Храпай О. І. - Розвиток у майбутніх вчителів математики умінь комплексного планування та конкретизації цілей уроку при розв’язуванні прикладних задач, Бурчак С. О. (2017)
Часова Е. В. - Особливості навчання хімії іноземних слухачів підготовчого відділення, Демчишина О. В. (2017)
Шевчук Б. В. - Сучасні підходи організації освітнього процесу підготовки майбутніх інженерів-педагогів на основі КОЗН (2017)
Шилінська І. Ф. - Розвиток навичок міжкультурної комунікації у майбутніх ІТ-фахівців у процесі вивчення іноземної мови (2017)
Штуца К. М. - Впровадження інноваційних технологій для розвитку іншомовної комунікативної компетенції у фахівців з міжнародного права у вищому навчальному закладі (2017)
Яковлева В. А. - Застосування інтерактивних методів навчання у вищих навчальних закладах на прикладі дисципліни "Інтегрований захист лісу", Кульбанська І. М. (2017)
Яковлева В. А. - Проблема формування пізнавальної самостійності у майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки (2017)
Александрович Т. З. - Специфіка прози Григорія Сковороди (2017)
Горбач Н. В. - Традиційне сюжетно-образне запозичення в художній концепції оповідання Вал. Шевчука "Самсон", Таран А. Д. (2017)
Греков В. О. - Роль комп’ютерної лінгвістики у навчанні та вдосконаленні навиків перекладу (2017)
Губа Л. В. - Стилістична фігура персоніфікації у художніх казках Германа Гессе (2017)
Гусейнoв A. С. - Кoнцепт "їжa" як елемент нaціoнaльнoї німецької культури у світлі лінгвoкультурoлoгічнoгo підхoду (2017)
Дорошенко В. С. - Значення лексичних одиниць в різних іноземних контекстах (2017)
Каландаров Шухрат - Факторы лингвокультурологического изучения языковых единиц (2017)
Клевана В. В. - Особливості перекладацького методу О.Є. Пахльовської (2017)
Кравченко В. О. - "Час смертохристів. Міражі 2077 року" Юрія Щербака: питання жанру роману в науковому дискурсі, Рожко Г. І. (2017)
Матушкіна Д. Д. - Аналіз елементів хронокомплексу міста в романі Є. Пашковського "Осінь для ангела" (2017)
Паньків У. П. - "Неканонічний" Петро Равич: літературна спадщина (2017)
Pylypenko L. L. - Analysis of emergence of English language (2017)
Полонская И. П. - Критерии замещения высказывания в тексте (2017)
Потапенко О. І. - Особливості перфективації вербальних дієслів конкретної фізичної дії, Чубань Т. В., Левченко Т. М. (2017)
Рудоман О. А. - Епістемічна модальність як мовна категорія дискурсу (2017)
Чуй А. В. - Українська любовна лірика початку ХХ століття: стан та перспективи дослідження (2017)
Шевченко М. Ю. - Коммуникативность как дискурсивная характеристика в анализе художественного текста (2017)
Авескулов В. Д. - Повторное проведение забастовки после признания её незаконной, Архипова Т. Е. (2017)
Варібрус Д. О. - Методологічні засади дослідження викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання (2017)
Вітів В. А. - Організаційно-правовий механізм доступу до екологічної інформації (2017)
Волошина В. В. - Право на повстання, Діордіца І. В. (2017)
Голяшкіна О. А. - Механізм запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на державній службі за законом України "Про запобігання корупції" (2017)
Єфімов М. М. - Тактика обшуку при розслідуванні злочинів проти моральності (2017)
Міщенко І. В. - Інформаційні війни й кібертероризм: поняття, особливості, Басалюк Н. В., Таркін В. П. (2017)
Соларьова Д. В. - До питання про використання соціальних мереж ("груп смерті") як способу доведення до самогубства (2017)
Черніков Б. Ю. - Право народу на самовизначення як принцип міжнародного права (2017)
Щербина В. С. - Засоби законодавчої техніки: методологічні засади (2017)
Беспалова Н. В. - Освітній туризм та психологічна адаптація студентів-іноземців, Яковлева Т. І. (2017)
Вінтюк Ю. В. - Українські науковці та Львівсько-Варшавська філософська школа: проблема приналежності (2017)
Герасіна С. В. - Корекція порушень психофізичного розвитку дітей з вадами опорно-рухового апарату засобами дельфінотерапії, Сєргєєва А. Ю. (2017)
Чаркіна О. А. - Травматичний досвід як детермінанта професійного вибору студента-психолога, Зайва А. С. (2017)
Ярощук А. А. - Поняття сім’ї та шлюбу як основа формування матримоніальних настанов у старших школярів (2017)
Дуюн А. І. - Процес урбанізації в Україні та світі, Норцова А. Є., Гринь С. О. (2017)
Овчарова Л. М. - Причини та форми прояву соціальної ексклюзії у сучасному українському суспільстві (2017)
Середницька Л. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку маркетингової діяльності закладів ресторанного господарства, Маслюк Ю. В. (2017)
Кияниця Л. Л. - Трансформації "правої" та "лівої" парадигм у сучасному політичному дискурсі: глобально-історичний контекст (2017)
Гбур З. В. - Методи та принципи державного управління економічною безпекою (2017)
Коновал В. О. - Рекомендації органам публічної влади місцевого рівня щодо розроблення і застосування організаційно-правових механізмів державного управління електронним урядуванням (2017)
Сакун А. А. - Государственное управление успешным национальным брендом в условиях глобализации, Тардаскина Т. Н. (2017)
Амет-устаева Д. М. - Методы управления стартап-проектом для инновационного развития туристического предприятия, Стефаненко М. Н. (2017)
Барінов Д. Ю. - Апробація методичного підходу до оцінки розвитку суб’єктів малого підприємництва в будівництві (2017)
Благоразумова О. В. - Дослідження ресурсного потенціалу підприємства як передумова оптимізації витрат у майбутньому, Бражняк Н. О., Подобєд Т. В. (2017)
Бондарчук Н. В. - Особливості розрахунків з оплати праці на сільськогосподарських підприємствах України, їх недоліки та напрями вирішення, Токовенко Ю. С. (2017)
Бошота Н. В. - Міжнародна та вітчизняна практика оподаткування податком на прибуток, Кричфалуші Т. І. (2017)
Бошота Н. В. - Проблеми та перспективи фінансування вищих навчальних закладів України, Орос В. І. (2017)
Бровкіна Ю. О. - Тенденції та перспективи роздрібної торгівлі в Україні (2017)
Бурдонос Л. І. - Загальні аспекти диверсифікації джерел фінансування вищої освіти в Україні (2017)
Бурдонос Л. І. - Стан фінансового забезпечення розвитку наукової діяльності в Україні (2017)
Буряк М. І. - Інтеграційна модель формування сукупного фінансового потенціалу регіону (2017)
Васільєва Л. М. - Організація обліку дебіторської заборгованості та шляхи її удосконалення, Трайно О. В. (2017)
Васюренко Л. В. - Проблеми та шляхи удосконалення організації оплати праці як ланки системи організації обліку (2017)
Вербівська Л. В. - Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємства та основні принципи її формування, Судук І. В. (2017)
Ганзюк С. М. - Інвестиційна активність в умовах нестабільності української економіки, Галаганов В. О. (2017)
Гірман А. П. - Показники оцінки в організації розвитку персоналу, Булава А. П. (2017)
Головій Ю. А. - Аналіз економіко-математичних моделей забезпечення фінансової стійкості страхових компаній (2017)
Горященко Ю. Г. - Митний контроль Закарпатської митниці та його статистичне забезпечення, Кравченко С. В. (2017)
Грубляк О. М. - Аналіз фінансового забезпечення інноваційного розвитку держави, Іванюк М. А. (2017)
Грубляк О. М. - Оцінка реалізації реформи децентралізації влади в Україні на прикладі бюджету Недобоївської ОТГ, Юзва О. Ю. (2017)
Губар О. Є. - Методологічні та практичні аспекти розкриття сутності страхового продукту (2017)
Губарик О. М. - Управління кредиторською заборгованістю як фактор забезпечення фінансово- економічної безпеки підприємства, Губан А. В. (2017)
Гуменюк М. М. - Удосконалення механізму управління діловою активністю підприємства, Грицак А. В. (2017)
Дудчик О. Ю. - Інвестування в Україні: розгляд сучасного стану, рекомендації щодо залучення іноземних інвестицій, Місілюк Г. В., Лаптєв І. О. (2017)
Заруцька О. П. - Особливості функціонування платіжних систем в Україні, Прохорець Т. Б. (2017)
Золотарьов С. К. - Методичне забезпечення удосконалення управління часом виконання проектів торговельного підприємства, Шпорт Я. Ю. (2017)
Зудова І. Ю. - Сучасні проблеми розвитку та управління персоналом підприємства, Петренко М. С. (2017)
Зудова І. Ю. - Сутність та значення фінансових показників в системі функціонування підприємства, Стась О. Г. (2017)
Ісхакова О. М. - Банківський сектор в Україні: реалії та перспективи, Махітько В. С., Полійчук М. В. (2017)
Ісхакова О. М. - Розвиток ломбардів в Україні, Махова Н. І., Шаповал І. С. (2017)
Капкайкіна О. А. - Удосконалення механізму фінансового планування державних підприємств (2017)
Ковальчук Н. О. - Аналіз стану основних засобів на підприємствах України, Побіжан Т. А. (2017)
Козлова О. С. - Методика оцінки фінансової стійкості підприємства (2017)
Козловський Є. А. - Конкурентоспроможність продукції підприємства через призму глобальної конкурентоспроможності (2017)
Кравченко А. В. - Аналіз інноваційного розвитку вітчизняних туристичних підприємств на ринку України, Костючик С. В. (2017)
Кузьменко М. М. - Реклама як особливий маркетинговий інструмент впливу на споживача, Поліщук І. І. (2017)
Кулініч Т. В. - Застосування підходу Scrum на великих промислових підприємствах, Болібрух Л. І. (2017)
Ларіна Я. С. - Оцінка розвитку аграрних формувань Хмельницької області, Завальнюк К. С. (2017)
Луговий Б. О. - Cучасний інструментарій вибору стратегії розвитку підприємства – суб’єкта ЗЕД (на матеріалах ТОВ "Шостка – Технокат"), Марченко В. М. (2017)
Мазуренко В. О. - Поглиблення класифікації дебіторської заборгованості (2017)
Малахова О. Л. - Дієвість інструментів монетарної політики: вітчизняні реалії та світовий досвід, Іващук О. О. (2017)
Матвіїшин Є. Г. - Оборонно-промисловий комплекс України в умовах економіки постіндустріального суспільства: аналіз та перспективи, Оцабрик І. І. (2017)
Новік О. І. - Динаміка і структура митних платежів та їх роль у формуванні податкових надходжень (2017)
Ожелевська Т. С. - Ринок землі сільськогосподарського призначення в Україні: проблеми та перспективи запровадження, Королік М. О. (2017)
Осокіна А. В. - Управлінські інновації: сутність, різновиди, механізм розробки, Сергієнко Н. С. (2017)
Островська Н. С. - Особливості залучення прямих інвестицій в економіку України, Гриник В. Ю. (2017)
Павленко О. П. - Фінансовий аналіз оборотних активів та оптимізація джерел їх формування, Бурсук Г. Ю. (2017)
Пенкіна Н. М. - Вплив маркетингових досліджень на вдосконалення якості дитячих одноразових підгузків, Колесник В. В., Масловська К. І. (2017)
Петряєва З. Ф. - Методичне забезпечення діагностики кадрового потенціалу підприємства (2017)
Підхомний О. М. - Проблеми забезпечення та шляхи збільшення доходів місцевих бюджетів, Журба О. Ю. (2017)
Плаксієнко І. В. - Документальне оформлення обліку імпортних операцій (2017)
Прокопенко І. В. - Метод регулювання організаційного капіталу машинобудівних підприємств (2017)
Прокопович Л. Б. - Аналіз виробничих запасів в системі управління ресурсним потенціалом підприємства, Стойкова І. М. (2017)
Прокопович Л. Б. - Дебіторська заборгованість як один із елементів ризику підприємства, Стойкова Т. М. (2017)
Прокопович Л. Б. - Організація внутрішнього контролю адміністративних витрат підприємства, Шинкаренко А. В. (2017)
Пушкар З. М. - Корпоративна культура в контексті діяльності організації, Панчук Д. В. (2017)
Рязановська В. В. - Сучасні підходи до стратегічних пріоритетів розвитку підприємств, Передерій В. В. (2017)
Саєнко Я. А. - Адаптація вітчизняних підприємств до стандартів якості продукції на ринку Європейського Союзу, Недбалюк О. П. (2017)
Сапрун Г. Г. - Удосконалення підходу до аналізу конкурентоспроможності підприємств в умовах міжнародної інтеграції, Хмеленко О. В. (2017)
Семенова Л. Ю. - Теоретичні аспекти системи розвитку персоналу на підприємстві, Заболотня А. В. (2017)
Середницька Л. П. - Мерчандайзинг як інструмент впливу на покупця, Гудима Н. В. (2017)
Сигида Л. О. - Організаційно-економічний механізм управління маркетинговими каналами підприємства (2017)
Собченко (Кінєва) Т. С. - Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими результатами суб’єктів малого підприємництва, Гнесь О. П. (2017)
Теребух А. А. - Прогнозування динаміки розвитку туристичної інфраструктури та її вплив на соціально-економічний клімат в Західному регіоні України, Кошова Б. Р. (2017)
Ткачук І. І. - Сучасні підходи до визначення сутності понять "інвестиції" та "інвестиційний проект", Лядська М. В. (2017)
Ткачук І. І. - Підходи до вивчення поняття "людський капітал", Немашкалова А. А. (2017)
Трифонов В. С. - Пенсійний фонд у цифрах, Шебалков Г. О. (2017)
Трифонова О. Д. - Рецесія на фондовому ринку Китаю: прояви, причини виникнення та наслідки, Балаш О. О. (2017)
Тюха І. В. - Стан та тенденції розвитку вітчизняного ринку безалкогольних напоїв, Погребна А. В. (2017)
Фоміних В. І. - Проблеми фінансування інноваційної діяльності підприємств, Махова Н. І., Самохліб О. І. (2017)
Хлибова Т. О. - Особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні, Черненок К. П. (2017)
Чумаченко І. Л. - Аналіз системи медичного страхування в Україні (2017)
Шамін М. В. - Науково-методичний підхід щодо оцінки інтелектуального потенціалу підприємства (2017)
Шевченко О. М. - Глобалізація та аналіз її впливу на економічні процеси в Україні, Солод В. С. (2017)
Шевченко О. М. - Аналіз тенденцій розвитку аутсорсингу фінансових послуг в світі та Україні, Шевченко О. О. (2017)
Юрій Е. О. - Дослідження фінансової стійкості в системі оцінки фінансового стану підприємства, Бербека Л. А. (2017)
Ярова К. О. - Криптовалюта: визначення правового статусу в Україні (2017)
Panasenko E. A. - Genesis of Theory And Practice of Psychological Experiment in The Heritage of Oleksandr Nechaiev (2017)
Yalanska S . P. - Psychodidactic Aspects of Future Teachers’ Creative Competence Formation, Moskalenko O. A., Marchenko V. O. (2017)
Александров Д. А. - Психологічні чинники схильності дітей учасників бойових дій до постстресових психотравматичних переживань, Охріменко І. М., Сербин Р. А. (2017)
Kharchenko D. M. - Correlation of Anxiety and Psychosomatic Disturbances, Chystovska Yu. Yu. (2017)
Візнюк І. М. - Типологічний аналіз ґенезиcу іпохондричних розладів особистості (2017)
Halian I. M. - Methodological Bases of Distinguishing Types of Value-Sense Self-Regulation in Future Teachers (2017)
Мельничук С. К. - Психологічні особливості становлення видів упевненості в собі у юнацькому віці (2017)
Maksymov M. V. - Impact of Person’s Social Adaptability on Perception of Music (2017)
Skotna N. V. - The Use of Art Therapy in Psycho-Pedagogical Support of Children Affected By Internal Migration Processes in Ukraine, Pantiuk M. P., Sadova I. I. (2017)
Khilko S. O. - Study of Future Psychologists’ Tolerance to Uncertainty Maturity (2017)
Пузирна Н. С. - Взаємозв’язок когнітивних якостей і інтелекту у студентів-юристів (2017)
Jabbarov R. - Factors Affecting the Development of Self-Realization Among Students of Different Professions (2017)
Ульянова Г. В. - Психологічні особливості плагіату та його зв’язок з творчими здібностями особистості (2017)
Калаур І. Р. - Особливості професійної мотивації студентів-юристів, Слома В. М., Гнатів О. Б. (2017)
Karpenko Z. S. - Optimization of Teaching English to Psychology Students by Means of Expressive Psychological Technique, Turchyn O. V. (2017)
Shuba L. V. - Peculiarities of Female Students’ Motivation For Physical Exercises, Shuba V. V., Yaremchuk Yu. (2017)
Kaminska O. V. - Influence of Gender Behaviour on Peculiarities of Students’ Self-Attitude (2017)
Ercümend Ersanli - Relationship Between Marital Adjustment and Tolerance Level, Özkan Özcan (2017)
Титул, зміст (2018)
Устіннікова О. - Дослідження тематичної спрямованості публікацій у періодиці України за розділами УДК (2018)
Сєдих В. - Харківська еліта в бібліотечному просторі: 1885—1918 (2018)
Сенченко М. - Аксіоматична теорія соціальних систем (2018)
Голівець В. - Редакторське опрацювання соціальних мереж: підходи до створення контенту з метою формування позитивного іміджу компанії, Сегол Р. (2018)
Сенченко О. - "М'яка сила" книги в роки "холодної війни" (2018)
Медведєва В. - Використання інфографіки в сучасній бібліотечній установі (2018)
Якубова Т. - Унікальні книжкові знаки у виданнях із фондів французькою та польською мовами НБУВ (2018)
Ахвердова М. - Особливості застосування запозичених нотацій та загальних визначників основних характеристик в УДК, Набхан Ю. (2018)
Бухтатий О. - Роль і перспективи військово-цивільного партнерства у процесах відродження локальної "бригадної" (фронтової) преси Збройних сил України (2018)
Вовк Н. - Електронні виставки архівних документів: сучасний стан та перспективи розвитку (2018)
ХАО Ч. - Проекти будівництва публічних бібліотек Китаю (2018)
Карпенко Ю. В. - Синтез та дослідження залежності "структура – гостра токсичність" нових гібридів 1,3,4-оксадіазол-2-тіону з акридин-9(10H)-оном, Омельянчик Л. О., Самура Т. О., Омельянчик В. М. (2018)
Кітик А. А. - Вплив попереднього електрополірування на корозійну стійкість низьковуглецевої сталі у низькотемпературному евтектичному розчиннику Ethaline, Рубльова Є. Д., Банник Н. Г., Проценко В. С., Данилов Ф. Й. (2018)
Копілевич В. А. - Термоліз гідратованих монофосфатів перехідних двовалентних металів, Войтенко Л. В., Прокопчук Н. М., Савченко Д. А., Абарбарчук Л. М. (2018)
Luk’yanenko T. - Influence of methanesulfonate ions on electrooxidation of Pb(II), Velichenko A., Knysh V., Shmychkova O. (2018)
Москвін П. П. - Золь-гель синтез, морфологія поверхні та спектральні властивості надтонких плівок на основі ZnO на монокристалі кремнію, Скиба Г. В., Добряков В. Л., Колодій М. А., Рашковецький Л. В., Коломис О. Ф., Рарата С. В. (2018)
Потапенко Е. В. - Каталітичне окиснення 4-нітротолуену озоном в системі "оцтовий ангідрид–трихлороцтова кислота", Андреєв П. Ю., Ісаєнко І. П. (2018)
Сліпенюк О. Т. - Вплив параметрів міжчастинних взаємодій на флокуляційне структурування та седиментацію у водних суспензіях каоліну і полівінілхлориду, Лявинець О. С., Сліпенюк Т. С. (2018)
Смірнова О. Я. - Залежності між структурою амінокислотних похідних 3-хлор-1,4-нафтохінону та їх утримуванням в умовах прямофазової тонкошарової хроматографії, Полюжин І. П., Ятчишин Й. Й. (2018)
Sozanskyi M. A. - The effect of different complexing agents on the properties of mercury selenide films deposited from aqueous solutions, Stadnik V. E., Chaykivska R. T., Shapoval P. Yo., Yatchyshyn Yo. Yo., Vasylechko L. O. (2018)
Струтинська Н. Ю. - Синтез і дослідження цезієвмісних кальцій фосфатів апатитового типу, Лівіцька О. В., Слободяник М. С. (2018)
Гиренко Д. В. - Синтез низкоконцентрированных растворов гипохлорита натрия в электролизерах без разделения межэлектродного пространства, Величенко А. Б. (2018)
Голеус В. І. - Властивості легкоплавких стекол в системі PbO–ZnO–B2O3–SiO2, Гордєєв Ю. С., Носенко О. В. (2018)
Krutko I. - The influence of the nature of stabilizer on the degradation of coal tar pitch, Yavir K., Kaulin V. (2018)
Кучеренко В. А. - Термолиз антрацитов в присутствии гидроксидов щелочных металлов, Тамаркина Ю. В., Фролова И. Б. (2018)
Лукашев В. К. - Теплоперенос при концентрировании раствора серной кислоты испарением в поток нейтрального газа, Романько С. М., Середа В. И., Костюченко Е. В. (2018)
Николенко Н. В. - Аммиачное выщелачивание молибдена в условиях механического и ультразвукового воздействия, Самчилеев И. С., Дубенко А. В. (2018)
Савенков А. С. - Кинетика нейтрализации азотно-кислотного раствора, полученного из низкосортного фосфорсодержащего сырья , Рыщенко И. М., Белогур И. С., Масалитина Н. Ю. (2018)
Khromyak U. V. - Synthesis and properties of composites based on copolymers of polyvinylpyrrolidone and methyl methacrylate, Levytskyi V. Ye., Stepova K. V., Skorokhoda V. Y. (2018)
Shabanova G. M. - Studying the specific features of the hydration processes of alumina cements based on the compounds of СаО–NiО–Аl2О3 system, Korogodska A. M., Vorozhbiyan R. M., Tsapko N. S., Khrystych E. V., Shutynskyy O. G. (2018)
Шабловський Я. О. - Термодинамiчне визначення температури склування полімерів, Кiселєвич В. В. (2018)
Титул, зміст (2017)
Камбур М. Д. - Вплив розчинності протеїну концентрованих кормів на процеси рубцевого травлення у корів, Замазій А. А., Калашник О. М., Лівощенко Е. М., Лермонтов А. Ю. (2017)
Камбур М. Д. - Показники обміну речовин в організмі новонароджених телят за умов порушення функції кишкового тракту, Замазій А. А., Калашник О. М., Бутов О. В. (2017)
Лівощенко Е. М. - Дослідження гематологічних показників у кіз на тлі дії стрес-фактора та їх корекція препаратом "Катовіл", Лівощенко Л. П., Бараненко Є. І. (2017)
Руденко О. П. - Сезонні особливості лейкоцитарного профілю крові коропових риб, Віщур О. І. (2017)
Піхтірьова А. В. - Порівняльна характеристика мікроскопічної будови волосу домашніх тварин та волосся людини, Плюта Л. В. (2017)
Шкромада О. І. - Енергетична годівля поросят, Зікунова А. О. (2017)
Панасенко О. С. - Особливості анатомічної будови теляти-біцефала, Негреба Ю. В. (2017)
Плюта Л. В. - Використання тканинами молочної залози корів глюкози в період спаду лактації впродовж доби (2017)
Авраменко Н. О. - Амінокислотний та жирнокислотний склад м'яса диких тварин, Нагорна Л. В. (2017)
Kolechko А. V. - The dynamics of the composition of the simplest microorganisms in the rumen of calves (2017)
Омельченко Г. О. - Анатомічні особливості шкіри Capreolus capreolus у Сумській області (2017)
Фотіна Т. І. - Поєднання іонів цитратів з органічними кислотами та їх вплив на фізіологічні показники крові курей, Сторчак Ю. Г., Кліщова Ж. Є. (2017)
Кладницька Л. В. - Взаємозв’язок пасажування та розподілу мезенхімальних стовбурових клітин за фазами клітинного циклу (2017)
Камбур М. Д. - Корекція вмісту загального білка та імуноглобулінів класу G у індиків аскорбіновою кислотою після дії теплового подразника, Лівощенко Е. М., Лівощенко Л. П. (2017)
Ковпак В. В. - До методики отримання культури клітин стромально-васкулярної фракції жирової тканини котів, Ковпак О. С. (2017)
Калач К. С. - Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою курчат бройлерів на наявність арсену (2017)
Фодченко І. А. - Порівняльний аналіз вмісту ХОП у двостулкових молюсках в Україні та інших державах світу (2017)
Фотіна Т. І. - Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів птахівництва та тваринництва під час використання дезінфектанту "Бі-дезТМ", Назаренко С. М., Фотін А. І., Бабарук А. В. (2017)
Скляр О. І. - Санітарно-гігієнічна оцінка якості та безпечності молока корів отриманого за новітніх технологій, Шкромада О. І., Герун І. В., Паращенко В. В. (2017)
Фотіна Т. І. - Вивчення морфологічної структури полісахаридних харчових добавок, що використовуються при виготовленні м'ясних продуктів, Старосельська А. Л., Бондаренко П. Г. (2017)
Скляр О. І. - Вивчення епізоотичної ситуації щодо заразних хвороб бджіл у Південно-Східному регіоні України, Герасимова І. Є., Шкромада О. І. (2017)
Кассіч В. Ю. - Аналіз та впровадження режимів стерилізації виробничих штамів мікобактерій, Левченко А. Г., Кассіч О. В. (2017)
Мусієнко О. В. - Гнильцеві хвороби бджіл, особливості діагностики та боротьби, Кистерна О. С. (2017)
Ребенко Г. І. - Досвід боротьби з факторними інфекціями респіраторного тракту свиней у неблагополучному господарстві (2017)
Байдевлятова Ю. В. - Ефективність препарату Фос-Бевіт при вакцинації курчат проти хвороби Ньюкасла, Байдевлятов Ю. А., Шершак В. В. (2017)
Yemets A. M. - The value of BithyniaTentaculata mollusks in the life cycle of Prosthogonimus cuneatus under the conditions of North-Eastern Ukraine, Zhytova Y. P. (2017)
Коваленко Л. М. - Моніторинг гельмінтозів свиней, Коваленко О. І. (2017)
Негреба Ю. В. - Гельмінтофауна тварин в умовах одноосібних господарств Сумської області, Панасенко О. С. (2017)
Плис В. М. - Патолого-анатомічні зміни за над гострого, гострого та під гострого перебігу пастерельозно-аскаридіозного мікст захворювання у птиці різних видів (2017)
Фотіна Т. І. - Вивчення антимікробної дії експериментального препарату "Сарофлокс" для боротьби з некротичним ентеритом птиці, Ващик Є. В. (2017)
Нечипоренко О. Л. - Встановлення параметрів токсичності препарату "Дезорганік-вет", Нагорна Л. В., Фотін О. В. (2017)
Фотіна Г. А. - Дослідження ефективності інсектоакарицидного препарату "Акароkill", Ясиновська О. М. (2017)
Лазоренко Л. М. - Використання лікарських рослин за паразитозів у тварин (2017)
Петров Р. В. - Використання пробіотику "Біфітріл" для профілактики аеромонозу у коропів в експериментальних умовах, Тітова Т. В. (2017)
Березовський А. В. - Визначення впливу кормової добавки "Єселцин" на розвиток сім’яників ремонтних півників, Прутас С. С. (2017)
Локшина О. С. - Визначення токсичності препарату "Зоодізін" для дезінфекції свинарських господарств (2017)
Сідашова С. О. - Бактерійна терапія хронічної неплідності корів (2017)
Мельніков С. І. - Кісти яєчників у корів. Діагностика та терапія (2017)
Гребеник Н. П. - Гістологічна будова яєчників свиноматок при лютеїнових кістах (2017)
Байдевлятова Ю. В. - Біохімічні показники крові та молока у корів, хворих на серозний мастит бактеріальної етіології за різних методів терапії, Байдевлятов Ю. А. (2017)
Стоцький А. О. - Поширеність та структура хвороб ратиць у корів у Північно-Східному регіоні України (2017)
Данілова І. С. - Розробка методу лабораторної діагностики при хламідіозі тварин, Рисований В. І. (2017)
Рубленко І. О. - Дослідження стабільності експериментальної живої вакцини проти сибірки тварин із штаму UA–07 "Антравак" (зберігання прогягом 36 міс із дня виготовлення), Скрипник В. Г. (2017)
Willie van Peer - Literariness in Readers’ Experience. Further Developments in Empirical Research and Theory, Chesnokova A. V. (2017)
Bedny G. - Activity Theory in the West as a Potential Approach For Applied Studies (2017)
Ersanli E. - Tolerance Level of University Students, Şahin C. G. (2017)
Александров Д. О. - Особливості професійно-психологічної адаптації працівників національної поліції України до правоохоронної діяльності, Охріменко І. М., Дрозд О. Ю. (2017)
Bevz H. M. - Marital Role Expectations Based on Triangle by Steve Karpman (2017)
Gromova I. O. - Comparative Analysis of the Family Story Events of Alcohol and Drug Addicts, Olifirovich N. I. (2017)
Поспелова І. Д. - Психологічні основи підготовки психологів до формування позитивного образу я-фізичного у підлітків, Косьянова О. Ю. (2017)
Zapeka Ya. G. - Personal Traits as Determinants of Feeling Loneliness Among Students (2017)
Kuznetsov O. I. - Religiousness: Components, Types and Coping Strategies (2017)
Максименко Ю. Б. - Засади досліджень у психології розвитку інформаційної компетентності особистості, Матохнюк Л. О. (2017)
Skok A. G. - Manipulative Influence Application in Work by Research-Pedagogical Staff, Shlimakova I. I. (2017)
Курова А. В. - Особливості впливу часової перспективи на основні складові самоефективності (2017)
Fomenko K. I. - Self-Regulation of Labor Activity: the Means of Psychodiagnostics and The Role in Motivation (2017)
Чепелєва Н. В. - Нормативна модель дискурсивного самопроектування особистості, Рудницька С. Ю. (2017)
Hubina S. I. - Teaching Activities Self-Regulation By Means of Art Therapy (2017)
Mohilevskyi L. V. - Psycho-Pedagogical Training of Operating Unit Workers of National Police of Ukraine, Sevruk V. G., Pavlenko S O. (2017)
Pidbutska N. V. - Future Engineers’ Psychological Readiness For Common Competencies Development in the Process of Studying "Professional Psychology", Knysh A. Ye., Chala Yu. M. (2017)
Yahodnikova V. V. - Teachers’ Motivation For Effective Pedagogical Interaction Under Conditions of Educational Changes (2017)
Kariaka I. V. - Value-Sense Orientations as a Factor of Students-Psychologists’ Behavior Formation (2017)
Panasenko E. A. - Pedagogical University Students’ Fears in the Period of Socio-Political Transformations, Bocharova O. (2017)
Pavelko I. I. - Study of Professionally Important Personal Qualities of Cadets Majoring in Physical Culture and Sports, Bogusław Pacek B. (2017)
Sokurenko V. V. - Personal Factors of Risk Behavior of Modern Youth, Mykhailo Burdin, Yurii Paida (2017)
Romanyuk L. V. - Personality Values and Motivations in Cross-Cultural Context: Assessment by Pvq-Test and Handwriting Psychology, Yuriy Chernov (2017)
Sannikova O. P. - Individual-Typical Variations of Narcissism (2017)
Засєкіна Л. В. - Безумовне самоприйняття та психологічне благополуччя особистості, Майструк В. М. (2017)
Луцюк А. М. - Василь Сухомлинський: біографічний та педагогічно-історичний аспекти (2018)
Вітюк В. В. - Інноваційні технології професійного розвитку педагогів в умовах реформування освіти (2018)
Вознюк В. С. - Нові підходи до управління школою за умов реформування освітньої галузі (2018)
Гарбарук А. С. - Кафедра суспільних дисциплін – чільний науково-освітній осередок Луцького педагогічного коледжу (2018)
Дем'янюк О. Й. - Волинська губернія в Українській революції: доба УНР (2018)
Камінська В. В. - Інноваційні форми роботи як засіб розвитку загальнокультурної компетентності педагогів (2018)
Савош В. О. - Про мету функціонування системи неперервної освіти та засоби формування вміння навчатися в ній (2018)
Рубльова Н. О. - Використання інформаційних мережевих технологій для професійного розвитку педагогів (2018)
Шкорупська А. Л. - Project Based Learning with the Help of Sticky Teaching (2018)
Крисак С. А. - Організація роботи вчителя та його асистента в інклюзивному класі початкової ланки (2018)
Павляшик Я. О. - Психологічні аспекти роботи асистента вчителя початкової школи (2018)
Савченко С. В. - Організація роботи асистента вчителя в інклюзивному класі старшої школи (2018)
Черній Л. Я. - Пленер як важлива складова роботи над пейзажем з натури на заняттях із образотворчого мистецтва (2018)
Василенко Н. В. - Сторінками історії рідного краю, Муляр О. П. (2018)
Магдисюк Л. С. - Стежками доброти й любові (2018)
Прохор І. Л. - Герої не вмирають (2018)
Барабаш Ю. Г. - З історії трудової підготовки учнів сільських шкіл Волині, Позінкевич Р. О. (2018)
Сміховська В. Є. - До 100-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського, Астахова О. В. (2018)
Popova O. - Initial Education Stage as the Determinant of Future Translators’ Further Academic Success, Yakovleva O. (2017)
Fizeshi O. - Historical-System Model of the Development of Primary School in Transcarpathia at the Turn of XIX-XXI Centuries (2017)
Holubnycha L. - Using Interactive Whiteboard at English Lessons for Law Students, Shatrava S. (2017)
Іванчук С. А. - Особливості розуміння основ культури споживання дітьми старшого дошкільного віку (2017)
Zaťko J. - Formation of Moral Behavior in Children by Means of Original Didactic Fairy Tale, Kushnir V., Ratsul O. (2017)
Міхеєнко О. І. - Формування культури здоров’я студентської молоді в умовах вищого навчального закладу, Кукса Н. В., Лянной М. О. (2017)
Romaniuk S. - Evolution of Organizational Forms of Teaching Ukrainian Language in Western Diaspora (2017)
Сопівник І. В. - Діагностика професійної підготовленості студентів до педагогічної діяльності, Дука Т. М., Підлипняк І. Ю. (2017)
Kunikowski S. - Future Teachers’ Psychological Readiness for Inclusive Teaching: Coping-Strategies, Pichkur M., Stratan-Artyshkova T. (2017)
Khomik O. - Leadership Qualities as an Effective Attribute of Would be Managers’ Culture Forming in Higher Educational Establishments, Kovalchuk O., Myshko O. (2017)
Маркова О.В. - Розвиток творчих здібностей студентів у процесі навчальної діяльності, Горпініч Т.І., Височан Л.М. (2017)
Kuzava I. - Peculiarities of Implementing Inclusive Education in Ukraine, Stasiuk L., Savchenko N. (2017)
Maslov Yu. - Specificity of Future Socionomy Experts’ Sociocultural Competence Formation (2017)
Brzezińska R. - Future Teachers’ Axiological Sphere Development for Children’s Creativity Formation, Ishchenko L., Kalynovska I. (2017)
Vasiuk O. - Examining Students’ Academic Motivation, Vyhovska S., Brzuz G. (2017)
Chukhno O. - Experimental Work on Teaching Future Teachers Second Foreign Language Pronunciation (2017)
Fedorchenko N. V. - Legal Consciousness of Young People as a Prerequisite of Social Environment, Kalaur I. R., Liubarets V. V. (2017)
Babina V. O. - Peculiarities of Technical University Students’ Legal Culture Formation (2017)
Присяжнюк О. М. - Аналіз організації мовної освіти в університетах Польщі та України (2017)
Borinshtein Ye. - Education: Dialogical Search and Socio-Cultural Adaptation, Atamaniuk Z., Ortynska N. (2017)
Starovoit L. - Psychological Aspects of Primary School Students’ Creative Development in the Process of Practical Art Activities (2017)
Горват М. В. - Діагностика готовності студентів до виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів, Мочан Т. М., Кузьма-Качур М. І. (2017)
Nesterenko V. - Educating Preschool Children’s Health Culture in Different Age Groups, Bedran R. (2017)
Shcherbakova N. - Future Teachers Training in the Field of Instructional Dialogue Organization (2017)
Konoshenko N. A. - Using Interactive Technologies in Social Care Teachers Training in Terms of Preventive Work With Minor Children, Konoshenko S. V. (2017)
Karabin O. Io. - Future Designers’ Information Competency Formation in The Process of Professional Training, Romanyshyna O. Ya. (2017)
Aleksandrova N. M. - Enhancing Phd Students’ Academic Writing Skills in The Process of Learning English, Sluchaina L. O. (2017)
Койчева Т.І. - Технологія використання дидактичних багатовимірних інструментів у професійній підготовці майбутніх викладачів, Княжева І. А. (2017)
Halitsan O. A. - Experimental Programme of Future Teachers’ Pedagogical Facilitation in Terms of Higher Education, Foksha O. M., Baliuk A. S. (2017)
Падалка О. І. - Зміст фахової підготовки майбутнього вихователя: аксіологічний підхід (2017)
Bilousov O. S. - Employment Opportunities and Useful Skills of Political Science Graduates in The USA (2017)
Мазур К. В. - Економічні важелі впливу на збалансований розвиток агроекосистем (2018)
Бужимська К. О. - Впровадження стандартів торговельних послуг як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі, Павлова С. І. (2018)
Абдулазизов Э. М. - Промышленные парки и кварталы в Азербайджане: характеристика процессов формирования и инвестиции (2018)
Зейналова Н. А. - Формирование системы стимулирования модернизации и среда ее деятельности в ненефтяном секторе промышленности (2018)
Ковінько О. М. - Стан вітчизняного ринку авіабудування та перспективні рішення про міжнародну співпрацю, Без’язична С. Л., Козачун К. І. (2018)
Камінський О. Є. - Оцінювання ризиків безпеки хмарних сервісів (2018)
Григоренко О. С. - Управлінська звітність за теорією обмежень (2018)
Стешенко О. О. - Характеристика суб’єктів малого бізнесу у світлі вітчизняного законодавства (2018)
Лысевич С. Г. - Усовершенствование отношений собственности — ключевое направление реформирования хозяйственного механизма, Мельникова И. Е. (2018)
Нестерова К. С. - Вплив фактору безпеки на стійкий розвиток міжнародного туризму (2018)
Варналій З. С. - Детермінанти забезпечення інвестиційної безпеки на нанорівні національної економіки, Нікитенко Д. В. (2018)
Должанська Н. А. - Аналіз криптовалют з точки зору можливості виконання основних функцій грошей (2018)
Боднар С. В. - Щодо об’єктивних і суб’єктивних факторів формування та прийняття судових рішень, Кузьмін Д. Л., Кузьмін Д. Л. (2018)
Гончарук С. Т. - Відповідальність за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією (2018)
Дуліба Є. В. - Особливості формування та реалізації фіскальної політики держави (2018)
Ходус Г. М. - Про нормативно-правове регулювання діяльності ломбардів в Україні (2018)
Федчишин Ю. Ю. - Проблеми конструювання санкцій кримінально-правових норм, що встановлюють відповідальність за перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (2018)
Бабіч-Касьянєнко К. В. - Відображення міжнародного принципу заборони дискримінації осіб з інвалідністю у законодавстві України (2018)
Остапенко Л. О. - Про джерела правового регулювання зайнятості і працевлаштування населення (2018)
Вербицька А. О. - Архітектурні твори як об’єкти права інтелектуальної власності. Тенденції та інновації (2018)
Баженов В. А. - Наукова школа будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури, Ворона Ю. В., Лізунов П. П., Пискунов С. О., Шишов О. В. (2017)
Bazhenov V. A. - A methodology of determining of parameter J in discrete models of finite element method, Pyskunov S. О., Shkryl О. О. (2017)
Гайдайчук В. В. - Моделювання напружено-деформованого стану конструкції дорожнього одягу під дією транспортних навантажень, Мозговий В. В., Заєць Ю. О., Шевчук Л. В. (2017)
Баженов В. А. - Формулювання та розрахункові співвідношення задачі механіки руйнування для просторових тіл під дією динамічних навантажень в рамках напіваналітичного методу скінчених елементів, Солодей І. І., Вабіщевич М. О., Чепурна О. О. (2017)
Бараненко В. О. - Визначення максимального значення навантаження стиснутої ортотропної оболоноки в умовах випадкової, нечіткої і неточної інформації, Волчок Д. Л. (2017)
Bazhenov V. A. - Lyapunov exponents estimation for strongly nonlinear nonsmooth discontinuous vibroimpact system, Pogorelova O. S., Postnikova T. G. (2017)
Гужевський І. В. - Питання побудови сучасних математичних моделей біомеханіки при вирішенні проблем ендопротезування кульшового суглоба, Солодей І. І. (2017)
Чибіряков В. К. - Деформування пружних неоднорідних оболонок під дією нестаціонарних динамічних навантажень, Кривенко О. П., Легостаєв А. Д., Гречух Н. А. (2017)
Nguyen Anh Tuan - Analysis of the effect of the Ho Chi Minh City Tunnel settlement on the adjacent buildings, Tran Duc Chinh, Nguyen Thanh Dat (2017)
Максим’юк Ю. В. - Індиферентність тензорів деформацій, напружень та їх прирощень за умови енергетичної сполученості (2017)
Лук'янченко О. О. - Застосування вейвлет-аналізу до моделювання стохастичної поведінки пружних систем при сейсмічному впливі, Ворона Ю. В., Костіна О. В., Геращенко О. В. (2017)
Гревцев О. К. - Розв’язання задачі теорії пружності для круглих товстих плит при осесиметричній деформації, Селіванова Н. Ю. (2017)
Kara І. D. - Numerical solution of the problem of porous solids vibration (2017)
Василець С. В. - Удосконалення математичної моделі IGBT транзистора з урахуванням нелінійності ємностей переходів, Василець К. С. (2018)
Яремак І. І. - Багатоцільова оптимізація усталених режимів роботи електроприводної нафтоперекачувальної станції, Костишин В. С. (2018)
Оксанич А. П. - Применение пористых слоев GaAs при изготовлении диодов Шоттки, Когдась М. Г., Холод О. Г., Мащенко М. А. (2018)
Шевченко И. В. - Модель и метод тематической структуризации текста на основе стохастических автоматов, Лебединец А. С., Васильев Д. О. (2018)
Романюк В. В. - Пара правил колективної корисності і мінімальних втрат паритету виграшів для відбору рівноваг неша у біматричних іграх з асиметричними виграшами (2018)
Зайцева Т. А. - Особливості створення та функціонування інформаційної системи в медичній галузі, Пилипенко Т. О. (2018)
Конох И. С. - Оптимизация фазовых траекторий процесса сушки гранулированного технического углерода, Рылова Н. В. (2018)
Защелкин К. В. - Методика и программная реализация построения информационной модели LUT-схемы, размещенной в среде FPGA (2018)
Бабец Д. В. - Математическое моделирование влияния внешних факторов на запас прочности бетонной крепи вертикального ствола, Солодянкин А. В., Янкин А. Е. (2018)
Маслов А. Г. - Реологическая модель вибрируемой бетонной смеси, Батсайхан Жанар (2018)
Иорданов И. В. - О напряженно-деформированном состоянии боковых пород в сложных горно-геологических условиях, Чепига Д. А., Положий А. В., Довгаль В. Ю., Король А. В. (2018)
Бабій К. В. - Визначення основних параметрів технології передзбагачення руди в кар’єрах та їх вплив на роботу гірничо-збагачувального комплексу (2018)
Добровольська А. О. - Осідання техногенно-порушеного грунту за тривалий період (2018)
Ліщенко Н. В. - Визначення температури профільного зубошліфування (2018)
Пляцук Л. Д. - Дезактивація нафтопромислового обладнання, забрудненого солями радіоактивних ізотопів, Бурла О. А., Аблєєва І. Ю., Васькін Р. А. (2018)
Калюжний А. П. - Екологічні та санітарно-гігієнічні вимоги до споруд водовідведення нафтогазовидобувного комплексу, Зубричева Л. Л., Лобач Д. С. (2018)
Дадашов И. Ф. - Сравнительная оценка экологического ущерба при использовании гелеобразующих систем различного состава в пожаротушении горючих жидкостей, Лобойченко В. М., Киреев А. А. (2018)
Полукаров Ю. О. - Шкідливі та небезпечні фактори під час проведення зварювальних робіт, Мітюк Л. О., Землянська О. В. (2018)
Радіонов М. О. - Підвищення ефективності здійснення державного нагляду за станом охорони праці на підприємствах сільського господарства, Козловська Т. Ф. (2018)
Зеленко О. О. - Інтеграція соціального діалогу в систему економічних відносин регіону (2018)
Меліхова Т. О. - Модель створення системи економічної безпеки підприємства: економічна ефективність витрат у короткостроковому періоді (2018)
Дрозденко Ю. І. - Оцінка зв’язку коефіцієнта екстракції кисню та індексу загального периферичного опору судин під час проведення штучного кровообігу, Козяр В. В. (2018)
Оксанич А. П. - Разработка высокочувствительных датчиков водорода на базе диодов шоттки, изготовленных из наноразмерных слоев n-GaAs, Когдась М. Г., Холод О. Г., Мащенко М. А. (2018)
Семенов А. О. - Математичне моделювання радіовимірювального генератора детермінованого хаосу на основі транзисторної структури з від’ємним опором (2018)
Шевченко И. В. - Модели и метод автоматизированного выбора маршрутов электронных документов на уровне подразделений, Скрыль А. А., Расторопов Д. А., Свиченский Ю. Н. (2018)
Ковтун Д. В. - Розробка методу оцінки середнього часу виробництва партії залізорудних окатишів (2018)
Черныш А. А. - Кинематические и силовые параметры процесса формовки элементов жесткости толстолистовых заготовок (2018)
Косілов М. С. - Дефектоутворення на обичайках з одностороннім уступом під час розкочування профільованим східчастим інструментом, Герасименко О. В., Марков О. Є., Хващинський А. С., Шаповал О. О. (2018)
Маслов А. Г. - Теоретические исследования взаимодействия плоскостного глубинного виброуплотнителя с бетонной смесью, Батсайхан Жанар (2018)
Закусило Р. В. - Основи побудови вибухобезпечної технології виробництва вибухових матеріалів (2018)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Вібраційне та віброударне навантаження при механічних випробуваннях деталей і вузлів машин, Іванчук Я. В., Кобилянський Є. О. (2018)
Маслов А. Г. - Исследования колебаний вибрационной плиты самоходной виброуплотняющей машины в рабочем режиме, Жовтяк И. И. (2018)
Бахарєв В. С. - Моделі інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень з управління екологічною безпекою, Шевченко І. В., Коваль С. С., Корцова О. Л., Маренич А. В. (2018)
Ткачук К. К. - Оцінка ступеня екологічної небезпеки, що формується в результаті складування органічних відходів, Ополінський І. О. (2018)
Кобылянский Б. Б. - Усовершенствованная эргатическая система типа "человек-машина-среда" применительно к угольной шахте, Мнухин А. Г. (2018)
Міхно П. Б. - Нечітке оцінювання відпрацьованих земель (2018)
Почтовюк А. Б. - Корпоративна соціальна відповідальність як основа сталого розвитку підприємств, Рубан Б. В. (2018)
Кондратенко Н. О. - Сучасні тенденції розвитку промислового комплексу України, Волкова М. В. (2018)
Смагін В. Л. - Метасоціальна складова капіталів підприємств сфери туризму: людський, соціальний та клієнтський капітали, Яворська О. Г. (2018)
Дорожкіна Г. М. - Інноваційні підходи щодо технічного переозброєння виробництва дорожньої техніки, Буряк Є. В. (2018)
Гончарук І. В. - Види та методи конкуренції на багатосторонніх ринках (2018)
Щербаков П. М. - Математичне моделювання в застосуванні до дистанційної та індівідуальної освiти, Клименко Д. В., Тимченко С. Є. (2018)
Алимова Р. А. - Особенности всхожести семян Silybum marianum (L.) Gaertn. в засушливых климатических условиях Узбекистана, Адилов Б. А. (2018)
Кисляк С. В. - Оптимізація алгоритму глобального вирівнювання з використанням афінної штрафної функції, Шалаєва О. С. (2018)
Скосарь В. Ю. - Энергетические и экологические следствия из моделей земли с флюидным металлическим ядром (2018)
Гузь В. В. - Напрями розвитку методології міграційного управління (2018)
Нікіпєлова Є. М. - Сутність поняття "безпека" та його використання у системі державного управління й міжнародних відносин (2018)
Степаненко С. В. - Формування стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України (2018)
Іорданова Ю. В. - Інформативні можливості епістолярної спадщини К. В. Харламповича: повсякденність та коло наукових зацікавлень українських науковців (1917–1930-ті рр.) (2018)
Sorokina M. - Application of interactive internet tools for developing students’ professional communication skills at teaching English, Rude А. (2018)
Sych T. - Methodological approaches in research of education management problems (2018)
Volkova О. - Analysis of students’ language needs in course designing (2018)
Вотякова М. О. - Дистанційне навчання іноземної мови і математики, Сорокіна М. Є. (2018)
Луців С. І. - Проектна діяльність як засіб реалізації особистісно орієнтованого навчання учнів початкової школи, Савицька Г. П. (2018)
Панова С. О. - Метод проектів як засіб розвитку творчих здібностей майбутніх учителів математики (2018)
Топорков О. М. - Аналіз рівня фізичної підготовленості туристів-лижників 15–16 років у передпохідний період (2018)
Матвєєва О. О. - Лінгвістичні особливості художнього тексту та способи введення портретного опису (2018)
Дуда Л. В. - Клініко-епідеміологічна характеристика найпоширеніших алергічних захворювань у дітей, Охотнікова О. М. (2018)
Овчаренко Л. С. - Взаимосвязь сывороточного содержания цитокинов и нейропептидов у детей с рекуррентным бронхитом и синдромом вертебробазилярной артериальной системы, Слуцкая Т. В. (2018)
Федорців О. Є. - Скринінг бронхіальної астми як ефективний метод вчасного її виявлення у дітей шкільного віку, Волянська Л. А., Бурбела Е. І., Поспіх Н. Ю. (2018)
Трубка І. О. - Застосування лікувально-профілактичного комплексу при карієсі та гінгівіті у дітей шкільного віку (2018)
Леженко Г. О. - Прогнозування розвитку гострого бактеріального бронхіту в дітей раннього віку, Пашкова О. Є., Крайня Г. В. (2018)
Пахольчук О. П. - Біомаркер запалення слизової оболонки при симптомах харчової гіперчутливості на шкірі у дітей, Недельська С. М. (2018)
Ильченко С. И. - Нейтропения у детей: клинические маски и врачебная тактика, Коренюк Е. С., Фиалковская А. А. (2018)
Ильченко С. И. - Эффективность антигистаминных препаратов I поколения при лечении аллергических заболеваний у детей, Коренюк Е. С., Фиалковская А. А. (2018)
Логвинова О. Л. - Нейроэндокринная гиперплазия младенцев (обзор современной литературы — 2018) (2018)
Старец Е. А. - Симуляционное обучение в педиатрии и неонатологии: оценка, распознавание и стабилизация неотложных состояний у детей, Котова Н. В., Лосева Е. А., Федоренко О. В. (2018)
Бадогина Л. П. - Клинический случай ретробульбарного абсцесса у новорожденного ребенка, Оболонская О. Ю., Дереза Е. А., Оболонский А. И. (2018)
Абатуров А. Е. - Медикаментозное ограничение доступности ионов железа для патогенных бактерий (часть 1), Крючко Т. А. (2018)
Волков С. В. - От классической физической химии неорганических соединений к современной физико-неорганической химии (научный и жизненный путь) (2011)
Тимошенко М. В. - Ізотермічне окиснення порошків твердого розчину Cu1–хZnх, Білявина Н. М., Тітов Ю. О., Марків В. Я., Слободяник М. С. (2011)
Тимухин Е. В. - Исследование взаимодействия в системе MgF2(MgO)—EuF3—ZrF4, Быков А. А., Зинченко В. Ф., Мешкова С. Б. (2011)
Кобилянська С. Д. - Структура та електрофізичні властивості системи натрійвмісних ніобатів літію–лантану, Гавриленко О. М., Білоус А. Г. (2011)
Асаула В. М. - Мезоморфні і склоутворюючі властивості гомологічного ряду алканоатів кадмію, Мирна Т. А., Яремчук Г. Г., Толочко А. С. (2011)
Ставицька С. С. - Гибридные углеродно-минеральные материалы разного состава, их структурные и сорбционные свойства, Вікарчук В. М., Сич Н. В., Циба М. М., Петренко Т. П., Буждакова Х., Трофименко С. І. (2011)
Діюк В. Є. - Функціоналізація поверхні активованого вугілля для одержання гетерогенних кислотних каталізаторів, Грищенко Л. М., Задерко О. М., Безугла Т. М., Яцимирський В. К. (2011)
Стезерянський Э. А. - Электрохимическое восстановление тиосульфатных комплексов серебра из карбамидных растворов, Гурьянова-Доскоч И. О., Омельчук А. А. (2011)
Воробець М. М. - Вплив способу підготовки та легуючих домішок на пороутворення і структурну модифікацію поверхні твердих розчинів CdTe, Воробець Г. І., Волощук А. Г., Тевтуль Я. Ю., Ткач В. М. (2011)
Борисевич А. Н. - Cинтез производных 2-тиоксо-1,2-дигидропиридина и 1,2,3,6-тетрагидропиридин-6-тиона гетероциклизацией 3-амино-N-фенил-2-бутентиоамида с 2-замещенными ацетонитрилами, Самойленко Л. С., Брицун В. Н., Чернега А. Н., Лозинский М. О. (2011)
Prokop’eva T. M. - Peroxyhydrocarbonate and peroxocarbonate ions as typical α-nucleophiles in phosphonyl transfer, Sadovskii Yu. S., Savyolova V. A., Solomoichenko T. N., Piskunova Zh. P., Bunton C. A., Popov A. F. (2011)
Іщенко С. С. - Гібридні органо-неорганічні композити на основі модифікованого поліакриламідом силікату натрію та уретанового олігомеру, Будзінська В. Л., Лебедєв Є. В. (2011)
Шевченко В. В. - Синтез и свойства органо-неорганических протонпроводящих полимерных мембран на основе аминосодержащих олигоэфирных прекурсоров, Клименко Н. С., Стрюцкий А. В., Лысенков Э. А., Вортман М. Я., Рудаков В. М. (2011)
Коваль Л. - Проблеми хімії гетерогенних координаційних та гібридних систем і матеріалів Сесія наукових рад НАН України з проблем "Неорганічна хімія” та "Електрохімія”), Глущак Т. (2011)
Пшеничний Р. М. - Вплив катіонного складу сольової суміші на розчинністьLа2O3 у фторидних розплавах, Омельчук А. О. (2011)
Кулик Т. В. - N-ацетилму-рамоїл-L-аланіл-D-ізоглутамін: іммобілізація та термічні перетворення на поверхні високодисперсного кремнезему, Азізова Л. Р., Паляниця Б. Б, Земляков О. Є., Цикалова В. М. (2011)
Горбачук Н. П. - Высокотемпературные термодинамические свойства силицидов Ln5Si3 цериевой подгруппы (2011)
Фреїк Д. М. - Термодинаміка і кристалочімія точкових дефектів у кристалах PbTe при двотемпературному відпалі, Туровська Л. В., Межиловська Л. Й., Горічок І. В. (2011)
Поляков В. Е. - Состав и свойства сапонитов Украины, Тарасевич Ю. И., Косоруков А. А., Грицык В. Е. (2011)
Першина Е. Д. - Микроструктурные свойства и агрегативная устойчивость нанодисперсных растворов магнетита, Алексашкин И. В. (2011)
Лут О. А. - Особливості електрохімічного окиснення глутамінової кислоти у лужному середовищі, Шевченко О. П., Аксіментьєва О. І. (2011)
Шелепенко В. В. - Аппроксимационная формула симметричного анодного аналитического сигнала в инверсионной вольтамперометрии с ртутно-пленочным электродом, Смирнова И. В., Попович З. П. (2011)
Пашинник В. Е. - Пиридил-2-, 1-окси-пиридил-2- и пиримидинил-2-трифторсульфураны, Козел В. Н., Шермолович Ю. Г. (2011)
Кушнір O. В. - Синтез, мембраностабілізуюча та бактерицидна активність катіоногенних похідних 4-арил-5-метоксикарбоніл-3,4-дигідропіримідин-2-ону, Караван В. В., Бурденюк І. П., Мельниченко Н. В., Вовк М. В. (2011)
Снурникова О. В. - Гетерометалльные системы на основе каликс|4|аренпорфириновых ионных ассоциатов, Савченко А. А., Топоров С. В., Семенишин Н. Н., Коровин Ю. В., Русакова Н. В. (2011)
Бобухов Д. В. - Синтез и исследование нового комплексного соединения рения (I) с феруловой кислотой, Штеменко А. В. (2011)
Хитрич Г. Н. - Синтез, строение, спектральные и магнитные характеристики координационных соединений хлорида меди (II) с тиокарбамоилсульфенамидами, Сейфуллина И. И., Зуб В. Я. (2011)
Демчина М. Є. - Взаємодія компонентів в системі Tb—Mn—In при 870 К, Белан Б. Д., Маняко М. Б., Аксельруд Л. Г., Петрашко А., Качоровскі Д., Каличак Я. М. (2011)
Плутенко Т. А. - Синтез и импедансометрические исследования сегнетоэлектриков-полупроводников на основе (1–x)BaTiO3—x(Bi0. 5Na0. 5)TiO3, Вьюнов О. И., Белоусько А. В. (2011)
Куделко Е. O. - Подвижность ионов Cu(II), Cd(II), Pb(II), адсорбированных оксигидратными сорбентами Al2O3×nH2O и AlхM1–хOy×nH2O, где М — Zr(IV), Ti(IV), Sn(IV), Мальцева Т. В. (2011)
Садовая И. В. - Каталитические эффекты солей в присутствии дибензо-18-краун-6 в реакции фенилоксирана с бензойной кислотой в ацетонитриле (2011)
Фоманюк С. С. - Получение наночастиц CdSe методом электросинтеза, Краснов Ю. С., Колбасов Г. Я., Мирная Т. А., Асаула В. Н., Яремчук Г. Г. (2011)
Кублановский В. С. - Энергия активации электровосстановления бис-гидроксиэтилиминодиацетатных комплексов палладия (II), Никитенко В. Н., Руденко К. П. (2011)
Коханенко В. В. - Физико-химическое моделирование механизмов самоочистки водоема в присутствии суспензии алюмосиликата, Маслюк Л. Н., Чмель Л. Л. (2011)
Гудыма Н. В. - Разнолигандные комплексы благородных металлов с тиокетоном Михлера на поверхности силикагеля, активированного N-(4-меркаптофенил)-N’-пропилмочевинными или аминобензтиазолпропильными группами, Трофимчук А. К. (2011)
Куличенко С. А. - Фазообразование в растворах цетилпиридиний хлорида в присутствии модифицирующих добавок, Щербина М. Г. (2011)
Бей І. М. - Застосування принципів in-situ регулювання властивостей органо-неорганічних композитів, Іщенко С. С., Лебедєв Є. В. (2011)
Бойко В. В. - Синтез та застосування молекулярно-імпринтованих полімерів на основі циклодекстринів, Рябов С. В., Бабич І. В., Керча Ю. Ю. (2011)
Тітов Ю. О. - Особливості механізмів утворення шаруватих індатів AIILanInnO3n+1 (AII = Sr, Ba) із систем спільнозакристалізованих нітратів, Слободяник М. С., Краєвська Я. А. (2011)
Чеботарьов А. М. - Масоперенос у гетерогенній системі диметилхлорси-ланаеросил—диполярний розчинник—водний розчин легкогідролізуємих катіонів, Рахлицька О. М. (2011)
Токменко И. И. - Фазовая диаграмма и оптические свойства жидкокристаллической системы Na,Co||C7H15COO, Мирная Т. А., Яремчук Г. Г. (2011)
Егорова Л. М. - Энергия активации растворения α-латуни в хлоридных растворах, Ларин В. И., Хоботова Э. Б., Даценко В. В., Юрченко О. И., Добриян М. А. (2011)
Яценко Т. В. - Влияние пористой структуры и рН нулевого заряда оксигидратов МxMn1–xOy×nH2O на подвижность адсорбированных ионов Cu(II), Мальцева Т. В. (2011)
Потапенко Е. В. - Каталітичне окиснення етилбензену озоном у розчині оцтової кислоти, Андреєв П. Ю., Погорєлова І. П. (2011)
Галстян А. Г. - Каталітичне окиснення ацетокситолуенів озоном у рідкій фазі (2011)
Корженевска Н. Г. - Структура и основные свойства производных имидазо |4.5-b|пиридина, Рыбаченко В. И., Смоляр Н. Н., Абрамянц М. Г. (2011)
Кравченко В. В. - Влияние эффектов структуры и среды на скорость аминолиза 2-(β-галогено, β-метилвинил)-5-нитрофуранов, Котенко А. А., Луцюк А. Ф. (2011)
Савельев Ю. В. - Структура крахмалсодержащих иономерных полиуретанов, Мищук Е. А., Травинская Т. В., Бабкина Н. В., Штомпель В. И., Усенко А. А. (2011)
Малишева Т. Л. - Особливості надмолекулярної структури сумішей поліуретановий еластомер—полівінілхлорид, Головань С. В., Новiченко В. М. (2011)
Левицький В. Є. - Вплив природи розчинника на структурні параметри макромолекул полівінілпіролідону, Ганчо А. В., Моравський В. С., Суберляк О. В. (2011)
Марцинко Е. Э. - Получение и характеристика разнометалльных комплексов s-(Na, K, Mg, Ca, Sr)-металлов на основе бис(цитрато)германатной кислоты, Сейфуллина И. И., Песарогло А. Г. (2011)
Гусев А. Н. - Синтез и люминесцентные свойства комплексов цинка с азометиновыми производными 3-(пиридин-2-ил)-5-(2-аминофенил)-1Н-1,2,4-триазолов, Топилова З. М., Мешкова С. Б., Шульгин В. Ф. (2011)
Гетьман Е. И. - Твердые растворы в системе Pb8–xNdxNa2(PO4)6 2–x/2Ox/2, Игнатов А. В., Лобода С. Н., Мухаммед А. Б. Абдуль Джабар, Пасечник Л. В., Жегайло А. О. (2011)
Антрапцева Н. М. - Термические превращения дифосфатов твердого раствора Со2–xMnxP2O7×6H2O, Ткачева Н. В. (2011)
Ковальчук Є. П. - Синтез та дослідження структури композитів поліаніліну і срібла, Корень Я. М. (2011)
Козьма А. А. - Термоэлектрические свойства эвтектических сплавов систем TlBiSe2—SnSe2 (Tl2SnSe3, Tl4SnSe4) и Tl4SnSe4—Tl9BiSe6, Переш Е. Ю., Барчий И. Е., Сабов М. Ю., Беца В. В., Цигика В. В. (2011)
Козин Л. Ф. - Перенапряжение выделения водорода в щелочном растворе на модифицированном электроде из нержавеющей стали, Лисогор А. И., Ковалевский В. И. (2011)
Болдырев Е. И. - Композитные материалы на основе оксидных соединений хрома и кобальта, Шмаров Е. В., Железнова Л. И., Быстрик О. В. (2011)
Чугунов Б. М. - Применение криоскопии для аттестации новых стандартных образцов состава пестицидов, Ковальчук Т. Н., Антонович В. П., Малиновский Е. К. (2011)
Захария А. Н. - Гидридный и непламенный варианты атомно-абсорбционного определения мышьяка и селена в природных водах, Колпак Р. Н., Полищук А. А., Чеботарев А. Н., Мозолевская Т. Н., Журавлев А. С. (2011)
Кушнір О. В. - Циклоконденсація 1-арил-2,2,2-трифторо-1-хлороетилізоціанатів з циклічними α-ароїл-N,N-кетенаміналями, Дорохов В. І., Мельниченко Н. В., Вовк М. В. (2011)
Філіпенко Т. А. - Особливості антиоксидантної дії фенолів при окисненні етилбензолу в емульсії масло—вода, Ніколаєвський А. М., Грибова Н. Ю. (2011)
Дутка В. С. - Термическое разложение лаурилпероксида в органических растворителях (2011)
Братенко М. К. - Синтез нітрилів 1-|2-(1,3,4-оксадіазоліл)етил|-1Н-піразол-4-карбонової кислоти, Панасенко Н. В., Вовк М. В. (2011)
Пшеничный Р. Н. - Растворимость TiO2, Cr2O3, NiO в эвтектическом солевом расплаве системы LiF—NaF—KF, Омельчук А. А. (2011)
Шаповалов С. А. - Взаимодействие анионов ализаринового красного С и катиона пинацианола в водном растворе (2011)
Тітов Ю. О. - Особливості утворення чотиришарових перовскітоподібних сполук La5Ti3BIIIO15 (BIII = Ga, Fe, Sc, In), Слободяник М. С., Полубінський В. В., Рожков М. В. (2011)
Іваненко О. П. - Синтез твердих розчинів заміщення в системі K2O—P2O5—In2O3—MIII 2O3, де MIII — Cr, Fe, Mn, Нагорний П. Г., Бойко Р. С., Корнієнко З. І. (2011)
Шаркіна Н. О. - Взаємодії деяких d- та f-металів шостого періоду у розплавах Fe—Ni—S (2011)
Ставицкая С. С. - Структурные и сорбционные свойства нового композита на основе биокомплексов природного происхождения и окисленного угля, Викарчук В. М., Волынец В. П., Петренко Т. П., Трофименко С. И. (2011)
Третиник В. Ю. - Интенсивность процессов межчастичного взаимодействия в гидросуспензиях нитрида кремния, Слипенюк Т. С., Борук С. Д., Макаров А. С. (2011)
Стезерянский Э. А. - Ускорение катионами щелочно-земельных металлов электрохимической реакции восстановления тиосульфатных комплексов серебра, Гурьянова-Доскоч И. А., Омельчук А. А. (2011)
Шелепенко В. В. - Теоретическая идентификация анодного аналитического сигнала в виде двойного пика в инверсионной вольтамперометрии системы свинец—дитизон на ртутно-пленочном электроде, Смирнова И. В. (2011)
Бойко В. В. - Мас-спектрометричне дослідження молекулярно-імпринтованих полімерів, які здатні до сорбції похідних фенолу, Кобилінський С. М., Рябов С. В., Дмитрієва Т. В., Бортницький В. І., Керча Ю. Ю. (2011)
Шевченко В. В. - Протонпроводящие полимерные органо-неорганические электролиты на основе функционализированных прекурсоров, Клименко Н. С., Стрюцкий А. В., Лысенков Э. А., Вортман М. Я. (2011)
Владиславу Володимировичу Гончаруку — 70 (2011)
Василю Михайловичу Власенку — 90 (2011)
Dudnik A. - The concept of a sensory network measuring mechanical quantities (2018)
Бендерська О. В. - Технологічні аспекти показника "активність води" та його вплив на якість томатних соусів, Левківська Т. М., Бессараб О. С. (2018)
Иванова С. Б. - Система психофизиологической безмедикаментозной компьютерной диагностики — проблемы и перспективы, Сальников И. С., Изосимова С. А. (2018)
Іванов О. В. - Розробка моделі транспортування газу магістральним газопроводом (2018)
Кузьмін О. В. - Кваліметрична оцінка раціонів харчування, Клец Д. О., Черняков І. С., Николайчук Ю. В. (2018)
Михалків В. Б. - Перехід магістрального газопроводу у реверсний режим (2018)
Орел А. В. - Аналіз соціальних медіа для визначення оціночних суджень на основі аналізу тональності тексту (2018)
Петрушка І. М. - Зовнішньодифузійні процеси сорбції барвників з рідинних середовищ комплексними сорбентами, Мороз О. І., Петрушка К. І. (2018)
Пилипів Л. Д. - Аналіз ефективності впливу термообробки нафти на гідравлічні втрати в магістральному нафтопроводі (2018)
Сильчук Т. А. - Розроблення смузі геродієтичного призначення, Дочинець І. В., Юрченко О. В. (2018)
Дідоборець О. Й. - Моделювання процесу кластеризації в розплавах металів з кристалічною граткою типу ГЦК, Клєцков О. М. (2018)
Мірошник К. А. - Дослідження розподілу параметрів електричного поля вздовж гірлянди ізоляторів ЛЕП НВН (2018)
Шульга C. В. - Масс-спектрометрия (MALDI) макробициклических трисдиоксиматов железа (II), Севериновская О. В., Варзацкий О. А., Покровский В. А., Волков C. В. (2011)
Бардін О. І. - Взаємодія компонентів у системі Tm—Fe—Si при 800 oC, Дашкевич М., Белан Б. Д., Маняко М., Коваль Л. Б., Гладишевський Р. Є. (2011)
Тарасевич Ю. И. - Вывод обобщенного уравнения Ленгмюра и его применение для описания гидратации активных центров Mn-клиноптилолита, Аксененкое. В., Поляковв. Е. (2011)
Шишкина С. Н. - УФ-спектроскопия и квантово-химическое моделирование хемосорбционного комплекса палладий (II) гидроксида с цитрат-ионом — промежуточного продукта в синтезе полиметаллических композитов на основе палладия, Галаган Р. Л., Минаев Б. Ф. (2011)
Антрапцева Н. М. - Синтез твердого раствора гидратированных дифосфатов Co(ІІ) и Mn(ІІ), Ткачева Н. В. (2011)
Барчій І. Є. - Фазові рівноваги у квазіпотрійній системі Tl4SnSe4—TlBiSe2—Tl9BiSe6, Козьма А. А. (2011)
Тульский Г. Г. - Кинетика совмещенных процессов на анодах с комбинированным оксидно-металлическим покрытием в растворах сульфатной кислоты, Байрачный В. Б., Муратова Е. Н., Смирнов А. А. (2011)
Козин В. Ф. - Образование гидридов при катодной поляризации олова в растворах серной кислоты (2011)
Леоненко И. И. - Новый комплекс тербия (III) в качестве флуоресцентного зонда на бычий сывороточный альбумин, Александрова Д. И., Егорова А. В., Антонович В. П., Карасев А. А. (2011)
Дорощук В. А. - Атомно-абсорбционное определение цинка и марганца в природных водах с предварительным мицеллярно-экстракционным концентрированием, Межуева М. С., Лелюшок С. А., Куличенко С. А. (2011)
Ягупольский Л. М. - Электронное строение и спектры поглощения карбо- и дикарбо-тиациа-нинов с полностью фторированной полиметиновой цепью, Чернега О. И., Рябицкий А. Б., Герасев А. А., Качковский А. Д., Ягупольский Ю. Л. (2011)
Пономаренко С. П. - Электрические свойства и протонодо-норная способность α-кетоглутаровой кислоты, Боровиков Ю. Я., Сивачек Т. Е. (2011)
Іваненко О. П. - Вплив евтектичної суміші фторидів літію та натрію, домішок трифториду гадолінію (ітрію) на стійкість дифториду ітербію, Компаніченко Н. М., Омельчук А. О. (2011)
Ларин В. И. - Взаимодействие комплексных ферроцианидных анионов с катионом пинацианола в водном растворе, Шаповалов С. А. (2011)
Кутолей Д. А. - Взаимодействие оксиэтилидендифосфонатов меди с этилендиамином и 2-аминоэтанолом в водных растворах, Штеменко А. В. (2011)
Павлова О. В. - Состояние хрома (III) в концентрированных щелочных растворах, Трачевский В. В., Мельник А. К., Супрунович В. И., Головко Д. А. (2011)
Дорошенко М. Н. - Синтез каталитически активных подложек для получения наноструктур германия (IV), Набока О. В., Мазуренко Е. А., Огенко В. М. (2011)
Біленька В. І. - Структура та колоїдно-хімічнї властивості фосфатидовмісних олійних композицій, Поп Г. С. (2011)
Костенко Є. Є. - Хіміко-аналітичні властивості похідних хромотропової кислоти, іммобілізованих на аніоніті АВ-17x8 та використання їх в аналізі харчових об’єктів (2011)
Стрюцкий А. В. - Литийпроводящие органо-неорганические полимерные электролиты на основе уретанмочевинных алкоксисилильных прекурсоров, Лысенков Э. А., Золотарев А. Р., Гуменная М. А., Вортман М. Я., Клименко Н. С., Рудаков В. М., Шевченко В. В. (2011)
Игнатова Т. Д. - Влияние химической природы компонентов на процесс формирования in situ бинарных смесей линейных несовместимых полимеров, Косянчук Л. Ф., Антоненко О. И., Тодосийчук Т. Т. (2011)
Коваль Л. - Сучасна неорганічна хімія в Україні (за матеріалами XVIII Української конференції з неорганічної хімії) (2011)
Фрицький І. О. - Спінові переходи в моноядерних та полімерних комплексах заліза (ІІ), Середюк М. Л., Знов’як К. О., Гютліх Ф. (2011)
Буряк М. І. - Низькотемпературний синтез наногетероструктур платини на оксидах силіцію та цирконію в органічних розчинниках , Волков С. В. (2011)
Плутенко Т. А. - Синтез материалов на основе системы (1–x)× BaTiO3—x(Bi0. 5K0. 5)TiO3 , проявляющих эффект ПТКС, Вьюнов О. И., Белоус А. Г. (2011)
Тарасенко C. О. - Взаємодія CaF2 з сольовим розтопом NaPO3—NaCl (KCl), Зінченко В. Ф., Стоянова І. В., Вітюкова К. О. (2011)
Тарасевич Ю. И. - Компенсационный эффект при хроматографическом исследовании термодинамики адсорбции углеводородов на природных и гидрофобизованных слоистых силикатах (2011)
Трофимчук А. К. - Особенности комплексообразования палладия (II) на поверхности химически модифицированных кремнеземов, Лосев В. Н., Гудыма Н. В. (2011)
Хоменко Е. М. - Исследование структуры и спектральных свойств молекулы НОBr методами ab initio (2011)
Стезерянский Э. А. - Кинетика электрохимического восстановления ионной пары, Гурьянова-Доскоч И. А., Омельчук А. А. (2011)
Кричмар С. И. - Электрохимический сенсор с иод-иодидной системой для определения следовых количеств диоксида азота в газах, Безпальченко В. М. (2011)
Пирский Ю. К. - Пиразолсодержащие координационные соединения меди (II) как прекурсоры электрокатализаторов восстановления кислорода, Давиденко Ю. М., Ткаченко А. В., Павленко В. А., Фрицкий И. О. (2011)
Марков В. И. - Реакции 1,2,3,4,5,6,7,8-октагидроакридин-4-карбонитрила, Фарат О. К., Великая Е. В., Варениченко С. А. (2011)
Чорноус В. О. - Синтез та деякi перетворення 2-амiно-4-хлоро-1Н-5-формiлiмiдазолiв, Грозав А. М., Вовк М. В. (2011)
Трунова Е. К. - Синтез и спектрально-люминесцентные свойства комплексов лантанидов с фосфонометиламиноянтарной кислотой, Русакова Н. В., Бережницкая А. С., Смола С. С., Снурникова О. В., Макотрик Т. А. (2011)
Янко О. Г. - Новый селенсодержащий лиганд Se9 (2011)
Зинченко В. Ф. - Взаимодействие в системе ZnS—ZnO—Sb2S3, Магунов И. Р., Садковська Л. В., Стоянова Е. В., Тимухин Е. В., Витюкова Е. О., Ковалевская И. П. (2011)
Моренко В. В. - Вязкость расплавов на основе оксидов бария и бора (2011)
Халявка Т. О. - Фотокаталітична та сорбційна активність титанцинкових і титанкадмієвих композитів (2011)
Фреїк Д. М. - Термодинаміка власних точкових дефектів телуриду стануму, Прокопів В. В., Горічок І. В. (2011)
Рудницька Г. А. - Cхема зв’язку між характеристичними термодинамічними функціями та їх змінними параметрами, Каменська Т. А. (2011)
Бабюк Д. П. - Исследование двухканальной реакционной динамики с помощью трехмерных квантовых траекторий, Нечипорук В. В. (2011)
Захария А. Н. - Прямое электротермическое атомно-абсорбционное определение никеля в растительных жирах и маслах, Журавлeв А. С., Чеботарeв А. Н., Колпак Р. Н., Полищук А. А. (2011)
Симонова Т. Н. - Экстракционно-фотометрическое определение хрома (III) с 4-(2-пиридилазо)резорцином в расслаивающихся водных системах, Дубровина В. А., Склярова Ю. А. (2011)
Галстян А. Г. - Кінетика та продукти рідкофазного окиснення 4-амінотолуену озоном у присутності стоп-реагенту, Зьома І. А., Головченко А. С. (2011)
Смоляр Н. Н. - Взаимодействие 6-бром-5-нитро-1,3-дигид-роимидазо(4,5-b)-пиридин-2-она и его N1,N3-диалкилпроизводных с циклоалкил(арил)аминами, Коваль Т. С., Бородкин Я. С., Еня В. И. (2011)
1-я Международная конференция по прикладной физико-неорганической химии (2011)
Указатель к тому 77 Украинского химического журнала за 2011 год (2011)
Волков С. В. - Современное развитие и воплощение концепций физико-неорганической химии (2012)
Куделко Е. O. - Анионообменные свойства оксигидратов состава MxAl1–xOy×nH2O, М — Zr, Ti, Sn, Мальцева Т. В., Беляков В. Н. (2012)
Соловьева Е. Д. - Синтез и свойства нанодисперсных модифицированных гексаферритов BaFe12–2хСохSiхO19±Ɣ со структурой магнетоплюмбита, Пашкова Е. В., Белоус А. Г. (2012)
Тимухин Е. В. - Взаимодействие в системе PbF2(PbO)—HfF4 и ее оптические свойства, Зинченко В. Ф., Мозговая О. В., Соболь В. П. (2012)
Ліціс O. О. - Дисоціація карбацилфосфортриамідних комплексів лантаноїдів у неводних середовищах, Koбилінська Н. Г., Oвчинніков В. А., Слива T. Ю., Амірханов В. М. (2012)
Клішин М. О. - Реакції алкоксихлоридів германію з N,N-біс(триметилсиліл)-амід-N’-трет-бутилімідом тіофосфенової кислоти, Брусиловець О. А., Брусиловець А. І. (2012)
Зиновик М. А. - Об относительной химической активности оксидов металлов в твердых растворах со структурой шпинели, Зиновик Е. В. (2012)
Сухарев С. М. - Аналітичне використання гідразонів, Чундак С. Ю., Сухарева О. Ю. (2012)
Цыганович Е. А. - Разделение и определение Сd(II) и Zn(II), основанные на особенностях образования их разнолигандных комплексов, Трофимчук А. К., Савранский Л. И. (2012)
Сивергин Ю. М. - Поведение битрехмерных полимеров в условиях одноосного деформирования, Киреева С. М. (2012)
Губина А. В. - Влияние степени замещения гидроксильных групп экзополисахарида на характер ближнего упорядочения полиглюкануретанов, Козак Н. В., Гомза Ю. П., Лобко Е. В. (2012)
Будзiнська В. Л. - Органо-неорганічні композити на основі ізоціанатів та силікату натрію з добавками уретанвмісного олігомеру, Іщенко С. С., Лебедєв Є. В., Мужев В. В. (2012)
Середюк М. Л. - Явище спінового переходу в рідкокристалічному комплексі заліза(ІІ) на основі ліганду триподандного типу, Знов'як К. О., Фрицький І. О., Гаспар А. Б., Гютліх Ф. (2012)
Кравченко А. В. - Проводящие катион-радикальные соли фульваленов с гексавольфрамат-анионом, Стародуб В. А., Медведев В. В., Хоткевич А. В., Кажева О. Н. (2012)
Камнева Н. Н. - Кислотно-основные свойства и комплексообразование алендроновой кислоты в водно-этанольной среде и ультрамикрогетерогенной мицеллярной среде Бридж 35, Бойченко А. П., Иванов В. В., Марков В. В., Логинова Л. П. (2012)
Пузій О. М. - Кислотно-основнi властивостi фосфоровмiсних вуглецевих адсорбентiв, Піддубна О. І. (2012)
Александров В. Д. - Диаграмма состояния системы кристаллогидратов Na2СO3·10H2O—Na2SO4·10H2O, Соболев А. Ю., Соболь О. В. (2012)
Кудин В. Г. - Физико-химические свойства сплавов двойных систем Y—B (Al, Ga, In), Кобылинская Н. Г., Шевченко М. А., Судавцова В. С. (2012)
Зiнченко В. Ф. - Взаємодія в системі BaF2—MgF2 та її оптичні властивості, Тiмухiн Є. В., Тарасенко С. О., Мозкова О. В., Горштейн Б. А., Вiтюкова К. О. (2012)
Стезерянский Э. А. - Константа устойчивости ионной пары (Na|Ag(S2O3)2|)²ˉ, Гурьянова-Доскоч И. А., Омельчук А. А. (2012)
Нечипорук В. В. - Методи математичного моделювання та оптимізація умов амперометричного визначення солей полігексаметиленгуанідіну, Болотін О. В., Куманьова М. О., Ткач В. І. (2012)
Братенко М. К. - Синтез 3-пiразолілзаміщених 1-оксотетрагідроізохінолін-4-карбонових кислот, Панасенко Н. В., Вовк М. В. (2012)
Штейнберг Л. Я. - Катализ фосфористой кислотой в синтезе бензанилида, Диброва В. М., Шейн С. М. (2012)
Ніколаєвський А. М. - Закономірності розподілу фенольних сполук між органічною та водною фазами, Івлєва Т. М., Виноградов В. В. (2012)
Волков С. В. - О некоторых приоритетных направлениях фундаментальных и "ориентированных” химических исследований (2012)
Єленіч О. В. - Синтез слабоагломерованих наночастинок на основі сполук Fe3O4 та CoFe2O4 з неводних розчинів, Солопан С. О., Трощенков Ю. М., Білоус А. Г. (2012)
Козачкова А. Н. - Комплексообразование палладия (II) с метилендифосфоновой кислотой, Царик Н. В., Пехньо В. И., Толсторожев Г. Б., Скорняков И. В. (2012)
Величко Е. В. - Комплексное соединение дирения(III) с 3-амино-1-адамантанкарбоновой кислотой, Голиченко А. А., Штеменко А. В. (2012)
Чеботарeв А. Н. - Комплексообразование ванадия(V) с 4-сульфо-2(4’-сульфонафталин-1’-азо)нафтолом-1 в водном и водно-органических растворах, Рабошвиль Е. В., Ефимова И. С. (2012)
Зінченко В. Ф. - Вплив взаємодіїу системі BaF2—MgF2, допованої Eu2+ та Eu3+, на її фотолюмінесцентні властивості, Тарасенко С. О., Тімухін Є. В., Мєшкова С. Б., Дога П. Г. (2012)
Гунько Г. С. - Структурообразование в дисперсных системах на основе полистирола и многослойных углеродных нанотрубок, Савицкий Д. П., Больбух Ю. Н., Приходько Г. П. (2012)
Александров В. Д. - Эндо- и экзотермические эффекты плавления и кристаллизации смесей в системе дифенил—нафталин, Щебетовская Н. В. (2012)
Кублановский В. С. - Биметаллические PdСo/C и PdNi/C электрокатализаторы восстановления кислорода, Пирский Ю. К., Никитенко В. Н., Ткаченко А. В., Руденко К. П. (2012)
Хованець Н. В. - Множинність стаціонарних станів у хімічних системах в умовах гідроксидної пасивації, Юзькова В. Д., Нечипорук В. В., Ткачук М. М. (2012)
Вретік Л. О. - Особливості гомо- та кополімеризації деяких диметакрилоїльних мономерів, Ніколаєва О. А., Загній В. В., Гуменюк Л. М., Сиромятніков В. Г. (2012)
Бондаренко П. О. - Синтез і властивості олігоорганосилоксанів з метакрилатними фрагментами, Ярова Н. В. (2012)
Пшеничний Р. М. - Взаємодія діоксиду титану з евтектичними сольовими сумішами фторидів лужних металів і тетрафториду цирконію, Омельчук А. О. (2012)
Пономарева Л. Н. - Катионообменные свойства органо-неорганических нанокомпозитов, содержащих аморфный гидрофосфат циркония, Дзязько Ю. С., Беляков В. Н., Быстрик О. В., Литвиненко Ю. А. (2012)
Зайцев Ю. П. - Наноразмерная структура конденсатов ZrO2—Y2O3, осажденных из паровой фазы в вакууме, Мовчан Б. А., Дидикин Г. Г., Оранская Е. И. (2012)
Зиновик М. А. - Термодинамический анализ процесса образования шпинельных оксидов с участием переходных металлов, Зиновик Е. В. (2012)
Соловьев В. В. - Квантово-химическое изучение механизма взаимодействия аниона NbF7²ˉ с катионами Li⁺, Ca²⁺ и Mg²⁺ на фоне ниобийсодержащих расплавов, Черненко Л. А. (2012)
Ларин В. И. - Кинетические закономерности вытеснения меди цинком из сульфатных растворов, Хоботова Э. Б., Даценко В. В., Добриян М. А. (2012)
Ставицкая С. С. - Модифицированные углеродные катализаторы для низкотемпературной окислительной деструкции органических и неорганических загрязнений (2012)
Чивирева Н. А. - Определение химических форм компонентов в сульфофторидах лантанидов и продуктах их взаимодействия с оксидом цинка, Стоянова И. В., Магунов И. Р., Антонович В. П., Зинченко В. Ф., Стоянов А. О. (2012)
Трохименко О. М. - Кінетичне визначення йоду cпектрофотометричним ферум (ІІІ)-нітрито-тіоціанатним методом у зразках молока, Зайцев В. М., Бойченко Д. С. (2012)
Белоус А. Г. - Мультиферроики: синтез, структура и свойства, Вьюнов О. И. (2012)
Буряк М. І. - Низькотемпературний синтез металевих наночастинок та наногетероструктур родію із комплексів в органічних розчинниках, Волков С. В. (2012)
Трунова Е. К. - Комплексообразующая способность и биологическая активность фосфонометиламиноянтарной кислоты, Шовковая А. В., Русакова М. Ю., Гудима А. О., Галкин Б. Н. (2012)
Хоменко Д. M. - ЯМР-спектральне та рентгеноструктурне дослідження координаційних сполук цинку з похідними 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу, Дорощук Р. O., Лампека Р. Д. (2012)
Масановец Г. Н. - Строение и физико-химическая характеристика комплексов цинка(ІІ) с N-замещенными тиокарбамоил-N’-пентаметиленсульфенамидами, Сейфуллина И. И. (2012)
Чедрик В. І. - Каталітичні властивості Ni-вмісних композитів на основі стабілізованого ZrO2 в процесі парової конверсії метану, Бобир Н. І., Орлик С. М., Васильєв О. Д. (2012)
Ященко Л. Н. - Особенности формирования наноструктурированных полимерных систем с ≡SI–O–SI≡ -группировками, Тодосийчук Т. Т., Терещенко В. Н., Менжерес Г. Я. (2012)
Братичак М. М. - Карбоксилвмісний пероксидний олігомер з епоксидними групами, Башта Б. Б., Дончак В. А., Астахова О. Т. (2012)
Дорошенко М. Н. - RF PE MOCVD-синтез и морфологические характеристики германиевых наночастиц, Железнова Л. И., Мазуренко Е. А. (2012)
Потаскалов В. А. - Гетерометалльные комплексы кобальта с триэтаноламином, Потаскалова Н. И., Зульфигаров А. О., Андрийко А. А. (2012)
Булавин В. И. - Ближняя сольватация и подвижность ионов в предельно разбавленных спиртовых и водных растворах галогеноводородов, Вьюнник И. Н. (2012)
Соловьев В. В. - Сравнительное моделирование взаимодействия молекул глутатионаи мелатонина с гидроксил-радикалом по результатам неэмпирических квантово-химических расчетов, Кузнецова Т. Ю. (2012)
Філеп М. Й. - Фазові рівноваги в системі Tl2Те—SnТе—PbTe, Сабов М. Ю., Соломон А. М., Барчій І. Є., Переш Є. Ю. (2012)
Кудин В. Г. - Термодинамические свойства расплавов системы Ni—Y, Шевченко М. А., Кудин Г. И., Судавцова В. С. (2012)
Васькевич А. І. - Циклізація 6-аліламінопіразоло-|3,4-d|піримідин-4(5Н)-онів під дією арилсульфенілхлоридів, Бентя А. В., Станінець В. І., Вовк М. В. (2012)
Петко К. И. - Взаимодействие тетрахлорэтилена с натриевыми солями азолов, Данилко Д. И. (2012)
Андреєв П. Ю. - Реакція метилпохідних п’ятичленних гетаренів з озоном у розчині оцтової кислоти (2012)
Карабанова Л. В. - Термодинаміка взаємодій полімер—наповнювач у нанокомпозитах на основі поліуретан-поліакрилатної матриці та синтетичних наноалмазів, Бондарук О. М. (2012)
Бовкуненко О. П. - Радикальна полімеризація вінільних мономерів у присутності похідних фенілгідразонів, Мельниченко В. І., Хижан О. І., Батіг С. М. (2012)
Чорненька Н. В. - Синтез и строение разнолигандного комплекса палладия(ІІ) с глицином и аспарагиновой кислотой, Волков С. В. (2012)
Кобылянская С. Д. - Структурные особенности и природа ионной проводимости в системах Li0. 5–yNayLa0. 5TiO3 та Li0. 5–yNayLa0. 5•(Nb,Ta) 2O6, Вьюнов О. И., Белоус А. Г. (2012)
Роговцов А. А. - Синтез, строение и свойства формиатов железа, Железнова Л. И., Мазуренко Е. А. (2012)
Зиновик М. А. - Термодинамика оксидов со структурой шпинели системы Co3O —Mn 4 3O4—Fe3O4, Зиновик Е. В. (2012)
Фреїк Д. М. - Термодинаміка власних точкових дефектів і область гомогенності моносульфіду самарію, Горічок І. В., Шевчук М. О. (2012)
Котова Н. В. - Особенности взаимодействия компонентов в жидких сплавахсистем Ni—элемент IV периода, Усенко Н. И., Cудавцова В. С. (2012)
Стезерянский Э. А. - Кинетика электрохимического восстановления тиосульфатных комплексов меди (I), Удод И. В., Омельчук А. А. (2012)
Кублановский В. С. - Квантово-химическое исследование разряда цианидных комплексов серебра(I), Берсирова О. Л. (2012)
Хованець Н. В. - Множинність стаціонарних станів та осциляцій в електрохімічних системах з одним електроактивним компонентом на окисно-відновних електродах, Ткачук М. М., Нечипорук В. В. (2012)
Надтока O. M. - Цис-транс-ізомеризація та фотоіндукована орієнтація в поліметакрилатах з бічними азобензольними фрагментами в залежності від умов опромінення, Сиромятніков В. Г. (2012)
Гудзенко Н. В. - Функционализированные олигомеры и соолигомеры на основе углеводородных мономеров и азоинициаторов, Грищенко В. К., Баранцова А. В., Бубнова А. С., Бусько Н. А. (2012)
Бабич І. В. - Синтез та сорбційні характеристики молекулярно-імпринтованих полімерів на основі модифікованих циклодекстринів, Рябов С. В., Сінельніков С. І., Лаптій С. В., Керча Ю. Ю. (2012)
Козин В. Ф. - Кинетика и механизм образования интермедиатов и одновалентного висмута на межфазных границах Вi0—Bi3+ у хлоридных расплавах, Буряк Н. И., Близнюк А. В. (2012)
Третяк С. Ю. - Взаимодействие транс-Re2(HO-C10H14-COO)2Cl4 с искуственными радикалами, Голиченко А. А., Величко Е. В., Штеменко А. В. (2012)
Шевченко А. В. - Теоретическая модель механизма тушения синглетного кислорода (а¹∆g) натрий азидом, Минаев Б. Ф. (2012)
Асеев Г. Г. - Потенциал межчастичных взаимодействий в концентрированных растворах электролитов: электростатические силы (2012)
Перлова О. В. - Адсорбция алкилкарбоксилатов калия свежеосажденным гидроксидом уранила, Ширыкалова А. А. (2012)
Гусейнов Р. М. - К расчету коэффициентов активности в водных растворах электролитов, Карибов М. Р. (2012)
Трохимчук А. К. - Закономірності сорбції благородних металів на поверхні силікагелю з прищепленими пропілтіосечовинними групами, Циганович О. А., Горда Р. В., Легенчук О. В., Бєда О. А. (2012)
Калиниченко И. Е. - Комплексообразование Ni(II) с 4-(2-пиридилазо)-резорцином в водных растворах, Выщеревич И. В. (2012)
Рассукана Ю. В. - N-діетоксифосфорилімін трифлуоропірувату в реакціях з фосфорними нуклеофілами (2012)
Штейнберг Л. Я. - Трeххлористый фосфор — катализатор и конденсирующий агент в синтезе бензанилида, Шейн С. М. (2012)
Shynkaruk L. - The role of households in the development of the national economy, Baranovska I., Milman L. (2018)
Безугла Ю. Є. - Аналіз фінансування оновлення основних засобів підприємства за допомогою лізингу, Пісклова О. А. (2018)
Глухова В. І. - Стан податкової безпеки України та напрями її зміцнення, Скрипник Л. І. (2018)
Михалків В. Б. - Підвищення енергоефективності та зниження собівартості заправки стисненим газом на АГНКС (2018)
Молнар В. В. - Математичне моделювання в оцінці ринкової вартості підприємства (2018)
Салькова І. Ю. - Маркетингове дослідження глобального попиту на продукцію підприємств олійно-жирового підкомплексу, Довгань Ю. В. (2018)
Хома І. Б. - Хеджування валютних ризиків у Польщі та в Україні, Піун Ю. І. (2018)
Шушкова Ю. В. - Ефективність депозитної політики вітчизняних банків, Хоцяновська У. П. (2018)
Антонов М. В. - Щодо проблеми визнання та виконання вироків Міжнародного кримінального суду на території України (2018)
Асірян С. Р. - Про аспекти захисту персональних даних як ключового елементу права на приватність, Гаркало Ю. Б. (2018)
Беденко Ю. Ю. - Питання існування права держави на превентивну самооборону (2018)
Бутко Л. А. - Видача особи, яка вчинила кримінальне правопорушення (екстрадиція): окремі теоретичні та практичні аспекти (2018)
Гречко І. В. - Особливості проведення виборів глави держави на прикладі таких країн, як ОАЕ, Ізраїль, Італія, Індія та Єгипет (2018)
Михалків І. М. - Щодо проблеми легалізації евтаназії в країнах Європи (2018)
Токарєва К. О. - Податкова безпека як важлива складова фінансової безпеки держави, Глушко Д. А. (2018)
Шлапак А. В. - Механізм застосування та значення статті 7 договору про Європейський Союз, Донець А. А. (2018)
Тітул (2018)
Гириловська І. В. - Моніторинг як механізм впливу на якість професійної підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів: результати експерименту (2018)
Зінукова Н. В. - Модель формування фахової компетентності усного перекладача у зовнішньоекономічній сфері (2018)
Козак Ю. Ю. - Визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості графічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2018)
Кравченко С. О. - Модель формування дослідницької компетентності майбутніх екологів (2018)
Луцик Г. О. - Структура готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки (2018)
Повстин О. В. - Педагогічні умови ефективного формування управлінської компетентності у фахівців у галузі безпеки людини (2018)
Стойчик Т. І. - Національна рамка кваліфікацій як інструмент забезпечення якості професійної освіти (2018)
Бондарь C. А. - Шкільний травматизм: особливості, тенденції (2018)
Горбан Є. І. - Школа розвитку професійної компетентності методистів закладів професійної (професійно-технічної) освіти як засіб впровадження інноваційної технології (2018)
Кравченко Т. М. - Доцільність та шляхи підвищення компетентності учнів через використання сучасних активних методів навчання (2018)
Мариніна В. І. - Формування професійної компетентності в майбутніх кваліфікованих робітників на уроках фізики засобами нових педагогічних технологій навчання (2018)
Отоса І. О. - Використання ігрових технологій на уроках правознавства (2018)
Пілевич О. А. - Результати впровадження методики формування професійної культури майбутніх фахівців з фінансів і кредиту в педагогічну практику вищих закладів освіти (2018)
Нєпєіна А. В. - Професійна освіта екологів у вимірі ідеології сталого розвитку як провідного імперативу ХХ століття (2018)
Сопільник М. П. - Проблеми розвитку професійної компетентності викладачів спеціальних дисциплін швейного профілю (2018)
Артюшенко В. І. - Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників: реальність сучасної педагогічної практики, Сімова Л. Г., Лимар О. П., Рудюк О. М. (2018)
Баглай В. І. - Особливості фахової підготовки майбутніх машиністів високошвидкісних поїздів у Франції (2018)
Леу С. О. - Система професійної освіти і навчання Великої Британії: стратегія, пріоритети та реформи (2018)
Бурлака Н. И. - Влияние электромагнитного излучения на репродуктивную функцию человека, Слинчак Е. Л. (2018)
Ліщинська Р. В. - Програмний продукт для пошуку crispr-систем, Кисляк С. В. (2018)
Задорожняя О. А. - Семипалатинское агентство "Товарищество Западно-Сибирского пароходства и торговли" (1898–1917 гг.) (2018)
Сипа М. Г. - Типологічні особливості духовних музичних творів (2018)
Скляр Н. М. - Окремі питання дослідження тіньового ринку зброї України, Усик П. С. (2018)
Samoilova Yu. - The role of standards in professional training of teachers in the USA (2018)
Suwimol S. - Study of student learning achievement in computer in course on creating e-Book and student satisfaction with the "Big 6 Skills Model” instruction (2018)
Sych T. - Factors of methodology development of researches of education management problems at the modern stage of development of national science (2018)
Гора Н. В. - Особливості застосування інформаційних технологій у навчання товарознавців (2018)
Stoykov A. - About the communicative tolerance in future social workers (2018)
Куликова Т. И. - Психологические проблемы молодых людей, прибегающих к Интернет-общению (2018)
Бродкевич В. М. - Алгоритми машинного навчання (МН) та глибокого навчання (ГН) і їх використання в прикладних додатках, Ремесло В. Я. (2018)
Дволітка М. Я. - Прогнозування показників надійності лінійної частини магістрального газопроводу (2018)
Кисляк С. В. - Оптимізація систем демонстрації графічного матеріалу під час навчального процесу, Нетаєв Р. М. (2018)
Кузьмін О. В. - Комплексна оцінка якості харчування, Ільчук Н. В., Салтан Б. А., Сасник С. С. (2018)
Лаленко Т. В. - Розробка методу комплексної кількісної оцінки якості соусу молочного, Пістуняк І. Я., Гордієнко А. С., Богомол А. В., Кузьмін О. В. (2018)
Горіна В. В. - Аналіз рівня швидкісно-силових здібностей велосипедистів-гонщиків 14–15 років (2018)
Топорков О. М. - Вплив водного спортивного походу на функціональний стан туристів-водників 14–16 років (2018)
Іщенко Є. О. - Державотворча специфіка українського та російського письменства ІІ-ої пол. ХІХ ст. – І-ої пол. ХХ ст. (2018)
Obushenko T. - Solvent sublation of indigo carmine from water, Tolstopalova N., Nesterchuk O. (2018)
Дуброва Н. П. - Управління фінансовою стійкістю сільськогосподарських підприємств, Антоненко В. В. (2018)
Зубченко Д. М. - Формування конкурентних переваг малого підприємства торгівлі, Стеценко В. А. (2018)
Логоша Р. В. - Фактори розвитку ринку продукції органічного овочівництва в Україні, Підвальна О. Г. (2018)
Логоша Р. В. - Особливості формування маркетингових стратегій сільськогосподарських підприємств, Польова О. Л. (2018)
Лютік О. М. - Оцінка ефективності бюджетних програм, Лящук О. В. (2018)
Масюк Ю. В. - Механізм управління платоспроможністю та кредитоспроможністю сільськогосподарського підприємства, Деменкова А. Є. (2018)
Омельченко Т. О. - Врахування принципів сегментування при формуванні асортименту, Шевченко О. Г. (2018)
Сакун Л. М. - Аналіз інноваційної активності промислових підприємств Полтавської області, Карлик Ю. Ю., Мігачова В. Б. (2018)
Соколовська В. М. - Взаємозв’язок корпоративної та маркетингової стратегій підприємства, їх роль в діяльності організації (2018)
Тарасова Г. О. - Особливості обліку відрядження по Україні та за кордон у координатах Податкового кодексу України та законодавства, Рудобаба І. Ю. (2018)
Рогоза Я. Е. - Нетрадиційні торговельні марки: актуальні проблеми правової охорони (2018)
Heydərova A. V. - Antropogen amillərin bioloji sistemlərə təsiri və ekoloji tarazliğin bərpasi yollari, İsmayılova A. A., Paşayeva G. A. (2018)
Камінський О. Є. - Удосконалення методичного підходу до оцінювання репутації хмарних провайдерів (2018)
Ротар А. Є. - Проекти управління продуктовим портфелем сучасної агрофірми (2018)
Турсунов А. М. - Ташқи савдо сиёсатининг назарий асослари ва тарихий жиҳатлари, Кариева Л. С. (2018)
Гончарук В. В. - Підготовка майбутніх учителів природничих спеціальностей до формування екологічної культури учнів (2018)
Касимов Р. А. - Домашняя экспериментальная работа студентов гуманитарных специальностей колледжа (2018)
Куликова Т. И. - Укрепление стрессоустойчивости педагога на основе тайм-менеджмента (2018)
Булах Б. В. - Застосування семантичних технологій для аналізу та рефакторингу програмного коду (2018)
Дуднік А. С. - Методи підвищення продуктивності пристроїв безпровідних вимірювальних сенсорних мереж (2018)
Кузьмін О. В. - Дослідження якості раціонів харчування, Вовк Г. М., Гребонос К. І., Радькевич С. М., Роман Т. О. (2018)
Прокоф’єва Г. М. - Ефективні технічні мийні засоби, Книш Н. В., Cударушкіна Т. В. (2018)
Слабінога М. О. - Розробка віртуального веб-орієнтованого середовища для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп’ютерні системи штучного інтелекту", Микитка Т. Г. (2018)
Слюсар С. В. - Система обробки зображень відеоряду очей для визначення психологічного стану (2018)
Калашникова Л. Е. - Математическое обеспечение аксонометрического ортогонального проецирования, Лысак К. Е., Рыльцев Е. В. (2018)
Топорков О. М. - Аналіз рівня лижної технічної підготовленості туристів-лижників 15–16 років у підготовчому та змагальному періодах (2018)
Грищенко Я. С. - Прагматичні маркери композиції віршованого твору (2018)
Демиденко О. П. - Мовні репрезентанти цінностей американської та української лінгвокультур, Гурська Ю. О. (2018)
Труцуненко І. І. - Полікомпонентні іменники в усному побутовому мовленні, Барладюга А. С. (2018)
Касянчук Б. В. - Запобігання злочинності за допомогою зміни архітектури міста (2018)
Алексієвець Л. - Наука як ключ до пізнання істини (2017)
Боднар В. - Привітання з нагоди ювілейного випуску "УЄС" (2017)
Wawryniuk A. - Congratulations on the occasion of the UEW jubilee issue (2017)
Макар Ю. - Тернопіль… і увесь світ (2017)
Юрій М. - Рух незгідних як відродження нескореного менталітету українців, Алексієвець М. (2017)
Секо Я. - Національний аспект російської революції 1917 року, Місько В. (2017)
Шама О. - Деякі аспекти становлення і розвитку середньовічної державності (2017)
Грушко В. - Внесок індоєвропейських та близькосхідних народів у відкриття капіталу як явища та процес його розвитку (2017)
Москалюк М. - Роль залізничного транспорту в розвитку промисловості України у другій половині XIX – на початку XX ст. (2017)
Калакура О. - Етнополітичний контекст соборності україни на тлі століття української революції (2017)
Чорній Г. - Політика радянської влади щодо жінок у процесі колективізації західноукраїнського регіону (середина 1940-х – початок 1950-х рр.) (2017)
Ціватий В. - Інституціоналізація образу українців та України в європейських світоглядних, політико-дипломатичних і протокольно-етикетних практиках доби раннього модерного часу (ХVІ–ХVІІІ ст.): історична ретроспектива (2017)
Василишин С. - Тенденції та проблеми економічної співпраці україни і Республіки Білорусь у нових геополітичних умовах (2005–2009 рр.) (2017)
Ганський В. - Міжнародний туризм та його інституціоналізація у міжнародних відносинах 1920–1930-х рр. (на прикладі II Речі Посполитої) (2017)
Vasyliev O. - The Ukraine-EU science and technology cooperation (2017)
Herbish N. - The refugee crisis: a view on the problem (2017)
Чекаленко Л. - КНР – Середня Азія: реалізація концепції економічного шовкового шляху (2017)
Орлова Т. - Президентські вибори 2016 року в США з точки зору історії ментальностей (2017)
Алексієвець М. - Косово: основні етапи самовизначення та становлення державності (2017)
Мартинов А. - Вибори в бундестаг 2017 року у контексті новітньої політичної історії Німеччини (2017)
Костюк Л. - Міграційна політика Бельгії упродовж другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2017)
Валіон О. - Вплив глобалізації на економіку Республіки Білорусь на сучасному етапі (2017)
Парнета О. - Жіночі організації в Другій Речі Посполитій (1918–1939) (2017)
Wawryniuk A. - Pogranicze korony i litwy w okresie ksztaltowania sie dwujedynego panstwa (2017)
Юрій М. - Менталітет і цивілізація у контексті історії, Алексієвець Л. (2017)
Ковальчук Т. - Міжнародний валютний фонд: фінансовий кредитор чи політико-економічний поневолювач? (2017)
Зашкільняк Л. - Річ Посполита обох народів в ретроспективі української історіографії (2017)
Калакура Я. - Методологічні нотатки щодо співвідношення і взаємопроникнення української, зарубіжної та всесвітньої історії в контексті глобалізації (2017)
Ярмошик І. - Історія України в мемуарах польських авторів першої половини ХVІІ ст. (2017)
Підставка Р. - Проблематика і стан досліджень замку в Скалі-Подільській, Сивий М. (2017)
Смільська І. - Співпраця України та ООН у миротворчій діяльності (1992–2014): історіографія проблеми (2017)
Кравець В. - Трансформація сексуальних цінностей на сучасному етапі розвитку України (2017)
Троян С. - Польсько-німецький пам’яттєвий дискурс: сучасні проблеми у вимірі культури пам’яті (2017)
Окаринський В. - Занадто акустичне місто в блакитній галілеї, або художня проза як джерело історії України (приклад міста Тернополя) (2017)
Біловус Л. - Діяльність української церкви у США в обороні національних духовних практик як чинника збереження національної ідентичності (на матеріалі періодичної преси української діаспори) (2017)
Криськов А. - Секуляризація церковного землеволодіння у губерніях Правобережної України в першій половині ХІХ ст. (2017)
Стоцький Я. - Покутницький рух у західних областях України під репресивним тиском органів державної влади у 1960-х – 1980-х рр. (2017)
Ткач В. - Польсько–українське культурно–освітнє товариство ім. Адама Міцкевича в місті Чорткові: історія становлення та перспективи розвитку (2017)
Алексієвець Л. - Слово про нашого автора професора Ярослава Калакуру (2017)
Дацків І. - В’ячеслав Липинський біля витоків української дипломатії (2017)
Алексієвець Л. - Грубінко А. В. Велика Британія в системі європейської зовнішньої і безпекової політики (1990–2016 рр. ): монографія. – Тернопіль: Вектор, 2017. – 668 с. (2017)
Федорів І. - Взаємне листування Михайла Грушевського та Мирона Кордуби / Упорядн., Авт. вступ. розд. і наук. комент. О. А. Купчинський. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка у Львові, 2016. – 424 С. – 100 Пр. – (Українознавча наукова бібліотека НТШ; Число 43), Алексієвець М. (2017)
Секо Я. - Ткаченко В. Україна: quo vadis – куди йдемо? – К.: Видавництво Логос Україна, 2017. – 424 С. Ткаченко В. Россия: беспутье агрессора. – К.: Издательство Логос Украина, 2016. – 432 С. (2017)
Алексієвець М. - Калакура Я. Ментальний вимір української цивілізації / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. – Київ: Генеза, 2017. – 560 С., Валіон О. (2017)
Алексієвець М. - Галичина в етнополітичному вимірі / Авт. кол.: В. О. Котигоренко (керівник), В. А. Войналович, О. Я. Калакура, Л. Л. Ковач, В. В. Коцур, Н. І. Кочан, О. О. Лященко, Н. Ю. Макаренко, Ю. О. Ніколаєць, М. І. Панчук, О. В. Позняк, О. О. Рафальський, М. Ю. Рябчук. – К.: ІПІЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2017. – 840 С., Костюк Л. (2017)
From the book by Lyudmyla Chekalenko. Foreign Policy Of Ukraine / Ed. by Tsivatyi V. G. – K: Lat&K, 2016. – 294 P., 8 P. Pic. (2017)
Із книги Володимира Окаринського. Тернопіль: Місто, Люди, Історія (Від давнини до 1991 року). – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2017. – 512 С. (2017)
Відомості про авторів (2017)
До уваги авторів! (2017)
Максименко С. Д. - Біопсихічна підструктура (2018)
Алєксєєва Ю. А. - Когнітивна природа віри (2018)
Бігунов Д. О. - Психологічний аналіз конфліктних комунікативних ситуацій (2018)
Ващенко І. В. - Реагування на ініціальні конфліктогени під час проведення судового розгляду справи, Зелінська О. П. (2018)
Вержиховська О. М. - Особливості емоційного стимулювання дітей із порушеннями інтелектуального розвитку (2018)
Гуляс І. А. - Життєвий успіх як соціально-психологічний феномен (2018)
Добіжа Н. В. - Особистість учителя іноземної мови з точки зору проблем психології особистості, Оніщук І. І. (2018)
Дригус М. Т. - Проблема становлення особистісної ефективності школяра у психологічній системі І. О. Сікорського (2018)
Каліщук С. М. - Свідомість як "граничне поняття" (2018)
Кlochek L. V. - Value-based self-regulation as a mechanism for development of social justice in pedagogical interaction (2018)
Коновалова О. В. - Обґрунтування психодіагностичного інструментарію дослідження мотиваційної готовності студентів до діяльності у сфері торгівлі (2018)
Макаренко С. С. - Маніпуляція суспільною свідомістю у процесі спілкування (2018)
Максименко К. С. - Пресуппозиции по соотношениям: личность пациента – личность психотерапевта, диагноз – форма психотерапии (2018)
Михайлик А. О. - Питання сприятливого соціального середовища у працях Й. Й. Ролле, Чеканська О. А. (2018)
Михайлишин У. Б. - Теоретико-методологічне дослідження детермінант виникнення адиктивної поведінки у студентів (2018)
Міненко О. О. - Психологічний аналіз сучасної мультиплікаційної продукції та її вплив на психічний розвиток дитини (2018)
Мусіяка Н. І. - Розвиток творчого мислення як особистісної детермінанти навчальних досягнень молодших школярів (2018)
Олійник А. В. - Гуманістичний потенціал релігійної віри у протидії аутодеструктивності (2018)
Онуфрієва Л. А. - Концептуальні межі поняття копінг-стратегій особистості у психології, Ващенко І. В. (2018)
Островська К. О. - Особливості поведінки дітей з аутизмом у грі з ровесниками, Островський І. П., Сайко Х. Я. (2018)
Панчук Н. П. - Особистісно-орієнтований підхід у становленні ціннісної сфери майбутнього компетентнісного фахівця (2018)
Папуча М. В. - Ідеальна форма в розвитку особистості людини, Наконечна М. М. (2018)
Пастух Л. В. - Формування позитивного психологічного клімату в педагогічних колективах закладів загальної середньої освіти (2018)
Беата Анна Пєхота - Дружба и ее значение в жизни человека, Зайдель Ізабела (2018)
Прахова С. А. - Тривожність у предикторній структурі фрустраційних станів школярів різних вікових груп (2018)
Руда Н. Л. - Етапи формування мотивації політичного лідерства (2018)
Руденко Л. М. - Психологічний супровід дітей, хворих на цукровий діабет І типу і хронічний тонзиліт, Осадча Т. М., Гавриленко Ю. В. (2018)
Семенів Н. М. - Методологія дослідження міжетнічних взаємин на міжособистісному рівні (2018)
Тавровецька Н. І. - Емпіричний аналіз змістових характеристик життєвої позиції особистості (2018)
Тичина К. О. - Особливості міжособистісних стосунків у сім’ях, які виховують дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення (2018)
Туз О. С. - Модель психологічної готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління організаційними змінами (2018)
Хоменко Є. Г. - Дослідження міжособистісної взаємодії учнів молодшого підліткового віку за допомогою методу соціометрії (2018)
Цимбаленко О. О. - Методика формування здатності до комунікативної взаємодії у дітей із порушеннями спілкування (2018)
Чеканська Л. М. - Диференційований підхід у навчанні дітей із різним типом функціональної асиметрії (2018)
Шебанова В. І. - Викривлення стратегій харчової поведінки як адаптаційно-компенсаторний процес тілесності та специфічне новоутворення, Łodygowska E. (2018)
Штепа О. С. - Головні ідеї інтенціональної концепції особистісного самоздійснення (2018)
Яворська-Вєтрова І. В. - Перспективна рефлексія як механізм становлення особистісної ефективності учнів (2018)
Бібліографія (2018)
Відомості про авторів (2018)
Інформація про збірник (2018)
Вихідні дані (2018)
Поляков М. В. - У витоків Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Савчук В. С., Світленко С. І. (2018)
Вітенко З. Р. - Міжнародна епістолярія українських профспілок (1920-х – 1930-х рр. ХХ ст.) (2018)
Слісаренко О. М. - Україна в роки Північної війни в донесеннях англійського посла Чарльза Вітворта (2018)
Пижик А. М. - Втілення в радянському художньому кіно образів "ворога" та "героя" періоду Української революції 1917-1921 рр. (2018)
Аксьонова В. І. - Філософія соціокультурних значень в інформаційній системі вчора та сьогодні (2018)
Салій А. В. - Філософія та література: шлях до діалогу (2018)
Дідик Л. А. - Просторова диспозиція агентів комунікації в соціальних мережах (2018)
Ковальов А. В. - Проблеми деліберативних практик у Європейському Союзі за Джеймсом Фішкіним (2018)
Коцан Р. І. - Розвиток теоретичних засад дослідження державних кордонів (2018)
Руденко Л. Г. - Розвиток картографічного напряму досліджень в Інституті географії НАН України, Бочковська А. І. (2018)
Руденко Л. Г. - Наукові здобутки співробітників Інституту географії НАН України у 2017 році, Маруняк Є. О. (2018)
Голубцов О. Г. - Образ ландшафту: аналіз і оцінювання у ландшафтному плануванні (2018)
Гавриленко О. П. - Ландшафтознавчий аналіз для оптимізації природоохоронного природокористування в урбанізованому середовищі, Циганок Є. Ю. (2018)
Гукалова І. В. - Якість життя як цільовий імператив концепцій міського розвитку: висновки для України (2018)
Іщенко Ю. Д. - Креативна діяльність в Україні: методика дослідження та просторові тенденції (2018)
Нагірна В. П. - Роль малих міст в активізації соціально-економічного розвитку сільської місцевості (2018)
Савчук І. Г. - Просторова організація трамвайного транспорту великого міста (на прикладі Києва), Нагорний Т. В. (2018)
Чернов Б. О. - Географічне краєзнавство: теоретико-методологічна сутність (2018)
До ювілею Ж. М. Матвіїшиної (2018)
Пам’яті В. С. Давидчука (2018)
Інформація (2018)
Yudina O. V. - Optimisation of the process of professional training the future managers for business сommunication in a foreign language (2018)
Жарик Є. А. - Основні елементи управлінського лідерства (2018)
Проскурня О. М. - Підвищення ефективності організації підприємницької діяльності з надання реабілітаційних послуг при впровадженні принципів менеджменту якості (2018)
Шаульська Л. В. - Соціальна політика як передумова розвитку інтелектуальних складових людського потенціалу, Карпенко А. В. (2018)
Кургузов А. О. - Використання маркетингових стратегій у процесі формування та репрезентації української національної ідентичності (2018)
Лупинос А. В. - Аналіз тенденцій розвитку підприємницької діяльності в галузі утилізації полімерних відходів в Україні, Гуржій Н. М. (2018)
Бухаріна Л. М. - Використання потенціалу логістики внутрішніх водних шляхів для розвитку агробізнесу в Україні, Бірюков Т. Р. (2018)
Шмиголь Н. М. - Логістичні центри як напрямок розвитку логістики водного транспорту, Метеленко Н. Г. (2018)
Булавка Н. В. - Добір морозостійких ліній пшениці м’якої озимої, Юрченко Т. В., Кучеренко О. М. (2017)
Гудзенко В. М. - Комбінаційна здатність та параметри генетичної варіації за масою 1000 зерен ячменю багаторядного озимого в Лісостепу України, Поліщук Т. П., Бабій О. О. (2017)
Демидов О. А. - Зимостійкість болгарських зразків пшениці озимої в умовах Лісостепу України, Вологдіна Г. Б. (2017)
Дубовик Н. С. - Зав’язування насіння при схрещуванні сортів Тriticum aestivum L. з пшенично-житніми транслокаціями, Гуменюк О. В., Кириленко В. В. (2017)
Кириленко В. В. - Вплив мутагенних чинників на рослини F1М1 та М1 пшениці м’якої озимої, Хоменко С. О., Волощук С. І., Юрченко Т. В., Васильківський С. П. (2017)
Кузьменко Є. А. - Оцінка колекційних зразків пшениці твердої ярої за врожайністю та селекційними індексами, Федоренко М. В., Хоменко С. О., Харченко М. В. (2017)
Хоменко С. О. - Посухостійкість та елементи продуктивності колекційних зразків пшениці м’якої ярої в умовах Лісостепу України, Кочмарський В. С., Федоренко І. В., Федоренко М. В. (2017)
Власенко В. А. - Генетична оцінка елементів продуктивності гібридів F1, F2 пшениці м’якої озимої, створених за участі носіїв інтрогресованих компонентів, Бакуменко О. М. (2017)
Пикало С. В. - Регенераційна здатність тритикале в культурі апікальних меристем пагонів залежно від генотипу та віку експланта, Волощук С. І., Чугункова Т. В., Прокопік Н. І. (2017)
Сіроштан А. А. - Екологізація насіннєвих посівів пшениці озимої, Кавунець В. П., Центило Л. В. (2017)
Мєлюхіна Г. В. - Сезонна динаміка щільності популяцій злакових цикадок на пшениці озимій в Лісостепу України (2017)
Муха Т. І. - Сорти пшениці озимої з груповою стійкістю проти хвороб для Лісостепу України, Мурашко Л. А., Мар’юшкіна В. Я. (2017)
Василенко Н. В. - Фактори впливу на якість зерна та борошна нових сортів пшениці м’якої озимої. 3. "Сила" борошна та її складові, Правдзіва І. В., Замліла Н. П., Вологдіна Г. Б., Колючий В. Т. (2017)
Дубовик Д. Ю. - Продуктивність пшениці м’якої озимої за сумісної обробки насіння протруйником та біодобривами, Каленська С. М. (2017)
Заїма О. А. - Ефективність фунгіцидів на пшениці м’якій озимій, Дергачов О. Л. (2017)
Ратошнюк В. І. - Вплив елементів технології вирощування на продуктивність люпину вузьколистого (2017)
Демидов О. А. - Творчий спадок академіка В. М. Ремесла в селекції пшениці (до 110-річчя від дня народження), Власенко В. А., Коломієць Л. А., Гуменюк О. В. (2017)
Суслов О. М. - Синтез та нелінійні властивості твердих розчинів AgNb1–xTaxO3, Дурилін Д. О., Овчар О. В., Білоус А. Г. (2013)
Іваненко О. П. - Іонна провідність нестехіометричних фторидів самарію, Компаніченко Н. М., Пшеничний Р. М., Омельчук А. О. (2013)
Лисовенко С. О. - Застосування квазісилового алгоритму для генерації динамічних структурних моделей металічних розплавів, Роїк О. С., Казіміров В. П., Перевертайло В. М. (2013)
Фадєєв Є. М. - Нові ІЧ-люмінесцентні гібридні матеріали на основі ковалентно закріплених амінополікарбоксилатів лантанідів (III), Смолa С. С., Снурніковa О. В., Труновa О. К., Русаковa Н. В. (2013)
Булачок А. С. - Синтез та дослідження електричних властивостей купратів барію, Дзязько О. Г., Фесич І. В., Голубцов В. А., Неділько С. А. (2013)
Гріщенко Л. М. - Бромування та функціоналізація поверхні вуглецевих волокон сірковмісними групами, Безугла Т. М., Музичук Б. О., Вакалюк А. В., Задерко О. М., Місчанчук Б. Г. (2013)
Бик С. В. - Електроосадження сплаву Ni—W із цитратно-пірофосфатного електроліту, Берсiрова О. Л., Кублановський В. С. (2013)
Лысенко Л. Л. - Исследование поляризации ионообменных мембран, диафрагмы и ионита, Мищук Н. А., Несмеянова Т. А., Баринова Н. О. (2013)
Слободянюк И. А. - Фотоэлектрохимические свойства модифицированных фотоанодов на основе нанотрубок TiO2 и халькогенидов кадмия для систем получения фотоводорода, Русецкий И. А., Данилов М. О., Колбасов Г. Я., Щербакова Л. Г., Солонин Ю. М. (2013)
Лобачев В. Л. - Кинетика и механизм окисления тиофена пероксиазотистой кислотой в водных растворах и газовой фазе, Дятленко Л. М., Рудаков Е. С. (2013)
Братенко М. К. - Синтез, триазиноанелювання та протимікробна активність 2-аміно-4-піразоліл-4Н-1,3-оксазинів, Панасенко Н. В., Мельниченко Н. В., Вовк М. В. (2013)
Александрова К. В. - Cинтез та фiзико-хiмiчнi властивостi похiдних 7-R-3-бензилксантинiл-8-метилтiоацетатної кислоти, Дячков М. В., Шкода О. С., Васюк С. О. (2013)
Плутенко Т. А. - Влияние температуры окисления на электрофизические свойства в системе твердых растворов (1–x)BaTiO3—x(K0. 5Bi0. 5)TiO3, Вьюнов О. И., Белоус А. Г. (2013)
Янко О. Г. - Химические превращения в системе OsO4—S2Cl2—Se—KCN—4-CNPy (2013)
Давиденко Ю. М. - Синтез, будова та магнітні властивості координаційного полімеру міді (ІІ) 3 1Н-піразолом, Діхерт С., Демешко С. O., Майєр Ф., Павленко В. О., Фрицький І. О. (2013)
Теслюк О. И. - Фотолюминеcцентные свойства комплексов Eu(III) и Tb(III) с производными оксибензойной кислоты, Дога П. Г., Кондратьева Р. В., Новикова Н. С., Мешкова С. Б. (2013)
Бричка С. Я. - Модифицирование алюмосиликатных нанотрубок диоксидом церия, Котел Л. Ю., Оранская Е. И., Бричка А. В., Чернявская Т. В. (2013)
Курта С. А. - Кристалоквазіхімічний механізм каталізу окисного хлорування етену, Татарчук Т. Р., Микитин І. М. (2013)
Крупенникова О. С. - Электрокатализаторы восстановления кислорода на основе многослойных углеродных нанотрубок, модифицированных оксидами кобальта и никеля, Пирский Ю. К., Гайдин А. В., Иваненко И. Н., Донцова Т. А. (2013)
Коломицев Д. В. - Електрохімічне окислення фенолу на допованому діоксиді олова (2013)
Наконешная Е. П. - Электрохимический синтез нановолокон карбида вольфрама, Новоселова И. А., Быков В. Н. (2013)
Іванченко Д. Г. - Синтез та фiзико-хiмiчнi властивостi 1,8-дизамiщених теобромiну — потенцiйних бiоактивних сполук, Назаренко М. В., Романенко М. І., Пахомова О. О. (2013)
Бiла Н. І. - Кінетика реакції моно- і дигідроксибензойних кислот з азотцентрованими радикалами в системі вода—диметилсульфоксид, Бiлий О. В. (2013)
Tkachuk О. - Romantic discourse of "Haidamaki" poem by Т. Shevchenko (2013)
Kucher V. - Inner world of images in dystopia novels of the first half of the XXth century (2013)
Вільна Я. - Морально – естетична концепція людини в ранній творчості Івана Нечуя-Левицького (на матеріалі оповідання "Рибалка Панас Круть") (2013)
Гнатенко В. - Шевченкіана Олександра Астаф'єва (2013)
Залевська О. - Художнє втілення морально-етичної проблематики у малій прозі Ростислава Єндика (2013)
Зимомря М. - Художній дискурс збірки поезій "Необроблений смарагд" Наталії Науменко (2013)
Ткачук М. - Художня своєрідність роману "Земля" Ольги Кобилянської (2013)
Бабій І. - Оцінно-експресивний потенціал іменникових лексичних інновацій у романі "Чотири броди" Михайла Стельмаха (2013)
Косінова О. - Музично-композиційна побудова поетичних творів Павла Тичини (2013)
Працьовитий В. - Реальність і надреальність у трагедії "Дійство про Юрія-переможця" Юрія Косача (2013)
Луцишин І. - Концепт екзистенційної тривоги в романі Володимира Винниченка "Рівновага" (2013)
Любімова О. - Трискладові розміри у творчості поетів Східної України 80 – х років ХІХ століття (2013)
Мединська О. - Жанрово-композиційні інваріанти роману-хроніки Валерія Шевчука "Тіні зникомі" (2013)
Мельник Л. - Родина як вияв української ментальності у творах Федора Заревича (2013)
Нагорний Я. - Художня практика Павла Богацького в контексті доби (початок ХХ століття) (2013)
Приліпко І. - Тенденції зображення образів духовних діячів у прозі Марка Вовчка (2013)
Реутова М. - Поетикальний аспект невротичності у ліриці Ліни Ефіндієвої (2013)
Скуратко Т. - Діалектика традицій і новаторства в українській поемі шістдесятників (2013)
Швець Н. - Художнє зображення двоплощинності добра і зла в романі "Лора" Олекси Гай-Головка (2013)
Яблонська Н. - Романи В. Даниленка в сучасному дискурсі української масової літератури (2013)
Гуляк А. - Об’єктивізація постаті поета в образі ліричного героя (на матеріалі української поезії ХХ століття), Науменко Н. (2013)
Біляшевич Р. - Поліфонічні форми в українській художній літературі першої половини ХХ століття (2013)
Віннікова Н. - Стилізація і пародія: літературні "транскрипції" чужого стилю (2013)
Краснова Л. - Художня своєрідність пісенного тексту (2013)
Мацько В. - Концепт андрогінності в художній літературі: маскулінність і фемінність (2013)
Савка М. - Іманентно-трансцендентні та ціннісно-інтенціональні виміри художнього тексту: екзистенціальна методологія і особливості (на матеріалі української малої прози перших десятиліть ХХ ст.) (2013)
Якібчук М. - Батьківщина, дім, рідна мова як образи втраченої та віднайденої буттєвості (український контекст 60 – 80-х років ХХ ст.) (2013)
Гільдебрант К. - "Сердиті молоді люди" як представники англійського неореалізму середини ХХ століття (2013)
Диндаренко О. - Лінгвостилістичні засоби створення образу Індії в поезії та прозі Р. Кіплінга (2013)
Петриченко Н. - Жанрові різновиди прозових творів російських і українських авторів першої половини ХІХ століття: оповідання, новела, повість, роман (критичний дискурс полеміка) (2013)
Печарський А. - У ментальному хронотопі китайської поезії епохи династії Тан ( 唐诗 ) і українського літературного бароко (2013)
Свиридюк Л. - Морально-духовні виміри персонажів романів "Трохи пітьми" Л. Дереша та "Crazy" Б. Лєберта: компаративний аспект (2013)
Ткачук А. - Невідомий вірш "Бабин Яр" Володимира Сосюри, Ткачук М. (2013)
Астаф'єв О. - Творчість як академія живопису (Наталія Гавдида. Літературно-малярський дискурс творчості Богдана Лепкого. Монографія. – К.: Смолоскип,2012. – 226 с.), Ткачук В. (2013)
Галич О. - Творчість Андрія Малишка з погляду наратології (Ткачук М.П. Художній дискурс лірики Андрія Малишка: монографія. – Тернопіль: Медобори, 2013. – 310 с.) (2013)
Гнатюк М. - Інтертекстуальний дискурс Шевченкового прометеїзму (Ткачук О.М. "Інтертекст поеми "Кавказ" Тараса Шевченка: прометеїзм в орієнтальному дискурсі". (Навч. посіб.) – Тернопіль: Медобори, 2012. – 131 с.) (2013)
Курчій Д. - "Реальні факти сумної правди" (Михайло Ломацький. Українське вчительство Гуцульщини. – Торонто-Онтаріо. – 1958) (2013)
Краснова Л. - Primus inter pares - перший між рівними (Нова зустріч з Андрієм Малишком // Микола Ткачук. Художній дискурс лірики Андрія Малишка. – Тернопіль; Медобори, 2013. – 309 с.) (2013)
Краснова Л. - Вірджинія Вулф. Розмисли навколо модерністської експериментальності (Галини Варнацька. Художня специфіка модерністської прози Вірджинії Вулф. Монографія – Дрогобич, 2012. – 220 с.) (2013)
Краснова Л. - Не забуваймо про нашу армію (Ярослав Яремко. Нариси з історії української військової термінології. – 2-ге вид. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 411 с.), Ткачук М. (2013)
Науменко Н. - Творчий доробок на тлі осмислених позицій (Іван Зимомря, Руслана Жовтані, Владислав Грещук. Алгоритми наукового поступу. Біобібліографічний покажчик Миколи Зимомрі. Післямова Ігоря Добрянського, Станіслава Лупінського.– Ужгород: ФОП Бреза А. Е., 2013. – 366 с.), Сеник Л. (2013)
Бурмака И. А. - Методы внешнего управления судами в ситуации опасного сближения, Кулаков М. А., Калиниченко Г. Е. (2017)
Ворохобин И. И. - Ортогональное разложение плотности распределения погрешностей навигационных измерений в ряд Грама-Шарлье типа А, Сикирин В. Е., Фусар И. Ю. (2017)
Габрук Р. А. - Безпека при виконанні динамічного позиціонування (2017)
Доронін В. В. - Контекстно-орієнтований підхід в інтелектуальній обробці потоків даних від водомірних постів при русі судна, Алєйніков М. В., Алейніков В. М. (2017)
Зинченко С. Н. - Расхождение с маневрирующими целями, Ляшенко В. Г. (2017)
Кондратьєва Л. Ю. - Концепция оптимизации целевой функции патрульного судна типа SWATH (2017)
Кузьменко Є. С. - Розробка заходів щодо створення транспортно-експедиторської компанії як елементу сервісної ергатичної системи, Петров І. М. (2017)
Михайленко В. С. - Решение задач идентификации и управления температурным контуром системы охлаждения судового дизеля, Харченко Р. Ю. (2017)
Онищенко С. П. - Формування стояночного часу рейса судна з урахуванням чартерних умов, Коскіна Ю. О. (2017)
Пятаков Э. Н. - Локально-независимое управление процессом расхождения судов, Омельченко Т. Ю., Волков Е. Л. (2017)
Сіманенков А. Л. - Статистичний аналіз теплових режимів суднового двигуна внутрішнього згоряння (2017)
Товстокорий О. М. - Керування положенням полюсу повороту на двогвинтовому конвенційному судні, Мойсеєнко В. С. (2017)
Знамеровська Н. П. - Формування предметних компетентностей при вивченні загальноінженерних дисциплін, Васильченко Г. Ю. (2017)
Жмур В. Н. - Снижение расхода топлива и интенсивности развития "парникового" эффекта – стратегическая задача современного судоходства, Леонов В. Е. (2017)
Алексенко В. Л. - Исследование напряженно-деформированного состояния системы "металическая основа – защитное покрытие", Богдан А. П. (2017)
Бодак В. І. - Переваги та недоліки різних форм забірних частин шнекових насосів, Бодак М. В. (2017)
Волков В. П. - Особливості формування інформаційної моделі предметної області моніторингу параметрів технічного стану транспортного засобу, Грицук І. В., Грицук Ю. В., Волков Ю. В. (2017)
Волонцевич Д. О. - Диффузионные процессы при "обжиме" трубчатых заготовок в магнитно-импульсной обработке металлов, Барбашова М. В., Еремина Е. Ф. (2017)
Малащенко В. О. - Дослідження точності фрикційних відцентрових муфт з канатними ланками, Проценко В. О. (2017)
Настасенко В. А. - Строгое обоснование силы действия гравитационного поля (2017)
Погорлецький Д. С. - Особливості застосування систем теплової підготовки для полегшення пуску транспортних двигунів, працюючих на зрідженому газовому паливі (2017)
Поляков В. А. - Гибридная модель левитационной силы магнитолевитирующего поезда, Хачапуридзе Н. М. (2017)
Проценко В. О. - Аналіз роботи та напрямки удосконалення сполучної муфти гвинтового насоса паливної системи суднової енергетичної установки, Авраменко О. М. (2017)
Самарін О. Є. - Циліндро-поршнева група тронкового двигуна (2017)
Сапронов О. О. - Структура зламу полімерних композитів для захисних покриттів різного функціонального призначення (2017)
Ходаковський О. В. - Захисні покриття з двокомпонентною добавкою для транспортної техніки, Амелін М. Ю., Гусєв В. М., Якущенко С. В., Браїло М. В. (2017)
Зинченко С. Н. - Использование нейросетевой модели судна для решения задач управления, Ляшенко В. Г. (2017)
Носов П. С. - Моделювання інтелектуальної діяльності особи що приймає рішення в умовах позаштатних ситуацій при управлінні судном, Волошинов С. А., Бень А. П., Новиков А. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Белоус А. Г. - Влияние Fe2O3 на структуру и свойства стабилизированного оксида циркония, Кравчик К. B., Янчевский О. З., Bohnke O., Вьюнов О. И., Gunes V. (2012)
Chernii V. Ya. - MALDI mass spectrometry of zirconium and hafnium dibenzoylmethanate phthalocyanines, Severinovskaya O. V., Kovalska V. B., Tretyakova I. N., Losytskyy M. Yu., Yamoluk S. M., Volkov S. V. (2012)
Зинченко В. Ф. - Спектроскопическое исследование взаимодействия сложных халькогенидов EuIn2S4 та EuIn2Se4 с солевым расплавом NaCl-KCl, Павлинчук С. А., Мешкова С. Б., Чигринов В. Э. (2012)
Пилецкая К. А. - Взаимодействие трикарбонильного комплекса рения(I) с 9-метиладенином, Бобухов Д. В., Штеменко А. В. (2012)
Калугін В. Д. - Особливості прояву ефекту гідродинамічного обмеження швидкості хімічного осадження срібла в розчинах з різними відновлювачами, Лук’янченко В. В., Опалєва Н. С., Сидоренко О. В., Бешенцева О. А. (2012)
Панасенко Н. В. - Синтез 1-заміщених 5-піразолілтетразолів, Братенко М. К., Вовк М. В. (2012)
Дяченко В. Д. - Новый пример синтеза замещенных 7,8-диалкил-5-амино-N,2-диарил-3-оксо-4-циано-2-азабицикло(2. 2. 2)окт-5-ен-6-карбоксамидов конденсацией алифатических альдегидов с цианоацетанилидами, Карпов Е. М. (2012)
Ніколаєва О. А. - Циннамоїлвмісні полімери: синтез, властивості, сучасні напрямки застосування, Вретік Л. О., Загній В. В., Сиромятніков В. Г. (2012)
Братичак М. М. - Синтез та структуруючі властивості функціональних похідних епоксидних смол, Яцишин О. І., Кочубей В. В. (2012)
Сучасні проблеми фізико-неорганічної хімії, нанохімії і технології (виїзна сесія наукової ради НАН України з проблеми "Неорганічна хімія") (2012)
Асаула В. М. - Фазові діаграми бінарних систем капронату кадмію з капронатами одно- і двовалентних металів, Мирна Т. А., Яремчук Г. Г., Волков С. В. (2012)
Козачкова А. Н. - Синтез и молекулярное строение гетерометаллических Pd(II)–Co(II) и Pd(II)–Ni(II) соединений с 1-амино-2-метилпропилиден-1,1-дифосфоновой кислотой, Дудко А. В., Царик Н. В., Пехньо В. И., Новоторцев В. М., Еременко И. Л. (2012)
Дорошенко М. Н. - Синтез и свойства дигидроксо-бис-1,1,1,5,5,5-гексафтор-2,4-пентандионата германия (IV) - прекурсора наноструктур, Железнова Л. И., Трачевский В. В., Мазуренко Е. А. (2012)
Гетьман Є. I. - Синтез та мікроструктура Pb8Na2(VO4)6, Яблочкова Н. В., Саванкова Т. М., Ігнатов О. В., Пасiчник Л. В., Гавва М. М. (2012)
Погодін А. І. - Фізико-хімічна взаємодія у квазіпотрійній системі CuI-Cu2S-Cu6PS5I, Кохан О. П., Барчій І. Є. (2012)
Горічок І. В. - Ентальпії утворення домішково-вакансійних комплексів у кристалах А2В6 (2012)
Цымбалюк К. К. - Оптимизация процедуры определения полициклических ароматических углеводородов в биоте, Деньга Ю. М., Антонович В. П. (2012)
Юрченко О. И. - Атомно-абсорбционное и рентгенофлуоресцентное определение ртути в грунтах и водах с применением димедоната ртути (I) в качестве стандартного образца состава, Титова Н. П., Чорножук Т. В., Добриян М. А., Ларин В. И. (2012)
Содержание (2018)
Григоренко Я. М. - Решение краевых задач теории пластин с переменными параметрами с применением периодических В-сплайнов, Крюков Н. Н. (2018)
Баженов В. А. - Достоверность модифицированного метода определения инвариантного J-интеграла при упругопластическом деформировании призматических тел, Гуляр А. И., Пискунов С. О., Шкрыль А. А. (2018)
Каминский А. А. - Определение безопасных уровней статических нагрузок для полимерных композитов, ослабленных трещинами, Черноиван Ю. А. (2018)
Рущицкий Я. Я. - Вариант нелинейных волновых уравнений, описывающих цилиндрические осесимметричные волны, Синчило С. В. (2018)
Глухов А. Ю. - Осесимметричные волны в слоистых композитных несжимаемых материалах с начальными напряжениями при проскальзывании слоев (2018)
Григоренко А. Я. - О напряженно-деформированном состоянии пластин сложной формы из ортотропных материалов при переменной нагрузке, Панкратьев С. А. (2018)
Мартынюк А. А. - Динамический анализ множества траекторий семейства уравнений движения на основе смешанных объемов Минковского (2018)
Янчевский И. В. - Нестационарные колебания электроупругой цилиндрической оболочки в акустическом слое (2018)
Хорошун А. С. - Об управлении неточными быстро-медленными системами Такаги – Сугено (2018)
Ларин В. Б. - О повышении надежности систем управления квадрокоптером (2018)
Никитина Н. В. - Бифуркации двух связанных осцилляторов (2018)
Mohammadian M. - An iterative approach for obtaining nonlinear frequency of a conservative oscillator with strong nonlinearities, Pourmehran O., Ju P. (2018)
Daşdemir A. - Forced vibrations of pre-stressed sandwich plate-strip with elastic layers and piezoelectric core (2018)
Баранец С. А. - Изоструктурные селеногалогениды родия Rh2Se9Hal6 (Hal — Cl, Br), Фокина З. А., Демченко П. Ю., Янко О. Г., Николенко А. С., Харькова Л. Б., Гладышевский Р. Е., Волков С. В. (2013)
Мирная Т. А. - Фазовые диаграммы бинарных систем каприлатов цинка, кадмия и свинца, Яремчук Г. Г., Токменко И. И., Асаула В. Н. (2013)
Кочетова С. А. - Синтез металевих наночастинок родію в карбамід- та ацетамід-хлоридних розплавах із його комплексних сполук, Буряк М.І., Савчук А. В., Малишев В. В. (2013)
Корбут І. О. - Вплив заміщення Ві на властивості сполук Bi1. 8–xPb0. 2TlxSr2CaCu2Oy та Bi1. 8–xPb0. 2TlxSr2Ca2Cu3Oy, Наумова Д. Д., Неділько С. А. (2013)
Дмитренко Ю. А. - Сопоставление сорбции сапонитом соляной кислоты и десорбции обменных и структурообразующих катионов, Мамченко А. В. (2013)
Рощина Е. В. - Кинетика реакций щелочного обесцвечивания бриллиантового зеленого и малахитового зеленого в присутствии поверхностно-активных веществ различного типа, Ельцов С. В., Мчедлов-Петросян Н. О. (2013)
Присяжный В. Д. - Состав соль-сольватных электролитов и удельная емкость природного пирита, Глоба Н. И., Сирош В. А. (2013)
Козин В. Ф. - Анодные и катодные процессы при электрохимической поляризации свинцового электрода в сернокислых электролитах, Близнюк А. В. (2013)
Молотовська Л. А. - Термодинамічне обгрунтування металотермічного та високотемпературного електрохімічного синтезу силіцидів хрому, Шахнін Д. Б., Малишев В. В. (2013)
Слисенко О. В. - Синтез гибридных нанокомпозитов на основе органомодифицированного силикагеля, Лебедев Е. В. (2013)
Бардаш Л. В. - Вплив вуглецевих нанотрубок на формування нанокомпозитів на основі термостійких сітчастих поліціануратів, Файнлейб О. М., Григор’єва О. П., Буато Ж., Уланскі Я. (2013)
Пшеничний Р. М. - Синтез та електропровідність складних фторидів KPbLnF6 (Ln = Y, La, Nd, Sm, Gd, Ho, Yb), Погоренко Ю. В., Омельчук А. О., Трачевський В. В. (2013)
Пономарьова Л. М. - Органо-неорганічні композиційні іоніти на основі катіонообмінних смол та гідрофосфату цирконію: структура та іонообмінні властивості, Дзязько Ю. С., Вольфкович Ю. М., Бєляков В. М., Василюк С. Л. (2013)
Міщенко А. М. - Комплекси гольмію (ІІІ) з ненасиченими b-дикетонами і металополімери на їх основі, Бережницька А. С., Труновa О. К. (2013)
Теребіленко К. В. - Синтез та люмiнесценцiя Na3Pr(PO4)2, Теребіленко А. В., Слободяник М. С., Зубар О. В. (2013)
Зінченко В. Ф. - Вплив взаємодії у системах GeO-GeO2 та Ge-GeO2(SnO2) на оптичні властивості композитів, Чигринов В. Е., Мозкова О. В., Магунов І. Р., Садковська Л. В. (2013)
Халявка Т. А. - Фотокаталитическая активность образцов BaTi4O9 и Ba2Ti9O20, полученных термическим методом, Шимановская В. В., Цыба Н. Н., Капинус Е. И. (2013)
Тарасевич Ю. И. - Исследование процесса деманганации воды в пилотных условиях, Кулишенко А. Е., Остапенко Р. В., Кравченко Т. Б. (2013)
Чигиринец Е. Э. - Хромато-масс-спектральный анализ летучих фракций изопропанольного экстракта рапса, Воробьева В. И., Шалыга Н. В., Липатов С. Ю. (2013)
Фоманюк С. С. - Електрохромні властивості плівок оксиду ніобію, осаджених з ніобієвих пероксокомплексів, Краснов Ю. С., Колбасов Г. Я. (2013)
Соловьев В. В. - Влияние катионного окружения на реакционную способность электрохимически активных комплексов в ниобийсодержащих расплавах, Черненко Л. А. (2013)
Ларин В. И. - Селективность растворения a-латуни при химической и электрохимической ионизации в хлоридных растворах, Хоботова Э. Б., Егорова Л. М., Бородкина А. А. (2013)
Компаніченко Н. М. - Іонна провідність нестехіометричних фторидів ітербію, Іваненко О. П., Пшеничний Р. М., Омельчук А. О. (2014)
Федина В. М. - Кристалічна структура сполук RRe2 (R = Gd, Dy, Er), Гладишевський Р. Є. (2014)
Струтинська Н. Ю. - Синтез та дослідження фосфатоборатів кальцію з апатитовим типом структури, Затовський І. В., Слободяник М. С., Ковба Я. Ю. (2014)
Зінченко В. Ф. - Оптичні властивості композитів систем EuX (X - S, Se)-Ge та одержаних з них покриттів , Чигринов В. Е., Магунов І. Р., Мозкова О. В. (2014)
Кравченко А. А. - Вплив електролітичного середовища на протолітичні властивості поверхні кремнезему, Гребенюк А. Г., Лобанов В. В., Дем’яненко Є. М., Цендра О. М. (2014)
Теребiленко К. В. - Кристалізація ферум (ІІІ) фосфатів з вольфраматних розплавів (2014)
Капитанов И. В. - Мицеллярные эффекты димерных имидазолиевых ПАВ в процессах переноса ацильных групп на гидроксид- и гидропероксид-ионы, Прокопьева Т. М., Садовский Ю. С., Соломойченко Т. Н., Туровская М. К., Пискунова Ж. П., Разумова Н. Г., Попов А. Ф. (2014)
Засуха С. В. - Арил a-фтор- и a-хлорметиленбисфосфоно- вые кислоты и их хлорангидриды, Гузырь О. И., Шермолович Ю. Г. (2014)
Савченко І. О. - Азобензольні полімери: сучасні напрямки застосування, Сиромятніков В. Г. (2014)
Ткаченко И. М. - Синтез и свойства фторированного в ядро сульфосодержащего полиарилового эфира, Остапюк С. Н., Сидоренко А. В., Шекера О. В., Шевченко В. В. (2014)
Дзязько Ю. С. - Неорганічні мембрани, модифіковані наночастинками іонітів, для вилучення аніонів Cr(VI) з водних розчинів, Руденко О. С., Юхін Ю. М., Пальчик О. В., Пономарьова Л. М. (2014)
Титов Ю. O. - Iзовалентне заміщенння атомів скандію у двoшарових скандатах Руддлесдена–Поппера AIILn2Sc2O7 (AII = Ba, Sr), Слободяник M. С., Полубiнський В. В. (2014)
Штонда А. С. - Замещение титана танталом в структуре CaCu3Ti4O12, Лобода С. Н., Богомолов А. Г. (2014)
Дмитренко Ю. А. - Oбоснование модификации сапонита соляной кислотой для уменьшения десорбции в жидкую фазу катионов, Мамченко А. В. (2014)
Чернышева О. С. - Протолитические свойства 2,4-динитрофенильных производных амино-кислот в мицеллярных растворах додецилсульфата натрия (2014)
Пузий А. М. - Фосфорсодержащие активные угли из коосового ореха, их получение и структурно-сорбционные свойства, Ставицкая С. С., Викарчук В. М., Поддубная О. И., Волынец В. В., Цыба М. М. (2014)
Пономарева Л. Н. - Электродеионизационное извлечение ионов Ni2+ с применением органо-неорганических композитов, Дзязько Ю. С., Рождественская Л. М., Беляков В. Н. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського