Хамзін Т. Р. - Зупинення митного оформлення товарів чи предметів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, як захід забезпечення позову (2018)
Богатирьова О. І. - Пошук істини у нормативній плутанині кримінально-виконавчого права (2018)
Гаврилішин А. П. - Проблеми кримінальної відповідальності юридичних осіб, Козирєва В. П. (2018)
Лихова С. Я. - Межі доказування у справах щодо вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини, Рибікова Г. В., Грекова Л. Ю. (2018)
Михайленко Д. Г. - Застосування термінів "мінімальна заробітна плата" та "прожитковий мінімум для працездатних осіб" з метою встановлення ознак правопорушень у сфері антикорупційного фінансового контролю (2018)
Сеник Т. Б. - Відкладення судового розгляду у кримінальному провадженні (2018)
Вовк В. М. - Модернізація та інноваційність у вітчизняній вищій школі, Тімуш І. С. (2018)
Калюжний Р. А. - Теоретико-методологічні підходи до розуміння інформаційної безпеки людини (2018)
Вишновецька С. В. - Соціальний захист осіб з інвалідністю: теоретико-правові проблеми (2018)
Kitaika O. V. - Children’s rights as constitutional principle rather than service delivery objective (2017)
Кушнір С. М. - Системний аналіз вищої освіти як правової категорії (2017)
Линдюк С. С. - Староста як представник громади у відносинах із місцевою радою (2017)
Чехович Т. В. - Правові та історичні передумови закріплення конституційного принципу рівності громадян перед законом у Конституції України (2017)
Ткаченко М. В. - Особливості укладення договору довічного утримання на користь третьої особи (2017)
Турчак І. О. - Медичне право в юридичній освіті (2017)
Frolov O. M. - Arbitrability of disputes arising out of public procurement Аgreements in Ukraine: Рerspectives after Draft Law No. 6232 Becomes a law (2017)
Чайковська А. В. - Дослідження передумов виникнення корпоративних конфліктів (2017)
Антонова Т. Л. - Контроль і нагляд за поводженням з відходами (2017)
Бериславська О. М. - Особливості інформаційно-правової політики України в умовах "гібридної війни" (2017)
Болокан І. В. - Додержання як форма реалізації адміністративно-правових норм (2017)
Войнолович С. Ю. - Правове регулювання предметної підсудності адміністративних справ в аспекті забезпечення територіальної доступності до адміністративних судів першої інстанції (2017)
Дорошенко Д. П. - Государственное принуждение в сфере налогообложения в Соединенных Штатах Америки (2017)
Єщук О. М. - Рослинний світ як об’єкт адміністративно-правової охорони: теоретичні аспекти (2017)
Легеза Ю. О. - Забезпечення безпеки використання природних ресурсів в умовах адміністративно-правового режиму антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей України (2017)
Овсянніков Є. С. - Природа та багатоаспектність поняття "бюджет" (2017)
Гнатюк С. С. - Перспективи удосконалення правового регулювання адміністративної діяльності (на прикладі патрульної поліції України), Сидор М. Я. (2017)
Сіренко Д. О. - Становлення та розвиток інституту протидії адміністративним правопорушенням, пов’язаним із корупцією, у національному законодавстві України (2017)
Слюсаренко С. В. - Деякі адміністративні процедури адміністративно-правового забезпечення оптимізації фінансування адміністративно-правових земельних відносин (2017)
Чорний О. А. - Роль принципу фіскальної достатності в забезпеченні балансу інтересів суб’єктів податкових правовідносин (2017)
Ніколайчук О. В. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей (2017)
Ахметов Р. Р. - Договірний механізм регулювання газового ринку Європейського Союзу (2017)
Зайченко Ю. І. - "Доктрини ефекту" – метод врегулювання державами суперечок щодо транскордонного негативного впливу антиконкурентної поведінки (2017)
Бичковський Є. Л. - Науково-практичний коментар: роль та значення у правовому житті України (2017)
Іляшко О. О. - Деякі особливості правової політики держави в умовах гібридної війни (2017)
Мішегліна В. М. - Класифікація правових символів як семіотичної ознаки сучасної держави (2017)
Налуцишин В. В. - Гуманістичні уявлення про соціальний контроль та правовий порядок у філософсько-правових поглядах Ш.-Л. де Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, Вольтера, Б. Спінози та С. фон Пуфендорфа (2017)
Магновський І. Й. - Особливості референдної демократії в Україні: конституційно-правовий аспект (2017)
Неуров А. О. - До визначення тенденцій конституційного розвитку (2017)
Браславський Р. Г. - Принцип міжвідомчого співробітництва контролюючих органів у контексті відносин, пов’язаних з уникненням подвійного оподаткування (2017)
Булгаков О. С. - Становлення та розвиток інституту патронатної служби в Україні: окремі проблеми (2017)
Буряк К. М. - Причини й умови перешкоджання законній професійній діяльності журналістів в Україні (2017)
Волк Н. В. - Стандартизація, сертифікація та ліцезування як управлінський процес фармацевтичної галузі України (2017)
Губанов О. О. - Напрями модернізації державної служби та управління людськими ресурсами, сформульовані в документі SIGMA "Принципи державного управління" (2017)
Дамірчиєв М. І. - Класифікаційні критерії диференціації органів, що беруть участь в організації обігу публічних коштів: правові аспекти (2017)
Денисова А. В. - До питання про особливості адміністративного нагляду органів виконавчої влади в екологічній сфері (2017)
Калугин Є. П. - Зарубіжний досвід нормативно-правового забезпечення виконання рішень про накладення адміністративного штрафу за порушення у сфері безпеки дорожнього руху та шляхи його запозичення в законодавство України (2017)
Легеза Ю. О. - Досвід зарубіжних країн зі здійснення публічного управління щодо оподаткування діяльності, пов’язаної з використанням природних ресурсів (2017)
Легенький М. І. - Адміністративні процедури як чинник забезпечення якості надання освітніх послуг (2017)
Лесько Н. В. - Насильство щодо дітей у глобальній мережі Інтернет (2017)
Лук’янцев С. О. - Трансформація правового регулювання податку на прибуток підприємств: податковий та бюджетний аспекти (2017)
Островський С. О. - Особливості організації взаємодії Національної Гвардії України зі Збройними силами України (2017)
Соболєва І. В. - Прокурор в адміністративному процесі: реалізація його процесуального статусу (2017)
Хоменко А. В. - Юрисдикція адміністративного суду щодо вирішення спорів з використання природних ресурсів: постановка проблеми (2017)
Цвіркун Ю. І. - Значення адміністративних процедур при вирішенні публічно-правових спорів із колегіальними суб’єктами публічної адміністрації (2017)
Шоптенко С. С. - Щодо змісту поняття "правоохоронний орган" (2017)
Шумейко І. П. - Суб’єкти адміністративно-правової протидії порушенням корпоративних прав в Україні (2017)
Діордіца І. В. - Напрями державної політики кібербезпеки (2017)
Корсун В. П. - Деякі аспекти предмета злочину за безгосподарське використання земель (2017)
Запотоцький А. П. - Організація і тактика проведення обшуку під час розслідування корисливих злочинів у сфері будівництва (2017)
Саленко О. В. - Судове адміністрування в Україні крізь призму міжнародних стандартів (2017)
Кладченко А. О. - Перехідний етап становлення антикорупційного законодавства України (1996–2004 роки) (2017)
Швець Ю. Ю. - Порядок та підстави обмеження конституційного права особи на охорону здоров’я в законодавстві України та зарубіжних країн (2017)
Жданкіна Л. К. - Недопустимість припинення цивільного зобов’язання зарахуванням зустрічних однорідних вимог (2017)
Кимлик Н. В. - Правові наслідки невиконання або неналежного виконання договору оренди транспортних засобів за цивільним законодавством України, Вергун О. І. (2017)
Кравчик М. Б. - Процедурні особливості повернення судового збору в цивільному судочинстві України (2017)
Цицюрська Ю. К. - Особливості відповідальності управителя та установника управління за договором управління цінними паперами (2017)
Берназюк О. О. - Напрями застосування та види цифрових технологій у праві (2017)
Браславський Р. Г. - Вплив принципу стабільності на регламентацію відносин у податково-правовій сфері (2017)
Вернигора В. В. - Зарубіжний досвід правового регулювання військово-службових відносин під час особливого періоду (2017)
Гончаренко Г. А. - Визначення та надання статусу учасника бойових дій співробітникам Служби безпеки України, які брали участь в антитерористичній операції: особливості адміністративно-правового врегулювання (2017)
Дорошенко Д. П. - Функції податково-правового примусу (2017)
Коров’як О. Я. - Публічне управління у сфері фінансів України (2017)
Ткачук Т. Ю. - Забезпечення інформаційної безпеки в країнах позаблокового статусу (2017)
Хомиишин І. Ю. - Запровадження інституту освітнього омбудсмена в Україні (2017)
Шишканов О. А. - Особливості встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (2017)
Шумейко І. П. - Напрями підвищення значення суб’єктів публічного адміністрування в Україні в превенції та фіксації порушень корпоративних прав (2017)
Курилюк Ю. Б. - Деякі сучасні кримінально-правові та кримінологічні аспекти забезпечення прикордонної безпеки держави (2017)
Магас Н. З. - Способи зменшення латентності корупційної злочинності (2017)
Чугуніков І. І. - Поняття об’єкта злочину та проблеми правозастосування (2017)
Бобік В. П. - Презумпція забезпечення доведеності вини як одна з фундаментальних засад кримінального провадження: особливості та значення (2017)
Касапоглу С. О. - Щодо стадій реалізації норм кримінального процесуального права (2017)
Сова А. О. - Іван Боберський – провідний діяч українського Сокільського руху (2017)
Korol’ko A. Z. - Activity of the ukrainian fire-fighting and gymnastic society "Sokil" in Pokuttia (1902 – 1914) (2017)
Хома І. Я. - Освітній портрет лідера українського націоналізму Євгена Коновальця (2017)
Бежук О. М. - Виклики Великої війни в епістолярії хорунжої Софії Галечко (2017)
Харук А. І. - З історії авіації Галицької армії (2017)
Тютенко Р. В. - Поняття "війни за Україну" у свідомості офіцерів дієвої армії УНР та УГА (1918 – 1921) (2017)
Крупник Л. О. - Роль адвокатів на судовому процесі "Спілки визволення України" (2017)
Стрільчук В. М. - Громадсько-політична діяльність Олександра Вислоцького у 1920 – 1930-х роках (2017)
Дрогомирецька Л. Р. - Кооперація в програмних документах і діяльності Організації Українських Націоналістів (1929 – 1939) (2017)
Футала В. П. - Історіографічний образ Євгена Коновальця (2017)
Пагіря О. М. - "Український П’ємонт у Карпатах": українське питання в західному публічному дискурсі під час чехословацької кризи 1938 – 1939 рр. (2017)
Стасюк О. Й. - Вибори до т. зв. Народних зборів Західної України у світлі електорального досвіду населення регіону (2017)
Онишко Л. В. - Особливості формування особистості Галини Дидик – учасниці українського національно-визвольного руху (2017)
Марчук І. В. - Чисельність військових формувань отамана Тараса Бульби-Боровця на Волинському Поліссі у 1941 – 1943 роках (2017)
Гаврилів І. О. - Українсько-польський конфлікт напередодні та в роки Другої світової війни: спроба аналізу сучасних досліджень (2017)
Соловей В. О. - Рейди УПА на Поділлі в 1943 році (2017)
Антонюк Я. М. - Діяльність підпілля УНРА на теренах України у післявоєнний період (2017)
Ільницький В. І. - Використання агентурно-бойових груп у карпатському краї ОУН (1945 – 1954) (2017)
Луньо Є. А. - Народний переказ "Роман Шухевич і Осип Дяків квартирують у селянській хаті": ідейно-смисловий аспект (2017)
Посівнич М. Р. - Приватне життя Степана Бандери у 1940 – 1950 роках (2017)
Романюк М. В. - Заходи органів радянської влади щодо ліквідації збройного підпілля ОУН та УПА Золочівської округи ОУН у 1946 – 1953 роках (2017)
Русначенко А. М. - Український національно-визвольний рух середини ХХ століття в суспільно-політичних і наукових дискусіях останніх років (2017)
Сич О. М. - Організаційна структура закордонних частин ОУН на початку її становлення у 1946 році (2017)
Луцький О. І. - Національно-культурні процеси в західних областях України (кінець 60-х – середина 70-х років ХХ ст.): загальні тенденції і особливості (2017)
Зайцев Ю. Д. - Каральна психіатрія – брутальний інструмент розправи з опонентами комуністичного режиму (1970 – 1980): На прикладі Ганни Михайленко (2017)
Муравський О. І. - "Бог! Україна! Свобода!". Особливості ідеології ОУН(б) (кінець 1980-х – перша половина 1990-х років) (2017)
Попович О. А. - Український визвольний рух середини ХХ століття: державна комемораційна політика (2005 – 2014) (2017)
Футала В. П. - (Рец. на): Ільницький В. І. Карпатський край ОУН в українському визвольному русі (1945 – 1954): монографія / В. І. Ільницький / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 696 с., іл. (2017)
Стародубець Г. М. - (Рец.Ї: Про велике крізь призму локального |на|: Романюк М. Золочівська округа ОУН у національно-визвольному русі (1937 – 1953): монографія / Михайло Романюк; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Центр незалежних історичних студій. – Львів, 2016. – 608 с. (2017)
Литвин М. Р. - V Міжнародна наукова конференція "Проблеми дослідження Українського визвольного руху 1920 – 1950-x років (до 75-річчя створення Української повстанської армії)” (Львів, 5 – 6 жовтня 2017 р.), Підкова І. З. (2017)
Інформація про авторів (2017)
Бедрій М. М. - Хронологічні межі історичних типів (підсистем) українського звичаєвого права (2017)
Бурдін М. Ю. - Католицьке та уніатське землеволодіння в умовах інкорпорації Правобережної України до складу Російської імперії (2017)
Завгородній В. А. - Інтерпретація поняття "юридична практика" у сучасній теорії права (2017)
Макеєва О. М. - Ціннісний вимір правової культури в умовах трансформації правової системи (2017)
Мухін В. В. - Роль індивідуальних правових актів у регулюванні суспільних відносин (2017)
Цуркан-Сайфуліна Ю. В. - Комунікативні теорії права в поясненні зв’язку влади й права (2017)
Іванцова З. А. - Основні етапи розвитку комунального самоврядування у ФРН (2017)
Калинюк С. С. - Правові позиції Конституційного Суду України та судова практика (2017)
Коваленко Р. О. - Перспективи вдосконалення законодавства України щодо передвиборної агітації на виборах президента (2017)
Нечипорук К. О. - Порядок припинення статусу закордонного українця (2017)
Рогач О. Я. - Судова практика у сфері забезпечення та захисту прав внутрішньо переміщених осіб в Україні, Паніна Ю. С. (2017)
Сарибаєва Г. М. - Конституціоналізація правових основ публічного адміністрування у сфері охорони здоров’я в Україні (2017)
Блажівська Н. Є. - "Пропорційність" як підстава обмеження права власності відповідно до практики Європейського суду з прав людини (2017)
Бойків І. М. - Шлюб та фактичні шлюбні відносини в Україні: порівняльно-правовий аспект (2017)
Гордієнко А. В. - Договір підряду на капітальне будівництво як інвестиційний договір (2017)
Деревянко Б. В. - Окремі шляхи боротьби з порушеннями у сфері публічних закупівель, Смолин Г. В., Туркот О. А. (2017)
Клюєва Є. М. - Організаційно-правові засади діяльності крюїнгових компаній в Україні, Панасевич В. Є. (2017)
Марунич Г. І. - Призначення та проведення експертизи у цивільній справі в контексті проблем затягування цивільного процесу (2017)
Мікуло К. Є. - Зловживання процесуальними правами в корпоративних спорах (2017)
Павлова Ю. С. - Окремі аспекти допустимості електронних доказів у цивільному процесуальному законодавстві України (2017)
Панін В. С. - До проблеми укладення в мережі Інтернет цивільно-правових договорів, що потребують нотаріального посвідчення чи державної реєстрації (2017)
Рябченко Ю. Ю. - Захист судом процесуальних прав матеріально заінтересованих учасників цивільного процесу: питання вдосконалення (2017)
Ступницький К. В. - Договір як підстава виникнення правовідносин зберігання речей, що є предметом спору (2017)
Трагнюк Р. Р. - Участь прокурора у виконавчому провадженні (2017)
Устінова-Бойченко Г. М. - Упровадження правового регулювання медіації під час вирішення цивільно-правових спорів, Войчук Т. В., Бусакевич А. В. (2017)
Шуст Н. Б. - Теоретико-правові питання кібербезпеки у сфері Інтернету та її стану в Україні, способи захисту від кіберзлочинів, Ярошенко Т. С., Яценко А. В. (2017)
Боєва О. С. - Щодо захисту трудових прав Конституційним Судом України (2017)
Бородкін М. В. - Підстави виникнення правовідносин із недержавного пенсійного забезпечення (2017)
Бондар В. В. - Вплив концепції екологічного громадянства на формування стандартів захисту навколишнього природного середовища в ЄС (2017)
Заплітна І. А. - Щодо проблеми визначення правової природи невитребуваних земельних часток (паїв) (2017)
Городецька І. А. - До питання структури адміністративних правовідносин у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу в Україні (2017)
Діордіца І. В. - Поняття та зміст кібернетичної деонтології (2017)
Іванов Ф. О. - Теоретико-правові підходи до визначення адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони природних ресурсів (2017)
Максіменцева Н. О. - Методологічно-правові підходи щодо систематизації адміністративних засобів удосконалення державного управління в галузі використання, відтворення та охорони надр в Україні (2017)
Манжула А. А. - Основні правові аспекти відповідальності науково-дослідних установ (2017)
Панова Н. С. - Державний службовець і публічний службовець: понятійно-правова характеристика (2017)
Пахомова А. О. - Організаційно-правові засади державного управління науковою діяльністю в аграрній сфері України (2017)
Пєтков С. В. - Кодифікація як кінцева мета реформування системи законодавства (2017)
Савчук О. В. - Засади реалізації державної політики щодо трудової міграції (2017)
Стасюк О. Л. - Сутність адміністративно-правового забезпечення реалізації правозахисної функції української держави (2017)
Фещук В. В. - Правовий статус агентів валютного контролю (2017)
Чорна Т. В. - Проблемні питання уточнення податкової звітності під час реалізації податкового обов’язку з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (2017)
Юровська В. В. - Система методів адміністративного права: визначення мети, компонентів і структури (2017)
Гужва О. І. - Актуальні питання перебування жінки з дитиною у дільниці соціальної реабілітації, Царюк С. В. (2017)
Драган О. В. - Спеціальна конфіскація: питання теорії та судової практики (2017)
Михайленко Д. Г. - Критерії диференціації правового регулювання протидії корупції в публічній та приватній сферах у законодавстві України (2017)
Мокляк C. В. - Родовий та видовий об’єкти злочину, передбаченого ст. 307 Кримінального кодексу України (2017)
Сотула О. С. - Об’єкт у системі злочинів проти життя людини (2017)
Єфімов М. М. - До питання проведення пред’явлення для впізнання при розслідуванні злочинів проти моральності (2017)
Фоміна Т. Г. - Екстрадиційний арешт: правова регламентація та практика застосування (2017)
Шапутько С. В. - Класифікація повноважень слідчого судді під час розгляду клопотань про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій, що обмежують конституційні права та свободи громадян (2017)
Шульга Н. В. - Допустимість відомостей, отриманих за результатами відеоконференції (2017)
Гуйван П. Д. - До питання про визначеність судового правозастосування (2017)
Єфіменко Ю. О. - Статус капітана морського судна у докласичному міжнародному морському праві (2017)
Краснікова О. В. - Вплив міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів (правила Інкотермс) на сучасну практику перевезення вантажів, Самкова М. С. (2017)
Шевчук О. О. - Договірні механізми захисту персональних даних у Європейському Союзі (2017)
Карабін Т. О. - Рецензія на монографію Ю. О. Легези "Публічне управління у сфері використання природних ресурсів: адміністративно-правові засади" (2017)
Остапенко И. В. - Экзистенциальные поиски Олега Чухонцева (2017)
Василюк Є. І. - Характер і специфіка комічного в зображенні Гельського Відродження в "Уліссі" Дж. Джойса та "Ті, хто оспівують Лазаря, або на диво бідні люди" Ф. О’Брайєна (2017)
Ващенко Ю. А. - Сміх проти страху (про маловідомий роман Г. Шевальє "La Peur") (2017)
Пшенична М. С. - Рецепція творчості Дж. М. Кутзее в сучасному літературознавстві (2017)
Сатановська Г. С. - Специфіка хронотопної структури збірки "Східні новели" М. Юрсенар (2017)
Свенцицкая Э. М. - Проблема действенного слова в драме "Балаганчик" А. Блока (2017)
Семенець О. С. - Соціальна і творча особистість Ж. Жене в аспекті феномена маргінальності (2017)
Досенко А. К. - Становлення інтернет-журналістики в Україні: специфіка, умови, розвитку (2017)
Тур’ян О. В. - Психологічний аналіз сутності та ознак діяльності журналіста в екстремальних умовах (2017)
Відомості про авторів (2017)
Бересток Б. П. - Історичні аспекти створення та відродження Національної гвардії України (2017)
Годяк А. І. - Деякі аспекти застосування принципу "єдиного вікна" під час здійснення ветеринарно-санітарного контролю (2017)
Гусєва Є. І. - До питання участі громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху (2017)
Дем’янчук В. А. - Дискусійні аспекти оцінки ефективності антикорупційної політики України (2017)
Детюк А. М. - Сутність об’єкта адміністративно-правового регулювання державного замовлення у сфері освіти (2017)
Діордіца І. В. - Функції кібернетичної деонтології (2017)
Думчиков М. О. - Недоліки системи оподаткування України та концептуальні підходи до їх вирішення (2017)
Запотоцька О. В. - Поняття та стадії дозвільного провадження у сфері безпечності та якості харчових продуктів (2017)
Зливко С. В. - Аналіз кадрової технології конкурсного відбору на керівні посади пенітенціарної системи: проблеми та шляхи удосконалення (2017)
Іванов С. В. - Шляхи розвитку методів контролю за реалізацією державної митної політики в Україні (2017)
Іванченко В. А. - Недоліки законодавчих актів, якими урегульовано відносини у сфері мобілізації (2017)
Корнієнко Д. М. - Досвід адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності військових формувань із правоохоронними функціями у країнах із федеративним устроєм (2017)
Палагнюк Д. В. - Адміністративні обов’язки тілоохоронців в Україні (2017)
Проскура Г. М. - Розвиток електронного урядування у сфері екології в контексті реалізації права на доступ до екологічної інформації, Рощук М. В. (2017)
Рєзнік О. М. - Оцінка діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки держави (2017)
Солопенко В. В. - Особливості правового регулювання видатків на параолімпійський спорт (2017)
Фатхутдінов В. Г. - Місце громадської безпеки в системі національної безпеки (2017)
Харківський С. А. - Адміністративно-правовий механізм раціонального використання земельних ресурсів (2017)
Хоменко А. В. - Особливості розгляду публічно-правових спорів у сфері використання природних ресурсів у порядку адміністративного судочинства (2017)
Хомишин І. Ю. - Пріоритетні напрями розвитку вищої освіти в Європейському освітньому просторі (2017)
Абакумова Ю. В. - Розвиток кримінального законодавства про відповідальність за вчинення злочину у співучасті в Радянській Україні, Грозовський І. М. (2017)
Андрушко А. В. - Кримінально-правова протидія викраденню людей у США (2017)
Берднік І. В. - Особливості кваліфікуючих ознак злочину "Забруднення моря" (2017)
Березовський А. А. - Про окремі аспекти реформування загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності як заходів кримінально-правового впливу на сучасному етапі (2017)
Бойко В. В. - Кримінологічні показники тяжкої насильницької злочинності проти життя та здоров’я особи в особливо великих містах України (2017)
Дідик С. Є. - Характеристика кваліфікованих видів втручання в діяльність судових органів за законодавством України та Республіки Польща, Кархут Р. В. (2017)
Костенко Я. В. - Психологічні та правові особливості дитячої злочинності (2017)
Купар Д. Ю. - Кримінальна відповідальність у системі заходів кримінально-правового характеру: поняття, ознаки та види (2017)
Мокряк М. О. - Вплив засобів масової інформації на відтворення злочинності (2017)
Піцик Ю. М. - Кримінально-правова характеристика кіберзлочинів проти власності (2017)
Тіщенко Є. І. - Інформаційно-аналітичне забезпечення виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних із одержанням неправомірної вигоди (2017)
Шкута О. О. - Сучасні проблеми реалізації кримінально-виконавчої політики як засобу запобігання злочинності: теоретико-прикладний аспект (2017)
Михайленко В. В. - Співвідношення засад верховенства права і законності у кримінальному процесі України (2017)
Шурашкевич В. М. - Допит свідків під час розслідування умисного пошкодження об’єктів електроенергетики (2017)
Богатчук Д. П. - Щодо віднесення добросовісного виконання зобов’язань до основних принципів сучасного міжнародного права (2017)
Жовтоніжко Л. М. - Міжнародно-правове регулювання співробітництва європейських держав у галузі культури: стан наукової розробленості проблем теорії та практики (2017)
Стрельцова Є. Д. - Визнання та виконання іноземних судових рішень: міжнародний вимір (2017)
Федорова Т. C. - Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів та особливості його функціонування у сфері господарської юстиції України (2017)
Верник О. А. - Традиции Н. С. Гумилёва в стихотворениях о войне "Серапионовых братьев" и Риммы Катаевой (2017)
Верхоломова Е. В. - Концепция времени и пространства в книгах стихов О. Мандельштама "Камень" и "Tristia" (2017)
Говорова А. - Гумилёв и Одоевцева в Петербурге (по маршрутам из книги И. Одоевцевой "На берегах Невы”), Сергеева М. (2017)
Головченко И. Ф. - От романтизма и символизма к акмеизму: эволюция героя-путешественника в поэзии Н. С. Гумилёва (2017)
Жлудова А. В. - Гумилёвы и Рерихи: генезис идей в пространстве эпохи (2017)
Казарин В. П. - "…Ровно десять лет ходила / под наганом" (А. А. Ахматова-Горенко и сэр Исайя Бёрлин), Новикова М. А. (2017)
Крылова Н. А. - Издательская судьба стихотворения Николая Гумилева "Я конквистадор в панцире железном…" (2017)
Куликова Е. Ю. - Абиссиния Николая Гумилева и Павла Булыгина (2017)
Никитская Е. И. - "Мик" Н. Гумилева как модернистская модификация эпической поэмы (2017)
Плотникова-Лисайчук А. А. - О традициях поэтов Серебряного века в раннем творчестве А. Н. Вертинского (2017)
Полушин В. Л. - Дорога к поэту (2017)
Раскина Е. Ю. - "Ордынский миф" в трагедии Л. Н. Гумилёва "Смерть князя Джамуги" (2017)
Раскина Е. Ю. - Тема рыцарства и образы рыцарей в творчестве Н. С. Гумилёва, Сорокина Е. Р. (2017)
Раскина Е. Ю. - "Саломея" Оскара Уайльда и поэзия Н. С. Гумилёва: интертекстуальные пересечения, Сушко Е. Л. (2017)
Раскина Е. Ю. - Н. С. Гумилёв – переводчик и популяризатор "Озерной школы" английской поэзии, Устиновская А. А. (2017)
Сорокина Е. Р. - Бодлер и Гумилёв: два взгляда на путешествие (2017)
Ян Минь - Китай в творчестве Н. С. Гумилёва (2017)
Title, contents (2018)
Doroshenko D. - Preparation of porous silica nanocomposites from montmorillonite using sol-gel approach, Pylypenko I., Kornilovych B., Subbota I. (2018)
Borodych P. - Substantiation of proposals on the use of insulating apparatus in the liquidation of emergencies with the release of hazardous chemicals, Deуneko N., Kovalev P., Streletc V., Shevchenko R. (2018)
Vasyutinska K. - Analysis of dynamics of man-made fires in conditions of urbanization in Ukraine, Barbashev S. (2018)
Benderska O. - Research of fatty acid composition of tomato seeds, Bessarab O., Shutyuk V. (2018)
Kublinskaya I. - Development of the technology of mushroom sauce with functional ingredients (2018)
Vasylchenko T. - Development of a complex bakery improver "Freshness SMS Super" to extend the freshness of wheat bread, Bilyk O., Kochubei-Lytvynenko O., Breus N., Bondarenko Yu. (2018)
Kalashnyk O. - Justification for use of two-component mixtures for cooking wheat bread, Barabolia O., Mikhailova O., Pisarenko S., Yudicheva O., Moroz S., Birta G., Tkachenko A., Kyrychenko O., Gnitiy N. (2018)
Abstract and References (2018)
Титул, зміст (2018)
Мирошник М. А. - Методы автоматизации проектирования легкотестируемых компьютерных систем и устройств на основе цифровых автоматов, Клименко Л. А., Пахомов Ю. В. (2018)
Краснов О. О. - Активний тяговий перетворювач з широтно-імпульсною модуляцією для електровоза змінного струму з колекторними тяговими двигунами, Ягуп В. Г., Божко В. В. (2018)
Нерубацький В. П. - Розробка тривимірної моделі системи "рама візка - тягові електродвигуни" для електровоза ЧС4 за допомогою програмного продукту SolidWorks, Плахтій О. А., Гордієнко Д. А. (2018)
Гайденко О. С. - Експериментальні дослідження комп’ютерно-орієнтованих методів мінімізації плати за спожиту електроенергію (2018)
Даренський О. М. - Математична модель колії, яка має інерційні характеристики, під дією швидкісного рухомого складу, Шраменко В. П., Тулей Ю. Л., Дудін О. А., Лейбук Я. С. (2018)
Коваленко О. В. - Методи та засоби управління безпекою додатків (2018)
Бутько Т. В. - Технологія інтелектуального управління сортувальною станцією на основі багатоцільової оптимізації з використанням генетичних алгоритмів, Прохоров В. М., Чехунов Д. М. (2018)
Лазарєв О. В. - Підвищення безпеки руху поїздів та якості технічного обслуговування пристроїв автоматики за рахунок удосконалення організації навчання студентів, Ушаков М. В., Лазарєва Н. М. (2018)
Симоненко Р. В. - Универсальность, надежность и эффективность. Универсальная адгезивная система "Futurabond U" (VOCO) (2018)
Коленко Ю. Г. - Применение высоконаполненного композита для жевательной группы зубов, Литвин Т. В. (2018)
Токар О. М. - Дослідження впливу деревного пилу в повітрі виробничого приміщення підприємства первинної деревообробної промисловості на стан стоматологічного здоров’я працівників (2018)
Мазур І. П. - Поширеність пародонтопатогенної мікрофлори в пацієнтів із клапанною патологією серцево-судинної системи, Вітовський Р. М., Слободяник М. В. (2018)
Дімітрова А. Г. - Обґрунтування комплексного лікування в залежності від інтенсивності деструктивних процесів у тканинах пародонту (2018)
Борисенко А. В. - Стан тканин пародонту в жінок, які приймають оральні контрацептиви, Ватанха Т. В. (2018)
Мазур І. П. - Клініко-морфологічна оцінка перебігу генералізованого пародонтиту в пацієнтів з ішемічною хворобою серця, Янишевський К. А. (2018)
Угрин М. М. - Методика атравматичного видалення зубів за допомогою використання інструментів "Luxator Directa", Готь С. Р., Шубенко Т. Ю., Романко А. І. (2018)
Шпачинський О. С. - Вивчення архітектоніки кісткової тканини в ділянках субантральної аугментації з використанням ксеногенних кістковозаміщуючих матеріалів, Скібіцький В. С., Копчак А. В. (2018)
Барило О. С. - Вплив озону на процеси загоювання рани після видалення зуба, Канішина Т. М. (2018)
Ідашкіна Н. Г. - Шляхи покращення гігієнічних умов для хворих з переломами нижньої щелепи, Аліакбар Маджді (2018)
Lutskaya I. - Analysis of using the method of immediate dental implantation, Pohodenko-Chudakova I., Shevela T., Zinovenko O. (2018)
Савранский Ф. З. - Особенности проведения непосредственной имплантации и немедленной нагрузки при применении имплантационной системы "Humana Dental", Симахов Р. В., Гришин П. О., Хайкин М. Б., Кушнир Е. Н., Козлов А. В. (2018)
Біда В. І. - Аналіз розподілу жувального навантаження за допомогою методу скінченних елементів незашинованих зубів фронтальної ділянки нижньої щелепи та зубів, зашинованих універсальною розбірною пародонтологічною шиною, Гурин П. О., В'юн Г. І. (2018)
Hermanchuk S. - Indicators of dental diseases, characteristics of clinical picture and methods of orthopaedic treatment of periodontal diseases in patients with diabetes mellitus (literature review) (2018)
Макєєв В. Ф. - Вплив циклічного навантаження силою жувального тиску і вищою на поверхню металокерамічних і прескерамічних ендокоронок, Скальський В. Р., Павличко Р. Р. (2018)
Ищенко П. В. - Клиническое восстановление металлопластмассовых коронок как компонента шинирования зубов при генерализованном пародонтите в стадии стабилизации, Борисенко А. В., Вильчик А. А., Махнёва А. В. (2018)
Струк В. І. - Ортопедична реабілітація хворих з генералізованими формами патологічного стирання твердих тканин зубів, ускладнених дефектами зубних рядів із застосуванням дентальної імплантації (2018)
Кононова О. В. - Експериментальне обгрунтування застосування адреноблокаторів для лікування хворих на генералізований пародонтит (2018)
Кобись О. Ю. - Досвід роботи КЛПЗ "Міська клінічна стоматологічна поліклініка" м. Луцька в умовах реформування медичної галузі (2018)
Дрок В. О. - Кейс-метод в навчальному процесі лікарів-інтернів (2018)
Груздева А. А. - Современные технологии высшего образования в подготовке врачей-интернов-стоматологов (2018)
Михайлов В. М. - Функції Гріна плоскомеридіанних електричних та магнітних полів над плоскою граничною поверхнею (2018)
Васецький Ю. М. - Аналітичний та чисельний розрахунки квазістаціонарного тривимірного електромагнітного поля струмового контура поблизу електропровідного середовища, Кучерява І. М., Мазуренко І. Л., Дзюба К. К. (2018)
Глива В. А. - Тонкий електромагнітний екран композиційної структури, виконаний на основі магнітної рідини, Подольцев О. Д., Болібрух Б. В., Радіонов О. В. (2018)
Колиушко Д. Г. - Определение электрического потенциала, создаваемого заземляющим устройством в трехслойном грунте, Руденко С. С. (2018)
Suprunovska N. I. - Limitation of aperiodic transient duration in capacitors circuits of two-channel electrical discharge installations, Mykhailenko V. V., Peretyatko Yu. V. (2018)
Грінченко В. С. - Зниження магнітного поля трифазних ліній електропередачі гратчастим електромагнітним екраном (2018)
Shcherba M. A. - Numerical simulation of electromagnetic and thermal fields in induction channel furnaces with defects of lining (2018)
Boyko N. I. - Generator of high-voltage nanosecond pulses with repetition rate more than 2000 pulses per second for water purification by the discharges in gas bubbles, Makagon A. V. (2018)
Tytelmaier K. - Optimal coupling coefficient calculation for inductances in interleaved bidirectional DC-DC converters, Husev O., Veligorskyi O., Khomenko M., Maladyka D. (2018)
Zhuikov V. J. - Reactive power compensation approach with dynamic mode of load current, Verbytskyi I. V., Kyselova A. G. (2018)
Артеменко М. Ю. - Застосування активних фільтрів для зменшення втрат енергії трифазних систем електропостачання, Каплун В. В., Бобровник В. М., Поліщук С. Й. (2018)
Tereshchenko T. O. - Multilevel inverter topology and control signals definition based on orthogonal spectral transformations, Yamnenko Y. S., Kuzin D. V., Klepach L. E. (2018)
Мисак Т. В. - Особливості розривного керування перетворювачем частоти в однофазній неавтономній мережі живлення за умови неідеальності трансформатора, Михальський В. М. (2018)
Мартинов В. В. - Високовольтні багатофазні напівпровідникові перетворювачі зі зменшеним накопиченням енергії для газорозрядних установок, Щерба А. А. (2018)
Гуцалюк В. Я. - Послідовне з’єднання резонансних інверторів напруги високочастотних установок індукційного нагріву, Юрченко О. М., Зубков І. С., Пазенко В. П. (2018)
Мілих В. І. - Система автоматизованого формування розрахункових моделей електричних машин для програмного середовища FEMM (2018)
Мазуренко Л. І. - Математична модель і режими роботи асинхронних двигунів власних потреб теплових електричних станцій, Василів К. М., Джура О. В. (2018)
Болюх В. Ф. - Порівняльний аналіз конструктивних типів комбінованих лінійних імпульсних електромеханічних перетворювачів, Кочерга О. І., Щукін І. С. (2018)
Павловський В. В. - Аналіз зміни частоти ОЕС України за умов відключення енергоблока атомної електростанції, Стелюк А. О., Лук’яненко Л. М., Леньга О. В. (2018)
Фесюк О. В. - Використання системи Maneuver-New для розв’язання задач оптимального завантаження енергоблоків теплових електростанцій, Стецюк П. І., Буткевич О. Ф. (2018)
Авраменко В. М. - Декомпозиційний аналіз коливань потужності по мережі ОЕС України, Мартинюк О. В. (2018)
Пересада С. М. - Селективна компенсація вищих гармонік струму трифазної мережі, Ковбаса С. М., Зайченко Ю. М., Решетник В. С. (2018)
Жаркін А. Ф. - Моделювання режимів роботи гібридних фільтрокомпенсуючих перетворювачів при забезпеченні електромагнітної сумісності в трифазних системах, Новський В. О., Малахатка Д. О. (2018)
Коцар О. В. - Розвиток автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії в умовах лібералізації ринку електричної енергії України (2018)
Гориславець Ю. М. - Розрахункове дослідження системи електромагнітного перемішування рідкого металу в гарнісажному тиглі при електронно-променевій плавці, Ладохін С. В., Глухенький О. І., Лапшук Т. В., Бондар О. І., Дрозд Є. О. (2018)
Божко І. В. - Спосіб підвищення ефективності використання енергії в імпульсному бар’єрному розряді, Кондратенко І. П. (2018)
Толочко О. І. - Синтез та аналіз системи модального керування крановим механізмом поступального руху з врахуванням роботи підіймального механізму, Рижков О. М. (2018)
До 55-річчя члена-кореспондента НАН України Н.А. Шидловської (2018)
Title, contents (2018)
Bidyuk P. - Adaptive modelling for forecasting economic and financial risks under uncertainty conditions in terms of the economic crisis and social threats, Prosyankina-Zharova T., Terentiev O., Medvedieva M. (2018)
Petrenko A. - Designing security of personal data in distributed health care platform, Kyslyi R., Pysmennyi I. (2018)
Titomir L. - Investigation of backgrounds for the innovative development of the hospitality industry in various regions of Ukraine, Danylova O. (2018)
Stefanovych T. - Accounting of switching device errors for system with sliding redundancy based on dynamic fault tree, Shcherbovskykh S. (2018)
Radzinskaya Y. - Determination of investment accuracy and formation of information supply of geoecological monitoring of use of land, Korniiets A. (2018)
Dudnik A. - Investigation of laser rangefinders with sensor network interface (2018)
Riznyk V. - Research of 5-bit boolean functions minimization protocols by combinatorial method, Solomko M. (2018)
Adoniev Y. - Development of generalized technique for formation of characteristic functions and Balyuba-Naidysh coordinates in the composition method of geometrical modeling, Naidysh A., Vereschaga V. (2018)
Abstracts and References (2018)
Коренець Ю. М. - Оцінка технічного рівня і якості грилів з відкритою робочою зоною, Никифоров Р. П., Яковішена А. В. (2016)
Гніцевич В. А. - Розробка технології напівфабрикату для рибних січених виробів геродієтичного призначення, Слащева А. В., Любієва В. М. (2016)
Попова С. Ю. - Перспективи використання рослинної сировини у технології хлібобулочних виробів, Коваленко О. А. (2016)
Слащева А. В. - Розробка технології термостійкої начинки на основі гарбуза і топінамбура, Попова С. Ю., Близнюк К. П. (2016)
Коренець Ю. М. - Визначення оптимальних параметрів процесу ІЧ-смаження овочевих напівфабрикатів за умов відкритого робочого простору, Заболотня К. А. (2016)
Никифоров Р. П. - Дослідження функціонально-технологічних властивостей композицій яєчного білка з білково-вуглеводним напівфабрикатом, Горяйнова Ю. А., Глушко В. О. (2016)
Назаренко І. А. - Біологічна цінність молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин, Юдіна Т. І. (2016)
Лесишина Ю. О. - Структурно-групповой химический состав семян винограда Vitis vinifera "Лидия", произрастающего в Донецком регионе, Горяйнова Ю. А. (2016)
Сімакова О. О. - Вплив якості питної води на хлібопекарні властивості пшеничного борошна (2016)
Юдіна Т. І. - Комплексна оцінка якості молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин, Назаренко І. А. (2016)
Гніцевич В. А. - Дослідження показників якості десертів, Кравченко Н. В. (2016)
Симакова О. А. - Роль качества питьевой воды в производстве хлеба, Клименко А. В. (2016)
Вимоги до оформлення авторських рукописів, які подаютьсядо публікації в тематичному збірнику наукових праць "Обладнання та технології харчових виробництв" (2016)
Зразок оформлення статті (2016)
Бандурко З. В. - Засоби евфонічного увиразнення в поезії літературного напряму "Нова діловитість" (2018)
Батринчук З. Р. - Експресивний потенціал синтаксичних виразних засобів, що засновані на редукції вихідної моделі в сучасному епістолярному дискурсі (2018)
Горченко О. А. - Концептуальний аналіз у дослідженні художнього тексту: напрями, методика, перспективи (2018)
Давиденко А. О. - Особливості використання та вплив морфемної структури словотвору в сучасній англійській мові (2018)
Євдокимова І. О. - Інтонаційні особливості мовлення аукціоніста (2018)
Жигало Н. М. - Вираження оцінки за допомогою художніх засобів у ранньохристиянській латиномовній прозі: епітет, метафора (на матеріалі "Сповіді" Аврелія Августина) (2018)
Заєць В. Г. - Аналіз словоформ із англійськомовними афіксами в дискурсі ЗМІ, Томіліна Ю. М. (2018)
Івасишин М. Р. - Особливості організації текстового простору в мультимодальному візуально-графічному тексті (на матеріалі англомовного коміксу) (2018)
Кабірі М. Х. - Інформування як мовленнєва стратегія самопрезентації в англомовному дискурсі (2018)
Клочко С. О. - Англійська мова: продукт глобалізації чи self-made? (2018)
Kovbasko Yu. H. - Bivalence of temporal and spatial prepositions in present day english (2018)
Комар Л. В. - Особливості фонетичних структур частково асимільованих лексичних запозичень в аспекті британської вимовної норми (2018)
Лавренчук Я. Ю. - Акустичні параметри англійських голосних заднього ряду у спонтанному мовленні дикторів-британців, американців і канадійців (2018)
Лисенко Є. А. - Канадська англомовна казка: історія розвитку, наукові підходи та перспективи дослідження (2018)
Мамедова А. И. - Синтаксическое пространство в сказках Вильгельма Гауфа (2018)
Погонець В. В. - Інноваційні номінації терористичних угруповань та антитерористичних організацій в англійській мові (2018)
Khomyk A. Yu. - Sentence perspectіve. Actual dіvіsіon of sentence in the english language. Notions of theme and rheme (2018)
Тхор Н. М. - Структурно-семантичний аналіз концепту "death" (на матеріалі англійських пареміологічних одиниць), Чекалін В. В. (2018)
Шишко А. В. - Особливості функціонування абревіатур та скорочень у сучасному англомовному суспільно-політичному дискурсі: лінгвокультурологічний аспект, Луканська Г. А. (2018)
Щербак Г. В. - Функціонально-семантичні поля оцінності, емотивності, експресивності та відношення між ними (2018)
Янковець О. В. - Англійська прикордонна термінологія: лексико-семантичний аналіз та особливості вживання (2018)
Аксой М. - Особенности преподавания русского языка в Турции: истоки и перспективы (2018)
Булик-Верхола С. З. - Суспільно-правові аспекти розвитку та функціонування української мови, Верхола А. О. (2018)
Мехасюк С. Е. - Особливості комунікативого підходу на уроці української мови як іноземної (2018)
Мороз Т. Ю. - Синонімія форм вираження значень істоти та неістоти як вияв семантико-граматичної асиметрії (2018)
Оскирко О. П. - Назви жирів у говірках Східного Поділля (2018)
Сорока О. Б. - Родова адаптація іншомовних іменників у сучасній болгарській мові (90-ті роки ХХ – перші десятиліття ХХІ століття) (2018)
Чистяк Д. О. - Принципи лінгвокогнітивної інтерпретації міфологічної космології українських символістських текстів (2018)
Bezpalchuk V. - Correlations between phase formation morphology and sequence with the temperature profile of exothermic solid-state reactions, Gusak A., Kozubski R. (2016)
Buryachenko K. O. - Kilpelainen-Maly technique for the general case of divergence quasilinear elliptic equations (2016)
Корнієнко С. В. - Моделюваня росту фази в бінарній системі при електроміграції за умов існування дифузійної взаємодії між анодом і катодом (2016)
Ніколенко Ю. В. - Розробка та застосування апаратно-програмного комплексу управління процесом електролітичного осадження міді в режимі стохастичних коливань, Дідук В. А., Король Я. Д., Ляшенко Ю. О. (2016)
Савіна В. В. - Градуювання швидкісного оптичного пірометра, Сторожук Н. В. (2016)
Дерев’янко С. І. - Дослідження впливу поверхневої механічної обробки тертям за технологією SMAT на властивості електроосаджених прошарків міді, Тютенко В. М., Король Я. Д., Ляшенко Ю. О. (2016)
Остапенко А. А. - Исследование влияния переменной скорости звука в ячейке при моделировании течения в плоском канале и обтекания кругового цилиндра потоком вязкой жидкости при расчете методом решеточных уравнений больцмана, Буланчук О. Н., Буланчук Г. Г. (2016)
Gabelaia Miranda - On deflections of a prismatic shell exponentially cusped at infinity in the N=0 approximation of hierarchical models (2016)
Атамась И. В. - Площадь решений линейных разностных уравнений Хукухары (2016)
Болілий В. О. - Нестабільна диференціальна точка звороту її роду в системі четвертого порядку, Зеленська І. О. (2016)
Кириченко В. В. - Особливості дискретних алгоритмів перетворення інформації за допомогою обернених динамічних систем, Лесіна Є. В. (2016)
Чорненька О. В. - Асимптотичний аналіз лінійних систем диференціальних рівнянь з параметром та регулярною особливою точкою (2016)
Відомості про авторів (2016)
Коломієць Ю. Ю. - Поняття ідеології: її сутність, зміст, форма (2018)
Пучков О. О. - Реформа нормативного забезпечення правопорядку у сфері національної безпеки: актуальні питання (2018)
Розум С. Ю. - Історико-правові засади формування нормативно-правової бази підрозділів МВС України по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією (2018)
Верлос Н. В. - Медіація в процесі вирішення (врегулювання) конституційних конфліктів (2018)
Дорохіна Ю. А. - Проблеми забезпечення права ВІЛ-інфікованих пацієнтів на медичну допомогу (2018)
Іляшко О. О. - Забезпечення територіальної цілісності і недоторканності України: національні і міжнародно-правові аспекти (2018)
Андрусів У. Б. - Новели міжнародної охорони організацій мовлення: досвід ВОІВ (2018)
Гуйван П. Д. - Про необхідні сутнісні елементи застосування інституту набувальної давності (2018)
Коваленко І. А. - Актуальні проблеми захисту й охорони прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет в умовах глобалізації суспільства та сучасних технологій (2018)
Макаренко А. С. - Правовий статус суб’єктів інвестиційної діяльності (2018)
Мельник В. П. - Пенсії у солідарній системі пенсійного страхування у контексті новітньої реформи: теоретико-правовий аспект (2018)
Неселевська А. А. - Зарубіжний досвід правового регулювання дисциплінарної відповідальності державних службовців та напрями його імплементації в Україні (2018)
Бущан А. О. - Проблемні питання характеристики виконавчого провадження (2018)
Годяк А. І. - Організація діяльності управління ветеринарії та продовольства Королівства Данія: досвід для України (2018)
Крикун В. Б. - Теоретичні та практичні аспекти удосконалення правових актів, норми яких регламентують адміністративно-правове регулювання економіки України в кризових умовах (2018)
Сліденко А. В. - До проблеми визначення законних інтересів платників податків під час застосування заходів податкового примусу (2018)
Таранов А. Ю. - Про видатки бюджетів як публічно-правову категорію (2018)
Христофоров А. Б. - Щодо визначення адміністрування податків і зборів (2018)
Шемчук В. В. - Соціально-правова природа інформаційного суспільства (2018)
Алексєєв І. С. - Наглядова пробація: проблемні питання правового регулювання та правозастосування (2018)
Волошин О. В. - Превентивне планування заходів щодо компенсації можливих суспільно небезпечних наслідків терористичних актів (2018)
Амеліна А. С. - Форми використання спеціальних знань у процесі збирання доказів по податкових злочинах, Денищенко Д. С. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Казимирова І. А. - З історії формування української лінгвістичної термінології: "Буквар” Івана Федорова (1574) (2015)
Арискина О. Л. - Учение о морфемике и словообразовании в русском и чешском языкознании сквозь призму лингвистической терминологии: ориентационный и функциональный аспекты, Ушакова О. Г. (2015)
Мовчун Л. В. - Терміни на позначення видів рим за наявністю відхилень від звукової тотожності: історія і проблеми (2015)
Казак Н. А. - Діасемія як різновид багатозначності в лінгвістичній термінології (2015)
Чернобров Ю. А. - Історія терміна речення в українській мові (2015)
Васецька О. І. - Квазісинонімія в синтаксичній термінології: підмет, суб’єкт, актант, агенс, аргумент (2015)
Васильців О. С. - Структурні особливості трикомпонентних термінів соціолінгвістики в українській, англійській та польській мовах (2015)
Сікора Г. В. - Львівське мовлення в термінах та визначеннях (2015)
Крохмальна Г. І. - Особливості фіксації літературознавчих термінів у фаховому словнику (2015)
Романюк Ю. В. - Еквівалентність граматичних термінів у сучасному славістичному мовознавстві (дієслово) (2015)
Червонецький В. В. - Переклад текстів екологічної тематики з англійської мови на українську: лексико-семантичний аспект, Червонецька С. С. (2015)
Марега Ю. А. - Передумови формування української іхтіологічної лексики (2015)
Хирівська Г. П. - Епоніми в українській фармацевтичній термінології (2015)
Вус М. І. - Семантична модифікація українських біологічних термінів у процесі детермінологізації (2015)
Бурковська О. Б. - Стандартизація та кодифікація української термінології лісівництва (2015)
Нікуліна Н. В. - Поняття "термінологічна мегасистема” в сучасному термінознавстві (2015)
Нарушевич-Васильєва О. В. - Концептуальні засади розроблення пропозиційних моделей семантизації термінів харчової промисловості (2015)
Гошовська І. В. - Метафора в нафтогазовій термінології англійської та української мов (2015)
Задояна Л. М. - Лексико-семантична диференціація української термінології цукрового виробництва (2015)
Соломахін А. Ф. - Структура української астрономічної термінології другої половини ХХ – початку ХХІ століть (2015)
Ментинська І. Б. - Синонімія в сучасній комп’ютерній термінології (2015)
Харчук Л. В. - Явища синонімії та варіантності в українській електроенергетичній терміносистемі (2015)
Богуш О. М. - Суфіксальний спосіб творення українських астрономічних термінів кінця ХІХ – першої третини ХХ cтоліть (2015)
Шматко І. В. - Особливості системної організації українських бджільницьких термінів за тематичними і лексико-семантичними групами (2015)
Левчук Л. О. - Термінологія олійножирової галузі харчової промисловості (2015)
Іваненко О. В. - Слов’янські міфосвіти (до етимології сакрального терміна псл. *rajь) (2015)
Науменко Л. М. - Історія загальних назв посуду в українській мові (2015)
Ковтун А. А. - Роль метафори у творенні української pелігійної лексики (2015)
Таран А. А. - Термінологічні джерела сучасної політичної метафори (2015)
Чорновол Г. В. - Функціональні особливості інтернаціональних термінів у системі економічної термінології (2015)
Василяйко І. Ю. - Антонімічні відношення в системі сучасної кінематографічної термінології (2015)
Фецко І. М. - Явище полісемії в сучасній українській терміносистемі музейництва (2015)
Поліщук Н. О. - Суспільно-політична лексика і термінологія у мові сучасної публіцистики (2015)
Відомості про авторів (2015)
Акімова А. О. - Ідейно-художні особливості китайської літературної драми "Сива дівчина"/白毛女 (1943–1945 рр.), Акімова А. О. (2018)
Бадзюк І. С. - Особливості юридичного дискурсу Європейського Союзу та інших англомовних держав (2018)
Вусик г. Л. - Навмисна дисфемізація в сучасному політичному дискурсі (на прикладі промов Олега Ляшка) (2018)
Глушаниця н. В. - Лінгвістичний аспект мовного компонента професійної підготовки майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом (2018)
Гонта І. А. - Екстралінгвістичні чинники в утворенні етнофобізмів в американському мовному субстандарті (2018)
Гусля Л. В. - Актуалізація міжконцептних зв'язків концепту monti/berge/гори в італійському, німецькому й українському мовному просторі (2018)
Зозуля І. Є. - Особливості викладання іноземним студентам української мови як другої іноземної, Стадній А. С., Мошноріз М. М. (2018)
Ільченко О. А. - Специфіка роботи гіда-перекладача, Богданова О. В., Ященко Е. О. (2018)
Космацька Н. В. - Мовні маркери політкоректності у французькому медіа тексті, Віщак Л. В. (2018)
Лапіна В. О. - Складники професійного мовлення у реалізації спілкування засобами іноземної мови у фаховому середовищі (2018)
Межуєва І. Ю. - Специфіка використання ділових ігор при навчанні іноземних мов для розвитку професійної компетенції студентів немовного вузу (2018)
Микуляк О. В. - Міжкультурна комунікація та міжкультурний дискурс у контексті лінгвістичних досліджень (2018)
Михайліченко Ю. В. - До питання про ментальний аспект формування міжкультурної комунікативної компетенції (2018)
Pererva K. M. - Language competences for effective teaching practice, Afanasieva L. V. (2018)
Пришляк М. В. - Стилістичні фігури як засоби логічного виділення та впорядкування тексту в ораторському дискурсі Стародавньої Греції (2018)
Sardak O. V. - Kommunikation bei der firma: markenlinguistische beschreibung (2018)
Селігей В. В. - Синтез культур сходу та заходу в романі Ю Ліхуа "Той берег" (2018)
Стефанова Н. О. - Наукова аргументація терміна "концептосфера" крізь призму термінологічних аналогів (2018)
Балабін В. В. - Об’єкт, предмет і завдання лінгвістичного забезпечення військ (2018)
Бережна О. О. - Структурні та семантичні особливості багатокомпонентних атрибутивних словосполучень в англомовних наукових текстах економічної тематики (2018)
Бондаренко О. М. - Функціонування економічних термінів в англійській мові та особливості їх перекладу українською мовою, Калашник А. А. (2018)
Вороніна К. В. - Провідна стратегія відтворення лексичного нонсенсу: одомашнення чи очуження? (2018)
Воронова З. Ю. - Взаємодія функціональних стилів під час перекладу наукових текстів англомовних змі (2018)
Зорницький А. В. - "Герменевтичне коло" як механізм інтерпретації оригіналу під час роботи над художнім перекладом (2018)
Козачук А. М. - Визначення релевантності методів стилеметричного вивчення ідіолекту перекладача (2018)
Король Т. Г. - Особливості перекладу порівнянь з англійської мови (на матеріалі роману О. Вайльда "Портрет Доріана Грея"), Денисенко В. С. (2018)
Мінцис Е. Є. - Лінгвостилістичні особливості перекладу художнього тексту (на матеріалі твору Люсі-Мод Монтгомері Anne of Green Gables та його україномовного варіанту), Колдра Л. А. (2018)
Павлик О. Б. - Актуальні проблеми перекладу текстів науково-технічного спрямування з німецької мови (2018)
Ребрій І. М. - Артланг як втілення образу фантастичного світу в оригіналі й перекладі (на матеріалі лапінської мови Р. Адамса) (2018)
Savchuk H. V. - The peculiarities of legal documents translation (notary certificates) (2018)
Семенко І. В. - Лексико-стилістичний аналіз номінативних аспектів образів молодих чоловіків в англомовній збірці віршів "TOPSY – TORVY WORLD" ("ENGLISH HUMOUR IN VERSE") та їх переклад з коментарями українською та російською мовами, Шалаєва А. В. (2018)
Федоров О. В. - Ритміко-метричні схеми Ф.Г. Лорки та проблематика їх відтворення українською та російською мовами (2018)
Shylinska I. F. - Developing the system of exercises for teaching translation skills to students of it-specialties (2018)
Бондаренко О. М. - Запозичення термінів під мови архітектури та їх асиміляція англійською мовою, Воленко К. В. (2018)
Бучіна К. В. - Концептополе німецькомовної фольклорної бувальщини (2018)
Ващинська Я. Б. - Підходи до трактування поняття "дейксис": загальна характеристика та специфіка (2018)
Герасимів Л. Я. - Тактика виправдання як кооперативна тактика в комунікативній ситуації звинувачення/виправдання, Гошилик В. Б. (2018)
Глущенко Г. Б. - Графосеміотичне кодування в романах Алі Сміт (2018)
Гнезділова Я. В. - Метакомунікація як інструмент деманіпуляції (2018)
Гончаров Г. В. - Досвід розвитку навичок роботи зі словником у курсантів немовних спеціальностей у процесі підготовки до складання іспиту IELTS (2018)
Михайліченко Ю. В. - Багатоликий "джентльмен": лінгвокультурний концепт між минулим і майбутнім (2018)
Пікалова А. О. - Специфіка тематичної організації англомовного дитячого поетичного дискурсу (2018)
Пожарицкая Е. А. - Лексико-синтаксические черты и свойства англоязычного готического романа в диахронии, Ежкова А. Г. (2018)
Федишин М. І. - Релігійний дискурс як об’єкт мовознавчих досліджень (2018)
Федорчук М. М. - Американський варіант англійської мови: історичний і соціолінгвістичний аспекти (на прикладі архаїзмів) (2018)
Шугаєв А. В. - Функціонування інференційних дискурсивних маркерів у медіадискурсі (2018)
Балабін В. В. - Досвід розроблення професійного стандарту військового перекладача (2018)
Висоцька Р. Р. - "Пані Боварі" – літературний шедевр епохи французького реалізму (2018)
Воробйова І. А. - Англійські фразеологізми з компонентом-зоонімом у творах Агати Кристі та їхні переклади українською мовою, Фрідріх А. В. (2018)
Головньова-Коппа О. О. - Лексичні засоби створення страху та збереження їх під час перекладу (на матеріалі творів Стівена Кінга), Любчик А. С. (2018)
Єлісєєва С. В. - Лонгрід як об’єкт сучасного перекладу (2018)
Кожемяченко Н. В. - Соціальна реклама як полікодовий текст: перекладацькі проблеми та рішення (2018)
Павловська Л. І. - Почесні професійні звання в Німеччині. Перекладацький і виховний аспекти (на прикладі звань "meister" та "oberingenieur") (2018)
Полякова О. В. - Росіянізми в кіноперекладі англомовних анімаційних фільмів українською (2018)
Сереброва Л. М. - Роль німецької мови в популяризації творчості Т.Г. Шевченка (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2018)
Совпенко М. О. - Особливості перекладу сучасної англійської політкоректної лексики, Федоренко С. В. (2018)
Сухий О. О. - Особливості антонімії в англійській та українській інвестиційній термінології (на прикладі "прямих інвестицій") (2018)
Школяр Л. В. - Урахування лінгвопрагматичних аспектів при перекладі текстів рекламного дискурсу (на матеріалі французької соціальної реклами) (2018)
Гуменюк З. В. - Виховні аспекти вивчення історії Померанії в лінгвокраїнознавстві Німеччини (2018)
Дабагян І. М. - Синтез науки, літератури, мистецтва в міжнародному контексті (на прикладі видань, присвячених Т.Г. Шевченкові), Павловська Л. І. (2018)
Джура М. З. - Мовний аналіз байки з "Паньчатантри" "Воскресителі Лева" з огляду на навчання санскриту українських студентів (2018)
Заєць В. Г. - Динаміка вживання іншомовних морфем у лексиконі текстів періодики, Томіліна Ю. М. (2018)
Ковальчук О. П. - Лексико-семантичні групи епонімів в англійській та українській мовах: зіставний аналіз (2018)
Курочка С. О. - Порівняльна типологія імперативних речень із семантикою сумісної дії на матеріалі української й англійської мов (2018)
Москалюк Е. В. - Особенности политического дискурса как манипулятивного вида коммуникации (2018)
Рокун І. А. - Вербалізація емоційного стану особистості в дискурсі поколінь (на матеріалі сучасної англійської мови) (2018)
Романюха М. В. - Перекладацький аспект міжкультурної комунікації (2018)
Рубцова В. В. - Особливості міжкультурної комунікації в науковому середовищі, Саліонович Л. М. (2018)
Ставенко О. В. - Сюжет і композиція казки в ракурсі вивчення сучасної наукової парадигми лінгвістики (2018)
Хоровець В. Є. - До питання визначення критеріїв синтаксичної подільності прийменникових еквівалентів (на матеріалі прийменникових еквівалентів причини англійської та новогрецької мов) (2018)
Чернявська А. В. - Семантикa флороніма квітка в українській і англійській фразеології (2018)
Шепітько С. В. - Лінгвокультурний аналіз символів в анімалістичних прислів’ях української й англійської мов, Пилипшанова К. В. (2018)
Голоцукова Ю. О. - Роль історизмів у романі В. Малика "Таємний посол" (2018)
Кардашова Е. В. - Актуализация гендерных стереотипов в публицистическом дискурсе, Фильчук Т. Ф. (2018)
Piatnytskyi D. V. - Complexes of hydrogen peroxide and DNA phosphate group in quantum chemical calculations, Volkov S. N. (2018)
Pashynska V. A. - Study of intermolecular interactions of antiviral agent tilorone with RNA and nucleosides, Zholobak N. M., Kosevich M. V., Gomory A., Holubiev P. K., Marynin A. I. (2018)
Ващенко О. В. - Мембранотропное действие лауриновой кислоты, фенспирида и каолина в модельных липидных мембранах: роль липидного состава, Будянская Л. В., Касян Н. А., Лисецкий Л. Н. (2018)
Мустецов Н. П. - Адаптированный алгоритм работы имплантируемого дозатора инсулина, Лапта С. С. (2018)
Glibitskiy D. M. - Modeling of protein and salt redistribution during drying of a solution from a square cell (2018)
Нарожный С. В. - Получение альгинатных микросфер различного размера под влиянием электростатического поля методом электрораспыления, Коваленко И. Ф., Мангасаров Д. А., Щетинский М. И., Нардид О. А. (2018)
Пам’яті професора Юрія Павловича Благого (2018)
Калтигіна С. В. - Ядерна енергетика у контексті енергетичної політики Євросоюзу, Шанчук А. І., Єсипенко Ю. В., Печериця О. В. (2018)
Абдуллаев А. М. - Расчет флюенса нейтронов и тепловыделения в конструкционных элементах реактора ВВЭР­1000 методом Монте-­Карло, Солдатов С. А., Ганн В. В., Черницкий С. В. (2018)
Никулина Е. Н. - Математические модели для исследования переходных режимов ядерного реактора ВВЭР­1000 серии В­320, Северин В. П., Лукинова Д. А. (2018)
Foshch T. - Models and Methods for Automated Control of Power Change at WWER­1000 Power Unit, Maksimov M., Pelykh S., Maksimova O. (2018)
Крицький В. Б. - Аналіз методологічної бази з розрахункового обґрунтування міцності сталевих будівельних конструкцій енергоблоків АЕС, які експлуатуються, Шугайло О­й П., Матченко П. Т., Крицька Н. І., Матченко Т. І. (2018)
Носовський А. В. - Перевезення відпрацьованого ядерного палива: стан проблеми та аналіз сучасних підходів, Яценко М. В. (2018)
Герлига В. А. - Очистка водных растворов от солей и радионуклидов, Кравченко В. П., Притыка И. А., Хуссам Ганем (2018)
Романенко І. М. - Дослідження нового композитного матеріалу на основі надважких бетонів і базальтової фібри для радіаційного захисту від гамма­випромінювання, Голюк М. І., Носовський А. В., Гулік В. І. (2018)
Стельмах Д. А. - Аналіз фактичних витрат Чорнобильської АЕС за допомогою міжнародної структури витрат на зняття з експлуатації, Юдін С. С., Карпенко Ю. М., Одиниця В. М. (2018)
Ястребенецкий М. А. - К 25­летию Харьковского филиала ГНТЦ ЯРБ (2018)
Данильян О. Г. - Інформаційно-комунікативна природа суспільства: еволюція точок зору на проблему, Дзьобань О. П. (2018)
Manuilov E. M. - Legal communication as a factor of national state building, Kalynovsky Y. Y. (2018)
Лозовой В. О. - Бездуховність як один із факторів саморуйнації особистості, Понеділок А. І. (2018)
Прудникова О. В. - Інформаційна культура суб’єктів віртуальних комунікацій (2018)
Максимов С. І. - Право як нормативна система: "гуманістичний" позитивізм Євгенія Булигіна (2018)
Панфілов О. Ю. - Військова освіта – головна стратегія формування особистості сучасного військового керівника, Петрова Л. О. (2018)
Коваленко І. І. - До питання про онтологічні засади правового життя: досвід феноменологічного осмислення, Кальницький Е. А. (2018)
Жданенко С. Б. - Моральні цінності суб’єкта діяльності в інформаційному суспільстві: трансформація й віртуалізація (2018)
Мелякова Ю. В. - Перформанс в методологии философии права (2018)
Трофименко В. А. - Проблеми взаємовідносин церкви і держави, Волчкова М. І. (2018)
Дятлова І. В. - Сучасні реалії ґендерної політики у Збройних Силах України (2018)
Городиська О. М. - Масова людина та проблема психагогіки в умовах поглиблення антропологічної кризи (2018)
Войтенко Д. О. - Чи можливе міжнародне право? (2018)
Михайловський Р. А. - Трансформації духовної сфери інформаційного суспільства: можливості й небезпеки (2018)
Наші автори (2018)
Іменний покажчик (2018)
Інформація для авторів (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Saienko N. - Cognitive development of students in foreign language acquisition (2017)
Hosseini H. - Integrating assessment and instruction: dynamic assessment and its criticisms examined, Ghonsooly B. (2017)
Lysak O. - Double and joint degree programs in Ukraine: realia and prospects (2017)
Bidenko L. - Implementing audio-lingual method to teaching Ukrainian as a foreign language at the initial stage, Bespalova G. (2017)
Dzykovych O. - Announcement-annotation texts: definition, correlation and synthesis, Langer S. J. (2017)
Aktas N. - The measurement of curiosity of teacher candidates: a study based on breadth and depth of interest, Ustun U. D. (2017)
Olkhovska A. - Testing efficiency of the methodology of teaching students majoring in philology to translate texts using cat-tools: a pilot study (2017)
Bondaruk Y. - The development of future efl teachers’ information competence in professional training (2017)
Turysheva O. - Lexeme mein-part-of-speech appurtenance in the modern German grammar in the framework of optimality theory (2017)
Fiialka S. - The use of modern teaching methods in editor education in Ukraine, Onkovych H., Baliun O. (2017)
Semenets-Orlova I. - Procedural aspects of educational changes: empirical findings at institutional level (2017)
Yushkevych V. - Semantic relations in topical sequences of English business discourse (2017)
Lutaieva T. - Moral and ethical education of youth in scientific and pedagogical heritage of Slobozhanshchina scholars (the second half of 19th – early 20th century) (2017)
Rodríguez Muñoz F. J. - Classroom communication skills: the need to fill a gap in the training of teachers of Spanish as a foreign language, Madrid Navarro V. M. (2017)
Vasianovych H. - The category of freedom in the written heritage of John Amos Comenius and Hryhoriy Skovoroda, Budnyk O. (2017)
Parashchuk V. - Questioning strategy as part of efl teacher knowledge and expertise (2017)
Safdari S. - The development of motivation research in educational psychology: the transition from early theories to self-related approaches, Maftoon P. (2017)
Neborsina N. - Consonantal organization in English poetic discourse: topological perspective (2017)
Movchan D. - Communicative-mediatory function of secondary textreviews, Chulanova G., Kobyakova I. (2017)
Taranenko L. - Correlation of the English fairy tale’s plot structure and its prosodic organisation (2017)
Stavytska I. - The formation of foreign language competence of engineering students by means of multimedia (2017)
Krylova-Grek Y. - Psycholinguistic peculiarities for application of the symbol-words in the political communication (2017)
Shepitko S. - Modern Greek Orthodox Sermon: linguistic features, Smyrnova M. (2017)
Tkachova N. - Didactic game as the advanced method of forming communicative competence of future specialists in documentation and information services, Tur O. (2017)
Kovalchuk O. - Using blogs in teaching English to philology students, Krasnokutska I. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Maiier N. - The methodological training of future university teachers to implement intercultural foreign language education: the competency-based approach (2017)
Karpova O. - The implementation of the multimedia approach to teaching business English (2017)
Hojjati S. A. - An inquiry into Iranian engineering students’ life experiences of educational progress ofev luation, Yarmohammadian M. H., Keshtiaray N. (2017)
Foka M. - Training of an implied reader as a goal for literary education at tertiary level (2017)
Čiefová M. - Teaching foreign languages at the University of Economics in Bratislava in connection to the needs of the labour market, Seresová K. (2017)
Mukan N. - The development of bilingual education in Canada, Shyika J., Shyika O. (2017)
Kyrykylytsia V. - Effective foreign language training through educational technology with the use of dictionaries (2017)
Sharif M. - Teaching pragmatics in the EFL classroom: challenges, lacunas, and suggestions, Yarmohammadi L., Sadighi F., Bagheri M. S. (2017)
Nikolaeva S. - Intercultural foreign language education in Ukraine in the context of the secondary school reform (2017)
Sopylyuk N. - Training translators: from general requirements to particular approaches (2017)
Khalymon I. - Readiness for learner autonomy of prospective teachers minoring in English, Shevchenko S. (2017)
Chugai O. - Methods that work: best practices of adult educators in the USA, Terenko O., Ogienko O. (2017)
Kravchuk O. - Anti-corruption education at technical university (2017)
Azhar M. - Study of the impact of training of novice teachers in the context of transformative learning in Punjab, Pakistan, Munir Kayani M. (2017)
Kolosova H. - Theonyms in the horror story of howard phillips lovecraft "Imprisoned with the pharaohs” (2017)
Oleniak M. - On the quality of C in Certain old English words (2017)
Myroniuk T. - Evaluative responses in modern English fiction (2017)
Rebrii O. - Systemic approach to translation: experimental research (2017)
Tsurkan M. - Commonly used and territorially marked vocabulary as a means of stylising the colloquiality in the novel "Inauguration” of Myroslav Lazaryk (2017)
Karanevych M. - Linguocultural features of British tales (2017)
Ananko T. - The category of evaluation in political discourse (2017)
Demenchuk O. - Towards a typology of semantic derivation models: a case of mental engrossment vocabulary in English and Polish (2017)
Ковбасенко Ю. П. - Аналіз критичності розплаву під час важких аварій у корпусі реактора, Білодід Є. І. (2018)
Ефимов А. В. - Автоматизированная система поддержки принятия решений эксплуатационным персоналом энергоблоков АЭС по критерию технико­экономической эффективности с учетом показателей надежности, Кухтин Д. И., Потанина Т. В., Гаркуша Т. А., Каверцев В. Л. (2018)
Абдуллаев А. М. - Инженерный запас в расчётах энерговыделения в активной зоне ВВЭР 1000, Жуков А. И., Марёхин С. В., Рябчиков С. Д. (2018)
Ревка В. Н. - Разброс данных по сдвигу критической температуры хрупкости для материалов корпусов реакторов ВВЭР (2018)
Альохіна С. В. - Прогнозування температур у контейнері з відпрацьованим ядерним паливом, Дибач О. М., Костіков А. О., Дімітрієва Д. О. (2018)
Скітер І. С. - Розробка алгоритму вибору матричного матеріалу для іммобілізації трансуранових елементів на основі модифікованого методу аналізу ієрархій, Вторнікова Є. Є. (2018)
Балакин В. Ф. - Перспективная технология рециклинга радиоактивно загрязненного металла на основе его плавления, Машинистов В. Е., Коверя А. С. (2018)
Хомутинин Ю. В. - Картографирование пятен радиоактивного загрязнения, Глуховский О. С., Процак В. П., Кашпаров В. А., Левчук С. Е., Павлюченко В. В. (2018)
Кузмяк І. Я. - Оцінка стану фізичного захисту ядерних установок як базис постійного підтримання режиму ядерної захищеності, Вагін Г. М., Кравцов В. І. (2018)
Петрова Ж. О. - Комплексоутворюючі властивості функціональних порошків, Снєжкін Ю. Ф. (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Porrini D. - Regulating Big Data effects in the European insurance market (2017)
Che X. - Decomposing diversification effect: evidence from the U.S. property-liability insurance industry, Liebenberg A. P., Liebenberg I. A., Powell L. S. (2017)
Mualem E. - Joining insured groups: how to split the emerging profit, Zaks A. (2017)
Shkolnyk I. - Estimation of the capacity of the Ukrainian stock market's risk insurance sector, Bondarenko E., Balev V. (2017)
Arkhipov A. - Establishment and development of insurance supervision in Russia and Ukraine: retrospective review, Trynchuk V. (2017)
Kalife A. - Managing investment and liquidity risks for derivatives within a market impact perspective (2017)
Bala О. - Modelling height growth of common oak stands in Ukrainian Polissya, Lakyda І. (2017)
Бала О. П. - Сучасний стан та продуктивність модальних букових деревостанів України (2017)
Биченко В. Б. - Методи обробки дослідних даних для моделювання твірної стовбурів дуба звичайного (2017)
Гірс О. А. - Динаміка товарної структури високостовбурних дубових деревостанів порослевого походження експлуатаційних лісів України, Пастернак В. П., Слиш О. А. (2017)
Гоцик О. С. - Динаміка продуктивності насаджень Поліського Природного Заповідника (2017)
Дубровець Б. В. - Моделі конверсійних коефіцієнтів компонентів фітомаси деревостанів НПП "Голосіївський", Лакида П. І. (2017)
Лахович Ю. Г. - Узагальнена оцінка біотичної продуктивності лісів Національного Природного Парку "Черемоський" (2017)
Миронюк В. В. - Підбір незалежних змінних для класифікації лісового покриву за сезонними мозаїками (2017)
Шевчук О. В. - Енергетичний потенціал деревної біомаси у лісах Київської області (2017)
Берегута Є. І. - Аналіз екологічної структури дендроекзосозофлор ботанічних садів Еквадору та Степу України (2017)
Григоренко А. В. - Вікові дерева Краснокутського парку (Харківська обл.): стан, проблеми збереження та відновлення, Клименко Ю. О. (2017)
Підховна С. М. - Вікові дерева Більче-Золотецького парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва, Гринюк Ю. Г., Тиманська О. Б. (2017)
Чипиляк Т. Ф. - Оцінка життєвого стану деревних рослин у насадженнях обмеженого користування м. Кривий Ріг, Лещенюк О. М. (2017)
Кусік В. М. - Динаміка чисельності травневого хруща (Melolontha melolontha L.) залежно від pH ґрунту (2017)
Явний М. І. - Аналіз популяційних показників заболонників у осередках Graphium ulmi, Пузріна Н. В. (2017)
Кімейчук І. В. - Оцінка екологічної безпеки лісівничих заходів на об’єктах лісокультурної спадщини (2017)
Мележик Л. П. - Ріст культиварів роду Salix L. у вологих трофотопах Правобережного Лісостепу України, Маурер В. М. (2017)
Філоненко В. В. - Загальна характеристика горіха чорного (Juglans nigra L.), який зростає у Правобережному Лісостепу України (2017)
Горєлов О. М. - Деревна й чагарникова рослинність Дніпрянських схилів Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України, Чорномаз Н. М. (2017)
Гатальська Н. В. - Композиційне та ідеологічне значення об’єктів культурної спадщини в парковому середовищі (2017)
Зібцева О. В. - Щодо екозбалансованості території малого міста Вишгорода (2017)
Новицький С. В. - Водопоглинаюча здатність сухостійної деревини сосни, Марченко Н. В., Зав’ялов Д. Л. (2017)
Пінчевська О. О. - Властивості термообробленої деревини, Ромасевич Ю. О., Горбачова О. Ю., Середа І. А. (2017)
Пінчевська О. О. - Тепломасообмінні процеси під час інфрачервоного прогрівання пакета шпону, Ромасевич Ю. О., Форос В. В. (2017)
Облап Р. В. - Дослідження меду на вміст пилку з генетично модифікованих рослин методом ПЛР у реальному часі, Новак Н. Б., Димань Т. М. (2017)
До 100-річчя з дня народження декана факультету, доцента Георгія Володимировича Дубініна (2017)
До 95-річчя з дня народження декана факультету, доцента Василя Степановича Наконечного (2017)
До 100-річчя з дня народження доцента Володимира Ілліча Дідковського (2017)
До 80-річчя з дня народження доцента Анатолія Миколайовича Радченка (2017)
Вихідні дані (2017)
Багинский В. Ф. - Особенности строения древостоев ольхи в лесах Беларуси, Катков Н. Н., Усс Е. А. (2017)
Бала О. П. - Порівняння росту та продуктивність модальних березових та вільхових деревостанів України, Терентьєв А. Ю. (2017)
Букша І. Ф. - Методологія моделювання та оцінювання впливу зміни клімату на лісові фітоценози України, Швиденко А. З., Бондарук М. А., Целіщев О. Г., Пивовар Т. С., Букша М. І., Пастернак В. П., Краковська С. В. (2017)
Василишин Р. Д. - Методичні особливості оцінювання енергетичного потенціалу біомаси лісопромислових деревних відходів, Шевчук О. В., Слюсарчук В. В., Юрчук Ю. М. (2017)
Ковбаса Я. В. - Депонований вуглець у мортмасі березових насаджень чернігівщини (2017)
Миронюк В. В. - Сезонна динаміка спектральних характеристик земного покриву та її роль у дешифруванні лісових насаджень за знімками landsat (2017)
Потапенко А. М. - Сравнительная характеристика дубрав белорусского и украинского полесья в условиях изменяющегося климата, Усеня В. В., Лакида П. И., Бала А. П., Матушевич Л. М. (2017)
Ситник С. А. - Базисна щільність компонентів стовбурів robinia pseudoacacia l. В умовах північного степу України, Лакида П. І., Плотка Л. В. (2017)
Сошенський О. М. - Нормативно-довідкові матеріали для таксації дерев і деревостанів липи серцелистої, Свинчук В. А., Хань Є. Ю. (2017)
Терентьєв А. Ю. - Сучасний стан та продуктивність модальних деревостанів сосни звичайної та ялини європейської України, Бала О. П. (2017)
Гуржій Р. В. - Тенденції виникнення лісових пожеж у лісах Київського обласного управління лісового і мисливського господарства (2017)
Філоненко В. В. - Лісівничо-таксаційна характеристика насаджень за участю горіха чорного (juglans nigra l.) В умовах правобережного лісостепу України (2017)
Берегута Є. І. - Таксономічний та біоморфологічний аналіз дендросозофлор ботанічних садів еквадору та степу України (2017)
Бородавка В. О. - Сучасний фітосанітарний стан соснових лісів західного полісся та їхнє масове всихання: аналітична довідка, Бородавка О. Б., Гетьманчук А. І., Бортнік Т. П., Кичилюк О. В. (2017)
Кульбанська І. М. - Моніторинг комах-листогризів дуба звичайного (quercus robur l.) Та дуба червоного (quercus rubra l.) (2017)
Михайлович Н. В. - Штучно створені заповідні об’єкти українських Карпат у розрізі їх фізико-географічного районування (2017)
Yavnyi M. - The harmful entomofauna of plants genus ulmus l., Puzrina N. (2017)
Кривохатько Г. А. - Визначення та оцінка ступеня жаростійкості рослин культиварів thuja occidentalis l. (2017)
Косенко Ю. І. - Сучасний стан декоративного розсадництва України та перспективи його розвитку (2017)
Кроль А. В. - Досвід створення лісових культур на кам’янистих грунтах (2017)
Галкін С. І. - Динаміка стану приміської діброви урочища "Голендерня" в зв’язку з організацією охоронного режиму її території, Драган Н. В., Дойко Н. М. (2017)
Зібцева О. В. - Деревні насадження на території промзони міста Вишгорода, Панчук Д. С. (2017)
Марченко Н. В. - Щодо застосування гармонізованих з європейськими стандартів на лісоматеріали круглі хвойних порід, Буйських Н. В., Мазурчук С. М. (2017)
Марченко Н. В. - Щодо можливості використання низькоякісної деревини сосни у будівництві, Новицький С. В., Зав’ялов Д. Л. (2017)
Цапко Ю. В. - Комплексний підхід до оцінювання ефективності вогнезахисту інтумесцентного покриття для деревини, Цапко О. Ю. (2017)
Старший викладач Курило Віктор Сергійович – новатор-ерудит (До 85-річчя від дня народження) (2017)
Професор Мякушко Володимир Костянтинович (До 95-річчя з дня народження) (2017)
Вихідні дані (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Kovalevska I. - Development of the methodological approach of obtaining preparations based on solid dispersions, Ruban O. (2018)
Jarukas L. - Bio-based succinic acid sample preparation and derivatization procedure optimisation for gas chromatography-mass spectrometry analysis, Kamarauskaitė J., Marksa M., Trumbeckaitė S., Banienė R., Ivanauskas L. (2018)
Barkovska O. - Scientific and practical substantiation of directions of mutual cooperation of higher educational institutions with employers of pharmaceutical sector of health care industry, Ogar’ S., Rohulia O. (2018)
Markina А. - The influence of indolinoren on kidney function in conditions of water and salt load, Mishсhenko O. (2018)
Donchenko A. - Development and validation of spectrophotometric method for the determination of meldonium dihydrate in dosage forms, Nahorna N., Vasyuk S. (2018)
Matskevych K. - Research of 1,3-oxazole-4-il-phosphonic acid derivative on the content of fatty acids of lipids in rats with arterial hypertension (2018)
Varinsky B. - The research of free aminoacids of water-soluble protein-polysaccharide complex of oyster mushroom pleurotus ostreatus, Kucherenko N., Kolpakova O. (2018)
Kononenko N. - Impact of dry extract of ginger on morphological state of pancreas of Syrian golden hamsters on the background of hypercalorium diet, Sorokina M., Larianovska J., Chikitkina V. (2018)
Abstract & References (2018)
Бунтурі Ю. В. - Сучасні методики викладання англійської та німецької мов, Полянська Т. В., Нiконоров С. I. (2018)
Вильховченко Н. П. - Использование специальной лексики в художественном тексте, Колесник Г. А. (2018)
Колодяжна К. В. - Глузування як тип розмовного гумору (2018)
Криворучко Т. В. - VOSI-конструкція у функції комплемента перехідних дієслів на матеріалі пам’яток ранньоновоанглійського періоду (2018)
Луньова Т. В. - Концепт ЖИТТЯ як конституент екфразису в есе Джона Бергера "Художники Фаюмських портретів": лінгвокогнітивний аналіз (2018)
Нідзельська Ю. М. - Базові особливості в дослідженні архетипів і символів через призму сучасного мовознавства та лінгвокультурології (2018)
Палєй Т. А. - Іронія як засіб політичної маніпуляції: лінгвістичний аспект (на матеріалі англомовного політичного дискурсу) (2018)
Petryk T. V. - Concept LIFE in seth’s channelings (2018)
Пікалова А. О. - Актуалізація мовностилістичних особливостей англомовних дитячих поетичних текстів відповідно до вікової категоризації (2018)
Приходько І. В. - Поетичний текст як особлива форма комунікації (на матеріалі англійськомовної канадської поезії XVIII – ХХІ століть) (2018)
Романова Н. В. - Типові й "нетипові” значення назв базових емоцій у сучасній німецькій мові (2018)
Soroka L. T. - A visual method for teaching grammar concepts (2018)
Стецик Т. С. - Символічна значимість фонестем сучасних англійської та німецької мов (2018)
Федишин М. І. - Теологія протестантизму на теренах сучасного мовознавства (2018)
Ал Касем В. Ю. - Еволюція системи літерних знаків середньофранцузької мови XIV – XV ст. в ідеографічному аспекті (2018)
Найманова Т. Д. - Звуконаслідувальна лексика турецької мови (2018)
Балабін В. В. - Загальнонаукові основи теорії військового перекладу (2018)
Дзера О. В. - Вплив біблійних перекладів на формування національно-прецедентних біблеїзмів: англо-український контекст (2018)
Іванова А. О. - Відтворення художнього часу й простору в літературному тексті (на матеріалі українськомовних перекладів романів жахів) (2018)
Кабанцева Н. В. - Субсфера "природа" як концептуальне поле політичної метафори на матеріалі української та англійської мов (2018)
Ніколаєва Т. М. - Перекладацькі стратегії в англо-українському просторі (2018)
Березинская Е. В. - Лонгитюдное исследование основ межкультурного образования средствами украинского языка как иностранного в полиэтническом трансграничном регионе (2018)
Лопушан Т. В. - Особливості формування рустикального дискурсу в українській і польській літературах ХІХ століття (2018)
Семерин Х. Д. - Фемінні біблійно-єврейські архетипи в модерній драмі (на матеріалі драматичних поем Лесі Українки "Одержима” і "Йоганна, жінка Хусова”) (2018)
Чопик Ю. С. - Вплив езопових байок на творчість С. Новицької (на прикладі казки С. Новицької "Пан Коцький”) (2018)
Артёмова О. И. - Жанровое своеобразие стихотворения в прозе "Качели” И. А. Бунина, Иванова В. А., Незовибатько О. В. (2018)
Казарин В. П. - Стихотворение О. Э. Мандельштама "Золотистого мёда струя из бутылки текла…” (опыты реального комментария), Новикова М. А., Криштоф Е. Г. (2018)
Кушка Б. Г. - Особливості художньої трансформації євангельського сюжету поклоніння волхвів у романі М. Турньє "Ґаспар, Мельхіор і Вальтасар” (2018)
Лисанець Ю. В. - "По той бік стетоскопа": дихотомія "лікар – пацієнт" і її деконструкція в сучасному літературно-медичному дискурсі (2018)
Погребняк І. В. - Семіотична теорія в літературознавстві (2018)
Романюк Н. В. - Тенденції становлення композиційно-графічної моделі газети "Запорізький університет" (1993 – 2018 роки) (2018)
Чубрей А. В. - Театр як об’єкт уваги жіночих видань міжвоєнної Галичини: основні тематичні аспекти й використовувані жанри (на прикладі часописів "Нова хата” та "Жіноча доля”) (2018)
Мартинюк А. П. - Рецензія на монографію А. А. Марчишиної "Ґендерна ідентичність в англомовному постмодерністському дискурсі: соціокультурний та лінгвопоетичний аспекти (на матеріалі наукових, публіцистичних та художніх текстів)" (2018)
Відомості про авторів (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Bondarenko I. V. - Kharkiv linguistic school. Heritage. Alexander Potebnja (2018)
Brutian L. G. - American place names as the reflection of American mentality (2018)
Galutskikh I. - Linguopoetics of corporality in literary texts of English modernism and postmoderism (2018)
Leshchenko H. - Narrative tension within the framework of cognitive modeling (2018)
Rebrii O. V. - Translation as a means of constructing cultures: philosophical foregrounding (2018)
Tsapiv A. O. - Models of narration in literary texts for children (case study of Norman Lindsay’s fairy tale "The Magic Pudding”) (2018)
Булах І. В. - Архітектурно-містобудівна мережа закладів охорони здоров’я Києва (2018)
Шокрі Ш. - Скульптурність та інноваційність як тенденції проектування висотних багатофункціональних комплексів у країнах з жарким кліматом (2018)
Yukhymenko L. - Research of cardiovascular activity of deaf people during mental activity (2018)
Шантыз А. Х. - Преимущества использования методов биотестирования на простейших для определения токсичности биологических объектов, Антипова Д. В., Садикова Е. С. (2018)
Баскова А. К. - Міжнародне податкове планування в епоху глобальної прозорості (2018)
Маслов О. Г. - Методы оценки инвестиционного потенциала стартапа (2018)
Проскурін М. В. - Специфіка контрактів у гібридній методології управління проектами (2018)
Радіонова Н. Й. - Організація внутрішньогосподарського контролю основних засобів на підприємствах України, Михайлюк О. В. (2018)
Славич О. Д. - Моделі життєвого циклу розвитку підприємства (2018)
Тимофєєва Т. О. - Роль інформаційних систем в формуванні механізму забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту, Мірошніченко Ю. В., Гриценко Н. В. (2018)
Маметьев И. В. - Освобождение и раздел кореи в советской историографии (2018)
Кошук О. Б. - Модернізація підготовки інженерів-механіків в аграрному вищому навчальному закладі: системний підхід (2018)
Andrusiv A. - Role of build automation tools in software development (2018)
Shevchuk B. - What you should know about captchas (2018)
Бродкевич В. М. - Основи процесу навчання штучної нейронної мережі, Ремесло В. Я. (2018)
Карпович А. В. - Використання згорткових нейронних мереж для задачі класифікації текстів (2018)
Фещук Ю. Л. - Методология прогнозирования пределов огнестойкости деревянных колонн с огнезащитной облицовкой, Поздеев С. В., Нижник В. В. (2018)
Гаджиев Ф. Г. - Анализ информативности и лингвистической интерпретации нечетких подмножеств, Керимова С. Р. (2018)
Надточій Ю. М. - Прагматична значимість політичного тексту, Надточій К. А. (2018)
Александрова О. В. - Особливості комунікативної поведінки українських політиків (2015)
Баркович А. А. - Информационный дискурс в контексте компьютерно-опосредованной коммуникации (2015)
Бондаренко Е. А. - Институциональность как дискурсивнообразующий фактор деловой коммуникации (2015)
Грушко С. П. - Переклад як процес міжмовної і міжкультурної комунікації (2015)
Дерік І. М. - До проблеми тлумачання дискурсу у сучасній мовознавчій парадигмі (2015)
Дружина Т. А. - Інтерактивні стратегії у межах текстів-загадок (2015)
Жмаєва Н. С. - Лінгвістичні риси сучасного освітньо-пізнавального радіодискурсу (2015)
Yaskevych O. K. - Appellation’s functions in fiction, Zymomrya M. M. (2015)
Корольова Т. М. - Просодія — важливий компонент комунікативної семантики, Сивокінь Г. В. (2015)
Ладиненко А. П. - Особливості функціонування іншомовних включень у вторинних текстах (2015)
Єременко Т. Є. - Релігійні фразеологізми як феномен культури (на матеріалі англійської, української та турецької мов), Лук’янченко І. О. (2015)
Popova A. - Psycholinguistic peculiarities of Chinese — Ukrainian written translation within official and business discourse, Ding X. (2015)
Русавская О. О. - Мелодические особенности речи канадцев (2015)
Савченко Є. Ю. - Просодичні засоби формування тема-рематичної структури висловлювання в англомовному та україномовному телевізійному дискурсі (2015)
Стынгач О. В. - Гендерные и возрастные особенности интонационного оформления речи представителей палаты общин Великобритании (2015)
Хапіна О. В. - Роль просодії в актуалізації комунікативної інтенції в англомовному діалогічному дискурсі, Пеліван О. К. (2015)
Шальов А. С. - Порівняльний аналіз мелодійних характеристик мовлення в британських та американських радіотокшоу на морську тематику (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення наукових праць, що друкуються в "Науковому вiснику Південноукраїнського національного педагогічного університету iмені К. Д. Ушинського: Лiнгвiстичнi науки” (2015)
Содержание (2018)
Кисельов С. М. - Найближчий і віддалений прогноз під впливом антикоагулянтної терапії у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда після тромболітичної терапії (2018)
Тащук В. К. - Вплив альдостерону на маркери колагеноутворення у хворих на інфаркт міокарда при нирковій дисфункції, Полянська О. С., Гулага О. І. (2018)
Cherniuk S. V. - Speckle-tracking parameters as predictors of left ventricular systolic dysfunction in patients with myocarditis (2018)
Косилова С. Е. - Функциональное состояние гипофизарно-надпочечниковой системы у женщин с ревматизмом (2018)
Shumna Т. Ye. - Characteristics of domestic predictors of persistent bronchial asthma in adolescents and allergic rhinitis in children with a distal occlusion, Nedelska S. M., Fedosieieva O. S., Zinchenko T. P. (2018)
Перцов В. І. - Можливості ультразвукового дослідження плевральних порожнин у діагностиці стадії емпієми плеври, Тєлушко Я. В., Савченко С. І. (2018)
Максимчук Н. О. - Можливості ренопротекції при синдромі ендогенної інтоксикації гнійно-септичного генезу в періоді розвитку вторинної токсичної аутоагресії, Коновчук В. М. (2018)
Боєва С. С. - Показники фагоцитарної активності, аутосенсибілізації та пуринового обміну у хворих на пневмоконіоз, Ракша-Слюсарева О. А., Слюсарев О. А. (2018)
Гилюк О. Г. - Особливості діагностики дифузних уражень гепатобіліарної системи при герпесвірусній інфекції в дітей, що зумовлена Епштейна-Барр вірусом (ізольована та у формі мікст герпесвірусної інфекції), Булат Л. М. (2018)
Лембрик И. С. - Функциональное состояние поджелудочной железы у подростков, больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (2018)
Клименко В. М. - Предиктори гіперамілаземії у хворих на холецистолітіаз після лапароскопічної холецистолітотомії з інтраопераційною ендоскопічною дозованою папілосфінктеротомією, Сиволап Д. В. (2018)
Воротинцев С. І. - Цілеспрямоване використання збалансованих розчинів у лапароскопічній хірургії в пацієнтів з ожирінням (2018)
Копча В. С. - Профілактика реактивації герпесвірусних інфекцій перед планованою вагітністю, Ліпковська І. В., Шпікула Н. Г. (2018)
Nehrych N. O. - Blood serum 48 kDa form of unconventional myosin 1c characterizes the early stage of multiple sclerosis, Nehrych T. I., Myronovskyi S. L., Shorobura M. S., Nehrych O. I., Kit Yu. Ya., Stoika R. S. (2018)
Kuznietsov A. A. - Comparative analysis of predictive significance of neuroimaging parameters in patients with spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage (2018)
Лучків Н. Ю. - Нейро-гліо-капілярні взаємодії сідничного нерва та його сегментарних центрів при експериментальній етопозид-індукованій нейропатії (2018)
Черемісіна В. Ф. - Зміни функціональної активності тромбоцитів у щурів при експери­ментальному порушенні стану сполучної тканини пародонта (2018)
Ilyk R. R. - Electromyographic assessment of masticatory muscles activity in patients with severe alveolar bone atrophy with implant-supported fixed dental prostheses, Sirenko O. F., Pavlenko M. O. (2018)
Dudko O. G. - 30-year experience of open reduction internal fixation of limb fractures using biodegradable polymeric devices, Dudko G. Ye. (2018)
Бондарєв Є. В. - Вплив препаратів глюкозаміну та ацетилсаліцилової кислоти на гістоструктуру шкіри щурів після гострої холодової травми, Штриголь С. Ю., Дроговоз С. М., Лар'яновська Ю. Б. (2018)
Сєрих Н. О. - Поширення яєць гельмінтів в об'єктах довкілля (ґрунті та воді) на території заплав Сіверського Дінця, Боєва С. С., Стрижак Н. В., Таллер О. Ю., Шаршакова О. С. (2018)
Gotsulia A. S. - Synthesis and antituberculosis activity of N'-(2-(5-((theophylline-7'-yl)methyl)-4-R-4Н-1,2,4-triazole-3-ylthio)acetyl)isonicotinohydrazides, Zazharskyi V. V., Davydenko P. O. (2018)
Головко С. В. - Сучасні технології лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози – огляд інноваційних лазерних систем, Савицький О. Ф. (2018)
Разнатовська О. М. - Особливості перебігу туберкульозу в дітей, які не щеплені вакциною БЦЖ, Мирончук Ю. В., Пушнова О. А., Чернишова Л. І., Шелестіна Т. І., Бездєнєжний В. В. (2018)
Мацієвич Т. О. - Боргові цінні папери у контексті екологічної модернізації (2018)
Васильєв О. Л. - Стратегія інвестиційної політики залізничного транспорту України (2018)
Васільцова О. В. - Нематеріальна капіталізація харчової галузі (2018)
Сотула О. В. - Місце вищої освіти у провадженні освіти протягом життя (2018)
Камінський О. Є. - Концептуальні засади організації хмарних провайдерів (2018)
Білик О. І. - Дослідження впливу гендерної асиметрії на економіку: причини, наслідки (2018)
Кухтин О. Б. - Вплив електронізації на процес торгівлі цінними паперами на фондових ринках (2018)
Варналій З. С. - Місце фінансової безпеки в системі економічної безпеки України, Томашевський Т. Т. (2018)
Зимомря М. І. - Мовознавець з широким поглядом на світ. Слово про Тетяну Корольову (2016)
Бровченко Т. О. - Історія розвитку лабораторій експериментальної фонетики, Корольова Т. М. (2016)
Глущенко В. А. - Структура лінгвістичного методу в українському мовознавстві кінця ХХ — початку ХХІ ст. (2016)
Derik I. M. - On the analysis of the business Internet-discourse (2016)
Зимомря М. І. - Вимір множинних зв’язків у творчій взаємодії особистостей (2016)
Іграк К. І. - Семіотика архітектурних понять (2016)
Калита А. А. - К истории формирования научных представлений об энергетическом феномене речи (2016)
Кияк Т. Р. - Категорії семантики в дискурсополі (2016)
Корольова Т. М. - Стилізація соціолекту молоді в кінодіалозі, Александрова О. В. (2016)
Корольова Т. М. - Категорія переконання в юридичному дискурсі, Швецова В. Є. (2016)
Ладиненко А. П. - Фрейми комунікативних ситуацій та особливості функціонування іншомовних включень у них (2016)
Лукащук М. В. - Англійські комунікативні дієслова: проблема класифікації (2016)
Мараб’ян К. А. - Природні стихії як компонент лінгвосеміотичного простору французських фольклорних текстів для дітей (2016)
Мизецкая В. Я. - Лингвистические "загадки” Шекспира и их перевод (2016)
Науменко А. М. - Мова і діалог культур (2016)
Образцова О. М. - Вигукові висловлення: проблематика перекладу, Образцова О. В. (2016)
Стеріополо О. І. - Усний текст, його різновиди та комунікативно-прагматичні категорії (2016)
Таранець В. Г. - Діахронічна мовна константа як домінанта міграцій індоєвропейських племен, Ступак І. В. (2016)
Юмрукуз А. А. - Просодичне оформлення мовленнєвого акту згоди в англомовному діалогічному бізнес-дискурсі (2016)
Яблонська Т. М. - Характеристика лінгвістичних особливостей публіцистичних текстів у процесі навчання читання магістрів-філологів (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення наукових праць, що друкуються в "Науковому вiснику Південноукраїнського національного педагогічного університету iмені К. Д. Ушинського: Лiнгвiстичнi науки” (2016)
Билялова Г. K. - Современная культурфилософская концепция этнической памяти (2016)
Лавлінський Р. О. - Процес формування та функціонування стереотипу як феномена у свідомості людини (2016)
Титаренко Д. М. - Стан початкової та середньої професійної освіти під час нацистської окупації України у зоні військової адміністрації (2016)
Дейнека В. М. - Методологічні засади та методи термінологічних досліджень (на прикладі української митної термінології) (2016)
Мацнєва Є. А. - Проблема дефініції терміна "білінгвізм" (2016)
Остапенко С. А. - Типологічні невідповідності особових форм дієслова в процесі перекладу художнього тексту (2016)
Удовіченко Г. М. - Генеза становлення поняття "реалія" у сучасному перекладознавстві (2016)
Шапран Д. П. - Функціонально-когнітивні аспекти метафори в термінології маркетингу (2016)
Ємельянова А. Г. - Особливості забезпечення конституційного права на участь в управлінні державними справами для різних осіб шляхом подання електронної петиції (2016)
Халілова-Чуваєва Ю. О. - Політична креативність як один з аспектів самореалізації особистості (2016)
Шульженко І. В. - Диференціація правового регулювання виникнення трудових правовідносин за статевою ознакою (2016)
Ніколенко К. В. - Соціально-культурний аспект креативності (2016)
Романуха О. М. - Трансформація соціально-психологічного та цінністного стану українського суспільства протягом перших десятиріч незалежності (2016)
Вимоги до оформлення авторських рукописів, які подаються до публікації тематичного збірника наукових праць із соціально-філософських проблем "Інтелект. Особистість. Цивілізація" (2016)
Королёва Т. М. - Ученый и его исследовательское поле: текст. Слово о Николае Зимомре, Ткачук М. П., Зимомря И. Н. (2016)
Brovchenko T. A. - Syllabics: theory and practice, Korolova T. M. (2016)
Бурковська О. Й. - Проблематика номінативного односкладного речення у роботах українських та зарубіжних лінгвістів (2016)
Грушко С. П. - Формування інформаційно-комунікативних умінь перекладача науково-технічної літератури медійними засобами (2016)
Derik I. M. - The peculiarities of the contemporary scientific discourse translation: the communicative aspect (2016)
Дружина Т. А. - Фольклорний дискурс як джерело формування жанру загадки (2016)
Козіцька О. А. - Сурядні сполучники як виразники приєднувальних семантико-синтаксичних відношень (2016)
Науменко А. М. - Необхідність нового підходу до теорії та практики перекладу (2016)
Оськіна Н. О. - Конотативна лексика в українській та китайській мовах (2016)
Святченко В. В. - Системні властивості мови в студіях А. Шлейхера (2016)
Turmys O. V. - Nominative utterances of partial or zero predication in the 21st century artistic discourse (2016)
Федорінчик А. С. - Дитранзитивність (2016)
Юхимець С. Ю. - Типологічні лінгвістичні риси телевізійного (новинного) дискурсу, Клачкова Л. В. (2016)
Zymomrya M. I. - Die Ukrainische Volksdichtung im Deutschen Sprachgebiet: Zum Problem der Bewertung und Interpretation (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення наукових праць, що друкуються в "Науковому вiснику Південноукраїнського національного педагогічного університету iмені К. Д. Ушинського: Лiнгвiстичнi науки” (2016)
Бегеза Л. Є. - Психолого-педагогічні засади використання інтерактивних форм і методів навчання студентської молоді (2017)
Гріньова О. М. - Психологічні особливості становлення професійної лінії життєвого проекту особистості юнацького віку (2017)
Губа Н. О - Психологічні чинники рівня задоволеності працею персоналу страхових компаній, Кондратенко В. С. (2017)
Донець С. І. - Індивідуально-психологічні чинники духовного розвитку особистості (2017)
Железнякова Ю. В. - Теоретичний аналіз особливостей сімейних відносин адиктивних підлітків (2017)
Желтова М. О. - Експериментальне вивчення психологічних умов розвитку творчого потенціалу майбутніх техніків-технологів харчової галузі (2017)
Зінченко Т. П. - Методологічні труднощі аналізу стереотипів зовнішності та їх гендерно-вікових відмінностей (2017)
Іванов С. А. - Інтелектуальна компетентність як основа репрезентації медіа образів., Іванова Л. С. (2017)
Кандиба М. О. - Особливості взаємозв'язку емоційної зрілості та професійної толерантності особистості (2017)
Караваєва В. А. - Дослідження трудової мотивації молоді з різним соціально- економічним статусом, Спіцина Л. В. (2017)
Карамушка Л. М. - Типи персоналу комерційних організацій щодо орієнтації на клієнта: зв'язок з чиниками мезо- та мікрорівня, Гончаренко Я. В. (2017)
Карамушка Л. М. - Роль негативних психічних станів у формуванні толерантності- інтолерантності персоналу закладів освіти в умовах соціальної напруженості, Терещенко К. В. (2017)
Кацович Я. Ю. - Соціально-психологічні технології подолання інгрупового фаворитизму гендерних груп: тренінг гендерної взаємодії (2017)
Клименко І. В. - Становлення індивідуально-стильової саморегуляції та толерантності до невизначеності у поліцейських в процесі професійної підготовки (2017)
Коваль Г. В. - Проблема цінностей як міждисциплінарний конструкт соціально-гуманітарного знання (2017)
Креденцер О. В. - Підприємницька активність персоналу освітніх організацій: вплив на рівень задоволеності працею (2017)
Левицька І. М. - Образ фізичного Я та самоставлення як регулятивні чинники поведінки особистості (2017)
Лохвицька Л. В. - Принцип когнітивно-почуттєвої підтримки у концептуальній парадигмі морального виховання дошкільників: сутність і реалізація (2017)
Лукасевич О. А. - Суб'єктивне благополуччя як психологічний феномен (2017)
Лукасевич О. А. - Маніпулятивні прийоми: особливості використання у міжособистісному спілкуванні, Титар Ю. В. (2017)
Малина О. Г. - Психологічний аналіз негативних психоемоційних станів у професійній діяльності держслужбовців, Іванов Є. О. (2017)
Мосол Н. О. - Прикладні аспекти роботи психолога в команді кваліфікованих волейболісток, Олійник І. С. (2017)
Подорожний В. Г. - Теоретичні підходи до феномену особистісного відчуження в сучасному психологічному дискурсі. (2017)
Скрипаченко Т. В. - Внутрішня мотивація та самодетермінація особистості (2017)
Сошина Ю. М. - Аналіз ефективності впровадження психолого-педагогічної програми з формування ціннісно-смислових настановлень підлітків (2017)
Сурякова М. В. - Думка особистості як прояв життєвої активності (2017)
Ткалич М. Г. - Теоретичне обґрунтування рольового конфлікту як особистісного феномену, Касьян А. І. (2017)
Shevchenko N. F. - Efficiency evaluation of future teachers' professional consciousness development program (2017)
Шевченко Н. Ф. - Милосердя медичних працівників та працівників інших професій: порівняльний аналіз розвитку., Науменко С. О. (2017)
Вихідні дані (2017)
Від редакційної колегії (2017)
South Ukrainian National Pedagogical University Named after Kostiantyn Dmytrovych Ushynsky 200th anniversary (2017)
Грушко С. П. - Герменевтика у перекладацькій діяльності (2017)
Gruschko S. P. - Wissenschaftlich-Technische Übersetzung Als Eine Art Interkultureller Kommunikation, Busanova A. P., Borysenko P. S. (2017)
Derik I. M. - The overview of the Internet-discourse (2017)
Дружина Т. А. - Деякі перекладацькі особливості відтворення загадок (2017)
Жмаєва Н. С. - Дискурс комерційної реклами: перекладознавчий аспект (на матеріалі англомовних перекладів сайтів українських операторів мобільного зв’язку), Москаленко К. А., Юхимець С. Ю. (2017)
Іграк К. І. - Лінгвокультурні особливості політичного дискурсу (2017)
Koroleva Т. М. - General characteristics of popular science discourse (2017)
Корольова Т. М. - Когезія та когерентність у перекладі україномовної наукової літератури англійською мовою, Жмаєва Н. С., Попова Я. Ю. (2017)
Попова О. В. - Граматичні засоби відтворення інтерогативної комунікативної семантики питальних за структурою речень у контексті перекладу українськомовної академічно-офіційної кореспонденції англійською мовою (2017)
Савченко Є. Ю. - Співвіднесеність тема-рематичної структури з диктумом і модусом в англомовному та україномовному телевізійному дискурсі (2017)
Швецова В. Є. - Види судових промов та їх особливості (2017)
Яблонська Т. М. - Шляхи подолання лінгвістичних труднощів у процесі роботи магістрів-філологів з публіцистичними текстами (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до оформлення наукових праць, що друкуються в "Науковому вiснику Південноукраїнського національного педагогічного університету iмені К. Д. Ушинського: Лiнгвiстичнi науки” (2017)
Короткі відомості про авторів (2018)
Машков О. А. - Загроза національної безпеки: аерокосмічний тероризм, як новий виклик безпеці суспільства, Мамчур Ю. В. (2018)
Андреєв С. О. - Етимологічний та логіко-смисловий аналіз термінів "цивільна оборона” та "цивільний захист” (2018)
Зельницький А. М. - Гарантування якості вищої військової освіти в контексті національної безпеки України (2018)
Саричев Ю. О. - Іміджеве забезпечення як вид інформаційного забезпечення в системі державного управління (2018)
Сунгурова С. Р. - Теоретичні основи формування іміджевої складової політичного процесу (2018)
Капосльоз Г. В. - Модель наукового забезпечення функціонування та розвитку системи військової освіти України (2018)
Павліковський А. К. - Удосконалення структури та системи стратегічного керівництва Збройними Силами України та іншими складовими сил оборони (2018)
Устименко О. В. - Ситуаційні центри державних органів як резервна система приведення у вищі ступені бойової готовності частин і підрозділів сил оборони (2018)
Завгородня С. П. - Реформування системи субсидування в енергетиці, як чинник забезпечення енергетичної безпеки України (2018)
Черненко Л. М. - Використання інформаційних технологій для вирішення гігієнічних питань в галузі атмосферного повітря (2015)
Chernenko L. M. - Usage of informational technologies for solution of hygienic challenges in the area of atmospheric air (2015)
Савченко Л. В. - Роль деяких прозапальних цитокінів в розвитку хронічного обструктивного захворювання легень на тлі ожиріння, Кайдашев І. П. (2015)
Savchenko L. V. - The role of some inflammatory cytokines in the development of chronic obstructive pulmonary disease on the background of obesity, Kaidashev I. P. (2015)
Бачурін Г. В. - Комплексне лікування хворих на простатит з точки зору сучасних вимог (2015)
Bachurin H. V. - Comprehensive treatment of patients with prostatitis from the viewpoint of modern requirements (2015)
Весніна Л. Е. - Особливості nf-κв-опосередкованої сигнальної трансдукції та розвиток системного запалення у пацієнтів із захворюваннями внутрішніх органів визначаються мікробним фактором та індивідуальною реактивністю організму, Шликова О. А., Ізмайлова О. В., Кайдашев І. П. (2015)
Vesnina L. E. - Features of nf-kb-mediated signal transduction and development of systemic inflammation in patients with diseases of internal organs are determined by microbial factor and individual reactivity of the body, Izmailova O. V., Shlykova O. A., Kaidashev I. P. (2015)
Демчук А. В. - Оцінка застосування препаратів різних груп для лікування негоспітальної пневмонії у пацієнтів з хронічними супутніми захворюваннями (2015)
Demchuk A. V. - Estimation of using medications of different groups for community-acquired pneumonia treatment of patients with comorbidities (2015)
Перцева Т. А. - ХОЗЛ: влияние коморбидной кардиоваскулярной патологии на уровень оксида азота в выдыхаемом воздухе, Гашинова Е. Ю., Богацкая Е. Е., Крыхтина М. А. (2015)
Pertseva T. A. - COPD: the impact of comorbid cardiovascular disease on the level of fractional exhaled nitric oxide, Gashinova Ye. Yu., Bogatskaya Ye. Ye., Krykhtina M. A. (2015)
Шатов С. В. - Інноваційні технології в будівництві для реалізації новітніх стартапів, Савицький М. В., Конопляник О. Ю., Євсєєв Є. О. (2018)
Кравчуновська Т. С. - Реконструкція промислових підприємств із застосуванням прогресивних організаційних форм, Ковальов В. В., Броневицький С. П., Нечепуренко Д. С. (2018)
Беликов А. С. - Повышение безопасности на рабочих за счет снижения шума и вибрации местах при эксплуатации компрессорных установок, Мамонтов А. В., Шаломов В. А. (2018)
Бєліков А. С. - Стан безпеки життєдіяльності та охорони праці в Україні та шляхи зниження виробничого і побутового травматизму, Шаломов В. А., Рагімов С. Ю., Чередниченко Л. А. (2018)
Парусов Е. В. - Особливості кінетики розпаду аустеніту і закономірності формування структури сталі C82DCrV за безперервного охолодження, Губенко С. І., Клименко А. П., Чуйко І. М., Сагура Л. В. (2018)
Бараненко В. О. - Проектування циліндричних пружин мінімальної маси за обмеження на власну частоту поздовжніх коливань в умовах повної і нечіткої інформації, Волчок Д. Л., Григорович М. С. (2018)
Семенец С. Н. - Расчетные модели надежности нефтяных резервуаров, Насонова С. С., Власенко Ю. Е., Кривенкова Л. Ю. (2018)
Головатий В. Д. - Аналіз теплотехнічних параметрів теплового захисту будівель, Юрченко Є. Л., Коваль О. О., Мамон С. А. (2018)
Тимошенко О. А. - Обґрунтування заходів "зеленої" реконструкції примагістральної території, Жердєва М. І., Череповська А. Г. (2018)
Махинько Н. А. - Расчёт напряжённо-деформированного состояния конусных кровель при симметричной нагрузке (2018)
Markova M. - 3D photogrammetry application for building inspection of cultural heritage objects, Kravchenko D. (2018)
Євсєєва Г. П. - Лабораторія педагогічної майстерності викладача як інтегративна складова сучасного технічного закладу вищої освіти, Лисенко Г. І., Федіна В. Г. (2018)
Черепащук Л. А. - Определение эффективных строительных решений возведения малоэтажных зданий с энергоэффективными ограждающими конструкциями (2018)
Sidenko V. R. - Global structural transformations and trends in Ukrainian economy. Part 2. Innovative Factors of Structural Change in the Context of the Forth Industrial Revolution (2018)
Крючкова І. В. - Фактори економічного зростання в Україні в 2016–2018 рр. (2018)
Бублик Є. О. - Структурно-функціональна деформація фінансового сектора в економіці України (2018)
Брус С. І. - Недержавні пенсійні фонди як інституційні інвестори: тенденції та проблеми розвитку (2018)
Шірінян Л. В. - Проникнення страховиків з іноземним капіталом на страховий ринок України, Шірінян А. С. (2018)
Бандура О. В. - Прогнозування тренду світових цін на нафту на базі СМІ-моделі економічних циклів (2018)
Трипольська Г. С. - Біогазові проекти в Україні: перспективи, наслідки та регуляторна політика, Дячук О. А., Подолець Р. З., Чепелєв М. Г. (2018)
Хаустов В. К. - Інноваційний вимір курсу України на євроінтеграцію (2018)
Пасхавер Б. Й. - Агропродовольчий комплекс України у міжгалузевих пропорціях: стан та динаміка (2018)
Мартынюк А. А. - О принципе сравнения и оценках функций Ляпунова для нелинейных систем (2018)
Зуб С. С. - Математические модели динамики симметричного волчка во внешних аксиально симметричных полях (2018)
Ustimenko V. A. - On multivariate public key based on a pair of transformation with density gap (2018)
Булат А. Ф. - Чисельне моделювання геомеханічних і фільтраційних процесів, що відбуваються в породному масиві при відпрацюванні газових родовищ, Крюковський О. П., Круковська В. В., Безручко К. А. (2018)
Селиванов М. Ф. - Модель зони зчеплення з нерівномірним законом зчеплення – відриву для системи декількох колінеарних тріщин, Чорно іван Ю. О. (2018)
Семенюк М. П. - До континуальної розрахункової моделі стійкості нанотрубок з напівсферичними кришками, Трач В. М., Жукова Н. Б. (2018)
Хорошун Л. П. - Эффективные упругие свойства стохастических однонаправленных волокнистих композитов при несовершенной адгезии, Левчук О. И. (2018)
Лаванов Г. Ю. - Двойной метамагнитный фазовый переход в изинговском антиферромагнетике с легкоплоскостной одноионной анизотропией и со спином ионов S = 1 (2018)
Кушнір А. М. - Електромагнітні дослідження вздовж профілю Несено – Іржавець – Абрамівна (південний борт Дніпровсько-Донецької западини), Журахович Т. К., Ільєнко В. А., Джоашвілі В. Б. (2018)
Лялько В. І. - Оціка стану та змін загального соціально-економічного розвитку України за період 1992 – 2012 роки на основі матеріалів зйомок космічного апарата DMSE / OLS (США) про нічну освітленість території, Лістратова Л. О., Апостолов О. А., Ходоровський А. Я. (2018)
Никитенко В. Н. - Массоперенос при электрохимическом восстановлении палладия (ІІ) из глицинатного электролита, Кублановский В. С. (2018)
Веденичева Н. П. - Особенности роста и содержания эндогенных цитокининов в мицелиальной биомассе базидиевых Грибов Hericium coralloides и Fomitopsis officinalis в культуре in vitro, Аль-Маали Г. А., Рисько Н. А., Щерба тюк Н. Н., Косаковская И. В. (2018)
Зарубина Н. Е. - Изменение содержания 137Cs в различных объектах лесных экосистем зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в течение календарного года (2018)
Смерницький Д. В. - Реформування наукової і науково-технічної діяльності в системі МВС України: питання адміністративно-правового регулювання, Неня О. В. (2017)
Бойко І. В. - Удосконалення управлінської діяльності в системі МВС України на сучасному етапі (2017)
Циганов О. Г. - Аналіз зарубіжної практики надання поліцейських послуг, Бурбій А. В. (2017)
Рядінська В. О. - Контроль у сфері надання державних гарантій як публічних боргових зобов’язань, Нефьодов С. В. (2017)
Загиней З. А. - Зайняття іншою оплачуваною діяльністю як складова антикорупційної заборони (2017)
Алєксєєва О. В. - Адміністративні правопорушення, скоєні неповнолітніми, у світлі явища підліткової дезадаптації (2017)
Бабаскін А. Ю. - Ковенанти в кредитних договорах: закордонна та українська практика (2017)
Буличев А. О. - Адміністративно-правове регулювання запобігання корупції в системі МВС України, Доля Л.М. (2017)
Гаврилюк Л. В. - Організаційно-правові засади вдосконалення діяльності уповноважених підрозділів системи МВС з питань запобігання і виявлення корупції (2017)
Коллер Ю. С. - Місце та роль заходів примусу в діяльності Національної поліції України (2017)
Литвин Н. А. - Проблеми правового регулювання інформаційної безпеки України (2017)
Циганов О. Г. - Правове забезпечення надання адміністративних послуг правоохоронними органами України (2017)
Бєлінська Я. Ю. - Шляхи підвищення ефективності взаємодії господарських судів з громадськістю (2017)
Ващук Н. Ф. - Адміністративно-правовий вплив держави на розвиток легкої промисловості України (2017)
Рогач Л. І. - Поняття господарських правовідносин як об'єкта адміністративно-правової охорони (2017)
Кулик О. Г. - Засудження та покарання осіб, що вчинили злочини в Україні: сучасні тенденції, Наумова І. В. (2017)
Близнюк І. Л. - "Тіньовий” обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні: постановка проблеми (2017)
Лубенець І. Г. - Загальносоціальні заходи запобігання насильству серед учнів середніх шкіл (2017)
Сахарова О. Б. - "Тіньовий” ринок землі: основні механізми вчинення незаконного відчуження земельних ділянок (2017)
Свірін М. О. - Протидія та запобігання Національною поліцією незаконним заволодінням транспортними засобами (правові та кримінологічні аспекти) (2017)
Родіонова Т. В. - Місце вчинення тривалих злочинів (2017)
Толочко Г. В. - Оцінка працівниками поліції ставлення населення до їх діяльності (2017)
Филь Р. С. - Поняття та сутність промислової власності як об’єкта кримінально-правової охорони в Україні (2017)
Шапочка С. В. - Міжнародні стандарти з кібербезпеки та досвід боротьби з кіберзлочинністю і кібершахрайством (2017)
Дрозд В. Г. - Сутність досудового розслідування як стадії кримінального провадження (2017)
Пономаренко А. В. - Приводи та підстави для вжиття заходів забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального судочинства (2017)
Климчук В. П. - Проблеми отримання процесуального статусу свідків фізичними особами, залученими як поняті у процесі кримінального судочинства (ч. 7 ст. 223 КПК України) (2017)
Барко В. І. - Значення принципу невизначеності в поліцейському менеджменті, Остапович В. П. (2017)
Барко В. В. - Психолого-правові засади проведення поліграфних опитувань у системі МВС України, Барко В. І., Остапович В. П. (2017)
Білогурова С. В. - Адаптація "індивідуально- типологічного опитувальника" для використання при проведенні конкурсу на службу до поліції, Барко В. І., Барко В. В., Кирієнко Л. А. (2017)
Гулієв А. Д. - Сравнительный анализ многопартийных динамических систем в современном мире на примере постсоветских стран (Россия, Грузия, Азербайджан), Алойева К. І. (2017)
Скоркин К. В. - Войска специального назначения на територии Украины в 1918–1919 годах (2017)
Білоус В. Т. - Рецензія на монографію Филь С.П. "Захист прав інтелектуальної власності у сфері митної діяльності в Україні: проблеми реалізації та шляхи їх вирішення" (2017)
Користін О. Є. - Рецензія на монографію Вітвіцького С. С. "Контроль як гарантія законності діяльності публічної адміністрації" (2017)
Мулукаев Р. С. - Полезный и интересный труд по истории уголовного сыска Украины (2017)
Вихідні дані (2017)
Serbyn R. - Ways to Improve the Legal Regulation of Socio-Psychological Adaptation of Internal Trafficked Persons, Zhuk O. (2018)
Вознюк А. А. - Призначення покарання, узгодженого сторонами угоди, учасникам злочинних об’єднань (ст. 255, 257, 2583, 260 КК України) (2018)
Тиханський О. Б. - Місце інституту врегулювання цивільного спору за участю судді в систематиці примирних процедур (2018)
Білоус І. В. - Упровадження в обіг новітніх документів, що посвідчують особу, як державний захід забезпечення національної безпеки в Україні (2018)
Слободянюк П. Л. - Забезпечення судом у кримінальному процесі права потерпілого на відшкодування шкоди, завданої правопорушенням (2018)
Тимошенко В. І. - Суспільний ідеал П. І. Новгородцева (2018)
Никифорчук Д. Й. - Теоретичні аспекти організації і тактики розшуку безвісно зниклих осіб у сучасних умовах, Чемерис Д. Д. (2018)
Демиденко В. О. - Система муніципального права України: загальнотеоретичний аспект (2018)
Yemets O. - The Modern Concept of Moral and Morality (2018)
Павленко С. О. - Аналіз сучасного стану наукових досліджень проблем оперативно-розшукової тактики (2018)
Князєв С. М. - Нормативно-правова регламентація негласної роботи й оперативно-розшукової діяльності в Україні (2018)
Лісова Н. В. - Запобігання злочинам у сфері економічної діяльності (2018)
Арешонков В. В. - Поняття попередніх криміналістичних досліджень на досудовому розслідуванні (2018)
Никифорчук В. Д. - Електронні гроші у сфері фінансово-банківських злочинів: проблематика та визначення (2018)
Макаренко Н. К. - Професійна злочинність в Україні в роки незалежності (2018)
Калиновська О. І. - Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним збутом наркотичних засобів (2018)
Пашиєва А. С. - Особливості огляду місця події злочину,учиненого із застосуванням метальної холодної зброї (2018)
Андреєв Д. В. - Організаційні принципи участі інформаційних служб МВС у процесах деокупації окремих регіонів України, Булаєв В. П. (2018)
Солоненко О. М. - Служба в поліції як державна служба особливого характеру (2018)
Марков М. М. - Загальна характеристика професійної підготовки працівників оперативних підрозділів (2018)
Ткач А. В. - Роль прокурора в організації процесуального керівництва в кримінальних провадженнях щодо неосудних й обмежено осудних осіб (2018)
Демідов І. І. - Взаємодія прокурора, слідчого з оперативними й іншими підрозділами під час проведення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупки товарів, предметів і речовин у кримінальному провадженні (2018)
Безкоровайний Б. В. - Основні напрями вдосконалення правових і тактичних засад ідентифікації за уявним образом під час проведення впізнання (2018)
Пустовий О. О. - Участь оперативних підрозділів у досудовому розслідуванні масових заворушень (2018)
Боднар А. В. - Трасологічна експертиза під час розслідування знищення або пошкодження майна (2018)
Hrebeniuk M. - Institutional Provision of the Cyberspace Militarization in the context of the of Hybrid Threats Spread: Contemporary European Experience (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського