Ющенко І. М. - Толерантність до невизначеності як чинник психологічного благополуччя студентів-випускників вищих навчальних закладів (2017)
Велиева В. И. - Ментальные детерминанты развития гражданского самосознания в молодом возрасте (2017)
Дроздов О. Ю. - Особливості динаміки молодіжних ментальних карт України (2017)
Завацький В. Ю. - Вплив стратегій соціальної поведінки особистості на її здатність до антиципації (2017)
Катасанов О. М. - Теоретико-методологічні основи вивчення конфліктологічної компетентності в осіб із розладами мислення (2017)
Каширіна Є. В. - Сучасні підходи до проблеми вивчення організаційно-професійних стресів у фахівців соціономічної сфери (2017)
Кім О. В. - Соціально-психологічна характеристика травмуючих подій у школярів (2017)
Настояща У. В. - Теоретичні аспекти впливу субкультури засуджених на особистість працівників Державної кримінально-виконавчої служби (2017)
Подофєй С. О. - Соціально-психологічні основи взаємодії (2017)
Савчук О. А. - Сучасний стан готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до професійного самовизначення (2017)
Смирнова О. О. - Трансформація смисложиттєвих орієнтацій та цінностей студентської молоді в полікультурному середовищі ВНЗ (2017)
Спицька Л. В. - Аналіз наукових підходів до визначення соціально-психологічних особливостей стресових розладів особистості зрілого віку (2017)
Товстокора Ю. В. - "Спілкування" та "комунікація": інтерпретаційні особливості в просторі соціальної психології (2017)
Чепурна Г. Л. - Перфекціоністська самопрезентація жінок: віковий аспект (2017)
Чуловський В. Е. - Формування соціальної компетентності студентської молоді в умовах освітньої взаємодії (2017)
Белошистая А. В. - Социальная ситуация развития: динамика изменения роли от Л. С. Выготского до наших дней (2017)
Борисенко В. М. - Стан сформованості емоційної компетентності майбутніх фахівців соціономічного напряму (2017)
Дейниченко Л. М. - Формування комунікативної компетентності майбутніх психологів засобами соціально-психологічного тренінгу (2017)
Долгополова О. В. - Комплексна програма психокорекції соціальної тривожності в підлітків, Терещенко Н. М. (2017)
Єзерська Н. В. - Вплив інтернатних умов перебування на суб’єктивне благополуччя підлітків (2017)
Єрмолаєва Є. С. - Параметри психологічного благополуччя студентів (2017)
Железнякова Ю. В. - Верифікація програми психологічної корекції суб’єктивного почуття самотності як чинника адиктивної поведінки молодших підлітків (2017)
Здоровець Т. Г. - Дослідження психологічних особливостей наративної компетентності майбутніх психологів (2017)
Коваленко М. В. - Типологічні особливості психосоматичної компетентності у майбутніх психологів (2017)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Проектування метакогнітивного розвитку людини у геронтогенезі (2017)
Лапа В. М. - Навчання дітей з особливими потребами: короткий огляд основних понять (2017)
Макарова Л. Л. - Особливості взаємозв’язку типу інтелекту з рівнем успішності молодших школярів, Мінчукова А. О. (2017)
Мелоян А. Е. - Дитячо-батьківські стосунки як фактор розвитку емпатії у молодших школярів, Новиченко І. С. (2017)
Проць О. І. - Ставлення до матері як чинник формування релігійних уявлень (2017)
Пушкарук І. Ю. - Аналіз особливостей батьківської ідентичності чоловіка за методикою "Сімейна соціограма" (2017)
Резнікова О. А. - Адаптаційні прояви копінг-стратегій та мотиваційних утворень особистості студента (2017)
Родіна К. М. - Мнемо-імагінаційні здібності в юнацькому віці (2017)
Свіденська Г. М. - Розвиток самосвідомості як чинник соціального самовизначення підлітка (2017)
Sviatenko Yu. O. - Projective technique "Childhood”: psychological diagnostics of intrapersonal experiences of a child (2017)
Сухенко Я. В. - Індивідуальна освітня траєкторія: міждисциплінарний аналіз феномену (2017)
Томчук М. І. - Психологічні особливості професійної самореалізації жінок-педагогів, Томчук С. М. (2017)
Ушакова К. Ю. - Програма психологічного супроводу розвитку професійної "Я-концепції" у студентів медичних коледжів (2017)
Хоменко К. В. - Емпіричне дослідження психологічних особливостей системоутворюючого компоненту самоставлення в осіб юнацького віку (2017)
Шевченко О. М. - Психологічні особливості готовності до материнства дівчат-старшокласниць (2017)
Яблонський А. І. - Теоретична модель психологічної експертизи освітнього середовища школи (2017)
Позднишев Є. В. - Особливості використання психотехнологій формування та підтримки іміджу спортсменів в умовах глобалізації (2017)
Старик В. А. - Гендерні відмінності стресостійкості у фахівців допоміжних професій (2017)
Широбоков Ю. М. - Особливості перебування військовополонених у психологічному просторі ідеологічної обробки в ході проведення антитерористичної операції (2017)
Клименко І. В. - Толерантність до невизначеності як фактор адаптації курсантів – майбутніх правоохоронців, які навчаються в рамках психологічного супроводу (2017)
Барінова А. Ю. - Внутрішня картина хвороби в структурі соціально-психологічної адаптації хворих на епілепсію (2017)
Кузьо О. Б. - Порівняльний аналіз професійної діяльності когнітивно-поведінкового терапевта та гештальт-терапевта (2017)
Николаенко С. А. - Способы усиления и расширенной инсталляции положительного самопредставления в ДПДГ-психотерапии (2017)
Турецька Х. І. - Фактори ефективності імагінативних технік психотерапії (2017)
Тиньков А. М. - Особенности эмоционального состояния детей в семьях, в которых матери страдают депрессивными расстройствами, Фаворова Е. Н. (2017)
Шевченко Н. Ф. - Здоров’я – хвороба: полюси континууму людського буття (2017)
Логвінова І. П. - Інтерсуб’єктивність як фундамент емоційно-особистісного розвитку дітей із затримкою психічного розвитку (2017)
Агаркова А. І. - Соціальне "Я" як складова я-концепції: теоретичний аналіз основних підходів у сучасній психології (2017)
Бандура Г. Р. - Психологічні особливості становлення персональної ідентичності у період дорослішання (2017)
Бончук Н. В. - Особливості мотиваційної спрямованості математично обдарованих учнів (2017)
Видолоб Н. О. - Любов як об’єкт досліджень гуманістичної психології А. Маслоу та гуманістичного психоаналізу Е. Фромма (2017)
Галян І. М. - Психологічний механізм ідентифікації особистості у кризовому суспільстві (2017)
Гаркуша І. В. - Життєва перспектива особистості: психологічний аспект, Кайко В. І. (2017)
Депутатов В. О. - Захисні механізми психіки як об’єкт новітніх досліджень в англомовних виданнях (з 2000 року). Частина 2 (2017)
Джаббарова Л. В. - Взаємозв’язок психологічного благополуччя з особистісною ідентичністю у студентської молоді (2017)
Царькова О. В. - Психологічні особливості самоактуалізації особистості в юнацькому віці, Єгорова О. І. (2017)
Іванова Н. О. - Взаємозв’язок феномену "мазохізм" з тенденцією "до психологічної смерті" (2017)
Івачевська О. В. - Особливості репродуктивної мотивації молодих жінок: психологічний аспект (2017)
Кікінежді О. М. - Психологічні аспекти ґендерної соціалізації особистості в онтогенезі (2017)
Кролівець Ю. В. - Розповідне мовлення як психолінгвістичний феномен (2017)
Кузнєцова О. В. - Спрямованість інноваційності особистості та її діагностика (2017)
Литвиненко О. Д. - Теоретичні предиктори створення моделі адаптаційного потенціалу особистості (2017)
Литвинчук М. Ю. - Психологічні проблеми готовності прикордонників до діяльності в екстремальних ситуаціях (2017)
Марчук К. А. - Із психології творчості Івана Франка. Дрогобицький період: становлення письменника (2017)
Мілютіна К. Л. - Вплив батьківського ставлення до дітей із розладами аутистичного спектру на перспективу інклюзивного навчання, Івашова О. О. (2017)
Панов М. С. - Щодо питання аналізу концепцій соціальної адаптації сучасної особистості (2017)
Панфілов Д. А. - Вивчення конструкту "сенс життя" методом семантичного диференціалу (2017)
Подкоритова Л. О. - Самоаналіз як рефлексивний механізм професійного розвитку фахівців соціономічної сфери: термінологічний аналіз, Брезденюк А. О. (2017)
Сергієнко О. О. - Особливості впливу полімотиваційних тенденцій на вияв професійного відчуження в працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2017)
Степаненко Л. В. - Особливості взаємозв’язку механізмів психологічного захисту особистості з емоційними характеристиками (2017)
Циганчук Т. В. - Цікаві дослідження в психологічній практиці (2017)
Шилова Н. І. - Спрямованість особистості як соціально-психологічне явище (2017)
Асланова Шахназ Раджаб кызы - Диагностика препятствий при формировании эмоциональных связей женщин, подвергшихся бытовому насилию (2017)
Дем’яненко Ю. О. - Використання терапевтичного наративного підходу в роботі із суб’єктами пробації (2017)
Дідух М. Л. - Досвід застосування українських казок у терапії нарцисичного розладу особистості (2017)
Жадан І. В. - Громадянська та національна ідентифікація в комунікативному дискурсі студентської молоді, Чала К. О. (2017)
Завацький В. Ю. - Змістовні характеристики життєвої антиципації особистості (2017)
Ламаш І. В. - Специфіка комунікативних настановлень української, вірменської, азербайджанської та польської молоді, Стогній Д. І. (2017)
Мойсеєнко В. В. - Аналіз наукових підходів до дослідження поняття "асертивність" (2017)
Мурадханян М. Г. - Основні підходи до опису феномена соціального кіно (2017)
Сафонова С. Б. - Визначення форм життєвлаштування підлітків, які позбавлені батьківського піклування (2017)
Ситник В. В. - Особливості особистості спеціалістів у сфері інформаційних технологій (2017)
Солдатова О. С. - Підходи до психосоціальної реабілітації внутрішньо переміщених осіб: український та зарубіжний досвід (2017)
Улунова Г. Є. - Трансляційно-публічний аспект культури професійного спілкування державних службовців (2017)
Черних Л. А. - Готовність до школи старших дошкільників із порушенням зору як передумова їх соціальної адаптації (2017)
Чуйко О. М. - Ґендерні особливості мотивації досягнення успіху серед студентів-спортсменів (2017)
Шусть В. В. - Фреймінг соціально-політичної реальності як механізм формування політичних цінностей молоді (2017)
Закіров М. - Взаємозв'язок політичного міфу і суспільного наративу в контексті еволюції соціальних комунікацій (2018)
Закірова С. - Полемологічні виміри інформаційних стратегій минулого (2018)
Польовик С. - Іміджеві характеристики України на шпальтах зарубіжних видань: контент-аналіз (2018)
Стоян П. - Участь архівістів Канади у створенні міжнародного стандарту архівного опису (2018)
Черпак Т. - Особливості кризових комунікацій у політичному дискурсі в сучасній Україні (2018)
Шлапак Ю. - Електронний підручник (посібник): стан і перспективи в Україні (2018)
Бєлов Д. - Комікс як продукт інформаційної культури (2018)
Пальчук В. - Роль сучасних бібліотек як соціально-комунікаційних інституцій в умовах реформи з децентралізації влади (2018)
Половинчак Ю. - Діяльність бібліотек із збереження цифрової спадщини інтерактивного простору (2018)
Кулицький С. - Аналіз економіко-інформаційних аспектів гібридної війни на базі ресурсів наукової бібліотеки (2018)
Симоненко О. - Шляхи інтелектуалізації бібліотечно-інформаційної діяльності в інформаційно-аналітичному обслуговуванні користувачів (2018)
Федорчук А. - Можливості ретроспективних досліджень бібліотечних інформаційно-аналітичних ресурсів (2018)
Потіха А. - Методологічна основа дослідження партійних засобів масової комунікації як об'єкта бібліотечно-інформаційної діяльності (2018)
Миськевич Т. - Інформаційна соціалізація користувачів з особливими потребами в сучасній бібліотеці (вітчизняний досвід) (2018)
Макарова О. - Інформаційно-комунікаційні технології в діяльності сучасної бібліотеки (на прикладі Баварської державної бібліотеки) (2018)
Левченко Н. - Академічна бібліотека в системі вищої освіти (2018)
Мотько А. - Діяльність Української бібліотечної асоціації з розвитку бібліотечної справи в Україні (2018)
Утиро Н. - Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка як соціокультурний центр громади міста (2018)
Іванова М. - Нормативно-правове зебезпечення права інтелектуальної власності в діяльності бібліотек, Іванов Ю. (2018)
Яковенко О. - Сучасні аспекти нормативного забезпечення стандартизації у бібліотечній сфері (2018)
Бондаренко В. - Використання агрегаторів новин у практиці підготовки бібліотечних інформаційно-аналітичних продуктів, Пестрецова О. (2018)
Струнгар В. - Інформаційно-комунікаційна модель бібліотечного представництва в соціальних медіа (2018)
Натаров О. - Використання академічними бібліотеками соціальних мереж як платформи для наукової комунікації (на прикладі представництв Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у Facebook (2018)
Тарасенко Н. - Оцінювання ефективності діяльності бібліотек у соціальних мережах: методика, критерії, досвід (2018)
Вихідні відомості (2018)
Годонюк В. С. - Емпіричне дослідження самоствердження дитини дошкільного віку на основі ґендерних особливостей її ігровoї діяльності (2017)
Гончаровська Г. Ф. - Ігрова терапія як засіб оптимізації дитячо-батьківських стосунків дітей з особливими потребами (2017)
Желтова М. О. - Емпіричне дослідження педагогічних умов розвитку творчого потенціалу майбутніх техніків-технологів харчової галузі (2017)
Заміщак М. І. - Психологічні засади психологічного супроводу особистісного розвитку майбутнього педагога (2017)
Іванова О. В. - Етапи дослідження психологічних особливостей розвитку смисложиттєвих орієнтацій у юнацькому віці (2017)
Камінська О. В. - Психологічні аспекти вивчення іноземної мови в першому класі (2017)
Каткова Т. А. - Розвиток комунікативних умінь студентів психологічних спеціальностей під час навчання у ВНЗ, Варіна Г. Б. (2017)
Кетлер-Митницька Т. С. - Специфіка визначення поняття "саморозвиток" (2017)
Клочек Л. В. - Вплив внутрішніх чинників на розвиток соціальної справедливості в педагогічній взаємодії (2017)
Коваленко О. Г. - Соціально-демографічні особливості літніх осіб як чинники їхнього психологічного благополуччя (2017)
Корець А. М. - Профілактика адиктивної поведінки осіб юнацького віку з особливими потребами (2017)
Краєва О. А. - Психологічний аналіз аспектів "Я-концепції" в структурі особистості підліткового віку під час трансформаційних змін (2017)
Логвінова Д. В. - Вплив стратегій батьківського виховання на розвиток ґендерної ідентичності підлітка (2017)
Байєр О. О. - Особливості переживання страху дорослішання особами юнацького віку, Лук’яненко О. М. (2017)
Маланьїна Т. М. - Нарцисизм як компонент міжособистісних стосунків учителя (2017)
Мілютіна К. Л. - Психологічні чинники ігрової діяльності в дошкільному віці, Маркова І. Ю. (2017)
Мишко Н. М. - Актуальні питання професійного навчання в дорослому віці, Шевчук В. В. (2017)
Сургунд Н. А. - Амбівалентність особистості як компонент вибору та варіативної регуляції професійно-мобільної поведінки фахівця під час подолання криз професійного розвитку (2017)
Харченко Н. В. - Аудіювання – феномен психологічного знання (2017)
Хілько С. О. - Програма формування толерантності до невизначеності в майбутніх психологів та аналіз її ефективності (2017)
Черепєхіна О. А. - Концептуалізація науково-обгрунтованого підходу до формування професіоналізму майбутніх психологів у фаховій підготовці (2017)
Чернов А. А. - Генезис трьохкомпонентної структури ставлень від народження до молодшого шкільного віку (2017)
Швець О. М. - Культурно-історичнні витоки уявлень про гідність особистості (2017)
Шевченко С. В. - Психологічні студії розвитку довіри до себе в контексті ідентифікаційного позиціонування майбутнього психолога (2017)
Шевченко С. В. - Теоретичні засади дослідження адаптаційного потенціалу студентів, Волобуєва А. І. (2017)
Шевченко С. В. - Розвиток творчої сублімації особистості підлітка засобами арт-терапії, Гречішнікова А. С. (2017)
Щербак Т. І. - Фактори задоволеності життям у похилому віці (2017)
Щербакова О. О. - Характеристика діагностичного інструментарію для дослідження цілей досягнення в навчальній діяльності учнів основної школи (2017)
Загурська Е. В. - Психологічні особливості творчого методу літературно обдарованої особистості у науковій спадщині Д. М. Овсянико-Куликовського (2017)
Шевчук В. В. - Літературний і мовознавчий напрямки психологічної думки Полтавщини ХІХ століття (2017)
Кабанцева А. В. - Комплексна медико-психологічна допомога дітям в умовах соціально-психологічного напруження (2017)
Березянська В. В. - Психологічні особливості онкологічних хворих у ремісії. Транзакційний підхід (2017)
Проскурня А. С. - Стиль сімейного виховання як причина виникнення невротичного перфекціонізму (2017)
Яковлева С. Д. - Шляхи та засоби попередження неуспішності навчання учнів із вадами інтелекту (друге повідомлення) (2017)
Вступне слово (2015)
Гелей С. Д. - Тарас Шевченко - творець національної ідеї, надхненник української незалежности (Історіографічний аспект) (2015)
Пахаренко В. І. - "Сердечний рай" (Шевченкова ідея гармонії) (2015)
Содомора А. О. - "Садок вишневий": в гармонії світового ладу (2015)
Жулинський М. Г. - "Подай душі убогій силу..." (Україна і Казахстан у пошуках національної ідеї) (2015)
Лизанчук В. В. - Ідея української державности в архетипах Тараса Шевченка (2015)
Калашник В. С. - Концепт роз’єднання як складник художньої свідомосте Тараса Шевченка (особливості мовно-текстової реалізації), Філон М. І. (2015)
Шандра В. С. - Поет і держава: випробування Шевченком (2015)
Масненко В. В. - Трансформація образу Тараса Шевченка в українському національно-ідентифікаційному дискурсі (середина XIX - початок XX ст.) (2015)
Білокінь С. І. - Большевизм і Шевченкознавство (2015)
Іщук О. С. - Апостол незалежности. Тарас Шевченко у візіях ОУН і УПА (2015)
Реєнт О. П. - Постать Тараса Шевченка в українських комеморативних практиках (2015)
Голик Р. Й. - Творчість Тараса Шевченка у наддніпрянській і галицькій рецепції: спроба порівняння (2015)
Полянський О. А. - Тарас Шевченко і західноукраїнські землі: епізод із творчої біографії Кобзаря (2015)
Пашук В. С. - "Просвіта" - Т. Шевченкові. Формування культу (1868 - 1876 рр.) (2015)
Литвин М. Р. - Шевченків стяг стрілецької звитяги (2015)
Патер І. Г. - Шевченкіяна Союзу визволення України (2015)
Макарчук С. А. - Тарас Шевченко і визвольна боротьба волинських українців у роки німецької окупації (2015)
Шалата М. Й. - Святість Шевченкового імени у Франковому селі (2015)
Нахлік Є. К. - Тарас Шевченко в рецепції Данила Танячкевича (2015)
Стеблій Ф. І. - Галицька Шевченкіяна Михайла Грушевського (2015)
Ощипок Н. М. - Твори Шевченка в дослідженнях Михайла Мочульського (2015)
Сеник Л. Т. - Нездійсненна мрія генія (2015)
Ільницький М. М. - "Золота риза" і "біла габа" природи: варіяції мотиву одного Шевченкового вірша (2015)
Кирчів Р. Ф. - Сучасне відлуння ідейного концепту Шевченкового вірша "Полякам" (2015)
Гнатюк М. І. - Шевченкознавчі студії в Галичині (60 - 90 роки XIX ст.) (2015)
Якимович Б. З. - Тарас Шевченко і Галичина: від першого знайомства до наукового зібрання поетичних творів (2015)
Меленчук О. В. - Буковинське Шевченкознавство кінця XIX - першої третини XX століття (2015)
Офіцинський Р. А. - Місце Тараса Шевченка в історії Закарпаття (2015)
Андрусяк Т. Г. - Спадщина Тараса Шевченка і розвиток української правової думки в Галичині (2015)
Кісь Н. Д. - "Поети-пророки" і Католицька церква: формування "національних пантеонів" у Галичині на початку XX ст. (2015)
Кобрин Н. В. - Традиції львівської музичної Шевченкіяни: Шевченківські концерти за участю "Львівського Бояна" (2015)
Донік О. М. - Творча спадщина Тараса Шевченка на сторінках "Українського історичного журналу" (2015)
Заброварний С. - Столітній ювілей Тараса Шевченка в Перемишлі (2015)
Жеплинський Б. М. - Шевченківські вечори на Лемківщині (2015)
Vasiliauskienė A. - Ukrainiečių atminties įamžinimas Lietuvoje (2015)
Шкраб’юк П. В. - Тарас Шевченко: від Галичини - до США й Великобританії... Епізоди шани і любови (2015)
Горинь В. І. - "Хіба самому написать таки посланіє до себе... (2015)
Шалата М. Й. - Розмисли про українського пророка (2015)
Шаблій О. І. - Мої роздуми над поезією Кобзаря (2015)
Дубас М. В. - Закарбоване у серці (2015)
Калинець І. М. - Із Шевченком в ув’язненні (2015)
Овсієнко В. В. - "Кобзар"як молитовник (2015)
Шендеровський В. А. - Божа місія Тараса (2015)
Андрусяк М. М. - Тарас Шевченко: Три прикарпатські есеї (2015)
Марцінковський І. Б. - До атрибутизації шевченківської медалі товариства "Січ" (2015)
Різників О. С. - Тарас Шевченко в моєму житті (2015)
Зайцев Ю. Д. - Тарас Шевченко - духовне знамено українського опозиційного руху 1960 - 1980-х років (2015)
Анотації (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2014)
Реєнт О. - Сім Шевченкових ювілеїв, Мех Н. (2014)
Каднічанськи Д. - Вшанування пам’яті Тараса Шевченка в Галичині, Литвин М., Середа О., Стеблій Ф., Хахула Л. (2014)
Музичко О. - Образ Т. Шевченка в історичній пам’яті населення Одеси наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Машкевич С. - Історія приміських трамвайних ліній Києва. І. Святошинський трамвай (2014)
Попов В. - Побутові умови мешканців українських міст в 1917-1920 роках (2014)
Букет Є. - Бишів у добу середньовіччя і раннього нового часу (2014)
Біоус Н. - Магдебурзькі привілеї Бишева та його власники (2014)
Делеган М. - "Волають шедеври сивої давнини…" (до 90-річчя з дня народження Степана Юрійовича Пруниці), Делеган В. (2014)
Кочергін І. - Швидько Ганна Кирилівна: історик, краєзнавець, педагог (2014)
Голик Р. - Cеред карт й путівників: краєзнавство, відпочинок і туризм в рецепції галичан ХІХ – першої половини ХХ ст. (2014)
Ковальчук Т. - Транспортна система Волинського воєводства у міжвоєнний період як складова туристичної інфраструктури краю (2014)
Демочко Г. - Історичне та медичне краєзнавство: проблеми ідентифікації та співвідношення (2014)
Самойленко Н. - Відображення в історичній літературі діяльності медичних товариств на терені України в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. (2014)
Діанова Н. - Наративні джерела про діяльність Херсонського архієпископа Інокентія (Борисова) (2014)
Михайлуча М. - Релігійна політика окупантів на Миколаївщині: особливості, суть та наслідки (серпень 1941 – березень 1944 рр.), Тригуб О. (2014)
Студінський В. - Георгій (Юрій) Мрочковський: портрет на тлі епохи (2014)
Василенко Д. - Стан повоєнної народної шкільної освіти в Українській РСР на прикладі Полтавської області в 1943-1946 роках (2014)
Денисенко Г. - Культурна спадщина України у формуванні історичної пам’яті народу, Денисенко О. (2014)
Федорова Л. - Всеукраїнська нарада з питань підготовки Зводу пам’яток історії та культури України (2014)
Чорноіваненко І. - Господарські ініціативи представників роду Скадовських в контексті економічного розвитку Південноукраїнського регіону (2014)
Зенич І. - Організація виборів до всеросійських установчих зборів на Волині в 1917 р. (2014)
Стаценко Д. - Заходи радянської влади по обмеженню діяльності осередків єврейської молодіжної спортивно-гімнастичної організації "Маккабі" у першій половині 1920-х років (на матеріалах Полтавщини) (2014)
Бажан О. - Конвеєр смерті в часи "Великого терору" в Україні: технологія розстрілів, виконавці, місця поховань, Золотарьов В. (2014)
Делеган М. - "Нова Колочава" – унікальний краєзнавчий часопис гірського карпатського села (2014)
Косило М. - "Руська трійця" на п’єдесталі (2014)
Ткаченко Н. - Міжнародна історико-краєзнавча конференція "Наукові студії М. І. Сікорського", присвячена 90-річчю з дня народження М. І. Сікорського, Жам О. (2014)
Калінович О. - Тарас Шевченко – великий і вічний, невичерпний і нескінченний… (заходи НІЕЗ "Переяслав" по відзначенню 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка), Коркач С., Кухарєва Н. (2014)
Кузіна Н. - Популяризація краєзнавства: нові видання з історії міста Суми (2014)
Дмитренко М. - Енциклопедична перлина українського краєзнавства (2014)
Кисельова В. - Новий посібник з історії становлення та розвитку краєзнавчої бібліографії в Україні (2014)
Науменко Л. - Михайло Іванович Сікорський (1950-1991 рр.) в сучасних історичних студіях (2014)
Про авторів (2014)
Вимоги щодо оформлення статей (2014)
Видолоб Н. О. - До питання норми у психосоматиці (2017)
Волошина В. О. - Соціальна та метакогнітивна природа психосоматики: рефлексія та метапізнавальна сфера особистості у контексті соціальної значимості хвороби, Довгалюк Т. А. (2017)
Гапон Н. П. - Особливості ґендерного мовлення та комунікації як проблема постструктуралістських студій (2017)
Головкова Н. А. - Аналитическая интерпретация композиционных диспозиций в творчестве И. И. Левитана (2017)
Кубриченко Т. В. - Специфіка відображення ґендерних стереотипів у самоставленні студентів, Зіненко О. С. (2017)
Іваненко Б. Б. - Самодеструктивна поведінка особистості: детермінанти та можливості саморегуляції (2017)
Іващенко О. А. - Психологічна діагностика розвитку моральних цінностей психологів (2017)
Ковальчук О. П. - Психологічний механізм регуляції поведінки військовослужбовців – учасників антитерористичної операції (2017)
Ламаш І. В. - Життєстійкість як ресурс саморегуляції курсантів із різним досвідом військової діяльності, Мікаілова Н. А. (2017)
Лукіна Н. Б. - Дослідження психологічних особливостей особистісних типологій перфекціоністів у структурі цільової спрямованості (2017)
Мозговий В. І. - Психологічне дослідження факторної структури особистості військовослужбовців вартової служби (2017)
Мотков С. О. - Взаємозв’язок самоставлення та адаптаційної поведінки підлітків з травмуючим досвідом (2017)
Перевязко Л. П. - Сновидения о смерти в контексте вневременности бессознательного (2017)
Подкоритова Л. О. - Емпіричне дослідження здатності до самоаналізу у майбутніх фахівців соціономічної сфери, Брезденюк А. О. (2017)
Романюк Л. В. - Методологія та методи дослідження цінностей у психології (2017)
Савчин М. В. - Психічна складова здоров’я людини (2017)
Санников А. И. - Решимость как психологический фактор самоактуализации личности (2017)
Сидоренко Ж. В. - Психологічні особливості прояву антиципації під час конструктивного переживання особистістю життєвої кризи (2017)
Тавровецька Н. І. - Життєва позиція особистості в трансактному аналізі (2017)
Ткаченко О. А. - Динаміка морально-психологічного стану та посттравматичного розвитку військовослужбовців у ході антитерористичної операції (2017)
Харченко С. В. - Структура соціального інтелекту особистості (2017)
Шебанова В. І. - Харчова поведінка в континуумі "норма – патологія" (2017)
Щербак Т. І. - Психологічні особливості відчуття самотності в іммігрантів (2017)
Tsokota V. R. - Cyberpsychology: evolution of the notion and current state, Kravchenko O. V. (2017)
Волошина Н. В. - Тренінг "фасилітація опору змінам в організації", Терлецька Ю. М. (2017)
Mytnyk O. Ya. - The problem of maturity of a futurepsychologist as a competitive specialist within his vocational training, Serediuk T. V., Sviatenko Yu. O. (2017)
Бабенко О. О. - Теоретичний аналіз можливості використання психологічного впливу у роботі слідчого під час проведення допиту (2017)
Штанько Н. А. - Психолого-педагогічна модель розвитку лідерських якостей керівників органів внутрішніх справ у процесі професійно-психологічної підготовки (2017)
Ралко А. І. - Методичні рекомендації щодо формування психологічної готовності майбутнього фахівця до аудиторської діяльності (2017)
Завязкіна Н. В. - Методологічні проблеми сучасної судової експертології (2017)
Молотокас А. А. - Особливості прояву депресивного стану у жінок за шкалою Гамільтона (2017)
Царькова О. В. - Супровід сімей, де росте дитина з психофізіологічними вадами, у системі громадського здоров’я, Работа Т. О. (2017)
Єсип М. З. - Відеоінтерактивний тренінг на допомогу сім’ям з дітьми з розладом спектру аутизму (РСА): психологічний погляд (2017)
Лисенкова І. П. - Психології емоційної сфери дітей із затримкою психічного розвитку (2017)
Марценюк М. О. - Психологічні особливості аутизму як загального розладу розвитку, Мигович Є. В. (2017)
Педан В. І. - Кримінально-­правова охорона суспільних відносин у сфері туризму (2018)
Антошкіна Л. І. - Якісні характеристики туристичного продукту Бердянської дестинації, Юрченко Ю. Ю., Холод О. О. (2018)
Антошкін В. К. - Модель розвитку підприємства у кризовій ситуації (2018)
Бритвєнко А. С. - Маркетингова стратегія позиціювання підприємства на ринку логістичних послуг (2018)
Горяча О. Л. - Концепція формування системи стратегічного управління інноваційною діяльністю на підприємствах машинобудівної галузі, Калюжний Г. В., Буховець А. А. (2018)
Добренко О. О. - Використання інтерактивного маркетингу у сфері послуг (2018)
Кірова Л. Л. - Напрямки розвитку ринкової і соціальної інфраструктури в транскордонному агропромисловому кластері (2018)
Клименко А. А. - Роль інноваційної стратегії інжинірингу бізнес­моделі підприємства, Дінжос О. В., Лозгачов М. В. (2018)
Лактіонов Є. Ю. - Моделювання соціальних процесів на основі математичної моделі Лотки­Вольтерри, Скрипіцин М. В., Порватова Н. М. (2018)
Міхов Л. І. - Цифрове управління результативністю економічної діяльності корпорацій, Меренчук О. М., Дорогань Є. В. (2018)
Пилипенко К. А. - Теоретико­методологічні підходи до управління продовольчою безпекою в системі менеджменту аграрних підприємств (2018)
Рунчева Н. В. - Методи просування іміджу бренду (2018)
Степанова В. О. - Формування системи контролінгу витрат в управлінні сільськогосподарським підприємством, Вовченко А. В. (2018)
Шинкарюк О. В. - Інституалізація провідних елементів механізму державного регулювання регіонального людського розвитку (ІІІ, моніторинг людського розвитку: заключна частина), Сігайов А. О., Столярова В. В. (2018)
Реєнт О. П. - Перша світова війна і наслідки геополітичних катаклізмів початку ХХ століття для України (2015)
Троян С. С. - Кайзерівська Німеччина на шляху до великої війни: пангерманські ідеї та плани кінця ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Боляновський А. В. - Українське питання у планах кайзерівської Німеччини у роки Першої світової війни (2015)
Патер І. Г. - 28 червня 1914 року – пролог Української державності (2015)
Сич О. М. - Цивілізаційні аспекти Першої світової війни (2015)
Панчич І. - Хорватські вояки на східному фронті 1914 – 1918 років (Галичина, Буковина і Волинь), Пащенко Є., Томинац Н. (2015)
Томин Ю. М. - Галичани у битвах Першої світової війни (2015)
Савченко Г. П. - Українізація в російській армії в період червневого наступу 1917 року (2015)
Гречило А. Б. - Перша світова війна та українські національні символи (2015)
Пендзей І. В. - Версальська система та проблеми етнонаціонального й територіального облаштування в Центральній та Південно-Східній Європі (2015)
Райківський І. Я. - Взаємини українських діячів Галичини і підросійської України на початку ХХ століття (2015)
Комар В. Л. - Юзеф Пілсудський і його соратники в боротьбі за незалежність Польщі напередодні Першої світової війни (2015)
Жерноклеєв О. С. - Війна в історичній долі австрійського "малого інтернаціоналу" (2015)
Федорчак П. Ф. - Національно-визвольний рух чехів і словаків у роки Першої світової війни (2015)
Гаврилів І. О. - Український мілітаризм: історія становлення напередодні та у роки Першої світової війни (2015)
Кобута Л. П. - Володимир Левинський і політичні орієнтації українських соціалістів під час великої війни (1914 – 1916) (2015)
Бурачок Л. В. - Громадсько-політична діяльність Осипа Назарука у роки Першої світової війни (2015)
Панфілова Т. О. - Українські політичні організації у період розпаду Австро-Угорської імперії та проголошення ЗУНР (2015)
Добржанський О. В. - Сприйняття населенням Буковини російських окупаційних військ та адміністрації як важливий аспект повсякденного життя в умовах Першої світової війни (2015)
Литвин М. Р. - Російська військова адміністрація та соціум Львова у 1914 – 1915 роках (2015)
Соляр І. Я. - Перша світова війна в національній пам’яті галичан (1923 – 1939) (2015)
Вітенко М. Д. - Повсякденне життя міст Галичини під час Першої світової війни (2015)
Кобута С. Й. - Героїка національної пам’яті про січове стрілецтво як чинник активізації політичної боротьби українців за незалежність в кінці 1980-х – на початку 1990-х років (2015)
Голик Р. Й. - Пісні з Талергофа: образ Першої світової війни у співанику галицького селянина (2015)
Халак Н. В. - Спогади з часу Першої світової війни: щоденник Івана Констанкевича – в’язня концтабору Талергоф (1914 – 1915) (2015)
Жук І. Я. - Іван Левинський та його будівельна фірма за часів передвоєнної кризи і Великої війни (2015)
Мрака І. Б. - Зустріч із росіянами: царська армія в оцінці львів’ян (1914 – 1915) (2015)
Котов С. М. - Викуп "Українського городу" товариством "Сокіл-Батько" у роки Першої світової війни та післявоєнний період (2015)
Лук’янченко С. В. - Український парамілітарний та комбатантський рухи в Канаді після Першої світової війни (2015)
Гозуватенко С. П. - Брати Іван та Михайло Омеляновичі-Павленки у роки Другої світової війни: "колаборанти" чи борці за українську державність? (2015)
Борчук С. М. - Проблематика Першої світової війни у вітчизняній енциклопедистиці (2015)
Соловка Л. М. - Джерела з історії західноукраїнських земель періоду Першої світової війни у фондах Державного архіву Івано-Франківської області (2015)
Шологон Л. І. - Національно-культурний рух українців Галичини напередодні Першої світової війни: спроба джерелознавчого аналізу (2015)
Лазорак Б. О. - Секретна папка начальника дрогобицького повіту капітана Олексія Тілла як аргумент російської українофобії в Галичині (1914 – 1915) (2015)
Литвин М. Р. - Міжнародна наукова конференція "Перша світова війна в історичній долі народів Центрально-Східної Європи", Хахула Л. І. (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Булгакова О. Ю. - Психологічна готовність студентів до соціальної взаємодії: суб’єктний підхідї (2017)
Василенко Л. П. - Впровадження технології особистісно-професійного розвитку майбутнього педагога в практику викладання психологічних дисциплін, Василенко І. Я. (2017)
Вовк В. О. - Особливості психолого-педагогічного супроводу розвитку суб’єктної позиції студентської молоді (2017)
Дем’яненко С. Д. - Психолого-педагогічні аспекти засвоєння старшими дошкільниками висловлювання-тексту (2017)
Дудка А. І. - Копінг-поведінка в професійній діяльності педагога (2017)
Ірхіна Ю. В. - Конфліктні форми поведінки та способи їх корекції в умовах позакласної іншомовної діяльності (2017)
Kuznietsova O. O. - Psychological element of motivational strategies and techniques in foreign language teaching for professional needs (2017)
Лящ О. П. - Психологічні особливості емоційного інтелекту студентів педагогічного університету (2017)
Малахов Д. В. - Соціально-психологічні зміни особистості в результаті психосоматичних розладів (2017)
Михальченко Н. В. - Детермінанти розвитку патріотичної рефлексії особистості (2017)
Мітіна С. В. - Комунікативна компетентність як один зі складників педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу (2017)
Набиева Аида Субхан гызы - Экспериментально-психологическое исследование детского аутизма (2017)
Парасєй-Гочер А. О. - Програма психолого-педагогічного тренінгу з розвитку духовності підлітків-сиріт в умовах державних закладів опіки (2017)
Педоренко В. М. - Теоретичне обґрунтування програми формування суверенних моральних цінностей у майбутніх психологів (2017)
Резнікова О. А. - Копінг-стратегії та копінг-ресурси у структурі копінг-поведінки особистості студента, Шамардіна А. В. (2017)
Руденок А. І. - Ігрова діяльність як складова сучасних методик розвитку дитини, Гуменна О. В. (2017)
Столярчук О. А. - Зміст і психометричні характеристики методики діагностики професійного універсуму майбутнього фахівця (2017)
Сухенко Я. В. - Психологічний час особистості: змістовно-хронологічна логіка дослідження феномена (2017)
Терзи О. О. - Корекція та профілактика синдрому емоційного вигорання у лікарів (2017)
Франчук О. Ю. - Глибинно-психологічне дослідження діалогу, Стасько О. Г. (2017)
Чернов А. А. - Емпіричне дослідження когнітивного компонента ставлення до моральних настанов у структурі особистості молодшого школяра (2017)
Чіп Р. С. - Уявлення старших підлітків як мотиваційна основа становлення ґендерної ідентичності (2017)
Аксенченко К. Б. - Стереотипи фінансової поведінки безробітних: соціально-психологічний аспект проблеми (2017)
Блинова О. Є. - Теоретичний аналіз розвитку уявлень про психологічну безпеку (2017)
Волошок О. В. - Особливості стилю поведінки в конфлікті на етапі молодої сім’ї, Подобівський В. М. (2017)
Довгань Н. О. - Позитивістсько-натуралістичний підхід: передумови наукового пізнання феномена поколінності (2017)
Краснякова А. О. - Особливості впливу інформаційно-комунікаційного середовища мережі інтернет на становлення громадянськості молоді (2017)
Лєскова Л. Ф. - Аналіз наукових підходів дослідження феномена професійного вигорання працівників соціальної сфери (2017)
Мамедова Гюнай Кямиль кызы - Азербайджанская семья: этнопсихологическая характеристика (2017)
Міщенко Н. В. - Психологічна готовність фахівців-психологів до здійснення системної соціальної підтримки осіб із кризовими станами (2017)
Морозова О. В. - Соціально-психологічна підтримка благополуччя подружжя у шлюбі (2017)
Позняк С. І. - Комунікативні практики та стратегії соціальної взаємодії в контексті громадянської та національної самоідентифікації студентської молоді (2017)
Туркова Д. М. - Фахові можливості соціальних працівників у процесі розвитку психосоматичної компетентності паліативних клієнтів (2017)
Черных Л. А. - Особенности влияния стрессоров на межличностные отношения старших дошкольников со зрительной патологией (2017)
Шостя І. В. - Соціально-психологічні засади формування комунікативної компетентності медиків (2017)
Kamarpour M. - Magnetogenesis in natural inflation model, Sobol O. (2018)
Сердега І. В. - Спектроскопічні особливості профілів ВКР підсилення в одномодових волокнах на основі кварцового скла, Григорук В. І., Фелінський Г. С. (2018)
Dorohoi D. O. - Excited state molecular parameters determined by spectral means (2018)
Кутовий С. Ю. - Механізми та параметри зв’язування амітозинобераміду з ДНК у водному розчині, Савчук Р. С., Башмакова Н. В., Говорун Д. М., Заїка Л. А. (2018)
Rajaramakrishna R. - Sm3+-doped molybdenum gadolinium borate glasses for orange emission laser active medium, Ruangtawee Y., Kaewkhao J. (2018)
Abebe T. - Enhancement of squeezing and entanglement in a non-degenerate three-level cascade laser with coherently driven cavity (2018)
Новак О. - Роль подвійних шарів у формуванні умов поляризаційного фазового переходу до стану надвипромінювання в струмовій трубці Іо, Холодов Р., Фоміна А. (2018)
Булавін Л. А. - Дисипативна нестійкість Релея–Тейлора та її внесок у формування межі з’єднання при електричному зварюванні біоматеріалів, Ткаченко В. І. (2018)
Hashim A. - Novel pressure sensors made from nanocomposites (biodegradable polymers–metal oxide nanoparticles): Fabrication and characterization, Hadi A. (2018)
Ovsiienko I. - Features of microstructure of chemically obtained graphene-like particles, Len T., Matzui L., Lazarenko O., Le Nor-mand F., Shames A. (2018)
Бредун І. - Есхатологія Івана Богослова, або у колі інтерпретацій (2017)
Глушко Т. - Перспективи трансформації економічної теорії в умовах глобальної кризи (2017)
Горбань Р. - Індивідуальний вимір особи в інтерпретації Чеслава Станіслава Бартніка (2017)
Дышлевой И. - Магия и право на счастье: социологический анализ (2017)
Dubiel-Zielinska P. - A few words on intuition (2017)
Єрахторіна О. - Природа, сутність, структура і функції самовдосконалення особистості як найвищої форми її усвідомленого саморозвитку (2017)
Кириченко М. - Структурні концепти ідеології інформаційного суспільства та її вплив на подолання проблем віртуального світу (2017)
Ковач-Петрушенко А. - Отличительные черты философского постмодернизма в странах Центральной и Западной Європы в 70–80-х годах 20-го века (2017)
Лісіцин В. - Самовизначення чи територіальна цілісність: вирішення дилеми на засадах справедливості (2017)
Ломачинська І. - Генеза гендерної ідеології епохи середньовіччя (2017)
Ломачинська С. - Генеза християнського проповідництва в сучасному глобалізованому світі (2017)
Мартинов Р. - Ідеологія та суб'єкт у посткласичній епістемі, Білоус М. (2017)
Марусіна О. - Концептуальні засади дослідження когнітивного виміру комунікативних практик (2017)
Оліфер О. - Проблеми тотожності в онтології: якісна тотожність (2017)
Рева Т. - Етика В. Шинкарука: аксіологічний аналіз (2017)
Ходус Е. - Позиция другого как необходимый момент конституирования приватного опыта бытия (2017)
Швец О. - Техно-теология и современная философия универсума (2017)
Бусленко В. - Стосунки уряду та парламентської опозиції в Словацькій Республіці (1998–2010 рр.) (2017)
Валюшко І. - Дипломатія України у вимірі інформаційної безпеки країни (2017)
Іщейкін К. - Концептуальні засади учасницьких практик у Німеччині (2017)
Mirzazade L. - Internal political processes in Georgia (view from Baku) (2017)
Олефір І. - Ефективність державної політики в розвитку інформаційного суспільства (2017)
Шабанов М. - Патримоніальний політичний режим та його відтворення: системні риси та специфіка (2017)
Юсифзаде Аида Мамед кызы - Некоторые аспекты проблемы суверенитета государства и нации (2017)
Титул, зміст (2018)
Пилипчук Я. - Чернігово-Сіверська земля та татари (литовський період), Бабенко О. (2018)
Тимів І. - Битва під Журавном 1676 р. (2018)
Сергєєв С. - Стан колишнього будинку чернігівського архієпископа на поч. ХІХ ст. (2018)
Доценко А. - Будинок полкової канцелярії в першій половині ХХ ст., або Страсті за чернігівським архівом (2018)
Рига Д. - Руйнування споруди колишнього благородного пансіону Чернігівської класичної чоловічої гімназії в роки Другої світової війни (2018)
Панько С. - Забуті сторінки історії: Козелецький Троїцький чоловічий монастир (2018)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (ХVІІ-ХVІІІ ст.) (частина 11), Тарасенко І. (2018)
Донесення Францишка Грабі, резидента-представника великого коронного гетьмана Речі Посполитої Адама Сенявського при дворі гетьмана Івана Мазепи, до свого патрона (переклад та вступний коментар О. Циганок) (2018)
Листи капітана Джеймса Джеффріса із шведської армії до міністра в Уайтхолл (1708 р.) (Переклад з англійської і коментар О. Герасимчука) (2018)
Казіміров Д. - До питання про формування міської міліції в Чернігові навесні 1917 р. (2018)
Студьонова Л. - Їм не поставили пам’ятників, про них навіть мало хто знає (2018)
Половець В. - Династія качанівських благодійників (2018)
Походяща О. - Портрети гетьмана Івана Мазепи з родинної колекції Бутовичів (2018)
Синельник І. - Акція "Ніч у музеї" як зразок ефективної комунікації з відвідувачами (на прикладі Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського) (2018)
Пиріг П. - Доля вчителя Стефана Поповиченка, Конопля Ю. (2018)
Павленко С. О. - Довженко: "Ви хочете сказати, що я брехав?" (2018)
Содержание (2018)
Карлійчук М. А. - Особливості змін решітчастої пластинки склери у хворих на діабетичну полінейропатію залежно від тяжкості захворювання, Бездітко П. А. (2018)
Гайдамака Т. Б. - Спосіб патогенетичного лікування нейротрофічної кератопатії, Веліксар Т. А., Дрожжина Г. І., Серебріна Т. М. (2018)
Гудзь А. С. - Зв'язок васкуло-ендотеліального фактора росту (VEGFA) з віком та прогресією діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет II типу, Захаревич Г. Є., Петренко О. В., Зяблицев С. В., Джоджуа В. (2018)
Сердюк В. Н. - Математическое обоснование метода оценки риска развития и прогрессирования диабетической ретинопатии с определением лептина в сыворотке крови у больных с метаболическим синдромом и сахарным диабетом II типа, Кирилюк М. Л., Ищенко В. А. (2018)
Задорожный О. С. - Дистанционная термография наружной поверхности глаза у пациентов с абсолютной глаукомой при проведении транссклеральной лазерной коагуляции цилиарного тела (пилотное исследование), Гузун О. В., Братишко А. Ю., Кустрин Т. Б., Насинник И. О., Король А. Р. (2018)
Савко В. В. - Эффективность нейропротекторного лечения постувеальной вторичной глаукомы пиримидиновыми нуклеотидами, Савко В. В. (мл.) (2018)
Чечин П. П. - Эффективность неодимовой транссклеральной лазерциклокоагуляции и изменение кровообращения глаза у больных с абсолютной глаукомой, Гузун О. В., Храменко Н. И. (2018)
Чечин П. П. - Гистоморфологические изменения склеры и цилиарного тела после транссклеральной контактно-компрессионной неодимовой лазерной коагуляции, Вит В. В., Гузун О. В. (2018)
Юревич В. Р. - Стабильность мембран лизосом нейрональных структур глаза при моделировании глаукомы на фоне экспериментального диабета у кроликов (2018)
Михейцева И. Н. - Моделирование депривационной миопии в эксперименте, Абдулхади Мохаммад, Путиенко А. А., Ковальчук А. Г., Коломийчук С. Г., Сироштаненко Т. И. (2018)
Середа Е. В. - Случай успешного применения стромального роговичного трансплантата для лечебной кератопластики у больного герпетическим кератитом, Дрожжина Г. И., Гайдамака Т. Б. (2018)
Боброва Н. Ф. - Удаление персистирующей зрачковой мембраны с рефракционной заменой хрусталика, Романова Т. В., Смаглий Д. В. (2018)
Kovtun M. I. - Accidental intralenticular injection of dexametasone intravitreal implant during the treatment of refractory diabetic maculae oedema, Klymenko V. V., Sardaryan V. V., Kovtun N. M. (2018)
Надрага М. С. - Професор Емануель Емерік Міхек (1852-1950): нариси біографії та наукового доробку, Турчак О. В. (2018)
"Thea” (Франция) – конкурс молодых офтальмологов ТROPHY (2018)
Ревуцька А. О. - Історичний аспект трансформаційних процесів в аграрному секторі та його наслідки для України, Котвицька Н. М. (2017)
Богатирьов І. І. - Аналіз структури корпоративних фінансів економіки ЄС (2017)
Запотічна Р. А. - Вплив діяльності транснаціональних банків на зовнішню заборгованість країн Центрально-Східної Європи (2017)
Мусял П. - Теоретико-методологічні принципи аналізу культурно-цивілізаційних чинників глобалізації бізнесу (2017)
Поворозник М. Ю. - Комплексний аналіз національних моделей організації систем медичних послуг (2017)
Багорка М. О. - Стан та проблеми розвитку ринку органічної продукції в Україні (2017)
Богма О. С. - Державне регулювання в забезпеченні бюджетної безпеки країни: характеристика вихідних положень (2017)
Криницька О. О. - Передумови формування продовольчої політики в Україні (2017)
Сало І. А. - Кон’юнктурні зміни на вітчизняному ринку плодів (2017)
Сафонов Ю. М. - Класифікація ризиків у державному регулюванні пасажирського автомобільного транспортного комплексу, Ленська Н. І. (2017)
Гавриліна В. І. - Вплив виробничих факторів на вартість підприємства, Новикова І. В., Пригара І. О. (2017)
Доброва Н. В. - Напрями удосконалення діяльності міського електротранспорту, Осипова М. М., Нечепуренко М. С. (2017)
Клімова О. І. - Еволюція теоретико-методичних підходів до визначення сутності прямого продажу (2017)
Луцій К. М. - Розвиток інтеграційних зв’язків у м’ясопродуктовому підкомплексі (2017)
Павелко В. Ю. - Стимулювання авіакомпаній до розвитку перевезень через аеропорти України (2017)
Сібрук В. Л. - Ціноутворення і управління доходами авіакомпаній, Раменська С. Є. (2017)
Сотниченко В. М. - Міст та архітектоніка економічної безпеки підприємства (2017)
Бойко В. В. - Ідентифікація дестабілізуючих тенденцій функціонування господарського механізму розвитку сільських територій (2017)
Жученко А. М. - Теоретичні основи стійкого та економічного розвитку регіону (2017)
Киш Л. М. - Інноваційний розвиток промислових підприємств Вінницької області, Назаровська А. І., Редько Л. Ю. (2017)
Киш Л. М. - Оцінка інноваційно-наукового потенціалу Вінницької області, Олійник А. Ю. (2017)
Навроцький Р. Л. - Зарубіжний досвід формування розвитку інноваційної інфраструктури (2017)
Боровік Л. В. - Методологія реалізації інвестиційної політики у аграрній галузіі (2017)
Орєхова К. В. - Моделювання впливу факторів фінансової безпеки на конкурентний статус машинобудівних підприємств (2017)
Перловська Н. В. - Державна фінансова підтримка діяльності малих підприємств в Україні (2017)
Раделицький Ю. О. - Теоретико-системні основи визначення місцевих бюджетів (2017)
Степура А. Т. - Банківські інновації: сутність та значення у кредитуванні малого і середнього бізнесу (2017)
Волковська Я. В. - Економіко-математична модель експертного оцінювання вибору підходу до обліку витрат у готелі (2017)
Труш І. Є. - Державний фінансовий контроль в умовах економічних трансформацій (2017)
Маслій В. В. - До уточнення понятійно-категоріального апарату статистичного дослідження структури іноземних інвестицій (2017)
Дупляк О. М. - Прогнозування доходів від індустрії відеоігор у світі та ймовірні перспективи розвитку в Україні, Александрович В. В. (2017)
Новий вид наукових послуг (2017)
Содержание (2018)
Храменко Н. И. - Состояние регионарной и центральной гемодинамики при ишемической нейропатии зрительного нерва, Коновалова Н. В., Гузун О. В. (2018)
Дрожжина Г. И. - Результаты применения ускоренного кросслинкинга коллагена роговицы при кератоконусе, Тройченко Л. Ф., Науменко В. А., Иванова О. Н., Середа Е. В. (2018)
Сакович В. М. - Динаміка інтегральних показників об’єктивних клінічних симптомів при лікуванні пацієнтів з травматичним кератитом, Острікова Т. О. (2018)
Веліксар Т. А. - Стан відновного потенціалу глютатіону і пероксідації ліпідів в сльозі пацієнтів, які тривалий час користуються м’якими контактними лінзами, Леус М. Ф., Гайдамака Т. Б., Міхейцева І. М., Коломійчук С. Г. (2018)
Перетягин О. А. - Изменение корнеосклеральной ригидности и толщины роговицы при разных уровнях целевого внутриглазного давления у больных стабилизированной первичной открытоугольной глаукомой, Дмитриев С. К., Лазарь Ю. М., Татарина Ю. А. (2018)
Риков С. О. - Розподіл поліморфних генотипів гену глутатіон-S-трансферази (GSTP1, GSTM1 и GSTT1) та їх асоціативний зв'язок з первинною відкритокутовою глаукомою, Бурдей А. В., Зябліцев С. В., Могілевський С. Ю. (2018)
Алибет Яссин - Сравнительный анализ биоэлектрической активности периферической сетчатки у больных с миопической аномалией рефракции, прооперированных по поводу регматогенной отслойки сетчатки, осложненной отслойкой сосудистой оболочки, Пономарчук В. С., Левицкая Г. В., Храменко Н. И. (2018)
Сердюк В. Н. - Показатели активности ингибиторов плазминогена-1 в крови больных с метаболическим синдромом в зависимости от стадии диабетической ретинопатии, Кирилюк М. Л., Пилипенко Л. Ю. (2018)
Карлійчук М. А. - Клінічна оцінка змін комплексу гангліонарних клітин сітківки при діабетичній полінейропатії в залежності від тяжкості захворювання (2018)
Кузенко О. В. - Екологічна обумовленість захворюваності на центральну серозну хоріоретинопатію в Сумській області, Дьомін Ю. А., Літвінова Л. В., Кузенко Є. В. (2018)
Егорова К. С. - Значення автоматичної статичної периметрії в оцінці зорових розладів у хворих на аденому гіпофізу із супраселярним поширенням, Гук М. О., Задояний Л. В., Гук О. М. (2018)
Мазур В. П. - Показники біопотенціалів поверхневої електроміографії горизонтальних м’язів ока у дітей з монолатеральною співдружньою неакомодаційною косоокістю та результати їх змін після лікування окорухових порушень методом електростимуляції, Бойчук І. М. (2018)
Задорожный О. С. - Структура хориоретинального комплекса глаз кролика после витрэктомии. Сообщение 1. Ирригация витреальной полости растворами различной температуры в течение 30 минут, Назаретян Р. Э., Мирненко В. В., Науменко В. А., Мальцев Э. В., Пасечникова Н. В. (2018)
Ковальчук А. Г. - Обоснование возможности диагностики микроциркуляторной ишемии цилиарного тела с помощью нового метода импедансной офтальмоплетизмографии (2018)
Якименко С. А. - Пучківська Надія Олександрівна (до 110-річчя з дня народження) (2018)
Содержание (2018)
Пасечникова Н. В. - Дифференцированный подход к применению фемтосекундного лазера у больных возрастной катарактой с разной степенью плотности хрусталика, Дмитриев С. К., Гриценко Я. А. (2018)
Чечин П. П. - Двухэтапная лазерная хирургия при фибропластических изменениях стекловидного тела, Драченко К. Г., Гузун О. В., Драченко С. К. (2018)
Риков С. О. - Прогнозування розвитку та прогресування первинної відкритокутової глаукоми на підставі визначення поліморфізмів генів глутатіон-S-трансферази, Бурдей А. В., Зябліцев С. В., Могілевський С. Ю. (2018)
Алибет Я. - Сравнительный анализ биоэлектрической активности центральной сетчатки у больных с миопической аномалией рефракции, прооперированных по поводу регматогенной отслойки сетчатки, осложненной отслойкой сосудистой оболочки, Пономарчук В. С., Храменко Н. И., Левицкая Г. В. (2018)
Кацан С. В. - Риск развития тяжелой формы ретинопатии недоношенных в зависимости от гематологических показателей, гестационного возраста и некоторых лечебных факторов, Адаховская А. А. (2018)
Карлійчук М. А. - Клінічна ефективність лікування субклінічної стадії аксиальної діабетичної оптичної нейропатії, Бездітко П. А. (2018)
Пономарчук А. В. - Цветослабость при врожденных нарушениях цветоощущения различной степени тяжести, Храменко Н. И. (2018)
Мухина А. Ю. - Зрительные функции до и после лечения при врожденной миопии и миопии, осложненной амблиопией, Бойчук И. М., Журавлева Л. Д. (2018)
Задорожный О. С. - Структура хориоретинального комплекса глаз кролика после витрэктомии. Сообщение 2. Ирригация витреальной полости растворами различной температуры в течение 60 минут, Назаретян Р. Э., Мирненко В. В., Науменко В. А., Мальцев Э. В., Пасечникова Н. В., Шафранский В. В. (2018)
Красновид Т. А. - Роль академика Н. А. Пучковской в развитии проблемы офтальмотравматологии (2018)
Озернюк Г. В. - Історичний розвиток правового регулювання трансплантації в офтальмології (2018)
Кошиц И. Н. - О научных итогах 3rd Pediatric Ophthalmology Congress (London, 2018) и об эффективности публикации статей в рейтинговых офтальмологических журналах, Светлова О. В., Гусева М. Г., Эгембердиев М. Б. (2018)
Карабаза І. А. - Тенденції розвитку країн-учасниць групи БРІКС та їх вплив на сучасні міжнародні економічні відносини, Клипо М. С. (2017)
Кожухова Т. В. - Концептуальні засади удосконалення міжнародного фінансування сталого розвитку (2017)
Медведєва І. В. - Концепція ділової культури Г. Хофстеде у міжнародному бізнесі (2017)
Очеретний Д. С. - Малий бізнес у структурі сучасного інноваційного підприємництва (2017)
Савченко С. М. - Фінансові інструменти міжнародного науково-технічного співробітництва (2017)
Андрусенко Н. В. - Інституціоналізація ринку продукції органічного сільського господарства (2017)
Верхоглядова Н. І. - Складові потенціалу будівельної галузі як основа його конкурентоспроможності, Коваленко-Марченкова Є. В. (2017)
Гальцова О. Л. - Динаміка розвитку сфери зв’язку та інформатизації в України (2017)
Грищенко В. Ф. - Структурна побудова організаційно-економічного механізму управління підприємницькою діяльністю з урахуванням фактору безпеки, Грищенко І. В., Юла Ю. С. (2017)
Ігнатенко М. М. - Методичні засади визначення показників розвитку соціальної інфраструктури сільських територій (2017)
Мартинець В. В. - Еволюція наукових підходів до формування стратегії взаємодії держави та бізнесу (2017)
Проскуріна М. О. - Аналіз індексу креативності, як економічного показника (2017)
Сало І. А. - Особливості розвитку ринку яблук в Україні та світі (2017)
Яровий В. Ф. - Оцінка обсягів туристичної діяльності та напрямів її удосконалення у Херсонській області (2017)
Гоменюк М. О. - Аналіз здійснення інноваційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах (2017)
Єременко Д. В. - Ресурсне забезпечення конкурентоспроможного розвитку фермерських господарств (2017)
Завідна Л. Д. - Організаційно-методичний підхід до формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств сфери готельних послуг (2017)
Колісніченко П. Т. - Державне регулювання забезпечення економічної безпеки підприємств малого та середнього бізнесу (2017)
Kravchuk R. S. - Estimation of investment attractiveness of oil and gas complex of Ukraine (2017)
Кулаковська Т. А. - Аналіз ринку кондитерських виробів в Україні: проблеми і перспективи розвитку, Щурова А. П. (2017)
Лизунова О. М. - Управління енергоспоживанням промислового підприємства, Сарбаш Л. Д. (2017)
Луцик І. Б. - Вплив факторів на вибір та реалізацію стратегій розвитку підприємств харчової промисловості, Юрій Е. О. (2017)
Отенко І. П. - Оцінка ефективності формування і реалізації військово-технічної та оборонно-промислової політики України в сучасних умовах, Вінник І. (2017)
Саванчук Т. М. - Інформаційне забезпечення управління процесом постачання в аграрних підприємствах (2017)
Saiensus M. A. - The impact of the general strategy on the stability of the control system in the conditions of uncertainty of economic processes, Karnaukhova A. S. (2017)
Харун О. А. - Мотиваційна складова підвищення конкурентоспроможності трудового потенціалу підприємств (2017)
Бабенко А. Г. - Маркетинг персоналу як базис формування HR-бренду регіону, Цибулько А. І. (2017)
Завгородній К. В. - Місце логістичної інфраструктури та аутсорсингу у забезпеченні ефективних регіональних трансформацій (2017)
Порудєєва Т. В. - Оцінка конкурентоспроможності Причорноморського регіону України в умовах поглиблення процесів глобалізації та євроінтеграції (2017)
Радченко О. Д. - Моніторинг та аналіз впливу децентралізації на розвиток сільських громад Причорноморського регіону на прикладі Миколаївської області, Лазутіна Л. О., Кір’ян С. М. (2017)
Паляничко Н. І. - Стратегічні напрямки регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні (2017)
Бучинська О. В. - Можливості використання сучасних PR-технологій у політичному передвиборчому процесі (2017)
Крисько Ж. Л. - Аналіз сучасного стану ринку праці Тернопільської області, Михасів О. П. (2017)
Мовилэ И. В. - Статистический анализ естественного движения населения республики Молдова в условиях регионального развития (2017)
Аврамчук Л. А. - Тенденції розвитку валютного ринку України, Козицька Є. В. (2017)
Барилюк М.-М. Р. - Теоретичні аспекти визначення сутності поняття "фінансова безпека комерційного банку" (2017)
Гетьман Є. М. - Особливості класифікації державних цільових програм в Україні (2017)
Кретов Д. Ю. - Кредитні цикли в традиційній та ісламській моделях банківських систем (2017)
Маначинська Ю. А. - Аналіз та класифікація чинників попиту на гроші, Чичкань М. О. (2017)
Мамонова Г. В. - Еволюція теорії страхування, Позднякова Л. О. (2017)
Христін А. І. - Індикатори оцінки репутаційного ризику банку (2017)
Ярошевська О. В. - Формування капіталу суб’єктів підприємництва в процесі приватизації через фондову біржову торгівлю (2017)
Гандзюк О. В. - Ключові аспекти формування облікової політики будівельними підприємствами (2017)
Чернявська М. К. - Роздрібна торгівля України: сучасний стан та перспективи розвитку (2017)
Сидорук Т. С. - Економіко-математичне моделювання частки ринку компаній фармацевтичної галузі (2017)
Червак О. Ю. - Підкритерії паретівської згортки критеріїв як один з методів оптимізації виробничої програми підприємства (2017)
Новий вид наукових послуг (2017)
Седляр Д. О. - Потреби українців на сучасному етапі: економічний аспект (2017)
Біла С. О. - Міжнародне економічне співробітництво України у сфері ядерної енергетики, Філоненко Я. М. (2017)
Ричка М. А. - Фондовий ринок України в умовах євроінтеграції (2017)
Яковченко В. С. - Принцип транспарентності сот як запорука передбачуваних міжнародних торгових відносин (2017)
Біла І. С. - Розвиток сучасного бізнесу та проблеми його державного регулювання в Україні, Салатюк Н. М. (2017)
Більська О. В. - Cоціальні інновації: сутність, джерельна база та особливості формування (2017)
Боднар О. В. - Методичні підходи дослідження диспаритету цін на сільськогосподарську продукцію (2017)
Гомон М. В. - Значення поняття "регулятивний потенціал" в податковому регулюванні (2017)
Пінчук Д. В. - Механізм реалізації регуляторної політики у сфері торгівлі лікарськими засобами (2017)
Сало І. А. - Категорія ринок плодів і ягід в сучасності (2017)
Бойчик І. М. - Формування бізнес-моделі виробничо-торгівельного підприємства з урахуванням напрямів його стратегічного розвитку (2017)
Буй Ю. В. - Лібералізація ринків електричної і теплової енергії, вугілля та газу, перехід на нову модель їх функціонування (2017)
Кучер С. Ф. - Конкурентоспроможність продукції та методи її оцінки, Васильєв В. Г. (2017)
Глущенко Я. І. - Внутрішній контроль зовнішньоекономічного договору: інформаційно-організаційні та методичні аспекти (2017)
Жадан Ю. В. - Класифікація ризиків олійно-жирових підприємств України (2017)
Лизунова О. М. - Формування енергоефективної політики підприємства, Пуханов О. О. (2017)
Несен Л. М. - Тактика реалізації стратегії блакитного океану через реінжиніринг бізнес-процесів, Жгун О. П., Околіта І. І. (2017)
Прокопець Л. В. - Роль інформації в сучасному світі, Гіжевська А.-М. В. (2017)
Раменська С. Є. - Створення маркетингової системи компанії сфери послуг, Радченко О. А. (2017)
Селезньова О. О. - Ідентифікація понятійно-категоріального апарату управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств (2017)
Старостенко Г. Г. - Управління ліквідністю малого підприємства: теоретичний аспект (2017)
Черкасова Т. І. - Особливості формування інвестиційного потенціалу агропідприємств України, Каражова Н. Д. (2017)
Жученко А. М. - Теоретичні основи стійкого розвитку регіону на основі інтенсифікації інвестиційної діяльності з розробкою математичних методів експертно-статистичного оцінювання (2017)
Приходченко Т. А. - Методологія дослідження регіонального розвитку (2017)
Губарь О. В. - Особливості управління відходами в Україні: проблеми і шляхи їх вирішення, Чумак О. В., Федорченко О. К. (2017)
Кальницька М. А. - Соціальна безпека: поняття та загрози в контексті взаємозв’язку з економічною безпекою (2017)
Семенова Л. Ю. - Нормативно-правове підґрунтя та проблеми працевлаштування молоді: сильні і слабкі сторони, Лобза А. В., Бикова А. Л. (2017)
Жадан О. В. - Контроль ефективності використання коштів місцевих бюджетів (2017)
Зайцев О. В. - Інститут банкрутства, його функції та роль на сучасному етапі економічного розвитку держави, Нікітін Д. В. (2017)
Полєжаєва С. М. - Особливості страхування ризиків при споживчому кредитуванні (2017)
Стеценко Б. С. - Фундаментальні основи становлення постіндустріальної економіки: теоретичні засади (2017)
Височан О. С. - Інституціоналізм у сучасній вітчизняній теорії бухгалтерського обліку: історичні витоки та генезис, Яхвак Д. М. (2017)
Жадан Т. А. - Економічна сутність та зміст поняття "державний фінансовий контроль" (2017)
Рогова Д. О. - Мета та стадії проведення аудиту виробничих запасів, Беренда Н. І. (2017)
Солодка Н. В. - Новий підхід до обліку внутрішньогрупових операцій між учасниками групи підприємств (2017)
Чайка Т. Ю. - Можливості застосування ABC-аналізу при формуванні товарного асортименту з урахуванням його структурної неоднорідності (2017)
Шинкаренко Д. В. - Особливості аудиту та аналізу фінансових результатів, Беренда Н. І. (2017)
Кочкодан В. Б. - Перспективи використання технологій інтелектуальних нафтогазових родовищ в Україні (2017)
Окара Д. В. - Аналіз показників розвитку вівчарства в Україні, Чернишев В. Г., Шинкаренко В. М. (2017)
Гавкалова Н. Л. - Оцінка структури інтелектуального капіталу, Василенко Ю. В. (2017)
Новий вид наукових послуг (2017)
Михайлович Я. М. - Аналіз кінематичних параметрів болтового з'єднання сільськогосподарської техніки, Рубець А. М. (2018)
Афтанділянц Є. Г. - Перспективні металеві матеріали та технології їх отримання (2018)
Аніскевич Л. В. - Удосконалення процесів місцевизначеної сівби зернових культур (2018)
Ловейкін В. С. - Динамічний аналіз роликової формувальної установки із врахуванням дисипативних властивостей рекупераційного приводного механізму, Почка К. І., Ромасевич Ю. О. (2018)
Павленко С. І. - Зміна фракційного складу гноє-компостної суміші посліду в результаті його компостування в буртах, Голуб Г. А. (2018)
Ловейкін В. С. - Аналіз динаміки зміни вильоту вантажу баштового крана, Ромасевич Ю. О., Стехно О. В. (2018)
Шведик М. С. - Визначення сили присмоктування насінини до комірчини висівного елемента з нахиленою віссю обертання, що рухається вгору, Гунько Ю. Л., Теслюк В. В. (2018)
Загурський О. М. - Методика оцінки проекту технічного переоснащення на основі теорії нечітких множин (2018)
Шкарівський Г. В. - Обгрунтування місця розташування поста керування збирального агрегату на базі мобільного енергетичного засобу, Шкарівський Р. Г. (2018)
Коваленко С. Д. - Підвищення ефективності транспортування вантажів бездоріжжями в умовах ведення бойових дій. інноваційний аспект, Машталір В. В., Радіонов І. П., Радченко А. М., Андрієвський А. П. (2018)
Муштрук М. М. - Експериментальне дослідження процесу конвективного сушіння фізалісу (2018)
Колосок І. О. - Організація і керівництво пізнавальною діяльністю студентів у процесі практичної підготовки (2018)
Надточій О. В. - Аналіз багатоканальної системи масового обслуговування при сталому і несталому режимах роботи зернозбиральних комбайнів, Тітова Л. Л. (2018)
Гелетуха Г. Г. - Обґрунтування типових проектів виробництва і споживання паливних брикетів з агробіомаси в Україні, Желєзна Т. А., Драгнєв С. В., Баштовий А. І., Роговський І. Л. (2018)
Болтянська Н. І. - Ефективне функціонування технологічного процесу виробництва продукції тваринництва шляхом підвищення рівня надійності техніки (2018)
Ковбич В. О. - Сучасні способи оброблення води для прорщування ячменю, Мукоїд Р. М., Василів В. П. (2018)
Смолінський С. В. - Аналіз основних показників технічної характеристики сучасних картоплезбиральних машин (2018)
Писаренко Г. Г. - Закономірності накопичення нелокалізованого пошкодження у поверхневих шарах конструкційних матеріалів, Войналович О. В., Майло А. М. (2018)
Тимошок І. В. - Шляхи зменшення енерговитрат садосадильної машини, Шатров Р. В. (2018)
Новицький А. В. - Інноваційність надійного функціонування операторів складних технічних систем "людина-машина" в рослинництві (2018)
Попик П. С. - Пневмомеханічний висівний апарат з дозатором направленої дії (2018)
Шелудченко Б. А. - Розробка лабораторного методу оцінки структурних моделей ґрунту, Чуба В. В., Білецький В. Р. (2018)
Мудрак Т. О. - Удосконалення технології зброджування сусла високої концентрації із крохмалевмісної сировини при використанні цитратів металів, Куц А. М., Кириленко Р. Г., Ковальчук С. С., Пакуляк Х. І., Василів В. П. (2018)
Кухарець С. М. - Удосконалення математичної моделі деформування та розподілення осьового навантаження сучасної агротехнологічної шини, Чуба В. В., Зубко В. М. (2018)
Журавель Д. П. - Підвищення довговічності функціональних систем сільськогосподарської техніки при використанні біопаливно-мастильних матеріалів (2018)
Мороз С. М. - Вплив основних параметрів роботи транспортера-сепаратора на чіткість очищення зерна, Васильковський О. М., Мачок Ю. В., Анісімов О. В. (2018)
Мачок Ю. В. - Забезпечення працездатності композиційного покриття в ґрунтовому середовищі, Васильковський О. М., Мороз С. М. (2018)
Сушко О. В. - Визначення динамічної міцності зерен алмазоносного шару шліфувальних кругів (2018)
Тимошок І. В. - Якісні показники роботи машини для мульчування пристовбурних смуг у багаторічних плодових насадженнях, Шатров Р. В. (2018)
Piskunova L. E. - Analysis of statistical assessment of domestic factors of environment by students in period of growth of emergency situation of socio-political character, Zubok T. O., Sukhomlin Yu. V. (2018)
Rebenko V. I. - Basic methodological requirements to test set of machines for poultry, Rogovskii I. L. (2018)
Нєдовєсов В. І. - Особливості пошкодження зерна в робочому каналі скребкового елеватора зернозбирального комбайна, Матухно Н. В. (2018)
Калініченко Д. Ю. - Моделювання операцій контролю параметрів технічного стану зернозбиральних комбайнів при технічному обслуговуванні, Роговський І. Л. (2018)
Войтюк В. Д. - Мехатронні властивості систем синтезу технічного забезпечення ранньої діагностики внутрішніх хвороб великої рогатої худоби, Роговський І. Л. (2018)
Роговський І. Л. - Основні чинники забезпечення продуктивності процесів відновлення працездатності сільськогосподарських машин (2018)
Бешун О. А. - Аналіз існуючих моделей взаємодій колеса з опорною поверхнею, Ачкевич В. І., Меланченко Я. О., Шеремет Д. О. (2018)
Вихідні дані (2018)
Бойчук Д. С. - Щодо питання про право на зброю як складову частину права людини на захист (2018)
Добренька Н. В. - Благоустрій міста в аспекті забезпечення реалізації права на пересування осіб з особливими потребами (2018)
Завгородній В. А. - Нормативна складова механізму імплементації рішень Європейського суду з прав людини в Україні (2018)
Коваль І. М. - Мотиви та мотивації як чинники осягнення метаантропології правового менталітету (2018)
Мацелюх І. А. - Стратифікація злочинів проти сім’ї, моралі, особистої свободи та честі в українському праві ХІV–ХVI століть (2018)
Мельник В. М. - Историческое право государства на территорию и юридическое неравенство в отношениях Хорватии и Византийской империи (800–1102) (2018)
Пряміцин В. Ю. - Вплив студентів на підвищення якості вищої освіти в умовах євроінтеграції, Дубенець А. С. (2018)
Сидоренко В. В. - Сучасні підходи до визначення категорії "правове регулювання" (2018)
Федіна Н. В. - Концепція соціальної справедливості в теорії держави і права (2018)
Артем’єва Н. П. - Поняття та сутність безоплатної правової допомоги у цивільному судочинстві України (2018)
Бочков П. В. - Історико-правові витоки феномену релігійних організацій як учасників відносин у сфері господарювання. Монастирське господарство (2018)
Гожій І. О. - Проблемні питання правового режиму спадкування у справах з іноземним елементом, Солончук І. В. (2018)
Гуйван О. П. - Міжнародно-правове регулювання інформаційних відносин (2018)
Клейменова С. М. - Щодо питання про співвідношення понять "банківська послуга" та "банківський продукт" (2018)
Мамчур Л. О. - Співвідношення інституту судових доручень із правовими принципами (2018)
Терехов Р. Г. - Фактор безпеки в механізмі цивільно-правового захисту прав споживачів перукарських послуг (2018)
Чомахашвілі О. Ш. - До питання історії правової охорони прав промислової власності (2018)
Яновицька Г. Б. - Споживчий характер підрядних договорів (2018)
Русаль Л. М. - Види джерел права зайнятості (2018)
Селецький О. В. - Юридичні гарантії трудової діяльності дипломатичних працівників (2018)
Новосад А. С. - Правове регулювання земель оздоровчого призначення, Момот А. І. (2018)
Дем’янчук Ю. В. - Удосконалення антикорупційних заходів в Україні, Токарева В. І. (2018)
Деніс О. В. - Проблеми правового регулювання партиципаторних (громадських) бюджетів в Україні (2018)
Дуліба Є. В. - Про окремі інституційні умови реалізації податкової функції в Україні (2018)
Думчиков М. О. - Еволюція понять "податок" та "збір", виявлення спільних та відмінних рис понять "податок" та "збір" через визначення та дослідження їх основних ознак (2018)
Карелін В. В. - Службово-правовий режим професійного підбору, підготовки та перепідготовки управлінського персоналу органів та установ виконання покарань (2018)
Карпунцов В. В. - Критерії ефективності діяльності прокурорів у досудових провадженнях: окремі проблемні питання застосування (2018)
Лебедєва Н. В. - Зміцнення взаємодії Національної поліції України та громадськості на засадах партнерства (2018)
Литвин Н. А. - Принципи правового забезпечення інформаційної діяльності органів Державної фіскальної служби України (2018)
Маріц Д. О. - Класифікація інформаційних прав особи (2018)
Миколенко О. М. - Права та обов’язки суб’єктів адміністративно-деліктного права (2018)
Ніканорова О. В. - Кадрове забезпечення реформи децентралізації: до проблем організації служби в органах місцевого самоврядування в Україні (2018)
Остропільський Б. В. - Адміністрування реєстрації права власності на нерухоме майно у Європейському Союзі (2018)
Семенова А. В. - Роль державної аудиторської служби України в адміністративно-правовому механізмі забезпечення фінансово-економічної безпеки держави (2018)
Стрельченко О. Г. - Адміністративно-правова характеристика давньокитайського та давньогрецького періоду розвитку сфери обігу лікарських засобів: порівняльний аспект (2018)
Боднарук О. М. - Кримінальна відповідальність за чаклунство: історія та сучасність, Шевчук В. А. (2018)
Головач А. В. - Про сучасний стан злочинності у сфері виконання покарань України та детермінанти, що їй сприяють та обумовлюють (2018)
Йосипів А. О. - Запобігання явищу бездомності: каральні чи соціальні заходи? (2018)
Кернякевич-Танасійчук Ю. В. - Обов’язки засуджених та їх пропорційність з правами (2018)
Прижбило О. В. - Щодо детермінації імпульсивної злочинності (2018)
Янішевська К. Д. - Деякі проблеми протидії булінгу в Україні та шляхи їх вирішення, Тимошенко О. О. (2018)
Бєжанова А. В. - Забезпечення інформаційної безпеки під час використання технічних засобів і технологій у дистанційному кримінальному провадженні (2018)
Гладіліна О. В. - Правові аспекти взаємодії органів досудового розслідування з державними спеціалізованими судово-медичними установами під час розслідування умисних вбивств (2018)
Коваль М. М. - Слідчі ситуації на початковому етапі розслідування катувань, що вчиняються співробітниками національної поліції (2018)
Щербанюк Д. В. - Формування в судового експерта внутрішнього переконання про доцільність реалізації права на експертну ініціативу (2018)
Іванюта Н. В. - Особливості господарсько-процесуальної форми у судочинстві (2018)
Меліхова Ю. О. - Засоби запобігання зловживанням адвокатами своїми професійними правами та гарантіями (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Heyets V. - Institutional Conditionality of the Endogenization of Economic Development (2018)
Zvyeryakov M. - Deindustrialization Under the Conditions of Globalization (2018)
Mihók P. - Safe Space Events Preceding Nuclear Sector. Transboundary Impact Assessment Procedures: Potential Implications for the Visegrad Countries and Ukraine (2018)
Kozyuk V. - Promulgation of the Macroprudential Regulation and the Guidelines for the NBU Macroprudential Policy (2018)
Melnyk T. - Priorities of Ukraine’s Export Development in the Conditions of European Integration, Pugachevska K. (2018)
Voynarenko M. - Transformation of Socio-Economic Systems Under Conditions of Integration Transformations, Gonchar O. (2018)
Our Authors (2018)
Бокоч В. М. - Політична обумовленість релігійної ситуації в анексованому Криму (2017)
Голечек Р. - Вплив політичної конкуренції на розвиток парламентаризму в Чеській Республіці (2017)
Кольцов В. - Міграційна криза як передумова і вияв євроскептицизму та наднаціональної опозиційності до ЄС у країнах Вишеградської групи (2017)
Олексенко В. О. - Політичне лобіювання в Україні в нормативно-правовому та безпековому вимірах (2017)
Панарін А. С. - Економічні фактори політичної стабільності (2017)
Тарнавський О. Р. - Проблемні аспекти й перспективи розвитку сучасних типологій євроскептицизму (2017)
Яковлева Л. І. - Легітимність влади та контроль над насильством у перехідному суспільстві (2017)
Бавикіна В. М. - Політичний акціонізм у сучасному мистецтві як соціальна дія (2017)
Бовгиря И. В. - Самоопределение (не)религиозности в опросах общественного мнения: проблемы интерпретации данных на примере семи восточноевропейских обществ (2017)
Кухта М. П. - Вікові межі та маркери старості як характеристики соціально-вікової групи похилих (2017)
Скокова Л. Г. - Феномен участі в культурі у постбурдьєзіанських дискусіях (2017)
Колосов І. В. - Процедура реорганізації підприємства на прикладі Нідерландів: соціально-трудовий аспект (2017)
Костюченко О. Є. - Сутність соціального партнерства (2017)
Кошкош О. О. - Умови та процесуальна форма встановлення або зміни способу і порядку виконання судового рішення у адміністративному судочинстві (2017)
Кравчук О. О. - Правове регулювання енергоефективності як фактор сталого розвитку (2017)
Мазаракі Н. А. - Зміст та значення принципу самовизначення сторін медіації (2017)
Пашинський В. Й. - Методологічний інструментарій дослідження проблем адміністративно-правового забезпечення оборони держави (2017)
Пряміцин В. Ю. - Перспективи розвитку судового захисту права на вищу освіту (2017)
Пряміцин К. Ю. - Електронний кабінет – сучасний механізм взаємодії платника податків та державної фіскальної служби (2017)
Російський І. К. - Тактика огляду приміщень магазинів при розслідуванні крадіжок (2017)
Тараненко М. Г. - Правовідносини, судоустрій, злочини та покарання на Запорозькій Січі, Тараненко М. М. (2017)
Усольцев С. О. - Види спеціальних знань, що використовуються під час розслідування незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (2017)
Філоретова М. В. - Свобода мирних зібрань в Україні крізь призму європейських стандартів (2017)
Чернявская Е. В. - О треугольнике Фреге в патентоведении (2017)
Чомахашвілі О. Ш. - Правовий статус патентного повіреного (2017)
Чорна Т. В. - Проблеми правового регулювання платника податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: компаративний аналіз та шляхи вирішення (2017)
Щирба М. Ю. - Право пацієнта на репродуктивні технології: юридичний вимір (2017)
Юровська В. В. - Імперативний метод адміністративного права: окремі думки щодо подальших перспектив дослідження (2017)
Мацарікова Д. - Рецензія на книгу "Транскордонне співробітництво в Європі та публічне управління прикордонням (Словаччина – Україна)" (автор: Цірнер М.) (2017)
Abstracts (2017)
Данильченко О. С. - Правове регулювання визнання іноземних документів про освіту в Китайській Народній Республіці: національний і міжнародно-правовий виміри (2018)
Яремчук В. В. - Відображення правових ідей І. І. Лукашука у Віденській конвенції про право міжнародних договорів (2018)
Вайцеховська О. Р. - Фінансовий суверенітет держави як суб’єкта міжнародного фінансового права в умовах економічної глобалізації (2018)
Гулєвська Г. Ю. - "М’які організації" (soft organizations) в архітектурі міжнародних економічних відносин: міжнародно-правовий аспект (2018)
Бойко І. І. - Екстрадиція біженців: особливості процесуальної регламентації (2018)
Жук І. В. - Зарубіжний досвід законодавчої регламентації примусового лікування (2018)
Косенко С. С. - Деякі аспекти вдосконалення кримінального законодавства України на прикладі законодавства зарубіжних країн у сфері протидії статевим злочинам щодо дітей, які вчиняються близькими родичами або членами сім’ї (2018)
Мудрак І. В. - Практика ЄСПЛ щодо порушення права конфронтації та проблематика реалізації підпункту (d) пункту 3 статті 6 КЗПЛ у кримінальному провадженні України (2018)
Налуцишин В. В. - Об’єктивна сторона невиконання судового рішення за законодавством держав Європейського Союзу (2018)
Резнік Ю. С. - Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку в міжнародному кримінальному праві (2018)
Карвацька С. Б. - Проблеми інтерпретації положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року в українському законодавстві та судовій практиці: об’єктивні й суб’єктивні чинники (2018)
Кириченко Ю. В. - Конституційне закріплення обов’язків людини та громадянина в європейських державах, Лежнюк В. В. (2018)
Степаненко К. В. - Конвенційний механізм міжнародного захисту прав людини в системі ООН (2018)
Усманов Ю. І. - Загальні відмінності захисту права на життя в умовах збройного конфлікту й ситуацій насильства всередині держави (2018)
Гуйван П. Д. - Міжнародно-правовий принцип правової визначеності. Його сутнісні та часові прояви в українській правовій системі (2018)
Кірпачова М. О. - Співвідношення криптовалюти з ісламом і шаріатом (2018)
Розгон О. В. - Особливості нотаріальних правовідносин з іноземним елементом, які виникають під час посвідчення шлюбного договору (2018)
Гнатюк В. В. - Вступ до субнаціональної політики: від упереджень до стверджень (2018)
Ivasechko O. Ya. - Union for the Mediterranean: features of functioning and prospects of development, Khar O. Yu. (2018)
Міненкова П. В. - Концептуальні засади та категоріальне визначення поняття "мозкові центри": наукове переосмислення традиційних підходів (2018)
Олефір І. В. - Генезис інформаційного суспільства (2018)
Пашков В. О. - Система вищої освіти як предмет політичного управління у третьому рейху: цілі та наслідки (2018)
Weston Ch. - The decline and fall of British power (2018)
Кутуев П. В. - Интеграция инженерного образования и бизнес-образования как драйвер развития национальных экономик постсоветских стран, Коржов Г. А., Пиголенко И. В., Якубин А. Л., Мельниченко А. А., Акимова Е. А., Ищенко А. Н., Костюкевич С. В., Андрос И. А., Кобяк О. В. (2018)
Акулов М. І. - Від симетричної антропології до політичної екології: драматична історія принципу узагальненої симетрії в акторно-мережевій теорії (2018)
Бойко Н. Л. - Громадянська активність онлайн: до соціологічного портрету українського користувача Інтернету (2018)
Бачинський О. В. - Стан наукової розробки виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (2018)
Бережна А. О. - Особливості публічного використання музичного твору як об’єкта авторського права: аналіз нормативних положень (2018)
Буренко Р. И. - Возможны ли административные суды в Республике Беларусь? (2018)
Коміссаров С. А. - Особливості адміністративного провадження у справах про вчинення проступків проти публічного порядку (2018)
Попівняк О. І. - Щодо визначення поняття митної безпеки у теорії та законодавстві (2018)
Починок К. Б. - Сучасний стан правової природи господарського права (2018)
Шевченко А. М. - Фізичні особи в корпоративних правовідносинах відповідно до Цивільного кодексу України: погляд на питання (2018)
Школьний О. В. - Математичні методи аналізу та прогнозування злочину на основі показників сезонності, Хаврук В. О. (2018)
Abstracts (2018)
Андрухів А. І. - Вплив силових характеристик системи підресорювання бойових колісних машин на ефективність ведення вогню сходу, Гузик Н. М., Сокіл М. Б., Нанівський Р. А. (2018)
Сотніков О. М. - Модель опису процесу функціонування комбінованої кореляційно-екстремальної системи навігації безпілотного літального апарату, Тимочко О. І., Танцюра О. Б., Федін О. В. (2018)
Тимочко О. І. - Оцінювання завадозахищеності радіоканалу зв’язку безпілотного літального апарату у міських умовах, Герасимов С. В., Лабунець В. О., Климович О. К. (2018)
Чіковані В. В. - Трьох режимний вібраційний гіроскоп, Цірук Г. В., Корольова О. В. (2018)
Величко Л. Д. - Визначення величини сили лобового опору повітря кулі випущеної з кулеметів ПК, ПКБ, ПКС і ПКТ, Горчинський І. В. (2018)
Науменко І. В. - Актуальні питання щодо внесення змін і доповнень до Правил стрільби і управління вогнем наземної артилерії, Волков І. Д. (2018)
Ткачук П. П. - Особливості діяльності органів цивільно-військового співробітництва на Сході України: склад, завдання та перспективи розвитку, Середенко М. М., Кізло Л. М., Радзіковський С. А. (2018)
Алєксєєв В. М. - Парашутна система для безпілотних літальних апаратів, яка самостійно розвертається проти вітру, Корольов В. М., Сальник Ю. П., Корольова О. В. (2018)
Довгопол Ю. І. - Напрямки підвищення ефективності технічного обслуговування системи живлення двигуна повітрям основних зразків танків (Т-64БВ, Т-64БМ), Долгов Р. В., Кадиляк А. Т., Степанов С. С., Чорний М. В. (2018)
Залипка В. Д. - Теоретичні засади та практичні аспекти застосування системи коригування світла фар на військовій автомобільній техніці, Макогонюк Ф. П., Процюк Р. І. (2018)
Лойко О. М. - Хортинг у системі фізичної підготовки ВВНЗ МО України, Панькевич Я. А. (2018)
Лаврут О. О. - Інноваційні технології викладання дисципліни "Організація військового зв’язку", Лаврут Т. В., Науменко М. В., Хоменко В. П. (2018)
Бредун І. - Концептуальний простір есхатологічних тем та ідей, Компанієць Л. (2017)
Гарат І. - Філософсько-богословська спадщина Dасиля Cуразького (2017)
Gorban R. - Koncepcja osoby wspólnotowej według czesława stanisława bartnika oraz jej łączność z koncepcją komunii osobowej Karola Wojtyły (2017)
Денисенко Н. - Комунікативно-діалогічна компетентність майбутнього фахівця: філософсько-освітня рефлексія (2017)
Діденко Л. - Філософія та наука: антроподолучання до світу (2017)
Ломачинська І. - Моральна сутність постаті пастиря у східно-християнській традиції (2017)
Надибська О. - Методологічні прийоми дослідження соціальних пріоритетів, що розроблені у рамках феноменології, комунікативної філософії та постструктуралізму (2017)
Орищенко Н. - Погляд Беатріче Данте Аліг’єрі: творення нової реальності (2017)
Павловська О. - Логічність і раціональність (2017)
Поляруш Б. - Діалогічне розуміння відкритості (2017)
Райхерт К. - Соціальна критика в аніме на прикладі "Гарматного м'яса" Кацухіро Отомо (2017)
Stefanov S. - Pastoral constitution of "Gaudium et Spes" as the main church messianic document of the second Vatican Council in modern conditions (2017)
Шевченко М. - Навчання 2-го порядку як стратегічний ресурс суспільства (2017)
Aloyeva Kamala Tofik kyzy - Comparative analysis of multiparty dynamic systems in the modern world on the example of the post-soviet countries (Russia, Georgia, Azerbaijan) (2017)
Бортнікова А. - Організація міських влад Луцька за королівськими привілеями на магдебурзьке право (2017)
Буря К. - Локальна демократія: специфіка трансформації у період посткомунізму (2017)
Денисова А. - Використання чорного PR у парламентських виборчих кампаніях 2007, 2012 та 2014 років в Україні: прикладний аспект (2017)
Карпяк О. - Громадянське суспільство у сучасній Україні (політико-правовий аспект) (2017)
Кирилко Д. - Концептуалізація регіонального виміру європейської безпеки у контексті двосторонніх відносин ЄС із третіми країнами (2017)
Кольцов В. - Особливості та значення політичної опозиції у структуризації та інституціоналізації політичних режимів країн Вишеградської групи (1989–2017): порівняльний аналіз (2017)
Кушнарьов І. - Політична корупція в Україні: пошук методів протидії (2017)
Макарчук О. - Медіа-дискурс політичних сил радикального спрямування: український наратив в європейському контексті (2017)
Осадчук І. - Бонапартизм як історичний прототип авторитаризму у Франції (1852–1860) (2017)
Павлятенко О. - Ідеологеми проросійського сепаратизму в Україні (2017)
Федоренко В. - Політична консолідація: концептуальне обґрунтування в сучасному науковому дискурсі (перспектива місцевих громад) (2017)
Філатов Б. - Інституційні форми французького патріотизму: напрямки еволюції у XXI столітті (2017)
Чміль І. - Зовнішні чинники формування транзитних суспільно-політичних рухів у країнах Центрально-Східної Європи (2017)
Чорняк З. - Концептуальна еволюція політики Лейбористської партії Сполученого королівства в 1997–2008 рр. (2017)
Явір В. - Взаємозв’язок процесів етнополітичної дезінтеграції й інтеграції в сучасному світі (2017)
Андрущенко Т. - Аксіологічний потенціал демократії як форми міжцивілізаційного діалогу та актуального напряму глобального політичного розвитку (2017)
Бекар С. - Політична мобілізація: суть та основні типи (2017)
Бунь В. - Мотивація електоральної участі: співвідношення зовнішніх та внутрішніх мотивів (2017)
Вдовичин І. - Теоретико-методологічні підходи до дослідження політологічного змісту теорії постмодерну (2017)
Гарбадин А. - Політизація проблематики штучного інтелекту (2017)
Денисенко В. - Ідеологія як форма раціонально-ірраціонального відображення соціального буття (2017)
Іленьків Г. - Принцип корисності як основа раціональної організації політичної системи утопії та антиутопії (2017)
Климончук В. - Ідея політичних цінностей в класичних теоріях представників української політичної думки (2017)
Кривенко С. - Механізми регулювання інформаційних потоків як дискурсивний метод зміни громадської думки (2017)
Мотрен С. - Принцип політичної рефлексії як методологічна ланка гносеологічної структури пізнання (2017)
Мудрікув І. - Особливості трансформації соціальних класів та їх впливу на еволюцію політичних партій (2017)
Орлов С. - Ґенеза поняття "раціоналізація" у М. Вебера (2017)
Сухарина А. - Можливості використання антропологічного підходу як способу дослідження політичної ідеології та її взаємодії з наукою (2017)
Угрин Л. - Темпоральний вимір політичної ідентичності (2017)
Харечко І. - Тероризм ХХІ ст.: кінець свободи? (2017)
Хома Н. - Політична корупція у Грузії: оцінка прогресу (2017)
Шиманова-Стефанишин О. - Перспективи використання математичних моделей у дослідженнях політичної комунікації (2017)
Шипунов Г. - Ліберальний соціалізм та соціальний лібералізм: синтез ідей свободи та справедливості (2017)
Верещак В. Г. - Становлення національної розвідки в правовому полі держави (на прикладі Японії) (2018)
Дмитрашко С. А. - Стратегії впливу на масову свідомість у націонал-соціалістичній Німеччині (2018)
Ключкович А. Ю. - Пряма демократія в Словаччині: інституційні та політичні аспекти функціонування (2018)
Пашков В. О. - Нацистський режим і академічна спільнота Німеччини (2018)
Пашковський В. Ф. - Організаційно-правовий механізм забезпечення інформаційної безпеки України в умовах зовнішньої агресії: напрями вдосконалення (2018)
Попков Д. О. - Актуалізація концепції соціальних розмежувань Ст. Роккана та С. Ліпсета в контексті сецесійних загроз (2018)
Яковлева Л. І. - "Дамоклів меч" влади: чинники легітимності в античних Афінах (2018)
Chris Weston - The decline and fall of British power: 1945 to 1963 (2018)
Кутуєв П. В. - Держава, що спряє розвитку: чи можлива подорож зі Східної Азії до Східної Європи?, Макаренко Д. В., Северинчик О. П. (2018)
Грищенко Н. І. - Волонтерський рух в сучасній Україні як стратегія розвитку молодіжного лідерства (2018)
Zasoba I. - The American Communist Party and feminism at the beginning of the Cold War (1945-1960) (2018)
Орос О. Б. - Агресивна та насильницька поведінка серед дітей підліткового віку (2018)
Mańka D. - Shaping the socio-legal notion of sustainable development in French personalism (2018)
Безсусідня Ю. В. - Криміналізація екстремізму в Україні з метою захисту національної безпеки України (2018)
Брюхно О. В. - Сутність та особливості адміністративно-правового регулювання набуття громадянства України внаслідок його прийняття, Герасименко Є. С. (2018)
Бугера О. І. - Соціальні Інтернет-мережі та запобігання злочинності: сучасні тенденції (2018)
Гуцу С. Ф. - Правове регулювання мережі інтернет: міжнародний і вітчизняний досвід (2018)
Кравчук О. О. - Нова відповідальність за порушення трудового законодавства – непропорційне втручання держави у бізнес (2018)
Огороднік Ж. А. - Можливість та необхідність надання функцій медіатора нотаріусу (2018)
Помазанов А. В. - Здійснення права на касаційне оскарження та відкриття касаційного провадження (2018)
Abstracts (2018)
Конончук О. Г. - Історія формування та теоретико-методологічне осмислення транзитологічної парадигми (2018)
Миколюк С. М. - Фактори формування довіри в студентському середовищі (2018)
Скокова Л. Г. - Поширення практико-орієнтованих підходів в якісних дослідженнях медіа (2018)
Архипова А. А. - Ретроспективный анализ понятия "образ жизни" в дискурсе здоровья (2018)
Буканов Г. М. - Особливості іміджу керівника закладу соціального обслуговування на регіональному рівні: теоретико-емпіричні аспекти (2018)
Вітковська І. М. - Громадська організація: теоретичні основи визначення (2018)
Глебова Н. І. - Соціальна компетентність майбутнього галузевого фахівця в соціально-суб’єктному соціологічному дискурсі (2018)
Іванова І. Ф. - Громадський контроль за діяльністю місцевих органів державної виконавчої влади (на прикладі м. Миколаєва) (2018)
Калиняк О. Т. - Громадські преференції мешканців м. Львова (2008–2017) у контексті формування громадянського суспільства (2018)
Керимова С. Г. - Информационная поддержка бизнеса: состояние и перспективы (2018)
Максимович О. В. - Афективні компоненти аксіодискурсу, суб’єктність та релігійні переконання підліткової молоді Прикарпатського регіону (за результатами опитувань учнів закладів загальної середньої освіти) (2018)
Медвєдєва Ю. Ю. - Модернізаційні та контрмодернізаційні складники в соціальних уявленнях вірян різних конфесій України: за результатами емпіричного дослідження (Частина 1) (2018)
Мосійчук Т. Є. - Особливості розробки системи емпіричних показників рівня соціальної безпеки освітнього середовища, Крапива І. В. (2018)
Назарова Г. - Оценка существующей ситуации относительно жертв торговли людьми в сфере социальной реабилитации в Азербайджане (2018)
Настояща К. В. - Соціетальні практики: варіації типології і вектори розгортання (2018)
Недобой С. Ю. - Стратегія і тактика зв’язків із громадськістю закладів відновного лікування України (2018)
Нікон Н. О. - Аналіз ціннісних орієнтацій болгар Південного регіону України (2018)
Петінова О. Б. - Економічна поведінка: специфіка міждисциплінарного дискурсу вивчення (2018)
Согорін А. А. - Вплив реклами на норми і гендерні стереотипи споживачів (2018)
Сусська О. О. - Теоретико-методологічне осмислення функціоналу стрімінг-технологій у середовищі сучасних мас-медій (2018)
Тащенко А. Ю. - Культурне структурування суб’єктивно значущих місць і закладів міським населенням, Яковенко А. К. (2018)
Тимошенко В. Є. - Трудові практики в організації як предмет соціального аудиту (2018)
Фесенко А. М. - Освітньо-трудова міграція освіченої молоді як тренд сучасної доби: соціологічний аналіз, Чорна В. О., Осіпова Є. М. (2018)
Шевель І. П. - Соціокультурна роль та аналіз соціальних конфліктів (2018)
Алєксєєва К. - Традиція і модерн: філософський аналіз передумов сучасного світобачення (2018)
Бучин О. - Про роль недостовірної інформації у сучасному суспільстві (2018)
Горбань Р. - Персоналізм як дослідницька проблема (в аспекті розгляду філософсько-релігійної специфіки персоналістичного вчення Ч.С. Бартніка) (2018)
Дубініна В. - Герменевтичний проект В. Дільтея (2018)
Іщенко О. - Ідеологічна ідентифікація соціальної держави (2018)
Михайловський А. - Антропологічний вимір техніки: філософські аспекти (2018)
Петінова О. - Сучасні альтернативні модифікації homo economicus: неоавстрійська школа та інституціоналізм (2018)
Predeina M. - Motives of postmodern in hellenistic philosophy (alienation and formational crisis on the example of cynicism) (2018)
Пруденко Я. - Альтернативна теорія творчості та дискусія "фізиків і ліриків" у радянських академічних колах кінця 1950-х – початку 1960-х (2018)
Соболєвський Я. - Проблема "справжньої теології" у філософії Томаса Пейна (2018)
Соколовський О. - Розвиток христологічних уявлень у творчій спадщині апостольських Отців (2018)
Цихуляк І. - Трансформація ідеологічних кон’юнктур у контексті впливу на релігійно перманентну свідомість (2018)
Чаркіна Т. - Проблемні питання дослідження прикордонних територій у історичному пізнанні (2018)
Андрущенко Т. - Ціннісні характеристики поняття "демократія" як ідейно-світоглядної основи в контексті творення міжкультурного політичного діалогу (2018)
Бегей І. - Розмірковування про Івана Гербурта і його "Розмисел про народ руський…" (2018)
Бортнікова А. - Правові відносини населення міста Володимира з інститутами влади до 1569 р. (2018)
Голечек Р. - Історичні засади формування чеського парламентаризму (2018)
Гоцуляк В. - Евристичні можливості синергетики в дослідженні політичної думки України XVII − XVIII ст. (2018)
Денисенко В. - Елітні групи у фокусі соціологічного дослідження: морально-етичний аспект, Привалов Ю., Пилипенко В. (2018)
Дмитрашко С. - Політичний міф і ідеологія націонал-соціалізму (2018)
Кудря М. - Політична складова частина діяльності волонтерського руху як інституту громадянського суспільства в Україні (2018)
Кузьмук О. - Територіальний брендинг як інструмент місцевого розвитку (2018)
Efendiyev M. - Comprehensive reforms in combating drug abuse in the Republic of Azerbaijan as an instrument to ensure sustainable development of the country (2018)
Монастирьова Є. - Діяльність міжнародних неурядових організацій із протидії торгівлі людьми (2018)
Осадча Я. - Єменський збройний конфлікт у регіональній та глобальній перспективі (2018)
Осадчук І. - Політичний режим у Туреччині (2014–2017): змагальний, гегемоністський чи закритий авторитаризм? (2018)
Павлов Д. - Принципи пропаганди як умови ефективного здійснення (2018)
Піддубний С. - Джерела формування бюджету сімей України в умовах суспільно-політичної кризи 2013–2017 рр. (2018)
Smolnikov Yu. - Cuban Americans: the growth of political clout (2018)
Федорчук О. - Вузівські кафедри політології як осередки розвитку політичної науки в Україні (2018)
Філатов Б. - Патріотизм у політичних системах сталих демократій: функціональний вимір (2018)
Шипунов Г. - Ліві політичні партії: особливості ідейно-інституційного становлення (2018)
Яковлева Л. - Демократична легітимність: ідейні джерела та політичні альтернативи (2018)
Гончарук І. В. - Тенденції розвитку багатосторонніх ринків в умовах четвертої промислової революції (2018)
Шашина М. В. - Економічні параметри глобалізації державного сектора України (2018)
Baranovska I. V. - The conceptual basis of forming the policy of Ukrainian economy modernization in conditions of global competition (2018)
Борщук Є. М. - Теоретичні основи формування механізмів управління процесами детінізації економіки, Заверуха М. М. (2018)
Гнатенко Є. Ю. - До питання формування інноваційних агровиробничих кластерів (2018)
Іванова Н. С. - Дослідження економічної безпеки регіонів України (2018)
Лозовська Н. М. - Сучасний стан та потенціал розвитку м’ясопереробної галузі, Рожко З. П., Струс Л. А. (2018)
Ортіна Г. В. - Антикризовий розвиток економіки як фактор ефективної державної політики в умовах модернізації (2018)
Серських Н. С. - Професійні послуги в сільському господарстві (2018)
Стоєв В. Л. - Удосконалення системи оплати праці на промисловому підприємстві, Дженков Є. О. (2018)
Дробишева О. О. - Шляхи оптимізації дебіторської заборгованості промислового підприємства з метою підвищення рівня його платоспроможності, Гречка А. О. (2018)
Журавель Ю. В. - Розвиток харчової промисловості Львівської області: аналіз підприємницької діяльності (2018)
Завідна Л. Д. - Концепція розвитку соціально-економічної системи та її особливості в управлінні підприємством (2018)
Metelenko N. G. - Infrastructure and conceptual basis of transport logistics, Kovalenko O. V. (2018)
Мироненко П. С. - Наукоємне виробництво: сутність, проблеми та особливості організації, Лазаренко М. П. (2018)
Семенова Т. В. - Дослідження соціально-екологічного рівня ливарного виробництва, Кербікова А. С. (2018)
Shenderivska L. P. - Urgent directions of development for publishing and printing complex enterprises (2018)
Шматько Н. М. - Проектно-процесний підхід до забезпечення стійкості розвитку великомасштабної економіко-виробничої системи (2018)
Шмиголь Н. М. - Обґрунтування необхідності створення транспортно-логістичних центрів в Україні, Коваленко О. В., Антонюк А. А. (2018)
Бричко А. М. - Ендогенні фактори регіонального економічного зростання (2018)
Ліба Н. С. - Моделі взаємодії та взаємовідносин між базовими інституціями промислового комплексу регіону (теоретичний аспект) (2018)
Тимечко І. Р. - Розвиток транскордонного співробітництва в розрізі західних регіонів України (2018)
Плисенко Г. П. - Модернізаційні практики реформування державної служби зайнятості України (2018)
Алескерова Ю. В. - Організація фінансової роботи фермерського господарства, Гурніцька С. О. (2018)
Хома І. Б. - Особливості функціонування криптовалют та перспективи їхнього розвитку на світових фінансових ринках, Батюк М. С. (2018)
Шевченко Л. Я. - Аудит кредитних операцій комерційного банку, Карченкова О. Л. (2018)
Мичак Н. О. - Порядок розкриття інформації про необоротні активи, утримувані для продажу, у фінансовій звітності підприємств (2018)
Геєць В. - Інституційна обумовленість ендогенізації економічного розвитку (2018)
Міхок П. - Заходи "на безпечній території", що передують процедурі оцінки транскордонного впливу в ядерній галузі: потенційні наслідки для країн Вишеградської четвірки та України (2018)
Козюк В. - Поширення макропруденційного регулювання та орієнтири макропруденційної політики НБУ (2018)
Мельник Т. - Перспективи розвитку експорту України в умовах євроінтеграції, Пугачевська К. (2018)
Войнаренко М. - Трансформація соціально-економічних систем за умов інтеграційних перетворень, Гончар О. (2018)
Наші автори (2018)
Абдула А. - Соціальний атомізм і суспільний договір (2018)
Bobrovska S. - Russian hybrid war in Ukraine: humanitarian aspect (2018)
Венцель Н. - Феномен четвертої індустріальної революції як чинник зростання нелінійності розвитку світ-системи (2018)
Dubiel-Zielińska P. - Reflections on happiness (2018)
Дуденок В. - Нові грані відповідальності: постмодерністський аспект (2018)
Ковтун Н. - Рівні та форми соціальної активності у комунікативному просторі глобалізованого суспільства (2018)
Мальцева О. - Специфіка сміхової поведінки професійних спільнот і корпоративного гумору (2018)
Підскальна О. - Мультикультуралізм: політика визнання чи перерозподілу? (2018)
Рогова О. - Про ціннісне наповнення сучасної освіти (2018)
Рудан Н. - Роль економічної культури в інформаційному суспільстві (2018)
Сагановська Т. - Практичний вимір принципу ненасилля: етико-філософський аспект (2018)
Соколовський О. - Христологічна проблематика Халкідонського собору (2018)
Фесенко Г. - Морфологія середньовічних міських ландшафтів: культурфілософські інтерпретації (2018)
Яровицька Н. - "Остання людина" як трансгресія до "надлюдини", Касинюк Л. (2018)
Aliieva U. - Geostrategy of the main rivals of chinese geopolitics in the Central Asian region (2018)
Aloeva K. - Regional and international struggle around nuclear issue: U.S. and Russia positions on the nuclear program of Iran, Nuriyeva N. (2018)
Бокоч В. - Євроінтеграція України: релігійний контекст (2018)
Головко І. - Міста як суб’єкти парадипломатії: особливості та провідні напрями діяльності (2018)
Гоцуляк В. - Ранньомодерна (передмодерна) українська ідентичність і становлення національної свідомості в XVII ст. (2018)
Денисенко В. - Особливості модернізації українського суспільства в умовах глобалізації, Чепурко Г., Піддубний В. (2018)
Завада Я. - Формування ядерної програми Ірану з 1950-х років до президентства М. Ахмадінежада (2018)
Zeynalova E. I. - The role of media in the organization of political processes (2018)
Ismayilzade G. - South Caucasus: from collectivism to individualism in the framework changing global determinants (2018)
Коваль М. - Ідеологія антиглобалізму як феномена в політичній теорії (2018)
Ковальов А. - Партисипаторний напрям демократії як предтеча деліберативного підходу (2018)
Кольцов В. - Міграційна криза як передумова і вияв євроскептицизму та наднаціональної опозиційності до ЄС у країнах Вишеградської групи (2018)
Ларченко М. - Особливості конструювання образу мігранта в контексті сучасних міграційних процесів (2018)
Лепська Н. - Диверсифікація геополітичного простору в умовах сучасної трансформації світоустрою (2018)
Лясота А. - Проблема мінімальної участі жінок у прийнятті політичних рішень: гендерна експертиза законодавства України (2018)
Mirzazade L. - Russian platform of intercultural interaction in the policy of Azerbaijan and its legislative base (2018)
Мігалуш А. - Активна участь громадян у суспільному житті: досвід Польщі та можливості впровадження в Україні (2018)
Олексенко В. - Стратегічні аспекти вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів виконавчої влади України (2018)
Пальшков К. - Суспільно-політичні перетворення в Латвії в 1985–1991 рр. (2018)
Saraieva O. - Bodies of land of Donetsk region within relations of power in post-reform period (2018)
Філатов Б. - Партійне будівництво в сучасній Україні: патріотичний вимір (2018)
Шипунов Г. - Політичні партії "нової політики": основні підходи до концептуалізації й індикатори визначення (2018)
Шуліка А. - Роль префігуративної політики в практичній діяльності протестних груп (2018)
Шурко О. - Вплив політичного іміджу на свідомість громадян (2018)
Вихідні дані (2018)
Залізняк Л. - Передмова (2018)
Залізняк Л. Л. - Неолітизація України. Від "східного імпульсу" до "балканізації" (2018)
Конча С. В. - Центральноєвропейська версія походження індоєвропейців напри- кінці ХХ ст. (2018)
Потєхіна І. Д. - Походження трипільців із печери Вертеба у світі краніології і археогенетики (2018)
Вейбер А. В. - Аналіз археозоологічного матеріалу мезолітичної пам’ятки Огрінь 8 за матеріалами п’ятого та восьмого жител, Горобець Л. В. (2018)
Жоньца Ю. - Колісний транспорт у катакомбній культурі (2018)
Дубяга А. П. - Про рівень розвитку військової справи скотарів середньобронзової доби Дніпро-Донського регіону (2018)
Отрощенко В. В. - Курган № 3 біля с. Степове – еталонний комплекс заключної фази доби пізньої бронзи, Шарафутдінова І. М. (2018)
Борисова Т. А. - Археологічні пам’ятки біля с. Сергіївки на Миколаївщині (за матеріалами А. О. Сікорського), Борисов А. В. (2018)
Фіалко О. Є. - Скіфські амазонки в Криму (2018)
Чечуліна І. О. - До вивчення технології обпалу аттичної чорнолакової кераміки (2018)
Гордієнко О. І. - Деякі питання типології місцевої столової кераміки другої половини VI-IV ст. до н. е. з Ольвії (2018)
Сушко А. О. - Керамічні іграшки з фондів музею історії міста Києва (2018)
Відомості про авторів (2018)
Балута Г. - Проблема свідомості: феноменологічні грані (2017)
Bragin Yu. - The modification of hermeneutical thesaurus in C. Geerts' interpretive anthropology, Bragina T. (2017)
Брацун І. - Розкриття концептуальних підходів сутності освіти (2017)
Данилов Д. - Специфіка Дг'яни в "Мокшадгармі" "Магабгарати" (2017)
Дарморіз О. - Пропаганда як складник сучасної соціальної міфотворчості (2017)
Кукуре С. - Етапи розвитку та специфіка етнічних релігій балтійських народів (2017)
Матюшко Б. - Євген де Роберті як історик філософії (2017)
Муха О. - Трансформації естетичної перцепції у ХХІ столітті: ігри із простором і часом (2017)
Найдьонов О. - Суспільство знань як ціннісно-смисловий горизонт модернізації суспільства (2017)
Парамбуль І. - Валер'ян Підмогильний про кризові стани людини (2017)
Сковронський Б. - Твір живопису як аналог вистави. Зображення і гра: автокомунікація як екзистенційний вимір семіозу в мистецтві (2017)
Соболєвський Я. - Американська філософія "Великого пробудження": ідеалізм Семюеля Джонсона (2017)
Соколовський О. - Христологічні імена і титули Ісуса в Новому Заповіті (2017)
Солдатська Т. - Перпективи трансгуманізму як нової філософії людини (2017)
Сюсель Ю. - Інтерпретація споживацької поведінки в контексті основних філософських парадигм (2017)
Туренко О. - Верифікація середньовіччя Х. Ортегою-і-Гассетом (2017)
Бондаренко О. - Витоки клієнтських відносин у структурі регіональної влади (2017)
Васильченко О. - Діяльність Російської православної церкви в смисловому вимірі російсько-українського міждержавного конфлікту (2017)
Газізова О. - Кримськотатарське питання в контексті анексії півострова: регіональний вимір всеукраїнської соборності (2017)
Голечек Р. - Інститут парламентаризму як ключова ланка процесу переходу до демократії в Чеській Республіці (2017)
Дужа І. - Взаємовигідна співпраця українського й індонезійського урядів (2017)
Лепська Н. - Специфіка категоризації простору в геополітиці (2017)
Леськів М. - Плюралізм концепцій у дослідженні поняття "людина політична" в політичній науці XX – XXI Століть (2017)
Abdulali M. J. - Practical indicators of a democratic press fact in mass media of modern Azerbaijan, Rovshanova E. F. (2017)
Мамонтова Е. - Політико-культурні практики ренесансу та реформації: символічний аспект (2017)
Коппель О. - Виникнення системності в міжнародних відносинах, Пархомчук О. (2017)
Русиняк А. - Вплив амбівалентності політичної свідомості на суспільно-політичні перетворення у процесі демократичного транзиту (2017)
Сухарина А. - Локальні та глобальні ідеології:особливості їхньої взаємодії з наукою (2017)
Шабанов М. - Патрімоніальний клас в умовах широкоформатних нелінійних змін соціально-політичних відносин (2017)
Якименко Ю. - Еволюція опозиції в Республіці Польща (2017)
Марадик Н. В. - Рецензія на монографію І. Дудінської та М. Цірнер "Децентралізація публічної влади у країнах Центральної та Східної Європи (на прикладі Словаччини, Польщі та України)" (2017)
Гудзь О. Є. - Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами (2018)
Стецюк П. А. - Методологічний базис управління джерелами формування фінансових ресурсів підприємств (2018)
Зеліско І. М. - Інноваційна парадигма підвищення конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств (2018)
Лазоренко Л. В. - Модернізація управління соціально-економічним розвитком підприємств зв’язку в умовах цифрової економіки (2018)
Сьомкіна Т. В. - Адаптація вітчизняного ВНЗ до функціонування в умовах сучасного інституціонального середовища (організаційно-правовий аспект), Лобань О. О. (2018)
Легомінова С. В. - Концепція управління конкурентними перевагами підприємств: ситуаційний nbic-підхід (2018)
Глушенкова А. А. - Розвиток інноваційного потенціплу телекомунікаційних підприємств на основі 4g (2018)
Євтушенко Н. О. - Система показників ефективності функціонування консалтингової взаємодії (2018)
Воскобоєва О. В. - Бюджетування, як засіб антикризового управління підприємством, Ромащенко О. С. (2018)
Сорока А. М. - Інформаційні технології в управлінні бізнес- процесами на підприємствах (2018)
Яковчук А. М. - Перспективи стратегічного розвитку машинобудівних підприємств рівненської області (2018)
Якубенко І. М. - Комунікаційна привабливість підприємств, як основа інформаційного управлінського простору (2018)
Гусєва О. Ю. - Напрями реалізації концепції цифрової економіки України (2018)
Аксьонова В. І. - Дон Kіхот – постнекласичний символ лицарського служіння ідеалам козакофільства (2017)
Атаманюк З. М. - Економічна свобода особистості: соціально-філософський аспект (2017)
Борінштейн Є. Р. - Сущностные основы ойкумены философии образования (2017)
Гансова Э. А. - Оценивание социальных программ как метод определения их эффективности, Кузьменко Г. В. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського