молібденові родовища та рудопрояви в зеленокам’яних поясах Середнього Придніпров’я Українського щита, Рязанцева Л. О. (2018)
Гейко Ю. В. - Перспективи виявлення корінних джерел алмазів у межах Кухотсько-Більської площі, Тараско І. В., Приходько В. Л., Дроздецький В. В., Шимків Л. М. (2018)
Костенко М. М. - Проблемні питання геотектонічного районування фундаменту Українського щита та шляхи їхнього вирішення, Шутенко Л. М. (2018)
Костенко М. М. - Принципи створення кореляційної стратиграфічної схеми докембрійських утворень Українського щита потребують кардинальних змін (2018)
Войтенко Ю. І. - Про передвикидний стан порід і можливі механізми гірничих ударів і раптових викидів, Ковтун О. В. (2018)
Назаревич Л. Є. - Сейсмогеодинамічна активізація нафтогазоносних районів Передкарпатського прогину (Долина, Надвірна, Борислав), Назаревич А. В. (2018)
Рудько Г. І. - Регіональні техногенні зміни еколого-геодинамічних умов розробки залізорудних родовищ Кривбасу, Яковлев Є. О. (2018)
Пам’яті видатного українського вченого Миколи Петровича Щербака (2018)
Hryshchenko T. - The contribution of the Agricultural Scientific Committee of Ukraine (1918 – 1927) in the scientific and organizational support of the agrarian science development (2017)
Салата Г. В. - Професор Л. Д. Проскуряков (1858 – 1926 рр.): нотатки до інтелектуальної біографістики (2017)
Колтачихіна О. Ю. - Вплив православного християнства на космологічні ідеї в Україні (ХІ – ХVIII ст.ст.) (2017)
Падалка С. С. - Прояви побутового хабарництва та способи протидії йому на селі Правобережної України в другій половині XIX – на початку XX століть (2017)
Баленко В. В. - Загальні тенденції розвитку вітчизняної сільськогосподарської науки у період 1935 – 1940 рр. (2017)
Бей Н. О. - Cтановлення та розвиток науково-технологічних процесів виробництва автомобілів у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті (друга половина ХХ – початок ХХІ століть) (2017)
Мельник В. В. - Внесок академіка ВАСГНІЛ М. Ф. Іванова в розвиток наукових основ вітчизняного птахівництва (2017)
Муравська С. В. - Музеї вищих навчальних закладів Західної України як ілюстратори історії науки (2017)
Ничкалюк В. Г. - Науково-організаційна діяльність академіка К. Г. Воблого у контексті становлення та розвитку Української академії наук (Всеукраїнської академії наук) (2017)
Овчаренко Ю. С. - Роль вчених Фізико-технічного інституту низьких температур у підготовці науково-технічних та інженерних кадрів у період 60 – 90-х рр. ХХ ст., Ткаченко С. С. (2017)
Орехівський В. Д. - Становлення та розвиток наукових основ використання сидеральних культур в органічному землеробстві України (друга половина ХІХ – початок ХХІ століть) (2017)
Осадча О. В. - Вчений Засухін Олексій Миколайович (1884 – 1922): формування наукового світогляду (2017)
Супіханов Б. К. - Економічна потужність георегіонів планети (2017)
Уткін О. І. - Український вчений-бактеріолог професор П. Є. Андрієвський (1880 – 1945)" (2017)
Юдіна К. Є. - Внесок наукової школи під керівництвом академіка П. Г. Богача у розвиток фізіології травлення як науки (2017)
Юрченко Е. І. - Питання біології та фізіології відтворення сільськогосподарських тварин у науковій діяльності Центральної дослідної станції штучного осіменіння (2017)
Білоцерківська А. С. - Рецензія на книгу : Алішер Навої. Фархад і Ширін. Київ : ВД "Адеф-Україна", 2016. 348 с. (2017)
Кепін Д. В. - Теорія музеології у працях О. С. Сапанжи (рецензія на книги: Сапанжа О. С. Музеология : историография и методология : Учебное пособие. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. – 111 с.; Сапанжа О. С. Теория музейной коммуникации. История, модели, стратегии, образовательные технологии |Электронный ресурс: http://mcito.ru| : учебное пособие. – Киров : Изд-во МЦИТО, 2017. – 51 с.; Сапанжа О. С. Магистерские программы в области музейного образования в США : монография. – Краснодар : Издательский дом "ХОРС”, 2017. – 56 с.) (2017)
Ковалишин С. - Дослідження процесу відділення домішок насіння важковідділюваних бур'янів від посівного матеріалу ріпаку, Дадак В., Шеремета Р., Соколюк В., Доманюк П., Яромій Р. (2017)
Броварець О. - Інформаційно-технічна система оперативного моніторингу стану ґрунтового середовища конструкції Олександра Броварця (2017)
Гошко З. - Дослідження фізико-механічних властивостей плодів лісових горіхів, Крупич О., Крупич Р. (2017)
Заморська І. - Формування аскорбінової кислоти в ягодах суниці садової залежно від впливу абіотичних чинників для отримання високоякісних продуктів переробки, Гіджеліцький В. (2017)
Гошко З. - Вплив фізико-механічних властивостей сої на процес її збирання, Панасюк О., Панасюк Р., Гошко О. (2017)
Аніскевич Л. - Характер зміни твердості ґрунту на глибині загортання насіння, Росамаха Ю. (2017)
Барановський В. - Результати експериментальних досліджень коефіцієнта проходження коренеплодів, Паньків М., Теслюк В., Онищенко В. (2017)
Коруняк П. - Вплив параметрів робочого органа на ефективність роботи коливного живильника, Баранович С., Власюк І. (2017)
Пилипець М. - Експериментальні дослідження питомих затрат споживаної потужності комбінованого гвинтового конвеєра, Паньків В. (2017)
Крупич С. - Кінематичний аналіз роботи роторного ударного струшувача волоських горіхів, Крупич О., Кузенко Д., Левко С. (2017)
Семен Я. - Експериментальні дослідження жорсткості гнучкого елементу зворушувача ротаційної косарки (2017)
Швець О. - Обґрунтування параметрів ножа для видалення стрижня з головок капусти, Власюк І., Федорина Д. (2017)
Кузенко Д. - Машина для садіння зубків часнику, Семен О. (2017)
Гречин Д. - Структурно-математична модель системи автоматизованого електроприводу механізму завантаження подрібнювача кормів, Дробот І., Сокач В. (2017)
Буртак В. - Модернізація та аналіз роботи дробарок зернових продуктів, Кохана Т., Гуменюк Р., Шеремета Р. (2017)
Крупич Р. - Комплект обладнання для вимірювання прискорень (2017)
Дмитрів І. - Аналіз методів та засобів оцінки параметрів сучасних систем доїння, Красниця Б. (2017)
Василинич М. - Кінематика подрібнення пласта роторами комбінованого плуга, Панцир Ю. (2017)
Тимочко В. - Обґрунтування коефіцієнта погодності для прогнозування добової продуктивності машинно-тракторних агрегатів, Луб П., Падюка Р. (2017)
Дідух В. - Підвищення ефективності збирання льону олійного на території Північного Полісся, Онюх Ю., Ягелюк С. (2017)
Городецький І. - Вплив обставин на формування небезпечних ситуацій аграрного виробництва, Мазур І., Городецька Н., Березовецький А. (2017)
Чабан А. - Аналіз неусталених електромагнітних процесів у фрагменті електроенергетичної системи на основі класичних підходів до моделювання, Левонюк В. (2017)
Чумакевич В. - Дослідження втрат в лінії електропостачання 10 кВ Сколівського РЕМ, Лапинський В. (2017)
Герман А. - Математичне моделювання асинхронного генератора з внутрішньою ємнісною компенсацією (2017)
Студент М. - Вплив діаметра порошкового дроту на мікрогетерогенність та абразивну зносостійкість електродугових покриттів, Калахан О., Головчук М., Задорожна Х., Занько Б. (2017)
Шолудько Я. - Дослідження механохімічних процесів на поверхнях тертя деталей, виготовлених зі сплавів на основі заліза, методом електродного потенціалу, Шолудько В., Гуменюк Р. (2017)
Калахан О. - Вплив модифікування поверхні сплаву Ti-6Al-4V на його корозійно-механічне руйнування, Веселівська Г., Задорожна Х., Дзьоба Ю., Лакіш О. (2017)
Семерак В. - Залишкові напруження у зварних з’єднаннях та значення межі витривалості, Пономаренко О., Косарчин В. (2017)
Студент М. - Абразивна зносостійкість плазмоелектролітних шарів на основі корунду, синтезованих на алюмінієвих сплавах та електродугових покриттях, Калахан О., Посувайло В., Гвоздецький В., Сірак Я., Гнатів Б. (2017)
Мамедов Н. Р. о. - Гарабагский регион Азербайджана в 1986 – 1990 гг. (2018)
Довгорук Ю. О. - Процес заготівлі та вивезення до Німеччини з території Яготинського району садовини та городини під час німецько-фашистської окупації (1941 – 1943 рр.) (2018)
Коцур В. В. - Нормативно-правова база етнонаціональної політики в Україні на початку ХХІ ст.: пошуки консенсусу, здобутки, прорахунки (2018)
Москаленко С. П. - Про технологічний ланцюг "людина – машина – тварина" (спогади) (2018)
Романчук М. С. - Основні етапи вивчення та картографування р. Дніпро, Подніпров’я європейськими вченими і картографами (кінець XVI – XVII ст.) на прикладі фондів сектору картографічних видань НБУВ (2018)
Шульга Т. С. - Cоціально-політичні наслідки економічного піднесення у Криму протягом 2000 – 2008 рр. (2018)
Бей Н. О. - Еволюція науково-організаційних основ вітчизняного автомобілебудування : історіографія періоду незалежності України (2018)
Bondur T. A. - Agriculture – science and industry agroindustrial production: a historical perspective (middle of the XIX – early XX century) (2018)
Бородай І. С. - Професор А. К. Скороходько (1883 – 1954) – розробник теоретичних і методологічних засад вітчизняної зоогігієни (до 135-річчя від дня народження) (2018)
Василєнков В. Є. - Історія розвитку дослідження досвіду створення механіки рідини від античності до XVIII століття (2018)
Гайденко О. М. - Становлення та розвиток дослідної справи з питань механізації виробничих процесів на Кіровоградщині (початок ХХ – початок ХХI століть) (2018)
Грищенко Т. Р. - Доля сільськогосподарських науково-дослідних установ Києва та Київщини у роки Української революції (2018)
Елина О. Ю. - Выпускник Киевского университета Владимир Хитрово (1878 – 1949) и исследования его ботанической базы (2018)
Лемішовська О. С. - Павло Цьомпа (1886 – 1914) – львівський вчений у сфері бухгалтерського обліку та його "нариси економетрії" (недосліджені сторінки історії) (2018)
Орехівський В. Д. - Внесок професора М. Г. Ліванова (1751 – 1800) у становлення та розвиток органічного землеробства в Україні у другій половині ХVІІІ ст. (2018)
Сергєєва І. Л. - Б. К. Єнкен (1873 – 1943): формування особистості та наукового світогляду (2018)
Татарчук Л. М. - Євген Порфирович Архипенко (1884 – 1959) – основоположник україномовної періодики з бджільництва (2018)
Товмаченко В. М. - Внесок вчених-теоретиків і практиків у розвиток органічного землеробства : історичний аспект (2018)
Устяк Н. В. - Професор М.В. Винокуров про розвиток вагонного господарства на залізницях колишнього СРСР (1917 – 1937 рр.) (2018)
Пилипчук О. Я. - Розвиток зоотехнічної науки через призму особистості. Рец. на монографію : Шульга В. П. Творча спадщина професора М. А. Кравченка у системі селекційно-племінної справи в тваринництві УСРР/УРСР (30-ті – перша половина 80-х років ХХ ст.) / наук. ред. д-ра с.-г. наук, проф., акад. НААН В. А. Вергунова. Київ : ФОП Наталуха А. С., 2018. 468 с. (2018)
Демуз І. О. - Літературно-публіцистична біографіка П. Стебницького як складова його національно-ідентифікаційних візій (2018)
Єрмілов В. С. - Фінансові засади утворення земської медицини Херсонської губернії (2018)
Коцур В. В. - Україна після помаранчевої революції 2005 – 2010 рр.: наміри, нереалізовані ідеї-стратегії в етнонаціональній політиці (2018)
Орлик С. В. - Праці та спогади сучасників Першої світової війни як джерело до вивчення фінансової політики російського окупаційного режиму в Галичині та Буковині (2018)
Свистович С. М. - До питання здійснення культурних трансформацій в УСРР (20-і рр. ХХ ст.) (2018)
Garbar O. P. - Contribution of scientists of the department of general agriculture of Uman national university of horticulture to the domestic agricultural science developmentBecoming and development of scientifically-technological processes of car production in a Kharkiv National Automobile and Highway University (the second half of ХХ – beginning of ХХІ centuries), Yeschenko V. O. (2018)
Гутник М. В. - Професор Василь Іванович Альбіцький – провідний учений Харківського технологічного інституту у галузі гідравліки (19.03.1850 – після 1916) (2018)
Довгорук Ю. О. - Супійська дослідна меліоративна болотна станція в період німецько-фашистської окупації УРСР (1941 – 1943 рр.) (2018)
Дрозд П. Ю. - Діяльність академіка АН СРСР Є. М. Лавренка в Ботанічному інституті ім. В. Л. Комарова АН СРСР (1934 – 1987) (2018)
Кебкало Т. Г. - Історія зародження та становлення ембріології (ІV ст. до н. е. – кінець ХХ ст.) (2018)
Коблош В. В. - Ґрунтові дослідження Дністровської низовини: перші наукові здобутки професора Н. Б. Вернандер (1901 – 1986) (2018)
Косско Т. Г. - Наукові відкриття вчених Національної академії наук України в 60 – 80-х рр. ХХ сторіччя (2018)
Милостян Ю. Г. - Формування науково-освітнього світогляду вітчизняного педагога, вченого-аграрія, зачинателя літакобудування князя О.С. Кудашева (1872 – 1895 рр.) (2018)
Орехівський В. Д. - Удосконалення інноваційних технологій органічного землеробства в Інституті сільського господарства Причорномор’я НААН на початку ХХІ ст. (2018)
Присяжнюк М. В. - Діяльність сільськогосподарських курсів в Чернігівській губернії з популяризації сільськогосподарських знань на початку ХХ ст. (2018)
Шадріна О. В. - Наукова спадщина П. І. Гавсевича (1883 – 1920) в системі Товариства дослідників Волині (2018)
Щербань А. Л. - Струнне виробництво в Опішні – успішний проект 1911 р. (2018)
Юрчак Е. В. - Внесок доктора сільськогосподарських наук Л. Д. Юрчак (1937 – 2010) у розвиток вітчизняної алелопатичної науки (2018)
Гамалія В. М. - Рецензія на монографію : Бей Н. О. Становлення та розвиток наукових основ автомобілебудування в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія / Н. О. Бей, НААН, ННСГБ; наук. ред. д-ра с.-г. наук, проф., академіка НААН В. А. Вергунова. Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017. 440 с. (2018)
Гамалія В. М. - Рецензія на монографію : Салата Г. В. Історико-науковий аналіз життя і діяльності Л. Д. Проскурякова (1858 – 1926 рр.) та його науково-технічної школи у контексті розвитку вітчизняного мостобудування та архітектури. Київ : Медінформ, 2017. 212 с. (2018)
Куйбіда В. В. - Рецензія на монографію : Грищенко Т. Р. Сільськогосподарський науковий комітет України (1918 – 1927) : монографія / наук. ред. В. А. Вергунов. К., 2017. 360 с. (2018)
Кудінова А. В. - Альтернативні сценарії реалізації регуляторної політики держави , Кочук С. І. (2018)
Голян В. А. - Комплексний розвиток переробно-харчових виробництв на основі утилізації відходів: інституціональні передумови та інвестиційне забезпечення, Шмаров Д. М. (2018)
Згурська О. М. - Диверсифікація як метод підвищення економічної ефективності підприємства (2018)
Малащук Д. В. - Вплив системи інтегрованої міжнародної логістики на формування глобального логістичного менеджменту, Гринчак Н. А. (2018)
Корнійчук Г. В. - Моніторинг у системі управління фінансовим потенціалом підприємства (2018)
Лашкун Г. А. - Проблеми кількісної оцінки інтелектуального капіталу як складової національного людського капіталу, Шахно А. Ю., Паустовська Т. І. (2018)
Черба В. М. - Інноваційний потенціал України, Криша В. В. (2018)
Лучечко Ю. М. - Стимулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України: диверсифікація методів та інструментів (2018)
Прокопенко Ю. О. - Методика прийняття рішень щодо ефективного управління інноваційними проектами машинобудівних підприємств ракетно-космічної галузі за багатокритеріальною моделлю оптимізації (2018)
Бондар В. Ю. - Аналіз позицій українських підприємств у світовому експорті машинобудівної продукції (2018)
Андрющенко К. А. - Вплив державного регулювання на розвиток бізнесу: досвід сша (2018)
Грищенко І. М. - Стан, проблеми та перспективи ресурсного забезпечення органів публічної влади в Україні (2018)
Миколаєць А. П. - Сутність самоврядування та їх взаємодія із системою державного управління (2018)
Тихончук Л. Х. - Державно-інституційне регулювання соціальної діяльності корпорацій України на основі світових стандартів (2018)
Бондаренко А. І. - Вдосконалення механізмів державного регулювання банківської діяльності в Україні (2018)
Якайтіс І. Б. - Напрями адаптації зарубіжного досвіду щодо удосконалення механізмів державного управління розвитком оcвiти тa нaуки в укрaїні (2018)
Гаврилов А. В. - Проблеми і ризики при реалізації договорів будівельного підряду в Україні: державно-управлінський аспект (2018)
Євсюкова О. В. - Система публічного аудиту сервісизації діяльності органів публічної влади у межах суб'єктно-орієнтованого підходу за умов деліберативної демократії (2018)
Медведчук О. В. - Нормативно-правові аспекти розвитку саморегулювання в Україні (2018)
Давиденко О. Г. - Теоретико-методологічні засади державного реагування на загрози дестабілізації суспільно-політичної системи в умовах інспірування соціальних конфліктів (2018)
Міщенко І. П. - Формування державного механізму розвитку і розповсюдження інформаційно-комунікаційних технологій в регіоні (2018)
Лисенко В. А. - Громадський контроль у сфері містобудівної діяльності (2018)
Кропивницький Р. С. - Система грейдів як інноваційний підхід щодо державного управління науковими установами (2018)
Панов Є. М. - Перспективи розробки та дослідження наномодифікованих композиційних будівельних матеріалів, Шилович Т. Б., Шилович Я. І. (2018)
Сердюк В. Р. - Тенденції виробництва керамзиту та використання керамзитобетону в сучасному будівництві (2018)
Гомеля М. Д. - Застосування баромембранних методів в процесі очищення води від іонів важких металів, Іванова В. П., Трус І. М., Булгаков Є. С. (2018)
Лежнюк П. Д. - Математична модель оптимізації процесу генерування електроенергії в мережу на фотоелектричній станції з використанням апарату нечітких множин, Бартецький А. А., Бартецька І. А. (2018)
Ведміцький Ю. Г. - Закон перетворення коефіцієнтів ряду Фур’є при відображенні неперервної функції в розривну першого роду (2018)
Головченко О. М. - Комплексна оцінка когенераційних установок на біопаливі, що працюють в базовому та відмінних від базового режимів навантаження, Нанака О. М. (2018)
Кутін В. М. - Автоматизація аналізу теплового стану електрообладнання, Шпачук О. О., Нікітчук М. В., Світко В. М. (2018)
Король С. В. - Швидке заряджання конденсатора ланки постійного струму в автономній системі з векторнокерованим асинхронним генератором, Кривошея І. В., Гайдар К.. О., Козлюк С. А. (2018)
Пересада С. М. - Експериментальне тестування системи робастного векторного керування асинхронним генератором, Ковбаса С. М., Желінський М. М. (2018)
Сиченко В. Г. - Кількісна оцінка стійкості системи тягового електропостачання постійного струму за напругою, Рогоза А. В., Пулін М. М. (2018)
Шумиляк Л. М. - Про сучасні методи імітаційного моделювання теплової динаміки, Жихаревич В. В., Остапов С. Е. (2018)
Мокін Б. І. - Еквівалентування моделей мінімально-фазових лінійних систем автоматичного керування з під-регуляторами в класі немінімально-фазових, Мокін В. Б., Мокін О. Б., Чернова І. О. (2018)
Мокін В. Б. - Метод проектування когнітивної карти для оптимізації профорієнтаційної діяльності ЗВО, Бурдейна О. В., Коваль К.О., Ящолт А. Р. (2018)
Білинський Й. Й. - Аналіз сучасних методів визначення сірки в вуглеводних паливах, Сахно О. М. (2018)
Воловик А. Ю. - Основи теорії функціональних відновлювачів діагностичного типу, Кичак В. М. (2018)
Баран П. М. - Навчальна система для підготовки оперативного персоналу ТЕС І АЕС, Кідиба В. П., Пришляк Я. Д. (2018)
Бусарєва Т. Г. - Шляхи нарощування інтелектуального капіталу в Україні (2018)
Валіулліна З. В. - Методологічні підходи до вивчення моделей розвитку процесів транснаціоналізації (2018)
Скоцик В. Є. - Формування попиту на ринку сільськогосподарської техніки: сучасний стан та шляхи вирішення (2018)
Сазонець О. М. - Іноземний досвід управління медичними закладами в інформаційно-комунікаційному середовищі, Альшаафі Мохамед Алі (2018)
Яровенко Г. М. - Розробка інформаційної моделі виявлення ознак шахрайств у банках (2018)
Лівінський А. І. - Організаційно-економічний механізм стратегічного управління виробництвом продукції тваринництва та скотарства (2018)
Шупа Л. З. - Менеджмент у страховій медицині (2018)
Белінська С. М. - Особливості процесу експлуатації необоротних активів , Белінська Т. А. (2018)
Момот О. М. - Методичний інструментарій оцінювання конкурентоспроможності банків (2018)
Швець Ю. О. - Необхідність здійснення антикризового управління в діяльності промислових підприємств (2018)
Назукова Н. М. - Стан, проблеми та перспективи інвестування в основний капітал в Україні (2018)
Стовпова А. С. - Класифікація електронних грошей для цілей бухгалтерського обліку (2018)
Васильєва Н. В. - Особливості програмно-цільового планування видатків місцевого бюджету (2018)
Тихончук Л. Х. - Державне регулювання діяльності аграрних корпорацій України на основі вимог фао (2018)
Ажажа М. А. - Державний контроль за інноваційними перетвореннями в системі вищої освіти України (2018)
Вавренюк С. А. - Проблеми та напрями досягнення якості освіти на етапі реформування вищої освіти України (2018)
Мар'яненко Г. І. - Національний банк як фінансовий конгломерат у глобальному світі майбутнього чи народна капіталізація банківської системи України (2018)
Залізнюк В. П. - Диференціація підходів до змісту та взаємозв'язку категорій "продовольча незалежність" й "продовольча безпека" (2018)
Григорчак І. М. - Національна еліта й проблеми розвитку туризму на сучасному етапі державотворення в Україні (2018)
Якайтіс І. Б. - Перспективи розвитку механізмів державного управління освітою та наукою в Україні (2018)
Міщенко І. П. - Еволюція поглядів на формування інституційного середовища як складової державного механізму інформаційного забезпечення розвитку регіону (2018)
Кропивницький Р. С. - Підтримка держави як інструмент державного управління науковою діяльністю в Україні (2018)
Масовець В. П. - Особливості функціонування механізмів забезпечення релігійної безпеки України в умовах гібридної війни (2018)
Іванов Г. С. - Правове та організаційно-методичне забезпечення реалізації механізму державного управління розвитком морських портів України (2018)
Почтариця Ю. Ю. - Роль державних секретарів у реформуванні державного управління в Україні (2018)
Титул, зміст (2018)
Могилова М. М. - Інноваційно-диверсифікаційне відтворення основних засобів у забезпеченні стійкого розвитку сільського господарства і сільських територій (2018)
Голян В. А. - Комплексний розвиток переробно-харчових виробництв як альтернатива сировинній спрямованості аграрного сектора, Шмаров Д. М. (2018)
Гордополов В. Ю. - Методологічні положення бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій підприємств (2018)
Качан Д. А. - Теоретичні засади відтворення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств, Свиноус І. В. (2018)
Олексієвець О. М. - Диверсифікація діяльності постійних лісокористувачів як пріоритетний напрям розвитку сільських територій: еколого-економічні аспекти (2018)
Стариченко Є. М. - Продовольча безпека країни як соціально-економічна категорія (2018)
Кононенко О. М. - Науково-методологічні засади збалансованого сільського розвитку: розв'язання глобальних проблем на локальному рівні (2018)
Шевченко В. М. - Економічні напрями інноваційного розвитку рослинництва в сільськогосподарських підприємствах (2018)
Козловцева В. А. - Удосконалення інституціонального середовища стимулювання екологічно чистого виробництва в агропромисловій сфері: публічний та внутрішньо-корпоративний рівень (2018)
Титул, содержание (2018)
Fainzilberg L. S. - Matushevych Comparative Evaluation of Convergence's Speed of Learning Algorithms for Linear Classifiers by Statistical Experiments Method, Matushevych N. A. (2018)
Гриценко В. І. - Моделi та методи використання семантичних Wiki-ресурсiв як джерела знань для поповнення формальних онтологiй предметних областей, Гладун А.Я., Рогушина Ю.В. (2018)
Zhiteckii L. S. - Adaptive Stabilization of Some Multivariable Systems with Nonsquare Gain Matrices of Full Rank, Solovchuk K. Yu. (2018)
Buzynovsky А. B. - The Effectiveness of Surgeon Decision on Pain Syndrome of Pelvic Origin Treatment in Women Estimated with the Model of Decision Tree, Kоvalenko О. S., Bayazitov N. R., Godlevsky L. S. (2018)
Rysovana L. M. - Information System of Detection of Emotional and Cognitive Disorders in Patients with Discirculatory Encephalopathy, Vysotska O. V. (2018)
Злепко С. М. - Iнформацiйна технологiя визначення циркулюючих пухлинних клiтин в кровi людини, Чернишова Т. А., Маєвський О. Е., Кривоносов В. Є., Азархов О. Ю. (2018)
Вниманию авторов (2018)
Титул, зміст (2018)
Назаренко О. В. - Сутність, функціональне призначення та особливості застосування аналітичних процедур в аудиті (2018)
Скоцик В. Є. - Організаційно-економічні засади формування інфраструктурного забезпечення ринку сільськогосподарської техніки України (2018)
Залізко В. Д. - Пріоритети досліджень соціоекономічних проблем сільських територій України на 2019—2020 роки: інновації, підприємництво, децентралізація, Мартиненков В. І., Гирба Н. С. (2018)
Лівінський А. І. - Напрями удосконалення системи стратегічного й оперативного планування реноваційного розвитку підприємств тваринництва (2018)
Busarieva T. - The development of the shadow sector in the "new economy" (2018)
Белінська С. М. - Особливості автоматизації облікового процесу, Белінська Т. А. (2018)
Poltavska O. - Marketing prerequisites for the development of restaurant enterprises (2018)
Шепель Т. П. - Методичні підходи до оцінки земельних ресурсів, як об'єкта обліку (2018)
Тульчинський Р. В. - Законодавче забезпечення децентралізації влади в умовах становлення нового регіоналізму в Україні (2018)
Крамарьов О. С. - Кореляційно-регресійний аналіз залежності ціни зерна пшениці озимої від витрат на внесення добрив (2018)
Гарбар Є. С. - Механізм підтримки фінансової стійкості банку в умовах волатильності ринку (2018)
Манжура О. В. - Європейські координати розвитку кредитно-кооперативної системи України, Гаркуша О. В., Клименко В. І. (2018)
Задорожна О. Г. - Душа господарюючої особистості: постановка проблеми й актуалізація дослідження (2018)
Terekhov Ye. - Cost formation of the lands after open pit-minimg for the sake of their market circulation, Mormul T. (2018)
Остапчук Т. П. - Правові аспекти оцінки земельних активів та прав на них в Україні: сучасний стан розвитку (2018)
Кифяк В. Ф. - Сучасні підходи до розрахунку обсягу наданих туристичних послуг, визначення чисельності туристів та прогнозування на майбутні періоди, Кифяк О. В. (2018)
Скляр Г. П. - Генезис постнекласичного прикладного туристичного знання: онтологічні виклики практичного розуму (2018)
Устьян О. Ю. - Дослідження особливостей споживацької поведінки та маркетингової діяльності підприємств сфери розваг і відпочинку (2018)
Карпенко Н. В. - Управління маркетингом на торговельному підприємстві, Яловега Н. І. (2018)
Костирко Л. А. - Комплексний аналіз фінансового потенціалу підприємств, Середа О. О. (2018)
Ілюхіна Н. П. - Особливості оподаткування, обліку та оцінки ділової репутації підприємств (2018)
Череп О. Г. - Собівартість промислової продукції, Момот І. Д. (2018)
Полякова Я. О. - Методика формування дистриб’юторської мережі підприємства, Юдін С. О. (2018)
Радіонова Н. Й. - Організаційні аспекти формування механізму управління витратами на виробничому підприємстві (2018)
Педченко Н. С. - Доходи домогосподарств як джерела формування їх фінансового потенціалу, Грищенко В. В. (2018)
Прасолова С. П. - Вплив процентної політики Національного банку на стан грошово-кредитної безпеки України та її економічне зростання (2018)
Стащук О. В. - Оцінка впливу структури фінансових ресурсів акціонерних товариств на рівень їх фінансової безпеки (2018)
Зось-Кіор М. В. - Інтегрована інформаційно-аналітична система як прототип побудови єдиного інформаційного простору (2018)
Череп А. В. - Розвиток автоматизації ЖКГ: проблеми та перспективи, Місько В. А. (2018)
Крутова А. С. - Корпоративні конфлікти в господарських товариствах: причини виникнення, типологія прояву та способи вирішення, Сердюков К. Г. (2018)
Куценко Т. М. - Роль та значення соціальних мереж у структурі комунікаційного комплексу компанії, Парфентенко І. А. (2018)
Содержание (2018)
Правила для авторов (2018)
Дикан І. М. - Наукова та клінічна діяльність ДУ "Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України" у 2017 році, Тарасюк Б. А., Андрущенко І. В. (2018)
Цзян Лун - Дифференциальная диагностика кистозных менингиом с другими кистозными объемными образованиями головного мозга с использованием методов КТ и МРТ, Гарвацкая А. И., Кваша М. С., Кондратюк В. В. (2018)
Король П. О. - Оптимізація стандартизованої методики визначення клубочкової фільтрації нирок хворих на гідронефроз (2018)
Korobko V. F. - Elements of shear wave elastography classi?cation at prostate cancer (2018)
Orel V. E. - Phantom with heterogeneous structure of metastases on the basis of nanocomplex for computed tomograph, Romanov A. V., Golovko Т. S., Lavryk G. V., Yoltukhovsky N. A. (2018)
Чередниченко Н. О. - Спосіб прогнозування приживлення пересадженого клаптя при реконструктивних операціях на м’яких тканинах нижніх кінцівок, Бадюл П. О., Слесаренко С. В., Кулікова Ф. Й. (2018)
Отрощенко Н. П. - Протирецидивна терапія депресії в попередженні суїцидальної поведінки при радіаційній надзвичайній ситуації (2018)
Бабкіна Т. М. - Кістки тазу: візуалізація переломів (огляд і портфоліо), Петрик Т. М., Анкін М. Л. (2018)
Джужа Д. А. - Позитронная эмиссионная томография в диагностике колоректального рака (2018)
Дикан І. М. - Спосіб діагностики захворювань підшлункової залози, Гордієнко К. П., Синюта С. Б., Шкарбан В. П. (2018)
Колотилов Н. Н. - Гетерогенность компьютерно- томографических изображений опухолей: введение в проблему (2018)
Асмолова А. А. - Верхнечелюстной постимплантационный синдром: клинические наблюдения (2018)
Содержание (2018)
Новини ендокринології (2018)
Перцева Н. О. - Особливості добового профілю артеріального тиску у хворих на цукровий діабет залежно від наявності ендотеліальної дисфункції, Чуб Д. І. (2018)
Гончарова О. А. - Лимфоцитарный профиль периферической крови больных с диффузным токсическим зобом в зависимости от степени его компенсации (2018)
Bilous I. I. - Parameters of stimulation electroneuromyography in patients with primary hypothyroidism (2018)
Семенюк Л. М. - Особливості вуглеводного обміну у жінок раннього репродуктивного віку із склерополікістозом яєчників, Юзвенко Т. Ю., Ларіна О. В. (2018)
Шкала Л. В. - Патогенетичні механізми та ознаки серцево-судинних уражень при цукровому діабеті 2-го типу, Мишаніч Г. І., Шкала О. В., Черпак О. В., Карапетян О. А., Волковська Т. Г. (2018)
Рахимова Г. Н. - Сравнительная эффективность моно- и комбинированной терапии при идиопатической низкорослости с задержкой пубертата, Гилязетдинов К. Н. (2018)
Шеремет М. І. - Апоптоз лімфоцитів крові у хворих на автоімунний тиреоїдит і шляхи корекції (2018)
Булдигіна Ю. В. - Коментарі до клінічних рекомендацій 2018 року Європейської тиреоїдної асоціації щодо аміодарон-асоційованої дисфункції щитоподібної залози, Терехова Г. М., Паньків В. І. (2018)
Паньків В. І. - Вплив урсодезоксихолевої кислоти на інсулінорезистентність в осіб із метаболічним синдромом (2018)
Кваченюк А. М. - Клініко-лабораторні особливості застосування замісної тиреоїдної терапії в пацієнтів похилого віку, Кваченюк Д. А. (2018)
Ткаченко В. І. - Аналіз поширеності тиреоїдної патології та захворюваності на неї серед населення Київської області та України за 2007 – 2017 рр., Максимець Я. А., Видиборець Н. В., Коваленко О. Ф. (2018)
Крицький Т. І. - Оцінка андрогенного статусу у чоловіків, хворих на первинний гіпотиреоз (2018)
Лучицький В. Є. - Фрагментація ДНК сперматозоїдів у чоловіків із безпліддям (огляд літератури), Лучицький Є. В., Зубкова Г. А., Рибальченко В. М., Складанна І. І., Гулєватий С. В. (2018)
Singh K. - Thiamine derivatives and vitamin B1 analogues: biochemical, structural and pathway analysis and its implication in the pathobiology of diabetic complications, Yuzvenko T., Pankiv I., Kogut D. (2018)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Bashkirova A. D. - Endothelial lipase as new diagnostic marker of non-alcoholic fatty liver disease in hypertensive subjects (review) (2018)
Pytetska N. I. - Quality of lie in patients with chronic venous diseases and methods of its improvement (2018)
Klymenko V. A. - Time course of symptomatic manifestations in children with bronchial asthma residing in Kharkiv region according to the ISAAC study, Karpushenko Y. V., Kozhyna O. S. (2018)
Drobova N. M. - Features of cystic fibrosis course in children depending on interleukin-4 gene mutation (2018)
Senatorova A. V. - Erb-Duchenne palsy (сase report), Khodun I. I. (2018)
Sochneva A. L. - Treatment of common bile duct diseases complicated by obstructive jaundice (review) (2018)
Melnyk V. S. - Cytological indices in children with gingivitis, Horzov L. F. (2018)
Korobchanskiy V. O. - The criterion "Strength-weakness" of the nervous vocational system in aptitude of workers involved in hazardous activities, Grygorian О. V. (2018)
Sirenko V. А. - Nonspecific immunologic reactivity in rats exposed to hypo caloric diet during pregnancy and their offspring (2018)
Povh V. L. - Association of neuroretina destruction markers with retinal level of hydrogen sulfide in traumatic injury of the visual analyzer, Zaichko N. V., Melnyk A. V., Khodakivskiy O. A. (2018)
Шульгай А. Г. - Особливості порушень цитокінового профілю при пошкодженні клубової кишки за умов пострезекційної портальної гіпертензії, Татарчук Л. В., Гнатюк М. С. (2018)
Головенко М. Я. - Антагонізм алостеричних модуляторів ГАМКА-рецепторного комплексу пропоксазепаму та бемегриду, що мають спорідненість до різних субодиниць макромолекули, Ларіонов В. Б., Редер А. С., Валіводзь І. П., Михайлова Т. В. (2018)
Летняк Н. Я. - Вплив комбінованої дії нанотрубок і тетрахлорметану на стан гуморальної ланки імунної системи, Корда М. М. (2018)
Кузнецова М. М. - Ідентифікація та визначення кількісного вмісту токоферолів у сировині капусти городньої (Brassica oleracea L.), Гуцол В. В., Журавель І. О. (2018)
Нестерук С. В. - Особливості змін показників синдрому ендогенної інтоксикації у кролів за умови експериментальної механічної непроникної травми рогівки та шляхи корекції, Кліщ І. М. (2018)
Грицик А. Р. - Дослідження вуглеводів воловика лікарського (Anchusa officinalis L.), Свірська С. П. (2018)
Беський В. О. - Особливості змін метаболітів нітроген (II) оксиду та ендотеліну-1 при гострому ураженні легень в експерименті, Марущак М. І., Грищук Л. А. (2018)
Новохацька О. О. - Оптимізація аналітичного контролю у воді залишкових кількостей пестицидів системи захисту картоплі, Вавріневич О. П., Коршун О. М., Ліпавська А. О., Омельчук С. Т., Аврамчук А. О., Гайдук К. П. (2018)
Логойда Л. С. - Процедура визначення валідаційного параметра "Лінійність/калібрувальна модель” аналітичної методики кількісного визначення деяких антигіпертензивних аналітів у біологічних рідинах для проведення фармакокінетичних досліджень (2018)
Гайнюк М. Б. - Детоксикуючий ефект яблучного пектину за умов експериментальної гострої алкогольної інтоксикації, Шеремета Л. М. (2018)
Дмухальська Є. Б. - Вплив цистеїл-гістидил-тирозил-гістидил-ізолейцину на вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів та активних форм оксигену в щурів різного віку за дії важких металів і гліфосату, Ярошенко Т. Я., Кузьмак І. П. (2018)
Куюн Л. О. - Порушення системи місцевої імунологічної відповіді у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у період загострення (2018)
Кулянда О. О. - Роль системи монооксиду азоту в патогенезі ураження печінки при експериментальній політравмі (2018)
Романовська І. І. - Лізоцимвмісний препарат для сльозозамінної терапії: фармакотера­певтична ефективність, Декіна С. С., Шестеренко Ю. А., Сотнікова О. П., Абрамова А. Б., Осташевський В. Л. (2018)
Тригубчак О. В. - Скринінгові дослідження таблеток "Комбідерм”, Вольська А. С., Курило Х. І. (2018)
Легінь Н. І. - Дослідження елементного складу підлісника європейського та астранції великої, Коляджин Т. І., Грицик Л. М., Грицик А. Р. (2018)
Рашківська І. О. - Проблема оцінки нейротоксичності пестицидів для організму, що розвивається (2018)
Колянчук Я. В. - Проблема оцінки репродуктивної токсичності (гонадотоксичності) пестицидів (2018)
Теребух А. А. - Впровадження інновацій в готельному бізнесі на основі проектного менеджменту, Чорненька Н. В. (2018)
Божанова В. Ю. - Концептуальні основи та принципи менеджменту якості житлово-комунальних послуг для споживачів, Кононова О. Є., Овєчкіна О. А., Шпатакова О. Л. (2018)
Брінь П. В. - Організація оцінки результативності інформаційної системи управління логістичними витратами, Прохоренко О. В., Ковшик В. І. (2018)
Васильєв О. Л. - Джерела фінансування інвестиційної діяльності залізниць (2018)
Ємельянов О. Ю. - Концептуальні підходи до оцінювання рівня техніко-технологічного розвитку підприємств (2018)
Курило О. Б. - Вплив працезберігаючих технологічних змін на процес структурування витрат підприємства, Петрушка Т. О., Симак А. В. (2018)
Перевозова І. В. - Матриця комерційного аналізу як інструмент оцінки ефективності постачальницько-збутової діяльності підприємства, Даляк Н. А., Морозова О. С., Перевозова Д. Д. (2018)
Самохвал О. О. - Інституційні засади формування механізму державного регулювання туристичної галузі Австрії (2018)
Разінькова М. Ю. - Соціальні мережі як засіб системи маркетингових комунікацій сучасних підприємств (2018)
Камінський О. Є. - Методологія розробки хмарних сервісів в умовах ієрархії хмари (2018)
Камінська Т. Г. - Методологічні засади обліково-інформаційного відображення витрат в торгівлі нафтопродуктами, Краєвський В. М. (2018)
Зарічна О. В. - Роль та особливості транскордонного підприємницького кластеру (2018)
Зиза О. О. - Державне регулювання ринку пива України та інформаційна безпека споживачів, Овсієнко Н. М. (2018)
Колесник Т. В. - Проблеми становлення та розвитку ринку землі в аграрній економіці, Мазур С. А. (2018)
Лойко Д. М. - Динаміка змін у структурі споживання домогосподарств України (2018)
Влащенко Н. М. - Управлінські аспекти розвитку регіонального санаторно-курортного комплексу (2018)
Зінченко О. А. - Бренд міста: структурні компоненти та особливості формування (2018)
Куцаб П. А. - Методичні підходи до оцінювання фінансового забезпечення функціонування прикордонних територій (2018)
Grigoryan L. - Risk management in the banking system and its impact on financial stability (2018)
Коць О. О. - Кредитування фізичних осіб в Україні: сучасний стан та заходи стимулювання, Ярошевич Н. Б., Корначук О. Ю. (2018)
Писаренко Н. В. - Застосування економіко-математичних моделей у страхуванні сільськогосподарських культур (2018)
Остроумов І. В. - Поєднання координатної інформації за ймовірнісним підходом (2018)
Сотніков О. М. - Метод вторинної обробки комбінованих кореляційно-екстремальних систем навігації безпілотних літальних апаратів, Танцюра О. Б. (2018)
Машков О. A. - Обґрунтування напрямків розробки тренажерів підготовки операторів дистанційно-пілотованих літальних апаратів екологічного моніторингу, Мамчур Ю.В. (2018)
Сметанін К. В. - Особливості використання безпілотних літальних апаратів в екологічному моніторингу (2018)
Хижняк І. А. - Інформаційна ройова технологія тематичного сегментування зображень, що отримані з бортових систем оптико-електронного спостереження0, Маковейчук О. М., Худов Г. В. (2018)
Яровий О. В. - Системи управління безпілотними літальними апаратами для здійснення моніторингу наземних об’єктів (2018)
Волосюк В. К. - Феноменологічний опис когерентного зображення поверхні в оптико-електронних та радіотехнічних системах дистанційного зондування, Жила C. C. (2018)
Казаков Е. Л. - Возможности получения поляризационных матриц рассеяния целей при управлении поляризацией поля антен РЛС, Казаков А. Е., Решетник В. М. (2018)
Коржов А. М. - Особливості багаточастотних сигналів та їх використання в РЛС виявлення маловисотних цілей над морем, Артеменко А. М., Костянець О. В., Струцінський О. В. (2018)
Федоров А. В. - Використання системи мультилатерації для підвищення якості радіолокаційного контролю повітряного простору, Чалий В. В., Фінаєв В. П. (2018)
Гадецкая С. В. - Параметрическая эластичность энтропии Шеннона, Тсаллиса и Реньи, Дубницкий В. Ю., Кобылин А. М. (2018)
Гребенник И. В. - Оптимизация линейных функций на множестве циклических перестановок с линейными ограничениями, Черная О. С., Макарова Е. Е. (2018)
Лещинский В. А. - Усовершенствование метода колаборативной фильтрации с неявной обратной связью на основе ранжирования отрицательных результатов в матрице исходных данных, Лещинская И. А. (2018)
Приставка Ю. В. - Точні розв’язки нелінійного (1+2)-вимірного рівняння реакції-конвекції-дифузії (2018)
Рахими Я. - Нечеткое моделирование транспортной составляющей полной логистической цепи поставок сухофруктов в Украину, Шостак И. В., Феоктистова Е.И. (2018)
Алёшин С. П. - Нейросетевая оптимизация фискально-налоговой нагрузки как элемент цифровизации экономики региона, Бородина Е. А. (2018)
Berdnikov A. - Model of industrial process in implementation of IT project, Shakhova E. (2018)
Войтко О. В. - Оцінювання ефективності функціонування системи стратегічних комунікацій Міністерства оборони та Збройних Сил України (2018)
Golovko G. V. - Problems of comprehensive protection of information at PJSC "Research and design-processing institute of the enameled chemical equipment and new technologies Kolan", Koltunov M. G., Samofal A. S. (2018)
Golovko G. V. - Information systems use at Poltava national technical Yuri Kondratyuk University, Nikiforova K. M. (2018)
Гришманов Д. Є. - Метод вибору раціональних алгоритмів дій авіаційного диспетчера (2018)
Ichanska N. - A quality selection of software to build a service of electronic equipment sales, Podoshvelev Yu., Smitskiy O., Rybachenko K. (2018)
Коваленко О. В. - Методи якісного аналізу та кількісної оцінки ризиків розробки програмного забезпечення (2018)
Мирошниченко И. В. - Расчет неопределенности измерений при рентгенофлуоресцентном и оптико-эмиссионном анализе с помощью программного обеспечения OXSAS корпорации Thermo Fisher Scientific, Мирошниченко М. В. (2018)
Певнев В. Я. - Анализ вектора атаки технологии беспроводной передачи данных Bluetooth, Лейченко К. Н. (2018)
Свиридов А. C. - Метод підвищення надійності передачі даних під час використання протоколу TCP Freeze шляхом підвищення пропускної спроможності (2018)
Семенов С. Г. - Аналіз методів управління передачею відеопотоку даних та вимог до якості їх передавання, Ліпчанська О. В., Ліпчанський М. В. (2018)
Smoliar V. H. - Increasing the productivity of the bridge crane due to the introduction of arduino's hardware and software base in its control system, Sliusar І. І., Chernytska I. О., Knysh V. V., Orysenko О. V. (2018)
Шилов Ф. І. - Дослідження ефективності методу оптимального вибору обчислювальних ресурсів для білінгових систем, Скулиш М. А., Сафарян А. (2018)
Донець В. В. - Моделювання інформаційної системи e-learning з використанням генетичних алгоритмів, Кучук Н. Г., Шматков С. І. (2018)
Зіменко Л. М. - Метод забезпечення функціональної живучості інтелектуальної надбудови з централізованим принципом управління наданням інтелектуальних сервісів (2018)
Обіход Я. С. - Розробка методу вибору каналів когнітивного радіо при множинному доступі первинних та вторинних користувачів з використанням технології "Energy harvesting" під керуванням нейронної мережі, Лисечко В. П., Прогонний О. М., Качуровський Г. М., Сколота С. В. (2018)
Сокол Г. В. - Перешкодостійкість сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації, Москаленко А. О., Рвачова Н. В., Буряк Т. В., Глуховець Ю. В., Варич В. В. (2018)
Стасєв С. Ю. - Метод побудови різницевих множин для синтезу дискретних сигналів із заданими властивостями, Сєров С. С., Сапрунов В. В. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Голембьовський М. - Повноваження президентів України та Республіки Польща у сфері законотворчості: порівняльно-правовий аналіз (2018)
Демиденко В. О. - Удосконалення інституту муніципальної служби в Україні крізь призму цензу моральності (2018)
Кравцова З. С. - Конституційні основи державної влади в Україні (2018)
Купрій В. М. - Проблема співвідношення понять "конституційний процес" та "конституційна процедура" (2018)
Кузнецова Ю. В. - Особливості викладання правових дисциплін у сфері інтелектуальної власності (2018)
Качур І. А. - До питання удосконалення інституту адміністративної справи в адміністративному судочинстві України (2018)
Самбор М. А. - Незакінчене адміністративне правопорушення (проступок) як можлива підстава для адміністративної відповідальності (2018)
Лівінський А. І. - Методологічні аспекти прогнозування реноваційного розвитку підприємств тваринництва (2018)
Маркіна І. А. - Державні механізми протидії тінізації економіки України як елемент економічної безпеки, Сьомич М. І. (2018)
Наумов О. Б. - Оцінка ефективності механізмів державного регулювання процесів протидії розвитку тіньової економіки в Україні, Дяченко О. П. (2018)
Акберова С. Д. - Государственный финансовый контроль в Азербайджане (2018)
Глущенко Ю. А. - Комунальні банки в системі кредитування територіальних громад (2018)
Рябець К. А. - Історичний нарис політико-правового формування публічного управління у галузі водного господарства України за часів Гетьманської доби (середина XVIІ ст. – друга половина XVIІІ ст.) (2018)
Сороченко А. В. - Соціальне партнерство в Україні: проблеми запровадження (2018)
Утвенко В. В. - Особливості державної служби в економічній сфері в країнах Стародавнього Сходу, Лазаренко Ю. М. (2018)
Шаульська Г. М. - Сучасні західні управлінські моделі (2018)
Седікова І. О. - Рецензія на монографію Ніколюк Олени Володимирівни "Теоретико-методологічні засади інституційного регулювання соціально-економічної безпеки аграрного виробництва" (2018)
Содержание (2017)
Халилов С. А. - Синтез метода идентификации краевых условий и метода конечных элементов. Прямоугольные пластины, Минтюк В. Б., Ткаченко Д. А., Копычко В. В. (2017)
Минтюк В. Б. - Применение гипотез Кирхгофа-Лява при нелинейном изгибе пластин (2017)
Воронько В. В. - Определение режимов распыла удобряющих химических веществ дефлекторным пульверизатором в рамках концепции точного земледелия, Брега Д. А., Сахаров Д. Ю. (2017)
Тараненко И. М. - Сравнительный анализ конструктивно-технологических решений соединений металл-композит (2017)
Федосов О. В. - Порівняльні механічні та металографічні дослідження зварних з’єднань з високоміцних титанових сплавів отриманих методами аргонодугового та електронно-променевого зварювання, Карпович О. В. (2017)
Борисевич В. В. - Определение параметров гофра при комбинированной операции редуцирования и гофрообразования трубных заготовок, Абухабел Мохамед Абубакер (2017)
Доценко В. Н. - Анализ нагруженности и режимов трения в трибосопряжении плунжер-втулка гидродвигателя (гидронасоса), Лихошерст И. Г. (2017)
Бойко Л. Г. - Исследование влияния влажности воздуха на параметры газотурбинного двигателя, Даценко В. А. (2017)
Данько К. А. - Моделирование процессов изменения скорости и температуры частиц Cr3C2 при сверхзвуковом газопламенном напылении покрытий двухкамерной горелкой (2017)
Скоб Ю. А. - Математическое моделирование струйного истечения газовоздушной смеси с различной концентрацией примеси в атмосферу (2017)
Радченко А. Н. - Повышение эффективности использования абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины в комбинированной системе охлаждения воздуха на входе газотурбинной установки, Портной Б. С., Кантор С. А., Прядко А. И. (2017)
Радченко Н. И. - Охлаждение воздуха на входе судового дизеля эжекторной холодильной машиной с бустерным тепловым насосом, Калиниченко И. В., Радченко Р. Н. (2017)
Рыжков С. С. - Сепарация конденсата в процессах охлаждения воздуха на входе газотурбинной установки (2017)
Радченко М. І. - Аналіз ефективності проміжного охолодження повітря газотурбінних установок упорскуванням води аеротермопресором, Коновалов Д. В., Кобалава Г.О. (2017)
Штейнбрехер Д. О. - Стратегія управління знаннями у наукоємних проектах авіаційної галузі (2017)
Алфавитный указатель (2017)
Бамбурак Н. М. - Специфіка професійних ризиків та професійно-особистісних деструкцій в діяльності фахівців соціальної та медичної сфери (2018)
Васильєв С. П. - До проблеми дослідження агресивних проявів особистості у курсантів вищих військових навчальних закладів, Васильєва Ю. С. (2018)
Волинець Н. В. - Емпірична модель особистісного психологічного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України (2018)
Левицька Т. Л. - Дослідження особливостей розвитку мимовільної пам’яті у дітей дошкільного віку, Дячук В. І. (2018)
Лисенкова І. П. - Психологічна робота з розвитку емоційної сфери дітей з порушеннями розумових функцій (2018)
Недозим І. В. - Особливості емоційного та поведінкового компонентів соціального інтелекту у дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектра (2018)
Приходько І. І. - Мобільний центр психологічного супроводу професійної діяльності фахівців екстремального профілю, Колесніченко О. С., Мацегора Я. В., Чижевський С. О. (2018)
Сафін О. Д. - Теоретичний аналіз психологічного дискурсу проблеми емоційного вигоряння сучасного педагога, Панасюк О. В. (2018)
Софіян Д. В. - Рівневі характеристики психологічної готовності військовослужбовців-кінологів до професійної діяльності (2018)
Філліпов М. О. - Психологічний аспект процесу ідентифікації невстановлених осіб, що перетинають державний кордон України, Дацков А. В. (2018)
Хуртенко О. В. - Аналіз особливостей розвитку творчих здібностей школярів підліткового віку (2018)
Содержание (2017)
Амброжевич А. В. - О фундаментальной подготовке специалистов авиакосмической отрасли в Национальном аэрокосмическом университете им. Н. Е. Жуковского "ХАИ", Ищенко С. А., Кравченко И. Ф., Крашаница Ю. А., Кудрявцев В. А., Лупкин Б. В., Павленко В. Н., Яковенко П. А. (2017)
Павлюченко А. М. - Результаты исследования распределения статического давления на головной части ракетного аэрофизического комплекса типа М-100 на основе численного метода расчета и летного эксперимента для чисел Маха полета 1,4≤М∞≤4,2, Рейнольдса ReL,∞ ≤108 , ускорения a ≤32g в условиях аэродинамического нагрева, Шийко А. Н., Скорик А. В. (2017)
Халилов С. А. - Задача Дирихле для трансверсально-изотропной панели, Кривцов В. С., Минтюк В. Б., Копычко В. В., Ткаченко Д. А., Павленко В. Н. (2017)
Андреев А. В. - Концепция технологического обеспечения создания эффективных конструкций отечественных гражданских самолетов из полимерных композиционных материалов в современных условиях, Гайдачук В. Е., Кондратьев А. В., Орлов О. В. (2017)
Костюк Г. И. - Научные основы создания высокоэнтропийных карбидных и оксидных нанопокрытий на сверхтвердом материале кортинит, Кантемир И. В. (2017)
Планковский С. И. - Перспективы применения современных методов генерации газовых смесей для прецизионной термоимпульсной обработки, Шипуль О. В., Заклинский С. А. (2017)
Радченко Н. И. - Использование теплоты горячей воды судового малооборотного дизеля когенерационного типа для охлаждения циклового воздуха эжекторным термотрансформатором, Стахель А., Богданов Н. С., Щербак Ю. Г. (2017)
Радченко А. Н. - Получение конденсата при охлаждении воздуха на входе ГТУ, Портной Б. С., Прядко А. И., Андреев А. А. (2017)
Коновалов Д. В. - Система охолодження наддувного повітря суднового двигуна внутрішнього згоряння термопресором з упорскуванням перегрітої води, Кобалава Г. О., Стародубець С. І. (2017)
Титов М. Ю. - Исследование связей свойств зоны ионизации и ускорения с магнитным полем в ускорительном канале стационарного плазменного двигателя, Лоян А. В. (2017)
Алфавитный указатель (2017)
Содержание (2017)
Воробьев Ю. А. - Естественная классификация номенклатуры технологий, предусматривающих применение ручных импульсных устройств при сборке транспортных средств, Нечипорук Н. В., Клец Д. М. (2017)
Сахаров Д. Ю. - Роботизация управления пространственным положением объектов при производстве и эксплуатации летальных аппаратов (2017)
Povgorodny V. O. - Task solving organization of inverse problems of thermoelasticity for a thin ring, Budanova O. S. (2017)
Маслей В. Н. - Анализ терморазмеростабильной несущей конструкции прибора полезной нагрузки космического аппарата, Кулик А. С. (2017)
Минтюк В. Б. - Предельное состояние сжатых пластин из материала первого порядка (2017)
Басок Б. И. - Математическое моделирование автоколебаний в ЖРД, обусловленных нестационарным истечением газов из реактивного сопла, Гоцуленко В. В. (2017)
Безручко К. В. - Математична модель для прогнозування характеристик електрохімічних акумуляторів енергоустановок ракетно-космічних об’єктів, Харченко А. А., Сінченко С. В., Лазненко В. І. (2017)
Андриевский М. В. - Особенности организации охлаждения камеры сгорания двигателей, использующих в качестве окислителя перекись водорода высокой концентрации, Митиков Ю. А., Шамровский Д. А. (2017)
Кулагин С. Н. - Зондовые и спектральные исследования маломощного электрореактивного холловского двигателя (2017)
Радченко Н. И. - Утилизация теплоты пара теплоиспользующей холодильной машиной с тепловым насосом для охлаждения воздуха на входе судового дизеля, Калиниченко И. В., Радченко Р. Н., Щербак Ю. Г. (2017)
Абрамов А. Д. - Оценка числа пространственно- временных сигналов при многоканальном приёме, Жила С. С., Москаленко Т. И., Нгуен Ван Хуон (2017)
Абрамов С. К. - Методика определения дальности обнаружения беспилотных летательных аппаратов по их трехмерным моделям, Абрамова В. В., Абрамов К. Д., Калужинов И. В. (2017)
Рубель А. С. - Локально-адаптивная фильтрация изображений с использованием тетролет преобразования, Лукин В. В. (2017)
Федорович О. Е. - Исследование уязвимостей и возникающих ущербов в логистике распределённого производства, Гайденко О. А., Пуйденко В. А. (2017)
Алфавитный указатель (2017)
Березенко В. С. - Особливості фіброзу печінки у дітей з хронічним вірусним гепатитом в та різними варіантами поліморфізму гену ІЛ-28В, Царьова О. В., Диба М. Б. (2016)
Виговська О. В. - Катамнестичне спростереження за реконвалесцентами інфекційного мононуклеозу епштейна-барр вірусної етіології (2016)
Виговська О. В. - Особливості клініки грипу а сезону 2016 у дітей з обтяженим преморбідним фоном, Ковалюх І. Ю., Басенко Є. В., Швецова М. -А. І. (2016)
Виговська О. В. - Порівняння клінічної картини грипу а H1N1 PD California 2009 сезону листопад – грудень 2009 року та січень – лютий 2016 року, Крамарьов С. О., Басенко Є. В., Швецова М-А. І., Ковалюх І. Ю. (2016)
Виноград Н. О. - Особливості гарячки західного Нілу в антропургічних осередках, Шуль У. А. (2016)
Гнатюк В. В. - Міалгічний синдром – клінічний прояв грипу в у дітей в епідсезоні 2014 – 2015 років, Покровська Т. В. (2016)
Говорова Д. В. - Особенности клиники и диагностики кандидозного менингоэнцефалита, Панасюк Е. Л. (2016)
Гопко Н. В. - Особливості етіологічної структури та регіональної захворюваності на лептоспіроз в Україні, Задорожна В. І., Протас С. В., Гарас М. Н. (2016)
Градиль Г. И. - Внегоспитальная пневмония при гриппе, в том числе А(H1N1)PDM09: клинический анализ летальных случаев (2016)
Гречаник Л. І. - Визначення мінімальної інгібуючої концентрації пероральних та ін’єкційних форм моксифлоксацину та бактеріостатичної активності крові при застосуванні моксифлоксацину у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, Кужко М. М., Гульчук Н. М., Клименко М. Т., Ткачук С. І., Марущенко К. Ю. (2016)
Гусейнов Є. М. - Клініко-епідеміологічні особливості гострого бруцельозу (2016)
Етніс О. Л. - Значення міжнародного досвіду та підтримки в оптимізації надання протитуберкульозної допомоги в установах державної пенітенціарної служби України, Кожан Н. Є., Царенко А. В., Бондарчук А. М., Герасименко Ю. Д. (2016)
Іванова Л. А. - Діагностична цінність окремих лабораторних показників у підтвердженні інфекційного мононуклеозу ЕБВ етіології у дітей, Гарас М. Н., Білейчук Р. Ю., Грицюк М. М., Дзьомбак О. А. (2016)
Коваленко Н. І. - Поширеність резистентних до антимікотиків грибів роду Candida при інфекційних захворюваннях лор-органів, Замазій Т. М. (2016)
Кожокару А. А. - Показники охоплення вакцинацією осіб призовного віку у 2007–2012 рр., Литовка С. Л., Потапчук В. А., Іванько О. М. (2016)
Корбут О. В. - Клінічний випадок кишкового ієрсініозу тригера розвитку колагенозу у підлітка, Юхименко Г. Г., Дмитриєва О. А., Буц О. Р., Виговська О. В., Яротнік О. Л. (2016)
Корбут О. В. - Особливості сальмонельозу у дітей на сучасному етапі, Дмитриєва О. А., Юхименко Г. Г., Буц О. Р., Виговська О. В., Євтушенко О. М., Рогольова К. Д., Шереметьєва А. А. (2016)
Лагода О. В. - Медико-социологические аспекты заболеваемости населения г. Одессы гриппом и ОРВИ, Дивоча В. А. (2016)
Луценко В. Ю. - Клінічні особливості хвороби Лайма (локалізованої стадії), Руденко А. О., Муравська Л. В., Дьяченко П. А., Пархомець Б. А. (2016)
Матвеева С. Л. - Эффект селена на тиреоидный статус и исходы химиотерапии у больных туберкулезом, Шевченко О. С., Степаненко А. Л., Филиппова О. Ю. (2016)
Матяш В. І. - Лазеротерапія в лікуванні астенічного синдрому у хворих з нейроінфекціями, Березіна Л. В. (2016)
Мохорт Г. А. - Екологічні та епідеміологічні аспекти інвазивних бактеріальних інфекцій (2016)
Нагиев А. М. - Клинико-лабораторные особенности цитомегаловирусной инфекции у военнослужащих, Мирзоев А. Ш. (2016)
Николаева Л. Г. - Эффективность применения иммуномодулятора джерело у больных с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом, Майстат Т. В. (2016)
Петрусевич Т. В. - Захворюваність на гепатит в Україні на тлі проведення планової імунізації населення, Зубленко О. В. (2016)
Попенко Н. В. - Особливості діагностики і лікування нозокоміальних пневмоній у військовослужбовців та пенсіонерів МОУ з урахуванням клініко-етіологічних факторів (2016)
Прокопів О. В. - Прогнозування розвитку флегмонозних уражень шкіри та підлеглих м'яких тканин при вітряній віспі у дітей, Прикуда Н. М. (2016)
Ревенко Г. О. - Напруженість популяційного імунітету до дифтерії та правця у дніпропетровській області, Маврутенков В. В., Штепа О. П., Резвих В. Г., Гамота І. О., Ревняга С. В. (2016)
Руденко А. О. - Клінічні особливості перебігу уражень нервової системи вірусами родини герпесу при їх активації та персистенції, Муравська Л. В., Пархомець Б. А., Дьяченко П. А., Луценко В. Ю. (2016)
Савчук А. И. - Использование отечественного рекомбинантного интерферона в лечении острых форм герпетических инфекций, Гайдей В. Р., Бошкова Л. К., Доан С. И. (2016)
Самарін Д. В. - Удосконалення підходів до діагностики змін імунної системи респіраторного тракту у дітей з гострими респіраторними захворюваннями, що перебігають з бронхообструктивним синдромом, Тарасова І. А., Стасенко А. А., Дмитрієвський П. О., Зелена Н. А. (2016)
Сидорчук А. С. - Общая иммунологическая реактивность студентов, инфицированных аденовирусами (2016)
Соколовська О. О. - Аналіз динаміки та структури захворюваності на правець в Україні (1944–2014), Глушко-Маківська А. П. (2016)
Трихліб В. І. - Рівень захворюваності на хвороби, які належать до х класу, у військовослужбовців великих частин, дислокованих у київській області, Лашин О. І., Ткачук С. І., Майданюк В. П., Соколюк А. В., Шиндер О. Я., Брагіна І. О., Марущенко К. Ю. (2016)
Усачова О. В. - Порівняльна характеристика перебігу ентеровірусних екзантем в 2013 та 2015 роках в запорізькій області, Фірюліна О. М. (2016)
Чабан Т. В. - Результати тестування швидкими тестами на віл та інші гемоконтактні інфекції в м. Одеса в рамках акції "не дай СНІДУ шанс!", Нагорна І. Г., Павленко О. В., Майстренко О. М., Жураковська Н. О., Верба Н. В. (2016)
Чопорова О. І. - Особливості порушень функції печінки у хворих на туберкульоз легень та їх вплив на ефективність хіміотерапії (2016)
Чорна Н. О. - Застосування ентеросорбенту силікс при лікуванні гострих кишкових інфекцій, Чорна Ю. В., Саленко Т. В. (2016)
Чумаченко Т. А. - Изучение фенотипов резистентности к антибиотикам грамотрицательных микроорганизмов, выделенных в урологическом стационаре, Несвижская И. И. (2016)
Шепилева Н. В. - Современные подходы к лечению болезни Лайма (2016)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Поширеність коінфекції ВІЛ/гепатит у Дніпропетровську, Шевченко-Макаренко О. П., Шевельова О. В., Литвин К. Ю., Ревенко Г. О., Лесніча О. О., Маштак О. І., Носенко К. А. (2016)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Епштейнa-барр вірусна інфекція ЦНС у пацієнтів з ВІЛ, Литвин К. Ю., Чухалова І. В., Кушнєрова О. А., Волікова О. О., Дорошенко Г. А., Шевченко-Макаренко О. П., Шевельова О. В. (2016)
Юхименко О. О. - Значення визначення інтерлейкінів 4, 6, 8, 10 в слині дітей під час загострення рецидивуючого обструктивного бронхіту (2016)
Содержание (2017)
Воробьев Ю. А. - Технология создания метаонтологии "Ручные импульсные устройства", Нечипорук Н. В. (2017)
Воронько И. А. - Структурная функция асимметричных цилиндрических вихревых трактов и учёт влияния шероховатости поверхности на гидравлические потери в них, Завистовский Д. И. (2017)
Андриевский М. В. - Применение аддитивных технологий для производства камер сгорания ракетных двигателей, Митиков Ю. А., Аджамский С. В., Шамровский Д. А. (2017)
Погорєлов О. А. - SHM технології в забезпеченні цілісності авіаційних конструкцій. Огляд сучасного стану (2017)
Назин В. И. - Расчёт комбинированных гидростатических подшипников сдвоенного типа при стационарной внешней нагрузке (2017)
Подзирей Ю. С. - Безаэродромная транспортная авиация – проблемы и перспективы (2017)
Радченко А. Н. - Использование конденсата при комбинированном охлаждении воздуха на входе газотурбинной установки, Портной Б. С., Прядко А. И., Кантор С. А. (2017)
Барышева Е. С. - Моделирование характеристик многоступенчатого осевого компрессора авиационного двигателя с учётом эрозионного износа лопаток, Дёмин А. Е., Зеленский Р. Л. (2017)
Герасименко В. П. - К оптимальному проектированию осевого многоступенчатого компрессора, Шелковский М. Ю. (2017)
Газарханов Э. Т. - Двухмассовая модель системы силовой гироскопической стабилизации, Каримли Т. И., Нейматов В. А. (2017)
Мітіков Ю. О. - Система наддування бака парами кисню з очищенням від продуктів згоряння, Дубровський І. Д. (2017)
Радченко А. Н. - Повышение эффективности охлаждения воздуха на входе ГТУ с учётом климатических особенностей эксплуатации (2017)
Крашаница Ю. А. - Некоторые результаты экспериментальных исследований аэродинамических характеристик элементов несущих систем летательных аппаратов, Хошманди Амир (2017)
Федорович О. Е. - Планирование грузоперевозок в условиях повышенных рисков, Гайденко О. А., Пуйденко В. А. (2017)
Dunaiev D. V. - Composing of development testing programs for rocketry items taking into account the group decision made by an expert committee, Krivobokov L. V. (2017)
Алфавитный указатель (2017)
Литвинов О. М. - Злочинність в контексті національних безпекових орієнтирів (2018)
Богатирьов І. Г. - Запобігання корупції як одна з умов сталого розвитку транзитивного суспільства (2018)
Орлов Ю. В. - Кримінологічні засади встановлення історичної правди як напряму перехідного правосуддя в Україні (2018)
Katerynchuk K. - Reflexes and automatisms as features of insanity in criminal doctrine: guilty or not?, Spirin V. (2018)
Кумановський М. В. - Характеристика деяких обставин, що виключають злочинність діяння, Кузьмін А. Р. (2018)
Гладкова Є. О. - Профілактична складова стратегії протидії наркозлочинності (2018)
Баклан О. В. - Деякі коментарі щодо характеристики правового статусу окремих суб'єктів адміністративного права (частина 1) (2018)
Першин В. Г. - Стандарти міжнародної фінансової спільноти в сфері протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму (2018)
Федорук Н. С. - Категорія "державне управління" як вдображення етатистської природи адміністративного права України (2018)
Мозолевський П. В. - Поняття та ознаки заохочень працівників органів місцевого самоврядування в умовах правової держави (2018)
Ковальчук А. Т. - Фінансово-правові засади регулювання криптовалютного ринку, Стеценко С. Г. (2018)
Кравчук О. О. - Фінансово-правове регулювання готівкових касових операцій: (не)сучасні тенденції (2018)
Логвин А. В. - Строки складання та реєстрації розрахунків коригування платниками податків (сільськогосподарськими товаровиробниками) (2018)
Попова Л. М. - Класифікація фінансово-господарського контролю (2018)
Базов О. В. - Деякі питання щодо визначення злочину агресії в міжнародному кримінальному праві (2018)
Костюк В. Л. - Засади правового статусу державного службовця: науково-теоретичний аспект, Воробйова І. Б. (2018)
Дашутін І. В. - Поняття та ознаки забезпечення законності у трудових відносинах (2018)
Бернацька Н. І. - Система гарантій правового регулювання соціального забезпечення публічної служби в Україні (2018)
Шатковський Я. М. - Медична реформа та забезпечення доступності первинної медичної допомоги: адміністративно-правові засади (2018)
Миронов А. Г. - Державний та громадський контроль у сфері охорони здоров’я: спільні риси, відмінності та пріоритети в сучасній Україні (2018)
Сідей Я. Я. - Дисциплінарна відповідальність суддів: підстави, порядок та особливості дисциплінарного провадження (2018)
Соколов С. В. - Засоби, що використовуються оперативним підрозділом при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій (2018)
Щербак Н. О. - Реформування органів місцевого управління на українських землях Російської імперії у ХУІІІ – на початку ХІХ ст (2018)
Світличний О. - Про деякі проблеми удосконалення господарського процесуального законодавства, Сулім В. (2018)
Кравчук В. М. - Громадськість у сучасній юриспруденції: проблеми змісту та ідентифікації (2018)
Бойчук А. Ю. - Функції юридичної відповідальності як засоби охорони навколишнього середовища від правопорушень (2018)
Вакарюк Л. В. - Поняття та сутність правового режиму (2018)
Колодій О. А. - Установчі повноваження Українського народу (2018)
Мельник О. Я. - Двосторонні міжнародні договори у системі джерел права соціального забезпечення в умовах сьогодення (2018)
Ущаповська О. І. - Законодавче забезпечення планування земель в Україні (2018)
Тараненко К. Ю. - Принцип стабільності податкового законодавства як форма податково-правового патерналізму (2018)
Стеценко С. Г. - Лікарські помилки та лікарські девіації: новий медико-правовий погляд (побачила світ цікава змістовна монографія) (2018)
Шимон С. І. - Рецензія на колективну монографію "Соціально-правовий захист дітей в Україні" за загальною редакцією доктора історичних наук, професора Андрусишина Б. І. (2018)
Цірат Г. А - Рецензія на індивідуальну монографію Мушак Н. Б. "Правові засади функціонування Шенгенського простору" (2018)
Дерев'янко О. Г. - Механізми впливу репутаційного менеджменту на бізнес-результати (2018)
Кудласевич О. М. - Історико-економічний аналіз соціокультурних факторів та національних особливостей розвитку вітчизняного підприємництва (2018)
Омельяненко Т. В. - Концепція колективної відповідальності та сприйняття її ідей майбутніми менеджерами, Короткова К. О. (2018)
Смєсова В. Л. - До питання визначення категорії "економічні інтереси" (2018)
Терентьєва О. В. - Організація кризових комунікацій в репутаційному менеджменті (2018)
Вишневська К. В. - Особливості оцінювання адаптації за постіндустріальних умов діяльності підприємства (2018)
Грабовенко О. В. - Диверсифікація діяльності підприємств сфери надання послуг пожежної безпеки: аналіз передумов та прогнозування розвитку (2018)
Шафалюк О. В. - Маркетингові стратегії в управлінні логістичними системами промислових підприємств (2018)
Диба М. І. - Фінансові інноваційні інструменти у банківській системі, Осадчий Є. С. (2018)
Диба О. М. - Інноваційний розвиток підприємств в умовах глобалізації (2018)
Крамаренко А. О. - Інноваційна політика держави як основа її конкурентоспроможності, Барабась Д. О. (2018)
Андрущак Є. М. - Проблеми капіталізації банківської системи України, Щуревич О. І. (2018)
Жибер Т. В. - Цільове публічне бюджетування в Україні (2018)
Стукан І. Ю. - Теоретичні та практичні підходи до оцінки ліквідності банківської системи (2018)
Писаренко Н. В. - Формування системи інформаційного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників у процесі страхування аграрних ризиків (2018)
Тіпанов В.В. - Сучасна структура світового ринку біотехнологій, Ткаленко С. І (2018)
Диба В. М. - Гносеологічні аспекти нематеріальних активів (2018)
Кизенко О. О. - Ефективність бюджетування як управлінської технології для підприємств торгівлі, Прокопенко В. А. (2018)
Кукоба В. П. - Економетричні моделі для аналізу і прогнозування стану організації діяльності підприємства (2018)
Магдалюк О. В. - Визначення та вимірювання якості капіталу підприємства (2018)
Кубарева І. В. - Взаємодія університету із цільовими аудиторіями на засадах теорії поведінки споживача та теорії стейкхолдерів: оцінка стану та напрями удосконалення, Нотевській Є. В. (2018)
Петренко Л. А. - Обґрунтування методики побудови рейтингу закладів вищої освіти для абітурієнтів та роботодавців, Семко В. В., Юшкова Д. А. (2018)
Ракитська Т. Л. - Закріплені на природному клиноптилоліті хлориди 3d-металів у реакції низькотемпературного окиснення діоксиду сірки киснем повітря, Кіосе Т. О., Раскола Л. А., Голубчик Х. О., Шульга Г. Б., Назар А. П., Стоян А. А. (2018)
Марцинко Е. Э. - Синтез, строение и термическая устойчивость комплексов германия (IV), олова (IV), с RS-миндальной кислотой, Чебаненко Е. А., Сейфуллина И. И. (2018)
Басок С. С. - Синтез похідних азакраун-етерів з фрагментами адамантану, Луцюк А. Ф., Кириченко Т. І. (2018)
Чеботарев А. Н. - Особенности комплексообразования Со (II) с 4-сульфо-2(4’-сульфонафталин-1’-азо)нафтолом-1 в растворах, Рабошвиль Е. В., Ефимова И. С., Демчук А. В., Снигур Д. В. (2018)
Сташенко К. В. - Біосумісні композиційні матеріали з лізоцимом на основі поліуретансечовин з фрагментами кополімерун-вінілпіролідону, вінілацету та вінілового спирта, Руденчик Т. В., Рожнова Р. А., Галатенко Н. А., Наражайко Л. Ф. (2018)
Сафронов О. І. - Металургійне антифрикційне мастило на основі продукту трансформації фосфатидного концентрату, Папейкін О. О., Венгер І. О., Бодачівська Л. Ю. (2018)
Марек І. О. - Вплив термічної обробки на фізико-хімічні властивості нанокристалічного порошку складу (мол. %) 88 ZrO2 – 12 CeO2, Рубан О. К., Редько В. П., Даниленко М. І., Дуднік О. В. (2018)
Федько Н. Ф. - Синтез та властивості тетраоктиламонійних солей 4,5 –дизаміщених нафталімідів, Шевченко М. В., Мокруха І. С., Ведута В. В. (2018)
Смітюх О. В. - Кристалічна структура солук Er2,34Ce(Pr)0,66Ge1,28S7, Гулай Л. Д., Марчук О. В. (2018)
Эннан А. А. – А. - Волокнистый хемосорбент оксида серы (IV) на основе комплексных соединений сульфата меди (II) с полиэтиленполиамином, Хома Р. Е., Длубовский Р. М., Гридяев В. В., Михайлова Т. В. (2018)
Ісаєнко Д. В. - Особливості законодавчого регулювання будівельної галузі в Україні (2018)
Nikitenko O. - Use of integral calculus for building developments of undevelopable surfaces of revolution, Kernytskyy I., Kalinin A., Kovalova G. (2018)
Babiy I. - Research of lightweight monolithic reinforced concrete slabs with the use of plastic inserts, Bichev I., Zhayvoronok D., Kolomiychuk V. (2018)
Колесніченко С. В. - Класифікація дефектів та пошкоджень вузлів сталевих будівельних конструкцій, що знаходяться під впливом динамічних навантажень (2018)
Malakhov V. V. - The character of cracking in the beams with loop joints, Vykydanets S. М. (2018)
Моргун А. С. - Методика числового моделювання за методом граничних елементів (МГЕ) розвитку зон граничного стану ґрунту кільцевого фундаменту, Малачковська Р. І. (2018)
Настоящий В. А. - Об использовании принципов биомеханики при конструировании эластомерных футеровок и покрытий поверхностей технологических, транспортирующих агрегатов и сооружений предприятий горно-металлургического комплекса, Яцун В. В. (2018)
Отрош Ю. А. - Розробка підходу до визначення технічного стану будівельних конструкцій при дії силових та високотемпературних впливів (2018)
Пашинський М. В. - Методика побудови карт територіального районування за характеристичними значеннями кліматичних навантажень (2018)
Пашинський В. А. - Методика визначення кліматичних навантажень в заданій географічній точці, Карпушин С. О., Пашинський М. В. (2018)
Polianskyi K. V. - About the methodology of experimental investigation of the damages influence on the stress-strain state and the residual bearing capacity of the inclined sections of reinforced concrete beams (2018)
Сингаевский П. М. - Определение оптимальной геометрической формы решетки в комбинированной арочной системе для круглых в плане зданий, Купченко Ю. В., Гилодо А. Ю. (2018)
Березюк А. М. - Вплив відходів хімічних виробництв на особливості полімер бетонів, Папірник Р. Б., Ганник М. І., Мартиш О. П., Огданський І. Ф., Гайдар А. М. (2018)
Derevianko V. M. - The effect of carbon nanotube additives on the structure and properties of calcium sulfate hemihydrate, Kondratieva N. V., Hryshko H. M. (2018)
Ковальчук О. Ю. - Дослідження іммобілізуючої здатності лужного цементу при використанні різних сполук заліза, Пасько А. В., Зозулинець В. В., Бойко О. В. (2018)
Коробко О. О. - Безпечне функціонування виробу як функція структурного різноманіття бетону, Закорчемний Ю. О., Кушнір О. М., Коцюрубенко О. М. (2018)
Kroviakov S. O. - Composition effect on the strength of modified expanded clay lightweight concrete, Mishutin A. V., Pishev O. V., Kryzhanovskiy V. O. (2018)
Лучко Й. Й. - Дослідження технології ін’єкційної гідроізоляції підземних споруд, Парнета Б. З., Пенцак А. Я. (2018)
Мартынов В. И. - Влияние акустической активации на свойства твердеющего пенобетона, Ветох А. М., Антонюк Н. Р., Бойко Т. В. (2018)
Пушкарьова К. К. - Дослідження впливу температури твердіння на зміну міцності при стиску модифікованих керамзитобетонів, Каверин К. О. (2018)
Савчук В. Ю. - Електронно-мікроскопічні дослідження структури грунтовмісних матеріалів з використанням відходів (2018)
Solonenko I. - Coverings for ensuring the movement of individual environmental transport, Leonova A. (2018)
Цапко Ю. В. - Проблемні питання щодо застосування вогнезахисту для виробів з очерету, Цапко О. Ю. (2018)
Великий Д. И. - Влияние пространственной модели откосов грунтовых плотин на результаты расчетов их устойчивости, Бааджи В. Г., Гайсюк А. Г., Матвиенко А. А. (2018)
Осадчий В. С. - Особенность возведения оградительного волнолома на водонасыщенных слабых грунтах, Анисимов К. И., Бондаренко А. С. (2018)
Варивода О. Н. - Механизм усиления насыпей на слабых основаниях, Харин П. Л. (2018)
Лучко Й. Й. - Застосування георадіолокаційного методу на залізницях України, Кравець І. Б. (2018)
Pyvonos V. М. - From experience of preparation bases under clay soils of motorways and buildings with lime pilling, Pyvonos V. М., Loginovа L. A., Loginova L. V. (2018)
Дмитриева Н. В. - Об оценке конструктивно-технологических решений перекрытий для акустического комфорта панельных зданий, Лукашенко Л. Э., Зайцева Д. В. (2018)
Слабкий Г. О. - Характеристика інвалідності дитячого населення України, Дзюба О. М., Дудіна О. О., Габорець Ю. Ю. (2018)
Шевченко-Макаренко О. П. - Захворюваність на гострий вірусний гепатит С у Дніпропетровському регіоні та Україні, Шостакович-Корецька Л. Р., Величко С. О., Резвих В. Г., Кисельов Д. А. (2018)
Гребеник М. В. - Прихильність до довготривалої вторинної профілактики після інфаркту міокарда, Левчик О. І. (2018)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Особливості порушення когнітивної функції у пацієнтів із ВІЛ-інфекцією, які перебувають під амбулаторним наглядом, Литвин К. Ю., Білоконь О. О., Мішкой І. П., Чухалова І. В., Ліснича О. О. (2018)
Федосюк Р. М. - Проект періопераційного тригерного інструменту як механізму ретроспективної ідентифікації несприятливих подій в анестезіологічній практиці, Ковальова О. М. (2018)
Матяш М. М. - Медико-експертні критерії обмеження життєдіяльності при наслідках перенесеного інсульту, Онопрієнко О. П. (2018)
Татаренко О. М. - Медична експертиза як основа соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Колосинська О. О., Сушко В. О., Незговорова Г. А. (2018)
Огнєв В. А. - Медико-соціальне обґрунтування моделі управління якістю життя дітей з ожирінням, Помогайбо К. Г. (2018)
Парій В. Д. - Ієрархія цінностей студентів медичного університету щодо тематики занять з економіки охорони здоров’я, Жила А. В., Таран В. В., Вежновець Т. А., Кожемякіна Т. В., Матукова-Ярига Д. Г. (2018)
Закрутько Л. І. - Моніторинг основних засобів інноваційного забезпечення у сфері охорони здоров’я України у 2017 р., Білан Л. Г., Ільницька Л. В., Новгородська Л. М., Мислицький О. В. (2018)
Закрутько Л. І. - Інформаційне забезпечення сфери охорони здоров’я України продукцією, отриманою при виконанні наукових розробок установами галузі у 2014–2016 рр., Горбань Є. М., Білан Л. Г., Мовчун Н. О. (2018)
Пазинич Л. М. - Деякі питання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в Україні (огляд літератури), Ситенко О. Р., Смірнова Т. М. (2018)
Січкоріз О. Є. - Особливості післядипломної освіти країн пострадянського простору (2018)
Hrytsenko A. A. - Social and economic background of a confrontation as escalation of contemporary contradictions, Hrytsenko O. А. (2018)
Лагутін В. Д. - Інституційна природа суспільної стабільності в Україні (2018)
Бережна Н. І. - Збалансованість ринку праці як фактор економічного зростання, Крамарева О. С. (2018)
Задорожная О. Г. - Духовная собственность личности как предпосылка национального возрождения хозяйства Украины (2018)
Штань М. В. - Державні закупівлі в системі заходів стимулювання розвитку національної економіки (2018)
Shevchenko L. S. - International law firm networks: strategic partnership in the global competitive environment (2018)
Timoshenkov I. V. - Вusiness taxation: a transaction cost theory perspective, Nashchekina O. M. (2018)
Камінська Т. М. - Аналіз фінансових ризиків реформи первинної медицини в Україні (2018)
Задихайло Д. В. - Модель національної економіки в координатах балансу економічної влади (правовий аспект) (2018)
Костюченко О. Є. - Соціальна цінність трудового права (2018)
Ostapenko Yu. I. - A problem of modernization of the current investment legislation and legislation on innovations of Ukraine under contemporary conditions (2018)
Швидка Т. І. - Проблеми монополізації та антимонопольного регулювання на ринку інформаційних послуг і соціальних мереж (2018)
Єфремова К. В. - Господарсько-правове забезпечення інноваційного інвестування: проблеми та пропозиції (за результатами наукової дискусії) (2018)
Устименко В. А. - Господарсько-правове забезпечення функціонування залізничного транспорту України в умовах реформування (2018)
Вимоги до оформлення статей, які подаються до збірника наукових праць "Економічна теорія та право" (2018)
Содержание (2018)
Федоренко В. П. - Діяльність Громадської організації "Українське ентомологічне товариство" за період з 2013 по 2018 рр. (2018)
Гончар Г. Ю. - Попередній список безхребетних тварин урочища "Феофанія", Вервес Ю. Г., Гапонова Л. П., Дубровський Ю. В., Конякін С. М., Костенко О. Г., Котенко А. Г., Кумпаненко О. С., Стукалюк С. В. (2018)
Кумпаненко А. С. - Фауна дорожных ос (Hymenoptera: Pompilidae) Каневского природного заповедника и парка "Феофания" (2018)
Karolinskiy Ye. A. - On the fauna of Lepidoptera (Insecta) of the National Nature Park "Dvorichanskyi" (Kharkiv Region, Ukraine) and its environs. Contribution 2, Demyanenko S. A., Guglya Yu. A., Zhakov A. V., Kavurka V. V., Mushinskiy V. G. (2018)
Hnatek J. - Two new fumigation preparations (EDN® and BLUEFUME™) to control soil, wood, timber, structural and stored product pest arthropods — an overview, Stejskal V., Jonas A., Malkova J., Aulicky R., Weiss V. (2018)
Meshkova V. L. - Achievements and problems of forest entomology in Ukraine (2018)
Полчанінова Н. Ю. - Огляд напрямів і результатів досліджень українських аранеологів у 2013–2018 рр., Волошин В. Л. (2018)
Леженина И. П. - К юбилею Нины Сергеевны Прудкиной (2018)
Правила для авторов (2018)
Гражевська А. О. - Вдосконалення рентної політики як чинник модернізації економіки України (2014)
Єнальєв М. М. - Розвиток безризикової теорії корисності (2014)
Жмай А. В. - Сравнительный анализ зарубежных моделей социальной ответственности бизнеса: возможности применения в Украине, Кусик Н. Л., Орлова Н. В. (2014)
Кутузов Р. В. - Управлінські реформи першої половини ХІХ століття у науковій творчості та державній діяльності М. А. Балудянського (2014)
Лашин П. М. - Институциональные аспекты развития форм фиктивного капитала (2014)
Лащак В. В. - Функціональна визначеність ціни як об'єкту державного регулювання (2014)
Помінова І. І. - Інтелектуальний капітал в глобальному господарському середовищі (2014)
Сидоренко Т. М. - Роль кадрового потенціалу в діяльності підприємств побутового обслуговування (2014)
Ткаліч Т. І. - Фактори формування людського капіталу в Україні: якісний стан як умова забезпечення сталого економічного зростання (2014)
Бондарець М. В. - Антикризова концепція соціально-економічної модернізації України: пріоритети реформ (2014)
Вдовичин Я. І. - Функціонування системи центрального банку Великобританії (2014)
Дрогомирецька М. І. - Перспективи розвитку ділового туризму в умовах глобалізації (2014)
Дяковський Д. А. - Перспективи перерозподілу ресурсів і територій в інтересах сучасної цивілізації та світової економіки у контексті перетворення Росії на фашистську імперію (2014)
Єгорова О. О. - Досвід Туреччини у створенні та функціонуванні вільних зон, Манав Е. (2014)
Іванов Є. І. - Економічні ефекти та особливості застосування технічних заходів регулювання міжнародної торгівлі (2014)
Кірик М. А. - Емпіричні основи ролі малого інноваційного бізнесу в контексті економіки високорозвинутих країн (2014)
Кобилянська Л. М. - Перспективи інноваційного розвитку економіки України в контексті посилення глобальних викликів (2014)
Мазуренко В. П. - Виклики та загрози глобальної інформаційно-мережевої економіки (2014)
Михайленко О. Г. - Розвиток світового ринку продукції органічного сільського господарства (2014)
Михайлов О. І. - Особливості формування стратегії інноваційного розвитку ЄС (2014)
Мірошніченко В. Т. - Перспективи розвитку ринку послуг України у зовнішньоекономічному середовищі (2014)
Пересыпкина Н. А. - Параметры формирования глобального круизного рынка (2014)
Свида І. В. - Сталий розвиток в умовах глобалізації: синергетичний підхід (2014)
Тимошенко І. В. - Тенденції розвитку некомерційних форм страхування на Північноамериканському ринку страхових послуг (2014)
Яцкевич І. В. - Трансфертна ціна: світовий досвід використання методик розрахунку (2014)
Артеменко Л. В. - Особливості формування інноваційної стратегії ЄС у контексті економічної безпеки (2014)
Більська О. В. - Соціальне інновування і його теоретико-методологічне забезпечення в Україні (2014)
Богдан О. Д. - Державна політика у сфері інноваційного розвитку агропромислового сектора економіки України (2014)
Бублик М. І. - Показники економічного оцінювання техногенної шкодоємності в національному господарстві (2014)
Гілета Ю. І. - Оцінювання діяльності суб’єктів фармацевтичної промисловості на основі виробничих функцій у контексті впровадження політики імпортозаміщення (2014)
Голуб Т. І. - Державний протекціонізм в аграрному секторі: зарубіжний та вітчизняний досвід (2014)
Грицаєнко М. І. - Інтегральна оцінка ефективності інноваційної діяльності в аграрній сфері на основі методу аналізу ієрархій (2014)
Гриценко Л. Л. - Методологічні засади пошуку компромісних інвестиційних рішень (2014)
Дейч М. Є. - Соціальна відповідальність національної еліти: проблеми становлення (2014)
Демченко Н. В. - Финансовые риски и дисбалансы глобализации (2014)
Деркач Т. В. - Роль СОТ у глобальному вимірі національних економік (2014)
Кардаш О. Л. - Дослідження стійкості системи продовольчої безпеки України (2014)
Куцмус Н. М. - Гендерна нерівність на сільських територіях: оцінка, передумови та наслідки (2014)
Лінтур І. В. - Сучасні умови формування та реалізації процесу регулювання інвестиційної діяльності в Україні, Стегней М. І., Петричко М. М. (2014)
Майборода Ю. В. - Організаційні основи державного регулювання підприємництва у сфері автотранспортних перевезень (2014)
Манжура О. В. - Об’єднання кооперативів: міжнародна, європейська, національна практики (2014)
Міночкіна О. М. - Теоретична аргументація реформування та розвитку системи власності в Україні (2014)
Місюк М. В. - Становлення та розвиток регіонального ринку молока, Заходим М. В. (2014)
Огданський К. М. - Наукові основи оцінювання і управління соціальною динамікою (2014)
Рамський А. Ю. - Роль небанківських фінансово-кредитних установ у сфері мобілізації заощаджень домогосподарств (2014)
Руда І. І. - Інституційний аналіз зовнішнього середовища функціонування сфери ритуальних послуг в Україні (2014)
Руденко Є. М. - Податкові важелі зниження бюджетного дефіциту України, Морозова Г. С. (2014)
Савицька Н. Л. - Сучасний господарський розвиток: тенденції та розриви (2014)
Слава С. С. - Тенденції інноваційної діяльності в Україні в умовах економічної кризи, Берча О. М. (2014)
Сментина Н. В. - Оцінка рівня соціально-економічного розвитку регіонів за результатами реалізації стратегічних планів (2014)
Сорокін О. Г. - Методичний підхід до оцінки соціо-еколого-економічного розвитку уранової промисловості України (2014)
Станкевич Ю. Ю. - Роль домогосподарства у розвитку національної економіки України (2014)
Стройко Т. В. - Методологія дослідження інфраструктури агропродовольчої сфери в контексті сталого розвитку (2014)
Чикало І. В. - Моніторинг конкурентного середовища регіональних ринків базових факторів виробництва в контексті підвищення конкурентоспроможності національної економіки (2014)
Шепелєв В. С. - Стратегічні орієнтири та сучасні тенденції розвитку галузі свинарства (2014)
Щербан М. Д. - Сучасний розвиток системи кредитної кооперації України (2014)
Шукалович В. Ф. - Окремі питання формування внутрішніх інститутів вертикальної інтеграції в агробізнесі на прикладі виробництва та переробки молока (2014)
Наші автори (2014)
Колосов А. М. - Реінтеграція Донбасу: суспільно-економічні аспекти, Снітко Є. О., Восьмачкина Н. В. (2018)
Макогон Ю. В. - Годы политического противостояния – некоторые итоги экономического и социального развития Донецкой области (2018)
Беззубко Б. І. - Проблеми сучасного етапу стратегічного планування розвитку територіальних громад у Донецькій області, Беззубко Ю. І. (2018)
Стежко Н. В. - Динаміка та проблеми розвитку аграрного сектору Донецької області в сучасних умовах (2018)
Смирнова І. І. - Проблеми відновлення економіки Донбасу в контексті реформи децентралізації, Ровенська В. В. (2018)
Попова Г. Ю. - Подолання інституційних протиріч в умовах відновлення економіки Донецького регіону (2018)
Майдуков Г. Л. - Энергетика и демография на рубеже XXI века: Камо грядеши, человечество? (2018)
Алиева Р. О. - Модернизация налоговой службы Азербайджанской Республики (2018)
Бабаева В. М. - Государственная политика в обеспечении экономической устойчивости и продовольственной безопасности в сельском хозяйстве Азербайджана (2018)
Куриляк М. Ю. - Еволюція концепції "Європи регіонів" у рамках регіональної політики ЄС (2018)
Стефанюк О. Д. - Теоретические основы экономической оценки административно-территориального устройства региона (2018)
Латишева О. В. - Аналіз результативності впровадження природоохоронних заходів регіонального розвитку України, Касьянюк С. В., Касьянюк О. С. (2018)
Михайличенко Н. М. - Адаптивне прогнозування як інструмент дослідження тенденцій розвиту фондового ринку України, Мірошниченко О. О. (2018)
Рабыко И. Н. - Методика оценки управления стратегическим риском банка (2018)
Годжаева Э. М. - Главные тенденции бюджетно-налоговой политики Азербайджанской Республики, Алиева Т. Т. (2018)
Ареф'єва О. В. - Особливості дії інфляції та її вплив на економіку України, Пілецька С. Т., Мягких І. М. (2018)
Грибкова С. М. - Удосконалення методики оцінювання надійності клієнтів при наданні їм товарного кредиту, Білоус Д. С. (2018)
Проценко Я. В. - Ризикоорієнтованість у розвитку фінансового планування на підприємстві (2018)
Швець Н. В. - Удосконалення методичних підходів до оцінювання конкурентоспроможності галузі, Шевцова Г. З. (2018)
Ковчуга Л. І. - Про взаємообумовленість конкуренції, інновацій та конкурентоспроможності підприємств (2018)
Жуков С. А. - Інтеграція системи операційних бюджетів і збалансованої системи показників у стратегію промислового підприємства (2018)
Пушак Я. Я. - Роль трансферу технологій у забезпеченні економічної безпеки України, Дума О. І. (2018)
Колтунович А. С. - Институциональные и производственно-технические предпосылки инновационно-технологической модернизации отдельных сегментов водохозяйственного комплекса (2018)
Шевченко Н. Ю. - Управління інноваційною діяльністю підприємства: концепція та методи прийняття рішень, Мала Ю. В. (2018)
Подлужна Н. О. - Оцінка спроможності підприємств з позицій сприяння розвитку економіки знань в Україні та її регіонах (2018)
Ляшенко А. Ю. - Використання даних про патенти для оцінки інтенсивності та ефективності міжнародного трансферу технологій (2018)
Крапівіна Г. О. - Волонтерство та волонтуризм: нестандартні форми зайнятості в туризмі (2018)
Придатько Е. М. - Внутрішні умови забезпечення ефективності процесу формування персоналу промислового підприємства (2018)
Бриль І. В. - Інтелектуальний капітал як фактор доданої вартості щодо забезпечення підвищення інвестиційної активності в державі (2018)
Коритько Т. Ю. - Мотиви та методи мотивації інвестиційної активності підприємств (2018)
Гітіс Т. П. - Дослідження рівня задоволеності працею персоналу промислових підприємств України, Гітіс В. Б., Діденко Д. П. (2018)
Лях О. В. - Концепція інституційної підтримки інклюзивного підприємництва на регіональному рівні, Ляшенко В. І., Кузьменко Н. В. (2018)
Павлов К. В. - Проблемы и основные направления деятельности потребительской кооперации: региональный аспект, Котлячков О. В. (2018)
Обговорення проекту "Змін до наказу Міністерства освіти та науки України від 17.10.2012 № 1112" на Методологічному семінарі Інституту економіки промисловості НАН України (2018)
Дроздов И. А. - Инновационная система формирования стратегических целей (2018)
Маликов Р. И. - Рецензия на монографию доктора экономических наук, профессора Павлова Константина Викторовича "Приграничные регионы: теория и практика" (2018)
Белопольському Миколі Григоровичу – 80! (2018)
Пам’яті Мамутова Валентина Карловича (2018)
Sabirova T. Yu. - Immunochemical analysis of the surface protein of plant and animal rhabdoviruses, Didenko L. F., Spivak N. Ya. (2011)
Копильчук Г. П. - Інтенсивність генерування супероксидного аніон-радикала та оксиду азоту в клітинах печінки мишей після часткової гепатектомії, Шмараков І. О., Бучковська І. М. (2011)
Волощук О. М. - Динаміка співвідношення убіхінон/убіхінол в мітоходріальній фракції трансформованої тканини за умов низькодозового опромінення, Марченко М. М., Біндяк Л. А. (2011)
Здвіжков Ю. С. - Дисперсійний аналіз впливу поверхнево-активного полімеру на Na+, K+-АТФ-азну активність зародків в’юна за умов дослідження in vitro, Мандзинець С. М., Заіченко О. С., Бура М. В. (2011)
Воробець Н. М. - Протимікробні властивості арніки гірської, Білінська І. С., Піняжко О. Б. (2011)
Корнільєв Г. В. - Плоди та листки нектарину як джерела біологічно активних речовин (2011)
Буждиган О. Я. - Порівняльний аналіз взаємозалежностей показників системного рівня в трофічних мережах, Руденко С. С., Паттен Б. К., Костишин С. С. (2011)
Коба В. П. - Структура врожаю і якість насіння Pinus pallasiana D. Don у природних популяціях Гірського Криму (2011)
Федоряк М. М. - Структура угрупувань павуків-герпетобіонтів як індикатор техногенного забруднення урбоекосистеми (на прикладі м. Тернопіль), Вота В. М. (2011)
Шпарик В. Ю. - Біотопічний розподіл сирфід (Diptera: Syrphidae) Північно-Східного макросхилу Українських Карпат (2011)
Пасічник Г. І. - Елементний склад грунтів і рослин Gentiana acaulis L. з популяцій на горах Туркул та ребра у Чорногорії, Майорова О. Ю., Войтюк В. Б., Грицак Л. Р., Мельник В. М., Дробик Н. М. (2011)
Волощинська С. С. - Особливості акумуляції важких металів сільськогосподарськими культурами приавтомагістральної території транспортно-шляхової мережі Волинської області (М-07 Київ – Ковель – Ягодин) (2011)
Комаров О. С. - Трофічні преферендуми Calathus ambiguus (Coleoptera, Carabidae) із біогеоценозів південного лісостепу Полтавської області, Пахомов О. Є. (2011)
Prots B. - Invasion ecology of Green Ash Fraxinus pennsylvanica Marsh. in the Transcarpathia (Ukraine), Drescher A., Vykhor B. (2011)
Токарюк А. І. - Поширення та еколого-ценотичні особливості Serratula coronata L. (Asteraceae) у Чернівецькій області, Волуца О. Д. (2011)
Воронцов Д. П. - Рослинний покрив оліготрофного болота "Андромеда" (Українські Карпати), Данилик І. М., Канарський Ю. В. (2011)
Cандецька Н. В. - Вплив сумісної дії фунгіциду та позакореневої обробки добривами на ураженість сортів озимої пшениці септоріозом, Швартау В. В. (2011)
Начичко В. О. - Рід Thymus L. (Labiatae Juss.) у флорі Волино-Поділля (2011)
Солодкий В. Д. - Концептуальні засади програми розширення сфери застосування Карпатської конвенції (2011)
Андрющенко Т. К. - Підвищення якості професійної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ з питань збереження здоров'я дітей (2017)
Бахтін А. М. - Групи та рівні мотиваційного прагнення студентської молоді до навчання у вищому навчальному закладі на кафедрі військової підготовки, Лелека В. М. (2017)
Берегова М. І. - Понятійно-термінологічна основа вивчення інклюзивної освіти (2017)
Бєлова О. Б. - Діагностика негативних проявів емоцій за малюнковими методиками у молодших школярів з порушеннями мовлення (2017)
Біда О. А. - Аналіз розв’язання проблеми розвитку здібностей дитини у дошкільному віці в працях вітчизняних учених (2017)
Брушневська І. М. - Дослідження стану сформованості лексики у дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення (2017)
Бублей Т. А. - Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів5-9 класів, які мають відхилення у стані здоров'я (2017)
Буцик І. М. - Методична система формування дослідницької компетентності у професійній підготовці інженерів аграрного профілю (2017)
Бхіндер Н. В. - Специфіка охорони кордонів в Республіці Індія йособливості підготовки фахівців прикордонних відомств (2017)
Воробйова О. П. - Управління освітою в контексті забезпечення якості освіти: теоретичні підходи (2017)
Вішнікіна Л. П. - Методика контролю рівня сформованості предметної географічної компетентності учнів (2017)
Галецька Ю. В. - Корекційна спрямованість роботи з розвитку мовлення дітей з розумовою відсталістю (2017)
Галущак І. Є. - Використання інноваційних технологій в процесі підготовки майбутнього економіста (2017)
Галущенко В. І. - Застосування інтерактивних технологій у корекційно-виховній роботі з дітьми дошкільного віку з порушеннями мовлення (2017)
Герганов Л. Д. - Реформування системи професійної підготовки працівників на виробництві за умовами впровадження високотехнологічного обладнання та підвищення вимог до професійної компетентності робітничих кадрів морськогофлоту, Стариков І. М. (2017)
Добровольська А. М. - Вища медична і фармацевтична освіта: компетентнісний підхід і його освітні конструкти (2017)
Дудка Т. Ю. - Феноменологічні витоки духовного потенціалу просвітництва за часів київської русі (ІХ – ХІІ ст.) (2017)
Жаровцева Т. Г. - Педагогічна культура батьків: історико-теоретичний аспект, Каразоглю (Геділ) Фатьма. (2017)
Жаровцева Т. Г. - Сучасні проблеми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у Монголії, Батзаяа Тербиш. (2017)
Жозе да Коста Г. - Теоретичні засади навчальної проектної діяльності учнів основної школи (2017)
Гао Жоцзюнь - Змістова сутність здатності до самоконтролю майбутніх учителів музики (2017)
Лі Жуйцін - Музично-естетичний смак підлітків у процесі співацького навчання як результат мистецького оцінювання (2017)
Журавльова Л. С. - Теоретико-методологічні інтенції розвитку мовлення молодших школярів (2017)
Захаревич М. В. - Формування професійних компетентностей майбутнього актора у контексті основних принципів театру (2017)
Зузяк Т. П. - Розвиток післядипломної педагогічної освіти на поділлі на початку XX ст. (2017)
Іконнікова М. В. - Сутнісні характеристики якості вищої філологічної освіти в американських освітніх реаліях (2017)
Кардаш І. М. - Сучасні підходи для формування творчої особистості дитини старшого дошкільного віку в умовах ДНЗ, Дармостук Є. Ю. (2017)
Каричковський В. Д. - Роль та місце інформаційних технологій у навчально-виховному процесі вищої школи (2017)
Кисличенко В. А. - Діагностика мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектру, Баклан В. В. (2017)
Кисличенко В. А. - Обстеження сформованості граматичних категорій у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення в умовах побутового білінгвізму, Копилова А. О. (2017)
Коваль П. М. - Арт-терапія – важливий засіб реабілітації (2017)
Ковальова К. В. - Мотивація, як педагогічна умова комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників (2017)
Константинів О. В. - Особливості вивчення готовності батьків до співпраці з логопедом (2017)
Корнещук В. В. - Порівняльний аналіз практичної підготовки майбутніх соціальних працівників в Україні та за кордоном, Колодійчук Ю. В. (2017)
Короленко В. Л. - Теоретичні аспекти морального становлення у школі, Шенкевич В. М. (2017)
Котченко Т. Е. - Вплив лінгвокраєзнавчої та етнокультурної інформації на формування двомовної особистості (2017)
Криворученко С. В. - Виховання учнів на уроках української мови та літератури засобами літературного краєзнавства (2017)
Kuchai O. V. - Implementation new pedagogical technologies in training pedagogue of modern school in Poland and Ukraine (2017)
Kuchai T. P. - Features of the education system in Japan and Ukraine, Pyrzyk I. (2017)
Листопад О. А. - Особливості організації науково-дослідної роботи майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, Нестеренко В. В. (2017)
Лісова Л. І. - Особливості корекції навчальної діяльності молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення (2017)
Літвінова М. М. - Розвиток інтелектуальних здібностей учнів в школах множинного інтелекту в США, Літвінов О. І. (2017)
Ненько Ю. П. - Система підготовки професорсько-викладацького складу ВНЗ ДСНС України до професійно орієнтованого комунікативного навчання майбутніх офіцерів служби цивільного захисту (2017)
Нестеренко В. В. - Методика діагностики рівнів вихованості культури здоров'я дітей дошкільного віку в різновікових групах, Бедрань Р. В. (2017)
Чжан Няньхуа - Структура художньо-інформаційної компетентності студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського