Зеленін В. В. - Історичний міфодизайн як психотехнологія сучасної інформаційно-психологічної війни: базові постулати, завдання та структура міфотворення (2018)
Карпенко Є. В. - Роль емоційного інтелекту в процесі життєздійснення особистості (2018)
Коваленко А. Б. - Аналіз ціннісно-смислової сфери особистості у період воєнного конфлікту (на прикладі громадян України та Ізраїлю), Піхало Я. І. (2018)
Лапшова Н. С. - Tеоретичні засади дослідження соціального статусу особистості (2018)
Неурова А. Б. - Oсобливості оцінювання морально-психологічного стану військовослужбовців у зоні проведення антитерористичної операції (2018)
Соснюк О. П. - Bеб-квест як інструмент розвитку медіа-компетентності студентської молоді, Остапенко І. В. (2018)
Tytarenko T. M. - Socio-psychological rehabilitation of persons who suffer from military aggression (2018)
Traverse T. M. - Characteristic of forming hypothesis solution in the political thinking process (2018)
Хачатурян Ю. P. - Tеоретичний аналіз проблеми психотравми в дітей (2018)
Яковенко С. І. - Психологічний відбір та підготовка переговорників для підрозділів національної поліції України, Бардова М. А. (2018)
Шмаков О. М. - Умови досягнення стратегічного успіху силами Національної гвардії України (2018)
Колянда В. В. - Способи досягнення раптовості дій формувань Національної гвардії України у спеціальній операції зі знешкодження незаконного збройного формування, Дробаха Г. А., Адамчук М. М. (2018)
Єрмошин М. О. - Методи роботи командира військової частини Національної гвардії України під час вироблення замислу спеціальної операції з урахуванням стресових обставин, Олещенко О. А., Побережний А. А. (2018)
Лавніченко О. В. - Пропозиції з розподілу функцій і завдань між Національною гвардією України та Національною поліцією України у сфері охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки, Годлевський С. О., Гармаш В. П. (2018)
Мазур В. Ю. - Науково-методичні рекомендації органам управління прикордонного загону щодо побудови підсистеми технічного моніторингу надводної обстановки на морській ділянці відповідальності, Купрієнко Д. А., Боровик О. В. (2018)
Городнов В. П. - Модель оцінювання кількості боєприпасів, необхідних прикордонному наряду для ведення бою з диверсійно-розвідувальною групою до моменту підходу підкріплення, Кириленко В. А., Шевченко А. В. (2018)
Андрощук О. С. - Метод ситуаційного управління оперативно-службовою діяльністю регіонального управління, Єгоров В. С. (2018)
Гишко Г. Б. - Пропозиції щодо використання елементів екіпірування військовослужбовців в умовах радіаційного і хімічного зараження, Ткаченко М. Д. (2018)
Захарчук Д. О. - Модель охорони морської ділянки державного кордону (2018)
Голубок М. Г. - Аналіз бойового досвіду ведення локальних війн і шляхи його впровадження в освітню діяльність Національної академії Національної гвардії України, Лиходій О. В., Нестеренко О. О., Фалько С. А. (2018)
Стаднік А. В. - Шляхи формування професійних компетентностей курсантів психологічного профілю у процесі навчання, Рютін В. В., Міршук О. Є., Прокопенко Ю. О. (2018)
Назаренко О. Л. - Модель прийняття рішення щодо визначення способів застосування формувань Національної гвардії України з урахуванням їх протистояння з натовпом за умов масових заворушень (2018)
Приходько І. І. - Теоретичні аспекти оцінювання морально-психологічного стану військовослужбовців Національної гвардії України, Волошко С. А., Гунбін К. Ю. (2018)
Бородін Б. Д. - Проблема оцінювання згуртованості військового підрозділу (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Бец І. О. - Збагачення змісту навчального матеріалу творчими завданнями в процесі іншомовної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Боровик Л. В. - Принципи формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Варава О. Б. - Критерії ефективності якості професійної підготовки студентів у медичних коледжах (2018)
Вінтюк Ю. В. - Підготовка майбутніх психологів: педагогічний аспект проблеми (2018)
Гупка-Макогін Н. І. - Формування професійно орієнтованої лінгвосоціокультурної англомовної компетентності в читанні та аудіюванні майбутніх туристичних менеджерів (2018)
Діденко О. В. - Європейський досвід підготовки фахівців авіаційної галузі для охорони зовнішніх кордонів ЄС (2018)
Дудікова Л. В. - Результати педагогічного експерименту з формування у майбутніх лікарів професійно-етичної компетентності в медичних університетах (2018)
Мірошніченко В. І. - Організація самостійної пізнавальної діяльності майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин у процесі навчання професійно-орієнтованих дисциплін (2018)
Мірошніченко В. І. - Фізичне виховання майбутніх фахівців як необхідна умова формування їх здоров'язбережувальної культури, Совва С. М. (2018)
Окопна Я. В. - Самостійна робота в оволодінні франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми туризмознавцями з використанням дистанційних технологій, Якименко О. М. (2018)
Почекалін І. М. - Методика проведення занять з порівняльної професійної педагогіки зі слухачами ад'юнктури (2018)
Романишина Л. М. - Підготовка майбутніх фахівців медицини до маркетингової діяльності як педагогічна проблема, Мельничук І. М. (2018)
Тогочинський О. М. - Форми та методи патріотичного виховання майбутніх працівників пенітенціарної системи (2018)
Франчук Я. А. - Особливості педагогічного співробітництва вчителя і учня в процесі навчання (2018)
Чудик А. В. - Методика розвитку витривалості у майбутніх офіцерів-прикордонників на заняттях з рукопашного бою (2018)
Багмет К. В. - Інституційні взаємодії: теорія і методологія дослідження (2017)
Дзюба П. В. - Концепція ефективного портфеля: ретроспективний аналіз формування основ теорії міжнародного портфельного інвестування (2017)
Жиленко К. М. - Розвиток процесів транснаціоналізації в умовах глобалізації (2017)
Колінець Л. Б. - Технології антикризового регулювання у країнах Центральної та Східної Європи (2017)
Kuzmuk I. Ya. - Modern realities of interaction between Russia and the EU companies, Nykyforak O. Ya. (2017)
Михайленко О. Г. - Аналіз розвитку міжнародної торгівлі органічними сільськогосподарськими товарами (2017)
Пашаев Т. Г. - Влияние региональной структуры ЕС на финансирование территориального развития (2017)
Багорка М. О. - Маркетингова стратегія екологізації виробництва як основний напрям інноваційної діяльності аграрних підприємств (2017)
Білик І. В. - Перспективи реалізації аграрної реформи в Україні (2017)
Білоскурський Р. Р. - Галузева структура економіки України: аналіз у контексті впливу на еколого-економічний розвиток (2017)
Болдирєва Л. М. - Теоретико-методичні засади оцінки типів економічного розвитку агропродовольчого сектора (2017)
Борисенко А. С. - Сучасна інформаційна форма митного контролю в концепції "Єдиного вікна" і підвищення митної безпеки держави, Ємець А. В. (2017)
Григор’єв Г. С. - Розвиток інтеграційних процесів у національному макроекономічному середовищі, Нєнно І. М. (2017)
Денисов О. Є. - Виробничо-технологічна та інноваційна безпека галузі: систематизація загроз і параметрів виміру (2017)
Дзюба С. В. - Концептуальні підходи до аналізу ринку інвестиційних ресурсів в галузі будівництва, Фісуненко Н. О. (2017)
Зайцев О. В. - Застосування в економіці та фінансах показників, що вимірюються витратами праці, Жукова Т. А. (2017)
Ільницький Д. О. - Пошук ідеальної моделі транспортно-технологічної системи порту: компетентнісний вимір, Зінченко С. Г. (2017)
Шевченко О. О. - Мотиваційний підмеханізм механізму управління енергозбереженням в системі закладів вищої освіти (2017)
Барінов Д. Ю. - Концептуальні підходи до управління розвитком сучасного підприємства та їх систематизація (2017)
Бедрековський П. М. - Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємства торгівлі: сучасні механізми та інструменти (2017)
Бондар А. В. - Роль соціально-солідарного фінансування в системі соціально-економічних відносин (2017)
Єпіфанова І. Ю. - Прибуток підприємств в управлінні інноваційною діяльністю (2017)
Жарікова О. Б. - Напрями підвищення конкурентоспроможності молочного виробництва в Україні в умовах євроінтеграції, Пащенко О. В. (2017)
Зайцева Л. О. - Порівняльний аналіз методів оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств (2017)
Kondratska L. P. - Online tourism: a model of consolidated information resource (2017)
Латишев К. О. - Теоретичні засади формування категорії "конкурентоспроможність продукції підприємств м’ясної промисловості", Караулова Ю. В. (2017)
Батьковець Н. О. - Ключові фактори успіху діяльності підприємств індустрії туризму, Замрій О. М. (2017)
Моїсеєнко А. С. - Методичний підхід до оцінки стану та перспектив розвитку креативності новаторів на мезорівні (2017)
Бабяк Н. Д. - Перспективні напрями фінансування проектів державно-приватного партнерства в Україні, Нагорний Є. О. (2017)
Бура В. І. - Вплив системно важливих банків на банківський сектор України (2017)
Гладких Д. М. - Особливості поширення та проблеми легалізації криптовалют у світі та в Україні (2017)
Горин В. П. - Соціальне страхування як форма фінансування суспільного добробуту: теоретичні засади та проблеми організації (2017)
Жадан О. В. - Фінансовий контроль над формуванням звітності про виконання місцевих бюджетів (2017)
Ломачинська І. А. - Соціально-економічні ефекти бюджетно-податкової децентралізації, Щур Р. І. (2017)
Alnaimat Mohammad Ahmad - Informational support for the analysis of financial performance in Ukraine and Jordan: comparative analysis (2017)
Літошенко А. В. - Підвищення операційної та функціональної ефективності підприємства завдяки використанню ІТ-аутсорсингу (2017)
Наші автори (2017)
Troitska O. M. - Social Activeness of Young People: Dialogical Support in The Cultural and Educational Space, Averina K. S. (2017)
Prima R. M. - Intensification of The "Teacher - Pupil - Parents” Triad Cooperation in Upbringing Junior Pupils’ Spirituality, Desiatnyk K. V., Durmanenko O. L. (2017)
Petrychenko L. O. - Current State and Possibilities of Forming Healthy Lifestyle Among Students of Adolescent and Youth Age Under Conditions of Social Problems Aggravation in Ukraine (2017)
Черніцкі Ф. - Педагогічні засади якісного проведення юридичними клініками занять street law: український та польський досвід, Галай А. О., Гречанюк С. К., Шатрава С.О., Соболь Є. Ю. (2017)
Dudko Ya. V. - Organisational and Pedagogical Conditions For Educational Work Management at Teacher Training Universities of Ukraine (2017)
Сін Чжефу - Модель педагогічної підтримки іноземних студентів у процесі адаптації до навчання в університетах України (2017)
Gurova T. Yu. - Innovative Technologies in The Formation of Future English Teachers’ Intercultural Communicative Competence, Gurov S. Yu., Moskaliova L. Yu. (2017)
Derkach T. M. - Preferred Learning Styles of Students of Natural Field of Study, Starova T. V. (2017)
Kashyna H. S. - Simulation Teaching Technology In Modern Educational System Reformation, Lebedeva V. V., Kashtalian M. M. (2017)
Puchkov I. R. - Didactic Foundations of Software Structuring in the Process of Teaching Science Disciplines and Mathematics at Pedagogical Universities, Sariienko V. K., Sariienko V. V. (2017)
Matviichuk L. A. - Examining Factors of Using Information and Communication Technologies For E-Learning Organization, Kukhar L. O., Hnedko N. M. (2017)
Теремецький В. І. - Концептуальні засади підвищення ефективності законодавчого регулювання освітнього процесу в Україні, Гринько П. О., Кармаза О. О. (2017)
Vovk O. I. - Foreign Language Acquisition: a Communicative and Cognitive Paradigm (2017)
Косило Н. В. - Готовність вихователів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності, Нич О. Б., Балаєва К. С. (2017)
Byndas O. M. - Strategy for Foreign Language Blended Learning Implementation Into fhe Educational Process (2017)
Havrilova L. Ha. - Online Training Course for Teaching Master-Degree Music Students, Voronova N. S. (2017)
Hrytsenko I. S. - University Students’ Self-Study Structure (2017)
Rotar V. B. - Studying Levels of Future Civil Defense Specialists’ Professional Competence Components (2017)
Dunaieva L. M. - World Experience in Improving Quality of Education: Directions, Means, Norms, Zakharchenko V. I., Zakharchenko N. V. (2017)
Скоромна М. В. - Проблеми формування основ педагогічної майстерності магістрантів, які отримали ступінь бакалавра за різними спеціальностями, Полянська К. В. (2017)
Morska L. I. - Formation of Professional English Competence in Future Psychologists’ Speech, Levchyk I. Yu. (2017)
Pavlenko S. O. - Training Police Officers in The Conditions of Reforming The System of Education of The Ministry of Internal Affairs of Ukraine in Accordance with European Standards, Sevruk V. G., Kobko Ye. V. (2017)
Orlova N. - Efficiency of Mind Mapping For The Development of Speaking Skills in Students of Non-Linguistic Study Fields (2017)
Сидорова Н. В. - Методи підвищення ефективності та якості викладання нарисної геометрії, Думанська В. В., Доценко Ю. В. (2017)
Borodiienko O. - T. Saaty’s Method in Directors’ Professional Competence Design (2017)
Наконечна О. В. - Регіональні та вікові особливості самооцінки сучасної української молоді, Рудень Д. М., Сопівник Р. В. (2017)
Трегубенко Т. М. - Почаївський монастир як осередок церковної музичної культури (на матеріалах богослужбових видань XVIII ст.) (2018)
Мисак Н. Ф. - Соціально–професійний портрет українського народного учителя у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Нікічук В. С. - Історична географія та картографія України в дослідженнях одеських вчених ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Орехівський В. Д. - Еволюція науково–організаційних основ органічного землеробства у Південному Степу України наприкінці ХІХ – на початку ХХІ століть (2018)
Козак О. - Внесок родини Богдана і Варвари Ханенків у розвиток матеріальної і духовної культури українського народу (2018)
Коляда І. А. - Реакція міського населення Правобережної України на початок Першої світової війни: спроба ретроспективи (2018)
Книгиницька О. В. - Олена Степанів у російському полоні (1915–1917 рр.) (2018)
Алтухов О. А. - "Банкова енциклопедія" 1917 р., як джерело з історії розвитку біржової справи України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Телегуз І. О. - Українці в роки Першої світової війни та Української революції на сторінках діаспорної періодичної преси Канади та США, Мегей А. В. (2018)
Варгатюк С. В. - Демблінські переговори української дипломатичної місії з урядовцями Речі посполитої Ю. Пілсудського (2018)
Зозуля Н. М. - Повстанські отамани та квазідержавні утворення Середнього Подніпров’я у світлі мемуарної та епістолярної спадщини старшин армії УНР (2018)
Островський В. В. - Об’єднана партія визволення України: епізоди історії (2018)
Харламов М. І. - Взаємовідносини НКВС УСРР та Українського Військового Округу (УВО) з питань пожежної безпеки у другій половині 1920–х років, Гонтаренко Л. О. (2018)
Дмитрук Я. В. - Призов національних меншин до Війська Польського в міжвоєнний період: правовий аспект (2018)
Чуйко Р. В. - Відбудова мережі регіональних архівних установ України в післявоєнний період (1943–1950 рр.) (2018)
Теліуз Г. С. - Діяльність українських студентських організацій в Австрії у 1945–1955 рр. за архівними джерелами (2018)
Лук’яненко О. В. - "Цех здоров’я": фізкультура та спорт у педагогічних вишах України першої половини XX століття (2018)
Петрик Н. Р. - Музей однієї картини – "Рацлавицька панорама": історія створення, військово–історичне та культурне значення, історична доля полотна (2018)
Подобєд О. А. - Українське образотворче мистецтво у повоєнній Західній Німеччині (2018)
Братусь І. В. - Історичний ракурс використання Інтернету в освіті: культурні норми та аномалії, Гунька А. М. (2018)
СошинськаВ. Є. - Професійна періодика як джерело бібліотечно–інформаційних інновацій (2018)
Юрченко Е. І. - Розроблення наукових основ штучного осіменіння в УРСР (1930–1970– ті рр.) як зоотехнічного методу (2018)
Тверитникова О. Є. - Теоретико–методологічні засади розвитку електротехнічної галузі України (2018)
Чернищук Н. В. - Історія виникнення та розвитку права (2018)
Універсал С. О. - До історії єврейської громади Волині (2018)
Файда О. В. - Святкування 900–ліття хрещення Русі та Київська духовна академія (2018)
Гай–Нижник П. П. - Революційні події в Україні: боротьба за право вибору і національну гідність (листопад 2013 р. – лютий 2014 р.) (2018)
Krylova A. M. - Development of executive power branches in independent Ukraine, Polyakova L. I., Butskyi P. E. (2018)
Heydarli G. - The ambassadors of Shah I Abbas at the courts of Christian Europe (2018)
Mammadova V. M. - Library information services provided to external users at the ADA University Library (2018)
Гусейнов И. - Современный этап и перспективы азербайджано–американских отношений (2018)
Гюльалиев Э. Г. - Редкие и ценные издания, хранящиеся в фонде Научной библиотеки Бакинского государственного университета (2018)
Джалилова З. Н. - Межнациональные столкновения в 1905–1906 гг. в городе Иреван (2018)
Руда О. В. - Освітнє питання в діяльності Законодавчого сейму Другої Речі посполитої (1919–1922) (2018)
Черкасов С. С. - Польська реформація XVI–XVII ст. у відображенні історичних документів та матеріалів: джерелознавчий аспект (2018)
Садовнік О. В. - Причини та сприяючі фактори виникнення Придністровського конфлікту кінця 1980–х – початку 1990–х рр. (2018)
Ханмамедова Н. А. - О деятельности Комитета Татьяны в Северном Азербайджане (1914, сентябрь – 1917, февраль) (2018)
Слюсаренко А. В. - Реформування сил спеціальних операцій Бундесверу (2018)
Дойчик М. В. - Ідея гідності у філософії Томаса Гоббса (2018)
Головко А. А. - Патафизика власти Жана Бодрийяра: трансполитика, код, тавтология (2018)
Станкевич В. А. - Пошук ідеї "паідеіа" в учнівському світогляді апостола Павла (2018)
Шохов А. - Два подхода к представлениям о сетях: "революционный" Латур и "традиционный" Кастельс (2018)
Тарасова Н. Ю. - Культурні суперечності постіндустріального суспільства як чинник ускладнення національної ідентифікації. Теоретичні ідеї Деніела Белла в українському екзистенційному контексті (2018)
Туренко В. Е. - Особливості диференціації дружби і закоханості у Платона: постановка питання (2018)
Гончаренко О. А. - Ідея університету у Львівсько–Варшавській школі. Стаття 3. автономія університету (2018)
Багирли Л. Б. - Человеческий капитал: происхождение теории (2018)
Борисова–Желєзнова К. О. - Психологічна антропологія в контексті сучасних гуманітарних досліджень (2018)
Гіоане І. М. - Світогляд як основна духовна детермінант здійсненні політичного вибору (2018)
Петік Я. О. - Психологістична та алгоритмічна складність (2018)
Степанов А. О. - Криза як полісмисловий феномен (2018)
Фарзалиев З. И. - Философия культуры войны и мира (2018)
Гавеля О. Р. - Сенс і цінності життя сучасної молоді України (релігієзнавче дослідження) (2018)
Добродум О. В. - Виртуальная религиозность современного мира (2018)
Калач Д. М. - Теологія діалогу в українському контексті (2018)
Tsymbalyuk O. M. - Restoring the ancient church hermeneutic of Jacob’s character (2018)
Чернобай В. А. - Духовная практика девственности и безбрачия в истории христианской церкви (2018)
Колотило М. О. - Філософія сучасної соціальної роботи у контексті громадянського суспільства (2018)
Гарбар Г. А. - Сучасна державна політика України у сфері гостинності й туризму (2018)
Голик М. М. - Методичні основи культурологічної роботи в Збройних силах України, Лівінська Ю. Г. (2018)
Бондарчук–Чугіна І. Ю. - Перспективи розвитку "культурного туризму" України: аксіологічний аспект, Чахалідзе С. Ж. (2018)
Брильов Д. В. - Халяль–індустрія в Україні часів незалежності (2018)
Дев’ятко Н. В. - Вплив глобальних цивілізаційних процесів на систему моральних цінностей та естетичні категорії сучасної людини (2018)
Джура Р. О. - Поняття суб’єкта та об’єкта державної економічної політики (2018)
Дмитренко М. Й. - Мімезис родинності та досвід відчуження (2018)
Захаренко К. - Засоби масової інформації як необхідний елемент розвитку інформаційного суспільства (2018)
Зінсу О. І. - Філософсько–правові аспекти феномену правова держава (2018)
Максюта М. Є. - Національно згуртовуючий потенціал морально етичного синтезу історичної самосвідомості, Коломієць А. І. (2018)
Одробінський Ю. В. - Метамодернізм і скульптура: світовий і український контекст (2018)
Осадча І. А. - Управління суспільством та влада у працях постмодерністів, Ангелов Г. В. (2018)
Пастушенко О. В. - Філософські аспекти понять інституціоналізації влади та права: постановка проблеми (2018)
Мелентьева Т. Н. - Корпоративная культура в рамках управленческой деятельности (2018)
Михайличенко М. В. - Децентралізація управління університетською освітою як соціальна проблема (2018)
Гальченко М. С. - Соціальний конструктивізм в стратегіях діяльності мислення і освіти (2018)
Лисенко О. О. - Актуальні питання розвитку сучасного танцю в освітньому просторі України, Гашенко К. І. (2018)
Лукашук М. А. - Особистість як суб’єкт освітніх інновацій (2018)
Шмиголь М. Ф. - Онтологічний статус освіти як світоглядна проблема (2018)
Юрчишин І. Я. - Концепції національної спільноти західноукраїнської соціологічної школи права (2018)
Роговенко М. М. - Формування культури спілкування майбутніх правоохоронців у процесі навчання філософських дисциплін (2018)
Слівінська А. Ф. - Динаміка британських клубів в "довгому" ХІХ столітті: соціально–політичний аспект (2018)
Соболєвський Я. А. - Філософські засновки американського трансценденталізму (2018)
Шолдубанов Х. Ю. - Исследование функциональных показателей борцов после различных нагрузок (2018)
Агафонова Г. С. - Новітні можливості масової комунікації як чинник трансформації світового політичного процесу, Карчевська О. В. (2018)
Вонсович О. С. - Прийняття Закону про деокупацію та реінтеграцію: крок до миру чи продовження війни? (2018)
Худик Г. О. - Співвідношення понять "імідж" і "бренд" у політичному контексті (2018)
Чупрін Р. В. - Концепт Південного Хартленду у глобальній геополітичні моделі Г. Маккіндера (2018)
Заруба В. Ю. - Социальное иждивенчество: дестимулирующий эффект социальной политики (2018)
Щедрова Г. П. - Україна у сучасних течіях геополітичних концепцій (2018)
Гоцуляк В. М. - Історична свідомість у вимірах українського національного буття XVII–XVIII ст. (2018)
Артішевський А. Е. - Інституалізація політичної опозиції як базова основа демократизації політичної системи України (2018)
Войтенко Ю. М. - Особливості антикорупційної політики в України: інституційний та функціональний вимір (2014–2017 рр.) (2018)
Осадча І. А. - Парламентські вибори в Україні: труднощі реалізації політичної участі громадян (2018)
Petraszczuk A. O. - Analiza eurointegracyjnego wyboru Ukrainy (2018)
Коротков Д. С. - Сучасний політичний простір України: соціокультурні виклики демократичної трансформації (2018)
Морарь М. В. - Політична освіта як фактор формування політичної культури українського суспільства (2018)
Кулик В. Г. - Питання освіти на медійному порядку денному: пріоритети і тренди в увазі мас–медіа (2018)
Лук’янова І. В. - Вихід Великобританії з ЄС: вплив на Гібралтар (2018)
Мамедли Х. - Политико–философские аспекты традиционности и современности в политике модернизации Азербайджанской Республики (2018)
Билалова С. Я. - Перспективы урегулирования конфликтов на Южном Кавказе (2018)
Гурбанлы О. - Стратегическое партнерство Азербайджанской Республики с ведущими акторами мировой политики (2018)
Зейналабдинов А. А. - Позиция США по Нагорно–Карабахскому конфликту (1992–2000) (2018)
Корчинський М. В. - Відносини Російської Федерації з Курдистанським регіоном Іраку в 2007–2017 рр. енергетичний вимір (2018)
Кирієнко О. Ю. - Рецензія на монографію: Герасимов Т. Ю. Міста Правобережної України і Перша світова війна: повсякденна історія: монографія. – Вінниця: ТОВ "Меркьюрі–Поділля", 2017. – 436 с. (2018)
Ткемаладзе З. П. - Арт-терапія і арт-педагогіка в навчанні дітей різного інтелектуального рівня (2017)
Савицька А. Ю. - Соціальне виключення як категорія соціальної педагогіки (2017)
Агєєнко Т. А. - Самостійна робота з "образотворчого мистецтва з методикою викладання" у контекскі професійного самовиховання і самовдосконалення майбутніх педагогів (2017)
Тополевський В. Ю. - Майстерність і майстер (теорія та сучасна практика) (2017)
Грабовий А. К. - Хімічний експеримент як чинник організації навчального спілкування учнів під час вивчення хімії в загальноосвітніх навчальних закладах (2017)
Подчерняєва Н. Д. - Дидактична гра як форма виховання культури міжнаціонального спілкування старшокласників в умовах роботи євроклубу загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Шуплецова Л. Ю. - Використання музики в кінезіологічних вправах для розвитку розумових здібностей дітей (2017)
Каліцева О. В. - Критерії визначення сформованості комунікативних умінь студентів-правників (2017)
Василенко В. А. - Особливості мовної свідомості юристів, Деменко А. В. (2017)
Полякова Ю. Ю. - Феномен "театрального человека": харьковский период жизни и деятельности С. И. Турбина (2017)
Югас В. В. - Традиція українського вертепу в сучасному навчально-виховному процесі (2017)
Космин Л. Г. - Особенности менеджмента шоу-бизнеса (2017)
Хмель-Дунай Г. М. - Одяг як свідок епохи та долі людини (історія двох реконструкцій історичного одягу) (2017)
Орел Є. Р. - Особливості законів сценічної мови (постановка проблеми), Кучин П. З. (2017)
Якимов Д. О. - Опанування сценічної мови (новаторство Леся Курбаса), Кучина В. Ф. (2017)
Панченко Д. В. - "Абсурд" Э. Ионеско как способ "раскрепощения" театра (2017)
Соломко А. Я. - Особливості режисерського методу М. Яремчука у роботі з маріонеткою (2017)
Цицирєв В. М. - Аспекти становлення українського оркестру народних інструментів на сучасному етапі (2017)
Евченко А. С. - Как создать "историю" характера актера (2017)
Настаченко К. О. - Особливості режисерської мови Я. Федоришина у роботі над виставами просто неба (2017)
Устенко С. В. - Аналіз підходів економіко-математичного моделювання стійкого розвитку банків, Гіваргізов І. Г. (2017)
Сендзюк М. А. - Застосування інноваційної технології Blockchain у соціально-економічних інститутах, Держук О. В. (2017)
Кучин С. П. - Напрями підвищення кваліфікації керівних кадрів в сфері культури (2017)
Черницька Т. В. - Розвиток сектору альтернативної енергетики США в контексті національних інстересів, Новосад Ю. Р. (2017)
Пащенко О. В. - Перспективи регулювання міжнародної інвестиційної діяльності країн у РТУ (2017)
Рибальченко К. В. - Сучасні тенденції розвитку національних інноваційних систем (2017)
Шевцов Є. Д. - Функції маркетингових комунікацій в контексті глобалізаційних процесів (2017)
Шевченко Ю. А. - Інвестиційна стратегія ТНК в умовах сталого розвитку (2017)
Шиманська К. В. - Екологічні загрози і ризики та їх роль в сучасній міжнародній міграції (2017)
Ярмак О. В. - Различия в современных моделях развития социально-экономических систем стран Европы (2017)
Григор'єв Г. С. - Транспарентність у національному макроекономічному середовищі, Нєнно І. М. (2017)
Кірєєва Е. А. - Екологізація у системі пріоритетів сучасної аграрної політики (2017)
Козьмук Н. І. - Трансформаційні процеси та виклики для національної економіки України, Канцір І. А. (2017)
Корнєєва Ю. В. - Інвестиційні аспекти корпоратизації державних підприємств (2017)
Логоша Р. В. - Сучасний стан діяльності тепличних комбінатів на ринку овочевої продукції в Україні, Підвальна О. Г. (2017)
Полчанов А. Ю. - Формування механізму постконфліктного відновлення національної економіки (2017)
Рязанова Н. О. - Відновлювані джерела енергії в процесі трансформації глобальної енергетики (2017)
Термоса І. О. - Кластерні формування як основа сталого розвитку сільських територій (2017)
Удовиченко С. М. - Стимулювання інноваційної діяльності аграрних підприємств (2017)
Чебан І. В. - Сучасний стан формування та розвитку ринку рідкого біопалива в Україні, Діброва А. Д. (2017)
Маршук Л. М. - Сучасні аспекти оцінювання ресурсно-фінансового потенціалу машинобудівних підприємств (2017)
Мізік Ю. І. - Управління корупційними ризиками в системі фінансово-економічної безпеки підприємства, Хникіна А. С. (2017)
Муравйова О. В. - Сучасний стан і актуальні проблеми галузі картоплярства в Україні (2017)
Орлов В. М. - Методичні підходи до оцінки ефективності системи управління підприємством, Ободовський Ю. В. (2017)
Рудь О. О. - Аналітичний інструментарій процесу формування стратегічних рішень в умовах невизначеності (2017)
Сахарук Б. С. - Теоретичні основи формування акціонерного капіталу (2017)
Старинець О. Г. - Інструменти антикризового управління телекомунікаційними підприємствами (2017)
Трач Р. В. - Методологічні аспекти формування і розвитку структурного управління діяльністю будівельних підприємств (2017)
Shevchenko L. O. - Innovative strategy development for alcohol enterprises of Ukraine (2017)
Гнатенко І. А. - Забезпечення посткризового ламінарного руху функціонування ринку праці Донецької та Луганської областей шляхом упровадження механізму інноваційного розвитку, Рубежанська В. О. (2017)
Павлішина Н. М. - Оцінка соціально-економічного потенціалу промислового регіону на прикладі запорізького регіону, Безверха В. О. (2017)
Коверза В. С. - Концепція формування корпоративного управління у вітчизняному банківському секторі (2017)
Койло В. В. - Сучасний стан та вплив міжнародного кредиту на економічний розвиток України (2017)
Скірка А. С. - Проблемні аспекти відповідальності власників неплатоспроможних банків (2017)
Тимошенко А. О. - Сучасна фіскальна політика України у контексті забезпечення конкурентоспроможності держави в умовах євроінтеграції (2017)
Тімошенко Н. М. - Еволюція методів фінансування дефіциту бюджету: світовий досвід та українські реалії (2017)
Прядка Н. М. - Методично-організаційне забезпечення державного аудиту показників нефінансових активів у фінансовій звітності (2017)
Паламарчук О. В. - Відбір показників та визначення кредитоспроможності юридичних осіб за допомогою теорії нечіткої логіки (2017)
Наші автори (2017)
Stepashko V. O. - Technology of Competitive Selection of Candidates For The Position of A Rector of A Higher Educational Instiution (2017)
Лизогуб В. С. - Інноваційний підхід визначення та оцінки спеціальної підготовленості футболістів високої кваліфікації, Супрунович В. О., Гречуха С. В. (2017)
Рябовол Л. Т. - Формування предметних умінь і навичок з правознавства в учнів 9 класів, Чернік С. Д., Шатрава С. О. (2017)
Tkachenko V. V. - Peculiarities of Future Physical Education Teachers’ Health Saving Skills Formation (2017)
Strielkowski W. - Predatory Publishing and Beall’s List: Lessons For the Countries Adapting Novel Research Evaluation Criteria, Gryshova I. Yu., Shcherbata M. Yu. (2017)
Polishchuk O. S. - Communication Barriers Faced By English Language Learners at a University Level: Factors and Solutions (2017)
Цвєткова Г. Г. - Емоційний інтелект: ментальна основа професійного самовдосконалення викладача вищої школи (2017)
Kruhliak I. - Linguodidacatic Terms Codification Under Conditions of Interdisciplinary Integration, Mishenina T. M. (2017)
Дегтяренко Т. В. - Доцільність оцінки адаптаційних можливостей та психосоматичного здоров’я студентської молоді за об’єктивними психофізіологічними параметрами, Яготін Р. С. (2017)
Kolomiiets A. M. - Implementation of The Latest World-Class Scientific Achievements in Training Process of Future Teachers, Kolomiiets D. I., Gromov Ye. V. (2017)
Nikitchenko L. O. - Forming Professional Competence in The Process of Teaching Biology Students (2017)
Naumkina S. M. - Revisiting The Issue of Future Teachers’ Political Culture Formation, Blikhar M. M. (2017)
Davydova I. I. - Does Practical Component Of Educational Process Improve Professional Competence of Future Lawyers? (2017)
Lystopad O. A. - Forming Students’ Motivation For Creativity By Means of Edward De Bono’s "Six Thinking Hats” Technique, Mardarova I. K., Tomash Kuk (2017)
Крищук В. Л. - Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури: компетентнісний підхід (2017)
Varetska O. V. - Personal and Professional Component of Primary School Teachers’ Social Competence: its Development in Postgraduate Education (2017)
Chernenko N. M. - Cognitive Component Maturity of Directors’ Risk Management Skills (2017)
Kostova N. I. - Structural Model of Students-Future Lawyers’ Professional Competence (2017)
Sikura A. Io. - Ways of Selecting Talented Master-Degree Students For Research Work, Plisko V. I., Baliuk A. S. (2017)
Кондрацька Г. Д. - Експериментальне дослідження системи формування професійно-мовленнєвої культури студентів факультетів фізичного виховання, Кізло Н. Б. (2017)
Демченко І. І. - Психолого-педагогічна діагностика інклюзивної компетентності майбутніх фахівців педагогічного профілю, Рокосовик Н. В., Сулим В. Т. (2017)
Мельнік А. О. - Формування мотивації до навчальної діяльності майбутніх учителів фізичної культури, Черній В. П. (2017)
Balalaieva O. Yu. - Technique of Using E-Textbooks For Teaching Latin To Students of Agricultural Higher Educational Institutions, Vakulyk I. I. (2017)
Кравчук В. І. - Диверсифікація метрологічного забезпечення випробувань сільськогосподарської техніки в умовах реформування технічного регулювання допуску продукції на ринок, Погорілий В. В., Подригало М., Лебедєв С., Коробко А. (2017)
Бакач Н. - Механизация сельского хозяйства как составляющая инновационного развития Республики Беларусь на современном этапе, Салапура Ю., Дыба Э. (2017)
Кравчук В. І. - Системна структуризація проектно-орієнтованих наукових досліджень з використанням методології моделювання процесів idef0, Митрофанов О. (2017)
Рублёв В. - К истории статистического контроля в системе массового производства техники (2017)
Войтюк В. - Техніко-технологічна ефективність використання зернозбиральних комбайнів, Демко О., Роговський І. (2017)
Шейченко В. - Дослідження переміщення зерно-соломистої маси барабаном із упорами, Дудніков І., Кузьмич А., Шевчук М. (2017)
Калініченко Д. - Аналітичні положення визначення коефіцієнта динамічності параметрів технічного стану зернозбиральних комбайнів, Роговський І. (2017)
Мачуга О. - Особливості програми випробувань лісової техніки, яка експлуатуватиметься на території з ухилом: стійкість та тягові характеристики, Сало Я., Ценюх Я. (2017)
Тітова Л. - Ефективність відновлення працездатності машин для лісотехнічних робіт, Роговський І. (2017)
Маринін С. - Дослідження форми викопувального робочого органу, Кушнарьов А., Мариніна Л. (2017)
Смолінський С. - Обґрунтування доцільності застосування спірального очисника в конструкції дворядного картоплекопача (2017)
Голиков В. - Обоснование комплексов машин для возделывания и уборки сахарной свеклы, Усманов А., Рзалиев А., Артамонов В. (2017)
Сторожук І. - Aналіз процесу розкидання гички шнековим конвеєром гичкозбирального модуля (2017)
Калінін Є. - Аналіз коливань трисекційного беззчіпного культивотора в повздовжньо-вертикальній площині, Романченко В., Козлов Ю. (2017)
Митрофанов О. - Pозроблення та провайдинг стенда для визначення рівномірності розподілу насіння в рядку сівалками точного висіву, Малярчук В., Лілевман І., Лілевман О., Стародубцева М. (2017)
Гайдай Т. В. - Дослідження динаміки автономного висівного модуля котушкового типу для сівби дрібнонасіннєвих культур (2017)
Кісільов Р. - Удосконалення конструкції комбінованого змішувача кормів, Сисоліна І. (2017)
Лебедєв С. - Удосконалення методу вимірювання кута поперечної стійкості мобільних і причіпних машин, Коробко А., Мясушко М., Козлов Ю. (2017)
Коробко А. - Результати гальмівних випробувань мобільних машин, Подригало М., Туренко О. (2017)
Гапоненко О. - Зв'язок характеристик дії нерівностей ґрунту з коливаннями ґрунтообробного агрегата (2017)
Колєснік І. - Підвищення точночті руху транспортного агрегата завдяки виконанню профілактичних робіт рульового керування (2017)
Кравчук В. І. - До питання затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, причепів, причіпних машин, Погорілий В. В., Афанасьєва С. Є., Цема Т. В., Оситняжський М. В., Горбатова І. (2017)
Кравчук В. І. - Метризація ресурсного забезпечення функціональної стійкості агровиробництва за умов ризикованого землеробства, Баранов Г., Прохоренко О. (2017)
Крутякова В. - Концепція створення національної багаторівневої сертифікації біологічних та біологізованих сільськогосподарських виробництв, Бельченко В., Новохацький М. Л., Таргоня В. С., Куянов В., Маласай В. (2017)
Новохацький М. Л. - До питання використання агротехнологічних операцій для зменшення перехідного періоду становлення біологічних агровиробництв, Таргоня В. С., Негуляєва Н. М., Гусар І. (2017)
Сердюченко Н. - Заходи з адаптації сільськогосподарського виробництва України до кліматичних змін, Негуляєва Н. М., Душко Р. В. (2017)
Броварець О. - Модель оптимального керування нормою внесення технологічного матеріалу (мінеральних та органічних добрив) залежно від агробіологічного стану сільськогосподарських угідь для забезпечення належної ефективності сільськогосподарського виробництва (2017)
Сердюченко Н. - Використання комплексних показників посушливості з метою агоромоніторингу, Сердюченко А. (2017)
Мудрак Г. - Особливості формування екологічної мережі, Ковка Н. (2017)
Новохацький М. Л. - Дослідження впливу біопрепаратів на розвиток хвороб насіння зернових колосових та їх ріст у різних температурних умовах, Крутякова В., Таргоня В. С., Нілова Н., Гусар І. (2017)
Новохацький М. Л. - Oптимізація умов фотосинтeзу агроценозів сої та використання рослинами його продуктів (2017)
Войтович Р. - Oцінка ефективності різних способів збирання льону олійного, Шувар А. (2017)
Малярчук В. - Вплив способів обробітку ґрунту на продуктивність гібридів соняшника за технологією clearfield (2017)
Литвинюк Г. - Вплив погодних умов на польову схожість насіння квасолі овочевої (цукрової) залежно від строків сівби в умовах правобережного лісостепу України (2017)
Пороховник І. - Особливості формування фенологічних фаз розвитку квасолі звичайної в умовах лісостепу правобережного (2017)
Темченко М. - Вплив інокуляції насіння та позакоринневих підживлень на густоту стоянна та висоту рослини нуту в умовах лісостепу правобережного (2017)
Полутін О. - Вплив передпосівної обробки насіння на біометричні показники рослини фізаліса мексиканського в умовах правобережного лісостепу України (2017)
Яковець Л. - Екологічна небезпека застосування найпоширеніших мінеральних добрив (2017)
Зайцева Т. - Вплив використання технологій ефективних мікроорганізмів на агрегатний склад грунту (2017)
Цуркан О. - Озонування як перспективний спосіб обробки зернової сировини, Присяжнюк Д. (2017)
Луценко М. М. - Створення комфортних умов утримання високопродуктивних корів в інноваційних технологіях, Галай О. (2017)
Смоляр В. І. - На шляху створення сімейних молочних ферм, адаптованих до вимог Європейського Союзу, Тютюнник Ю. П. (2017)
Кабаченко О. - Характеристика сорбуючих речовин, які застосовуються у птахівництві в умовах техногенного забруднення (2017)
Ветохін В. - Аналіз властивостей ґрунту стосовно процесу управління його станом з мінімальними витратами ресурсів, Алтибаєв А. (2017)
Єсіпов О. - Стандартизація твердого біопалива, Колеснік І., Дворник С. (2017)
Погоріла В. В. - Енергетична оцінка технології вирощування ріпаку, Тихоненко О., Погоріла З. П. (2017)
Шкоропад Л. - Вирощування енергетичної верби в умовах західного регіону України, Думич В. (2017)
Рудик Л. - Дослідження твердопаливних котлів серії СДК з використанням альтернативних видів палива (2017)
Іванов М. - Удосконалення конструкції механізму регулювання подачі насосів типу PVC 1, Ковальова І., Гречко Р., Закревський В., Мазуренко В. (2017)
Тетівник Г. - Результати досліджень аеродинамічних характеристик і енерговитрат дробарки молоткової пневматичної ДМП-22, Твердохліб С., Козлов Ю. (2017)
Сліпенька В. - Дослідження технології подрібнення та гранулювання сировини з використанням новітніх технічних засобів (2017)
Шулик А. - Твердопаливні котли: огляд, класифікація та результати випробувань (2017)
Вихідні дані (2017)
Борисенко Н. О. - Конструктивне освітнє середовище у контексті сучасних новацій у вищих навчальних закладах, Ворожбіт-Горбатюк В. В. (2017)
Бочарова О. А. - Трансформація польської школи: від нового виховання до сьогодення, Штефан Л. А., Каліна К. Є. (2017)
Боярська-Хоменко А. В. - Особливості діяльності закладів освіти дорослих в Україні (на прикладі харківського регіону) (2017)
Ващенко Л. І. - Особливості рухової активності молодших школярів у позашкільних навчальних закладах (2017)
Волкова Я. В. - Виховання батьків в історії української педагогічної думки (2017)
Горбачова І. І. - Професійна мобільність вчителя в мінливому освітньому середовищі (2017)
Грановська Т. Я. - Особливості формування пізнавальної самостійності підлітків у процесі навчання природничим наукам, Олефіренко Н. В. (2017)
Денисенко А. О. - Роль куратора академічної групи в організації студентського дозвілля (2017)
Дьоміна В. В. - Концепуальні основи виховання білінгвальної культури у майбутніх учителів іноземної мови (2017)
Єланцева І. І. - Особливості діяльності соціально-педагогічних служб для дітей в україні (2017)
Єфименко Л. М. - Виховання комунікативної толерантності майбутніх педагогів (2017)
Жигло О. О. - Компетентісний підхід у підготовці студентів економічного профілю на сучасному етапі розвитку освіти (2017)
Запорожець О. О. - Історіоргафічний аналіз проблеми просвіти батьків засобами масової інформації (друга половина хх ст. – початок ххі ст.) (2017)
Зорін В. В. - Особливості організації уроку класичного танцю у вищих закладах освіти з позиції концертмейстра (2017)
Кайдалова Л. Г. - Педагогічні умови та модель формування фахової компетентності медичних сестер, Поєдинцева Л. Л. (2017)
Когут С. Я. - Розвиток педагогіки праці як наукової дисципліни у республіці Польща (70-80-ті рр. ХХ ст.) (2017)
Kostikova I. - Language games in teaching english (2017)
Кузнецова О. Ю. - Технологічна модернізація у вищій освіті (2017)
Міхно С. В. - Дидактична модель формування пізнавально-творчої самостійност студентів у еврістичному навчанні (2017)
Перепелиця Г. А. - Професійно-педагогічна підготовка вчителів суспільствознавчих дисциплін у вищих педагогічних навчальних закладах України У 70-80-х рр. ХХ СТОЛІТТЯ (2017)
Подчерняєва Н. Д. - Структура поняття "культура міжнаціонального спілкування старшокласників" (2017)
Скиданчук С. А. - Впровадження комп'ютерного симулятора "ущiльнювальна система дейдвудного пристрою морського судна" в систему професiйного розвитку iнженерiв-судномеханiкiв у пiслядипломнiй освiтi (2017)
Твердохліб Г. В. - Професійна самореалізація вчителів іноземних мов у процесі використання альтернативних методик навчання школярів (2017)
Ткачова Н. О. - Педагогічні умови формування предметних компетентностей студентів гуманітарних спеціальностей із використанням технологій медіаосвіти, Стрельченко Д. В. (2017)
Товстяк М. М. - Технологічні аспекти структурування змісту навчального матеріалу дисциплін з менеджменту освіти (2017)
Фазан В. В. - Сучасні принципи християнського виховання підростаючого покоління (2017)
Цебренко А. В. - Термінологічне поле дослідження проблеми стимулювання діяльності вчителя (2017)
Киричок П. - Шановні колеги! (2018)
Киричок Т. Ю. - Система формування якості друкованої сувенірної продукції Банкнотно-монетних дворів світу, Герук Я. В., Баглай В. А. (2018)
Зоренко Я. В. - Дослідження технології підготовки зображень із розширеним динамічним діапазоном для веб-сайтів, Коломієць О. В. (2018)
Лотоцька О. І. - Відтворення текстової інформації на відбитках з металу, виготовлених термосублімаційним друком, Гудзь А. Р. (2018)
Зигуля С. М. - Дослідження зміни величини растрової крапки на крейдованому папері (2018)
Палюх О. О. - Експериментальне визначення впливу палітурних клеїв на утворення природних кутів розкривання книжкових блоків (2018)
Тріщук Р. Л. - Підвищення зносостійкості деталей поліграфічного обладнання шляхом модифікації їх поверхонь методом іонно-плазмового азотування (2018)
Коротенко О. В. - Методологія визнaчення узaгaльненого покaзникa якостi вiдбиткiв метaлогрaфiчного друку (2018)
Golub N. S. - Model of Failure of Printing and Packaging Equipment at the Stage of Decommissioning (2018)
Сірик М. В. - Міська програма підтримки книговидання Києва: ретроспективний аналіз та сучасний стан (2018)
Литвин А. В. - Побудова іміджу політиків з урахуванням психологічних архетипів під час президентських виборів у США 2016 року (на прикладі Дональда Трампа та Хілларі Клінтон) (2018)
Мельников О. В. - Тихою, невтомною працею любіть Україну (до 75-річчя Всеволода Миколайовича Сеньківського) (2018)
Хомяк В. В. - Фізичні процеси, що зумовлюють поведінку струму в гетеропереходах n-ZnO/p-Si, створених ВЧ магнетронним розпиленням (2018)
Махний В. П. - Определение высоты барьера контактов Ni - полупроводник фотоэлектрическим методом, Березовський М. М., Склярчук В. М., Слётов А. М. (2018)
Сльотов М. М. - Гетерошари анізотропного α-ZnSe для фотосенсорів, Мельник В. В., Сльотов О. М. (2018)
Книжникова Д. В. - Розробка амперометричного біосенсора для визначення ацетилхоліну в біологічних зразках, Кучеренко І. С., Солдаткін О. О., Дзядевич С. В., Солдаткін О. П. (2018)
Кучеренко Д. Ю. - Масив ферментних біосенсорів для визначення концентрацій нейротрансмітерів та метаболітів, Кучеренко І. С., Солдаткін О. О., Топольнікова Я. В., Книжникова Д. В., Дзядевич С. В., Солдаткін О. П. (2018)
Солдаткін О. О. - Мультибіосенсорна система на основі рн-чутливих польових транзисторів для одночасного визначення глюкози, креатиніну та сечовини, Марченко С. В., Кукла О. Л., Павлюченко О. С., Дзядевич С. В., Солдаткін О. П. (2018)
Борисюк В. І. - Перспективи використання вуглецевих нанотрубок як резистивних сенсорів молекулярних аніонів CrO42-, Неділько С. Г., Хижний Ю. А. (2018)
Хомяк В. В. - Структурні та оптичні властивості шарів ZnSO, одержаних термічним окисленням тонких плівок ZnS (2018)
Монастирський Л. С. - Система аналізу газів на основі структур поруватого кремнію, Оленич І. Б., Петришин О. І., Лозинський В. М. (2018)
Рецензія на підручник "Молекулярна фізика" авторів Якібчука П. М. і Клима М. М. (2018)
Світлої пам’яті професора Бойчука Василя Івановича (2018)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2018)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2018)
Погребняк А. Д. - Свойства нанокомпозитных нитридных покрытий, Береснев В. М., Соболь О. В., Колесников Д. А., Турбин П. В. (2011)
Бахматюк Б. П. - Аніонний специфічний ефект на поверхні активованого вугілля в системі суперконденсатора, Курепа А. С. (2011)
Белоус В. А. - Исследование характеристик покрытий, синтезированных с помощью источника газовой плазмы, Лунев В. М., Носов Г. И., Толмачева Г. Н. (2011)
Руденький С. Г. - Структура диффузионного слоя, образующегося при вакуумном активированном насыщении твердого сплава ВК-15 в нанопорошке хрома (2011)
Литвиненко В. В. - Оптические свойства субмикронных пленок оксида кремния после высокотемпературной обработки, Родионов В. Е., Родионова Н. А., Шмидко И. Н. (2011)
Крохмаль С. А. - Микро- и наноиндентирование пиролитических карбидохромовых покрытий, Толмачева Г. Н. (2011)
Бажин А. И. - Двойникование в фуллеритовых пленках при ионном облучении аргоном, Троцан А. Н., Чертопалов С. В., Ступак В. А. (2011)
Величко И. Г. - Влияние параметров лазерного излучения на образование металлического микроосадка при лазерно-индуцированном пиролизе из паровой фазы, Недоля А. В., Титов И. Н. (2011)
Solovyova A. E. - Modeling the mechanism of interaction of defects is in CeO2-x at high temperatures in air (2011)
Касымов Ш. С. - Исследование влияния токового усиления на фотоэлектрографические и выходные характеристики преобразователя изображений ионизационного типа, Хайдаров З., Хомидов В. О., Юлдашев Х. Т., Отажонов С. М. (2011)
Гуменюк Л. М. - Катодний матеріал на основі легованого бінарними сполуками діоксиду титану, Вишиванюк М. В., Остафійчук Б. К., Будзуляк І. М., Ільницький Р. В., Сегін М. Я., Гамарник А. М. (2011)
Хайдаров З. - Исследование сверхтонкой газоразрядной ячейки с полупроводниковым электродом из кремния легированного платиной (2011)
Pogrebnyak A. D. - Simulation of the front and rear side illumination of the CdS/CIGS thin film solar cell, Rasheed L. S., Allohaibee A. K., Muhammed A. K. (2011)
Кудин К. А. - Природа выделений на внутренних поверхностях кристаллов NaI:Tl, Глушко В. И., Шляхтуров В. В., Волошко А. Ю., Кудин А. М. (2011)
Персоналии (2011)
Правила оформления рукописей (2011)
Тематичні напрямки (2011)
Вихідні дані (2011)
Крючкова Н. М. - Інституційне середовище динаміки макроекономічних змін, Зализюк В. В. (2017)
Бабич Т. О. - Нові форми підприємництва в умовах віртуалізації глобальної економіки (2017)
Nikolayev Yu. O. - Financial stability of Estonian banking system in modern conditions and its role in the national economy, Trokhimenko O. A. (2017)
Андрейченко А. В. - Методологія дослідження економічної кон’юнктури ринку продукції АПК (2017)
Галинська Ю. В. - Взаємодія видобувних підприємств України в умовах коопетиції (2017)
Гинда О. М. - Удосконалення процесу управління інтелектуальним капіталом осіб з обмеженими можливостями, Гинда С. М. (2017)
Григор'єв Г. С. - Векторна направленість фінансово-економічних трансформацій у національному макроекономічному середовищі (2017)
Зіньцьо Ю. В. - Використання світового досвіду управління маркетинговою діяльністю фермерських господарств в Україні (2017)
Аталавей В. Т. - Підхід до оцінки сталого розвитку компаній нафтогазового сектору (2017)
Біловол Р. І. - Управління соціально-економічним розвитком підприємства в умовах ринку (2017)
Близнюк Т. П. - Поколінська культура поколінь Х та Y в Україні: ціннісний аналіз (2017)
Васильців Т. Г. - Реалізація потенціалу лідерства в системі управління персоналом підприємств готельно-ресторанного бізнесу, Рудковський О. В., Породко О. Ю. (2017)
Вахлакова В. В. - Аналіз обґрунтованості методик оцінювання економічної безпеки підприємства (2017)
Вострякова В. Ю. - Теоретичне підґрунтя інноваційних процесів на підприємстві у конкурентному середовищі (2017)
Горик-Чубатюк М. О. - Сучасні моделі прийняття управлінських рішень, Свінцицька О. М. (2017)
Горняк О. В. - Віртуалізація економічної діяльності в мережевій економіці (2017)
Грабар О. І. - Управління мотивацією персоналу до енергозбереження на підприємстві: рефлексивна модифікація, Климчук М. М. (2017)
Бітюк І. М. - Бізнес-інкубатор як тригер розвитку регіонів (2017)
Коблянська І. І. - Управління соціо-економічними системами у сфері взаємодій із навколишнім природним середовищем: термінологічно-понятійний аспект (2017)
Волкова Н. В. - Організація винагороди персоналу на фармацевтичних підприємствах, Панова Т. В. (2017)
Кальницька М. А. - Системна ефективність соціальної політики в Україні (2017)
Баланюк М. В. - Концептуальні положення щодо формування механізмів розвитку підприємств банківського сектору національної економіки (2017)
Бойко С. В. - Декомпозиція макрофінансових ризиків аграрних підприємств, Драган О. О. (2017)
Думікян А. К. - Формування доходів бюджетних установ у сучасних умовах розвитку фінансових відносин (2017)
Жарікова О. Б. - Ефективність застосування видів земельної ренти в Україні, Пащенко О. В. (2017)
Корнилюк Р. В. - Еволюція системного ризику банківського сектору України (2017)
Акименко О. Ю. - Проблеми облікового забезпечення складання регуляторної та фінансової звітності суб’єктами теплопостачання, Жолобецька М. Б., Петровська А. С. (2017)
Bilenko V. O. - Modeling of the real estate market reflection with the using of data mining (2017)
Воронин А. В. - Устойчивость олигополистического рынка, Железнякова Э. Ю. (2017)
Наші автори (2017)
П’ясецька-Устич С. В. - Особливості корупційних процесів у сучасній українській економіці (2017)
Baboi V. N. - Transnational banks’ influence on the development of the economy and the financial sector of developing countries (on the example of Poland, Brazil, Turkey), Nikolayev Yu. O. (2017)
Родіонова Т. А. - Стабільність банківських систем країн Південної Європи та їх вплив на економічний добробут, Поліщук К. В. (2017)
Yakubovskiy S. A. - Impact of immigration flows on socio-economic well-being of recipient countries, Horyvenko K. S. (2017)
Зянько В. В. - Сутність та шляхи підвищення ефективності використання інноваційних витрат, Дун Чживей (2017)
Легомінова С. В. - Напрями реформування інституційної політики України в контексті забезпечення стійкого інноваційного розвитку (2017)
Нечипоренко О. М. - Роль екосистемного підходу в управлінні зрошуваним землеробством (2017)
Скороход І. П. - Розвиток соціального підприємництва в умовах соціалізації економіки, Черноус Д. І. (2017)
Свидрук І. І. - Міжнародний досвід розвитку економіки знань (2017)
Завертаний Д. В. - Формування конкурентних стратегій хлібопекарських підприємств під впливом ринкової кон’юнктури, Андрейченко А. В. (2017)
Завідна Л. Д. - Формування стратегічного портфеля підприємства готельного бізнесу (2017)
Золотарьова Д. Р. - Удосконалення методів мотивації праці персоналу, Грінько І. М. (2017)
Калєнік К. В. - Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності ресторанної послуги (2017)
Кустріч Л. О. - Формування системи управління соціально-економічною ефективністю використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Лєзіна А. В. - Забезпечення цінності для стейкхолдерів проектів: методичні підходи та аналіз практики (2017)
Лисюк Т. В. - Ефективність інноваційних проектів готельно-ресторанних підприємств, Терещук О. С., Клітюк Х. І. (2017)
Лігоненко Л. А. - Бізнес-модель стартап-проекту: розроблення, тестування та прийняття, Мозальова М. В. (2017)
Олефіренко О. М. - Методичні засади врахування типу інновацій під час кластеризації регіонів України за рівнем інноваційної активності (2017)
Павликівська О. І. - Генезис розвитку теорії та практики соціальної відповідальності бізнесу (2017)
Козаченко Г. В. - Модель оцінювання соціально-економічної безпеки регіону, Буколова В. В. (2017)
Піщик О. В. - Регіональна соціальна політика забезпечення населення житлом (2017)
Лесик В. О. - Удосконалення методичного інструментарію діагностування кризових явищ у банківській системі в процесі моніторингу її фінансової стабільності (2017)
Малиш Д. О. - Фінансова безпека підприємства: структурно-декомпозиційний аналіз (2017)
Нужненко О. В. - Стан та перспективи розвитку банківської системи України (2017)
Огородник В. В. - Етапи становлення і розвитку банківської системи України в контексті державної участі в капіталі (2017)
Продан М. В. - Основні тенденції страхування вкладів в Україні та їх вплив на довіру до банків (2017)
Гавриленко В. О. - Облік невизначеності та ризику в умовах антикризового управління (2017)
Жадько К. С. - Електронна бухгалтерія: її застосування українськими підприємствами, Сіліна І. С., Колєснік Є. О. (2017)
Калюжна Ю. В. - Використання технологій Big Data у банківській діяльності, Гайдар С. І. (2017)
Ковтуненко К. В. - Модель структури життєвого циклу інновації, яка враховує ризики її реалізації, Нестеренко О. В. (2017)
Наші автори (2017)
Онищук С. О. - Критерії, показники та рівні сформованості здоров’язбережувальної компетентності в майбутніх фахівців міжнародної торгівлі (2018)
Каранфилова Е. В. - Особенности институционализации философии образования на современном этапе, Беличенко О. И. (2018)
Грабовий А. К. - Формування математичної компетентності учнів під час вивчення хімії в загальноосвітніх навчальних закладах (2018)
Гаркавко В. К. - Теорія моральних почуттів Адама Сміта і сучасність, Запорожан Ю. Л. (2018)
Сухомлин С. В. - Психологические основы изучения развития самосознания детей с гиперактивностью (2018)
Корнодудова Н. М. - Відбиток української морської термінології у словниках 1873-1930 років (2018)
Агєєнко Т. А. - Основи кольорознавства на уроках образотворчого мистецтва в новій українській школі (2018)
Федоренко М. О. - Герменевтичний вимір філософії Михайла Бахтіна (2018)
Кожевникова К. П. - Місце та роль коледжів у системі професійної підготовки в Болгарії (2018)
Трибулькевич К. Г. - Досвід студентського самоврядування зарубіжних країн у вітчизняній практиці роботи закладів вищої освіти (2018)
Ткемаладзе З. П. - Методологічні проблеми музичного навчання і виховання школярів (2018)
Кальницкая В. Б. - Функциональность названий поздних романов Грэма Грина (2018)
Ногінська А. О. - Формування корпоративної культури в майбутніх менеджерів-аграріїв у процесі фахової підготовки (2018)
Чебан О. М. - Значення міжпредметних зв’язків у професійній підготовці студентів аграріїв (2018)
Шуплецова Л. Ю. - Арт-терапія як спосіб позитивного психотерапевтичного впливу на дитину (2018)
Матіяш В. В. - Термінологічний аспект проблеми педагогічного краєзнавства (2018)
Yerykalova Y. V. - Specifics of A. Efros’s stageinterpretation of A. P. Chekhov’s play the cherry orchard at the Taganka theatre (2018)
Феденко А. Ю. - Проблема створення вокально-сценічного образу актора в режисерському театрі (2018)
Ладика І. Я. - Вплив соцмережевих флешмобів на соціальну комунікацію (2018)
Бондарчук В. О. - Творча особистість в координатах культурологічного та мистецтвознавчого дискурсу (2018)
Аль Юсеф О. О. - Театр предметів як різновид сценічної анімації (2018)
Космин Л. Г. - Современные апекты защиты интеллектуальной собственности в Украине (2018)
Zaitseva M. O. - Ways of expressing opposition in the discourse of confrontation (2018)
Полякова Ю. Ю. - "Живой труп" Л. Н. Толстого: к истории первых постановок в Харькове (2018)
Савенко М. О. - Універсальний образ Богоматері у просторі української художньої культури: сучасна Богородична гімнографія (2018)
Ігнатьєва Н. М. - Герменевтика в театрі (2018)
Павлік І. Є. - Сільськогосподарські підприємства як суб’єкт суспільного інтересу в Україні (2018)
Кульчицький Т. Р. - Загальна характеристика видів соціального захисту внутрішньо преміщених осіб (2018)
Плюта О. А. - Право, індустрія моди і звичай: їх співвідношення (2018)
Кубарєва І. В. - Дослідження особливостей впровадження медико-правових дисциплін у вищій школі неюридичного спрямування, Пилюга Л. В. (2018)
Карпюк К. І. - Співпраця з МВФ, як головний макрофінансовий ризик 2018 року (2018)
Ладика І. Я. - Діяльність у соціальних мережах як новітній вияв соціальної комунікації (2018)
Сухомлин С. В. - Психологические особенности развития самознания детей с гиперактивностью (2018)
Кучин С. П. - Економічний розвиток сфери культури в рамках реалізації стратегії сталого розвитку "Україна-2020" (2018)
Шандерик Ю. Л. - Жіночі ґердани в традиційній культурі покуття ХІХ-ХХ століття (2018)
Федюк Г. З. - Розвиток педагогічної майстерності вчитилів природничих предметів у процесі підвищення кваліфікації (2018)
Орёл Е. Р. - Сценическое творчество и маркетинговая деятельность (2018)
Замфереско О. В. - Інтегративний підхід у підготовці майбітніх майстрів ресторанного обслуговування до підприємницької діяльності (2018)
Богатирьова Г. А. - Інформація як фактор впливу на особистість студента в сучасних умовах (2018)
Belousova V. V. - Formation of communicative competence of future lawyers in higher education (2018)
Хрідочкін А. В. - До характеристики правового статусу вітчизняних суб’єктів публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності (2018)
Хрідочкіна М. О. - Проблемні питання функціонування ринку банківських послуг в Україні (2018)
Дубовик Н. А. - Проблеми інформаційної безпеки: політологічний аспект (2018)
Кожедуб О. В. - Тероризм як соціальний феномен (2018)
Гончаренко Т. І. - Прожитковий мінімум в Україні: правові норми та сучасні реалії (2018)
Якимов Д. О. - До визначення терміну "зерно ролі" (2018)
Денисенко Н. В. - Вопросы реализации права ребенка на жилище в республике Белорусь (2018)
Панченко Д. В. - Застольный период в работе над спектаклем (2018)
Шевчук І. В. - Генеза поняття "національні інтереси" та їх значення для національної безпеки держави (2018)
Степанов В. Н. - О проблемах методологии изучения симметрии и асимметрии в экономике (2018)
Бєліков К. А. - Особливості соціального захисту населення великих промислових міст України (2018)
Москалева Н. П. - Влияние классово-партийного технологического ресурса на становление высшей школы Украины в 1920-1930-е годы (2018)
Яцишин У. В. - Роль відкритої освіти у формуванні компетентностей студентів (2018)
Зосименко Т. І. - Компаративний аналіз показників зовнішньої торгівлі регіонів України в контексті європейської інтеграції (2016)
Левчинський Д. Л. - Основні засади аудиту кредиторської заборгованості згідно з міжнародними стандартами, Морозова Є. П. (2016)
Лункіна Т. І. - Соціальна відповідальність як складова частина збалансованого розвитку держави (2016)
Павленко О. П. - Пріоритети євроінтеграційного розвитку в політиці банківського регулювання (2016)
Стаканов Р. Д. - Механізм реалізації міграційної політики в ХХІ ст. (2016)
Фурса Т. П. - Фіскальний механізм: зарубіжний досвід та українські реалії, Синиця С. М. (2016)
Азарова Т. В. - Прогнозування та мінімізація негативного впливу загроз економічній безпеці підприємства на ґрунті концепції вартісно-орієнтованого управління (2016)
Белінська Я. В. - Стратегія і тактика управління ризиками кредитування житлового будівництва, Д’яченко А. В. (2016)
Борщенко Т. І. - Генеза теорії суспільного добробуту (2016)
Грановська В. Г. - Парадигма конкуренції та конкурентоспроможності аграрних підприємств (2016)
Дикань В. Л. - Вдосконалення організаційно-управлінської структури забезпечення взаємодії залізничного транспорту і промисловості, Глазкова А. С. (2016)
Жежуха В. Й. - Критерії вибору зовнішніх консультантів під час удосконалення мотиваційних інструментів на інжинірингових підприємствах, Бодарецька О. М. (2016)
Козлянченко О. М. - Формування конкурентоспроможності галузі сільськогосподарського машинобудування: сутність та фактори (2016)
Колос І. В. - Державно-приватне партнерство в контексті ощадливості (2016)
Кравченко М. О. - Розвиток стартап-компанії на основі співробітницького підходу (2016)
Лазоренко Л. В. - Проблеми формування кадрового складу органів державної влади (2016)
Легкий О. А. - Розвиток інструментів маркетингових комунікацій пивоварних підприємств у цифровій економіці, Сохацька О. М. (2016)
Логоша Р. В. - Особенности формирования цены на овощи, Ильченко И. И. (2016)
Матвійчук Н. П. - Органічне виробництво плодово-ягідної продукції – перспективний напрям у садівництві (2016)
Нестерчук Я. А. - Методичні аспекти оцінки результативності механізму стійкого розвитку садівничих підприємств (2016)
Petrashko O. P. - Historical simulation of value-at-risk model: results & assessment (2016)
Плотнікова М. Ф. - Total community – механізм управління розвитком сільських поселень (2016)
Скрипник М. І. - Бухгалтерська управлінська звітність: критичний аналіз порядку складання й особливостей практичного застосування, Григоревська О. О. (2016)
Стукан Т. М. - Теоретичні аспекти дослідження питань ефективності діяльності аграрних підприємств (2016)
Ужва А. М. - Ціноутворення як важливий складник механізму розвитку регіонального аграрного бізнесу (2016)
Хадарцев О. В. - Особливості організаційно-правового забезпечення державної політики ресурсозбереження (2016)
Халімон Т. М. - Механізм управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних підприємств (2016)
Біловодська О. А. - Оцінювання ефективності використання ресурсного потенціалу інноваційно спрямованого промислового підприємства, Кириченко Т. В. (2016)
Гавриловський О. С. - Податкове регулювання в Україні, Сташенко Ю. В. (2016)
Гапчич Д. М. - Формування комплексної програми розвитку банківської системи України як фактор забезпечення сталого функціонування національної фінансової системи та фінансової безпеки держави (2016)
Klimova O. I. - Modern forms of financing innovative activity in Ukraine (2016)
Корнух О. В. - Методичний підхід до оцінки та аналізу нематеріальних активів підприємства в умовах інноваційних перетворень (2016)
Мітал О. Г. - Напрями вдосконалення державної фінансової підтримки інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах євроінтеграції (2016)
Онишко С. В. - Проблеми фінансування і перспективи розвитку медичного страхування в Україні, Шевчук Ю. В. (2016)
Тележенко П. В. - Генезис поняття "основні засоби підприємства торгівлі" (2016)
Трачова Д. М. - Роль державної регуляторної політики в частині формування амортизаційного фонду підприємства (2016)
Журавльова Ю. О. - Особливості ринку освітніх послуг в Одеській області (2016)
Кітц Р. Р. - Монетарні механізми забезпечення фінансової стабільності макроекономічних систем (2016)
Кривоконь М. О. - Машинобудування України: стан, динаміка та перспективи розвитку з використанням ефективних концепцій антикризового управління (2016)
Мандра В. В. - Моделювання процесу розробки стратегічних карт логістичного центру, Мизнікова М. О. (2016)
Ревуцька А. О. - Трансформація відносин власності в системі сучасних аграрних перетворень (2016)
Ситник Й. С. - Інтелект нації у системах менеджменту підприємств (2016)
Смутчак З. В. - Пенсійне забезпечення як домінанта напруженості соціальних відносин (2016)
Кондратюк О. І. - Фактори, що забезпечують розвиток рекреаційного природокористування, Штукмейстер В. Ю. (2016)
Криштанович С. В. - Рекреаційно-туристичний кластер як особливий системний механізм розвитку українських Карпат (2016)
Меглей В. І. - Методологічне обґрунтування еколого-економічного розвитку на засадах системного підходу (2016)
Ціхановська В. М. - Маркетингове дослідження світових аграрних ринків, Логоша Р. В. (2017)
Шолом А. С. - Украина в системе многосторонней торговли ГАТТ/ВТО (2017)
Якубовский С. А. - Устойчивость банковских систем стран Западной Европы в условиях глобальной нестабильности, Сидорова Ж. А. (2017)
Сержанов В. В. - Умови формування державної інвестиційної політики "нового покоління" (2017)
Скороход І. П. - Особливості розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні, Конєва І. (2017)
Шемаєв В. В. - Досвід Південної Кореї щодо розбудови транспортної інфраструктури: висновки для України (2017)
Щербіна В. В. - Оцінка методичного забезпечення макроекономічного прогнозування та планування доходів державного бюджету України (2017)
Петренко В. С. - Розвиток спільних аграрних підприємств України, Карнаушенко А. С. (2017)
Саєнсус М. А. - Аутсорсинг як технологія інноваційного управління соціально-економічними системами (2017)
Семенчук А. О. - Створення конкурентоспроможної системи бізнес-процесів на підприємстві (2017)
Скупейко В. В. - Дослідження функціональних зв’язків конкурентоспроможності на мезо- і макрорівні (2017)
Старинець О. Г. - Стан та тенденції розвитку телекомунікаційних підприємств у кризових умовах (2017)
Стукан Т. М. - Експортний потенціал аграрних підприємств в умовах євроінтеграційних процесів (2017)
Трішкіна Н. І. - Маркетинг-логістичні оператори в системі виробничо-торговельного ланцюга (2017)
Трут О. О. - Концептуальні підходи до визначення наукових категорій "результативність" та "ефективність" (2017)
Хмарська І. А. - Маркетингові комунікації підприємств легкої промисловості для різних рівнів партнерських відносин (2017)
Чукурна О. П. - Оцінка ефективності маркетингової діяльності машинобудівних підприємств (2017)
Маргіта Н. О. - Інтегральна оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіонів України, Маргіта М. В. (2017)
Семещук Т. В. - Регіональні особливості надходжень рентних платежів за спеціальне використання водних ресурсів (2017)
Приятельчук О. А. - Соціальна ринкова економіка як модель державної системи управління (2017)
Рубанов П. М. - Регіональні особливості розвитку моделей альтернативного фінансування (2017)
Федишин М. П. - Оцінка економічних інструментів реалізації валютної політики, Лисенко Н. А. (2017)
Чередник В. А. - Соціально-економічні та фінансові аспекти розвитку шкільних округів в Україні (2017)
Шевцова О. Й. - Страховий ринок: управлінські та регуляторні аспекти стійкості і фінансової безпеки, Бондар Є. І. (2017)
Кузнецова С. О. - Формування управлінської звітності, Коваленко А. С. (2017)
Мощенський С. Г. - Релевантність бухгалтерського балансу в інформаційній економіці (2017)
Лобода О. М. - Моделювання та оптимізація технологій виробництва аграрних підприємств у різних ринкових умовах, Кириченко Н. В., Ларченко О. В. (2017)
Ткаченко І. С. - Моделювання процесу складання страхового полісу, Бакалова Н. М. (2017)
Наші автори (2017)
Тоцька Н. Л. - Професійне мовлення як витвір культури перекладу (2018)
Замфереско О. В. - Актуальність аксіологічного підходу у професійній підготовці майбутніх майстрів ресторанного обслуговування (2018)
Грабовий А. К. - Навчальний хімічний експеримент як засіб реалізації технології навчання як дослідження (2018)
Бокун Н. С. - Самоідентифікація молодого покоління в контексті сучасного українського суспільства (2018)
Шевкошитна А. О. - Кар’єризм в структурі життєвих стратегій студентської молоді (2018)
Піддубна К. С. - Інноваційні форми в бізнесовій освіті в Україні (2018)
Акіншина І. М. - Дослідження регіональної преси як історичного досвіду (на матеріалі періодичних видань Луганщини) (2018)
Агеєнко А. О. - Маскулінність як соціальний конструкт в умовах сучасного українського суспільства (2018)
Приходько Л. І. - Сучасні та радянські дозвілеві практики студентів (2018)
Огінська Р. Т. - Система цінностей студентської молоді в умовах трансформації суспільства (2018)
Кутирьова В. І. - Методика "Біографія етнічності" у соціологічній практиці (2018)
Чорній В. Я. - CLIL: інтегроване вивчення змісту та мови (2018)
Феденко А. Ю. - Особливості створення вокально-сценічного образу актрисою Вікторією Васалатій у мюзиклі "Едіт Піаф. Життя в кредит" (2018)
Світлична О. О. - Художнє слово у театрі "Березіль", Біленька А. М. (2018)
Харченко А. В. - Харків як центр єврейської міграції другої половини ХІХ-початку ХХ ст. (2018)
Коваленко О. О. - Сучасні методи викладення іноземної мови за професійним спрямуванням (2018)
Щербина С. М. - Дефінітивні зони перетину понять "науковий дискурс" і "академічний дискурс" (2018)
Чорняк А. Р. - Етимологічні особливості одиниць на позначення емоцій в художньому дискурсі Ентоні Дорра "All the light we cannot see" (2018)
Пітель В. І. - Морфологічне маркування незакінчених нечленованих речень сучасної української мови (2018)
Фабрика-Процька О. Р. - Етнічна індентифікація українців Пряшівщини (Словаччина) крізь призму музичного фольклору (2018)
Виротченко С. А. - К вопросу усыновления незаконнорожденных детей в Сирийской Арабской Респубрике (САР): регилиозный и законодательный аспекты, Курие М. Ж., Линник В. А. (2018)
Пена Л. І. - Лексико-словотвірні інновації в сучасній українській художній прозі (2018)
Кушнаренко Я. А. - Диалектика героини немого кино Веры Холодной (2018)
Філяніна Л. А. - Роль закордоних державних органів зовнішніх зносин у справі повернення жертв трафікінгу із-за кордону на територію Уркаїни (2018)
Плюта О. А. - Право інтелектуальної власності індустрії моди в структурі українського законодавства (2018)
Коненко В. В. - Информационное обеспечение процесса управления затратами предприятий ЖКХ (2018)
Кравцов С. О. - Засоби захисту інтересів відповідача від пред’явленого позову: цивільно-процесуальний аспект, Пономаренко І. В. (2018)
Гарапко В. Ф. - Проблеми нуклеарного енергетичного будівництва та енергетичної безпеки у зовнішній політиці Литви: аспекти відносин зі східними сусідами (2018)
Тарасов М. В. - Соціальне самопочуття населення Донбасу в умовах кризи (2018)
Ткемаладзе З. П. - Профессиональное саморазвитие педагога (2018)
Кліщук Ю. О. - Вплив інтернету на сучасних підлітків України (2018)
Акіншина І. М. - Вираження національної ідеї в публіцистиці Р. Іваничука (2018)
Волотка С. М. - Вплив музики на інтелектуальний розвиток дітей дошкільного віку, Ратушняк Н. Ю., Шуплецова Л. Ю. (2018)
Огінська Р. Т. - Сучасні цінності студентської молоді (2018)
Шеїна Л. О. - Крос-культурна соціалізація на заняттях з англійської мови у вищій школі, Гращенкова В. В. (2018)
Ігнатьєва Н. М. - Принципи театральної герменевтики (2018)
Бінюков Т. С. - Я і Пітер Брук (2018)
Дяченко О. В. - Мовний паразитизм сучасної молоді (2018)
Зіневич В. М. - Сучасний український натюрморт: пошуки нової предметності (2018)
Кучин С. П. - К вопросу об актуальности новой экономической политики (2018)
Варшицька Я. Ю. - Концептуальна метафора в текстах політичних промов (2018)
Hryshchuk A. T. - Computer slang (2018)
Гончаренко Т. І. - Сучасні тенденції розвитку сільського господарства в Україні (2018)
Кондріков І. Д. - Тенденції обсягу імпорту та експорту України у 2017 році (2018)
Денисенко Н. В. - Сравнительный анализ общегосударственных налогов государств-учасников СНГ (2018)
Клементьева А. В. - Создание малого бизнеса: принципы и этапы (2018)
Кліщук Ю. О. - Основні причини еміграції молоді України (2018)
Шматко А. Ю. - Суть та причини виникнення екологічного ризику (2018)
Владимирова М. С. - Роль фондової біржі у ринковій економіці, Приймак А. В. (2018)
Марченко Ю. Е. - Причини виникнення, позитивні та негативні аспекти інноваційного ризику (2018)
Степанов В. Н. - Об аттрактивной социально-экономической политике государства (2018)
Кислицина О. В. - Діаспори як наукова дефініція та соціальна реальність в умовах глобалізації (2016)
Буринська О. І. - Особливості економічного складника сталого розвитку аграрного сектора України (2016)
Васильчишин О. Б. - Формалізація впливу державного регулювання та нагляду на фінансову безпеку банківської системи (2016)
Венгерова О. В. - Сутність та роль внутрішнього маркетингу в процесі формування лояльності клієнтів (2016)
Горіна Г. О. - Ґенеза поняття та специфічні ознаки туристичних послуг як об’єкта ринкових відносин (2016)
Гудзь Ю. Ф. - Методологічні основи оцінювання економічного потенціалу переробного підприємства АПК (2016)
Зайцев О. В. - Монетарна інфляція та її зв’язок з індексом цін на продукцію сільського господарства (2016)
Занозовська О. Г. - Ефективність діяльності підприємства: управлінський аспект (2016)
Іличок Б. І. - Соціальна безпека України: тенденції та потенціал розвитку (2016)
Ільїна О. А. - Методичне забезпечення оцінювання кадрового потенціалу на підприємствах водного транспорту (2016)
Кононова І. В. - Концептуальні основи формування драйверів розвитку соціально-економічних систем (2016)
Рудь В. П. - Інституційне забезпечення розвитку органічного овочівництва (2016)
Сорговицька Я. Г. - Бюджетне регулювання в системі соціально-економічного розвитку регіонів України (2016)
Старух А. І. - Сутність поняття "розвиток підприємництва в державному секторі економіки" (2016)
Швіндіна Г. О. - Ідентифікація сутності стратегії організаційного розвитку (2016)
Ареф’єва О. В. - Власний капітал підприємства та проблеми його формування, Мягких І. М., Росумака Т. Г. (2016)
Горбань В. Б. - Інноваційні підходи до формування системи управління енергоефективністю в містах України (2016)
Дєліні М. М. - Визначення соціального інвестування та соціально відповідального інвестування стосовно соціально-економічної відповідальності підприємства (2016)
Панкова Л. І. - Методичні аспекти оцінки ефективності інноваційного середовища як умова розвитку бізнес-інкубації, Потапенко Т. П. (2016)
Андрющенко І. Є. - Оцінювання живучості машинобудівних підприємств (2016)
Волошина С. В. - Понятійний базис категорії "людський капітал", Скубіліна А. В. (2016)
Дериколенко О. М. - Концептуальні основи венчурної діяльності вітчизняних промислових підприємств (2016)
Добренко О. О. - Механізми і важелі державного регулювання процесів трудової міграції (2016)
Коростова І. О. - Екологічний маркетинг на промисловому підприємстві (2016)
Фаріон Л. В. - Соціально-екологічний складник сталого розвитку сільських територій: стратегічний аналіз (2016)
Мкртчян Р. О. - Інтерактивні технології як засіб розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2018)
Баєва О. В. - Особливості компетентнісного підходу при підготовці майбутніх лікарів з мікробіології, вірусології та імунології, Лебедєва Н. Ю., Вишнякова Г. В., Жирякова І. О. (2018)
Костащук О. І. - Виховання честі та гідності у студентів (2018)
Урущак Б. А. - Військовий підрозділ як мала соціальна група (2018)
Ладика І. Я. - Проблема використання фемінітивів у медійному просторі (2018)
Мох Ю. А. - Assessment - integral part of acquiring a foreign language, Радченко О. І. (2018)
Старосельський І. В. - Проблеми працевлаштування молоді (2018)
Линник А. В. - Використання статистичних методів при вивченні ставлення учнів випускних класів до шкільних предметів (2018)
Акіншина І. М. - Рекламна комунікація в друкованих ЗМІ (2018)
Старосельський І. В. - Використання мультимедійних технологій у викладанні соціально-гуманітарних дисциплін (2018)
Замфереско О. В. - Використання контекстного підходу у професійній підготовці майбутніх майстрів ресторанного обслуговування (2018)
Гусаренко М. Ю. - Социальная роль спорта и физической культуры в развитии общества и социализации личности, Погорелов С. В. (2018)
Верескля М. Р. - Інтерактивні методи викладання економічних дисциплін у вищій школі (2018)
Головіна Н. С. - Емоційне управління розвитком працівників організації (2018)
Білоус В. С. - Інформаційно-бібліотечний сервіс в структурі сучасних інформаційних комунікацій закладу вищої освіти (2018)
Гривкова О. Я. - Перспективи використання ідей німецького досвіду професійної підготовки учителів на засадах гендерно-орієнтованого підходу у системі педагогічної освіти України (2018)
Гауряк О. Д. - Загартування як засіб оздоровлення дітей та молоді у педагогічній спадщині Г. Ващенка (2018)
Деревянко М. М. - Практичне застосування тестування у визначенні рівня сформованості мовленнєвої компетенції, Кравченко О. В. (2018)
Варивода Н. А. - Методологічні підходи до виховання моральних цінностей у молодших школярів засобами мистецтва (2018)
Кузьменко Ю. А. - Проблема збереження майна в управлінській діяльності керівників закладів освіти (2018)
Панькевич О. О. - Аналіз освітньо-професійних програм підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери в аспекті формування культури професійної взаємодії (2018)
Солодка Л. О. - Мотив природи у ліриці Ґете (2018)
Дяченко О. В. - Василь Стефаник: катарсис через трагедію (2018)
Солодка Л. О. - Мотив польоту у літературі (2018)
Копилова Н. О. - Тілесність як маркер культурної ідентичності:сучасні практики бодіпозитиву (2018)
Нечитайло М. О. - Семантичний аспект синтаксису як один із перспективних напрямків зіставних досліджень української та китайської мов (2018)
Чуйко О. Д. - Галицько-німецькі культурні зв’язки ХІІ–ХІІІ століть (2018)
Марусіна О. С. - Історична ґенеза та трансформації моделей державного управління вищою освітою у сучасному світі (2018)
Калитюк Ю. М. - Облік зворотної тари на підприємствах роздрібної торгівлі (2018)
Баєва О. В. - Використання європейського досвіду із запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні (2018)
Попадинець І. Р. - Моніторинг ефективності мотивації праці управлінських консультантів на рівнях управління підриємством (2018)
Радиш О. В. - Профілактика і протидія комп'ютерної злочинності як комплексний підхід для безпеки України, Білик Н. М. (2018)
Клементьєва А. В. - Особливості криз в Україні (2018)
Салабай В. О. - Сучасні тенденції розвитку управлінської діяльності в Україні, Малик І. П. (2018)
Ахмад А. - Good Governance як технологія сучасного політичного менеджменту (2018)
Кондріков І. Д. - Розвиток малого бізнесу в системі оподаткування України в 2018 році (2018)
Дімітрова Н. М. - Основні види кіберзлочинів та причини, що їх породжують, Білик Н. М. (2018)
Підлісна О. А. - Місце креативу на промислових підприємствах (2018)
Бура Т. В. - Поняття та кримінологічна характеристика кіберзлочинності, Білик Н. М. (2018)
Богатирьова О. І. - Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів в Україні: актуальна проблема сьогодення (2018)
Березовська-Чміль О. Б. - Детермінанти формування іміджу політика (2018)
Степанова Е. В. - О фундаментальных понятиях теории безопасности (контекст морской деятельности) (2018)
Олійник Ю. В. - Участь бізнесу у створенні політичних партій-проектів, Романов Р. О. (2018)
Ващенко Є. А. - Сучасні методи управління витратами та їх особливості, Олійник Н. М., Макаренко С. М. (2018)
Михаліцька Н. Я. - Корупція як загроза економічній безпеці держави, Верескля М. Р. (2018)
Ремез В. В. - Еколого-економічні напрями підвищення ефективності використання сільськогосподарських угідь (2018)
Черніхова О. С. - Безпека на транспорті як запорука ефективності перевезень (2018)
Гришко А. С. - Унікальність пропозиції продажу продукту як системоутворюючий фактор забезпечення конкурентних переваг на ринку (2018)
Смігунова О. В. - Сутність та роль мотивації праці, Колесник А. А. (2018)
Панов В. В. - Особливості діяльності підприємств водопостачання та водовідведення, що впливають на їх рівень фінансово-економічної безпеки, Шпілько В. Л. (2018)
Яцишин В. В. - Деякі проблеми соціального діалогу в сфері праці на сучасному етапі (2018)
Цимбаленко Я. Ю. - Проблема забезпечення належного рівня самостійності місцевих бюджетів органів місцевого самоврядування (2018)
Чех Н. О. - Актуальні загрози у сфері енергетичної безпеки як складової національної безпеки України, Рубанка В. М. (2018)
Момот Т. В. - Аналіз динаміки глобальних тенденцій на ринку арт-індустрії, Момот Д. Т. (2018)
Кравчук В. - Науково-випробувальні дослідження - база техніко-технологічних інновацій (2018)
Кравчук В. - Агроінженерія: науково-випробувальні дослідження на сучасному етапі, Гусар В., Павлишин М. (2018)
Кравчук В. - Інформаційна технологія прогнозування та випробування майбутньої аграрної техніки, Баранов Г., Комісаренко О. (2018)
Алтыбаев А. - Совершенствование процессов машиноиспользования в сельском хозяйстве (2018)
Кравчук В. - Порівняльний аналіз національних вимог для затвердження типу тракторів, причепів, причіпних машин з новими європейськими нормами, Цема Т., Афанасьєва С., Рижкова С., Горбатова І. (2018)
Шустік Л. - Дослідження конструкційно-технологічних-принципів роботи сівалок для сівби за шаховим типом, Мариніна Л., Степченко С., Нілова Н., Супрун В. (2018)
Алієв Е. - Результати експерементальних досліджень блока виходу насіння фотоелектронного сепаратора (2018)
Гайдай Т. - Визначення оптимальних параметрів елементів насіннєвого бункера та блока розсіювання грунтообробно-посівного агрегата (2018)
Кравчук В. - Модульні зерносушарки на ринку України, Занько М., Лисак О. (2018)
Калінін Є. - Частотний аналіз коливань гусеничних тракторів (2018)
Гапоненко О. - Технічне забезпечення визначення показників безпеки складових елементів сільськогосподарських машин, Іваненко І., Карпенко А. (2018)
Коробко А. - Вимоги до стенда для визначення кута поперечної стійкості методом послідовного зважування (2018)
Васінський Е. - Автономна система вимірювання кліматичних параметрів, Яремчук Н., Гусар В. (2018)
Коробко А. - Застосування невизначеності вимірювання для оцінки адекватності математичкої моделі, Козлов Ю. (2018)
Броварець О. - Математична модель функціонування інформаційно-технічної системи локального оперативного моніторингу варіабельності агробіологічного стану грунтового середовища сільськогосподарських угідь з важільною підвіскою робочих електродів (2018)
Тетівник Г. - Результати державних приймальних випробувань сепаратора решітно-повітряного "Нива” виробництва ТОВ "КЛЗ ГРУП”, Твердохліб С., Козлов Ю., Дубовацький А. (2018)
Новохацький М. - Концепція інтенсифікації біологічного агровиробництва, Таргоня В., Бондаренко О. (2018)
Литовченко А. - Стратегії та інструменти формування інвестиційної привабливості українських чорноземів, Павлишин М., Гусар В. (2018)
Барвінченко В. - Ґрунтові умови формування продуктивності агрофітоценозу (2018)
Сердюченко Н. - Аналіз систем агромоніторингу транснаціонального рівня (2018)
Клысак Г. - О машинной деградации почв (пустыня наступает снизу) (2018)
Яковчик С. - Инновационные решения для технологий производства сельскохозяйственной продукции, Бакач Н., Салапура Ю. (2018)
Бакач Н. - Повышение эффективности процесса прессования, Лабоцкий И., Салапура Ю. (2018)
Митрофанов О. - Науковий проект "АгроОлімп Зрошення”. Дослідження, розроблення та обґрунтування оптимальних технологічних рішень, Малярчук В., Ревтьо О., Малярчук А. (2018)
Сидоренко В. - Науковий проект "АгроОлімп Зрошення”. Реалізація оптимізованої та ресурсоощадної системи зрошення для 4-пільної зерно-просапної сівозміни плошею 720 га, Митрофанов О., Малярчук В. (2018)
Легкодух І. - Науковий проект "АгроОлімп Зрошення”. Дослідження та розроблення проекту, оптимізованого за складом машинно-тракторного парку для суб’єкта господарювання в умовах зрошення Півдня України на площі 720 га, Митрофанов О., Сидоренко С. (2018)
Сидоренко С. - Проект "АгроОлімп Зрошення”. Планування та аналіз фінансових надходженя та витрат - шлях до підвищення дохідності агробізнесу, Лілевман Лілевман (2018)
Утенков Г. - Концептуальные аспекты совершенствования машинных технологий возделывания зерновых, Ветохин В. (2018)
Новохацький М. - Урожайність ранніх ярих культур в умовах посухи за різних систем основного обробітку грунту, Бондаренко О., Боднар О., Гусар І. (2018)
Думич В. - Дослідження ефективності застосування біопрепаратів у технологіях вирощування ярих зернових культур (2018)
Новохацький М. - Потреба сої в мікродобривах та доцільність їх застосування, Бондаренко А. (2018)
Утенкова Т. - Государственное регулирование и управление развитием производства сельхозпродукции в регионе (2018)
Кравчук В. - На шляху створення сімейних ферм з відгодівлі ВРХ, адаптованих до вимог ЄС, Постельга С., Смоляр В., Тютюнник Ю. (2018)
Івлєв В. - Дослідження явища пружинного гістерезису під час ударно-механічної взаємодії грубої овечої вовни (2018)
Семенюк Р. - Використання методів нечіткої класифікації для оптимізації кількості проб ґрунту в задачах агромоніторингу, Павлишин М. (2018)
Коробко А. - Зміна потужності і витрати палива двигуна колісної машини під час вимикання частини його циліндрів, Молодан А. (2018)
Тихоненко О. - Економічна експертиза технології STRIP-TILL в умовах господарювання, Погоріла В., Громадська В. (2018)
Думич В. - Вирощування місканусу в умовах Малого Полісся України, Войтович Р. (2018)
Рудик Л. - Ефективність утилізації відходів тваринництва з використанням твердофазного ферментера (2018)
Вихідні дані (2018)
Петрашко Л. П. - Дослідження етичних аспектів відповідальності європейських та українських компаній (2017)
Сейткасимов Г. С. - Конкуренция – движущая сила рынка, Мусина А. А. (2017)
Федосєєва Г. С. - Світовий ринок сільськогосподарської продукції: теоретичний та практичний аспекти розвитку (2017)
Цибуляк А. Г. - Фінансовий інструментарій забезпечення міжнародної торговельно-екологічної взаємодії (2017)
Швець А. І. - Включення українського ринку інформаційно-комунікаційних технологій у європейський цифровий простір (2017)
Бергер А. Д. - Сучасні тенденції розвитку м’ясопереробної галузі України (2017)
Васильців Т. Г. - Економічні аспекти диверсифікації підприємства з використанням інноваційних інвестицій, Городня Т. А., Лупак Р. Л. (2017)
Дуда Г. Б. - Ефективність використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області (2017)
Желуденко К. В. - Сутність та фактори конкурентоспроможності продукції підприємств України (2017)
Капканець В. С. - Графічна інтерпретація оцінки рівня фінансово-економічного потенціалу підприємств залізорудної галузі (2017)
Коваленко-Марченкова Є. В. - Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності потенціалу будівельної галузі (2017)
Криницька О. О. - Теоретико-концептуальний базис ринку земель як основа продовольчої безпеки держави (2017)
Проданова Л. В. - Дослідження мотиваційного механізму підприємницької діяльності як умови ефективного інкубування бізнесу в національній економіці, Котляревський О. В. (2017)
Янковий В. О. - Моделювання динаміки реалізованої продукції підприємства на базі виробничих функцій (2017)
Бояринова К. О. - Економічне функціонування в інноваційно-орієнтованому розвитку промислового підприємства: сутнісно-змістовна характеристика (2017)
Чуницька І. І. - Концептуальні засади забезпечення реалізації інфраструктурного потенціалу фінансового ринку (2017)
Шедяков В. Е. - Нравственный фундамент инновационно-интеллектуальной экономики – необходимость её созидательного характера (2017)
Богашко О. Л. - Методологічні підходи до оцінки інтелектуального та людського капіталів (2017)
Загірняк Д. М. - Професійно-кваліфікаційні аспекти прагматизму поведінки споживачів послуг вищої освіти (2017)
Лисак В. Ю. - Методичні підходи до оцінки трудового потенціалу підприємства, Комарніцька О. М. (2017)
Халоал Ф. А. - Методические аспекты учета затрат на подготовку кадров военнослужащих в бюджетных учреждениях в плоскости законодательно-нормативных изменений (2017)
Невесенко А. В. - Методичні засади сталого розвитку сільського господарства з урахуванням екологічних викликів (2017)
Пітюлич М. М. - Методичні підходи до оцінки потенціалу розвитку гірських територій (2017)
Це цікаво (2017)
Білик Р. С. - Інвестиційні пріоритети розвитку світового ринку технологій (2017)
Бондаренко Л. М. - Аналіз стану зовнішньоекономічної діяльності України у сучасних умовах, Гуржій Н. Г., Соломіна Д. C. (2017)
Якубовський С. О. - Диверсифікація ринку природного газу ЄС та України в умовах транснаціоналізації міжнародного бізнесу (2017)
Андрейченко А. В. - Теоретико-методичне обґрунтування ефективності безвідходного агропромислового виробництва (2017)
Батченко Л. В. - Теоретико-методологічні засади соціально-економічної відповідальності підприємництва в Україні, Дєліні М. М. (2017)
Білецька К. В. - Формування організаційної структури управління холдинговою компанією (2017)
Бугаєнко Н. М. - Перспективні напрями розвитку конкурентного середовища в Україні (2017)
Васюник Т. І. - До питання про вдосконалення податкового регулювання відтворення основного капіталу (2017)
Васюренко Л. В. - Соціальна детермінанта державного регулювання організації оплати праці, Кукса І. М. (2017)
Галасюк В. В. - Підвищення вивізного мита на металобрухт для ліквідації сировинного дефіциту в металургійній галузі як механізм економічного розвитку (2017)
Григорак М. Ю. - Концептуальні положення управління розвитком ринку логістичних послуг (2017)
Даньшина Ю. В. - Информационно-управленческая технология краудсорсинга как технология взаимодействия в системе предоставления административных услуг, Бритченко И. Г. (2017)
Бабій І. В. - Особливості стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в умовах конкурентного середовища (2017)
Бойчук І. В. - Використання стратегічного маркетингу в управлінській практиці підприємств (2017)
Боровик М. В. - Знання як запорука сталого розвитку закладів вищої освіти (2017)
Буряк Р. І. - Аналіз наукових підходів до обґрунтування сутності експортного потенціалу підприємств зернової галузі, Чернявський І. Ю. (2017)
Власенко В. А. - Організаційно-методичний підхід до формування ефективної системи антикризового управління підприємством в умовах трансформаційних змін (2017)
Гамова І. В. - Ринок полімерної упаковки (2017)
Гончар М. Ф. - Методичні положення з аналізування систем стрес-менеджменту на підприємствах (2017)
Гриб С. В. - Ефективність витрат сільськогосподарських підприємств на оплату праці (2017)
Гуцалюк О. М. - Інноваційна складова в управлінні ефективністю інтеграційних перетворень корпоративних підприємств (2017)
Гуштан Т. В. - Сучасні проблеми спеціалізації, типізації та форматизації в роздрібній торгівлі (2017)
Дейнега І. О. - Організація комунікацій освітніх організацій та їх стейкхолдерів в інтернет-мережі (2017)
Джур О. Є. - Мотивація в системі управління конкурентоспроможністю підприємств космічної галузі (2017)
Діченко А. Л. - Оцінка ефективності товарної політики сільськогосподарських підприємств Херсонської області (2017)
Зеркаль А. В. - Корпоративна свідомість персоналу як основа розвитку трудоресурсного потенціалу підприємства (2017)
Яровий В. Ф. - Вплив соціальних маркетингових стратегій підприємств на цивілізовані аспекти функціонування ринку туристичних послуг (2017)
Зеленко О. О. - Оцінювання стабільності економічних відносин за результатами впровадження соціального діалогу (2017)
Зінченко О. А. - Особливості формування іміджу "зеленого регіону" (2017)
Гавадзин Н. О. - Критерії оцінки екологічних ризиків та інтегральний показник рівня екологічної безпеки регіону, Тришак Л. С. (2017)
Богуш Л. Г. - Концепція гуманістичного управління економікою: макро- і мікрорівні інституціалізації та реалізації (2017)
Гунченко М. В. - Дослідження профілю та чинників трудової міграції населення України (2017)
Зачосова Н. В. - Соціальне забезпечення населення як елемент регулювання фінансової безпеки держави: вітчизняні реалії та досвід ЄС (2017)
Андрєєв М. А. - Фінансова оцінка інтелектуального капіталу та особливості його обліку (2017)
Васильчишин О. Б. - Феномен криптовалют у зв’язку із сучасними теоретичними та правовими викликами, Кекіш І. П. (2017)
Віленчук О. М. - Методичні підходи до моделювання рівня капіталізації компаній на ринку аграрного страхування, Пивовар П. В. (2017)
Голосенін І. О. - Економічні аспекти списання боргу клієнтів банку (2017)
Грановська І. В. - Податковий борг платників єдиного податку (2017)
Гриценко А. В. - Удосконалення ризик-менеджменту під час забезпечення фінансової стійкості страхової компанії (2017)
Давидов О. І. - Визначення принципів оцінки вартості підприємств: управлінський підхід (2017)
Замасло О. Т. - Оцінка ефективності функціонування регіональних органів державної фіскальної служби України (2017)
Бевзенко С. Г. - Механізм відновлення бухгалтерської, юридичної та кадрової документації, втраченої в результаті бойових дій або окупації державних територій, Горай О. С. (2017)
Бурденюк Т. Г. - Конкурентоспроможність: критерії та методи аналізу (2017)
Білоцерківський О. Б. - Розвиток міжнародного туризму в Україні в контексті світових тенденцій (2017)
Григорук П. М. - Застосування методу групового урахування аргументів для аналізу поведінки індексу ПФТС, Макаров А. С., Шимонюк В. К. (2017)
Дзюбановська Н. В. - Аналіз асоціацій показників міжнародної торгівлі країн Європейського Союзу (2017)
Ситник В. Ю. - Розвиток інформаційного суспільства України в глобальному інформаційному просторі (2017)
Наші автори (2017)
Будзяк О. С. - Екологізація землекористування в контексті євроінтеграційних процесів, Будзяк В. М. (2018)
Джеджула В. В. - Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств молочної галузі, Єпіфанова І. Ю., Дзюбко М. Ю. (2018)
Ткаченко O. M. - Оцінка інвестиційної привабливості України крізь призму міжнародних рейтингів (2018)
Гордополов В. Ю. - Бухгалтерський облік одержаних іноземних інвестицій як складова інвестиційного клімату підприємства, Тростенюк Т. М. (2018)
Вергелюк Ю. Ю. - Фінансова безпека кредитного ринку (2018)
Кіпа М. О. - Теоретичні моделі формування організаційного забезпечення реструктуризації підприємства (2018)
Швиданенко Г. О. - Розвиток інноваційного бізнесу в умовах становлення економіки знань, Теплюк М. А., Бесараб С. О. (2018)
Бассова О. О. - Управління оборотним капіталом торгівельних підприємств (2018)
Мелещенко А. І. - Міжнародний рух капіталу та економічні ризики України в умовах фінансових криз, Ситніков М. М. (2018)
Корепанов О. С. - Статистичне визначення видів економічної діяльності сектору інформаційно-комунікаційних технологій (2018)
Савченко А. М. - Порівняльний аналіз податку на прибуток та податку на виведений капітал: сучасні реалії та перспективи, Гудим І. А. (2018)
Ляшенко М. В. - Екологічна парадигма локалізації виробництва продукції тваринництва (2018)
Голівер В. П. - Удосконалення рейтингової оцінки якості корпоративного управління (2018)
Васильєва О. І. - Формування системи понять щодо професіоналізації публічної служби в Україні, Васильєва Н. В. (2018)
Хряпинський А. П. - Вдосконалення політики державного регулювання територіального розвитку як запорука формування вітчизняних туристичних комплексів, Шведун В. О. (2018)
Грищенко І. М. - Формування публічної політики у сфері виборчого процесу (2018)
Тихончук Л. Х. - Роль міжнародних інституцій в удосконаленні системи державного регулювання діяльності стратегічних корпорацій України (2018)
Михайлов В. М. - Забезпечення безпеки цивільного населення в умовах гібридних загроз (2018)
Гбур З. В. - Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки держави (2018)
Козловський Є. В. - Організаційно-правові засади здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб'єктами туристичного бізнесу, Ткаченко Т. І. (2018)
Бомчак Я. О. - Реалізація органами місцевого самоврядування державної політики в сфері охорони навколишнього природного середовища як об'єкт наукового дослідження (2018)
Подорваний В. К. - Адаптація системи державного регулювання соціального розвитку закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання до сьогодення (2018)
Сивак О. В. - Використання інструментів цифрової демократії для здійснення природоохоронних заходів урядом та неурядовими організаціями, Воробйов С. В. (2018)
Майсара Алкум - Міжнародний досвід організації конструктивного діалогу між організаціями громадянського суспільства та державними органами (2018)
Поплавський А. А. - Державно-управлінська діяльність у сфері боротьби з корупцією та організованою злочинністю (2018)
Федорова А. М. - Компаративний аналіз дефініції "безпека" (2018)
Шаригін В. В. - Мінерали рідкісних елементів у ювітах Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна), Кривдік С. Г. (2018)
Герасимець І. М. - Особливості циркону з Великовисківського сієнітового масиву (Український щит), Кульчицька Г. О., Гречановська О. Є. (2018)
Стрельцов В. О. - Закономірності зміни мінерального складу магнетитових кварцитів Криворізького басейну в зв’язку з рибекітизацією, Євтєхов В. Д., Євтєхова А. В. (2018)
Антоненко Т. С. - Перетворення слабомагнітних мінералів (гематит, гетит) на магнетит у водному розчині солей заліза (ІІ), Брик О. Б., Пономар В. П., Дудченко Н. О. (2018)
Артеменко Г. В. - Этапы раннепротерозойского коллизионного гранитоидного магматизма и метаморфизма на Приазовском и Среднеприднепровском мегаблоках Украинского щита, Самборская И. А., Швайка И. А., Гоголев К. И., Довбуш Т. И. (2018)
Шумлянський Л. В. - Уран-свинцева за цирконом та монацитом геохронологія гранітоїдів житомирського та шереметівського комплексів, Північно-Західний район Українського щита, Степанюк Л. М., Клаессон С., Руденко К. В., Беккер А. Ю. (2018)
Вакуленко М. О. - Українська мінералогічна термінологія і номенклатура: проблеми розвитку та унормування (2018)
Матковський О. І. - Цінна праця про топаз України і світу, Наумко І. М. (2018)
Світлої пам’яті Степана Миколайовича Цимбала (2018)
Світлої пам’яті Олександра Миколайовича Донського (2018)
Наші автори (2018)
Правила для авторів (2018)
Zhuravlova Yu. O. - Influence of institutional environment on production of public goods (2017)
Дідух Т. М. - Трансформація глобального ринку ІТ-аутсорсингу (2017)
Кармінська-Бєлоброва М. В. - Міжнародна державна політика у сфері інтелектуальної власності: європейський досвід (2017)
Кошова Л. М. - Маркетингова логістика аграрних підприємств під час проведення зовнішньоекономічної діяльності, Ткач І. В. (2017)
Кузенко Н. В. - Галузевий аналіз імпортозалежності в економіці України, Максимук А. О. (2017)
Яценко О. М. - Глобальні тренди маркетингу в ІТ-бізнесі, Пацьола Л. В. (2017)
Яценко О. М. - Міжнародний науково-технологічний обмін як визначальна домінанта інтелектуалізації міжнародної торгівлі (2017)
Вдовенко Н. М. - Еволюція теоретичних концепцій щодо забезпечення конкурентоспроможності галузей національної економіки, Шепелєв С. С. (2017)
Верхоглядова Н. І. - Сутність та характерні ознаки інвестицій як об’єкта управління, Касьяновський Є. В. (2017)
Іванов Є. І. - Обґрунтування державної політики диверсифікації зовнішньоторговельної сфери національної економіки (2017)
Калачевська Л. І. - Теоретико-методологічні підходи до оцінки розвитку сільських територій (2017)
Кірдан О. П. - Організаційно-політичні засади формування ринку землі в Україні (2017)
Клименко Т. А. - Інноваційна активність підприємств як передумова розвитку національного конкурентного середовища (2017)
Колупаєва І. В. - Моніторинг ефективності та вдосконалення регуляторної діяльності органів державної влади (2017)
Мардус Н. Ю. - Внутрішній ринок товарів і його елементи (2017)
Марков Р. Р. - Забезпеченість рослинництва технічними засобами: проблеми та економічні передумови їх вирішення (2017)
Гуржій Н. М. - Оцінка конкурентоспроможності ПАТ "Мотор Січ", Мотика В. С. (2017)
Іванова В. Б. - Макроекономічні чинники інноваційної діяльності в Україні (2017)
Копецька Ю. О. - Енергетичні ресурси підприємства: проблеми теоретично-категоріального обґрунтування (2017)
Котькалова-Литвин І. В. - Аксіологія фінансового забезпечення розвитку підприємства (2017)
Куценко І. В. - Концептуальні основи інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки (2017)
Леонова Ю. О. - Методичні засади аналітичного інструментарію конкурентної розвідки підприємства (2017)
Лобань О. О. - Місце інформації в управлінні корпоративним капіталом (2017)
Лукашова Л. В. - Управління розвитком малого підприємництва в сільській місцевості (2017)
Маказан Є. В. - Особливості застосування автоматизації для управління процесами на промислових підприємствах машинобудівної галузі, Нечепуренко Д. С. (2017)
Матковський П. Є. - Методологія і методика дослідження модернізації сільськогосподарських підприємств (2017)
Мельник Л. М. - Розроблення системно-інтегрованого методичного підходу до оцінювання рівня досягнення сталого розвитку промислових підприємств на основі бізнес-індикаторів (2017)
Міценко Н. Г. - Підвищення ефективності функціонування та мотивації праці на підприємствах санаторно-курортного комплексу, Різник Д. В. (2017)
Козін О. Є. - Ключові параметри системи економічної безпеки автотранспортних комплексів регіонів (2017)
Колісніченко П. Т. - Концептуальні основи прогнозування економічної безпеки підприємств малого та середнього бізнесу, Денисенко М. П. (2017)
Орловський Є. С. - Екологічне будівництво як чинник нової якості житлової забезпеченості та сталого розвитку регіонів (2017)
Кобзар О. М. - Формування та реалізація екологічної політики України в контексті досвіду Польщі (2017)
Захарчин Г. М. - Соціальні аспекти інноваційного розвитку вітчизняних підприємств, Склярук Т. В. (2017)
Васюк М. В. - Особливості використання типологічних інструментів запобігання відмиванню коштів та протидії тероризму в антикорупційній політиці держави, Котляревський Я. В., Засоба М. В. (2017)
Завадська Д. В. - Інноваційний потенціал регіонів України: теоретичний аспект та оцінка розвитку (2017)
Калашник І. О. - Імплементація зарубіжного досвіду регуляції ризик-менеджменту в торгівлю цінними паперами (2017)
Кладченко М. В. - Платні освітні послуги в системі вищої освіти України (2017)
Крупка А. Я. - Галузь культури і мистецтва як важливий складник економічної системи країни, Пиріг Г. І. (2017)
Маслак Н. Г. - Розвиток механізмів банківського фінансування сільськогосподарських підприємств (2017)
Момот О. М. - Генезис транснаціонального банківського капіталу (2017)
Абубакар Муми - Оценка влияния бизнес-деятельности в мировой сфере банковских услуг на экономическую безопасность государства (2017)
Муравський О. А. - Специфіка формування оборотних коштів сільськогосподарських підприємств (2017)
Нєізвєстна О. В. - Рейтингові системи оцінювання як чинник впливу на міжнародну інвестиційну позицію України та обсяги іноземних інвестицій у внутрішню економіку, Овчаренко К. В. (2017)
Антонюк О. Р. - Нормативно-практичні паралелі у розвитку аудиторських послуг в Україні (2017)
Колумбет О. П. - Аналіз забезпеченості підприємств оборотними матеріальними ресурсами: стан та перспективи розвитку хлібопекарської галузі (2017)
Куцик П. О. - Проблеми обліку та внутрішнього контролю комісійних операцій підприємства, Кузьма Х. В. (2017)
Ляхович Г. І. - Облікове відображення зниження ризику діяльності аутсорсингової компанії (2017)
Погрібняк Д. С. - Теоретичні засади використання зарубіжного досвіду для гармонізації бухгалтерського та податкового обліку діяльності об’єднань підприємств в Україні (2017)
Примуш Ю. С. - Особливості обліку та аудиту основних засобів підприємства за міжнародними стандартами, Морозова Є. П., Хідько О. Ю. (2017)
Сидоренко О. О. - Окремі аспекти обліку власного капіталу у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі (2017)
Трачова Д. М. - Використання амортизаційного фонду на інноваційне оновлення підприємства: обліковий аспект (2017)
Наші автори (2017)
Башук В. В. - Трансформація світового ринку генетично модифікованих продуктів під впливом глобалізації (2017)
Бригадир В. О. - Освітня політика країн Європейського Союзу як фактор подолання соціально-економічної нерівності (2017)
Колінець Л. Б. - Теоретичні концепти світового фінансового порядку (2017)
Конрад Ю. В. - Аналіз потоків валової доданої вартості в Україні в контексті інтеграції у глобальні ланцюги створення вартості (2017)
Рейкін В. С. - Міжнародний досвід накопичувальної пенсійної системи та перспективи його запровадження в Україні (2017)
Стеценко Б. С. - Cуб’єктна диверсифікація та уніфікація фінансової інфраструктури: глобальний формат (2017)
Шлапак А. В. - Світовий фінансовий ринок в умовах глобалізації економіки (2017)
Шумкова В. І. - Аналіз ринку сільськогосподарського страхування в країнах ЄС (2017)
Аванесова Н. Е. - Державне регулювання процесів забезпечення економічної безпеки підприємств оборонної промисловості України (2017)
Бодрова Д. В. - Інституційні чинники неоіндустріалізації національної економіки в умовах глобальних зрушень (2017)
Варшавська Н. Г. - Застосування принципів функціонування спільної аграрної політики на українському ринку АПК (2017)
Говорко О. В. - Ефективність системи забезпечення охорони здоров’я населення України (2017)
Калініна А. Г. - Особливості прийняття управлінського рішення щодо комплексного розвитку регіону (2017)
Ковальова М. Л. - Сертифікація продукції в Європейському Союзі: вимоги та процедура (2017)
Кожухова Т. В. - Національне державне фінансування базових секторів сталого розвитку в Україні: тенденції та особливості (2017)
Кузенко Т. Б. - Стратегічні підходи до управління фінансовими ризиками підприємства (2017)
Міненко М. А. - Інструменти впливу на діяльність тютюнової промисловості України (2017)
Омеляненко М. О. - Аналіз факторів, що обумовлюють формування та зростання державного боргу в Україні (2017)
Парсяк В. Н. - Система мотивації економічної діяльності промислових підприємств, Ломоносов А. В., Парсяк К. В. (2017)
Плахотна Н. В. - Аналітична оцінка кризового стану суб’єктів підприємництва машинобудівної галузі (2017)
Подзігун С. М. - Управління маркетинговими комунікаціями у готельно-ресторанному бізнесі (2017)
Савіцький А. В. - Управління прибутковістю підприємства на основі максимізації прибутку та чинників експортної орієнтованості (2017)
Суворкіна О. О. - Процедура відбору пріоритетних програм регіонального розвитку (2017)
Сурай А. С. - Методичні основи моніторингу ділового середовища України: індекс рівня розвитку в регіональному розрізі (2017)
Сушко Н. М. - Проблеми формування та управління депозитними ризиками банків (2017)
Дем’ян Я. Ю. - Методи та інструменти оцінювання інвестиційного забезпечення та сталості розвитку аграрної сфери (2017)
Лизунова О. М. - Інноваційна спрямованість управління як засіб підвищення ефективності підприємства, Придатько Е. М. (2017)
Паньков О. Б. - Оцінка ефективності інвестиційної діяльності підприємства машинобудування (2017)
Tkatchuk S. - Innovations in updated scientific communications, Stakhurska S., Stakhurskiy V. (2017)
Устинов Р. Г. - Розвиток інвестиційних процесів в регіонах України (2017)
Алєйнікова Н. М. - Формування системи факторів вартості акціонерного товариства (2017)
Височан О. О. - ОРМ-модель облікової політики в діяльності небюджетних неприбуткових організацій (2017)
Гандзюк О. В. - Інформаційне та організаційно-методичне забезпечення аналізу фінансової звітності (2017)
Колісніченко П. Т. - Економічна безпека малого та середнього підприємництва (2017)
Кузьмин В. М. - Використання тьюторинга для удосконалення системи управління якістю вищої освіти (2017)
Мельник С. С. - Фінансова безпека комерційного банку (2017)
Павелко В. Ю. - Розвиток інфраструктури регіональних аеропортів: проект обладнання системи платного в’їзду на привокзальну площу міжнародного аеропорту "Запоріжжя" (2017)
Саєнсус М. А. - Аспекти впровадження інформаційних технологій в малому бізнесі, Карнаухова Г. С. (2017)
Сотниченко В. М. - Інтелектуально-кадровий потенціал телекомунікаційних підприємств (2017)
Бойко В. В. - Діагностика детермінант економічної безпеки розвитку сільських територій (2017)
Галинська Ю. В - Основні питання щодо врахування рентної складової при формуванні доходів природо-експлуатуючих підприємств (2017)
Martiienko A. - Development of property relations as a basis of natural resources rationalization, Tiutiunnyk H. (2017)
Мілінчук О. В. - Еволюція туризму як об’єкта наукових досліджень (2017)
Якубенко Ю. Л. - Економічна безпека сільськогосподарських підприємств, сертифікованих за органічними стандартами, Амеліна Ю. С. (2017)
Бригадир В. О. - Україна та Європейський Союз: соціально-економічна стратифікація за доходами населення (2017)
Загарій В. К. - Транснаціоналізація та її вплив на економіку України (2017)
Махортов Ю. О. - Управління системою соціального захисту в Україні в умовах впливу сучасних міжнародних економічних відносин, Телічко Н. А. (2017)
Косач І. А. - Оцінка передумов управління інтеграційними процесами в АПК на засадах державно-приватного партнерства з використанням кластерного аналізу (2017)
Лупак Р. Л. - Галузеві аспекти державної структурної політики імпортозаміщення в Україні (2017)
Marchenko V. - The analysis of problem non-using the strategic potential by Ukrainian enterprises (on the example of agricultural sector), Pletnova Yu. (2017)
Попик М. М. - Теоретичні засади інтеграційних процесів у лісопромисловому комплексі (2017)
Халімон Т. М. - Концептуальні засади управління конкурентоспроможністю підприємств (2017)
Олефіренко О. М. - Методичний інструментарій оптимізації витрат на збут продукції інноваційно активних промислових підприємств України (2017)
Годящев М. О. - Управління персоналом підприємства як фактор підвищення його ділової активності (2017)
Довганюк В. М. - Етапи оцінювання розвитку системи кредитної кооперації в Україні (2017)
Рибінцев В. О. - Форсайт як технологія реалізації стратегії розвитку економіки, Клопов І. О. (2017)
Смутчак З. В. - Державне регулювання міграційних процесів на сільських територіях (2017)
Це цікаво (2017)
Денисов О. Є. - Теоретичний дискурс сутності та становлення вчення про економічну безпеку галузі у відкритій економіці (2017)
Кучер Г. В. - Державний сектор країн світу крізь призму глобальних фінансових індикаторів (2017)
Nekrasova L. - Development of interorganizational governance in marketing channels in the system of strategic management, Davydenko M. (2017)
Овчиннікова О. Р. - Моделі регіональної міграції населення (2017)
Оласюк Г. П. - Моделі організації науково-дослідної діяльності глобальними фармацевтичними компаніями (2017)
Письменна М. С. - Ризик-орієнтований підхід у методології державного аудиту (2017)
Андрущенко О. С. - Оцінка можливості використання енергозберігаючого потенціалу деривативів (2017)
Білобровенко Т. В. - Методи визначення податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ: вітчизняний та зарубіжний досвід, Кітченко М. І. (2017)
Бойко В. В. - Вдосконалення бюджетно-фінансового забезпечення розвитку сільських територій як інструмент зміцнення економічної безпеки (2017)
Григорак М. Ю. - Концептуальні положення розроблення національної логістичної стратегії в геоекономічному вимірі (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського