Ахмач Г. М. - Деякі аспекти новелізації наказного провадження (2012)
Волкова H. В. - Деякі питання участі адвоката як представника у цивільному процесі (2012)
Іліопол І. М. - Проблеми призначення та проведення судової експертизи на стадії апеляційного провадження у цивільному процесі (2012)
Неклеса Ю. В. - Суб’єкти надання вторинної безоплатної правової допомоги в цивільному процесі (2012)
Соколянський Д. В. - Мирова угода сторін у цивільному судочинстві України: постановка проблеми (2012)
Соломахіна О. М. - Ознаки судової експертизи та порядок її призначення у цивільному процесі України (2012)
Зайвий Т. В. - Розвиток концепції видів цивільного судочинства у законодавстві пострадянських країн (2012)
Кучер Т. М. - Законодавчий та доктринальний підходи до засобів доказування в цивільному судочинстві України (2012)
Стоянова Т. А. - Розгляд судами справ про усиновлення у світлі ратифікації Європейської конвенції про усиновлення дітей (2012)
Чванкін С. А. - Деякі новели Цивільно-процесуального кодексу України щодо наказного провадження (2012)
Тріпульський Г. Я. - Судовий захист у розумінні нового Закону України "Про судовий збір" (2012)
Яніцька А. І. - Процесуальні особливості оформлення усиновлення громадянами України та іноземними громадянами (2012)
Ганкевич-Журавльова О. М. - Про осіб, які мають право пред’явлення позову про визнання батьківства (2012)
Подцерковний О. О. - Економіко-правові проблеми реформування портового господарства в Україні (2012)
Згама А. О. - Перспективи розвитку повноважень апеляційних господарських судів (2012)
Зуєва Л. Є. - Судові витрати як складова принципу оперативності та процесуальної економії у господарському процесі (2012)
Коліна А. О. - Штрафні санкції у господарському процесі (2012)
Цісельська X. О. - Законний інтерес як критерій класифікації учасників господарського процесу (2012)
Бойченко Е. Г. - Окремі проблеми правового регулювання господарської діяльності військових частин Збройних Сил України (2012)
Дабіжа Я. І. - Поняття та зміст економіко-стимулюючої функції господарського права (2012)
Деревнін В. С. - Загальна характеристика товарної біржі (2012)
Драпайло Ю. 3. - Правова природа зводу звичаїв морського порту (2012)
Завальнюк B. В. - Принципи антропологічної парадигми права (2012)
Антошина И. В. - Взаимодействие информационной и регулятивной функций права (2012)
Підгородинська А. В. - Визнання та виконання іноземних судових рішень як спосіб міжнародного співробітництва у кримінальному процесі (2012)
Денисова Д. О. - Міжнародно-правова відповідальність міжнародних міжурядових організацій в миротворчих операціях (2012)
Рога Н. В. - Право на створення об’єднань громадян як фундаментальна засада громадянського суспільства: філософсько-правовий аспект (2012)
Булеца C. Б. - Відмова від лікування як одне з цивільних прав пацієнта (2012)
Некіт К. Г. - Права та обов’язки довічного управителя: порівняльно-правовий аналіз законодавства України, Республіки Молдова та Російської Федерації (2012)
Ісаєвич Я. - Українське книгознавство: етапи розвитку (2006)
Дубровіна Л. - Кодикологічні, палеографічні та археографічні дослідження рукописних книг в Інституті рукопису Національнoї бібліотеки України імені В. І. Вернадського (кінець 80-х рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2006)
Фрис В. - Про формати найдавніших кириличних рукописних кодексів на Русі (2006)
Клименко О. - Перші друковані кириличні букварі та їх вплив на становлення і формування навчальної книги в Україні (2006)
Корзо М. - Украинско-белорусские кириллические букварные катехизисы XVII – ХVIII вв. (2006)
Кисельов Р. - Жанровий репертуар україномовних видань Почаївського Успенського монастиря XVIII – першої третини XIX століття (2006)
Якимович Б. - Іван Франко – видавець творів Юрія Осипа Федьковича (2006)
Самотий Р. - Типологія наукової книги Львівської політехніки: історичний ракурс (2006)
Василяускєнє А. - Литовська Католицька Наукова Академія: видавнича діяльність (1922 – 1940) (2006)
Долинська М. - Локалізація Ставропігійської друкарні у Львові (2006)
Швець Н. - До історії зібрання інкунабул Львівського національного університету імені Івана Франка (2006)
Ковальчук Г. - Дослідження історії формування колекцій стародруків та їх паспортизація (2006)
Колосовська О. - "…Заступати інтереси української людности”: діяльність Союзу українських наукових робітників книгозбірень і музеїв у Львові. (1930 – 1939) (2006)
Кунанець Н. - Бібліотека студентського товариства "Основа”: становлення та основні етапи діяльності (2006)
Кріль . - Історична бібліографія в радянській Україні: організаційний розвиток (1918 – 1940 рр.), Смогоржевська І. (2006)
Лещук Т. - Функціональна роль латинських термінологічних словників. (Дослідження на основі бібліографічних джерел) (2006)
Ільницька Л. - Листування Івана Зілинського з Михайлом Возняком (1916 – 1930 рр.) як джерело до вивчення книгознавчих зацікавлень М. Возняка (2006)
Бондаренко В. - Цифровий архів: переваги, можливості, планування, створення, використання (на прикладі проєкту "Ірмос”) (2006)
Павлюк І. - Ці три томи – то ми... або про Книгу Життя Миколи Плав’юка – Президента Української Народної Республіки в екзилі "Україна – життя моє”. Київ: Вид-во ім. Олени Теліги, 2002. (2006)
Фрис В. - Ярослав Ісаєвич. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. 518 с. (2006)
Лешкович Н. - Віра Фрис. Історія кириличної рукописної книги в Україні Х – XVIII ст. Львів: Львів. нац. ун-т, 2003. 188 с. + 8 кольор. іл., Кріль М. (2006)
Войтович Л. - Коган В. М., Домбровский-Шалагин В. И. Князь Рюрик и его потомки. Историко-генеалогический свод. Санкт-Петербург: Паритет, 2004. 686 с. (2006)
Седляр О. - Олександр Добржанський. Національний рух українців Буковини другої половини XIX – початку XХ ст. Чернівці: Золоті литаври, 1999. 574 с., Якимович Б. (2006)
Степанів М. - Петлюровщина / Автор-составитель С. А. Шумов; Пер. с укр. С. Шумова, А. Андреева; Худ. оформление П. Ильина. Москва: Изд-во Эксмо, изд-во Алгоритм, 2005. 256 с.(Серия "Русский бунт"). Бандеровщина / Состав. А. Андреев, С. Шумов; Худ. оформление П. Ильина. Москва: Изд-во Эксмо, изд-во Алгоритм, 2005. 304 с. (Серия "Русский бунт") (2006)
Кровицька О. - Леся Ставицька. Короткий словник жарґонної лексики української мови. Київ: Критика, 2003. 336 с. (2006)
Полюга Л. - Кобів Ю. Словник українських наукових і народних назв судинних рослин. Київ: Наукова думка, 2004. 800 с. (2006)
Чікало М. - Життя – не просто існування: Листування Олекси Горбача (1956 – 1996) / Редкол.: А.-Г. Горбач, У. Єдлінська, М. Чікало. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. 940 с. (2006)
Войтів Г. - Ілля Кучеренко. Актуальні проблеми граматики. Львів: Світ, 2003. 226 с., Кровицька О. (2006)
Маценка С. - Нонна Копистянська: Біобібліографічний покажчик / Уклад. М. Кривенко. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. 234 с.: іл., порт. (Українська біобібліографія. Нова серія. Чис. 15; Бібліографія вчених університету) (2006)
Олександр С. - Галина Сварник. Архівні та рукописні збірки Наукового товариства ім. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві. Каталог-інформатор. Варшава-Львів-Нью-Йорк: "Український архив" і Наукове товариство ім. Шевченка, 2005. 352 с. (2006)
Клименко О. - Видання Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського 2004 року (2006)
Отко Н. - Книгознавча конференція у Львові (2006)
Ярославові Ісаєвичу – 70 (2006)
Бережнюк І. Г. - Інститут уповноважених економічних операторів у Рамкових стандартах ВМО та Митному кодексі України, Бережнюк І. І. (2012)
Вакульчик О. М. - Європейський досвід оцінювання результатів упровадження системи спрощеного митного контролю та якості митного аудиту, Єдинак Т. С., Костюченко К. С. (2012)
Юрицин В. М. - Оценка эффективности взаимодействия таможни и бизнеса на принципах государственно-частного партнерства при осуществлении таможенных процедур в приграничной зоне России (2012)
Волосович С. В. - Страхування сплати митних платежів як різновид страхування кредитів довіри (2012)
Петруня Ю. Є. - Адміністрування митних платежів: стан і перспективи, Губа М. О. (2012)
Губіна І. С. - Митний постаудит у системі митного контролю: проблеми нормативно-правового регулювання (2012)
Македон В. В. - Аналіз циклічного характеру процесів злиттів і поглинань міжнародних компаній на ринках США та Європи (2012)
Пилипенко Ю. І. - Стратегія зовнішньоекономічної політики України в умовах глобалізації (2012)
Дубицький Д. П. - Аналіз та шляхи підвищення економічного ефекту від процесу розпорядження майном, що перейшло у власність держави, Кравець С. О. (2012)
Геращенко С. О. - Інвестиційний клімат країни як складова оцінювання середовища бізнесу, Петруня В. Ю. (2012)
Мещеряков А. А. - Проблеми розвитку фондового ринку та шляхи їх розв’язання в контексті забезпечення фінансової безпеки України, Сопотян С. В. (2012)
Джумурат О. В. - Методологічний підхід до формування системи економічної безпеки держави та роль ризиків у ньому (2012)
Архірейська Н. В. - Основні напрямки забезпечення фінансової безпеки України (2012)
Книшек О. О. - Взаємозв’язок прийомів і сфер внутрішнього та зовнішнього контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Костюченко К. С. (2012)
Боярко І. М. - Стійкість бюджету як елемент фінансового механізму управління соціально-економічним розвитком міста, Гриценко Л. Л. (2012)
Стеблянко М. Д. - Зарубіжний досвід визначення поняття нетарифного регулювання (2012)
Бабенко Л. В. - Основні напрямки обліково-аналітичних процедур та проведення аналізу виконання кошторису доходів і видатків у митних органах, Яременко О. О. (2012)
Теплицька Г. Й. - Порівняння сучасних типів та форматів торговельних підприємств за кордоном і в Україні (2012)
Гринкевич С. С. - Формування системи управління фінансово-економічною безпекою торговельного підприємства, Кокнаєва М. О. (2012)
Петруня Ю. Є. - Дослідження експортно-імпортних тенденцій як основи для розрахунку митно-податкових втрат держави внаслідок примусових санкцій у митному регулюванні ЗЕД, Олексієнко Р. Ю. (2012)
Оніщенко А. В. - Головні центри економічних інтеграційних процесів Азійсько-Тихоокеанського регіону (2012)
Літовченко Б. В. - Зміни організаційної структури у процесі стратегічного планування діяльності митної служби, Єдинак В. Ю. (2012)
Васильєва В. Г. - Сучасний стан та напрямки розвитку аудиту митної вартості товарів, Татаренко Н. М. (2012)
Пашко П. В. - Щодо термінів "митна політика” та "митна справа” (2012)
Чириченко Ю. В. - Розвиток міжнародній торгівлі: визначення сучасної проблематики для України (2012)
Коляда С. П. - Аналіз системи розвитку персоналу митного органу та визначення підходів до оцінки її ефективності, Добробаба Д. Є. (2012)
Войтов С. Г. - Методологія дослідження та сутнісна детермінація категорії митно-тарифного регулювання (2012)
Книшек О. О. - Управління ризиками як основа проведення успішного митного постаудиту: зарубіжний досвід та українські перспективи, Дяченко Є. С., Білан Ю. М. (2012)
Вакульчик О. М. - Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Дубицький Д. П. (2012)
Ільїна А. В. - Загрози економічній безпеці держави в контексті митного оподаткування, Губа О. І. (2012)
Бережнюк І. Г. - Особливості застосування системи управління ризиками митними службами США та країн Європи, Джумурат О. В., Несторишен І. В. (2012)
Навроцька Н. А. - Систематизація інвестицій у міжнародному інвестиційному процесі (2012)
Брижатий В. В. - Міжнародна конкурентоспроможність корпорації (2012)
Касян С. Я. - Міжнародний авіаційний маркетинг у глобальному економічному просторі, Уляшева А. В. (2012)
Горб К. М. - Системний підхід у міжнародному маркетингу туристичних дестинацій (2012)
Юдіна Н. В. - Управління рекламною діяльністю суб’єктів ЗЕД в умовах глобалізації (2012)
Рекуненко І. І. - Проблеми здійснення транскордонних операцій з цінними паперами (2012)
Матвійчук І. О. - Інституціоналізація управління економічною безпекою держави (2012)
Ясенецький В. С. - До питання про сутність і зміст ринкової інфраструктури (2012)
Бутенко Н. В. - Концептуальні засади розвитку промислового маркетингу в умовах економічної глобалізації (2012)
Лисенков С. Л. - Теоретичні питання конституційних культурних прав і свобод особи в Україні (2004)
Пастухов В. П. - Державно-правові погляди Т. Г. Шевченка (2004)
Захарова О. С. - Стан та перспективи розвитку цивільних процесуальних відносин в Україні (2004)
Михайленко О. Р. - Проблеми нагляду за додержанням і застосуванням законів (загальний нагляд) в Україні (2004)
Гончаренко В. Г. - Право і криміналістика (2004)
Чулінда Л. І. - Вплив наукових досліджень на ефективність правозастосування (2004)
Черняк Ю. В. - Міжнародно-правове регулювання підсудності справ зі спорів, що виникають у сфері довірчої власності (2004)
Ковтун О. М. - Правові аспекти підвищення ефективності державного управління у сфері охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду України (2004)
Михайлов О. О. - Деякі аспекти правового забезпечення і захисту діяльності водного транспорту, їх значення в підготовці юристів, Михайлов О. О. (2004)
Ісмаїлова Л. Б. - Принципи рівності й змагальності сторін та їх реалізація в кримінальному судочинстві (2004)
Баженова Б. М. - Спеціалізовані адвокати в Німеччині (2004)
Бондаренко К. І. - Комп'ютер як помічник викладача іноземної мови, Шовкова Т. А. (2004)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2004)
Лисенков С. Л. - Конституційні культурні права і свободи як інструмент функціонального аспекту культури (2005)
Коваль О. А. - Питання законодавчого закріплення системи принципів права України (2005)
Михайлов О. О. - Об’єктивні та суб’єктивні ознаки правовідносин (2005)
Музика Л. А. - Співвідношення приватного та публічного в цивільному праві України (2005)
Свірський Б. М. - Стан дослідження прав національних меншин (2005)
Хотинська О. З. - Судовий наказ як особлива форма судового рішення (2005)
Коваленко Н. О. - "Ощадливий вантаж береже”, або практика страхування морських перевезень (2005)
Булгакова І. В. - Судовий розсуд у господарському процесі (2005)
Туркевич І. К. - До проблеми про місце кримінології в системі наук (2005)
Семенюк В. А. - Поняття підпільної нарколабораторії — спірні питання (2005)
Гончаренко В. Г. - Класифікація слідів-відображень людини у криміналістиці, Сокиринська О. А. (2005)
Ісмаілова Л. Б. - Співвідношення справедливості, законності і рівності в кримінальному судочинстві (2005)
Лещишина О. М. - Обставини, які необхідно встановити під час розслідування злочинної торгівлі людськими органами (2005)
Фартушна О. Ю. - Засоби фіксації доказової інформації (2005)
Чулінда Л. І. - Обґрунтування методології теоретико-правового дослідження властивостей юридико-лінгвістичного тлумачення (2005)
Конончук Т. І. - Україна і право у творчій долі Юрія Лавріненка (2005)
Орел К. І. - Мовна норма — невід’ємний атрибут мови законодавства (2005)
Шовкова Т. А. - Відображення проблеми правової реформи в Україні у змісті та формах організації навчання німецької мови (2005)
Божагора Н. М. - Спадкування за заповітом подружжя (2005)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2005)
Гончаренко В. Г. - Onus probandi в контексті процесуальних функцій і етики спілкування (2005)
Ромовська З. В. - Загальні засади цивільного права (2005)
Лисенков С. Л. - Питання змісту і реалізації культурних прав і свобод у практиці Європейського суду з прав людини (2005)
Захарова О. С. - Представництво у цивільному судочинстві (2005)
Хотинська О. З. - Преюдиціальність як прояв обов’язковості судових рішень (2005)
Музика Л. А. - Територіальні громади як суб’єкти цивільного права і суб’єкти цивільних правовідносин (2005)
Черняк Ю. В. - Міжнародний цивільний процес: проблеми правового регулювання в Україні (2005)
Булгакова І. В. - Статут автомобільного транспорту УРСР: проблеми застосування (2005)
Кашинцева О. Ю. - Проблеми правового регулювання пренатальних генетичних обстежень в Україні (2005)
Коробчук П. М. - Роль дозвільної системи в забезпеченні громадського порядку та громадської безпеки (2005)
Ковальський В. С. - Конституційні засади визначення принципів кримінального права (2005)
Грек Б. М. - Вдосконалення інституту кримінально-правової відповідальності за фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства — нагальна потреба сьогодення (2005)
Михайленко О. Р. - Конкуренція або колізії правових норм та верховенство закону щодо кримінального процесу (2005)
Попелюшко В. О. - Поняття захисту у кримінальному процесі (2005)
Сурдукова О. В. - Адвокатське розслідування як інститут кримінально-процесуального права (2005)
Бояров В. І. - Актуальні питання захисту учасників кримінального судочинства в законодавстві України (2005)
Ісмаїлова Л. Б. - Реалізація принципу презумпції невинуватості в кримінальному процесі України (2005)
Циганюк Ю. В. - Потерпілий в кримінальному процесі країн континентальної правової системи та України: порівняльно-правове дослідження (2005)
Черкова М. Ю. - Редакція статті 141 КПК України вимагає істотних змін (2005)
Фартушна О. Ю. - Вимоги фіксації доказової інформації (2005)
Кузнєцова О. В. - Поняття та класифікація отруйних і сильнодіючих речовин (2005)
Антонюк Н. М. - Правнича термінологія у змісті викладання іноземних мов (2005)
Ботвина Н. Г. - Державотворча роль мови (2005)
Цімох В. М. - Питання застосування принципу диспозитивності за новим Цивільним процесуальним кодексом України (2005)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2005)
Гончаренко С. В. - Права людини інформаційної доби (2006)
Гончаренко В. Г. - Концептуальні питання правової реформи в Україні (2006)
Лисенков С. Л. - Механізм правового регулювання реалізації суб’єктивних прав і свобод (2006)
Сердюк В. В. - Судова влада та її місце в теорії поділу влади (2006)
Заіка Ю. О. - Форми заповіту: шляхи вдосконалення (2006)
Хотинська О. З. - Форми судового контролю за виконанням рішень судів в Україні: критерії та проблеми їх розмежування (2006)
Кашинцева О. Ю. - Правове регулювання біоетичних проблем в громадянському суспільстві (2006)
Бабенко В. В. - Належність та допустимість доказів в господарському процесі (2006)
Іолкін Я. О. - Міжнародні процедури реєстрації товарних знаків за Мадридською Угодою про міжнародну реєстрацію знаків і Регламентом Ради (ЄС) про товарний знак Співтовариства (2006)
Костюченко О. А. - Сутність та роль валютного законодавства України (2006)
Українець В. В. - Поняття "злочинної організації” в українській юридичній літературі (2006)
Виноградова О. І. - Врегулювання надання правової допомоги за відсутності міжнародного договору у проекті Кримінально-процесуального кодексу України (2006)
Бірюкова А. М. - Проблеми надання адвокатом правової допомоги у кримінальному судочинстві (2006)
Ісмаїлова Л. Б. - Функція обвинувачення в кримінальному судочинстві в контексті принципу рівності сторін (2006)
Виборнова Є. І. - Актуальні питання впровадження міжнародних стандартів у кримінальному процесі України (2006)
Аскеров С. С. - Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану (2006)
Білоус І. М. - Загальна характеристика релігійних організацій, діяльність яких побудована на деструктивних ідеологіях (2006)
Кравченко Л. І. - Процесуальні засади призначення судової експертизи героїну (2006)
Сокиран М. Ф. - Проблеми використання цифрових технологій для фіксації процесуальної інформації (2006)
Конончук Т. І. - Педагог Софія Русова як одна з найкращих доньок України (2006)
Мироненко Н. М. - Актуальне і корисне видання з валютного законодавства (2006)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2006)
Ромовська З. В. - Я син народу, що вгору йде (2006)
Розумний Ярослав. - "Народе мій... твоїм будучим душу я тривожу” (2006)
Коваль О. А. - Формування принципів права (2006)
Кудін С. В. - Розробка ідей гуманності та демократизму у кримінальному праві Київської Русі у працях Я. Падоха (2006)
Нєкрасова О. В. - Свобода договору в сімейному праві України (2006)
Кашинцева О. Ю. - Патентне право і клонування людини: досвід ЄС (2006)
Палій Є. В. - Поняття та класифікація кредитних угод, що укладаються Міжнародним банком реконструкції та розвитку (2006)
Іолкін Я. О. - Інтенціальна природа та функції торговельної марки (2006)
Адамовська О. А. - Стан і перспективи застосування майнової неустойки в господарських зобов’язаннях (2006)
Гребенюк М. С. - Створення Конференції Організації Об’єднаних Націй з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) як міжнародної організації універсального характеру (2006)
Сергєєва Д. Б. - Зняття інформації з каналів зв’язку: виникнення і становлення (2006)
Сердюк В. В. - Завдання Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції (2006)
Барабаш О. Є. - Юридичні особи як сторони авторського договору (2006)
Циганюк Ю. В. - Цивільний позивач в кримінальному процесі країн континентальної правової системи та України (2006)
Оряп Ю. В. - Використання спеціальних знань для забезпеченняправового статусу неповнолітніх у кримінальному процесі України (2006)
Кухарук Ю. О. - Деякі проблемні питання застосування відводу захисника в кримінальній справі (2006)
Калюжна Л. Є. - Перевірка показань на місці, як елемент тактичної операції (2006)
Коробчук П. М. - Проблемні питання захисту особистої безпеки громадян України за допомогою вогнепальної зброї (2006)
Хряпінський П. В. - Спірні питання щодо звільнення від кримінальної відповідальності (2006)
Дубчак Л. С. - Освітні заклади як суб’єкти ранньої профілактики злочинності неповнолітніх (2006)
Білоус І. М. - Криміналістична характеристика злочинів, вчинених на ґрунті проповідування деструктивних ідеологій (2006)
Гузєв О. С. - Особливості правової природи санкцій як інституту міжнародного права (2006)
Конончук Т. І. - Живопис Валерія Франчукаі російська література про українське буття в ХХ ст (2006)
Олейник Л. И. - Закон и его интерпретация в литературных источниках (Уолт Уитмен и Эдгар По) (2006)
Наукова конференція студентів та аспірантів на тему "Правове становище дітей в Україні” (2006)
Про Івана Франка – в Академії адвокатури України (2006)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2006)
Варфоломеєва Т. В. - Адвокатура і адвокатська діяльність в Україні — погляд у майбутнє (2006)
Капелюшний В. П. - Проблема кордонів та формування державної території України в 1917–1921 рр.: історіографічні та історико-правові аспекти (2006)
Тарнопольська О. М. - Дискусійні питання щодо визначення прогалини в праві (2006)
Гончаренко В. Г. - Українське прислів’я — квінтесенція звичаєвого права (2006)
Порубенський О. М. - Місце і роль комітетівверховної Ради України в системі державних органів (2006)
Мяловицька Н. А. - Глобалізація і деякі актуальні проблеми державного будівництва (2006)
Бондар І. - Перегляд рішень, що набрали законної сили, у зв’язку з нововиявленими обставинами як стадія цивільного процесу (2006)
Ковальський Д. В. - Проблеми позасудового вирішення земельних спорів (2006)
Дубчак Л. С. - Суб’єктивні недоліки шкільного та вузівського виховання і їх криміногенне значення (2006)
Черняк Ю. В. - Проблема lis pendens-related actions та способи її вирішення у законодавстві України (2006)
Тихоненко І. В. - Доказування у кримінальних справах у судах першої та апеляційної інстанцій (2006)
Попелюшко В. О. - Спеціальні знання в кримінальному процесі та захист (2006)
Фалалєєва Л. Г. - Актуальні проблеми вдосконалення договірного механізму торговельного співробітництва між Україною та Європейським Союзом (2006)
Микієвич М. М. - Інституційно-правовий механізм зовнішньої політики Європейського Союзу: сучасний стан та перспективи розвитку (2006)
Антонюк Н. М. - Суд присяжних Інститут Левітта (США) — Академія адвокатури України (2006)
Сокол О. О. - Реалізація конституційного права народу на участь у здійсненні правосуддя (2006)
Лук’янчиков Є. Д. - Досудове розслідування та його структура (2006)
Легких К. В. - Метод експертних оцінок при вирішенні правових питань в кримінальному судочинстві (2006)
Ісмаілова Л. Б. - Психологічний аспект взаємодії і рівності суб’єктів кримінального судочинства (2006)
Сокиринська О. А. - Акустичні сліди: види, основні ознаки та роль у розслідуванні злочинів (2006)
Кузнєцова О. В. - Особливості експертного дослідження отруйних та сильнодіючих речовин (2006)
Бова Є. Ю. - Організація безоплатної правової допомоги в Україні на сучасному етапі: основні напрямки реформування (2006)
Конончук Т. І. - Юридична лексикографія у 20-ті роки ХХ ст. і сучасність (2006)
Крилова І. І. - Історичний нарис діяльності прокуратури (2006)
Божагора Н. М. - Деякі аспекти правового регулювання підстав та умов матеріальної відповідальності працівників (2006)
Студентський парламент Академії адвокатури України — генератор ідей (2006)
Коваль О. А. - Громадянське суспільство та правова держава: сутнісні характеристики (2007)
Конончук Т. І. - Іван Франко: текст як засіб державотворення (2007)
Сердюк В. В. - Єдність судової влади: окремі концептуальні питання (2007)
Погорецький М. А. - Шляхи вдосконалення реалізації конституційного права обвинуваченого на захист (2007)
Черняк Ю. В. - Сучасний стан та проблеми законодавчого регулювання у сфері попередження домашнього насильства щодо жінок в Україні (2007)
Айвазян Ю. К. - Імплементація міжнародно-правових актів в національне законодавство України (2007)
Захарова О. С. - Реалізація конституційних принципів територіальності і спеціалізації судів у нових проектах закону України "Про судоустрій в Україні” (2007)
Валаншис В. - Some thoughts on uniform judicial practice (Деякі нотатки з приводу універсальної юридичної практики) (2007)
Кудін С. В. - Дослідження кримінального права Київської Русі російською історико-правовою наукою у 20-х рр. ХІХ ст (2007)
Кашинцева О. Ю. - Етичні та правові проблеми проведення медичного експерименту на організмі людини (2007)
Йолкін Я. - Правові засади свободи вибору торговельної марки (2007)
Ковальський Д. В. - Поняття, ознаки та види земельно-процесуальних правовідносин (2007)
Панькова Л. О. - Окремі правові аспекти страхування ризиків в сільському господарстві (2007)
Радзівон С. М. - Теоретичні проблеми визначення змісту "адміністративний примус” в діяльності міліції (2007)
Михайлов О. О. - Підстави притягнення юридичних осіб до кримінальної відповідальності (2007)
Хряпінський П. В. - Інститут заохочувальних норм у системі кримінального законодавства України (2007)
Исютин-Федотков Д. В. - Тенденция использования заимствованной (иноязычной) лексики в языке криминалистики (2007)
Курдюков В. В. - Деякі питання обов’язкового призначення експертизи в кримінальному процесі України (2007)
Білоус І. М. - Особливості підготовки матеріалів та проведення судових експертиз у справах про злочинні посягання, вчинені на ґрунті проповідування деструктивних ідеологій чи виконання релігійних обрядів (2007)
Бояров В. І. - Захист учасників кримінального судочинства за чинним кримінально-процесуальним законодавством Росії, Кравченко В. В. (2007)
Іншин М. І. - Місце органів прокуратури у системі органів державної влади (2007)
Таранушич С. В. - Правове регулювання діяльності органів природоохоронної прокуратури (2007)
Крилова І. І. - Поняття та правовий статус актів прокурорського реагування (2007)
Горохова І. В. - Методика перекладацької діяльності студентів Академії адвокатури України (2007)
Вимоги до оформлення статтей, що подаються до "Вісника Академії Адвокатури України” (2007)
Журналу Верховної Ради України "Віче” — 15 років! (2007)
Ромовська З. В. - Науковий аналіз змін, внесених до Цивільного кодексу України (2007)
Ладиченко В. В. - Актуальні питання реформування юридичної освіти (на прикладі викладання конституційного права) (2007)
Гончаренко В. Г. - Спеціальні знання: генезис, предмет, рівні, форми використання в доказуванні, Курдюков В. В., Легких К. В. (2007)
Галюк С. Є. - Роль мусульманського права в інтеграції ісламського суспільства: історичні та цивілізаційні аспекти (2007)
Шама Н. П. - Зміст спадкового договору. (2007)
Нєкрасова О. В. - Проблеми субсидіарного застосування цивільного законодавства до регулювання сімейних відносин (2007)
Ковальський Д. В. - Структура земельно-процесуальних правовідносин: загальна характеристика (2007)
Гафурова О. В. - Деякі питання правового регулювання правочинів з земельними ділянками сільськогосподарського призначення (2007)
Фесенко Є. В. - Коментар до ст. 307 КК з врахуванням законодавчих новел, що конкретизують диспозицію цієї статті (2007)
Котюк І. І. - Поняття і загальна характеристика методів криміналістики (2007)
Аскеров С. С. - Межі обов’язковості вказівок судів вищої інстанції для судів нижчої інстанції згідно законодавства України та Азербайджану (2007)
Циганюк Ю. В. - Форми цивільного позову в кримінальному процесі України та країн континентальної правової системи (2007)
Єні О. В. - Поняття клопотання в кримінальному процесі України (2007)
Погорецький М. А. - Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі окремих країн СНД (2007)
Дедковский А. А. - Оперативно-розыскная характеристика уличных грабежей (2007)
Білоус І. М. - Особливості початкового етапу розслідування злочинів, передбачених ст. 181 КК України (2007)
Черкова М. Ю. - Про можливість застосування в Україні положень Федеральної програми захисту свідків США, Шестакова О. А. (2007)
Кравченко Л. І. - Можливості і доказове значення судової експертизи героїну (2007)
Гаркуша В. - Реформування судоустрою: окремі історичні аспекти і паралелі (2007)
Юдківська А. - Привілей проти самообвинувачення — в пошуках принципу (2007)
Фалалєєва Л. Г. - Система процедур прийняття рішень Європейського Союзу в їх взаємодії (2007)
Дубас Р. Р. - Договірні відносини України у сфері енергетики (2007)
Тихий В. П. - Правова природа, повноваження, рішення та висновки Конституційного Суду України (2007)
Буруковська Н. В. - Класична, некласична та постнекласична моделі розвитку наукового знання (2007)
Астрова Л. М. - Склад і особливості формування Конституційного Суду України (2007)
Гончаренко В. Г. - Принцип науковості як методологія юридичного нормотворення (2007)
Зейкан Я. П. - Негласне проникнення до житла та інші обмеження прав людини: адвокатський погляд на проблему (2007)
Гончаренко С. В. - Напрями реформування адвокатури у пострадянському просторі (2007)
Хотинська-Нор О. З. - Відстрочка, розстрочка, зміна способу та порядку виконання рішення суду в контексті права на судовий захист (2007)
Кашинцева О. Ю. - Проблеми визначення статусу ембріона: етико-правовий аспект (2007)
Гура Р. М. - Товариство з обмеженою відповідальністю (правовий аналіз), Божагора Н. М. (2007)
Грищук В. К. - Питання кримінальної відповідальності юридичних осіб в Англії, США, Франції та Республіці Польща (2007)
Гаращук М. В. - Генезис ідеї справедливого покарання у контексті европейської правової традиції нового часу (2007)
Кікалішвілі М. В. - Правовий стан і правові взаємодії засудженого в кримінально-виконавчому праві України (2007)
Данилевський А. О. - До питання про юридичну природу матеріального, організаційного чи іншого сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації (2007)
Блудиліна М. Є. - Окремі питання порушення справи в кримінальному процесі України (2007)
Курдюков В. В. - Обов’язкове призначення судово-психологічної експертизи (2007)
Калюжна Л. Є. - До питання про сутність, завдання та мету перевірки показань на місці (2007)
Пінчук Н. І. - Питання призначення нотаріусом експертизи документів (2007)
Михальчук Т. В. - Використання при розслідуванні злочинів доказів, отриманих телекомунікаційним шляхом (2007)
Бірюкова А. М. - Гарантії адвокатської діяльності при здійсненні захисту (2007)
Костин А. Е. - Как совместить членство обязательное и добровольное? (Опыт регулирования деятельности объединений адвокатов в Германии) (2007)
Крилова І. І. - Поняття, основні риси та види нормативних актів (2007)
Цакадзе Н. Ч. - Прокуратура та її місце в системі органів влади (2007)
Бойко І. І. - Еволюція механізму мирного розв’язання міжнародних спорів і врегулювання міжнародних конфліктів з давніх часів до Вестфальського конгресу (2007)
Антонюк Н. М. - Болонська система: іноземні мови та переклад (2007)
Шкіренко О. В. - Формування духовних цінностей студента на основі моделі високодуховної особистості майбутнього правознавця (2007)
Горохова І. В. - Поняття картини світу та основні засади її моделювання (2007)
Чернишенко Т. В. - Правові наслідки неавтентичності офіційного перекладу міжнародних договорів (2007)
Кудін С. В. - Дослідження кримінального права Київської Русі у працях С.В. Юшкова (до 1946 р.) (2008)
Крилова І. І. - Верховенство права і принцип розподілу влади в Україні (2008)
Галюк С. Є. - Особливості взаємодії сучасних та традиційних джерел права у мусульманських правових системах (2008)
Легких К. В. - Роль адвоката в забезпеченні особистих прав та інтересів людини (2008)
Соловьева Т. В. - Последствия несоблюдения требований ст. 131, 132 ГПК РФ судебным представителем при подаче искового заявления в суд (2008)
Гришина Я. С. - Полномочия адвоката при исполнении судебным приставом-исполнителем судебных актов по неисковым делам, возникающим из земельных правоотношений (2008)
Турський В. М. - Верховенство права в адвокатській діяльності при здійсненні правової допомоги інвалідам (2008)
Костюченко О. А. - Поняття та класифікація валютних операцій (2008)
Вереша Р. В. - Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій (коментар до ст. 170 КК України) (2008)
Хряпінський П. В. - Форми реалізації позитивного аспекту кримінальної відповідальності (2008)
Українець В. В. - Об’єкт як елемент складу злочину створення злочинної організації (2008)
Сарнавський О. М. - Вогнепальна зброя як предмет злочину, передбаченого ст. 262 КК України (2008)
Хлистова Н. Б. - Кримінологічна функція суду щодо формування суспільно корисної мотивації: сучасний стан та перспективи (2008)
Зорин Р. Г. - Инициатива защитника по доказыванию как противодействие обвинению в уголовном судопроизводстве (2008)
Юрчишин В. М. - Реалізація принципу змагальності в кримінальному судочинстві (2008)
Жамиева Р. М. - Законные интересы обвиняемого в адвокатской деятельности (2008)
Захаров П. С. - Роль адвоката у процесі доказування на досудовому слідстві в України (2008)
Єні О. В. - Клопотання захисника у кримінальному процесі України (2008)
Кухарук Ю. О. - Розходження позицій захисту, як привід для усунення захисника із справи (2008)
Пінчук Н. І. - Використання методу словесного портрета в практиці діяльності нотаріуса (2008)
Бишевець О. В. - Тактичні прийоми у професійній діяльності адвоката (2008)
Курдюков В. В. - Призначення судово-психологічної експертизи як важлива складова системи захисту у кримінальному процесі України (2008)
Білоус І. М. - Особливості допиту потерпілих та свідків у справах про злочини, передбачені ст. 181 КК України (2008)
Сокиран М. Ф. - Процесуальний статус матеріалів звуко-, відеозапису (2008)
Прокопенко Н. О. - Сучасні можливості експертного дослідження мікрорельєфу шкірного покриву людини (2008)
Конин В. В. - 131-134, Типовые о., допускаемые о. (2008)
Коротун О. М. - Суддівське самоврядування та голова суду: співвідношення функцій та завдань (2008)
Антонюк Н. М. - Особливості юридичної терміно-системи англійської мови, Титаренко О. Ю., Горохова І. В. (2008)
Вайноренє І. П. - Правнича та епістолярна спадщина історичних діячів Британії в контексті викладання іноземних мов студентам Академії адвокатури України (2008)
Микитюк А. В. - Правничі аспекти реалізації категорії предикативності в іноземних мовах (на базі корейської мови) (2008)
Варфоломеєва Т. В. - Адвокатська професія по-українськи, Гончаренко С. В. (2008)
Тарнопольська О. М. - Види прогалин в праві (2008)
Володина С. И. - Современная риторика (2008)
Ковальська В. В. - Спільне вирішення завдань держави органами місцевого самоврядування і ОВС (2008)
Лазько Г. З. - Особливості правового регулювання процесуального представництва (2008)
Грек Б. М. - Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин: загальноправовий аспект (2008)
Лопушанський Т. В. - Правове регулювання фірмових найменувань у країнах Європейського Союзу та в Україні (2008)
Палій М. В. - Оптимізація міри покарання, передбаченої санкцією статті 395 Кримінального кодексу України, Назимко Є. С. (2008)
Сапожнікова О. - Пропозиції щодо зменшення мінімальної вікової межі кримінальної відповідальності в Україні (2008)
Шепітько В. Ю. - Сучасний стан та тенденції криміналістики в її прагматичному аспекті (2008)
Клименко Н. І. - Криміналістичні знання, їх вдосконалення і розвиток (2008)
Лук’янчиков Є. Д. - Розширення форм використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві (2008)
Єні О. В. - Процесуальний порядок та особливості заявлення та розгляду клопотання про поновлення пропущеного строку у кримінальному судочинстві України (2008)
Голобородько К. М. - Врахування відповідальності потерпілого при визначенні моральної шкоди (2008)
Захаров П. С. - Допустимість доказів у кримінальному процесі України (2008)
Попелюшко В. О. - Стратегія і тактика захисту в судовому розгляді справи (2008)
Іванцова А. В. - Деякі сучасні проблеми адвокатури України (статистичний аналіз доступної інформації організаційних форм адвокатської діяльності) (2008)
Гонгало С. Й. - Використання криміналістичних знань захисником при роботі з документами (2008)
Калюжна Л. Є. - Особливості підготовки та проведення судових експертиз за результатами відтворення обстановки та обставин події (2008)
Айвазян О. Ю. - Початковий етап розслідування злочинних порушень техніки безпеки на будівництві (2008)
Кузнєцов О. О. - Тенденції розвитку судової експертизи (2008)
Седнєв В. В. - Запитання експерту як регулятор взаємодії його та інших учасників процесу (2008)
Моїсєєв О. М. - Управлінські аспекти експертних технологій у судово-експертній діяльності (2008)
Бордюгов Л. Г. - Судово-екологічна експертиза: теоретичні аспекти (2008)
Кравченко Л. І. - Предметна належність спеціальних знань у дослідженні героїну (2008)
Комарницька О. Б. - Процес посередництва у справах приватного обвинувачення (2008)
Хотинська-Нор О. З. - Судовий контроль як правова форма діяльності судової влади (2008)
Цимбалиста О. А. - Впровадження сучасних інформаційних технологій в процес викладання правничої іноземномовної лексики (2008)
Гончаренко В. Г. - Про призначення судової експертизи адвокатом (2008)
Крилова І. І. - Поняття, класифікація та правове значення актів органів державної влади (2008)
Мількова К. В. - Теоретичні питання класифікації охоронних правовідносин (2008)
Єфремова І. І. - Проблеми фінансової спроможності місцевого самоврядування (2008)
Ковальчук І. В. - Передумови виникнення інституту усиновлення на території України (2008)
Жупина О. С. - Встановлення суб’єкта злочину під час порушення кримінальної справи у сфері службової діяльності (2008)
Сарнавський О. М. - Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 262 КК України (2008)
Почечуева О. С. - Особенности этических норм в деятельности адвоката-защитника и представителя в уголовном судопроизводстве (2008)
Легких К. В. - Поняття "спеціальні юридичні знання” та форми їх використання у кримінальному процесі (2008)
Курдюков В. В. - Кримінальний процес як двоєдина форма пізнання і доказування у кримінальних справах (2008)
Куліков О. П. - Кримінально-процесуальні заходи забезпечення активної позиції учасників процесу (2008)
Копетюк М. І. - Деякі особливості і правові наслідки відмови прокурора від державного обвинувачення (2008)
Єні О. В. - Клопотання та інші форми звернень у кримінальному процесі України (2008)
Коновалова Г. В. - Участь адвоката-захисника у кримінальних справах в умовах застосування на досудовому слідстві до окремих учасників заходів безпеки (2008)
Комарницька О. Б. - Дві інстанції для судового розгляду справ приватного обвинувачення (2008)
Сегай М. Я. - Інтегративна модель використання спеціальних криміналістичних знань у кримінальному судочинстві, Бондар В. С. (2008)
Михайлов М. А. - Метод криминалистической идентификации как основа биометрических технологий (2008)
Когутич І. І. - Окремі аспекти "судової криміналістики” (2008)
Архипова А. Н. - Роль одорологической экспертизы при расследовании убийства "без трупа”, Китаев Н. Н. (2008)
Бурак О. В. - Реформування судової системи в Україні (2008)
Хливнюк А. М. - Участь Державної судової адміністрації України у фінансуванні судів (2008)
Руденко А. В. - Забезпечення доступності адміністративного судочинства (2008)
Птуха С. С. - Проблеми теорії і практики застосування концепцій "культурної спадщини” та "спільної спадщини людства” у сучасному міжнародному праві (2008)
Гребенюк М. С. - Роль Конференції ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) у формуванні міжнародного права на розвиток (2008)
Локтєв В. - З надією на ренесанс вітчизняної науки (2007)
Нанотехнології в українському вимірі (2007)
Дорогунцов С. - Метатеорія господарювання як арбітр у розв’язанні проблем цивілізаційного розвитку, Ральчук О. (2007)
Омельчук А. - Альтернативна хімічна енергетика у дзеркалі сьогодення : об’єднана сесія наукових рад НАН України з проблем "Неорганічна хімія" та "Електрохімія" (11–15 вересня 2006 р., м. Львів) (2007)
10 інноваційних проектів, відібраних для фінансування в рамках спільної програми УНТЦ–НАН України "Ініціативи цільових науково-дослідних і випробувально-конструкторських розробок" (2007)
Вакуленко М. - У якому часі, у якому році, у яку хвилину, о котрій годині... : до проблеми означування часу в українській мові (2007)
Бандальєр Г. - На літературознавчому роздоріжжі (2007)
Ковтун Г. - Як народжуються відкриття (2007)
90-річчя академіка НАН України Ю. О. Митропольського (2007)
80-річчя академіка НАН України І. К. Походні (2007)
70-річчя академіка НАН України Є. Я. Хруслова (2007)
90-річчя члена-кореспондента НАН України Г. Г. Єфименка (2007)
Доповідь президента НАН України академіка Б. Патона (2001)
Марчук Г. (2001)
Ліндквіст П. (2001)
Митропольський Ю. (2001)
Лаврентьєв М. (2001)
Куліпанов Г. (2001)
Звітує Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова (2001)
Методи підвищення рівня властивостей сплавів (2001)
Мамутов В. - Економіко-правові важелі проти тіньової економіки (2001)
Москаленко В. - Професійне здоров'я шахтарів — проблема соціальна і наукова, Кундієв Ю., Мухін В., Передерій Г. (2001)
Малиновський Б. - Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій (2001)
Вагапов В. - Науковий журнал — дискусійна трибуна (2001)
Наумовець А. - "Наукові засади створення нової зброї" чи пропаганда псевдонаукових поглядів?, Загородній А. (2001)
90-річчя академіка НАН України С. Я. Брауде (2001)
80-річчя академіка НАН України М. П. Лисиці (2001)
60-річчя академіка НАН України В. П. Шевченка (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Л. Ганула (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. Д. Федоровського (2001)
50-річчя члена-кореспондента НАН України А. Г. Загороднього (2001)
Керча Ю. - Полімерна наука на рубежі двох століть : дев'ята Українська конференція з високомолекулярних сполук (Київ, 26-28 вересня 2000 р.) (2001)
Пам'яті В. М. Шимановського (2001)
Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2000 року (2001)
Патон Б. - Інноваційний шлях розвитку економіки України (2001)
Курас І. - Українське суспільство на рубежі століть: утвердження реформаторського курсу (2001)
Геєць В. - Ринкова трансформація в 1991—2000 роках: здобутки, труднощі, уроки (2001)
Згуровський М. - Науково-технічна інтелігенція та суспільний прогрес (2001)
Саблук П. - Аграрна складова в економічних реформах України (2001)
Костюк П. - Кальцій: іон життя, іон смерті (2001)
70-річчя академіка НАН України А. О. Лебедєва (2001)
70-річчя академіка НАН України С. В. Пелетминського (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України І. В. Комісарова (2001)
50-річчя члена-кореспондента НАН України О. О. Коноваленка (2001)
Біота в мегаполісі (2001)
Неруйнівний контроль конструкційних матеріалів (2001)
Шемшученко Ю. - Правові чинники формування соціально-економічної моделі України (2001)
Пахомов Ю. - Ринкові трансформації в Україні у контексті світового досвіду (2001)
Мамутов В. - Економіко-правові аспекти розвитку господарського комплексу (2001)
Дзюба І. - Деякі проблеми і перспективи української культури (2001)
Кремень В. - Модернізація освіти — важливий чинник соціального, економічного і політичного розвитку України (2001)
Чухно А. - Цивілізаційні засади економічної політики в Україні (2001)
Шидловський А. - Проблеми розвитку енергетики (2001)
Долішній М. - Розвиток регіонів України (2001)
Чебаненко І. - На новому напрямі нафтогазорозвідки, Краюшкін В., Євдощук М. (2001)
Боровський В. - Соя — їжа, ліки, корми (2001)
Волошин В. - Обговорюються проблеми Дунайського біосферного заповідника (2001)
Корсунь А. - Час, єдиний для всього світу : відлуння всесвітнього форуму астронавтів (2001)
Загородній А. - Фізика плазми сьогодні : Міжнародний конгрес з фізики плазми-2000 і 13 Міжнародна (київська) конференція з теорії плазми (Квебек-сіті (Канада), 23-27 жовтня 2000 р.) (2001)
Артур Кларк про ХХІ століття (2001)
80-річчя академіка НАН України В. О. Єфімова (2001)
90-річчя члена-кореспондента НАН України О. М. Боголюбова (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Л. А. Пирога (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Я. Й. Бурака (2001)
60-річчя члена-кореспондента НАН України А. А. Мартинюка (2001)
Злупко С. Екосистеми і людина : Голубець М. А. Екосистемологія. - Львів: Поллі, 2000. (2001)
Пам'яті Г. С. Писаренка (2001)
Пошуки та розвідка нафти і газу в акваторіях морів (2001)
Звітує Інститут геологічних наук (2001)
Семиноженко В. - Глобалізація і стратегія гуманітарної економіки (2001)
Лукінов І. - Інвестиційний потенціал економічного зростання (2001)
Тацій В. - Правові засоби детінізації економіки (2001)
Руденко Л. - Природно-ресурсний потенціал економічного зростання, Лісовський С. (2001)
Боровой О. - Уроки Чорнобиля: проблеми об'єкта "Укриття", Бар'яхтар В., Кухар В. (2001)
Недавня О. - Римо-католицизм у контексті релігійних шукань українців (2001)
Корсунь А. - Наукова школа дослідників глобальної геодинаміки (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. М. Сеньковського (2001)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Б. Молодкіна (2001)
Вишневський І. - Систематизоване дослідження теорії атомного ядра : Ситенко О. Г., Тартаковський В. К. Теорія ядра. - К.: Либідь, 2000. - 600 с. (2001)
Долішній М. - Стратегія — інтелектуалізація суспільства : Україна: інтелект нації на межі століть. - К.: Інтелект, 2000. - 508 с., Злупко С. (2001)
Договір про співробітництво Національної академії наук України і Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова (2001)
Договор об учебном и научно-техническом сотрудничестве между Черноморским филиалом Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Океанологическим центром Национальной академии наук Украины (2001)
Міжвідомча рада з координації фундаментальних досліджень (2001)
Координація — завдання номер один : коментар голови новоствореної Ради - президента НАН України академіка Б. Є. Патона) (2001)
Кизима В. - Культурологія і сучасна методологія гуманітарного пізнання (2001)
Буравльов Є. - Сума технологій як передумова сталого розвитку (2001)
Сизов Ф. - Інфрачервона мікрофотоелектроніка: тенденції розвитку (2001)
Поплавська Ж. - Ефект взаємодії : синергізм в економіці (2001)
Шульга М. - Київ: утвердження у столичному статусі (2001)
Лялько В. - Знайти свою нішу... : досвід організації наукових досліджень у сучасних умовах (2001)
Ковалевська О. - Видатний вчений, освітянин, громадський діяч : 24 травня - 180 років від дня народження І. В. Вернадського (2001)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Л. В. Тимошенка (2001)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Саєнка (2001)
50-річчя члена-кореспондента НАН України А. Г. Білоуса (2001)
Наулко В. - Відоме й невідоме про італійсько-українські історичні та культурні взаємини : М. М. Варварцев. Італійці в культурному просторі України. - Київ: Інститут історії НАН України, Італійський інститут культури в Києві, 2000. - 340 с. (2001)
Баранський П. - Книга українця, перекладена з німецької : Смакула Олександр. Монокристали: вирощування, виготовлення та застосування. - К.: Рада, 2000. - 428 с. Пер. з німецької., Доценко Л. (2001)
Пам'яті В. І. Трефілова (2001)
Курдюков В. В. - Розвиток вітчизняного медичного права: внесок Академії адвокатури України, Гревцова Р. Ю. (2012)
Yohanna Y. D. - The impact of patients’ autonomy in medical practice in the United Kingdom:responsibilities of stakeholders (2012)
Yohanna Y. D. - The impact of patients’ autonomy in medical practice in the United Kingdom:infringements and remedies (2012)
Рогова О. Г. - Застосування етичних кодексів у медицині (2012)
Корнацький В. М. - Правові проблеми клінічних випробувань лікарських засобів в Україні, Талаєва Т. В., Сілантьєва О. В. (2012)
Наровська К. Б. - До питання уніфікації законодавства України, що регулює застосування примусового лікування (2012)
Миронова Г. А. - Європейські принципи захисту прав та гідності недієздатних пацієнтів (2012)
Клочко Т. Ю. - Деякі проблеми цивільно-правового режиму та використання назв лікарських засобів (2012)
Булеца С. Б. - Договір медиколатрії (2012)
Горобець К. В. - Ієрархія цінностей права (2012)
Фалалєєва Л. Г. - Особливості реалізації спільної зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу, Давиденко О. І. (2012)
Гриняк А. Б. - Структура механізму правового регулювання підрядних договірних відносин (2012)
Чундак М. В. - Витребування майна з чужого незаконного володіння. Основні проблеми та шляхи до захисту цивільного права (2012)
Шаповал К. В. - Функціонування спеціальних судових органів із вирішення земельних спорів у Сполучених Штатах Америки: досвід для України (2012)
Чупринський Б. О. - Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності житла або іншого володіння особи в Україні (2012)
Коротюк О. В. - Кримінально-правова характеристика нотаріуса як спеціального суб’єкта злочину (2012)
Вереша Р. В. - Поняття та зміст вини в межах об’єктивної кримінально-правової концепції, Федорущенко О. О. (2012)
Кучинська О. П. - Принцип недоторканості житла чи іншого володіння особи у кримінальному процесі (2012)
Бондар В. С. - Функціональне призначення криміналістичної характеристики злочинів у сучасних умовах (2012)
Берладин О. Б. - Правові аспекти участі адвоката в досудовому провадженні у кримінальному процесі Великобританії (2012)
Антонюк Н. М. - Англо-українська еквівалентність при підготовці перекладачів, Возна М. О. (2012)
Про підсумки діяльності НАН України у 2000 році та основні напрями її роботи в сучасних умовах : доповідь президента НАН України академіка НАН України Б. Патона (2001)
Де високо стоїть наука, там високо стоїть людина : промова Президента України Л. Кучми (2001)
Литвиненко Л. (2001)
Бар'яхтар В. (2001)
Лібанова Е. (2001)
Кухар В. (2001)
Яцків Я. (2001)
Кулик М. (2001)
Голубець М. (2001)
Панасюк В. (2001)
Грінченко В. (2001)
Довгий С. (2001)
Ворона В. (2001)
Шпак П. (2001)
Звітують віділення (2001)
70-річчя академіка НАН України В. М. Русанівського (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України П. Ф. Шпака (2001)
Премії молодим ученим та студентам (2001)
Робота з науковою молоддю в НАН України (2001)
Алфьоров Ж. - Напівпровідникові гетероструктури (2001)
Жорес Алфьоров — про науку та її місце у суспільстві (2001)
Ситник К. - Нове століття сформує новий екологічний світогляд?, Багнюк В. (2001)
Галиця І. - Симбіозна форма організації інноваційного бізнесу : обґрунтування ефективності інноваційних концернів (2001)
Смирнова Г. - Через художні образи — до філософського осмислення категорії Бога : релігійні сюжети у творчості Лесі Українки (2001)
Габович О. - Гуманітаризація науки чи її криза? (2001)
Сумнівна науковість, неправдиві реквізити : Кандеревич А. В., Аршинов В. А. Основі полевой физики. - 2000. - 500 с. (2001)
Голубець М. - Як захистити екологію від "неоекологів" (2001)
80-річчя академіка НАН України Д. А. Дудка (2001)
70-річчя академіка НАН України А. А. Долінського (2001)
70-річчя академіка НАН України І. М. Дзюби (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Кордюма (2001)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Євдокимова (2001)
Створюється Національний атлас України (2001)
Програма науково-технічного розвитку Донецької області (2001)
Проблеми української етнологічної науки (2001)
Красножон М. - Ресурси мінерально-сировинного комплексу України, Лебідь М., Паталаха Є. (2001)
Ксенжек О. - Соціальні реалії з позицій термодинаміки (2001)
Гриценко В. - У пошуках "зони здоров'я" : становлення біоекомедицини, Вовк М., Котова А. (2001)
Фірстов С. - Глобальна спрямованість науки третього тисячоліття, Левіна Д., Чернишов Л., Коміренко Р. (2001)
Веклич О. - Економічний механізм природокористування: аналіз дієвості (2001)
Сухачов С. - Активний власник — ключова фігура в механізмі трудових відносин (2001)
Корсунь А. - Паризький хранитель часу з Одеси (2001)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Б. М. Малиновського (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. П. Мельника (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Г. М. Сивоконя (2001)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Л. Г. Руденка (2001)
Бацак К. - "Італійці в культурному просторі України" (2001)
Шатерник В. - Теоретичні результати торують шлях у практику : XIV семінар з високотемпературної надпровідності (м. Протвино Московської області, 28-31 травня 2001р.), Білоголовський М., Мєлков Г. (2001)
Пам'яті З. А. Бутенко (2001)
Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій (2001)
Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" (2001)
Охорона винаходів та інших об'єктів промислової власності в Україні (2001)
Вишневський І. - Екологічно чиста атомна енергетика: технічний, економічний, соціальний, політичний аспекти, Давидовський В., Трофименко А. (2001)
Багнюк В. - Якою буде наша енергетична стратегія? : аргументи проти атомної енергетики (2001)
Семененко В. - Космоекологія — наука про роль позаземного середовища для земного життя, Соботович Е. (2001)
Сита Г. - "...Краса виявляється в чітких, яскраво окреслених ідеях…" : до 200-річчя від дня народження М. В. Остроградського (2001)
70-річчя академіка НАН України М. С. Бродина (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Лялька (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Р. Малашенка (2001)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Є. В. Лебедєва (2001)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. Ю. Ільченка (2001)
Круглашов А. - Актуальний діалог істориків і політологів : Міжнародна наукова конференція "Україна — Румунія — Молдова: історичні, політичні та культурні взаємини" (Чернівці, 16-17 травня 2001 р.) (2001)
Пам'яті К. Л. Ющенко (2001)
Рослини в антропогенно трансформованому довкіллі (2001)
Захист водного басейну від радіоактивного забруднення (2001)
Созінов О. - Агросфера України у ХХІ столітті (2001)
Дорогунцов С. - Сталий розвиток — цивілізаційний діалог природи і культури, Ральчук О. (2001)
Фірстов С. - Матеріалознавство: внесок державних науково-технічних програм, Кузьмінська Г., Левіна Д., Ткаченко Л., та ін. (2001)
Туркевич В. - "Алмазні" проблеми на рубежі тисячоліть : інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України — 40 років, Колесниченко Н. (2001)
Галиця І. - Пошуки нової ідеології економічного розвитку : V зустріч учених-економістів Національної академії наук України і Російської академії наук (Одеса, 21-22 травня 2001р.), Аносова Л. (2001)
Ситенко Ю. - Підготовка обдарованої молоді до наукової творчості (Міжнародна школа ІТФ - ІТЕФ з теоретичної та математичної фізики), Шадура В. (2001)
70-річчя академіка НАН України О. О. Мойбенка (2001)
70-річчя академіка НАН України В. І. Махненка (2001)
60-річчя академіка НАН України В. В. Гончарука (2001)
60-річчя члена-кореспондента НАН України І. П. Григорюка (2001)
Нові кроки на шляху наукового співробітництва України і Білорусі (2002)
Договір про співробітництво між Національною академією наук України і Національною академією наук Білорусі (2002)
Протокол о взаимопонимании по вопросам сотрудничества между Национальной академией наук Беларуси и Национальной академией наук Украины (2002)
Україна у системі світової цивілізації : виступи академіка НАН України Ю. Пахомова, доктора філософських наук С. Кримського, члена-кореспондента НАН України О. Білоруса, доктора філософських наук Є. Головахи, доктора філософських наук Б. Парахонського, академіка НАН України І. Кураса, академіка НАН України Б. Патона (2002)
Бєлєнький П. - Механізми розвитку ринкової інфраструктури в Україні : методологічні аспекти (2002)
Долінський А. - Когенерація — нові потужності для енергетики, Клименко В. (2002)
Созінов О. - Агробіотехнології: біосферно-ноосферний підхід (2002)
Грубінко В. - Від антропоцентризму — до біоцентризму, Степанюк А. (2002)
Гуковський М. - Система механіки Леонардо : до 550-річчя від дня народження Леонардо да Вічні (2002)
Боярська Л. - "Не спокушаючись жагою відкриття нових фактів…" : до 175-річчя від дня народження М. М. Бекетова (2002)
Круглашов А. - Регіональні та національні еліти: хто формує політику? : Міжнародна наукова конференція (Чернівці, 6-7 грудня 2001 р.) (2002)
70-річчя академіка НАН України М. В. Новикова (2002)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Г. Г. Максимовича (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Монченка (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Г. Г. Гнесіна (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. І. Самойленка (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Г. Дончика (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. Й. Ядренка (2002)
50-річчя члена-кореспондента НАН України З. Т. Назарчука (2002)
Звітує Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського (2002)
Звітує Інститут органічної хімії (2002)
Нові підходи до створення технологій переробки вторинної сировини (2002)
Білорус О. - Міжнародний маркетинг у сфері торгівлі інтелектуальним продуктом, Ярова Н., Гузенко І. (2002)
Сергієнко І. - Індуктивна математика, Гупал А. (2002)
Лукін О. - Нова модель зародження життя, Лисенко О., Загнітко В. (2002)
Костенко Л. - Інтеграційна основа наукової інфосфери України, Сорока М. (2002)
Мякушко С. - Роль договірно-правової бази у становленні та розвитку українсько-грецьких зв'язків (2002)
Амосов М. - Експеримент: звіт за 8 років (2002)
Габович О. - Першовідкривач теплового руху атомів і молекул : до 130-річчя від дня народження Маріана Смолуховського (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Т. П. Мар'яновича (2002)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Тимошенка (2002)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. І. Степанця (2002)
Про діяльність Національної академії наук України у 2001 році та основні напрями її подальшої роботи : доповідь президента НАН України академіка НАН України Б. Патона (2002)
Дзюба І. (2002)
Коноваленко О. (2002)
Кінах А. (2002)
Єрмольєв Ю. (2002)
Лякишев М. (2002)
Юхновський І. (2002)
Шевченко В. (2002)
Попович М. (2002)
Булавін Л. (2002)
Скрипник І. (2002)
Назарчук З. (2002)
Лебедєв Є. (2002)
Булат А. (2002)
Пирожков С. (2002)
Неклюдов І. (2002)
Шемшученко Ю. (2002)
Широков А. (2002)
Карп І. (2002)
Куліш Є. (2002)
Руденко Л. (2002)
80-річчя академіка НАН України В. К. Лебедєва (2002)
70-річчя академіка НАН України В. І. Скока (2002)
70-річчя академіка НАН України І. М. Карпа (2002)
80-річчя члена-кореспондента НАН України П. Р. Родіна (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. О. Стогнія (2002)
Обговорення проекту будівництва судноплавного шляху р. Дунай — Чорне море "Соломонове гирло — Жебріянська бухта" (2002)
Проблеми реабілітації Чорнобильської зони відчуження (2002)
Звітує Інститут проблем природокористування та екології (2002)
Лауреати премій імені видатних учених України (2002)
Премії молодим ученим і студентам за кращі наукові роботи (2002)
Грамоти молодим ученим і студентам (2002)
Сергієнко І. - Нечіткі інформаційно-діагностичні технології: проблеми становлення, Парасюк І. (2002)
Крейн І. - Грані гуманітарної кібернетики (2002)
Капіца Ю. - Оцінка вартості інтелектуальної власності в наукових організаціях, Мальчевський І., Аралова Н., Федченко Л. (2002)
Керча Ю. - Справа всього життя (2002)
80-річчя академіка НАН України Д. В. Затонського (2002)
80-річчя академіка НАН України В. О. Марченка (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. Ф. Котляра (2002)
Загальні збори відділень (2002)
Спільне засідання президій РАН і НАН України (2002)
Пам'яті П. Ф. Шпака (2002)
Складові національної стратегії сталого розвитку (2002)
На шляху інтеграції науки і освіти (2002)
Наукова рада з соціально-економічних проблем регіональної політики розглядає плани на 2002—2004 рр. (2002)
Хорошковський В. - Державні запозичення України: використані можливості чи втрачені шанси? (2002)
Соснін О. - Стратегічний напрям — розвиток високих технологій : оптика та оптоелектроніка на сучасному етапі НТП (2002)
Захарченко В. - З позицій постмодерністської раціональності : нові підходи до дослідження промислових територіальних систем (2002)
Пироженко В. - Наукова раціональність: ціннісна норма і методологічний регулятив (2002)
Мацевитий Ю. - Яскраве служіння науці (2002)
70-річчя академіка НАН України В. В. Єременка (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Г. М. Бутенка (2002)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Опришка (2002)
Лялько В. - Центр аерокосмічних досліджень Землі: десять років розвитку, Левчик О. (2002)
Наумовець А. - Три іпостасі видатного вченого : Малиновський Б. М. Академік Борис Патон - праця на все життя. - К.: Наук. думка, 2002. - 340 с. (2002)
Роль вищої нервової системи у професійній діяльності (2002)
Лікування патологій хребта (2002)
Теплопостачальні геліосистеми (2002)
Активоване вугілля з горіхової шкаралупи (2002)
Пам'ятi В. В. Немошкаленка (2002)
Звітує Інститут географії (2002)
Фірстов С. - На шляху до створення єдиного європейського дослідницького простору, Бордюк Є., Левіна Д., Патрах Т., Чернишев Л. (2002)
Буравльов Є. - Важелі екологічно безпечної політики : розробка алгоритму комплексного аналізу соціально-економічних систем, Стогній В. (2002)
Бевзенко Л. - Соціальні зміни у дзеркалі самоорганізаційного моделювання (2002)
Гончарук В. - Знесолена вода і життєдіяльність організмів, Архипчук В. (2002)
Куликова Л. - Проект антропологічно зорієнтованої історії : історико-педагогічна спадщина М. В. Гоголя (2002)
Голобородько Я. - "…Я всеодно буду відбивати і освітлювати національну проблему…" : світоглядний стрижень Миколи Куліша (2002)
Богданов В. - Нові підходи в керуванні процесами електронно-променевого зварювання (2002)
Трахтенберг І. - Шляхетне служіння покликанню : академіку Ю. І. Кундієву — 75 років (2002)
80-річчя академіка НАН України І. І. Ляшка (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України І. Д. Войтовича (2002)
МААН аналізує стан науки та освіти в країнах — учасницях СНД (2002)
Шеляг-Сосонко Ю. - Як відновити баланс екосистеми?, Мовчан Я., Вакаренко Л., Дубина Д. (2002)
Злупко С. - Наука про органічний розвиток людини і довкілля : передумови виникнення екогомології (2002)
Большаков В. - Самоорганізація матеріалів: науковий факт чи фантом?, Дубров Ю. (2002)
Малиновський Б. - Пророк у своїй Вітчизні : 2 листопада - 100 років від дня народження С. О. Лебедєва (2002)
Іваненко Л. - "МЭСМ": відлуння у США (2002)
Патон Б. - Стела Корольова. Замовлення на машину контактного захворювання труб (2002)
Кондратик Л. - Взаємодія політики і релігії : теоретична спадщина В'ячеслава Липинського (2002)
Лозинський М. - Присвячено видатному хіміку : Міжнародний науковий симпозіум з нагоди 100-річчя від дня народження академіка О. В. Кірсанова (Київ, 21-23 серпня 2002 р.) (2002)
Антибіотичні властивості бактерій (2002)
Сміттєпереробка на… коксохімічних заводах (2002)
Утилізація розливів аміаку (2002)
Дешеве тепло для метро (2002)
Рецепт "оздоровлення" шиферу (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Б. П. Мацелюха (2002)
Гайдай Т. - Теоретичний спадок вітчизняного економіста у загальносвітовому контексті : Горкіна Л. П. М. І. Туган-Барановський в економічній теорії та історії. - К.: ІЕ НАН України, 2001. - 268 с. (2002)
Дорогунцов С. - Освітня сфера в інформаційному суспільстві, Куценко В. (2002)
Кундієв Ю. - Біоетика — новий ступінь інтеграції природничих і гуманітарних наук, Дембновецький О., Чащин М., Рудий Р. (2002)
Захарченко В. - Суспільно-економічні трансформації і "осьовий час" промислового розвитку (2002)
Поджарський М. - Конфлікт цивілізацій (2002)
Караульна Н. - Духовність: сфера сутності чи існування людини? (2002)
Буркинський Б. - Транспортні проблеми Українського Придунав'я (2002)
Лисенко О. - Пізнаючи Землю і Космос : академіку НАН України Е. В. Соботовичу — 75 (2002)
Корсунь А. - Ім'я земне і небесне : 21 листопада - 100 років від дня народження О. І. Казимирчак-Полонської (2002)
80-річчя академіка НАН України Ф. Б. Гриневича (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Є. Л. Кордюм (2002)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Б. В. Буркинського (2002)
Генетична модифікація рослин — об'єктивний етап у розвитку науки (2002)
Не тільки науковий пошук, а й стратегія патентування : виступ академіка НАН України Ю. Ю. Глеби (2002)
Поплавська Ж. - Економіко-філософські аспекти людського капіталу, Поплавський В. (2002)
Соснін О. - Важлива складова національної безпеки : проблеми захисту науково-технічної інформації (2002)
Шпак А. - Ім'я, яке назавжди залишиться в історії науки (2002)
Багнюк В. - Водно-меліоративні реалії України, Мовчан Я., Цивінський Г. (2002)
Кримський С. - Феномен мудрості у творчості Григорія Сковороди : до 280-річчя від дня народження українського мислителя (2002)
Іваненко Л. - Будинок, де живе дух утвердження : до 75-річчя Будинку вчених НАН України (2002)
Шемшученко Ю. - Гетьман України — президент Російської академії наук, Акуленко В. (2002)
90-річчя академіка НАН України В. П. Васильєва (2002)
80-річчя академіка НАН України В. М. Кошлякова (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України С. Д. Крижицького (2002)
60-річчя члена-кореспондента НАН України А. А. Халатова (2002)
Трахтенберг І. - Данина пам'яті вченого : Антомонов Ю. Г. Воспоминание об эволюции тонкой материи. - Ужгород: РИО, 2001; Биоэкомедицина. Единое информационное пространство. - К.: Наук. думка, 2001. (2002)
Злупко С. - Розвиток природознавства в Україні і шори старих стереотипів : Павленко Ю. В., Руда О. П., Хорошева С. А., Храмов Ю. О. Природознавство в Україні до початку ХХ ст. в історичному, культурному та освітньому контекстах. - К.: Академперіодика, 2002. - 420 с. (2002)
Підготовка до відзначення 150-річчя від дня народження Івана Франка (2003)
Електрофізичні радіаційні технології (2003)
Завдання у галузі корозії та протикорозійного захисту (2003)
Блер Т. - Про значення науки : промова прем'єр-міністра Великої Британії у Королівському товаристві Великої Британії 23 травня 2002 року (2003)
Сергієнко І. - Сучасна математика — поєднання дедуктивного та індуктивного підходів, Гупал А. (2003)
Поліщук Л. - Сімейний раковий синдром: вирок чи засторога? (2003)
Зубаков В. - Аспекти екогеософської парадигми (2003)
Амосов М. - Кілька принципових питань (2003)
Торжевська Г. - Не експеримент, а життя (2003)
Ворона П. - Українські сторінки в біографії "головного ядерника" : 12 січня - 100 років від дня народження І. В. Курчатова, Вишневський І. (2003)
Голобородько Я. - Аристократ філологічної думки : 4 грудня - 150 років від дня народження Дмитра Овсянико-Куликовського (2003)
Ситенко Ю. - Неевклідова геометрія в сучасній фізиці : третя міжнародна конференція (м. Тиргу-Муреш, Румунія, 3-6 липня 2002 р.), Іоргов М. (2003)
Костерін С. - Імені видатного біохіміка : IV Парнасівська конференція (Вроцлав, Польща, 15-17 вересня 2002 р.) (2003)
80-річчя академіка НАН України О. М. Лук'янової (2003)
70-річчя академіка НАН України Ю. Р. Шеляга-Сосонка (2003)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. О. Боброва (2003)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Огенка (2003)
Долішній М. - Актуальне видання з української регіоналістики : Янукович В. Социально-экономическое развитие региона: проблемы, пути решения. - К.: Наук. думка, 2002. - 348 с.), Злупко С. (2003)
Коштовні метали випускає завод (2003)
Оновлений "Булат" (2003)
Целюлозу "варять" із пшениці (2003)
За новітньою технологією (2003)
Фізичні поля і здоров'я (2003)
Укази Президента України "Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2002 року" (2003)
Указ Президента України "Про присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2002 року" (2003)
Проблеми Карпатської гірської геосоціосистеми (2003)
Єремєєв В. - Регіональні аспекти глобальної зміни клімату, Єфімов В. (2003)
Похмурський В. - Протикорозійний захист металофонду України (2003)
Адаменко С. - "Несиловий" метод керованого нуклеосинтезу (2003)
Лем С. - На роздоріжжях інформатики (2003)
Ральчук О. - Інформаційне суспільство: між ейфорією спокус та законами універсуму : заглиблюючись у світ "антиідеалів" Станіслава Лема (2003)
Ситник К. - Він бачив через століття : 12 березня - 140 років від дня народження В. І. Вернадського, Багнюк В. (2003)
Український вчений - лауреат премії Наукового комітету НАТО (2003)
Шевера М. - Екологія міського природного середовища : V міжнародна конференція "Антропізація навколишнього середовища малих поселень. Флора і рослинність" (Ужгород, Кострино, 16-18 травня 2002 р.), Протопопова В., Губарь Л. (2003)
Кручинін С. - Сучасні проблеми надпровідності : Міжнародна конференція (Ялта, 9-14 вересня 2002 р.) (2003)
Кераміка для техніки (2003)
Жирні кислоти з мікроводоростей (2003)
Біокоректори із злаків (2003)
Світло для грацілярії (2003)
Йодована спіруліна (2003)
Нове "амплуа" зміїної отрути (2003)
"Антикорозійні" відходи (2003)
Радіоктивність — у шлаки (2003)
Пам'яті В. О. Єфімова (2003)
Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених Національної академії наук України 2002 року (2003)
Звітує Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля (2003)
Кримський С. - Наука як феномен цивілізації (2003)
Кундієв Ю. - Професійна захворюваність в Україні : соціально-економічний та гігієнічний аспекти, Нагорна А. (2003)
Гвоздяк П. - За принципом біоконвеєра : біотехнологія охорони довкілля (2003)
Габович О. - Гіркі плоди фальсифікацій у науці (2003)
Міжакадемічне співробітництво країн Чорноморського регіону (2003)
Костерін С. - Рубежі біохімічної науки : VIII Український біохімічний з'їзд (Чернівці, 1-3 жовтня 2002 р.) (2003)
Бродин М. - Актуальні проблеми теоретичної фізики : Міжнародна конференція, присвячена 90-річчю від дня народження О. С. Давидова (Київ, 9-15 грудня 2002 р.), Антонченко В. (2003)
Дубина Д. - Ю. Д. Клеопов та сучасна ботанічна наука : Міжнародна наукова конференція (Київ, 10-12 листопада 2002 р.), Куземко А., Протопопова В., Шевера М., Шеляг-Сосонко Ю. (2003)
Онопрієнко В. - Наука і наукознавство в умовах соціально-економічних реформ : Міжнародна конференція (Москва, 20-22 листопада 2002 р.), Попович О. (2003)
Павловський В. - Сьогодення крізь призму філософії (2003)
Бережной Ю. - Ядерна фізика в Україні : Ю. Ранюк. Лабораторія № 1. Ядерна фізика в Україні. - Харків: Акта, 2001. - 590 с. (2003)
Щит від біокорозії (2003)
"Мисливці" за глюкозою (2003)
Увага! Новий бур'ян (2003)
Радіоактивні "ласощі" для грибів (2003)
На вітчизняній сировині (2003)
Сонячні установки для котелень (2003)
90-річчя академіка НАН України О. Г. Івахненка (2003)
80-річчя академіка НАН України О. С. Космодаміанського (2003)
70-річчя академіка НАН України П. С. Кислого (2003)
70-річчя академіка НАН України О. С. Онищенка (2003)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Л. В. Черкесова (2003)
Звітує Карадазький природний заповідник НАН України (2003)
Інтелектуальний капітал — найважливіший ресурс нації : виступи Б. Патона, А. Наумовця, Ю. Пахомова на Інтелектуальному форумі України (2003)
Інтелект нації — на службу суспільству : звернення учасників Інтелектуального форуму України (2003)
Ситенко Ю. - Система неперервної освіти для обдарованої молоді, Авраменко В., Шадура В. (2003)
Гродзинський Д. - Перспективи використання та утримання радіаційно уражених земель, Дембновецький О., Левчук О. (2003)
Кордюм В. - Еволюція вірусів : спроба нелінійного прогнозу (2003)
Сергієнко М. - Парадокси людського ока, Молебний В. (2003)
Вовканич С. - "ДІМ" нації і глобалізаційні тенденції : соціогуманістична компонента стратегії розвитку України (2003)
Амоша О. - На "перехресті" економіки і права (2003)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. В. Мишанича (2003)
Олійник Я. - Новий погляд на звичні речі : С. Дорогунцов, А. Ральчук. Управление техногенно-экологической безопасностью в контексте парадигмы устойчивого развития: концепция системно-динамического решения. - К.: Наук. думка, 2002. - 200 с. (2003)
Злупко С. - "Економічна енциклопедія" та українські економісти : Економічна енциклопедія/ Відповідальний редактор С. В. Мочерний. - Київ: Видавничий центр "Академія". - Т. 1, 2000. - 863 с.; Т. 2, 2001. - 847 с.; Т. 3, 2002. - 952 с. (2003)
Рижко Л. - Наукова творчість як феномен людської діяльності : А. Юревич. Социальная психология науки. - СПб.: Изд-во РХГИ, 2001. - 352 с. (2003)
Пам'яті О. Ю. Ішлінського (2003)
Теремко В. - Відкритість до змін як ключова умова стабільності видавництва (2012)
Булах Т. - Роль соціальної реклами в підвищенні збуту видавничої продукції (2012)
Ракушина М. - "Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1965—1991" очима ветерана (2012)
Кочупалова В. - Книги України в дзеркалі бібліографії (за матеріалами державного бібліографічного покажчика "Літопис книг" за 2010—2011 рр.), Клюшніченко О. (2012)
Ісаєнко О. - Комплексне інформаційне обслуговування віддалених користувачів НБУВ: концепція, регламентувальна документація, Каліберда Н. (2012)
Колесникова Т. - Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету як чинник глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії (2012)
Іващенко Н. - Джерельна база ветеринарної імунобіології (2012)
Каїді В. - Електронне видання як інструмент підвищення якості дистанційної освіти (2012)
Цибенко І. - Українська періодика у творчому житті Михайла Грушевського (2012)
Тихоненко О. - Різноманіття образотворчих видань 1933—1935 років (2012)
Шейко В. - Харківська наукова школа книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства: система комунікаційних зв'язків, Кушнаренко Н., Соляник А. (2012)
Біличенко О. - Соціальне функціонування масової літератури в загальній системі текстів (2012)
Терещенко К. - Свято книги завжди з нами (за матеріалами ЗМІ) (2012)
Сенченко М. - Пам'яті Маргарити Семенівни Ракушиної (2012)
Шейко В. М. - Трансформація освітніх процесів у Харківській державній академії культури у 2011/2012 навчальному році (2012)
Богдашина О. М. - Методика історичних досліджень М. С. Грушевського (2012)
Рубан В. С. - Виникнення та законодавче оформлення Харківського купецтва у ХVIII ст. (2012)
Бабкова Н. В. - Клейноди українського козацтва у вітчизняному фольклорі (2012)
Божко Л. Д. - Генезис та еволюція наукового туристського дискурсу (2012)
Шейко В. М. - Рефлексія розвитку Харківської державної академії культури: 2007–2011 рр., Каністратенко М. М., Кушнаренко Н. М. (2012)
Шемаєва Г. В. - Організація трансферу інновацій бібліотеками України (2012)
Кучерова О. М. - Модернізація бібліотек загальноосвітніх закладів у контексті гуманізації та інформатизації освіти (2012)
Жукова В. П. - Кадровий ресурс у структурі професійно-діяльнісного середовища бібліотеки (2012)
Мар’їна О. Ю. - Інформатизація бібліотек України: стратегії опанування медіапростору (2012)
Шемаєв С. О. - Створення бібліотечних музеїв: завдання та функції (2012)
Ткаченко Т. П. - Засади формування системи якості бібліотеки (2012)
Кобєлєв О. М. - "Аналітика тексту" як навчальний курс для бакалаврів зі спеціальності "книгознавство, бібліотекознавство і бібліографознавство" (2012)
Кислюк Л. В. - Опанування мультимедійних технологій у бібліотеках України (2012)
Стрілець Н. О. - Електронний архів як засіб архівного зберігання цифрових документів у бібліотеках: організаційні засади (2012)
Печена А. В. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження бібліотеки в системі масової комунікації (2012)
Низовий М. А. - Тематично-цільові аспекти українського дореволюційного книговидання (1901–1917 рр.) (2012)
Біличенко О. Л. - Внесок французьких постструктуралістів у соціокомунікаційне розуміння тексту художньої літератури (2012)
Промська О. Л. - Сучасні метабібліографічні ресурси України: всеукраїнський і регіональний рівні, Глазунова Л. В. (2012)
Каїді В. В. - Взаємодія електронного книговидання з інформаційно-комунікаційними структурами (2012)
Афенченко Г. В. - Роль засобів комунікації в подоланні соціальних конфліктів (2012)
Коновченко О. В. - Класифікація міжнародної контрактно-договірної документації: документознавчий аспект (2012)
Коваленко І. П. - Роль тележурналістики в електоральному процесі (2012)
Тишевська-Шапошник О. В. - Інформаційне середовище як чинник формування комунікативних стратегій розвитку туристичної діяльності (2012)
Пелехата О. Г. - Технології електронного обміну даними в Інтернеті (2012)
Савченко А. А. - Еволюція наукових поглядів на енергоінформаційну теорію (2012)
Дмитренко Т. О. - Аналіз методологічної системи дослідження в галузі соціальної педагогіки (2012)
Максимовська Н. О. - Активізація соціально-виховного потенціалу регіонального соціокультурного простору в процесі анімаційної діяльності (2012)
Щука Г. П. - Спеціальності та спеціалізації в системі професійної туристичної освіти: теорія та практика (2012)
Іванова О. І. - Організація самопізнання молодших підлітків як стимул до самовдосконалення (2012)
Степанов В. Ю. - Інформаційна культура особистості в освіті (2012)
Абрамов О. М. - Про становлення, розвиток і взаємозв’язок стандартів та специфікацій електронного навчання (e-Learning) (2012)
Єгоров І. - "Стратегія запозичень" і розвиток науки, Попович О., Соловйов В. (2003)
Резніков О. - Превентивна нейроендокринологія: час збирати каміння (2003)
Новіков М. - На рівні світових досягнень (2003)
Вербицький А. - Електроніка органічних матеріалів, Верцімаха Я., Курик М. (2003)
Богданов В. - Важлива складова надійності залізничного транспорту : нове у системі моніторингу рейок і коліс (2003)
Фірстов С. - Рамкові програми Євросоюзу в контексті створення єдиного наукового європейського простору, Левіна Д., Патрах Т., Чернишев Л. (2003)
Ситник К. - Ноосфера: міфи і реальність (2003)
Дідух Я. - В. І. Вернадський і сучасна екологія (2003)
Вишневський І. - "Він був не лише видатним науковцем, а й інженером з великої літери" : до 100-річчя від дня народження А. П. Александрова, Ворона П. (2003)
Хідекелі А. - Алмаз "Академік Б. Є. Патон" (2003)
70-річчя академіка НАН України В. Г. Манжелія (2003)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Є. І. Паталахи (2003)
Созінов О. - Влада і наука: від патерналізму до партнерства (2005)
Маліцький Б. - Академічна наука: традиції і відповіді на нові виклики (2005)
Алєксєєв А. - Новітні технології — надійний ключ до надр (2005)
Дідух Я. - Сучасні підходи до класифікації біотичних об'єктів (2005)
Звітують Морський гідрофізичний інституту й Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського (2005)
Про діяльність Океанологічного Центру НАН України (2005)
Звітує Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського (2005)
Академік Б. Є. Патон — лауреат премії "Тріумф" (2005)
Керча Ю. - Сьогодні і завтра полімерів : десята Українська конференція з високомолекулярних сполук (Київ, 12-14 жовтня 2004 р.) (2005)
Таньшина А. - Незгасимий світоч знань (2005)
Ковтун Г. - Вирок для "відпрацьованих" білків. Сумнозвісний діоксин. Молекула задоволення (2005)
80-річчя академіка НАН України М. Г. Находкіна (2005)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. С. Слободяника (2005)
Крейн І. - Україна: метавиклик — метавибір (2005)
Енергоблокам — друге життя (2005)
Ковтун Г. - Альтернативні моторні палива (2005)
Плаксін С. - Гібридні енергосистеми, Шкіль Ю., Юрко В. (2005)
Паталаха Є. - Цунамі в Індійському океані: геодинаміка й уроки для України, Трегубенко В. (2005)
Світовий лідер фундаментальної освіти. Московському державному університету ім. М. В. Ломоносова - 250 років (2005)
"Московський університет — наша спільна гордість і слава" : виступ президента МААН академіка НАН України Б. Є. Патона на урочистостях з нагоди 250-річчя МДУ ім. М. В. Ломоносова (2005)
Козирський В. - Сповнене праці життя : до 160-річчя від дня народження Івана Пулюя, Рокіцький О., Шендеровський В. (2005)
Куликова Л. - Портретна галерея вчених-візантійців (2005)
70-річчя академіка НАН України І. М. Неклюдова (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. Д. Глинчук (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Васильєва (2005)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. О. Ключникова (2005)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. Я. Савченка (2005)
Павленко Ю. - Структура глобальної цивілізації (2005)
Звітує Інститут програмних систем (2005)
Звітує Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка (2005)
Для комплексної модернізації комунальної енергетики (2005)
Комісаренко С. - "Не мислю життя без науки..." : академіку НАН України М. Ф. Гулому — 100 років (2005)
Буравльов Є. - Науково-технологічна безпека України у контексті глобалізації, Стогній В. (2005)
Микитенко В. - На чому базується енергетична безпека держави (2005)
Гончарук В. - Комплексна оцінка якості фасованих вод, Архіпчук В., Терлецька Г., Корчак Г. (2005)
Кононов Ю. - Скарби і таємниці морського дна : академіку НАН України Є. Ф. Шнюкову — 75, Орловський Г. (2005)
Селігей П. - Флагман українського мовознавства : до 75-річчя Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (2005)
Ковтун Г. - Невичерпні можливості каталізу (2005)
80-річчя академіка НАН України І. І. Чебаненка (2005)
70-річчя академіка НАН України І. М. Коваленка (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Д. Присяжного (2005)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Макари (2005)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. І. Якименка (2005)
Боряк Г. В. - Документальні ресурси національної і державної спадщини України: бібліографічна, кодикографічна та археографічна "україніка" (сфери дії і розмежування понять) (1996)
Голобуцький П. В. - Проблеми створення сучасної моделі національної бібліографії (1996)
Півторак Г. П. - Києворуська писемність ХІ–ХІІІ ст. як джерело дослідження історії східнослов’янських мов (1996)
Гнатенко Л. А. - Графіко-орфографічні особливості староукраїнського узусу в правописі конфесійних рукописних пам’яток останньої чверті XIV – першої чверті XVII ст. (1996)
Горенко Л. І. - Щоденники Я. Марковича та М. Ханенка як джерело вивчення музичного побуту гетьмансько-старшинського середовища першої половини XVIII ст. на Україні (1996)
Сергеева И. А. - Русско-еврейская периодическая печать на Украине во второй половине XIX – начале ХХ в. (по материалам собрания еврейских рукописей и печати ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН Украины), Горшихина О. Ю. (1996)
Шаріпова Л. В. - Хроніка королів Англії від Вільгельма Завойовника до Георга ІІ: визначення прагматичної спрямованості тексту (1996)
Таланчук О. - Одарка Володимирівна Романова (ще одна сторінка нашої напівзабутої історії) (1996)
Василенко В. Н. - Восточный источниковедческий аспект автографов Циприана Камиля Норвида (1996)
Булатова С. О. - Рукописи Collectio regia в фондах Института рукописей ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН Украины (1996)
Юхимець Г. М. - Колекція офортів Лева Михайловича Жемчужникова у фондах ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України (1996)
Киржаев С. Н. - Фонд Н. П. Баллина в Институте рукописей ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН Украины (1996)
Сажин А. Е. - Архівні матеріали кінорежисера та театрального діяча П. Т. Долини (1996)
Терещенко К. П. - Фонд Олексія Петровича Новицького (1996)
Воронкова Т. І. - Олександр Тихонович Дзбановський (1870–1938) (1996)
Волкова Т. Ф. - Усть-Цилемский список повести о табаке (1996)
Матяш І. Б. - "Первісне громадянство” – перший науковий етнографічний часопис в Україні 20-х років ХХ ст. (за матеріалами архівного фонду) (1996)
Степченко О. П. - З історії бібліотечної справи в Україні: Микола Баллін про реорганізацію бібліотечної діяльності в Харківському університеті (1883–1884 рр.) (1996)
Новикова Г. М. - Микодеструкция произведений графики (1996)
Дубровіна Л. А. - Визначний здобуток української історичної науки (Мацюк О. Я. Історія паперу в Україні. – К., 1995. – 186 с.) (1996)
Глазко В. - Чорнобиль: новий погляд на вплив малих доз, Глазко Т. (2005)
Дружина М. - Радіаційні ураження і радіопротектори, Мойсеєв А., Лепська А., Гриневич Ю. (2005)
Крупка Ю. - Ядерна енергетика: аргументи pro і contra (2005)
Як оптимізувати діяльність НАН України (2005)
Сучасні проблеми зоології (2005)
Ковтун Г. - Що робити з фундаментальною наукою? (2005)
Дука Г. - Організація науки та інноваційного процесу на пострадянському просторі: молдавський досвід (2005)
Гвоздяк П. - Біологічні аномалії води, або Чотири запитання для обміркування (2005)
Адамчук-Чала Н. - Феномен існування двох екологічних форм частухи подорожникової : Alisma plantago-aguatica L. (2005)
Таньшина А. - Засновник школи плазмової електроніки : пам'яті Я. Б. Файнберга (2005)
Дротянко Л. - Вища освіта як цивілізаційний чинник : Артемчук Г. І., Попович В. В., Січкаренко Г. Г. Вища школа України: реальність і тенденції розвитку. - Київ: Ленвіт, 2004. - 176 с., Онопрієнко В. (2005)
Вовканич С. - "ПРОГРЕС" і вдосконалення містобудівних систем : Габрель М. М., Просторова організація містобудівних систем. - К.: Видавничий дім А.С.С., 2004. - 400 с. (2005)
60-річчя академіка НАН України В. І. Гейця (2005)
Дорогунцов С. - На вістрі цивілізаційних проблем, Ральчук О. (2005)
Онопрієнко В. - Міжнародний рейтинг української науки (2005)
Шестопалов В. - Підземні води як стратегічний ресурс, Лялко В., Гудзенко В., Дробноход М., та ін. (2005)
Абросимова С. - Нестор Запорізької січі : до 150-річчя Д. І. Яворницького (2005)
Голобородько Я. - Концепти війни і моря у прозі Костянтина Кудієвського : до 60-річчя Перемоги (2005)
Щербань Т. - Фундатор наукового слов'янознавства : до 190-річчя В. І. Григоровича (2005)
80-річчя академіка НАН України М. Г. Чумаченка (2005)
80-річчя академіка НАН України Ю. М. Березанського (2005)
60-річчя академіка НАН України В. М. Локтєва (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. А. Летичевського (2005)
Ситник К. - Глобальне потепління: внесок атомної енергетики, Багнюк В. (2005)
Загородній А. - Грід ― нова інформаційно-обчислювальна технологія для науки, Зінов’єв Г., Мартинов Є., Свистунов С., Шадура В. (2005)
Звітує Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні (2005)
Фінансові стимули для молодих учених (2005)
Гриценко В. - Суспільство в інформаційну епоху: реалії і перспективи розвитку (2005)
Болотін Ю. - Шумова діагностика атомних реакторів : аналіз інформаційних потоків, Шепелєв А., Пономаренко Т., Юрченко Л. (2005)
Одрін В. - Технологія наукової і технічної творчості: нова наука та високоінтелектуальна інформаційна метатехнологія (2005)
Костерін С. - Школа для молодих біохіміків : п’ята Парнасівська конференція (Київ, 26-29 квітня 2005 р.) (2005)
Повпред україністики в Башкортостані (2005)
Романюк В. - Антична культура у середній школі: ретроспекція і сьогодення : Л. Б. Куликова. Классическая греко-римская мифология в структуре школьного исторического образования. - К.: Університетське видавництво "Пульсари", 2004. - 376 с. (2005)
70-річчя члена-кореспондент НАН України Г. П. Півторака (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Г. Кузнецова (2005)
Про підсумки звітного періоду та основні завдання НАН України : доповідь президента НАН України академіка НАН України Б. Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України (12 травня 2005 року) (2005)
Томенко М. В. (2005)
Скопенко В. В. (2005)
Березанський Ю. М. (2005)
Мельничук Д. О. (2005)
Кунцевич В. М. (2005)
Захараш М. П. (2005)
Стогній Б. С. (2005)
Варюхін В. М. (2005)
Бойко В. М. (2005)
Буркинський Б. В. (2005)
Амоша О. І. (2005)
Звітують відділення (2005)
Вручено золоті медалі імені В. І. Вернадського (2005)
90-річчя академіка НАН України П. Т. Тронька (2005)
60-річчя академіка НАН України О. О. Кришталя (2005)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Акуленка (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. Є. Божка (2005)
60-річчя члена-кореспондента НАН України А. О. Чикрія (2005)
50-річчя члена-кореспондента НАН України Т. І. Гундорової (2005)
Самойленко Г. - Знаний науково-просвітницький осередок у Ніжині, Самойленко О. (2005)
Пам’яті К. Б. Яцимирського (2005)
Ковальчук Г. І. - Доля репресованих директорів Всенародної бібліотеки України у 20–30-х роках (1998)
Матусевич В. В. - Науково-дослідна комісія бібліотекознавства та бібліографії Всенародної бібліотеки України: завдання й напрями діяльності (1925–1929) (1998)
Гнатенко Л. А. - Є. О. Ківлицький – подвижник Всенародної бібліотеки України, Кучинський М. В. (1998)
Каліберда Н. Ю. - Система обслуговування у Державній публічній бібліотеці УРСР (1948–1965) (1998)
Стоян Ф. В. - Розвиток концепції поняття "українська книга” в бібліографічному та історико-культурологічному аспектах, Франчук Є. І. (1998)
Захарова Н. Б. - Виставочна діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (до 80-річчя НАН України) (1998)
Пуцько В. Г. - Київський рукопис французької королеви Анни (1998)
Запаско Я. П. - Нотатки з історії українського рукописного мистецтва (1998)
Зінченко С. В. - Унікальний вид інтролігаторства (іконопис на українських книжкових оправах) (1998)
Кръстанов Тр. - Четиво в Чест на Св. Димитър Солунски Лука 12: 2–12 в "Българския ватикански палимпсест” Codex vatican. gr. 2502 (1998)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського