Бестужева С. В. - Особливості сучасного стратегічного розвитку підприємства у сфері міжнародного бізнесу, Ткаленко Н. О. (2018)
Ківа А. А. - Проблеми становлення світового миру та їх вплив на глобальну економіку, Кисляков С. С., Грінько І. М. (2018)
Васюренко Л. В. - Мотивація як чинник організації оплати праці в умовах глобалізації (2018)
Винятинська Л. В. - Оцінка стану та тенденцій розвитку малого підприємництва в Україні, Сенчук І. В. (2018)
Жадько К. С. - Діагностика стану господарської діяльності суб’єкта господарювання, Сірко А. Ю. (2018)
Мардус Н. Ю. - Оцінка впливу соціального та інформаційно-технологічного факторів на розвиток внутрішнього ринку товарів (2018)
Харіна О. О. - Проблеми інноваційного розвитку України: стратегічні аспекти та можливості вирішення очима стейкхолдерів, Харченко Т. Б. (2018)
Боровік Л. В. - Оцінка впливу інвестиційної політики на формування та використання інвестиційного потенціалу галузі (2018)
Братута О. Г. - Дослідження дефініцій поняття явища "об’єднання підприємств" та його окремих видових форм (2018)
Дяченко Т. О. - Вплив ринкових умов на розвиток технологій інтернет-маркетингу, Ільченко В. Ю. (2018)
Калюжна Ю. П. - Ціноутворення та логістичні аспекти в основі рекламної діяльності, Боровик Т. В., Даниленко В. І. (2018)
Ковальчук К. Ф. - Налоговая среда как фактор предпринимательской деятельности, Рева Т. М. (2018)
Воронков А. А. - Методический подход к оцениванию деловой активности агломерации (2018)
Гречаник Н. Ю. - Бренд території: необхідність, викликана часом (2018)
Клімович О. М. - Вплив соціально-політичних умов на формування системи міжрегіональних взаємозв’язків (2018)
Тарасенко Д. Л. - Соціальна політика ЄС: корисний досвід для України (2018)
Березіна С. Б. - Ризик як важливіша категорія економічної теорії (2018)
Волкова О. Г. - Проблематика застосування заліку зустрічних вимог у зовнішньоекономічній діяльності України (2018)
Заруцька О. П. - Впровадження методики структурно-функціональних груп у систему управління складними економічними системами (2018)
Квач Я. П. - Податковий контроль в Україні: фіскальна ефективність та шляхи вдосконалення, Князькова В. Я., Федоренко С. О. (2018)
Куліш В. А. - Оцінка рівня розвитку іноземного інвестування економіки України (2018)
Лисяк Л. В. - Аналіз ефективності системи державного фінансового контролю в Україні у контексті діяльності національних нафтогазових корпорацій (2018)
Мельник О. О. - Фінансова безпека України: деякі аспекти оцінювання стану заборгованості (2018)
Сломчинська С. О. - Концепція оцінки інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю (2018)
Ткач О. Л. - Сучасні проблеми розвитку державного фінансового аудиту в Україні (2018)
Кундін В. Ю. - Реноваскулярна хвороба. Сучасний підхід до діагностики та лікування, Сатир М. В., Хохлов А. В., Мазур А. Г., Новерко І. В., Шиманко М. В. (2018)
Шклянка І. В. - Ефективність та безпечність періопераційного застосування статинів при проведенні аортокоронарного шунтування, Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2018)
Целуйко В. Й. - Показники ехокардіографії у хворих на атеросклероз периферичних артерій нижніх кінцівок залежно від поліморфізму T(–786)C промотора гена ендотеліальної NO-синтази, Ярова О. Д. (2018)
Січкарук І. М. - Гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST у пацієнта молодого віку із синдромом Барде – Бідля, Христюк О. В., Романів М. Є., Василькова О. А., Карголь О. С., Павелко М. М., Ягенський А. В. (2018)
Витовский Р. М. - Кавернозная гемангиома митрального клапана – редкая опухоль сердца. Случай из практики, Пищурин А. А., Сердюк М. Н., Исаенко В. В., Онищенко В. Ф. (2018)
Середюк Н. М. - Випадок успішної перикардіотомії з дренуванням перикардіальної порожнини в пацієнта з мультиморбідністю, Судус А. В., Будзан І. М., Гричинюк С. М., Томин В. Б., Рогів Н. В., Бєлінський М. В., Василишин А. Я. (2018)
Sousa-Uva M. - Періопераційна медикаментозна терапія в кардіохірургічній практиці в дорослих: клінічні рекомендації Європейського товариства кардіоторакальних хірургів 2017 року, Head S., Milojevic M., Collet J.-P., Landoni G., Castella M., Dunning J., Gudbjartsson T., Linker N., Sandoval E. (2018)
Рідкісні хвороби серця – хвороби-сирітки (2018)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2018)
Гірник Є. В. - Модернізація суспільного сектору в стратегіях розвитку інноваційної економіки (2018)
Бігус М. М. - Перспективи розвитку ділового туризму в умовах євроінтеграції, Заруба А. А., Луцик Я. В. (2018)
Бусарєва Т. Г. - Особливості злиттів та поглинань ТНК (2018)
Чужиков А. В. - Глобальний трансфер медійних продуктів (2018)
Shaida O. Ye. - Economic diplomacy as a communicative tool for foreign economic policy, Poliakova J. V., Stepanov A. V. (2018)
Пішеніна К. К. - Стратегічні напрями інноваційної політики освітнього кластеру України (2018)
Салашенко T. І. - Механізм функціонування довгострокового ринку електричної енергії України (2018)
Свидрук І. І. - Пріоритети розвитку науки для забезпечення креативного прориву вітчизняної економіки (2018)
Шпарик Я. Я. - Еволюція поглядів щодо державного регулювання землі як фактора виробництва (2018)
Кучер С. Ф. - Діагностика ціноутворення нафтопереробного підприємства, Попова А. О. (2018)
Савіцький А. В. - Побудова структури системи управління прибутковістю підприємства за умов інтеграційної спрямованості економіки (2018)
Скригун Н. П. - Асоціативна диференціація брендів та методи її дослідження, Капінус Л. В., Даценко І. М. (2018)
Соколюк С. Ю. - Інноваційний розвиток – основа гармонізації агропідприємств (2018)
Шуляр Р. В. - Гнучкость та адаптивність систем управління якістю в інформаційних системах управління на підприємствах (2018)
Козіна К. Г. - Концептуальна модель регіонального ринку вантажних автотранспортних перевезень (2018)
Петруня Ю. Є. - Середовище діяльності університетів та маркетингові аспекти управління, Петруня В. Ю. (2018)
Рядно О. А. - Динаміка зовнішньоекономічної діяльності в Дніпропетровській області (2018)
Наумова М. А. - Диференціація доходів населення України: тенденції і фактори (2018)
Мещеряков А. А. - Оптимізація визначення тарифів банків щодо безготівкових переказів у платіжних системах (2018)
Науменкова С. В. - Оверсайт платіжних систем на засадах ризик-орієнтованого нагляду, Міщенко С. В. (2018)
Петрова Я. І. - Фінансові аспекти розвитку вищої освіти в Україні (2018)
Роменська К. М. - Стратегічні цілі розвитку за умов програмно-цільового методу управління бюджетними коштами (2018)
Сергієнко Л. К. - Бюджетна безпека як складник бюджетної політики держави, Онуфрієнко І. І. (2018)
Синюк А. О. - Оцінювання фінансової стійкості банків з використанням бізнес-моделей (2018)
Скоромна О. Ю. - Аналіз стану банківської системи України на сучасному етапі (2018)
Чугрій Н. А. - Особливості обліку витрат на етапі дослідження та розроблення нематеріальних активів у науково-дослідних установах НААН України (2018)
Коржова А. М. - Методологія театрознавчого дослідження Володимира Перетца (2018)
Поспєлов О. О. - Початки циркового мистецтва на західноукраїнських землях у складі імперії Габсбургів (2018)
Неупокоєв Р. В. - Онтологія мистецтва ігрової ляльки як культурне втілення специфічних засобів виразності (2018)
Кравченко Т. О. - Особливості використання мови під час роботи на сцені та в кадрі (2018)
Фількевич Г. М. - На перетині мистецтв: музика — живопис — хореографія (2018)
Кашуба В. Г. - Режисерська експлікація в театрі: сутністьі проблематика методу (2018)
Станіславська К. І. - Артмоб: художня акція у просторі вуличного мистецтва (2018)
Мельник І. І. - Робота над "моноактом" у системі підготовки актора театру ляльок (2018)
Захарченко А. І. - Деякі аспекти визначення, розуміння та практичного застосування театрального терміна "темпо-ритм" (2018)
Братерська-Дронь М. Т. - Сімейно-побутова тематика на радянському кіноекрані (1920–1930-ті рр.) (2018)
Мусієнко О. С. - Фільм нуар: витоки, тенденції, стилістика (2018)
Патрон І. В. - Кіноспадщина Юліана Дороша в контексті розвитку кіномиcтецтва на західноукраїнських землях у 20–30 роках ХХ століття (2018)
Наумова Л. Н. - Окремі аспекти теоретичної кінознавчої спадщини (2018)
Єгоров І. С. - "Повага до кадру" у документальному кіно:оператори В. Кукоренчук та А. Химич у співпраці з режисером С. Буковським (2018)
Сидорчук Т. А. - "Музично-екранна форма": до визначення змісту поняття (2018)
Леонтьєв C. А. - Композиція та емоційно-змістовне наповнення музики до початкових титрів голлівудського ігрового кіно (2018)
Оніщенко О. І. - Естетико-мистецтвознавчий аспект теоретичної спадщини Леопольда Блауштайна: у пошуках втрачених ідей (2018)
Домбругова Н. М. - До питання принципу реалізму у фонографії (2018)
Матвєєва Ю. Г. - Покрови з тканин та образ хмари у візантійському мистецтві (2018)
Сорока І. І. - Підтекст у сценічному мовленні: термінологічний дискурс (2018)
Губрій Н. В. - Педагогічна діяльність Михайла Верхацького (1926–1973 р.): науково-педагогічний аспект (2018)
Абрамович О. О. - Метод Лі Страсберга як еволюційний розвиток системи К. С. Станіславського, Вовченко Н. П. (2018)
Іващенко І. В. - Новаційні методики психофізичного тренінгу Є. Гротовського, Стрельчук В. О. (2018)
Рудніцька О. О. - Логічний аналіз тексту як початковий етап навчання сценічної мови першокурсників (2018)
Шаповалова Ю. С. - Феномен творчості братів Дурових: погляд сьогодення (2018)
Юдов М. О. - Проблеми інклюзивної освіти у процесі підготовки акторів драматичного театру в умовах вищої школи, Пивоварова К. В. (2018)
Росляк Р. В. - "У зв’язку з розвитком та поширенням української радянської кінематографії – ухвалити будування третьої кінофабрики ВУФКУ в Київі" (Матеріали й документи з історії створення Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка) (2018)
Росляк Р. В. - Брюховецька Л. І. Перерваний політ.Українське кіно часів ВУФКУ:спроба реконструкції (2018)
Наумова Л. М. - Небесьо Богдан. Німа кінотрилогія Олександра Довженка (2018)
Відомості про авторів (2018)
До уваги авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Усенко О. Ю. - Результати хірургічного лікування парадуоденального (groove) панкреатиту, Копчак В. М., Хомяк І. В., Хомяк А. І., Малик А. В. (2018)
Андрющенко В. П. - Цитоморфологічне дослідження клітинного складу перипанкреатичних рідинних скупчень в оцінюванні тяжкості клінічного перебігу гострого ускладненого панкреатиту, Андрющенко Д. В., Андрушевська О. Ю., Когут Л. М. (2018)
Шевчук І. М. - Хірургічне лікування хворих з перфорацією стравоходу, ускладненою гострим гнійним медіастинітом, Сніжко С. С., Андреєщев С. А. (2018)
Мельник В. М. - Диференційований підхід до вибору способу дислокації тонкокишкового трансплантата в порожнину малого таза, Пойда О. І., Кадір А. А. (2018)
Захараш М. П. - Сучасні хірургічні технології у лікуванні пацієнтів з поєднаною патологією анального каналу і прямої кишки, Балицький В. В., Курик О. Г. (2018)
Ibrahimova А. А. - Investigation of functional hepatic tests in operated patients with obesity, Bayramov N. Yu., Rustam А. М. (2018)
Бицай А. М. - Етапність в хірургічній тактиці при багаторівневих оклюзійно-стенотичних ураженнях черевної аорти та артерій нижніх кінцівок у хворих з облітеруючим атеросклерозом (2018)
Гарматіна O. Ю. - Результати екстраінтракраніальнoї мікрoсудиннoї реваскуляризації при симптoматичних oклюзійнo-стенoтичних ураженнях брахіoцефальних артерій, Мoрoз В. В. (2018)
Горбовець В. С. - Автоматичний режим ендовенозного електрозварювання в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок, Саволюк С. І., Дядик О. О., Гвоздяк М. М., Балабай А. А. (2018)
Мусаев В. А. - Завершающая склеротерапия рецидивных и резидуальных варикозно расширенных вен нижних конечностей после хирургического и эндовенозных методов лечения (2018)
Ленчук Т. Л. - Радіологічні та патогістологічні методи оцінки периферичного сегмента артеріального русла для об’єктивізації синдрому діабетичної стопи, Мацькевич В. М., Василюк С. М. (2018)
Бадюк М. І. - Невідкладні стани військовослужбовців з хірургічною бойовою травмою, Микита О. О., Семенів І. П., Косарчук В. В., Михайлик О. П. (2018)
Веселий С. В. - Результати хірургічного лікування аноректальних вад розвитку у дітей, Кліманський Р. П. (2018)
Думанський Ю. В. - Дослідження безпосередніх та віддалених результатів комплексного лікування хворих з місцево-розповсюдженим раком молочної залози з використанням системної та ендолімфатичної поліхіміотерапії в неоад'ювантному режимі, Бондар О. В., Ткаченко О. І., Столярчук Є. А., Єрмаков В. Ю. (2018)
Васильєв О. В. - Хірургічне лікування місцево-розповсюджених та рецидивних солідних пухлин черевної порожнини та заочеревинного простору з нефректомією ex vivo ex situ та аутотрансплантацією нирки, Сікачьов С. С., Квасівка О. О., Копецький В. І., Чевердюк Д. О., Дорожинський В. І., Вітрук Ю. В., Стаховський О. Е., Копчак К. В. (2018)
Денисенко А. І. - Оцінка ефективності використання парацетамолу в періопераційному знеболюванні під час ендовідеохірургічних втручань на органах черевної порожнини (2018)
Мельничук М. П. - Особливості повторної біопсії у пацієнтів з простатичною інтраепітеліальною неоплазією (2018)
Омельченко Т. М. - Корекційна остеотомія бічної кісточки гомілки при її хибно консолідованих переломах, Бур’янов О. А., Лябах А. П., Турчин О. А. (2018)
Кисельова І. В. - Ефективність вживання вуглеводного напою перед ортопедичними хірургічними втручаннями у дітей, Біляєв А. В. (2018)
Тутченко М. І. - Перспективи розвитку трупної трансплантації печінки, Слонецький Б. І., Рудик Д. В. (2018)
Bilytska V. - Horverstehen und hor-sehverstehen aus kognitiver sicht (2017)
Borysenko O. - Crosscultural communication: gender aspect of English, Vysotska S. (2017)
Derkacz-Padiasek T. - The moodle platform in higher education (2017)
Dymtschewska N. W. - Die farbbezeichnungen in den reisereportagen von a. Andersch und ihre stilistischen funktionen im text (2017)
Ibraguimova S. V. - Particularites linguistiques et pragmatiques des notices francaises d’utilisation d’un medicament (2017)
Ilchenko O. A. - Lexical metaphor in translation studies (based on current mass media materials), Prystupa T. I. (2017)
Kostiuk O. Yu. - Narrative method in teaching foreign languages, Lushpay l. I. (2017)
Pyvovarchuk T. - Der einsatz von grammatik im fruhen fremdsprachenunterricht (2017)
Samoilenko N. B. - Continuing professional development: сhanges, challenges, goals (2017)
Tamrazyan H. S. - Motivation and emotional memory required for second language acquisition (2017)
Аніщенко І. М. - Використання електронної навчальної платформи "Lingua.Skills" при змішаному навчанні англійської мови студентів у педагогічному вищому навчальному закладі (2017)
Бабій І. М. - Просте речення у сучасній синтаксичній парадигмі, Свистун Н. О. (2017)
Бабяк Х. М. - Синонімія у риторичній термінології Цицерона (2017)
Берест К. В. - Біблійна фразеологія в україномовних та англомовних он-лайн виданнях, Берест Т. М. (2017)
Беценко Т. П. - Текстово-образна універсалія як мовноструктурний стилістичний засіб імпровізаційного творення дум (2017)
Бичківська Т. М. - Використання інтерактивних методів навчання у процесі формування комунікативної компетенції учнів на уроках англійської мови (2017)
Бігунова С. А. - Афіксальна номінація відантропонімних дериватів, Зубілевич М. І. (2017)
Білик Я. С. - Стилістичне варіювання сполучного слова що у підрядних означальних реченнях (на матеріалі художньої прози другої половини ХХ століття) (2017)
Білоус Н. П. - Способи перекладу англійських неологізмів 2015–2017 років, Новохатська Н. В. (2017)
Білоус Н. П. - Способи творення та особливості функціонування неологізмів 2015–2017 років, Новохатська Н. В. (2017)
Білоус Т. М. - Особливості інтерпретації фразеологічних одиниць (на матеріалі англійської та української мов) (2017)
Благун С. С. - Лексико-граматичні особливості заголовків творів античної літератури (2017)
Богачик М. С. - Концептуальна парадигма комп’ютерного сленгу в англійській мові (2017)
Бондар Н. В. - Лексико-семантичні та структурні особливості термінів-епонімів у німецькомовній гастроентерології (2017)
Буць Ж. В. - Графічні засоби передачі емоційного стану комунікантів в електронному дискурсі (на матеріалі повідомлень французьких форумів) (2017)
Василенко Д. В. - Лінгвальні інновації з компонентом smart в англійській мові, Янсон В. В. (2017)
Ващенко Ю. А. - Карнавальный дискурс в романе Ж. Жене "Богоматерь цветов" (2017)
Вдовенко Т. А. - Восхождение автора в художественных произведениях англоязычной прозы (2017)
Войналович Л. П. - Функціональні особливості інфінітива в сучасній англійській мові (2017)
Волдинер О. Ю. - Явище мовної інтерференції з позицій психолінгвістики (2017)
Волкова І. В. - Семантико-структурні детермінанти міжкультурної компетентності (2017)
Волкова Л. В. - Актуальність формування полікультурної компетентності в контексті професійної освіти (2017)
Волощук І. П. - Семантичні поля термінології фахової мови екологія: фреймова організація, Соцька О. Ю. (2017)
Габидуллина А. Р. - Фигуры контраста как способ создания иронического смысла (на материале современных одностиший) (2017)
Глушок Л. М. - Використання подкастів і блогів у процесі формування професійної компетентності майбутніх вчителів англійської мови (2017)
Гончар Н. М. - Аспекти вивчення білінгвізму в болгаромовному континуумі Подунав’я (2017)
Гречок Л. М. - Альтернативные методы обучения иностранных языков (2017)
Громко Т. В. - Специфіка формування термінологічної компетентності майбутніх правознавців (2017)
Дем’янчук Ю. І. - Лексикографічні трансформації офіційно-ділових текстів під час паралельного корпусного перекладу (2017)
Демиденко О. П. - Англійські офтальмологічні терміни у фокусі корпусної лінгвістики, Шимчук А. В. (2017)
Джава Н. А. - Voraussetzungen fur erfolgreiches lernen der fremdsprachen in gruppen (2017)
Дяченко Н. Л. - Фольклорний текст у вимірі сучасних лінгвістичних парадигм (на матеріалі французьких віршованих творів для дітей) (2017)
Дячок С. О. - Інтертекстуально-дискурсивний аналіз роману у віршах Ліни Костенко "Беpестечко" (2017)
Єрченко О. В. - Проблеми співвінесеності наукового тексту і професійного дискурсу (2017)
Жук Х.-М. Р. - Структура лексико-семантичної групи соматичних дієслів в англійській мові (2017)
Заграновська О. І. - Способи реалізації мовленнєвих актів спонукання в контексті комунікації (на матеріалі сучасного англійського мовлення) (2017)
Заслонкіна А. В. - Когнітивно-семантичний формат англійської тимічної лексики (2017)
Зелінська Л. В. - Персонаж як комунікант: міждисциплінарне застосування лінгвістичного терміну (2017)
Зощук Н. В. - Шекспірівські поліжанрові перегуки (між сонетом та драмою) як фундамент англійської літературної традиції, Тимощук І. О. (2017)
Калько Р. М. - Універсалізм Н. Хомського у межах когнітивної парадигми світової лінгвістики (2017)
Касаткіна-Кубишкіна О. В. - Ґендерно маркована лексика у англомовних рекламних текстах та особливості її перекладу, Курята Ю. В. (2017)
Кая С. - Сон як специфічний часо-простір "Стамбульського тексту" Орхана Памука (2017)
Кедич Т. В. - Фразеологія мови історичного роману Раїси Іванченко "Гнів Перуна" (2017)
Кириченко О. А. - Техніка колажування як засіб навчання англійської та німецької мов і формування творчої особистості школярів, Подоляка І. О. (2017)
Кирюшкина М. И. - Художественные особенности реализации женской субъективности в современной белорусской женской поэзии (2017)
Киселюк Н. П. - Вплив емоційності на екологію комунікації (на матеріалі сучасного англомовного дискурсу), Войтенко І. Г. (2017)
Кізіль М. А. - Комп’ютерна підмова англійської мови та історія її формування (2017)
Клак І. Є. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх учителів англійської мови (2017)
Клименко Т. А. - Лінгвометодичний аспект роботи з фразеологічними одиницями на заняттях з РКІ (2017)
Ковальська Н. А. - Синтаксичні засоби експресивізації з елімінацією структурних компонентів (2017)
Ковальчук О. С. - Інтернет технології в організації самостійної роботи студентів при вивченні англійської мови (2017)
Козак Т. Б. - Interkulturelle kompetenz im fremdsprachenunterricht (2017)
Козирєва Н. Ю. - Українські вищі навчальні заклади в умовах інноваційного розвитку держави (2017)
Козловская А. Б. - Экспрессивный потенциал метафоры в информационных газетных текстах (2017)
Колісніченко А. І. - Засоби створення мовної гри в англійському та українському гумористичному дискурсі розмовного та публіцистичного стилів (2017)
Колосова Г. А. - Демононімічна система твору жахів "Dagon" (2017)
Комірна Є. В. - Норма і варіант на заняттях з фоностилістики французької мови на прикладі п’єси М. Трамбле "Зовиці" (2017)
Комлик Ю. О. - Прислівникові двокомпонентні суфіксальні форманти структури "голосний + глухий приголосний" у сучасній українській літературній мові (2017)
Копач О. О. - Художня інтерпретація концепту "музика" в оповіданні Р. Бредбері "Вбивця" (2017)
Корж О. Ю. - Семантичні властивості художнього образу в поезії Марини Цвєтаєвої в перекладі на англійську та українську мови (2017)
Костевич Н. С. - Емоційне забарвлення фразеологічних одиниць на позначення почуттів кохання та любові в японській та українській мовах (2017)
Костюк О. О. - Гендерний складник у процесі навчання учнів англійської мови та літератури в Канаді (2017)
Коцюк Л. М. - Переваги та недоліки електронного формату тестування при оцінюванні знань іноземної мови (на прикладі досвіду використання тестових інструментів інформаційно-навчальної системи Moodle), Ломінська Н. В. (2017)
Кочубей О. С. - Особистісний компонент як основа формування усної перекладацької компетентності майбутніх викладачів іноземної мови (2017)
Кравченко О. В. - Емоційно-психологічні тактики нейтралізації когнітивного дисонансу персонажів сучасних французьких детективних романів (2017)
Кувшинова Н. М. - Принципы классификации иноязычной лексики. Ассимиляция заимствований в языке-реципиенте (2017)
Кузьменко О. Ю. - Інтерв’ю в дискурсі глянцевих журналів: сучасний стан (2017)
Кущ Е. О. - Ідеологічна зумовленість семантико-граматичної варіативності упередженого дискурсу американських і британських політиків (2017)
Khaichevska T. M. - Le champ lexico-semantique de la notion "l’amour" (au materiel du roman de Gustave Flaubert "L’education sentimentale"), Mirchuk T. Y. (2017)
Mykhaylenko V. V. - Colour spectrum in the English worldview and the author’s discourse (2017)
Wang Y. - Contact scenarios during the Japanese mediation in the adoption of anglicisms in chinese (2017)
Бєляєва А. В. - Когнітивні механізми вербалізації концепту освіта: зіставний аналіз дієслів-вербалізаторів (2017)
Бойчук М. В. - Структурно-семантичні особливості заголовкових неологізмів, утворених непродуктивними способами словотворення (на матеріалі мови сучасних інтернет-видань), Бойчук В. М. (2017)
Великорода В. Б. - Компаративний аналіз політичного дискурсу Гілларі Клінтон та Терези Мей, Сисак І. В. (2017)
Гончаров В. В. - Роман Д. Гранина "Мой лейтенант" в контексте эволюции военной прозы (2017)
Григор’єва Т. Ю. - Особливості використання фразеологічних модифікацій в англомовному публіцистичному тексті (2017)
Демиденко О. П. - Терміносистема геоінформатики та сталого розвитку: досвід та перспективи дослідження, Осіпчук Ю. С. (2017)
Дячук Н. В. - Перекладацькі стратегії як елемент формування творчого профілю майбутнього перекладача (2017)
Жук Х.-М. Р. - Гіперо-гіпонімічні відношення соматичних дієслів в англійській мові (2017)
Зубрик А. Р. - Застосування перекладацьких модифікацій при перекладі роману "Голодні ігри" Сюзанни Коллінз (2017)
Ікалюк Л. М. - Способи репрезентації ментального образу просторової метафори у перекладі, Тацакович У. Т. (2017)
Карцева М. Д. - Білінгвальне навчання іноземних студентів, Білик Н. О. (2017)
Козуб Л. C. - Англіцизми в українській зовнішній та інтернет-рекламі (2017)
Конончук І. В. - Мова в антропологічній думці О. Ф. Больнова (2017)
Копчак М. М. - Ранжування одиниць мовленнєвого етикету привітання у семантичному просторі постколоніального персонажа (2017)
Криворучко Т. В. - VOSI-конструкція у функції комплемента одноперехідних дієслів в ранньоновоанглійській мові (2017)
Кульбіда Д. П. - Структурно-семантична адаптація англоамериканізмів в іспанському мас-медійному туристичному дискурсі (2017)
Лукіянчук Ю. О. - Способи класифікації військових термінів (2017)
Нідзельська Ю. М. - Сутність культури, її головні функції та характеристики високо та низькоконтекстних культур через призму сучасного мовознавства (2017)
Пилипчук Т. В. - Функції антропонімів у англомовних комедійних шоу (2017)
Рожков Ю. Г. - Лінгвоконітивний підхід до вивчення термінології ветеринарної медицини (2017)
Савчук А. Я. - Формоцентричні та змістоцентричні особливості науково-критичних монографій Девіда Лоджа (2017)
Сазонова Є. О. - Феномен веб-особистості (2017)
Стирнік Н. С. - Своєрідність жанру оповідання Вулф і Лоуренса (2017)
Фока М. В. - Раса як джерело художньої енергії твору (2017)
Хмельковська С. В. - Сучасний німецький трилер (на прикладі творів Себастіана Фітцека) (2017)
Чорній В. Я. - До проблем укладання нових посібників професійного спрямування в процесі викладання іноземної мови студентам економічних спеціальностей (2017)
Шумейко О. А. - Лексична трансформація фразеологічних одиниць як мовний засіб творення комічного (2017)
Ященко Е. О. - Прецедентний феномен як лінгвокультурна ознака сучасного кіно (на матеріалі продуктів американського кінематографу) (2017)
Kopytkov D. - Determination of the passenger transport fatigue in urban mass transportation, Levchenko O., Rossolov O., Samchuk G. (2018)
Семченко Н. О. - Дослідження параметрів руху груп транспортних засобів на вулично-дорожній мережі міст, Решетніков Є. Б. (2018)
Нефьодов М. А. - Визначення впливу середнього чеку торгівельної точки на радіус обслуговування, Птиця Н. В. (2018)
Давідіч Ю. О. - Визначення впливу витрат кінцевих споживачів на функціонування логістичних систем, Галкін А. С., Давідіч Н. В., Галкіна О. П., Чебанюк К. О. (2018)
Баштинська Я. В. - Застосування кластерного аналізу перехресть для підвищення ефективності роботи світлофорних об'єктів, Величко В. С., Кульбашна Н. І. (2018)
Лобашов О. О. - Вплив характеристик дорожнього руху на функціональний стан водія, Прасоленко О. В. (2018)
Понкратов Д. П. - Діапазони пасажиропотоку раціонального використання автобусів певного класу пасажиромісткості на міських маршрутах різної протяжності (2018)
Северин О. О. - Обґрунтування доцільності застосування термінальної системи доставки автозапчастин при міжміських перевезеннях, Шуліка О. О., Потаман Н. В. (2018)
Нагорний Є. В. - Оцінка надійності системи інтермодальних контейнерних перевезень в ланцюгах постачань, Орда О. О. (2018)
Зубенко Д. Ю. - Подвійне матричне регулювання та факторизація з глибокими нейронними мережами для систем визначення теплового стану електродвигуна, Донець О. В., Ліньков В. В. (2018)
Deshko V. I. - Analysis of conditions for the creation of the local thermal energy market in Ukraine, Karpenko D. S. (2018)
Полив'нчук А. П. - Дослідження еколого-енергетичної та економічної ефективності використання SMART -технологій в системах теплоспоживання будівель, Коваленко Ю. Л., Смирний М. Ф., Плюгін В. Є., Романенко С. В. (2018)
Ковтун Я. В. - Експериментальні вимирювання стіни тромба у літній період, Назаренко О. М. (2018)
Ломакіна О. С. - Інструменти стимулювання розвитку альтернативної енергетики, Пономаренко Є. Г. (2018)
Полянський О. С. - Підвищення якості паливних брикетів удосконаленою гнучкою технологією, Дьяконов О. В., Д'яконов В. І., Скрипник О. С., Сарабун Д. Ю. (2018)
Сікора К. Ю. - Сонячна архітектура – як альтернатива запобіганню викидів парникових газів, Назаренко О. М. (2018)
Абраменко І. Г. - Дослідження шляхів керування енергоспоживанням електроприводів об'єктами агропромислового комплексу, Гузенко В. В. (2018)
Васильєва Ю. О. - Аналіз енергетичної оцінки освітлювальної установки в програмі Dialux Evo згідно EN 15193 (2018)
Колесник А. І. - Результати дослідження світлодіодного світильника з корпус-радіатором безреберного виконання, Усіченко Д. О. (2018)
Суворова К. І. - Сучасні системи освітлення як ресурс енергозбереження, Гуракова Л. Д. (2018)
Протасенко О. Ф. - Дослідження й аналіз показників екологічності робочого середовища (2018)
Данова К. В. - Функціональні обмеження осіб із інвалідністю в аспекті оцінки рівня працездатності та безпеки праці (2018)
Заіченко В. І. - Методика оцінки віброакустичних параметрів формувального обладнання, Білим П. А. (2018)
Заіченко В. І. - Зниження вібраційної активності обшивки металевих конструкцій, Білим П. А. (2018)
Ларін О. М. - Аналіз використання вогнегасних речовин та способів їх доставки для цілей пожежогасіння, Кривошей Б. І., Поліванов О. Г. (2018)
Белюченко Д. Ю. - Оцінка ефективності виконання оперативних розгортань на пожежних автоцистернах легкого та тяжкого класу з використанням нормативів (2018)
Присяжнюк В. В. - Про розроблення методики експериментальних досліджень функціонального макету переносного засобу димо- та тепловидалення, Семичаєвський С. В., Осадчук М. В., Куртов О. В., Мілютін О. В., Виноградов С. А. (2018)
Нікулін О. Ф. - Функціонально-фізична схема установки для генерації компресійної піни, Кодрик А. І., Тітенко О. М., Виноградов С. А., Шахов С. М. (2018)
Дадашов І. Ф. - Розрахунок геометричних параметрів ежекційного апарату застосовуваного при пожежогасінні, Ковальов О. О., Калиновський А. Я., Шевцова О. С., Морозова Г. В. (2018)
Дмитрієва О. О. - Впровадження екологічно безпечного водовідведення, як елемент сталого розвитку населених пунктів України, Телюра Н. О., Василенко В. П. (2018)
Решетченко А. І. - Дослідження впливу автотранспортних потоків на акустичне середовище урболандшафтів (2018)
Сідак В. С. - Моніторинг відмов на газорозподільних пунктах. Розробка макету з комбінованими регуляторами, Слатова О. М. (2018)
Новожилова М. В. - Концепція "city-логістики" в управлінні мегаполісом, Чуб О. І., Мележек Р. С. (2018)
Казаченко Л. М. - ГІС-технології у виявленні процесів зсуву ґрунту (2018)
Євдокімов А. А. - Нові підходи до розроблення генеральних планів населених пунктів, Щербак К. С. (2018)
Євдокімов А. А. - Геоінформаційне забезпечення пошуку перспективних місць розташування пивного виробництва, Бужак О. В. (2018)
Дорожко Є. В. - Перетворення паперового картографічного матеріалу в цифрову модель місцевості (2018)
Поморцева О. Є. - Застосування геоінформаційних систем у роботі швидкої медичної допомоги (2018)
Мамонов К. А. - Міжнародний досвід забезпечення територіального розвитку використання земель регіону (2018)
Кобзан С. М. - Дослідження вторинного ринку нерухомості міста Харкова, Савчук Р. С., Закружевська В. В., Дегтярьова Л. М. (2018)
Урдзік С. М. - Вплив кута земного заломлення на точність тригонометричного нівелювання (2018)
Алексахін О. О. - Режими роботи підігрівної установки гарячого водопостачання мікрорайону при утепленні будівель, Бобловський О. В., Столяр-Марченко Р. В., Скребець А. В. (2018)
Чуб І. М. - Можливості застосування мембранних біореакторів для очистки побутових стічних вод на каналізаційних очисних спорудах України, Шевченко Т. О. (2018)
Галкіна О. П. - Оцінювання ефективності роботи теплообмінного обладнання систем оборотного водопостачання коксохімічних підприємств, Шевченко Т. О. (2018)
Семенов А. О. - Бактерицидне знезараження води в басейнах комплексною дією озону та УФ-опроміненням, Кожушко Г. М., Сахно Т. В. (2018)
Чупринін О. О. - Моделювання повзучості залізобетонних оболонкових конструкцій з урахуванням анізотропії властивостей, Середа Н. В. (2018)
Басок Т. Г. - Методи реконструкції рекреаційних зон великих міст, Вяткін К. І. (2018)
Вяткін К. І. - Теоретико-методичні підходи до визначення поняття моніторингу земель, Мороз Н. В., В'яткін Р. С., Шишкін Е. А. (2018)
Нестеренко В. В. - Сучасні аспекти архітектурно-планувального удосконалення університетських кампусів (2018)
Криворучко Ю. І. - Статистичні та мотиваційні виміри проявів сакрального у сучасному суспільстві (2018)
Резніков О. Г. - Стан репродуктивних органів молодих і старіючих самців щурів при тривалому введенні летрозолу та після його відміни, Сачинська О. В., Полякова Л. І., Фалюш О. А., Янішевський О. В. (2018)
Kolesnyk Yu. M. - Characteristics of the nitric oxide system indicators in the left ventricle myocardium in SHR, Isachenko M. I., Melnikova O. V., Hrekova T. A. (2018)
Шелест Б. О. - Клініко-анамнестичні параметри та їхня прогностична вагомість у терапії артеріальної гіпертензії з коморбідною патологією (2018)
Козлов С. В. - Патологічні зміни серця на тлі вживання психостимуляторів, Сулоєв К. М., Колдунов В. В., Козлова Ю. В., Мамедов Ш. М. (2018)
Herasymova О. V. - Metabolic myocardial disorders in children with bronchial asthma, Protsiuk T. L., Protsiuk L. O., Dudarenko O. B., Kuleshov O. V. (2018)
Барковський Д. Є. - Нейроімуноендокринні маркери прогнозування прееклампсії (2018)
Любомирська К. С. - Імуногенетичні чинники розвитку передчасного розриву плодових оболонок при недоношеній вагітності в Запорізькій області (2018)
Степанченко К. А. - Анализ вариабельности сердечного ритма у больных с первичной и повторной инвазией острицами до и после курса специфической терапии (2018)
Onishchenko N. V. - The role of interleukin-10 gene polymorphism (rs 1800872) in the course of herpes zoster in adults, Riabokon Yu. Yu., Riabokon O. V. (2018)
Березенко В. С. - Морфологічні та ультразвукові особливості фіброзу печінки в дітей з автоімунним гепатитом, Задорожна Т. Д., Михайлюк Х. З., Тарасюк Б. А., Коробко В. Ф., Келихевич С. М. (2018)
Чорний В. М. - Результати вивчення in vitro антибактеріальної активності модифікованого магнієвого сплаву щодо тест-штамів E. coli та P. aeruginosa, Поліщук Н. М., Камишний О. М., Головаха М. Л. (2018)
Кривенко В. І. - Стан кісткового метаболізму в пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу, Бородавко О. І. (2018)
Степанов Ю. М. - Сучасні ендоскопічні критерії стратифікації хворих на атрофічний гастрит при розвитку передракових змін шлунка, Сімонова О. В., Мосійчук Л. М., Петішко О. П. (2018)
Koziolkin O. A. - Prediction of the functional outcome of acute recurrent cerebral ischemic hemispheric stroke, Kuznietsov A. A., Novikova L. V. (2018)
Абрамов А. В. - Сравнительная характеристика реакции вазопрессинергических нейронов супраоптического и паравентрикулярного ядер гипоталамуса при прерывистом действии гипоксической гипоксии, Шаменко В. А., Колесник Ю. М. (2018)
Тіщенко С. В. - Особливості експресії ангіотензину II в аркуатному ядрі гіпоталамуса експериментальних щурів при різних за етіологією артеріальних гіпертензіях (2018)
Бучакчийская Н. М. - Прогностическое значение сывороточного уровня копептина у пациентов с субарахноидальным кровоизлиянием, Полковникова К. Ю. (2018)
Kuznietsov A. A. - Diagnostic value of the integral assessment of electroencephalographic pattern in patients in the acute period of spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage (2018)
Войценко К. І. - Ранні морфологічні зміни колінного суглоба щурів після опіоїдного впливу (2018)
Стефанчук Р. О. - Право на евтаназію: за чи проти?, Янчук А. О., Стефанчук М. М., Стефанчук М. О., Блажівська Н. Є. (2018)
Щербиніна М. Б. - Сучасна діагностика гастроезофагеальної рефлюксної хвороби: реальні досягнення та перспективи, Шевченко Т. М., Гладун В. М. (2018)
Mostovoy Yu. M. - Clinic morphological features of Goodpasture’s syndrome manifested with respiratory disorders, Demchuk A. V., Konstantynovych T. V., Pentiuk N. O., Blazhevska L. V. (2018)
Власенко М. В. - Порівняльне дослідження оригінальних біопрепаратів і біосимілярів (2018)
Бодулєв О. Ю. - Метаболічне прекондиціонування міокарда перед фармакологічною кардіоверсією в пацієнтів із пароксизмальною фібриляцією передсердь (2018)
Пашкова Ю. П. - Спадкові чинники в регуляції артеріального тиску як чинник розвитку хронічної серцевої недостатності на тлі гіпертонічної хвороби: нові реалії та перспективи, Жебель В. М., Палагнюк Г. О., Антонюк Я. О., Сивак В. Г. (2018)
Іванов В. П. - Особливості перебігу легеневих васкулітів (клінічні випадки), Афанасюк О. І., Шушковська Ю. Ю., Осядла Е. С. (2018)
Шадрін О. Г. - Питання застосування комбінації бетаїну та аргініну в клінічній практиці (2018)
Раков О. В. - Псевдогипопаратиреоз Iа типа: клинический случай и анализ литературы, Музь В. А. (2018)
Рекомендації МОЗ України щодо здорового харчування дорослих (2018)
Щодо впровадження Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ІСРС-2 (2018)
Наказ "Про деякі питання застосування Україномовного варіанта Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги (ICPC-2-E)" (2018)
Україномовний варіант Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ICPC-2-E, додаток (2018)
Таблиця співставлення кодів ICPC-2-E і Міжнародної статистичної класифікації хвороб і споріднених проблем охорони здоров’я десятого перегляду (МКХ-10), додаток (2018)
МОЗ анонсувало початок переходу на коди ICPC-2 та скасувало застарілі форми первинної облікової документації (2018)
Дземан М. І. - Образцов Василь Парменович і Драгомиров Михайло Іванович: міфи та реальність (частина 2) (2018)
Медичні події (2018)
Николаенко А. Н. - Фармакологические особенности высокоэффективных лекарственных препаратов нового поколения класса ЭРБИСОЛ (2018)
Бек Н. С. - Радіаційно-індукована клапанна хвороба серця (огляд літератури та клінічний випадок), Радченко О. М. (2018)
Гриб В. А. - Використання статинотерапії для первинної профілактики інсульту: аргументи "за" і "проти", Купновицька-Сабадош М. Ю., Дорошенко О. О., Максимчук Л. Т. (2018)
Раков О. В. - Гинекомастия: этиология, патогенез, лечение, Музь В. А. (2018)
Коновалова Н. В. - Влияние метаболической терапии на состояние больных дегенерацией макулы и заднего полюса, Храменко Н. И., Серебрина Т. М., Рыбалко А. В. (2018)
Журавльова Л. В. - Патогенетичне обгрунтування використання урсодезоксихолевої кислоти в клінічній практиці, Шеховцова Ю. О. (2018)
Дземан М. І. - Фізикальні методи дослідження в сьогоденні клінічної медицини (2018)
Образцов В. П. - Про безпосередню перкусію одним пальцем (Із книги "К физическому исследованию желудочно-кишечного канала и сердца", Киев, 1915) (2018)
Матеріал до тренінгу Міжнародна класифікація ICPC?2 (2018)
МОЗ України затвердило нові правила виписування рецептів на ліки (редакція від 22.05.2018) (2018)
Супрун Э. В. - Клиническое применение препарата Левоцин-Н (2018)
Медичні події (2018)
Вітаємо (2018)
Осітнянко Андрій Петрович (2018)
Владлен Трохимович Семенов (2018)
Апостолова-Сосса Л. О. - Заходи по реконструкції територій садибної забудови в умовах найкрупніших міст, Нечаєва Т. С. (2018)
Бакун К. С. - Методи визначення функціонально-територіального ресурсу кварталів міської забудови (2018)
Банах А. В. - Проблематика взаємодії природної та антропогенної містобудівних систем (2018)
Банах В. А. - Використання сучасних інформаційних технологій для забезпечення безаварійної експлуатації будівель і споруд на основних стадіях їх життєвого циклу, Гребенюк О. В., Банах М. С., Гребенюк І. В. (2018)
Бондаренко Н. В. - Методи алгебр Лі для диференціальних рівнянь в частинних похідних параболічного типу (2018)
Бублик Ю. В. - Формування сучасної житлової забудови на вільних територіях (на прикладі м. Полтава), Обідний О. Б. (2018)
Булах І. В. - Аналіз існуючої архітектурно-містобудівної мережі лікувально-профілактичних закладів України (2018)
Велігоцька Ю. С. - Структуроформуючі елементи інтерактивних медіатек (2018)
Габрель М. М. - Ергатичні властивості урбанізованих систем. Окреслення підходу до дослідження (2018)
Габрель М. М. - Морфологія та комфортність середовища міст. Показники й методи оцінки взаємодій (2018)
Габрель М. М. - Невизначеності й ризики в урбаністиці (2018)
Глива В. А. - Вплив мікрокліматичних параметрів на аероіонізацію повітря виробничого середовища, Левченко Л. О., Панова О. В., Тихенко О. М. (2018)
Гук В. І. - Потенціал шляху і потужність в системі "шлях-трафік" на міських вулицях та дорогах (2018)
Дідик В. В. - Трансформація малоповерхової забудови Львова: вистояти або зникнути (2018)
Дідіченко М. О. - Визначення та оцінка елементів композиційного каркасу міського розпланування (2018)
Дьомін М. М. - Сучасні проблеми екосистеми малих річок, Михайлик О. О. (2018)
Дюжев С. А. - Проблеми нормативно-правової бази сфери містобудування: що необхідно здійснити для їх вирішення (2018)
Дячок О. М. - Проблеми збереження римо-католицьких храмів у малих містах та селах Тернопілля (2018)
Єрмоленко Я. С. - Програма стабілізації містобудівної структури малого міста (на прикладі м. Корюківка Чернігівської області), Обідний О. Б. (2018)
Ємельянова О. М. - Проблеми застосування кадрового контролінгу на підприємствах будівельної галузі, Титок В. В. (2018)
Жовква О. І. - Архітектура сучасних дитячих дошкільних закладів (дитячих садків) (2018)
Журавська Н. Є. - Особливості апаратурної реалізації підготовки води в системах теплоенергетичних об’єктів за допомогою електромагнітних полів (2018)
Івашко О. Д. - Досвід ревіталізації нерентабельних промислових підприємств під нові функції (2018)
Ісаєнко Д. В. - Базова модель побудови системи визначення нормативних вимог у будівництві (2018)
Каблак Н. І. - До питання розбудови розумних та креативних міст, Голик Й. М. (2018)
Кайдановська О. О. - Багатофункційні спортивні комплекси в структурі міста, Фединець Л.-М. О. (2018)
Kobylarczyk J. - Art-klaster jako wynik działań rewitalizacyjnych w przestrzeni miejskiej, Kuśnierz-Krupa D., Paprzyca K. (2018)
Кондратьєва О. В. - Харківський період архітектора-художника в. м. покровського 1888–1891 років. Нові сторінки містобудівельної історії Харкова (2018)
Кос С. В. - Основні компоненти силуету сучасного Івано-Франківська (2018)
Кузьмич В. І. - Векторна складова z - основа візуального сприйняття простору в тривимірному середовищі (2018)
Кузьмич В. І. - Механізм візуального формотворення, Петровська Ю. Р. (2018)
Резга Куідер - Методологія дослідження мечетей Алжиру (2018)
Куліков П. М. - Формування теоретико-методичного підходу до розробки інструментального забезпечення стратегічного розвитку кластерних організаційних структур, Микитась М. В., Теренчук С. А., Кожедуб С. А. (2018)
Кур’ят П. П. - Напрямки розвитку житлового будівництва України з урахуванням вподобань потенційних інвесторів (на основі соціологічного опитування) (2018)
Линник І. Е. - Участь України у формуванні міжнародних транспортних коридорів (2018)
Литвиненко І. В. - Роль приватних та публічних земельних сервітутів при просторовому плануванні територій (2018)
Лях В. М. - Основи екологічної архітектури при формуванні офісних центрів, Купрієнко Б. О. (2018)
Марущак І. О. - Моделі і методи моніторингу ризиків у проектах територіального розвитку проектно-орієнтованих організацій із використанням ціннісного підходу (2018)
Мельник В. М. - Картографічна оцінка ерозійного стану території волинського опілля методом нейромереж, Мендель В. П., Муляр Н. В. (2018)
Мещеряков В. М. - Затверджувальна частина науково-проектної документації відтворення Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору (2018)
Моркляник О. І. - Етапи формування архітектури львівського іподрому, Лицар В. В. (2018)
Мусієвська В. О. - Особливості архітектурно-планувальних рішень кіностудійних комплексів (2018)
Нікітіна А. О. - Прийоми оптимізації мережі шкільного обслуговування (на прикладі районів Полтавської області), Обідний О. Б. (2018)
Обиночна З. В. - Систематизація факторів, які впливають на формування реабілітаційних центрів іпотерапії (2018)
Орленко М. І. - Аналіз стратегії збереження нерухомої культурної спадщини Києва і роль реставраційної галузі, Бузін І. А. (2018)
Осетрін М. М. - Дослідженя попиту і пропозиції мобільності міського населення на прикладі м. Ужгорода, Беспалов Д. О., Гаген А. С., Куцина І. А. (2018)
Осєтрін М. М - Модель оцінки роботи нерегульованого перетину на вулично-дорожній мережі міста, Дворко О. М. (2018)
Осєтрін М. М. - Оцінка ефективності організації руху транспорту і пішоходів на перетинах міських магістралей в різних рівнях, Козинець Я. П. (2018)
Павлів А. П. - Елементи імпульсного розвитку ареалу великого Сан-Франциско у другій половині ХХ століття (2018)
Петрова Т. І. - Інтенсифікація розуміння англомовних технічних текстів, Паніна О. В. (2018)
Петруня О. М. - Способи регулювання та вдосконалення безпеки пішохідного руху у містах (2018)
Плешкановська А. М. - Урбаністика сучасності та її окремі види (до питання термінології) (2018)
Ратушинський Н. В. - Містобудівні трансформації середмістя Львова та виникнення перших пасажів (2018)
Рейцен Є. О. - Особливості розвитку міжнародних транспортних коридорів України, Губа К. М., Губа Д. М. (2018)
Савчук А. І. - Особливості архітектурно-планувальних вирішень нових дерев’яних рекреаційних об’єктів карпатського регіону. Принципи розвитку та методи збереження традицій (2018)
Саєнко Д. М. - Досвід проектування та будівництва дитячих дошкільних закладів в Україні (2018)
Смалійчук А. Д. - Захисна дамба, як елемент нової кліматоактивної архітектури (2018)
Смалійчук А. Д. - Проблематика ролі візуально-світлового середовища в архітектурній практиці, Лук’яньченко С. О. (2018)
Соловей Д. А. - Технологические особенности монтажно-демонтажных работ в стесненных условиях реконструкции, Чертков О. Ю.. (2018)
Соломін А. В. - Реалізація в програмному середовищі NI LabVIEW 3-вимірного фільтру Гаусса для 3d-моделювання, Антонова-Рафі Ю. В., Гетун Г. В., Репало А. Б. (2018)
Старовєров В. С. - Про можливість використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для оновлення топографічних планів, Ковальов М. В., Мельник О. В., Кривов’яз Є. В. (2018)
Сьомчина М. В. - Особливості побудови розрахункових схем будівель при реконструкції в умовах просідаючих ґрунтів (2018)
Тімінський О. Г. - Класифікація методів біадаптивного управління проектно-орієнтованими організаціями (2018)
Топал С. С. - Принципи та методи вдосконалення житлових територій міста Одеса з метою гуманізації та забезпечення сталого розвитку (2018)
Тригуб Р. М. - Класифікація видів цільового призначення земель. Загальні положення (2018)
Чобітько О. М. - Порівняльний аналіз витоків і архітектурних проявів європейського бароко, української народної архітектури і православної мурованої архітектури доби Гетьманщини (2018)
Човнюк Ю. В. - Використання георадарних технологій у процесах моніторингу дорожнього одягу нежорсткого типу: моделювання розповсюдження падаючих/відбитих електромагнітних хвиль у системах аерокосмічної зйомки, Діктерук М. Г., Чередніченко П. П., Остапущенко О. П. (2018)
Човнюк Ю. В. - Применение метода поглощения СВЧ/КВЧ энергии электромагнитных волн нетепловой интенсивности при георадиолокационной диагностике асфальтобетонных покрытий строящихся автомобильных дорог, Диктерук М. Г., Васильева А. Ю., Чередниченко П. П. (2018)
Шкуро М. Ю. - Аналіз моделей системи показників енергоефективності у муніципальному вимірі (2018)
Шкурупій М. Ю. - Річкові яхтові комплекси в архітектурно- планувальній структурі поселень (2018)
Шокрі Шахрам - Традиційні архітектурно-містобудівні особливості об'єднаних арабських еміратів (2018)
Юрковець О. С. - Донні накопичення штучних водойм Києва, Приймаченко О. В. (2018)
XXI Міжнародна Конференція користувачів Esri в Україні "ГІС в управлінні територіальним розвитком" 23-24 жовтня 2018 р. (2018)
Андрейчук Ю. М. - Використання геоінформаційних технологій для підготовки студентів у львівському національному університеті імені Івана Франка, Іванов Є. А., Книш І. Б. (2018)
Бойко О. Л. - Геоінформаційні системи аеропортових комплексів на основі Arcgis (2018)
Бойко О. Л. - Застосування принципу "мовчазної згоди" при реалізації прав на землю, Замішайло В. В. (2018)
Бойко О. Л. - Реалізація безкоштовного права власності на земельні ділянки учасниками антитеррористичної операції (АТО), Навроцька О. В. (2018)
Галюк С. М. - Використання Arcgis server для ведення бази даних геолого-геофізичної інформації НАК "Нафтогаз України", Фенота П. О., Коваль А. М. (2018)
Гуцул Т. В. - Аналіз продуктивності та особливих умов функціонування методу геоінформаційної мультиагентної оптимізації планування транспортних потоків дорожньої мережі (2018)
Карпінський Ю. О. - Дослідження картометричних операцій в середовищі ГІС, Кінь Д. О. (2018)
Карпінський Ю. О. - Застосування топографічних планів в умовах розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, Лазоренко-Гевель Н. Ю. (2018)
Карпінський Ю. О. - Використаня Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 у середовищі Arcgis ESRI, Нудельман В. І. (2018)
Лященко А. А. - Методичні засади стандартизації геоінформаційних моделей для систем просторового планування, Нудельман В. І. (2018)
Подліпаєв В. О. - Створення мобільної автоматизованої системи збору геопросторових даних та ведення геопросторового аналізу для вирішення завдань національної безпеки і оборони, Шумейко В. О., Атрасевич О. В. (2018)
Путренко В. В. - Моделювання даних з просторово-часовим розподілом для потреб прийняття рішень, Назаренко С. Ю., Пашинська Н. М. (2018)
Радченко О. М. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії в пацієнтів із гіпотиреозом (огляд літератури та власні дослідження), Оленич Л. В. (2018)
Спринчук Н. А. - Стан тиреоїдної та адренокортикоїдної функцій у дітей із синдромом біологічно неактивного гормону росту (2018)
Булат О. В. - Аналіз структури та функції капілярів у хворих на рак щитоподібної залози в післяопераційному періоді (2018)
Головач И. Ю. - Склеродермоподобный паранеопластический синдром: ревматология "overlap" онкология, Егудина Е. Д. (2018)
Катеренчук І. П. - Синдром Гудпасчера: клінічні спостереження, Талаш В. В., Шперно О. Г., Гринь К. В., Ярмола Т. І. (2018)
Анохіна Г. А. - Неалкогольна жирова хвороба печінки як мультисистемне метаболітне захворювання: особливості профілактики та лікування (2018)
Похилько С. Ю. - Застосування L-орнітин-L-аспартату (Гепатокс) у клінічній практиці (2018)
Образцов В. П. - Про дослідження шлунка і кишок (2018)
Швед М. І. - Базові принципи кардіореабілітації пацієнтів після інфаркту міокарда, Левицька Л. В., Липовецька С. Й. (2018)
Дземан М. І. - До 100-річчя заснування Національної академії наук України: акцентовані питання в дискурсі еволюції медичних пізнань українців (1-ше подання) (2018)
Заремба Є. Х. - Лікар і вчений від бога: до 100-річчя від дня народження професора Степана Федоровича Олійника (2018)
Медичні події (2018)
М’якінькова Л. О. - Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST на тлі оклюзії огинаючої гілки лівої коронарної артерії (клінічний випадок), Тесленко Ю. В., Баклицький Д. Д. (2018)
Журавлёва Л. В. - "Синдром перекреста" при функциональных гастроинтестинальных расстройствах: комплексный подход к лечению, Шеховцова Ю. О. (2018)
Триполка С. А. - Волчаночный гломерулонефрит: на пересечении клинического и гистологического диагнозов, Головач И. Ю., Дядык Е. А. (2018)
Makarevich A. E. - Lipid and carbohydrate metabolites changes in exhaled breath condensate and blood in acute exacerbation of chronic bronchitis and chronic obstructive pulmonary disease (2018)
Ключові зміни в лікуванні мультирезистентного та рифампіцин-резистентного туберкульозу (МР/РифР ТБ) (2018)
Образцов В. П. - Про дослідження шлунка і кишок (продовження) (2018)
Паламарчук А. В. - Діагностика вузлових утворень щитоподібної залози, Власенко М. В. (2018)
Дземан М. І. - До 100-річчя заснування Національної академії наук України: акцентовані питання в дискурсі еволюції медичних пізнань українців (2-ге подання) (2018)
Навчальний тренажер для використання Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ІСРС-2 (2018)
Вітаємо (2018)
Медичні події (2018)
Обращение главного редактора (2018)
Сайко О. В. - Аналіз смертності від мозкових інсультів в ангіоневрологічному відділенні Військово-медичного клінічного центру Західного регіону з 2013 по 2017 рік, Задорожна Б. В., Гайда І. Є. (2018)
Мищенко В. Н. - Эффективность и безопасность прегабалина в лечении боли в нижней части спины: обзор и данные собственного исследования, Забродина Л. П., Бовт Ю. В. (2018)
Vinychuk S. M. - Case analysis of crossed pontine-cerebellar diaschisis in acute stroke patients, Fartushna O. Ye. (2018)
Дубенко О. Е. - Аутоиммунная энцефалопатия Хашимото: презентация клинического случая, Ковтунов О. В., Екимова С. В., Кульгейко В. В., Коваленко Д. П., Неволина Т. В., Коваленко Л. И. (2018)
Чернышева О. Е. - Поражение нервной системы при анкилозирующем спондилите, начавшемся в детском и взрослом возрасте, Синяченко О. В., Полесова Т. Р., Ермолаева М. В. (2018)
Хайтович М. В. - Фармакологічна корекція стрес-індукованих вегетативних порушень та інсомнії у дітей (2018)
Bukreyeva Yu. V. - Hashimoto's encephalopathy presenting with seizures: a case report, Zozulya N. A., Pogorelov A. V., Pashkovskiy V. I. (2018)
Гошовська Д. Т. - Матеріальна депривація як феноменологія бідності: ревіталізаційний ракурс, Гошовський Я. О. (2016)
Дроздов О. Ю. - Досвід створення та апробації методики "шкала антиросійськості" ("ШАР") (2016)
Засєкіна Л. В. - Аргументація як вираження комунікативно-мовленнєвих стилів особистості, Цьось Ю. А. (2016)
Кириленко Г. О. - Критерії оцінки політичних лідерів, отримані методом репертуарних решіток, Луценко О. Л. (2016)
Климків Р. І. - Готовність осіб, які відбувають покарання з випробуванням, допомагати іншим (2016)
Колісник О. П. - Саморозвиток особистості на психогностичному ступені розвитку (2016)
Кульчицька А. В. - Індивідуально-психологічні характеристики особистості як чинник споживчої поведінки (2016)
Мілінчук В. І. - Мовна здатність і мовна активність дітей дошкільного віку (2016)
Міщиха Л. П. - Творчий профіль особистості (2016)
Мудрик А. Б. - До питання професійних адикцій особистості (2016)
Олейник Н. О. - Факторна модель переживання самотності (2016)
Партико Т. Б. - Особливості мотивації самоставлення в осіб із різним емоційним тонусом у пізній дорослості (2016)
Пашко Т. А. - Індивідуально-психологічні предиктори міжособистісної конкуренції в періодюності, Анпілова Д. В. (2016)
Петровська І. Р. - Структурно-типологічний підхід до аналізу громадянської ідентичності (2016)
Плескач Б. В. - Можливості використанняшкали корекції та а-фактору стандартизованого багатофакторного методу дослідження особистості в роботі з онкогематологічними хворими (2016)
Попович І. С. - Соціальні очікування особистості як процес психічної регуляції поведінки (2016)
Посвістак О. А. - Використання методології акмеології в дослідженнях психології сім’ї (2016)
Потапчук Л. В. - Психологічний аналіз професійно значущих цінностей майбутніх педагогів, Кордунова Н. О. (2016)
Pryimachenko O. M. - The content of emotional intelligence’s developmental techniques in adoliscence (2016)
Савченко О. В. - Особливості функціонування рефлексивної компетентності як цілісної системи (2016)
Сергеєва А. В. - Психологія трансформаційних змін інтегральної ідентичності (2016)
Смотрицкий А. В. - Эмпирическое исследование особенностей социально-психологической адаптации мигрантов посредством досугово-танцевальных практик (2016)
Уварова С. Г. - Особливості й динаміка психічних станів особистості в кризових умовах (2016)
Фальова О. Є. - Взаємозв’язок самоактуалізації жінок із різним сімейним статусом та показників стану сімейної кризи (2016)
Федотова Т. В. - Особливості прояву етнічної та національної ідентичності в студентів-психологів (2016)
Фролова О. В. - Типологічні особливості організаційної ідентичності як особистісного утворення працівника (2016)
Хворост Х. Ю. - Свідоме ставлення особистості як чинник інформаційно-психологічної безпеки людини (2016)
Штриголь Д. В. - Особливості життєстійкості й базисних переконань жінок, які реалізують патерналістські установки в економічній поведінці, Ламаш І. В. (2016)
Широбоков В. П. - Вплив гелю бентоніту на фізіологічні показники лабораторних мишей, Понятовський В. А., Яворовський О. П., Янковський Д. С., Димент Г. С., Бобир В. В. (2018)
Колдунов В. В. - Вплив психофізіологічних особливостей студентів ІІІ курсу на їх навчання на кафедрі патологічної фізіології ДЗ "ДМА", Клопоцький Г. А., Козлова Ю. В., Канюка Г. С., Старушкевич Г. Ф. (2018)
Кузьміна Г. П. - Оцінка стану медичної допомоги в пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєднанні з подагрою за даними ретроспективного аналізу, Лазаренко О. М. (2018)
Шаповаленко І. С. - Особливості лікування хворих літнього віку на ішемічну хворобу серця на етапах 1990, 2010 та 2017 років обстеження (2018)
Мошенець К. І. - Вплив перебігу цукрового діабету 1 типу на геометрію міокарда лівого шлуночка та внутрішньосерцеву гемодинаміку (2018)
Ханюков А. А. - Медикаментозная терапия пациентов с легочной артериальной гипертензией на фоне системной склеродермии (часть 2), Егудина Е. Д., Калашникова О. С. (2018)
Грубник В. В. - Пути улучшения результатов лапароскопических антирефлюксных операций у больных с большими хиатальными грыжами, Ильяшенко В. В., Грубник В. В., Параняк Н. Р. (2018)
Кутовой А. Б. - Опыт лечения абсцессов печени, Клишин А. А., Косульников С. О., Кравченко К. В., Тарнопольський С. А. (2018)
Камінський А. В. - Протромботичні стани як фактор ризику невдач екстракорпорального запліднення в жінок з психосоматичними розладами, Бойчук О. Г., Коломійченко Т. В. (2018)
Грек Л. П. - Можливості персоніфікованої терапії в пацієнток з хронічним тазовим болем, зумовленим запальними захворюваннями органів малого таза (2018)
Васильківський В. В. - Обгрунтування вибору оперативних втручань при лейоміомах стравоходу, Гетьман В. Г. (2018)
Яловенко М. І. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії в пацієнтів з ішемічною хворобою серця та фібриляцією передсердь, Ханюков О. О. (2018)
Малиновський В. Г. - Залежність клінічного перебігу генералізованого пародонтиту від якості відновлення оклюзійної рівноваги після проведеного комплексного лікування (2018)
Богачова О. С. - Донозологічна діагностика передпатологічних психічних станів учнів аграрного ліцею з використанням комп’ютерної програми "Agrotest", Коробчанський В. О. (2018)
Шевцова А. І. - Рецензія на підручник "Функціональна біохімія" Н. О. Сибірна, Г.Я. Гачкова, І. В. Бродяк, К. А. Сибірна, М. Р. Хохла, М. В. Сабадашка, за редакцією проф. Н.О. Сибірної. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 644 С. – (серія "Біологічні студії"), Гордієнко Ю. А. (2018)
Петренко В. І. - Нові підходи до виявлення і лікування латентної туберкульозної інфекції, Долинська М. Г. (2018)
Тодоріко Л. Д. - Хронічне обструктивне захворювання легень: реалії топової проблеми респіраторної медицини з позицій сьогодення, Петренко В. І., Шевченко О. С., Сем’янів І. О., Бойко А. В. (2018)
Литвиненко Н. А. - Перші результати впровадження бедаквіліну для хворих на мультирезистентний туберкульоз в Україні: рекомендації для практичних лікарів, Фещенко Ю. І., Гамазина К. О., Павлова О. В., Погребна М. В., Сенько Ю. О., Щербакова Л. В., Чоботар О. П., Давиденко В. В., Боророва О. Л., та ін. (2018)
Дужий І. Д. - Значення ультрасоноскопії для раннього виявлення синдрому плеврального випоту, Олещенко Г. П., Хижня Я. В., Романенко Т. В. (2018)
Опанасенко М. С. - Інтраопераційна профілактика верхівкової залишкової плевральної порожнини при операціях з приводу мультирезистентного туберкульозу легень, Терешкович О. В. (2018)
Коваленко П. Г. - Моніторинг та оцінка ефективності виконання обласної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Кіровоградській області, Москаль О. І., Сисин О. Я. (2018)
Мельник Л. П. - Двоетапна діагностика Лайм-бореліозу (імуноферментний аналіз, імуноблот) у хворих на туберкульоз легень, Грищук Л. А., Шкільна М. І., Васильєва Н. А. (2018)
Овчаренко І. А. - Динаміка показників загоєння деструктивних змін легеневої тканини у хворих з різною ефективністю лікування мультирезистентного туберкульозу, Шевченко О. С. (2018)
Швець О. М. - Вивчення показників вуглеводного обміну у хворих із уперше діагностованим туберкульозом легень, Шевченко О. С., Радзішевська Є. Б. (2018)
Дронь Л. А. - Поліпшення ендотеліальної функції та функції зовнішнього дихання у пацієнтів з коморбідністю (артеріальна гіпертензія та хронічне обструктивне захворювання легень ІІІ ступеня) шляхом застосування донатора азоту оксиду — L-аргініну, Купновицька І. Г. (2018)
Dyachenko P. A. - Demyelinating disease can hide HIV-infection Case report (2018)
Петренко В. І. - Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коінфекцію туберкульоз/ВІЛ (Продовження. Частина IV), Долинська М. Г., Разнатовська О. М. (2018)
Екстрене повідомлення: ключові зміни в лікуванні мультирезистентного та рифампіцин-резистентного туберкульозу (2018)
До уваги авторів (2018)
Kovylin Y. R. - Computer methods for compiling an entry of explanatory combinatorial dictionary belonging to "meaning text" theory within the task of text automatic generation, Volkovskiy O. S. (2018)
Romaniuk A. D. - Тheoretical foundations of expansion of the numerical space, Romaniuk R. A. (2018)
Строєва В. О. - Дослідження розподілу випадкових хорд у сфері, Авраменко В. І. (2018)
Біляєв M. M. - Розрахунок електричного поля на вулиці, Русакова Т. І. (2018)
Пишнограєв Ю. М. - Двовимірна спектральна задача з конвективною складовою для двошарової прямокутної області, Штанько Г. І. (2018)
Шам О. М. - Моделювання роботи пристрою контролю зарядки акумуляторної батареї у середовищі matlab/simulink (2018)
Шумейко О. О. - Про обчислення складності завдань, Іскандарова-Мала А. О., Лимар Н. М. (2018)
Krasnikov K. S. - Mathematical modeling of gyroscope dynamicsbased on quaternion (2018)
Рашевський М. О. - Асимптотичний аналіз нестаціонарних систем автоматичного керування (2018)
Косолап А. І. - Розв'язування квадратичної задачі про призначення, Дубовик Д. О. (2018)
Косолап А. І. - Оптимальний розподіл ресурсів в багатопроцесорних системах, Волинець Н. С. (2018)
Біляєв М. М. - Математичне моделювання затікання токсичного газу у приміщення при аварії на промисловому майданчику, Біляєва В. В., Берлов О. В., Калашніков І. В. (2018)
Калінін Є. І. - Розв'язок статичної плоскої задачі теорії пружності для неоднорідних ізотропних тіл, Поляшенко С. О. (2018)
Міхайлуца О. М. - Моделювання системи розпізнавання математичних виразів у графічному форматі представлення даних, Пожуєв А. В., Небеснюк В. О. (2018)
Пигнастый О. М. - Задача управления распределенными параметрами производственной поточной линией, Кожевников Г. К. (2018)
Мацуй А. М. - Базова математична модель оперативного оцінювання в'язкості пульпи при подрібненні руди кульовими млинами, Кондратець В. О. (2018)
Sereda B. P. - Modeling of the process of titanium coatings on designing materials in powdered environments, Paleshova I. V., Gaydaenko A. S., Sereda D. B. (2018)
Barsky V. D. - Аbout limitations on similarity modelling of chemical-technological processes, Kravchenko A. V., Gulyaev V. М., Jakovlev-Barsky D. V. (2018)
Середа Б. П. - Оптимізація роботи металургійного підприємства шляхом аналізу експлуатаційних показників роботи кар'єрних самоскидів, Муковська Д. Я. (2018)
Баскевич О. С. - Моделювання близького порядку аморфних оксидів Zr1-xYxO2, Верещак В. Г., Ніколенко М. В. (2018)
Солодка Н. О. - Моделювання термодинамічного процесу в технології силікатів, Сігунов О. О., Алексєєв Д. А. (2018)
Sereda B. P. - Мodeling the process of porosity formation under non-stationary temperature conditions, Belokon Y. A., Kruglyak I. V., Sereda D. B. (2018)
Кадильников С. В. - Математичне моделювання процесів діагностики залишкових напружень в зварних з'єднаннях труб великих діаметрів (2018)
Горанский Г. Г. - Анализ термодинамических характеристик многокомпонентного аморфного сплава на основе железа: экспериментальное исследование и теоретическая интерпретация, Хина Б. Б., Середа Б. П. (2018)
Sereda B. P. - Modeling the process of complete coatings using composite basic environments, Kruglyak I. V., Kruglyak D. O., Adamchuk S. I., Sereda D. B. (2018)
Брехаря Г. П. - Оптимізація процесів механоактивації за допомогою аналізу кривих розподілу частинок порошку за їх розмірами, Бондарь Н. П. (2018)
Гречка О. В. - Оптимізація хімічного складу жаростійкого сплаву для виготовлення нагрівальних елементів, Міщенко В. Г. (2018)
Коренюк П. І. - Прогнозування інвестиційної потреби харчової промисловості, Карімов Г. І. (2018)
Григоренко В. У. - Концептуальна модель системи операційного управління клієнтською базою користувачів послуг, Кадильникова Т. М. (2018)
Левчук К. О. - Методика оцінки фінансового стану підприємства з використанням левериджу, Романюк Р. Я. (2018)
Zasiekina L. - Preface (2016)
Вірна Ж. П. - Конструктивний перфекціонізм майбутньої медичної сестри: концепція й емпірична верифікація, Лазько А. М. (2016)
Вічалковська Н. К. - Метафора як засіб соціалізації дітей молодшого шкільного віку, Іванашко О. Є. (2016)
Власюк Д. П. - Особливості етнокультурних стереотипів студентської молоді волинського регіону: когнітивний підхід (2016)
Вознюк А. В. - Психолого-організаційні проблеми управління педагогічними працівниками в освітніх округах (2016)
Гайдучик П. Д. - Соціально-ідентифікаційний профіль сепараційної тривоги у процесі лікування підлітків (2016)
Гошовська Д. Т. - Емоційне вигорання особистості в контексті депривованої психогенези, Гошовський Я. О. (2016)
Ґабздиль Й. - Навчання розумінню читання (слухання) текстів, Гульова З. (2016)
Данильченко Т. В. - Суб’єктивне соціальне благополуччя як психологічний феномен (2016)
Демчук О. А. - Особистісний профіль самоставлення в структурі Я-концепції студентів із високим рівнем безпорадності (2016)
Дучимінська Т. І. - Психологічний аналіз складників когнітивного компонента особистісної безпорадності в навчальній діяльності студентів (2016)
Засєкіна Л. В. - Репрезентація негативних vs. травматичних подій в індивідуальній пам’яті (2016)
Kykhtyuk O. V. - Psycholinguistic peculiarities of personal ethnic tolerance/intolerance, Kulchytska A. V., Solovei O. A. (2016)
Коширець В. В. - Суверенність психологічного простору молодої людини в контексті становлення її особистісної зрілості (2016)
Лазорко О. В. - Стратегії самоствердження в переживанні соціальної фрустрованості сучасного студента: ознаки життєвої збалансованості й професійної безпеки (2016)
Мельник А. П. - Особливості психологічної реабілітації військовослужбовців, які перебували в умовах бойових дій (2016)
Мітлош А. В. - Мотиваційні детермінанти участі сучасної студентської молоді в громадському русі: психологічний аспект (2016)
Мушкевич М. І. - Психологічні особливості міжособистісної взаємодії в сім’ї з проблемною дитиною (2016)
Осадько О. Ю. - Психологічні механізми розвитку життєздатності людини в консультативній взаємодії (2016)
Петровська І. Р. - Громадянська ідентичність у контексті сучасної світової психологічної думки (2016)
Посохова Я. С. - Професійне самоздійснення як психологічна проблема ефективної підготовки працівника поліції (2016)
Потапчук Л. В. - Особливості екологічної свідомості студентської молоді в умовах суспільних перетворень, Кордунова Н. О. (2016)
Сабол Д. М. - Тренінг за методикою "Родове дерево" як засіб формування етнічної свідомості (2016)
Savchenko O. V. - The formation level of the components of the reflective experience as a factor of the students’ educational success (2016)
Цьось Ю. А. - Емпіричне дослідження комунікативно мовленнєвих стилів студентів (2016)
Чмiль Н. С. - Соцiально-психологiчнi особливості професійного становлення майбутніх священнослужителів на етапі оволодіння знаннями: емпіричний аспект (2016)
Шкарлатюк К. І. - Особливості життєвого прогнозування хворих на гіпертонічну хворобу (2016)
Шусть В. В. - Психологічний вплив комунікативного дискурсу управлінських еліт України як чинник формування політичних цінностей суспільства (2016)
Ятищук А. А. - Аналіз методів впливу на дитину в роботах Степана Балея (2016)
Матласевич О.В. - Педагогічні здібності: виклики сучасності (2016)
Аносенкова С. В. - Стереотипные и индивидуальные реакции в речемыслительной деятельности госслужащих (2017)
Бурлакова І. А. - Професійне здоров’я фахівців економічної сфери як явище, процес і результат (2017)
Джагупов Г. В. - Вплив психологічних чинників особистої безпеки на забезпечення безпеки суспільства (2017)
Коломієць Т. В. - Поведінкові прояви емпатійної міжособистісної взаємодії в юнацькому віці (2017)
Добровольська Н. А. - Соціально-психологічні засади підтримки та розвитку творчої особистості (2017)
Завацький В. Ю. - Концептуальні основи дослідження антиципації особистості в умовах життєвих змін (2017)
Завацький Ю. А. - Медико-соціальні основи здоров`язбереження особистості та проблема її соціальної мобільності і професіогенезу, Гєтта О. М., Шаповалова В. А., Жигаренко І. Є., Журба А. М. (2017)
Кондес Т. В. - Інноваційні методи формування стійкої мотивації до здорового способу життя у майбутніх фахівців соціономічного профілю (2017)
Кушнерова Я. Г. - Психологічні особливості підлітків-сангвініків, що знаходяться в кінці біологічного циклу (2017)
Кушнеров В. А. - Тревожность и фрустрированность мужчин с разной временной ориентацией (2017)
Литвиненко О. Д. - Проблема адаптації в психологічній науці (2017)
Мамчур І. В. - Соціально-психологічні умови ігрової діяльності старшокласників – суттєвої передумови їх самопізнання (2017)
Мартинюк В. О. - Соціально-психологічні аспекти соціальної реадаптації неповнолітніх в умовах сімейної депривації (2017)
Мілорадова Н. Е. - Особливості професійної орієнтації молоді щодо вибору професії "слідчий" (2017)
Піддубняк С. В. - Соціально-психологічні технології подолання аутоагресивної поведінки молоді (2017)
Склярук А. В. - Змістовні аспекти соціалізації дитини у проблемних сім’ях: аналіз сімейних стабілізаторів (2017)
Спицька Л. В. - Системно-синергетична методологія як концептуальна основа психічного здоров`я осіб зрілого віку (2017)
Українець Л. П. - Соціально-психологічні особливості прояву самообмеження молоді у життєдіяльності (2017)
Фролова Л. Б. - Вивчення специфіки впливу дитячо-батьківських відносин на соціальну адаптацію молодших школярів (2017)
Шрамко І. А. - Соціальна підтримка вагітних жінок та матерів-годувальниць (2017)
Ванченко Л. В. - Психологічні проблем управління персоналом на залізничному транспорті: результати емпіричного дослідження (2017)
Харченко С. В. - Особливості взаємозв’язків соціального інтелекту та настанов в спілкуванні у курсантів, які навчаються в внз зі специфічними умовами навчання (2017)
Вихідні дані (2017)
Амосова Е. Н. - Сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса: фантом или реальный самостоятельный синдром с "собственным лицом"? (2018)
Амосова К. М. - Відмінності впливу різних класів антигіпертензивних препаратів у складі комбінованої терапії на показники артеріальної гемодинаміки, жорсткості судинної стінки та структурно­функціонального стану серця у пацієнтів з артеріальною гіпертензією 1—2 ступеня з урахуванням віку, Лазарєва К. П., Руденко Ю. В., Мостбауер Г. В., Лазарєв П. О., Шишкіна Н. В., Василенко О. В. (2018)
Воронков Л. Г. - Клінічна характеристика і виживаність госпіталізованих пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від динаміки азотовидільної функції нирок за період подолання клінічної декомпенсації, Дудник Г. Є., Ляшенко А. В., Мхітарян Л. С., Гавриленко Т. І. (2018)
Мостовой Ю. М. - Гострий інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет: можливість та доцільність кардіопротекції, Распутіна Л. В., Діденко Д. В., Распутін В. В., Межієвська І. А., Бронюк А. В. (2018)
Панчук О. В. - Місце допплерівської флоуметрії у визначенні та оцінці характеристик кровотоку в судинах передньої черевної стінки при проведенні ліпоабдомінопластики, Мішалов В. Г., Лещишин І. М., Охоцька О. І., Смольніков А. М. (2018)
Матвійчук Б. О. - Віддалені результати лікування варикозної хвороби методом ендовазальної лазерної коагуляції, Федчишин Н. Р. (2018)
Василюк С. М. - Особливості ультразвукових змін вен при варикозній хворобі нижніх кінцівок у вагітних і породіль, Криса Б. В., Дмитрів І. В. (2018)
Амосова К. М. - Вікові та гендерні відмінності фенотипу серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Черняєва К. І., Руденко Ю. В., Мостбауер Г. В., Лазарева К. П. (2018)
Воронков Л. Г. - Обґрунтування та результати корекції когнітивної дисфункції у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка за допомогою комбінації мельдонію та гамма­бутиробетаїну, Солонович А. С., Ляшенко А. В. (2018)
Веремчук С. Ф. - Вплив дистанційного ішемічного прекондиціонування на динаміку вмісту тропоніну І у пацієнтів з тяжкими формами гострого коронарного синдрому під час стентування вінцевих артерій, Дзюба Д. О., Лоскутов О. А. (2018)
Аксьонов Є. В. - Чинники ризику ускладнень під час реканалізації хронічних оклюзій коронарних артерій у пацієнтів з ішемічною хворобою серця (2018)
Мішалов В. Г. - Патогенетичне обґрунтування та клінічне значення використання аргініну для профілактики критичної ішемії нижніх кінцівок і фатальних виявів мультифокального атеросклерозу, Черняк В. А., Сопко О. І., Дубенко Д. Є. (2018)
Петюніна О. В. - Прогностичне значення розчинного ST2 як предиктора пізнього ремоделювання лівого шлуночка після інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST, Копиця М. П., Березін О. Є. (2018)
Мішалов В. Г. - Молекулярно­генетичні аспекти ранньої діагностики та персоніфікованого лікування облітеруючого атеросклерозу артерій нижніх кінцівок, Черняк В. А., Натрус Л. В., Коваль Б. М., Голінко В. М., Махиня С. О. (2018)
Дубенко Д. Є. - Брати Черняхівські: від Сяну до Дону (2018)
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання сучасної хірургії" (Київ, 28 — 29 листопада 2019 року) (2018)
Умови публікації в журналі "Серце і судини" (2018)
Бродяк Д. А. - Генерал Тура Шве Ман как маркер эволюции модернистской элиты независимой Бирмы/Мьянмы в конце ХХ – начале ХХІ в. (2017)
Бубенок О. Б. - Свідчення "Таріх ал-Баб ва-Ширван” про аланів та їхня достовірність, Радівілов Д. А. (2017)
Данилов С. І. - Регіональна ідентичність кримських татар і турків-месхетинців у Херсонській області (2017)
Дядечко О. О. - Від Азії до Європи: до питання про шляхи поширення одного зі східних музичних інструментів (2017)
Рог Г. В. - "Простори спогаду”: реконструкція минулого як спроба збереження ідентичності у прозі Дж. Дагджи (2017)
Тарасенко М. О. - Давньоєгипетські старожитності з Бāб ель-гусӯс в Одесі (1894 – 1895 рр.): нові архівні документи (2017)
Юзвяк І. П. - Релігійна лексика гагаузької мови на матеріалі молитовника М. Чакира "kısa dua kitabı” (2017)
Амурова Я. В. - Глибинне пізнання феномену вини у християнській вірі (2019)
Барінова Л. - Психологічні особливості особистості із різною релігійною спрямованістю (2019)
Близнюкова О. М. - Фасилітація як психологічний механізм формування партнерських взаємовідносин у підлітковому віці, Мельничук І. Я. (2019)
Васецька Т. М. - Кохання у вимірі життєвих стратегій сучасних жінок (2019)
Галушко Л. Я. - Специфіка особистісно-професійної підготовки майбутнього психолога у мотиваційно-глибинному пізнанні (2019)
Гейко Є. В. - Психологічні особливості прояву полісистемної цілісності особистості (2019)
Гельбак А. М. - Проблема кризового стану особистості підлітка на етапі трансформації суспільства (2019)
Горська Г. О. - Образ викладача як об’єкт професійної ідентифікації студента (2019)
Гурова О. М. - Фасилітація як складова професійної компетентності майбутнього практичного психолога (2019)
Дьоміна Г. А. - Психологічні особливості готовності до шлюбу сучасної молоді (2019)
Калашникова Л. В. - Его-альтруїстична спрямованість просоціальної поведінки у контексті діалогічного підходу (2019)
Клочек Л. В. - Розвиток механізмів соціальної справедливості особистості педагогів в умовах психологічного супроводу (2019)
Кондес Т. В. - Сформованість здоров'язберігаючої компетентності як умова збереження і зміцнення здоров'я у майбутніх фахівців соціономічного профілю (2019)
Манжара С. О. - Візуалізація дуалізму психіки особистості у глибинному пізнанні (2019)
Михайлишин У. Б. - Теоретичний аналіз проблеми впливу конформізму на виникнення адиктивної поведінки студентів, Шмідзен І. Ю. (2019)
Михида С. П. - Психологія особистості у психопоетиці (2019)
Міненко О. О. - Вплив мультиплікаційної продукції на формування моральної сфери дошкільників (2019)
Мотозюк Л. М. - Особливості творчого мислення: ідея, ідеал і простір мистецької діяльності, Старовойт І. Й. (2019)
Попович І. С. - Teopетико-методологічні виміри конструювання особистістю майбутнього (2019)
Предко В. В. - Етнопсихологічний аналіз особливостей національного характеру (2019)
Радул І. Г. - Психологічні особливості професійного вигорання у медичних працівників діагностичного відділення (2019)
Ржевська-Штефан З. - Впевненість у виборі фаху та мотивація учбово-професійної діяльності студентів педагогічних спеціальностей (2019)
Савелюк Н. - "Релігійна особистість" і "релігійна дискурсивна особистість": структурний та динамічний виміри суб’єкта релігійної віри (2019)
Срібна О. В. - Соціально-психологічні особливості самоусвідомлення власної жіночності (2019)
Tkach Т. - Lifelong learning as resource of education and development of knowledge economy (2019)
Турбан В. В. - Дискурсивні фактори трансформації концепту самообмеження та його роль у ґенезі особистості (2019)
Українець Л. П. - Визначення специфіки самообмеження осособистості у період ранньої дорослості як чинника її розвитку, Завацький Ю. А., Тоба М. В., Смирнова О. О. (2019)
Фролова Л. Б. - Аналіз соціально-психологічної моделі ставлення батьків до дитини та її вплив на формування дитячо-батьківських відносин, Завацька Н. Є., Бохонкова Ю. О., Каширіна Є. В. (2019)
Шаумян О. Г. - Соціально-психологічні аспекти ресоціалізації осіб, які позбавлені волі (2019)
Яремчук В. В. - Готовність до самоосвіти майбутніх соціальних педагогів (2019)
Бурлакова І. А. - Психологічна структура професійного здоров´я особистості, Жигаренко І. Є., Шаповалова В. А., Дехтярьов Ю. П., Чистякова Ю. С. (2019)
Блинова О. Є. - Соціально-психологічна безпечність освітнього середовища як чинник позитивного психологічного клімату студентської групи, Ільницька І. (2019)
Вихідні дані (2019)
Барабаш Ю. Я. - Ярослав Мельник: волинський підтекст в "європейському тексті" (2017)
Вісич О. А. - Генеза сучасної концепції метадрами (2017)
Гнатюк М. І. - Волинь на перехресті подій ХХ століття (на матеріалі мемуарного циклу Уласа Самчука "На білому коні", "На коні вороному") (2017)
Горбач Н. В. - Волинська варіація біблійного сюжету у романі "Янгол у сірому" Н. Гуменюк (2017)
Калинюшко О. А. - "Сталкер" і "сталкерство" в романі М. Камиша "Оформляндія, або Прогулянка в Зону" як спроба відходу від трагедійного дискурсу літератури про Чорнобиль (2017)
Кирильчук О. М. - Імагологічний аспект української історичної романістики другої половини ХІХ віку (2017)
Кочерга С. О. - Архетип скриптора в художньому світі Петра Кралюка (2017)
Криса Б. С. - Епіґрами Віталія Дубенського, або метафізика світла (2017)
Крупка М. А. - Художнє осмислення історії у контексті міжкультурних взаємин (на прикладі роману Лесі Степовички "Шлюб із кухлем пільзенського пива") (2017)
Лавринович Л. Б. - Поетична історія села Самійличі у збірці Г. Яструбецької "Поліський пілігрим": простір індивідуальної пам’яті як художній текст (2017)
Лахманюк А. М. - Локація і фокалізація: просторові переміщення і зміна персонажної свідомості у прозі Михайла Коцюбинського (2017)
Моклиця М. В. - Романтична міфомодель повісті Юрія Покальчука "Озерний вітер" (до питання про "волинський текст") (2017)
Овдійчук Л. М. - Простір пам’яті як один із сюжетотворчих чинників у повісті Олени Захарченко "Хутір" (2017)
Пухонська О. Я. - "Війна після війни”, або Волинь у літературній версії пам’яті (за романами А. Кокотюхи "Червоний” та "Чорний ліс”) (2017)
Регрут П. В. - Рецепція творчості Михайла Коцюбинського: сучасні літературні тенденції (2017)
Товт О. О. - Художня інтерпретація історії україни в п’єсі "Украинские сцены из 1649 года" М. Костомарова (2017)
Тхорук Р. Л. - Драма Левка Лопатинського "Беата й Гальшка": мелодраматичні аспекти православно-християнської ідентичності (2017)
Урсані Н. М. - Художня інтерпретація житія Олексія, чоловіка Божого в елегії Феофана Прокоповича (2017)
Ференц Н. С. - Тема рідного краю в ліриці Людмили Кудрявської (2017)
Чиж Н. О. - Воєнний щоденник як "текст пам’яті" в умовах екстремального напруження особистості (2017)
Чобанюк М. М. - Творчість Варґаса Льоси у руслі теорії концептуального художнього синтезу (2017)
Selepec J. - K cyrilskym rukopisom vo fonde Statnej vedeckej kniznice v Presove (2017)
Бабійчук Т. В. - Розвиток медіакомпетентності студентів педагогічного коледжу (створення буктрейлерів за романами Любові Василів-Базюк) (2017)
Здіховська Т. В. - Вигукові фразеологізми з емоційно-оцінним значенням у прозі Б. Лепкого та У. Самчука: семантичний і функційно-стилістичний аспекти, Горбач Н. В. (2017)
Хом’як І. М. - Унормоване мовлення як передумова досягнення орфографічної компетенції (2017)
Царалунга І. Б. - Мова конфесійних пам’яток середньовічної Волині (2017)
Глотов О. Л. - Нотатки на маргінесі дослідження про літературу маргінесу з приводу монографії М. М. Калініченка "Американський ренесанс в контексті популярної культури Сполучених Штатів першої половини ХІХ сторіччя". – Рівне: О. Зень, 2017. – 208 с. (2017)
Блог головного редактора (2018)
Асадуллина Н. Р. - Перспективы экологической политики в условиях развития экономики природопользования (2018)
Павлов К. В. - Современное состояние и перспективы развития аквакультуры: федеральный и региональный аспекты, Андреева И. Г., Метелева М. Г. (2018)
Рабыко И. Н. - Корпоративная система управления акционерными обществами в Республике Беларусь (2018)
Столярчук Г. В. - Організація внутрішнього аудиту суб’єктів господарювання як складова корпоративного управління, Хлівна І. В. (2018)
Киевич А. В. - Трансформация налоговых систем на примере стран – членов Европейского Союза, Пригодич И. А., Конончук И. А. (2018)
Костирко Л. А. - Пріоритети фінансового контролінгу в управлінні вартістю господарюючих суб'єктів, Євтушенко М. В. (2018)
Ліхоносова Г. С. - Варіації ефективності запровадження інструментів податкового регулювання (2018)
Усоский В. Н. - Криптовалюта как абстрактное обязательство и условие эмиссии банком кредитных денег (2018)
Бабушкін О. А. - Міграційні процеси в ракурсі економіко-правових відносин, Комар Р. О. (2018)
Калінеску Т. В. - Доктрина соціальних орієнтирів податкової політики в умовах демократичних трансформацій суспільства (2018)
Чернявська Є. І. - Трудові відносини як об'єкт ринкового реформування економіки, Овєчкіна О. А. (2018)
Мустафаев А. А. - Пути повышения эффективности использования финансовых ресурсов АПК северного региона (2018)
Тофанюк О. В. - Моніторинг сучасного стану міжрегіональних диспропорцій розвитку, Зінчук А. С., Ващенко О. М. (2018)
НОВИНИ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ (2018)
Редакційна колегія рекомендує (2018)
Рецензенти (2018)
Вимоги до оформлення (2018)
Вихідні дані (2018)
Загородня А. А. - Відображення процесів диференціації в змісті освіти старшокласників (2000-ні роки) (2018)
Дехтяренко С. Г. - Диференціація та профілізація навчання природничих дисциплін у новій українській школі, Савіч І. О. (2018)
Жерновнікова Я. В. - Формування рухових якостей учнів основної школи: диференціація фізичних навантажень та урахування рівнів біологічного розвитку (2018)
Кабацька О. В. - Методичні підходи оцінювання здоров’язбережувальних знань студентів у формуванні навичок самоконтролю здоров'я (2018)
Пахомова Т. А. - Проблемы современного билингвального обучения предметам неязыкового цикла в средней школе (2018)
Потапенко М. В. - Становлення методики дизайн-освіти на початку XX століття в Німеччині (Баухауз) (2018)
Тишкевич И. Э. - Активизация креативности учащихся средствами современных музыкально-компьютерных технологий на уроках музыки (2018)
Горленко В. П. - Социально-нравственный фундамент создания педагогического пространства (2018)
Зенько Н. Н. - Творческая самореализация как основа социализации обучающихся (2018)
Селиванова Л. И. - Факторы социального риска для социализации обучающихся (2018)
Гердова Т. С. - Виразні засоби музичного мистецтва в художній цілісності драматичного спектаклю (методичний аспект) (2018)
Голованова Т. П. - Теоретичні засади професійної компетентності майбутнього викладача вищої школи (2018)
Білозуб Л. М. - Формування творчої активності майбутніх дизайнерів в освітньому середовищі університету (2018)
Гончаренко Ю. В. - Умови формування пластичної майстерності майбутніх акторів у процесі хореографії, Лазько А. Г. (2018)
Гончаров В. М. - Оптимізація розвитку пластичної майстерності майбутніх акторів засобами сценічного руху (2018)
Грибан Г. П. - Теоретичні аспекти професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту до реабілітаційної роботи (2018)
Гринь Л. О. - Нормативна основа вокальної підготовки актора музично-драматичного театру: система принципів (2018)
Драч А. С. - Роль і місце читацької компетентності в професійній компетентності майбутніх учителів іноземних мов (2018)
Іваницький О. І. - Формування фахових компетентностей майбутніх учителів фізики в процесі самостійної роботи (2018)
Парій С. Б. - Інформаційна компетентність у структурі професійної компетентності майбутнього фахівця з туризму (2018)
Пінчук Л. М. - Розвиток творчого потенціалу студентів у позааудиторній діяльності з англійської мови в рамках компетентнісного підходу, Єрмакова К. С. (2018)
Пономаренко Я. С. - Використання автентичних матеріалів у формуванні готовності майбутніх кваліфікованих робітників до фахового іншомовного читання (2018)
Соколовська Н. П. - Формування творчої дисципліни як чинника професійної підготовки майбутніх акторів (2018)
Стадніченко Н. В. - Формування суб'єкт-суб'єктних відносин у навчальному колективі в процесі фахової підготовки майбутнього актора (2018)
Чернявський Б. Р. - Зарубіжний та вітчизняний досвід формування іншомовної компетентності майбутніх економістів (2018)
Вимоги до оформлення статей у "вісник запорізького національного університету" за фахом "педагогічні науки" (2018)
Вихідні дані (2018)
Дейко Р. Д. - Нейропептиди та їхнє місце в лікуванні захворювань нервової системи (частина І), Штриголь С. Ю. (2018)
Степанюк Н. Г. - Лікарські засоби як модулятори апоптозу в лікуванні серцево-судинної патології (2018)
Демченко С. А. - Синтез й аналгезуюча активність 6,7,8,9-тетрагідро-5Н-I1,2,4I триазоло I4,3-aI азепінів, Чаленко Н. М., Бухтіарова Т. А., Серединська Н. М., Бобкова Л. С., Ядловський О. Є., Демченко А. М. (2018)
Дуб А. І. - Вплив нової фітокомпозиції на спектр ліпідів крові на моделі гіперліпідемії в щурів, Кліщ І. М., Вронська Л. В., Стечишин І. П. (2018)
Рогозін В. В. - Протипухлинна активність похідного хіназоліну – 2-(3-аліл-4-оксо-3,4-дигідро-хіназолін-2-ілсульфаніл)-N-(2,6-дихлорофеніл)-ацетаміду на гетеротрансплантатах недрібноклітинного раку легенів людини, Завертіленко С. П., Хавич О. О., Шарикіна Н. І. (2018)
Чайка Л. О. - Експериментальне дослідження фармакологічної активності назального спрею мометазону з оксиметазоліном, Деєва Т. В., Нікітіна Н. С., Тимченко О. В., Лібіна В. В., Андріанова Т. В., Безугла О. П. (2018)
Bondarenko L. B. - Effects of two antituberculosis agents compositions on DNA fragmentation in Wistar albino male rats, Shayakhmetova G. M., Kovalenko V. M. (2018)
Зайченко Г. В. - Вивчення гострої токсичності крему з наночастинками церію діоксиду за різних шляхів введення, Покотило О. А., Нікітіна Н. С. (2018)
Білай І. М. - Фармакологічна безпека комбінації аторвастатину з триметазидином за умов експериментальної гіперліпідемії, Цис О. В., Михайлюк Є. О. (2018)
Залигіна Є. В. - Визначення вмісту суми флавоноїдів у складі густих екстрактів з незрілих плодів горіха волоського, Подплетня О. А., Соколова К. В. (2018)
Левин М. Г. - Современные аспекты нормирования и контроля профиля примесей в лекарственных препаратах, Брицун В. Н., Мелешко Р. А., Терещенко О. Н., Гуменюк А. А., Останина Н. В. (2018)
Правила для авторів (2018)
To Authors (2018)
Krinichko L. R. - Dynamics in changes of free-radial oxidation proteins, regenerator processes, microbial distribution and non-specific immunity in the homogenates of scar tissues at different stages of the postoperative period, Grigorov S. M. (2018)
Лавренко А. В. - Изучение распространенности гиперчувствительности β-лактамным антибиотикам среди населения Украины, Кайдашев И. П. (2018)
Lavrenko A. V. - The study of prevalence of hypersensitivity to β-lactam antibiotics among the population of Ukraine, Kaidashev I. P. (2018)
Nedoborenko V. M. - Subcutaneous adipose tissue in female patients with iron deficiency anemia and obese women does not differ in the expression of ikbα, Shlykova O. А., Izmailova O. V., Ishcheikin K. E., Kaidashev I. P. (2018)
Morokhovets H. Yu. - Methods of effective teaching bioinformatics in medical academic setting, Lysanets Yu. V. (2018)
Bagmut I. Yu. - The development of membranous pathology of hepatocytes the influence of intoxication, Kolisnyk I. L., Titkova A. V., Rezunenko Yu. K., Boiagina O. D. (2018)
Шликова О. А. - Природні пептидні комплекси тимуса та нирок підсилюють апоптоз трансформованих Т-клітин, але не впливають на процеси апоптозу В-клітин, Ізмайлова О. В., Лисанець Ю. В. (2018)
Shlykova O. A. - Natural peptide complexes of thymus and kidneys reinforce apoptosis of transformed T-cells, but do not affect the processes of apoptosis in B-cells, Izmailova O. V., Lysanets Yu. V. (2018)
Людмила Іванівна Чернявська - видатна жінка-науковець святкує ювілей (2018)
Леонід Павлович Рева – ювіляр! (2018)
Чернявська Л. І. - Вологість цукру. Методи технологічного контролю при виробництві цукру та його зберіганні (2018)
Українець А. І. - Роль кафедри технології цукру і підготовки води НУХТ у кадровому і науково-технічному забезпеченні розвитку цукрової галузі України, Гусятинська Н. А., Рева Л. П. (2018)
Борисюк П. Г. - Гармонізація українських стандартів до міжнародних і європейських, Галацан Л. А. (2018)
Чернявская Л. И. - Мутность растворов белого сахара, причины ее образования и способы уменьшения (2018)
Про підсумки сільськогосподарського року (2018)
Кошкалда І. В. - Удосконалення моделі державного регулювання грошової оцінки земель, Анопрієнко Т. В. (2018)
Діброва А. Д. - Моделювання ринку рідкого біопалива в Україні, Чебан І. В. (2018)
Dukhnytskyi B. V. - Self-sufficiency of the Ukrainian domestic food market (2018)
Хареба О. В. - Підвищення економічної ефективності виробництва малопоширених овочевих культур, Рибак Я. Я. (2018)
Дем’яненко С. І. - Аграрний менеджмент в системі агробізнесу (2018)
Ксьонова О. В. - Експрес-діагностика внутрішньої соціальної ефективності сільськогосподарських підприємств: методичне забезпечення (2018)
Шпикуляк О. Г. - Перспективи і тенденції інституціоналізації сімейних фермерських господарств у механізмі ринку, Малік М. Й., Мамчур В. А. (2018)
Третяк В. М. - Інституціональні проблеми обігу земельних часток (паїв), Поліщук А. С. (2018)
Нечипоренко О. М. - Методологічні засади оцінювання результативності іригаційного землеробства (2018)
Білокінна І. Д. - Організаційно-економічні аспекти розвитку аграрного сектору на засадах "зеленої економіки", Фурман І. В. (2018)
Шевчук Н. С. - Інтегрована звітність: поняття та економічна сутність (2018)
Дмитрук М. І. - Поглиблення кооперації у сфері виробництва та переробки винограду (2018)
Зміст журналу за 2018 рік (2018)
Асєєва І. - Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутніх бакалаврів машинобудівних спеціальностей (2017)
Асламова М. - Аксіологічні аспективиховання морально-етичних якостей майбутнього лікаря (2017)
Бардінов О. - Змістова характеристика ключовихпонять, які застосовуються по відношенню до внутрішньо переміщених осіб, Бардінова А. (2017)
Бех І. - Виховний проект А. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної парадигми (2017)
Бєляєва Н. - Адаптація студентів-переселенцівдо університетського середовища засобами виховної діяльності, Боловацька Ю. (2017)
Білик О. - Модель формування самоосвітньої компетентності майбутніх техніків-електриків (2017)
Блажко О. - Спецкурс "Методика організації допрофільної підготовки з хімії учнів основної школи" як складова професійної підготовки майбутнього вчителя хімії (2017)
Будянський Д. - Риторична культураакадеміка Івана Андрійовича Зязюна (2017)
Бхіндер Н. - Британський вплив на професійну підготовку прикордонників у республіці Індія (2017)
Ворона П. - Методологічні особливості управління інноваційними проектами у змісті підготовки менеджера з управління інноваційною діяльністю (2017)
Гнатів З. - Роль музично-естетитчної освіти в розвитку лідерського потенціалу суспільства (2017)
Год Б. - Велична постать європейської педагогіки: іспанський наставник і гуманіст Х. Л. Вівес (1492-1540 роки), Год Н. (2017)
Гончарова Є. - Організація процесу навчання іноземної мови на диференційній основі у вищих навчальних закладах (2017)
Гриньова М. - Зелений туризм як пріоритетний напрям розвитку паркових територій Полтавщини: методика соціального проекту, Купріян К. (2017)
Гриценко Л. - Роль рационально-теоретического и эмоционально-образного подходов в становлении педагогики А. С.Макаренко (2017)
Денисовець Т. - Соціальна занедбаність дитини як педагогічна проблема (2017)
Долінська Л. - Підготовка випускників інженерного напрямку освітидо здійснення педагогічної діяльності (2017)
Дорошенко С. - Особливості формування термінологічної компетенції студентів-документознавців, Лисенко А., Тєвікова О. (2017)
Дружченко Т. - Навчання студентів спеціальності "право" англійського усного монологічного мовлення на засадах диференційованого підходу (2017)
Дяченко-Богун М. - Практичні аспекти методики формування готовності майбутніх учителів біології до реалізації здоров'язбережувальних технологій у професійній діяльності (2017)
Жамардій В. - Проектування процесузастосування фітнес-технологійна заняттях із фізичного виховання студентів (2017)
Зайцева Ю. - Фізкультурно-спортивна робота у змісті професійної діяльності учителя фізичної культури, Ломан С. (2017)
Запорожець О. - Сучасне телебаченняу системі просвіти батьків (2017)
Ічанська Н. - Викладання математики іноземним студентам технічних спеціальностей, Наливайко Л. (2017)
Іщенко В. - Розвиток професійного іміджу молодого педагога на основі самоменеджменту (2017)
Казачінер О. - Методологічні підходи до дослідження проблеми розвитку інклюзивної компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти (2017)
Каричковський В. - Проблеми вищої аграрної освіти в країнах пострадянського простору (2017)
Кобець В. - Джерела навчання у процесі формування готовності майбутніх менеджерів до професійної діяльності (2017)
Кращенко Ю. - Проектування системи адаптації студентів-переселенців до університетського середовища, Овчинникова Ю. (2017)
Лебідь О. - Студентоцентрований підхід до формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістратури (2017)
Макаренко В. - Освоєння досвіду творчої діяльності за фахом майбутніми лікарями в процесі природничо-наукової підготовки (2017)
Макаренко К. - Урок фізики в системі особистісно орієнтованого навчання (2017)
Малишевська І. - Забезпечення підготовки педагогічних фахівців дороботи в умовах інклюзивної освіти (2017)
Мільто Л. - Філософсько-методологічні підходи дослідження розвитку ідей педагогічної майстерності (2017)
Мірошниченко В. - Християнське виховання раннього чернецтва у вітчизняній релігійно-педгогічній спадщині (ХІ-ХVІІІ ст..) (2017)
Мокляк В. - Міжнародно-правове регулювання академічних свобод як сутнісної характеристики автономії вищого навчального закладу (2017)
Момот О. - Виховання особистості майбутнього вчителя засобами олімпізму (2017)
Мороховець Г. - Формування професійної компетентності майбутнього лікаря як педагогічна проблема, Макаренко О., Стеценко С. (2017)
Новік С. - Формування соціальних пріоритетів підлітка в процесі занять спортом (2017)
Окольнича Т. - Особливості соціалізації та формування моральностідітей у родильній обрядовості східних слов'ян (2017)
Оніпко В. - Біоетика як невід'ємна складова процесу фахової підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін, Орлова Л. (2017)
Панасенко І. - Інноваційна діяльність соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Пєнов В. - Розвиток валеологічної освіти в навчальних закладах півдня України (кінець ХІХ – 1917 р.) (2017)
Прокопенко Л. - Застосування інтерактивних технологій та створення особистіснозорієнтованих ситуацій на заняттях із української мови для студентів коледжу (2017)
Проценко І. - Основи моніторингу якості педагогічної освіти магістрів вищого навчального закладу в контексті євроінтеграційних процесів (2017)
Рендюк С. - Дидактичні умови управління пізнавальною діяльністю студентів (2017)
Сайбеков М. - Методичні зади "Етимологій" Ісидора Севільського (2017)
Сас Н. - Індивідуальний освітній маршрут як форма педагогічного супроводу студентів внутрішньо - переміщених осіб у нових умовах життя та навчання (2017)
Ставицька І. - Формування іншомовної компетентності магістрантів машинобудівних спеціальностей засобами мультимедіа (2017)
Тараненко І. - Змістова характеристика поняття "важкі підлітки" (2017)
Ткаченко А. - Специфіка соціалізації студентів-переселенців у навчальному колективі, Жданова-Неділько О. (2017)
Удовиченко І. - Значення навчально-методичного забезпечення у процесі формування системи географічних знань і компетентностей школярів (2017)
Яковенко А. - Корекційно-логопедична програма з формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку до школи (2017)
Петюх Г. П. - Біотехнологічні підходи в розмноженні та оцінці Miscanthus giganteus, Пришляк Р. І. (2017)
Блайда И. А. - Усовершенствование оптимальных параметров выщелачивания металлов из техногенных отходов мезофильной ассоциацией ацидофильных хемолитотрофных бактерий, Джамбек О. И., Васильева Т. В., Водзинский С. В., Слюсаренко Л. И. (2017)
Романова З. М. - Інтенсифікація процесів в пивоварінні за участю ферментів, Романов О. С., Косоголова Л. О. (2017)
Мішаріна Ж. А. - Молекулярно-цитогенетичні критерії прогнозування перебігу плазмоклітинної мієломи, Мінченко Ж. М., Курченко А. І., Любарець Т. Ф., Дмитренко О. О., Бебешко В. Г. (2017)
Timchiy K. I. - Investigation of expression of high-molecular substances, as the consequence of exposure to laser light on the organism earth worms of Eisenia venneta, Smetanin V. T., Sidashenko O. I., Kilochek T. P., Nedzvetskkii V. S. (2017)
Малиновська І. М. - Вплив органічного і мінерального удобрення на чисельність та фізіолого-біохімічну активність мікроорганізмів сірого лісового грунту, Дегодюк С. Е., Ястремська Л. С. (2017)
Голубіцька В. О. - Антагоністична дія композиційного препарату на основі молочнокислих бактерій на умовно-патогенні мікроорганізми, Cуслова О. С., Ястремська Л. С. (2017)
Косоголова Л. О. - Використання електромагнітного випромінювання для оптимізації виробництва технічного спирту, Лошицький П. П., Коломійчук Д. А. (2017)
Косоголова Л. О. - Мікрофлора девясила звичайного (Inula vulgaris DS.) від місця зростання, Небесна Ю. М., Веселовська Т. С., Чоповська А. О. (2017)
Pylypenko M. Y. - Methods for extraction and purification of phycobiliproteins, Kuzmina L. P. (2017)
Пришляк Р. І. - Особливості технології культивування міскантусу в умовах in vitro (2017)
Целуйко В. И. - Реалии лечения артериальной гипертензии в Украине: результаты когортного исследования СИСТЕМА-2 (2018)
Пархоменко А. Н. - Влияние различных режимов липидоснижающей терапии на эффективность ургентной реваскуляризации миокарда и развитие ремоделирования левого желудочка у больных с острым коронарным синдромом с элевацией сегмента ST, Иркин О. И., Лутай Я. М., Кушнир С. П., Белый Д. А., Степура А. А., Соколов Ю. Н., Соколов М. Ю., Кобыляк В. Ю., Крывчун А.С. (2018)
Єпанчінцева О. А. - Дисфункція лівого шлуночка перед плановою хірургічною реваскуляризацією. Особливості "сірої зони", Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Тодуров Б. М. (2018)
Сичов О. С. - Фактори, що впливають на ризик розвитку ішемічного інсульту в пацієнтів з фібриляцією – тріпотінням передсердь неклапанного походження, Бородай А. О., Бородай Е. С. (2018)
Колесник М. Ю. - Взаємозв’язок поліморфізму генів CYP2C9, CYP4F2, VKORC1 з розвитком геморагічних ускладнень при терапії варфарином у хворих з фібриляцією передсердь: результати одноцентрового річного спостереження, Камишний О. М., Михайловський Я. М. (2018)
Сичов О. С. - Вплив частоти скорочень серця на структурно-функціональний стан міокарда та внутрішньосерцеву гемодинаміку в пацієнтів із постійною формою фібриляції передсердь неклапанної етіології, Романюк П. Б., Бородай А. О., Гур’янов В. Г. (2018)
Коваленко В. М. - Динаміка показників структурно-функціонального стану серця та порушень серцевого ритму в пацієнтів з міокардитом протягом 12 місяців спостереження, Несукай О. Г., Федьків С. В., Чернюк С. В., Кириченко Р. М. (2018)
Мансурова Д. А. - Тромбоз стента у пациента с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST с высокой остаточной реактивностью тромбоцитов, Каражанова Л. К., Сугралиев А. Б. (2018)
Руденко К. В. - Клінічний випадок хірургічного лікування обструк тивної форми гіпертрофічної кардіоміопатії за новою методикою операції Ferrazzi, Журавльова М. Л., Абдуєва Ф. М., Суманова І. А. (2018)
Дячук Д. Д. - Поширеність факторів ризику серцево-судинних захворювань в Україні: сучасний погляд на проблему, Мороз Г. З., Гідзинська І. М., Ласиця Т. С. (2018)
Підсумки рецензування статей в "Українському кардіологічному журналі" за 2016–2017 р. (2018)
Перелік статей, опублікованих в "Українському кардіологічному журналі" у 2017 р. (2018)
До відома авторів (2018)
Пам’яті Нінель Павлівни Строганової(1930–2018) (2018)
Сторож Я. Б. - Імплементація норм acquis communautaire в національне законодавство в контексті дерегуляції сфери охорони праці, Чернега Р. Т., Чумакова Н. В. (2018)
Здановський В. Г. - Про деякі аспекти безпеки праці у вугільній промисловості, Румежак О. М. (2018)
Таірова Т. М. - Оцінка ефективності функціонування правової підсистеми системи охорона праці, Ткачук К. Н., Сліпачук О. А. (2018)
Сербінова Л. А. - Вплив складу вибухової речовини на забруднення робочої зони при масових вибухах на гранітних кар’єрах, Водяник А. О., Петренко О. В. (2018)
Левченко О. Г. - Розчинність зварювальних аерозолів як показник їх токсичності, Явдощин І. Р. , Степанюк С. М. (2018)
Нанка О. В. - Підвищення рівня охорони праці, комфортності та мікроклімату в будівлях та спорудах, Войтов В. А., Цимбал Б. М., Артєм’єв С. Р. (2018)
Кружилко О. Є. - Аналіз інформаційних систем Держпраці та формування рекомендацій з їх модернізаці, Водяник А. О., Майстренко В. В., Полукаров О. І. (2018)
Lysiuk M. O. - Management of risk safety of labor on different levels (2018)
Третякова Л. Д. - Удосконалення методів оцінки виробничих ризиків електротехнічних працівників, Зацарний В. В., Прокопенко І. Д. (2018)
Романенко Н. В. - Розроблення заходів попередження нещасних випадків серед працівників із незначним досвідом роботи (2018)
Гуць В. С. - Умови безпечної експлуатації гірськолижного тренажера, Коваль О. А. (2018)
Таірова Т. М. - Комплексний підхід до оцінювання результативності СУОП на підприємствах хімічного комплексу (2018)
Зачепа Н. В. - Дослідження закономірностей взаємодії людини та промислово-навчального обладнання із застосуванням комп’ютерного тренажера-імітатора (2018)
Radionov М. - Econometric analysis of dynamics of occupational injury in Ukraine (2018)
Вихідні дані (2018)
Шамілева Л. Л. - Кон’юнктура ринку праці в Україні: проблеми виміру, збалансованості на середньострокову перспективу (публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці Державного фонду фундаментальних досліджень за проектом Ф71/29-2017), Шастун А. Д. (2018)
Рісний О. П. - Особливості становлення сучасних служб зайнятості, основні виклики та стратегічні цілі (2018)
Грішнова О. А. - Конкурентоспроможність вищої освіти і працівників: як створюється фіктивний людський капітал?, Брінцева О. Г. (2018)
Кравченко І. С. - Інтеграційно-адаптаційна модель розвитку професійних компетенцій працівників фінансово-кредитної сфери, Красовська І. Д. (2018)
Багратян Г. А. - Соціальна політика та ефективність економіки, Кліпа І. А. (2018)
Могильний О. М. - Соціальна відповідальність агрохолдингів: теоретичні припущення та ринкові практики, Ходаківська О. В. (2018)
Костриця В. І. - Європейський досвід підготовки та підвищення кваліфікації персоналу державних служб зайнятості, Вітряк Т. Б. (2018)
Плисенко Г. П. - Тенденції зайнятості в неформальному секторі економіки України (2018)
Antoni J. Piędel - Рotrzeby współczesnego społeczeństwa a bezpieczeństwo społeczne (2018)
Клавдієва К. Д. - Формування проектного підходу до роботи обласної служби зайнятості як фактор детінізації ринку праці в Україні, Ворона П. В., Онищенко Е. К. (2018)
Корінна Г. В. - Дійові форми роботи служби зайнятості у збалансуванні інтересів учасників ринку праці: досвід Житомирщини (2018)
Горбаль Г. М. - Тенденції розвитку ринку праці Івано-Франківщини в умовах глобалізації (2018)
Лутай Л. А. - Рецензія на монографію докторанта Інcтитуту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Ільїч Людмили Миколаївни за темою: "Структурні трансформації транзитивного ринку праці України" (2018)
Маршавін Ю. М. - Модернізація системи робочих місць як імператив розвитку сфери зайнятості (2018)
Садова У. Я. - Робочі місця як основа нової політики зайнятості й відтворення якості людського потенціалу в Україні, Степура Т. М. (2018)
Шаульська Л. В. - Стан ринку праці в контексті стратегії розвитку людського капіталу регіону, Кримова М. О. (2018)
Азьмук Н. А. - Екосистема ринку праці України (2018)
Петрова І. Л. - Зміни на ринку праці як фактор формування середнього класу в Україні (2018)
Міщук Г. Ю. - Гендерна нерівність як перешкода для становлення середнього класу в Україні: оцінка проявів та економічних втрат (2018)
Каленюк І. С. - Корпоративні форми підготовки персоналу в умовах економіки знань, Панченко Е. О. (2018)
Кривуша С. Г. - Модель прогнозування продуктивності праці в секторі освіти України (2018)
Зінченко О. А. - Культура праці як складова ділової культури (2018)
Shalenko M. - American realities: briefly about main sources of retirement income (2018)
Бойченко В. С. - Механізм забезпечення розвитку соціальної інфраструктури міста (2018)
Кресіна І. О. - Відновлення територіальної цілісності держави – основне завдання нинішнього етапу державотворення в Україні (2017)
Створено штаб захисту аграріїв від рейдерів (2017)
Павло Петренко відкрив у Миколаєві консультаційний центр послуг органів влади (2017)
Нові методи роботи: "літня школа" для капеланів (2017)
"Я себе в іншій країні не уявляю..." - Сергій Шкляр (2017)
Федоренко В. Л. - Інформація як доказ, або як захищати свої права, честь і гідність в глобальній мережі Інтернет, Собін О. К. (2017)
Суббот А. І. - Соціальний захист працівників правоохоронних органів (поліції) (2017)
Музика А. А. - Потерпілий від злочину має набути у кримінальному праві реального статусу (2017)
Самофалов Л. П. - Формування готовності вихованців виховних колоній до законослухняної, самокерованої поведінки, Шевченко Д. М. (2017)
Цюра В. В. - Закон як підстава виникнення відносин представництва (2017)
Веденьєва О. А. - Гендерна рівність в контексті розвитку громадянського суспільства (2017)
Призначення (2017)
Вітання (2017)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у липні 2017 року (2017)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2017)
Барабаш О. В. - Траєкторії політичних режимів та загально-трансформаційні процеси в Венесуелі та Мексиці: особливості розвитку й контурність змін (2018)
Безрук О. О. - Мобілізаційний потенціал суспільства: біополітичний аспект (2018)
Вінникова Н. А. - Дисфункціональність сучасних партійних систем як форм політичного представництва (2018)
Воронкова А. І. - Політичний процес у вітчизняному політологічному дискурсі: визначення напрямів його подальшої інтерпретації (2018)
Гжибовська Т. С. - Пріоритетні напрями формування антикорупційної політики України в сучасних умовах (2018)
Ель Сафі Баян Максед Салех - Фактори виникнення катарської кризи у контексті анти-іранських настроїв (2018)
Євсєєв С. Є. - Неоконсерватизм як теорія соціального реваншу, Тодріна І. В. (2018)
Зайончковський Ю. В. - Неокорпоративізм в умовах глобалізації: досвід Західної Європи, Осіпов О. М. (2018)
Коротков Д. С. - Аналіз сучасного виборчого процесу в Україні в ретроспекції поглядів В. Липинського (2018)
Коч C. В. - Любов, яка рухає кордони: діаспоральна політика Туреччини (2018)
Кошкіна О. І. - Пакт еліт як явище політичного процесу, Лінецький Л. М. (2018)
Куц Г. М. - Зміщення методологічних пріоритетіву концептуалізації політичної кризи: історико-політологічний ракурс, Білоцерківська Н. Г. (2018)
Мацишина І. В. - Офіційний політичний дискурс: інституціональний підхід (2018)
Моісеєва Н. І. - Синдром авторитаризму в російській масовій політичній свідомості, Садовніченко О. В. (2018)
Попій І. В. - Новітні тенденції політики академічної мобільності (2018)
Радіонова І. О. - Інклюзивне суспільство: від теорії до реальності (2018)
Романюк О. І. - Транзитологія як галузь наукових студій (2018)
Тяпкіна Ю. О. - Армія сучасної держави: гендерний вимір (2018)
Яцура К. Г. - Відкритість освіти: сутність та основні принципи (2018)
Костенко С. - Доступ до професії прокурора в Україні: проблема ефективності законодавчої моделі (2018)
Люлько C. - Передумови створення Державного бюро військової юстиції в Україні (2018)
Безкровний Є. - Правовий статус прокурора, який здійснює представництво інтересів держави в суді (2018)
Свірін О. - Теоретичні аспекти реалізації принципу неприпустимості зловживання процесуальними правами у господарському та цивільному судочинстві (2018)
Загиней З. - Засуджений та особа, яка відбуває покарання, як суб’єкти ухилення від відбування покарання, не пов’язаного з позбавленням волі: нотатки на полях судового рішення (2018)
Книженко О. - Кваліфікація ухилення від покарання, узгодженого сторонами (2018)
Мінченко C. - Регіональні особливості корупції в Україні (2018)
Попов Г. - Запобігання та протидія домашньому насильству: досвід Королівства Швеція (2018)
Дяченко В. - Упровадження в навчальний процес програми з міжнародного гуманітарного права для військових прокурорів (2018)
Тарасенко Ю. - Стан злочинності серед внутрішньо переміщених осіб в Україні (2018)
Матвіїшин Є. Г. - Оцінка зменшення рівня народжуваності в сільській місцевості і містах України під час Голодомору в 1932–1933 рр. (2017)
Клімушин П. С. - Інноваційні сервіси відкритих даних для забезпечення ефективного функціонування е-уряду, Спасібов Д. В. (2017)
Полякова О. С. - Проблеми публічного управління правовою освітою в матеріалах конференцій і періодичних виданнях України: наукометричний аналіз (2017)
Чаплай І. В. - Комунікативна ефективність публічного управління (2017)
Гончар В. В. - Проблеми становлення сучасного українського парламентаризму (2017)
Копилова М. С. - Центральні органи влади II Речі Посполитої як суб’єкти реалізації державної релігійної політики щодо православної церкви (2017)
Попова К. Г. - Категоріальні аспекти управління комунальною власністю громад та їхніх об’єднань (2017)
Родченко І. Ю. - Механізми, принципи, критерії та пріоритетні напрями самовпорядкування в системі державного управління (2017)
Слободян В. Я. - Консолідаційна дія "хліборобського класу" в капіталістичній консервативній традиції державотворення В. Липинського (2017)
Мельниченко О. А. - Державна промислова політика: сутність, засоби та напрями розвитку (2017)
Голинська О. В. - Базові підходи та категорії управлінської оцінки ефективності бюджетних програм (2017)
Савченко І. Г. - Модернізація державного механізму фінансування вищої освіти в умовах її реформування, Чумак О. В. (2017)
Cеменець-Орлова І. А. - Нормативно-правове забезпечення освітніх змін в Україні (2017)
Бойко О. Я. - Теоретичні підходи та методи формування сучасної податкової системи (2017)
Амер Аль-Атті - Узагальнення експертного оцінювання щодо визначення механізмів публічного управління випереджальним розвитком економіки України (2017)
Васільєв В. Т. - Модель та методика формування цільової функції державного управління у сфері міграційної політики на державному та регіональному рівнях (2017)
Збираник Ю. В. - Теоретичні аспекти планування маркетингових комунікацій у діяльності органів публічного управління (2017)
Мартиненко Н. В. - Соціально-економічні індикатори розвитку пенсійної системи України: державноуправлінські виміри (2017)
Марченко Л. Ю. - Казначейське обслуговування бюджетів об’єднаних територіальних громад в Україні (2017)
Гончаренко М. В. - Особливості фінансового забезпечення виконання делегованих повноважень місцевого самоврядування в умовах децентралізації (2017)
Тарасенко Т. М. - Поняття політичної відповідальності в контексті наукових досліджень із місцевого самоврядування (2017)
Сторожев Р. І. - Професійні компетенції лідерства в державному управлінні (2017)
Поліщук І. В. - Удосконалення організаційного механізму забезпечення розвитку професійного потенціалу державних службовців в Україні: запровадження системи менторства (2017)
Тарасюк І. О. - Організаційні аспекти формування професійної культури посадових осіб публічної влади (2017)
Бєлай С. В. - Розвиток механізмів реагування на кризові ситуації, що загрожують державній безпеці України: постановка наукового завдання, Черкашин О. Д. (2017)
Костенко В. О. - Актуальні проблеми регіонального управління процесами забезпечення радіаційної безпеки в Україні на прикладі Кіровоградської області (2017)
Серенок А. О. - Публічне управління розвитком електронного урядування окремих країн Європейського Союзу (2017)
Толпиго О. Ф. - Досвід імплементації європейських стандартів у національну практику реформування органів прокуратури, Толпиго Д. М. (2017)
Содержание (2018)
Gritcov S. S. - Pseudo-ring tests resolution for dynamic single faults in word-oriented memory, Sorokin G. F., Shestacova T. V. (2018)
Belyanin А. F. - X-ray radiation during pulsed laser treatment of opal matrices, Borisov V. V., Popov V. V. (2018)
Садченко А. В. - Исследование корректирующей способности синхрокодов для модели декодера с согласованной обработкой, Кушниренко О. А., Юркевич А. Г., Севастьянов В. С. (2018)
Максимів І. П. - Вплив параметрів детектора на ефективність приймання радіосигналів зі складною фазовою модуляцією, Алтунін С. І., Бондарєв А. П., Горбатий І. В. (2018)
Трофимов В. Е. - CFD-моделирование импактно-струйного радиатора для проведения термотренировки микропроцессоров, Павлов А. Л., Сторожук А. С. (2018)
Ковалюк Т. Т. - Исследование кристаллов Cu2ZnSnSe4 и гетеропереходов на их основе, Майструк Э. В., Солован М. Н., Козярский И. П., Марьянчук П. Д. (2018)
Трубаева О. Г. - Исследование ширины запрещенной зоны смешанных кристаллов ZnSxSe1–x, Чайка М. А. (2018)
Майструк Е. В. - Вплив температури на оптичні властивості тонких плівок Cu2ZnSnSe4, Козярський І. П., Козярський Д. П., Мар’янчук П. Д. (2018)
Мозговий Л. І. - Концепт даоської антропомістики на перетині східної та західної філософії, Бутко Ю. Л. (2018)
Бродецкая Ю. Ю. - Эпоха тотальной глухоты: природа и последствия антикультурного проекта (2018)
Окорокова В. В. - Постмодерна культура як світ симулякрів (2018)
Grigorova N. V. - Philosophical dialogue and its linguistic representation: German and Ukrainian traditions (2018)
Мухіна І. Г. - Цивілізаційні наслідки "культурної революції" у поглядах російських теоретиків першої половини ХХ століття (2018)
Литвинюк Л. В. - Біографія як капсула часу: нотатки з Х Конференції філософів слов’янських країн (2018)
Кобзєва І. О. - Людина на шляху до краси з позицій філософії (2018)
Кобзєва Ю. Ю. - Терапевтична функція філософської есеїтики (2018)
Тищенко Т. І. - Евристичний потенціал педагогічних метафор (2018)
Бурлука О. В. - Самоосвіта особистості як спосіб формування стратегії життя (2018)
Парфьонова О. І. - Концепт доброчесності у шкільній освіті через призму нового освітнього законодавства (2018)
Дроботенко М. О. - Філософ як громадський (публічний) інтелектуал (2018)
Мищенко В. И. - Созидательность, как стратегия выживания и концепция образования (2018)
Якимчук О. - Соціокультурні та економіко-політичні передумови створення Державної національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ століття") (2018)
Шостя С. П. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій при формуванні творчого мислення учнів (2018)
Сімакова Н. М. - Особливості фахової підготовки майбутніх суб’єктів процесу законотворення в галузі освіти (2018)
Малишева А. А. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського у сучасних соціокультурних контекстах (2018)
Захаренко К. В. - Диверсифікація джерел інформації в контексті інформаційної безпеки (2018)
Шаповал Н. В. - Симуляція і симулякр в теорії Ж. Дельоза (2018)
Артьомова Т. - Європейські цінності: інтелектуальний простір цивілізаційного діалогу (2018)
Філіпенко А. - Економічний світ: філософія (2018)
Подлєсна В. - Воєнно-економічні цикли (2018)
Мандибура В. - Шляхи забезпечення соціально-економічної справедливості оподаткування доходів населення, Томчук-Пономаренко Н. (2018)
Корнівська В. - Профіцит ліквідності в глобалізованому світі (2018)
Бурлай Т. - Ризики формування пастки дивергентності в процесі євроінтеграції України (2018)
Слободянюк М. - Другий етап вступу німецьких та австро-угорських військ в Україну (20 лютого — 5 березня 1918 року) (2018)
Ковальчук М. - Здобуття Коростеня військами армії УНР у березні 1919 року (2018)
Галущак М. - План генерала В. Курмановича та отамана Ф. Льонера щодо переходу Галицької Армії у перед­гір’я Карпат у квітні 1919 року (2018)
Фігурний Ю. - Етнокультурні та етногенетичні студії Леоніда Залізняка (1973—1991), Шакурова O. (2018)
Лєбєдєва Ю. - Інформаційний вимір російсько-грузинського конфлікту 2008 року: уроки для України (2018)
Іванець А. - До питання про використання Росією монументальної пропаганди як елементу окупаційної політики на тимчасово окупованій території Криму у 2014—2018 роках (2018)
Стасюк О. - Перспективи меморалізації теми Голодомору в музейному просторі (2018)
Хоменко О. - Українське соборництво, регіональна ідентичність та "русский мир" у соціокультурному просторі Донеччини 2005—2013 рр. (2018)
Бойко С. - Радянський та пострадянський світогляди: подолання конфліктних ситуацій в освітньому просторі незалежної України (2018)
Буйських Ю. - "Уявні" та "фантомні" кордони в антропологічній перспективі (2018)
Овсіюк О. - Дослідження київського передмістя в парадигмі пограниччя (на прикладі м. Ірпеня) (2018)
Соболєва О. - Релігійність, вірування, традиції (рецензія на нову книгу з української міфології) (2018)
Осадча Н. - Культурний образ сучасної України у діаспорній періодиці США (2012—2018 рр.) (2018)
Ціпко А. - Когнітивний простір українознавчої комунікації: теоретичні спостереження (2018)
Дайджест новин (2018)
Ломотько Д. В. - Шляхи підвищення рівня сервісу в умовах експлуатації швидкісних залізничних магістралей, Листопад М. С. (2017)
Чмельова О. С. - Оцінка економічної ефективності окремого сегменту інноваційних процесів, Шапірко В. Г. (2017)
Ловська А. О. - Дослідження динамічної навантаженості вагона-платформи з контейнерами при перевезенні на залізничному поромі (2017)
Овчаренко С. М. - Розвиток системи аналізу графіка виконаного руху пасажирських та приміських поїздів в ПАТ "Укрзалізниця”, Стегній Т. О., Василькова Л. В., Овчаренко О. О. (2017)
Мілянич А. Р. - Оптимізація складових засобів транспорту при їх проектуванні (2017)
Бабаєв А. М. - Візуальний контроль граничних зносів вузлів вагонів, Шапошник В. Ю. (2017)
Батюшин І. Є. - Досвід впровадження раціональних міжремонтних періодів вантажних вагонів, Гончаров О. М., Пустовгар В. О. (2017)
Даніленко Е. І. - Впровадження прискореного і швидкісного руху поїздів на залізницях України потребує розробки і застосування нових нормативних допусків по ширині рейкової колії в прямих і кривих, Йосифович Р. М., Молчанов В. М., Черніцький Р. Р., Олійник О. А., Сорока О. О. (2017)
Мойсеєнко К. В. - Обґрунтування необхідності скасування обмеження застосування скріплення типу КПП-5 за критерієм вантажонапруженості, Суслов В. М., Татуревич А. А. (2017)
Гордієнко Т. М. - Дослідження відповідності показників надійності швидкісного електропоїзду Екр-1 встановленим технічним вимогам (2017)
Реферати статей (2017)
Зайцев В. О. - Можливості та досягнення галузевого інституту залізничного транспорту, Батюшин І. Є., Грищенко С. Г., Петренко В. О. (2017)
Макаренко М. В. - Основные направления научно-технического развития ПАО "Укрзализныця” (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського