Зайцева В. В. - Політична метафора в мас-медійному дискурсі (на матеріалі українськомовного газетного тексту, Ковальчук М. С. (2018)
Литвин О. Г. - Проблеми культури слова в засобах масової інформації, Голубінка Н. І. (2018)
Назаренко О. В. - Редакторське опрацювання Інтернет-ресурсів (на прикладі сайту "Читомо") (2018)
Гурко О. В. - Співвідношення значень ствердження та реальності / ірреальності (2018)
Завадська В. В. - Про особливості збирання та публікації українського фольклору напередодні та під час Другої світової війни (2018)
Корольова В. В. - Стратегічний потенціал учасників драматургійної комунікації, Попова І. С. (2018)
Купрата Н. Я. - Українська літературна мова в системі науково-культурологічних поглядів Михайла Драгоманова та Олени Пчілки (2018)
Рибалка Я. І. - Морфемна деетимологізація в сучасній мові (2018)
Шевченко Т. В. - Обставинні детермінанти як засоби ускладнення семантико-синтаксичної структури речення (2018)
Шуліченко Т. С. - Чинники формування мовної особистості жінок і чоловіків: діахронічний аспект (2018)
Баранник Н. - Запозичення в українській спортивній термінології (2015)
Білецька О. - Вплив процесу лексикалізації на композитотворення в німецькій мові (2015)
Гринюк О. - Ономасіологічний аспект словотвору сучасної німецької мови (2015)
Дворянкін В. - Астрономізація в говірці села Більманка Куйбишевського району Запорізької області, Онищенко Ю. (2015)
Коваль Р. - Запозичення в термінології реабілітації (2015)
Метелюк І. - Авторські назви емоцій та почуттів в українській поезії ХХ-ХХІ сторіч: лексикографічна інтерпретація (2015)
Панченко В. - Лексико-семантичний аналіз засобів вербалізації концепту "Вік" у сучасній англійській мові (2015)
Романова Н. - Емоції та їх позначення у новонімецький період (на матеріалі паремістики) (2015)
Сидоренко О. - Особливості формування назв сільскогосподарських об’єктів Донеччини наприкінці 1990-их –початку 2000-их років (2015)
Товстенко В. - Сучасна українська економічна терміносистема як складник наукової картини світу (2015)
Чорноус О. - Динамічні процеси в ситемі чоловічих імен м. Кіровограда 1796–1800 рр. (2015)
Швидкова Т. - Назви неволокнистої частини стебел прядивних рослин в українській мові (2015)
Глущук-Олея Г. - Співвідношення граматичної, семантичної та поняттєвої категорії заперечення (2015)
Зінько М. - Інфінітив у функції неморфологізованої обставини мети (2015)
Ковтун О. - Експлікація допустових семантико-синтаксичних відношень сполучними комплексами (2015)
Куйбіда Х. - Мовознавчі традиції дослідження прикметника як самостійної чаcтини мови (на матеріалі давньогрецької мови) (2015)
Лебедь Ю. - Об’єктне значення кількаслівної номінації (2015)
Масицька Т. - Семантико-синтаксична темпорально-темпоральна взаємозалежність у складносурядних реченнях (2015)
Родюк М. - Референтний статус іменних груп із дієприкметниками в сучасній нідерландській мові (2015)
Сандій Л. - Словоскладання як один із способів словотвірної неономінації сфери економіки в англійській мові (2015)
Царьова Л. - Синтаксичні особливості простих речень в авіаційній англійській мові (2015)
Чемпоєш В. - Функціонально-семантична структура пояснювально-ототожнювальних сполучників у навчальному філологічному дискурсі (2015)
Шевчук О. - Фактори, що впливають на вживаність субстантивної конструкції NN у текстах художньої прози сучасної англійської мови (2015)
Шитик Л. - Формальний синкретизм займенниково-співвідносних складнопідрядних речень з асемантичним "те" (2015)
Щепка О. - Компаративні одиниці як репрезентанти функційно-семантичної категорії гра дуальності (2015)
Бистров Я. - Когнітивні параметри біографічного суб’єкта в структурі наративу (на матеріалі англійської мови) (2015)
Гринько О. - Вербалізація концепту-архетипу fire в творах В. Голдінга (2015)
Іванотчак Н. - Когнітивна метафора як засіб вербалізації емпатії в англомовній дитячій прозі фентезі (2015)
Калініченко В. - Периферійні складові концептів success-failure, успіх-невдача в американській та українській мовній свідомості (2015)
Матузкова Е. - Особенности актуализации лингвокультурного гиперконцепта английская идентичность в документальном дискурсе (2015)
Мосейчук О. - Когнітивно-прагматичний аналіз комунікативної ситуації спокуса (на матеріалі англомовного кінодискурсу), Матушевська Н. (2015)
Салтевська М. - Методика дослідження втілення концепту криза в сучасному англомовному газетному дискурсі (2015)
Сидоренко О. - Мовна особистість і формування мовленнєвої компетентності комунікативного лідера, Мацько Л. (2015)
Храбан Т. - Дослідження семантичної структури концепту "жінка в інтернет-комунікації" за допомогою рецептивного експерименту (2015)
Човганюк М. - Реалізація стратегій негативної ввічливості в англомовному дискурсі інтерв’ю (на матеріалі ток-шоу Ларі Кінга) (2015)
Chugu S. - Realisation of Communicative Intensions in Discourse: Cognitive-Pragmatic Pecularities of Persuasion Strategy (2015)
Александрова О. - Соціолект молоді як об’єкт дослідження соціолінгвістики та його стилізація в кінодіалозі (2015)
Аніщенко І. - Суб’єктна перспектива та комунікативно-регістрова характеристика невласне-прямого мовлення персонажів художнього твору (2015)
Артеменко Ю. - Дискурсотвірний потенціал стратегії переконування (на матеріалі англійської мови) (2015)
Веприняк І. - Лінгвотекстуальна експлікація ПТСР персонажа у романі Джонатана Сафрана Фоера "Extremely Loud and Incredibly Close” (2015)
Дорош О. - Мовленнєва трансакція як компонент діалогічної взаємодії (2015)
Єрмоленко І. - Застосування методів лінгвістичного аналізу художнього тексту на прикладі аналізу детективних романів Даніеля Пеннака (2015)
Зорницька І. - Лінгвостилістичні засоби гібридизації фантастичних піджанрів у оповіданні Н. Геймена "A Study in Emerald” (2015)
Панченко C. - Развлекательный дискурс и его свойства (2015)
Пивоварчик Т. - Функционирование притяжательного местоимения наш в языке региональнрй газеты (2015)
Редька І. - Поліжанрова англомовна балада (на перехресті лінгвопоетичного та лінгвокогнітивного підходів) (2015)
Чистяк Д. - Лінгвопоетичний аналіз образно-семантичної ізотопії в художньому тексті (2015)
Ямчинська Т. - Інтерлінгвальні включення як невід’ємна складова авторського задуму (2015)
Вуколова В. - К вопросу о феномене художественного билингвизма В. Набокова (2015)
Герасімова О. - Особливості перекладу мовних реалій як одиниць безеквівалентної лексики (2015)
Гудманян А. - Фонографічні аномалії діалектного мовлення в українських перекладах (2015)
Іваницька Н. - Предикативно-адвербіальна модель локалізованого буття як tertium comparationis дієслівної синтагматики (українсько-англійська паралель), Іваницька Н. (2015)
Лучечко Т. - Антропоцентрична складова асоціативного фону сонця в народних загадках української та англійської мов (2015)
Михайліченко Ю. - Місце і роль міжкультурної комунікації в підготовці майбутніх фахівців туристичної галузі (2015)
Мізін К. - Творчий аспект відтворення мови персонажів у англо-українському кіно перекладі, Кучеренко І. (2015)
Міньковська І. - Транскрибування і транслітерування: можливості та проблеми застосування в Україні (2015)
Панченко О. - Пароніми як основа гри слів та засоби їхнього перекладу (2015)
Першина Л. - Міжкультурна комунікація в полікультурному освітньому процесі (2015)
Прохорова О. - Потенціал комунікативного методу інтенсивного навчання усному англійському професійному мовленню студентів факультету хореографічної освіти (2015)
Ржевська Д. - Фреймова семантика в перекладі звукосимволізмів японської мови (2015)
Сушко З. - Переклад як естетична інтерференція художнього тексту, Боднар О. (2015)
Шатковська І. - Вплив французької літератури на формування творчих задумів П. І. Чайковського (2015)
Шеремета В. - Національно-мовний стереотип у сучасних наукових парадигмах: типологія, функції (2015)
Завальнюк І. - Рецензія на монографію І. А. Мельник "Транспозиційна граматика українського дієслова". – Луцьк: Надстир’я, 2015. – 476 с. (2015)
Ільченко М. Ю. - У пошуках справжнього портрета піонера вітчизняного літакобудування, князя О. С. Кудашева, Перелигіна Л. С. (2018)
Кравченко О. В. - Вплив аерації на склад біоценозу та ефективність видалення нітрогенвмісних сполук на швидких фільтрах підготовки питної води, Галкін О. Ю., Панченко О. С. (2018)
Кузнєцова Н. В. - Структурно-параметрична адаптація ймовірнісно-статистичних моделей для оцінювання фінансових ризиків, Бідюк П. І. (2018)
Кучкін В. М. - Магнітопружні коливання в антиферомагнітному нанодроті, Кравцов О. В. (2018)
Romanuke V. V. - Pure strategy nash equilibria refinement in bimatrix games by using domination efficiency along with maximin and the superoptimality rule (2018)
Shkurat O. S. - Complicated shapes estimation method for objects analysis in video surveillance systems, Sulema Ye. S., Dychka A. I. (2018)
Єфімова В. Г. - Термодинамічний аналіз видалення неметалевих включень із розплаву сталі при безперервному її розливанні, Пилипенко Т. М. (2018)
Котляров В. П. - Засоби надання гнучкості інструменту з лазерного променя, Синюченко В. В. (2018)
Tymchyk H. S. - Theoretical investigations of the ultrasonic wave generation by an electromagnetic acoustic transducer, Podolian O. O., Serhiienko K. S. (2018)
Гончарук В. В. - Деструкція барвника активний червоний 5СХ у проточному плазмохімічному реакторі, Кліщенко Р. Є., Корнієнко І. В. (2018)
Дорошенко Д. В. - Сорбція іонів кобальту і метиленового блакитного нанокомпозитами монтморилоніт-кремнезем, Пилипенко І. В., Корнілович Б. Ю. (2018)
Автори номера (2018)
Правила оформлення та подання статей (2018)
Содержание (2018)
До 100-річчя з дня заснування кафедри педіатрії №1 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (м. Київ) (2018)
Бекетова Г. В. - Вплив здоров'язберігаючих технологій на антиінфекційну резистентність та формування хронічної патології у дітей молодшого шкільного віку, Савінова К. Б. (2018)
Макєєва Н. І. - Клінічне значення рівнів фосфоліпідів у конденсаті видихуваного повітря у дітей з бронхообструктивним синдромом, Малахова В. М. (2018)
Марушко Ю. В. - Аналіз і перспективи нових клінічних рекомендацій ААР (2017) скринінгу і контролю високого артеріального тиску у дітей та підлітків, Гищак Т. В. (2018)
Макєєва Н. І. - Предиктори формування нефросклерозу у дітей із хронічним пієлонефритом та везико-уретеральним рефлюксом, Морозова О. О. (2018)
Пересипкіна Т. В. - Суб'єктивна оцінка здоров'я дітей, соціальні детермінанти його формування (2018)
Усачова О. В. - Клініко-епідеміологічні паралелі: охоплення вакцинацією проти "Поліо" — випадки гострих в'ялих паралічів у дітей, Сіліна Є. А., Пахольчук Т. М., Конакова О. В., Дралова О. А., Ніколаєва С. Л., Пухір В. П., Фірюліна О. М., Зеленухіна Є. В. (2018)
Усенко Д. В. - Високочастотна осциляція грудної клітки у лікуванні дітей з гострою позалікарняною пневмонією (2018)
Харченко Ю. П. - Эпидемиологическая и клинико-лабораторная характеристика инфекционного мононуклеоза у детей, Зарецкая А. В., Юрченко И. В., Мовлянова Н. В., Слободниченко Л. Н., Питель А. А., Кашинцев С. В. (2018)
Чорненька Є. М. - Оцінка безпосередніх та віддалених результатів балонної вальвулопластики при аортальному стенозі у новонароджених, Максименко А. В., Кузьменко Ю. Л., Куркевич А. К. (2018)
Дорош О. І. - Особливості мієлодиспластичного синдрому та гострої мієлоїдної лейкемії, індукованих лікуванням, у дітей, які лікувалися з приводу гострої лімфобластної лейкемії: власні спостереження, Мих А. М., Степанюк А. І., Козлова О. І., Скоропад Л. Л., Середич Л. П., Цимбалюк-Волошин І. П. (2018)
Резник А. В. - Проблемы диагностики случая синдрома Вильямса—Бойрена, Хорош А. А., Хорош Е. А. (2018)
Пеший М. М. - Випадок смерті дитини із пролапсом мітрального клапана, Танянська С. М., Бражник С. І. (2018)
Гончарь М. А. - Современные принципы диагностики и лечения мышечной дистрофии Дюшенна (update 2018), Логвинова О. Л., Помазуновская Е. П., Тельнова Л. Г., Бужинская Н. Р., Приходько М. И. (2018)
Крамарьов С. О. - Кашель у дітей. Можливості лікування, Закордонець Л. В. (2018)
Шадрин О. Г. - Пробиотическая коррекция функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей (2018)
Безшапочний С. Б. - Комплексна терапія пацієнтів після ендоскопічних хірургічних втручань у носовій порожнині, Подовжній О. Г., Гришина І. С. (2018)
Бережний В. В. - Атопічний дерматит у дітей: діагностика і лікування (лекція) (2018)
Правила подачи и оформления статей (2018)
Maksymenko S. D. - Personality begins with love (2017)
Bezrukova K. - Attitude of Holly Bible to the gender role of women: comparison of interpretations in different denominations of Christianity, Huba N. O., Cagnolati A. (2017)
Гомольська Л. П. - Соціально-психологічні особливості цілепокладання у контексті споживчої поведінки (2017)
Донченко О. С. - Психологічні складові професійної креативності вихователя дошкільного навчального закладу (2017)
Желтова М. О. - Методичний інструментарій діагностики творчого потенціалу майбутніх техніків-технологів харчової галузі (2017)
Іщук О. В. - Психологічне дослідження рівня задоволеності персоналу на приватному підприємстві (2017)
Крошка Н. П. - Методичний інструментарій для дослідження професійної відповідальності майбутніх фахівців ракетно-космічної галузі (2017)
Лукасевич О. А. - Фактори атракції у міжособистісній взаємодії: гендерний аспект (2017)
Малихіна О. А. - Дослідження емоційно-ціннісного компоненту в структурі самоповаги студентів (2017)
Мосол Н. О. - Формування професійної компетентності магістрів-психологів засобами інтерактивного навчання, Філь О. В. (2017)
Наумова Ю. С. - Психологічні особливості засвоєння ієрогліфічної писемності студентами (2017)
Поплавська А. П. - Взаємозв'язок лідерських якостей та ефективності управлінської діяльності менеджерів промислових підприємств (2017)
Пуляєвська М. Є. - Контекстуальна залежність сприйняття зовнішніх об'єктів та ефективність комунікацій (2017)
Сеник О. М. - Час культури і психологічний час особистості: теоретичний огляд зв'язків між концептуалізацією часу в конкретній культурі та індивідуальною часовою перспективою, Абрамов В. В. (2017)
Ткалич М. Г. - Баланс "робота – життя" персоналу: обґрунтування емпіричних показників (2017)
Шевченко Н. Ф. - Психологічні аспекти феномена любові в контексті емоційних відносин подружжя, Смирнова Н. Г. (2017)
Шевченко Н. Ф. - Аналіз явища довіри в різних напрямах наукового знання, Цигика О. Є. (2017)
Шипко М. В. - Модель розвитку етичної свідомості студентської молоді (2017)
Вихідні дані (2017)
Загурская Н. В. - Постчеловеческая стихи/йность (2016)
Тройно-Фунтусова Н. В. - Свобода человека в софиологии (2016)
Карминати А. - Поэзия и антропология войны: темпоральный аспект (восприятие времени в поэтическом опыте Клементе Реборы) (2016)
Терещенко Ю. Д. - Молодой Гегель: поиски бога и самого себя (2016)
Шаповал Н. В. - Гармония властного и подвластного начал как всеобщий закон природы по Аристотелю (2016)
Понятовский Ф. К. - Иллюзия деконструкции: применение деконструкции к эссе Жака Деррида "Вокруг вавилонских башен" (2016)
Артеменко Я. І. - Дигресія: від риторичного прийому до стратегії, Попова Н. В. (2016)
Голубенко О. В. - Зміщення, долання, межа: екзистенціально-аналітична розробка проблемного поля (2016)
Карпенко В. Е. - Особенности проявления пассионарности в техноинтеллектуализированной социокультурной среде (2016)
Газнюк Л. М. - Конструювання освітньої реальності в процесі професійного становлення, Карпець Л. А. (2016)
"Філософські перипетії" 1965-2015: ретроспектива змісту (2016)
Побережець Н. Б. - Порівняльні конкурентні переваги та конкурентоспроможність України на світовому ринку продукції олійних культур (2018)
Гарник О. А. - Формування ефективної інноваційної моделі розвитку економіки України (2018)
Melnyk V. - Characteristics of innovation and investment aspects of the state regulation in Ukraine and in the world, Penkova O. (2018)
Савченко В. Ф. - Вплив адміністративно-територіальної реформи на соціально-економічний розвиток України, Стойка В. О., Стойка С. О. (2018)
Білошкурська Н. В. - Стан і перспективи розвитку інновацій у сфері роздрібної торгівлі, Білошкурський М. В., Кравченко Р. О. (2018)
Богашко О. Л. - Державне регулювання інноваційного розвитку на регіональному рівні (2018)
Вінницька О. А. - Фінансова політика та її роль у формуванні доходів місцевих бюджетів, Бержанір І. А. (2018)
Станіславчук Н. О. - Місцеві бюджети як основа розвитку територіальних громад (2018)
Дем’янишина О. А. - Організація і методика обліку розрахункових операцій на підприємстві (2018)
Бондарук Т. Г. - Соціальні аспекти економічної безпеки держави, Бондарук І. С. (2018)
Кірдан О. П. - Політика імпортозаміщення як складник державного регулювання продовольчої безпеки України (2018)
Відомості про авторів (2018)
Керівництво для авторів (2018)
Загурская Н. В. - Любовное безумие (2017)
Перепелица О. Н. - Метаморфозы субъекта: от/после cogito до/после libido (2017)
Терещенко Ю. Д. - "Гегелевское бессознательное" и гегельянские рецепции психоанализа (2017)
Чистотіна О. О. - Вимови і переклади істини події (2017)
Бевз Н. В. - Метафорическое мышление и проблема (не)переводимости (2017)
Лазарева М. Л. - Екоконсюмеризм як світоглядна позиція (2017)
Ушакова Ю. А. - Перипетии моды: от фаз цикла к антропогенным смыслам (2017)
Клименко Р. В. - Феномен промышленных революций (2017)
Кириченко М. О. - Нелінійні метаморфози розвитку інформаційного соціуму в умовах глобальної біфуркації (2017)
Шаталова Я. О. - Корпоративна культура як поле соціального простору (2017)
Щербакова А. О. - Імператив та Theory of Mind: етична картина світу в розумінні Iншого (2017)
Москвин Я. В. - Радость как осознанный выбор в антропологии Честертона (2017)
Мищенко В. И. - Постижение духовности (2017)
Хахалін О. О. - Паломництво в сучасній культурі (2017)
Загурская Н. В. - От (на)силия визуального к (в)селению тактильного как постчеловеческого чувственного (2016)
Перепелиця О. М. - Стравоходами культури: між антропофагією й філантропією, Храброва О. В. (2016)
Терещенко Ю. Д. - "Отклонения от гегелевской нормы" в интерпретациях политической онтологии Гегеля (ХХ век) (2016)
Шаповал Н. В. - Сущность власти и ее структура в работе А. Кожева "Понятие власти" (2016)
Петров В. Е. - История мысли о социальном пространстве кинематографа: Беньямин, Кракауэр, Лефевр (2016)
Зорченко И. В. - Мода в социальном порядке: от исключительности через исключение к причастности (2016)
Селищева Д. В. - История попыток философского осмысления поэтического откровения от Платона до Джойса (2016)
Егорова Д. И. - Типизация форм и осознания безумия: Платон, Фуко (2016)
Голубенко О. В. - "Рефлексивний модерн" у мистецтві, "новий реалізм" та "конститутивні зміщення" у складі мистецької "механіки" (2016)
Минаков И. В. - Что мы знали о "дисциплинарной матрице" науки, но боялись спросить в отношении философии (2016)
Смоляга М. В. - Образ божий як засіб артикулювання "науковості" класичної науки (2016)
Клименко Р. В. - Криптовалюты. Как цифровые технологии меняют культурный мир, Тарароев Я. В. (2016)
Пилипенко С. Г. - Турбота про Землю як турбота людини про себе (2016)
"Філософські перипетії" 1965-2015: ретроспектива змісту (2016)
Косяк І. В. - Прецизійна система термостабілізації підвищеної потужності (2018)
Калиновский Я. А. - Структура алгоритма быстрой двухмерной свертки с помощью изоморфных гиперкомплексных числовых систем, Бояринова Ю. Е., Хицко Я. В., Сукало А. С. (2018)
Кузнєцова Н. В. - Фінансовий ризик-менеджмент з урахуванням інформаційних ризиків (2018)
Путятин В. Г. - Влияние атмосферных условий на радиолокационное наблюдение навигационных объектов, Корбан Д. В., Князь А. И. (2018)
Каврин Д. А. - Метод редукции мажоритарного класса в несбалансированных выборках, Субботин С. А. (2018)
Трикуш Н. П. - Автоматизована система розрахунку коригувальних мас і прогнозування залишкової вібрації при динамічному балансуванні турбоагрегатів, Сегеда І. В. (2018)
Леонтьєв В. О. - Експериментальне дослідження проблем детектування закладних пристроїв засобами нелінійної локації, Ляховченко Н. В., Сінюгін В. В., Скутельник І. В., Приймак А. В. (2018)
Реферати (2018)
Попович Я. М. - Вибір оптимального способу профілактики тромбоемболії легеневої артерії при тромбозах системи нижньої порожнистої вени (2018)
Артемов А. В. - Перспективы применения таргетной антицитокиновой терапии на основе хелатных нанокомплексов (на примере глазной патологии), Бурячковский Э. С. (2018)
Вірстюк Н. Г. - Вплив дапагліфлозину на рівень сечової кислоти за наявності асимптомної гіперурикемії у хворих на цукровий діабет 2 типу на тлі артеріальної гіпертензії, Ikwuka O. A., Дідушко О. М. (2018)
Хаврона М. Ю. - Спосіб одержання та використання фітокомплексу трави герані болотної для лікування стоматиту, Бензель І. Л. (2018)
Черкасова В. В. - Роль ендогенної інтоксикації при госторму експериментальному панкреатиті (2018)
Буянова І. О. - Актуальність гепатопротекторної терапії у хворих на екзему (2018)
Сенчук Л. О. - Практичний досвід застосування аміксину ІС в терапіїї папіломавірусної інфекції шкіри (2018)
Гложик І. З. - Вміст мінеральних елементів у гепатоцитах щурів із інсулінорезистентністю, ожирінням та ожирінням у поєднанні з йододефіцитом (2018)
Демкович А. Є. - Роль клітинного імунного захисту організму на ранньому етапі розвитку експериментального бактеріально-імунного пародонтиту (2018)
Крижанівська А. Є. - Роль когнітивних можливостей студентів при вивченні онкології (2018)
Голотюк В. В. - Методичні аспекти викладання студентам паліативної та хоспісної допомоги на кафедрі онкології (2018)
Сенишин Н. Ю. - Дерматовенерологія та первинна ланка надання медичної допомоги населенню, Александрук О. Д., Чмут В. Г. (2018)
Мельничук Г. М. - Шляхи поліпшення підготовки студентів IV-V курсів до підсумкової державної атестації на кафедрі дитячої стоматології, Кріль І. А., Лісецька І. С. (2018)
Шовкова Н. І. - Оцінка ефективності проведення санітарно-просвітницької роботи для дітей різних вікових груп, Костюк І. Р., Дерев’янко О. Р., Хвостач О. М., Саварин В. С., Дерев’янко Ю. Р. (2018)
Чурпій І. К. - Особливості підготовки молодших спеціалістів на базі медичного університету (2018)
Винниченко І. О. - Рідинна біопсія: перспективи застосування в онкології (огляд літератури), Привалова А. О., Смородська О. М., Винниченко О. І., Москаленко Ю. В. (2018)
Олексин Х. З. - Причини виникнення оклюзійних порушень (огляд літератури), Рожко М. М. (2018)
Солоджук Ю. І. - Використання остеопластичних матеріалів тваринного походження при атрофії коміркового відростка верхньої щелепи та частини нижньої щелепи (огляд літератури), Рожко М. М., Денисенко О. Г., Бойчук О. Г., Бойчук-Товста О. Г. (2018)
Бойко М. Ф. - Вшанування видатного вченого-природознавця Й. К. Пачоського у Херсоні (Україна) (до 150-річчя від дня народження) (2015)
Саволюк С. І. - Вдосконалення хірургічного лікування первинних пахвинних гриж шляхом застосування модифікованої методики преперитонеальної алогерніопластики, Крестянов М. Ю., Глаголєва А. Ю. (2018)
Коломаченко В. І. - Динаміка плазмового рівня кортизолу та інсуліну при артропластиці кульшового суглобу (2018)
Литвинець Є. А. - Дослідження стану ендотелію судин у хворих на сечокам’яну хворобу, Скоропад Н. Т. (2018)
Коцюбинська Ю. З. - Етно-територіальні та гендерні особливості потоку папілярних ліній середніх та проксимальних фаланг пальців рук (2018)
Гринів О. І. - Патогенетичні механизми формування стійкої артеріальної гіпертензії при хронічному психоемоційному напруженні та шляхи корекції (2018)
Артюх С. В. - Оцінка ефективності хрономодульованої радіохіміотерапії у хворих на місцево-поширений рак голови та шиї, Сухіна О. М., Старенький В. П. (2018)
Бабкіна О. П. - Динаміка патологічних змін в тканинах тонкої кишки при механічній травмі, Ушко Я. А., Коробко І. С., Зозуляк В. О. (2018)
Мельничук Л. В. - Ензимотерапія та вітамінокорекція анти-оксидантного дисбалансу при пієлонефриті на тлі дисплазії сполучної тканини, Цимбаліста О. Л., Ерстенюк Г. М., Матвіїв Л. Є., Доценко Л. Є. (2018)
Єрко І. П. - Пізні ускладнення імплантації кава-фільтру типу "Осот" (на основі власних клінічних спостережень), Попов С. В., Любченко А. С. (2018)
Вакалюк І. І. - Ефективність диференційованої гепатопротекторної терапії у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі стабільної ішемічної хвороби серця, Вірстюк Н. Г. (2018)
Сабадош Р. В. - Поширеність феномена рейно в осіб молодого віку, Ризюк Н. М., Ризюк М. Д. (2018)
Струк О. А. - Дослідження вмісту основних груп біологічно активних речовин Filipendula hexapetala Gilib (2018)
Чертенко Т. Н. - Иммунный профиль диффузных астроцитарных опухо-лей высокой степени злокачественности и его влияние на развитие рецидивов, Яковцова И. И. (2018)
Альаркан Мохаммад Ахмад - Клінічні особливості перебігу піодермій (2018)
Чурпій І. К. - Логопедичний масаж у дітей із особливими потребами, Фіцич М. В. (2018)
Саволюк С. І. - Методологічні основи організації самостійної підготовки в умовах інноваційного навчально-інформаційного простору, Ходос В. А., Балацький Р. О. (2018)
Саволюк С. І. - Сучасні технології підвищення ефективності самостійної роботи при організації та плануванні навчаль-ного процесу, Лисенко В. М., Крестянов М. Ю. (2018)
Купновицька І. Г. - Використання інтерактивної моделі навчання студентів клінічної фармакології та клінічної фармації методом конкурентних груп, Фітковська І. П., Клименко В. І., Губіна Н. В. (2018)
Феденько С. М. - Дослідження стану фінансування фармацевтичного забезпечення онкологічних хворих на територіальному рівні (2018)
Олещук О. М. - Використання кейс-методу у викладанні фармакології для студентів медичного факультету, Чорномидз А. В., Маланчук С. Л., Драпак О. Я., Іванків Я. І. (2018)
Бульбук О. В. - Сучасні підходи до вибору методу стоматологічного лікування дефектів твердих тканин зубів (огляд літератури), Рожко М. М., Бульбук О. І. (2018)
Гайова І. М. - Секрети активного довголіття плодів бузини чорної (2018)
Терен Т. І. - Характеристика захворюваності та огляд даних хіміотерапевтичного лікування злоякісних пухлин головного мозку, Горошко С. С., Перкатюк І. М., Граф Є. В. (2018)
Тимофійчук І. Р. - Участь статевих гормонів в патогенетичних механізмах розвитку хвороби Альцгеймера, Савчук Т. П., Семененко С. Б., Слободян К. В., Боштан С. В. (2018)
Островський М. М. - Новітні проблеми лікування хронічного обструктивного захворювання легень в пульмологічній практиці, Кулинич-Міськів М. О., Савеліхіна І. О. (2018)
Скакун О. З. - Клінічний випадок відкритої артеріальної протоки, ускладненої синдромом Ейзенменгера, у пацієнтки з недосконалим остеогенезом, Федоров С. В., Вербовська О. С. (2018)
Содержание (2018)
Бублей В. В. - Украинский рынок металлолома: практические аспекты и ценообразование (по материалам третьей научно-практической конференции), Деркач Ю. В., Шейко А. А., Грищенко С. Г. (2018)
Сталинский Д. В. - Энергетическая эффективность использования пылеугольного топлива на металлургических предприятиях Украины, Шаповалова Н. Г., Гуменная С. Н. (2018)
Нізяєв К. Г. - Визначення параметрів процесу інжекції розкислювачів в ківш, Стоянов А. Н., Синегін Є. В., Цибулько В. С. (2018)
Синяков Р. В. - Автоматизированное проектирование и управление кислородно-конвертерной плавкой, Харченко А. В. (2018)
Ксаверчук Л. П. - Сучасний стан розвитку трубних підприємств, що входять до об’єднання "Укртрубопром", Гриньов А. Ф., Король Р. М., Мироненко М. А. (2018)
Балакин В. Ф. - Новый стан продольной прокатки труб, Перчаник В. В., Богдан Д. А., Гринев А. Ф., Угрюмов Ю. Д. (2018)
Прокопенко В. І. - Теоретичне обґрунтування технології відкритого видобутку руд при змінному попиті на марганцеворудний концентрат, Череп А. Ю., Літвінов Ю. І. (2018)
Малых Д. Ю. - Разрушения горных пород линейно дифференцированными скважинными зарядами взрывчатых веществ (2018)
Мальцева В. Є. - Спосіб і пристрій обертально-вібронавантажного буріння шпурів або свердловин у гірських породах середньої міцності та міцних, Уколова Т. М., Вялушкін Є. О., Антончик В. Є., Васильєв Л. М., Трохимець М. Я. (2018)
Немировський Я. Б. - Управління точністю виробів, оброблених деформуючим протягуванням (Повідомлення 2) (2018)
Малиновский Ю. А. - Квазистатические особенности постановки деформационно волновых задач при трении и изнашивании, Данилина Г. В., Даценко С. Ю., Бондарец А. А. (2018)
Федоров С. С. - Дослідження сучасних технології рафінування графітової сировини для виробництва анодів літій-іонних акумуляторів, Губинський М. В., Сибір А. В., Форись С. М., Гогоці О. Г., Усенко А. Ю. (2018)
Тубольцев Л. Г. - Економічні аспекти роботи чорної металургії, Гриньов А. Ф. (2018)
Драч І. В. - Визначення форми вільної поверхні рідини, що обертається у замкнутій циліндричній порожнині камери автобалансуючого пристрою (2018)
Дудніков А. А. - Технологічні способи підвищення надійності сільськогосподарських машин, Біловод О. І., Горбенко О. В., Келемеш А. О. (2018)
Морачковский О. К. - Расчет крутильных колебаний силовых передач с карданным валом, Дружинин Е. И., Беломытцев А. С. (2018)
Морачковський О. К. - Розрахункове оцінювання пружно-пластичного деформування систем тіл при дії електромагнітного поля, Лавінський Д. В. (2018)
Ольшанський В. П. - Про ефект несиметрії силової характеристики коливальної системи при механічному ударі, Ольшанський С. В. (2018)
Рогатинський Р. М. - Дослідження динаміки інерційних конвеєрів, Серілко Л. С., Сасюк З. К., Серілко Д. Л. (2018)
Стоцько З. А. - Математична модель дослідження динаміки вібраційного сепаратора з послідовним розміщенням сит, Топільницький В. Г., Кусий Я. М., Ребот Д. П. (2018)
Ткаченко С. Й. - Розробка технологічної схеми вібраційного млина для виробництва органо-мінеральних добрив, Янович В. П., Любін М. В., Сосновська Л. В. (2018)
Шоловій Ю. П. - Аналіз динаміки витікання дрібнодисперсного сипкого матеріалу з конічної лунки дозатора під дією вібрації, Магерус Н. І. (2018)
Деревенько І. А. - Спосіб моделювання процесів комбінованого холодного видавлювання металів (2018)
Купчук І. М. - Розробка програмного алгоритму розрахунку кінематичних параметрів робочих органів віяльно-калібрувальної машини, Браніцький Ю. Ю. (2018)
Омельянов О. М. - Динаміка руху виконавчих органів машини з приводом просторових коливань (2018)
Присяжнюк Д. В. - Озон як рушійний фактор для видалення зв’язаної вологи із зернової сировини (2018)
Гнідець В. - Літолого-фаціальні особливості та умови нагромадження базальних відклідів середнього девону Переддобрудзького прогину, Григорчук К., Кошіль Л, Яковенко М. (2018)
Shnyukov S. - Geochemical model of Precambrian granitoid magmatic evolution in the Korosten pluton (Ukrainian shield): petrogenetic aspects and genesis of complex ore mineralization in metasomatic zones, Lazareva I., Zinchenko O., Khlon E., Gavryliv L., Aleksieienko A. (2018)
Стрельцов О. - Технологічна мінералогія залізорудних рибекітових метасоматитів Криворізького басейну, Євтєхов В., Євтєхова А., Шепелюк М. (2018)
Efendiyev G. - Estimation of lost circulation rate using fuzzy clustering of geological objects by petrophysical properties, Mammadov P., Piriverdiyev I., Mammadov V. (2018)
Безродна І. - Оцінка колекторських властивостей теригенних порід московського ярусу Західношебелинської площі на основі даних петрофізики, Антонюк В. (2018)
Федоришин Д. - Способи вимірювання поперечного часу релаксації порід-колекторів неогенових та кам'яновугільних відкладів газових і нафтових родовищ методом ядерно-магнітного резонансу, Трубенко О., Федоришин С. (2018)
Бондар К. - Нові дані про газовий склад повітря гіпсових печер Поділля і Буковини, Сачко А., Чурубров М., Мамишев І. (2018)
Калашник А. - Металлогеническое разнообразие Волновахской рудной зоны в связи с особенностями глубинного строения литосферы УЩ, Кузьмин А. (2018)
Вижва С. - Основні інструменти державного планування і фінансового забезпечення геологічного вивчення надр в Україні, Курило М., Балега А. (2018)
Villena H. - "El Toro” gold mine (Peru): geological features and perspectives (2018)
Долін В. - Провідні чинники формування поля забруднення ґрунтових вод під впливом металургійного виробництва (на прикладі Дніпровського металургійного заводу), Яковлєв Є., Щербак О., Мещеряков С., Пампуха Г. (2018)
Кузьменко Э. - Скважинный вертикальный дренаж как способ снижения экзогеодинамической активности на склоновых территориях, Яковлев Е., Давыбида Л., Зинченко В., Никиташ А. (2018)
Любчик О. - Розрахунок доходу власника надр (держави) від господарської діяльності з видобутку підземних вод згідно із законодавствами України та Польщі, Кошляков О., Курило М. (2018)
Кошарна С. - Важкі метали на техногенних об'єктах гірничо-збагачувальних комбінатів Криворізького басейну, Коржнев М. (2018)
Zatserkovnyy V. - Development of effective algorithms of surface water pollution diagnostication (2018)
Захаренко В. В. - Поиск низкоинтенсивных помех и распределений характеристик транзиентных сигналов в данных декаметрового обзора северного неба, Кравцов И. П., Васильева Я. Ю., Коноваленко А. А., Ульянов О. М., Колядин В. Л. (2018)
Черногор Л. Ф. - Зависимость амплитуды инфразвуковой волны, сгенерированной Тунгусским космическим телом, от расстояния, Шевелев Н. Б. (2018)
Черногор Л. Ф. - Динамика падения Челябинского метеороида: высотно-временные зависимости, Милованов Ю. Б. (2018)
Сухарев А. Л. - О первых результатах измерений короткопериодных вариаций геомагнитного поля в зоне Одесской магнитной аномалии с секундным разрешением, Орлюк М. И., Рябов М. И., Роменец А. А. (2018)
Pogarsky S. A. - The Influence of a Circular-Patch Monopole Antennas Excitation Method on Their Integral Characteristics, Lytvynenko L. M., Mayboroda D. V., Poznyakov A. V. (2018)
Наш главный редактор (2018)
Вихідні дані (2018)
Події (2017)
Слєпов О. К. - Перший в Україні успішний досвід хірургічного лікування ентерогенної кісти середостіння, ускладненої компресією трахеї та асфіксією, у 3-денної новонародженої дитини, Пономаренко О. П., Голопапа Г. В. (2017)
Шахов К. В. - Атрезія сигмоподібної кишки (клінічний випадок та огляд літератури), Наконечний А. Й., Гоменюк І. С., Шеремета О. Е. (2017)
Діланян І. Р. - Випадок успішного лікування новонародженого з обширним опіком шкіри ІІІ ступеня, Лосєв О. О., Тацюк С. В., Сиволап Н. В., Чорненький І. Б., Гаврилишен Н. Р., Гаврилюк Ю. А. (2017)
Русак П. С. - Мікробіологічна характеристика операційної рани дитячого хірургічного стаціонару, Маханьова Л. Г., Русак С. О., Белей Р. П., Стахов В. В. (2017)
Коваленко О. М. - Досвід лікування новонароджених з іхтіозіформною еритродермією, Смирний С. В., Киливник Т. А. (2017)
Аксельров М. А. - Атрезия пищевода с непреодолимым диастазом. Торакоскопия или торакотомия?, Емельянова В. А. (2017)
Кривченя Д. Ю. - Використання стентів для відновлення прохідності дихальних шляхів у дітей, Дубровін О. Г., Руденко Є. О. (2017)
Дегтярь В. А. - Лечение химических ожогов пищевода у детей, Барсук А. М., Каминская М. О., Гладкий А. П., Галаган А. А. (2017)
Метленко О. В. - Місцеві замісні пластики стравоходу при його стенозах у дітей, Кривченя Д. Ю., Дубровін О. Г., Притула В. П., Кондратенко О. А., Гончаренко А. В. (2017)
Фофанов О. Д. - Лікування меконієвого перитоніту: проблеми та шляхи їх вирішення, Фофанов В. О., Никифорук Р. І. (2017)
Можаєв Є. О. - Лапароскопія в лікуванні апендикулярного перитоніту у дітей, Река І. Я., Висоцький І. А. (2017)
Бойко В. Я. - Досвід впровадження лапароскопічної герніопластики у дітей від 1-го до 7-ми років, Піц Я. Я., Парух О. В., Поліщук М. Ф. (2017)
Гаврилюк А. М. - Крипторхізм та варикоцеле: ще один погляд на причини старту аутоагресії, Чоп’як В. В., Наконечний Й. А., Наконечний А. Й., Фрончек М., Курпіш М. (2017)
Jurkiewicz B. - Зв’язок між метаплазією уротелію та нервово-м’язовою дисфункцією сечового міхура у дітей, Шевчук Д. В., Załęska K. (2017)
Дігтяр В. А. - Деякі аспекти діагностики та лікування гідронефрозу у дітей, Бойко М. В., Харитонюк Л. М., Хитрик О. Л., Обертинський А. В., Островська О. А., Варун С. Є. (2017)
Наконечний А. Й. - Мінічерезшкірна нефролітотрипсія у дітей, Боржієвський А. Ц., Шеремета Р. З., Наконечний Р. А., Наконечний Й. А., Вівчарівський Т. П., Кузик А. С. (2017)
Гончар В. В. - Сфінктеромієктомія за Lynn як ефективний метод лікування ультракоротких форм хвороби Гіршпрунга у дітей, Горбатюк О. М. (2017)
Конопліцький В. С. - Вплив стану відхідниково-куприкової зв’язки на функцію сфінктерного апарату відхідника, Погорілий В. В., Якименко О. Г., Лукіянець О. О., Шавлюк Р. В. (2017)
Абдалбари Д. - Комплексное лечение пронационных деформаций стоп у детей с церебральным параличо, Данилов А. А., Горелик В. В. (2017)
Фомін О. О. - Виправданість очікування інволюції у програмі лікування гемангіом у дітей, Конопліцький Д. В., Калінчук О. О. (2017)
Кравчук Б. О. - Особливості патогенезу респіраторних захворювань у дітей із доброякісними утворами межистіння, Сокур П. П., Гетьман В. Г. (2017)
Mатеріали конференції (2017)
Правила подання та оформлення статей (2017)
Наукове життя (2017)
Усенко О. Ю. - До 100-річчя від дня народження Олександра Олексійовича Шалімова, Салютін Р. В. (2017)
Слєпов О. К. - Успішне хірургічне лікування гігантської тератоїдної кісти яєчника, ускладненої компресією органів черевної порожнини та діафрагми, у новонародженої дівчинки, Гордієнко І. Ю., Латишов К. В., Зайченко О. М., Тарапурова О. М., Гребініченко Г. О., Шипот О. Г. (2017)
Левицький А. Ф. - Комбіновані лімфатичні мальформації у дітей: сучасний погляд на проблему, Бензар І. М. (2017)
Домарацький В. А. - Гострі фіксовані сторонні предмети трахеї чи бронхів у дітей (2017)
Сокур П. П. - Диагностика и хирургическое лечение бронхолегочных опухолей у детей, Кравчук Б. О., Серденко Б. Б., Белоконь О. В. (2017)
Gudumac E. - Pleuro-pulmonary complications in patients with chistic fibros, Şciuca S., Selevestru R., Balaneţchi L. (2017)
Кузик А. С. - Застосування пропранололу у консервативному лікуванні гемангіом у дітей раннього віку, Могиляк О. І., Романишин Б. С., Лукавецький І. В., Наконечний А. Й., Синюта А. В., Захарусь М. Б., Авраменко І. Ю., Стегніцька М. В. (2017)
Вівчарук В. П. - Лікувальна тактика при гемангіомах у дітей, Пащенко Ю. В., Гречаніна Ю. Б. (2017)
Веселий С. В. - Сучасні тенденції у профілактиці та лікуванні спайкової кишкової непрохідності у дітей (огляд літератури), Кліманський Р. П., Нгуєн Н. (2017)
Притула В. П. - Діагностика та вибір методу хірургічного лікування дітей із подвоєнням травного тракту, Кривченя Д. Ю., Дубровін О. Г. , Письменний В. Д., Сільченко М. І., Гришин О. О., Хуссейні С. Ф., Метленко О. В., Годік О. С., Жежера Р. В., Янович Л. Є., Міньковська О. М., Петрик С. М., Мамедов Р. В. (2017)
Мельниченко М. Г. - Особливості ультразвукового обстеження дітей з післяопераційним інфільтратом черевної порожнини, Антонюк В. В., Ветчиннікова К. О. (2017)
Аплевич В. М. - Відновлювальне лікування ідіопатичного сколіозу ранніх ступенів у дітей старшого шкільного віку, Горша О. В., Лосєв О. О. (2017)
Наконечний Р. А. - Ускладнення ендовезикальної корекції міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей, Притула В. П., Наконечний А. Й. (2017)
Кенс К. А. - Обґрунтування тактики лікування дітей раннього віку з природженими вадами розвитку нирок, асоційованими з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, Лук’яненко Н. С., Наконечний А. Й., Петріца Н. А., Наконечний Р. А. (2017)
Гриценко М. І. - Хірургічне лікування поліпозу у дітей із синдромом Пейтца Турена–Єгерса, Гриценко Є. М. (2017)
Боднар О. Б. - Хвороба Пайра у дітей: порушення місцевого імунітету та хірургічне лікування, Боднар Б. М., Ватаманеску Л. І., Боднар Г. Б., Хащук В. С. (2017)
Діланян І. Р. - Синдром короткої кишки у дітей як хірургічна, загальномедична та соціальна проблема, Лосев О. О., Гаврилишен Н. Р., Белестов І. С. (2017)
Горбатюк О. М. - Підвищення ефективності хірургічної допомоги дітям з хворобою Гіршпрунга з огляду на сучасні діагностичні можливості, Гончар В. В. (2017)
Гнатейко О. З. - Стан кісткової системи у дітей з патологією гастродуоденальної зони, Наконечна Х. Б., Личковська О. Л., Кеч Н. Р. (2017)
Матеріали конференції (2017)
Правила подання та оформлення статей (2017)
Наукове життя (2017)
Загурская Н. В. - Спекулятивная реальность постантропоцена (2017)
Бевз Н. В. - Герменевтика, репрезентация и визуальное искусство: пределы визуального (как) языка (2017)
Терещенко Ю. Д. - Політична онтологія Г. В. Ф. Геґеля: проект та джерела (2017)
Жеронкін А. В. - Прагматична дієтетика забування і критика картезіанського невротизму (2017)
Смоляга М. В. - Рене Декарт: тематизация бога за вычетом интереса к теме бога (2017)
Селищева Д. В. - К вопросу о вопрошании М. Хайдеггера (2017)
Гончаров С. А. - Путешествие на край индивидуализма: Макс Штирнер и Луи-Фердинанд Селин (2017)
Чумак Н. В. - Суб'єкт-об'єктне відношення до тіла в ХХ сторіччі (2017)
Мухина Е. Н. - Дискурс-анализ как метод анализа социальных трансформаций (2017)
Коробкина Т. В. - Об актуальности невербальной коммуникации в условиях современного общества, Гусаченко В. В. (2017)
Клименко Р. В. - Гедонизм в трансгуманизме (2017)
Храбров Г. О. - Блокчейн і децентралізація знань, Храброва О. В. (2017)
Кіріченко І. А. - Історичні форми індивідуальної девіації (2017)
Шаповал Н. В. - Деструктивность человеческого поведения: философский анализ (2017)
Камардаш Н. В. - Діалектична взаємодія освіти й суб'єктивності як предмет філософського аналізу (2017)
Білецька В. В. - Духовні аспекти державницької концепції В. Липинського в інтерпретації І. Мірчука (2017)
Орлов О. І. - Кінематограф незалежної України як "дзеркало" кордоцентричної ментальності (2017)
Титул, зміст (2018)
Бєлікова Н. В. - Теоретичні аспекти дослідження впливу економічних реформ на соціально-економічний розвиток країни (2018)
Сілантьєв О. І. - Вартісна форма багатства як відображення впливу її факторних складових на потенціал економічного розвитку (2018)
Лук’янчук О. М. - Інфраструктура: характеристика, види, функції та ефективність, Волкова Д. В. (2018)
Рудніченко Є. М. - Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави: взаємовплив і взаємозалежність, Гавловська Н. І., Гавловська В. І. (2018)
Біла Д. В. - Регулювання діяльності страхових компаній в Європейському Союзі (2018)
Абакуменко О. В. - Досвід використання фінансових інструментів модернізації електроенергетики країнами Північноамериканського континенту (2018)
Зернова С. П. - Кластеризація регіональної економіки в умовах децентралізації, Унтилова Д. М., Бондаренко О. М. (2018)
Богдан Н. М. - Концептуальні підходи до формування механізму узгодження економічних інтересів суб’єктів на регіональному рівні (2018)
Богуцька О. А. - Пріоритети та оптимальна структура фінансування інноваційних витрат промислових підприємств в Україні, Брюховецький Я. С. (2018)
Зверук Л. А. - Фінансові аспекти реалізації інноваційної політики України (2018)
Брюховецкая Н. Е. - Факторы и показатели инвестиционной активности предприятий и добавленной стоимости в Украине, Иваненко Л. В. (2018)
Кравчун А. С. - Механізми самоорганізації в структурі інвестиційної платформи національної економіки (2018)
Кузьмін О. Є. - Класифікація систем наукової та науково-технічної діяльності університетів, Жук Л. В. (2018)
Ситницький М. В. - Місія та сфери прояву феномена дослідницького університету (2018)
Соколовська А. М. - Шляхи розширення фінансової автономії університетів (2018)
Холявко Н. І. - Концептуальні засади комерціалізації результатів наукових досліджень в умовах становлення інформаційної економіки (2018)
Андренко О. А. - Методичний підхід до вибіркового дослідження в аудиті, Мордовцев С. М. (2018)
Воронін А. В. - Динамічні моделі міжнародного торгового обміну, Гунько О. В. (2018)
Іващенко П. О. - Статистичні гіпотези про випадковість факторних зв’язків і взаємозв’язків соціально-економічних процесів (2018)
Горбаль Н. І. - Розвиток туристичної галузі України в умовах євроінтеграції, Когут У. І., Лілянова А. В. (2018)
Mazur V. S. - Practical Aspects of the Use of Customer-Oriented Approach in Hotel Business (2018)
Гапоненко Г. І. - Використання потенціалу сільських територій Харківської області в контексті розвитку сільського зеленого туризму (2018)
Влащенко Н. М. - Забезпечення доступності санаторно-курортних послуг рекреаційних підприємств для населення (2018)
Стойко О. Я. - Механізм пільгового кредитування підприємств аграрного сектора України (2018)
Карпишин Ю. В. - Особливості регулювання діяльності агрохолдингів у контексті аграрної політики України (2018)
Марченко В. М. - Формування ланцюгів доданої вартості аграрного підприємства, Плетньова Ю. К. (2018)
Сотнікова Ю. В. - Трансформація форм зайнятості в умовах інформаційного суспільства XXI ст., Степанова Е. Р., Касьмін Д. С. (2018)
Наумова М. А. - Ретроспективний аналіз безробіття в умовах трансформаційних зрушень на ринку праці України (2018)
Семенченко А. В. - Дослідження впливу факторів диференціації на розподіл доходів населення (2018)
Ігнатенко Т. С. - Політика формування середнього класу: сутність, складові та пріоритетні напрями в Україні (2018)
Мациканыч И. Н. - Факторы влияния на эффективность использования трудовых ресурсов на предприятиях IT-сферы (2018)
Мельник О. Г. - Проблеми та шляхи вирішення завершення митних процедур щодо розмитнення транспортних засобів, Тодощук А. В., Вовчанська І. М. (2018)
Рябикіна Н. І. - Оцінювання ефективності використання оборотних активів на підприємствах гірничо-збагачувального комплексу Кривбасу (2018)
Мельник О. Г. - Типологія факторів впливу на виробничі запаси, Ганас Л. М., Ноджак Л. С. (2018)
Грицьков Є. В. - Стан і напрями трансформацій функціонування вітчизняних підприємств, Величко В. А. (2018)
Безручук С. Л. - Трансформація критерію "достовірність інформації" в системі бухгалтерського обліку (2018)
Крутова А. С. - Перспективи розвитку облікової системи підприємств України, Нестеренко О. О. (2018)
Коляда Т. А. - Державний бюджет України на 2018 рік: особливості формування та перспективи виконання (2018)
Котіна Г. М. - Зовнішні державні запозичення в Україні: політика формування та загрози використання, Скрипка Н. Ю., Степура М. М. (2018)
Крупка І. М. - Теоретико-методологічні основи дослідження фінансового ринку (2018)
Сус Л. В. - Проблеми формування золотовалютних резервів НБУ, Сус Ю. Ю. (2018)
Белікова Т. В. - Регулювання кредитної діяльності в Україні, Марченко О. В., Стьоганцева Ю. О. (2018)
Панура Ю. В. - Підвищення ефективності податкового адміністрування в контексті реформування фінансової системи (2018)
Коваленко С. О. - Напрями підвищення ефективності виконання місцевих бюджетів, Боєва А. Л. (2018)
Дунас Н. В. - Сучасні підходи до оцінки застави на ринку іпотечного банківського кредитування (2018)
Копилюк О. І. - Безпека формування та використання ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Музичка О. М., Тимчишин Ю. В. (2018)
Корнєєва Ю. В. - Адаптація мезонінного фінансування до потреб державних підприємств (2018)
Рахман М. С. - Аналіз конкурентних переваг ПАТ КБ "ПриватБанк" серед банківських установ з державним капіталом, Мангушев Д. В. (2018)
Котляров Є. І. - Проблемні аспекти оцінювання товарів для цілей оподаткування, митного оформлення та складання фінансової звітності, Карпова В. В., Єніна А. О. (2018)
Havrylchenko O. V. - The Management of Procedures for Restoration of Solvency in Ukraine (2018)
Корепанов О. С. - Адаптація методичного забезпечення до специфіки оцінювання територіального розвитку інформаційного суспільства в Україні (2018)
Василів В. Б. - Практичні підходи до формування служби технічної підтримки користувачів інформаційної системи університету (2018)
Skrynkovskyy R. M. - Diagnosing the Maturity Level of IT Processes at the Enterprise (2018)
Вітлінський В. В. - Ризик-менеджмент ланцюгів постачання в умовах цифрової економіки, Скіцько В. І. (2018)
Лєзіна А. В. - Обґрунтування управлінських інновацій у процесах створення цінності проектів (2018)
Гавриленко В. О. - Показники оцінювання антикризового контролінгу (2018)
Ліщинська В. В. - Стратегічний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища хлібопекарських підприємств (2018)
Сисоєв В. В. - Концептуальна модель механізму діагностики діяльності підприємства (2018)
Стоказ Я. М. - Теоретичне підґрунтя формування стратегічних знань підприємства (2018)
Гавкалова Н. Л. - Науково-методичний підхід до формування стратегії ефективного менеджменту підприємства, Бабарицький О. В. (2018)
Завідна Л. Д. - Формування фінансової стратегії підприємства готельного господарства (2018)
Давидова О. Ю. - Оцінка складових інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства: методичні аспекти (2018)
Сегеда І. В. - Підходи до вдосконалення управління розвитком готельного господарства регіону (2018)
Журавель О. В. - Адаптація теоретичних засад у визначенні поняття "якість життя" до мотивації управлінського персоналу промислового підприємства, Міхляєв М. О. (2018)
Агавердієва Х. Ф. - Соціальний аудит у теоретичному полі соціальної відповідальності, Іванісов О. В., Лебединська О. С. (2018)
Семенченко А. В. - Исследование взаимосвязи конфликтных ситуаций и угроз кадровой безопасности предприятия, Аграмакова Н. В., Писаревская А. И. (2018)
Григор’єва Ю. А. - Сегментування ринку покупців вітчизняних автомобілів та визначення напрямів медіавпливу на них (2018)
Беловол А. Н. - Современные тенденции в изучении коморбидности красного плоского лишая, Ткаченко С. Г., Татузян Е. Г. (2018)
Цепколенко Г. В. - Автофібробласти в корекції інволюційних змін у шкірі: огляд літератури, Літус О. І. (2018)
Олійник І. О. - Особливості клінічних проявів атопічного дерматиту у пацієнтів з мутацією 2282del4 в гені філагрину, Джораєва С. К., Іщейкін К. Є., Зюбан І. В., Мангушева В. Ю. (2018)
Бочарова В. В. - Стан ендогенних антимікробних пептидів у хворих на вугрову хворобу (2018)
Джораєва С. К. - Дослідження особливостей морфотипів Trichomonas vaginalis при маломаніфестному перебігу сечостатевого трихомонозу, Гончаренко В. В., Щоголєва О. В., Унучко С. В., Соболь Н. В., Бабута А. Р., Пугачова О. В. (2018)
Мавров Г. І. - Поширення інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед споживачів психоактивних речовин: аналіз сексуальних мереж, Миронюк В. І., Осінська Т. В. (2018)
Сариан Е. И. - Биомаркеры псориаза и коморбидных состояний (2018)
Ата М. А. - Дистанционное термометрическое исследование измененных кожных покровов у больных очаговой склеродермией (2018)
Бойко В. В. - Можливість застосування топічних глюкокортикостероїдів у хворих з дисгідротичною екземою на підстaві дослідження позитивних CD4+-лімфоцитів у біоптатах шкіри (2018)
Кравець К. І. - Застосування сучасних методів у діагностиці себорейного кератозу, Богомолець О. В. (2018)
Матюшенко В. П. - Динаміка психоемоційних порушень у хворих на поширений псоріаз з торпідним перебігом (2018)
Сербина И. М. - Коморбидность при гнездной алопеции (2018)
Шелемба Е. И. - Оценка дерматоскопической диагностики мелазмы в сравнении с применением лампы Вуда, Цепколенко В. А. (2018)
Савоськина В.А. - Онихомикоз: эпидемиология, этиопатогенез, диагностика, лечение (2018)
Олейник И. А. - Случай липоидного некробиоза у больной сахарным диабетом, Стулий О. Н. (2018)
Керівництво з лікування атопічного дерматиту Європейськогодерматологічного форуму, 2018 (2018)
Правила для авторов (2018)
Козирський В. В. - Вплив магнітного поля на питому електропровідність водних розчинів, Савченко В. В., Синявський О. Ю. (2018)
Лисенко В. П. - Використання оптичних камер бпла для моніторингу стану азотного підживлення зернових культур на прикладі пшениці та кукурудзи, Опришко О. О., Комарчук Д. С., Пасічник Н. А., Марцифей А. І. (2018)
Клычев Ш. И. - Повышение эффективности концентраторных солнечных фотоэлектрических установок путем создания специальных оптических сред, Бахрамов С. А., Клычев З. Ш., Харченко В. В. (2018)
Заєць Н. А. - Використання когнітивного моделювання при управлінні біотехнологічними об’єктами харчових виробництв, Штепа В. М. (2018)
Харченко В. В. - Исследование работы ФЭТ модулей с использованием элементов математического моделирования (2018)
Коршунов А. Б. - Комплект энергосберегающего оборудования к системе охлаждения молока на фермах, Коршунов Б. П., Иванов А. В. (2018)
Филиппов Р. А. - Применение технических средств для уборки урожая земляники садовой, Хорт Д. О., Шевкун В. А. (2018)
Гребченко М. В. - Система діагностики та захисту від замикань на землю кабельних і повітряних ліній 6-35 кВ, Кожухар О. В. (2018)
Горобець В. Г. - Порівняльний аналіз вертикальних поверхонь з різними типами оребрення в умовах природної конвекції (2018)
Dudnyk А. - Method of designing a resource-effective control system for vegetable growing modes in greenhouses (2018)
Коваль В. В. - Оптимальне за швидкодією фазове автопідстроювання частоти синтезатора міток точного часу інтегрованих систем електропостачання smart-технологій, Кальян Д. О., Максименко Ю. А., Самков О. В. (2018)
Драганов Б. Х. - До питання про сушіння газів на основі короткоциклової безнагрівної адсорбції, Снєшкін Ю. Ф. (2018)
Бойко В. В. - Люмінесцентні властивості ортофосфату бісмуту легованого іонами європію та празеодиму, Чорній В. П., Неділько С. Г., Теребіленко К. В., Слободяник М. С. (2018)
Никифорова Л. Є. - Засоби інформаційного забезпечення автоматизації поливу в спорудах захищеного ґрунту, Сподоба М. О. (2018)
Лисенко В. П. - Алгоритм формування стратегій керування процесом вирощування рослин у теплиці з урахуванням їх стану, Лендєл Т. І. (2018)
Шворов С. А. - Технологія підготовки та переробки різних видів біомаси у біогазових установках, Лукін В. Є., Комарчук Д. С., Троханяк В. І., Устимчук В. В. (2018)
Неділько С. Г. - Структура і люмінесценція літій-германатної склокераміки, Li2Oх7GeO2, легованої іонами хрому, Бойко В. В., Рибак Я. П., Трубіцин М. П., Волнянський М. Д., Коптєв М. М. (2018)
Пилипака С. Ф. - Знаходження параметричних рівнянь ізотропних ліній за допомогою гіперболічних функцій та утворення мінімальних поверхонь, Муквич М. М. (2018)
Коринчук Д. Н. - Неизотермический анализ топливных гранул из древесины сосны, Коринчук К. А. (2018)
Брагіда М. В. - Математичне моделювання електромагнітних процесів зварювального трансформатора на кільцевих магнітопроводах (2018)
Гладкий А. М. - Дослідження динаміки процесу спотворення синусоїдальної напруги вищими гармоніками (2018)
Голодний І. М. - Дослідження електромагнітних процесів у снабберному вузлі електронного ключа регулятора напруги, Санченко О. В. (2018)
Мірошник В. О. - Дослідження електродвигуна постійного струму на імітаційній моделі, Цицюрський Ю. Л. (2018)
Музиченко В. А. - Оцінка енергоефективності процесу аероіонної обробки (2018)
Окушко О. В. - Застосування сучасних електротехнологій під час виконання ремонтно-відновлювальних робіт, Ковтун П. М. (2018)
Грищенко В. О. - До питання математичного опису динаміки типових сільськогосподарських об’єктів із розподіленими параметрами (2018)
Коробський В. В. - Енергетичні втрати при комутації електричної дуги, Сіроштан А. С. (2018)
Шуруб Ю. В. - Методика проектування асинхронного електропривода з випадковим навантаженням при живленні від однофазної мережі, Дудник А. О., Лавінський Д. С. (2018)
Чміль А. І. - Обґрунтування технологічних параметрів НВЧ-установки для передпосівної обробки насіння кукурудзи, Лазарюк К. О. (2018)
Голодный И. М. - Нелинейное квазиоптимальное управление ленточным конвейером комплекса напольного хранения зерна, Торопов А. В., Торопова Л. В. (2018)
Василенков В. Є. - Визначення потужності й кількості катодних станцій та їх захисної зони, Топалов Д. В. (2018)
Бойко В. В. - Нанорозмірні вуглецеві матеріали як адсорбери шкідливих для довкілля неорганічних оксидних сполук, Неділько С. Г., Борисюк В. І., Хижний Ю. А. (2018)
Луцак Я. М. - Дослідження шляхів підвищення світлокультури рослин у спорудах захищеного ґрунту (2018)
Бойко В. В. - Мікрокристалічна целюлоза і композити на її основі: структура та можливості застосування, Чорній В. П., Барбаш В. А., Ященко О. В., Алєксєєв О. М., Грабовський Ю. Є., Неділько С. Г., Резниченко Є. О., Щербацький В. П., Недєлько М. С. (2018)
Радько І. П. - Підвищення заходів з енергоефективності та енергозбереження у вищих навчальних закладах, Наливайко В. А., Окушко О. В., Міщенко А. В., Антипов Є. О. (2018)
Сич М. А. - Дослідження технологічного комплексу цукрового заводу з використанням категорійно-функторного аналізу (2018)
Шеліманова О. В. - Обґрунтування вибору параметрів струминної системи підведення сушильного агента до рухомого полотна (2018)
Ільїн П. П. - Зворотні хвилі лемба у пластині кристалу CDS (2018)
Бойко В. В. - Композити на основі мікрокристалічної целюлози та люмінесцентних оксидів: властивості й напрям застосування, Чорній В. П., Барбаш В. А., Ященко О. В., Алєксєєв О. М., Грабовський Ю. Є., Неділько С. Г., Резниченко Є. О., Щербацький В. П., Недєлько М. С. (2018)
Стеценко С. В. - Вплив адсорбційного шару металевих частинок на розсіяння світла (2018)
Криворот Т. Г. - Топологічна еквівалентність кусково-лінійних функцій (2018)
Дюженкова О. Ю. - Міжпредметні зв’язки у процесі викладання вищої математики майбутнім інженерам (2018)
Титул, зміст (2018)
Пелех О. Б. - Еволюція поглядів на чинники економічного розвитку: теорії розвитку "згори" (2018)
Халіна О. В. - Нерівномірність економічного розвитку країн світу як глобальна проблема сучасності (2018)
Фоміна Є. В. - Асиметрія глобального розвитку світової економіки в контексті її інтелектуалізації (2018)
Кузьмін О. Є. - Державне регулювання міграційних процесів людського капіталу в умовах глобалізації, Шахно А. Ю. (2018)
Федоренко І. А. - Концептуальні основи оцінювання привабливості зовнішнього ринку продукції промислового підприємства, Єлісєєва Е. І. (2018)
Рахман М. С. - Дослідження транспортно-логістичних послуг як експортного потенціалу України, Євтушенко В. А. (2018)
Шкрабак І. В. - Систематизація зарубіжного досвіду мотивації та стимулювання трудової діяльності, Доценко Н. О. (2018)
Дуна Н. Г. - Культурне підґрунтя соціально-економічного розвитку Німеччини, Кухар Е. І. (2018)
Сінческул І. Л. - Зарубіжний досвід організації діяльності теплопостачальних підприємств на місцевому рівні (2018)
Гапоненко Г. І. - Використання досвіду Японії в становленні національної моделі економічного розвитку України, Куликовська Д. Н. (2018)
Жуков А. В. - Перспективи економічного зростання Україні з огляду на тенденції в сучасному світовому просторі (2018)
Мазур А. Б. - Узагальнення та аналіз показників економічного розвитку регіонів України (2018)
Дуб А. Р. - Орендна нерухомість як напрям трансформації заощаджень домогосподарств у ресурс розвитку регіону (2018)
Кондратенко Н. О. - Напрями підвищення ефективності управління фінансово-економічною безпекою промислового комплексу регіону, Попова І. А. (2018)
Євдокімов О. В. - Проблеми розвитку відокремлених територіальних громад (2018)
Красноносова О. М. - Розвиток місцевого самоврядування в ході реформування територіального устрою України (2018)
Mykhailenko D. H. - Sustainability of the Socio-Economic Development of Ukraine’s Regions (2018)
Томах В. В. - Система трансферу технологій як складова інноваційної інфраструктури (2018)
Литвиненко Н. І. - Інновації як джерело економічного зростання сучасної світогосподарської системи, Волошенюк В. В. (2018)
Московкин В. М. - Европейское региональное инновационное табло, Сизьунго М., Журавка А. В. (2018)
Зоріна О. А. - Використання інновацій та функціонування системи управління діяльністю підприємств зовнішньої торгівлі, Ксендзук В. В., Гордополов В. Ю. (2018)
Климчук М. М. - Механізм інвестування підприємств – інституційних учасників будівельного енергокластера (2018)
Мамонов К. А. - Економіко-математичне моделювання формування інтелектуального капіталу як елемент стратегічного управління, Пруненко Д. О., Угоднікова О. І. (2018)
Рябикіна Н. І. - Обґрунтування механізму оцінювання використання основних засобів на підприємствах гірничо-збагачувального комплексу Кривбасу (2018)
Ковальова К. О. - Програмна реалізація задачі про розподіл транспортних засобів з фіксованими доплатами, Місюра Є. Ю. (2018)
Петраков Я. В. - Наближення законодавства України до права ЄС у сфері регулювання енергоринків та відповідні дії України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС (2018)
Рудика В. І. - Комерційна доцільність використання технологій непрямого зрідження вугілля за методом Фішера – Тропша, Феденко Г. М. (2018)
Бегларашвілі О. П. - Розвиток магазинної торгівлі Івано-Франківської області, Григоренко Т. М. (2018)
Павлова Г. Є. - Ризики та чинники впливу на інноваційно-інвестиційний розвиток агропромислового виробництва, Халатур О. В. (2018)
Кобилинська Т. В. - Методологічне та методичне забезпечення вибіркових статистичних спостережень екологічних наслідків від виробництва окремих видів продукції тваринництва (2018)
Єрмаченко В. Є. - Дослідження економічної активності населення в контексті розвитку рекреаційної інфраструктури соціально-економічних систем, Мірзоєв Д. Ш. огли (2018)
Познякова О. В. - Впровадження екологічних технологій на підприємствах залізничного транспорту, Жайворінок А. Л. (2018)
Якименко О. В. - Фактори підвищення ефективності управління інноваційним потенціалом будівельного комплексу регіону (2018)
Ярошенко І. В. - Формування лісової політики України (2018)
Коритько Т. Ю. - Мотивація та стимулювання інноваційно-інвестиційної активності підприємства, Бриль І. В. (2018)
Чорна М. В. - Концептуальні засади оцінки розвитку підприємств роздрібної торгівлі, Забродська Г. І., Забродська Л. Д., Кушнір Т. Б. (2018)
Лук’янов В. І. - Оцінка сучасного стану функціонування підприємств житлово-комунального господарства Харківського регіону (2018)
Пашкевич М. С. - Проектно-орієнтоване калькулювання витрат в управлінському обліку для цілей управління сталим розвитком підприємств (2018)
Рябчук О. Г. - Проблеми організаційно-методичних підходів до обліку та аудиту дебіторської заборгованості та напрями їх вирішення, Матійко О. О. (2018)
Дріга О. П. - Переваги та недоліки застосування механізму сек’юритизації активів у контексті бухгалтерського обліку (2018)
Шишкова Н. Л. - Аналітичні інструменти забезпечення безпеки та якості облікової інформації (2018)
Бричко М. М. - Довіра як засіб синхронізації фінансового та бізнес-циклів (2018)
Добровольська О. В. - "Зелені фінанси" як складова парадигми сталого розвитку (2018)
Дрепін А. В. - Формування місцевих бюджетів на засадах децентралізації (2018)
Адаменко І. П. - Формування видатків бюджету в умовах інституційної модернізації економіки, Собчук С. І. (2018)
Назарова К. О. - Aналіз і контроль забезпеченості бюджетної установи фінансовими ресурсами, Нежива М. О. (2018)
Ромашко О. М. - Практичні аспекти оцінювання фінансового потенціалу підприємства, Рошко Ю. Д. (2018)
Іщенко Н. А. - Формування фінансової стратегії розвитку підприємства (2018)
Шульга К. Д. - Основні тенденції та особливості консолідаційних процесів на міжнародному банківському ринку (2018)
Миненко Л. М. - Моделювання ефективності банківських груп у контексті вдосконалення консолідованого нагляду (2018)
Краснова І. В. - Процес розгортання кризи ліквідності банківської системи в циклічних умовах, Громницька І. Ю. (2018)
Шльончак В. В. - Напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності банків України (2018)
Школьник І. О. - Таксонометричний підхід в оцінюванні фінансової стійкості підприємств цукрової галузі, Діденко І. В., Гавришенко О. С. (2018)
Громова А. Є. - Моніторинг показників формування та використання фінансових ресурсів підприємств промисловості, Бондар В. О., Дубініна К. В. (2018)
Маккі Л. М. - Методичний інструментарій оцінки фінансового потенціалу підприємства, Горошанська О. О. (2018)
Пархоменко Є. Ю. - Інституційний статус ломбардів та його вплив на аудит фінансової звітності (2018)
Недбалюк І. Р. - Стратегічні орієнтири модернізації системи бюджетного контролю (2018)
Корепанов О. С. - Ідентифікація ключових показників ефективності "розумних" сталих міст (2018)
Davydov D. S. - Prospects for the Using of Blockchain Technology in the Existing Business and Startup Project, Riabovol D. A. (2018)
Антонюк Н. А. - Методичні підходи до антикризового управління в умовах децентралізації (2018)
Ареф’єва О. В. - Просторово-адаптивний підхід до формування конкурентної стратегії підприємства, Пілецька С. Т. (2018)
Насад Н. В. - Способи покращення системи мотивації людських ресурсів на підприємствах зв’язку (2018)
Максимова О. С. - Особливості розвитку логістики в Україні на сучасному етапі, Темченко Г. В., Бондарчук О. М. (2018)
Пономарьов С. В. - Стратегічне управління енергетичними компаніями (2018)
Тюріна Н. М. - Антикризовий потенціал: сутнісні характеристики та структуризація, Шатайло О. А. (2018)
Коломієць Г. М. - Інституційний реінжинірінг ризик-менеджменту в цифровій економіці, Меленцова О. В., Гузненков Ю. Г. (2018)
Ситницький М. В. - Модель стратегічного управління розвитком дослідницького університету (2018)
Догадіна В. Ю. - Складові управління персоналом у сфері освітніх послуг (2018)
Орєхова А. І. - Концептуальні основи контролінгу управління економічним потенціалом підприємств (2018)
Косолапов А. Ф. - Управління сталим розвитком підприємства: оцінка рівня та стратегії змін (2018)
Мазуренок О. Р. - Класифікація зовнішніх та внутрішніх чинників впливу на діяльність вітчизняних підприємств в умовах трансформаційних змін (2018)
Тоузани Т. - Формирование методических элементов управления поведением предприятия в условиях нестационарной экономики (2018)
Doronina M. S. - Strategizing the Development of the Socio-Economic Potential of Enterprise: Problems and Prospects, Doronin A. V. (2018)
Давидова О. Ю. - Наукові основи розробки та формування інтегрованого механізму інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства (2018)
Щетініна Л. В. - Поведінка керівника в умовах ризику, Рудакова С. Г., Гавриленко А. О. (2018)
Зоідзе Д. Р. - Бенчмаркінг і необхідність його застосування в системі менеджменту якості на підприємствах фармацевтичної галузі (2018)
Ільчук В. П. - Концептуальний підхід до формування маркетингового комплексно-гармонізаційного механізму фінансового забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування, Шпомер Т. О. (2018)
Снісарчук І. В. - Управління маркетинговим потенціалом закладів вищої освіти шляхом формування ендавменту (2018)
Притиченко Т. І. - Психологічні прийоми маркетингового ціноутворення та їх вплив на поведінку споживача, Лях І. С. (2018)
Вечерський В. В. - Архітектура Гетьманщини у творчості Тараса Шевченка (2014)
Гріффен Л. О. - Об’єкт і предмет пам’яткознавства, Константинов В. О. (2014)
Горькова А. О. - Пам’яткоохоронна діяльність Київського воєнно-історичного товариства (2014)
Жукова О. В. - Формування експозиційного простору шляхом комплексного використання історико-культурного середовища (на прикладі історичного центру м. Охтирка Сумської обл.) (2014)
Мезенцев В. І. - Дискусійні питання про розміри, архітектурний тип та аналогії палацу І. Мазепи на Гончарівці (2014)
Реброва Н. Б. - Садиба Кочубея в Батурині, друга половина ХVІІ – початок ХХ ст. (2014)
Юрченко С. Б. - Маловідоме креслення перепланування центральної частини Глухова авторства Андрія Квасова (2014)
Ольговський С. Я. - До інтерпретації випадкових знахідок скіфських ливарних форм для наконечників стріл (2014)
Михалюк О. І. - Половці, печеніги і Древня Русь: питання розвитку культурних взаємин і налагодження дипломатичних зносин (2014)
Тараненко С. П. - Виробничі комплекси X–XIII ст. в планувальній структурі Подолу Києва (2014)
Івакін В. Г. - Жіноче поховання з розкопок Київського Подолу (2014)
Бібіков Д. В. - Вишгородський "квартал металургів" ХІІ–ХІІІ ст. у світлі нових досліджень (2014)
Dimnik M. - Prince Yaroslav Vsevolodovich and the succession crisis of 1195 (2014)
Чугаєва І. К. - Чернігівське літописання ХІ–ХІІІ ст. в історичних дослідженнях кінця XVIII – початку ХХ ст. (2014)
Коваленко Ю. О. - Давньоруське селище на Чернечих джерелах (2014)
Лєбєдєва Ю. О. - Історіографія зародження українського козацтва (2014)
Степенькін С. Ю. - Наказний гетьман Сіверський Григорій Гуляницький (2014)
Карманов Ю. О. - До історії архієрейської кафедри у Новгороді-Сіверському монастирі в ХVII ст. (2014)
Лаєвський А. С. - Передумови утворення Стародубського полку 1648–1663 рр. (2014)
Калашник Є. С. - Орільський рубіж Полтавського козацького полку в археологічних дослідженнях (2014)
Бондар О. М. - Чернігівське "Застриження" у XVII–XVIIІ ст. (2014)
Горенко Л. І. - Генеральна військова музика XVII–XVIII ст.: історія, структура та функційне призначення (2014)
Щербина С. В. - Атрибути ремісничих цехів Північного Лівобережжя другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст. (2014)
Попружна А. В. - "При великій публіці і церемоніях": поховання козацьких гетьманів в контексті поховальної культури другої половини XVII–XVIII ст. (2014)
Тарасенко І. Ю. - Кілька документів до історії глухівського Свято-Троїцького собору (2014)
Любич О. А. - Соціально-економічне становище Гетьманщини в часи тимчасового правління Гетьманського уряду (1734–1750 рр.) (2014)
Кисла С. В. - Становлення системи музичної освіти в Україні (2014)
Ігнатенко І. М. - Проблеми дотримання обороноздатності Чернігівської фортеці. новий документ середини XVIII ст. (2014)
Ночовний Ю. В. - Історико-демографічна характеристика населення містечка Пирятин Лубенського полку (за матеріалами сповідних розписів 1758 року) (2014)
Мельник М. О. - Судова реформа гетьмана К. Розумовського наприкінці ХVІІІ ст. (2014)
Герасько М. О. - Будинок К. Розумовського на вулиці Київській (2014)
Доманова Г. С. - Бюджет Чернігівського магістрату (друга половина ХVІІІ ст.) (2014)
Михайліченко М. А. - Екстракти доказів дворянства як джерело з історії козацької старшини (2014)
Мицик Ю. А. - Фонд Глухівського міського магістрату Центрального державного історичного архіву України у Києві як джерело з історії Глухова кінця ХVІIІ – першої чверті ХІХ ст. (2014)
Токарєв С. А. - Козацько-старшинська родина Фененків у суспільно-політичному житті Пiвнiчного Лiвобережжя XVIII – першої половини XIX ст. (2014)
Тригуб О. О. - Ф. Й. Туманський і цензура в Російській імперії наприкінці XVIII – на початку XIX ст. (2014)
Андросова-Байда Д. О. - До історії роду Кочубеїв, Барабаш Н. О. (2014)
Ципляк Н. О. - Джерела фінансування Чернігівської духовної семінарії (2014)
Горохов С. В. - Формування основ державної освітньої політики в Російській імперії в ХVIIІ – на початку ХІХ століття (2014)
Галь Б. О. - До історії Глухівської в’язниці у першій половині ХІХ ст. (2014)
Ковальова Н. О. - Соціально-педагогічні ідеї Миколи Неплюєва (2014)
Коваленко О. О. - Поміщицьке господарство Г. О. Милорадовича (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Сидоренко О. С. - Медична допомога російській армії у Російсько-турецьких війнах другої половини ХІХ ст. (на матеріалах Чернігівської губернії) (2014)
Єсюнін С. М. - До історії 19-го піхотного Костромського полку: роки дислокації на Сіверщині (2014)
Шолуха О. М. - Керамісти-орнаменталісти В. Кричевський, М. Жук в українському мистецтві кінця XIX – початку XX ст. (2014)
Терлецький В. В. - Слово про Д. С. Мережковського, коріння роду якого в землі Глухівщини (2014)
Арасланова С. М. - Археолог Юліан Кулаковський: сучасна історіографія (2014)
Бойко Н. О. - Варшавський період життя сосницького краєзнавця Ю. С. Виноградського (2014)
Хаценко О. О. - Земська діяльність П. Я. Дорошенка (2014)
Рахно О. Я. - Предводитель дворянства Чернігівського повіту Г. М. Глібов: віхи життя та громадської діяльності (2014)
Шишкіна Ю. А. - Парафіяльне життя Глухова початку ХХ ст. (за матеріалами Державного архіву Чернігівської області) (2014)
Блакитний М. М. - Церковна періодика Чернігівської єпархії на початку ХХ ст. (1912–1917) (2014)
Мирошниченко А. Н. - Коллекция пломб XIX–XX вв. из Глухова как исторический источник, Назарова В. В. (2014)
Герасимчук О. М. - Розвиток споживчої кооперації на Чернігівщині в роки столипінської аграрної реформи (1907–1916 рр.) (2014)
Кужельная Е. В. - Список жителей поселения Шостка Глуховского уезда Черниговской губернии, принадлежавших к сословию "почетных граждан" (конец ХІХ – начало ХХ века) (2014)
Шара Л. М. - Чернігівська міська управа 1901–1917 рр.: колективний портрет (2014)
Бойченко С. Г. - Особливості поховальної культури ХІХ – початку ХХ ст. на прикладі старого православного кладовища у Чернігові (2014)
Торубара А. О. - Навчально-матеріальна база Ніжинського юридичного ліцею князя Безбородька (1840–1875 рр.) (2014)
Мирошниченко А. Н. - Из истории строительства Пансиона глуховской мужской гимназии (2014)
Гриценко А. П. - Історія впровадження методики використання інформаційних ресурсів у практику навчання історії у вітчизняних школах на рубежі ХІХ–ХХ ст. (2014)
Мошик І. В. - Запровадження загальної початкової освіти у Глухові на початку ХХ ст. (2014)
Фомська С. М. - Висвітлення діяльності чернігівської "Просвіти" в історіографії радянської доби (2014)
Зозуля С. Ю. - До питання розбудови в радянській Україні системи наукових установ у 1920-х роках: створення науково-дослідної кафедри в Ніжині (2014)
Пригорницька О. Ю. - Історіографія питання ролі Чернігівського інституту народної освіти в соціокультурному житті Північного Лівобережжя (1920–1930 рр.) (2014)
Потапенко М. В. - З’їзд представників міст Північної України (11–14 грудня 1917 р.) (2014)
Чурочкин А. (протоиерей) - Изъятие церковных ценностей в Путивльском уезде в 1922 году (2014)
Горох М. В. - Керівники та працівники осередку "Торгсин" у Новгороді-Сіверському (2014)
Толкачова О. О. - Нацистські злочини проти мирного населення Корюківщини у період окупації 1941–1943 рр. (2014)
Шаповаленко Є. Ю. - Освіта в сільській місцевості Чернігівщини під час німецької окупації в 1941–1943 рр. (2014)
Лавріненко Л. І. - Лікувально-санітарна допомога як елемент системи організації "Охорони народного здоров’я" на Чернігівщині в 1960–1980-ті рр. (2014)
Голяка Г. П. - Народно-інструментальне музикування в Україні: відродження традиції (2014)
Прохоров Д. А. - Етнографічна спадщина кримських караїмів у фондах Бахчисарайського історико-культурного заповідника (2014)
Яненко А. С. - Музеї Київщини и Житомирщини та їх участь в археологічних дослідженнях регіону в 1945–1946 рр. (за матеріалами архіву М. Я. Рудинського) (2014)
Нікітіна І. В. - Колекція з Народного музею історії Балаклави у фондовому зібранні Національного музею героїчної оборони і визволення Севастополя (2014)
Демиденко Н. М. - Народний музей імені О. А. Деревської: історія створення та проблеми збереження (2014)
Рожкова Л. І. - Меморіальна Шевченкіана Сумщини: сторінки історії (2014)
Басок Б. И. - Технические аспекты системы энергообеспечения пассивного дома, Недбайло А. Н., Божко И. К., Ткаченко М. В. (2016)
Басок Б. І. - Особливості споживання теплової енергії в будівлі при різних режимах роботи індивідуального теплового пункту, Давиденко Б. В., Лисенко О. М. (2016)
Басок Б. І. - Експериментальні дослідження теплопередачі через склопакети з врахуванням зовнішніх кліматичних факторів. Методика опрацювання данних, Накорчевський А. І., Кужель Л. М., Гончарук С. М. (2016)
Бердник О. Ю. - Особливості вилуговування базальтового волокна і підвищенні експлуатаційні характеристики матеріалу (2016)
Божко И. К. - Экспериментальные исследования теплонасосной системы теплоснабжения с использованием грунтового коллектора, Недбайло А. Н., Ткаченко М. В. (2016)
Болгарова Н. М. - Аналіз застосування інфографічного моделювання для опису процесів теплопередачі на етапі проектування та експлуатації будівлі (2016)
Бондаренко В. В. - Энергоэффективные решения в строительстве и архитектуре от компании "Сен-Гобен строительная продукция Украина” (2016)
Брунько В. М. - Термо-кліматичний потенціал будинку (2016)
Вахович І. В. - Енергетичний баланс України, Максимов А. С. Ячменьова Ю. В. (2016)
Велит І. А. - Натрієві лампи високого тиску з добавками цезію для світлокультури рослин, Гузик Д. В. (2016)
Витвицкая Е. В. - Микроклимат и энергоэффективность систем жилой городской застройки и их регулирование (2016)
Гарасим Д. І. - Енергозбереження в системі кондиціювання повітря операційних чистих кімнат, Лабай В. Й. (2016)
Гетун Г. В. - Порівняння стандартів України в оцінюванні характеристик енергоефективності багатоповерхових панельних житлових будинків, Атаманюк І. О., Дмитренко О. І. (2016)
Голишев О. М. - Оцінка надійності теплових мереж в опалювальний та неопалювальний сезони року, Деньгуб В. І., Деньгуб Т. В., Філонова К. О. (2016)
Гумен О. М. - Визначення механічної енергії турбулентних течій у приміщеннях, Довгалюк В. Б., Мілейковський В. О. (2016)
Гумен О. М. - Обробка результатів експериментальних досліджень за складною математичною моделлю, Мілейковський В. О., Дзюбенко В. Г. (2016)
Давиденко Є. П. - Пасивне використання сонячної енергії в архітекрурних формах (2016)
Данько К. С. - Формування архітектурної організації енергоефективної житлової забудови в місті Брест, Муха Т. О., Срібна В. Є. (2016)
Довгалюк В. Б. - Математична модель процесу пилоочищення газів в скруберах вентурі, Качан І. О. (2016)
Задоянний О. В. - Ексергетична ефективність повітрообміну в приміщенні, Євдокименко Ю. М. (2016)
Зельцер Р. Я. - Сучасні проблеми ресурсно-логістичного та організаційно-структурного забезпечення будівництва, Дубінін Д. В. (2016)
Клапченко В. І. - Низькотемпературний провісник нагріву, Григораш Ю. І., Кузнецова І. О. (2016)
Климчук М. М. - Міжнародний досвід фінансування заходів енергозбереження на підприємствах будівельної індустрії (2016)
Колієнко В. А. - Сучасні тенденції виконаннія енергетичного аудиту, Тормосов Р. Ю., Колієнко А. Г. (2016)
Копасова Г. В. - Енергоефективність освітлення відкритих просторів світлотехнічними установками (2016)
Кошева В. О. - Удосконалення системи підготовки фахівців з проблем енергоефективності у ВНЗ України будівельного профілю, Пінчук В. С. (2016)
Кузицький І. Т. - Оцінка методів проектування енергетичних паль на основі річного балансу теплових та холодильних навантажень будівлі, Кулінко Є. О. (2016)
Куліков П. М.. Панько О. М. - Комплексна програма "Енергоефективність”: мета, стан виконання, перспективи, Плоский В. О., Приймак О. В. (2016)
Лисак О. В. - Аналіз радіаційного теплообміну фронтальної поверхні електричного теплоакумуляційного обігрівача за сталого значення конвективного теплового потоку на ній (2016)
Лісун І. С. - Формоутворення трансформованої енергоефективної зонтичної системи з урахуванням швів Δ min (2016)
Лукомська І. О. - Особливості архітектурних рішень споруд на основі використання зеленої енергетики Карпат, Муха О. В. (2016)
Любарець О. П. - Методика визначення проектної теплової потужності систем опалення приміщень та будівель, Сенчук М. П., Любарець В. О. (2016)
Малий О. В. - Застосування принципів "еко-дизайну” при проектуванні дитячих закладів оздоровлення та відпочинкуз урахуванням досвіду програми "Eco-Camp”, Кащенко Т. О. (2016)
Мартинов В. Л. - Оптимізація параметрів форми, утеплювача, орієнтації енергоефективних будівель з урахуванням вимог освітлення та інсоляції (2016)
Мачулко А. С. - Концепція комбінованої системи енергоефективного гарячого водопостачання з використанням сонячної енергії та каналізаційної рекуперації, Кобзар І. Г., Скочко В. І. (2016)
Меленчук Л. Т. - Аналіз та можливості використання досвіду Німеччини в галузі енергоефективності в житловому секторі (2016)
Мілейковський В. О. - Сонячний опалювальний прилад для пасивних сонячних систем опалення в регіонах з тривалою хмарною погодою, Шуваєва О. Ю. (2016)
Мойсеєнко В. В. - Вплив складу біогазу на показники горіння (2016)
Мосійчук Я. Б. - Дослідження сумісної роботи споруд з регульованими та нерегульованими насосами в безбаштових системах водопостачання, Хомутецька Т. П. (2016)
Орленко М. І. - Дослідження систем водяного опалення і вентиляції Успенського собору Києво-Печерської лаври (2016)
Панасюк М. М. - Вплив енергоефективних технологій на тенденції розвитку органічної та біонічної архітектури (2016)
Пашко А. О. - Моделювання випадкових процесів та полів для розв’язування задачі теплопровідності, Теренчук С. А., Єременко Б. М. (2016)
Перегуда Є. В. - Про організаційний механізм реалізації енергоефективної політики (кейс управління житлом) (2016)
Підгорний О. Л. - Можливості розширення досліджень та застосування поверхонь переносу (2016)
Підгорний О. Л. - Формоутворення складених поверхонь переносу (2016)
Пона О. М. - Аналіз ефективності використання геліопокрівлі у геліосистемах для побутових та технологічних потреб (2016)
Приймак Д. В. - Проблеми модернізації систем централізованого теплопостачання малих міст, Гламаздін П. М., Швачко Н. А. (2016)
Приймак О. В. - Визначення частки теплового навантаження, що заміщується енергією сонця та вітру для системи теплопостачання з комбінованим сонячно- електричним повітропідігрівачем, Пасічник П. О., Білан Р. В., Нагорний С. О. (2016)
Пугачов Є. В. - Зони поверхонь панорами та форми областей циліндричного світлопрорізу, що їх освітлюють, Савчук Л. С. (2016)
Радомцев Д. О. - Дослідження світлокліматичного районування території України на основі метеорологічних даних природного освітлення (2016)
Редько А. А. - Моделирование и оптимизация параметров процесса теплообмена инфракрасных низкотемпературных водяных потолочных панелей, Чередник А. Д., Ланцберг Н. Г., Куликова Н. В., Редько А. Ф. (2016)
Россінський В. М. - Енергоефективність в технологіях глибокого очищення стічних вод, що містять поверхнево-активні речовини (2016)
Рубан Л. І. - Ландшафтні аспекти нової архітектури об’єктів малої гідроенергетики (2016)
Рудинська Г. О. - Українські історико-культурні традиції в аспекті енергоефективності індивідуального житлового будівництва (2016)
Савченко О. О. - Зменшення втрат теплоти в технологічних трубопроводах за рахунок утеплення запірної арматури, Желих В. М., Постоленко А. М., Конюховський І. В., Нестерович Г. А. (2016)
Сергейчук О. В. - Розробка методики оцінювання наслідків будівництва енергоефективних будівель на біосферу, Щербакова О. М. (2016)
Скорук О. М. - Області ефективного застосування сталефібробетону (2016)
Старченко С. Н. - Пути решения задачи энергоэффективности систем вентиляции в жилищном домостроении (2016)
Струк О. В. - Інноваційні технології в реконструкції газових мереж у м. Києві, Предун К. М. (2016)
Тарасюк В. П. - Методика визначення транспортних енерговитрат в межах перетинів з примусовим регулюванням руху (2016)
Тимофєєв М. В. - Фасадні системи з відбивною ізоляцією на внутрішній стороні обличкування, Шамріна Г. В. (2016)
Ткаченко Т. Н. - Энергоэффективность зеленых технологий в современных урбоценозах, Крист И., Полевая Ю. В. (2016)
Тормосов Р. Ю. - Науково-освітній центр проектування та досліджень будівель близьких до нульового енергоспоживання КНУБА: етапи заснування та тренінгові програми, Скочко В. І. (2016)
Цифра Т. Ю. - Система сертифікації – нові реалії України, Деркач Є. В. (2016)
Чепурна Н. В. - Розрахунок економічної ефективності впровадження системи децентралізованого забезпечення мікроклімату розсадних відділень теплиць, Кириченко М. А., Чепурний В. В. (2016)
Шаповал С. П. - Перспективи використання комбінованих геліосистем для енергоефективних будівель (2016)
Шапран О. В. - Екологічність як необхідна компонента будівництва шкільних будівель (2016)
Шварценбергер Р. - Можливості підвищення потужності жаротрубних котлів для систем централізованого теплопостачання, Гламаздін П. М. (2016)
Юн Ден - Анализ теплотехнических характеристик электротермической системы отопления "Чжунхей”, Синь Адам, Низиенко О. Р., Гусак В. С., Недбайло А. Н. (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Kuzmenko O. - Nowcasting income inequality in the context of the Fourth Industrial Revolution, Roienko V. (2017)
Kollár C. - Terrorism and the information security of media content with special regard to ISIS, the Balkans and Russia, Bellász Z. V. (2017)
Kirichenko L. - Detecting cyber threats through social network analysis: short survey, Radivilova T., Anders C. (2017)
Dmytrov S. - An approach to the use of indices-based analysis subject to money laundering and terrorist financing national risk assessment, Medvid T. (2017)
Sysoyeva L. - Corruption and migration policy. EU crisis management revisited, Kleinschmidt H. (2017)
Bagmet K. - Financing social protection in Ukraine and the European Union: current situation and prospects, Obeid H. (2017)
Kobushko I. - Improvement of the mechanism of innovative development of small and medium-sized enterprises, Jula O., Kolesnyk M. (2017)
Hrytsenko H. - The necessity of socio-ecological modification of two-tier economic model of secondary resources management in Ukraine, Petrushenko M., Daher K. (2017)
Kolomiiets U. - The human capital theory. Encouragement and criticism, Petrushenko Yu. (2017)
Gupta R. - Socioeconomic challenges and its inhabitable global illuminations (2017)
Горященко К. Л. - Моделювання нерівномірності спектру сигналу опорного генератора для задач фазовій дальнометрії у середовищі Matlab (2018)
Дашкевич А. А. - Анализ пространственного распределения точечных множеств на основе алгоритма пространственного хеширования, Шоман О. В. (2018)
Дмитриева О. А. - Разработка коллокационных схем параллельного управления шагом в эволюционных уравнениях, Гуськова Н. Г. (2018)
Заковоротный А. Ю. - Модель накопления уязвимостей в исходном коде Java-приложений, а также бинарная система оценки качества кода на ее основе, Зорян М. А. (2018)
Суздаль В. С. - Синтез стабилизирующего управления процессом выращивания монокристаллов на основе решения неравенства Ляпунова, Епифанов Ю. М. (2018)
Tikhonov V. I. - A uniform geometrical presentation of a quantum system experiment (2018)
Gavrylenko S. Yu. - Development an antivirus scanner based on the neural network ART-1, Babenko O. S. (2018)
Дмитриенко В. Д. - Исследование возможностей программных компонент бортовой вычислительной системы при преобразовании нелинейных систем к эквивалентным линейным, Заковоротный А. Ю., Мезенцев Н. В., Главчев Д. М. (2018)
Азарян А. А. - Оцінка ефективності тезауруса професійної лексики в онтологіях систем підтримки рішень для керування режимами енергосистем, Котов І. А. (2018)
Мнушка О. В. - Архітектура веб-орієнтованої SCADA-системи (2018)
Антонова И. В. - Структурно-лингвистический подход к анализу временных рядов, Чикина Н. А. (2018)
Бобух А. О. - Аналіз методів параметричної ідентифікації технологій, Дзевочко О. М., Переверзєва А. М. (2018)
Гончаренко Т. А. - Теоритико-множинний опис просторових даних у складі інформаційної моделі території під забудову, Міхайленко В. М. (2018)
Козіна О. А. - Карта несуперечності даних для багатокористувацьких онлайн рольових ігор, Панченко В. І. (2018)
Литвин В. - Політичне лідерство: теорії і реалізації сучасного світу (2017)
Перегуда Є. - Діалектика соціального та національного визволення у поглядах українських революціонерів кінця ХІХ – початку ХХ ст.: історична стежка залежності (2017)
Бевз Т. - "Українська революція" у науковому дискурсі: суперечності оцінок і висновків (2017)
Бойко Н. - Неформальна соціально-політична online комунікація – новітній чинник соціальної напруженості в сучасному суспільстві (2017)
Бушанський В. - Екзистенціальний підхід до концептуалізації часу (2017)
Бушанський В. - Концептуальні метафори і трансгуманізм (2017)
Майборода О. - Консолідація українського суспільства в умовах російської агресії: проблема пошуку оптимальних політичних рішень (2017)
Поліщук Ю. - Поняття "суспільна консолідація" у вітчизняному політологічному дискурсі (2017)
Римаренко С. - Глобалізація та криза ідентичності (2017)
Кривицька О. - Криза інтеграції у контексті перспективи консолідації українського суспільства (2017)
Кулик В. - Державна політика та громадська думка щодо пам’яті й мови в Україні після Євромайдану (2017)
Рябчук М. - "Майже один народ". Особливості використання пропагандистської міфологеми в умовах неоголошеної війни (2017)
Лісничук О. - Пошуки формули "нового суспільного договору" після Євромайдану (2017)
Набок С. - Простір і пам’ять: на перехрестях контекстів (2017)
Реєнт О. - Проблеми організації духовно-релігійного життя в контексті Української революції (1917-1921), Лисенко О. (2017)
Калакура О. - Етнополітичний дискурс наслідків Голодомору 1932-1933 рр. для національних меншин УСРР (2017)
Ковач Л. - Суспільно-політичний розвиток Закарпаття у міжвоєнний період в оцінках вітчизняних і зарубіжних науковців (2017)
Ніколаєць Ю. - Національні меншини України у роки Другої світової війни у контексті етнополітичних практик воюючих сторін: науковий дискурс (2017)
Коцур В. - Вплив російського чинника на етнонаціональні процеси в Україні в 1990-х рр. (2017)
Ляшенко О. - Кількісні дані як джерело дослідження національних меншин (2017)
Бортнікова А. - Проблеми методології дослідження інституту міського самоврядування в умовах запровадження магдебурзького права (на прикладі Волинської обл.) (2017)
Полелюк Т. - Християнство в українському соціокультурному просторі: демаркація конструктивного і деструктивного впливів (1999)
Недавня О. - Уроки кризи української церкви XVI століття (1999)
Хитровська Ю. - Приєднання уніатів до православної церкви (1839 р.): витоки, хід, наслідки (1999)
Московчук А. - Еволюція християнства: від внутрішньої свободи особистості до державної релігії (1999)
Чупрій Л. - Духовність як культурний феномен (1999)
Славута Г. - Релігійна освіта і виховання дітей в часи царату (1999)
Грабчук М. - Особливості східного візантійсько-українського обряду в гуцулів (1999)
Токман В. - Священне як категорія релігієзнавства (1999)
Лобода М. - М. П. Драгоманов про свободу совісті і суспільну функціональність релігії (1999)
Сергійко В. - Протестантська етика Макса Вебера: витоки, обгрунтування (1999)
Пчелинцев А. - Експертний висновок щодонового російського закону "Про свободу совісті і про релігійні об'єднання", Ряховский В. (1999)
Петрик В. - Сатанинські секти (1999)
До відому авторів (1999)
Пам'яті професора Лобовика Бориса Олександровича (1999)
Summary (1999)
Примак І. Д. - Забур’яненість агрофітоценозів спеціалізованої сівозміни за різних систем основного обробітку і удобрення у Правобережному Лісостепу України, Карпенко В. Г., Панченко О. Б. (2016)
Каленська С. М. - Захист посівів проса від бур’янів за умов біологізації технології вирощування, Черній В. П. (2016)
Красільнікова Т. М. - Вплив агрокліматичних ресурсів регіону на продуктивність посівів пшениці озимої в умовах Лісостепу, Довгаль Г. П. (2016)
Lozinskyi M. - Inheritance and grain weight transgressive variability per plant in hybrid winter wheat (T. aestivum L.), obtained from the hybridization of various ecotypes (2016)
Грабовський М. Б. - Формування продуктивності сумісних посівів кукурудзи і сорго цукрового залежно від заходів захисту рослин від бур’янів, Грабовська Т. О., Ображій С. В. (2016)
Одарченко О. М. - Вплив полицевого і "нульового" обробітків на структуру ґрунту в полі ячменю ярого Правобережного Лісостепу України, Танчик С. П. (2016)
Глеваський В. І. - Біологічні особливості та продуктивні властивості цукрових буряків залежно від підготовки насіння (2016)
Князюк О. В. - Фізіолого-біологічні особливості формування продуктивності гібридів кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування, Липовий В. Г. (2016)
Бєлік Я. В. - Ефективність використання для сівби стимульованого дражованого насіння буряків цукрових, Баланюк Л. О., Моргун В. І., Карпук Л. М. (2016)
Demchenko O. - Investigation of the resistance of different varieties of buckwheat to infectious diseases after the pre-sowing treatment of seeds and vegetating plants with biological preparations, Shevchuk V., Yuzvenko L., Boyko O., Babenko L., Mokrozub V., Lazarenko L., Kalinichenko A., Boyko A. (2016)
Верменко Ю. Я. - Споживча, лікувальна цінність та придатність для переробки різних сортів картоплі, Демкович Я.Б., Остренко М. В. (2016)
Рожнятовський А. О. - Використання різних схем садіння за вирощування картоплі в зоні Південного Полісся (2016)
Губар М. І. - Біоенергетична оцінка способів вирощування та систем живлення томата, Виродов О. С., Фурман В. А., Городецький О. С. (2016)
Колесніков М. О. - Вплив біостимуляторів Стимпо та Регоплант на продуктивність ячменю ярого, Пономаренко С. П. (2016)
Бровко О. В. - Вплив гібереліну на формування фотосинтетичного апарату та продуктивність перцю солодкого, Кур’ята В. Г., Рогач В. В. (2016)
Балабак О. А. - Продуктивність фундука залежно від формування конструкцій насаджень (2016)
Житовоз А. В. - Антропогенна трансформація захисних лісових насаджень в умовах впливу комплексу негативних чинників (2016)
Кубрак С. М. - Оцінка сортозразків дині за господарсько цінними ознаками (2016)
Миколайко В. П. - Фізіологічні особливості сортів цикорію коренеплідного уманської селекції, Поліщук В. В., Карпук Л. М. (2016)
Савіна О. І. - Створення колекції махорки в умовах західної частини України, Шейдик К. А., Матієга О. О. (2016)
Шушківська Н. І. - Жужелиці (Coleoptera, Carabidae) в біоценозах Центрального Лісостепу України (2016)
Романчук Л. Д. - Перспективи використання гідрофітів для попереднього очищення стічних вод в умовах КП "Житомирводоканал", Федонюк Т. П., Пазич В. М. (2016)
Поліщук В. В. - Стерилізація соматичних бруньок вихідних форм сакури Prunus serrulata L. для введення in vitro, Щерба І. В. (2016)
Колодний А. - Релігієзнавство і теологія (1999)
Надтока Г. - Діяльність православної місії в Україні на зламі ХІХ-ХХ століть (1999)
Кондратик Л. - Релігія в творчому спадку В. Липинського (1999)
Стадник М. - Догма, її поняття та генеза в християнстві (1999)
Звонок Н. - Орієнтація на релігійні цінності серед духовних устремлінь людини (на матерiалах української та росiйської художньої лiтератури 60-80-х рокiв) (1999)
Московчук А. - Морально-етичний потенціал декалогу (1999)
Недавня О. - Церква як чинник самовизначення нації в культурно-цивілізаційному оточенні (1999)
Верещагіна Н. - Славетна Київська святиня – чудотворна ікона Миколи Мокрого та її місце в східнослов'янській культурі (1999)
Сергійко В. - Проблеми розвитку соціального вчення католицизму (1999)
Фатюшина Н. - Образ бога-громовержця Перуна в язичницькому світогляді Давньої Русі (1999)
Гурська Л. - Вплив православних братств на формування духовної культури в Україні (1999)
Филипович Л. - Етнологія релігії (1999)
Гудима А. - Використання краєзнавчого матеріалу в курсі "Релігієзнавство" (1999)
Колодний А. - Релігійне життя України 1998 року в цифрах (1999)
Гудима А. - Наукова конференція "Християнство і культура" (1999)
Summary (1999)
Наумова Н. - Духовно-релігійні пошуки Київської Русі (1999)
Жиртуєва Н. - Ісіхазм в культурі Київської Русі та Таврики (1999)
Марголіна І. - Відновлення Кирилівської парафії та діяльність ігумена Василія Красовського (1605-1614) з відродження Кирилівської церкви (1999)
Черній А. - До поняття та проблемної сфери філософії релігії (1999)
Кулагіна Г. - Синкретичний характер побутової релігійності православних українців (1999)
Петрова І. - Християнська духовність: поняття, природа та зміст (1999)
Соловій Р. - Українська Реформатська церква: спроба реалізації ідеї національної церкви (20-30 рр. ХХ ст.) (1999)
Бойцова О. - Вплив мусульманства на формування обрядності кримських татар (1999)
Длінна Т. - Фактори формування релігійності українця (1999)
Гладкий С. - Реформаційний рух у православних єпархіях України на початку ХХ століття (1999)
Борисова О. - Важливі здобутки Українського православ'я у царині культури (1999)
Любінець І. - Галицькі Євангелії – пам'ятки духовної культури українського народу, Фіглевський М. (1999)
Іщенко О. - Просторово-часові принципи символіки українського сакрального мистецтва (1999)
Ткач С. - Міжправославний конфлікт як дестабілізуючий чинник суспільно-політичного розвитку України (1999)
Підсумковий документ міжнародного симпозіуму "Християнство і національна ідея" (Тернопіль, 8-9 жовтня 1999 р.) (1999)
Дисертаційні праці, захищені в 1999 році у Спеціалізованій Вченій раді Д 26.161.03 (1999)
Summary (1999)
Лобовик Б. - Історіософія релігії як знання історичної природи релігії (1999)
Колодний А. - Історизм як принцип релігієзнавчого пізнання (1999)
Павленко П. - Роль особи в релігійному житті: особа як фундатор і ідеолог релігії (1999)
Кірюхін Д. - Основні принципи історіософії релігії Гегеля (1999)
Єленський В. - Релігійно-політичні зміни в процесі посткомуністичних трансформацій (1999)
Климов В. - Сучасна модель державно-церковних відносин як результат суспільних трансформацій (1999)
Бабій М. - Проблеми і перспективи міжконфесійного діалогу (1999)
Яроцький П. - Інкультурація: рух до національних церков чи клерикалізація національних культур (1999)
Филипович Л. - Місце і роль релігії в процесах етнонаціональної ідентифікації (1999)
Саган О. - Етноконфесійна специфіка релігійності в Україні (1999)
Недавня О. - Місце греко-католицизму в самоідентифікації українців в їх цивілізаційному оточенні (1999)
Summary (1999)
Title (2017)
Contents (2017)
Lieonov S. - Assessment of demand, supply and equilibrium price on the deposit market of Ukraine, Didenko I. (2017)
Sanko H. - Comparative analysis of IFRS and US GAAP, Koldovskyi A. (2017)
Dovhan Zh. - The financial instruments market – an institutional approach, Kravchuk I., Karaś P. (2017)
Savchenko T. - Trust in the banking sector: EU experience and evidence from Ukraine, Kovács L. (2017)
Didenko O. - The optimization of banking regulation intensity from the perspective of finan-cial stability in banking sector: an empirical analysis, Dordevic S. (2017)
D’yakonova I. - Formation of complex model of analytical support of deposit bank management, Guley A., Sheliuk A. (2017)
Mussina A. - Trajectories of development of state-owned banks by analyzing the dynamics of patterns, Shkolnyk I., Bukhtiarova A. (2017)
Boiko A. - The role of tax competition between the countries of the world and the features of determining the main tax competitors of Ukraine among the European countries, Samusevych I. (2017)
Rekunenko I. - Scientific methodological approach to defining projected indicator of financial market infrastructural efficiency (2017)
Antonov M. - Regulation of the state debt stability, Lopa l. (2017)
Прокопенко В. В. - Платон у просторі антиплатонічного мислення (2015)
Азарова Ю. О. - Концепт "re-mark" в философии Ж. Деррида (2015)
Hagengruber R. - Rediscovering history. Approaching women philosophers (2015)
Перепелиця О. М. - Гомофобія як симптом незавершеності проекту просвітництва, Храброва О. В. (2015)
Голубенко О. В. - Від ексцентрики до егофугізму: теоретичні обертання навколо дигресивної конституції людини (про одну якісну експлікацію та одну неякісну онтологізацію) (2015)
Robaszkiewicz M. - Donna Haraway and Hannah Arendt: between feminist objectivity and the intersubjectivity of a representative judgment (2015)
Мухина Е. Н. - Соотношение власти и свободы в теориях М. Фуко и П. Бурдье (2015)
Терещенко Ю. Д. - Назад к Гегелю: о способах реактуализации гегелевской философии (2015)
Лазарева М. Л. - На шляху до постгуманізму, або реальні та віртуальні трансформації сутнісного Я (2015)
Рыжкова Д. С. - Трудности в определении идентичности современного индивида (2015)
Байрачний В. О. - Соціальна відповідальність як поведінковий імператив особистості: до постановки питання (2015)
Астахова Е. В. - Социокультурный разрыв между поколениями как новый вызов системы образования (2015)
Silke A. - In his liberal political theory, does John Rawls include justice for women within the family? (2015)
Фисун Е. Г. - Раса и гендер в колониальном воображении европейской живописи ХІХ века: дискурс-анализ (2015)
Минаков И. В. - О возможном статусе номинальных (содержательных) тематических образований "проблема философии" внутри философствования (2015)
Загурская Н. В. - Вкусная и полезная те(к)стуальность (2015)
Голубенко О. В. - Жак Паганель та темна кімната, або "ніщо" по-французьки: подвійний онтологічний "топос" дигресії та її спекулятивні "ефекти" (2015)
Артеменко Я. І. - Дигресивні аспекти риторичності: справа Сципіона, Попова Н. В. (2015)
Комаха Л. Г. - Наука як риторика в аргументах "риторики економіки": методологічний аспект (2015)
Літовченко Я. М. - Переклад: межі трансгресивності (2015)
Селищева Д. В. - Поэзия как противоположность техники и обыденной речи в фундаментальной онтологии (2015)
Узунова Н. Д. - Чужий як анти-інтерпретатор (за Юлією Крістєвою) (2015)
Филоненко Б. А. - Цвет в антифилософии Людвига Витгенштейна (2015)
Мухина Е. Н. - Методы скрытия пространства: ускорение и симуляция (2015)
Воропай Т. С. - Джорджо Агамбен: чрезвычайное положение как парадигма современной политики (2015)
Зорченко И. В. - Функция утопии в системе координат политического: βιοσ – ζοη – φυσις – νομος (2015)
Saltanov M. V. - Zur frage der begründung für äussere legitimität des staates (2015)
Кузнецова К. Ю. - Концепція "постсекулярного суспільства" та ствердження необхідності діалогу (2015)
Смоляга М. В. - Ньютон, Кант и Эйнштейн: дискурс "мира в целом", опыт "транскритики" (2015)
Карпенко В. Е. - Техноинтеллектуализация антропосферы: философско-культурологическое измерение (2015)
Artyomenko N. A. - The doctrine of Bistami as a reflection of hellenistic philosophy in the early Islamic mysticism (2015)
Тягло А. В. - На пути к легитимации юридической логики (2015)
Клімова Г. П. - Надійне підґрунтя для розвитку духовної самостійності майбутніх фахівців (рецензія на підручник) (2015)
Белл Дж. - Функция-режиссер: теория авторского кино и постструктурализм, Лойко В. В. (2015)
До п’ятдесятирічного ювілею університетського вісника "Філософські перипетії" (2015)
"Філософські перипетії" 1965-2015: ретроспектива змісту (2015)
Академику Транспортной академии Украины, профессору М. Я. Постану – 70 лет (2018)
Примачев Н. Т. - Цифровая экономика автономного торгового мореплавания, Стахов С. Ю. (2018)
Пархоменко И. Н. - Морской транспортный комплекс в системе международных экономических отношений (2018)
Примачева Н. Н. - Дифференциация условий сбалансированности развития рынка морской торговли (2018)
Яворская A. Ф. - Нормализация состояния подсистем морского транспорта по критериям устойчивости (2018)
Голубкова І. А. - Проблеми прибережного судноплавства в системі сталого розвитку Одеського регіону, Левинська Т. І. (2018)
Махуренко Г. С. - Прогноз спроса на стивидорные услуги в Украине, Крук Ю. Ю. (2018)
Гіріна О. Б. - Методологічні аспекти управління економічним і конкурентним потенціалами системи морських торговельних портів (2018)
Ризун Н. О. - Проблемы импорта угля в Украину, Рыжкова Г. А. (2018)
Куруджи Ю. В. - Метод оцінки економічної доцільності страхування ризиків при плануванні роботи дворівневої логістичної мережі (2018)
Дубовик Н. В. - Методичні основи застосування ризик-орієнтованого підходу в діяльності компаній з підбору і працевлаштування моряків (2018)
Литвиненко С. Л. - Передумови реалізації стратегії формування гібридних бізнес-моделей вантажних авіаперевізників (2018)
Котлубай О. М. - Особливості механізму формування портових зборів в українських портах, Познанська І. В. (2018)
Правила подання наукових статей до опублікування (2018)
Title (2017)
Аль-Ахммаді С. А. - Проблеми енергомодернізації будівель історичних ареалів населених пунктів, занесених до списку історичних міст України (на прикладі міста Чернівці) (2017)
Андропова О. В. - Класифікація будинків і споруд за вимогами до норм інсоляції (2017)
Андропова О. В. - Аналіз зовнішніх сонцезахисних пристроїв на прикладі архітектурно-просторові металеві сітки, Рубан О. В., Бончик В. Ю. (2017)
Басок Б. І. - Підвищення енергоефективності теплоспоживання будівель, Лисенко О. М., Олійник Л. В., Луніна А. О. (2017)
Басок Б. І. - Перспкективи розвитку сфери теплозабезпечення населених пунктів України, Недбайло О. М. (2017)
Бончик В. Ю. - Об’єкти обслуговування електромобілів як складова архітектурно – предметного середовища, Кащенко Т. О., Селиванов О. І. (2017)
Гетун Г. В. - Актуальність використання відновлювальних джерел енергії у будівельному секторі в умовах України, Кошева В. О. (2017)
Гетун Г. В. - Визначення опору теплопередачі суміщеного покриття комбінованого типу багатоквартирного житлового будинку, Лесько І. М. (2017)
Гламаздін П. М. - Перспективи використання поверхнево-активних речовин в технології підготовки води для систем централізованого теплопостачання, Габа К. О., Давиденко Є. П., Вітковський В. С. (2017)
Гумен О. М. - Обґрунтування профілю температури та концентрації домішок примежового шару між супутніми або зустрічними потоками, Довгалюк В. Б., Мілейковський В.О. (2017)
Дудар І. Н. - Розробка екологічної карти розташування приватних пунктів прийому вторсировини у місті Вінниця, Яворовська О. В. (2017)
Егорченков В. А. - Повышение энергоэффективности систем освещения в зданиях путем моделирования условий освещения объекта различения простой формы (2017)
Желих В. М. - Визначення теплових характеристик горизонтального грунтового теплообмінника геотермальної системи вентиляції, Савченко О. О., Горбаченко Л. П., Штець В. М. (2017)
Задоянний О. В. - Особливості визначення ексергетичної ефективності процесу повітрообміну в приміщенні, Євдокименко Ю. М. (2017)
Задоянний О. В. - Методологічні питання задоволення основної вимоги "економія енергії", Євдокименко Ю. М. (2017)
Климчук М. М. - Інформатизація системи управління енергозбереженням підприємства на основі когерентно-когезійної моделі (2017)
Козак Ю. В. - Шляхи економного проектування акустики залів за рахунок максимального використання відбитої енергії звуків (2017)
Колієнко В. А. - Визначення розрахункових витрат теплоти на потреби опалення і вентиляції, Колієнко А. Г. (2017)
Колодько А. О. - Енергоефетивна переробка промислових стічних вод, Самченко Д. М., Кочетов Г. М. (2017)
Кріпак І. С. - Аналіз конструкцій та теплових процесів у енергетичному вікні, Приймак О. В. (2017)
Крот О. П. - До аналізу ефективності обертових печей для спалювання муніципальних відходів (2017)
Крупа М. М. - Вплив електромагнітного поля на воду і водяні розчини і очищення води, Приймак О. В., Коваленко Н. О. (2017)
Кулінко Є. О. - Теплові насоси як джерела низькотемпературного теплопостачання, Кузицький І. Т., Погосов О. Г. (2017)
Лабай В. Й. - Дослідження енергозбереження в системі кондиціювання повітря чистого приміщення за ексергоефективністю, Гарасим Д. І., Генсецький М. П. (2017)
Лисак О. В. - Динамічне регулювання електричних акумуляційних систем тепло- та холодопостачання для забезпечення мікроклімату приміщень (2017)
Малий О. В. - Аналіз екологічних вимог при проектуванні дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, Кащенко Т. О. (2017)
Мартынов В. Л. - Моделирование оптимальных параметров теплоизоляционной оболочки зданий заданого класа энергоэффективности в учебно-жилых университетских комплексах (кампусах), Икхалеа Едесири Бриджет (2017)
Масюк Г. Ю. - Уточнення кута нахилу площі поверхні сонячного теплового колектора з урахуванням прогнозних кліматичних і експлуатаційних умов роботи системи, Приймак О. В. (2017)
Микитась М. В. - Сталий розвиток міст: стан досліджень, міжнародний та український досвід, Плоский В. О. (2017)
Морозов Д. М. - Скінченноелементний підхід до визначення напружено-деформованого стану пористого матеріалу засобами Python, Юрєчко В. З., Гнєздовський О. В. (2017)
Недбайло О. М. - Аналіз енергетичних параметрів роботи системи теплопостачання енергоефективного будинку, Божко І. К. (2017)
Оленіна О. Ю. - Системи зі змінною витратою повітря (vav-системи) – максимальна енергоефективність (2017)
Петраш В. Д. - Економічна ефективність теплонасосної утилізації енергії відпрацьованих газів обертових печей, Полунін Ю. М. (2017)
Підгорний О. Л. - Можливості використання торсових поверхонь в якості відбивачів сонячних променів (продовження) (2017)
Редько А. А. - Численные исследования процессов сжигания газообразного топлива в вихревой горелке котла ДЕ-10/14, Павловская А. А., Давиденко А. В., Павловский С. В. (2017)
Рубан Л. І. - Об’єкти відновлювальної енергетики водних територій (світові тенденції на початку 21 століття) (2017)
Сергейчук О. В. - Історія та перспективи розвитку норм з енергоефективності будівель в Україні (2017)
Скочко В. І. - Алгоритм розвантаження окремих опор стрижневих будівельних конструкцій із шарнірним вузловим сполученням (2017)
Скочко Л. О. - Особливості числового моделювання напружено-деформованого стану багатоярусних підпірних стін з врахуванням зміни конфігурації їх окремих ярусів (2017)
Тарадай А. М. - Математическое обоснование подхода к оплате за услуги теплоснабжения при термомодернизации жилых зданий, Ланцберг Н. Г., Бугай В. С., Фомич С. В. (2017)
Томашевський А. В. - Автоматизація пошуку оптимальної геометричної структури геодезичного купола на етапі концептуального проектування, Люльченко Є. В. (2017)
Шамрина Г. В. - Комплектная система КНАУФ на основе цементных плит AQUAPANEL® Outdoor и перспективы ее применения в Украине, Хохрякова Д. А., Тимофеев Н. В. (2017)
Шаповал С. П. - Використання сонячної теплової енергії за рахунок комбінованого геліовікна (2017)
Шепітчак В. Б. - Дослідження інфрачервоних систем опалення при їх застосуванні у виробничих приміщеннях, Желих В. М., Редько А. О. (2017)
Якусевич С. Г. - Деякі аспекти ефективного влаштування теплоізоляційної оболонки будинку, Плоский В. О. (2017)
Басок Б. І. - Досягнення класу високої енергоефективності будівель, Давиденко Б. В., Гончарук С. М. (2017)
Borucińska-Bieńkowska H. - Social and economic urbanization processes in communes in a metropolitan area and development of energy efficient technologies. Case study: poznań metropollitan area (2017)
Ardekani L. K. - Derivations of gamma (semi)hyperrings, Davvaz B. (2018)
Ashyralyev A. - The structure of fractional spaces generated by the two-dimensional difference operator on the half plane, Akturk S. (2018)
Ivelić Bradanović S. - Generalizations of Sherman’s inequality via Fink’s identity and Green’s function, Latif N., Pečarić J. (2018)
Гефтер С. Л. - Цілі розв’язки одного лінійного неявного диференціально-різницевого рівняння у банахових просторах, Півень О. Л. (2018)
Грищук С. В. - Комутативні комплексні алгебри другого рангу з одиницею та деякі випадки плоскої ортотропії. I (2018)
Дереч В. Д. - Скінченні структурно-однорідні групи і комутативні нільнапівгрупи (2018)
Евстафьева В. В. - Периодические решения системы дифференциальных уравнений с гистерезисной нелинейностью при наличии нулевого собственного числа (2018)
Карлова О. - Верхній та нижній класи Лебега багатозначних відображень двох змінних, Михайлюк В. (2018)
Малицька Г. П. - Про фундаментальний розв’язок задачi Кошi для систем Колмогорова другого порядку, Буртняк І. В. (2018)
Tuneski N. - Sufficient conditions for bounded turning of analytic functions, Bulboacă T. (2018)
Фардигола Л. В. - Оператори перетворення в задачах керованості для виродженого хвильового рівняння зі змінними коефіцієнтами (2018)
Бабич Ю. А. - Аппроксимация периодических функций многих переменных функциями меньшего числа переменных в метрических пространствах Орлича, Михайлова Т. Ф. (2018)
Коренков М. Є. - Про асимптотику асоційованих сигма-функцій і тета-функцій Якобі, Харкевич Ю. І. (2018)
Бабінцева А. Г. - Маркери оксидативного стресу у доношених новонароджених дітей з ренальною дисфункцією (2018)
Бойманов Ф. Х. - Различия морфологии и морфометрических показателей колото-резаных ран в зависимости от их локализации на теле, Индиаминов С. И., Мардонов Т. М. (2018)
Говардовська О. О. - Стійкість мікобактерії туберкульозу до ізоніазиду: епідеміологія, діагностика та результати лікування моно- та полірезистентного туберкульозу у Харківській області, Шевченко О. С. (2018)
Гута Р. Р. - 5-річна динаміка показників ліпідограми у хворих на ішемічну хворобу серця після реваскуляризації, Радченко О. М. (2018)
Желіба Л. М. - Вплив вітаміну D на клініко – патогенетичний перебіг множинного склерозу, Семененко А. І., Малик С. Л., Хребтій Г. І. (2018)
Koliubakina L. V. - Clinical and anamnestic features of respiratory syncytial viral infection course in infants treated in the regional pediatric clinical hospital, Vlasova O. V., Stefanchuk L. M. (2018)
Марченко І. В. - Зв’язок різних варіантів генотипу поліморфізмів rs1044498 та rs997509 гена ENPP1 з показниками вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на ЦД 2-го типу, Гарбузова В. Ю., Дубовик Є. І. (2018)
Михайловська Н. С. - Маркери ранньої діагностики стеатозу печінки у хворих на ішемічну хворобу серця, Міняйленко Л. Є., Сергєєва Л. Н., Олійник Т. В. (2018)
Мицик Ю. О. - Значення вимірюваного коефіцієнта дифузії МРТ у оцінці ранньої терапевтичної відповіді при системній терапії нирково-клітинного раку (2018)
Москалюк В. Д. - Перебіг кору на Буковині в умовах сьогодення, Рудан І. В., Баланюк І. В., Мироник О. В., Колотило Т. Р. (2018)
Нікоряк Р. А. - Особливості клінічних проявів непсихотичних психічних порушень у демобілізованих учасників бойових дій на Сході України (2018)
Печеряга С. В. - Профілактика виникнення порушень фетоплацентарного комплексу в ранні терміни гестації при низькій плацентації, Маринчина І. М. (2018)
Семчишин М. Г. - Ефективність препарату цитофлавін при комплексній патогенетичній терапії черепно-мозкової травми у вояків антитерористичної операції (2018)
Синяченко О. В. - Клініко-патогенетична роль ендогенних та екзогенних металів при гонококсартрозі, що містяться в протезах колінних й кульшових суглобів, Сокрут М. В., Климовицький Ф. В., Сокрут О. П. (2018)
Теслик Т. П. - Вплив експериментального алоксанового діабету на морфологію легеневих структур щурів віку прогресивного росту (2018)
Хіміч С. Д. - Можливі ускладнення перебігу травматичної хвороби у пацієнтів з поєднаною травмою тіла на тлі ожиріння, Чемерис О. М. (2018)
Khukhlina O. S. - Features of the nonalcoholic steatohepatitis and chronic kidney disease courses, pathogenetic correction efficiency, Antoniv A. A., Mandryk O. Ie., Kuzminska O. B., Dudka I. V., Dudka T. V. (2018)
Цисар Ю. В. - Особливості перебігу пубертатного періоду у дівчат із порушенням менструальної функції (2018)
Чала К. М. - Вплив тривалого вживання малих доз хлористого кадмію на кислоторегулювальну функцію нирок у білих щурів за умов водного навантаження, Ходоровська А. А., Чернікова Г. М., Андрущак Л. А. (2018)
Шапаренко О. В. - Порівняльна оцінка ефективності різних типів антигіпертензивної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію й ожиріння, Кравчун П. Г. (2018)
Щерба В. В. - Функціональний стан системи антиоксидного захисту у щурів з пародонтитом на фоні гіпер- та гіпотиреозу, Корда М. М. (2018)
Яринич Ю. М. - Особливості клінічно-біохімічних показників у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки (2018)
Остафійчук Д. І. - Лазерне випромінювання. основні напрямки використання в біології і медицині. Перспективи розвитку, Горкуненко А. Б., Плаксива Т. О., Волощук Х. В. (2018)
Паліброда Н. М. - Аспірин: сучасний погляд на добре відомий препарат (огляд літератури), Бутнару М. Ю, Лаврова О. І. (2018)
Аляви Б. А. - Клинический случай эндоваскулярного лечения хронической артериальной недостаточности головного мозга у пациента с критической ишемией нижних конечностей, Исхаков Ш. А., Камилова С. Э., Узоков Ж. К. (2018)
Михалойко І. С. - Професійні і соціально-психологічні проблеми адаптації студентів-переселенців медиків та основні напрямки їх педагогічної підтримки, Михалойко О. Я., Михалойко І. Я., Попадинець І. Р. (2018)
Січкоріз О. Є. - Проблеми та перспективи нормативно-правового забезпечення медичної освіти на післядипломному рівні (2018)
Хомовський В. В. - Особливості підготовки лікарів-інтернів за фахом "Загальна практика-сімейна медицина" на факультеті післядипломної освіти в умовах сьогодення, Осовська Н. Ю., Савіцька Ю. В., Юзвишина О. В., Мазур Ю. В. (2018)
Дейнека С. Є. - Зельман Абрахам Ваксман – один із п’яти геніїв світової мікробіології та імунології, які народжені в Україні (до 130-річчя від дня народження і 45-річчя від дня смерті), Сидорчук Л. І., Міхєєв А. О., Сидорчук А. Р., Сидорчук І. Й. (2018)
Медичні internet-вісті. Частина ХІX. За редакцією К. І. Яковець, С. Є. Дейнеки (2018)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник” (2018)
Кононова О. В. - Гистологические показатели десны крыс при действии адреналина, адреноблокаторов и квертулина на фоне экспериментального дисбиоза, Вит В. В., Борисенко А. В. (2018)
Вишневская А. А. - Оценка регенеративных свойств плазмогеля из тромбоцитарной аутоплазмы на основании биохимических исследований в эксперименте (2018)
Михальченко С. В. - Экспериментальное обоснование профилактики и лечения заболеваний тканей пародонта у рабочих шинного производства, Макаренко О. А., Шнайдер С. А. (2018)
Марков О. В. - Вплив переокисненої соняшникової олії на стан пародонта щурів (2018)
Лабуш Ю. З. - Розвиток стоматиту у щурів, які вживали переокиснену соняшникову олію (2018)
Цевух Л. Б. - Ретроспективный анализ стоматологического статуса пациентки с корригированным врожденным пороком сердца, Бугерук В. В., Новикова Ж. А. (2018)
Белоклицкая Г. Ф. - Влияние полиморфизма G308A гена TNF-α у лиц молодого возраста (18-25 лет) на возникновение заболеваний тканей пародонта, Горголь К. О., Кирьяченко С. П. (2018)
Kotelevskyi R. A. - Condition of periapical tissues in endodonically treated teeth, Mamedov R. V., Kobyliak S. S., Gurjev Ju. S. (2018)
Мельник В. С. - Питання інформованості батьків пацієнтів про ортодонтичне лікування, Кучмаш Я. О. (2018)
Фур М. Б. - Характер зубощелепних аномалій у дітей з соматичною патологією, які перебувають в інтернатних закладах (2018)
Мороз Ю. Ю. - Розробка та клінічне впровадження алгоритму адаптації пацієнтів до незнімних зубних протезів з використанням функціонально-діагностичного комплексу TScan III/BioPak EMG, Неспрядько В. П., Лисейко Н. В. (2018)
Шнайдер С. А. - Отдалённые осложнения дентальной имплантации: роль качества лицевого скелета, Асмолова А. А., Асмолова Е. А. (2018)
Стоян Е. Ю. - Цистэктомия – современные аспекты проблемы, Денисова Е. Г., Соколова И. И. (2018)
Семенов К. А. - Спадкова схильність до розвитку захворювань скронево-нижньощелепного суглоба (2018)
Гулюк А. Г. - Клінічний випадок вторинної кісткової пластики при вродженій сполученій розщілині верхньої губи, Іванченко С. В. (2018)
Горзов С. С. - Обгрунтованість використання проективної методики (модифікованого тесту "Три дерева") у дітей старшого дошкільного віку на прийомі в дитячого лікаря-стоматолога, Кедик Р. Є., Сабов А. М., Парлаг В. В. (2018)
Велеган М. М. - Дослідження і корекція психоемоційного стану дітей старшого дошкільного віку 3-6 років м. Ужгород та Ужгородського району з метою створення умов ефективного стоматологічного прийому, Горзов В. В., Лєбєдєва О. І. (2018)
Шлапак С. П. - Поширеність стоматологічних захворювань дітей 12 і 15 років Закарпатської області, Кіндрат Н. В., Пецюх І. С., Гриненко Є. М. (2018)
Іванчишин В. В. - Оцінка ефективності профілактики карієсу фісур у дітей, Стадник У. О. (2018)
Мельник В. С. - Використання психологічного тесту "Люшера" у практичній діяльності дитячого лікаря-стоматолога, Мельник С. В., Горзов В. В., Шулинець Е. А., Пришляк Н. М. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського