Тичина Д. М. - Біологічні та психологічні детермінанти сексуальності (2018)
Городецька М. С. - Ґенеза теоретичних уявлень щодо предмета відання у кримінальному процесі (2018)
Данилевський А. О. - Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (2018)
Петрушко М. І. - Висунення прокурором додаткового обвинувачення (2018)
Пилипенко Є. О. - Кримінальна відповідальність за залишення в небезпеці за законодавством країн англо-американської правової системи (2018)
Шульга А. О. - Невідкладність слідчих (розшукових) та негласних слідчих розшукових дій (2018)
Зубченко Л. В. - Гуманістичні засади оптимізації процесу фізичного виховання студентів (2018)
Мухіна Г. В. - Про деякі аспекти дидактичної готовності курсантів до особистісно-орієнтованого навчання (2018)
Вимоги щодо оформлення та подання статей до збірника наукових праць "Правовий часопис Донбасу" (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2017)
Гриценко А. В. - Наукові аспекти природоохоронної діяльності в Україні (2017)
Аніщенко Л. Я. - Перспективи впровадження процедури стратегічної екологічної оцінки в Україні, Гриценко А. В., Пісня Л. А., Свердлов Б. С. (2017)
Артемова О. С. - Проблеми фінансування заходів з екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро, Васенко О. Г. (2017)
Васенко О. Г. - Формування сучасного гідрохімічного стану басейну річки Сіверський Донець під впливом природних та антропогенних чинників, Ієвлєва О. Ю., Коробкова Г. В., Жук В. М. (2017)
Васенко О. Г. - Огляд сучасного стану малих річок України та першочергові заходи щодо їх оздоровлення і більш оптимального водогосподарського використання, Міланіч Г. Ю., Жук В. Н. (2017)
Даценко В. В. - Биотестирование промышленных отходов, Хименко Н. Л. (2017)
Дмитрієва О. О. - Особливості організації та проведення моніторингу підземних та поверхневих вод у районі розташування вуглевидобувної шахти "Любельська" № 1-2 Волино-Подільського вугільного басейну, Бабаєв М. В., Маркіна Н. К., Доценко О. О. (2017)
Дмитрієва О. О. - Екологічно безпечне водовідведення в населених пунктах України, Калашніков В. О., Лознюк З. І., Макогон Н. Ю., Мовчан Ю. О. (2017)
Дмитрієва О. О. - Процедура обґрунтованого вибору найкращих технологічних засобів водокористування в населених пунктах України, Телюра Н. О., Хоренжая І. В., Браткевич В. В. (2017)
Зорін Д. О. - Ендогеодинамічна модель новітньої тектоніки території Івано-Франківської області (2017)
Карташов В. В. - Радіоекологічні дослідження відходів, що містять підвищену активність природних радіонуклідів, в шламонакопичувачі шахти ''Пролетарська'' Луганської області (2017)
Клімов О. В. - Дослідження в УКРНДІЕП з проблеми збереження ландшафтного та біологічного різноманіття, Надточій Г. С., Клімов Д. О., Гайдріх І. М. (2017)
Kozlovskaya O. V. - Consideration of the possibility and necessary framework for conducting of ecological risk assessment of invasive species in Ukraine (2017)
Кресін В. С. - Алгоритм розрахунку регламенту періодичного скидання зворотних вод з рибницьких ставків та накопичувачів у водні об’єкти, Брук Брук, В. В. (2017)
Кресін В. С. - Пропозиції щодо удосконалення розрахунків гранично допустимих скидів речовин у водні об’єкти із зворотними водами, Остроумов С. М., Брук Брук, В. В. (2017)
Остроумов С. М. - Розрахунок і оптимізація режиму періодичного скидання зворотних вод з накопичувача у річку, Брук Брук, В. В. (2017)
Саввова О. В. - Заходи попередження біокорозії у водних резервуарах для покращення якості води, Бабіч О. В., Горбань Н. С., Зінченко І. В. (2017)
Саввова О. В. - Конструкційні матеріали як методи ефективного захисту живих організмів від електромагнітного випромінювання, Цапко Н. С. (2017)
Уберман В. И. - Судебная экспертиза убытков, причиненных сверхнормативными сбросами загрязняющих веществ: методика и эффект (2017)
Гончарова Д. С. - Оценка качества воды методом биоиндикации для некоторых источников в г. Харьков, Филенко О. Н., Гринь С. А. (2017)
Манастирний М. М. - Оцінка ефективності роботи механічного диспергатора, Корнієнко Я. М., Любека А. М. (2017)
Алябьева В. А. - Шумовое загрязнение как одна из основных экологических проблем, Лосминская Э. А., Гринь С. А. (2017)
Гринчук Н. І. - Вплив похідних амінопропанолу з N-алкіларильним радикалом на біоплівки Staphylococcus (2017)
Гринь С. А. - Социально-экологическое взаимодействие человека и природы, Дранко М. Ю., Кудряченко О. П. (2017)
Дичко В. В. - Вплив патології зору на розвиток рухових якостей дітей з патологією зору віком 7–10 років (2017)
Трускавецька І. Я. - Фактори збереження здоров’я студентів під час проходження навчальної практики в польових умовах (2017)
Доценко В. Ф. - Збагачення корисними нутрієнтами виробів з листкового тіста, Арпуль О. В., Дочинець І. В., Савчук О. О. (2017)
Коваль О. А. - Насіння льону – найбагатше джерело біологічно активних речовин, Скрипка Я. І. (2017)
Белозьорова Р. О. - Проблема концептуалізації влади (соціально-філософський аналіз) (2017)
Завада О. В. - Перспективи нанотехнологій за філософською концепцією трансгуманізму в контексті українських суспільних реалій (2017)
Морозова Л. П. - Роль екологічних цінностей у формуванні екологічної культури особистості, Бондарчук А. О., Варук Ю. С. (2017)
Верес К. О. - Стан та перспективи розвитку рекреаційного туризму в Одеській області, Савицька Л. Ю. (2017)
Vivsyannyk V. V. - Some mechanisms of efficacy pathogenetic kardiolin in patients with coronary artery disease with concomitant patology of diabetes, Piddubna A. A., Zhuravets V. M., Sahryn R. R., Boyko L. D. (2017)
Голдобін П. О. - Метод покращення компенсації цукрового діабету (2017)
Завадська М. М. - Психофізіологічна небезпека умов праці педагогічних працівників, Суховей Є. О. (2017)
Заікіна Г. Л. - Особливості психофізіологічного стану учнів з різним розвитком пізнавальних процесів та різним інформаційним навантаженням (2017)
Іваницький І. В. - Терапевтичний підхід до пацієнтів з фіброзом печінки в залежності від наявності дисплазії сполучної тканини, Іваницька Т. А. (2017)
Калиниченко Д. О. - Репродуктивний потенціал молоді: проблеми та перспективні шляхи вирішення (2017)
Латіна Г. О. - Режим відпочинку та побутові умови життєдіяльності вчителів, Сокол Є. О. (2017)
Латіна Г. О. - Оцінка знань з охорони праці серед педагогічних працівників (2017)
Мізюк М. І. - Гігієнічна оцінка харчування та стану здоров’я старшокласників, які розпочали навчання з шести- та семирічного віку, Суслик З. Б., Єремчук Я. О. (2017)
Поліщук Л. М. - Туберкульоз – соціальна проблема в Україні, Радаєва І. М., Устянська О. В. (2017)
Полстяной А. О. - Сучасний науковий погляд на склад симпатичної та парасимпатичної частин вегетативної нервової системи: літературний огляд, Федорченко М. О., Романюк М. Г. (2017)
Радьога Р. В. - Зміни показників клітинного циклу кардіоміоцитів при експериментальній опіковій хворобі в умовах застосування кровозамінників (2017)
Beata Anna Piechota - Przemoc wobec dzieci w rodzinie, Adam Pityński (2017)
Лісовець О. В. - Визначення проблем та потреб клієнтів у соціально-виховній роботі служби пробації, Кириченко Н. А. (2017)
Григорчук Т. В. - Соціально-філософський феномен політичної культури, Зубко О. В. (2017)
Рудень Д. М. - Політико-правові засади запобігання політичної корупції в Україні (2017)
Смачило Т. В. - Феномен інформаційного тероризму як загрози міжнародній безпеці, Кривцун А. Р. (2017)
Бугаевский К. А. - Рассмотрение особенностей менструального цикла у спортсменок, занимающихся панкратионом (2017)
Головачук В. В. - Теоретичні засади формування культури збереження здоров’я студентської молоді, Гуліна Л. В. (2017)
Головченко О. І. - Характеристика рухової активності студентів з різним психо-емоційним станом, Головченко Т. І. (2017)
Дяченко Ю. Л. - Оздоровчі фітнес технології – панацея профілактики кіфотичної постави в умовах закладу дошкільної освіти (2017)
Івахненко В. О. - Педагогічна оцінка уроку фізичної культури як спосіб підвищення його ефективності (2017)
Кривенко Ю. О. - Перші турніри з хокею на траві на Олімпійських іграх та передумови їх виникнення, Курочкін В. Г. (2017)
Максименко Л. М. - Безпека гри у флорбол серед дітей старшого дошкільного віку (2017)
Васільєва В. А. - Формування моральних якостей державного службовця через призму міжнародного досвіду функціонування етичних кодексів студентів (2017)
Вербицька А. В. - Інтернаціоналізація як основний напрям розвитку вищої освіти (2017)
Федан Я. І. - Генезис та тенденції розвитку державного управління інклюзивною освітою осіб з особливими потребами у зарубіжних країнах і в Україні (2017)
Rzegocki M. M. - Gli anglicismi nell’italiano odierno nel contesto del linguaggio dell’economia (2017)
Албул Ю. Є. - Філософський підтекст у творі Льюіса Керрола "Аліса в Країні чудес" (на матеріалі англійської, італійської та української мов) (2017)
Бабенко О. В. - Спортивний інтернет-дискурс як предмет лінгвістичного дослідження, Шекера О. О. (2017)
Бриштен В. В. - Стратегії перекладу метафор у художньому тексті (2017)
Буличева В. В. - Гаївки в системі весняної обрядової пісенності села Підлісся, Вівчарик Н. М. (2017)
Буряк О. Ф. - Жанрово-стильові особливості поезії "Автопортрет" Юрія Тарнавського (2017)
Варданян М. В. - Відкриття іншого: екзотичні образи в нарисовій літературі для дітей та юнацтва письменників української діаспори (2017)
Гончаренко Л. О. - Сутність поняття "переклад" в міждисциплінарному та перекладознавчому аспектах (2017)
Грачова І. В. - Інтерактивні методи викладання граматики на заняттях з англійської мови у ВНЗ (2017)
Грицаєнко В. С. - Мовна реалізація тактики уникнення конфлікту на матеріалі сімейного англомовного художнього дискурсу (2017)
Губа Л. В. - Концептуалізація простору в художніх казках Германа Гессе (2017)
Драганчук К. В. - Переклад термінологічної лексики в юридичних текстах (2017)
Zeynalova S. - The attribution of human characteristics to animals and plants in Emily Dickinson’s nature poems (2017)
Карабитскова Н. А. - Коннотация в современном немецком языке (2017)
Карлова В. О. - Давньоанглійська запозичена лексика як результат мовних контактів давнього суспільства (2017)
Кобевко Г. В. - Вплив соціокультурного аспекту на розвиток гендерної лінгвістики (2017)
Кучер З. І. - Граматичні особливості перекладу німецьких фахових текстів українською мовою, Сидоренко Л. М. (2017)
Попельнух Д. А. - Структура концепту ніч, реалізованого в поетичному дискурсі України у 20–21 столітті (2017)
Семіх Кая - Поняттєво-термінологічні координати сучасної міфоурбаністики (2017)
Смольницька О. О. - Спільні мотиви у Лесі Українки та інших письменників доби fin de siècle: від містицизму до мучеництва (2017)
Стебаєва О. В. - Дієслова побутової семантики неаполітанського діалекту (2017)
Стрілець М. В. - Україна в щоденнику Тараса Шевченка, Лебеденко С. О. (2017)
Урбанович В. А. - Особливості походження поняття "грошей" в українській та англійській мовах (2017)
Чумак Р. Е. - Лексико-стилістичні та структурні особливості перекладів поетичних творів Гійома Аполлінера (на матеріалі італійської, англійської, української та російської мов) (2017)
Шилова А. О. - Фотоілюстрація як основний графічний засіб подання інформації у друкованих ЗМІ (2017)
Yakovleva T. I. - Culture of business correspondence in service and tourism, Bespalova N. V. (2017)
Бублик А. Г. - Емоційний компонент міжособистісного спілкування в контексті формування доброзичливих взаємин між учнівським та учительським колективами (2017)
Венгловська О. А. - Особистісно-професійний розвиток студентів педагогічних спеціальностей у центрах компетентностей, Куземко Л. В., Новик І. М. (2017)
Гавран М. І. - Структурно-функціональні особливості університетів третього віку в Польщі, Пуга О. О. (2017)
Гаврилюк В. В. - Особливості навчання майбутніх офіцерів-прикордонників основ бойового забезпечення оперативно-службових дій підрозділів (2017)
Дика Н. М. - Формування мовної особистості учня загальноосвітнього навчального закладу в умовах реалізації концепції нової української школи (2017)
Доценко Н. А. - Методологічні підходи щодо підготовки здобувачів вищої освіти інженерних спеціальностей в умовах інформаційно-освітнього середовища (2017)
Zhuravska N. S. - Improvement of the methodology of disciplines teaching in a higher school: experience of the Western Europe countries (2017)
Завадська М. М. - Законодавче та нормативно-правове забезпечення організаційної діяльності у сфері рекреаційних послуг (2017)
Іваницький О. С. - Формування риторичної культури викладача ВНЗ (2017)
Калініна Л. А. - Розвиток комунікативної компетентності у процесі професійної підготовки майбутніх працівників культурно-дозвіллєвої сфери, Орлова О. В. (2017)
Калінська О. П. - Традиційні і нетрадиційні форми організації методичної роботи кафедри як умова розвитку педагогічної майстерності викладача економічних дисциплін в освітньому закладі (2017)
Карнаухова А. В. - Професійна підготовка майбутніх дошкільних педагогів до формування базових цінностей дитини (2017)
Коваль Т. В. - Психолого-педагогічні особливості використання музичного фольклору в навчально-виховній роботі з молодшими школярами (2017)
Кодлюк Я. П. - Якісні характеристики сучасної початкової освіти (2017)
Коленко А. В. - Теоретико-методологічні засади методики викладання предмету "Сценічна мова" в творчих навчальних закладах України та світу (2017)
Комаренко Н. М. - Інтерпретаційно-творчі аспекти концертмейстерської діяльності у диригентсько-хоровому класі, Тилик І. В. (2017)
Літвінчук С. Б. - Інноваційні підходи до проектування цілей навчання у вищій школі, Тайхриб К. А. (2017)
Ма Мінь - Формування усномовленнєвої компетентності китайського діалогічного мовлення відповідно до типів діалогічної взаємодії та етапів навчання на середньому рівні мовного ВУЗу (2017)
Матюшинець Я. В. - Ідеї розвивального середовища для дітей дошкільного віку на шпальтах часопису "Вільна українська школа" (1917–1919) (2017)
Машовець М. А. - Міжособистісне спілкування в сім’ї як показник щасливого буття дитини, Науменко М. С. (2017)
Микитин І. Я. - Лінгвокультурологічний аспект у викладанні української мови як іноземної для студентів-медиків: теорія і практика (2017)
Муромець В. Г. - Індивідуалізація розвитку загальних компетентностей здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у Північній Ірландії (2017)
Наконечна А. О. - Теоретичні засади структурування змісту самостійної навчальної діяльності майбутніх перекладачів у США (2017)
Нарожна Н. І. - Шляхи формування творчої особистості в класі хорового диригування (2017)
Нарожна Н. І. - Мистецька освіта: теоретичні основи методики викладання (2017)
Нарожна Н. І. - Деякі аспекти проведення занять хорового класу в контексті дисципліни "Методика викладання фаху", Виноградча Д. В., Лебедкіна І. Є. (2017)
Огарь Ю. В. - Узагальнення і систематизація знань з фонетики учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах особистісно орієнтованого підходу (2017)
Павленко М. С. - Педагогічні умови розвитку професійної мобільності вчителів-словесників у міжкурсовий період підвищення кваліфікації (2017)
Палагнюк Т. В. - Зміст та особливості виховання особистості в єврейських етнічних товариствах Чернівецького університету (1875–1939 роки), Кожокар М. В., Цибанюк О. О., Гнесь Н. О. (2017)
Паламар С. П. - Вплив ціннісних орієнтацій на формування особистості сучасної молоді, Кондратюк С. Г. (2017)
Предиткевич О. С. - Визначення готовності командирів військових підрозділів до педагогічної фасилітації (2017)
Radzievskaya O. V. - Professional socialization of foreign language teachers as psycho-pedagogical problem (2017)
Сінельніков І. Г. - Сучасні інформаційні технології в системі формування фахових компетенцій керівника фольклорного колективу, Сінельнікова В. В. (2017)
Сінельніков І. Г. - Мистецька поліпрофесійність як детермінанта підготовки керівника фольклорного колективу у музичних вишах України (2017)
Січкар А. Д. - Стратегія діяльнісного підходу до підготовки фахівців з дошкільної освіти (2017)
Смірнов С. В. - Особливості організації військового менторингу з деякими рекомендаціями для військового керівництва (2017)
Смолікевич Н. Р. - Педагогічні теорії фасилітації процесу адаптації іноземних студентів до університетського середовища (2017)
Стельмах Н. В. - Формування гуманних відносин дошкільників засобами ігрової діяльності (2017)
Султанова Н. В. - Організаційні засади навчально-виховної роботи в школах-інтернатах в Україні (60-ті роки ХХ століття) (2017)
Тимофєєв В. А. - Мотивація вивчення іноземних мов на мовних курсах у контексті імерсійного методу (2017)
Трима К. А. - Специфіка інтернаціоналізації як критерію оцінювання якості освіти (2017)
Хабюк А. Я. - Інтеграція технологій при навчанні природничо-математичних дисциплін у ВНЗ (2017)
Холмакова Ю. В. - Мотивація до вивчення іноземних мов (2017)
Хомич О. О. - Особливості навчання учнів початкових шкіл Канади (2017)
Цибанюк О. О. - Диференціація предмету "Фізичне виховання" як один із шляхів реформування програмно-методичного забезпечення системи фізичного виховання і спорту школярів Румунії, Курнишев Ю. А. (2017)
Чабаненко Н. А. - Формування толерантностi студентiв як педагогiчна застава у вищих навчальних закладах України, Несмашна Л. Ю., Сабрі С. С. (2017)
Чорна І. І. - Зміст професійної мобільності майбутніх економістів (2017)
Yuzyk O. P. - Application of the special course on the methodology of the use of application software in the process of study of musical art in the system of postgraduate pedagogical education as a way to the professional advancement of modern teacher, Bilanych H. P. (2017)
Язиков О. І. - Комунікаційний простір навчального закладу в парадигмі особистісно орієнтованої освіти (2017)
Яковлева В. А. - Застосування ділових ігор в навчальному процесі у майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки (2017)
Ярошевська Л. В. - Вокально-хорове виконавство як засіб формування національної свідомості майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Бондарчк В. О. - Вивчення творчої біографії митця в координатах біографічного методу дослідження (2017)
Іваненко М. В. - Класична музика в сучасному побутуванні, Семенова О. А. (2017)
Путіловська Н. Б. - Теорії та підходи до питання диференціації у сфері дозвілля (2017)
Сінельніков І. Г. - Робота Чернігівського обласного навчально-методичного центру культури і мистецтв в контексті збереження та популяризації нематеріальної духовної культури Сіверського краю, Нарожна Н. І. (2017)
Шевчук К. В. - Культуротворчий фактор гри в ігровій концепції Й. Хейзинга (2017)
Андрійчук П. О. - Гармоніка: зародження та шляхи еволюції (2017)
Андрійчук П. О. - Теорія інструментально-виконавського мистецтва як окрема галузь музикознавства (2017)
Афанасьєва Е. Ю. - Сучасні вимоги до професійної роботи концертмейстера у вищих мистецьких навчальних закладах (2017)
Виноградча Д. В. - Роль педалі у фортепіанному мистецтві XVIII–XX століть, Лебедкіна І. Є. (2017)
Горобець В. П. - Особливості використання народного співу у ф’южн-проектах Івана Тараненка, Снопко О. Л., Регеша Н. Л. (2017)
Грицюк О. Ю. - Вплив хорової творчості М. Леонтовича на стильові риси композиторського письма А. Коломійця (2017)
Грицюк О. Ю. - Дослідницька та педагогічна діяльність А. Коломійця, Кречко Н. М., Якобенчук Н. О. (2017)
Дубінченко Є. А. - Інтерпретація хорових творів доби бароко, Гнатюк Л. В. (2017)
Зайцева І. Є. - Мюзикл і рок-опера як поліфункціональні мистецькі жанри (2017)
Закрасняна Ж. М. - Академічний вокал та рок-музика: шляхи перетину, Остапенко Л. В., Горобець Т. І. (2017)
Закрасняна Ж. М. - Сучасні вимоги до підготовки фахівців спеціальності "Академічний вокал", Хлопотова А. А., Юрчук В. В. (2017)
Закус І. М. - Інструментальна музика в Україні: характерні риси та особливості (2017)
Закус І. М. - Сучасна бас-гітара. Будова, свій звук, манера (2017)
Закус І. М. - "Джаз-коло" в українському культурному просторі (2017)
Закус І. М. - Джаз в Україні: музиканти та перспективи розвитку імпровізаційної музики, Постой Г. Г. (2017)
Закус І. М. - Українська сучасна імпровізаційна музика, зв’язок з народною піснею, Постой Г. Г. (2017)
Золкін С. А. - Музична імпровізація як основа навчання студента-музиканта (2017)
Золкін С. А. - Музична акустика і сучасні музичні технології у викладанні учбової програми вузів для студентів творчих факультетів (2017)
Кречко Н. М. - Сучасна інтерпретація опери Генрі Перселла "Дідона та Еней": українські реалії, Якобенчук Н. О., Грицюк О. Ю. (2017)
Литвиненко А. І. - Методичне забезпечення навчального процесу в Полтавському музичному училищі на початку ХХ століття (2017)
Ляшко Н. П. - Психологический ракурс формирования музыкального восприятия и пути его активизации в музыкально-педагогическом процессе (2017)
Марценюк Г. П. - Українська виконавська школа тромбона в контексті міжнаціональних творчих зв’язків (2017)
Марценюк Г. П. - До проблеми формування виконавського апарату тромбоніста: методичні аспекти (2017)
Несмашна Л. Ю. - Характерні риси концертмейстера в контексті його професійного становлення в вокальному класі, Сабрі С. С. (2017)
Остапенко Л. В. - Музичне виховання в контексті історії розвитку мистецької практики від античності до епохи Просвітництва, Горобець Т. І. (2017)
Остапчук Н. М. - Гастрольно-виконавська діяльність В. Бесфамільнова (2017)
Перцова Н. О. - Специфіка української хорової літератури на прикладі творчості Л. Дичко, В. Степурка, В. Польової: традиції та новаторство, Горобець В. П., Гриценко В. В. (2017)
Пістунова Т. В. - Стильовий синтез у сучасній естрадній інструментальній музиці, Постой Г. Г. (2017)
Пістунова Т. В. - Виконавська діяльність в практичній підготовці студентів-інструменталістів, Постой Г. Г. (2017)
Поліщук А. В. - Імпресіонізм в музичному просторі культури: дискурс поняття (2017)
Попова А. Б. - Вплив технології live looping на мистецтво естрадного співу (2017)
Романовський В. І. - Аспекти набуття музично-професійних умінь у майбутніх оркестрових музикантів (2017)
Романовський В. І. - Особливості формування української національної школи гри на духових та ударних інструментах (2017)
Романовський В. І. - Чистота інтонації під час гри на духових інструментах студентів-музикантів у вищих мистецьких навчальних закладах (2017)
Романовський В. І. - Виконавство на духових інструментах в сучасних умовах (2017)
Самолюк В. М. - Баян та акордеон в радянській естрадно-джазовій музиці першої половини XX cтоліття, Лузан О. В., Липчук О. М. (2017)
Семененко І. В. - Концертний виступ в контексті виконавської діяльності вокаліста, Іваненко М. В., Павлюкова Г. В. (2017)
Симеонова Ю. В. - Невідомий автограф Д. Шостаковича для партитури опери "Катерина Ізмайлова". Про новаторство в оперному жанрі, Скопцова О. М., Гриценко В. В. (2017)
Сінельніков І. Г. - Дитячий фольклорний колектив: методика організації, принципи роботи, репертуарна політика (2017)
Сіненко О. О. - До проблеми підготовки концертмейстерів в сфері естрадно-джазового виконавства, Гешко Н. С., Юрчук В. В. (2017)
Скопцова О. М. - Новаторська діяльність Г. Верьовки як фундатора професійного народного хорового виконавства України (2017)
Сліпченко О. С. - Арія з варіаціями ля-мінор (в італійському стилі) Й. С. Баха як приклад впливу італійської клавірної школи на творчість німецького композитора, Мельничук І. В., Дондик О. І. (2017)
Слупська Н. В. - Принципи роботи концертмейстера у класі хореографії у вищих навчальних закладах (2017)
Стадник А. М. - Сучасна трактовка художньо- виражальних засобів акордеона (баяна) (2017)
Хлопотова А. А. - Роль та специфіка акомпанементу у процесі виховання естрадних вокалістів, Опанасенко О. О., Олейніков С. О. (2017)
Цюпа Н. П. - Питання інтерпретації запису українських народних пісень на прикладі творчого доробку Марченка В. В., Марченко В. В. (2017)
Шевнюк О. Л. - Історичні передумови розвитку мозаїчного мистецтва в Київській Русі, Феєр-Тураній Л. Е. (2017)
Яговенко Н. В. - Застосування народного вокалу в творах Вероніки Тормахової, Дріневська В. С., Власова С. А. (2017)
Акатріні В. М. - Відновлення фактів про походження Євсевія Мандичевського (2017)
Hnidyk I. I. - Formation of Greek Catholic Church in the USA: historiography analysis (1884–1914) (2017)
Гуменюк О. В. - Державотворча діяльність М. Скрипника: історіографія питання, Ткачук М. С. (2017)
Кряжев П. В. - Приватно-спадкове капітанство Сан-Вісенті як первинне ядро португальської колонізації Бразилії (2017)
Сінельніков І. Г. - Старовіри села Російські Пилипи Чуднівського району Житомирської області (деякі архівні знахідки) (2017)
Сінельнікова В. В. - Українські експозиції у краєзнавчих музеях півночі Волгоградської області РФ (2017)
Стасюк І. М. - Храми Львова як об’єкти туристичної привабливості (2017)
Бєрєндєєва Е. В. - Історія розвитку соціальної реклами в незалежній Україні як передумова формуванню тенденцій розвитку соціальної реклами (2017)
Боненко К. С. - Аматорські медіазавантаження як провідні комунікаційні платформи у політичній діяльності (2017)
Гиріна Т. С. - Медіатизація реальності шляхом конструювання архітектури інклюзивного українськомовного радіопростору (2017)
Каньшина О. В. - Промоція книжкових видань у мережі Інтернет (2017)
Коломієць М. О. - Теоретичні засади функціонування методики SEO-редагування в Україні (2017)
Опалько М. С. - Інноваційні технології формування та просування бренду туристичного підприємства, Погуда Н. В. (2017)
Примак Т. Ю. - Ефективні інструменти інтернет-маркетингу в туристичному менеджменті, Луценко М. О. (2017)
Слюсаренко Д. Я. - Інтерактивні видання: особливості реалізації та розповсюдження (2017)
Тарасевич В. С. - Проблеми оформлення видань екологічної тематики для дітей в контексті дотримання вимог галузевих нормативних документів (2017)
Удовиченко К. М. - Методи та засоби перевірки фактажу в умовах інформаційної війни (2017)
Федоронько Н. І. - Міжнародна інформаційно-аналітична діяльність українських засобів масової інформації, Ролінська О. М. (2017)
Щепіна І. О. - Редакційно-видавнича підготовка перекладної науково-популярної літератури в Україні (2017)
Бочаріна Н. О. - Акцентуації характеру та їх вплив на поведінку підлітків, Михайленко Н. К. (2017)
Грисенко Н. В. - Особистісні особливості схильних до академічної прокрастинації студентів (2017)
Дacюк Ж. М. - Пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi умoви фoрмувaння тoлeрaнтнocтi у мoлoдшиx школярів у кoнтeкcтi рoзвитку нoвoї школи (2017)
Ігумнова О. Б. - Програма психокорекції негативних емоційних станів осіб у складних життєвих обставинах, Курило О. В. (2017)
Лавріненко В. А. - Психологічне дослідження особистісних рис підлітків-неформалів (2017)
Літвякова І. А. - Дослідження впливу емоцій на стан особистості, Ханецька Н. В. (2017)
Лютак О. З. - Соціально-психологічні детермінанти трудової міграції (2017)
Мандебура Б. С. - Особливості прояву самоактуалізації в юнацькому віці, Шевченко О. М. (2017)
Падалка Р. Г. - Особливості домінуючого типу ставлення до природи молодших школярів (2017)
Паламарчук О. М. - Інноваційна діяльність фахівців з соціальної роботи як чинник розвитку суспільства (2017)
Ревуцька І. В. - Теоретичний аналіз негативних психічних станів у дітей дошкільного віку (2017)
Устінова М. В. - Нейропсихологічна характеристика дітей з розладами аутистичного спектру (2017)
Шатковська О. І. - Особливості шкільної тривожності в підлітковому віці як соціально-педагогічна проблема, Кушнір Ю. В. (2017)
Бойко А. І. - Імунітет ratione personae від іноземної кримінальної юрисдикції (2017)
Борох В. О. - Міжнародне право і процес глобалізації (2017)
Гамбург І. А. - Правове забезпечення реалізації права людини на якісні та безпечні товари (2017)
Грекова О. О. - Проблема класифікації злочинів у Кримінальному кодексі України, Зозуля А. О. (2017)
Гук Г. В. - Зловживання монопольним (домінуючим) положенням в антимонопольному законодавстві європейського співтовариства та України (2017)
Гук Г. В. - Глобалізація та місце у ній основних принципів міжнародного права (2017)
Гусейнова Айтен Башир кызы - Вoпросы регламентации уголовного наказания за наемничество по УК АР (2017)
Данилова І. О. - Визнання одностатевих шлюбів в Україні: бути чи не бути? (2017)
Дмитрук І. М. - Правове регулювання господарських санкцій згідно законодавства України (2017)
Жутова С. М. - Особливості укладання угод через мережу Інтернет (2017)
Канарик Ю. С. - Заходи забезпечення позову в господарському процесі в порівнянні з процесом цивільним, Сахно Б. С. (2017)
Квач В. Ю. - Загальнотеоретичні положення про публічні закупівлі: поняття та призначення, Афанасієв Р. В. (2017)
Кривоконь Д. А. - Доведення до самогубства: кримінально-правовий аналіз (2017)
Криштоп С. В. - Особливості правового статусу невизнаних держав (2017)
Кулaк Н. В. - Нормaтивно-прaвове зaбезпечення діяльності інтегровaних структур бізнесу (2017)
Лиска П. О. - Захист прав інтелектуальної власності у всесвітній мережі (2017)
Маланчук П. М. - Криміналістична методика розслідування злочинів: проблеми застосування та шляхи вдосконалення, Василенко А. І. (2017)
Маланчук П. М. - Прoблемa кримiнaлiстичнoї хaрaктеристикa вбивств нa зaмoвлення, Гoлoднa A. С. (2017)
Маланчук П. М. - Перспективи розвитку криміналістичної техніки в розслідуванні, розкритті і попередженні злочинів, Мантула А. П. (2017)
Маланчук П. М. - Інформаційні технології в криміналістиці: крок в майбутнє, Невмержицька Ю. А. (2017)
Маланчук П. М. - Слідчі ситуації в розслідуванні злочинів у сфері оподаткування, Петрівна Л. С. (2017)
Маланчук П. М. - Криміналістична характеристика особи неповнолітнього злочинця та вчинених ним злочинів, Шелест О. М. (2017)
Маланчук Т. В. - Щодо співвідношення понять "франчайзинг" та "комерційна концесія" в законодавстві України, Віткова О. С. (2017)
Маланчук Т. В. - Юридична сутність санації підприємства, Юрченко Д. В. (2017)
Манівчук В. Д. - Перспективи розвитку вексельного обігу в Україні (2017)
Марченко В. Ю. - Реформування пенітенціарної системи в Україні на основі зарубіжного досвіду (2017)
Мішегліна В. М. - Ґенеза формування символізму права: історія розвитку правових символів та сучасний символізм права (2017)
Мудрак І. В. - Право потерпілого на процесуальну комунікацію: окремі питання забезпечення реалізації (2017)
Надієнко О. І. - Спадкове право УСРР-УРСР та України: спадкоємність і новації (2017)
Новиков О. В. - Пропорційна система відкритих списків в Україні – перспектива чи реальність?, Андрійцьо А. М. (2017)
Ножняк О. М. - Комісія ООН з прав людини та її інституційно-правова реорганізація у Раду з прав людини (2017)
Павленко С. О. - Релігійний тероризм як загроза світовій безпеці: шляхи та способи подолання (2017)
Панічевська А. В. - "Біле рабство" як один із найпоширеніших транснаціональних злочинів (2017)
Пилипенко А. А. - Особливості регулювання роботи за сумісництвом, Кисельов В. Р., Пискун Т. О. (2017)
Пилипенко А. А. - Правове регулювання робочого часу в Україні і за кордоном, Михалко Ю. Р., Жаров О. А. (2017)
Ревякін Д. В. - Окремі питання кримінальної відповідальності за статтею 309 Кримінального кодексу України (2017)
Роянова І. В. - До питання медіації в кримінальному процесі країн Європи та перспективи її впровадження в Україні (2017)
Савінова Н. А. - Деякi aспекти пoняття "регioнaльнa злoчиннiсть" нa приклaдi oсoбливoстей злoчиннoстi примoрських регioнiв, Кольцова Є. С. (2017)
Севрук В. Г. - Правоохоронні органи, які здійснюють протидію злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі: український та міжнародний досвід (2017)
Соха С. С. - Добровільна народна дружина: досвід, приклад, перспективи (2017)
Суріна О. С. - Правове регулювання банкрутства в Україні (2017)
Точілов В. О. - Право власності на космічні об’єкти: теоретичні і практичні аспекти (2017)
Чередниченко К. Ю. - Правове регулювання робочого часу педагогічних працівників в Україні: проблемні аспекти (2017)
Чорнобривець Р. Є. - Щодо доцільності легалізації вогнепальної зброї для самозахисту в Україні з урахуванням міжнародного досвіду (2017)
Шмігач О. М. - Євроінтеграційні процеси у сфері підприємницької діяльності в Україні (2017)
Шпак Т. С. - Системний аналіз інноваційних правовідносин: господарський аспект (2017)
Яланський О. С. - "Товарна" контрабанда в Україні – щодо доцільності криміналізації (2017)
Ярошенко В. М. - Відмежування шахрайства від інших суміжних складів злочинів за Кримінальним кодексом України (2017)
Артим В. І. - Дослідження напружено-деформованого стану двоопорних замкових з’єднань бурильних труб, Фафлей О. Я., Михайлюк В. В., Дейнега Р. О. (2017)
Гаврюшин О. В. - Методика укладання просторово-часової бази даних з історії адміністративно-територіального поділу Дніпропетровщини (2017)
Довгаль О. О. - Перспектива впровадження електронної картотеки в медичних закладах України (2017)
Дубініна А. А. - Зміна кольоропараметричних характеристик пастили зі зменшеною часткою цукру білого та збагачених йодом, Летута Т. М., Соколовська О. О., Радченко А. Е., Дюкарева Г. І. (2017)
Коломієць С. А. - Нечітка модель оцінки ризику невдалого виконання ІТ-проекту (2017)
Мордовець С. А. - Застосування технології WiMAX в місті Черкаси, Одокіенко С. М., Катаєва Є. Ю. (2017)
Павлюченко Ю. П. - Сучасні підходи до управління якістю на підприємствах молокопереробної галузі, Метельська Н. С. (2017)
Сова Н. А. - Досвід сертифікації органічних ненаркотичних конопель агропромисловою групою "Арніка", Луценко М. В., Андрусевич К. В., Максак О. І. (2017)
Старіков В. А. - Особливості розробки мобільного додатку з використанням хмарної бази даних (2017)
Turmanov A. - Use of the neural network system of sound signals as a method of recognition of the human speech. Structure of systems of the synthesis and recognition of speech. Problems and their solutions (2017)
Абрамова А. С. - Методичні підходи до проведення факторного аналізу рентабельності підприємства, Антонюк В. І. (2017)
Абрамова А. С. - Основні причини банкрутства підприємств України та заходи по запобіганню їх неплатоспроможності, Духніч О. В. (2017)
Бабенко А. Г. - Організація процесу підбору та адаптації персоналу, Устіна Ю. В. (2017)
Бикова А. Л. - Управління підбором і наймом персоналу на прикладі Товариства з обмеженою відповідальністю "М’ясна фабрика "Фаворит плюс", Полтавець А. О. (2017)
Боднар В. - Організація бухгалтерського обліку діяльності підприємств туристичного бізнесу, Швець В. Г. (2017)
Бондаревська К. В. - Нетрадиційні форми зайнятості населення та їх розвиток, Криша В. В. (2017)
Боряк А. В. - Методологія тестування концепції продукту (2017)
Власюк В. Є. - Діагностика ймовірності банкрутства, покладаючись на галузевий та регіональний аспект, Федорцова А. В., Чичибабіна Д. Г. (2017)
Вудвуд В. В. - Стан ліквідності та платоспроможності основних транспортних підприємств України та шляхи його покращення, Щавінська О. В. (2017)
Гораль Л. Т. - Функції економічної безпеки як механізм підвищення ефективності діяльності промислових підприємств нафтогазового комплексу, Прокопів М. І. (2017)
Горященко Ю. Г. - Інноваційні шляхи подолання економічної кризи на підприємстві, Мороз А. Г. (2017)
Гук Н. А. - Теоретичні засади функціонування ринку туристичних послуг (2017)
Гуменюк М. М. - Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємства, Дарабан Н. Р. (2017)
Далєвська Т. А. - Молодіжне іпотечне кредитування в Україні та перспективи його розвитку, Урбанович В. А. (2017)
Дао Туан Ань - Оцінка концентрації ринку нерухомості Черкаської та Житомирської областей, Кузьміч Я. Л., Драчко Р. Ю. (2017)
Єхалова Г. В. - Необхідність державного регулювання страхового ринку (2017)
Завадська О. М. - Агенти змін у соціальному секторі підприємництва (2017)
Західна О. Р. - Медична реформа в умовах децентралізації влади в Україні, Мидлик Ю. І. (2017)
Заярна Н. М. - Роль збалансованої системи показників результативності діяльності в системі антикризового управління підприємством, Заник С. С., Нечесанов М. Ю. (2017)
Зіненко В. В. - Проблеми впровадження та використання краудфандингу в Україні, Фуга А. П., Ісхакова О. М. (2017)
Івченко Л. О. - Сучасні тенденції формування страхових програм в туризмі, Сушкова К. П. (2017)
Ільків Л. А. - Ефективність виробництва високоолеїнового соняшнику в Україні (2017)
Карпець О. С. - Удосконалення моделі фінансової санації підприємства з використанням імітаційного моделювання, Слинько О. Ю. (2017)
Кириленко К. О. - Прибуток підприємства: дослідження теоретичних аспектів (2017)
Кифяк В. І. - Інфляція та інфляційні процеси в Україні, Сироїжко К. В., Дмитрієва О. М. (2017)
Ковальчук Т. Г. - Оцінка стану зовнішньоекономічної діяльності та створення сприятливих умов її розвитку в Україні (2017)
Колеснікова К. С. - Економічна безпека підприємництва у системі національної безпеки України, Маліновська І. А. (2017)
Корбутяк А. Г. - Грошові потоки в системі управління підприємством, Гросу К. В. (2017)
Крючко Л. С. - Інвестиційний потенціал сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області, Шимків В. П. (2017)
Кузьменко М. М. - Якість продукції як фактор конкурентоспроможності продукції та підприємства загалом, Богацька Н. М. (2017)
Куць Т. В. - Економіко-правові аспекти податку на прибуток підприємства, Пікуля В. А. (2017)
Кушнір О. К. - Планування гуртових закупівель товарів у закордонних фірм, Чаплінський В. Р. (2017)
Ларіна Я. С. - Обгрунтування й можливості реалізації сільськогосподарськими підприємствами маркетингових стратегій диверсифікації на основі оцінки потенціалу біомаси, Діченко А. Л. (2017)
Леонова А. В. - Вплив податкового навантаження на фінансовий стан підприємств молочної галузі, Черненок К. П. (2017)
Малюк О. С. - Дослідження впливу впровадження енергозберігаючих заходів на результати діяльності підприємства, Бердникова А. В. (2017)
Марценюк Р. А. - Бюджетування як елемент контролю діяльності торговельних підприємств: сучасний орієнтир теоретико-практичних аспектів (2017)
Матвіїшин Є. Г. - Реформування оборонно-промислового комплексу України: ключові проблеми, Оцабрик І. І. (2017)
Мирошниченко Ю. В. - Стратегічний аналіз торговельної галузі України як складова антикризового управління торговельним підприємством, Курлова К. І. (2017)
Музика Н. М. - Правові аспекти іпотеки землі в ринкових умовах, Пашковенко О. О. (2017)
Налобіна Т. А. - Проблеми вибору сучасних медіаканалів рекламної кампанії в Україні (2017)
Нестеренко О. М. - Выявление причинно-следственных связей мобильности рабочей силы в современных условиях развития рынка труда в Украине, Шпак И. А. (2017)
Окландер Т. О. - Еволюція маркетингових досліджень в цифровому маркетингу, Бударіна М. Г. (2017)
Петренко В. С. - Еколого-економічна ефективність діяльності спільних аграрних підприємств (2017)
Підхомний О. М. - Зарубіжний досвід формування та функціонування системи місцевих фінансів та його використання в Україні, Журба О. Ю. (2017)
Полянко В. В. - Поняття середовища функціонування підприємства, Татарин А. Ю. (2017)
Попович О. В. - Пpoблeми oблiку poзpaхункiв з пoкупцями тa зaмoвникaми i шляхи їх виpiшeння, Якимчук Ю. В. (2017)
Пухальський В. В. - Методи податкового контролю (2017)
Роєнко К. В. - Особливості та проблеми формування фінансових ресурсів підприємств в умовах нестабільної економіки, Свистун Л. А. (2017)
Романів Є. М. - Бухгалтерський облік і оподаткування неприбуткових організацій: особливості та порядок проведення в Україні, Дида О. В. (2017)
Романович О. О. - Кризові явища у діяльності українських підприємств та методи їх діагностики, Свистун Л. А. (2017)
Скляр Є. В. - Аспекти розвитку харчової промисловості із застосуванням системи кластерів, Храпливий А. І. (2017)
Смачило Т. В. - Стан і перспективи української євроінтеграції, Гірчиця Т. П. (2017)
Соболєва Т. О. - Стимулювання інноваційної активності в аграрному секторі України, Забєліна О. С. (2017)
Теребух А. А. - Економічне обгрунтування доцільності розвитку туристичної інфраструктури у Західному регіоні України, Кошова Б. Р. (2017)
Ткачук В. О. - Особливості цінової політики комерційних банків України, Тимків А. О. (2017)
Толок Г. А. - Шляхи підвищення ефективності діяльності вегетаріанських ресторанів, Лагута О. М. (2017)
Трифонова О. Д. - Сучасні проблеми валютного регулювання в Україні, Горпинич О. О. (2017)
Урсакій Ю. А. - Реклама і PR в соціальних мережах (на прикладі інстаграму), Попова Е. М. (2017)
Фісуненко П. А. - Шляхи вдосконалення оплати праці на підприємстві, Бойченко К. В. (2017)
Чебан І. А. - Оцінка стану системи соціального страхування України, Абрамова А. С. (2017)
Шаповал О. А. - Кадровий потенціал як економічна категорія та підходи до його формування (2017)
Шкодіна І. В. - Зарубіжний досвід корпоративного управління в компаніях з державною участю, Ільницька С. П. (2017)
Ясько К. В. - Облік і контроль розрахунків з оплати праці на підприємстві, Арєхова М. М. (2017)
Kermakunov K. В. - Technology of ore enrichment with the use of sodium cyanide and its substitute reagent Jinxin, Haowen Yan, Kazatov U. Т. (2018)
Каратєєва О. І. - Комбінаційна мінливість відтворювальної здатності свиней великої білої породи при різних методах розведення, Руденко О. М. (2018)
Шверненко І. В. - Підходи до активізації розвитку спортивно-оздоровчого туризму в Житомирській області, Розметова О. Г. (2018)
Глиняна О. О. - Особливості використання СРМ-тренажерів для відновлення пацієнтів після оперативного лікування переломів вертлюгової западини (2018)
Бей Н. О. - Внесок науково-дослідних установ у розвиток наукового забезпечення технологічних процесів виробництва автомобілів в Україні (2018)
Боєчко В. Ф. - Вплив колоніальної політики на духовне і соціально-економічне становище поляків кінця ХІХ – початку ХХ століття, Боєчко Г. В. (2018)
Лобода Д. О. - Клан Медічі: від банкірів до гуманістів (2018)
Гарат І. В. - Філософсько-богословська спадщина та культурно-просвітницька діяльність Ісакія Борисковича (2018)
Кукуре С. П. - Етнічні релігії балтійських народів: концептуальні підходи (2018)
Луцький А. С. - Оптимізація проведення протоколу екстракорпорального запліднення при використанні преімплантаційної генетичної діагностики (2018)
Дуюн І. Ф. - Накопичення вітаміну К1 у траві перспективних видів роду Achillea L., Мазулін О. В., Лукіна І. А. (2018)
Поліщук О. С. - Особливості прояву та причини виникнення "синдрому менеджера", Паламарчук О. М. (2018)
Старик В. А. - Характеристика дисоціативних станів при подоланні психічної травми (2018)
Ткачук Т. А. - Життєвa кризa: детермінанти та прояви, Радченко А. В. (2018)
Ткачук Т. А. - Особливості ускладнень затримки психічного розвитку дітей, Таубе Я. І. (2018)
Шевченко О. М. - Працевлаштування української молоді. Соціально-психологічний аспект, Талько О. Б. (2018)
Яновська Т. А. - Психологічні особливості ціннісного ставлення підлітків до здоров’я (2018)
Таран Л. В. - Абсурдизація як один із проявів сучасних заголовків (2018)
Бабич І. Г. - Принципи та забезпечення виконання зобов’язань (2018)
Бичковська М. Є. - Правова охорона парфумерних виробів, як об’єктів права інтелектуальної власності (2018)
Борисова Х. О. - Національна юрисдикція в сфері торговельного мореплавства, Савінова Н. А. (2018)
Зінсу О. І. - Психолого-правові аспекти наукової діяльності та авторського права на інтелектуальну власність (2018)
Маланчук Т. В. - Проблеми класифікації заходів впливу Національного банку України, Отич П. С. (2018)
Матрос О. О. - Основні аспекти та напрями роботи уповноваженого Верховної Ради України з захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні (2018)
Мельничук Ю. І. - Особливості впровадження програм відновного правосуддя в законодавство України, Кузьмич В. С. (2018)
Москаленко В. В. - Доведення малолітніх та неповнолітніх осіб до самогубства за допомогою соціальних мереж: кримінологічне дослідження, Бондаренко О. С. (2018)
Петренко В. С. - Електронні докази як елемент інформаційних технологій у цивільному судочинстві (2018)
Семеній О. М. - Специфіка визначення категорій справ адміністративної юрисдикції (2018)
Тихонович Л. А. - Питання взаємодії права і моралі в історії юридичної думки (др. пол. ХІХ – поч. ХХ століття) (2018)
Бондарчук В. О. - Дмитро Гнатюк і оперна режисура (2018)
Дзюба О. А. - Медіа-реклама як креативне мистецтво сучасного культурного простору України (2018)
Вавренчук І. А. - Російський модерн, українська сецесія – паралелі в часі і просторі (2018)
Єсипок В. М. - Василь Ємець – "кобзар у фраку", Іваниш А. А. (2018)
Єсипок В. М. - Творчий та історичний шлях капели бандуристів імені Т. Шевченка, Іваниш А. А. (2018)
Єсипок В. М. - Кобзарська традиція на Кубані, Іваниш А. А. (2018)
Комаренко Н. М. - Інтерпретаційно-творчий аспект діяльності концертмейстера, як компонент музично-художньої архітектоніки вокально-романсових циклів С. Рахманінова на прикладі ор. 38 (2018)
Остапенко Л. В. - Актуальні проблеми музично-естетичної освіти та виховання на початку XXI століття, Войченко О. М., Шпортько О. В. (2018)
Покусінська Л. В. - Аналіз формування етнографічного джерела для вивчення народної вишивки на території Придністров’я, Покусінський О. М. (2018)
Симеонова Ю. В. - Етичні проблеми при постановці на сцені опери "Катерина Ізмайлова" Д. Шостаковича, Шевченко В. В., Ноздріна О. Ю. (2018)
Сізова Н. С. - Постать Григорія Давидовського у контексті розвитку хорової культури Вінниччини 1920-х років (2018)
Смольницька О. О. - Доведене авторство українського перекладу опери Берджиха Сметани "Продана наречена" як нове відкриття (2018)
Стефіна Н. В. - До проблеми дослідження витоків українського музичного фольклору: теоретичні аспекти (2018)
Филиппова О. Н. - Творчество Л. И. Соломаткина – представителя славной плеяды русских живописцев второй половины XIX века (1837-1883 года) (2018)
Хлопотова А. А. - Інтерпретація джазових стандартів у концертмейстерській діяльності піаніста, Юрчук В. В., Олейніков С. О. (2018)
Хоцяновська Л. Ф. - Тенденції та перспективи розвитку народного хореографічного мистецтва України (2018)
Білічак О. І. - Образні пласти лірики Є. Плужника (2018)
Бухінська Т. В. - Синтаксична сполучуваність та розмір речень засобів вербалізації концепту "АЛЬТРУЇЗМ", Черська Ж. Б. (2018)
Воловик Л. Б. - Словотвірні потенції твірних основ префіксальних дієслів на рівні утворення безафіксно-похідних іменників у німецькій економічній термінології (2018)
Гумений В. В. - Концепт "совість" у німецькому мовному просторі (2018)
Капніна Г. І. - Історія розвитку, ідея та особливості реалізації проекту "Листи до батьків" у Німеччині (2018)
Кирилюк М. П. - Аналіз складу лексико-семантичного поля на позначення концепту Культурний код (на матеріалі американського варіанту англійської мови), Палєй Т. А. (2018)
Комаха О. І. - Суспільно-культурні виклики у творчості Йосано Акіко (2018)
Костецька Л. О. - Образи-символи у романі М. Кідрука "Не озирайся і мовчи", Курлова А. Ю. (2018)
Кулина О. В. - Ситуативний та культурний контексти заповіту в Англії (2018)
Мельник І. В. - Реалізація стратегії блефування у провокаційному мовленні (2018)
Ткаченко Ю. В. - Функціональний потенціал українських лінгвокультурем у німецьких наукових текстах (2018)
Фоміна І. Л. - Визначення впливу засобів виразності у процесі аналізу новел Олеся Гончара на розвиток мовленнєвої компетентності майбутніх учителів (2018)
Яковлева І. В. - Осмислення революції та "селянської війни" 1905-1907 років в художній спадщині родини Грінченків (2018)
Асадчих О. В. - Впровадження експериментальної методики навчання усного китайського діалогічного мовлення в навчальний процес та аналіз її ефективності, Ма Мінь (2018)
Безсонова О. К. - Сучасний стан професійного розвитку молодих педагогів в ДНЗ (2018)
Ванівська О. М. - Використання мультимедійного контенту в процесі створення ЕНК з іноземної мови. Роль медіакомпетентності у парадигмі "викладач-студент", Малиновська О. Л., Преснер Р. Б. (2018)
Васенко О. В. - Підготовка майбутніх учителів інформатики до реалізації основних принципів об’єктно-орієнтованого програмування у навчальному процесі сучасної школи (2018)
Васільєва Л. М. - Формування готовності викладачів вищих навчальних закладів до інноваційної професійної діяльності, Бондарчук Н. В. (2018)
Вербенець А. А. - Інноваційні процеси в контексті реформування інклюзивної освіти в Республіці Мальта (1950-2005 роки) (2018)
Воробйова О. П. - Теоретико-методологічні засади формування стандартів забезпечення якості у галузі вищої освіти (2018)
Гельжинська Т. Я. - Методологічні аспекти формування організаційної компетентності майбутніх учителів технологій в процесі їх професійної підготовки (2018)
Грошовенко О. П. - Формування екогуманістичної позиції молодшого школяра в умовах шкільного навчання (2018)
Грудок-Костюшко М. А. - Актуальность реализации компетентностного подхода в процессе обучения иностранным языкам в высшем учебном заведении (2018)
Gura A. M. - Conditions pédagogiques de préparation des futurs enseignants des sciences naturelles par les moyens de technologies de l’information et de la communication (2018)
Денисенко Н. Г. - Компетентнісний підхід у структуруванні навчальної дисципліни "Теорія і методика фізичного виховання" як важлива передумова для підвищення якості підготовки вчителя фізичної культури (2018)
Децюк Т. М. - Формування лідерських якостей у студентів у позааудиторній роботі в умовах вищого навчального закладу (2018)
Жовнір М. М. - Педагогічна інноватика в медичному виші: до питання впровадження коучинг-технології, Асламова М. В. (2018)
Іванова В. Л. - Співтворчість як форма педагогічної взаємодії у мистецьких навчальних закладах, Іванов О. К. (2018)
Ільїна О. М. - Розвиток англомовної комунікативної компетентності студентів-економістів шляхом застосування мультимедійних засобів навчання (2018)
Колеснік Ю. Ю. - Використання нетрадиційних форм навчання в процесі екологічного виховання молодших школярів (2018)
Корогод Т. О. - Новітні засоби формування досвіду самостійної пізнавальної діяльності під час організації позааудиторного читання текстів у немовних ВНЗ (2018)
Кошелева Н. Г. - Характеристика складників професійної компетентності соціальних педагогів (2018)
Курляк І. Є. - Трудоголізм як приклад біхевіоральних узалежнень: дефініційно-типологічні та діагностичні аспекти (на матеріалах Польщі) (2018)
Линдіна Є. Ю. - Становлення Є. Соботович як видатного педагога та науковця (2018)
Марчук М. В. - Роль приватної ініціативи у розвитку системи суспільної опіки дітей на Буковині (кін. ХІХ – 30 роки ХХ століття) (2018)
Матвієнко О. В. - Ціннісне ставлення до здоров’я як педагогічна категорія, Мороз Д. В. (2018)
Мацевко Т. М. - Особливості мотивації майбутніх офіцерів запасу до службово-педагогічної діяльності, Федак Г. О. (2018)
Мельничук Ю. П. - Критерії, показники та рівні сформованості проектно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Моренко О. М. - Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема (2018)
Москаленко О. М. - Основні погляди педагогів-філантропістів на моральне виховання дитини (2018)
Нарожна Н. І. - Компетентнісний підхід до фахового навчання в підготовці диригентів-хормейстерів (2018)
Розман І. І. - Теоретико-методологічні засади дослідження персоналії (на прикладі П. П. Кононенка) (2018)
Романов І. І. - Диференційоване навчання на заняттях з іноземної мови: роль, зміст та перспективи (2018)
Султанова Н. В. - Розвиток мережі соціальних інститутів державного утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні (кінець 80-х – 90-ті роки ХХ століття) (2018)
Тимофеев В. А. - Отличительные черты иммерсионного метода обучения иностранным языкам взрослых учащихся языковых курсов (2018)
Федорук О. М. - Формування професійної компетентності документознавця з використання систем електронного документообігу: аналіз головних проблем (2018)
Фурдуй С. Б. - Роль фізичної культури в процесі соціалізації студентської молоді, Ніфака Я. М. (2018)
Ходак І. В. - Досвід і практика реалізації дослідницьких технологій на уроках історії (2018)
Шаповал Л. В. - Уміння та навички як складова предметних компетентностей учнів 6-х класів у курсі "Біологія" (2018)
Шевчук М. О. - Проблеми управління самостійною роботою студентів вищих навчальних закладів, Киричок І. І., Новгородська Ю. Г. (2018)
Бондар Н. П. - Використання базиліку сушеного у технології булочок для гамбургерів, Шаран Л. О., Силка І. М., Губеня В. О., Люлька О. М., Кравцов О. О. (2018)
Derevenchuk D. О. - Closed-system transfer device, Shi Guangtian (2018)
Жук О. В. - Аналіз енергетичного потенціалу атмосферних оптичних систем передачі, Яровий О. В., Паюн В. А. (2018)
Inoiatov R. Kh. - Parallel genetics algorithms in data clustering methods, Zhan Zhonglin (2018)
Kondratenko M. S. - The reasons of destruction of reinforced concrete beams with carbon fiber reinforced polymer (CFRP). Measures for prevention such destruction, Ding Nanhong (2018)
Менейлюк О. І. - Аналіз нових конструктивних рішень енергоефективних огороджувальних стінових конструкцій, Черепащук Л. А., Олійник Н. В. (2018)
Трубачев С. І. - Чисельне моделювання напружено-деформованого стану гибів трубопроводів, Колодежний В. А. (2018)
Черниш Є. Ю. - Зв’язування важких металів у ґрунтовому комплексі при внесенні біокомпозиту на основі мулових осадів та фосфогіпсу, Пляцук Л. Д. (2018)
Швед М. П. - Новий ресурсоенергоощадний процес екструзії полімерів, Швед Д. М., Великоіваненко С. П. (2018)
Shcherbyna N. V. - Research of MPPT method algorithm for boost DC-DC Converter of photovoltaic system, Zhao Feng (2018)
Крутик А. В. - Алгоритм оценки событий системами с искусственным интеллектом (2018)
Мануілова К. В. - Становлення традиції децентралізації публічної влади в середньовічних європейських містах (на прикладі Магдебурзького права) (2018)
Мосора Л. С. - Відкритість як критерій оцінки якості функціонування державної служби (2018)
Мохова Ю. Л. - Стан та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні, Писаренко Н. О. (2018)
Bіlіаvskа Y. V. - The essence аnd peculіаrіtіes formаtіon of personnel potentіаl аt the enterprіse (2018)
Горобченко О. А. - Удосконалення стратегії розвитку сільськогосподарського землекористування, Ланіна А. В. (2018)
Даньшина Ю. В. - Влияние процессов электронизации на черты современного общества, Бритченко И. Г. (2018)
Довбуш В. І. - Умовні зобов’язання: новий об’єкт бухгалтерського обліку (2018)
Євенко Т. І. - Кредитний сектор України: проблеми та шляхи пожвавлення (2018)
Коваль О. А. - Сучасні громадські центри – новий напрям розбудови сфери обслуговування (2018)
Kovalchuk O. Ya. - Modeling of sustainable development of EU-28 countries, Fedoronko N. I., Masonkova M. M. (2018)
Кохно І. І. - Організаційні аспекти складання та подання фінансової звітності підприємства, Швець В. Г. (2018)
Kushchenko О. I. - Methodological analysis of international and national tourism by means of generalizing statistical indicators (2018)
Лобза А. В. - Підходи до розробки системи оцінки ефективності діяльності персоналу сучасного підприємства, Гузь І. С. (2018)
Ляш Л. Я. - Особливості формування стратегії позиціювання продукції аграрних підприємств (2018)
Матвіїшин Є. Г. - Потужність оборонно-промислового комплексу та сучасної військової сили: Україна в світі, Оцабрик І. І. (2018)
Москаленко К. С. - Екологічна стандартизація і сертифікація: порівняння України і ЄС (2018)
Петренко В. С. - Розвиток стратегій управління спільними підприємствами (2018)
Приходько І. В. - Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття бідності (2018)
Савицький Е. Е. - Стан та перспективи виробництва органічної продукції в Україні, Пішкова В. О. (2018)
Семенда Д. К. - Дослідження поведінки споживачів в сучасних ринкових умовах, Семенда О. В. (2018)
Смолінська С. Д. - Фінансові проблеми матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств, Мельник І. В. (2018)
Федотова Ю. В. - Кластеризація економіки як напрям подолання диспропорційності регіонального розвитку (2018)
Шарманська В. М. - Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх використання, Вітюк В. В. (2018)
Шарманська В. М. - Облік виробничих запасів за П(С)БО та МСБО: порівняльна характеристика, Новицький П. В. (2018)
Шевчук Н. А. - Анализ приватизации и разгосударствления в Украине, Тараненко Д. Ю. (2018)
Гнатейко Н. В. - Аналіз впливу динаміки токарної обробної системи на якість обробки деталі при точенні (2018)
Петриченко А. Г. - Сучасні аспекти організації гольф-клубів при готелях, Сильчук Т. А. (2018)
Чуйко М. М. - Товарознавча характеристика ірису різних торговельних марок (2018)
Шовкалюк Ю. В. - Інструменти і методи для підвищення енергоефективності будівельного фонду (2018)
Штефан Н. І. - Динаміка співвісних циліндричних оболонок, заповнених бульбашковою рідиною, Телестакова В. В. (2018)
Кіхаєва В. Ю. - Досвід використання добавки "Vita-Amarant" в якості адаптогену в аграрному секторі, Гончарова О. В. (2018)
Поручинський В. І. - Територіальний розподіл та врожайність основних сільськогосподарських культур приватного підприємства "Західний Буг", Вілюра Т. С. (2018)
Бугаевский К. А. - Изменения значений полового диморфизма в соматотипах у юных спортсменок, занимающихся игровыми видами спорта, Черепок А. А. (2018)
Кряжев П. В. - Невдалі спроби колонізації північної Бразилії португальцями в XVI столітті (2018)
Лук’яненко О. В. - "Заробляючи … копійки": праця студентів Полтавського педагогічного інституту в умовах німецької окупації (2018)
Невинна Г. Я. - Особливості трансформації політичної системи Росії (2000-2004 роки), Опанасюк Т. А. (2018)
Корнійчук Ю. Ю. - Творець європейського дива: Роберт Шуман як спадкоємець соціального вчення Католицької церкви (2018)
Поліщук Н. В. - Концепт "Інформаційно-високотехнологічний прогрес" у сучасному соціогуманітарному знанні (2018)
Поліщук Р. М. - Формування національно-культурної ідентичності українського народу в процесі глобальних трансформацій українського суспільства (2018)
Мізюк М. І. - Морфо-функціональний стан учнів старших класів, які розпочали навчання з шести- та семирічного віку, Суслик З. Б., Мельник В. І., Єремчук Я. О. (2018)
Іванова В. В. - Формування моральної вихованості дошкільника на основі психологічних механізмів (2018)
Виноградов С. С. - Застосування методів сугестії в Інтернет технологіях (2018)
Гапій В. Е. - Пропаганда як інструмент впливу на підсвідомість людини в сучасній Україні (2018)
Гиріна Т. С. - Зародження радіореклами як передумова інституціоналізації та конвергенції радіомовлення (2018)
Комолова К. А. - Прихована реклама лікарських засобів і медичних послуг в українських регіональних онлайн-виданнях (2018)
Виноградов С. С. - Проблема обігу персональних даних в мережі Інтернет (2018)
Кутєпов М. Ю. - Люстрація як засіб запобігання корупції, Левицький С. А. (2018)
Лігус В. О. - Шляхи розвитку вітчизняної джазології, Лігус О. М. (2018)
Цюпа Н. П. - Потреби і специфіка документування народної музики (2018)
Кушнір К. В. - Визначення структури і змісту ціннісних компетентностей майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі диригентсько-хорової підготовки (2018)
Лігус О. М. - Проблема стилю в музикознавчих дослідженнях: досвід систематизації, Лігус В. О. (2018)
Лігус О. М. - Еволюція українського фортепіанного ноктюрна ХІХ століття у контексті європейського романтизму (2018)
Павлюченко П. Г. - Вплив народнопісенної творчості на формування мистецького світогляду Лесі Українки, Цюпа Н. П. (2018)
Скопцова О. М. - Транскрипція музичного твору як різновид виконавської інтерпретації, Гриценко В. В., Марченко В. В. (2018)
Филиппова О. Н. - Творчество А. И. Куинджи – поэта в живописи (1842-1910 года) (2018)
Цюпа Н. П. - Гетерофонія як первинний тип багатоголосся (2018)
Шевченко В. В. - Особливості виконання творів дитячого фольклору, Добронравова С. А., Семенова О. А. (2018)
Щербакова К. О. - Кругла скульптура у творчості Ю. Сегаль у 1980-х роках (2018)
Vysotska R. R. - La nouveaute flaubertienne: "Madame Bovary" un roman realiste ideal (2018)
Зубченко С. В. - Характеристика монологічної аргументації в тексті "Історії" Геродота та засобів її підсилення (2018)
Ільченко І. І. - Топоніми Нижньої Наддніпрянщини, мотивовані назвами кольорів, Ісачук Н. В. (2018)
Крочук Ю. В. - Антропоцентричні основи дослідження фразеологізмів у мовній картині світу (2018)
Матвієнків О. С. - Конфігурації фразеологічних одиниць англійської мови в сучасному художньому дискурсі (2018)
Муратова В. Ф. - Перекладацький аспект викладання риторики (2018)
Павликівська Н. М. - Характеристичний потенціал мікрогідронімів (на матеріалі Вінниччини) (2018)
Павлушенко О. А. - Концепт вітряк в художній картині світу Михайла Стельмаха (2018)
Панич Г. А. - Концепт і слово: гендерна диференціація логічних категорій добра та зла (2018)
Романова О. О. - Омонімія як мовне явище в термінології (2018)
Сазонова О. В. - Видові обшири поезій Івана Малковича в контексті естетики зламу століть, Дмитренко К. А. (2018)
Svitach T. M. - An ideational metafunction analysis of Theresa May speech (2018)
Фінчук Г. В. - Семантико-лексичні особливості вживання умовного способу, Скребкова М. А. (2018)
Баштовенко О. А. - Стан освітнього процесу вищої школи в галузі фізичного виховання та здоров’я людини (2018)
Бобро Л. В. - Характеристика уявлень дітей старшого дошкільного віку про уміння долати страх (2018)
Бурчак С. О. - Вдосконалення вчителями математики умінь ров’язувати прикладні задачі з курсу "Елементарна математика", Храпай О. І. (2018)
Вінтюк Ю. В. - Дослідження підсвідомості у навчальній роботі зі студентами-психологами (2018)
Дубровіна І. В. - Реалізація проектних технологій у методичній роботі вчителів як актуальна проблема неперервної самоосвіти, Крилова К. Ю. (2018)
Карпич І. О. - Особливості соціалізації особистості в дитячих об’єднаннях, Перфільєва М. В. (2018)
Кашуба О. М. - Система взаємної перевірки із забезпечення якості знань студентів з іноземної мови у вишах, Кравчук Т. О., Навольська Г. І. (2018)
Киричок І. І. - Педагогічні аспекти соціальної успішності майбутніх керівників ЗНЗ, Воропай В. Р. (2018)
Коваленко О. В. - Проблеми підготовки професійних туристських кадрів для агротуризму (2018)
Криворучко М. Ю. - Загальноосвітній аспект економічної освіти (2018)
Кушнір К. В. - Сучасні погляди на проблему формування музичної культури молодших школярів, Клімішина І. А. (2018)
Марчук І. А. - Формування готовності майбутніх магістрів медицини до реалізації маркетингу в професійній діяльності (2018)
Мирошниченко О. А. - Ефективні методи навчання у викладанні англійської мови як іноземної (EFL) (2018)
Павлюченко П. Г. - Творча постать Василя Верховинця в системі музичної освіти (2018)
Раструба Т. В. - Особистісно орієнтований підхід як ключовий принцип організації мистецької освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів України: вимоги сьогодення (2018)
Скопцова О. М. - Розспівування хорового колективу як метод вдосконалення вокально-технічних навичок (2018)
Шевчук Г. Й. - Проблеми доступності вищої освіти для осіб з особливими потребами в Україні (2018)
Шокірова З. Р. - Теоретико-методологічні основи викладання живопису майбутнім учителям образотворчого мистецтва (2018)
Яндола К. О. - Оцінювання рівня професійної компетентності науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (2018)
Ісаченко В. П. - Організаційна структура соціального механізму управління (2018)
Бутенко Д. С. - Рівень розвитку підприємницької діяльності в Україні на засадах оцінки міжнародного підприємництва (2018)
Вдовічена О. Г. - Перспективи участі бренду підприємств у виставкових заходах: світовий та вітчизняний досвід, Нергеш А. В. (2018)
Гаркавченко М. О. - Розвиток корпоративної соціальної відповідальності авіабізнесу, Ушенко Н. В. (2018)
Гончарук О. В. - Стан і перспективи розвитку підприємств поліграфічної промисловості в Україні та світі, Бабенко А. А. (2018)
Гопкало В. О. - Методичні засади та інструментарій діагностики юридичних осіб – позичальників банку (2018)
Дернова І. А. - Вплив зовнішнього державного боргу на динаміку курсу національної валюти, Здір В. А. (2018)
Дудар А. А. - Аналіз та оптимізація структури капіталу з метою підвищення рівня фінансової стійкості підприємства, Вакульчик О. М. (2018)
Жмурко Ю. В. - Облікове забезпечення управління грошовими потоками (2018)
Іваненко Д. Б. - Вдосконалення розвитку державно-приватного партнерства у сфері соціального захисту, Савченко І. Г. (2018)
Іванишина О. С. - Податкове консультування великих платників податків, Воленко В. Г. (2018)
Ковальова В. І. - Креативний менеджмент як важлива складова інноваційного підприємництва (2018)
Кожушко Т. С. - Розробка інноваційної стратегії розвитку підприємства водного транспорту (2018)
Колумбет О. П. - Особливості обліку руху товарів на підприємствах оптової торгівлі, Малиневська Д. П. (2018)
Котик О. В. - Переваги та недоліки впровадження пенсійної реформи в Україні, Лисачок А. В. (2018)
Лазоренко Т. В. - Оцінка ефективності навчання персоналу в ІТ компаніях, Німуха Ю. К. (2018)
Лисенко А. Ю. - Застосування сучасних інформаційних технологій – майбутнє ресторанного бізнесу, Голікова Т. П. (2018)
Малярчина В. Д. - Проблеми обліку нематеріальних активів в Україні, Прокопович Л. Б. (2018)
Матвійчук М. О. - Оптимізація рівня податкового навантаження на суб’єктів господарювання в Україні, Брехов С. С. (2018)
Матюха В. І. - Актуальні проблеми обліку розрахунків підприємства з постачальниками та підрядниками, Мисака Г. В. (2018)
Матюха В. І. - Бухгалтерський облік розрахунків підприємства за товарними операціями, Мисака Г. В. (2018)
Мішина С. В. - Теоретико-методичні засади управління соціальною безпекою в міжнародному бізнесі, Мішин О. Ю. (2018)
Ожелевська Т. С. - Фермерство в Україні: перспективи розвитку, Поплавський В. Й. (2018)
Пантелєєв В. П. - Фінансова безпека банку, Чмихалов А. В. (2018)
Панура Ю. В. - Медіація як оптимальна модель в процесі вирішення податкових спорів, Ярошук Я. В. (2018)
Пєтухова О. М. - Підвищення ефективності управління логістичними процесами на складах підприємства, Чорна Є. Д. (2018)
Пістунов І. М. - Економіко-математичний аналіз впливу іноземного інвестування в Україну на розвиток економіки, Колотило М. Б. (2018)
Плотнікова М. Ф. - Багатофункціональність розвитку суспільно-економічних систем в умовах децентралізації (2018)
Полятикіна Л. І. - Особливості організації та функціонування страхової діяльності підприємств малого бізнесу в Україні (2018)
Сафарова А. Т. - Аналітичне дослідження виробництва та реалізації готової продукції на прикладі підприємства побутової хімії, Корольчук І. Р. (2018)
Сич О. А. - Перспективи кредитування малого бізнесу державними банками, Дьокіна К. І. (2018)
Смолінська С. Д. - Шляхи та резерви збільшення прибутку підприємства в умовах економічної кризи, Мельник Н. П. (2018)
Стільник В. В. - Моделювання оптимізації взаємодії системи обслуговуючих кооперативів і сільськогосподарських товаровиробників (2018)
Стояненко І. В. - Розвиток малого та середнього бізнесу в країнах ЄС, Біленко Я. О. (2018)
Танащук К. О. - Електронні комунікації у формуванні e-бізнесу виробничих підприємств, Ковтуненко К. В., Богословова А. А. (2018)
Червен І. І. - Формування інноваційного розвитку економіки, Крючков С. В. (2018)
Черкасова С. О. - Концептуальні засади формування системи обліково-контрольного й інформаційного забезпечення діяльності ОСББ в Україні, Ахметова М. Ф. (2018)
Черкасова С. О. - Методичні засади управління процесом забезпечення інтелектуально-кадрової складової економічної безпеки підприємств, Суховєєва А. С. (2018)
Шендригоренко М. Т. - Актуальні питання аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками (2018)
Ящук Т. А. - Аналіз сучасного стану фінансового забезпечення вищої освіти в Україні (2018)
Титул, зміст (2017)
Положенець В. М. - Системний контроль розвитку і поширення фітогельмінтів Ditylenchus destructor в агроценозі картоплі, Рожкова Т. О., Немерицька Л. В., Журавська І. А. (2017)
Рожкова Т. О. - Особливості ідентифікації видів ендофітної мікобіоти насіння пшениці озимої з північного сходу України, Татаринова В. І., Бурдуланюк А. О. (2017)
Разуменко Ю. Л. - Урожайність та господарський винос основних елементів живлення рослинами сої на чорноземі типовому (2017)
Пшиченко О. І. - Бактеріальні препарати – шлях до органічного виробництва (2017)
Міщенко Ю. Г. - Післяжнивні сидерати та контроль забур’яненості (2017)
Давиденко Г. А. - Порівняльна оцінка технологій прямого висіву і стрип-тіллу при вирощуванні кукурудзи на зерно в умовах СТОВ "Дружба-Нова" Варвинського району Чернігівської області (2017)
Бордун Р. М. - Вплив способів обробітку ґрунту на вміст водостійких агрегатів у чорноземі еродованому (2017)
Захарченко Е. А. - Ефективність застосування рокогуміну у позакореневе підживлення при вирощуванні ячменю ярого, Ткаченко О. В. (2017)
Радченко М. В. - Особливості вирощування сортів гречки в лісостеповій зоні України, Підлісна Ю. О. (2017)
Маренич М. М. - Вплив передпосівної обробки насіння на вміст фотосинтетичних пігментів у листках пшениці озимої (2017)
Глупак З. І. - Особливості стандартизації пшениці в Україні та США (2017)
Оничко Т. О. - Вплив сортових особливостей та якості насіння на формування врожайності зерна пшениці озимої (2017)
Оничко В. І. - Ефективність регулювання забур’яненості в посівах різних за групою стиглості гібридів кукурудзи, Штукін М. О. (2017)
Жердецька С. В. - Вплив норм висіву насіння на врожайність гірчиці сизої в умовах Північно-Східного Лісостепу України (2017)
Романько А. Ю. - Стан вирощування сої в Україні та Сумській області (2017)
Троценко В. І. - Стан та перспективи культури кіноа в Північно-Східному Лісостепу України, Коваленко І. М., Ільченко В. О. (2017)
Камінський В. Ф. - Вплив способів сівби та передзбиральної десикації на показники якості насіння сортів сої різних груп стиглості в умовах Західного Лісостепу, Браценюк В. Ю. (2017)
Жатова Г. О. - Мікроценози ризосфери соняшнику за різних типів сівозмін (2017)
Сурган О. В. - Оцінка дії мінеральних добрив на декоративні показники Callistephus chinensis (2017)
Товстуха О. В. - Досвід лісовідновлення дібров Сумщини із використанням різних видів садивного матеріалу дуба звичайного (Querkus robur L.), Ігнатенко В. А., Тарнопільський П. Б., Сотнікова А. В. (2017)
Пузік В. К. - Алелопатія та дизайн ландшафтних композицій, Фатєєва Н. Ю. (2017)
Бакуменко О. М. - Порівняльна оцінка зернової продуктивності сортів пшениці м’якої озимої з пшенично-житніми транслокаціями та без них в умовах Північно-Східного Лісостепу України, Власенко В. А. (2017)
Кожушко Н. С. - Перспективи виробничого використання нових сортів картоплі Гончарівська й Смуглянка в умовах Північно-Східного Лісостепу України, Завора Я. А., Авраменко В. І., Сахошко М. М. (2017)
Пузік В. К. - Екологічні ризики від випуску й використання генетично-модифікованих продуктів, Маренич О. Р. (2017)
Аралова Т. С. - Оцінка комбінаційної здатності сортів горошку посівного (ярого) за основними ознаками продуктивності насіння (2017)
Єременко О. А. - Застосування методу багатокритеріальної оптимізації для вибору оптимального гібриду соняшнику за умов вирощування у зоні Степу України, Покопцева Л. А. (2017)
Подгаєцький А. А. - Продуктивність та її складові ранніх сортів картоплі в умовах Північно-Східного Лісостепу України, Дубовик В. І., Горбась С. М. (2017)
Кравченко Н. В. - Адаптивний потенціал беккросів міжвидових гібридів картоплі, Подгаєцький А. А., Гордієнко В. В., Винар Л. М. (2017)
Подгаєцький А. А. - Стійкість міжвидових гібридів картоплі проти альтернаріозу в умовах Північно-Східного Лісостепу України (2017)
Богданова І. М. - Особистісна змобілізованість як фактор розвитку майбутніх фахівців соціономічної сфери (2017)
Вайнтрауб М. А. - Математичне моделювання у професійній підготовці майбутніх фахівців з охорони праці (2017)
Bohush A. M. - Modern Approach to the Issue of Higher Education Modernization (2017)
Долженков О. О. - Особистісна готовність керівників до управління ризиками, Черненко Н. М. (2017)
Racu I. I. - The Formation of Future Preschool Teachers’ Competence Required for Using Computer Technology, Lystopad O. A., Mardarova I. K. (2017)
Yuhan N. L. - Multimedia Technologies of Teaching "RUSSIAN Language” to Foreign Students at The Initial Stage (2017)
Kuchai T. P. - Studying the Peculiarities of Education Development in Japan (IN Terms of Primary Education), Kuchai O. V., Pyrzyk I. (2017)
Дегтяренко Т. В. - Біоетичні аспекти антропогенетики у концепті ноосферної освіти, Коджебаш В. Ф. (2017)
Vaskivska H. O. - Didactic Aspects of Upper Secondary and University Education Fundamentalization (2017)
Kovshar O. V. - New Formations of Senior Preschool Children as The Basis For Forming Their Social Position of School Students (2017)
Gryshova I. Yu. - Implementing Cluster Forms Into National Education Development Strategy, Zamlynskyi V. A., Shestakovska T. L. (2017)
Chystiakova L. A. - The Project Method at Design And Technology Lessons in Terms of Reforming The New Ukrainian School (2017)
Shymkiv I. V. - Implementation of Alternative Methods of Foreign Languages Teaching in the Context of Competency-Based Approach, Klymenko A. O., Zakordonets N. I. (2017)
Terokhina N. A. - Recognition of The Results of Non-Formal Adult Education: American Experience (2017)
Ху Жунсі - Реалізація програми адаптації іноземних студентів до освітнього середовища університетів України (2017)
Nesterenko V. V. - The Content of Preparing Future Physical Education Teachers For Forming Leadership Qualities in Middle School Students, Titova H. V. (2017)
Vasylyk M. S. - Improvement of Foreign Language Training of Future Primary School Teachers, Rusnak I. S. (2017)
Lisovska O. M. - Characteristics of Levels of Future Skilled Workers’ Competitivness Maturity (2017)
Benkovska N. B. - Interdisciplinary Integration of Professional Disciplines in The Process of Training Future Specialists Of Socionomic Sphere (2017)
Šarníková G. - Development of Critical Thinking of Primary School Pupils Through Literary Texts (2017)
Senchyna N. G. - Peculiarities of The Development of Humanities Teachers’ Pedagogical Reflection (2017)
Melnyk Yu. B. - Study of Trends of Students’ Demand For The Formation of Competences By Higher Educational Institutions (2017)
Popov R. A. - Self-Actualization and Self-Fulfillment in The Context of Students’ Autonomy Development Within The Educational Process (2017)
Дворянчикова С. Є. - Потенціал гумористичних текстів для формування соціокультурної компетентності студентів-іноземців немовних вишів, Салахатдінова Е. Ш. (2017)
Lobachova I. M. - The Practical Value of Using Wimmelbuch in Teaching English To Primary Schoolchildren (2017)
Романюк Л. В. - Analysis of Indirect and Differential Connections Among Personal Values, Шварцер Р. (2018)
Gholamfarkhani S. - Psychometric Properties of the Personal Safety Questionnaire and "What if” Situations Test: Persian Versions, Khoori E., Derakhshanpour F., Aryaie M., Wurtele S. K. (2018)
Öztürk M. - Development of Philanthropy Scale, Ersanli E. (2018)
Safarpour P. - Relationship Between Food Insecurity and Depression in Elementary School Students’ Mothers, Reza Dorosty Motlagh A., Sadeghi H. (2018)
Jabbarov R. - Factors Affecting Students’ Professional Identity, Mustafayev M., Kazimova K., Valiyeva Y. (2018)
Yahodnikova V. V. - Teachers’ Social Intelligence Examination, Racu I., Mykolaiets A. P. (2018)
Чуйко О. В. - Динаміка становлення особистісних новоутворень у студентів соціономічного фаху (2018)
Vus V. - Social and Personal Development of Preschoolers Through The Lens of Parental Religious Educational Models, Kychkyruk T., Lokutova E. (2018)
Kravchyna T. - Understanding of Foreign Scientific Text as Factor of Professional Development of Future Mechanical Engineers (2018)
Лю Янь - Личностная Основа Общих Творческих Способностей (2018)
Kramchenkova V. - Interaction Between Parents and Adolescents in Families with Tobacco Addiction, Khomulenko T. (2018)
Karhina N. - Factors of Personality’s Psychological Well-Being (2018)
Lozhkin H. - Interrelation of Professional Identity and Self-Trust in Psychology Students, Shevchenko S. (2018)
Голюк О. - Порівняльний аналіз сформованості предметних політичних цінностей студентської молоді, Грошовенко О., Шусть В. (2018)
Afanasieva N. - Peculiarities of Self-Attitude of Antiterrorist Operation Participants in Case of Loss of Health, Ostopolets I., Svitlychna N. (2018)
Bulhakova O. - Students’ Psychological Readiness For Social Interaction: System and Subjective Approach (2018)
Геруш І. - Оцінка рівня тривожності іноземних студентів першого курсу медичного університету, Дікал М., Білоус Т. (2018)
Щербан Т. - Особливості, що зумовлюють емоційне вигорання підлітків у процесі спілкування з дорослими, Брецко І. (2018)
Larina T. - Examining Personality Viability Resources Through The Example of Euromaidan Movement During 2013-2014 in Ukraine, Sydorenko Zh. (2018)
Павлюк М. - Психологічне благополуччя як передумова розвитку особистісної самостійності майбутнього фахівця, Шопша О., Ткачук Т. (2018)
Synyshyna V. - Psychological Aspects of Occupational Self-Determination of Adolescent School Students (2018)
Корнещук В. В. - Педагогічні умови формування функціональної компетентності майбутніх соціальних працівників із вуличної роботи, Боделан М. В. (2018)
Gökbulut B. - Examination of Perception of Peers Concerning Individuals with Special Needs Based on Narrative Expression, Yeniasır M. (2018)
Рябовол Л. - Методична система коучинг-навчання юридичних дисциплін у вищій школі, Гриценко В., Сокуренко О. (2018)
Blikhar V. - Psychological and Pedagogical Readiness of Future Psychologists For Work in the System of Inclusive Education, Kashchuk M., Marchuk A. (2018)
Поясок Т. - Професійна підготовка майбутніх правознавців в умовах дистанційного навчання, Беспарточна О., Володимир Скрипник (2018)
Matviichuk L. - Organization of Lessons By Means of Web Services in Terms of Professional Training, Hnedko N., Kukhar L. (2018)
Кондратюк С. - Використання досвіду управління якістю освітніх послуг у системі середньої освіти Великої Британії в Україні, Шаповалова О., Вертель А. (2018)
Chernenko N. - Formation of The Functional Component of Executives’ Readiness For Risk Management (2018)
Nahornyi Ya. - Effectiveness of Using Modern British Serials in Professional Training of Future English Teachers (Through The Example of "Mr. Selfridge” Serial), Rusnak I., Shorobura I. (2018)
Lopushynskyi I. - State Language Policy in Education of Modern Ukraine Under Perspective European Integration, Kovnir O. (2018)
Morska L. - Teaching Medical Students’ Professional English Reading on The Basis of Individual Cognitive Learning Styles, Horpinich T., Olendr T. (2018)
Dokuchyna T. - Academic Motivation of Students Majoring in "Special Education” (2018)
Vitsukaieva K. - Socio-Pedagogical Support of Anxious Children From Internally Displaced Families, Horvat M. (2018)
Bilavych H. - Psycho-Pedagogical Diagnostics of Senior Preschoolers’ Gender Socialization Level, Korinna H., Karnaukh L. (2018)
Romanets V. - Worldview Education of Future Foreign Literature Teachers: Professional Outlook Characteristics and Maturity (2018)
Kofman B. - Sociological Aspects of Innovative Development Perspectives of Higher Education in Ukraine, Kurovska I., Yakaitis I. (2018)
Sovhira S. - Ecological Education of Economics Students by Means of Environmental Technologies, Chyrva H., Bahrii M. (2018)
Telychko N. - Regional Aspects of Developmental Teaching Implementation at Primary School, Bryzhak N., Bedevelska M. (2018)
Tsvietkova H. - Transcendence and Reflexion of Career Path of University Teachers Specializing in Primary Education (2018)
Ящук І. - Порівняльний аналіз професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти в Румунії та Угорщині, Біницька К., Кузьма І. (2018)
Dmytriieva O. - Using Podcasts For Teaching English (Through The Example of "English With Oleseya” Radio English Lessons and Podcasts) (2018)
Зорочкіна Т. - Зміст професійної підготовки вчителів початкової школи у закладах вищої освіти України, Вовкочин Л., Баліка Л. (2018)
Kolodin D. - Study of Law Students’ Professional Readiness Motivational Component, Fedorov V., Riazanov M. (2018)
Chernetska Yu. - Addiction Polymorphism: Social and Pedagogical Aspects (2018)
Savchenko L. - Functional Role of Monitoring in Assessing The Quality of Future Handicraft Teacher Training (2018)
Кутельмах Р. К. - Дослідження ефективності декомпозиційного алгоритму спільних ребер для розв’язування задачі комівояжера великих розмірностей, Угриновський Б. В. (2017)
Піскун-Сулім І. М. - Роль лабораторного практикуму у процесі підготовки майбутніх учителів фізики (2017)
Годун Н. І. - Здоров’язберігаючі освітні технології у формуванні здорової особистості, Григор’єва Ю. П. (2017)
Крайнюков О. М. - Біоіндикаційні методи спостережень за станом навколишнього середовища, Стріян К. О., Крайнюков О. О. (2017)
Марченко Д. Г. - Порівняльна характеристика якісних змін у ультраструктурі шлуночкового міокарда ембріонів щурів у нормі і після дії етанолу протягом 1-ї – 28-ї доби постнатального онтогенезу, Філімонова Л. А. (2017)
Дехтяр Ю. Ф. - Ефективність використання ферментного препарату Vilzim в раціонах молодняку свиней на дорощуванні і відгодівлі, Баркарь Є. В., Богомаз А. В. (2017)
Кареба М. І. - Економічна ефективність та перспективи розвитку виноградарства в Очаківському районі Миколаївської області, Хохлова Ю. Ю. (2017)
Бей Н. О. - Етапи еволюції наукових основ автомобілебудування в Україні (2017)
Лук’яненко О. В. - Бунтівні та лояльні: полтавські освітяни у хлібозаготівельній кампанії 1932-1933 років (2017)
Павлів О. В. - Історія рукопису д-ра Володимира Горбового "Погода совісті" (2017)
Шпачинский И. Л. - Блокчейн как средство, способное одолеть коррупцию: мировой опыт и перспективы развития технологии в Украине, Кущев А. В. (2017)
Гончарук-Хомин М. Ю. - Визначення рівня редукції кісткової тканини в периімплантатній області з використання експериментального принципу суперімпозиції, Кенюк А. Т., Форос А. І., Цуперяк С. С., Гаврилешко К. І., Мошак Ю. В. (2017)
Гончарук-Хомин М. Ю. - Аналіз підходів до експертної оцінки змін стоматологічного статусу: судово-стоматологічні та методологічні аспекти, Стецик М. О., Стецик А. О., Крічфалушій С. І., Великодна М. В., Бойчук М. М. (2017)
Іваськевич В. З. - Етіологічні чинники виникнення вестибулярного положення ікол в різні періоди формування прикусу, Клітинська О. В., Бородач В. О. (2017)
Костенко Є. Я. - Прогностична оцінка впливу ендодонтичного лікування на рівень функціональної стабільності зубів у пацієнтів із патології пародонту, Гангур І. Ю., Сорокопуд І. В. (2017)
Костенко Є. Я. - Критерії оцінки впливу фізіотерапевтичних методів лікування в стоматологічній практиці, Домище М. Ю. (2017)
Ріга О. О. - Оцінювання болю за шкалою г-FLACC у невербальних дітей раннього віку з паралітичними синдромами, Гончарь М. О., Коновалова Н. М., Орлова Н. В. (2017)
Єрмакова Н. О. - Феномен нарцисизму в зарубіжній та вітчизняній психологічній науці, Мережкіна А. Є. (2017)
Литвинчук М. Ю. - Результати дослідження психологічної готовності майбутніх прикордонників до прийняття рішення в кризових ситуаціях (2017)
Лаврецький Р. В. - Етичні дилеми в соціальній роботі, Лоза А. С. (2017)
Бондаренко О. О. - Функціональне представництво інтересів в умовах децентралізації влади (2017)
Бугаевский К. А. - Изменения значений полового диморфизма в соматотипах у юных спортсменок, занимающихся разными видами единоборств (2017)
Віхров К. Л. - Формування динамічного стереотипу техніки володіння м’ячем в тренуванні футболістів (2017)
Мариненко С. І. - Покращення становлення відносин в студентській академічній групі ВНЗ при допомозі занять фізичного виховання та спорту, Кандиба П. О. (2017)
Муромець Н. Є. - Поняття соціального захисту та його структура в Україні, Болда О. Ю. (2017)
Муромець Н. Є. - Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку регіонів, Соколовська О. О. (2017)
Литвиненко А. І. - До проблеми становлення регіональної культури Полтавщини ХІХ століття (2017)
Васильєва А. С. - Блоги як новий засіб масової інформації в Україні (2017)
Геник Р. В. - Російсько-українська інформаційна війна (2017)
Доценко К. О. - Українські бренди служб доставки: методи позиціонування засобами реклами, Перестороніна К. В. (2017)
Заєць О. М. - Теоретичні основи дослідження зв’язків з громадськістю як інструменту взаємодії політичних суб’єктів України (2017)
Іванюха Т. В. - Контентна стратегія просування брендів у соціальних мережах, Новікова Я. Д. (2017)
Ковінько О. М. - Аналіз розвитку Інтернет-реклами в Україні, Осаволюк І. В., Маценко А. А. (2017)
Марьина Е. Ю. - Особенности потребления информации в цифровом пространстве (2017)
Темненко Д. М. - Цінності української культури в контексті медіа (2017)
Аксьонов О. Б. - Специфіка роботи концертмейстера хореографічних дисциплін у вищих навчальних мистецьких закладах (2017)
Бондарчук В. О. - Дмитро Гнатюк – професор НМАУ імені П.І. Чайковського (2017)
Жидких О. Б. - Художні особливості застосування техніки печворк в сучасному одязі (2017)
Кеба М. Є. - Новітні підручники з техніки виконання та методики викладання європейських бальних танців як відображення сучасного стану конкурсного бального танцю (2017)
Кеба М. Є. - Аналіз технічних помилок в роботі стопи під час виконання свінгових європейських бальних танців (2017)
Кеба М. Є. - Сучасна система оцінювання змагань з бальних танців (танцювальний спорт) (2017)
Ляшко М. П. - Музично-естетичне виховання як один з найважливіших факторів формування духовної культури особистості засобами фольклору (2017)
Марценюк Г. П. - Загально-історичні аспекти розвитку ансамблевого тромбонового виконавства (2017)
Марценюк Г. П. - Проблеми функціонального камерного ансамблю тромбонів (2017)
Марценюк Г. П. - Класифікація штрихів та технічних прийомів виконання при грі на тромбоні (2017)
Марценюк Г. П. - Нетрадиційні та сучасні прийоми виконання у практиці гри на тромбоні (2017)
Павловський В. В. - Механізми активації сценічної дії актора школи удавання як моделі закритої системи енергії (2017)
Пацунов В. П. - Траекторія режисури – від свідомості до над-свідомості (2017)
Романенкова Ю. В. - Художественный язык маньеризма как визуализация системы внутренних противоречий его философско- эстетической платформы (2017)
Филиппова О. Н. - Эволюция в творчестве Р.Р. Фалька (1886-1958 год) (2017)
Bondar L. V. - Analyse comparative des propositions à structure syntaxique réduite en français et en ukrainien, Helun Yu. Yu. (2017)
Василівська Н. І. - Постепіка в творчості Петера Вайса (2017)
Дроф’як Н. І. - Субстантивні структури крізь призму когнітивної лінгвістики (2017)
Касьянова О. А. - Акустичні характеристики звукових реалізацій фонеми /f/ (за матеріалами експериментально- фонетичного дослідження) (2017)
Ковпік С. І. - Крутійський роман Алена-Рене Лесажа "Пригоди Жіля Блаза із Сантільяни" в цнотливій рецепції Григорія Сковороди (2017)
Кондаурова Х. В. - Структура латинськомовного законодавчого документу (на матеріалі папських булл, капітуляріїв універсалів та привілеїв) (2017)
Кот С. П. - Ментальна ідентичність нації у процесі перекладу: теоретичний аспект (2017)
Павлова І. Г. - Особливості лексичної сполучуваності синонімічних одиниць Воскресіння Христове, Пасха, Великдень у структурі української православної проповіді (2017)
П’ятничка Т. В. - Багатогранність семантики теперішності та її вираження часовими формами дієслова (2017)
Смольницька О. О. - Драматургія Федеріко Ґарсія Лорки в українських перекладах: інтертекстуальність і католицька символіка (2017)
Сухачова Н. С. - Особливості перекладу термінів англомовної терміносистеми менеджменту (2017)
Федорова Ю. Г. - Особливості мовної репрезентації неологізмів сфери "наука", Овчаренко Д. І. (2017)
Шумило І. І. - Труднощі перекладу юридичних термінів англійської мови, Карпушина М. Г. (2017)
Балашов Д. М. - Морський розбій, проблема в Україні та світі (2017)
Гелуненко А. І. - Реалізація Стратегії національної безпеки України в економічній сфері (2017)
Давидова І. В. - ЕЦП та інші ідентифікатори особи як чинники гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу (2017)
Марченко В. Ю. - Вдосконалення правового регулювання використання ГМО в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (2017)
Момот О. В. - Кібербулінг: агресія у віртуальному світі (2017)
Нанка А. О. - До питання міжнародної відповідальності Міжнародних міжурядових організацій, Філімонова Ю. О. (2017)
Рибалко Т. Ф. - Правові проблеми ратифікації Римського статуту в Україні (2017)
Романченко Д. І. - Поняття вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб (2017)
Севастьянова А. Ю. - Проблеми використання доказів, отриманих нетрадиційними способами, у кримінальному провадженні, Пшенічнова З. І. (2017)
Сервецький І. В. - Тлумачення сутності і змісту соціального захисту співробітників оперативних підрозділів СБ України, Назаренко О. Л. (2017)
Сидоренко А. С. - Специфіка правового регулювання праці неповнолітніх на міжнародному рівні та в Україні, Бабій Ю. С. (2017)
Стельмах М. В. - Проблема кваліфікації незаконного видобування корисних копалин місцевого значення (2017)
Тищенко К. С. - Міжнародні стандарти прав людини: поняття та класифікація (2017)
Товстопят Г. В. - Малозначність діяння у злочинах з формальним складом, Мананкова І. В. (2017)
Хильченко А. С. - Формалізація призначення покарання за законодавством зарубіжних країн та України (2017)
Антипін Є. Б. - Періодизація ідей про наступність трудового виховання дітей в педагогічній думці України (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) (2017)
Арестенко В. В. - Теоретичні основи професійної мотивації майбутніх учителів природничих дисциплін, Романишина Л. М. (2017)
Білявець С. Я. - Обгрунтування компонентів методичної системи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін (2017)
Боса В. П. - Категоріально-понятійний аналіз проблеми дослідження мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін (2017)
Вінтюк Ю. В. - Впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у процес підготовки майбутніх фахових психологів (2017)
Волошин С. М. - Психолого-педагогічні основи розвитку мислення у молодших школярів: теоретичний аналіз (2017)
Децюк Т. М. - Особливості формування мотивації досягнення успіху у професійній діяльності соціальних працівників, Косопльоткіна Н. Л. (2017)
Дичка Н. І. - Таксономія Б. Блума в навчанні англійської мови професійного спрямування в XXI столітті, Павленко О. В. (2017)
Дудікова Л. В. - Характеристика структури і змісту професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів (2017)
Жидкова Н. М. - Формування способу діяльності учнів та досвіду його реалізації під час навчання правознавства (2017)
Заіченко А. Є. - До питання про застосування лінгвокраїнознавчого підходу під час навчання іноземної мови (2017)
Копочинська Ю. В. - Теоретико-методологічні аспекти формування професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації (2017)
Кочубей Л. В. - Обучение диалогической речи на уроках русского языка в условиях украинско-русского двуязычия (2017)
Крохмальна Г. І. - Розвиток наукового мовлення молодших школярів, Тютіна С. О. (2017)
Ликтей Л. М. - Актуальні аспекти реалізації проекту "Інтелект України" у початковій школі (2017)
Лоїк Г. Б. - Підготовка майбутніх менеджерів туризму в сучасних умовах (2017)
Мирошниченко О. А. - Опрацювання іншомовної фахової літератури студентами вищих медичних навчальних закладів (2017)
Мірошніченко Ю. В. - Модернізація системи освіти в Україні: проблеми і перспективи, Пашківець Е. С. (2017)
Муромець В. Г. - Вплив фасилітаційних практик на розвиток загальних компететностей студентів PhD програми у контексті реалізації дослідницької стратегії: досвід Великої Британії (2017)
Новик І. М. - Педагогічне просвітництво батьків, Ткаченко К. О. (2017)
Нос Л. С. - Зміст професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи у британських та українських закладах освіти, Галюка О. С. (2017)
Олійник К. С. - Підготовка майбутніх працівників соціальної сфери до професійної діяльності (2017)
Олійник О. В. - Самостійна робота з теми "Подвійні та повторні ряди", Сонько В. І. (2017)
Опалюк Т. Л. - Дидактичний потенціал гуманітарних дисциплін щодо формування соціальної рефлексії майбутніх вчителів (2017)
Павлюк Т. Г. - Досвід підготовки фахівців до роботи з персоналом у зарубіжній теорії та практиці (2017)
Пшенична О. О. - Особливості професійної діяльності та змісту підготовки офіцерів-прикордонників в сучасних умовах (2017)
Рідель Т. М. - Шляхи підвищення мотивації при вивченні англійської мови студентами СНАУ (2017)
Рубінська Б. І. - Відбір варіантів англійської мови для викладання практичної фонетики англійської мови перекладачам у ВНЗ (2017)
Султанова Н. В. - Аналіз змісту та методів виховання дітей в закладах шкільної освіти в Україні (1956-1959 роки) (2017)
Твердохліб Г. В. - Створення іншомовного освітнього середовища як умова успішної професійної самореалізації вчителів іноземних мов (2017)
Тимофеев В. А. - Психологический подход к обучению взрослых иностранным языкам на основе иммерсионного метода (2017)
Фалинська З. З. - Праксеологічний підхід до практичної підготовки майбутніх магістрів соціальної сфери (2017)
Чорна І. І. - Розвиток швидкості та гнучкості професійного мислення студентів економічного профілю засобами іноземної мови як важлива умова їхньої професійної мобільності (2017)
Шакура Ю. О. - Практичне використання технології проектного навчання під час лінгвістичної підготовки майбутніх учителів початкової школи, Євтушок І. О. (2017)
Shevchenko M. V. - The role of subtitles in teaching English with videos at technical universities (2017)
Шевченко Ю. М. - Специфіка підготовки майбутніх фахівців початкової освіти до духовно-морального розвитку особистості молодшого школяра в крос-культурному просторі (2017)
Щербакова О. Л. - Аспекти впровадження предметно-мовного інтегрованого навчання у ВНЗ, Нікіфорчук С. С. (2017)
Яковлева В. А. - Особливості методики практичного навчання у процесі вивчення дисципліни "Податкова система", Іванова С. М. (2017)
Яковлева В. А. - Основні форми позааудиторної роботи у формуванні здорового способу життя студентів, Ільченко В. В. (2017)
Яковлева В. А. - Особливості педагогічної інноваційної діяльності, Ніколенко Н. А. (2017)
Ярема В. В. - Сутність, структура і зміст готовності майбутніх офіцерів морської піхоти до наставницької діяльності (2017)
Винарчик Л. В. - Застосування економіко-математичного підходу до оцінки земельних ділянок населених пунктів, Хавар Ю. С., Губар Ю. П. (2017)
Дмитриева Н. В. - Мониторинг конструктивно-технологических решений энергоэффективной теплоизоляции фундаментов, Парапир В. В. (2017)
Долженкова О. В. - Аналіз статистики надзвичайних ситуацій в Україні за 2007-2016 роки, Джанашия Л. Р. (2017)
Маркова Е. Е. - Повышение эффективности управления процессом сепарации жидкостей и твердых веществ при помощи современных тарельчатых сепараторов фирмы Альфа Лаваль, Сорокунский А. Ю. (2017)
Мусієнко А. В. - Регулюючі та берегоукріплюючі роботи для захисту від затоплення на р. Стрий в межах населених пунктів Стрийського району (2017)
Пирогов В. В. - Перспективи розвитку сонячної енергетики в світі та в Україні, Косатенко Д. О., Шалова Є. О., Подколзіна А. І. (2017)
Ройзман В. П. - Розрахунок контактного тиску в вузлах вологозахисту алюмінієвих конденсаторів, Возняк А. Г. (2017)
Тертиця Д. М. - Методи забезпечення надійного доступу до систем дистанційного навчання, Люта М. В., Розломій І. О. (2017)
Тракало Т. О. - Лляні кормові екстракти як компоненти комбікормів (2017)
Штефан Н. И. - Построение математической модели нестационарного взаимодействия конструкции с пузырьковой жидкостью, Гнатейко Н. В. (2017)
Безсмертна О. В. - Інновації як ключовий фактор розвитку логістичних процесів у сучасній економіці, Денисевич Є. С., Зайцева Д. Є. (2017)
Бєляєва С. С. - Актуальні питання організації комплексних тренінгових програм навчання персоналу готелів (2017)
Бикова А. Л. - Управління знаннями персоналу як передумова конкурентоздатності організації, Лобза А. В. (2017)
Бондарчук Н. В. - Організаційні засади формування системи економічної безпеки на підприємстві, Кубрак А. А. (2017)
Воляк Л. Р. - Роль інтерактивних технологій у сільському господарстві: на прикладі США, Панічева Т. І. (2017)
Герман І. В. - Актуальні питання інвестиційної політики підприємств туристичної сфери (2017)
Глушенкова А. А. - Стратегічні напрями розвитку інноваційного потенціалу підприємств зв’язку, Лазоренко Л. В. (2017)
Гончарук С. М. - Гармонізація обліку зобов’язань на підприємствах в Україні в контексті переходу на міжнародні стандарти, Войтович Н. В. (2017)
Гут Л. В. - Основні фінансові результати підприємств деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості Карпатського регіону (2017)
Джуровець А. І. - Стан розвитку малого підприємництва, проблеми його функціонування в Чернівецькій області, Катана А. В. (2017)
Дзьоба В. Б. - Удосконалення методики оцінки ефективності системи внутрішнього контролю (2017)
Дунда С. П. - Технологія форсайт як інструмент стратегічного менеджменту, Ковтун О. С. (2017)
Євенко Т. І. - Українська економіка у 2018 році: відродження чи стагнація (2017)
Заярна Н. М. - Необхідність впровадження світового досвіду мотивації персоналу на вітчизняних підприємствах, Пасенченко Ю. С., Тис Р. І. (2017)
Зиза О. О. - Особливості розвитку малого підприємництва в Україні, Скубіліна А. В., Овсієнко Н. М. (2017)
Ігнатенко Т. С. - Доступність та якість вищої освіти як передумови становлення середнього класу в Україні (2017)
Калініченко Д. Р. - Розвиток людського капіталу в системі ключових факторів конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації (2017)
Кисіль С. С. - Кредитне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств (2017)
Кобеля З. І. - Особливості біржової торгівлі в Україні, Сироїжко К. В. (2017)
Ковінько О. М. - Особливості сучасних маркетингових технологій в управлінні підприємством, Пасічник Т. Г. (2017)
Коніна М. О. - Недержавне пенсійне страхування в Україні: перешкоди розвитку та шляхи їх подалання, Реха К. З. (2017)
Краснікова Н. О. - Пeрспeктивнi зaхoди дeржaвнoгo рeгулювaння стaбiлiзaцiї eкoнoмiки Укрaїни, Кесов Д. А. (2017)
Краснікова Н. О. - Особливості розвитку світової торгівлі у посткризовий період, Харлан І. С. (2017)
Кривуша С. Г. - Оцінка продуктивності праці в секторі послуг (2017)
Кудріна О. Ю. - Вдосконалення механізму сервісно-партнерських відносин між державною фіскальною службою України та великими платниками податків, Саєнко О. О. (2017)
Кузьмінець Т. Г. - Управління фінансовими ризиками підприємства в умовах ринкової економіки, Перегняк Ю. А. (2017)
Курносова Ю. А. - Шляхи стабілізації фінансової безпеки банківських установ, Масюк Ю. В. (2017)
Kukhta P. V. - Barriers to the venture capital investments in Ukraine, Datskova D. V. (2017)
Куць Т. В. - Методи оцінки виробничих запасів підприємства, Басиста С. А. (2017)
Лагута Я. М. - Методичні підходи до експрес-оцінки корпоративної соціальної відповідальності підприємства (2017)
Lytvynenko O. D. - Management of the crisis prevention system at the enterprise, Pavliuchenko D. M. (2017)
Ліганенко К. В. - Покращення Інтернет-рекламування послуг підприємства (2017)
Лобза А. В. - Створення корпоративного університету організації як ефективний інструмент розвитку персоналу, Моргуновська Н. А. (2017)
Лысевич С. Г. - Пути усовершенствования хозяйственного механизма на уровне предприятия (2017)
Мазурець Р. Р. - Актуальні напрямки розвитку туристичного потенціалу міста Бровари, Дмитренко В. А. (2017)
Махначова Н. М. - Теоретичні та методичні основи організації управління фінансовими ресурсами підприємства при здійсненні ЗЕД, Семенюк І. Ю., Дмітрієва Т. І. (2017)
Мельник О. І. - Стан та перспективи розвитку страхового ринку в Україні, Кульбачна Л. А., Жулім М. С. (2017)
Онищук Н. В. - Сучасний досвід інноваційної діяльності міжнародного туристичного оператора, Миронюк М. А. (2017)
Писарєва Т. В. - Теоретичні аспекти розрахунків із заробітної плати, Чернецька О. В. (2017)
Платонов А. Ю. - Географічні трансформації та концептуальні підходи до організації міжнародних вантажних перевезень в умовах євроінтеграції (2017)
Полчанінова І. Л. - Формування раціональних організаційних і економічних параметрів функціонування підприємств готельного господарства в умовах ринку, Чернявський В. О., Дяченко Д. О. (2017)
Полятикін С. О. - Формування інноваційно- інвестиційної діяльності для розбудови аграрного сектору економіки (2017)
Слободян Н. Г. - Попередільний (попроцесний) метод обліку витрат та його застосування в управлінні витратами промислового підприємства, Гудименко О. С. (2017)
Смачило І. І. - Формування економічної стратегії підприємства в сучасних умовах (2017)
Сокіл О. Г. - Методологічні положення обґрунтування показників обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств (2017)
Табінський В. А. - Стабілізація валютного курсу як необхідний фактор економічного розвитку в Україні, Колєснік Є. О., Сіліна І. С. (2017)
Теребух А. А. - Оцінювання впливу соціально-економічного розвитку на формування туристичної інфраструктури Західного регіону України, Кошова Б. Р. (2017)
Тюха І. В. - Стан та тенденції розвитку ринку молочної продукції в Україні, Білошапка А. В. (2017)
Тюха І. В. - Основні напрями підвищення товарної політики підприємства при виході на зовнішні ринки, Ковальська В. В. (2017)
Холявко Н. І. - Сутність інформаційного суспільства і систематизація наукових підходів до його трактування (2017)
Штуца В. М. - Застосування економіко-екологічних інструментів в Україні (2017)
Гришина В. О. - Досліджування та розробка ефективного алгоритму апроксимації спеціальними тригонометричними поліномами, Дарвінська А. С. (2017)
Марунич Я. Ю. - Мусор как глобальная проблема Украины и пути ее решения, Анопа А. С., Гринь С. А. (2017)
Часова Е. В. - Кількісне визначення аніонних поверхнево-активних речовин у стічних водах, Демчишина О. В. (2017)
Гринь С. А. - Загрязнение мирового океана, Передериева А. С., Мананкова В. Л. (2017)
Дичко В. В. - Вплив розробленої методики реабілітаційних фізичних заходів сенсомоторних реакцій на провідні показники психофізичного статусу дітей з патологією зору віком 7–10 років, Бобирєв В. Є., Попков Ю. О. (2017)
Козлова А. М. - Качество и безопасность питьевой воды в мире и в Украине, Кочетов Н. С., Гринь С. А. (2017)
Стаднік В. Ю. - Шумове навантаження на дитячих майданчиках міста Харків, Тихомирова Т. С. (2017)
Чумак П. Я. - Асиметрія дзвоникоподібних сенсил задньоспинки Frankliniella occidentalis Pergande – один із показників гомеостазу розвитку цього трипса, Вигера С. М., Баранова С. С. (2017)
Воробьев Н. В. - Оценка влияния технологической влаги топлива на энергоэкологические характеристики сжигания альтернативных газов (2017)
Гапонцева О. В. - Формування якості маринованої редьки, Селютіна Г. А., Черевична Н. І., Щербакова Т. В. (2017)
Головко Т. М. - Аспекти якості косметичних шампунів та практичні підходи додавання нових компонентів до їх складу, Колесник В. В., Дьяков О. Г., Зотова Ю. О. (2017)
Derevenchuk V. O. - Analysis of traffic organization and optimization at the intersection of Balzac and Kashtanova streets in Kiev (2017)
Катаєва Є. Ю. - АСУ ТП SCADA-system в застосуванні інтелектуалізації проектування технологічного процесу, Павлов А. В. (2017)
Катенін В. Д. - Стан паливно-енергетичного комплексу України та перспективи його екологізації, Василенко А. О., Гринь С. О. (2017)
Косенко А. В. - Комп’ютерне моделювання технологічного процесу випуску руди для умов розробки покладів природно-багатих залізних руд різної міцності (2017)
Котунов В. О. - Мінімальний TCP/IP стек для Embedded застосувань (2017)
Кулибаба П. О. - Перевірка правопису введеного тексту на основі моделі Noisy Channel, Якименко Д. О., Рідкокаша А. А. (2017)
Курдеча В. В. - Метод обробки даних в розподіленій мережі Інтернету речей, Іщенко І. О., Захарчук А. Г. (2017)
Сохацький А. В. - До питання доцільності впровадження високошвидкісної транспортної системи в Україні, Романенко Є. М., Іванисенко І. С. (2017)
Ващенко О. В. - Стресочутливість молодняку свиней за різних варіантів поєднань генотипів зарубіжного походження та вітчизняної селекції (2017)
Савчук Л. В. - Методичні аспекти нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, Сеферян А. С. (2017)
Акименко К. В. - Ідейні витоки українського націоналізму в Західній Україні у ХІХ – на початку ХХ століття (2017)
Добровольська В. А. - Витоки професійно-педагогічної підготовки в системі вищої жіночої школи Півдня України у ІІ половині ХІХ – на початку ХХ століття (2017)
Іванов Д. І. - Британська зовнішня політика кінця XX – початку XXI століття в дослідженнях українських вчених (2017)
Коркач С. О. - Аспекти етнографічних досліджень в творчій спадщині Тараса Шевченка Переяславського періоду (2017)
Кряжев П. В. - Військово-колонізаційна експедиція до берегів Бразилії португальських братів-фідальго Мартіма Афонси де Соузи і Перу Лопеша де Соузи (2017)
Мацьовка А. В. - Ідейні розбіжності у поглядах Михайла Грушевського та Миколи Міхновського на державотворчі процеси в Україні у 1917 році (2017)
Павлів О. В. - Історії празького "Кобзаря" 1941 року (2017)
Сінельнікова В. В. - Українські етнографічні матеріали в нижньоволзьких краєзнавчих музеях (2017)
Авер’янова Н. М. - Мистецька еліта в процесах консолідації українства: основні тенденції (2017)
Воропаєва Т. С. - Проблема колоніального статусу України у наукових працях мислителів ХІХ століття (2017)
Ковач-Петрушенко А. О. - Своеобразие идей постмодернизма в Италии (2017)
Поліщук Р. М. - Українська культурна ідентичність як субстанційний чинник становлення світогляду українського народу (2017)
Sinelnikova M. V. - The theme of death in the work of L. Tolstoy (2017)
Смольницька О. О. - Українознавчий аспект філософської інтерпретації культурно-історичних епох у Дмитра Чижевського в зіставленні з концепцією Лео Фробеніуса (2017)
Sobol T. V. - The competence of the graduates of the philosophical faculty in accordance with existing inquiries and challenges, Turenko V. E. (2017)
Крайнюков О. М. - Вплив вуглеводневого складу нафтопродуктів на процеси їх розкладу і міграції, Кривицька М. І., Крайнюков О. О. (2017)
Сологуб Ю. І. - Туристично-рекреаційний потенціал гірських територій Івано-Франківської області, Ващенко А. О. (2017)
Чернов Б. О. - Формування творчої особистості майбутніх вчителів географії та біології в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті в умовах інтеграції науки і освіти, Ковальська К. В., Воловик Л. М., Дзюбенко О. В., Дудка І. Г. (2017)
Zhuk N. I. - Morphofunctional features change of gastric mucosa during differential treatment in patients with chronic kidney disease II and III stages on background of erosive and ulcerative lesions of gastroduodenal area, Vivsiannyk V. V., Piddubna А. A., Boyko L. D., Proskurnyak I. N. (2017)
Іваненко М. О. - Зміни рівнів мелатонiну у хворих на рак тіла матки з різними типами вегетативної регуляції на етапах протипухлинного лікування (2017)
Мельник В. І. - Особливості запровадження інноваційних форм підсумкового контролю у медичних університетах (2017)
Мізюк М. І. - Гігієнічна оцінка умов проживання старшокласників, які розпочали навчання з шести- та семирічного віку, Суслик З. Б., Єремчук Я. О. (2017)
Ортинська А. В. - Перспективи застосування рідких кристалів у медицині (2017)
Полстяной А. О. - Можливості використання лікувальних мінеральних вод України в онкології, Постолов О. М. (2017)
Синица Ю. П. - Взаимосвязь между сосудистым ремоделированием и нарушением пуринового обмена у больных подагрой в сочетании с артериальной гипертензией (2017)
Шерстюк С. А. - Эффективность некоторых способов коррекции миопии в контроле за её прогрессированием, Федорченко М. А., Храмова Т. А., Полстяной А. А. (2017)
Бісмак О. В. - Фізична реабілітація у комплексному відновленні хворих на неврит лицевого нерва (2017)
Бугаевский К. А. - Изучение значений полового диморфизма и ряда репродуктивных показателей у юных спортсменок, занимающихся кикбоксингом (2017)
Вилянский В. Н. - Контрольные упражнения оценки специально-технической подготовленности студентов по специализации "Восточные единоборства" (2017)
Дяченко Ю. Л. - Оптимізація фізичної працездатності юнаків на заняттях фізичної культури із використанням елементів вільної боротьби (2017)
Андрійчук П. О. - Техніко-виражальні особливості сучасного баянного виконавства (2017)
Афанасьєва Е. Ю. - Методичні особливості роботи концертмейстера з студентами- музикантами у вищих мистецьких навчальних закладах (2017)
Бенюк Б. М. - Методика залучення дітей до театральної художньо-творчої діяльності в системі позашкільної освіти, Нечепоренко В. М. (2017)
Бойко О. С. - Танцювальні перфоманси в сучасній Україні (2017)
Бондаренко А. І. - Звукові технології як чинник творення музики кінця 1960-х років (2017)
Брояко Н. Б. - До проблеми бандурної інтерпретації: психологічна домінанта (2017)
Гресь О. І. - Письменницька спадщина М. Гоголя в українському балетному театрі на рубежі ХХ–ХХІ століть (2017)
Дріневська В. С. - Деякі питання сценічного втілення народної пісні (2017)
Зайцева І. Є. - Деякі тенденції розвитку українського мюзиклу як мистецтва і галузі шоу-індустрії (2017)
Закрасняна Ж. М. - Барокова опера та її актуалізація в сучасній музичній культурі (2017)
Кдирова І. О. - Мистецтво народного грузинського танцю в сучасній інтерпретації хореографічних колективів етнічних громад міста Києва (2017)
Ковмір Н. В. - До питання становлення проблематики музичної психології (2017)
Короленко Є. О. - Театральний простір XIX століття: пошук нової виразності, Гапчук Ю. О. (2017)
Кречко Н. М. - Характерні ознаки репертуарної політики академічних хорових колективів України в контексті розвитку вітчизняної хорової культури другої половини XX століття (2017)
Литвиненко А. І. - Етапами творчої біографії Леоніда Лісовського: становлення композитора (2017)
Лігус В. О. - Еволюція українського академічного народно-інструментального виконавства ХХ–ХХІ століття: соціокультурний аспект (2017)
Мельниченко І. В. - Специфіка естетики постмодернізму в контексті феномену творчості Валентина Сильвестрова (2017)
Небесник А. В. - Формування "Київ модерн-балету" як авторського репертуарного театру (2017)
Несмашна Л. Ю. - Бандурне мистецтво в умовах глобалізації сучасного культуропростору, Сабрі С. С., Чабаненко Н. А. (2017)
Остапчук Н. М. - Митецька постать В.В. Бесфамільнова в контексті формування академічної баянно-акордеонної школи в Україні (2017)
Перцов М. О. - Сучасні модифікації флейти та їх використання в музичній практиці (2017)
Перцова Н. О. - Методичні аспекти роботи з дитячим хоровим колективом (2017)
Прохорова Н. А. - Текстиль в інтер’єрі стилю модерн: історія і сучасність (2017)
Романенкова Ю. В. - Творческая деятельность Александры Барбалат как презентация ювелирного искусства современной Украины в зарубежном художественном поле (2017)
Савченко Г. С. - Риси оркестрового стилю А. Брукнера (2017)
Самолюк В. М. - Баян в контексті музичної культури XX століття, Лузан О. В. (2017)
Сінельніков І. Г. - Вокальна робота у молодіжному фольклорному ансамблі: теорія і практика (2017)
Скопцова О. М. - Роль інструментального супроводу в народному хорі, Гриценко В. В. (2017)
Стадник А. М. - Акордеон в аспекті культурно-мистецьких концепцій Німеччини: історіографія питання (2017)
Тилик І. В. - Ментально-світоглядні та жанрово-стильові аспекти розвитку української музичної культури періоду Гетьманщини, Комаренко Н. М. (2017)
Узікова О. В. - Мистецько-філософські засади творчості М.К. Чюрльоніса, Чабаненко Н. А. (2017)
Ферендович М. В. - Маловідомі сторінки життєтворчості диригента Натана Гермеліна (2017)
Ямборська К. С. - Екранізація літературних творів Григорія Квітки-Основ’яненка у контексті радянського фольклорного кінематографу (2017)
Голубчак К. Т. - Соціально-економічні аспекти формування духовно-реколекційних центрів (2017)
Гудым М. Г. - Проект "Венера" как устойчивое развитие будущего человечества, Попович В. В., Гринь С. А. (2017)
Шкурупій М. Ю. - Сучасні концепції розвитку ічкових яхтових комплексів як поліфункціонального об’єкта (2017)
Бондарчук В. О. - Постановка опери Дж. Россіні "Севільський цирульник" у режисерській інтерпретації Д.М. Гнатюка (2017)
Олійник О. М. - Фактори успішності готельно-ресторанних комплексів (2017)
Бабаліч В. А. - Організація самостійної роботи студентів в процесі вивчення дисципліни "Теорія і методика викладання спортивних ігор" за допомогою портфоліо (2017)
Берегова О. А. - Міжнародний досвід професійного розвитку педагогічних працівників (2017)
Богомолова Н. М. - Вплив соціокультурного та педагогічного середовища на формування громадянськості у старшокласників в умовах полікультурного регіону (2017)
Bogonis O. M. - Method of forming of the economic competence of the future junior specialists of hotel and restaurant service (2017)
Добровольська-Піпіч І. Є. - Організація самостійної роботи студентів як педагогічна умова формування академічної компетентності майбутніх викладачів професійного навчання (2017)
Дреева А. С. - Формирование экологической культуры и экологического сознания детей с ранних лет, Кызынгашева А. А., Гринь С. А. (2017)
Дудікова Л. В. - Професійна етика та професійно- етична компетентність у змісті медичної освіті у кінці ХХ – початку ХХІ століття в Україні (2017)
Дяченко Н. О. - Функціональні обов’язки молодих викладачів як складова їх професійної діяльності (2017)
Жабенко О. В. - Підвищення рівня професійної компетентності науково-педагогічних працівників: право чи обов’язок (2017)
Замашкіна О. Д. - Соціально-педагогічні умови соціальної адаптації дітей з особливими потребами в освітньому просторі (2017)
Захарченко Ю. В. - Розвиток критичного мислення як умова формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців з маркетингу (2017)
Коблик В. О. - Діагностування вихованості в підлітків ціннісного ставлення до праці (2017)
Коняшина І. Б. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців фармацевтів (молодших спеціалістів) (2017)
Копочинська Ю. В. - Особливості психологічної готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації, Шабашкевич О. А. (2017)
Кричківська О. В. - Критерії та пoказники сфoрмoванoсті міжкультурнoї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті у студентів-випускників вищих навчальних закладів економічного профілю, Лиса Н. С. (2017)
Купчак М. Я. - Реалізація педагогічних умов формування готовності до професійної діяльності майбутніх експертів з екології (2017)
Кухтяк О. Я. - Випереджувально-орієнтувальні тестові завдання як засіб управління навчально-пізнавальною діяльністю майбутніх спеціалістів інформаційної, бібліотечної та архівної справи (2017)
Лукач М. - Индивидуализация и инклюзия в образовании цыган из маргинализованных общин, Лукачова С. (2017)
Мирошникова М. С. - Сучасний стан формування естетичної культури майбутніх офіцерів поліції у процесі професійної підготовки (2017)
Михайлова Л. М. - Технологія розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання, Шульга Л. М. (2017)
Нігаметзянова К. Р. - Формування мотиваційної компетентності курсантів на заняттях з іноземної мови професійного спілкування (2017)
Орєхова Л. І. - Творчий розвиток педагога та його чинники у дослідженнях вітчизняних лінгводидактів кінця ХІХ – початок ХХ століття (2017)
Остапенко Л. В. - Основні принципи роботи з дитячим вокально-хоровим колективом (2017)
Пайкуш М. А. - Методологічні засади інтеграції природничо-наукової та професійно- практичної підготовки лікаря (2017)
Паламаренко І. В. - Виховання лідерських якостей майбутніх економістів (2017)
Паничок Т. Я. - Особливості формування міжкультурної комунікації у процесі викладання німецької мови (2017)
Прохоров О. А. - Програма наукового дослідження в сфері безпеки та оборони (2017)
Проць М. З. - Підготовка фахівців у галузі хімії у кращих вищих навчальних закладах США (2017)
Ревенко Н. В. - Використання фортепіанних творів польських композиторів ХХ століття на заняттях з "Інструментального виконавства" (2017)
Різник В. В. - Національні особливості та закордонна практика підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, Різник Н. А. (2017)
Романов І. Р. - Метод кейсів: перспективи використання у навчанні майбутніх правознавців англійської мови (2017)
Романюк А. А. - Використання наочності у навчальному процесі початкової школи (2017)
Cарновська Н. І. - Проблеми формування загальних та професійних компетенцій студентів у навчально-професійній діяльності (2017)
Сіненко О. О. - Питання організації діяльності студентського хорового аматорства на сучасному етапі (2017)
Стахів М. О. - Дидактична гра як засіб формування професійної компетентності вчителя початкових класів, Боднар Ю. С. (2017)
Суховієнко Н. А. - Особливості підготовки майбутнього вихователя до формування узагальнення у дошкільників з психофізичними порушеннями (2017)
Тимофєєв В. А. - Система трансформаційних вправ для імерсійного методу викладання іноземних мов на мовних курсах (2017)
Федорова О. А. - Особливості навчання інокомунікантів фонетично-інтонаційного аспекту української мови (2017)
Форкун Н. В. - Організація та результати педагогічного експерименту з впровадження методики навчання механіки в старшій школі на засадах компетентнісного підходу (2017)
Харківська А. І. - Формування особистості вихователя дітей дошкільного віку – джерело розвитку особистості дитини (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського