Музичук О. М. - Професійний відбір кандидатів на службу до ОВС: сучасний стан та шляхи удосконалення (2009)
Нагаєць О. О. - Сутність та елементи організації санаторно-курортного забезпечення працівників органів внутрішніх справ (2009)
Назаров В. В. - Особливості механізму захисту прав людини у кримінальному провадженні (2009)
Ніколайченко Г. М. - Вплив глобалізації на національну політичну й правову культуру (2009)
Орел О. В. - Планування як елемент наукової організації праці дільничного інспектора міліції (2009)
Пабат О. В. - Фактори, що детермінують вчинення злочинів у сфері службової діяльності (2009)
Панько Н. А. - Доказове значення висновку експерта (2009)
Папа Д. М. - Становлення наукових поглядів про суб’єктивні публічні права приватних осіб у вітчизняній правовій науці (2009)
Пахомов В. В. - Внутрівідомчий контроль за правозастосовною діяльністю податкових органів (2009)
Перчиков В. Е. - Внутрішній контроль податкових органів: правове дослідження компетенції (2009)
Подоляка А. М. - Захист прав і свобод громадян засобами адвокатури (2009)
Пономарьов О. В. - Деякі особливості дисциплінарної та адміністративної відповідальності посадових осіб антимонопольних органів в Україні (2009)
Пономарьова Я. О. - Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: проблеми та перспективи розвитку (2009)
Портнов А. В. - Запровадження інституту конституційної скарги в Україні: теоретичні та правові проблеми, шляхи їх вирішення (2009)
Пристінський І. О. - Особливості адміністративної відповідальності релігійних організацій за порушення чинного законодавства (2009)
Прокопенко Н. О. - Поняття мікрослідів (2009)
Проневич О. С. - Муніципалізація (комуналізація) як одна з визначальних тенденцій еволюції інституту поліції (міліції) (2009)
Резанов С. А. - Використання дискреційних повноважень в діяльності органів державного управління (2009)
Рябченко Ю. Ю. - Судовий захист прав споживачів при придбанні продукції через Інтернет (постановка проблеми) (2009)
Селезень П. О. - Вплив рішень європейського суду з прав людини на розвиток податкової системи України (2009)
Синеокий О. В. - Новые технологические решения специализации межгосударственных следственно-оперативных групп по расследованию многоэпизодных транснациональных преступлений, совершаемых на сексуальной почве (2009)
Синицький П. В. - Місце контрольно-наглядової діяльності ДСО при МВС України в адміністративній діяльності міліції (2009)
Сікорський О. П. - Адміністративно-правовий статус державних органів США та країн-членів Європейського Союзу у сфері міграції та паспортизації (2009)
Слінько Д. С. - Захист у кримінальному процесі: проблеми теорії та практики (2009)
Тимошевський Д. В. - Правове регулювання податкового кредиту (2009)
Федоров С. Є. - Ревізія як метод фінансового контролю (2009)
Федотова О. С. - Визначення поняття "акваторія морського порту" за законодавством України та відмежування його від суміжних понять (2009)
Хірс Я. О. - До питання про правову природу розрахункових відносин (2009)
Хряпінський П. В. - Заохочувальні кримінально-правові норми як засоби захисту законних прав і свобод людини (2009)
Чепис О. І. - Законний інтерес як категорія цивільного права (2009)
Чубко Т. П. - До питання про поняття права (2009)
Чуйков А. Ю. - Сутність спеціальних установ органів внутрішніх справ (2009)
Шевченко Л. О. - До питання про методи вивчення криміногенної особистості, що вчиняє злочини в сфері ПЕК (2009)
Шестак С. В. - Система суб’єктів правотворчого забезпечення реалізації культурної функції держави (2009)
Шипілов Л. М. - До питання про сутність, зміст та форму демократичної держави (2009)
Шуміло О. М. - Правове забезпечення міжгалузевого підходу щодо поводження та попередження негативного впливу азбесту на людей та довкілля (2009)
Яцишин М. М. - Участь Кабінету Міністрів України й органів державної влади в становленні кримінально-виконавчої системи (2009)
Д’яконова І. І. - Іноземний капітал у банківській системі України: реалізація системних принципів (2013)
Башлай С. В. - Методологічні засади нагляду на консолідованій основі за діяльністю банків в Україні, Подоляка О. І. (2013)
Бурденко І. М. - Сучасні світові моделі регулювання ринку похідних фінансових інструментів, Єльнікова Ю. В. (2013)
Бєлова І. В. - Оцінка фінансової стійкості банків України за допомогою методики z-score, Греченок М. В. (2013)
Vaschenko A. N. - Tools for identification financial transactions involving legalization of criminal proceeds (2013)
Гарасюк О. А. - Особливості ресурсної політики комерційних банків України, Свириденко А. С. (2013)
Єріс Л. М. - Методичні підходи щодо оцінки достатності власного капіталу банку (2013)
Клочко А. М. - Економіко-правове регулювання процесів міжнародного трансферу високих технологій у контексті забезпечення конкурентних переваг країни, Хворост О. О., Омельяненко В. А. (2013)
Конопліна Ю. С. - Суспільно-економічні фактори функціонування системи соціального страхування (2013)
Криленко В. І. - Роль держави в забезпеченні економічної безпеки (2013)
Кузьменко О. В. - Моделювання конкурентних стратегій поведінки учасників ринку перестрахування, Асанов С. А. (2013)
Лановий В. В. - Операції центрального банку на відкритому ринку: сутність, принципи та цілі (2013)
Пластун В. Л. - Еволюція підходів щодо формування диверсифікованого інвестиційного портфеля (2013)
Пластун О. Л. - Проблеми біржової діяльності в Україні та варіанти їх вирішення (2013)
Пігуль Н. Г. - Особливості забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств, Дехтяр Н. А., Боярко І. М. (2013)
Рекуненко І. І. - Вплив маркет-мейкерів на формування ціни фінансового інструмента, Кусий М. Ю. (2013)
Рябушка Л. Б. - Стратегічні напрямки регіонального розвитку в контексті реформування місцевих бюджетів, Шамота Г. М. (2013)
Савченко Т. Г. - Структура та інструменти грошово-кредитного ринку, Піонтковська Я. О. (2013)
Алфьоров С. В. - Особливості устрою та функціонування територіальних громад країн-членів ЄС (2013)
Амбарчян В. С. - Організаційні аспекти інвестиційної діяльності банків на фондовому ринку (2013)
Бех М. С. - Особливості міжнародного кредитування: міжнародний валютний фонд і Україна (2013)
Бондаренко Є. К. - Визначення та обмеження інвестиційної діяльності страхових компаній (2013)
Вергелюк Ю. Ю. - Моделювання факторів диверсифікації кредитних послуг банків (2013)
Гвоздюкова С. М. - Складові інвестиційного ризику та інструменти мінімізації його впливу на діяльність страхової компанії (2013)
Голосенін І. О. - Врахування прибутковості клієнта в реструктуризації кредитів банком (2013)
Демкив Ю. М. - Концептуальная система управления качеством банковских услуг (2013)
Дмитрієв Є. Є. - Сучасні міжнародні загрози для національної економічної та фінансової безпеки України (2013)
Катроша Л. В. - Методи державного фінансового контролю як спосіб запобігання зловживанням у сфері державних закупівель (2013)
Козенко А. О. - Зарубіжний досвід вертикального фінансового вирівнювання та його застосування в Україні (2013)
Козирєв В. А. - Ідентифікація поняття кризи страхового ринку (2013)
Козлова Ю. В. - Перспективи розвитку інвестиційних банків в Україні (2013)
Костюченко Я. О. - Формування макропруденційної політики на основі використання досвіду банку Англії (2013)
Могиліна Л. А. - Методичні аспекти оцінки рівня економічної нестабільності як фактора негативного впливу на фінансову безпеку промислових підприємств (2013)
Мірошниченко Г. О. - Теорія самоорганізації при дослідженні банківської системи (2013)
Небаба Н. О. - Державне регулювання системи недержавного пенсійного забезпечення: сучасний стан і напрями розвитку (2013)
Павловська Є. О. - Теоретичні аспекти впливу державного боргу на економічне зростання (2013)
Романик О. Р. - Вплив іноземного капіталу на вітчизняну банківську систему (2013)
Сич Н. О. - Світовий досвід як векторний орієнтир в управлінні зовнішнім державним боргом (2013)
Скок Є. М. - Світові тенденції розвитку своп-мереж центральних банків (2013)
Шелюк А. А. - Функціональна модель депозитного менеджменту банку (2013)
Шпіцглуз С. О. - Вплив фінансових ризиків на стабільність бюджету (2013)
Абакумов В. М. - Суб’єкти інформаційних війн: поняття та види (2009)
Андрєєва О. Б. - Система роботи з персоналом в органах внутрішніх справ України (2009)
Бавико О. Є. - Сучасні зрушення у визначенні предмету фінансового права (2009)
Бандурка О. М. - Реформування податкової служби – справа невідкладна, Угровецький О. П. (2009)
Барабаш Н. П. - Розвиток правового регулювання земельних відносин, пов’язаних із користуванням надрами (2009)
Бездольний М. Ю. - Державно-правовий механізм протидії корупції (2009)
Безусий В. В. - Окремі питання правового статусу людини в державі (2009)
Берченко Г. В. - Конституційне закріплення статусу політичних партій та інших інститутів громадянського суспільства (досвід зарубіжних країн) (2009)
Бойченко О. В. - Міжнародне співробітництво правоохоронних органів держав у галузі забезпечення інформаційної безпеки (2009)
Бортнік О. Г. - Мирова угода на стадіях перегляду судових рішень (2009)
Волобуєв А. Ф. - Про сутність та психологічні засади пред’явлення для впізнання, Лозова С. М. (2009)
Гетманець О. П. - Контрольні повноваження Міністерства фінансів України в бюджетному процесі (2009)
Гончаренко Г. А. - Особливості організації та правового забезпечення системи органів управління лісовим фондом України (2009)
Гриниха І. М. - Відповідальність виконавця та співвиконавця злочину за кримінальним законодавством зарубіжних держав (2009)
Гробова В. П. - Щодо визначення змісту категорії "особиста недоторканність" (2009)
Денисюк С. Ф. - Організація громадського контролю у сфері забезпечення правоохоронними органами громадського порядку (2009)
Джафарова О. В. - Місце адміністративного договору в адміністративній діяльності правоохоронних органів (2009)
Дмитрієнко І. В. - Первісна українська правова культура: початкові форми художньо-правової свідомості, культури та їх артефактів – першооснови нормативно-правового світоосмислення (2009)
Дмитрієнко Ю. М. - Українська правова свідомість: вітчизняні дослідження XIX ст. – початку XX століть (2009)
Добкін М. М. - Реформування місцевого самоврядування й удосконалення діяльності виконавчих органів місцевих рад як невідкладне завдання (2009)
Дручек О. В. - Правовий нігілізм: підходи до розуміння (2009)
Євдокіменко С. В. - Становлення науки про судову експертизу: історичний аспект (2009)
Єщук О. М. - Межі адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності в Україні (2009)
Жуков С. В. - Особливості банкрутства окремих категорій підприємств-боржників (2009)
Зозуля І. В. - Пропозиції з удосконалення реформування системи МВС України (2009)
Зозуля О. І. - Адміністрація Президента РФ: пошук і апробація моделі здійснення зовнішньополітичної діяльності (2009)
Зубатенко О. М. - Щодо запозичення зарубіжного досвіду правового регулювання припинення суб’єктів господарювання (2009)
Книженко С. О. - Деякі питання тактики допиту свідків при розслідуванні екологічних злочинів (2009)
Колесніков В. В. - Тактичні особливості допиту свідків і потерпілих під час розслідування злочинів, пов’язаних з пожежами (2009)
Корінь Д. О. - Поняття взаємодії дільничних інспекторів міліції (2009)
Котенко В. М. - Реалізація права на звернення з адміністративним позовом: передумови та зміст (2009)
Крикун В. В. - Щодо визначення єдиних критеріїв класифікації спеціальних операцій (2009)
Кузніченко С. О. - Процедури введення, продовження та скасування надзвичайних адміністративно-правових режимів в Україні (2009)
Левченко К. Б. - Проблемні питання реалізації права громадян на доступ до інформації (на прикладі МВС України) (2009)
Литвинов О. М. - Про основні результати дослідження соціально-правового механізму протидії злочинності (2009)
Ляшук Р. М. - Спеціальні принципи застосування силових заходів Державної прикордонної служби України (2009)
Максак О. І. - Щодо питання про підстави усунення зовнішнього подвійного оподаткування (2009)
Мельник О. Б. - Зміст та напрямки діяльності органів внутрішніх справ у сфері адміністративно-правової охорони приватної власності (2009)
Миронова О. О. - Застосування спеціальних релігійознавчих пізнань в діяльності органів державної влади (2009)
Миськів Л. І. - Адміністративно-правові засоби морально-правового виховання курсантів у ВНЗ МВС України (2009)
Мокрицька І. Я. - Проблеми регулювання правового статусу захисника у кримінальному процесі України (2009)
Нагорна Г. О. - Реалізація права на заповіт особи, яка перебуває під час плавання на судні (2009)
Назаренко Ю. О. - Правовая регламентация защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, Смирнов А. А. (2009)
Нікіфоров В. Ю. - Правові засади проведення мобілізації в умовах дії режиму надзвичайного стану (2009)
Олiйничук Р. П. - Відмежування групового порушення громадського порядку від суміжних злочинів (2009)
Орехова І. С. - Принципи державного контролю господарської діяльності (2009)
Остафійчук Г. В. - Проблеми оперативно-розшукових функцій органа дізнання (2009)
Островський О. С. - Сутність та особливості кримінально-правової регламентації відповідальності за злочини проти права людини на свободу віросповідання (2009)
Павленко Э. Б. - Основные элементы правового механизма налога на землю (2009)
Панов І. О. - Митна політика України в умовах розвитку відносин з Європейським Союзом (2009)
Подоляка А. М. - Взаємодія державних органів в охороні громадського порядку (2009)
Предместніков О. Г. - Потерпілий як сторона обвинувачення в справах приватного обвинувачення (2009)
Проневич О. С. - Поліцейська діяльність як вид державно-управлінської діяльності (2009)
Рачок Г. О. - Правова спорідненість адміністративної та кримінальної юрисдикцій як підстава для використання матеріалів адміністративної діяльності ОВС в доказуванні по кримінальним справам (2009)
Ржепецька К. М. - Судовий контроль як адміністративно-правовий засіб захисту прав і свобод людини (2009)
Русанова С. Ю. - Муніципальні права членів територіальної громади: поняття та класифікація (2009)
Санніков Д. В. - Поняття цільового призначення земельних ділянок для садівництва громадян (2009)
Сарана С. В. - Систематизація як форма удосконалення податкового законодавства України (2009)
Синєокий О. В. - Про акмеологію професійного мовлення прокурора-криміналіста (2009)
Сирота Д. І. - Обов’язки громадян як один з центральних елементів їх правового статусу (2009)
Страхова С. В. - Технології інтелектуального аналізу даних як компонент інформаційного забезпечення процесу прийняття ефективних рішень слідчим на початковому етапі розслідування злочинів (2009)
Тучак М. О. - Щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2009)
Хряпінський П. В. - Конструювання заохочувальних кримінальних норм (2009)
Худоба Н. В. - Австрійський кримінально-процесуальний кодекс 1873 року та його застосування на території Галичини (2009)
Шатрава С. О. - Юридична відповідальність як гарантія забезпечення законності діяльності судової міліції (2009)
Шахман Н. В. - Відновлення населення як складова внутрішньої функції держави (2009)
Юртаєва К. В. - Визначення місця вчинення злочинів з використанням комп’ютерних технологій (2009)
Яценко С. Л. - Адміністративно-правовий статус керівника в органах внутрішніх справ України (2009)
Алтуніна О. М. - Сутність та види функцій органів місцевого самоврядування (2009)
Амеліна О. Ю. - Особливості розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням права законного володіння державною власністю (2009)
Анапольська А. І. - Тактичні особливості допиту підозрюваного по справах про розкрадання грошових коштів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків (2009)
Анікіна Г. В. - Перспективи легалізації евтаназії в Україні (2009)
Антоненко В. О. - Кодифікація як самостійна форма систематизації правових джерел (2009)
Бариська Я. О. - Парламентська форма правління: поняття й ознаки, Лемак В. В. (2009)
Берназюк І. М. - Правова регламентація опозиційної діяльності в зарубіжних країнах (2009)
Білик В. В. - Модифікація бюджетно-правових категорій і понять (2009)
Бірюков В. В. - Доказове значення інформації, отриманої з криміналістичних та інших інформаційних систем (2009)
Бойко М. С. - Правові основи захисту цивільних майнових прав обмежено дієздатних та недієздатних осіб (2009)
Бойченко О. В. - Міжнародна інформаційна безпека: проблеми і перспективи (2009)
Бровій А. А. - Поняття, зміст та особливості виникнення трудових відносин (2009)
Вавженчук С. Я. - Сутність поняття "конституційні трудові права" (2009)
Ваганова І. М. - Поняття форми захисту та різновиди заходів захисту трудових прав працівників (2009)
Вапнярчук Н. М. - Актуальні питання дисциплінарної відповідальності державних службовців в Україні (2009)
Волкотруб С. Г. - Актуальні питання імунітету свідків в кримінальному судочинстві (2009)
Володін А. В. - Історія та перспективи розвитку сучасного законодавства про банкрутство (2009)
Волошенюк О. В. - Процеси конвергенції в сучасних правових системах (2009)
Гаврилов Е. В. - Державна політика в сфері забезпечення зайнятості: окремі правові аспекти (2009)
Галіцина Н. В. - Деякі адміністративно-правові аспекти державної реєстрації товариств з обмеженою відповідальністю в Україні (2009)
Галунько В. В. - Концептуальні підходи до розвитку сучасного адміністративного права України (2009)
Галунько В. М. - Адміністративна відповідальність іноземців та осіб без громадянства при проведені фінальної частини чемпіонату Європи з футболу (2009)
Гарасимів Т. З. - Особистість та проблеми її соціалізації (2009)
Герасименко К. С. - Сучасні ознаки загроз "інформаційного тероризму" (2009)
Гетьманцева Н. Д. - Щодо віднесення трудового колективу до суб’єктів трудового права, Козуб І. Г. (2009)
Глевська Н. В. - Принципи правового регулювання відсторонення працівника від роботи (2009)
Гордеюк А. О. - Правове значення умов та показників преміювання (2009)
Горобець Н. О. - Роль норм конституційного та цивільного прав у частині реалізації права на недоторканність житлового простору (2009)
Градецький А. В. - Особливості виконання режиму утримання колишніх співробітників суду та правоохоронних органів (2009)
Гробова В. П. - Реалізація конституційного права на вищу освіту і система зовнішнього незалежного оцінювання знань (2009)
Дмитрієнко І. В. - Особливості історичної української правової свідомості та культури: нормативна оригінальність, архетипи, правова ментальність, Дмитрієнко Ю. М. (2009)
Дмитрієнко Ю. М. - До проблеми становлення та розвитку української правової свідомості: нова актуальна термінологія та її перспективи (2009)
Довгань А. К. - Принципи правового регулювання атестації працівників (2009)
Долецький В. В. - Право на пам’ять як частина змісту права на життя: постановка проблеми (2009)
Дюкарєв В. П. - Загальна характеристика Державного комітету фінансового моніторингу України у системі органів виконавчої влади (2009)
Єгупенко В. В. - Формування психологічної компетентності як елемент криміналістичної підготовки слідчих (2009)
Жаровська І. М. - Генезис ідеї відкритості влади (2009)
Зозуля І. В. - Суб’єкти реформування системи органів внутрішніх справ України: склад і повноваження (2009)
Зозуля О. І. - Реалії законодавчого забезпечення організації та діяльності апарату Президента України (2009)
Іллічов М. О. - Державне управління оперативно-розшуковою діяльністю (2009)
Іншин М. І. - Механізм правового регулювання державної служби (2009)
Іщенко В. М. - Перспективи формування стандартів доказування у сучасному кримінальному процесі України (2009)
Карчевський К. А. - Поняття значного правочину (доктринальний аспект) (2009)
Коваль О. В. - Акти "внутрішнього права" в діяльності міжпарламентських організацій (2009)
Козак З. Я. - Нормативно-правові акти з охорони праці у світлі Закону України "Про охорону праці" (2009)
Колесников К. В. - Ліцензування ріелторської діяльності як засіб державного регулювання в Україні та за кордоном (2009)
Константинов К. В. - Координація дій правоохоронних органів (2009)
Копайгора І. І. - Функції і структура соціального конфлікту (2009)
Копейченко А. В. - Дотримання законності при отриманні дозволу на збір конфіденційної інформації про особу правоохоронними органами в ході оперативно-розшукових заходів (2009)
Костюченко О. Є. - Питання трудової функції працівника в проекті Трудового кодексу (2009)
Кравчук І. А. - Співвідношення понять "розкриття" і "розслідування" терористичних актів з позиції криміналістичної науки (2009)
Кріцак І. В. - Правоохоронна функція держави та її вплив на формування функції надання послуг населенню органами внутрішніх справ України (2009)
Кульгавець Х. Ю. - Винищувальні батальйони та групи охорони громадського порядку у боротьбі із націоналістичним підпіллям у західних областях УРСР (1944-1950 рр.) (2009)
Кульчицька О. В. - Організаційно-правові форми діяльності депутатських фракцій у Верховній Раді України (2009)
Лазур Я. В. - Поняття, сутність та елементи адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод громадян у державному управлінні (2009)
Левченко К. Б. - Які зміни до статті 301 Кримінального кодексу України відповідатимуть вимогам Факультативного Протоколу до Конвенції ООН про права дитини (коментар до законопроекту 3221) (2009)
Лукашев О. А. - Класифікація публічних фондів коштів в контексті побудови системи фінансового права (2009)
Максименко Н. В. - Нормативно-правове регулювання ґендерного паритету в органах внутрішніх справ (2009)
Мандичев Д. В. - Окремі елементи державного контролю якості імпортованих лікарських засобів (2009)
Мандрика Л. М. - Підстави набуття права власності політичними партіями (2009)
Манько О. Є. - Поняття форм державного правління в конституційному праві (2009)
Матюхіна Н. П. - Муніципальна поліція: окремі сторінки минулого та сьогодення (зарубіжний досвід) (2009)
Махонін Ю. В. - Етапи розвитку антинаркотичного законодавства в Україні: історико-правові аспекти (2009)
Миронова О. О. - Стабільність закону у поліконфесійній державі (2009)
Мирошниченко Ю. М. - Дослідження, перевірка та оцінка судом висновку експерта (2009)
Мірошниченко О. С. - Деякі аспекти розкриття серійних вбивств (на основі аналізу особи злочинця) (2009)
Мітяй О. Д. - Особливості цивільно-правової відповідальності банків у формі відшкодування збитків за порушення цивільних прав клієнтів (2009)
Назимко Є. С. - Поняття санкцій статей (санкцій частин статей) Особливої частини Кримінального кодексу України, Коллер Ю. С. (2009)
Небрат О. О. - Деякі аспекти застосування адміністративного примусу при здійсненні охорони громадського порядку (2009)
Олійник О. М. - Проблемні питання законодавчого регулювання права надрокористувача на отримання поза конкурсом надр у користування (2009)
Онищук Н. Ю. - До питання виконання податкового обов’язку (2009)
Панасюк О. О. - Трудове право та динаміка зміни праворозуміння: соціологічний аспект (2009)
Панов І. О. - Щодо визначення правового статусу митного перевізника (2009)
Пілігрім Г. С. - Поняття та правове регулювання концесії об’єктів права комунальної власності (2009)
Плохой І. І. - Поняття громадського порядку (2009)
Поклонська О. Ю. - Взаємодія інститутів громадянського суспільства та демократичної правової держави в Україні (2009)
Попов А. О. - Зарубіжний досвід правового регулювання захисту відомчих інформаційних ресурсів (2009)
Попович Є. М. - Адаптація кадрової роботи в органах прокуратури України до європейських стандартів (2009)
Радіонова-Водяницька В. О. - Захист прав працівників у разі банкрутства підприємства: міжнародний і зарубіжний досвід (2009)
Риженко І. М. - Статус суб’єктів адміністративно-правового захисту права власності суб’єктів господарювання в Україні (2009)
Робак В. А. - Стійкість, як ознака стійких злочинних об’єднань (2009)
Ромасько В. О. - Об’єкт державного контролю у сфері будівництва (2009)
Рудник Д. В. - Актуальні питання профілактики правопорушень на ринку цінних паперів (2009)
Салманова О. Ю. - Питання гарантованості прав і свобод громадян при забезпеченні міліцією безпеки дорожнього руху (2009)
Сальман І. Ю. - Історико-правові аспекти приватизації землі в Україні (2009)
Семенко Б. М. - Зміст та підстави адміністративної відповідальності за порушення законодавства в галузі будівництва (2009)
Синеокий О. В. - Акмеологическое учение об уникальной дуалистичности профессионального статус-кво прокурора-криминалиста (2009)
Синявська О. Ю. - Удосконалення адміністративно-правових засад забезпечення безпечної життєдіяльності персоналу ОВС (2009)
Слінько Т. М. - Свобода вираження поглядів у рішеннях Європейського Суду з прав людини та загальні критерії її обмеження, Середюк В. В. (2009)
Слюсар А. М. - Інваліди – суб’єкти трудового права: міжнародний досвід (2009)
Смілянський Я. Г. - Особлива жорстокість як кваліфікуюча ознака умисного вбивства (2009)
Стеценко В. Ю. - Медичне страхування як складова системи страхування (правові аспекти) (2009)
Талыкин Е. А. - Процессуальная форма применения предупредительных мер в хозяйственном процессе Украины (2009)
Тарасенко К. В. - Місце Ради національної безпеки і оборони України в системі органів, що забезпечують національну безпеку і оборону в Україні (2009)
Тупицька Є. О. - Щодо питання поіменованості чи непоіменованості договору новації боргу у позикове зобов’язання (2009)
Файєр О. А. - Поняття професійної відповідальності та підстави її виникнення (2009)
Химчук Н. І. - Рішення Конституційного Суду України як джерело цивільного права (2009)
Чамлай В. В. - Боротьба органів робітничо-селянської інспекції УСРР з фінансовими правопорушеннями у перші роки НЕПу (1921-1923 рр.) (2009)
Червякова О. В. - Право на об’єднання та принцип політичного нейтралітету працівників Служби безпеки України (2009)
Черкасов О. М. - Поняття і структура механізму запобігання злочинам (2009)
Черниш І. А. - Поняття адміністративно-правового регулювання торгівельної діяльності (2009)
Шалгунова С. А. - Кримінологічні ознаки серійних сексуальних вбивств (2009)
Шатковська І. В. - Правове регулювання інституту лікарської таємниці (українська історія та міжнародний досвід) (2009)
Шелест М. В. - Держава як юридична особа публічного права: стан проблеми (2009)
Штих Т. В. - Права та обов’язки судді як суб’єкта трудового права (2009)
Штронда М. А. - Проведення переговорів у спеціальних операціях органів внутрішніх справ (2009)
Шуміло О. М. - Правові основи забезпечення екологічної безпеки дитячих іграшок в Україні (2009)
Ейдельберг М. М. - Розмежування правових відносин, які виникають з приводу володіння земельною ділянкою (2009)
Юркова Є. В. - Межі адміністративно-правової охорони права інтелектуальної власності в Україні (2009)
Яремко Г. З. - Співвідношення бланкетності та інших форм міжгалузевого зв’язку диспозицій статей кримінального закону (2009)
Ярмак О. М. - Урахування специфіки суб’єкта адміністративного проступку при складанні протоколів про адміністративні правопорушення, вчинені неповнолітніми (2009)
Яцишин М. М. - Спостережні комісії як вияв форм народовладдя та представницької демократії у кримінально-виконавчому процесі України (2009)
Гуренко-Вайцман М. М. - Рецензія на монографію О. В. Бойченка "Інформаційна безпека в органах внутрішніх справ України (організаційно-правові засади)" (2009)
Schelle K. - Review to the Monograph by I. V. Dmitrienko "Constitutional aspects of forming legal culture in Ukraine in a transitional period", Vesela R. (2009)
Албул С. В. - Віктимологічна складова реалізації форм оперативно-розшукової діяльності (2010)
Бавико О. Є. - Позитивна складова фінансової відповідальності (2010)
Берлач Н. А. - Вдосконалення спеціальної нормативно-правової бази – пріоритетний чинник розвитку органічного сільського господарства в Україні (2010)
Биля-Сабадаш І. О. - Нормотворча техніка як інструмент забезпечення системності законодавства (2010)
Бойченко О. В. - Особливості оперативно-розшукової протидії комп’ютерній злочинності, Новиков М. М. (2010)
Буткевич С. А. - Досвід Республіки Узбекистан по протидії легалізації доходів, одержаних від злочинної діяльності, та фінансуванню тероризму (2010)
Вавженчук С. Я. - Співвідношення понять "захист" та "охорона" трудових прав в чинному законодавстві (2010)
Головащенко О. С. - Соціальна та правова держави: аналіз співвідношення моделей (2010)
Гумін О. М. - Кримінальна насильницька поведінка як негативне соціальне явище (2010)
Дамирчиев М. И. - К вопросу о публичной природе налогового обязательства по законодательству Республики Азербайджан (2010)
Дзера Ю. М. - Теоретико-правові підходи щодо участі держави у цивільних відносинах та її правосуб’єктності (2010)
Дзюба І. І. - Мета та завдання МВС у сфері внутрішніх справ (2010)
Дьомін І. А. - Межі адміністративної діяльності міліції щодо запобігання та протидії корупції (2010)
Дягілєв О. В. - Закріплення політико-правового інституту лобізму в чинному законодавстві України (2010)
Євко В. Ю. - Родинні стосунки як підстава недійсності шлюбу (2010)
Євсюкова Я. І. - Мобілізаційна підготовка та мобілізація: українська та зарубіжна модель (2010)
Жадько В. Л. - Зарождение и становление налоговой функции государства (на примере Киевской Руси) (2010)
Зайцев О. Л. - Основні положення спадкового права (2010)
Зозуля І. В. - Сучасні тенденції реформування системи Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації (2010)
Зозуля О. І. - Інститут президентства як об’єкт сучасної конституційної реформи в Україні (2010)
Канцір В. С. - Транснаціональний тероризм як фактор впливу на міжнародні відносини (2010)
Книш В. І. - Щодо поняття правової охорони об’єктів тваринного світу (2010)
Ковальова Н. Ю. - Проблеми застосування процесуального затримання обвинуваченого у кримінальному судочинстві України (2010)
Коломієць І. В. - Державний фінансовий моніторинг в Україні: сучасний стан і шляхи вдосконалення (2010)
Конопльов В. В. - Категорія "адміністративно-правових режимів" в юридичній науці та законодавстві України (2010)
Корзун В. М. - Нормативно-правове регулювання інформаційних відносин в Україні (2010)
Костюченко О. Є. - Специфіка робочого часу лікарів: встановлення режиму та облік (2010)
Котюк О. В. - Нормативно-правове забезпечення права на безпечне довкілля (2010)
Курафєєва І. В. - Співвідношення інвестиційного договору з договором про пайову участь у будівництві житла (2010)
Лазур Я. В. - Методи адміністративно-правового захисту прав і свобод громадян у сфері державного управління (2010)
Левченко К. Б. - До проблеми забезпечення трудових прав працівників патронатних служб (2010)
Лисенко І. В. - Обмеження прав власників житла у договірних зобов’язаннях (2010)
Лихачов С. В. - Деякі напрями підвищення ефективності взаємодії органів внутрішніх справ і громадськості в сфері охорони громадського порядку (2010)
Мазаєв О. О. - Про доцільність використання комп’ютерного моделювання при відтворенні обстановки та обставин події (2010)
Медведєв Д. К. - Особливості адміністративно-правової відповідальності при перевезенні вантажів автомобільним транспортом (2010)
Меживой О. В. - Законність проведення оперативних комбінацій та експериментів (2010)
Мельник К. Ю. - Атестація службовців правоохоронних органів (2010)
Мельник Я. Я. - Сутність суб’єктивних обов’язків народних засідателів при відправленні правосуддя: постановка проблеми (2010)
Митрофанов І. І. - Кримінально-виконавчі наслідки судимості (2010)
Назимко Є. С. - Значення ознак суспільно небезпечного діяння для застосування інституту обставин, що виключають злочинність діяння (2010)
Онацький Е. А. - Адміністративно-правова відповідальність у сфері діяльності магістрального трубопровідного транспорту (2010)
Осолінкер І. М. - Деякі особливості необхідної оборони права власності: доктринальний та законодавчий аспекти (2010)
Острович С. Е. - Про матеріально-фінансову основу місцевого самоврядування в Україні (2010)
Панчак О. Г. - Врахування основних законів формальної логіки при доктринальному тлумаченні закону про кримінальну відповідальність (2010)
Пивоварська К. Б. - До визначення предмета права соціального забезпечення (2010)
Пірон І. В. - Сучасна державна політика зайнятості населення в Україні (2010)
Попов С. В. - Захист зайнятості іноземців профспілковими організаціями (2010)
Рогач О. Я. - Застосування сучасного нормативного підходу праворозуміння в дослідженні категорії "зловживання правом" (2010)
Савайда О. І. - Зв’язок енциклопедії права з філософією права (2010)
Садова У. Я. - Проблеми нормативно-правового забезпечення регулювання міграційних процесів в Україні, Біль М. М. (2010)
Сіроха Д. І. - Специфіка змісту трудових правовідносин за участю фізичної особи-підприємця (2010)
Слюсар А. М. - Соціальна держава в контексті трудового права (2010)
Стригун Д. Ю. - Методика виявлення контрабандного перевезення наркотичних засобів, що здійснюється особами з приховуванням їх всередині свого тіла (2010)
Талыкин Е. А. - Виды мер пресечения по действующему хозяйственному процессуальному законодательству (2010)
Терницький С. М. - Зарубіжний досвід конкурсного заміщення посад державних службовців (2010)
Трегубов Е. Л. - Право на справедливий суд в практиці європейського суду з прав людини (2010)
Трофімова Л. В. - Податкова політика і податкова система (2010)
Халілев Р. А. - Історичні та соціальні передумови виникнення етноконфесійних суперечностей в АР Крим (2010)
Харасик Н. О. - Соціальне страхування на випадок безробіття в УСРР під час НЕПу (1921-1929 рр.) (2010)
Ходос Л. В. - Міжнародні стандарти праці та політико-правові проблеми гармонізації національного й світового ринків праці (2010)
Цуріков М. О. - Державна реєстрація як особливість деяких правочинів з нерухомістю (2010)
Чубко Т. П. - Глобалізація: поняття, вплив на сучасні державу і право (2010)
Шаренко М. С. - Юридичні особи як платники податків (2010)
Шемелинець І. І. - Виникнення та розвиток відносин адміністративної відповідальності за порушення трудових прав осіб в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2010)
Шипілов Л. М. - Право української нації на самовизначення в ідейній спадщині М. І. Міхновського (2010)
Шуміло О. М. - Правові засоби залучення заінтересованих осіб (інституцій) до інтегрованого управління водними ресурсами (на прикладі АРК) (2010)
Юношев О. В. - Історія примусового лікування від наркоманії: кримінально-правовий аспект (2010)
Якуша Н. В. - Сплата збору до Пенсійного фонду з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню (2010)
Яремко Г. З. - Бланкетний виклад ознак суб’єктивної сторони злочину (2010)
Кириченко І. О. - Рецензія на монографію С. О. Кузніченка "Надзвичайні адміністративно-правові режими: зарубіжний досвід та українська модель" (2010)
Бовкун Є. А. - Поняття інформаційного забезпечення боротьби з корупцією в діяльності органів державної податкової служби України (2010)
Бордюгов Л. Г. - Внутрішнє переконання експерта (об’єктивні та суб’єктивні аспекти) (2010)
Буткевич С. А. - Стаття 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар (2010)
Венедіктов С. В. - Щодо тривалості робочого часу сумісників як суб’єктів трудового правовідношення (2010)
Виговський О. І. - Колізійні проблеми обігу депозитарних розписок (2010)
Вовк В. М. - Одяг та аксесуари як елементи "м’якої" семіотичної системи римського права (2010)
Граділь О. І. - Удосконалення системи органів оперативно-розшукової діяльності (2010)
Гриценко І. С. - Становлення інституту адміністративної відповідальності (2010)
Грошева В. К. - Контроль дотримання законодавства про банківське кредитування при наданні валютних кредитів (2010)
Дановська І. І. - Використання криміналістичної техніки у процесі розкриття та розслідування злочинів: пріоритетні напрямки удосконалення (2010)
Дахова І. І. - Тенденції розвитку урядової компетенції на сучасному етапі державотворення (2010)
Дмитрієнко Ю. М. - Норми правової свідомості-культури-права: історико-правовий стан становлення та розвитку в методологічно-правовій співвіднесеності та перспективі (2010)
Дмитрієнко Ю. М. - Норми правової культури як якісної частини механізму правового регулювання, Дмитрієнко І. В. (2010)
Добкін М. М. - Відповідальність місцевих державних адміністрацій та їх посадових осіб: загальнотеоретичні питання (2010)
Духневич А. В. - Розвиток кредитної кооперації на західноукраїнських землях (2010)
Євстігнєєв А. С. - Правове регулювання забезпечення питною водою населення України (2010)
Зозуля І. В. - Реформування системи МВС України: організаційно-правові аспекти реструктуризації його центрального апарату, територіальних у областях і транспортних підрозділів та міськрайлінорганів (2010)
Зозуля О. І. - Зміст і наслідки останньої реорганізації Секретаріату Президента України (2010)
Ігнатов О. М. - Насильство як спосіб вчинення злочину: поняття та сутність (2010)
Ільєва Н. В. - Щодо визначення правового статусу нотаріату в Україні (2010)
Кагановська Т. Є. - Функціональна змістовність діяльності кадрових підрозділів по забезпеченню державного управління (2010)
Калмиков Д. О. - Експлуатація дітей, що спричинила істотну шкоду здоров’ю дитини (2010)
Кашкаров О. О. - Вбивства з сексуальних мотивів: проблеми визначення критеріїв класифікації, Шигонін О. Б. (2010)
Кікінчук В. Ю. - Особливості проведення атестації працівників ОВС України (2010)
Книженко С. О. - Особливості огляду місця події при розслідуванні незаконного видобування корисних копалин (2010)
Козаченко О. В. - Культуро-антропологічний підхід до визначення кримінального права (2010)
Коляда Т. А. - Концепція гідної праці у трудовому праві України (2010)
Коритько Д. Г. - Нагородна практика в Україні: юридичний аналіз основних понять (2010)
Крайник Г. С. - Питання кваліфікації порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою при настанні наслідків, передбачених ч.1 ст.272 КК України (2010)
Кройтор В. А. - Участь працівників Державтоінспекції як спеціалістів в цивільному процесі, Глушкова Д. Г. (2010)
Курко М. Н. - Правові засади цільового використання фінансових ресурсів у сфері вищої освіти (2010)
Куртинець М. І. - Зародження сучасної науки міжнародного права у Польщі в міжвоєнний період (2010)
Куценко А. О. - Багатосторонні угоди в рамках Світової організації торгівлі, їх вплив на ринок м’ясо-молочної продукції України (2010)
Лавріненко О. В. - Галузеві принципи обмеження сфери правового регулювання та визнання незаконними умов договорів про працю: проблеми кодифікації (2010)
Ластовка О. А. - Організація та проведення місцевих референдумів в Україні (2010)
Лизогуб В. А. - Формування станових прав шляхти на українських землях у ХVІ-XVIII ст. (2010)
Лисенко І. В. - Цивільно-правові засади охорони житлових прав дітей (2010)
Логінова В. В. - Поняття та значення слідчих ситуацій в методиці розслідування злочинів (2010)
Мазнєва В. В. - Діяльність корпоративних інвестиційних фондів в умовах недосконалого законодавства (2010)
Мартинов М. Д. - Сучасні проблеми організації діяльності органів внутрішніх справ України та шляхи їх вирішення (2010)
Митяй Е. Д. - Ответственность сторон в кредитных правоотношениях (2010)
Неклеса Ю. В. - Принцип диспозитивності цивільного процесуального права: проблеми дефініції (2010)
Нестор Н. В. - Перспективи розвитку інституту медіації в кримінальному судочинстві України: нормативно-правовий аспект (2010)
Обрусна С. Ю. - Суддівський корпус України: поняття та правова характеристика (2010)
Олєйніков Д. О. - Визначення поняття "захоплення державної влади" як обов’язкової мети злочину, передбаченого ст.109 КК України (2010)
Онищук О. О. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення (2010)
Панасюк О. В. - Сутність та види гарантій забезпечення законності і дисципліни в органах Державної податкової служби України (2010)
Пархоменко М. М. - Міжнародний досвід забезпечення якості продукції (2010)
Попов Ю. Ю. - Прецедентне право у контексті загальнообов’язковості судових рішень та українські перспективи (2010)
Прокопенко О. Ю. - Особа порушника в адміністративних проступках, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку (2010)
Ринажевський Б. М. - Військово-службові відносини в діяльності Служби правопорядку (2010)
Роман Н. М. - Конституювання Австро-Угорщини 1867 р.: історико-правові аспекти (2010)
Рябченко О. П. - Засади формування судового конституційного процесу (2010)
Сакаджи К. Б. - Проблеми нормативного закріплення основних категорій у сфері застосування засобів захисту сільськогосподарських рослин (2010)
Селезень П. О. - Обмеження надання договірних переваг в міжнародних податкових договорах України (2010)
Синявська О. Ю. - До питання правового захисту працівників ОВС (2010)
Скуратович І. М. - Деякі аспекти значення досвіду судової реформи 1864 р. для створення демократичної судової влади в Україні (2010)
Смілянський Я. Г. - Особливості суб’єктивної сторони умисного вбивства з особливою жорстокістю (2010)
Тацишин І. Б. - Правові аспекти врегулювання соціальної реклами в Україні (2010)
Труханов В. А. - Щодо дисциплінарної відповідальності працівників державних органів (порівняльно-правовий аналіз) (2010)
Філіпенко Є. П. - Забезпечення гарантії прав і свобод неповнолітніх в діяльності органів внутрішніх справ України (2010)
Харитонова О. В. - Соціологічний підхід до вивчення кримінального права: виникнення і розвиток (2010)
Христинченко Н. П. - Адміністративно-правові та організаційні засади підготовки юристів (2010)
Чекан Н. М. - Санкції норм за вчинення злочинних посягань, пов’язаних з порушенням законодавства про працю. Підстави звільнення від кримінальної відповідальності за їх вчинення (2010)
Чуб О. О. - Різноманіття форм політичної активності громадян України як чинник де-мократичності державної влади (2010)
Ямковий В. І. - Проблемні питання участі адвоката як процесуального представника в господарському суді (2010)
Яремко Г. З. - Викладення загальних засад кримінальної відповідальності з використанням бланкетних вказівок у статтях Загальної частини Кримінального кодексу України (2010)
Арістова І. В. - Сучасній стан правового забезпечення державної службі в Україні (2010)
Аркуша Л. І. - Обстановка вчинення легалізації доходів, одержаних в результаті організованої злочинної діяльності (2010)
Артем’єва Д. В. - Принципи інформаційного забезпечення діяльності міліції громадської безпеки (2010)
Баланюк Л. Л. - Реформування організації системи фінансового моніторингу в Україні для приведення її у відповідність міжнародним стандартам (2010)
Бандурка С. О. - Теорія та практика процесуальних гарантій у кримінальному процесі (2010)
Барабаш Г. О. - Особливості правового регулювання робочого часу суддів (2010)
Басов А. В. - Щодо визначення системи забезпечення громадської безпеки (2010)
Безпалова О. І. - Роль адміністративних договорів в діяльності правоохоронних органів України (2010)
Безусий В. В. - До вивчення закордонного досвіду в сфері забезпечення зайнятості населення (2010)
Белинский Д. А. - К вопросу об определении понятия "судебная практика разрешения споров, связанных с применением налогового законодательства" (2010)
Берназюк Я. О. - Послання Президента України до народу та до Верховної Ради України як офіційні документи (акти) глави держави (2010)
Биканова А. В. - Концесія як спеціальний режим господарювання (2010)
Бичкова С. С. - Визначення неналежної сторони у цивільному процесі України (2010)
Бірюков В. П. - Юридична природа затримання: постановка проблеми (2010)
Бойченко О. В. - Інформаційно-функціональне забезпечення управління органами внутрішніх справ України, Новіков М. М. (2010)
Бондарчук С. А. - Деякі проблеми забезпечення ефективності здійснення адміністративного судочинства в Україні (2010)
Борисова Л. В. - Щодо підвищення ефективності міжнародного співробітництва в боротьбі з транснаціональними злочинами (2010)
Бригадир І. В. - Щодо визначення екологічної безпеки як правової категорії (2010)
В’юнник Д. Ю. - Предмет злочинного посягання в системі криміналістичної характеристики крадіжок автотранспорту (2010)
Васечко Л. О. - Еволюція прав людини під впливом процесів глобалізації (2010)
Васильєв А. А. - Формула та критерії осудності в кримінальному праві (2010)
Венедіктов С. В. - Щодо передумов виникнення трудових правовідносин (2010)
Вовк В. М. - Чужий (іноземець) - від rechtlos до римського громадянина (2010)
Володавська О. С. - Суб’єкт злочину, передбаченого ст.330 Кримінального кодексу України (2010)
Ворушило В. П. - Інформаційна підтримка ОВС України з боку ЗМІ у протидії та запобіганні правопорушень, Лебедєва А. В. (2010)
Галіцина Н. В. - Адміністративна процедура як інститут адміністративного процесу (2010)
Галунько В. В. - Публічний інтерес в адміністративному праві (2010)
Гарасимів О. І. - Філософсько-правове розуміння соціальної відповідальності у контексті побудови демократичної правової держави (2010)
Гетманець О. П. - Щодо визначення видів бюджетних правопорушень (2010)
Глущенко Л. Г. - Компенсація витрат на правову допомогу за чинним законодавством України (2010)
Голікова К. О. - До питання підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників в умовах ринкової економіки (2010)
Головач А. В. - Реформування органів кримінальної юстиції – справа невідкладна (2010)
Головко О. М. - Податкова інспекція Російської імперії на українських землях (2010)
Горбач О. В. - До проблеми адміністративної відповідальності власників (співвласників) транспортних засобів (2010)
Горпинюк О. П. - Інформація як предмет складів злочинів, що посягають на приватність (2010)
Готра В. В. - Сучасний стан реалізації права на відпочинок в Україні (2010)
Гречанюк С. К. - Проблеми правового забезпечення взаємодії установ Державної кримінально-виконавчої служби України з підрозділами державної виконавчої служби України у питаннях реалізації окремих судових рішень (2010)
Грудницкая С. Н. - Методологические подходы к исследованию проблем хозяйственной правосубъектности предприятий (стратегическое значение органической концепции правопонимания) (2010)
Гурич О. В. - Обов’язки захисника-адвоката у кримінальному процесі України (2010)
Дахова І. І. - Процедури припинення повноважень уряду: зарубіжний досвід (2010)
Дем’янова О. В. - Повноваження суду апеляційної інстанції по скасуванню судових рішень в цивільному судочинстві та підстави їх застосування (2010)
Денисюк С. Ф. - Криміналістичне забезпечення: проблеми визначення та шляхи їх подолання (2010)
Деревянко Б. В. - Забезпечення прав власників майна приватних ВНЗ при їх реорганізації (2010)
Джагупов Г. В. - Сутність та значення громадської безпеки в державі (2010)
Дмитрієнко І. В. - Шляхи розвитку і становлення української правової свідомості та культури у XIV–XVII ст.: специфіка, джерела, тенденції, Дмитрієнко Ю. М. (2010)
Дмитрієнко Ю. М. - Підходи до вироблення критеріїв визначення природного та неприродного становлення і розвитку української правової свідомості та культури (2010)
Довгань О. І. - Сфера адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України як об’єкт запровадження системи управління якістю (2010)
Драчов О. В. - Польський Конституційний Трибунал та міжнародні договори (2010)
Дроздова І. В. - Напрямки адміністративно-правового регулювання правовідносин під час проведення Євро-2012 (2010)
Дронів Б. М. - Система чинників взаємовпливу приватного і публічного права (2010)
Духневич А. В. - Принцип податкової недискримінації в праві СОТ: національний режим (2010)
Євстігнєєв А. С. - Правове регулювання ведення державного лісового кадастру та обліку лісів як засіб забезпечення екологічної безпеки (2010)
Єгупенко В. В. - Участь педагога при провадженні кримінальних справ щодо неповнолітніх у суді (2010)
Єльцов В. О. - Сутність інформаційного забезпечення діяльності судів (2010)
Житник О. О. - Деякі питання становлення інституту президента в Україні (2010)
Загуменна Ю. О. - Основні напрямки забезпечення прав і свобод людини в діяльності органів внутрішніх справ України (2010)
Зозуля І. В. - Упорядкування напрямків реформування органів внутрішніх справ і правоохоронної системи сектору безпеки України за їх концептуальним забезпеченням (2010)
Зозуля О. І. - Правове регулювання діяльності апарату Президента України (2010)
Івчук М. Ю. - Юридична відповідальність працівників прокуратури України (2010)
Ігнатов О. М. - Біологічні фактори детермінації злочинної поведінки: постановка проблеми (2010)
Іщенко В. М. - Проблеми юридичної визначеності належних способів збирання фактичних даних як критерію допустимості доказів у кримінальному процесі (2010)
Кайдашов В. С. - Кримінально-правова відповідальність за випуск або реалізацію продукції неналежної якості як засіб забезпечення безпечності та якості сільськогосподарської продукції (2010)
Калєніченко Л. І. - Основні напрями профілактики правозастосовних помилок працівників міліції: шляхи їх удосконалення (2010)
Кам’янець Т. В. - Загальнотеоретична характеристика правового статусу осіб, засуджених до покарання у виді обмеження волі (2010)
Кандаурова А. В. - Структура та динаміка незаконного заволодіння транспортними засобами (2010)
Каплина Г. А. - Трансформация содержания понятия "наемный труд" в современных условиях (2010)
Кацалап Л. С. - Профорієнтаційна робота як важливий напрямок діяльності органів внутрішніх справ (2010)
Кашкаров О. О. - Алкоголізм та наркоманія як фактор детермінації вбивств з сексуальних мотивів, Шигонін О. Б. (2010)
Кіценко В. С. - Поняття та структура податкового спору як виду правового спору (2010)
Клемпарський М. М. - Співвідношення статусу особи як суб’єкта трудового права із її статусами як суб’єкта інших галузей права (на прикладі статусу державного службовця) (2010)
Клименчук Н. М. - Щодо функцій галузевих угод (2010)
Коваль А. А. - Сучасний стан формування кримінально-процесуальних норм: типові недоліки (2010)
Кожушко С. І. - Проблема збереження трудових правовідносин при реорганізації виробництва (2010)
Колєснік-Омельченко Т. В. - Співвідношення єдності та диференціації в законодавстві про пенсійне забезпечення (2010)
Колісник В. П. - Конституційні засади функціонування демократичної держави та їх дотримання органами публічної влади (2010)
Комзюк В. Т. - Проходження служби посадовими особами митних органів України (2010)
Константінов С. Ф. - Забезпечення адміністративного покарання при притягненні до відповідальності юридичних осіб (2010)
Копайгора І. І. - Ґенеза соціальних конфліктів у перші роки радянської влади (2010)
Кочура А. В. - Принцип верховенства права як базовий принцип кримінального процесу (2010)
Кравцова Т. М. - Поняття та принципи діяльності публічної адміністрації, Солонар А. В. (2010)
Кравчук І. А. - Ведення переговорів з терористами (2010)
Крикун В. Б. - Ліцензування як елемент системи антикризового адміністративно-правового регулювання економіки України (2010)
Кузніченко С. О. - Проблеми співвідношення норм адміністративно-деліктного та кримінального права (2010)
Кулешов О. О. - Деякі особливості становлення і розвитку інституту місцевого самоврядування в Україні (2010)
Курчин О. Г. - Правові підстави та порядок розміщення зовнішньої реклами (2010)
Лавриненко О. В. - Проблемы терминизации средств, уровни и сферы реализации принципа единства и дифференциации правового регулирования трудовых отношений (2010)
Лазор Л. І. - Співвідношення приватних і публічних елементів правового регулювання у праві соціального забезпечення (2010)
Леонтьєва Л. В. - Соціальні права жінок та юридичні гарантії їх захисту в Україні (2010)
Лисенко А. М. - Особливості терористичних груп та організацій як форм організованої злочинності (2010)
Литвинов О. М. - Про галузеві характеристики злочинів взагалі та кримінологічну характеристику зокрема (2010)
Лукашев О. А. - До проблеми визначення публічно-правової природи фінансів (2010)
Лукашева Н. М. - Наслідки невідповідності працівників установленим професійним вимогам (2010)
Люблін В. Д. - Правові аспекти реформування пенсійної системи України в сучасних умовах, Тацишин І. Б. (2010)
Макарчук В. С. - Наука на службі беззаконню: євгеніка в нацистській Німеччині та сталінському Союзі РСР (2010)
Максимюк О. Д. - Криміналістична класифікація злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів (2010)
Мельник Р. С. - Інститут адміністративної юстиції у системі українського права (2010)
Мирошниченко І. М. - Класифікація порушень законодавства про охорону земель житлової та громадської забудови у містах України (2010)
Митрофанов І. І. - Поняття індивідуального кримінально-правового регулювання (2010)
Мірошниченко О. А. - Деякі проблеми правового регулювання трудових відносин працівників державного сектору економіки (2010)
Могілевський Л. В. - Щодо захисту трудових прав працівників органів внутрішніх справ України в сучасних умовах (2010)
Моісєєв Ю. О. - Біржові торги як конкурентний спосіб укладання біржових угод на товарній біржіі (2010)
Назаренко Я. М. - Поняття "функції Верховної Ради України" як загальноправової категорії (2010)
Назаров В. В. - Примус у кримінальному провадженні: національні та міжнародні аспекти (2010)
Неклеса Ю. В. - Перспективи розвитку принципів диспозитивності і змагальності цивільного процесуального права України (2010)
Несвіт Є. О. - Порушення порядку фінансування політичних партій та виборчих кампаній: питання вдосконалення деліктного законодавства (2010)
Нечипоренко С. І. - Проблеми правового регулювання процедур добору та прийняття на службу в органи прокуратури (2010)
Онищук О. О. - Механізм адміністративно-правового запобігання та протидії корупції (2010)
Орловская Н. А. - Основания и принципы построения уголовно-правовых санкций: частно-научный контекст философского дискурса (2010)
Остафійчук Г. В. - Співвідношення ОРД та кримінального процесу на досудових стадіях (2010)
Пастух І. Д. - Проблеми кваліфікації та відповідальності за адміністративні проступки, пов’язані з порушенням правил дорожнього руху (2010)
Патрелюк Д. А. - Способи підготовки, вчинення та приховування незаконних заволодінь транспортними засобами, вчинених неповнолітніми (2010)
Пелагеша О. Г. - Норми права як складова механізму адміністративно-правового забезпечення трансплантації органів та інших матеріалів людині в Україні (2010)
Пілявська І. В. - Поняття та основні напрямки організації взаємодії Державної служби карантину рослин з правоохоронними органами (2010)
Подгорна Г. В. - Щодо системної організації діяльності органів нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства (2010)
Полченко С. С. - Неукладений договір за законодавством України (2010)
Проневич О. С. - Роль і місце поліції в системі органів публічної адміністрації Польщі (2010)
Пушняк О. В. - Набуття чинності нормативно-правовими актами в Україні (2010)
Пчелін В. Б. - Перегляд адміністративних актів органів внутрішніх справ у порядку прокурорського нагляду (2010)
Рогач О. Я. - Зловживання правом як результат розсуду в праві (2010)
Рязанцева І. М. - Організаційно-правові засади діяльності поліції Російської імперії з протидії фінансовим правопорушенням в українських губерніях на початку ХХ ст. (2010)
Савченко С. С. - Визначення місця реєстраційних процедур в системі адміністративного процесу (2010)
Саленко В. Ю. - Щодо визнання недійсним господарського договору, який суперечить інтересам держави і суспільства (2010)
Саракуца М. О. - Поняття та зміст державного суверенітету: визначення, становлення, розвиток (2010)
Саунін Р. Д. - Статус публічної адміністрації у сфері охорони права на комп’ютерні програми (2010)
Светлічний Ю. В. - До питання вікового критерію трудової правосуб’єктності працівників (2010)
Севостьянов В. П. - Кримінально-виконавча система України: від кризи до стагнації (2010)
Севрюков Д. Г. - Формальні і матеріальні теорії верховенства права (2010)
Семикопний А. Д. - Особливості застосування ст.76 (бандитизм) КК УСРР 1922 року у контексті розмежування проявів політичного (селянські повстанські рухи) та загальнокримінального бандитизму (2010)
Серебрякова Ю. О. - Особливості укладення господарських договорів у спрощеній спосіб (2010)
Сєрєбряк С. В. - Вимоги до працівника прокуратури України як до професіонала вищого рівня (2010)
Сіряченко Н. Ю. - Безробіття та зайнятість населення: правові засади регулювання (2010)
Смілянський Я. Г. - Обстановка вчинення умисного вбивства з особливою жорстокістю (2010)
Соболева О. О. - Кримінальна відповідальність за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації, за законодавством зарубіжних країн (2010)
Солдатова В. Д. - Сутність та загальна характеристика юридичних гарантій законності в адміністративній діяльності ОВС України (2010)
Старченко О. В. - Сутність і значення криміналістичної характеристики та її елементів у розкритті й розслідуванні злочинів, Бубела М. І. (2010)
Стеблинська О. С. - Поняття, види та правове значення стану сп’яніння (2010)
Стецюк Л. Л. - Щодо можливості недієздатної фізичної особи бути гестором – суб’єктом самозахисту способом вчинення юридичних вчинків у майнових інтересах іншої особи без її доручення (2010)
Тисянчин В. М. - Правові засоби протидії економічній кризі в Україні (2008–2009 рр.): проблеми удосконалення (2010)
Ткаченко Ю. В. - Конституційна законність як принцип конституційного ладу (2010)
Тюнін В. О. - Доцільність передбачення кримінальної відповідальності за сприяння стійким злочинним об’єднанням (2010)
Фесечко Л. І. - Кримінальна відповідальність індивідів у міжнародному праві (2010)
Філін Д. В. - Предмет та межі апеляційного провадження у кримінальному судочинстві (2010)
Халілев Р. А. - Оперативно-розшукове прогнозування у сфері протидії злочинності на ґрунті етно-конфесійних відносин (2010)
Циверенко Г. П. - Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення в аспекті проекту Виборчого кодексу України (2010)
Чернецький О. Л. - Види та форми внутрівідомчого контролю в органах внутрішніх справ (2010)
Черниш М. О. - Спадкові та набуті фізіологічні і психологічні передумови кримінальної поведінки і маргіналізм (2010)
Чистякова І. О. - Путівка на санаторно-курортне лікування як об’єкт правовідносин соціального забезпечення (2010)
Чуб О. О. - Місце виборчих процедур у системі інших форм безпосередньої демократії (2010)
Чуйков А. Ю. - Організаційно-правові засади адміністративної діяльності спеціальних установ органів внутрішніх справ (2010)
Шапкін І. С. - Звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 255, 257, 258-3, 260 Кримінального кодексу України (2010)
Шевердін М. М. - Історико-правовий огляд оподаткування в українських землях у складі Великого Князівства Литовського, Королівства Польського та Речі Посполитої (2010)
Шестак В. С. - Впорядкування понятійного апарату в сфері охорони культурної спадщини як напрямок удосконалення реалізації обов’язків держави з її охорони (2010)
Шимко Т. В. - Посягання на встановлений порядок провадження досудового слідства в системі злочинів проти правосуддя (2010)
Шишка О. Р. - Реалізація права громадян на житло з житлового фонду соціального призначення (2010)
Шишленко В. Г. - Правове регулювання та організація діяльності нотаріату України (2010)
Шульга Р. Р. - Категорія "торгівля послугами": сутність та проблеми застосування у господарському законодавстві України (2010)
Щербаковський М. Г. - Про неприпустимість призначення судової експертизи для рішення правових питань (2010)
Якименко Х. С. - Європейська інтеграція як напрям здійснення внутрішніх реформ в Україні (2010)
Яремко Г. З. - Стан теоретичного дослідження проблеми кримінально-правових бланкетних диспозицій (2010)
Яценко В. П. - Деякі питання адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї (2010)
Щиро Вітаємо! (2013)
Косінов С. А. - Особливості здійснення парламентського контролю в україні (2013)
Жеребко М. А. - Правова психологія як структурний елемент правосвідомості (2013)
Ходико Ю. Є. - Деякі питання договірної іпотеки житла (2013)
Денисова Р. О. - Питання реалізації авторських прав в інтернеті (2013)
Федоров А. А. - Залежні патенти на промислові зразки (2013)
Верещагіна О. С. - Окремі питання вдосконалення антимонопольно-конкурентної політики в державному секторі економіки України (2013)
Черкасов О. В. - Деякі аспекти матеріальної відповідальності роботодавця (2013)
Трагнюк Р. Р. - Щодо визначення приводів і підстав проведення прокурорських перевірок додержання і застосування законів (2013)
Вапнярчук В. В. - Загальна характеристика правових презумпцій та їх значення для кримінального процесуального доказування (2013)
Русанова І.О. - Деякі проблеми надання адвокатами безоплатної правової допомоги у кримінальному провадженні (2013)
Зуєв В. В. - Порядок проведення процесуальних дій при наданні міжнародної правової допомоги як гарантія забезпечення прав особи (2013)
Тютюнник В. В. - Вплив практики європейського суду з прав людини на розвиток інституту допустимості доказів у кримінальному процесі України (2013)
Перепелиця С. І. - Особливості процедури судового розгляду кримінального провадження у формі приватного обвинувачення за новим КПК України (2013)
Маршуба М. О. - Современные возможности коррекции личности и поведения несовершеннолетнего корыстно-насильственного преступника (2013)
Білецька Г. А. - Трансплантологія в Україні:правові та медичні аспекти проблеми, Ковальова Я. О. (2013)
Легенда вітчизняного ракетобудування (розширене pасідання Координаційної ради з організації спільних робіт КБ "Південне" ім. М.К. Янгеля і наукових установ НАН України, присвячене 90-річчю від дня народження академіка В.Ф. Уткіна) (2013)
Книшов Г. В. - Символ епохи (до 100-річчя з дня народження академіка М.М. Амосова) (2013)
Трахтенберг І. М. - Мудрий Амосов поруч з Ярославом Мудрим: слово про незабутню людину (до 100-річчя з дня народження академіка М.М. Амосова) 14-25 (2013)
Алпатов А. П. - Космические платформы для орбитальных промышленных комплексов: проблемы и перспективы, Горбулин В. П. (2013)
Халатов A. А. - Газотурбобудування в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку, Ющенко К. А., Ісаков Б. В., Дашевський Ю. Я., Шевцов А. П. (2013)
Нагребельний В. П. - Законодавче врегулювання організації та діяльності Національної академії наук України — вимога часу (2013)
Пономаренко О. М. - Мінералогія від Вернадського до сьогодення, Павлишин В. І., Кульчицька Г. О. (2013)
Локтєв В. М. - Неісторичні паралелі (2013)
Із зали засідань Президії НАН України (2 жовтня 2013 року) (2013)
Із зали засідань Президії НАН України (18 жовтня 2013 року) (2013)
Із зали засідань Президії НАН України (30 жовтня 2013 року) (2013)
Лінкова А. М. - Активно-пасивні методи дистанційного зондування хмар та опадів для систем формування штучних опадів (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 2 жовтня 2013 року) (2013)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В.І. Наулка (2013)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М.Я. Співака (2013)
Новини науки (2013)
Зміст журналу за 2013 р. (2013)
Покажчик авторів (2013)
Аліфанова С. В. - Фактори ризику розвитку бронхіальної астми у дітей (2013)
Беш Л. В. - Актуальні аспекти вивчення сезонної алергії у дітей Львівщини, Воробець Н. М., Новікевич С. З., Волощук К. В., Калинович Н. О. (2013)
Беш О. М. - Вивчення ефективності алерген-специфічної імунотерапії побутовими алергенами в лікуванні бронхіальної астми, Радченко О. М., Бандрівська А. З. (2013)
Вертегел А. А. - Состояние костной ткани у детей с бронхиальной астмой, получавших ингаляционные глюкокортикостероиды (2013)
Герасімчук Т. С. - Особливості імунної відповіді у дітей молодшого віку з рекурентним перебігом респіраторних інфекцій на тлі алергії (2013)
Гостищева Е. В. - Исследование психоэмоционального статуса у детей с атопическим дерматитом (2013)
Друмова Н. С. - Диференційний вибір опитувальника з визначення контролю бронхіальної астми у дітей шкільного віку, Питлик-Ященко М. О., Сажин С. І. (2013)
Кобец Т. В. - Оценка влияния санаторно-курортного лечения на особенности течения бронхиальной астмы у детей из различных экологических регионов с помощью Р-факторного анализа, Стафеев С. К., Танага В. А. (2013)
Колоскова О. К. - Діагностична цінність результатів анамнестичного дослідження у верифікації фенотипу бронхіальної астми раннього початку в дитячому віці, Бєлашова О. В., Макарова О. В. (2013)
Колоскова О. К. - Фенотипові особливості бронхіальної астми у дітей залежно від ацетиляторного статусу, Тарнавська С. І., Богуцька Н. К., Шахова О. О. (2013)
Костроміна В. П. - Алгоритм своєчасної діагностики бронхіальної астми у дітей, Речкіна О. О., Куц В. В., Дорошенкова А. С., Мельник К. О., Стриж В. О., Ярощук Л. Б., Промська Н. В., Кравцова О. М. (2013)
Кузнєцова О. Д. - Взаємозв’язок виникнення симптоматики у дітей із сезонною алергією та рівня аероалергенів в атмосферному повітрі м. Запоріжжя, Недельська С. М., Приходько О. Б., Кізілова І. А., Шевченко О. О. (2013)
Марусик У. І. - Показники клітинного імунітету крові у хворих на бронхіальну астму дітей, враховуючи астма-фенотипи, Макарова О. В. (2013)
Недельська С. М. - Якість життя дітей, які хворі на алергічну патологію, Кузнєцова О. Д., Марчук Н. М., Раскіна К. В., Даценко О. М. (2013)
Недельська С. М. - Методичне та методологічне забезпечення викладання алергології студентам медичного факультету на кафедрі факультетської педіатрії, Мазур В. І., Солодова І. В., Шумна Т. Є. (2013)
Недельська С. М. - Важкі форми полінозу у дітей: поширеність, структура, фактори ризику, лікування, Ярцева Д. О., Солодова І. В., Мазур В. І., Жиленко І. О., Бессікало Т. Г., Кляцька Л. І., Тарасевич Т. В. (2013)
Овчаренко Л. С. - Эффективность использования назальных ирригаций 0,9% раствора натрия хлорида при лечении аллергических ринитов у детей, Ткаченко В. Ю., Андриенко Т. Г., Жихарева Н. В., Самохин И. В., Вертегел А. А. (2013)
Победьонна Г. П. - Стан рН трахеобронхіального дерева у хворих на бронхіальну астму різних ступенів тяжкості, Ревунова Н. В., Бєлозьорова Н. А., Андреєва З. Б. (2013)
Процюк Т. Л. - Якість життя хворих на бронхіальну астму дітей та чинники, що впливають на неї (2013)
Резніченко Н. Ю. - Алергічний контактний дерматит: сучасні уявлення про лікування на основі огляду наукової літератури (2013)
Андрущенко О. О. - Аналіз ліпофільних екстрактів листя Sorbus aucuparia, Sorbus aria та Sorbus torminalis, Криворучко О. В. (2013)
Владимирова І. М. - Морфолого-анатомічне дослідження плодів фейхоа, Сіра Л. М. (2013)
Джан Т. В. - Циноксилон японський – нова плодова і лікарська рослина України (2013)
Доля В. С. - Oсобенности химического состава видов рода Salvia L., Тржецинский С. Д., Мозуль В. И., Третьяк Н. И. (2013)
Кулагіна М. А. - Дослідження мікроелементного складу сировини Duschekia viridis (Chaix) Opiz., Козира С. А., Радько О. В., Сербін А. Г. (2013)
Малюгіна О. О. - Визначення вмісту каротиноїдів у суцвіттях чорнобривців розлогих, Мазулін О. В., Мазулін Г. В., Смойловська Г. П., Логвін П. А. (2013)
Самойлова В. А. - Амінокислоти листя Aronia melanocarpa, Ковальов В. М. (2013)
Смалюх О. Г. - Стандартизація цмину піскового квітів за складом і вмістом флавоноїдів, Нестер М. І., Сур С. В. (2013)
Пругло Є. С. - Актопротекторна активність похідних N-R-3-алкілтіо-5-R1-4H-1,2,4-тріазол-4-амінів, Сафонов А. А., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2013)
Казунин М. С. - Синтез, физико-химические и биологические свойства производных 3-(7-R-3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-ил) пропановой кислоты, Прийменко Б. А., Пругло Е. С. (2013)
Цапко Є. О. - Дослідження гіпоглікемічної активності та гострої токсичності похідних (±)-камфорної кислоти з хіназолін-4-оновим фрагментом, Гриценко І. С., Малоштан Л. М., Тимошина І. О., Ситнік К. М., Яковлева Л. В., Шаповал О. М. (2013)
Кучеренко Л. І. - Щодо питання створення таблеток Індотрил. Вибір допоміжних речовин для отримання таблеток-ядер Індотрил (повідомлення 2) (2013)
Фізор Н. С. - Розробка технології лікувальної маски із протизапальною дією на основі природної сировини, Науменко І. А., Образенко М. С., Тарасова К. В. (2013)
Івахненко О. Л. - Визначення гліцерину та диметилсульфоксиду у складі м’якого засобу з катіазином, Карпова Т. О., Нікішина Л. Є., Кустова С. П., Бойко М. О. (2013)
Мисяк С. А. - Исследования парамагнитных центров в бентонитовых, каолиновых глинах на примере Бента, Кремневит, Бурлака А. П., Лукин С. Н., Теплухина З. Г., Марченко А. Б., Тавокин В. В. (2013)
Кузнецов А. А. - Прогностическое значение интегральной оценки электроэнцефалографического паттерна и церебральной гемодинамики в остром периоде мозгового ишемического супратенториального инсульта (2013)
Громовик Б. П. - Ролі аптечних фахівців з погляду соціальної фармації, Унгурян Л. М. (2013)
Музика Т. Ф. - Розробка методичних засад з удосконалення організаційно-економічних схем фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів (2013)
Кочін І. В. - Прогнозування рівня захворюваності на математичних моделях при формуванні здорового способу життя (2013)
Алексєєв І. С. - Поняття та функції цивільно-правового договору (2010)
Ануфрієнко О. А. - Основоположна виховна функція права в Україні на початку XXI ст.: філософсько-правовий аспект (2010)
Арсентьєва О. С. - Реалізація інтересів працівників в рамках системи соціального партнерства на етапі реформування трудового права України (2010)
Базиль О. В. - Обмеження і захист права власності на акції (2010)
Бариська Я. О. - Канцлерська модель організації влади як особлива форма республіканського правління (2010)
Барсуков К. В. - Класифікація напрямів адміністративно-правового забезпечення проходження служби працівниками ОВС у складі міжнародних миротворчих підрозділів (2010)
Беницький О. М. - Окремі питання вдосконалення міграційного законодавства (2010)
Білінська О. В. - Щодо удосконалення законодавства, яке визначає формування та реалізацію державної аграрної політики України (2010)
Боднарчук Р. О. - Знищення або пошкодження майна: історичний аспект (2010)
Бойченко О. В. - Кібертероризм у складі сучасних проблем національної безпеки, Ончурова О. О. (2010)
Буткевич С. А. - Організаційно-правові засади антилегалізаційної системи Туркменістану (порівняльно-правовий аналіз) (2010)
Вавженчук С. Я. - Державний захист та охорона конституційних трудових прав працівників державними органами в межах загальних повноважень (2010)
Васильєв Є. О. - Нормотворча діяльність Кабінету Міністрів України в галузі оподаткування в 1992-1993 роках (2010)
Галунько В. В. - Предмет сучасного адміністративного права України (2010)
Гальченко О. С. - Пріоритетні задачі правового регулювання оплати праці в Україні (2010)
Глинська С. О. - Про укладення трудового договору з працівниками-мігрантами (2010)
Голубов А. Є. - Щодо шляхів гуманізації кримінального судочинства України (2010)
Гробова В. П. - Бікамералізм: досвід Республіки Польща (2010)
Грюк В. В. - Метод правового регулювання трудової діяльності працівників прокуратури України як свідчення приналежності останніх до кола суб’єктів трудового права (2010)
Джафарова М. В. - Представництво в адміністративному судочинстві України (2010)
Дмитрик О. О. - Актуальні проблеми розвитку джерел фінансового права (2010)
Довгань-Бочкова Н. В. - Спірні питання, що стосуються фізичного насильства як способу вчинення злочину (2010)
Долгий О. О. - Державний контроль у формі прокурорського нагляду за додержанням законів податковою міліцією України (2010)
Ейдельберг М. М. - Суб’єкти адміністративно-правових відносин з приводу володіння земельною ділянкою (2010)
Задерейчук І. П. - Правовий статус Опікунського комітету про іноземних поселенців Південного краю Росії (2010)
Захарченко О. В. - Деякі наслідки ухилення обвинуваченого від слідства (2010)
Зозуля І. В. - Оптимізація структури концепції реформування системи органів МВС України (2010)
Зозуля О. І. - Правові засади та практика захисту прав людини від порушень з боку Президента України та апарату глави держави (2010)
Іванцов В. О. - Проблеми реалізації адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі фінансів (2010)
Клюєв О. М. - Специфіка правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ на регіональному рівні (2010)
Константінов С. Ф. - Запровадження норм міжнародного законодавства у правову систему України щодо протидії маргіналізації іноземців (2010)
Котович Г. М. - Загально-правова характеристика антикорупційних заходів Європейського Союзу (2010)
Кравчук І. А. - Особа злочинця-терориста як елемент криміналістичної характеристики терористичного акту (2010)
Кроленко В. О. - Феномен відомчих програм в механізмі адміністративно-правового регулювання (2010)
Курко М. Н. - Роль вищої освіти в умовах становлення правової держави (2010)
Лавріненко О. В. - Місце принципу єдності й диференціації правового регулювання соціально-трудових відносин в структурі загальної системи права, його роль в процесах систематизації галузевих принципів та проблемні аспекти характеристики його співвідношення з методом трудового права (2010)
Лазур Я. В. - Форми адміністративно-правового захисту прав і свобод громадян у сфері державного управління (2010)
Лисенко А. М. - Аналіз наукової розробленості проблеми розкриття злочинів терористичної спрямованості (2010)
Лисенко І. В. - Особливості права розпорядження майном у спадкових відносинах (2010)
Лисогорова Е. Н. - Историко-правовые аспекты обязательного и добровольного страхования в Украине в период новой экономической политики (1921-1929 гг.) (2010)
Лихачов С. В. - Щодо функцій органів місцевого самоврядування в Україні (2010)
Лопатін С. В. - Правовий статус громадян як суб’єктів адміністративно-правових відносин в інформаційній сфері (2010)
Мартинов П. М. - Механізм правового регулювання захисту трудових прав працівників (2010)
Матвійчук В. К. - Система складів злочинів проти навколишнього природного середовища за Кримінальним кодексом України (2010)
Меживой О. В. - Удосконалення регламентації оперативних експериментів та комбінацій в новому проекті Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" (2010)
Мірошниченко О. А. - Почесний консул: міжнародне право та національне законодавство України (2010)
Мокрицька Н. П. - Правове забезпечення процедури реалізації права на працю в порядку призначення на посаду (2010)
Назаров В. В. - Дотримання законності за обмеженням конституційних прав і свобод людини при розкритті та розслідуванні злочинів (2010)
Назарук О. І. - Особливості предмету прокурорського нагляду за додержанням вимог закону щодо відшкодування шкоди, заподіяної злочином (2010)
Нестор Н. В. - Поняття, принципи та форми відновного правосуддя (2010)
Ніколайченко Г. М. - Основні чинники, що зумовлюють розвиток конституційно-правових норм на сучасному етапі державотворення (2010)
Обрусна С. Ю. - Теоретико-методологічні засади судового управління: щодо постановки проблеми (2010)
Онищук О. О. - Загальний метод протидії корупції в Україні (2010)
Очиченко О. Г. - Неможливість виконання грошових зобов’язань у кредитних правовідносинах (2010)
Палієнко У. О. - Адміністративно-правовий статус нотаріуса в Україні (2010)
Панасюк О. Т. - До проблеми соціального забезпечення державних посадових осіб, Гоменюк Д. С. (2010)
Пахомов В. В. - Процедура здійснення цивільного контролю за діяльністю міліції (2010)
Петен Я. Л. - Господарсько-правова характеристика договору про надання житлово-комунальних послуг (2010)
Пеца Д. Д. - Закарпатська Україна 1944-1945 років: історико-правова оцінка (2010)
Пилипишин В. П. - Щодо сутності мети та завдань державного управління в Україні (2010)
Пистогов Є. А. - Щодо запровадження нагляду на консолідованій основі Національним банком України (2010)
Попов С. В. - Юридична відповідальність працівників ОВС України (2010)
Попович Є. М. - Методи управління органами прокуратури (2010)
Потапенко С. В. - Система принципів адміністративного процесу України та проблеми їх класифікації (2010)
Прилуцький Р. Б. - Джерела господарського права за чинним законодавством України (2010)
Пушкарьов В. В. - Загальна характеристика міжнародно-правового регулювання зовнішньоторговельних відносин в ЄС (2010)
Ринажевський Б. М. - Відповідальність військовослужбовців Служби правопорядку (2010)
Руколайніна І. Є. - Окремі проблеми матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності ОВС України (2010)
Савельєва М. О. - Колективний інтерес як основа розмежування індивідуальних і колективних трудових правовідносин (2010)
Садовий С. М. - Законодавче забезпечення виробництва зерна в Україні (2010)
Сальман І. Ю. - Правові тенденції набуття земельних ділянок в Україні іноземними юридичними особами (2010)
Сіверін В. І. - Дозвільні послуги у сфері інформаційної безпеки (2010)
Соболь Є. Ю. - Досвід організації та діяльності поліції провідних країн Європи, Коломойцев С. С. (2010)
Соколовський О. В. - Організаційно-правові засади тактики та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ОВС України в протидії злочинам, пов’язаним з тероризмом (2010)
Сонін О. Є. - Вимога про визнання права як спосіб захисту трудових прав працівників (2010)
Стеценко В. Ю. - Адміністративно-правове забезпечення обов’язкового медичного страхування (іноземний досвід та пропозиції для України) (2010)
Стреляний В. І. - Форми та методи поточного фінансового контролю у сфері здійснення готівкових розрахункових операцій (2010)
Тарасенко Л. Л. - Передання транспортного засобу в користування за договором найму транспортного засобу (2010)
Тацишин І. Б. - Адміністративно-правове забезпечення мінімальної заробітної плати, як державної соціальної гарантії (2010)
Третьякова М. В. - Правові основи забезпечення безпеки суб’єктів, що ведуть кримінальний процес (2010)
Туманов В. В. - Ліцензування господарської діяльності з випуску та проведення лотерей (2010)
Турута О. В. - Юридичний механізм забезпечення реальності прав і свобод громадян (2010)
Усеінова Г. С. - Первинна нормативна база судової системи України в період нової економічної політики (2010)
Усенко Г. С. - Поняття та зміст ліцензійно-дозвільної діяльності в сфері підприємництва (2010)
Халілев Р. А. - Проблеми формування оперативно-розшукової стратегії України щодо протидії злочинності на ґрунті етно-конфесійних суперечностей (2010)
Харитонов О. В. - Державна служба як механізм зв’язку між державою та громадянином (2010)
Харченко В. Б. - Проблеми гармонізації кримінально-правової охорони комерційного найменування, торговельної марки і географічного зазначення із законодавством Європейського Союзу (2010)
Холостенко А. В. - Організаційна форма підприємств як елемент предмета доказування у кримінальних справах про економічні злочини (2010)
Христинченко Н. П. - Запровадження адміністративної юстиції в Україні (2010)
Цюцик О. В. - Організаційно-правові форми сільськогосподарських товаровиробників (2010)
Чернецький О. Л. - Правовий статус дільничних інспекторів міліції (2010)
Шестак В. С. - Механізм адміністративно-правового забезпечення реалізації культурної функції держави (2010)
Шигаль Д. А. - Особливості майнового цензу, встановленого для мирових суддів за судовою реформою 1864 року (2010)
Ширшикова Р. М. - Шляхи вдосконалення законодавчого забезпечення правоохоронної функції держави (2010)
Шуміло О. М. - Забезпечення екологічного правопорядку при міжнародній торгівлі викидами (2010)
Яловий К. В. - Антидемпінг як принцип зовнішньоторговельних відносин ЄС: міжнародно-правовий аспект (2010)
Пєтков С. В. - Рецензія на монографію С. А. Буткевича "Фінансовий моніторинг в Україні (організаційно-правові аспекти)" (2010)
Игнатьев С. М. - Многолетняя изменчивость орнитофауны прибрежной зоны Антарктики (район УАС Академик Вернадский) (2013)
Zheltov Y. A. - Technology of marketable carp farming in ponds on natural forage supply, Dvoretsky A. I., Rozhkov V. V., Onishchenko E. M. (2013)
Пиркова А. В. - Генетическое улучшение гигантской устрицы Crassostrea gigas th. (BIVALVIA) как аспект биотехнологии её культивирования в Чёрном море (2013)
Дворецький А. І. - Кормові компоненти бобового походження для використання в годівлі різновікових коропових риб, Желтов Ю. О., Северов О. В., Дерень О. В., Грех В. І. (2013)
Будниченко В. А. - Мировое производство аквакультуры и тенденции её развития (2013)
Фалько А. Л. - Применение ступенчатой плоскости для удаления влаги с поверхности тушек рыб, Степанов Д. В., Хохлач И. Н. (2013)
Маноли Т. А. - Изучение протеолитической активности ферментной системы мышечной ткани крупных пород рыб Азово-Черноморского бассейна, Чибич Н. В. (2013)
Конюков В. Л. - Анализ эксплуатационных характеристик двигателя 6 ЧНСП 18/22 при различном сопротивлении выпускного тракта, Богатырева Е. В., Лубянко В. Н. (2013)
Пазынич Г. И. - Некоторые особенности контроля качества подготовки судоводителей в современных условиях (2013)
Политыкин Б. М. - Алгоритм расчёта электромагнитных излучений от компьютерной системы, Тендитная Н. В. (2013)
Истинное признание. Евгению Павловичу Губанову исполнилось 75 лет (2013)
Аверьянова О. С. - Первый опыт применения фотополимеризации коллагена роговицы в лечении прогрессирующего кератоконуса у подростков. Топографически ориентированный метод, Ковалёв А. И., Киреев В. В. (2013)
Атаманчук О. В. - Особливості будови рухових нервових закінчень язика інтактних щурів (2013)
Баринов Э. Ф. - Новые подходы к лечению пациентов с контузионной травмой органа зрения, Сухина Л. А., Голубов К. Э. (2013)
Бездітко П. А. - Особливості характеристики хворих на центральну серозну хоріоретинопатію залежно від форми захворювання та інфікування збудником Helicobacter pylori, Лагоржевська І. М., Заволока О. В. (2013)
Бездетко П. А. - Оценка гипотензивного эффекта имплантации микродренирующего устройства EX-PRESS в комбинации с факоэмульсификацией при первичной открытоугольной глаукоме, Пархоменко Г. Я., Медведчук С. П., Присяжная С. В., Стебловская И. С. (2013)
Бездетко П. А. - К вопросу о нейропротекторном лечения передней ишемической оптической нейропатии, Шилкина Д. И. (2013)
Безкоровайна І. М. - Фактори ризику виникнення вікової макулярної дегенерації (2013)
Боброва Н. Ф. - Эндокапсулярная имплантация стандартных иол при факоаспирации врожденных катаракт у детей раннего (1-24 мес.) возраста, Дембовецкая А. Н., Жеков А. К. (2013)
Бушуева Н. Н. - Сравнительная оценка морфофункциональных показателей у больных разными видами миопии, ширины угла передней камеры, диаметра зрачка, резервов аккомодации, внутриглазного давления, Малиева Е. В. (2013)
Бушуєва Н. М. - Стан сенсорних і моторних функцій органа зору у хворих на акомодаційну езотропію, Мартинюк С. В. (2013)
Дёмин А. В. - Особенности постурального баланса у пожилых мужчин, проживающих в социальных учреждениях стационарного типа (2013)
Дёмин Ю. А. - Бринзоламид -индуцированная ретинопатия у новоро жденных крыс: альтернативная животная модель неоваскулярной патологии сетчатки, Белецкая П. В., Гапунин И. Д. (2013)
Дроздовская В. С. - Клинические особенности и результаты лечения интоксикационных кодтерпиновых оптических нейропатий, Гончарова Н. А., Денисов И. А. (2013)
Думброва Н. Е. - Постконтузионные ультраструктурные изменения хориоретинального комплекса при экспериментальной контузии глаза, Вит В. В., Красновид Т. А., Молчанюк Н. И., Грубник Н. П. (2013)
Жабоедов Д. Г. - Причины и факторы риска дислокации иол в позднем постоперационном периоде хирургии катаракты (2013)
Завгородняя Н. Г. - Коррекция метаболических нарушений в профилактике и лечении диабетической ретинопатии, Михальчик С. В. (2013)
Завгородня Н. Г. - Аналіз результатів факоемульсифікації катаракти ускладненої сублюксацією кришталика, Саржевський А. С. (2013)
Зборовська О. В. - Визначення товщини сітківки макулярної ділянки за допомогою оптичної когерентної томографії при діабетичному макулярному набряку (ускладненому та дифузному) у хворих на цукровий діабет іі типу, Прейс Н. І. (2013)
Иванова Н. В. - Особенности катарактогенеза у пациентов трудоспособного возраста, Воронова Н. Н. (2013)
Иванова Н. В. - Состояние общей слезопродукции и времени разрыва слезной пленки у женщин с гиперпролактинемией в комплексном лечении синдрома "сухого глаза", Чистякова С. В. (2013)
Иойлева Е. Э. - Диагностика патологии зрительного нерва на основе метода колориметрического анализа с применением нейросетевых технологий, Волков Д. А., Теслер М. Э., Сталь А. Н. (2013)
Коновалова Н. В. - Наш опыт профилактики острой ишемической невропатии зрительного нерва, Нарицына Н. И., Новик А. Я. (2013)
Копаенко А. И. - Значение изменений общего и антиэндотоксинового иммунитета в патогенезе HLA -b27 ассоциированных передних эндогенных увеитов (2013)
Куц Л. В. - Вплив порушень симбіотичних відносин "мікро-макроорганізм" на патогенез псоріатичної хвороби (2013)
Мельник В. О. - Ефективність глибокої непроникаючої склеректомії у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою, Коц-Готліб Н. В., Кикоть Л. В., Стецула Т. І., Чав’як Н. Я. (2013)
Недзвецька О. В. - Аналіз предикторів ефективності лікування алкогольної токсичної нейроретинопатії, Петрушенко Д. О. (2013)
Недзвецкая О. В. - Характер дислипидемии при различных формах ювенильной диабетической ретинопатии у пациентов с сахарным диабетом 1 типа на фоне тиреопатий, Явтушенко Л. А., Гречишкина А. И., Будрейко Е. А., Чумак С. А. (2013)
Петренко О. В. - Прогнозирование эффективности лечения больных с повреждениями вспомогательного аппарата глаз (2013)
Прилуцкий А. С. - Исследование уровней интерлейкина-8 и специфических иммуноглобулинов классов A, M, G у больных энтеровирусным миокардитом, Жданюк Ю. И. (2013)
Присяжная C. В. - Гипотензивные и нейропротекторные свойства 0,15% раствора бримонидина/пурит при нормотензивной глаукоме, Цехницкая Г. М., Билык И. А., Сыч Т. А. (2013)
Рамский Р. С. - Кинематика плечевого сустава и возможность ее использования для интрамедуллярной дистракции плеча имплантируемыми аппаратами, Куценко С. Н., Пикалюк В. С., Костандов Ю. А., Шиповский И. Е., Цеков Е. С., Рудик А. С. (2013)
Рыков C. А. - Сравнительная оценка изменений диска зрительного нерва и перипапиллярной зоны при прогрессировании миопии по данным спектральной оптической когерентной томографии, Сук С. А., Сорокина С. А., Венедиктова О. А., Виноградская И. П., Ширяев А. В. (2013)
Сафроненкова И. А. - Лечение больных злокачественными эпителиальными опухолями (ЗЭО) ко жи век с пора жением интермаргинального края (2013)
Терентьева Л. С. - Псевдотумор орбиты воспалительного характера и лучевая диагностика опухолевых и псевдоопухолевых заболеваний орбиты, Соколов В. Н., Легеза С. Г. (2013)
Уманец Н. Н. - Применение высокочастотной электросварки биологических тканей для гемостаза при эндорезекции гемангиомы в ходе витрэктомии у пациентов с синдромом Гиппель – Линдау, Лакиза А. В. (2013)
Храменко Н. И. - Сoстояние гемодинамики глаза у больных увеитами герпетической этиологии, Коновалова Н. В., Абдеррахим Шайби (2013)
Цатурян Б. А. - Хирургическое лечение варикозной болезни нижних конечностей, Ксенич С. В., Цатурян А. Б., Лисютин Ю. Е., Милькевич А. А., Князев В. М., Руденко В. П., Чикина Н. Е., Хизриев С. М. (2013)
Цимбалюк В. І. - стан органу зору у хворих з пухлинами мосто-мозочкового кута, Конах В. М., Васюта В. А., Кірєєв В. В. (2013)
Ярошева Н. А. - Значение провоспалительных факторов в прогрессировании диабетической ретинопатии (2013)
Иойлева Е. Э. - Односторонний отек зрительного нерва: особенности дифференциальной диагностики, Кривошеева М. С., Смирнова М. А. (2013)
Иванова Н. В. - Приобретенная миопия: интеграция факторов риска развития и прогрессирования, Кондратюк Г. И. (2013)
Рыков Е. М. - Современные актуальные вопросы офтальмогенетики в Украине, Савина С. А. (2013)
Материалы научно-практической конференции с международным участием "Азаровские чтения. Нейроофтальмология. Патология сетчатки" 17-18 октября 2013 г., Судак, Украина (2013)
Титул, зміст (2013)
Кундієв Ю. І. - Інститут медицини праці НАМН України. Здобутки та перспективи розвитку (до 85­річчя з дня заснування Інституту), Чернюк В. І. (2013)
Кундієв Ю. І. - Динаміка професійної захворюваності в Україні та досвід Інституту медицини праці НАМН України, Нагорна А. М., Соколова М. П., Кононова І. Г. (2013)
Басанець А. В. - Біомаркери у професійній патології: сучасні підходи до діагностики пневмоконіозів, Остапенко Т. А., Лубянова І. П. (2013)
Варивончик Д. В. - Розвиток національної системи профілактики професійного раку в Україні (2013)
Демецька О. В. - Порівняльна характеристика рівнів ризику для осіб, які мають професійний контакт із техногенними наночастинками, Андрусишина І. М., Ткаченко Т. Ю. (2013)
Діденко М. М. - Дослідження морфофункціонального стану нейроцитів головного мозку щурів після інтратрахеальної інстиляції наночастинок високодисперсного аморфного кремнезему, Cтежка В. А., Зінченко В. М. (2013)
Трахтенберг І. М. - Наночастинки металів, методи отримання, сфери застосування, фізико­хімічні та токсичні властивості, Дмитруха Н. М. (2013)
Raikhman J. G. - Fundamentals of methodology for cancer causes studies (2013)
Кундиев Ю. И. - Институт сквозь призму эпох. Перестройка (2013)
Трахтенберг И. М. - Год Николая Амосова. Воспоминания и раздумья в преддверии 100­летия со дня рождения (2013)
Досвід науково­дослідницької, викладацької роботи та служіння громадським інтересам (до ювілею члена­кореспондента НАН України, академіка НАМН України, заслуженого діяча науки України, лауреата Державної премії в галузі науки і техніки Ісаака Михайловича Трахтенберга) (2013)
Пам'ятi Леонарда Олександровича Добровольського (2013)
Трофімов М. В. - Прогнозування перебігу виразкової хвороби, ускладненої шлунково–кишковою кровотечею (2014)
Криворчук І. Г. - Оцінка ефективності розробленого алгоритму диференційної діагностики та лікування гострої мезентеріальної ішемії, Мішалов В. Г. (2014)
Василюк С. М. - Вибір методу герніопластики у хворих похилого та старечого віку з приводу неускладненої пахвинної грижі, Прудніков О. В. (2014)
Воровський О. О. - Стегнова грижа у хворих похилого і старечого віку, особливості хірургічної тактики (2014)
Абдуллаев И. А. - Применение озонированного перфторана в лечении распространенного перитонита (2014)
Борота А. В. - Многофакторный анализ факторов риска неудовлетворительной функции анального держания после брюшно–анальной резекции с отсроченным формированием колоанального анастомоза, Мирошниченко Е. Ю., Совпель О. В. (2014)
Назиров Ф. Н. - Применение антисептика декасана в комплексном лечении перитонита, Арипова Н. У., Махкамова М. Н., Джамалов С. И., Пулатов М. М., Магзумов И. Х., Исроилов Б. Н. (2014)
Паламарчук В. А. - Осложнения после терапевтической диссекции шеи в лечении дифференцированного рака щитовидной железы (2014)
Винник Ю. А. - Частота анапластического рака в структуре других гистологических форм рака щитовидной железы, Горбенко В. Н., Васько А. Р., Кихтенко Е. В., Гаргин В. В. (2014)
Щуров Н. Ф. - Роль стромы опухоли в прогнозировании течения люминального рака грудной железы типа А (2014)
Дубинина В. Г. - Современные алгоритмы диагностики доброкачественных новообразований грудной железы: роль молекулярно–генетических методов, Четвериков С. Г., Заволока А. В., Морозюк О. Н. (2014)
Хижняк М. В. - Корреляция клинико–неврологических особенностей и морфологических признаков малых грыж (протрузии) межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника при формировании дискогенных болевых синдромов у пациентов различного возраста, Макеева Т. И., Приймак Є. В. (2014)
Костенко А. А. - Анестезіологічне забезпечення при видаленні нирки у живих родинних донорів, Корольов А. Е. (2014)
Сухін І. А. - Трансочеревинна та черезпіхвова гістеректомія з використанням апаратів дозованого високочастотного електричного впливу, Ігнатьєва О. К., Кочерга Н. В., Остапенко О. М., Гилевич Р. С., Гульчук А. П., Сливка С. В., Петров А. К. (2014)
Сотников А. В. - Анаеробна неклостридіальна інфекція порожнини таза: класифікація та її практичне застосування, Асланян С. А., Сапа С. А. (2014)
Слесаренко К. С. - Выбор оптимального метода закрытия дефектов покровных тканей конечностей при глубоких повреждениях (2014)
Копчак А. В. - Безпосередні та віддаленні результати хірургічного лікування хворих з приводу травматичного перелому нижньої щелепи (2014)
Сипливый В. А. - Патоморфологические особенности гемомикроциркуляторного русла тонкого и толстого кишечника при остром перитоните, Гринченко С. В., Горголь Н. И., Доценко В. В., Евтушенко А. В. (2014)
Алексеева Т. А. - Использование физических методов для определения совместимости имплантатов, Галич С. П., Гомоляко И. В., Лазаренко О. Н., Тиньков В. Н., Литвин П. М., Боровик Д., Береговая О. (2014)
Ничитайло М. Ю. - Троакарні грижі: причини утворення, лікування, профілактика, Булик І. І., Коритко І. П., Гоман А. В. (2014)
Галич С. П. - Реконструкция наружного уха с использованием преламинированного лучевого лоскута в сочетании с тканевой экспрессией, Дабижа А. Ю., Резников А. В., Гиндич О. А., Огородник Я. П., Боровик Д. В., Дроботун И. В. (2014)
Кадышев Ю. Г. - Ущемленная послеоперационная грыжа брюшной стенки, образовавшаяся после лапароскопической холецистэктомии, Осадчий А. В. (2014)
Пузич Я. І. - Спостереження медикаментозної гранульоми м’яких тканин (2014)
Ігор Юлійович Полянський до 60–річчя від дня народження (2014)
Title (2013)
Соколов М. Ю. - Острый коронарный синдром без стойкой элевации сегмента ST: особенности интервенционной терапии, Студзинская М. И. (2013)
Ватутин Н. Т. - Эффективность индивидуальных программ обучения больных хронической сердечной недостаточностью навыкам самоконтроля и самопомощи, Калинкина Н. В., Ещенко Е. В. (2013)
Несукай Е. Г. - Характеристика иммунного статуса, оксидантного стресса и структурно-функционального состояния сердца у пациентов с миокардитом в динамике заболевания, Чернюк С. В. (2013)
Ілляш М. Г. - Особливості внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу за наявності мітральної регургітації, Базика О. Є., Довганич Н. В., Зелененька Л. І., Старшова О. С. (2013)
Середюк В. Н. - Вплив інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту та блокаторів рецепторів ангіотензину II на показники нейрогуморальної активації, цитокінового профілю та ступінь легеневої гіпертензії у хворих з декомпенсованим хронічним легеневим серцем (2013)
Зинченко Ю. В. - Предикторы эффективной кардиоверсии у больных с трепетанием предсердий, Икоркин М. Р., Бородай А. А. (2013)
Соловьян А. Н. - Комплексная оценка электрической нестабильности предсердий у больных с пароксизмальной фибрилляцией предсердий при сопутствующих заболеваниях сердца, Савицкий С. Ю. (2013)
Мітченко О. І. - Атеросклероз вінцевих артерій у пацієнтів з цукровим діабетом та гіпотиреозом, Руденко А. В., Романов В. Ю., Гвоздик М. В., Гельмедова М. М., Гутовський В. В. (2013)
Коваленко В. М. - Метаболічний синдром: механізми розвитку, значення як фактора серцево-судинного ризику, принципи діагностики та лікування, Талаєва Т. В., Козлюк А. С. (2013)
Книшов Г. В. - Послідовність електромеханічних процесів у міокарді шлуночків – шлях до розуміння асинхронії й оптимального застосування кардіоресинхронізаційної терапії, Білинський Є. О., Лазоришинець В. В., Залевський В. П., Кравчук Б. Б., Парацій О. З., Распутняк О. В. (2013)
Липовецька С. Й. - Альтернація зубця Т: переваги та недоліки тесту, його клінічне значення (2013)
Жарінов О. Й. - Електрокардіографічна діагностика синдромів збудження шлуночків, Куць В. О., Вєрєжнікова Г. П., Мохначова Н. О. (2013)
Резолюція ХIV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18–20 вересня 2013 р.) (2013)
До відома авторів (2013)
Волощук І. С. - Чинники творчого потенціалу особистості (2013)
Ткаченко Л. І. - Синергетичний підхід до розвитку особистості: альтернатива чи необхідність? (2013)
Зарецкая И. И. - Проблемы самореализации одарённой личности (2013)
Филатова О. А. - Духовность как формирующее начало становления личности психолога (2013)
Федорова Н. Ф. - Підготовка майбутніх вчителів для роботи з обдарованими дітьми засобами використання технологій інноваційного навчання за моделлю А. О. Вербицького, Слинькова Т. В., Фірсова Л. О. (2013)
Белова Е. С. - Условия семейного воспитания, способствующего раскрытию одарённости дошкольников с трудностями речевого развития (2013)
Потієнко В. О. - Компетентнісний підхід до формування художньо-графічної культури обдарованих учнів старших класів (2013)
Кочкина Л. В. - Духовно-нравственное воспитание одарённого ребенка в пространстве гуманной педагогики (2013)
Лук’янчук Н. В. - Формування комунікативної компетентності обдарованих старшокласників у віртуальній комунікації, Климова Н. А. (2013)
Ануфрієва О. Л. - Оцінка готовності науково-педагогічних працівників до здійснення науково-дослідної роботи (2013)
Щебланова Е. И. - Система психологического сопровождения обучения одарённых учащихся гимназии (2013)
Игропуло И. Ф. - Игропуло Виталий Стилианович. Педагогические условия взаимодействия вузов и учреждений дополнительного образования в развитии детской и подростковой одарённости (2013)
Малішевська А. П. - Психологічне насильство і обдарована дитина, Хмелько В. В., Хмелько Н. М. (2013)
Романчук Ж. В. - Інноваційні моделі підтримки процесу розвитку обдарованої дитини (2013)
Бодрик О. О. - Особливості формування комунікативної компетентності обдарованих дітей з інформатики (2013)
Зайцева С. Б. - Розвиток музичних компетентностей обдарованих дітей на уроках музичного мистецтва (2013)
Кочерга О. М. - Підготовка студентів педагогічного коледжу до роботи з обдарованими учнями (2013)
Тишакова Л. Т. - Роль самостійної роботи в організації пізнавальної діяльності учнів молодших класів на уроках іноземної мови, Хілько Л. О. (2013)
Алексєєва Т. В. - Психологічні особливості розвитку відповідальності як показника професійної компетентності майбутнього фахівця в процесі професійного становлення у ВНЗ (2013)
Кожемяченко Н. Г. - Формирование интеллектуальной культуры учащихся младшего подросткового возраста (2013)
Савченко Ю. Ю. - Тренінгові заняття, що підвищують рівень сформованості комунікативної компетентності обдарованих старшокласників (2013)
Рибак С. Б. - Вивчити параграф із географії? Легко! (2013)
Бойко О. Ф. - Навчально-виховний проект – "Школа добра, істини, краси" (2013)
Лушин П. В. - Одарённость как свойство "одарённых" образовательных систем: экофасилитативный подход (2013)
Адаменко В. А. - Становлення таланту: на українській землі плекаємо нову еліту (2013)
Грицишина Т. І. - Особливості науково-практичної діяльності кабінету психолого-педагогічного консультування і підтримки обдарованості (2013)
Інформація (2013)
Бенько М. М. - Концепція розвитку аналітичного процесу в інформаційній системі фінансового аудиту, Сопко В. В. (2013)
Бондар М. І. - Оцінка ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму під час надання аудиторських послуг, Бондар Т. А. (2013)
Гуцайлюк З. В. - Адаптація бухгалтерського обліку в Україні до потреб ринкового середовища (2013)
Mnykh Ye. V. - Priorities of institutional approach in developing the effective economic management systems (2013)
Чілоні А. - Розвиток матричної системи обліку в Азії в XIX–XX століттях. Японсько-європейський підхід., Ейічіро К., Кутер М. І., Сугахара С. (2013)
Шихалиева Д. С. - Методические подходы к количественной оценке модернизации промышленных предприятий (2013)
Воронова М. О. - Проблеми обліку інтелектуального капіталу (2013)
Довбуш В. І. - Баланс підприємства: історія виникнення, розвитку та становлення (2013)
Proskura K. P. - An effect of the electronic document circulation system’s application in Ukraine on the efficiency of the tax administration (2013)
Іванков В. М. - Оцінка стану інноваційної діяльності промислових підприємств (2013)
Ружицький І. Ю. - Підвищення якості управління бюджетними доходами як складова їх оптимізації (2013)
Sheremeta V. P. - Calculation and accounting advance payments for corporate income tax (2013)
Берегова Г. Д. - Світоглядний діапазон філософського енергетизму (2013)
Капічіна О. О. - Східна музична традиція та її місце в музично-семіозисному мисленні опус-музики ХХ століття (2013)
Юхимик Ю. В. - "Contemporary Art": симуляція мистецтва (2013)
Ємельянова Т. В. - Фолькельт: логіка узгодження "метафізичної" та "психологічної" естетики (2013)
Нікульчев М. О. - Софія як концепт та образ філософії всеєдності: історико-філософський аналіз (2013)
Федоренко М. О. - Можливість зустрічі: Бахтін і Гадамер (2013)
Сирцова О. М. - Людське і надлюдське: відгомін апокрифів про Симона Волхва в "Повістях минулих літ" (2013)
Матвієнко А. Т. - До питання формування тезауруса з туристичної термінології в Україні (2013)
Приходько А. В. - Екзистенційні домінанти світобачення у мистецтві авангарду (російський та український футуризм) (2013)
Причепій О. Є. - Семантика восьмичленної структури архаїчних символів та орнаментів (2013)
Романуцький В. М. - Континуум індивідуалізм – комунітаризм у кроскультурних дослідженнях Ф. Тромпенаарса (2013)
Сухина О. В. - Трансгресивні виміри соціокультурної буттєвості: апологія маски (2013)
Причепій Є. М. - Знаки зодіака в архаїчній символіці та народних орнаментах (2013)
Герчанівська П. Е. - Хронотоп в Українській православній культурі (2013)
Божко Т. О. - Етнічна символіка у масовій культурі: проблеми та наслідки застосування (2013)
Вишневська Г. Г. - Потенціал кулінарних турів у контексті спеціалізованого туризму (2013)
Колосова Н. А. - Історичні передумови меценатської діяльності Миколи Рябушинського в культурному розвитку Росії (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Овчарук О. В. - Культурософська спадщина української діаспори у вимірах персоналістичного дискурсу (2013)
Бойко З. В. - Символ як конструкт мисленнєвої діяльності (2013)
Дабло Л. Г. - Фундаментальні положення в культурологічній концепції Д. М. Овсянико-Куликовського (2013)
Коржов О. Ю. - Соціокультурні протиріччя у контексті глобального розвитку (2013)
Набокова Г. В. - Жанрові формати розважальної телевізійної культури (2013)
Рудь Я. С. - Соціально-культурне проектування - інноваційна технологія ефективного управління культурними процесами (2013)
Сабадаш С. Ю. - Початок наукової діяльності Л. С. Виготського: культурологічний аспект (2013)
Бойко В. І. - Взаємодія традицій і новацій крізь призму поглядів Ентоні Гідденса, Гончаров В. В. (2013)
Пилявець Л. С. - Культура в ракурсі глобалізації: актуальність дослідження (2013)
Чорна К. В. - Інфотейнмент у телевізійному просторі та його витоки (2013)
Чумаченко О. П. - Творча діяльність як засіб індивідуального сприйняття і ставлення до колективного досвіду (дискурс Ренесансу) (2013)
Залужна А. Є. - Моральна проблематика в контексті феноменологічно орієнтованої філософії (2013)
Головач Н. М. - Традиції і звичаї як фактор культурної соціалізації особистості (2013)
Гайдукевич К. А. - Роль сімейних традицій в духовній культурі молодої сім’ї (2013)
Гаєвська Т. І. - До проблеми становлення моралі (2013)
Сушицька І. М. - Трансформація функцій сім’ї в сучасному соціокультурному просторі (2013)
Молчанова Т. О. - Використання системно-функціонального підходу в роботі балетного концертмейстера (2013)
Станіславська К. І. - Художні особливості "пиріжкової поезії" як малої літературної форми в Інтернеті (2013)
Чеченя К. А. - Аналіз гармонії інструментальної музики середини XVII століття на прикладі манускрипту silva rerum (2013)
Вячеславова О. А. - Проблема образотворчого тропосу у християнському філософсько-естетичному дискурсі (частина І) (2013)
Паславська Л. О. - Керамічні миски Київщини кінця ХІХ – початку ХХ століття у контексті української народної художньої культури (2013)
Погребняк Г. П. - Світоглядні засади художнього відтворення картини світу. Витоки кінематографічної моделі авторства (частина ІI) (2013)
Кіндер К. Р. - Зоо-орнітоморфні образи в українській народній хореографії (2013)
Колесник О. С. - Поетика графічного роману: синтез мистецтв та транспозиції (2013)
Супрун О. В. - Європейські виміри музики "classic in jazz" (2013)
Шариков Д. І. - Розмаїття форм фольклорного танцю Азії в народній хореографії (2013)
Щербаков В. В. - Мистецтво балету у постмодерністському дискурсі (2013)
Чуєва О. В. - Місце художньо-образних проблем у проектуванні пакувань (2013)
Борецька А. В. - Тема гріхопадіння в творчості Альбрехта Дюрера як джерело тематичних варіацій для Ганса Бальдунга Гріна (2013)
Дегтяр Д. О. - Балетмейстерська діяльність Галини Березової на сцені Київського театру опери та балету (1937 – 1940) (2013)
Данчук О. Л. - Формування принципів театральної стратегії (2013)
Файзулліна Г. С. - Міфопоезис української етнокультури у філософському романі Валерія Шевчука "Дім на горі" (2013)
Зінов’єв В. В. - Управління кінопроектами в соціокультурній сфері (2013)
Бобрик Ю. В. - Электронейромиографическая оценка эффективности различных способов комплексной реабилитации больных остеохондрозом позвоночника с вертеброгенными радикулопатиями (2010)
Ганжий В. В. - Качество жизни пациентов с трофическими язвами различного генеза до и после аутодермопластики, Танцура П. Ю. (2010)
Кирильчук М. Є. - Гормональна функція фетоплацентарного комплексу у вагітних з вродженими вадами серця зі збільшеним легеневим кровотоком (2010)
Кравец Н. С. - Хирургическая тактика и периоперационная реанимационная коррекция при обширных повреждениях печени, Рылов А. И., Бондаренко Н. С., Чепкая Ж. И., Олейник О. В. (2010)
Кошова І. П. - Розробка складу живильного середовища для створення рідкого пробіотика (2010)
Никоненко А. С. - Опыт применения симультанных операций у больных с опухолями надпочечников, Завгородний С. Н., Подлужный А. А., Вильховой С. О., Гайдаржи Е. И. (2010)
Приходько О. Б. - Пилковий календар Запоріжжя, Стеблюк М. В., Ємець Т. І., Титова Л. М., Павліченко В. І., Попович А. П., Кузнєцова О. Д., Однокоз О. В. (2010)
Рижов О. А. - Інтелектуальна адаптивна система дистанційного навчання RATOS-A1. Частина 1. Концепція системи (2010)
Светлицкий А. О. - Лимфоэпителиальные взаимоотношения в эпителии слизистой оболочки структур илеоцекального угла у крыс в норме и после введения антигена (2010)
Тихая И. А. - Влияние метаболитов цианобактерий питьевой воды на состояние прооксидантно-антиоксидантной системы крови рожениц и пуповинной крови, Горбач Т. В. (2010)
Трутаев И. В. - Изучение специфической активности нового комбинированного антигипертензивного препарата, Стрилец О. П., Стрельников Л. С. (2010)
Федорченко Р. А. - Гігієнічна оцінка рівнів захворюваності населення м. Запоріжжя за 2000-2008 рр. у зв'язку з забрудненням атмосферного повітря, Волкова Ю. В. (2010)
Шеховцева Т. Г. - Анальгетична нефропатія, Свистун С. І., Долинна О. В. (2010)
Баблюк Л. А. - Вплив артишоку екстракт-здоров'я і синглетно-кисневої терапії на цитокіновий склад жовчі у хворих на хронічний некалькульозний холецистит (2010)
Баранова І. І. - Дослідження гідрогелів на основі сучасного гелеутворювача RAPITHIX A-60, Башура О. Г. (2010)
Березнякова М. Є. - Визначення ефективної дози і гострої токсичності хінолінетану, Нікитенко А. О. (2010)
Білоус М. В. - Захворюваність аптечних працівників. Аналіз світових досліджень (2010)
Гречана О. В. - Деякі аспекти фітохімічних досліджень базидіоміцетів, Мазулін О. В., Буряк В. П., Мазулін Г. В. (2010)
Григорьева Л. В. - Исследование диуретической активности метиловых эфиров 5-сульфамоил N-фенилантраниловой кислоты (2010)
Дорохова Л. П. - Модель порівняння роботи оптових фармацевтичних фірм за м'якими оцінками параметрів обслуговування, Оккерт І. Л. (2010)
Звягінцева Т. В. - Експериментальне підтвердження фармакологічної індиферентності допоміжних компонентів Мігрепіну, Сирова Г. О., Єрмоленко Т. І., Трутаєв І. В., Лапшин В. В., Бойко Є. П. (2010)
Книш Є. Г. - Проблеми державного регулювання цін на лікарські засоби, Гетало О. В., Сінча Н. І., Суховий Г. П., Литвиненко О. В., Алексєєва І. М. (2010)
Крутченко О. Ю. - Вплив зборів лікарських рослин на видільну функцію нирок (2010)
Кучинська І. В. - Ефективність мазі з ліпофільним комплексом кори осики при контактному дерматиті у щурів (2010)
Мала О. С. - Ліпофільні фракції кори та пагонів берези бородавчастої - перспективні джерела бар, Хворост О. П. (2010)
Пестун І. В. - Маркетингове управління поведінкою споживачів, які займаються самолікуванням (2010)
Половко Н. П. - Антимікробна активність гелю кетоконазолу в залежності від часу вивільнення методом in vitro, Башура О. Г., Стрілець О. П. (2010)
Пругло Є. С. - Гіпотригліцеридемічні властивості деяких заміщених 1,2,4-тріазолу, Білай І. М., Каплаушенко А. Г., Білай А. І. (2010)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Сучасні вимоги до компетенції логістів в умовах фармацевтичної галузі, Посилкіна О. В. (2010)
Самура Б. А. - Диуретическая активность растительных сборов с васильком синим, Добра Е. А. (2010)
Сакіпова З. Б. - Експериментальна оцінка безпеки бентонітових глин Республіки Казахстан, Абдуллін К. А., Отрішко І. А. (2010)
Тимошенко Л. А. - Применение принципов фармакоэкономического анализа в ветеринарной фармации (2010)
Тригубчак О. В. - Дослідження кількостей допоміжних речовин для отримання кишково-розчинних таблеток кислоти ацетилсаліцилової методом прямого пресування, Грошовий Т. А. (2010)
Ятченко Е. О. - Імунологічні дослідження біомаси порошку гриба шиїтаке, Бісько Н. А., Пашнєв П. Д., Попович В. П., Федоритенко Н. О. (2010)
Белай И. М. - О подготовке и проведении государственной аттестации провизоров-интернов, Дарий В. И., Райкова Т. С., Бушуева И. В., Заричная Т. П., Демченко В. О., Билоус М. В., Кандыбей Н. В., Пругло Е. С. (2010)
Гончарова Н. Г. - Перспективи впровадження дистанційного навчання у вищі медичні навчальні заклади, Бессараб Г. І., Морозова О. В., Гайдук Л. П., Сухомлінова І. Є. (2010)
Нерянов Ю. М. - Про навчально-методичне забезпечення елективних курсів, Артюх О. В., Базилевська Г. М., Компанієць В. М., Павліченко В. І. (2010)
Педанов Ю. Ф. - Роль учебной литературы по анатомии и физиологии при обучении в высших учебных заведениях, Гоженко А. И., Макулькин Р. Ф. (2010)
Виктор Иванович Бачурин - образец служения врачебным идеалам (75 лет со дня рождения) (2010)
Свое 70-летие А. В. Жарких встречает исполненным творческих сил и устремлений (2010)
Хай праця на благо людей приносить Вам радість і задоволення! 60 років Олександру Андрійовичу Кремзеру (2010)
Професор Олена Василівна Владзимірська - яскравий приклад відданості, любові та патріотизму (2010)
Валентин Петрович Черних (70 років від дня народження). Від студента до ректора НФаУ (2010)
Правила подачи статей в редакцию (2010)
Содержание (2013)
Content (2013)
Сердюк В. Р. - Україна і КНР: порівняння основних показників будівництва житла, Гучок І. С., Лі Дань (2013)
Мокін В. Б. - Моделювання поширення забруднювальних речовин у повітрі міста з використанням геоінформаційних технологій, Варчук І. В. (2013)
Романюк О. І. - Комплексний екологічний моніторинг нафтозабруднених територій на прикладі м. Борислава, Шевчик Л. З. (2013)
Барибін О. І. - Оцінка геометричних характеристик зони аерації з використанням моделей плавучих однофазних струменів (2013)
Реков Ю. В. - Підготовка процесу відновлення трихлорсилану воднем, Червоний І. Ф. (2013)
Грабовецький Б. Є. - Використання виробничих функцій в дослідженнях підприємств молокопереробної промисловості, Тарасюк Н. М., Безсмертна О. В. (2013)
Лежнюк П. Д. - Умови оптимальності нормальних режимів електричних систем з довгими лініями електропередачі, Кулик В. В., Вишневський С. Я. (2013)
Бурбело М. Й. - Вимірювання потужностей несиметричного режиму трифазної врівноваженої системи, Романовський В. І., Мельничук C. М. (2013)
Лежнюк П. Д. - Зменшення додаткових втрат електроенергії в електричних мережах, викликаних їх взаємовпливом, Килимчук А. В., Рубаненко О. Є. (2013)
Федорів М. Й. - Математична модель функціонування системи електропостачання електробура, Николин У. М., Поточний А. І. (2013)
Бондаренко Є. А. - Шляхи підвищення професійної надійності електротехнічного персоналу в сучасних умовах (2013)
Дубовой В. М. - Ігровий підхід до прийняття рішень щодо розвитку інформаційної системи, Дерман Г. Ю. (2013)
Мартинюк Т. Б. - Моделювання процесу ранжирування значень дискримінантних функцій, Медвідь А. В., Гуцол О. М. (2013)
Ровінський В. А. - Інформаційна технологія моделювання біполярних транзисторів хвилевими цифровими фільтрами, Фуфалько О. Ю., Стрілецький Ю. Й., Євчук О. В. (2013)
Озеранський В. С. - Формування штучних структур тестування цифрових пристроїв на основі апарата гіперграфів (2013)
Яремчук Ю. Є. - Можливість формування та перевірки цифрового підпису на основі рекурентних послідовностей (2013)
Кожем’яко В. П. - Моделювання характеристик паралельних методів порівняння зображень на базі KVP-перетворення, Маліновський В. І., Новицький Р. М. (2013)
Таран І. О. - Дослідження розподілу потоків потужності по паралельних гілках двопотокової трансмісії (2013)
Дерібо О. В. - Імітаційне моделювання електрогідравлічного слідкувального приводу з керуванням зусиллям на виконавчому органі, Дусанюк Ж. П., Репінський С. В. (2013)
Кичак В. М. - Оцінювання параметрів перемикання комірки пам’яті на базі аморфних напівпровідників, Слободян І. В. (2013)
Білинський Й. Й. - Аналіз результатів газорозрядної візуалізації для визначення ступеня чистоти рідиннофазних об’єктів, Павлюк О. А. (2013)
Михалевич В. М. - Причини низького рівня використання систем комп’ютерної математики під час вивчення математики майбутніми інженерами, Чухно М. В. (2013)
Петренко Л. М. - Аналіз результатів діагностики мотивації досягнень керівників професійно-технічних навчальних закладів (2013)
Бармак О. В. - Реалізація інформаційної технології автоматизованого перекладу з флективних мов на жестову мову, Романишин С. О. (2013)
Реферати (2013)
Рефераты (2013)
Abstracts (2013)
Азаров Ю. І. - Правові засоби планування розслідування злочинів в ОВС України (2011)
Алфьоров С. М. - Недоліки та переваги визначення корупції в новому антикорупційному Законі: аналіз поняття (2011)
Бабін Б. В. - Двосторонні програмні акти у відносинах України та Європейського Союзу (2011)
Бандура О. О. - Системні взаємозв’язки правових цінностей (загальний нарис) (2011)
Барановський М. В. - Здійснення адміністративної процесуальної правосуб’єктності працівника міліції (2011)
Бевзенко В. М. - Міркування про дію й застосування принципу верховенства права в національному адміністративному судочинстві (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського