Осадчий А. Ю. - Підсудність адміністративних справ (2011)
Тодощак О. В. - Особливості оскарження судових рішень в адміністративно-деліктному провадженні (2011)
Вишняков О. К. - Перспективи входження України до внутрішнього ринку Європейського Союзу та інтеграційне правове регулювання (2011)
Омельченко А. В. - Гармонізація зовнішньоекономічного законодавства України із вимогами світової організації торгівлі (організаційно-правові засади) (2011)
Сковронський Д. М. - Становлення соціальної держави в Україні в контексті соціальних принципів Європейського Союзу (2011)
Шелудченкова A. С. - Спільна політика безпеки і оборони в структурі Європейського Союзу (2011)
Гріненко О. О. - Правове регулювання зовнішніх зносин ЄС — США у торговельній сфері (2011)
Пріскалова B. М. - Традиції та новації у розвитку суверенітету держав — учасниць Європейського Союзу (2011)
Дрёмина-Волок Н. В. - К вопросу об историософии международного антидискриминационного права: равенство, справедливость и прото-расизм в философии Древней Греции (2011)
Князева Д. О. - Международно-правовое регулирование торгово-экономического сотрудничества Украины и Испании (2011)
Авдюгин Р. Г. - Европейская конвенция о защите прав и основных свобод человека — основа международно-правовых средств обеспечения прав и свобод человека в Украине (2011)
Зюкіна А. Г. - Проблеми імплементації Римського статуту в Україні (2011)
Давиденко Л. М. - Особливості правового статусу капітана судна в міжнародному мореплавстві (2011)
Пустовой B. С. - Історія централізації та децентралізації Української держави: правові аспекти (2011)
Чувакова Г. М. - Зловживання правом як вид правових аномалій (2011)
Галицький І. В. - Толерантність у культурно-правовому вимірі (2011)
Левченко Д. В. - Проблеми встановлення сутності категорії "інтерес" (2011)
Лещенко А. В. - Содержание и объем понятия правового поведения (2011)
Кравченко C. С. - Взаємозв'язок теорії правового реалізму і правового прагматизму у філософії США (2011)
Антошина И. В. - Понятие и назначение информационной функции права (2011)
Дмитришин Ю. Л. - Лідзбарська ревізія хелмінського права (2011)
Коваль B. М. - Висновок від попереднього правового явища до наступного або навпаки як інструмент тлумачення актів господарського законодавства (2011)
Карпов Р. В. - Заставна за законодавством України та Росії: порівняльний аналіз (2011)
Снегирёв Ф. Ф. - Особенности правового регулирования охраны, формирования и использования экологической сети Крыма (2011)
Базилюк І. О. - Поняття переміщення товарів через митний кордон та його правове забезпечення (2011)
Басай О. В. - Контроль у галузі охорони, використання і відтворення рослинного світу (2011)
Юрчишин Н. Г. - Поняття права приватної власності на ліси в Україні: теоретичний та практичний аспект (2011)
Орехова І. С. - Форми державного контролю у сфері господарської діяльності (2011)
Колибабчук Н. К. - Нормативно-правовое обеспечение деятельности потребительских обществ (товариществ) в Российской империи в конце XIX — начале XX в (2011)
Нетудихатка О. Ю. - Роль психофізіологічних показників у визначенні виробничої надійності оператора (безпеки життєдіяльності) (2011)
Чередник Р. В. - Спорт як сфера правового регулювання: загальнотеоретичний аспект (2011)
Бачина Л. Ю. - Юридична журналістика як спеціалізація (2011)
Ківалов С. В. - Захист Конституційним Судом України прав та свобод людини і громадянина: можливості та проблеми (2011)
Крусян А. Р. - Публічно-самоврядна влада як інституціональна складова сучасного українського конституціоналізму (2011)
Мінченко Р. М. - Роль та значення місцевого самоврядування у розвитку української державності (2011)
Приходько X. І. - Функціональний і процесуальний підходи дослідження українського парламентаризму (до проблеми парламентського процесу в Україні) (2011)
Сліденко І. Д. - Конституційний контроль з позицій універсалізму (2011)
Волошин Ю. О. - Парадигма взаємодії міжнародного та національного права в умовах міждержавної інтеграції: нові підходи та виклики (2011)
Свида Т. О. - Конституційний процес в Україні очима Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії) (2011)
Езеров A. А. - Гарантии и средства обеспечения конституционной безопасности (2011)
Олькіна О. В. - Співвідношення конституційного інституту дострокового припинення повноважень вищих посадових осіб та конституційної відповідальності (2011)
Терлецький Д. С. - Конституційний Суд України і суди загальної юрисдикції та міжнародне право (2011)
Куранин B. А. - Новая Конституция Венгрии: противоречивые оценки (2011)
Сон С. С. - Міжнародні стандарти та національне законодавство України (2011)
Волкова Д. Є. - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та національні судові інституції: питання функціональної взаємодії (2011)
Чернопищук Я. В. - Поняття "конституціоналізація" у сучасній конституціоналістиці (2011)
Попсуенко Л. А. - Значение Великой хартии вольностей в становлении английского парламентаризма (2011)
Мішина H. В. - Тенденції розвитку органів самоорганізації населення в Україні (на матеріалах м. Одеси) (2011)
Бондаренко I. О. - Особливості правового статусу територіальних громад як суб'єктів права комунальної власності (2011)
Назарко А. Т. - Міські агломерації в Україні: проблеми правової інституціоналізації (2011)
Майдебура A. М. - Звання почесний громадянин як особливий вид нагород органів місцевого самоврядування (2011)
Москальчук К. М. - Гарантії в системі забезпечення конституційного права доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування (2011)
Прієшкіна О. В. - Місцеве самоврядування та політична система України: взаємодія та розвиток (2011)
Батанов О. В. - Муніципалізм у системі категорій сучасного муніципального права: концептуальний аспект (2011)
Пухтинський М. - Концептуальні аспекти реформування територіальної організації влади (2011)
Бальцій Ю. Ю. - Основні моделі місцевого самоврядування в містах України (2011)
Барський B. Р. - Офіційне внесення проекту нормативно-правового акта до місцевої ради як стадія муніципального нормотворчого процесу (2011)
Афанасьева М. В. - Зловживання пасивним виборчим правом: теорія та практика (2011)
Козачук Д. А. - Заохочувальні процедури на публічній службі (2011)
Латковська Т. А. - Основні функції центрального банку: проблеми визначення та класифікації (2011)
Каплій О. В. - Інтернет-видання ЗМІ як новий вид традиційних ЗМІ: поняття та сучасний стан конституційно-правового регулювання (2011)
Погібко О. І. - Організаційно-правові питання воєнної реформи в контексті національної безпеки України (2011)
Панасюк В. М. - Принципи та форми взаємодії органів влади та інститутів громадянського суспільства з реалізації державної молодіжної політики (2011)
Кулі К. К. - Проблеми визначення природи соціального замовлення в системі місцевого самоврядування в Україні (2011)
Великоречанін П. О. - Особливості здійснення політичних прав особами з множинним громадянством (2011)
Дашковська А. В. - Правовий статус ЗМІ в системі суб'єктів виборчого процесу (2011)
Кратюк О. П. - Адміністративно-правові засади управління сертифікацією плавскладу риболовних суден в Україні (2011)
Задоя І. І. - Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу: теоретико-правовий аналіз (2011)
Шеренін Ю. Л. - Про структуру апеляційного провадження в судовому адміністративному процесі (2011)
Завальнюк B. В. - Архаїчне право як категорія юридичної антропології (2011)
Івашев Є. В. - Антропологія як підґрунтя аксіології права: людські потреби — інтереси — цінності (2011)
Заморська Л. І. - Генеза формулювання категорії "правова норма" (2011)
Юдин З. М. - Договорное правотворчество как инструмент координации в правовой сфере (2011)
Ноздрін О. М. - Дослідження правового життя: філософський аспект (2011)
Горобец К. В. - Универсализм правовых ценностей (2011)
Некига C. Н. - Понятие правового компромисса (2011)
Мозолюк-Боднар Л. М. - Зміст дисципліни: теоретико-правова характеристика (2011)
Гаманюк Л. А. - Понятие и структура юридической обязанности (2011)
Лещенко А. В. - Семантичний аналіз правової поведінки (2011)
Антошина И. В. - Информационное воздействие права и информационная функция права (2011)
Новікова Н. А. - Інформаційний простір як основа інформаційної функції сучасної держави (2011)
Крестовська Н. М. - Сім'я у сфері дії ювенальної юстиції (2011)
Проць О. Є. - Молодь як суб'єкт права (2011)
Шемякін О. М. - Програмні аспекти сучасного правового забезпечення розвитку морського господарства, Немерцалова С. В. (2011)
Короткий Т. Р. - Природа норм рекомендацій міжнародних міжурядових організацій (на прикладі рекомендацій ІМО у сфері охорони морського середовища) (2011)
Дрьоміна-Волок Н. В. - Міжнародна кримінальна юрисдикція стосовно расового дискримінаційного насилля як злочину jus cogens (2011)
Трояновський О. В. - Міжнародна кримінальна юрисдикція в механізмі захисту прав людини (2011)
Войтович П. П. - Міжнародні стандарти права на інформацію (2011)
Бабін Б. В. - Аспекти впливу національного права на міжнародне програмне регулювання (2011)
Волок А. А. - Правовая регламентация трансплантологии: международно-правовые стандарты и национальная практика (2011)
Михайленко Д. Г. - Кваліфікація повторності хабарництва (2011)
Войтович I. І. - Окремі питання тактики захисту під час проведення невідкладних слідчих дій (2011)
Ващук О. П. - Особливості проведення окремих слідчих дій при розслідуванні нападів на інкасаторів (2011)
Осадчая О. - О закреплении мер процессуальной ответственности в законодательстве Украины (2011)
Романюк А. Б. - Методика дослідження та критерії ефективності захисту в кримінальному процесі (2011)
Артеменко І. А. - Державна політика протидії організованій злочинності та корупції в Україні (2011)
Ягунов Д. В. - Філософсько-правове та кримінологічне обґрунтування загальної превенції як мети кримінального покарання (2011)
Мельник М. Г. - Зміст категорії "кадрове забезпечення" щодо діяльності судів: теоретичні підходи до визначення (2011)
Цесарський Ф. А. - Підстави припинення трудового договору як проблемне питання науки трудового права (2011)
Коритко Л. Я. - Правове регулювання рибальства в Східній Галичині (XIX ст.) (2011)
Маланій О. Я. - Правове регулювання праці жінок і неповнолітніх законодавством Другої Речі Посполитої 1918-1939 рр (2011)
Швед І. Я. - Удосконалення діяльності Державної служби охорони при МВС України як складова частина реорганізації органів внутрішніх справ (2011)
Сандуленко А. С. - Верховенство канона как принцип церковного судопроизводства (2011)
Добровольська В. В. - Щодо диференціації суб'єктів державного контролю у сфері господарювання (2011)
Садовенко О. Л. - Досвід правового регулювання державного замовлення в зарубіжних країнах та втілення його в законодавство України (2011)
Дихта Н. М. - Спеціальні підстави припинення договору доручення за цивільним законодавством України (2011)
Клім С. І. - Суб'єкти використання й застосування аналогії закону та форми її втілення у цивільному праві України (2011)
Згама А. О. - Повноваження судових органів апеляційної інстанції в зарубіжних країнах (2011)
Денисюк B. В. - Акцепт як стадія укладення цивільно-правового договору (2011)
Мануїлова К. В. - Правова природа та зміст деліктних зобов'язань (2011)
Церковна О. В. - Щодо елементів цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди (2011)
Юрчишин Н. Г. - Правове регулювання інституту права власності на ліси у радянський період (1917-1990 рр.): становлення та розвиток (2011)
Зуєва Л. Є. - Щодо принципу досудового врегулювання господарських спорів (2011)
Сергеев Р. С. - Консалтингові схеми в енергетиці: збереження краще виробництва (2011)
Каракаш І. І. - Особливості набуття права власності на землю в Україні іноземними громадянами, іноземними юридичними особами та іноземними державами (2011)
Платонова Є. О. - Правові засади зонування земель (2011)
Харитонова Т. Є. - Історичний розвиток та формування інституту прав на чужі земельні ділянки у законодавстві України (2011)
Бугера С. І. - Правове регулювання органічного виробництва сільськогосподарської продукції (2011)
Юрескул В. О. - Система стандартів у сфері природокористування й охорони навколишнього природного середовища (2011)
Басай О. В. - Поняття відтворення природних рослинних ресурсів (2011)
Березінський П. А. - Методологічні засади взаємодії суспільства з природним середовищем наприкінці XX сторіччя (2011)
Терлецька Л. М. - Правове регулювання відшкодування збитків при викупі земельних ділянок (2011)
Ківалов С. В. - Правове регулювання оскарження рішень суб'єктів владних повноважень в адміністративних судах (2011)
Шаптала Н. К. - Податковий кодекс України в контексті реалізації конституційних норм-принципів та нормотворчих процедур (2011)
Француз-Яковець Т. А. - Взаємодія палат бікамерального парламенту у законодавчому процесі: досвід Російської Федерації (2011)
Педько Ю. С. - Предмет та система адміністративного права: окремі дискусійні питання (2011)
Осадчий А. Ю. - До уточнення поняття "адміністративна справа" в адміністративному судочинстві (2011)
Писаренко Г. М. - Судові рішення в адміністративних справах: поняття, види, особливості ухвалення (2011)
Вершиніна М. М. - Співвідношення компетенцій Вищого адміністративного суду України та Конституційного Суду України (2011)
Крывцова И. С. - Ценность идей синергетики для административно-правовой науки: попытка актуализации отраслевых синергетико-правовых исследований (2011)
Осауленко С. В. - Особливості сучасного розуміння адміністративного процесу (2011)
Маслова Я. І. - Співвідношення понять "нагляд" і "контроль" у державному управлінні України (2011)
Коваль Д. А. - Визначення повноважень органів Державної податкової служби України (2011)
Корнута Л. М. - Дисциплінарна відповідальність державного службовця в Україні: теоретичний та практичний аспекти (2011)
Фоміч Г. В. - Процедура службового розслідування щодо публічних службовців (2011)
Бондаренко К. В. - Проблеми притягнення до адміністративної відповідальності за неправомірні угоди між підприємцями (2011)
Додіна Є. Є. - Питання визначення релігійних організацій як суб'єктів адміністративного права (2011)
Міщенко P. І. - Адміністративно-правовий статус Національної академії правових наук України (2011)
Аракелян М. М. - Види строків в адміністративному судочинстві (2011)
Гаврилюк Ю. О. - Оскарження рішень Вищої ради юстиції: окремі аспекти порівняльно-правового аналізу із зарубіжним досвідом (2011)
Латковська Т. А. - Проблемні питання теорії фінансового права на сучасному етапі (2011)
Царьова Л. К. - Зобов'язання, що виникають при емісії грошей і державних цінних паперів та їх правова природа (2011)
Хохуляк В. В. - Співвідношення науки фінансового права і фінансової науки (2011)
Нестеренко А. С. - Фінансова система України як частина міжнародної фінансової системи в умовах світової фінансово-економічної кризи (2011)
Гетманцев Д. О. - Вплив світової фінансової кризи на реалізацію принципів здійснення публічної фінансової діяльності (2011)
Боднарук Ю. В. - Про фактори, що дезінтегрують (інтегрують) фінансово-правові інститути, та їх вплив на систему фінансового права (2011)
Гнатовська A. І. - Об'єктивна доцільність надання самостійності муніципальним утворенням у фінансово-правових відносинах (2011)
Сухий Р. М. - Поняття валютного права та його місце в системі права України (2011)
Лещенко О. В. - Поняття та правові ознаки грошей (2011)
Лазюк С. В. - Справляння мита як реалізація функцій держави (2011)
Вакарюк Л. В. - Місце податкового права в системі фінансового права України (2011)
Кіценко B. С. - Податковий спір як різновид матеріальних охоронних правовідносин (2011)
Пархоменко-Цироциянц C. В. - Юридичні факти у правовідносинах по сплаті податку на доходи фізичних осіб (2011)
Фоміна Г. В. - Правова природа юридичної особи як платника податку (2011)
Донець Т. А. - Співвідношення приватного та публічного регулювання в контексті гарантування прав та свобод платників податків (2011)
Свириденко В. М. - Захист прав платників податків як пріоритетне завдання держави: сучасний стан та перспективи розвитку (2011)
Митрофанова Д. К. - Інвестування як засіб стабілізації доходної частини бюджету: податково-правовий аспект (2011)
Котенко А. М. - Передумови договірного регулювання порядку розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу (2011)
Шульженко О. В. - Протиріччя обліку бази оподаткування при визначенні податкового обов'язку (на прикладі податку на додану вартість) (2011)
Панфілов О. Є. - Щодо визначення поняття "корупція" в міжнародно-правових актах та законодавстві інших країн (2011)
Гарипов И. М. - Жертва криминального коррупционного поведения как предмет криминологического познания: понятие и содержание, Кабанов П. А. (2011)
Мережко А. А. - Типология норм международного права в свете психологической теории права (2011)
Зелинская H. А. - "Ошибка в запрете" или "онемение совести"? Уроки Нюрнбергского процесса (2011)
Materia A. - Freedom, Security and Justice: Symbolic Values or European Revolution? (2011)
Чайковский Ю. В. - Применимость теории эволюции социальных систем к международному праву (2011)
Кориневич А. О. - Сутність системи сучасного міжнародного права (2011)
Короткий Т. P. - Догматично-правовий аналіз змісту поняття "охорона" та "захист" морського середовища в теорії і практиці (2011)
Медведева М. О. - Інформаційно-правові засоби реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища (2011)
Dryomina-Voloc N. V. - Problems of international criminal jurisdiction within the context of fight against impunity of higher state officials (2011)
Шпак I. В. - Вплив практики Міжнародного Суду ООН на розвиток системи звичаєвого міжнародного права (2011)
Трояновский А. В. - Международный обычай в XXI веке: старые и новые проблемы (2011)
Якубовская Н. А. - Международное сотрудничество в регулировании глобальных дисбалансов: неудачный опыт Бреттон-Вудских учреждений (2011)
Нестеренко С. C. - Принцип "due process of law" у міжнародному кримінальному праві (2011)
Севостьянова Н. І. - Захист права на харчування в рамках забезпечення глобальної продовольчої безпеки (2011)
Іванченко О. М. - Загальновизнані принципи і норми міжнародного права (2011)
Бєлогубова О. О. - Правова регламентація праці моряків на іноземних суднах (2011)
Сажієнко Н. В. - Тенденції розвитку міжнародно-правового співробітництва держав у сфері охорони здоров'я (2011)
Войтович П. П. - Концепція інформаційних прав людини в доктрині сучасного міжнародного права (2011)
Городиський І. М. - Військові бази як форма іноземної військової присутності: міжнародно-правовий аспект (2011)
Грушко М. В. - Співвідношення міжнародно-правових механізмів захисту дітей як учасників бойових дій в міжнародному праві захисту прав людини та міжнародному гуманітарному праві (2011)
Коваль Д. О. - Розвиток інституту міжнародно-правового захисту культурних цінностей у зв'язку із збройним конфліктом в першій половині XX століття (2011)
Цзи Л. Я. - Генезис міжнародно-правового регулювання боротьби з тютюном (2011)
Чибісов Д. М. - Право Світової організації торгівлі як навчальна дисципліна: про необхідність уніфікації характеристик дисципліни (2011)
Мануілова К. В. - Уніфікація колізійних норм, що застосовуються до позадоговірних зобов'язань (2011)
Вишняков О. К. - Лісабонський договір в аспекті торговельних відносин між ЄС та Україною (2011)
Гріненко О. О. - Політика сусідства Європейського Союзу (2011)
Анцупова Т. О. - Структурні недоліки у правовій системі України у контексті практики Європейського суду з прав людини (2011)
Бехруз Хашматулла. - Функционирование правовых систем исламских государств в эпоху современных глобальных процессов (2011)
Делінський О. А. - Міжнародна правосуб'єктність: концептуальні підходи до визначення та розуміння (2011)
Гладенко А. Н. - Развитие европейской системы безопасности в контексте сотрудничества ЕС и НАТО (2011)
Шелудченкова А. С. - Наближення національного законодавства України до права ЄС (2011)
Терзи А. А. - Интеграционное право как комплексная отрасль законодательства Украины: теоретические основы (2011)
Глубоченко С. М. - Гносеологічні параметри світогляду суб'єктів судової правозастосовчої діяльності (2011)
Цвігун Л. А. - Принципи тлумачення права Європейським судом з прав людини (2011)
Чистякова Ю. В. - Правова знакова конструкція "право на життя" в різних правових системах (2011)
Voloc A. - Comparative legal analysis of the regulatory framework of transplantation in the European Union (2011)
Мавроматі О. Є. - Джерела "м'якого права" в системі права Ради Європи (2011)
Личман Ю. С. - Гармонизация в праве внутреннего рынка Европейского Союза (2011)
Селезнёв В. Е. - Основные формы унификации норм в процессе европейской интеграции (2011)
Яновська І. П. - Особливості правового регулювання спільного інвестування на інтегрованому ринку цінних паперів ЄС (2011)
Арабаджи Н. - Класичні, некласичні та постнекласичні теорії правового порядку: критерії співвідношення (2011)
Скрипник О. В. - Правовые категории наследования по закону в романской и германской наследственных системах: доктринальный и нормативный аспекты (2011)
Козловская З.-О. Н. - Формирование юридической элиты во Франции (2011)
Завальнюк В. В. - Проблема предмета юридичної антропології в дослідженнях школи Норбера Рулана (2011)
Аракелян М. P. - Методологический потенциал историзма в исследовании института адвокатуры в Украине (2011)
Мішина Н. В. - Сучасний український конституціоналізм і корпоративна соціальна відповідальність (2011)
Пережняк Б. А. - Державне керівництво розвитком у сфері культури на сучасному етапі державотворення в Україні: організаційно-правові питання (2011)
Кулі К. К. - Нормативно-правове регулювання механізму соціального замовлення в Україні (2011)
Крижановський В. Я. - Судова влада в механізмі захисту прав громадян України (2011)
Паращевіна О. А. - Деякі проблеми класифікації колективних суб'єктів права (2011)
Савенко Д. Л. - Принципы верховенства права и законности: понятие и соотношение (2011)
Полянський Є. Ю. - Проблемні питання сучасної концепції кримінального права США (2011)
Сергєєв Ю. В. - Правовий статус морських професійних спілок в Україні (2011)
Цесарський Ф. А. - До проблеми укладення трудових договорів в умовах дистанційної зайнятості (2011)
Яблоновська Г. Г. - Деякі питання щодо регулювання праці жінок та осіб із сімейними обов'язками у трудовому праві України (2011)
Бондаренко І. О. - До проблеми формування комунальної власності (2011)
Бугера С. І. - Якість сільськогосподарської продукції: проблеми адаптації законодавства до міжнародних вимог (2011)
Коритко Л. Я. - Становлення та розвиток галицького крайового законодавства про охорону тваринного світу (друга половина ХІХ — початок XX ст.) (2011)
Мелкомукова К. С. - Формування професійної комунікативної компетенції студентів юридичних факультетів (2011)
Крусян A. Р. - Науково-практична парадигма конституційних перетворень в Україні (2011)
Стась Е. П. - Про правові підстави віднесення перестрахування до різновиду страхування підприємницьких ризиків (2011)
Дудченко B. В. - Сучасне бачення методології юридичної науки (2011)
Ківалов С. В. - Щодо проблеми визначення предметної підсудності в адміністративному судочинстві (2012)
Шеренін Ю. Л. - Касація як процесуальна форма реалізації додаткових гарантій законності у судовому адміністративному процесі (2012)
Капліна О. В. - Проблеми єдності термінологічного наукового інструментарію при означенні способів тлумачення норм права (2012)
Красюк І. А. - Принцип верховенства закону в українському праві (2012)
Дутка Г. І. - Делегування законодавчих повноважень (2012)
Джолос C. В. - Проблема державного суверенітету в умовах глобалізації: загальнотеоретичний аспект (2012)
Астахова Т. В. - Конституційно-правовий аналіз діяльності політичних партій в сучасній Україні: до постановки доктринальних проблем (2012)
Гаманюк Л. А. - Соотношение субъективного права и юридической обязанности (2012)
Журенок Т. В. - Легалізація як загальнотеоретична категорія (2012)
Манько Д. Г. - Легітимація і легалізація юридичної особи (2012)
Жадько В. Л. - Компаративний аналіз реалізації правотворчої форми податкової функції в конституціях сучасних держав світу (2012)
Антошина И. В. - Информационная функция права в реализации правовых средств (2012)
Каракаш І. І. - Проблеми підвищення якості земельного законодавства України, Сидор В. Д. (2012)
Мілімко Л. В. - Реформа центрального органу виконавчої влади у сфері земельних відносин (2012)
Дрёмина-Волок H. В. - Стандарт должной осмотрительности ("due diligence standard") в международном антидискриминационном праве (2012)
Іванченко О. М. - Узгодження норм національного та міжнародного права: юридико-технічний аспект (2012)
Повар О. В. - Формування доктрини прав дитини в контексті "дитиноцентричної революції" початку XX століття (2012)
Гвоздецький В. Д. - Корупція як соціальне, психологічне і моральне явище (2012)
Басиста I. В. - Вплив окремих об'єктивних чинників на прийняття рішень слідчим (2012)
Колеснікова Т. В. - До питання визначення негативних змін в об'єкті кримінально-правової охорони як наслідків злочину (2012)
Ивакин А. А. - Быть — это значит, постоянно изменяясь, все более становиться самим собою (2012)
Кравченко С. С. - Невизначеність закону і теоретичні основи діяльності судді у філософії правового прагматизму (2012)
Афанасьева М. В. - Випереджальне відображення як філософсько-теоретичне підґрунтя виборчої інженерії (2012)
Никитченко О. Е. - Антропологічний та правовий аспект актуалізації соціальних концепцій як конвергентного процесу в сучасному релігійному житті (2012)
Костиря О. В. - Філософія правової історії у творчій спадщині Ф. В. Тарановського (2012)
Буюклі В. І. - Образ правоохоронної функції у сучасній теорії та філософії права (2012)
Капустіна H. Б. - Філософсько-правова проблематика періоду античності (2012)
Гелеш А. І. - Інтеграція гуманістичних ідей у філософії права XIX-XX ст (2012)
Акрабова О. Н. - Правотворчество как особый вид творчества (2012)
Шамша I. В. - Педагогічна майстерність як мистецтво (2012)
Андрюшко І. Я. - Правове мислення як центральна ланка правової культури (2012)
Сенчак І. І. - Психологічний механізм правової рефлексії (2012)
Чайковський Ю. В. - Проблема аксіологічної основи сучасного міжнародного права (2012)
Саглаєва Н. О. - Принципи права в юриспруденції Стародавнього Риму (2012)
Попсуенко Л. А. - Возникновение парламента как важный этап в становлении английского парламентаризма (2012)
Остапенко Т. О. - Вплив німецького міського права на розвиток правової системи України-Гетьманщини у другій половині XVII — 80-х рр. XVIII ст (2012)
Колібабчук Н. К. - Виникнення та розвиток акціонерних товариств в Російській імперії наприкінці XVII-XVIII ст (2012)
Коритко Л. Я. - Розвиток інституту права власності на природні об'єкти та їх ресурси в Австрії (др. пол. ХІХ — поч. ХХ ст.) (2012)
Розуменко И. В. - Историография вопроса правового регулирования недвижимого имущества в русском праве в трудах ученых XIX — начала XX ст (2012)
Шершенькова В. А. - Розвиток законодавства про військові злочини в УСРР в 1919-1921 роках (2012)
Лисакова Т. В. - Роль військових трибуналів у розвитку інституту народних засідателів Радянської України в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945) (2012)
Крет Г. Р. - Виникнення та розвиток інституту закриття кримінальної справи у вітчизняному законодавстві до початку XX століття (2012)
Чанишева Г. І. - Правові основи соціального діалогу у сфері праці (2012)
Сирота І. М. - Правові аспекти здійснення пенсійної реформи в Україні (2012)
Римар І. А. - Матеріальний та юридичний зміст індивідуальних трудових правовідносин (2012)
Тарасенко В. С. - Відмінність державної соціальної допомоги від державного соціального страхування (2012)
Lagutina I. V. - The right to vocational training, retraining and professional development as a fundamental personal non-property labour right (2012)
Краснов Є. В. - Основні трудові права у зарубіжному законодавстві (2012)
Москаленко О. В. - До питання про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (2012)
Авескулов В. Д. - Щодо визначення поняття "щорічна відпустка" (2012)
Харитонова Л. І. - Проблеми і перспективи становлення сучасної системи пенсійного забезпечення України (2012)
Шишлюк М. О. - Щодо проблеми надання пільг військовослужбовцям (2012)
Прудніков В. А. - Обов'язкові умови трудового договору в Україні та зарубіжних державах: спроба порівняльно-правового аналізу (2012)
Трюхан О. А. - Правове регулювання відпусток за проектом Трудового кодексу України (2012)
Могила Д. В. - Тенденції розвитку правового регулювання трудових відносин за участю керівників підприємств, установ, організацій як працівників (2012)
Макаренко Ю. В. - Категорії працівників у системі органів дипломатичної служби України (2012)
Ковригін В. С. - До питання звільнення працівника у зв'язку з розкраданням майна власника (2012)
Ісаєв Ю. В. - Щодо правового статусу керівника підприємства, установи, організації (2012)
Девізоров Д. С. - Проблеми правового регулювання працевлаштування випускників вищих навчальних закладів (2012)
Кохан М. С. - Про співвідношення премій як виду заохочення з преміями в системі оплати праці (2012)
Биков А. В. - Зарубіжний досвід правового регулювання випробування при прийнятті на роботу (2012)
Єгоров Є. С. - До питання нормування праці у сфері інноваційної діяльності (2012)
Шумна Л. П. - Поняття та види соціальної підтримки (2012)
Сорочишин М. В. - Обмін інформацією як організаційно-правова форма соціального діалогу (2012)
Горова A. В. - Недержавний сектор надання соціальних послуг: сучасний стан та перспективи розвитку (2012)
Бельо Л. Ю. - Договір: деякі аспекти поняття (2012)
Бахрієва 3. Р. - Припинення договору управління майном (2012)
Деревнін B. С. - Поняття товарної біржі за чинним законодавством України (2012)
Долгополова Л. М. - Юридична природа торгів (2012)
Книгін К. Г. - Суб'єкти договору надання правових послуг адвокатом (2012)
Петренко В. С. - Програма гармонізації та уніфікації корпоративного права Європейського Союзу (2012)
Якубовська Н. О. - Світовий банк: від реконструкції до розвитку (2012)
Петруня В. В. - Проблема ефективності використання способів захисту прав суб'єктів господарювання (2012)
Личко В. С. - Правова допомога та її особливості в цивільних справах (2012)
Чанишева А. Р. - Правове регулювання іпотеки за законодавством України та деяких зарубіжних країн (2012)
Семаніва Ю. В. - Юрисдикція Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України (2012)
Ізбаш О. О. - Організації колективного управління авторськими і суміжними правами (2012)
Хижняк Ю. В. - Писатель и власть: о праве на свободу творчества (2012)
Бабецька І. Я. - Класифікація переважних прав у корпоративних правовідносинах (2012)
Долинська М. С. - Законодавство України про нотаріат: характеристика та особливості (2012)
Кориневич А. О. - Міжнародно-правове регулювання безпеки поставок енергетичних ресурсів (2012)
Чередник Р. В. - Спортивний кодекс Франції та законодавство України у сфері спорту: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Кивалов С. В. - Обеспечение эффективной деятельности Европейского суда по правам человека в современных условиях: внутренний и внешний факторы (2012)
Завальнюк В. В. - Правосуддя в Україні: антропологічний вимір (2012)
Шеренін Ю. Л. - Сутність права на перегляд судових рішень адміністративними судами (2012)
Словська І. Є. - Характеристика окремих принципів діяльності Верховної Ради України (2012)
Братко І. В. - Правові аспекти надання міжнародної допомоги Європейського Союзу в рамках реалізації європейської політики сусідства (2012)
Мамич О. В. - Конвенція Ради Європи "Про здійснення прав дітей" 1996 р. та виконання її положень в Україні (2012)
Линник Т. В. - Теоретико-правова проблематика реформування публічної служби в Україні (2012)
Бехруз Х. - Классическая концепция исламского государства и ее современная интерпретация (2012)
Дрёмина-Волок Н. В. - Концептуальные основы понятия "расовая дискриминация" и эгалитарная сущность международного антидискриминационного права (2012)
Аверочкіна Т. В. - Адміністративна юрисдикція України в прибережних водах: теоретичні та практичні проблеми (2012)
Варес К. Л. - Обсяг міжнародно-правового простору, який підпадає під поняття "Міжнародний район морського дна" (2012)
Волкова Д. Є. - Міжнародні стандарти створення громадських організацій (2012)
Немерцалова С. В. - Концепція сталого розвитку та норми "м'якого права" у регулюванні збереження біологічного різноманіття Світового океану (2012)
Скоробагатько A. В. - Розвиток пенсійного забезпечення на етапі індустріалізації СРСР (2012)
Саглаєва H. О. - Принципи правового регулювання як самостійна юридична категорія (2012)
Афанасьева М. В. - Голосування виборців за кордоном як елемент виборчої інженерії (2012)
Астахова Т. В. - Політичні партії в системі інститутів громадянського суспільства: конституційно-правовий аспект (2012)
Пожар О. М. - Сутність та зміст особистої недоторканності як суб'єктивного права громадян (2012)
Плотніченко B. А. - Поняття та характеристика права на державну службу (2012)
Жаровська I. М. - Правові підходи до встановлення місця публічної влади у концепті соціальної влади (2012)
Орловський О. С. - Принципи сучасного українського муніципалізму: постановка проблеми (2012)
Москальчук К. М. - Закон "Про службу в органах місцевого самоврядування" і практика Конституційного Суду України (2012)
Димитрова М. В. - Проблеми формування кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури (2012)
Заморська Л. І. - Нормативно-правова природа духовних цінностей (2012)
Лещенко А. В. - Право як цінністно-нормативна основа правової поведінки (2012)
Козловская З.-О. Н. - Роль юридической элиты в функционировании правовой системы Украины (2012)
Полетило К. С. - Інформаційні права і свободи людини та їх судовий захист в конституційних нормах Іспанії (2012)
Пастушок Г. І. - Гносеологічний потенціал комунітарного права у єднанні правового простору (2012)
Антошина И. В. - Механизм реализации информационной функции права (2012)
Припхан І. І. - Громадський контроль у сфері захисту суспільної моралі (2012)
Марченко B. В. - Класифікація умов праці у трудовому праві України (2012)
Лагутіна І. В. - Особисті немайнові трудові права як правова категорія (2012)
Шемелинець І. І. - Перспективи удосконалення нормативно-правового регулювання відповідальності за порушення трудового законодавства (2012)
Бучик A. Ю. - Вирішення податкових спорів у межах юрисдикційного провадження: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2012)
Кохан B. П. - Інтелектуальні ресурси інноваційної діяльності як об'єкти інвестування (2012)
Антонюк У. В. - Сучасний стан і перспективи забезпечення екологічної безпеки у сфері залізничного транспорту в Україні (2012)
Мендик Л. В. - Спеціальні підстави відшкодування шкоди, заподіяної лісопорушеннями (2012)
Басай Р. М. - Історичні аспекти правового регулювання техногенно забруднених земель на території України (2012)
Васькевич Я. С. - Реформаторская деятельность Петра I в сфере государственно-церковных отношений (2012)
Василенко А. М. - Етапи розвитку української діаспори в Канаді: історико-правовий аналіз (2012)
Стовпець В. Г. - Першоджерела римського цивільного права як класичний елемент юридичної вченості, Стовпець О. В. (2012)
Денисюк В. В. - Порядок укладення цивільно-правового договору (2012)
Крисань Т. Є. - Загальна характеристика елементів механізму юридичного гарантування цивільних прав (2012)
Долинська М. С. - Особливості нотаріального посвідчення договору довічного утримання (догляду) (2012)
Петрицин Н. Т. - Теоретико-правовий аналіз особливостей цивільної відповідальності за ризик (2012)
Адаховська Н. С. - Інститут опіки над майном (досвід Німеччини) (2012)
Череватенко I. М. - Нотаріальне посвідчення права власності на частку в спільному майні подружжя (2012)
Михалюк О. В. - Правове регулювання виконання зобов'язання третьою особою (2012)
Кетрарь А. А. - Суб'єкти авторських відносин (2012)
Зельдіна О. Р. - Податковий кодекс: правові проблеми та напрями його модернізації, Гостева О. Ю. (2012)
Шигарова Н. О. - Актуалізація проблеми визначення ринку продовольства як предмета правового регулювання (2012)
Шевлякова О. В. - Правове становище прокурора в господарському, цивільному та адміністративному судочинствах: порівняльна характеристика (2012)
Драпайло Ю. З. - Щодо нових напрямів господарсько-правового регулювання (на прикладі космічної діяльності) (2012)
Гофман О. Р. - Правова природа державної гарантії як засобу забезечення виконання зобов'язань у сфері господарювання (2012)
Юрчишин Н. Г. - Сучасний стан та перспективи реформування інституту права власності на ліси в Україні (2012)
Василенко М. Д. - Інноваційний розвиток в умовах неоліберальної економіки: економіко-правовий аналіз (2012)
Мавед О. О. - Недоліки надання медичної допомоги населенню України: суб'єктивна оцінка (2012)
Андрусяк В. Г. - Защита прав человека как основная функция прокуратуры Украины: теоретическая основа (2012)
Савенко Д. Л. - Значение принципа законности в деятельности прокуратуры: общетеоретический аспект (2012)
Ігнатенко М. П. - Проблемні питання конструкції кримінально-правових санкцій в контексті призначення покарання (2012)
Березовська Н. Л. - Деякі аспекти покращення системи покарань неповнолітніх (2012)
Нігреєва О. О. - Притягнення до відповідальності за скоєння злочинів піратства: від національної до міжнародної юрисдикції (2012)
Мединська Л. В. - Окремі питання забезпечення рівності прав сторін у кримінальних справах (2012)
Гловюк І. В. - Кримінально-процесуальна діяльність: проблеми визначення поняття (2012)
Стоянов М. М. - Правові засади визначення властивостей доказів (2012)
Гуртієва Л. М. - Предмет слідчої етики (2012)
Юрчишин В. М. - Роль і місце прокурора у досудовому провадженні (2012)
Басай H. М. - Отримання доказу неналежним суб'єктом як підстава визнання його недопустимим (2012)
Шилін Д. В. - Роль преюдицій актів органу дізнання, слідчого, прокурора (2012)
Волошина В. К. - Визначення принципу публічності та його зміст на досудових стадіях (2012)
Пожар В. Г. - Проблеми реалізації процесуального статусу юридичних осіб у кримінальному судочинстві (2012)
Солдатський В. В. - "Фактичне затримання" як засіб обчислення моменту затримання у кримінальному процесі (2012)
Дидич О. Ю. - Щодо реалізації принципу змагальності в апеляційному провадженні (2012)
Колеснікова Т. В. - Суспільна небезпечність та наслідки злочину: питання співвідношення та кримінально-правової природи (2012)
Новітська I. В. - Деякі питання визначення суб'єкта та суб'єктивної сторони злочину за статтею 117 КК України (2012)
Кириленко Н. Ю. - Організація розслідування шахрайства у побутовій сфері (2012)
Цимбал М. І. - Питання профілактики незаконного поводження із спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації (2012)
Раковська Ю. В. - Особливості експлуатації чоловіків у рамках торгівлі людьми (2012)
Марєєв В. В. - Пацієнт як потерпілий від злочину (2012)
Ягунов Д. В. - Перспективи існування реабілітаційної парадигми в пенальних системах сучасності (2012)
Дикий О. В. - До питання вивчення злочинності на сучасному ринку житлової нерухомості в Україні (2012)
Динту В. А. - Співвідношення обстановки злочину і способу злочину (2012)
Дмитрієв А. І. - Нові підходи до концепції міжнародного правового регулювання (2012)
Михлин Ю. В. - Переходные процессы в механических системах, Руднева Г. В., Перепелкин Н. В. (2009)
Мороз Б. І. - Методи та моделі реплікації інформації в розподілених базах даних з урахуванням якісно-кількісних характеристик інформації, Кабак Л. В., Буланий О. П. (2009)
Пасічник А. М. - Логістичний аналіз та моделювання розподілу вагонопотоків вантажного митного комплексу, Козаченко Д. М., Кравчук С. С. (2009)
Халатов А. А. - Водовугільне паливо в енергетиці України. Сучасний стан і проблеми розвитку, Костенко Н. В., Шіхабутінова О. В. (2009)
Одейчук А. Н. - Обобщенный критерий эффективности моделей прогнозирования временных рядов в информационных системах (2009)
Сохацький А. В. - До питання оптимізації аеродинамічного компонування транспортного апарата на надпровідних магнітах (2009)
Шквар Є. О. - Математичне моделювання турбулентних примежових шарів, модифікованих пристроями руйнування великих вихорів (2009)
Pasichnik V. - Asymptotic method of calculating of structural efficiency of vehicles structure of open longitudinally stiffened cylindrical shells (2009)
Спиридонов В. Н. - Построение математической модели дискретных динамических систем с постоянной структурой (2009)
Рубан О. А. - Застосування теорії стратегічних ігор у системі логістизації роботи митних органів, Ковальов В. В., Гринчук П. Ю. (2009)
Халіпова Н. В. - Дослідження тренд-сезонних процесів під час аналізу вантажопотоків зовнішньоекономічної діяльності, Леснікова І. Ю., Безрукова А. В. (2009)
Пасічник А. М. - Проблеми розбудови Євразійського транспортного коридору, Павленко С. М. (2009)
Мороз Б. І. - Методи обробки інформації митного контролю, Коноваленко С. М. (2009)
Акуловський В. Г. - Деякі аспекти формалізації та специфікації інформаційних зв’язків в алгоритмах, Костенко В. В. (2009)
Приставка О. П. - Аналіз структури гідрохімічних показників питної води, Архангельська Ю. М., Самарець Ю. В. (2009)
Златкин А. А. - Системный подход к принятию оптимальных решений в управлении проектом (2009)
Кузьменко А. І. - Поліпшення експлуатаційних показників рухомого складу за рахунок використання системи SUW-2000 для організації міжнародних вантажних перевезень, Медведюк Ю. В. (2009)
Андріанов І. В. - Побудова розв’язків нелінійних задач динаміки розподілених систем, Пасічник А. М. (2010)
Баєв С. В. - Розрахунок коливань балки із затяжкою під дією рухомого навантаження (2010)
Волкова В. Е. - Применение отображений фазовых траекторий в идентификации модели виброударного демпфера (2010)
Міхлін Ю. В. - Дослідження динаміки механічних систем з нелінійними віброгасниками, Аврамов К. В., Решетнікова С. М. (2010)
Пасічник В. А. - Розрахунок критичних зусиль осьового стиску защемленої по контуру прямокутної пластини методом збурення (2010)
Пожуєв В. І. - Дослідження коливань конструкцій з массою, неперіодично змінною в часі, Грищак Д. В. (2010)
Сохацький А. В. - Розрахунок обтікання корпусу транспортного апарата з використанням осереднених за Рейнольдсом рівнянь Нав’є–Стокса (2010)
Халатов А. А. - Гидравлическое сопротивление круглой трубы с крестообразной вставкой, Онищенко В. Н., Доник Т. В., Окишев А. В. (2010)
Кузьменко А. І. - Дослідження впливу експлуатаційних факторів на економічні показники роботи транспортних засобів міжнародних вантажних перевезень (2010)
Одейчук М. П. - Технічні засоби ідентифікації та обмеження незаконного обігу ядерних матеріалів (2010)
Павлов А. П. - Технології митного оформлення і контролю транспортування природного газу територією України, Пасічник А. М., Добриніна Я. С. (2010)
Медведюк Ю. В. - Аналіз швидкісних параметрів міжнародних транспортних коридорів Львівської залізниці, Кузьменко А. І. (2010)
Халіпова Н. В. - Порівняльний аналіз прогнозних моделей вантажопотоків зовнішньоекономічної діяльності, Леснікова І. Ю. (2010)
Мороз Б. І. - Методи класифікації інформації для організації реплікацій у розподілених базах даних за ознаками цінності і старіння, Кабак Л. В. (2010)
Акуловський В. Г. - Деякі властивості даних у композиційних схемах алгоритмів, Костенко В. В., Поліщук В. В. (2010)
Одейчук А. М. - Імітаційна модель для дослідження гетероскедастичних часових рядів в інформаційних системах, Гуд А. Ю. (2010)
Пошивалов В. П. - Визначення комплексних показників надійності ергатичних систем, Данієв Ю. Ф., Пошивалова О. В. (2010)
Спиридонов В. Н. - Моделирование сложных технических объектов: состояния и переходные функции (2010)
Клименко С. В. - Математична обробка результатів психометричних досліджень, Дюбко В. П., Чепіль Я. І. (2010)
Ульяновська Ю. В. - Дослідження властивостей відношення нечіткого включення з урахуванням зміни інформації в часі (2010)
Савенкова О. О. - Розробка нейромережного алгоритму пошуку розв’язків задачі розпізнавання мовлення (2010)
Ківалов С. В. - Процесуальні форми у діяльності адмістративних судів: правова природа і правове регулювання (2012)
Крусян А. Р. - Генезис науково-практичної парадигми конституціоналізму (2012)
Астахова Т. В. - Принципи виборчого права України: конституційно-правова теорія та практика (2012)
Колесніченко B. В. - Адміністративний примус як спосіб правового захисту права інтелектуальної власності (2012)
Завальнюк В. В. - Методологічний апарат дослідження юридичної антропології (2012)
Афанасьева М. В. - Ефективна участь національних меншин у виборах (2012)
Хусаинов З. Ф. - Теоретические аспекты правового регулирования экономического развития субъектов Российской Федерации (2012)
Латковська Т. А. - Бюджетна політика держави як один з основних напрямків економічної політики за господарським законодавством (2012)
Додін Є. В. - Виникнення та розвиток митного законодавства в Україні (2012)
Мельник М. Г. - Процедурна форма реалізації функції кадрового забезпечення діяльності судів (2012)
Чернушенко Д. А. - Місце кадрового забезпечення у системі видів діяльності, що пов’язана із забезпеченням функціонування Конституційного Суду України (2012)
Загородній В. Є. - Реформування прокуратури України в умовах глобалізації: основні принципи функціонування (2012)
Ковальчук І. С. - Місце прокуратури у системі розгляду звернень громадян (2012)
Харитонов Є. О. - До проблеми визначення змісту поняття "цивільне законодавство України" (2012)
Харитонова О. І. - Співвідношення категорій "правовідносини інтелектуальної власності" та "регулятивні, організаційні, охоронні цивільні правовідносини" (2012)
Зелинская Н. А. - Феномен "сомалийского пиратства": замкнутый круг политического и общеуголовного насилия (2012)
Гнатовський М. М. - Кваліфікація міжнародних збройних конфліктів у практиці міжнародних судових установ (2012)
Рога Н. В. - Вплив міжнародного чинника на становлення громадянського суспільства в Україні (2012)
Дрьоміна-Волок Н. В. - Глобальна боротьба з расовою дискримінацією та імперативізація міжнародного права (2012)
Гуленко Ю. М. - Тероризм у період глобалізації (2012)
Терещенко О. В. - Глобалізація та її вплив щодо вирішення спорів інститутами міжнародного судочинства (2012)
Денисова Д. О. - Інкримінація міжнародно-правової відповідальності міжнародним організаціям за протиправні діяння осіб військового контингенту в миротворчих операціях (2012)
Важна К. А. - Ідея кримінальної відповідальності держави в Комісії міжнародного права ООН (2012)
Сумарокова Л. Н. - Логические проблемы уточнения значений юридических терминов (2012)
Чеботарьов С. С. - Гуманізм як принцип права України (2012)
Арабаджи Н. Б. - Соцієтальність та аутопойезис правового порядку: методологічні аспекти (2012)
Антошина И. В. - Связь информационной функции государства и информационной функции права (2012)
Палий О. Н. - Становление и развитие категорий возможности и действительности (2012)
Павлов С. С. - Категоріальна характеристика традицій в ідеальному вимірі права (2012)
Гончарова Н. I. - Дискурс віктимності у вітчизняному правовому полі (2012)
Крочук М. I. - Тендерна рівність як фундаментальний принцип права (2012)
Василенко А. М. - Історико-правова ґенеза імміграції та громадянства в Канаді (2012)
Суханова Д. С. - Історико-теоретичний аналіз правової фікції у західній науці (2012)
Кирилюк A. В. - Відношення до плагіату в різні часи (2012)
Вахненко B. В. - Нормативно-правове забезпечення діяльності міських санітарно- епідеміологічних органів в Російській імперії наприкінці XIX ст (2012)
Войнарівський М. М. - Щодо історико-правових чинників виокремлення адміністративно- господарських санкцій (2012)
Квасніцька О. О. - Стадії будівельного процесу як об’єкт господарсько-правового регулювання (2012)
Коритко Л. Я. - Розвиток правової охорони річок у Східній Галичині в австро-угорський період (2012)
Корнієнко І. В. - Теоретико-методологічні основи юридичної герменевтики у працях Є. В. Васьковського (2012)
Павелко В. О. - Еволюція інституту апеляційного судочинства на українських землях від Київської Русі до середини XIX століття (2012)
Павлюк О. М. - Правовий статус прокуратури за судовою реформою 1864 р. в Російській імперії (2012)
Половинкіна Р. Ю. - Перша кодифікація положень спадкового права за Цивільним кодексом УРСР 1922 року: історико-правовий аспект (2012)
Шершенькова В. А. - Особливості розвитку законодавства про військові злочини в УРСР в період з 1921 по 1924 роки (2012)
Баурда М. М. - Законодавче закріплення застави у джерелах римського права (2012)
Кізлова О. С. - Іпотечне кредитування як складова економічної стабільності (2012)
Аверочкіна Т. В. - Прилеглі зони: історія, перспективи України та деякі аспекти адміністративної юрисдикції (2012)
Басай О. В. - Принцип юридичної рівності учасників цивільних правовідносин (2012)
Дрішлюк А. І. - Щодо актуальності дослідження системи джерел цивільного права України (огляд літератури та постановка проблеми) (2012)
Стась Е. П. - Страхування підприємницьких ризиків як предмет господарсько-правового регулювання (2012)
Шкляр С. В. - До питання розширення повноважень Антимонопольного комітету України у взаємовідносинах із суб’єктами господарювання (2012)
Трофименко О. Г. - Деякі аспекти інформатизації податкової служби України, Логінова Н. І. (2012)
Попелюк В. П. - Сучасні тенденції розвитку управління морськими портами в транспортній інфраструктурі України (2012)
Суворова О. Л. - Развитие функционирования транспортно-логистических систем Украины, Хаймінова Ю. В., Котлубай В. А., Романенко Е. М. (2012)
Драпайло Ю. 3. - Поняття та правовий статус морського терміналу як транспортного комплексу (2012)
Бойченко Е. Г. - Господарсько-економічна діяльність військових частин Збройних сил України: загальний погляд на проблематику правового регулювання (2012)
Нестерчук Л. П. - Дисциплінарна відповідальність суддів як різновид юридичної відповідальності (2012)
Пенчева Г. М. - Про недоліки реформування системи органів управління державним майном (2012)
Чайковська B. В. - Про захист національних інтересів України при лібералізації зовнішньоекономічної діяльності (2012)
Мельник C. Б. - Кредитные организации в праве России и Европейского Союза в аспекте секторального действия антимонопольного (конкурентного) законодательства (2012)
Калишук Л. А. - Особливості застосування окремих способів захисту екологічних прав громадян (2012)
Островська Л. А. - Деякі аспекти представництва прокурором інтересів громадянина в суді (2012)
Звьоздная Т. М. - Регулювання міграційної політики у США (2012)
Зогий І. М. - Нормативне закріплення принципів медичної допомоги в Україні (2012)
Казаков Ю. Ю. - Проблеми застосування законодавства про банківську таємницю на практиці (2012)
Поповська І. П. - Правові принципи розроблення програм розвитку господарської діяльності в Україні (2012)
Басай О. В. - Набуття прав на промисловий зразок спільноти (2012)
Цесарський Ф. А. - Актуальні проблеми укладення трудових договорів в сучасних умовах економічного та технологічного розвитку суспільства (2012)
Черкасова И. В. - Налоги на землю согласно исламскому праву: содержание и виды (2012)
Жорник І. В. - До питання про забезпечення автентичності перекладів міжнародних морських конвенцій в Україні (2012)
Бикова Я. А. - Синкретико-історичний підхід у сучасному праворозумінні (2012)
Пархета A. А. - Теоретичні проблеми визначення сутності адміністративного прецеденту як джерела права (2012)
Дрёмин B. Н. - Теоретические основы концепции преступной деятельности в криминологии (2012)
Глушков В. О. - Процесуалізація оперативно-розшукової діяльності у контексті реформування кримінально-процесуального законодавства України, Білічак А. О. (2012)
Мирошниченко Н. А. - Уголовные правонарушения и малозначительность деяния (2012)
Саінчин О. С. - Міжнародно-правова регламентація боротьби із захопленням та вбивством заручників (2012)
Березовська Н. Л. - Міжнародне співробітництво у сфері покарання неповнолітніх (2012)
Боданюк М. А. - Загальна характеристика форм і методів взаємодії підрозділів транспортної міліції з адміністраціями транспортних підприємств в сфері охорони особистих та майнових прав громадян на залізничному транспорті (2012)
Брижак А. В. - Значення соціальних зв’язків між злочинцем і потерпілим для кваліфікації злочинів (2012)
Возняковська К. А. - Мета господарсько-правових засобів детінізації економіки у контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (2012)
Кащук О. О. - Значення використання зв’язку "жертва — злочинець" у розслідуванні злочинів (2012)
Крет Г. Р. - Ґенеза інституту закриття кримінальної справи у вітчизняному законодавстві від початку XX до початку XXI століття (2012)
Кричківський О. М. - Об’єкт конкуренції при призначенні покарання (2012)
Макаренко А. С. - Кримінально-правова характеристика суддівського розсуду: зловживання правом (2012)
Паляничко Д. Г. - Тактичні особливості проведення допиту неповнолітніх в розслідуванні злочинів, пов’язаних з дитячою порнографією (2012)
Підгородинська А. В. - Перспективи взаємодії України з Міжнародним кримінальним судом: процесуальний аспект (2012)
Пілявська Л. М. - Законодавче закріплення причетності до злочину: історичний аспект (2012)
Тавлуй О. В. - Незаконна посередницька діяльність як ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого статтею 169 Кримінального кодексу України (2012)
Татаров О. Ю. - Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом: проблеми кваліфікації, Газдайка-Василишин І. Б. (2012)
Тальянчук I. С. - Види та кримінально-правові ознаки злочинів у сфері земельних відносин (2012)
Цехан Д. М. - Правове регулювання мережі Інтернет як передумова її декриміналізації (2012)
Чумак С. П. - Особенности обстановки совершения преступлений, связанных с фальсификацией выборов (2012)
Ягунов Д. В. - Якою має бути служба пробації в Україні: деякі думки з приводу концептуального обґрунтування створення національної системи пробації (2012)
Сорока Л. С. - Традиционные методы и средства защиты данных, реализованные в базе данных с универсальной моделью данных, Есин В. И., Есина М. В. (2010)
Мороз Б. І. - Моделі та методи формування баз знань для прийняття управлінських рішень, Кабак Л. В., Буланий О. П., Базелюк М. І. (2010)
Тевяшев А. Д. - Про один клас моделей для моделювання квазістаціонарних режимів роботи газотранспортних систем, Щелкалін В. М. (2010)
Пасічник А. М. - Транспортно-митні логістичні центри в Україні: проблеми і перспективи розвитку, Кутирєв В. В. (2010)
Тевяшев А. Д. - Mathematical model and calculation method quasi-stationary transport and distribution natural gas systems, Мамедова А. А., Фролов В. А. (2010)
Пасічник А. М. - Аналіз проблем та напрямків удосконалення міжнародних перевезень вантажів, Мальнов В. С., Клен О. М. (2010)
Халіпова Н. В. - Прогнозування контейнеропотоку в міжнародному торговельному порту "Одеса” з урахуванням сезонності процесів на основі аналізу Фур’є, Леснікова І. Ю., Громко О. С. (2010)
Полока С. О. - Перспективи розбудови контейнерних терміналів у портах України (2010)
Жир С. І. - Застосування теорії стратегічних ігор при виборі форм митного контролю (2010)
Оксанич І. Г. - Математична модель визначення тривалості простоїв виробничої лінії, Кашуба С. В. (2010)
Алексеев М. А. - Использование пространственно-временных спектров при контроле параметров роторных объектов (2010)
Молотков О. Н. - Розрахунок силових взаємодій вузла левітації транспортного засобу з дискретною структурою колії (2010)
Сохацький А. В. - Числове моделювання аеродинаміки транспортного апарата типу несуче крило (2010)
Дранишников Л. В. - Системный подход и алгоритмы расчета в плоских ограждающих конструкциях произвольной слоистой структуры, Божуха Л. Н. (2010)
Малайчук В. П. - Обработка измерений в задачах дефектоскопии линейно протяженных объектов по критерию минимума условного риска, Кошулян А. В., Федорович А. И. (2010)
Пошивалов В. П. - Підтвердження показників надійності функціонування ергатичних систем на основі імовірнісного моделювання, Данієв Ю. Ф. (2010)
Мороз Б. І. - Похибка класифікації при використанні бейєсового критерію, Рижанкова Г. І., Трофімов О. В. (2010)
Говоруха В. Б. - Теоретичні основи розробки систем підтримки прийняття рішень, Ткачова О. К. (2010)
Мацуга О. М. - Обчислювальні схеми відновлення сплайн-розподілу Вейбулла на основі методу максимальної правдоподібності, Оголь Ю. В. (2010)
Дюбко В. П. - Аналіз схем включення чутливих елементів багатофункціональних пристроїв, Поліщук В. В., Пономарьов В. М., Клименко С. В. (2010)
Крамаренко В. В. - Система дистанційного навчання за дисциплінами циклу програмної інженерії, Божуха Л. М., Бистров Є. Є. (2010)
Крамаренко В. В. - Онтологическая модель и технологии создания информационного портала вуза, Яловая Е. Н., Завгородний В. В. (2010)
Пасічник А. М. - Нова комп’ютеризована транзитна система ЄС: проблеми та перспективи для України, Кузнєцов О. П., Полока С. О. (2011)
Переста Г. И. - Усовершенствование технологии организации перевозок: международный опыт и анализ существующей практики управления, Чибисов Ю. В., Музыкина С. И. (2011)
Халіпова Н. В. - Оцінка адекватності та точності трендових моделей вантажопотоків зовнішньоекономічної діяльності, Леснікова І. Ю. (2011)
Пасічник А. М. - Напрями розбудови залізничних міжнародних транспортних коридорів в Україні, Клен О. М., Кучерява Ю. В. (2011)
Хасхачих А. Д. - Неразрушающий эксперсс-контроль технологии изготовления продукции, Павлова В. А. (2011)
Берус А. Л. - Экспериментальное исследование технического механизма дорожно-транспортных происшествий при наезде на пешеходов (2011)
Переста Г. І. - До питання удосконалення технології функціонування прикордонних станцій при інтероперабельних перевезеннях, Кузьменко А. І. (2011)
Колесник А. И. - Определение рациональных углов поворота дополнительных кривых горочной горловины (2011)
Сохацький А. В. - Моделювання динаміки складних систем на основі комп’ютерних технологій (2011)
Молотков О. Н. - Нестаціонарна модель колії магнітолевітуючого транспортного засобу (2011)
Гордеева И. А. - Теоретические основы адаптивных систем в управлении проектами (2011)
Дюбко В. П. - Математичні методи порівняння результатів психометричного тестування, Клименко С. В., Радченко Я. В., Ясько А. В. (2011)
Крамаренко В. В. - Методика створення конструкторів запитів до баз даних бізнес-систем, Завгородній В. В., Ялова К. М. (2011)
Яковенко В. О. - Математичне моделювання режимів роботи апаратури митного контролю в умовах фазових перетворень (2011)
Щитов О. М. - Розробка алгоритму роботи системи підтримки прийняття рішень для підрозділу митного оформлення, Плескач Р. Я. (2011)
Шемет А. О. - Паралелізм методів програмного резервування інформації. Метод паралельного блочного резервного копіювання (2011)
Приставка О. П. - Інтегрована технологія кластерного аналізу, Сидорова М. Г. (2011)
Сорока Л. С. - Властивості генераторів псевдовипадкових послідовностей на еліптичних кривих, Кузнецов О. О., Прокопович-Ткаченко Д. І. (2012)
Кравцова С. Е. - Формирование номенклатуры показателей качества процесса таможенного контроля на основе системы сбалансированных показателей, Елисеева М. А. (2012)
Пасічник А. М. - Дослідження пропускної здатності української мережі міжнародних автомобільних транспортних коридорів, Мальнов В. С., Клен О. М. (2012)
Цыкунов И. В. - Построение экспертных систем и агрегирование данных для анализа таможенной стоимости товаров (2012)
Мороз Б. І. - Порівняльний аналіз інформаційних моделей виконання операцій митного контролю на морському транспорті, Дяченко О. О. (2012)
Пошивалова О. В. - Застосування статистичних методів щодо оцінки роботи персоналу митної служби, Пошивалов В. П., Терещенко М. В. (2012)
Кравчук С. С. - Визначення стратегії розвитку та вдосконалення роботи митно-термінального комплексу (2012)
Шраменко Н. Ю. - Вплив тривалості митного оформлення на строк доставки вантажів у міжнародному сполученні (2012)
Громов В. О. - Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень для диспетчеризації світлих нафтопродуктів, Кузнецов К. А. (2012)
Пасічник А. М. - Стан і перспективи розвитку технологій міжнародних перевезень небезпечних вантажів, Крижановський Д. М. (2012)
Сорока Л. С. - Управление информацией в пространстве данных, Есин В. И. (2012)
Рысованый А. Н. - Способ получения псевдослучайной последовательности на основе использования матрицы связей в конечном поле GF(3) (2012)
Костенко О. П. - Розробка моделі концептуалізації бази маркетингових знань за допомогою теорії категорій (2012)
Козлова Т. В. - Математична модель гравітаційної течії в шарі стоку води на шорсткій похилій поверхні, Шквар Є. О. (2012)
Сохацький А. В. - Математичне моделювання аеродинаміки літального апарата типу "несуче крило” (2012)
Гутыря С. С. - Определение балансовых показателей жесткости зубчатых передач, Бережной В. А. (2012)
Бондаренко Б. М. - Акустическая диагностика электромагнитной аппаратуры, Лагута В. В., Разгонов С. А. (2012)
Сохацький О. А. - Математичне моделювання та дослідження теплообмінних процесів у периферійній зоні доменної печі, Чайка О. Л. (2012)
Елисеева М. А. - Сравнительный анализ нормативно-технической базы повышения качества таможенных услуг, Маловик К. Н., Немира Ю. В. (2012)
Харитонов Є. О. - Цивільні кодекси "пасіонарного" типу: європейські прототипи (2012)
Басай О. В. - Поняття та значення принципів цивільного права (2012)
Бабич І. Г. - Гарантії забезпечення виконання зобов’язань (2012)
Петренко B. С. - Програма гармонізацій та уніфікації корпоративного права Європейського Союзу (2012)
Давидова І. В. - Категорія помилки в цивільному праві та законодавстві (2012)
Сафончик О. І. - Проблемні питання реалізації права спільної часткової власності за законодавством України (2012)
Соснина А. В. - Понятие, признаки и виды сервитутов (2012)
Чепис О. І. - Об’єктивне та суб’єктивне в категорії "інтерес" (2012)
Adamova O. S. - The meaning of marine insurance (2012)
Вороніна H. В. - До питання про порядок відшкодування витрат, пов’язаних зі знахідкою (2012)
Гареєв Є. Ш. - Проблемні питання страхового відшкодування при страхуванні цивільно-правової відповідальності автомобілістів (2012)
Голубева Н. Ю. - Особливості зобов’язань, що виникають з договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу (2012)
Гончаренко B. О. - Безоплатні договори за цивільним законодавством України (2012)
Долинська М. С. - Особливості нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок державної та комунальної власності (2012)
Жила О. В. - До питання про підстави виникнення регресних зобов’язань (2012)
Крисань Т. Є. - До питання гарантій як виду забезпечення виконання зобов’язань (2012)
Недокус М. О. - Проблеми правового регулювання перевезення небезпечних речовин (2012)
Савранська (Суха) Ю. С. - До питання про правове регулювання трансферних контрактів (контрактів про переходи спортсменів) в Україні (2012)
Сірко Р. Б. - Договір перевезення пасажира залізничним транспортом: загальні положення (2012)
Степанович Д. Г. - Правова природа договору обслуговування авіаційної техніки в Державній прикордонній службі України (2012)
Цибульська О. Ю. - Заповіт як підстава встановлення сервітуту (2012)
Фомін А. І. - Специфіка правового регулювання торгівлі, що здійснюється за допомогою Інтернету (2012)
Черногор Н. В. - Проблеми визначення строків та термінів у спадковому праві України (2012)
Куций О. В. - Щодо проблеми обмеження цивільного обороту речей (2012)
Красицька Л. В. - Про правову природу батьківських прав (2012)
Прутян Д. С. - Припинення опіки та звільнення опікуна за цивільним законодавством України (2012)
Герасимовський C. В. - Значення волі та волевиявлення для дійсності правочину (2012)
Березовська О. А. - Поняття та правова природа договору ренти земельної ділянки (2012)
Книгін К. Г. - Суб’єкти договору надання правових послуг адвокатом (2012)
Орзіх Ю. Г. - Нотаріат у країнах Європи (2012)
Пожарова О. В. - Право працюючих жінок на охорону материнства за трудовим законодавством України (2012)
Федосеев П. М. - Цивільно-правові засоби сприяння підготовки України до чемпіонату Європи з футболу "Євро-2012" (2012)
Харитонова О. І. - Поняття піратства у сфері інтелектуальної власності (2012)
Эннан Р. Е. - Правовая охрана изобретений в зарубежных странах (2012)
Сляднева Г. О. - Плагіат та соціум (2012)
Ізбаш О. О. - Підстави виникнення організаційних правовідносин у сфері інтелектуальної власності (2012)
Ульянова Г. О. - Ознаки плагіату у сфері авторського права (2012)
Колісник А. С. - Судовий захист авторських прав на комп’ютерне програмне забезпечення (2012)
Кетрарь А. А. - Підстави виникнення зобов’язань в авторському праві (2012)
Пишна А. Г. - Правове регулювання діяльності організацій колективного управління (2012)
Андронов І. В. - Судові рішення в цивільному процесі України: проблеми термінології (2012)
Гонгало Р. Ф. - Доступність правосуддя як один з напрямів гармонізації цивільного процесу (2012)
Голубцова Е. А. - Классификация субъектов гражданских процессуальных отношений (теоретическое и практическое значение) (2012)
Лічман Л. Г. - Деякі пропозиції щодо вдосконалення цивільного процесуального законодавства України (2012)
Дрішлюк А. І. - Судовий прецедент в цивільному процесі України: нормативні передумови для визнання та шляхи запровадження (2012)
Цал-Цалко Ю. Ю. - Дискусійні аспекти щодо поняття доказування, суб’єктів доказування та предмета доказування у цивільному процесі України (2012)
Ахмач Г. М. - Деякі аспекти новелізації наказного провадження (2012)
Волкова H. В. - Деякі питання участі адвоката як представника у цивільному процесі (2012)
Іліопол І. М. - Проблеми призначення та проведення судової експертизи на стадії апеляційного провадження у цивільному процесі (2012)
Неклеса Ю. В. - Суб’єкти надання вторинної безоплатної правової допомоги в цивільному процесі (2012)
Соколянський Д. В. - Мирова угода сторін у цивільному судочинстві України: постановка проблеми (2012)
Соломахіна О. М. - Ознаки судової експертизи та порядок її призначення у цивільному процесі України (2012)
Зайвий Т. В. - Розвиток концепції видів цивільного судочинства у законодавстві пострадянських країн (2012)
Кучер Т. М. - Законодавчий та доктринальний підходи до засобів доказування в цивільному судочинстві України (2012)
Стоянова Т. А. - Розгляд судами справ про усиновлення у світлі ратифікації Європейської конвенції про усиновлення дітей (2012)
Чванкін С. А. - Деякі новели Цивільно-процесуального кодексу України щодо наказного провадження (2012)
Тріпульський Г. Я. - Судовий захист у розумінні нового Закону України "Про судовий збір" (2012)
Яніцька А. І. - Процесуальні особливості оформлення усиновлення громадянами України та іноземними громадянами (2012)
Ганкевич-Журавльова О. М. - Про осіб, які мають право пред’явлення позову про визнання батьківства (2012)
Подцерковний О. О. - Економіко-правові проблеми реформування портового господарства в Україні (2012)
Згама А. О. - Перспективи розвитку повноважень апеляційних господарських судів (2012)
Зуєва Л. Є. - Судові витрати як складова принципу оперативності та процесуальної економії у господарському процесі (2012)
Коліна А. О. - Штрафні санкції у господарському процесі (2012)
Цісельська X. О. - Законний інтерес як критерій класифікації учасників господарського процесу (2012)
Бойченко Е. Г. - Окремі проблеми правового регулювання господарської діяльності військових частин Збройних Сил України (2012)
Дабіжа Я. І. - Поняття та зміст економіко-стимулюючої функції господарського права (2012)
Деревнін В. С. - Загальна характеристика товарної біржі (2012)
Драпайло Ю. 3. - Правова природа зводу звичаїв морського порту (2012)
Завальнюк B. В. - Принципи антропологічної парадигми права (2012)
Антошина И. В. - Взаимодействие информационной и регулятивной функций права (2012)
Підгородинська А. В. - Визнання та виконання іноземних судових рішень як спосіб міжнародного співробітництва у кримінальному процесі (2012)
Денисова Д. О. - Міжнародно-правова відповідальність міжнародних міжурядових організацій в миротворчих операціях (2012)
Рога Н. В. - Право на створення об’єднань громадян як фундаментальна засада громадянського суспільства: філософсько-правовий аспект (2012)
Булеца C. Б. - Відмова від лікування як одне з цивільних прав пацієнта (2012)
Некіт К. Г. - Права та обов’язки довічного управителя: порівняльно-правовий аналіз законодавства України, Республіки Молдова та Російської Федерації (2012)
Ісаєвич Я. - Українське книгознавство: етапи розвитку (2006)
Дубровіна Любов. - Кодикологічні, палеографічні та археографічні дослідження рукописних книг в Інституті рукопису Національнoї бібліотеки України імені В. І. Вернадського (кінець 80-х рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2006)
Фрис Віра. - Про формати найдавніших кириличних рукописних кодексів на Русі (2006)
Клименко Оксана. - Перші друковані кириличні букварі та їх вплив на становлення і формування навчальної книги в Україні (2006)
Корзо Маргарита. - Украинско-белорусские кириллические букварные катехизисы XVII – ХVIII вв. (2006)
Кисельов Роман. - Жанровий репертуар україномовних видань Почаївського Успенського монастиря XVIII – першої третини XIX століття (2006)
Якимович Богдан. - Іван Франко – видавець творів Юрія Осипа Федьковича (2006)
Самотий Рената. - Типологія наукової книги Львівської політехніки: історичний ракурс (2006)
Василяускєнє Алдона. - Литовська Католицька Наукова Академія: видавнича діяльність (1922 – 1940) (2006)
Долинська Мар’яна. - Локалізація Ставропігійської друкарні у Львові (2006)
Швець Наталія. - До історії зібрання інкунабул Львівського національного університету імені Івана Франка (2006)
Ковальчук Г. - Дослідження історії формування колекцій стародруків та їх паспортизація (2006)
Колосовська Ольга. - "…Заступати інтереси української людности”: діяльність Союзу українських наукових робітників книгозбірень і музеїв у Львові. (1930 – 1939) (2006)
Кунанець Наталя. - Бібліотека студентського товариства "Основа”: становлення та основні етапи діяльності (2006)
Кріль Михайло. - Історична бібліографія в радянській Україні: організаційний розвиток (1918 – 1940 рр.), Смогоржевська Ірина. (2006)
Лещук Тихін. - Функціональна роль латинських термінологічних словників. (Дослідження на основі бібліографічних джерел) (2006)
Ільницька Луїза. - Листування Івана Зілинського з Михайлом Возняком (1916 – 1930 рр.) як джерело до вивчення книгознавчих зацікавлень М. Возняка (2006)
Бондаренко Віталій. - Цифровий архів: переваги, можливості, планування, створення, використання (на прикладі проєкту "Ірмос”) (2006)
Павлюк Ігор. - Ці три томи – то ми... або про Книгу Життя Миколи Плав’юка – Президента Української Народної Республіки в екзилі "Україна – життя моє”. Київ: Вид-во ім. Олени Теліги, 2002. (2006)
Фрис Віра. - Ярослав Ісаєвич. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. 518 с. (2006)
Лешкович Н. - Віра Фрис. Історія кириличної рукописної книги в Україні Х – XVIII ст. Львів: Львів. нац. ун-т, 2003. 188 с. + 8 кольор. іл., Кріль Михайло. (2006)
Войтович Леонтій. - Коган В. М., Домбровский-Шалагин В. И. Князь Рюрик и его потомки. Историко-генеалогический свод. Санкт-Петербург: Паритет, 2004. 686 с. (2006)
Седляр Олександр. - Олександр Добржанський. Національний рух українців Буковини другої половини XIX – початку XХ ст. Чернівці: Золоті литаври, 1999. 574 с., Якимович Богдан. (2006)
Степанів Микола. - Петлюровщина / Автор-составитель С. А. Шумов; Пер. с укр. С. Шумова, А. Андреева; Худ. оформление П. Ильина. Москва: Изд-во Эксмо, изд-во Алгоритм, 2005. 256 с.(Серия "Русский бунт"). Бандеровщина / Состав. А. Андреев, С. Шумов; Худ. оформление П. Ильина. Москва: Изд-во Эксмо, изд-во Алгоритм, 2005. 304 с. (Серия "Русский бунт") (2006)
Кровицька Ольга. - Леся Ставицька. Короткий словник жарґонної лексики української мови. Київ: Критика, 2003. 336 с. (2006)
Полюга Левко. - Кобів Ю. Словник українських наукових і народних назв судинних рослин. Київ: Наукова думка, 2004. 800 с. (2006)
Чікало Марія. - Життя – не просто існування: Листування Олекси Горбача (1956 – 1996) / Редкол.: А.-Г. Горбач, У. Єдлінська, М. Чікало. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. 940 с. (2006)
Войтів Ганна. - Ілля Кучеренко. Актуальні проблеми граматики. Львів: Світ, 2003. 226 с., Кровицька Ольга. (2006)
Маценка Світлана. - Нонна Копистянська: Біобібліографічний покажчик / Уклад. М. Кривенко. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. 234 с.: іл., порт. (Українська біобібліографія. Нова серія. Чис. 15; Бібліографія вчених університету) (2006)
Олександр Седляр. - Галина Сварник. Архівні та рукописні збірки Наукового товариства ім. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві. Каталог-інформатор. Варшава-Львів-Нью-Йорк: "Український архив" і Наукове товариство ім. Шевченка, 2005. 352 с. (2006)
Клименко Оксана. - Видання Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського 2004 року (2006)
Отко Наталія. - Книгознавча конференція у Львові (2006)
Ярославові Ісаєвичу – 70 (2006)
Бережнюк І. Г. - Інститут уповноважених економічних операторів у Рамкових стандартах ВМО та Митному кодексі України, Бережнюк І. І. (2012)
Вакульчик О. М. - Європейський досвід оцінювання результатів упровадження системи спрощеного митного контролю та якості митного аудиту, Єдинак Т. С., Костюченко К. С. (2012)
Юрицин В. М. - Оценка эффективности взаимодействия таможни и бизнеса на принципах государственно-частного партнерства при осуществлении таможенных процедур в приграничной зоне России (2012)
Волосович С. В. - Страхування сплати митних платежів як різновид страхування кредитів довіри (2012)
Петруня Ю. Є. - Адміністрування митних платежів: стан і перспективи, Губа М. О. (2012)
Губіна І. С. - Митний постаудит у системі митного контролю: проблеми нормативно-правового регулювання (2012)
Македон В. В. - Аналіз циклічного характеру процесів злиттів і поглинань міжнародних компаній на ринках США та Європи (2012)
Пилипенко Ю. І. - Стратегія зовнішньоекономічної політики України в умовах глобалізації (2012)
Дубицький Д. П. - Аналіз та шляхи підвищення економічного ефекту від процесу розпорядження майном, що перейшло у власність держави, Кравець С. О. (2012)
Геращенко С. О. - Інвестиційний клімат країни як складова оцінювання середовища бізнесу, Петруня В. Ю. (2012)
Мещеряков А. А. - Проблеми розвитку фондового ринку та шляхи їх розв’язання в контексті забезпечення фінансової безпеки України, Сопотян С. В. (2012)
Джумурат О. В. - Методологічний підхід до формування системи економічної безпеки держави та роль ризиків у ньому (2012)
Архірейська Н. В. - Основні напрямки забезпечення фінансової безпеки України (2012)
Книшек О. О. - Взаємозв’язок прийомів і сфер внутрішнього та зовнішнього контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Костюченко К. С. (2012)
Боярко І. М. - Стійкість бюджету як елемент фінансового механізму управління соціально-економічним розвитком міста, Гриценко Л. Л. (2012)
Стеблянко М. Д. - Зарубіжний досвід визначення поняття нетарифного регулювання (2012)
Бабенко Л. В. - Основні напрямки обліково-аналітичних процедур та проведення аналізу виконання кошторису доходів і видатків у митних органах, Яременко О. О. (2012)
Теплицька Г. Й. - Порівняння сучасних типів та форматів торговельних підприємств за кордоном і в Україні (2012)
Гринкевич С. С. - Формування системи управління фінансово-економічною безпекою торговельного підприємства, Кокнаєва М. О. (2012)
Петруня Ю. Є. - Дослідження експортно-імпортних тенденцій як основи для розрахунку митно-податкових втрат держави внаслідок примусових санкцій у митному регулюванні ЗЕД, Олексієнко Р. Ю. (2012)
Оніщенко А. В. - Головні центри економічних інтеграційних процесів Азійсько-Тихоокеанського регіону (2012)
Літовченко Б. В. - Зміни організаційної структури у процесі стратегічного планування діяльності митної служби, Єдинак В. Ю. (2012)
Васильєва В. Г. - Сучасний стан та напрямки розвитку аудиту митної вартості товарів, Татаренко Н. М. (2012)
Пашко П. В. - Щодо термінів "митна політика” та "митна справа” (2012)
Чириченко Ю. В. - Розвиток міжнародній торгівлі: визначення сучасної проблематики для України (2012)
Коляда С. П. - Аналіз системи розвитку персоналу митного органу та визначення підходів до оцінки її ефективності, Добробаба Д. Є. (2012)
Войтов С. Г. - Методологія дослідження та сутнісна детермінація категорії митно-тарифного регулювання (2012)
Книшек О. О. - Управління ризиками як основа проведення успішного митного постаудиту: зарубіжний досвід та українські перспективи, Дяченко Є. С., Білан Ю. М. (2012)
Вакульчик О. М. - Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Дубицький Д. П. (2012)
Ільїна А. В. - Загрози економічній безпеці держави в контексті митного оподаткування, Губа О. І. (2012)
Бережнюк І. Г. - Особливості застосування системи управління ризиками митними службами США та країн Європи, Джумурат О. В., Несторишен І. В. (2012)
Навроцька Н. А. - Систематизація інвестицій у міжнародному інвестиційному процесі (2012)
Брижатий В. В. - Міжнародна конкурентоспроможність корпорації (2012)
Касян С. Я. - Міжнародний авіаційний маркетинг у глобальному економічному просторі, Уляшева А. В. (2012)
Горб К. М. - Системний підхід у міжнародному маркетингу туристичних дестинацій (2012)
Юдіна Н. В. - Управління рекламною діяльністю суб’єктів ЗЕД в умовах глобалізації (2012)
Рекуненко І. І. - Проблеми здійснення транскордонних операцій з цінними паперами (2012)
Матвійчук І. О. - Інституціоналізація управління економічною безпекою держави (2012)
Ясенецький В. С. - До питання про сутність і зміст ринкової інфраструктури (2012)
Бутенко Н. В. - Концептуальні засади розвитку промислового маркетингу в умовах економічної глобалізації (2012)
Лисенков С. Л. - Теоретичні питання конституційних культурних прав і свобод особи в Україні (2004)
Пастухов В. П. - Державно-правові погляди Т. Г. Шевченка (2004)
Захарова О. С. - Стан та перспективи розвитку цивільних процесуальних відносин в Україні (2004)
Михайленко О. Р. - Проблеми нагляду за додержанням і застосуванням законів (загальний нагляд) в Україні (2004)
Гончаренко В. Г. - Право і криміналістика (2004)
Чулінда Л. І. - Вплив наукових досліджень на ефективність правозастосування (2004)
Черняк Ю. В. - Міжнародно-правове регулювання підсудності справ зі спорів, що виникають у сфері довірчої власності (2004)
Ковтун О. М. - Правові аспекти підвищення ефективності державного управління у сфері охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду України (2004)
Михайлов О. О. - Деякі аспекти правового забезпечення і захисту діяльності водного транспорту, їх значення в підготовці юристів, Михайлов О. О. (2004)
Ісмаїлова Л. Б. - Принципи рівності й змагальності сторін та їх реалізація в кримінальному судочинстві (2004)
Баженова Б. М. - Спеціалізовані адвокати в Німеччині (2004)
Бондаренко К. І. - Комп'ютер як помічник викладача іноземної мови, Шовкова Т. А. (2004)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2004)
Лисенков С. Л. - Конституційні культурні права і свободи як інструмент функціонального аспекту культури (2005)
Коваль О. А. - Питання законодавчого закріплення системи принципів права України (2005)
Михайлов О. О. - Об’єктивні та суб’єктивні ознаки правовідносин (2005)
Музика Л. А. - Співвідношення приватного та публічного в цивільному праві України (2005)
Свірський Б. М. - Стан дослідження прав національних меншин (2005)
Хотинська О. З. - Судовий наказ як особлива форма судового рішення (2005)
Коваленко Н. О. - "Ощадливий вантаж береже”, або практика страхування морських перевезень (2005)
Булгакова І. В. - Судовий розсуд у господарському процесі (2005)
Туркевич І. К. - До проблеми про місце кримінології в системі наук (2005)
Семенюк В. А. - Поняття підпільної нарколабораторії — спірні питання (2005)
Гончаренко В. Г. - Класифікація слідів-відображень людини у криміналістиці, Сокиринська О. А. (2005)
Ісмаілова Л. Б. - Співвідношення справедливості, законності і рівності в кримінальному судочинстві (2005)
Лещишина О. М. - Обставини, які необхідно встановити під час розслідування злочинної торгівлі людськими органами (2005)
Фартушна О. Ю. - Засоби фіксації доказової інформації (2005)
Чулінда Л. І. - Обґрунтування методології теоретико-правового дослідження властивостей юридико-лінгвістичного тлумачення (2005)
Конончук Т. І. - Україна і право у творчій долі Юрія Лавріненка (2005)
Орел К. І. - Мовна норма — невід’ємний атрибут мови законодавства (2005)
Шовкова Т. А. - Відображення проблеми правової реформи в Україні у змісті та формах організації навчання німецької мови (2005)
Божагора Н. М. - Спадкування за заповітом подружжя (2005)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2005)
Гончаренко В. Г. - Onus probandi в контексті процесуальних функцій і етики спілкування (2005)
Ромовська З. В. - Загальні засади цивільного права (2005)
Лисенков С. Л. - Питання змісту і реалізації культурних прав і свобод у практиці Європейського суду з прав людини (2005)
Захарова О. С. - Представництво у цивільному судочинстві (2005)
Хотинська О. З. - Преюдиціальність як прояв обов’язковості судових рішень (2005)
Музика Л. А. - Територіальні громади як суб’єкти цивільного права і суб’єкти цивільних правовідносин (2005)
Черняк Ю. В. - Міжнародний цивільний процес: проблеми правового регулювання в Україні (2005)
Булгакова І. В. - Статут автомобільного транспорту УРСР: проблеми застосування (2005)
Кашинцева О. Ю. - Проблеми правового регулювання пренатальних генетичних обстежень в Україні (2005)
Коробчук П. М. - Роль дозвільної системи в забезпеченні громадського порядку та громадської безпеки (2005)
Ковальський В. С. - Конституційні засади визначення принципів кримінального права (2005)
Грек Б. М. - Вдосконалення інституту кримінально-правової відповідальності за фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства — нагальна потреба сьогодення (2005)
Михайленко О. Р. - Конкуренція або колізії правових норм та верховенство закону щодо кримінального процесу (2005)
Попелюшко В. О. - Поняття захисту у кримінальному процесі (2005)
Сурдукова О. В. - Адвокатське розслідування як інститут кримінально-процесуального права (2005)
Бояров В. І. - Актуальні питання захисту учасників кримінального судочинства в законодавстві України (2005)
Ісмаїлова Л. Б. - Реалізація принципу презумпції невинуватості в кримінальному процесі України (2005)
Циганюк Ю. В. - Потерпілий в кримінальному процесі країн континентальної правової системи та України: порівняльно-правове дослідження (2005)
Черкова М. Ю. - Редакція статті 141 КПК України вимагає істотних змін (2005)
Фартушна О. Ю. - Вимоги фіксації доказової інформації (2005)
Кузнєцова О. В. - Поняття та класифікація отруйних і сильнодіючих речовин (2005)
Антонюк Н. М. - Правнича термінологія у змісті викладання іноземних мов (2005)
Ботвина Н. Г. - Державотворча роль мови (2005)
Цімох В. М. - Питання застосування принципу диспозитивності за новим Цивільним процесуальним кодексом України (2005)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2005)
Гончаренко С. В. - Права людини інформаційної доби (2006)
Гончаренко В. Г. - Концептуальні питання правової реформи в Україні (2006)
Лисенков С. Л. - Механізм правового регулювання реалізації суб’єктивних прав і свобод (2006)
Сердюк В. В. - Судова влада та її місце в теорії поділу влади (2006)
Заіка Ю. О. - Форми заповіту: шляхи вдосконалення (2006)
Хотинська О. З. - Форми судового контролю за виконанням рішень судів в Україні: критерії та проблеми їх розмежування (2006)
Кашинцева О. Ю. - Правове регулювання біоетичних проблем в громадянському суспільстві (2006)
Бабенко В. В. - Належність та допустимість доказів в господарському процесі (2006)
Іолкін Я. О. - Міжнародні процедури реєстрації товарних знаків за Мадридською Угодою про міжнародну реєстрацію знаків і Регламентом Ради (ЄС) про товарний знак Співтовариства (2006)
Костюченко О. А. - Сутність та роль валютного законодавства України (2006)
Українець В. В. - Поняття "злочинної організації” в українській юридичній літературі (2006)
Виноградова О. І. - Врегулювання надання правової допомоги за відсутності міжнародного договору у проекті Кримінально-процесуального кодексу України (2006)
Бірюкова А. М. - Проблеми надання адвокатом правової допомоги у кримінальному судочинстві (2006)
Ісмаїлова Л. Б. - Функція обвинувачення в кримінальному судочинстві в контексті принципу рівності сторін (2006)
Виборнова Є. І. - Актуальні питання впровадження міжнародних стандартів у кримінальному процесі України (2006)
Аскеров С. С. - Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану (2006)
Білоус І. М. - Загальна характеристика релігійних організацій, діяльність яких побудована на деструктивних ідеологіях (2006)
Кравченко Л. І. - Процесуальні засади призначення судової експертизи героїну (2006)
Сокиран М. Ф. - Проблеми використання цифрових технологій для фіксації процесуальної інформації (2006)
Конончук Т. І. - Педагог Софія Русова як одна з найкращих доньок України (2006)
Мироненко Н. М. - Актуальне і корисне видання з валютного законодавства (2006)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2006)
Ромовська З. В. - Я син народу, що вгору йде (2006)
Розумний Ярослав. - "Народе мій... твоїм будучим душу я тривожу” (2006)
Коваль О. А. - Формування принципів права (2006)
Кудін С. В. - Розробка ідей гуманності та демократизму у кримінальному праві Київської Русі у працях Я. Падоха (2006)
Нєкрасова О. В. - Свобода договору в сімейному праві України (2006)
Кашинцева О. Ю. - Патентне право і клонування людини: досвід ЄС (2006)
Палій Є. В. - Поняття та класифікація кредитних угод, що укладаються Міжнародним банком реконструкції та розвитку (2006)
Іолкін Я. О. - Інтенціальна природа та функції торговельної марки (2006)
Адамовська О. А. - Стан і перспективи застосування майнової неустойки в господарських зобов’язаннях (2006)
Гребенюк М. С. - Створення Конференції Організації Об’єднаних Націй з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) як міжнародної організації універсального характеру (2006)
Сергєєва Д. Б. - Зняття інформації з каналів зв’язку: виникнення і становлення (2006)
Сердюк В. В. - Завдання Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції (2006)
Барабаш О. Є. - Юридичні особи як сторони авторського договору (2006)
Циганюк Ю. В. - Цивільний позивач в кримінальному процесі країн континентальної правової системи та України (2006)
Оряп Ю. В. - Використання спеціальних знань для забезпеченняправового статусу неповнолітніх у кримінальному процесі України (2006)
Кухарук Ю. О. - Деякі проблемні питання застосування відводу захисника в кримінальній справі (2006)
Калюжна Л. Є. - Перевірка показань на місці, як елемент тактичної операції (2006)
Коробчук П. М. - Проблемні питання захисту особистої безпеки громадян України за допомогою вогнепальної зброї (2006)
Хряпінський П. В. - Спірні питання щодо звільнення від кримінальної відповідальності (2006)
Дубчак Л. С. - Освітні заклади як суб’єкти ранньої профілактики злочинності неповнолітніх (2006)
Білоус І. М. - Криміналістична характеристика злочинів, вчинених на ґрунті проповідування деструктивних ідеологій (2006)
Гузєв О. С. - Особливості правової природи санкцій як інституту міжнародного права (2006)
Конончук Т. І. - Живопис Валерія Франчукаі російська література про українське буття в ХХ ст (2006)
Олейник Л. И. - Закон и его интерпретация в литературных источниках (Уолт Уитмен и Эдгар По) (2006)
Наукова конференція студентів та аспірантів на тему "Правове становище дітей в Україні” (2006)
Про Івана Франка – в Академії адвокатури України (2006)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2006)
Варфоломеєва Т. В. - Адвокатура і адвокатська діяльність в Україні — погляд у майбутнє (2006)
Капелюшний В. П. - Проблема кордонів та формування державної території України в 1917–1921 рр.: історіографічні та історико-правові аспекти (2006)
Тарнопольська О. М. - Дискусійні питання щодо визначення прогалини в праві (2006)
Гончаренко В. Г. - Українське прислів’я — квінтесенція звичаєвого права (2006)
Порубенський О. М. - Місце і роль комітетівверховної Ради України в системі державних органів (2006)
Мяловицька Н. А. - Глобалізація і деякі актуальні проблеми державного будівництва (2006)
Бондар І. - Перегляд рішень, що набрали законної сили, у зв’язку з нововиявленими обставинами як стадія цивільного процесу (2006)
Ковальський Д. В. - Проблеми позасудового вирішення земельних спорів (2006)
Дубчак Л. С. - Суб’єктивні недоліки шкільного та вузівського виховання і їх криміногенне значення (2006)
Черняк Ю. В. - Проблема lis pendens-related actions та способи її вирішення у законодавстві України (2006)
Тихоненко І. В. - Доказування у кримінальних справах у судах першої та апеляційної інстанцій (2006)
Попелюшко В. О. - Спеціальні знання в кримінальному процесі та захист (2006)
Фалалєєва Л. Г. - Актуальні проблеми вдосконалення договірного механізму торговельного співробітництва між Україною та Європейським Союзом (2006)
Микієвич М. М. - Інституційно-правовий механізм зовнішньої політики Європейського Союзу: сучасний стан та перспективи розвитку (2006)
Антонюк Н. М. - Суд присяжних Інститут Левітта (США) — Академія адвокатури України (2006)
Сокол О. О. - Реалізація конституційного права народу на участь у здійсненні правосуддя (2006)
Лук’янчиков Є. Д. - Досудове розслідування та його структура (2006)
Легких К. В. - Метод експертних оцінок при вирішенні правових питань в кримінальному судочинстві (2006)
Ісмаілова Л. Б. - Психологічний аспект взаємодії і рівності суб’єктів кримінального судочинства (2006)
Сокиринська О. А. - Акустичні сліди: види, основні ознаки та роль у розслідуванні злочинів (2006)
Кузнєцова О. В. - Особливості експертного дослідження отруйних та сильнодіючих речовин (2006)
Бова Є. Ю. - Організація безоплатної правової допомоги в Україні на сучасному етапі: основні напрямки реформування (2006)
Конончук Т. І. - Юридична лексикографія у 20-ті роки ХХ ст. і сучасність (2006)
Крилова І. І. - Історичний нарис діяльності прокуратури (2006)
Божагора Н. М. - Деякі аспекти правового регулювання підстав та умов матеріальної відповідальності працівників (2006)
Студентський парламент Академії адвокатури України — генератор ідей (2006)
Коваль О. А. - Громадянське суспільство та правова держава: сутнісні характеристики (2007)
Конончук Т. І. - Іван Франко: текст як засіб державотворення (2007)
Сердюк В. В. - Єдність судової влади: окремі концептуальні питання (2007)
Погорецький М. А. - Шляхи вдосконалення реалізації конституційного права обвинуваченого на захист (2007)
Черняк Ю. В. - Сучасний стан та проблеми законодавчого регулювання у сфері попередження домашнього насильства щодо жінок в Україні (2007)
Айвазян Ю. К. - Імплементація міжнародно-правових актів в національне законодавство України (2007)
Захарова О. С. - Реалізація конституційних принципів територіальності і спеціалізації судів у нових проектах закону України "Про судоустрій в Україні” (2007)
Валаншис В. - Some thoughts on uniform judicial practice (Деякі нотатки з приводу універсальної юридичної практики) (2007)
Кудін С. В. - Дослідження кримінального права Київської Русі російською історико-правовою наукою у 20-х рр. ХІХ ст (2007)
Кашинцева О. Ю. - Етичні та правові проблеми проведення медичного експерименту на організмі людини (2007)
Йолкін Я. - Правові засади свободи вибору торговельної марки (2007)
Ковальський Д. В. - Поняття, ознаки та види земельно-процесуальних правовідносин (2007)
Панькова Л. О. - Окремі правові аспекти страхування ризиків в сільському господарстві (2007)
Радзівон С. М. - Теоретичні проблеми визначення змісту "адміністративний примус” в діяльності міліції (2007)
Михайлов О. О. - Підстави притягнення юридичних осіб до кримінальної відповідальності (2007)
Хряпінський П. В. - Інститут заохочувальних норм у системі кримінального законодавства України (2007)
Исютин-Федотков Д. В. - Тенденция использования заимствованной (иноязычной) лексики в языке криминалистики (2007)
Курдюков В. В. - Деякі питання обов’язкового призначення експертизи в кримінальному процесі України (2007)
Білоус І. М. - Особливості підготовки матеріалів та проведення судових експертиз у справах про злочинні посягання, вчинені на ґрунті проповідування деструктивних ідеологій чи виконання релігійних обрядів (2007)
Бояров В. І. - Захист учасників кримінального судочинства за чинним кримінально-процесуальним законодавством Росії, Кравченко В. В. (2007)
Іншин М. І. - Місце органів прокуратури у системі органів державної влади (2007)
Таранушич С. В. - Правове регулювання діяльності органів природоохоронної прокуратури (2007)
Крилова І. І. - Поняття та правовий статус актів прокурорського реагування (2007)
Горохова І. В. - Методика перекладацької діяльності студентів Академії адвокатури України (2007)
Вимоги до оформлення статтей, що подаються до "Вісника Академії Адвокатури України” (2007)
Журналу Верховної Ради України "Віче” — 15 років! (2007)
Ромовська З. В. - Науковий аналіз змін, внесених до Цивільного кодексу України (2007)
Ладиченко В. В. - Актуальні питання реформування юридичної освіти (на прикладі викладання конституційного права) (2007)
Гончаренко В. Г. - Спеціальні знання: генезис, предмет, рівні, форми використання в доказуванні, Курдюков В. В., Легких К. В. (2007)
Галюк С. Є. - Роль мусульманського права в інтеграції ісламського суспільства: історичні та цивілізаційні аспекти (2007)
Шама Н. П. - Зміст спадкового договору. (2007)
Нєкрасова О. В. - Проблеми субсидіарного застосування цивільного законодавства до регулювання сімейних відносин (2007)
Ковальський Д. В. - Структура земельно-процесуальних правовідносин: загальна характеристика (2007)
Гафурова О. В. - Деякі питання правового регулювання правочинів з земельними ділянками сільськогосподарського призначення (2007)
Фесенко Є. В. - Коментар до ст. 307 КК з врахуванням законодавчих новел, що конкретизують диспозицію цієї статті (2007)
Котюк І. І. - Поняття і загальна характеристика методів криміналістики (2007)
Аскеров С. С. - Межі обов’язковості вказівок судів вищої інстанції для судів нижчої інстанції згідно законодавства України та Азербайджану (2007)
Циганюк Ю. В. - Форми цивільного позову в кримінальному процесі України та країн континентальної правової системи (2007)
Єні О. В. - Поняття клопотання в кримінальному процесі України (2007)
Погорецький М. А. - Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі окремих країн СНД (2007)
Дедковский А. А. - Оперативно-розыскная характеристика уличных грабежей (2007)
Білоус І. М. - Особливості початкового етапу розслідування злочинів, передбачених ст. 181 КК України (2007)
Черкова М. Ю. - Про можливість застосування в Україні положень Федеральної програми захисту свідків США, Шестакова О. А. (2007)
Кравченко Л. І. - Можливості і доказове значення судової експертизи героїну (2007)
Гаркуша В. - Реформування судоустрою: окремі історичні аспекти і паралелі (2007)
Юдківська А. - Привілей проти самообвинувачення — в пошуках принципу (2007)
Фалалєєва Л. Г. - Система процедур прийняття рішень Європейського Союзу в їх взаємодії (2007)
Дубас Р. Р. - Договірні відносини України у сфері енергетики (2007)
Тихий В. П. - Правова природа, повноваження, рішення та висновки Конституційного Суду України (2007)
Буруковська Н. В. - Класична, некласична та постнекласична моделі розвитку наукового знання (2007)
Астрова Л. М. - Склад і особливості формування Конституційного Суду України (2007)
Гончаренко В. Г. - Принцип науковості як методологія юридичного нормотворення (2007)
Зейкан Я. П. - Негласне проникнення до житла та інші обмеження прав людини: адвокатський погляд на проблему (2007)
Гончаренко С. В. - Напрями реформування адвокатури у пострадянському просторі (2007)
Хотинська-Нор О. З. - Відстрочка, розстрочка, зміна способу та порядку виконання рішення суду в контексті права на судовий захист (2007)
Кашинцева О. Ю. - Проблеми визначення статусу ембріона: етико-правовий аспект (2007)
Гура Р. М. - Товариство з обмеженою відповідальністю (правовий аналіз), Божагора Н. М. (2007)
Грищук В. К. - Питання кримінальної відповідальності юридичних осіб в Англії, США, Франції та Республіці Польща (2007)
Гаращук М. В. - Генезис ідеї справедливого покарання у контексті европейської правової традиції нового часу (2007)
Кікалішвілі М. В. - Правовий стан і правові взаємодії засудженого в кримінально-виконавчому праві України (2007)
Данилевський А. О. - До питання про юридичну природу матеріального, організаційного чи іншого сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації (2007)
Блудиліна М. Є. - Окремі питання порушення справи в кримінальному процесі України (2007)
Курдюков В. В. - Обов’язкове призначення судово-психологічної експертизи (2007)
Калюжна Л. Є. - До питання про сутність, завдання та мету перевірки показань на місці (2007)
Пінчук Н. І. - Питання призначення нотаріусом експертизи документів (2007)
Михальчук Т. В. - Використання при розслідуванні злочинів доказів, отриманих телекомунікаційним шляхом (2007)
Бірюкова А. М. - Гарантії адвокатської діяльності при здійсненні захисту (2007)
Костин А. Е. - Как совместить членство обязательное и добровольное? (Опыт регулирования деятельности объединений адвокатов в Германии) (2007)
Крилова І. І. - Поняття, основні риси та види нормативних актів (2007)
Цакадзе Н. Ч. - Прокуратура та її місце в системі органів влади (2007)
Бойко І. І. - Еволюція механізму мирного розв’язання міжнародних спорів і врегулювання міжнародних конфліктів з давніх часів до Вестфальського конгресу (2007)
Антонюк Н. М. - Болонська система: іноземні мови та переклад (2007)
Шкіренко О. В. - Формування духовних цінностей студента на основі моделі високодуховної особистості майбутнього правознавця (2007)
Горохова І. В. - Поняття картини світу та основні засади її моделювання (2007)
Чернишенко Т. В. - Правові наслідки неавтентичності офіційного перекладу міжнародних договорів (2007)
Кудін С. В. - Дослідження кримінального права Київської Русі у працях С.В. Юшкова (до 1946 р.) (2008)
Крилова І. І. - Верховенство права і принцип розподілу влади в Україні (2008)
Галюк С. Є. - Особливості взаємодії сучасних та традиційних джерел права у мусульманських правових системах (2008)
Легких К. В. - Роль адвоката в забезпеченні особистих прав та інтересів людини (2008)
Соловьева Т. В. - Последствия несоблюдения требований ст. 131, 132 ГПК РФ судебным представителем при подаче искового заявления в суд (2008)
Гришина Я. С. - Полномочия адвоката при исполнении судебным приставом-исполнителем судебных актов по неисковым делам, возникающим из земельных правоотношений (2008)
Турський В. М. - Верховенство права в адвокатській діяльності при здійсненні правової допомоги інвалідам (2008)
Костюченко О. А. - Поняття та класифікація валютних операцій (2008)
Вереша Р. В. - Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій (коментар до ст. 170 КК України) (2008)
Хряпінський П. В. - Форми реалізації позитивного аспекту кримінальної відповідальності (2008)
Українець В. В. - Об’єкт як елемент складу злочину створення злочинної організації (2008)
Сарнавський О. М. - Вогнепальна зброя як предмет злочину, передбаченого ст. 262 КК України (2008)
Хлистова Н. Б. - Кримінологічна функція суду щодо формування суспільно корисної мотивації: сучасний стан та перспективи (2008)
Зорин Р. Г. - Инициатива защитника по доказыванию как противодействие обвинению в уголовном судопроизводстве (2008)
Юрчишин В. М. - Реалізація принципу змагальності в кримінальному судочинстві (2008)
Жамиева Р. М. - Законные интересы обвиняемого в адвокатской деятельности (2008)
Захаров П. С. - Роль адвоката у процесі доказування на досудовому слідстві в України (2008)
Єні О. В. - Клопотання захисника у кримінальному процесі України (2008)
Кухарук Ю. О. - Розходження позицій захисту, як привід для усунення захисника із справи (2008)
Пінчук Н. І. - Використання методу словесного портрета в практиці діяльності нотаріуса (2008)
Бишевець О. В. - Тактичні прийоми у професійній діяльності адвоката (2008)
Курдюков В. В. - Призначення судово-психологічної експертизи як важлива складова системи захисту у кримінальному процесі України (2008)
Білоус І. М. - Особливості допиту потерпілих та свідків у справах про злочини, передбачені ст. 181 КК України (2008)
Сокиран М. Ф. - Процесуальний статус матеріалів звуко-, відеозапису (2008)
Прокопенко Н. О. - Сучасні можливості експертного дослідження мікрорельєфу шкірного покриву людини (2008)
Конин В. В. - 131-134, Типовые о., допускаемые о. (2008)
Коротун О. М. - Суддівське самоврядування та голова суду: співвідношення функцій та завдань (2008)
Антонюк Н. М. - Особливості юридичної терміно-системи англійської мови, Титаренко О. Ю., Горохова І. В. (2008)
Вайноренє І. П. - Правнича та епістолярна спадщина історичних діячів Британії в контексті викладання іноземних мов студентам Академії адвокатури України (2008)
Микитюк А. В. - Правничі аспекти реалізації категорії предикативності в іноземних мовах (на базі корейської мови) (2008)
Варфоломеєва Т. В. - Адвокатська професія по-українськи, Гончаренко С. В. (2008)
Тарнопольська О. М. - Види прогалин в праві (2008)
Володина С. И. - Современная риторика (2008)
Ковальська В. В. - Спільне вирішення завдань держави органами місцевого самоврядування і ОВС (2008)
Лазько Г. З. - Особливості правового регулювання процесуального представництва (2008)
Грек Б. М. - Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин: загальноправовий аспект (2008)
Лопушанський Т. В. - Правове регулювання фірмових найменувань у країнах Європейського Союзу та в Україні (2008)
Палій М. В. - Оптимізація міри покарання, передбаченої санкцією статті 395 Кримінального кодексу України, Назимко Є. С. (2008)
Сапожнікова О. - Пропозиції щодо зменшення мінімальної вікової межі кримінальної відповідальності в Україні (2008)
Шепітько В. Ю. - Сучасний стан та тенденції криміналістики в її прагматичному аспекті (2008)
Клименко Н. І. - Криміналістичні знання, їх вдосконалення і розвиток (2008)
Лук’янчиков Є. Д. - Розширення форм використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві (2008)
Єні О. В. - Процесуальний порядок та особливості заявлення та розгляду клопотання про поновлення пропущеного строку у кримінальному судочинстві України (2008)
Голобородько К. М. - Врахування відповідальності потерпілого при визначенні моральної шкоди (2008)
Захаров П. С. - Допустимість доказів у кримінальному процесі України (2008)
Попелюшко В. О. - Стратегія і тактика захисту в судовому розгляді справи (2008)
Іванцова А. В. - Деякі сучасні проблеми адвокатури України (статистичний аналіз доступної інформації організаційних форм адвокатської діяльності) (2008)
Гонгало С. Й. - Використання криміналістичних знань захисником при роботі з документами (2008)
Калюжна Л. Є. - Особливості підготовки та проведення судових експертиз за результатами відтворення обстановки та обставин події (2008)
Айвазян О. Ю. - Початковий етап розслідування злочинних порушень техніки безпеки на будівництві (2008)
Кузнєцов О. О. - Тенденції розвитку судової експертизи (2008)
Седнєв В. В. - Запитання експерту як регулятор взаємодії його та інших учасників процесу (2008)
Моїсєєв О. М. - Управлінські аспекти експертних технологій у судово-експертній діяльності (2008)
Бордюгов Л. Г. - Судово-екологічна експертиза: теоретичні аспекти (2008)
Кравченко Л. І. - Предметна належність спеціальних знань у дослідженні героїну (2008)
Комарницька О. Б. - Процес посередництва у справах приватного обвинувачення (2008)
Хотинська-Нор О. З. - Судовий контроль як правова форма діяльності судової влади (2008)
Цимбалиста О. А. - Впровадження сучасних інформаційних технологій в процес викладання правничої іноземномовної лексики (2008)
Гончаренко В. Г. - Про призначення судової експертизи адвокатом (2008)
Крилова І. І. - Поняття, класифікація та правове значення актів органів державної влади (2008)
Мількова К. В. - Теоретичні питання класифікації охоронних правовідносин (2008)
Єфремова І. І. - Проблеми фінансової спроможності місцевого самоврядування (2008)
Ковальчук І. В. - Передумови виникнення інституту усиновлення на території України (2008)
Жупина О. С. - Встановлення суб’єкта злочину під час порушення кримінальної справи у сфері службової діяльності (2008)
Сарнавський О. М. - Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 262 КК України (2008)
Почечуева О. С. - Особенности этических норм в деятельности адвоката-защитника и представителя в уголовном судопроизводстве (2008)
Легких К. В. - Поняття "спеціальні юридичні знання” та форми їх використання у кримінальному процесі (2008)
Курдюков В. В. - Кримінальний процес як двоєдина форма пізнання і доказування у кримінальних справах (2008)
Куліков О. П. - Кримінально-процесуальні заходи забезпечення активної позиції учасників процесу (2008)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського