Коробйова Р. Г. - Потенціал розвитку залізничного туризму в Україні (2015)
Літвінова Я. В. - Дослідження параметрів попиту на складування та переробку вантажів у транспортному вузлі (2015)
Мозолевич Г. Я. - Енергоефективне керування поїздопотоком як засіб удосконалення перевізного процесу, Троян А. В. (2015)
Наумов В. С. - Оценка риска выхода экспедитора на рынок транспортных услуг (2015)
Никифорова О. А. - Проблеми трансформації національного законодавства в сфері охорони праці до стандартів ЄС, Сидоренко Г. Г. (2015)
Окороков А. М. - Аналіз перспектив розвитку ринку контейнерних перевезень в Україні (2015)
Скалозуб В. В. - Моделирование неоднородных транспортных потоков с переменными тарифами, Паник Л. А. (2015)
Чиграй Г. В. - Прогнозирование состояния безопасности движения и рисков на железнодородных переездах с учетом влияния вероятностных факторов (2015)
Яновський П. О. - Загальна характеристика основних чинників, що визначають обсяги та структуру пасажирських перевезень (2015)
Керманич розвитку української педагогічної освіти і освіти дорослих (до 25-річчя Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України) (2018)
Лук’янова Л. Б. - Підготовка педагогічного персоналу для роботи з дорослими: досвід Польщі для України (2018)
Гриньова М. В. - Педагогічна майстерність учителя як основа педагогіки добра І. А. Зязюна (2018)
Зелюк В. В. - Інноваційний підхід до навчання дорослих у післядипломній педагогічній освіті, Білик Н. І. (2018)
Franz M. - Problematyka ewaluacji dokształcania zawodowego (2018)
Мельник Н. А. - Науково-методичний супровід професійної діяльності педагогічних працівників ЗЗСО в умовах реалізації Концепції "Нова українська школа" (2018)
Водолазська Т. В. - Просторова організація класу: як зонувати кабінет початкової школи (2018)
Вороніна Г. Л. - Науково-методичний супровід підвищення кваліфікації педагогів закладів позашкільної освіти (2018)
Копилець Є. В. - До питання про сутність і структуру професійної компетентності керівників гуртків закладів позашкільної освіти (2018)
Назаренко В. С. - Інформаційна відкритість закладу освіти як ознака транспарентності управління, Назаренко Л. М. (2018)
Іванова О. В. - Особливості підготовки вчителів середньої школи до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в країнах Західної Європи (початок ХХІ століття) (2018)
Калініченко Т. М. - Cтан і перспективи розбудови системи вищої освіти України в умовах національно-визвольної боротьби (1917–1919 рр.) (2018)
Слухенська Р. В. - Використання сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій як один зі способів покращення викладання фізичного виховання, Куліш Н. М., Решетілова Н. Б. (2018)
Чижикова О. В. - Особливості застосування проектної технології в процесі іншомовної освіти майбутніх правознавців (2018)
Сілаєва І. Є. - Підвищення кваліфікації як запорука результативної професійної діяльності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2018)
Baybakova I. - British English accents – linguistic and cultural implications, Drapaluk G. (2018)
Миронець Д. К. - Зміст формування іншомовної комунікативної компетентності особистості в сучасних умовах, Мизрова А. М. (2018)
Дмитренко О. В. - Вербалізація концепту "їжа" засобами сучасної англійської фразеології, Зінченко І. Ю. (2018)
Шкіренко О. В. - Психологічні особливості розвитку духовних цінностей майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій, Гандзюра Л. О. (2018)
Цюряк І. О. - Особистісний підхід у диригентсько-хоровій підготовці студентів-магістрів, Роговська Є. В. (2018)
Лузан О. В. - Становлення професійних виконавських шкіл гри на баяні: український контекст, Самолюк В. М. (2018)
Снопко О. Л. - Методичні аспекти напрацювання вокально-виконавських навичок на початковому етапі навчання, Марченко В. В. (2018)
Скопцова О. М. - Українська народнопісенна виконавська традиція: педагогічний аспект (2018)
Шнуренко Т. В. - Символіка та колористичні особливості традиційних жіночих сорочок полісся (2018)
Відомості про авторів (2018)
Від редакційної колегії (2018)
Шепітько В. Ю. - Криміналістика як система наукових знань в умовах глобальних загроз і трансформації злочинності (2018)
Журавель В. А. - Окремі вчення в структурі загальної теорії криміналістики (2018)
Шевчук В. М. - Місце тактичних операцій у системі криміналістики (2018)
Терехович В. Н. - Сущность криминалистической тактики, Ниманде Э. В. (2018)
Чорноус Ю. М. - Особливості початкового етапу розслідування злочинів, учинених іноземцями, Шикоряк М. М. (2018)
Волобуєв А. Ф. - Завдання криміналістики в умовах реформування кримінального процесу, Даньшин М. В. (2018)
Юсупов В. В. - Предмет криміналістики: етапи формування та сучасні підходи (2018)
Шепітько М. В. - Проблеми формування методико-криміналістичних засобів у структурі протидії злочинам у сфері правосуддя (2018)
Булулуков О. Ю. - Тактичні рішення в теорії криміналістики: проблеми їх прийняття (2018)
Капустіна М. В. - Організаційно-правові проблеми проведення огляду документів при розслідуванні ятрогенних злочинів (2018)
Павлюк Н. В. - Можливості застосування тривимірних цифрових технологій і сучасних науково-технічних засобів у діяльності з розслідування злочинів (2018)
Спасенко К. О. - Слідова картина порушень правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою (2018)
Суходубов В. С. - Постановлення проблеми щодо розроблення окремої криміналістичної методики розслідування вбивств, поєднаних із заволодінням житлом (2018)
Федоренко М. С. - Форми та способи перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів (2018)
Парфило І. В. - Фальсифіковані лікарські засоби як об’єкт дослідження в криміналістиці (2018)
Матарикіна М. С. - Проблемні питання, що виникають у ході огляду місця події: виявлення й вилучення слідів біологічного походження (2018)
Клюєв О. М. - До питання міжнародного співробітництва В галузі судової експертизи (2018)
Ivanović А. - Organization of forensic laboratories in Europe with a welding to Western Balkan countries – practical aspect (2018)
Сімакова-Єфремян Е. Б. - Актуальні проблеми співробітництва з організаціями іноземних держав у сфері судово-експертної діяльності, Дереча Л. М., М’ясоєдов В. В. (2018)
Щербаковський М. Г. - Сутність, структура та цілі використання спеціальних знань У судочинстві (2018)
Угровецький О. П. - До питання участі судового експерта в справах про адміністративні правопорушення, Свідерський О. О. (2018)
Ткаченко Н. М. - Удосконалення професійної підготовки судового експерта – важливий фактор розвитку експертної дидактики (2018)
Петрова І. А. - Шляхи мотивації співробітників судово-експертних установ України (2018)
Пиріг І. В. - Принципи судової експертизи, Шинкаренко І. Р. (2018)
Снігерьов О. П. - До питання з визначення поняття судової експертизи в адміністративному провадженні, Андренко С. О. (2018)
Спіцина Г. О. - Форми використання спеціальних знань, Бідняк Г. С. (2018)
Попович Є. М. - Принципи організації та функціонування автоматизованих систем у судово-експертній діяльності (2018)
Топчій В. В. - Актуальність судової молекулярно-генетичної експертизи та проблемні питання щодо її проведення (2018)
Русецький А. А. - Місце судових експертиз у системі протидії кіберзагрозам у сфері інформаційної безпеки України (2018)
Філіпенко Н. Є. - Інформаційні системи в судово-експертній діяльності (2018)
Гаспарян С. Г. - Шляхи підвищення якості підготовки кадрів для судово-експертних установ Міністерства юстиції України (2018)
Свиридова Л. В. - Судово-експертна практика проведення лінгвістичної експертизи писемного мовлення (2018)
Брюхань С. Ф. - Особливості проведення багатооб’єктних судово-почеркознавчих експертиз, Сиротенко Н. В. (2018)
Гиверц П. В. - Криминалистическое исследование винтовок Airsoft, модернизированных для стрельбы патронами калибра 5,56÷45 мм (2018)
Кожевніков В. В. - Використання інформаційно-довідкових колекцій при проведенні трасологічних експертиз (2018)
Міллєр Д. С. - Особливості дослідження окремих видів циліндрових замків, відімкнутих самоімпресійними відмичками, Петров Д. О. (2018)
Балинян Т. Є. - Сучасні можливості комплексного дослідження пошкоджень матеріалів волокнистої структури, Дереча. Л. М. (2018)
Халилова Н. Ш. - Экспертное исследование микроколичеств наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, Кораблева Н. В., Ветрова В. А., Абдуллаева М. У., Усмоналиева З. У. (2018)
Товмасян А. Г. - Валидация газо-хроматографического и УФ-спектрометрического методов количественного определения бупренорфина в соответствии с требованиями стандарта ИСО/МЭК 17025:2005, Хачатрян М. В., Галстян А. С., Навасардян А. Л. (2018)
Рылова Т. Б. - О возможности применения спорово-пыльцевого анализа для установления принадлежности растительных матриц "Спайсов" к единому источнику происхождения (2018)
Хох А. Н. - Исследование территориальной дифференциации древесно-кольцевых хронологий сосны обыкновенной с помощью кластерного анализа, Звягинцев В. Б. (2018)
Леонтьєв Д. М. - Вплив вертикального навантаження на гальмівну силу та коефіцієнт зчеплення шини автомобільного колеса, Михалевич М. Г., Фролов А. А. (2018)
Лубенцов А. В. - Технічний аналіз дій водіїв оперативних транспортних засобів на регульованому перехресті, Варлахов В. О. (2018)
Федорченко В. І. - Експертне дослідження щодо встановлення причин порушень у роботі трібовузлів двигунів внутрішнього згоряння, Ольхов В. С., Панасенко О. М. (2018)
Казаров А. О. - Дослідження технічного стану системи освітлення транспортних засобів із використанням сучасних приладів, Хоробрих П. М., Лабінцев В. О. (2018)
Шайхлісламова І. А. - Дослідження щодо віднесення до поняття "роботи з підвищеною небезпекою" пересування працівників у гірничих виробках до місця виконання робіт, Пугач І. І. (2018)
Пугачова Л. Ф. - Деякі аспекти визначення вартості проектно-вишукувальних робіт при проведенні будівельно-технічних досліджень, Кирилова Л. І., Кириленко С. А. (2018)
Мацак Н. А. - Експертне дослідження із визначення якості вхідних металевих дверей, Кириленко С. А., Посашков О. О. (2018)
Джус О. В. - Методологічні підходи до проведення службового розслідування залізничної пригоди в Україні та за кордоном (2018)
Батіг А. В. - Аналітичне визначення критеріїв безпеки руху на залізничному транспорті (2018)
Кузишин А. Я. - Використання додаткового критерію оцінювання безпеки руху від сходу колеса з рейки в судовій залізнично-транспортній експертизі, Батіг А. В. (2018)
Таранець Т. А. - Експертний підхід до розподілу земельних ділянок відповідно до паїв співвласників (2018)
Мирошниченко Р. Е. - Методологічні підходи до експертного дослідження з розрахунку шкоди, зумовленої засміченням земельних ресурсів, Мєшков О. О. (2018)
Аніщенко О. В. - Класифікація судових економічних експертиз на сучасному етапі розвитку судової експертизи, Хомутенко О. В. (2018)
Мамиконян К. О. - О некоторых подходах к определению стоимости рыночной капитализации компании при проведении финансово-экономической экспертизы (2018)
Марченко Т. В. - Питання, що виникають при визначенні розміру заборгованості з орендної плати відповідно до цільового призначення приміщення (2018)
Губарева В. М. - Деякі особливості визначення вартості обладнання та машин з урахуванням зниження якості від зносу (2018)
Сабадаш І. В. - Особливості визначення ринкової вартості обладнання, що використовується на атомних електростанціях (2018)
Струк І. О. - Провідні північноамериканські методики дослідження персонажів як об’єктів інтелектуальної власності (за матеріалами судових експертів США), Калініченко М. М. (2018)
Калініченко М. М. - Класифікація персонажів як об’єктів авторського права (досвід північноамериканських судових експертів), Струк І. О., Харабуга Ю. С. (2018)
Поліщук І. Ю. - Компетенція експерта при судово-експертному дослідженні торговельних марок у процесі розслідування їх незаконного використання (2018)
Долуда А. О. - Судове мистецтвознавче дослідження творів живопису, Пукліч О. С., Романенко Т. С., Дробишева О. С. (2018)
Чупрун В. Т. - Особливості процесу прийняття рішення у військовій сфері, Богданюк І. В. (2018)
Єгорова Т. М. - Щодо можливостей судово-психологічної експертизи потерпілих за злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми, Мороз С. Г. (2018)
Хижняк В. В. - Судово-медичний супровід "лікарських справ", Ольховський В. О., Моргун А. О., Куценко К. В., Моргун О. О. (2018)
Яценко І. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку судово-ветеринарної експертизи в Україні, Запара С. І., Захар’єв А. В. (2018)
Руднєв В. А. - Комплексне експертне дослідження розчинників для флексодруку на основі етанолу, Донцова О. С., Клімчук А. Ф., Карножицький П. В., Кузьміних А. О. (2018)
Саушкін О. В. - Метод натурного моделювання при проведенні комплексної судово-медичної, транспортно-трасологічної та автотехнічної експертизи, Ханянц А. А., Бондарєва А. Г., Сулим С. В. (2018)
Міжнародний науково-практичний семінар за темою "Концепція акредитації у сфері судово-експертної діяльності" (В. В. Хоша) (2018)
Международная научно-практическая конференция "научное обоснование выводов судебных экспертиз", посвященная дню судебного эксперта Республики Молдова (Л. Дереча і Н. Гурэу) (2018)
Міжнародна науково-практична конференція "Євразійське партнерство судових експертів: висновки, проблеми, шляхи вирішення і перспективи розвитку" (В. Р. Остропілець) (2018)
Засідання "круглого столу" за темою "Удосконалення правового регулювання оцінки майна і майнових прав. Оцінка землі. Професійна експертиза і оціночна діяльність" (І. А. Петрова) (2018)
Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України відсвяткував ювілей (Я. І. Джубран) (2018)
Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи партнерства держав – членів Шанхайської організації співпраці у сфері судової експертизи" (В. В. Хоша) (2018)
14-й Міжнародний конгрес "Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика" (Л. В. Свиридова) (2018)
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми судової експертизи та криміналістики", присвячена 95-річчю створення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (Г. О. Спіцина і О. Ф. Дьяченко) (2018)
Міжнародна науково-практична конференція "Історія і сучасність судово-експертної освіти", присвячена 15-річчю створення Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Державного комітету судових експертиз Республіки Білорусь (В. В. Хоша) (2018)
Підготовка фахівців вищої кваліфікації в Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (І. А. Петрова) (2018)
Абатуров О. Є. - Дієтотерапія у дітей при ожирінні, асоційованому з лактазною недостатністю дорослого типу, Нікуліна А. О., Логвінов Д. В., Колбасін П. О. (2017)
Богмат Л. Ф. - Особливості порушень функціонування нирок у дітей із системним червоним вовчаком та ювенільним ідіопатичним артритом, Ніконова В. В., Шевченко Н. С., Бессонова І. М. (2017)
Stepanov Yu. M. - Influence of pancreatic steatosis severity on the course of pediatric nonalcoholic fatty pancreas disease, Lukianenko O. Yu., Zavhorodnia N. Yu., Hravyrovska N. H. (2017)
Мінакова В. А. - Морфологічна характеристика еритроцитів сечі в дітей з еритроцитурією, Багдасарова І. В. (2017)
Клименко В. А. - Рівень сироваткового еотаксину як маркер тяжкості атопічного дерматиту в дітей раннього віку, Ащеулов О. М., Висоцька О. В., Печерська Г. І. (2017)
Больбот Ю. К. - Особливості перебігу бронхообструктивного синдрому у дітей раннього віку залежно від рівня забезпеченості вітаміном D, Бордій Т. А., Годяцька К. К., Петрик Н. М., Литовченко О. А. (2017)
Коренюк Е. С. - Особенности течения гриппа у детей в эпидсезоне 2016–2017 гг., Иванченко В. В., Алексеева О. Г. (2017)
Абатуров А. Е. - Терапевтический потенциал бактериофагов и эндолизинов при лечении острых респираторных инфекций, вызванных бактериальными патогенами, Крючко Т. А. (2017)
Салтанова С. Д. - Современные аспекты диагностики, лечения и профилактики ожирения у детей (2017)
Волошин О. М. - Недиференційована дисплазія сполучної тканини й респіраторні захворювання в дітей та підлітків (огляд літератури), Чумак О. Ю. (2017)
Абатуров А. Е. - Нозоспецифические особенности редокс-процессов при бронхиальной астме и хронической обструктивной болезни легких, Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2017)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при стафилококковой пневмонии (часть 5), Никулина А. А. (2017)
Rusanov A. V. - Analytical Method of Profiling Axial-Radial Compressor Impellers, Rusanov R. A., Pashchenko N. V., Chuhai M. O. (2018)
Vorobiov Yu. S. - Vibration Features of Titanium Alloy Blades with Erosive Damages, Ovcharova N. Yu., Olkhovskyi A. S., Makhnenko O. V., Torop V. M., Hopkalo O. Ye. (2018)
Demydov O. V. - Stressed State in a Finite Cylinder with a Circular Crack at Non-stationary Torsion, Popov V. H. (2018)
Kovalchuk S. B. - Major Stress-Strain State of Double Support Multilayer Beams Under Concentrated Load. Part 1. Model Construction, Gorik A. V. (2018)
Uspenskiy B. V. - Stress Concentration in Vertical Tank Weld Seams, Buganova S. N., Suleymenov U. S., Avramov K. V. (2018)
Misharin A. S. - Study of the Stressed State Near the Crack That Initiates at the Inclusion Under Longitudinal Shift Wave Influence, Popov V. H. (2018)
Choporov S. V. - Adaptive Discrete Models of Functionally Represented Object Shapes (2018)
Solovei V. V. - Basic Operation Principles and Control Algorithm for a High-pressure Membrane-less Electrolyser, Kotenko A. L., Vorobiova I. O., Shevchenko A. A., Zipunnikov M. M. (2018)
Chorna N. A. - Modeling Heat and Mass Exchange Processes in Metal-hydride Installations, Hanchyn V. V. (2018)
Lyutikov A. L. - Peculiarities of Identifying a Power-generating Single-shaft GTE Mathematical Model (2018)
Антонюк М. А. - Формування наукової картини світу та образу світу учнів у підручниках з української літератури для 10 класу (рівень стандарту) (2018)
Барановська О. В. - Шкільний підручник в умовах нового освітнього середовища (2018)
Бійчук Г. Л. - Концептуальні основи підручника з української літератури в умовах компетентнісно орієнтованого навчання (2018)
Бондаренко Н. В. - Розвиток життєвих компетентностей старшокласників засобами підручника української мови, Косянчук С. В (2018)
Булгаков В. П. - Практика методів і засобів ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій при вивченні курсу географії в загальноосвітній школі (2018)
Бурда М. І. - Методичні вимоги до підручника з математикирівня стандарту (2018)
Вашуленко О. П. - Особливості добору системи вправ у підручнику з геометрії для ліцею на рівні стандарту, Сердюк Е. Г. (2018)
Васильєва Д. В. - Математичні задачі як засіб формування ключових компетентностей учнів (2018)
Головко М. В. - Проблеми формування змісту базового курсу фізики та методики його реалізації в гімназії (2018)
Головко С. Г. - Сучасний підручник близького зарубіжжя у контексті запровадження зовнішнього оцінювання здобувачів гімназійної освіти, Науменко С. О. (2018)
Гораш К. В. - Зміст програми елективного курсу "Методи і засоби прогнозування розвитку загальної середньої освіти" (2018)
Гринюк О. С. - Підручник "Біологія та екологія" як засіб формування екологічної складової наукової картини світу в старшокласників (2018)
Гупан Н. М. - Диференціація у методичному апараті українських шкільних підручників із суспільствознавчих предметів (1991–2010 рр.) (2018)
Ільченко В. Р. - Підручники для старшої школи в аспекті формування наукової картини світу, образу світу учнів, Гуз К. Ж. (2018)
Ільченко О. Г. - Система підручників як складова навчального середовища учнів старшої школи, Ляшенко А. Х. (2018)
Ільчук І. Ю. - Потенціал застосування технології розвитку критичного мислення учнів основної школи під час навчання іноземних мов (2018)
Калініна Л. М. - Синергетичний контекст активних систем у сфері освіти як змістова компонента підручника для керівника, Топузов М. О. (2018)
Кохно Т. Н. - Зміст навчання літературного читання у 5 класі закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин (проект навчальної програми), Кудикіна Н. В., Петрук О. М., Хорошковська Т. П., Яновицька Н. І. (2018)
Люлькова Ю. М. - Методика експертного опитування щодо визначення впливу соціально-економічних чинників на розвиток загальної середньої освіти України в змісті посібника з педагогічного прогнозування для вчителів (2018)
Малієнко Ю. Б. - Поняття "історична свідомість старшокласників" у контексті компетентнісного навчання (2018)
Мелешко В. В. - Упровадження моделі мережевої організації профільного навчання: результати та перспективи (2018)
Мороз П. В. - Концептуальні підходи до конструювання практикуму "Історія України в джерелах", Мороз І. В. (2018)
Мушка О. В. - Прогностичні моделі розвитку загальної середньої освіти,розроблені в незалежній Україні в змісті посібника з педагогічного прогнозування для вчителя (2018)
Надтока В. О. - Вплив компетентнісного та особистісно орієнтованого підходів на конструювання підручника з економіки профільного рівня навчання (2018)
Назаренко Т. Г. - Підручник економіки як основа компетентнісного навчанняв ліцеї (2018)
Непорожня Л. В. - Роль сучасного підручника фізикив системі компетентнісної освіти учнів гімназії (2018)
Новосьолова В. І. - Підручник української мови як засіб формування громадянської відповідальності здобувачів освіти (2018)
Пасічник О. С. - Презентація та активізація соціокультурних та краєзнавчих відомостей в іншомовній комунікативній діяльності учнів початкової школи в умовах запровадження компетентнісного підходу (2018)
Полонська Т. К. - Ігрова діяльність як засіб формування ключових компетентностей здобувачів початкової освіти на уроках іноземної мови (2018)
Прохоренко О. О. - Навчально-методична література як засіб підготовки педагогічних працівників до визначення прогнозного фонурозвитку загальної середньої освіти (2018)
Пузіков Д. О. - Навчально-методична література як засіб формування прогностичної компетентності сучасного вчителя (2018)
Редько В. Г. - Засоби забезпечення системи комунікативних дій компетентнісно орієнтованого навчання англійської мови учнів 2 класу за підручником "Once upon a book": теоретико-методичний аспект, Ніколаєнко В. В., Кодалашвілі О. Б., Козлова А. І. (2018)
Тарара А. М. - Дидактичні особливості проектування змісту технологічного профілю навчання на засадах системного підходу, Самохін М. К., Сушко І. А. (2018)
Трубачева С. Е. - Можливості шкільного підручника у реалізації педагогічних технологій в старшій школі (2018)
Цимбалару А. Д. - Модернізація підручників і навчальних посібників для початкової школи на засадах дитиноцентризму (2018)
Чхало О. М. - Удосконалення навчальних посібників з аналітичної хімії з використанням можливостей мережних технологій (2018)
Яценко В. С. - Методичні особливості роботи з навчальним посібником "Економіка використання водних ресурсів" 10 клас в гімназіях та ліцеях (2018)
Бубенок О. Б. - Хозарознавчі дослідження в Інституті сходознавства ім. А. Ю. Кримського Національної академії наук України (До 100-річчя НАНУ) (2018)
Азізян С. Л. - Інституціоналізація громадських об’єднань національних меншин України в 1920-х рр. (На прикладі Київської вірменської трудової колонії) (2018)
Капранов С. В. - Японські інтелектуали – випускники Київської духовної академії: Сімеон Міі, Даниїл Конісі, Климент Намеда (2018)
Отрощенко І. В. - Від Тувинської Народної Республіки до Тувинської автономної області РРФСР: ініціатори, мотиви та обставини приєднання Туви до Радянського Союзу (2018)
Мусійчук В. А. - Вербалізація концепту ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ у в’єтнамській мові (2018)
Хамрай О. О. - Перспективи умозірного підходу до опису арабської граматики (2018)
Чернухін Є. К. - "Мовне питання” греків українського Надазов’я: об’єктивні, суб’єктивні та інші соціокультурні чинники (2018)
Бурба Д. В. - Бгаґавадґіта. Глава 3 / Переклад із санскриту, вступна стаття та коментарі (2018)
Дагджи Дж. - Часи лихоліття. Роман (уривок) / Переклад з турецької та вступна стаття Г. В. Рог (2018)
Кримський А. Ю. - "Історія хазар" (неопубліковані фрагменти) / Підготовка до друку: О. Б. Бубенок, О. О. Хамрай, В. В. Черноіваненко (2018)
Відповідь на рецензію О. Галенка на кн.: "Путешествие патриарха Антиохийского Макария". Киевский список рукописи Павла Алеппского / издание, перевод, комментарии, предисловие Ю. И. Петровой; под ред. В. С. Рыбалкина. – К.: Институт востоковедения им. А. Е. Крымского НАН Украины, 2015. – 268 с. (2018)
Філь Ю. С. - 7 днів у Стамбулі: Ісламський дослідницький тур (Стамбул, 25 вересня – 2 жовтня 2018 року) (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Makogon Yu. M. - Fabrication of nanosize films on the base of scutterudite CoSb3 for thermoelectric devices, Sidorenko S. I., Shkarban R. A. (2018)
Maksakova O. V. - Features of investigations of multilayer nitride coatings based on Cr and Zr, Pogrebnjak O. D., Beresnev V. M. (2018)
Cherepin V. T. - Secondary ion emission during the proton bombardment of metal surfaces, Vasylyev M. O., Makeeva I. M., Kolesnik V. M., Voloshko S. M. (2018)
Bondar V. Y. - Effect of cyclic martensitic gamma-epsilon-gamma transformations on diffusion characteristics of carbon in an iron-manganese alloy, Danilchenko V. E., Mazanko V. F., Filatov O. V., Iakovlev V. E. (2018)
Берестова І. Е. - Публічні законні інтереси конституційного значення (2018)
Глуханчук О. В. - Новели апеляційного провадження за новою редакцією Кодексу адмі¬ністративного судочинства України (2018)
Хрімлі К. О. - Гарантії захисту прав іноземних інвесторів: порівняльний аналіз деяких європейських країн та України, Гостєва О. Ю. (2018)
Кушнір І. М. - Особливості оподаткування будівельних операцій податком на додану вартість в Європейському Союзі (2018)
Ковальчук А. М. - Особливості кримінального процесуального регулювання інституту примирення зарубіжних країн (2018)
Панов М. І. - Кримінологічна та кримінально-правова науки: до проблеми співвідношення і міждисциплінарних наукових зв’язків, Панова С. В. (2018)
Махновський Д. С. - Законодавче регулювання спільної діяльності з проведення приклад-них наукових досліджень та комерціалізації результатів розробок (2018)
Кірін Р. С. - Легальне визначення поняття "охорона надр" (2018)
Даниленко Б. В. - Стратегія розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності (2018)
Араджионі М. А. - Професійний профіль та основні заняття греків-містян Криму наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст. (2017)
Бубенок О. Б. - Литовская легенда об основании города Черкассы и ее историчность (2017)
Вертієнко Г. В. - "Веретрагна, Ахурою створений": до іконографії давньоіранського воїнського божества (2017)
Іріоглу Ю. О. - Явище насильства в структурі селянських усних наративів північного Приазов'я (2017)
Капранов С. В. - Становлення Кіта Іккі як інтелектуала (1883–1906 рр.) (2017)
Берестова І. Е. - Публічні інтереси у Конституції України (2018)
Бугайко Ю. О. - Лексичні помилки в конституційному законодавстві України (2018)
Литвиненко Є. Ю. - Доктринальні підходи до загальної кодифікації адміністративного законодавства (2018)
Фесенко Є. В. - Гуманізація як принцип кримінального права України (2018)
Жирова П. О. - International standards of prevention of trafficking in persons (2018)
Дьомін Ю. М. - Окремі аспекти використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій (2018)
Вінниченко В. А. - Кримінальні процесуальні правовідносини між слідчим та підрозділами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність (2018)
Селіна М. Б. - Впровадження спеціальної інформаційної операції у діяльність служби безпеки України: правові аспекти (2018)
Васюта Ю. В. - Корупція і земельний ринок (2018)
Кравченко Н. О. - Корупція і судова реформа (2018)
Хортюк А. А. - Боротьба з корупцією в цивільній авіації—запорука національної безпеки України (2018)
Якубовський В. В. - Дискрекційні повноваження як один з корупційних ризиків у публічному управлінні (2018)
Лемещенко П. С. - Политическая экономия – наука королей, или к вопросу о мудрости государственного управления (2018)
Тарасевич В. Н. - Постулаты общей теории ценности их тестирование на материалах истории международной экономики (2018)
Білоцерківець В. В. - Засади управління конкурентоспроможністю національних економік або чи є альтернативи інноваційному шляху розвитку в глобальній гонитві за лідерством? Ч.1, Завгородня О. О., Алсуф'єва О. О. (2018)
Золотарьова О. В. - Діяльнісна мобільність та переміна діяльності як чинники управління змінами в міжнародній економіці, Лебедєва В. К. (2018)
Леонідов І. Л. - Власність і привласнення в світовій економічній думці (2018)
Летуча О. О. - Екологічно спрямована стратегія промислового підприємства: механізм розробки та впровадження в міжнародній економіці, Проха Л. М. (2018)
Король Г. О. - Методичні підходи до обліку і аудиту інноваційної діяльності суб'єктів господарювання, Ізвєкова І. М., Єрьоміна О. Л. (2018)
Бандоріна Л. М. - Розробка системи захисту економічної інформації підприємства, Удачина К. О., Дугар Р. І. (2018)
Lisovenko N. N. - Some approaches to creating an inexpensive information system to support enterprise management in the digital economy (2018)
Савчук Л. М. - Стратегія інноваційного розвитку для ІТ-бізнесу, Удачина К. О., Савчук Р. В. (2018)
Мироненко М. А. - Пошук шляхів інноваційного розвитку підприємств енергетичної галузі під впливом реформ енергоринку, Гаврилов М. Л. (2018)
Огневий В. В. - Трудова теорія вартості: від теорії до практики (2018)
Мартинишин Я. М. - Феномен ідей в управлінні життєдіяльністю суспільства, Хлистун О. С. (2018)
Коваленко Є. Я. - Еволюція теорії менеджменту: від бюрократії до адхократії (2018)
Пархоменко І. І. - Британська наукова традиція вивчення івент-менеджменту: основні поняття (Г. Боудін, Х. Пієлічаті, Дж. Елз) (2018)
Бойко О. П. - Торгівельно-розважальні центри в соціокультурному просторі міста: ресурси стратегічного менеджменту (2018)
Григорчук Т. В. - Формування професіограм менеджерів соціокультурної сфери (2018)
Грушина А. І. - Формування системи стратегічного управління в галузі культури (2018)
Отрощенко Л. С. - Досвід менеджменту системи вищої освіти Німеччини (2018)
Малоока Л. В. - Організація масових свят (2018)
Мартинишин Я. М. - Формування сучасної системи управління життєдіяльністю суспільства, Коваленко Є. Я. (2018)
Костюченко О. В. - Психологічна готовність менеджера до управління проектною діяльністю (2018)
Бриль М. М. - Менеджер соціокультурної діяльності як суб’єкт інновацій (2018)
Грушина А. І. - Особливості організації системи менеджменту сфери культури та мистецтв (2018)
Фейчер О. О. - Зарубіжний досвід Королівства Швеції у побудові системи управління вищими навчальними закладами мистецької освіти (2018)
Русавська В. А. - Проблемні аспекти менеджменту та менеджмент-освіти в умовах ринкових змін, Батченко Л. В., Гончар Л. О. (2018)
Храпкіна В. В. - Форсайт розвитку фінансового забезпечення закладів культури на рівні сільських об’єднаних територіальних громад, Майстренко Ю. В. (2018)
Хлистун О. С. - Управління соціокультурним проектуванням у середовищі національних меншин України, Букацелі А. В. (2018)
Григорчук Т. В. - Сучасні тенденції розвитку маркетингу на вітчизняному ринку вищої освіти (2018)
Завадинська О. Ю. - Інноваційні маркетингові методики підвищення лояльності споживачів послуг сфери ресторанного бізнесу (2018)
Крюченко Н. О. - Наукова школа з пошукової та екологічної геохімії, Кураєва І. В. (2018)
Компанець Г. С. - Геохімічна характеристика відкладів нижньодевонської червоноколірно-теригенної формації Львівського палеозойського прогину, Ковальчук М. С., Шестаков О. Ю. (2018)
Плотніков О. В. - Радіоекологія родовищ багатих залізних руд Приазовського мегаблоку Українського щита, Єфіменко В. В., Стапай В. С. (2018)
Азімов О. Т. - Еколого-геохімічна оцінка об'єктів довкілля територій поховання твердих побутових відходів, Кураєва І. В., Войтюк Ю. Ю., Самчук А. І., Кармазиненко С. П., Бахмутов В. Г. (2018)
Осокина Н. П. - Аномальные зоны миграции пестицидов в "гидрогеологических окнах" северо-западной части Днепровского артезианского бассейна (2018)
Левонюк С. М. - Еколого-гідрохімічні особливості трансформації якості питних підземних вод під впливом техногенних та неотектонічних факторів (на прикладі бучацько-канівських водозаборів Східної України), Удалов І. В. (2018)
Самчук А. І. - Природні та штучні сорбенти як індикатори забруднення довкілля важкими металами, Гродзинська Г. А., Кураєва І. В., Вовк К. В., Войтюк Ю. Ю. (2018)
Капеліста І. М. - Сидерофільні та халькофільні елементи в донних осадах лівих приток Дністра Могилів-Подільської ділянки (2018)
Крюченко Н. О. - Геохімічний моніторинг природних екосистем Українського Полісся, Жовинський Е. Я., Жук О. А. (2018)
Наші автори (2018)
Правила для авторів (2018)
Корчинська Н. С. - Анатомічні особливості виличного, лобового та коміркового відростків верхньої щелепи в перинатальному періоді онтогенезу, Слободян О. М. (2016)
Лойтра А. О. - Провізорні структури очного яблука на ранніх етапах ембріогенезу, Шкробанець А. А. (2016)
Фундюр В. Д. - Лікування гнійно-некротичних уражень стопи у хворих на цукровий діабет з використанням реґіонарної пролонгованої озонотерапії, Гродецький В. К., Якобчук С. О., Петрюк Б. В., Мишковський Ю. М. (2016)
Бойчук Т. М. - Лазерна флуоресценція, як метод діагностики ураження епітеліальної тканини нирок щурів з приводу експериментального цукрового діабету, Ушенко О. Г., Грицюк М. І. (2016)
Мустафакулов И. Б. - Современные возможности диагностики и лечения сочетанной травмы живота, Мавлянов Ф. Ш. (2016)
Ходоровська А. А. - Морфофункціональні зміни надниркових залоз та морфологічна будова щитоподібної залози за умов стресу, Чернікова Г. М., Ходоровський В. М. (2016)
Москалюк О. П. - Транслокація сім’яного канатика з приводу виконання пахвинної герніопластики, Шкварковський І. В., Колотило О. Б., Яковець Р. В. (2016)
Постевка І. Д. - Особливості теплового потоку молочної залози жінок молодого віку (2016)
Полянський І. Ю. - Топографоанатомічні особливості лікувальної тактики за різними формами гострого перитоніту залежно від генетично детермінованих порушень імунологічної реактивності, Мороз П. В (2016)
Шарапова О. М. - Аналіз результатів морфологічного дослідження яєчок щурів, опромінених електромагнітним полем із одночасним отриманням настоянки ехінацеї (2016)
Монастирський В. М. - Показники клітинного циклу клітин кіркової речовини єдиної нирки після контрлатеральної нефректомії (2016)
Волошин М. А. - Порівняльна характеристика змін маси печінки у новонароджених після внутрішньоутробної дії антигенів та глюкокортикоїдів, Богданов П. В. (2016)
Ломакіна Ю. В. - Морфофункціональний стан шишкоподібної залози за стандартного режиму освітлення у старих щурів, Булик Р. Є. (2016)
Плаксивий О. Г. - Деякі особливості назофарингеальної карциноми в генетичному аспекті, Ластівка І. В., Петрюк Б. В. (2016)
Костюк Г. Я. - Геометрична структура підшлункової залози, Костюк О. Г., Голубовський І. А., Трилюк О. І., Бурков М. В., Костюк В. Г. (2016)
Гнатюк М. С. - Вплив артеріальної гіпертензії у малому колі кровообігу на особливості ремоделювання передсердь у серцях з різними типами кровопостачання, Слабий О. Б. (2016)
Наварчук Н. М. - Особливості будови підборідного нерва та варіантна анатомія підборідного отвору (2016)
Хмара Т. В. - Варіант кровопостачання органів черевної порожнини, заочеревинного простору і діафрагми у плода 5 місяців, Комар Т. В., Хмара А. Б., Нікорич Д. М. (2016)
Yasnikovska S. M. - Correction of disorders in the system of hemostasis at miscarriage in the I-st trimester of pregnancy, Petriyk B. V. (2016)
Шапринський В. О. - Оптимізація реконструктивно-відновлюючих операцій в хірургії товстої кишки, Шалигін С. М. (2016)
Іванців О. Р. - Компенсаторно-відновлювальні процеси в острівцях підшлункової залози за корекцією цукрового діабету (2016)
Шумко Б. І. - Морфометрія кровоносних судин селезінки у плодів та новонароджених людини, Слободян О. М., Малишевський І. О. (2016)
Гарапко Т. В. - Мікроскопічні зміни тимуса щурів за довготривалим впливом опіоїду, Головацький А. С. (2016)
Заморський І. І. - Особливості фотоперіодичних змін структури статевих залоз самців щурів після пельвікотомії, Хмара Т. В. (2016)
Антонюк О. П. - Нейрономорфологічна характеристика атрезії кишки у новонароджених, Єршов В. Ю. (2016)
Савка І. Г. - Особливості мікроскопічної будови довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки за аналізом органічної складової в судово-медичному відношенні (2016)
Плаксивий О. Г. - Варіант клінічного перебігу остеоми лобової пазухи поєднано з піоцеле решітчастого лабіринту, Слободян О. М., Калуцький І. В., Мазур О. О. (2016)
Плаксивий О. Г. - Позаорганні пухлини шиї як результат малігнізації бічної кісти, Слободян О. М., Калуцький І. В., Філінський А. Л. (2016)
Сенютович Р. В. - Органозберігальні операції з приводу раку молочної залози, Іващук О. І., Бодяка В. Ю., Ушенко О. Г., Кушнерик Л. Я., Постевка І. Д. (2016)
Пенішкевич Я. І. - Роль ендотеліну-1 у патогенезі розвитку діабетичної ретинопатії, Кучук О. П., Кузьо О. О. (2016)
Проданчук А. І. - Сучасні відомості про вікові анатомічні особливості твердого піднебіння, Слободян О. М. (2016)
Бойчук Т. М. - Історія і пріоритет створення буковинської ембріологічної школи, Хмара Т. В., Заморський І. І., Слободян О. М. (2016)
Бойчук Т. М. - До 80–річчя від дня народження видатного вченого-морфолога, професора Володимира Миколайовича Круцяка, Кривецький В. В., Слободян О. М. (2016)
Науково-практична конференція "Актуальні питання клінічної анатомії та оперативної хірургії", присвячена 75-річчю від дня народження заслуженого працівника народної освіти України, професора Володимира Івановича Проняєва (м. Чернівці, 24-25 березня 2016 року) (2016)
Конгрес європейської асоціації урологів (11-15 березня 2016 року, м. Мюнхен, Німеччина) (2016)
Професор Чайковський Юрій Богданович (до 65-річчя від дня народження) (2016)
Професор Топка Ельвіра Григорівна (до 75-річчя від дня народження) (2016)
Пам’яті Професора Володимира Вікторовича Бобіна (2016)
Содержание (2018)
Тарасов О. Ф. - Скінченно-елементне моделювання багатоетапного формування ребер на основі розробки структурно-параметричної моделі узагальненого інструмента, Коваленко А. К., Алтухов О. В., Лебідь В. Т. (2018)
Алієв І. С. - Моделювання процесу радіального видавлювання деталей з фланцем, Левченко В. М., Кузенко О. А. (2018)
Ахлестин А. В. - Моделирование процессов контактного взаимодействия инструмента и заготовки при валковой формовке профилей и труб, Левченко В. Н., Ахлестин В. Л. (2018)
Dobrov I. V. - Optical method of physical simulation of local deformation during strip drawing using monolithic tool, Semichev A. V., Morozenko E. P., Koptilyy A. V. (2018)
Haranich Y. Y. - Simulation of inner longitudinal channel transformation at rolling using QForm software, Frolov Y. V. (2018)
Коноводов Д. В. - Моделювання процесу поздовжньої прокатки штаб зі сплаву алюмінію системи Al-Mg-Sc, Андреєв В. В., Мартинюк М. О. (2018)
Огинский И. К. - Моделирование процесса непрерывной прокатки в калибрах системы "ромб-квадрат", Ремез О. А. (2018)
Карнаух С. Г. - Моделирование процесса разделения труб с использованием программного продукта Deform 3D, Мироненко Е. В. (2018)
Кох А. К. - Розрахунок енергосилових параметрів процесу розгинання гофрованого листа в прямий, Єрьомкін Є. А. (2018)
Герасименко О. В. - Розробка ресурсозберігаючого процесу кування пустотілих поковок відповідального призначення, Марков О. Є., Хващинський А. С., Маркова М. О., Різак П. І. (2018)
Жбанков Я. Г. - Разработка классификации процессов ковки валов и дисков и выбор направлений их исследований, Алиев И. С. (2018)
Злигорєв В. М. - Дослідження осадження заготовок з увігнутими під кутом 120º гранями, Рагуліна Н. В., Шевцов С. О., Інчаков Є. В., Косілов М. С. (2018)
Алиева Л. И. - Изготовление сложнопрофилированных деталей в процессе радиально-прямого выдавливания, Алиев И. С., Картамышев Д. А., Донченко Е. И., Чучин О. В. (2018)
Алиев И. С. - Комбинированное выдавливание полых конических деталей, Корденко М. Ю., Самоглядов А. Д. (2018)
Алиева Л. И. - Деформируемость заготовок при радиальном выдавливании с противодавлением, Сивак Р. И., Коцюбивская Е. И., Сухоруков С. И. (2018)
Калюжний В. Л. - Визначення параметрів холодного комбінованого видавлювання вісесиметричних порожнистих напівфабрикатів із виступом у донній частині зі сторони порожнини, Потятиник А. М., Малій Х. В. (2018)
Баглюк Г. А. - Влияние деформированного состояния горячештампованных заготовок из порошковых алюмоматричных композитов на их структуру и свойства, Шишкина Ю. А., Титов В. А., Кирилюк С. Ф. (2018)
Тітов А. В. - Особливості формоутворення деталей з волокон алюмінієвих сплавів, Поливода С. Л., Тітов В. А., Вишневський П. С. (2018)
Ковалевський С. В. - Дослідження поверхнево-пластичного деформування гвинтовим накатником, Маланчук С. Ф. (2018)
Фролов Е. А. - Технологические возможности пневмоударной штамповки вытяжкой тонколистовых деталей, Ясько С. Г., Кравченко С. И. (2018)
Федотьєв А. Н. - Можливість застосування метода ротаційного різання для отримання об’ємних наноматеріалів, Шкель С. В., Федотьєва Л. П. (2018)
Гурковская С. С. - Практические рекомендации к технологическим режимам производства тонких горячекатаных полос, Загребельный С. Л. (2018)
Кассов В. Д. - Вдосконалення технології виготовлення порошкового дроту складної конструкції, Кабацький О. В., Бережна О. В., Малигіна С. В. (2018)
Курпе О. Г. - Термомеханічна прокатка товстих листів зі сталі марки ЕН36 на стані 3600 ПрАТ "МК "Азовсталь" (2018)
Медведев М. И. - Оценка деформируемости титановых сплавов при горячем прессовании труб, Фролов Я. В., Андреев В. В., Бобух А. С., Беспалова Н. А. (2018)
Штода М. Н. - Распределение нагрузок в чистовом проволочном блоке по проходам при прокатке стальной катанки Ø 5,5 мм, Самохвал В. М., Максименко О. П., Марченко К. К., Басак И. И. (2018)
Фролов Я. В. - Підвищення механічних властивостей прокату шляхом зміни температурно-деформаційних параметрів обробки, Бергеман Г. В., Самсоненко А. А., Андреєв В. В., Кузьміна О. М. (2018)
Корчак О. С. - Дослідження умов експлуатації та причин виникнення зношення в силових циліндрах гідравлічних пресів, Нагієв М. І., Біленець К. Є. (2018)
Попивненко Л. В. - Совершенствование конструкции клапанов управления гидравлическими прессами с целью снижения усилия их подъема, Руденко Н. А., Ерёмкин Е. А., Бочанов П. А. (2018)
Трудолюб і хороша людина (до 80-річчя професора Володимира Івановича Стеблюка) (2018)
Аннотации (2018)
Вимоги до статей, які підготовлені в збірник наукових праць "Вісник Донбаської державної машинобудівної академії" (2018)
Вихідні дані (2018)
Бойчук Т. - Дмитро Сергійович Ловля – один із засновників Чернівецького державного медичного інституту, Мойсей А. (2018)
Бойчук Т. - Робота вчених Чернівецького медичного інституту в країнах "третього світу" (1944–1974 рр.), Мойсей А., Леонтій Т. (2018)
Halahdina A. - The history of foundation and development of the department of surgical dentistry and maxillar-facial surgery of Bukovinian State Medical University, Gerasym L. (2018)
Бутирський А. - Українсько-угорські відносини на сучасному етапі, Бутирська І. (2018)
Казакевич Г. - Топос скіфії в середньовічних origo gentis (2018)
Стичинський І. - Фронтові святкові практики вояків російської армії в роки Першої світової війни (1914–1917) (2018)
Сич О. - Єврейський чинник у контексті української еміграції до країн Америки (кінець XIX – перші десятиліття XX ст.) (2018)
Антонюк Я. - Життєпис Ореста Зибачинського (1912–1993) (2018)
Філатов Б. - Створення та діяльність неформальних товариств на Сумщині в 1987–1991 рр. (2018)
Безаров О. - До питання про причини закриття єврейського театру імені Шолом-Алейхема в Чернівцях (2018)
Іртуганова Т. - Явище культурної пам’яті й "Руно орошенноє" Димитрія Туптала (2018)
Boangiu G. - Cultural identity patterns for different age categories of the population (2018)
Olteanu A. - The world of magic in romanian folk medicine. A comparative approach (2018)
Semuc I. - The cult of the sun, horse and weapons in calusarii romanian custom (2018)
Макух-Федоркова І. - Історія формування та принципи організації канадської системи охорони здоров’я (2018)
Вацик М. - Невідомий Україні буковинець – відомий у світі видатний вчений–демограф, Таралло В. (2018)
Rohovyi Y. - The methodology of the improvement of teaching and learning the fundamental theoretical and clinical disciplines in the englishspeaking students, Bilookiy V., Gerush O., Vepriuk Y. (2018)
Navarchuk N. - Histotical and targeted approach to applied study of human anatomy, Guzik O., Popelyuk O.-M., Reshetilova N., Anistratenko A. (2018)
Бойчук Т. - Професор Микола Григорович Триняк – лікар, учений-винахідник, новатор (присвячено 80-й річниці з дня народження), Мойсей А. (2018)
Трефаненко С. - Касько Ювеналій Семенович (до 105 річчя з дня народження) (2018)
Аністратенко А. - Презентація "Актуальні питання суспільно-гуманітарних дисциплін та історії медицини. колективна монографія". За наук. ред. Т. М. Бойчука, А. А. Мойсея. – Чернівці: БДМУ, 2018, 236 С.” (2018)
Вимоги до оформлення статей (2018)
Бурдін М. Ю. - Шановні автори та читачі журналу! (2018)
Shevnin S. M. - Legal principles of the budget management in Ukraine (2018)
Греченко В. А. - Діяльність міліції щодо протидії злочинності в УСРР у середині 1930-х років, Московець В. І. (2018)
Харитонов С. О. - Військові злочини в системі кримінального законодавства України (2018)
Євдокімова О. О. - Соціальний інтелект поліцейських у контексті їх комунікативної компетентності, Пономаренко Я. С. (2018)
Ларіонов С. О. - Поведінкова діагностика агресивної поведінки працівників Національної поліції засобами психологічного тренінгу, Макаренко П. В., Доценко В. В. (2018)
Остапович В. П. - Юридико-психологічні засади розробки профілю професії оперуповноваженого карного розшуку Національної поліції України (2018)
До уваги авторів наукового журналу "Право і безпека" (2018)
Вихідні дані (2018)
Шапринський Є. В. - Зміни ультраструктурної організації клітин слизової оболонки стравоходу щурів з модельованою стриктурою третього ступеня (2016)
Вовк О. Ю. - Определение признаков индивидуальной анатомической изменчивости свода черепа у людей зрелого возраста с помощью краниологических индексов, Сухоносов Р. А. (2016)
Москалюк О. П. - Стороннє тіло селезінкового кута товстої кишки, Москалюк П. Ю., Шкварковський І. В. (2016)
Кметь Т. І. - Зміни морфометричних параметрів BCL-2+ нервових і гліальних клітин кори лобової частки півкуль головного мозку самців-щурів через ускладнення стрептозотоциніндукованого цукрового діабету двобічною каротидною ішемією-реперфузією (2016)
Сапунков О. Д. - Будова середнього вуха у плодів людини 7-го місяця внутрішньоутробного розвитку, Слободян О. М., Товкач Ю. В., Кривецький В. В. (2016)
Лойтра А. О. - Розвиток артеріальних судин шлунка в пренатальному періоді онтогенезу, Слободян О. М. (2016)
Боягина О. Д. - Половой диморфизм внешнего строения ствола мозолистого тела людей зрелого возраста (2016)
Стравський Т. Я. - Особливості структурно-просторової реорганізації артерій сім’яників щурів за умов дозованої компресії елементів сім’яного канатика, Шкробот Л. В. (2016)
Бирчак І. В. - Особливості тромбоцитарно-судинного гемостазу у жінок з аномальними матковими кровотечами на тлі поліпа ендометрія (2016)
Грицуляк Б. В. - Цитогістологічні зміни в яєчку і еякуляті в умовах тривалої блокади сім'явиносної протоки та її реканалізації в експерименті, Грицуляк В. Б., Лісова Т. А., Долинко Н. П. (2016)
Вовк О. Ю. - Индивидуальная анатомическая изменчивость венозно-ликворных взаимоотношений головного мозга человека, Богуславский Ю. В. (2016)
Вовк Ю. М. - Краніометричні та краніотопографічні взаємовідношення стовбура мозку з утворами задньої черепної ямки у людей зрілого віку, Редякіна О. В. (2016)
Адамович О. О. - Аналіз співвідношення висоти кісткових і хрящових структур шийного відділу хребта в осіб юнацького віку (2016)
Чайковська С. Ю. - Аналіз вікової динаміки мінерального складу кісткової тканини коміркової частини нижньої щелепи у дітей дошкільного віку (2016)
Чех С. А. - Особливості положення серця в осіб зрілого віку різних конституційних типів, Масна З. З. (2016)
Дахно Л. О. - Аналіз лінійних розмірів та показників щільності кісткової тканини коміркового відростка верхньої щелепи жінок у віковому аспекті (2016)
Костюк О. Г. - Оцінка стану периферійного венозного русла в онкологічних хворих, які отримують тривалу цитотоксичну хіміотерапію, Ткачук Т. В., Котелевець Н. В., Ковальов О. О., Булько М. П. (2016)
Гошовська А. В. - Ефективність профілактики порушень у системі "мати-плацента-плід”, Гошовський В. М. (2016)
Роговий Ю. Є. - Патофізіологічний аналіз змін функції нирок за утворення ниркових каменів розміром 0,6-1,0 см верхньої третини сечовода, Арійчук О. І. (2016)
Савін В. В. - Зміни гістологічної структури м’язової тканини за умов експериментальної ішемії (2016)
Попович А. І. - Розподіл морфологічних варіантів депозитів кальцію у плаценті за умов залізодефіцитної анемії вагітних, Давиденко І. С. (2016)
Польовий В. П. - Симультанна герніопластика в умовах загальнохірургічного стаціонару, Сидорчук Р. І., Арсенюк В. В., Райляну С. І., Карлійчук О. О., Паляниця А. С. (2016)
Польовий В. П. - Прогнозування ризику виникнення рецидиву шлунково-кишкових кровотеч з приводу виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, Сидорчук Р. І., Плегуца О. М., Паляниця А. С., Волянюк П. М., Кнут Р. П. (2016)
Яким’юк Д. І. - Особливості морфогенезу кульшового суглоба у плодів та новонароджених людини (2016)
Плаксивий О. Г. - Клінічний випадок стороннього тіла стравоходу, Калуцький І. В., Мазур О. О., Богач В. А. (2016)
Плаксивий О. Г. - Варіант клінічного перебігу остеоми решітчастого лабіринту поєднано з хронічним поліпозним синуїтом, Слободян О. М., Калуцький І. В., Мазур О. О., Лерка Д. І. (2016)
Kashperuk-Karpiuk I. S. - Mastering primary surgical technique by students during parctical classes on topographic anatomy (2016)
Іліка В. В. - Обгрунтування можливості застосування морфологічних методів дослідження для ви-вчення процесів вільнорадикального окиснення біополімерів (огляд літератури), Давиденко О. М., Тащук К. Г., Гарвасюк О. В. (2016)
Професор Попов Олександр Георгійович (до 75-річчя з дня народження) (2016)
Доцент Потолочний Петро Леонтійович (до 80-річчя від дня народження) (2016)
Зєнкін М. В. - Якою має бути власність? (критика Б. М. Чичеріним соціалістичних теорій) (2018)
Ковалко Н. М. - Особливості організації ринків державних цінних паперів у країнах – учасницях ЄС (2018)
Миколайчук В. І. - Інвестиційні фактори забезпечення міжнародної конкурентоспроможності України (2018)
Коваленко О. В. - Aнaлiз тeндeнцiй cвiтoвoгo pинку oлiйних культуp, Горбатюк О. В. (2018)
Каличева Н. Є. - Державне регулювання як фактор забезпечення ефективного функціонування національної транспортної системи (2018)
Кичко І. І. - Формування та реалізація трудового потенціалу АПК в умовах трансформації ринку праці України (2018)
Кібенко К. А. - Напрямки розвитку малих форм аграрного виробництва (2018)
Кузьома В. В. - Ресурсний потенціал сталого розвитку сільських територій, Павлюк С. І., Затхей К. С. (2018)
Наймарк К. А. - Розвиток індустрії дозвілля та розваг як складової сфери туризму (2018)
Орлова-Курилова О. В. - Інноваційна інфраструктура як фундаментальний фактор розвитку інноваційної діяльності (2018)
Адаменко А. В. - Обгрунтування управлінських рішень в системі менеджменту підприємства, Харченко Т. О. (2018)
Братута О. Г. - Дослідження поняття явища "об'єднання підприємств" у відносинах із зовнішнім середовищем у складі економічної сфери буття (2018)
Гавренкова В. В. - Концептуальні основи забезпечення якості навчання і розвитку персоналу підприємства в сучасних умовах (2018)
Гордієнко Н. І. - Вдосконалення обліку адміністративних витрат на комунальних некомерційних підприємствах охорони здоров’я, Краснікова Н. Г. (2018)
Досужий В. С. - Підприємницька діяльність як чинник ефективності відтворення основних засобів виробництва на машинобудівному підприємстві (2018)
Кравченко М. В. - Організація та функціонування системи економічної безпеки аграрного сектору, Науменко О. О. (2018)
Кривов’язюк І. В. - Інвестиційна діяльність підприємства: сутність, методика аналізу та шляхи підвищення її ефективності (2018)
Кубрак Н. Р. - Конкурентні переваги виробників на ринку молокопродуктів України (2018)
Кузнецова Ю. В. - ICO як метод залучення венчурного капіталу (2018)
Лохман Н. В. - Когерентність статичного аспекту інноваційного потенціалу (2018)
Мірошник М. В. - Міжнародні стандарти соціальної відповідальності бізнесу у практиці підприємств України, Грицаненко А. Є., Цвіркун О. А. (2018)
Міщук Є. В. - Теоретичні основи економічної опірності підприємства (2018)
Свистун В. Ю. - Мігрень:особливості принципів лікування, Чередніченко Т. В., Дригант Л. П., Парнікоза Т. П., Середа В. Г., Ханенко Н. В. (2016)
Павликівська О. І. - Принципи формування та використання ресурсної концепції в стратегічному управлінні переробним підприємством, Мельник О. М. (2018)
Кисіль В. І. - Нейросифіліс: клінічний випадок, Нечкалюк М. В., Дригант Л. П., Середа В. Г. (2016)
Панченко Н. Г. - Концептуальні положення управління ресурсозбереженням на підприємствах залізничного транспорту (2018)
Кравчук Н. О. - Коморбідність в кардіоневрології, Свиридова Н. К., Парнікоза Т. П., Середа В. Г., Довгий І. Л. (2016)
Сидоренко Т. М. - Особливості інноваційної активності та резерви її підвищення на підприємствах (2018)
Свиридова Н. К. - Новые возможности терапии дорсалгий, ассоциированных с мышечным спазмом (2016)
Скляр Є. В. - Оцінювання конкурентоспроможності телекомунікаційного підприємства на засадах теорії ефективної конкуренції, Колотило І. М. (2018)
Федаш-Кирсанов А. А. - Пациенты с цефалгиями: дифференциальный подход в соответствии с Международной классификацией головных болей (Перевод раздела Clinical Neurology, 4th Edition (2014) Авторы: T. J. Fowler, John W. Scadding, Nick Losseff, J. W. Scadding) (2016)
Ткачова М. О. - Управління логістичним потенціалом підприємства в умовах глобалізації економічного середовища, Шишкін В. О. (2018)
Чуприна Г. М. - Особливості перебігу больових синдромів у хворих з множинним склерозом в аспекті коморбідності, Свиридова Н. К., Петренко М. С. (2016)
Ушкаренко Ю. В. - Формування ассортиментної політики страхових компаній в умовах VUCA-світу та креативної економіки, Чмут А. В., Осадчий О. Д. (2018)
Tkachenko V. - Diabetic neuropathy and risk of diabetic foot syndrome during implementation of the national protocol in management of diabetes (2016)
Шапуров О. О. - Концептуальні аспекти господарьского механізму суб'єктів економіки в умовах розвитку неоіндустріалізації (2018)
Свиридова Н. К. - Особливості лікування астено-невротичного синдрому та розладів сну у хворих з хронічним порушенням мозкового кровообігу, Парнікоза Т. П., Середа В. Г., Кучеєва І. С., Інгула Н. І. (2016)
Шапурова О. О. - Методи оцінки конкурентоспроможності промислових підприємств (2018)
Герасимчук З. В. - Стратегічні імперативи управління стійким розвитком регіону, Свида І. В. (2018)
Грановська Л. М. - Теоретичне забезпечення капіталізації природних ресурсів для еколого-збалансованого розвитку аграрного сектора зони зрошення, Кисельова Р. А. (2018)
Ільїна М. В. - Методологічний підхід до просторової диференціації сільських територій України, Шпильова Ю. Б. (2018)
Бодрецький М. В. - Антикризові заходи банківської установи (2018)
Богріновцева Л. М. - Аналіз показників фінансової безпеки страхового ринку України, Вергелюк Ю. Ю. (2018)
Гапонюк М. А. - Інфраструктура фондового ринку в Україні (2018)
Іванишина О. С. - Оцінка фіскальної ефективності податку на додану вартість, Порохнюк І. І. (2018)
Ситник Н. І. - Краудфандинг: нові можливості та тренди (2018)
Коваль Л. В. - Аналітичні властивості фінансової звітності, Томчук О. Ф., Немеш Г. С. (2018)
Гнатченко Є. Ю. - Економіко-математичне моделювання процесів проектного фінансування в девелопменті, Гайко Ю. І. (2018)
Денисенко В. Ю. - Рекомендації до створення автоматизованого робочого місця експедитора морського торгового порту, Корнєєва І. С. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Шевченко А. Б. - Макроскопические квантовые эффекты в доменных границах одноосных ферромагнитных плёнок с сильной магнитной анизотропией (2018)
Oliinyk O. V. - Post-irradiation modulation of distribution of interacting vacancies in the elastically anisotropic b.c.c. crystals, Tatarenko V. A. (2018)
Hadef Z. - Correlation between surface tension, work of adhesion in liquid metals/ceramic systems, and acoustic parameters, Doghmane A., Kamli K., Hadjoub Z. (2018)
Movchan O. V. - The analysis of morphological stability of a recrystallization front, Chornoivanenko K. O. (2018)
Ivanov Yu. F. - Modification of structure and surface properties of hypoeutectic silumin by intense pulse electron beams, Gromov V. E., Konovalov S. V., Zagulyaev D. V., Petrikova E. A., Semin A. P. (2018)
Волосевич П. Ю. - Концентраторы напряжений в металлических материалах в условиях всестороннего сжатия (2018)
Бердинських С. О. - Бінокулярність та анімація як засоби моделювання просторових властивостей проектованих об’єктів (2018)
Литвин О. О. - Дослідження процесу двостороннього шліфування торців деталей із різними діаметрами (2018)
Азаров І. С. - Перспективи використання безпілотних літальних апаратів під час проведення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Сидоренко В. Л., Задунай О. С. (2018)
Garbuz S. K. - The mechanism of managing the values of stakeholders in the projects of the formation of a new branch specialization, Titov S. D. (2018)
Терещенко Т. О. - Формування вихідної напруги багаторівневого каскадного інвертора із застосуванням функцій у полях Галуа, Ямненко Ю.С., Кузін Д. В., Клепач Л. Є. (2018)
Барановський Д. М. - Сучасні засоби і пристрої для телемоніторингу життєвих функцій людини: стан проблеми, Якубовська С. В., Злепко О. С., Павлов В. С., Чернишова Т. А., Криворучко І. О. (2018)
Єфіменко А. А. - Проектування електронних модулів із гнучкою структурою друкованих плат, Карлангач О. П., Сконечний В. В. (2018)
Михайлова А. В. - Інформаційно-телекомунікаційні технології як складник безпеки у сфері цивільного захисту, Чумаченко С. М. (2018)
Сайко В. Г. - Радіоканал доступу терагерцового діапазону для бездротових радіосистем п’ятого покоління, Наритник Т. М. (2018)
Семенов А. О. - Дослідження генератора детермінованого хаосу на основі біполярної транзисторної структури з від’ємним опором (2018)
Цирульник С. М. - Методика застосування логічного аналізатора для дослідження інтерфейсів інформаційно-вимірювальних систем, Ткачук В. М., Роптанов В. І. (2018)
Антипчук Б. О. - Чи доцільно застосовувати ультразвуковий метод у роботі автоматизованої системи виявлення глибини залягання ущільненого шару грунту? (2018)
Бабаков Р. М. - Синтез микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов методом полного перебора (2018)
Baklan I. V. - System analysis of abstract data types in probabilistic programming languages, Vasilenko V. G., Shyrii V. V. (2018)
Білошицька О. К. - Аналіз та оцінювання нелінійних характеристик епілептичних ЕЕГ-сигналів (2018)
Вєчерковська А. С. - Особливості побудови автоматизованої системи виготовлення фільтруючих елементів, Поперешняк С. В. (2018)
Вітюк А. Є. - Захоплення невідомих об’єктів мобільним роботом із використанням візуальної інформації, Корнага Я. І., Барабаш А. О. (2018)
Воєводін Є. В. - Порівняння ефективності топологій самоорганізаційних карт Кохонена в системах оркестрування віртуальних контейнерів, Авраменко В. С. (2018)
Войтович О. П. - Моделі та засіб для виявлення фейкових облікових записів у соціальних мережах, Дудатьєв А. В., Головенько В. О. (2018)
Гайдукевич С. В. - Особливості модернізації навчальних лабораторій, Семенова Н. П. (2018)
Гнатовская А. А. - Принятие решений в системе с биологической обратной связью, Мещеряков Д. В., Черепанова Е. В. (2018)
Говорущенко Т. О. - Визначення впливу характеристик CodeStyle на характеристики якості програмного забезпечення, Боднар М. А., Стасенко А. С. (2018)
Грушко С. С. - Класифікація структур суміщених мікропрограмних автоматів при реалізації у базисі FPGA (2018)
Давидченко Д. В. - Исследование каскадной автоматизированной системы регулирования мощности энергоблока атомной электростанции, Беглов К. В., Чмелев Е. И. (2018)
Yevsieiev V. V. - Visual components formal description development for the automated design of software products and modules for computer-integrated production technological preparation systems (2018)
Kalinovsky Ya. A. - Construction of effective algorithms for solving systems of isomorphism equations for hypercomplex number systems using exponential representation, Boiarinova Yu. E. (2018)
Куваева В. И. - Предварительная обработка экспертной информации при формировании агрегированной консенсусной ранговой оценки, Болтенков В. А., Позняк А. В. (2018)
Кузьма К. Т. - Аналіз методів перевірки відповіді в системах тестування, поданої в текстовій формі (2018)
Купин А. И. - Обобщенная структура прогнозирующей автоматизированной системы управления рудоподготовкой для стабилизации качественных показателей горно-обогатительного комбината, Музыка И. О., Сенько А. А., Коваленко К. А., Мисько Б. С. (2018)
Лобов В. Й. - Захист асинхронного двигуна, що керується тиристорною станцією, Лобова К. В. (2018)
Магдич Б. В. - Задача створення автоматизованої системи для перевірки студентських робіт на плагіат для заданої предметної області (2018)
Медушевський С. В. - Розробка методології і принципів комплексного формування та оцінки якості пакета валідаційної документації автоматизованної інформаційної системи (2018)
Мнацаканян В. Г. - Екологічна безпека транспортних систем індустріального центру на основі методів імітаційного моделювання, Мнацаканян М. С. (2018)
Невлюдов І. Ш. - Математична модель технологічного процесу складання роботів із конструкцією модульного типу, Хрустальов К. Л., Функендорф А. О. (2018)
Невлюдов І. Ш. - Імітаційна модель технологічного процесу виготовлення мікроелектромеханічних акселерометрів, Пономарьова Г. В., Бортнікова В. О. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Юр’єва Л. М. - Динаміка психічних та поведінкових розладів серед військово службовців Національної гвардії України (2014—2017 роки), Шустерман Т. Й., Вишніченко С. І. (2018)
Дубенко А. Є. - Психіатричні аспекти епілепсії за даними регістру епілепсії в Харківській та Закарпатській областях на 2017 рік, Смоланка В. І., Сазонов С. О., Орос М. М., Грабар В. В., Бабкіна Ю. А., Колєснік Т. М., Селюков Г. І. (2018)
Мяловицька О. А. - Молекулярно-генетичні аспекти та роль гомоцистеїну у патоґенезі ішемічного інсульту у осіб молодого віку (огляд літератури), Небор Я. Я. (2018)
Волошин-Гапонов И. К. - Психические расстройства и их лечение у пациентов с болезнью Вильсона — Коновалова, Серикова О. И. (2018)
Кулик О. В. - Прикладна інформативність рутинної електроенцефалографії в динаміці відновлення свідомості в посткоматозному періоді тяжкої черепно-мозкової травми (2018)
Литовченко Т. А. - Возможности нейропротекции при симптоматической эпилепсии, Литовченко А. В. (2018)
Мищенко В. Н. - Особенности нарушения структуры ночного сна у пациентов с болезнью мелких сосудов, Бовт Ю. В., Забродина Л. П., Мищенко В. К. (2018)
Перепада Г. В. - Периферична нейропатія у хворих на псоріатичний артрит, Селезньова С. В. (2018)
Дубовик К. В. - Порушення моторного розвитку у дітей з розладами аутистичного спектра, Марценковський І. А. (2018)
Живілова Я. С. - Клініко-психопатологічна характеристика хворих на розлади психіки органічного походження, які перебувають на лікуванні в психіатричній лікарні з суворим наглядом (2018)
Козерацька О. А. - Аналіз клінічних та соціально-демографічних факторів під час проведення судово-психіатричної експертизи осіб, які скоїли сексуальні злочини (2018)
Колядко С. П. - Особливості клінічної картини шизофренії з депресивними порушеннями залежно від тривалості патологічного процесу, Малюта Л. В. (2018)
Марута Н. О. - Хронометричний профіль хворих на депресією при використанні комп’ютерного варіанту шкали цунга і його діагностичне значення, Лінська К. І. (2018)
Місюра О. М. - Особливості інсомнії у підлітків із первинною артеріальною гіпертензією, Хайтович М. В. (2018)
Мудренко І. Г. - Нейрофізіологічні предиктори суїцидального ризику у хворих з деменціями (2018)
Наумов В. Л. - Схильність до аддиктивної поведінки учасників АТО з розладами адаптації, посттравматичними стресовими розладами та пост стресовим розладом особистості (2018)
Опря Є. В. - Соціально-адаптаційний потенціал хворих на шизофренію з серцево-судинними розладами (2018)
Спіріна І. Д. - Оптимізація скринінгу і діаг ностики деменції у літніх пацієнтів з урахуванням післятестової ймовірності захворювання, Тимофєєв Р. М., Шорніков А. В. (2018)
Стеблюк В. В. - Травма та травматерапія: історія та сьогодення, Проноза-Стеблюк К. В. (2018)
Федченко В. Ю. - Клініко-психопатологічні фактори формування, перебігу та виходу дистимії (2018)
Марута Н. О. - Нові можливості терапії когнітивних та депресивних розладів при дисциркуляторній енцефалопатії, Панько Т. В., Каленська Г. Ю. (2018)
Мищенко В. Н. - Современные аспекты ней рореабилитации пациентов, перенесших мозговой инсульт, Реминяк И. В., Реминяк-Борзова Ю. К., Коц Н. С. (2018)
Підкоритов В. С. - Клініко-типологічні особливості фармакорезистентних форм біполярного та шизоафективного розладів зі "змішаними" афективними проявами, Сєрікова О. І., Скринник О. В., Український С. О., Байбарак Н. А., Серікова О. С. (2018)
Паньков Д. В. - Автоматизоване управління якістю продукції хлібопекарського виробництва на основі принципів кваліметрії, Кишенько В. Д., Шаруда С. С. (2018)
Парталян А. С. - Інформаційні технології в задачах управління екологічною безпекою військових об’єктів, Чумаченко С. М. (2018)
Репін М. В. - Застосування методів стратегічного планування для розроблення профілактичних заходів із охорони праці (2018)
Стенин А. А. - Построение предметно-ориентированных интеллектуальных систем поддержки принятия решений ситуационного типа, Пасько В. П., Шитикова И. Г., Лемешко В. А. (2018)
Степанець О. В. - Автоналаштування ПІД-регулятора на мінімум інтегрального зваженогов часі модульного критерію якості роботи, Маріяш Ю. І. (2018)
Тільняк Ю. Я. - Діагностика технічного стану автомобілів із використанням нейронної мережі, Корнага Я. І. (2018)
Фомін О. О. - Метод побудови простору діагностичних ознак на основі інтегральних динамічних моделей (2018)
Цапар В. С. - Програмний комплекс підтримки рішень оператора скловарної печі в умовах дії випадкових збурень, Жученко О. А. (2018)
Чекурін В. Ф. - Моделювання системи виявлення та ідентифікації витоків у магістральних газопроводах, Химко О. М. (2018)
Shumylyak L. M. - System parameters investigation for Stefan problem solving by the continuous asynchronous cellular automata method, Zhikharevich V. V., Ostapov S. E. (2018)
Абдулін М. З. - Дослідження сталості процесу горіння у струменево-нішевій системі спалювання палива, Сірий О. А. (2018)
Беляев В. К. - Методика определения диэлектрических параметров изоляции при измерениях в системах контроля под рабочим напряжением, Паненко Е. Н. (2018)
Бунько В. Я. - Аналіз дослідження та визначення показників якості електричної енергії з переважно індуктивним навантаженням (2018)
Велит І. А. - Вплив складу амальгами натрій-цезій-ртуть на спектральні характеристики натрієвих ламп високого тиску для умов тепличного господарства (2018)
Максимов М. В. - Математическая модель определения состава смеси углеводородных кислородсодержащих газов сжигаемого топлива, Брунеткин А. И., Максименко А. А., Лысюк О. В. (2018)
Пантелеева И. В. - Состояние развития энергетики на основе биотехнологий (2018)
Петров С. В. - Система плазменной подсветки низкореакционных топлив для теплоагрегатов, Забулонов Ю. Л., Т. Яшар Катирджы оглу (2018)
Розен В. П. - Формування енергоефективних режимів роботи водовідливних установок на гірничовидобувному підприємстві, Великий С. С., Реуцький М. О. (2018)
Савченко Н. П. - Маховик переменного момента инерции с дисбалансными грузами, Третьяк А. В., Шевченко С. Ю. (2018)
Василишин В. Я. - Практичне та експериментальне дослідження впливу крутного моменту на опір втоми різьових з’єднань труб нафтового сортаменту (2018)
Гого В. Б. - Развитие теории и средств комплексного гидравлического обеспыливания и охлаждения рудничного воздуха, Сироватченко В. О., Михайлов О. І. (2018)
Загриценко А. Н. - Параметрическая основа водорегулирования при ведении горных работ в сложных гидродинамических условиях Западного Донбасса (2018)
Нагорний В. П. - Оброблення вуглеводневих пластів амплітудно модульованими хвилями, Денисюк І. І., Юшицина Я. О. (2018)
Слободянюк В. К. - Разработка ресурсосберегающей экскаваторно-плужной технологии отвальных работ при железнодорожном транспорте, Письменный А. В. (2018)
Зінченко Н. Ю. - Дослідження в’язкості водних розчинів інуліну, Сімурова Н. В., Попова І. В. (2018)
Колєгова А. С. - Вивчення іонообмінних процесів вилучення іонів міді та цинку на катіоніті КУ-2-8 та електрохімічне розділення регенераційних розчинів у системі Cu-Zn, Трохименко Г. Г., Гомеля М. Д. (2018)
Кричковська Л. В. - Отримання тонких плівок методом дуального розпилювання та їх дослідження, Дубоносов В. Л. (2018)
Малишев В. В. - Електроосадження покривів титану постійним та імпульсним струмом на вуглецеві сталі з галогенідних розплавів, Габ А. І., Косенко В. А., Смірнов Ю. І. (2018)
Малишев В. В. - Дослідження електровідновлення іонів гадолінію в галогенідних розплавах, Шахнін Д. Б., Терещенко О. Я., Ускова Н. М. (2018)
Малышев В. В. - Электровосстановление комплексов вольфрама и электроосаждение вольфрама в хлоридном расплаве, Шахнин Д. Б., Косенко В. А., Смирнов В. И. (2018)
Онищенко В. О. - Засіб кислотний для миття та дезінфекції доїльних апаратів методом безрозбірної циркуляційної мийки, Стороженко Д. О., Сененко Н. Б., Бунякіна Н. В. (2018)
Сабадаш В. В. - Очищення стічних вод у полі дії надвисокочастотного випромінювання (2018)
Ускова Н. Н. - Повышение коррозионной стойкости титана нанесением вольфрамовых гальванопокрытий из вольфраматно-пиросульфатных расплавов, Габ А. И., Малышев В. В., Бинг Ли (2018)
Фролова Л. А. - Фазовые превращения в условиях гомогенного осаждения при утилизации травильных растворов, Анисимова Л. Б. (2018)
Шуриберко М. М. - Дослідження та оцінка ефективності реагентів для стабілізаційної обробки води, Гомеля М. Д., Шаблій Т. О. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Бочкарьова О. В. - Роль поліморфізму гена білка теплового шоку 70-2 у розвитку вульвовагінітів у дівчат буковини (2016)
Тащук В. К. - Мозковий натрійуретичний пропептид у прогнозуванні перебігу стабільної стенокардії залежно від змін сечової кислоти, Мухамед Васек Обейд Аль Салама, Амеліна Т. М. (2016)
Кузняк Н. Б. - Особливості морфогенезу структурних компонентів носової ділянки щура білого (2016)
Яким’юк Д. І. - Топографія структур ділянки кульшового суглоба у пренатальному періоді онтогенезу людини (2016)
Яковець О. О. - Особливості експресії ендотеліального маркера cd31 в серці плодів людини, Козлов С. В., Есаулов О. Г., Рутгайзер В. Г., Великородний В. І. (2016)
Лавринюк Р. П. - Комплексное применение гормонзаместительной терапии и раствора гепарина, стрептокиназы, эбрантила для фармакологической протекции донорских органов и тканей, Дзядько А. М., Павлович Т. П., Дмитриева М. В., Шестюк А. М., Скочиковская Е. П., Пикиреня И. И. (2016)
Мацькевич В. М. - Інформативність методів променевої діагностики у визначенні стану кісткової тканини у пацієнтів з хронічною артеріальною недоста-тністю нижніх кінцівок, Дудій П. Ф., Рижик В. М., Пиптюк В. О. (2016)
Боднар О. Б. - Особливості хірургічного лікування спінальних дизрафій крижово-куприкової ділянки новонароджених, Рошка А. І. (2016)
Іліка В. В. - Гістохімічна оцінка процесів окиснювальної модифікації білків у фібриноїді базальної пластинки плаценти при поєданні запалення посліду та залізодефіцитної анемії вагітних, Давиденко І. С., Давиденко О. М. (2016)
Савка І. Г. - Судово-медичний аналіз переломів довгих кісток нижньої кінцівки як ймовірних об’єктів слідчих дій, Савка С. Д., Гриндей Л. М. (2016)
Боднар Б. М. - Тактика при набутих долонно-підошвенних мозолях у дітей, Боднар Г. Б. (2016)
Польовий В. П. - Симультанні операції при виконанні лапароскопічних холецистектомій, Сидорчук Р. І., Мороз О. М., Паляниця А. С., Волянюк П. М., Виноградський А. Л. (2016)
Garvasiuk О. V. - Morphometric parameters of preterm maturing of chorial placental tree against iron-deficiency anemia of gravidas in 29-32 weeks of gestation, Davydenko І. S., Ilika V. V., Popovych A. I. (2016)
Шумко Б. І. - Варіанти топографії судин селезінкових воріт у новонароджених, Слободян О. М., Малишевський І. О., Лаврів Л. П. (2016)
Гошовська А. В. - Імуногістохімічне дослідження металопротеїнази-2 у трофобласті при torch-інфекції на матеріалі абортів у термін гестації 5-6 тижнів, Давиденко І. С., Давиденко О. М., Гошовський В. М. (2016)
Боягина О. Д. - Результаты изучения микроскопического строения мозолистого тела человека с помощью рутинных гистологических методов (2016)
Сенютович Р. В. - Перший досвід реконстуктивних та онкопластичних операцій на молочній залозІ, Іващук О. І., Бодяка В. Ю., Тащук І. В., Чупровська Ю. Я. (2016)
Герасимюк І. Є. - Кількісна характерирстика артерій яєчок щура в нормі та у різні терміни після струмектомії, Ільків О. П. (2016)
Гошовська А. В. - Зміни кардіотокографічних показників у жінок з переношеною вагітністю, Гошовський В. М., Місенко В. В. (2016)
Кривецький В. В. - Методи дослідження верхньощелепних пазух, Процак Т. В., Банул Б. Ю., Бесплітнік М. Г., Ротар Г. П. (2016)
Глубоченко О. В. - Клініко-анатомічні і ультразвукові паралелі в діагностиці захворювань опорно-рухового апарату (огляд літератури), Глубоченко В. Г., Бобкович К. О., Микулець Л. В., Решетілова Н. Б. (2016)
Зінченко А. Т. - М. І. Пирогов – засновник військово-польової хірургії (до 135-річчя з дня смерті), Марчук О. Ф. (2016)
Фомін П. - Василь Дмитрович Братусь – вчений, хірург, реформатор охорони здоров’я України, Сидорчук Р., Переш Є. (2016)
Випускнику БДМУ професору М. Л. Кернесюку– 80 років (2016)
Алтухова Т. В. - Обґрунтування раціональної структури діагностування електромеханічного обладнання вугледобувних підприємств і визначення його оптимальної оцінки залишкового ресурсу (2018)
Антоненко А. В. - Технологія і якість страв із овочів з використанням розторопші плямистої, Грищенко І. М., Земліна Ю. В., Ліфіренко О. С., Баран Д. А. (2018)
Бабенко В. І. - Визначення стійкості майонезних емульсій із яєчним білком, Бахмач В. О., Поросюк О. В. (2018)
Бажай-Жежерун С. А. - Пластівці підвищеної харчової цінності на основі біологічно активованого зерна, Береза-Кіндзерська Л. В., Тогачинська О. В. (2018)
Божко Н.В. - Стабілізація ліпідів варено-копчених ковбас із м’ясом качки в процесі їх зберігання, Тищенко В. І., Пасічний В. І., Крижська Т. А. (2018)
Бондарь С. Н. - Повышение эффективности газообмена при аэробной обработке нанофильтрационных продуктов из пахты, Трубникова А. А., Чабанова О. Б. (2018)
Габ А. І. - Нанотехнології та наноматеріали в харчовій промисловості, Калакура М. М., Кущевська Н. Ф., Малишев В. В. (2018)
Гроховська Ю. Р. - Фізіолого-біохімічні основи очищення оборотної води УЗВ від сполук нітрогену та фосфору, Кононцев С. В. (2018)
Кондратюк Н. В. - Використання гелів харчових плівкоутворюючих на основі суміші уронатних полісахаридів у виробництві оболонок для рибних закусок (2018)
Ланженко Л. О. - Переробка сироватки в десертні желейні продукти, Дец Н. О., Котляр Є. О., Нетудихата К. О. (2018)
Луговська О. А. - Вплив гідроколоїдів на якість емульсій для напоїв (2018)
Ройко О. М. - Теоретичні передумови створення харчових продуктів спрямованої фізіологічної дії для спортсменів, Арсеньєва Л. Ю., Паламарчук О. П. (2018)
Сімахіна Г. О. - Основні показники придатності плодів та ягід до заморожування (2018)
Турчин І. М. - Використання кореня селери у технології сиркових паст, Войчишин А. В., Гамкало Х. В. (2018)
Федорова Д. В. - Вплив рослинної сировини на мікроструктуру і сенсорні властивості рибо-рослинних напівфабрикатів, Романенко Р. П. (2018)
Кара І. А. - Вибір маршрутів громадського транспорту за оцінкою їх привабливості (2018)
Ковбасенко С. В. - Розробка та дослідження мікропроцесорної системи живлення дизеля, що працює за газодизельним циклом, Голик А. В., Петренко В. Г., Соломаха А. С., Устименко Є. В. (2018)
Колобов К. С. - Дослідження впливу несправностей систем та механізмів дизеля на його екологічні, енергетичні показники та температуру відпрацьованих газів (2018)
Лямзін А. О. - Прогнозування впливу транспортних потоків на вулично-дорожню мережу промислового міста, Ніколаєнко І. В. (2018)
Помазков М. В. - Множественный регрессионный анализ зависимости трудозатрат на ремонт от отказов в работе систем автосамосвалов БелАЗ-7540 (2018)
Помазков М. В. - Ресурсосберегающий подход в обеспечении эффективности интеллектуального управления в системе автоперевозок промышленного предприятия, Украинская Т. А. (2018)
Помазков М. В. - Механизм оценки эффективности системы поставок нефтепродуктов на украинский рынок с использованием автомобильного транспорта, Бондаревская Е. Л. (2018)
Сенатосенко В. А. - Дослідження режимів руху світлофорного регулювання на перехрестях, Ступак В. В. (2018)
Славін В. В. - Паливна економічність автомобіля в умовах порушення роботи електронної системи запалювання, Симовинюк В. І. (2018)
Украинский Е. А. - Механизм обеспечения эффективности управления конфликтными транспортными потоками в условиях городской среды (2018)
Фомін О. В. - Математичне описання термічної правки вагонних металоконструкцій, Горбунов М. І., Бурлуцький О. В., Логвіненко О. А., Фоміна А. М. (2018)
Черкасова В. В. - Совершенствование технологии мониторинга специализированных грузовых вагонов, Куркчи К. А., Майорова И. Н. (2018)
Бараненко В. О. - Нетипова задача оптимального проектування пружніх балок в умовах нечіткої інформації, Волчок Д. Л. (2018)
Добровольська А. О. - Зміна деформацій техногених грунтів за результатами замочування (2018)
Крот О. П. - Моделювання та вибір раціональної конструкції установки термічної обробки фосфогіпсу, Вінниченко В. І. (2018)
Менейлюк А. І. - Влаштування протифільтраційного екрана для захисту підземного простору від підтоплення, Петровський А. Ф., Борисов О. О., Кирилюк С. В. (2018)
Постернак А. А. - Основные свойства лёгких бетонов на пористых заполнителях, Кравченко С. А. (2018)
Posternak I. M. - "CSTCT-PPR": metal tile roofs of historical building of Odessa, Posternak S. A. (2018)
Трофимова Л. Є. - Аналіз процесів структуроутворення композиційних матеріалів (2018)
Чичулін В. П. - Підвищення ефективності проектування сталевих рам із просторовими перерізами, Чичуліна К. В. (2018)
Корнієць А. В. - Розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо формування інформаційно-аналітичного забезпечення геоекологічного моніторингу використання земель регіону (2018)
Баран В. С. - Алгоритм розпізнавання та виокремлення контурів заданого об’єкта на основі використання платформи IMAQ Vision, Савченко Ю. Г., Трапезон К. О. (2018)
Дяденчук А. Ф. - Нанотрубки оксиду цинку, отримані методом радикало-променевої епітаксії на поруватій поверхні селеніду цинку, Кідалов В. В. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Milman Yu. V. - Plasticity of materials determined by the indentation method, Chugunova S. I., Goncharova I. V., Golubenko A. A. (2018)
Ivasishin O. M. - Effect of microstructure, deformation mode and rate on mechanical behaviour of electron-beam melted Ti-6Al-4V and Ti-1.5Al-6.8Mo-4.5Fe alloys, Akhonin S. V., Savvakin D. G., Berezos V. A., Bondarchuk V. I., Stasyuk O. O., Markovsky P. E. (2018)
Shamis O. V. - Materials science aspects of FePt-based thin films’ formation, Vladymyrskyi I. A., Makogon Yu. M., Sidorenko S. I. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Cоболєв А. - Ранжування вузлів квазіієрархічних мереж соціального характеру за логарифмічними вагами їх зв’язків, Ланде Д. (2018)
Hladun A. - An ontology modelling human resources management for innovational domains, Rohushyna Yu., Subach I. (2018)
Кожедуб Ю. - Організаційна парадигма забезпечення інформаційної безпеки (2018)
Теліженко О. - Розподіл результатів поділу точки групи точок кривої Едвардса на 4 за суміжними класами (2018)
Яковів І. - Кібернетична модель APT атаки (2018)
Шарадкін Д. - Алгоритм потокової кластеризації для моніторингу та діагностики стану технічних систем реального часу (2018)
Мохор В. - Аналіз способів представлення оцінок ризиків інформаційної безпеки, Бакалинський О., Цуркан В. (2018)
Волошин В. - Особливості криптографічних валют та їх роль в сучасних фінансових системах з позицій забезпечення безпеки (2018)
Бондаренко І. - Аналіз проблем побудови критичної ІТ-інфраструктури міністерства, Дорогий Я., Стіренко С., Шемсединов Т. (2018)
Голь В. - Методика редістриб'юції маршрутів в багатопротокольних мережах передачі даних, Тичинський В. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Зуев Л. Б. - Упругопластический инвариант деформации металлов, Баранникова С. А., Лунев А. Г. (2018)
Черепин В. Т. - Вторично-ионная эмиссия: матричный эффект, Васильев М. А., Сидоренко С. И., Волошко С. М., Круглов И. А. (2018)
Guglya O. G. - From nanomaterials and nanotechnologies to the alternative energy, Gusev V. A., Lyubchenko O. A. (2018)
Квасніцький М. В. - Пункційні методики в лікуванні спондилоартрозу поперекового відділу хребта (2018)
Шапринський В. О. - Лазерні технології в лікуванні ускладнених форм варикозного розширення вен нижніх кінцівок, Гупало Ю. М., Шапринський В. В., Швед О. Є., Наболотний О. І., Шаповалов Д. Ю. (2018)
Литвак О. О. - Оптимізація відновлювальної терапії у жінок із синдромом полікістозних яєчників після хірургічного лікування, Хабрат Б. В., Хабрат А. Б., Лисенко Б. М. (2018)
Бойко М. І. - Патогенетичні особливості розвитку варикоцеле та його ускладнень і вдосконалення хірургічного лікування, Чорнокульський І. С. (2018)
Самойленко Г. Е. - Эффективность и пути оптимизации эндоваскулярной лазерной коагуляции при варикозном расширении вен нижних конечностей, Синяченко О. В., Синяченко Ю. О., Пилипенко Р. В. (2018)
Черний Т. В. - Усовершенствование диагностики и лечения цереброваскулярных осложнений артериальной гипертензии у больных с хронической ишемией мозга (2018)
Беньковська Л. К. - Прогностичне значення окремих біохімічних показників крові у виникненні ускладнень гострого коронарного синдрому, Міщенюк О. Ю., Костюкевич О. М. (2018)
Костюкевич О. М. - Особливості впливу анемій на перебіг гострого коронарного синдрому, Міщенюк О. Ю., Беньковська Л. К. (2018)
Сербул М. М. - Лапароскопічні технології в лікуванні гриж стравохідного отвору діафрагми, Шептуха С. А., Яскевіч О. О. (2018)
Черний В. И. - Сбалансированные растворы в инфузионной терапии. Резервная щелочность. Идеальный инфузионный раствор (2018)
Шептуха С. А. - Вдосконалення діагностики та лікування первинного гіперпаратиреозу в пацієнтів із хірургічною патологією щитоподібної залози (2018)
Курик О. Г. - Патоморфологічна характеристика неепітеліальних підслизових новоутворень шлунка після видалення шляхом ендоскопічної підслизової диcекції, Коломоєць М. Ю., Яковенко В. О., Ткаченко Р. П. (2018)
Ткаченко Р. П. - Локальний рецидив адренокортикального раку через 18 років після адреналектомії: клінічний випадок, Курик О. Г., Головко А. С., Лазаренко Г. О. (2018)
Денисенко А. І. - Оцінка використання парацетамолу в періопераційному знеболюванні для лапароскопічних втручань у дорослих, Черній В. І. (2018)
Черний В. И. - Принципы анестезии и интенсивной терапии в малоинвазивной хирургии, Денисенко А. И. (2018)
Сташенко Д. Д. - Знеболювання в ендоскопічній хірургії органів грудної порожнини, Ручкін В. С., Орлов М. О., Горшкова Є. В. (2018)
Котенко О. Г. - Роль лапароскопічного доступу в хірургічному лікуванні злоякісних і доброякісних новоутворень печінки, Федоров Д. О., Остапишен О. М., Юзвик К. О. (2018)
Іоффе О. Ю. - Двоетапне хірургічне лікування хворих із суперожирінням, Кривопустов М. С., Цюра Ю. П., Стеценко О. П., Тарасюк Т. В. (2018)
Слєпов О. К. - Досвід лапароскопічного лікування хірургічної та урологічної патології в дітей, Пономаренко М. В., Скиба О. С., Маркевич О. В., Шипот О. Г., Штанько І. І. (2018)
Лысунец П. Б. - Ближайшие и отдаленные осложнения лапароскопических противорефлюксных операций клинические случаи, Шевченко В. Ю., Задорожный Г. В., Нестеренко Н. Н., Ткачук И. В., Чернокнижная Н. В. (2018)
Ященко Ю. Б. - Застосування інтегрованих систем оцінки тяжкості стану новонароджених у критичних станах, Буряк О. Г., Заболотна І. Е. (2018)
Буряк О. Г. - Синдром гострого пошкодження легень у новонароджених. Критерії діагностики за результатами змін показників легеневого гомеостазу, Ященко Ю. Б. (2018)
Буряк О. Г. - Активність процесів ліпопероксидації як маркер паренхіматозної дихальної недостатності у новонароджених (2018)
Gandzyuk V. A. - Determination of the effectiveness of the advanced position management system of the functional approach and the results of expert evaluation (2018)
Gandzyuk V. A. - Self-management of multidisciplinary medical preventive health institution for functional method (2018)
Вітаємо ювіляра! Дмитру Дмитровичу Дячуку 60 років! (2018)
Дячук Д. Д. - Проблемні аспекти діагностики та лікування гострого коронарного синдрому на сучасному етапі. Окремі результати восьмирічного локального відомчого реєстру пацієнтів, які перенесли гострий інфаркт міокарда, Коломоєць М. Ю., Кравченко А. М., Міхалєв К. О., Сімак І. М., Сопко О. О. (2018)
Дячук Д. Д. - Науково-методичний супровід впровадження стандартизованих підходів до профілактики серцево-судинних захворювань у практичну діяльність Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справам, Мороз Г. З., Гідзинська І. М., Ласиця Т. С. (2018)
Курик O. Г. - Клініко-морфологічна діагностика метапластичних і неопластичних змін у пацієнтів зі стравоходом Барретта, Коломоєць М. Ю., Яковенко В. О., Ткаченко Р. П., Терещенко Т. В. (2018)
Міщенюк О. Ю. - Загальноклінічні чинники розвитку геморагічних подій і застосування міжнародних балових систем для їх прогнозування за гострого коронарного синдрому, Костюкевич О. М., Беньковська Л. К. (2018)
Оводюк Н. М. - Визначення особливостей перебігу дисциркуляторної енцефалопатії після перенесеного ішемічного інсульту на тлі артеріальної гіпертензії в державних службовців (2018)
Литвин О. В. - Особливості перебігу хронічних цереброваскулярних ускладнень артеріальної гіпертензії в осіб працездатного віку (2018)
Pasko V. S. - Peculiarities of 24 hour ambulatory blood pressure monitoring indices in patients with essential hypertension, stage II of different age groups (2018)
Ласиця Т. С. - Наукове обґрунтування та розробка комплексної навчальної програми для лікарів і молодших фахівців із медичною освітою "Профілактика серцево-судинних захворювань", Мороз Г. З., Гідзинська І. М., Дзізінська О. О. (2018)
Мирзаева Н. С. - Некоторые аспекты патогенеза черепно-мозговой травмы (обзор литературы) (2018)
Курик O. Г. - Хронічний гастрит: сучасні клініко-морфологічні уявлення (лекція), Коломоєць М.Ю. (2018)
Колосова Е. П. - Некоторые аспекты геометрического моделирования технических объектов и процессов формования полимерных композитов. 1. Моделирование структуры ориентированных макроволокнистых композитов, Ванин В. В., Колосов А. Е. (2018)
Сторож Я. Б. - Прогнозування ризику за критерієм опору втоми гальмівної стрічки (2018)
Івіцький І. І. - Експериментальні дослідження процесу плавлення полімеру, Сокольський О. Л. (2018)
Котречко О. О. - Методы определения статической и ударной микротвердости металлов и их сплавов (2018)
Сокольський О. Л. - Моделювання плавлення полімерного пруткав процесі зварювання присадковим матеріалом, Герасименко Ю. Ю., Кушнір М. С. (2018)
Кулалаев А. В. - Введение критерия оптимальных конструкторских решений при создании энергетических систем, Кулалаев В. В. (2018)
Фесенко О. Д. - Вдосконалений метод орієнтації безпілотного літального апарата в тривимірному просторі за допомогою мікроелектромеханічних систем інерціальної системи навігаціїї на основі фільтра Маджвіка (2018)
Шевчук Д. О. - Аналіз і розвиток систем посадки, Панчук Л. В. (2018)
Новогрецкий С. Н. - Гармонический состав тока трехфазного реактора при поперечном подмагничивании ярма, Подымака В. И., Прудников А. А. (2018)
Ткачук А. Г. - Будова та принцип роботи нового прецизійного п’єзоелектричного чутливого елемента системи стабілізації, Безвесільна О. М. (2018)
Максимюк Т. А. - Метод мультиплексування інформаційних потоків у пасивній оптичній мережі з інтеграцією фіксованого та мобільного доступу, Красько О. В., Думич С. С., Яремко О. М., Варенко А. М. (2018)
Саміла А. П. - Розроблення імпульсних методів радіоспектроскопії ядерного квадрупольного резонансу на основі програмованої логічної інтегральної схеми, Розорінов Г. М., Гресь О. В. (2018)
Семенов А. О. - Модельне дослідження нелінійної динаміки радіотехнічних пристроїв на основі транзисторних структур із від’ємним опором (2018)
Андрощук А. В. - Система управления свойствами топлива ВВЭР-1000 с поддержанием постоянной температуры теплоносителя, Тарахтий О. С. (2018)
Андрущенко В. Б. - Нові інформаційні технології пошуку й обробкиданих ресурсу препринтів arXiv (2018)
Biryak V. V. - An automated system for control of VVER-1000 fuel properties at the expense of reactor power optimization, Boyko O. V., Tarakhtii O. S. (2018)
Бланарь П. Г. - Разработка математической модели и анализ динамики контура генерации тепловой энергии когенерационной установки, Бундюк А. Н., Улицкая Е. О. (2018)
Борейко М. Г. - Розробка програмно-апаратної системи моніторингу фізіологічного стану яхтсменів, Будник М. М. (2018)
Буслов П. В. - Розробка класифікації систем консолідації комерційної інформації (2018)
Вовк І. В. - Водогрійна котельня як об’єкт керування потужності, Дуба І. Е., Конушбаєва Т. В., Беглов К. В. (2018)
Воєводін Є. В. - Методи тестування ефективності стратегій розподілення в системах оркестрування віртуальних контейнерів (2018)
Dos E. V. - Modeling and monitoring of information system infrastructure, Zuev D. O., Kropachev A. V., Babkin O. V. (2018)
Ермаков И. А. - Инвариантная система автоматического регулирования уровня в установке генерирования пара для энергоблока 1000 МВт атомной электростанции, Ложечников В. Ф. (2018)
Киселёва Н. И. - Исследование регулятора мощности с жидким поглотителем для энергоблока атомной электростанции с ВВЭР-1000, Погребной Я. С., Беглов К. В. (2018)
Коваленко Д. М. - Деякі питання безпеки в інформаційних системах, Олещенко Л. М., Юрчишин В. Я. (2018)
Комлева Н. О. - Адаптивне управління системою навчанняпрограмного комплексу "Handy Soft Maker" (2018)
Коротенко Г. М. - Онтологическая классификация химических веществ техногенного происхождения в задачах социально-гигиенического мониторинга, Коротенко Л. М., Харь А. Т. (2018)
Кравчук Є. С. - Аналіз взаємодії змісту навчальних дисциплін за їх семантичним описом, Сергеєв-Горчинський О. О. (2018)
Левкин Д. А. - Адекватность расчетной математической модели процесса лазерного воздействия на эмбрион (2018)
Ніколов М. О. - Аналіз просторової неоднорідності паренхіми печінки під час проведення ретикулосцинтиграфії, Макаренко А. В., Мартиш Є. В. (2018)
Погромська Г. С. - Шифрування даних як складник створення вільного програмного забезпечення в галузі навчального процесу, Христодоров О. В. (2018)
Прищепа С. В. - Виявлення нових подій на основі рейтингування джерел у Twitter (2018)
Samoilenko D. М. - HTTP data ciphering algorithm, Sivko O. Е. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Дячук Д. Д. - Перспективи розвитку амбулаторно-поліклінічної хірургічної служби шляхом інтенсифікації, Піщиков В. А., Паламар Б. І. (2017)
Бойко І. В. - Тестування сумісності матеріалу ортопедичних імплантатів при ендопротезуванні великих суглобів з організмом реципієнта за допомогою атомно-силової мікроскопії (АСМ), Зафт В. Б., Лазаренко Г. О., Лазаренко О. М., Алексєєва Т. A., Картель М. Т., Литвин П. Л. (2017)
Петрушенко В. В. - Фармакоекономічний аналіз ефективності ендоскопічного гемостазу у пацієнтів із виразковими гастро-дуоденальними кровотечами, Гребенюк Д. І., Собко В. С., Радьога Я. В. (2017)
Губар О. С. - Аналіз ефективності діагностики передракових утворень товстої кишки з використанням широко кутової ендоскопії з високою роздільною здатністю і вузько спектральним освітлення (2017)
Курик O. Г. - Клініко-морфологічна діагностика колоректальних зубчастих аденом, Коломоєць М. Ю., Яковенко В. О., Губар О. С. (2017)
Ткаченко Р. П. - Аналіз ефективності хірургічного лікування вторинного гіперпаратиреозу у пацієнтів з хронічною хворобою нирок, Курик О. Г., Головко А. С. (2017)
Литвак О. О. - Оптимізація хірургічного лікування жінок репродуктивного віку хворих на міому матки, Хабрат Б. В., Лисенко Б. М., Хабрат А. Б. (2017)
Бойко М. І. - Новий метод видовження статевого члена та оцінка його ефективності, Чорнокульський І. С., Бойко О. М. (2017)
Журавчак А. З. - Переваги комбінованого застосування фотоселективної лазерної вапоризації та трансуретральної резекції гіперплазії простати, Дячук М. Д., Мельничук М. П. (2017)
Субботін В. Ю. - Надання третинної медичної допомоги хворим із судинною патологією на прикладі роботи центру судинної хірургії клінічної лікарні "Феофанія", Савицький О. Ф., Гупало Ю. М., Шапринський В. В., Шаповалов Д. Ю. (2017)
Байдо С. В. - Переваги лапароскопічних технологій у хірургії раку шийки матки, Вінницька А. Б., Голуб Д. А., Гоман А. В. (2017)
Герцен Г. І. - Вплив інвазійності хірургічного доступу на результати ендопротезування кульшового суглоба, Горбань Д. А. (2017)
Грищук Б. Я. - Вплив преламінації алотрансплантанту на віддалені результати герніопластики, Грищук Я. І., Лазаренко О. М., Ничитайло М. Ю. (2017)
Дорошенко А. М. - Міст-терапія в практиці судинного хірурга стаціонару, Субботін В. Ю., Марцінів В. В., Куцин А. М. (2017)
Дужий І. Д. - Роль мініінвазивних втручань при діагностиці причини синдрому спонтанного пневмотораксу, Голубничий С. О. (2017)
Квасніцький М. В. - Пункційні методи в лікуванні хворих з дегенеративними ураженнями поперекового відділу хребта (2017)
Кравченко І. М. - 35-річний досвід хірургічного лікування розшаровуючих аневризм аорти типу А, Кравченко В. І., Третяк О. А., Гарасимів Д. Ю., Списаренко С. П., Малишева Т. А., Лазоришинець В. В. (2017)
Корпяк В. С. - Перший досвід використання тотальної акваендоскопії з одночасним застосуванням NBI та дистального ковпачка для скринінгу колоректального раку (2017)
Кірсенко О. В. - Безпечність лапароскопічної технології в колоректальній онкохірургії, Куценко Ю. А. (2017)
Максимовський В. Є. - Селективний вибір схеми внутрішньочеревної гіпертермічної хіміоперфузії при раку яєчників, Машуков А. О., Ткаченко О. І., Четверіков С. Г., Осадчий Д. М., Заволока С. О., Роша Л. Г., Пирогов В. В. (2017)
Селезньов М. А. - Спосіб реконструкції пахової зв’язки, Нго Тхі Туйєт Нга, Власенко О. В. (2017)
Самойленко Г. Е. - Эффективность и пути оптимизации эндоваскулярной лазерной коагуляция при варикозной болезни вен голени, Синяченко О. В., Синяченко Ю. О., Пилипенко Р. В. (2017)
Харченко К. В. - Лапароскопія в лікуванні онкогінекологічних хворих: досвід Київського міського клінічного онкологічного центру, Клюсов О. М. (2017)
Kravchenko A. M. - Predictors of hemorrhagic complication in patients with acute coronary syndrome, Kostiukevych O. M., Mishcheniuk O. Y. (2017)
Курик О. Г. - Визначення експресії маркерів проліферації кі-67 і інгібітора апоптозу bcl-2 в епітелії слизової оболонки шлунка при хронічному атрофічному гастриті, Коломоєць М. Ю., Яковенко В. О. (2017)
Козерацька О. А. - Дослідження та аналіз наукових розробок в оцінці віктимної поведінки потерпілих внаслідок сексуального насильства (2017)
Tkachenko R. P. - Medullary carcinoma of thyroid: case report and a review of literature, Kuryk O. G., Golovko A. S., Denisenko A. I. (2017)
Дячук Д. Д. - Сучасні підходи щодо управління якістю медичної допомоги: переваги сертифікації за стандартом ISO 9001:2009 (огляд літератури), Зюков О. Л., Гідзинська І. М., Мороз Г. З., Безпрозванна В. М., Ласиця Т. С. (2017)
Калюжная Л. Д. - Психокожные заболевания (2017)
Лазаренко Д. - Митець у науці: незакопані таланти професора Беца (2017)
Степанець О. В. - Інтеграція технології Z-Wave в інформаційний простір промислової автоматизації за допомогою OPC UA, Піргач В. Є. (2018)
Tarakhtii O. S. - Comparative analysis of modern systems for automation of the mixing area of the components of the elctrophoraphore, Nesterovich S. A. (2018)
Терещенко Т. О. - Вейвлет-перетворення для фільтрації зображеньіз відеокамер спостереження, Ямненко Ю. С., Мельниченко О. Л., Панченко М. В. (2018)
Ткаченко В. В. - Моделирование теплообменных процессов в парогенераторе ПГВ-1000, Беглов К. В., Улицкая Е. О. (2018)
Фомін О. О. - Модельно орієнтована інформаційна технологія діагностування НДС в умовах неповної апріорної інформації (2018)
Чернов М. Ю. - Исследование динамики процесса управления удалением кислорода в деаэраторе атомной электрической станции, Харабет А. Н. (2018)
Шмельов Ю. М. - Застосування правил нечіткої логіки в задачі ідентифікації технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117, Владов С. І., Хебда А. С., Котляров К. Г. (2018)
Юськів А. С. - Дослідження системи управління введенням у цементну піч додаткового палива, виробленого з побутових відходів як енергоефективногой екологічного засобу одночасно, Харабет О. М. (2018)
Яременко В. С. - Огляд наявних мультиагентних систем для задач інтелектуального аналізу даних (2018)
Азаров С. І. - Моделювання процесу тепломасообміну в сховищі відпрацьованого ядерного палива, Сидоренко В. Л., Задунай О. С. (2018)
Алтухова Т. В. - Создание инновационной модели солнечно-ветрового воздушного комплекса для энергоснабжения промышленных предприятий, Скрипник С. А. (2018)
Васюченко П. В. - Особенности внедрения мероприятий по снижению потерь электрической энергии на промышленных предприятиях Украины, Кирисов И. Г., Чернюк А. М. (2018)
Канюк Г. И. - Научное обоснование и нормативное обеспечение энергоэффективных режимов работы систем автоматического регулирования гидрогенераторных установок, Мезеря А. Ю., Мельников В. Е. (2018)
Крот О. П. - Енергоефективність сміттєспалювальних установок за рекомендаціями директиви Европейського Союзу (2018)
Василишин В. Я. - Метод для розрахунку нормальних напружень втомної довговічності насосно-компресорних труб за умови їх експлуатації у криволінійних ділянках свердловин (2018)
Жуков С. О. - Розвиток теорії управління якістю рудопотоків залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатів, Азарян В. А. (2018)
Кобылянский Б. Б. - Анализ и определение фактического уровня безопасности угольных шахт, опасных по газу или пыли, с учетом действий персонала, состояния оборудования и среды, Мнухин А. Г. (2018)
Kosenko A. V. - Increase of efficiency of technological process of ore drawing and delivery of ore mass at development of deposits of natural-rich iron ores on large depths (2018)
Мнухін А. Г. - Пристрій впливу на пористе середовище породних відвалів, Мнухіна Н. О., Гітуляр А. А. (2018)
Слободянюк В. К. - Анализ и разработка схем карьерных наклонных подъемных установок, Слободянюк Р. В. (2018)
Курпе О. Г. - Розширення сортаменту листового прокатув умовах металургійного заводу в Італії, Кухар В. В. (2018)
Золотарьова О. В. - Фізико-хімічне дослідження переробки фільтрової рідини содового виробництва (2018)
Колосов А. Е. - Некоторые аспекты создания функциональных полимерных композиционных материалов конструкционного назначения (2018)
Бендерська О. В. - Деякі аспекти використання вторинної томатної сировини в технологіях харчових продуктів, Бессараб О. С. (2018)
Гринченко Н. Г. - Технологія продукту капсульованого на основі сироватки молочної, Пивоваров П. П., Ботштейн Б. Б. (2018)
Сагайдак М. Є. - Використання сухих препаратів молочнокислих бактерій для зброджування квасного сусла, Бліщ Р. О., Прибильський В. Л. (2018)
Чаплюн Д. О. - Перспективи розроблення м’ясних напівфабрикатів на основі субпродуктів (2018)
Красулин А. С. - Повышение эффективности обслуживания транспортно-грузового комплекса прокатного цеха металлургического комбината, Линник Г. А. (2018)
Малахов А. В. - Метод принудительной вентиляции трюмов на танкерах, Колегаев М. А., Бражник И. Д. (2018)
Арсеньєва Н. О. - Особливості розрахунку асфальтобетонних шарів на зсув у проектуванні нежорстких дорожніх одягів (2018)
Туровська Г. І. - Аналіз безпеки та надійності елементів технічної системи, Богданенко О. В. (2018)
Михайленко И. В. - Интегральный преобразователь давления на основе эффекта поперечной тензоэдс, Орлов А. Т., Сердега Б. К. (2018)
Удовиченко Є. Є. - Метод класифікації карт розподілу густини струмув міокарді, заснований на кореляційному аналізі, Попов А. О., Чайковський І. А. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Ланде Д. - Створення мереж слів на основі текстів з використанням алгоритмів графів видимості, Дмитренко О. (2018)
Yevetskyi V. - Analysis of stability of the user’s keyboard handwriting characteristics in the biometric authentication systems, Horniichuk I. (2018)
Кожедуб Ю. - Функціональна модель системи забезпечення інформаційної безпеки (2018)
Tsurkan O. - Detection of vulnerabilities of the computer systems and networks using social engineering techniques, Herasymov R. (2018)
Жилін А. - Функціональна модель ситуаційного центру кіберзахисту, Худинцев М., Літвінов М. (2018)
Соколов В. - Структурний аналіз сполук інтегральних об’єктів (2018)
Винничук С. - Модифікований алгоритм факторизації великих чисел методом Ферма з використанням базової основи модуля, Максименко Є. (2018)
Мохор В. - Представлення оцінок ризиків інформаційної безпеки картою ризиків, Бакалинський О., Цуркан В. (2018)
Даник Ю. - Основи методології формування кіберкомпетенцій у фахівців сектору безпеки і оборони України, Корнейко О. (2018)
Дорогий Я. - Модель розподілу ресурсів критичної ІТ-інфраструктури з чіткими параметрами на основі генетичного алгоритму, Дорога-Іванюк О., Ференс Д. (2018)
До відома авторів (2018)
Човнюк Ю. В. - Використання електромагнітних хвиль для контролю процесів вологопереносу в матеріалах художніх виробів, Диктерук М. Г., Довгалюк В. Б., Скляренко О. М. (2018)
Сенчук М. П. - Експлуатаційна ефективність роботи твердопаливних теплогенераторів невеликої теплопродуктивності, Корогод А. І. (2018)
Oventrop. Premium Armaturen + Systeme (2018)
Петраш В. Д. - Тепловой поток конденсатора усовершенствованной системы утилизации теплоты отработанных газов, Полунин Ю. М., Гераскина Е. А. (2018)
Daikin (2018)
Гламаздін П. М. - Mеханізм захисної дії деяких поверхнево-активних речовин в мережній воді систем централізованого теплопостачання, Давиденко Є. П., Вітковський В. С. (2018)
Ратушняк Г. С. - Підвищення енергоощадності багатоповерхових будинків шляхом вдосконалення вузла примикання цоколя технічного підпілля, Горюн О. Ю. (2018)
Егорченков В. А. - Моделирование параметров излучения между поверхностями произвольного положения с использованием точечного исчисления (2018)
Скляренко О. М. - Проблеми використання енергетичного органічного палива та шляхи їх вирішення, Довгалюк В. Б., Шишина М. О., Горбачова Я. В. (2018)
Желих В. М. - Системи сонячного теплопостачання інтегровані в світлопрозорі фасади будівель, Венгрин І. І., Шаповал С. П., Касинець М. Є., Козак Х. Р., Пашкевич В. З. (2018)
Жук Г. В. - Екологічні аспекти використання біогазів полігонів твердих побутових відходів для потреб енергопостачання населених пунктів України, Предун К. М. (2018)
Хохрякова Д. О. - Визначення техніко-економічних показників енергоефективних зовнішніх каркасно-обшивних стін з використанням плит Aquapanel®Outdoor, Шамріна Г. В., Дмитроченкова Е. І. (2018)
Вихідні дані (2018)
До відома авторів (2018)
Човнюк Ю. В. - Концептуальні основи створення мехатронних систем керування мікрокліматом музейних приміщень з використанням нечітких логічних контролерів (регуляторів), Диктерук М. Г., Довгалюк В. Б., Скляренко О. М. (2018)
Гламаздін П. М. - Можливості використання нормативного методу "Тепловий розрахунок котельних агрегатів" для розрахунку жаротрубно-димогарних котлів, Криворук М. А., Шварценбергер Р. (2018)
Волошкіна О. С. - Конвективна модель розповсюдження емісії викидів на автотранспортному шляхопроводі при нейтральних метеоумовах, Трофімович В. В., Клімова І. В., Сіпаков Р. В., Ткаченко Т. М. (2018)
Корпорація "Теплоенерго" (2018)
Шаповал С. П. - Технології теплозабезпечення енергоефективних будинків із використанням геліоогороджень, Желих В. М., Ulewicz М., Шепітчак В. Б. (2018)
Сороковая Н. Н. - Математическая модель и метод расчёта динамики сушки биомассы при производстве пелет, Коринчук Д. Н., Кольчик Ю. Н., Шапарь Р. А. (2018)
Viessmann. Climate of innovation. TopTechnik (2018)
Гузик Д. В. - Експериментальні випробування лабораторного стенда для дослідження процесів сушіння, Єршов М. П. (2018)
Петренко В. О. - Оцінка параметрів мікроклімату за показниками локального теплового комфорту в приміщенні, яке має дефекти зовнішніх огороджувальних конструкцій, Дікарев К. Б., Петренко А. О., Голякова І. В., Огданський І. Ф. (2018)
Редько И. А. - Оптимизация параметров тепловой сети при пониженном температурном графике, Редько А. А., Приймак А. В., Редько А. Ф. (2018)
Вихідні дані (2018)
Дикань В. Л. - Концептуальные подходы к обеспечению экономической безопасности предприятия, Воловельськая И. В. (2018)
Громова О. В. - Інформаційні технології в системі комунікацій ЗЕД підприємств, Карпенко Л. С. (2018)
Дикань О. В. - Методологічні аспекти аутсорсингу, Білецька Д. О., Афоніна Т. С. (2018)
Дикань О. В. - Трактування конкурентоспроможності в сучасних умовах, Білецька Д. О., Грязнов Д. О. (2018)
Кірдіна О. Г. - Особливості обліку витрат бережливого виробництва на залізничному транспорті, Кудрявець Н. В. (2018)
Кондратенко Д. В. - Проблеми забезпечення економічної безпеки автотранспортних підприємств, Чупрін Є. С. (2018)
Остапюк Б. Б. - Систематизація загроз економічної безпеки підприємств залізничного транспорту (2018)
Пєтухова Т. О. - Теоретичні основи обліку праці та зарплати в сучасних умовах, Богданович О. Л., Галенко І. В. (2018)
Полякова О. М. - Стан, проблеми та перспективи розвитку вагонобудівних підприємств, Зеленська А. В. (2018)
Радіонова Н. Й. - Класифікація витрат підприємства як інструмент управління (2018)
Устенко М. О. - Бізнес-планування як інструмент досягнення стратегічних цілей підприємства, Курочка А. Ю., Максимова О. В. (2018)
Уткіна Ю. М. - Впровадження системи бізнес-планування господарської діяльності малого підприємства, Гужва В. В. (2018)
Уткіна Ю. М. - Стратегічні напрямки підвищення ефективності діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання, Тупікова О. Г. (2018)
Шраменко О. В. - Розвиток споживчої кооперації в сучасних умовах, Огринчук О. С., Онищенко О. Є. (2018)
Аванесова Н. Е. - Аналітичний погляд на експортні перспективи ОПК України у контексті глобального ринку озброєнь, Колодяжна Т. В. (2018)
Волохова І. В. - Логістичне забезпечення глобального руху матеріальних потоків, Волохов В. А., Барський В. І. (2018)
Гафуров О. В. - Вдосконалення системи матеріального-технічного забезпечення Національної Гвардії України з урахуванням корупційних ризиків (2018)
Дикань О. В. - Бар'єри роботи міжнародних логістичних систем, Білецька Д. О., Смоляр С. В. (2018)
Кірдіна О. Г. - Оптимізація податкового навантаження на макро- та мікрорівні, Фролова А. В. (2018)
Колесник А. В. - Аналіз стану та тенденцій розвитку ринку будівельних матеріалів України, Бутенко О. П. (2018)
Krutsyak M. - Evaluation of ev market expansion on the perspectives of electric power engineering development in Ukraine (2018)
Маслова В. О. - Науково-виробнича інтеграція як засіб підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання, Євтюшкіна О. Д. (2018)
Мащенко М. А. - Формування механізму забезпечення інвайронментальної безпеки на макро- та мікроекономічному рівнях (2018)
Полякова О. М. - Особливості формування національного й регіонального ринку електрозаправних станцій, Островерх Г. Є., Колесніков М. О. (2018)
Полякова О. М. - Сучасні тенденції розвитку ІТ-індустрії в Україні, Ромащенко О. В. (2018)
Сухорукова Т. Г. - Оцінка та напрями підвищення фінансової безпеки регіонів України, Александрова О. Ю., Савгира К. Д. (2018)
Українська Л. О. - Механізми приведення державного антимонопольного регулювання України до стандартів ЄС, Соболева І. В. (2018)
Громова О. В. - Логістичний підхід до організації вантажних перевезень залізничним транспортом, Петриковець Ю. І. (2018)
Єлагін Ю. В. - Стан і оновлення рухомого складу в умовах реформування Укрзалізниці, Глущенко Ю. В., Цапко Л. В. (2018)
Зоріна О. І. - Формування позитивного іміджу залізничної компанії АТ "Укрзалізниця", Чернявський А. В. (2018)
Каличева Н. Є. - Активізація діяльності державних інститутів в процесах реформування залізничного транспорту, Чередниченко О. Ю. (2018)
Корінь М. В. - Теоретичні засади модернізації підприємств залізничного транспорту України, Сендюк В. Е., Муквіч О. С. (2018)
Назаренко І. Л. - Система забезпечення економічної безпеки регіональної філії "Південна залізниця", Голованова Т. О. (2018)
Панченко Н. Г. - Розробка механізму соціального інвестування пат "Укрзалізниця" (2018)
Назаренко І. Л. - Інноваційний розвиток залізничного транспорту в Україні шляхом становлення швидкісного руху, Шевченко П. М. (2018)
Чорнобровка І. В. - Інвестиційне забезпечення розвитку підприємств житлово-комунального господарства, Зорянська В. А., Шаріков С. С. (2018)
Воловельськая И. В. - Анализ моделей процесса принятия решений в ситуации риска, Слепцов М., Семиошко Е., Тимкова В. (2018)
Маслова В. О. - Основні підходи до розробки маркетингової стратегії підприємства, Сапієнко І. В. (2018)
Токмакова І. В. - Стратегічне управління розвитком підприємств в умовах цифровізації економіки, Шатохіна Д. А., Мельник С. В. (2018)
Временко Л. В. - Пряме врегулювання збитків в автотранспортному страхуванні: значення та результати впровадження, Рибалко А. В. (2018)
Онешко С. В. - Економіко-правові аспекти формування доходів підприємств портової діяльності, Кукшинова О. О. (2018)
Савіна Н. Б. - Механізми системної детінізації економіки України, Подлевський А. А. (2018)
Кузьмак О. М. - Проблеми, напрями та механізм підвищення якості надання туристичних послуг у контексті європейських вимог, Кузьмак О. І. (2018)
Глухова И. В. - Развитие производственного туризма в Республике Беларусь (2018)
Коваль С. І. - Управління якістю в сфері туристичних послуг, Ковальчук Є. А. (2018)
Коротун С. І. - Підсистеми інфраструктури туристського бізнесу в Рівненській області, Коротун О. П., Власюк О. В. (2018)
Кушнірук Ю. С. - Еколого-географічні аспекти медичного туризму на Рівненщині, Яковишина М. С. (2018)
Попко О. В. - Туристична діяльність Рівненщини: стан та перспективи розвитку, Пономаренко А. В., Попко О. В. (2018)
Стахів О. А. - Дослідження стану управління товарними запасами підприємства роздрібної торгівлі (2018)
Миськовець Н. П. - Фінансові важелі впливу на розвиток екосистемних підприємств (2018)
Левицька С. О. - Оцінка інноваційного розвитку промислових підприємств України, Полюхович М. Д. (2018)
Павелко О. В. - Концептуальні засади побудови обліку фінансових результатів будівельних підприємств (2018)
Зубик Л. В. - Удосконалення інструментів ефективного економічного моніторингу (2018)
Левицька С. О. - Інформативність економічного аналізу в системі управлінського обліку, Сич Д. М. (2018)
Самолюк Н. М. - Стан та перспективи розвитку фрілансу в Україні, Костюк Д. О. (2018)
Олійник О. О. - Особливості реалізації внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності в Україні (2018)
Самойлов П. Л. - Участь університетів у регіональних інноваційних екосистемах, європейській досвід (2018)
Мельник Л. В. - Методологічні основи оцінки ресурсного потенціалу іпотечного кредитування в аграрній сфері (2018)
Мазур Н. О. - Рівненська область у загальнонаціональному вимірі якості життя, Ткачук А. В. (2018)
Ровенець Т. О. - Ідентифікація поняття "соціальні витрати": ретроспективний вимір (2018)
Попко О. В. - Система НАССР як дієвий механізм забезпечення підвищення конкурентоспроможності та просування вітчизняної харчової продукції на міжнародні ринки (2018)
Бачишина Л. Д. - Еколого-економічні інструменти забезпечення адаптації зерновиробництва України до зміни природно-кліматичних умов (2018)
Гура О. Л. - Методи оцінки та прогнозування фінансової стійкості підприємства, Туриця Е. Д. (2018)
Слободянюк О. В. - Управління оборотними активами для ефективної роботи підприємства, Якобчук М. С., Ковтунова Н. С. (2018)
Стукаленко В. А. - Вплив податкової політики на формування показників доходів державного бюджету України, Башинська М. І., Сворська М. К., Кабанова А. Є. (2018)
Подлевська О. М. - Формування сучасних систем дистрибуції товарів, Подлевська А. А. (2018)
Антонов А. В. - Механізм державного управління у системі збереження природного капіталу, Савіна Н. Б. (2018)
Безтелесна Л. І. - Соціально-економічна доцільність застосування маркетингу персоналу в стратегічному управлінні підприємством, Прокопчук Н. М. (2018)
Свиридова Н. К. - Реабілітація хворого у ранньому відновному періоді ішемічного інсульту: клінічний випадок, Пономаренко Ю. В., Інгула Н. І., Бєлякова І. М., Руда Н. Р., Підгірна Х. І. (2016)
Свиридова Н. К. - Синдром Туретта: клінічний випадок, Труфанов Є. О., Артеменко А. В., Рахнянська А. М., Щуревський С. О., Довбенко Р. В. (2016)
Чуприна Г. М. - Розсіяний склероз: етіологія, патоґенез, клініка, діагностика, лікування (клінічна лекція), Свиридова Н. К. (2016)
Інгула Н. І. - Оцінка неврологічного дефіциту у хворих з хронічною ішемічною мозку на тлі стенокардії напруги (2016)
Чуприна Г. М. - Розлади сну у хворих з множинним склерозом (2016)
Кравчук Н. О. - Вплив вегетативної нервової системи на розвиток хронічної серцевої недостатності у хворих з хронічною ішемією мозку в поєднанні з інфарктом міокарда (2016)
Свиридова Н. К. - Риск развития инсульта у пациентов с головокружением (2016)
Андрушков В. І. - Про деякі особливості використання методу скінченних різниць при розрахунку оболонок довільної форми в прямокутних координатах, Тинчук С. О. (2018)
Астахова Н. В. - Активація залізовмісних наповнювачів для бетонів (2018)
Вакулюк Я. Є. - Інноваційні технології застосування зеленої покрівлі при проектуванні будівель і споруд, Щербина Л. В. (2018)
Валовой О. І. - Залежність між величиною зазорів болтових отворів та показниками міцності болтового з’єднання композитних профілів (GFRP), Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О., Афанасьєв В. В., Герб П. І., Кобзар С. С. (2018)
Вінцюк М. В. - Розрахунок багатопролітної монолітної залізобетонної плити перекриття у фізично нелінійній постановці за допомогою ПК ЛІРА-САПР, Самчук В. П., Кислюк Д.Я. (2018)
Дзюбинська О. В. - Картографічне відтворення кадастрової оцінки, Смаль М. В., Дзюбинський А. В. (2018)
Добровольська О. Г. - Про оперативність ліквідаціїї витоків на водопровідних мережах, Сокольник В.І. (2018)
Ільїн Я. В. - Визначення зміни показників морозостійкості асфальтобетону при підвищенні процентного складу полімеру (2018)
Коломійчук Г. П. - Несуча здатність залізобетонних оболонок у загальному випадку анізотропії та складного напруженого стану, Майстренко О. Ф., Коломійчук В. Г. (2018)
Майстренко О. Ф. - Застосування методу розкладання за власними функціями для дослідження напружень і деформацій біля вершини тріщини нормального відриву в залізобетонних елементах, що згинаються, Зінченко Г. В. (2018)
Мамонов К. А. - Теоретико-методичні підходи до визначення територіального розвитку використання земель регіонів, Нестеренко С. Г., Шаульский Д. В. (2018)
Мироненко М. Л. - Аспекти моніторингу земель міст у системі міського кадастру (2018)
Новак Є. В. - Методика прогнозування організаційно-технологічних параметрів будівництва в зимових умовах, Токарчук С. М. (2018)
Палант Е. В. - Совместное разрушающее воздействие постоянного и переменного тока утечки на обводненные конструкции (2018)
Парфентьєва І. О. - Особливості благоустрою території центральної частини сіл в аспекті об'єднання територіальних громад, Мельник Ю. А., Олексин Х. А., Шевчук Т. В. (2018)
Пасічник Р. В. - Дослідження стійкості гіпара при дії розподіленого навантаження, Пасічник О. С., Ротко С. В., Матвійчук П. П. (2018)
Пиріг Я. І. - Нормування в'язкості окислених дорожніх бітумів (2018)
Процюк В. О. - Пошук альтернативних покриттів дорожнього одягу житлових вулиць, Дробишинець С. Я. (2018)
Стоянов В. В. - Применимость метода пристеночных функций при моделировании ветровых и снеговых воздействии на здания и сооружения. часть 1., Жгалли Ш. (2018)
Талах Л. О. - Визначення температури розм'якшення модифікованих бітумів за кільцем та кулею, Ужегова О. А., Дробишинець С. Я. (2018)
Талах Л. О. - Визначення однорідності та розтяжності (дуктильності) модифікованих бітумів, Парфентьєва І. О., Процюк В. О., Корева О. О. (2018)
Трач Р. В. - Застосування концепції аналізу мереж при реалізації будівельних проектів (2018)
Хільченко О. П. - Силуропор – штучний пористий заповнювач із техногенної сировини гірничо-металургійних підприємств Кривого Рогу (2018)
Чапюк О. С. - Зчеплення металевих та композитних стержнів з важким бетоном, Гришкова А. В., Кислюк Д. Я., Задорожнікова І. В., Пахолюк О. А. (2018)
Чепурна С. М. - Бетонні вироби для реконструкції та інженерного благоустрою міських територій, Жидкова Т. В., Чепурна М. Є. (2018)
Плахотный Г. Н. - Инженерная реставрация памятников истории и архитектуры туркменистана (опыт и проблемы экспедиции), Чернева Е. С. (2018)
Шишкіна О. О. - Дослідження впливу міцелярного каталізу на міцність лужного реакційного порошкового бетону, Шишкін О. О. (2018)
Шолом В. В. - Дослідження ефективності конструктивних форм підводних частин плаваючих будівель, Самчук В. П., Пахолюк О. А. (2018)
Содержание (2018)
Давыдова Ю. - Роль биохимических маркеров первого триместра гестации в прогнозировании акушерских и перинатальных ослонений (2018)
Лиманська А. Ю. - Сучасне лікування артеріальної гіпертензії відповідно до нових Європейських рекомендацій: ключові аспекти для вагітних, Дубров С. О., Давидова Ю. В. (2018)
Каримов А. Х. - Современные взгляды на диагностику и лечение плацентарной дисфункции, Иванисова А. Г., Давлетова Д. М. (2018)
Лиманська А. Ю. - Ефективність використання ентеросорбентів у комплексній терапії холестатичного гепатозу вагітних, Давидова Ю. В. (2018)
Туманова Л. Є. - Стан молочних залоз під час вагітності та лактаційна функція у жінок з великим інтергенетичним інтервалом, Коломієць О. В., Бадзюк Н. П., Деменіна Н. К., Гридина Т. І. (2018)
Gorbunova O. V. - Efficiency of using antifungal drugs in women with vaginal candidiasis on the background of papillomavirus infection, Zarichanska H. V. (2018)
Дронова В. Л. - Зміни стану імунітету в пацієнток із гінекологічною, хірургічною та симультанною патологією в перед- та післяопераційному періодах, Дронов О. І., Теслюк Р. С. (2018)
Деменіна Н. К. - Вакцинація при вагітності (огляд літератури), Іщенко Г. І., Волошин О. А. (2018)
Макаренко М. В. - Внесок натурального ауто-IgM у вроджений імунітет, Говсєєв Д. О., Сокол І. В., Берестовий В. О., Мартич А. М., Ворона Р. М. (2018)
Лук'янова І. С. - Значення ультразвукового дослідження в пізні терміни вагітності для прогнозування раннього виявлення невідкладних станів у новонароджених (за матеріалами власних досліджень), Медведенко Г. Ф., Іванова Л. А., Тарасюк Б. А. (2018)
Давыдова Ю. В. - Профилактика нарушений метаболизма гомоцистеина и дефицита фолиевой кислоты: значение для снижения частоты перинатальных и соматических осложнений у женщин (2018)
Огородник А. О. - Стрічка новин (2018)
Колюбакіна Л. В. - Результати застосування замісної ферментотерапії при лактазній недостатності у передчасно народжених немовлят, Сивків І. І. (2018)
Власова О. В. - Вплив забруднення важкими металами ґрунтів на формування природжених вад розвитку у дітей, Ластівка І. В. (2018)
Цимбаліста О. Л. - Етіологічна діагностика пієлонефриту в дітей та проблема резистентності мікроорганізмів до антибіотиків, Мельничук Л. В. (2018)
Дудник В. М. - Вміст інтерлейкінів-4 та 6 у сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму, залежно від тяжкості та рівня контролю захворювання, Куцак О. В. (2018)
Ошлянська О. А. - Вплив вітаміну D3 на частоту гострих респіраторних захворювань у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, Вовк В. М. (2018)
Цимбаліста О. Л. - Внутрішньогрудні форми саркоїдозу у підлітків (2018)
Авраменко І. Ю. - Рідкісне поєднання вродженої вади серця з рабдоміомою серця (2018)
Слєпов О. К. - Успішна лапароскопічна гемінефруретеректомія у дівчинки з термінальним уретерогідронефрозом верхнього сегмента правої подвоєної нирки з ектопією устя сечоводу, Пономаренко М. В., Скиба О. С., Шипот О. Г. (2018)
Чорненька Є. М. - Безпосередні і віддалені результати хірургічної аортальної вальвулопластики у дітей до року, Максименко А. В., Куркевич А. К. (2018)
Правила подачи и оформления статей (2018)
Шановні колеги! (2018)
Інституту Хімії Високомолекулярних Сполук НАН України - 60! (2018)
14-та Українська конференція з високомолекулярних сполук "ВМС-2018” (2018)
Руденчик Т. В. - Ненасичені естери та полімерні матеріали на їх основі медичного призначення, Рожнова Р. А., Галатенко Н. А. (2018)
Bardash L. - Electrical conductivity of polymer/carbon nanotubes nanocomposites at low temperatures, Boiteux G., Grykien R., Glowacki I., Pastorczak M., Ulanski J., Fainleib A. (2018)
Демченко В. Л. - Структура та антимікробні властивості мідьвмісних полімерних нанокомпозитів, Штомпель В. І., Гончаренко Л. А., Кобилінський С. М., Рябов С. В. (2018)
Куницька Л. Р. - Подвійні гідрофільні блок-кополімери на основі поліакриламіду та поліакрилової кислоти, Желтоножська Т. Б., Дестарак М., Мазьер С., Гріщенко Л. М. (2018)
Гуменная М. А. - Олигомерные силсесквиоксаны, содержащие азобензольные хромофорные фрагменты в органическом обрамлении, на основе силсесквиоксанов с эпоксидными группами, Клименко Н. С., Стрюцкий А. В., Собко О. А., Шевчук А. В., Кравченко В. В., Кравченко А. В., Шевченко В. В. (2018)
Ковальчук А. И. - Синтез и свойства азо-азометинсодержащего фторированного в ядро полимера, Кобзарь Я. Л., Ткаченко И. М., Шекера О. В., Шевченко В. В. (2018)
Савельєв Ю. В. - Нові пінополіуретани на основі природновідновлюваних сполук різної структури: дослідження (біо)деградації, Марковська Л. А., Ахранович О. Р., Савельєва О. О., Пархоменко Н. Й., Остапюк С. М. (2018)
Andriichuk O. V. - Steel fiber concrete – effective material in road building, Uzhehov S. O. (2017)
Андрушков В. І. - Про один підхід до розрахунку оболонок довільної форми в прямокутних координатах з урахуванням неоднорідності її матеріалу по серединній поверхні (2017)
Батракова А. Г. - Влияние положения нагрузки на напряженно- деформированное состояние конструкции дорожной одежды, Урдзик С. Н. (2017)
Богомолов В. А. - Сравнение некоторых схем приложения нагрузки при лабораторных испытаниях асфальтобетонов, Жданюк В. К., Цинка А. А., Богомолов С. В. (2017)
Бондаренко Л. П. - Дослідження впливу різних станів дорожнього покриття на екологічний стан придорожньої смуги (2017)
Возний С. П. - Перспективи розвитку цементобетонних доріг в Україні (2017)
Вяткін К. І. - Геоінформаційні технології для транспортної галузі міського будівництва, Нестеренко С. Г., Мамонов К. А. (2017)
Гавриш В. С. - Экспериментальные исследования по определению уровня акустического и вибрационного загрязнения на автомобильных дорогах (2017)
Доненко І. В. - Проблеми організаційно-технологічного планування будівельних проектів, як симбіоз сучасних вимог та застарілих підходів, Якімцов Ю. В., Джамалов А. А. (2017)
Дробишинець С. Я. - Аналіз безпеки дорожнього руху на автомобільній дорозі Т-03-02 Шацького району Волинської області, Бондарський О. Г., Павлів О. І. (2017)
Дробишинець С. Я. - Перспективи використання сталефібробетону в дорожньому будівництві, Киричук М. В. (2017)
Жданюк В. К. - Дослідження впливу комбінованих в'яжучих на властивості щебенево-піщаних сумішей, Костін Д. Ю., Арінушкіна О. О. (2017)
Жгаллi Ш. - Многокритериальная оптимизация сэндвич параболических панелeй под действием комбинированной нагрузки, Рєзніков А. О. (2017)
Ільчук Н. І. - Технічний стан шляхопроводів міста Луцька в умовах їх реконструкції, Шафранська О. З. (2017)
Івко А. В. - Організаційні, статистичні та правові аспекти вирішення проблеми об'єктів незавершеного будівництва, Лук’янова Т. В. (2017)
Коваленко Л. О. - Оцінка забруднення атмосферного повітря населених пунктів (2017)
Мудрий І. Б. - Використання малогабаритної стрілової техніки при зведенні будівель та споруд (2017)
Мусиенко И. В. - Вписание максимальных радиусов в тангенциальный ход трассы автомобильной дороги при полевом трассировании (2017)
Павленко Н. В. - Вплив геометричних параметрів транспортних розв'язок на визначення меж смуги відведення землі на стадії інженерно-геодезичних вишукувань (2017)
Пасічник О. С. - Застосування сучасних покриттів підлог для цивільних будівель і промислових споруд, Пасічник Р. В., Мельник О. В. (2017)
Пасічник Р. В. - Огляд досліджень впливу пожежного навантаження в приміщеннях, Пасічник О. С., Войтович П. О. (2017)
Пєрова О. С. - Аналіз використання мобільного датчика для вимірювання коефіцієнта зчеплення на злітно-посадковій смузі (2017)
Приймак О. В. - Аналіз можливості використання енергетичних паль у якості низькопотенційних джерел енергії для тепло-холодопостачання, Задорожнікова І. В., Дмитрук О. І., Кузицький І. Т. (2017)
Процюк В. О. - Фізичні основи методу георадіолокації в діагностиці дорожніх одягів (2017)
Романюк Н. Г. - Економічна доцільність впровадження плати за проїзд на автомобільних дорогах, Процюк В. О. (2017)
Савенко В. Я. - Розроблення норм на габіонні конструкції, Петрович В. В., Каськів В. І., Каськів С. В. (2017)
Сиваченко Л. А. - Цепные агрегаты многоцелевого назначения для переработки влажных сырьевых материалов, Реутский И. А., Ровский А. М. (2017)
Сиваченко Т. Л. - Измельчители ударного действия с рельефной поверхностью рабочих органов (2017)
Смирнова Н. В. - Основные положения расчета максимально возможных расстояний видимости в свете фар (2017)
Сорочук Н. І. - Математичне моделювання та управління якістю очистки поверхневих стоків з автомобільних доріг (2017)
Талах Л. О. - Екологічні засади при будівництві та реконструкції автомобільних доріг, Коваль М. І. (2017)
Талах Л. О. - Проектування зупинок громадського транспорту, Коваль М. І. (2017)
Тимченко О. Н. - Анализ деформации сооружений и методов наблюдения за ними (2017)
Ткаченко І. В. - Особливості створення баз даних автомобільних доріг з застосуванням геоінформаційних технологій, Бризгалін І. С., Козлов В. В. (2017)
Трач В. М. - Стійкість оболонок обертання подвійної кривини, Панчук О. Ю. (2017)
Угненко Е. Б. - Анализ и оценка однородности инженерно-геодезических измерений (2017)
Ужвиева Е. Н. - Построение сети триангуляции и существующие методы уравнивания геодезических сетей (2017)
Чернишев Д. О. - Сучасна парадигма організаційно-технологічної надійності будівництва як засіб забезпечення ефективної реалізації будівельних проектів (2017)
Шваб'юк В. І. - До проблеми розробки нових некласичних теорій згину оболонок, пластин та балок (огляд) Повідомлення 3. Ітераційні та прямі методи приведення тривимірних рівнянь теорії пружності до двовимірних рівнянь теорії товстих плит, Ротко С. В., Шваб'юк В. В. (2017)
Шимчук О. П. - Перспективи використання модифікаторів у дорожньому будівництві, Бондар А. П. (2017)
Титул, зміст (2017)
Вавіленкова А. І. - Основи автоматичної обробки електронних текстів при боротьбі з рерайтом (2017)
Левикін В. М. - Модель управління каталогом IT-послуг, Юр'єв І. О. (2017)
Одарченко Р. С. - Основні засади функціонування технології Li-Wi в концепції IoT, Пробита Д. М., Третяк І. В. (2017)
Korniyenko B. Y. - Design and research of mathematical model for information security system in computer network, Galata L. P. (2017)
Бучик С. С. - Теоретичні основи визначення рівня гарантій автоматизованих систем від несанкціонованого доступу, Юдін О. К., Нетребко Р. В. (2017)
Юдін О. К. - Дослідження сучасних стенографічних методів та засобів обробки цифрових зображень, Симониченко Я. А., Симониченко А. А. (2017)
Тамаргазін О. А. - Особливості керування технологічними процесами в аеропорту, Ліннік І. І. (2017)
Бойченко С. В. - Рециклінг і утилізація авіаційної техніки: світові тенденції та особливості впровадження, Іванченко О. В., Яковлєва А. В. (2017)
Вовк О. О. - Бактеріофаги: нова парадигма та переваги перед антибіотиками у лікувально-профілактичних цілях, Бойченко М. С., Матвєєва І. В., Жук О. В., Бойченко С. В. (2017)
Ремез Н. С. - Зменшення споживання води за рахунок альтернативного знешкодження фізіологічних відходів людини, Бойко А. Г. (2017)
Borysyuk A. O. - Wall pressure fluctuations behind a pipe narrowing оf various shapes, Borysyuk Ya. A. (2017)
Fomichov S. - Monitoring of technical state of technogenic unsafe pipelines, Minakov S., Minakov A., Pirumov A., Shevchenko M., Chvertko Ie., Vovk O. (2017)
Ladieva L. - Mathematical model of membrane distillation process, Dovbnya S., Dubik R. (2017)
Терещенко Ю. М. - Течія в’язкого газу в дифузорному каналі з турбулізаторами, Дорошенко К. В., Терещенко Ю. Ю., Гамзег П. (2017)
Титул, зміст (2017)
Моргун К. О. - Інформаційна технологія рендерингу 3D об'єктів (2017)
Одарченко Р. С. - Розробка структури системи моніторингу та оптимізації мережі стільникового оператора (2017)
Піскунов О. Г. - Визначення області бачення камери при аерофотозйомці, Юрчук І. А., Білянська Л. В. (2017)
Юдін О. К. - Оцінка ефективності методів ефективної ширини спектру та найбільшої інформаційної ваги основного тону в задачах ідентифікації та автентифікації аудіосигналів, Зюбіна Р. В. (2017)
Бучик С. С. - Аналіз інструментальних методів визначення ризиків інформаційної безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем, Шалаєв В. О. (2017)
Рева О. М. - Системно-інформативна алгоритмізація процедури аналізу і оцінювання авіадиспетчерами небезпек порушень норм ешелонування, Борсук С. П. (2017)
Терещенко Ю. М. - Методика оцінки статичної міцності двоярусної лопатки робочого колеса турбовентиляторної приставки, Дорошенко К. В., Ластівка І. О., Терещенко Ю. Ю. (2017)
Запорожець А. О. - Аналіз засобів моніторингу забруднення повітря навколишнього середовища (2017)
Андріїшин М. П. - Вплив фізичних параметрів природного газу на динаміку процесів в кільцевій решітці турбінного лічильника, Капітанчук К. І., Чернишенко О. М., Афанасьєв О. В. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського