Блинова І. А. - Різноаспектність вивчення іронії: від античності до сучасності (2018)
Борбенчук І. М. - Поезія Катулла: римська спадкоємність та інновації поета (2018)
Бунтурі Ю. В. - Англіцизми в німецькій мові: плюси та мінуси, Полянська Т. В., Нiконоров С. I., Лутай Н. В. (2018)
Варчук Л. В. - Лінгвокультурологічні особливості реалізації образу оповідача в сучасному англомовному наративі (2018)
Войцехівська Н. К. - Негативні емоції як перешкода для взаєморозуміння мовців у діалогічному дискурсі (2018)
Votinova D. O. - George Orwell’s fairy story "Animal Farm” in Ukrainian variations in terms of retranslation hypothesis (2018)
Галів У. Б. - Позасловникова лексика у творах Василя Стуса (2018)
Глущенко О. В. - Наявність, прояв та сутність дифтонгів у сучасній німецькій мові (2018)
Гольтер І. М. - Складність та особливості перекладу в поетичних творах: майстерність перекладача (2018)
Дзера О. В. - Біблема як одиниця біблійного інтертексту: перекладознавчий підхід (2018)
Іщук А. А. - Психолінгвістичні засади англомовного рекламного повідомлення (2018)
Канна В. Ю. - Структурні особливості двокомпонентних прийменникових еквівалентів причини в українській та новогрецькій мовах, Хоровець В. Є. (2018)
Канюк М. В. - Семантичні особливості фразеологізмів з компонентом "рідини" в українській мові (2018)
Кірковська І. С. - Концептуальний зміст функціонально-семантичної категорії футуральності в сучасній французькій мові (2018)
Ковалевська Т. І. - Елементарні девіації графічного оформлення сучасного англомовного постколоніального художнього тексту, Мацера О. А. (2018)
Коваленко Н. Д. - Про моду в українських говірках (2018)
Краснобаєва-Чорна Ж. В. - Квантитативні методи в лінгвістиці: новітні тенденції (2018)
Кременєва Т. В. - Основні підходи до вивчення професійної мови (2018)
Кудоярова О. В. - Специфіка укладання друкованих навчальних словників вузької спеціалізації (на прикладі термінології в галузі автопілоту), Сергєєва О. М., Черкащенко І. С. (2018)
Куцак Г. М. - Приховані елементи складників ономасіологічної структури (2018)
Кушлик О. П. - Словотвірнопарадигматичний принцип систематизації дериваційного потенціалу дієслів, мотивованих темпоральними іменниками (2018)
Лобова О. К. - Жанрова система комічного інституційного дискурсу, Найдіна Є. С. (2018)
Луньова Т. В. - Концепти час І простір в есе Джона Бергера про фаюмські портрети: спроба лінгвокогнітивного підходу до аналізу екфразису (2018)
Лютянська Н. І. - Комунікативні невдачі в ситуації міжетнічної взаємодії: визначення та основні характеристики (2018)
Maksimov S. E. - Gaps in perception of oral discourse and ways of bridging them in interpreting (2018)
Mykhaylenko V. V. - Dynamic semantics of professionalisms (2018)
Михайленко А. В. - Сполучувальні можливості загальновживаних слів та термінів в англійській мові, Гордієнко Н. М. (2018)
Олексієнко А. В. - Предикативні та комунікативно-прагматичні особливості гіпотаксису в сучасному англомовному медичному дискурсі (2018)
Оскирко О. П. - Номінація холодцю у східноподільських говірках (2018)
Petryk T. V. - Concept "evil” in channeling-discourse (2018)
Попович Ю. О. - Відтворення маркерів соціального статусу в описах меблів (на матеріалі англійських романів ХІХ століття) (2018)
Посохова А. В. - Когнітивно-семантичні аспекти інтерпретації концептуальної і мовної картин світу (на матеріалі роману А. Хейлі "Airport") (2018)
Прокопович Л. С. - "Тільки б рідного поля зворушлива стрічка, / тільки б сіра солома прабатьківських стріх…" (екзистенційний світопростір ліричного героя в поезії Є. Маланюка) (2018)
Просяник О. П. - Знак і лінгвальна одиниця в семіологічній концепції Ф. де Соссюра (2018)
Прутчикова В. В. - Модификация паремий как средство формирования оценки в дискурсе (2018)
Рибак К. Б. - Податкові найменування в середньоукраїнській мові ХІV–ХV ст. (назви загальних податків та зборів) (2018)
Романова Н. В. - Семантичні підтипи емотивної лексики німецькомовного хрестоматійного алфавітного словника ХІХ століття (2018)
Рудницька Т. Г. - Особливості перекладу складних технічних термінів у галузі інформаційних технологій, Слободянюк А. А. (2018)
Семен Г. Я. - Німецькі елементи у романі Маркуса Зузака "Крадійка книжок", Черська Ж. Б. (2018)
Сидор А. Р. - Правнича термінологія та особливості її перекладу з англійської мови на українську, Нанівський Р. С. (2018)
Скобнікова О. В. - Створення власного корпусу американських кіносценаріїв (2018)
Сотников А. В. - Маніпуляція в ЗМІ: складники та протидія (2018)
Степаненко К. В. - Медіатори та посередники у чарівній казці: до проблеми диференціації (2018)
Стерлікова М. С. - Особливості вживання дієслів у пісенному дискурсі (2018)
Сулейманова Я. О. - Способи вираження оцінки в англійських та німецьких пареміях з компонентами на позначення природних стихій (2018)
Терновик О. П. - Лексико-синтаксична організація почесних написів Північного Причорномор’я (2018)
Тихоніна С. І. - Інтонація англомовного детективу (2018)
Ткаченко Ю. В. - Способи відтворення українських лінгвокультурем у німецькомовному історичному дискурсі (на матеріалі книги М. Ауста "Polen und Russland im Streit um die Ukraine") (2018)
Tokar Ye. - The lexical component of aviation English, Fainman I. (2018)
Тугай О. М. - Особливості комплементарного речення в історії розвитку англійської мови (2018)
Цапенко Л. Е. - Теоретические проблемы комбинаторики, Кудинова Т. И., Дуванская И. Ф. (2018)
Юмрукуз А. А. - Функціонально-компонентна структура концепту "згода" в англійській мові (2018)
Яким М. Б. - Фраземіка наукових праць Івана Франка: спроба лексикографічної розробки (2018)
Кійко Ю. Є. - Рецензія на монографію О. О. Борисова "Когнітивно-інформаційна параметризація діалогу у британських та українських різножанрових дискурсивних практиках" (2018)
Селіванова О. О. - Рецензія на монографію А. А. Марчишиної "Ґендерна ідентичність в англомовному постмодерністському дискурсі: соціокультурний та лінгвопоетичний аспекти (на матеріалі наукових, публіцистичних та художніх текстів)" (2018)
Цолін Д. - Рецензія на монографію О. Просяник "Фердинанд де Соссюр: деміфологізація концепції" (Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2018) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Указ Президента України від 14.12.2012 №697/2012 "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників суду" (витяг) (2013)
Закон України від 22.12.2011 №4212-УІ "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (2013)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 16 січня 2013 року №1 "Про затвердження Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство" (2013)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 16 січня 2013 року №2 "Про внесення до деяких постанов пленуму Вищого господарського суду України доповнень і змін, що стосуються участі прокурора у судовому процесі" (2013)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 16 січня 2013 року №3 "Про внесення змін і доповнень до деяких постанов пленуму Вищого господарського суду України" (2013)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 16 січня 2013 року №4 "Про зміни у складі редакційної колегії офіційного друкованого органу Вищого господарського суду України "Вісник господарського судочинства" (2013)
Наказ Державної судової адміністрації України від 16.11.2012 №157 "Про внесення змін до наказу від 20 вересня 2012 року №108" (2013)
Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 28.11.2012 №01-06/1731/2012 "Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про рекламу (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Виим господарським судом України)" (2013)
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 12.12.2012 №01-06/1821/2012 "Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 №01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" (2013)
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 20.12.2012 №01-06/1877/2012 "Про рішення Європейського суду з прав людини, яке набуло статусу остаточного" (2013)
Подоляк О. А. - Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення. Судова практика (2013)
Дмитрієва Ю. А. - Практика господарського судочинства: проблемні питання, що виникають під час розгляду господарськими судами справ, пов'язаних із страхуванням, Гонтар О. В. (2013)
Татьков В. І. - До питання про поняття публічноправового спору (2013)
Мілаш В. С. - Правові аспекти моделювання договірних відносин, пов’язаних із проведенням маркетингових досліджень (2013)
Апанасенко К. І. - Визнання недійсними установчих документів суб'єктів господарювання (матеріально-правові та процесуально-правові аспекти) (2013)
Федюк Л. В. - Право на найменування юридичної особи (2013)
Хотенець П. В. - Про необхідність підвищення ролі господарських судів у захисті прав та законних інтересів українського підприємництва, Аюпова Р. М. (2013)
Гайдулін О. О. - Процесуальні засоби судочинства по добрій совісті (IUDICIÀ BONAE FIDEI) у стародавньому Римі (2013)
Комарницька О. Б. - Можливі підстави для визнання договору оренди земельної ділянки недійсним (2013)
Поєдинок В. В. - Питання правового регулювання примусових вилучень інвестицій (2013)
Вавженчук С. Я. - Проблеми виокремлення ознак цінного папера (2013)
Філіп’єв А. О. - CONFLIT MOBILE в міжнародному приватному праві (2013)
Лукач І. В. - Деякі питання державної реєстрації корпорацій як засобу регулюючого впливу держави на здійснення корпоративних прав (2013)
РябцеваЯ. Г. - Правове регулювання оплати грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого (2013)
Сергієнко Н. А. - Процесуальні наслідки укладення угоди про передачу спору на вирішення третейського суду в господарському процесі (2013)
Сьомочкіна Є. М. - Правовий статус комунальних підприємств у сфері водопостачання та водовідведення на радіоактивно забруднених землях: порівняльний аналіз (2013)
Адабашев Т. К. - Правові особливості застосування адміністративно-господарських санкцій у сфері функціонування платіжних систем (2013)
Корчагін М. П. - Добросовісне набуття обтяженого майна від неуповноваженої особи (на прикладі заставленого рухомого майна) (2013)
Дабіжа Я. І. - Медіація як елемент стимулюючої функції господарського права (2013)
Соловйов В. Г. - Оновлення загальних засад господарського судочинства (2013)
Уліцький Аркадій Михайлович: "Моя життєва позиція — здійснювати захист прав людини" (2013)
Подоляк Ольга Антонівна — суддя з високим рівнем відповідальності за свою діяльність (2013)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 №8 "Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 №6 "Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин” (2013)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 №9 "Про внесення змін і доповнень до деяких постанов пленуму Вищого господарського суду України” (2013)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 №10 "Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів” (2013)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 №11 "Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними” (2013)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 №12 "Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна” (2013)
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 13.06.2013 №01-06/944/2013 "Про відкликання Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 22.01.2013 №01-06/86/2013 "Щодо вирішення спорів, пов’язаних зі стягненням податку на додану вартість, включеного до суми збору та плати за послуги, які надаються у морських торговельних портах України” (2013)
Хомченков Д. М. - Про зобов’язання викупити прості іменні акції підприємства (2013)
Хомченков Д. М. - Про стягнення пені, нарахованої на суму основного боргу за поставлену теплову енергію (2013)
Хомченков Д. М. - Про стягнення витрат за надання послуг з транспортування природного газу (2013)
Хомченков Д. М. - Про визнання недійсним рішення відділення Антимонопольного комітету України (2013)
Умрихін Д. П. - Практика господарського судочинства: проблемні питання, що виникають під час вирішення господарськими судоми спорів, пов’язаних із застосуванням Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва” (2013)
Лукошкіна Ю. Ю. - Інформація за підсумками засідання "круглого столу” з обговорення проблемних питань, що виникають у спорах, пов’язаних із страхуванням та довірчими операціями (2013)
Лукомська О. В. - Вищий господарський суд надав методичну допомогу господарському суду Хмельницької області (2013)
Татьков В. І. - Організаційно-правове забезпечення формування судової практики в господарському судочинстві (2013)
Беляневич О. А. - Судові симуляції як антипод праву на суд (2013)
Рєзнікова В. В. - Правове регулювання укладення та припинення договорів про спільну господарську діяльність в Україні (2013)
Вільгушинський М. Й. - Місце і роль Національної школи суддів України в підготовці висококваліфікованих кадрів для судової системи (2013)
Гуйван П. Д. - Строки (терміни) виникнення, здійснення та захисту прав у зобов’язаннях, пов’язаних із попередньою оплатою товару (2013)
Буткевич О. В. - Правовий статус торговельного підприємства (2013)
Федюк Л. В. - Право юридичної особи на місцезнаходження (2013)
Комарницька О. Б. - Дохід з якого виплачується винагорода (роялті) за використання музичних творів та фонограм (2013)
Швець В. О. - Право суб’єктів господарювання на судовий захист від рейдерських нападів (2013)
Тобота Ю. А. - Реалізація принципу справедливості, добросовісності і розумності у цивільних правовідносинах (2013)
Грабован Л. І. - Проблеми погашення вимог кредиторів при розгляді справ про банкрутство боржника, який ліквідується власником (2013)
Остапчук О. В. - Підстави розірвання договорів оренди в судовому порядку (2013)
Гладка В. В. - Правовий аналіз поняття "поширення інформації, що вводить в оману" (2013)
Степаненко Ю. М. - Специфіка суб’єктів виконання договору оренди об’єктів державного та комунального нерухомого майна (2013)
Стахєєва-Боговик О. О. - Аналіз спірних положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у новій редакції (щодо процедур банкрутства, пов’язаних з іноземною процедурою банкрутства) з огляду на типовий закон ЮНСІТРАЛ "Про транскордонну неспроможність” (2013)
Твердохліб Ю. В. - Принципи інституту арбітражного управління (2013)
Горяєва О. С. - Відповідальність у сфері здійснення аудиторської діяльності (2013)
Аксьонова В. І. - Соціально-філософський сенс гуманістичних обріїв європейського простору: український контекст (2018)
Атаманюк З. М. - Грані людської духовності у соціально-філософських рефлексіях (2018)
Бабаєва Баяз Аллаверді-Кізі - Ментальність як соціокультурний фактор розвитку суспільства (2018)
Борінштейн Є. Р. - Ассерторические, гипотетические и категорические императивы высшей школы (2018)
Виноградова Н. М. - Сочетание религиозно-философского, эстетического и поэтического феномена в традициях Японии (2018)
Гальченко М. С. - Культура мислення як фактор зміни соціокультурної реальності (2018)
Гансова Э. А. - Что такое социальный "вэлфэйр" (2018)
Добролюбська Ю. А. - Соціальна пам'ять в історіографічній традиції "Анналів" (2018)
Єременко О. М. - Основы философской комбинаторики с элементами оксюморонной диалектики (2018)
Ільїна Г. В. - Інтенції візуального "ока розуму" в традиції феноменологічно-екзистенційного аналізу (2018)
Кучерук О. А. - Социально-экономические аспекты формирования гражданской ответственности у студентов (2018)
Лопуга О. І. - Вплив інтернету та масової культури на розвиток духовно-моральних цінностей суспільства (2018)
Маді Г. І. - Основні підходи в дослідженні маргінальності: соціально-філософський аналіз (2018)
Пальчинская М. В. - Проектування інклюзивного освітнього простору як засіб соціальної адаптації дітей з особливими потребами в освітньому середовищі, Орленко І. М. (2018)
Петинова О. Б. - Економічна освіта як соціогуманітарний габітус homoeconomicus: філософсько-освітній дискурс (2018)
Плавич В. П. - Право і економіка в трансформаційному суспільстві (2018)
Рудан Н. С. - Вплив менталітету українського суспільства на розвиток української економічної культури (2018)
Савченков О. Г. - Внешняя память как фактор формирования клипового сознания и новых типов мышления (2018)
Сосєдко Г. С. - Особливості історичної онтології у працях Д. Дорошенка з точки зору тропології (2018)
Терземан О. В. - Особливості вербальної репрезентації у соціально-комуникативному дискурсі (2018)
Халапсіс О. В. - Мир без денег: экономические и социокультурные трансформации эквивалента стоимости (2018)
Цибра М. Ф. - Дисбаланс позитивного і негативного у розвитку особистості (2018)
Сливка С. С. - Трансцендентальна методологія юридичної деонтології, Чорнобай О. Л. (2018)
Макарова Л. Р. - Співвідношення поняття "правовий акт органів судової влади" із суміжними категоріями (2018)
Матейчук Р. І. - Порядок створення парламентських комітетів (2018)
Березовська С. В. - Трансформація та сутність оподаткування заробітної плати податком на доходи фізичних осіб (2018)
Пєров А. П. - Особливості правового регулювання підготовки кадрів для державної служби України у світлі адміністративної реформи (2018)
Припутень Д. С. - Щодо доцільності підвищення ефективності норм про застосування примусу, пов’язаного з адміністративною відповідальністю, у службовому праві (2018)
Дембіцька С. Л. - Особливості застосування основних адміністративно-правових методів переконання та примусу (2018)
Решота В. В. - Акти центральних органів виконавчої влади в системі джерел адміністративного права (2018)
Запотоцька О. В. - Нагляд як засіб публічного адміністрування у сфері безпечності та якості харчової продукції (2018)
Юркевич Ю. М. - Проблемні аспекти створення та діяльності адвокатських об’єднань за законодавством України (2018)
Кройтор В. А. - Правові аксіоми в цивільному судочинстві (2018)
Токарева В. О. - Інтелектуальна власність КНР: на шляху інновацій (2018)
Луців М. С. - Удосконалення механізму захисту майнових прав та інтересів інвесторів у сфері будівництва житла (2018)
Мамушкіна А. І. - Способи відшкодування майнової шкоди, завданої терористичним актом (2018)
Ясиновська О. С. - Відповідальність державного господарського об’єднання та підприємств-учасниківза порушення внутрішньогосподарських зобов’язань (2018)
Тарасенко В. С. - Правові стимули підвищення народжуваності в Україні (2018)
Мельник В. П. - Поняття та ознаки публічного соціального захисту осіб з інвалідністю (2018)
Шматько Г. І. - Незаконна забудова пляжів як рекреаційних земель та порушення прав громадян на вільний доступ до них (2018)
Чирик А. О. - До питання про суб’єктний склад спільної часткової власності на земельну ділянку (2018)
Щестюк О. М. - Земельні права громадян України у сфері землеустрою в контексті процедури їх реалізації (2018)
Us O. V. - Criminal and legal estimation of behaviour of person (2018)
Бабанін С. В. - Генезис кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки на транспорті (2018)
Бідна О. І. - До питання про визначення поняття "інші заходи кримінально-правового характеру" (2018)
Іщенко М. В. - Створення небезпеки для життя, здоров’я людей чи довкілля як наслідок забруднення або псування земель (2018)
Сень І. З. - Поняття спеціальної норми в кримінальному праві України (2018)
Федчишина В. В. - Науково-методичне забезпечення спеціальних економічних знань при розслідуванні і судовому розгляді економічних злочинів у 20–40-і роки ХХ століття (2018)
Куцій М. С. - Предметно-практичні обриси парадигми оперативно-розшукової діяльності на євроінтеграційному шляху національної спецслужби (2018)
Глидер И. В. - Свойства доказательств в уголовном процессе Израиля (2018)
Мануїлова К. В. - Зміст та цілі міграційної політики: досвід іноземних держав (2018)
Алиева Гюльшен Фазиль кызы - Психоаналитический взгляд на политическую интуицию (2017)
Гусейнова Гюльшан - Становление взаимоотношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан в области науки и образования (1991-2003 гг.) (2017)
Кольцов В. М. - Різновиди, вияви й етапи розвитку протестності та нонконформізму (на прикладі режимів "реального соціалізму" в Польщі, Угорщині та Чехословаччині 40-х – 80-х рр. ХХ ст.) (2017)
Лукашенко Є. М. - "Суспільство вільних" Фрідріха фон Гаєка (2017)
Олефір І. В. - Аналіз категорій "влада" та "сила" в політологічному вимірі (2017)
Сазонов В. В. - Глобальне громадянське суспільство як нова модель світоустрою (2017)
Сафаров Парвиз Шахин оглы - Азербайджанская Республика в геополитическом треугольнике: Россия-Иран-Турция в первой половине 90-х гг. ХХ в. (2017)
Січкаренко Г. Г. - Гендерні стереотипи в суспільних дисциплінах (2017)
Шукуров Вагиф Камал оглу - Тенденции национального возрождения в 50-годax XX века в Азербайджанской ССР (2017)
Бортнікова А. В. - Інститут володимирського війта в структурі управління містом за магдебурзьким правом ХV – ХVІ століть (2017)
Голуб’як Н. Р. - Динаміка громадянської позиції: від громадянської активності до політичної пасивності (2017)
Зерницький Р. В. - Сучасні абсолютні монархії на прикладі Держави Катар і Султанату Оман (2017)
Макаренко Л. П. - Особливості комунікації вищих органів державної влади в Україні за парламентсько-президентської форми державного правління (2017)
Морарь М. В. - Місце та роль політичної комунікації в іміджмейкерстві партійного лідера (2017)
Pronoza I. I. - Factors influencing the formation of the EU position on Russian-Ukrainian problem in the context of information security (2017)
Ростецька С. І. - Глобалізація як фактор впливу на формування й збереження регіональної та локальної ідентичності (2017)
Салимзаде Мехди Ильдырым оглу - Организация и структура муниципалитетов как одной из основных форм местного самоуправления (2017)
Сергієнко Я. Ю. - Теоретичні засади оборонної політики об’єднаної Німеччини в першій половині 90-х років XX ст. (2017)
Трофимов Е. А. - Структурно-факторный анализ основных форм участия россиян в политической жизни (часть 2) (2017)
Шишименко І. М. - Політичні експерти та засоби масової інформації (2017)
Абдуллаева Мафтуна Рашид кызы - Безопасность национальных интересов как политическая проблема (2017)
Бабашева Санубар Адыширин кызы - Биполярность в международной системе и ее внутренняя динамика (2017)
Головко І. К. - Підходи до інтерпретації дефініцій "регіоналізація" і "парадипломатія" у сучасному науковому дискурсі (2017)
Єремєєва І. А. - Проблеми трансформації міжнародних збройних конфліктів у сучасному світі (2017)
Калитчак Р. Г. - Участь міст у Східному Партнерстві: досягнення та виклики (2017)
Коппель О. А. - Релігійний фактор у міжнародних системах, Пархомчук О. С. (2017)
Павлова Т. С. - Інструменти публічної дипломатії США, Шамраєва В. М. (2017)
Rustamova Aybeniz - The position of the European Union in the settlement of the Nagorho-Karabakh conflict (2017)
Гарбарук А. C. - Історична пам’ять – суттєвий чинник кристалізації етнічної ідентичності, Казмірчук О. А. (2017)
Явір В. А. - Інтеграційні етнополітичні процеси: класифікація та розмежування (2017)
Маслов Ю. К. - Рецензія на монографію Вовк С. О. "Громадянські війни: ґенеза, сутність, наслідки" (2017)
Баранов Г. Л. - Методологічні основи моделювання процесів формотворення інноваційних матеріалів аерокосмічної технології, Комісаренко О. С. (2017)
Mashkov O. A. - On the issue of constructing an environmental monitoring system using a network approach, Mashkov V. A., Kosenko V. R. (2017)
Пашков Д. П. - Використання багатоспектральних зображень в екологічному моніторингу для визначення антропогенного впливу, Шевченко Р. Ю. (2017)
Епишев В. П. - Ідентифікація космічних об’єктів за результатами фотометричних спостережень, Мотрунич И. И., Найбауер И. Ф., Кудак В. И., Периг В. Н., Москаленко С. С., Сухов П. П., Сухов К. П. (2017)
Гриб Д. А. - Питання щодо захисту каналу управління безпілотними літальними апаратами вітчизняного виробництва, Костенко И. Л., Воронов Д. Н. (2017)
Коломійцев О. В. - Багатопараметрична однопунктна система зовнішньо-траєкторних вимірювань ракет-носіїв космічних апаратів, Кулагін К. К., Мегельбей В. В., Нос І. А., Філіппенков О. В. (2017)
Добровольский Д. В. - Признак недостоверности индикаторной скорости полета (2017)
Кожухов О. М. - Оптимальный алгоритм движения телескопа при поисковых наблюдениях малых тел cолнечной системы (2017)
Ларьков С. М. - Ідентифікація аеродинамічних характеристик літака-носія штатними засобами об’єктивного контролю, Пахольченко А. Н., Сергиенко А. И. Добровольский Д. В. (2017)
Машков О. А. - Аналітична оцінка якості процесу керування на тренажері дистанційно пілотованого літального апарату з алгоритмом на основі вирішення зворотних задач динаміки, Мамчур Ю. В. (2017)
Кавац В. В. - Розроблення програмного комплексу "Імітатор наземної станції (НС) СКТРЛ", Капустин Е. И., Литвинова Н. А., Литвишко Т. Н. (2017)
Жукаускас С. В. - Системы мобильного экологического мониторинга обращения с опасными отходами с использованием беспилотных летательных аппаратов, Сметанін К. В. (2017)
Стрюков А. С. - Механізми врахування інформаційного впливу при прийнятті управлінських рішень (2017)
Наші автори (2017)
Содержание (2018)
Павлюченко А. М. - Комплексний метод розрахунку опору тертя і теплообміну на поверхні льотних осесиметричних об’єктів при польоті по траєкторії з наявністю в пристінному прикордонному шарі неізотермічності, стисливості, ламінарно-турбулентного переходу та реламінарізації, Шийко О. М. (2018)
Коновалов Д. В. - Проміжне охолодження циклового повітря в газотурбінних установках аеротермопресорами, Кобалава Г. О. (2018)
Митиков Ю. А. - Аммиачные системы наддува топливных баков двигательных установок ракет-носителей, Соловьева Н. М., Крысько Б. А. (2018)
Радченко А. М. - Забруднення поверхонь нагріву утилізаційних котлів при спалюванні водопаливних емульсій на основі малов’язких палив, Андреєв А. А., Корнієнко В. С. (2018)
Бойко Л. Г. - Метод расчета термогазодинамических параметров турбовального ГТД на основе повенцового описания лопаточных машин. Часть 1. Основные уравнения, Кислов О. В., Пижанкова Н. В. (2018)
Радченко Р. Н. - Получение конденсата как сопутствующего продукта охлаждения воздуха на входе газотурбинной установки (2018)
Радченко А. М. - Охолодження повітря на вході ГТУ з використанням резерву холодопродуктивності абсорбційної холодильної машини в бустерному повітроохолоджувачі, Радченко Р. М., Кантор С. А., Портной Б. С., Ткаченко В. С. (2018)
Западня К. О. - Выбор и обоснование архитектуры виртуальной производственной системы для планируемого портфеля заказов, Гайденко О. А., Пуйденко В. А. (2018)
Бурунсуз Е. С. - Разработка элементов модели управления проектом создания плазмохимических устройств для энергетических установок (2018)
Лавренюк М. С. - Метод об’єктної постобробки карт класифікації з урахуванням специфіки кожного класу (2018)
Алфавитный указатель (2018)
Содержание (2018)
Планковский C. И. - Экспериментальное исследование влияния термоимпульсной обработки лопаток турбин ГТД на склонность к высокотемпературной газовой коррозии, Палазюк Е. С., Гарин В. О., Дьяченко Ю. В. (2018)
Радченко А. М. - Охолодження повітря на вході ГТУ з використанням резерву холодопродуктивності абсорбційно-ежекторної холодильної машини в бустерному повітроохолоджувачі, Кантор С. А., Портной Б. С., Щербак Ю. Г. (2018)
Шоринов А. В. - Перспективы применения технологии холодного газодинамического напыления для защиты и восстановления деталей из магниевых сплавов (2018)
Корниенко В. С. - Влияние загрязнения на тепловую эффективность поверхностей нагрева утилизационных котлов при использовании водотопливных эмульсий на основе маловязких топлив, Радченко А. Н., Андреев А. А., Щербак Ю. Г. (2018)
Ильченко М. Е. - Создание архитектуры "распределенного спутника" для низкоорбитальных информационно-телекоммуникационных систем на основе группировки микро- и наноспутников, Нарытник Т. Н., Рассамакин Б. М., Присяжный В. И., Капштык С. В. (2018)
Харьков А. Ю. - Автоматическая оценка дисперсии аддитивных помех для искаженных шумом сигналов в области ДКП, Лукин В. В. (2018)
Федорович О. Е. - Использование компонентно-компетентностного подхода для формирования кооперации исполнителей инновационного заказа при создании сложной аэрокосмической техники, Гайденко О. А., Пуйденко В. А. (2018)
Бурунсуз Е. С. - Оценка инвестиционной целесообразности проекта создания энергетического комплекса по плазмохимической переработке угля в условиях неопределенностей (2018)
Перепелицын А. Е. - Метод разработки мультипараметризируемых проектов программируемой логики (2018)
Остроумов І. В. - Оцінювання точності вимірювань дальномірного обладнання (2018)
Алфавитный указатель (2018)
Шабалін Б. Г. - Процеси корозії та мінералоутворення в системі метал-бентонітовий буфер, Злобенко Б. П., Лавриненко О. М., Бугера С. П. (2017)
Федоренко Ю. Г. - Гигроскопичность глинополимерных композитов, Розко А. Н., Жарин И. С. (2017)
Карабин В. В. - Форми знаходження міді у зоні техногенезу об’єктів вуглевидобутку (на прикладі шахти Візейська Червоноградського гірничо-промислового району), Кочмар І. М. (2017)
Сущук Е. Г. - Металогенія уранових рудних районів в осадовому чохлі українського щита, Верховцев В. Г. (2017)
Фомін Ю. О. - Вимоги до матеріалу для ізотопно-геохімічних досліджень (на прикладі родовищ урану і золота України), Верховцев В. Г., Деміхов Ю. М., Кравчук З. М., Борисова Н. М., Студзінська А. О. (2017)
Ярощук М. А. - Металлогения золота украинского кристаллического щита, Фомин Ю. А., Заборовская Л. П. (2017)
Фомин Ю. А. - Роль вулканизма, регионального метаморфизма и эпитермальной активизации в золотонакоплении в архейских зеленокаменных структурах приднепровья, Заборовская Л. П., Борисова Н. Н., Кравчук З. Н. (2017)
Осьмачко Л. С. - Торий-урановые проявления мангушской межблоковой зоны Украинского щита, Ярощук М. А. (2017)
Кукуєва В. В - Чисельне визначення продуктів розкладання фосфорорганічних речовин, Забулонов Ю. Л. (2017)
Мусич Е. Г. - Перспективы фосфорсодержащих руд Украины, Верховцев В. Г. (2017)
До 80-річчя з дня народження члена-кореспондента НАН України Р. Я. Белєвцева (2017)
До 80-річчя кандидата геолого-мінералогічних наук О. В. Пушкарьова (2017)
Інформація для авторів Збірника наукових праць ІГНС НАН України (2017)
Пархоменко В. Д. - Інформація як природна, універсальна категорія, Секі С. (2018)
Баланчук І. С. - Інновації в економіці як засіб підвищення конкурентоспроможності держави (на прикладі Фінляндії) (2018)
Бочарова Ю. Г. - Методологічні засади дослідження процесу розвитку інноваційної інфраструктури (2018)
Паладченко О. Ф. - Сучасні підходи і методи проведення прогнозних досліджень: св ітовий досвід і можливість його використання в Україні, Молчанова І. В. (2018)
Гюнель Рагимли - Устойчивое развитие инфраструктуры: современное состояние социальной инфраструктуры Азербайджана (2018)
Андрощук Г. О. - Трансфер технологій в оборонно-промисловому комплексі України: проблемні питання (ІІ частина) (2018)
Kabat O. S. - Polymer composite materials with a high level of thermal stability based on phenolic resins and disperse silica fillers, Kobelchuk Yu. M., Chervakov D. O., Chervakov O. V. (2018)
Рішан О. Й. - Спосіб лінеаризації аналогових сигналів первинних вимірювальних перетворювачів з синусоїдальними або косинусоїдальними характеристиками перетворення, Андріюк І. В. (2018)
Свердліковська О. С. - Апротонні полімерні іонні рідини іоненового типу, Бурмістр М. В., Феденко О. О. (2018)
Оптика; лазерна техніка; охорона навколишнього середовища; нові матеріали і речовини; металофізика; утилізація небезпечних відходів; композиційні матеріали; металургія; геологія; авіація та космос (2018)
Андрощук Геннадій Олександрович (2018)
Danilyan O. G. - The problem of correlation between information rights and information freedom of man in the modern world, Dzoban О. P. (2018)
Мануйлов Є. М. - Вплив "політичної доцільності" на буття правових норм та цінностей у сучасному вітчизняному державотворенні, Калиновський Ю. Ю. (2018)
Прудникова О. В. - Роль засобів масової комунікації у розвитку інформаційної культури вітчизняного соціуму в умовах "гібридної війни" (2018)
Фінін Г. І. - Сучасні інформаційні технології у виховних практиках навчального закладу (2018)
Жданенко С. Б. - Атрибутивність та модальність відповідальності в інформаційному суспільстві (2018)
Коваленко І. І. - До проблеми обґрунтування процесуальності правового життя, Кальницький Е. А. (2018)
Мелякова Ю. В. - Буття права та буття у праві: від перформативу до перформансу (2018)
Трофименко В. А. - Медійно-інформаційна сторона роботи Національної поліції (2018)
Стасевська О. А. - Експлікація аксіологічного аспекту концепту "історична пам’ять (2018)
Satokhina N. I. - Law as a way of mastering the past: truth, justice, reconciliation (2018)
Михайловський Р. А. - Кризові прояви духовності у повсякденності інформаційного суспільства (2018)
Чернієнко О. В. - Візуальна метафора ідентичності людини (2018)
Наші автори (2018)
Іменний покажчик (2018)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" (2018)
Степанов Ю. М. - Динаміка захворюваності та поширеності основних хвороб органів травлення в Україні за 5 останніх років , Гравіровська Н. Г. (2012)
Бойко Т. Й. - Розповсюдження анемічного синдрому при неспецифічному виразковому коліті та хворобі Крона , Стойкевич М. В., Сорочан О. В., Толстикова Т. М. (2012)
Бобро Л. Н. - Частота остеопенічного синдрому у хворих на хронічний безкам′яний холецистит за даними клініко-інструментального обстеження, Карая Е. В. (2012)
Щербиніна М. Б. - Обґрунтування індикатора якості медичної допомоги вторинного рівня при діагностиці патології біліарної системи, Закревська О. В. (2012)
Щербиніна М. Б. - Формування та розвиток структурно-процесної організації в медичних установах , Скирда І. Ю. (2012)
Щербиніна М. Б. - Актуальність стандартизації та клінічних настанов при біліарній патології, Гладун В. М. (2012)
Архій Е. Й. - Особливості змін процесів травлення, лабораторних та імунологічних показників при хронічних захворюваннях підшлункової залози поєднаних з ішемічною хворобою серця та захворюваннями гепатобіліарної системи, Мишанич Т. В., Москаль О. М. (2012)
Біловол О. М. - Особливості змін ліпідного обміну в умовах цитокінового дисбалансу та їх корекція у хворих на ерозивний гастродуоденіт в поєднанні з первинним гіпотиреозом, Залюбовська О. І. (2012)
Бойко Т. Й. - Оцінка факторів неспецифічної резистентності у хворих на хронічні запальні захворювання кишечнику з анемічним синдромом, Сорочан О. В., Єгорова С. Ю. (2012)
Гонцарюк Д. О. - Хронічний панкреатит у коморбідності з ІХС за серцевої недостатності: ліпідний спектр крові (2012)
Гравіровська Н. Г. - Показники оксидативного стресу та стан екзокринної функції підшлункової залози при ускладненому панкреатиті, Макарчук В. А. (2012)
Губергриц Н. Б. - Морфологические изменения печени у больных с лекарственным гепатитом, обусловленным воздействием противотуберкулезных препаратов, Клочков А. Е., Василенко И. В. (2012)
Дорофеев А. Э. - Роль нарушения равновесия "протеазы-антипротеазы" в патогенезе хронического панкреатита, Хорунжая В. С. (2012)
Железнякова Н. М. - Ендотоксин – детермінована сироваткова активність та вміст окремих білкових фракцій крові у хворих на хронічний панкреатит та хронічне обструктивне захворювання легень (2012)
Колесникова Е. В. - Взаимосвязь полиморфизма гена ADIPOR2 с прогрессированием неалкогольной жировой болезни печени (2012)
Майкова Т. В. - Ліпідний профіль сироватки крові при ерозивному гастродуоденіті у хворих з різною масою тіла, Демешкіна Л. В., Сиротенко І. А. (2012)
Опарін А. Г. - Ендотеліальна дисфункція при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі із супутньою залізодефіцитною анемією в осіб молодого віку, Опарін А. А., Лаврова Н. В., Двояшкіна Ю. І., Мехтіханова З. Ш., Хоменко Л. О., Шаповалова О. А. (2012)
Романенко Е. Г. - Защитные факторы ротовой жидкости у детей с хроническим гастродуоденитом, Кудрявцева В. Е., Татарчук О. М. (2012)
Сірчак Є. С. - Параметри ендотоксикозу та дисбіоз кишечника у хворих з ускладненими формами цирозу печінки, Маляр Н. М., Русин В. І. (2012)
Степанов Ю. М. - Особливості клінічної картини та фактори ризику розвитку різних форм хронічного панкреатиту, Крилова О. О. (2012)
Степанов Ю. М. - Визначення вмісту циклооксигенази 2-го типу (ЦОГ-2) в слизовій оболонці шлунка та дванадцятипалої кишки у хворих на НПЗП-гастропатії, Бреславець Ю. С. (2012)
Степанов Ю. М. - Вивчення вмісту синтаз оксиду азоту в слизовій оболонці гастродуоденальної ділянки у хворих на НПЗП-асоційовані гастропатії , Бреславець Ю. С. (2012)
Трофімов М. В. - Рівень активності індуцибельної NO-синтази слизової оболонки періульцерозної зони при експериментальному моделюванні хронічної кровоточивої виразки (2012)
Федів О. І. - Пероксидація ліпідів при хронічному панкреатиті за супутньої ішемічної хвороби серця у динаміці лікування, Гонцарюк Д. О., Христич Т. М., Телекі Я. М., Оліник О. Ю. (2012)
Христич Т. М. - Показники оксидативного, карбонільного стресу, антиоксидантного захисту і дисліпідемії в хворих на хронічний панкреатит залежно від віку (2012)
Швед М. І. - Зміни біохімічних маркерів метаболізму кісткової тканини у хворих на поєднану патологію органів травлення, Бойко Т. В., Лихацька Г. В., Лихацька В. О. (2012)
Ягмур В. Б. - Динамика показателей фиброза у больных циррозом печени при лечении с применением урсодезоксихолевой кислоты, Ягмур С. С., Кудрявцева В. Е., Мельниченко Л. Я., Дементий Н. П. (2012)
Ярошенко Л. Я. - Особенности нарушения обмена магния при хроническом панкреатите (2012)
Бондаренко О. А. - Структурные изменения поджелудочной железы при хроническом панкреатите на фоне ожирения (2012)
Гайдар Ю. А. - Ендоскопічні та морфологічні прояви портальної гіпертензійної гастропатії у хворих на цироз печінки, Мельниченко Л. Я., Сімонова О. В., Ошмянська Н. Ю. (2012)
Гайдар Ю. А. - Гістометричне вивчення фіброзу та незідіогенезу підшлункової залози при ускладнених формах хронічного панкреатиту, Ошмянська Н. Ю., Галенко А. П. (2012)
Гирман В. А. - Особенности сроков эвакуации из желудка при хроническом панкреатите (2012)
Губергріц Н. Б. - Діагностичне значення сонографії та допплерографії черевної аорти та її гілок у хворих похилого та старечого віку із хронічним холециститом та функціональними закрепами, Воронін К. О. (2012)
Ніколенко Є. Я. - Можливості діагностики порушень біліарної системи на догоспітальному етапі, Сокруто О. В., Бокова І. В., Вовк К. В., Питецька Н. І., Летік І. В., Александрова Н. К. (2012)
Симонова Е. В. - Состояние верхних отделов желудочно-кишечного тракта по данным эндоскопического исследования у больных с циррозами печени разной этиологии, Мельниченко Л. Я., Ягмур С. С., Ягмур В. Б. (2012)
Степанов Ю. М. - Макроскопічний стан верхнього відділу шлунково-кишкового тракту у пацієнтів з кандидною інфекцією, Мосійчук Л. М., Крилова О. О., Петішко О. П. (2012)
Фещенко С. И. - Эндоскопические особенности слизистой оболочки пищевода при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, Демешкина Л. В., Симонова Е. В. (2012)
Шевченко Б. Ф. - Морфо-функціональний стан підшлункової залози при експериментальному хронічному панкреатиті, Бабій О. М., Галінський О. О., Кленіна І. А., Руденко А. І. (2012)
Ягмур С. С. - Клінічні прояви та сонографічні показники у хворих з ураженням печінки вірусом гепатиту С, Дементій Н. П., Ягмур В. Б., Мельниченко Л. Я., Недзвецька Н. В., Скуднова Н. О. (2012)
Бабінець Л. С. - Шляхи корекції дисбіозу товстої кишки при хронічному панкреатиті, Коцаба Ю. Я., Кузьменко І. В., Кучмак О. Б., Боровик І. В., Гецко О. В. (2012)
Бондаренко Т. В. - Орофарингеальний кандидоз у хворих на патологію езофагогастродуоденальної зони (2012)
Гаврилюк Н. С. - Поєднане застосування гепатопротектора і імуномодулятора у хворих на хронічний гелікобактерний ерозивний гастрит з урахуванням функціонального стану печінки, Вірстюк Н. Г., Близнюк М. В., Тимків І. В., Венгрович О. З. (2012)
Драгомирецька Н. В. - Ефективність комплексного застосування противірусної терапії, мінеральної води та віброакустичної терапії у хворих на хронічний вірусний гепатит С, Іжа Г. М., Заболотна І. Б., Калініченко М. В., Шевченко Н. О. (2012)
Драгомирецька Н. В. - Ефективність внутрішнього застосування фасованої маломінералізованої гідрокарбонатно-сульфатно-хлоридно-кальцієво-магнієвої мінеральної води у хворих на хронічний атрофічний гастрит, Іжа Г. М., Бабенко Д. Л. (2012)
Журавльова Л. В. - Сучасні уявлення про діагностику та лікування діабетичної гепатопатії, Лахно О. В., Цівенко О. І., Горюшко Ю. О. (2012)
Заіченко Н. Г. - Вплив хлоридно-натрієвої мінеральної води на функціональний стан підшлункової залози у хворих на хронічний панкреатит (2012)
Коваль В. Ю. - Застосування гепатопротекторів при цирозі печінки, Архій Е. Й., Коцюбняк Л. А., Брич Н. І., Рішко Я. Ф. (2012)
Мелащенко С. Г. - Ефективність терапії інгібіторами протонної помпи у хворих на функціональну шлункову диспепсію з патологічним гастроезофагеальним рефлюксом, констатованим за допомогою багатогодинного мультиканального інтралюмінального імпеданс-рН-моніторингу cтравоходу, Чернобровий В. М. (2012)
Мосійчук Л. М. - Вивчення якості життя в динамиці лікування патології шлунково-кишкового тракту, Крилова О. О., Демешкіна Л. В. (2012)
Решетілов Ю. І. - Аналіз клініко-біохімічних показників у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Кузнєцова Л. П., Богослав Т. В., Васильченко О. Ю., Проценко Н. М., Вайнтруб О. Г., Козиряцька О. М. (2012)
Самогальська О. Є. - Антагоністи ангіотензинових рецепторів ІІ у комплексній терапії цирозу печінки в осіб з надлишковою вагою, Лазарчук Т. Б., Олійник Т. М. (2012)
Степанов Ю. М. - Применение урсодезоксихолевой кислоты при внутрипеченочном холестазе беременных, Ягмур В. Б., Ягмур С. С., Мельниченко Л. Я. (2012)
Степанов Ю. М. - Сегментарная физиотерапия болевого синдрома, Залевский В. И., Заиченко Н. Г., Андриенко А. И. (2012)
Степанов Ю. М. - Аналіз досліджень якості життя у хворих на хронічні дифузні запальні захворювання печінки, Зигало Е. В. (2012)
Харченко Н. В. - Эффективность использования Итоприда гидрохлорида для коррекции нарушений двигательной функции желудка у больных с перекрёстным синдромом функциональной диспепсией и неэрозивной рефлюксной болезнью, Джанелидзе Д. Т. (2012)
Харченко Н. В. - Изменения показателей Фибро Макс теста у больных неалкогольной жировой болезнью печени под влиянием лечения гепатопротектором, Лопух И. Я., Стукало В. М. (2012)
Чубенко С. С. - Клиническая эффективность лечения атак хронического панкреатита, Дядык А. И., Чубенко Д. С., Гайдуков В. О., Здиховская И. И., Мальцева Н. В. (2012)
Шостак С. Є. - Стан мікробіоценозу кишечника при поєднанні захворювань органів травлення (2012)
Бобро В. В. - Некоторые предикторы осложненного течения послеоперационного периода при псевдокистах поджелудочной железы (2012)
Винник Ю. А. - Функциональное состояние желчного пузыря у больных раком желудка после гастрэктомии, Олексенко В. В., Проняков В. И., Строкова Е. В., Воробьев А. Ю., Шипулин О. А. (2012)
Клименко А. В. - Хронический панкреатит как проблема должной согласованности консервативного и хирургического лечения, Клименко В. Н., Стешенко А. А., Воротынцев С. И., Федусенко А. А. (2012)
Кришень В. П. - Інтраабдомінальний сорбційно-трансмембранний діаліз у хірургічних хворих на перитоніт, Лященко П. В. (2012)
Прохоренко В. П. - Стратегія розвитку фінансового сектору як об’єкт економічного дослідження (2018)
Cоловаров А. В. - Індикатори боргової безпеки банківського сектору національної економіки (2018)
Chibisova V. - The prevention of systemic liquidity risk in modern conditions of banking regulation (2018)
Шелудько С. А. - Місце валютного регулювання в управлінні валютними відносинами (2018)
Зорянський В. А. - Регулювання кредитного ринку України (2018)
Добош Н. М. - Розвиток страхового посередництва в Україні в контексті його впливу на ефективне функціонування страхового ринку (2018)
Богуславська С. І. - Концептуальний базис менеджменту сталого розвитку регіону (2018)
Мамедов С. Г. - Формування стратегії реструктуризації банків в Україні (2018)
Омельчук Я. А. - Теоретичні аспекти виявлення та управління конфліктом інтересів у банках України, Швець Н. Р. (2018)
Шльончак В. В. - Комплексний підхід до оцінки ефективності кредитно-інвестиційної діяльності банків (2018)
Демченко А. М. - Удосконалення функціонування інновацій банківського ритейлу в Україні на прикладі зарубіжного досвіду (2018)
Курносов О. В. - Вплив дебіторської заборгованості на створення запасів на підприємствах ЗЕД, Данильчук І. В., Кучма Л. О. (2018)
Поздняков Ю. В. - Обґрунтування економічних передумов формування трендів змін ставки капіталізації, Лапішко М. Л. (2018)
Жук А. О. - Удосконалення інформаційного забезпечення публічних закупівель в Україні (2018)
Алексанян А. Г. - Поширення інформаційних технологій і динаміка можливостей людини в соціально-трудовій сфері (2018)
Левченко О. А. - Моделювання оцінки фінансової стійкості механізму фінансування лізингових операцій (2018)
Нусинов В. Я. - Совершенствование корпоративного управления компаниями, находящимися в финансово-экономическом кризисе (2018)
Кочума І. Ю. - Продуктивність праці в Україні: мотиваційний аспект (2018)
Кліпа І. А. - Порівняльний аналіз ефективності праці та споживання (2018)
Кліпа Ю. В. - Актуалізація компетентнісного підходу у професійній освіті майбутніх економістів-підприємців (2018)
Жидкова Т. В. - Розробка пропозицій щодо уповільнення швидкості руху транспорту засобами "Street-art", Попова О. А. (2018)
Срібняк І. В. - Генеральний штаб армії УНР (специфіка діяльності в умовах інтернування у таборах Польщі, 1921-1924 рр.) (2018)
Кротевич О. В. - Визначення та класифікація специфічних особливостей стилів і образів сучасного татуювання (2018)
Руда М. В. - Компартментний аналіз якості функціонування консорційних екотонів захисного типу, Тарас У. М. (2018)
Павлов С. В. - Адаптивне визначення дифузної та спекулярної складових кольору для рендерингу зображень облич при плануванні пластичних операцій, Романюк С. О., Нечипорук М. Л. (2018)
Саченко І. А. - Побудова моделей методів обстеження та аналіз причин пошкодження будівель і споруд (2018)
Шапар Р. О. - Розробка енергоефективних режимів сушіння крохмалевмісної сировини, Гусарова О. В. (2018)
Чулєєва О. В. - Пожежобезпечні полімерні матеріали на основі олефінових кополімерів. Регулювання фізико-механічних характеристик, Золотарьов В. М. (2018)
Коцюба І. Г. - Екологічна безпека комунальних відходів Житомирщини, Лико С. М. (2018)
Вакулик І. І. - Паркові зони м. Києва як сегмент сучасної індустрії (2018)
Окорокова В. В. - Ескапізм віртуальної реальності як її характерна риса (2018)
Abstract & References (2018)
Бєлікова Н. - Особливості підготовки майбутніх фахівців з фізичноговиховання та спорту до рекреаційно-оздоровчоїдіяльності у Польщі, Індика С. (2018)
Савчук П. - Здоров’я та здоровий спосіб життя людини: погляди, думки, висновки, Бакіко І., Ковальчук В., Савчук С. (2018)
Твердохліб О. - Структурна характеристика психосоматичної системи українського козацтва (2018)
Чеховська Л. - Соціальна відповідальність у діяльності фітнес-клубів України (2018)
Деделюк Н. - Модель організації спортивно-оздоровчої діяльності студентів вищих навчальних закладів, Ковальчук Н., Ващук Л., Томащук О., Санюк В., Савчук С. (2018)
Сабіров О. - Концептуальні основи формування рухових умінь і навичок студентів у процесі позааудиторних занять фізичними вправами, Пантік В. (2018)
Вольчинський А. - Організаційно-методичні основи фізичної активності дітей дошкільного віку, Смаль Я., Малімон О., Ковальчук А., Рода О. (2018)
Semeniv B. - Educational Model of Physical Training of Students of Bio-technological Profiles, Babych A., Bilenjkyj P., Prystavsjkyj T., Kovban O. (2018)
Розторгуй М. - Підготовка спортсменів з інвалідністю на етапі спортивно-реабілітаційної підготовки у силових видах спорту, Передерій А. (2018)
Давыдов В. - Характеристика антропологических и силовых показателей спортсменок различной квалификации в гребле на байдарках, Шантарович В., Пригодич Д. (2018)
Клімашевський О. - Технологія моделювання кінематичної структури рухів у процесі технічної підготовки кваліфікованих метальників списа, Козлова О. (2018)
Маленюк Т. - Побудова тренувального процесу легкоатлеток при підготовці до кросового сезону з урахуванням циклічності змін жіночого організму, Собко Н. (2018)
Палатний А. - Результати кваліфікованих спортсменок України на провідних міжнародних змаганнях із боксу (2018)
Сосновська О. - Програма формування відчуття ритму в художній гімнастиці на етапі початкової підготовки, Петрина Р. (2018)
Черкашин Р. - Вплив нефармакологічних засобів на тренувальну діяльність студентів вищих навчальних закладів, Валькевич О., Білера М., Матійчук В. (2018)
Рецензія на колективну монографію "Соціально-педагогічні та медико-біологічні основи фізичної активності різних груп населення" (авт.: Анатолій Цьось, Анатолій Хомич, Анжей Сорока та ін.; за наук. ред. проф. А. В. Цьося) (2018)
Інформація для авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Зоріна О. В. - Гігієнічна оцінка якості водопровідних питних вод за санітарно-хімічними показниками та удосконалення науково-методологічних підходів до їх оцінки з урахуванням вимог європейського законодавства, Протас С. В. (2018)
Юхименко Л. І. - Оцінка методом диференційованого шкалювання функціональної системи "мозок-серце" студентів під час переробки інформації, Макарчук М. Ю. (2018)
Дорофеева А. А. - Оценка изменений кишечного микробиома при позднем дебюте неспецифического язвенного колита (2018)
Khomiak I. - Phytoindicators of ecosystem dynamics in Ring-Bank Ukrainian Polissia, Onishchuk I., Demchuk N. (2018)
Цвєткова Н. М. - Вплив лісового насадження липи дрібнолистої на основні властивості темно-каштанового ґрунту агробіостанції – ботанічний сад ХДУ, Сараненко І. І. (2018)
Дудикова Д. М. - Влияние 4-(1-адамантил)-фенокси-3-(N-бензил, N-диметил амино)-2-пропанол хлорида на Pseudomonas spp, Войчук С. И., Врынчану Н. А. (2018)
Гогиташвили Э. В. - Морфогенез гвоздики восточной (Dianthus orientalis Adams), Мучаидзе М. Н. (2018)
Сулейманова Р. Р. - Жирнокислотний склад печінки стерляді різного віку, Мельничук Д. О., Калачнюк Л. Г. (2018)
Tertychna O. - The research of litter in poultry house and use of essential oils in broiler production, Svaliavchuk L., Mineralov O. (2018)
Abstract & References (2018)
Матусевич К. М. - Суперечності біметалізму: проблема паритету (2018)
Панковець М. П. - Деякі аспекти дослідження проблем зайнятості в умовах ринкової трансформації економіки України, Берегова Г. І. (2018)
Пилипенко Ю. І. - Соціальний капітал як чинник економічного розвитку суспільства, Алєксєєнко Д. Д. (2018)
Бабенко В. О. - Дослідження розвитку інтеграційних процесів у глобальній системі міжнародної торгівлі, Сідоров В. І., Фірсанова В. О., Бондаренко М. І. (2018)
Степанюк Н. А. - Вплив сучасного реформування на розвиток національної економіки (2018)
Zakharchuk V. - The basic principles of the state policy in the field of consumer protection in the market of organic products, Nerutsa L. (2018)
Андрєєва Н. М. - Маркетинговий аудит підприємства: методичні аспекти уніфікації процедури стратегування та оцінки ефективності, Зіньковська Д. В. (2018)
Гречкосій І. Д. - Розробка стратегії розвитку підприємства шляхом підвищення інвестиційної привабливості, Осичка О. В. (2018)
Квасній Л. Г. - Аналіз та оцінка чинників впливу на розвиток підприємств туристичної індустрії Прикарпаття, Щербан О. Я., Федишин В. В. (2018)
Куклінова Т. В. - Сучасні тенденції Інтернет-торгівлі в Україні (2018)
Никифоренко В. Г. - Крос-культурний менеджмент і управління персоналом як складові системи стратегічного управління, Кравченко В. О. (2018)
Радіонова Н. Й. - Вплив механізму виробничого левериджу на управління витратами промислового підприємства (2018)
Токарчук Д. М. - Управлінські заходи щодо підвищення ефективності виробництва ріпаку (2018)
Андрєєва Я. С. - Теоретичні аспекти фінансового інжинірингу в комерційному банку, Величко Г. О., Ропотан І. В. (2018)
Арутюнян Р. Р. - Патоінститути ринку капіталів України: можливості оздоровлення та ефективного функціонування, Арутюнян С. С., Ропотан І. В. (2018)
Сирчин О. Л. - Теоретичні основи оцінки кредитоспроможності позичальника банку (2018)
Череп А. В. - Формування стратегії антикризового управління підприємств машинобудування Запорізької області, Павленко А. І. (2018)
Старенька О. М. - Методичні основи здійснення оперативного контролю на промислових підприємствах (2018)
Шерер І. Л. - Модель організації обліку доходів за програмами лояльності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (2018)
Копішинська О. П. - Шляхи реалізації проектно-орієнтованої моделі співпраці закладів вищої освіти, IT-компаній та агропідприємств при впровадженні інформаційних систем, Уткін Ю. В. (2018)
Сендзюк М. А. - Еволюційна стратегія як метод удосконалення збалансованої системи показників управління підприємством, Науменко І. В., Держук О. В. (2018)
Sokolovska Z. - Modeling the advertising strategy of enterprises on the pharmaceutical products market, Kapustian I. (2018)
Автори статей (2018)
Панасенко Е. - Соціально-психологічний тренінг в системі підготовки майбутніх практичних психологів закладів освіти: принципи та стратегії побудови програм, Сурчилова С. (2018)
Арістова Н. - ІТ-методичне середовище професійної підготовки майбутніх філологів: зміст і сутність поняття (2018)
Шпак О. - Початкова економічна освіта – важлива ланка підготовки особистості до життя, Булавенко С., Примаченко Н. (2018)
Бахмат Н. - Особливості освітньо-наукової підготовки магістрів в умовах інформатизації освіти (2018)
Кишакевич І. - Формування творчого мислення лікарів за допомогою причинно-наслідкових запитань (2018)
Мукан Н. - Специфіка освітніх програм для дітей корінних народів Канади у період раннього дитинства, Миськів І., Запотічна М. (2018)
Яковлєва В. - Специфіка виховання позитивного ставлення до праці підлітків загальноосвітніх інтернатних закладів та форми її організації у позаурочний час (2018)
Dzuibata Z. - CLIL programmes in higher agrarian and technical educational institutions in Ukraine (2018)
Мішедченко В. - Музичне мистецтво в структурі інтегрованих занять в початковій школі, Пішун С. (2018)
Дудікова Л. - Методичні рекомендації науково-педагогічним працівникам медичних закладів вищої освіти щодо формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів (2018)
Шелудько І. - Веб-квест як інноваційний метод формування творчої особистості (2018)
Калічак Ю. - Формування компетентності вихователя закладів дошкільної освіти в процесі професійної підготовки (2018)
Магрламова К. - Аналіз системи кваліфікацій майбутніх лікарів у Великій Британії (2018)
Павинська Н. - Формування у майбутніх учителів гуманістичного світогляду у творчій спадщині педагогів (2018)
Гириловська І. - Організаційно-педагогічні умови проведення моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників (2018)
Гуров С. - Сутність духовно-моральних цінностей особистості у філософсько-педагогічному дискурсі (2018)
Бешок Т. - Формування позитивної мотивації у студентів щодо застосування навчально-пізнавальних медіатекстів (2018)
Микитюк В. - Педагогічний топос "бурси": рефлексії Івана Франка на освітянську проблематику (2018)
Пайкуш М. - Формування фахових компетентностей майбутнього лікаря шляхом інтеграції природничонаукових і професійно-практичних дисциплін (2018)
Андрєєнкова Г. - Казка як мотиваційний чинник до вивчення англійської мови, Колодіна Л. (2018)
Кушнірук С. - Алгоритм формування категорійно-поняттєвого апарату вітчизняної педагогіки (2018)
Сятецький К. - "Буковинський соловейко", "Український карузо", "Співак, який має Богом даний теноровий голос найсолодшої звукової принади": виконавська і музично-громадська діяльність видатного Ореста Руснака (2018)
Василик Дз. - Інтерпретація поезій Олександра Олеся та Олега Ольжича у творчості Богдани Фільц: суспільно-креативний аспект (2018)
Ек Н. - Фортепіанні п’єси для молоді композиторів української діаспори у практиці вчителя музичного мистецтва (на прикладі фортепіанного циклу для дітей Стефанії Туркевич) (2018)
Глікман С. - Методичне забезпечення формування професійних якостей майбутніх судноводіїв (2018)
Стасюк Ю. - Мистецька рефлексія концертної діяльності Київського камерного хору ім. Б. Лятошинського як складової становлення хорового виконавства України другої половини ХХ століття (2018)
Замфереско О. - Застосування особистісно-діяльнісного підходу у професійній підготовці майбутніх майстрів ресторанного обслуговування (2018)
Мирошникова М. - Педагогічні умови формування естетичної культури майбутніх офіцерів національної поліції у процесі професійної підготовки (2018)
Баранська С. - Небесна Сотня як символічно-сакральна формула майданної поезії (2018)
Носуліч Г. - Корпоративна освіта – підходи до визначення терміну (2018)
Шелест Н. - До питання формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Akimova L. N. - Role and place of economic security in the system of state regulation providing for national security of Ukraine (2018)
Akimov A. А. - Of prevention of professional deformation by workers of emergency rescue departments of the state service of Ukraine on emergency situations (2018)
Andrieiev V. A. - Page of public workers in Ukraine: origin, concept and content (2018)
Andriyenko N. V. - Analysis of existing methods in the implementation of public fire security management, Hamann P. I. (2018)
Bielska T. V. - Cooperation of authorities with international organizations as an important aspect of social and economic development of Ukraine, Khomaiko K. O. (2018)
Bugaytsov S. G. - Improvement of mechanisms of public administration in field of fire safety as a complex national security, Shoyko V. A. (2018)
Vavrenyuk S. A. - Ways of improving the system of training of physical culture and sports in higher educational institutions (2018)
Greben S. E. - Legal regulation of relations in the field of implementation of financial control, activities of higher educational institutions (2018)
Dyriv A. B. - Decentralization: the main theoretical approaches to the concept (2018)
Yelinskaya V. V. - Public administration as an element of decentralization of power in Ukraine: the theoretical, technological aspect and peculiarities of the introduction of public administration in Ukraine (2018)
Koval Y. S. - Stress-testing of complex risks in the banking system, as an instrument of state anti-crisis management (2018)
Kolisnichenko N. N. - Four basic methods of teaching English in a chronological order of their development: application in the system of public administration training, Yatsun Y. M. (2018)
Lebіedіeva N. A. - Use of movie as a tool of state administration for the amateur art in national patriotic public influence (2018)
Masik M. Z. - Features of risk management after realizing PPP projects (2018)
Semenets-Orlova I. A. - Tendencies in reforming the educational system of modern Ukraine: national and regional aspects (2018)
Terentieva A. V. - Administration decision-making under the conditions of emergency (2018)
Turyk M. V. - Conceptual approaches to the issue of forming parliamentary coalitions (2018)
Chaplay I. V. - The orienters of development of forms of communicative influence of civil society on the public policy (2018)
Sciurba M. - Analysis of the public regulation Issues in implementing mechanisms to fight money laundering: international and domestic experiences (2018)
Herasina L. М. - Concept and tendencies to the development of the world political process (2018)
Кіндратець О. М. - "Негативна мобілізація" населення як результат інформаційних впливів в умовах "гібридної" війни (2018)
Клімова Г. П. - Генеза і функціональні особливості політичних партій (2018)
Куц Г. М. - Демократичні принципи в освітньому процесі: політико-культурний контекст (2018)
Куцепал С. В. - Міф як засіб регуляції суспільно-політичних відносин в умовах інформаційної війни (2018)
Малиновський В. Я. - Природа і зміст політичної служби в Україні (2018)
Погрібна В. Л. - Проблема наукової визначеності феномену "соціальні ризики в системі соціального захисту населення" (2018)
Поліщук І. О. - Модерна політична ментальність українського народу (2018)
Смолянюк В. Ф. - Системні засади національної безпеки України (2018)
Тихомирова Є. Б. - До питання про кліматичну дипломатію (2018)
Trebin M. P. - Religious extremism: understanding the essence (2018)
Волянська О. В. - Довіра до суду як чинник довіри до публічної влади: міжнародний та національний виміри, Підкуркова І. В. (2018)
Голованов Б. Д. - Критична теорія і автентична альтернатива репресивної соціальності, Фролова О. В. (2018)
Сахань О. М. - Європейські цінності як запорука процвітання суспільства: український вибір, Шевчук Н. В. (2018)
Федорчук О. О. - Політична наука України в міжнародному інформаційному просторі (2018)
Наші автори (2018)
Іменний покажчик (2018)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Вісник національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" (2018)
Степанов Ю. М. - Неалкогольна жирова хвороба печінки: особливості метаболічних змін на різних етапахрозвитку хвороби, Недзвецька Н. В., Ягмур В. Б., Кленіна І. А. (2018)
Степанов Ю. М. - Клініко-гемодинамічні аспекти печінкової та позапечінкової портальної гіпертензії, Чалий М. В. (2018)
Бабінець Л. C. - Дослідження трофологічної недостатності у хворих на хронічний панкреатит у віковому аспекті, Шевченко Н. О. (2018)
Абатуров О. Є. - Порушення дигестії лактози у формуванні інсулінорезистентності при ожирінні в дітей із різними генотипами гена лактази та способи лікування, Степанов Ю. М., Нікуліна А. О. (2018)
Сорокман Т. В. - Показники цитокінів у дітей із гепатобіліарною патологією, поєднаною з паразитозами, Попелюк Н. О., Швигар Л. В. (2018)
Березницький Я. С. - Характеристика змін показників ліпідного та вуглеводного обмінів у хворих на морбідне ожиріння до та після оперативного лікування залежно від виду хірургічного втручання, Дука Р. В. (2018)
Сирчак Е. С. - Клинический случай пациентки с синдромом раздраженного кишечника (2018)
Власова О. М. - Ідіопатична нециротична портальна гіпертензія та її причини (2018)
Чабан Н. П. - Граф Карл Сонгайло — патриарх земской медицины на Екатеринославщине, Шевцова З. И., Гапонов В. В. (2018)
Холод К. Ю. - Практичні аспекти моніторингу діяльності внутрішніх аудиторів підприємства, Федорак О. О., Тімошин О. О. (2018)
Семко Ж. О. - Управління ризиками органів з оцінки відповідності (сертифікації) продукції. Частина 3. Кількісна оцінка ризиків, пов’язаних з діяльністю органу з сертифікації (2018)
Багров М. О. - Проблеми технічного регулювання у сфері залізничного транспорту (2018)
Брусило Д. О. - Фірмовий стиль як засіб ідентифікації підприємства та його формування з точки зору видавничої діяльності, Гладких І. В. (2018)
Третяк Е. В. - Дослідження впливу бокових та вертикальних сил від напіввагона моделі 12-7023-01 на верхню будову залізничної колії, Столєтов С. О., Сулим А. О., Крижановський А. Ю. (2018)
Водянников Ю. Я. - Исследования причин появления термотрещин на колесных парах пассажирсиких вагонов с дисковыми тормозами, Хозя П. А., Кукин С. В., Павлов С. А., Лашкевич И. М. (2018)
Водянников Ю. Я. - Воздействие на путь при торможении грузового вагона, Сулим А. А., Хозя П. А., Столетов С. А., Третьяк Э. В. (2018)
Ільчишин В. В. - Визначення залишкових тангенціальних напружень на поверхні катання бандажів, Чебуров С. А. (2018)
Чебуров С. А. - Порівняння характеристик дефектів матеріалу осей чорнових (заготовок профільних) різних вітчизняних виробників (2018)
Речкалов В. С. - Расчетные зависимости для исследования вертикальных колебаний оболочки котла железнодорожных цистерн с учетом конструктивных особенностей, Речкалов С. Д., Ильчишин В. В., Соляник М. И. (2018)
Постоловський Р. М. - Вітальне слово (2017)
Виткалов С. В. - Культурно-мистецький аспект євроінтеграційних процесів України (за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції "Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні: проблеми та перспективи розвитку” у м. Рівне), Виткалов В. Г. (2017)
Даниленко М. П. - Реймське Євангеліє як визначальна пам’ятка оригінальної літератури Київської Русі, Чумакевич І. М. (2017)
Дульська О. В. - Ремінісценція антично-гуманістичного знання епохи Просвітництва (2017)
Завальнюк Х. В. - Специфіка підготовки диригента-регента до богослужбового хорового виконавства на Прикарпатті (2017)
Горбатова Н. О. - Дуальна форма хореографічної освіти в Україні (2017)
Бичковська Ж. О. - Генеза вокального музикування в Україні (2017)
Зваричук Ж. Й. - Формування традиції богослужбового хорового виконавства Станиславова кінця ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Чернета Т. О. - Бандура у Дніпропетровській філармонії: історія і сучасність, Овчарова С. В. (2017)
Черняк Г. П. - Постать М. Пимоненка в українському мистецтві останньої чверті ХІХ – початку ХХ століття, Шеремета Х. Р. (2017)
Синько Г. П. - Монументальна спадщина Івана Кавалерідзе у світовому культурному контексті (2017)
Іваниш А. І. - Тенденції декору в народному одязі гуцулів Закарпаття міжвоєнного періоду ХХ ст. : різновиди, композиційні прийоми в оздобленні (2017)
Шолудько Н. Г. - Асоціація українських письменників і Вітчизняний літературний процес, Хіміна К. О. (2017)
Яковлев О. В. - Синергетична парадигма саморозвитку культурного континууму України (2017)
Соловйов В. А. - Науково-методичні підходи до вивчення хорового виконавства ХХ століття (2017)
Бєдакова С. В. - Методологічні підходи до пізнання музичного твору в контексті музичного виконавства як фактор громадянського виховання майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Свірідовська Л. М. - Особливості стилістики української фортепіанної музики першої третини ХХ століття як чинник виховання громадянськості майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Грінберг Л. Ф. - Українська мова у картині світу Пантелеймона Олександровича Куліша (1819 – 1897 рр.) (2017)
Шевченко В. В. - Індивідуальний виконавський стиль диригента –хормейстера як теоретична проблема, Добронравова С. А. (2017)
Борисенко Ю. С. - Соціокультурна анімація як різновид дозвіллєвої діяльності скансенів України (2017)
Красовський С. О. - Культурологічна концептуалізація поняття міжнародного туризму: постановка проблеми (2017)
Майборода Р. В. - Сутність парадигми професійної мобільності (2017)
Рибчинська О. В. - Культурна антиномія "село – місто” в уявленнях студентської молоді (2017)
Перець А. - Історіографія досліджень молодіжного дозвілля останнього десятиліття ХХ – початку ХХІ століття (2017)
Панюк Т. П. - Формування людського капіталу під впливом соціальної відповідальності бізнесу (2017)
Щербань А. Л. - Семантика кольору в декорі давніх глиняних виробів Дніпровського Лівобережжя (2017)
Дзюба О. А - Філософська тематика в художньому просторі камерно-вокальних творів Ф. Ліста, Кдирова І. О. (2017)
Дзюба О. А. - Балада "Донька рибалки” у контексті камерно-вокальної творчості Ф. Ліста (2017)
Фурдичко А. О. - Фольклоризм у репертуарі сучасних українських симфонічних оркестрів (2017)
Шиленко Л. А. - Сценічні втілення романтичної опери-драми В. Кирейка "У неділю рано...” (2017)
Сорока В. О. - Особливості перекладення барокової музики для класичної гітари (на прикладі прелюдії з віолончельної сюїти № 1 Й. С. Баха) (2017)
Гумен Г. О. - Мирослав Скорик "Карпатська рапсодія”: порівняльний аналіз перекладень (2017)
Захарчук В. І. - Національний колорит української сучасної хорової музики (2017)
Грек В А. - Інтерпретація народного танцю засобами сучасної хореографії (2017)
Луць С. В. - Колекціонування творів ювелірного мистецтва: специфіка утворення зібрань (2017)
Кисельова К. О. - Види трансформацій поверхні матеріалів в сучасних тенденціях моди (2017)
Смоляр О. В. - Монументально-декоративне мистецтво в дизайні інтер’єрів готелю "Славутич” м. Києва (2017)
Пономаренко Ю. В. - Арт-терапія та ескапізм як стратегії культуро творчості (2017)
Костюк Л. К. - Галерея європейського живопису "Євро-Арт" як сучасна платформа культурно-мистецького середовища міста (2017)
Велінець Б. - Фестивальний рух як чинник культурно-мистецького простору Рівненщини (2017)
Костюк Л. К. - Пам’ятки сакральної архітектури Дубна у контексті культурної спадщини України, Воят І. О. (2017)
Хлистун О. С. - Феномен методики акторського тренінгу Тадаші Сузукі (2017)
Крись А. І. - Компоненти методики навчання спортивним бальним танцям: почути – побачити – виконати (2017)
Мелещук Л. В. - Роль невербальної комунікації у педагогічному спілкуванні, Казначеєва Л. М. (2017)
Абрамович О. О. - Роль особистості викладача ВНЗ у формуванні загальнокультурних і професійних компетенцій майбутніх фахівців (2017)
Гусакова Н. М. - Педагогічна культура викладача ВНЗ як складова професійного спілкування зі студентами, Штефюк В. Д. (2017)
Брюханова Г. В. - Проблеми формування змісту і методики викладання навчальних дизайнерських дисциплін у вищій школі, Лєжнєв О. О. (2017)
Филипчук М С. - Особливості навчально-виховної роботи в аматорському естрадному оркестрі (2017)
Михайлюк Х. О. - Використання мелодичних та гармонічних розспівок у вокальному ансамблі, Черсак О. М. (2017)
Обух Л. В. - Роль тренінгів та майстер-класів у розвитку психофізіологічної свободи студентів-співаків (2017)
Дріневська В. С. - Методичні аспекти підготовки фахівців із народного хорового співу в системі закладів вищої освіти України (2017)
Кушнір К. В. - Роль сучасних музично-комп’ютерних технологій у фаховій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Кобрин Н. В. - Історичні, життєтворчі й мотиваційні засади викладання української музики в системі ССМШІ (2017)
Тадля О. М. - Менеджмент соціокультурної діяльності: інноваційний підхід та креативні технології освіти (2017)
Гончарова О. М. - Навмахія як видовищна форма дозвілля в Античному Римі (2017)
Баранова Ю. В. - Ритм як формотворча характеристика орхестики античності (2017)
Піщанська В. М. - Культурологічна парадигма релігійно-естетичного синкретизму духовної сфери козацької культури (2017)
Олейнікова Т. П. - Використання західноєвропейських підходів до аналізу музично-риторичних фігур у семіотичному дослідженні української музики бароко (2017)
Белінська Л. С. - Культурна і комунікативна пам’ять в ментальності шляхетського середовища (2017)
Ямборко О. Я. - Історія "Руху мистецтва і ремесел": соціокультурний контекст (2017)
Пожарська О. Ю. - Культурогенез циркового мистецтва (2017)
Кухаренко О. О. - Студіювання обрядів родинного й календарного циклів (2017)
Щербань А. Л. - Методологічні засади макроісторичного дослідження традиційної орнаментації кераміки Дніпровського Лівобережжя (2017)
Москаленко А. В. - Княжа гора в науковому доробку Г. Г. Мезенцевої: культурологічний аспект (2017)
Богатікова О. В. - Феномен візантійського мистецтва як об’єкт наукових розвідок Григорія Павлуцького (1861–1924 рр.) (2017)
Дзундза Р. М. - Микола Колесса крізь призму проблем ідентичності (2017)
Давва В. В. - Еволюція ціннісних культурних орієнтирів у перші роки Української революції (регіональний аспект) (2017)
Кригіна О. В. - Інформаційний потенціал метричних книг представників різних віросповідань (2017)
Данник К. О. - Актуальні проблеми життєдіяльності вірменських громад в Україні періоду держаної незалежності України (2017)
Вербицька П. В. - Європейська стратегія ідентичності особистості в умовах культурної багатоманітності (2017)
Бaбкiн В. O. - Кpизa євpoпeйcькoгo мультикультуpaлiзму в кoнтeкcтi глoбaлiзaцiї: нiмeцький досвід (2017)
Тормахова А. М. - Трансгендерні образи в контексті культурно-мистецьких практик (2017)
Aliieva S. - The gender world viewed through culture (2017)
Малюк Є. О. - Риторика політичних відеоігор у глобальному та локальному контексті (2017)
Воронік Д. С. - Процеси візуалізації в сучасній культурі: проблеми та виклики (2017)
Червонюк О. А. - Парадигма інформаційного протистояння: вплив нових медіа на графіті-контент (2017)
Мазепа А. - Психологічний вплив телесеріалів на глядача (на прикладі українського телемистецтва) (2017)
Бабушка Л. Д. - Festive: технологія гламуру та маркетинг-мікс глобалізаційних практик (2017)
Курочкін О. В. - Баварське свято Октоберфест: традиції і сучасність (2017)
Данилова В. Є. - Спеціальні художні події у процесах створення та трансляції сучасної культури (2017)
Морозова О. В. - Інноватика сучасних музейних проектів: вітчизняний та зарубіжний досвід, Морозова Т. П. (2017)
Тадля О. М. - Організаційно-управлінські технології в менеджменті соціокультурної сфери (2017)
Małecka A. - The role of humour in cross-cultural communication, Grzegorzewska M.-K. (2017)
Рось З. П. - Динаміка розвитку джазово-фестивального руху в Україні доби державної незалежності (1991–2012 рр.) (2017)
Личковах В. А. - Музей: ідея і реальність у західноєвропейській та українській культурі (2017)
Гоцалюк А. А. - Самоорганізація культури: сучасна парадигма (2017)
Міщенко М. О. - Вплив національного законодавства про охорону культурної спадщини на процеси євроінтеграції у культурно-мистецькій сфері (2017)
Пономаренко Ю. В. - Сучасні театралізовані дитячі вистави у контексті соціально-культурного розвитку дитини (2017)
Плюта О. П. - Українська кухня: передумови виникнення і трансформації (2017)
Пилипів В. В. - Гостинність у публічному просторі європейського індустріального міста (2017)
Красовський С. О. - Дослідження міжнародного туризму в дисертаційних роботах українських науковців (2017)
Dіachenko R. - Hospitable Chernivtsi: cultural and historical excursion into the evolution of the restaurants (2017)
Кобижча Н. І. - Педагогічна спадщина Б. Грінченка в контексті концепції life-long-learninq (2017)
Романенко М. І. - Релігійно-естетичний синкретизм духовної культури українського козацтва |Рец. на монографію: Піщанська В. М. Релігійно-естетичний синкретизм в духовній культурі українського козацтва: монографія / В. М. Піщанська. – Дніпро: Інновація, 2017. – 312 с.| (2017)
Долбенко Т. О. - Культурний простір сучасної України в новій монографічній літературі |Рец. на монографію: Копієвська О. Р. Трансформаційні процеси в культурі сучасної України / О. Р. Копієвська. – Київ: НАКККіМ, 2014. – 296 с.| (2017)
Костюк Л. К. - Невідоме листування: життя і творчість художника Георгія Косміаді в еміграції (2017)
Виткалов С. В. - Новий тип митця в умовах зміненого соціокультурного простору: Валерій Марченко (2017)
Ковальов А. О. - Впровадження прискорених поїздів міжобласного сполучення, Ковальова О. В., Ковальов М. О., Селютин Ю. О., Романенко М. І. (2018)
Яцько С. І. - Модель тягового асихронного електропривода в режимі електродинамічного гальмування зі скалярним законом керування, Ващенко Я. В., Сидоренко А. М. (2018)
Галагуря Е. И. - Верифікація методу розрахунку позацентрово стиснутих колон порівняно з будівельними нормами України, Ковальов М. А., Кравців Л. Б., Биченок І. В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Лучанинов А. А. - Покрытия системы Ti-Al-N, нанесенные PVD методами, Стрельницкий В. Е. (2012)
Dudin S. - Comparative study of positive and negative ion flows extracted from downstream plasmas beyond magnetic and electrostatic electron filters, Rafalskyi D., Popelier L., Aanesland A. (2012)
Руденький С. Г. - Вакуумно-активированное хромирование стали 20 в нанокристаллическом порошке (2012)
Джабуа З. У. - Оптические свойства тонких плёнок диантимонида празеодима золотистой окраски, Гигинеишвили А. В., Илуридзе Г. Н., Минашвили Т. А., Купреишвили И. Л. (2012)
Тарасова О. Ю. - Дослідження локальної будови нанорозмірної гетероструктури Sі(111)/Si3N4(0001) на підставі комп’ютерного моделювання, Балабай Р. М. (2012)
Куровець В. В. - Мікротвердість імплантованих іонами гелію монокристалічних плівок залізо-ітрієвого ґранату, Федорів В. Д., Яремій І. П. (2012)
Копылец И. А. - Многослойные периодические композиции W/B4C c периодом 1,35 нм (2012)
Бугаев Е. А. - Особенности формирования многослойных наноразмерных покрытий Со/С при создании рентгеновской изображающей системы работающей на длине волны λ = 4,86 нм (2012)
Литвиненко В. В. - Высокояркий пленочный люминофор красного цвета свечения на основе оксида гадолиния, Родионов В. Е., Шмидко И. Н. (2012)
Остафійчук Б. К. - Структура та електрохімічні властивості літій-марганцевої шпінелі Li1+хMn2-хO4 (0 < х < 0,5), Будзуляк І. М., Іванічок Н. Я., Гасюк І. М., Лісовський Р. П., Рачій Б. І., Яремій І. П. (2012)
Мирсагатов Ш. А. - Исследование промежуточных слоёв диода с барьером Шоттки Al-pCdTe-Мо, Музафарова С. А., Ачилов А. С., Мовлонов А. А. (2012)
Сичікова Я. О. - Дослідження дефектної структури фосфіду індію за ямками травлення (2012)
Колесников Д. А. - Механические и триботехнические свойства нанокомпозитных покрытий Ti-Hf, (Ti-Hf)N и (Ti-Hf-Si)N, полученных вакумно-дуговым осаждением, Грудницкий В. В., Гриценко В. И., Дручинина О. А., Кирик Г. В., Махмуд А. М., Турбин П. В., Маликов Л. В., Прозорова М. С., Сердюк И. В. (2012)
Чернышов Н. Н. - Теория явлений переноса в электрическом поле для кристаллов без центра инверсии (2012)
Информация (2012)
Правила оформления рукописей (2012)
Тематичні напрямки (2012)
Вихідні дані (2012)
Ісіченко І. - Концепт свободи в поетичному коді Климентія Зиновієва (2018)
Левченко Н. М. - Біблійна герменевтика в давній українській літературі в межах канону та поза ним (2018)
Руда О. В. - Образність поезії Лазаря Барановича: художній експеримент як відстоювання свободи творчого пошуку (2018)
Боговін О. В. - Художній текст як простір "аморальної” свободи: інтерпретація коду "fin`amour” у романах А. Кримського та О. Уайльда (2018)
Калашник О. О. - Свобода вираження візіонерського стану в поезії модерну (2018)
Кремінська І. М. - Художні особливості драми Я. Мамонтова "Над безоднею” (2018)
Муслієнко О. В. - М. Хвильовий: клинамен у тексті абсурду (2018)
Янченко Ю. А. - Концепт СВОБОДА у поетичному дискурсі Аркадія Казки: образна, понятійна та ціннісна складові (2018)
Ушкалов Л. В. - Свобода в українських ідейних координатах (2018)
Борзенко О. І. - Свобода в особистісному самовираженні київських романтиків (2018)
Манжос С. В. - Міфопоетичний комплекс "дорога – море” в українській чарівній казці (2018)
Петренко С. І. - "…І пізнаєте правду, – а правда вас вільними зробить": правда й свобода у Біблії (2018)
Матвєєва Т. С. - Фрагментарна проза в творчості О. Кобилянської: специфіка художнього моделювання світу (2018)
Оніпко В. Ф. - Свобода як головна засада діяльності письменниці в епістолярії Олени Пчілки (2018)
Телехова О. П. - Опозиція "волі - неволі” в драматургії Лесі Українки (у зв’язку з вивченням у школі) (2018)
Черемська О. С. - Вербалізація образу свободи у творчості Христі Алчевської, Масло О. В. (2018)
Калениченко О. Н. - Рецепция главы "Черт. Кошмар Ивана Федоровича” из романа "Братья Карамазовы” Ф. М. Достоевского в литературе Серебряного века (2018)
Михайлин І. Л. - В. Сосюра в просторі необхідності і свободи (поетична збірка "Біля шахти старої”, 1958) (2018)
Кизилова В. В. - Школа у прозі ХХ ст. для і про дітей: соцреалістичний кордон і художня дійсність (2018)
Кузьменко Н. С. - Свобода творчості: від тексту О. Довженка до фільму Ю. Солнцевої (на прикладі "Поеми про море”) (2018)
Літвинчук Т. В. - Проблема свободи князя і його родини в історичних романах П. Загребельного: соціокультурний контекст середньовічного міста (2018)
Гладкова М. В. - Мотив маски в повісті "Ирій” В. Дрозда, Головко Л. Г. (2018)
Гноєва Н. І. - Мотив національної свободи і внутрішньої свободи особистості в романі "Берестечко” Ліни Костенко (2018)
Кисіль В. В. - Жанрові особливості фейлетонів А. Ніковського (на матеріалі збірки А. Яриновича "Буржуазна рада та інші фельєтони”) (2018)
Савчук Г. О. - Інтермедіальні аспекти української літератури епохи шістдесятництва (2018)
Тарануха Є. В. - "Воля у неволі": ліричне "Я" поезії В. Стуса як елемент переосмислення травматичного досвіду (2018)
Ступницкая Н. Н. - Понятийный аспект детской литературы как явления общелитературного процесса (2018)
Виниченко В. В. - Лики танатологического в творчестве Н. Баршева: пустота, свист и молчание (2018)
Макарадзе Х. З. - Свобода письменника та режисера в інтерпретації теми голодомору (В. Барка "Жовтий князь” та О. Янчук "Голод – 33”) (2018)
Шовкопляс Г. Є. - Функціонування трикутника автор – виконавці – глядачі у перформансі (на матеріалі п’єси Юрія Тарнавського "Чотири проєкти на український національний прапор”) (2018)
Даниленко Л. В. - Маркери доби 70-х у романі С. Батурина "Шизґара”: роль подробиць і художньої деталі в тексті (2018)
Гаврилюк Н. І. - Поезія кінця ХХ – початку ХХІ ст.: простір свободи чи простір свавілля? (2018)
Гребенюк Т. В. - Свобода й етика в літературі метамодерного світу: український вимір (2018)
Хоменко Г. І. - Жак Дерріда: свобода інтерпретації як (не)можливість (2018)
Попов С. Л. - Контаминация как причина существования ассиметричной нерегулярной грамматической вариантности: на примере управления прилагательного полный и однокоренных адъективов (2018)
Сердега Р. Л. - Синтаксична організація виражених простим реченням повір’їв (2018)
Савчук Е. О. - Особливості сприйняття кольоропозначень у мовній картині світу англомовних представників середнього віку, Галунова Н. М. (2018)
Білоус П. В. - Рецензія на монографію Наталії Левченко "Біблійна герменевтика в давній українській літературі”. Харків: Майдан, 2018. – 392 с. (2018)
До ювілею Юрія Миколайовича Безхутрого (2018)
Життя, осяяне добром (2018)
К юбилею Александра Ивановича Лагунова (2018)
Ісьєміні І. І. - Використання піднімально-транспортного обладнання у внутрішньоскладській логістиці (2018)
Ісьєміні І. І. - Тупиковий упор для зупинки кранів мостового типу (2018)
Писарцов А. С. - Износ каната ПТМ и работа трения (2018)
Писарцов А. С. - Проскальзывание каната ПТМ (2018)
Фидровская Н. Н. - Экспериментальное исследование изменения напряжений в витках каната при навивке на барабан, Ломакин А. А., Лесовицкий К. Ю. (2018)
Фідровська Н. М. - Навантаження лобовини канатного барабана, Лєсовицький К. Ю., Хурсенко С. В., Писарцов О. С. (2018)
Фідровська Н. М. - Ударні навантаження при пересуванні мостових кранів, Перевозник І. А. (2018)
Скоркін А. О. - Дослідження методів формоутворення різальних елементів твердосплавного інструмента для обробки композиційних матеріалів, Кондратюк О. Л. (2018)
Сычев Ю. И. - Использование комбинированного инструмента при обработке отверстий (2018)
Ловейкін В. С. - Обґрунтування крайових умов оптимального режиму реверсування роликової формувальної установки за прискоренням четвертого порядку, Почка К. І. (2018)
Подоляк О. С. - Дослідження зношуваності двигунів внутрішнього згоряння методом планування експерименту, Назаркін О. А., Лабазов С. О. (2018)
Ромасевич Ю. О. - Аналіз пуску стрічкового конвеєра із використанням частотно-керованого привода (2018)
Фурсова Т. Н. - Повышение усталостной прочности и эксплуатационной надежности ответственных деталей паровой турбины (2018)
Бурдейна В. М. - Оптимізація процесу оцінювання показників якості координованих отворів статистичними методами (2018)
Гордєєв А. С. - Вимоги до точності відтворення кольору в сучасному репродукційному процесі (2018)
Канюк Г. И. - Эффективность систем энергосберегающего управления циркуляционными насосами электростанций, Мезеря А. Ю., Хорошун Д. М., Князева В. Н. (2018)
Канюк Г. І. - Аналіз нормативного забезпечення систем автоматичного регулювання гідрогенераторних установок ГЕС та ГАЕС, Мезеря А. Ю., Мельников В. Є. (2018)
Лаппо І. М. - Дослідження сучасного стану балістичного захисту авіаційної техніки, Гордєєв А. С., Аркушенко П. Л. (2018)
Лис Ю. С. - Сучасні підходи до визначення ризиків в системі управління охороною праці (2018)
Лис Ю. С. - Функціональний стан людини-оператора та безпека праці (2018)
Малецька О. Є. - Аналіз вимог до засобів та методик вимірювань за ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (2018)
Маліцкий І. Ф. - Забезпечення якості буксового вузла при складанні колісної пари з термовпливом, Смирнов І. П. (2018)
Моргунов В. В. - Чисельне моделювання радіаційної обробки матеріалів, Черняк О. М. (2018)
Подоляк О. С. - Оптимізація оперативного планування міжміських автомобільних вантажних перевезень, Крамаренко Ю. М. (2018)
Резниченко Н. К. - Энергоэффективность технологических процессов прессовых соединений (2018)
Романов С. В. - Особенности математического моделирования индукционного нагрева деталей для тепловой сборки и разборки соединений (2018)
Черкашина О. С. - Исследование влияния температурных расширений материала на качество соединения изделия в условиях термовоздействия, Трищ Г. М. (2018)
Яценко Л. О. - Забезпечення точності виготовлення глибоких отворів у друкарських циліндрах (2018)
До уваги авторів (2018)
Title, contents (2018)
Hadrian P. - The use of audit as a tool for strategic control of marketing activities of Polish enterprises (2018)
Prysiazhniuk L. - Development of the distribution model of financial resources based on EVA indicator (2018)
Babenko V. - Activities of international agroholdings in the world market of foreign investments: investigation of trends and factors of impact in сurrent financing conditions, Sidorov V., Savin R. (2018)
Grytsyshen D. - Investigation of efficiency audit in the system of state financial control in Ukraine, Nazarenko T. (2018)
Voloshyna S. - Formation of a multilevel system of human capital measurement indicators (2018)
Pishenin I. - Analysis of modern tendencies of modernization processes of the enterprises of AIC of Ukraine (2018)
Kolos I. - Systematization and development of the provisions for statement of lean synchronization accounting of cash flow from operating activities of industrial enterprises (2018)
Abstracts and References (2018)
Sysoieva S. - Concept of competence in the international and national educational contexts, Mospan N. (2018)
Піддячий В. - Аксіологічні основи розвитку громадянської компетентності майбутнього педагога (2018)
Бульвінська О. - Сучасні тенденції безперервного професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти (2018)
Ратушинська А. - Неперервна самоосвіта як необхідна умова особистісного та професійного розвитку вчителів початкових класів (2018)
Виговська О. - Статегія інтернаціоналізації як ключовий пріоритет розвитку університетської освіти в україні (2018)
Пономарьова Н. - Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи зі школярами (2018)
Манюк Л. - Підготовка майбутніх лікарів до фахової комунікації:базові поняття, Кучумова Н. (2018)
Батечко Н. - Акмеологічна модель підготовки викладача вищої школи в умовах магістратури (2018)
Лисенко О. - Організація зворотного суб’єкт-суб’єктного зв’язку із застосуванням дистанційних технологій на етапі післядипломної освіти (2018)
Горбенко Г. - Застосування інтерактивних online та offline засобів у формуванні бренду освітньої установи: практичний аспект, Борзаківська К. (2018)
Кудлай А. - Мобільні ресурси у професійній підготовці майбутніх офіцерів поліції (2018)
Опалюк Т. - Інструментально-діяльнісна компонента соціальної рефлексії майбутнього вчителя (2018)
Ситник О. - Професійна підготовка вчителя до роботи в системі освіти дорослих в Ірландії (2018)
Мельник Н. - Особливості професійної підготовки дошкільних педагогів у Великій Британії (2018)
Петрухан-Щербакова Л. - Теоретичні підходи до поняття "ефективність соціальної роботи" в спадщині Мері Елен Річмонд (2018)
Дурдас А. - Структурні особливості вищої освіти Французької Республіки (2018)
Соколова І. - Оцінювання у вищій освіті:критерії та показники ефективності (2018)
Tryhub I. - Postgraduate extent of the education module "higher education quality and expert support: Ukraine’s movement toward the European Union" (2018)
Сердюк Т. - До проблеми вдосконалення системи акредитації закладу вищої освіти (2018)
Лісовець О. - Системний підхід до формування соціально-правової компетентності соціальних працівників (2018)
Velykzhanina D. - Content aspects of professional preparation for social pedagogues in forming adolescents’ living competency (2018)
Моренко О. - Проективні технології в процесі професійної підготовки працівників соціальної сфери (2018)
Ступак О. - Сутність поняття "соціальна активність молоді" (2018)
Грицай І. О. - Принцип гендерної рівності у соціально-економічній сфері на місцевому рівні: вітчизняний та зарубіжний досвід (2018)
Михайліченко М. А. - До питання про складники внутрішньостанового статусу російського дворянина (на прикладі "восьмикласного" дворянства Харківського намісництва) (2018)
Попович Т. П. - Підзаконна правотворчість: теоретико-правові аспекти, Стрічик Я. Я. (2018)
Пучков О. О. - Методологічні засади дослідження правопорядку у сфері національної безпеки (2018)
Рожкова Л. І. - Законодавче регулювання процесу реабілітації жертв політичних репресій тоталітарного режиму (2018)
Звоздецька І. В. - Правова свідомість суб’єктів парламентських процедур (2018)
Чернеженко О. М. - Місцеве самоврядування та управління в Німеччині (2018)
Bohoslavets V. M. - The principle of good faith contractual performance set by the Supreme Court of Canada in Bhasin (2018)
Бойко В. Б. - Типові помилки при вирішенні питання про відкриття провадження в цивільній справі (на матеріалах судової практики) (2018)
Мазур В. В. - Особливості реалізації прав та обов’язків у сфері сервітутного користування (2018)
Савицький А. Я. - Актуальні проблеми функціонування інституту управління та обслуговування багатоквартирних житлових будинків (2018)
Самілик Л. О. - Розвиток судової практики як джерела права в Україні та перспективи застосування у цивільному процесі, Овдієнко О. О. (2018)
Славко А. С. - Перспективи впровадження інституту медіації в Україні, Холод О. А. (2018)
Білоусов Є. М. - Пріоритетні напрями господарсько-правового забезпечення економічної безпеки України (2018)
Возняковська К. А. - Щодо підстав визнання банку неплатоспроможним (2018)
Макаренко А. С. - Проблеми застосування гарантій здійснення інвестиційної діяльності в Україні (2018)
Петруненко Я. В. - Окремі питання удосконалення законодавчої регламентації ліцензування господарської діяльності як засобу забезпечення ефективного використання державних коштів (2018)
Величко Л. Ю. - Поширення нетипових форм зайнятості як прояв розширення сфери дії трудового права (2018)
Волошина С. М. - Соціальне обслуговування осіб, що постраждали від домашнього насильства (2018)
Білецький В. О. - Аналіз повноважень оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України (2018)
Дворник С. І. - Правове регулювання державного нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю нормами трудового та адміністративного права: порівняльний аспект (2018)
Стасюк О. Л. - Адміністративно-правові засади діяльності інституту нотаріату у сфері реалізації правозахисної функції в Україні (2018)
Черняхович І. Е. - Поняття публічно-правового спору та його розмежування із суміжними поняттями "публічно-правовий конфлікт”, "державно-правовий конфлікт”, "адміністративно-правовий спір” (2018)
Юшкевич Х. В. - Актуальні проблеми в галузі охорони та захисту лісового фонду (адміністративно-правовий аспект) (2018)
Шульженко А. В. - Проблеми використання поліграфа під час кримінального провадження (2018)
Мироненко Т. Є. - Представництво і прокурорське представництво (2018)
Vinychuk S. M. - Diaschisis: brief historical review, Fartushna O.Ye. (2018)
Смоланка В. И. - Первичный латеральный склероз: научный обзор и личное наблюдение, Орос М. М., Герасименко О. С., Палагута А. В. (2018)
Волошина Н. П. - Сравнительная эффективность гормональной пульс-терапии при рецидивирующем и вторично-прогредиентном типах течения рассеянного склероза с разным характером прогноза. Сообщение I. Эффективность гормональной пульс-терапии в дебютах и на рецидивирующем этапе при рецидивирующем и вторично-прогредиентном типах течения рассеянного склероза с разным характером прогноза, Негреба Т. В., Василовский В. В., Песоцкая К. О., Ткачева Т. Н., Черненко М. Е. (2018)
Азизова Р. Б. - Эффективность метилкобаламина в метаболической терапии диабетической полинейропатии, Охунова Д. Г. (2018)
Горанский Ю. И. - Повышение адаптационных возможностей центральной нервной системы при черепно-мозговой травме, Дяба О. И. (2018)
Коваленко О. Є. - Феномен нейропластичності та нейрофізіологічні аспекти рефлексотерапії в комплексному лікуванні больових і деяких небольових синдромів у хворих після інсульту, Чіжикова М. Є. (2018)
Цьома Є. І. - Судомний напад у дебюті як ізольований предиктор незадовільного результату після спонтанного субарахноїдального крововиливу аневризматичного генезу, Студеняк Т. О., Смоланка В. І., Боровик О. І., Цяпець С. В. (2018)
Алыпова Е. Е. - Состояние эндотелиальной функции у больных пожилого возраста c дисциркуляторной энцефалопатией и изолированной систолической и систоло-диастолической артериальной гипертензией, Линецкая Л. Я. (2018)
Зайченко Г. В. - Місце центральних міорелаксантів у лікуванні неспецифічного болю в спині, Плющ С. І., Сініцина О. С. (2018)
Бурчинский С. Г. - Роль и место бензодиазепинов в фармакотерапии посттравматического стрессового расстройства (2018)
Марценковський І. А. - Розлади аутистичного спектра: фактори ризику, особливості діагностики й терапії, Марценковська І. І. (2018)
Сайко А. В. - Современное состояние проблемы фантомной боли (2018)
Думанский Ю. В. - Метастазы рака в головной мозг как первичное проявление основного заболевания, Столярова О. Ю., Синяченко О. В., Егудина Е. Д., Степко Ф. А. (2018)
Циганок О. В. - Електроміографічна діагностика порушень моторики язика неврологічного генезу в пацієнтів з оклюзійною патологією, Кіндій Д. Д., Малюченко М. М., Оджубейська О. Д., Калашніков Д. В., Король М. Д. (2018)
Бовт Ю. В. - Нічна полісомнографія у хворих у гострому періоді закритої черепно-мозкової травми, обумовленої вибуховою хвилею, Забродіна Л. П., Кас Ю. В., Коршняк В. О., Сухоруков В. І. (2018)
Лабунец И. Ф. - Изменения эндокринной функции тимуса, макрофагов и Т-лимфоцитов головного мозга у мышей разного возраста после введения нейротоксина купризона и цитокина (2018)
Науково-практична конференція у Харкові на тему: "Організація роботи та адміністрування в господарських судах України" (2013)
Татьков В. І. - На шляху до ефективного судочинства (2013)
Самсін І. Л. - Судове адміністрування як елемент незалежності судової влади (2013)
Осетинський А. Й. - Організація роботи та адміністрування — запорука якісного відправлення правосуддя (2013)
Ємельянов А. С. - Роль голови суду в процесі притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності (2013)
Удовиченко О. С. - Рада суддів як невід’ємна складова системи судоустрою (2013)
Кухар В. І. - Організаційно-правові аспекти судового адміністрування (2013)
Алєєва І. В. - Незалежність суддів — гарантія конституційного права на судовий захист (2013)
Погребняк В. Я. - Участь органів суддівського самоврядування у вирішенні питань призначення суддів на адміністративні посади в судах (на прикладі діяльності Ради суддів господарських судів України) (2013)
Шевчук С. Р. - Теоретико-правові засади та міжнародні стандарти доступу до правосуддя в господарських справах (2013)
Коваль В. М. - Перспективи та шляхи розвитку судового адміністрування в Україні (2013)
Плотніцький Б. Д. - Співвідношення адміністративно-управлінських функцій голови суду з органом суддівського самоврядування (2013)
Галівець І. В. - Роль апарату в організації роботи суду (2013)
Богданов Л. В. - Сучасні технології в судочинстві: від електронного документообігу до електронного суду (2013)
Шукліна Н. Г. - Професійний розвиток судді: виклики сьогодення (2013)
Марочкін І. Є. - Питання забезпечення доступу до правосуддя в судах господарської юрисдикції (2013)
Рекомендації науково-практичної конференції "Організація роботи та адміністрування в господарських судах України" (ухвалено у м. Харкові 24 квітня 2013 р.) (2013)
Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 18.02.2013 №01-06/374/2013 "Про практику вирішення спорів, пов’язаних із виконанням договорів підряду (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)" (2013)
Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 29.04.2013 №01-06/767/2013 "Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)" (2013)
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 12.03.2013 №01-06/473/2013 "Про відкликання пункту 2 Оглядового листа Вищого господарського суду України від 18.02.2013 №01-06/374/2013 "Про практику вирішення спорів, пов’язаних із виконанням договорів підряду" (2013)
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 28.03.2013 №01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 №4212-УІ) (2013)
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 16.04.2013 №01-06/693/2013 "Про рішення Європейського суду з прав людини, які набули статусу остаточних" (2013)
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 19.04.2013 №01-06/722/2013 "Про відкликання пункту 4 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 23.05.2012 №01-06/704/2012 "Про деякі питання практики застосування Закону України "Про судовий збір" (2013)
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 24.04.2013 №01-06/757/2013 "Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 №01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за ре-зультатами перегляду судових рішень господарських судів" (2013)
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 13.05.2013 №01-06/796/2013 "Про деякі питання реорганізації банків та розгляду справ у спорах, що виникають у виконанні господарських договорів" (2013)
Теньков С. А. - Відмова підписати акт приймання-передачі: проблема і способи її вирішення (огляд судової практики) (2013)
Теньков С. А. - Одночасне застосування пені і штрафу (2013)
Хомченков Д. М. - Про стягнення страхового відшкодування в порядку регресу та пені (2013)
Хомченков Д. М. - Про стягнення суми завданої матеріальної шкоди (позовна давність) (2013)
Хомченков Д. М. - Про стягнення шкоди (страхування від нещасного випадку) (2013)
Хомченков Д. М. - Про стягнення заборгованості за поставлений природний газ (2013)
Хомченков Д. М. - Про стягнення грошової заборгованості за договором оренди транспортних засобів (2013)
Подцерковний О. П. - Про застосування інституту безпідставного збагачення при розрахунках у підрядних відносинах, Олюха В. Г. (2013)
Беляневич О. А. - Проблеми реалізації свободи договору в сфері газопостачання (2013)
Вільгушинський М. Й. - Оновлення адміністративно-правової термінології: шлях до європеїзації українського адміністративного права (2013)
Квасніцька О. О. - Теоретичні проблеми правового регулювання банкрутства забудовника та питання захисту прав кредиторів (2013)
Овчаренко О. М. - Притягнення судді до цивільно-правової відповідальності за чинним законодавством України (2013)
Мельничук М. В. - Виникнення та історична еволюція легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як суспільно-небезпечного явища (2013)
Балух Валерій Сергійович "Я ще багато чого хочу зробити для правосуддя в регіоні" (2013)
Дикань В. Л. - Удосконалення механізмів державного управління розвитком залізничної галузі України у євроінтеграційному векторі, Островерх Г. Є. (2018)
Даніл`ян В. О. - Деякі особливості і закономірності економічного розвитку інформаційного суспільства, Фролов О. І., Толстов І. В. (2018)
Ейтутіс Г. Д. - Дослідження складових економічної безпеки України для сталого розвитку держави, Попова Д. В. (2018)
Каменева Н. М. - Екологічна складова забезпечення економічної безпеки регіону, Косич М. В., Александрова О. Ю. (2018)
Остапюк Б. Я. - Особливості розвитку промисловості України в сучасних умовах, Груник І. С., Легенький М. І., Легенький Ю. І. (2018)
Веприцький Р. С. - Аналіз та оцінка обсягів транзитних перевезень залізничним транспортом України, Ейтутіс Г. Д., Артем'єва С. В. (2018)
Зіць О. - Удосконалення факторно-критеріальної моделі оцінки ефективності використання рухомого складу (2018)
Каличева Н. Є. - Вплив управління персоналом на стратегічний розвиток залізничного транспорту в сучасних умовах, Зленко О. В. (2018)
Кравченя И. Н. - Оптимизация затрат на реконструкцию железнодорожной линии под скоростное движение, Дубровская Т. А. (2018)
Назаренко І. Л. - Оцінка економічної безпеки вагонної дільниці, Черненко С. В. (2018)
Негрей В. Я. - Целесообразность электрификации участков железной дороги, Масловская М. А. (2018)
Познякова О. В. - Оновлення логістичної інфраструктури метрополітену Києва, Гуляєв М. С. (2018)
Примаченко Г. О. - Управління ефективністю логістичних систем швидкісних пасажирських перевезень, Русяк П. В. (2018)
Прохорова В. В. - Організація залізничного туризму як інноваційний шлях розвитку пасажирських компаній (2018)
Тимофєєва Т. О. - Вплив сучасних факторів кадрової складової на забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту (2018)
Токмакова І. В. - Впровадження ціннісно-орієнтованого управління на залізничному транспорті, Войтов І. М., Носенко Л. М. (2018)
Устенко М. О. - Основні напрямки розвитку та завдання транспортної логістики (2018)
Шульдінер Ю. В. - Удосконалення роботи сервісних центрів на залізничних вокзалах при обслуговуванні пасажиропотоку, Іванов С. М. (2018)
Боровик Ю. Т. - Стійкий розвиток будівельного підприємства – важлива умова забезпечення конкурентоспроможності транспортного будівельного комплексу (2018)
Гребенюк Г. М. - Центр розвитку компетенцій трудового потенціалу підприємств залізничного транспорту (2018)
Гриценко Н. В. - Вплив корпоративної культури на діяльність підприємства (2018)
Дейнека О. Г. - Формування стратегії іноваційного розвитку для підприємств залізничного транспорту в умовах формування висошвидкісного руху, Камчатна Ю. С. (2018)
Діденко Є. В. - Моделювання гнучких графіків роботи структурних підрозділів підприємств (2018)
Кірдіна О. Г. - Розвиток інтелектуального потенціалу підприємств залізничного транспорту, Коловойда Д. С. (2018)
Пєтухова Т. О. - Теоретичні основи розвитку внутрішнього аудиту підприємств, Шамрай А. Є. (2018)
Фісун К. А. - Організація системи управління якістю продукції в сучасних умовах (2018)
Царенкова И. М. - Оптимизация логистических процессов при транспортировке цементобетонных смесей, Кравченя И. Н. (2018)
Чухлатий А. В. - Практичні аспекти побудови матеріального забезпечення підрозділів національної гвардії України в контексті євроінтеграції (2018)
Шинкаренко В. Г. - Уточнение понятия логистическая система (2018)
Дикань О. В. - Трансформація інноваційної діяльності промислових підприємств залізничного транспорту, Зікій І. В. (2018)
Калабухін Ю. Є. - Концепція життєвого циклу в теоретичному підході до вибору варіанту інвестицій в оновлення парка тягового рухомого складу, Каменева Н. М., Зленко Д. Д. (2018)
Корінь М. В. - Інвестиційне забезпечення розвитку залізничного транспорту України, Кондратюк М. В., Обруч Г. В. (2018)
Котик В. О. - Концептуальні підходи до оцінки ефективності інноваційних проектів залізничного транспорту, Котик В. В. (2018)
Швець Ю. О. - Розвиток венчурного інвестування в Україні та світі, Нужна Ю. Р. (2018)
Барабанов І. В. - Управління поведінкою персоналу, Мисливець К. В. (2018)
Герасименко В. М. - Роль контролінгу в системі управління високотехнологічним підприємством (2018)
Давидова О. Ю. - Науково-практичні методи оцінки інноваційного управління розвитком підприємств (2018)
Дикань В. Л. - Забезпечення ефективності менеджменту промислових підприємств на засадах управління витратами на персонал, Заєць Г. П. (2018)
Зибіна К. В. - Нативна реклама – новий інструмент влучного охоплення цільової аудиторії, Сиволовський І. М. (2018)
Кузнецова Г. В. - Формування системи антикризового управління на вітчизняних підприємствах (2018)
Мельник Т. С. - Методологічні аспекти маркетингових досліджень попиту і мотивів споживчої поведінки пасажирів залізничного транспорту далекого сполучення (2018)
Морозова Л. В. - Економічний зміст контролінгу управління якістю продукції (2018)
Науменко М. О. - Вдосконалення управління якістю продукції високотехнологічних підприємств (2018)
Парфентенко І. А. - Застосування трирівневої концепції мерчандайзингу для формування купівельної лояльності (2018)
Товма Л. Ф. - Логістичне управління підприємством в умовах ринкової економіки (2018)
Черкашина М. В. - Стратегічне управління процесом забезпечення ефективності комерційної діяльності підприємства (2018)
Чухлата Ж. Г. - Особливості стратегічного управління підприємством в сучасних умовах (2018)
Комаренко О. А. - Критерии и методологии оценки уровня и качества жизни населения (2018)
Панченко Н. Г. - Формування концепції корпоративної соціальної відповідальності підприємства (2018)
Толстова А. В. - Розвиток соціального підприємництва в Україні: проблеми та можливості, Сергієнко С. (2018)
Коваль І. М. - Ціннісно-орієнтована організація діяльності сучасного українського репертуарного театру (2018)
Булигін С. Ю. - Агрофізичні аспекти регламентації технологічного навантаження на прикладі лучно-чорноземного ґрунту, Піковська О. В., Антонюк Д. О. (2018)
Мусієнко М. М. - Фізіолого-біохімічні реакції в насінні та рослинах гороху посівного (Pisum sativum L. ) на початкових етапах онтогенезу за дії біопрепаратів і регуляторів росту рослин, Капінос М. В. (2018)
Вожегова Р. А. - Продуктивність та економічна ефективність вирощування гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах зрошення, Влащук А. М., Дробіт О. С. (2018)
Рівіс Й. Ф. - Якісні показники натуральних поліфлорних медів у різних природних зонах Карпатського регіону, Ковальський Ю. В., Саранчук І. І., Клим О. Я. (2018)
Коваленко Л. В. - Динаміка маркерів неспецифічної резистентності у трахеї курчат за ортоміксовірусної інфекції, Стегній Б. Т. (2018)
Грициняк І. І. - Генетична структура сазана амурського ТзОВ "Карпатський водограй", Тарасюк С. І., Залоїло О. В., Маріуца А. Е., Глушко Ю. М., Габуда О. А. (2018)
Черновол М. І. - Використання природних електромагнітних явищ для підвищення врожайності сільськогосподарських культур, Свірень М. О., Амосов В. В. (2018)
Попов В. М. - Методика оцінювання технічного стану насосних агрегатів за рівнями вібрації та показниками енергоефективності, Шліхта В. В. (2018)
Демиденко О. В. - Обіг азоту в різноротаційних сівозмінах Лівобережного Лісостепу, Шаповал І. С., Бойко П. І., Величко В. А. (2018)
Аристархова Е. О. - Визначення токсичності вод поверхневих джерел водопостачання на Аllium ceрa L. (2018)
Кирпа М. Я. - Нетрадиційні методи зберігання зерна для виробництва органічної продукції, Базілєва Ю. С., Лупітько О. І. (2018)
Бовсуновська О. В. - Критерії оцінки накопичення сухої речовини рослинами озимих культур в Лісостепу Правобережному (2018)
Балюк С. А. - М. В. Лісовому — 80 (2018)
А. М. Малієнку — 80 (2018)
Ю. Л. Цапку — 70 (2018)
Пам’яті М. Я. Єфіменка (2018)
Булигін С. Ю. - Агротехнічне пилення орних ґрунтів Лівобережного Лісостепу і Північного Степу України, Вітвіцький С. В., Тімченко Д. О., Діденко В. І. (2018)
Канівець С. В. - Ґрунти поліського опілля (лесових островів) з гумусодеградованим орним шаром під лісовими насадженнями (2018)
Патика В. П. - Азотовмісні сполуки у зерні різних сортів і ліній пшениці спельти, Карпенко В. П., Любич В. В. (2018)
Паламарчук В.Д. - Вплив позакореневих підживлень на кількість качанів у гібридів кукурудзи (2018)
Сметанко О. В. - Вплив елементів біологізації вирощування пшениці озимої на різних фонах мінерального живлення в умовах Південного Степу України, Бурикіна С. І., Кривенко А. І. (2018)
Ковальчук І. І. - Уміст мінеральних елементів у меді та його біологічна цінність за умов згодовування бджолам цитратів Со, Nі, Ag і Сu, Двилюк І. І., Пащенко А. Г. (2018)
Крутякова В. І. - Концептуальні підходи до створення Центру маточних культур комах, Маркіна Т. Ю., Молчанова О. Д., Шейкін Б. М. (2018)
Белоліпський В. О. - Модель трансформації кількісних показників максимальних витрат стоку вод зливових опадів у системі балкових водозборів малих річок, Полулях М. М. (2018)
Іващенко О. О. - Проблеми потенційної засміченості ґрунту в Україні, Ременюк С. О., Іващенко О. О. (2018)
Чехов С. А. - Теоретичні основи поняття "ринок насіння олійних культур" (2018)
Уваренко К. Ю. - Вплив ущільнення та удобрення ґрунту на використання елементів живлення і продуктивність ячменю ярого (2018)
Бордюжа І. П. - Економічна ефективність застосування рідких фосфорних добрив за вирощування картоплі столової на темно-сірому опідзоленому ґрунті (2018)
Я. М. Гадзалу — 60 (2018)
Балюк С. А. - М. Д. Волощуку — 85 (2018)
Звернення головного редактора (2018)
Пашковська Н. В. - Цукровий діабет і мозковий інсульт: сучасний погляд на проблему, Пашковський В. М. (2018)
Бойчук Т. М. - Рання та відстрочена реакція білка Hif-1α в полях гіпокампа на ішемію-реперфузію в щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом, Ткачук С. С., Ніка О. М. (2018)
Сорокман Т. В. - Імунологічні показники у дітей із різними формами ожиріння, Попелюк Н. О. (2018)
Тітова Ю. О. - Взаємозв'язок вітаміну D із компенсацією вуглеводного обміну в пацієнтів, які хворіють на цукровий діабет 2-го типу в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки, Місюра К. В., Кравчун Н. О. (2018)
Перцева Н. О. - Значення впливу контролю глікемії на варіабельність ритму серця та артеріального тиску в пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу, Мошенець К. І. (2018)
Купрін Д. І. - Оцінка фільтраційно-екскреторної функції єдиної нирки у пацієнтів із сечокам'яною хворобою на тлі цукрового діабету 2-го типу, Бобрик М. І., Комісаренко Ю. І. (2018)
Яринич Ю. М. - Роль адипоцитокінів у розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на артеріальну гіпертензію й ожиріння (2018)
Пашковська Н. В. - Псевдотиреоїдна дисфункція в клінічній практиці: як уникнути діагностичних помилок (2018)
Паньків В. І. - Сучасні підходи до лабораторної діагностики й менеджменту синдрому тиреотоксикозу (2018)
Паньків В. І. - Застосування антиоксидантного препарату Гепавал у раціональній терапії цукрового діабету, Паньків І. В. (2018)
Цубанова Н. А. - Фармакологический профиль фитокомпозиции Нормоцикл в терапии гормональных дисбалансов у женщин (2018)
Швед М. І. - Клінічний випадок діагностики автоімунного тиреоїдиту після проведення коронароангіографії, Мартинюк Л. П., Сидоренко О. Л., Ковбаса Н. М., Пельо М. Я. (2018)
Кирилюк М. Л. - Эктопический синдром Кушинга: АКТГ-продуцирующий карциноид легкого. Случай из практики, Тедеева М. К. (2018)
Коваль Г. Д. - Ендометріоз, асоційований із безпліддям: інтеракція імуноендокринних порушень (огляд літератури) (2018)
Тодоріко Л. Д. - Цукровий діабет і туберкульоз: проблема синтропії коморбідної патології, Сем’янів І. О., Сливка В. І., Вакарюк М. М., Сулятицька Ж. В. (2018)
Зорій І. А. - Роль генетичних чинників у розвитку діабетичної дистальної симетричної полінейропатії (огляд літератури та власні дослідження), Пашковська Н. В. (2018)
Пашковська Н. В. - Неврологічні прояви тиреотоксикозу, Оленович О. А., Пашковський В. М. (2018)
Тези доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю "Ендокринні та неврологічні захворювання: проблеми коморбідності" (13–14 вересня 2018 року, м. Чернівці) (2018)
Титул, зміст (2018)
Нагорна А. М. - Медико­-соціальні та демографічні детермінанти формування трудового потенціалу в Україні (2018)
Chernyuk V. I. - Differences in blood circulation functioning in truck drivers related to age, experience and work regime, Bobko N. A., Gadayeva D. O. (2018)
Кальниш В. В. - Особливості оцінювання та прогнозування спонтанного відновлення психофізіологічних функцій учасників бойових дій, Швець А. В., Мальцев О. В. (2018)
Варивончик Д. В. - Стан соматичного та психічного здоров'я працівників стоматологічної служби в умовах застосування сучасних технологій, Копач К. Д. (2018)
Зайцев Д. В. - Особливості впливу об'ємного пневмопресингу на функціональний стан організму при реабілітації комбатантів, Кальниш В. В., Пишнов Г. Ю. (2018)
Семеряк О. М. - Гігієнічна оцінка умов праці гірників вугільних шахт з професійною патологією від дії загальної вібрації, Соловйов О. І. (2018)
Шидловська Т. А. - Стан біоелектричної активності головного мозку в осіб, які отримали акутравму в зоні проведення антитерористичної операції, Козак М. С., Петрук Л. Г., Овсяник К. В. (2018)
Стеренбоген М. Ю. - Гігієнічна оцінка виробничого середовища при вирощуванні їстівних грибів, Цапко В. Г. (2018)
Реферати (2018)
Володимир Іванович Чернюк. До 80­річчя від дня народження (2018)
Психофізіологія праці — поклик серця та душі. До 70­річчя від дня народження Валентина Володимировича Кальниша (2018)
Титул, зміст (2018)
Біла Ю. В. - Особенности нарушения экспрессии матричной РНК Hif-1α и Hif-3α в условиях острого нарушения мозгового кровообращения и на фоне применения модуляторов HSP70, Беленичев И. Ф., Камышный А. М. (2018)
Кабачна І. В. - Дослідження аналептичної активності похідних сірко- та азотвмісних гетероциклів на моделі пропофолового наркозу, Дроговоз С. М., Кабачний В. І. (2018)
Гридіна Т. Л. - Виявлення протигрипозної активності бензімідазолів, Федчук А. С, Басок С. С., Шитикова Л. І., Грузевський О. А., Артеменко А. Г., Кузьмін В. Є. (2018)
Іванцик Л. Б. - Фармакологічні властивості нової комбінованої мазі з етонієм, Дроговоз С. М., Гербіна Н. В., Таран А. В. (2018)
Подольський І. М. - Дослідження норадренергічних механізмів аналгетичної дії атристаміну, Штриголь С. Ю. (2018)
Суворова З. С. - Антифунгальна дія сполуки КВМ-194 на моделі інфікування зразків нігтьових пластинок Aspergillus niger, Вринчану Н. О. (2018)
Товчига О. В. - Вплив препаратів яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) на ефективність і безпечність алопуринолу в експерименті, Лар’яновська Ю. Б., Штриголь С. Ю. (2018)
Товчига О. В. - Психотропні та метаболічні ефекти препаратів яглиці звичайної (Aegopodium podagraria l.) і метформіну в мишей з алоксановим діабетом, Штриголь С. Ю., Горбач Т. В., Дейко Р. Д., Цивунін В. В. (2018)
Тригубчак О. В. - Дослідження ефективності таблеток "Комбідерм" за умов експериментальної гострої виразки шлунка, Фурдела М. Я., Вольська А. С., Курило Х. І. (2018)
Пахольчук О. П. - Короткострокові результати фармакотерапії в дітей з симптомами харчової гіперчутливості на шкірі (2018)
Шаяхметова Г. М. - Порівняльна оцінка впливу протитуберкульозних лікарських засобів на експресію CYP2E1 і стан сперматогенного епітелію за умов введення щурам-самцям у двох комбінаціях, що містять етамбутол або стрептоміцин (2018)
Залигіна Є. В. - Отримання густих екстрактів з незрілих плодів горіха волоського та дослідження кількісного вмісту юглону в їхньому складі, Подплетня О. А., Слєсарчук В. Ю., Соколова К. В. (2018)
Шаповалова Н. В. - Перспективи використання засобів рослинного походження для профілактики та лікування ожиріння, Тарнавська М. І., Сметаніна К. І. (2018)
Олександр Олександрович Цуркан. До 80-річчя від дня народження (2018)
Терський C. В. - Поселенська структура – агломерація ранньосередньовічного Львова: зауваження до системного вивчення (2017)
Лазурко О. Р. - Матеріали Княжої Доби в історичній частині Львова, Шніцар М. Г. (2017)
Александрович В. С. - Початки біографії князя Лева Даниловича та початковий період історії Львова (2017)
Войтович Л. В. - Львів у ХІІІ столітті: нова спроба подолання старих стереотипів (2017)
Ляска В. М. - (Без)людні поля між Львовом та Белзом у ХІІІ столітті (2017)
Мусин А. Є. - Колокол святого Юра 6849 года: между Львовом, Плоцком, Петербургом и Теребовлей (2017)
Петришак Б. І. - Українська громада в найдавнішій актовій книзі львівського магістрату 1382–1389 років (2017)
Голик Р. Й. - (Не)знане місто?: княжий Львів у середньовічній, ранньомодерній та модерній культурній пам’яті (2017)
Александрович В. С. - "Dlaczego nie spróbować szaleństwa": король Данило Романович як оpunktowanа "istota biologiczna”?.. Dąbrowski D. Кról Rusi Daniel Romanowicz. O ruskiej rodzinie książęcej, społeczeństwie i kulturze w XIII w. (Monografie Pracowni Badań nad Dziejami Rusi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. – T. 4). – Kraków, 2016. – 412 с., іл. (2017)
Александрович В. С. - Що з науки Гомера не засвоюється навіть через три тисячі років… Гелитович М. Українські ікони XIII – початку XVI століть зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького: альбом-каталог. – Київ, 2014. – 348 с., іл. (2017)
Анотації (2017)
Панченко С. В. - Забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту України в умовах індустріальної трансформації економіки (2018)
Дикань В. Л. - Розвиток індустріальних центрів як основа подолання економічної кризи в Україні (2018)
Блиндюк Р. В. - Розвиток промисловості в контексті індустріалізації економіки України (2018)
Григорова - Беренда Л. І. - Промислово - транспортний комплекс як основа економічного потенціалу регіону, Глазкова А. С. (2018)
Дикань В. В. - Сучасний стан промисловості України (2018)
Калініченко Л. Л. - Креативна економіка як нова модель економічного розвитку, Благой В. В., Янченко Н. В., Головко-Марченко І. С. (2018)
Маковоз О. В. - Напрямки розвитку взаємодії транспортної та промислової галузей України, Глазкова А. С. (2018)
Толстова А. В. - Кластеризація вітчизняних промислових підприємств (2018)
Устенко М .О. - Розвиток транспортних глобалізаційних процесів за умови інтеграції до світової економіки (2018)
Шевченко І. В. - Обґрунтування актуальності розвитку інтегрованих транспортних підсистем мультимодальних перевезень вантажів для забезпечення конкурентних переваг великих індустріальних центрів країни (2018)
Глушенко Т. М. - Тенденції розвитку міжнародних транспортно-логістичних систем (2018)
Каграманян А. О. - Теоретичні основи логістичного забезпечення функціонування системи високошвидкісного руху в Україні (2018)
Котлубай В. О. - Участь України у розвитку міжнародних транспортних коридорів (2018)
Паламарчук І. В. - Інтеграція українського залізничного транспорту в європейську транспортну систему (2018)
Полякова О. М. - Регіональні аспекти розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні, Шраменко О. В. (2018)
Соляннік К. В. - Транзитний потенціал України в сучасних умовах господарювання (2018)
Степанський Г. Є. - Перспективи інтеграції до транспортної системи "Європа-Азія" та її вплив на транзитні можливості України (2018)
Токмакова І. В. - Розвиток потенціалу транспортної інфраструктури в умовах розширення міжнародної інтеграції як фактор економічного зростання України (2018)
Альошинський Є. С. - Впровадження системи управління ризиками в портах України, Булаєва К. О., Реул Д. В., Лопатюк К. О. (2018)
Альошинський Є. С. - Розширення мережі міжнародних швидкісних залізничних перевезень України, Сохацька В. К., Юхта О. С., Даниленко Д. В. (2018)
Ломотько Д. В. - Формування раціональних логістичних ланцюгів доставки контейнерних вантажів з використанням когнітивних технологій, Ломотько М. Д. (2018)
Носко Н. А. - Визначення поняття малодіяльна станція (2018)
Примаченко Г. О. - Логістика пасажирських транспортних корпорацій (2018)
Ходова Я. О. - Оптимізація логістичних бізнес-процесів із застосуванням підходу системної інтеграції (2018)
Балака Є. І. - Використання електропоїздів для прискорених вантажоперевезень невеликими відправленнями, Лючков Д. С., Одегов М. М. (2018)
Запара В. М. - Тенденції удосконалення технології перевезення зернових вантажів залізницями України, Запара Я. В., Костюкевич С. В., Мокляк Н. Г. (2018)
Запара В. М. - Удосконалення роботи пунктів комерційного огляду поїздів і вагонів як запорука якісних перевезень вантажів залізницями України, Запара Я. В., Артеменко О. В., Тополюк С. О. (2018)
Куценко М. Ю. - Удосконалення гравітаційно-прицільного гальмування вагонів шляхом використання технології машинного зору (2018)
Продащук С. М. - Удосконалення технології контейнерних перевезень на залізницях України, Коленда К. О., Ющенко О. Г., Журко А. В. (2018)
Шаповал Г. В. - Підвищення ефективності взаємодії елементів інфраструктури припортової залізничної станції, Зурашвілі Т. В., Курмей С. В., Примак О. В. (2018)
Шаповал Г. В. - Удосконалення взаємодії вантажної станції та під’їзних колій промислового підприємства, Кулик К. О., Рудьман О. В., Швець О. А. (2018)
Шаповал Г. В. - Обгрунтування раціональних конструктивних параметрів залізничних станцій, Захаров К. А., Шкрабак А. В., Шулімов Є. Ю. (2018)
Шульдінер Ю. В. - Удосконалення залізничних пасажирських перевезень за рахунок впровадження нових туристичних маршрутів, Чечанічева А. І. (2018)
Шульдінер Ю. В. - Удосконалення функціонування сортувальної станції за рахунок впровадження системи відеоспостереження та динамічних тензометричних ваг, Варава С. Ю., Борець Ю. В. (2018)
Шумик Д. В. - Удосконалення розподілу порожніх вагонів за допомогою інформаційних технології, Кулик Л. Г., Таран А. С. (2018)
Астахов В. М. - Стратегічні аспекти адаптивного проектування організації будівництва та реконструкції українських залізниць (2018)
Ахраменко Г. В. - Рациональные решения по повышению скоростей движения на железнодорожных направлениях межрегионального сообщения (2018)
Божок Н. О. - Особливості обліку і аналізу витрат за видами діяльності на підприємствах залізничного транспорту в умовах реформування, Чорна В. В. (2018)
Ватуля Г. Л. - Перспективи розвитку ринка транспортно-логістичних послуг (2018)
Власюк Т. А. - Применение бифуркационного анализа при выборе видов транспорта (2018)
Дейнека О. Г. - Логістичний підхід до пасажирських перевезень залізничним транспортом, Петриковець Ю.І. (2018)
Дралова И. П. - Основные проблемы, возникающие при сборе геодезических данных в процессе съемки объектов железнодорожных станций (2018)
Євсєєва О. О. - Сучасні напрями спільної транспортної політики в контексті стратегічних пріоритетів України на шляху євроінтеграції (2018)
Каличева Н. Є. - Особливості удосконалення системи управління на залізничному транспорті, Антонова Т. П. (2018)
Корінь М. В. - Принципи розвитку залізничного транспорту в контексті поглиблення транскордонного співробітництва (2018)
Леушкин Д. Г. - Европейский вектор в развитии автоперевозок (2018)
Михальченко А. А. - Развитие новых форм корпоративной логистики на железнодорожном транспорте, Ходоскина О. А. (2018)
Кондратюк М. В. - Перспективи інвестиційного забезпечення розвитку залізничного транспорту України, Обруч Г. В. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського