Ніколаєць Ю. - Національні меншини України у роки Другої світової війни у контексті етнополітичних практик воюючих сторін: науковий дискурс (2017)
Коцур В. - Вплив російського чинника на етнонаціональні процеси в Україні в 1990-х рр. (2017)
Ляшенко О. - Кількісні дані як джерело дослідження національних меншин (2017)
Бортнікова А. - Проблеми методології дослідження інституту міського самоврядування в умовах запровадження магдебурзького права (на прикладі Волинської обл.) (2017)
Полелюк Т. - Християнство в українському соціокультурному просторі: демаркація конструктивного і деструктивного впливів (1999)
Недавня О. - Уроки кризи української церкви XVI століття (1999)
Хитровська Ю. - Приєднання уніатів до православної церкви (1839 р.): витоки, хід, наслідки (1999)
Московчук А. - Еволюція християнства: від внутрішньої свободи особистості до державної релігії (1999)
Чупрій Л. - Духовність як культурний феномен (1999)
Славута Г. - Релігійна освіта і виховання дітей в часи царату (1999)
Грабчук М. - Особливості східного візантійсько-українського обряду в гуцулів (1999)
Токман В. - Священне як категорія релігієзнавства (1999)
Лобода М. - М. П. Драгоманов про свободу совісті і суспільну функціональність релігії (1999)
Сергійко В. - Протестантська етика Макса Вебера: витоки, обгрунтування (1999)
Пчелинцев А. - Експертний висновок щодонового російського закону "Про свободу совісті і про релігійні об'єднання", Ряховский В. (1999)
Петрик В. - Сатанинські секти (1999)
До відому авторів (1999)
Пам'яті професора Лобовика Бориса Олександровича (1999)
Summary (1999)
Примак І. Д. - Забур’яненість агрофітоценозів спеціалізованої сівозміни за різних систем основного обробітку і удобрення у Правобережному Лісостепу України, Карпенко В. Г., Панченко О. Б. (2016)
Каленська С. М. - Захист посівів проса від бур’янів за умов біологізації технології вирощування, Черній В. П. (2016)
Красільнікова Т. М. - Вплив агрокліматичних ресурсів регіону на продуктивність посівів пшениці озимої в умовах Лісостепу, Довгаль Г. П. (2016)
Lozinskyi M. - Inheritance and grain weight transgressive variability per plant in hybrid winter wheat (T. aestivum L.), obtained from the hybridization of various ecotypes (2016)
Грабовський М. Б. - Формування продуктивності сумісних посівів кукурудзи і сорго цукрового залежно від заходів захисту рослин від бур’янів, Грабовська Т. О., Ображій С. В. (2016)
Одарченко О. М. - Вплив полицевого і "нульового" обробітків на структуру ґрунту в полі ячменю ярого Правобережного Лісостепу України, Танчик С. П. (2016)
Глеваський В. І. - Біологічні особливості та продуктивні властивості цукрових буряків залежно від підготовки насіння (2016)
Князюк О. В. - Фізіолого-біологічні особливості формування продуктивності гібридів кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування, Липовий В. Г. (2016)
Бєлік Я. В. - Ефективність використання для сівби стимульованого дражованого насіння буряків цукрових, Баланюк Л. О., Моргун В. І., Карпук Л. М. (2016)
Demchenko O. - Investigation of the resistance of different varieties of buckwheat to infectious diseases after the pre-sowing treatment of seeds and vegetating plants with biological preparations, Shevchuk V., Yuzvenko L., Boyko O., Babenko L., Mokrozub V., Lazarenko L., Kalinichenko A., Boyko A. (2016)
Верменко Ю. Я. - Споживча, лікувальна цінність та придатність для переробки різних сортів картоплі, Демкович Я.Б., Остренко М. В. (2016)
Рожнятовський А. О. - Використання різних схем садіння за вирощування картоплі в зоні Південного Полісся (2016)
Губар М. І. - Біоенергетична оцінка способів вирощування та систем живлення томата, Виродов О. С., Фурман В. А., Городецький О. С. (2016)
Колесніков М. О. - Вплив біостимуляторів Стимпо та Регоплант на продуктивність ячменю ярого, Пономаренко С. П. (2016)
Бровко О. В. - Вплив гібереліну на формування фотосинтетичного апарату та продуктивність перцю солодкого, Кур’ята В. Г., Рогач В. В. (2016)
Балабак О. А. - Продуктивність фундука залежно від формування конструкцій насаджень (2016)
Житовоз А. В. - Антропогенна трансформація захисних лісових насаджень в умовах впливу комплексу негативних чинників (2016)
Кубрак С. М. - Оцінка сортозразків дині за господарсько цінними ознаками (2016)
Миколайко В. П. - Фізіологічні особливості сортів цикорію коренеплідного уманської селекції, Поліщук В. В., Карпук Л. М. (2016)
Савіна О. І. - Створення колекції махорки в умовах західної частини України, Шейдик К. А., Матієга О. О. (2016)
Шушківська Н. І. - Жужелиці (Coleoptera, Carabidae) в біоценозах Центрального Лісостепу України (2016)
Романчук Л. Д. - Перспективи використання гідрофітів для попереднього очищення стічних вод в умовах КП "Житомирводоканал", Федонюк Т. П., Пазич В. М. (2016)
Поліщук В. В. - Стерилізація соматичних бруньок вихідних форм сакури Prunus serrulata L. для введення in vitro, Щерба І. В. (2016)
Колодний А. - Релігієзнавство і теологія (1999)
Надтока Г. - Діяльність православної місії в Україні на зламі ХІХ-ХХ століть (1999)
Кондратик Л. - Релігія в творчому спадку В. Липинського (1999)
Стадник М. - Догма, її поняття та генеза в християнстві (1999)
Звонок Н. - Орієнтація на релігійні цінності серед духовних устремлінь людини (на матерiалах української та росiйської художньої лiтератури 60-80-х рокiв) (1999)
Московчук А. - Морально-етичний потенціал декалогу (1999)
Недавня О. - Церква як чинник самовизначення нації в культурно-цивілізаційному оточенні (1999)
Верещагіна Н. - Славетна Київська святиня – чудотворна ікона Миколи Мокрого та її місце в східнослов'янській культурі (1999)
Сергійко В. - Проблеми розвитку соціального вчення католицизму (1999)
Фатюшина Н. - Образ бога-громовержця Перуна в язичницькому світогляді Давньої Русі (1999)
Гурська Л. - Вплив православних братств на формування духовної культури в Україні (1999)
Филипович Л. - Етнологія релігії (1999)
Гудима А. - Використання краєзнавчого матеріалу в курсі "Релігієзнавство" (1999)
Колодний А. - Релігійне життя України 1998 року в цифрах (1999)
Гудима А. - Наукова конференція "Християнство і культура" (1999)
Summary (1999)
Наумова Н. - Духовно-релігійні пошуки Київської Русі (1999)
Жиртуєва Н. - Ісіхазм в культурі Київської Русі та Таврики (1999)
Марголіна І. - Відновлення Кирилівської парафії та діяльність ігумена Василія Красовського (1605-1614) з відродження Кирилівської церкви (1999)
Черній А. - До поняття та проблемної сфери філософії релігії (1999)
Кулагіна Г. - Синкретичний характер побутової релігійності православних українців (1999)
Петрова І. - Християнська духовність: поняття, природа та зміст (1999)
Соловій Р. - Українська Реформатська церква: спроба реалізації ідеї національної церкви (20-30 рр. ХХ ст.) (1999)
Бойцова О. - Вплив мусульманства на формування обрядності кримських татар (1999)
Длінна Т. - Фактори формування релігійності українця (1999)
Гладкий С. - Реформаційний рух у православних єпархіях України на початку ХХ століття (1999)
Борисова О. - Важливі здобутки Українського православ'я у царині культури (1999)
Любінець І. - Галицькі Євангелії – пам'ятки духовної культури українського народу, Фіглевський М. (1999)
Іщенко О. - Просторово-часові принципи символіки українського сакрального мистецтва (1999)
Ткач С. - Міжправославний конфлікт як дестабілізуючий чинник суспільно-політичного розвитку України (1999)
Підсумковий документ міжнародного симпозіуму "Християнство і національна ідея" (Тернопіль, 8-9 жовтня 1999 р.) (1999)
Дисертаційні праці, захищені в 1999 році у Спеціалізованій Вченій раді Д 26.161.03 (1999)
Summary (1999)
Лобовик Б. - Історіософія релігії як знання історичної природи релігії (1999)
Колодний А. - Історизм як принцип релігієзнавчого пізнання (1999)
Павленко П. - Роль особи в релігійному житті: особа як фундатор і ідеолог релігії (1999)
Кірюхін Д. - Основні принципи історіософії релігії Гегеля (1999)
Єленський В. - Релігійно-політичні зміни в процесі посткомуністичних трансформацій (1999)
Климов В. - Сучасна модель державно-церковних відносин як результат суспільних трансформацій (1999)
Бабій М. - Проблеми і перспективи міжконфесійного діалогу (1999)
Яроцький П. - Інкультурація: рух до національних церков чи клерикалізація національних культур (1999)
Филипович Л. - Місце і роль релігії в процесах етнонаціональної ідентифікації (1999)
Саган О. - Етноконфесійна специфіка релігійності в Україні (1999)
Недавня О. - Місце греко-католицизму в самоідентифікації українців в їх цивілізаційному оточенні (1999)
Summary (1999)
Title (2017)
Contents (2017)
Lieonov S. - Assessment of demand, supply and equilibrium price on the deposit market of Ukraine, Didenko I. (2017)
Sanko H. - Comparative analysis of IFRS and US GAAP, Koldovskyi A. (2017)
Dovhan Zh. - The financial instruments market – an institutional approach, Kravchuk I., Karaś P. (2017)
Savchenko T. - Trust in the banking sector: EU experience and evidence from Ukraine, Kovács L. (2017)
Didenko O. - The optimization of banking regulation intensity from the perspective of finan-cial stability in banking sector: an empirical analysis, Dordevic S. (2017)
D’yakonova I. - Formation of complex model of analytical support of deposit bank management, Guley A., Sheliuk A. (2017)
Mussina A. - Trajectories of development of state-owned banks by analyzing the dynamics of patterns, Shkolnyk I., Bukhtiarova A. (2017)
Boiko A. - The role of tax competition between the countries of the world and the features of determining the main tax competitors of Ukraine among the European countries, Samusevych I. (2017)
Rekunenko I. - Scientific methodological approach to defining projected indicator of financial market infrastructural efficiency (2017)
Antonov M. - Regulation of the state debt stability, Lopa l. (2017)
Прокопенко В. В. - Платон у просторі антиплатонічного мислення (2015)
Азарова Ю. О. - Концепт "re-mark" в философии Ж. Деррида (2015)
Hagengruber R. - Rediscovering history. Approaching women philosophers (2015)
Перепелиця О. М. - Гомофобія як симптом незавершеності проекту просвітництва, Храброва О. В. (2015)
Голубенко О. В. - Від ексцентрики до егофугізму: теоретичні обертання навколо дигресивної конституції людини (про одну якісну експлікацію та одну неякісну онтологізацію) (2015)
Robaszkiewicz M. - Donna Haraway and Hannah Arendt: between feminist objectivity and the intersubjectivity of a representative judgment (2015)
Мухина Е. Н. - Соотношение власти и свободы в теориях М. Фуко и П. Бурдье (2015)
Терещенко Ю. Д. - Назад к Гегелю: о способах реактуализации гегелевской философии (2015)
Лазарева М. Л. - На шляху до постгуманізму, або реальні та віртуальні трансформації сутнісного Я (2015)
Рыжкова Д. С. - Трудности в определении идентичности современного индивида (2015)
Байрачний В. О. - Соціальна відповідальність як поведінковий імператив особистості: до постановки питання (2015)
Астахова Е. В. - Социокультурный разрыв между поколениями как новый вызов системы образования (2015)
Silke A. - In his liberal political theory, does John Rawls include justice for women within the family? (2015)
Фисун Е. Г. - Раса и гендер в колониальном воображении европейской живописи ХІХ века: дискурс-анализ (2015)
Минаков И. В. - О возможном статусе номинальных (содержательных) тематических образований "проблема философии" внутри философствования (2015)
Загурская Н. В. - Вкусная и полезная те(к)стуальность (2015)
Голубенко О. В. - Жак Паганель та темна кімната, або "ніщо" по-французьки: подвійний онтологічний "топос" дигресії та її спекулятивні "ефекти" (2015)
Артеменко Я. І. - Дигресивні аспекти риторичності: справа Сципіона, Попова Н. В. (2015)
Комаха Л. Г. - Наука як риторика в аргументах "риторики економіки": методологічний аспект (2015)
Літовченко Я. М. - Переклад: межі трансгресивності (2015)
Селищева Д. В. - Поэзия как противоположность техники и обыденной речи в фундаментальной онтологии (2015)
Узунова Н. Д. - Чужий як анти-інтерпретатор (за Юлією Крістєвою) (2015)
Филоненко Б. А. - Цвет в антифилософии Людвига Витгенштейна (2015)
Мухина Е. Н. - Методы скрытия пространства: ускорение и симуляция (2015)
Воропай Т. С. - Джорджо Агамбен: чрезвычайное положение как парадигма современной политики (2015)
Зорченко И. В. - Функция утопии в системе координат политического: βιοσ – ζοη – φυσις – νομος (2015)
Saltanov M. V. - Zur frage der begründung für äussere legitimität des staates (2015)
Кузнецова К. Ю. - Концепція "постсекулярного суспільства" та ствердження необхідності діалогу (2015)
Смоляга М. В. - Ньютон, Кант и Эйнштейн: дискурс "мира в целом", опыт "транскритики" (2015)
Карпенко В. Е. - Техноинтеллектуализация антропосферы: философско-культурологическое измерение (2015)
Artyomenko N. A. - The doctrine of Bistami as a reflection of hellenistic philosophy in the early Islamic mysticism (2015)
Тягло А. В. - На пути к легитимации юридической логики (2015)
Клімова Г. П. - Надійне підґрунтя для розвитку духовної самостійності майбутніх фахівців (рецензія на підручник) (2015)
Белл Дж. - Функция-режиссер: теория авторского кино и постструктурализм, Лойко В. В. (2015)
До п’ятдесятирічного ювілею університетського вісника "Філософські перипетії" (2015)
"Філософські перипетії" 1965-2015: ретроспектива змісту (2015)
Академику Транспортной академии Украины, профессору М. Я. Постану – 70 лет (2018)
Примачев Н. Т. - Цифровая экономика автономного торгового мореплавания, Стахов С. Ю. (2018)
Пархоменко И. Н. - Морской транспортный комплекс в системе международных экономических отношений (2018)
Примачева Н. Н. - Дифференциация условий сбалансированности развития рынка морской торговли (2018)
Яворская A. Ф. - Нормализация состояния подсистем морского транспорта по критериям устойчивости (2018)
Голубкова І. А. - Проблеми прибережного судноплавства в системі сталого розвитку Одеського регіону, Левинська Т. І. (2018)
Махуренко Г. С. - Прогноз спроса на стивидорные услуги в Украине, Крук Ю. Ю. (2018)
Гіріна О. Б. - Методологічні аспекти управління економічним і конкурентним потенціалами системи морських торговельних портів (2018)
Ризун Н. О. - Проблемы импорта угля в Украину, Рыжкова Г. А. (2018)
Куруджи Ю. В. - Метод оцінки економічної доцільності страхування ризиків при плануванні роботи дворівневої логістичної мережі (2018)
Дубовик Н. В. - Методичні основи застосування ризик-орієнтованого підходу в діяльності компаній з підбору і працевлаштування моряків (2018)
Литвиненко С. Л. - Передумови реалізації стратегії формування гібридних бізнес-моделей вантажних авіаперевізників (2018)
Котлубай О. М. - Особливості механізму формування портових зборів в українських портах, Познанська І. В. (2018)
Правила подання наукових статей до опублікування (2018)
Title (2017)
Аль-Ахммаді С. А. - Проблеми енергомодернізації будівель історичних ареалів населених пунктів, занесених до списку історичних міст України (на прикладі міста Чернівці) (2017)
Андропова О. В. - Класифікація будинків і споруд за вимогами до норм інсоляції (2017)
Андропова О. В. - Аналіз зовнішніх сонцезахисних пристроїв на прикладі архітектурно-просторові металеві сітки, Рубан О. В., Бончик В. Ю. (2017)
Басок Б. І. - Підвищення енергоефективності теплоспоживання будівель, Лисенко О. М., Олійник Л. В., Луніна А. О. (2017)
Басок Б. І. - Перспкективи розвитку сфери теплозабезпечення населених пунктів України, Недбайло О. М. (2017)
Бончик В. Ю. - Об’єкти обслуговування електромобілів як складова архітектурно – предметного середовища, Кащенко Т. О., Селиванов О. І. (2017)
Гетун Г. В. - Актуальність використання відновлювальних джерел енергії у будівельному секторі в умовах України, Кошева В. О. (2017)
Гетун Г. В. - Визначення опору теплопередачі суміщеного покриття комбінованого типу багатоквартирного житлового будинку, Лесько І. М. (2017)
Гламаздін П. М. - Перспективи використання поверхнево-активних речовин в технології підготовки води для систем централізованого теплопостачання, Габа К. О., Давиденко Є. П., Вітковський В. С. (2017)
Гумен О. М. - Обґрунтування профілю температури та концентрації домішок примежового шару між супутніми або зустрічними потоками, Довгалюк В. Б., Мілейковський В.О. (2017)
Дудар І. Н. - Розробка екологічної карти розташування приватних пунктів прийому вторсировини у місті Вінниця, Яворовська О. В. (2017)
Егорченков В. А. - Повышение энергоэффективности систем освещения в зданиях путем моделирования условий освещения объекта различения простой формы (2017)
Желих В. М. - Визначення теплових характеристик горизонтального грунтового теплообмінника геотермальної системи вентиляції, Савченко О. О., Горбаченко Л. П., Штець В. М. (2017)
Задоянний О. В. - Особливості визначення ексергетичної ефективності процесу повітрообміну в приміщенні, Євдокименко Ю. М. (2017)
Задоянний О. В. - Методологічні питання задоволення основної вимоги "економія енергії", Євдокименко Ю. М. (2017)
Климчук М. М. - Інформатизація системи управління енергозбереженням підприємства на основі когерентно-когезійної моделі (2017)
Козак Ю. В. - Шляхи економного проектування акустики залів за рахунок максимального використання відбитої енергії звуків (2017)
Колієнко В. А. - Визначення розрахункових витрат теплоти на потреби опалення і вентиляції, Колієнко А. Г. (2017)
Колодько А. О. - Енергоефетивна переробка промислових стічних вод, Самченко Д. М., Кочетов Г. М. (2017)
Кріпак І. С. - Аналіз конструкцій та теплових процесів у енергетичному вікні, Приймак О. В. (2017)
Крот О. П. - До аналізу ефективності обертових печей для спалювання муніципальних відходів (2017)
Крупа М. М. - Вплив електромагнітного поля на воду і водяні розчини і очищення води, Приймак О. В., Коваленко Н. О. (2017)
Кулінко Є. О. - Теплові насоси як джерела низькотемпературного теплопостачання, Кузицький І. Т., Погосов О. Г. (2017)
Лабай В. Й. - Дослідження енергозбереження в системі кондиціювання повітря чистого приміщення за ексергоефективністю, Гарасим Д. І., Генсецький М. П. (2017)
Лисак О. В. - Динамічне регулювання електричних акумуляційних систем тепло- та холодопостачання для забезпечення мікроклімату приміщень (2017)
Малий О. В. - Аналіз екологічних вимог при проектуванні дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, Кащенко Т. О. (2017)
Мартынов В. Л. - Моделирование оптимальных параметров теплоизоляционной оболочки зданий заданого класа энергоэффективности в учебно-жилых университетских комплексах (кампусах), Икхалеа Едесири Бриджет (2017)
Масюк Г. Ю. - Уточнення кута нахилу площі поверхні сонячного теплового колектора з урахуванням прогнозних кліматичних і експлуатаційних умов роботи системи, Приймак О. В. (2017)
Микитась М. В. - Сталий розвиток міст: стан досліджень, міжнародний та український досвід, Плоский В. О. (2017)
Морозов Д. М. - Скінченноелементний підхід до визначення напружено-деформованого стану пористого матеріалу засобами Python, Юрєчко В. З., Гнєздовський О. В. (2017)
Недбайло О. М. - Аналіз енергетичних параметрів роботи системи теплопостачання енергоефективного будинку, Божко І. К. (2017)
Оленіна О. Ю. - Системи зі змінною витратою повітря (vav-системи) – максимальна енергоефективність (2017)
Петраш В. Д. - Економічна ефективність теплонасосної утилізації енергії відпрацьованих газів обертових печей, Полунін Ю. М. (2017)
Підгорний О. Л. - Можливості використання торсових поверхонь в якості відбивачів сонячних променів (продовження) (2017)
Редько А. А. - Численные исследования процессов сжигания газообразного топлива в вихревой горелке котла ДЕ-10/14, Павловская А. А., Давиденко А. В., Павловский С. В. (2017)
Рубан Л. І. - Об’єкти відновлювальної енергетики водних територій (світові тенденції на початку 21 століття) (2017)
Сергейчук О. В. - Історія та перспективи розвитку норм з енергоефективності будівель в Україні (2017)
Скочко В. І. - Алгоритм розвантаження окремих опор стрижневих будівельних конструкцій із шарнірним вузловим сполученням (2017)
Скочко Л. О. - Особливості числового моделювання напружено-деформованого стану багатоярусних підпірних стін з врахуванням зміни конфігурації їх окремих ярусів (2017)
Тарадай А. М. - Математическое обоснование подхода к оплате за услуги теплоснабжения при термомодернизации жилых зданий, Ланцберг Н. Г., Бугай В. С., Фомич С. В. (2017)
Томашевський А. В. - Автоматизація пошуку оптимальної геометричної структури геодезичного купола на етапі концептуального проектування, Люльченко Є. В. (2017)
Шамрина Г. В. - Комплектная система КНАУФ на основе цементных плит AQUAPANEL® Outdoor и перспективы ее применения в Украине, Хохрякова Д. А., Тимофеев Н. В. (2017)
Шаповал С. П. - Використання сонячної теплової енергії за рахунок комбінованого геліовікна (2017)
Шепітчак В. Б. - Дослідження інфрачервоних систем опалення при їх застосуванні у виробничих приміщеннях, Желих В. М., Редько А. О. (2017)
Якусевич С. Г. - Деякі аспекти ефективного влаштування теплоізоляційної оболонки будинку, Плоский В. О. (2017)
Басок Б. І. - Досягнення класу високої енергоефективності будівель, Давиденко Б. В., Гончарук С. М. (2017)
Borucińska-Bieńkowska H. - Social and economic urbanization processes in communes in a metropolitan area and development of energy efficient technologies. Case study: poznań metropollitan area (2017)
Ardekani L. K. - Derivations of gamma (semi)hyperrings, Davvaz B. (2018)
Ashyralyev A. - The structure of fractional spaces generated by the two-dimensional difference operator on the half plane, Akturk S. (2018)
Ivelić Bradanović S. - Generalizations of Sherman’s inequality via Fink’s identity and Green’s function, Latif N., Pečarić J. (2018)
Гефтер С. Л. - Цілі розв’язки одного лінійного неявного диференціально-різницевого рівняння у банахових просторах, Півень О. Л. (2018)
Грищук С. В. - Комутативні комплексні алгебри другого рангу з одиницею та деякі випадки плоскої ортотропії. I (2018)
Дереч В. Д. - Скінченні структурно-однорідні групи і комутативні нільнапівгрупи (2018)
Евстафьева В. В. - Периодические решения системы дифференциальных уравнений с гистерезисной нелинейностью при наличии нулевого собственного числа (2018)
Карлова О. - Верхній та нижній класи Лебега багатозначних відображень двох змінних, Михайлюк В. (2018)
Малицька Г. П. - Про фундаментальний розв’язок задачi Кошi для систем Колмогорова другого порядку, Буртняк І. В. (2018)
Tuneski N. - Sufficient conditions for bounded turning of analytic functions, Bulboacă T. (2018)
Фардигола Л. В. - Оператори перетворення в задачах керованості для виродженого хвильового рівняння зі змінними коефіцієнтами (2018)
Бабич Ю. А. - Аппроксимация периодических функций многих переменных функциями меньшего числа переменных в метрических пространствах Орлича, Михайлова Т. Ф. (2018)
Коренков М. Є. - Про асимптотику асоційованих сигма-функцій і тета-функцій Якобі, Харкевич Ю. І. (2018)
Бабінцева А. Г. - Маркери оксидативного стресу у доношених новонароджених дітей з ренальною дисфункцією (2018)
Бойманов Ф. Х. - Различия морфологии и морфометрических показателей колото-резаных ран в зависимости от их локализации на теле, Индиаминов С. И., Мардонов Т. М. (2018)
Говардовська О. О. - Стійкість мікобактерії туберкульозу до ізоніазиду: епідеміологія, діагностика та результати лікування моно- та полірезистентного туберкульозу у Харківській області, Шевченко О. С. (2018)
Гута Р. Р. - 5-річна динаміка показників ліпідограми у хворих на ішемічну хворобу серця після реваскуляризації, Радченко О. М. (2018)
Желіба Л. М. - Вплив вітаміну D на клініко – патогенетичний перебіг множинного склерозу, Семененко А. І., Малик С. Л., Хребтій Г. І. (2018)
Koliubakina L. V. - Clinical and anamnestic features of respiratory syncytial viral infection course in infants treated in the regional pediatric clinical hospital, Vlasova O. V., Stefanchuk L. M. (2018)
Марченко І. В. - Зв’язок різних варіантів генотипу поліморфізмів rs1044498 та rs997509 гена ENPP1 з показниками вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на ЦД 2-го типу, Гарбузова В. Ю., Дубовик Є. І. (2018)
Михайловська Н. С. - Маркери ранньої діагностики стеатозу печінки у хворих на ішемічну хворобу серця, Міняйленко Л. Є., Сергєєва Л. Н., Олійник Т. В. (2018)
Мицик Ю. О. - Значення вимірюваного коефіцієнта дифузії МРТ у оцінці ранньої терапевтичної відповіді при системній терапії нирково-клітинного раку (2018)
Москалюк В. Д. - Перебіг кору на Буковині в умовах сьогодення, Рудан І. В., Баланюк І. В., Мироник О. В., Колотило Т. Р. (2018)
Нікоряк Р. А. - Особливості клінічних проявів непсихотичних психічних порушень у демобілізованих учасників бойових дій на Сході України (2018)
Печеряга С. В. - Профілактика виникнення порушень фетоплацентарного комплексу в ранні терміни гестації при низькій плацентації, Маринчина І. М. (2018)
Семчишин М. Г. - Ефективність препарату цитофлавін при комплексній патогенетичній терапії черепно-мозкової травми у вояків антитерористичної операції (2018)
Синяченко О. В. - Клініко-патогенетична роль ендогенних та екзогенних металів при гонококсартрозі, що містяться в протезах колінних й кульшових суглобів, Сокрут М. В., Климовицький Ф. В., Сокрут О. П. (2018)
Теслик Т. П. - Вплив експериментального алоксанового діабету на морфологію легеневих структур щурів віку прогресивного росту (2018)
Хіміч С. Д. - Можливі ускладнення перебігу травматичної хвороби у пацієнтів з поєднаною травмою тіла на тлі ожиріння, Чемерис О. М. (2018)
Khukhlina O. S. - Features of the nonalcoholic steatohepatitis and chronic kidney disease courses, pathogenetic correction efficiency, Antoniv A. A., Mandryk O. Ie., Kuzminska O. B., Dudka I. V., Dudka T. V. (2018)
Цисар Ю. В. - Особливості перебігу пубертатного періоду у дівчат із порушенням менструальної функції (2018)
Чала К. М. - Вплив тривалого вживання малих доз хлористого кадмію на кислоторегулювальну функцію нирок у білих щурів за умов водного навантаження, Ходоровська А. А., Чернікова Г. М., Андрущак Л. А. (2018)
Шапаренко О. В. - Порівняльна оцінка ефективності різних типів антигіпертензивної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію й ожиріння, Кравчун П. Г. (2018)
Щерба В. В. - Функціональний стан системи антиоксидного захисту у щурів з пародонтитом на фоні гіпер- та гіпотиреозу, Корда М. М. (2018)
Яринич Ю. М. - Особливості клінічно-біохімічних показників у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки (2018)
Остафійчук Д. І. - Лазерне випромінювання. основні напрямки використання в біології і медицині. Перспективи розвитку, Горкуненко А. Б., Плаксива Т. О., Волощук Х. В. (2018)
Паліброда Н. М. - Аспірин: сучасний погляд на добре відомий препарат (огляд літератури), Бутнару М. Ю, Лаврова О. І. (2018)
Аляви Б. А. - Клинический случай эндоваскулярного лечения хронической артериальной недостаточности головного мозга у пациента с критической ишемией нижних конечностей, Исхаков Ш. А., Камилова С. Э., Узоков Ж. К. (2018)
Михалойко І. С. - Професійні і соціально-психологічні проблеми адаптації студентів-переселенців медиків та основні напрямки їх педагогічної підтримки, Михалойко О. Я., Михалойко І. Я., Попадинець І. Р. (2018)
Січкоріз О. Є. - Проблеми та перспективи нормативно-правового забезпечення медичної освіти на післядипломному рівні (2018)
Хомовський В. В. - Особливості підготовки лікарів-інтернів за фахом "Загальна практика-сімейна медицина" на факультеті післядипломної освіти в умовах сьогодення, Осовська Н. Ю., Савіцька Ю. В., Юзвишина О. В., Мазур Ю. В. (2018)
Дейнека С. Є. - Зельман Абрахам Ваксман – один із п’яти геніїв світової мікробіології та імунології, які народжені в Україні (до 130-річчя від дня народження і 45-річчя від дня смерті), Сидорчук Л. І., Міхєєв А. О., Сидорчук А. Р., Сидорчук І. Й. (2018)
Медичні internet-вісті. Частина ХІX. За редакцією К. І. Яковець, С. Є. Дейнеки (2018)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник” (2018)
Кононова О. В. - Гистологические показатели десны крыс при действии адреналина, адреноблокаторов и квертулина на фоне экспериментального дисбиоза, Вит В. В., Борисенко А. В. (2018)
Вишневская А. А. - Оценка регенеративных свойств плазмогеля из тромбоцитарной аутоплазмы на основании биохимических исследований в эксперименте (2018)
Михальченко С. В. - Экспериментальное обоснование профилактики и лечения заболеваний тканей пародонта у рабочих шинного производства, Макаренко О. А., Шнайдер С. А. (2018)
Марков О. В. - Вплив переокисненої соняшникової олії на стан пародонта щурів (2018)
Лабуш Ю. З. - Розвиток стоматиту у щурів, які вживали переокиснену соняшникову олію (2018)
Цевух Л. Б. - Ретроспективный анализ стоматологического статуса пациентки с корригированным врожденным пороком сердца, Бугерук В. В., Новикова Ж. А. (2018)
Белоклицкая Г. Ф. - Влияние полиморфизма G308A гена TNF-α у лиц молодого возраста (18-25 лет) на возникновение заболеваний тканей пародонта, Горголь К. О., Кирьяченко С. П. (2018)
Kotelevskyi R. A. - Condition of periapical tissues in endodonically treated teeth, Mamedov R. V., Kobyliak S. S., Gurjev Ju. S. (2018)
Мельник В. С. - Питання інформованості батьків пацієнтів про ортодонтичне лікування, Кучмаш Я. О. (2018)
Фур М. Б. - Характер зубощелепних аномалій у дітей з соматичною патологією, які перебувають в інтернатних закладах (2018)
Мороз Ю. Ю. - Розробка та клінічне впровадження алгоритму адаптації пацієнтів до незнімних зубних протезів з використанням функціонально-діагностичного комплексу TScan III/BioPak EMG, Неспрядько В. П., Лисейко Н. В. (2018)
Шнайдер С. А. - Отдалённые осложнения дентальной имплантации: роль качества лицевого скелета, Асмолова А. А., Асмолова Е. А. (2018)
Стоян Е. Ю. - Цистэктомия – современные аспекты проблемы, Денисова Е. Г., Соколова И. И. (2018)
Семенов К. А. - Спадкова схильність до розвитку захворювань скронево-нижньощелепного суглоба (2018)
Гулюк А. Г. - Клінічний випадок вторинної кісткової пластики при вродженій сполученій розщілині верхньої губи, Іванченко С. В. (2018)
Горзов С. С. - Обгрунтованість використання проективної методики (модифікованого тесту "Три дерева") у дітей старшого дошкільного віку на прийомі в дитячого лікаря-стоматолога, Кедик Р. Є., Сабов А. М., Парлаг В. В. (2018)
Велеган М. М. - Дослідження і корекція психоемоційного стану дітей старшого дошкільного віку 3-6 років м. Ужгород та Ужгородського району з метою створення умов ефективного стоматологічного прийому, Горзов В. В., Лєбєдєва О. І. (2018)
Шлапак С. П. - Поширеність стоматологічних захворювань дітей 12 і 15 років Закарпатської області, Кіндрат Н. В., Пецюх І. С., Гриненко Є. М. (2018)
Іванчишин В. В. - Оцінка ефективності профілактики карієсу фісур у дітей, Стадник У. О. (2018)
Мельник В. С. - Використання психологічного тесту "Люшера" у практичній діяльності дитячого лікаря-стоматолога, Мельник С. В., Горзов В. В., Шулинець Е. А., Пришляк Н. М. (2018)
Дєньга О. В. - Принципи й методи викладання іноземним студентам-медикам, які навчаються англійською мовою, та форми його організації, Шуміліна К. С., Папіровнік І. С., Дієва Т. В. (2018)
Лабунець В. А. - Обґрунтування та необхідність введення у практичну охорону здоров’я України нової системи визначення величин виробничого плану зубних техніків, Дієва Т. В., Лепський В. В., Лабунець О. В., Дієв Е. В., Лепський В. В. (2018)
Адубецька А. Ю. - Ефективність застосування препаратів групи тіопоетинів в комплексному лікуванні гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої області у хворих на цукровий діабет, Шнайдер С. А. (2018)
Варжапетян С. Д. - Анализ сонографичкеских критериев качественных изменений мембраны шнайдера при ятрогенном верхнечелюстном синусите (2018)
Горзов С. С. - Обгрунтованість використання проективної методики (модифікованого тесту "Три дерева") у дітей старшого дошкільного віку на прийомі в дитячого лікаря-стоматолога, Кедик Р. Є., Сабов А. М., Парлаг В. В. (2018)
Гулюк А. Г. - Інформативні методи рентгенологічних досліджень періостальних запальних процесів у військовослужбовців Збройних Сил України, Шмідт П. А. (2018)
Жук Д. Д. - Застосування фізичних факторів в комплексній терапії дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба (2018)
Иванченко С. В. - Клінічні випадки вторинної кісткової пластики при вроджених поєднаних наскрізних розщілин верхньої губи та піднебіння (2018)
Косенко Д. К. - Состояние полости рта у пациентов до и после резекции желудка (2018)
Костюк І. Р. - Клініко-рентгенологічна оцінка ефективності лікування хронічного гранулюючого періодонтиту постійних зубів у дітей, Костюк В. М., Семенюк Г. Д., Воляк М. Н. (2018)
Лєбєдєва О. І. - Дослідження і корекція психоемоційного стану дітей старшого дошкільного віку 3-6 років м. Ужгород та Ужгородського району з метою створення умов ефективного стоматологічного прийому, Велеган М. М., Горзов В. В. (2018)
Мельник В. С. - Використання психологічного тесту "Люшера" у практичній діяльності дитячого лікаря-стоматолога, Мельник С. В., Горзов В. В., Шулинець Е. А., Пришляк Н. М. (2018)
Николаева А. В. - Оценка эффективности применения растительных полифенолов у женщин с заболеваниями пародонта на фоне снижения секреции эстрогенов (2018)
Новицкая И. К. - Состояние тканей пародонта у лиц с затрудненным носовым дыханием, Друм М. Б. (2018)
Петренко А. А. - Патоморфологические изменения слизистой желудка крыс при экспериментальном дисбиозе и его коррекция с помощью орального геля квертулина (2018)
Рябоконь Є. М. - Особливості лікування пришийкового карієса фронтальної ділянки у дорослих, Костюк Н. Г., Терещук В. В. (2018)
Семенюк Г. Д. - Вплив комплексного лікування на показники окиснювальної модифікації білків у хворих на генералізований пародонтит, Костюк І. Р., Шовкова Н. І. (2018)
Цевух Л. Б. - Подготовка студентов 4-5 курсов стоматологического факультета к лицензионному экзамену Крок-2 на кафедре стоматологии детского возраста ОНМедУ в современных условиях, Новикова Ж. А. (2018)
Шлапак С. П. - Поширеність стоматологічних захворювань дітей 12 і 15 років Закарпатської області, Кіндрат Н. В., Пецюх І. С., Гриненко Є. М. (2018)
Шнайдер С. А. - Взаимосвязь качества лицевого скелета и его роль в профилактике отдалённых осложнений после дентальной имплантации на верхней челюсти, Асмолова А. А., Асмолова Е. А. (2018)
Шовкова Н. І. - Вивчення ефективності проведення уроків здоров’я для дітей різних вікових груп, Костюк І. Р., Кошкін О. Є., Білищук М. В. (2018)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Стахурський І. - Особливості участі та розподілу спільних витрат держав Європейського Союзу у миротворчих операціях Спільної безпекової та оборонної політики (2017)
Dunas O. - Legal implications for women participating in the armed conflict in the Eastern Ukraine (2017)
Grechko O. - Modernisation of the state migration policy of Ukraine in terms of European integration (2017)
Kostyuchenko Ya. - Conundrum of migration issues in the EU-Ukraine association agreement (2017)
Касьянова М. - Правове становище українців в міграційному законодавстві Республіки Білорусь кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2017)
Гольбін М. - Специфіка регіональних європейських норм у сфері захисту трудових та соціальних прав моряків (2017)
Kovalko N. - Right to education of children with disabilities: international legal experience (2017)
Синицин П. - Практика Європейського Суду з прав людини як нормативно-ціннісний орієнтир у діяльності конституційних судів (2017)
Levytska Ye. - The new aspects of the PRC-Taiwan and the PRC-Asean interaction: the economic component (2017)
Євтухова Г. - Проблемне поле саботажу в контексті сучасних теорій політичної участі (2017)
Іванова І. - Проблеми концептуалізації практики неокорпоративізму (2017)
Кравець А. - Біополітична інтерпретація еволюції політичних систем (2017)
Ostrovska B. - Bioethical aspects of ratio between reproductive rights of a human being and the right to life in the process of using assisted reproductive technologies (2017)
Остапенко Т. - Правове становище Закарпатської України у складі Угорського Королівства та Австро-Угорської імперії (ХІІІ-ХІХ ст.) (2017)
Pasitska O. - Polish tobacco monopoly in 1919-1939: origins and development (2017)
Дудченко О. - Методи діяльності органів державної влади та управління Радянської України в 1920-х роках (2017)
Trepak V. - Criminological analysis of economic factors of political corruption in Ukraine (2017)
Сірий Є. - Теоретичні розвідки в концептуалізації соціальної напруженості (2017)
Batrymenko O. - State funding of political parties in Ukraine: objective need or result of external pressure?, Tesliuk S. (2017)
Tkachuk Yu. - Common and distinctive features of civil society in Ukraine and Poland in the late 20th – early 21st century (2017)
Одарченко К. - Вплив кризи політичних партій в Україні на горизонтальні партійні зв’язки через призму ідеологічного та програмного компонента (2017)
Valiushko I. - The role of media in conflicts of information era (2017)
Короход Я. - ЗМІ як механізм інформаційного впливу на суб’єктів політичного конфлікту (2017)
Воробйова Г. - Гендерні особливості використання політичних метафор (2017)
Kyrychok A. - Characteristics of research in education in the field of public relations (2017)
Ягунов Д. - Аналітичні нотатки щодо Закону про слідчих пенітенціарної служби (2017)
Бородін І. - Правовий статус військовослужбовців в Україні, Пасіка С. (2017)
Навроцький О. - Поняття адміністративно-правових гарантій забезпечення прав дитини в Україні (2017)
Шараєвська Т. - Перспективи вдосконалення національного законодавства у сфері екологічної безпеки в умовах євроінтеграції (2017)
Yakovlev O. - The place of incentives of the employee in the system of labor conditions (2017)
Karpachova N. - The ombudsman and current challenges to human rights and freedoms establishment of the ombudsman institution as a response to human rights challenges (2017)
Tymchenko L. - Review of the monograph Lepetyuk O. V. (2016). Legal support of Ukraine’s cooperation with the European Union and its member states in the field of direct taxation. Odesa, Feniks (2017)
In memoriam: professor Nataliya A. Zelinskaya (2017)
Title (2018)
Шаповал С. П. - Застосування геліостіни для теплопостачання енергоефективних будівель, Желих В. М., Гумен О. М., Венгрин І. І. (2018)
Скочко В. І. - Скорочення тепловтрат систем теплопостачання шляхом оптимізації їх геометричних моделей при проектуванні, Плоский В. О, Гегер А. Д., Скочко Л. О. (2018)
Басок Б. І. - Експериментальні дослідження індивідуального теплового пункту з електричними котлами, Лисенко О. М., Андрейчук С. В., Приємченко В. П. (2018)
Кочетов Г. М. - Енергоощадна комплексна переробка промислових стічних вод, Самченко Д. М., Колодько А. О. (2018)
Клапченко В. І. - Використання золи теплоелектростанцій у виробництві бетону, Краснянський Г. Ю., Азнаурян І. О., Кузнецова І. О. (2018)
Желих В. М. - Доцільна глибина закладання горизонтального трубногоґрунтового теплообмінника геотермальної вентиляції, Савченко О. О., Матусевич В. , Пашкевич В. З. (2018)
Сорокова Н. М. - Метод визначення рівноважного вологовмісту будівельних матеріалів огороджувальних конструкцій, Кольчик Ю. М., Сороковий Р. Я. (2018)
Вознюк Л. І. - Розрахунок та оцінка ефективності багатошарових і монококових плит перекриття, Демчина Б. Г. (2018)
Микитась М. В. - Оптимізаційна задача управління потокорозподілом ресурсів кластерних організаційних структур енергоефективного будівництва, Теренчук С. А. (2018)
Данієлян А. Є. - Комбінаторні моделі аналізу та генерації проектних рішень еко-об’єктів (2018)
Гоц В. І. - Вплив розчинів кислот на формування структури базальтового волокна, Пальчик П. П., Бердник О. Ю. (2018)
Шермолович Ю. Г. - Новое в химии ацетиленсульфонов, Огурок В. М., Сирый С. А. (2015)
Суслов О. М. - Синтез, структура та властивості тонких плівок BaTi1–xZrxO3, отриманих золь–гель методом, Дурилін Д. О., Овчар О. В., Трачевський В. В., Бовтун В., Кемпа M., Білоус А. Г. (2015)
Саф’янова І. С. - Новий регіоселективний літій-промотований метод синтезу комплексоутворюючих лігандів на основі діестерів 2,5-піридиндикарбонових кислот, Вакаров С. В., Варзацький О. А., Фрицький І. О. (2015)
Трунова О. К. - Синтез, фізико-хімічні властивості комплексів Gd(iii) і Dy(iii) з етилендіаміндіянтарною кислотою, Шовкова Г. В., Гайдай Я. М., Русакова Н. В., Макотрик Т. О., Григорашева І. М. (2015)
Нечипоренко А. В. - Спектроскопическое исследование влияния среды на характер взаимодействия CeF3 и EuF2 с расплавом NaNO3-KNO3, Зинченко В. Ф., Дышлева Л. Ф., Стоянова И. В., Дога П. Г. (2015)
Семусьо Н. З. - Нові тетрарні алюмогерманіди зі структурою типу Tb2NiAl4Ge2, Луцишин Ю. Я., Пукас С. Я., Токайчук Я. О., Гладишевський Р. Є. (2015)
Данилов М. О. - Синтез графеноподобных материалов для электродов химических источников тока, Слободянюк И. А., Русецкий И. А., Довбешко Г. И., Колбасов Г. Я. (2015)
Панов Э. В. - Физико-химические свойства наноструктур SnO2/MoO3, синтезированных в расплаве KNO3, Милованова О. И., Малеваный С. М. (2015)
Чорная В. Н. - Влияние полибутадиена различной молекулярной массы на кинетику адсорбции полидиметилсилоксана из растворов их смесей, Менжерес Г. Я., Тодосийчук Т. Т., Горбатенко А. Н. (2015)
Гайсин Ф. Р. - Топологические характеристики единичного трехмерного структурного элемента. Численный эксперимент, Киреева С. М., Сивергин Ю. М., Усманов С. М. (2015)
Янчевский О. З. - Толстые пленки диоксида циркония, стабилизированного оксидами иттрия, скандия, церия и железа, Вьюнов О. И., Солопан С. А., Коваленко Л. Л., Пунда К. Ю. (2015)
Зинченко В. Ф. - Кислотно-основные свойства неорганических соединений циркония и гафния в твердофазном состоянии и водных растворах, Антонович В. П., Тимухин Е. В. (2015)
Марцинко О. Е. - Особливості одержання комплексних тартратогерманатів різних структурних типів, Сейфулліна І. Й., Чебаненко О. А., Пєсарогло О. Г. (2015)
Никифорова А. В. - Сочетание жидкостного микроэкстракционного концентрирования и газохроматографического определения парабенов в форме ацетилпроизводных, Левчик В. М., Зуй М. Ф. (2015)
Ставицкая С. С. - Исследование методом ЭПР пригодности антрацита для создания кислородных сенсоров, Миронюк Т. И., Сыч Н. В. (2015)
Ларин В. И. - Химический состав отвальных доменных шлаков, Хоботова Э. Б., Калмыкова Ю. С. (2015)
Петко К. И. - Производные бензимидазола и бензотриазола с (2-H- и 2-алкокси)-гексафторизопропильными группами у атома азота, Воробей В. М. (2015)
Головатюк В. Н. - Синтез новых ненасыщенных производных 1-фенил-3,5-диметилпиразола реакциями кросс-метатезиса, Безуглый Ю. В., Кашковский В. И. (2015)
Пурикова О. Г. - Химическая структура и эффективность ПАВ при синтезе полистирол/полициануратных polyHIPEs, Григорьева О. П., Файнлейб А. М. (2015)
Титова Н. М. - Значення професійної мобільності у психолого-педагогічній підготовці педагогів професійного навчання (2018)
Демченко О. М. - Конструктивне формування у студентів умінь професійного спілкування іноземною мовою: обгрунтування педагогічних умов (2018)
Феденько C. М. - Самостійна позааудиторна робота у системі професійної підготовки майбутніх фахівців фармації (2018)
Дідик А. О. - Професійно спрямоване вивчення курсу "Електромеханіка та електроніка" майбутніми педагогами професійного навчання, Іщенко С. М. (2018)
Литвиненко Т. С. - Ретроінновація філософсько-педагогічної спадщини Григорія Сковороди у сучасній українській дошкільній освіті (2018)
Жукова Г. В. - Зміст професійної підготовки майбутніх вихователів до навчання англійської мови дошкільників (2018)
Ільїна Г. В. - Концепт "уяви" в процесах формування візуального мислення (2018)
Парфьонова О. І. - Управління та адміністрування шкіл: призначення керівника закладу освіти (зміни у законодавстві України) (2018)
Мокієнко М. М. - Сучасне п’ятидесятницьке вчення про зцілення (2018)
Хромець В. Л. - Нормативно-правове регулювання діяльності закладів вищої духовної освіти в умовах нового освітнього законодавства України (2018)
Архипкина Т. Л. - Особенности липидного спектра крови у женщин с синдромом поликистозных яичников (2017)
Беловол А. Н. - Влияние адипокинового профиля на метаболические нарушения и кардиальное ремоделирование у пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа, Бобронникова Л. Р. , Аль-Травнех Е. В. (2017)
Бондаренко В. А. - Взаимосвязь между уровнями фолиевой кислоты и гомоцистеина в крови у бесплодных мужчин с различной инкреторной функцией семенников, Минухин А. С., Скорняков Е. И. (2017)
Власенко М. В. - Дилятаційна кардіоміопатія: самостійне захворювання чи ускладнення тиреотоксикозу, Кравчук Н. І., Кравчук Н. А., Ніжинська-Астапенко З. П. (2017)
Гуда Б. Б. - Активність протеїнкінази в та позаклітинної сигнал-регульованої кінази-1/2 в пухлинах щитоподібної залози, нормалізована щодо експресії протеїнкіназ в тканині, Пушкарьов В. М., Коваленко А. Є., Пушкарьов В. В., Таращенко Ю. М., Ковзун О. І., Тронько М. Д. (2017)
Жердева Н. Н. - Новые возмозможности применения бенфотиамина (2017)
Жердьова Н. М. - Взаємозв’язок між периферичним макро- та мікросудинним кровотоком та когнітивними розладами у пацієнтів на цукровий діабет 2 типу, Маньковський Б. М. (2017)
Ніжинська – Астапенко З. П. - Газообмінні зрушення при різних клінічних варіантах діабетичного кетоацидозу, Власенко М. В. (2017)
Сипало А. О. - Порівняльна характеристика застосування статинів у комбінації з фібратами і омега-3 поліненасиченими жирними кислотами у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу, Кравчун П. Г., Кадикова О. І., Паштіані Р. В. (2017)
Шушляпина О. В. - Особливості ліпідного обміну у дітей з ожирінням та тиреопатіями (2017)
Бєлкіна І. О. - Гонадотоксичність наночастинок гадоліній ортованадату за умов їх хронічного надходження (2017)
Сергієнко Л. Ю. - Структурно-функціональні зміни в плаценті самиць, підданих дії нікотину на тлі застосування нової фармацевтичної композиції, Кустова С. П., Гєворкян А. Р., Бондаренко Т. В., Соколова С. С., Перець О. В., Черевко Г. М., Волохов І. В., Селюкова Н. Ю. (2017)
Тітова Ю. О. - Діагностика та перібіг остеопорозу у хворих на цукровий діабет 2 типу (огляд літератури та власні дані), Кравчун Н. О. (2017)
Звіт про проведення 61-ої науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 90-річчю заснування клініки Інституту "Українська школа ендокринології" 1–2 червня 2017 року (2017)
Вітання з ювілеєм! Караченцев Юрій Іванович (2017)
Давидова Ю. А. - П’ятичленні гетероциклічні сполуки з фтороалкоксильними замісниками, Соколенко Т. М., Ягупольський Ю. Л. (2015)
Кобилянська С. Д. - Синтез товстих плівок літійпровідних матеріалів зі структурами дефектного перовськіту і NASICON та їх електрофізичні властивості, Ліньова Б. О., Солопан С. О., Хіменес Р., Санз Х., Білоус А. Г. (2015)
Рождественська Л. М. - Cтруктура та функціональні властивості композиційних мембран для знесолення рідин біогенного походження, Дзязько Ю. С., Змієвський Ю. Г., Пальчик О. В., Бєляков В. М. (2015)
Трунова О. К. - Комплекси міді (II) з біс(фосфонометил)аміноянтарною кислотою, Шовкова Г. В., Гудима А. О., Макотрик Т. О., Вечернікова І., Осадча О. В. (2015)
Черненька Н. В. - Cинтез новых анкерно-линкерных соединений 3-арилпропантиолов-1 и их адсорбционные и электрохимические свойства, Оранский Д. А., Сененко А. И., Лопатина Я. Ю., Марченко А. А., Варзацкий О. А. (2015)
Слободянюк И. А. - Нанокомпозитные пленки на основе CdSe и восстановленного оксида графена для фотоэлектрохимических систем, Русецкий И. А., Данилов М. О., Колбасов Г. Я. (2015)
Нікітенко В. М. - Функціональні електролітичні покриття сплавами олово—нікель, Кублановський В. С. (2015)
Миронюк И. Е. - Особенности электрохимических процессов тиолсодержащих аминокислот на золотом катоде, Кругляк О. С, Шаповал Г. С. (2015)
Опанасенко О. А. - Синтез та властивості діоксиду титану, модифікованого b-циклодекстринвмісними полімерами, Рябов С. В., Сінельніков С. І., Лаптій С. В. (2015)
Косянчук Л. Ф. - Влияние диизоцианатной компоненты на динамические характеристики полиуретанов, содержащих феналеноновые красители, Стратилат М. С., Козак Н. В., Тодосийчук Т. Т. (2015)
Буряк М. І. - Синтез металевих наночастинок та наногетероструктур титану із сольватокомплексів Ті(ІІІ) в органічних розчинниках (2015)
Грищенко Л. Н. - Функционализация поверхностного слоя углеродного волокна Br- и N-содержащими функциональными группами, Безуглая Т. Н., Вакалюк А. В., Радкевич В. З., Мисчанчук Б. Г., Диюк В. Е., Ищенко Е. В. (2015)
Ракитская Т. Л. - Влияние фазового состава трепела на активность палладий-медного катализатора окисления монооксида углерода, Киосе Т. А., Голубчик К. О. (2015)
Масалович О. О. - Фазові рівноваги в системі Tl2Se -Tl9BiSe6-Tl4SnSe3, Сабов М. Ю., Барчій І. Є., Соломон А. М. (2015)
Потапенко Е. В. - Кінетика та механізм реакцій озону з ацетатом Mn(ІІ) у системі оцтова кислота-сильна кислота, Андреєв П. Ю., Погорєлова І. П. (2015)
Кублановский В. С. - Влияние этанола на кинетику восстановления олова из цитратного электролита, Берсирова О. Л., Японцева Ю. С. (2015)
Варченко В. В. - Инверсионная вольтамперометрия винпоцетина в присутствии ионов Ag+, Беликов К. Н. (2015)
Кулик Л. В. - Новий біологічно активний поліуретан з фолат-лактозою у своїй структурі: синтез і властивості, Гладир І. І., Рожнова Р. А., Галатенко Н. А. (2015)
Братичак М. М. - Кополімеризація монометакрилатної похідної дигліциділового етеру діоксидифенілпропану зі стиролом, Яцишин О. І., Мітіна Н. Є., Заіченко О. С. (2015)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Filatov B. - "Patriotic legislation" as the result of political institutions` actions (2017)
Чальцева О. - Публічні актори: у пошуках суб’єктності (2017)
Vinnykova N. - Traps of plebiscitary decisions (2017)
Ставченко С. - "Небезпека / ризик / криза" як тріадна сутність політичного розвитку (2017)
Тимченко М. - Мережева організація як новий тип функціональної структури політичних партій (2017)
Бульдович П. - Сутність та особливості неформальних інститутів у політиці (2017)
Горблюк С. - Процес розробки стратегії формування регіональної інноваційної системи (2017)
Чорнолуцький Р. - Нормопроектування в конституційному праві України: парадигма процесуально-стадійного забезпечення актуальних питань (2017)
Подік І. - Юридичне нормотворення у філософсько-правовому дискурсі (феноменологічний аналіз) (2017)
Денисова А. - Системний підхід як основа виділення і характеристики суб’єктів адміністративного нагляду (2017)
Rzhevskaya V. - The hardly possible peace: the treaty of London (1359), the treaty of Brétigny (1360) and the treaty of Troyes (1420) compared (2017)
Пересада О. - Внесок Д. І. Каченовського в розвиток політичної науки в Харківському університеті (2017)
Dunaeva L. - Ukrainian political and legal thought within the scope of world doctrine of liberalism and community self-governing at the end of XIX - beginning of XX centuries (2017)
Абухін Р. - С. В. Пахман про стан та реформу акціонерного права Російської імперії (2017)
Slobodianyk O. - Image diplomacy of positioning states in the international arena (2017)
Басняк Ю. - Особливості формування безпекової політики НАТО у 1990-х – поч. 2000-х рр. (2017)
Смолій А. - Розвиток Європейських Митних Союзів на сучасному етапі (2017)
Strilets B. - EU investment agreements and investor protection (2017)
Darmoris O. - Legal regulation of workers’ health and safety working with biological agents in the European Union (2017)
Магда Є. - Вплив соціальних мереж на політичне консультування в умовах гібридної агресії (2017)
Каріх І. - Культурна політика як інструмент політики національної безпеки України (2017)
Закіров М. - Проблема формування модерної української державної ідентичності: геополітичний і соціокультурний аспекти (2017)
Хорішко Л. - Інституціоналізація політичної еліти: структурно-функціональний аспект (2017)
Maiko T. - Democratic aspects of Ukrainian legislation on local democracy institutions (2017)
Rudenko A. - Features of technologies of party products visualization in Ukraine (by example of 2012 and 2014 election campaigns) (2017)
Davidovich N. - Communicative mechanisms for transforming the mass into the collective (in terms of internally displaced persons), Khyzhniak O. (2017)
Dolia I. - Motivational component in choosing a strategy of social action of the residents of Donbass (2017)
Klymenko O. - Social stratification on the temporarily occupied territory of Donbass (2017)
Іванова Т. - Соціальна тривога та соціальні практики (2017)
Сусська О. - Сучасні підходи до еволюції комунікаційних процесів в контексті трансформації медіасистем (2017)
Fedorenko N. - Student youth of Ukraine: the value orientations in education and professional fields (2017)
Sheremet O. - Municipal police: the experience of the impact on crime and the prospects for its implementation by local governments (2017)
Kitsul Yu. - Prevention of corruption in public administration (anti-corruption strategy), Khatniuk Yu. (2017)
Савчук Р. - Права перекладача як учасника адміністративного судочинства (2017)
Шапенко Л. - Юридичні факти в механізмі правового регулювання страхових відносин (2017)
Марущак А. - Правова сутність банківських послуг та шляхи забезпечення захисту прав їх споживачів (2017)
Остапенко Л. - Сучасний правовий статус роботодавців в Україні (2017)
Кудрявцев О. - Принципи діяльності державної архітектурно-будівельної інспекції в України (2017)
Litvintchouk (Timtchenko) I. - La tactique de l’interrogatoire lors de l'enquête sur la mise sur le marché Ukrainien des produits dangereux (2017)
Комарницька О. - Застосування прокурором домашнього арешту: недоліки правового регулювання (2017)
Ягунов Д. - 95 тез: диспут щодо сутності та спрямованості пенітенціарної реформи (з нагоди 500-річчя тез доктора Мартіна Лютера, представлених у Віттенберзі року 1517-го) (2017)
Найстарішому хімічному виданню країни УХЖ — 90 рoків (2015)
Волков С. В. - Синтез и строение четырехъядерного кластерного селеносульфидобромида рения Re4Se4S4Br16, Субботин В. В., Демченко П. Ю., Янко О. Г., Харькова Л. Б., Гладышевский Р. Е. (2015)
Трунова О. К. - Мономерні та полімерні комплекси ербію (ІІІ) з b-дикарбонільними лігандами, Бережницька О. С., Іваха Н. Б., Роговцов О. О., Савченко І. О. (2015)
Денисенко И. Н. - Первый пример палладиевого катализа в медь-промотируемых реакциях перфторалкилирования гетарилгалогенидов, Оранский Д. А., Варзацкий О. А. (2015)
Коломиец Е. А. - Сорбция анионов мышьяка (V) композиционными органо-неорганическими материалами на основе анионита Dowex SBR-P, содержащими оксиды циркония (IV) и железа (III), Беляков В. Н., Пальчик А. В., Андрусишина И. Н. (2015)
Мешкова С. Б. - Люминесценция комплексных соединений ионов Tb3+ с диэфирами алифатических дикарбоновых кислот, Новикова Н. С., Кондратьева Р. В., Дога П. Г., Недоступ В. И. (2015)
Марцинко Е. Э. - Синтез, строение и свойства ониевых бис(ксиларато)германатов 36-40 (2015)
Милованова О. И. - Свойства нестационарной электропроводности пленок SnO2 при адсорбции газов-восстановителей, Малеваный С. М., Панов Э. В., Глущак Т. С. (2015)
Гусейнов Р. М. - Граница блокированный электрод—твердый электролит в хроноамперо- и хронопотенциометрическом режимах заряжения, Махмудов Х. М., Раджабов Р. А., Бахмудкадиева З. Н., Зайнутдинова З. А. (2015)
Карабанова Л. В. - Нанокомпозиты на основе полиуретан-поли(2-гидроксиэтилметакрилат)ной матрицы и нанонаполнителя денсила: термодинамика взаимодействий и особенности микроструктуры, Гомза Ю. П., Бондарук О. Н., Несин С. Д., Воронин Е. Ф., Носач Л. В. (2015)
Алексеева Т. Т. - Влияние титансодержащего сополимера на термические и оптические свойства органо-неорганических взаимопроникающих полимерных сеток, Яровая Н. В., Горбатенко А. Н. (2015)
Сучасні проблеми електрохімії: освіта, наука, виробництво (2015)
Міщенко А. М. - Напівемпіричний розрахунок будови таутомерних форм аліфатичних b-кетоестерів, Трунова О. К. (2015)
Янко О. Г. - Изоструктурные селеногалогениды иридия Ir2Se9Hal6 (Hal – Cl, Br) (2015)
Павленко Т. В. - Гідротермальний синтез нанокристалічних твердих розчинів ZrxCe1–xO2, Пшеничний Р. М., Омельчук А. О. (2015)
Зинченко В. Ф. - Спектроскопическое исследование взаимодействия в системе MgF2-MgO-Ge, Тимухин Е. В., Магунов И. Р. (2015)
Тарасевич Ю. И. - Сравнительная оценка адсорбционной и адагуляционной очистки воды от гуминовых кислот c использованием слоистых силикатов, Трифонова М. Ю., Доленко С. А. (2015)
Мустяца О. Н. - Физико-химическое влияние карбонатов щелочных металлов на природу проводимости стибнита (2015)
Бiлий О. В. - Застосування хронопотенціометрії з контрольованим змінним струмом для дослідження електрохімічних властивостей n-бензохінону і n-дигідроксибензену, Карловська Н. Є. (2015)
Ковач М. А. - Константи асоціації карбеноїдних азолієвих солей в ацетонітрилі, Марічев К. А., Короткіх М. І., Швайка О. П. (2015)
Шпанько И. В. - Совместные эффекты структуры и температуры в реакциях фенилоксирана с N-ароиларенсульфонамидами. Перекрестный корреляционный анализ, Садовая И. В. (2015)
Академик Сергей Васильевич Волков (к 80-летию со дня рождения) (2015)
Мирная Т. А. - Синтез наночастиц сульфидов и селенидов цинка и свинца в расплавах мезогенных каприлатов металлов, Асаула В. Н., Яремчук Г. Г., Волков С. В. (2015)
Шаранда Л. Ф. - Особливості синтезу нанорозмірних гетерогенних Pd-вуглецьвмісних каталітичних систем та їх застосування в реакціях крос-сполучення, Огенко В. М., Лисюк Л. С., Волков С. В. (2015)
Варзацкий О. А. - Пути синтеза и молекулярный дизайн макробициклических трис-дииминатов d-металлов (клатрохелатов), Кац С. В., Волков С. В. (2015)
Черний В. Я. - Синтез фталоцианиновых комплексов d- и f-металлов, Третьякова И. Н., Довбий Я. М., Волков С. В. (2015)
Трунова Е. К. - Металлокомплексы b-дикетонов как базовые компоненты нанокомпозитных систем, Железнова Л. И., Герасимчук А. И., Бережницкая А. С. (2015)
Пехньо В. И. - Строение и устойчивость комплексов палладия (II) с 1-аминобутилиден-1,1-бисфосфоновой кислотой, Козачкова А. Н., Царик Н. В., Куценко И. П., Штоквиш О. А., Трачевский В. В. (2015)
Янко О. Г. - Cинтез и строение халькогенгалогенидов платиновых и редких металлов, Харькова Л. Б., Баранец С. А., Фокина З. А., Александрова Н. Г., Машкова Э. М., Субботин В. В. (2015)
Колесниченко В. Л. - Синтез коллоидных наночастиц оксидов железа в координируемых неводных растворителях, Головерда Г. З. (2015)
Буряк М. І. - Електрохімічні покриття металів титаном в карбамід-хлоридному розплаві (2015)
Dovbii Ya. M. - Synthesis of dehydroacetic acid derivatives with chromophoric chains and their complexes with zirconium phthalocyanine, Chernii V. Ya., Tretyakova I. M., Gorski A. V., Starukhin A. S., Volkov S. V. (2015)
Лiньова Б. О. - Синтез наночасток цирконату лантану-літію Li7La3Zr2O12 зі структурою гранату методом Печіні, Кобилянська С. Д., Бiлоус А. Г. (2015)
Субботин В. В. - Комплексообразование в системах Re-Se-Hal (Hal - Cl, Br), Демченко П. Ю., Янко О. Г., Харькова Л. Б., Волков С. В., Гладышевский Р. Е., Николенко А. С. (2015)
Штоквиш О. О. - Синтез та дослідження комплексів кобальту (ІІ) з естерами ацетооцтової кислоти первинних, вторинних і третинних спиртів, Коваль Л. І., Пехньо В. І. (2015)
Шлапа Ю. Ю. - Органо-неорганічні композиційні структури типу ядро–оболонка на основі феромагнітних наночасток манганіту (La,Sr)MnO3, Солопан С. О., Одинець Є. В., Білоус А. Г. (2015)
Іваха Н. Б. - Нові b-дикарбонільні комплекси Nd, Er, Yb, що випромінюють в ІЧ-області, Бережницька О. С., Трунова О. К., Русакова Н. В., Смола С. С., Железнова Л. І. (2015)
Суслов О. М. - Отримання об’ємних та плівкових матеріалів на основі твердого розчину AgNb0. 5Ta0. 5O3 золь–гель методом, Дурилін Д. О., Овчар О. В., Трачевський В. В., Білоус А. Г. (2015)
Вакаров С. В. - Функціоналізація клатрохелатів Fe(II) і вплив модифікації карбоксигрупи на взаємодію з альбуміном, Куперман М. В., Ковальська В. Б., Варзацький О. А. (2015)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Baskakova O. - Legal basis of the EU financial assistance for Ukraine in the framework of European neighbourhood policy (2017)
Pipchenko N. - Trends of Ukraine’s digital diplomacy, Moskalenko T. (2017)
Андрущенко К. - Застосування концепції "Margin of appreciation" щодо статті 15 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2017)
Ківалова Т. - Доктринальні дослідження у сфері міжнародного права охорони здоров’я, Хендель Н. (2017)
Блажевська Є. - Теоретико-концептуальні підходи щодо вивчення сучасних міграційних процесів (2017)
Ostapiak V. - "Balancing" strategic partnership of Post-soviet countries (2017)
Khalilov G. - The concept and direction of the right of nations to self-determination (2017)
Звіздай О. - Проблематика регіоналізації в країнах Східної та Західної Європи (2017)
Sokolova V. - British-American relations under the premiership of Theresa May and presidency of Donald Trump (2017)
Авер'янов С. - Феномен "Шляху АСЕАН" та його роль у функціонуванні асоціації Південно-Східної Азії (2017)
Кравець А. - Біополітична інтерпретація політичного лідерства (2017)
Федорчук О. - Еволюція предмета політології: основні етапи розвитку (2017)
Манташян М. - Політико-правові засади політичної стабільності у нових демократіях (2017)
Shaniuk Ye. - The general characteristics and prospects of the development of the alter globalism (2017)
Козьма В. - Особистісний вимір політичної історії України (2017)
Кривцова І. - Гносеологічна категорія "науково-правова картина світу" (загальна характеристика засад функціонування) (2017)
Баранов О. - Зміцнення прямої демократії на місцевому рівні шляхом удосконалення правового регулювання інформаційної взаємодії, Дубняк М. (2017)
Решота В. - Акти Президента України як джерела адміністративного права України у судовому правозастосуванні (2017)
Іщейкін К. - Чинники ефективності застосування інструментів прямої демократії (2017)
Магда Є. - Жінка як ціль та інструмент у гібридній війні (2017)
Okuniovska Yu. - The "third" sector of Poland: key principles of functioning (2017)
Ярошенко В. - Взаємообумовленість політичної і громадянської відповідальності та становлення інституту демократичної громадянськості в Україні (2017)
Попова М. - Сучасні форми самоврядування: теоретичні підходи та практика в Україні (2017)
Іванова А. - Особливості феномену радикалізму в сучасній Україні (2017)
Khmil Ya. - Sociological conceptualisation of "Internet-consciouness" (2017)
Майструк Н. - Конфліктологічна парадигма: класичні та сучасні інтерпретації (2017)
Кречетова В. - Постправдива політика і доцільність використання прямих питань у соціологічних дослідженнях громадянської ідентичності молоді (2017)
Гордієнко Н. - Ставлення педагогів інтернатних закладів системи освіти України до проблем їхнього реформування (соціологічний аспект) (2017)
Порпуліт О. - Трансформація просторово-часового континууму в інформаційному суспільстві: трактування фундаментальних параметрів у західних комунікаційних теоріях (2017)
Kyrychok A. - The study of the general nature of crisis communication (2017)
Худірі Я. - Соціальна реклама, паблік рилейшнз, соціальний маркетинг: співвідношення понять (2017)
Баран Е. - Мультиплікація як медіа у формуванні особистості в епоху інформаційного суспільства (2017)
Короход Я. - Інформаційна війна як основна загроза інформаційній безпеці держави: поняття, форми і методи ведення (2017)
Шишка Ю. - Загальна характеристика механізму адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет (2017)
Олійник В. - Правове регулювання громадського контролю за діяльністю органів судової влади (2017)
Болокан І. - Зобов’язуючі норми як предмет реалізації адміністративно-правових норм у формі виконання (2017)
Шаповал Т. - Вплив формування режимів захисту економічних прав людини на визначення стандартів оцінки майна (2017)
Нестерчук Л. - Захист українських суддів у зв’язку із виконанням професійних обов’язків (2017)
Mysіuk Yu. - The right to education of persons with disabilities (2017)
Колот А. М. - Майбутнє світу праці та соціально-трудового розвитку очима відомих економістів (2016)
Цимбалюк С. О. - Теоретико-методологічні та прикладні аспекти формування капіталу бренду роботодавця (2016)
Петюх В. М. - Загальні компетенції та якості необхідні для ефективної роботи в команді, Шеіна В. О., Шепель А. Ю. (2016)
Савченко В. А. - Фінансування професійного навчання персоналу на виробництві в Україні, Гемма М. Д. (2016)
Захарова О. В. - Соціальна відповідальність вищої школи на прикладі підготовки фахівців за напрямом "Менеджмент” (2016)
Михальченко Г. Г. - Активізація розвитку регіональних ринків праці як один із важливих чинників соціально-економічного розвитку регіонів (2016)
Червінська Л. П. - Індивідуалізація матеріального стимулювання персоналу (2016)
Компанієць В. В. - Щодо нової парадигми західного менеджменту (2016)
Злотников А. Г. - Миграционные установки белорусской молодежи (2016)
Гриненко А. М. - Мотивація персоналу: соціально-економічний аспeкт (2016)
Долженко Р. А. - Концепция внедрения новых форм трудовых отношений в практику бизнеса (2016)
Коваленко І. Ф. - Гідна праця в контексті соціалізації ринку праці, Кицак Т. Г. (2016)
Поплавська О. М. - Прекаризація: ризики соціальної безпеки України (2016)
Василик А. В. - Створення власного бізнесу молоддю: аналіз мотивів, можливостей і бар’єрів, Ачкасова В. М., Зайко Т. О. (2016)
Мазуренко О. К. - Інформаційне забезпечення соціального захисту в Україні, Горна М. О. (2016)
Шамілева Л. Л. - Соціальна відповідальність у трудовій сфері як фактор економічного зростання, Панькова А. Д. (2016)
Ежель О. В. - Включение компетентностного подхода в управление персоналом организации как направление повышения кадрового потенциала, Нилова Е. Е. (2016)
Самолюк Н. М. - Професійні стреси: причини та методи запобігання (2016)
Олійник О. О. - Розвиток персоналу як складова корпоративної соціальної відповідальності (2016)
Якимова Н. С. - Моделювання професійно-освітніх траєкторій молоді в аспекті забезпечення її конкурентоспроможності (2016)
Гурова Ю. С. - Роль інтелектуальних центрів у глобальному розвитку людського ресурсу (2016)
Ільїч Л. М. - Трансформація професійно-технічної освіти в Україні: об’єктивні передумови та пошук шляхів підвищення якості освітніх послуг (2016)
Польова В. В. - Осмислення сутності організаційної культури підприємства як специфічного інструменту та інтегрованого об’єкту управління, Іванчук А. П. (2016)
Рябець Н. М. - Вплив людського фактора на результативність процесу корпоративної консолідації в умовах сучасних глобальних трансформацій (2016)
Смачило В. В. - Теоретико-методичні аспекти оцінки трудового потенціалу регіону (2016)
Павлова І. І. - Місце нематеріальної мотивації персоналу в забезпеченні розвитку машинобудівного підприємства (2016)
Кирилюк В. В. - Методологічні основи визначення рівня соціальної згуртованості суспільства (2016)
Фіненко О. Ю. - Аналіз конкурентоспроможності сучасної системи професійної підготовки кадрів в Україні (2016)
Смалійчук Г. В. - Зовнішня трудова імміграція в контексті трансформації ринку праці України: соціально-культурні аспекти адаптації іммігрантів (2016)
Вітюнін В. О. - Підвищення ефективності управління професійними компетенціями персоналу: зарубіжний досвід і методики оцінки (2016)
Смалюга А. К. - Нормативно-правовые аспекты украинской миграции в Республике Беларусь (2016)
Чакалова К. О. - Внутрішній і зовнішній ринки праці: особливості та взаємодія (2016)
Нефьодова К. А. - Корпоративне волонтерство як складова соціальної відповідальності бізнесу (2016)
Шегда А. А. - Роль професійної мобільності працівників у забезпеченні інноваційного розвитку (2016)
Мазярко І. С. - Узгодження принципів ефективності державної політики реалізації соціального діалогу в роздрібній торгівлі (2016)
Гринкевич С. С. - Взаємозв’язок забезпечення конкурентоспроможності і відтворення трудового потенціалу підприємства, Лупак Р. Л. (2016)
Кізін Г. В. - Напрями інноваційного розвитку в контексті забезпечення соціальної відповідальності бізнесу, Заярна Н. М. (2016)
Давідіч Ю. О. - Оцінка величини енергетичних витрат кінцевих споживачів логістичної системи в процесі освоєння матеріального потоку, Галкін А. С., Давідіч Н. В., Галкіна О. П. (2018)
Коваленко А. А. - Использование временных шкал при аппроксимации длины очередей компьютерных сетей, Кучук Г. А., Рубан И. В. (2018)
Кучук Н. Г. - Уменьшение задержки транзакций e-learning в компьютерных сетях гиперконвергентной архитектуры, Можаев А. А., Шматков С. И., Косенко Н. В. (2018)
Малєєва О. В. - Система інформаційної підтримки процесів рекрутингу в ІТ-компанії, Артюх Р. В., Персіянова О. Ю. (2018)
Момот Т. В. - Інфраструктура ринку арт-індустрії: аналіз сучасної структури та функцій, Момот Д. Т. (2018)
Sotnikova Yu. - Mass layoff management at domestic enterprises, Stepanova E., Nazarov N. (2018)
Філатова І. О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення клієнто-орієнтованого стратегічного управління в системі корпоративної безпеки підприємств будівельної галузі (2018)
Чех Н. О. - Корупція в бізнесі: корупційна поведінка у внутрішньо бізнесовому середовищі, Ващенко О. М. (2018)
Алфавітний показчик (2018)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Babin B. - Program legal regulation and rights of indigenous peoples: experience of Ukraine, Prykhodko A. (2017)
Hryhorenko Ya. - The correlation of human rights and state interests in International law, Krylova O. (2017)
Горло Н. - Міжнародно-правовий вимір політики іредентизму (2017)
Медведєва М. - Міжнародно-правова відповідальність за шкоду довкіллю України, спричинену збройною агресією Росії, Короткий Т. (2017)
Буяджа С. - Позитивний досвід правового регулювання боротьби з кіберзлочинністю в країнах ЄС (2017)
Rzhevska N. - Geoinformation factor in run of the international conflict (2017)
Балацька О. - Сецесіоністські конфлікти на пострадянському просторі: чинники та наслідки (2017)
Ostapiak V. - Strategic partnership as an instrument for provision of the state security policy (2017)
Lymar M. - The U.S.-Ukrainian economic relations under the presidency of Barack Obama in the context of European integration (2017)
Сморжевська А. - Роль співробітництва по лінії південь-південь у зовнішній політиці Індонезії (2017)
Ніколаєнко Т. - Норми міжнародного регулювання в сфері призначення та відбування покарань відносно військовослужбовців (2017)
Угрин Л. - Особливості становлення та еволюції дискурсу політичної ідентичності в європейській політичній думці (2017)
Валесян С. - Основні теоретичні моделі підходів до вивчення питання генезису капіталізму: морально-політичний фактор та аналіз економічних першопричин (2017)
Kovalenko B. - Standards in the system of environmental law sources (2017)
Чальцева О. - Інституціоналізація взаємодії публічних акторів (2017)
Хорішко Л. - Процедурний аспект легітимації елітного політичного інституту (2017)
Степаненко О. - Зміна політичної еліти шляхом люстрації: загальна характеристика та тенденції розвитку в Україні (2017)
Ставченко С. - Кризова комунікація і ризик-комунікація у політичному процесі: спільне та особливе (2017)
Kushnarev I. - Prevention of political corruption: United States experience (2017)
Бондаренко С. - Бренд "Україна" в умовах нелінійних суспільно-політичних процесів: інформаційно-комунікаційний аспект (2017)
Nakonechnyi V. - Methodology of public city management: structure and basic principles (2017)
Pribegin I. - Features and prospects of Israel’s Russian-speaking community’s development (2017)
Синоруб Г. - Логіко-структурний аналіз конфлікту в мас-медіа (2017)
Savoiska S. - Communicative model of Russian linguistic policy (2017)
Порпуліт О. - Категорія віку як об’єкт конструювання персональної ідентичності україномовними користувачами instagram (2017)
Киричок А. - ВНЗ як специфічний об’єкт рекламного та PR-супроводу (2017)
Ващенко І. - Криміналістична характеристика організованої злочинної діяльності у сфері наркобізнесу (2017)
Маломуж А. - Проблеми кваліфікації злочину, передбаченого статтею 375 Кримінального кодексу України (2017)
Annotation for the article of Taras Shapoval, the influence of formation of international regimes protecting economic rights on defining valuation standards (2017)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Ostapiak V. - Paradigm formation of Ukraine's strategic partnership (2017)
Pryimak B. - Transformation of Ukrainian-German relations in the context of Ukrainian efforts towards European integration and the conflict in Donbass (2017)
Миколаєнко Я. - Анексія Криму: історико–правовові причини та аналіз мирних засобів вирішення міжнародного конфлікту (2017)
Єрмакова Г. - Нормативно-правові акти Папи Римського і відображення в них інтеграційних процесів в ЄС (2017)
Симон Ю. - До питання про особливості розвитку сучасної філософії права: криза чи допарадигмальність (2017)
Вороніна І. - Аксіологічна модель нормотворчої діяльності Національної поліції України як система принципів і норм регулювання нормотворчої діяльності (2017)
Єфремова Н. - Право жінок на вищу юридичну освіту в Україні кінця ХІХ - початку ХХ ст. на матеріалах державних архівів Києва та Одеси (2017)
Балацька О. - Трансформація ролі держави в контексті здійснення збройного насилля в сучасному світі (2017)
Гаврилюк К. - Сутність та специфіка політологічного осмислення врегулювання політичної кризи в сучасній Україні (2017)
Morhun A. - Scientific comprehension of ways of researching political regime in Ukraine: modern tendencies (2017)
Dolatabadi H. - Right/left dualism in politics: a French invention (2017)
Іщейкін К. - Легітимація публічних рішень у бюджеті участі (2017)
Ярош Я. - Взаємодія молодіжних громадських організацій з політичними партіями в Україні (2017)
Трофімов Є. - Релігійні об’єднання у політичній системі Росії: політологічний нарис (2017)
Polishchuk I. - Organizational mechanism of professional potential development: leadership approach (2017)
Kushnarev I. - Manifestations of political corruption and methods of its prevention in Great Britain (2017)
Дзюбенко Ю. - Демократичні та авторитарні тенденції у країнах Азії та Океанії (2017)
Чальцева О. - Аналіз ефективності публічної політики (2017)
Кодинець А. - Право на інформацію: окремі засади цивільно-правового регулювання (2017)
Matsyshyna I. - Flexible time and new forms of control (2017)
Edelieva М. - Directions of improvement of the state information policy during modernization of the political system (2017)
Бубняк С. - Зміст концепту "соціальне самопочуття" в системі соціогуманітарних наук (2017)
Мороз Є. - До проблеми збереження національної ідентичності в контексті цивілізаційних трансформацій: соціологічна спадщина Олександра Потебні, Коваль М., Хелашвілі А. (2017)
Нестайко І. - Підготовка молоді до життя в сім’ї – важливий аспект соціалізації особистості (польський досвід) (2017)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Kormych B. - The European Customs Union study group: drafting the EU customs law (2017)
Lokshyna Iu. - Trade remedies regulation in the European Union: main characteristics (2017)
Мушак Н. - Правові основи співпраці України з державами-учасницями Шенгенського простору (2017)
Приймак Б. - Веймарський трикутник як інструмент зовнішньої політики Німеччини в контексті розширення ЄС на схід (2017)
Дальський В. - Енергетичний аспект політики ЄС щодо держав Південного і Східного Середземномор'я (2017)
Савицька О. - Економіко-правові аспекти асоціації Україна-ЄС: українська історіографія (2017)
Соколова В. - Британо-українські відносини: еволюція та перспективи (2017)
Тироль В. - Екстериторіальна юрисдикція держав-учасниць Європейської конвенції з прав людини (2017)
Кирилко Д. - Політичні засади безпекової співпраці ЄС та Азербайджану (2017)
Rzhevskaya V. - The international law issues in the English renaissance play 'Edward III' (2017)
Угрин Л. - Структурний вимір політичних ідентичностей: теоретичний аналіз (2017)
Павлишин О. - Семіотичний підхід до аналізу політико-правової реальності: становлення нової парадигми (2017)
Stebelska O. - Interpretation of the categories "freedom” and "control” in the modern world, Ukhach L. (2017)
Антонова О. - Формування стратегічної компетентності на публічній службі: історико-правові передумови (2017)
Жданкіна Л. - Сучасні концепції уніфікації цивільного права (Комісія Ландо, Draft of Common Frame of Reference) та місце в них інституту припинення цивільних зобов’язань (2017)
Філатов Б. - Громадські рухи як чинники інституційної імплементації принципів політичного патріотизму (2017)
Балацька О. - Політико-правові механізми протидії політичному насиллю в контексті еволюції форм збройного протиборства (2017)
Khyzhniak O. - Traps for internal migration and collective actions of overcoming them (in terms of the military conflict in the East of Ukraine, 2014−2017), Khyzhniak K. (2017)
Явір В. - Поліетнічність держави як фактор етнополітичної дезінтеграції (2017)
Воронова В. - Технології трансформацій та політичного брендингу як сучасний інструмент лідерства (2017)
Кудрявцев О. - Електронне урядування: актуальність досвіду глобальних міст для держав, що розвиваються (2017)
Kushnarev I. - Asian states in fight against political corruption: experience of Republic of Singapore, Hong Kong, China and Post-Soviet Central Asian states (2017)
Trofimov E. - Electoral "vertical” and political process in modern Russia (2017)
Афанасьєва Л. - Інтеркультурність як соціокультурний капітал міста: витоки, сутність та перспективи, Букрєєва І. (2017)
Kutsyk A. - Features of internationalization of the internet-environment in Ukrainian and Polish socio-cultural space (2017)
Glebova N. - Intersubjective intentions of social competence's development of representatives of professional groups in the field of water transport (2017)
Башук А. - Державно-владні комунікації у контексті сучасних інформаційних воєн (2017)
Порпуліт О. - "Часова бідність" як провідна ознака жіночого часу в індивідуалізованому суспільстві (за матеріалами крос-платформених месенджерів "Whatsapp" і "Viber") (2017)
Ковалко Н. - Державні та місцеві цінні папери як фінансово-правова категорія в практиці Японії та США (2017)
Брачук А. - Концепт "сприяння торгівлі" у митному законодавстві (2017)
Нестерчук Л. - Складові судової влади за Конституцією України та діючим законодавством (2017)
Волкова Н. - Процесуальні особливості розгляду справ про поновлення батьківських прав у судовому порядку (окремі аспекти) (2017)
Яніцька І. - Оптимізація обміну інформації між єдиною інформаційно-аналітичною системою "Діти" та системою електронного правосуддя при судовому встановленні опіки (піклування) над дітьми, позбавленими батьківського піклування, Апалькова І. (2017)
Дрогозюк К. - Діяльність суб’єктів доказування при розподілі тягаря доказування на окремих стадіях цивільного процесу України (2017)
Хавронюк О. - Загальна характеристика цивільно-правового механізму захисту прав та інтересів виробників баз даних на основі права sui generis (2017)
Podgorodinsky V. - Honor, authority and morality as a uniform object of legal protection in Ukraine's Criminal Code (2017)
Касько В. - Криміналістична класифікація рецидивістів (2017)
Титул, содержание (2016)
Михайлович Ю. Й. - Прикладні аспекти оцінки ефективності виконання державних програм в онкологічній галузі охорони здоров’я України, Журбенко А. В. (2016)
Михайлович Ю. Й. - Методологія та критерії оцінки ефективності бюджетних онкологічних програм, Журбенко А. В. (2016)
Дубинина В. Г. - Молекулярно-генетические особенности рака желудка: взгляд клинического онколога, Лукьянчук О. В., Лурин А. Г., Машуков А. А., Захарцева Л. М., Орел Н. А., Биленко А. А., Згура А. Н., Рациборский Д. В., Максимовский В. Е. (2016)
Кривешко А. С. - Імуногістохімічна діагностика нейроендокринних пухлин шлунково-кишкового тракту (огляд літератури та власні дослідження), Курик О. Г., Яковенко В. О., Баздирєв В. В. (2016)
Коровін С. І. - Саркоми м’яких тканин: етіологія, епідеміологія, класифікація, Остафійчук В. В., Палівець А. Ю., Кукушкіна М. М., Волков І. Б., Костюк В. Ю. (2016)
Коровин С. И. - Случай позднего метастазирования меланомы кожи, Паливец А. Ю., Кукушкина М. Н., Остафийчук В. В. (2016)
Костюк В. Ю. - Проблемні питання органозбережної хірургії при пухлинах кісток таза, Дєдков А. Г., Волков І. Б., Бойчук С. І., Ковальчук П. А., Остафійчук В. В. (2016)
Смоланка І. І. - Набрякові форми раку грудної залози: особливості хірургічної тактики, Ляшенко А. О., Лобода А. Д., Досенко І. В., Супруненко О. А., Лигирда О. Ф., Іванкова О. М., Молід С. О., Сидорчук О. І. (2016)
Клекот О. О. - Проблема ендокринної резистентності при лікуванні злоякісних новоутворень грудної залози, Клекот А. І., Вознюк Л. А., Дорошкевич І. О. (2016)
Рибін А. І. - Роль протеомічних та генетичних предикторів виживаності хворих на рак яєчника (2016)
Харченко Е. В. - Роль ПЭТ-КТ-диагностики в раннем выявлении рецидива рака яичника, Олийниченко Е. Г., Клюсов А. Н. (2016)
Мамарасулова Д. З. - Онкомаркеры СА125 и НЕ4 и их диагностическая ценность у больных раком яичника, Хакимова Р. А., Эргашева З. А. (2016)
Гочарук Е. - Последние достижения в лечении больных множественной миеломой: новый доступный препарат бортезомиба (2016)
Степанишина Я. А. - Первичная медиастинальная В-крупноклеточная лимфома. Роль позитронно-эмиссионной томографии, Крячок И. А., Титоренко И. А., Филоненко Е. С., Мартынчик А. В., Невдах А. П. (2016)
Крячок І. А. - Профілактика ураження центральної нервової системи у хворих на дифузну В-великоклітинну лімфому, Філоненко К. С., Кущевий Є. В. (2016)
Крячок И. А. - Лимфома и гепатит С, Ульянченко Е. О., Кадникова Т. В., Титоренко И. Б., Алексик Е. М., Мартынчик А. В., Филоненко Е. С., Кущевой Е. В., Новосад О. И., Скрипец Т. В. (2016)
Крячок И. А. - Лечение ВИЧ-ассоциированных неходжкинских лимфом в эру высокоактивной антиретровирусной терапии, Скрипец Т. В., Ульянченко Е. О., Титоренко И. Б., Алексик Е. М., Мартынчик А. В., Филоненко Е. С., Новосад О. И. (2016)
Иммуноонкология — инновации, которые возвращают пациентам будущее (2016)
Сивак Л. А. - Клінічний випадок первинно-множинного злоякісного новоутворення, Тарасенко Т. Є., Кліманов М. Ю., Лялькін С. А., Майданевич Н. М., Аскольський А. В., Верьовкіна Н. О., Лаврик Г. В., Крахмальова Л. П. (2016)
Головко Т. С. - Застосування ультрасонографії як методу інтраопераційного контролю при вилученні конкрементів із піднижньощелепних слинних залоз та їх вивідних проток, Філіпський Анд. В., Кучер А. Р., Філіпський Ант. В. (2016)
Коваль С. С. - Оцінка ефективності застосування методики інтеграції даних ОФЕКТ/МРТ у діагностиці метастазів головного мозку, Макеєв С. С., Новiкова Т. Г. (2016)
Яніш Ю. В. - Вплив модуляторів метаболізму аргініну і поліамінів на активність аргінази та продукцію оксидів азоту клітинами асцитного раку Ерліха in vivo, Артамонова А. Б., Залєток С. П. (2016)
Грабовой А. Н. - Экспрессия CD44 в аденокарциномах толстой кишки, Савчин Т. М., Антонюк С. А., Тарасова Т. А. (2016)
Cтаховський Едуард Олександрович: до 60-річчя з дня народження (2016)
Титул, содержание (2016)
Иммуноонкология: будущее уже сегодня (2016)
Сивак Л. А. - Місце агоністів гонадотропін-рилізинг-гормонів в лікуванні хворих на рак грудної залози, Крячок І. А., Лялькін С. А., Губарєва Г. О., Алексик О. М. (2016)
Смоланка І. І. - Особливості оцінки ефективності неоад’ювантного лікування пацієнток із набряковими формами раку грудної залози, Ляшенко А. О., Сидорчук О. І., Кротевич М. С., Досенко І. В. (2016)
Рыспаева Д. Э. - Роль микроРНК в индивидуализации лечения больных раком грудной железы, Крячок И. А. (2016)
Сучасні підходи до діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань (2016)
Крячок І. А. - Токсичні гепатити у пацієнтів з лімфопроліферативними захворюваннями, Пастушенко Я. В., Мартинчик А. В., Титоренко І. Б. (2016)
Новосад О. І. - Прогностична роль PD-L-лігандів при лімфомі Ходжкіна, Скрипець Т. В., Скачкова О. В., Храновська Н. М., Крячок І. А. (2016)
Аскольський А. В. - Прояви ранньої антрациклінової кардіотоксичності у хворих на рак грудної залози, які отримують поліхіміотерапію, Сивак Л. А., Жарінов О. Й., Антомонов М. Ю., Шевчук Л. А. (2016)
Мальцев Д. В. - Прорыв в иммунотерапии опухолей: возможности пембролизумаба (2016)
Климанов М. Ю. - Современные подходы к лечению пациентов с неоперабельным немелкоклеточным раком легкого, Сивак Л. А., Тарасенко Т. Е., Аскольский А. В., Майданевич Н. Н., Лялькин C. A., Веревкина Н. О. (2016)
Дронов О. І. - Вплив інтратуморальної експресії hENT1 на виживаність хворих на рак підшлункової залози, які отримували гемцитабін та тегафур в ад’ювантному лікуванні, Земсков С. В., Грабовий О. М. (2016)
Шевчук Л. А. - Состояние диастолической функции миокарда левого желудочка сердца у пациентов с лимфопролиферативными заболеваниями, получающих кардиоагресcивные схемы полихимиотерапии, Солодянникова О. И. (2016)
Столярова О. Ю. - Возможности и ограничения ПЭТ-сканирования в планировании лучевой терапии при раке легкого (состояние проблемы) (2016)
Лаврик Г. В. - Променеві критерії оцінки ефективності лікування хворих із метастатичним ураженням печінки (стан проблеми та результати досліджень) (2016)
Лісяний М. І. - Визначення вмісту у пухлинах головного мозку клітин, що мають молекулярні маркери стовбурових клітин, Бельська Л. М., Потапова А. Г., Лісяний О. М. (2016)
Бездєнєжних Н. О. - Особливості життєздатності, експресії білків адгезії та клітинного цитоскелета клітин ліній раку легені А-549 і грудної залози T47D при використанні технології магнітної нанотерапії, Орел В. Е., Семесюк Н. І., Лихова О. О., Охріменко Р. А., Рихальський О. Ю., Романов А. В., Кудрявець Ю. Й. (2016)
Требования к публикациям (2016)
8 Міжнародний семінар студентів та молодих вчених, присвячений Міжнародному дню боротьби з раком (2016)
Авторский указатель (2016)
Титул, содержание (2017)
Бондарчук І. - Нова ера лікування раку вже в Україні (2017)
Лукашенко А. В. - Хірургічне лікування при пухлинах підшлункової залози в дітей, Колеснік О. О., Климнюк Г. І., Тіунова І. А. (2017)
Бухaрин Т. В. - Перстневидно-клеточная колоректальная карцинома (обзор литературы, случай из практики), Яковенко В. А., Курик Е. Г. (2017)
Кукушкина М. Н. - Иммунотерапия генерализованной меланомы кожи, Коровин С. И., Кукушкина С. Н., Паливец А. Ю., Остафийчук В. В., Дедков А. Г. (2017)
Остафійчук В. В. - Саркоми м’яких тканин: діагностика та лікування, Коровін С. І., Палівець А. Ю., Кукушкіна М. М., Кротевич М. С. (2017)
Дєдков А. Г. - Комплексне лікування пацієнтів з метахронними метастазами остеосаркоми: оптимізація лікувального алгоритму, Ковальчук П. А. (2017)
Крячок І. А. - Порівняння виживаності хворих на неходжкінські дифузні В-великоклітинні лімфоми з клітин гермінального та негермінального центру, що визначені за імуногістохімічними алгоритмами Hans, Colomo і Muris. Досвід Національного інституту раку, Мартинчик А. В., Філоненко К. С., Грабовий О. М., Антонюк С. А., Титоренко І. Б., Алексик О. М., Степанішина Я. А. (2017)
Крячок И. А. - MALT-лимфома: причины возникновения, патогенез, классификация, клиническая картина, Ульянченко Е. О., Кадникова Т. В., Титоренко И. Б., Алексик Е. М., Мартынчик А. В., Филоненко К. С., Кущевой Е. В., Новосад О. И., Скрипец Т. В. (2017)
Філоненко К. С. - Вторинні ураження ЦНС у хворих на дифузну В-великоклітинну лімфому: проблеми, досягнення, перспективи, Крячок І. А. (2017)
Абраменко И. В. - Роль липидов в патогенезе хронического лимфолейкоза, Билоус Н. И., Крячок И. А. (2017)
Аскольський А. В. - Профілактика ранньої антрациклін-індукованої кардіотоксичності поліхіміотерапії у хворих на рак грудної залози, Сивак Л. А., Жарінов О. Й., Антомонов М. Ю., Шевчук Л. А. (2017)
Сивак Л. А. - Вплив алельного поліморфізму гена CCR5 на перебіг місцево-поширеного раку грудної залози, Верьовкіна Н. О., Горовенко Н. Г., Лялькін С. А., Россоха З. І., Попова О. Ф. (2017)
Головко Т. С. - Комплексна променева діагностика в оцінці ускладнень у хворих на рак сечового міхура після радикальної цистектомії та ілеонеоцистопластики в ранній післяопераційний період, Гаврилюк О. М., Коровіна А. С., Войленко О. А. (2017)
Скоморохова Т. В. - Сучасний стан проблеми лікування хворих зі злоякісними новоутвореннями верхніх дихальних шляхів (огляд літератури та результати власних досліджень) (2017)
Лисяный Н. И. - Роль стволовых клеток в канцерогенезе и иммунотерапии опухолей, Гриневич Ю. А. (2017)
Кукушкіна С. М. - Імунореактивність у хворих на меланому шкіри: зв’язок з морфологічними ознаками виразкування первинної пухлини та віддаленими результатами комбінованого лікування, Фільчаков Ф. В., Коровін С. І., Грабовий О. М., Кукушкіна М. М., Весельська В. М. (2017)
Требования к публикациям (2017)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Babin B. - Legal framework of international competence and activities of the Mission of the President of Ukraine in the Autonomous Republic of Crimea (2018)
Krupenya I. - The crisis of the Rohingya as a Muslim minority in Myanmar and asean's response to the Rohingya refugees (2018)
Аносова Ю. - Особливості здійсненя юрисдикції Міжнародним Судом ООН щодо злочину геноциду на підставі статті 9 Конвенції про геноцид (2018)
Ostapiak V. - US, EU, AND China strategic partnerships (strategic measurement) (2018)
Khevtsuriani A. - Foreign policy concepts of Russia (2018)
Попазогло В. - Південний Кавказ як регіон неформальної інституціалізації політики (2018)
Senyuk Y. - The cultures of anarchy of the international system and their influence on European integration processes (2018)
Явір В. - Дезінтеграція і інтеграція Кореї: особливості північно- та південнокорейського наукового осмислення (2018)
Мікічурова О. - Історичні передумови становлення принципу взаємної вигоди в міжнародному економічному праві (2018)
Kryvetska O. - Consolidation of parallel proceedings in International Investment Arbitration (2018)
Siman M. - Le développement de la réglementation de reconnaissance des diplômes et des qualifications avant la directive de reconnaissance n° 2005/36/ce (2018)
Novytska O. - Use of the new technologies by terrorist groups as a new challenge for national security concepts (2018)
Orsaeva R. - Criminological characteristics of terrorism and extremism (2018)
Ворчакова І. - Лобізм в політиці: сутність явища та способи реалізації (2018)
Чабур С. - Поняття, роль та методи лобізму у правотворчому процесі (2018)
Ягунов Д. - Криза в пенітенціарній системі України: спроба системного аналізу (2018)
Dudar S. - Regulatory and legal framework of the ethno-national policy of Ukraine (2018)
Можайкіна О. - Медіація у виконавчому провадженні (2018)
Сляднєва К. - Диспозитивні засади діяльності прокурора: співвідношення міжнародних та національних стандартів (2018)
Осадчук І. - Політичний режим у Німецькій імперії (1871–1890): модель змагального авторитаризму? (2018)
Філатов Б. - Патріотизм як чинник право-лівої дихотомії у партійних системах сучасних парламентських республік (2018)
Іщейкін К. - Консультаційна модель бюджету участі в Україні: переваги і недоліки (2018)
Балацька О. - Роль недержавних акторів у сучасному політичному насильстві (2018)
Безуглий П. - Оцінка сучасних масштабів міграційних переміщень в Україні (2018)
Вайєр A. - Технологія створення політичного іміджу (2018)
Menshakova D. - The nuclear status as an element of presidential election campaign in 2017 in France (2018)
Лесько Н. - Правове виховання – важливий напрям державної політики захисту дітей від насильства (2018)
Сухарська Л. - Визначення показників оцінювання стану фінансового забезпечення розвитку територіальних громад (2018)
Гордієнко Н. - Проблема булінгу в учнівських колективах інтернатних навчальних закладів: соціологічний аспект (2018)
Городенко Л. - Соціально-комунікаційні технології розбалансування у соціальних мережах, Цимбаленко Є., Гащенко І. (2018)
Магда Є. - Тренди політичного копірайтингу в умовах гібридної агресії (2018)
Коршун А. - Взаємодія органів судової влади та засобів масової інформації в Україні: теоретико-правовий аналіз (2018)
Каракаш І. - Юридичні гарантії охорони і захисту прав на землю в Україні (2018)
Кудрявцев І. - Шляхи удосконалення правового регулювання у сфері ядерної енергетики (2018)
Мусаєва С. - Нормативно-правове забезпечення публічної безпеки і порядку в Україні (2018)
Krüger S. - Die rechtliche bewertung der rufnummernportierung beim wechsel eines telefonanbieters (2018)
Величко Л. - Компаративістське дослідження поширення сфери дії трудового права на правове регулювання праці професійних спортсменів (2018)
Lohvyn A. - Violation of terms of registration of tax invoices: features of legal liability (2018)
Загородній І. - Криміналістична характеристика злочинів, повязаних із нанесенням тілесних ушкоджень (2018)
Єфремова Н. - Відгук на монографію В. С. Кахнича "Юридична освіта і наука у Львівському університеті 1661-1939 рр." (2018)
Титул, содержание (2017)
FDA схвалено KEYTRUDA® (пембролізумаб) як перший препарат для лікування пацієнтів із пухлинами будь-якої локалізації з наявним позитивним біомаркером високої мікросателітної нестабільності (MSI-H) (2017)
Коровін С. І. - Низькодозовий циклофосфамід у лікуванні пацієнтів з лімфогенними метастазами меланоми шкіри, Остафійчук В. В., Кукушкіна М. М., Палівець А. Ю., Костюк В. Ю. (2017)
Костюк В. Ю. - Математичне моделювання як метод визначення показань до органозбережного лікування у хворих із пухлинами тазової кістки, Дєдков А. Г., Жолонко М. М., Бойчук С. І., Остафійчук В. В., Максименко Б. В., Дєдков С. А. (2017)
Вырва О. Е. - Костная аллопластика при хирургическом лечении пациентов с опухолями длинных костей, Головина Я. А., Малык Р. В. (2017)
Смоланка І. І. - Можливості виконання органозберігаючих операцій при набрякових формах раку грудної залози, Ляшенко А. О., Риспаєва Д. Є., Іванкова О. М., Досенко І. В. (2017)
Галайчук І. Й. - Саркоми грудної залози: статистика, класифікація, хірургічні методи лікування, Нітефор Л. В., Шкробот Л. В. (2017)
Колеснік О. О. - Прогнозування платинорезистентності: від теоретичних моделей до клінічного алгоритму, Рибін А. І. (2017)
Молошок А. А. - ПЭКома тела матки, Гольдина Г. А., Березовская О. Л., Рудич Ю. В., Шеремок Л. В. (2017)
Федоренко З. П. - Оцінка простеженості контингентів хворих зі злоякісними новоутвореннями жіночих репродуктивних органів в Україні, Гулак Л. О., Рижов А. Ю., Горох Є. Л., Сумкіна О. В., Куценко Л. Б. (2017)
Крячок І. А. - Брентуксимаб ведотин при лікуванні хворих на лімфому Ходжкіна, Титоренко І. Б. (2017)
Карнабеда О. А. - Сочетание хронического миелопролиферативного и лимфопролиферативного заболевания: три клинических случая, Ступакова З. В. (2017)
Білоус Н. І. - Мутації гена NOTCH1 при хронічній лімфоцитарній лейкемії, Абраменко І. В., Чумак А. А., Крячок І. А. (2017)
Аскольський А. В. - Покращення якості життя хворих на рак грудної залози, які отримують антрациклінвмісну поліхіміотерапію, Сивак Л. А., Шевчук Л. А., Майданевич Н. М., Верьовкіна Н. О. (2017)
Сивак Л. А. - Иммунотерапия при раке грудной железы: значение, перспективы, проблемы, Верёвкина Н. О. (2017)
Климнюк Г. І. - Вплив клінічних факторів несприятливого прогнозу на результати лікування дітей зі злоякісними солідними новоутвореннями групи високого ризику (досвід відділення), Іжовський О. Й., Павлик С. В., Шайда Е. В., Білоконь О. В., Стежка М. О., Ожиганов О. О., Ротар О. А., Велимчаниця М. В., Приходько І. О. (2017)
Сивак Л. А. - Магнітотермія злоякісних новоутворень, Смоланка І. І., Орел В. Е., Литвиненко С. В., Романов А. В., Кліманов М. Ю., Лобода А. Д., Коровін С. І. (2017)
Новіков М. Є. - Застосування метаболічної позитронно-емісійної томографії, об’єднаної з комп’ютерною томографією, в обстеженні пацієнтів з місцево-розповсюдженими інвазивними карциномами грудної залози (2017)
Лисяный Н. И. - Изучение влияния гуморальных факторов крови больных глиомами головного мозга на субпопуляционный состав лимфоцитов в тесте реакции бласттрансформации лимфоцитов, Гнедкова И. А., Потапова А. И., Бельская Л. Н. (2017)
Туганова Т. Н. - Цитоморфологические квантитативные признаки гепатоцеллюлярного рака, Болгова Л. С., Махортова М. Г., Алексеенко О. И. (2017)
Матеріали І З’їзду Української асоціації цитопатологів "Актуальні питання сучасної цитологічної діагностики в Україні" (2017)
Сообщение (2017)
Требования к публикациям (2017)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Балацька О. - Російсько-український воєнний конфлікт: культурно-цивілізаційний і геополітичний виміри (2018)
Задоя К. - Криміналізація воєнних злочинів у національних правових системах: досвід Молдови як урок для України (2018)
Маловацький О. - Відповідальність держави за знищення цивільного повітряного судна в результаті застосування зброї (2018)
Chekalenko L. - Lessons from Ukraine’s crisis (2018)
Магда Є. - Початок гібридної агресії РФ проти України: точка біфуркації (2018)
Dolia I. - The military potential of the self–proclaimed "Donetsk people’s republic" and "Lugansk people’s republic" (2018)
Джус О. - Міжнародне військове партнерство як засіб забезпечення воєнної безпеки України (2018)
Півторак Г. - Сучасні реалії інституту морського арбітражу як механізму забезпечення вирішення спорів щодо встановлення реального зв’язку судна з державою прапора (2018)
Lokshyna Y. - Specifics of trade remedies regulation in the law of the European Union (2018)
Хмель А. - Порівняння кібербезпекових можливостей Іспанії та Італії на сучасному етапі, Біляєв Д. (2018)
Kodynets A. - Transformation the system of protection of intellectual property rights in the context of administrative and judicial reforms (2018)
Грицай І. - Теоретико-правові проблеми реалізації норми Закону України "Про місцеві вибори" щодо гендерної квоти (2018)
Щербина О. - Труднощі витлумачення терміна "кваліфіковане мовчання законодавця": логічний аспект (2018)
Серебро М. - Проблеми екстраполяції загальнофілософських категорій "сутність" та "зміст" у теорію держави (2018)
Kostiuchenko О. - Instrumental approach to defining legal opportunities in labour law (2018)
Остафійчук Л. - Гласність судового процесу та його повна фіксація технічними засобами: міждисциплінарний підхід (2018)
Shypunov H. - Liberal socialism and social liberalism: the principles of correlation (2018)
Воронова В. - Цивілізаційне залучення як психоекологічна методологія: політико-психологічний аспект (2018)
Краснопольська Т. - Неформальні деструктивні політичні практики та корупція: співвідношення понять (2018)
Кузьменко В. - Проголошення Української радянської державності: історико-правові аспекти (2018)
Філатов Б. - Політико-комунікаційні та політико-технологічні чинники інституалізації патріотизму під час переходу до демократії (2018)
Klymenko O. - Armed forces of Ukraine in Donbass at the beginning of ATO (2018)
Кабиш О. - Політична ресурсність силових структур в державах з антидемократичними режимами (2018)
Ключник Р. - Локальний протест як форма політичної участі у глобальному світі (2018)
Kozma V. - Elitist personality in politics (2018)
Орлів М. - Проблеми підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади і пріоритети його державного регулювання, Побігун С. (2018)
Вагіна О. - Кодифікація норм депутатської етики в контексті євроінтеграції України (2018)
Савчук Л. - Теоретико-методологічний аналіз ролі молодіжного парламенту як агента політичної соціалізації молоді (2018)
Угрин Л. - Політичні виміри колективних ідентичностей (2018)
Кардаш С. - Політична модернізація та соціальна структура суспільства в постреволюційній Україні: у пошуках залежності (2018)
Salnikov S. - A youth assessment of social institutions of Ukraine in European contexts (2018)
Glebova N. - Social competency of the professional groups of water transport experts: constitualization of a sociological research (2018)
Порпуліт О. - Категорія простору в соціокомунікаційній перспективі (2018)
Башук А. - Особливості реалізації військово-патріотичного дискурсу (на матеріалі Facebook-сторінки Президента України Петра Порошенка) (2018)
Павлов Д. - Пропаганда у вимірах української політичної реальності (2018)
Сидоренко І. - Стратегічні комунікації України (2018)
Козаченко О. - Особливості іміджу університету в соціальній мережі Fаcebook (на прикладі Ягеллонського університету та Львівського національного університету імені Івана Франка) (2018)
Кравченко С. - Слідчий органу державної кримінально-виконавчої служби України як суб’єкт злочину, склад якого передбачений ст. 372 КК України (2018)
Белікова С. - Актуальні питання взаємодії слідчого, процесуального керівника та прокурора з метою здійснення представництва інтересів держави в суді, Єрьоменко І. (2018)
Вернидубов І. - Електронні докази: поняття, особливості та проблеми щодо їх дослідження судом, Белікова С. (2018)
Бойчук А. - Особливості юридичної відповідальності за правопорушення у сфері охорони природно-заповідного фонду (2018)
Міщук М. - Проблеми щодо відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, Белікова С. (2018)
Яновицька Г. - Правовий статус споживача (пацієнта) за договором про надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (2018)
Титул, содержание (2017)
Гриневич Ю. А. - Молекулярно-генетические маркеры опухолевых стволовых клеток (2017)
Михайлович Ю. Й. - Оцінка виконання бюджетної онкологічної програми. Практичний аспект і філософія рішення, Журбенко А. В. (2017)
Лукашенко А. В. - Огляд IV видання Японських рекомендацій з лікування раку шлунка, Бойко А. В., Розумейко І. В., Кошубарова М. В. (2017)
Колеснік О. О. - Двохетапна резекція печінки у хворої з метастазами нейроендокринної пухлини. Клінічний випадок, Лукашенко А. В., Зубарєв М. Г., Остапенко Ю. В. (2017)
Ярема Р. Р. - Псевдоміксома очеревини: інкурабельна казуїстична патологія чи необхідність проактивної тактики комбінованого лікування?, Моран Б., Сесіл Т., Фецич Т. Г., Огорчак М. А. (2017)
Кравець О. В. - Пластичне усунення дефектів дна порожнини рота шкірно-м’язовим клаптем підшкірного м’яза шиї, Процик В. С., Хлинін О. В. (2017)
Русин А. В. - Клінічний випадок одночасного діагностування плоскоклітинного раку і фібросаркоми гортані, Петросов О. В., Чумак А. І. (2017)
Федоренко З. П. - Стан організації онкологічної допомоги хворим зі злоякісними новоутвореннями чоловічих сечостатевих органів в Україні, Гулак Л. О., Рижов А. Ю., Горох Є. Л., Сумкіна О. В., Куценко Л. Б. (2017)
Гаврилюк О. М. - Магнітно-резонансна томографія в комплексній променевій діагностиці раку сечового міхура, Головко Т. С., Стаховський О. Е. (2017)
Крячок І. А. - Прогностичне значення функціональних параметрів ПЕТ-КТ при первинній медіастинальній В-великоклітинній лімфомі, Степанішина Я. А., Кметюк Я. В., Гур’янов В. Г. (2017)
Крячок И. А. - Роль трансплантации гемопоэтических стволовых клеток в лечении множественной миеломы, Кущевой Е. В. (2017)
Cивак Л. А. - Проведення хіміотерапії у пацієнтів з порушенням функції нирок, Крячок І. А., Іванов Д. Д., Тарасенко Т. Є. (2017)
Верьовкіна Н. О. - Імунна відповідь іn situ після неоад’ювантної хіміотерапії у хворих на місцево-поширений рак грудної залози, Сивак Л. А., Лялькін С. А., Кротевич М. С. (2017)
Храновська Н. М. - Протипухлинний та імуномодулюючий ефект дендритних клітин, навантажених магнітним нанокомплексом, у мишей з карциномою легені Льюїс, Скачкова О. В., Іномістова М. В., Макеєнко О. Л., Орел В. Е. (2017)
Рыспаева Д. Э. - Дифференциальная экспрессия miR-124 и miR-155 в опухолевой ткани грудной железы до и после неоадъювантной химиотерапии, Храновская Н. Н., Иномистова М. В. (2017)
Онкологія сьогодні: від діагностики до лікування. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (для молодих вчених) (2017)
Вовк В. М. - Аналітичне забезпечення планування грошових потоків підприємства, Макарчук Н. В. (2017)
Дума В. Л. - Оцінка податкової складової бюджетного потенціалу місцевих фінансів (2017)
Мельник Л. М. - Фінансова рівновага – як складова системи фінансово-економічної безпеки підприємств (2017)
Миськовець Н. П. - Шляхи удосконалення механізму регулювання екосистемного корпоративного підприємництва (2017)
Нікіфорович О. Є. - Ексергоекономічний аналіз централізованої системи теплозабезпечення міського району, Волощук В. А. (2017)
Меліхова Т. Л. - Роль органів управління у формуванні інвестиційного клімату великих міст (2017)
Петренко О. І. - Стан вітчизняного морського середовища: проблеми та можливі шляхи їх подолання, Шматок Ю. В. (2017)
Пивоварчук Л. В. - Аналіз розвитку фінансової науки в Україні, Яковчук О. В. (2017)
Самолюк Н. М - Фінансове забезпечення енергозбереження житлових будинків (2017)
Солодкий В. О. - Сучасні соціально-економічні тенденції у контексті рівноважного розвитку (2017)
Стахів О. А. - Оцінка ефективності торговельної діяльності споживчого товариства за узагальнюючими показниками, Адамчук Т. Л. (2017)
Судук О. Ю. - Особливості формування соціальної нефінансової звітності сільськогосподарськими підприємствами, Щербакова А. С. (2017)
Федина К. М. - Перспективи розвитку фондового ринку в Україні в сучасних умовах, Антонюк Ю. П. (2017)
Шило Ж. С. - Проблеми оподаткування прибутку Національного банку України (2017)
Ширко Б. Ф. - Організація лісогосподарського виробництва та покращення використання лісових ресурсів, Гончар В. М. (2017)
Кондрацька Н. М. - Фінансова безпека сільськогосподарського підприємства: оцінка та шляхи її підвищення (на прикладі ПП "Радів-агро"), Погоріла Г. В. (2017)
Якимчук А. Ю. - Діагностика економічного потенціалу сонячної енергії регіонів України, Зайцев Д. Б. (2017)
Міщук Г. Ю. - Ефективність регіонального брендингу як індикатор конкурентоспроможності регіону (2017)
Турченюк В. О. - Покращення еколого-меліоративного стану ґрунтів рисових зрошувальних систем шляхом їх глибокого розпушення (2017)
Герасимов Г. Г. - Математичне моделювання гідродинамічних процесів в розгалуженому трубопроводі, Герасімов Є. Г. (2017)
Білоконь С. О. - Сучасні методи очищення поливної води за допомогою сітчастого фільтра з використанням низькочастотної вібрації (2017)
Скачков А. А. - Особливості формування силових полів за вибухового руйнування тріщинуватих анізотропних гірських порід, Жуков С. О., Стріха В. А. (2017)
Азарян В. А. - Дослідження впливу періоду опробування забоїв залізорудного кар’єру на прибуток гірничо-збагачувального комбінату, Жуков С. О., Стріха В. А. (2017)
Остапчук С. М. - Особливості проектування екологічних стежок за матеріалами супутникових знімань, Прокопчук А. В. (2017)
Яцков М. В. - Дослідження фізико-хімічних властивостей висококонцентрованих суспензій гальванічних виробництв у формі реагентних шламів, Корчик Н. М., Пророк О. А. (2017)
Кононцев С. В. - Аналіз відповідності складу забруднень оборотної води УЗВ потребам водних рослин у макроелементах, Гроховська Ю. Р., Саблій Л. А., Козар М. Ю. (2017)
Назаров С. М. - Вплив об’ємної концентрації забруднень у воді на основний енергетичний показник роботи фільтра ССФ-500, Солодкий О. Д., Васильчук О. С. (2017)
Сокур М. І. - Теоретичні і практичні аспекти виробництва високоякісного кубовидного щебеню, Білецький В. С., Гнєушев В. О., Божик Д. П. (2017)
Жеребятьєв О. В. - Основи енергетичної теорії консолідації, Кухнюк О. М. (2017)
Засідко І. Б. - Осади стічних вод як вторинна сировина у виробництві цегли, Полтуренко М. С., Мандрик О. М. (2017)
Шебанін В. С. - Дуальна форма освітньої підготовки висококваліфікованих фахівців для аграрної сфери України (2018)
Кирилов Ю. Є. - Чинники та стимули розвитку органічного сегмента аграрного виробництва в країнах світу, Грановська В. Г., Крикунова В. М. (2018)
Россоха В. В. - Виробництво і розподіл молока за обсягами та якісними і ціновими характеристиками, Петриченко О. А. (2018)
Бондар В. С. - Бурякоцукрова галузь України в умовах нестабільності світового ринку цукру, Фурса А. В. (2018)
Спаський Г. В. - Інвестиційна діяльність у сільськогосподарських підприємствах Закарпатської області (2018)
Столярчук Н. М. - Об’єкти обліку і внутрішнього аудиту інноваційної діяльності (2018)
Корчинська О. А. - Польові маркетингові дослідження застосування засобів захисту рослин у фермерських господарствах, Василенко Л. В. (2018)
Левківська Л. М. - Соціальна відповідальність у контексті формування стратегічного розвитку сучасного агробізнесу, Швець Т. В. (2018)
Ільчук М. М. - Управління конкурентоспроможністю продукції скотарства сільськогосподарських підприємств України, Коновал І. А., Євтушенко В. Д. (2018)
Данкевич В. Є. - SWOT та PESTEL-аналіз сучасного стану земельних відносин в Україні (2018)
Павлик В. П. - Методологізація розроблення стратегічних програм розвитку сільськогосподарських підприємств (2018)
Похиленко Н. М. - Ретроспектива парадигм сільськогосподарського дорадництва: варіанти для України (2018)
Калиев Гани Алимович – выдающийся учёный и известный политический деятель (2018)
Вимоги до порядку оформлення та подання статей до друку в Міжнародному науково-виробничому журналі "Економіка АПК" (2018)
Коваль А. - Діяльність антипомпеянської опозиції в Римі з 66 по 63 рр. до р.х. (2015)
Мартинюк О. - Етногенез східних слов’ян у західнополісько-волинському регіоні (Західне Полісся і Західна Волинь) (2015)
Білецька О. - Саврань у XIV–XVI століттях у світлі новознайдених джерел та матеріалів (2015)
Ковальчук М. - Включення нових територій до складу Османської імперії та формування її територіального устрою у XIV–XVI ст. (2015)
Каріков С. - Політична діяльність курфюрста Моріца Саксонського в 1547–1553 рр. у контексті лютеранської конфесіоналізації (2015)
Смерека Б. - Зниклі поселення Львівської землі Руського воєводства у XVI–XVIII ст. та специфіка їх ідентифікації у фіскальних джерелах (2015)
Лаєвський А. - Політико-адміністративний устрій Стародубського полку (2015)
Крапивний Р. - Осередки металообробних галузей ремесла на території Ніжинського полку в середині XVII–XVIII ст. (2015)
Дем’янчук П. - Передумови появи міст Донбасу та умови їхнього розвитку в дореволюційну добу (2015)
Водотика Т. - Підприємці в соціальній структурі міського населення Наддніпрянської України в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. (2015)
Кузьміна І. - Городоцький музей як осередок розвитку науки та культури на Волині (2015)
Милько В. - Повітові училища України: мережа, фінансування, система управління (1804–1849 рр.) (2015)
Разиграєв О. - Генезис пенітенціарної системи міжвоєнної Польщі (1918–1922 рр.) (2015)
Самчук Т. - Викладання музики в Університеті св. Володимира (1834–1859 рр.) (2015)
Нагайко К. - Національна ідея в "українському відродженні" другої половини XIX ст. (до історії Київської Громади) (2015)
Вергун С. - Транспортна жандармерія українських губерній і проблема біженців у роки Першої світової війни (2015)
Грищенко Ю. - Національне питання в Україні у 1917–1921 роках (2015)
Даниленко С. - Формування податкового законодавства в УСРР 1921–1923 рр. (2015)
Маєвський О. - Плакатне мистецтво в пропагандистсько-агітаційних кампаніях із залучення трудових ресурсів України (2015)
Тюкалов М. - Ідейно-політична боротьба в правлячих колах Великої Британії з питань близькосхідної політики (1923–1926 рр.) (2015)
Шуст Т. - Особливості відбудови радянської системи охорони здоров’я Станіславської (Івано-Франківської) області 1944–1945 рр. (2015)
Булгакова О. - Становище наукової інтелігенції в українському суспільстві у 1950-х рр. (2015)
Сафар’янс Є. - Україна та Австрійська Республіка: співробітництво в європейському інтеграційному процесі (2015)
Чугаєва І. - Літописний матеріал чернігівського змісту ХІІ — середини ХІІІ ст. у Новгородському Першому літописі (2015)
Пилипчук Я. - Башкирсько-угорська проблема (дискурс джерел та стереотипи історіографії) (2015)
Моця К. - Військова присутність Візантії в Криму: тенденції історіографічних досліджень (2015)
Синяк І. - Договори (інструменти) Війська Запорозького Низового з Кримським ханством у добу Нової Січі як історичне джерело (2015)
Корольов Г. - "Что такое современное украинство?": Агатангел Кримський про націю, космополітизм і федералізацію (2015)
Вовкодав С. - Історія дослідження "Змійових" валів Переяславщини (2015)
Долженко Ю. - Краніологія населення Луцька XVII–XX ст., Мазурик Ю. (2015)
Блащук С. - (Огляд) Міждисциплінарні гуманітарні студії. Серія: історичні науки (2015)
Прус В. - (Огляд) Історія України. Курс лекцій. — К., "Фенікс", 2015. — 376 с., Чухліб Т. (2015)
Патер І. - Рецензія на монографію Тетяни Гуменюк "Гуманітарні науки в УРСР (західні області). 1944–1991 роки. Сучасна українська історіографія" (2015)
Милько В. - Перспективи та напрямки діяльності Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України (2015)
Положення Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України (2015)
Содержание (1971)
Васильковский А. Т. - Вопросы типологии поэмы в критическом наследии В. Г. Белинского (1971)
Зельдович М. Г. - Добролюбов – критик поэзии (Вопросы методологии). Статья первая (1971)
Сиротинский И. Н. - Историко-литературная концепция П. А. Вяземского (1971)
Кобзев Н. А. - Критика о творчестве А. Грина при жизни писателя (1971)
Щербина А. А. - Заметки о природе и технике иронии (1971)
Поддубная Р. Н. - Образ Порфирия Петровича в художественной структуре романа Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание” (1971)
Газер И. Д. - О своеобразии лиризма в новеллах Бунина (1971)
Бородин И. П. - К вопросу об истоках поэтической образности лирической прозы К. Паустовского (1971)
Пейсахович М. А. - Стих юношеских поэм М. Ю. Лермонтова (двустишные формы) (1971)
Краснова Л. В. - Об одной особенности поэтического синтаксиса Александра Блока (1971)
Сибоволов Б. И. - Из поэтического наследия А. Ширяевца (1971)
Чичерин А. В. - "О поэзии” (1971)
Гиршман М. М. - Русская советская поэзия и стиховедение (1971)
Нефедов Н. Т. - Литературоведы социалистических стран о проблемах русской советской литературы (1971)
Содержание (1988)
Борисова Л. М. - Л. Леонов и современная советская драматургия (1988)
Пахарева К. М. - Цикл А. Твардовского "Памяти матери” как художественное единство (1988)
Оляндэр Л. К. - Героическое в документальной прозе о Великой Отечественной войне середины 70–80-х годов (1988)
Радецкая М. М. - Образ поколения (стихи о поэтах – участниках Великой Отечественной войны) (1988)
Горюнова Р. М. - "Города и годы” К. Федина и "Потерянный кров” Й. Авижюса (к вопросу о преемственности в развитии советского военного романа) (1988)
Максимова Н. В. - Авторский гуманизм в повести Г. Бакланова "Навеки – девятнадцатилетние” (1988)
Колошук Н. Г. - Особенности повествования и выражение авторской позиции в романе М. Алексеева "Драчуны” (1988)
Моклица М. В. - О некоторых характерных чертах лирической деревенской прозы (1988)
Калашникова О. Л. - "Пригожая повариха, или Похождения развратной женщины” М. Д. Чулкова (к проблеме русского рококо) (1988)
Мацапура В. И. - Работа А. С. Пушкина над образом Онегина (из наблюдений за черновыми вариантами романа в стихах) (1988)
Володина Н. В. - Категория эгоизма в системе представлений К. С. Аксакова (1988)
Максименко В. Ф. - Проблема личности в повести А. П. Чехова "Черный монах” (1988)
Крементуло В. К. - О некоторых типологических особенностях национально-героических поэм К. Рылеева и А. Мицкевича (1988)
Пераковская С. П. - Шевченко и Мачтет (1988)
Спивак И. А. - Русские советские поэты о Шевченко (из критических наблюдений и библиографических разысканий) (1988)
Лещенко П. А. - Русские стихотворения украинских советских поэтов периода Великой Отечественной войны (1988)
Мережинская А. Ю. - Особенности композиции мемуарно-автобиографических произведений (1988)
Бахматова Г. Н. - О поэтике символизма и реализма (на материале "Петербурга” Андрея Белого и "Белой гвардии” М. Булгакова) (1988)
Title (2017)
Contents (2017)
Mikosha A. S. - Biological effects of lithium – fundamental and medical aspects, Kovzun O. I., Tronko M. D. (2017)
Babich L. G. - Ca2+-dependent regulation of the Ca2+ concentration in the myometrium mitochondria. II. Ca2+ effects on mitochondria membranes polarization and |Ca2+|m, ShlykoV S. G., Kushnarova A. M., Kosterin S. O. (2017)
Dovgiy R. S. - The effect of thymic mesenchymal stromal cells on arginase activity and nitric oxide produced by mouse macrophages, Nikolsky I. S., Skivka L. M. (2017)
Mykhalojko O. Ja. - Some biochemical changes in patients with acute ischemic stroke, Mykhalojko І. Ja. (2017)
Shiyntum H. N. - Corvitin restores metallothionein and glial fibrillary acidic protein levels in rat brain affected by pituitrin-izadrin, Dovban O. O., Kovalchuk Y. P., Yaroshenko T. Ya., Ushakova G. A. (2017)
Ohiri R. C. - GC/MS analysis of Tremella fuciformis (White jelly mushrooms) oil (2017)
Galkin O. Yu. - Development of the method for microbiological purity testing of recombinant human interleukin-7-based product, Lutsenko T. M., Gorshunov Yu. V., Motronenko V. V. (2017)
Theses of reports of the 25th Annual Conference "Modern Aspects of Biochemistry and Biotechnology” and 2nd Conference for Young Scientists of the Division of Biochemistry, Physiology and Molecular Biology, National Academy of Sciences of Ukraine (6-9 June 2017, Kyiv, Ukraine) (2017)
Section 1. Biomaterials (2017)
Section 2. Bioactive compounds (2017)
Section 3. Cancerogenesis (2017)
Section 4. Gene expression (2017)
Section 5. Metabolites and correction of metabolic processes (2017)
Section 6. Proteomics and protein functions (2017)
Section 7. Molecular basis of physiological functions (2017)
Титул, содержание (2017)
Федоренко З. П. - Злоякісні новоутворення в дитячій популяції України — досвід застосування міжнародної класифікації ICCC-3, Гулак Л. О., Горох Є. Л., Рижов А. Ю., Сумкіна О. В., Куценко Л. Б. (2017)
Михайлович Ю. Й. - Мікроімітаційна модель визначення ступеня ефективності виконання бюджетних програм з онкології, Журбенко А. В. (2017)
Михайлович Ю. Й. - "Колоректальний скринінг" як консенсусне вирішення проблеми місцево-поширеного раку товстої та прямої кишки в Україні. Дискусії і питання, Звірич В. В., Колеснік О. О. (2017)
Зубарєв М. Г. - Клінічні рекомендації з діагностики та лікування нейроендокринних пухлин шлунка і дванадцятипалої кишки, Колеснік О. О., Лукашенко А. В., Остапенко Ю. В., Бойко А. В. (2017)
Ярема Р. Р. - Циторедуктивна хірургія та HIPEC (hyperthermic intraperitoneal chemotherapy) у комбінованому лікуванні при раку яєчника, Фецич Т. Г., Володько Н. А., Огорчак М. А., Милян Ю. П., Фецич М. Т. (2017)
Ярынич К. В. - Трансторакальная биопсия под контролем спиральной компьютерной томографии в диагностике опухолей легких и средостения, Ярынич В. И., Макарук И. М., Скородумов Ю. А., Могилюк А. В., Тертичная Н. Н., Крамар Т. М., Люля И. Э., Гришко М. П., Калинюк А. С. (2017)
Смоланка І. І. - Безпосередні результати комбінації системно-селективної неоад’ювантної поліхіміотерапії та магнітотермії у комплексному лікуванні хворих на місцево-поширений рак грудної залози, Орел В. Е., Досенко І. В., Лобода А. Д., Риспаєва Д. Е., Супруненко О. А., Тарасова Т. О., Ляшенко А. О., Іванкова О. М., Родзаєвський С. О. (2017)
Галич С. П. - Реконструкция груди с использованием свободной пересадки TRAM-лоскута в различных модификациях при раке грудной железы: анализ результатов и осложнений, Смоланка И. И., Дабижа А. Ю., Самко К. А., Костенко А. А., Симулик Е. В., Боровик Д. В., Гребень Н. И., Терницкая Ю. П., Смоланка И. И. (2017)
Марченко А. - Современные методы лечения миелодиспластического синдрома и острой миелоидной лейкемии становятся доступнее: генерик азацитидина уже в Украине (2017)
Філоненко К. С. - Зміни у показниках якості життя у хворих на дифузну В-великоклітинну лімфому із групи несприятливого прогнозу, які отримують лікування за режимом R-DA-EPOCH, Крячок І. А., Степанішина Я. А., Мартинчик А. В., Титоренко І. Б. (2017)
Крячок І. А. - Імуногістохімічна експресія с-MYC залежно від підтипу дифузної В-великоклітинної лімфоми, Мартинчик А. В., Філоненко К. С., Степанішина Я. А., Кущевий Є. В., Кротевич М. С. (2017)
Крячок И. А. - Отдаленные осложнения лучевой терапии у больных со злокачественными новообразованиями, Ульянченко Е. О., Кадникова Т. В., Титоренко И. Б., Алексик Е. М., Мартынчик А. В., Филоненко Е. С., Кущевой Е. В., Новосад О. И., Скрипец Т. В. (2017)
Шепіль О. В. - Протипухлинна терапія хворих на цукровий діабет, Висоцький А. Г., Сивак Л. А. (2017)
Косинова В. Г. - Клинический случай лечения пациента с меланомой с использованием чекпойнт-ингибитора пембролизумаба (анти-PD-1 моноклональное антитело) (2017)
Чернобай Т. Н. - Лучевая диагностика экстранодальных лимфом, Головко Т. С. (2017)
Дзигар О. В. - Роль дифузно-зважених зображень магнітно-резонансної томографії при контролі якості радіохірургічного лікування вторинних пухлинних уражень печінки, Бабкіна Т. М. (2017)
Кукушкина С. Н. - Клетки врожденного иммунитета и их связь с прогнозом заболевания у больных раком грудной железы (обзор литературы), Фильчаков Ф. В. (2017)
Яніш Ю. В. - Електрокінетичні характеристики лімфоїдних клітин пацієнтів з хронічними і гострими лейкозами та неходжкінськими лімфомами, Залєток С. П., Скляренко Л. М. (2017)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Нове в хірургії раку шлунково-кишкового тракту" (2017)
Авторский указатель (2017)
Стручаев Н. И. - Использование холодильной установки для рециркуляционной сушки бычков, Ялпачик В. Ф. (2017)
Ялпачик Ф. Ю. - Молотки дробарок кормів, їх коливання і методика розрахунку, Буденко С. Ф. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського