Булига О. М. - Інтелектуальна складова людського капіталу (2011)
Герасимено П. В. - О переходе на новые учебные планы и программы по уравневой подготовке экономистов в ПГУС (2011)
Компаниец В. В. - Основы национальной доктрины Украины: ценности - цели социально-экономического и духовно-культурного развития (2011)
Компаниец В. В. - О внеэкономических законах экономического развития, Павлович Ю. Л. (2011)
Копєйкіна О. В. - Вплив падіння рівня духовності і моральності на економіку країни (2011)
Наконечний Ю. В. - Мотиваційне поле підприємств портової діяльності (2011)
Тарлыков В. А. - Общественно-профессиональная аккредитация образовательных программ и сертификация выпускников (2011)
Дикань В. Л. - Перспективы развития Украины в глобальной экономической системе (2011)
Саліхова О. Б. - Інформаційно-аналітичний інструментарій державного регулювання високотехнологічної виробничої сфери України (2011)
Фещенко Л. В. - Вдосконалення бюджетного планування і прогнозування (2011)
Фещенко Л. В. - Зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів в умовах бюджетної реформи (2011)
Червяков И. М. - Роль ревизионной деятельности в обеспечении финансовой безопасности Украины, Дудин Н. Н. (2011)
Богомолова Н. І. - Удосконалення фінансового планування на залізничному транспорті, Кравченко О. О. (2011)
Гриценко Н. В. - Методи вибору оптимальної структури управління залізничним транспортом (2011)
Дейнека О. Г. - Диверсифікація, як складова реформування залізничного транспорту, Йолкін Д. Г., Каді Джамаль (2011)
Єрьоміна М. О. - Перерозподіл постійних витрат при розподілі вантажного та пасажирського руху за умов впровадження швидкісних та високошвидкісних залізничних перевезень в Україні (2011)
Зоріна О. І. - Використання залізничних ділянок з малими обсягами перевезень у провідних країнах світу (2011)
Зубенко В. О. - Використання логістики для інтенсифікації інноваційної діяльності на залізничному транспорті (2011)
Калініченко О. І. - Напрямки забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної транспортної системи (2011)
Кондратюк М. В. - Глобалізація як фактор впливу на формування конкурентоспроможної системи управління залізничним транспортом України (2011)
Корінь М. В. - Організація високошвидкісного руху як фактор забезпечення конкурентних переваг залізничного транспорту України (2011)
Маляр С. Б. - Техніко-технологічна складова економічної безпеки портових операторів (2011)
Марценюк Л. В. - Побудова моделі управління вантажними перевезеннями в умовах ринку (2011)
Міщенко С. П. - Напрямки забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту (2011)
Мягких І. М. - Проблеми розвитку авіатранспортних підприємств України та шляхи їх подолання (2011)
Наумова О. Е. - Удосконалення системи сервісного обслуговування пасажирів на Південній залізниці на підставі результатів маркетингового дослідження, Антонова О. І., Головань Л. В. (2011)
Полякова О. М. - Передумови формування мережі мультимодальних транспортно-логістичних центрів в Україні, Соломніков І. В. (2011)
Реброва А. Ю. - Теоретичні та методичні підходи розробки стратегії залізничного транспорту (2011)
Токмакова І. В. - Перспективи розвитку транспортно-логістичного бізнесу в Україні (2011)
Устенко М. О. - Перспективи створення транспортно-логістичного центру в Харківській області (2011)
Чебанова О. П. - Модель розвитку соціально-економічного потенціалу залізничного комплексу (2011)
Чередниченко О. Ю. - Причини браку вантажного рухомого складу "Укрзалізниці", як передумова до втрати українськими перевізниками позицій на ринку вантажних залізничних перевезень (на прикладі Південної залізниці) (2011)
Якименко Н. В. - Аспекти співпраці держав в галузі розвитку залізничних перевезень (2011)
Яковенко В. Г. - Напрямки підвищення конкурентоспроможності транспортних послуг (2011)
Алексєєва Т. І. - Удосконалення управління персоналом на підприємстві (2011)
Андрєєва Т. Є. - Теоретичні засади формування системи фінансового менеджменту підприємства, Терещенко Д. А. (2011)
Антошко Т. Р. - Особливості формування механізму впровадження корпоративної соціальної відповідальності у діяльність вітчизняних промислових підприємств (2011)
Боровик Ю. Т. - Текущее планирование на строительных предприятиях железнодороного транспорта в рыночных условиях (2011)
Гуржий Н. Г. - Методические аспекты разработки управленческих решений в организации транспортной логистики предприятия (2011)
Гур`янов А. Б. - Системний підхід до стратегічного управління підприємством, Гришко О. А. (2011)
Зайцева І. Ю. - Організаційно-економічний механізм забезпечення захисту підприємства від недружнього поглинання (2011)
Запорожець Т. С. - Визначення стратегій формування конкурентоспроможності господарського потенціалу машинобудівних підприємств України (2011)
Іванілов О. С. - Оцінка результатів діяльності будівельного підприємства на основі визначення інтегрального показника соціально-економічної ефективності, Перетятько А. Ю., Алексєєва Г. В. (2011)
Іванілов О. С. - Управління дебіторською заборгованістю населення на підприємствах житлово-комунального господарства, Таряник О. М., Шматкова К. Г. (2011)
Кондрашевська О. Г. - Методичний підхід до аналізу ресурсної бази підприємств машинобудування (2011)
Коршунов Є. А. - Визначення категорії "планування" (2011)
Мельник В. О. - Швидкість подачі товару на ринок як конкурентна перевага в динамічному ринковому середовищі, Ткаченко Ю. Ю. (2011)
Назаренко І. Л. - Методика оцінки інтелектуального капіталу лінійних підприємств залізничного транспорту, Мороз Т. О. (2011)
Одаренко Т. Є. - Екологічні аспекти аналізу господарської діяльності будівельного підприємства (2011)
Плугіна Ю. А. - Формування системи інтелектуально-орієнтованого управління розвитком підприємств залізничного транспорту: концептуальний підхід (2011)
Пономарьова Т. В. - Побудова механізму розробки стратегії забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства (2011)
Уткіна Ю. М. - Теоретичні основи впровадження ефективної системи менеджменту якості на підприємствах (2011)
Харчук Т. В. - Характеристика економічної стійкості підприємства та її елементів (2011)
Хмеленко І. І. - Основні тенденції діяльності вітчизняних підприємств машинобудування на зовнішніх ринках (2011)
Чепель В. В. - Обоснование эффективности страхования ответственности и рисков в условиях саморегулирования строительства на территории Российской Федерации (2011)
Черноіванова Г. С. - Інноваційний потенціал у концепції розробки інноваційної стратегії підприємства (2011)
Шифріна Н. І. - Класифікація активів підприємства за рівнем ліквідності (2011)
Юсупова Т. М. - Оцінка економічного потенціалу при реалізації стратегічного управління витратами на підприємствах залізничного транспорту (2011)
Янченко Н. В. - Організаційно-економічний механізм адаптивного управління на підприємствах залізничного транспорту (2011)
Яхкінд В. П. - Теоретичні аспекти формування економічної категорії "стратегічне планування маркетингового потенціалу підприємства" (2011)
Мова М. А. - Развитие автоматизированных систем управления проектами в ОАО "РЖД" (2011)
Андрєєва Т. Є. - Проектний менеджмент як засіб досягнення мети підприємства, Петровська Т. Е., Титар Т. С. (2011)
Колмакова О. М. - Оцінка ефективності управління персоналом кадровою службою, Смачило В. В., Губіна С. В. (2011)
Євсєєва О. О. - Соціальні стандарти як функціональні орієнтири розвитку соціальної сфери (2011)
Белікова Т. В. - Розвиток автокредитування в банках в умовах кризи (2011)
Ветрова А. А. - Систематизация факторов эколого-экономического управления на региональном уровне (2011)
Вовк В. А. - Формування пріоритетів розвитку зовнішньої торгівлі на основі оцінки стану внутрішньогалузевого балансу України (2011)
Калініченко Л. Л. - Інтегровані бізнес-структури: сутність та оцінка ефективності функціонування (2011)
Кисіль С. В. - Інтелектуальний капітал як невід'ємна складова інтелектуальних послуг (2011)
Колмакова О. М. - Основні принципи побудування економічного механізму прогнозування та швидкого реагування на подію "настання кризи" (2011)
Мушникова С. А. - Науково-теоретичні підходи до визначення поняття "управлінська інновація” (2011)
Наркізов М. М. - Реалізація ефективної регіональної політики в Україні (2011)
Панченко С. В. - Застосування методу канонічних кореляцій в дослідженнях взаємозв'язків соціально-економічного розвитку міських комплексів, Панченко Н. Г., Родченко В. Б. (2011)
Холодна Ю. Є. - Процес управління портфелем цінних паперів, Нагай І. В. (2011)
Юсаф Аб Абди Алсулаиман - Развитие торговых сетей Украины (2011)
Ягольницький О. А. - Аналіз взаємодії учасників фінансового кластеру (2011)
Компаниец В. В. - О метаэкономике и духовном воспроизводстве, Павлович Г. Л. (2011)
Алексенко Т. Л. - Структура угруповань і біопродуктивність макрозообентосу кардашинського лиману, Коржов Є. І., Шевченко І. В. (2018)
Володіна К. М. - Ензимологічні показники крові осіб із захворюванням на туберкульоз, Головченко І. В. (2018)
Дайнеко П. М. - Еволюція наукових уявлень про степові ландшафти в ботаніко-географічних дослідженнях (2018)
Казначєєва М. С. - Якісний та кількісний аналіз компонентів ендоканабіноїдної системи Cаnnabis satіva L., Аркушина Г. Ф., Затуливітер О. І. (2018)
Легка Д. В. - Таксономічна структура мохоподібних проектованого регіонального ландшафтного парку "Долина Курганів", Загороднюк Н.В. (2018)
Лушпай О. - Методика дослідження дії асептичнх препаратів на реакцію організму, Товстокорий О., Головченко І. (2018)
Мазур Т. П. - Рослини роду Echinodorus Rich. ex Engelm. родини Alismatacеae Vent. в колекції ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна та їх практичне використання, Дідух А. Я., Дідух М. Я. (2018)
Орлова К. С. - Формування кількісних показників зоопланктону у заплавних водоймах пониззя дніпра з різною інтенсивныстю зовнішнього водообміну, Коржов Є. І. (2018)
Павлов В. В. - Моделі пагоноутворення трав’янистих полікарпічних рослин флори північного присивашшя (2018)
Стадниченко А. П. - Комплексний вплив десикації і гельмінтів на трофологічні показники Planorbarius corneus (mollusca, gastropoda, bulinidae), Вискушенко Д. А., Гирин В. К. (2018)
Уваєва О. І. - Сезонна динаміка кількісного розвитку калюжниць (mollusca, viviparidae) у водоймах Полісся (2018)
Шевченко І. В. - Личинки двокрилих комах у структурі макрозообентосу пониззя Дніпра (2018)
Шейко В. В. - Біохімічні показники крові осіб із захворюванням на цукровий діабет, Головченко І. В. (2018)
Шкуропат А. В. - Електроенцефалографія: історія методу, Дишлик В. М. (2018)
Березівська Л. Д. - Журнал "Рідна школа" як джерело історії реформування загальної середньої освіти в Україні: концепції і проекти (1991–2002) (2018)
Буянов П. Г. - Особливості освіти мігрантів (із досвіду Російської Федерації) (2018)
Довгополова Г. Г. - Стан дослідженості проблеми організаційно-педагогічних умов підготовки магістрів педагогічної освіти в США, Степанець М. Ю. (2018)
Красюкова М. М. - Шляхи соціалізації і виховання учнівської молоді у християнських конфесіях народів Північного Приазов’я наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2018)
Могорита В. М. - Роль та місце ілюстрацій у змісті сучасного шкільного підручника історії (2018)
Носуліч Г. А. - Становлення корпоративної освіти у Канаді: від учнівства до початку її інституалізації (2018)
Пентилюк М. І. - Виховання мовної особистості підлітків засобами української мови і літератури у проспекції методичної системи В. О. Сухомлинського (2018)
Піхтар О. А. - Методичні аспекти підготовки до виконання фортепіанних творів другої половини XX – початку XXI століття, Клюєва С. В. (2018)
Ткаченко O. Б. - Питання якості діяльності викладачів ВНЗ України в післявоєнні роки (2018)
Черепаня М. Т. - Організаційно-педагогічні умови перебування дітей-ромів у дитячих притулках Закарпаття першої половини ХХ століття (2018)
Kardash L. V. - The culture of communication as a part of a professional culture in future teachers (2018)
Мамедова Г. А. - Развитие творческого мышления у учащихся при преподавании биологии в общеобразовательной школе (2018)
Мельниченко Р. К. - Організація профільного навчання в старшій школі зарубіжжя та його педагогічний супровід (компаративний аналіз) (2018)
Садовий М. І. - Методика навчання фізико-технічних дисциплін на засадах білінгвального підходу, Суховірська Л. П., Трифонова О. М., Вергун І. В. (2018)
Стеценко Н. М. - Формування читацької компетентності студентів технічних вишів у процесі навчання іноземної мови (2018)
Стеценко Н. М. - Розвиток методичної компетентності керівників закладів загальної середньої освіти в процесі організації методичної роботи в школі (2018)
Алєко О. А. - Сучасні вимоги до особистості вихователя в час реформування національної системи освіти, Гопта Г. Г. (2018)
Пішун С. Г. - Дозвіллєва діяльність молоді: становлення і розвиток (ретроспективний аналіз) (2018)
Ягупець Ю. І. - Визначення особливостей формування професійного іміджу майбутнього вчителя технологій, Пліско Ю. В., Погорела В. О. (2018)
Алексєєнко-Лемовська Л. В. - Особливості формування когнітивного компоненту методичної компетентності вихователів закладів дошкільної освіти (2018)
Ашихміна Н. В. - Сутність і компонентна структура виконавської майстерності майбутніх учителів музики в процесі музично-інструментальної підготовки (2018)
Батарейна І. О. - Формування позитивної мотивації до майбутньої професійної діяльності у студентів педагогічного університету (2018)
Bodnar S. V. - Developing sociocultural competence of Ukrainian university students majoring in economics in the process of foreign language mastering (2018)
Бредньова В. П. - Про підвищення ефективності професійної графічної підготовки студентів архітектурних і художніх спеціальностей, Смичковська О. М., Прохорец І. М. (2018)
Гириловська І. В. - Принципи та функції моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників (2018)
Демченко М. О. - До проблеми розробки професіограми вихователя закладів дошкільної освіти (2018)
Зорій Я. Б. - Особливості військово-професійної підготовки майбутніх офіцерів запасу у вищих навчальних закладах України, Хомчак Р. Б. (2018)
Iozis I. V. - Theoretical aspects of the professional culture in the modern science (2018)
Кисленко Д. П. - Безперервна практика як важливий компонент удосконалення системи професійної підготовки майбутніх фахівців з охоронної діяльності до використання інформаційних технологій (2018)
Kopytkova T. H. - The use of innovative technologies in the transportation industry managers’ training, Kopytkov D. M. (2018)
Котова О. В. - Структурні компоненти підготовки майбутніх учителів фізичної культури у вищих навчальних закладах, Непша О. В. (2018)
Крутогорська Н. Ю. - Педагогічна ситуація як інструмент активізації підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до професійної діяльності та особистого життя (2018)
Курчатова А. В. - Підготовка майбутніх вихователів до патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами краєзнавства (2018)
Лимар Ю. М. - Експериментальне дослідження стану самовиховання майбутніх учителів початкової школи, Непоп Ю. М. (2018)
Mammadova I. O. - Analysis of the outcomes of the experiment on preparation of future primary school teachers to carrying out innovative pedagogical activity (2018)
Martseniuk N. A. - Market conditions and their influence on the activity of a manager in the agrarian sphere (2018)
Миськова Н. М. - Використання методів інтерактивного навчання у підготовці майбутніх вихователів до професійної діяльності (2018)
Олійник Н. А. - Вплив харчування на здоров’я студентської молоді, Віннік Ю. В. (2018)
Стамбульська Т. І. - Проблема української національно-мовної особистості майбутнього вчителя сучасної початкової школи (2018)
Ткаченко Н. М. - Критеріально-рівневий підхід до діагностування професійного іміджу вчителя іноземних мов (2018)
Філіппова Л. В. - Сучасні вимоги до фармацевтичної освіти в Україні (2018)
Хоруженко Т. А. - Шляхи активізації процесу фахової підготовки майбутніх учителів технологій під час проведення навчальних занять (2018)
Яцишина Н. В. - Методика формування прагматичної компетентності майбутніх перекладачів (на когнітивно-збагачувальному етапі) (2018)
Арнаутова Л. В. - Корекційна робота з подолання дислексії у молодших школярів із затримкою психічного розвитку, Грек К. І. (2018)
Попов О. А. - Становлення соціальної педагогіки у Великій Британії (2018)
Фаласеніді Т. М. - Українсько-польський дискурс використання терміна "інвалідність" у соціальній роботі, Козак М. Я. (2018)
Baranenkova N. A. - The technologies and the strategies of the students’ critical thinking development in teaching foreign language for specific purposes, Mestharm O. A. (2018)
Діброва М. Ю. - Роль аутентичних неігрових фільмів у формуванні іншомовної комунікативної компетентності майбутніх корекційних педагогів (2018)
Ткачук Г. В. - Інтеграція онлайн-засобів змішаного навчання при вивченні інформатики (2018)
Черепаня Н. І. - Педагогічні умови розвитку математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку за допомогою інформаційних технологій, Русин Н. М. (2018)
Богомолова М. Ю. - Соціальний захист дітей у дитиноцентричній концепції В. О. Сухомлинського (2018)
Залуцька Г. І. - Освітня діяльність Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії в Канаді у 1903 – 1967 рр. (2018)
Кулиев Д. К. - Развитие массовой физической культуры и спорта в Азербайджане в 1993 – 2003 гг., Асланлы Г. М. (2018)
Морська Н. О. - Досвід запровадження болонських реформ у систему освіти Австрії та можливості використання їх в Україні, Олексів Г. Д., Шийка О. І. (2018)
Остапенко А. В. - Методичні рекомендації доцента І. Львова щодо викладання логіки у середній школі (2018)
Сай І. В. - "Institutio oratoria” ("Повчання оратору") як відображення педагогічних поглядів Марка Фабія Квінтіліана та одна з найважливіших пам’яток для вивчення педагогіки Давнього Риму (2018)
Троцко А. В. - В. О. Сухомлинський про організацію роботи з дітьми, які мають проблеми в розумовому й фізичному розвитку, Друганова О. М. (2018)
Шихалиева И. В. - Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации (2018)
Власенко О. М. - Аксіологічна спрямованість предметів гуманітарного циклу в контексті формування системи громадянських цінностей учнів освітнього закладу (2018)
Клибанівська Т. М. - Психолого-педагогічні аспекти пізнавальної активності студентів (2018)
Літвінова М. Б. - Ігрова методика проведення модульного контролю знань із фізики в технічних університетах (2018)
Нестерова І. В. - Особливості організації навчально-пізнавальної діяльності учнів старшої школи у контексті інтеграції формування їхніх ключових компетентностей та розвитку суб'єктності (2018)
Силюга Л. П. - Сюжетні задачі як засіб формування логіко-математичної компетентності учнів початкової школи, Іваник С. В. (2018)
Тарасенко М. І. - Способи підвищення мотивації студентів до вивчення іноземної мови (2018)
Чимшир В. І. - Механізм розвитку внутрішньої організаційної системи студента (2018)
Гордєєва К. С. - Формування відповідального ставлення до здоров’я в студентів факультету фізичного виховання, Іванченко Л. П., Іванченко С. Г. (2018)
Кузьміч Т. О. - Аспекти психолого-педагогічного управління закладом загальної середньої освіти як умова успішної соціалізації учнів (2018)
Podcherniaieva N. D. - Euroclub in general educational establishment as a center of forming of a tolerant person due to application of a civil education in the establishment (from the experience of the euroclub of Kharkiv specialized school № 73) (2018)
Яковлева С. Д. - Інклюзивне навчання – нові можливості для дітей із порушеннями психофізичного розвитку (2018)
Алєксєєва С. В. - Сучасний погляд на підготовку майбутніх фахівців до розвитку професійної кар’єри в системі дизайн-освіти (2018)
Безсонова О. К. - Типологічний портрет особистості молодого педагога дошкільного навчального закладу (2018)
Бондаренко Д. В. - Творча самореалізація майбутніх учителів музики (2018)
Бузенко І. Л. - Сутність еколого-валеологічної компетентності майбутнього вчителя (2018)
Войтовська О. М. - Закордонний досвід професійного розвитку вчителів фізичної культури в умовах післядипломної педагогічної освіти (2018)
Децюк Т. М. - Формування організаторських та управлінських навичок у студентів у процесі позааудиторної діяльності: теоретичний аспект, Лєскова Л. Ф. (2018)
Децюк Т. М. - Формування професійних навичок із протидії шкільному булінгу у майбутніх соціальних працівників у процесі позааудиторної роботи, Максьом К. В. (2018)
Дубовой О. В. - Методика викладання теоретичної складової частини фізичного виховання у студентів спеціальної медичної групи (2018)
Іваній І. В. - Теоретичні основи взаємодії фізичної й професійно-педагогічної культури особистості фахівця фізичного виховання (2018)
Іонова І. М. - Навчальна проектна діяльність як засіб професійної підготовки майбутніх соціальних працівників, Кирилюк А. В. (2018)
Ковальчук І. С. - Використання технологій критичного мислення у формуванні професійно-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін у вищих військових навчальних закладах (2018)
Коренева І. М. - Сучасні функції освіти для сталого розвитку (2018)
Лазаренко Л. М. - Теоретико-методологічні засади створення сприятливого освітнього середовища для опанування англійською мовою студентами технічних спеціальностей (2018)
Магрламова К. Г. - Основні підходи до реформування вищої медичної освіти як визначального чинника системи охорони здоров’я (2018)
Манюк Л. В. - Досвід застосування інформаційно- комунікаційних технологій у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького з метою підготовки до фахової комунікації, Кучумова Н. В. (2018)
Маятіна Н. В. - Акмеологічний підхід у формуванні готовності майбутніх техніків-технологів з технології харчування до професійної самореалізації (2018)
Невзоров Р. В. - "Я-образ" пілота як системотвірний і мотиваційний фактор набуття льотних компетентностей курсантами ВВНЗ (2018)
Олексієнко Л. А. - Основні методи навчання майбутніх перекладачів в університетах Австрії (2018)
Павлюк Т. Г. - Педагогічні умови формування професійної готовності до роботи з персоналом майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Семенець Л. М. - Організація і контроль самостійної роботи студентів ВНЗ з основ охорони праці та безпеки життєдіяльності, Васильєва Р. Ю., Малинівська Л. І. (2018)
Стойчик Т. І. - Сучасні напрями наукових досліджень з управління якістю підготовки конкурентоздатних фахівців (2018)
Федорова Н. В. - Діагностика сформованості когнітивного компонента гуманістичної педагогічної позиції майбутніх логопедів (2018)
Фоменко Л. М. - Розвиток пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики як актуальна педагогічна проблема (2018)
Шайнер Г. І. - Соціогуманітарний аспект іншомовної підготовки у вищих навчальних закладах (2018)
Букач М. М. - Ритмічність як засіб запобігання девіантності (2018)
Сергієнко Т. М. - Теоретичні основи соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів вищих військових навчальних закладів, Медвідь М. М., Черкашин О. Д. (2018)
Шевченко Т. Ю. - Гендерна компетентність як складова гендерної культури батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу (2018)
Власенко С. О. - Технологія моделювання термінових і кумулятивних адаптивних ефектів підготовленості лижників-гонщиків і біатлоністів, Пеньковець В. І. (2018)
Проць М. З. - Нові технології у навчальному процесі: інтерактивна дошка (2018)
Фефілова Т. В. - Використання прийомів технології розвитку критичного мислення на уроках математики у початковій школі, Саєнко Ю. О. (2018)
Яковишина Т. В. - Педагогічні умови застосування креативної технології "тайм-менеджмент" в умовах вищого закладу освіти, Сарнавська О. В. (2018)
Бондаренко А. В. - Змістовий аналіз інноваційних реформ у мистецькій освіті Польщі (2018)
Кир’ян Т. І. - Підготовка сімейних лікарів у вищих медичних закладах України в кінці ХХ – на початку ХХІ століть (2018)
Мафтин Л. В. - Концепти українознавства в творах В. О. Сухомлинського (2018)
Надєждіна І. М. - Роль духівництва Півдня України у розбудові освітнього простору ІІ половини ХІХ – початку ХХ століть (2018)
Панчук А. П. - Туризм: наукові розвідки поняття, Панчук І. В. (2018)
Селятенко О. В. - Формування системи медичних навчальних закладів в Херсонській губернії (ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Фізеші О. Й. - Актуалізація ретродосвіду початкової школи Закарпаття в умовах реформування освіти України (2018)
Фрига І. О. - Становлення системи освіти дорослих в Україні (1917–1941 рр.) (2018)
Шлєіна Л. І. - Сутність компетентнісного підходу у вищій освіті (2018)
Биковська Л. Б. - Перспективи впровадження спортивно-орієнтованої освіти в закладах вищої освіти України (2018)
Гриценко Ю. В. - Формування художньо-естетичної компетентності у студентів на заняттях із живопису (2018)
Кобаль В. І. - Вплив освітнього процесу на соціалізацію молодшого школяра, Лукач Н. П. (2018)
Лозан Т. А. - Соціолінгвістичний аналіз українського мовлення російськомовних студентів та членів їхніх родин в умовах Придністров’я (2018)
Опалюк Т. Л. - Діагностичний інструментарій для з’ясування рівня мотивації соціалізації особистості як компонента соціальної рефлексії майбутнього вчителя (2018)
Стельмах Н. В. - Педагог у системі корекційної освіти (2018)
Твердохлібова Я. М. - Методика художньо-графічної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2018)
Кропочева Н. М. - Інформаційний супровід національно-патріотичного виховання: законодавчо-нормативний аспект (2018)
Цимбрило С. М. - Полікультурне виховання студентів інноваційно-інформативними методами (2018)
Андрєєв А. М. - Діагностичний інструментарій для з’ясування рівня сформованості у майбутніх учителів фізики готовності до організації інноваційної діяльності учнів (2018)
Бивалькевич Л. М. - Особливості розвитку технічної творчості учнів закладів професійно-технічної освіти (2018)
Борисенко Н. А. - Методика підготовки майбутніх учителів технологій до формування художньо-технічних умінь в учнів базової школи (2018)
Буцик І. М. - Структура інженерної діяльності в аграрному виробництві як основа дослідницької підготовки фахівця (2018)
Гармаш О. М. - Компетентнісний підхід як напрям модернізації педагогічної освіти в Україні (2018)
Дабагян І. М. - Особистий професійний розвиток студентів: навчально-виховні аспекти (2018)
Давискиба В. О. - Дослідження підготовки майбутніх техніків- електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури (2018)
Денисенко Н. Г. - Задачний підхід і його роль у системі підготовки майбутніх вчителів фізичної культури (2018)
Діденко Є. П. - Педагогічні умови забезпечення технології формування дослідницької компетентності майбутніх товарознавців-експертів (2018)
Закаулова Ю. В. - Професійна компетентність педагога в освітньому процесі вищої школи, Гаврилюк М. В. (2018)
Ігнатенко Г. В. - До питання наступності в побудові моделі проектної компетентності майбутніх педагогів, Ігнатенко О. В. (2018)
Каричковська С. П. - Особливості підготовки майбутніх менеджерів в університетах України, Польщі та Росії, Каричковський В. Д. (2018)
Колечинцева Т. С. - Реалізація міжпредметних зв’язків між фізикою та навігацією в підготовці фахівців за спеціалізацією "судноводіння" в морських закладах вищої освіти (2018)
Косюк В. Р. - Експериментальна перевірка педагогічних умов розвитку творчих художніх здібностей майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки (2018)
Левчук О. В. - Реалізація прикладної спрямованості лекційного курсу вищої математики (фахове спрямування) у процесі підготовки фахівців спеціальності "екологія" (2018)
Манжос Е. О. - Інкультурація і соціалізація як складники цілісного процесу формування комунікативної культури особистості (2018)
Марінова Г. М. - Досвід організації науково-дослідницької роботи майбутніх соціальних працівників (2018)
Марущак В. С. - Формування творчої особистості майбутнього вчителя (2018)
Мельничук С. Ю. - Аналіз результатів експериментального дослідження з перевірки дієвості педагогічних умов застосування навчальних тренінгів у підготовці майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин (2018)
Nikolaienko O. V. - Method of discussions as one of the problem methods of study and reasonability of its application at foreign language classes, Ushata T. O. (2018)
Онищук І. А. - Оптимізація процесу формування культури самовизначення майбутніх фахівців дошкільної освіти у художній діяльності (2018)
Ракович В. А. - Аналіз методик навчання програмування ігор майбутніх інженерів-програмістів (2018)
Сікалюк А. І. - Ефективність впровадження змісту, форм і методів формування етичних цінностей у студентів технічних спеціальностей на заняттях з іноземної мови (2018)
Тарадюк Д. О. - Тьюторство як складова частина дуальної форми здобуття вищої педагогічної освіти (2018)
Фещук А. М. - Вплив іншомовної підготовки на академічну мобільність майбутнього фахівця з прикладної механіки (2018)
Шахман І. О. - Актуальні аспекти формування складових професійної компетентності майбутнього еколога (2018)
Кравченко О. О. - Організаційні засади надання соціальних послуг у сільській місцевості, Скочко М. О. (2018)
Суятинова К. Є. - Голодомор 1932–1933 рр.: соціальні аспекти (на прикладі творів В. Барки та У. Самчука) (2018)
Яшна О. П. - Сьогодення інклюзивної освіти з погляду формування центру управління патологією, Макаренко О. М. (2018)
Горобченко Н. В. - Сучасні вимоги до оновленої української школи (2018)
Тамаркіна О. Л. - Дискусія як один із методів навчання самостійній роботі студентів (2018)
Щелкунова Л. И. - Подходы к параметризации оптимизационных задач архитектурно-градостроительного решения, Емец М. С. (2018)
Алімпієва О. І. - Гендерно марковані фразеологізми англійської лінгвокультури, Приходько А. М. (2018)
Baybakova І. М. - Negative aspects of similarity – a linguistic analysis, Drapaluk H. S. (2018)
Бортник С. Б. - Лінгводидактичний ресурс англомовного туристичного дискурсу у навчанні студентів спеціальності "Туризмознавство" (2018)
Бунтурі Ю. В. - Дріллінг у вивченні німецької та англійської мов, Нiконоров С. I. (2018)
Ван Ицзинь - Вербализация концептов "мужской" и "женский" с точки зрения философии "инь-ян" (2018)
Варламова А. О. - Английские заимствования в современном французском языке, Выдышева О. Г. (2018)
Гаврилова И. Н. - Репликаты прецедентного имени "Judas" в немецком спортивном дискурсе (2018)
Гнатковська О. М. - Експліцитні засоби реалізації категорії оцінки в дискурсі інтернет-коментарів, Сапожник І. В., Суродейкіна Т. В. (2018)
Григорян Н. Р. - Вариативность просодии реплики-стимула и реплики-реакции диалогических единств, реализующих функцию убеждения, Дeмина Н. Е. (2018)
Дзюбіна О. І. - Типологічні принципи класифікації неологізмів у сучасній англійській мові (2018)
Дьяченко Г. Ф. - Глагольные единицы терминосистемы в области научно-технического дискурса (на материале текстов по специальности "акустика и ультразвуковая техника"), Микешова Г. Ф., Воробьева Е. В. (2018)
Зорницький А. В. - Вербалізація збройного конфлікту в англомовному медіа-дискурсі, Мосієнко О. В. (2018)
Карпусенко М. В. - Стилістичні особливості синтаксичних структур президентських дебатів (на прикладі третіх дебатів Х. Клінтон та Д. Трампа), Карпусенко Н. В. (2018)
Кисельова К. В. - Комічна метафора в мовленні доктора Хауса: енантіосемічний аспект (2018)
Косович О. В. - Просторове варiювання полiнацiональної мови як константа дослiджень у романiстицi (2018)
Красівський О. М. - Маніпуляція у політичній промові: лінгвістичні засоби, Горностай Л. М. (2018)
Кущ Е. О. - Фасцинативна мовна особистість Стіва Джобса (2018)
Лисенко Г. Л. - Щодо особливостей вживання запозичень у німецькому газетному дискурсі, Лисенко М. С. (2018)
Луньова Т. В. - Концептуальна структура есе Джеда Перла про Анрі Матісса: лінгвокогнітивний аналіз (2018)
Liulka O. О. - Peculiarities of the future time functioning in the Engish literature texts (2018)
Мартин В. О. - Номінативне поле субконцепту ΑΡΡΩΣΤΙΑ у давньогрецькій мові (2018)
Масалова Т. М. - Мовленнєві акти у структурі англомовної протестантської проповіді ХVIII століття (2018)
Никитина И. В. - Типология и способы выражения структур вторичной предикации в современном французском синтаксисе, Морошану Л. И. (2018)
Пікалова А. О. - Особистісна ідентичність англомовного дитячого поета (2018)
Пономарева Л. Ф. - К вопросу об ограничениях в процессах мовации в современном немецком языке (2018)
Pochtaruk G. Ya. - Comparative analysis of the semantic structure of the high-frequency word unit (on the material of scientific and technical discourse field "Automation of heat and power processes"), Zaitseva O. Yu., Moiseeva E. A., Sirotenko T. V. (2018)
Pukaliak M. V. - Idioms with numbers in modern English (2018)
Сiваченко І. В. - Особливості темпу мовлення англійських коментаторів футбольних матчів (2018)
Сидорова М. О. - Дискурсивно-стратегічні властивості висловлень з імплікатурами в реактивних ходах німецькомовного діалогічного дискурсу (2018)
Стройкова С. А. - Ономасіологічна структура німецьких іхтіонімів (2018)
Терехова С. І. - Специфіка функціонально-семантичного поля часової референції в англійській мові (2018)
Фоменко О. С. - Національний брендинг у контексті міжкультурної комунікації (2018)
Шумейко О. В. - Афіксальні моделі словотворення лексем-номінацій негативних базових емоційних концептів в американських романах ХХІ століття (2018)
Vorobiova I. A. - Religious vocabulary in the novel angels and demons by Dan Brown and peculiarities of its translation (2018)
Дзера О. В. - Омовлення біблійного концепту лінощі в поемі Івана Франка "Мойсей" та його ревербалізація в перекладі віри річ (2018)
Кущенко Ж. Л. - Переклад як феміністична проблема, Песоцька Д. Л. (2018)
Лесінська О. М. - Особливості вживання та перекладу дієприкметників та дієприкметникових зворотів у художньому тексті, Королюк Н. В. (2018)
Лесінська О. М. - Особливості перекладу перфектного (доконаного) інфінітива в художньому стилі (на прикладі роману Ф. С. Фіцджеральда "Великий Гетсбі"), Турлей Т. Т. (2018)
Монастирський Р. Я. - Передача лінгвостилістичних засобів створення образу моря у творах Е. Хемінгуея і перекладах Мара Пінчевського та В. Митрофанова (2018)
Safarli Aynur - The translation activity of Nurmuhammed Andalib: poet's "Mirza Hamdam" epos based on text and fragments (2018)
Пригодій О. С. - Концепт тепло як ключовий концепт української лінгвокультури в англійському перекладі твору Т. Прохасько "Спалене літо" (2018)
Скрильник С. В. - Актуалізація інтерферентності в перекладі офіційних документів (2018)
Содель О. С. - Інконгруентність як когнітивний механізм створення комічного в англомовних анекдотах і проблема перекладу (2018)
Alexeyev N. E. - Euro-English: peculiarities of evolution, Alexeyeva L. I., Synyova T. V. (2018)
Бондар Л. В. - Структурно-прагматичні особливості франкомовних конвенцій, Малашенко О. Р. (2018)
Дерега С. В. - Функціонування розмовної лексики в англомовних рекламних текстах (2018)
Полєжаєв Ю. Г. - Комунікативна стратегія деталізації у сучасних англомовних тревел-журналах (2018)
Рубцова В. В. - Актуальність навчання англомовному науковому наративу в контексті формування мовних компетенцій у молодих учених, Саліонович Л. М. (2018)
Савчук Г. В. - Прикладна програма Uugot.it для вивчення іноземних мов (2018)
Стогній І. В. - Формування навичок аудіювання у студентів вищих навчальних закладів, Никонорова Л. І. (2018)
Андруша Ю. С. - Мультилiнгвальне та мультикультурне навчання англiйськiй мові: сутність проблеми (2018)
Пишньоха О. А. - Дослідження взаємозв'язку мови та культури у працях українських тюркологів і турецьких лінгвістів, Покровська І. Л. (2018)
Струганець Л. В. - Цитатний вимір пізнання лінгвокультури (2018)
Ювілеї, пам’ятаємо (2018)
Суслик М. П. - Спогади про Вчителя – видатного хірурга О.О. Шалімова, Лучків В. І., Гаманюк А. І., Поліщук В. Т., Перепелиця В. П., Дикий О. Г. (2018)
Кривченя Д. Ю. - Старт торако-абдомінальної та серцево-судинної хірургії у "Медмістечку" під керівництвом О.О. Шалімова (2018)
Процайло М. Д. - Основні закономірності дитячого травматизму (за даними травмпункту Тернопільської обласної дитячої лікарні), Крицький І. О., Гощинський П. В., Крицький Т. І., Вітенко І.М. (2018)
Погребняк І. О. - Застосування судинного жовтого лазера (577 нм) у лікуванні поверхневих гемангіом у дітей, Корніюк А. А. (2018)
Коваленко О. М. - Епідеміологія дитячих опіків у м. Києві, Козинець Г. П., Сочиенкова Л. С., Коваленко А. О., Стаскевич С. В., Маркін Є. Л., Човган Д. М. (2018)
Слєпов О. К. - Хірургічне лікування неускладненого гастрошизису, Мигур М. Ю., Сорока В. П., Пономаренко О. П. (2018)
Samiul Hasan - Омфалоцеле та гастрошизис: порівняння результатів лікування у ресурсо-обмеженному третинному центрі, Ashrarur Rahman Mitul, Ayub Ali, KMN Ferdous, Umama Huq (2018)
Рокицька Н. В. - КТ-діагностика аномального відходження однієї з гілок легеневої артерії від аорти (гемітрункус), Раад Таммо, Ялинська Т. А., Морковкіна Г. Є., Гальченко О. Г. (2018)
Максименко А. В. - Вплив балонної дилатації легеневого стенозу на ріст гілок легеневої артерії у пацієнтів з тетрадою Фалло, Довгалюк А. А., Кузьменко Ю. Л., Мотречко О. О., Руденко Н. М. (2018)
Переяслов А. А. - Лапароскопія у лікуванні дітей зі спайковою кишковою непрохідністю, Дворакевич А. О., Никифорук О. М. (2018)
Іскра Ю. А. - Залежність частоти стрес-індукованих виразок від кислотності шлункового вмісту у постопераційному періоді у дітей, Біляєв А. В. (2018)
Мельниченко М. Г. - Ускладнення післяопераційних інтраабдомінальних інфільтратів у дітей, Антонюк В. В. (2018)
Лебедевич О. Б. - Скринінговий моніторинг ранньої профілактики розвитку ортопедичних ускладнень у дітей після перенесеного гострого гематогенного остеомієліту, Кулик О. М., Карпів А. І. (2018)
Аксельров М. А. - Лапароскопия или лапаротомия при формировании колостомы у новорожденных с атрезией ануса и прямой кишки?, Сергиенко Т. В., ВерхоланцевО. А. (2018)
Маліщук В. Д. - Випадок комбінації лімфангіоми з екзостозом лопатки, Овсійчук Т. П., Гаврилюк Ф. О., Ласкавий Б. О. (2018)
Пилипчук А. В. - Безоары желудка у детей, Чеканов Д. Ю., Недавний Г. В., Потоцкий А. В. (2018)
Фофанов О. Д. - Рідкісна аноректальна мальформація –вроджений товстокишковий мішок у новонароджених. Огляд літератури та власне спостереження, Фофанов В. О., Банасевич В. В. (2018)
Риженко О.В. - Випадок рідкісного типу подвоєння кишечника (2018)
Ксьонз І. В. - Ентеростомія у комплексі хірургічного лікування новонароджених із захворюваннями та вадами розвитку кишечника, Гриценко Є. М., Гриценко М. І. (2018)
Програма секції "Дитяча хірургія" в рамках ХХІV з’їзду хірургів України м. Київ, 26-28 вересня 2018 року (2018)
Тези з'їзду (2018)
Рецензія (2018)
Винаходи (2018)
Хіміон Л. В. - Сучасні підходи до діагностики та ведення хворих на хронічний некалькульозний холецистит на первинному рівні медичної допомоги, Ященко О. Б., Данилюк С. В., Ситюк Т. О., Кіча Н. В., Будько Т. М. (2018)
Матюха Л. Ф. - Аналіз викликів екстреної/невідкладної медичної допомоги до населення працездатного віку з приводу гіпертензивного кризу в умовах мегаполісу, Слабкий Г. О., Тарнавська О. О., Матвієць Л. Г., Малютіна Н. В. (2018)
Суслікова Л. В. - Аналіз випадків невдалих спроб лікування трубно- перитонеальної безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій, Сербенюк А. В. (2018)
Гощинський В. Б. - "Гострий живіт" та абдомінальний біль у практиці лікаря загальної практики – сімейної медицини, Бабінець Л. С., Мігенько Б. О., Боровик І. О., Творко В. М., Рябоконь С. С. (2018)
Khimion L. - Vitamin D status in rheumatoid arthritis patients, Klymas I., Zavialova M., Matuykha M., Trophanchuk V., Lebedieva T. (2018)
Величко В. И. - Оценка эффективности и безопасности препарата Олатропил в комплексном лечении дисциркуляторной энцефалопатии у пациентов с артериальной гипертензией, Данильчук Г. А., Корнован Г. В., Коваленко С. Ф. (2018)
Шекера О. Г. - Рання оцінка розвитку кардіоваскулярної патології у безсимптомних пацієнтів із субклінічним гіпотиреозом, Кухарчук Х. М. (2018)
Хухліна О. С. - Досвід застосування препарату Ноофен® 500 у хворих на стабільну стенокардію напруги та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу для підготовки до проведення езофагогастродуоденофіброскопії, Дрозд В. Ю. (2018)
Гаврилюк Г. О. - Тромбоцитарна аутологічна плазма у лікуванні посттравматичного остеоартрозу та травми колінного суглоба: клінічні результати 12-місячного спостереження (2018)
Ціпоренко С. Ю. - Вплив лізату бактерій на морфогенез сперматозоїдів інфертильних чоловіків з хронічним запаленням урогенітального тракту, Матюха Л. Ф. (2018)
Видиборець С. В. - Синдром гіпергемолізу: теорія і практика, Гайдукова С. М., Кучер О. В., Мороз Г. І. (2018)
Пузик С. Г. - Эндотелиальная дисфункция в патогенезе артериальной гипертензии и прогрессировании атеросклероза (2018)
Курята О. В. - Вплив препарату Тіворель на рівень матриксних металопротеїназ-2 і 9, галектину-3, продуктів кінцевої глікації та функціональний стан ендотелію у пацієнтів із постінфарктною хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду, Забіда А., Сіренко О. Ю. (2018)
Жарінова В. Ю. - Міжпоколінні відмінності поширеності та асоційованості з показником дожиття основних факторів кардіоваскулярного ризику, Шаповаленко І. С., Бутинець Ж. С. (2018)
Гавриленко Ю. В. - Клинико-лабораторная эффективность и безопасность использования ValeVita Риногель-Спрей и ValeVita Назо-Вит у детей при лечении острого поствирусного риносинусита (2018)
Родіонова В. В. - Застосування Муцитусу (ердостеїну) у лікуванні бронхо-легеневих захворювань у практиці сімейного лікаря, Глиняна Л. А. (2018)
Перцева Т. О. - Раціональна комбінована антибактеріальна терапія першої лінії для лікування хворих на негостітальну пневмонію в умовах стаціонару, Кірєєва Т. В., Бєлослудцева К. О., Крихтіна М. А. (2018)
Видиборець С. В. - Тромбоцити: структура і функції (лекція), Гайдукова С. М., Мулярчук О. В. (2018)
Видиборець С. В. - Альбумін: спектр можливостей застосування (лекція) (2018)
Zhuravlova Yu. O. - The role of public goods sector in the economy of Ukraine (2017)
Журба О. М. - Місце валютно-курсової політики в механізмі забезпечення економічної безпеки держави (2017)
Мироненко М. Ю. - Роль Вишеградської четвірки у забезпеченні ефективної євроінтеграції України, Смагло О. В. (2017)
Шатрова К. І. - Аналіз проекту КНР "Новий шовковий шлях" та місце України в ньому (2017)
Братюк В. П. - Теоретико-методологічні аспекти соціального страхування та його державного регулювання, Панющик І. І. (2017)
Гинда C. М. - Макроекономічна оцінка інтелектуальної капіталізації економіки України (2017)
Залунина О. М. - Строительство туристической инфраструктуры и его роль в развитии территории (2017)
Олефіренко М. І. - Дослідження впливу економічного розвитку країни на її інформаційний менеджмент, Халімончук І. В., Койбічук В. В. (2017)
Марков Б. М. - Структурні зміни у системі економічних явищ та процесів (2017)
Орлов В. В. - Насінництво високих генерацій в Україні: тенденції та проблеми розвитку (2017)
Рейкін В. С. - Аналіз чинників тінізації економіки України, Макара О. В. (2017)
Стоянець Н. В. - Розвиток підприємництва на сільських територіях як основа для розвитку аграрної економіки України (2017)
Шемаєв В. В. - Розвиток інфраструктури внутрішніх водних шляхів України: аспект економічної безпеки держави (2017)
Барна М. Ю. - Напрями інституціалізації лідерства в управлінні персоналом підприємств ресторанного господарства, Бабенко О. М. (2017)
Боровік Л. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційної політики сільського господарства (2017)
Виноградова О. В. - Стратегії конвергентно-орієнтованого розвитку телекомунікаційних підприємств України, Євтушенко Н. О., Гончаренко С. В. (2017)
Воронюк Т. А. - Визначення факторів, що впливають на зміцнення конкурентних позицій міні-кав’ярень (2017)
Гончар М. Ф. - Діагностування систем стрес-менеджменту на підприємствах (2017)
Гуменюк М. М. - Фінансово-економічний механізм забезпечення ефективності функціонування підприємства: теоретико-методологічний аспект, Стрілак Ю. В. (2017)
Єрмоленко О. А. - Оцінка впровадження інформаційних систем управління та їх вплив на економічну ефективність роботи підприємства (2017)
Зачосова Н. В. - Шляхи забезпечення економічної безпеки банківських установ, Твалавадзе В. І. (2017)
Опанащук Ю. Я. - Теоретико-методологічні основи дослідження корпоративної культури як управлінського ресурсу в індустрії гостинності (2017)
Савенко Г. Є. - Інноваційний розвиток агротуризму в Україні (2017)
Соколов А. В. - Клієнтоорієнтованість – основна цінність корпоративної культури сучасної організації, Рубан К. А. (2017)
Сухомлин Л. В. - Стабілізація діяльності металургійних підприємств України шляхом здійснення ефективного планування, Орлова К. О. (2017)
Телішевська О. Б. - Логістичний аутсорсинг як шлях оптимізування витрат логістичних бізнес-процесів, Овчарук В. В., Будинський Р. З. (2017)
Трішкіна Н. І. - Інтегровані маркетингові комунікації підприємств готельного господарства (2017)
Цвайг Х. І. - Фінансові ризики та їх вплив на фінансову безпеку підприємства, Михаліцька Н. Я. (2017)
Шалений В. А. - Основні методичні засади короткострокової та довгострокової оцінки ризиків промислових підприємств (2017)
Шашко В. О. - Удосконалення системи менеджменту якості як основа забезпечення конкурентоспроможності промислової продукції в умовах інтеграційних процесів та глобалізації, Нефьодова Я. С. (2017)
Шклярук Ю. Є. - Основні аспекти впливу якості молока на розвиток інвестиційної привабливості молокопереробних підприємств (2017)
Юрій Е. О. - Місце дослідження структури капіталу в оцінці фінансової стійкості підприємства, Бербека Л. А. (2017)
Дзюба Т. А. - Аналіз перспектив розвитку туристсько-екскурсійної діяльності на Вінниччині, Гринь В. В. (2017)
Ведерніков М. Д. - Сучасні аспекти формування моделі ринку праці в Україні, Юдіна М. І. (2017)
Кірнос I. O. - Старіння населення: етапізація еволюції наукових поглядів (2017)
Кобзиста І. Л. - Мотиваційні фактори сучасної молоді на ринку праці, Махмудов Х. З. (2017)
Корбутяк А. Г. - Проблеми регулювання пенсійного забезпечення в Україні, Сокровольська Н. Я. (2017)
Бірюк С. О. - Фізичні особи на вітчизняному ринку акцій: складні реалії та невизначені перспективи (2017)
Зайцев О. В. - Проблеми оптимізації оподаткування прибутку підприємств в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду, Могильний В. В. (2017)
Пасічник Ю. В. - Особливості функціонування інститутів оподаткування в Україні (2017)
Табенська Ю. В. - Державна аудиторська служба України як центральний орган державного фінансового контролю (2017)
Юдіна (Каламбет) С. В. - Регуляторна політика держави щодо оптимізації управління фінансовими ресурсами домогоспродарств, Моргушкіна О. Г. (2017)
Каховська О. В. - Обліково-аналітичне забезпечення процесу внутрішнього контролю власного капіталу підприємства, Макарова Г. С., Домащенко А. О. (2017)
Кугай І. В. - Становлення та важливість поняття обліку доходів і видатків як складової загальнодержавного управління (2017)
Литвин З. Б. - Доцільність діагностики бізнес-процесів у сучасних умовах господарювання (2017)
Лукановська І. Р. - Фінансова звітність бюджетних установ за новими правилами та стандартами (2017)
Мандра В. В. - Системно-динамічна модель фінансово-господарської діяльності морського торговельного порту (2017)
Мінєнкова О. В. - Аналітичне забезпечення обгрунтування бажаних значень показників при стратегічному плануванні діяльності підприємства (2017)
Негрей М. В. - Аналіз трансформаційних процесів грошово-кредитної політики в Україні, Кучебо О. С. (2017)
Соколовська З. М. - Моделювання діяльності віртуального підприємства в AnyLogic, Сенкевич Б. А. (2017)
Вихідні дані (2017)
Засновники журналу (2018)
Наукові редактори (2018)
Bopoненко Ю. B. - Інформаційна модельсистеми управління якістю закладу вищої освітиу сфері охорони здоров'я, Шекepa O. Г., Гopочук B. B., Kpacнов B. B. (2018)
Клюсов О. М. - Фактори ризику та особливості надання медичноїдопомоги зростаючій кількості хворих на рак в Україні (2018)
Чернецки О. С. - Кадровые ресурсы врачей акушеров-гинекологов-решающий факторобеспечения качественныхмедицинских услуг и улутшения основныхпоказателей перинатальной помощи, Дондюк Ю.В. (2018)
Ткаченко В. І. - Оптимізація профілактики хронічних неінфекційних захворювань в об'єднаних трудових колективах шляхом впровадження багатоетапної скринінгової програми з онлайн опитуванням та пацієнт-орієнтованим підходом, Кекух Д. П., Ханенко С. М., Гайова О. А. (2018)
Зброжек С. І. - Судово-фармацевтичні підходи до вивчення проблеми доступності обігу лікарських засобів для пацієнтів з ВІЛ/СНІД на основі фармацевтичного права, Шаповалов В.В., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В. (2018)
Марушко Т. В. - Атеросклероз у дітей та роль дисліпідемій у його розвитку (Лекція. Частина 2), Мітченко О. І., Голубовська Ю. Є. (2018)
До 80-річчя з дня народження Вячеслава Володимировича Бережного (2018)
Закон України про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини (2018)
До уваги авторів (2018)
Анкета читача (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Bhandari M. P. - Role of Nongovernmental Organization in Bangladesh. Are They Challenging the Government Power? A Case Study from Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) (2017)
Narayanan B. G. - Recent Regionalism in UK and USA: A Legal and Economic Analysis, Jaswal I., Sharma L. (2017)
Kamara R. D. - Enhancing the Capabilities of Municipalities for Local Economic Development through Skills Training, Leonard S., Haines R. (2017)
Rogowski R. - Theoretical Reasons for Economic Sociology (2017)
Voskopoulos G. - Defining Elements of Lack of Meritocracy and Clientelism in Transitional Societies and Less Mature Democracies: A Utilitarianist Approach to Rights (2017)
Borella C. A. - Fake News, Immigration, and Opinion Polarization, Rossinelli D. (2017)
Spremberg E. - Public-Private Partnership in the Implementation of National Environmental Projects, Tykhenko V., Lopa L. (2017)
Balaraman P. - Qualitative Review of Ethics from Religion, Culture and Corporate Scandals (2017)
Salihaj T. - Modification of the International Energy Agency Model (the IEA Model of Short-term Energy Security) for Assessing the Energy Security of Ukraine, Pryimenko S. (2017)
Aliyeva Ya. N. - Dichotomy of Family Relations of Azerbaijani Society in the Process of Globalization, Aliyeva S. N., Zhurba M. (2017)
Аppendix (2017)
Antonova I. V. - Prepropriate analysis of time series by methods of fractal analysis and phase trajectories, Chikina N. A. (2018)
Burlayenko V. N. - A numerical analysis of near tip fields in a bending moment-loaded double cantilever sandwich beam fracture specimen, Sadowski T., Pietras D. (2018)
Бей А. И. - Качество восстановления изображений "слепым" методом (2018)
Воропай А. В. - Гашение нестационарных колебаний механической системы, состоящей из пластины и сосредоточенной массы. Пассивная виброзащита (2018)
Душкин В. Д. - Интегральные уравнения задачи дифракции монохроматических волн на многоэлементной периодической не идеально проводящей гребёнке (2018)
Гардер C. Е. - Анализ и прогнозирование курсовой стоимости биткоина методом SSA, Гомозов Е. П. (2018)
Гардер C. Є. - Фрактальний аналіз та прогнозування тенденції фінансового часового ряду, Корніль Т. Л. (2018)
Кожушко А. П. - Математичне моделювання низькочастотних коливань в’язкої рідини в горизонтальній ємності з вільною поверхнею, Григор’єв А. Л. (2018)
Курпа Л. В. - Нелинейные свободные колебания многослойных пологих оболочек и пластин с вырезами и различными граничными условиями, Тимченко Г. Н., Осетров А. А. (2018)
Мельник О. С. - Мажоритарні нанопристрої послідовностного типу, Горбачук М. С. (2018)
Мельник О. С. - Синтез мажоритарних одноелектронних нанопристроїв з пам’яттю, Борсук А. О. (2018)
Naboka O. O. - Unifirm attractor for wave equation with non-linear damping depending explicitly on time (2018)
Назірова Т. О. - Інструментальний аналіз демографічних показників у медичній інформаційній системі, Костенко О. Б. (2018)
Ольшанський В. П. - Коливання степенево-нелінійного осцилятора, спричинені силовим імпульсом, Ольшанський С. В. (2018)
Ольшанський В. П. - Ateb-синус у розв’язку задачі Герца про удар, Ольшанський С. В. (2018)
Осетров О. О. - Розрахункова оцінка середньоексплуатаційної паливної еко-номічностї двигуна легкового автомобіля, Альохін Д. С., Бекарюк О. М. (2018)
Polyanskaya T. S. - Discrete mathematical model of hypersingular integral equation on a system of intervals, Naboka O. O. (2018)
Салтан Б. А. - Удосконалення прийняття рішень з вибору ігрової зброї комп’юторним ботом з використанням алгоритму навчання нейронної мережі Falcon, Собко Д. А., Кулаковська І. В. (2018)
Татарчук Д. Д. - Математичне моделювання конструкцій фільтрів НВЧ на основі тонких діелектричних резонаторів та методи вимірювання їх параметрів, Діденко Ю. В., Поправка А. П., Браге К. С. (2018)
Ткаченко В. В. - Исследование динамической устойчивости многослойных пластин с отверстиями (2018)
Cheremskaya N. V. - Developing algorithms of optimal forecasting and filtering for some classes of nonstationary random sequences (2018)
Вихідні дані (2018)
Tityl (2018)
Contents (2018)
Demydenko O. V. - Long-term dynamics of humus content under different technologies of soil tillage, Boyko P. I., Velychko V. A. (2018)
Chernovol M. I. - Study of the process of preparing feeding mixtures using the composite mixer, Sviren M. O., Kisiliov R. V. (2018)
Bulyhin S. Yu. - Biological evaluation of the rationality of soil usage in agriculture, Tonkha O. L. (2018)
Adamchuk V. V. - Experimental research on vibrational digging-up of sugar beet, Bulgakov V. M., Holovach I. V., Ignatiev Ye. I. (2018)
Tsapko Yu. L. - Optimization of fertility indices of podzolic soils via cultivation of phytomeliorants, Ohorodnia A. І. (2018)
Shelyov A. V. - Interbreed differentiation of dairy cattle by str loci of DNA, Kopylov K. V., Kramarenko S. S., Kramarenko O. S. (2018)
Kholodna A. S. - Improvement of methods of estimating the change in the ecological state of soils under the influence of external loads, Desiatnyk K. O. (2018)
Borovskaya I. Yu. - Zonal pathogen complex of sunflower in the left bank Forest-Steppe of Ukraine, Petrenkova V. P. (2018)
Drahan L. P. - Impact of cryopreservation on lipid composition of reproductive cells of male sterlets (Acipenser Ruthenus L.), Veselsky S. P., Rud Yu. P., Buchatsky L. P. (2018)
Содержание (2018)
Хіміон Л. В. - Профілактика серцево-судинних захворювань, Ященко О. Б., Данилюк С. В., Ситюк Т. О. (2018)
Ткаченко В. І. - Сімейна медицина: якість, ефективність та рівність (за результатами 23-ї Міжнародної конференції Європейської Асоціації сімейних лікарів (WONCA Europe, 2018) (2018)
Ткаченко В. І. - Читання з сімейної медицини імені професора Г.І. Лисенка (2018)
Курята О. В. - Вплив омега-3 поліненасичених жирних кислот на показники ліпідного спектра крові, динаміку рівня лептину та функцію ендотелію у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з неалкогольним стеатозом печінки, Гречаник М. М. (2018)
Тарнавська О. О. - Ретроспективне оцінювання ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією, які користувалися послугами невідкладної медичної допомоги в умовах мегаполісу, відповідно до вимог УКПМД "Артеріальна гіпертензія", Матюха Л. Ф. (2018)
Francesco Carelli - Situations and indications for specialist training and undergraduate teaching at status in Europe (2018)
Місюра О. М. - Обґрунтування алгоритму медико-психологічного супроводу підлітків із первинною артеріальною гіпертензією, Хайтович М. В., Кухта Н. М., Місюра Л. І., Максименко С. Д. (2018)
Бабінець Л. С. - Псевдоабдомінальний синдром у практиці лікаря загальної практики - сімейної медицини, Мігенько Б. О., Корильчук Н. І., Боцюк Н. Є., Мігенько Л. М., Стародуб Є. М., Ясній О. Р. (2018)
Курята О. В. - Ендотеліальна дисфункція та функціональний стан нирок у хворих на хронічну серцеву недостатність з фібриляцією передсердь, Мухаммад Мухаммад, Митрохіна О. С. (2018)
Грек I. I. - Вживання алкоголю хворими на вперше діагностований туберкульоз легень та його вплив на перебіг захворювання (2018)
Павловський С. А. - Вплив комплексного лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу на перебіг запального процесу: адипонектин і прозапальні цитокіни (2018)
Ткаченко В. І. - Сучасний погляд на фактори ризику злоякісних новоутворень щитоподібної залози: системний аналіз, Рімар Я. Ю. (2018)
Селюк М. М. - Вплив молсидоміну (Сиднофарму) на показники центральної гемодинаміки та на порушення толерантності до фізичних навантажень у пацієнтів з артеріальною гіпертензією ІІ стадії, Козачок М. М., Льовкін І. М., Бесага В. В., Лівінська О. Г., Пономаренко М. А., Дударь Л. М. (2018)
Чеборака Т. О. - Особливості вегетативної дисфункції у пацієнтів із хворобою Паркінсона на тлі аутоімунної патології (2018)
Павловский Л. Л. - Церамиды как фактор риска неалкогольной жировой болезни печени, Чернявский В. В. (2018)
Марушко Ю. В. - Ефективність та безпечність застосування препарату Ноофен® у дітей із вегетативними дисфункціями з порушенням адаптаційних можливостей та зниженими когнітивними функціями, Гищак Т. В., Бондарчук-Хоменко С. С. (2018)
Матюха Л. Ф. - Основні підходи лікування інфекції сечовивідних шляхів у практиці сімейного лікаря, Титова Т. А. (2018)
Юрочко Ф. Б. - Лікування гіпертрофії аденоїдів. Балансуючи між аденотомом і ліками (2018)
Тиш О. Б. - Норми та фактори ризику зниження кількості лактобактерій та біфідобактерій у бронхоальвеолярному лаважі у пацієнтів молодого віку з рекурентним бронхітом (2018)
Кочуева М. Н. - Особенности этиологии хронического кашля в популяции курящих мужчин, Заикина Ю. А., Горбулич А. В. (2018)
Рогожин А. В. - Клінічний перебіг хіміорезистентного туберкульозу легень у динаміці лікування залежно від генотипів M. tuberculosis (2018)
Лагода Д. О. - Досягнення астма-контролю у пацієнтів з надмірною масою тіла або ожирінням в умовах Астма-школи, Величко В. І., Боброва О. О. (2018)
Мельник Д. В. - Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки у дітей шкільного віку (Огляд літератури) (2018)
Камінський В. В. - Вегетативні та психосоматичні розлади у жінок під час вагітності, Геник Н. І., Ткачук Р. Р., Герич П. Р., Стримбіцький В. В. (2018)
Дякунчак Я. Е. - П’ять шляхів для вдосконалення лікарської практики – очима сімейного лікаря (2018)
Дудченко М. А. - Самосовершенствование – основной фактор успеха семейного врача, Третяк Н. Г., Сорокина С. И., Дудченко М. Ал. (2018)
Фуртак І. І. - Оптимізації фінансування і структури медичних організацій на тлі доказової потреби у медичній допомозі, Грицко Р. Ю. (2018)
Сайтарли І. А. - Ідейний зміст філософії "франкфуртської школи" та її вплив на становлення французького постмодернізму (2015)
Лимар О. В. - Поняття простору у філософії Мартина Гайдеґера (2015)
Дубінін В. В. - Методологічний потенціал давньоіндійської релігійної філософії (за творами "Бхагавад-Гіта" і "Шримад-Бхагаватам") (2015)
Вдовиченко Г. В. - Культурфілософський пошук українських радянських філософів як об'єкт критики та засудження в УСРР у 30-х рр. ХХ ст. (2015)
Касьянов Д. В. - Поняття цивілізації в сучасній філософії історії (2015)
Горохова І. В. - Критичне мислення як предмет філософського дослідження (2015)
Бойченко Н. М. - Ціннісна самоідентифікація особистості у світлі теорії значущості (2015)
Старовойт О. - Матеріальна і суспільно-політична сфери реалізації інноваційної культури особистості (2015)
Яковлєва О. В. - Філософський аналіз українського мовного середовища у контексті процесів соціальної трансформації (2015)
Хилько М. І. - Пріоритети політики екобезпечного розвитку (2015)
Попова І. В. - Культурні засади і правове забезпечення екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства (2015)
Отрешко В. - Основні напрями формування здорового способу життя в Україні (2015)
Андрущенко В. П. - Зміна архітектоніки освіти в контексті викликів епохи (2015)
Жабінець Н. В. - Інноваційний розвиток освіти і науки як чинник формування соціального капіталу (2015)
Морозов В. В. - Педагогічний процес як предмет педагогічного дискурсу: проблема інноваційного розвитку (2015)
Москалик Г. - Проблема співвідношення раціонального та ірраціонального в сучасних освітніх практиках (2015)
Шелюк Л. - Демократія провідна орієнтація системних соціокультурних змін в галузі освіти (2015)
Береза В. О. - Політична освіта і самоосвіта як фактори політичної соціалізації особистості (2015)
Міщенко А. М. - Ціннісно-нейтральний підхід до співвідношення політики і моралі на прикладі концепції Ханни Арендт (2015)
Асланов С. А. - Витоки етнополітичної стабільності у політичних трактатах Стародавнього Китаю (2015)
Ващенко К. О. - Політичний аналіз як галузь політичного знання (2015)
Штельмашенко А. Д. - Семантика терміна "бренд держави" в політології (2015)
Гурицька М. С. - Інституціалізація громадської думки в політиці (2015)
Шуліка А. А. - Політичні чинники формування прекаріату як соціально-політичного класу в сучаному світі (2015)
Місержи С. Д. - Становлення системи місцевих органів виконавчої влади України у 1991-2005 рр. (2015)
Матвійчук А. В. - Характер взаємовідносин держави і громадянського суспільства в Україні (2015)
Григор О. - Громадянська демократія в сучасному глобалізованому світі (2015)
Андрущенко Т. В. - Політична соціалізація як чинник адаптації особистості до впливу політичної пропаганди (2015)
Гнатко М. М. - Політичний міф як інструмент конструювання соціальної реальності (2015)
Рихлік В. А. - Cучасні технології політичного лобіювання (2015)
Макаренко Б. - Інтелектуально-освітнє підґрунтя політичної участі особистості (2015)
Гурц В. В. - Особливості політичного лідерства в умовах становлення демократії (2015)
Дзьобань О. П. - Інформаційна культура: до питання про основні етапи розвитку, Жданенко С. Б. (2015)
Сащук Г. М. - Культурні виміри інформаційного суспільства (2015)
Ланських О. Б. - Інформаційні ресурси впровадження сучасних мовних стратегій (2015)
Семченко О. Р. - Інформаційна політика як чинник забезпечення політичної стабільності (2015)
Климончук В. Й. - Взаємодія антропологічної та інституційної форм політичних свобод у парадигмі українського націогенезу (2015)
Крисаченко В. С. - Цигани в Україні: сучасні проблеми (2015)
Ярмистий М. М. - Централізація та децентралізація у структурі регулювання міграційної політики (2015)
Грубов В. М. - Примари і реалії європейського ідеалізму (2015)
Ткач О. І. - Протидія країн Латинської Америки політиці США у перебудові системи відносин на світовому та регіональному рівнях (2015)
Самер Абд Ельмонеим Резек Абуржейла - Палестино-израильский конфликт и решения организации Объединенных Наций по его урегулированию (2015)
До відома авторів! (2015)
Вихідні дані (2015)
Омельчук С. А. - Науково-дослідна робота в Херсонському державному університеті: погляд крізь роки, Самсакова І. В. (2017)
Воронюк І. В. - Експеримент як фактор інноваційного розвитку навчального закладу, Коротич Л. Г. (2017)
Голобородько К. Ю. - Акме-середовище вищих навчальних закладів як ресурс підготовки майбутнього фахівця (2017)
Дичок С. М. - Програма міжнародного оцінювання учнів PISA: вимірювання природничої грамотності (2017)
Одайник С. Ф. - Програма міжнародного оцінювання учнів PISA: вимірювання читацької грамотності (2017)
Бєлкіна О. М. - Алгоритм навчання немовленнєвої дитини раннього віку (2017)
Литвиненко Н. І. - Організація управління освітнім простором "Школи життєтворчості" (2017)
Маляка О. В. - Практичне застосування інформаційних засобів в освітній діяльності загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Нестеренко В. І. - Використання педагогічних інновацій в музично-естетичному вихованні дошкільників (2017)
Сімчук Л. Г. - Формування інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом (2017)
Тараненко О. Л. - Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії (2017)
Устімова Т. В. - Застосування таксономії Б. Блума в процесі вивчення англійської мови в початковій школі (2017)
Шабаєва О. М. - Особливості використання інновацій в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом (2017)
Биковець Л. Л. - Вплив рухів пальців рук на розумовий та мовленєвий розвиток дитини (2017)
Біла Л. В. - Пробне зовнішнє незалежне оцінювання – важливий крок до успішного проходження ЗНО (2017)
Ботвинюк О.В. - Інноваційні форми й методи вивчення біографії письменника студентами на заняттях зарубіжної літератури (2017)
Клименко А. І. - Використання прийомів мнемотехніки в роботі вчителя-логопеда дошкільного навчального закладу (2017)
Кунекбаєва С. П. - Підготовка дитини до школи як психолого-педагогічна проблема (2017)
Данилейко С. І. - Толерантність як невід’ємна складова соціальної компетентності молодших школярів (2017)
Зайцева В. В. - Формування життєвих компетентностей учнів на уроках фізики (2017)
Ігошева М. П. - Концепція особистісно орієнтованого підходу в процесі навчання англійської мови (2017)
Кривуліна Т. І. - Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів (2017)
Кумпан Н. В. - Використання технології критичного мислення на уроках української літератури в 5 - 6 класах (2017)
Литвинова С. В. - Самостійна робота учнів на уроках української мови й літератури (2017)
Резніченко С. В. - Технологія ситуаційного підходу до особистісно орієнтованого навчання історії (2017)
Решетько Т. О. - Формування компетентнісного підходу до викладання хімії та біології в професійно-технічному ліцею (2017)
Гончарова О. В. - Соціалізація особистості в системі викладання математики (2017)
Киселёва С. М. - Использование метода символического видения на уроках литературы как средство формирования читательской культуры учащихся (2017)
Кудінська О. В. - Кіноекранізація як засіб активізації читацького інтересу учнів на уроках української літератури (2017)
Рідкоус О. В. - В. О. Сухомлинський про гуманістичні цінності сімейного виховання (2017)
Соломахін А. Ф. - Ідеї Яна Амоса Коменського в сучасному освітньому просторі (на прикладі досвіду роботи Каховської спеціалізованої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов), Соломахіна Г. М. (2017)
Чух Г. П. - Використання кіноекранізації творів у сучасній шкільній літературній освіті (2017)
Бучевська Л. М. - Психологічний супровід дітей із особливими освітніми потребами в умовах загальньоосвітнього навчального закладу (2017)
Гулак В. М. - "Учитель" – провідний часопис галицького українського шкільництва (1889 - 1914) (2017)
Демида Є. Ф. - Науково-методичні засади формування галузевої бібліографічної бази даних "Періодіка" науково-педагогічної книгозбірні (2017)
Кропочева Н. М. - Проблема національно-культурної ідентичності в сучасній літературі для дітей історичної тематики (2017)
Близнюк Т. П. - Vivat, академіє, реабілітаційний центре педагогічних Душ (2017)
Лебідь Т. І. - Ними пишається Херсонський академічний ліцей імені О. В. Мішукова Херсонської міської ради при Херсоньскому державному університеті, Шеховцова В. М. (2017)
Ведмедьова Г. В. - Кращі учителі Горностаївського району (2017)
Оксенчук Т. М - Кращі учителі Горностаївського району (2017)
Цема Л. П. - Кращі учителі Горностаївського району (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2017)
Вихідні дані (2017)
Bakulich O. O. - Problems of the wind energy industry in development and project management, Sevostianova A. V. (2018)
Balawender K. - Stanowisko badawcze układu hamulcowego, Jaworski A., Krzemiński A. (2018)
Гутаревич Ю. Ф. - Вплив величини добавки спиртових сполук до бензину на показники роботи карбюраторного двигуна, Шуба Є. В., Овчинніков Д. В. (2018)
Дмитриченко М. Ф. - Встановлення закономірностей формування товщини мастильного шару в стаціонарних умовах, Савчук А. М., Туриця Ю. О. (2018)
Jaworski A. - Porównanie wyników emisji toksycznych składników spalin z pojazdów samochodowych uzyskanych z systemu PEMS z modelem obliczeniowym EMEP/CORINAIR programu OPERAT FB, Mądziel M. (2018)
Кіндрацький Б. І. - Класифікація несправностей двомасових маховиків у приводах автомобілів та причини їх виникнення, Літвін Р. Г. (2018)
Ковбасенко С. В. - Створення та налаштування мікропроцесорної системи живлення дизеля, що працює за газодизельним циклом, Петренко В. Г., Голик А. В. (2018)
Latała D. - Analiza problemów w zarządzaniu magazynem (2018)
Марков О. Д. - Ефективність використання ресурсів підприємства автосервісу, Савостін-Косяк Д. О. (2018)
Матейчик В. П. - Особливості проблеми дистанційного оцінювання технічного стану складних систем на транспорті, Володарець М. В., Курносенко Д. В. (2018)
Michalski J. - Straty i szkody w drogowej spedycji mieszanej na podstawie analizy ryzyka przewozu towarów (2018)
Посвятенко Е. К. - Матеріали у CVD-технологіях інженерії поверхні деталей засобів транспорту, Посвятенко Н. І., Мельник Т. В. (2018)
Сахно В. П. - Маневреність автопоїзда з причепом категорії О2, Стельмащук В. В., Пазін Р. В. (2018)
Michalski J. - Bezpieczeństwo, oszustwa i kradzieże na podstawie odpowiedzi na ankietę osób pracujących na stanowisku spedytora transportu drogowego krajowego oraz międzynarodowego (2018)
Степанов О. В. - Модель безпеки автотранспорту з використанням нечіткої логіки (2018)
Тарандушка Л. А. - Ранжування номенклатури послуг для автосервісних підприємств, Яновський В. В. (2018)
Weprzędz P. - Bezpieczeństwo w tunelach komunikacyjnych (2018)
Трофімов І. Л. - Oцінкa cтaну aтмocфepнoгo пoвітpя за умов збepeжeння мoтopних пaлив (2018)
Khrutba V. O. - The formation of the Kyiv transport system environmental safety, Spasichenko O. V., Starynets L. M. (2018)
Woś P. - Wpływ wad strefy podpowierzchniowej "blechmantel" i struktury metalograficznej żeliwa na wartość zużycia tribologicznego i skłonność do zatarcia gładzi cylindrowych silnika wysokoprężnego, Michalski J. (2018)
Tsiuman M. P. - Research of use the thermal accumulator for reducing harmful emissions of the vehicular engine by rapid after-start heating of the catalytic converter, Gritsuk I. V., Smieszek M. (2018)
Zielińska E. - Ocena towarowergo transportu drogowego w Polsce (2018)
Яковлєва А. В. - Дослідження експлуатаційних параметрів авіаційного двигуна, з використанням альтернативних палив на основі відновлюваної рослинної сировини, Бойченко С. В., Щербаченко В. А. (2018)
Содержание (2018)
Венцківська І.Б. - Передчасні пологи (Клінічна лекція), Біла В. В., Загородня О. С. (2018)
Шурпяк С. О. - Менеджмент дефіциту вітаміну D у пацієнток з дисгормональними поєднаними проліферативними захворюваннями репродуктивних органів (2018)
Кисина В. И. - Вагинальные инфекции: клиническое значение и лечение (2018)
Мазур Ю. Ю. - Особливості тактики ведення пацієнток з ектопією шийки матки на тлі аеробного вагініту, Пирогова В. І. (2018)
Біла В. В. - Регіональна центильна таблиця маси тіла новонародженого для м. Києва та Київської області, Голяновський В. О., Муравйов В. М. (2018)
Галицкая В. В. - Субклинический гипертиреоз: диагностические критерии и принципы лечения (Обзор руководства европейской тиреоидной ассоциации 2015 года "Diagnosis and Treatment of endogenous subclinical hyperthyroidism") (2018)
Маркевич В. В. - Особливості перебігу вагітності у жінок різного віку (2018)
Савченко С. Є. - Особливості прокоагулянтної ланки системи гемостазу та перебігу вагітності і пологів у ВІЛ-інфікованих жінок, Коломійченко Т. В., Гервазюк О. І. (2018)
Гасымова Гюнель Малик гызы - Особенности течения беременности и родов у женщин, инвазированных лямблиями, Багирова Хиджран Фиридун кызы (2018)
Кузнецова И. В. - Использование растительных дофаминомиметиков у подростков и молодых женщин с нарушенным менструальным циклом, Успенская Ю. Б., Диль В. В., Гринева А. М. (2018)
Романенко Т. Г. - Ефективність транексамової кислоти під час терапії кровотечі у І триместрі вагітності, Суліменко О. М. (2018)
Бойко А. В. - Вплив органозберігальних операцій на органах малого таза на стан оваріального резерву (2018)
Каминский В. В. - Альтернатива гормональным и нестероидным противовоспалительным средствам в лечении вторичной дисменореи, обусловленной аденомиозом, Прокопович Е. В. (2018)
Мініна О. Ю. - Проліферативні процеси ендометрія у жінок у постменопаузі: оптимізація діагностики, лікування та реабілітації (2018)
Іщак О. М. - Вплив різних варіантів оперативного лікування апоплексії яєчника на стан оваріального резерву (2018)
Захаренко Н. Ф. - Прогнозування виникнення клімактеричного синдрому тяжкого ступеня у жінок з ендометріозом у період менопаузи, Татарчук Т. Ф., Коваленко Н. В., Ретунська І. М. (2018)
Шаповал О. С. - Терапевтичні вектори лікування ендометріоїдних кіст яєчників (2018)
Суслікова Л. В. - Оптимізація прегравідарної підготовки ендометрія перед наступним циклом лікування методами допоміжних репродуктивних технологій у пацієнток з трубно-перитонеальною безплідністю шляхом застосування процедури ін’єкційного скретчингу, Сербенюк А. В. (2018)
Стрелко Г. В. - Клінічне значення хронічного ендометриту у жінок зі зниженою відповіддю на стимуляцію яєчників у програмі екстракорпорального запліднення, Уланова В. В. (2018)
Дубчак А. Є. - Стресорна реакція у жінок з безплідністю, оперованих на придатках матки у плановому та ургентному порядку, Мілєвський О. В., Обейд Н. М. (2018)
Рекомендации по хирургическому лечению эндометриоза. Часть 1. Эндометриома яичника (2018)
Removal of myomas in asymptomatic patients to improve fertility and/or reduce miscarriage rate: a guideline (2018)
Миомэктомия у бессимптомных пациентов для улучшения фертильности и/или снижения частоты выкидышей: рекомендации (2018)
Спиридоненко В. В. - Диагностическое значение гемоспермии в андрологической практике (2018)
Гурженко Ю. М. - 20-й Конгрес Європейського товариства сексуальної медицини, Спиридоненко В. В. (2018)
Гурженко Ю. М. - Новини з 33-го Конгресу Європейської Асоціації урологів для сексопатологів та андрологів, Спиридоненко В. В. (2018)
Гурженко Ю. М. - Проблема доброякісної гіперплазії передміхурової залози у матеріалах 33-го Конгресу Європейської Асоціації урологів для сексопатологів та андрологів, Спиридоненко В. В. (2018)
Сытенко А. М. - Обзор ежегодного Конгресса Европейской Ассоциации урологов (Копенгаген, 2018): в фокусе рак предстательной железы (2018)
Корниенко А. М. - Конгресс Европейской урологической ассоциации (2018): достижения генито-уринарной реконструктивной хирургии (2018)
Попов І. В. - Хвороба Пейроні: нові теорії та сучасні методи лікування (2018)
Жунько Д. В. - Комбинированное лечение расстройств мочеиспускания и эректильной дисфункции у больных с метаболическим синдромом, Жунько И. Д. (2018)
Гайсенюк Ф. З. - Трансректальна біопсія під ультразвуковим наведенням з використанням еластографії зсувної хвилі у чоловіків з підозрою на рак передміхурової залози, Головко С. В., Джуран Б. В., Когут В. В., Сагалевич А. І., Савицький О. Ф., Кравчук В. М. (2018)
Лесняк М. О. - Досвід лікування гангрени Фурньє: ретроспективний та проспективний аналіз 21 випадку захворювання, Мельников В. А., Строй О. О., Лесняк О. М., Мицик Ю. О. (2018)
Книгавко А. В. - Выбор метода лечения при вторичной преждевременной эякуляции, Аркатов А. В., Горленко А. С., Кривицкий В. А., Майборода О. Ф. (2018)
Кочарян Г. С. - Преждевременная эякуляция: современный взгляд на проблему (2018)
Тріщ В. І. - Цинк та мідь у системі антиоксидантного захисту у хворих на хронічний абактеріальний простатит (2018)
Мигов В. Г. - 12 лет вместе. Опыт применения Маджик Стафф Форте для лечения эректильной дисфункции, Билоголовская В. В. (2018)
Кочарян Г. С. - Имитация оргазма (2018)
Литвинець Є. А. - Дослідження рівня С-реактивного білка у хворих на хронічний бактеріальний простатит та його діагностичне значення, Кабіру А. (2018)
Григорян В. А. - Применение Канефрона Н при мочекаменной болезни, Амосов А. В., Султанова Е. А., Шпоть Е. В., Крупинов Г. Е., Акопян Г. Н. (2018)
Chernenko D. V. - Calcium-oxalate nephrolithiasis and the bases of its metaphylaxis, Chernenko V. V., Zheltovska N. I., Savchuk V. I. (2018)
Дехтяр Ю. М. - Оцінювання ефективності терапії ідіопатичного гіперактивного сечового міхура із застосуванням методів біологічного зворотного зв’язку, Костєв Ф. І., Зачеславський О. М., Кузнецов Д. О. (2018)
Головко С. В. - Роль аблятивних технологій у лікуванні малих пухлин нирки: огляд сучасного стану проблеми (2018)
Литвинець Є. А. - Макро- та мікроелементний статус у хворих на сечокам’яну хворобу, Скоропад Н. Т. (2018)
Дехтяр Ю. М. - Оптимізація лікування ідіопатичного гіперактивного сечового міхура без детрузорної гіперактивності, Костєв Ф. І., Залива К. А. (2018)
Горпинченко И. И. - Антиоксиданты в терапии мужского бесплодия, Романюк М. Г., Аксенов П. В., Балацкая Ю. Ф., Лысенко Н. Н. (2018)
Наконечний Й. А. - Соноеластографічні предиктори чоловічої безплідності при первинному лівобічному варикоцеле, Воробець Д. З. (2018)
Кочарян Г. С. - Отзыв на книгу Джозефа Николози "Стыд и утрата привязанности. Применение репаративной терапии на практике" (2018)
Возіанов С. О. - Віддалені онкологічні результати радикальної простатектомії у хворих на локалізований рак передміхурової залози, Шамраєв С. М., Соснін М. Д., Леоненко А. М., Грицаюк А. А. (2018)
Прийма О. Б. - Відновні та реконструктивні втручання у хворих на гангрену Фурньє (2018)
Костев Ф. И. - Разработка и валидизация опросника по рецидивирующей инфекции мочевой системы RUTIQ, Лукинюк Е. И., Шостак М. В. (2018)
ТЕЗИСЫ (2018)
Белінська Я. В. - Переваги кредитування інвестиційно-інноваційної діяльності на засадах державно-приватного партнерства в умовах глобалізації в Україні, Калита Т. А. (2018)
Брич В. Я. - Основні фактори впливу на функціонування готельно-ресторанних комплексів та туризму в Україні, Охота В. І. (2018)
Пітель Н. Я. - Пріоритети державної політики стимулювання логістичних процесів, Альошкіна Л. П., Клименко Л. В. (2018)
Стеценко Б. С. - Розвиток фінансових інституцій у глобальній економіці: традиціоналізм чи футуризм (2018)
Гладченко А. Ю. - Вплив міжнародних корпорацій на систему координації економічної рівноваги (2018)
Кузик О. В. - Розвиток маркетингових комунікацій в аграрному бізнесі України (2018)
Маркуц Ю. І. - Ефективність формування доходів бюджету в умовах економічних перетворень, Гусаревич Н. В. (2018)
Покиньчереда В. В. - Трудові ресурси, робоча сила, людський капітал: обліково-економічна сутність категорій (2018)
Зоря О. П. - Дослідження витрат з податку на прибуток згідно з окремою фінансовою звітністю банківської установи, Радзевич М. Ю. (2018)
Овчарук В. В. - Принципи побудови та використання систем адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів (2018)
Майстренко Ю. В. - Інноваційні підходи у практиці управління персоналом вищих навчальних закладів (2018)
Максименко І. Я. - Облікове відображення витрат періоду як передумова ефективного управління підприємством, Юношева А. О. (2018)
Опалько В. В. - Механізми скорочення соціально-економічної нерівності у сучасних умовах розвитку (2018)
Шевчук С. В. - Аналіз динаміки здійснення митної справи в Україні (2018)
Насіров Мехді Фарман огли - Інерційний та інноваційний сценарії поводження з відходами пластику у середньо- та довгостроковій перспективі (2018)
Стовпова А. С. - Криптоактиви як об'єкт бухгалтерського обліку (2018)
Покрас О. С. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств приладобудування в аспекті мотивації персоналу (2018)
Партола А. І. - Розвиток підприємств водного транспорту України на основі кластерної моделі (2018)
Скрипник І. М. - Роль органічного виробництва у забезпеченні продовольчої безпеки України (2018)
Дрепін А. В. - Методологічні засади розвитку міжбюджетних відносин (2018)
Шевчук Я. В. - Ринок банківського проектного фінансування в Україні (2018)
Диндар А. С. - Особливості європейського вектору розвитку арт ринку України (2018)
Семененко Т. М. - Модуляризація як одна з ключових тенденцій в модернізації стратегій інтернаціоналізації автомобільних тнк (2018)
Давидова І. І. - Бюджетна політика економічного зростання (2018)
Романчук Л. Д. - Методичний базис оцінки ефективності маркетингової комунікаційної стратегії курортно-рекреаційного підприємства (2018)
Жук В. М. - Книга про Україну з Л. Кучмою і "без"?, Лупенко Ю. О. (2018)
Содержание (2018)
Гурженко Ю. Н. - Синдром хронической тазовой боли, Спиридоненко В. В. (2018)
Гурженко Ю. M. - Науково-практична конференція сексологів та андрологів України "Досягнення та перспективи сучасної сексології та андрології", Спиридоненко В. В. (2018)
Гурженко Ю. M. - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Урологія, андрологія, нефрологія – 2018. Досягнення, проблеми, шляхи вирішення" (2018)
Гурженко Ю. Н. - 5-й Балтийский митинг Европейской ассоциации урологов, Спиридоненко В. В. (2018)
Нікіфоров О. А. - Питання інформованості щодо потреб та послуг задля збереження репродуктивного здоров’я чоловіків у Запорізькій області, Бачурин Г. В., Єременко К. М. (2018)
Sakalo A. V. - Clinical value detection of testicular microlithiasis and recently discovered markers in testicular germ–cell tumors (2018)
Литвинець Є. А. - Роль герпетичної інфекції у розвитку хронічного абактеріального простатиту, Федорів А. І. (2018)
Гурженко Ю. Н. - Опыт применения D-маннозы при воспалительных заболеваниях мочевыделительной системы (Аналитический обзор литературы), Спиридоненко В. В., Гурженко Е. Ю. (2018)
Спиридоненко В. В. - Альтернатива антибиотик-ассоциированным осложнениям со стороны пищеварительного тракта после терапии урологических заболеваний (Обзор) (2018)
Возіанов С. О. - Вплив накопичення досвіду виконання ендоскопічної радикальної простатектомії на її результати у хворих на локалізований рак передміхурової залози в умовах ДУ "Інститут урології НАМН України" протягом п’ятирічного періоду, Шамраєв С. М., Леоненко А. М. (2018)
Пасєчніков С. П. - Особливості складу госпиталізованих хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози в аспекті амбулаторного етапу медичної допомоги, Клименко Я. М., Абдулфатах Ахмед Моаллім, Мельничук Я. М. (2018)
Черненко Д. В. - Кальцій-оксалатний нефролітіаз і основи його метафілактики, Черненко В. В., Желтовська Н. І., Савчук В. Й. (2018)
Пасєчніков С. П. - Етіотропна медикаментозна профілактика ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, інфікованих Trichomonas vaginalis, Грицай В. С., Нашеда С. В., Глєбов А. С. (2018)
Гурженко Ю. M. - Досвід застосування комбінованого лікування хворих на хронічний неспецифічний простатит із використанням полікомпонентного фітопрепарату та альфа-адреноблокатора, Спиридоненко В. В., Федорук О. С. (2018)
Романенко А. М. - Патоморфологічні особливості запального процесу тканин передміхурової залози у хворих на рак та доброякісну гіперплазію передміхурової залози залежно від інфікованості збудниками захворювань, що передаються статевим шляхом, Пасєчніков С. П., Григоренко В. М., Грицай В. С., Глєбов А. С., Кравченко О. В. (2018)
Горпинченко И. И. - Синдром постэякуляторной боли и тамсулозин: возможности и перспективы терапии, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2018)
Федорук О. С. - Статеві розлади у чоловіків з хронічним простатитом/ тазовим болем та симптомами нижніх сечових шляхів, Зайцев В. І., Степанченко М. С., Ілюк І. І. (2018)
Костев Ф. И. - Применение растительного препарата Канефрон® Н в амбулаторной метафилактике уратного литиаза, Красилюк Л. И., Бахчиев Р. В., Лисак Е. Л., Новиков М. В. (2018)
Черненко В. В. - Дифференциальная диагностика видов гиперкальцийурии и ее роль в метафилактике кальций-оксалатного нефролитиаза, Черненко Д. В., Савчук В. И., Желтовская Н. И., Бондаренко Ю. Н. (2018)
Литвинець Є. А. - Застосування засобів метаболічної терапії для корекції проявів ендотеліальної дисфункції у хворих на сечокам’яну хворобу, Скоропад Н. Т. (2018)
Гурженко Ю. М. - Використання супозиторіїв Вітапрост Форте для корекції показників еякуляту при екскреторно-токсичній безплідності, Спиридоненко В. В. (2018)
Запольский М. Э. - Особенности терапии устойчивых форм хламидийной инфекции, Лебедюк М. Н., Прокофьева Н. Б., Добровольская А. В. (2018)
ТЕЗИСЫ КОНФЕРЕНЦИИ (2018)
Засновники журналу (2017)
Наукові редактори (2017)
Автори (2017)
Хіміон Л. В. - Застосування методу анкетування з метою покращення підготовки лікарів загальної практики – сімейних лікарів з питань тактики веденняхворихна артеріальну гіпертензію, Ященко О. Б., Дружиліна Л. О. (2017)
Заремба Є. Х. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії, поєднаної з дисплазією сполучної тканини, у практиці сімейного лікаря, Рак Н. О., Заремба-Федчишин О. В. (2017)
Шекера О. Г. - Вплив субклінічного гіпотиреозу на розвиток Кардіоваскулярної патологі, Кухарчук Х. М. (2017)
Мельник Д. В. - Профілактичні заходи при гастроентерологічній патології в дітей шкільного віку (2017)
Бейшенбиева Г. Дж. - Репродуктивное поведение и контрацептивньй вьбор женщин — внутренних мигрантов, Исакова Ж. К. (2017)
Волошина О. Б. - Частота і ступінь порушень дихальної функції в пацієнтів з артеріальною гіпертензією залежно від стажу куріння, Дичко Т. О., ЛисийІ. С., Збітнєва В. О. (2017)
Рощін Г. Г. - Окремі діагностичні та лікувальні аспекти синдрому Бувере, Тутченко М. І., Іскра Н. І., РудикД. В. (2017)
Бабінець Л. С. - Застосування системної ензимотерапії й багатоголкового різнометалевого аплікатора Ляпка в реабілітації хворих на остеоартроз у поєднанні з хронічним панкреатитом, Маєвська Т. Г., Галабіцька І. М. (2017)
Duda O. K. - Ambroxol in comprehensive treatment of patients with acute respiratory diseases, Boyko V. O., Kotsiubailo L. P., Konoplianik A. I. (2017)
Чуприна Г. М. - Аналіз впливу місяця народження на розвиток розсіяного склерозу в аспекті коморбідності (2017)
Мішиєв В. Д. - Роль мотивації й оснащеності занять у вивченні психіатрії та наркології, Гриневич Є. Г., Омелянович В. Ю., Макаренко С. М. (2017)
Царенко А. В. - Значення міжнародних визначень, підходів і стандартів для оптимізації надання паліативної допомоги в Україні, Славуцький А., Тальнов А. В., Злотник А. А. (2017)
Шаповалова В. О. - Контент-аналіз аптечних закладів України, де виготовляють екстемпоральні лікарські засоби, Зброжек С. І., Шаповалов В. В., Шаповалов В. В. (2017)
Анкета читача (2017)
О. G. Shekera - Non-pharmacological treatment methods of knee joints osteoarthrosis, M. S. Panasenko (2017)
Глушко Л. В. - Сімейна медицина Прикарпаття в об'єднаних територіальних громадах: реалії сьогодення та перспективи розвитку, СимчичХ. С., Гавриш Т. Ю. (2017)
Якубовська І. А. - Особливості впливу високобілкової ізокалорійної дієти на антропометричні показники у хворих на хронічні захворювання біліарної системи на тлі ожиріння (2017)
Федоров С. В. - Клінічні особливості поєднаного перебігу стабільної ішемічної хвороби серця та цукрового діабету, Нищук-Олійник Н. Б. (2017)
Величко В. И. - Связь полиморфизма гена VDR с уровнем витамина D у детей с бронхиальной астмой на фоне избиточной масси тела или ожирения, Пичугина Ю. А., Бажора Я. И. (2017)
Фелештинський Я. П. - Комбінована методика ультразвукової діагностики при хронічному парапроктиті та обґрунтування обсягу хірургічного втручання, Борн Є. Є., Сміщук В. В. (2017)
Ковальчук М. П. - Сучасні погляди на формування екопатології органів дихання у дітей (2017)
Volosovets A. O. - Dopplerographic features of patients with onset of acute cerebral stroke in different periods of the day (2017)
Кравченко В. В. - Методологія розвитку консультативно-діагностичних центрів на базі комунально-приватного партнерства (2017)
Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю "Проблеми та перспективи сімейної медицини в Україні" (26-27 жовтня 2017 р., м. Київ) (2017)
Вірстюк Н. Г. - Алкогольний цироз печінки на тлі загострення хронічного бронхіту і печінкова енцефалопатія, Кобітович І. М. (2017)
Волошина Л. О. - Особливості кластерів коморбідних захворювань у хворих на остеоартроз як фактори персоніфікованих удосконалень комплексної терапії, Шкарутяк А. Є., Доголіч О. І. (2017)
Гриб Н. В. - Клінічний випадок дифузного ідіопатичного гіперостозу — хвороби Форестьє — у практиці сімейного лікаря, Зінчук С. Ю. (2017)
Гук-Лешневська З. О. - Особливості перебігу хвороби у хворих на гострий панкреатит із різним рівнем артеріального тиску, Заремба Є. Х. (2017)
Дичко Т. О. - Частота і ступінь порушень дихальної функції в пацієнтів з артеріальною гіпертензією залежно від стажу куріння, Лисий І. С., Саморукова В. В., Збітнєва В. О. (2017)
Жамалиева Л. М. - Необоснованные расходы в первичном звене здравоохранения, связанные с диспансеризацией, Туребаев М. Н., Жаманкулова Д. Г. (2017)
Жгільова Н. О. - Стан вегетативної нервової системи в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та хронічною ішемією мозку (2017)
Жердьова Н. М. - Стан мозкового кровотоку у хворих на цукровий діабет 2-го типу з діабетичною ретинопатією, Медведовська Н. В., Макеєв С. С., Маньковський Б. М. (2017)
Залогіна-Киркелан М. А. - Розробка технології отримання біомаси базидіального гриба Ganoderma lucidum вітчизняної селекції, Фізор Н. С., Бабаянц О. В. (2017)
Заремба Є. Х. - Лікування артеріальної гіпертензії у хворих із високим серцево- судинним ризиком, Заремба-Федчишин О. В., Вірна М. М. (2017)
Зорембо Є. Х. - Недиференційована дисплазія сполучної тканини як один із проявів розвитку артеріальної гіпертензії, Рак Н. О., Заремба О. В. (2017)
Зозуля І. С. - Інсульт: тактика, стратегія ведення, профілактика, Волосовець А. О., Зозуля А. І. (2017)
Інгула Н. І. - Оцінка поширеності факторів ризику розвитку хронічної ішемії мозку у хворих зі стенокардією напруження (2017)
Кебкало А. Б. - Оцінка застосування мІнІ - Інвазивних ендоультразвукових керованих втручань у хворих на некротичний панкреатит, Гордовський В. А., Рейті А. О., Парацій З. З., Марухно Ю. І. (2017)
Кебкало А. Б. - Вибір хірургічної тактики лікування метаплазій стравоходу в поєднанні з кістами стравохідного отвору діафрагми, Парацій З. З., Бондарчук Б. Г., Тисельський В. В., Лесик В. П., Плем'яник С. В. (2017)
Кебкало А. Б. - Діагностичне та прогностичне значення показників функціонального стану нейтрофільних гранулоцитів крові при гострих некротичних панкреатитах, Бондарчук Б. Г., Лесик В. В2, Чантурідзе А. А., Тисельський В. В. . (2017)
Кебколо А. Б. - Профілактика дислокації катетера Тенкоффа при проведенні перитонеального діалізу у хворих із термінальними стадіями хронічної хвороби нирок, Грянило В. В., Пороцій З. З., Мінін Ю. Б. (2017)
Козодаєв С. П. - Визначення самооцінки лікаря закладу ПМСД щодо якості медичної допомоги, Кузьмик В. М., Козодаєва М. П. (2017)
Козодаєв С. П. - Використання "хмаросховищ" платформи GOOGLE для баз даних закладів ПМСД, Козодаєва М. П. (2017)
Корж О. М. - Рівень знань сімейних лікарів із питань профілактики серцево-судинних захворювань (2017)
Корж О. М. - Проблеми профілактики цукрового діабету та його ускладнень у практиці сімейного лікаря (2017)
Лагода Д. О. - Фізична активність пацієнтів з бронхіальною астмою на тлі надмірної маси тіла (2017)
Макаренко С. М. - Віддалені наслідки гідроцефалії в дітей, Кузнєцов І. В. (2017)
Мікропуло І. Р. - Вплив неалкогольного стеатогепатозу на ендотеліальну функцію у хворих з есенціальною артеріальною гіпертензією, Кононенко О. А., Морєва Д. Ю. (2017)
Морєва Д. Ю. - Особливості показників добового моніторування артеріального тиску та варіабельності ритму серця у хворих з артеріальною гіпертензією за наявності супутньої гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, СтаднюкЛ. А. (2017)
Омелянович В. Ю. - Досвід вивчення тендерних особливостей емоційного вигорання у пацієнтів з психосоматичними захворюваннями, Гриневич Є. Г., Макаренко С. М. (2017)
Парацій З. З. - Малоінвазивні хірургічні втручання — етап у лікуванні тяжких форм некротичного панкреатиту, Гордовський В. А., Миценко І. М., Чантурідзе А. А., Каспрук А. В., Ткачук О. В. (2017)
Періг Ю. С. - Діагностика дисоціативного моторного розладу й дистонії плечового поясу в пацієнта після черепно-мозкової травми й сукупної профпатології в практиці сімейного лікаря, Титова Т. А. (2017)
Петренко М. С. - Зміни магнітної сприйнятливості підкіркових структур головного мозку при розвитку когнітивних порушень у хворих на гіпертензивну та атеросклеротичну енцефалопатію, Грабовецький С. А., Свиридова Н. К., Свистун В. Ю. (2017)
Решетилов Ю. И. - Многочасовой или суточный мониторинг неинвазивных показателей сердечно-сосудистой системи у здорових и больных людей в практике семейных врачей, Дмитриева С. Н., Васильченко Е. Ю., Проценко Н. Н. (2017)
Риков С. О. - Захворюваність дітей раннього віку на хвороби ока та його придаткового апарату, її регіональні особливості, Медведовська Н. В., Барінов Ю. В. (2017)
Рощін Г. Г. - Відповідність підготовки сімейних лікарів з екстреної медичної допомоги й медицини катастроф вимогам сучасності, Хіміон Л. В. (2017)
Рощін Г. Г. - Визначення готовності до надання психологічної допомоги пацієнтам сімейними лікарями за умов надзвичайної ситуації, Назаренко І. І., Іскра Н. І. (2017)
Сидорчук Л. П. - Особливості застосування інноваційних методик викладання студентам VI курсу предмета "Загальна практика — сімейна медицина", ЛисюкЮ. О., Крикливець Л. Г., Мимка А. В., Білецький С. В., Іващук С. І., Казанцева Т. В., МельничукЛ. В., Петринич О. А., Никифор Л. В. (2017)
Сандул О. І. - Статус вітаміну D серед хворих на бронхіальну астму (2017)
Стаднюк Л. А. - Фактори серцево-судинного ризику та ураження органів-мішеней у хворих різного віку з артеріальною гіпертензією залежно від функціонального стану нирок, Кононенко О. А. (2017)
Степура О. А. - Вплив альфа-ліпоєвої кислоти на показники кардіоваскулярних тестів у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Маньковський Б. М. (2017)
Ткаченко В. І. - Фактори ризику розвитку й прогресування автоімунних захворювань щитоподібної залози, Максимець Я. А. (2017)
Ткаченко В. І. - Синдром Бадда — Кіарі у практиці сімейного лікаря, Гайова О. А. (2017)
Ткаченко В. І. - Фактори ризику повторного інфаркту міокарда в практиці сімейного лікаря, Гайова О. А. (2017)
Ткаченко В. І. - Розробка скринінгових програм CHECK-UP на основі даних опитувань та електронних медичних записів, КекухА-П. КекухА-П., Хоненко С. М. (2017)
Ткаченко В. І. - Фактори ризику розвитку раку щитоподібної залози, Рімор Я. Ю. (2017)
Ткаченко В. І. - Тромбоцитопенія в практиці сімейного лікаря, Алексейченко О. І. (2017)
Фелештинський Я. П. - VAC-терапія в лікуванні гнійних ран у ВІЛ-інфікованих, Шиленко Ю. О., СміщукВ. В. (2017)
Хіміон Л. В. - Аспекти ультразвукової діагностики в підготовці сімейних лікарів, Ященко О. Б., Рибицька М. О. (2017)
Хіміон Л. В. - Розповсюдження дефіциту та недостатності вітаміну D у хворих на ревматоїдний артрит, Климась І. В., Зав'ялова М. Д (2017)
Хіміон Л. В. - Компетентнісний підхід у підготовці лікарів загальної практики — сімейних лікарів, Ященко О. Б., Данилюк С. В., Ситюк Т. О. (2017)
Царенко А. В. - Післядипломна підготовка сімейних лікарів з питань надання паліативної допомоги населенню — важлива складова впровадження системи паліативної і хоспісної допомоги в Україні, Гойда Н. Г., Губський Ю. І. (2017)
Царенко А. В. - Співпраця кафедри паліативної і хоспісної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика і Лубенського медичного коледжу з підготовки медичних спеціалістів з питань надання паліативної й хоспісної допомоги населенню, Венгрин Н. О., Дороніна Т. М. (2017)
Чайка А. О. - Аналіз прихильності до лікування у хворих на цукровий діабет 2-го типу в практиці сімейного лікаря, Лисий І. С., Дукова О. Р., КовальчукЛ. І., Богатирьова Т. В. (2017)
Шекера О. Г. - Фактори ризику виникнення остеоартрозу колінних суглобів, Панасенко М. С. (2017)
Шепелява О. М. - Епідемічний кератокон’юнктивіт — сучаний погляд на проблему (2017)
Яцишин І. О. - Клінічний випадок ускладненої гепарин-індукованої тромбоцитопенії (2017)
Марушко Т. В. - Атеросклероз у дітей і роль дисліпідемій у його розвитку (Лекція. Частина 1), Мітченко О. І., Голубовська Ю. Є. (2017)
Клініка "Мануфактура" (2017)
Закон України "Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини" (2017)
До уваги авторів (2017)
Анкета читача (2017)
Титул, Зміст (2018)
Гуторов А. О. - Розвиток земельних орендних відносин в аграрному секторі економіки, Грошев С. В. (2018)
Лаврук В. В. - Економічна модернізація тваринництва як складова ефективного розвитку сільських територій (2018)
Патика Н. І. - Оцінка конкурентоспроможності сільського господарства України з урахуванням зовнішньоекономічних чинників (2018)
Улько Є. М. - Управління проектом із переробки курячого посліду на якісний торфопослідний компост та забезпечення меліоративної дії з відтворення родючості грунтів (2018)
Лаврук О. В. - Відродження тваринництва та його роль у розвитку аграрних підприємств (2018)
Утенкова К. О. - Економічна безпека аграрного сектору: сутність та функціональні складові (2018)
Лещенко Л. О. - Удосконалення ринку овочів захищеного грунту на основі підвищення ефективності їх виробництва (2018)
Кocтюнiк O. В. - Обліково-аналітичні аспекти стратегічного управління власним капіталом підприємства, Кaщук O. П. (2018)
Васільцова О. В. - Систематизація кількісних та якісних ознак екологічної капіталізації підприємств харчової промисловості (2018)
Пірог С. В. - Непараметричні методи визначення ефективності птахівничого підприємства (2018)
Смулка О. І. - Відображення інноваційних процесів у витратах сільськогосподарських підприємств (2018)
Гарас І. О. - Сучасний стан розвитку ділового туризму в туристичних регіонах світу, Гарас О. М. (2017)
Пальчук О. І. - До питання визначення стратегії інноваційного розвитку України (2017)
Панченко В. Г. - Використання нетрадиційної монетарної політики в країнах ЄС як приклад монетарного неопротекціонізму (2017)
Толстопятих А. М. - Роль посередників у працевлаштуванні громадян України за кордоном, Дзяд О. В. (2017)
Шевцов Є. Д. - Новітні тенденції комунікаційних політик міжнародних компаній (2017)
Бегма В. М. - Реформування та розвиток підприємств оборонної галузі в контексті посилення економічного потенціалу України, Шемаєв В. М., Толок П. О. (2017)
Колєсніченко А. С. - Нормативно-правове регулювання та державна підтримка розвитку готельної індустрії як інституту туризму (2017)
Кравченко М. О. - Системно-структурні закономірності розвитку соціально-економічної системи України (2017)
Носирєв О. О. - Концептуальні орієнтири промислової політики України (2017)
Солодовнік О. О. - Розвиток дорожнього господарства України у посткризовому періоді (2017)
Бабій І. В. - Прогнозні моделі підвищення експортного потенціалу промислових підприємств (2017)
Карпінський С. Л. - Вплив екзогенних факторів на розвиток туристичної галузі Херсонської області та шляхи їх подолання, Воскресенська О. Є. (2017)
Демченко Б. А. - Особливості оптимізації бізнес-процесів на підприємствах України, Кудрицька Ж. В. (2017)
Дєліні М. М. - Фандрайзинг та донорство як інструменти реалізації соціально-економічної відповідальності підприємництва (2017)
Ільченко Т. В. - Роль SWOT-аналізу в обґрунтуванні перспектив розвитку аграрного підприємства (2017)
Кащишин В. М. - Показники та методи оцінювання економічної ефективності та обґрунтування доцільності реалізації інжинірингових проектів на машинобудівних підприємствах (2017)
Киш Л. М. - Стратегічний інноваційний розвиток підприємств в Україні (2017)
Олефіренко О. М. - Теоретичні засади формування збутової політики в системі управління комерціалізацією інновацій (2017)
Панченко М. О. - Модель процесу управління якістю продукції, Акулюшина М. О. (2017)
Петренко В. С. - Методологія аналітичного аналізу грошових потоків спільних підприємств, Кузнєцова Д. С. (2017)
Сита Є. М. - Еволюція поглядів на категорію "розвиток" (2017)
Зубков Р. С. - Ретроспективний аналіз показників інвестиційно-інноваційної динаміки Причорноморського регіону (2017)
Кузьмук (Жилко) С. Г. - Розвиток Причорноморського регіону: біхевіористичний аспект (2017)
Кустріч Л. О. - Оцінка ефективності системи стратегічного управління сільськогосподарськими підприємствами Черкаської області (2017)
Павлова І. О. - Методологічні засади дослідження брендингу сільських територій: регіональний рівень (2017)
Петрушенко М. М. - Взаємодія між екосистемами та соціально-економічною динамікою у Причорноморському регіоні України: вплив на добробут населення, Шевченко Г. М. (2017)
Бабаев А. М. - Методологические подходы к оценке устойчивого развития эколого-экономической системы (2017)
Бутрим О. В. - Потенціал внутрішнього вуглецевого ринку сектору сільськогосподарського землекористування України (2017)
Жук І. Л. - Новітні тенденції розвитку видів та форм інноваційної зайнятості (2017)
Хитра О. В. - Саморозвиток працівників, самоорганізація праці та самоменеджмент як передумови складності системи управління персоналом (2017)
Давиденко Н. М. - Розвиток інфраструктури фінансового ринку України (2017)
Думанська І. Ю. - Чинники та передумови впровадження інноваційного процесу в агропромисловому виробництві: аспект фінансування (2017)
Захаркін О. О. - Роль інтернет-банкінгу в розвитку ринку фінансових послуг, Захаркіна Л. С., Авраменко М. О. (2017)
Івахненко І. С. - Підвищення ефективності діяльності інститутів спільного інвестування в Україні (2017)
Нагорний Є. О. - Державно-приватне партнерство як механізм інвестиційної взаємодії держави та бізнесу в Україні (2017)
Кафка С. М. - Облік руху основних засобів (2017)
Черкашина Т. В. - Нефінансові активи: оцінка і класифікація у державному секторі (2017)
Райко Г. О. - Методи маркетингового аналізу в системі управління розвитком території, Коляда Н. В. (2017)
Ильев И. М. - Особенности моделирования и анализа движения автотранспорта и велосипедистов в г. Днепр, Селиверстова Т. В. (2018)
Козьма А. А. - Температурні залежності термодинамічних властивостей кобальтфосфатного каталізатора, Голуб Н. П., Голуб Є. О., Вашкеба Н. Б., Гомонай В. І. (2018)
Шидловська О. Б. - Спіруліна у дитячому харчуванні, Цирульнікова В. В., Вихор К. С., Расторгуєва І. О. (2018)
Крайнюков О. М. - Вплив вуглеводневого забруднення на компоненти геосистеми, Кривицька М. І., Крайнюков О. О. (2018)
Некос А. Н. - Оцінка канцерогенного ризику від споживання рослинної продукції, вирощеної у межах урбогеосистеми, Медведєва Ю. В. (2018)
Дзюзюра Р. О. - Розробка ПЗ для визначення енергії Гіббса та дослідження термодинаміки реакцій відновлення хрому, Селівьорстова Т. В. (2018)
Долженкова О. В. - Контроль параметрів повітря у приміщеннях з використанням бездротової сенсорної мережі, Гук М. К. (2018)
Кошмак Є. С. - Використання MQTT протоколу. Принцип роботи та налаштування, Поліщук І. А. (2018)
Мамедов В. Т. - Прикладной метод расчёта уплотнительного элемента скважинного пакера, Шахназаров М. А. (2018)
Marynoshenko O. P. - Development of an autonomous navigation system for the grouped coordinated flight of UAV’s, Pikenin O. O. (2018)
Рудавська Г. Б. - Інноваційні інгредієнти для кондитерських виробів фізіологічно-функціонального призначення, Вежлівцева С. П., Бузіян М. І. (2018)
Селівьорстова Т. В. - Програмна реалізація та дослідження логістичних моделей управління запасами, Андрейченко А. В. (2018)
Шаповаленко О. І. - Дослідження створених кормових сумішей на основі олієвмісної сировини та овочів, Кожевнікова М. І., Кожевнікова Мир. І., Іллюша Є. С. (2018)
Безкоровайный С. Б. - Оптимизация физического воспитания студентов средствами единоборств (2018)
Бугаевский К. А. - Особенности менструального цикла у спортсменок пубертатного и юношеского возрастов, занимающихся киокушинкай-каратэ в половых соматотипах, Олейник Е. А. (2018)
Півень О. П. - Краєзнавство і туризм в системі навчально-виховної роботи студентської молоді (2018)
Калініна Л. А. - Театральне мистецтво як засiб задоволення естетичних потреб людини у вiльний час, Ріпна А. М. (2018)
Филиппова О. Н. - Пейзаж в творчестве Ф. А. Васильева (1850 – 1873 гг.) (2018)
Филиппова О. Н. - Творчество А. О. Орловского – художника-рисовальщика (1777 – 1832 гг.) (2018)
Филиппова О. Н. - Пейзаж в творчестве А. К. Саврасова (1830 – 1897 гг.) (2018)
Коробцова Н. В. - Транспланталогія: гострі питання сьогодення, Міхалап В. Д. (2018)
Бєлякова С. М. - Соціально-психологічні особливості розвитку особистості сучасного підлітка, Шовкова К. О. (2018)
Новікова Ж. М. - Теоретичні аспекти психологічного супроводження функціонування особистості (2018)
Кобзєва І. О. - Калокагатія: гармонія категорій "душа" і "тіло" (2018)
Поліщук Р. М. - Фізична культура лицарської доби: пролонгація культу героя та ставлення церкви (2018)
Баракатова Н. А. - Підвищення мовної компетенції як одна з передумов професійного зростання сучасного суддівства України (2018)
Ворона Т. О. - Застосування аудіоматерілів для розвитку мовленнєвої компетенції студента-перекладача (2018)
Коваль О. Е. - Юридична термінологія в сучасній англійській мові: походження та вживання (2018)
Манько Р. М. - Пам'ять як соціально-антропологічна проблема у збірці репортажів Ганни Кралль "Докази про існування" ("Dovody na istnienie"), Безкоровайна Н. Я. (2018)
Науменко А. А. - Семантизація фонічних структур поетичного оригіналу в перекладі (2018)
Ніколащенко Ю. А. - Англомовні запозичення в сленгі німецької молоді (2018)
Поліщук Ю. В. - Соціокультурна комунікація під час перекладу (2018)
Вінтюк Ю. В. - Психологічний аналіз у навчальній роботі зі студентами-психологами (на прикладі роману М. Каннінгема "Години") (2018)
Духаніна Н. М. - Взаємозв’язок ціннісних орієнтацій молоді та соціально-гуманітарних дисциплін вузівського циклу, Лесик Г. В. (2018)
Калiнiна Л. А. - Творчий розвиток дітей молодшого шкільного віку засобами театрального мистецтва, Кудаков Ю. О. (2018)
Kitchenko A. S. - Problem methods of teaching English for professional purposes (2018)
Kobzhev O. M. - Features of the innovative approaches to foreign language teaching in agrarian universities (2018)
Ковальчук В. І. - Застосування цифрової педагогіки в підготовці майбутніх фахівців сфери підприємництва, Подольська І. С. (2018)
Кравченко Т. В. - Планування самостійної роботи в процесі вивчення іноземної мови та перекладу: навчально-виховні аспекти, Огієнко В. П. (2018)
Литвин С. В. - Структурування та алгоритмізація як засоби передачі інформації (2018)
Литвин С. В. - Ефективні засоби структурування та зжимання навчальної інформації (2018)
Попов О. А. - Олімпійський урок як засіб формування моральної культури особистості школярів, Осадець М. М. (2018)
Тимофеев В. А. - Профессиональный профиль современного преподавателя (на примере обучения английскому языку слушателей языковых курсов по иммерсионному методу), Лашкул В. А. (2018)
Untila M. P. - Using authentic materials in teaching English language (2018)
Шутовська Л. В. - Мета та зміст формування соціокультурної компетенції майбутніх вчителів під час читання англомовних публіцистичних текстів (2018)
Мічуда В. В. - Зміни в адміністративно-територіальному поділі України в 1920–30-х рр. (2018)
Ніколаєва Н. Б. - Репресії проти київських викладачів і науковців в 1941 році (2018)
Шакурова О. В. - Дослідження генези українського народу у працях М. Брайчевського: радянський період – 2000 р. (2018)
Зіненко М. О. - Формування політики мультикультуралізму в Швеції в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття, Сипко Б. В. (2018)
Тихоненко І. В. - "Окінавський" фактор в японсько-американських відносинах, Желєзко К. О. (2018)
Бабич Д. С. - Правове регулювання та умови виконання кримінального покарання у виді позбавлення волі стосовно засуджених неповнолітніх, Горбій К. О. (2018)
Бабич Д. С. - До питання сутності та меж застосування преюдиціальних фактів у процесі доказування в кримінальному провадженні (2018)
Бабій Ю. С. - Про деякі аспекти готівкового грошового обігу в Україні, Горобець Д. О. (2018)
Бабій Ю. С. - Обов'язкове залучення захисника в кримінальному провадженні щодо осіб, які мають фізичні вади, Шкурко В. Р. (2018)
Біленко А. О. - Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення, Біловол В. С. (2018)
Брижко Є. М. - Раціональне використання рослинного світу як об’єкту правової охорони навколишнього середовища (2018)
Данильченко О. В. - Цивільно-правовий захист немайнових прав фізичної особи за законодавством України (2018)
Книжник К. В. - Проблеми і напрямки утилізації відходів в Україні (2018)
Короп І. В. - Право на захист в кримінальному процесі (2018)
Куц Д. Ф. - Проблеми охорони й захисту прав інтелектуальної власності в Інтернеті, Іванов А. М. (2018)
Маланчук Т. В. - Інститут шлюбного договору в Україні: перспективи удосконалення та зарубіжний досвід правового регулювання, Дегтяр Р. О. (2018)
Мацканюк В. А. - Особливості непрямих президентських виборів США, Новиков О. В. (2018)
Мельник В. В. - Актуальні питання визначення розумності строків в адміністративному судочинстві (2018)
Нанка А. О. - Актуальні питання функціонування інституту понятих у кримінальному провадженні, Філімонова Ю. О. (2018)
Осінська Д. С. - Захист прав інтелектуальної власності в Україні (2018)
Пшенічнова З. І. - Екстрадиція: деякі аспекти теорії і практики, Севастьянова А. Ю. (2018)
Рибалко Т. Ф. - Особливості правового закріплення виборчої системи Іспанії та її функціонування (2018)
Тищенко К. С. - Особливості проведення допиту малолітніх та неповнолітніх на стадії досудового розгляду (2018)
Ткачук А. Ю. - Медіація у кримінальному процесі, Чернова Є. Р. (2018)
Федченко Д. І. - Cистема забезпечення кібербезпеки: проблеми формування та ефективної діяльності (2018)
Чепурненко Я. О. - Зміни до Конституції України в частині правосуддя як можливість перезапуску судової системи, Чепурненко С. О. (2018)
Чирвон О. С. - Особливості залучення захисника судом (2018)
Шеверєва В. Є. - Варіативність виборчих систем та практика їх функціонування: аналіз зарубіжного досвіду, Сабадаш І. В. (2018)
Березко Б. О. - Моделювання та керування економічною діяльністю підприємства (2018)
Березко Б. О. - Аналіз та моделювання двосекторної моделі поліграфічної промисловості (2018)
Бондарчук Л. В. - Європейський Союз та основні етапи його створення, наслідки та механізм взаємодії, Литвинюк Л. В., Дорох А. В. (2018)
Вудвуд В. В. - Сутність та стан інвестиційної діяльності підприємств Чернівецької області, Джуровець А. І. (2018)
Гринюк Н. А. - Інституційні засади функціонування споживчої кооперації (2018)
Денькович Л. Л. - Причини виникнення світових криз і їх вплив на економіку країн Європи, Полагнин Д. Д. (2018)
Дідоренко Т. В. - Методика обліку витрат і доходів зі страхування майна на сільськогосподарських підприємствах, Белова І. М. (2018)
Калііман Ю. О. - Наукові підходи до формування та управління проектною командою, Ралко О. С. (2018)
Капустян В. О. - Проблеми та перспективи розвитку ринку нафтопродуктів в Україні, Сірецька І. О. (2018)
Кифяк В. І. - Вплив нематеріальних активів на підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства, Студенець М. В. (2018)
Колеватова А. В. - Напрями вдосконалення процесу формування та управління прибутком на підприємствах (2018)
Костенко Т. А. - Стан та перспективи розвитку медичного страхування в Україні з урахуванням іноземного досвіду, Стоколюк В. В., Заволока Л. О. (2018)
Мазур К. В. - Стан бізнес-середовища малих та середніх підприємств в Україні, Сімоник Л. С. (2018)
Москаленко К. С. - Стан ринку праці України, Запорожець Ю. В. (2018)
Несен О. В. - Проблемні аспекти використання криптовалют в Україні та світі, Цірук К. А. (2018)
Нікітішин А. О. - Вплив податків на виконання дохідної частини державного бюджету в умовах фінансової децентралізації на прикладі Вінницької області, Яковенко К. А. (2018)
Полагнин Д. Д. - Аналіз сучасного стану та здійснення маркетингу банківськими установами України, Катринуца К. І. (2018)
Полагнин Д. Д. - Вплив кредитів МВФ на грошову систему України, Марущак І. В. (2018)
Семенова Т. В. - Оцінка ефективності енергозберігаючих технологій, Чернявський І. Л. (2018)
Смага І. С. - Сфери застосування бонітету ґрунтів та питання його об’єктивності (2018)
Соловей А. С. - Дослідження поведінки споживачів на ринку екологічних продуктів, Криворучко К. І. (2018)
Сологуб О. О. - Фіскально-контролюючі аспекти діяльності митних органів України, Корогодова О. О. (2018)
Урбанович В. А. - Особливості функціонування федеральної резервної системи США, Демченко О. П. (2018)
Фурдичко Л. Є. - Доходи громадян як інструмент їх добробуту і ефективного розвитку країни, Мартинюк Д. Я., Прокопчук В. В. (2018)
Яковишина Н. А. - Теоретичні основи обліку основних засобів, Яковенко К. А. (2018)
Альошин С. Ю. - Генезис теорій оподаткування (2017)
Гріненко А. Ю. - Економічна безпека України в умовах військової та політичних загроз (2017)
Білик Р. С. - Особливості державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності країн світу в умовах глобального розвитку (2017)
Васюк Є. А. - Трансфертне ціноутворення як інструмент трансфертної політики ТНК (2017)
Марущак Н. В. - Глобальні ланцюги доданої вартості в контексті економічної інтеграції України (2017)
Полоус О. В. - Інновації в розвитку концепції маркетингу міжнародних туристичних послуг, Пунагін Я. М. (2017)
Коба В. Г. - Досвід ЄС у забезпеченні розвитку водогосподарського комплексу регіонів та культури поводження з водними ресурсами, Пахота Н. В. (2017)
Мардус Н. Ю. - Формування категоріально-понятійного апарату визначення внутрішнього ринку (2017)
Маркіна І. А. - Соціально-економічний розвиток об’єднаних територіальних громад як складова інноваційного потенціалу, Прилипко І. О., Свириденко С. І. (2017)
Марчишин Н. Я. - Теоретичні аспекти інноваційного маркетингу підприємства: ретроспективний погляд і вектори розвитку (2017)
Михайлова О. С. - Організація кадрової політики в аграрних підприємствах, Островерхий В. В., Скрипник Р. А. (2017)
Мороз С. В. - Заборгованість України як загроза національній безпеці (2017)
Носирєв О. О. - Методичні підходи до формування та стратегій реалізації неоіндустріальної промислової політики (2017)
Паславська В. В. - Проблеми та перспективи рибної галузі Причорноморського регіону України, Квасній З. В. (2017)
Потапюк І. П. - Теоретико-методологічні аспекти розроблення маркетингової стратегії підприємства, Івченко М. В., Склярук Р. В. (2017)
Сержанов В. В. - Заходи активізації процесів модернізації під час реалізації державної інвестиційної політики (2017)
Царик І. М. - Проблеми та перспективи розвитку нефінансової звітності як інструменту корпоративної соціальної відповідальності (2017)
Богоявленська Ю. В. - Забезпечення ефективної групової динаміки та комунікації в управлінні розвитком персоналу, Суходольська А. С., Ліханова В. О. (2017)
Шереметинська О. В. - Оцінка ефективності імпортних операцій підприємств, Варфоломєєва Ю. Р. (2017)
Гакова М. В. - Оцінка ефективності управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства (2017)
Герасимов О. К. - Формування системи показників оцінки ефективності діяльності підприємства за фінансовим напрямом (2017)
Гончар М. Ф. - Критичні небажані відхилення у системі стрес-менеджменту підприємств (2017)
Дуга В. О. - Фактор сім’ї в розвитку агротуризму (2017)
Зеркаль А. В. - Методика оцінки рівня корпоративної свідомості та її впливу на управління персоналом підприємства (2017)
Крайнюченко О. Ф. - Соціальні мережі як сучасний інструмент інтернет-маркетингу, Капінус Л. В., Шлапак Ю. С. (2017)
Кривицька Н. Ю. - Інтеграційні процеси підприємств України: визначення, види та напрями, Командровська В. Є., Андрущенко В. В. (2017)
Масалигіна В. В. - Аналіз наукових поглядів на визначення економічної сутності нерухомого майна, Журавель К. В. (2017)
Нам’ясенко В. М. - Гібридний АВС-метод як інструмент оцінки ефективності продукції (2017)
Писаренко С. В. - Організаційні аспекти функціонування ринку праці, Калашник О. В., Ганненко В. В. (2017)
Телішевська О. Б. - Логістично-постачальницька діяльність: особливості здійснення, адміністрування та реінжинірингу, Жежуха В. Й., Овчарук В. В. (2017)
Тимохова Г. Б. - Обгрунтування вибору методу оцінки інтелектуального капіталу підприємства, Місюченко А. А. (2017)
Товма О. А. - Застосування інструментів управління діловою репутацією торговельного підприємства для її розвитку (2017)
Ушенко Н. В. - Інтегрування корпоративної соціальної відповідальності у стратегію управління бізнес-структурою, Піддубна І. О. (2017)
Чернецька О. В. - Концептуальні підходи до управління фінансовими результатами на підприємстві (2017)
Шостаковська А. В. - Системний підхід до контролю якості розвитку промислового підприємства (2017)
Яровий В. Ф. - Теоретичні аспекти дослідження інноваційно-інвестиційних стратегій туристичних підприємств (2017)
Зінченко О. А. - Інституційні фактори формування іміджу регіону (2017)
Михальчишин Н. Л. - Професійний і особистісний розвиток (професіоналізм) державних службовців як конкурентна перевага держави в умовах глобалізації, Хім М. К. (2017)
Тульчинський Р. В. - Становлення нового регіоналізму в умовах глобалізації (2017)
Дубовіч І. А. - Економіко-правові аспекти управління лісовим господарством України, Лесюк Г. М. (2017)
Чичкалюк Т. О. - Рекреаційна освіта фахівців туристичної галузі, Волчецький Р. В. (2017)
Зуб М. Я. - Інклюзивний вектор розвитку регіональних ринків праці та їх інфраструктури в Україні, Крупініна К. П. (2017)
Смутчак З. В. - Міграційні процеси та їх урегулювання за умов жорсткої економічної кризи та євроінтеграції (2017)
Гриджук Д. М. - Модель балансу банку у вигляді макробалансових статей активів та пасивів (2017)
Завадська Д. В. - Оцінка потенціалу кластероформування та напрями розвитку інфраструктури кластеру (2017)
Зеркаль А. В. - Вплив бенчмаркінгу на ефективність маркетингової діяльності банків (2017)
Кучер Г. В. - Фінансовий механізм державно-приватного партнерства в Україні (2017)
Обравит В. І. - Структурні дисбаланси фондового ринку України з погляду його об’єктів: практичний аспект (2017)
Дмитренко І. М. - Особливості обліку та оподаткування виплат працівникам у разі їх скорочення, Пригода О. О. (2017)
Мощенський С. Г. - Таксономія активу бухгалтерського балансу для експрес-аналізу фінансового стану (2017)
Слободян Н. Г. - Стратегічні аспекти ціноутворення на підприємствах харчової промисловості, Бугакова А. А. (2017)
Фатенок-Ткачук А. О. - Теоретичні аспекти обліково-аналітичного забезпечення управління проектами, Бурачок І. В. (2017)
Кириченко О. В. - Визначення допустимих режимів нагріву піротехнічних сумішей при їх експлуатації, Діброва О. С., Мотрічук Р. Б., Тищенко Є. О., Цибулін В. В. (2018)
Кобозєва А. А. - Метод відокремлення клону від прообразу в цифровому зображенні в умовах відсутності постобробки зображення, Бобок І. І. (2018)
Пилипенко О. М. - Обґрунтування тарифу на перевезення пасажирів автобусним транспортом у м. Черкаси, Огій О. В. (2018)
Мисник Б. В. - Мультиагентна оптимізація функціонування та підтримка процесів прийняття рішень керівником підприємства поліграфічної галузі, Веретільник Т. І., Мисник Л. Д. (2018)
Голуб М. В. - Металізація технічного скла з використанням електронно-променевого методу мікрообробки поверхні, Мацепа С. М., Канашевич Г. В., Алексєєва О. С., Хижняк Є. В., Дмитренко П. П. (2018)
Веретільник Т. І. - Застосування колірних гармоній та відтворення кольору в поліграфії, Мисник Л. Д., Манзюра О. В., Капітан Р. Б. (2018)
Яценко І. В. - Підвищення стійкості оптичних елементів оптико-електронних приладів до зовнішніх термічних впливів, Ващенко В. A., Цибулін В. В. (2018)
Черній Т. С. - Дослідження процесу вилучення цинку з кисневмісних сполук з шламу виробництва хімічних волокон, Столяренко Г. С., Редька К. В., Чиж О. В. (2018)
Мисник Л. Д. - Кінематичний аналіз швейного апарату кулачково-кулісного типу дротошвейної машини, Веретільник Т. І., Мамонов Ю. П., Капітан Р. Б., Манзюра О. В. (2018)
Дуднік А. С. - Аналітична модель вимірювання відстані за допомогою сенсорних мереж та оцінка похибки вимірювання, Квасніков В. П. (2018)
Бондаренко Ю. Ю. - Влияние геометрических параметров на амплитуду колебаний пьезоэлектрического актуатора малогабаритных летательных аппаратов, Филимонов С. О., Мисан А. А. (2018)
Шкуро М. Ю. - Концептуальна модель системи управління проектами підвищення муніципальної енергоефективності (2018)
Хлевна Ю. Л. - Метод оцінки та управління впливами на формування конкретизованої методології управління проектами (2018)
Єгорченкова Н. Ю. - Сучасні тренди та перспективи проектного менеджменту у світі, Єгорченков О. В., Катаєва Є. Ю. (2018)
Базіло К. В. - Дослідження електричного імпедансу п'єзоелектричного диску в області середніх частот (2018)
Дивизинюк М. М. - Математическая модель обнаружения и идентификации разливов нефтепродуктов на водной поверхности, Мирошник О. Н., Самберг А. (2018)
Накул Ю. О. - Математична модель системи завантаження контейнеровоза (2018)
Лепський В. В. - Моделі бізнес-процесів проектно-орієнтованого медичного закладу, Дзюба Т. В. (2018)
Фесенко Т. Г. - Моделювання оцінки "Risk Management" в системі управління будівельними проектами, Moхамед Абдулсалам Сієк Алі. (2018)
Запорожець А. О. - Застосування методів тайм-менеджменту в управлінні проектами, Запорожець М. В. (2018)
Кулик А. Я. - Реєстрація і оброблювання сигналу ЕЕГ з використанням поліномів Чебишева, Ревіна Т. Г., Боднар М. В. (2018)
Бойко П. І. - Залежність зміни вмісту гумусу у чорноземі Лівобережного Лісостепу України від застосування сівозмін, удобрення та обробітку ґрунту, Коваленко Н. П., Блащук М. І., Демиденко О. В. (2018)
Дученко К. А. - Дослідження гострої токсичності та антиексудативної активності похідних іліденгідразидів 8-піперідінотеофілініл-7-оцтової кислоти, Корнієнко В. І., Ладогубець О. В., Пономаренко О. В., Гаркуша І. В. (2018)
Нестерак Р. В. - Якість життя хворих з гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST, Гасюк М. Б. (2018)
Piddubna A. A. - Differential treatment approach lesions of the gastrointestinal tract patients with chronic kidney disease, Vivsiannyk V. V., Shevchuk M. M., Zlotar O. V., Fadeeva S. I., Sazhin N. I. (2018)
Данилевська К. В. - Ірраціональні чинники становлення політико-правової свідомості (2018)
Павленко С. В. - Психологія суїциду (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського