Ревунець А. С. - Особливості утримання та відтворення великої рогатої худоби Поліської м'ясної породи, Грищук Г. П., Веремчук Я. Ю., Ковальчук Ю. В., Карпюк В. В. (2018)
Рубленко М. В. - Концентрація в крові реактантів гострої фази за різних нозологічних форм маститу та в зв'язку із ортопедичною патологією у корів, Єрошенко О. В., Плахотнюк І. М. (2018)
Улько Є. С. - Визначення чутливості мікрофлори ізольованої з секрету вимені корів за маститу до експериментальних серій протимаститних препаратів (2018)
Скляр О. І. - Годівля корів як один із факторів захворювання на кетоз і вплив на якість та безпечність молока, Герун І. В., Кіричек Л. В. (2018)
Лігоміна І. П. - Клініко-лабораторна діагностика та лікування бабезіозу у коней препаратом Азидин-Веттм виробництва ТОВ "Бровафарма", Фурман С. В., Лісогурська Д. В. (2018)
Слівінська Л. Г. - Анемічний синдром у спортивних коней за фізичного навантаження, Максимович I. А. (2018)
Долбаносова Р. В. - Удосконалення схеми лікувально-профілактичних заходів за респіраторних хвороб молодняку великої рогатої худоби (2018)
Жук Ю. В. - Вивчення терапевтичної ефективності різних способів введення препарату Кефен за гострої форми маститу у корів, Хомутов С. Л. (2018)
Тітова Т. В. - Ветеринарно-технічні характеристики сучасних дезінфекційних засобів (2018)
Зажарський В. В. - Порівняльна оцінка бактерицидних властивостей дезінфектантів, Давиденко П. О., Кулішенко О. М., Чумак В. О., Крива О. А., Бабарук А. В., Боровик І. В. (2018)
Кассіч О. В. - Алергічні дослідження на туберкульоз великої рогатої худоби та мурчаків з використанням препарату "ППД-туберкулін для ссавців очищений", Левченко А. Г., Кассіч В. Ю. (2018)
Ясиновська О. М. - Оцінка дії дезінфектанту "Дезсан" на яйця бліх Ctenocephalides feles ряду Siphonaptera (2018)
Єсіна Е. В. - Діагностика та лікування хвороб свиней в господарствах Дніпропетровської області, Шулешко О. О. (2018)
Опачко М. В. - Реалізація цілей і завдань болонського процесу: реалії та перспективи, Шимон Л. Л. (2017)
Савченко О. - Толерантність як цінність шкільної освіти (2017)
Изворска Д. - Съвременните интерактивни методи - необходимо условие за интензификация на обучението по висша математика (2017)
Скороходов В.А. - Інноваційні освітні технології формування у студентів компетентностей роботи в команді, Шевчук С.П., Шевчук О.С. (2017)
Староста В. В. - Контроль навчальних досягнень у контексті підготовки майбутніх учителів, Рішко О. А. (2017)
Ushakov A. S. - Teaching English to the international relations students for the purposes of global communication (2017)
Чейпеш І. - Ретроспекції вивчення іноземної мови: історія й сучасність (2017)
Марчук Л. М. - Інноваційні технології формування асертивної поведінки майбутнього фахівця, Соболь Н. М. (2017)
Попадич О. О. - Проблема ціннісного пізнання у навчальній діяльності та вихованні майбутніх спеціалістів, Росул В. В. (2017)
Campbell M. - System of education in Galicia at the end of the XIX-th – beginning of the XX-th centuries, Sovhar O. M. (2017)
Якимович Т. Д. - Принципи реалізації системи професійно-практичної підготовки у ПТНЗ (2017)
Яцина О. Ф. - Психологічний супровід фахової підготовки психолога в умовах трансформації освіти, Марчук Л. М. (2017)
Мишко С. А. - Значення служби педагогічного тестування (СІІТ) у системі освіти США (2017)
Повідайчик О. С. - Міждисциплінарна інтеграція в процесі підготовки майбутніх соціальних працівників до медико-соціальної роботи, Данко Д. В. (2017)
Товт В. А. - Технології покращення комунікативних можливостей дітей з ментальними вадами засобами фізичного виховання (2017)
Ваколя З. М. - Шляхи творчого використання історичного досвіду пропаганди ідей морального виховання у фахових періодичних ЗМІ (2017)
Козубовська І. В. - Профілактичні технології у виховній роботі з молоддю: організація продуктивного дозвілля, Сойма Н. Д. (2017)
Кобаль В. - Підвищення рівня навчальних досягнень учнів шкіл гірського регіону засобами краєзнавства, Кобаль М. (2017)
Староста В. - Контроль навчальних досягнень магістрантів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін, Маляр Л. (2017)
Кляп М. І. - Імплементація інноваційних методів у навчальний процес внз як ознака інноваційного університету (2017)
Titova S. V. - Innovation educational technologies as base of preparation of the future teachers-philologist in condition of modern educational environment (2017)
Плахотнік О. В. - Гендерний підхід у педагогічній теорії і практиці, Кондратюк А. Л. (2018)
Варивода Н. А. - Проблема виховання духовно-моральних цінностей молодших школярів у поглядах сучасних вчених (2018)
Васильківський І. П. - Психолого-педагогічні особливості виховання емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку (2018)
Горобець І. А. - Формування культури здоров’я молодших школярів в освітньому просторі (2018)
Петько Л. В. - Гурток "Мандрівники" та формування соціальної активності молодших школярів (2018)
Кузьменко В. В. - Упровадження ІКТ як чинник нарощення якості освітнього процесу, Кузьменко Ю. В. (2018)
Лопушинський І. П. - "Цифровізація" освіти в контексті розвитку інформаційного суспільства в Україні (2018)
Бугaкoвa O. В. - Фoрмувaння ocвiтньoгo прocтoру нoвoї укрaїнcькoї шкoли шляхoм oргaнiзaцiї взaємoдiї педaгoгiчнoгo кoлективу тa бaтькiв (2018)
Гора Т. В. - Реалізація міжпредметних зв’язків на уроках англійської мови засобами технології CLIL (2018)
Kovnir O. I. - Ensuring implementation of common european framework on languageeducation in the process of teaching foreign languages under the European integration conditions of Ukraine (2018)
Кузнецова Н. В. - Лінгвостилістичний аспект у навчанні англійського діалогічного мовлення обдарованих старшокласників (2018)
Мартинишин Н. М. - Роль апробації в процесі створення навчально-методичного забезпечення для українознавчих шкіл за кордоном (2018)
Трофименко М. Ю. - Педагогічна сутність та основні ознаки анімаційних технологій у навчанні іноземних мов (2018)
Жерноклєєв І. В. - Шляхи використання досягнень фахової підготовки учителів технологій Фінляндії в освітній практиці вищої школи України (2018)
Іванченко Є. А. - До проблеми підготовки викладачів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю, Горліченко М. Г. (2018)
Козловський Ю. М. - Інтеграція елементів педагогічної та акторської майстерності у процесі підготовки майбутніх докторів філософії, Дольнікова Л. В. (2018)
Кузьменко Ю. В. - Поняття "педагогічна майстерність" у науково-педагогічному дискурсі (2018)
Макаров Р. М. - Принципи гуманізації освіти у процесі професійної підготовки авіаційних фахівців у вищому навчальному закладі, Урсол О. В. (2018)
Баб’юк О. В. - Стан дослідження проблеми формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в монологічному мовленні майбутніх фахівців сфери туризму (2018)
Балакірєва В. А. - Системний підхід підготовки майбутніх учителів до трудової діяльності молодших школярів (2018)
Басараб Н. Я. - Підвищення кваліфікації як фактор розвитку педагогічної майстерності вчителів початкових класів (2018)
Бортнікова О. В. - Педагогічні умови виховання адаптивного стилю лідерства у студентів училищ культури і мистецтв (2018)
Гузій І. С. - Концептуальні засади інтегративного підходу до професійної підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи (2018)
Золотовська В. С. - Вивчення іноземних мов у закладах вищої освіти морського профілю як науково-педагогічна проблема (2018)
Коваленко С. М. - Роль коледжів у реалізації концепції освіти дорослих (британський досвід), Чикалова М. М. (2018)
Кучер С. Л. - Структуктура дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій в умовах неперервної вищої освіти (2018)
Ліпшиць Л. В. - Динаміка результатів діагностики рівнів сформованості соціокультурної компетентності майбутніх судноводіїв міжнародних рейсів (2018)
Лопатюк О. В. - Професійна рефлексія як чинник ефективності професійної діяльності диспетчерів управління повітряним рухом (2018)
Перегняк І. В. - Євроінтеграційний вектор оптимізації професійної підготовки військовослужбовців Державної прикордонної служби України (2018)
Пукало М. І. - Графічна компетентність як складова професійної підготовки молодших бакалаврів автотранспортного профілю (2018)
Радул С. Г. - Професійна самореалізація в онтогенезі розвитку особистості (2018)
Смутченко О. С. - Специфіка підготовки майбутніх учителів іноземних мов у полілінгвальному середовищі (2018)
Стойчик Т. І. - Система оцінювання якості професійної підготовки в країнах Європейського Союзу (2018)
Хренова В. В. - Сучасні теоретико-методологічні підходи до фахової підготовки майбутніх учителів технологій (2018)
Шаповалова Л. В. - Чинники, що впливають на реформування змісту університетської освіти сучасної Франції (2018)
Ящук О. М. - Сутність і критерії підготовки майбутніх учителів до формування логічних умінь молодших школярів (2018)
Одайник С. Ф. - Оцінювання якості роботи викладача закладу вищої освіти як складова системи забезпечення якості освіти (2018)
Гевко І. В. - Значення інноваційних технологій при здійсненні інклюзивної освіти (2018)
Лесіна Т. М. - Деякі методологічні орієнтири дослідження підготовки майбутніх вихователів до розвитку соціальних умінь і навичок дошкільників (2018)
Трутень А. В. - Студенти університетів наук про життя та навколишнє середовище як особлива соціальна група молоді (2018)
Примакова В. В. - Розвиток дошкільної освіти Півдня України (50-ті роки ХХ століття), Добровольська Л. В. (2018)
Богомолова М. Ю. - Стан шкільництва в україні періоду формування нової освітньої політики держави 20-30-х років ХХ століття (2018)
Кохановська О. В. - Висвітлення проблеми природничо-математичної освіти дівчат в контексті світових наукових досліджень (2018)
Kutsenko I. V. - Historical aspects of monitoring students’ learning outcomes in Ukranian maritime establishments (end of 20th century) (2018)
Ляшкевич А. І. - Херсон – колиска морської освіти торгового флоту (кінець XVIII – початок XIX століття) (2018)
Надєждіна І. М. - Інтелігенція Півдня України у розбудові жіночої освіти II половини XIX – початку XX століть (2018)
Рябуха І. М. - Особливості навчання та підготовки лоцманів (історико-ретроспективний аналіз) (2018)
Султанова Н. В. - Класифікація джерельної бази дослідження теорії і практики соціального виховання дітей в інтернатних закладах освіти України (2018)
Ткаченко В. І. - Стан вивчення мов на початку 60-х років ХХ століття в УРСР (2018)
Чух Г. П. - Історико-педагогічний дискурс становлення системи підвищення кваліфікації вчителів філологічних дисциплін Півдня України (2018)
Відомості про авторів (2018)
Зубко А. М. - Здоров’язбережувальні ідеї в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського, Горобець І. А. (2018)
Примакова В. В. - Роль мовної освіти в розвитку особистості, Ткаченко В. І. (2018)
Борисенко Н. М. - Використання педагогічної спадщини В. Сухомлинського на уроках природознавства в контексті Нової української школи, Бальоха А. С. (2018)
Комінарець Т. В. - Фасилітація – провідна компетенція сучасного педагога (2018)
Літвінова М. Б. - Технології адаптивного навчання фізики у ЗВТО (2018)
Одайник С. Ф. - Екстраполяція педагогічних ідей Василя Сухомлинського в концепцію Нової української школи (2018)
Чайковська Г. Б. - Eколого-eкономічний аспeкт дошкільної освіти (2018)
Козловський Ю. М. - Проблема студентської міграції української молоді до іноземних вищих навчальних закладів (на прикладі Фінляндії), Боднар Т. О. (2018)
Кузьменко Ю. В. - Мовленнєвий етикет викладача економічних дисциплін у закладах вищої освіти – складова педагогічної майстерності (2018)
Білянська І. П. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування аудитивної компетентності засобами художніх аудіокниг (2018)
Бурий С. В. - Результати експериментальної роботи з формування управлінської культури майбутніх офіцерів (2018)
Буцик І. М. - Методологічні підходи формування дослідницької компетентності інженерів аграрного профілю (2018)
Вербій І. В. - Визначення сутності поняття "соціокультурна складова освіти майбутніх судноводіїв" (2018)
Зайцева Т. Г. - Самоменеджмент психофізичних станів моряків у контексті акмеологічного підходу, Калашников М. М. (2018)
Корж Г. І. - Готовність студентів до збереження власного здоров’я: ключові поняття та стан дослідженості проблеми (2018)
Kutsenko I. V. - Theoretical bases of monitoring students’ learning outcomes in maritime establishments (2018)
Машкіна Л. А. - Теоретичні засади інноваційно-професійної підготовки майбутніх педагогів (2018)
Мисик О. С. - Методологічні аспекти формування фахової компетентності в майбутніх вихователів дітей дошкільного віку (2018)
Разлівінських Ю. О. - До питань формування культури безпеки особистості в гуманістичному аспекті її виховання та розвитку (2018)
Скіба Н. Я. - Сутність та структура іншомовної комунікативної компетентності майбутніх викладачів англійської мови для економічних спеціальностей (2018)
Тарасюк І. В. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців харчової промисловості в умовах професійної підготовки (2018)
Федорець В. М. - Антропологічний і знаннієвий виміри використання феноменологічної філософії для формування методології та методики розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури (2018)
Чорна І. І. - Стан формування професійної мобільності майбутніх економістів засобами іноземної мови (2018)
Шумський О. Л. - Дослідно-експериментальна перевірка ефективності концептуальної моделі системи лінгвосамоосвіти майбутніх учителів іноземних мов (2018)
Якухно І. І. - Післядипломна педагогічна освіти в умовах інноваційного розвитку (2018)
Лодатко Є. О. - Структурні компоненти готовності майбутніх магістрів до освітньо-наукової діяльності в умовах масового навчання (2018)
Шерман М. І. - Готовність до професійної інформаційної діяльності в контексті соціально-правової підготовки майбутніх соціальних працівників (2018)
Щербяк Ю. А. - Адаптація студентів із особливими потребами до навчання в інтегрованому освітньому середовищі (2018)
Смутченко О. С. - Складові субкультури майбутнього вчителя іноземних мов (2018)
Білавич Г. В. - Пріоритетні напрями соціального виховання дітей-сиріт в Україні: історико-педагогічний та регіональний виміри (2018)
Жорова І. Я. - Структурна модель змісту фахової підготовки майбутніх програмістів (кінець ХХ – початок ХХІ століття), Лебедь Г. М. (2018)
Терентьєва Н. О. - Специфіка середньої і вищої морської освіти в закладах освіти уУкраїни (історико-професійний аспект), Шевченко Р. І. (2018)
Чепіль М. М. - Історіографія проблеми соціального виховання дітей в інтернатних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.), Карпенко О. Є. (2018)
Кондрашов М. М. - Філософія навчання успіхом у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2018)
Кохановська О. В. - Основні підходи до періодизації природничо-математичної освіти дівчат у навчальних закладах України ХІХ – початку ХХ століття (2018)
Ляшкевич А. І. - Функціонування морських класів на Півдні України в другій половині ХІХ століття (2018)
Надєждіна І. М. - Просвітницька діяльність інтелігенції щодо подолання пияцтва на Півдні України другої половини ХІХ – початку ХХ століть (2018)
Розгон В. В. - Ретроспектива педагогічних видань для фахівців закладів дошкільної освіти в руслі чинних програм навчання та виховання кінця ХХ – початку ХХІ століття (2018)
Рябуха І. М. - Роль Г. Потьомкіна в розбудові південноукраїнських міст та розвитку освіти (2018)
Солодовник А. О. - Періодизація розвитку фізико-математичної підготовки в морських навчальних закладах України (1944-2012 рр.) (2018)
Стребна О. В. - Концепція педагогічного паритету (2018)
Тумак О. М. - Загальна характеристика навчальних програм з англійської мови на Буковині (1872 – 1900 рр.) (2018)
Ходаковська Л. В. - Розвиток дошкільної освіти Півдня України (60-70-ті роки ХХ століття) (2018)
Чух Г. П. - Регіональні передумови становлення післядипломної освіти вчителів філологічних дисциплін у довоєнний період ХХ ст. на Півдні України (2018)
Шугай Я. М. - Соціально-педагогічні зміни початкової освіти в Україні (1945 – 1958 рр.) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Vasilyeva T. - Scientific and methodical approaches to determining the center-orientation of financial conglomerates with the factor and cluster analysis, Kozyriev V. (2017)
Makarenko I. - Transition to sustainability reporting: evidence from EU and Ukraine, Sirkovska N. (2017)
Afanasyeva O. - Executive bonuses clawback in the banking sector (2017)
Artyukhov A. - Academic integrity in Ukrainian higher education: values, skills, actions, Liuta O. (2017)
Vynnychenko N. - Evaluation of business ethics for the formation of public finance, Majewska U. (2017)
Zakutniaia A. - Transparency as competitive advantage of innovation driven companies, Hayriyan A. (2017)
Smolennikov D. - The role of stakeholders in implementing corporate social and environmental re-sponsibility, Kostyuchenko N. (2017)
Finikov T. - Academic integrity: global context and national needs (2017)
Shvindina H. - Leadership as a driver for organizational change (2017)
Maheshwari S. - Socioeconomic challenges and its inhabitable global illuminations (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Trifu A. - Is Proxemics Influencing Leadership? (2017)
Papaloi E. - Leadership for Social Justice as an Antidote to Social Pathogenesis (2017)
Tovmasyan G. - The Role of Managers in Organizations: Psychological Aspects (2017)
Shkodkina Yu. - Comparative Analysis of Plagiarism Detection Systems, Pakauskas D. (2017)
Tofan C. A. - The Process of Communication in Decision-Making (2017)
Dave H. - An Inquiry on Social Issues - Part 2 (2017)
Krasiuk I. - Impact of Intangible Factors on Business Value, Demidova Ye. (2017)
Boiarko I. - Evaluation of the Market Value of the Enterprise with Consideration of Exoge-nous Factors, Paskevicius A. (2017)
Cherniavskyi I. - Evaluation of Customer Service Quality, Abuwande K. S. (2017)
Vardanyan N. - Education Quality Assessment from the Perspective of Stakeholders on the Ex-ample of Armenian Higher Education Institutions (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Bardy R. - Soft Skills and Job Opportunities of Migrants: Systemic Relationships in the Labor Market, Rubens A., Eberle P. (2017)
Greco F. - The analysis of choice in the decision-making process of the agents (2017)
Prince T. E. - Behavioral Finance and the Business Cycle (2017)
Taliouris E. - Public Policy for Corporate Social Responsibility and Governance for Sustainable Tourism Development in Greece, Trihas N. (2017)
Sahoo K. K. - Transform of Ethical Practices in Globalized Economy, a Special Focus on Ghana (2017)
Bello H. S. - Indigenous Businesses and Practice of Corporate Social Responsibility in Nigeria: The First Bank Experience in Upholding Entrepreneurial and Economic Development (2017)
Mazurkiewicz M. - Internal Quality Assurance System for the Higher Education: Experience of Ukraine and Poland, Liuta O., Kyrychenko K. (2017)
Jikia G. - Measuring Efficiency of Financial Support in Lifelong Learning System: A Case Study of Ukrainian Regions, Vorontsova A., Petrushenko Yu. (2017)
Rayter G. - Introduction of Dual Education in Ukrainian Higher Educational Establishments and Approaches to Estimation of its Economic Benefits, Davlikanova O. (2017)
Kurbatov S. - Instrument of Improvement or Degradation: Contemporary University Rankings and Their Problems (2017)
Левицький В. О. - Легка промисловість України в умовах монополістичного капіталізму (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Сичевський А. О. - Росіяни-старообрядці Волині – Житомирщини у ХІХ – на початку ХХ ст.: вектори імміграції, соціально-правове становище, демографічні зміни (2018)
Стоколоса Т. А. - Торгівля продукцією борошномельної промисловості на території Волинської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Лисенко М. С. - Діяльність Київського товариства сільського господарства з опису маєтків українських губерній (кінець ХIХ – початок ХХ ст.) (2018)
Губицький Л. В. - Постійна торгівля Києва у першій половині ХІХ ст., Мельник Г. М. (2018)
Іванова Л. Г. - Проблема автономізму, централізму і федералізму в українсько-польському політичному діалозі в XIX ст. (2018)
Шпоть О. С. - Про місце трипільської культури в процесі формування української нації (2018)
Книгиницька О. В. - Олена Степанів у молодіжному русі Галичини початку XX століття (2018)
Тренкін Ю. В. - Соціальний склад учасників сільськогосподарської кооперації в період нової економічної політики (2018)
Чернега П. - Національно-культурна політика комуністичного режиму щодо польської етнічної меншини в Україні (1920 – середина 1930 років), Фесенко В. (2018)
Шишко О. Г. - Продовольча кампанія в Одеській губернії у 1921 р.: кривава битва за хліб (2018)
Волошин І. В. - Діяльність спеціалізованої сільськогосподарської мережі "Добробут" щодо підвищення селянської культури тваринництва в Україні 1920-х рр. (2018)
Харламов М. І. - Діяльність пожежних промислових дружин у 1929 – 1934 роках в Україні, Гонтаренко Л. О. (2018)
Гуцало Л. В. - Переселення євреїв Волині у 1930-х роках у республіканський та Всесоюзний колонізаційні фонди (2018)
Носа Б. М. - Особливості туристичної діяльності на Закарпатті в умовах угорської окупації 1939 року (2018)
Руда О. В. - Просвітницька діяльність польського педагогічного товариства "Християнсько-національний союз учителів загальноосвітніх шкіл" у міжвоєнній Галичині (2018)
Марченко А. І. - Микита Шаповал про репресивний характер встановлення російськими більшовиками влади в Україні (2018)
Макарчук С. С. - Ціна зради (за матеріалами архівно-кримінальної справи В. А. Круглова) (2018)
Тарасенко О. О. - Спогади Федора Ромера про університет Св. Володимира (школа істориків університету Св. Володимира) (2018)
Ніколаєва Н. Б. - Репресований вчений-математик, академік АН УРСР Кравчук Микола Пилипович (1892 – 1942 рр.) (2018)
Павленко С. Ф. - Життєві реалії кінця 20-х років ХХ ст. та їх інтерпретація у щоденникових записах В. Винниченка (2018)
Салата Г. В. - Історико–науковий аналіз життя і діяльності Л. Д. Проскурякова (1858 – 1926 рр.) та його науково–технічної школи в контексті розвитку вітчизняного мостобудування та архітектури (2018)
Терентьєв М. - Турбота селян України про воїнів Червоної армії на окупованій німецьким вермахтом території (1941 – 1944 рр.) (2018)
Старжець В. І. - Студентство Західної України під тиском радянської тоталітарної системи (1944 – 1953 рр.) (2018)
Конюхов С. В. - Презентація образу українських націоналістів у роки Другої світової війни у польських та білоруських підручниках (2018)
Чорній Г. В. - Політика радянської влади щодо жінок-матерів у перші повоєнні роки (на прикладі Західноукраїнського регіону) (2018)
Клубук В. В. - Зрошення і лісомеліорація в степовій зоні України. Уроки минулого в умовах зміни клімату (2018)
Лаврут О. О. - Шляхи формування учительського світогляду "доби застою" в Українській РСР (2018)
Лазуренко О. Г. - Організація товариських судів Української РСР на початку 1960-х рр. (2018)
Пилипів І. В. - Інститут військових капеланів в Україні (ХХ – ХХІ ст.): етапи розвитку та роль у формуванні української нації, Делятинський Р. І. (2018)
Гуржій О. І. - Гетьманщина у відображенні історичних пісень і дум: історіографія та методологія дослідження, Мерімерін Є. О. (2018)
Ясинецька О. - Пам’ятки острова Ледницького і польсько-руський династичний контекст (ХІ ст.). До тисячоліття історичної події (2018)
Веремеєнко Т. Р. - Джерела до історії функціонування іконописної малярні Києво-Печерської лаври (друга половина XVIII – початок XIX ст.) (2018)
Адабаш М. О. - Eкстракт метричних відомостей Київської єпархії 1778 року як джерело з історичної демографії України (2018)
Бачинська Н. А. - Київська науково-освітня школа бібліотечної професіології (до 50-ти річчя підготовки фахівців бібліотечно-інформаційної галузі в Київському національному університеті культури і мистецтв) (2018)
Калініченко О. О. - До 100-річчя підняття Українського прапору на кораблях Чорноморського флоту: парадигма використання Українського прапору в якості Гюйсу та шляхи її вирішення (2018)
Коцур В. В. - Етнополітичні процеси в Україні після помаранчевої революції 2005 – 2010 рр.: ідеї-стратегії і нереалізовані проекти (2018)
Братусь І. В. - Історичні аспекти використання інтернет-технологій в арт-терапії (Padlet), Михалевич В. В. (2018)
Філас В. М. - Візуальний доробок приватних подорожей територією Північного Причорномор’я у 20 – 30-х рр. ХІХ ст. (2018)
Заїчко І. В. - Великі готельєри кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2018)
Нащочин О. М. - Внутрішні та зовнішні передумови процесу трансформації у Польщі (2018)
Кязымов С. Ю. - История евреев и еврейской веры в Коране-Керим (2018)
Гамидов А. Б. - В 70-е годы XX века роль общенационального лидера Гейдара Алиева в подготовке и размещении высококвалифицированных национальных кадров (2018)
Коробчук А. С. - В. В. Шульгін про скасування військово-польових судів та смертної кари в Державній думі Російської імперії (2018)
Айтов С. Ш. - Історично-антропологiчнi аспекти філософії історії Ф. Броделя (2018)
Солов’ян В. С. - Концепт національної ідентичності у філософсько-політичних студіях Івана Мірчука (2018)
Чуйко Н. В. - Концепція світогляду як методу досягнення нового у філософії П. В. Копніна (2018)
Коцюбняк Т. А. - Модель некласичного лібералізму в соціально-філософській доктрині Ф. Гаєка (2018)
Окорокова В. В. - Поняття соціальної реальності в філософії П. Бергера та Т. Лукмана (2018)
Соболєвський Я. А. - Проблема сенсу людського існування в філософській творчості Генрі Девіда (2018)
Салій А. - Трагедія самотності в творчості В. Г. Короленка (історико-філософський аналіз) (2018)
Dyatlik T. N. - The conflation in the Epistle to Galatians 4:7 (2018)
Жень Цзя - Дихотомія поглядів на особистість в філософії Сходу і Заходу (2018)
Качмар О. В. - Потенціал релігії щодо подолання агресії у секуляризованому суспільстві (2018)
Бойко П. - Богослужбові традиції Київської Русі в контексті свідчень про Аскольдове хрещення (2018)
Гелетюк М. В. - Інформаційно-комунікаційні засоби як способи християнізації (2018)
Гоцька Є. М. - Релігійні організації як об’єкт правового регулювання (2018)
Марініч В. К. - Релігії Стародавнього Єгипту: аналіз факторів, які вплинули на формування сучасної загальноприйнятої історичної концепції (2018)
Несправа М. В. - Відображення християнської онтології права у філософії кардіоцентризму (2018)
Віктор І. В. - Міф, традиція та ритуал у сучасному споживацькому суспільстві: філософсько-антропологічні характеристики (2018)
Висоцька О. Є. - Трансформація споживчих практик у постмодерному суспільстві: від етики споживацтва до етики дару (2018)
Ватковська М. Г. - Самореалізація особистості: спроба філософського узагальнення (2018)
Венцель Н. В. - Соціально-філософський аналіз діяльності міжнародних організацій у контексті поглиблення нелінійності розвитку світ-системи (2018)
Гальченко М. С. - Інноваційний зміст постмодерністського мислення: зміст і структура (2018)
Довгаль С. А. - Соціально-філософський аналіз основних тенденцій розвитку сучасного медіапростору (2018)
Мартинов Р. С. - Технократична свідомість: витоки та перспективи дослідження, Білоус М. А. (2018)
Овчаренко Н. М. - Антропологічність процесу метафоризації як елемента мисленнєвого процесу (2018)
Пашинська А. В. - Роль батьків у формуванні самоідентичності особистості (2018)
Пушонкова О. А. - Палімпсест як метафора пам’яті культури: своєрідність візуалізації (2018)
Бондарчук-Чугiна І. Ю. - Тенденції та стратегія розвитку туризму в Україні ХХІ ст. (2018)
Скиртач В. М. - Стратегії повернення суб’єкта, Ковальова О. В., Бобров І. І. (2018)
Бабіна С. І. - Гра масками як форма екзистенціальної свободи (2018)
Лівак В. А. - Музичні інструменти та теоретичне обґрунтування їх значення в контексті культурно–історичного розвитку (2018)
Фоменко А. В. - Ніцшеанські наративи у політичному православ’ї (2018)
Юлдашева І. О. - Музичне мистецтво як комунікація у філософському дискурсі XIX – XX століття (2018)
Хромець В. Л. - Антиномії розвитку богословської освіти в пострадянській Україні (2018)
Парфьонова О. І. - Дослідження фактичного стану законодавчо-нормативної бази системи загальної середньої освіти сучасної Україні (2018)
Шевченко М. М. - Соціально-філософська концепція науково-освітнього забезпечення публічного управління у сфері національної безпеки України (2018)
Гао Вейчжень - Метаморфозы образования: институциональный и функциональный контекст (2018)
Гончаренко О. А. - Ідея університету у Львівсько-Варшавській школі. Стаття 5. Взаємини між викладачем і студентами (2018)
Феденько С. М. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців фармацевтичної галузі (2018)
Алалі Ахмад - Демократичний політичний менеджмент: технологічні та інституційні засади належного врядування в умовах трансформацій (2018)
Згурська В. Л. - Активізація участі громадян як передумова самоорганізаційних процесів у суспільстві (2018)
Степко О. М. - Використання інформаційно-комунікативних стратегій ООН для покращення іміджу організації (2018)
Гальона О. Я. - Еволюція відносин України і Узбекистану та деякі аспекти потенціалу співробітництва у глобальному вимірі (2018)
Вонсович О. С. - Статус Російської Федерації в Стратегії національної безпеки США 2017 р. (2018)
Гоцуляк В. М. Ф. - Прокопович: суспільно-політична думка України і імперські Російські доктрини XVIII ст. (2018)
Гай-Нижник П. П. - Руйнація і поглинання: плани керівництва Російської Федерації щодо розколу і зруйнування держави Україна (2014 – 2015 рр.) (2018)
Курандо О. С. - Партійна та виборча політика як чинник еволюції зовнішньополітичної стратегії адміністрації Барака Обами (2018)
Лада О. В. - Трендовість державних перетворень у Польщі у постсоціалістичний період кінця ХХ – початку ХХІ ст.: політичний ракурс проблеми (2018)
Мостіпан О. М. - "Маніфест Тайка" як пам’ятка японської політико-правової думки VII ст. (2018)
Хорішко Л. С. - Досвід інституціоналізації еліти в процесах модернізації політичної системи Туреччини (1919 – 1930 рр.) (2018)
Шаран О. В. - Національні та міжнародно-політичні механізми протидії сепаратизму в Іспанії (на прикладі Каталонії) (2018)
Литовченко К. Г. - Трансформація лівого флангу політичного спектру в Іспанії: стрімкий зліт Подемос (2018)
Шипунов Г. В. - "Третій шлях" та ідейно-інституційна еволюція Соціал-демократичної партії Німеччини (2018)
Shukurova N. Y. - The approach of the Organization of Islamic Cooperation on the water issue (2018)
Пилипчук О. Я. - Рецензія на монографію О. Є. Тверитникової. Електротехнічна галузь України другої половини ХХ ст.: напрями розвитку і здобутки. – Харків: "Тим Паблиш Груп", 2017. – 500 с. (2018)
Кузьменко О. В. - Економетричне моделювання впливу релевантних показників гендерної політики на ефективність діяльності банківської системи, Койбічук В. В. (2018)
Норкин В. И. - Модели оптимального распределения ресурсов для защиты объектов критической инфраструктуры, Гайворонский А. А., Заславский В. А., Кнопов П. С. (2018)
Кузнецов Н. Ю. - Эвристический алгоритм управления конфликтными нестационарными транспортными потоками (2018)
Стоян Ю. Г. - Конфигурационное пространство геометрических объектов, Яковлев С. В. (2018)
Булавацкий В. М. - Математические модели и задачи дробно-дифференциальной динамики некоторых релаксационных фильтрационных процессов (2018)
Шарифов Ф. А. - Нахождение максимального разреза гриди алгоритмом (2018)
Пигнастый О. М. - Задача оптимального управления поточной линией конвейерного типа, Ходусов В. Д. (2018)
Шаташвили А. Д. - Оптимальные оценки в задачах экстраполяции, фильтрации и интерполяции функционалов от случайных процессов со значениями из гильбертова пространства, Дидманидзе И. Ш., Фомина Т. А., Фомин-Шаташвили А. А. (2018)
Малачівський П. С. - Чебишовське наближення сумою полінома та логарифмічного виразу з ермітовим інтерполюванням, Пізюр Я. В., Андруник В. А. (2018)
Семенюта М. Ф. - Бімагічні вершинні розмітки, Неділько С. М., Неділько В. М. (2018)
Раппопорт И. С. - Метод разрешающих функций для игровых задач управления с интегральными ограничениями (2018)
Емец О. А. - Критерий ребра общего многогранника размещений, Емец А. О., Поляков И. М. (2018)
Дунаев Б. Б. - Рыночная оценка и учет стоимости производственного капитала, Кириленко Л. В. (2018)
Можаровський В. М. - Математична модель обґрунтування оптимального бойового складу збройних сил держави з позицій теорії відверненого збитку та з урахуванням економічних чинників, Годзь С. В. (2018)
Жерновий Ю. В. - Обчислення стаціонарних характеристик одноканальних систем обслуговування з використанням розподілів фазового типу (2018)
Ларин В. О. - Предметно-ориентированный язык Strumok для описания акторных систем с общей памятью, Бантыш О. В., Галкин А. В., Провотар А. И. (2018)
Ревунова Е. Г. - Повышение точности решения дискретных некорректных задач методом случайного проецирования (2018)
Datsko O. - Сooperation of European University Association with European educational organizations: modern trends (2018)
Білошапка Н. - Використання засобів комп’ютерної візуалізації при формуванні інтелектуально-графічної культури майбутнього фахівця (2018)
Давискиба В. - Експериментальна перевірка педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури (2018)
Діхнич К. - Педагогічнa практика майбутніх учителів початкової школи в умовах реалiзацiї Концепції Нової української школи (2018)
Єременко І. - Інтернаціоналізація забезпечення якості вищої освіти в Україні: історія і сучасність (2018)
Зосименко О. - Педагогічне проектування як засіб розвитку професійної компетентності педагога в системі післядипломної освіти (2018)
Іваній І. - Акме-культурологічні засади професійно-педагогічної підготовки фахівців фізичного виховання та спорту: базові поняття (2018)
Козаченко Г. - Самоосвіта як фактор розвитку педагогічної компетентності викладача фармацевтичного профілю (2018)
Крівшенко Л. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до використання евристичного діалогу (2018)
Куртова Г. - Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності фахівців аграрного сектору у процесі фізичного виховання, Рибалко П., Красілов А. (2018)
Левенок І. - Професійно орієнтований текст як засіб формування мовнокомунікативних навичок іноземних студентів медичних спеціальностей (2018)
Ює Лі - Формування художньо-смислових уявлень майбутніх учителів музичного мистецтва: експериментальна перевірка методики (2018)
Liashenko I. - Understanding needs in ESP teaching (2018)
Міхно С. - Технологія формування пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів іноземної мови у процесі професійної підготовки (при вивченні педагогічних дисциплін) (2018)
Пахненко И. - Принципы изучения дисциплин лингвистического цикла в вузе (2018)
Подосиннікова Г. - Методична типологія труднощів навчання ідіоматичного розмовного мовлення майбутніх учителів англійської мови (2018)
Полякова Г. - Розвиток середовищного підходу у вищій освіті в умовах глобальних змін (2018)
Пташенчук О. - Дидактична система формування дослідницької компетентності майбутніх учителів біології, Чайченко Н. (2018)
Семеног О. - Підготовка майбутніх учителів української мови і літератури до організації дозвіллєвої діяльності старшокласників засобами медіаосвіти (2018)
Сущенко О. - Теоретичні основи формування професійної компетентності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації (2018)
Ячменик М. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів-словесників до використання засобів медіаосвіти у професійній діяльності (2018)
Бацуровська І. - Історичні аспекти розвитку масових відкритих он-лайн курсів у вищій освіті (2018)
Богомолова М. - Соціальне виховання в діяльності народного комісаріату освіти України у 1920–1922 рр. (2018)
Jeremus-Lewandowska A. - Methods of teaching of coloratura soprano voice: coloratura technique in the operas by Moniuszko (selected examples) (2018)
Корж-Усенко Л. - Періодизація розвитку вищої освіти в Україні (2018)
Коштур Я. - Шляхи оптимізації навчання плаванню дітей 6-річного віку в умовах глибокого плавального басейну (2018)
Лазоренко С. - Військові та фізичні звитяги староруських богатирів, Балашов Д., Чхайло М. (2018)
Жуйцін Лі - Методичне забезпечення розвитку музично-естетичного смаку підлітків (2018)
Павленко І. - Рівень соматичного здоров’я і фізичного розвитку старшокласниць (2018)
Сидоренко Н. - Змістово-методичне забезпечення освітнього процесу у школах для національних меншин на території Північно-Східної України у 20–30-х роках ХХ століття (2018)
Синишин Л. - Художньо-промислова освіта Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ століття: періодизація розвитку (2018)
Стативка В. - Эстетическая функция языка и формирование языкового эстетического идеала, Фаюань Ли (2018)
Тарасова Т. - "Екологія і діалектика": до 30-річчя педагогічної технології (2018)
Bіelova О. - Peculiarities of aggression state of the junior schoolchildren with speech development disorders (2018)
Курєнкова А. - Дослідження рівнів сформованості соціальної компетентності в дітей старшого дошкільного віку із порушенням інтелекту (2018)
Odynchenko L. - To the problem of activation of the cognitive activity of mentally retarded students at the lessons of the course "Geography of Ukraine", Skiba T. (2018)
Ватаманюк О. З. - Раціональність поведінки людини в економічній науці: класичний та неокласичний підходи (2018)
Ткаченко Ю. В. - Сучасні технології як основа інноваційної моделі розвитку банківського бізнесу, Зверук Л. А. (2018)
Українська Л. О. - Людський капiтал корпорацiї: сучаснi особливостi формування (2018)
Федулова Л. І. - Глобальний технологічний розвиток: ключові тренди та виклики для України (2018)
Губін К. Г. - Управління структурою конкурентних переваг фірми в межах системи формування доходів (2018)
Гриценко О. А. - Цифрова економіка: сучасні виклики для економістів та правознавців (2018)
Марченко О. С. - Cоціально-економічна ефективність юридичного консалтингу в контексті інвестиційного підходу (2018)
Yarmak O. V. - Intellectual service quality: the economic and legal meaning (2018)
Шевченко Л. С. - Корпоратизація державних університетів: про що попереджають закордонні вчені? (2018)
Кузьміна М. М. - Правові особливості функціонування об’єктів відновлюваної енергетики (2018)
Тютюннікова С. В. - Наукова дискусія в редакції журналу "Економічна теорія та право" з концептуальних засад креативної економіки, обґрунтованих у монографії С. А. Давимуки і Л. І. Федулової "Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови" (2018)
Вовк Д. О. - Війна і мир... і релігія: релігійна свобода під час російсько-українського конфлікту (за результатами міжнародної конференції) (2018)
Сідельнікова І. В. - Фундаментальне навчальне видання з економічної теорії (2018)
Вимоги до оформлення статей, які подаються до збірника наукових праць "Економічна теорія та право" (2018)
Кононенко О. - Механізми вдосконалення екологічної поведінки населення (на прикладі міста Києва) (2018)
Пугач С. - Просторовий аналіз соціальних інтернет-мереж у Волинській області, Митчик Ю. (2018)
Kostaschuk I. - Methodical Approaches for Confessional Regionalization of Ukraine (2018)
Заваріка Г. - Методика суспільно-географічного дослідження впливу конфліктів на розвиток туризму (2018)
Mykhaliuk M. - Jewish Memorial Heritage of Small Cities in the Capital Socio-Geographical Region of Ukraine (2018)
Бєліков В. - Соціально-демографічні проблеми периферійних територій північної частини Луганської області (2018)
Вітання Миколі Пістуну (2018)
Вдовенко Л. О. - Роль фінансового менеджменту в діяльності підприємств, Михальчишин М. С., Степовий В. О. (2018)
Кришовський В. Л. - Концепція ефективної та справедливої саморегулюючої соціально-економічної системи, Білик А. І., Воробйова Л. Д. (2018)
Задорожна О. В. - Феномен колекціонування в контексті візуальної культури (2018)
Ятчук О. М. - Історія розвитку телебачення в контексті комунікаційних особливостей моделі off-line (2018)
Rvach D. - Wireless access points vulnerabilities and protection methods for them (2018)
Tykhonov K. - Blueborne vulnerabilities in bluetooth implementations in different operation systems (2018)
Буйніч Б. І. - Система "розумний будинок" на основі модуля ESP та месенджера Telegram (2018)
Гроза П. М. - Дослідження актуальних алгоритмів кодування для захисту персональних даних, Кімачук Т. В. (2018)
Дуднік А. С. - Метод вимірювання відстані між об’єктами в сенсорних мережах за допомогою цифрового частотоміра середніх значень (2018)
Кузьмін О. В. - Кількісна оцінка якості раціонів харчування з позиції норм фізіологічної потреби людини, Суярко М. А., Скоробреха Т. В., Собуцька О. С., Роман Т. О. (2018)
Нуянзін О. М. - Дослідження нерівномірності прогріву залізобетонної стіни при випробуваннях на вогнестійкість, Гаркавий С. Ф., Самченко Т. В., Кришталь Д. О. (2018)
Шликов В. В. - Мікропроцесорна система контролю температури, Воляник О. М. (2018)
Іщенко Є. О. - Державотворчі концепції українських мислителів в контексті ментальних європейських змін І-ої третини ХХ ст. (2018)
Бордюг Т. О. - Інтерес у англо-американській системі права (2018)
Боднар С. В. - Проблеми врегулювання соціально-економічних відносин адміністративним судом, Кузьмін Д. Л., Кузьмін Д. Л. (2018)
Дуліба Є. В. - Про засади податково-забезпечувальної діяльності суб’єктів підприємництва як інституційної умови реалізації податкової функції в Україні (2018)
Бєлкін Л. М. - Проблеми реалізації процедури squise-out: судді поки не у захваті (2018)
Панова І. Ю. - Становлення правового регулювання місцевого самоврядування в незалежній Україні (2018)
Потапенко С. А. - Правові колізії передачі в оренду нерозподілених земельних ділянок під господарськими шляхами (пайовими дорогами) (2018)
Павленко С. О. - Тактика протидії торгівлі людьми органами Національної поліції України: вітчизняний та зарубіжний досвід (2018)
Стрельнiков Д. І. - Граничнi трiйки для iн теграль них систем (2018)
Yuryk I. I. - Invariant solutions of a system of Euler equations that satisfy the Rankine—Hugoniot conditions (2018)
Yashchuk V. S. - Leibniz algebras of dimension 3 over finite fields (2018)
Ляшко С. И. - Математическая модель разделения магнитной руды, Зуб С. И., Зуб С. С. (2018)
Лила Д. М. - Второе приближение по малому параметру к решению задачи о потере устойчивости вращающегося диска в уточненной постановке (2018)
Мейш В. Ф. - Нестаціонарні хвильові процеси в системі сферична оболонка — дво шарове грунтове середовище, Мейш Ю. А. (2018)
Рущицький Я. Я. - Ауксетичні метаматеріали з по зиції механіки: лінійна і нелінійні моделі (2018)
Бабич А. В. - Двумерная теория поля и критические явления, Клепиков В. Ф. (2018)
Лукін О. Ю. - Освоєння гібридних родовищ — перспективний напрям газовидобування (2018)
Фомін Ю. О. - Флюїди мінералоутворення як індикатор еволюції зовнішніх оболонок раннього докембрію Землі, Деміхов Ю. М., Верховцев В. Г., Борисова Н. М. (2018)
Ругаль А. А. - Регулирование скорости высвобождения левомицетина в композитной системе на основе кремнезема, Крупская Т. В., Туров В. В. (2018)
Боброва О. М. - Вплив екстрактів плаценти людини на термогемоліз еритроцитів, Говорова Ю. С., Нардід О. А., Рєпіна С. В., Нарожний С. В., Покришко С. В. (2018)
Коць С. Я. - Взаємодія процесів асиміляції азоту і вуглецю у рослин сої, оброблених речовинами із фунгіцидною активністю та бульбочковими бактеріями, інкубованими з лектином, Кірізій Д. А., Павлище А. В. (2018)
Марчишак Т. В. - Вплив комплексів олігорибонуклеотидів з D-ма нітолом на експресію генів при гострій тіоацетамід-індукованій гепатотоксичності, Яковенко Т. Г., Ткачук З. Ю. (2018)
Крячко Є. С. - До розуміння механізму утворення точкових мутацій в ДНК, Волков С. Н. (2018)
Боняк В. О. - Стан наукових досліджень феномену організації та функціонування органів, які здійснювали карально-репресивні та правоохоронні функції на теренах України у період національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.) (2017)
Грицай І. О. - Теоретико-правова характеристика інституту гендерно-правової експертизи: вітчизняний та зарубіжний досвід (2017)
Несправа М. В. - Церковний розкол у сучасній Україні: між каноном і законом (2017)
Нестерцова-Собакарь О. В. - Статус прокурора в цивільному судочинстві, Сенько В. В. (2017)
Резворович К. Р. - Сучасний стан законодавчого забезпечення вжиття нотаріусами заходів щодо охорони спадкового майна (2017)
Сердюк Л. М. - Конституційне регулювання імпічменту глави держави в Україні й окремих пострадянських країнах (2017)
Єрмоленко Я. В. - Юридичний термін "механізм охорони прав людини": питання смислового навантаження (2017)
Касяненко Є. В. - Теоретико-правова характеристика форм громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування (2017)
Комісаров О. Г. - Застосування способів ведення військової розвідки силами охорони правопорядку під час виконання завдань із забезпечення державної безпеки, Санніков С. Г. (2017)
Собакарь А. О. - Превентивно-примусові поліцейські засоби забезпечення публічної безпеки та порядку (2017)
Богуславський В. В. - Термін "правопорядок": зміст та співвідношення з громадським порядком та громадською безпекою (2017)
Дегтярьова С. В. - Значення податкового адміністрування в Україні в умовах реформування (2017)
Єрменчук О. П. - Складові національної інфраструктури (2017)
Казначеєв Д. Г. - Забезпечення особистої безпеки працівників Національної поліції при виявленні радіоактивних матеріалів на місці вчинення ДТП (2017)
Подоляка С. А. - Особливості адміністративно-правового статусу суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури України (2017)
Фоменко А. Є. - Правова природа та сутність адміністративно-правових спорів (2017)
Чумак В. В. - Департамент муніципальної поліції Естонської Республіки як суб’єкт реалізації правоохоронної функції держави (2017)
Волков Ю. М. - Психологічні аспекти застосування вогнепальної зброї поліцейськими на ураження (2017)
Поптанич Ю. М. - Нормативне регулювання діяльності підрозділів Національної поліції України, що здійснюють запобігання правопорушенням у фінансовій сфері та галузях економіки: адміністративно-правові аспекти (2017)
Пугач А. В. - Впровадження окремих напрямів зарубіжного досвіду регламентації заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення в Україні (2017)
Тимофєєв В. П. - Діяльність підрозділів превентивної діяльності Національної поліції щодо забезпечення охорони громадського порядку під час масовидних заходів (2017)
Чуріков Д. С. - Характеристика адміністративно-правової діяльності поліції у сфері обігу спеціальних засобів самооборони в Україні (2017)
Вєтєва Н. В. - Історичні аспекти корисливо-насильницької злочинності неповнолітніх в Україні, Кулик Л. М. (2017)
Кричун Ю. А. - Аналіз зарубіжного кримінального законодавства про відповідальність за контрабанду наркотиків (2017)
Степанченко О. О. - Стратегія протидії етнорелігійному тероризму: досвід кримінологічного моделювання (2017)
Хашев В. Г. - Проблеми відповідальності службових осіб за діяння, вчинені у стані крайньої необхідності (2017)
Боровинський С. Б. - Розмежування недбалого зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів та суміжних складів злочинів (2017)
Міщенко Е. Е. - Місце дійового каяття в системі кримінального права (2017)
Хорольська Ю. С. - Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів як злочин та фонове явище (2017)
Вишня В. Б. - Система охоронної сигналізації електричних мереж, Мирошниченко В. О., Гавриш О. С. (2017)
Пиріг І. В. - Типові слідчі ситуації подальшого етапу розслідування крадіжок, учинених на території садівницьких товариств і дачних кооперативів, Самсонова В. В. (2017)
Єфімов М. М. - Деякі аспекти допиту різних категорій осіб при розслідуванні злочинів проти моральності (2017)
Курта Є. О. - Проблеми законодавчого врегулювання здійснення приватної детективної діяльності в Україні на сучасному етапі, Поливанюк В. Д. (2017)
Плетенець В. М. - Особливості прийняття рішень в умовах протидії кримінальному провадженню (2017)
Береза Ю. М. - Проведення допиту підозрюваних при розслідуванні незаконного заволодіння військовослужбовцем зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами (2017)
Бойко О. П. - Зарубіжний досвід правового регулювання взаємодії слідчих з підрозділами карного розшуку на досудовому провадженні (2017)
Герасимчук С. Г. - Особливості проведення початкових слідчих (розшукових) дій при розслідуванні хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку (2017)
Коцюба С. А. - Організаційно-тактичні особливості допиту на початковому етапі розслідування незаконного заволодіння військовослужбовцем вогнепальною зброєю (2017)
Кузьменко А. С. - Сутність та система криміналістичної характеристики квартирних крадіжок, учинених раніше засудженими особами (2017)
Кулянда М. І. - Становлення та ґенеза апеляційного провадження в Україні (2017)
Лазарева Д. В. - Забезпеченість прав затриманого як основа законності під час здійснення затримання уповноваженою службовою особою (2017)
Лазарєв В. О. - Особа потерпілого як елемент криміналістичної характеристики втягнення неповнолітнього в заняття проституцією та сутенерства (2017)
Літун О. О. - Поняття оперативно-розшукового забезпечення розшуку дітей, які зникли безвісти (2017)
Мрочко Р. М. - Сучасні способи здійснення сутенерства організованими групами (2017)
Птушкін Д. А. - Законодавче регулювання правовідносин у сфері обігу нерухомості: обставини, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень (2017)
Російський І. К. - Тактика проведення слідчого експерименту при розслідуванні крадіжок з приміщень магазинів (2017)
Усольцев С. О. - Спеціальні знання у кримінальному провадженні: поняття, стан наукової розробки та перспективи використання (2017)
Хмеленко В. В. - Система принципів оперативно-розшукового запобігання злочинам (2017)
Цибенко О. С. - Сучасні способи незаконного заволодіння автомобілем, учиненого з подоланням систем захисту (2017)
Чіпець О. І. - Поняття і зміст оперативно-розшукового забезпечення розслідування незаконного переміщення вогнепальної зброї (2017)
Міжнародні та всеукраїнські наукові заходи, що відбулися в ДДУВС у 2017 році (2017)
Підготовка наукових кадрів (2017)
Нові видання (2017)
Довідка про авторів (2017)
Title (2018)
Table of Contents (2018)
Богданова О. - Музыкальный текст "Носа" Н. В. Гоголя и Д. Д. Шостаковича, Оляндэр Л. (2018)
Маценка С. - Співане слово у контексті розуміння музики Мартіна Лютера (2018)
Kravets Ya. - La littérature belge de langue française vue à travers le processus littéraire en Ukraine (2018)
Казарин В. - "…Ровно десять лет ходила / Под наганом" (А. А. Ахматова-Горенко и сэр Исайя Бёрлин), Новикова М. (2018)
Гальчук О. - Моделі світу в художніх текстах ХХ століття: особливості авторських варіантів (2018)
Генералюк Л. - Вплив науково-культурної парадигми Франції на історіософію М. Волошина (2018)
Спатар І. - "Тон вічної туги", або жіноча меланхолія в новелах Елізи Ожешко "Аскетка" та Ольги Кобилянської "Valse melancholique" (2018)
Marchuk T. - The image of a fallen woman in the plays "Narodnyi Malakhii" by Mykola Kulish and "Anna Christie" by Eugene O’Neill (2018)
Бокшань Г. - Міфологема фейрі в романах "Зачаровані музиканти" Галини Пагутяк і "Єдиноріг" Айріс Мердок (2018)
Кіт О. - Концепція героїчного в художніх творах про Жанну д’Арк (2018)
Нетлюх Ю. - Текст як танець у каприччо "Принцеса Брамбіла" Е. Т. А. Гофмана (2018)
Гречешнюк О. - Генераційний роман у новітіній німецькомовній літературі (2018)
Башкирова О. - Постать фатальної жінки в сучасній українській романістиці (2018)
Омельчук О. - Літературна критика Михайла Доленґи (2018)
Федько О. - Виявлення авторської свідомості у віршованому романі Л. Горлача "Мамай" (2018)
Ігнатів Н. - Документальна проза Світлани Алексієвич: проблематика та жанрологія (2018)
Тичініна А. - Трансгресія епіграфу в структуру художньої цілісності (практика сучасної балканської літератури) (2018)
Гажева И. - Свет вечерний в творчестве Ф. М. Достоевского (2018)
Глуховская О.-Х. - Образ мокрого снега в произведениях Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" и "Записки из подполья (2018)
Виниченко В. - Метаморфозы мотива одиночества в творчестве Н. Баршева сквозь призму интертекста (2018)
Devdiuk I. - The semantics of space in the novel "Crome yellow" by Aldous Huxley (2018)
Динниченко Т. - Архетипна складова в художньому світі роману А. Франса "Боги жадають" (2018)
Витрикуш А. - Дискурс Першої світової війни в романі Й. Рота "Гробівець капуцинів" (2018)
Воробей Н. - Образ батьківщини в есеї Герти Мюллер "Батьківщина або Оманливість речей" (2018)
Вихідні дані (2018)
Блецкан М. М. - Особливості застосування фітотерапії при ожирінні, Свистак В. В. (2018)
Бондарь С. О. - Види та структура локалізації травм, як передумова формування здоров’я - збережувальних засад попередження дитячого травматизму (2018)
Вернигородская М. В. - Метаболический синдром и сахарный диабет 2 типа: вопросы медицинской реабилитации, Вернигородский В. С., Фетисова Н. М. (2018)
Гандзюк В. А. - Організація та проведення профілактичних заходів, як складова функції посади сімейного лікаря: модель удосконалення системи профілактичних медичних оглядів дорослого населення, Кондратюк Н. Ю. (2018)
Ждан В. М. - Сучасні методологічні підходи до вивчення циклу "Внутрішні хвороби" при підготовці сімейного лікаря, Бабаніна М. Ю., Кітура Є. М., Ткаченко М. В. (2018)
Золотарьова Ж. М. - Обізнаність лікарів первинної медичної допомоги щодо їх ролі в системі паліативної допомоги (2018)
Івачевська В. В. - Ефективність застосування комплексного лікування неалкогольної жирової хвороби печінки у пацієнтів з предіабетом (2018)
Кравченко В. В. - Шляхи підвищення задоволеності населення якістю амбулаторної медичної допомоги, Орлова Н. М. (2018)
Ошивалова О. О. - Фактори ризику розвитку раку шкіри у хворих на передрак шкіри (2018)
Парій В. Д. - Становлення та розвиток первинної медичної допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини в Україні: огляд літературних джерел, Короткий О. В. (2018)
Пулик О. Р. - Використання дзеркальної терапії у хворих з неглектом та когнітивними порушеннями після перенесеного півкульного ішемічного інсульту, Гирявець М. В. (2018)
Рубцова Є. І. - Вивчення динаміки захворюваності на кір та рівня охоплення щепленнями проти кору населення на території Закарпатської області, Зарембо Л. О., Оберемко С. В. (2018)
Слабкий Г. О. - Динаміка перинатальної смертності в період реформування системи охорони здоров’я в Україні, Дудіна О. О., Габорець Ю. Ю. (2018)
Сухан В. С. - Коморбідний перебіг бронхіальної астми та ожиріння (2018)
Клименко П. М. - Засади національної стратегії охорони здоров’я України, Ханенко С. М., Бутківська Т. В., Гусева Г. В., Шкробанець І. Д., Коваленко О. С., Чабан Т. І., Дольнік В. М., Найда І. В., Гук А. П. (2018)
Андон’єва Н. М. - Ожиріння як фактор прогресування ішемічної хвороби серця у пацієнтів на перитонеальному діалізі, Гуц О. А., Дубовик М. Я., Валковська Т. Л., Лісова Г. В., Олянич С. О. (2018)
Андон’єва Н. М. - Інтегрований підхід до лікування анемії у діалізних хворих та визначення причин резистентності до еритропоез-стимулюючих препаратів, Дубовик М. Я., Гуц О. А., Валковська Т. Л., Лісова Г. В., Олянич С. О. (2018)
Величко В. І. - Немедикаментозні підходи до покращення астма-контролю, Лагода Д. О. (2018)
Зюков О. Л. - Поширеність факторів ризику розвитку раку шкіри серед населення Чернігівської області, Ошивалова О. О., Пономаренко І. М., Краснопольська Н. В., Ганноченко С. І., Камка А. А. (2018)
Іваньо Н. В. - Стан здоров’я хворих після перенесеного інфаркту міокарда, Росул М. М., Іваньо Т. В., Корабельщикова М. О. (2018)
Корнацький В. М. - Ведення соматичного пацієнта з урахуванням наявності тривоги та депресії, Михальчук В. М., Дяченко Л. О. (2018)
Кравченко В .В. - Необхідність підготовки фахівців для впровадження механізмів державно-приватного партнерства в систему ПМСД (2018)
Лесовой В. Н. - Остеопонтин и минеральная плотность костной ткани у пациентов на перитонеальном диализе, Валковская Т. Л. (2018)
Михальчук В. М. - Оренда як організаційно-правова форма трансформації ПМСД, Пащенко В. М., Августинович Я. І. (2018)
Пичугіна Ю. О. - Особливості поліморфізму гену VDR у дітей з бронхіальною астмою на тлі надмірної маси тіла та ожиріння (2018)
Росул М. М. - Клінічна ефективність застосування блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ: фокус на олмесартан (2018)
Росул М. М. - Застосування атнтитромботичної терапії у хворих з фібриляцією передсердь: сучасний стан проблеми, Грещишин К. М., Іваньо Н. В., Корабельщикова М. О. (2018)
Слабкий Г. О. - Сучасні міжнародні підходи щодо охорони дитячого здоров’я на рівні первинної медико-санітарної допомоги, Дудник С. В., Качала Л. О. (2018)
Слабкий Г. О. - Смертність дітей сільської місцевості поза стаціонаром в контексті первинної медико-санітарної допомоги, Дудник С. В. (2018)
Ткачук І. М. - Сучасний стан проблеми надмірної маси тіла та ожиріння у військовослужбовців (2018)
Фейса С. В. - Неінвазивний спосіб діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки, Чопей І. В., Великоклад Л. Ю., Рудакова С. О., Лазорик М. І. (2018)
Чабан Т. І. - Як зробити роботу сімейного лікаря ефективною? (2018)
Державна політика в сфері вищої освіти:індикативні професійно орієнтовні дисципліни спеціальності "Маркетинг" (2018)
Davidavičienė V. - Soсial media network use in communication analyses of Arabic countries, Chalfoun F. (2018)
Dereń A.-M. - Marketing Intellectual Property, Skonieczny J. (2018)
Кузьо Н. Є. - Напрями активізації роздрібної торгівлі продуктами харчування на основі залучення Інтернет-технологій, Косар Н. С. (2018)
Шандрівська О. Є. - Стратегічна оцінка середовища розвитку річкових перевезень в Україні, Якимишин Л. Я., Васильців Н. М. (2018)
Жегус О. В. - Формування стратегії маркетингу в соціальних мережах закладу вищої освіти (2018)
Natorina A. O. - Activity of retailers and FMCG producers in the digital age (2018)
Marulin S. - Efficiency of neuromarketing in digital games, Blazhko A., Zlatova I. (2018)
Титул, содержание (2018)
Головко В. В. - Возможности наномодифицирования дендритной структуры металла сварных швов (2018)
Рейдемейстер А. Г. - Сопротивление усталости сварных элементов грузовых вагонов новой конструкции, изготовленных из сталей класса прочности С345 и С390, Калашник В. А., Кныш В. В., Соловей С. А. (2018)
Сараев Ю. Н. - Комплекс для исследования процессов дуговой сварки, Лунев А. Г., Киселев А. С., Гордынец А. С., Тригуб М. В. (2018)
Нестеренков В. М. - Технология ЭЛС авиационных конструкций из титановых сплавов, Орса Ю. В., Хрипко К. С., Махненко О. В. (2018)
Ахонин С. В. - Воздействие термического цикла аргонодуговой сварки на структуру и свойства псевдо-β-титановых сплавов, Белоус В. Ю., Селин Р. В. (2018)
Марков И. Б. - Ремонт крупногабаритных лопаток вентилятора газотурбинного двигателя, Петрик И. А., Селиверстов А. Г., Марченко Ю. А. (2018)
Бабинец А. А. - Материалы для индивидуальной бронезащиты (Обзор), Рябцев И. А., Панфилов А. И. (2018)
Размышляев А. Д. - Методика определения индукции управляющего магнитного поля в зоне ванны при дуговой сварке, Выдмыш П. А., Агеева М. В. (2018)
В Международном институте сварки (документы, представленные на 70-й ассамблее МИС , Шанхай, 2017 г.) (2018)
Диссертации на соискание ученой степени (2018)
Сварочное оборудование ПАТОНТМ на выставке в Польше (2018)
Конференция "Неразрушающий контроль – 2018" (2018)
Профессор Ян Пилярчик (2018)
Интервью с А. И. Панфиловым — директором Департамента сварки ООО "Стил Ворк" (2018)
Календарь августа (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Airapetian T. S. - The methodic of modeling and calculations of the oxygen regime at the purification of the waste waters in aerotanks with suspended and fixed biocenos, Telyma S. V., Oliynyk O. Ya. (2018)
Dziubenko V. H. - Expansion of the range of wet air I-d diagram for environmental safe heat production, Mileikovskyi V. O., Sachenko I. A. (2018)
Zagorodnya S. A. - GIS-based assessment of anthropogenic influence in Western Polissya region limnological ecosystems, Novokhatska N. A., Okhariev V. O., Popova M. A., Radchuk I. V., Trysnyuk T. V., Shumeiko V. O., Atrasevych O. V. (2018)
Azarov S. I. - Analysis of the stability of water bodies to the action of destabilizing factors, Zadunaj О. S. (2018)
Grechanuyk V. G. - Ecologically clean evaporation-condensation method application for obtaining of electrical contacts based on copper composite materials, Matsenko O. V. (2018)
Trysnyuk V. M. - Ecological safety of territories at introduction of modern technologies of processing of vegetable wastes (2018)
Kaliukh I. I. - Vibrodinamic monitoring of pile foundation engineering on landslide hazardous site in dense urban development conditions, Lebid O. G., Dunin V. A., Margvelashvili N., Berchun Y. O., Samoilenko S. M. (2018)
Diatel O. O. - Calculations and prognosis of the influence of the exploitation of the "Hotyslavske" quarry on the hydrodinamic of the ground and underground waters of the Western Polissya (2018)
Tkachenko T. M. - Creation of energy efficient "green constructions" in conditions of moderately continental climate (2018)
Tikhonov Y. L. - Ontological approach to the description of the reservoir's passport (2018)
Abstracts (2018)
Александров О. В. - Із історії котлобудування: внесок інженера В. Г. Шухова в його розвиток (2018)
Бей Н. О. - Основні напрями удосконалення виробництва вітчизняних автомобілів у першій половині ХХ століття (2018)
Клецька Т. С. - Засновники Київського фізико-математичного товариства: Михайло Петрович Авенаріус (1835–1895) (2018)
Олійник О. А. - В. М. Лігін (1846–1900), як історик науки і техніки (2018)
Пилипчук О. Я. - Тринадцятий міністр шляхів сполучення Російської імперії Гюббенет Адольф Якович (1831–1901 рр.), Стрелко О. Г. (2018)
Соловйова Л. М. - Педагогічна діяльність професора В. Є. Тімонова (1862–1936 рр.) (2018)
Сухотеріна Л. І. - Перший ректор Одеського політехнічного інституту А. О. Нілус – видатний вчений в галузі артилерії (2018)
Храмова-Баранова О. Л. - Витинанка в контексті сучасної візуальної культури України (2018)
Устяк Н. В. - Внесок професора М. В. Винокурова у підвищення технічних швидкостей руху поїздів та покращення ходових якостей вагонів (2018)
Фесовець О. Р. - Українське коріння професора В. О. Соковича, як основа його наукового та суспільного світогляду (2018)
Янін В. А. - Л. С. Лебедянський: участь у створенні вантажного паровозу серії ФД (2018)
Грицюта О. О. - Наукові пошуки історичного товариства Нестора-Літописця в галузі археології (2018)
Коблош В. В. - Внесок професора Н. Б. Вернандер у створення класифікації і номенклатури ґрунтів України (2018)
Коваленко Н. П. - Особливості аграрного виробництва на українських землях у ХІХ столітті (2018)
Ничкалюк В. Г. - Земельне питання в науковій спадщині професора К. Г. Воблого (2018)
Орехівський В. Д. - Розвиток застосування травосіяння і травопільних сівозмін в органічному землеробстві УРСР у першій половині ХХ століття (2018)
Паткевич Н. О. - Використання захисних тарифів та їх вплив на розвиток промисловості та сільського господарства України в ХІХ столітті (2018)
Пилипчук О. О. - Зародження і розвиток права в давньому Римі (середина VІІІ – VІ ст. до н.е.) (2018)
Пономаренко М. М. - Розвиток політичної економії, як науки в Російській імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2018)
Приймук С. М. - С. Ю. Вітте, як реформатор залізничної тарифної справи (1875-1913) (2018)
Присяжнюк М. В. - Сільськогосподарські виставки для потреб тваринництва: історичний аспект (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Рогожа М. М. - Внесок Є. Х. Чикаленка у розвиток сільського господарства України (2018)
Сергєєва І. Л. - 1-й Всеросійський сільськогосподарський з’їзд у діяльності та творчій спадщині Б. К. Єнкена (2018)
Соловей Г. М. - Досвід боротьби з ерозією ґрунтів у землеробстві західного регіону України (друга половина ХХ ст.) (2018)
Шадріна О. В. - Науковий доробок П. І. Гавсевича (1883–1920) та вітчизняне дослідництво з культури лікарських рослин (2018)
Ходаківська О. В. - Земельні відносини: пошук балансу інтересів між державним регулюванням та неолібералізмом, Левек Р. (2018)
Кропивко М. Ф. - Сутність кластера як новітньої мережевої організації спільної діяльності в агропромисловому виробництві, Ковальова О. В. (2018)
Коденська М. Ю. - Закономірності розвитку аграрно-промислового виробництва та ефективність його функціонування, Сегеда С. А. (2018)
Скрипник А. В. - Диференціація ефективності аграрного бізнесу та потенційний ринок землі, Ткачук В. А., Андрющенко В. М., Букін Е. К. (2018)
Грибинюк О. М. - Особливості визначення еластичності попиту на плодово-ягідні продукти, Лисак М. А., Пугачов В. М. (2018)
Цап В. Д. - Проблеми витрат виробництва зрошувального землеробства в умовах сучасних змін у податковому законодавстві (2018)
Николюк О. М. - Передумови застосування фрактального підходу в організації суб’єктів аграрного бізнесу (2018)
Кругляк О. В. - Інноваційні фактори та конкурентоспроможність галузі молочного скотарства (2018)
Сава А. П. - Нормативно-правове забезпечення управління розвитком сільських територій (2018)
Лопатинський Ю. М. - Складові та пріоритети сталого розвитку аграрного сектору економіки: концептуально-теоретичний дискурс, Буринська О. І. (2018)
Ivanchenko V. O. - The origin and evolution of the concept of "sustainable development” (2018)
Пирожкову Сергію Івановичу – 70 (2018)
Вимоги до порядку оформлення та подання статей до друку в Міжнародному науково-виробничому журналі "Економіка АПК" (2018)
Титул, зміст (2018)
Гордиенко В. В. - Скоростные модели верхней мантии Восточно-Африканского рифта и Красного моря, Гордиенко Л. Я. (2018)
Ломтев В. Л. - Строение северного фланга Курило-Камчатского желоба и прилегающих районов (2018)
Ломакин И. Э. - Азово-Адриатический мегалинеамент — трансрегиональная зона сопряженных глубинных разломов юга Европы, Покалюк В. В., Кочелаб В. В., Шураев И. Н. (2018)
Шнюков Е. Ф. - Сульфиды железа как показатель условий минералообразования в грязевых вулканах Азербайджана, Алиев Ад. А., Исмаилзаде А. Д., Маслаков Н. А., Агаев А. М., Пермяков В. В. (2018)
Краюшкин В. А. - К проблеме небиогенной природы нефти и природного газа, Шевченко Н. Б. (2018)
Ольштынская А. П. - Биостратиграфический анализ кремнистых и карбонатных микрофоссилий (bacillariophyta, coccolithophorales, ostracoda) донных осадков Керченско-Таманского сектора Черного моря, Дыкань Н. И. (2018)
Емельянов В. А. - Тяжелые металлы в геолого-экологической системе донных отложений континентального склона Черного моря, Довбыш С. Н., Наседкин Е. И., Цымбалюк К. К. (2018)
Шнюков Е. Ф. - К 95-летию со дня рождения Александра Петровича Лисицына, Коболев В. П. (2018)
Передмова (2018)
Кулаковська Л. В. - Cередньопалеолітична стоянка Рубань у Закарпатті: стратиграфія, хронологія, індустрія, Герасименко Н. П., Усик В. І., Вотякова О. Л. (2018)
Гречко Д. С. - Поховальний обряд населення Дніпровського Лісостепового Лівобережжя ранньоскіфського часу: варіант аналізу (2018)
Сапожников І. В. - Ягорлицькі кургани на лівобережжі Дністра (історія вивчення, картографія та топографія), Болтрик Ю. В. (2018)
Корвін-Піотровський А. О. - Археологічні карти півдня України (2018)
Фиалко Е. Е. - Амазонки эпохи викингов (2018)
Біляєва С. О. - Тюркський фактор у геопросторі України (за матеріалами археологічних досліджень) (2018)
Иванова С. В. - Маятниковые миграции в Циркумпонтийской степи и Центральной Европе в эпоху палеометалла и проблема генезиса ямной культуры, Никитин А. Г., Киосак Д. В. (2018)
Болтрик Ю. В. - Терени центру Скіфії (від Солохи до Чортомлика), Окатенко В. М., Тощев Г. М. (2018)
Деміна А. Д. - Скелі, море і кургани: пам’ятки скіфського часу в ландшафті Північного Приазов’я (2018)
Дзиговский А. Н. - Древние оборонительные сооружения переправы через Дунай у озера Картал, Сапожников И. В. (2018)
Вовкодав С. М. - Досвід використання географічних інформаційних систем в археологічних дослідженнях басейну р. Броварка на Переяславщині (2018)
Пробийголова О. С. - Поселення заключного етапу доби бронзи в басейні нижньої течії Сіверського Дінця та на Донецькому кряжі: археологічна карта регіону (2018)
Білинський О. О. - Городища скіфського часу в Дніпровському Лівобережному Лісостепу: загальна характеристика, каталог, типологія (2018)
Прядко О. О. - Давньоруські городища, як маркери Наддніпрянського торгового шляху (ділянка "Переяславль—Воїнь") (2018)
Єльников М. В. - Археологічні маркери південної ділянки Муравського шляху (2018)
Коржик В. П. - Шляхи військових подій: Буковина, XIV—XVIII століття (2018)
Шерстюк В. В. - Картографування пам’яток давньоруського часу долини р. Оржиця: до реконструкції давніх шляхів регіону, Прядко О. О. (2018)
Білинський О. О. - Господарство населення скіфського часу на Сеймі за даними геоінформаційного вивчення природних умов та пам’яток, Яхімовіч К. (2018)
Манігда О. В. - Досвід топографічної зйомки городища на горі Лисуха. Обміри та аналіз сучасного стану пам’ятки. Реконструкція природного рельєфу, Пробийголова О. С., Очеретний С. В. (2018)
Горбаненко С. А. - Порівняльний аналіз сільського господарства передодня утворення Давньої Русі (2018)
Чумаченко В. - Енергія творення: до історії кубанської етнографії (2018)
Авраменко А. - Українські історико-меморіальні атласи як засіб поширення історичної правди і створення позитивного образу держави (2018)
Ямборко О. - Пошуки "національного стилю" як соціокультурне явище в українському суспільстві початку ХХ століття (2018)
Коцан В. - Народне взуття Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ століття (2018)
Сергійчук В. - Нехтування вітчизняними архівами як ознака неповноцінності досліджень про Голодомор-геноцид 1932–1933 років (2018)
Новак І. - Внутрішньо переміщені особи в Україні: наміри щодо повернення (2018)
Каспяровіч Г. - Сучасныя сельскія пасяленні і жыллё беларусаў (канец ХХ – пачатак XXI стагоддзя) (2018)
Юрченко В. - Сучасні вияви і трансформації традиційних форм торгівлі українців упродовж ХХ – на початку ХХІ століття (на прикладі Слобожанщини) (2018)
Пожоджук Д. - Торгівля домашньою худобою у волинян: звичаї та повір’я (2018)
Іванчишен В. - Нотатки зі щоденника етнолога (польові дослідження в Хмельницькій та Чернівецькій областях), Юрченко В. (2018)
Гавриленко В. - Традиційне весілля Поворскля середини ХХ століття: від сватання до неділі (с. Ямне Великописарівського району Сумської області) (2018)
Король В. - Рукописний збірник замовлянь із с. Стебний Рахівського району Закарпатської області (2018)
Коваль-Фучило І. - Ще раз про західні землі Польщі в післявоєнний період. Рец.: Halicka B. Polski Dziki Zachód. Prszymusowe migracje і kulturowe oswajanie Nadodrza 1945–1948 / Tłum.: Aleksandra łuczak. – Kraków: TAWPN Universitas, 2015. – 434 s. (2018)
Косицька З. - Відкриття виставки Ірини Токарської "Автопортрет зі Львова" (2018)
Інформація про авторів (2018)
Манжура О. В. - Концептуальні підходи до формування та розвитку системи кредитної кооперації, Гаркуша О. В., Клименко В. І. (2017)
Базавлук Н. Г. - Відкритість національної економіки України та участь у міжнародному поділі праці, Довбня Н. В. (2017)
Колтунович О. С. - Інноваційно-технологічна модернізація: пріоритети та інституційні передумови поглиблення (2017)
Сілантьєв О. І. - Сучасні тенденції нагромадження та використання багатства в Україні (2017)
Лазарєва О. В. - Стратегічні орієнтири антикризового управління сільськогосподарським землекористуванням (2017)
Кирич Н. Б. - Критерії та показники оцінки ефективності функціонування підприємств в умовах територіального об’єднання, Співак С. М., Миколайчук І. П. (2017)
Замула І. В. - Процедурні аспекти аналізу ренти суб’єкта господарювання, Осадча Т. С. (2017)
Лецер Ю. О. - Аналіз підходів до управління на різних стадіях життєвого циклу підприємств із розробки інформаційних технологій (2017)
Сердюков К. Г. - Моделювання розподілу корпоративного контролю в господарському товаристві (2017)
Бабенко О. М. - Формування елементів стратегії розвитку лідерства на підприємствах ресторанного господарства (2017)
Собчак Г. М. - Кооперування як засіб захисту економічних інтересів дрібних підприємств із надання стоматологічних послуг (2017)
Верига Ю. А. - Проблемні аспекти та напрями оптимізації оподаткування доходів фізичних осіб в умовах децентралізації влади, Прохар Н. В. (2017)
Kievich A. - Expansion of the central banks balances of developed countries as the main indicator of looming global crisis, Buhtik M., Samohovets M. (2017)
Педченко Н. С. - Ідентифікація стану боргової безпеки України на основі індикаторів та їх порогового значення, Стрілець В. Ю., Лугівська Л. А. (2017)
Єгоричева С. Б. - Механізм функціонування ринку лізингових послуг в Україні, Соколова А. М., Осауленко К. Є. (2017)
Михайлова Н. В. - Медичне страхування туристів, які виїжджають за кордон, Карцева В. В. (2017)
Стеблянко І. О. - Фінансові механізми державного регулювання економічної безпеки національного господарства, Дорошкевич В. І. (2017)
Сидоренко-Мельник Г. М. - Управління фінансовою рівновагою підприємства на засадах формування механізму її забезпечення, Галенко Я. І. (2017)
Швайдак В. М. - Особливості консолідації небанківських фінансових посередників в умовах ризикового середовища, Щербань П. П. (2017)
Хачатрян В. В. - Реалізація підприємницького потенціалу підприємств на зовнішньому ринку за сучасних умов глобалізації та інтеграції (2017)
Поліщук І. І. - Міжнародна інтеграція і розвиток маркетингового потенціалу промислових підприємств (2017)
Поляков М. В. - Особливості становлення світової індустрії збору та обробки даних як складової глобальної економіки знань (2017)
Степанова Л. В. - Корпоративна культура: сутність та теоретичні підходи дослідження, Тужилкіна О. В. (2017)
Скляр Г. П. - Формування системи антикризового управління дестинацією в умовах модернізації сфери туризму, Животенко В. О. (2017)
Тараненко О. О. - Прогнозування економічної стійкості підприємств індустрії туризму (2017)
Шимановська-Діанич Л. М. - Процес становлення економіки знань та роль вищого навчального закладу в ньому, Рибалко-Рак Л. А., Бойко Г. С. (2017)
Зубець М. В. - Основні концептуальні засади новітньої вітчизняної теорії породоутворення, Буркат В. П. (2002)
Єфіменко М. Я. - Проблеми і перспективи використання тварин голштинської породи в умовах півдня України, Труш В. M., Гавриленко М. С., Кузьменко І. І., Дрозд Н. В. (2002)
Полупан Ю. П. - Створення та перспективи селекції української червоної молочної породи худоби (на прикладі племзаводу "Зоря”), Коваль Т. П. (2002)
Антоненко В. І. - Селекція бугаїв-плідників у системі племінної роботи з молочною худобою (2002)
Антонік І. І. - Залежність між кольором жиропоту і живою масою нового внутрішньопородного типу мериносів, Штомпель М. В. (2002)
Антонець О. Г. - Напрямки розвитку та удосконалення овець таврійської типу асканійської тонкорунної породи, Крилова О. М. (2002)
Афанасенко В. Ю. - Вплив року та сезону отелення на репродуктивні якості молочної худоби (2002)
Бабарика І. Г. - Оцінка збитків від негативної дії природного добору в стадах чорно-рябої худоби з урахуванням генотипу та способу утримання (2002)
Бабошко С. Ю. - Вікова повторюваність ознак продуктивності овець породи прекос (2002)
Барабаш В. І. - Етологічні аспекти навчання корів машинному доїнню (2002)
Барабаш В. І. - Графоаналітичний метод визначення гаплоїдних генних комплексів за рівнем показників молочної продуктивності корів, Тихонова Л. В., Лоза А. А., Козловська М. В. (2002)
Барабаш В. І. - Математичне обґрунтування оптимізуючої селекції великої рогатої худоби, Тихонова Л. В., Лоза А. А., Петренко В. І. (2002)
Бащенко М. І. - Лінійна оцінка екстер’єру корів симентальської породи, Хмельничий Л. М. (2002)
Бащенко М. І. - Адаптаційні особливості голштинів німецької селекції, Хмельничий Л. М. (2002)
Бащенко М. І. - Інформаційно-обчислювальна система селекції у скотарстві Черкаського регіону, Тищенко І. В., Хмельничий Л. М. (2002)
Бегма Л. О. - Спосіб збереження повноцінності сперміїв бугаїв за високих ступенів розбавлення сперми, Коваль Т. М., Кругляк П. А. (2002)
Бегма A. A. - Методи контролю спермопродукції бугаїв-плідників за запліднювальною здатністю сперміїв, Хомуха С. Ю. (2002)
Безуглий М. Д. - Визначення залежності критичної зони позаклітинного кристалоутворення від концентрації проникаючих та непроникаючих кріопротекторів у діапазоні високих і надвисоких швидкостей охолодження та відтаювання, Горбунов Л. В., Морозова I. A. (2002)
Богданова Н. В. - Захисні властивості руна мериносів різного породного походження, Штомпель М. В. (2002)
Бойко О. В. - Відтворювальна здатність бугаїв-поліпшувачів після тривалої перерви в їх статевому використанні, Кругляк П. А. (2002)
Буштрук М. В. - Добір батьків бугаїв і батьків корів за комплексом ознак (2002)
Василець В. Г. - Особливості організації відтворення стада у м’ясному скотарстві, Ізвеков М. Є., Гончаренко A. B., Гурський І. М. (2002)
Вербич І. В. - Чорно-ряба худоба вітчизняної та зарубіжної селекції у ДПЗ "Пасічна”, Дубина О. В. (2002)
Вінк O. E. - Амінокислотний склад білка молока кобил новоолександрівської вагової породи (2002)
Волков Д. А. - Напрямки селекції коней новоолександрівської ваговозної породи, Лютих С. В. (2002)
Гавриленко Г. М. - Альтернативні методи контролю якісного складу молока корів за лактацію (2002)
Герасименко В. В. - Интегрированная оценка генетической структуры трех стад свиней по частоте комплексных генотипов (2002)
Головач М. Й. - Феногенетичні аспекти успадкування мастей у коней (2002)
Головач П. І. - Вплив інсуліну на легеневий газообмін і дихальну функцію крові у великої рогатої худоби української чорно-рябої молочної породи різного віку (2002)
Горбунов Л. В. - Розробка неушкоджуючого методу контролю температури у середовищі, що містить біооб’єкт (2002)
Горбунов Л. В. - Пошук оптимального характеру режиму заморожування ембріонів ссавців, Антоненко Т. С. (2002)
Горбунов Л. В. - Оцінка життєздатності ембріонів ссавців, Бугров О. Д., Горбунова Н. І. (2002)
Горлов О. І. - Розробка та удосконалення методів селекційно-генетичних досліджень в молочному скотарстві (2002)
Гузєв І. В. Дюран М. Ф. - Політика дотаційної державної підтримки розвитку м’ясного скотарства в країнах ЄС (2002)
Гузєв І. В. - Формування генофонду імпортних м’ясних порід в Україні, Чиркова О. П., Марченко Н. І., Ревнюк Н. Й. (2002)
Демчук М. П. - Інтер’єрні критерії адаптації великої рогатої худоби, Голубчук Ю. І., Пилипчук Ю. В. (2002)
Дорофеєв Д. Ю. - Особливості періоду тільності і родів у корів прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи (2002)
Дубін А. М. - Добір та оцінка корів рекордисток і племінні якості їх синів (2002)
Єрьоменко В. І. - Оцінка функціональних резервів тестостеронсинтезуючої системи як критерію характеристики генотипу великої рогатої худоби (2002)
Заблудовський Є. Є. - Реалізація продуктивного потенціалу молочної худоби у зв’язку з особливостями росту, Голубчук Ю. І. (2002)
Засуха Т. В. - Відтворна здатність корів симентальської породи, Шарапа Г. С., Батрак О. П. (2002)
Зеленська Т. І. - Спосіб підвищення рівня заплідненості корів (2002)
Золотарьов А. П. - Вплив вітамінно-мінерального преміксу на ріст та розвиток телят симентальської породи м’ясного типу (2002)
Івлєв О. - Використання імітаційної моделі для порівняння точності оцінки племінної цінності бугаїв-плідників, одержаних методом порівняння з ровесницями та методом ВLUР (2002)
Ізвеков М. Є. - Використання бугаїв-поліпшувачів – важливий елемент селекційно-племінної роботи, Мирось В. В., Василець В. Г., Сурмило В. М. (2002)
Іовенко В. М. - Молекулярно-генетичні маркери у популяційно-генетичних дослідженнях овець (2002)
Кадиш В. О. - Закономірності росту і розвитку та формування відтворної здатності у бугаїв абердин-ангуської породи, Сірацький Й. З. (2002)
Карунський О. Й. - Вплив добавки амінокислотної кормової (ДАК) на відтворні здатності свинок, Кишлали Е. К. (2002)
Кириченко В. А. - Поліморфізм білків та ферментів крові овець асканійського типу багатоплідного каракуля (2002)
Коваленко В. П. - Зв’язок статевого диморфізму з репродуктивними і відгодівельними якостями порід свиней, Папакіна Н. С. (2002)
Ковтюх С. І. - Оцінка корів української чорно-рябої молочної породи за селекційно-генетичними параметрами (2002)
Когут М. І. - Ефективність міжпородного схрещування симентальських корів з бугаями м’ясних порід в умовах Прикарпаття (2002)
Колта М. М. - Продуктивність помісних дочок оцінюваних бугаїв-плідників симентальської та голштинської порід в умовах Львівщини, Зінкевич В. І., Дульчак О. В. (2002)
Колта М. М. - Вирощування племінного молодняку телиць різних генотипів в умовах Прикарпаття, Стахів В. І., Зінкевич В. І., Дульчак О. В. (2002)
Коновалов B. C. - Філогенетичні передумови множинної дії меланінового забарвлення у великої рогатої худоби (2002)
Коновалов B. C. - Гетерохромія радужки ока гірських сименталів можливо нейтральна вада розвитку, Хаврук О. Ф. (2002)
Коновалов B. C. - Частота аномалій опорно-рухового апарату у корів різної масті, Савчук Д. І., Чехівський М. Й., Гавриленко М. С., Король Т. А. (2002)
Кононенко Н. В. - Вплив англеризації на підвищення жирності молока червоної степової худоби (2002)
Кононенко Н. В. - Науково-методичні основи створення жирномолочного типу червоної молочної породи, Салій І. І., Полупай Ю. П., Мокеєв І. О. (2002)
Корбич Н. М. - Показники вовнової продуктивності овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи (2002)
Корінець Н. О. - Підвищення якості спермопродукції бугаїв-плідників шляхом використання вітамінно-мінерального преміксу, Осташко Ф. І., Кандиба В. М., Сушко О. Б., Коробко В. О. (2002)
Кос В. Ф. - Особливості росту та м’ясні якості бугайців української чорно-рябої молочної породи різних генотипів, Руснак П. Й. (2002)
Косов М. О. - Продуктивне довголіття корів української червоно-рябої молочної породи (2002)
Косова Н. О. - Продуктивність маток залежно від їх репродуктивності (2002)
Котков В. П. - Створення українського жирномолочного типу червоної молочної породи в умовах Миколаївської області, Мащенко Р. І., Цурікова Л. А., Коваленко В. В. (2002)
Крилова Л. Ф. - Новий заводський тип свиней (УСБ-1) (2002)
Крилова Л. Ф. - Гетерозис унікальних поєднань (2002)
Кругляк А. П. - Перспективи збереження генофонду сірої української худоби, Подоба Б. Є., Стоянов P. O., Назаренко В. Г., Гузєєв Ю. В. (2002)
Кругляк П. А. - Спосіб тривалого зберігання сперми бугаїв при температурі +2…+10°С (2002)
Кудін С. М. - До питання норм виходу яловичини та субпродуктів у великої рогатої худоби (2002)
Кудрик H. A. - М’ясна продуктивність асканійського породного типу багатоплідних каракульських овець (2002)
Кузебний С. В. - Дослідження морфології сперми бугаїв (2002)
Лінькова Н. В. - Зв’язок між жвавістю та промірами в російській рисистій породі (2002)
Лопащук Д. Г. - Підвищення відтворної здатності маточних стад у промисловому свинарстві (2002)
Луценко В. А. - Оцінка відгодівельних та м’ясних якостей свиней при міжпородному схрещуванні (2002)
Любинський О. І. - Генетична структура поліморфних білкових систем української червоно-рябої молочної худоби прикарпатського типу (2002)
Мазур В. Е. - Вплив обмеження рівня годівлі свиней на зміну м’ясо-сальних якостей (2002)
Махньова С. А. - Вплив схрещування на підвищення багатоплідності та покращання продуктивних якостей смушкових овець (2002)
Мирось В. В. - Вплив природного добору на пристосованість молочної худоби до умов оточуючого середовища, Бабарика І. Г. (2002)
Мирось В. В. - Результати розробки моделі передбачення надою, Василенко О. П., Шабля В. П., Задорожна І. Ю. (2002)
Михайлова М. П. - Перспективи розведення свиней української степової рябої породи (2002)
Мігаль Л. В. - Статевий диморфізм птиці та його зв’язок з рівнем яєчної продуктивності (2002)
Мільченко Ю. В. - Аналіз впливу батьків на показники надою дочок синів-плідників (2002)
Мокеєв І. О. - Характеристика тварин таврійського типу південної м’ясної худоби (2002)
Мороз М. В. - Зв’язок морфофункціональних особливостей вимені з продуктивністю корів-первісток бурої породи (2002)
Москалюк Б. В. - Особливості росту та м’ясна продуктивність бугайців різних генотипів прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи (2002)
Назаренко В. Г. - Вплив генетичних факторів на енергію росту молодняку, Вороненко A. B. (2002)
Небилиця М. С. - Метод оцінки пристосування свиней (2002)
Олексик В. І. - Отримання нового промислового варіанту малолускатих помісей українських коропів у Закарпатській області, Бех В. В., Осіпенко М. І. (2002)
Олешко Л. B. - Сучасний генетичний потенціал бугаїв-плідників української симентальської м’ясної породи, що формується (2002)
Оноприч Г. І. - Організація селекційно-племінної роботи в помісному стаді чорно-рябої породи (2002)
Осадча Л. B. - Характеристика порід коней за групами крові (2002)
Осіпенко М. І. - Деякі підсумки створення нового внутрішньопородного типу малолускатого коропа для рибних господарств України, Кучеренко А. П., Бех В. В., Томіленко В. Г. (2002)
Павленко Б. М. - Результати вивчення кріоконвекторного способу заморожування сперми (2002)
Петренко І. П. - Удосконалений індекс будови тіла молочних корів, Гавриленко М. С., Мохначова О. І. (2002)
Пешук Л. В. - Еколого-генетичні аспекти селекції молочної худоби (2002)
Пилипенко Л. А. - Вплив віку корів на їх продуктивність (2002)
Пилипенко Л. А. - Молочна продуктивність корів залежно від тривалості сервіс-періоду (2002)
Пилипенко Л. А. - Здатність корів різних генотипів до роздоювання (2002)
Плахотніков А. Г. - Динаміка параметрів імуногенетичної структури популяції свиней під впливом відбору (2002)
Подоба Б. Є. - Генетичні аспекти добору племінних тварин бажаного типу в скотарстві (2002)
Полупан Ю. П. - Племінна цінність і спермопродуктивність бугаїв залежно від молочної продуктивності матерів (2002)
Польська П. І. - Перша вітчизняна асканійська м’ясо-вовнова порода овець, Туринський В. М., Калащук Г. П., Шаламай Л. П. (2002)
Помитун I. A. - Новий заводський тип норок у групі пастель із середнім відтінком забарвлення хутра, Міхно В. І., Корх О. В. (2002)
Присяжнюк В. Я. - Морфологічні дослідження будови черепа різних порід свиней (2002)
Радченко Н. П. - Успадкування продуктивності в молочному скотарстві, Дубовик І. Т., Лисянська Л. М. (2002)
Романов Л. М. - Антигени гістосумісності та можливості їх використання в селекції (2002)
Рубцов І. О. - Вплив швіців північноамериканської селекції (BS) на формування будови тіла у бугаїв бурої породи (2002)
Руснак П. Й - Оцінка генотипу бугаїв-плідників, Щербатий З .Є., Кос В. Ф. (2002)
Рябко В. М. - Прискорення селекції свиней підвищенням об’єктивності оцінки їх генотипу (2002)
Рясенко В. І. - Порушення ембріогенезу при годівлі норок кормами, забрудненими радіонуклідами (2002)
Рясенко Є. М. - Відтворення норок на півдні, Губерначук О. В. (2002)
Салій І. І. - Генеалогічна структура і сучасний генофонд українського жирномолочного типу червоної молочної породи, Мокеєв О. С., Пилипенко Л. А., Назаренко В. Г. (2002)
Салій І. І. - Продуктивні якості та біологічні особливості тварин жирномолочного типу червоної молочної породи, Полупан Ю. П., Назаренко В. Г., Каци Г. Д., Пилипенко Л. А. (2002)
Сиротюк Л. О. - Оцінка баранів засобами інформаційних технологій (2002)
Сірацький Й. З. - Стан та перспективи наукових досліджень з питань відтворення великої рогатої худоби, Меркушин В. В., Демчук С. Ю., Шапірко В. В. (2002)
Сірацький Й. З. - Порода як реальна одиниця генетичної і фенотипової диференціації великої рогатої худоби, Меркушин В. В., Демчук С. Ю., Шапірко В. В., Федорович Є. І., Засуха Т. В. (2002)
Сірацький Й. З. - Ембріональний ріст та розвиток плодів різних генотипів української чорно-рябої молочної породи, Просяний С. Б. (2002)
Сірацький Й. З. - Рівень пристосування бугаїв м’ясних порід, Шапірко В. В., Кадиш В. О., Засуха Т. В. (2002)
Собко Ю. М. - Деякі особливості застосування гомологічної фолікулярної рідини при культивуванні ооцит-кумулюсних комплексів свиноматок (2002)
Соклакова О. В. - Використання біоактивних добавок при кріоконсервації сперми бугаїв, Сушко О. Б. (2002)
Соловйов І. B. - Високопродуктивне стадо свиней асканійського типу української м’ясної породи племзаводу "Україна” Скадовського району, Луценко В. A., Сачек О. В. (2002)
Стоянов P. O. - Алелі груп крові як маркери генотипу плідника (2002)
Суржанська Я. Ю. - Комп'ютерний метод оцінки рухливості сперміїв, Медведовський О. В., Горбунов Л. В. (2002)
Сушко О. Б. - Використання гіпофізарних та статевих гормонів для активізації відтворної функції молочних корів, Шевченко В. В., Крупко O. A. (2002)
Тихонова Б. Є. - Основні параметри росту при формуванні м’ясної продуктивності у бугайців волинської породи (2002)
Ткачук В. М. - Оцінка м’ясності тварин за індексом м’язової тканини (2002)
Ткачук В. П. - Гематологічні дослідження тварин різних генотипів, Кузебний С. В., Король Т. А., Шельов A. B. (2002)
Трохименко Г.Г. - Вивчення проникності цитоплазматичних мембран ооцитів свині до кріопротекторів, Безуглий М. Д. (2002)
Троцький П. А. - Життєздатність і дозрівання поза організмом деконсервованих ооцитів корів залежно від клітин кумулюсу, що їх оточують (2002)
Угнівенко А. М. - Методичні підходи до селекції корів української м’ясної породи (2002)
Угнівенко Е. Ї. - Основні лінії кримського типу цигайських овець (2002)
Федорович Є. І. - Екстер’єрно-конституційні та біологічні особливості високопродуктивних корів чорно-рябої худоби західного регіону України (2002)
Фурманюк О. Г. - Особливості формування м’ясної продуктивності у худоби чорно-рябої породи різної селекції, Сірацький Й. З., Меркушин В. В. (2002)
Херсонець Л. К. - До питання оцінки бугаїв при міжпорідному схрещуванні (2002)
Хмельничий Л. М. - Особливості екстер’єру корів української червоно-рябої молочної породи стада ВАТ ПЗ "Старий Коврай” (2002)
Хом'як O. A. - Взаємодія "генотип-середовище”, як фактор впливу на відтворну здатність корів у стаді української червоно-рябої молочної худоби ДПЗ "Шамраївський” (2002)
Цілуйко Г. О. - Застосування генетичних маркерів при формуванні структури української симентальської м’ясної породи, Шкурин Г. T., Лукаш B. П. (2002)
Чорна O. A. - Переможці традиційних призів у селекційному прогресі породи (2002)
Чуприна О. П. - Закономірності формування м’ясної продуктивності у бугайців різних порід (2002)
Шкурін Г. Т. - Вміст радіоцезію в м’ясі і печінці бугайців різних порід м’ясної худоби при вирощуванні їх в зоні радіоактивного забруднення, Міненко К. В., Кебко В. Г., Шуст П. Д. (2002)
Шкурин Г. T. - Генетична характеристика племінних ресурсів симентальської породи, Стоянов P. O. (2002)
Штомпель М. В. - Нова популяційна система оцінки і відбору мериносів (2002)
Штомпель М. В. - Колір жиропоту і вміст жиру у вовні асканійських тонкорунних овець нового таврійського типу, Антонік І. І. (2002)
Штомпель М. В. - Вікова мінливість продуктивності баранів-плідників асканійської тонкорунної породи, Богданова Н. В., Штомпель Р. І., Білоус О. В. (2002)
Штомпель М. В. - Повторюваність показників продуктивності вівцематок асканійської тонкорунної породи, Нежлукченко Т. І., Штомпель Р. І., Салганська В. О. (2002)
Шульга Ю. І. - Відгодівельні та м’ясні якості тварин лінії Бериславця 4465 при різних сполученнях (2002)
Щербатий З. Є. - Білок сироватки і активність ферментів початкових ланок гліколізу крові у корів-дочок голштинських бугаїв різних генотипів, Павлів Б. А., Кропивка Ю. Г. (2002)
Яблонська Т. А. - Компоненти генотипової і паратипової мінливості відтворної здатності коней верхових порід (2002)
Ящук Т. С. - Екстер’єрно-конституційні ознаки та показники продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи (2002)
Содержание (2018)
Дудник В. М. - Вміст ядерного транскрипційного фактора NF-kB у сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму, залежно від важкості та рівня контролю захворювання, Куцак О. В. (2018)
Іванько О. Г. - Досвід організації допомоги студентам з первинною артеріальною гіпертензією у Запорізькому державному медичному університеті, Товма А. В., Пацера М. В., Волох Н. Г. (2018)
Килимник Т. М. - Захворюваність дітей першого року життя у Житомирській області у післячорнобильський період, Русак С. О., Чабан О. П. (2018)
Лук'яненко Н. С. - Вісцеральні маркери порушення фібрилогенезу у дітей з різними варіантами перебігу пієлонефриту, Іськів М. Ю., Кенс К. А. (2018)
Русак Н. П. - Вплив вигодовування на важкість перебігу некротичного ентероколіту у недоношених новонароджених (2018)
Прохорова М. П. - Підходи до лікування атопічного дерматиту, викликаного герпетичною інфекцією (2018)
Стоєва Т. В. - Роль кишкового мікробіома у розвитку синтропної патології травної системи у дітей, Джагіашвілі О. В., Рижикова Т. І., Браткова Л. Б., Бондаренко Т. О. (2018)
Талько М. О. - Взаємозв’язок ультразвукових і патоморфологічних змін при бактеріальних лімфаденітах у дітей (2018)
Богданова Т. А. - Особливості перебігу хронічного гастродуоденіту на тлі харчової гіперчутливості у підлітків, Березенко В. С., П'янкова О. В., Гур'єва О. В., Голованенко Г. М. (2018)
Богмат Л. Ф. - Особливості формування вторинної аритмогенної кардіоміопатії у підлітків із порушеннями ритму, Головко Т. О., Ніконова В. В., Михальчук О. Я., Євдокимова Т. В. (2018)
Починок Т. В. - Позастравохідні прояви гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей, що часто хворіють, Журавель О. В., Вороніна С. С., Гур'єва О. В. (2018)
Усачова О. В. - Фекальний кальпротектин як діагностичний маркер ступеня важкості запального процесу у слизовій оболонці кишечника (огляд літератури), Печугіна В. В. (2018)
Дорош О. І. - Вторинні пухлини головного мозку у дітей, які отримали променеву та хіміотерапію з приводу гострої лімфобластної лейкемії, Трояновська О. О., Абрамюк А. М., Мелько І. П., Цимбалюк-Волошин І. П., Поліщук Р. С. (2018)
Недельська С. М. - Синдром подовженого інтервалу QT у практиці лікарів-педіатрів, Жиленко І. О., Лютикова Г. В. (2018)
Чернишова Л. І. - Рекурентні респіраторні захворювання у дітей: алгоритм дій лікаря (лекція) (2018)
Марушко Т. В. - Особливості місцевої терапії гострих запальних захворювань ротоглотки у дітей, Асонов А. О. (2018)
Абатуров А. Е. - Эффективность гепатопротекторной терапии бетаин-аргининовым комплексом "Бетаргин" при применении у детей с неалкогольной жировой болезнью печени, Крючко Т. А., Кривуша Е. Л., Пода О. А. (2018)
Шадрін О. Г. - Оптимізація терапії патології гепатобіліарної системи у дітей, Шутова О. В. (2018)
Трубка І. О. - Обґрунтування використання пробіотика, який містить штами Lactobacillus reuteri DSM 17938 та ATCC PTA 5289, у дітей із хронічним генералізованим катаральним гінгівітом, Савичук Н. О., Циганко І. Р. (2018)
Гавриленко Ю. В. - Клінічна ефективність та безпечність застосування препарату "Ототон" у педіатричній практиці при лікуванні гострого середнього отиту (2018)
Бережной В. В. - Влияние витаминно-минерального обеспечения на рост и развитие детей. Современные способы коррекции витаминодефицитов (2018)
Зелінська Н. Б. - Хвороби ендокринної системи в дітей України у 2017 році: показники поширеності й захворюваності та їх динаміка, Руденко Н. Г., Крушинська З. Г. (2018)
Солнцева А. В. - Современные подходы к достижению оптимального метаболического контроля у детей с сахарным диабетом 1 типа, Волкова Н. В. (2018)
Кирилова О. О. - Структура мотивації до самоконтролю у хворих підлітків із цукровим діабетом 1 типу (2018)
Михно А. Г. - Особенности полиморфизма гена рецептора витамина D и его связь с показателями метаболического статуса у детей с ожирением, Солнцева А. В., Е Аксенова. А., Дашкевич Е. И. (2018)
Кашкалда Д. А. - Эмоциональный стресс и показатели стресс­регулирующих систем у детей и подростков из зоны проведения Операции объединенных сил, Лебец И. С. (2018)
Іваненко Г. В. - Клінічний випадок псевдогіпопаратиреозу в дитини, Яцунь Л. О., Глоба Є. В. (2018)
Солнцева А. В. - Y­Хромосома у пациенток с клиническим диагнозом синдрома Шерешевского—Тернера: обзор литературы и собственное наблюдение, Песковая Н. А., Шлимакова Е. И. (2018)
Зелінська Н. Б - Ожиріння в дітей: визначення, лікування, профілактика. Клінічні практичні настанови Ендокринологічного Товариства Частина 3 (2018)
Будрейко О. А. - Комплексна оцінка мотивації до самоконтролю у підлітків із цукровим діабетом 1 типу Методичні рекомендації, Кирилова О. О., Чумак С. О. (2018)
До відома авторів (2018)
Градов О. В. - Технологии безлинзовой голографической трихоскопии и трихометрии на чипе – микроинтерференционные, 2D-Фурье-спектральные (интегральные частотные и пространственные) и коррелографические техники в клинической трихологии, Насиров Ф. А., Гончарова А. А., Фищенко В. К., Яблоков А. Г. (2018)
Kovalchuk O. I. - Morphological state of the renal medulla in rats in case of an experimental burn injury under conditions of gekoton, Cherkasov V. G., Pastukhova V. A., Malikov O.V. (2018)
Луцик С. О. - Лектинова гістохімія та морфометрична характеристика надниркових залоз потомства щурів, що розвивалося за умов дисбалансу тироїдних гормонів материнського організму, Струс Х. І., Ященко А. М. (2018)
Марченко Л. М. - Вплив попереднього введення кріоекстрактів плаценти на ультраструктуру клубочкової зони наднирників щурів з гострою нирковою недостатністю, Говоруха Т. П., Рєпін М. В., Строна В. І. (2018)
Медведєв М. В. - Характеристика імунофенотипів нормального ендометрію, еутопічного та ектопічного ендо-метрію жінок із ендометріозом і безпліддям, Шпонька І. С., Алтанець О. М., Скорик В. Р. (2018)
Олейник А. Е. - Интегральный анализ параметров вертлужной впадины в патоморфологической оценке диспластического коксартроза, Зуб Т. А. (2018)
Сухін В. С. - Дослідження експресії PD-L1 як прогностичного маркера при саркомі матки, Данилюк С. В., Сухіна О. М., Задніпряний О. В., Ліндквіст Д., Гермелін Г., Тар’ян М. (2018)
Шарапова О. М. - Наслідки дії 7% спиртової настоянки ехінацеї пурпурової на морфологічну будову яєчок щурів (2018)
Pivovarenko Y. V. - Legends of DNA morphology (2018)
Петріас К. - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців (2018)
Марченко Д. Г. - Нарис з історії Катеринославської гістологіч-ної школи (до 100-ліття кафедри гістології Дніпропетровської медичної академії). Части-на ІІІ: від 2000 року до теперішньго часу, Морозова С. Б., Петрук Н. С., Потоцька О. Ю., Романенко Л. А., Станішевська Н. В., Султанова Н. М., Філімонова Л. А., Хріпков І. С., Шевченко К.М., Твердохліб І. В. (2018)
Всеукраїнська студентська олімпіада з нав-чальної дисципліни "Гістологія, цитологія, ембріологія” (2018)
Презентація онлайн проекту "Морфологи України” (2018)
Barabash A. S. - Double beta decay of 150Nd to the first excited 0+ level of 150Sm: Preliminary results, Belli P., Bernabei R., Boiko R. S., Cappella F., Caracciolo V., Cerulli R., Danevich F. A., Marco A. Di, Incicchitti A. (2018)
Buki A. Yu. - The Coulomb sum of 7Li, Timchenko I. S. (2018)
Шараевский Г. И. - Проблемы расчетного определения кризиса теплоотдачи в тепловыделяющих сборках водоохлаждаемых реакторов, Фиалко Н. М., Зимин Л. Б., Шараевский И. Г. (2018)
Гальченко В. В. - Константное обеспечение подсистемы физических расчетов СВРК-М "Вояж", Мишин А. А., Шлапак И. И. (2018)
Слісенко В. І. - Самодифузія молекул води після контакту з кремнійвмісними сполуками, Василькевич О. А., Мазіна Н. І., Кармазіна Т. В. (2018)
Мінтянський І. В. - Вплив електронного опромінення на електричні властивості n-InSe та їхню анізотропію, Савицький П. І., Ковалюк З. Д., Маслюк В. Т., Мегела І. Г. (2018)
Літвінов С. В. - Відносна радіочутливість мутанта Arabidopsis thaliana Atmsh2 SALK_002708 у діапазоні сублетальних доз опромінення рідкоіонізуючою радіацією, Рашидов Н. М. (2018)
Малоштан І. М. - Накопичення 137Сs трав’янистими рослинами на торф’яно-болотних ґрунтах Західного Полісся України, Поліщук С. В. (2018)
Баль-Прилипко Л. В. - Використання ікри равликів для корекції наслідків радіаційного впливу іонізуючого випромінювання в малій дозі, Дерев’янко Л. П., Слободянюк Н. М., Старкова Е. Р., Андрощук О. С. (2018)
Деренговський В. В. - Удосконалений метод багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об’єктів із радіаційно-ядерними технологіями, Носовський А. В. (2018)
Грицай О. О. - Визначення вмісту водню у гідридах титану на фільтрованих нейтронних пучках, Друцький Р. А., Кальченко О. І., Олійник О. І. (2018)
Грицай О. О. - Визначення параметрів резонансу 52Cr з набору нейтронних проходжень, отриманих методом зсуву середньої енергії фільтрованих нейтронів, Гримало А. К., Пшеничний В. А. (2018)
Ahmad Sohail - Measurement of indoor radon concentration in district Mardan, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, Ajaz Muhammad, Ali Yasir, Younis Hannan, Khan Kamal Hussain (2018)
До 70-річчя Федора Олексійовича Іванюка (2018)
Склад бюро Українського матеріалознавчого товариства, члени бюро (2016)
Керівники регіональних осередків УМТ (2016)
Звіт про діяльність Українського матеріалознавчого товариства імені І. М. Францевича в 2015 році (2016)
Лесин В. Г. - Новые материалы – на службе научно-технического развития (2016)
Бабаченко А. И. - Влияние исходного структурного состояния и температуры нагрева на размер аустенитных зёрен в углеродистых сталях в производстве железнодорожных колёс, Дёмина Е. Г., Кныш А. В., Хулин А. Н., Дементьева Ж. А. (2016)
Бабаченко А. И. - Оценка степени деформационной проработки колесных заготовок по изменению параметров дендритной структуры, Дёмина Е. Г., Кныш А. В., Хулин А. Н., Шпак Е. А. (2016)
Губенко С. И. - Локальная структура центробежнолитой стали вблизи включений, Балева Ю. И. (2016)
Губенко С. И. - О возможности влияния на когезивную прочность границ включение-матрица стали, Никульченко И. А. (2016)
Гусарова И. А. - Материалы и конструкции теплозащиты возвращаемых космических аппаратов, Манько Т. А., Потапов А. М. (2016)
Зінченко В. Ф. - Вплив добавки германію у композиті MNіN2S4–Ge на властивості одержуваних тонкоплівкових покриттів, Чигринов В. Е., Мозгова О. В., Нечипоренко Г. В. (2016)
Шилина Е. В. - Методологический подход к проектированию и изготовлению изделий из высокопрочных углепластиков, Шилин С. А., Козис К. В. (2016)
Козис К. В. - Эффективность применения эластомерных материалов для внутренних теплозащитных покрытий ракетных твердотопливных двигателей, Потапов А. М., Манько Т. А. (2016)
Лашнева В. В. - Стойкость в расплавах биоинертных сплавов комплексно-модифицированной керамики на основе корунда, Максюта И. И., Квасницкая Ю. Г., Михнян Е. В., Ефимова В. Г. (2016)
Мурзин Л. М. - Исследования в области нанотехнологий в провинциальном техническом вузе: иллюзии и реальность (2016)
Парусов Э. В. - Об особенностях структурообразования в высокоуглеродистом бунтовом прокате, Сычков А. Б., Чуйко И. Н., Сагура Л. В. (2016)
Савич В. В. - Свойства спеченных материалов из губчатых порошков титана (2016)
Присташ Н. С. - Влияние скорости нагрева в процессе искро-плазменного спекания на кинетику уплотнения, структурообразование и свойства материалов системы Fe–Ti–C–(B), Сизоненко О. Н., Зайченко А. Д. (2016)
Суховая Е. В. - Управление процессами контактного взаимодействия при пропитке макрогетерогенных композиционных материалов на основе железа, Сыроватко Ю. В. (2016)
Шалунов Е. П. - Поршневой дисперсно-упрочненный композиционный материал на основе порошкового алюминиевого сплава, Архипов И. В. (2016)
Правила для друку в журналі "Вісник УМТ" (2016)
Чернявский И. Ю. - Анализ факторов, определяющих потерю дееспособности человека в условиях неравномерного облучения при воздействии гамма-нейтронного излучения ядерного взрыва, Винников В. А. (2017)
Васильєв Л. Я. - Результати аналізу безпосередніх ускладнень протипухлинного лікування у хворих на рак щитоподібної залози, Кулініч Г. В., Радзішевська Є. Б., Савченко А. С. (2017)
Гайсенюк Л. А. - Експертиза професійних раків щитоподібної залози у працюючих із джерелами іонізуючого випромінення, Кулініч Г. В., Стадник Л. Л. (2017)
Гайсенюк Л. О. - Досвід роботи центральної диспансерної комісії у проведенні експертизи професійних раків у працюючих із джерелами іонізуючого випромінення, Кулініч Г. В., Стадник Л. Л., Москаленко М. В. (2017)
Сухін В. С. - Променева терапія при саркомах матки І–ІІ стадії (2017)
Немальцова Е. В. - Возможности маркерной диагностики злокачественных опухолей яичников (2017)
Сипко Т. С. - Цитогенетичні показники у онкологічних хворих при дистанційній променевій терапії від різних джерел опромінення, Мазник Н. О. (2017)
Красносельский Н. В. - Особенности диагностики и лечения первично-множественного опухолевого процесса, Белый А. Н., Крутько Е. Н. (2017)
Варивончик Д. В. - Критеріальні клініко-епідеміологічні підходи щодо експертного встановлення професійного генезу злоякісних новоутворень (2017)
Тематика та кадрове забезпечення курсів стажування при ДУ "Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України" на 2018 рік (2017)
Навчально-виробничий план кафедри ультразвукової діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО) на 2018 рік (2017)
Навчально-виробничий план кафедри променевої діагностики ХМАПО на 2018 рік (2017)
Календарний план кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО на 2018 рік (2017)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання сучасної онкології — з акцентом на особливостях малоінвазивних технологій в онкохірургії та онкогінекології" (20 квітня 2018 р., Харків) (2017)
Hameed D. N. - Energy levels of isobaric nuclei (16N, 16F) within the modified surface delta-interaction model, Hasan A. K. (2018)
Градиський А. В. - Безмасова границя рівнянь Баргмана-Вігнера для масивного гравітона, Степановський Ю. П. (2018)
Closca V. - Spectral study of (4´-phenyl)-1,2,4-triazol-1-Ium-phenacylid (PTPhY) in ternary solutions, Puica-Melniciuc N., Closca M., Avadanei I. M., Dorohoi D. O. (2018)
Abebe T. - Two-level atom with squeezed light from optical parametric oscillators, Gemechu N. (2018)
Yamsuk Y. - Fabrication and characterization of Sm3+-doped zinc barium borate glasses, Yasaka P., Sangwaranatee N., Keawkao J. (2018)
Романенко В. І. - Імпульсна дифузія атомів у полі зустрічних стохастичних світлових хвиль, Удовицька О. Г., Ходаковський В. М., Яценко Л. П. (2018)
Fiscaletti D. - Quantum relativity: Variable energy density of quantum vacuum as the origin of mass, gravity, and the quantum behavior, Sorli A. (2018)
Кособуцький П. - Оптимальні закономірності нормального розподілу з точки зору оцінки статистики вибірки результатів фізичного експерименту (2018)
Чечко В. Є. - Аномальне (додаткове) розсіяння світла у водних розчинах KCl, Гоцульский В. Я. (2018)
Корсунська Н. О. - Кореляція між фотолюмінесцентними та фотоелектричними властивостями ZnO, легованого Mn, Маркевич І. В., Стара Т. Р., Борковська Л. В., Лаворик С., Мельничук Л. Ю., Мельничук О. В. (2018)
Пам’яті Миколи Григоровича Находкіна (1925–2018) (2018)
Пам’яті Сергія Михайловича Левитського (1926–2018) (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Hameed D. N. - Energy levels of isobaric nuclei (16N, 16F) within the modified surface delta-interaction model, Hasan A. K. (2018)
Hradyskyi A. - The massless limit of Bargmann-Wigner equations for a massive graviton, Stepanoskiy Y. (2018)
Closca V. - Spectral study of (4´-phenyl)-1,2,4-triazol-1-Ium-phenacylid (PTPhY) in ternary solutions, Puica-Melniciuc N., Closca M., Avadanei I. M., Dorohoi D. O. (2018)
Abebe T. - Two-level atom with squeezed light from optical parametric oscillators, Gemechu N. (2018)
Yamsuk Y. - Fabrication and characterization of Sm3+-doped zinc barium borate glasses, Yasaka P., Sangwaranatee N., Keawkao J. (2018)
Romanenko V. I. - Atomic momentum diffusion in the field of counter-propagating stochastic light waves, Udovytska O. G., Khodakovsky V. M., Yatsenko L. P. (2018)
Fiscaletti D. - Quantum relativity: Variable energy density of quantum vacuum as the origin of mass, gravity, and the quantum behavior, Sorli A. (2018)
Kosobutskyy P. - Optimal regularities of the normal distribution for estimating the sample statistics of the results of a physical experiment (2018)
Chechko V. Ye. - Anomalous light scattering in aqueous KCl solutions, Gotsulsky V. Ya. (2018)
Korsunska N. O. - Correlation between photoluminescent and photoelectrical properties of Mn-doped ZnO, Markevich I. V., Stara T. R., Borkovska L. V., Lavoryk S., Melnichuk L. Yu., Melnichuk O. V. (2018)
In memory of Mykola Grygorovych Nakhodkin (1925–2018) (2018)
In memory of Sergii Mykhailovych Levitsky (1926–2018) (2018)
Содержание (2018)
Попов Е. С. - Сопоставительный анализ сырьевой базы и качества кокса предприятий Украины и России, Гаврилюк В. И., Ковалев Е. Т., Дроздник И. Д., Бидоленко Н. Б. (2018)
Борисенко А. Л. - Определение эффективности использования углеводородных продуктов коксохимического производства и органического синтеза в качестве связующего для брикетирования части угольной шихты или ее компонентов. Сообщение 1. Получение брикетов из угольных шихт и концентратов с использованием различных видов углеводородных добавок. Определение качества угольных брикетов и частично брикетированных шихт, Дроздник И. Д., Кафтан Ю. С., Десна Н. А. Кошкаров Д. А., Горбуля А. П., Соловьев Е. Л. (2018)
Білецький В. С. - Дослідження масляної агрегації коксівного вугілля, Сергєєв П. В. (2018)
Ніколайчук Ю. В. - Експресні методи визначення якості вугілля, Мірошниченко Д. В., Кафтан Ю. С., Мирошниченко І. В. (2018)
Ковалев Е. Т. - Опыт эксплуатации установок по обессериванию коксового газа растворами алканоламинов в Украине, Банников Л. П. (2018)
Крутько І. Г. - Вплив стабілізаторів на пекополімерну матрицю в умовах термічної та термоокиснювальної деградації, Явір К. Б., Каулін В. Ю. (2018)
Банников Л. П. - Оценка эксплуатационной гибкости основных технологических процессов переработки коксового газа (2018)
Нестеренко С. В. - Основные причины коррозии трубопроводов технологических газов коксохимического предприятия, Зеленский В. В., Шаповалов М. В., Банников Л. П. (2018)
Содержание (2018)
Абдулін С. Ю. - Газифікація вуглецевмісної сировини з використанням плазм, Оршанський Ю. Р. (2018)
Балаєва Я. С. - Обґрунтування взаємозв’язку властивостей вугілля з найвищою теплотою згоряння та максимальною вологоємністю (2018)
Білець Д. Ю. - Переробка кам’яновугільних фусів з отриманням генераторного газу, Карножицький П. В. Карножицький П. П. Мирошниченко І. В. (2018)
Данило І. І. - Спінювання модифікованого пеку комплексним газоутворювачем, Крутько І. Г. (2018)
Демчук Ю. Я. - Бітуми, модифіковані феноло-крезоло-формальдегідними смолами, одержаними з побічних продуктів переробки вугілля, Гунька В. М., Пиш’єв С. В., Липко Ю. В. (2018)
Збиковський Є. І. - Диверсифікація коксохімічного виробництва з використанням технології виробництва бездимного твердого палива, Збиковський О. І., Гвоздь Е. С. (2018)
Збиковський Є. І. - Очищення стічних вод коксохімічного виробництва перед "мокрим" гасінням коксу, Збиковський О. І., Очкурова К. М. (2018)
Збиковський Є. І. - Удосконалення технології газифікації твердого палива з метою отримання синтез-газу, Циганкова К. С. (2018)
Зеленський О. І. - Вплив добавок карбіду бору у вугільній шихті на якість одержуваного металургійного коксу (2018)
Кірбаба В. В. - Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин при роботі коксових батарей на тривалий період коксування НА ПРАТ "АКХЗ", Фідчунов О. Л. (2018)
Козак Л. А. - Технологічні процеси одержання рідких продуктів шляхом гідрогенізації вугілля, Оршанський Ю. Р. (2018)
Кормер М. В. - Протидія змерзанню вугілля шляхом обробки сумішами солей органічного походження, Шмельцер К. О., Лялюк В. П., Ляхова І. А. (2018)
Крутько І. Г. - Вивчення впливу ацетону на стабільність пекокомпозиту, Явір К. Б., Каулін В. Ю. (2018)
Макарчук В. М. - Теплофізичні та кінетичні характеристики горіння солоного вугілля, Кривошеєв С. І., Квіцинський В. О., Хілько І. М., Фатеєв А. І. (2018)
Мірошниченко Д. В. - Ефективне використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу (2018)
Назаров В. М. - Захист коксівного вугілля механічними інгібіторами окиснення, Таран С. В. (2018)
Ніколайчук Ю. В. - Температура займання вугілля. вугільні суміші. питання адитивності (2018)
Пиш’єв С. В. - Вплив тривалості на процес одержання сировини для виробництва пиловугільного палива з високосірчистого низькометаморфізованого вугілля, Швед М. Є., Присяжний Ю. В., Саган О. О. (2018)
Рудика В. І. - Глобальне потепління як стримуючий фактор росту споживання вуглеводнів і шляхи його подолання, Кравченко С. А., Соловйов М. А., Малина В. П. (2018)
Рудика В. І. - Створення високотехнологічного комплексу з виробництва синтетичного моторного палива, Цимбал А. О., Оршанський Ю. Р. (2018)
Сінкевич І. В. - Визначення перспективних способів очищення стічних вод коксохімічного виробництва (2018)
Скрипник Є. О. - Грануляція відходів флотації вугіля (2018)
Сорокін Є. Л. - Розширення сировинної бази коксування за рахунок використання слабкоспікливого малометаморфізованого вугілля у вугільній шихті (2018)
Тищук В. Ю. - Пилоподавлення при підготовці вугілля до коксування, Ковальова І. Б. (2018)
Тищук В. Ю. - Спосіб пилоуловлювання при сухому вивантаженні коксу з печі, Ковальова І. Б. (2018)
Фатенко С. В. - Коксування вугільних шихт з підвищеним вмістом газового вугілля (2018)
Фідчунов О. Л. - Досвід по експлуатації коксових батарей в аварійних ситуаціях на ПРАТ "АКХЗ", Бурда А. С. (2018)
Шендрік Т. Г. - Викиди ртуті на українських вугільних ТЕС, Гапонич Л. С. (2018)
Шмельцер К. О. - Вплив ступеню подрібнення вугільних шихт з високим вмістом жирного вугілля на міцність доменного коксу, Лялюк В. П., Соколова В. П., Ладута О. О. (2018)
Баб’як Л. В. - Каталітичне перетворення фракції С4 продуктів піролізу вуглеводневої сировини, Шищак О. В. (2018)
Богоявленська О. В. - Показники якості компресорних олив, Туркоман І. А. (2018)
Григоров А. Б. - Отримання захисних мастил шляхом термодеструктивної переробки поліетиленових виробів – твердих побутових відходів (2018)
Карножицький П. В. - Дослідження впливу оксигенатів на величину октанового числа автомобільних бензинів, Пазченко В. В., Білець Д. Ю. (2018)
Корчак Б. О. - Спосіб регенерації відпрацьованих мінеральних моторних олив карбамідом, Червінський Т. І., Гринишин О. Б., Когут О. В. (2018)
Лаврова І. О. - Експериментальні дослідження кавітаційної обробки нафтопродуктів, Саід А. В., Владимиренко В. В. (2018)
Мардупенко О. О. - Отримання полімервмісних бітумів (2018)
Сатер Набіль - Діелектричний контроль глибини вилучення дистилятних фракцій на установках первинної переробки нафти, Григоров А. Б., Тульська А. Г. (2018)
Нагурський А. О. - Одержання модифікованого бітуму з використанням каучуку СБС для покрівельних матеріалів, Гринишин О. Б., Хлібишин Ю. Я. (2018)
Склад бюро Українського матеріалознавчого товариства, члени бюро (2017)
Керівники регіональних осередків УМТ (2017)
Звіт про діяльність Українського матеріалознавчого товариства ім.І. М. Францевича в 2017 році (2017)
Валерий Владимирович Скороход. Памяти Учителя, Друга и Человека посвящается (2017)
Пріхна Т. О. - Розвиток технології переробки продукту синтезу та виготовлення шліф- і мікропорошків алмазу спеціальних марок, Олійник Н. О., Ільницька Г. Д., Боримський О. І., Сизоненко О. М., Смоквина В. В., Базалій Г. А., Зайцева І. М., Тимошенко В. В., Зайченко А. Д. (2017)
Клипов В. Д. - Полимерные формовочные препарации для базальтовых волокон и их влияние на свойства композиционных материалов, Сергеев В. П., Кононко И. В., Кононко Н. В. (2017)
Медюх В. К. - Одержання та дослідження покриттів на основі тугоплавких сполук хрому з підвищеними фізико-механічними та експлуатаційними властивостями I.Електрофоретичні покриття на основі CrSi2 i Cr3C2, Кудь І. В., Уварова І. В., Медюх Р. М. (2017)
Зинченко В. Ф. - Кислотно-основное взаимодействие в сиситеме MgF2-AlF3-NaF и его влияние на свойства тонкопленочных покрытий, Кочерба Г. И., Соболь В. П., Мозговая О. В. (2017)
Отиченко О. М. - Навантажені антибіотиком біоматеріали медичного призначення на основі біогенного гідроксиапатиту з феромагнітними добавками, Бабутіна Т. Є., Будиліна О. М., Проценко Л. С., Уварова І. В. (2017)
Парусов Э. В. - Влияние химического состава стали на образование бейнито-мартенситных участков в структуре бунтового проката сварочного назначения, Сычков А. Б., Чуйко И. Н., Сагура Л. В., Сивак А. И., Голубенко Т. Н. (2017)
Старокадомский Д. Л. - Эпоксидные полимеры с 1 мас% нанокремнеземов различной удельной поверхности: прочность, химическая и термическая стойкость, Ткаченко А. А., Образков А. Г., Мошковская Н. М., Гаращенко И. И., Ищенко А. А. (2017)
Дубок В. А. - Сучасний ринок біоактивних керамічних матеріалів, Лашнева В. В., Шинкарук О. В., Дубок О. В. (2017)
Давидчук Н. К. - Вплив продуктів взаємодії високодисперсних карбідів з оксидами металів на структуру та міцність зерен спеченої алюмооксидної кераміки, Гадзира М. П., Тимошенко Я. Г., Гнилиця І. Д. (2017)
Губенко С. И. - Особенности скоростного плавления и затвердевания неметаллических включений в стали при лазерном воздействии (2017)
Карпов В. Ю. - Влияние пластической деформации на структуру и свойства газаров, Губенко С. И., Карпов В. В. (2017)
Мовчан А. В. - Трансформация структуры высокоуглеродистого сплава Fe-V-C при обезуглероживании, Губенко С. И., Черноиваненко Е. А. (2017)
Белан И. И. - Уровень технологической готовности научных разработок как фактор для принятия управленческих решений, Левина Д. А. (2017)
Правила для друку в журналі "Вісник УМТ" (2017)
Корильчук Н. І. - Клініко-патогенетичні особливості метаболічного синдрому в загальній лікарській практиці, Корильчук Б. Т. (2018)
Рябуха О. І. - До структурних та функціональних передумов виникнення тиреоїдної патології (огляд літератури) (2018)
Бабінець Л. С. - Стан протеолізу і антипротеолітичного захисту при остеоартрозі на тлі екскреторної недостатності підшлункової залози, Галабіцька І. М., Коцаба Ю. Я. (2018)
Бакалюк Т. Г. - Суглобовий біль при первинному гонартрозі у людей похилого віку: шляхи підвищення ефективності реабілітації, Мисула І. Р., Сірант Г. О., Завіднюк Ю. В., Зятковська О. Я. (2018)
Глушко К. Т. - Структурні зміни слизової оболонки шлунка при хронічному гастриті у дітей на фоні поєднання паразитарної та H. pylori інфекції, Загричук Ю. Г., Смачило А. І., Миколенко А. З., Смачило І. І. (2018)
Глушок В. С. - Можливості дерматоскопії в діагностиці актинічного кератозу, Святенко Т. В. (2018)
Гребеник М. В. - Особливості перебігу післяінфарктного періоду у пацієнтів із коморбідністю, які перенесли перкутанне коронарне втручання, Левчик О. І. (2018)
Добрянська В. Ю. - Предиктори екстрасистолічної аритмії та її лікування у вагітних із первинним пролапсом мітрального клапана, Геряк С. М., Швед М. І. (2018)
Кастнерова M. - Вплив високочасотної магнітно-імпульсної терапії HIT TheraCell®100 на хронічний біль спини, Бабінець Л. С., Боровик I. O., Боцюк Н. Є. (2018)
Литвинчук Х. М. - Радіозахисні властивості 2-меркаптобензотіазолу на клітини in vitro, Лавренчук Г. Й., Гурандо В. Р., Кліщ І. М., Ковальчук А. О. (2018)
Луцишин В. Г. - Ефективність виконання рентгенологічного обстеження в діагностиці внутрішньосуглобових м’якотканинних ушкоджень на ранніх стадіях коксартрозу, Калашніков А. В., Майко В. М., Майко О. В. (2018)
Палихата М. В. - Аналіз дієвості програми реабілітації хворих на хронічний панкреатит із супутньою анемією на амбулаторному рівні допомоги, Бабінець Л. С., Сабат З. І., Боровик І. О. (2018)
Пасієшвілі Л. М. - Асоціація метаболічних і генетичних маркерів ризику розвитку остеопенічних станів при поєднанні хронічного панкреатиту і гіпертонічної хвороби, В’юн Т. І., Лазуткіна О. А. (2018)
Регеда М. С. - Значення окремих показників прооксидантної системи в надниркових залозах тварин на етапах розвитку експериментального алергічного альвеоліту в умовах стресу та їх корекція, Ковальська М. Є. (2018)
Русин В. В. - Ретроспективний аналіз успішності дентальних імплантатів, встановлених у ділянці аугментації кістковими блоками аутогенного та алогенного походження, Гончарук-Хомин М. Ю., Кенюк А. Т. (2018)
Сандул О. І. - Аналіз поширеності і захворюваності на бронхіальну астму та стану атмосферного повітря в Одеському регіоні протягом 2006-2016 років, Величко В. І., Данильчук Г. О., Брашко І. О. (2018)
Сірчак Є. С. - Клінічні особливості гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на цукрвий діабет 2 типу, Болдіжар О. О., Стан М. П. (2018)
Сірчак Є. С. - Дисбіоз кишечника у хворих на цукровий діабет 2 типу та хронічний некалькульозний холецистит, Сідей С. М., Вайс В. В. (2018)
Татарчук Л. В. - Морфометричний аналіз особливостей структурної перебудови артерій клубової кишки при пострезекційній портальній гіпертензії, Гнатюк М. С. (2018)
Телев’як А. Т. - Біохімічні зміни у сировататці крові щурів при ішемічно-реперфузійному синдромі (експериментальне дослідження), Вересюк Т. О., Сельський П. Р., Боймиструк І. І. (2018)
Урбанович А. М. - Деякі особливості вторинної дислпідемії у хворих на цукровий діабет 2 типу, Суслик Г. І., Урбанович М. О. (2018)
Федорів О. Є. - Вплив ацетату свинцю та стеаратів натрію і калію на показники периферійної крові піддослідних тварин, Копач О. Є., Мельник Н. А. (2018)
Франчук В. В. - Лікарська помилка: сучасний погляд на проблему з позиції судово-медичної експертної практики (2018)
Хоміцька А. І. - Порушення кисневого забезпечення периферійних тканин при анемії хронічних захворювань, Боб А. О., Кміта Г. Г., Вибирана Р. Й., Крамар Л. Т., Гаврилюк М. Є. (2018)
Хухліна О. С. - Інтенсивність фіброзоутворення в печінці хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі ожиріння І-ІІ ступенів та хронічну хворобу нирок, Антонів А. А., Кузьмінська О. Б., Ляхович О. Д., Мандрик О. Є. (2018)
Хухліна О. С. - Прогнозування ризику розвитку кардіоваскулярних подій у хворих на стабільну стенокардію напруги та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу під час проведення езофагогастродуоденофіброскопії, Дрозд В. Ю., Андрусяк О. В. (2018)
Хухліна О. С. - Зміни активності суглобового синдрому у хворих із коморбідним перебігом остеоартрозу та ожиріння залежно від призначеного нестероїдного протизапального препарату, Ляхович О. Д., Каньовська Л. В., Гайдичук В. С., Антонів А. А. (2018)
Ціпоренко С. Ю. - Вивчення динаміки рівнів CD4+CD25+, CD4+HLA-DR4+ та CD4+CD95+ лімфоцитів сперми інфертильних чоловіків з хронічним запаленням урогенітального тракту під впливом нуклексу, Матюха Л. Ф. (2018)
Чайковська М. І. - Особливості нутриційного статусу у хворих із хронічною хворобою нирок: зв’язок із інтерлейкіном 6 та фактором росту фібробластів 23 (2018)
Чернобровий В. М. - Актуальні питання діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби з коморбідним перебігом у загальнолікарській практиці, Мелащенко С. Г., Ксенчин О. О., Черноброва О. І. (2018)
Чопей І. В. - Особливості клінічної картини та антропометричних показників у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Чубірко К. І., Гряділь Т. І., Івачевська В. В. (2018)
Чорномидз І. Б. - Значення ендотеліну у перебігу позалікарняної пневмонії у дітей, Косовська Т. М., Косовська В. О. (2018)
Швед М. І. - Ендотелійпротекторна ефективність тіворелю у хворих на діабетичну ретинопатію, Гринчук У. І., Піговська Ю. А., Швед А. М., Геряк С. М. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського