Джужа А. О. - Запобігання інтернаціоналізації організованої злочинності на міжнародному та національному рівнях, Підболячний М. В. (2018)
Запотоцький А. П. - Особливості початкового етапу розслідування злочинів у сфері будівництвав окремих зарубіжних країнах (2018)
Островська Б. В. - Заборона фінансової вигоди в міжнародному праві стосовно використання тіла людини та його частин (біоетичні аспекти) (2018)
Sevruk V. - Special International Law Enforcement Structures (Bodies) that Combat against Crime Exercised by Organized Groups and Criminal Organizations Established on an Ethnic Basis (2018)
Теленик С. С. - Досвід правового регулювання системи захисту критичної інфраструктури в США (2018)
Хоменко В. П. - Запобігання приховуванню злочинів у фіскальній сфері, що мають транснаціональний характер (2018)
Білик Л. Л. - Особливості функціонування системи надання адміністративних послуг у зарубіжних країнах (2018)
Афанасьєва Л. - Міжкультурна консолідація як запорука національної єдності та стабільності в Україні, Глинська Л. (2018)
Ємельянова Ю. - Поняття людського потенціалу у контексті трансформаційних процесів в Україні (2018)
Князьков С. - Соціологічна евалюація фармацевтичної діяльності: окреслення предметного поля (2018)
Кузьмук О. - Соціальна стратифікація суспільства: теоретична та емпірична інтерпретація поняття (2018)
Ліщук-Торчинська Т. - Компетентнісний підхід у викладанні студентам-соціологам методології та організації наукових досліджень у галузі (2018)
Любчук В. - Споживчі практики як тип повсякденних практик у сучасному українському суспільстві (2018)
Сальнікова С. - Соціальна діагностика міста Луцька в рамках розробки стратегічного плану його розвитку (2018)
Федонюк А. - Безпекові аспекти системного інформаційно-технологічного проекту "Розумне місто Луцьк", Федонюк Ю. (2018)
Яшкіна Д. - Динаміка соціальної детермінації базових цінностей українців: поколінний зріз (2018)
Вихідні дані (2018)
Avksentiev А. - Participatory budgeting in Kharkiv: institutional and procedural constraints, Kyselova V. (2018)
Барабаш О. В. - Політико-правові підходи щодо сутності конфлікту, методів його розв'язання та форматів координації зусиль в ліберально-демократичному світі (2018)
Безрук О. О. - Мобілізаційний потенціал політичного класу як чинник модернізації в Україні (2018)
Воронкова А. І. - Тріада "традиція – мода – культура: політологічний вимір (2018)
Горбачов А. В. - Вплив споживчої поведінки на формування політичного ринку ХХ–ХХІ століття (2018)
Євтухова Г. Ю. - Особливості можливих проявів саботажу в здійсненні реформи децентралізації та місцевого самоврядування в Україні (2018)
Коломієць О. В. - Зовнішньополітичні імперативи сучасної Угорщини (2018)
Матета О. А. - Ціннісні виміри трансформації сучасного українського суспільства (2018)
Мацишина І. В. - Символічне конструювання політичної реальності: моделі, учасники, загрози (2018)
Отдєлєнцев Є. О. - Політична філософія нового єдиного світового порядку (2018)
Пальшков К. Є. - Трагічна наступність у політиці національно-визвольного руху в Україні в ХХ ст. (2018)
Размєтаєв А. С. - "Ефективний контроль" як базовий концепт сучасного дискурсу окупаційних режимів: політико-інституційний вимір (2018)
Ролінський І. Г. - Політична ментальність українства: від традиції до модерну (2018)
Савельєва Т. П. - Суспільні рухи в контексті мережевого суспільства (2018)
Тяпкіна Ю. О. - Проблемне поле армії у контексті теоретичної спадщини Ч. Міллса (2018)
Бобрицький Л. В. - Проблеми адаптованості українського законодавства до загроз національній безпеці держави і військовій агресії (2017)
Бойко І. В. - Удосконалення управлінської діяльності в системі МВС України на сучасному етапі (2017)
Ващук Н. Ф. - Адміністративно-правовий вплив держави на розвиток легкої промисловості України (2017)
Гришко О. М. - Гармонізація законодавства України у сфері примусового виконання судових рішень та рішень інших органів із законодавством Європейського Союзу (2017)
Доля Л. М. - Формування та реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ (2017)
Качур І. А. - Визначення правової природи адміністративної справи в судочинстві України (2017)
Кожухар О. В. - Удосконалення взаємодії поліції з інститутами громадянського суспільства (на основі міжнародного досвіду) (2017)
Коллер Ю. С. - Зарубіжний досвід притягнення до відповідальності за скоєння правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, Бурбій А. В. (2017)
Литвин Н. А. - Теоретичні підходи щодо правового регулювання державної інформаційної політики в діяльності органів Державної фіскальної служби України (2017)
Онищенко С. М. - Етапи становлення права громадян на мирні зібрання в Україні (2017)
Плугатар Т. А. - Правовий статус органів поліції України як суб'єктів адміністративно- юрисдикційної діяльності (2017)
Подойніцин В. М. - Перспективні напрями адміністративно-правового забезпечення стандартизації у сфері оборони (2017)
Рогач Л. І. - Принципи адміністративно-правової охорони господарських правовідносин (2017)
Рядінська В. О. - Контроль у сфері надання державних гарантій як публічних боргових зобов'язань, Нефьодов С. В. (2017)
Самусь Є. В. - Адміністративно-правові засади визначення предметної сфери технічного регулювання органів системи Міністерства внутрішніх справ України (2017)
Смерницький Д. В. - Науково-технічна діяльність як об'єкт адміністративно-правового забезпечення (2017)
Уралова Ю. П. - Щодо особливостей правового статусу суб’єктів страхового посередництва (2017)
Христофоров А. Б. - Місцеві податки та збори: деякі проблеми введення в дію (2017)
Шопіна І. М. - Інформаційно-психологічні впливи як категорія інформаційного права: поняття, ознаки, особливості дослідження (2017)
Циганов О. Г. - Передумови запровадження інституту адміністративних послуг у країнах Європейського Союзу та в Україні (2017)
Андрушко А. В. - Обставини, що обтяжують кримінальну відповідальність за захоплення або тримання особи як заручника (2017)
Близнюк І. Л. - Способи вчинення кримінальних правопорушень у сфері державного резерву України (2017)
Блистів Т. І. - Внутрішня (кримінальна, правоохоронна) розвідка в системі національної безпеки: зарубіжний досвід (2017)
Карпунцов В. В. - Критерії ефективності діяльності прокурорів у досудових провадженнях: окремі проблемні питання застосування (2017)
Кулик О. Г. - Прогнозування злочинності в Україні: нормативно-правовий аспект (2017)
Кулик О. Г. - Злочини проти прав на об'єкти промислової власності: поняття, ознаки та склад, Филь Р. С. (2017)
Лубенець І. Г. - Спеціально-кримінологічні заходи запобігання насильству серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Нестерова І. А. - Віктимологічний напрям запобігання злочинності у туристичній сфері (2017)
Сахарова О. Б. - Види кримінальних та інших правопорушень, що вчиняються у сфері державного резерву України (2017)
Федотова Г. В. - Кримінальний проступок як вид кримінального правопорушення (2017)
Абламський С. Є. - Сучасний стан регламентації порядку затримання судді чи обрання стосовно нього запобіжного заходу (2017)
Гаврилюк Л. В. - Взаємодія органів досудового розслідування з оперативними підрозділами: кримінально-процесуальні засади (2017)
Дрозд В. Г. - Сучасна парадигма диференціації кримінальної процесуальної форми (2017)
Шкуренко Х. І. - Міжнародно-правове регулювання забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального судочинства (2017)
Алєксєєва О. В. - Шкільна дезадаптація й девіантна поведінка підлітків: причинно- наслідкові зв’язки (2017)
Остапович В. П. - Теоретичні засади проведення конкурсу на заняття керівних посад у Національній поліції України (2017)
Аскеров Г. І. - Исторические аспекты возникновения и развития института судебного представительства (2017)
Касимова А. І. - Дети в условиях военных конфликтов (2017)
Магеррамов Б. І. - Клевета в медиа: международный опыт в поиске правового решения проблемы (2017)
Жаровська І. М. - Новітні ознаки права в умовах глобалізаційних змін, Шай Р. Я. (2017)
Жуков С. В. - Ґенеза розвитку категорії "доброчесність" у сучасній правовій науці (2017)
Кондратьєв Р. І. - Окремі питання узгодження теорії антропоцентризму з нормативно- правовим регулюванням суспільних відносин (2017)
Ткаченко В. В. - На варті інформаційної безпеки: до історії протидії шпигунській діяльності в Російській імперії в роки Першої світової війни, Кирієнко О. Ю. (2017)
Окіпнюк В. Т. - Радянські органи військової контррозвідки в Україні (1929–1941 роки): історико-правовий аналіз (2017)
Кардашевський Ю. Р. - Окремі аспекти аналізу ризиків у системі розвідувальної аналітичної діяльності (2017)
Вихідні дані (2017)
Наші привітання! (2018)
Чуйко С. М. - О понижении порядка в дифференциально-алгебраической системе (2018)
Евтухов В. М. - Быстро меняющиеся решения дифференциального уравнения второго порядка с правильно и быстро меняющимися нелинейностями, Колун Н. П. (2018)
Гембарський М. В. - Поперечники класів BΩр,θ періодичних функцій багатьох змінних у просторі В1,1, Гембарська С. Б. (2018)
Радзиевская Е. И. - О равномерной сходимости рядов Фурье к (ψ, β)-производным (2018)
Салимов Р. Р. - Логарифмическая асимптотика одного класса отображений (2018)
Shan M. A. - Keller-Osserman a priori estimates and removability result for the anisotropic porous medium equation with absorption term (2018)
Таргонский А. Л. - Экстремальная задача для частично неналегающих областей на римановой сфере, Таргонская И. И. (2018)
Voitovych M. V. - Improved integrability and boundedness of solutions to some high-order variational problems (2018)
Янченко C. Я. - Апроксимативні характеристики функцій з класів SΩp,θB(Rd) iз заданою мажорантою мiшаних модулiв неперервностi, Стасюк С. А. (2018)
Атаманчук В. - Монографія Григорія Семенюка "Українська драматургія 20-х років" як зразок академічного літературознавчого дослідження (2018)
Дружинець М. - Українське усне мовлення за пам’ятками давньоукраїнської літературної мови (2018)
Євтушенко С. - Пам’ять про війну в постколоніальній прозі (2018)
Єрмоленко А. - Мотив свободи – домінанта в’язничної лірики Івана Савича (2018)
Кандюк-Лебідь С. - Жанрові особливості української мемуарної прози початку ХІХ століття (2018)
Кекало Ю. - Ґендерний стереотип у комунікативній конфліктній поведінці осіб: множинність теорій і підходів (2018)
Кочерга С. - Мариністичний код в українській драматургії доби раннього модернізму (2018)
Лисицька О. - Концепт "злочин" та його репрезентація в наївній картині світу (на матеріалі української мови) (2018)
Марчук С. - Homo viator як ліричний герой сучасної поезії (2018)
Подденежная О. - Транскультурный сюжет в прозе К. Кобрина (2018)
Скоплев А. - Теоретико-методологические принципы исследования вида чешских акциональных субстантивов на -ni/-ti (2018)
Білинська Х. - Часопростір роману едіт вортон "Епоха невинності" (2018)
Кушка Б. - Особливості наративної структури в романі Мішеля Турньє "Вільшаний король" (2018)
Lysanets Yu. - Narrative projections of a medical researcher in Arrowsmith by Sinclair Lewis (2018)
Блинова І. - Репрезентація засобів комічного фонетичного рівня (на матеріалі сучасних англомовних творів) (2018)
Бунтурі Ю. - Запозичення в сучасній німецькій мові, Полянська Т., Нiконоров С., Лутай Н. (2018)
Заніздра О. - Когнітивні особливості англійських економічних термінів-метафор з концептом "house/home” (2018)
Літвінова Н. - Словотворчі моделі композит, що входять до лсг "жінка" у давньоверхньонімецькій, середньоверхньонімецькій і нововерхньонімецькій мові (2018)
Pererwa K. - Sprachliche und methodische aspekte der ausbildung der studenten der technischen hochschule bei der apbeit mit den berufsausgerichteten deutschsprachigen fachtexten, Smyrnowa M. (2018)
Petryk T. - Concept death in Seth’s channelings (2018)
Пікалова А. - Англомовний дитячий поет як суб’єкт дискурсивної діяльності (2018)
Покровська І. - Комунікативно-прагматична роль релігійних етикетних зворотів у сучасному турецькомовному дискурсі, Плешкун С. (2018)
Pukaliak M. - Theoretical aspects of the problem of homonymy in English, Zinchuk I. (2018)
Семенюк О. - Лексико-семантичні та перекладацькі особливсті медичної лексики сучасної французької мови (2018)
Сидорова М. - Функціонування імплікатур у мові професійного спілкування медичних працівників (2018)
Чорній А. - Комунікативні особливості мовлення "конфіденційного слухача" (2018)
Юмрукуз А. - Просодичні засоби актуалізації інтенцій згоди / незгоди в англійськомовному бізнес-дискурсі: мелодичний компонент (2018)
Боговін О. - Базові поняття французької семіотичної школи у сучасному прочитанні (2018)
Маланій Н. - Дизабілиті та інвалідність: генеалогія понять (2018)
Плетена О. - Конспірологічний детектив як постмодерністська жанрова форма (2018)
Садовська Ю. - Міфологеми поведінки людини революційного часу (М. Асуела, О. Серафимович) (2018)
Дворова К. - Відображення ґендерних стереотипів у німецьких прислів’ях (2018)
Кійко С. - Омонімія у мовленні: типологія та інтерпретація (2018)
Коляда-Березовская Т. - Терминологический аспект текстовой деятельности и культура научной коммуникации в образовательном процессе, Романова О. (2018)
Крапива Ю. - Міжмовні лакуни в галузі правничої термінології, Дегтярьова А. (2018)
Аліменко О. - Диграфічні конструкції для відтворення приголосних звуків у письмових системах сучасної української і корейської мов (2018)
Богдан Ю. - Розвиток мандрівної літератури в Україні (2018)
Ануріна І. - Відтворення імплікатур англомовного діалогічного дискурсу в перекладі українською мовою (2018)
Вотінова Д. - Специфіка україномовного відтворення квазіфразеологічних одиниць у площині романів-антиутопій: функціональний аспект (2018)
Golovnia A. - Linguostylistic means of emotional influence on the audience and their rendering at translation (based on the English-language political speeches of Petro Poroshenko) (2018)
Дзера О. - Ревербалізація біблійної концептосфери любов в українських та англомовних перекладах старого і нового завітів (2018)
Нечипоренко Б. - Способи відтворення квазіреалій в українських перекладах роману Олдоса Гакслі "Який чудесний світ новий!", Душновська О. (2018)
Романенко Н. - Взаємодія індивідуальних стилів автора та перекладача у художньому перекладі (на матеріалі творів Е. Хемінгуея в українській інтерпретації В. Митрофанова) (2018)
Savchuk H. - The difficulties in translating legal terminology (on the basis of legal documentation) (2018)
Polischuk L. - Communicative strategies in the English dialogic discourse, Pushkar T. (2018)
Лютянська Н. - Комунікативні стратегії відтворення ситуації міжетнічної взаємодії (2018)
Nguyen Van Quynh - The convergence of sequences of canonical potentials in the space L1,loc(C) (2017)
Choque-Rivero Abdon E. - A Multiplicative Representation of the Resolvent Matrix of the Truncated Hausdorff Matrix Moment Problem via New Dyukarev-Stieltjes Parameters (2017)
Зеленський О. В. - Звичайнi ваговi функцiї допустимих сагайдакiв, Дармосюк В. М. (2017)
Dimitrova-Burlayenko S. D. - Almost automorphic derivative of an almost automorphic function (2017)
Chuiko S. M. - To the generalization of the Newton-Kantorovich theorem (2017)
Правила для авторів "Вiсника Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна. Cepiя "Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка"" (2017)
Морєва Є. О. - Сучасна гармонія у теоретичному і практичному курсах системи музичної освіти (2018)
Сізова Н. С. - Роль педагогічних курсів і курсів церковного співу в професіоналізації хорової культури Вінниччини на межі ХІХ–ХХ століть (2018)
Бокоч В. А. - До проблеми виконавської діяльності естрадного вокаліста: психологічний аспект, Тринько О. І., Шпортько О. В. (2018)
Попова А. Б. - Методика навчання естрадного співу Бретта Меннінга (2018)
Регеша Н. Л. - Специфіка творчого підходу A Capella колективу Pentatonix, Остапенко Л. В., Ковмір Н. В. (2018)
Шевченко В. В. - Сучасні методи опрацювання народної пісні (на прикладі хорових обробок Олександра Яковчука і Ганни Гаврилець), Добронравова С. А., Семенова О. А. (2018)
Бондарчук В. О. - Творча біографія Дмитра Михайловича Гнатюка: історіографія проблеми (2018)
Конвалюк У. В. - Харизма особистості Андрія Кузьменка (2018)
Войченко О. М. - Специфіка діяльності бек-вокаліста в контексті сучасної естрадної музики, Хлопотова А. А., Юрчук В. В. (2018)
Кречко Н. М. - Актуальні питання роботи диригента з хоровим колективом (2018)
Сіненко О. О. - Методичні аспекти естрадного вокально-інструментального ансамблевого виконавства, Дорофєєва В. Ю. (2018)
Тормахова В. М. - Специфіка побудови композицій Джона Зорна (2018)
Перова Г. О. - Аналіз спеціальних фізичних вправ для усунення дефектів під час виконання класичного танцю (2018)
Данилець В. В. - Композиторський та виконавський фольклоризм: термінологічний зміст поняття (2018)
Скоромний В. П. - Специфіка вокальної манери соул, Коваленко Є. В., Якобенчук Н. О. (2018)
Каплієнко-Ілюк Ю. В. - Тенденції розвитку камерно-інструментального ансамблю у творчості Юрія Ґіни (2018)
Дзюба О. А. - Вправи для розвитку вокальної техніки Одарки Бандрівської у контексті європейського досвіду ХVІ–ХХ століть (2018)
Луговенко Т. Г. - Становлення народного танцю в системі художньої самодіяльності Радянського Союзу у 20-х – 30-х роках ХХ століття (2018)
Мерлянова О. А. - Психолого-педагогічні аспекти хореографічного виховання студентів вищих навчальних закладів (2018)
Чабан Т. І. - Стильові засади композиторської творчості Миколи Колесси (на прикладі сонатини для фортепіано) (2018)
Гашенко К. І. - Прояв рис постмодернізму в сучасній українській хореографії, Лисенко О. О. (2018)
Асталош Г. Л. - Скрипкова соната "Post scriptum" Валентина Сильвестрова в аспекті проблеми фортепіанної виразовості (2018)
Яковлев О. В. - Діалог культур як чинник розвитку національного культурно-мистецького простору (2018)
Кирея М. В. - Творча діяльність Богдана Антківа: історіографічний дискурс (2018)
Чурпіта Т. М. - Народно-героїчна балетна драма "Хустка Довбуша" у постановці Миколи Трегубова (2018)
Губрій Н. В. - Творче становлення Михайла Верхацького як теоретика театру: його дискусія з Дмитром Грудиною на шпальтах харківської преси (1930-ті роки) (2018)
Хоцяновська Л. Ф. - Сучасне хореографічне мистецтво України в контексті світових культурних тенденцій (2018)
Москаленко-Висоцька О. М. - Вплив ідеї фільму на вибір жанру: фільми "Укркінохроніки" 2014–2017 років (2018)
Білик Н. І. - Інсценізація історичної епопеї Богдана Лепкого "Мазепа" та її втілення у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка (2018)
Пацунов В. П. - Альтернативний сценічний простір як ефективний чинник оновлення сценографічної лексики (2018)
Мельник М. - Художньо-естетична цінність естрадних форм у сучасних телевізійних проектах, Ковпак Н. К. (2018)
Косів Р. Р. - Процесійні хрести авторства риботицьких майстрів 1680–1740-х років: тип і тематика зображення (2018)
Косів В. М. - Символічний ландшафт у графічному дизайні радянської України та української діаспори (1945–1989 роки) (2018)
Станичнов О. О. - Естетичний код творчого об’єднання "Молода Польща" (2018)
Чжаохуй Ван - Проблеми організації експозиції художніх музеїв та їх вплив на формування архітектурно-просторового рішення музейних споруд (ХХ–ХХІ сторіччя) (2018)
Атланов В. В. - Професійна діяльність Вільяма Ґульда та створення з його ініціативи Богоявленського парку в 1790–1792 роках (2018)
Коваль-Цепова А. В. - Використання принципу гри для створення розвиваючого архітектурно-художнього середовища в закладах соціального захисту дітей (2018)
Жидких О. Б. - Особливості стилізації і трансформації українських етнічних мотивів при створенні сучасного одягу, Тригуб О. Л. (2018)
Борисенко О. М. - Особливості становлення і розвитку комунікативного дизайну в Галичині другої половини ХІХ – першої третини ХХ століть (2018)
Литовченко Н. М. - Комбінаторика як засіб формування предметно-просторового середовища для дітей (2018)
Вергунова Н. С. - CAD і BIM-технології в архітектурі та дизайні (2018)
Гомзяк А. М. - Художньо-образні особливості типографіки в дизайні поліграфічної продукції стилю ар деко (2018)
Грищенко О. В. - Книга художника в персональних проектах українських художників на початку ХХІ століття (2018)
Токар М. І. - Теоретичне підґрунтя загальних тенденцій розвитку образів літературних героїв в українській книжковій ілюстрації другої половини ХХ століття (2018)
Відомості про авторів (2018)
Скoтнa Н. - Адaптaцiя дiтeй внутрiшньo пeрeмiщeних oсiб дo нaвчaльнoгo зaклaду, Пaнтюк М., Пaнтюк Т., Сaдoвa I. (2018)
Квас О. - Дитиноцентричні погляди та ідеї у педагогічній спадщині Августина Волошина (2018)
Рижиков В. - Методика впровадження дидактичних та рольових ігор в освітній процес військової освіти як практика прийняття рішень в умовах обстановки наближеної до бойової, Горячева К. (2018)
Мозолев О. - Теоретичні засади імплементації європейського досвіду управління розвитком освіти у сфері фізичної культури і спорту (2018)
Ашиток Н. - Модернізація освіти на гуманістичних засадах (2018)
Цісарук В. - Самоосвітня компетентність майбутнього вчителя трудового навчання та технологій, Цісарук І. (2018)
Форостюк І. - Підвищення мотивації молоді до вивчення іноземних мов у закладах вищої освіти (2018)
Заїка О. - Відповідальність, як основа формування майбутнього вчителя математики (2018)
Рудницька Н. - Дидактична суть інтеграції та способи її реалізації в процесі навчання математики в закладі дошкільної освіти та початковій школі, Тарнавська Н. (2018)
Ратко М. - Особливості розвитку музичної освіти в Республіці Корея в кінці XX – на початку ХХІ ст., Пех В. (2018)
Айзенбарт М. - Реалізація моделі формування соціально-комунікативної компетенції дітей старшого дошкільного віку засобами ігрової діяльності (2018)
Дутко О. - Етнопедагогічна компетентність вчителя початкових класів як чинник формування національної ідентичності в молодших школярів (2018)
Микитюк В. - Позапрограмна педагогічна діяльність Івана Франка (2018)
Сучану А. - Своєрідність процесу соціалізації як соціально-педагогічний феномен (2018)
Божко Н. - Інтегративний підхід до навчання в контексті реформування системи освіти України (2018)
Борисенко З. - Актуальні проблеми та зміст психологічної допомоги студентам-переселенцям, Галян О. (2018)
Ревть А. - Використання ідей історичного досвіду формування особистості підлітка у позакласній виховній роботі сучасної загальноосвітньої школи України (2018)
Боровик Л. - Аналіз та обґрунтування структури методичної системи формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Хомишак О. - Cтворення електронного посібника як передумова професійно-методичного становлення майбутнього вчителя французької мови (2018)
Кліш І. - Мистецька діяльність української оперної та камерної співачки Іванки Мигаль (Канада) (2018)
Василик Дз. - Хорові твори Миколи Ластовецького на слова Лесі Українки: особливості прочитання (2018)
Коновальчук І. - Моделювання процесу підготовки майбутніх учителів початкових класів до міжособистісної взаємодії з дітьми та їх батьками в ситуації конфлікту (2018)
Макогін О. - Експериментальне дослідження організації практики студентів будівельних коледжів (2018)
Стонога А. - Особливості використання психолого-педагогічного інструментарію при формуванні педагогічного іміджу (2018)
Пантюхов Б. - Зміст патріотичного виховання курсантів вищих військових навчальних закладів (2018)
Щербанік Х. - Формування у підлітків інтересу до занять туризмом в умовах літнього оздоровчого табору: постановка проблеми (2018)
Ткач М. - Обґрунтування моделі розвитку професійної творчості бакалаврів лісового і садово-паркового господарства (2018)
Дунас С. - Робота над мовним образом матері в контексті мовленнєвого розвитку учнів початкової школи (2018)
Лотфі Гаруді Г. - Особливості білінгвальної освіти в Англії та Уельсі в умовах шкільної освіти (2018)
Вишневецький О. Л. - Случайные блуждания на конечных группах с классовой вероятностью: алгебраический подход (2017)
Сисоєв Д. В. - Условия единственности положения равновесия задачи Коши для линейных матричных дифференциально-алгебраических уравнений (2017)
Khrystiyanyn A. Ya. - Some generalizations of p-loxodromic functions, Lukivska Dz. V. (2017)
Chornomaz B. O. - Lower bound on the number of meet-irreducible elements in extremal lattices (2017)
Choque-Rivero Abdon E. - The Kharitonov theorem and robust stabilization via orthogonal polynomials (2017)
Правила для авторів "Вiсника Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна. Cepiя "Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка"” (2017)
Мінухіна Д. В. - Алгоритм прогнозування повторного інфаркту міокарда у хворих з цукровим діабетом 2 типу на підставі визначення маркерів ендотеліальної дисфункції (2018)
Караченцев Ю. І - Стан клітинної ланки імунітету у хворих на цукровий діабет залежно від балансу сечової кислоти, Кравчун Н. О., Тихонова Т. М., Черняєва А.О., Червенко О. Л. (2018)
Чижова В. П. - Вікові зміни обміну глюкози та особливості розвитку інсулінорезистентності при старінні (2018)
Шелест Б. О. - Перспективи застосування медикаментозних комбінацій в лікуванні артеріальної гіпертензії з коморбідною патологією (2018)
Бречка Н. М. - Ультраструктура семенников крыс после деструктивного воздействия доксорубицина гидрохлорида и возможности коррекции хондроитина сульфатом, Невзоров В. П., Селюкова Н. Ю., Коренева Е. М., Малова Н. Г., Бондаренко В. А. (2018)
Палагіна І. А. - Дослідження антиоксидантних властивостей фармацевтичної композиції на основі катіазину на моделі медикаментозного ушкодження печінки, Кудря М. Я., Мельниківська Н. В., Кустова С. П., Устенко Н. В., Бойко М. О., Лалименко О. С., Павленко Т. О., Матвєєва Т. В. (2018)
Малова Н. Г. - К вопросу развития эндокринно-метаболических нарушений, Комарова І. В., Бречка Н. М., Сиротенко Л. А., Курилко Ю. С., Спиридонов А. В. (2018)
Хижняк О. О. - Епідеміологія акромегалії: сучасний стан проблеми (огляд літератури та власні дослідження), Барабаш Н. Є., Микитюк М. Р., Ніколаєв Р. С., Манська К. Г., Тихонова Т. М. (2018)
Ryndina N. G. - Obesity and cardiovascular diseases: is there a connection?, Kravchun P. G., Borovyk K. M., Rynchak P. I. (2018)
Тихонова Т. М. - Індивідуальні засоби вимірювання глікемії — проблеми та помилки при застосуванні, Смілка Ю. М., Хижняк О. О. (2018)
ЗВІТ про проведення 62-ої науково-практичної конференції з міжнародною участю "Українська школа ендокринології” 7 – 8 червня 2018 року (2018)
Довідка про результати діяльності ендокринологічної служби в областях України, що підпорядковані для курації ДУ "Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України", та напрями в подальшому її розвитку (2018)
Ларін Олександр Сергійович (некролог) (2018)
Звіт видавництваЖ ДУ "Iнститут проблем ендокринної патологiї iм. В. Я. Данилевського НАМН України" (2018)
Шестопалова Л. Ф. - Індивідуально-психологічні особливості комбатантів із різними формами постстресових психічних розладів, Кожевнікова В. А., Бородавко О. О. (2018)
Михайлова Е. А. - Соціодемографічні, психологічні, біологічні чинники предикції тривожних розладів у дітей (2018)
Фальова О. Є. - Структура сімейної взаємодії (2018)
Столяренко А. М. - Ефекти гіперболізованої саморефлексії та інтроспекції в осіб із ознаками залежності від соціальних мереж (2018)
Гончарук О. В. - Психологічний аналіз суб’єктивної картини адаптаційних здібностей жінок, хворих на шизофренію (2018)
Семенов Д. М. - Психологічні порушення в осіб, які перенесли травми щелепно-лицьового відділу, і протокол їх медико-психологічного супроводу (2018)
Аббас Махмуд Каафарані - Порушення емоційної сфери у дітей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, які тимчасово переміщені із зони бойових дій (2018)
Димшиць Д. І. - Клінічні характеристики непсихотичних психічних розладів у хворих гастроентерологічного профілю на доопераційному етапі (2018)
Матковская Т. Н. - Коморбидность когнитивных нарушений у детей с тревожно-фобическими расстройствами (2018)
Заворотный В. И. - Социальная фрустрированность у военнослужащих с различными вариантами посттравматического стрессового расстройсва (2018)
Данілевська Н. В. - Синдром відстроченого післябойового відреагування як один зі станів бойової психічної травми у військовослужбовців, які брали участь в АТО (2018)
Городокін А. Д. - Особливості внутрішньої структури коморбідної психопатологічної симптоматики у пацієнтів, які перебувають на програмах замісної терапії залежності (2018)
Дьома І. С. - Клінічні варіанти іпохондричних розладів у хворих на кардіоваскулярну патологію із перенесеними "судинними катастрофами" (2018)
Самойлова О. В. - Показники психологічного захисту у дітей з розладами адаптації із родин вимушених переселенців, Пономарьов В. І. (2018)
Кочарян О. С. - Особливості "Я"-концепції наркозалежної особистості, Савіна М. В., Слюсар В. В., Антонович М. О. (2018)
Крамченкова В. О. - Системна сімейно-реконструктивна психокорекція тютюнової адикції (2018)
Рощупкіна Т. М. - Сучасні погляди на вивчення алкоголізації населення та її наслідків (2018)
Барановський О. В. - Історико-правовий аналіз становлення та розвитку системи управління та організаційно-штатного забезпечення діяльності міліції незалежної України (2017)
Бондаренко А. І. - Європейський суд з прав людини в механізмі правозахисної функції держави (2017)
Vodopian T. V. - Meaning and Sources of Power in Mediation (2017)
Івченко Ю. В. - Національна свідомість і патріотизм як чинники відродження Української держави (2017)
Липовець Ю. О. - Толерантність у діяльності поліції України (2017)
Лісна І. С. - Вплив суспільного устрою на право Київської Русі (2017)
Мазаракі Н. А. - Зміст принципу конфіденційності медіаці (2017)
Матвійчук А. В. - Проблеми розуміння обов’язків держави як правової категорії (2017)
Ошкадеров І. Г. - Організаційно-правовий механізм забезпечення прав людини та громадянина в умовах правової модернізації (2017)
Пряміцин В. Ю. - Реалізація права на вищу освіту, Погорілий Р. Р. (2017)
Гринь А. - Принцип пропорційності та основні стандарти проведення негласних слідчих дій у світлі конституційних гарантій прав людини (2017)
Нестерович В. Ф. - Проблеми та перспективи прийняття Виборчого кодексу України (2017)
Пирога І. С. - Виборчий бар’єр і представництво виборців (2017)
Абрамов М. В. - До питання співвідношення спадкування за правом представлення та усунення від права на спадкування (2017)
Артем’єва Н. П. - Становлення правової допомоги в цивільному процесі за доби незалежності України (2017)
Бойків І. М. - Особливості доказування у справах про встановлення факту перебування подружжя у фактичних шлюбних відносинах (2017)
Гуйван О. П. - Превентивний правовий захист інформаційних ресурсів: особливості регулювання (2017)
Зайцева-Калаур І. В. - До питання про недійсність авторського договору (2017)
Захаров П. С. - Cутність доказування у цивільному судочинстві у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (2017)
Коваленко І. А. - Правова охорона корисних моделей у деяких країнах Європи: компаративістський аспект (2017)
Криса М. В. - Поняття та предмет договору підряду на геологічне вивчення надр за державним замовленням (2017)
Лєзін Є. Є. - Порядок судового забезпечення доказів у цивільному процесі в Україні (2017)
Лукасевич-Крутник І. С. - Поняття та особливості допоміжних транспортних договорів (2017)
Москалюк Н. Б. - Гносеологічні аспекти націоналізації в системі набуття прав державної власності (2017)
Соколов О. М. - Юрисдикційний захист майнових прав внутрішньо переміщених осіб (2017)
Цвігун І. М. - Правова природа та зміст договору іпотеки земельної ділянки (2017)
Цопіна Н. Л - Договір довічного утримання (догляду): питання правової характеристики (2017)
Бортник С. М. - Проблеми правового регулювання робочого часу поліцейських (2017)
Величко Л. Ю. - Проблема поширення сфери дії трудового права на правове регулювання праці військовослужбовців (2017)
Костюченко О. Є. - Соціальний вимір трудового права (2017)
Сервецький І. В. - Соціально-психологічна реабілітація співробітників (працівників) оперативних підрозділів Служби безпеки України, Назаренко О. Л. (2017)
Браславський Р. Г. - Нормотворчі матеріальні принципи податкового права (2017)
Дука В. В. - Право на звернення осіб, які не є громадянами України, при перетинанні державного кордону (2017)
Кригіна Д. Г. - Транспортний податок: проблемні аспекти запровадження (2017)
Морозова В. О. - Особливості адміністративно-правового регулювання діяльності Державної виконавчої служби Украни: проблеми удосконалення (2017)
Нечаєв В. Е. - Юридична природа класифікацій публічних послуг, що надаються підрозділами Національної поліції України (2017)
Цвіркун Ю. І. - До питання здійснення судового контролю за діяльністю виборчих комісій під час місцевих виборів (2017)
Юровська В. В. - Диспозитивний метод адміністративного права як орієнтир подальших реформаційних процесів у сфері публічної адміністрації (2017)
Бабієнко В. В. - Гігієнічна оцінка впливу довкілля на здоров'я дітей сільської місцевості півдня України, Михайленко В. Л. (2015)
Babienko V. V. - Hygienic evaluation of environmental influence on the health of children from rural regions of southern Ukraine, Mykhailenko V. L. (2015)
Бевзенко Т. Б. - Связь адсорбционно-реологических свойств сыворотки крови при геморрагическом васкулите с экологией регионов проживания больных, Головач И. Ю., Ермолаева М. В., Микукстс В. Я. Синяченко О. В. (2015)
Bevzenko T. B. - Relationship between adsorption-rheological properties of serum in hemorrhagic vasculitis and ecology in regions of patients’ residence, Golovach I. Yu., Yermolaieva M. V., Mikuksts V. Ya., Syniachenko O. V. (2015)
Pyatchanina T. V. - Environmental conditionality of breast cancer morbidity in women residing in industrialized areas, Ohorodnyk A. N., Dvorschenko O. S., Zarytska M. Y. (2015)
Такташов Г. С. - Связь респираторной дисфункции с загрязнением атмосферы при хронической ревматической болезни сердца (2015)
Taktashov G. S. - Association between respiratory dysfunction and atmosphere pollution in chronic rheumatic heart disease (2015)
Чижевський І. В. - Ефективність лікування пульпіту тимчасових зубів із використанням кальційвмісних препаратів, Стулікова В. С. (2015)
Chyzhevskyi I. V. - Efficacy of pulpitis treatment in primary teeth using calcium-containing medications, Stulikova V. S. (2015)
Сакевич В. Д. - Алергічні захворювання та метаболічний синдром: деякі аспекти поєднаного перебігу, Сакевич В. І., Трибрат Т. А., Шуть С. В. (2015)
Sakevych V. D. - Allergic diseases and metabolic syndrome: some aspects of the combined course, Sakevych V. I., Trybrat T. A., Shut S. V. (2015)
Дорошенко О. М. - Вплив комплексу профілактичних заходів на строки адаптації до знімних зубних протезів під час ортопедичного лікування дефектів зубних рядів із застосуванням матеріалу "Ufi Gel® hard” фірми "VOCO” (Німеччина), Біда В. І., Волосовець Т. М., Омельяненко О. А., Дорошенко М. В., Гуменюк О. П. (2018)
Борисенко A. B. - Тенденції росповсюдженості та інтенсивності ускладнених форм карієсу, Семенова І. С. (2018)
Микиєвич Н. І. - Визначення поверхневої шорсткості фотополімерних композитних матеріалів, полімеризованих за різними методами (2018)
Скібіцька О. О. - Результати анонімного анкетування стоматологів України з розділу ендодонтії. Частина 1, Хеннаві Д. Ф., Крупич М. О. (2018)
Петрушанко Т. О. - Ефективність застосування Тантум Верде® на етапах професійної гігієни порожнини рота, Попович І. Ю. (2018)
В'юн Г. І. - Прогнозування результатів пародонтологічного лікування пацієнтів з генералізованим пародонтитом (2018)
Кононова О. В. - Патогістологічне дослідження впливу комплексу адреноблокаторів на регенерацію кістки щелепи (2018)
Тимофеев А. А. - Комплексное лечение кандидоза слизистой оболочки полости рта у наркозависимых больных, Ушко Н. А., Чичуа З., Чичуа Н. (2018)
Костенко Е. Я. - Экспериментальное исследование процессов отверждения синтетического остеопластического материала "easy-graft®” при разных способах его приготовления, Мочалов Ю. А. (2018)
Идашкина Н. Г. - Использование обогащенного тромбоцитами фибрина в комплексном лечении замедленной консолидации нижней челюсти (2018)
Харірі М. Ж. А. - Рівень імуноглобулінів при гострому і хронічному бактеріальному риносинуситі, Семененко С. І., Фурман Р. Л. (2018)
Ищенко П. В. - Содержание, характер трудовых затрат врача и их продолжительность при восстановлении целостности зубного ряда шинами и зуба конструкциями пластической реставрации (2018)
Скібіцький В. С. - Рентгенологічний аналіз розповсюдженості помилок при протезуванні незнімними ортопедичними конструкціями, Тринадцятко Т. І., Кашура О. О., Жук П. І. (2018)
Макєєв В. Ф. - Дослідження взаємодії циклічного навантаження силою жувального тиску й більшою поверхнею композитних ендокоронок і фіксувального цементу, Скальський В. Р., Павличко Р. Р. (2018)
Дрогомирецька М. С. - Клінічна нейром’язова діагностика та профілактика ускладнень при лікуванні вивиху диска скронево-нижньощелепного суглоба, який не можна вправити, Мірза Р. О. (2018)
Мартовлос А. І. - Оптимізація стабілізації клінічних результатів ортодонтичного лікування зубощелепних аномалій фармакологічною корекцією та фотофорезом з гелевою композицією "Повіхондрогексизол” у дорослих пацієнтів, Годований О. В. (2018)
Закалата Т. Р. - Ультразвукова доплерографія в оцінці результатів лікування трансверзальних аномалій із застосуванням міофункціональної апаратури, Чугу Т. В., Ісакова Н. М. (2018)
Кузьміна В. А. - Експериментальне вивчення впливу гіперхолестеринової дієти на зачатки зубів нижньої щелепи в ембріонів мишей, Якубова І. І. (2018)
Гриновець В. С. - Професор Андрій Ґонька – організатор Львівської університетської стоматологічної школи початку ХХ століття, Петришин О. А. (2018)
Інформаційне повідомлення (2018)
Лобурець А. В. - Застосування препаратів на основі гіалуронату натрію у комплексному лікуванні хворих на хронічний фронтит, Непорада К. С., Безшапочний С. Б. (2017)
Loburets A. V. - The use of drugs with sodium hyaluronate in complex treatment of patients with chronic frontal sinusitis, Neporada K. S., Bezshapochniy S. B. (2017)
Настрога Т. В. - Особливості терапії хворих похилого віку з коморбідною патологією – на артеріальну гіпертензію із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень (2017)
Nastroga T. V. - Features of therapy of elderly patients with comorbid pathology – arterial hypertension with concomitant chronic obstructive pulmonary disease (2017)
Popova T. M. - The effects of Laprol-604 exposure of pregnant rats on the kidneys of their progeny (2017)
Сорокіна О. Г. - Вплив поліморфізму гена інтерлейкіну-28 на ефективність противірусної терапії у пацієнтів з хронічною Епштейна-Барр вірусною інфекцією, Попов М. М., Лядова Т. І. (2017)
Sorokina O. G. - The effect of the polymorphism of the interleukin-28 gene on the effectiveness of the antiviral therapy in patients with chronic Epstein-Barr virus infection, Popov M. M., Liadova T. I. (2017)
Макаренко В. Д. - Самоменеджмент - важлива складова успішної роботи лікаря-педагога (2017)
Makarenko V. D. - Self-management as an important component for the successful work of a teaching doctor (2017)
Марічереда В. Г. - Як оцінити компетентність студента-медика? Що оцінювати?, Рогачевський О. П., Каштальян М. М., Москаленко Т. Я., Каштальян Н. М. (2017)
Marichereda V. G. - How to assess the competence of medical students? What to assess?, Rogachevsky A. P., Kashtalian M. M., Moskalenko T. Ya., Kashtalian N. M. (2017)
Мельник К. С. - Гігієнічна оцінка фактичного споживання мікронутрієнтів іноземними студентами з Індії (2017)
Melnyk K. S. - Hygienic assessment of the actual consumption of micronutrients by international students from India (2017)
Інформація для авторів (2017)
Bagmut I. Yu. - Dynamics of indicators in the cell-mediated and humoral links of the immune system in patients with thyroid cancer, Galmiz O. O. (2017)
Граматюк С. М. - Динаміка параметрів внутрішньоклітинного гомеостазу у хворих на хронічний вірусний гепатит С (2017)
Gramatyuk S. M. - Dynamics of intracellular homeostasis parameters in patients with chronic virus hepatitis C (2017)
Bagmut I. Yu. - The study of pathophysiological link of autoimmunization in patients who use soft contact lenses, Kuzmenko O. A., Titkova A. V. (2017)
Movсhan О. V. - Pathophysiological features of creation of cryoprecypitate in patients with inoperable cancer in disturbances from microsatellite instability, Titkova A. V. (2017)
Риженко Ю. В. - Результати клінічного дослідження лікування та реабілітації хворих з безпліддям, зумовленим запальними захворюваннями додатків матки (2017)
Ryzhenko Yu. V. - Clinical findings on treatment and rehabilitation of patients with infertility caused by inflammatory diseases of the uterine appendages (2017)
Скочко О. В. - Поліморфний алель 299Gly гена TLR4 асоціюється із зниженою ефективністю включення у комплексну терапію хворих на ішемічну хворобу серця азитроміцину та піоглітазону (2017)
Skochko O. V. - The TLR4 299Gly polymorphic allele is associated with reduced efficacy of azithromycin and pioglitazone, included in the comprehensive treatment of patients with coronary heart disease (2017)
Kolisnyk I. L. - Manifestations of endogenic intoxication in the liver in experiment, Rezunenko Yu. K., Boiagina O. D. (2017)
Popova T. M. - Critical aspects of male rat fertility in the assessment of exposure to Laprol-604 (2017)
Yelins’ka A. M. - Sources of production of reactive oxygen and nitrogen species in tissues of periodontium and salivary glands of rats under modeled systemic inflammation, Shvaykovs’ka O. O., Kostenko V. O. (2017)
Lysanets Yu. V. - Methodological feasibility of test technologies in assessing medical students’ proficiency, Morokhovets H. O., Ostrovska L. O., Purdenko T. V. (2017)
Інформація для авторів (2017)
Титул, зміст (2018)
До 80-річчя видатного вченого та організатора фармації Олександра Олександровича Цуркана (2018)
До 80-річчя видатного вченого та заслуженого винахідника СРСР у галузі фармації Олександра Івановича Тихонова (2018)
Міщенко О. Я. - Дослідження поінформованості провізорів про діяльність у системі фармаконагляду в Україні та їхньої професійної активності, Осташко В. Ф., Коваленко Є. М. (2018)
Сех М. Я. - Раціональний фармацевтичний менеджмент кисню медичного при негоспітальній пневмонії (2018)
Бельтюкова С. В. - Визначення платифіліну гідротартрату по гасінню люмінесценції комплексу ітрію (III) із рутином, Малинка О. В. (2018)
Бурмака О. В. - Розробка та валідація методики визначення енісаміуму йодиду для вивчення профілів розчинення противірусного засобу (2018)
Гринчук Н. І. - Модулююча дія диклофенаку натрію на антибіоплівкову активність азитроміцину, Вринчану Н. О., Степура Л. Г. (2018)
Семенюк Володимир Васильович (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Nikitenko I. S. - Petrographic research on stone tools from the megalithic cult site of Tokivske-1, Starik O. V., Kutsevol M. L., Shevchenko S. V. (2018)
Bondarenko А. O. - Modeling of interaction of inclined surfaces of a hydraulic classifier with a flow of solid particles (2018)
Stupnik M. I. - Determining the qualitative composition of the equivalent material for simulation of Kryvyi Rih iron ore basin rocks, Kalinichenko V. O., Pysmennyi S. V., Kalinichenko O. V. (2018)
Petlovanyi M. V. - Assessment of coal mine waste dumps development priority, Medianyk V. Yu. (2018)
Orlovskyy V. M. - Simplified plugging material, Savyk V. М., Molchanov P. О., Pokhylko A. M. (2018)
Nettour D. - Determination of physicochemical parameters of Djebel Onk phosphate flotation (Algeria), Chettibi M., Bouhadja А., Bulut G. (2018)
Sobolev V. V. - Electrical charges as catalysts of chemical reactions on a solid surface, Bilan N. V., Baskevych O. S., Stefanovich L. I. (2018)
Mladetsky I. K. - The control regularity detection of the useful mineral extraction from the ore feed stream with autogenous grinding. Part 1. Correlation analysis, Kuvaiev Ya. G., Pryadko N. S. (2018)
Brovko D. V. - Qualimetric assessment in calculation of the survivabilitylevel of the mine surface objects, Khvorost V. V., Tyshchenko V. Yu. (2018)
Zelenyak V. - Thermoelastic state of a half-space with an edge crackunder local heating conditions, Kolyasa L. I., Loik V. B., Synelnikov O. D. (2018)
Denyshchenko O. V. - Forming the structure of automated system to control ground heavy-type ropeways, Shyrin А. L., Rastsvietaiev V. O., Cherniaiev O. V. (2018)
Khalymendyk Yu. M. - Bench testing of a steel yieldingframe support, Khalymendyk V. Yu., Zakharova L. M., Nazimko V. V. (2018)
Ishchenko O. K. - Efficiency of preparation of mountain mass at careers of building materials, Konoval V. M., Ishchenko K. S. (2018)
Vakulenko І. О. - Concept of determining the friction stir welding mode, Plitchenko S. О., Murashova N. H., Bohomaz V. N. (2018)
Podnebennaya S. K. - Three-to-one phase converter's control method for powerfactor corrected power supply of resistance welding machine, Burlaka V. V., Gulakov S. V. (2018)
Mіkhailov V. - Development of civil protection in the process of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine, Kovrovskyi Yu., Volynskіy P. (2018)
Loza I. M. - Evaluation of remediation efficiency of manganese quarry lands after open-cut mining: ecosystem approach, Pakhomov O. Y., Chorna V. I., Voroshilova N. V. (2018)
Shvachych G. G. - Parallel computational algorithms in thermal processes in metallurgy and mining, Ivaschenko O. V., Busygin V. V., Fedorov Ye. Ye. (2018)
Pihnastyi О. М. - Calculation of the parameters of the composite conveyor line with a constantspeed of movement of subjects of labour, Khodusov V. D. (2018)
Lagovska O. А. - State support as a tool for development of enterprises of coal industry: current situation and problems, Nazarenko T. P., Suprunova I. V., Ilin V. Yu. (2018)
Aleksandrova O. - Specifics of managing competitiveness of present-day university on principles of social responsibility, Batchenko L., Dielini M., Lavryk U. (2018)
Terekhov Ye. V. - Eco-oriented management of manufacturing and supply activity of manganeseore raw materials supplier, Litvinov Yu. I. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Bhandari M. P. - The Problems and Consequences of the Biodiversity Conservation: A Case Study from Bangladesh, India, Nepal, and Pakistan (2018)
Smith M. - A Real Options Approach To Evaluating Agricultural Investments Under Uncertainty: When To Get In And Out Of Sugarcane Production (2018)
Santamaría G. C. - Self-employment. The Case of Spain, Villanueva Álvaro J. J., Jiménez J. M. (2018)
Bhowmik D. - An Econometric Analysis of World GDP Share of India during 1960-2015 (2018)
Bello H. S. - Appraisal of the Salam Islamic Mode of Financing Agribusiness and Agriculture among Rural Farmers in Bauchi State of Nigeria, Galadima I. S., Jibrin Al-M. A. (2018)
Nguedie Y. H. N. - Corruption, Investment and Economic Growth in Developing Countries: A Panel Smooth Transition Regression Approach (2018)
Vasilyeva T. - Forecasting Supply and Demand In the Regional Labor Market: In Search of Optimal Proportions of Financing Vocational Education Institutions In the Region, Lyeonov S., Lopa L. (2018)
Tovmasyan G. - Scientific Tourism Development Bases in Armenia, Tovmasyan R. (2018)
Karintseva O. - Estimation of Efficiency of State Regulation in Economic Restructuring Based on the Environmental Factor, Benetyte R. (2018)
Palienko M. - The Impact of Social Factors on Macroeconomic Stability: Empirical Evidence for Ukraine and European Union Countries, Lyulyov O. (2018)
Корінний С. О. - Роль eнeргeтичної безпеки у процeсі забeзпeчeння національної бeзпeки країни, Ахмeдзянова А. E. (2018)
Бездушна Ю. С. - Моделювання вартості об’єктів інтелектуальної власності як стимул до їх комерціалізації, Наберухін В. А. (2018)
Беренда Н. І. - Управління структурою капіталу підприємства, Редзюк Т. Ю., Ворона К. В. (2018)
Богаченко М. В. - Теоретичні аспекти формування тарифної політики міського пасажирського транспорту (2018)
Богданенко А. І. - Мeтoдoлoгiя упpaвлiння cпeцифiчними тa iнтeгpoвaними типaми pизикiв iнвecтицiйнoї дiяльнocтi в житлoвe будiвництвo (2018)
Аверкина М. Ф. - Моделювання соціально-економічного розвитку України порівняно з Польщею, Бомчук А. В. (2018)
Бондарчук Л. В. - Шляхи удосконалення зовнішньоторговельної політики України, Гусак К. Ю. (2018)
Васюренко Л. В. - Стан основних компонент механізму державного регулювання організацією оплати праці (2018)
Ведерніков М. Д. - Сучасні технології управління персоналом: компетенційний підхід, Чернушкіна О. О., Мантур-Чубата О. С. (2018)
Веремеєнко О. О. - Оцінка енергоефективності підприємств машинобудування та розроблення проектів з її підвищення (2018)
Весперіс С. З. - Децентралізація: проблеми новосформованих об’єднаних територіальних громад, Решетняк Я. В. (2018)
Вівчар О. І. - Концептуальні засади економічного управління ресурсами на підприємствах: безпекознавчий вимір, Гайда Н. В. (2018)
Гальчинський Л. Ю. - Економічна ефективність задання параметрів керування як функцій під час моделювання оцінки витрат на профілактичні стратегії для боротьби з епідеміями, Пушко А. В. (2018)
Ганський В. О. - Теоретико-методологічні основи механізму функціонування ринку продуктів історико-культурної спадщини (2018)
Гаращук О. В. - Імператив забезпечення якісної освіти – найефективніших інвестицій у майбутнє країни, Куценко В. І. (2018)
Гевчук А. В. - Еволюція та концепції обліку розрахунків на підприємстві (2018)
Герасимчук В. Г. - Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України, Липисієнко А. П. (2018)
Чуніхіна Т. С. - Відтворення основних засобів та терміну корисного використання в межах стратегії розвитку підприємств, Горлушко А. М. (2018)
Григоренко О. С. - Обмеженість облікового забезпечення на основі фінансових показників (2018)
Гришко О. П. - Теоретичні засади інформаційного забезпечення регулювання ринку праці (2018)
Грищук Н. В. - Оцінка пріоритетності джерел фінансування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2018)
Гріненко А. Ю. - Формування ринку землі: теорія і практика усунення загроз на шляху європейської трансформації (2018)
Гронь О. В. - Проблеми захисту персональних даних у контексті сучасної комунікації, Погореленко А. К. (2018)
Губарєва І. О. - Стратегічне управління економічною безпекою країни, Ярошенко І. В. (2018)
Далгич К. В. - Оцінка рівня інституційного розвитку банківської системи України (2018)
Деркач Т. В. - Просторово-функціональний підхід у типологізації приморських регіонів (2018)
Чуніхіна Т. С. - Організаційно-методичні аспекти обліку дебіторської заборгованості за міжнародними та вітчизняними стандартами обліку в системі управління підприємством, Добривечір А. С. (2018)
Дрокіна Н. І. - SEO-оптимізація сайту підприємства як інструмент інтернет-маркетингу (2018)
Дудка М. О. - Оцінка впливу структури джерел фінансування підприємств АПК на ефективність їхньої діяльності (2018)
Думанська І. Ю. - Розроблення принципів фінансового забезпечення інноваційного процесу АПК на засадах системності (2018)
Дяченко Ю. А. - Розвиток методів прогнозування динаміки біржових цін на сільськогосподарські товари (2018)
Жовковська Т. Т. - Методологія прийняття управлінських рішень за рефлексивного підходу (2018)
Замковий О. І. - Економіко-математичне обґрунтування вдосконалення фінансових важелів для забезпечення стійкості розвитку регіональних кластерів в Україні (2018)
Збарський В. К. - Перспективи розвитку сімейних фермерських господарств в Україні, Алексєєва Ю. Ю. (2018)
Іванченко Н. О. - Впровадження корпоративних рішень на основі концепції "Інтернет речей", Лисенко І. О. (2018)
Вихідні дані (2018)
Баллак Е. - Концепція нового регіоналізму у контексті інтеграції країн арабського регіону (2018)
Garnyk L. - Regionalization of world economy through prism of globalization theories: from trade roads to contemporary financial centers, Dychko A., Shapran E. (2018)
Рибакова Т. О. - Методи фінансового регулювання зовнішньоекономічної діяльності: теоретичний аспект (2018)
Шпак Н. О. - Діагностика підприємств-претендентів на отримання статусу уповноваженого економічного оператора в умовах європейської інтеграції, Будз О. Ф. (2018)
Бакурова А. В. - Комплексний підхід до управління життєздатністю підприємств на основі гармонійного аналізу та системно-динамічного моделювання, Діденко А. В., Пшегорлинська О. А. (2018)
Бергер А. Д. - Професійно-технічна підготовка робітників для підприємств м’ясопереробної галузі (2018)
Вєтрогон О. В. - Заробітна плата як інструмент мотивації трудової діяльності (2018)
Вітязь А. Ю. - Оцінка та перспективи розвитку машинобудівної галузі України (2018)
Гаврильченко О. В. - Моделювання прийняття управлінських рішень щодо оцінки та аналізу якості продукції підприємства (2018)
Гарматюк О. В. - Сучасна системи збуту продукції підприємств (2018)
Дем’яненко О. М. - Процес розроблення стратегії розвитку підприємств (2018)
Іжевський П. Г. - Агропромисловий комплекс України: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку (2018)
Корчинський І. О. - Ефект масштабу і архітектоніка аграрної сфери (2018)
Коцко Т. А. - Переосмислення підходів до формування економічної політики держави в умовах активізації загроз економічній безпеці (2018)
Лотиш О. Я. - Стратегічний аналіз зернової галузі України: стан та перспективи розвитку (2018)
Лисевич С. Г. - Шляхи вдосконалення внутрішнього господарського механізму підприємства (2018)
Мельник В. В. - Необхідність державного регулювання в забезпеченні соціально-економічного розвитку (2018)
Нешкумай (Григоренко) А. А. - Місце промислового комплексу в національній економіці (2018)
Однорог М. А. - Еволюція інституціональної структури аграрної сфери України під впливом інноваційного розвитку (2018)
Речка К. М. - Необхідність, потенціал і напрями економічного зростання і розвитку сучасного аграрного виробництва (2018)
Сілакова Г. В. - Сучасні погляди на управління власним капіталом підприємства, Пєтухова О. М. (2018)
Бєлоусова С. В. - Особливості залучення та стимулювання прямого іноземного інвестування в умовах модернізації економіки України (2018)
Гнот Т. В. - Автотегування та використання візуальних характеристик зображень в інтернет-маркетингу (2018)
Пальчевич Г. Т. - Бюджетне регулювання інноваційного розвитку (2018)
Смик Р. Ю. - Формування інвестиційних ресурсів як основа подолання інвестиційної незабезпеченості (2018)
Табенська Ю. В. - Іноземний капітал в банківському секторі України (2018)
Фалович В. А. - Інноваційність як засіб забезпечення розвитку емерджентних якостей в ланцюгах поставок інвестиційних товарів, Якимишин Л. Я. (2018)
Чайка Т. Ю. - Методика економіко-статистичної оцінки фінансової складової інноваційного потенціалу (на прикладі підприємств готельно-ресторанного бізнесу) (2018)
Шльончак В. В. - Моделювання підвищення ефективності формування інвестиційного портфеля банків (2018)
Васюренко Л. В. - Нормативно-правова детермінанта державного регулювання організацією оплати праці (2018)
Данік Н. В. - Криптовалюта: можливості розвитку чи загроза тінізації для України, Рудь І. Ю. (2018)
Дученко М. М. - Аналіз бізнес-моделей на ринку програмного забезпечення, Удовицька Є. А. (2018)
Костіна О. М. - Реінжиніринг бізнес-процесів як інструмент антикризового управління підприємством (2018)
Красовська О. Ю. - Інструментарій оцінки рівня споживчого сприйняття маркетингових активів підприємства (2018)
Присакар І. І. - Автоматизація сучасного бізнесу як наслідок інформатизації суспільства (2018)
Ротань Н. В. - Удосконалення організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом підприємств (2018)
Семененко О. В. - Особливості організаційної культури вищих освітніх закладів і забезпечення їх конкурентостійкості на ринку послуг (2018)
Совик М. І. - Напрямки удосконалення організації та обліку екологічних витрат та проблеми представлення інформації про них у звітності підприємства (2018)
Спіцина Н. В. - Деякі особливості оцінки розрахунків за національними та міжнародними стандартами обліку та звітності (2018)
Микуланинець С. І. - Сучасні підходи до проведення оцінки логістичного потенціалу туристично-рекреаційного комплексу регіону (2018)
Інформація (2018)
Титул, зміст (2018)
Ballack E. - The Medium-Term Forecast of the Development of Integration among Countries of the Middle East and North Africa (2018)
Калюжна Н. Г. - Транспарентність торговельно-економічного співробітництва держав: сутність та атрибути, Яковченко В. С. (2018)
Опалько В. В. - Ідеологія причин нерівності та суперечності глобального економічного розвитку (2018)
Рудыка В. И. - Обобщение форсайт-прогнозов развития рынков жидких углеводородов в мире и разработка консенсус-прогноза, Лелюк А. В. (2018)
Ханін І. Г. - Про співвідношення концепцій економіки знань і цифрової економіки у формуванні нової парадигми розвитку світового господарства, Поляков М. В., Білозубенко В. С. (2018)
Ципліцька О. О. - Промислова політика Європейського Союзу: інституціональні передумови формування та особливості реалізації, Яненкова І. Г. (2018)
Бочарова Ю. Г. - Детермінанти та імперативи розвитку інноваційної інфраструктури національної економіки в умовах глобалізації (2018)
Іванова Н. С. - Емпіричне дослідження економічної безпеки регіонів в аспекті забезпечення безпеки національної економіки (2018)
Кизим М. О. - Інструменти лісової політики України, Ярошенко І. В. (2018)
Кизим М. О. - Методичний підхід до інтегрального оцінювання рівня розвитку малого і середнього підприємництва в економіці України, Чечетова-Терашвілі Т. М. (2018)
Колєсніченко А. С. - Інституціональні детермінанти антимонопольного регулювання взаємовідносин суб’єктів ринку електричної енергії (2018)
Кузьмін О. Є. - Національна модель державного регулювання розвитку людського капіталу в умовах глобальної конкуренції, Шахно А. Ю. (2018)
Мардус Н. Ю. - Методичний підхід до оцінки розвитку внутрішнього ринку товарів (2018)
Кизим М. О. - Оцінка поточного стану і визначення можливостей вітчизняного енергетичного машинобудування по забезпеченню модернізації українського сектора електрогенерації, Мілютін Г. В. (2018)
Пелех О. Б. - Сутність, концептуальні засади й особливості структурної політики (2018)
Шевчук С. В. - Теоретико-методологічні засади визначення категорії "регулятивний потенціал держави": гносеологічний аспект (2018)
Щепкина Н. Н. - Электронные аукционы в условиях цифровой трансформации: достижения и просчеты (2018)
Зінченко О. А. - Передумови формування позитивного іміджу регіону (2018)
Красноносова О. М. - Розширення повноважень територіальних громад у процесі розвитку місцевого самоврядування в Україні (2018)
Курганська М. К. - Аналіз роботи будівельних організацій регіонів України в контексті антикризового управління (2018)
Mykhailenko D. H. - Economic Efficiency: Definition, Analysis of Concepts (2018)
Тимечко І. Р. - Особливості життєдіяльності територіальних громад у транскордонному просторі Україна-ЄС (2018)
Валіулліна З. В. - Концепції інституціоналізації діяльності корпорацій та її сучасні інтерпретації (2018)
Вітюк А. В. - Інтерпретація змістовного наповнення процесів забезпечення інвестування (2018)
Галіцин В. К. - Методологія дослідження і формування управлінських рішень, Суслов О. П., Самченко Н. К. (2018)
Денисюк О. В. - Методичний підхід до формування та розвитку стратегічних знань підприємства, Стоказ Я. М. (2018)
Жуковська В. М. - Соціальні домінанти управління розвитком підприємства торгівлі (2018)
Завідна Л. Д. - Моделювання фінансової стратегії підприємства готельного господарства (2018)
Labunska S. V. - Cognitive Modeling of the Startup Life Cycle, Prokopishyna O. V., Iermachenko I. V. (2018)
Миколайчук І. П. - Інтелектуальний капітал як основа розвитку компетенцій підприємства торгівлі, Сичова Н. В. (2018)
Москаленко Н. О. - Теоретичні підходи до конкурентної розвідки та особливості її аналітичного забезпечення, Леонова Ю. О. (2018)
Отенко І. П. - Стратегічний інструментарій безпеко-орієнтованого розвитку підприємства, Комарков Д. В., Шкребень Р. П. (2018)
Прохорова В. В. - Ієрархічна система стратегій інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства на активно-адаптивних засадах, Давидова О. Ю. (2018)
Траченко Л. А. - Процесний підхід у системах управління якістю підприємств сфери послуг (2018)
Usherenko S. V. - Evaluation of Investment Projects in Undeveloped Markets, Kharchenko Y. Y. (2018)
Щетініна Л. В. - Негрошова мотивація персоналу як спосіб підвищення ефективності його роботи, Рудакова С. Г., Лобунець І. С. (2018)
Булеев И. П. - Компаративный анализ движущих сил капиталистической и социалистической экономик: возможности применения в Украине, Брюховецкая Н. Е. (2018)
Панчишин С. М. - Про політичну економію та аналітичну економіку як галузі економічного знання, Грабинська І. В. (2018)
Дуб А. Р. - Оподаткування нерухомості: світовий досвід та українські реалії (2018)
Заруцька О. П. - Обґрунтування можливості впровадження системи аналізу регульованого фондового ринку (2018)
Ільчук В. П. - Фінансове забезпечення сталого розвитку підприємств реального сектора економіки, Шпомер Т. О. (2018)
Krivtsova Т. О. - Trends in the Development of Audit of Public Finances in the Context of Reforming the System of Public Financial Control, Liadova Y. O. (2018)
Кузькін Є. Ю. - Формування фіскального простору місцевого самоврядування в умовах децентралізації державних фінансів (2018)
Лук’яшко П. О. - Досвід використання фінансових інструментів модернізації електроенергетики країнами Південної Азії (2018)
Томнюк Т. Л. - Фіскальне регулювання у провідних економічних теоріях ХХ–ХХІ століття (2018)
Хомутенко А. В. - Методичний інструментарій управління державними фінансами (2018)
Березіна С. Б. - Чинники і механізми формування соціальних ризиків фізіологічного типу (2018)
Ковальов В. М. - Теоретичні настанови соціально-економічних перетворень в Україні і світі, Атаєва О. А. (2018)
Корепанов О. С. - Статистична класифікація продукції сектора інформаційно-комунікаційних технологій (2018)
Шишкова Н. Л. - Використання блокчейну у трансформації державного фінансового контролю (2018)
Цаль-Цалко Ю. С. - Інформаційне забезпечення управління територіальними громадами: аспекти статистики і фінансової звітності, Мороз Ю. Ю. (2018)
Якимова Л. П. - Аналітичне забезпечення управління розрахунками з контрагентами в контексті забезпечення платоспроможності підприємства, Мацкуляк К. І. (2018)
Диленко В. А. - Математическое моделирование некоторых механизмов объединения экономических систем, Осипов В. Н. (2018)
Жегус О. В. - Моделювання попиту на освітні продукти закладів вищої освіти в Україні (2018)
Полякова О. Ю. - Модель підтримки прийняття рішень для попередження розповсюдження фінансової кризи в реальний сектор економіки, Булкін С. М. (2018)
Сергієнко О. А. - Оцінювання ефективності кредитування АПК за регіонами як визначального сектора міжнародної торгівлі, Гула А. С. (2018)
Shvets S. M. - Public Investment and Growth: the VECM Results for Ukraine (2018)
Шірінян Л. В. - Вплив факторів на формування вартості біткойна, Роганова Г. О., Шірінян А. С. (2018)
Залознова Ю. С. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення розвитку сфери управління промисловими відходами в Україні, Трушкіна Н. В., Кочешкова І. М. (2018)
Кобилинська Т. В. - Статистичне оцінювання впливу окремих факторів на викиди від сільськогосподарських підприємств Житомирського регіону (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Das K. S. - Nexus between Infrastructure and Tourism Development, Naskar K. (2018)
Trifu A. - Defending and Modelling Europe: The Visegrad Group Experience (2018)
Sale M. A. - Comparative Analysis of Audience Perception of Globe FM (98.5) and Bauchi Radio Corporation's (BRC) Political Programs During the 2015 Presidential Election in Nigeria, Bappayo A., Abubakar A. (2018)
Khan Md Yusuf Hossein - The Effectiveness of Entrepreneurial Activities for Economic Development: A Route to Innovation and Job Generation (2018)
Singh S. N. - Regional Disparity and Sustainable Development in North-Eastern States of India: A Policy Perspective (2018)
Ayad M. S. - The Impact of Remittances on Children's Educational Attainment: Evidence from Egypt, El-Aziz A. A. (2018)
Pięta P. - Farmer’s Pensions as an Instrument of Changing the Agrarian Structure in Poland. SocioEconomic Challenges (2018)
Beyi W. A. - The Trilogy of a Digital Communication between the Real Man, His Digital Individual and the Market of the Digital Economy (2018)
Aliyas I. M. - Evaluation of Applications of Sustainable Agricultural Development in Iraq, Ismail E. Y., Alhadeedy M. A. H. (2018)
Sineviciene L. - Socio-economic and Political Channels for Promoting Innovation as a Basis for Increasing the Economic Security of the State: Comparison of Ukraine and the Countries of the European Union, Shkarupa O., Sysoyeva L. (2018)
Ілляшенко О. В. - Економічна безпека в контексті розвитку інституціональної парадигми (2018)
Калачевська Л. І. - Роль інновацій у розвитку сільських територій: світові та національні тенденції (2018)
Калітенко Д. О. - Таксономія та аналітична інтерпретація фінансової звітності підприємств суспільного інтересу (2018)
Касьяновський Є. В. - Підхід до діагностування ситуацій та архітектоніка системи управління інвестиціями в реальний сектор (2018)
Катан Л. І. - Небанківське кредитування: особливості застосування у діяльності сільськогосподарських підприємств (2018)
Коба О. В. - Калькулювання собівартості робіт у будівництві, Миронова Ю. Ю. (2018)
Коваленко М. О. - Методичний підхід до планування розвитку гірничодобувної галузі на основі міжгалузевої балансової моделі (2018)
Король М. М. - Інноваційний складник економічного розвитку Німеччини в умовах глобальної конкуренції, Шляхта К. В. (2018)
Кравченко Н. В. - Глобальні детермінанти трансформації конкурентних відносин (2018)
Чуніхіна Т. С. - Операції в іноземній валюті: національний та міжнародний підходи, Кравчук Я. С. (2018)
Красноперов П. В. - Государственное регулирование экономики Южной Кореи во время осуществления "экономического чуда" (2018)
Кузнєцова Н. В. - Ринок міжнародних синдикованих кредитів в Україні: аналіз структури та динаміки розвитку (2018)
Кузьмук І. Я. - Зарубіжний досвід формування регуляторного механізму Peer-to-Peer (P2P) кредитування, Губатюк І. В. (2018)
Кукош М. С. - Концепція формування інвестиційного потенціалу регіону (2018)
Кулікова Є. О. - Сучасний стан та перспективи солідарної системи пенсійного страхування в Україні (2018)
Марець О. Р. - Вплив грошових переказів на економіку України, Падовська С. В. (2018)
Марина А. С. - Державний фінансовий контроль закладів вищої освіти України: теоретичний аспект, Панасенко Ю. Ю. (2018)
Гончаренко О. М. - Визначення генотипу інноваційної технології управління підприємством, Мартинюк О. А. (2018)
Мацера С. М. - Управління контентом у маркетингових комунікаціях, Марчук О. О. (2018)
Маслов Д. С. - Перенагромадження позичкового капіталу як фактор зростання державного боргу (2018)
Мінкович В. Т. - Вплив сучасних кризових процесів в Україні на залучення міжнародних інвестицій, Харахурсах М. О. (2018)
Нагайчук Н. Г. - Можливості використання технології blockchain у страхуванні, Третяк Н. М. (2018)
Назаренко Ю. О. - Інвестиційний контекст формування і розвитку людського капіталу (2018)
Никифоренко В. Г. - Концептуальні засади управління інноваційною працею на сучасному підприємстві (2018)
Овчарук В. В. - Сутність адміністрування на підприємствах (2018)
Однорог М. А. - Розвиток аграрної сфери в інноваційний період: інституціональний аспект (2018)
Окара Д. В. - Дослідження рівня конкурентоспроможності України, Чернишев В. Г., Шинкаренко В. М. (2018)
Онокало В. Г. - Оцінка ефективності інвестицій у розвиток персоналу підприємства (2018)
Панченко В. А. - Нечіткі бази прийняття рішень в системі кадрової безпеки підприємства (2018)
Погорелова Т. В. - Статистическая характеристика кредитной деятельности банков Украины (2018)
Погорєлов В. C. - Вплив фіскальної децентралізації на місцеві бюджети в Україні (2018)
Потравка Л. О. - Напрями аграрної структурної політики в умовах трансформаційних перетворень аграрного сектору економіки України (2018)
Прохорчук С. В. - Впровадження системи контролю за безпечністю та якістю дитячого харчування: досвід та перспективи, Головіна Н. А. (2018)
Чуніхіна Т. С. - Розкриття інформації про фінансові результати у форматі міжнародних та національних стандартів, Проценко Л. А. (2018)
Прядко І. В. - Інноваційне забезпечення Миколаївської області (2018)
Родченко В. Б. - Реалізація, моніторинг і оцінювання стратегії розвитку підприємництва в об'єднаних територіальних громадах, Нечипоренко Я. Є. (2018)
Вихідні дані (2018)
Байрачний Б. І. - Використання відновлюваних джерел енергії в електросинтезі водню без виділення кисню, Желавська Ю. А., Бондаренко Л. М., Руденко Н. О., Желавський C. Г. (2017)
Білоус Т. А. - Обґрунтування складу електроліту для електрохімічного синтезу пероксиоцтової кислоти, Тульський Г. Г., Матрунчик О. Л. (2017)
Буц Ю. В. - Моделювання ризику ураження пожежами лісових екогеосистем у Харківському регіоні (2017)
Ведь М. В. - Використання змішаних оксидів кобальту і алюмінію для внутрішньо циліндрового каталізу, Сахненко М. Д., Каракуркчі Г. В., Горохівський А. С., Галак О. В. (2017)
Дерібо С. Г. - Особливості анодної поведінки срібла і його ювелірних сплавів у розчинах на основі роданіда калію, Артеменко В. М., Лещенко С. А., Корогодська А. М. (2017)
Диаб Х. М. - Выбор электродных материалов для электрохимической стабилизации воды, Тульский Г. Г., Муратова Е. Н., А. Г. Тульская (2017)
Логвинков С. М. - Муллит и соединения группы силлиманита в технологии керамики и огнеупоров, Остапенко И. А., Шабанова Г. Н., Корогодская А. Н., Цапко Н. С., Борисенко О. Н. (2017)
Майзеліс А. О. - Властивості покриттів сплавом цинк-нікель, осаджених при надграничних густинах струму, Артеменко В. М., Любімов А. І. (2017)
Кравченко О. В. - Термохімічна поведінка саморозігріваючих систем на основі піролізного заліза в присутності багатоатомних спиртів, Пантелеймонов Р. А., Першина К. Д. (2017)
Подустов М. О. - Аналіз процесу сульфатування в трубчастому плівковому реакторі методом математичного моделювання, Дзевочко А. І., Лисаченко І. Г., Дзевочко О. М. (2017)
Самойленко С. О. - Вплив механічної обробки поверхні сплаву АМГ на поведінку анодних оксидних плівок, Гомозов В. П., Дерібо С. Г., Білоус Т. А. (2017)
Смірнова О. Л. - Електролітичне осадження срібних і золотих покрить із комплексних електролітів на основі органічних лігандів, Юсов В. І., Шитов В. С. (2017)
Хитрова І. В. - Утилізація гідролізного лігніну в якості структуруючої добавки при виготовленні вуглець-металевих композиційних систем, Новожилова Т. Б. (2017)
Шульга И. В. - Исследование получения синтез-газа для производства аммиака и метанола, Гринь Г. И., Кутовой Д. С., Эйхман В. А., Зеленский О. И. (2017)
Щукіна Л. П. - Технологічна якість пегматитів ДП "Шпат" як флюсуючої сировини для виробництва керамограніту, Богданова К. Б., Пилипчатін О. В., Колесник Є. В., Тихомирова М. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2018)
Омельченко Ю. - Ідея історії у правоконсервативній філософії 20-30-х рр. ХХ ст. (2018)
Rodyhin K. - Legends and realities of Ukrainian alchemy: the way of being and the typology of the phenomenon, Rodyhin M. (2018)
Щепанський В. - Життя і творчість львівського алхіміка Андрія Торосовича (2018)
Gorbenko К. - The substantial transformation of the concept "existential" in modern philosophical journalism (2018)
Старовойт І. - Проблема гендеру та жіночої ординації: варіативність тлумачень у різних концепціях феміністської теології (2018)
Horban O. - Basic approaches to the definition of the concept of "videogame" as an element of modern scientific discourse, Maletska M. (2018)
Maltseva O. - Simulation of laughter: the experience of reconstruction (2018)
Rayhert K. - A new view of reality (TV series culture studies) (2018)
Федь В. - Стрибок віри: трансцендентний діалог релігійної культури Середньовіччя та глобалізація (2018)
Khrypko S. - The valued focus of a widow and an orphan statuses and scale of protection in the Old and New Testament tradition (2018)
Рижков А. - Образ України в медіапросторі Республіки Корея: липень 2017 р. - червень 2018 р., Лопес Роча Н. (2018)
Фоменко А. - Концепція "Русского міра" як прояв співпраці релігії та влади (2018)
Bibik O. - The image of the Prophet Muhammad in the context of understanding Islam in Japan in the first half of the 20th century (2018)
Dyatlik T. - Methodology of the research of the conflation in the Epistle to Galatians (2018)
Мокієнко М. - П'ятидесятницьке вчення про хрещення Святим Духом: герменевтичний аналіз (2018)
Titov S. - Analysis of taboos as a basic principle of religious beliefs in the context of modern religious studies (2018)
Хромець В. - Початок формування нормативно-правового забезпечення богословської освіти в незалежній Україні (2018)
Shatalov Y. - Stanley J. Grenz’s Communitarian Ecclesiology (2018)
Титул, зміст (2017)
Клечковський Ю. Е. - Бавовникова совка — небезпечний шкідник сільськогосподарських культур, Глушкова С. О. (2017)
Ретьман С. В. - Мікофлора зерна вівса плівчастого та голозерного, Панченко Ю. С. (2017)
Могилюк Н. Т. - Грибні та бактеріальні хвороби томатів в Одеській області, Ігнатьєва О. В. (2017)
Ретьман С. В. - Вугільна гниль соняшника в Лісостепу України, Базикіна Н. Г. (2017)
Андреєв В. О. - Екологічна небезпека автомобільних доріг з інтенсивним рухом, Швартау В. В., Михальська Л. М. (2017)
Сірік О. М. - Хвороби нагідок лікарських (2017)
Мельник О. Ю. - Поширення та розвиток хвороб гарбузів голонасінних і звичайних у Правобережному Лісостепу України (2017)
Мельничук Ф. С. - Вплив стеблового кукурудзяного метелика на розвиток фузаріозу качана, Мельничук Л. М., Алєксєєва С. А., Лікар С. П. (2017)
Іващенко В. Л. - Періодизація історії становлення української наукової термінології на тлі термінологічної діяльності в Україні: традиційні виміри (2015)
Любецкая Е. П. - Белорусская национальная терминология: тенденции формирования в ХХ – ХХІ вв. (2015)
Туровська Л. В. - Болгарське термінознавство ХІХ – початку ХХІ століть (2015)
Hudeček L. - Croatian Orthographic Manual and Standardization of Terminology, Mihaljević М. (2015)
Кочан І. М. - Термінологічні питання на сторінках часопису "Рідна мова” (2015)
Стасюк Т. В. - Кореляції основних метапонять у традиційному й соціокогнітивному термінознавстві (2015)
Лозова Н. Г. - Значення – дефініція – когнітивна дефініція (2015)
Полиця Т. Д. - Термінополе концепту "думка" (2015)
Добропольська Д. О. - Поняття когнітосфери. Когнітосфера термінознавства як фрагмент когніції у науковій картині світу (2015)
Широков В. А. - Віртуальні лексикографічні лабораторії в сучасній термінографії, Симоненко Л. О., Остапова І. В., Надутенко М. В., Вербиненко Ю. І. (2015)
Комарова З. И. - Проблема отраслевой словарной типологии и пути ее решения, Жучкова О. В. (2015)
Дубічинський В. В. - Лексикографування термінологічних паралелей (2015)
Бурлакова І. В. - Стан і перспективи розвитку сучасної української авіаційної термінографії, Верхулевська Л. Ф., Дячук Т. М. (2015)
Продан Ю. П. - Принципи укладання "Зведеного словника термінів-фразем сучасної української мови" (2015)
Петрова Т. О. - Родо-видові відношення в комбінованому словнику фітомеліоративної термінології (2015)
Іванова О. А. - Бібліографічний покажчик "Українська термінографія ХІХ – початку ХХІ ст.": принципи укладання (2015)
Куньч З. Й. - Класифікація мовностилістичних засобів у риторичному вченні Теофана Прокоповича (2015)
Сюта Г. М. - Термін цитата як одиниця сучасної рецептивної стилістики: новітній статус, кваліфікативні ознаки, диференційні опозиції (2015)
Шуляк С. А. - Лексика українських замовлянь (2015)
Черемська О. С. - "Українська мова науки, аналітичної сфери та управління" – основа лінгвістичної і термінологічної підготовки магістра, Сухенко В. Г. (2015)
Строганова Г. М. - Навчання медичної термінології на уроках української мови в 10–11 класах гімназій та ліцеїв медичного спрямування, Сухарєва І. А. (2015)
Гайда С. - Історія Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів, Іващенко В. Л. (2015)
Дисертаційні теми з термінології (2015)
Захищені кандидатські дисертації з термінології (2013–2014 рр.) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Романенко О. О. - Формування комунікаційного простору підприємства (2018)
Романчук К. В. - Моделювання вартості імпортних пропозицій з урахуванням базисних умов поставки Incoterms 2010 як передумова встановлення ціни ЗЕД-контракту купівлі-продажу, Саакян А. Д. (2018)
Савіна С. С. - Науково-методичні підходи до розроблення маркетингової стратегії підприємства (2018)
Salun M. М. - The competitiveness of entrepreneurship in industry: the Ukrainian experience, Zaslavska K. А., Palyanychka Ye. М. (2018)
Семененко К. Ю. - Особливості застосування інструментів онлайн-просування в маркетинговій діяльності підприємства, Бакуліна С. А. (2018)
Семененко О. В. - Трансформація організаційної культури в контексті розвитку форм власності (2018)
Семенов В. Ф. - Стратегії регіонального розвитку підприємств ресторанного бізнесу, Жилович Ю. І. (2018)
Семенцов Р. В. - Діагностика фінансового стану банку: визначення ймовірності дефолту банку, Самородов Б. В. (2018)
Сімків Л. Є. - Особливості структурних зрушень в економіці України, Мелінишин Н. Т. (2018)
Смєсова В. Л. - Нейромережевий підхід до кластеризації країн за показниками, що характеризують процеси формування та реалізації економічних інтересів, М’ячин В. Г. (2018)
Соболева І. В. - Облік статутного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю в умовах трансформації економіки, Андронатій О. П., Волкова А. Г. (2018)
Совик М. І. - Необхідність упровадження обліку екологічних витрат в умовах здійснення економічної діяльності згідно з концепцією сталого розвитку (2018)
Сорока О. В. - Бренд закладу вищої освіти – основа конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг, Кривцова М. С. (2018)
Стащук О. В. - Структуризація поняття "фінансова безпека акціонерних товариств" (2018)
Дяченко Б. І. - Роль країн "Великої сімки" у сучасних міжнародних економічних відносинах, Стець Д. І. (2018)
Суска А. А. - Особливості конкурентного середовища ринку соціально-екологічних послуг лісу (2018)
Сьомкіна Т. В. - Особливості моделей функціонування IT-компаній в Україні, Литвинова О. В., Лобань О. О. (2018)
Табенська Ю. В. - Рахункова палата України як вищий орган незалежного зовнішнього контролю (2018)
Тарасова Г. О. - Адаптаційна диверсифікація розвитку промислового підприємства в умовах кризи (2018)
Tyshchenko O. O. - Social marketing: the essence and developmental factors (2018)
Ткачук О. М. - Етичні та психологічні складники підприємницької діяльності (2018)
Трегуб О. М. - До питання нормативної грошової оцінки земель населених пунктів як елемента економічного механізму управління земельними ресурсами (2018)
Турчак В. В. - Стимулювання розвитку підприємництва на регіональному рівні, Олійник Л. Г. (2018)
Филиппова І. Г. - Соціальний контроль як необхідний елемент інституту соціальної відповідальності в Україні, Ращупкіна Л. Л. (2018)
Frolina K. L. - Modern trends in the investment environment of the building sphere of Ukraine (2018)
Хромова Д. Д. - Сучасні світові тенденції розвитку стартапів на світовій арені, Антоненко К. В. (2018)
Цибульська Е. І. - Оцінка стратегічних конкурентних переваг компанії на основі корпоративної соціальної відповідальності, Кубарєва М. В. (2018)
Цимбал Л. І. - Розвиток інтелектуального потенціалу в інноваційних стратегіях країн, Дацько М. В. (2018)
Чепка В. В. - Антикризова політика як стратегічний метод управління фінансовою діяльністю підприємства, Ляхович І. В. (2018)
Швець Ю. О. - Особливості покращення конкурентоспроможності підприємств у сільському господарстві, Рудь Л. М. (2018)
Щеглова О. Ю. - Управління розвитком та функціонуванням виробничо-економічної системи промислових підприємств у сучасних економічних умовах, Судакова О. І., Каширнікова І. О. (2018)
Юрченко Н. І. - Концептуальні засади маркетингу туризму для формування ефективної стратегії розвитку галузі (2018)
Олешко Т. І. - Сучасний стан розвитку пасажирських авіаційних перевезень в Україні, Янківський М. Р. (2018)
Яременко В. Г. - Сутність поняття та особливості класифікації фінансових ресурсів підприємств, Салманов Н. М. огли (2018)
Ярошевич Н. Б. - Оцінка впливу податкових наслідків кредитних відносин на масштаби застосування інструментів боргового фінансування в Україні, Побурко О. Я., Чубка О. М. (2018)
Вихідні дані (2018)
Каляєв А. О. - Теоретичні підходи щодо трансформації сучасних моделей державного управління у сфері безпеки та оборони (2018)
Підбережник Н. П. - Висвітлення проблем публічного управління у сфері етнополітичних відносин в Україні в контексті сучасних дослідницьких підходів (2018)
Боровська Г. С. - Волинська трагедія: історико-правовий контекст (2018)
Бялоблоцкі К. - Імміграційні процеси у Словаччині та Чехії: профілі, подібність і відмінність (2018)
Магась Г. А. - Наукові основи теорії охорони державного кордону України як спеціалізованої галузі наукового пізнання (2018)
Слоньовський М. В. - Мотивація як основний принцип розвитку людських ресурсів системи публічного управління (2018)
Кіянка І. Б. - Регіональний розвиток і європейська інтеграція в контексті публічного управління, Мельнишин Л. В. (2018)
Крутій О. М. - Основи партнерської взаємодії держави і приватного сектору, Радченко О. В. (2018)
Майстро С. В. - Державна політика енергоефективності та енергозбереження як необхідна передумова забезпечення енергетичної безпеки України, Більовський М. О. (2018)
Малиш Н. А. - Державна політика розвитку альтернативної енергетики в Україні, Москаленко С. О. (2018)
Горбатюк С. Є. - Стратегічне планування в системі забезпечення соціогуманітарної безпеки в Україні (2018)
Козаченко Т. П. - Сучасна парадигма екологізації публічного управління (2018)
Гордієнко Є. П. - Нормативно-правове забезпечення соціального захисту учасників бойових дій (2018)
Журавель Ю. В. - Концептуальна модель стратегічного плану підприємств харчової промисловості (2018)
Лемішко Б. Б. - Роль громадських організацій у забезпеченні якості безперервного професійного розвитку фахівців сімейної медицини (2018)
Мостова К. В. - Напрями вдосконалення організації та здійснення прикордонного контролю в Україні в контексті забезпечення національної безпеки (2018)
Соломко Ю. І. - Надання адміністративних послуг в електронній формі на державному рівні (2018)
Нікіпєлова Є. М. - Правове забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері національної безпеки Республіки Польща (2018)
Федорчак В. В. - Удосконалення підходів до функціонування системи державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій (2018)
Чаплай І. В. - Цілі державних комунікативних планів Верховної Ради України за ступенем загальності та точності (2018)
Андріїв М. М. - Децентралізація публічної влади: взаємозв'язок компетенцій та компетентностей (2018)
Андрєєв В. О. - Відповідальність за порушення присяги державного службовця (2018)
Борщук Є. М. - Концептуальні основи формування національної доктрини детінізації економіки, Заверуха М. М. (2018)
Крайник О. П. - Механізми контролю за реалізацією стратегій соціально-економічного розвитку регіону (2018)
Бліщук К. М. - Управління розвитком території: економічні аспекти (2018)
Акімова Л. М. - Методологічні підходи щодо оцінювання фінансової безпеки на рівні державних установ (2018)
Гбур З. В. - Державне управління економічною безпекою: проблемні зони (2018)
Киртока М. П. - Розрахунок концесійного платежу як складова економічного механізму державного управління (2018)
Оцабрик І. І. - Оборонно-промисловий комплекс України в умовах економіки постіндустрального суспільства (2018)
Приліпко С. М. - Особливості діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у сфері житлово-комунального господарства (2018)
Лихач Ю. Ю. - Напрями удосконалення інституційно-правового забезпечення діяльності Апарату Верховної Ради України (2018)
Відомості про авторів (2018)
Кузіна С. - Розвиток критичного мислення учнів закладів загальної середньої освіти (2018)
Антіпова О. - Трансформація освітнього дискурсу в контексті креативного складника розвитку особистості, Ласкова-Ярмоленко А. (2018)
Шелестова Л. - Педагогічні технології як засіб розвитку творчих здібностей учнів в умовах профільного навчання (2018)
Кухарчук П. - Управління системою освітив нових громадах, Плосков В., Кухарчук А. (2018)
Мельник М. - Дослідження рівня готовності обдарованих випускників закладів загальної середньої освіти до професійного самовизначення (2018)
Андрощук І. - Загальна характеристика системи управління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту Республіки Польща та її структурних компонентів (2018)
Онопченко Г. - Система діагностики обдарованості дітей та молоді: її компоненти, структура та призначення, Онопченко О. (2018)
Андрієвська В. - Модель підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ (2018)
Бельская Н. - Гендерно-типологические особенности одаренных старшеклассников (2018)
Безпалко А. - Психологічні проблеми розвитку обдарованих студентів-винахідників у закладах вищої освіти (2018)
Постова К. - Методологічні принципи дослідження діагностики інтелектуально обдарованих старшокласників, схильних до дослідної діяльності (2018)
Наші автори (2018)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2018)
Вихідні відомості (2018)
Балик Н. Р. - Методологія формування цифрових компетентностей у контексті розробки цифрового контенту, Шмигер Г. П. (2018)
Безуглий Д. С. - Інформаційна безпека України: огляд останніх тенденцій (2018)
Беседін Б. Б. - Про алгоритмічний підхід до розв'язання рівнянь та нерівностей (з однією змінною) другого степеня з параметром, Кадубовський О. А. (2018)
Бондаренко Л. І. - Білінгвальне навчання фізики при підготовці майбутніх фахівців у закладах вищої освіти, Чорнобай К. Г. (2018)
Бордюг О. В. - Методологія побудови інтелектуальних систем штучного інтелекту для професійного навчання (2018)
Галатюк Т. Ю. - Емпіричні методи наукового пізнання у формуванні методологічної культури учнів при навчанні фізики, Галатюк Ю. М. (2018)
Гулівата І. О. - Формування математичної компетентності студентів економічних спеціальностей засобами інформаційних технологій (2018)
Гурняк І. А. - Використання Google Forms і Microsoft Forms в процесі навчання (2018)
Дущенко О. С. - Огляд історії розвитку Web (2018)
Квітка Т. В. - Міждисциплінарна інтеграція при вивченні диференціальних рівнянь здобувачами вищої освіти електричних напрямів підготовки (2018)
Кобильник Т. П. - Методичні аспекти навчання дискретних випадкових величин з використанням статистичного середовища R, Жидик В. Б. (2018)
Кривцова О. П. - Можливості викладання курсу "Статистична обробка даних" з використанням засобів системи Moodle, Дмитрієнко О. О. (2018)
Кубанов Р. А. - Теоретичний аналіз змісту готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності (2018)
Лиман Ф. М. - Структурні властивості раціональних чисел – важлива складова математичних знань вчителів математики, Одінцова О. О. (2018)
Логвіненко В. Г. - Використання технології інфографіки для візуалізації навчального контенту (2018)
Лукашова Т. Д. - Розв'язування алгебраїчних рівнянь в модульних арифметиках, Лукашова М. В., Марченко К. В. (2018)
Миколайко В. В. - Навчально-пізнавальна діяльність учнів з фізики як основний засіб реалізації методології продуктивного навчання (2018)
Пудова С. С. - Використання мобільного телефону в навчальному процесі (2018)
Пухно С. В. - Самостійна науково-дослідна робота студентів закладів вищої освіти як складова процесу формування психологічної культури майбутнього педагога (2018)
Розуменко А. О. - Прикладні задачі як засіб розвитку ймовірнісного мислення учнів, Розуменко А. М. (2018)
Сергієнко Л. Г. - Аналіз та удосконалення дидактичного забезпечення фундаментальної підготовки майбутніх фахівців (2018)
Скороход Г. И. - Общенаучные методы решения задач в обучении математике (2018)
Тернов С. О. - Методичні та організаційні проблеми викладання комп'ютерних дисциплін у закладах вищої освіти економічного профілю, Квітка Т. В., Копайгора О. К. (2018)
Тимейчук А. М. - Визначення ефективності підготовки майбутніх магістрів з туризмознавства до проектної професійної діяльності (2018)
Тургунбаев Р. М. - Об одной занимательной задаче на расстояние между кривыми, Шарипова Л. Д. (2018)
Хворостіна Ю. В. - Компетентнісно орієнтовані завдання з теми "Трикутники", Стеценко К. М. (2018)
Цапенко М. В. - Актуальність формування енерогозбережувальної компетентності учнів на уроках фізики, Мороз І. О. (2018)
Чемерис О. А. - Методика розв'язування задач на поверхні другого порядку в курсі аналітичної геометрії, Прус А. В. (2018)
Швай О. Л. - Використання аналогії для формування вмінь переносу знань учнів (2018)
Шукатка О. В. - Формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей в університетах: актуальність дослідження (2018)
Пашкова Ю. П. - Щодо генетичної регуляції рівня мозкового натрійуретичного пептиду в плазмі крові у чоловіків з есенціальною гіпертензією, Жебель В. М. (2016)
Pashkovа I. P. - On the genetic regulation of brain natriuretic peptide level in plasma of men with essential hypertension, Zhebel V. M. (2016)
Піддубна О. О. - Оцінка якості життя у хворих на гемобластози з ураженням нервової системи, Литвиненко Н. В. (2016)
Piddubna O. O. - Quality of life assessment in patients with hemoblastosis with impairment of nervous system, Lytvynenko N. V. (2016)
Потяженко М. М. - Обгрунтування та методологія оцінки рівня становлення здорового способу життя у хворих на ішемічну хворобу серця, Невойт Г. В. (2016)
Potiazhenko M. M. - Substantiation and methodology for assessment of healthy lifestyle formation in patients with coronary heart disease, Nevoitt G. V. (2016)
Кулагін О. О. - Покращення санітарного стану ґрунтів населених місць із застосуванням методу біоремедіації (2016)
Kulahin O. O. - Improvement of sanitary state of soils in the populated areas using bioremediation method (2016)
Sargosh O. D. - Analysis of schoolchildren’s health in the modern environment as exemplified by Poltava region, Chetverikova O. P. (2016)
Дащук А. М. - Клинические особенности поражения кожи при глубоких микозах на фоне ВИЧ/СПИД-инфекции, Куцевляк Л. О. (2016)
Daschuk A. M. - Clinical features of skin lesion in deep mycoses against the background of HIV/AIDS, Kutsevliak L. O. (2016)
Конопкіна Л. І. - Серцево-судинний ризик у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Ботвінікова Л. А., Крихтіна М. А. (2016)
Konopkina L. I. - Cardiovascular risk in patients with chronic obstructive pulmonary disease, Botvinikova L. A., Krykhtina M. A. (2016)
Жарких В. - Філософський зміст поняття гра (2018)
Барановська О. - Игровое мышление и нормативная организация культуры (2018)
Бліненко О. - Підхід до оптимізації множинного інтелекту за допомогою гри (2018)
Бородіна Н. - Комп'ютерна гра як тренажер філософського дискурсу (2018)
Грида Т. - Гра як інструмент лікарняної клоунади, Тихомірова Ф., Шевченко Н. (2018)
Didukh E. - Conceptual foundations of morality in videogames (2018)
Лугова Т. - Гейміфікація методів класифікації в контексті інформаційного суспільства, Раєва В. (2018)
Панкевич O. - Застосування ігрових технологійї під час підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери: акмеологічний підхід (2018)
Prokofyeva S. - Games and violence (2018)
Райхерт К. - Гостинність у Стародавній Греції як гра (2018)
Савченков О. - Кліпова свідомість як фактор трансформації комп'ютерних ігор (2018)
Янушевич І. - Філософські баталії або навчаючи "хрестики-нулики", Парфенюк Д. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Бабієнко В. В. - Вплив поліоксіпропіленполіолів на водні об’єкти, Аніщенко Л. В., Михайленко В. Л. (2016)
Babienko V. V. - Influence of polyoxypropylenepolyols on water objects, Anishchenko L. V., Mykhaylenko V. L. (2016)
Nedoborenko V. M. - The pathogenesis of iron deficiency anemia in obesity, Kaidashev I. P. (2016)
Savchenko L. V. - Acute intake of a large dose of cardiac glycosides by a young male, Mormol I. A., Husar P. O., Reva N. O., Borzykh O. A., Kaydashev I. P. (2016)
Перцева Т. О. - Нові діагностичні можливості щодо встановлення природи респіраторних симптомів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Конопкіна Л. І., Ботвінікова Л. А. (2016)
Pertseva T. O. - New diagnostic possibilities for determining the nature of respiratory symptoms in patients with chronic obstructive pulmonary disease, Konopkina L. I., Botvinikova L. A. (2016)
Popova T. M. - The reproductive influence of laprol-604 on Wistar rats (2016)
Гріненко А. Ю. - Сутність та тенденції формування ринку праці: національні та загальноєвропейські тенденції (2018)
Масько А. М. - Адміністративні бар’єри для розвитку конкуренції в Україні (2018)
Скляренко М. В. - Інноваційне мале підприємництво: критерії визначення та організаційні форми (2018)
Адвокатова Н. О. - Сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку транспортних послуг для міжнародного бізнесу, Боярчук А. І. (2018)
Будз О. Ф. - Стратегічне планування митного обслуговування підприємств на засадах врахування інтересів стейкхолдерів (2018)
Бурбан О. В. - Ринок нерухомості Казахстану: стан і перспективи розвитку, Кривов’язюк І. В. (2018)
Громенкова С. В. - Міжнародна трудова міграція як чинник впливу на конкурентоспроможність країн та їх економічне зростання (2018)
Ковальчук О. Я. - Багатоваріантний аналіз глобального сталого розвитку, Періг В. М. (2018)
Колінець Л. Б. - Аспекти антикризового регулювання в Україні в умовах світової фінансової нестабільності: роль МВФ (2018)
Конохов С. В. - Система державної підтримки аграрного сектору США в контексті конкурентних переваг світових продовольчих ринків (2018)
Мирошниченко А. С. - Створення енергетичного союзу ЄС: перспективи для ринку газу України (2018)
Поворозник М. Ю. - Асиметричність фінансування охорони здоров’я у контексті формування ефективності надання медичних послуг за міжнародними стандартами (2018)
Решетило В. П. - Сучасні проблеми функціонування економіки України у відкритому глобальному середовищі, Островський І. А. (2018)
Різва Л. А. - Інвестиційні стратегії на світовому ринку нерухомості: пріоритети і специфіка розвитку, Різва Л. А. (2018)
Стрільчук Р. М. - Зміна трендів сучасної Інтернет-комерції, Крайчук С. О. (2018)
Цирульнік А. А. - Франчайзинг як ефективний метод управління готельним бізнесом в умовах ринкової економіки, Ворошилова Г. О. (2018)
Андрейченко А. В. - Державна регуляторна політика у сфері розвитку безвідходного виробництва в АПК (2018)
Васюренко Л. В. - Диференційні аспекти державного регулювання організації оплати праці (2018)
Ганський В. О. - Економічний потенціал історико-культурної спадщини та її ринкова організація в сучасних умовах (2018)
Зелінська А. М. - Засади конкурентної політики підприємств аграрної галузі України, Лавриненко С. О. (2018)
Кубатко В. В. - Еколого-економічна оцінка обсягу тіньового сектору національної економіки у формуванні рентних відносин (2018)
Хлібосолов А. С. - Інвестування в українську економіку: перешкоди та стримуючі фактори, Кудінова М. М. (2018)
Мардус Н. Ю. - Систематизація принципів забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів (2018)
Переверзєва А. В. - Модель розвитку об’єднаних територіальних громад (2018)
Пішенін І. К. - Моделювання процесів капіталізації трудового потенціалу транспортної інфраструктури АПК у сучасних умовах (2018)
Речка К. М. - Техніко-технологічна оснащеність сільського господарства як фактор його економічного зростання та розвитку (2018)
Сержанов В. В. - Інвестиції та економічне зростання: емпіричний огляд (2018)
Суска А. А. - Методика оцінки якості інституціонального середовища становлення ринку соціально-екологічних послуг лісу (2018)
Анані Атеф Авад Фарис - Моделювання активізації інноваційних процесів залізорудного підприємства (2018)
Бутко М. П. - Ефекти та суперечності розвитку підприємств переробної промисловості в умовах глобалізації, Бердар М. М. (2018)
Демчук Н. І. - Глобалізація економіки та вибір нових організаційних форм управління в індустрії туризму, Юрченко Н. І. (2018)
Євтушенко В. А. - Маркетингові дослідження цінової політики ринку продовольчого рітейлу України, Кудінова М. М., Давиденко А. М. (2018)
Жмурко Д. С. - Удосконалення кадрового планування на прикладі торгової організації ТОВ "Епіцентр К", Кудінова М. М. (2018)
Завідна Л. Д. - Оцінка стратегії розвитку підприємства готельного господарства (2018)
Іванієнко К. В. - Теоретико-методологічні аспекти формування стратегії розвитку експортного потенціалу промислового підприємства (2018)
Кривець Ю. М. - Спеціалізація і фінансово-економічні результати діяльності аграрних підприємств, Постол А. А. (2018)
Крушельницький М. В. - Основні напрями соціально-економічної переорієнтації розвитку аграрних формувань (2018)
Маказан Є. В. - Вплив розвитку людського капіталу на розвиток країни та підприємств (2018)
Мельник К. М. - Конкурентний потенціал як основа формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, Пташник С. А. (2018)
Миронова О. О. - Формування системи управління сільськогосподарськими підприємствами в межах процесного підходу (2018)
Мороз Л. А. - Інтернет-реклама в Україні: особливості, виклики, перспективи розвитку, Косар Н. С., Кузьо Н. Є. (2018)
Мусієнко В. О. - Ефективне управління людським капіталом – основоположний фактор ефективності менеджменту в умовах інноваційної діяльності, Іванова В. Б. (2018)
Євтушенко Г. В. - Інвестування в маркетингову діяльність підприємства як об'єкт фінансового аналізу, Колосовська О. Д., Оніщенко В. С. (2018)
Павликівська О. І. - Проблеми інтеграції соціальної відповідальності в систему управління підприємством (2018)
Перевозова І. В. - Економічна експертиза як інструментарій комплексної системи контролінгу на підприємстві, Морозова О. С. (2018)
Прохоренко О. В. - Формування системи структурних показників оцінки бізнес-процесів на підприємстві, Брінь П. В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Гальченко М. С. - Інтелект і мислення в концептах учасної епістемології (2018)
Voronkova V. H. - "Stem-education" as one of the main trends of informational and innovative education of the post-colonial world, Nikitenko V. O. (2018)
Кондур О. С. - Глобалізація як передумова і контекст комплексного впливу на розвиток освіти (2018)
Гловацкая Е. П. - Направленность высшего образования на формирование личности интеллигента (2018)
Поворознюк С. І. - Використання дитячого фольклору у вихованні та розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб (2018)
Мордоус І. О. - До питання про використання педагогічних технологій у роботі з навчання дітей молодшого дошкільного віку іноземної мови, Куценко І. М. (2018)
Титова Н. М. - Вплив реалізації міждисциплінарних зв’язків на якість підготовки педагогів професійного навчання (2018)
Гуменюк Т. Б. - Проектування фахівців майбутнього у процесі професійно-педагогічної підготовки в університеті (2018)
Коленко А. В. - Формування навичок професійного фонаційного дихання на основі методичних прийомів та комплексної системи вправ у класі сценічної мови (2018)
Хромець В. Л. - Об’єкт, предмет богослов’я та його розмежування з іншими сферами знання про релігію (2018)
Безега М. І. - Етіопатогенетичний підхід до надання допомоги пацієнтам із гострим запаленням структур середнього вуха (2016)
Bezeha M. I. - Etiopathogenetic approach to managing patients with acute inflammation of the middle ear structures (2016)
Лобурець А. В. - Попередження облітерації штучного співустя після ендоназальної фронтотомії у пацієнтів з хронічним фронтитом, Безшапочний С. Б. (2016)
Loburets A. V. - Preventing the obliteration of artificial anastomosis after intranasal frontotomy in patients with chronic frontal sinusitis, Bezshapochnyi S. B. (2016)
Ждан B. M. - Пацієнт похилого віку із хронічною серцевою недостатністю в загальнолікарській практиці, Кітура О. Є., Кітура Є. М., Бабаніна М. Ю., Волченко В. Г., Ткаченко М. В., Гордієнко О. В., Мороз Т. В. (2016)
Zhdan V. V. - Elderly patient with chronic heart failure in the general practice, Kitura O. Ye., Kitura Ye. M., Babanina M. Yu., Volchenko V. G., Tkachenko M. V. (2016)
Колісник І. Л. - Стан антиоксилювальної активності печінки щурів під впливом малих доз фториду натрію (2016)
Kolisnyk I. L. - Condition of antioxidant activity of the liver in rats under the influence of small doses of sodium fluoride (2016)
Popova T. M. - Adverse effects of laparol-604 on pregnant Wistar rats (2016)
Козаченко А. І. - Земське самоврядування за доби Української держави Павла Скоропадського (квітень – грудень 1918 року) (2018)
Литвинов О. М. - Межі конституційного контролю у провадженнях за конституційними поданнями та конституційними скаргами: теоретичні аспекти, Богуш В. В. (2018)
Кулешов Д. В. - Незалежність судової влади як конституційна цінність та принцип конституційного ладу України (2018)
Малишкіна Н. О. - Принцип поділу державної влади та система стримувань і противаг: генезис і запровадження в Україні (2018)
Остапенко В. В. - Гарантії суб’єктивних прав і свобод як елемент правового статусу людини і громадянина (2018)
Сурженко О. А. - Деякі питання, що постають при здійсненні прав на спільне майно (2018)
Єфімов О. М. - Матеріальне благо в цивільному праві та податковому законодавстві (2018)
Довгуша М. П. - Загальна характеристика договору транспортного експедирування (2018)
Денисова Р. О. - Інститут медіації в Україні (національно-історичний аспект) (2018)
Олефір А. О. - Проблеми захисту прав учасників публічних закупівель (2018)
Бабай Д. О. - Проблема структурування суб’єктів організаційно-господарських повноважень в інноваційній сфері (2018)
Вольвач Б. В. - Правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства (ретроспективний і порівняльно-правовий аспекти) (2018)
Лавренюк Т. А. - Принципи господарського права у Господарському кодексі України (2018)
Мазалова А. О. - Удосконалення механізму публічно-приватного партнерства в Україні (правовий аспект) (2018)
Менів Я. О. - Основні дисфункції законодавства України про об’єднання підприємств холдингового типу (2018)
Кондратюк А. С. - Деякі питання ефективного використання земель за законодавством України (2018)
Гетьман Є. А. - Порядок судового оскарження підзаконних нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Гетьман К. О. (2018)
Курафєєв В. В. - Мотив порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (2018)
Шаповалов В. В. - Міждисциплінарний зв’язок кримінального права та фармацевтичного права під час здійснення обігу наркотичних засобів для фармацевтичного забезпечення пільгових категорій постраждалих онкохворих, Шаповалов В. В., Гудзенко А. О., Негрецький С. М., Шаповалова В. О. (2018)
Okladna M. G. - The "European social model": problems of comprehension, Tragnyuk A. R. (2018)
Ярмак В. Ю. - Поняття, ознаки та функції торговельної марки у праві Європейського Союзу (2018)
Setyagama A. - The legislative’s inquiry rights ahead of corruption eradication commission performance (2018)
Wardana D. J. - Characteristics of democracy in establishment constitution (2018)
Булик-Верхола С. - Англіцизми у термінології фотосправи, Теглівець Ю. (2018)
Гуменяк В. - Особливості нормотворчої техніки законодавчого процесу періоду відновлення української державності 1917 – 1921-х років (2018)
Кравцова О. - Репрезентативні вияви та засоби реалізації інтенцій переповідності в епістолярному дискурсі Василя Стуса (2018)
Медвідь Н. - Дипломатичні документи Гетьманщини (2018)
Пена Л. - Мовознавча термінологія в "Нарисі сучасної української літературної мови" Ю. Шевельова (2018)
Романченко А. - Елітарна мовна особистість у науковому дискурсі: проблематика й етапи дослідження (2018)
Русакова О. - Видо-часове співвіднесення дієслівних присудків у простому ускладненому реченні сучасної української мови (2018)
Соколовська О. - Субстанціальні компоненти в синтаксичних конструкціях із тривалентними предикативними прикметниками (2018)
Субота Л. - Мотивация иностранных студентов как один из основных психологических факторов успешности обучения украинскому языку (2018)
Ус Г. - Українська правнича термінологія в новітніх пошукових парадигмах (2018)
Цуркан І. - Творчість Олександра Олеся в оцінці сучасників (2018)
Шабат-Савка С. - Комунікативно-інтенційний зміст і дискурсивно-жанрові вияви промісивних висловлень в українській мові (2018)
Бобровская Е. - Способы выражения авторского "я" в поэме Н. Львова "Ботаническое путешествие на Дудорову гору 1792 года мая 8-го дня" (2018)
Годунок З. - Створення нової ціннісної парадигми в "Сутінковій сазі” С. Майєр (2018)
Бондарчук Н. - Інтерпретація категорії семантичного простору тексту (2018)
Буренко Т. - Функціональні особливості докору в англомовному дискурсі XX століття (2018)
Гапоненко Л. - Мотивація та її роль під час вивчення іноземних мов (2018)
Давидович С. - Стратегія аргументування у жанрі "проспект університету" (на матеріалі проспектів вищих навчальних закладів Великої Британії) (2018)
Жигало Н. - Художні засоби вираження оцінки у ранньохристиянській латиномовній прозі (на матеріалі "Сповіді” Аврелія Августина) (2018)
Zhykharieva O. - Mimetic imagery in English biblical ecodiscourse (2018)
Камінська М. - Методологічні засади дослідження імпліцитної негативної оцінки мовця у сучасному англомовному діалогічному дискурсі (2018)
Кечеджі О. - Семантична асиміляція іншомовних лексичних одиниць у сучасній англійській мові (2018)
Корольова Н. - Формування ментальності німецького народу: лінгвокультурний аспект (2018)
Крайняк О. - Семантичні особливості дієслів зі значенням емоційного стану та основні критерії їх виділення в сучасній німецькій мові (2018)
Науменко Л. - Комунікативно-прагматичне моделювання функціонального різновиду "management discourse" (2018)
Попова Н. - Варіювання прототипних категорій концепту machismo в національній концептосфері Іспанії XVI – XXI століть (2018)
Ревенко В. - Прагматичні особливості заголовків сучасних британських і американських інтернет-видань (2018)
Soroka L. - Aspectual characteristics of semelfactive light verb constructions (2018)
Тітаренко М. - Вербалізовані соціальні статуси людини в лінгвокультурному просторі "смаки та вподобання” сучасної Німеччини (2018)
Ущина В. - Лінгвостилістичні засоби вербалізації позиції суб’єкта дискурсивної діяльності в англомовних медіапублікаціях і їхній вплив на формування іміджу України, Шмиговська Б. (2018)
Федоренко О. - Політичні неологізми-запозичення в англомовних засобах масової інформації (2018)
Хаботнякова П. - Методи лінгвопоетичного аналізу у дослідженні біблійних образів-символів у містичному трилері (на матеріалі творів Френка Перетті) (2018)
Четова Н. - Реконструкція авторських асоціацій щодо художнього концепту артефакт в англомовних художніх творах жанру фентезі (на матеріалі творів Дж. Р. Р. Толкіна, К. С. Льюїса, У. К. Ле Гуїн та Дж. К. Ролінґ) (2018)
Чистяк Д. - Космологічна концептосистема у поетичних текстах Ґреґуара Ле Руа (2018)
Ярошко Н. - Інтертекстуальність оповіді у "Записках із навколишнього світу" Анні Ерно (2018)
Давидович М. - Ідіоматичні одиниці з метеорологічним компонентом: структурна та семантична класифікації (2018)
Yeltsova S. - Text as a linguistic concept, Rude A. (2018)
Журавель Т. - Міжнародні нормативно-правові акти у лінгвістичному аспекті (на матеріалі Конвенції про міжнародну цивільну авіацію) (2018)
Кабанцева Н. - Концептуальні поля політичної метафори фундаментальної вихідної понятійної сфери "Навколишній світ” в українській та англійській мовах (2018)
Шепітько С. - Структурні особливості велеризмів: порівняльний аспект (на матеріалі англійської, італійської, української та російської мов), Мирошниченко К. (2018)
Артеменко Ю. - Відтворення ідіостилю Маркуса Зузака в українському перекладі роману "The Book Thief” (2018)
Балабін В. - Види компетентностей військового перекладача (2018)
Гончаров Г. - До проблеми перекладу англомовних термінів-реалій (2018)
Zhorniak N. - Intercultural communication and translation issues (on the example of the cartoon "Cars”, (part 1) translation) (2018)
Лисенко Г. - Взаємодія лексико-фразеологічного складу німецької та української мов з ономастиконом, Чепурна З. (2018)
Миколишена Т. - Перекладацька домінанта як основа успішного перекладу (2018)
Radetska S. - Manifestation of the detective’s linguistic identity at the linguistic cognitive level, Sukhanova V. (2018)
Мірошниченко І. - Порушення мовних норм як засіб стиснення структури та змісту медіатексту (2018)
Громова Н. - Готовність студентів до подолання бар’єрів у міжкультурній комунікації (2018)
Кузьменко О. - Об’єктивація респондента в англомовних інтерв’ю глянцевих журналів: фреймове моделювання (2018)
Федорова Ю. - Проблема розуміння й ідентифікації партнера у мовній взаємодії (2018)
Шпак О. - Екологічність комунікативного контакту в англомовному діловому дискурсі (2018)
Черненко П. О. - Короткострокове прогнозування електричного навантаження електропостачальної компанії з використанням штучної нейронної мережі глибинного навчання, Мірошник В. О. (2018)
Тугай Ю. І. - Декомпозиція електричних мереж при оптимізації реактивних потужностей, Демов О. Д., Нікішин Д. А., Півнюк Ю. Ю. (2018)
Блінов І. В. - Вибір оптимальної архітектури та складу системи моніторингу аварійних станів розподільних ліній, Парус Є. В., Рибіна О. Б., Танкевич С. Є. (2018)
Козирський В. В. - Про використання тензорного аналізу в задачах визначення запасу статичної стійкості електричних систем за наявності джерел розподіленої генерації, Тугай І. Ю., Тютюнник Ф. О. (2018)
Kuchanskyi V. V. - Abnormal resonance overvoltages in main power electrical networks with sources of distortions (2018)
Кузнецов М. П. - Імовірнісне моделювання потужності електроенергетичного комплексу у складі вітрової та сонячної електростанцій, Лисенко О. В. (2018)
Красножон А. В. - Зменшення втрат активної потужності в грозозахисному тросі двоколової повітряної лінії електропередачі шляхом зміни розташування її фаз, Пентегов І. В., Красножон О. В., Тимошенко З. О. (2018)
Makov D. K. - Determination of three-phase voltage s unbalance with the use of analog-digital convertors of its instantaneous values and mathematical treatment of the got codes, Antonjuk A. I. (2018)
Kotsur M. I. - Features of influence of the higher harmonics on choice parameters usbars of workshop networks, Yarymbash D. S., Bezverkhnia Yu. S., Andrienko A. A., Andrienko D. S. (2018)
Кенсицький О. Г. - Дослідження ефективності конструкцій торцевої зони осердя статора турбогенератора, Крамарський В. А., Кобзар К. О., Хвалін Д. І. (2018)
Зайцев Є. О. - Аналітичне визначення геометричних параметрів обвідної полюсів ротора гідрогенератора за даними сенсорів повітряного зазору, Левицький А. С. (2018)
Карлов О. М. - Аксіальні магнітні сили торцевого дугостаторного двигуна з дисковим біметалевим ротором, Кондратенко І. П., Крищук Р. С., Ращепкін А. П. (2018)
Руденко Ю. В. - Дослідження процесів та вибір параметрів імпульсного підвищувального перетворювача з автотрансформаторним увімкненням дроселя, Мартинов В. В. (2018)
Спірін В. М. - Покращення електромагнітної сумісності однофазного мостового випрямляча з паралельним активно-ємнісним навантаженням, Губаревич В. М., Маруня Ю. В., Салко С. В. (2018)
Алєксєєв О. Г. - Візуальне моделювання однофазного мостового випрямляча, Алексієвський Д. Г., Туришев К. О., Шмалій С. Л., Панкова О. О. (2018)
Кучерявая И. Н. - Электромагнитное поле подземной одноцепной кабельной линии сверхвысокого напряжения (2018)
Михайлов В. М. - Визначення профілю соленоїда для створення імпульсного магнітного поля на плоскій границі провідника, Петренко М. П. (2018)
Шидловський А. К. - Індукційне нагрівання з’єднаних з натягом феромагнітних деталей, Жаркін А. Ф., Гориславець Ю. М., Новський В. О., Глухенький О. І., Бондар О. І. (2018)
Васецький Ю. М. - Обробка зварних з’єднань імпульсним електромагнітним полем при слабкому скін-ефекті, Кондратенко І. П., Мазуренко І. Л., Пащин О. М. (2018)
Супруновська Н. І. - Оцінка ефективності використання акумуляторної батареї та суперконденсатора в системі живлення електромобіля, Бєлкін С. В., Реуцький М. О., Щерба А. А. (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2018)
Виноградова О. Н. - О таксономии и номенклатуре некоторых наземных представителей рода Plectonema s. l. (Cyanophyceae). 1. Казус Plectonema edaphicum, Михайлюк Т. И. (2018)
Калашник Е. С. - Индикаторы альгосистемы базифит–эпифит как показатели экологического статуса морских прибрежных экосистем (2018)
Зотов А. Б. - Взаимосвязь между перестройкой морфологической и таксономической структуры сообществ фитопланктона Одесского побережья Черного моря (Украина) (2018)
Кривошея О. Н. - Bacillariophyta высокогорных озер Чорногоры (Украинские Карпаты), Царенко П. М. (2018)
Белоус Е. П. - Характеристика фитопланктона водохранилища Сасык (Украина), Иванова Н. А. (2018)
Ткаченко Ф. П. - Vaucheria velutina C. Agardh (Ochrophyta, Vaucheriales) – новый вид для альгофлоры Украины, Сардарян К. Б. (2018)
Крахмальный А. Ф. - Новый для науки вид Protoperidinium hormusum nov. sp. (Dinoflagellata) из Ормузского пролива (Иран), Зареи Дарки Б. (2018)
Габышев В. А. - Фитопланктон крупных рек Якутии и сопредельных территорий Восточной Сибири. Под ред. Л.Г. Корневой , Габышева О. И. (2018)
Content (2018)
Dudka Ye. A. - Morphofunctional changes in kidneys of rats with gentamicin-induced acute kidney injury and use of melatonin, Zamorskii I. I., Petriuk A. Ye., Shchudrova T. S. (2018)
Sikora V. V. - Variability of T-lymphocytes and macrophages composition in the urinary bladder under the influence of heavy metals salts, correction of their effect with vitamin E and in the readaptation period (2018)
Hnatjuk M. S. - Morphometric analysis remodeling vessels hemomicrocirculatory bed of jejunum at resections of liver, Tatarchuk L. V. (2018)
Sukhin V. S. - Expression of mmp-9 as a prognostic factor of uterine sarcoma, Danyliuk S. V., Sukhina О. М., Sadniprjaniy O. V., Lindquist D., Hermelin H., Tarjеn M. (2018)
Savchuk R. V. - Structural and functional transformation of the small intestine wall in the conditions of the functioning of the artificial urinary reservoir in the experiment, Kostyev F. I., Zhukovskij D. A., Nasibullin B. A. (2018)
Kostyuk G. Ya. - Effect of bougienage and washing of the pancreatic duct on the course of experimental acute pancreatitis, Kostyuk O. G., Burkov M. V., Fomina L. V., Golubovsky I. A., Kostyuk V. G. (2018)
Borysov S. O. - Electron microscopic diagnostics of apoptosis processes under simulation conditions in the experiment of acute pyelonephritis and concomitant diabetes mellitus type I and II, Kostyev F. I., Borysov O. V., Molchanyuk N. I. (2018)
Polischuk S. S. - Effect of the Forkal on histological changes of the rat's mandible bone tissue in the area of the traumatic defect at the pathology of the hepatobiliary system, Davydenko I. S., Shuvalov S. M. (2018)
Kotsyura О. О. - Regression models of individual linear sizes of molars depending on the features of cephalometric indices in practically healthy men of the Western and Eastern regions of Ukraine (2018)
Radoga R. V. - Indicators of the cardiomyocytes` cells cycle under infusion of blood substitutes and in the correction of experimental burn injury by 0.9% NaCl solution (2018)
Андрєєва Т. М. - Перифразовий портрет публічної персони в українському інтернет-просторі (Олег Ляшко) (2017)
Бабій Ю. Б. - Функціональність форманта -енк-о (на прикладі середньонаддніпрянського антропонімікону) (2017)
Беценко Т. П. - Мова фольклорних пісенних пам’яток у науково-дослідних студіях Світлани Яківни Єрмоленко (2017)
Дружинець М. Л. - Психофоносемантика та кольорова гама українських сонорних звуків: експериментально-компаративний аспект (2017)
Карпець Л. А. - Концепт "МАТЕРИНСЬКА МОВА" і навколо нього (2017)
Колесник В. О. - До питання про конвергенцію мов балканського мовного союзу (2017)
Коч Н. В. - Субкатегория "половина" как семантический маркер медиативного типа культуры (на материале памятников восточнославянской письменности) (2017)
Марєєв Д. А. - Зі спостережень за динамікою наголошення в східнополіських говірках (2017)
Петрів Х. В. - Семантичний резонанс як механізм об’єктивації авторської концептології національної ідентичності (на матеріалі публіцистики Оксани Пахльовської) (2017)
Попов С. Л. - Языковая игра в свете концепций Й. Хёйзинги и Л. Витгенштейна (на материале русского языка) (2017)
Савченко А. Л. - Складнопідрядні речення із семантикою умови в системі українського синтаксису (2017)
Syzonov D. Yu. - Phraseological innovations in modern Ukrainian language: medialinguistic context (2017)
Тараненко К. В. - Мовленнєві індикатори конфліктного, центрованого та кооперативного типів мовної особистості (на матеріалі української мови) (2017)
Хомчак О. Г. - Асоціативно-вербальне поле концепту ГОРА в українській мовній картині світу (2017)
Юрчишин Т. В. - Висловлення узагальненого змісту в контексті комунікативного аспекту досліджень (на матеріалі української мови) (2017)
Кучеренко А. О. - Креолізовані тексти в арабських соціальних медіа (2017)
Клименко А. И. - Концепты PERSONA и MENSCH в испано- и немецкоязычной картинах мира, Мамедова А. И. (2017)
Краснобаєва-Чорна Ж. В. - Вторинна семіотична система цінності "гроші" у фраземіці (на матеріалі одно- та різносистемних мов) (2017)
Пономарьова О. А. - Семантичні відношення паремій, що містять назву людини за родом занять (на матеріалі української, англійської та німецької мов) (2017)
Ясногурська Л. М. - Паремійна та фразеологічна репрезентація концепта "ЗРАДА" в зіставлюваних лінгвокультурах (на матеріалі української та англійської мов) (2017)
Запорожець Д. А. - Причини міжкультурних комунікативних невдач у професійній діяльності перекладача (2017)
Поворознюк Р. В. - Інтерлінгвальний вимір онлайн-платформи TED Talks (2017)
Фоменко Е. Г. - Трудности перевода кириллицей "Поминок по Финнегану" Джеймса Джойса (2017)
Шепель Ю. О. - Особливості перекладу тропів М. Т. Рильським у романі О. С. Пушкіна "Євгеній Онєгін" (переклад порівнянь) (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського