Бондар С. О. - Організаційне забезпечення діяльності адміністративних судів (2010)
Клименчук Н. М. - До питання юридичної відповідальності сторін соціально-партнерських відносин (2010)
Андрейцев В. В. - Проблеми правосуб’єктності юридичних осіб як виконавців науково-дослідних робіт (2010)
Гальченко О. С. - Щодо аналізу форм заробітної плати (2010)
Старостенко Д. М. - Межування та землеустрій: дихотомія земельного права (2010)
Сіроха Д. І. - Особливості укладення трудового договору за участю фізичної особи-підприємця (2010)
Теличко О. А. - Передумови адаптації законодавства України до стандартів Європейського Союзу (2010)
Іншин М. І. - До проблем обмежень права на державну службу (2012)
Шамшина І. І. - Шляхи відображення основних трудових прав працівника у новому Трудовому кодексі України (2012)
Запорожець І. Г. - Дисциплінарна відповідальність як елемент трудоправового статусу судді (2012)
Евдокимов Н. А. - Юридическое обоснование справедливости действий русского и украинского народов во время отечественной войны 1812 года в официальных документах и в произведениях поэтов XIX в. (2012)
Арсентьєва О. С. - Значення соціального партнерства при вирішенні трудових спорів (2012)
Капліна Г. А. - Зайнятість населення: окремі питання нового законодавства (2012)
Кузнецов А. А. - Эмпирические предпосылки возникновения и развития судебной экспертизы (2012)
Івчук Ю. Ю. - До питання співвідношення понять "безпека праці" із "охороною праці" (2012)
Котова Л. В. - Рівність трудових прав: тенденції удосконалення законодавства України (2012)
Плахотіна Н. А. - Питання відношуваності та допустимості доказів при розгляді трудових спорів та конфликтів (2012)
Лазор І. В. - Колективно-договірне регулювання найманої праці: історичний аспект (2012)
Татаренко Г. В. - Проблеми впровадження процедур відновного правосуддя в Україні (2012)
Гальченко О. С. - Міжнародні стандарти оплати праці: проблеми імплементації в трудове законодавство України (2012)
Бабенко Е. В. - Трудовий договір: поняття та історичний розвиток (2012)
Барабаш Г. - Особливості правового регулювання припинення трудових правовідносин із суддею в Україні (2012)
Биков А. В. - Деякі питання пов’язані з випробувальним терміном при прийнятті на роботу державних службовців (2012)
Болдырев К. А. - Необходимость нормативного определения института фрахтования на автомобильном транспорте в контексте реформирования транспортного законодательства Украины (2012)
Бодаєвський В. П. - Конституція України як джерело законодавства України про кримінальну відповідальність: проблемні питання (2012)
Важна К. А. - Інститут кримінальної відповідальності держави як основа міжнародно-правового механізму протидії злочину апартеїду (2012)
Гаєвая О. В. - Визначення деяких аспектів державних норм у регулюванні оплати праці (2012)
Аркатов Я. А. - Право на медичну допомогу в системі соціальних прав людини (2012)
Гудіма Т. С. - Стан наукового дослідження венчурних правовідносин (2012)
Данилова М. В. - Діяльність судді як сфера дії трудового права (2012)
Денисенко А. П. - Контракт з керівником підприємства як підстава виникнення трудових відносин (2012)
Дідиченко М. А. - Соціальне забезпечення суддів як необхідна умова дотримання принципу незалежності носіїв судової влади (2012)
Єфіменко Д. K. - Контрольно-наглядові органи та організації за дотриманням законодавства про працю як додатковий суб’єкт трудових правовідносин (2012)
Єфремова Г. В. - Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності: історичний аспект (2012)
Зінченко М. Ю. - Посада – елемент трудової функції працівника (2012)
Ибрахим С. С. - Международная организация труда как основной международный орган социального партнерства (2012)
Ілларіонова С. І. - Поняття та види способів захисту трудових прав та інтересів працівників (2012)
Ісаков М. Г. - Сучасний стан адміністративного законодавства щодо контролю у сфері реалізації права на підприємницьку діяльність в України (2012)
Клемпарський М. М. - Теоретичні та правові засади становлення і розвитку державної служби в Україні (2012)
Ковальов С. С. - Вітчизняний досвід становлення та розвитку системи підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників (2012)
Коренев А. О. - Забезпечення рівності прав працівників в системі трудового права (2012)
Краєвська В. О. - Правові підстави та юридичні умови вивільнення працівників (2012)
Красюк Т. В. - Про правовий статус деканів факультетів та їх заступників (2012)
Кримчак С. О. - Державні органи як роботодавці (2012)
Купцова М. В. - Арбітражна угода: забезпечення виконуваності (2012)
Лакушева Є. В. - Категорія "публічний інтерес" у податково-правовому регулюванні (2012)
Марушева О. А. - Поняття та ознаки внутрішнього трудового розпорядку (2012)
Москаленко О. В. - Правовий статус страхувальників за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням (2012)
Навозенко О. І. - Удосконалення покарання за знищення, пошкодження або приховування документів національного архівного фонду (2012)
Омельченко Т. В. - Єдність і диференціація правового регулювання праці жінок як шлях забезпечення ґендерної рівності (2012)
Орлов І. П. - Юридична характеристика спадкового договору (2012)
Падалка А. О. - Напрямки вдосконалення видів захисту прав працівників (2012)
Падалка Р. О. - Верховенство права як основоположний принцип демократичної та правової держави (2012)
Плотніченко В. А. - Конкурсний відбір осіб на заміщення вакантних посад державної служби: недосконалість правового регулювання (2012)
Процюк І. В. - Місце і роль президента в президентській республіці (2012)
Прощин В. С. - Теоретико-правові засади управління виборчими процесами (2012)
Прудников В. А. - Факультативні умови трудового договору (2012)
Радіонова-Водяницька В. О. - О сновні шляхи вдосконалення захисту права працівників на оплату праці у випадку банкрутства роботодавця (2012)
Рунова Н. О. - Принципи державної служби України (2012)
Русанова І. О. - Питання застосування новітніх технологій в судовій системі України (2012)
Рязанцева Н. О. - Судова реформа як необхідна умова подальшої оптимізації цивільного судочинства (2012)
Савєльєва М. О. - Правова природа праці державних службовців (2012)
Скубак Е. О. - Проблема визначення юридичного статусу державного службовця в системі трудового законодавства України (2012)
Сибаль О. Б. - Особливості кримінально-правової регламентації заподіяння шкоди життю та здоров'ю особи під час зайняття спортом в іноземних державах (2012)
Сидоренко В. В. - Сучасне розуміння структурних особливостей механізму правового регулювання (2012)
Татаров О. Ю. - Гарантії законності та обґрунтованості прийняття процесуальних рішень на початковому етапі досудового провадження (2012)
Терещенко В. О. - Особливості державної підтримки права на підприємництво в РФ (2012)
Фоменко Д. О. - Особливості правового регулювання праці науково-педагогічних працівників: сучасний стан та перспективи розвитку (2012)
Фомін С. Б. - Розумність строків як засада кримінального провадження за новим КПК України (2012)
Харчук Р. С. - Правове регулювання нормативної діяльності виконавчої влади РБ та РФ (2012)
Хименко О. А. - Організації роботодавців та їх об'єднання: окремі питання створення та діяльності (2012)
Чернова В. О. - До питання визначення основних напрямків на шляху до ефективної організації праці у судах (2012)
Чорнобровка В. О. - Зміст, особливості та перспективи інтеграції України до Європейського Союзу (2012)
Шапка О. В. - Трудова правосуб'єктність молоді: поняття та види (2012)
Шашурін Д. Ю. - Соціальне партнерство в сфері регулювання оплати праці в Україні (2012)
Шевчук З. І. - Право на судовий захист в сучасних умовах (2012)
Шумна Л. П. - Окремі питання державної політики у сфері житлово-комунальних послуг (2012)
Юровська В. В. - Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття як суб'єкт системи соціального страхування (2012)
Юрченко А. А. - Правове регулювання учбових, творчих та соціальних відпусток: проблемні питання (2012)
Ямпольський Г. В. - Судова практика як джерело сучасного господарського права в Україні (2012)
Підгородинська А. В. - Історія становлення визнання і виконання рішень іноземних судів та міжнародних судових органів в кримінальному процесі у системі міжнародного співробітництва в кримінальному судочинстві (2012)
Воловик О. А. - Особливості розвитку і сучасні проблеми економічного аналізу права (2012)
Савченко Ю. С. - Закріплення гендерної рівності в актах міжнародного та національного права (2012)
Бшарат Муаз. - Дотримання прав людини в умовах надзвичайного стану (2012)
Лов’як О. О. - Правові питання вдосконалення державної реєстрації актів цивільного стану в Україні (2012)
Прилуцький Р. Б. - Щодо джерел господарського права України (2012)
Сташевський О. М. - Нормативне регулювання підготовки та якість проектів регуляторних актів, Юлдашев О. О. (2012)
Івченко А. М. - Правове забезпечення корпоративних правовідносин (2012)
Мироненко В. П. - Поняття матеріальної відповідальності працівників у трудовому праві (2012)
Полішко Н. Л. - Трудове правопорушення як підстава матеріальної відповідальності працівника (2012)
Дараганова Н. В. - Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів у комісії по трудових спорах (2012)
Верба О. С. - Правове регулювання соціального захисту військовослужбовців в Україні (2012)
Матвійчук В. К. - Загальнотеоретичні підходи до витоків та класифікації періодів кримінально–правової охорони навколишнього природного середовища на теренах України (2012)
Харь І. О. - Теоретичні та методологічні проблеми, що стосуються суб’єкта злочинів (2012)
Чередник В. М. - Законодавчий процес формування кримінальної відповідальності за розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю (2012)
Габро О. І. - Покарання за завідомо неправдиве показання в контексті кримінально-правової політики держави як гарантія правової безпеки (2012)
Курилюк Ю. Б. - Використання завідомо підробленого документу під час перетинання державного кордону (2012)
Олєйнічук О. М. - Кримінальна відповідальність за злочин, передбачений ст. 175 КК України: історична ретроспектива (ХVІІІ ст. – поч. ХХ ст.) (2012)
Салій П. І. - Генезис кримінально–правової охорони недоторканості житла та іншого володіння особи (2012)
Зарубей В. В. - Особливості версійного процесу та планування розслідування квартирних крадіжок, вчинених іноземцями, Александренко О. В. (2012)
Кухарук Ю. О. - Правові наслідки розбіжності в лінії захисту між захисником і його клієнтом (2012)
Сервецький І. В. - Предмет розшукового права (2012)
Присухін С. І. - Універсалія "свобода": неотомістський підхід (2012)
Чорний В. С. - Філософсько-правові засади визначення військової організації України (2012)
Слюсаренко О. Л. - Проблеми виховної функції права та правового виховання в сучасних умовах, Кунгурцева Т. В. (2012)
Шамрай Б. М. - Правові гарантії реалізації конституційних прав і свобод військовослужбовців (2012)
Пилипенко C. А. - Юридична природа добровільного та обов’язкового страхування (2012)
Попов Ю. В. - Захист честі, гідності, ділової репутації фізичної особи, Федонюк К. Р. (2012)
Єлєазаров О. П. - Про методичний підхід до систематизації юридичної термінології (на прикладі транспортної галузі), Юлдашев О. Х. (2012)
Проценко І. М. - Особливості правового статусу фермерських господарств в Україні, Замерлов О. О. (2012)
Браславець О. Ю. - Правова природа конкордатів та конкордатних угод як специфічної форми публічнооправового договору (2012)
Рябець К. А. - Історичне формування правових засад державного управління у галузі водокористування України до 1991 року (2012)
Дячук С. І. - Імплементація норм міжнародного гуманітарного права у вітчизняний кримінально-правовий інститут обставин, що виключають злочинність діяння (2012)
Матвійчук В. К. - Кримінальна відповідальність за завідомо незаконні затримання, привід, арешт або тримання під вартою, Шнипко О. С. (2012)
Харь І. О. - Поняття і суспільна небезпечність складу злочину, передбаченого ст. 248 Кримінального кодексу України, Ушицький О. А. (2012)
Денисов С. Ф. - Молодіжна злочинність на ґрунті расової нетерпимості: причини та умови в теорії диференціальної асоціації, Якушев Р. С. (2012)
Сaлій П. І. - Суб’єктивна сторона складу злочину порушення недоторканності житла (2012)
Вітко О. Ю. - Поняття об’єкта злочину (2012)
Савенкова Т. Г. - Об’єкт злочину, передбаченого ст. 238 КК України (2012)
Матвійчук В. К. - Безпосередній об’єкт складу злочину, передбаченого ст. 384 Кримінального кодексу України, Кравцова О. М. (2012)
Габро О. І. - Поняття злочинів, передбачених ст. 384 Кримінального кодексу України, соціальна їх криміналізація (2012)
Мельниченко В. Л. - Витоки, історія кримінальної відповідальності за проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (2012)
Харь І. О. - Теоретичні та прикладні проблеми суб’єкта злочинів проти здоров’я особи за КК України (2012)
Матвійчук В. К. - Витоки та генезис кримінальнооправової охорони навколишнього природного середовища у п’ятомуушостому періодах розвитку українського суспільства та державності (2012)
Опацький Р. М. - Зарубіжний досвід впровадження ювенальної юстиції (2012)
Радзівілл О. А. - Міжнародне право, правова держава і глобальне інформаційне громадянське суспільство, як складові сучасного міжнародного правового порядку (2012)
Верба О. С. - Соціальний захист військовослужбовців в Україні (2012)
Малютіна І. П. - Правовий звичай у системах державного і кримінального права доби Київської Русі: генеза, чинність (2012)
Легеза Ю. О. - Щодо проблеми визначення сутності держави (2012)
Нікітіна І. О. - Конституційна економіка в Україні: проблемита перспективи (огляд наукових матеріалів круглого столу "Проблеми конституційної економіки") (2012)
Бичкова С. С. - Особи, які беруть участь у справах позовного провадження: склад і класифікація (2012)
Самбор М. А. - Публічний характер договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку (2012)
Харь І. О. - Особисті немайнові блага: види та способи захисту, Білецька О. О. (2012)
Сироватка С. С. - Контроль та аудит у сфері охорони навколишнього природного середовища в Україні (2012)
Дараганова Н. В. - Питання реалізації права на судовий захист сторонами індивідуального трудового спору (2012)
Бондаренко Н. С. - Порівняльнооправова характеристикаадміністративних стягнень за жорстоке поводження з тваринами (за законодавством України та окремих країн СНД) (2012)
Гаркуша В. В. - Форми адміністративнооправової діяльності працівників ДАІ щодо контролю за правомірністю експлуатації транспортних засобів (2012)
Рябець Т. А. - Аналіз відповідності адміністративно-правового регулювання сучасному розвитку суспільних відносин у лісокористуванні (2012)
Ковалевська Є. С. - Генезис кримінальної відповідальності за знищення або пошкодження військового майна (2012)
Лопащук Д. І. - Наукові підходи до розуміння об’єкта (2012)
Салій П. І. - Об’єкт складу злочину порушення недоторканості житла (2012)
Александренко О. В. - Проблеми вивчення діяльності щодо перешкоджання встановленню об’єктивної істини у кримінальній справі , Зарубей В. В. (2012)
Матвійчук В. К. - Тактика та методика участі адвокатаазахисника у судовому слідстві та судових дебатах у кримінальних справах, Закревський А. В. (2012)
Александренко О. В. - Основні напрями прокурорського нагляду за розслідуванням серійних вбивств на сексуальному ґрунті, Бояров В. І. (2012)
Бережний А. М. - З історичного досвіду зародження і функціонування юридичної служби в військових формуваннях України (Запорізька Січ) (2012)
Присухін С. І. - Соціальне насильство: підхід Йоана Павла ІІ (2012)
Гвоздецький В. Д. - Корупція – як соціальне, психологічнеі моральне явище (2012)
Бокарєва Ю. С. - Символ сонця на українських поштових випусках (2010)
Бугайова В. О. - Весільне вбрання: історія і сучасність (2010)
Виноградов В. - Орієнтальні мотиви в оздобленні архітектури Ялти періоду модерну (2010)
Вітчинкіна К. О. - Обґрунтування засобів дизайну, як основи побудови дизайн-проекту (2010)
Глаголєва К. В. - Особливості створення дитячих майданчиків в структурі сучасного міста, Чернявський В. Г. (2010)
Дідух А. С. - Методика виготовлення аплікації з тканини на прикладі вбрання с. Самари Волинської області (2010)
Дударець В. М. - Садово-паркове мистецтво Європита його особливості (2010)
Кікоть А. А. - Костюм українського козацтва як складова національної культури (2010)
Кісіль М. В. - Розробка форми одягу заданої структури композиційно-конструктивними засобами формоутворення (2010)
Криштопайтіс В. В. - Типографіка докомп'ютерної ери: технологічні аспекти (2010)
Мироненко В. П. - Франкфуртська школа моди, Бойко Т. Г. (2010)
Субота Є. В. - Реклама на регіональному телебаченні як засіб впливу на споживача (2010)
Ткаченко І. С. - Засоби створення художнього образу інтер'єру офісного центру авіакомпанії (2010)
Утевская Л. В. - Полимерные композиционные материалы конструкционного назначения (2010)
Харченко О. М. - Дизайн оформлення української дитячої книги на прикладі казок (2010)
Хмельовський О. М. - Математичні та буквенні закономірності знаків колового руху точки (на прикладі безкінечника трипільської орнаментики), Антонюк О. І. (2010)
Христюк Ю. С. - Функціонально-просторові основи організації інтер'єру дитячих кімнат в інтер'єрах житлового та громадського призначення (2010)
Цаль С. І. - Історичний розвиток в'язаного одягу: світові тенденції (2010)
Чернявський В. Г. - Особливості використання меблів при формуванні дизайну інтер'єрів офісних приміщень, Сипливець А. В. (2010)
Щербина Е. Б. - Українська народна вишивка і її терміносистеми (2010)
Бондарчук Н. О. - Імпресіоністичні принципи в пейзажах кримських митців ХХ ст. (2010)
Безручко О. В. - Українсько-єврейські аспекти кінематографу і художньої освіти: проблеми і знахідки (2010)
Голубець Г. В. - Львівські музейні збірки декоративно-ужиткового мистецтва 1950-х рр.(на прикладі Музею етнографії та художнього промислу інституту народознавства НАН України) (2010)
Горбатенко Л. П. - Вплив світлотональної структури зображення на сприйняття творів живопису (2010)
Дробот А. О. - Риси національного стилю у мозаїках Алли Горської як представниці київської групи монументалістів (2010)
Евтушенко С. В. - Покров: история и легенда (2010)
Жердзицкий В. Е. - О возможностях натюрморта (2010)
Зборовец И. В. - Украинский вертеп как театр скульптур (2010)
Корнев А. Ю. - Рослинна символіка у весільній обрядовості українського селянства (2010)
Кригін О. І. - Вихід творчості А. Сеговії за межі іспанської національної культури (2010)
Лаврук Н. - Творчість митців Східної Галичини в оригінальних листівках першої третини ХХ століття (2010)
Лихвар В. Д. - Розвиток художньо-творчого потенціалу молодших школярів у процесі образотворчої діяльності, Лихвар І. І. (2010)
Магеровський О. Т. - Аспекти творчих пошуків Зеновія Флінти (2010)
Мельничук Л. Ю. - Мистецькі зібрання польських колекціонерів на Слобожанщині (2010)
Мотиль Р. Я. - Гончарські осередки Буковини (2010)
Нечипорук Ю. М. - Історико-соціальний розвиток народних промислів, художньо-промислових і ремісничих закладів у Волинській губернії (2010)
Одробінський Ю. В. - Концепція декоративності майстра народного дереворізьблення Євгена Зайцева (2010)
Роготченко А. - Современное искусствоведение как наука о современном искусстве (2010)
Сидорик Т. С. - Творчість художника Тита Романчука у розвитку сатиричної графіки Львова та модерних мистецьких напрямів кінця ХІХ - початку ХХ ст. (2010)
Соколова Б. Ю. - Концепція героїзму у філософській системі живої етики (2010)
Устименко-Косоріч О. А. - Молодіжний рух середини ХХ століття та особливості культурних процесів (2010)
Чепелик О. - Освітній процес: основи взаємодії архітектурних просторів, сучасного мистецтва та новітніх технологій (2010)
Чжан Биюнь - Хе Шуй Фа: живопись как путь к познанию гармонии (2010)
Чирва А. Ю. - Український авангард в умовах лібералізації суспільнополітичного життя республіки 1920 років (2010)
Штець В. О. - Золтан Шолтес. Сторінки творчої біографії (2010)
Воронина О. М. - Психофизическое развитие и коррекция младших школьников посредством музыкотерапии (2010)
Галонська О. І. - Мистецькі засади та репертуарні принципи театру "Веселий Пролетар" (2010)
Гладких А. В. - Особливості початкового періоду навчання гри на духових інструментах (2010)
Горбуліч Г. В. - Потреба особистості в переживанні музичного катарсису: зміст і структура (2010)
Гофман І. Т. - Пуримшпіль як пісенний жанр єврейського народу (2010)
Дорош Т. Л. - Провідна роль музичного виховання в духовному розвитку особистості: історичний, теоретичний та практичний аспекти (2010)
Кагадій О. Е. - Гастрольна афіша Харківського оперного театру (друга половина ХІХ - 20-ті роки ХХ ст.) (2010)
Куліш А. М. - Становлення професійної баянно-аккордеонної школи в Сербії (2010)
Лабінцева Л. П. - Концертний виступ як особливий вид музично-виконавської діяльності (2010)
Линник М. С. - Из музыкально-исследовательского наследия Р. В. Геники: "История фортепиано в связи с историей фортепианной виртуозности и литературы с изображением старинных инструментов ч.1. Эпоха до Бетховена - М., 1896 г." (2010)
Ліманська О. В. - Художньо-творча діяльність ансамблю танцю в контексті розвитку хореографічного мистецтва (2010)
Овчар А. П. - Многогранность творческой деятельности Андрея Юрьяна в Харькове (конец XIX - начало ХХ столетий) (2010)
Островська К. В. - Народна хореографія України ІІ половини ХХ століття та її професійний розвиток (2010)
Соболева Е. Д. - Жанр романса в творчестве С. В. Рахманинова (2010)
Соболяк А. М. - Костяные ударные инструменты периода позднего палеолита на современной территории Украины (2010)
Сольона І. В. - Особливості формування професійно-творчої активності студента-хормейстера в навчально-пізнавальній діяльності (2010)
Шабаліна О. М. - Від танцю експресивного до танцю інтелектуального (2010)
Янина-Ледовська Є. В. - Напрямки та тенденції розвитку контактної імпровізації у контексті сучасної хореографії (2010)
Рибін С. В. - Харків - Черкаси: з досвіду співпраці (2010)
Борисов Ю. Б. - Роль творчих спілок у формуванні регіонального дизайну (2010)
Бойчук О. В. - Національні ремінісценції в українських товарних знаках та логотипах нової доби, Безсонова Л. М. (2010)
Авраменко Д. К. - Cистематизація та класифікація носіїв зовнішньої реклами України (2010)
Бородаев Д. В. - Стилистика Веб 2.0 - новая визуальная эстетика, сформированная на приемах традиционных офф-лайн изданий (2010)
Гарнік Т. М. - Принципи формування зовнішнього церковного простору в міських умовах, Шестакова Я. Ю. (2010)
Гонца Ф. А. - Особливості планування об'єктів ландшафтної архітектури та садово-паркового мистецтва Черкащини (2010)
Кобилінський А. Ю. - Еволюція формування середовища автосалонів та автоцентрів (2010)
Кузнецова І. О. - Оп-арт в дизайні інтер'єра, Арбузова К. М. (2010)
Лагода О. М. - Сутнісні виміри сучасного дизайну: причини, перспективи, наслідки, Стеценко К. (2010)
Мартинова О. М. - Історико-етнографічні особливості вишивання одягу на Черкащині (2010)
Обуховська Л. В. - Вплив історико-архітектурної ситуації на розробку концепції облаштування Троїцької площі у місті Києві (2010)
Приступа О. В. - Протодизайнерські підходи у формуванні декору житлової архітектури Луцька кінця ХІХ - початку ХХ століття (2010)
Романенко Н. Г. - Особливості зображувальної мови плаката, Афонін В. А., Чікало Б. П., Жупаненко І. В. (2010)
Романюк О. В. - Протодизайнерські підходи у функціональній схемі планування сільської садиби волинських поліщуків (кінця ХІХ-ХХ ст.) (2010)
Сергиенко Е. Н. - Дополнительные цвета как основа гармоничных цветовых композиций (2010)
Скляренко Н. В. - Протодизайнерські принципи у формотворенні первісної кераміки Північно-Західної України (за матеріалами Волинської неолітичної культури) (2010)
Храмова-Баранова О. Л. - Значення метрологічних уявлень в розвитку технічної естетики на початку її формування, Рудакова Т. О. (2010)
Чернявський В. Г. - Особливості комплексного формування інтер'єру громадських будівель соціальної сфери (2010)
Яковець І. О. - Екологічне проектування в контексті вирішення сучасних проблем дизайну (2010)
Малютіна І. П. - "Розлучні листи" та "полюбовна розлука" в шлюбно-сімейному праві: історично-правовий аспект (2012)
Павко А. І. - Право і культура: методологічні проблеми взаємовпливу (2012)
Опацький Р. М. - Уповноважений Президента України з прав дитини: шляхи вдосконалення (2012)
Пашинський В. Й. - Поняття та структура конституційно-правового статусу військовослужбовців (2012)
Савчин М. В. - Економічний конституціоналізм і Конституційний Суд України (2012)
Мироненко В. П. - Порядок відшкодування майнової шкоди, завданої громадянинові незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду, Ананченко В. В. (2012)
Самбор М. А. - Послуга як змістовна ознака договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку (2012)
Полішко Н. Л. - Підстави виникнення батьківських прав та обов’язків, Парубок Т. (2012)
Нескороджена Л. Л. - Проблемні аспекти створення юридичних осіб, Гетьман А. О. (2012)
Прилуцький Р. Б. - Господарське законодавство України: сучасний стан та перспективи подальшого розвитку (2012)
Дараганова Н. В. - Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у суді: теоретичні та практичні питання (2012)
Легеза Є. О. - Особливості надання адміністративних послуг ОВС у сфері охорони громадського порядку під час проведення масових заходів комерційного характеру (2012)
Дячук С. І. - Питання диференціації кримінальної відповідальності за злочини у сфері службової діяльності (2012)
Матвійчук В. К. - Витоки та генезис кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища у сьомому періоді розвитку українського суспільства та державності, що охоплює початок XX ст. – 1991 р. (2012)
Мельниченко В. Л. - Суб’єкт складу злочину, передбаченого ст. 250 КК України: теоретичні та прикладні проблеми (2012)
Харь І. О. - Суб’єкт злочинів проти волі, честі та гідності особи (2012)
Чередник В. М. - Поняття та суспільна небезпечність розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості (2012)
Кухарук Ю. О. - Основні елементи криміналістичної характеристики хабарництва (2012)
Паліївець М. В. - Дізнання, як форма досудового розслідування злочинів: історико-теоретичний аспект (2012)
Бойченко Е. Г. - Проблематика правового регулювання економічної та господарської діяльності військових частин Збройних Сил України (2012)
Чорний В. С. - Філософсько-правові засади концепції розбудови сектора безпеки України (2012)
Болотіна Н. Б. - Медичне право як навчальна дисципліна в Україні та зарубіжних країнах (2012)
Самбор М. А. - Сутність принципу "верховенства права" у сучасних умовах цивілізаційного розвитку (2012)
Савченко Ю. С. - Гендерно-правова експертиза:поняття та загальна характеристика (2012)
Армаш Н. О. - Принципи реалізації дискреційних повноважень державними політичними діячами (2012)
Пашинський В. Й. - Міжнародно-правові договори в системі джерел конституційного права України, Ковальов С. С. (2012)
Малютіна І. П. - Загальні засади поділу спільного сумісного майна подружжя (2012)
Мироненко В. П. - Межі здійснення батьківських прав (2012)
Рябець К. А. - Сучасні державно-правові проблеми охорони та збереження водно-болотних угідь на території України (2012)
Чиж Ю. В. - Цивільно-правова відповідальність за порушення земельного законодавства (2012)
Дараганова Н. В. - Питання класифікації трудових спорів (2012)
Дорохіна Ю. А. - Право на захист юридичних осіб в адміністративних провадженнях (2012)
Рябець Т. А. - Стан законодавчого забезпечення адміністративно-правового регулювання в галузі лісокористування (2012)
Харченко Ю. Г. - Адміністративно-правовий статус керівників районних адміністрацій міської ради (2012)
Бережний А. М. - З історії виникнення і розвитку корупційних правопорушень (2012)
Кухарук Ю. О. - Зниження віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, Вашечкіна А. Ю. (2012)
Матвійчук В. К. - Витоки та генезис кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища у восьмому періоді розвитку українського суспільства та державності з 1991 р. і до нашого часу (2012)
Александренко О. В. - Перешкоджання встановленню об’єктивної істини у кримінальному судочинстві в Україні: тенденції, сприйняття та оцінка практичних працівників (аналіз результатів проведеного опитування), Осауленко О. А. (2012)
Юрченко О. М. - Контррозвідувальне право – самостійна галузева юридична наука, Сервецький І. В. (2012)
Присухін С. І. - Філософія права в античному світі (конспективний виклад лекції в контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни "Філософія права" на юридичному факультеті ВНЗ "Національна академія управління", м. Київ) (2012)
Магрело М. В. - Становлення правового імперативу як соціального регулятора (2012)
Дараганова Н. В. - Питання щодо застосування різних термінів, що стосуються осіб, які здійснюють діяльність у сфері публічної (державної) служби (2012)
Кагадій М. І. - Історія виникнення форми правління в Україні (2012)
Матвійчук А. О. - Особисте немайнове право на сприятливе навколишнє природне середовище в Україні: історичні витоки та перспективи розвитку (2012)
Прилуцький Р. Б. - Фізичні особи як суб’єкти цівільного права, Миргородська А. П. (2012)
Нескороджена Л. Л. - Застосування принципу розумності в господарських та цивільних спорах, Чигирик Л. А. (2012)
Прилуцький Р. Б. - Банкрутство фізичної особи – підприємця, Саржинська М. П. (2012)
Прилуцький Р. Б. - Договір та звичай як джерела господарського права України (2012)
Дорохіна Ю. А. - Юридична особа як суб’єкт кримінальної відповідальності: сучасний стан та міжнародний досвід (2012)
Дячук С. І. - Повторність злочинів (питання кримінально-правової кваліфікації за сукупністю злочинів), Дячук І. С. (2012)
Карпенко М. І. - Кримінальна відповідальність за ухилення від проходження військової служби: історичний аспект, Кравець Н. (2012)
Строкова І. І. - Проблеми реалізації кримінальної відповідальності за злочини проти миру та безпеки людства на міжнародному та внутрішньодержавному рівні (2012)
Кравчук В. М. - Правові засади юрисдикції судів в Україні: теорія і практика (2012)
Мельничук О. І. - Особливості міжнародно-правової відповідальності в сфері охорони культурної спадщини (2012)
Малютіна І. П. - Філософсько-правові аспекти дефініцій закон і законність у часовій ретроспективі (2012)
Присухін С. І. - Філософсько-правова думка Середньовіччя (конспективний виклад лекції в контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни "Філософія права" на юридичному факультеті ВНЗ "Національна академія управління", м. Київ) (2012)
Коваль В. Ф. - Місце податкової міліції в системі органів державної влади, Теремецький В. І. (2012)
Шамрай Б. М. - Поняття гарантій конституційних прав і свобод людини та громадянина (2012)
Шатіло В. А. - Інституціалізація глави держави в системі державної влади (2012)
Прилуцький Р. Б. - Щодо поняття та правової природи спадкового договору, Буянівська Н. І. (2012)
Прилуцький Р. Б. - Проблемні питання застосування законодавства у сфері здійснення державних закупівель, Карпова Ю. А. (2012)
Самбор М. А. - Підприємницька діяльність як спосіб прикриття злочинної діяльності окремих осіб (2012)
Дараганова Н. В. - Адміністративна юстиція як складова адміністративно;правового захисту прав і свобод людини та громадянина, Акуленко В. В. (2012)
Дорохіна Ю. А. - Юридична особа в адміністративно-правовій науці (2012)
Бахін В. П. - Необхідність відміни мораторію на смертну кару як умова зменшення кількості вбивств наших громадян, Карпов Н. С., Александренко О. В. (2012)
Деревинський О. М. - Історико-правові основи, витоки кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами (2012)
Матвійчук О. В. - Об’єкт складу злочину проектування чи експлуатація споруд без систем захисту навколишнього природного середовища (2012)
Нікітін Ю. В. - Теоретичні засади кримінологічного вчення про внутрішню безпеку суспільства (2012)
Шнипко О. С. - Родовий об’єкт складу злочину, передбаченого ст. 371 КК України (2012)
Теремецький В. І. - Угода про визнання вини у новому Кримінальному процесуальному кодексі України, Соловей Г. В. (2012)
Павко А. І. - Джерела міжнародного права: загальне і особливе, Павко Я. А. (2012)
Присухін С. І. - Філософсько-правова думка епохи Відродження і Реформації (конспективний виклад лекції в контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни "Філософія права") (2012)
Новий підхід до проблеми відшкодування шкоди, завданої органами внутрішніх справ України (2012)
Свирида В. А. - Інтелектуальна власність як об’єкт адміністративно-правового регулювання митними органами України (2012)
Звоненко О. О. - Предмет складу злочину, передбаченого ст. 288 КК України (2012)
Карпенко М. І. - Кримінальна відповідальність за службове підроблення, передбачене ст. 366 Кримінального кодексу України, Москаленко О. М. (2012)
Матвійчук В. К. - Родовий об’єкт злочину у сфері навколишнього природного середовища: теоретичні і прикладні проблеми (2012)
Матвійчук О. В. - Об’єктивна сторона складу злочину проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля (2012)
Салій П. І. - Порівняльно-правова характеристика складу злочину порушення недоторканності житла чи іншого володіння особи за законодавством України та законодавством деяких зарубіжних держав (2012)
Харь І. О. - Суб’єкт складу злочину незаконне полювання (2012)
Шнипко О. С. - Об’єктивні сторона складу злочину, передбаченого ст. 371 КК України (2012)
Дячук С. І. - Особливі процесуальні повноваження слідчого судді у суді першої інстанції за новим КПК України (2012)
Симчук А. С. - Повідомлення, опубліковане в пресі, як один із приводів до порушення кримінальної справи, Александренко О. В. (2012)
Гайдулін О. О. - Міжнародна та європейсько-правова уніфікація та гармонізація принципів і правил інтерпретації правочинів: висновки для українського законодавця (2012)
Присухін С. І. - Філософсько-правові вчення Західної Єропи кінця ХVІІІ – середини ХІХ ст. (конспективний виклад лекції у контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни "Філософія права") (2012)
Пєтков С. В. - Громадяни та громадські організації – головні суб’єкти виборчого процесу в Україні (2012)
Лічман Л. В. - Деякі актуальні питання встановлення нікчемності правочинів податковими органами (2012)
Самбор М. А. - Фінансові питання розрахунків за надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку (2012)
Тавлуй О. В. - Державно-правова політика в сфері охорони дитинства (в контексті незаконного усиновлення) (2012)
Дараганова Н. В. - Колективні суб’єкти – неюридичні особи: доцільність застосування цього терміну в адміністративному праві (2012)
Габро О. І. - Об’єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст. 384 КК України (2012)
Карпенко М. І. - Причини і запобігання злочинам проти встановленого порядку несення військової служби (військовим злочинам) (2012)
Матвійчук В. К. - Характеристика й особливості предмета злочинів, що посягають на навколишнє природне середовище (2012)
Александренко О. В. - Особливості розслідування кримінальних справ в умовах недостатності доказів (2012)
Кацавець Р. С. - Наш час: актуальність ораторського мистецтва у судовому процесі (2012)
Юрченко О. М. - Проблеми нового Кримінального процесуального кодексу України щодо вирішення заяв і повідомлень громадян про кримінальні проступки, Сервецький І. В. (2012)
Присухін С. І. - Філософсько-правова думка України: традиції і сучасність (2012)
Кузьменко Б. В. - Військові операції у кібервійнах сучасності і майбутнього, Заіка Ю. О. (2012)
Матвійчук А. О. - Особисте немайнове право на сприятливе навколишнє природне середовище: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Мироненко В. П. - Альтернативні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2012)
Самбор А. М. - Телекомунікаційні технології в освітньому процесі на етапі підготовки студентів педагогічних ВНЗ до педагогічної практики, Самбор М. А. (2012)
Лебідь В. І. - Окремі аспекти правового регулювання рекультивації земель в Україні (2012)
Ільєнок Т. В. - Адміністративне правопорушення: доктринальний аспект (2012)
Карпенко М. І. - Причини і запобігання насильницьких злочинів військовослужбовців (2012)
Матвійчук В. К. - Національне кримінальне законодавство і міжнародно-правові акти у подоланні злочинів проти навколишнього природного середовища (співвідношення, проблеми, тенденції) (2012)
Олєйнічук О. М. - Сьомий та восьмий періоди розвитку українського суспільства та державності (початок XX ст. – наш час) у контексті кримінальної відповідальності за злочин, передбачений статтею 175 КК України (2012)
Претика Ю. Д. - Правила судового доказування, Білаш А. В. (2012)
Сервецький І. В. - Оперативне ініціювання – спеціальна розшукова операція (2012)
Білоножко Є. П. - Філософсько-культурологічне навантаження понятійного апарату в сімейно-шлюбному законодавстві західноєвропейських демократій (2012)
Присухін С. І. - Сучасна філософія права (конспективний виклад лекції в контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни "Філософія права") (2012)
Пасічник В. К. - Суб’єкти господарювання у Збройних Силах України (2012)
Привітання з ювілеєм Заслуженого юриста України Г. І. Зубця (2012)
Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира (2012)
Сало В. - Розрахунок напружено-деформованого стану ослаблених отворами неоднорідних за товщиною пружних оболонок (2008)
Добрянський І. - Розрахунок залишкових напружень і деформацій у безмежній пластині за дії рухомих нормально-кругових джерел нагріву, Хомляк Л., Іваник Є. (2008)
Склепус О. - Вплив розривів у з’єднувальних швах на повзучість пластинчастих елементів конструкцій (2008)
Поліщук Т. - Аналіз сил у механізмі нахилу плавильної печі (2008)
Кривий П. - Розмірний аналіз точності контактних кроків привідних роликових і втулкових ланцюгів, Лазарюк В., Кривінський П., Бондаренко О., Тимошенко Н. (2008)
Konieczny J. - Structure and properties of nanocrystalline composite materials, Dobrzański L. (2008)
Чернець М. - Узагальнений метод розв’я­зування контактної задачі для циліндричного спряження тіл з малим ограненням контурів при двообластевому контакті, Лєбєдєва Н. (2008)
Колодяжна Л. - Дослідження електрохімічної та корозійної поведінки сталі Х18Н10Т у кислих електролітах при віброабразивному обробленні, Молчанов Д., Лисенко Л. (2008)
Вайс Е. - Трибологічні властивості електроіскрових покриттів на основі титану і молібдену, Радек Н., Свирид М., Паращанов В., Задніпровська С. (2008)
Осадчук В. - 60 років кафедрі зварювального виробництва у Львівській політехніці, Палаш В. (2008)
Осадчук В. - Вплив ширини зони пластичних деформацій на розподіл тривісних залиш­кових напружень у плиті з багатошаровим прямолінійним зварним швом, Банахевич Ю., Цимбалюк Л. (2008)
Гачкевич О. - Оптимальні за швидкодією режими термооброблення скляних тіл обертання за обмежень на термонапружений стан, Ірза Є., Касперський З. (2008)
Соляр Т. - Термопружний стан багатозв’язних пластин з тепловіддачею за конвективного нагрівання (2008)
Hedrih (Stevanović) K. - Thermo-rheological hereditary elements and discrete continuum model dynamics (2008)
Сидоренко І. - Фактор дисипації при моделюванні пасивних віброізолюючих пристроїв з механічним зворотним зв’язком, Гутиря C. (2008)
Шишов В. - Синтез високонавантажених циліндричних передач з двоопукло-вгнутими зубцями за геометро-кінематичними критеріями, Носко П., Ткач П. (2008)
Корчак О. - Створення нового способу гальмування рухомих мас гідравлічного преса на зворотному ході (2008)
Штаюра С. - Оцінка водневої деградації конструкційних матеріалів за двовісного навантаження, Мольков Ю., Вергун І. (2008)
Сулим Г. - Плоска задача для анізотропної смуги з тонким пружним анізотропним включенням, Шевчук С. (2008)
Курпа Л. - Параметричні коливання пластин складної форми плану, Мазур О. (2008)
Кривий О. - Міжфазна балка при різних типах контактної взаємодії з неоднорідною анізотропною площиною, Архипенко К. (2008)
Фильштинський Л. - Термопружний стан анізотропної площини під впливом зосереджених сил, Кірічок Т. (2008)
Гембара О. - Розрахунок залишкової довговічності елементів конструкцій у середовищі газоподібного водню, Гембара Т., Чепіль О. (2008)
Кондрат В. - Утворення та взаємовплив поверхневих неоднорідностей у пружному шарі за врахування необоротності локального зміщення маси, Нагірний Т., Грицина О. (2008)
Кіндрацький Б. - Конструкція та розрахунок кулькової запобіжної муфти з блокувальним пристроєм силового типу, Шпак О. (2008)
Грабовський Р. - До оцінки умов експлуатації магістральних газопроводів з корозійно-втомними дефектами, Фартушок І., Касій О., Горб’як Т. (2008)
Андрейків О. - Монографія з основ математичної теорії термопружної рівноваги деформівних твердих тіл з тонкими включеннями (2008)
Богданов В. - Кручення попередньо напруженого тіла з періодичною системою співвісних дископодібних тріщин (2008)
Шелестовський Б. - Контактна задача про тиск двох кільцевих штампів на шар, в якому наявне поле залишкових деформацій, Габрусєв Г. (2008)
Жидик У. - Динамічна задача термопружності для неоднорідної анізотропної пологої оболонки (2008)
Прокопишин І. - Аналіз температурних напружень у нескінченній стрічці за локального нагрівання у вакуумі, Хлєбніков Д., Гробер Й., Щукін А. (2008)
Кузьменко В. - Порівняльна оцінка напружено-деформованого стану з’єднань конвеєрних стрічок (2008)
Петрина Д. - Вплив наклепу розтягом на механічні характеристики трубних сталей 17Г1С та 20 (2008)
Лужецький В. - Оцінка ризику руйнування трубопроводів за механізмом корозійно-втомного розвитку експлуатаційних дефектів (2008)
Walczak S. - Mathematical model of power transmission system of a car equipped with automatic clutch, Wojs J. (2008)
Зубовецька Н. - Динамічні характеристики високошвидкісного роторного газо-гідравлічного інерційного підшипника (2008)
Андрейків О. - Математична модель для визна­чення періоду докритичного росту повзучо-втомних тріщин у пластинах, Лесів Р. (2008)
Сиротюк А. - Дослідження мікро­пошкоджуваності матеріалу та зародження тріщин в околі пітингу методом просторово-часової спекл-кореляції, Муравський Л., Куць О. (2008)
Крижанівський Є. - Вплив технологічного спадку на стійкість шарошкових бурових доліт, Яким Р., Шмандровський Л., Петри­на Ю. (2008)
Андрейко І. - Струк­тура та опір руйнуванню сталей у різних зонах заліз­нич­них коліс, Кулик В., Осташ О., Узлов І., Бабаченко О. (2008)
Носко П. - Синтез кругогвинтових зубчастих передач з асиметричною функцією передавального відношення, Філь П., Карпов О. (2008)
Колесова М. - Порівняльна оцінка функціонування нижньої кінцівки людини з різними конструкціями ендопротезів тазостегнового суглоба, Поляков О., Калінін М. (2008)
Марченко М. - Синтез кривошипно-кулісних механізмів із зупинкою вихідної ланки в крайніх положеннях (2008)
Малащенко В. - Вплив форми пазів півмуфт на напружено-деформований стан кулькових муфт стартерів (2008)
Андрейків О. - Високотемпературна залишкова міцність тонкостінних елементів конструкцій, Сас Н. (2008)
Хапко Б. - Термопружність пологої призматичної оболонки, складеної з трьох плоских елементів (2008)
Гришин В. - Напружений стан оболонки, ослабленої парою симетричних тріщин, паралельних ребру оболонки, Реут В., Реут О. (2008)
Цирульник О. - Оцінювання електрохімічними методами експлуатаційної деградації низьколегованих сталей та алюмінієвих сплавів (2008)
Тихан М. - Моделювання термомеханічних процесів у конструктивних елементах вимірювачів тиску, Малець Р., Шинкаренко Г. (2008)
Костинюк Л. - Аналітично-числовий метод моделювання механічних систем з пружними зв’язками, Мороз В. (2008)
Мастикаш О. - Математичне моделювання обслуго­ву­вання різнорідних заявок на потоковій лінії (2008)
Карасєвіч Т. - Оцінка втомної міцності сплаву алюмінію з використанням енергетичного критерію Куявського при циклічному скручуванні, Поляньскі Ю., Нєзгода Т., Воропай М., Богдановіч З. (2008)
Большаков В. И. - Поведение частиц нитридной фазы при нагреве конструкционных сталей, микролегированных титаном, азотом, алюминием, Узлов О. В., Зотов Д. С., Дрожевская А. В. (2013)
Большаков В. И. - Разработка методов расчёта весовых коэффициентов влияния элементов химического состава, Юшкевич О. П. (2013)
Вакуленко Л. И. - Влияние неметаллических включений на упрочнение матрицы металла при пластическом деформировании, Чайковский О. А., Пройдак С. В. (2013)
Манько Т. А. - Воздействие термомагнитной обработки на прочностные характеристики наполнителей полимерных композиционных материалов (2013)
Шиян А. В. - Определение показателей деформационного упрочнения конструкционных сталей в области локальных пластических деформаций при одноосном растяжении (2013)
Глотка О. А. - Аналіз електронно-оптичних досліджень експериментальних сплавів системи Fe – W та феровольфраму (2013)
Калинина Н. Е. - Влияние модифицирования на структуру и свойства кремний-марганцовистых сталей, Носова Т. В. (2013)
Колесник Е. В. - Структура электроосажденного железа, легированного марганцем, Захаров И. Д. (2013)
Калинина Н. Е. - Критерии выбора дисперсных модификаторов цветных сплавов на основе титана, Калиновская А. Е., Калинин В. Т., Грекова М. В. (2013)
Большаков В. И. - Шире применять строительные стали повышенной и высокой прочности для строительства и реконструкции жилья, Разумова О. В., Жербин М. М. (2008)
Пинчук С.И. - Структура и свойства высокохромистого чугуна, как материала для производства прокатных валков, Полякова Н. В. (2008)
Куцова В. З. - Влияние температуры нагрева на формирование структуры, фазовый состав и свойства высокохромистых чугунов в исходном и термообработанном состоянии, Ковзель М. А., Кравченко А. В. (2008)
Левченко Г. В. - Влияние микролегирования на структуру и термоциклическую стойкость низколегированных штамповых сталей, Бобырь С. В., Демина Е. Г., Здоровец С. А., Якименко Я. Ю. (2008)
Петров С. С. - Формирование структуры в системе AL – SI, Пригунова А. Г., Ключник Д. Н., Пригунов С. В. (2008)
Матвеева М. О. - Влияние титана на формирование структуры чугуна, Шаповалова О. М. (2008)
Луценко В. А. - Особенности распада аустенита стали 90 в изотермических и термокинетических условиях (2008)
Спиваков В. И. - Исследование влияния скоростей охлаждения на механические свойства листов из SI-MN сталей Переменного химического состава, Орлов Э. А., Шпак Е. А. (2008)
Большаков В. И. - Происхождение дислокаций и кластерная модель жидкости, Воробьев Г. М., Кривуша Л. С., Тютерев И. А. (2008)
Вахрушева В. С. - Влияние термической обработки на формирование структуры, свойства и технологическую пластичность горячепрессованных труб из сплава Zr1Nb, Коленкова О. А. (2008)
Шаповалова О. М. - Изменения в поверхностном слое сплава системы Ti-Al-V при газонасыщении, Маркова И. А., Ивченко Т. И. (2008)
Вергун А. С. - Влияние ковшового шлака на результаты процесса десульфурации чугуна инжектированием магния, Шевченко А. Ф., Кисляков В. Г., Руденко А. Л. (2008)
Пинчук С. И. - Влияние высокотемпературного воздействия на структуру и фазовый состав белого высокохромистого чугуна, Полякова Н. В. (2008)
Синицына Ю. П. - Методы получения качественной поверхности подложки для высокоэнергетического нанесения функциональных тонких пленок и покрытий (2008)
Бобырь С. В. - Зависимость предела текучести низкоуглеродистой стали от величины переохлаждения при эвтектоидном превращении, Закирова Е. С., Якименко Я. Ю. (2008)
Петров С. С. - К вопросу о массопереносе при формировании фаз из жидкого состояния, Пригунова А. Г., Ключник Д. М., Пригунов С. В. (2008)
Лобанов Л. - Вплив попереднього підігріву на формування залишкових напружень у зварних з’єднаннях високоміцної сталі, Півторак В., Позняков В., Савицький В., Міходуй О. (2009)
Гачкевич О. - Оптимізація за швидкодією режимів нагрівання термопружних кусково-однорідних тіл обертання, Мусій Р., Ірза Є. (2009)
Кушнір Р. - Температурні поля в шаруватих тілах канонічної форми за лінійної температурної залежності коефіцієнтів теплопровідності, Процюк Ю. (2009)
Кіпніс Л. - Про поведінку напружень біля кінців тріщини у кутовій точці межі поділу середовищ, Хазін Г., Колмакова В. (2009)
Дудик М. - Розрахунок пластичної зони передруйнування в кінці міжфазної тріщини з гладким контактом берегів, Дякон В., Красільніков А. (2009)
Максимук О. - Розрахунок на стійкість стільникових полімерних труб, Махніцкий Р., Щербина Н. (2009)
Поліщук Л. - Вмонтований привід з автоматичним вмиканням паралельно встановленого гідродвигуна, Харченко Є., Адлер О. (2009)
Струтинський С. - Математичне моделювання просто­рових поперечно-кутових мікропереміщень сферичного шарніра з використанням рекурсивних зв’язків (2009)
Chmielewski Т. - Deposition of titanium coatings on the aLn ceramic substrates by the d-gun spraying method, Golański D., Wysoczański W. (2009)
Кіт Г. - Розподіл температури та напружень у тілі при тепловиділенні у кругових дискових областях, Сушко О. (2009)
Литвин О. - Дослідження хвильових полів, дифрагованих тонкими абсолютно жорсткими включеннями, при плоскій деформації, Попов В. (2009)
Чернуха О. - Математична модель термомеханодифузійних процесів розпадних частинок у двофазному багатокомпонентному середовищі, Торський А. (2009)
Полюдов О. - Синтез комбінованого мальтійського механізму зі зрівноваженим хрестом, Пасіка В. (2009)
Красніков С. - Комп’ютерне моделювання багатокорпусного турбоагрегату й аналіз його вібраційних характеристик, Степченко О., Торянік О. (2009)
Палюх В. - Математичне моделювання просторових коливань силового аграгату колісного транспортного засобу (2009)
Бабченко О. - Опір крихкому руйнуванню вакуумованої колісної сталі, Осташ О., Андрейко І., Кулик В., Кононенко Г. (2009)
Звірко О. - Експлуатаційна деградація сталей магістральних нафтопроводів та їх інгібіторний захист (2009)
Гачкевич О. - Тепловий стан опромінюваного композитного шару за різної орієнтації волокон, Терлецький Р., Курницький Т. (2009)
Банахевич Ю. - Визначення залишкового ресурсу зварного з’єднання трубопроводу з поверхневою тріщиною, Андрейків О., Кіт М. (2009)
Білий О. - Оцінка роботоздатності та ризику руйнування трубопроводу з корозійно-механічними дефектами (2009)
Радкевич О. - Вплив циклічних та статичних навантажень на працездатність конструкційних матеріалів у сірководневих середовищах, Чумало Г., Юркевич Р., Домінюк І. (2009)
Яглінський В. - Узагальнена динамічна модель промислового робота (2009)
Мартиненко Г. - Критичні швидкості обертання ротора експериментальної моделі в пасивних радіальних і активному осьовому підшипниках (2009)
Носко П. - Циліндричні передачі внутрішнього зачеплення з підвищеною згинною міцністю зубів, Шишов В., Ревякіна О., Муховатий О., Скляр Ю., Ткач І. (2009)
Лесик О. - Вільні коливання тонких композитних видовжених циліндричних панелей, Марчук М., Пакош В. (2009)
Гайдучок В. - Ендемічний чинник під час зношування деталей машин, Крупич О., Паславський Р. (2009)
Семенов В. - Порівняння показників дизеля при роботі на біодизельних паливах рослинного та тваринного походження, Васильєв І., Атамсь А. (2009)
Правила підготовки рукописів статей до журналу "Машинознавство” (2009)
Блехман І. - Проходження резонансної зони інерційно-збурювальними вібраційними пристроями з кількома ступенями вільності, Ярошевич Т. (2009)
Берлов О. - Температурні поля складених конструкцій під дією джерел електромагнітного походження (2009)
Опанасович В. - Згин пластини Рейснера з двома співвісними наскрізними тріщинами різної довжини з урахуванням ширини області контакту їхніх берегів, Яцик І. (2009)
Гачкевич О. - Методика числової оптимізації режимів відпалу скляних тіл обертання, Гачкевич М., Ірза Є., Касперський З. (2009)
Хоменко І. - Гідродинаміка гідростатодинамічного радіального підшипника ковзання, Кіндрачук М., Яхно О., Кобринець А. (2009)
Попов О. - Підвищення навантажувальної здатності зубчастих передач, Кіпрєєв Ю., Медведовський О. (2009)
Білобран Б. - Вплив крайового ефекту на напружений стан трубопроводу підсиленого сталебетонною муфтою, Якимечко Р. (2009)
Озимок Ю. - Вплив температури на якість та продуктивність загострювання сталевих дереворізальних ножів (2009)
Морачковський О. - Чисельно-аналітичні розв’язки в задачах повзучості тонких оболонок, Ромашов Ю. (2009)
Гачкевич О. - Моделювання термонапруженого стану феритових тіл за дії слабких електромагнітних полів високої частоти, Івасько Р., Солодяк М., Шимура С. (2009)
Чапля Є. - Термодифузія розпадної речовини в шарі за дії джерел тепла і маси на поверхні, Чернуха О., Гончарук В. (2009)
Студент М. - Жаростійкість та газоабразивна зносо­стійкість електродугових покриттів з порошкових дротів (2009)
Банахевич Ю. - Визначення періоду зародження втомних тріщин біля концентраторів напружень, Сакара А. (2009)
Чернець М. - Про оцінку впливу малого огранення деталей циліндричних спряжень на контактні тиски, Жидик В., Луцишин Р. (2009)
Савчук П. - Вплив штучно створених теплових потоків на структуру й властивості епоксидних полімерів, Косторнов А., Кашицький В., Галка І. (2009)
Тацій Р. - Розв’язання задач про втрату стійкості стрижнів з дискретно-неперервним розподілом параметрів методом дискретизації, Ушак Т. (2009)
Андрейків О. - Математична модель осесиметричного кручення циліндра поверхневим навантаженням за існування межового шару, Галазюк О. (2009)
Стадник М. - Пружне включення довільної жорсткості у просторі під одновісним навантаженням і рівномірним нагріванням (2009)
Говоруха В. - Міжфазна тріщина зі скінченною електричною проникністю у п’єзокерамічному біматеріалі, Лобода В. (2009)
Кедровська О. - Проблеми оцінювання тріщиностійкості зварних конструкцій з тріщиноподібними дефектами при динамічних навантаженнях, Смірнов М. (2009)
Скальський В. - Методика розрахунку зони термічного впливу за електронно-променевого зварювання пластин, Лясота І. (2009)
Голубець В. - Технологічне забезпечення якості поверхонь деталей машин, відновлених методом хімічного оброблення і дифузійного хромування, Шахбазов Я., Стецько А. (2009)
Дзюба Л. - Дослідження динамічної стійкості стрічкової пилки, Ребезнюк І., Меньшикова О., Пилип’як А. (2009)
Чернець М. - Метод дослідження кінетики зношування черв’ячної передачі з архімедовим черв’яком, Береза В. (2009)
Солтус А. - Дослідження впливу положення точки зустрічі осі шворня з опорною поверхнею на поворот керованого колеса на місці, Клімов Е., Пилипенко В. (2009)
Воденніков С. - Особливості мікромеханізмів руйнування вуглецемістких матеріалів з композиційними покриттями, Слинько Г. (2009)
Фільштинський Л. - Термонапружений стан товстої плити, послабленої двома отворами, Бондар О. (2009)
Пастернак Я. - Вплив розмірів тіла з тонким включенням на параметри граничного стану у плоскій задачі теорії пружності, Сулим Г. (2009)
Шатохін В. - Моделювання динамічних процесів у роторно-планетарних гідромашинах з епітрохоїдним контуром робочої порожнини, Росоха С., Воронцова Д. (2009)
Балицький О. - Високотемпературна воднетривкість мартенситних сталей, Мочульський В. (2009)
Попов О. - Зубчаста передача з рівноміцним зачепленням зубів за контактними напруженнями, Кіпрєєв Ю., Савенков О. (2009)
Гожій С. - Модель деформацій при осаджуванні обкочуванням високого циліндричного зразка (2009)
Грабовський Р. - До оцінки потенційно небезпечних зовнішніх тріщиноподібних дефектів магістральних нафтопроводів, Лужецький В. (2009)
Бережницька М. - Вплив пластичного деформування на водневу проникливість сталі 20Х (2009)
Дохняк Б. - Аналіз попередньо напружених тороподібних оболонок з композитів з використанням інкрементальної теорії, Львова М. (2009)
Янютін Є. - Прямі та обернені задачі для балки та пластини-полоси, Воропай Н., Гнатенко Г. (2009)
Шевченко О. - Методи підвищення стійкості процесу різання при токарній обробці нежорстким інструментальним оснащенням (2009)
Большаков В. - Вплив залишкових напружень на руйнування з’єднань при зварюванні тисненням (2009)
Крижанівський Є. - Підвищення стійкості опор тришарошкових бурових доліт, Яким Р., Шмандровський Л., Петрина Ю. (2009)
Гавва О. - Прикладні аспекти математичної теорії тертя руху тарних вантажів по шорсткій поверхні, Кривопляс-Володіна Л. (2009)
Назаренко І. - Теоретичні основи вібросистем з цілеспрямованим використанням резонансного режиму руху, Свідерський А., Ручинський М. (2009)
Матвієнко М. - Удосконалення технології дифузійного зварювання корпусів електромагнітів шляхом визначення напружено-деформованого стану, Квасницький В. (2009)
Дорожко І. І. - Тенденції розвитку рефлексивної психолінгвістики (2008)
Засєкіна Л. В. - Тенденції розвитку вітчизняної психолінгвістики: методологічний огляд проблем та окреслення шляхів їх вирішення (2008)
Зачесова І. А. - Взаимопонимание и взаимоотношения собеседников в диалоге (2008)
Калмикова Л. О. - Актуальні проблеми психології мовлення дітей дошкільного віку (2008)
Лозова О. М. - Змістова модель психосемантичної структури етнічної свідомості східних слов’ян (2008)
Павлова Н. Д. - Метод интент-анализа в изучении дискурса (2008)
Пилипчук С. В. - Некоторые психологические и психолингвистические подходы, влияющие на успешность овладения русским языком как иностранным (2008)
Роменкова В. А. - Вербальная репрезентация содержания образа мира детей дошкольного возраста в процессе формирования идентичности (2008)
Румянцева І. М. - Психолингвистика: взгляд нового времени (2008)
Фоміна Н. О. - К вопросу об индивидуальных особенностях овладения речью на иностранном языке с точки зрения психолингвистики (2008)
Харченко Н. В. - Психолінгвістичні підходи щодо формування в старших дошкільників мовленнєвих навичок і вмінь будувати міркування (2008)
Чепелєва Н. В. - Текст как объект психологического исследования (2008)
Доброва Г. Р. - Основные современные лингвистические и психолингвистические подходы к изучению терминов родства (2008)
Доценко О. Л. - Комунікативний ритуал у судовому процесі (2008)
Дяченко М. Д. - Особливості жанрової палітри у місцевій молодіжній пресі 60 – 90-х років ХХ століття (2008)
Іванов В. Ф. - Понятие информации. Информативное взаимодействие (2008)
Карп’юк М. Д. - Мова як основа міждисциплінарної синергії й базовий фактор формування й цілісного світогляду філолога (2008)
Ковалевська Т. Ю. - Гетерогенна природа впливу в моделювальних перспективах НЛП (2008)
Козак Л. В. - Соціальна диференціація мови на сучасному етапі (2008)
Кондратенко Н. О. - Риторичні засоби мовленнєвого впливу в політичній телерекламі (2008)
Лобанова А. С. - Гражданское общество и масс-медиа: векторы взаимовлияния (2008)
Пода О. Ю. - Газети Радянської України 20-40-х років ХХ століття: проблема гендерного маркування (2008)
Руденко Л. С. - Постмодерністський текст: деякі особливості прочитання (2008)
Селіванова О. О. - Моделювання процесів номінації: психолінгвістичний аспект (2008)
Холод О. М. - Нооцентризм як методологія нової психолінгвістики (2008)
Цейтлін С. Н. - Ребенок как конструктор собственной языковой системы (2008)
Гачкевич О. - Температурні поля і напруження в скляних кусково-однорідних оболонках обертання за однорідного нагрівання зовнішнім середовищем, Гачкевич М., Ірза Є., Тріщ Б., Козіарська А. (2009)
Грабовський А. - Комплексне оцінювання пошкоджу­ваності матеріалу при пружно-пластичному деформуванні (2009)
Козуб Ю. - Аналіз вільних коливань шаруватих анізотропних конструкцій, Козуб Г. (2009)
Скальський В. - Застосування явища акустичної емісії для діагностування зварних з’єднань алюмінієвих сплавів (огляд), Лясота І. (2009)
Кравчишин Т. - Вплив азотування на зносотривкість двофазних титанових сплавів ВТ6 і ВТ22, Погрелюк І. (2009)
Книш В. - Накопичення втомних пошкоджень у таврових зварних з’єднаннях у початковому і зміцненому високочастотним проковуванням станах при блоковому навантаженні, Кузьменко О., Соловей С. (2009)
Дмитриченко М. - Вплив компонентів мастильного матеріалу на формування товщини мастильного шару при коченні (умова чистого кочення), Мнацаканов Р., Савчук А. (2009)
Чабан А. - Електромеханічне пере­тво­рення енергії в багатомашинних системах з асинхронними електроприводами, Крижак С., Гошко М. (2009)
Мастикаш О. - Програмне регулювання процесів виконання різнорідних заявок на потоковій лінії (2009)
Криськов О. - Методика аналітичного проектування регламентів технологічних процесів виготовлення деталей у машинобудуванні (2009)
Гришенина Ю. А. - Проявление национально-специфических особенностей в структуре сознания индивидов, Фомина Н. О. (2008)
Засєкіна Л. В. - Психолінгвістика, мовленнєва діяльність, особистість: співвідношення понять у контексті мовленнєвої генези дитини (2008)
Калмикова Л. О. - Мовленнєва діяльність як проблема психолінгвістики (2008)
Чепелева Н. В. - Понимание и интерпретация социокультурного опыта в контексте постнеклассической психологии (2008)
Лила М. В. - Врахування особливостей сприймання в засвоєнні лексичних одиниць іноземної мови (2008)
Корніяка О. М. - Розвиток мовленнєвої здатності школярів у складі комунікативної культури (2008)
Роменкова В. А. - Эмоциональная регуляция деятельности дошкольников в режиссерской игре и ее речевой компонент (2008)
Румянцева И. М. - Психолингвистические механизмы формирования речи при обучении иностранным языкам по модели онтогенеза (2008)
Фомина Н. О. - Некоторые результаты системных исследований проявлений индивидуальности личности в речи (2008)
Дорожко І. І. - Психологічні умови розвитку рефлексії в студентів-першокурсників ВНЗ (2008)
Кожухарь Г. С. - Нецензурная лексика в межличностной коммуникации: психологический аспект (2008)
Снопченко В. И. - Развитие способности студента прогнозировать на языковом уровне как средство повышения зрелости чтеца (2008)
Балаклицький М. А. - Інформаційний бюлетень як засіб зв’язків з громадськістю протестантської церкви (2008)
Бутиріна М. В. - Особливості теоретичного осмислення афективної складової стереотипів масової свідомості (2008)
Засєкін С. В. - Психолінгвістична діагностика ксенофобії в газетних текстах (2008)
Иванов В. Ф. - Понятие "Коммуникация" (2008)
Нагорняк М. В. - Ведучий інформаційних програм Національної радіокомпанії України: становлення фаху та шляхи вдосконалення професійної діяльності журналіста-інформаційника (2008)
Пода О. Ю. - Розвиток типологічної парадигми гендерно маркованих журналів в Україні (2008)
Холод О. М. - Соціальна автоідентифікація політика в біографічному інтерв’ю: психолінгвістичний аспект (2008)
Некислих К. - Розтяг і стиск зосередженими силами пружного клина з крайовою тріщиною, Острик В. (2009)
Стасюк Б. - Вплив міжфазного шару на напружений стан об’ємного пружного включення (2009)
Горечко Н. - Температурні напруження у термочутливому півпросторі при комбінованому нагріванні (2009)
Будз С. - Методика визначення і кількісна оцінка напруженого стану скляних тіл, Асташкін В., Будз І. (2009)
Клим В. - Математичне моделювання процесу дисипа­тивного розігріву елементів конструкцій при циклічному деформуванні (2009)
Шацький І. - Конструкційне демпфування у розрізаній циліндричній оболонці з пружним заповнювачем, Шопа В., Великович А. (2009)
Драгобецький В. - Наслідки експлуатації дисків коліс, Клімов Е., Пузир Р., Бєлкіна А. (2009)
Калмиков М. - Підвищення інтенсивності впливу робочого середовища на поверхні деталі при віброзміцнюванні, Кузнєцов В., Романченко О. (2009)
Пустовой В. - Розрахунок періоду докритичного росту втомної тріщини у стінці стріли портального крана, Сакара А. (2009)
Острик В. - Гладкий контакт штампа з пружним клином, Щокотова О. (2009)
Мартиненко Г. - Ідентифікація математичної моделі жорсткого ротора в пасивно-активному магнітному підвісі на підставі експериментальних даних (2009)
Іваськевич Л. - Вплив температури і циклічного деформування на водневу деградацію залізонікелевого сплаву (2009)
Хапко Б. - Термічні переміщення круглої пластини за залежних від радіуса коефіцієнтів тепловіддачі, Чиж А. (2009)
Ірза Є. - Поетапна параметрична оптимізація режимів охолодження скляних тіл обертання за вихідних підвищених температур (2009)
Дзюбик Л. - Статична рівновага балки змінної жорсткості на пружних опорах з попереднім зміщенням, Кузьо І., Прокопишин І. (2009)
Поліщук Л. - Вплив характеристик зміни навантаження на динаміку роботи вмонтованого гідравлічного приводу, Адлер О., Малярчук А. (2009)
Дмитриченко М. - Механізм зношування СТ45 при додаванні до мастильного матеріалу бутилкаучука, Мнацаканов Р., Мікосянчик О., Туриця Ю. (2009)
Аліксєєнко В. - Екологічно чиста транспортна cистема (2009)
Левкович М. - Формоутворення конічних поверхонь жорстко зауріпленим інструментом, Лясота О. (2009)
Білявський М. - Експериментальне дослідження формування осьових вібрацій шпинделя і складових сил різання при комбінованій обробці плоских поверхонь та їх вплив на точність оброблення (2009)
Гачкевич О. - До питання про розрахунок фазового складу і відповідних йому залишкових напружень при неоднорідному нагріві тонких сталевих пластин, Асташкін В., Дробенко Б., Козакевич Т. (2009)
Волошко О. - Числове дослідження зон передруйнування тріщини в адгезійному прошарку між двома ізотропними матеріалами, Лобода В. (2009)
Кіпніс Л. - Про вузьку зону передруйнування біля кутової точки кусково-однорідного пружного тіла, Хазін Г., Поліщук Т. (2009)
Горбенко О. - Вплив експлуатаційного зростання дисба­лансу ротора на зміну межі стійкості його автобалансування (2009)
Моргунов М. - Згин пружної смуги штампом за умови контакту з відривом, Острик В. (2009)
Поляков О. - Адаптивне керування рухом робочого органа маніпулятора за оптималь­ними траєкторіями, Колесова М., Штанько П. (2009)
Коваленко С. - Дослідження руху стрілового обладнання автокранів, Свідерський А., Човнюк Ю. (2009)
Стрілець О. - Комп’ютерне моделювання диферен­ціальних передач з пристроєм для керування швидкістю (2009)
На книжкову полицю (2009)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Машинознавство” за 2009 рік (2009)
Стадник М. - Пружне включення у пластині під дією двовісного навантаження і рівномірного нагріву (2010)
Некислих К. - Контакт берегів крайової тріщини у пружному клині, Острик В. (2010)
Рябоконь С. - Дослідження пружно-пластичного стану пластини з еліптичним отвором з використанням проек­ційно-ітераційної схеми методу скінченних елементів (2010)
Стоцько З. - Мате­ма­тичне моделювання коливань одновимірних тіл при їх поздовжньому русі, Сокіл Б., Топільницький В., Сокіл М. (2010)
Яким Р. - Під­ви­щення тріщиностійкості шарошок тришарошкових бурових доліт, Петрина Ю., Пасинович Т., Колодій А. (2010)
Банахевич Ю. - Визначення залишкового ресурсу труби балкового переходу газопроводу при вітровому навантаження (2010)
Хромов Є. - Застосування методів системотехніки при проектуванні технологічного обладнанні для сталеканатного виробництва, Хромов І., Хромов О. (2010)
Попов О. - Передача Новікова з еліптично-круговими зубами, Кіпрєєв Ю., Савенков О. (2010)
Пічугін А. - Підвищення опірності титанових сплавів втомі твердорозчинним зміцненням поверхні, Лук’яненко О., Труш В. (2010)
Задніпровська С. - Відновлення пар тертя при рівномір­ному направленому магнітному полі у мастильних середовищах (2010)
Амуров В. - Оцінювання ефективності газотермічних покриттів при відновленні деталей транспортних засобів (2010)
Курпа Л. - Дослідження стійкості багатошарових пластин симетричної будови за допомогою методу R-функцій, Лінник Г., Ткаченко В. (2010)
Гачкевич О. - Моделювання поведінки термопружних тіл в області структурних перетворень за використання термодинамічного потенціалу Гібса, Онишко О., Боженко Б., Станік-Беслер А., Няшин Ю., Лохов В. (2010)
Осадчук В. - Математична модель розрахунково-експериментального визначення залишкових напружень у кільцевих зварних з’єднаннях труб на основі уточненої теорії оболонок, Пороховський Ю., Банахевич Ю. (2010)
Вергун І. - Визначення тріщиностійкосісті арматурного прокату і зварного з’єднання (2010)
Жидик У. - Розповсюдження гармонічних хвиль у термопружній неоднорідній анізотропній круговій циліндричній оболонці (2010)
Ковальов Ю. - Усталені коливання шару, послабленого наскрізним отвором з торцями, покритими діафрагмою (симетричний випадок) (2010)
Тацій Р. - Метод дискретизації в задачах стійкості стрижневих систем на пружній основі, Ушак Т. (2010)
Слинько В. - Малоциклова втома фосфористих чавунів з пластинчастим і кулястим графітом, Слинько Г. (2010)
Дудзінський Ю. - Кавітаційна ерозія в полі струминних гідродинамічних випромінювачів, Вітков В., Жукова А. (2010)
Мастикаш О. - Математичне моделювання процесів взаємодії виробничих підрозділів автотранспортного підприємства, Кіндрацький Б. (2010)
Букетов А. - Теплофізичні властивості епоксикомпозитів, наповнених мінеральними відходами промислового виробництва, Стухляк П., Рудько О. (2010)
Ахутина Т. В. - Роль правого полушария в построении текста (2009)
Богуш А. М. - Психолінгвістична концепція егоцентричного мовлення Жана Піаже (2009)
Василькевич Я. З. - Семантичний диференціал як метод психологічного аналізу особистісного смислоутворення (2009)
Дьконов Г. В. - Психологічні особливості діалогу проективної методики незавершених речень, Слободяник Т. В. (2009)
Зачесова И. А. - Интенциональная организация детского диалога и взаимоотношения собеседников, Калинкина Е. В. (2009)
Калмикова Л. О. - Психолінгвістичні принципи формування мовленнєвої діяльності в дітей старшого дошкільного віку (2009)
Корніяка О. М. - Вивчення розвитку комунікативної компетентності студентів (2009)
Ніколайчук І. О. - Читацька компетентність як фактор взаємодії з художнім текстом (2009)
Пилипчук С. В. - Психологическая основа процесса обучения иностранным языкам через интеръязык в дошкольном возрасте (2009)
Роменкова В. А. - Народная колыбельная песня как средство формирования образа мира ребенка (2009)
Харченко Н. В. - Проблема моделювання мовленнєва-мислиннєвого процесу в психолінгвістичній науці (2009)
Шибаева С. Н. - Учебное сотрудничество и его реализация в образовательной технологии скорочтения (2009)
Галунова Н. М. - Формування мовної свідомості та мовленнєвої компетенції в онтогенезі (за результатами проведення вільного асоціативного експерименту з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку) (2009)
Горошко Е. И. - От психолингвистики 2.0 до психолингвистики 3.0: Quo Vadis? (2009)
Компанцева Л. Ф. - Информационно-коммуникативные технологии: когнитивно-прагматический и социально-философский аспекты (2009)
Кузнєцова Т. В. - Типологія аксіологічних моделей мас-медійної інформації (2009)
Навальна М. І. - Перифрази в мові сучасної української періодики (2009)
Пальчевська О. С. - Семіотична реконструкція образів у британських фольклорних текстах оказіональних примовок (2009)
Румянцева И. М. - О психической сущности языка и речи (2009)
Тямерьян Т. Ю. - Речевая способность как база формирования полилингвизма (2009)
Цейтлин С. Н. - Реченок как конструктор собственной языковой системы (2009)
Шаяхмет А. К. - Детское двуязычие в Казахстане: психолингвистичесий аспект (2009)
Щербакова Н. В. - Псевдонім для віртуальної особистості (2009)
Андрошук А. Г. - Теоретичні засади психолінгвістичного виміру сучасної освіти: концептосфера мовних засобів впливу (2009)
Андрухович А. А. - К обоснованию категории гендера в собственном научном дискурсе (2009)
Заболотна Т. В. - Лексико-стилістичні особливості віртуальної реклами (2009)
Карп’юк М. Д. - Психолого-педагогічні фактори становлення комунікативної компетентності учнів ПТНЗ (2009)
Кужільна Л. В. - Образ "людського єства" як найвищої національної цінності у творах М. Вінграновського для дітей (образ мовної особистості) (2009)
Осова О. О. - Ділова гра в системі формування комунікативної компетенції студентів на заняттях з іноземної мови (2009)
Супрун Л. В. - "Літературно-науковий вістник" на шляху європеїзації української мовної ментальності (2009)
Холод О. М. - Чотири властивості інмутації як системи (2009)
Шевченко А. С. - Засоби масової інформації як фактор ресоціалізації засуджених до позбавлення волі (2009)
Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (2009)
Ахутина Т. В. - Как дети 5-7 лет передают смысл картинки: нейролингвистическое исследование, Засыпкина К. В., Романова А. А. (2009)
Гуріна З. В. - Роль активності в становленні особистості дитини раннього віку (2009)
Дем’яненко С. Д. - Лінгвофілософські та психолінгвістичні аспекти слова в спадщині Г. С. Сковороди (2009)
Дзюбко Л. В. - Мотивація навчальної діяльності як психолого-педагогічна проблема, Гриценок Л. І. (2009)
Засєкіна Л. В. - Чуття мови як важливий психолінгвістичний феномен (2009)
Калмикова Л. О. - Психолінгвістичні принципи розвитку мовленнєвої діяльності в старших дошкільників (2009)
Кубрак Т. А. - Вербальная самопрезентация в научном дискурсе (2009)
Куринная А. Ф. - К вопросу о формировании коммуникативной культуры школьника в условиях билингвизма (2009)
Лила М. В. - Розвиток особистості учня засобами іноземної мови (2009)
Лозова О. М. - Психосемантика публіцистичних текстів: етнічне й соціокультурне (2009)
Орап М. О. - Мовленнєва компетентність як структурний елемент мовленнєвої організація суб’єкта: теоретичний аналіз (2009)
Рик С. М. - Психолінгвістичні особливості формування моральних суджень (2009)
Савицька О. Г. - Психологічні особливості візуального контакту в процесі міжособистісної взаємодії (2009)
Балясникова О. В. - Этнические стереотипы в языковом сознании русских и украинцев, Нистратов А. А., Ощепкова Е. С., Савицька Л. А., Тарасов Е. Ф., Уфимцева Н. В. (2009)
Горошко Е. И. - Текст эпохи веб 2.0: психолингвистический анализ (2009)
Елисеєва М. Б. - Особенности усвоения слоговой структуры слова ребенком (2009)
Захарова Н. Е. - Экспериментальное исследование языкового сознания эвенков Якутии (на материалах якутских и русских заимствований в эвенкийском языке) (2009)
Карпенко Н. А. - Мовна свідомість П. Загребельного: репрезентація образу-концепту жінки (на матеріалі роману "Юлія або запрошення до самовбивства") (2009)
Курганова Н. И. - Обыденное знание как объект этнопсихолингвистики (2009)
Прутчикова В. В. - Соціодискурсивні характеристики паремій (2009)
Саліонович Л. М. - Мовна свідомість Івана Франка у вимірах тендерної лінгвістики (2009)
Свінцицька О. В. - Текстуальні параметри сучасної англомовної письмової лекції (2009)
Харитонова Е. В. - К обоснованию личностно-обусловленных стратегий художественного перевода, Чайковский Р. Р. (2009)
Юськів Б. М. - Відображення своєрідності мовної свідомості українців у паремійній картині світу: омовлення концепту суддя (2009)
Біличенко О. Л. - Художній текст як об’єкт досліджень в соціокомунікативістиці (2009)
Васюкова Н. В. - Лингвогендерологические стереотипы в армии (2009)
Жигаліна О. О. - Блог як гіпержанр інтернет-комунікації (2009)
Осіпова Т. Ф. - Відображення своєрідності мовної свідомості українців у пареміях: репрезентація закону комунікативного самозбереження (2009)
Пжидаева И. В. - Речевые интернет-сообщества как продуктивная среда для манипулятивного воздействия (2009)
Рева Ю. В. - Психолого-педагогічга технологія позитивних емоцій та комунікативних взаємин у освітньому процесі (2009)
Романюк С. К. - Комунікативні стратегії й тактики реалізації сугестивного впливу в дискурсі американської комерційної реклами (2009)
Шашков И. А. - Манипуляция в полипарадигмальном лингвистическом измерении (2009)
Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (2009)
Дацишин О. - Деякі особливості розвитку підповерхневих тріщин у зоні контакту колісних сталей, Глазов А. (2010)
Чапля Є. - Математичне моделювання стаціонарних процесів дифузії у двофазних тілах регулярної структури з урахуванням конвективного переносу в одній з фаз, Чернуха О., Дмитрук В. (2010)
Діхтяренко Ю. - Дослідження зони передруйнування у кутовій точці межі поділу середовищ з міжфазною тріщиною, Дудик М., Дякон В. (2010)
Шевчук В. - Нелінійна крайова задача радіаційно-конвективного теплообміну тіл з багато­шаровими покриттями, Гаврись О., Шевчук П. (2010)
Сакара А. - Визначення залишкового ресурсу зварної опорної конструкції консольного крана (2010)
Пасіка В. - Моделювання комбінованого шарнірного чотириланника з ділянкою сталої швидкості у середині кінематичного циклу, Комаров С., Бегень П. (2010)
Драгобецький В. - Спадкова роль пружної динаміки заготовки перед пробивкою-вирубкою, Бєлкіна А., Клімов Е., Марцинюк О. (2010)
Грабовський Р. - До оцінювання потен­цій­ного ризику руйнування магістральних газопроводів, Лужецький В. (2010)
Студент М. - Вплив будови електродугових покриттів з порошкових дротів на їхні властивості (2010)
Манічева Н. - Підвищення ефективності кавітації у двочастотному ультразвуковому полі, Дудзінський Ю., Вітков В. (2010)
Тихан М. - Оптимізація пружних елементів за термопружними характеристиками, Пелещишин О. (2010)
Чекурін В. - Обернена задача визначення залишкових напружень в околі з’єднання різнорідних матеріалів, Постолакі Л. (2010)
Пархоменко Л. - Дифузійні напру­ження в тришаровій трубчастій мембрані для виробництва синтетичного газу, Склепус С., Єременко С. (2010)
Когут І. - Дослідження конструкційного демпфування двошарової консолі (2010)
Вірченко Г. - Використання геометричних методів апрокси­мації для розв’язування задач параметричної опти­мізації в машинобудуванні (2010)
Дудзінський Ю. - Вплив порогу кавітації в рідині на інтенсивність звуколюмінісценції, Вітков В. (2010)
Сидоренко І. - Основи синтезу нелінійних динамічних віброгасників крутильних коливань, Гутиря С. (2010)
Поліщук Л. - Вибір параметрів вмонтованого гідравлічного приводу з пристроєм керування, Адлер О., Салех М. (2010)
Николишин М. - Задача ідентифікації зварних залишкових напружень у циліндро-конічній металевій оболонці обертання, Бизилевич Л. (2010)
Носко П. - Напівобкатні циліндричні прямозубі передачі з прямобічими зубцями, Шишов В., Ткач І. (2010)
Гук Н. - Ідентифікація навантажння, що діє на тонкостінні системи, поблизу критичних станів (2010)
Склепус С. - Напруження і пошкоджуваність у твердооксидних трубчастих паливних комірках, Золочевський О., Пархоменко Л. (2010)
Яглінський В. - Параметри жорсткості біглайду у сингулярних конфігураціях (2010)
Шопа Т. - До побудови розв’язку задачі про коливання ортотропної пластини з множиною отворів довільної форми та розташування (2010)
Кіндрацький Б. - Будова і експлуатаційні властивості систем автоматичного розподілу крутного моменту у повнопривідних автомобілях, Пелещишин О. (2010)
Свирид М. - Умови утворення сервовитної плівки під дією магнітного поля, Кравець І., Волосович Г., Занько С., Приймак Л. (2010)
Кравченко О. - До аналізу надійності автомобільних шин в умовах експлуатації, Сакно О., Лукічов О., Захаров С., Винокуров В. (2010)
Васильків В. - Показники технологічності гвинтових заготовок, Лясота О. (2010)
Кадільнікова І. - Структура системи оцінювання технічного стану зубчастих передач, Носко П., Сушко Л. (2010)
Андрєєв Ю. - Дослідження коливань нелінійних систем методом точкових відображень, Бєломитцев А., Дружинін Є. (2011)
Харченко Є. - Розрахунок перехідних і усталених режимів роботи будівельних підіймальних пристроїв, Носов Ю. (2011)
Оніщенко В. - Вплив зносу двоопукло-вгнутих зубців конічних передач на параметри зачеплення, Кузнецова А. (2011)
Скальський В. - Оцінювання залишкової довговічності ресорного листа з поверхневою тріщиною, Рудавський Д., Дубицький О. (2011)
Шацький І. - Закриття колінеарних тріщин при згині пологих циліндричних оболонок, Маковійчук М. (2011)
Шульженко М. - Технологія оцінки розвитку вібронебезпечних дефектів турбоагрегату, Мєтєльов Л., Єфремов Ю. (2011)
Шопа Т. - До побудови розв’язку задачі про коливання ортотропної непологої циліндричної панелі з множиною отворів довільної форми та розташування (2011)
Баханович А. - Конструкції і технологія виготовлення зубчастих пасів з втулково-петльовим макроармуванням, Сидоренко І., Кравцов Е. (2011)
Шинкаренко Г. - Моделювання змін температури в зоні контакту інструмент-деталь під час фрикційного зміцнення деталей машин, Луців І., Гурей В. (2011)
Перелік статей, опублікованих у 2011 році (2011)
Вимоги до оформлення рукописів статей у журнал "Машинознавство" (2011)
Бєлявська-Слюсарєва М. Ю. - Діалектичний ланцюг автор-текст-читач на матеріалі творів А. Нотомб (2012)
Гонсалєс-Муніс С. Ю. - Тілесність поезій Енн Секстон, Сильвії Плат, Едріенн Річ (2012)
Гусева Е. А. - Традиции путевого очерка в современной документально-художественной прозе (2012)
Калашникова О. Л. - Историческая драма как средоточие мифа (2012)
Клюйко Г. С. - Роман В. Кожелянко "Срібний павук" как стилизация под ретродетектив (2012)
Котенко Ю. В. - Оппозиция сакральное / демоническое в лирике Н. Минского (2012)
Красельникова Т. Ю. - Тематика та проблематика публіцистики братів Капранових (2012)
Кропивко І. В. - Смислова структура та поетика жанру оповідання Григорія Шегери "Великий "гріх” маленької душі" (2012)
Ленская Е. О. - Своеобразие жанра рецензии в наследии Ю. Терапиано (2012)
Литовченко Н. А. - Наративна функція ілюстрацій у романі Ч. Діккенса "Посмертні записки піквікського клубу" (2012)
Лобзова С. Л. - Забытая книга: "Критические этюды" В. П. Буренина (2012)
Надута Т. В. - Форми художнього синтезу естетичних просторів культури сходу та заходу у романі "Дочка костоправа" (2012)
Нечволод А. Ю. - Жанровое своеобразие книги Тэффи "Воспоминания" (2012)
Овдійчук Л. М. - Зарубіжна дитяча література у контексті сучасної літературної освіти (2012)
Олесюк О. В. - Автор-текст-читатель: проза "Потока сознания" (риторико-коммуникативный аспект) (2012)
Прасол Є. А. - Поетика невизначеного в експериментальній новелі Нацуме Сосекі "Десять ночей снів" (2012)
Страшок Н. М. - Очерки-портреты М. Алданова как отражение особенностей историософской концепции писателя (2012)
Тарарак А. В. - "Русский" Наполеон: к проблеме наполеоновского мифа русской литературы. "Случай" М. Ю. Лермонтова (2012)
Теличко Т. Г. - Христианская составляющая образа Лондона в романе Ч. Диккенса "Холодный дом" (2012)
Холодков В. С. - Животный мир как отражение мира людей: функции анималистических персонажей в творчестве Ф. Искандера (2012)
Янченко Ю. В. - Сучасне сприйняття особистості О. Уайльда в Росії та Україні (2012)
Абрамович С. Д. - Sacrum и десакрализация в современном изучении русской литературы (2012)
Авраменко Е. И. - Завязка романа Э. Бронте "Грозовой перевал" и проблема варварства и цивилизации (образность VI главы) (2012)
Акопьянц Н. М. - Поэтика портрета Веги в романе А. И. Солженицына "Раковый корпус" (2012)
Базина Е. С. - Мотив "отчуждения" в рассказе С. Н. Сергеева-Ценского "Лесная топь" (2012)
Беляева О. В. - Пространство виртуальной реальности в романе У. Гибсона "ВСе вечеринки завтрашнего дня" (2012)
Брега Л. О. - Діалог авторки з читачем посередництвом тексту (2012)
Бураго Д. С. - Тема Киева как идейно-семантический центр раннего творчества Гоголя (2012)
Бурдастих М. О. - Готичні елементи в оповіданнях Вал. Шевчука 60-х рр. ХХ ст. (2012)
Быкова И. В. - Поэтика композиции светских повестей Н. А. Дуровой (2012)
Ворова Т. П. - Специфіка репрезентації літературного персонажу у "Казці про царя Салтана" О. С. Пушкіна (2012)
Велигина Н. Г. - Роман "Артур и Джордж" Дж. Барнса: художественная практика "Нового историзма" (2012)
Воеводина О. А. - Поэтика абсурда в интерпретации заглавия лирического стихотворения (2012)
Гармаш Л. В. - Особенности танатологического нарратива в прозе Андрея Белого (2012)
Гетман Ю. С. - Образная система драмы Д. В. Аверкиева "Мамаево побоище. (летописное сказание картины русской жизни XIV века)" (2012)
Гонец И. В. - Оппозиция искусство – действительность (2012)
Гончаров Р. Є. - Особливості художнього осмислення християнських догматів у драматургії Лесі Українки (за драматичним етюдом "Йоганна, жінка Хусова"), Федорова А. Є. (2012)
Горбунова Г. А. - О некоторых аспектах поэтики драматического очерка М. Салтыкова-Щедрина "Выгодная женитьба" (2012)
Горячева Т. В. - "Уход" как жизнетворческий акт Л. Семенова (2012)
Григоренко О. В. - "Барвисте скло руйнує зло": відображення концепції "скляної архітектури" в літературній творчості П. Шеєрбарта (2012)
Гусев А. В. - Формы связи с читателем и реклама на писательских сайтах (2012)
Гусева Е. А. - Эстетическая функция документа в современной литературе (2012)
Давыдова А. В. - История и поиск национальной идентичности в романе Дженис Кулык Кифер "The green library" (2012)
Драган О. А. - Семантика заглавий в автобиографических книгах Л. Мартынова (2012)
Зубарь Д. А. - Медицинский дискурс в романе Ж. К. Гюисманса "Наоборот" и повести Л. Н. Толстого "Смерть Ивана Ильича" (2012)
Иванцов Е. Г. - Дискурс компьютерной игры в романе В. Пелевина "Т" (2012)
Ивахненко М. Н. - Жанровые и стилевые особенности последних романов В. Аксенова (2012)
Казарин В. П. - Элегия пушкина "Погасло дневное светило…" в контексте традиции античного послания "К кораблю", Калашникова О. Л. (2012)
Калашникова А. В. - Статичні та динамічні струкрури поетичного тексту в європейських перекладах лірики Лі Цинчжао (2012)
Калашникова О. Л. - Екатеринослав в украинском сюжете мемуаров Г. Р. Державина (2012)
Козлов Е. Д. - Формирование лингвокультурного типажа "Женщина-поэт" в русской поэзии (2012)
Козлова А. Г. - Интертекстуальность как основополагающий принцип текстообразования в творчестве Тимура Шаова (2012)
Колбенева Ю. С. - Идейно-художественное своеобразие пьесы Екатерины II "Недоразумение" (2012)
Коротеева Л. Ф. - Комическое в романе Ч. Диккенса "Домби и сын" (2012)
Краева К. В. - Женская проза в контексте массовой литературы (2012)
Криворучко С. К. - До проблеми літературного екзистенціалізму (2012)
Магдиш Р. О. - Типологія образу мандрівника у романі Юрія Андруховича "Дванадцять обручів" (2012)
Мазнєва Н. В. - Образ автора у художній структурі роману В. Слапчука "Дикі квіти" (2012)
Матвийчук О. Н. - Специфика литературного портрета А. Блока в книге Г. Чулкова "Годы странствий" (2012)
Невструева А. А. - Специфика эпистемологического кризиса конца ХІХ – начала ХХ вв (2012)
Новохатский Д. В. - Постмодернистская природа композиции романа Дж. Барта "Химера" (2012)
Остапенко С. В. - К вопросу субъектной организации текста эссе О. Мандельштама "Разговор о Данте" (2012)
Перинец Е. Ю. - Московская топография в романе В. Маканина "Андеграунд, или герой нашего времени" (2012)
Пічугіна Т. Є. - "Алкеста" Гуго фон Гофмансталя: модернізація античної драми (2012)
Поддубко Ю. В. - Античные мотивы и образы в поэзии А. Кушнера (2012)
Раковская Н. М. - Драма идей в экзистенциальной парадигме Л. Шестова (2012)
Сидорчук О. В. - Інтертекстуальність та реалізація стратегії оцінювання у сатиричному циклі "Громадянин поет" Дмитра Бикова (2012)
Скоробогатова Е. А. - Чужой мир (ирреальность) и колебания грамматического рода в фольклоре и русской авторской поэзии нового времени (2012)
Стороха Б. В. - Німецький літературний дискурс Китаю наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2012)
Титюк А. К. - Детектив у контексті масової літератури (на матеріалі англомовної детективної прози ХХ сторіччя) (2012)
Тихомиров В. Н. - Тургенев и Бунин (типология творчества) (2012)
Фокина С. А. - Авторское осмысление феномена ревности в стихотворении М. Цветаевой "Попытка ревности" (2012)
Чубукина О. - Техника внутреннего монолога в романе Ф. А. Эмина "Непостоянная фортуна, или похождение Мирамонда" (2012)
Шестакова Э. Г. - Опасный жанр литературы (2012)
Ориняк І. - Використання моделі кільця для аналізу напружень у трубопроводях з дефектами форми, Лохман І., Богдан А. (2011)
Трубаєв О. - Прогнозування ресурсу трубопроводів гідросистеми кантувача рулонів прокатного стана, Третьков В., Федоренко І. (2011)
Квіт Р. - Імовірнісні розрахунки надійності композитних матеріалів, Сало Т. (2011)
Скальський В. - Методика оцінювання характеристик повзучості металів, Матвіїв Ю., Крадінова Т. (2011)
Нісонський В. - Числові розрахунки динамічного режиму роботи віброагрегата, Даляк Т., Шопа В. (2011)
Рещенко Ю. - Деградація розрахункових металоконструкцій портальних кранів в умовах тривалої наднормативної експлуатації, Фуртатов І. (2011)
Стухляк П. - Аналітичне дослідження кінематики дебалансу реактивно-інерційного блока інерційного трансформатора крутного моменту, Курко Р., Каретін В., Добротвор І. (2011)
Шульженко М. - Порівняння результатів розрахунку параметрів живучості елементів машинобудування з даними опублікованих досліджень, Гонтаровський П., Мележик І. (2011)
Шопа Т. - До побудови розв’язку задачі про коливання ортотропної замкнутої циліндричної оболонки з включенням довільної конфігурації (2011)
Загальні збори Української академії аграрних наук (2010)
Власов В. В. - Перспективи розвитку виноградарства України, Шерер В. О. (2010)
Волкогон В. В. - Вплив мікробних препаратів на засвоєння культурними рослинами поживних речовин, Дімова С. Б., Волкогон К. І., Борулько Р. О., Бердніков О. М. (2010)
Камінський В. Ф. - Оптимізація нормативів метрологічного забезпечення наукових досліджень у землеробстві, Лапін В. М. (2010)
Жук І. В. - Вплив оксиду азоту на рослини пшениці в умовах посухи, Мусієнко М. М. (2010)
Лісовий М. М. - Вплив екологічних чинників на чисельність популяцій домінуючих видів комах-дендробіонтів (2010)
Гораш О. С. - Перспективи виробництва і реалізації зерна пивоварного ячменю, Загородний М. В. (2010)
Цап М. М. - Обмін жирних кислот в організмі коропів за згодовування жирових добавок, Рівіс Й. Ф. (2010)
Гаврилова Л. О. - Адаптація непарного шовкопряда до умов техноценозу, Добровольська С. С., Кіяновська Л. В., Мороз М. С. (2010)
Лінник М. К. - Нові способи збирання конопель, Макаєв В. І., Примаков О. А., Маринченко І. О. (2010)
Медведєв В. В. - Від зональних — до точних агротехнологій, Пліско І. В., Біцура В. Л. (2010)
Полупан М. І. - Природний механізм захисту схилових ґрунтів від ерозії, Волков П. О. (2010)
Орлюк Ю. Т. - Вплив режимів теплової обробки молока на масообмін при термокислотній каогуляції білків (2010)
Амбросов В. Я. - Ефективність виробництва оригінального та елітного насіння зернових колосових культур, Єгорова Н. Ю. (2010)
Тимчишин І. М. - Вплив добрив і сівозмін на вологозабезпеченість і врожайність картоплі (2010)
Кобилінська А. М. - Хімічний склад м’яса бугайців поліської м’ясної породи (2010)
Слупян К. В. - Удосконалення інтеграційних процесів на підприємствах бурякоцукрового підкомплексу (2010)
Тищенко М. В. - Урожайність і якість цукрових буряків залежно від їх передпопередників і насичення буряків у сівозмінах (2010)
Дорога до вiдновлення української iстоpiї (2010)
Маслов В. А. - К 100-летию со дня рождения Николая Александровича Калошина, Шаламов Ю. Н. (2011)
Камкина Л. В. - Численная оценка изменения концентрации углерода и кислорода по высоте металла при ковшевой обработке, Яковлев Ю. Н., Стовба Я. В., Камкин В. П. (2011)
Мешалкин А. П. - Совершенствование дутьевого и шлакового режимов конвертерной плавки при регламентированном вводе комплексных добавок многоцелевого назначения, Анкудинов Р. В., Колбин Н. А. (2011)
Скребцов А. М. - Ядерные и периферические свойства атомов системы элементов Д.И. Менделеева и их совместное влияние на химические и физические свойства вещества (2011)
Бурлаков В.И. - Влияние физико-механических свойств материала на процесс виборцентробежной обработки, Федосов А.В. (2011)
Томаш М. А. - Применение пароводяной конверсии природного газа в доменном производстве, Сущенко А. В. (2011)
Семакова В. Б. - Аналитическое исследование возможности снижения расхода кокса при улучшении восстановительной работы газового потока в доменной печи, Семаков В. В. (2011)
Маслов В. А. - Использование математических моделей снижения температуры чугуна с целью определения выхода углеродсодержащих отходов, Дубовкина М. Ю., Хлестова О. А. (2011)
Ожогин В. В. - Получение извести из меловой крошки, Кипчарская О.Н., Таранина Е. В. (2011)
Кравченко В. П. - Результаты экспериментов получения клинкера из отходов металлургического производства (2011)
Харлашин П. С. - Некоторые кинетические особенности испарения мышьяка, серы и фосфора из чугуна при его вакуумировании, Бендич А. В. (2011)
Сущенко А. В. - Развитие конструкций кислородно-конвертерных фурм с центральным со-пловым модулем (2011)
Назюта Л. Ю. - Анализ окисленности конечного металла при выплавке стали в большегрузных конвертерах, Денисенко В. С. (2011)
Федосов А. В. - Исследование деформации твердой корки стали, формирующейся в кристаллизаторе слябовых МНЛЗ, Бурлаков В. И., Ларионова С. В. (2011)
Капланов В. И. - Холодная прокатка тонких полос с зеркальной поверхностью высшего класса (2011)
Капланов В. И. - Модернизация листопрокатного производства Украины: главные направления развития и перспектива (2011)
Каргин Б. С. - Моделирование процесса штамповки корня "острякового" рельса, Мкртчян Е. А. (2011)
Малинов В. Л. - Ресурсосберегающие инновационные наплавочные материалы и упрочняющие технологии, обеспечивающие динамическое деформационное мартенситное превращение (2011)
Чейлях Я. А. - Разработка состава экономнолегирован-ной Fe-Cr-Mn наплавленной износостойкой стали с регулированием содержания и метастабильности аустенита, Чигарев В. В. (2011)
Иващенко В. Ю. - Использование термоциклирования для обработки штампов, Чейлях А. П. (2011)
Візенков Д. В. - Кількісна оцінка ефективності термомеханічної прокатки в забезпеченні комплексу механічних властивостей штрипсових сталей, Ткаченко І. Ф. (2011)
Вакуленко И. А. - Оценка зависимости усталостной прочности от размера структурного элемента стали (2011)
Рябикина М. А. - Выбор режима термической обработки, обеспечивающего получение стабильного уровня механических свойств стали категории S355J2, Ткаченко Ф. К., Иванова Т. Ю., Ставровская В. Е. (2011)
Соляник Н. Х. - Препарирование объектов исследования для электронной микроскопии, Гаркуша Г. Г., Жерлицина О. В. (2011)
Ткаченко Ф. К. - Особенности деформационного упрочнения в процессе растяжения стали Х70, закаленной из межкритического интервала, Гаврилова В. Г., Григорьева М. А., Русецкий В. А., Ткаченко Н. В. (2011)
Ткаченко К. И. - Влияние марганца и никеля на рост аустенитного зерна и его связь с электронной структурой, Мирошниченко В. И., Ткаченко Н. В. (2011)
Ткаченко Ф. К. - О факторах, определяющих уровень энергии активации самодиффузии в металлах, Мирошниченко В. И., Ткаченко И. Ф. (2011)
Скребцов А. М. - Влияние температуры и времени выдержки расплава при ней на качество затвердевшей отливки, Иванов Г. А., Кузьмин Ю. Д., Качиков А. С. (2011)
Троцан А. И. - Модифицирование расплава дисперсными частицами с учетом их разброса по размерам, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л., Карликова Я. П. (2011)
Капустин Е. А. - Метод оценки энергозатрат разогрева – охлаждения твердого тела, Берестовой И. О. (2011)
Серенко А. Н. - Оценка влияния остаточных напряже-ний на кинетику развития усталостных трещин в сварных соединениях. Часть I (2011)
Чигарев В. В. - Исследование эксплуатационных свойств биметаллических сварных со-единений, Коваленко И. В. (2011)
Носовский Б. И. - Анализ особенностей формообразования сварочной ванны при наплавке под флюсом ленточным электродом, Лаврова Е. В. (2011)
Матвиенко В. Н. - Совершенствование технологии наплавки уплотнительных поверхностей трубопроводной арматуры (2011)
Суглобов В. В. - Определение геометрических параметров стрелы и хобота шарнирно – сочленненной стреловой системы портального крана, Михеев В. А., Тищенко Е. В. (2011)
Проценко В. О. - Жорсткість і міцність муфт з осьовою та радіальною установкою прямих канатів (2011)
Саункін В. Т. - Погрішності обробки при використанні засобів активного контролю, Онищук С. Г. (2011)
Зинченко А. М. - Особливості ефективності автоматизації складальних робіт в сучасному машинобудуванні, Левченко О. О., Щербак В. В. (2011)
Колот Л. П. - Повышение качества нежестких дета-лей путем поверхностного пластического деформирования, Придворов А. В. (2011)
Кравченко В. М. - Особенности повреждения подшипникового узла вала шламового насоса, Сидоров В. А., Буцукин В. В. (2011)
Кравченко В. М. - Использование принципов многомерности для оценки технического состояния электромеханических систем, Борисенко В. Ф., Сидоров В. А. (2011)
Емельяненко Н. Г. - Оптимизация параметров режима работы вибропресса для формования бетонных изделий, Стоянов Ф. А., Метелёв А. В., Бочарова Е. А. (2011)
Бейгул О. А. - Повышение динамической точности, технологических свойств и снижение виброактивности агрегатов поперечной резки, Добрик А. В., Лепетова А. Л. (2011)
Сагиров Ю. Г. - Пространственное моделирование и анализ напряженного состояния металлоконструкции мостовых кранов, Суглобов В. В., Лоза Е. А. (2011)
Бурлака В. В. - Метод управления корректором коэффициента мощности с интегрированными функциями активного фильтра, Гулаков С. В., Федоровская С. А. (2011)
Мірошниченко В. І. - Моделювання процесу охолодження листового прокату як складової об'єкта управління , Сімкін О. І. (2011)
Ходарина К. В. - Автоматизированное диагностирование судового микроклимата с использованием аппарата нейронных сетей, Жерлицина О. B. (2011)
Нагаевский В. И. - Возможности применения производственно-транспортной системы канбан в машиностроении (на примере изготовления вагонов), Булгакова Ю. В. (2011)
Бутько Т. В. - Інформаційні відносини у залізничній транспортній системі, Ходаківський О. М., Хозя О. О. (2011)
Нефёдова Я. И. - Выбор стратегии повышения эффективности транспортных систем в условиях рынка металлопотоков (2011)
Киркин А. П. - Системное построение виртуального предприятия, Киркина В. И. (2011)
Волошин В. С. - Исследование биогазовой продуктивно-сти донного ила азовского моря, Мнацаканян В. Г., Рязанцев Г. Б., Данилова Т. Г., Хасков М. А. (2011)
Волошин В. С. - Отходообразование в технологии полу-чения древесного угля (2011)
Ложко А. Н. - Моделирование эффекта "Дождевая тень" в промышленной зоне индустри-ального объекта, Хлестова О. А. (2011)
Шапошникова С.В. - Удосконалення інформаційної моделі системи управління охороною праці, Чигарьов В. В. (2011)
Тихоненко Д. Г. - Фізичні основи родючості ґрунтів, Дегтярьов В. В., Величко В. А. (2012)
Кучер Л. І. - Зміна калійного режиму чорноземних ґрунтів залежно від їх обробітку та удобрення (2012)
Ятчук В. Я. - Родючість сірого лісового ґрунту в 5-пільній зерновій сівозміні, Зведенюк Т. Б. (2012)
Гриник І. В. - Імітаційна модель динаміки чисельності вишневої мухи Rhagoletis cerasi L. у черешневому агроценозі, Шевчук І. В., Шевчук О. В. (2012)
Гораш О. С. - Взаємозв’язок елементів продуктивності ячменю з початковими етапами розвитку (2012)
Христенко Д. С. - Сучасний стан сегмента спеціальних товарних рибних господарств у рибогосподарській галузі (2012)
Кривошия П. Ю. - Стандартизація умов постановки реакції непрямої гемаглютинації вірусу ринопневмонії коней (2012)
Гайдей О. С. - Вірусна геморагічна септицемія форелі як стресовий процес (2012)
Скляренко Ю. І. - Вплив генетичних і паратипних факторів на вміст соматичних клітин у молоці корів, Братушка Р. В. (2012)
Петренко І. П. - Закономірність успадкування племінної цінності тварин у скотарстві залежно від рівня консолідації їх спадковості, Бірюкова О. Д. (2012)
Медведєва Т. В. - Вплив геле­-утворювачів та інгібіторів етилену на культивування підщепи вишні Гізела 5 в умовах in vitro, Тряпіцина Н. В., Рябий В. Я. (2012)
Корнєєва М. О. - Добір запилювачів для селекції високоцукристих гібридів буряків цукрових з підвищеним адаптивним потенціалом, Чемерис Л. М., Мацук М. Б. (2012)
Горобей В. П. - Селекційна техніка для зернових і зернобобових культур, Лінник М. К. (2012)
Савченко Ю. І. - Якість яловичини, виробленої в зоні радіоактивного забруднення, за різних типів годівлі бугайців, Савчук І. М., Савченко М. Г., Карпюк Н. А. (2012)
Сидоренко О. О. - Оцінка сучасного еколого-меліоративного стану осушуваних земель (2012)
Сичевський М. П. - Стратегія формування продовольчих ресурсів, Полєщук О. Б. (2012)
Сатир Л. М. - Ефективність модернізації технічного потенціалу в галузі молочного скотарства (2012)
Павленко Г. В. - Ефективність мінеральних добрив та біопрепаратів у технології вирощування сої в Лісостепу (2012)
Малюга В. В. - Вплив лісосмуг на розвиток процесів підтоплення (2012)
Гуменюк О. В. - Вплив біодеструктора на мікробіологічну активність ґрунту та врожайність картоплі столової (2012)
Бабенкова Т. Ю. - Особливості формування каналів збуту сільськогосподарської продукції (2012)
Ященко О. П. - Дослідження екологічних проблем економічного розвитку України В.М. Трегобчуком (2012)
Коваленко Н. П. - Основи сівозмін у системах землеробства України другої половини ХІХ–ХХІ ст (2012)
Нульовий обробіток ґрунтів в Україні (2012)
М.Я. Єфіменку — 70 (2012)
Кравченко В. А. - Сучасні проблеми селекції овочевих рослин (2012)
Крисанов Д. Ф. - Передумови та наслідки глобалізації в агросфері України, Удова Л. О., Варченко О. М., Даниленко А. С. (2012)
Заришняк А. С. - Оптимізація удобрення зернових культур у зерно-буряковій сівозміні, Іваніна В. В., Колібабчук Т. В. (2012)
Польовий В. М. - Реакція пшениці озимої на удобрення залежно від кислотності дерново-підзолистого ґрунту, Лукащук Л. Я., Лаврук М. М. (2012)
Борзих О. І. - Пріоритетні напрями наукових досліджень у захисті рослин, Ретьман С. В. (2012)
Каменщук Б. Д. - Оцінка гібридів кукурудзи на придатність до виробництва біоетанолу (2012)
Романенко В. П. - Епідеміолого-епізоотологічні властивості мікобактерій туберкульозу (2012)
Голопура С. І. - Профілактика ацидозу в корів, Цвіліховський М. І. (2012)
Якубчак О. М. - Жирнокислотний склад підшкірної жирової тканини за ларвального ехінококозу свиней, Збарська А. А., Таран Т. В. (2012)
Зєльдін В. Ф. - Новий метод оцінки рівня репродуктивної здатності у свиноматок (2012)
Подоба Б. Є. - Імуногенетична оцінка специфіки порід у системі генетичного моніторингу біорізноманіття, Бірюкова О. Д., Кухтіна К. В. (2012)
Кляченко О. Л. - Клітинна регуляція морфогенних процесів у калюсних тканинах буряків цукрових в умовах in vitro, Ліханов А. Ф., Криловська С. А. (2012)
Кочмарський В. С. - Селекція пшениці м’якої озимої у Миронівському інституті пшениці ім. В.М. Ремесла НААН, Коломієць Л. А., Кириленко В. В. (2012)
Кондратенко І. П. - Індукційна установка для термообробки зерна ріпаку, Лисенко В. П., Березюк А. О., Комарчук Д. С. (2012)
Марущак Г. М. - Трансформація сольового складу солонців лучних за вирощування рису на півдні України, Лісовий М. М., Кольцов С. О., Величко В. А. (2012)
Бондарчук З. В. - Вибір способу соління для термокислотних сирів з ферментацією сирної маси, Калмикова Г. Ф. (2012)
Медведєв В. В. - Оцінювання інвестиційної привабливості та вартості земельної ділянки, Пліско І. В., Бігун О. М. (2012)
Наконечна К. В. - Проблеми управління регіональними трансформаціями аграрної сфери економіки (2012)
Доценко О. В. - Гумусний стан чорнозему типового під впливом тривалого внесення добрив (2012)
Кузьменко М. В. - Ефективність відгодівлі молодняку свиней за різної початкової маси (2012)
Хоменко О. М. - Забезпечення конкурентоспроможності освітніх послуг вищих навчальних закладів аграрної освіти (2012)
Сухар С. В. - Залежність урожайності нагідок лікарських від технологічних факторів та умов вегетації в Лісостепу (2012)
Памяті Я.С. Гукова (2012)
Надруковано в 2012 році (2012)
Горпинченко О. М. - Аналіз впливу заходів з підвищення безпеки енергоблока № 1 Рівненської АЕС на цільові показники безпеки, Немоловський Є. О., Лігоцький О. І. (2010)
Богорад В. І. - Вимоги з безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання в гамма-дефектоскопії, Литвинська Т. В., Носовський А. В., Рязанцев В. Ф., Тріпайло Р. Ф. (2010)
Ведь А. Н. - Гармонизация национальных нормативных документов с рекомендациями МАГАТЭ относительно системы надежного электроснабжения атомных станций, Мехед А. И., Ивашова Л. С., Карбовский С. В., Лукашина Л. Г. , Избенко И. В. (2010)
Власенко Н. И. - Снижение активности водных растворов 90Sr и 137Cs с помощью наноматериалов, Герлига В. А., Жданова Г. В. , Козлов В. Я., Притыка И. А. (2010)
Григорьева Л. И. - Радиационная нагрузка на человека в районе АЭС (2010)
Гавриш В. М. - Обзор вариантов переработки отработанных ионообменных смол, Черникова Н. П. , Иванец В. Г. (2010)
Носовский А. В. - О системе управления ядерными знаниями в регулирующей деятельности, Клевцов А. Л., Кравченко Н. А. (2010)
Гора А. Д. - Вопросы управления знаниями при снятии с эксплуатации Чернобыльской АЭС, Кучинский В. К., Стельмах Д. А., Цивун Т. А. (2010)
Інформація про Третій Міжнародний науково-практичний семінар з питань ядерної та радіаційної безпеки (2010)
Хмара Д. О. - Зауваження громадськості щодо продовження експлуатації енергоблоків АЕС України у понадпроектний термін (2010)
Глыгало В. Н. - Об оповещении населения в начальный период Чернобыльской аварии, Воробьев С. С. (2010)
Барбашев С. В. - Роль общественности в развитии ядерной энергетики Украины (2010)
Іван Матвійович Неклюдов (2010)
Олександр Олександрович Ключников (2010)
Жулинський М. - Дві половинки українського серця. Шевченко і Гоголь (2010)
Шерстюк Н. - "Мій Козаче..." (2010)
Малик В. - Синя Книга (Продовження) (2010)
Низовий І. - Не вмре ніколи сокровенне слово (2010)
Покришка Л. - Я написав (2010)
Світличний І. - Промчав болідом (2010)
Приходько В. - Рідна мова (2010)
Легещич А. - Веселе сонце (2010)
Загоруйко Н. - "Ми стали першою групою..., яка виступила на повний голос" (2010)
Руденко М. - Море не помиляється (2010)
Білошапка В. - Журналістські університети у Наталії Терновської (2010)
Сиченко О. - Осине гніздо (2010)
Білоус Г. - Слово про Ліну Костенко (2010)
Білоус Г. - При світлі творчої уяви (2010)
Чирков С. - З одного кореня (2010)
Галич О. - Шевченківський щоденник Л. Н. Большакова (2010)
Большаков Л. - Из дневника шевченковеда (2010)
Гогохія Н. - День авіації у передвоєнному українському суспільстві: символіка та ідеологія (2010)
Матішов Г. - Міус-фронт і його значення в історії Великої Вітчизняної війни, Кринко Є. (2010)
Семистяга В. - Українське національне життя в шахтарському Краснодоні під час німецько-нацистської окупації краю (1942 – 1943 рр.) (2010)
Вихватенко М. - Ідеологічна складова в навчально-виховному процесі Старобільського учительського інституту (40 – 50 роки XX ст.) (2010)
Фоменко В. - Особливості духовно-творчого самовияву українських письменників першої половини ХХ століття (2010)
Мовчан Р. - Хлєбніков і український футуризм (2010)
Костиря Б. - Перша світова війна та національна революція 1917 – 1921 рр. у символістській прозі Клима Поліщука (2010)
Хаєцька А. - Інтерпретація античних сюжетів у поезії Галі Мазуренко (2010)
Неживий О. - Студентські роки Григора Тютюнника: джерелознавча проблематика (2010)
Райбедюк Г. - Дисидентський дискурс в українському літературному процесі 60 – 80-х років XX століття (2010)
Фоміна Л. - Індивідуальний код художньої мови Миколи Вінграновського (2010)
Лучук І. - Паліндромія в мистецтві поетичному Миколи Мірошниченка (2010)
Сікорська З. - Про міжнародну науково-практичну конференцію (2010)
Нежива Л. - Дивосвіт української барокової культури (2010)
Шупта Д. - Далекий Схід стає ближчим для України (2010)
Скребцов А. М. - Новый способ определения взаимозависимости периферических и ядерных свойств атомов периодической системы элементов Д.И. Менделеева (2011)
Харлашин П.С. - Активность компонентов в жидких сплавах бинарной системы железо – мышьяк, Гаврилова В. Г., Григорьева М. А. (2011)
Харлашин П. С. - Определение активности мышьяка в жидком железе аналитическим методом, Григорьева М. А., Гаврилова В. Г. (2011)
Харлашина О. А. - Поверхностные свойства и плотность расплавов железо - мышьяк, Яценко А. Н. (2011)
Тарасюк Л. И. - Формирование неметаллических включений в сталях, модифицированных иттрием, Морнева В. В., Казачков Е. А. (2011)
Тарасюк Л. И. - Термодинамика раскисления железа иттрием, Морнева В. В., Казачков Е. А. (2011)
Семакова В. Б. - Исследование процесса спекания агломерата с добавкой в шихту калиброванного возврата, Пилюгин Е. И., Безруков В. В. (2011)
Кравченко В. П. - Селективная активация доменных шлаков (2011)
Харлашин П. С. - Разработка рациональной технологии раскисления спокойных марок стали, Носенко О. А., Яценко А. Н. (2011)
Григорьев С. М. - Совершенствование метода определения степени восстановления хромосодержащего оксидного сырья, Петрищев А. С. (2011)
Петрищев А. С. - Математическая модель оптимизации технико-экономических показателей металлизации окалины быстрорежущих сталей, Григорьев С. М. (2011)
Яковченко А. В. - Анализ точности известных методов расчета напряжения течения металла в зависимости от химического состава стали, Пугач А. А., Ивлева Н. И. (2011)
Сердюк И. А. - Математическая модель расчета температуры раската в процессе горячей листовой прокатки методом критериальных уравнений, Хаджинов А. С., Дворников С. Г., Холодный А. А., Присяжный А. Г. (2011)
Наривский А. Э. - Коррозионные процессы и скорость роста питтингов сталей AISI 304 И 08Х18Н10Т в модельных оборотных водах, Солидор Н. А. (2011)
Ткаченко И. Ф. - Факторы, определяющие уровень зернограничной адсорбционной активности легирующих элементов в Fе-Mе растворах, Ткаченко К. И. (2011)
Ткаченко Н. В. - Внутризеренная поляризация электронного заряда в металлах и ее влияние на зернограничную сегрегацию примесных элементов, Рябикина М. А., Ткаченко Ф. К., Мирошниченко В. И. (2011)
Малинов В. Л. - Исследование методом регрессионного анализа зависимостей износостойкости в условиях абразивного и ударно - абразивного изнашивания от химического состава наплавленного металла на Fe-Сr-Mn-V-C основе (2011)
Кузьмин С. О. - Влияние режима термоупрочнения на объемную износостойкость мелющих шаров из низколегированных марок стали (2011)
Маслов В. А. - Особенности морфологии графитовых частиц дисперсных железографитовых отходов, Трофимова Л. А., Дан Л. А. (2011)
Троцан А. И. - Влияние распределения и размеров частиц модификатора на эффективность его действия в расплаве, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л., Карликова Я. П. (2011)
Скребцов А. М. - Влияние температуры нагрева жидкого алюминиевого сплава на микроструктуру затвердевшего метала, Иванов Г. А., Кузьмин Ю. Д., Качиков А. С., Золотарева Е. В. (2011)
Сущенко А. В. - Высокоэффективная горелка для отопления мартеновских печей, Беcчерев А. С., Прахнин В. Л., Трибрат С. В., Стариковский Н. Л. (2011)
Сущенко А. В. - Организация несиметричного течения воды в системах охлаждения наконечников кислородных фурм, Гриценко А. С. (2011)
Чигарев В. В. - Математическая модель нагрева присадочного материала при электроконтактной наплавке износостойкого сплава, Волков Д. А. (2011)
Зусин В. Я. - Исследование переноса электродного металла при наплавке алюминиевых сплавов порошковой проволокой (2011)
Чигарев В. В. - Магнитное дутье при сварке труб для газо- и нефтепроводных магістралей, Щетинина В. И., Щетинин С. В. (2011)
Лаврова Е. В. - Математическая модель управляемого переноса электродного металла при наплавке под флюсом ленточным электродом, Иванов В. П., Носовский Б. И. (2011)
Зусин В. Я. - Исследование модифицирования металла, наплавленного порошковой проволокой с алюминиевой оболочкой (2011)
Маргулис М. В. - Разработка новой рациональной конструкции и технологии изготовления силовой торцевой волновой зубчатой передачи (2011)
Новиков Ф. В. - Теоретический анализ производительности обработки при многопроходном и глубинном шлифовании, Иванов И. Е. (2011)
Лещенко А. И. - Достижение требуемой точности сложно – профильных поверхностей путем параметризации программной коррекции погрешностей обработки на станках с ЧПУ (2011)
Беляковский В. П. - Анализ причин, определяющих погрешности позиционирования рабочих органов станков с ЧПУ, Кипчарский С. В. (2011)
Корчагина Т. В. - Алгоритм проектирования муфт упругих пальцево - дисковых (МУПД) (2011)
Кравченко В. М. - Анализ причин повреждения подшипникового узла вала шламового насоса, Сидоров В. А., Буцукин В. В. (2011)
Кравченко В. М. - Особенности эксплуатации погружных насосов, Сидоров В. А., Буцукин В. В., Жуков А. А. (2011)
Сорочан Е. Н. - Определение предельного момента для круглого вала с четырьмя выкружками (2011)
Сидоров В. А. - Стенди для вхідного контролю підшипників кочення, Сотніков О. Л., Сушко А.Є. (2011)
Аввакумов С. И. - Распределение и перераспределение шихты по окружности колошника доменной печи (2011)
Лоза А. В. - О влиянии кремния и марганца на свойства серого чугуна и стойкость крупных слябинговых изложниц с бандажами, Чигарев В. В., Шишкин В. В., Рассохин Д. А. (2011)
Карпенко Т. М. - Конструювання підйомно - транспортних машин з врахуванням гальмування, Лоза О. А., Якименко Н. Г. (2011)
Саенко Ю. Л. - Математические аспекты выбора емкости конденсатора для определения вебер - амперной характеристики измери-тельных трансформаторов напряжения, Попов А. С. (2011)
Черевко Е. А. - Интеллектуальный датчик тока для автоматического контроля режимов работы поселковых распределительных электрических сетей, Добровольская Л. А. (2011)
Федоренко Д. Ю. - Использование функции распознавания трендов для автоматической обработки контролируемых параметров технологических процессов (2011)
Парунакян В. Э. - К вопросу повышения эксплуатационной готовности большегрузных автопоездов на перевозках металлопродукции, Жилинков А. А. (2011)
Губенко В. К. - Прогнозирование рабочего парка вагонов металлургического предприятия в условиях роста объемов перевозок, Хара М. В., Лямзин А. А. (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського