Василенко Д. - Стан повоєнної народної шкільної освіти в Українській РСР на прикладі Полтавської області в 1943-1946 роках (2014)
Денисенко Г. - Культурна спадщина України у формуванні історичної пам’яті народу, Денисенко О. (2014)
Федорова Л. - Всеукраїнська нарада з питань підготовки Зводу пам’яток історії та культури України (2014)
Чорноіваненко І. - Господарські ініціативи представників роду Скадовських в контексті економічного розвитку Південноукраїнського регіону (2014)
Зенич І. - Організація виборів до всеросійських установчих зборів на Волині в 1917 р. (2014)
Стаценко Д. - Заходи радянської влади по обмеженню діяльності осередків єврейської молодіжної спортивно-гімнастичної організації "Маккабі" у першій половині 1920-х років (на матеріалах Полтавщини) (2014)
Бажан О. - Конвеєр смерті в часи "Великого терору" в Україні: технологія розстрілів, виконавці, місця поховань, Золотарьов В. (2014)
Делеган М. - "Нова Колочава" – унікальний краєзнавчий часопис гірського карпатського села (2014)
Косило М. - "Руська трійця" на п’єдесталі (2014)
Ткаченко Н. - Міжнародна історико-краєзнавча конференція "Наукові студії М. І. Сікорського", присвячена 90-річчю з дня народження М. І. Сікорського, Жам О. (2014)
Калінович О. - Тарас Шевченко – великий і вічний, невичерпний і нескінченний… (заходи НІЕЗ "Переяслав" по відзначенню 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка), Коркач С., Кухарєва Н. (2014)
Кузіна Н. - Популяризація краєзнавства: нові видання з історії міста Суми (2014)
Дмитренко М. - Енциклопедична перлина українського краєзнавства (2014)
Кисельова В. - Новий посібник з історії становлення та розвитку краєзнавчої бібліографії в Україні (2014)
Науменко Л. - Михайло Іванович Сікорський (1950-1991 рр.) в сучасних історичних студіях (2014)
Про авторів (2014)
Вимоги щодо оформлення статей (2014)
Видолоб Н. О. - До питання норми у психосоматиці (2017)
Волошина В. О. - Соціальна та метакогнітивна природа психосоматики: рефлексія та метапізнавальна сфера особистості у контексті соціальної значимості хвороби, Довгалюк Т. А. (2017)
Гапон Н. П. - Особливості ґендерного мовлення та комунікації як проблема постструктуралістських студій (2017)
Головкова Н. А. - Аналитическая интерпретация композиционных диспозиций в творчестве И. И. Левитана (2017)
Кубриченко Т. В. - Специфіка відображення ґендерних стереотипів у самоставленні студентів, Зіненко О. С. (2017)
Іваненко Б. Б. - Самодеструктивна поведінка особистості: детермінанти та можливості саморегуляції (2017)
Іващенко О. А. - Психологічна діагностика розвитку моральних цінностей психологів (2017)
Ковальчук О. П. - Психологічний механізм регуляції поведінки військовослужбовців – учасників антитерористичної операції (2017)
Ламаш І. В. - Життєстійкість як ресурс саморегуляції курсантів із різним досвідом військової діяльності, Мікаілова Н. А. (2017)
Лукіна Н. Б. - Дослідження психологічних особливостей особистісних типологій перфекціоністів у структурі цільової спрямованості (2017)
Мозговий В. І. - Психологічне дослідження факторної структури особистості військовослужбовців вартової служби (2017)
Мотков С. О. - Взаємозв’язок самоставлення та адаптаційної поведінки підлітків з травмуючим досвідом (2017)
Перевязко Л. П. - Сновидения о смерти в контексте вневременности бессознательного (2017)
Подкоритова Л. О. - Емпіричне дослідження здатності до самоаналізу у майбутніх фахівців соціономічної сфери, Брезденюк А. О. (2017)
Романюк Л. В. - Методологія та методи дослідження цінностей у психології (2017)
Савчин М. В. - Психічна складова здоров’я людини (2017)
Санников А. И. - Решимость как психологический фактор самоактуализации личности (2017)
Сидоренко Ж. В. - Психологічні особливості прояву антиципації під час конструктивного переживання особистістю життєвої кризи (2017)
Тавровецька Н. І. - Життєва позиція особистості в трансактному аналізі (2017)
Ткаченко О. А. - Динаміка морально-психологічного стану та посттравматичного розвитку військовослужбовців у ході антитерористичної операції (2017)
Харченко С. В. - Структура соціального інтелекту особистості (2017)
Шебанова В. І. - Харчова поведінка в континуумі "норма – патологія" (2017)
Щербак Т. І. - Психологічні особливості відчуття самотності в іммігрантів (2017)
Tsokota V. R. - Cyberpsychology: evolution of the notion and current state, Kravchenko O. V. (2017)
Волошина Н. В. - Тренінг "фасилітація опору змінам в організації", Терлецька Ю. М. (2017)
Mytnyk O. Ya. - The problem of maturity of a futurepsychologist as a competitive specialist within his vocational training, Serediuk T. V., Sviatenko Yu. O. (2017)
Бабенко О. О. - Теоретичний аналіз можливості використання психологічного впливу у роботі слідчого під час проведення допиту (2017)
Штанько Н. А. - Психолого-педагогічна модель розвитку лідерських якостей керівників органів внутрішніх справ у процесі професійно-психологічної підготовки (2017)
Ралко А. І. - Методичні рекомендації щодо формування психологічної готовності майбутнього фахівця до аудиторської діяльності (2017)
Завязкіна Н. В. - Методологічні проблеми сучасної судової експертології (2017)
Молотокас А. А. - Особливості прояву депресивного стану у жінок за шкалою Гамільтона (2017)
Царькова О. В. - Супровід сімей, де росте дитина з психофізіологічними вадами, у системі громадського здоров’я, Работа Т. О. (2017)
Єсип М. З. - Відеоінтерактивний тренінг на допомогу сім’ям з дітьми з розладом спектру аутизму (РСА): психологічний погляд (2017)
Лисенкова І. П. - Психології емоційної сфери дітей із затримкою психічного розвитку (2017)
Марценюк М. О. - Психологічні особливості аутизму як загального розладу розвитку, Мигович Є. В. (2017)
Педан В. І. - Кримінально-­правова охорона суспільних відносин у сфері туризму (2018)
Антошкіна Л. І. - Якісні характеристики туристичного продукту Бердянської дестинації, Юрченко Ю. Ю., Холод О. О. (2018)
Антошкін В. К. - Модель розвитку підприємства у кризовій ситуації (2018)
Бритвєнко А. С. - Маркетингова стратегія позиціювання підприємства на ринку логістичних послуг (2018)
Горяча О. Л. - Концепція формування системи стратегічного управління інноваційною діяльністю на підприємствах машинобудівної галузі, Калюжний Г. В., Буховець А. А. (2018)
Добренко О. О. - Використання інтерактивного маркетингу у сфері послуг (2018)
Кірова Л. Л. - Напрямки розвитку ринкової і соціальної інфраструктури в транскордонному агропромисловому кластері (2018)
Клименко А. А. - Роль інноваційної стратегії інжинірингу бізнес­моделі підприємства, Дінжос О. В., Лозгачов М. В. (2018)
Лактіонов Є. Ю. - Моделювання соціальних процесів на основі математичної моделі Лотки­Вольтерри, Скрипіцин М. В., Порватова Н. М. (2018)
Міхов Л. І. - Цифрове управління результативністю економічної діяльності корпорацій, Меренчук О. М., Дорогань Є. В. (2018)
Пилипенко К. А. - Теоретико­методологічні підходи до управління продовольчою безпекою в системі менеджменту аграрних підприємств (2018)
Рунчева Н. В. - Методи просування іміджу бренду (2018)
Степанова В. О. - Формування системи контролінгу витрат в управлінні сільськогосподарським підприємством, Вовченко А. В. (2018)
Шинкарюк О. В. - Інституалізація провідних елементів механізму державного регулювання регіонального людського розвитку (ІІІ, моніторинг людського розвитку: заключна частина), Сігайов А. О., Столярова В. В. (2018)
Реєнт О. П. - Перша світова війна і наслідки геополітичних катаклізмів початку ХХ століття для України (2015)
Троян С. С. - Кайзерівська Німеччина на шляху до великої війни: пангерманські ідеї та плани кінця ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Боляновський А. В. - Українське питання у планах кайзерівської Німеччини у роки Першої світової війни (2015)
Патер І. Г. - 28 червня 1914 року – пролог Української державності (2015)
Сич О. М. - Цивілізаційні аспекти Першої світової війни (2015)
Панчич І. - Хорватські вояки на східному фронті 1914 – 1918 років (Галичина, Буковина і Волинь), Пащенко Є., Томинац Н. (2015)
Томин Ю. М. - Галичани у битвах Першої світової війни (2015)
Савченко Г. П. - Українізація в російській армії в період червневого наступу 1917 року (2015)
Гречило А. Б. - Перша світова війна та українські національні символи (2015)
Пендзей І. В. - Версальська система та проблеми етнонаціонального й територіального облаштування в Центральній та Південно-Східній Європі (2015)
Райківський І. Я. - Взаємини українських діячів Галичини і підросійської України на початку ХХ століття (2015)
Комар В. Л. - Юзеф Пілсудський і його соратники в боротьбі за незалежність Польщі напередодні Першої світової війни (2015)
Жерноклеєв О. С. - Війна в історичній долі австрійського "малого інтернаціоналу" (2015)
Федорчак П. Ф. - Національно-визвольний рух чехів і словаків у роки Першої світової війни (2015)
Гаврилів І. О. - Український мілітаризм: історія становлення напередодні та у роки Першої світової війни (2015)
Кобута Л. П. - Володимир Левинський і політичні орієнтації українських соціалістів під час великої війни (1914 – 1916) (2015)
Бурачок Л. В. - Громадсько-політична діяльність Осипа Назарука у роки Першої світової війни (2015)
Панфілова Т. О. - Українські політичні організації у період розпаду Австро-Угорської імперії та проголошення ЗУНР (2015)
Добржанський О. В. - Сприйняття населенням Буковини російських окупаційних військ та адміністрації як важливий аспект повсякденного життя в умовах Першої світової війни (2015)
Литвин М. Р. - Російська військова адміністрація та соціум Львова у 1914 – 1915 роках (2015)
Соляр І. Я. - Перша світова війна в національній пам’яті галичан (1923 – 1939) (2015)
Вітенко М. Д. - Повсякденне життя міст Галичини під час Першої світової війни (2015)
Кобута С. Й. - Героїка національної пам’яті про січове стрілецтво як чинник активізації політичної боротьби українців за незалежність в кінці 1980-х – на початку 1990-х років (2015)
Голик Р. Й. - Пісні з Талергофа: образ Першої світової війни у співанику галицького селянина (2015)
Халак Н. В. - Спогади з часу Першої світової війни: щоденник Івана Констанкевича – в’язня концтабору Талергоф (1914 – 1915) (2015)
Жук І. Я. - Іван Левинський та його будівельна фірма за часів передвоєнної кризи і Великої війни (2015)
Мрака І. Б. - Зустріч із росіянами: царська армія в оцінці львів’ян (1914 – 1915) (2015)
Котов С. М. - Викуп "Українського городу" товариством "Сокіл-Батько" у роки Першої світової війни та післявоєнний період (2015)
Лук’янченко С. В. - Український парамілітарний та комбатантський рухи в Канаді після Першої світової війни (2015)
Гозуватенко С. П. - Брати Іван та Михайло Омеляновичі-Павленки у роки Другої світової війни: "колаборанти" чи борці за українську державність? (2015)
Борчук С. М. - Проблематика Першої світової війни у вітчизняній енциклопедистиці (2015)
Соловка Л. М. - Джерела з історії західноукраїнських земель періоду Першої світової війни у фондах Державного архіву Івано-Франківської області (2015)
Шологон Л. І. - Національно-культурний рух українців Галичини напередодні Першої світової війни: спроба джерелознавчого аналізу (2015)
Лазорак Б. О. - Секретна папка начальника дрогобицького повіту капітана Олексія Тілла як аргумент російської українофобії в Галичині (1914 – 1915) (2015)
Литвин М. Р. - Міжнародна наукова конференція "Перша світова війна в історичній долі народів Центрально-Східної Європи", Хахула Л. І. (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Булгакова О. Ю. - Психологічна готовність студентів до соціальної взаємодії: суб’єктний підхідї (2017)
Василенко Л. П. - Впровадження технології особистісно-професійного розвитку майбутнього педагога в практику викладання психологічних дисциплін, Василенко І. Я. (2017)
Вовк В. О. - Особливості психолого-педагогічного супроводу розвитку суб’єктної позиції студентської молоді (2017)
Дем’яненко С. Д. - Психолого-педагогічні аспекти засвоєння старшими дошкільниками висловлювання-тексту (2017)
Дудка А. І. - Копінг-поведінка в професійній діяльності педагога (2017)
Ірхіна Ю. В. - Конфліктні форми поведінки та способи їх корекції в умовах позакласної іншомовної діяльності (2017)
Kuznietsova O. O. - Psychological element of motivational strategies and techniques in foreign language teaching for professional needs (2017)
Лящ О. П. - Психологічні особливості емоційного інтелекту студентів педагогічного університету (2017)
Малахов Д. В. - Соціально-психологічні зміни особистості в результаті психосоматичних розладів (2017)
Михальченко Н. В. - Детермінанти розвитку патріотичної рефлексії особистості (2017)
Мітіна С. В. - Комунікативна компетентність як один зі складників педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу (2017)
Набиева Аида Субхан гызы - Экспериментально-психологическое исследование детского аутизма (2017)
Парасєй-Гочер А. О. - Програма психолого-педагогічного тренінгу з розвитку духовності підлітків-сиріт в умовах державних закладів опіки (2017)
Педоренко В. М. - Теоретичне обґрунтування програми формування суверенних моральних цінностей у майбутніх психологів (2017)
Резнікова О. А. - Копінг-стратегії та копінг-ресурси у структурі копінг-поведінки особистості студента, Шамардіна А. В. (2017)
Руденок А. І. - Ігрова діяльність як складова сучасних методик розвитку дитини, Гуменна О. В. (2017)
Столярчук О. А. - Зміст і психометричні характеристики методики діагностики професійного універсуму майбутнього фахівця (2017)
Сухенко Я. В. - Психологічний час особистості: змістовно-хронологічна логіка дослідження феномена (2017)
Терзи О. О. - Корекція та профілактика синдрому емоційного вигорання у лікарів (2017)
Франчук О. Ю. - Глибинно-психологічне дослідження діалогу, Стасько О. Г. (2017)
Чернов А. А. - Емпіричне дослідження когнітивного компонента ставлення до моральних настанов у структурі особистості молодшого школяра (2017)
Чіп Р. С. - Уявлення старших підлітків як мотиваційна основа становлення ґендерної ідентичності (2017)
Аксенченко К. Б. - Стереотипи фінансової поведінки безробітних: соціально-психологічний аспект проблеми (2017)
Блинова О. Є. - Теоретичний аналіз розвитку уявлень про психологічну безпеку (2017)
Волошок О. В. - Особливості стилю поведінки в конфлікті на етапі молодої сім’ї, Подобівський В. М. (2017)
Довгань Н. О. - Позитивістсько-натуралістичний підхід: передумови наукового пізнання феномена поколінності (2017)
Краснякова А. О. - Особливості впливу інформаційно-комунікаційного середовища мережі інтернет на становлення громадянськості молоді (2017)
Лєскова Л. Ф. - Аналіз наукових підходів дослідження феномена професійного вигорання працівників соціальної сфери (2017)
Мамедова Гюнай Кямиль кызы - Азербайджанская семья: этнопсихологическая характеристика (2017)
Міщенко Н. В. - Психологічна готовність фахівців-психологів до здійснення системної соціальної підтримки осіб із кризовими станами (2017)
Морозова О. В. - Соціально-психологічна підтримка благополуччя подружжя у шлюбі (2017)
Позняк С. І. - Комунікативні практики та стратегії соціальної взаємодії в контексті громадянської та національної самоідентифікації студентської молоді (2017)
Туркова Д. М. - Фахові можливості соціальних працівників у процесі розвитку психосоматичної компетентності паліативних клієнтів (2017)
Черных Л. А. - Особенности влияния стрессоров на межличностные отношения старших дошкольников со зрительной патологией (2017)
Шостя І. В. - Соціально-психологічні засади формування комунікативної компетентності медиків (2017)
Kamarpour M. - Magnetogenesis in natural inflation model, Sobol O. (2018)
Сердега І. В. - Спектроскопічні особливості профілів ВКР підсилення в одномодових волокнах на основі кварцового скла, Григорук В. І., Фелінський Г. С. (2018)
Dorohoi D. O. - Excited state molecular parameters determined by spectral means (2018)
Кутовий С. Ю. - Механізми та параметри зв’язування амітозинобераміду з ДНК у водному розчині, Савчук Р. С., Башмакова Н. В., Говорун Д. М., Заїка Л. А. (2018)
Rajaramakrishna R. - Sm3+-doped molybdenum gadolinium borate glasses for orange emission laser active medium, Ruangtawee Y., Kaewkhao J. (2018)
Abebe T. - Enhancement of squeezing and entanglement in a non-degenerate three-level cascade laser with coherently driven cavity (2018)
Новак О. - Роль подвійних шарів у формуванні умов поляризаційного фазового переходу до стану надвипромінювання в струмовій трубці Іо, Холодов Р., Фоміна А. (2018)
Булавін Л. А. - Дисипативна нестійкість Релея–Тейлора та її внесок у формування межі з’єднання при електричному зварюванні біоматеріалів, Ткаченко В. І. (2018)
Hashim A. - Novel pressure sensors made from nanocomposites (biodegradable polymers–metal oxide nanoparticles): Fabrication and characterization, Hadi A. (2018)
Ovsiienko I. - Features of microstructure of chemically obtained graphene-like particles, Len T., Matzui L., Lazarenko O., Le Nor-mand F., Shames A. (2018)
Бредун І. - Есхатологія Івана Богослова, або у колі інтерпретацій (2017)
Глушко Т. - Перспективи трансформації економічної теорії в умовах глобальної кризи (2017)
Горбань Р. - Індивідуальний вимір особи в інтерпретації Чеслава Станіслава Бартніка (2017)
Дышлевой И. - Магия и право на счастье: социологический анализ (2017)
Dubiel-Zielinska P. - A few words on intuition (2017)
Єрахторіна О. - Природа, сутність, структура і функції самовдосконалення особистості як найвищої форми її усвідомленого саморозвитку (2017)
Кириченко М. - Структурні концепти ідеології інформаційного суспільства та її вплив на подолання проблем віртуального світу (2017)
Ковач-Петрушенко А. - Отличительные черты философского постмодернизма в странах Центральной и Западной Європы в 70–80-х годах 20-го века (2017)
Лісіцин В. - Самовизначення чи територіальна цілісність: вирішення дилеми на засадах справедливості (2017)
Ломачинська І. - Генеза гендерної ідеології епохи середньовіччя (2017)
Ломачинська С. - Генеза християнського проповідництва в сучасному глобалізованому світі (2017)
Мартинов Р. - Ідеологія та суб'єкт у посткласичній епістемі, Білоус М. (2017)
Марусіна О. - Концептуальні засади дослідження когнітивного виміру комунікативних практик (2017)
Оліфер О. - Проблеми тотожності в онтології: якісна тотожність (2017)
Рева Т. - Етика В. Шинкарука: аксіологічний аналіз (2017)
Ходус Е. - Позиция другого как необходимый момент конституирования приватного опыта бытия (2017)
Швец О. - Техно-теология и современная философия универсума (2017)
Бусленко В. - Стосунки уряду та парламентської опозиції в Словацькій Республіці (1998–2010 рр.) (2017)
Валюшко І. - Дипломатія України у вимірі інформаційної безпеки країни (2017)
Іщейкін К. - Концептуальні засади учасницьких практик у Німеччині (2017)
Mirzazade L. - Internal political processes in Georgia (view from Baku) (2017)
Олефір І. - Ефективність державної політики в розвитку інформаційного суспільства (2017)
Шабанов М. - Патримоніальний політичний режим та його відтворення: системні риси та специфіка (2017)
Юсифзаде Аида Мамед кызы - Некоторые аспекты проблемы суверенитета государства и нации (2017)
Титул, зміст (2018)
Пилипчук Я. - Чернігово-Сіверська земля та татари (литовський період), Бабенко О. (2018)
Тимів І. - Битва під Журавном 1676 р. (2018)
Сергєєв С. - Стан колишнього будинку чернігівського архієпископа на поч. ХІХ ст. (2018)
Доценко А. - Будинок полкової канцелярії в першій половині ХХ ст., або Страсті за чернігівським архівом (2018)
Рига Д. - Руйнування споруди колишнього благородного пансіону Чернігівської класичної чоловічої гімназії в роки Другої світової війни (2018)
Панько С. - Забуті сторінки історії: Козелецький Троїцький чоловічий монастир (2018)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (ХVІІ-ХVІІІ ст.) (частина 11), Тарасенко І. (2018)
Донесення Францишка Грабі, резидента-представника великого коронного гетьмана Речі Посполитої Адама Сенявського при дворі гетьмана Івана Мазепи, до свого патрона (переклад та вступний коментар О. Циганок) (2018)
Листи капітана Джеймса Джеффріса із шведської армії до міністра в Уайтхолл (1708 р.) (Переклад з англійської і коментар О. Герасимчука) (2018)
Казіміров Д. - До питання про формування міської міліції в Чернігові навесні 1917 р. (2018)
Студьонова Л. - Їм не поставили пам’ятників, про них навіть мало хто знає (2018)
Половець В. - Династія качанівських благодійників (2018)
Походяща О. - Портрети гетьмана Івана Мазепи з родинної колекції Бутовичів (2018)
Синельник І. - Акція "Ніч у музеї" як зразок ефективної комунікації з відвідувачами (на прикладі Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського) (2018)
Пиріг П. - Доля вчителя Стефана Поповиченка, Конопля Ю. (2018)
Павленко С. О. - Довженко: "Ви хочете сказати, що я брехав?" (2018)
Содержание (2018)
Карлійчук М. А. - Особливості змін решітчастої пластинки склери у хворих на діабетичну полінейропатію залежно від тяжкості захворювання, Бездітко П. А. (2018)
Гайдамака Т. Б. - Спосіб патогенетичного лікування нейротрофічної кератопатії, Веліксар Т. А., Дрожжина Г. І., Серебріна Т. М. (2018)
Гудзь А. С. - Зв'язок васкуло-ендотеліального фактора росту (VEGFA) з віком та прогресією діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет II типу, Захаревич Г. Є., Петренко О. В., Зяблицев С. В., Джоджуа В. (2018)
Сердюк В. Н. - Математическое обоснование метода оценки риска развития и прогрессирования диабетической ретинопатии с определением лептина в сыворотке крови у больных с метаболическим синдромом и сахарным диабетом II типа, Кирилюк М. Л., Ищенко В. А. (2018)
Задорожный О. С. - Дистанционная термография наружной поверхности глаза у пациентов с абсолютной глаукомой при проведении транссклеральной лазерной коагуляции цилиарного тела (пилотное исследование), Гузун О. В., Братишко А. Ю., Кустрин Т. Б., Насинник И. О., Король А. Р. (2018)
Савко В. В. - Эффективность нейропротекторного лечения постувеальной вторичной глаукомы пиримидиновыми нуклеотидами, Савко В. В. (мл.) (2018)
Чечин П. П. - Эффективность неодимовой транссклеральной лазерциклокоагуляции и изменение кровообращения глаза у больных с абсолютной глаукомой, Гузун О. В., Храменко Н. И. (2018)
Чечин П. П. - Гистоморфологические изменения склеры и цилиарного тела после транссклеральной контактно-компрессионной неодимовой лазерной коагуляции, Вит В. В., Гузун О. В. (2018)
Юревич В. Р. - Стабильность мембран лизосом нейрональных структур глаза при моделировании глаукомы на фоне экспериментального диабета у кроликов (2018)
Михейцева И. Н. - Моделирование депривационной миопии в эксперименте, Абдулхади Мохаммад, Путиенко А. А., Ковальчук А. Г., Коломийчук С. Г., Сироштаненко Т. И. (2018)
Середа Е. В. - Случай успешного применения стромального роговичного трансплантата для лечебной кератопластики у больного герпетическим кератитом, Дрожжина Г. И., Гайдамака Т. Б. (2018)
Боброва Н. Ф. - Удаление персистирующей зрачковой мембраны с рефракционной заменой хрусталика, Романова Т. В., Смаглий Д. В. (2018)
Kovtun M. I. - Accidental intralenticular injection of dexametasone intravitreal implant during the treatment of refractory diabetic maculae oedema, Klymenko V. V., Sardaryan V. V., Kovtun N. M. (2018)
Надрага М. С. - Професор Емануель Емерік Міхек (1852-1950): нариси біографії та наукового доробку, Турчак О. В. (2018)
"Thea” (Франция) – конкурс молодых офтальмологов ТROPHY (2018)
Ревуцька А. О. - Історичний аспект трансформаційних процесів в аграрному секторі та його наслідки для України, Котвицька Н. М. (2017)
Богатирьов І. І. - Аналіз структури корпоративних фінансів економіки ЄС (2017)
Запотічна Р. А. - Вплив діяльності транснаціональних банків на зовнішню заборгованість країн Центрально-Східної Європи (2017)
Мусял П. - Теоретико-методологічні принципи аналізу культурно-цивілізаційних чинників глобалізації бізнесу (2017)
Поворозник М. Ю. - Комплексний аналіз національних моделей організації систем медичних послуг (2017)
Багорка М. О. - Стан та проблеми розвитку ринку органічної продукції в Україні (2017)
Богма О. С. - Державне регулювання в забезпеченні бюджетної безпеки країни: характеристика вихідних положень (2017)
Криницька О. О. - Передумови формування продовольчої політики в Україні (2017)
Сало І. А. - Кон’юнктурні зміни на вітчизняному ринку плодів (2017)
Сафонов Ю. М. - Класифікація ризиків у державному регулюванні пасажирського автомобільного транспортного комплексу, Ленська Н. І. (2017)
Гавриліна В. І. - Вплив виробничих факторів на вартість підприємства, Новикова І. В., Пригара І. О. (2017)
Доброва Н. В. - Напрями удосконалення діяльності міського електротранспорту, Осипова М. М., Нечепуренко М. С. (2017)
Клімова О. І. - Еволюція теоретико-методичних підходів до визначення сутності прямого продажу (2017)
Луцій К. М. - Розвиток інтеграційних зв’язків у м’ясопродуктовому підкомплексі (2017)
Павелко В. Ю. - Стимулювання авіакомпаній до розвитку перевезень через аеропорти України (2017)
Сібрук В. Л. - Ціноутворення і управління доходами авіакомпаній, Раменська С. Є. (2017)
Сотниченко В. М. - Міст та архітектоніка економічної безпеки підприємства (2017)
Бойко В. В. - Ідентифікація дестабілізуючих тенденцій функціонування господарського механізму розвитку сільських територій (2017)
Жученко А. М. - Теоретичні основи стійкого та економічного розвитку регіону (2017)
Киш Л. М. - Інноваційний розвиток промислових підприємств Вінницької області, Назаровська А. І., Редько Л. Ю. (2017)
Киш Л. М. - Оцінка інноваційно-наукового потенціалу Вінницької області, Олійник А. Ю. (2017)
Навроцький Р. Л. - Зарубіжний досвід формування розвитку інноваційної інфраструктури (2017)
Боровік Л. В. - Методологія реалізації інвестиційної політики у аграрній галузіі (2017)
Орєхова К. В. - Моделювання впливу факторів фінансової безпеки на конкурентний статус машинобудівних підприємств (2017)
Перловська Н. В. - Державна фінансова підтримка діяльності малих підприємств в Україні (2017)
Раделицький Ю. О. - Теоретико-системні основи визначення місцевих бюджетів (2017)
Степура А. Т. - Банківські інновації: сутність та значення у кредитуванні малого і середнього бізнесу (2017)
Волковська Я. В. - Економіко-математична модель експертного оцінювання вибору підходу до обліку витрат у готелі (2017)
Труш І. Є. - Державний фінансовий контроль в умовах економічних трансформацій (2017)
Маслій В. В. - До уточнення понятійно-категоріального апарату статистичного дослідження структури іноземних інвестицій (2017)
Дупляк О. М. - Прогнозування доходів від індустрії відеоігор у світі та ймовірні перспективи розвитку в Україні, Александрович В. В. (2017)
Новий вид наукових послуг (2017)
Содержание (2018)
Храменко Н. И. - Состояние регионарной и центральной гемодинамики при ишемической нейропатии зрительного нерва, Коновалова Н. В., Гузун О. В. (2018)
Дрожжина Г. И. - Результаты применения ускоренного кросслинкинга коллагена роговицы при кератоконусе, Тройченко Л. Ф., Науменко В. А., Иванова О. Н., Середа Е. В. (2018)
Сакович В. М. - Динаміка інтегральних показників об’єктивних клінічних симптомів при лікуванні пацієнтів з травматичним кератитом, Острікова Т. О. (2018)
Веліксар Т. А. - Стан відновного потенціалу глютатіону і пероксідації ліпідів в сльозі пацієнтів, які тривалий час користуються м’якими контактними лінзами, Леус М. Ф., Гайдамака Т. Б., Міхейцева І. М., Коломійчук С. Г. (2018)
Перетягин О. А. - Изменение корнеосклеральной ригидности и толщины роговицы при разных уровнях целевого внутриглазного давления у больных стабилизированной первичной открытоугольной глаукомой, Дмитриев С. К., Лазарь Ю. М., Татарина Ю. А. (2018)
Риков С. О. - Розподіл поліморфних генотипів гену глутатіон-S-трансферази (GSTP1, GSTM1 и GSTT1) та їх асоціативний зв'язок з первинною відкритокутовою глаукомою, Бурдей А. В., Зябліцев С. В., Могілевський С. Ю. (2018)
Алибет Яссин - Сравнительный анализ биоэлектрической активности периферической сетчатки у больных с миопической аномалией рефракции, прооперированных по поводу регматогенной отслойки сетчатки, осложненной отслойкой сосудистой оболочки, Пономарчук В. С., Левицкая Г. В., Храменко Н. И. (2018)
Сердюк В. Н. - Показатели активности ингибиторов плазминогена-1 в крови больных с метаболическим синдромом в зависимости от стадии диабетической ретинопатии, Кирилюк М. Л., Пилипенко Л. Ю. (2018)
Карлійчук М. А. - Клінічна оцінка змін комплексу гангліонарних клітин сітківки при діабетичній полінейропатії в залежності від тяжкості захворювання (2018)
Кузенко О. В. - Екологічна обумовленість захворюваності на центральну серозну хоріоретинопатію в Сумській області, Дьомін Ю. А., Літвінова Л. В., Кузенко Є. В. (2018)
Егорова К. С. - Значення автоматичної статичної периметрії в оцінці зорових розладів у хворих на аденому гіпофізу із супраселярним поширенням, Гук М. О., Задояний Л. В., Гук О. М. (2018)
Мазур В. П. - Показники біопотенціалів поверхневої електроміографії горизонтальних м’язів ока у дітей з монолатеральною співдружньою неакомодаційною косоокістю та результати їх змін після лікування окорухових порушень методом електростимуляції, Бойчук І. М. (2018)
Задорожный О. С. - Структура хориоретинального комплекса глаз кролика после витрэктомии. Сообщение 1. Ирригация витреальной полости растворами различной температуры в течение 30 минут, Назаретян Р. Э., Мирненко В. В., Науменко В. А., Мальцев Э. В., Пасечникова Н. В. (2018)
Ковальчук А. Г. - Обоснование возможности диагностики микроциркуляторной ишемии цилиарного тела с помощью нового метода импедансной офтальмоплетизмографии (2018)
Якименко С. А. - Пучківська Надія Олександрівна (до 110-річчя з дня народження) (2018)
Содержание (2018)
Пасечникова Н. В. - Дифференцированный подход к применению фемтосекундного лазера у больных возрастной катарактой с разной степенью плотности хрусталика, Дмитриев С. К., Гриценко Я. А. (2018)
Чечин П. П. - Двухэтапная лазерная хирургия при фибропластических изменениях стекловидного тела, Драченко К. Г., Гузун О. В., Драченко С. К. (2018)
Риков С. О. - Прогнозування розвитку та прогресування первинної відкритокутової глаукоми на підставі визначення поліморфізмів генів глутатіон-S-трансферази, Бурдей А. В., Зябліцев С. В., Могілевський С. Ю. (2018)
Алибет Я. - Сравнительный анализ биоэлектрической активности центральной сетчатки у больных с миопической аномалией рефракции, прооперированных по поводу регматогенной отслойки сетчатки, осложненной отслойкой сосудистой оболочки, Пономарчук В. С., Храменко Н. И., Левицкая Г. В. (2018)
Кацан С. В. - Риск развития тяжелой формы ретинопатии недоношенных в зависимости от гематологических показателей, гестационного возраста и некоторых лечебных факторов, Адаховская А. А. (2018)
Карлійчук М. А. - Клінічна ефективність лікування субклінічної стадії аксиальної діабетичної оптичної нейропатії, Бездітко П. А. (2018)
Пономарчук А. В. - Цветослабость при врожденных нарушениях цветоощущения различной степени тяжести, Храменко Н. И. (2018)
Мухина А. Ю. - Зрительные функции до и после лечения при врожденной миопии и миопии, осложненной амблиопией, Бойчук И. М., Журавлева Л. Д. (2018)
Задорожный О. С. - Структура хориоретинального комплекса глаз кролика после витрэктомии. Сообщение 2. Ирригация витреальной полости растворами различной температуры в течение 60 минут, Назаретян Р. Э., Мирненко В. В., Науменко В. А., Мальцев Э. В., Пасечникова Н. В., Шафранский В. В. (2018)
Красновид Т. А. - Роль академика Н. А. Пучковской в развитии проблемы офтальмотравматологии (2018)
Озернюк Г. В. - Історичний розвиток правового регулювання трансплантації в офтальмології (2018)
Кошиц И. Н. - О научных итогах 3rd Pediatric Ophthalmology Congress (London, 2018) и об эффективности публикации статей в рейтинговых офтальмологических журналах, Светлова О. В., Гусева М. Г., Эгембердиев М. Б. (2018)
Карабаза І. А. - Тенденції розвитку країн-учасниць групи БРІКС та їх вплив на сучасні міжнародні економічні відносини, Клипо М. С. (2017)
Кожухова Т. В. - Концептуальні засади удосконалення міжнародного фінансування сталого розвитку (2017)
Медведєва І. В. - Концепція ділової культури Г. Хофстеде у міжнародному бізнесі (2017)
Очеретний Д. С. - Малий бізнес у структурі сучасного інноваційного підприємництва (2017)
Савченко С. М. - Фінансові інструменти міжнародного науково-технічного співробітництва (2017)
Андрусенко Н. В. - Інституціоналізація ринку продукції органічного сільського господарства (2017)
Верхоглядова Н. І. - Складові потенціалу будівельної галузі як основа його конкурентоспроможності, Коваленко-Марченкова Є. В. (2017)
Гальцова О. Л. - Динаміка розвитку сфери зв’язку та інформатизації в України (2017)
Грищенко В. Ф. - Структурна побудова організаційно-економічного механізму управління підприємницькою діяльністю з урахуванням фактору безпеки, Грищенко І. В., Юла Ю. С. (2017)
Ігнатенко М. М. - Методичні засади визначення показників розвитку соціальної інфраструктури сільських територій (2017)
Мартинець В. В. - Еволюція наукових підходів до формування стратегії взаємодії держави та бізнесу (2017)
Проскуріна М. О. - Аналіз індексу креативності, як економічного показника (2017)
Сало І. А. - Особливості розвитку ринку яблук в Україні та світі (2017)
Яровий В. Ф. - Оцінка обсягів туристичної діяльності та напрямів її удосконалення у Херсонській області (2017)
Гоменюк М. О. - Аналіз здійснення інноваційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах (2017)
Єременко Д. В. - Ресурсне забезпечення конкурентоспроможного розвитку фермерських господарств (2017)
Завідна Л. Д. - Організаційно-методичний підхід до формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств сфери готельних послуг (2017)
Колісніченко П. Т. - Державне регулювання забезпечення економічної безпеки підприємств малого та середнього бізнесу (2017)
Kravchuk R. S. - Estimation of investment attractiveness of oil and gas complex of Ukraine (2017)
Кулаковська Т. А. - Аналіз ринку кондитерських виробів в Україні: проблеми і перспективи розвитку, Щурова А. П. (2017)
Лизунова О. М. - Управління енергоспоживанням промислового підприємства, Сарбаш Л. Д. (2017)
Луцик І. Б. - Вплив факторів на вибір та реалізацію стратегій розвитку підприємств харчової промисловості, Юрій Е. О. (2017)
Отенко І. П. - Оцінка ефективності формування і реалізації військово-технічної та оборонно-промислової політики України в сучасних умовах, Вінник І. (2017)
Саванчук Т. М. - Інформаційне забезпечення управління процесом постачання в аграрних підприємствах (2017)
Saiensus M. A. - The impact of the general strategy on the stability of the control system in the conditions of uncertainty of economic processes, Karnaukhova A. S. (2017)
Харун О. А. - Мотиваційна складова підвищення конкурентоспроможності трудового потенціалу підприємств (2017)
Бабенко А. Г. - Маркетинг персоналу як базис формування HR-бренду регіону, Цибулько А. І. (2017)
Завгородній К. В. - Місце логістичної інфраструктури та аутсорсингу у забезпеченні ефективних регіональних трансформацій (2017)
Порудєєва Т. В. - Оцінка конкурентоспроможності Причорноморського регіону України в умовах поглиблення процесів глобалізації та євроінтеграції (2017)
Радченко О. Д. - Моніторинг та аналіз впливу децентралізації на розвиток сільських громад Причорноморського регіону на прикладі Миколаївської області, Лазутіна Л. О., Кір’ян С. М. (2017)
Паляничко Н. І. - Стратегічні напрямки регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні (2017)
Бучинська О. В. - Можливості використання сучасних PR-технологій у політичному передвиборчому процесі (2017)
Крисько Ж. Л. - Аналіз сучасного стану ринку праці Тернопільської області, Михасів О. П. (2017)
Мовилэ И. В. - Статистический анализ естественного движения населения республики Молдова в условиях регионального развития (2017)
Аврамчук Л. А. - Тенденції розвитку валютного ринку України, Козицька Є. В. (2017)
Барилюк М.-М. Р. - Теоретичні аспекти визначення сутності поняття "фінансова безпека комерційного банку" (2017)
Гетьман Є. М. - Особливості класифікації державних цільових програм в Україні (2017)
Кретов Д. Ю. - Кредитні цикли в традиційній та ісламській моделях банківських систем (2017)
Маначинська Ю. А. - Аналіз та класифікація чинників попиту на гроші, Чичкань М. О. (2017)
Мамонова Г. В. - Еволюція теорії страхування, Позднякова Л. О. (2017)
Христін А. І. - Індикатори оцінки репутаційного ризику банку (2017)
Ярошевська О. В. - Формування капіталу суб’єктів підприємництва в процесі приватизації через фондову біржову торгівлю (2017)
Гандзюк О. В. - Ключові аспекти формування облікової політики будівельними підприємствами (2017)
Чернявська М. К. - Роздрібна торгівля України: сучасний стан та перспективи розвитку (2017)
Сидорук Т. С. - Економіко-математичне моделювання частки ринку компаній фармацевтичної галузі (2017)
Червак О. Ю. - Підкритерії паретівської згортки критеріїв як один з методів оптимізації виробничої програми підприємства (2017)
Новий вид наукових послуг (2017)
Седляр Д. О. - Потреби українців на сучасному етапі: економічний аспект (2017)
Біла С. О. - Міжнародне економічне співробітництво України у сфері ядерної енергетики, Філоненко Я. М. (2017)
Ричка М. А. - Фондовий ринок України в умовах євроінтеграції (2017)
Яковченко В. С. - Принцип транспарентності сот як запорука передбачуваних міжнародних торгових відносин (2017)
Біла І. С. - Розвиток сучасного бізнесу та проблеми його державного регулювання в Україні, Салатюк Н. М. (2017)
Більська О. В. - Cоціальні інновації: сутність, джерельна база та особливості формування (2017)
Боднар О. В. - Методичні підходи дослідження диспаритету цін на сільськогосподарську продукцію (2017)
Гомон М. В. - Значення поняття "регулятивний потенціал" в податковому регулюванні (2017)
Пінчук Д. В. - Механізм реалізації регуляторної політики у сфері торгівлі лікарськими засобами (2017)
Сало І. А. - Категорія ринок плодів і ягід в сучасності (2017)
Бойчик І. М. - Формування бізнес-моделі виробничо-торгівельного підприємства з урахуванням напрямів його стратегічного розвитку (2017)
Буй Ю. В. - Лібералізація ринків електричної і теплової енергії, вугілля та газу, перехід на нову модель їх функціонування (2017)
Кучер С. Ф. - Конкурентоспроможність продукції та методи її оцінки, Васильєв В. Г. (2017)
Глущенко Я. І. - Внутрішній контроль зовнішньоекономічного договору: інформаційно-організаційні та методичні аспекти (2017)
Жадан Ю. В. - Класифікація ризиків олійно-жирових підприємств України (2017)
Лизунова О. М. - Формування енергоефективної політики підприємства, Пуханов О. О. (2017)
Несен Л. М. - Тактика реалізації стратегії блакитного океану через реінжиніринг бізнес-процесів, Жгун О. П., Околіта І. І. (2017)
Прокопець Л. В. - Роль інформації в сучасному світі, Гіжевська А.-М. В. (2017)
Раменська С. Є. - Створення маркетингової системи компанії сфери послуг, Радченко О. А. (2017)
Селезньова О. О. - Ідентифікація понятійно-категоріального апарату управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств (2017)
Старостенко Г. Г. - Управління ліквідністю малого підприємства: теоретичний аспект (2017)
Черкасова Т. І. - Особливості формування інвестиційного потенціалу агропідприємств України, Каражова Н. Д. (2017)
Жученко А. М. - Теоретичні основи стійкого розвитку регіону на основі інтенсифікації інвестиційної діяльності з розробкою математичних методів експертно-статистичного оцінювання (2017)
Приходченко Т. А. - Методологія дослідження регіонального розвитку (2017)
Губарь О. В. - Особливості управління відходами в Україні: проблеми і шляхи їх вирішення, Чумак О. В., Федорченко О. К. (2017)
Кальницька М. А. - Соціальна безпека: поняття та загрози в контексті взаємозв’язку з економічною безпекою (2017)
Семенова Л. Ю. - Нормативно-правове підґрунтя та проблеми працевлаштування молоді: сильні і слабкі сторони, Лобза А. В., Бикова А. Л. (2017)
Жадан О. В. - Контроль ефективності використання коштів місцевих бюджетів (2017)
Зайцев О. В. - Інститут банкрутства, його функції та роль на сучасному етапі економічного розвитку держави, Нікітін Д. В. (2017)
Полєжаєва С. М. - Особливості страхування ризиків при споживчому кредитуванні (2017)
Стеценко Б. С. - Фундаментальні основи становлення постіндустріальної економіки: теоретичні засади (2017)
Височан О. С. - Інституціоналізм у сучасній вітчизняній теорії бухгалтерського обліку: історичні витоки та генезис, Яхвак Д. М. (2017)
Жадан Т. А. - Економічна сутність та зміст поняття "державний фінансовий контроль" (2017)
Рогова Д. О. - Мета та стадії проведення аудиту виробничих запасів, Беренда Н. І. (2017)
Солодка Н. В. - Новий підхід до обліку внутрішньогрупових операцій між учасниками групи підприємств (2017)
Чайка Т. Ю. - Можливості застосування ABC-аналізу при формуванні товарного асортименту з урахуванням його структурної неоднорідності (2017)
Шинкаренко Д. В. - Особливості аудиту та аналізу фінансових результатів, Беренда Н. І. (2017)
Кочкодан В. Б. - Перспективи використання технологій інтелектуальних нафтогазових родовищ в Україні (2017)
Окара Д. В. - Аналіз показників розвитку вівчарства в Україні, Чернишев В. Г., Шинкаренко В. М. (2017)
Гавкалова Н. Л. - Оцінка структури інтелектуального капіталу, Василенко Ю. В. (2017)
Новий вид наукових послуг (2017)
Михайлович Я. М. - Аналіз кінематичних параметрів болтового з'єднання сільськогосподарської техніки, Рубець А. М. (2018)
Афтанділянц Є. Г. - Перспективні металеві матеріали та технології їх отримання (2018)
Аніскевич Л. В. - Удосконалення процесів місцевизначеної сівби зернових культур (2018)
Ловейкін В. С. - Динамічний аналіз роликової формувальної установки із врахуванням дисипативних властивостей рекупераційного приводного механізму, Почка К. І., Ромасевич Ю. О. (2018)
Павленко С. І. - Зміна фракційного складу гноє-компостної суміші посліду в результаті його компостування в буртах, Голуб Г. А. (2018)
Ловейкін В. С. - Аналіз динаміки зміни вильоту вантажу баштового крана, Ромасевич Ю. О., Стехно О. В. (2018)
Шведик М. С. - Визначення сили присмоктування насінини до комірчини висівного елемента з нахиленою віссю обертання, що рухається вгору, Гунько Ю. Л., Теслюк В. В. (2018)
Загурський О. М. - Методика оцінки проекту технічного переоснащення на основі теорії нечітких множин (2018)
Шкарівський Г. В. - Обгрунтування місця розташування поста керування збирального агрегату на базі мобільного енергетичного засобу, Шкарівський Р. Г. (2018)
Коваленко С. Д. - Підвищення ефективності транспортування вантажів бездоріжжями в умовах ведення бойових дій. інноваційний аспект, Машталір В. В., Радіонов І. П., Радченко А. М., Андрієвський А. П. (2018)
Муштрук М. М. - Експериментальне дослідження процесу конвективного сушіння фізалісу (2018)
Колосок І. О. - Організація і керівництво пізнавальною діяльністю студентів у процесі практичної підготовки (2018)
Надточій О. В. - Аналіз багатоканальної системи масового обслуговування при сталому і несталому режимах роботи зернозбиральних комбайнів, Тітова Л. Л. (2018)
Гелетуха Г. Г. - Обґрунтування типових проектів виробництва і споживання паливних брикетів з агробіомаси в Україні, Желєзна Т. А., Драгнєв С. В., Баштовий А. І., Роговський І. Л. (2018)
Болтянська Н. І. - Ефективне функціонування технологічного процесу виробництва продукції тваринництва шляхом підвищення рівня надійності техніки (2018)
Ковбич В. О. - Сучасні способи оброблення води для прорщування ячменю, Мукоїд Р. М., Василів В. П. (2018)
Смолінський С. В. - Аналіз основних показників технічної характеристики сучасних картоплезбиральних машин (2018)
Писаренко Г. Г. - Закономірності накопичення нелокалізованого пошкодження у поверхневих шарах конструкційних матеріалів, Войналович О. В., Майло А. М. (2018)
Тимошок І. В. - Шляхи зменшення енерговитрат садосадильної машини, Шатров Р. В. (2018)
Новицький А. В. - Інноваційність надійного функціонування операторів складних технічних систем "людина-машина" в рослинництві (2018)
Попик П. С. - Пневмомеханічний висівний апарат з дозатором направленої дії (2018)
Шелудченко Б. А. - Розробка лабораторного методу оцінки структурних моделей ґрунту, Чуба В. В., Білецький В. Р. (2018)
Мудрак Т. О. - Удосконалення технології зброджування сусла високої концентрації із крохмалевмісної сировини при використанні цитратів металів, Куц А. М., Кириленко Р. Г., Ковальчук С. С., Пакуляк Х. І., Василів В. П. (2018)
Кухарець С. М. - Удосконалення математичної моделі деформування та розподілення осьового навантаження сучасної агротехнологічної шини, Чуба В. В., Зубко В. М. (2018)
Журавель Д. П. - Підвищення довговічності функціональних систем сільськогосподарської техніки при використанні біопаливно-мастильних матеріалів (2018)
Мороз С. М. - Вплив основних параметрів роботи транспортера-сепаратора на чіткість очищення зерна, Васильковський О. М., Мачок Ю. В., Анісімов О. В. (2018)
Мачок Ю. В. - Забезпечення працездатності композиційного покриття в ґрунтовому середовищі, Васильковський О. М., Мороз С. М. (2018)
Сушко О. В. - Визначення динамічної міцності зерен алмазоносного шару шліфувальних кругів (2018)
Тимошок І. В. - Якісні показники роботи машини для мульчування пристовбурних смуг у багаторічних плодових насадженнях, Шатров Р. В. (2018)
Piskunova L. E. - Analysis of statistical assessment of domestic factors of environment by students in period of growth of emergency situation of socio-political character, Zubok T. O., Sukhomlin Yu. V. (2018)
Rebenko V. I. - Basic methodological requirements to test set of machines for poultry, Rogovskii I. L. (2018)
Нєдовєсов В. І. - Особливості пошкодження зерна в робочому каналі скребкового елеватора зернозбирального комбайна, Матухно Н. В. (2018)
Калініченко Д. Ю. - Моделювання операцій контролю параметрів технічного стану зернозбиральних комбайнів при технічному обслуговуванні, Роговський І. Л. (2018)
Войтюк В. Д. - Мехатронні властивості систем синтезу технічного забезпечення ранньої діагностики внутрішніх хвороб великої рогатої худоби, Роговський І. Л. (2018)
Роговський І. Л. - Основні чинники забезпечення продуктивності процесів відновлення працездатності сільськогосподарських машин (2018)
Бешун О. А. - Аналіз існуючих моделей взаємодій колеса з опорною поверхнею, Ачкевич В. І., Меланченко Я. О., Шеремет Д. О. (2018)
Вихідні дані (2018)
Бойчук Д. С. - Щодо питання про право на зброю як складову частину права людини на захист (2018)
Добренька Н. В. - Благоустрій міста в аспекті забезпечення реалізації права на пересування осіб з особливими потребами (2018)
Завгородній В. А. - Нормативна складова механізму імплементації рішень Європейського суду з прав людини в Україні (2018)
Коваль І. М. - Мотиви та мотивації як чинники осягнення метаантропології правового менталітету (2018)
Мацелюх І. А. - Стратифікація злочинів проти сім’ї, моралі, особистої свободи та честі в українському праві ХІV–ХVI століть (2018)
Мельник В. М. - Историческое право государства на территорию и юридическое неравенство в отношениях Хорватии и Византийской империи (800–1102) (2018)
Пряміцин В. Ю. - Вплив студентів на підвищення якості вищої освіти в умовах євроінтеграції, Дубенець А. С. (2018)
Сидоренко В. В. - Сучасні підходи до визначення категорії "правове регулювання" (2018)
Федіна Н. В. - Концепція соціальної справедливості в теорії держави і права (2018)
Артем’єва Н. П. - Поняття та сутність безоплатної правової допомоги у цивільному судочинстві України (2018)
Бочков П. В. - Історико-правові витоки феномену релігійних організацій як учасників відносин у сфері господарювання. Монастирське господарство (2018)
Гожій І. О. - Проблемні питання правового режиму спадкування у справах з іноземним елементом, Солончук І. В. (2018)
Гуйван О. П. - Міжнародно-правове регулювання інформаційних відносин (2018)
Клейменова С. М. - Щодо питання про співвідношення понять "банківська послуга" та "банківський продукт" (2018)
Мамчур Л. О. - Співвідношення інституту судових доручень із правовими принципами (2018)
Терехов Р. Г. - Фактор безпеки в механізмі цивільно-правового захисту прав споживачів перукарських послуг (2018)
Чомахашвілі О. Ш. - До питання історії правової охорони прав промислової власності (2018)
Яновицька Г. Б. - Споживчий характер підрядних договорів (2018)
Русаль Л. М. - Види джерел права зайнятості (2018)
Селецький О. В. - Юридичні гарантії трудової діяльності дипломатичних працівників (2018)
Новосад А. С. - Правове регулювання земель оздоровчого призначення, Момот А. І. (2018)
Дем’янчук Ю. В. - Удосконалення антикорупційних заходів в Україні, Токарева В. І. (2018)
Деніс О. В. - Проблеми правового регулювання партиципаторних (громадських) бюджетів в Україні (2018)
Дуліба Є. В. - Про окремі інституційні умови реалізації податкової функції в Україні (2018)
Думчиков М. О. - Еволюція понять "податок" та "збір", виявлення спільних та відмінних рис понять "податок" та "збір" через визначення та дослідження їх основних ознак (2018)
Карелін В. В. - Службово-правовий режим професійного підбору, підготовки та перепідготовки управлінського персоналу органів та установ виконання покарань (2018)
Карпунцов В. В. - Критерії ефективності діяльності прокурорів у досудових провадженнях: окремі проблемні питання застосування (2018)
Лебедєва Н. В. - Зміцнення взаємодії Національної поліції України та громадськості на засадах партнерства (2018)
Литвин Н. А. - Принципи правового забезпечення інформаційної діяльності органів Державної фіскальної служби України (2018)
Маріц Д. О. - Класифікація інформаційних прав особи (2018)
Миколенко О. М. - Права та обов’язки суб’єктів адміністративно-деліктного права (2018)
Ніканорова О. В. - Кадрове забезпечення реформи децентралізації: до проблем організації служби в органах місцевого самоврядування в Україні (2018)
Остропільський Б. В. - Адміністрування реєстрації права власності на нерухоме майно у Європейському Союзі (2018)
Семенова А. В. - Роль державної аудиторської служби України в адміністративно-правовому механізмі забезпечення фінансово-економічної безпеки держави (2018)
Стрельченко О. Г. - Адміністративно-правова характеристика давньокитайського та давньогрецького періоду розвитку сфери обігу лікарських засобів: порівняльний аспект (2018)
Боднарук О. М. - Кримінальна відповідальність за чаклунство: історія та сучасність, Шевчук В. А. (2018)
Головач А. В. - Про сучасний стан злочинності у сфері виконання покарань України та детермінанти, що їй сприяють та обумовлюють (2018)
Йосипів А. О. - Запобігання явищу бездомності: каральні чи соціальні заходи? (2018)
Кернякевич-Танасійчук Ю. В. - Обов’язки засуджених та їх пропорційність з правами (2018)
Прижбило О. В. - Щодо детермінації імпульсивної злочинності (2018)
Янішевська К. Д. - Деякі проблеми протидії булінгу в Україні та шляхи їх вирішення, Тимошенко О. О. (2018)
Бєжанова А. В. - Забезпечення інформаційної безпеки під час використання технічних засобів і технологій у дистанційному кримінальному провадженні (2018)
Гладіліна О. В. - Правові аспекти взаємодії органів досудового розслідування з державними спеціалізованими судово-медичними установами під час розслідування умисних вбивств (2018)
Коваль М. М. - Слідчі ситуації на початковому етапі розслідування катувань, що вчиняються співробітниками національної поліції (2018)
Щербанюк Д. В. - Формування в судового експерта внутрішнього переконання про доцільність реалізації права на експертну ініціативу (2018)
Іванюта Н. В. - Особливості господарсько-процесуальної форми у судочинстві (2018)
Меліхова Ю. О. - Засоби запобігання зловживанням адвокатами своїми професійними правами та гарантіями (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Heyets V. - Institutional Conditionality of the Endogenization of Economic Development (2018)
Zvyeryakov M. - Deindustrialization Under the Conditions of Globalization (2018)
Mihók P. - Safe Space Events Preceding Nuclear Sector. Transboundary Impact Assessment Procedures: Potential Implications for the Visegrad Countries and Ukraine (2018)
Kozyuk V. - Promulgation of the Macroprudential Regulation and the Guidelines for the NBU Macroprudential Policy (2018)
Melnyk T. - Priorities of Ukraine’s Export Development in the Conditions of European Integration, Pugachevska K. (2018)
Voynarenko M. - Transformation of Socio-Economic Systems Under Conditions of Integration Transformations, Gonchar O. (2018)
Our Authors (2018)
Бокоч В. М. - Політична обумовленість релігійної ситуації в анексованому Криму (2017)
Голечек Р. - Вплив політичної конкуренції на розвиток парламентаризму в Чеській Республіці (2017)
Кольцов В. - Міграційна криза як передумова і вияв євроскептицизму та наднаціональної опозиційності до ЄС у країнах Вишеградської групи (2017)
Олексенко В. О. - Політичне лобіювання в Україні в нормативно-правовому та безпековому вимірах (2017)
Панарін А. С. - Економічні фактори політичної стабільності (2017)
Тарнавський О. Р. - Проблемні аспекти й перспективи розвитку сучасних типологій євроскептицизму (2017)
Яковлева Л. І. - Легітимність влади та контроль над насильством у перехідному суспільстві (2017)
Бавикіна В. М. - Політичний акціонізм у сучасному мистецтві як соціальна дія (2017)
Бовгиря И. В. - Самоопределение (не)религиозности в опросах общественного мнения: проблемы интерпретации данных на примере семи восточноевропейских обществ (2017)
Кухта М. П. - Вікові межі та маркери старості як характеристики соціально-вікової групи похилих (2017)
Скокова Л. Г. - Феномен участі в культурі у постбурдьєзіанських дискусіях (2017)
Колосов І. В. - Процедура реорганізації підприємства на прикладі Нідерландів: соціально-трудовий аспект (2017)
Костюченко О. Є. - Сутність соціального партнерства (2017)
Кошкош О. О. - Умови та процесуальна форма встановлення або зміни способу і порядку виконання судового рішення у адміністративному судочинстві (2017)
Кравчук О. О. - Правове регулювання енергоефективності як фактор сталого розвитку (2017)
Мазаракі Н. А. - Зміст та значення принципу самовизначення сторін медіації (2017)
Пашинський В. Й. - Методологічний інструментарій дослідження проблем адміністративно-правового забезпечення оборони держави (2017)
Пряміцин В. Ю. - Перспективи розвитку судового захисту права на вищу освіту (2017)
Пряміцин К. Ю. - Електронний кабінет – сучасний механізм взаємодії платника податків та державної фіскальної служби (2017)
Російський І. К. - Тактика огляду приміщень магазинів при розслідуванні крадіжок (2017)
Тараненко М. Г. - Правовідносини, судоустрій, злочини та покарання на Запорозькій Січі, Тараненко М. М. (2017)
Усольцев С. О. - Види спеціальних знань, що використовуються під час розслідування незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (2017)
Філоретова М. В. - Свобода мирних зібрань в Україні крізь призму європейських стандартів (2017)
Чернявская Е. В. - О треугольнике Фреге в патентоведении (2017)
Чомахашвілі О. Ш. - Правовий статус патентного повіреного (2017)
Чорна Т. В. - Проблеми правового регулювання платника податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: компаративний аналіз та шляхи вирішення (2017)
Щирба М. Ю. - Право пацієнта на репродуктивні технології: юридичний вимір (2017)
Юровська В. В. - Імперативний метод адміністративного права: окремі думки щодо подальших перспектив дослідження (2017)
Мацарікова Д. - Рецензія на книгу "Транскордонне співробітництво в Європі та публічне управління прикордонням (Словаччина – Україна)" (автор: Цірнер М.) (2017)
Abstracts (2017)
Данильченко О. С. - Правове регулювання визнання іноземних документів про освіту в Китайській Народній Республіці: національний і міжнародно-правовий виміри (2018)
Яремчук В. В. - Відображення правових ідей І. І. Лукашука у Віденській конвенції про право міжнародних договорів (2018)
Вайцеховська О. Р. - Фінансовий суверенітет держави як суб’єкта міжнародного фінансового права в умовах економічної глобалізації (2018)
Гулєвська Г. Ю. - "М’які організації" (soft organizations) в архітектурі міжнародних економічних відносин: міжнародно-правовий аспект (2018)
Бойко І. І. - Екстрадиція біженців: особливості процесуальної регламентації (2018)
Жук І. В. - Зарубіжний досвід законодавчої регламентації примусового лікування (2018)
Косенко С. С. - Деякі аспекти вдосконалення кримінального законодавства України на прикладі законодавства зарубіжних країн у сфері протидії статевим злочинам щодо дітей, які вчиняються близькими родичами або членами сім’ї (2018)
Мудрак І. В. - Практика ЄСПЛ щодо порушення права конфронтації та проблематика реалізації підпункту (d) пункту 3 статті 6 КЗПЛ у кримінальному провадженні України (2018)
Налуцишин В. В. - Об’єктивна сторона невиконання судового рішення за законодавством держав Європейського Союзу (2018)
Резнік Ю. С. - Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку в міжнародному кримінальному праві (2018)
Карвацька С. Б. - Проблеми інтерпретації положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року в українському законодавстві та судовій практиці: об’єктивні й суб’єктивні чинники (2018)
Кириченко Ю. В. - Конституційне закріплення обов’язків людини та громадянина в європейських державах, Лежнюк В. В. (2018)
Степаненко К. В. - Конвенційний механізм міжнародного захисту прав людини в системі ООН (2018)
Усманов Ю. І. - Загальні відмінності захисту права на життя в умовах збройного конфлікту й ситуацій насильства всередині держави (2018)
Гуйван П. Д. - Міжнародно-правовий принцип правової визначеності. Його сутнісні та часові прояви в українській правовій системі (2018)
Кірпачова М. О. - Співвідношення криптовалюти з ісламом і шаріатом (2018)
Розгон О. В. - Особливості нотаріальних правовідносин з іноземним елементом, які виникають під час посвідчення шлюбного договору (2018)
Гнатюк В. В. - Вступ до субнаціональної політики: від упереджень до стверджень (2018)
Ivasechko O. Ya. - Union for the Mediterranean: features of functioning and prospects of development, Khar O. Yu. (2018)
Міненкова П. В. - Концептуальні засади та категоріальне визначення поняття "мозкові центри": наукове переосмислення традиційних підходів (2018)
Олефір І. В. - Генезис інформаційного суспільства (2018)
Пашков В. О. - Система вищої освіти як предмет політичного управління у третьому рейху: цілі та наслідки (2018)
Weston Ch. - The decline and fall of British power (2018)
Кутуев П. В. - Интеграция инженерного образования и бизнес-образования как драйвер развития национальных экономик постсоветских стран, Коржов Г. А., Пиголенко И. В., Якубин А. Л., Мельниченко А. А., Акимова Е. А., Ищенко А. Н., Костюкевич С. В., Андрос И. А., Кобяк О. В. (2018)
Акулов М. І. - Від симетричної антропології до політичної екології: драматична історія принципу узагальненої симетрії в акторно-мережевій теорії (2018)
Бойко Н. Л. - Громадянська активність онлайн: до соціологічного портрету українського користувача Інтернету (2018)
Бачинський О. В. - Стан наукової розробки виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (2018)
Бережна А. О. - Особливості публічного використання музичного твору як об’єкта авторського права: аналіз нормативних положень (2018)
Буренко Р. И. - Возможны ли административные суды в Республике Беларусь? (2018)
Коміссаров С. А. - Особливості адміністративного провадження у справах про вчинення проступків проти публічного порядку (2018)
Попівняк О. І. - Щодо визначення поняття митної безпеки у теорії та законодавстві (2018)
Починок К. Б. - Сучасний стан правової природи господарського права (2018)
Шевченко А. М. - Фізичні особи в корпоративних правовідносинах відповідно до Цивільного кодексу України: погляд на питання (2018)
Школьний О. В. - Математичні методи аналізу та прогнозування злочину на основі показників сезонності, Хаврук В. О. (2018)
Abstracts (2018)
Андрухів А. І. - Вплив силових характеристик системи підресорювання бойових колісних машин на ефективність ведення вогню сходу, Гузик Н. М., Сокіл М. Б., Нанівський Р. А. (2018)
Сотніков О. М. - Модель опису процесу функціонування комбінованої кореляційно-екстремальної системи навігації безпілотного літального апарату, Тимочко О. І., Танцюра О. Б., Федін О. В. (2018)
Тимочко О. І. - Оцінювання завадозахищеності радіоканалу зв’язку безпілотного літального апарату у міських умовах, Герасимов С. В., Лабунець В. О., Климович О. К. (2018)
Чіковані В. В. - Трьох режимний вібраційний гіроскоп, Цірук Г. В., Корольова О. В. (2018)
Величко Л. Д. - Визначення величини сили лобового опору повітря кулі випущеної з кулеметів ПК, ПКБ, ПКС і ПКТ, Горчинський І. В. (2018)
Науменко І. В. - Актуальні питання щодо внесення змін і доповнень до Правил стрільби і управління вогнем наземної артилерії, Волков І. Д. (2018)
Ткачук П. П. - Особливості діяльності органів цивільно-військового співробітництва на Сході України: склад, завдання та перспективи розвитку, Середенко М. М., Кізло Л. М., Радзіковський С. А. (2018)
Алєксєєв В. М. - Парашутна система для безпілотних літальних апаратів, яка самостійно розвертається проти вітру, Корольов В. М., Сальник Ю. П., Корольова О. В. (2018)
Довгопол Ю. І. - Напрямки підвищення ефективності технічного обслуговування системи живлення двигуна повітрям основних зразків танків (Т-64БВ, Т-64БМ), Долгов Р. В., Кадиляк А. Т., Степанов С. С., Чорний М. В. (2018)
Залипка В. Д. - Теоретичні засади та практичні аспекти застосування системи коригування світла фар на військовій автомобільній техніці, Макогонюк Ф. П., Процюк Р. І. (2018)
Лойко О. М. - Хортинг у системі фізичної підготовки ВВНЗ МО України, Панькевич Я. А. (2018)
Лаврут О. О. - Інноваційні технології викладання дисципліни "Організація військового зв’язку", Лаврут Т. В., Науменко М. В., Хоменко В. П. (2018)
Бредун І. - Концептуальний простір есхатологічних тем та ідей, Компанієць Л. (2017)
Гарат І. - Філософсько-богословська спадщина Dасиля Cуразького (2017)
Gorban R. - Koncepcja osoby wspólnotowej według czesława stanisława bartnika oraz jej łączność z koncepcją komunii osobowej Karola Wojtyły (2017)
Денисенко Н. - Комунікативно-діалогічна компетентність майбутнього фахівця: філософсько-освітня рефлексія (2017)
Діденко Л. - Філософія та наука: антроподолучання до світу (2017)
Ломачинська І. - Моральна сутність постаті пастиря у східно-християнській традиції (2017)
Надибська О. - Методологічні прийоми дослідження соціальних пріоритетів, що розроблені у рамках феноменології, комунікативної філософії та постструктуралізму (2017)
Орищенко Н. - Погляд Беатріче Данте Аліг’єрі: творення нової реальності (2017)
Павловська О. - Логічність і раціональність (2017)
Поляруш Б. - Діалогічне розуміння відкритості (2017)
Райхерт К. - Соціальна критика в аніме на прикладі "Гарматного м'яса" Кацухіро Отомо (2017)
Stefanov S. - Pastoral constitution of "Gaudium et Spes" as the main church messianic document of the second Vatican Council in modern conditions (2017)
Шевченко М. - Навчання 2-го порядку як стратегічний ресурс суспільства (2017)
Aloyeva Kamala Tofik kyzy - Comparative analysis of multiparty dynamic systems in the modern world on the example of the post-soviet countries (Russia, Georgia, Azerbaijan) (2017)
Бортнікова А. - Організація міських влад Луцька за королівськими привілеями на магдебурзьке право (2017)
Буря К. - Локальна демократія: специфіка трансформації у період посткомунізму (2017)
Денисова А. - Використання чорного PR у парламентських виборчих кампаніях 2007, 2012 та 2014 років в Україні: прикладний аспект (2017)
Карпяк О. - Громадянське суспільство у сучасній Україні (політико-правовий аспект) (2017)
Кирилко Д. - Концептуалізація регіонального виміру європейської безпеки у контексті двосторонніх відносин ЄС із третіми країнами (2017)
Кольцов В. - Особливості та значення політичної опозиції у структуризації та інституціоналізації політичних режимів країн Вишеградської групи (1989–2017): порівняльний аналіз (2017)
Кушнарьов І. - Політична корупція в Україні: пошук методів протидії (2017)
Макарчук О. - Медіа-дискурс політичних сил радикального спрямування: український наратив в європейському контексті (2017)
Осадчук І. - Бонапартизм як історичний прототип авторитаризму у Франції (1852–1860) (2017)
Павлятенко О. - Ідеологеми проросійського сепаратизму в Україні (2017)
Федоренко В. - Політична консолідація: концептуальне обґрунтування в сучасному науковому дискурсі (перспектива місцевих громад) (2017)
Філатов Б. - Інституційні форми французького патріотизму: напрямки еволюції у XXI столітті (2017)
Чміль І. - Зовнішні чинники формування транзитних суспільно-політичних рухів у країнах Центрально-Східної Європи (2017)
Чорняк З. - Концептуальна еволюція політики Лейбористської партії Сполученого королівства в 1997–2008 рр. (2017)
Явір В. - Взаємозв’язок процесів етнополітичної дезінтеграції й інтеграції в сучасному світі (2017)
Андрущенко Т. - Аксіологічний потенціал демократії як форми міжцивілізаційного діалогу та актуального напряму глобального політичного розвитку (2017)
Бекар С. - Політична мобілізація: суть та основні типи (2017)
Бунь В. - Мотивація електоральної участі: співвідношення зовнішніх та внутрішніх мотивів (2017)
Вдовичин І. - Теоретико-методологічні підходи до дослідження політологічного змісту теорії постмодерну (2017)
Гарбадин А. - Політизація проблематики штучного інтелекту (2017)
Денисенко В. - Ідеологія як форма раціонально-ірраціонального відображення соціального буття (2017)
Іленьків Г. - Принцип корисності як основа раціональної організації політичної системи утопії та антиутопії (2017)
Климончук В. - Ідея політичних цінностей в класичних теоріях представників української політичної думки (2017)
Кривенко С. - Механізми регулювання інформаційних потоків як дискурсивний метод зміни громадської думки (2017)
Мотрен С. - Принцип політичної рефлексії як методологічна ланка гносеологічної структури пізнання (2017)
Мудрікув І. - Особливості трансформації соціальних класів та їх впливу на еволюцію політичних партій (2017)
Орлов С. - Ґенеза поняття "раціоналізація" у М. Вебера (2017)
Сухарина А. - Можливості використання антропологічного підходу як способу дослідження політичної ідеології та її взаємодії з наукою (2017)
Угрин Л. - Темпоральний вимір політичної ідентичності (2017)
Харечко І. - Тероризм ХХІ ст.: кінець свободи? (2017)
Хома Н. - Політична корупція у Грузії: оцінка прогресу (2017)
Шиманова-Стефанишин О. - Перспективи використання математичних моделей у дослідженнях політичної комунікації (2017)
Шипунов Г. - Ліберальний соціалізм та соціальний лібералізм: синтез ідей свободи та справедливості (2017)
Верещак В. Г. - Становлення національної розвідки в правовому полі держави (на прикладі Японії) (2018)
Дмитрашко С. А. - Стратегії впливу на масову свідомість у націонал-соціалістичній Німеччині (2018)
Ключкович А. Ю. - Пряма демократія в Словаччині: інституційні та політичні аспекти функціонування (2018)
Пашков В. О. - Нацистський режим і академічна спільнота Німеччини (2018)
Пашковський В. Ф. - Організаційно-правовий механізм забезпечення інформаційної безпеки України в умовах зовнішньої агресії: напрями вдосконалення (2018)
Попков Д. О. - Актуалізація концепції соціальних розмежувань Ст. Роккана та С. Ліпсета в контексті сецесійних загроз (2018)
Яковлева Л. І. - "Дамоклів меч" влади: чинники легітимності в античних Афінах (2018)
Chris Weston - The decline and fall of British power: 1945 to 1963 (2018)
Кутуєв П. В. - Держава, що спряє розвитку: чи можлива подорож зі Східної Азії до Східної Європи?, Макаренко Д. В., Северинчик О. П. (2018)
Грищенко Н. І. - Волонтерський рух в сучасній Україні як стратегія розвитку молодіжного лідерства (2018)
Zasoba I. - The American Communist Party and feminism at the beginning of the Cold War (1945-1960) (2018)
Орос О. Б. - Агресивна та насильницька поведінка серед дітей підліткового віку (2018)
Mańka D. - Shaping the socio-legal notion of sustainable development in French personalism (2018)
Безсусідня Ю. В. - Криміналізація екстремізму в Україні з метою захисту національної безпеки України (2018)
Брюхно О. В. - Сутність та особливості адміністративно-правового регулювання набуття громадянства України внаслідок його прийняття, Герасименко Є. С. (2018)
Бугера О. І. - Соціальні Інтернет-мережі та запобігання злочинності: сучасні тенденції (2018)
Гуцу С. Ф. - Правове регулювання мережі інтернет: міжнародний і вітчизняний досвід (2018)
Кравчук О. О. - Нова відповідальність за порушення трудового законодавства – непропорційне втручання держави у бізнес (2018)
Огороднік Ж. А. - Можливість та необхідність надання функцій медіатора нотаріусу (2018)
Помазанов А. В. - Здійснення права на касаційне оскарження та відкриття касаційного провадження (2018)
Abstracts (2018)
Конончук О. Г. - Історія формування та теоретико-методологічне осмислення транзитологічної парадигми (2018)
Миколюк С. М. - Фактори формування довіри в студентському середовищі (2018)
Скокова Л. Г. - Поширення практико-орієнтованих підходів в якісних дослідженнях медіа (2018)
Архипова А. А. - Ретроспективный анализ понятия "образ жизни" в дискурсе здоровья (2018)
Буканов Г. М. - Особливості іміджу керівника закладу соціального обслуговування на регіональному рівні: теоретико-емпіричні аспекти (2018)
Вітковська І. М. - Громадська організація: теоретичні основи визначення (2018)
Глебова Н. І. - Соціальна компетентність майбутнього галузевого фахівця в соціально-суб’єктному соціологічному дискурсі (2018)
Іванова І. Ф. - Громадський контроль за діяльністю місцевих органів державної виконавчої влади (на прикладі м. Миколаєва) (2018)
Калиняк О. Т. - Громадські преференції мешканців м. Львова (2008–2017) у контексті формування громадянського суспільства (2018)
Керимова С. Г. - Информационная поддержка бизнеса: состояние и перспективы (2018)
Максимович О. В. - Афективні компоненти аксіодискурсу, суб’єктність та релігійні переконання підліткової молоді Прикарпатського регіону (за результатами опитувань учнів закладів загальної середньої освіти) (2018)
Медвєдєва Ю. Ю. - Модернізаційні та контрмодернізаційні складники в соціальних уявленнях вірян різних конфесій України: за результатами емпіричного дослідження (Частина 1) (2018)
Мосійчук Т. Є. - Особливості розробки системи емпіричних показників рівня соціальної безпеки освітнього середовища, Крапива І. В. (2018)
Назарова Г. - Оценка существующей ситуации относительно жертв торговли людьми в сфере социальной реабилитации в Азербайджане (2018)
Настояща К. В. - Соціетальні практики: варіації типології і вектори розгортання (2018)
Недобой С. Ю. - Стратегія і тактика зв’язків із громадськістю закладів відновного лікування України (2018)
Нікон Н. О. - Аналіз ціннісних орієнтацій болгар Південного регіону України (2018)
Петінова О. Б. - Економічна поведінка: специфіка міждисциплінарного дискурсу вивчення (2018)
Согорін А. А. - Вплив реклами на норми і гендерні стереотипи споживачів (2018)
Сусська О. О. - Теоретико-методологічне осмислення функціоналу стрімінг-технологій у середовищі сучасних мас-медій (2018)
Тащенко А. Ю. - Культурне структурування суб’єктивно значущих місць і закладів міським населенням, Яковенко А. К. (2018)
Тимошенко В. Є. - Трудові практики в організації як предмет соціального аудиту (2018)
Фесенко А. М. - Освітньо-трудова міграція освіченої молоді як тренд сучасної доби: соціологічний аналіз, Чорна В. О., Осіпова Є. М. (2018)
Шевель І. П. - Соціокультурна роль та аналіз соціальних конфліктів (2018)
Алєксєєва К. - Традиція і модерн: філософський аналіз передумов сучасного світобачення (2018)
Бучин О. - Про роль недостовірної інформації у сучасному суспільстві (2018)
Горбань Р. - Персоналізм як дослідницька проблема (в аспекті розгляду філософсько-релігійної специфіки персоналістичного вчення Ч.С. Бартніка) (2018)
Дубініна В. - Герменевтичний проект В. Дільтея (2018)
Іщенко О. - Ідеологічна ідентифікація соціальної держави (2018)
Михайловський А. - Антропологічний вимір техніки: філософські аспекти (2018)
Петінова О. - Сучасні альтернативні модифікації homo economicus: неоавстрійська школа та інституціоналізм (2018)
Predeina M. - Motives of postmodern in hellenistic philosophy (alienation and formational crisis on the example of cynicism) (2018)
Пруденко Я. - Альтернативна теорія творчості та дискусія "фізиків і ліриків" у радянських академічних колах кінця 1950-х – початку 1960-х (2018)
Соболєвський Я. - Проблема "справжньої теології" у філософії Томаса Пейна (2018)
Соколовський О. - Розвиток христологічних уявлень у творчій спадщині апостольських Отців (2018)
Цихуляк І. - Трансформація ідеологічних кон’юнктур у контексті впливу на релігійно перманентну свідомість (2018)
Чаркіна Т. - Проблемні питання дослідження прикордонних територій у історичному пізнанні (2018)
Андрущенко Т. - Ціннісні характеристики поняття "демократія" як ідейно-світоглядної основи в контексті творення міжкультурного політичного діалогу (2018)
Бегей І. - Розмірковування про Івана Гербурта і його "Розмисел про народ руський…" (2018)
Бортнікова А. - Правові відносини населення міста Володимира з інститутами влади до 1569 р. (2018)
Голечек Р. - Історичні засади формування чеського парламентаризму (2018)
Гоцуляк В. - Евристичні можливості синергетики в дослідженні політичної думки України XVII − XVIII ст. (2018)
Денисенко В. - Елітні групи у фокусі соціологічного дослідження: морально-етичний аспект, Привалов Ю., Пилипенко В. (2018)
Дмитрашко С. - Політичний міф і ідеологія націонал-соціалізму (2018)
Кудря М. - Політична складова частина діяльності волонтерського руху як інституту громадянського суспільства в Україні (2018)
Кузьмук О. - Територіальний брендинг як інструмент місцевого розвитку (2018)
Efendiyev M. - Comprehensive reforms in combating drug abuse in the Republic of Azerbaijan as an instrument to ensure sustainable development of the country (2018)
Монастирьова Є. - Діяльність міжнародних неурядових організацій із протидії торгівлі людьми (2018)
Осадча Я. - Єменський збройний конфлікт у регіональній та глобальній перспективі (2018)
Осадчук І. - Політичний режим у Туреччині (2014–2017): змагальний, гегемоністський чи закритий авторитаризм? (2018)
Павлов Д. - Принципи пропаганди як умови ефективного здійснення (2018)
Піддубний С. - Джерела формування бюджету сімей України в умовах суспільно-політичної кризи 2013–2017 рр. (2018)
Smolnikov Yu. - Cuban Americans: the growth of political clout (2018)
Федорчук О. - Вузівські кафедри політології як осередки розвитку політичної науки в Україні (2018)
Філатов Б. - Патріотизм у політичних системах сталих демократій: функціональний вимір (2018)
Шипунов Г. - Ліві політичні партії: особливості ідейно-інституційного становлення (2018)
Яковлева Л. - Демократична легітимність: ідейні джерела та політичні альтернативи (2018)
Гончарук І. В. - Тенденції розвитку багатосторонніх ринків в умовах четвертої промислової революції (2018)
Шашина М. В. - Економічні параметри глобалізації державного сектора України (2018)
Baranovska I. V. - The conceptual basis of forming the policy of Ukrainian economy modernization in conditions of global competition (2018)
Борщук Є. М. - Теоретичні основи формування механізмів управління процесами детінізації економіки, Заверуха М. М. (2018)
Гнатенко Є. Ю. - До питання формування інноваційних агровиробничих кластерів (2018)
Іванова Н. С. - Дослідження економічної безпеки регіонів України (2018)
Лозовська Н. М. - Сучасний стан та потенціал розвитку м’ясопереробної галузі, Рожко З. П., Струс Л. А. (2018)
Ортіна Г. В. - Антикризовий розвиток економіки як фактор ефективної державної політики в умовах модернізації (2018)
Серських Н. С. - Професійні послуги в сільському господарстві (2018)
Стоєв В. Л. - Удосконалення системи оплати праці на промисловому підприємстві, Дженков Є. О. (2018)
Дробишева О. О. - Шляхи оптимізації дебіторської заборгованості промислового підприємства з метою підвищення рівня його платоспроможності, Гречка А. О. (2018)
Журавель Ю. В. - Розвиток харчової промисловості Львівської області: аналіз підприємницької діяльності (2018)
Завідна Л. Д. - Концепція розвитку соціально-економічної системи та її особливості в управлінні підприємством (2018)
Metelenko N. G. - Infrastructure and conceptual basis of transport logistics, Kovalenko O. V. (2018)
Мироненко П. С. - Наукоємне виробництво: сутність, проблеми та особливості організації, Лазаренко М. П. (2018)
Семенова Т. В. - Дослідження соціально-екологічного рівня ливарного виробництва, Кербікова А. С. (2018)
Shenderivska L. P. - Urgent directions of development for publishing and printing complex enterprises (2018)
Шматько Н. М. - Проектно-процесний підхід до забезпечення стійкості розвитку великомасштабної економіко-виробничої системи (2018)
Шмиголь Н. М. - Обґрунтування необхідності створення транспортно-логістичних центрів в Україні, Коваленко О. В., Антонюк А. А. (2018)
Бричко А. М. - Ендогенні фактори регіонального економічного зростання (2018)
Ліба Н. С. - Моделі взаємодії та взаємовідносин між базовими інституціями промислового комплексу регіону (теоретичний аспект) (2018)
Тимечко І. Р. - Розвиток транскордонного співробітництва в розрізі західних регіонів України (2018)
Плисенко Г. П. - Модернізаційні практики реформування державної служби зайнятості України (2018)
Алескерова Ю. В. - Організація фінансової роботи фермерського господарства, Гурніцька С. О. (2018)
Хома І. Б. - Особливості функціонування криптовалют та перспективи їхнього розвитку на світових фінансових ринках, Батюк М. С. (2018)
Шевченко Л. Я. - Аудит кредитних операцій комерційного банку, Карченкова О. Л. (2018)
Мичак Н. О. - Порядок розкриття інформації про необоротні активи, утримувані для продажу, у фінансовій звітності підприємств (2018)
Геєць В. - Інституційна обумовленість ендогенізації економічного розвитку (2018)
Міхок П. - Заходи "на безпечній території", що передують процедурі оцінки транскордонного впливу в ядерній галузі: потенційні наслідки для країн Вишеградської четвірки та України (2018)
Козюк В. - Поширення макропруденційного регулювання та орієнтири макропруденційної політики НБУ (2018)
Мельник Т. - Перспективи розвитку експорту України в умовах євроінтеграції, Пугачевська К. (2018)
Войнаренко М. - Трансформація соціально-економічних систем за умов інтеграційних перетворень, Гончар О. (2018)
Наші автори (2018)
Абдула А. - Соціальний атомізм і суспільний договір (2018)
Bobrovska S. - Russian hybrid war in Ukraine: humanitarian aspect (2018)
Венцель Н. - Феномен четвертої індустріальної революції як чинник зростання нелінійності розвитку світ-системи (2018)
Dubiel-Zielińska P. - Reflections on happiness (2018)
Дуденок В. - Нові грані відповідальності: постмодерністський аспект (2018)
Ковтун Н. - Рівні та форми соціальної активності у комунікативному просторі глобалізованого суспільства (2018)
Мальцева О. - Специфіка сміхової поведінки професійних спільнот і корпоративного гумору (2018)
Підскальна О. - Мультикультуралізм: політика визнання чи перерозподілу? (2018)
Рогова О. - Про ціннісне наповнення сучасної освіти (2018)
Рудан Н. - Роль економічної культури в інформаційному суспільстві (2018)
Сагановська Т. - Практичний вимір принципу ненасилля: етико-філософський аспект (2018)
Соколовський О. - Христологічна проблематика Халкідонського собору (2018)
Фесенко Г. - Морфологія середньовічних міських ландшафтів: культурфілософські інтерпретації (2018)
Яровицька Н. - "Остання людина" як трансгресія до "надлюдини", Касинюк Л. (2018)
Aliieva U. - Geostrategy of the main rivals of chinese geopolitics in the Central Asian region (2018)
Aloeva K. - Regional and international struggle around nuclear issue: U.S. and Russia positions on the nuclear program of Iran, Nuriyeva N. (2018)
Бокоч В. - Євроінтеграція України: релігійний контекст (2018)
Головко І. - Міста як суб’єкти парадипломатії: особливості та провідні напрями діяльності (2018)
Гоцуляк В. - Ранньомодерна (передмодерна) українська ідентичність і становлення національної свідомості в XVII ст. (2018)
Денисенко В. - Особливості модернізації українського суспільства в умовах глобалізації, Чепурко Г., Піддубний В. (2018)
Завада Я. - Формування ядерної програми Ірану з 1950-х років до президентства М. Ахмадінежада (2018)
Zeynalova E. I. - The role of media in the organization of political processes (2018)
Ismayilzade G. - South Caucasus: from collectivism to individualism in the framework changing global determinants (2018)
Коваль М. - Ідеологія антиглобалізму як феномена в політичній теорії (2018)
Ковальов А. - Партисипаторний напрям демократії як предтеча деліберативного підходу (2018)
Кольцов В. - Міграційна криза як передумова і вияв євроскептицизму та наднаціональної опозиційності до ЄС у країнах Вишеградської групи (2018)
Ларченко М. - Особливості конструювання образу мігранта в контексті сучасних міграційних процесів (2018)
Лепська Н. - Диверсифікація геополітичного простору в умовах сучасної трансформації світоустрою (2018)
Лясота А. - Проблема мінімальної участі жінок у прийнятті політичних рішень: гендерна експертиза законодавства України (2018)
Mirzazade L. - Russian platform of intercultural interaction in the policy of Azerbaijan and its legislative base (2018)
Мігалуш А. - Активна участь громадян у суспільному житті: досвід Польщі та можливості впровадження в Україні (2018)
Олексенко В. - Стратегічні аспекти вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів виконавчої влади України (2018)
Пальшков К. - Суспільно-політичні перетворення в Латвії в 1985–1991 рр. (2018)
Saraieva O. - Bodies of land of Donetsk region within relations of power in post-reform period (2018)
Філатов Б. - Партійне будівництво в сучасній Україні: патріотичний вимір (2018)
Шипунов Г. - Політичні партії "нової політики": основні підходи до концептуалізації й індикатори визначення (2018)
Шуліка А. - Роль префігуративної політики в практичній діяльності протестних груп (2018)
Шурко О. - Вплив політичного іміджу на свідомість громадян (2018)
Вихідні дані (2018)
Залізняк Л. - Передмова (2018)
Залізняк Л. Л. - Неолітизація України. Від "східного імпульсу" до "балканізації" (2018)
Конча С. В. - Центральноєвропейська версія походження індоєвропейців напри- кінці ХХ ст. (2018)
Потєхіна І. Д. - Походження трипільців із печери Вертеба у світі краніології і археогенетики (2018)
Вейбер А. В. - Аналіз археозоологічного матеріалу мезолітичної пам’ятки Огрінь 8 за матеріалами п’ятого та восьмого жител, Горобець Л. В. (2018)
Жоньца Ю. - Колісний транспорт у катакомбній культурі (2018)
Дубяга А. П. - Про рівень розвитку військової справи скотарів середньобронзової доби Дніпро-Донського регіону (2018)
Отрощенко В. В. - Курган № 3 біля с. Степове – еталонний комплекс заключної фази доби пізньої бронзи, Шарафутдінова І. М. (2018)
Борисова Т. А. - Археологічні пам’ятки біля с. Сергіївки на Миколаївщині (за матеріалами А. О. Сікорського), Борисов А. В. (2018)
Фіалко О. Є. - Скіфські амазонки в Криму (2018)
Чечуліна І. О. - До вивчення технології обпалу аттичної чорнолакової кераміки (2018)
Гордієнко О. І. - Деякі питання типології місцевої столової кераміки другої половини VI-IV ст. до н. е. з Ольвії (2018)
Сушко А. О. - Керамічні іграшки з фондів музею історії міста Києва (2018)
Відомості про авторів (2018)
Балута Г. - Проблема свідомості: феноменологічні грані (2017)
Bragin Yu. - The modification of hermeneutical thesaurus in C. Geerts' interpretive anthropology, Bragina T. (2017)
Брацун І. - Розкриття концептуальних підходів сутності освіти (2017)
Данилов Д. - Специфіка Дг'яни в "Мокшадгармі" "Магабгарати" (2017)
Дарморіз О. - Пропаганда як складник сучасної соціальної міфотворчості (2017)
Кукуре С. - Етапи розвитку та специфіка етнічних релігій балтійських народів (2017)
Матюшко Б. - Євген де Роберті як історик філософії (2017)
Муха О. - Трансформації естетичної перцепції у ХХІ столітті: ігри із простором і часом (2017)
Найдьонов О. - Суспільство знань як ціннісно-смисловий горизонт модернізації суспільства (2017)
Парамбуль І. - Валер'ян Підмогильний про кризові стани людини (2017)
Сковронський Б. - Твір живопису як аналог вистави. Зображення і гра: автокомунікація як екзистенційний вимір семіозу в мистецтві (2017)
Соболєвський Я. - Американська філософія "Великого пробудження": ідеалізм Семюеля Джонсона (2017)
Соколовський О. - Христологічні імена і титули Ісуса в Новому Заповіті (2017)
Солдатська Т. - Перпективи трансгуманізму як нової філософії людини (2017)
Сюсель Ю. - Інтерпретація споживацької поведінки в контексті основних філософських парадигм (2017)
Туренко О. - Верифікація середньовіччя Х. Ортегою-і-Гассетом (2017)
Бондаренко О. - Витоки клієнтських відносин у структурі регіональної влади (2017)
Васильченко О. - Діяльність Російської православної церкви в смисловому вимірі російсько-українського міждержавного конфлікту (2017)
Газізова О. - Кримськотатарське питання в контексті анексії півострова: регіональний вимір всеукраїнської соборності (2017)
Голечек Р. - Інститут парламентаризму як ключова ланка процесу переходу до демократії в Чеській Республіці (2017)
Дужа І. - Взаємовигідна співпраця українського й індонезійського урядів (2017)
Лепська Н. - Специфіка категоризації простору в геополітиці (2017)
Леськів М. - Плюралізм концепцій у дослідженні поняття "людина політична" в політичній науці XX – XXI Століть (2017)
Abdulali M. J. - Practical indicators of a democratic press fact in mass media of modern Azerbaijan, Rovshanova E. F. (2017)
Мамонтова Е. - Політико-культурні практики ренесансу та реформації: символічний аспект (2017)
Коппель О. - Виникнення системності в міжнародних відносинах, Пархомчук О. (2017)
Русиняк А. - Вплив амбівалентності політичної свідомості на суспільно-політичні перетворення у процесі демократичного транзиту (2017)
Сухарина А. - Локальні та глобальні ідеології:особливості їхньої взаємодії з наукою (2017)
Шабанов М. - Патрімоніальний клас в умовах широкоформатних нелінійних змін соціально-політичних відносин (2017)
Якименко Ю. - Еволюція опозиції в Республіці Польща (2017)
Марадик Н. В. - Рецензія на монографію І. Дудінської та М. Цірнер "Децентралізація публічної влади у країнах Центральної та Східної Європи (на прикладі Словаччини, Польщі та України)" (2017)
Гудзь О. Є. - Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами (2018)
Стецюк П. А. - Методологічний базис управління джерелами формування фінансових ресурсів підприємств (2018)
Зеліско І. М. - Інноваційна парадигма підвищення конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств (2018)
Лазоренко Л. В. - Модернізація управління соціально-економічним розвитком підприємств зв’язку в умовах цифрової економіки (2018)
Сьомкіна Т. В. - Адаптація вітчизняного ВНЗ до функціонування в умовах сучасного інституціонального середовища (організаційно-правовий аспект), Лобань О. О. (2018)
Легомінова С. В. - Концепція управління конкурентними перевагами підприємств: ситуаційний nbic-підхід (2018)
Глушенкова А. А. - Розвиток інноваційного потенціплу телекомунікаційних підприємств на основі 4g (2018)
Євтушенко Н. О. - Система показників ефективності функціонування консалтингової взаємодії (2018)
Воскобоєва О. В. - Бюджетування, як засіб антикризового управління підприємством, Ромащенко О. С. (2018)
Сорока А. М. - Інформаційні технології в управлінні бізнес- процесами на підприємствах (2018)
Яковчук А. М. - Перспективи стратегічного розвитку машинобудівних підприємств рівненської області (2018)
Якубенко І. М. - Комунікаційна привабливість підприємств, як основа інформаційного управлінського простору (2018)
Гусєва О. Ю. - Напрями реалізації концепції цифрової економіки України (2018)
Аксьонова В. І. - Дон Kіхот – постнекласичний символ лицарського служіння ідеалам козакофільства (2017)
Атаманюк З. М. - Економічна свобода особистості: соціально-філософський аспект (2017)
Борінштейн Є. Р. - Сущностные основы ойкумены философии образования (2017)
Гансова Э. А. - Оценивание социальных программ как метод определения их эффективности, Кузьменко Г. В. (2017)
Глазова Д. А. - Тора і філософська рефлексія. Герменевтичні джерела єврейського релігійного закону (2017)
Ільїна Г. В. - Метафора зору у філософії в контексті ідеї блага Платона (2017)
Кадиевская И. А. - Значение и роль гуманитарных дисциплин в стратегии развития украинского высшего образования (2017)
Кадиевская И. А. - Роль духовной атмосферы в жизни современного украинского общества, Быкова С. В. (2017)
Каранфилова Е. В. - Философия диалога в образования как инновационная практика (2017)
Надибська О. Я. - Феномен сталого економічного розвитку як соціальний пріоритет, Афанасьєва К. М. (2017)
Окорокова В. В. - Специфіка пульсації утопічної думки в історії суспільства (2017)
Олейніков Ю. В. - Постмодернізм як етап реалізації законів культурної динамики (2017)
Орленко И. Н. - Коммуникативный и ценностный компоненты структуры социальной дезадаптации личности в современном обществе (2017)
Пальчинская М. В. - Комунікативна взаємодія в умовах сучасної соціокультурної ситуації (2017)
Плавич В. П. - Проблемы архетипических прафеноменов права индивидуального и коллективного субъектов (2017)
Рибка Н. М. - Сучасні теорії діяльності: проблеми типологізації (2017)
Рудан Н. Н. - Становление современной экономической культуры в процессах трансформации постсоветского пространства (2017)
Самчук Л. С. - Особливості мовної освіти в умовах глобалізації (2017)
Супрунчук О. П. - Сучасний музей як креативний компонент туристичної економіки регіону (2017)
Терземан О. В. - Про соціально - комунікативний аспект дискурсу (2017)
Чернега Т. М. - До питання про деякі теоретичні та методологічні аспекти викладання філософії в негуманітарних вищих навчальних закладах (2017)
Цибра М. Ф. - Об’єктивність та суб’єктивність детермінації особистості (2017)
Ільїна А. А. - Модернізація vs деградації: контури нової системи цінностей (2017)
Ільїн В. В. - Методологія фінансового соціокультурного пізнання (2017)
Курбатов О. Г. - Вплив рівня самооцінки викладача вищого навчального закладу на його педагогічні здібності (2017)
Соболєва М. В. - Практика регулювання наслідків нецінової конкуренції в Україні (2017)
Фицик Л. А. - Соціально-економічна історія української гетьманської держави в історико-економічних дослідженнях 20-х років XX ст. (2017)
Власенко Л. В. - Лінгвістична відстань та мовний аспект у двосторонній торгівлі України та КНР (2017)
Запроводюк А. В - Корпоративні інноваційні екосистеми у США: сутність та венчурний складник (2017)
Куриліна О. В. - Діяльність міжнародних організацій у сфері запобігання розповсюдженню фінансових порушень – фундаменту тероризму (2017)
Щава Р. П. - Теоретико-методологічні підходи до визначення фіскальної політики держави (2017)
Рудь Л. М. - Інвестиційна привабливість агропромислового комплексу України: сучасний стан та перспективи, Кушнір С. О. (2017)
Смерічевська С. В. - Тенденції та стратегічні перспективи розвитку ринку ІТ-аутсорсингу в Україні, Олєнєв М. М. (2017)
Бєлова А. І. - Чинники генерування ознак інноваційності задля побудови оригінального організаційно-економічного інструментарію будівельного підприємства, Кочедикова А. Є. (2017)
Бучинська Т. В. - Оцінка персоналу як важливий елемент ефективного управління (2017)
Геєць І. О. - Формування соконкурентної стратегії розвитку регіональних аеропортів та хабів (2017)
Докуніна К. І. - Порядок формування економічного механізму енергозбереження на підприємствах ЖКГ (2017)
Кравченко М. О. - Економічна етимологія стійкості (2017)
Лазоренко Л. В. - Концептуальні засади соціально-економічного розвитку підприємств зв’язку (2017)
Лукашова Л. В. - Актуальні проблеми управління господарською діяльністю суб’єктів малого підприємництва (2017)
Муха Р. А. - Особливості мотивації роботи в команді (2017)
Самородов Б. В. - Аналіз взаємозв’язку показників власного капіталу банків України шляхом вивчення коефіцієнтів кореляції та кластерного аналізу, Семенцов Р. В. (2017)
Харченко М. В. - Ідентифікація факторів впливу на поведінку логістичних витрат аеропорту (2017)
Цимбалістова О. А. - Тенденції розвитку та шляхи стимулювання інноваційної активності авіакомпаній в Україні (2017)
Федулова С. О. - Фундаментальна нелінійність розвитку в регіональних дослідженнях (2017)
Чаплигін О. В. - Структура, соціально-економічне значення і фактори розвитку туристично-рекреаційного комплексу на регіональному рівні (2017)
Клопов І. О. - Техніко-економічні засади використання альтернативних джерел енергії (2017)
Богуш Л. Г. - Соціальні наслідки економічної кризи в Україні (2017)
Тюлєнєв С. А. - Оцінка стану та проблем регулювання ринку праці в Україні (2017)
Гаприндашвілі Б. В. - Проблеми реалізації заходів з енергоефективності на промислових підприємствах України за участі банківських кредитів (2017)
Шелудько С. А. - Оцінка впливу валютного регулювання на кредитну діяльність банків України (2017)
Гавриленко Н. В. - Проблеми застосування методів визначення справедливої вартості активів і зобов'язань, Грищенко О. В. (2017)
Усатенко О. В. - Бухгалтерський облік оцінки та переоцінки нерухомості венчурних фондів (2017)
Цибульник М. О. - Інформаційно-методичне забезпечення економічного аналізу діяльності недержавних пенсійних фондів (2017)
Клімова О. І. - Методичні підходи до формування конкурентоспроможності промислових підприємств галузі (2017)
Дзюбановська Н. В. - Підхід до оцінювання міжнародної торгівлі із використанням канонічного кореляційного аналізу (2017)
Мандра В. В. - Системно-динамічне моделювання транспортно-логістичних потоків виробничо-збутової системи (2017)
Янковий В. О. - Проблеми використання моделей, що узагальнені CES-функцією, під час дослідження виробництва на рівні підприємства (2017)
Вихідні дані (2017)
Баган М. П. - Паронімія в сучасній українській лінгвістичній термінології: причини й тенденції розвитку (2017)
Балабан О. О. - Парадигмальна хронологія дослідження когнітивно-семантичних універсалій (2017)
Баланаева О. В. - Восстановление смысловых основ юридических терминов (2017)
Бессонова А. С. - Жанр дефиниции в научно-популярном дискурсе (2017)
Бурдейна О. Р. - Лінгвальні параметри ключового концепту британської лінгвокультури insularity / острівність (2017)
Бурка Н. А. - Методологічні особливості та методика дослідження синтагматики приголосних фонем у розвитку англійської мови (2017)
Веремчук Е. О. - Ядерні ознаки англійськомовного концепту space / космос у світлі лінгвокогнітивних досліджень (2017)
Вовк И. Л. - Лексико-семантические особенности употребления цветообозначения с компонентом "rot / красный" в немецком политическом дискурсе (2017)
Viunov R. V. - Multilingual assosiations of the image of Babel in British poetry of the 19th and 20th century, Teterina L. M. (2017)
Гарлицька Т. С. - Теоретико-методологічні принципи вивчення міського мовлення в лінгвістиці (2017)
Garmash S. V. - Problems and perspectives of ate in the framework of collaboration with the British council, Makarova V. I., Sadkovska V. A. (2017)
Голик С. В. - Old Age як онтологічний феномен у філософських концепціях (2017)
Давидова Т. В. - Модель концепту holiday / свято (на матеріалі "Різдвяної пісні" Ч. Діккенса), Колюка А. П. (2017)
Дворянкін В. О. - До питання про специфіку номінації рис людини в діалектному мовленні (на матеріалі українських східностепових говірок Південної Донеччини) (2017)
Дем’янчук Ю. І. - Стан дослідження проблеми автоматизованого багатомовного паралельного перекладу та вилучення колокацій у спеціалізованих документах НАТО, ООН та СОТ (2017)
Дерега С. В. - Особливості функціонування неологізмів в англомовній рекламі (2017)
Дружинець М. Л. - Діахронічна ретроспектива: українське усне мовлення за писемними пам’ятками (2017)
Дядюра Г. М. - Когнітивно-комунікативні функції номінативних речень у науково-технічній літературі, Кухарєва-Рожко В. І. (2017)
Жук Х.-М. Р. - Інвентаризація лексико-семантичної групи соматичних дієслів в англійській мові (2017)
Іваницька Н. Л. - Традиція й "оновлене" вчення про синтаксичну модель простого речення (2017)
Калашник О. В. - Прономінативи як складники семантичних полів свій / чужий у сучасній інтимній поезії (2017)
Kalashnykova M. Yu. - Verbalization of the virtual culture concept on the basis of the English language (2017)
Кірковська І. С. - Засоби вираження функціонально-семантичного поля проспективної модальності в сучасній іспанській мові (2017)
Копитіна А. С. - Актуалізація лексико-семантичного поля "простір" в Інтернет-дискурсі (2017)
Кочерга Г. В. - Ономасіологічна композиція відіменного суфіксального словотвору дієслів у східнослов’янських пам’ятках XIV–XVII ст. (2017)
Кривенко Г. Л. - Євроінтеграційний дискурс: проблеми номінації та термінологізації (2017)
Ловейко Т. В. - Лінгвістичний аналіз символів в українських магічних текстах у світлі теорії О. О. Потебні (2017)
Лонська Л. І. - Буттєві дієслова з постфіксом -ся: семантико-граматична та функційна характеристика (2017)
Лосєва І. В. - Іронія та сарказм у політичній полеміці (на матеріалі передвиборчого Інтернет-дискурсу США) (2017)
Матіяш-Гнедюк І. М. - Актуалізація словникових дефініцій лексеми "family" у британському медіа-дискурсі в контексті еволюції британської мовної картини світу (2017)
Мацьків П. В. - Cимволічні значення лексеми кров у біблійному тексті, Штибель Ю. П. (2017)
Меньшикова О. С. - Засоби і особливості вираження негативної емотивності (на матеріалі німецької теленовели "Sturm der Liebe") (2017)
Миклаш Л. Т. - Гіперо-гіпонімічні відношення в англомовній терміноcистемі лісового господарства (2017)
Mykhaylenko V. V. - Appproximators & hedges: correlation in discourse (2017)
Михайлова Є. В. - Помилки на трансформаційних рівнях турецько-українського перекладу під час роботи із СМП (2017)
Відомості про авторів (2017)
Contents (2018)
Korobko B. O. - Аutonomous automated accumulating complex for the robotized punching process, Storozhenko D. O., Dryuchko O. G., Bunjakìna N. V., Khanyukov V. O. (2018)
Artym V. I. - Features of durability calculation for machine parts and structural elements under high asymmetric low-amplitude load conditions, Faflei O. Y., Pents V. F., Kariuk A. M. (2018)
Kychma A. O. - Loading of structural elements of large-sized rotating aggregates during long-term operation, Predko R. Ya. (2018)
Vorontsov O. V. - Coatings discrete surfaces construction by superpositions of adjusted mesh frames, Tulupova L. O., Vorontsova I. V. (2018)
Orysenko O. V. - Supported construction for quarry excavator travers, Fenko O. G., Zotsenko М. L., Vynnykov Yu. L., Kharchenko М. O. (2018)
Orysenko O. V. - The automobile tires vulcanization method repair process experimental investigation, Kryvorot A. I., Ilchenko V. V., Filipova H. А. (2018)
Pichugin S. F. - Probabilistic numerical characteristics of overhead cranes loads on industrial buildings frameworks, Patenko Yu. E., Maslova S.A. (2018)
Makhinko A. V. - Thin-walled barrell shell deflective mode analysis, Makhinko N. O. (2018)
Storozhenko L. I. - Capacity flexible compressed reinforced concrete elements reinforced with steel sheets, Murza S. O., Yefimenko О. І. (2018)
Semko P. О. - Сomparison of experimental studies and numerical modeling results of concrete filled tubular elements with demountable joints (2018)
Bondar V. O. - Durability of heavy concrete using boiler slags with circulating fluidized bed, Akhmednabiyev R. R. (2018)
Mitrofanov V. P. - Essentials and problems solving algorithms of general strength theory of rc elements under complex stress-strain states, Pinchuk N. M. (2018)
Karpiuk V. M. - Models of bay reinforced concrete elements resistance at action of cycle permanent sign high level forces, Kostiuk A. I., Somina Yu. A. (2018)
Fenko O. G. - The influence of own stresses on tensile concrete strength, Yurko I. A., Karabash L. V., Yurko P. A. (2018)
Maliovana O. O. - Strength of higher strength concrete elements under shear action (2018)
Mytrofanov P. B. - Research of durability compressed reinforced concrete elements from high-strength concrete based on the deformation model with extreme strength criterion (2018)
Bidakov A. M. - Test method of clt by tension perpendicular to grain, Raspopov I. A. (2018)
Zotsenko М. L. - Monitoring of the soil-cement piles buildings settlements, Vynnykov Yu. L., Bondar V. O., Novokhatniy V. G. (2018)
Malyshev O. V. - Consolidation zones features formation of a ground around square shaped piles (2018)
Naydenova V. E. - Laboratory experimental research of loading forces development acting on the side surface of the piles (2018)
Lytvynenko T. P. - Features of street-road network modern designing and reconstruction in cities, Gasenko L. V., Sharyi G. I. (2018)
Filonenko O. I. - Energy performance of residential buildings, Yurin O. I., Kodak O. A. (2018)
Biletsky V. S. - Static mixers in flushing fluid circulation systems of drilling rigs, Mishchuk Yu. S., Kuznetsova Yu. I. (2018)
Nalyvaiko O. I. - Magnetic field influence technologies on high-paraffin crude oil in the pipeline with different caliber, Vynnykov Yu. L., Nalyvaiko L. G., Petrash R. V., Ichanska N. V., Chyhyriov V. V. (2018)
Soloviov V. V. - Conditions of a single intake descending of intermediate casing strings of an excessive weight compared to a derrick load capacity, Mykhailovska O. V., Yermakova I. A. (2018)
Kutnyi B. А. - Mathematical modeling of the thermodynamic process gas-steam bubbles, Pavlenko А. М. (2018)
Nesterenko M. P. - Directions and mechanisms of innovative high-tech and organizational development of real economy sector, Redkin О. V., Nesterenko T. M. (2018)
Redkin O. V. - World experience of business processes organization build-investment projects new forms and management in the field of Ukraine complex objects development, Pahomov R. I., Zyma O. E. (2018)
Dyachenko E. V. - Works execution organization at building reconstruction and renovation with usage of slabs lifting method, Drizhyruk Yu. V., Zyma O. E., Lazariev D. М. (2018)
Molodid O. S. - Indicators of floor slabs reinforcement technical and economic іnvestigation by different technologies (2018)
Altukhova D. V. - Methodological principles of calendar planning by probabilistic character of construction (2018)
Usenko V. H. - Probability of the utility networks double-ring structures’ connectivity for sites with various reliability, Kodak О. А. (2018)
Semko O. V. - Moisture effects on the building walls, Mahas N. M., Mishchenko A. R., Mishchenko R. R. (2018)
Maksiuta N. S. - Comprehensive study of atmospheric pollution in cities, Golik Yu. S. (2018)
Nesterenko M. P. - The experience of civil engineering specialists with high qualification at Bialystok University of Technology, Dubrovskyi О. А., Kaiurin А. S. (2018)
Anniversary celebrant (2018)
Негер О. Б. - Мотивація як основний критерій класифікації урбанонімії (на матеріалі закарпатоукраїнських урбанонімів) (2017)
Нипадимка А. С. - Важливість міжкультурного спілкування на заняттях з іноземної мови (2017)
Олексин О. З. - Рецепція трагедії В. Шекспіра "Ромео і Джульєтта" в українській літературі (2017)
Островська О. М. - Семантичне поле дієслів категорії позитивної оцінки та його реалізація в художньому дискурсі, Поплавська Л. Л. (2017)
Павленко О. Г. - Сучасні тенденції в теорії художнього перекладу: симптоми переорієнтації комунікативної парадигми (2017)
Павліченко Л. В. - Значення змінення комунікативних ролей у розвитку сценарію допиту (на матеріалі англомовного дискурсу досудового слідства) (2017)
Павлюк І. Б. - Термінологічна насиченість та частотність фахових текстів фітнесу (2017)
Панасюк Ю. В. - Мультилінгвальність в українському суспільстві (2017)
Передон Н. О. - Лексико-семантичні засоби реалізації конфронтаційної стратегії комуніканта-об’єкта примирення (2017)
П’єцух О. І. - Метафорична модель "політика як будівництво" в політичному дискурсі британських парламентських дебатів (2017)
Пламада С. С. - Тестовий контроль знань на уроках англійської мови в загальноосвітніх школах, Сапожник І. В. (2017)
Пожар А. Б. - Становлення поняття "вік людини" у лінгвосемантичному висвітленні (2017)
Polonska I. P. - Gradable adjectives in language and speech (2017)
Потятиник У. О. - Дискурсивно-аналітичні аспекти комунікативної поведінки Дональда Трампа, Оршинська Т. З. (2017)
Прокопович Л. С. - Вербалізація концепту час у романі Мирослава Дочинця "Мафтей" (2017)
П’ятничка Т. В. - Транспозиція претеритних та футуральних часових дієслівних форм у площину теперішності (2017)
Раренко Н. В. - Карнавальність як вияв театралізації англомовних постмодерністських художніх текстів: лінгвопоетологічний аспект (2017)
Рядська Р. І. - Перформативні дієслова на позначення спонуки як засіб модалізації висловлення в англійській мові (2017)
Свєтлічна А. А. - Когнітивна організація англійськомовних митних документів (2017)
Sydorenko O. M. - Untersuchung der nominationsprozesse in der multilingualen ergonymie in den verschiedenen europäischen ländern (2017)
Сисоєва І. А. - Характер нових запозичень в англійській мові (на матеріалі оксфордського словника), Кириченко О. А. (2017)
Сорока Т. В. - Морально-етичний аспект семантизації українсько- та англомовних аксіономенів (2017)
Строченко Л. В. - Понятійні ознаки концепту genius в англійській мові (2017)
Тараба І. О. - Функціонування фразеологізмів із соматичним компонентом у текстах астрологічних прогнозів (2017)
Теребус Р. М. - Функційне навантаження власних назв у романах Мирослава Дочинця "Криничар" та "Вічник" (2017)
Тімофєєва В. C. - Референціальність англійської постмодерністської метафікції в романі П. Акройда "Чаттертон" (2017)
Ткаченко Н. Д. - Тенденції розвитку функціональної семантики лінгвокультурних репрезентацій простору в британському та американському варіантах англійської мови (2017)
Федишин М. І. - Специфіка композиційної побудови англомовних анотацій у галузі гуманітарних наук (2017)
Фенюк Л. Д. - Принципи систематизації суспільно-політичних інтерлексем (2017)
Філатова К. О. - Теоретичні основи номінативних процесів лексики: когнітивні засади (2017)
Хаботнякова П. С. - Біблійний образ-символ як складник релігійної картини світу (на матеріалі творів Френка Перетті) (2017)
Шепель Ю. О. - Вплив словотвірних процесів на інтелектуалізацію української літературної мови та на зростання її емоційно-оцінної лексики (2017)
Шмігер Т. В. - Культурна матриця: ключ до розуміння тексту чи моделювання читачевої рецепції у перекладі (2017)
Юрса Л. В. - Статус бачвансько-сримського варіанта української літературної мови у розвідках Володимира Гнатюка (2017)
Яким М. Б. - Полісемійність ареальних фразем (на матеріалі іменних фразем бойківських говірок) (2017)
Зимомря М. І. - Новаторська праця з теорії і практики перекладу. Рецензія: Дзера Оксана. Біблійна інтертекстуальність і переклад: англо-український контекст: моногафія / Оксана Дзера. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. - 490 с. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Біленко Т. І. - Особливості антиофшорного регулювання діяльності іноземних корпорацій, Бойко С. Д., Дияк Ю. І. (2017)
Бригадир В. О. - Диференціація населення країн ЄС за рівнем доходів (2017)
Іванов Є. І. - Перші підсумки дії угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та ЄС (2017)
Куриліна О. В. - Вплив офшорних зон на транзитивні економіки (2017)
Мареха І. С. - Аналіз впливу системи цінностей на економіку країни та міжкраїнні порівняння (2017)
Іванова Т. В. - Концептуальні засади оптимізації еколого-економічної політики України (2017)
Іличок Б. І. - Валютна безпека України – стан та перспективи вдосконалення (2017)
Набульсі Х. Н. - Інтернаціоналізація механізму державно-приватного партнерства (2017)
Хайдура Х. М. - Методичні засади квантифікації внеску сучасного університету в економіку знань (досвід Великої Британії) (2017)
Бондаренко С. А. - Аналітична оцінка інноваційного середовища України та його впливу на розвиток виноробних підприємств (2017)
Василенко Ю. В. - Обґрунтування змісту функцій управління структурою інтелектуального капіталу (2017)
Демяненко К. А. - Аналіз екологічних витрат підприємств кондитерської галузі (2017)
Літвінова В. О. - Підвищення ефективності використання товарних запасів торговельного підприємства, Грінченко Р. В. (2017)
Луцик І. Б. - Головні причини виникнення кризових явищ на підприємствах та можливі шляхи їх подолання, Юрій Е. О. (2017)
Мозгова Г. В. - Використання CRM-систем на українському ринку: особливості та перспективи, Морозов А. О., Фомін О. Д. (2017)
Петросов В. А. - Проблеми розвитку креативності менеджера в Україні, Банчук-Петросова О. В. (2017)
Бітюк І. М. - Системна модель управління бізнес-інкубатором: формування та управління (2017)
Піщик О. В. - Експертне оцінювання пріоритетності програм забезпечення населення житлом (2017)
Бондаренко А. І. - Зміни кредитного рейтингу позичальника та способи їх врахування в процесі визначення ціни кредиту (2017)
Онищенко С. В. - Методичний підхід оцінювання бюджетної безпеки держави (2017)
Височан О. С. - Реорієнтація фінансової звітності в системі "суб’єкт бухгалтерського обліку – користувач" (2017)
Іваннікова О. В. - Аналіз платоспроможності як фактора фінансової стійкості малих підприємств (2017)
Лукановська І. Р. - Особливості організації обліку витрат водних ресурсів (2017)
Трачова Д. М. - Окремі аспекти формування амортизаційної політики підприємства (2017)
Шерстюк О. Л. - Функціональна характеристика центрів професійної відповідальності в аудиті фінансової інформації (2017)
Юхименко-Назарук І. А. - Розвиток бухгалтерського обліку в контексті теорії контрактів (2017)
Минц А. Ю. - Методы синтеза структуры интеллектуальных систем принятия решений (2017)
Окара Д. В. - Економетричне моделювання регіональних ринків праці України, Чернишев В. Г., Шинкаренко В. М. (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2018)
Білей-Рубан Н. В. - Методологічні аспекти художнього проектування сучасного одягу на основі угорського костюму, Сєдоухова Є. В. (2018)
Івасенко М. В. - Дослідження методів роботи байєра при формуванні конкурентоспроможних колекцій брендового взуття, Гаркавенко С. С., Башинська О. А. (2018)
Смаженко В. С. - Використання графічних редакторів з метою вдосконалення творчої підготовки студентів спеціальності "Дизайн", Баранова А. І., Батрак В. С. (2018)
Коломієць А. І. - Оптимізація технологічних параметрів ниткових з’єднань для отримання якісних оздоблювальних строчок на одязі з елементами трансформації, Бакан Л. А. (2018)
Оболенська Г. В. - Вибір технологічних параметрів ниткових з’єднань при виготовленні одягу клаптевою технікою "печворк", Бакан Л. А. (2018)
Зінько Р. В. - Прилад для оцінки комфортності одягу, Янчинський С. В., Янчинський В. В. (2018)
Кучина Я. Ю. - Оцінка якості дублювання деталей жакету жіночого з костюмної тканини, Арабулі А. Т. (2018)
Кугук Т. В. - Параметризація лекал трикотажних виробів у середовищі AUTOCAD, Єліна Т. В. (2018)
Лук'янова К. С. - Удосконалення конструкції та технології виготовлення взуття для пілотів військово-транспортної авіації, Обрізан В. А. (2018)
Обрізан В. А. - Дослідження теплозахисних властивостей спеціального взуття для захисту від низьких температур, Данько А. Ю. (2018)
Бабич А. І. - Вплив факторів споживчого вибору на формування спектру послуг з ремонту взуття, Мирошниченко І. М. (2018)
Рубець О. Ю. - Порівняльна характеристика удосконаленої та діючої на підприємствах технології виготовлення повсякденного взуття, Бабич А. І. (2018)
Комкіна К. О. - Антропометричні дослідження стоп юнаків з використанням 3D технологій, Кернеш В. П. (2018)
Сич Є. С. - Удосконалення барабанної пральної машини за рахунок покращення підвіски, Петко І. В. (2018)
Зубенко Д. А. - Використання слідкуючих інверторів у агрегатах безперебійного живлення, Зенкін М. А. (2018)
Лісовець С. М. - Оптимізація режимів подачі газо-повітряної суміші в котельну установку, Мартинюк Ю. А. (2018)
Іскандарян Р. Е. - Використання датчиків в автоматизованій системі контролю тиску в автомобільних шинах, Пилипенко Ю. М. (2018)
Бакало О. О. - Дослідження автоматизованого контролю вологості ґрунту при вирощуванні сільськогосподарських культур в теплиці, Пилипенко Ю. М. (2018)
Балабін В. В. - Військова складова професійної компетентності військового перекладача (2018)
Баранська Л. Б. - Геортоніми в прозовому дискурсі Марії Матіос: семантико-стилістичний аспект (2018)
Бережна О. О. - Особливості та способи перекладу складних термінів з антропонімімами в англомовних наукових текстах (2018)
Білоконенко Л. А. - Вплив оцінної лексики на емоційний стан людини в міжособистісному конфлікті (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського