Омельченко С. О. - Сучасний стан соціальної роботи в загальноосвітніх закладах України, Гавриш О. Г. (2017)
Омельченко С. О. - Перспективи впровадження досвіду соціального виховання шкіл-інтернатів першої половини ХХ століття в сучасні умови, Наріжна Л. М. (2017)
Пальшкова І. О. - Дослідження професійно-педагогічної культури вчителя початкових класів (2017)
Петров В. - Организация самостоятельной работы студентов заочной формы обучения: компетентностный подход и информационные технологии (2017)
Попович А. С. - Лінгвоекологічний принцип навчання стилістики майбутніх учителів української мови і літератури (2017)
Рогальська Н. В. - Особливості світу дитинства в українській народній педагогіці (2017)
Рогальська-Яблонська І. П. - Сутність соціалізації особистості у дитинстві у контексті педагогічних ідей В. Сухомлинського (2017)
Савінова Н. В. - Театралізована логокорекція словника якісних прикметників дітей із ТПМ, Бордюжа К. В. (2017)
Свідерська М. М. - Розуміння усного мовлення дітьми молодшого шкільного віку (2017)
Середа І. В. - Професійно-педагогічна компетентність викладача ВНЗ (2017)
Скворцова С. О. - Врахування вікових особливостей когнітивних процесів молодших школярів у навчанні математики (2017)
Смірнов С. В. - Модель формування конкурентоздатності майбутніх судноводіїв у процесі професійної підготовки (2017)
Сопівник І. В. - Застосування інформаційних технологій в соціально-педагогічній роботі із сільською молоддю (2017)
Сопівник Р. В. - Аксіологічний підхід у вихованні особистості (2017)
Сорочан Ю. Б. - Питання формування семантичної природи морфеми в онтогенезі (2017)
Ткач О. М. - Формування номінативного словника у дітей з розладами спектру аутизму (2017)
Фрицюк В. А. - Підготовка майбутніх учителів до професійного саморозвитку в педагогічних ВНЗ (2017)
Хайрулліна Ю. О. - Компетентнісний підхід у організації педагогічної практики з дисциплін освітньої галузі "Мистецтво" (2017)
Гу Цзін - Педагогічні умови формування вокального слуху майбутніхучителів музичного мистецтва (2017)
Бі Цзінчен - Основні принципи готовності майбутніх учителів музики до вокально-хорового саморозвитку (2017)
Шень Цзіньге - Творчо-виконавський етап формування співацьких здібностей підлітків у вокальних гуртках (2017)
Цуркан Т. Г. - Критерії, показники та діагностичний інструментарій рівня сформованості педагогічної культури батьків (2017)
Чжу Чжень - Методичні аспекти формування слухових уявлень майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вокально-хорової підготовки (2017)
Chychuk A. P. - Content peculiarities of elementary school teachers' pedagogical education at universities of the USA (2017)
Якименко С. І. - Джерельна база дослідження розвитку медичної освіти в Херсонській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., Селятенко О. В. (2017)
Ярошевська Л. В. - Патріотичне виховання майбутніх вчителів музичного мистецтва на заняттях з вокально-хорового виконавства (2017)
Ван Яюєци - Формування поліхудожнього світогляду вчителя музики засобами виконавського репертуару (2017)
Ареф’єв С. О. - Сутністні характеристики ресурсно-технологічної реструктуризації підприємств (2014)
Безпарточний М. Г. - Сучасні аспекти функціонування торговельних підприємств (2014)
Бесараб Д. А. - Процес управління вартістю компанії: основні етапи еволюції концепції, Зубенко А. В. (2014)
Бойко Н. О. - Споживчий капітал машинобудівного підприємства: сутність та складові (2014)
Бортнік С. М. - Організація систем матеріально-технічного забезпечення підприємств на основі інтегрованого логістичного підходу (2014)
Верхоглядова Н. І. - Методика оцінки конкурентостійкості будівельних підприємств, Радамовська І. В. (2014)
Вініченко О. М. - Класифікація і системний аналіз видів контролю (2014)
Войтко С. В. - Аналіз енергозабезпечення адміністративно-територіальних одиниць України, Нараєвський С. В. (2014)
Гарасим П. М. - Проблемні питання державної політики фінансування та підтримки діяльності аграрних підприємств західних регіонів України, Івашків Н. Л. (2014)
Гарбера О. Є. - Організація анімаційної діяльності в структурі комплексного туристичного обслуговування (2014)
Голік В. В. - Стратегії сільськогосподарських підприємств (2014)
Діброва Т. Г. - Методи оцінювання ефективності реклами як складової аудиту рекламної діяльності, Гараніна І. І. (2014)
Дорофеева А. А. - Обоснование мотивационных аспектов экономической деятельности человека (2014)
Збиранник О. М. - Забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання на засадах інноваційного розвитку (2014)
Зеленський М. В. - Оцінка ефективності логістичних функцій на промислових підприємствах (2014)
Зеленчук І. Б. - Фактори, що впливають на конкурентоспроможність молокопереробного підприємства (2014)
Златова І. О. - Методика визначення бюджету маркетингових комунікацій та вибір комунікаційної стратегії автомобільних дилерів (2014)
Кириченко Н. В. - Сучасний стан впровадження інновацій у діяльність аграрних підприємств Херсонської області (2014)
Кирчата І. М. - Функціональна реструктуризація підприємства як основа його реформування (2014)
Кожевнікова Л. К. - Послідовність формування методики аналізування управління зовнішньоекономічною діяльністю (2014)
Корчагіна Г. А. - Методичний підхід до формування та оцінювання професійної культури управлінського персоналу (2014)
Кудренко Н. В. - Основні фактори, які впливають на ефективність виробництва (2014)
Кулік А. В. - Стан і перспективи розвитку оптової торгівлі в Україні (2014)
Леськів С. Р. - Система індикаторів діагностики кредитоспроможності підприємств, Пинда Ю. В., Шпак О. Г. (2014)
Малюк С. О. - Ціноутворення як фактор підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, Росинець В. Ю. (2014)
Марченко І. Ф. - Економіко-математичне моделювання як дієвий механізм у вирішенні завдань управління і планування діяльності комерційного підприємства (2014)
Марченко М. М. - Типи проектів розвитку підприємства та їх характеристика (2014)
Мацюра С. І. - Характеристика методів і показників оцінки використання виробничих потужностей промислових підприємств, Підпанок А. О. (2014)
Мінакова С. М. - Фактори формування логістичної інфраструктури в умовах глобалізації (2014)
Мочона Л. Г. - Уточнення сучасного змісту та функцій контролінгу (2014)
Мягких І. М. - Формування концепції управління потенціалом розвитку інтегрованих бізнес-структур (ІБС) авіапідприємств (2014)
Ніколаєва Я. В. - Особливості формування маркетингових комунікативних стратегій підприємств на ринку послуг експрес-доставки (2014)
Носова Т. І. - Еволюційна трансформація категорії "стратегія" підприємства в залежності від розвитку системи управління підприємством (2014)
Однорог М. А. - Методика оцінки інвестиційної привабливості та забезпечення сільськогосподарських підприємств в аграрному секторі (2014)
Одношевна О. О. - Концепт економічного розвитку садівничих підприємств в умовах посилення інтеграційних процесів (2014)
Парубець О. М. - Синергетичний підхід до виявлення атракторів мережевої взаємодії транспортних підприємств (2014)
Пересадько Г. О. - Оцінка забезпечення організаційно-економічних засад у сфері поводження з ТПВ, Старченко Л. В., Коваленко Є. В. (2014)
Плахотнік О. О. - Методологічні принципи формування механізмів менеджменту сучасних підприємств (2014)
Плікус І. Й. - Реструктуризація кризових підприємств на засадах вартісного підходу та узгодження економічних інтересів (2014)
Полторак А. С. - Механізм формування та ефективного використання оборотних активів на підприємствах АПК України (2014)
Прокопенко В. І. - Теоретичні основи формування конкурентоспроможності, Бондаренко Л. А. (2014)
Пуйда Г. В. - Прийняття рішень по вибору альтернативних форм оновлення та фінансування основних засобів (2014)
Рябенков О. В. - Оцінка доцільності організації систем фінансового контролінгу на підприємствах України (2014)
Самойлікова А. В. - Аналіз методів фінансового забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства (2014)
Сахно А. А. - Мотиваційний ресурс у машинобудуванні (2014)
Седікова І. О. - Управління асиметрією інформації як фактор розвитку конкурентного середовища зернового ринку (2014)
Семенчук Т. Б. - Удосконалення оцінки ефективності антикризового управління для транспортних підприємств, Загороднюк Н. А. (2014)
Сініцина Т. А. - Клієнтоорієнтований маркетинг на базі сучасних інформаційних технологій (2014)
Стасенко О. М. - Інноваційні технології та інноваційний менеджмент у маркетинговій системі комунікацій (2014)
Стрільчук Р. М. - Діагностика конкурентоспроможності стратегічного потенціалу інноваційно активних машинобудівних підприємств (2014)
Сумець О. М. - Система оцінних показників ефективності логістичної діяльності підприємства (2014)
Танасієнко Н. П. - Методологічні основи оцінки резервів підвищення продуктивності праці на підприємстві (2014)
Ткач У. В. - Формування стратегічних орієнтирів розвитку хлібопекарських підприємств в умовах їх схильності до інноваційного ризику (2014)
Тропіцина Ю. С. - Загальний аналіз ринку аутсорсингових послуг в Україні (2014)
Наші автори (2014)
Копильчук Г.П. - NO-синтазна активність у клітинах печінки щурів за умов різної забезпе-ченості протеїном, Бучковська І.М. (2013)
Minchenko D. O. - The expression OF CDC20, CDC42 and CDC42-effector genes in U87 glioma cells with ERN1 signaling enzyme loss of function: effect of hypoxia, Kompaniets D. O., Kryvdiuk I. V., Bakalets T. V., Terletskyi B. M., Zalesna Y. D., Hubenia O. V., Karbovskyi L. L., Minchenko О. H. (2013)
Шмараков І. О. - Вплив аліментарних ретиноїдів на ріст карциноми Льюїс у мишей, Димашок В. А., Копильчук Г. П., Марченко М. М. (2013)
Долайчук О. П. - Фракційний склад фенолів тканин щурів двох поколінь до раціону яких додавали нативну та ГМ сою, Федорук Р. С., Храбко М. І. (2013)
Чебан Л. М. - Аналіз рослинної сировини Aconitum Eulophum Rchb. на вміст сполук фенольної природи, Маліщук І. В. (2013)
Горобець С. В. - Генетична основа фундаментального механізму біосинтезу наномагнетиту у магнітотаксисних та анаеробних мікроорганізмів, Горобець О. Ю., Чиж Ю. М., Дем'яненко І. В. (2013)
Андрєєва О. - Хімічні елементи (Pb, Cd, Zn, Cu, Al, Са, Mg, Mn, Fe) в торфяних відкладах оліготрофного болота Мішок (Регіональний ландшафтний парк "Надсянський", Українські Карпати), Марискевич О., Козловський В. (2013)
Сищикова О. В. - Видове різноманіття стрептоміцетів в техноземах хвостосховищ за їх біологічної рекультивації (2013)
Хлус Л. М. - Структура популяцій молюсків роду Xeropicta Mtros. в урболандшафті півдня України: факторний аналіз (2013)
Міщенко Т.В. - Активність каталази у тканинах коропів як біомаркер гербіцидного забруднення водойм, Заворотинський А.В., Жиденко А.О. (2013)
Сметана О. М. - Диференціація екотопів посттехногенних ландшафтів (гігро- та літохімічний аспект), Долина О. О., Ярощук Ю. В. (2013)
Вашеняк Ю. А. - Узлісні угрупування класу Trifolio-geranietea sanguinei Th. Müller 1961 на центральному Поділлі (2013)
Чеканов М. М. - Вікова та віталітетна структури популяцій Pulsatilla pratensis L. в Середньому Побужжі, Діденко І. П. (2013)
Вантюх І. В. - Поширення та ресурси Arnica montana L. на території Чернівецької області (2013)
Зиман С. М. - Поширення й еколого-фітоценотичні особливості рідкісних рослин гірської флори Українських Карпат як моделей для їх порівняльного вивчення in situ й ex situ, Дербак М. Ю. (2013)
Решетюк О. В. - Морфометричні показники вікових груп у популяціях Cypripedium calceolus L. (2013)
Буджак В. В. - Геоботанічна характеристика рослинності урочища "Степ Масьок", Коротченко І. А., Токарюк А. І., Чорней І. І. (2013)
Літвіненко С. Г. - Результати інтродукції східноазіатських дерев’янистих ліан на Буковині (2013)
Токарюк А. І. - Хорологічні та еколого-ценотичні особливості Galatella punctata (Waldst. & Kit.) nees (Asteraceae dumort.) у Чернівецькій області, Волуца О. Д. (2013)
Дмитрук Ю. М. - Особливості окремих підходів до геохімічного аналізу умов палеоґрунтогенезу (2013)
Чорний С. Г. - Емісія окису вуглецю з чорнозему південного та можливості його секвестру при застосування технології No-till, Видинівська О. В. (2013)
Смага І. С. - Формування бонітету грунтів різної генетичної природи та ландшафтного місцеположення (2013)
Любінська Л. Г. - Созофіти національного природного парку "Подільські Товтри" (2013)
Нестеров О. - Чи можливо поєднати держпідтримку і прогрес (2018)
Гнатюк С. - Відроджуємо м’ясне вівчарство в Україні, Іванов С., Бородаєнко Ф. (2018)
Шаповал Є. - Особливості спорудження молочної ферми (2018)
Шевченко І. - Шляхи використання органічних відходів свинарства, Козир В., Харитонов В. (2018)
На програму компенсації вартості техніки виділять майже мільярд (2018)
Садова І. - Переробники молока готові давати кооперативам обладнання в оренду (2018)
Буділович І. - Чому не варто купувати базарне молоко (2018)
Федорович Є. - Генетичне формування продуктивного довголіття корів української червоно-рябої молочної породи, Мазур Н., Федорович В. (2018)
Халак В. - Зв'язок амінотрансфераз крові з фізико-хімічними властивостями м’язової тканини поросят, Козир В. (2018)
Мельник В. - Морфометричні показники репродуктивних органів ремонтних кнурців різних порід, Кравченко О., Когут О. (2018)
Федорович О. - Стан ліпідів та ензимів антиоксидантної системи у гепатопанкреасі коропових риб за моногеноїдозів (2018)
Мірошнікова О. - "Друге серце" коня, Ємець З., Росик О. (2018)
Kubaichuk K. I. - ERN1 knockdown modifies the effect of glutamine deprivation condition on the expression level of PLAU, PLAUR, SLURP1, PLAT, CCN2, AND ITGB1 genes in U87 glioma cells, Minchenko D. O., Kryvdiuk I. V., Kovalevska O. V., Kulinich A. O., Minchenko О. H. (2013)
Холодкова О. Л. - Дослідження поліморфізму 5G/4G гена PAI-1 та рівня його продукту за атеротромботичного та кардіоемболічного ішемічних інсультів, Бурлова-Васильєва М. К., Савчук О. М., Кравченко Н. К., Мельник В. С., Шандюк В. Ю. (2013)
Буздуга І. М. - Вплив іонів міді на активність аскорбатпероксидази у нокаутній по каталазі 2 лінії Arabidopsis thaliana, Панчук І. І. (2013)
Кавулич Я. - Характеристика міцності зв'язку хлорофілу з білково-ліпідним комплексом у рослин пшениці за дії саліцилової кислоти та кадмій хлориду, Бойко І., Кобилецька М., Терек О. (2013)
Gruľová D. - Essential oil composition of garden sage tea from different origin, Šalamon I. (2013)
Дугарь Ю. М. - Генетичні взаємовідносини українських сортів конюшини лучної за ДНК-маркерами (2013)
Матвієнко Н. М. - Використання ПЛР для діагностики вірусу весняної віремії коропа, Бучацький Л. П. (2013)
Гопаненко О. О. - Продукція жовчних кислот пеінкою кролів за гострого аргінінового панкреатиту та його корекції, Рівіс Й. Ф. (2013)
Парижак С. Я. - Ідентифікація та клонування гена формальдегідредуктази у метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha (2013)
Fedotov O. V. - Screening of content and dynamic of accumulation of polyphenols in some Basidiomycetes species, Veligodska A. K. (2013)
Волощук О. М. - Сa2+-ємніcть мітохондрій карциноми Герена у динаміці онкогенезу за умов попереднього низькодозового опромінення, Марченко М. М., Савчук Н. В. (2013)
Buzhdygan O. Y. - Phytoindicative assessment of grassland communities of pastoral ecosystems, Rudenko S. S. (2013)
Федоряк М. М. - Аранеокомплекси під’їздів житлових будинків зони Широколистяних лісів України, Волошин В. Л. (2013)
Родінкова В. В. - Пух тополі як адсорбент зерен пилку алергенних рослин, Паламарчук О. О., Бобровська О. А., Кременська Л. В., Огородник В. В. (2013)
Ткаченко М. Ю. - Особливості біології та морфології бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) в акваторіях Азовського маря та Каховського водосховища, Демченко В. О. (2013)
Прилуцкая А. С. - Материалы по распространению рукокрылых, по итогам работы контакт-центра в Харькове (2008-2013 гг.), Влащенко А. С. (2013)
Minarchenko V. M. - Resource significance of medicinal plant populations as a result of their life strategy exhibition (2013)
Козак О. М. - Синфітоіндикаційна оцінкавпливу екологічних чинників на структуру екосистем субальпійської зони Закарпаття, Дідух Я. П. (2013)
Турлай О. І. - Анатомічна структура стебла видів роду Dianthus L. флори Буковини (2013)
Воткальчук К. А. - Систематичний аналіз флори Вигорлат-Гутинського хребта (2013)
Бєлан С. С. - Особливості фенології та репродукції рідкісного виду Scilla siberica Haw. (Hyacinthaceae) у фітоценозах заплави р. Псел (Сумський геоботанічний округ) (2013)
Ігнатко Т. І. - Проблеми і перспективи вирощування Arnica montana L на Закарпатті з використанням мікроклонального розмноження, Денчиля-Сакаль Г. М., Колесник А. В., Ніколайчук В. І. (2013)
Чорней І. І. - Поширення Traunsteinera globosa (L.) Reichenb. (Orchidaceae Juss.) у Чернівецькій області, Токарюк А. І., Буджак В. В. (2013)
Дмитрук Ю. М. - Особливості ґрунтів Черемоського національного природного парку, Юзик А. В., Думанська Т. М., Слободян Х. Б. (2013)
Лобова О. В. - Гідрослюдисті мінерали в грунтах буроземного типу як найближчий резерв доступного для рослин калію (2013)
Цигічко Г. О. - Зміни біохімічної активності ґрунту, що відбуваються під впливом органічної та традиційної систем землеробства в чрноземі опідзоленому Лісостепу України, Маклюк О. І. (2013)
Велика А. Я. - Особливості зміни глутатіонтрансферазної активності нирок щурів при інтоксикації меркурію хлоридом (II) за умов сольового навантаження, Пішак В. П. (2013)
Bashta Y. M. - Expression of protein phosphatase DUSP genes in subcutaneous adipose tissue of obese men with normal and impaired glucose tolerance, Minchenko D. O., Ratushna O. O., Kovalevska O. V., Minchenko О. H. (2014)
Копильчук Г. П. - Активність ензимів синтезу та кон’югації глутатіону в гепатоцитах щурів за умов низькопротеїнового раціону та гострого ураження печінки, Бучковська І. М., Борщовецька Н. Л., Чопик Н. В. (2014)
Верьовка С. В. - Активаційна дія сорбованого плазміну. Моделювання in vitro, Ракша Н. Г., Савчук О. М. (2014)
Волощук О. М. - Активність NAD+-залежних ферментів циклу Кребса за умов аліментарної депривації протеїну, Копильчук Г. П., Комінко О. М. (2014)
Кушнірик О. В. - Застосування кератинсинтезуючих дріжджів Rhodotorula glutinis для культивування Simocephalus vetulus (Müller, 1776) лабораторних умовах, Марченко М. М., Худий О. І., Васіна Л. М., Худа Л. В., Кавуля О. М. (2014)
Garmash I. A. - Acute l-glutamine deprivation affects the expression of G6PD, GPI, TKT, TALDO1, PGLS and RPIA genes in U87 glioma cells: effect of ERN1 knockdown, Minchenko D. O., Kompaniets D. O., Kulinich A. O., Kovalevska O. V., Minchenko О. H. (2014)
Раєцька Я. Б. - Експериментальна модель лужного опіку І та ІІ-го ступеню стравоходу у статевонезрілих щурів, Іщук Т. В., Джус О. І., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2014)
Заморова М. П. - Живлення карася сріблястого Сarassius gibelio в придунайських озерах Ялпуг і Кугурлуй, Заморов В. В. (2014)
Решетняк Д. Є. - Чи винищує Harpalus rufipes (Coleoptera, Carabidae) бур'ни або цільові рослини в агроценозах? (2014)
Бойко Л. І. - Історія та перспективи інтродукції видів роду Pittosporum banks ex sol в умовах захищеного грунту Криворізького ботанічного саду НАН України (2014)
Перегрим Ю. С. - Інтродукція рідкісних і зникаючих видів роду Astragalus L. (Fabaceae) природної флори України: успіхи і перспективи (2014)
Ольшанський І. Г. - Рід Alnus Mill. (Betulaceae S.F. Gray) у флорі України (2014)
Буджак В. В. - Картування видів адвентивних рослин Роменсько-Полтавського геоботанічного округу, Двірна Т. С. (2014)
Вільний Р. П. - Мікробіологічна активність чорнозему типового за різних способів обробітків грунту (2014)
Смага І. С. - Вплив методів визначення вологозабезпеченості на бонітет бурувато-підзолистих поверхнево-оглеєних грунтів Передкарпаття (2014)
Коломейченко Г. Ю. - Активность щелочной фосфатазы сестона на гидрофизическом полигоне тропической зоны Тихого океана, Петров С. А. (2014)
Bakalets T. V. - Glucose and glutamine deprivations affect the expression OF MAP3K5, MAP4K3, CIB1, RIPK1, and RIPK2 genes in U87 glioma cells with blockade of ERN1 signaling enzyme function, Minchenko D. O., Ratushna O. O., Riabovol O. O., Minchenko О. H. (2014)
Шелифіст А. Є. - Характеристика функціонування деяких компонентів антиоксидантної системи рослин в тканинах Ligularia glauca (L.) Hoffm. і L. sibirica (Cass.) за різних умов вирощування, Дзвінчук М. Д. (2014)
Іванович Я. І. - Профілювання геному сортів черешні української селекції за допомогою IRAP-ПЛР та REMAP-ПЛР маркерів, Тряпіцина Н. В. (2014)
Tiazhka O. V. - Insulin resistance affects the expression of genes related to the control of cell growth and surviving in blood cells of obese boys, Minchenko D. O., Davydov V. V., Budreiko O. A., Moliavko O. S., Kulieshova D. K., Minchenko O. H. (2014)
Руснак Т. О. - Отримання рослин-трансформантів, що несуть репортерний ген під контролем промотора АРХ2, Панчук І. І. (2014)
Galkin O. Yu. - Biotechnology for obtaining the recombinant heat shock protein (HSP 60) of Chlamydia trachomatis and evaluation of the perspectives of its use in serological diagnostics, Besarab O. B., Gryshyna A. S., Dugan O. M., Gurzhenko Yu. M. (2014)
Karpovets T. P. - High-calorie diet as a factor of obesity development in rats, Shabanova N. V., Konopelnyuk V. V., Savchuk O. M., Ostapchenko L. I. (2014)
Чебан Л. М. - Ефективність вирощування Anabaena hassalii (Kutz.) Wittr. за різних умов культивування, Маліщук І. В., Лисак В. Р., Марченко М. М. (2014)
Дворщенко К. О. - Вміст ессенціальних мікроелементів у підшлунковій залозі щурів в умовах тривалої шлункової гіпохлоргідрії та при введенні мультипробіотика (2014)
Копильчук Г. П. - Вміст різних форм гемоглобіну в еритроцитах щурів за умов білкової недостатності, Бучковська І. М., Скрипник М. Г. (2014)
Горобець С. В. - Біоінформаційний аналіз зворотного і незворотного накопичення заліза в Proteobacteria та Actinobacteria, Горобець О. Ю., Дем’яненко І. В., Сливець О. В. (2014)
Vasylyk Y. V. - Effect of sodium nitroprusside on activities of antioxidant and glutatione-related enzymes in leaves of maize seedlings, Semchuk N. M., Lushchak Ok. V. (2014)
Шмараков І. О. - Біохімічні особливості гепатостеатозу при відсутності запасів вітаміну А, Борщовецька В. Л., Кобилянська О. М. (2014)
Варигин А. Ю. - Горизонтальные миграции черноморских креветок у побережья Одесского залива в период до и после рассвета (2014)
Бешлей З. - Вплив субстратів відвалу вугільних шахт на вміст пероксиду водню та активність пероксидази у Sorghum halepense (L.) Pers, Бешлей С., Баранов В., Терек О. (2014)
Чован О. О. - Історія вивчення лебедів (рід Cygnus) на території України, Яненко В. О. (2014)
Бриндзя І. В. - Сезонна динаміка вмісту важких металів у воді колодязів на території Прикарпаття, Грубінко В. В. (2014)
Чипиляк Т. Ф. - Еколого-біологічні особливості представників роду Hemerocallis L. при інтродукції в Криворізький ботанічний сад НАН України (2014)
Cавчук Л. Я. - Управління соціальною складовою екологічної безпеки Калуського промислового району (2014)
Лопухова М. А. - Фізіологічні показники та врожайність винограду сортів Ароматний та Каберне Совіньйон за обробки АгроМаром, Кучер Г. М., Паузер О. Б., Якуба І. П. (2018)
Січняк О. Л. - Регулярність мейозу в ранніх генераціях гібридів м’якої пшениці зі штучною спельтою (2018)
Чепрас О. Г. - Пристосованість Drosophila melanogaster за додавання до кормової суміші Pleurotus ostreatus, Ісакова Л. С., Прокоф’єва М. B., Мірось С. Л., Білоконь С. В. (2018)
Наум Є. О. - Фильтрационная способность мидий разных фенотипов Одесского прибрежья Чёрного моря (2018)
Тропівська Г. Г. - Санітарно-мікробіологічна оцінка якості донних відкладень Хаджибейського лиману та Одеської затоки в умовах скиданнях стічних вод, Нідзвецька Л. М. (2018)
Пантьо В. В. - Протимікробна дія світлодіодного випромінювання на збудників опортуністичних інфекцій, Пантьо В. І., Данко Е. М. (2018)
Еберле Л. В. - Протизапальна активність густого екстракту імбиру (Zingiber officinale) на моделі трипсинового запалення, Кобернік А. О., Кравченко І. А. (2018)
Гогітідзе О. Є. - Морфология продолговатого мозга Phocoena phocoena relicta Abel, 1905 (2018)
Коваленко С. Г. - Шлях у науці А. О. Сапєгіна – видатного випускника Новоросійського (Одеського національного імені І. І. Мечникова) університету (до 100-річчя національної академії наук України), Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В., Немерцалов В. В. (2018)
Minchenko D. O. - Expression of CIDEA, CYR61, AZGP1, ASK1, and HLF genes in subcutaneous adipose tissue of obese men with and without glucose tolerance (2015)
Василик Ю. В. - Утворення оксиду азоту у рослин та його роль за дії стресових факторів (2015)
Копильчук Г. П. - Вміст білкових фракцій плазми крові тварин за умов білкової недостатності, Бучковська І. М., Ніколаєв Р. О. (2015)
Kubaichuk K. I. - Effect of nutrient deprivation on the expression of PDGFC, PDGFRA, and PDGFRB genes in U87 glioma cells depends on ERN1 signaling enzyme function, Minchenko D. О., Riabovol O. O., Halkin О. V., Minchenko О. H. (2015)
Гринчук К. В. - Розробка системи ідентифікації вірусу некротичного пожовтіння жилок буряку та його моніторинг на території України, Антіпов І. О., Єрмолаєв М. В. (2015)
Береговий С. - Рівень редокс-чутливих транскрипційних факторів EGR-1, SP-1 та HIF-1 за етанол-індукованих уражень шлунку, Червінська Т., Толстанова Г. (2015)
Молчанюк Н. И. - Электронно-микроскопическое изучение гепатоцитов крыс в динамике после внутрибрюшинного введения повышенной дозы метанола (2015)
Москалець Т. З. - Морфо-фізіологічні та молекулярно-генетичні ознаки ксероморфності Triticum aestivum L., Рибальченко В. К. (2015)
Смоляр Н. О. - Про необхідність збереження біорізноманіття на низькопродуктивних землях, Чорний М. Г., Соломаха В. А. (2015)
Хананова О. Р. - Історія досліджень рослинного світу регіонального ландшафтного парку "Гадяцький"(Полтавська область) (2015)
Буджак В. В. - Роль природно-заповідного фонду покутської частини Прут-Дністровського межиріччя у збереженні рослин з Червоної книги України, Чорней І. І., Токарюк А. І. (2015)
Фельбаба-Клушина Л. М. - Болота і водойми верхівя р. Тиса (Українські Карпати), перспективні для надання їм статусу Рамсарських угідь (2015)
Сосновська С. В. - Еколого-ценотична приуроченість Carex dioica (Cyperaceae) в Україні, Данилик І. М. (2015)
Скрипець Х. І. - Морфологічна будова плоду і насінини в Iris sibirica L. та Gladiolus imbricаtus L. у зв'язку із способами дисемінації, Одінцова А. В. (2015)
Венглінський М. О. - Оцінка методик визначення вмісту органічної речовини (гумусу) в грунті, Грищенко О. М., Годинчук Н. В., Романова С. А., Гаврилюк В. Б. (2015)
Смага І. С. - Оптимізація еколого-безпечного та ефективного використання орних земель Чернівецької області (2015)
Амінов Р. Ф. - Вплив біологічно активних речовин сольового екстракту медичної п'явки на фагоцитарну активність нейтрофілів і цитофотометричні зміни лімфоцитів крові людини у культурі, Фролов О. К. (2015)
Кравцова О. В. - Екологічна оцінка стану екосистем малих річок за біорізноманіттям фітопланктону та продукційними характеристиками водоростей, Шелюк Ю. С. (2015)
Лилик М. П. - Можливі механізми захисної дії альфа-кетоглутарату за впливу різних стресорів на плодову мушку Drosophila melanogaster Canton S, Байляк М. М. (2015)
Степанюк Я. В. - Розвиток зовнішніх ніздрів та хоан у Lacerta agilis (Reptilia, Squamata), Яригін О. М., Титюк О. В. (2015)
Komshuk T. S. - Evaluation of cerebrospinal fluid system of the brain in healthy children up to one year old by using of neurosonography (2015)
Коваль Т. В. - Вміст молекул середньої маси та олігопептидів у крові та тканинах щурів за умов розвитку кислотного опіку стравоходу, Іщук Т. В., Раєцька Я. Б., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2015)
Маслак Г. С. - Експресія циркадіальних генів у лімфоцитах крові за еритремії, Мінченко О. Г. (2015)
Копильчук Г. П. - Особливості трансульфування гомоцистеїну в гепатоцитах щурів за умов білкової недостатності, Бучковська І. М., Островська Ю. К. (2015)
Худа Л. В. - Застосування препаратів поліненасичених жирних кислот у технології раннього вигодовування осетрових риб, Прусінска М., Худий О. І., Кушнірик О. В., Кольман Р., Липка Н. П. (2015)
Чебан Л. М. - Вміст нутрієнтів у біомасі Desmodesmus armatus (Chod.) Hegew. та Acutodesmus dimorphus (Turpin) Tsarenko, культивованій на скидній воді із УЗВ, Маліщук І. В., Гринько О. Е., Марченко М. М. (2015)
Кеца О. В. - Стан антиоксидантної системи печінки та карциноми герена щурів за умов введення ω-3 поліненасичених жирних кислот, Шмараков І. О., Марченко М. М. (2015)
Руденко C. С. - Залежність показника редфілда від фаз водного режиму річкових екосистем, Дзензерська О. М. (2015)
Мірошник Н. В. - Особливості відпаду дерев у соснових лісах внаслідок хронічного аеротехногенного впливу, Тертична О. В., Славгородська Ю. В., Козинятко Т. А. (2015)
Варигин А. Ю. - Соотношение полов у различных фенотипов Lekanesphaera monodi (Arcangeli, 1934) в сообществе обрастания Oдесского залива Черного моря (2015)
Сараненко І. І. - Екологічні особливості поглинання важких металів деревними рослинами північної частини міста Кременчука (2015)
Андрієнко Т. Л. - Болота союзу Magnocaricion elatae W. Koch 1926 s. L. в Українських Карпатах та на прилеглих територіях, Онищенко В. А. (2015)
Четверня C. О. - Насінна та сировинна продуктивність Serratula coronata L. та Serratula tinctoria L. в природних місцезростаннях, Джуренко Н. І., Паламарчук О. П., Грахов В. П. (2015)
Літвіненко C. Г. - Підсумки інтродукції представників родини Vitaceae Lindl. у Чернівецькій області (2015)
Соломаха I. В. - Синтаксономія лісової та чагарникової рослинності Північного Причорномор’я (2015)
Сичак Н. М. - Доповнення до флори судинних рослин НПП "Вижницький”, Чернівецька область (2015)
Комшук Т. С. - Особливості IV шлуночка головного мозку в людей різного віку, дослідженого за допомогою МРТ (2015)
Професору кафедри ґрунтознавства Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва М. О. Горіну – 75 (2015)
Шкільняк М. - Менеджмент у системі корпоративного управління (2018)
Дзюблюк О. - Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності грошей як економічної категорії (2018)
Чурута І. - Україна у системі міжнародних інвестиційних рейтингів (2018)
Дудар В. - Формування цінових стратегій підприємств органічного сектору для досягнення маркетингових цілей (2018)
Вороненко І. - Тенденції структурних змін у розповсюдженні реклами, Скрипник А., Нам’ясенко Ю. (2018)
Паранюк Я. - Методичні аспекти оцінювання ефективності інноваційних проектів (2018)
Судин Ю. - Генезис терміну "гудвіл" у системі фінансового та управлінського обліку (2018)
Задорожний З. - Бухгалтерський та управлінський облік спільної діяльності підприємств з використання основних засобів, Орлова В., Кафка С. (2018)
Романів Р. - Апперцепція інформації в біхевіористичній теорії бухгалтерського обліку: критика сучасних підходів (2018)
Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки (2018)
Наші автори (2018)
Annotation (2018)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ" (2018)
Волощук О. М. - Вміст аденілових нуклеотидів у мітохондріях печінки за умов ацетамінофен-індукованого гепатиту та аліментарної депривації протеїну, Копильчук Г. П., Пустовіт Т. О. (2016)
Лихолат Т. Ю. - Вплив синтетичних естрогенів на показники прооксидантно-антиоксидантної системи органів щурів різного віку в дослідах in vitro, Лихолат O. А. (2016)
Худий О. І. - Виготовлення гранульованих кормів-основ для вивчення ефекту біологічно активних добавок при вирощуванні осетрових риб, Худа Л. В., Голубєв М. І., Бабин В. О. (2016)
Бученков І. Е. - Отримання селекційного матеріалу Ribes nigrum L., Ribes rubrum L., Grossularia reclinata Mill. методом автополіплоїдії (2016)
Раєцька Я. Б. - Показники ендогенної інтоксикації при експериментальній опіковій хворобі в стадії токсемії (2016)
Борщовецька В. Л. - Стан антиоксидантної системи при введенні бісфенолу в умовах різної забезпеченості ретиноїдами, Шмараков I. О. (2016)
Діденко Н. О. - Вплив сольового сресу на вміст проліну та поліфенольних сполук у Arabidopsis thaliana, Волков P. А., Панчук I. І. (2016)
Стамбульська У. Я. - Вплив місцевих штамів азотфіксуючих бульбочкових бактерій на деякі біохімічні показники рослин гороху (2016)
Мовчан О. Д. - Участь ГАМК-ергічної системи у формуванні толерантності до дії топірамату та ламотриджину (2016)
Мохорт М. А. - Здатність сполуки, похідного імідазо/1,2-а/азепінію, під шифром IFT_000281 активувати АТФ-залежні калієві канали, Кутовий Ю. М. (2016)
Тимочко Л. І. - Моніторинг смертності медоносних бджіл Північної Буковини за результатами зимівлі 2014-2015 рр., Пущук Л. Т., Федоряк М. М. (2016)
Штимак K. В. - Видовий склад та екологічні особливості кліщів-фітосеїд (Parasitiformes, Phytoseiidae) у рослинних асоціаціях м. Виноградів (Закарпатська область) (2016)
Мірошник Н. В. - Особливості антропогенної трансформації трав’яних фітоценозів лісових екосистем Черкаської області (2016)
Андрєєва О. О. - Ліси Північно-Східного Поділля в пізньому голоцені (за даними спорово-пилкового аналізу) (2016)
Кагало О. О. - Демутаційні процеси в рослинному покриві техногенних екотопів Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу, Слободян Л. З. (2016)
Токарюк А. І. - Peucedanum latifolium DC. (Аpiaceae Lindl.) у Чернівецькій області: хорологічні та екологічні особливості, Волуца О. Д., Буджак В. В., Чорней І. І. (2016)
Онищенко В. А. - Рослинність Білоозерської ділянки Рівненського природного заповідника, Андрієнко Т. Л., Прядко О. І. (2016)
Вашеняк Ю. А. - Біотопічне різноманіття трав’яних угруповань Центрального Поділля та їх созологічна оцінка (2016)
Гончаренко В. І. - Рід Rubus L. (Rosaceae Juss.) у флорі заходу України: 4. Підрід Rubus секції Corylifolii і Caesii, підроди Idaeobatus та Ccylactis (2016)
Коваленко I. М. - Особливості клонової структури Calluna vulgaris (L.) Hull в лісових екосистемах північного сходу України (2016)
Жуков О. В. - Просторово-часові зміни твердості рекультоземів Нікопольського марганцево-рудного басейну, Задорожна Т. О. (2016)
Поручинська Т. Ф. - Особливості тета-активності ЕЕГ мозку осіб з різною силою нервових процесів під час вербальної та невербальної діяльності, Шевчук Т. Я., Романюк А. П., Дмитроца О. Р. (2016)
Трусова Н. В. - Парадигма управління формуванням фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств (2014)
Туманова А. Ю. - Значення інноваційного потенціалу в стратегічному управлінні інноваційною діяльністю промислового підприємства, Задорожнюк Н. О. (2014)
Турило А. А. - Удосконалення планування інноваційного розвитку підприємства на засадах маркетингу (2014)
Устенко А. О. - Зовнішня підсистема системи управління підприємством (2014)
Фера-Клемонца О. Ю. - Науково-методичні підходи Ф. Котлера та його послідовників до дослідження маркетингового менеджменту (2014)
Чубар М. М. - Основні характеристики стратегії експорту продукції швейних підприємств подільського економічного регіону (2014)
Штогринець Н. В. - Соціально-економічні умови розвитку сільського господарства у гірській зоні Карпат (2014)
Яремко І. Й. - Прикладні аспекти оцінки в системі управління економічною стійкістю машинобудівного підприємства, Глушко О. В. (2014)
Ярмолович Д. Ю. - Сравнительный анализ рынка услуг морского агентирования в украине и мире (2014)
Яцентюк С. В. - Структурно-логічна модель формування та розвитку бренду продукції промислового призначення (2014)
Селезньова О. О. - Маркетингова діяльність будівельних підприємств (2014)
Августин Р. Р. - Регіонaльні хaрaктеристики тіньового сектору економіки України (2014)
Аверкина М. Ф. - Оцінка стійкого розвитку міст київської агломерації (2014)
Бавико О. Є. - Системно-тектологічна модель управління розвитком регіональної економіки в умовах постіндустріальної трансформації (2014)
Ворошилова Г. О. - Адміністративні та економічні важелі впливу на розвиток міжнародного туризму (2014)
Гедз М. Й. - Інструментарій нарощування ресурсів модернізаційного потенціалу регіону (2014)
Донец О. В. - Сущность и содержание экономических категорий "инновационный потенциал" и "инновационная активность" учебно-научных учреждений (2014)
Забалдіна Ю. Б. - Інституалізація управління туристськими дестинаціями (2014)
Колосінський Є. Ю. - Міський громадський транспорт як головний фактор економічного та соціального розвитку міста (2014)
Комліченко О. О. - Перспективи розвитку нових видів туризму в регіоні, Ротань Н. В. (2014)
Лифар В. В. - Формування конкурентоздатної транзитної системи регіону (2014)
Охріменко А. Г. - Послуги туристичних підприємств у структурі експорту України, Парубець О. В. (2014)
Пішеніна Т. І. - Підвищення ефективності інформаційного забезпечення інноваційного розвитку економіки (2014)
Стоянова-Коваль С. С. - Організаційно-економічні умови ведення конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва, Попович В. В. (2014)
Чернишова Л. І. - Формування промислових кластерів як механізм реалізації стратегії підвищення конкурентоспроможності України, Зацерклянна А. С. (2014)
Андрєєва Н. М. - Використання інноваційно-наукового центру з впровадження ресурсозберігаючих та екологоорієнтованих проектів на базі краудсорсингової платформи, Барун М. В. (2014)
Іртищева І. О. - Оптимізація технологічних витрат через розвиток нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, Стегней М. І. (2014)
Котигорошко О. І. - Ретроспективний аналіз інвестиційних теорій в провідних школах маржиналізму, неокласицизму та шведської і математичної шкіл (2014)
Бойченко В. С. - Сучасний стан оплати праці в економіці України (2014)
Єфремов Д. П. - Ефективність моделі соціального захисту КНР (2014)
Жадан О. В. - Тенденції розвитку систем оплати праці у сучасній економіці (2014)
Звонар В. П. - Публічно-приватне партнерство в Україні в контексті соціальної інноваційності розвитку (2014)
Калінін А. М. - Організаційно-змістовні аспекти професійного відбору персоналу на ринку праці (2014)
Карпенко А. В. - Мотивація як основа ефективності діяльності підприємства, Фещенко І. О. (2014)
Кучеренко С. А. - Самозайнятість як фактор підвищення доходів громадян, Сушко С. В. (2014)
Мікловда В. П. - Фінансово-економічна результативність наукової діяльності України, Король М. М. (2014)
Мороз О. С. - Проблеми розвитку системи соціального партнерства в Україні (2014)
Павлів В. В. - Перспективні фіскальні стимули розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення (2014)
Полоус О. В. - Науково-методичні підходи до оцінки трудового потенціалу аеропортів (2014)
Шекета Є. Ю. - Концептуальні засади удосконалення механізму попередження довготривалого безробіття (2014)
Архипенко С. В. - Іпотечна облігація як інструмент проведення інвестиційних операцій з нерухомістю (2014)
Бабаніна Н. В. - Особливості визначення оптимальної структури капіталу аграрних підприємств (2014)
Бабіченко В. В. - Суперечності світового фондового ринку та проблеми реалізації корпоративних стратегій (2014)
Бездушна Ю. С. - Фінансово-майнові аспекти підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств в умовах євроінтеграції (2014)
Бобанич А. І. - Методологічні аспекти імплементації системи гарантування вкладів (2014)
Брятко А. А. - Методологія дослідження фінансово-економічних коливань: загальні риси та особливості бачення окремих вчених (2014)
Бужак Ю. С. - Стан і тенденції надходжень до бюджету від оподаткування імпорту продукції легкої промисловості в Україні (2014)
Возняк Г. В. - Бюджети міст: сучасні виклики та можливості для майбутньої бюджетної політики (2014)
Воронченко О. В. - Перспективні напрями розвитку державно-приватного партнерства у фінансуванні розбудови мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції (2014)
Гаприндашвілі Б. В. - Сутність функціонування фінансово-кредитного механізму та його роль у підвищенні енергоефективності в Україні (2014)
Гарбар Ж. В. - Діяльність комерційних банків на фінансовому ринку України (2014)
Гнидюк І. В. - Теоретичні аспекти організації андеррайтингу в страхових компаніях України (2014)
Горюк В. В. - Питання доцільності прийняття інфляційного таргетування в Україні (2014)
Гутафель В. В. - Систематизація тенденцій розвитку фондових ринків країн світу (2014)
Наші автори (2014)
Буздуга I. М. - Загальна редукуюча спроможність рослин Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу, Заворотна Т. А., Діденко Н. О., Панчук І. І. (2016)
Voloshchuk O. M. - Activity of cytosolic isoenzymes of endogenous aldehydes catabolism under the conditions of acetaminophen-induced hepatitis on the background of protein deficiency, Kopylchuk G. P., Mishyna Y. I. (2016)
Клись Ю. Г. - Протеолітично ушкоджені похідні плазміногену за новоутворень верхніх дихальних шляхів (2016)
Чебан Л. М. - Вплив препарату DON-1R на монокультури Microcystis Sp., Мегера Х. А. (2016)
Язловицька Л. С. - Активність каталази Apis mellifera L. при літній підгодівлі різною вуглеводною дієтою, Косован М. Д., Череватов В. Ф., Волков Р. А. (2016)
Галоян Л. Л. - Застосування продукційних кормів різних виробників при вирощуванні радужної форелі в умовах індустріальної аквакультури, Худий О. І., Тертерян С. В., Мрук А. І., Худа Л. В. (2016)
Бєдункова О. О. - Вплив комбінованих ефектів забруднення річки Іква на цитогенетичний гомеостаз представників іхтіофауни (2016)
Buzhdygan O. Y. - Developmental traits in grassland and agricultural plants under the influence of ragweed, Baglei O. V. (2016)
Глібовицька Н. І. - Вплив нафтогазової контамінації навколишнього середовища на життєвий стан деревних рослин (2016)
Григорчук І. Д. - Використання рослинних біоіндикаторів для оцінки токсичності грунтів на території м. Кам'янця-Подільського (2016)
Катиш С. В. - Дичерозведення на території лісостепової і степової зон України (на прикладі Полтавської і Запорізької областей) (2016)
Куцоконь Ю. К. - Сучасний видовий склад рибного населення лівих приток Середнього Дніпра: Супою і Трубежа, Циба А. О., Подобайло А. В., Паньков А. В. (2016)
Маркова А. О. - Поведінкові акти та прояв агресії деяких птахів родини Синицеві (Paridae) на місцях водопою у гніздовий період (2016)
Мельниченко Г. М. - Динаміка вміст алергенного пилку у повітрі урбоекосистеми Івано-Франківська (літньо-осіння хвиля палінації) (2016)
Подобівський С. С. - Попередні дані про видовий склад та особливості біології розмноження синантропних птахів ряду Горобцеподібних (Passeriformes) м. Тернополя, Котів А. В. (2016)
Бучко О. В. - Віталітетна структура ценопопуляцій Potentilla incana P. Gaertn, B. Mey & Scherb. (Rosaceae) у Південно-Західному Опіллі (2016)
Літвіненко С. Г. - Мохоподібні ялинових лісів Шурдинського середньогір’я (Буковинські Карпати) (2016)
Середницька С. Л. - Хронологічні особливості Carex umbrosa Host (Cyperaceae) в Україні (2016)
Слєпих О. О. - Ритм розвитку і розповсюдження фенологічних форм дуба черешчатого (Quercus Robur L.) в Донецькій області (2016)
Соломаха В. А. - Регіонально рідкісні види роду Allium L. в умовах Західного Поділля, Рубановська Н. В. (2016)
Токарюк А. І. - Galatella linosyris (L.) Rchb. (Asteraceae) у Буковинському Прикарпатті (2016)
Чорней І. І. - Поширення Iris hungarica Waldst. & Kit (Iridaceae Juss) у Чернівецькій області, Буджак В. В., Токарюк А. І., Волуца О. Д. (2016)
Рибалка І. О. - Моделювання популяції омели білої (Viscum album L.) для забезпечення сталого розвитку садово-паркового господарства міст, Вергелес Ю. І., Бараннік В. О. (2016)
Кобів Ю. Й. - Історія вивчення рідкісних видів рослин Українських Карпат у період перед Другою Світовою війною (2016)
Петренко В. А. - Памяти Генерального конструктора Харьковского тракторного завода Кашубы Б.П. посвящается, Чернявский И. С., Кухтов В. Г., Кашуба С. А., Гришин И. Я. (2018)
Бойко А. І. - Історія розвитку науки про надійність технічних систем (2018)
Карпик А. А. - Гармонический анализ лопатки компрессора при максимальном давлении на основе трехмерного моделирования нестационарного потока, Воробьев Ю. С. (2018)
Аулин В. В. - Преимущества интеллектуальной стратегии технической эксплуатации с точки зрения экономической эффективности, Замота Т. М., Гринькив А. В., Замота О. М., Чернай А. Е. (2018)
Дудукалов Ю. В. - Методика нечеткой оценки уровня надежности технологий восстановления деталей машин (2018)
Сметанкіна Н. В. - Розрахунок температурних полів у шаруватому осклінні транспортних засобів (2018)
Калінін Є. І. - Формування моменту опору і буксування на ведучому колесі трактора (2018)
Лютенко В. Є. - Динаміка процесу різання грунтів відвалом автогрейдера, Запорожець М. О. (2018)
Надобко В. Б. - Аналіз шляхів визначення впливу геометричних параметрів роликоопор на характеристики їх підшипників, Приліпко Ю. В. (2018)
Пахучий А. М. - Аналіз та напрямки підвищення ефективності жниварок обчісуючого типу (2018)
Трошін О. М. - Розробка технології епіламування силових елементів транспортних засобів, Стадниченко М. Г., Парфило В. В. (2018)
Зубєхіна-Хайят О. В. - Дослідження жорсткості системи верстат-інструмент-деталь при ремонті деталей методом поверхневого пластичного деформування, Марченко Д. Д. (2018)
Ольшанський В. П. - Вільне коливання системи з несиметрично кусковою лінійною силовою характеристикою, Бурлака В. В., Сліпченко М. В. (2018)
Самородов В. Б. - Оптимізація параметрів конструкцій колісних тракторів при агрегатуванні змінним навісним обладнанням і в транспортному режимі для середнього фермерського господарства, Краснокутский В. М., Гриненко Г. Г. (2018)
Романюк С. П. - Оценка состояния строительных металлоконструкций неразрушающим методом (2018)
Шигимага В. А. - Автоматизированные системы уборки помещений для содержания свиней, Файзуллин Р. А. (2018)
Палій А. П. - Засоби та системи утримання ВРХ, Михальченко С. А. (2018)
Семенцов В. І. - Про необхідність збагачення комбінованих кормів біологічно активними кормовими домішками, Кобзар В. А., Міхєєв Ю. Р. (2018)
Молодан А. О. - Вплив відключення частини циліндрів на режим роботи двигуна під навантаженням (2018)
Полянский А. С. - Анализ динамики трансмиссии мобильных машин при переключении передач фрикционными муфтами, Хворост А. Г. (2018)
Дитятьев А. В. - Некоторые вопросы диагностики автоматических коробок передач (2018)
Нанка А. В. - К расчету дробильного устройства, Бойко Д. И., Иевлев И. И., Русалев А. М., Семенцов В. В. (2018)
Алієв Е. Б. - Результати експериментальних досліджень блока подачі фотоелектронного сепаратора насіння олійних культур (2018)
Коротов Ю. Ю. - Розробка та створення на основі конструкційних досліджень, конструкції універсальної малогабаритної молоткової кормодробарки с.г. кормів (2018)
Мілько Д. О. - Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів гранулятора з нерухомою матрицею, Рогач Ю. П., Комар А. С. (2018)
Паславський В. Р. - Теоретичні дослідження робочого циклу малогабаритного шнекового олійного пресу (2018)
Колісник О. І. - Технологічні карти з відгодівлі молодняку абердин-ангуської породи на відкритих майданчиках (2018)
Семенцов В. В. - Розробка нових енергозберігаючих конструкцій дозаторів сипких матеріалів (2018)
Русальов О. М. - Графічний метод визначення геометричних параметрів вальцьового млина (2018)
Голотюк М. В. - Інтелектуальні транспортні системи в управлінні перевезення вантажів (2018)
Голотюк М. В. - Розвиток роботомеханічних систем в машинобудуванні (2018)
Савченко В. М. - Експериментальні дослідження форсунок водовипарних систем зволоження високого тиску, Міненко С. В., Крот В. В. (2018)
Заєць В. М. - Оцінка залишкових напружень та пластичних деформацій методом кінцевих елементів S-подібних стійок культиватора після зміцнення дробоструменевою обробкою (2018)
Іванкова О. В. - Дослідження впливу відновлення деталей вібраційним деформуванням на післяремонтний ресурс машин (2018)
Козаченко О. В. - Аналіз методів формування номенклатури та забезпечення запасними частинами сільськогосподарської техніки, Шкрегаль О. М., Каденко В. С., Зубко О. Г. (2018)
Суранов О. О. - Підвищення мастильної здатності індустріальних олив шляхом додавання в них продуктів електродугового випаровування графіту (2018)
Степанов О. В. - Імітаційна модель безпеки автотранспорту в транспортному процесі з урахуванням впливу фактора людини (2018)
Волков В. П. - Особливості побудови систем утилізації теплової енергії відпрацьованих газів двигунів транспортних засобів, Волкова Т. В., Грицук І. В., Погорлецький Д. С., Вербовський В. С., Краснокутська З. І. (2018)
Слинько Г. І. - Вплив структурних складових чавуну на експлуатаційні характеристики деталей, що працюють в умовах циклічної зміни температур, Мартиненко О. Д. (2018)
Антощенков Р. В. - Пріоритетні напрями викладання дисципліни мехатроніка з урахуванням надійності мехатронних систем, Антощенков В. М., Галич І. В. (2018)
Козаченко О. В. - Структура та методичні аспекти викладання дисципліни "Теорія експлуатації машин та проектування технічних систем", Шкрегаль О. М. (2018)
Свіргун О. А. - Використання систем кінцево-елементного аналізу при викладанні дисципліни "Опір матеріалів", Савченко В. Б., Грінченко О. С., Калінін Е. І., Свіргун В. П. (2018)
Коломієць В. В. - Нова методика розрахунку довжин валів одноступінчастих циліндричних редукторів, Богданович С. А., Рідний Р. В., Свіргун О. А., Харченко С. О., Півень М. В. (2018)
Іванов В. І. - Методика виконання практичної роботи "Прискорені випробування на знос", Савченко В. Б., Кухтов В. Г., Концевич О. А., Юрэва Г. П. (2018)
Подоляка А. Н. - Моделирование классических задач линейного программирования с учетом валентных отношений (2018)
Вихідні дані (2018)
Давиденко Н. М. - Структуризація капіталу в системі фінансової безпеки підприємства (2014)
Данилевська-Жугунісова О. Є. - Фінансова політика забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання (2014)
Єремейчук Р. А. - Формування і структура державного боргу України та особливості управління ним (2014)
Жежерун Ю. В. - Стан та тенденції розвитку банківського сектору України (2014)
Жмурко Н. В. - Роль комунікаційної політики Національного банку України в умовах фінансово-економічних криз (2014)
Зуєва О. В. - Структура фінансового потенціалу банку (2014)
Калінкін Д. В. - Використання методу таксономії для оцінки стану внутрішнього аудиту бюджетної установи (2014)
Константюк Н. І. - Механізм фінансового забезпечення розвитку людського капіталу та його вплив на конкурентоспроможність економіки держави (2014)
Копилова О. В. - Емісійна діяльність комерційних банків в Україні: сучасний стан та тенденції, Гарбут А. І. (2014)
Корнєєв М. В. - Вплив розвитку ринку похідних фінансових інструментів на цінові показники ринків реальних товарів (2014)
Кузнєцов А. М. - Концептуальні підходи до організації трудової мотивації персоналу банку (2014)
Ліпич М. А. - Поведінкові фінанси: концептуалізація поняття (2014)
Манжос С. Б. - Обов’язкові резервні вимоги як монетарний інструмент антикризового управління банківською діяльністю (2014)
Миськів Г. В. - Проблеми та чинники формування кредитного ринку впродовж першого десятиліття незалежності України (2014)
Нагорна О. В. - Сутність та роль державно-приватного партнерства як форми взаємодії держави та бізнесу (2014)
Новосад Я. С. - Проблеми впровадження обов'язкового медичного страхування в Україні (2014)
Олійник О. О. - Методичні підходи до оцінювання ефективності функціонування фінансово-кредитної системи (2014)
Паньків Х. П. - Оцінка рівня капіталізації банків в Україні (2014)
Полтініна О. П. - Вплив активізації глобалізаційних процесів на фінансову безпеку України (2014)
Похилько С. В. - Проблеми та перспективи пенсійної реформи на шляху України до євроінтеграції (2014)
Сидорчук А. А. - Суть фінансових ресурсів державного соціального страхування (2014)
Стрілець В. Ю. - Покращення методичних підходів до оцінки якості бюджетного законодавства засобами кваліметрії (2014)
Сусіденко Ю. В. - Міжбанківські розрахункові відносини в умовах реформування банківської системи України (2014)
Турянський Ю. І. - Роль специфічних акцизів у забезпеченні оптимальної структури споживання: на прикладі високорентабельних і монопольних товарів (2014)
Чайковська В. П. - Ринок банківських платіжних карток в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку (2014)
Чмутова І. М. - Етапи впровадження системних технологій фінансового управління у банківську діяльність (2014)
Шмуратко Я. А. - Роль банків на ринку похідних фінансових інструментів (2014)
Яценко О. В. - Роль та сутність місії в управлінні банком (2014)
Брік С. В. - Організаційно-технічні заходи щодо підвищення результатів діяльності бухгалтерії підприємства, Мардус Н. Ю., Фальченко О. О. (2014)
Височан О. С. - Облік нарахування й сплати паушального внеску та періодичної частини роялті в системі франчайзингових правовідносин (2014)
Вовк М. О. - Трансферне ціноутворення в системі управління підприємством (2014)
Заревчацька Т. В. - Особливості оцінювання обсягу витрат з фінансування бухгалтерських послуг на малих підприємствах (2014)
Золотарьова Н. С. - Вплив організаційно-технологічних особливостей діяльності риболовних господарств на побудову обліку виробництва продукції (2014)
Кац М. В. - Стандартизація бухгалтерського обліку на підприємствах України відповідно до міжнародної практики облікового процесу, Швець В. Г. (2014)
Кац С. В. - Оцінка похідних фінансових інструментів за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (2014)
Криштопа І. І. - Обліково-інформаційне забезпечення стратегічного управління капіталом промислового підприємства (2014)
Кругла М. М. - Внутрішньогосподарський контроль виробництва на підприємствах АПК: організаційні аспекти (2014)
Лежненко Л. І. - Порядок аналізу відповідності обраної облікової політики та облікових оцінок до чинних міжнародних стандартів (2014)
Лоханова Н. О. - Оцінка стану облікової системи в Україні з позиції концепції неоінституціоналізму (2014)
Мазур В. П. - Методика аудиту фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності (2014)
Маринченко О. О. - Удосконалення методології обліку прав оренди земель в аграрних холдингових формуваннях (2014)
Метелиця В. М. - Функції бухгалтера та морально-професійні норми етики у становленні інституту довіри до професії (2014)
Ніколенко Н. В. - Податкові аспекти обліку операцій фінансової оренди (2014)
Пилипів Н. І. - Проблемні аспекти обліку витрат, які виникають у процесі експлуатації основних засобів будівельних підприємств, Матієшин М. М. (2014)
Пігош В. А. - Напрямки удосконалення документального відображення власних надходжень державних вищих навчальних закладів (2014)
Травінська С. І. - Теоретичні засади визначення сутності поняття "поточні зобов’язання" (2014)
Чебан Ю. Ю. - Особливості обліку доходів у фермерських господарствах, Остапчук Т. С. (2014)
Chipriyanova G. S. - The social security system in the Republic of Bulgaria as a subject of accounting and reporting (2014)
Горбачук В. М. - Питання податкового і боргового фінансування урядових витрат за динамічної загальної рівноваги (2014)
Григорук П. М. - Аналіз моделей сталого розвитку: порівняльний аналіз, Федорова Т. Ю. (2014)
Іванченко Н. О. - Архітектура адаптивної системи економічної безпеки підприємства (2014)
Іванюк Х. Ю. - Моделювання автоматизованої інформаційної системи підвищення компетентнісних характеристик аудитора (2014)
Мельников В. В. - Інноваційні кластери та їх роль в управлінні економікою (2014)
Савушкін Д. І. - Моделювання економічних трансформацій курортно-рекреаційних систем (2014)
Семенча І. Є. - Вдосконалення місцевого бюджетного регулювання в Україні шляхом когнітивного моделювання (2014)
Циганчук Р. О. - Метод розв’язання різницевих рівнянь відносно вузлових функцій для моделювання економічних процесів, дискретних у часі (2014)
Наші автори (2014)
Содержание (2018)
Berzenina O. - Physico-chemical methods in analysis of monochlorobenzene influence on the composition of surface helophytes lipids, Osinna I., Shtemenko N. (2018)
Галагуз В. А. - Раманівська спектроскопія нанокомпозиту LiFePO4/С та його електрохімічні властивості, Мальований С. М., Панов Е. В. (2018)
Данилов Ф. Й. - Електроосадження нанокристалічних композитів нікель–діоксид титану з електроліту на основі низькотемпературного евтектичного розчинника ethaline, Проценко В. С., Кітик А. А., Богданов Д. А., Баскевич О. С. (2018)
Зубков С. В. - Комплексы железа(II) с аминогуанизоном изатина и нитроаминогуанизоном изатина, Мазепа А. В., Гельмбольдт В. О. (2018)
Лавренюк О. І. - Квантово-хімічне моделювання поведінки хелатного комплексу |Cu(H2NC2H4NH2)(H2NC2H4NHC2H4NH2)|SiF6 – антипірену-затвердника епоксидних смол в умовах горіння, Михалічко Б. М., Пархоменко В.-П. О. (2018)
Нагорняк М. І. - Синтез і дослідження полісахаридів, модифікованих за реакцією Стегліха, Олекса В. В., Винницька С. І., Дронь І. А., Чех Б. О., Самарик В. Я., Варваренко С. М. (2018)
Khomenko O. M. - Potential curves and spectra of ClO– and HOCl species studied by ab initio methods, Minaev B. P. (2018)
Shmychkova O. - Electrooxidation of 4-clorphenol on modified lead dioxide anodes, Luk’yanenko T., Dmitrikova L., Velichenko A. (2018)
Yaremko Z. M. - Determination of the degree of ions hydration by the electrical conductivity of their aqueous solutions, Bukliv R. L. (2018)
Знак З. О. - Термохімічний аналіз енергетики процесу сонолізу води у кавітаційних полях, Сухацький Ю. В., Мних Р. В., Ткач З. С. (2018)
Николенко Н. В. - Температурный оптимум процесса сернокислотного разложения измененного ильменита, Дубенко А. В., Вашкевич Е. Ю., Дмитрикова Л. В. (2018)
Ovcharov V. I. - The use of the heat-treated rice husks as elastomeric compositions fillers, Sukhyy К. М., Sokolova L. А., Kalinyuk V. L., Tertyshnyy O. A., Yusupova L. R., Belyanovskaya E. A. (2018)
Попова І. В. - Гідроліз інуліну за допомогою лимонної кислоти для одержання фруктозо-олігосахаридних продуктів харчової промисловості, Майборода О. І., Зінченко Н. Ю., Клименко Н. О. (2018)
Саввова О. В. - Особливості зміни фазового складу магнійалюмосилікатних склокристалічних матеріалів при термічному обробленні, Логвінков С. М., Бабіч О. В., Здорик А. Р. (2018)
Sidorov D. E. - Evaluation of kinematic parameters of process of gravitational stretch of a billet for extrusion-blow molding of polymer product, Kolosova E. P., Kolosov A. E., Kazak I. A. (2018)
Skіba М. І. - One-pot synthesis of silver nanoparticles using discharged plasmain the presence of polyvinyl alcohol, Pivovarov О. А., Makarova А. К., Parkhomenko V. D. (2018)
Suberlyak O. V. - Formation of composite hydrogel membranes, Baran N. M., Melnyk Yu. Ya., Yatsulchak G. V. (2018)
Tamilarasi J. - Corrosion inhibition of mild steel in hydrochloric acid by using newly synthesized 3-(1H-benzo|d|imidazol-2-yl) quinolin-2-thiol, Kennady C. Joseph, Velmurugan К. (2018)
Мікловда В. П. - Матриця компетенцій як інструмент стратегічного управління, Кубіній В. В., Сусіденко В. Т., Югас Е. Ф. (2018)
Ambrozy M. - lected issues of causality in economics (2018)
Жулканич В. О. - Еколого-економічні й організаційні важелі управління природокористуванням (2018)
Заглинська Л. В. - Основи розвитку системи відносин зайнятості населення України, Заглинський А. О. (2018)
Кальницька М. А. - Демографічна криза як складова економічно розвинутих країн, Стецишин В. Р. (2018)
Кравченко В. О. - Крос-культурний менеджмент в реалізації стратегії розвитку міжнародних компаній (2018)
Сержанов В. В. - Доверие как управленческий механизм подготовки конкурентоспособных специалистов, Кубиний Н. Ю., Минкович В. Т. (2018)
Біланич Л. В. - Методи державного регулювання та підтримки соціального підприємництва в Україні, Голубка О. Я. (2018)
Горобець Н. М. - Обгрунтування управлінського рішення щодо вирощування картоплі в агропідприємствах на підставі SWOT-аналізу (2018)
Зайцева О. І. - Впровадження соціально-етичного маркетингу в систему адаптивного управління підприємствами в умовах усвідомлення споживання, Жосан Г. В. (2018)
Колісник Г. М. - Види та умови розвитку системи державного регулювання витратами підприємництва, Штулер Г. Г. (2018)
Костенко А. О. - Розбудова системи управління ризиками в частині відбору підприємств для проведення митного аудиту в Україні, Пашко П. В. (2018)
Переверзєва А. В. - Оцінка рівня життя в об’єднаних територіальних громадах: національні та міжнародні стандарти (2018)
Письмак В. О. - Аутсорсинг логістичних послуг як інструмент удосконалення міжнародних ланцюгів постачання (2018)
Стахова Н. П. - Вплив ПДВ на стан оборотного капіталу підприємств реального сектора економіки, Штерма Т. В. (2018)
Ципліцька О. О. - Соціальні виміри модернізації української економіки: використання європейського досвіду (2018)
Черленяк І. І. - Дуальність смислової платформи технології ділового адміністрування, Курей О. А. (2018)
Чичкало-Кондрацька І. Б. - Пріорітети реалізації національних економічних інтересів України в умовах діі ЗВТ+ З ЄС, Власюк А. О., Кондрацька Д. С. (2018)
Батьковець Н. О. - Купівельна поведінка споживачів та її вплив на розвиток регіону, Батьковець Г. А. (2018)
Гаврилко П. П. - Сільський зелений туризм як фактор активізації економічної діяльності сільського населення, Колодійчук А. В., Важинський Ф. А. (2018)
Долга Г. В. - Антикризовий менеджмент підприємств тимчасового розміщення Буковини в умовах соціально- економічної нестабільності (2018)
Лендєл М. А. - Вплив макроекономічної ситуації на розвиток туристичної галузі Закарпатської області, Морохович В. С. (2018)
Лендєл М. А. - Туристично-рекреаційний комплекс у системі соціально-економічного розвитку сільських територій транскордонного регіону, Газуда С. М., Газуда Л. М. (2018)
Мазур А. В. - Механізм надання державних та місцевих гарантій для фінансування проектів сталого розвитку, Ливдар М. В., Дідух О. В. (2018)
Палига Є. М. - Вдосконалення оцінки впливу базових інститутів на розвиток видавничо-поліграфічної діяльності, Циганко Л. А. (2018)
Цанько О. О. - Аналіз стану інвестиційного середовища Львівської області (2018)
Вепренцова К. А. - Особливості визначення фінансової стійкості на прикладі підприємств фармацевтичної промисловості (2018)
Водовозов Є. Н. - Аналіз можливостей впровадження е-квитка в наземному громадському транспорті, Палант О. Ю. (2018)
Газуда М. В. - Окремі аспекти комунікаційних функцій управління на засадах оптимізації, Стеців М. Р. (2018)
Гайдаєнко О. М. - Удосконалення методики аналізу ефективності діяльності торговельних підприємств (2018)
Hvizdova E. - Organic farming as a key pillar of sustainable tourism development – rural tourism, agro-tourism and eco- tourism (2018)
Грановська В. Г. - Концептуальні засади формування інституційного середовища аграрних підприємств (2018)
Гращенко І. С. - Удосконалення економіко-математичного моделювання результатів впровадження окремих елементів адаптивної антикризової політики компаній транспортної галузі України, Краснюк С. О., Кустаровський О. Д. (2018)
Гусаріна Н. В. - Інформаційна підтримка управління інноваційним розвитком виробництва в умовах невизначеності (2018)
Гуштан Т. В. - Інструментарій управління товарним асортиментом торговельних мереж , Лазур С. П., Лалакулич М. Ю. (2018)
Данилевич Н. С. - Оцінювання персоналу: практика використання сучасних методів, можливості поширення в Україні, Поплавська О. М., Олішевська А. В. (2018)
Магденко С. О. - Моделювання комплексної оцінки розвитку підприємств м’ясопереробної галузі (2018)
Mazur V. - Tier strategy – an effective marketing instrument in hotel industry (2018)
Павликівська О. І. - Інформаційне забезпечення управління соціально відповідальною діяльністю підприємств, Кіляр О. Р. (2018)
Передало Х. С. - Соціальні мережі як інструмент формування ділової репутації підприємства, Козар Г. А. (2018)
Постол А. А. - Удосконалення складових та механізмів інституційного забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств (2018)
Сас Л. С. - Інноваційний менеджмент у процесі технологічного оновлення виробництва сільськогосподарських підприємств (2018)
Соколова Л. В. - Науково-методичний підхід до оцінки мотивації праці фахівців ІТ-підприємств на основі компетенцій, Колісник О. В., Соколов О. Є. (2018)
Швець І. Б. - Оцінка результативності міжнародної маркетингової стратегії при виході промислового підприємства на ринок Йорданії, Следь О. М., Аль-Газу А. А. М. (2018)
Шевців Л. Ю. - Дослідження сучасних аспектів обліку і аналізу розрахунків з оплати праці в умовах сталого розвитку, Курій І. Я. (2018)
Шевчук Н. С. - Методичні аспекти управлінського аналізу сучасних будівельних підприємств (2018)
Шинкар С. М. - Прогнозування зміни економічної безпеки підприємств нафтогазової промисловості (2018)
Юрченко М. Є. - Модель визначення оптимального часу поставки продукції в умовах невизначеності, Акименко А. М. (2018)
Barabash L. - Formation of sources of financing current assets at agricultural enterprises, Rolinsky O., Kobilyansky M. (2018)
Варцаба В. І. - Проблеми забезпечення фінансової стійкості банківської системи України (2018)
Грубляк О. М. - Оцінка ефективності реформування системи міжбюджетних відносин в Україні, Карвацький М. В. (2018)
Дребіт Г. М. - Аналітична складова в плануванні і контролі грошових потоків енергопостачальних компаній України (2018)
Житар М. О. - Теоретичні засади фінансової архітектури економіки України (2018)
Костогриз В. Г. - Державні банки у системі забезпечення фінансової стабільності банківського сектору України, Хуторна М. Е. (2018)
Миськів Г. В. - Теоретичні та практичні аспекти інвестування розвитку аграрних підприємств України, Фурсіна О. В. (2018)
Mokrisova V. - The status of environmental taxes in the tax system of the Slovak republic in the context of the European union's environmental policy (2018)
Огородник В. О. - Оцінка вартості ресторану як цілісного майнового комплексу, Заславська О. І., Сіра Е. О. (2018)
Павлюк О. О. - Розвиток систем банківського нагляду в країнах Східної Європи (2018)
Пантєлєєва Н. М. - Інноваційна технологія блокчейн у системі управління державними фінансами (2018)
Папп В. В. - Фіскальна роль податкових надходжень туристичних підприємств країни, Бошота Н. В. (2018)
Силкін О. С. - Формування класифікаційних підходів до визначення сутності фінансової безпеки підприємства в сучасних економічних умовах (2018)
Танклевська Н. С. - Тенденції розвитку страхування сільськогосподарських культур в Україні, Ярмоленко В. В. (2018)
Хомин І. П. - Правила оподаткування й фіскальні вилучення: проблема відповідальності, Синькевич Н. І. (2018)
Шот А. П. - Аналіз впливу діяльності туристичного бізнесу на доходи місцевих бюджетів (2018)
Вигівська І. М. - Особисті компетенції бухгалтера та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку, Макарович В. К. (2018)
Голочалова И. И. - Бухгалтерский учёт вознаграждений на основе акций в инновационной экономике: теория и практика, Цуркану В. И. (2018)
Карпенко І. В. - Методика обліку трансфертного ціноутворення на підприємствах торгівлі (2018)
Коваль С. В. - Удосконалення обліку товарних операцій аграрних підприємств шляхом використання автоматизованих систем обробки інформації (2018)
Олійник Є. В. - Аудит в Україні: становлення, проблеми та перспективи розвитку (2018)
Савчук Т. В. - Резервний капітал: економіко-правове забезпечення формування і використання, Негрич І. М., Побігун С. А. (2018)
Семанюк В. З. - Облікова філософія в системі теоретичного знання (2018)
Сокіл О. Г. - Концепція стандартизації обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств (2018)
Сокольська Р. Б. - Методичний підхід до визначення трудомісткості облікових робіт, Зелікман В. Д., Фандєєва І. А. (2018)
Толмачова А. М. - Основи формування облікової політики неприбуткових організацій (2018)
Шепель І. В. - Актуальні аспекти організації бухгалтерського обліку і аналізу використання машинно-тракторного парку аграрних підприємств (2018)
Ясінська А. І. - Класифікація трансакційних витрат для потреб управлінського обліку, Микитюк Н. О. (2018)
ANNOTATION (2018)
АННОТАЦИЯ (2018)
Скороход І. П. - Особливості трансформації функцій держави в сучасних соціально-економічних умовах, Толпигіна Н. В. (2014)
Данильченко Р. В. - Перспективи розвитку ринку зерна в Україні та Миколаївській області (2014)
Кармишкін Ю. А. - Підвищення ефективності державної підтримки аграрних підприємств (2014)
Ніколаєв Ю. О. - Кластерна концепція інноваційного розвитку старопромислового регіону Китаю (2014)
Прокоф’єва Г. С. - Розвиток регіональної економіки на основі кластерів і мереж (2014)
Пугачова І. М. - Порівняльний аналіз теоретичних концепцій конкурентних переваг (2014)
Алданькова Г. В. - Проблеми управління маркетинговими комунікаціями підприємств роздрібної торгівлі (2014)
Аршевська М. В. - Стан та тенденції управління інноваційною діяльністю промислових підприємств, Шлебат Ал-Хакіма (2014)
Горняк О. В. - Стратегічні альянси як форма розвитку корпоративних структур у глобалізованій економіці (2014)
Ванієва А. Р. - Механізми та інструменти управління галузевими трансформаціями (2014)
Гудзенко І. С. - Теоретичні підходи до організації фінансової діяльності підприємства (2014)
Драган О. О. - Формування концепції розвитку фінансової грамотності населення в Україні (2014)
Ломачинська І. А. - Особливості фінансової діяльності представництв іноземних компаній в Україні (2014)
Podvysotska T. O. - Mathematical models for health care reforms efficiency estimation in cis and cee countries (2014)
Матвийчук А.В. - Выбор формы представления данных биологически подобной нейронной сети, Скнар И.И. (2014)
Наші автори (2014)
Іншин М. І. - Систематизація завдань у вирішенні проблем української трудової еміграції з правової точки зору (2018)
Костюк В. Л. - Концепція права на публічну службу у контексті сьогодення: науково-теоретичний аспект (2018)
Tishchenko O. - Perspectives of the institution of social security legislation of Ukraine: theoretical and legal aspects (2018)
Вавженчук С. Я. - Дотримання трудових прав працівників: елоквенція судової практики України (2018)
Вакарюк Л. В. - Основні функції трудо-правового режиму (2018)
Волинець В. В. - Підстави виникнення трудових відносин: трудовий договір за проектом Трудового кодексу та досвід Чеської Республіки (2018)
Спіцина Г. О. - Конституційний захист прав людини як складова європейського вибору України (2018)
Мацюк А. А. - Проблеми політико-правового народного аудиту за діяльністю органів публічної влади як елемента народовладдя (політико-правовий аспект) (2018)
Чернеженко О. М. - Створення та еволюція автономних громад в Іспанії (2018)
Шамрай В. В. - Історико-правові аспекти становлення та розвитку доктрини конституціоналізму (2018)
Баклан О.В. - Деякі коментарі щодо характеристики правового статусу окремих суб'єктів адміністративного права (частина друга) (2018)
Оксьом І. Г. - Адміністративно-правові основи регіонального розвитку: сучасний стан та перспективи вдосконалення (2018)
Селіванов О. А. - Застосування законів у діяльності Державної виконавчої служби щодо оцінювання майна (2018)
Дука В. В. - Порівняльний аналіз Закону України "Про звернення громадян" із аналогічним законодавством країн Співдружності Незалежних Держав, що межують із Україною (2018)
Мочкош Я. В. - Про теорії причинного зв'язку в кримінальному праві (2018)
Сіделковський О. Л. - Правове забезпечення єдиного медичного простору України: до постановки питання (2018)
Шатковський Я. М. - Роль української медичної реформи в модернізації первинної ланки надання медичної допомоги (2018)
Василенко К. O. - Правові засади забезпечення професійної діяльності головного лікаря державного закладу охорони здоров'я як запорука якості медичної допомоги: досвід зарубіжних країн та українські реалії (2018)
Копча В. В. - Реформа поліції Угорщини: питання законодавчого забезпечення (2018)
Бобров Ю. О. - Зарубіжний досвід побудови і діяльності військових судів: можливості та перспективи його впровадження в Україні (2018)
Рабінович П. М. - Екзистенційні потреби людини-генератор її основоположних прав (2018)
Солдатенко В. Ф. - "Коротке інтермецо" гетьмана Павла Скоропадського (до питання про політико-правову оцінку та історичну долю Української Держави 1918 р.) (частина перша) (2018)
Косович В. М. - Приховані (латентні) недоліки нормативно-правових актів України: загальнотеоретична характеристика (2018)
Щербак Н. О. - Організація судової влади в Російській імперії наприкінці XVIII ст. та її поширення на українські землі (2018)
Коваленко Т. О. - Юридична природа статуту територіальної громади як джерела земельного права України (2018)
Цимбал Ю. Ю. - Ґендерно-чутливі судові справи: специфіка розгляду судом (2018)
Токарчук О. В. - Між природним і позитивним правом: українська державність княжої доби у правничо-політичній думці 20-40-х рр. XX ст. (2018)
Савченко А. С. - Передумови укладення форвардних контрактів у сфері інвестування будівництва житла (2018)
Гончар Д. В. - Стадії механізму гарантування права на отримання кваліфікованої юридичної допомоги (2018)
Коренюк А. А. - Рецидивна злочинність неповнолітніх в Україні: сучасний стан та попередження (2018)
Єпішко І. С. - Об’єкт посягань на честь та гідність працівників правоохоронних органів (2018)
Мицай М. О. - Міжнародні соціальні стандарти у системі джерел пенсійного права України (2018)
Черновол О. П. - Українська модель правового забезпечення та реалізації обов'язків людини і громадянина (2018)
Петрова І. А. - Засідання круглого столу за темою: "Удосконалення правового регулювання оцінки майна і майнових прав. Оцінка землі. Професійна експертиза і оціночна діяльність" (2018)
Тарахонич Т. І. - Право народу на належне урядування ( 5 червня 2018 р. у Київському регіональному центрі Національної академії правових наук України відбувся круглий стіл) (2018)
Алексєєв О. Г. - Правоосвітня діяльність як запорука захисту прав та законних інтересів суб’єктів правовідносин у сфері охорони здоров’я в контексті медичної реформи (25 травня 2018 р. в Запорізькому державному медичному університеті відбувся круглий стіл із проблем медичного права), Алексєєва І. М., Аніщенко М. А. (2018)
Савченко А. В. - Сучасна книга з кримінально-виконавчої компаративістики (рецензія на монографію М. С. Пузирьова "Порівняльний аналіз виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк в Україні та зарубіжних країнах" (2018)
Дерев’янко Б. В. - До питання виконання та застосування рішень ЄСПЛ щодо дружнього врегулювання (рецензія ня статтю М. О. Баймуратова та О.О. Гріненко "Рішення Європейського суду з прав людини щодо дружнього врегулювання: проблеми теорії та практики) (2018)
Скрипнюк О. В. - Міжнародне наукове та міжнародно-технічне співробітництво НАН України: правові та організаційні аспекти (до 100-річчя створення НАН України) (2018)
Myachin V. G. - Artificial neural networks as a modern tool for forecasting the financial condition of enterprises and the probability of their bankruptcy, Honchar L. А. (2018)
Akshit Ashik N. - The relationship between demogrphic factors and psycological resilience levels (2018)
Harmider L. D. - Methodical approach to the choice of methods for managing the movement of labor potential of the enterprise, Honchar L. A., Begma P. O. (2018)
Аксьонова Л. О. - Залучення вітчизняних та іноземних інвестицій як стратегічний пріоритет в забезпеченні сталого економічного зростання економіки України, Новак Б. С. (2018)
Melike Gul - An evaluation on the applicability of standart cost control method in the food and beverage sector, Yasar Yilmaz, Kudret Gul. (2018)
Dubnytskyj V. I. - Practical aspect of zonal competition diagnostics in retail, Lobodenko A. V., Babenko V. G. (2018)
Kocot D. - The use of EU funds for investment projects in the municipality of Woіczyn from 2009–2013, Jaworska M. (2018)
Okuyan C. - Wind energy, world and Turkey (2018)
Yehortseva Ye. Ye. - Estimation of risk of the bank activity on the currency market (2018)
Chernysheva O. M. - Methodical approach to the formation of strategy of the bank on the currency market (2018)
Штагер А.О. - Удосконалення управління кредитною діяльністю банку в сучасних економічних умовах, Аксьонова Л. О. (2018)
Сейдахметов М. К. - Особенности формирования и функционирования зернового кластера региона, Айдаров Т. А., Ташполатов Ш. М. (2018)
Сейдахметов М. К. - Модель повышения эффективности функционирования зернового кластера региона, Айдаров Т. А., Ташполатов Ш. М. (2018)
Dubnitskіy V. I. - Venture activity: aspects of use in the conditions of industrial enterprises, Kozhevnik Yu. V. (2018)
Kutsynska M. V. - Composition of professional culture of economic specialization’s principal staff as a factor of effectiveness, efficiency and quality of their activity (2018)
Riabtseva O. Е. - Interrelation of employment and financial and economic results of the enterprises of hotel and restaurant business (2018)
Avramenko A. I - Application of new media-models as an instrument for promoting higher education institution services in the educational market, Kuchkova O. V. (2018)
Balan S. - Demand research for promotion of trading companies in the market, Depanioiti K., Chupryna N. (2018)
Bondarenko M. - Marketing researches of leading out to the market of new service with the purpose of exposure of her strengths and weaknesses, Kozhurina O., Kovalova M. (2018)
Kuchkova O. V. - Formation of the concept of a regional transport-logistic system (2018)
Kuchkova O. V. - Analysis of the warehouse real estate market and prospects for its development in Ukraine, Kalafat Yu. M. (2018)
Науменко О. П. - Концепція "зручна їжа", це значно більше, ніж спрощення технології повсякденного харчування, Науменко М. О. (2018)
Пунько Б. М. - Регулювання бюджетно-податкової системи Республіки Польща в контексті української модернізації, Степанова К. В. (2014)
Давлєтбаєва Н. Б. - Аналіз формування і розвитку національної інноваційної системи України (2014)
Паршин Ю. І. - Моніторинг розвитку національної економіки за соціальними, економічними та екологічними аспектами (2014)
Перькова О. О. - Методологічні підходи до державного регулювання сфери житлово-комунального господарства (2014)
Руснак А. В. - Формування та використання ресурсного потенціалу сільських територій України (2014)
Бондаренко К. А. - Вплив факторів макросередовища на формування маркетингових стратегій рекламних агентств (2014)
Британська Н. Н. - Факторний аналіз ефективності промислового виробництва (2014)
Голович Н. М. - Оцінка економічної безпеки функціонування сільськогосподарських підприємств Херсонської області (2014)
Гудзенко І. С. - Форми і методи державного регулювання фінансової діяльності підприємства в умовах ринкової економіки (2014)
Ільченко Н. Б. - Стратегії розвитку оптової торгівлі в україні (2014)
Коваленко Л. A. - Тенденції у виробництві хлібобулочної промисловості України та Одеського регіону (2014)
Кучеренко О. В. - Фінансові результати діяльності підприємств харчової промисловості України (2014)
Мізерна Т. В. - Особливості застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні персоналом (2014)
Приймак Н. С. - Гнучке управління накладними витратами як частина флексибільного управління виробництвом (2014)
Литовченко И. Л. - Дуальность современного промышленного рынка и ее влияние на теорию и практику маркетинга (2014)
Смолякова О. М. - Методичний підхід до оцінювання економічної стійкості підприємства (2014)
Цапенко В. Ю. - Формування концептуальної моделі економічної поведінки підприємств енергетичного ринку України (2014)
Якимчук Т. В. - Готовність підприємств молочної галузі до реалізації інвестиційної стратегії (2014)
Пугачова Н. М. - Шляхи формування державної політики управління регіональними інвестиційно-інноваційними процесами (2014)
Шкарупа О. В. - Управління бізнес-проектами для зеленого зростання економіки регіону, Бурич І. В. (2014)
Синицька О. І. - Механізми та інструменти реалізації соціальної політики (2014)
Баріда Н. П. - Регулювання ліквідності банків в умовах нестабільності фінансових ринків (2014)
Гмиря В. П. - Напрями вдосконалення депозитної політики банків України в умовах глобалізації фінансових ринків (2014)
Закутняя А. О. - Транспарентність та комунікації центрального банку при реалізації монетарної політики (2014)
Томнюк Т. Л. - Світовий досвід функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування та перспективи її впровадження в Україні, Бикова Н. В. (2014)
Фільо М. М. - Податкові втрати та податкові розриви: можливості ідентифікації (2014)
Бездушна Ю. М. - Особливості аудиту витрат на ремонт та поліпшення основних засобів (2014)
Гудзенко Н. М. - Еволюція поняття "дохід" в економічній науці (2014)
Ніпорко Н. І. - Поняття системи та методів обліку витрат і калькулювання собівартості (2014)
Наші автори (2014)
Содержание (2018)
Ланин В. Л. - Герметизация пайкой корпусов микроблоков из диамагнитных сплавов с применением высокочастотного нагрева, Грищенко Ю. Н. (2018)
Дружинін А. О. - Інформаційно-вимірювальна система на базі датчиків з тензорезисторами на основі мікрокристалів кремнію, Кутраков О. П., Нічкало С. І., Стасів В. М. (2018)
Стемпицкий В. Р. - Приборно-технологическое моделирование магниточувствительного сенсора с интегрированным магнитным концентратором, Дао Динь Ха (2018)
Карушкин Н. Ф. - Умножители частоты миллиметрового диапазона на полупроводниковых диодных структурах (2018)
Бондаренко О. Ф. - Вдосконалена методика оцінки втрат в імпульсних перетворювачах установок контактного мікрозварювання, Рижакова Т. О., Кожушко Ю. В. (2018)
Трубаєва О. Г. - Сцинтиляційні матеріали на основі твердих розчинів ZnSxSe1–x, Чайка М. А., Галкін С. M., Лалаянц А. І., Непокупна Т. А. (2018)
Антонов В. М. - Акме-виховання національної особистості, Голобородько Є. П. (2017)
Янкович О. І. - Моральне виховання учнів молодшого шкільного віку в процесі реалізації медіаосвіти (2017)
Зеленська О. П. - Взаємозв’язок проблемного навчання, мислення та мови (2017)
Юрженко В. В. - Природовідповідні синергетичні основи формування змісту освіти: фракталізація структури інформаційних ресурсів (2017)
Войтко В. В. - Урахування порушеного розвитку учнів в навчально-виховному процесі (2017)
Дениченко І. М. - Застосування інтерактивних методів на заняттях з англійської мови в контексті компетентнісного підходу (2017)
Добровольська Н. Л. - Психологічні передумови взаємопов’язаного навчання студентів читання та говоріння англійською мовою (2017)
Ключковська І. М. - Інтегративний підручник з української мови як іноземної: сутність, проблеми, перспективи (2017)
Костюченко К. Є. - Сутність і принципи комунікативно орієнтованого навчання англійської мови (2017)
Мартинишин Н. М. - Аудіовізуальний метод у викладанні української мови як іноземної для дитячої аудиторії (2017)
Moskal T. D. - Discussion – based classroom in TESL format (2017)
Палецька-Юкало А. В. - Проблема інтегрованого формування лексичної компетентності в підготовці майбутніх учителів (2017)
Юзбашева Г. С. - Форми організації навчальної діяльності в класах з диференційованим навчанням (2017)
Юрженко А. Ю. - Шляхи введення лексичних одиниць на етапі презентації (2017)
Джеджула О. М. - Перспективи використання Skype-технологій в освітньому процесі вищих навчальних закладів (2017)
Жерновникова О. А. - Дидактична система підготовки майбутніх учителів математики до проектування навчальної діяльності старшокласників (2017)
Козловська І. М. - Формування інтегративних блоків методів навчання у вищих технічних навчальних закладах, Білик О. С. (2017)
Козловський Ю. М. - Інноваційні принципи педагогічної методології як розвиток інтеграційних процесів у професійній освіті (2017)
Morska L. L. - Training of teachers for the work with students with the special educational needs with the help of information technologies, Skibka J. (2017)
Підмурняк О. О. - Підготовка студентів до формування здоров’язбережувальної компетентності учнів початкових класів (2017)
Plakhotnik O. V. - Designing of the methodical system of the teacher-tutor on the basis of distance learning, Kondratiuk A. L. (2017)
Слюсаренко Н. В. - Професійна підготовка вчителів трудового навчання в умовах євроінтеграції, Кузьменко Ю. В. (2017)
Bogodyst T. Y. - Development of students' speaking competency at a РРР case-based lesson (2017)
Бойко К. Л. - Формування компетентного фахівця вищого морського навчального закладу (2017)
Вовчаста Н. Я. - Дидактична гра як метод активного навчання майбутніх офіцерів цивільного захисту (2017)
Івасів Н. С. - Технології організації самостійної роботи майбутніх фахівців з туризмознавства як засіб розвитку автономії у вивченні іноземної мови (2017)
Костюченко Н. Ю. - Проектна діяльність як спосіб формування математичної компетентності майбутніх учителів фізики і математики (2017)
Котловський А. М. - Етапи формування англомовної лексичної та граматичної компетентності майбутніх економістів (2017)
Кругла Н. А. - Філософсько-педагогічні та методологічні засади модернізації системи вищої освіти, Фролова М. Е. (2017)
Пайкуш М. А. - Філософсько-соціологічні передумови інтеграції природничонаукової та професійно-практичної підготовки майбутнього лікаря (2017)
Савка І. В. - Інтерактивні методи формування іншомовної професійної комунікативної компетентності фахівців гуманітарного профілю (2017)
Токарева О. В. - Діалогічна взаємодія як основа формування діалогічної культури майбутніх фахівців морської галузі (2017)
Ференчук І. О. - Добір навчального матеріалу для формування німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів майбутніх філологів (2017)
Frolova O. O. - Interdisciplinary integration in teaching maritime english (2017)
Хміль Н. А. - Моделювання педагогічної системи формування професійної готовності майбутнього вчителя до використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі (2017)
Цюприк А. Я. - Креативно-особистісний підхід до самостійної діяльності студентів вищих навчальних закладів (2017)
Лопушинський І. П. - Європейський та світовий досвід реформування освіти в процесі децентралізації влади, Ковнір О. І. (2017)
Мешко Г. М. - Управління процесом формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі загальноосвітнього навчального закладу, Мешко О. І. (2017)
Шоробура І. М. - Функції управління вищим навчальним закладом (2017)
Ковальська Н. М. - Проблема підготовки конкурентоспроможного менеджера сфери послуг: теоретичний аспект, Ковальський В. І. (2017)
Одайник С. Ф. - Управління якістю освіти: міжнародний досвід (2017)
Дереш В. С. - Аналіз зарубіжних концепцій соціалізації особистості (2017)
Пагута М. В. - Соціалізація та професіоналізація особистості в контексті компетентнісного підходу: постановка проблеми (2017)
Примакова В. В. - Історіографія проблеми розвитку післядипломної освіти вчителів початкових класів в Україні (2017)
Кан О. Ю. - Організація філологічної освіти на філософському факультеті Львівського університету імені Яна Казимира у 1850-1917 роках (2017)
Кохановська О. В. - Вплив освітніх реформ на розвиток природничо-математичної освіти дівчат (початок ХХ ст.) (2017)
Ляшкевич А. І. - Специфіка розробки методологічного підґрунтя дослідження історії морської освіти в Україні (60-70 роки ХХ століття) (2017)
Моїсеєв С. О. - Передвісник педагогічної майстерності сучасного вчителя: актуальні ідеї Я. А. Коменського (2017)
Султанова Н. В. - Особливості виховного процесу в школах-інтернатах України (поч. 60-х– кінець 80-х рр. ХХ ст.) (2017)
Ткаченко В. І. - Створення підручника з української мови в період 20-50-х років ХХ століття (2017)
Відомості про авторів (2017)
Васютинський В. О. - Завжди винна: критика влади як джерело психологічного комфорту (2018)
Вінков В. Ю. - Психологічні особливості уявлень молоді про життєвий успіх (2018)
Данилюк І. В. - Особливості сприймання образу росіян українською молоддю залежно від типу етнічної ідентичності, Гресько В. В. (2018)
Дідик Н. Ф. - Cоціально-психологічна підтримка членів родин військовослужбовців як чинник впливу на морально-психологічний стан бійця під час виконання завдань у зоні ато (2018)
Зеленін В. В. - Історичний міфодизайн як психотехнологія сучасної інформаційно-психологічної війни: базові постулати, завдання та структура міфотворення (2018)
Карпенко Є. В. - Роль емоційного інтелекту в процесі життєздійснення особистості (2018)
Коваленко А. Б. - Аналіз ціннісно-смислової сфери особистості у період воєнного конфлікту (на прикладі громадян України та Ізраїлю), Піхало Я. І. (2018)
Лапшова Н. С. - Tеоретичні засади дослідження соціального статусу особистості (2018)
Неурова А. Б. - Oсобливості оцінювання морально-психологічного стану військовослужбовців у зоні проведення антитерористичної операції (2018)
Соснюк О. П. - Bеб-квест як інструмент розвитку медіа-компетентності студентської молоді, Остапенко І. В. (2018)
Tytarenko T. M. - Socio-psychological rehabilitation of persons who suffer from military aggression (2018)
Traverse T. M. - Characteristic of forming hypothesis solution in the political thinking process (2018)
Хачатурян Ю. P. - Tеоретичний аналіз проблеми психотравми в дітей (2018)
Яковенко С. І. - Психологічний відбір та підготовка переговорників для підрозділів національної поліції України, Бардова М. А. (2018)
Шмаков О. М. - Умови досягнення стратегічного успіху силами Національної гвардії України (2018)
Колянда В. В. - Способи досягнення раптовості дій формувань Національної гвардії України у спеціальній операції зі знешкодження незаконного збройного формування, Дробаха Г. А., Адамчук М. М. (2018)
Єрмошин М. О. - Методи роботи командира військової частини Національної гвардії України під час вироблення замислу спеціальної операції з урахуванням стресових обставин, Олещенко О. А., Побережний А. А. (2018)
Лавніченко О. В. - Пропозиції з розподілу функцій і завдань між Національною гвардією України та Національною поліцією України у сфері охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки, Годлевський С. О., Гармаш В. П. (2018)
Мазур В. Ю. - Науково-методичні рекомендації органам управління прикордонного загону щодо побудови підсистеми технічного моніторингу надводної обстановки на морській ділянці відповідальності, Купрієнко Д. А., Боровик О. В. (2018)
Городнов В. П. - Модель оцінювання кількості боєприпасів, необхідних прикордонному наряду для ведення бою з диверсійно-розвідувальною групою до моменту підходу підкріплення, Кириленко В. А., Шевченко А. В. (2018)
Андрощук О. С. - Метод ситуаційного управління оперативно-службовою діяльністю регіонального управління, Єгоров В. С. (2018)
Гишко Г. Б. - Пропозиції щодо використання елементів екіпірування військовослужбовців в умовах радіаційного і хімічного зараження, Ткаченко М. Д. (2018)
Захарчук Д. О. - Модель охорони морської ділянки державного кордону (2018)
Голубок М. Г. - Аналіз бойового досвіду ведення локальних війн і шляхи його впровадження в освітню діяльність Національної академії Національної гвардії України, Лиходій О. В., Нестеренко О. О., Фалько С. А. (2018)
Стаднік А. В. - Шляхи формування професійних компетентностей курсантів психологічного профілю у процесі навчання, Рютін В. В., Міршук О. Є., Прокопенко Ю. О. (2018)
Назаренко О. Л. - Модель прийняття рішення щодо визначення способів застосування формувань Національної гвардії України з урахуванням їх протистояння з натовпом за умов масових заворушень (2018)
Приходько І. І. - Теоретичні аспекти оцінювання морально-психологічного стану військовослужбовців Національної гвардії України, Волошко С. А., Гунбін К. Ю. (2018)
Бородін Б. Д. - Проблема оцінювання згуртованості військового підрозділу (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Бец І. О. - Збагачення змісту навчального матеріалу творчими завданнями в процесі іншомовної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Боровик Л. В. - Принципи формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Варава О. Б. - Критерії ефективності якості професійної підготовки студентів у медичних коледжах (2018)
Вінтюк Ю. В. - Підготовка майбутніх психологів: педагогічний аспект проблеми (2018)
Гупка-Макогін Н. І. - Формування професійно орієнтованої лінгвосоціокультурної англомовної компетентності в читанні та аудіюванні майбутніх туристичних менеджерів (2018)
Діденко О. В. - Європейський досвід підготовки фахівців авіаційної галузі для охорони зовнішніх кордонів ЄС (2018)
Дудікова Л. В. - Результати педагогічного експерименту з формування у майбутніх лікарів професійно-етичної компетентності в медичних університетах (2018)
Мірошніченко В. І. - Організація самостійної пізнавальної діяльності майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин у процесі навчання професійно-орієнтованих дисциплін (2018)
Мірошніченко В. І. - Фізичне виховання майбутніх фахівців як необхідна умова формування їх здоров'язбережувальної культури, Совва С. М. (2018)
Окопна Я. В. - Самостійна робота в оволодінні франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми туризмознавцями з використанням дистанційних технологій, Якименко О. М. (2018)
Почекалін І. М. - Методика проведення занять з порівняльної професійної педагогіки зі слухачами ад'юнктури (2018)
Романишина Л. М. - Підготовка майбутніх фахівців медицини до маркетингової діяльності як педагогічна проблема, Мельничук І. М. (2018)
Тогочинський О. М. - Форми та методи патріотичного виховання майбутніх працівників пенітенціарної системи (2018)
Франчук Я. А. - Особливості педагогічного співробітництва вчителя і учня в процесі навчання (2018)
Чудик А. В. - Методика розвитку витривалості у майбутніх офіцерів-прикордонників на заняттях з рукопашного бою (2018)
Багмет К. В. - Інституційні взаємодії: теорія і методологія дослідження (2017)
Дзюба П. В. - Концепція ефективного портфеля: ретроспективний аналіз формування основ теорії міжнародного портфельного інвестування (2017)
Жиленко К. М. - Розвиток процесів транснаціоналізації в умовах глобалізації (2017)
Колінець Л. Б. - Технології антикризового регулювання у країнах Центральної та Східної Європи (2017)
Kuzmuk I. Ya. - Modern realities of interaction between Russia and the EU companies, Nykyforak O. Ya. (2017)
Михайленко О. Г. - Аналіз розвитку міжнародної торгівлі органічними сільськогосподарськими товарами (2017)
Пашаев Т. Г. - Влияние региональной структуры ЕС на финансирование территориального развития (2017)
Багорка М. О. - Маркетингова стратегія екологізації виробництва як основний напрям інноваційної діяльності аграрних підприємств (2017)
Білик І. В. - Перспективи реалізації аграрної реформи в Україні (2017)
Білоскурський Р. Р. - Галузева структура економіки України: аналіз у контексті впливу на еколого-економічний розвиток (2017)
Болдирєва Л. М. - Теоретико-методичні засади оцінки типів економічного розвитку агропродовольчого сектора (2017)
Борисенко А. С. - Сучасна інформаційна форма митного контролю в концепції "Єдиного вікна" і підвищення митної безпеки держави, Ємець А. В. (2017)
Григор’єв Г. С. - Розвиток інтеграційних процесів у національному макроекономічному середовищі, Нєнно І. М. (2017)
Денисов О. Є. - Виробничо-технологічна та інноваційна безпека галузі: систематизація загроз і параметрів виміру (2017)
Дзюба С. В. - Концептуальні підходи до аналізу ринку інвестиційних ресурсів в галузі будівництва, Фісуненко Н. О. (2017)
Зайцев О. В. - Застосування в економіці та фінансах показників, що вимірюються витратами праці, Жукова Т. А. (2017)
Ільницький Д. О. - Пошук ідеальної моделі транспортно-технологічної системи порту: компетентнісний вимір, Зінченко С. Г. (2017)
Шевченко О. О. - Мотиваційний підмеханізм механізму управління енергозбереженням в системі закладів вищої освіти (2017)
Барінов Д. Ю. - Концептуальні підходи до управління розвитком сучасного підприємства та їх систематизація (2017)
Бедрековський П. М. - Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємства торгівлі: сучасні механізми та інструменти (2017)
Бондар А. В. - Роль соціально-солідарного фінансування в системі соціально-економічних відносин (2017)
Єпіфанова І. Ю. - Прибуток підприємств в управлінні інноваційною діяльністю (2017)
Жарікова О. Б. - Напрями підвищення конкурентоспроможності молочного виробництва в Україні в умовах євроінтеграції, Пащенко О. В. (2017)
Зайцева Л. О. - Порівняльний аналіз методів оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств (2017)
Kondratska L. P. - Online tourism: a model of consolidated information resource (2017)
Латишев К. О. - Теоретичні засади формування категорії "конкурентоспроможність продукції підприємств м’ясної промисловості", Караулова Ю. В. (2017)
Батьковець Н. О. - Ключові фактори успіху діяльності підприємств індустрії туризму, Замрій О. М. (2017)
Моїсеєнко А. С. - Методичний підхід до оцінки стану та перспектив розвитку креативності новаторів на мезорівні (2017)
Бабяк Н. Д. - Перспективні напрями фінансування проектів державно-приватного партнерства в Україні, Нагорний Є. О. (2017)
Бура В. І. - Вплив системно важливих банків на банківський сектор України (2017)
Гладких Д. М. - Особливості поширення та проблеми легалізації криптовалют у світі та в Україні (2017)
Горин В. П. - Соціальне страхування як форма фінансування суспільного добробуту: теоретичні засади та проблеми організації (2017)
Жадан О. В. - Фінансовий контроль над формуванням звітності про виконання місцевих бюджетів (2017)
Ломачинська І. А. - Соціально-економічні ефекти бюджетно-податкової децентралізації, Щур Р. І. (2017)
Alnaimat Mohammad Ahmad - Informational support for the analysis of financial performance in Ukraine and Jordan: comparative analysis (2017)
Літошенко А. В. - Підвищення операційної та функціональної ефективності підприємства завдяки використанню ІТ-аутсорсингу (2017)
Наші автори (2017)
Troitska O. M. - Social Activeness of Young People: Dialogical Support in The Cultural and Educational Space, Averina K. S. (2017)
Prima R. M. - Intensification of The "Teacher - Pupil - Parents” Triad Cooperation in Upbringing Junior Pupils’ Spirituality, Desiatnyk K. V., Durmanenko O. L. (2017)
Petrychenko L. O. - Current State and Possibilities of Forming Healthy Lifestyle Among Students of Adolescent and Youth Age Under Conditions of Social Problems Aggravation in Ukraine (2017)
Черніцкі Ф. - Педагогічні засади якісного проведення юридичними клініками занять street law: український та польський досвід, Галай А. О., Гречанюк С. К., Шатрава С.О., Соболь Є. Ю. (2017)
Dudko Ya. V. - Organisational and Pedagogical Conditions For Educational Work Management at Teacher Training Universities of Ukraine (2017)
Сін Чжефу - Модель педагогічної підтримки іноземних студентів у процесі адаптації до навчання в університетах України (2017)
Gurova T. Yu. - Innovative Technologies in The Formation of Future English Teachers’ Intercultural Communicative Competence, Gurov S. Yu., Moskaliova L. Yu. (2017)
Derkach T. M. - Preferred Learning Styles of Students of Natural Field of Study, Starova T. V. (2017)
Kashyna H. S. - Simulation Teaching Technology In Modern Educational System Reformation, Lebedeva V. V., Kashtalian M. M. (2017)
Puchkov I. R. - Didactic Foundations of Software Structuring in the Process of Teaching Science Disciplines and Mathematics at Pedagogical Universities, Sariienko V. K., Sariienko V. V. (2017)
Matviichuk L. A. - Examining Factors of Using Information and Communication Technologies For E-Learning Organization, Kukhar L. O., Hnedko N. M. (2017)
Теремецький В. І. - Концептуальні засади підвищення ефективності законодавчого регулювання освітнього процесу в Україні, Гринько П. О., Кармаза О. О. (2017)
Vovk O. I. - Foreign Language Acquisition: a Communicative and Cognitive Paradigm (2017)
Косило Н. В. - Готовність вихователів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності, Нич О. Б., Балаєва К. С. (2017)
Byndas O. M. - Strategy for Foreign Language Blended Learning Implementation Into fhe Educational Process (2017)
Havrilova L. Ha. - Online Training Course for Teaching Master-Degree Music Students, Voronova N. S. (2017)
Hrytsenko I. S. - University Students’ Self-Study Structure (2017)
Rotar V. B. - Studying Levels of Future Civil Defense Specialists’ Professional Competence Components (2017)
Dunaieva L. M. - World Experience in Improving Quality of Education: Directions, Means, Norms, Zakharchenko V. I., Zakharchenko N. V. (2017)
Скоромна М. В. - Проблеми формування основ педагогічної майстерності магістрантів, які отримали ступінь бакалавра за різними спеціальностями, Полянська К. В. (2017)
Morska L. I. - Formation of Professional English Competence in Future Psychologists’ Speech, Levchyk I. Yu. (2017)
Pavlenko S. O. - Training Police Officers in The Conditions of Reforming The System of Education of The Ministry of Internal Affairs of Ukraine in Accordance with European Standards, Sevruk V. G., Kobko Ye. V. (2017)
Orlova N. - Efficiency of Mind Mapping For The Development of Speaking Skills in Students of Non-Linguistic Study Fields (2017)
Сидорова Н. В. - Методи підвищення ефективності та якості викладання нарисної геометрії, Думанська В. В., Доценко Ю. В. (2017)
Borodiienko O. - T. Saaty’s Method in Directors’ Professional Competence Design (2017)
Наконечна О. В. - Регіональні та вікові особливості самооцінки сучасної української молоді, Рудень Д. М., Сопівник Р. В. (2017)
Трегубенко Т. М. - Почаївський монастир як осередок церковної музичної культури (на матеріалах богослужбових видань XVIII ст.) (2018)
Мисак Н. Ф. - Соціально–професійний портрет українського народного учителя у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Нікічук В. С. - Історична географія та картографія України в дослідженнях одеських вчених ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Орехівський В. Д. - Еволюція науково–організаційних основ органічного землеробства у Південному Степу України наприкінці ХІХ – на початку ХХІ століть (2018)
Козак О. - Внесок родини Богдана і Варвари Ханенків у розвиток матеріальної і духовної культури українського народу (2018)
Коляда І. А. - Реакція міського населення Правобережної України на початок Першої світової війни: спроба ретроспективи (2018)
Книгиницька О. В. - Олена Степанів у російському полоні (1915–1917 рр.) (2018)
Алтухов О. А. - "Банкова енциклопедія" 1917 р., як джерело з історії розвитку біржової справи України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Телегуз І. О. - Українці в роки Першої світової війни та Української революції на сторінках діаспорної періодичної преси Канади та США, Мегей А. В. (2018)
Варгатюк С. В. - Демблінські переговори української дипломатичної місії з урядовцями Речі посполитої Ю. Пілсудського (2018)
Зозуля Н. М. - Повстанські отамани та квазідержавні утворення Середнього Подніпров’я у світлі мемуарної та епістолярної спадщини старшин армії УНР (2018)
Островський В. В. - Об’єднана партія визволення України: епізоди історії (2018)
Харламов М. І. - Взаємовідносини НКВС УСРР та Українського Військового Округу (УВО) з питань пожежної безпеки у другій половині 1920–х років, Гонтаренко Л. О. (2018)
Дмитрук Я. В. - Призов національних меншин до Війська Польського в міжвоєнний період: правовий аспект (2018)
Чуйко Р. В. - Відбудова мережі регіональних архівних установ України в післявоєнний період (1943–1950 рр.) (2018)
Теліуз Г. С. - Діяльність українських студентських організацій в Австрії у 1945–1955 рр. за архівними джерелами (2018)
Лук’яненко О. В. - "Цех здоров’я": фізкультура та спорт у педагогічних вишах України першої половини XX століття (2018)
Петрик Н. Р. - Музей однієї картини – "Рацлавицька панорама": історія створення, військово–історичне та культурне значення, історична доля полотна (2018)
Подобєд О. А. - Українське образотворче мистецтво у повоєнній Західній Німеччині (2018)
Братусь І. В. - Історичний ракурс використання Інтернету в освіті: культурні норми та аномалії, Гунька А. М. (2018)
СошинськаВ. Є. - Професійна періодика як джерело бібліотечно–інформаційних інновацій (2018)
Юрченко Е. І. - Розроблення наукових основ штучного осіменіння в УРСР (1930–1970– ті рр.) як зоотехнічного методу (2018)
Тверитникова О. Є. - Теоретико–методологічні засади розвитку електротехнічної галузі України (2018)
Чернищук Н. В. - Історія виникнення та розвитку права (2018)
Універсал С. О. - До історії єврейської громади Волині (2018)
Файда О. В. - Святкування 900–ліття хрещення Русі та Київська духовна академія (2018)
Гай–Нижник П. П. - Революційні події в Україні: боротьба за право вибору і національну гідність (листопад 2013 р. – лютий 2014 р.) (2018)
Krylova A. M. - Development of executive power branches in independent Ukraine, Polyakova L. I., Butskyi P. E. (2018)
Heydarli G. - The ambassadors of Shah I Abbas at the courts of Christian Europe (2018)
Mammadova V. M. - Library information services provided to external users at the ADA University Library (2018)
Гусейнов И. - Современный этап и перспективы азербайджано–американских отношений (2018)
Гюльалиев Э. Г. - Редкие и ценные издания, хранящиеся в фонде Научной библиотеки Бакинского государственного университета (2018)
Джалилова З. Н. - Межнациональные столкновения в 1905–1906 гг. в городе Иреван (2018)
Руда О. В. - Освітнє питання в діяльності Законодавчого сейму Другої Речі посполитої (1919–1922) (2018)
Черкасов С. С. - Польська реформація XVI–XVII ст. у відображенні історичних документів та матеріалів: джерелознавчий аспект (2018)
Садовнік О. В. - Причини та сприяючі фактори виникнення Придністровського конфлікту кінця 1980–х – початку 1990–х рр. (2018)
Ханмамедова Н. А. - О деятельности Комитета Татьяны в Северном Азербайджане (1914, сентябрь – 1917, февраль) (2018)
Слюсаренко А. В. - Реформування сил спеціальних операцій Бундесверу (2018)
Дойчик М. В. - Ідея гідності у філософії Томаса Гоббса (2018)
Головко А. А. - Патафизика власти Жана Бодрийяра: трансполитика, код, тавтология (2018)
Станкевич В. А. - Пошук ідеї "паідеіа" в учнівському світогляді апостола Павла (2018)
Шохов А. - Два подхода к представлениям о сетях: "революционный" Латур и "традиционный" Кастельс (2018)
Тарасова Н. Ю. - Культурні суперечності постіндустріального суспільства як чинник ускладнення національної ідентифікації. Теоретичні ідеї Деніела Белла в українському екзистенційному контексті (2018)
Туренко В. Е. - Особливості диференціації дружби і закоханості у Платона: постановка питання (2018)
Гончаренко О. А. - Ідея університету у Львівсько–Варшавській школі. Стаття 3. автономія університету (2018)
Багирли Л. Б. - Человеческий капитал: происхождение теории (2018)
Борисова–Желєзнова К. О. - Психологічна антропологія в контексті сучасних гуманітарних досліджень (2018)
Гіоане І. М. - Світогляд як основна духовна детермінант здійсненні політичного вибору (2018)
Петік Я. О. - Психологістична та алгоритмічна складність (2018)
Степанов А. О. - Криза як полісмисловий феномен (2018)
Фарзалиев З. И. - Философия культуры войны и мира (2018)
Гавеля О. Р. - Сенс і цінності життя сучасної молоді України (релігієзнавче дослідження) (2018)
Добродум О. В. - Виртуальная религиозность современного мира (2018)
Калач Д. М. - Теологія діалогу в українському контексті (2018)
Tsymbalyuk O. M. - Restoring the ancient church hermeneutic of Jacob’s character (2018)
Чернобай В. А. - Духовная практика девственности и безбрачия в истории христианской церкви (2018)
Колотило М. О. - Філософія сучасної соціальної роботи у контексті громадянського суспільства (2018)
Гарбар Г. А. - Сучасна державна політика України у сфері гостинності й туризму (2018)
Голик М. М. - Методичні основи культурологічної роботи в Збройних силах України, Лівінська Ю. Г. (2018)
Бондарчук–Чугіна І. Ю. - Перспективи розвитку "культурного туризму" України: аксіологічний аспект, Чахалідзе С. Ж. (2018)
Брильов Д. В. - Халяль–індустрія в Україні часів незалежності (2018)
Дев’ятко Н. В. - Вплив глобальних цивілізаційних процесів на систему моральних цінностей та естетичні категорії сучасної людини (2018)
Джура Р. О. - Поняття суб’єкта та об’єкта державної економічної політики (2018)
Дмитренко М. Й. - Мімезис родинності та досвід відчуження (2018)
Захаренко К. - Засоби масової інформації як необхідний елемент розвитку інформаційного суспільства (2018)
Зінсу О. І. - Філософсько–правові аспекти феномену правова держава (2018)
Максюта М. Є. - Національно згуртовуючий потенціал морально етичного синтезу історичної самосвідомості, Коломієць А. І. (2018)
Одробінський Ю. В. - Метамодернізм і скульптура: світовий і український контекст (2018)
Осадча І. А. - Управління суспільством та влада у працях постмодерністів, Ангелов Г. В. (2018)
Пастушенко О. В. - Філософські аспекти понять інституціоналізації влади та права: постановка проблеми (2018)
Мелентьева Т. Н. - Корпоративная культура в рамках управленческой деятельности (2018)
Михайличенко М. В. - Децентралізація управління університетською освітою як соціальна проблема (2018)
Гальченко М. С. - Соціальний конструктивізм в стратегіях діяльності мислення і освіти (2018)
Лисенко О. О. - Актуальні питання розвитку сучасного танцю в освітньому просторі України, Гашенко К. І. (2018)
Лукашук М. А. - Особистість як суб’єкт освітніх інновацій (2018)
Шмиголь М. Ф. - Онтологічний статус освіти як світоглядна проблема (2018)
Юрчишин І. Я. - Концепції національної спільноти західноукраїнської соціологічної школи права (2018)
Роговенко М. М. - Формування культури спілкування майбутніх правоохоронців у процесі навчання філософських дисциплін (2018)
Слівінська А. Ф. - Динаміка британських клубів в "довгому" ХІХ столітті: соціально–політичний аспект (2018)
Соболєвський Я. А. - Філософські засновки американського трансценденталізму (2018)
Шолдубанов Х. Ю. - Исследование функциональных показателей борцов после различных нагрузок (2018)
Агафонова Г. С. - Новітні можливості масової комунікації як чинник трансформації світового політичного процесу, Карчевська О. В. (2018)
Вонсович О. С. - Прийняття Закону про деокупацію та реінтеграцію: крок до миру чи продовження війни? (2018)
Худик Г. О. - Співвідношення понять "імідж" і "бренд" у політичному контексті (2018)
Чупрін Р. В. - Концепт Південного Хартленду у глобальній геополітичні моделі Г. Маккіндера (2018)
Заруба В. Ю. - Социальное иждивенчество: дестимулирующий эффект социальной политики (2018)
Щедрова Г. П. - Україна у сучасних течіях геополітичних концепцій (2018)
Гоцуляк В. М. - Історична свідомість у вимірах українського національного буття XVII–XVIII ст. (2018)
Артішевський А. Е. - Інституалізація політичної опозиції як базова основа демократизації політичної системи України (2018)
Войтенко Ю. М. - Особливості антикорупційної політики в України: інституційний та функціональний вимір (2014–2017 рр.) (2018)
Осадча І. А. - Парламентські вибори в Україні: труднощі реалізації політичної участі громадян (2018)
Petraszczuk A. O. - Analiza eurointegracyjnego wyboru Ukrainy (2018)
Коротков Д. С. - Сучасний політичний простір України: соціокультурні виклики демократичної трансформації (2018)
Морарь М. В. - Політична освіта як фактор формування політичної культури українського суспільства (2018)
Кулик В. Г. - Питання освіти на медійному порядку денному: пріоритети і тренди в увазі мас–медіа (2018)
Лук’янова І. В. - Вихід Великобританії з ЄС: вплив на Гібралтар (2018)
Мамедли Х. - Политико–философские аспекты традиционности и современности в политике модернизации Азербайджанской Республики (2018)
Билалова С. Я. - Перспективы урегулирования конфликтов на Южном Кавказе (2018)
Гурбанлы О. - Стратегическое партнерство Азербайджанской Республики с ведущими акторами мировой политики (2018)
Зейналабдинов А. А. - Позиция США по Нагорно–Карабахскому конфликту (1992–2000) (2018)
Корчинський М. В. - Відносини Російської Федерації з Курдистанським регіоном Іраку в 2007–2017 рр. енергетичний вимір (2018)
Кирієнко О. Ю. - Рецензія на монографію: Герасимов Т. Ю. Міста Правобережної України і Перша світова війна: повсякденна історія: монографія. – Вінниця: ТОВ "Меркьюрі–Поділля", 2017. – 436 с. (2018)
Ткемаладзе З. П. - Арт-терапія і арт-педагогіка в навчанні дітей різного інтелектуального рівня (2017)
Савицька А. Ю. - Соціальне виключення як категорія соціальної педагогіки (2017)
Агєєнко Т. А. - Самостійна робота з "образотворчого мистецтва з методикою викладання" у контекскі професійного самовиховання і самовдосконалення майбутніх педагогів (2017)
Тополевський В. Ю. - Майстерність і майстер (теорія та сучасна практика) (2017)
Грабовий А. К. - Хімічний експеримент як чинник організації навчального спілкування учнів під час вивчення хімії в загальноосвітніх навчальних закладах (2017)
Подчерняєва Н. Д. - Дидактична гра як форма виховання культури міжнаціонального спілкування старшокласників в умовах роботи євроклубу загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Шуплецова Л. Ю. - Використання музики в кінезіологічних вправах для розвитку розумових здібностей дітей (2017)
Каліцева О. В. - Критерії визначення сформованості комунікативних умінь студентів-правників (2017)
Василенко В. А. - Особливості мовної свідомості юристів, Деменко А. В. (2017)
Полякова Ю. Ю. - Феномен "театрального человека": харьковский период жизни и деятельности С. И. Турбина (2017)
Югас В. В. - Традиція українського вертепу в сучасному навчально-виховному процесі (2017)
Космин Л. Г. - Особенности менеджмента шоу-бизнеса (2017)
Хмель-Дунай Г. М. - Одяг як свідок епохи та долі людини (історія двох реконструкцій історичного одягу) (2017)
Орел Є. Р. - Особливості законів сценічної мови (постановка проблеми), Кучин П. З. (2017)
Якимов Д. О. - Опанування сценічної мови (новаторство Леся Курбаса), Кучина В. Ф. (2017)
Панченко Д. В. - "Абсурд" Э. Ионеско как способ "раскрепощения" театра (2017)
Соломко А. Я. - Особливості режисерського методу М. Яремчука у роботі з маріонеткою (2017)
Цицирєв В. М. - Аспекти становлення українського оркестру народних інструментів на сучасному етапі (2017)
Евченко А. С. - Как создать "историю" характера актера (2017)
Настаченко К. О. - Особливості режисерської мови Я. Федоришина у роботі над виставами просто неба (2017)
Устенко С. В. - Аналіз підходів економіко-математичного моделювання стійкого розвитку банків, Гіваргізов І. Г. (2017)
Сендзюк М. А. - Застосування інноваційної технології Blockchain у соціально-економічних інститутах, Держук О. В. (2017)
Кучин С. П. - Напрями підвищення кваліфікації керівних кадрів в сфері культури (2017)
Черницька Т. В. - Розвиток сектору альтернативної енергетики США в контексті національних інстересів, Новосад Ю. Р. (2017)
Пащенко О. В. - Перспективи регулювання міжнародної інвестиційної діяльності країн у РТУ (2017)
Рибальченко К. В. - Сучасні тенденції розвитку національних інноваційних систем (2017)
Шевцов Є. Д. - Функції маркетингових комунікацій в контексті глобалізаційних процесів (2017)
Шевченко Ю. А. - Інвестиційна стратегія ТНК в умовах сталого розвитку (2017)
Шиманська К. В. - Екологічні загрози і ризики та їх роль в сучасній міжнародній міграції (2017)
Ярмак О. В. - Различия в современных моделях развития социально-экономических систем стран Европы (2017)
Григор'єв Г. С. - Транспарентність у національному макроекономічному середовищі, Нєнно І. М. (2017)
Кірєєва Е. А. - Екологізація у системі пріоритетів сучасної аграрної політики (2017)
Козьмук Н. І. - Трансформаційні процеси та виклики для національної економіки України, Канцір І. А. (2017)
Корнєєва Ю. В. - Інвестиційні аспекти корпоратизації державних підприємств (2017)
Логоша Р. В. - Сучасний стан діяльності тепличних комбінатів на ринку овочевої продукції в Україні, Підвальна О. Г. (2017)
Полчанов А. Ю. - Формування механізму постконфліктного відновлення національної економіки (2017)
Рязанова Н. О. - Відновлювані джерела енергії в процесі трансформації глобальної енергетики (2017)
Термоса І. О. - Кластерні формування як основа сталого розвитку сільських територій (2017)
Удовиченко С. М. - Стимулювання інноваційної діяльності аграрних підприємств (2017)
Чебан І. В. - Сучасний стан формування та розвитку ринку рідкого біопалива в Україні, Діброва А. Д. (2017)
Маршук Л. М. - Сучасні аспекти оцінювання ресурсно-фінансового потенціалу машинобудівних підприємств (2017)
Мізік Ю. І. - Управління корупційними ризиками в системі фінансово-економічної безпеки підприємства, Хникіна А. С. (2017)
Муравйова О. В. - Сучасний стан і актуальні проблеми галузі картоплярства в Україні (2017)
Орлов В. М. - Методичні підходи до оцінки ефективності системи управління підприємством, Ободовський Ю. В. (2017)
Рудь О. О. - Аналітичний інструментарій процесу формування стратегічних рішень в умовах невизначеності (2017)
Сахарук Б. С. - Теоретичні основи формування акціонерного капіталу (2017)
Старинець О. Г. - Інструменти антикризового управління телекомунікаційними підприємствами (2017)
Трач Р. В. - Методологічні аспекти формування і розвитку структурного управління діяльністю будівельних підприємств (2017)
Shevchenko L. O. - Innovative strategy development for alcohol enterprises of Ukraine (2017)
Гнатенко І. А. - Забезпечення посткризового ламінарного руху функціонування ринку праці Донецької та Луганської областей шляхом упровадження механізму інноваційного розвитку, Рубежанська В. О. (2017)
Павлішина Н. М. - Оцінка соціально-економічного потенціалу промислового регіону на прикладі запорізького регіону, Безверха В. О. (2017)
Коверза В. С. - Концепція формування корпоративного управління у вітчизняному банківському секторі (2017)
Койло В. В. - Сучасний стан та вплив міжнародного кредиту на економічний розвиток України (2017)
Скірка А. С. - Проблемні аспекти відповідальності власників неплатоспроможних банків (2017)
Тимошенко А. О. - Сучасна фіскальна політика України у контексті забезпечення конкурентоспроможності держави в умовах євроінтеграції (2017)
Тімошенко Н. М. - Еволюція методів фінансування дефіциту бюджету: світовий досвід та українські реалії (2017)
Прядка Н. М. - Методично-організаційне забезпечення державного аудиту показників нефінансових активів у фінансовій звітності (2017)
Паламарчук О. В. - Відбір показників та визначення кредитоспроможності юридичних осіб за допомогою теорії нечіткої логіки (2017)
Наші автори (2017)
Stepashko V. O. - Technology of Competitive Selection of Candidates For The Position of A Rector of A Higher Educational Instiution (2017)
Лизогуб В. С. - Інноваційний підхід визначення та оцінки спеціальної підготовленості футболістів високої кваліфікації, Супрунович В. О., Гречуха С. В. (2017)
Рябовол Л. Т. - Формування предметних умінь і навичок з правознавства в учнів 9 класів, Чернік С. Д., Шатрава С. О. (2017)
Tkachenko V. V. - Peculiarities of Future Physical Education Teachers’ Health Saving Skills Formation (2017)
Strielkowski W. - Predatory Publishing and Beall’s List: Lessons For the Countries Adapting Novel Research Evaluation Criteria, Gryshova I. Yu., Shcherbata M. Yu. (2017)
Polishchuk O. S. - Communication Barriers Faced By English Language Learners at a University Level: Factors and Solutions (2017)
Цвєткова Г. Г. - Емоційний інтелект: ментальна основа професійного самовдосконалення викладача вищої школи (2017)
Kruhliak I. - Linguodidacatic Terms Codification Under Conditions of Interdisciplinary Integration, Mishenina T. M. (2017)
Дегтяренко Т. В. - Доцільність оцінки адаптаційних можливостей та психосоматичного здоров’я студентської молоді за об’єктивними психофізіологічними параметрами, Яготін Р. С. (2017)
Kolomiiets A. M. - Implementation of The Latest World-Class Scientific Achievements in Training Process of Future Teachers, Kolomiiets D. I., Gromov Ye. V. (2017)
Nikitchenko L. O. - Forming Professional Competence in The Process of Teaching Biology Students (2017)
Naumkina S. M. - Revisiting The Issue of Future Teachers’ Political Culture Formation, Blikhar M. M. (2017)
Davydova I. I. - Does Practical Component Of Educational Process Improve Professional Competence of Future Lawyers? (2017)
Lystopad O. A. - Forming Students’ Motivation For Creativity By Means of Edward De Bono’s "Six Thinking Hats” Technique, Mardarova I. K., Tomash Kuk (2017)
Крищук В. Л. - Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури: компетентнісний підхід (2017)
Varetska O. V. - Personal and Professional Component of Primary School Teachers’ Social Competence: its Development in Postgraduate Education (2017)
Chernenko N. M. - Cognitive Component Maturity of Directors’ Risk Management Skills (2017)
Kostova N. I. - Structural Model of Students-Future Lawyers’ Professional Competence (2017)
Sikura A. Io. - Ways of Selecting Talented Master-Degree Students For Research Work, Plisko V. I., Baliuk A. S. (2017)
Кондрацька Г. Д. - Експериментальне дослідження системи формування професійно-мовленнєвої культури студентів факультетів фізичного виховання, Кізло Н. Б. (2017)
Демченко І. І. - Психолого-педагогічна діагностика інклюзивної компетентності майбутніх фахівців педагогічного профілю, Рокосовик Н. В., Сулим В. Т. (2017)
Мельнік А. О. - Формування мотивації до навчальної діяльності майбутніх учителів фізичної культури, Черній В. П. (2017)
Balalaieva O. Yu. - Technique of Using E-Textbooks For Teaching Latin To Students of Agricultural Higher Educational Institutions, Vakulyk I. I. (2017)
Кравчук В. І. - Диверсифікація метрологічного забезпечення випробувань сільськогосподарської техніки в умовах реформування технічного регулювання допуску продукції на ринок, Погорілий В. В., Подригало М., Лебедєв С., Коробко А. (2017)
Бакач Н. - Механизация сельского хозяйства как составляющая инновационного развития Республики Беларусь на современном этапе, Салапура Ю., Дыба Э. (2017)
Кравчук В. І. - Системна структуризація проектно-орієнтованих наукових досліджень з використанням методології моделювання процесів idef0, Митрофанов О. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського