Рекалов Д. Г. - Современные взгляды на вопросы патогенетической терапии ревматоидного артрита, Кулинич А. В., Свистун С. И., Преснякова Е. В. (2013)
Черный В. Н. - Перспективы применения биодеградирующих сплавов на основе магния в остеосинтезе (2013)
Алмохамад Ж. А. - Изучение реологических свойств назальной лекарственной формы каптоприла, Гладышев В. В., Бурлака Б. С., Малецкий Н. Н. (2013)
Білий А. К. - Ефективні методи синтезу 2-гетарил-, Коваленко С. І., Камишний О. М., Поліщук Н. М. (2013)
Малюгіна О. О. - Визначення кількісного вмісту флавоноїдів у суцвіттях чорнобривців розлогих і прямостоячих, Мазулін О. В., Мазулін Г. В. (2013)
Панасенко О. І. - Кількісне визначення нафазоліну нітрату методом УФ-спектрофотометрії, Донченко Н. В., Сафонов А. А., Гоцуля А. С., Юрченко І. О., Постол Н. А., Буряк В. П., Кейтлін І. М., Кочура Н. М. (2013)
Ипатов А. В. - Анализ инвалидности вследствие позвоночно-спинномозговых травм в Украине за 2012 год, Тарасенко О. Н., Забара О. Ю. (2013)
Вишневський В. О. - Удосконалення програм підготовки лікарів загальної практики щодо надання невідкладної медичної допомоги (2013)
Литвиненко Т. М. - Використання рейтингового оцінювання знань студентів-іноземців під час вивчення технології ліків за умов кредитно-модульної системи навчання (2013)
Пучкан Л. О. - Ефективність засвоєння практичних навичок студентами фармацевтичного факультету під час виробничої практики з аптечної технології ліків (2013)
Правила для авторов (2013)
Гавриленко О. А. - Правові основи майнового страхування в українських губерніях Російської імперії у ХІХ - на початку ХХ ст. (2013)
Греченко В. А. - Історико-правові погляди М. І. Ланге (2013)
Кравченко В. В. - Обмеження здійснення контрольних повноважень Верховної Ради України під час направлення та вирішення депутатських запитів. Аналіз практики Конституційного Суду України (2013)
Борко А. Л. - Підстави і порядок звільнення судді з посади як гарантія незалежності суддів (2013)
Василенко В. М. - Митні правовідносини в Україні: поняття, ознаки та структура (2013)
Гетманець О. П. - Бюджетна відповідальність у системі фінансового права (2013)
Єфименко М. Ю. - Правовий статус адвоката в адміністративному судочинстві (2013)
Пінчук І. С. - До питання адміністративно-правових засад контролю обігу наркотичних засобів (2013)
Сидоренко С. М. - Шляхи удосконалення взаємодії Державної пенітенціарної служби України з іншими правоохоронними органами (2013)
Вінаков А. В. - Предмет та завдання наглядової діяльності за оперативно-розшуковою діяльністю, яка здійснюється з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем (2013)
Гайчук В. А. - Попередження органами внутрішніх справ України злочинів, що пов’язані з торгівлею дітьми, та протидія їм: проблеми та шляхи вирішення, Малиновська Т. М. (2013)
Ганжа О. О. - Науковий генезис проблеми протидії оперативними підрозділами ОВС України діяльності організованих груп, які готують вчинення крадіжок із квартир громадян (2013)
Даниленко А. В. - Окремі аспекти призначення комплексної психолого-психіатричної експертизи у кримінальних провадженнях за участю неповнолітніх відповідно до положень нового КПК України (2013)
Житний О. О. - Про деякі чинники генезису міжнародно-правового виміру кримінального права України (2013)
Курбатова (Мірошніченко) І. С. - Особливості віктимологічної профілактики злочинів щодо осіб похилого виду (2013)
Лисюк Ю. В. - Зняття інформації з електронних інформаційних систем як різновид втручання в приватне спілкування під час здійснення негласних слідчих дій у кримінальному провадженні (2013)
Малярова В. О. - Етапізація процесу розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків (2013)
Михайлик М. М. - Правові аспекти підвищення ефективності боротьби зі злочинами проти статевої свободи та статевої недоторканності особи (2013)
Настенко А. В. - Стан наукової розробленості питання виявлення і розслідування підрозділами БОЗ МВС України одержання неправомірної вигоди службовою особою у сфері земельних відносин (2013)
Онишко О. В. - Роль податкового розслідування у правовому механізмі регулювання податкових правовідносин (2013)
Перепелиця Д. І. - Характеристика криміногенних елементів соціально-психологічної адаптації засуджених до позбавлення волі як змісту призонізації (2013)
Степанюк Р. Л. - Ситуаційний підхід у формуванні методик розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України (2013)
Чернявська Г. П. - Представництво під час реалізації права особи на соціальне забезпечення: поняття та правові ознаки (2013)
Лозо О. В. - Проблемні питання правового регулювання режиму ландшафтів (2013)
Огій О. С. - Правові основи запровадження співпраці держави і приватних структур в Україні (2013)
Чуркін І. А. - Переважні права за договором найму (оренди) автомобільного транспортного засобу без екіпажу (2013)
Болотова В. О. - Абітурієнт на ринку освітніх послуг: соціологічний аналіз, Ляшенко Н. О., Саппа Г.-М. М. (2013)
Ігнатенко Н. М. - Аналіз психологічних детермінант лікарів та медичних представників (2013)
Мачинська Н. І. - Організація неперервної педагогічної практики магістрантів (2014)
Плаксій Т. М. - Історико-педагогічний аналіз теоретичних підходів до самовиховання особистості (2014)
Сошенко С. М. - Еволюція методів викладання іноземної мови, Коломієць Б. С. (2014)
Москалик Г. Ф. - Комунікація в умовах модернізації освіти: педагогічний дискурс (2014)
Дирда І. А. - Проблема міжкультурної комунікації в освіті (2014)
Сліпчук В. Л. - Модернізація професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні у контексті Болонського процесу (2014)
Кожушко С. П. - Підготовка майбутніх фахівців з комерційної діяльності до професійної взаємодії (2014)
Євсюков О. Ф. - Позааудиторна робота у розвитку творчої самостійності магістрантів (2014)
Колосовська В. В. - Оцінювання сформованості мотивації майбутніх учителів початкових класів до реалізації особистісно орієнтованого підходу у спортивно-масовій роботі з учнями (2014)
Поясок Т. Б. - Інтеграція медіа в освітній процес: проблеми і перспективи (2014)
Мартиненко М. Ю. - Організаційно-методичні умови формування культури самостійної роботи у майбутніх економістів засобами технологій дистанційного навчання (2014)
Максимова Л. П. - Ефективність моделі забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Клопов Р. В. - Інформаційні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців з туризмознавства, Безкоровайна Л. В. (2014)
Сальник І. В. - Психолого-педагогічні основи віртуального навчання фізики у старшій школі (2014)
Задорожна Н. В. - Проблема формування аналітичної компетенції майбутніх фахівців у педагогічній теорії (2014)
Піддячий В. М. - Обгрунтування моделі професійного саморозвитку майбутнього вчителя (2014)
Борисова А. О. - Дидактичні завданнядля формування методичної компетентності магістрантів спеціальності "Педагогіка вищої школи" (2014)
Солошич І. О. - Навчальна ландшафтно-екологічна практика у формуванні науково-дослідної компетентності організаторів природокористування, Алєксєєва Т. М. (2014)
Сошенко С. М. - Професійні якості як чинник успішності майбутнього психолога (2014)
Федоренко С. А. - Університети "третього віку" як складова безперервної освіти: зарубіжний досвід (2014)
Беспарточна О. І. - Вплив Болонського процесу на формування нацioнальнoї cиcтеми квалiфiкацiй у Російській Федерації (2014)
Антонова З. О. - Психологічні особливості впливу реклами на споживача (2014)
Білоус Р. М. - Вплив емоційної сфери студентана розвиток комунікативної компетентності, Кочергін Р. М. (2014)
Кущ О. С. - Взаємодія механізмів праксису з творчим мисленням в продуктивній діяльності особистості (2014)
Лебединська Г. О. - Соціально-психологічні аспекти формування політичної нації в умовах глобалізації, Давидюк С. Г. (2014)
Левицька Т. Л. - Віктимологічна профілактика дітей у сімейному вихованні (2014)
Титул, зміст (2006)
Иоффе О. С. - О хозяйственном праве (теория и практика) (2006)
Дзейко Ж. О. - Сучасний стан та пріоритетні напрямки розвитку законодавчої техніки в Україні: практичні аспекти (2006)
Ярош Д. В. - Універсали української Центральної Ради — конституційні акти української державності 1917-1918 рр.: їх зміни та історичне значення (2006)
Романовский Г. Б. - Право и демографический кризис в Российской Федерации (2006)
Міщук В. В. - До питання про галузеву приналежність правових норм, які регулюють відносини у сфері транспорту (2006)
Ковтонюк А. М. - Співвідношення основних типів праворозуміння (2006)
Василевич Г. А. - Государственная власть. Демократия. Закон (2006)
Цимбалістий Т. О. - Гарантії стабільності Конституції (2006)
Сердюк В. В. - Правовий статус Верховного Суду України як найвищого судового органу у системі судів загальної юрисдикції (2006)
Шевчук І. М. - Види гіпотез та їх особливості в конституційному праві України (2006)
Галус О. О. - Функції форм безпосереднього народовладдя (2006)
Жилінкова І. В. - Деякі проблеми застосування норм Сімейного кодексу України в судовій практиці (2006)
Спасибо-Фатеєєва І. В. - Взаємодія цивільного законодавства з іншими галузями законодавства: проблеми і перспективи, Ус М. В. (2006)
Стефанчук Р. О. - Цивільна правоздатність та дієздатність як необхідні передумови здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб (2006)
Рассказова Н. Ю. - Вопросы общей теории обеспечительных обязательств (2006)
Таранова Т. С. - К вопросу о принципах доказывания в гражданском судопроизводстве (на примере Республики Беларусь) (2006)
Кізлова О. С. - Іпотека морських суден (2006)
Бондарєва М. В. - Англосаксонський нотаріат: особливості організації та функціонування (2006)
Красильникова О. С. - Суброгація у цивільному праві України (2006)
Романовская О. В. - Контроль за нотариальной деятельностью в России, странах СНГ и Балтии (2006)
Салей Е. А. - Правоспособность коммерческих юридических лиц по законодательству Республики Беларусь (2006)
Стефанчук М. О. - Адикція як підстава обмеження цивільної дієздатності фізичної особи (2006)
Якубівський І. Є. - Правова природа договору комерційної концесії (франчайзингу) (2006)
Ясинок М. М. - Окремі питання правового регулювання розгляду судом справ про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку (2006)
Нижний С. В. - Правове регулювання застави корпоративних прав (2006)
Ратушна Б. П. - Обставини, що не потребують доказування у цивільному процесі України (2006)
Черевко П. П. - Правове регулювання створення житлово-будівельних кооперативів в Україні (2006)
Андронов І. В. - Питання класифікації рішень суду в цивільному процесі України (2006)
Антипова О. М. - Право акционера на информацию (2006)
Вітка Ю. В. - Цивільно-правова характеристика договору про управління активами недержавних пенсійних фондів (2006)
Гулик А. Г. - Поняття та види цивільно-правових способів захисту прав акціонерів (2006)
Деркаченко Ю. В. - Національне законодавство Англії у сфері міжнародного усиновлення (2006)
Панченко С. В. - Питання визначення права, що підлягає застосуванню до прав та обов’язків сторін зовнішньоекономічних договорів (2006)
Петренко О. Б. - Загальна характеристика правовідносин захисту прав на об’єкти промислової власності (2006)
Артюхова О. А. - Право забудовника на укладення договорів із учасниками будівництва (2006)
Карнаух Т. М. - Підстави виникнення права притримання (2006)
Саблук С. А. - Історичні передумови формування правового статусу дитини в Україні (2006)
Журик Ю. В. - Окремі питання регулювання орендних відносин за чинним законодавством України, Новченков І. В. (2006)
Мельницька Н. В. - Гендерні підходи щодо удосконалення правового регулювання праці жінок (2006)
Жолнович О. І. - Предмет трудового права як критерій систематизації галузевих норм (2006)
Валецька О. В. - Забезпечення функцій заробітної плати: економіко–правовий аспект (2006)
Грицишина Л. В. - Реалії та перспективи закріплення юридичних гарантій захисту права на працю в умовах ринкової економіки (2006)
Краснова М. В. - Формування законодавства про компенсацію екологічної шкоди: історичний та порівняльно-правовий аспекти (2006)
Костяшкін І. О. - До питання про зміну форм власності на землю в Україні (2006)
Тополь Ю. О. - Поняття і структура валютних правовідносин (2006)
Артеменко О. В. - Вплив організаційно-правових факторів на проходження державної служби податківцями (2006)
Заверуха І. Б. - Зміст управління державним боргом: правові аспекти (2006)
Лівак П. Є. - Особливості бюджетного фінансування медичної галузі (2006)
Дєдух А. В. - Роль суб’єктів господарювання в національній безпеці України (2006)
Омельчук О. М. - Проблеми законодавчого регулювання призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом (2006)
Музика А. В. - Порушення статутних правил несення прикордонної служби як суспільно небезпечне діяння у складі однойменного злочину (2006)
Ілікчієва К. І. - Деякі питання поняття насильства щодо жінок (2006)
Олуйко В. М. - Особливості формування інститутів державної влади (2006)
Нижник Н. Р. - Реалізація інтелектуальних активів — ключовий момент державної політики України в ХХІ столітті, Мосов С. П. (2006)
Нинюк І. І. - Особливості розвитку державного управління у контексті європейського вибору, Нинюк М. А. (2006)
Пучак Н. П. - Виборча кампанія до органів місцевого самоврядування Східної Галичини 1927 року (2006)
Нижник Н. Р. - Промислово-фінансові групи — перспективний напрямок господарювання в регіонах України, Кучеренко В. О. (2006)
Рибчак В. І. - Проблеми формування механізму державного регулювання малого бізнесу в Україні (2006)
Гринчук Н. М. - Систематизація проблем та тенденцій у розвитку міст, Ярощук В. І. (2006)
Черничко Т. В. - Оптимізація механізму державного регулювання економіки України (2006)
Андрейчук С. К. - Реформаційні процеси управлінської діяльності у вищій освіті в Україні (2006)
Самара C. Г. - Удосконалення організаційних форм взаємовідносин Кабінету Міністрів України та місцевих державних адміністрацій (2006)
Слюсарчук М. Ю. - Складові інформаційного забезпечення діяльності Верховної Ради України (2006)
Кіндзерський С. А. - Кадровий потенціал галузей гуманітарної сфери: сучасні чинники формування (2006)
Шпекторенко І. В. - Інформаційне суспільство і державна служба (2006)
Требик Л. П. - Роль Інтернет-технологій у системі підвищення кваліфікації державних службовців у регіонах України (2006)
Бондар В. Д. - Мотивація трудової діяльності державних службовців: світовий та вітчизняний досвід (2006)
Молодожен Ю. Б. - Обстеження як інструмент дослідження фактичного стану адміністративно-територіальних одиниць (2006)
Борзенков С. В. - Навчання і переконання в процесі формування лояльності до бренда компанії (2006)
Крещенко О. В. - Підвищення ефективності системи управління з питань здійснення постачання на металургійних підприємствах (2006)
Гмиря В. П. - Ринкова трансформація аграрного сектора (2006)
Савченко В. Ф. - Особливості розробки економічної частини програми соціально-економічного розвитку регіону на короткостроковий період (2006)
Романова В. В. - Місцеве партнерство як шлях до продуктивної зайнятості населення (2006)
Збаржевецька Л. Д. - Адаптація молоді як чинник впливу на ринок праці (2006)
Гейєр Г. В. - Фінансова вартість брендів і методи її оцінки (2006)
Ілляшенко К. В. - Підвищення економічної ефективності інвестицій за рахунок якісного інвестиційного менеджменту (2006)
Задірака В. К. - Фінансування витрат на захист інформації в економічній діяльності, Олексюк О. С., Смоленюк Р. П., Штабалюк П. І. (2006)
Олексюк О. С. - Модель вибору альтернативи при відомій різниці між імовірностями настання соціально-економічних ситуацій, Штабалюк П. І. (2006)
Виговський Л. А. - Роль християнських церков у процесі утвердження засад громадянського суспільства в Україні (2006)
Гернего О. О. - Провідна роль середнього класу (класу асоційованих фахівців) як основного суб’єкта і носія соціальної справедливості в умовах переходу людства до постіндустріального суспільства, Вавринчук М. П. (2006)
Вальчук А. М. - Духовна криза суспільства та проблема реалізації національної ідеї в сучасній Україні (2006)
Гуменюк О. Г. - Вплив релігії на формування свідомості молоді в період трансформації суспільства (2006)
Безклубий І. А. - Цікава монографія про особисті немайнові права (2006)
Стефанчук Р. О. - Нова робота міжнародного Центру правових проблем інтелектуальної власності (2006)
Кучеренко І. М. - Сучасне комплексне дослідження загальнотеоретичних проблем цивільно-правової відповідальності (2006)
Науково-практична конференція "Гарантії прав суб’єктів трудових правовідносин в умовах ринкової економіки” (2006)
Хмельницький вп’яте зібрав молодих науковців під егідою "Осінніх юридичних читань” (2006)
Громадські слухання з питання правового врегулювання діяльності опозиції (2006)
Громадські слухання щодо удосконалення законодавства про нотаріат (2006)
Персоналії (2006)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2006)
Інформація для авторів (2006)
Вихідні дані (2006)
Степанов Ю. М. - Основні показники хірургічної допомоги пацієнтам із біліарною патологією на вторинному рівні, Cкирда І. Ю. (2013)
Косинская С. В. - Объективизация тревожно-депрессивных расстройств и обоснование назначения их коррекции у больных гастроэнтерологического профиля (2013)
Решетилов Ю. И. - Функциональная диспепсия у взрослых: диагностика и лечение, Проценко Н. Н., Кузнецова Л. Ф., Васильченко Е. Ю., Богослав Т. В., Гуз Н. П. (2013)
Степанов Ю. М. - Повышение информативности эндоскопической диагностики предраковых изменений и рака желудка у больных с атрофическим гастритом, Симонова Е. В. (2013)
Фролова-Романюк Е. Ю. - Показники добової рН-метрії та їх взаємозв’язок між клінічними та ендоскопічними проявами ГЕРХ у хворих при поєднанні її з цукровим діабетом 2-го типу (2013)
Манжалій Е. Г. - Роль фосфатидилхоліну в корекції гепатобіліарних розладів при захворюваннях кишечника, Косинська С. В. (2013)
Меланіч С. Л. - Діагностична значимість сироваткових маркерів фіброзу печінки у хворих на HCV-інфекцію (2013)
Осьодло Г. В. - Епідеміологічні й терапевтичні аспекти хронічних дифузних захворювань печінки у військовослужбовців (2013)
Швед М. І. - Динаміка клініко-біохімічних показників у хворих на цироз печінки під впливом комплексної терапії із застосуванням урсодезоксихолевої кислоти, Бойко Т. В., Лихацька Г. В., Бойко В. І., Лихацька В. О. (2013)
Бабінець Л. С. - Ентеропанкреатичний синдром і його вплив на трофологічні порушення при хронічному панкреатиті, Коцаба Ю. Я., Денефіль О. В. (2013)
Губергріц Н. Б. - Ефективна інфузійна терапія лікарських ураженьпечінки та підшлункової залози у хворих на туберкульоз легень, Клочков О. Є., Фоменко П. Г. (2013)
Ошмянська Н. Ю. - Гістометричні особливості ендокринних острівців підшлункової залози при хронічному панкреатиті, Гайдар Ю. А., Галенко А. П. (2013)
Степанова Ю. Ю. - Роль ротавірусної інфекції, що потребує лікування в стаціонарних умовах, при діарейному синдромі у дітей, Кривуша О. Л., Петренко Л. Л. (2013)
Кришень В. П. - Застосування сорбційно-трансмембранного діалізу в лікуванні хворих на розповсюджений перитоніт, Лященко П. В. (2013)
Schevchenko В. F. - Morphofunctional changes of rat pancreas under conditions оf nitric oxyde excess, Babiy A. M., Makarchuk V. A., Oshmyanska N. Yu., Galinsky A. A., Rudenko A. I. (2013)
Власова О. Н. - Сложный вопрос гепатологии — вирусный гепатит и беременность (2013)
Ткач С. М. - Современные подходы к профилактике и лечению НПВП-гастропатий (2013)
Шевцова З. И. - Страницы жизни лейб-медика семьи Николая II. Владимира Николаевича деревенко, Гапонов В. В. (2013)
В 2014 году Институту гастроэнтерологии НАМН Украины — 50 лет! (2013)
Вітаємо переможців! (2013)
Авсенёва С. Н. - Керчь конца XVIII – первой четверти XIX века в записках иностранных путешественников (2013)
Двірна К. П. - Фінансово-податкова політика окупаційних органів влади та специфіка її реалізації на прикладі рейхскомісаріату "Україна" та генеральної області "Київ" (1941–1944), Главацький М. В. (2013)
Кармазина Н. В. - Материалы VI Археологического съезда в Одессе как источник о развитии исторического памятниковедения на Юге Украины (2013)
Крюков В. Г. - Уявлення про Північне узбережжя Чорного моря та про Кримський півострів арабського вченого першої половини ІХ століття Ал-Хуварізмі (2013)
Левченко Ю. І. - Особливості окупаційної політики щодо сільського господарства в адміністративно-територіальних одиницях України 1941–1944 рр. (2013)
Леписевич Н. З. - Династия Романовых и Крым: взгляд со страниц журнала "Морской сборник" (2013)
Османов Э. Э. - Мечеть "Ешиль-Джами" в Бахчисарае (2013)
Парафило Д. М. - Научное изучение книжных богатств "Карай-Битиклиги" (довоенный период) (2013)
Пасечников И. А. - Таврическое охранное отделение в борьбе с революционным движением (1902–1904) (2013)
Руев В. Л. - Объекты культурного наследия на природно-заповедных территориях в ракурсе комплексной охраны биоразнообразия и культурного наследия (2013)
Севастьянов А. В. - Возвращение ученого: вокруг реабилитации Г. А. Бонч-Осмоловского (конец 30-х – начало 40-х гг. ХХ в.) (2013)
Сейт-Маметов Ш. Э. - Крымская коллекция источников дворца-музея Topkapi как объект научного изучения (2013)
Соколов А. А. - Деятельность севастопольской городской организации украинского общества охраны памятников истории и культуры (60-е – 80-е годы ХХ века) (2013)
Спивак И. А. - "Религиозная политика Александра Македонского" – тридцать шесть лет спустя (2013)
Яшный Д. В. - Культурное наследие крыма на художественных досоветских открытках (1895–1917) (2013)
Gertsen A. G. - Main stages of the history Doros-Theodoro (Mangup) in the light of archaeological research expedition Taurida Vernadsky National University (2013)
Ishchenko N. - The Cousins’ War (2013)
Moiseyenkova L. S. - The Greek population of the Genoese colonies in Crimea (2013)
Кремень В. - Педагогічна синергетика: понятійно-категоріальний синтез (2013)
Романовський О. Г. - Особистість сучасного керівника в аспекті теорії духовного лідерства, Середа Н. В. (2013)
Ткаченко Л. - Особистість у парадигмі синергетики: філософсько-освітній тезаурус (2013)
Дольская О. А. - Особенности формирования научного языка в современном образовательном процессе (2013)
Сисоєва C. - Освітні реформи: освітологічний контекст (2013)
Бакіров В. С. - Соціологічний вимір модернізації вищої освіти (2013)
Мещанінов О. П. - Соціальна функція інноваційної університетської системи освіти (2013)
Сущенко А. В. - Важные тенденции в профессиональной деятельности преподавателей высшей школы (2013)
Ігнатюк О. А. - Формування готовності до педагогічної діяльності аспірантів технічного університету як одне із завдань Центру сучасних педагогічних технологій (2013)
Ільчук В. В. - Шляхи підвищення якості науково-педагогічних кадрів, Коломієць А.М. (2013)
Исаев И. Ф. - Творческая самореализация личности преподавателя в педагогической деятельности: культурологический аспект (2013)
Сущенко Т. І. - Діяльність викладача в умовах глобалізації освітнього простору (2013)
Лавріненко О. А. - Педагогічна майстерність як домінантний складник педагогічної дії (2013)
Нечепоренко Л. С. - Визначення сутності онто-інвайроментальної педагогіки (2013)
Белозерцев Е. П. - "Технология” в контексте образов и смыслов фундаментальной категории "образование” (2013)
Шестопалюк О. В. - Інноваційні моделі навчання в діяльності вищих навчальних закладів (2013)
Кадемія М. Ю. - Використання інтерактивних технологій навчання (2013)
Від головного редактора (2013)
В. І. Вернадський: погляд через століття (2013)
Баскевич М. И. - Проверка модели канализованной хромосомной эволюции на новом териологическом материале (2013)
Жук О. И. - Эволюционные аспекты формирования фотосинтеза (2013)
Олькова А. С. - Опыт исследования природно-техногенных систем биосферы методами биотестирования: особенности проблемы, пути решения (2013)
Суслова О. С. - Пігменти дріжджів, виділених з печери Мушкарова Яма, Голембіовська С. Л., Мацелюх Б. П., Таширев О. Б. (2013)
Василенко О. П. - Хромосомная нестабильность в облучённых лимфоцитах периферической крови человека при совместном культивировании с клетками дрожжей Saccharomyces cerevisiae, Рушковский С. Р. (2013)
Дерій С. І. - Застосування крес-салату (Lepidium sativum L.) для оцінки вмісту іонів важких металів у модельованій водній культурі, Білоножко В. Я., Педченко М. О. (2013)
Драгавцев В. А. - О путях создания теории селекции и технологий эколого-генетического повышения продуктивности и урожая растений (2013)
Козуб Н. О. - Вплив гамма-опромінення сухих зерен на продуктивність рослин м`якої пшениці, що відрізняються за присутністю житньої 1BL/1RS транслокації, Созінов І. О., Бідник Г. Я., Дем'янова Н. О., Карелов А. В., Блюм Я. Б., Созінов О. О. (2013)
Корниенко А. В. - Новая парадигма явления изменчивости и наследственности живых систем организмов, Буторина А. К., Моргун А. В., Труш С. Г., Манько А. А. (2013)
Коршиков И. И. - Ядерно-ядрышковый полиморфизм в краевых популяциях четырех видов хвойных, Ткачева Ю. А., Лаптева Е. В., Мильчевская Я. Г. (2013)
Михальська Л. М. - Вплив мікроелементів на активність гербіциду аксіал у посівах озимої пшениці, Рязанова М. Є., Швартау В. В. (2013)
Михеев А. Н. - Эмерджентность микроэволюционных процессов (2013)
Пардаева Е. Ю. - Изучение цитогенетических характеристик семенного потомства сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в услових засухи и техногенного загрязнения, Машкина О. С., Кузнецова Н. Ф. (2013)
Сафронова Л. Д. - Использование модели t-комплексных домовых мышей (Mus musculus) для экологической биоиндикации, Петросян В. Г., Сычева В. Б. (2013)
Седельникова Т. С. - Кариологическое исследование и количественный анализ ДНК красно- и желтопыльниковой форм сосны обыкновенной в болотных и суходольных экотопах, Пименов А. В. (2013)
Седельникова Т. С. - Хромосомные нарушения у сосны обыкновенной в экстремальных эдафических условиях, Пименов А. В., Ефремова Т. Т. (2013)
Соколовська-Сергієнко О. Г. - Вплив різних умов мінерального живлення на інтенсивність асиміляції СО2, активність антиоксидантних ферментів та продуктивність сортів озимої пшениці (2013)
Страшнюк В. Ю. - Пуфовая активность политенных хромосом у Drosophila melanogaster в связи с различиями по степени политении и условиями температуры, Шаламов Ю. А. (2013)
Таширев А. Б. - Эволюционная экология и стратегия выживания антарктических микроорганизмов в экстремальных условиях, Гладка Г. В., Романовская В. А. (2013)
Fomina M. O. - Phylogenetic fingerprinting of microbial communities in metal polluted soils using ribosomal intergenic spacer analysis (RISA) (2013)
Антонюк М. З. - Поліморфізм інтрогресивних ліній м’якої пшениці за алелями мікросателітних локусів, Штефюк Т. В., Терновська Т. К. (2013)
Воронова Н. В. - Оценка уровня насыщения последовательности гена субъединицы I цитохромоксидазы С у тлей (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aphidoidea) как метод определения относительного возраста таксонов, Ризевский С. В., Курченко В. П., Буга С. В. (2013)
Геращенков Г. А. - Скрининг геномных локусов, ассоциированных с гаметофитным апомиксисом у растений Boechera holboellii (семейство Brassicaceae), Рожнова Н. А. (2013)
Гулько Т. П. - Моделирование цирроза печени у крыс линии Wistar разного возраста, Драгулян М. В., Рымар С. Е., Кордюм В. А., Левкив М. Ю., Бубнов Р. В. (2013)
Єфіменко Т. С. - Створення чужинно-заміщених та чужинно-доданих ліній Triticum aestivum / Aegilops mutica, Антонюк М. З., Мартиненко В. С. (2013)
Ковальчук М. В. - Микросателлитная нестабильность в клетках линии лабораторных мышей ICR, предрасположенной к спонтанным новообразованиям, Гулько Т. П. (2013)
Козерецька Д. І. - Hobo транспозон в природних популяціях Drosophila melanogaster України, Серга С. В., Демидова А. С., Шкляр С. Є., Козерецька І. А. (2013)
Козерецька І. А. - Явище "мутаційного спалаху" у природних популяціях Drosophila melanogaster України, Серга С. В., Проценко О. В., Жук О. В., Александров А. В., Демидов С. В. (2013)
Крищук И. А. - Хромосомная раса Киев Sorex araneus в бассейне Правобережья Днепра (Беларусь): полиморфизм и контакты с другими расами, Черепанова Е. В., Гайдученко Е. С., Задыра С. В., Левенкова Е. С., Бахарев В. А., Борисов Ю. М. (2013)
Левитес Е. В. - Неменделевское наследование в половых потомствах, Кирикович С. С. (2013)
Лихачева Л. И. - К вопросу идентификации и изучения переноса генетической информации между клетками млекопитающих, Шпилевая С. П., Рубан Т. А., Гулько Т. П., Кордюм В. А. (2013)
Лісовська Т. П. - Мейотична мутація томату, що контролює вихід із мейозу, Кузьмішина І. І., Коцун Л. О., Войтюк В. П. (2013)
Лысенко Н. Г. - Овогенетическая изменчивость и спонтанный партеногенез у тутового шелкопряда Bombyx mori L., Лян Х., Клименко В. В. (2013)
Матвеевский С. Н. - Мейотическая инактивация хроматина в сперматоцитах межвидовых гибридов слепушонок рода Ellobius, Баклушинская И. Ю., Ляпунова Е. А., Коломиец О. Л. (2013)
Підпала О. В. - тРНК про- та еукаріотного походження як структурні одиниці мобільних генетичних елементів еукаріот, Лукаш Л. Л. (2013)
Потапова Т. В. - Изучение влияния окислительного стресса на транскрипцию митохондриальных генов у Аrabidopsis thaliana, Зубо Я. О., Тарасенко В. И., Бернер Т., Константинов Ю. М. (2013)
Стегний В. Н. - Принципы эволюционной и адаптационной значимости организации видовых геномов и их использование в селекции (2013)
Терновська Т. К. - Гени – промотри остистості у геномах Triticinae, Антонюк М. З., Мартиненко В. С. (2013)
Харченко О. О. - Мутаційні процеси в природних популяціях Drosophila melanogaster з різних за радіаційним забрудненням територій, Серга С. В., Проценко О. В., Третяк О. П., Козерецька І. А. (2013)
Хохлов А. М. - Микроэволюция и перспективы использования генома свиньи в селекции (2013)
Чирков С. Н. - Обнаружение и молекулярная характеризация нового штамма вируса оспы сливы (Plum pox virus), Иванов П. А, Шевелева А. А. (2013)
Шпильчин В. В. - Застосування технології IRAP та RAMAR для пошуку поліморфізму серед амфідиплоїдів, нестабільних за ознакою воскова осуга, Терновська Т. К. (2013)
Анопрієнко О. В. - Експресія інтерферон-чутливих генів при сумісному культивуванні клітин меланоми і фетальних фібробластів миші, Вагіна І. М., Захарук О. А., Морозова Л. М., Строковська Л. І. (2013)
Білинська О. В. - Вплив умов вирощування донорних рослин та складу живильного середовища на ефективність отримання гаплоїдів ріпаку ярого в культурі пиляків in vitro (2013)
Булко О. В. - Соматический эмбриогенез из зиготических зародышей и каллуса гинкго двулопастного Ginkgo biloba L., Лёшина Л. Г. (2013)
Герасименко И. М. - Гетерологические транзитные пептиды обеспечивают импорт репортерного белка в хлоропласты с разной эффективностью, Шелудько Ю. В. (2013)
Гончарук О. М. - Agrobacterium-опосередкована трансформація м’якої пшениці шляхом інокуляції базальної частини пагона, Бавол А. В., Моргун Б. В., Дубровна О. В. (2013)
Гуляєва Г. Б. - Вплив обробки біологічно активними речовинами на ферментативну активність компонентів антиоксидантної системи рослин озимої пшениці, Богдан М. М. (2013)
Іванніков Р. В. - Хлороембріогенія орхідних (2013)
Єлісєєва Ю. В. - Використання Аgrobacterium rhizogenes-опосередкованої трансформації для підвищення вмісту поліфруктанів у коренях салату Lactuca sativa L., Матвєєва Н. А. (2013)
Жук І. В. - Індукція захисних реакцій пшениці, інфікованої збудником септоріозу, Дмитрієв О. П. (2013)
Замбріборщ І. С. - Особливості андрогенезу in vitro міжсортових гібридів Оryza sativa L. української селекції, Шестопал О. Л., Доброва Г. О., Шпак Д. В. (2013)
Зардинова Г. Р. - Влияние фитогормонов на морфогенез эксплантов гипокотиля разных сортов узколистного люпина (Lupinus angustifolius), Заякин В. В., Нам И. Я. (2013)
Зеленина Е. А. - Цитогенетическая характеристика коллекции клонов карельской березы (Betula pendula Roth vаr. саrеliса Мerkl.) в длительной культуре in vitro, Машкина О. С. (2013)
Зінченко М. О. - Геномна мінливість клітинних ліній пшениці, стійких до метаболітів збудника офіобольозу, за дії осмотичного стресу, Бавол А. В., Дубровна О. В. (2013)
Касіянчук Р. М. - Вплив сахарози на рівень мРНК Apx за дії підвищених концентрацій іонів важких металів, Волков А. Р., Панчук І. І. (2013)
Кирпа Т. Н. - Гетрологическая экспрессия Δ9-ацил-липидной десатуразы цианобактерии в орхидее Dendrobium linguella Rchb. F., Рудас В. А., Овчаренко О. А., Клебанович А. А., Герасименко И. М., Иванников Р. В., Остапчук А. Н., Голденкова-Павлова И. В., Шелудько Ю. В. (2013)
Комисаренко А. Г. - Анализ эффективности Аgrobacterium-опосредованной трансформации подсолнечника (Helianthus annuus L.) in planta с использованием штамма LBA4404, несущего плазмиду pBi2E с двухцепочечным РНК-супрессором гена пролиндегидрогеназы, Михальская С. И., Адаменко Н. И., Тищенко Е. Н. (2013)
Костюкова Е. Е. - Регенерационная способность луковичных эксплантов редкого охраняемого растения Lilium martagon L., Нам И. Я., Заякин В. В. (2013)
Круглова А. Е. - Биотехнология получения регенерантов Oxytropis baschkirensis Knjasev в эмбриокультуре in vitro, Круглова Н. Н. (2013)
Кузовкова А. А. - Биологические эффекты наночастиц селена и cеленита натрия на клеточные культуры многоколосника морщинистого, Мазур Т. В., Азизбекян С. Г., Решетников В. Н. (2013)
Лемеш В. А. - Создание генетически модифицированных растений льна (Linum usitatissimum L.), несущих бактериальный ген устойчивости к глифосату, методами агробактериальной трансформации , Гузенко Е. В., Сакович В. И., Николайчик Е. А., Евтушенков А. Н. (2013)
Майстренко О. М. - Отримання трансгенних культур "бородатих” коренів топінамбуру (Helianthus tuberosus L.), які містять ген людського інтерферону альфа-2b, Лучаківська Ю. С. (2013)
Мамедова А. Д. - Интенсивность синтеза нуклеиновых кислот в цитоплазматических органеллах растений при гетерозисе и стимуляции ростовых процессов, вызываемых действием гидразидмалеиновой кислоты (2013)
Марковський О. В. - Виявлення Cry генів, які детермінують стійкість до комах, за допомогою мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції у трансгенної кукурудзи, Банникова М. О., Михальченко М. В., Моргун Б. В. (2013)
Матвеева А. Ю. - Активность энзимов метаболизма сахарозы в эндосперме молочно-восковой спелости Т2-растений инбредных линий кукурузы, трансформированных in planta с помощью LBA4404 (pBi2E), Курчий В. М., Тищенко Е. Н. (2013)
Матвєєва Н. А. - Порівняння противірусної активності екстрактів з трансгенних коренів цикорію, салату та алтея, Кудрявець Ю. Й., Ліхова О. О., Кваско О. Ю., Шаховський А. М. (2013)
Мельничук М. Д. - Специфічна трансформація тканин репродуктивних органів томатів (Lycopersicon esculentum Mill.) під впливом патогенних мікроорганізмів, Коломієць Ю. В., Ліханов А. Ф., Аветисян Ю. Ф. (2013)
Пархоменко А. Л. - Физиолого-биохимические и генетические характеристики перспективных энтомопатогенных штаммов Bacillus thuringiensis, Пунина Н. В., Зотов В. С., Пархоменко Т. Ю. (2013)
Ронин Е. И. - Методы генетического картирования на основе SNP-маркеров, Минкова Д. М., Местер Д. И., Король А. Б. (2013)
Сахно Л. А. - Жирнокислотный состав листьев рапса с трансгеном Cyp11a1 в условиях высокотемпературного стресса, Сливец М. С., Петерсон А. А., Король Н. А., Карбовская Н. В., Остапчук А. Н., Кучук Н. В. (2013)
Сірант Л. В. - Ідентифікація білкових спектрів пивоварних сортів ячменю, Дикун М. О., Починок В. М., Завальна Г. В. (2013)
Степаненко О. В. - Молекулярно-генетичні методи ідентифікації алельних варіантів генів Wx у лініях м’якої пшениці за допомогою кодомінантних молекулярних маркерів, Степаненко А. І., Моргун Б. В. (2013)
Столепченко В. А. - Разработка биотехнологических подходов создания межвидовых гибридов лисохвоста, Васько П. П., Кондрацкая И. П., Фоменко Т. И. (2013)
Урбанович О. Ю. - Гомолог генов HcrVf семьи яблони из генома груши, Кузмицкая П. В., Козловская З. А., Аношенко Б. Ю. (2013)
Фомина И. Р. - Стресс реакции цианобактерий с нарушенными антиоксидантными генами, Креславский В. Д., Балахнина Т. И., Герц С. М., Иванов А. А., Кособрюхов А. А., Любимов В. Ю., Назарова Г. Н., Биль К. Я. (2013)
Шестопал О. Л. - Вивчення гаплопродукційної здатності м’якої пшениці з пшенично-житніми транслокаціями, Замбріборщ І. С., Топал М. М., Літвиненко М. А., Ігнатова С. О. (2013)
Щербак Н. Л. - Получение трансгенных растений земляники садовой и салата, несущих ген сладкого белка тауматина II, Курченко И. Н., Юрьева Е. М., Кучук Н. В. (2013)
Ямскова В. П. - Новая группа мембранотропных гомеостатических тканеспецифических биорегуляторов, Краснов М. С., Рыбакова Е. Ю., Куликова О. Г., Ильина А. П., Ямсков И. А. (2013)
Малецкий С. И. - Гено- и организмоцентрические парадигмы в биологии (2013)
Піскун Р. П. - Історія біології в датах та іменах – до 80-річного ювілею кафедри біології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, Коломієць Н. Г., Лиса Н. А., Ващук А. А., Полеся Т. Л. (2013)
Рубан Ю. Д. - Исторический метод в изучении макроэволюционных процессов в животноводстве (2013)
Стельмах А. Ф. - Історія досліджень з генетики рослин у Селекційно-генетичному інституті протягом 100 років, Файт В. І. (2013)
Фомина И. Р. - "Корни научного знания теряются в бесконечной дали веков …" В. И. Вернадскому посвящается (2013)
Эйгес Н. С. - Явление "Химический мутагенез" И. А. Рапопорта – крупнейшее открытие ХХ века, Волченко Г. А., Волченко С. Г. (2013)
Кудин В. Ф. - Квазиоптимальное нелинейное управление электроприводом "запайщика" упаковочной установки, Торопов А. В., Маснык Н. В. (2013)
Tolochko O. - Suppression of Horizontal Structural Vibration of Overhead Crane in Transversal Direction Given Fixed Trolley Position, Bazhutin D. (2013)
Лимонов Л. Г. - Сравнение коэффициентов материалоемкости электродвигателей промышленных электроприводов (2013)
Смотров Е. А. - Анализ показателя удельного расхода энергии электротранспортного средства, Вершинин Д. В., Сусленко А. Ю., Субботин В. В. (2013)
Ставинский А. А. - Сравнение массостоимостных показателей трехфазных планарной и пространственной аксиальной статических электромагнитных систем с прямоугольными и шестигранными сечениями стержней, Ставинский Р. А., Авдеева Е. А. (2013)
Ляхомский А. В. - Идентификация причинно–следственных связей и травм от электрического тока на железорудных производствах, Синчук О. Н., Харитонов А. А. (2013)
Бобриков С. А. - Цифровой регулятор в системе управления с астатизмом второго порядка, Пичугин Е. Д. (2013)
Кондратенко Ю. П. - Математична модель рециркуляційної піролізної установки як багатокоординатного об’єкта керування, Козлов О. В. (2013)
Арсирий Е. А. - Цифровой макет оборудования энергетического предприятия, Антощук С. Г. (2013)
Защелкин К. В. - Метод стеганографического скрытия данных в LUT-ориентированных аппаратных контейнерах, Иванова Е. Н. (2013)
Drozd J. V. - А Resource Approach to Development of the Green Technologies in Computer Systems and their Components, Drozd M. A. (2013)
Копытчук Н. Б. - Оценка вероятности проведения атаки на сетевые ресурсы с использованием аппарата нечеткой логики, Тишин П. М., Шапорин Р. О., Шапорин В. О. (2013)
Брюховецкий А. А. - Адаптивная модель обнаружения вторжений в компьютерных сетях на основе искусственных иммунных систем, Скатков А. В. (2013)
Мунзер Аль Абду - Технология моделирования фрагментов реляционных баз данных (2013)
Мещанинов С. К. - Задача о максимуме произведения применительно к оценке надежности функционирования электронных систем (2013)
Емельянов В. А. - Моделирование нейронных сетей распознавания металлографических изображений для диагностики состояния сталей (2013)
Antoschuk S. - Distributed Multi–videocams Security System not Infringing the Private Life Rights, Brovkov V., Kovalenko N. (2013)
Антощук С. Г. - Учет неопределенности данных при моделировании событий с помощью сети Петри, Годовиченко Н. А. (2013)
Меняйленко О. С. - Комбіновані системи розпізнавання образів при аналізі просторового розподілу температури коксового пирога, Захожай О. І. (2013)
Тадєєв О. А. - Проблема оцінки деформованого стану земної поверхні за геодезичними даними, Тадєєва О. О., Черняга П. Г. (2013)
Церклевич А. Л. - Кореляційний аналіз гравітаційного поля і топографії планет земної групи (2013)
Марченко Д. О. - Ізостазія Українських Карпат, Максимчук В. Ю. (2013)
Джуман Б. Б. - Про побудову моделі локального гравітаційного поля (2013)
Лук’янченко Ю. О. - Побудова нормальних рівнянь для опрацювання даних місії GOCE (2013)
Гнідець В. П. - Літологічні комплекси та циклічність відкладів еоцену Каркінітсько-Північнокримського осадово-породного басейну, Григорчук К. Г., Ревер В. Б. (2013)
Павлюк М. І. - Українські Карпати в структурі панкардії (магматизм і геодинаміка), Ляшкевич З. М., Медведєв А. П. (2013)
Григорчук К. Г. - Дискретне формування резервуарів "сланцевого” газу в ексфільтраційному катагенезі, Сеньковський Ю. М. (2013)
Віхоть Ю. М. - Реконструкція кайнозойських полів напружень у флішових комплексах долини ріки Опір (Скибовий покрив, Українські Карпати), Бубняк І. М. (2013)
Владика В. М. - Удосконалення методики визначення фільтраційних параметрів порід-колекторів, Нестеренко М. Ю., Балацький Р. С., Крива І. Г. (2013)
Кирилюк В. П. - Особливості ранньодокембрійського метаморфізму та його зв’язку з тектонікою (2013)
Черемісський Ю. В. - Тектоніка конседиментогенезу Передкарпатського прогину центрального Паратетісу (2013)
Французова В. І. - Зондування земної кори Північного заходу Руської платформи фоновими мікросейсмами, Данилов К. Б. (2013)
Яроцький Г. П. - Тектонічний феномен Хаілінського землетрусу 8 березня 1991 р. на Південному заході Корякського нагір’я (2013)
Пустовітенко Б. Г. - Про спадкоємність довгострокових закономірностей для вогнищевих параметрів землетрусів в епоху цифрової реєстрації, Мєржей Є. О. (2013)
Бокун О. М. - Структура і динаміка зон горизонтального зсуву (за результатами фізичного моделювання і польових досліджень), Назаревич А. В. (2013)
Хом’як Л. М. - Моделювання напружено-деформованого стану осадового комплексу в зоні колізії та динамічні умови формування ранніх насувів Українських Карпат, Хом’як М. М. (2013)
Розловська С. Є. - Зіставлення різних способів визначення коефіцієнта пористості теригенних колекторів з врахуванням глинистості за даними акустичного каротажу, Ганженко Н. С., Муц К. І. (2013)
Орлюк М. І. - Результати магнітометричних досліджень Чернігівської регіональної магнітної аномалії, Роменець А. О., Бакаржієва М. І., Марченко А. В., Лебедь Т. В. (2013)
Сапужак О. Я. - Аномальна динаміка електромагнітних полів на Перемишлянській нафтогазоперспективній структурі, Дещиця С. А., Сироєжко О. В., Кусайло Р. І., Романюк О. І. (2013)
Кузьменко Е. Д. - Розробка методики прогнозування зсувів із застосуванням геофізичних методів, Крив’юк І. В., Штогрин Л. В. (2013)
Анікеєв С. Г. - Моделювання густинної будови родовищ самородної сірки за матеріалами гравітаційної дорозвідки (2013)
Беллі Гаврилівні Пустовітенко – 75! (2013)
Юрію Петровичу Стародубу – 60! (2013)
Валентині Георгіївні Кузнєцовій – 80! (2013)
Роману Івановичу Кутасу – 80! (2013)
Содержание (2013)
Григорьев А. Л. - Анализ устойчивости и сходимости численных методов интегрирования дифференциальных уравнений электрогидравлической форсунки дизеля, Прохоренко А. А., Рыкова И. В. (2013)
Алёхин С. А. - Согласование характеристик турбонаддува и двухтактного транспортного дизеля, Герасименко В. П., Опалев В. А. (2013)
Тимошевский Б. Г. - Показатели эффективности двигателя с искровым зажиганием 2Ч 7,2/6 при работе на синтез-газе, Ткач М. Р., Митрофанов А. С., Познанский А. С., Проскурин А. Ю. (2013)
Левтеров А. М. - Результаты численного исследования характеристик автомобильного двигателя, работающего на бензоэтаноле, Левтерова Л. И., Гладкова Н. Ю. (2013)
Корогодский В. А. - Повышение топливно-экологических показателей двухтактного ДВС с искровым зажиганием за счет совершенствования процессов внутреннего смесеобразования (2013)
Матейчик В. П. - Контроль роботи транспортного двигуна з використанням інформаційних технологій, Волков В. П., Комов П. Б., Комов О. Б., Грицук І. В. (2013)
Ганжа А. Н. - Повышение эффективности стационарной ГТУ за счет регенерации теплоты с возможным перепуском газов, Марченко Н. А. (2013)
Заренбин В. Г. - К расчету на заедание деталей ЦПГ ДВС, Мищенко Н. И., Богомолов В. В. (2013)
Склифус Я. К. - Повышение эффективности системы охлаждения тепловозного дизеля с использованием фазовых переходов теплоносителей, Могила В. И. (2013)
Тринёв А. В. - Автоматическое регулирование теплового состояния клапанного узла быстроходного дизеля, Сивых Д. Г., Синявский Е. В., Пилипенко О. Ю. (2013)
Marchenko A. P. - The problems of utilization of flare gases in internal combustion engines, Samoilenko D. E., Hamzah O. A. (2013)
Грицюк А. В. - Апробация новых возможностей топливной системы непосредственного действия при формировании внешней скоростной характеристики автомобильного дизеля, Врублевский А. Н., Овчинников А. А. (2013)
Пылев В. А. - Предварительная оценка ресурсной прочности поршня тракторного дизеля с учетом продолжитеьности циклов технологического нагружения, Нестеренко И. А., Бакланов С. Н. (2013)
Белогуб А. В. - Геометрические и силовые граничные условия при анализе напряженно-деформированного состояния поршней методом конечных элементов, Зотов А. А., Максимова М. А. (2013)
Москаленко И. Н. - Обзор методов профилирования юбок поршней ДВС, Доценко В. Н., Белогуб А. В. (2013)
Гумеров И. Ф. - Разработка адаптивной системы охлаждения ДВС, Гуреев В. М., Гортышов Ю. Ф., Салахов Р. Р., Хайруллин А. Х., Салахов И. Р. (2013)
Луков Н. М. - Автоматическая комбинированая микропроцессорная система экстремального регулирования температуры наддувочного воздуха дизеля, Ромашкова О. Н., Космодамианский А. С., Кашников Г. Ф. (2013)
Кондратенко А. Н. - Экспериментальное исследование действующего макета фильтрующего элемента фильтра твердых частиц дизеля с насыпкой из природного цеолита. Часть 2, Строков А. П., Хожаинов С. П. (2013)
Парсаданов И. В. - Определение состава твердых частиц отработавших газов дизелей, Васильев И. П. (2013)
Поливянчук А. П. - Комплексная оценка эффективности сажевого фильтра по показателям счетной, поверхностной и массовой концентраций дисперсных частиц, Львов С. А. (2013)
Морозова В. С. - Прогнозирование содержания сажи в отработавших газах дизеля c использованием оценки эффективности сгорания, Гун В. С., Поляцко В. Л. (2013)
Ведь М. В. - Организация рабочего процесса в камере сгорания ДВС в присутствии каталитических материалов, Сахненко Н. Д., Богоявленская Е. В. (2013)
Шпаковский В. В. - Внедрение поршней с корундовым слоем при ремонте дизелей тепловозов ЧМЭ-3 (2013)
Сирота А. А. - Влияние эксплуатационных факторов и системы охлаждения на температуру наддувочного воздуха на входе в цилиндры судовых дизелей, Радченко Н. И. (2013)
Парсаданов И. В. - Студенческие годы главного инженера (2013)
Адамовская В. Г. - Характер наследования количественного содержания 7S и 11S глобулиновых белков у гибридов F3 семян сои, Молодченкова О. О., Сичкарь В. И., Картузова Т. В., Безкровная Л. Я., Лаврова Г. Д. (2013)
Баєр Г. Я. - Дослідження генетичної мінливості генотипів Eleusine coracana (L.) Gaertn. та Eleusine indica (L.) Gaertn. за допомогою ISSR-аналізу, Пірко Я. В., Стаднічук Н. О., Рахметов Д. Б., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2013)
Базалій В. В. - Характер прояву зимостійкості та врожайності сортів пшениці м’якої різного типу розвитку залежно від умов вирощування, Бойчук І. В., Ларченко О. В., Бабенко Д. В., Базалій Г. Г. (2013)
Бондус Р. О. - Аналіз та оцінка генетичних ресурсів картоплі на Устимівській дослідній станції рослинництва, Харченко Ю. В. (2013)
Бублик О. М. - Комплексна оцінка стану популяцій Iris pumila L. України, Андрєєв І. О., Парнікоза І. Ю., Троїцька Т. Б., Кунах В. А. (2013)
Васильев В. С. - Оценка качества спермы методами интерференционной микроскопии (2013)
Вержук В. Г. - Оценка жизнеспособности геноплазмы плодовых культур после криосохранения в парах жидкого азота при – 183 - 185ºС., Павлов А. В., Тихонова О. А., Борзых Н. В., Дорохов Д. С. (2013)
Галаев А. В. - Распределение аллелей микросателлитного локуса Xbarc55-2B, сцепленного с геном гибридного некроза Ne2, в сортах мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.), Галаева М. В., Сиволап Ю. М. (2013)
Гузєв І. В. - Цілі, цінності й одиниця збереження біорізноманіття nа генофондовий об’єкт у тваринництві (2013)
Заїка Є. В. - Поліморфізм генів помірної нерасоспецифічної стійкості до хвороб Sr2/Lr27 та Lr34/Yr18/Pm38 у сортах м'якої пшениці ННЦ "Інститут землеробства НААН", Созінов О. О., Карелов А. В., Козуб Н. О., Філенко О. Л., Созінов І. О. (2013)
Земцова Л. В. - Исследование хромосомных маркеров сортов рапса российской и белорусской селекции, Амосова А. В., Саматадзе Т. Е., Грушецкая З. Е., Воловик В. Т., Зеленин А. В., Лемеш В. А., Муравенко О. В. (2013)
Ишмуратова Н. М. - Противороевое действие ТОС-3 на трутневом расплоде, Яковлева М. П., Тамбовцев К. А., Ишмуратов Г. Ю. (2013)
Карелов А. В. - Поліморфізм молекулярного маркера гена Н1, асоційованого зі стійкістю до золотистої нематоди (Globodera rostochiensis), серед сортів картоплі (Solanum tuberosum ssp. tuberosum) української та світової селекції, Пилипенко Л. А., Козуб Н. О., Бондус Р. О., Філенко О. Л., Созінов І. О., Блюм Я. Б., Созінов О. О. (2013)
Кобизєва Л. Н. - Вихідний матеріал для селекції зернобобових культур з покращеними технологічними показниками насіння (2013)
Ковтун С. І. - Застосуванням наноматеріалів у системі збереження біорізноманіття сільськогосподарських тварин України, Щербак О. В., Троцький П. А., Галицька Т. В., Зюзюн А. Б. (2013)
Козловская З. А. - Оценка и использование генофонда плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда в Республике Беларусь, Таранов А. А., Лёгкая Л. В. (2013)
Козуб Н. О. - Реєстрація зразків-стандартів алелів локусів високомолекулярних субодиниць глютенінів Aegilops biuncialis Vis., Созінов І. О., Бідник Г. Я., Дем’янова Н. О., Созінов О. О. (2013)
Лапшин П. В. - Крассулы и содержание в них фенольных соединений, Загоскина Н. В. (2013)
Макляк Е. Н. - Особенности реакции гибридов подсолнечника на температурный режим межфазных периодов, Кириченко В. В. (2013)
Мамедова Н. Х. - Изучение устойчивости к вилту гибридов, полученных от интродуцированных сортов и форм хлопчатника, Шихлинский Г. М., Гасанова Г. И. (2013)
Мосула М. З. - Оцінка генетичного поліморфізму чорногірських популяцій Gentiana lutea L. (Gentianaceae) з Українських Карпат: RAPD-аналіз , Конвалюк І. І., Мельник В. М., Дробик Н. М. (2013)
Опалко А. І. - Посттравматична регенеративна спроможність представників роду Аmelanchier Medik., Андрієнко О. Д., Опалко О. А. (2013)
Полищук Л. В. - Поиск in silico у актиномицетов паттернов, гомологичных LndJ-белку Streptomyces globisporus 1912, Лукьянчук В. В. (2013)
Полякова Л. В. - Биохимическая характеристика многовекового насаждения и 55-летней культуры дуба черешчатого, отличающихся устойчивостью к листогрызущим насекомым, Гамаюнова С. Г., Журова П. Т. (2013)
Савкин Н. Л. - Особенности реакции генотипов сортов мягкой озимой пшеницы на регуляторы роста растений, предопределяющие величину показателя зимостойкости, Ковтун Н. В., Шелихов П. В., Маруха Н. Н., Павлова М. В., Пономарева К. В. (2013)
Смазнова И. А. - Анализ генетического потенциала племенных быков Брянской области по гену BoLA-DRB3, Немцова К. Н., Заякин В. В., Нам И. Я. (2013)
Трухан В. А. - Стратегическое значение генофонда дикорастущей флоры многолетних трав для создания экологически безопасного земледелия в России, Козлов Н. Н., Коровина В. Л. (2013)
Штарк О. Ю. - Новые данные о роли LRR-рецепторной киназы Sym19 в формировании бобово-ризобиального симбиоза и арбускулярной микоризы у гороха, Овчинникова Е. С., Лимпенс Э., Жуков В. А., Борисов А. Ю., Федорова Е. Е., Бисселинг Т., Тихонович И. А. (2013)
Артемчук І. П. - Ефективність мутагенних чинників у індукуванні практично-цінних мутацій озимої пшениці (2013)
Асадов Ш. И. - Селекционно-генетическое изучение хозяйственных признаков хлопчатника и методы повышения эффективности отбора, Гусейнова Л. А., Абдулалиева Г. С., Юнусова Ф. М. (2013)
Батурин С. О. - Сегрегация признака "окраска венчика" в инбредных потомствах розовоцветковой крупноплодной земляники (Fragaria F ananassa Duch.), Кузнецова Л. Л. (2013)
Білявська Л. Г. - Структура генотипової мінливості кількісних ознак гібридів F1 сої, Корнєєва М. О. (2013)
Буйдін Ю. В. - Успадкування окремих декоративних і господарсько-цінних ознак сіянцями Astilbe Buch. – Ham. Ex D.Don від спонтанного перезапилення (2013)
Бурденюк-Тарасевич Л. А. - Характер успадкування ознак T. spelta L. чорнобильськими мутантами пшениці м’якої озимої (2013)
Вировець В. Г. - Невичерпні можливості добору на прикладі посівних конопель, Лайко І. М., Кириченко Г. І., Горшкова Л. М. (2013)
Вірич П. А. - Вплив тринексапак-етилу на накопичення ортофосфатів рослинами озимої пшениці (Triticum aestivum L.), Маковейчук Т. І., Каменчук О. П. (2013)
Власенко В. А. - Стійкість проти бурої іржі у комерційних сортів пшениці м’якої озимої з пшенично-житніми транслокаціями, Осьмачко О. М., Бакуменко О. М. (2013)
Вожегова Р. А. - Розробка моделей гібридів кукурудзи груп ФАО 150-600 в умовах зрошення, Лавриненко Ю. О., Лашина М. В. (2013)
Гордей И. С. - Молекулярно-генетические эффекты дупликации генома у ржи (Secale cerealе L.), Белько Н. Б., Гордей И. А. (2013)
Горшкова Л. М. - Успадкування морфологічних ознак залозистих волосків в потомстві, Богданова А. С., Вировець В. Г. (2013)
Драгулян М. В. - Зв’язок стабільності геному з різними генотипами генів відтворення свиноматок, Костенко С. О., Сидоренко О. В. (2013)
Ємець З. В. - Зміни білковомолочності корів під впливом негативних факторів біогеохімічної провінції, Маменко О. М., Хруцький С. С. (2013)
Жуков В. А. - Молекулярные маркеры для селекции новых сортов гороха, устойчивых к мучнистой росе, Сулима А. С., Жернаков А. И., Штарк О. Ю., Борисов А. Ю., Тихонович И. А. (2013)
Задорожна О. А. - Поліморфізм маркерних локусів, зчеплених з QTL, що контролюють ознаки насіння (2013)
Захарова В. А. - Селекція яблуні на поліплоїдному рівні, Захаров М. В., Хилько В. Т. (2013)
Катеринчук О. М. - Оптимальні дози хіральних мутагенів в індукуванні видимих мутацій на озимій м'якій пшениці, Чугункова Т. В. (2013)
Ковалева Л. В. - Этилен в прогамной фазе оплодотворения у высших растений, Захарова Е. В., Тимофеева Г. В., Устинова А. В., Ракитин В. Ю. (2013)
Козаченко М. Р. - Генетичні основи селекції на розширення різновиднісного різноманіття ячменю ярого, Солонечний П. М. (2013)
Корнєєва М. О. - Використання діалельних схрещувань для селекційно-генетичної оцінки урожайності запилювачів цукрових буряків, Ненька О. В. (2013)
Корнієнко С. І. - Комбінативна внутрішньовидова гібридизація в селекції Beta vulgaris L., Горова Т. К. (2013)
Коршиков И. И. - Изменчивость плюсовых деревьев сосны обыкновенной по изоферментным и микросателлитным локусам, Демкович А. Е., Макогон И. В., Калафат Л. А., Багдасарова А. Р. (2013)
Лацко Т. А. - Оценка наследования срока созревания плодов в гибридном потомстве Persic vulgaris Mill. (2013)
Малецкая Е. И. - Цитологический анализ миксоплоидии клеточных популяций в апозиготических потомствах гаплоидных растений сахарной свёклы, Юданова С. С. (2013)
Мамалига В. С. - Аналіз успадкування деяких кількісних ознак гороху посівного, Кондратенко М. І., Бугайов В. Д., Янчук В. І. (2013)
Михайлова М. Е. - Характеристика генетической структуры селекционного поголовья крупного рогатого скота голштинской и белорусской черно-пестрой пород по гену пролактина (bPRL), Белая Е. В., Тиханович Н. И., Хотляник Н. В. (2013)
Моцный И. И. - Влияние факторов андрогенеза in vitro на признаки удвоенных гаплоидов пшеницы, Кульбида М. П., Замбриборщ И. С., Лобанова Е. И., Чеботарь Г. А., Чеботарь С. В., Бойко М. С. (2013)
Новикова Т. Н. - Климатипы сосны обыкновенной из южных районов Сибири в географических культурах в Западном Забайкалье (2013)
Подоба Б. Є. - Характеристика великої рогатої худоби сірої української породи за еритроцитарними антигенами, Гузєв І. В., Сидоренко О. В., Гузєєв Ю. В. (2013)
Подоба Ю. В. - Дослідження великої рогатої худоби червоної польської породи за генами капа-казеїну (CSN3) та бета-лактоглобуліну (BLG), Ящук Т. С., Добрянська М. Л., Березовський О. В., Джус П. П., Копилов К. В., Копилова К. В., Сидоренко О. В. (2013)
Рубан С. Ю. - Моніторинг інбридингу серед голштинських бугаїв в Україні, Бірюкова О. Д., Басовський Д. М. (2013)
Салогуб А. М. - Сучасний стан та перспектива селекції генофондного стада лебединської породи, Хмельничий Л. М. (2013)
Сергеев Е. Г. - Стимулирование воспроизводительной способности молодых самок соболей фермерских популяций, Сафронова Л. Д. (2013)
Сиволап Ю. М. - Эволюция генома и маркерная селекция растений (2013)
Сидорчук В. И. - О влиянии эдафических факторов на селекционный процесс (из истории селекции вики яровой на Белоцерковской опытно-селекционной станции), Кулик Л. А. (2013)
Сірацький Й. З. - Показники спермопродуктивності та морфо-фізіологічні параметри сперми бугаїв голштинської породи, Бойко О. В., Кузебний С. В., Федорович В. В. (2013)
Супрун С. М. - Витаминно-протеиновый продукт на основе селекционированных штаммов грибов: характеристика и применение, Донченко Г. В., Пархоменко Ю. М., Харкевич Е. С., Степаненко С. П., Лясота В. П., Сидниченко И. В., Кучмеровская Т. М. (2013)
Тимина О. О. - Направления и результаты селекции овощного перца для условий Приднестровья и российской федерации, Тимин О. Ю., Томлекова Н., Валчев Н. Ю. (2013)
Хлебников В. Ф. - Флуктуация массы семени Cucurbita pepo var. giramontia Duch. в зависимости от генотипа и погодных условий года репродукции, Смурова Н. В. (2013)
Юданова С. С. - Хозяйственная продуктивность дигаплоидов и удвоенных гаплоидов у сахарной свеклы (Beta vulgaris L.), Мелентьева С. А., Малецкая Е. И., Татур И. С., Малецкий С. И. (2013)
Агджоян А. Т. - Следы древних миграций в генофонде крымских и казанских татар: анализ полиморфизма Y-хромосомы, Утевская О. М., Схаляхо Р. А., Дибирова Х. Д., Почешхова Э. А., Юсупов Ю. М., Мансуров Р. И., Наумова Е. А., Атраментова Л. А., Балановская Е. В. (2013)
Атраментова Л. А. - Значение однонуклеотидного полиморфизма +276G/Т гена адипонектина (ADIPOQ) в формировании риска cахарного диабета 2 типа, Горшунская М. Ю., Караченцев Ю. И., Кравчун Н. А., Тыжненко Т. В., Почерняев А. К., Опалейко Ю. А., Полторак В. В. (2013)
Ацаева М. М. - Иммунофлуоресцентный анализ нарушений в структуре синаптонемных комплексов, вызванных ксенобиотиками в сперматоцитах мыши, Коломиец О. Л. (2013)
Батурина О. А. - Сравнительный анализ спектра мутаций гена фенилаланингидроксилазы в Новосибирской и Кемеровской областях, Тупикин А. Е., Бондарь А. А., Морозов И. В. (2013)
Геник-Березовська С. О. - Оцінка ризику виникнення природжених вад розвитку серед новонароджених Львівської області за період 2002-2012 років (2013)
Горпинченко М. Ю. - Миграционная структура населения Валковского района Харьковской области по данным о квазигенетических маркёрах, Утевская О. М., Атраментова Л. А. (2013)
Дибков М. В. - Молекулярно-генетичні методи в діагностиці гострих лейкемій, Завелевич М. П., Глузман Д. Ф., Поліщук Л. О., Малюта С. С., Телегеєв Г. Д. (2013)
Зуева М. И. - Однонуклеотидный и инсерционно-делеционный полиморфизм гена FLG человека при кожных заболеваниях, Парфёнова Д. О., Атраментова Л. А. (2013)
Карпова І. С. - Лектин Phaseolus vulgaris (PHA) як потенційний модулятор захисних та репаративних процесів в клітині, Лило В. В., Коцаренко К. В., Рубан Т. П., Мацевич Л. Л., Лукаш Л. Л. (2013)
Комиссарова С. М. - Индивидуализации лечения блокаторами рецепторов ангиотензина II больных гипертрофической кардиомиопатией, Чакова Н. Н., Крупнова Э. В., Михаленко Е. П., Чеботарева Н. В., Ниязова С. С. (2013)
Кушнірук В. О. - Морфологічні та ростові особливості нової лінії клітин людини 4BL, Рубан Т. П., Лукаш Л. Л. (2013)
Макух Г. В. - Розробка підходів для характеристики сегрегаційної складової генетичного тягаря у людини, Гнатейко О. З. (2013)
Неумержицька Л. В. - Оцінка хромосомних порушень в соматичних клітинах хворих на рак щитоподібної залози, що постраждали від Чорнобильської аварії, Клименко С. В., Коваль Г. М., Вербиленко Р. М., Шкарупа В. Н. (2013)
Рымарь С. Е. - Инкапсулированные генетически модифицированные клетки СНО-К1 как источник рекомбинантного FGF2 человека, Рачкевич Н. О., Кулачко А. В., Рубан Т. А., Кордюм В. А. (2013)
Сосніна К. О. - Дослідження поліморфізму інсерція/делеція 14 п.н. гена некласичного антигена HLA-G при навиковому невиношуванні вагітності нез’ясованого ґенезу (2013)
Тиркус М. Я. - Частота мутації CCR2-64I гена хімокінового рецептора CCR2, що асоціюється з уповільненням прогресування СНІДу серед жителів західного регіону України (2013)
Утевская О. М. - Сходство украинских популяций из различных территориальных подразделений по маркерам Y-хромосомы, Агджоян А. Т., Пшеничнов А. С., Дибирова Х. Д., Чухряева М. И., Атраментова Л. А., Балановская Е. В., Балановский О. П. (2013)
Федота А. М. - Анализ динамики генетико-демографических параметров (численности и половозрастных характеристик населения) малых городов и сел Восточной Украины (2013)
Федота А. М. - Анализ ассоциаций полиморфных вариантов гена MTHFR с онкопатологиями у пробандов с псориазом и их родственников, Беляева Л. В., Солодянкин А. С., Адмакина А. В. (2013)
Шеметун Е. В. - Радиопротекторный эффект комплексного витаминного препарата "Веторон" в культуре лимфоцитов периферической крови человека, Талан О. А., Пилинская М. А. (2013)
Ковалёв Д. М. - Международная научно-практическая конференция "Сейсмо-2013" (2013)
Мармалевский Н. Я. - Миграция дуплексных волн и приближение уголковых отражателей, Костюкевич А. С., Дуброва Г. Б. (2013)
Роганов Ю. В. - Низкочастотная дисперсия скоростей и коэффициент отражения в периодической слабоконтрастной среде, Стовас А. (2013)
Роман В. И. - Интенсивная сейсморазведка, Закариєв Ю. Ш., Рябошапко С. М., Гринь Д. Н., Мукоед Н. И. (2013)
Мендрий Я. В. - Атрибутный анализ сейсмических данных при картировании зон трещиноватости (2013)
Кузин А. М. - Физическое моделирование рассеянных волн в интерпретации сейсмических данных (2013)
Шехтман Г. А. - Методика изучения околоскважинного пространства методом вертикального сейсмического профилирования в сложно построенных средах, Жуков А. П. (2013)
Кузин А. М. - О природе вертикальных зон интенсивной сейсмической записи (2013)
Иванченков В. П. - Фазочастотные методы анализа сейсмических сигналов и их применение в задачах прогноза геологического разреза, Кочегуров А. И., Орлов О. В. (2013)
Кулинич М. С. - Сравнительный анализ данных сейсморазведки и метода спонтанной электромагнитной эмиссии Земли, Захаров И. Г. (2013)
Красножон М. Д. - Комплексна інтерпретація даних геофізичних досліджень свердловин і сейсморозвідки з використанням технології "Геопошук”, Ручко В. О., Ручко К. О. (2013)
Левашов С. П. - О возможности обнаружения промышленных скоплений газоконденсата в пределах Украинского кристаллического щита, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н., Шуст Д. Р. (2013)
Юдин В. В. - Угловые несогласия в обнажениях Крыма и сейсмических разрезах (2013)
Стефанов Ю. П. - Численное исследование структуры нарушений в осадочном слое при сдвиге блоков фундамента, Бакеев Р. А., Гогоненков Г. Н., Тимурзиєв А. И. (2013)
Архипов А. И. - Результаты исследований нефтегазоперспективности Кадницкой площади Днепровско-Донецкой впадины сейсморазведкой, Есипович С. М., Семёнова С. Г., Рыбак Е. А. (2013)
Зур’ян О. В. - Международная научно-практическая конференция "Перспективы использования альтернативных и возобновляемых источников энергии в Украине" (REU 2013) (2013)
Гошовський С. В. - Ґрунтові теплообмінники для геотермальних систем теплопостачання – оптимальні характеристики та конструкції, Зур’ян О. В. (2013)
Пам’яті Георгія Борисовича Сергія (2013)
Зміст збірників наукових праць УкрДГРІ за 2013 рік (2013)
Прімєрова О. К. - Теоретико-методологічні підходи до оцінювання взаємозв’язку соціально-економічного розвитку країни та психофізіологічних проблем її населення, Васильчик А. В. (2013)
Строкаченко О. І. - Визначення структури реєстру статистичних одиниць для формування інформаційної системи енергетичної статистики (2013)
Шмиголь Н. М. - Експортне мито в Україні. Причини використання та наслідки, Антонюк А. А., Анікєєва Д. О. (2013)
Іляш Н. І. - Методологічні аспекти дослідження економічної безпеки реального сектора економіки України (2013)
Кобець С. П. - Світовий та вітчизняний досвід антимонопольного законодавства (2013)
Скірка Н. Я. - Структурні зміни в економіці України та стратегічні напрями державного регулювання (2013)
Чорновіл О. В. - Сучасні проблеми розвитку охорони здоров’я в Україні (2013)
Гудзь П. В. - Аналіз підходів до економіко-математичного моделювання інвестиційного потенціалу Запорізького регіону, Мовіли Д. В. (2013)
Дикан М. І. - Інтеграція соціально орієнтованого інвестиційного менеджменту в систему управління промисловим підприємством (2013)
Діденко А. В. - Концептуальні положення моделювання соціально-економічної ефективності системи оподаткування в туризмі (2013)
Дмитрук О. В. - Структура маркетингу – резерв підвищення ефективності діяльності підприємств рекреаційно-туристичної сфери (2013)
Жикаляк М. В. - Світовий досвід державного регулювання гірничої промисловості (2013)
Карапейчик І. М. - Кількісний аналіз потенційної функції підприємства з урахуванням комплексної дії ендогенних і екзогенних факторів (2013)
Кіктенко З. П. - Відповідність запорізьких готелів міжнародним стандартам за рахунок інвестиційної привабливості, Купа І. В. (2013)
Клименко О. В. - Удосконалення методичних основ управління дебіторською заборгованістю в рамках кредитної політики підприємства (2013)
Пивоваров М. Г. - Дослідження розпізнання неліквідних запасів підприємства і шляхи їх скорочення, Хижняк О. С. (2013)
Карась О. М. - Власні торгові марки та можливість їх створення в споживчій кооперації (2013)
Труш І. Є. - Міжнародний досвід з кредитування малого підприємництва та його адаптація до особливостей національної економіки (2013)
Березіна Л. М. - Роль місцевих ринків у розвитку організаційно-економічних відносин підприємств АПК (2013)
Сачовський І. М. - До особливостей сільськогосподарського виробництва в Тернопільській області (2013)
Чехова І. В. - Розвиток вітчизняного ринку банківських кредитних ресурсів (2013)
Авксентьєв М. Ю. - Характеристика процесу фінансування вищої освіти в Україні (2013)
Косова Т. Д. - Рейтингове оцінювання інститутів спільного інвестування, Соломіна Г. В. (2013)
До уваги авторів (2013)
Максимчук В. Ф. - Електрифікація, як все починалось…, Лагута І. І., Сиченко В. Г. (2011)
Афанасов А. М. - Определение расхода электроэнергии на проведение приемо-сдаточных испытаниях тяговых электрических машин (2011)
Бялонь А. - Problems of electromagnetic compatibility control command devices and rolling stock (2011)
Бондар І. Л. - Фізичне моделювання електричних, теплових і механічних процесів у малогабаритному струмообмежувальному реакторі, Перетятько Т. С. (2011)
Бондар О. І. - Розвиток методики визначення електричних показників якості покриттів в ресурсозберігаючих установках імпульсного електролітичного відновлення деталей електрорухомого складу залізниць (2011)
Власьєвський С. В. - Повышение эффективности работы электровоза переменного тока с плавным регулированием напряжения в режимах тяги и рекуперативного торможения, Скорик В. Г., Буняєва Е. В., Фокін Д. С. (2011)
Воронов М. М. - Дослідження можливості використання технічних заходів, що підвищують надійність тягових агрегатів, Ляшук В. М. (2011)
Куделька О. В. - Модернізація фідерної автоматики на тяговій підстанції постійного струму, Ляшук В. М. (2011)
Кузнецов В. Г. - Аналіз динаміки зміни "умовних" втрат електричної енергії в тяговій мережі, Кирилюк Т. І., Сергатий Ю. М. (2011)
Лагута І. І. - Впровадження інформаційних технологій у господарствах електропостачання залізниць України, Лагута А. Л. (2011)
Матусевич О. О. - Методологічні концепції удосконалення системи керування тягового електропостачання залізниць (2011)
Міщенко Т. М. - Перехідні процеси в електротяговій мережі змінного струму при вмиканні силового трансформатора електровоза ДС3 у режимі холостого ходу (2011)
Михаліченко П. Є. - Релейний мікропроцесорний захист системи тягового електропостачання, оснований на новій ознаці. Схемне рішення, Костін М. О. (2011)
Шевельов Д. А. - Дослідження протикорозійного захисту підземних металевих споруд на електролітичній моделі, Дьяков В. О. (2011)
Балійчук О. Ю. - Моделювання роботи статичного перетворювача тягової передачі електровозу (2011)
Бондаренко Ю. С. - Можливість реалізації активної фільтрації перешкод тягового струму у колах СЦБ та зв’язку електрифікованих залізниць (2011)
Краснов Р. В. - Дослідження впливу пуску та роботи електродвигуна (ДК-409) компресора (ЭК-7Б) при номінальних параметрах на нагрівання ізоляції якоря, Шаповалов А. В. (2011)
Рогатюк О. В. - Теоретико-методологічні основи інституціональних перетворень у національній економіці (2013)
Сіра Е. О. - Інвестиції в основний капітал як чинник економічного зростання (2013)
Шевчук С. В. - Інверсія інноваційного розвитку промислового комплексу України (2013)
Жикаляк М. В. - Вплив податків на гірничу ренту на інвестиції, інновації та прийняття ризику (2013)
Мартинюк Н. І. - Зміцнення інституційної спроможності єврорегіонів та інших суб’єктів транскордонного співробітництва (2013)
Мішин Ю. Р. - Людський капітал у системі капіталу постіндустріального суспільства (2013)
Пуліна Т. В. - Визначення потенціалу кластеризації харчової промисловості Запорізького регіону (2013)
Чорновіл О. В. - Економічні моделі управління національними системами охорони здоров’я (2013)
Ащаулов В. В. - Формування маркетингової стратегії підприємства з урахуванням його корпоративної місії (2013)
Булеев И. П. - Выбор и обоснование подходов к оценке стоимости бизнеса: теория и практика, Фирсов А. В. (2013)
Закаблук Г. О. - Удосконалення управління кадровим потенціалом підприємства (2013)
Лисенко А. М. - Особливості складання фінансової звітності з 2013 року та їх вплив на формування алгоритму розрахунку основних показників, що застосовуються у процесі аналізу фінансового стану підприємства (2013)
Порохня В. М. - Концептуальні основи оцінювання та збільшення ринкової вартості підприємства, Бирський В. В., Жулід А. Є. (2013)
Салькова І. Ю. - Теоретичні аспекти удосконалення фінансового управління на підприємствах олійно-жирової промисловості (2013)
Сахно А. А. - Мотиваційна гнучкість у функціонуванні підприємств (2013)
Шахно А. Ю. - Економічна діагностика конкурентних переваг як засіб посилення конкурентоспроможності підприємства (2013)
Шмиголь Н. М. - Уникнення подвійного оподаткування: теорія та практика ефективного використання, Кормишова А. І., Антонюк А. А. (2013)
Даналакі В. В. - Управління персоналом комерційного банку в сучасних умовах (2013)
Негода О. В. - Проблеми та перспективи інноваційного розвитку промислового сектору Запорізької області (2013)
Поляк М. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку венчурного інвестування в Україні (2013)
Сачовський І. М. - До характеристики основних показників виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств Тернопільської області (2013)
Вербицкая Н. О. - Теоретические аспекты мотивации и стимулирования труда (2013)
Галабурдо Н. О. - Затратный метод ценообразования: быть или не быть в условиях либерализации цен (2013)
Зенюк Л. А. - Гуру менеджмента качества (2013)
Иванов Е. А. - Использование логистических методов для повышения конкурентной устойчивости предприятия (2013)
Иванова Ю. В. - Современное состояние и проблемы развития делового туризма в Республике Беларусь (2013)
Масленкова Е. В. - Внешняя трудовая миграция в республике Беларусь: современные тенденции и пути регулирования (2013)
Никитина Э. И. - Факторы развития экспортного потенциала промышленного предприятия (2013)
Хлюст Л. П. - Теоретические подходы к оценке эффективности рекламной деятельности туристического предприятия (2013)
Андрієнко П. Д. - Дослідження реостатно-рекуперативного гальмування у системі імпульсного регулювання серієсного електродвигуна, Шило С. І., Каплієнко О. О., Шевченко Н. М. (2011)
Бабяк М. О. - Дослідження зносу накладок струмоприймачів електрорухомого складу постійного струму, Недужа Л. О., Котик В. Я. (2011)
Бадер М. П. - Электромагнитные процессы в многопроводных линиях тягового электроснабжения (2011)
Бялонь А. - Methodology and problems during testing electromagnetic compatibility of rolling stock, Длужневський А., Джон Л. (2011)
Бондар І. Л. - Ефективність компенсації реактивної потужності на ділянці електричної тяги змінного струму, Кагляк Г. В., Крушельницька Ю. С. (2011)
Влас’євський С. В. - Снижение свободных колебаний напряжения в контактной сети при работе электровоза переменного тока в режиме рекуперативного торможения, Скорик В. Г., Буняєва Е. В. (2011)
Войтиков Д. В. - К вопросу об интеграции технологий экспертной системы задачи текущего контроля состояния схемы секциони-рования контактной сети в АРМе участкового энергодиспетчера, Іванов В. В. (2011)
Босий Д. О. - Визначення траєкторії розташування контактного проводу для фізичної моделі взаємодії контактної підвіски зі струмоприймачем електрорухомого складу, Мандич В. Г. (2011)
Данилов О. А. - Реалізація двозонного захисту фідерів тягових підстанцій постійного струму 3,3 кВ на мікропроцесорному комплекті, Рябокінь Б. А. (2011)
Костін М. О. - Вплив рекуперації та вибігу електрорухомого складу на його енергетичні показники, Саблін О. І., Нікітенко А. В. (2011)
Костін М. О. - Енергетичні характеристики і показники електротягових мереж системи постійного струму, Петров А. В. (2011)
Кузнецов В. Г. - Исследование зависимости потерь мощности в тяговой сети от показателей неравномерности потока поездов, Калашников К. А. (2011)
Максимець С. М. - Діяльність залізниць як учасників оптового ринку електроенергії України, Лагута А. Л. (2011)
Петров А. В. - Обґрунтування і методика визначення форми та параметрів струму компенсую чого пристрою тягових мереж, Костін М. О. (2011)
Полях О. М. - Визначення низькоомної опори контактної мережі об’єднаних груповим заземленням без від’єднання (2011)
Саблін О. І. - Рациональное регулирование установ-ленной мощности тягового средства в процессе движения, Бондар О. І. (2011)
Сидоров О. О. - Прогнозирование ресурса контактных пар устройств токосъема монорельсового транспорта, Ступаков С. А., Філіпов В. М. (2011)
Шкрабець Ф. П. - Разработка метода контроля параметров изоляции для использования в устройствах защиты от замыканий на землю в сетях 6-10 кВ сетевых районов электроснабжения, Остапчук О. В. (2011)
Ступаков С. А. - Моделирование изнашивания контактных пар устройств токосъема электрического транспорта, Філіпов В. М., Охріменко Т. В. (2011)
Катков О. С. - Моделювання несиметричних режимів роботи компенсаторів реактивної потужності у середовищі Simulink пакету Matlab, Тодоренко В. А., Тюрютіков О. І. (2011)
Максимчук В. Ф. - Электрификация железных дорог Украины: экономика, перспективы (2012)
Бадер М. П. - Электромагнитная совместимость электрооборудования сверхпроводникового и традиционного исполнения в системе тягового электроснабжения (2012)
Большаков Ю. Л. - Сравнительный анализ конструкций полозов токоприемников электроподвижного состава отечественного и зарубежного производства, Гершман И. С., Сиченко В. Г. (2012)
Афанасов А. М. - Выбор типовых параметров источников мощности системы взаимного нагружения тяговых электромашин с механическим способом компенсации потерь холостого хода (2012)
Бондар О. І. - Математичне моделювання електроенергетичних комплексів електролітичного осадження металів: сучасний стан та перспективи розвитку, Бондар І. Л., Кузічева О. В. (2012)
Бялонь А. - Исследование затуханий перенапряжений в контактной сети 3 кВ постоянного тока, Фурман Ю. (2012)
Бялонь А. - Испытания перенапряжений в контактной сети на лабораторной модели, Фурман Ю. (2012)
Влас’євський С. В. - Снижение коэффициента искажения синусоидальности напряжения контактной сети при работе электровоза переменного тока в режиме рекуперативного торможения, Скорик В. Г., Буняєва Є. В. (2012)
Гетьман Г. К. - Определения критических весовых норм для электровозов производства ООО "Уральские локомотивы" на Львовской ж.д., Арпуль С. В., Демчук Р. Н., Забарило Д. А. (2012)
Денисюк С. П. - Особливості оцінки стійкості, надійності живлення та рівня ЕМС в системах живлення електрифікованого транспорту, Дерев’янко Д. Г., Мирошниченко В. В. (2012)
Жарков Ю. І. - Возможность бесконтактной регистрации и моделирование опасных режимов напряжений на изолирующих рабочих площадках ремонтных дрезин, Семенов Ю. Г., Фігурнов Є. П. (2012)
Коваленко В. В. - Прогнозування експлуатаційних характеристик напайок головних контролерів для електровозів різних українських виробників, Горобець В. Л., Устименко А. П. (2012)
Лагута І. І. - Сферы и направления инновационной деятельности хозяйства электрификации и электроснабжения Укрзализныци на ближайшие годы (2012)
Лі В. Н. - Определение качества изготовления угольных вставок токоприемников, Матицин Е. В. (2012)
Полях О. М. - Прилад діагностики опор (2012)
Саєнко Ю. Л. - Зниження рівнів гармонічних спотворень в електричних мережах з джерелами інтергармонік, Бараненко Т. К., Бараненко Є. В. (2012)
Сидоров О. А. - Особенности применения универсального измерительного токоприемника для иссле-дования системы токосъема на электриче-ских железных дорогах, Смердін А. Н., Ємельянов М. В. (2012)
Агаршева Л. А. - Организация системы мониторинга и диагностики устройств электроснабжения на базе цифровой микропроцессорной системы телемеханики АМТ, Невдачин І. В. (2012)
Сиченко В. Г. - Кафедра електропостачання залізниць – інноваційний поступ (2012)
Бялонь А. - Methodology and problems during testing electromagnetic compatibility of rolling stock, Длужневський А., Джон Л. (2012)
Бадер М. П. - Комплексное решение проблемы однофазных замыканий на землю в сетях с изолированной и резонансно-заземленной нейтралью (2012)
Денисюк С. П. - Аналіз впливу джерел розосередженої генерації на електромережу та особливості побудови віртуальних електростанцій, Базюк Т. М. (2012)
Дьяков В. О. - Противокоррозионная защита смежных сооружений (2012)
Саєнко Ю. Л. - Ефективність застосування антирезонансних трансформаторів напруги контролю ізоляції в мережах з ізольованою нейтраллю, Попов А. С. (2012)
Бялонь А. - Применение симулятора системы ERTMS для энергоэффективного ведения поезда, Градовський П., Григлас М. (2012)
Овчаренко А. Д. - Концепція динамічного щита телесигналізації, Матусевич О. О. (2012)
Рейх О. М. - Аналіз методів та засобів діагностування для оцінки стану ізоляторів контактної мережі, Сиченко В. Г., Кім Є. Д. (2012)
Гончаров К. В. - Удосконалення методів обробки сигналів контролю рейкової лінії (2012)
Бабяк М. О. - Взаємодія електровозів постійного струму 2ЕС6 та 2ЕС10 з контактною мережею на Львівській залізниці при експлуатаційних випробовуваннях (2012)
Божко В. В. - Особливості прискореного руху на електрифікованих ділянках залізниць України, Гордієнко Д. О. (2012)
Лі В. М. - Проблемы эксплуатации несущего троса на контактной сети электрифицированных железных дорог Российской Федерации, Бобишев Г. Е. (2012)
Громашова Ю. А. - Электрификация участка ДВЖД Волочаевка II – Комсомольск-на-Амуре-Ванино (Токи) (2012)
Шеремет О. П. - Усовершенствование технологий и материалов при производстве арматуры контактной сети (2012)
Пам’яті енергетика. В. І. Білозер (1939-2012) (2012)
Туманов В. А. - Сучасний вітчизняний фітозасіб з трави вівса посівного (Avena sativa L.): фармакологічні властивості та клінічна ефективність (огляд літератури та матеріали власних досліджень), Гарник Т. П., Фролов В. М., Пересадін М. О., Круглова О. В., Періщева В. О. (2012)
Добровольний О. О. - Нові препарати валеріани - Валеріка, Валевігран, Меновален та Тривалумен, Шаламай А. С., Войтенко Г. М. (2012)
Волошин О. І. - Імбир: джерело рослинних ліків багатосторонньої та поліорганної дії (огляд літератури), Бачук-Понич Н. В., Волошина Л. О., Васюк В. Л. (2012)
Гарник Т. П. - Оцінка ефективності препарату урсодезоксихолевої кислоти урсолізину та фітозасобу з артишоку гепар-ПОС у комплексній терапії хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з холестерозом жовчного міхура та ожирінням, Фролов В. М., Пересадін М. О., Круглова О. В., Гарник К. В. (2012)
Яремчук І. А. - Особливості корекції психосоматичного стану у хворих на синдром подразненого кишечнику, зайнятих інтелектуальною працею, Бака О. М., Прохоренко О. К., Тараненко Н. Б. (2012)
Васюк В. Л. - Особливості терапевтичної дії екстракту гортензії у хворих на хронічний некам'яний холецистит у поєднанні із сечокислим діатезом (2012)
Панова О. М. - Урикозурична активність і вплив на видільну функцію нирок водних екстрактів плодів аронії, горобини та черемхи, Штриголь С. Ю., Криворучко О. В. (2012)
Попова О. М. - Рослини та препарати на їх основі в лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Повідомлення 1. Лікарські засоби на основі Serenoa repens, Cucurbita pepo, Urtica dioica в якості моно- та комбінованих лікарських засобів, Діхтярьов С. І., Маслова Н. Ф., Литвиненко В. І. (2012)
Макаренко О. М. - Фармакологічна дія вищих грибів на пухлини, сформовані з різних зародкових листків, Сухомлин М. М., Позур В. В., Гура В. А., Довгий Р. С. (2012)
Ткачишин В. С. - Застосування комбінованого хондропротектора "Артритозамін" в лікуванні неврологічних проявів остеохондрозу хребта, Сова С. Г. (2012)
Лоскутова І. В. - Ефективність алфагіну в комплексній реабілітації хворих на червоний плоский лишай слизових оболонок ротової порожнини, Ульянов О. В. (2012)
Мірошниченко Н. В. - Використання біорезонансної діагностики у практиці лікаря, Кривошеєва І. М., Горова Е. В., Шереметьєва А. В., Павлусенко І. І., Яцкова Л. П. (2012)
Литвиненко В. І. - Основні тенденції у створенні лікарських засобів на основі сполук з рослин, Попова Т. П., Діхтярьов С. І., Попова Н. В., Маслова Н. Ф. (2012)
Рубан О. А. - Перспективи створення нових оригінальних препаратів на основі субстанцій рослинного походження, Малиновська С. А., Аль-Товайті Мурад, Мазурець С. І. (2012)
Коновалова О. Ю. - Динаміка нагромадження біологічно активних речовин у листі смородини червоної Ribes rubrum L. в онтогенезі, Джан Т. В., Шураєва Т. К., Кириченко Г. М. (2012)
Шульга Л. І. - Жирнокислотний склад лікарських рослинних зборів, Журавель І. О., Безценна Т. С. (2012)
Коновалова О. Ю. - Дослідження жирно кислотного складу плодів кизилу, Ковальський О. В., Джан Т. В., Мітченко Ф. А. (2012)
Тернинко І. І. - Вивчення вуглеводних фракцій мальви лісової, Онищенко У. Є. (2012)
Махиня Л. М. - Морфолого-анатомічні особливості Bidens cernua L. у долині середнього Дніпра, Ковальська Н. П., Струменська О. М., Середа П. І. (2012)
Сіра Л. М. - Вивчення макро- та мікроскопічних ознак суцвіть і суплідь Xanthium strumarium L., Владимирова І. М. (2012)
Чолак І. С. - Мікроскопічне дослідження пуп'янків софори японської, Ковальська Н. П. (2012)
Бурлака І. С. - Вивчення морфологічних та анатомічних ознак трави куничника звичайного, Кисличенко В. С. (2012)
Громовик Б. П. - Порівняльний аналіз відношення відвідувачів аптек до застосування ліків рослинного походження, Попович В. П., Парамон О. В. (2012)
Арпуль С. В. - Визначення сили тяги пасажирського електровоза при вирішенні задач тягового забезпечення (2013)
Афанасов А. М. - Повышение энергетической эффективности испытаний на нагрев тяговых двигателей электроподвижного состава магистрального и промышленного транспорта (2013)
Большаков Ю. Л. - Перспективные направления создания современных углеродных материалов для вставок токоприемников электротранспорта, Гершман І. С., Сиченко В. Г. (2013)
Вісін М. Г. - Аналіз силових схем з використанням високочастотного трансформатора для живлення асинхронних тягових двигунів електрорухомого складу, Забарило Д. О. (2013)
Гетьман Г. К. - Еще раз об определении экономии электроэнергии на тягу за счет частичного отключения тяговых двигателей электроподвижного состава, Васильев В. Е. (2013)
Коваль В. А. - Результати стендових досліджень ковзних контактів міського електротранспорту (2013)
Сидоров О. А. - Оценка показателей надежности токоприемника скоростного электроподвижного состава, Свєшніков В. В., Сосновський С. Ю. (2013)
Сидоров О. О. - К вопросу о построении математической модели изнашивания элементов контактных пар токосъемных устройств, Ступаков С. А., Фiлiппов В. М., Орлов О. А., Москалюк Б. М. (2013)
Трошин І. А. - Анализ методов и средств диагностирования коммутации электрических двигателей постоянного тока (2013)
Бялонь А. - Генерация радиопомех на стыке пантограф – контактный провод, Длужневський А., Казимірчак А., Ласковський М. (2013)
Баранюк Р. А. - Розрахунок перехідних електромагнітних та теплових процесів в перетворювачах електроенергії, Тодоренко В. А., Тюрютіков О. І. (2013)
Закарюкин В. П. - Учет стационарных нагрузок при моделировании режимов систем тягового электроснабжения железных дорог переменного тока, Крюков А. В., Ле Конг Зань (2013)
Кузнецов В. Г. - Automated workstation for calculating rational mode of traction power supply systems (2013)
Лукасік Є. - Эксплуатационные испытания рельсового соединителя нового типа, Сурма Ш. (2013)
Максимчук В. Ф. - Стратегічні задачі та пріоритети розвитку господарства електрифікації та електропостачання (2013)
Михаліченко П. Є. - Електромагнітні процеси в системі електричної тяги постійного струму при перекритті чи пробої дахового ізолятора електровоза, Костін М. О. (2013)
Сурма Ш. - Мониторинг контактной сети, Лукасік Є. (2013)
Бардушко В. Д. - Параметрический синтез системы параллельных емкостных компенсирующих устройств в тяговой сети в современных условиях (2013)
Бялонь А. - Определение расстояния между варисторными ограничителями перенапряжений для контактной сети 3 кВ постоянного тока в лабораторных условиях, Фурман Ю. (2013)
Галкін О. Г. - Применение параметрической модели отказов элементов контактной сети для прогнозирования их жизненного цикла, Ковальов О. А. (2013)
Закарюкін В. П. - Анализ схем симметрирования на тяговых подстанциях железных дорог переменного тока, Крюков А. В., Іванова К. С. (2013)
Кім Е. Д. - Оптимизация электрического поля высоковольтного полимерного проходного изолятора (2013)
Михаліченко П. Є. - Вплив режиму короткого замикання в тяговій мережі постійного струму на перепал контактного проводу (2013)
Катков О. С. - Аналіз впливу ступеня заряду ємностей компенсатора реактивної потужності на характеристики електроенергії у споживача, Тодоренко В. А., Тюрютіков О. І. (2013)
Кузнецов В. В. - Синтез динамической электромагнитной модели асинхронного двигателя, работающего в сетях с некачественной электроэнергией, Николенко А. В. (2013)
Сиченко В. Г. - Voltage quality on traction load buses of DC substations (2013)
Тодоренко В. А. - Дослідження електромагнітних процесів в паралельному ВЧ компенсаторі реактивної потужності в середовищі TСAD 6.2, Василенко С. К. (2013)
Кузнецов В. Г. - Управління транспортним потоком для зменшення експлуатаційних витрат електрифікованих залізниць, Босий Д. О., Калашников К. О. (2013)
Галкін О. Г. - Контроль и диагностика изоляторов линий электропередач, Несенюк Т. А. (2013)
Гнидюк А. Ф. - Принципы моделирования тепловых режимов работы трансформатора (2013)
Ляшук В. М. - Дослідження методів діагностування міжвиткової ізоляції в обмотках тягових сухих трансформаторів, Дем’янюк І. В. (2013)
Зінов'єв Г. С. - Сравнительный анализ высоковольтных преобразователей перспективных электровозов постоянного тока, Роженцева А. В., Суслова А. С. (2013)
Мельниченко О. В. - Аварийные процессы на первой зоне регулирования напряжения преобразователя электровоза переменного тока и обеспечение его работоспособности, Власьєвський С. В. (2013)
Сидоров О. О. - Применения CFD-метода для определения аэродинамических сил токоприемника и его аэродинамического устройства, Смердін А. М., Чепурко О. Є. (2013)
Гарник Т. П. - Ефективність фітотерапії в лікуванні хворих з гострими кишковими інфекціями, викликаними умовно-патогенними мікроорганізмами, Фролов В. М., Пересадін М. О., Круглова О. В., Петріщева В. О. (2012)
Гарник Т. П. - Показники системи глутатіону у хворих на синдром подразненого кишечнику з переважанням обстипації при застосуванні фітозасобу з насіння подорожника овального (Plantago ovata), Фролов В. М., Пересадін М. О., Круглова О. В., Гарник К. В., Петріщева В. О. (2012)
Рендюк Т. Д. - Збір для лікування хронічного пієлонефриту. Результати клінічного застосування, Пронченко Г. Є., Дьяконов В. П. (2012)
Мирзабаєва Н. А. - Специфічність клінічних проявів дуоденогастрального рефлюксу на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння, Гарник Т. П. (2012)
Любчик В. М. - Клінічне застосування ефірних олій рослин для аерофітотерапії на санаторному етапі реабілітації, Мірошніченко Н. В., Голубова Т. Ф. (2012)
Козир В. А. - Динаміка рівня ліпідів крові щурів з експериментальною гіперліпідемією при курсовому призначенні екстракту конюшини лучної (2012)
Харченко Н. В. - Особливості харчування людей похилого віку, Анохіна Г. А., Якубовська І. В., Бурмак Ю. Г. (2012)
Рендюк Т. Д. - Мінеральні речовини у складі біологічно активних добавок до їжі. Особливості застосування в медицині, Анохіна Г. А. (2012)
Харченко В. В. - Дозовані аеробні фізичні навантаження в комплексній терапії хворих на неалкогольний стеатогепатит в поєднанні із гіпертонічною хворобою (2012)
Макаренко О. М. - Хімічний склад cordyceps sinensis і особливості впливу окремих його речовин на імунну систему ссавців в умовах пухлинного росту, Рудик М. П., Святецька В. М., Довгий Р. С. (2012)
Попова Н. В. - Рослини та препарати на їх основі в лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Повідомлення 2. Лікарські засоби на основі Pygeum africanum, Orchis masculo, Xanthium strumarium та ін. в якості моно- та комбінованих лікарських засобів. (Огляд літератури), Діхтярьов С. І., Маслова Н. Ф., Литвиненко В. І. (2012)
Коновалова О. Ю. - Динаміка нагромадження біологічно активних речовин у листі шовковиці morus alba L. в онтогенезі, Джан Т. В., Шураєва Т. К., Мітченко Ф. А., Осауленко В. М. (2012)
Маційчук О. П. - Дослідження складу жирних та органічних кислот коренів подорожника великого та подорожника ланцетолистого (2012)
Сіра Л. М. - Морфолого-анатомічне вивчення талому cetraria islandica (L.) ach., Владимирова І. М. (2012)
Ситар О. В. - Вміст біологічно активних речовин фенольної природи у насінні сої (Glycine max (L.) merr.) за дії неіонних колоїдних розчинів наночасток металів, Косян А. М., Новицька Н. В., Бацманова Л. М., Таран Н. Ю. (2012)
Боднар Л. М. - Запаси трави чистотілу звичайного (Chelidonium majus L.) в Закарпатській області (2012)
Лушпа І. В. - Дикорослі лікарські рослини південного узбережжя озера Іссик-куль і прилеглих територій (Киргизстан). Повідомлення І, Чурилов А. М. (2012)
Гударенко О. С. - Стан надання стаціонарзамінюючої медичної допомоги населенню похилого віку в умовах великого міста, Чайковська В. В. (2012)
Зволінська А. М. - Стан духовності, інтелекту та світогляду у студентів стоматологічного факультету КМУ УАНМ, Дорошенко С. І. (2012)
Туманов В. А. - Ефективність детоксикаційної терапії у хворих з цирозами печінки при застосуванні сучасного кремнеземного ентеросорбенту, Гарник Т. П., Фролов В. М., Соцька А. Я., Круглова О. В. (2012)
Гарник Т. П. - Ефективність препарату бурштинової кислоти в лікуванні хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з синдромом подразненого кишечнику, Фролов В. М., Тєрьошин В. О., Круглова О. В., Гарник К. В., Петріщева В. О. (2012)
Штанова Л. Я. - Гастропротекторна дія корвітину проти ушкоджень слизової оболонки шлунку щурів, індукованих 80% етанолом, Говоруха Т. М., Вовкун Т. В., Барановський В. А., Бабан В. М., Янчук П. І., Весельський С. П., Гарник К. В. (2012)
Харченко В. В. - Особливості порушень ендотелію та структурно-функціонального стану еритроциту у хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з гіпертонічною хворобою (2012)
Якубова І. І. - Аналіз використання пробіотиків для профілактики карієсу зубів у дітей, Ісаєва Н. С., Острянко В. І., Капій Л. М., Шевченко Т. В. (2012)
Мощич О. П. - Застосування гомеопатичних лікарських засобів у терапії спортивної травми (2012)
Зінченко О. К. - Структура розподілу хворих на артеріальну гіпотонію за статтю та віком (2012)
Джан Т. В. - Унабі (Ziziрhus jujuba Mill)-перспективна лікарська рослина (Огляд літератури), Коновалова О. Ю., Шураєва Т. К., Мітченко Ф. А. (2012)
Середа П. І. - Дослідження жирнокислотного складу ліпідного комплексу Citrullus colocynthis (L) Shrad, Ламазян Г. Р., Асланян С. А., Алексанян С. Ю., Хачатурян Х. В. (2012)
Гергель Є. М. - Дослідження вмісту лектинів у листі рослин родини маслинкові (Elaeagnaceae juss) (2012)
Гонтова Т. М. - Порівняльне вивчення анатомічної будови листків дев’яти видів родини пасльонові, Міщенко В. А., Прокопенко Ю. С. (2012)
Перепелиця О. О. - Оцінка поглинання флуоридів рослинами виду Plantago lanceolata L. (2012)
Лушпа В. І. - Дикорослі лікарські рослини Південного Узбережжя озера Іссик-Куль і прилеглих територій (Киргизстан). Повідомлення II, Чурілов А. М. (2012)
Матеріали Форуму-виставки з міжнародною участю "Сучасні досягнення народної і нетрадиційної медицини" (2012)
Бикадоров В. І. - Оцінка ефективності застосування фітозасобів хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі синдрому екологічного імунодефіциту в період медичної реабілітації (2012)
Соцька Я. А. - Оцінка ефективності фітозасобів з артишоку колючого хворих на хронічний вірусний гепатит С, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом, Фролов В. М., Петріщева В. О. (2012)
Зєльоний І. І. - Оцінка ефективності сучасних фітозасобів у медичній реабілітації хворих на рецидивуючу бешиху, Фролов В. М. (2012)
Тєрьошин В. О. - Ефективність фітопрепаратів з артишоку колючого у медичній реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит, Круглова О. В., Гарник К. В., Декалюк І. В. (2012)
Гарник Т. П. - Ефективність комбінації препарату природного походження нуклеїнату та фітозасобу артіхолу в медичній реабілітації хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння, Шаповалова І. О. (2012)
Разумний Р. В. - Ефективність сучасного фітозасобу бронхипрету в медичній реабілітації хворих на негоспітальну пневмонію на тлі стеатозу печінки (2012)
Меньшова В. О. - Лікарські рослини в урбосередовищі, Березкіна В. І. (2012)
Штанова Л. Я. - Механізм гастропротекторної дії корвітину при ураженні слизової оболонки шлунку щура етанолом, Говоруха Т. М., Вовкун Т. В., Барановський В. А., Бабан В. М., Весельський С. П., Янчук П. І., Гарник К. В. (2012)
Вовкун Т. В. - Вплив корвітину на відновлення шлункової секреції, зміненої тривалим вживанням алкоголю, Грінченко О. А., Штанова Л. Я., Горенко З. А., Бабан В. М., Янчук П. І., Гарник Т. П. (2012)
Решетнік Є. М. - Вплив кверцетину на жовчносекреторну функцію печінки щурів різного віку, Косян А. М., Андрусь Є. В., Гончаренко О. М., Весельський С. П., Гарник Т. П. (2012)
Мірошніченко Н. В. - Аліментарна профілактика порушень адаптації і стресу, Горовая Е. В., Аверина А. В., Яцкова Л. П. (2012)
Коваленко О. Є. - Звіт про проведення  Ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю "Рефлексотерапія в Україні: досвід та перспективи", присвяченої пам’яті професора Є. Л. Мачарет та 35-річчю від заснування рефлексотерапії в Україні" (4-5 жовтня 2012 р., м. Київ), Гарник Т. П. , Туманов В. А., Коркушко О. О. (2012)
Пересадін М. О. - Рецензія на енциклопедичний довідник "Лікарські рослини в народній та науковій медицині"-2-ге видання із доповненням / Романюк Б. П., Фролов В. М.,-Луганськ: СПД Резніков В. С., 202-356 с. (2012)
До ювілею професора В. І. Литвиненка (2012)
Пам’яті видатної людини. Валерій Митрофанович Фролов (2012)
Содержание (2013)
Марченко А. П. - Математическая модель процесса сгорания топлива в дизельном двигателе, Осетров А. А., Линьков О. Ю. (2013)
Корогодский В. А. - Организация рационального способа регулирования мощности в двигателе с искровым зажиганием (2013)
Кулманаков С. П. - Влияние состава альтернативных топлив на формирование индикаторного КПД дизеля, Кулманаков С. С., Лысенко А. В. (2013)
Сеначин А. П. - Моделирование явления стука перед фронтом пламени в двигателе с искровым зажиганием на основе детальной химической кинетики, Сеначин П. К. (2013)
Швець І. А. - Визначення вихідних параметрів газоповітряного потоку при русі через змішувальний пристрій (2013)
Ткач М. Р. - Характеристики экспериментальной системы конверсии биоэтанола ДВС 2Ч 7,2/6, Тимошевский Б. Г., Митрофанов А. С., Познанский А. С., Проскурин А. Ю. (2013)
Алёхин С. А. - Анализ температурного состояния корпусов составных поршней двухтактных дизелей специального назначения, Лыков С. В., Пылёв В. А. (2013)
Тарасенко А. И. - Крутильные колебания разветвленного несимметричного пропульсивного судового дизельного комплекса (2013)
Лисовал А. А. - Моделирование внешних воздействий на связи электронного регулятора дизеля, Кострица С. В. (2013)
Хімченко А. В. - Зниження нерівномірності крутного моменту двигуна з відключенням циліндрів на режимах часткового навантаження, Мішин Д. Г., Бузов А. В. (2013)
Міщенко М. І. - Визначення механічних втрат у поршневому двигуні внутрішнього згоряння, Заренбін В. Г., Колеснікова Т. М., Юрченко Ю. В., Супрун В. Л., Шляхов В. С. (2013)
Безюков О. К. - Совершенствование системы жидкостного охлаждения транспортных ДВС, Жуков В. А., Николенко Е. Н. (2013)
Прохоренко А. А. - Новационная конструкция глушителя шума выпуска тракторного дизеля, Парсаданов И. В., Самойленко Д. Е. (2013)
Белогуб А. В. - Модернизация поршневой группы дизеля K6S310DR, Пылев В. А., Бодяко А. М., Галагаев С. В., Бодяко А. А. (2013)
Samoilenko D. E. - New design of the tractor exhaust muffler based on Computational fluid dynamics analysis (2013)
Мешков Д. В. - Система охлаждения двигателя с электронным управлением, Горячий Я. В. (2013)
Осипов К. Н. - Расчет длительности впрыскивания топлива для снижения концентрации токсичных компонентов в продуктах сгорания дизелей, Первухина Е. Л., Рапацкий Ю. Л. (2013)
Парсаданов И. В. - Особенности внутрицилиндрового экологического катализа в ДВС, Рыкова И. В., Маклаков А. Н. (2013)
Кондратенко А. Н. - Экспериментальное исследование действующего макета фильтрующего элемента фильтра твердых частиц дизеля с насыпкой из природного цеолита. Часть 1, Строков А. П., Карасиченко Н. М. (2013)
Поливянчук А. П. - Повышение точности гравиметрического метода измерений выбросов твердых частиц с отработавшими газами дизеля, Львов С. А. (2013)
Шпаковский В. В. - Снижение коэффициента трения пары коленчатый вал - вкладыш двигателей магистральных тепловозов применением дискретного упрочнения и гальваноплазменной обработки, Кравченко С. А., Олейник А. К. (2013)
Таусенев Е. М. - Использование материала "Астратек металл" для теплоизоляции топливной аппаратуры дизеля, Свистула А. Е. (2013)
Богаевский А. Б. - Оценка возможности снижения расхода топлива дизель-генератора маневрового тепловоза за счет совершенствования управления, Борисенко А. Н., Войтенко М. С. (2013)
Вербовський В. С. - Дослідження системи передпускового розігріву газового двигуна на основі використання теплового акумулятора з теплоакумулюючим матеріалом, що має фазовий перехід, Грицук І. В., Адров Д. С., Краснокутська З. І. (2013)
Оксень Д. Е. - Исследование процесса формирования виброакустического поля в механизмах двигателя внутреннего сгорания, Оксень Е. И. (2013)
Головчук А. Ф. - Вільнопоршневий двигун-гідронасос (2013)
Белоусов Е. В. - Цикл Миллера и его реализация в судовых дизельных двигателях, Чернявский В. В. (2013)
Марченко А. П. - Профессор Грунауэр и его время, Белогуб А. В., Григорьев А. Л., Зарубина А. А., Иваницкая Е. П., Король С. А., Петров П. П., Ткачук Н. А., Седач В. В. (2013)
Памяти А. И. Крайнюка (2013)
Любич В. В. - Вміст білка в зерні спельтоїдних гібридів F3–5, одержаних від схрещування Triticum aestivum L. / Triticum spelta L. (2013)
Верещагін І. В. - Створення вихідного матеріалу ти особливості родинно-групового добору в селекції конопель на олійність, Вировець В. Г. (2013)
Москалець Т. З. - Спосіб вирощування та вплив сидератів із тритикале озимого на стан компонентів агроекосистем, Москалець В. В., Москалець В. В., Галінський Я. В. (2013)
Чередниченко В. М. - Вирощування капусти броколі у тунельних укриттях з укривним матеріалом плівка поліетиленова перфорована в умовах Лісостепу України (2013)
Гордієнко О. І. - Виявлення живих клітин E.coli при культивуванні на сконструйованому поживному індикаторному середовищі ВС (2013)
Колотвіна С. В. - Біотехнологія делікатесних м'ясних продуктів із свинини зі зниженим вмістом холестерину, Машенцева Н. Г., Мельничук С. Д., Баль-Прилипко Л. В. (2013)
Брошков М. М. - Трансплацентарна та колостральна передачі специфічних антитіл у собак (2013)
Кобиш А. І. - Вплив умов отримання сирого незбираного молока корів на його безпечність (2013)
Арнаута О. В. - Кислотно-основний баланс консервованої крові тварин за комбінованої дії низьких температур та підвищеного вмісту вуглекислого газу (2013)
Кривохижа Є. М. - Аналіз чинників, які спричиняють корозію металевих деталей доїльного устаткування та молочного інвентаря (2013)
Головко А. М. - Розробка засобу контролювання залишкових кількостей протимікробних препаратів в продукції тваринництва біологічним методом, Пінчук Н. Г., Дмитриєва Г. В., Кисельова Т. Ф. (2013)
Грошевий Ю. М. - Актуальні проблеми судоустрою та судочинства в Україні (2007)
Наливайко Л. Р. - Теорія соціальної функції сучасної Української держави в умовах політичних та економічних перетворень (2007)
Ярош Д. В. - Формування судової системи Української Народної Республіки періоду Центральної Ради (2007)
Кісіль З. Р. - Безпримусовий порядок дотримання норм права у демократичному суспільстві як фактор протидії деформації правової культури (2007)
Ковтонюк А. М. - Ганс Кельзен і його чиста теорія права (2007)
Русенко С. Я. - Організаційно-правові засади функціонування митних органів на західних землях України (1919 — 1922 рр.) (2007)
Барабаш Ю. Г. - "Глобалізаційний” виклик парламентаризму: конституційно-правовий аналіз (2007)
Цимбалістий Т. О. - Правова природа актів Конституційного Суду України (2007)
Степанов С. А. - Парадокс недвижимых вещей: постановка проблемы (2007)
Кондратьєв Р. І. - Перші кроки на шляху створення пан’європейської кодифікації приватного права, Стефанчук Р. О. (2007)
Стефанчук Р. О. - Компенсація моральної шкоди як спосіб захисту особистих немайнових прав: проблеми та шляхи вирішення (2007)
Білоусов Ю. В. - Структура справ окремого провадження за новим Цивільним процесуальним кодексом України (2007)
Гринько С. Д. - Дигести Юстиніана як джерело римського приватного права (2007)
Павлов А. А. - О прощении долга как способе прекращения гражданско-правовых обязательств (2007)
Юдин А. В. - Категория "добросовестность" в гражданском процессуальном праве (2007)
Дрішлюк В. І. - До питання про ознаки публічного договору (2007)
Бондаренко-Зелінська Н. Л. - До питання про виникнення та розвиток інституту апеляції в Україні (2007)
Поліщук О. Ю. - Права споживача при придбанні ним продукції у кредит (2007)
Демчук А. М. - Зберігання на товарному складі зі знеособленням (2007)
Кошиль Ю. В. - Роль каузи у тлумаченні договору (2007)
Кужко О. С. - Особливості послуг, що надаються за договором транспортного експедирування (2007)
Лукасевич-Крутник І. С. - Юридична природа договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт (2007)
Луцик М. Л. - Права сторін договору транспортного експедирування (2007)
Костяшкін І. О. - До питання правового регулювання припинення прав на землю (2007)
Плахотнюк Н. Г. - Повноваження керівника органу виконавчої влади у сфері управління персоналом (2007)
Шелухін М. Л. - Правовий статус органів внутрішніх справ на транспорті та шляхи його оптимізації (2007)
Головашевич О. О. - Застосування права на податковий кредит платниками податку з доходів фізичних осіб (2007)
Мінаєва О. М. - Правова природа обліку елементів об’єкту оподаткування (2007)
Томчук І. О. - Протидія злочину давання хабара: деякі аспекти (2007)
Капліна О. В. - Колізії норм кримінально-процесуального права і шляхи їх подолання (2007)
Герасимчук О. П. - Визнання особи потерпілим від злочину (2007)
Сорока А. З. - Особливості правового статусу іноземних громадян, які беруть участь у кримінальному судочинстві (2007)
Чуприна Е. П. - Теоретические предпосылки изучения взаимодействия следователя и эксперта (2007)
Михайлишин О. Р. - Виявлення й усунення слідчих помилок при попередньому розгляді кримінальної справи (2007)
Лозінська С. В. - До питання про релігійну свободу: міжнародно-правовий аспект (2007)
Мамонтова Е. В. - Політичний брендінг як технологія соціального управління: український досвід (2007)
Комар Ю. М. - Інноваційні механізми державного впливу на інтегрування національної системи контролю знань студентів-управлінців в болонський процес (2007)
Гаман Т. В. - Створення регіональної інформаційно-аналітичної служби як складова вдосконалення інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій (2007)
Іншин М. І. - Теоретико-правові засади управління державною службою в Україні (2007)
Молодожен Ю. Б. - Про стан надання послуг у територіальних громадах базового рівня Одеської області (2007)
Мороз О. Ю. - Особливості становлення та проблеми вдосконалення місцевого самоврядування в Україні (2007)
Смішко Л. В. - Аналіз процесів професійного розвитку кадрового складу місцевого самоврядування: регіональний аспект (2007)
Пiдгородецька С. М. - До питання залучення інвестицій в економіку України, Зелик Г. Г. (2007)
Чуприна О. О. - Інформаційні логістичні системи в забезпеченні ефективного управління складськими операціями, Казанська О. О. (2007)
Чернушкіна О. О. - Продуктивність виробництва і способи її оцінювання (2007)
Хаустова К. М. - Головні пріоритети в інвестиційно-інноваційній діяльності лісопромислових підприємств Закарпатської області (2007)
Мельниченко С. В. - Інформаційний ринок: елемент механізму управління туризмом (2007)
Терещенко Т. В. - Організація та розвиток транскордонного співробітництва в контексті інтеграційної політики України (2007)
Арзянцева Д. А. - Формування оптимальної стратегії розвитку регіональних систем охорони здоров’я (2007)
Баланда А. Л. - Державне регулювання ринку праці в контексті забезпечення національної безпеки України (2007)
Тельнов А. С. - Інноваційна активність персоналу як передумова високої якості праці (2007)
Синчак В. П. - Гетерогенний зміст податків і зборів у системі оподаткування сільського господарства (2007)
Манько І. О. - Страховий брокер та його основні функції (2007)
Кулинич Р. О. - Комплексна оцінка результатів соціально-економічного розвитку регіонів України (на основі розрахунку відхилень від середніх величин) (2007)
Заїкіна В. В. - Аналіз адаптації студентів-першокурсників до навчання за кредитно-модульною системою (2007)
Стеченко Д. М. - Сучасне дослідження наукової думки в оподаткуванні (2007)
Гернего О. О. - Актуальне дослідження проблем забезпечення національної безпеки України (2007)
Персоналії (2007)
Інформація для авторів (2007)
Вихідні дані (2007)
Титул, зміст (2013)
Хотинська-Нор О. З. - Принцип розумності строків як нова засада кримінального провадження (2013)
Давидович І. І. - Особливості кваліфікації насильницьких злочинів, які вчиняються щодо так званих "спеціальних" потерпілих, Задоя К. П. (2013)
Островська Л. А. - Щодо деяких проблем, породжених скасуванням договірної підсудності у цивільному процесі України та шляхів їх розв’язання (2013)
Котляр О. І. - Утворення та розвиток міжнародних організацій у наданні допомоги біженцям (2013)
Міщук М. О. - Особливості правового регулювання дисципліни праці (2013)
Глущенко С. В. - Становлення законодавства про спеціалізовані судові органи у дорадянський період історії України (2013)
Круть О. В. - Щодо рецензії на висновок судового експерта та правомірності її використання в судочинстві (2013)
Зеленяк Е. С. - Оцінка доказів у цивільному процесі судами вищестоящих інстанцій (2013)
Калініченко Г. В. - Податковий вексель у Податковому кодексі: особливості правового регулювання (2013)
Грек Б. М. - Значення суспільної небезпечності злочину для криміналізації та декриміналізації окремих діянь, Грек Г. Б. (2013)
Титул, зміст (2013)
Ляш А. О. - Оцінка доказів та їх процесуальних джерел за новим КПК України (2013)
Задоя К. П. - Проблеми приведення у відповідність до рекомендацій GRECO кримінального законодавства України, що передбачає відповідальність за корупційні злочини (на прикладі законопроекту № 2033 від 17 січня 2013 р.) (2013)
Діордіца І. В. - Нормативно-правові прогалини порядку відстрочення і розстрочення виконання, зміни чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення в адміністративному судочинстві (2013)
Міщук М. О. - Особливості дисциплінарного провадження у трудових правовідносинах та його стадії (2013)
Верес І. Я. - Проблеми правового регулювання сурогатного материнства (2013)
Кобрин В. С. - Конституційно-правовий порядок та форми звернення до Прем’єр-міністра України (2013)
Яримович У. В. - Визнання недійсним правочину, вчиненого юридичною особою, як спосіб захисту корпоративних прав її учасника (2013)
Зеленяк А. С. - Поняття та структура інституту речових доказів у цивільному процесі (2013)
Коротюк О. В. - До питання про визнання нотаріуса службовою особою (2013)
Фoритoр Т. М. - Учaсть предстaвникa пoтерпiлoгo в кримiнaльнoму провадженні (2013)
Содержание (2013)
Сторінка редактора (2013)
Охотникова Е. Н. - Предикторы формирования бронхолегочной дисплазии, Шарикадзе Е. В. (2013)
Ловицкая Л. Г. - Оценка факторов риска возможности заражения токсокарозом населения Луганской области, Семенченко С. Л., Малыш П. Н., Сульженко М. Ю., Малютенко К. П., Белецкая Л. М., Кузнецов А. В. (2013)
Антипкін Ю. Г. - Ефективність застосування препарату L-цет у дітей із сезонним алергічним ринітом, Лапшин В. Ф., Уманець Т. Р., Кондратенкова Т. В. (2013)
Недельська С. М. - Новий погляд на механізми індукції ремісії алергічних захворювань при лікуванні алергенами, Ярцева Д. О., Марчук Н. М., Даценко О. М. (2013)
Леженко Г. О. - Раціональна антибактеріальна терапія захворювань органів дихання в дітей, Пашкова О. Є., Пантюшенко Л. І. (2013)
Абатуров О. Є. - Клініко-імунологічні аспекти пробіотичної терапії хронічних НР-асоційованих гастритів у дітей, Герасименко О. М., Завгородня Н. Ю. (2013)
Сороколат Ю. В. - Состояние здоровья детей первого года жизни, рожденных путем операции кесарева сечения и с применением инструментальных методов, Клименко Т. М., Голюк Е. О. (2013)
Кашіна-Ярмак В. Л. - Стан соматичного здоров’я дітей раннього віку із синдромом Дауна (2013)
Агарков В. И. - Закономерности возникновения и распространения психических расстройств среди детского населения в условиях современного Донбасса, Евтушенко Е. И., Мустафина А. А., Кудымов П. В. (2013)
Маменко М. Є. - Вплив корекції тиреоїдного статусу на функціональний стан системи травлення у дітей із дифузним нетоксичним зобом, Бугаєнко О. О. (2013)
Тяжка О. В. - Застосування вітаміну D у комплексній терапії дітей з алергічними захворюваннями та його кількісна динаміка у крові в різні періоди хвороби, Сельська З. В. (2013)
Коренєв М. М. - Аналітична оцінка засобів наукових комунікацій у галузі охорони здоров’я дітей шкільного віку та підлітків, Водолажський М. Л., Горбань А. Є., Закрутько Л. І., Сидоренко Т. П., Фоміна Т. В., Кошман Т. В. (2013)
Литвинець Л. Я. - Окислювальний стрес та антиоксидантний захист у дітей із різним ступенем контролю за бронхіальною астмою (2013)
Абатуров А. Е. - Классическая антипиретическая терапия, Абатурова Н. И., Агафонова Е. А., Кривуша Е. Л., Петренко Л. Л. (2013)
Овчаренко Л. С. - Дополнительное медикаментозное сопровождение антибактериальной терапии у детей. Необходимость или полипрагмазия? Часть 2, Вертегел А. А. (2013)
Абатуров А. Е. - Бактерицидная активность пробиотических средств, Герасименко О. Н., Высочина И. Л., Кривуша Е. Л., Агафонова Е. А., Гирина И. А., Узилевская И. А. (2013)
Высочина И. Л. - Кашель у детей: механизмы и подходы к лечению, Чернышова О. Е. (2013)
Нагорная Н. В. - Острый стрептококковый тонзиллит у ребенка. Вопросы, заданные жизнью (ответы науки на вопросы, заданные практикой), Бордюгова Е. В., Коваль А. П. (2013)
Запорожченко А. Г. - Особенности клинического течения перфоративных язв желудка и двенадцатиперстной кишки у детей, Гладкий А. П., Довбыш О. В., Спахи О. В. (2013)
Юлиш Е. И. - Респираторная инфекция, вызванная Chlamydophila pneumonia, у детей. Подходы к диагностике и лечению, Гадецкая С. Г., Вакуленко С. И., Колесникова В. С. (2013)
Рымаренко Н. В. - Анализ случаев пневмоцистной пневмонии у ВИЧ-инфицированных детей в АР Крым (2013)
Хайтович Н. В. - Рациональная антибиотикотерапия респираторной инфекции у детей (2013)
Алифанова С. В. - Прогнозирование исходов перинатального повреждения нервной системы у недоношенных новорожденных (2013)
Ткаченко О. Я. - Актуальність вивчення показника якості життя в дітей з алергічними захворюваннями (2013)
Сиренко Т. В. - Клиническое наблюдение ребенка c астроцитомой, Пионтковская О. В., Хоценко А. А., Плахотная О. Н., Постников А. В., Халтурина Т. А. (2013)
Богадельников И. В. - Заграница нам поможет? Случай висцерального лейшманиоза в Крыму, Усова С. В., Бобрышева А. В., Бездольная Т. Н., Соболева Е. М. (2013)
Актуальные вопросы антибиотикотерапии в педиатрической практике (2013)
Ведення раннього післяопераційного періоду після тонзилотомії та тонзилектомії в дітей (2013)
Нагорная Н. В. - Симпозиум № 158 "Гемолитические анемии у детей", Вильчевская Е. В., Бордюгова Е. В., Дудчак А. П., Марченко Е. Н., Юлдашева С. А. (2013)
Письмо в редакцию (2013)
Абатуров А. Е. - Роль ДНК-сенсоров в рекогниции патоген-ассоциированных молекулярных структур инфекционных агентов и развитии воспаления. Часть 1. Семейство патогенных Z-ДНК-связывающих протеинов, Волосовец А. П., Юлиш Е. И. (2013)
Прокопій Микитович Гудзенко (до 100-річчя від дня народження) (2013)
Адамович Н. - До питання про становище жінок у Візантійській імперії (2013)
Омельчук В. - Політико–правові засади державно–конфесійних взаємин Латинської Романії (2013)
Рудь М. - Державотворчі процеси на Полаб’ї у IX–XII ст. (2013)
Козлов М. - Ілля Муромець та Ідолище погане (з історії протистояння пізніх язичників та давньоруських князів в другій половині XII ст.) (2013)
Герасько М. - Батуринські торги та ярмарки як рушійна сила місцевої торгівлі (друга половина ХVІІ – на початку ХХ ст.) (2013)
Сиддик А. Р. - Культурне значення Бахчисарая періоду Кримського ханства (2013)
Семещук В. - Історія та особливості осушувальних робіт на території Волинського воєводства (2013)
Милько В. - Навчальні округи в Україні у 1835–1860 рр.: деякі особливості системи управління (2013)
Казьмирчук М. - Поляки у соціально–економічному житті Київської губернії (1861–1917 рр.) (2013)
Кузнець Т. - Сільське православне духовенство Київської єпархії кінця ХІХ ст. у вимірах демографічної статистики (2013)
Потій Н. - Функції та діяльність попечителів і попечительств земських училищ Чернігівської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Рудь О. - Панські садиби в Київській губернії: соціально–економічні та культурно–освітні аспекти (друга половина ХІХ ст.) (2013)
Рютин В. - Становлення розвідувальної служби військового відомства Російської імперії в Китаї (1848–1881 рр.), Фалько С. (2013)
Смірнов М. - Історія заснування містечка Браїлів та його перші роки існування (2013)
Смірнов М. - Розбудова промисловості в Браїлові протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст., Романюк І. (2013)
Лавренюк А. - Одноденні і багатоденні пости та їх роль у житті українців традиційного суспільства (2013)
Вітюк О. - Місцеве самоврядування на Поділлі в заключний період існування Центральної Ради (листопад 1917 – квітень 1918 рр.) (2013)
Єпик Л. - Вплив соціально–культурних і регіональних факторів на сприйняття селянами України мовної політики радянської влади (20–і роки ХХ ст.) (2013)
Кривуля О. - Методичні пошуки у процесі підготовки педагогічних кадрів в Україні у 20–і рр. ХХ ст., Коковіхіна О. (2013)
Балакірєв В. - Державний менеджмент стандартизації, метрології та сертифікації як радянський міф щодо забезпечення якості продукції в нових українських соціально–економічних умовах (2013)
Бишовець І. - Передумови створення закладів професійно–технічної освіти в Україні (2013)
Латишева О. - Реорганізація радянської системи добровільного страхування в УСРР у 30–х роках ХХ ст. (2013)
Олійник М. - Еволюція сільського господарства на Поділлі в роки непу через призму статистики (2013)
Пиріг М. - Національне питання у діяльності українських ліворадикальних сил Польщі: 20–і рр. ХХ ст. (2013)
Рибко О. - Революційні трансформації в системі місцевої влади та самоврядування Волинської губернії 1917 року (2013)
Губський С. - Значення досвіду українського державотворення (1917–1920 рр.) у відродженні національної пам’яті народу на сучасному етапі (2013)
Мальшина К. - Словенський політичний католицизм у державотворчих процесах післявоєнного періоду (1918-1923 рр.) (2013)
Синенький В. - Участь Івана Карпинця в українсько–польській війні 1918–1919 рр. (2013)
Томюк І. - Розенберґ як один із чільних представників української національної течії в Комуністичній Партії Східної Галичини, Опельбаум Ю. Л. (2013)
Хайруддінова Е. - Ліквідація мусульманських релігійних установ в Бахчисарайському районі в 1920–1930 рр. (2013)
Тищенко А. - Культові споруди Кам'янця-Подільського в 20-х рр. ХХ ст. (2013)
Чучалін О. - Конфіскація церковних цінностей Києво–Печерської Лаври 1922 року як антирелігійна кампанія щодо Православної Церкви (2013)
Шарпатий В. - Соціальне забезпечення в програмних документах більшовиків в УСРР на початку 1920–х років (2013)
Швидченко Т. - Армія УНР у бою за Вознесенськ 16 квітня 1920 року (2013)
Демочко Г. - Проблеми пияцтва та алкоголізму в радянській Україні 1920–х років та спроби їх подолання (на прикладі Харкова), Ростовська В. (2013)
Кужільна О. - До питання про заснування та діяльність Товариства "Музей визвольної боротьби України" в Празі (1925-1948 рр.) (2013)
Михайличенко Д. - "Справа" О.Г. Лібермана: 1938–1939 рр. (2013)
Березовський О. - Руйнація культових споруд Лисянщини (1940–1960 рр.) (2013)
Орлянський В. - Мелітопольська міська управа в період окупації (1941–1943 рр.) (початок) (2013)
Слободинський Д. - Карпатська Україна – рятівниця єврейства (2013)
Спудка І. - Німецька окупаційна політика у соціокультурній сфері на території Запорізької області (2013)
Стародубець Г. - Особливості кадрового забезпечення винищувальних батальйонів західних областей України в 1944–1946 рр. (2013)
Юрченко В. - Вплив партійних ідеологів на розвиток історичної науки в УРСР у середині 50–х – 70–х років ХХ століття (2013)
Гарагонич В. - Участь молоді суміжних областей України і країн Східної Європи в гуманітарному співробітництві у 70–х – 80–х роках ХХ ст. (2013)
Грищенко С. - Основні причини та чинники торгівлі людьми в Україні та світі (2013)
Демеха І. - Сільські громадські музеї Прикарпаття в роки незалежності України (2013)
Куравський В. - Концепції створення Повітряних Сил Збройних Сил України (1991–2005 рр.) (2013)
Лановюк Л. - Музейні традиції Національного університету біоресурсів і природокористування України (2013)
Нестайко М. - Участь львівських мистецтвознавців у пам’яткоохоронному русі 1960–1980 рр. (2013)
Парахіна М. - Розвиток театрального мистецтва в 1990–х – на початку 2000 років: українсько–російський контекст проблеми (2013)
Богород А. - Специфіка трансформації традиційної танцювальної діяльності українців в умовах глобалізації (2013)
Шемета Ю. - Міжнародне співробітництво Київського національного університету 1991–2001 рр.: навчально–методична складова (2013)
Волянюк О. - Простори забуття: політичні критерії та теоретико-методологічні зауваги (2013)
Киридон А. - Пам’ять як подорож у минуле (теоретичний дискурс) (2013)
Клімов М. - Канадсько-українське співробітництво в інноваційній сфері: історія та сучасність (2013)
Цимбал І. - Регіональні особливості релігійної ідентичності в сучасній Україні (2013)
Штоквиш О. - Етнічна образа як компонент суспільної пам’яті (2013)
Шевченко О. - Особливості формування ринкової економіки сучасної України як результат подвійної інверсії її соціально–економічного розвитку (2013)
Бессонова М. - Стратегії національної безпеки США пост-біполярної епохи: головні регіональні виміри загроз американським інтересам (2013)
Забара В. - Боснія і Герцеговина: "міжнародний протекторат" чи "умовно-суверенна країна" (2013)
Шимкевич К. - "Подолання минулого": досвід врегулювання протиріч у постконфліктних суспільствах на прикладі колишньої Югославії (2013)
Ахмедова А. - Історичні тенденції розвитку азербайджанського телебачення і радіо (2013)
Ісмаїлова Н. - Проблеми комп’ютеризації азербайджанських бібліотек в перехідний період, Халафова С. (2013)
Лебідь І. - Проблема чеченських біженців у контексті відносин Росія – ЄС (1992–2010 рр.) (2013)
Журавльов С. - Внесок О. С. Грушевського в розбудову української національної науки, освіти, архівної справи (2013)
Іванова В. - Постать М. І. Драгомирова у працях військових істориків (2013)
Кравець Д. - Українська Соціалістична Радянська Республіка у публіцистиці Дмитра Донцова (1920–1930–ті рр.) (2013)
Цьомка Н. - Павло Ардашев: становлення науковця (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Зеркаль М. - Історіографічний нарис досліджуваності етнічної освіти України (1990–2000–і роки) (2013)
Легун Ю. - Інформативний потенціал документів повітових фінустанов ХІХ ст. (на прикладі фонду Могилів–Подільського казначейства) (2013)
Назарчук Т. - Бібліографія кримознавства 20–30–х років ХХ століття: етапи вивчення (2013)
Пилипів В. - Проголошення української державності на західноукраїнських землях 1918 р. Джерелознавчий аналіз декларативних документів (2013)
Приходько М. - Історіографічна традиція вивчення зовнішньої політики уряду Скоропадського (2013)
Кавунник В. - Політика європейських держав до України від Версальських до Ризьких мирних переговорів: документальний та історіографічний огляд (2013)
Маслак В. - Вплив образу ранньомодерної України в російській та польській історіографії початку ХХІ ст. на формування історичної пам’яті в сучасному українському суспільстві (2013)
Наумова І. - Голод 1932–1933 рр. в національній пам’яті: сучасний вітчизняний історіографічний дискурс (2013)
Некрасова В. - Поняття "холодна війна" у підручниках з історії: спадщина минулого у сучасній освіті (2013)
Привалко Т. - Релігійна ідентичність у соціокультурному просторі Києва другої половини ХІХ ст. (за матеріалами газети "Киевлянин") (2013)
Гусейнова С. - Про історіографію переселень в Північний Азербайджан в XIX – початку ХХ ст. (2013)
Тарас Я. - Закладщина хати на Поліссі (2013)
Ніколаєв М. - Нові відомості про ольвійське походження декрету ІSM І 65 з Драгомірни (2013)
Аббасова Г. - Діяльність парламенту з державного будівництва в період Азербайджанської Демократичної Республіки (2013)
Бех В. - Електронне врядування у контексті світових тенденцій соціального розвитку, Цокур Є. (2013)
Цибенко Л. - Суспільство в суспільстві: консенсус чи їх протидія в Україні? (2013)
Кадиєва С. - Феномени глобалізації і антиглобалізації: дві парадигми розвитку (2013)
Куцепал С. - "Громадянське суспільство": пригоди відомого поняття в умовах сучасних соціально–політичних трансформацій (2013)
Літостанський В. - Історико–філософське осмислення феномену традиції (2013)
Марченко О. - Право як ціннісно–нормативна система: темпоральний аспект (2013)
Масаєв М. - Феномен осмислення символічного втілення тези про політику як концентрованому прояві економіки у світлі концепції парадигмальних образів і символів епох, цивілізацій і народів (філософсько–історичний аналіз) (2013)
Шаповал В. - Сучасна екологічна ситуація та її можливі наслідки для майбутнього людської цивілізації (2013)
Миролюбенко Є. - Проблема віртуалізації сучасного життєсвіту людини (2013)
Мірошников О. - Поняття Dasein у феноменології і в герменевтиці (2013)
Островерх М. - Практичність як провідна характеристика давньоримської ментальності (2013)
Патерикіна В. - Міф – первісна спроба сакралізації Всесвіту (2013)
Ременець О. - Феномен структур повсякденності: аксіологічний аналіз (2013)
Шкіль Л. - Природа маргінальності: соціально–філософський контекст (2013)
Александрова О. - Середній клас як умова стабільності суспільства (2013)
Андрієнко О. - Індивідуальне самовизначення в умовах демократії і феномен "мінімальних осіб" (2013)
Василець О. - Від домодерної до післямодерної свідомості: у пошуках онтологічних матриць (2013)
Дубінін В. - Народ як протиріччя: філософсько-синергетичний аспект (2013)
Ємельяненко Є. - Прояв маргінальності серед молоді: особливості молодіжного дозвілля (2013)
Литвинчук О. - Самореалізація маргінального індивіда як спосіб збереження власної ідентичності (2013)
Лісовський П. - Парадигмальна система ціннісних орієнтирів у форматі духовного капіталу як запорука мудрого самозбереження (2013)
Муляр В. - Ще раз до питання про громадянське суспільство (2013)
Остапчук Г. - Громадянське суспільство як критерій цивілізаційного поступу українського державотворення (2013)
Требін М. - Західна модель громадянського суспільства: концептуальний підхід (2013)
Рябека О. - Становлення Світового Уряду як соціальна проблема ХХІ ст. (2013)
Вершина В. - Людина в філософії Володимира Соловйова (2013)
Богуненко В. - Вплив філософської спадщини Г.Сковороди на формування та розвиток естетико–історичних ідей В.Соловйова (2013)
Боднарчук Л. - Специфіка філософської компаративістики Бертрана Рассела (2013)
Данканіч Р. - Діалектика становлення Надлюдини в філософії Ф.Ніцше (2013)
Дойчик М. - Антиномічний вимір гідності людини у християнській філософії Аврелія Августина (2013)
Землянський А. - Людиновимірність історії: ідея життєвого світу Едмунда Гуссерля (2013)
Іванова Н. - "Серце віддаю дітям" та осмислення концепту "трисонячної єдності" Г.Сковороди (2013)
Колотілова Н. - Специфіка взаємозв’язку логіки і риторики в "Логіці" А.Арно та П.Ніколя (2013)
Левкулич В. - Моральні та правові аспекти справедливості у філософії Канта і Гегеля (2013)
Марченко О. - Креативний потенціал віри як умови людської свободи і само здійснення в філософії Л.Шестова (2013)
Мєшков В. - Конфуціанські уявлення про дао–шлях як метафізичну реальність неба (2013)
Муляр В. - Історіософські погляди Володимира Антоновича, Гринчук М. (2013)
Река К. - Філософія бунту та насилля в гуманістичних концепціях А.Камю (2013)
Халілов Н. - Ашугська поезія у віршах Набатi (2013)
Чорний О. - Філософсько–освітні ідеї О.Довженка, як відображення українського буття першої половини XX ст. (2013)
Шаталович О. - Подружні "обертони" платонівського символізму (естетичний аспект) (2013)
Григорян М. - До питання про міфотворчість і особливості творчого методу М. Горького (2013)
Применко О. - Екзистенційна модель ідентичності Мартіна Гайдеґґера (2013)
Сулейманова Л. - Культурна взаємодія Cходу і Заходу у філософській творчості Е. Фромма (2013)
Карнаухова Н. - Поняття "фокус" у феноменології релігії Нініана Смарта (2013)
Танцюра К. - Проблема людини у творчості Г. Сковороди (2013)
Ібрагімов М. - "Ідея спорту" в традиційній філософії, неомарксизмі та трансверсальному мисленні постмодерну (2013)
Гальченко М. - Особливості впливу зовнішніх факторів на формування цінностей дитинства (2013)
Гашимова С. - До питання про професійне самовизначення особистості (2013)
Гордієнко В. - Соціальна робота та філософія: точки перетину, шляхи взаємодії (2013)
Ланських О. - Теоретичні аспекти філософського розуміння мови як комунікативного інструменту (2013)
Бушман І. - Мобільність особистості у соціально–інформаційному середовищі (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського