Архипова М. І. - Проблеми адаптації законодавства України щодо географічних зазначень відповідно до Угоди про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТRIPS) (2005)
Ватрас В. А. - Сімейна деліктоздатність як елемент сімейної правосуб'єктності (2005)
Дем'янова О. В. - Заява про апеляційне оскарження: окремі питання правового регулювання (2005)
Нагнибіда В. І. - Окремі аспекти загальної теорії речового права (2005)
Присяжнюк М. П. - Місце конкурсу у приватизаційному процесі (2005)
Грущинська Н. І. - Підприємство як єдиний майновий комплекс (2005)
Зеліско А. В. - Споживчі товариства як вид непідприємницьких товариств (2005)
Кулініч О. О. - Щодо співвідношення права інтелектуальної власності на інформацію і права на інформацію як особистого немайнового права (2005)
Піскун Т. О. - Застосування торговельних звичаїв як джерела права в Україні: правова традиція та перспективи (2005)
Рогожа К. М. - Фідуція в цивільних правовідносинах римського права і дореволюційної Росії (2005)
Журик Ю. В. - До питання вдосконалення порядку прийняття заяв та розгляду справ антимонопольними органами України (2005)
Осика С. Г. - Порівняльний аналіз Антидемпінгового кодексу СОТ та Антисубсидиційного кодексу СОТ (2005)
Шевченко Н. М. - Анулювання ліцензії на певний вид господарської діяльності як адміністративно-господарська санкція (2005)
Рєзнікова В. В. - Правові форми здійснення спільної господарської діяльності в України (2005)
Луцький Р. П. - Досвід реформування системи пенсійного забезпечення в країнах Європейського Союзу (2005)
Салко О. В. - Соціально-економічні чинники реформування аграрного законодавства України (2005)
Зьолка В. Л. - До питання розмежування повноважень Президента України та Кабінету Міністрів України в сфері оборони (2005)
Тополь Ю. О. - Вексельний обігу системі безготівкових розрахунків: історія становлення та розвитку (2005)
Бевзенко В. М. - Правові та лінгвістичні аспекти співвідношення понять "адміністративний проступок” та "адміністративне правопорушення” (2005)
Санченко А. Є. - Європейський адміністративний простір на захисті демократичних цінностей у сфері державного управління (2005)
Лівак П. Є. - Деякі аспекти формування позабюджетних коштів та інших надходжень медичних закладів та їх законодавче забезпечення в ринкових умовах (2005)
Муконін О. В. - Правова природа фінансово-правової відповідальності платників податків (2005)
Лучковська С. І. - Еволюція систем валютного контролю у розвинутих європейських державах: фінансово-правові аспекти (2005)
Сторожук І. П. - Принцип делегування повноважень у місцевому управлінні (2005)
Налуцишин В. В. - Історико-правові та порівняльні аспекти кримінально-правової характеристики хуліганства (2005)
Грошевий Ю. М. - Професійна правосвідомість судді та правоздатність рішень суду: кримінально-процесуальний аспект (2005)
Мірошниченко Т. М. - Проблеми реалізації нормативного змісту принципів кримінального судочинства у ході доказування (2005)
Дрішлюк К. В. - Про деякі питання реалізації права на захист у кримінальному процесі (2005)
Ващук Б. Л. - Окремі питання удосконалення кримінально-процесуального законодавства щодо визнання цивільним позивачем у кримінальній справі (2005)
Литвиненко І. Л. - Міжнародно-правові механізми захисту прав людини (2005)
Вільчак Я. М. - Правосуб'єктність міжнародних економічних організацій системи ООН у сучасному міжнародному праві (2005)
Мельничук О. І. - Міжнародно-правові засади формування списку всесвітньої культурної та природної спадщини (2005)
Агафонов А. Ю. - Інституційні проблеми державного регулювання трансформаційної економіки в епоху глобалізації (2005)
Ситник Г. П. - Загрози національним інтересам у контексті достатності потенціалу системи забезпечення національної безпеки (2005)
Бугай С. М. - Регіональна політика в Україні: термінологічна невизначеність та загальні проблеми становлення, Щепанський Е. В. (2005)
Жарая С. Б. - Визначення рейтингу проблемності регулювання ведення підприємницької діяльності на регіональному рівні (2005)
Савицький В. Т. - Документ як базове поняття документаційного забезпечення управління (2005)
Олуйко В. М. - Шляхи реформування системи державної служби України (2005)
Плахотнюк Н. Г. - Процедури прийняття на посади державної служби в Україні: теоретико-правовий аспект (2005)
Кулинич Р. О. - Вдосконалення комплексного оцінювання результатів діяльності місцевих державних адміністрацій (2005)
Синчак В. П. - Теоретичні аспекти побудови податкової системи в сільському господарстві (2005)
Ступка Н. М. - Окремі аспекти оцінки фінансової стійкості підприємств (2005)
Власюк М. С. - До питання фінансової підтримки аграрного виробництва (2005)
Корженівська Н. Л. - Логістика як інструмент підвищення ефективності господарювання (2005)
Григорович А. В. - Методичні положення щодо аналізу розвитку житлово-комунального господарства (2005)
Романова В. В. - Тендерні відмінності на регіональному ринку праці (2005)
Шульгіна Л. М. - Методика дослідження якості обслуговування на туристичних підприємствах України (2005)
Плотницька С. І. - Розвиток системи освіти як запорука соціально-економічного зростання: регіональний аспект (2005)
Балуєва О. В. - Умови використання інформаційних технологій у галузі охорони здоров'я (2005)
Боярчук Т. В. - Система оцінки соціально-економічних ризиків у сфері соціального захисту населення (2005)
Новерсалюк А. А. - Координація інвестиційної діяльності в регіоні, Ксенченко О. В. (2005)
Гернего О. О. - Домінуюча роль діалектичної концепції у формування бінарного культурно-історичного суб'єкта як джерела саморозвитку суспільства: проблеми і перспективи (2005)
Петрушко А. А. - Особливості синтаксичної організації тексту чотирьох Євангелій (2005)
Стефанчук Р. О. - Проблеми організації та змісту вищої юридичної освіти в Україні в контексті входження до Болонського процесу, Стефанчук М. О. (2005)
Гайдамащук Л. В. - Деякі напрямки інноваційної педагогічної діяльності в практиці викладача іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі (2005)
Іщенко А. В. - Криміналістичний аналіз злочинної діяльності, Волкотруб С. Г. (2005)
Нагнибіда В. - Хмельницький вчетверте збирає молодих науковців, Нижний А. (2005)
Стефанчук М. - Приватноправовий метод регулювання суспільних відносин: стан та перспективи розвитку (2005)
Вихідні дані (2005)
Білаш С. М. - Морфометрична характеристика стінки кардіального відділу шлунку інтактних щурів при гострому гастриті, введенні препарату "платекс плацентарний" та їх поєднаної дії (2012)
Бойчук Т. М. - Лазерно-поляриметрична діагностика структурної організації легеневої тканини в нормі та патології, Петришен О. І., Чернікова Г. М., Григоришин П. М., Єрмоленко С. Б. (2012)
Важнича О. М. - Кількісні характеристики тромбоцитів при корекції гострої крововтрати похідним 3-оксипіридину і препаратом заліза (2012)
Велика А. Я. - Вплив сольового навантаження на фоні сулемової нефропатії на глутатіонпероксидазну активність у нирках щурів, Пішак В. П., Мацьопа І. В. (2012)
Вернигородський С. В. - Імуногістохімічні особливості експресії цитокератинів та карциноембріонального анnигену при кишковій метаплазії шлунка (2012)
Васько Л. В. - Гістоморфометричні особливості реакції довгих кісток скелета в умовах споживання солей важких металів, Кіптенко Л. І., Гортинська О. М. (2012)
Гаврилюк А. О. - Гістологічні і імуногістохімічні ознаки ймовірного прогресування фіброзу печінки у хворих на хронічний вірусний гепатит В, С і В+С (2012)
Гільмутдінова М. Ш. - Експериментальне вивчення змін прооксидантно-антиоксидантного статусу у щурів в умовах гіпермелатонінеміі (2012)
Жураківська О. Я. - Вікові особливості морфологічних змін гіпоталамо-нейрогіпофізарної системи на пізніх стадіях перебігу стрептозотоцинового діабету (2012)
Козицька Т. В. - Морфологічні зміни гіпокампу новонароджених мишей за умов введення наночастинок cds та солі cdcl2, Чайковський Ю. Б. (2012)
Лаврів Л. П. - Топографо-анатомічні взаємовідношення привушної слинної залози з прилеглими органами і структурами у 10-місячних плодів людини (2012)
Мороз Г. О. - Структурнофункціональні зміни у надниркових залозах 12-місячних щурів при систематичному гіпергравітаційному впливі та на фоні застосування глутаргіну (2012)
Нетюхайло Л. Г. - Взаємозв’язок між білками гострої фази запалення при опіковій хворобі (2012)
Степанчук А. П. - Морфометричні дослідження передсердно-шлуночкових клапанів при поєднаній мітральній ваді серця (2012)
Сарафинюк Л. А. - Зв’язки соматичних параметрів з показниками центральної гемодинаміки у легкоатлетів і футболістів, Лежньова О. В. (2012)
Цубер В. Ю. - Аналіз морфологічних та біохімічних змін в слинних залозах щурів під впливом гострого стресу залежно від типу нервової регуляції (2012)
Черно В. С. - Особливості рельєфу внутрішньої поверхні стінок верхньої сагітальної пазухи твердої оболони головного мозку людини, Шепітько В. І., Бенюх А. В., Хилько Ю. К. (2012)
Шепітько В. І. - Характеристика морфологічних змін в клітинах макроглії зорового нерва щурів при гострому експериментальному невриті, Якушко О. С., Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д. (2012)
Шерстюк С. О. - Взаємозв’язок морфологічних особливостей аденогіпофіза та наднирників мертвонароджених від ВІЛ-інфікованих матерів, Сорокина І. В. (2012)
Яценко О. В. - Деформабільність еритроцитів як критерій оцінки реактивного та адаптивного стану хокеїстів протягом тренувального процесу (2012)
Аветіков Д. С. - Сучасні методи профілактики та лікування патологічних рубців обличчя та шиї (2012)
Громова А. М. - Рання діагностика та профілактика доброякісних захворювань молочної залози в практиці акушер-гінеколога, Ляховська Т. Ю., Добровольська Л. М., Громова О. Л., Бакланова О. Л. (2012)
Годованець О. І. - Віддалені результати застосування препаратів антиоксидантної дії у комплексі лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей (2012)
Дудченко М. А. - Хвороба оперованого шлунка або післяопераційний синдром, його лікування (2012)
Іщейкін К. Є. - Результат застосування вдосконаленої комплексної терапії лікування атопічного дерматиту у дитини 6 років (2012)
Іщейкін К. Є. - Актуальні аспекти діагностики і хіміопрофілактики при ГРВІ в практиці лікаря терапевта, Потяженко М. М., Люлька Н. О., Соколюк Н. Л ., Настрога Т. В., Хайменова Г. С. (2012)
Ковальова О. М. - Чи впливає поліморфізм генів GSTT1, GSTМ1, GSTР1 на стан гемодинаміки у новонароджених з асфіксією (2012)
Курсов С. В. - Венозна гіпоксемія та синдром капілярного витоку у хворих з абдомінальним сепсисом високого ризику летальності (2012)
Маланчук В. О. - Особливості регіонарного кровообігу при установці дентальних імплантатів на нижній щелепі, Ціленко О. Л., Грабовецький П. В., Грабовецький В. Й. (2012)
Мельникова С. В. - Вивчення показників серцево-судинної системи у лікарів-стоматологів в умовах сучасної професійної діяльності, Запорожец Т. Н. (2012)
Нємченко І. І. - Застосування антисептичного препарату "Повідон – йод” в комплексному лікуванні гнійно – запальних процесів м`яких тканин, Ляховський В. І., Ковальов О. П., Дудченко М. О., Люлька О. М., Кравців М. І., Дмитренко В. П., Нємченко Л. Б. (2012)
Цапенко Ю. П. - Порівняльна характеристика якості життя та стану здоров’я хворих інфільтративним туберкульозом легень в динаміці на різних етапах медичної реабілітації, Бойко М. Г., Краєвська О. О., Алієва Н. М., Красношапка Ю. О. (2012)
Шиленко Д. Р. - Лікування комбінованої дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба із застосуванням накусної пластинки за Asselmeyer, Марченко А. В., Ейхгорн Т. Ю., Писаренко О. А., Гутарев А. О. (2012)
Шиленко Д. Р. - Дослідження показників оптичного преломлення нанокомпозитних матеріалів, Марченко А. В., Писаренко Е. А., Дубина В. А., Беляев Э. В. (2012)
Шмалєй С. В. - Імунологічні особливості дітей молодшого шкільного віку з міопією, Редька І. В. (2012)
Югов В. К. - Рентгено-морфологічні особливості змін при пульпітах, які супроводжуються утворенням в пульпі маломінералізованної, метапластичної кісткової тканини, Скрипнікова Т. П., Бублій Т. Д. (2012)
Гасюк Ю. А. - Клініко-морфологічна характеристика плоскоклітинних карцином гортані (2012)
Копчук Т. Г. - Патофізіологічна роль гарячки, Роговий Ю. Є. (2012)
Нетюхайло Л. Г. - Вітаміни (частина ІІ), Іщейкіна Л. К. (2012)
Нетюхайло Л. Г. - Вітаміни (частина ІІІ), Іщейкіна Л. К. (2012)
Орлова Л. Д. - Основні чинники впливу на лучні фітоценози лівобережного лісостепу України (2012)
Павленко С. А. - Особливості видалення назубних відкладень при проведенні професійної гігієни порожнини рота (2012)
Пікуль К. В. - Інфекційні полінейропатії у дітей, Ковтун С. І., Гасюк Н. І., Прилуцький К. Ю., Ладур Т. С. (2012)
Подпалова О. М. - Механізми розвитку алкогольної міопатії скелетних м’язів, Нурищенко Н. Є. (2012)
Бойчук Т. М. - Використання інформаційних інтернет-технологій на базі системи "MOODLE" при викладанні дисципліни "гістологія, цитологія та ембріологія", Ходоровська А. А., Малик Ю. Ю., Петришен О. І. (2012)
Князевич-Чорна Т. В. - Основні методичні підходи до викладання анатомії студентам факультету підготовки іноземних громадян у медичних вузах (2012)
Алієв Ф. І. - Роль адекватної анестезії, транквілізації і регуляції моторно-евакуаторної функції травної системи в профілактиці і лікуванні гострих ерозій і виразок при поєднаних важких черепномозкових травмах, Багиров Р. Х., Акберов А. М. (2012)
Владимиру Георгиевичу Ковешникову – 80! (2011)
Аджисалієв Г. Р. - Методика виготовлення багатоплощинних зрізів стінки шлунка, Пикалюк В. С. (2011)
Алексеева Н. Т. - Морфологическая характеристика репаративных процессов в экспериментальных ранах на фоне применения программируемой магнитотерапии, Глухов А. А. (2011)
Алиева Е. Г. - Морфофункциональные особенности центрального брыжеечного лимфоузла крыс в условиях антенатального антигенного воздействия (2011)
Андреєва І. В. - Морфологічні передумови формування гриж затульного каналу, Каспарі Н. Р. (2011)
Андреєва І. В. - Індивідуальна анатомічна мінливість комплексу хребтова артерія/атланто-окципітальний синус, Машихіна Л. О., Виноградов О. А. (2011)
Андріїшин О. П. - Гістологічний стан лімфовузлів на 7 добу після тяжкої термічної травми, Цетнар Л. Й., Довгалюк А. І., Довбуш А. В., Шутурма О. Я. (2011)
Антипов Н. В. - Структурные изменения в зоне гастродуоденального анастомоза с применением нового метода адаптирующего шва, Шкиренко А. Ю., Колесникова И. А. (2011)
Антипов Н. В. - Анастомозы яичковых вен, значимые при варикоцеле, Бердников М. А., Зарицкий А. Б. (2011)
Атякшин Д. А. - Слизистая оболочка тощей кишки монгольских песчанок после полета на косми-ческом аппарате "Фотон-М" № 3, Биков Е. Г. (2011)
Ахтемийчук Ю. Т. - Перинатальная анатомия гастродуоденального перехода, Заволович А. Й. (2011)
Ахтемійчук Ю. Т. - Будова сигморектального сегмента в перинатальному періоді онтогенезу людини, Гораш Є. В. (2011)
Белик И. А. - Динамика изменений морфометрических показателей надпочечных желез крыс–самцов после завершения ингаляционной затравки толуола, Санькова Л. Ю., Шутов Е. Ю. (2011)
Березовський В. Я. - Вплив дозованої нормобаричної гіпоксії на морфологічні показники стану паренхіми щитовидної залози, Янко Р. В., Літовка І. Г, Заморська Т. М., Чака О. Г. (2011)
Бибик Е. Ю. - Ультраструктурные изменения надпочечных желез крыс после экстремальной хронической гипертермии, Мелещенко А. В. (2011)
Бибик Е. Ю. - Современные представления о морфогенезе первичного лимфоидного органа, Берест А. Ю. (2011)
Бойко В. В. - Динамика морфологических изменений в тканях экспериментальных животных при хирургическом лечении термических поражений суставов, Миловидова А. Э., Исаев Ю. И., Логачев В. К., Кравцов А. В., Грязин А. Е., Налча И. И. (2011)
Булик Р. Є. - Характеристика ефектів мелатоніну й епіталону на стан гена ранньої функціональної активності с-fos у медіальних дрібноклітинних суб’ядрах паравентрикулярних ядер гіпоталамуса стресованих світлом щурів, Пішак В. П., Черновська Н. В., Ломакіна Ю. В., Висоцька В. Г., Сметанюк О. І., Кривчанська М. І., Волошин В. Л. (2011)
Винник Н. І. - Комплексна терапія ішемічної хвороби серця в поєднанні з метаболічним синдромом із застосуванням піоглітазону (2011)
Волошин В. М. - Ефекти тіотриазоліну та настоянки ехінацеї на гістоморфометричні показники селезінки щурів, які зазнавали інгаляційного впливу толуолу (2011)
Волошина І. С. - Ефекти інгаляційного впливу епіхлоргідріну на сім’яники статевонезрілих щурів (2011)
Волошин Н. А. - Изучение безвредности (тератогенного и эмбриотоксического действия) таблеток "тиоцетам", Мазур И. А., Григорьева Е. А., Кучеренко Л. И., Вовченко М. Б., Светлицкий А. А. (2011)
Волошин Н. А. - Систематизация структур на костях скелета человека, Светлицкий А. А. (2011)
Галичанська О. М. - Топографо-анатомічні взаємовідношення органів і структур верхнього середостіння у 9-місячних плодів людини, Хмара Т. В. (2011)
Гасанова И. Х. - Морфо-функциональные особенности сосудистых сплетений желудочков головного мозга (2011)
Герасимюк І. Є. - Порівняльна морфометрична характеристика внутрішньоорганних судин різних органів у щурів, Федонюк Я. І., Ющак М. В., Говда Р. В. (2011)
Григоренко А. М. - Особливості гомеостазу маркерів недиференційованих форм дисплазії сполучної тканини у жінок з варикозним розширенням вен малого тазу (2011)
Григорьева Е. А. - Использование методов лектиновой гистохимии для оценки динамики дендритных клеток тимуса, Волошин Н. А. (2011)
Григорьянц А. В. - Экспериментально-морфологическая сравнительная оценка сухожильных швов Кюнео и Дьяченко, Дьяченко А. П., Фоминых Т. А. (2011)
Гунас І. В. - Ехокардіографічні особливості кінцевого діастолічного і систолічного об`ємів лівого шлуночка, ударного об`єму, хвилинного об`єму серця, фракції викиду, ударного і серцевого індексів у юнаків і дівчат Поділля різного віку, Маєвський О. Є., Ковальський О. В., Коваленко Т. П. (2011)
Даценко Г. В. - Регресійні моделі індивідуальних показників реоенцефалограми в здорових юнаків поділля екто-мезоморфного соматотипу в залежності від особливостей розмірів тіла, Прокопенко С. В., Шаповал О. М., Шипіцина О. В. (2011)
Доброродній А. В. - Морфометрична характеристика ушкодження легені при експериментальному гострому респіраторному дистрес–синдромі (2011)
Довгаль Г. В. - Особливості проведення практичних занять по фундаментальним дисциплінам в вищих медичних навчальних закладах в умовах впровадженя кредитно-модульної системи, Машталір М. А., Крамар С. Б. (2011)
Дрель В. Ф. - Морфофункциональные изменения в печени при физической нагрузке на фоне токсического гепатита, Виноградов А. А. (2011)
Дуденко В. Г. - Топография пирамид верхнего конца почки человека зрелого и пожилого возраста, Масловский С. Ю., Вдовиченко В. Ю. (2011)
Дяченко О. П. - Індивідуальна анатомічна мінливість та анатомія ідентичних об’єктів, Фоміних Т. А., Чалбаш Д. А-Р. (2011)
Евтушенко В. М. - Особенности структурно-функциональной организации стромальных и железистых элементов предстательной железы человека в пренатальном и постнатальном онтогенезе, Сырцов В. К., Зидрашко Г. А., Федосеева О. В., Сидорова И. В. (2011)
Житніков А. Я. - Метод оцінки наявності та біосинтезу глікогена у хондроцитах (2011)
Жуков М. И. - Сравнительная морфометрическая характеристика гемомикроциркуляторного русла мышечно-апоневротического слоя каудального отдела четырехугольного и цефалического отдела крыльного хряща носа, Бреславец А. В., Зенин О. К. (2011)
Золотухин С. Е. - Изменение показателей гипофизарно-тиреоидной системы при тяжелой механической травме и сопутствующем гипотиреозе под влиянием Мексидола, Махнева А. В., Шпаченко Н. Н., Попов С. В. (2011)
Золотухин С. Е. - Изменение активности оксидантно–антиоксидантных систем при гипотиреозе, Махнева А. В., Шпаченко Н. Н., Попов С. В. (2011)
Зяблицев С. В. - Молекулярные механизмы индивидуальной стресс-реактивности при риносинуситах различного ґенеза, Бондаренко Н. Н. (2011)
Іващук О. В. - Морфофункціональні особливості фізичного розвитку та захворюваності дітей Запорізького регіону України (2011)
Камінський Р. Ф. - Кардіопротекторні ефекти комплексної дії препарата метаболічного типу і унітіолу за хронічного мікромеркуріалізму, Колесова Н. А., Чайковський Ю. Б. (2011)
Кирьякулов Г. С. - Аналитическая анатомия циклического отдела русла брыжеечных артерий толстой кишки человека в соответствии с сегментарной моделью его строения, Довгялло Ю. В., Зенин О. К., Ковальчук Н. В., Федоришин Р. П. (2011)
Ковешников В. Г. - Алгоритм дифференцировки различных популяций клеток аденогипофиза интактных крыс на основании сравнительного ультраструктурного анализа, Фомина К. А. (2011)
Кожем´яка І. Я. - Порівняльний аналіз стандартизації навчання у країнах світу, Чистолінова Л. І., Санькова Л. Ю., Скрябіна О. М., Нужна О. К., Стаценко О. А. (2011)
Кононенко О. В. - Морфо-стереометричні особливості будови плаценти при затримці розвитку плоду в строці гестації 23-25 тижнів, Решетнікова О. С., Горянікова І. М., Телешова О. В. (2011)
Корниенко И. В. - Опыт выделения ядерной ДНК из костных останков, подвергшихся термическому воздействию с целью идентификации личности, Внукова Н. В., Березовский Д. П. (2011)
Кравченко А. И. - Диспластическая спондилопатия и гипермобильный синдром в генезе цервикальной нестабильности позвоночника у детей подросткового возраста, Шпаченко Н. Н. (2011)
Кривенко С. Н. - Лечение повреждений костей предплечья с учетом его анатомо-физиологических особенностей, Шпаченко Н. Н., Попов С. В., Кравченко А. И. (2011)
Крикун Е. Н. - Морфофункциональные показатели новорожденных детей, родившихся в разные годы на территориях Белгородской области до и после аварии на ЧАЭС, Болдырь В. В. (2011)
Кувенёва О. Н. - Строение щитовидной железы крыс под действием разных видов излучений (2011)
Кузенко Є. В. - Дослідження впливу комбінації солей важких металів на клітинах стовбурової зони амелогенезу щурів in vitro, Романюк А. М. (2011)
Кузів О. Є. - Ефективність корекції тетрахлорметанового гепатозу повним голодуванням, Бакалюк О. Й., Цетнар Л. Й., Кузів О. І. (2011)
Кущ О. Г. - Імунний механізм регуляції толерантності при вагітності, Волошин М. А. (2011)
Лазарик О. Л. - Розподіл рецепторів до лектину пшениці в стінці дванадцятипалої кишки новонароджених щурів в раньому післянатальному онтогенезі у нормі, та після внутрішньо плідного введення антигену (2011)
Литвинюк С. О. - Морфологічні зміни гіпокампа при експериментальній термічній травмі, Волков К. С. (2011)
Лузин В. И. - Возрастные особенности ультраструктуры биоминералов нижней челюсти белых крыс в условиях тимэктомии, Кочубей А. А. (2011)
Макар Б. Г. - Анатомічні особливості становлення артеріальних судин товстої кишки у плодовому періоді, Гаїна Н. І., Процак Т. В. (2011)
Макар Б. Г. - Морфогенез і формування фізіологічної атрезії стравоходу, Антонюк О. П., Марчук О. Ф. (2011)
Марущак М. І. - Морфологічні зміни респіраторного відділу легень при експериментальному гострому ураженні легень, Боднар Я. Я., Габор Г. Г. (2011)
Масловский С. Ю. - Возрастные изменения глиально-нейронального индекса лобной извилины головного мозга человека, Семенова М. А., Гаргин В. В. (2011)
Матвєйшина Т. М. - Особливості морфогенезу внутрішніх органів щура після внутрішньоутробного впливу інактивованої антивірусної вакцини, Таланова О. С., Грінівецька Н. В. (2011)
Минигазимов Р. С. - Методология трехмерной световой микроскопии (2011)
Мороз Г. А. - Лектиногистохимическая характеристика лимфоцитов тимуса крыс при систематическом воздействии гипергравитации, Шаповалова Е. Ю. (2011)
Небесна З. М. - Ультраструктурні зміни компонентів аерогематичного бар’єру в стадії токсемії опікової хвороби, Волков К. С. (2011)
Петровский В. В. - Топография и количественные характеристики регионарных лимфатических сосудов и узлов нервных образований пояснично-крестцовой области, Пикалюк В. С. (2011)
Пикалюк В. С. - Вомероназальный орган человека. Современное состояние, проблемы и перспективы исследования, Богданов В. В. (2011)
Пикалюк В. С. - Возможности макро-микро-анатомических методов в исследовании гипофизов белых крыс, Бессалова Е. Ю. (2011)
Пикалюк В. С. - Ультрамикроскопические изменения паренхимы почки под воздействием гипергравитации в условиях применения физического или фармакологического методов коррекции, Волковец Д. В., Нечипоренко Г. В., Кривенцов М. А. (2011)
Пикалюк В. С. - Методика отримання та забарвлення зрізів недекальцинованих зразків кістки, Кутя С. А. (2011)
Пикалюк В. С. - Баланс микроэлементов регенерата нижнечелюстной кости на фоне свинцового отравления и антитоксической коррекции, Мостовой С. О., Плеханова К. А., Верченко И. А. (2011)
Пикалюк В. С. - Болонський процес в медВНЗзах через шість років після старту: що планували і що маємо?, Новосельська Н. О., Кірсанова Н. В. (2011)
Пикалюк В. С. - Морфологічні можливості кількісного стереометричного аналізу мікроструктури кістки за результатами растрової електронної мікроскопії (2011)
Серьогіна С. Г. - Муніципальна реформа як чинник удосконалення функціонування системи місцевого самоврядування в Україні (2013)
Христова Г. О. - Доктрина позитивних зобов’язань держави щодо прав людини: основні етапи формування (2013)
Капліна О. В. - Проблеми перегляду правових позицій Конституційним Судом України, Євсєєв О. П. (2013)
Богачова Л. Л. - Принципи європейського і національного права (порівняльно-правовий аналіз критеріїв класифікації) (2013)
Гетьман І. В. - Герменевтичні засади у працях філософів доби Відродження: Мішель де Монтень та його "Досвіди" (2013)
Євсєєв О. П. - Дискусія навколо створення Верховного Суду Сполученого Королівства: конституційно-правові аспекти (2013)
Ткаченко Є. В. - Форми участі населення у контролі за владою (2013)
Дахова І. І. - Принцип єдиного громадянства в законодавстві та практиці України та зарубіжних краї (2013)
Стешенко Т. В. - Деякі проблемні питання ефективності реалізації муніципально-правових санкцій в Україні та шляхи їх вирішення, Салівон Г. І. (2013)
Болдирев C. В. - Проблема обов’язковості використання органом конституційної юрисдикції України практики Європейського суду з прав людини, Ребриш Б. Ю. (2013)
Яковюк І. В. - Ідея об’єднаної Європи у творчій спадщині Ф. Науманна (2013)
Ісаєв А. М. - Права та обов’язки дарувальника за Цивільним кодексом України (2013)
Кохан В. П. - Аутсорсинг і договори, що його опосередковують (2013)
Вороніна І. С. - Дослідження біоеквівалентності як необхідна складова державної політики щодо забезпечення населення лікарськими засобами, Старченко М. Г. (2013)
Мукомела І. В. - Інформаційні ресурси та їх вплив на державно-правовий розвиток (2013)
Радченко А. Ю. - Громадянське суспільство як основа ефективного функціонування релігійних організацій (2013)
Політанський В. С. - Обмеження права на доступ до інформації (2013)
Шпак Ю. О. - Місцеве самоврядування Саудівської Аравії та Султанату Оману в умовах модернізації абсолютних монархій Аравійського півострова (2013)
Смоляр О. А. - Теоретико-правові засади контрольної діяльності у сфері місцевого самоврядування (2013)
Аргунова А. М. - Підвищення кваліфікації працівників Міністерства доходів і зборів України (2013)
Зінченко Ю. В. - Розмежування понять "банківська таємниця" та "комерційна таємниця" (2013)
Плєсньов К. М. - Розірвання трудового договору у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я (2013)
Семенова А. В. - Міжнародно-правове регулювання загальнообов’язкового медичного страхування (2013)
Аналітичний огляд проекту Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з другої сторони (2013)
Вихідні дані (2013)
Пірс Г. - Нормальна структура, функція та гістологія тимуса (Переклад з англійської: Кащенко С. А., Захаров О. О.) (2011)
Проніна О. М. - Динаміка показників нейтрофільних гранулоцитів, макрофагів та фібробластів в процесі регенерації нирки після експериментальної нефротомії при використанні різних видів кетгуту, Білич А. М., Данильченко С. І., Половик О. Ю., Коптев М. М. (2011)
Проніна О. М. - Морфо-функціональна характеристика слизової оболонки лобової пазухи людини, Сербін С. І., Єрошенко Г. А. (2011)
Проніна О. М. - Сучасні задачі, проблеми та шляхи їх вирішення при вивченні топографічної анатомії і оперативної хірургії, Гончар С. В., Данильченко С. І., Половик О. Ю., Коптєв М. М. (2011)
Рамский Р. С. - Определение уровня остеотомии при удлинении плечевой кости для сохранения достаточного кровоснабжения, Пикалюк В. С., Куценко С. Н. (2011)
Романенко К. К. - Применение препарата Вазокет у пациентов с травмами и последствиями травм голени сопровождающихся отёком в раннем послеоперационном периоде (2011)
Романюк А. М. - Морфофункціональні зміни сперматогенезу в умовах впливу мікроелементозу, Сауляк С. В., Москаленко Р. А., Бончев С. Д., Станіславов О. С. (2011)
Рудюк Т. Я. - Ультраструктура сідничного нерву гіпотиреоїдних щурів за умов комплесної замісної терапії, Стеченко Л. О., Куфтирева Т. П., Чухрай С. М (2011)
Сикора В. З. - Неколлагеновые белки костного матрикса как маркеры ремоделирования кости, Погорелов М. В., Ткач Г. Ф., Бумейстер В. И. (2011)
Совгиря С. М. - Структурно-функціональна оцінка багаторядного миготливого епітелію слизової оболонки клиноподібної пазухи людини (2011)
Степаненко А. Ю. - Вариантная анатомия и закономерности индивидуальной изменчивости мозгового черепа человека (2011)
Стрижков А. Е. - Математические модели оценки возраста плода человека по фрагментам скелета нижней конечности (2011)
Таврог М. Л. - Морфофункциональная характеристика системы местного специфического иммунитета червеобразного отростка человека в грудном периоде онтогенеза (2011)
Тарасова І. В. - Вплив експериментальної гіпоксії на вміст та баланс мікроелементів у нирках новонароджених щурів (2011)
Терещенко А. А. - Паравазальные нервы двенадцатиперстной кишки после воздействия лазерного облучения, Цивковский А. А., Шиян Д. Н., Карпяк Т. Ф. (2011)
Топка Е. Г. - Редукція внутрішньоорганних лімфокапілярів при гіпогонадизмі у дітей та експериментальна біопсія сім’яника, Байбаков В. М. (2011)
Топка Э. Г. - Морфологическое исследование сегментарного кровоснабжения яичек человека и животных в эксперименте, Шарапова Е. Н., Байбаков В. М. (2011)
Удовика Н. А. - Состояние проблемы подготовки педиатров и роль предмета "акушерство и гинекология" в формировании их врачебной личности, Лубяная С. С., Манищенков С. Н., Колеко Н. О., Савченко Н. Я. (2011)
Улановська-Циба Н. А. - Комплексний підхід до організації самостійної роботи студентів-першокурсників в контексті Болонського процесу, Дубінін С. І., Ваценко А. В. (2011)
Устенко Р. Л. - Перспективы стереоморфологического исследования структуры предстательной железы человека, Шерстюк О. А., Кобец А. А. (2011)
Федотченко А. В. - Особливості розподілу глікозаміногліканів в капсулі суглобу у щурів протягом перших трьох місяців життя в нормі та після антенатальної дії антигенів (2011)
Федченко С. Н. - Морфологические методы верификации и количественной оценки апоптоза и пролиферативной активности слизистой оболочки желудка крыс в условиях смоделированной патологии химической этиологии, Галузина Л. О. (2011)
Федченко С. Н. - Структурно-функциональная организация клеток диффузной эндокринной системы желудка в норме и при патологии, Кондаурова А. Ю. (2011)
Фетисов С. О. - Морфологические особенности нейронов спинномозговых узлов у экспериментальных животных при моделировании раневого процесса, Семенов С. Н. (2011)
Халилова Н. Г. - Количественные параметры фронтальной нормы лица девушек украинок, Зенин О. К., Вовк Ю. Н., Генбач И. О. (2011)
Черныш В. Ю. - Обоснование оптимального объема электромиографии при оценке эффективности лечения вывихов акромиально-ключичного сочленения с учетом анатомо-функциональных особенностей исследуемой области, Шпаченко Н. Н., Уманский К. С., Павлишен Ю. И. (2011)
Шадуро Д. В. - Инновационные методики в практической анатомии, Пикалюк В. С. (2011)
Шай А. М. - Анализ морфометрической характеристики внутриорганных венозных русел селезенок (ВВРС) мужчин первого и второго периодов зрелого возраста, Зенин О. К., Кирьякулов Г. С., Ковальчук Н. В., Федоришин Р. П. (2011)
Шаймарданова Л. Р. - Гістоморфологічні зміни кісткового мозку стегнових кісток щурів різних вікових груп під впливом ксеногенної спинномозкової рідини, Пикалюк В. С., Кісельов В. В. (2011)
Шаймарданова Л. Р. - Цитоморфологічні та цитохімічні зміни клітин кісткового мозку щурів під впливом ксеногенної спинномозкової рідини, Корольов В. О. (2011)
Шаймарданова Л. Р. - К вопросу о возможности клинического использования ксеногенной спинномозговой жидкости, Абсеттарова А. И. (2011)
Шевченко В. В. - Питання викладання дисципліни "Цивільний захист" студентам стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України (2011)
Шуба Д. Г. - Особенности объемов почечных пирамид нижнего конца почки человека в различных возрастных группах и при различных типах строения чашечно-лоханочного комплекса почки (2011)
Бикадоров В. І. - Оцінка ефективності фітозасобів в медичної реабілітації хворих з хронічним безкам’яним холециститом на тлі синдрому екологічного імунодефіциту (2011)
Галузина Л. О. - Протективное действие тиотриазолина при поражениях желудка, индуцированных толуолом, Федченко С. Н. (2011)
Гарник Т. П. - Перспективність нових продуктів бджільництва як засобів імунореабілітації в народній медицині України, Фролов В. М., Пересадін М. О., Петріщева В. О. (2011)
Гафарова Э. А. - Возрастные особенности строения печени при воздействии гипергравитации и защите от нее (2011)
Геник І. Д. - Аналіз вікової динаміки вмісту мінеральних елементів в кістковій тканині осіб Прикарпатського регіону, Криницький Р. П., Масна З. З. (2011)
Головацький А. С. - Зміни відносних площ перекладкових артерій і вен селезінки щурів-самців різних вікових груп у нормі та після антигенної стимуляції організму, Гербут А. О., Кочмарь М. Ю., Гецко О. І., Росола Т. Ф., Палапа В. Й., Добрянська Е. С. (2011)
Готра З. Ю. - Розвиток накісткового остеосинтезу металевими пластинами, Коцаренко М. В. (2011)
Дубова Г. А. - Токсоплазмоз, як екологічно обумовлена проблема у Луганській області, Лопастинський М. М., Баскаков І. М., Дубова Ю. М., Лопастинська М. М. (2011)
Дук В. В. - Ocoбенности слизистой оболочки желудка крыс после введения циклоферона (2011)
Дяговець К. І. - Гістогенетичні перебудови конусно-стовбурового відділу серця мишачих зародків протягом ранніх строків пренатального онтогенезу (2011)
Єлізарова Т. О. - Оцінка ефективності антигомотоксичної терапії у хворих на неалкогольний стеатогепатит при проведенні імунореабілітації в периоді диспансерного нагляду, Кузнецова Л. В. (2011)
Задніпряний І. В. - Ефективність ліпіну в корекції дисметаболічних порушень при гіпоксичному ушкодженні міокарду новонароджених, Третьякова О. С., Фархад аль Доусарі, Енг Лу Сан (2011)
Игнатьев А. М. - Эффективность комплексной терапии остеоартроза и остеопороза, Ермоленко Т. А., Ямилова Т. Н. (2011)
Ігнатьєв О. М. - Кінезотерапія як спосіб лікування остеопорозу хребта, Засипкіна О. В., Сагідова Р. І. (2011)
Ковешников В. Г. - Возможности тиотриазолина и эхинацеи в качестве корректоров негативного влияния летучих компонентов эпоксидных смол на морфогенез органов нейроэндокринной системы, Фомина К. А. (2011)
Кордіяк О. Й. - Морфологічна оцінка впливу метаболічного ацидозу та його медикаментозної корекції на стан судин мікроциркуляторного русла ясен щурів (2011)
Кравчук А. Н. - Макроструктура семенных пузырьков половозрелых крыс (2011)
Кузьменко Ю. Ю. - Особливості ультраструктури юкстагломерулярних клітин нирки щурів у різні вікові періоди, Стеченко Л. О., Куфтирева Т. П., Шевченко О. О. (2011)
Лопастінський М. М. - Особливості ендокринного апарату шлунка при хронічному отруєнні 2,4 Д, Дубова Г. А., Лопастінська М. М., Дубова Ю. М. (2011)
Лузин В. И. - Рост, строение и формообразование костей скелета при имплантации в большеберцовую кость биогенного гидроксилапатита, насыщенного марганцем в различных концентрациях, Лубенец А. А. (2011)
Лузин В. И. - Влияние механических дефектов большеберцовых костей на процессы остеогенеза в различные возрастные периоды, Прочан В. Н. (2011)
Лузин В. И. - Морфогенез костного скелета в условиях хронической гипертермии, Смоленчук С. М. (2011)
Масна-Чала О. З. - Вивчення анатомічних особливостей щелепно-лицевої ділянки в цифровому рентгенівському зображенні, Масна З. З., Дахно Л. О. (2011)
Мельник Д. Д. - Морфологическое исследование рубцовых тканей кожных покровов после криолечения, Титова Е. Н., Чугуй Е. В., Илюшенко Ю. К. (2011)
Меркулова Д. О. - Cоматотипи дітей перинатального віку (2011)
Можаев П. Н. - Современные методы исследования венозных образований головы, Маркович О. В., Кульбаба П. В. (2011)
Пастухова В. А. - Влияние экстракта из листьев гинкго билоба на структурные изменения внутренних половых органов крыс в эксперименте (2011)
Потоцька О. Ю. - Гістогенез епікарда в нормі та за умов зупинки розвитку печінки на ранніх етапах пренатального онтогенезу (2011)
Разумний Р. В. - Зміни морфологічних і функціональних показників мікрогемоциркуляції у хворих на негоспітальну пневмонію, що перебігала на тлі стеатозу печінки (2011)
Сербин М. Е. - Некоторые свойства костной ткани после обработки химическим способом, Воронцов П. М. (2011)
Сак А. Е. - Повреждение позвоночного столба в условиях физических перегрузок в эксперименте (2011)
Смірнов С. М. - Зміни слизової оболонки фундального відділу шлунка щурів після впливу інозину, Лежньова Т. В. (2011)
Смірнов С. М. - Особливості функціональних показників шлунка при впливі епіхлоргідрину з послідуючою корекцією антиоксидантами, Лопастинський М. М., Кувеньова М. Л. (2011)
Sodikova D. I. - Particularities of oligodendrocytes of the cerebrum at the man, Kasym-Hodzaev I. K. (2011)
Sodikova D. I. - Changes glioarhitectonic barc of human brain (2011)
Соцька Я. А. - Імуномодулюючи ефекти комбінованого фітозасобу бонджигару при проведенні медичної реабілітації хворих на хронічний вірусний гепатит с низького ступеня активності на тлі хронічного холециститу, Фролов В. М., Санжаревська І. В. (2011)
Спиридоненко В. В. - Особливості морфологічних змін в стуктурі ниркової тканини при уролітіазі єдиної нирки, Зінченко О. В. (2011)
Тарасова Т. А. - Оцінка лікувального патоморфозу у хворих на остеосаркоми після неоад’ювантної поліхіміотерапії, Чорний В. С., Проценко В. В. (2011)
Терещенко А. О. - Клінічна анатомія ока та сучасні ультразвукові технології, Мірошниченко О. О. (2011)
Терещук Б. П. - Морфогенез плаценты женщин, страдающих сахарным диабетом, с различной сенситивностью глюкокортикоидных рецепторов (2011)
Топка Э. Г. - Современные подходы преподавания оперативной хирургии и топографической анатомии по кредитно-модульной системе в медицинском ВУЗе, Квятковская Т. А. , Кошарный В. В., Шарапова Е. Н., Кушнарева Е. А., Великородный В. И. (2011)
Трофименко О. М. - Ефективність фітотерапії у хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості в периоді диспансерного нагляду (2011)
Тян О. В. - Варианты анатомии узкого таза у женщин с эндокринными формами бесплодия (2011)
Улаєва Є. Г. - Особливості метаболізму ниркових канальців нащадків самиць з експериментальним цукровим діабетом (2011)
Фролов В. М. - Оцінка ефективності імунотропного препарату нуклеінату в комплексній терапії рецидивуючої герпетичної інфекції у хворих з синдромом підвищеної стомленості, Лоскутова І. В., Чхетіані Р. Б. (2011)
Фролов В. М. - Цитокіновий спектр крові та продукція цитокінів в культурах мононуклеарів хворих на урогенітальний герпес на тлі синдрому підвищеної стомленості, Лоскутова І. В., Чхетіані Р. Б. (2011)
Цетнар Л. Й. - Морфофункціональні зміни в організмі людини під впливом радіаційного фактора, Андріїшин О. П. (2011)
Черешнева Е. В. - Морфология адаптивных и компенсаторных реакций почек после обструкции мочеточника при различной реактивности организма, Ковальчук Н. В. (2011)
Чугуй Е. В. - Состояние тканей, участвующих в формировании контрактуры при врожденной косолапости у детей, Воропаев В. Н., Мельник Д. Д. (2011)
Шаповалова І. О. - Ефективність нуклеїнату в імунореабілітації хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння (2011)
Шевченко О. О. - Ультраструктурні зміни ендотеліоцитів кровоносних капілярів слизової оболонки шлунка хворих з хронічним гепатитом на тлі тривалого прийому алкоголю, Назар П. С., Пастухова В. А., Левон М. М., Лук’янцева Г. В. (2011)
Шпакова Н. А. - Порівняльний аналіз базових антропометричних показників юнаків (17-18 років) 1994 - 2006 років Подільського регіону України, Тихолаз В. О., Гумінський Ю. Й., Башинська О. І. (2011)
Ярош Д. В. - Конституція Української Народної Республіки 1918 року про права і свободи людини: історичний досвід і сучасність (2006)
Беляєва М. В. - Системно-структурні зв’язки політичної системи суспільства та політичної функції держави (2006)
Литвиненко І. Л. - Передвиборна агітація як стадія виборчого процесу (2006)
Івановська А. М. - Окремі питання визначення конституційності правових актів Конституційним Судом України (2006)
Волянський М. Ю. - Щодо загального поняття органу держави (державного органу) (2006)
Сарган О. В. - Роль Верховної Ради в процесі інтеграції України до Європейського Союзу (2006)
Кондратьєв Р. І. - Правове регулювання порядку відшкодування шкоди, завданої військовому майну, Чудик-Білоусова Н. І. (2006)
Ярков В. В. - Развитие гражданского исполнительного права России: краткий очерк (2006)
Спасибо-Фатєєва І. В. - Проблематика організаційно-правових форм юридичних осіб (на прикладі спільних підприємств), Спасибо В. В. (2006)
Васильєва В. А. - Істотні умови посередницького договору (2006)
Шемонаєв В. Ю. - Загальна аварія в системі цивільних правовідносин (2006)
Пунда О. О. - Правове регулювання у сфері нетрадиційної медицини (2006)
Федик С. Є. - Методико-прикладні аспекти допроцесуальної діяльності адвоката у цивільних справах (2006)
Бондаренко-Зелінська Н. Л. - Окремі питання правового регулювання підготовки цивільних справ до судового розгляду за новим Цивільним процесуальним кодексом України (2006)
Слома В. М. - Розвиток інституту забезпечення зобов’язань у цивільному законодавстві (2006)
Деркаченко Ю. В. - Міжнародне усиновлення: визначення поняття та актуальні питання правового регулювання (2006)
Снідевич О. С. - Зміна позову у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин (2006)
Лозова Г. О. - Законодавче визначення сім’ї та шлюбу (2006)
Піскун Т. О. - Застосування торговельних звичаїв для регулювання договору купівлі-продажу: порівняльний аналіз міжнародних актів (2006)
Єсіпова Л. О. - Гарантія та її види за цивільним законодавством України (2006)
Жилінкова О. В. - Поняття музичного твору як об’єкта авторського права (2006)
Щербина В. С. - Адміністративно-господарські санкції організаційно-правового характеру: проблеми застосування (2006)
Журик Ю. В. - Особливості прийняття рішень за результатами розгляду справ антимонопольними органами України (2006)
Бігняк О. В. - Юридична і соціальна відповідальність суб’єктів підприємництва (2006)
Добровольська В. В. - Правове забезпечення регулювання цін і тарифів як засобу державного регулювання підприємництва (2006)
Лукач І. В. - Правове становище холдингових компаній за законодавством деяких зарубіжних країн: порівняльний аналіз (2006)
Шлапко Т. В. - Окремі питання пенсійного забезпечення інвалідів за Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (2006)
Антон О. А. - Заборона дискримінації у сфері праці як юридична гарантія: міжнародно-правові нормативи та вітчизняне трудове законодавство (2006)
Наливайко Л. Р. - Конституційно-правові засади та зміст екологічної функції Української держави (2006)
Костяшкін І. О. - Реалізація права загального землекористування громадян на землях лісового фонду (2006)
Когут О. В. - До питання про вдосконалення адміністративно-деліктного законодавства (2006)
Лучковська С. І. - Досвід країн Східної та Центральної Європи у сфері організації валютного контролю: фінансово-правові аспекти (2006)
Сторожук І. П. - Системність як принцип місцевого управління (2006)
Решота В. В. - Англосаксонська модель адміністративної юстиції (2006)
Цимбалюк О. В. - Документальне забезпечення управління (2006)
Денисова Т. А. - Поняття функцій покарання та їх загальна характеристика (2006)
Сабадаш В. П. - Фішинг як найбільш розвинений вид шахрайства в Інтернеті (2006)
Іванюк Т. І. - Врахування судом обставин, які пом’якшують покарання, не передбачених Кримінальним кодексом України (2006)
Каменський Д. В. - Кримінальна відповідальність корпорацій за вчинення федеральних злочинів у США: вихідні засади (2006)
Зеленов Г. М. - Щодо визначення об’єкта складів злочинів, передбачених статтями 218-221 Кримінального кодексу України (2006)
Нерсесян А. С. - Боротьба з порушенням прав інтелектуальної власності в Російській імперії: кримінально-правовий аспект (2006)
Карпов Н. С. - Законодавство України в сфері забезпечення безпеки свідків та потерпілих (2006)
Михайлишин О. Р. - Низький рівень професійності слідчого як причина слідчих помилок (2006)
Вільчак Я. М. - Поняття та класифікація спеціалізованих економічних установ системи ООН (2006)
Кучугурный Д. А. - Доктринальные подходы международного права к определению понятия "международный терроризм” (2006)
Карамишев Д. В. - Програмно-цільовий підхід до реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я (2006)
Бугай С. М. - Формування інституційної структури забезпечення регіонального розвитку в України, Щепанський Е. В. (2006)
Підгородецька С. М. - Основні напрями покращення інвестиційної діяльності в трансформаційній економіці України, Зелик А. Г. (2006)
Гавриш В. П. - Інфляційні процеси в Україні та проблема їх макроекономічного врегулювання, Гавриш Г. І., Драганова Т. П. (2006)
Кулинич Р. О. - Індексний аналіз впливу чинників на формування обсягу валового внутрішнього продукту України (2006)
Зименко М. І. - Інформаційне забезпечення механізму управління організаційною стійкістю виробничо-господарських систем (2006)
Синчак В. П. - Податкові інструменти державного регулювання в сільському господарстві (2006)
Дуда О. Є. - Економічний зміст та основні напрямки розвитку інноваційно-активних об’єктів нематеріальної власності (2006)
Ткачук Н. М. - Субординований борг як зовнішнє джерело поповнення власного капіталу банку (2006)
Нападовська Л. А. - Системний підхід як методологічний базис планування розвитку підприємства у нестабільному середовищі (2006)
Поздняков С. В. - Формування системи внутрішньої управлінської інформації підприємств та їх об’єднань (2006)
Стеченко Д. М. - Економічна діагностика регіонального ринку туристичних послуг, Забалдіна Ю. Б. (2006)
Стасів І. І. - Політичні партії в боротьбі за державність у східній Галичині у 1918 – 1919 рр. (2006)
Кондратьєв Р. І. - Актуальне дослідження (2006)
Білоусов Ю. В. - Цінне видання з проблем організації правової роботи (2006)
Персоналії (2006)
Покажчик статей у журналі "Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права" за 2002-2004 роки (2006)
Вихідні дані (2006)
Мотунова Н. В. - Система поглядів на соціально-біологічні явища, якими є важковиховуваність і відхилення в поведінці з боку соціальної педагогіки й суміжних із нею наук (2013)
Пастух Н. В. - Сутність і зміст поняття "Соціально-педагогічний супровід неповнолітніх, звільнених від відбування покарання з випробуванням" (2013)
Рень Л. В. - Сутність соціокультурного та педагогічного феномена медіа культури (2013)
Харченко Л. П. - Морально-психологічні бар’єри в спілкуванні соціального педагога (2013)
Караман О. Л. - Аналіз результатів дослідно-експериментальної діяльності з упровадження системи соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах (2013)
Ковальчук І. А. - Соціально-педагогічна діяльність в закладах освіти (2013)
Мальцева О. І. - Про роль школи як провідного інституту соціального виховання у сучасній Україні (2013)
Отрощенко Н. Л. - Формування й розвиток спрямованості особистості у процесі профорієнтаційної роботи соціального педагога зі старшокласниками (2013)
Акіншева І. П. - Громадянська соціалізація як вектор політичної соціалізації (2013)
Яценко Н. Г. - Особливості соціалізації юнаків під впливом засобів масової інформації (2013)
Бадер С. О. - Сутнісні характеристики технології індивідуальної педагогічної підтримки учнів О. Газмана (2013)
Краснова Н. П. - Технологічний процес у соціально-педагогічній діяльності (2013)
Фірсова І. М. - Особливості рекламно-інформаційної діяльності соціального педагога (2013)
Афанасьєва В. В. - Соціально-педагогічна робота школи з профілактики девіантної поведінки підлітків на рівні роботи з батьками (2013)
Дуванська К. О. - Взаємодія установ та організацій щодо реалізації профілактичної діяльності з неповнолітніми правопорушниками (2013)
Золотова Г. Д. - Обґрунтування системи профілактики адиктивної поведінки дітей в умовах територіальної громади (2013)
Литвинова Н. А. - Підготовка педагогічних кадрів до впровадження системи профілактики вживання наркотичних речовин підлітками групи ризику у навчальну та виховну діяльність школи (2013)
Терновець О. М. - Характеристика системи профілактики соціального сирітства в професійній діяльності соціального педагога загальноосвітньої школи (2013)
Юрків Я. І. - Аналіз соціально-психологічних чинників жорстокого поводження з дітьми у сім’ї та їх профілактика (2013)
Веретенко Т. Г. - Реалізація професійних ролей соціального педагога в процесі соціально-педагогічної роботи з сім’ями, Бєлоліпцева О. В. (2013)
Трубавіна І. М. - Організаційні засади надання соціальних послуг сім’ям в центрах соціальних послуг (2013)
Максимовська Н. О. - Соціально-педагогічна діяльність у сфері дозвілля: анімаційний підхід (2013)
Малков Д. Ю. - Технології забезпечення соціокультурного дозвілля молоді (2013)
Лях Т. Л. - Планування залучення волонтерів як важливий компонент волонтерської програми (2013)
Шумакова О. С. - Зміст волонтерської діяльності студентів-волонтерів ВНЗ (2013)
Відомості про авторів (2013)
Швець Є. Я. - Розвиток інженерної діяльності в сучасних умовах в контексті наукового дискурсу (2014)
Філіппов В. Л. - Картина світу: символ, знак, смисл (2014)
Швець Д. Є. - Моделі управління освітою в структурно-функційній парадигмі менеджменту та соціології управління, Швець Л. М. (2014)
Рябенко Є. М. - Принцип людиноцентризму в управлінні вищою освітою: мотиваційні аспекти професійної діяльності викладача як суб’єкта освітнього процесу (2014)
Витак Г. Й. - Особливості становлення арт-терапії в Україні (2014)
Повзло О. М. - Освіта: загальнолюдський та класовий аспекти, Дєвочкіна Н. М. (2014)
Утюж І. Г. - Принципи постмодернізму в освіті (2014)
Дыдышко И. И. - "Геометрия" инженерного мышления как отражение развития типов рациональности в технических науках (2014)
Нерубасская А. А. - Здоровье как один из главных экзистенциалов общественных систем древности и современности (2014)
Венгер О. М. - Гендерна складова гуманістичного менеджменту: теоретико-методологічний аспект (2014)
Землянський А. М. - Людиновимірність історії у феноменологічній філософії М. Гайдеґґера (2014)
Путров С. Ю. - Філософський аналіз змісту біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини (2014)
Ковтун Н. М. - Воля як основа виховання соціальної активності особистості: соціально-філософський аналіз (2014)
Левада С. В. - Суб’єкти соціальних подій розвитку України (2014)
Гарбар Г. А. - Культурний туризм в контексті масової культури (2014)
Грица Ю. Ю. - Генеалогія історичної свідомості (2014)
Дмитренко М. Й. - Імідж як базова категорія корпоративної культури (2014)
Волков О. Г. - Суб’єктивність протестантизму як передумова його використання у деструктивному політичному впливі (2014)
Кіндратець О. М. - "Хороше суспільство" як мета політичної модернізації (2014)
Лукьянова О. І. - Сучасний стан індивідуальних і суспільних механізмів гуманітаризації українського суспільства (2014)
Озьмінська І. Д. - Мовна політика і практика: суперечності визначення та реалізації (2014)
Власенко Ф. П. - Віртуальна реальність як простір соціалізації індивіда (2014)
Сєрова Ю. В. - Соціальна міфотворчість в контексті детермінант масового суспільства (2014)
Попович Е. В. - Сутність і зміст адаптації: філософський аналіз (2014)
Банах Л. С. - Особливості соціальної культури українського суспільства (2014)
Зінченко Н. О. - Жан Бодрійяр про рекламу та споживання (2014)
Мазур О. О. - Етимологія феномену космополітизму (2014)
Hvizdová E. - Slovakia – the country of cultural monuments, Hvizdová E., Radvanská K. (2014)
Ярмола Т. Г. - Щодо уточнення поняття "організаційне знання" (2014)
Наші автори, вимоги до оформлення наукових статей (2014)
Грищенко С. В. - Видавничо-педагогічна діяльність В. С. Іконникова (2013)
Кальченко Л. В. - Історична ретроспектива становлення та розвитку вітчизняної суспільної практики щодо превенції і подолання соціального сирітства у 20-х – 30-х років ХХ ст. (2013)
Клочан Ю. В. - Специфика воспитания детей в дохристианской модели семи (2013)
Янченко Т. В. - Зародження та розвиток педології як наукової галузі у США та Західній Європі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Безбородих С. М. - Міждисциплінарний аналіз змісту поняття "конкуренція" (2013)
Гайдай М. Н. - Психолого-педагогическая компетентность как фактор успешности коррекционно-развивающей деятельности педагога-логопеда (2013)
Дородних В. В. - Світовий досвід організації методичної роботи в коледжі в контексті забезпечення якості освітніх послуг (2013)
Жукович-Дородних Н. М. - Інтеграція освіти, науки і виробництва як напрям організації науково-дослідної роботи студентів (на прикладі викладання дисципліни "Комерційна діяльність") (2013)
Заїка І. Ю. - Формування творчої компетенції молодих педагогів у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2013)
Каркачова Н. К. - Застосування особистісно орієнтованого професійного навчання в процесі організації навчально-виховного процесу в коледжі (2013)
Колеснікова Є. Б. - Суспільно-корисна діяльність як засіб патріотичного виховання студентів коледжу в сучасних умовах (2013)
Ладанов І. П. - Реалізація громадянознавчого потенціалу історичних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах (2013)
Одинець О. А. - Характеристика компонентів готовності перукарів-модельєрів до професійної творчої діяльності (2013)
Рашидова Н. М. - Проблема розвитку творчого потенціалу в процесі формування професіоналізму майбутніх фахівців інженерно-педагогічного профілю (2013)
Спіріна Т. П. - Особливості підготовки лідерів в умовах професійно-технічного навчального закладу, Тимошенко Н. Є. (2013)
Талалаєва Ю. И. - Проблеми адаптації студентів І курсу в умовах навчання у ПТНЗ І – ІІ рівня акредитації, Францен Ю. А. (2013)
Бабич В. І. - Деякі аспекти залучення студентів педагогічних спеціальностей до наукової діяльності в сфері соціального здоров’я сучасної молоді (2013)
Желанова В. В. - Логіка експериментального дослідження результативності технології контекстного навчання майбутніх учителів початкових класів (2013)
Рижкова А. Ю. - Особливості методичної роботи кафедри ВНЗ в умовах кредитно-модульної системи (2013)
Роман С. В. - Зміст як компонент педагогічної системи формування еколого-гуманістичних цінностей у процесі шкільної хімічної освіти (2013)
Хрусталёва Н. М. - Физическая химия как основополагающая учебная дисциплина в системе химической подготовки бакалавра биологии (2013)
Відомості про авторів (2013)
Синельникова Л. Н. - Пиарология как наука о закономерностях моделирования социальных коммуникаций (2013)
Джинджолия Г. П. - Образные обозначения времени и их трансформация (на материале поэзии Б. Пастернака) (2013)
Соболева И. А. - О семантико-понятийной соотнесенности и "конкуренции" понятий арго — жаргон — сленг — социолект (2013)
Розсоха В. А. - Маркеры пародийного дискурса (на материале сборника "Парнас дыбом") (2013)
Минаева Э. В. - Концепт "Дом" в современном поэтическом тексте, Пономарева Т. А. (2013)
Грищенко Е. В. - Лингвоэкология: поддержание равновесия концептосферы (2013)
Sinelnikova L. N. - The triad "Style. Text. Discourse": paradigmatic relations (Article 1. Functional stylistics), Dzhindzholiya G. P., Grischenko E. V. (2013)
Масленников И. С. - Дискурс обратной связи в различных контекстных условиях (2013)
Розсоха А. В. - Лингвокультурный типаж "свой" в ироническом дискурсе Арк. Аверченко (на материале рассказа "Нянька") (2013)
Эсаулова И. А. - Категория неопределенности в проекции на личность в ее этических проявлениях (2013)
Матросова И. В. - Гендерно обусловленные различия в жанре эссе (2013)
Фомберг О.А. - Семантико-прагматический анализ компьютерного сленгизма "смайлик" (2013)
Трошева Т. Б. - Русские пословицы аграрной тематики и их роль в профессиональной коммуникации (Краснодар, Кубанский государственный аграрный университет) (2013)
Бик І. С. - Наукові підходи до визначення поняття політичний дискурс (Львівський національний університет імені Івана Франка), Кучик Г. Б. (2013)
Баринова О. В. - Лексикографическое представление клишированных колоративов русского языка (Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара) (2013)
Сунчица Денић - Нова српска књижевност Косова и Метохије (2013)
Стана Смиљковић - Српска савремена литература у балканском контексту (2013)
Минаева Э. В. - XII Международная конференция "Дискурсология: язык, культура, общество" (Луганск, 18 — 19 апреля 2013г. (2013)
Синельникова Л. Н. - Пётр Червинский. Язык советской действительности: Семантика позитива в обозначении лиц (Тернополь: Крок, 2012) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Воєводіна Л. П. - Культура музичного сприйняття особистості: на перетині минулого і сьогодення (2013)
Даценко А. С. - Вокальний камерний ансамбль (історичний аспект) (2013)
Лаврентьєв А. О. - Вплив музичного мистецтва на формування естетичної культури студентів (2013)
Лебєдєва М. В. - Професійне управління музичним проектом (2013)
Манасян Л. А. - Взаимодействие физиологии и психологии как фактор воздействия на пение (2013)
Мурзай Г. М. - Етнокультурна освіта як фактор збереження та розвитку традиційної народної культури Луганщини (2013)
Сбітнєва Л. М. - Зміст і особливості музично-естетичного виховання дітей і молоді в Україні в післявоєнні роки, Полянська К. В. (2013)
Украинец-Колесникова О. П. - Работа над каноническим текстом в духовных хоровых произведениях. Проблема образного решения (2013)
Шелупахіна Т. В. - Інтерактивні стратегії в мистецтві ХХ-ХХІ століть як предмет культурологічного аналізу (2013)
Бао Шаожун - Подготовка будущего учителя музыкального искусства к вокально-хоровой работе с подростками (2013)
Дейнегіна Т. О. - Практична реалізація формування художньої культури студентської молоді засобами телебачення (2013)
Дрєпіна О. Б. - Творче спілкування в процесі діяльності музично-виконавського колективу як засіб активізації естетичного самовиховання студентів (2013)
Кулдиркаєва О. В. - Професійна підготовка майбутніх вчителів музики у контексті поглиблення художньо-естетичного досвіду (за матеріалами дисертаційного дослідження) (2013)
Москалюк В. М. - Методика роботи над дикцією зі студентами інституту культури і мистецтв (2013)
Островська Т. В. - Психологічні механізми професійної діяльності хорового диригента (2013)
Сіренко Т. М. - Щодо формування виконавської культури студентів-вокалістів (2013)
Срібна О. С. - Емоційна культура як фактор професіоналізму вчителя музичного мистецтва (2013)
Тєльнова Ю. В. - Камерно-вокальна спадщина С. В. Рахманінова в сучасній виконавській практиці (2013)
Томашевський В. В. - Естетична культура особистості як психолого-педагогічна категорія (2013)
Чеча А. А. - Особенности подготовки современного вокалиста (2013)
Чжоу Лі - Особливості інтерпретації старовинної європейської музики майбутніми співаками з КНР (2013)
Чурікова-Кушнір О. Д. - Формування вокально-хорової культури майбутнього вчителя музики, Паньків Л. І. (2013)
Юнда В. В. - Проблема урахування спеціальних здібностей у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва (2013)
Кондратюк И. И. - Формирование нравственных чувств младших школьников средствами искусства (к постановке проблемы) (2013)
Лисицина Ю. С. - Педагогічні умови виховання толерантності у старшокласників засобами художньої культури в системі профільної освіти (2013)
Мартинова В. П. - Формування музично-ритмічних здібностей учнів через розвиток елементів гри на музичних інструментах (2013)
Сбітнєва О. Ф. - Особливості естетичного виховання у молодшому шкільному віці (2013)
Сташевська І. О. - Нетрадиційні форми й методи музичного розвитку й організації ігрового апарату скрипаля на початковому етапі навчання гри на інструменті, Полянська К. В. (2013)
Федоріщева С. П. - Розвиток емоційної чутливості на музику у учнів молодшого шкільного віку (2013)
Харченко К. О. - Соціально-психологічні особливості розвитку дітей-сиріт в умовах закладів інтернатного типу (2013)
Чжу Цзюньцяо - Особливості формування музичної культури школярів засобами вокального виконавства (2013)
Алі Джасім М. М. - Формування професійних умінь майбутніх фахівців образотворчого мистецтва як психолого-педагогічна проблема (2013)
Асютіна Т. В. - Професійна медіаосвіта як засіб професійно-особистісного розвитку майбутніх телевезійних режисерів у вищій школ (2013)
Бавіна Н. С. - Питання управління якістю освіти в вузі в умовах приєднання України до Болонського процесу (2013)
Павлова О. І. - Нові модерністські напрямки в українському образотворчому мистецтві на початку XX століття (2013)
Відомості про авторів (2013)
Александрова С. А. - Диференційований підхід при формуванні професійно-комунікативної компетентності студентів туристських спеціальностей (2013)
Безрученков Ю. В. - Визначення рівня сформованості професійної культури майбутніх фахівців сфери ресторанного господарства, Щука Г. П. (2013)
Віндюк А. В. - Професійна підготовка майбутніх фахівців з гостинності на сучасному етапі (2013)
Виноградова О. В. - Туризм – як предмет наукових досліджень у контексті підготовки висококваліфікованих кадрів, Додонов О. В. (2013)
Гункевич М. Б. - Сучасні тенденції процесів підготовки фахівців галузі туризму в Україні (2013)
Загнибіда Р. П. - Особливості професійного самовдосконалення майбутніх менеджерів туризму (2013)
Зубехіна Т. В. - Теоретичні передумови формування інформаційної культури бакалаврів з туризму у процесі фахової підготовки (2013)
Кобзова С. М. - Роль дисциплін блоку рекреації у підготовці фахівців сфери туризму та готельного господарства до професійної діяльності (2013)
Ковальчук Д. К. - Визначення пріоритетних освітніх технологій для підготовки фахівців з туризму (2013)
Коллегаєв М. Ю. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності бакалаврів з туризму до професійної діяльності в індустрії активного відпочинку (2013)
Литвиненко О. В. - Проблема готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійно-педагогічного проектування (2013)
Лозовюк Ю. С. - Психологічна готовність фахівців з туризму до професійної діяльності (2013)
Мальона С. Б. - Правова культура менеджера туризму в процесі професійної підготовки у вуз (2013)
Трегубенко О. М. - Реалізація принципу гуманізації навчання в підготовці майбутніх вчителів географії (2013)
Черезова М. В. - Зміст професійної туристичної освіти (2013)
Чикіна Ю. Ю. - Позитивні аспекти та негативні наслідки використання засобів комп’ютерно-інформаційних технологій у підготовці майбутніх вчителів географії (2013)
Шмалєй С. В. - Педагогічні умови професійного становлення майбутніх фахівців з туризму, Щербина Т. І. (2013)
Гуцол А. В. - Дистанційне навчання як перспективна форма підготовки фахівців сфери готельно-ресторанного бізнесу до професійної діяльності (на прикладі викладання дисципліни "Інноваційні технології в готельному, ресторанному господарстві та туризмі") (2013)
Мальцева Л. В. - Шляхи вдосконалення навчального процесу при підготовці фахівців сфери туризму (2013)
Сорокіна Г. О. - Туристсько-краєзнавча практика як необхідна умова фахової підготовки фахівців туристичної галузі (2013)
Шехавцова C. О. - Технологія портфоліо як показник самоосвітньої діяльності суб’єктів педагогічного процесу (2013)
Захарченко В. Ю. - Освітні стандарти та програма підготовки фахівців спеціальності "туризм" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" в Чеській Республіці (2013)
Кашинська О. Є. - Сучасний стан систем підготовки фахівців готельного господарства в розвинених країнах світу (2013)
Сандовенко І. В - Екологізація туристської освіти у підготовці професіоналів для сталого розвитку індустрії туризму. Досвід університету Брок (Онтаріо, Канада) (2013)
Семенова І. І. - Стан дослідження проблеми професійної підготовки фахівців сфери туризму в Туреччині (2013)
Відомості про авторів (2013)
Живолуп Т. Г. - Вариации параметров слоя F2 в период осеннего равноденствия 2012 г. по данным радаров некогерентного рассеяния Харькова и EISCAT (2013)
Богомаз А. В. - Чувствительность получаемых оценок концентрации тяжелых ионов к неопределенностям задаваемых температур заряженных частиц в методе некогерентного рассеяния, Котов Д. В., Сюсюк М. Н. (2013)
Чепурный Я. Н. - Измерение диаграммы направленности антенны НДА-100 по отражениям от техногенных космических объектов, Емельянов Л. Я., Искра Д. А. (2013)
Богомаз А. В. - Результаты обработки сигнала НР с учетом ширины спектра зондирующего импульса, Пидручная Н. А., Пуляев В. А. (2013)
Темерев М. О. - Розробка аналізатора спектра на основі швидкого перетворення Фур’є, Пуляєв В. О. (2013)
Богомаз А. В. - Пакет программ нового поколения для обработки данных радаров некогерентного рассеяния Unified Processing of the Results of Incoherent Scatter Experiments (UPRISE), Котов Д. В. (2013)
Емельянов Л. Я. - Математическое и программное обеспечение комплекса ЛЧМ-зондирования ионосферы, Лялюк А. И., Рогожкин Е. В., Храмов Е. А. (2013)
Пуляев В. А. - Запись ионосферных параметров в формате базы данных Madrigal, Белозеров Д. П., Мирошников А. Е. (2013)
Фисун А. В. - Оптимальная оценка эффекта Фарадея в линейном поляризационном базисе при частично поляризованном сигнале, Скворцов Т. А. (2013)
Домнин И. Ф. - Использование компьютерного моделирования электротепловых процессов при высокочастотном нагреве нефтепродуктов для выбора оптимальной частоты и количества источников, Резинкина М. М., Резниченко А. И. (2013)
Богомаз А. В. - Экспресс-обработка данных радара некогерентного рассеяния на удалённом сервере, Мирошников А. Е. (2013)
Котов Д. В. - Моделирование вариаций концентрации ионов водорода с использованием данных радара некогерентного рассеяния, Шульга М. А. (2013)
Дзюбанов Д. А. - Оценка скорости движения нейтральной атмосферы на высотах максимума F-области по данным некогерентного рассеяния, Емельянов Л. Я., Лойко А. А. (2013)
Гринченко С. В. - Планетарные распределения температуры, массовой плотности и горизонтальных ветров нейтральной атмосферы (2013)
Богомаз А. В. - Программно-аппаратный комплекс для имитации некогерентно рассеянного сигнала, Искра Д. А. (2013)
Скворцов Т. А. - Эффективная поверхность рассеяния электрона в магнитном поле, Фисун А. В. (2013)
Панасенко С. В. - Обнаружение перемещающихся ионосферных возмущений в квазипериодических вариациях мощности некогерентно рассеянного сигнала, Мамедов А. О. (2013)
Северин В. П. - Математичне та програмне забезпечення для моделювання одноступеневого генератора імпульсів напруги, Нікуліна О. М., Ахтирцев М. І. (2013)
Чепурный Я. Н. - Моделирование ромбических антенн ионосферной станции "Базис”, Тиняков Г. М. (2013)
Кацко С. В. - Особенности ионосферных эффектов во время сверхсильной геомагнитной бури 5–6 августа 2011 г. над Харьковом, Черногор Л. Ф. (2013)
Искра Д. А. - Повышение точности определения автокорреляционных функций сигнала некогерентного рассеяния (2013)
Чепурный Я. Н. - Оценка уровня помех от космического мусора при измерении ионосферных параметров на радаре НР с антенной НДА-100, Лялюк А. И. (2013)
Мирошников А. Е. - Кросс-платформенное программное обеспечение для работы с базой данных Института ионосферы, Богомаз А. В. (2013)
Домнин И. Ф. - Расчетное исследование тепловых процессов при высокочастотном нагреве нефтепродуктов, Резинкина М. М. (2013)
Черногор Л. Ф. - Изменения концентрации электронов в слое F2 вблизи периодов весеннего и осеннего равноденствия, Барабаш В. В. (2013)
Сюсюк М. Н. - Особенности исследования средней ионосферы методом некогерентного рассеяния (2013)
Рымарь С. И. - Установка для регенерации сорбентов в электромагнитном поле (2013)
Подъячий Ю. И. - Ракетные возмущения ионосферы по данным зондирования методом некогерентного рассеяния (2013)
Пуляев В. А. - Контрольный канал радара некогерентного рассеяния, Шаркади М. М. (2013)
Емельянов Л. Я. - Вариации частоты foF2 среднеширотной ионосферы в течение двух циклов солнечной активности, Кононенко А. А. (2013)
Ляшенко М. В. - Зональное электрическое поле и перенос плазмы за счет электромагнитного дрейфа во время магнитной бури 5 – 6 августа 2011 г. (2013)
Гринченко С. В. - Теоретический расчёт околополуденных значений скорости движения плазмы в F2-области, Дзюбанов Д. А. (2013)
Титул, зміст (2014)
Гордєєв А. І. - Методика проектування приводу та конструктивних елементів вібраційного обладнання для впливу на властивості води та її знезаражування (2014)
Архангельский Г. В. - Обобщения по выбору фрикционных параметров механизмов свободного хода, Ромашкевич С. А. (2014)
Сидоренко І. І. - Динамічні характеристики пружинного гасителя коливань з структурою розширеною кулачковим механізмом, Параска Г. Б., Ткачьов О. А. (2014)
Пастух І. М. - Моделювання розподілу мікротвердості в глибину модифікованого поверхневого шару, Соколова Г. М., Здибель О. С. (2014)
Ткачук А. А. - Вплив технологічної спадковості на якість функціональних поверхонь кілець роликопідшипників, Мороз С. А., Решетило А. Ю. (2014)
Макатьора Д. А. - Визначення погонного зусилля різання монолітної гуми ножем з двосторонньою заточкою, Панасюк І. В. (2014)
Химич Г. М. - Вібрація як джерело динамічних навантажень, Кущевський М. О. (2014)
Марченко В. Л. - Алгоритм рішення контактних задач методом скінчених елементів при здійсненні контакту між вузлами (2014)
Тарандушка І. П. - Формування номенклатури показників якості технічного обслуговування і ремонту автомобілів (2014)
Horiashchenko S. L. - development model of household robot, Nadopta V. V., Nesterchuk D. M. (2014)
Muslewski Ł. - Model of changes in transport system operation qualitative states (2014)
Pastukh O. A. - Mathematical models and information technology of transformation stochastic and fuzzy information to quantum information (2014)
Корольов В. Ю. - JPEG стеганографія на базі теоретико-чисельних перетворень, Ходзінський О. М. (2014)
Яцишин В. В. - Моніторинг якості програмних систем на стадіях життєвого циклу (2014)
Красиленко В. Г. - Криптографічні перетворення зображень на основі матричних моделей перестановок з матрично-бітовозрізовою декомпозицією та їх моделювання, Дубчак В. М. (2014)
Проценко М. Б. - Повышение быстродействия автоматизированного измерительного комплекса для исследования поляризационных характеристик излучения антенн, Троцишин И. В. (2014)
Бабій Г. В. - Аналіз систем захисту хмарних обчислень на основі використання одноразових паролів користувача, Шадхін В. Ю., Ковбасенко С. О. (2014)
Кльоц Ю. П. - Оцінка часової складності методу прогнозування взаємоблокувань процесів в комп’ютерних системах, Мостовий С. В. (2014)
Нечипоренко О. В. - Системный анализ и оценка методов сжатия данных для баз данных лазерных технологических комплексов, Миценко С. А. (2014)
Перевозніков С. І. - Особливості розробки програмних засобів покомпонентного діагностування цифрових пристроїв в умовах виробництва, Біліченко Н. О., Озеранський В. С. (2014)
Ремінний О. А. - Створення звітів про перебіг автоматизованих тестів користувацьких інтерфейсів (2014)
Вяткин С. И. - Метод итерационного приближения полигональных моделей неявными функциями, Романюк С. А., Величко П. А. (2014)
Лавданский А. А. - Оценка качества генераторов псевдослучайных чисел по величине ошибки воспроизведения закона распределения (2014)
Бортник Г. Г. - Цифрові радіотехнічні пристрої на базі високотемпературної надпровідності та переходів джозефсона, Кичак В. В. (2014)
Лисицына Е. С. - Исследование циклов генераторов на регистрах сдвига с обратными связями (2014)
Фриз М. Є. - Математична модель двоканального усталеного зорового викликаного потенціалу в задачах розробки інформаційних технологій офтальмодіагностики, Стадник М. А. (2014)
Торубка Т. В. - Апаратно-програмна система покращення якості зображень з функцією виявлення літаків на зображенні, Олексів М. В., Пуйда В. Я. (2014)
Лещишин Ю. З. - Тестування методу визначення розладки ритмокардіосигналу (2014)
Ткачук Р. А. - Підвищення ефективності електроретинографічної системи, Цуприк Г. Б., Яворський Б. І. (2014)
Рындич Е. В. - Использование социальных сетей в распределенных вычислениях (2014)
Шпорт М. М. - Визначення підходів до побудови раціональних маршрутів при розв'язанні задач осд (2014)
Ширмовська Н. Г. - Алгоритми моделювання для діагностування об’єктів на основі кластерних моделей, Левицькa Г. І. (2014)
Кондратов В. Т. - Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: формализованное описание третьей группы правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. Сообщение 7.1 (2014)
Полікаровських О. І. - Прямі цифрові синтезатори частоти з комбінованим методом формування вихідного гармонійного сигналу (2014)
Майхрук З. В. - Реалізація чисельного методу оптимального керування біфуркацією в моделі ходжкіна-хакслі (2014)
Horiashchenko K. L. - Spectral components definition of the signal with harmonic signal noninteger period components (2014)
Головня О. В. - Класифікація трикотажу кулірних пресових переплетень: теоретичне обґрунтування базових засад. (повідомлення і), Параска Г. Б. (2014)
Параска О. А. - Дослідження колоїдно-хімічних властивостей сумішей поверхнево-активних речовин, Карван С. А., Рак Т. С., Мокроусова О. Р. (2014)
Бучківська У. Б. - Дослідження повітропроникності платтяно-костюмних тканин, Пелик Л. В. (2014)
Попович Н. І. - Товарознавчі аспекти інформаційного забезпечення брендового взуття. Повідомлення 1. Ринкова складова ідентифікації бренду взуття (2014)
Пелик Л. В. - Формування вітчизняного ринку фільтрувальних текстильних матеріалів: проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Базилюк Е. В. - Розробка математичної моделі розрахунку естетичної довжини жіночих плечових виробів, Баннова І. М. (2014)
Залкінд В. В. - Шляхи зменшення матеріаломісткості швейних виробів при автоматизованому проектуванні (2014)
Кудрявцева Н. В. - Визначення типів фігур жінок сучасного покоління за загальною пропорційною будовою їх тіла (2014)
Сыс В. В. - Построение компьютерной модели межнитевого порового пространства армирующей ткани (2014)
Старченко С. І. - Вдосконалення споживних властивостей композитів на основі політетрафторетилену і вуглецевих волокон, Доманцевич Н. І. (2014)
Кизимчук О. П. - Теоретичний аналіз коефіцієнту пуассона стільникових структур (2014)
Peteherych S. V. - The evaluation of changes in sanitary and chemical properties of artificial leather during their stabilization by composite materials based on polyethyleneterephtalate waste (2014)
Крайнов І. П. - Розподіл твердих побутових відходів за морфологічним складом для використання в якості альтернативного палива, Крилюк В. М., Прокопчук О. Л. (2014)
Дюжев В. Г. - Обоснование современных приоритетов инновационной восприимчивости к НВЭ на основе анализа социально-экономических и эколого-техногенных факторов с использованием метода анализа иерархий, Сусликов С. В. (2013)
Горбунова-Рубан С. А. - Аспекты моделирования оценки эффективности проектов медико-социального партнертсва в сфере социальных услуг, Сороколат Ю. В., Садовский В. А., Семенченко Г. В., Удовиченко Н. Н. (2013)
Надєєва Я. І. - Вибір оптимальної системи оподаткування – запорука підвищення ефективності діяльності малих підприємств, Гришина Е. В. (2013)
Пономарьова Т. В. - Автоматизація обліку розрахунків з пдв: підходи та практичні рішення (2013)
Косенко О. П. - Методологічна сутність інноваційно-інтелектуальних технологій, Долина І. В., Перерва П. Г. (2013)
Левикін В. М. - Розробка категорійно-функтурної моделі процесу проектування системи фінансового маркетингу, Костенко О. П., Костенко Т. І. (2013)
Жадан Л. В. - Еколого-економічні проблеми утилізації твердих побутових відходів, Верютіна В. Ю. (2013)
Горпинченко А. П. - Управління фінансовими ресурсами підприємств роздрібної торгівлі на основі системного та процесного підходів (2013)
Тіманюк В. М. - Встановлення обгрунтованої оцінки обєктів інтелектуальної власності у фармації (2013)
Благой В. В. - Екологічно спрямоване інвестування (2013)
Попадинець О. В. - Вплив рівня зайнятості та оплати праці на задоволеність економічних агентів з позиції "економіки щастя" (2013)
Удянська Г. М. - Теоретико-методологічні основи ситуаційного аналізу при проектуванні рекламної кампанії, Чернобровкіна С. В. (2013)
Матросова В. О. - Сучасні теоретико-методичні підходи до оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства, Гончар Ю. В., Романчук К. В. (2013)
Погорєлова Т. О. - Проблеми державного регулювання сфери послуг в україні, Воробйова Н. О. (2013)
Бубенко П. Т. - Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості підприємства, Шаханова Г. А. (2013)
Хаустова І. Є. - Методичні підходи до розвитку і вдосконалення системи економічеої безпеки підприємства (2013)
Погорелов И. Н. - Методологические основы уровня организации ремонтного обслуживания оборудования на машиностроительных предприятиях (2013)
Линник О. І. - Особливості інформаційного забезпечення системи управління витратами, Кадук О. В. (2013)
Мехович С. А. - Розвиток інформаційних технологій управління підприємством при реалізації принципів реінжинірингу бізнес-процесів, Розпутько Ю. М. (2013)
Ларка М. І. - Сучасні тенденції та проблеми розвитку програм лояльності на споживчому ринку, Мірошник М .В., Анохін В. А., Олійник І. С. (2013)
Юр'єва І. А. - Потреба в посиленні внутрішнього контролю в сфері обліку розрахунків за єдиним соціальним внеском у зв’язку з останніми змінами в законодавстві, Шевченко Ю. В. (2013)
Волоснікова Н. М. - Організаційно-економічні механізми підвищення ефективності управління фінансовими потоками багатоцільової моделі інтегрованої логістизації процесів (2013)
Прокофьева А. C. - Проблемы стратегического развития предприятий в условиях переходной экономики, Черепанова В. О. (2013)
Фальченко О. О. - Стратегія забезпечення економічної безпеки підприємств, Глушач Ю. С. (2013)
Мелень О. В. - Фінансова стійкість підприємства як одна із складових його економічної безпеки, Сидоренко Ю. В. (2013)
Самборський В. О. - Методика оцінки стратегії енергетичної безпеки переробного підприємства (2013)
Маліков В. В. - Аналіз форм фінансової звітністі в контексті НП(с)БО 1 "загальні вимоги до звітності", Ковальова Т. В. (2013)
Кульпіна О. В. - Проблеми розвитку фондового ринку в Україні (2013)
Кляус Д. П. - Сценарний прогноз рівня соціальної відповідальності персоналу підприємства (2013)
Гармаш С. В. - Оцінка соціально-економічної ситуації на основі аналізу статистичних показників (на прикладі України) (2013)
Дудченко В. В. - Правогенеза в історичній школі права (2006)
Пархоменко Н. М. - До проблем формування вітчизняних концепцій праворозуміння у середині ХІХ — початку ХХ століття (2006)
Кравчук М. В. - Історико-правовий аспект розбудови збройних сил України на початку ХХ століття (2006)
Дмитрієнко Ю. М. - Першоджерела традиційної української правосвідомості (2006)
Подковенко Т. О. - Права національних меншин і громадян УНР за часів української Центральної Ради (2006)
Лінник Н. В. - Історичні передумови захисту прав і свобод дитини на різних етапах розвитку суспільства (2006)
Василевич Г. А. - Обеспечение в социальном правовом государстве приобретенных прав: конституционные гарантии, законодательство, практика (2006)
Білоусов Ю. В. - Шляхи забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України, Івановська А. М. (2006)
Пунда О. О. - Збройне найманство: публічно та приватноправовий аспекти (2006)
Романовский Г. Б. - Право на жизнь: юридическая норма и доктрина (2006)
Слінько Т. М. - Становлення територіальної громади як парадигма розвитку місцевого самоврядування, Литвиненко Є. В. (2006)
Ярков В. В. - Основные мировые системы принудительного исполнения (2006)
Кучеренко І. М. - До питання гарантування фінансовими установами інтересів інвесторів у житловому будівництві (2006)
Стефанчук Р. О. - Система особистих немайнових прав фізичних осіб у сфері сімейних відносин: до питання вдосконалення (2006)
Сурженко О. А. - Юридична природа права інтелектуальної власності (2006)
Бондаренко-Зелінська Н. Л. - Дотримання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при підготовці до судового розгляду справ судом касаційної інстанції (2006)
Нагнибіда В. І. - Поняття та система прав користування чужими речами за законодавством Німеччини (2006)
Кривенко Ю. В. - Щодо співвідношення понять "церква” та "релігійна організація” (2006)
Водоп’ян Т. В. - Проблема правового становища зачатої, але ще не народженої дитини в цивільному праві (2006)
Зелінський А. М. - До питання про поняття "пацієнт” (2006)
Шама Н. П. - Правова природа спадкового договору (2006)
Артюхова О. А. - Деякі проблеми визнання нежитлового приміщення об’єктом права власності (2006)
Дрішлюк В. І. - Щодо поєднання публічного та приватного в договірному праві України (на прикладі публічного договору) (2006)
Журик Ю. В. - Особливості оскарження та виконання рішень антимонопольних органів України (2006)
Повзун С. Л. - Зміст трудового договору як сукупність умов, що визначають взаємні права й обов’язки сторін (2006)
Костюк Ю. В. - Перспективи вдосконалення юридичного механізму реалізації права громадян на відшкодування шкоди, заподіяної екологічним правопорушенням (2006)
Яременко А. О. - Окремі аспекти правового регулювання порядку організації та проведення громадсько-політичних заходів в Україні (2006)
Токар А. М. - Акти місцевого управління: поняття та ознаки (2006)
Ткаченко О. В. - До питання про визначення поняття "корупція” (2006)
Продаєвич В. О. - Заходи адміністративного впливу, що застосовуються до неповнолітніх: поняття та місце в системі заходів адміністративного примусу (2006)
Січкар В. О. - Забезпечення прав і свобод людини в адміністративно-правових відносинах (2006)
Шудріков В. М. - Організаційно-правові аспекти оптимізації державного технічного огляду транспортних засобів (2006)
Тараненко Ю. О. - Окремі міжнародні фінансові злочини з використанням банківсько-кредитних установ, Андрущенко І. Г., Дзісяк О. П. (2006)
Мохончук С. М. - Зброя масового знищення як предмет злочину, передбаченого ст.cт. 439, 440 Кримінального кодексу України (2006)
Філіппов С. О. - Використання психологічних знань для ефективного застосування норм кримінального права (2006)
Виговський Д. Л. - Методи і засоби протидії негативному впливу кримінальної субкультури (2006)
Шевчук В. В. - Об’єкт злочину за кримінальним правом України, Охман О. В. (2006)
Плисюк Н. М. - Основні ознаки перевищення меж необхідної оборони (2006)
Охман О. В. - Характеристика суб’єкта злочину за кримінальним законодавством України (2006)
Карпов Н. С. - Змагальність у слідстві: криміналістичний аспект (2006)
Карпенко М. О. - Деякі питання впровадження ідеї відновного правосуддя в кримінально-процесуальне законодавство України, Туманянц А. Р. (2006)
Никоненко М. Я. - Проблемні питання застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до пред’явлення особі обвинувачення (2006)
Михайлишин О. Р. - Теоретичні аспекти причин помилок у слідчій діяльності (2006)
Гордін Л. Я. - Види слідчо-оперативних груп: порівняльна характеристика (2006)
Савенко М. Є. - Процесуальні функції суду у кримінальному судочинстві на стадіях досудового слідства та судового розгляду (2006)
Олійник Н. М. - Формування спільної політики з питань міграції у Європейському Союзі (2006)
Воробйов В. П. - Правове забезпечення державної морської політики України у світлі досвіду Європейського Союзу (2006)
Олуйко В. М. - До питання правового забезпечення доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави (2006)
Дробко Е. В. - Трудова міграція та українська діаспора за кордоном (2006)
Шевчук А. П. - Формування моделей соціальної політики як складова державного управління в соціально-економічній сфері (2006)
Есимова Ш. А. - Управление организационной культурой (2006)
Хачатурян Х. В. - Використання ринкових механізмів як джерело інноваційного розвитку державного управління (2006)
Биркович В. І. - Розвиток туристичної галузі в регіоні (2006)
Рудакевич М. І. - Роль морального спілкування у формуванні етичної поведінки державних службовців (2006)
Молодожен Ю. Б. - Поняття і сутність територіальної громади в системі місцевого самоврядування України (2006)
Рета М. В. - Аналіз факторів формування витрат процесу створення нової продукції (2006)
Корженівська Н. Л. - Проблеми та перспективи банківського кредитування в аграрній сфері, Кушнір Л. А. (2006)
Кабаці Б. І. - Вплив структури державних видатків на динаміку економічного зростання в Україні (2006)
Дрозд І. М. - Особливості страхування професійної відповідальності (2006)
Мусаткіна В. П. - Оцінка конкурентних позицій Закарпатської області (2006)
Богуцький В. С. - Продовольчий комплекс Рівненської області: існуючий стан та перспективи розвитку (2006)
Приступа М. І. - Інформаційне та правове забезпечення соціально-трудових відносин у регіоні (2006)
Домбровський В. А. - Оцінка результатів діяльності персоналу підприємств: проблеми теорії та практики (2006)
Машіна Н. І. - Творчі індустрії у світлі міжнародного досвіду, Сазонова М. В. (2006)
Вавринчук М. П. - Проблеми реалізації місіонерської діяльності в Україні: геополітичний аспект (2006)
Виговська Т. В. - Роль світоглядного фактора у процесі формування екологічної свідомості особистості (2006)
Кафарський В. І. - Політичні партії та групи тиску: проблеми взаємовідносин та правового регулювання (2006)
Бернюков А. М. - Дометодологічний етап розвитку герменевтичних вчень (2006)
Рогожа В. Г. - Порядок слів у висловленнях з експресивно-вольовою модальністю в текстах кодексів України (2006)
Комар Ю. М. - Формування управлінського типу мислення студентів шляхом реалізації cистемно-діяльнісного підходу у навчанні (2006)
Стеченко Д. М. - Рецензія на монографію "Київська господарська агломерація: досвід регіонального менеджменту” (автори С. І. Іщук, О. В. Гладкий) (2006)
Омельчук О. М. - Актуальне дослідження проблем кримінально-правової боротьби з ухиленням від сплати податків (2006)
Кресін О. - Закон: стабільність і динаміка, Монастирський Д., Салко О. (2006)
Персоналії (2006)
Вихідні дані (2006)
Розіт Т. В. - Наднаціональні та національні органи регулювання світових фінансових ринків (2013)
Чмельова О. С. - Концептуальна основа розвитку інноваційного потенціалу підприємства, Татарчук О. Ю. (2013)
Стригуль Л. С. - Передумови та фактори економічної безпеки промислових підприємств (2013)
Юр’єва І. А. - Аналіз шляхів удосконалення автоматизації обліку заробітної плати на підприємстві, Березіна Т. В. (2013)
Чернишенко О. І. - Вибір оптимального метода розподілу непрямих витрат на промислових підприємствах, Ларка М. І. (2013)
Косенко О. П. - Еколого-соціальна оцінка інтелектуально-інноваційних технологій, Долина І. В., Перерва П. Г. (2013)
Майборода О. Є. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності металургійної галузі (2013)
Матросова В. О. - Аналіз інноваційної активності підприємств України та стратегія формування корпоративного інноваційного потенціалу, Семенова О. О. (2013)
Чернобровкіна С. В. - PR-діяльність у сфері промисловості, Удянська Г. М. (2013)
Воліков В. В. - Модель управління формуванням та використанням бренд-капіталу на промисловому підприємстві, Ларка М. І. (2013)
Жмінька Л. А. - Економічна сутність управління оборотними коштами (2013)
Рета М. В. - Діагностика фінансового стану як інструмент управління фінансовою безпекою підприємства, Шимко Н. І. (2013)
Черепанова В. А. - Адаптивна система управління підприємством, Юнусова А. Ю. (2013)
Пустовар Я. П. - Роль воспроизводственной функции заработной платы в формировании трудового потенциала работника (2013)
Стригуль Л. С. - Особливості застосування збалансованої системи показників для забезпечення економічної безпеки підприємства, Кириченко О. В. (2013)
Колотюк О. І. - Формування стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства, Шукун О. М., Локтіонова І. С. (2013)
Мелень О. В. - Актуальні питання оподаткування прибутку, Лукаш С. В. (2013)
Тимофєєв Д. В. - Проблеми захисту назви кондитеських виробів як торговельних марок, Ковальчук Т. Л. (2013)
Погорелов С. Н. - Влияние совершенствования технологической структуры парка оборудования на изменение объемов ремонтных работ, Погорелова Л. В. (2013)
Гончаров А. Б. - Формування інноваційно-інвестиційної стратегії сучасного фармацевтичного підприємства, Гончарова С. Ю. (2013)
Каретнікова В. С. - Економічні проблеми інноваційних технологій переробки насіння соняшника, Сокол Г. І., Перевалов Л. І., Тесленко С. О. (2013)
Бубенко П. Т. - Влияние конкуренции на инновационное предприятие, как стимулирование процесса принятия управленческих решений, Сидоренко Е. Н. (2013)
Віхляєва С. І. - Шляхи оптимізації управлінських рішень підприємства в умовах ризику та невизначеності, Федяй В. І. (2013)
Попов М. О. - Оцінка і напрямки підвищення ефективності використання енергоресурсів на підприємствах олійно-жирової галузі (2013)
Головня В. В. - Международные стандарты профессиональной практики внутреннего аудита - гарантия выполнения службой внутреннего аудита своих задач, Хаустова И. Е. (2013)
Фальченко О. О. - Конкурентоспроможність як складова економічної безпеки підприємства, Токарь Н. Б. (2013)
Линник О. І. - Стратегія економічної безпеки підприємства як фактор зменшення впливу зовнішніх та внутрішніх загроз, Артеменко Н. В. (2013)
Сластяникова А. І. - Управління ресурсним потенціалом керовано-організаційного розвитку підприємства: аналітичний аспект (2013)
Побережна Н. М. - Інвестиційна складова економічної безпеки (2013)
Юр’єва І. А. - Механізм інвестиційного забезпечення економічної безпеки підприємства (2013)
Погорєлова Т. О. - Особливості функціонування системи ризик-менеджменту в комерційних банках України, Ляшенко Г. П. (2013)
Погорєлов М. І. - Розробка методики планування і організації ремонтного виробництва на основі регресійних моделей, Погорєлов С. М. (2013)
Ковальов Є. В. - Інноваційність підприємства, Никифорець Т. Є. (2013)
Мелень О. В. - Інноваційний розвиток та конкурентоспроможність машинобудівних підприємств (2013)
Стригуль Л. С. - Дослідження існуючих методичних підходів аналізу рівня інвестиційної привабливості підприємств України (2013)
Гуцан Т. Г. - Світовий досвід розвитку державних корпорацій, Чекардіна Є. Ю. (2013)
Літвиненко М. В. - Формування стратегії науково-технічного розвитку на рівні організації, Кравцов А. О. (2013)
Садовский В. А. - О синергетическом моделировании инновационных процессов в экономике здравоохранения, Семенченко Г. В. (2013)
Рыльцев Р. О. - Определение инвестиционной привлекательности предприятия и общие подходы к её оценке (2013)
Фурса В. А. - Шляхи підвищення розвитку та функціонування підприємств теплоенергетики, Зубенко Т. М. (2013)
Рубан В. В. - Сучасні проблеми соціально-відповідального маркетингу (2013)
Рожко В. І. - Безробіття в Україні як показник соціального розвитку країни (2013)
Перерва П. Г. - Антикризовий механізм санації та реструктуризації підприємств хімічної промисловості, Товажнянський В. Л. (2013)
Александрова В. О. - Методичний підхід до формування сценаріїв імітаційного моделювання бізнес-процесів (2013)
Алексеєнко Л. М. - Вплив фінансово-кредитних інструментів державного регулювання на розвиток акціонерних товариств в Україні (2013)
Kovács Ferenc - Coal resources and supply conditions in different countries (2013)
Безугла Д. В. - Організаційно-економічні аспекти інноваційної діяльності підприємств Харківської області (2013)
Педенко М. М. - Вдосконалення політики ціноутворення в сучасних умовах господарювання (2013)
Гриценко Н. В. - Якості сучасного керівника залізничного транспорту в умовах його реформування (2013)
Кучіна С. Е. - Цілі та засоби реалізації маркетингового аудиту, Частій Д. В. (2013)
Глухова С. В. - Сучасні підходи до оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства (2013)
Кильницька Є. В. - Структурування процесу управління дебіторською заборгованістю підприємств (2013)
Косарєва І. П. - Проблеми розвитку іпотечного ринку в Україні, Сукрушева Г. О., Сарматицька Н. В. (2013)
Глухова С. В. - Етимологія поняття "витрати" та його сучасні особливості, Конаржевська О. Є. (2013)
Ларка Л. С. - Стратегія управління потенціалом підприємства як складова його стратегічного набору, Донець Н. М., Сіренко М. О. (2013)
Майстро Р. Г. - Важливість cистематичного проведення аналізу фінансового стану підприємства, Позднякова А. А. (2013)
Назаренко О. В. - Оцінка економічного благополуччя на мікро- та макро-рівнях, Решетняк Н. Б., Єгорова О. Ю. (2013)
Мехович С. А. - Методологічні особливості підбору і розстановки робочих кадрів на ремонтних роботах, Погорєлова Л. В. (2013)
Манойленко О. В. - Теоретико-методологічні аспекти забезпечення динамічної стійкості корпоративних структур в системі економічної безпеки (2013)
Переднє слово (2013)
Вонсович Г. Б. - Ретроспектива рефлексії ідеології Д. Донцова ("Не визволимося політично, поки не визволимося духовно" ("Росія чи Європа?") (2013)
Євграфова А. О. - "Українська хартія вільної людині" в контексті спадщини Івана Огієнка (2013)
Завальнюк О. М. - Діяльність Івана Огієнка з популяризації історії Кам’янець-Подільського державного українського університету в зарубіжжі (до 95-річчя заснування вишу) (2013)
Іваневич Л. А. - Історичні аспекти у працях подолянина Костя Широцького (2013)
Іваневич В. С. - Устим Кармелюк (до 200-річчя початку повстанського руху на Поділлі), Трембіцький А. А. (2013)
Корнійчук Т. В. - І. Котляревський і Полтавська філія Російського Біблійного товариства (2013)
Кравчук Л. В. - Мова мас-медіа як основне джерело збагачення новотворами загальномовного словника (2013)
Крик Н. В. - Книговидавнича діяльність в період Директорії УНР (2013)
Лєцкін М. О. - "…Без нації не може бути розвитку індивідуальностей…" (взаємини Івана Огієнка та Євгена Онацького) (2013)
Мацько В. П. - Наукова рефлексія Мирона Степняка в просторі дослідження "Молодої музи" (початок 30-х років ХХ століття) (2013)
Мозолюк О. М. - Старослов’янізми в історичній епопеї "Наш бій за Державність" Івана Огієнка (2013)
Нагорний Я. В. - Рецептивний метод дослідження в літературознавчій практиці Павла Богацького (2013)
Огірко О. В. - Роль українських церков в запровадженні християнської етики в систему духовно-морального виховання молоді (2013)
Подрига В. М. - Особливості художньої інтерпретації архетипів колективного несвідомого у прозі О. Сомова (2013)
Поліщук В. Т. - Павло Филипович про Петра Гулака-Артемовського та ранній український романтизм (2013)
Потапчук І. М. - Народні назви частин річки та способу руху води в ній у західноподільських говірках (2013)
Почапська-Красуцька О. І. - Розважальна комунікація як метод ігрореалізації в друкованих періодичних виданнях Подільської губернії 1917-1921 рр. (2013)
Починок Л. І. - Драма В. Винниченка "Чорна Пантера і Білий Медвідь" у світлі християнських істин (2013)
Продан Ю. П. - Термінографія в Україні початку ХХІ століття: проблеми, перспективи й тенденції розвитку (2013)
Прокопчук В. С. - "Нещастя цих українців у тому, що їм довелося жити в таку історичну епоху…", Тітова Н. В. (2013)
Прокоф’єв І. П. - Поезія Петра Карася (2013)
Рарицький О. А. - Світоглядні та художні особливості поетичної збірки "Зелений шум" (2012 р.) Івана Прокоф’єва (2013)
Саган О. Н. - Проблема ідентифікації "Українського православ’я" у витрактуванні митрополита Іларіона (Огієнка) (2013)
Соболь В. О. - Григорій Сковорода і Лесь Курбас: у пошуках внутрішньої людини (до 125-річчя від дня народження Леся Курбаса) (2013)
Сохацька Є. І. - Сила авторитету: 75-ліття митрополита Іларіона (Івана Огієнка) в Канаді (1957 р.) (за матеріалами "Віри й Культури") (2013)
Сохацька Є. І. - Шевченкіана Івана Огієнка (митрополита Іларіона) за сторінками часопису "Віра й культура" (1953-1967 рр.) (2013)
Старенький І. О. - Співпраця Івана Огієнка з Пилипом Клименком та Юхимом Сіцінським в галузі охорони пам’яток на Поділлі в період Української революції (2013)
Тимошик М. С. - "Найперше наше спасіння – це служба народові": головні змістові домінанти богословських студій митрополита Іларіона (Огієнка) (2013)
Трембіцький А. М. - Життєві шляхи і творча спадщина талановитого прозаїка української діаспори, уродженця Ізяславщини – священика Харитона Довгалюка (2013)
Тюрменко І. І. - Епстолярій як джерело до вивчення повсякденного життя митрополита іларіона у Швейцарії (2013)
Франчук Т. Й. - Педагогічний потенціал афоризмів Івана Огієнка (2013)
Швець Н. С. - Епістолярій Олекси Гай-Головка як джерело формування його ідейних та художніх поглядів (2013)
Сохацька Є. - До справжнього Шевченка. Іван Огієнко (митрополит Іларіон) – один із творців наукової Шевченкіани (2013)
Іларіон Митрополит - Перше видання революційних віршів Тараса Шевченка. Літературна монографія (2013)
Іларіон Митрополит - Чергові завдання Шевченкознавства (2013)
Іларіон Митрополит - Огляд нових видань (2013)
Gerus O. W. - First steps: Ivan Ohienco’s entry into the Ukrainian National Arena (2013)
Yereniuk R. - The global legacy of Metropolitan Ilarion (2013)
Yereniuk R. - Translating the Bible into Ukrainian took this professor 21 years and proved an exciting feat of scholarship on the run (2013)
Красуцький М. І. - Григорій Костюк: через роки і відстані. До 111-тої роковини від дня народження (2013)
Казимирів-Мединська М. - Спогад про Митрополита Іларіона (2013)
Соболь В. - Про Шевченка та дороги до українсько-польського порозуміння...до 200-ліття Тараса Шевченка : Козак Стефан. Шевченкознавчі та порівняльні студії. Статті. Розвідки. Лекції / голов. ред. Г. Скрипник; упоряд. Р. Радишевський. Міжнародна асоціація україністів; Міжнародна школа україністики. – К.: Вид-во Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України, 2012. – 568 с. (2013)
Сохацька Є. І. - Вагоме слово в царині огієнкознавства: тритомник Михайла Лєцкіна (2013)
Сохацька Є. І. - Нове видання фундації митрополита Іларіона (Огієнка) (2013)
Завальнюк О. М. - Огієнкіана в Кам’янці-Подільському: щедрий десятилітній ужинок. (Огляд наукової збірки "Іван Огієнко і сучасна наука та освіта" 2003-2012 рр.) (2013)
Лауреати премії імені Івана Огієнка 2013 р. (2013)
Сохацька Є. І. - Зустріч з огієнкознавцями (2013)
Сохацька Є. І. - Про Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Творча спадщина Івана Огієнка (митрополита Іларіона) в контексті сучасних українських реалій (2013)
Сохацька Є. І. - Про наукову богословсько-історичну конференцію "Із Києва по всій Русі", присвячену 1025-літтю хрещення Київської Руси-України (2013)
Сохацька Є. І. - Творчі здобутки лауреатів Огієнківської премії: Лідія Шевело (2013)
Красуцький М. - Грона калини червоні: повість (уривок) (2013)
Юр’єва І. А. - Структура механізму забезпечення економічної безпеки підприємства, Хаустова І. Є. (2013)
Литвиненко М. В. - Формирование конкурентных преимуществ предприятия путем перехода на расчетливое производство, Синьюй Ли, Цзянь Лу (2013)
Нотовський П. В. - Методичний підхід до врахування взаємодії суб’єктів інвестиціної діяльності електроенергетичних підприємств (2013)
Рета М. В. - Методичні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, Іванова А. О. (2013)
Крамськой Д. Ю. - Методика визначення оптимального терміну амортизації основних фондів на промислових підприємствах (2013)
Яковлєв A. І. - Викориcтaння прогрaмного зaбезпечення для плaнувaння нa підприємcтві, Хижняк І. В. (2013)
Никитюк О. Б. - Стратегии управления интеллектуальной собственностью: нематериальные активы в компаниях (предприятиях) с оценкой стоимостии амортизации (2013)
Чуб О. І. - Оптимальний розподіл ресурсів при реалізації проектів реконструкції інженерних мереж в мультипроектному середовищі, Новожилова М. В. (2013)
Ларка М. І. - Дослідження фінансових відносин і руху фінансових ресурсів у процессі господарської і торгової діяльності підприємств підйомно-ранспортного устаткування, Мочалова М. C. (2013)
Решетняк Н. Б. - Инструменты социализации рынка труда на микроуровне, Золотарь Н. Ю. (2013)
Олійник Ю. А. - Роль взаємовідносин учасників інвестиційних та інноваційних процесів (2013)
Глухова С. В. - Сучасні підходи до визначення поняття "дебіторська заборгованість" підприємства, Поп Ю. В. (2013)
Фальченко Е. А. - Подходы к решению проблем промышленного бизнеса, Токарь Н. Б. (2013)
Катков Є. О. - Маркетингові стратегії виведення об’єктів інтелектуальної власності промислового підприємства на ринок, Ларка М. І. (2013)
Клунко Н. С. - Механизмы обеспечения инновационного развития высокотехнологичных и наукоемких производств в фармацевтическом комплексе России (2013)
Лісіна В. Ю. - Базові засади формування семантичних моделей категоріального апарату державного фінансового контролю (2013)
Перерва П. Г. - Формування стратегії розвитку підприємств хімічної промисловості (2013)
Kovács Ferenc - Coal rates in electricity production. the reality of climate causes (2013)
Погорєлова Т. О. - Система управління персоналом як основний елемент системи управління підприємством, Ігнатьєва Ю. І. (2013)
Манойленко О. В. - Формування методичного підходу фінансової оцінки реалізації цілей інноваційної політики підприємства, Строков Є. М. (2013)
Кучіна С. Е. - Методичні засади формування системи показників економічної ефективності виробництва, Неплох Г. М. (2013)
Климова С. О. - Анализ векторных перспектив экономической интеграции Украины (2013)
Гармаш С. В. - Формування підприємницького етосу як чинника ефективного функціонування підприємницького сектору в економіці та показника економічного і соціального розвитку країни (2013)
Попадинець О. В. - Напрямки і форми соціалізація капіталістичної економіки (2013)
Колотюк О. І. - Розвиток системи фінансування інновацій – стратегічний напрямок становлення національної інноваційної системи, Санковська Ю. С. (2013)
Архієреєв С. І. - Визначення економічної сутності оборотних коштів та джерел їх формування, Жмінька Л. А. (2013)
Самборський В. О. - Сутність енергетичної безпеки підприємства: теоритичні підходи (2013)
Сударкіна С. П. - Ефективність антикризового управління та місце маркетингових заходів у цій системі, Губарь Л. Ю., Сапко С. О., Торіна О. В. (2013)
Челядінова Н. Г. - Використання капіталізації на залізничному транспорті України як потенціал для залучення інвестиційних коштів (2013)
Хан Т. Ф. - Організація енергоменеджменту на машинобудівних підприємствах (2013)
Садовський В. А. - Інноваційна політика підприємств в умовах глобалізації виробництва, Ромазанова І. Р. (2013)
Сергієнко Т. Б. - Моніторинг факторів впливу на інвестиційну привабливість підприємства (2013)
Остапенко О. С. - Аналіз сучасного стану фінансової системи україни на шляху євроінтеграції, Матросова В. О. (2013)
Корягіна В. М. - Моральне стимулювання трудової діяльності персоналу (2013)
Головіна К. М. - Інноваційна діяльність підприємств України: класифікація та тенденції розвитку, Черепанова В. О. (2013)
Ткачова Н. П. - Особливості ефективного управління репутацією компанії в мережі інтернет, Пилипенко Г. С. (2013)
Зелена В. М. - Використання системи збалансованих показників , як сучасного інструменту аналізу діяльності підприємства (2013)
Нагорна Ю. І. - Оцінка ефективності діяльності підприємства на основі поєднання показників концепції bsс та показника доданої економічної вартості (2013)
Гуревич М. І. - Дослідження теоретичних підходів визначення інноваційної стратегії розвитку підприємства (2013)
Косенко О. П. - Просування як складова частина маркетингового процесу комерціалізації інновацій, Балишева В. Д. (2013)
Кутова Ю. В. - Фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні (2013)
Крамський Д. Ю. - Стратегічне планування інноваційного розвитку підприємства, Рачинська А. В. (2013)
Быльева К. О. - Методические подходы к оценке эффективности инновационных проектов, Долгова А. В. (2013)
Перерва П. Г. - Оптимізація інвестиційного забезпечення технічного переоснащення виробництва, Безугла Д. В. (2013)
Казарян А. А. - Роль маркетингу інновацій як інструменту підвищенні конкурентоспроможності підприемства (2013)
Косенко О. П. - Краудсорсинг – новий метод сучасних маркетингових технологій, Старицька Н. Ю. (2013)
Дьякова Н. М. - Інноваційні стратегії підприємства: від розробки до реалізації, Колісник А. В. (2013)
Кайдалова Г. О. - Дослідження ефективності використання основних фондів підприємств, Ларка М. І. (2013)
Віхляєва С. І. - Техніко-економічне обґрунтування визначення потрібної кількості тренажерів та зразків техніки при підготовці військових фахівців, Березовенко Л. В. (2013)
Колотюк О. І. - Дослідження та розробка ефективної інноваційної стратегії, Санковська Ю. С. (2013)
Єршова Н. Ю. - Обгрунтування методичного підходу до аналізу витрат на виробництво нового виду продукції підприємства, Майкова Ю. Д. (2013)
Косенко О. П. - Ранжування інтелектуально-інноваційних технологій за методом функції бажаності, Долина І. В., Перерва П. Г. (2013)
Погорєлова Т. О. - Особливості факторингу як інструменту мінімізації дебіторської заборгованості, Ляшенко Г. П. (2013)
Подрез О. И. - Маркетинговая стратегия предприятия: необходимость и этапы разработки (2013)
Дригваль А. С. - Формирование организационно-экономического механизма управления предприятием, Черепанова В. А. (2013)
Котляр Я. О. - Управление инновационным развитием предприятия: место и роль маркетинга (2013)
Палієнко А. А. - Методологія дослідження інноваційної діяльності підприємства (2013)
Погорелов Н. И. - Методика определения экономической эффективности ремонта, Погорелов С. Н. (2013)
Яковлєв A. І. - Викориcтaння інформaційної логіcтики, Шaповaлов A. Є. (2013)
Ларка М. І. - Персонал підприємства та методи його планування, Бондаренко О. С. (2013)
Сударкіна С. П. - Методи оцінки і подолання маркетиноггвих ризиків, Манжос М. І., Манчинська Ю. В., Попова О. М. (2013)
Крамськой Д. Ю. - Аналіз та удосконалення економічного змісту понять інновації і інноваційний розвиток, Кучинський В. А. (2013)
Колотюк О. І. - Інноваційна "пасивність" українських підприємств на сучасному етапі: причини, наслідки та шляхи подолання, Татарчук Р. П. (2013)
Ларка М. І. - Резерви підвищення ефективності використання основних засобів підприємства, Горжій Д. О. (2013)
Момот А. И. - Теоретические основы и закономерности формирования корпоративных технологий управления, Норенко Ю. И. (2013)
Скворчевський О. Є. - Порівняльний аналіз часових рядів показників діяльності комерційного банка та банківської системи вцілому, Івченко А. Ю. (2013)
Кучіна С. Е. - Планування праці та персоналу на торгівельному підприємстві, Топчий Ю. О. (2013)
Перерва П. Г. - Методичні рекомендації по розробці організаційної структури управління допоміжними виробництвами, Погорєлов І. М. (2013)
Косенко О. П. - Технологічний аудит на промислових підприємствах: теоретико-методичні та практичні аспекти (2013)
Самченко Ж. В. - Особливості застосування методів оцінки ринкової капіталізації компанії в умовах переходу України на МСФО, Манойленко О. В. (2013)
Тимофєєва К. О. - Інноваційний кластер на територіальній основі, як джерело реалізації інноваційної політики держави щодо розвитку машинобудування (2013)
Ткачов М. М. - Ринок контрафактної продукції в системі неформальної економіки (2013)
Кучіна С. Е. - Бізнес-план підприемства: необхідність впровадження, Дмитренко Р. В. (2013)
Матросова В. О. - Спектральний аналіз динамічних коливань як інтрумент дослідження економічного потенціалу підприємства (2013)
Погорєлов М. І. - Сучасні проблеми мотивації працівників та шляхи їх вирішення, Гордієнко А. Д. (2013)
Матросов О. Д. - Моральне та матеріальне стимулювання праці, Михайлик С. В. (2013)
Кучинський В. А. - Підвищення ефективності виробництва – запорука конкурентоспроможності підприємства, Омельченко О. І. (2013)
Погорєлов М. І. - Підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємства, Дунь Н. Г. (2013)
Шилова К. В. - Підвищення ефективності системи стимулювання персоналу організації (2013)
Передрій А. Е. Ю. - Методика вибору компанії-аутсорсера (2013)
Двинских В. Н. - Экономическая парадигма XXI века как отрицание отрицания (2013)
Долина І. В. - Формування нових технологічних поцесів, у розрізі сучасної державної інноваційної політики України (2013)
Благой В. В. - Факторний аналіз беззбиткового обсягу продажів (2013)
Побережна Н. М. - Особливості господарювання машинобудівних підприємств Харківського регіону як основа для їх ефективного функціонування та стратегічного розвитку, Побережний Р. О. (2013)
Волоснікова Н. М. - Методологічні засади інтегрування ефективних методів моделювання дисперсійної характеристики логістизації процесів на підприємствах (2013)
Ларка М. І. - Аналіз фінансовго стану підприємства як засіб підвищення ефективності його діяльності, Лісовська Г. О. (2013)
Сударкіна С. П. - Удосконалення стратегії відтворення основних фондів підприємства, Гулякін С. Ю. (2013)
Черепанова В. О. - Інноваційні процеси комерціалізації науково-дослідної діяльності підприємств, Локтіонова І. С. (2013)
Головня В. В. - Роль аудита в реинжиниринговых процессах, хаустова И. Е. (2013)
Контурова С. М. - Вітчизняні ТНК – вимога часу (2013)
Тіманюк В. М. - Методика відбору інноваційних розробок для подальшої їх комерціалізації (2013)
Гайдулін О. О. - Зміна інтерпретаційних стратегій як рушійна сила доктрини права: історія і сучасність (2013)
Заворотченко Т. М. - Механізм реалізації політичних прав громадян: методологічні засади (2013)
Конопелько О. В. - Особливості формування ідеологічної функції сучасної держави: постановка проблеми (2013)
Кріцак І. В. - Теоретико-правовий аналіз існуючих моделей функціонування поліції та проблема реалізації функції надання послуг населенню органами внутрішніх справ (2013)
Фіночко Ф. Д. - Управління в Стародавньому Китаї та учення про законодавство (2013)
Артеменко І. А. - До питання реалізації адміністративно-процесуальної провосуб’єктності органів виконавчої влади в адміністративному судочинстві (2013)
Борисова Л. В. - Інформаційна безпека як визначальний компонент національної безпеки України, Тулупов В. В. (2013)
Воронін Я. Г. - Адміністративно-правове регулювання діяльності нафтогазового комплексу України (2013)
Губарєв Г. Г. - Законодавчо-організаційні та науково-технічні аспекти проблеми незаконного обігу та сертифікації електрошокових пристроїв в Україні (2013)
Джагупов Г. В. - Адміністративна діяльність дільничного інспектора міліції щодо попередження насильства в сім’ї, як складова забезпечення громадської безпеки (2013)
Джафарова М. В. - Окремі види експертиз в адміністративному судочинстві України (2013)
Джафарова О. В. - Зовнішньоекономічна діяльність держави та роль дозвільної системи в її реалізації (2013)
Ковальов І. М. - Актуальні проблеми інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту та шляхи їх подолання (2013)
Комзюк В. Т. - Функціонально-організаційна структура митних органів України (2013)
Логачов І. В. - Деякі аспекти кодифікації адміністративно-деліктного законодавства України (2013)
Марков В. В. - Актуальні проблеми інформаційної безпеки України в системі міжнародної координації (2013)
Махонін Ю. В. - Адміністративно-правовий статус Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків Міністерства внутрішніх справ України: питання теорії та практики (2013)
Ситніков О. Ф. - Адміністративне судочинство як форма захисту прав, свобод та інтересів людини і громадянина (2013)
Лекарь С. І. - Повноваження силових структур у забезпеченні економічної безпеки держави (2013)
Ратушняк В. І. - До питання взаємодії підрозділів міліції громадської безпеки між собою та з іншими суб’єктами правоохоронної діяльності (2013)
Бабакін В. М. - Причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень серед молоді (2013)
Варчук О. Г. - Особливості початкового етапу розслідування діяльності "конвертаційних центрів" (2013)
Кікінчук В. В. - Типові сліди злочинів, пов’язаних із використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі (2013)
Книженко С. О. - Криміналістична класифікація злочинів проти правосуддя (2013)
Косий О. М. - Генезис процесуального статусу органів прокуратури у кримінальному судочинстві: світовий і вітчизняний досвід (2013)
Кочура О. О. - Про окремі аспекти визначення процесуальної дієздатності неповнолітнього потерпілого при провадженні досудового розслідування (2013)
Кумановський М. В. - Проблема предмета злочину, передбаченого ст. 239-2 КК України (незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах) (2013)
Кушнарьов І. В. - Система міжнародних засобів реалізації антикорупційної політики (2013)
Мазур Л. А. - Особливості підрозділів карного розшуку зі слідчими під час протидії обігу майна, отриманого злочинним шляхом (2013)
Омельченко О. С. - Забезпечення безпеки учасників кримінального процесу засобами оперативно-розшукової діяльності (2013)
Петрухін К. Є. - Критерії розмежування правових відносин, що виникають під час діяльності органів досудового розслідування органів внутрішніх справ (2013)
Прокопенко Н. М. - Характеристика початкового етапу розслідування фактів збуту наркотиків, що виведені з легального обігу (2013)
Рябчинська О. П. - Методологія досліджень проблем кримінального права: постановка проблеми (2013)
Федорова О. Ф. - Судово-методична експертиза при розслідуванні вбивств новонароджених дітей (2013)
Лупина О. М. - Організаційно-правові форми соціального забезпечення громадян у зв’язку з хворобою (2013)
Міненко В. Л. - Сучасний стан та перспективи державного регулювання ринку праці (2013)
Пшонка А. В. - Особливості визначення кадрових потреб та здійснення кадрового планування в органах прокуратури (2013)
Андрійцьо В. Д. - Правові інститути загальної та особливої частини доказового права як підгалузі цивільного процесуального права (2013)
Д’ячкова Н. А. - Визначення у шлюбному договорі порядку користування житлом (2013)
Кійко (Ковальчук) Т. М. - Форми захисту особистих немайнових прав батьків (2013)
Синєгубов О. В. - Здійснення особистого немайнового права дитини на життя на кожному етапі її розвитку (2013)
Скоробогач О. В. - Міжнародно-правові стандарти усиновлення іноземцями дітей, які є громадянами України (2013)
Андреєв Д. В. - Витоки та парадигми соціально-правової комунікації (2013)
Бабкова Т. В. - Поняття та ознаки конституційного права громадянина україни на соціальний захист (2013)
Бортнік О. Г. - Окремі аспекти реалізації права на вільний вибір місця проживання, Степаненко Т. В. (2013)
Галкін Д. В. - Воєнізація в міліції УСРР на початку 20-х років ХХ сторіччя (2013)
Греченко В. А. - Олександр Рейц як історик держави і права Київської Русі (2013)
Конопелько О. В. - Реалізація ідеологічної функції держави: досвід Німеччини (2013)
Левченко К. Б. - Міжнародний досвід реалізації принципів гендерної рівності та спроби його заперечення в Україні (2013)
Мурза В. В. - Сутність та особливості нагляду за дотриманням екологічних прав громадян (2013)
Сворак С. Д. - Утвердження народовладного концепту у державно-правових поглядах та політичній діяльності Костя Левицького (2013)
Туранін В. Ю. - Юридичні терміни в конституціях України та Росії: порівняльно-правовий аналіз (2013)
Юревич І. В. - Організаційні проблеми реалізації єдності судової системи (2013)
Абакумов В. М. - Суб’єкти забезпечення інформаційної безпеки підприємництва (2013)
Безпалова О. І. - Пріоритетні напрямки діяльності органів прокуратури України як суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави (2013)
Комзюк В. Т. - Поняття координаційної діяльності митних органів (2013)
Конопльов В. В. - Теоретичні та практичні аспекти інформаційного забезпечення розробки та прийняття управлінських рішень у сучасній адміністративній діяльностіoрганів внутрішніх справ (2013)
Маренич В. М. - Інструменти паблік рилейшнз в управлінні формуванням іміджу вищого навчального закладу (2013)
Мастицький В. В. - Адміністративно-деліктологічна характеристика корупції в Державній пенітенціарний службі України (2013)
Редько А. О. - Деякі питання реалізації концепції реформи місцевого самоврядування (2013)
Тюрін С. Є. - Поняття й ознаки взаємодії органів юстиції України (2013)
Аріт К. В. - Особливості проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування злочинів у сфері економічної діяльності (2013)
Вайда Т. С. - Сучасні засоби підвищення рівня безпеки броньованих легкових автомобілів (2013)
Губарєв Г. Г. - Пристрої примусової зупинки автомототранспорту: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Ізотов В. А. - Предмет злочину як елемент оперативно-розшукової характеристики організації або утримання наркопритонів (2013)
Кікінчук В. В. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування викрадень бюджетних коштів в агропромисловому комплексі (2013)
Марков В. В. - Статистичне дослідження показників кіберзлочинності: методологічний аспект (2013)
Сезонов В. С. - Автотранспортний засіб як об’єкт криміналістичного дослідження (2013)
Сичов С. О. - Окремі аспекти правового статусу керівника органу досудового розслідування при застосуванні чинного Kримінального процесуального кодексу України, Юхно О. О. (2013)
Чорноус Ю. М. - Тактичні прийоми під час проведення процесуальних дій у межах міжнародної правової допомоги (2013)
Бурак С. В. - Право на свободу об’єднань у міжнародному і європейському трудовому праві (2013)
Петрова І. А. - Персонал організації як складова її стабільної діяльності (2013)
Другова В. А. - Захист права власності на нерухоме майно осіб, які не досягли повноліття, від порушень, не поєднаних з позбавленням володіння (2013)
Д’ячкова Н. А. - Зміст договору між батьками про сплату аліментів на дитину (2013)
Любімова С. Ю. - Суб’єкти, зміст і порядок реєстраційних та дозвільно-ліцензійних проваджень у сфері господарської діяльності (2013)
Cергєєв А. А. - Поняття та особливості механізму забезпечення права на захист честі, гідності та ділової репутації працівників ОВС України (2013)
Теремецький В. І. - Порядок і строк апеляційного оскарження судового рішення у цивільному процесі України, Батрин О. В. (2013)
Украінцев О. А. - Особливості договору концесії морського порту (2013)
Кійков В. М. - Дослідження комунікативного компонента соціальної компетентності курсантів (2013)
Іщенко А. В. - Актуальне дослідження проблем співпраці в органах внутрішніх справ, Литвинов О. М. (2013)
Содержание (2013)
Атаходжаева Д. Р. - Клинико-иммунологическая характеристика острого бруцеллеза у детей (2013)
Бояркина А. В. - Риск возникновения сильной боли после операции зависит от предоперационного психологического состояния пациентов (2013)
Боярська Л. М. - Прогностичні фактори ризику розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей i підлітків із хронічною гастродуоденальною патологією, Іванова К. О. (2013)
Запорожченко А. Г. - Лапароскопическая холецистэктомия у детей, Соловьев A. Е., Гладкий A. П., Спахи O. В. (2013)
Гавриленко М. А. - Стоматологическая заболеваемость у детей с патологией свертываемости крови (2013)
Колеснік О. П. - Експресія cd-31/cd-34 у хворих на недрібноклітинний рак легені I–II стадій, Шевченко A. І., Туманський B. О., Євсєєв A. В., Шишкін М. А. (2013)
Никоненко А. А. - Медикаментозное лечение аневризмы брюшной аорты (2013)
Познанская Е. А. - Состояние вегетативной нервной системы у больных гипертонической болезнью II стадии низкого дополнительного кардиоваскулярного риска в зависимости от статуса курильщика, Сыволап B. В. (2013)
Потапенко М. С. - Оценка индивидуального периоперационного кардиального риска у больных с опухолями головы и шеи на фоне ишемической болезни сердца, Гриценко C. Н. (2013)
Сиволап В. Д. - Структурно-функціональні зміни серця та клінічні особливості серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка у хворих, які перенесли інфаркт міокарда, коморбідний із артеріальною гіпертензією, Земляний Я. В. (2013)
Сыволап В. Д. - Уровень матриксной металлопротеиназы-9 и ремоделирование миокарда у больных острой постинфарктной аневризмой левого желудочка, Киселев С. М. (2013)
Стремоухов О. О. - Вплив жовчних кислот на процеси травлення (2013)
Цема Є. В. - Результати лікування пілонідальної кісти крижово-куприкової ділянки, ускладненої гострим абсцесом за методикою Bascom I (2013)
Авраменко Н. В. - Сперматогенез після екстремальних гіпертермічних, гіпотермічних і травматичних впливів і можливість його медикаментозної корекції в експерименті, Нікіфоров О. А., Ломейко О. О. (2013)
Березин А. Е. - Галектин-3 как фенотипический индикатор кардиоваскулярного риска у пациентов с сердечной недостаточностью, Самура Т. А. (2013)
Павленко А. Л. - Особенности эпидемиологии лептоспироза на современном этапе (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського