XXХIIІ наукова конференція з біоорганічної хімії та нафтохімії Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (тези) (2018)
Санжак О. В. - Фотодеградація бензолу у водному розчині на допованому нітрогеном ТіО2, нанесеному на силікагель, Бражник Д. В., Азімов Ф. А., Зажигалов В. О. (2018)
Пам’яті професора К. І. Патриляка (до 80-річчя з дня народження) (2018)
Поп Григорій Степанович. Життєвий шлях: від нафтохімії до усталених зелених технологій (2018)
Правила для авторов (2018)
Бочарова О. А. - Від полікультурного суспільства до міжкультурної освіти (2018)
Зябловська Д. Є. - Змістові орієнтири європейської освіти на початку ХХІ століття (2018)
Лук’янова Л. Б. - Аналіз освітніх потреб сучасного вчителяу контексті професійного і особистісного розвитку (2018)
Ленд’єл-Сяркевич А. А. - Педагогічні традиції хореографічного мистецтва: історичний контекст, Пуйова В. І., Сенина О. А. (2018)
Молнар Т. І. - Компетентнісний підхід як напрям удосконалення вищої педагогічної освіти., Микуланинець А. В. (2018)
Товканець Г. В. - Університетська освіта в контексті сталого розвитку (2018)
Товканець О. С. - Концепція лідерства в освітньому менеджменті (2018)
Фізеші О. Й. - Архівні джерела про діяльність початкових шкіл Закарпаття другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття (2018)
Човрій С. Ю. - Організаційно-педагогічні передумови становлення педагогічної освіти Закарпаття наприкінці XVIII у першій половині ХІХстоліття (2018)
Яров Т. К. - Партнерство школи і сім’ї як проблема педагогічної науки (2018)
Hnatyk K. - Historical aspects of Hungarian as foreign language teaching (2018)
Lizák P. - Perspectives of textile education in educational system in Slovak Republic (2018)
Orosová R. - Úroveň odborno-predmetových kompetencií budúcich učiteľov optikou cvičného učiteľa, Petríková K., Starosta V. (2018)
Petrasová A. - Spôsobilosť kriticky myslieť ako determinanttransformácie systému výchovy a vzdelávania (2018)
Szabolcs É. - Az újrafelfedezett prohászka lajos (2018)
Бопко І. З. - Формування екологічної свідомості студентської молоді гуманітарних спеціальностей, Алмашій І. І. (2018)
Брижак Н. Ю. - Методологічні засади особистісно орієнтованогонавчання студенів закладів вищої освіти, Островська Н. Д., Богданюк О. Д. (2018)
Варга Л.І. - Особливості методичних засад формування соціокультурної компетенції у майбутніх вчителів іноземних мов на середньому ступені навчання (2018)
Гавришко С. Г. - Проблеми готовності майбутніх вчителів до формування здорового способу життя молодших школярів, Маріонда І. І., Мороз Ф. В. (2018)
Гаснюк В. В. - Методична культура майбутнього викладача вокалу: теоретичний аспект (2018)
Добош О. М. - Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до професійного саморозвитку (2018)
Кас’яненко О. М. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти до професійної діяльності в умовах інклюзії (2018)
Кертис Н. В. - Міжпредметна інтеграція у процесі підготовки фахівців дошкільної освіти, Фізер Е. К. (2018)
Кобаль В. І. - Дидактичний потенціал застосування інформаційних технологій в управлінні якістю освіти на основі педагогічної діагностики освітніх результатів, Томашевська М. О. (2018)
Козарь О. П. - Вплив українського національного костюма на формування громадянської ідентичності особистості студента в процесі фахової підготовки дизайнерів-модельєрів, Іванчо Т. Р., Майборода І. Е. (2018)
Ксенофонтов С. С. - Формування культури здоров’я майбутніх фахівців як педагогічна проблема (2018)
Лужанська Т. Ю. - Актуальні аспекти професійної підготовки фахівців сфери туризму, Товканець Г. В., Чубірка Г. І. (2018)
Поліщук В. А. - До питання сутнісної характеристикипрофесійної мобільності фахівця (2018)
Попович Н. М. - Функціональна характеристика професійно-особистісного досвіду фахівця з музичного мистецтва, Біличко М. С., Бегун-Трачук Л. О. (2018)
Пришляк О. Ю. - Компетентнісний підхід до полікультурної підготовки фахівців соціальної сфери (2018)
Серман Л. І. - Аналіз рівня сформованості професійного іміджу у майбутніх учителів іноземних мов (ціннісно-мотиваційний критерій) (2018)
Сухолова М. А. - Особливості формування фахового іміджу викладача вокалу в сучасних умовах (2018)
Хома О. М. - Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до навчання української мови: теоретичні засади (2018)
Чекан О. І. - Види та способи використання інноваційних технологій в умовах модернізації навчального процесу ВНЗ, Барна Х. В., Любченко І. І. (2018)
Черепаня Н. І. - Формування готовності майбутніх вихователів до самоосвітньої діяльності, Русин Н. М. (2018)
Барна Х. В. - Художньо-мовленнєва діяльність у системі корекційної роботи з подолання мовленнєвих порушень, Іванова В. В., Кас’яненко О. М. (2018)
Ільтьо Г. Ф. - Вплив політичної освіти на формування професійної компетентності іполітичного світогляду майбутнього фахівця (2018)
Качур М. М. - Теоретичні основи арт-терапевтичної компетентності вчителя музичного мистецтва, Куцин Е. К. (2018)
Кузьма-Качур М. І. - Використання технології критичного мисленняу процесі формування природничої компетентності молодших школярів, Горват М. В. (2018)
Лавренова М. В. - Шляхи використання коміксів в освітньому процесі (2018)
Лалак Н. В. - Особливості функціонування закладів загальної середньої освіти на засадах інклюзії, Чекан К. В. (2018)
Матвійчук С. С. - Формування художньо-конструктивного мислення учнів на уроках трудового навчання шляхом опанування техніками декорування народного одягу (2018)
Мочан Т. М. - Особливості професійної самореалізаціївчителя початкової школи, Янчишина С. Ф. (2018)
Силадій В. В. - Застосування навчальних стратегій на уроках іноземної мови в угорськомовнихшколахЗакарпаття (2018)
Тягур В. М. - Елементи STEM-освіти на уроках трудового навчання в початкових класах як засіб підвищення якості навчання (2018)
Фенчак Л. М. - Активні здоров’язберігаючі технології навчання на уроках освітньої галузі "Мистецтво", Василинка М. І., Майборода І. Е. (2018)
Фодор К. Й. - Використання інформаційних технологій у процесі викладання англійської мови у середній загальноосвітній школі (2018)
Чупріна О. В. - Методи розвитку зв’язного мовлення на уроках української мови в початковій школі (2018)
Bernátová R. - Digitálne technológie − podpora výchovy k zdraviu rómskych žiakov mladšieho školského veku (2018)
Kušnírová V. - Creative teacher in an inclusive schooltvorivý učiteľ v inkluzívnej škole, Švábová B. (2018)
Lypchanko-Kovachyk O. - Methodologial principles ofpreparation to extarnal independent evaluation in foreign language (2018)
Şevciuc M. - Role of alternative training strategies insuperior school, Dandara O. (2018)
Голубовська І. В. - Практичні аспекти формування культури мовлення майбутніх учителів початкових класів, Підгурська В. Ю. (2018)
Лупак Н. М. - Комунікативна компетентність майбутніх учителів мистецьких спеціальностей як предмет наукового дослідження (2018)
Магдич Т. П. - Есе як лінгводидактичний метод формування ключових компетентностей учнів 10–11-х класів на уроках української мови (2018)
Моргун А. В. - Формирование социально-коммуникативной компетенции в процессе социализации личности студента (2018)
Прокопович Л. С. - Психолого-педагогічні та функціонально-стилістичні особливості фразеологічних одиниць казкових повістей Всеволода Нестайка, Курило О. Й. (2018)
Фенцик О. М. - Формування професійної компетентностімайбутнього керівника закладу загальної середньої освіти: комунікативний аспект (2018)
Hertsovska N. - Representation of emotions in the context of modern communication, Vozniak K. (2018)
Rozman I. I. - Biographical method for solving specific tasks of scientific and biographic research, Movchan K. M. (2018)
Rusňák R. - Bolesť a smrť v minimalistických textoch literatúry pre deti v slovenskom preklade (2018)
Telychko N. V. - Goals and techniques for teaching speaking (2018)
Бистрова Б. В. - Підготовка фахівців з кібербезпеки: досвід США та України (2018)
Бокша Н. І. - Навчально-наукові лабораторії у підготовці фахівців галузі легкої промисловості в технічних університетах Чехії та Словаччини (2018)
Лабош К. Я. - Залучення дітей ромського населення до освітнього процесу: досвід Словаччини (2018)
Мартин О. М. - Професійна педагогічна освіта в європейських країнах як об’єкт педагогічних досліджень (2018)
Тетерюк-Кінч Ю. С. - Фахова підготовка майбутніх викладачів гри на фортепіано у Словацькій Республіці (2018)
Feltsan I. - Development of swedish state policy in adult education (2018)
Jadczak K. - Doskonalenie zawodowe i samokształcenie w edukacji zawodowej w Polsce oraz w Niemczech (z doświadczeń własnych) (2018)
Janicka-Panek T. - Kompetencje kluczowe określone przez unię europejską a ich uwzględnienie w klasach I-III szkoły podstawowej w Polsce (2018)
Нелін Є. В. - Становлення психоаналітичної педагогіки у контексті метапсихології З. Фрейда (ч. 1) (2018)
Щербан Т. Д. - Психологічні особливості впливу самооцінки на навчально-професійну діяльність (2018)
Барчі Б. В. - Емоційна культура як складова професійної підготовки майбутніх педагогів, Барчій М. С. (2018)
Іванова В. В. - Сучасний стан проблеми психолого-педагогічного супроводу соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку (2018)
Варналій З. С. - Бюджетна безпека як складова фінансової безпеки України (2017)
Варцаба B. I. - Економічна безпекологія як напрям досліджень в економічній регіоналістиці (2017)
Онищенко С. В. - Вимірювання та оцінювання рівня корумпованості держави в сучасних умовах, Іванюк Б. М., Голозубова Д. В. (2017)
Маслій O. A. - Методичні засади ідентифікації загроз економічній безпеці держави (2017)
Птащенко Л. О. - Фінансові аспекти реструктуризації та модернізації комунального господарства в Україні, Онісенко К. В. (2017)
Онищенко C. B. - Імплентація світового досвіду бюджетної децентраліції, Грінченко Ю. С. (2017)
Завора T. M. - Особливості ломбардної діяльності в Україні, Ільченко B. O. (2017)
Демиденко B. I. - Податкове регулювання як інструмент фіскальної політики щодо розвитку малого підприємництва в Україні (2017)
Ювженко H. M. - Особливості впровадження системи бюджетування на підприємствах України (2017)
Григор’єва O. B. - Європейський досвід демографічного розвитку міст, Хадарцев О. В. (2017)
Bohoslavska A. - Investment aspects of natural resources fund:objects development (2017)
Павлова І. О. - Соціально-економічне підґрунтя брендингу сільських територій Південного регіону (2017)
Комеліна О. В. - Організаційно-економічні засади створення галузевих технологічних платформ: європейський досвід, Фідря В. В. (2017)
Дмитренко А. В. - Проблемні питання пенсійної реформи в Україні, Дуднік І. В. (2017)
Загірняк Д. М. - Концептуальна платформа реформування закладу вищої освіти на засадах прагматизму (2017)
Білоусова А. Ю. - Сертифікація туристичних послуг в Україні, Тек К. М. (2017)
Марчишинець О. В. - Неформальна освіта як невід’ємна складова освіти впродовж життя, Яковенко А. Ю. (2017)
Христенко О. В. - Управління впровадженням інноваційних технологій на будівельних підприємствах, Боєв М. І. (2017)
Гаміє А. М. - Раціональний підхід до прийняття стратегічних рішень щодо розвитку підприємства (2017)
Комарков Д. В. - Методичне забезпечення аналізу економічної безпеки розвитку підприємств (2017)
Штепенко К. П. - Чинники інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств Полтавської області (2017)
Lebedyk H. - Organization of accounting incomes, expenses and financial results of commercial banks, Brazhnyk A., Naboka L. (2017)
Варналій З. С. - Комплексне оцінювання економічної безпеки регіонів України (на прикладі Івано–Франківської області), Томашевський Т. Т. (2018)
Onyshchenko S. - Ukraine regions social and economic security provision preconditions, Maslii O. (2018)
Буколова В. В. - Обґрунтування вибору первинних показників для оцінювання соціально-економічної безпеки регіону (2018)
Фурсова Н. А. - Науково-методичні засади формування інформаційно-аналітичного забезпечення оцінювання впливу соціальних детермінант на економічну безпеку національної безпеки (2018)
Левченко О. М. - Соціально-економічні передумови забезпечення національної безпеки в умовах глобалізації, Ткачук О. В., Царенко І. О. (2018)
Юрків Н. Я. - Специфіка регулювання процесів залучення іноземного капіталу в банківську систему України, Мєсєчко І. М. (2018)
Бережна А. Ю. - Зміна приватизаційної парадигми як фактор залучення прямих іноземних інвестицій (2018)
Dubovaya V. - Presentation of information about land in the financial statements according to IFRS, Davydova I. (2018)
Панасюк О. В. - Аналіз впливу розмежування понять "торгівля" і "мале підприємство" на величину податкових надходжень бюджету (2018)
Varnalii Z. - The state of corruption in Ukraine: general trends and peculiarities of dynamics, Nikytenko D. (2018)
Андрейченко А. В. - Державна регуляторна політика у сфері розвитку безвідходного виробництва в АПК (2018)
Марченко О. В. - Стратегічні аспекти європейського досвіду як основа формування інноваційної політики України, Голобородько О. П. (2018)
Іванова Н. С. - Характеристика экономической безопасности регионов по показателям их социально-экономического развития (2018)
Karintseva О. - Scientific and methodological approach to the evaluation of the potential of economic activities types (2018)
Ilnytskyy D. - Competitive advantages of transnational corporations under the global economy conditions, Bezrukova N., Svichkar V. (2018)
Дугінець Г. В. - Концепція "Інтернет речей" у глобальному виробництві:досвід для України (2018)
Nastoiashchii V. - Problems and prospects of the development of the particular fields of Ukrainian machine-building in the conditions of increasing international competition and globalization of the economics, Yatsun V., Kharchenko I. (2018)
Свічкарь В. А. - Комерційна діяльність посередницьких компаній в умовах ринкової економіки (2018)
Dmitrenko A. - Adaptation of account registers of small enterprise subjects to the requirement for the common activity account, Marchenko L. (2018)
Dmitrenko A. - Reformation of equity capital account of government sector enterprises, Prokhorova V. (2018)
Dubischev V. - Social responsibility in the context of health reform in Ukraine and Georgia, Yatsenko V. (2018)
Верхоглядова Н. І. - Розвиток інфраструктури внутрішнього ринку, Мардус Н. Ю. (2018)
Boldyrieva L. - Influence of changes on the development of agricultural sector in Ukrainian economy, Amelina L. (2018)
Pavlyk A. - Ukrainian energy sector:ecological and economic features, Lyulyov O., Chyhryn O., Pimonenko T. (2018)
Mammadova Sevar Momin gizi - Azerbaijan state economic university. The significance of the marketing orientation concept in the new realities (2018)
Chernysh I. - Modern technologies of personnel management, Kozyk M. (2018)
Дубіщев В. П. - Науково-методичне забезпечення обліку на підприємстві, Яценко В. В., Петренко Ю. В. (2018)
Dubovaya V. - Proposals for decreasing IFRS models of land valuation (2018)
Harashchuk О. - Sphere of returning human potential:homeostatic mechanisms of threats overcoming on the way of its development, Kutsenko V. (2018)
Hunchenko M. - Modern labor market trends in the context of the development of unregulated internal migration processes, Chaikina A. (2018)
Romanova A. - The theoretical and methodological bases of tourism development strategy of a country (2018)
Filonych O. - Analysis and economic substantiation of the main disadvantages of the state regulation process of the construction industry as a guarantee of state building and architectural control improvement (2018)
Yurkiv N. - Corruption component as a threat to economic security of the state, Maslii O. (2018)
Berezhna A. - Resource savings in the context of innovative development of the city communal econome (2018)
Boycheva H. - Integration of innovative management systems and tourism distribution channels (2018)
Menabde T. - Comparative analysis of educational systems in Georgia and abroad, Otkhozoria N., Giorgobiani N. (2018)
Kusniak B. - Marketing innovative policy at meat food market, Dobrianska V., Tytarenko L. (2018)
Lytvyn K. - Economic scientific quality as the knowledge assessment of human capital productivity at the enterprise (2018)
Hryshko V. - Efficiency of project management of the enterprise development under current economic conditions, Kryvenko O. (2018)
Kuzniak B. - Features of the application of digital strategy and customer journey mapping to promote organic products, Novytska I., Khaustova E. (2018)
Khrystenko O. - Social and economic processes management at the enterprise on an innovative basis, Rudenko M. (2018)
Lebedyk H. - Features of accounting liability of enterprises of Ukraine, Yatsenko V. (2018)
Браїлко Ю. - Функційність топоніма Москва в українському поетичному дискурсі (2018)
Галаур С. - Диференційні параметри експресем та регулятем у художньому тексті (2018)
Куранова С. - Стратегії, тактики та прийоми мовленнєвої діяльності як компонент моделювання дискурс-портрета мовної особистості (2018)
Лаврінець О. - Суб’єкт у пасивних конструкціях сучасного адміністративно-канцелярського мовлення (2018)
Pavlenko L. - The image of a writer in nobel lectures delivered by laureates in literature (2018)
Підкуймуха Л. - Що успадкували сучасні львів’яни від розбишак міжвоєнного часу: до питання актуалізації батярського жаргону (2018)
Процик І. - "Тяжко його було переїхати і стрілити у ворота". Жаргонізми в українській футбольній лексиці першої половини хх століття (2018)
Ренчка І. - Зміни в семантиці лексичних одиниць економічної сфери в сучасній українській тлумачній лексикографії (2018)
Лепетюха А. - Монопредикативні висловлення, ускладнені синонімічними дієприслівниковим або суб’єктним дієприкметниковим зворотами (на матеріалі сучасної французької художньої прози) (2018)
Матвеєва Н. - Функціонування білінгвізму та диглосії у столиці України (2018)
Лось О. - Джерела реєстру російсько-українського академічного словника за редакцією А. Кримського та С. Єфремова та їхній вплив на академічний словник (2018)
Романюк С. - Рецензія на: Новікова О., Тулузакова О., Штанденко У. Українська мова як іноземна: підготовка до тесту. Тренувальні завдання. Середній рівень: навч. посіб. / О. М. Новікова, О. Г. Тулузакова, У. М. Штанденко; за ред. О. М. Новікової. – Миколаїв: Вид-во ЧНУ імені Петра Могили, 2017. – 332 с. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Шостя А. М. - Взаємозв’язок гормонального фону та прооксидантноантиоксидантного гомеостазу у свинок залежно від фаз статевого циклу, Ступарь І. І., Усенко С. О., Слинько В. Г., Мороз О. Г., Бондаренко О. М., Чухліб Є. В. (2018)
Богач М. В. - Морфологічні та біохімічні показники крові бородатих агам, уражених Оxiuris Thelandros, Стоянов Л. А., Стоянова В. Ю. (2018)
Морозенко Д. В. - Терапевтична ефективність прадофлоксацину при уроциститі з урологічним синдромом у кота: клінічний випадок з ветеринарної практики, Глєбова К. В., Кібкало Д. В., Кібкало О. А., Макаревич Т. В. (2018)
Євтушенко І. Д. - Алгоритм діагностики листоподібної пухирчатки у собак, Цимерман О. О., П. О. Заїка П. О. (2018)
Журенко В. В. - Заходи профілактики за криптоспоридіозу великої рогатої худоби у господарствах, Журенко О. В. (2018)
Журенко О. В. - Вплив основних кортико-вегетативних механізмів регуляції на вміст цинку в крові корів залежно від пори року, Карповський В. І., Данчук О. В. (2018)
Забудський С. М. - Зміни біохімічних показників крові канарок кольорових за отруєння Кантаксантином (2018)
Захар’єв А. В. - Патологоанатомічна характеристика випадків аномалії розвитку трахеї та бронхів у собак, Ляхович Л. М., Ульяницька А. Ю., Мартєм’янова А. Є., Ткачова К. В. (2018)
Кантемир О. В. - Рентгенологічна характеристика пододерматитів у великої рогатої худоби, Заїка П. О., Анічин А. М. (2018)
Кійко Г. С. - Інтегральні показники лейкограми в оцінці стану здоров’я поросят за гіпопластичної анемії (2018)
Ковальова І. В. - Ефективність антиоксидантної і детоксикуючої дії селену та фітодобавок у курей-несучок, Антоненко П. П. (2018)
Корнієнко В. І. - Вивчення впливу нового похідного метилтеофіліну на функціональний стан нирок у щурів на тлі спонтанного діурезу, Ладогубець О. В., Пономаренко О. В., Гаркуша І. В., Дученко К. А. (2018)
Косенко О. В. - Влияние возраста и породы цыплят на результативность проведения у них операции овариэктомии (2018)
Кот Т. Ф. - Мікроскопічна будова і стереометричні показники яєчників у теличок, вирощених на радіоактивно забрудненій території, Гуральська С. В., Сокульський І. М., Заїка С. С., Хоменко З. В. (2018)
Ляхович Л. М. - Туберкульоз фазанів та павичів: аспекти танатогенезу, Щетинський І. М., Захар’єв А. В., Ульяницька А. Ю., Мартєм’янова А. Є., Ткачова К. В. (2018)
Радзиховський М. Л. - Гістологічні зміни у собак за кишкової форми парвовірусного ентериту (2018)
Сарбаш Д. В. - Роль рентгенографії у діагностиці захворювань локомоторного апарату у коня (клінічний випадок), Синяговська К. А. (2018)
Денисова О. М. - Сучасні уявлення про методи кріоконсервування еритроцитів тварин, Якименко Т. І. , Ващенко В. В., Жегунов Г. Ф., Приходченко В. О. , Гладка Н. І. (2018)
Слюсаренко Д. В. - Вплив післяопераційної аналгезії бупівакаїном на інтенсивність больової реакції у собак за мастектомії, Цимерман О. О. (2018)
Скрипка М. В. - До питання причин післякастраційних ускладнень у бичків в умовах приватного сектору, Телятніков А. В., Панікар В. І., Яценко І. В. (2018)
Богатко Н. М. - Контроль якості та безпечності м’ясної сировини за застосування експресного методу, Яценко І. В., Рютіна Л. Р. (2018)
Бондаревський М. М. - Відповідність горохової крупи, що реалізується в роздрібній торгівлі вимогам національного стандарту, Северин Р. В., Богатирьова А. М., Криворотько Р. О. (2018)
Дегтярьов М. О. - Сучасний стан вирішення проблеми безпечності кормів та кормових добавок України, Жейнова Н. М., Дегтярьов І. М. (2018)
Кремпа Н. Ю. - Вплив технології утримання на морфологічні, біохімічні та імунологічні показники крові поросят в період відлучення, Козенко О. В. (2018)
Малімон З. В. - Характеристика мікробіологічних показників замороженої риби за наявності залишків антибактеріальних препаратів (2018)
Мягка К. С. - Валідація методу кількісного визначення неоміцину у зразках меду методом імуноферментного аналізу, Ткачук С. А. (2018)
Яценко І. В. - Судово-ветеринарне встановлення отруєнь тварин препаратами, що містять серцеві глікозиди, за результатами патоморфологічного дослідження, Сердюков Я. К., Якименко Л. П. (2018)
Ткачук С. А. - Оцінка відповідності законодавсту зразків меду натурального різного ботанічного походження, Білик С. В. (2018)
Яценко І. В. - Судова експертиза сиру кисломолочного за матеріалами кримінального провадження (2018)
Люлін П. В. - Епізоотична ситуація за дирофіляріозу собак в умовах мегаполісу м. Харків, Федорова О. В., Нікіфорова О. В., Булавіна В. С., Степанюк В. М. (2018)
Пономаренко В. Я. - Порівняльна ефективність акарицидів за демодекозу собак, Федорова О. В., Пономаренко А. М. (2018)
Максимович І. А. - Ефективність лікування спортивних коней за міокардіодистрофії, Слівінська Л. Г. (2018)
Бобрицька О. М. - Експериментальне обґрунтування використання біорезонансного методу оцінки репродуктивної функції псів, Югай К. Д., Карповський В. І. (2018)
Омеляненко М. М. - Деякі макроскопічні зміни у внутрішніх органах собаки, що загинула від ускладнень які викликані піометрою, Гаркуша С. Є., Миронюк В. С. (2018)
Павлунько В. Г. - Гістологічні зміни у собак за гострого отруєння ізоніазидом, Омеляненко М. М., Гаркуша С. Є., Клименко Д. М. (2018)
Гноєвий В. І. - Кормові культури як перспективні джерела біологічно активних речовин у промисловому тваринництві, Гноєвий І. В., Данілова Т. М., Прудніков В. Г., Кисличенко В. С., Гур’єва І. Г., Вовк С. Й. (2018)
Скляренко Ю. І. - Особливості формування показників довічного використання корів бурих порід північного сходу України (2018)
Чигринов Є. І. - Ефективність вирощування помісних бугайців від схрещування корів української червоної молочної породи з бугаями м'ясних порід, Кравчук О. М., Сиромятникова Н. А., Гетманець О. М. (2018)
Лебединський В. І. - Удосконалення технології утримання племінних телиць як фактор підвищення економічних показників виробництва молока на молочних комплексах, Бугай Т. А., Гноєвий В. І., Гноєвий І. В., Трішин О. К. (2018)
Кущ М. М. - До 100-річчя з дня народження видатного науковця і педагога професора Пилипенка Михайла Юхимовича (оглядово-історичний біографічний нарис), Бирка О. В., Жигалова О. Є. (2018)
Приходько Ю. О. - С. В. Іваницький – фундатор ветеринарної гельмінтології в Україні, Мазанний О. В., Бирка В. І., Приходько Т. М. (2018)
Гноєвий І. В. - Пам'яті видатного вченого (2018)
Бояр А. О. - Таксономія бюджетних відносин (2018)
Клевчік Л. Л. - Шляхи подолання проблеми бідності в сучасних глобалізаційних умовах (2018)
Ящишина І. В. - Суть та особливості смарт-підприємств (2018)
Антонюк Н. А. - Методичні підходи до вдосконалення антикризового управління економікою України в умовах децентралізації (2018)
Вороніна О. О. - Досвід функціонування вільних економічних зон в Україні та перспективи їх подальшого розвитку (2018)
Дука А. П. - Світовий досвід реалізації проектів державно-приватного партнерства у сфері наукової та інноваційної діяльності (2018)
Robel J. - Cooperation between the congress of local and regional authorities of Europe and the local and regional authorities of the member states (2018)
Альшаафі М. А. - Розвиток комунального підприємства "Рівненська обласна клінічна лікарня" на основі впровадження інновацій (2018)
Dziekanski P. - Organizational culture and climate in shaping the competitiveness of enterprises — selected problems of soft management of an organization, Lesniewski M. A. (2018)
Ковальчук О. А. - Управління брендом як складова бренд-менеджменту (2018)
Кондратенко Н. О. - Теоретико-методичні засади управління організаційно-економічними змінами в організації, Гнатенко М. К., Колонтаєвський О. П. (2018)
Назаренко С. А. - Трансформація завдань стратегічного, інноваційного та фінансового менеджменту у контексті організації системи управління економічною безпекою (2018)
Полінкевич О. М. - Модель використання продакт плейсменту у маркетинговій та фінансовій діяльності підприємств (2018)
Сич Д. М. - "Ощадливе виробництво" як важливий фактор оптимізації фінансових результатів (2018)
Гришина В. В. - Методичний підхід щодо оцінювання якості організаційно-комунікаційного забезпечення управлінської діяльності персоналу підприємства (2018)
Грузд М. В. - Публічно-приватне партнерство як механізм регулювання регіонального розвитку (2018)
Dziekanski P. - Spatial diversity of entrepreneurship in the counties of swietokrzyskie province In the context of creating competitive regions, Lesniewski M. A. (2018)
Оболенцева Л. В. - Прогнозування рівня конкурентоспроможності регіональних промислових комплексів (на прикладі Слобожанського регіону) (2018)
Буряченко А. Є. - Особливості оподаткування банківської діяльності в Україні (2018)
Гузела І. А. - Теоретико-методичні підходи до аналізу фінансових результатів діяльності страховиків України (2018)
Довгань Л. П. - Формування фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад, Першко Л. О. (2018)
Дорофеєв Д. А. - Методологічні засади інноваційного розвитку фінансового посередництва (2018)
Кривіцький В. Б. - Вектори вдосконалення митного контролю в Україні у контексті забезпечення фіскальної безпеки держави (2018)
Хомутенко А. В. - Сучасний стан фінансового планування у державному секторі економіки України (2018)
Шірінян Л. В. - Новітні виклики і тенденції розвитку ринку агрострахування в Україні, Климаш Н. І. (2018)
Дерун І. А. - Онтологічні аспекти сутності криптовалюти та її відображення в обліку, Склярук І. П. (2018)
Бредюк В. І. - Економетричний аналіз попиту на послуги вищої освіти в Україні, Джоші О. І. (2018)
Никифорчин І. В. - Моделі інформативного сигналу з двома типами агентів і принципалом (2018)
Загнітко А. П. - Морфологічно-іменникова норма в системі та узусі: закономірності взаємодії, Загнітко Н. Г. (2017)
Ковтун О. В. - Сленгізми та жаргонізми в сучасній українській прозі в аспекті перекладу (2017)
Торчинський М. М. - Кодифікація нормативних форм власних назв в українській мові (2017)
Баран Г. В. - Лексика збірки Павла Тичини "Соняшні кларнети", Баран І. М. (2017)
Кірілкова Н. В. - Флороназви як маркери мікрокультури (2017)
Котяш О. І. - Лексика традиційного ткацтва у структурі сучасної говірки (на матеріалі текстів говірки села Залужжя Дубровицького району Рівненської області) (2017)
Макарець Ю. С. - Мовний вимір національної безпеки України (2017)
Малевич Л. Д. - Гіперо-гіпонімія в науковій термінології (лінгвістичний статус, формування, різновиди парадигм), Сидорчук І. О. (2017)
Мединська Н. М. - Категорія особи в граматичній системі дієслова (2017)
Рабчук І. Ю. - Історія та сучасний стан лінгвістичного вчення про прикладки (2017)
Сегін Л. В. - Структурно-семантичні особливості словотвірної парадигми дієслів зі значенням "переміщення вниз" в українській мові (2017)
Степанова О. І. - Лексико-семантичні особливості термінів корекційної педагогіки (2017)
Торчинська Н. М. - Ортологічні особливості текстів засобів масової інформації (2017)
Шевчук Т. Б. - Функціювання та трансформація емотивної лексеми щастя в сучасній українській мові (2017)
Шкарбан Т. М. - Складні конструкції з однорідною супідрядністю в поетичному мовленні (2017)
Шостюк З. В. - Роль соматичної лексики в пізнанні мовної картини світу (на прикладі творчості Дмитра Павличка) (2017)
Шульжук Н. В. - Місце лексичної семантики в процесі формування лексико-семантичної компетенції майбутнього словесника (2017)
Кочерга С. О. - Код храму в драматичній поемі Лесі Українки "У пущі" (2017)
Антипчук Н. В. - Гармонія співіснування прози та живопису (2017)
Марчук С. М. - Дубенський текст у сучасній українській поезії (2017)
Голуб Н. Б. - Термінологічна система української лінгводидактики: особливості становлення і проблеми функціювання (2017)
Кучеренко І. А. - Проектування як методологічна платформа діяльності вчителя-словесника (2017)
Мамчур Л. І. - Основні категорії мовної комунікації (2017)
Нагрибельна І. А. - Формування мовної компетентності майбутніх учителів початкових класів засобом самостійної роботи (2017)
Пентилюк М. І. - Граматично правильне мовлення як основа запобігання комунікативній девіантності, Попова О. А. (2017)
Хом’як І. М. - Особистісно орієнтоване навчання орфографії в інтерферованому середовищі (2017)
Антончук О. М. - Духовний аспект процесу формування мовленнєвої культури студентів-нефілологів (2017)
Вітюк В. В. - Історичний аспект розвитку української писемності (2017)
Гамза А. В. - До проблеми текстотворення в процесі вивчення дієслова на уроках української мови (2017)
Нищета В. А. - Інтеграція освітніх підходів у шкільній українськомовній освіті (2017)
Подлевська Н. В. - Профільне навчання учнів в умовах реалізації концепції нової української школи (2017)
Сіранчук Н. М. - Класифікація мовленнєвих помилок і недоліків у методиці навчання української мови (2017)
Станіславова Л. Л. - Формування мотивації студентів до вивчення культури мови з використанням ІКТ (2017)
Суржук Т. Б. - Дослідження методики формування орфографічних умінь і навичок в умовах диференційованого навчання молодших школярів (2017)
Ткачук О. С. - Формування фонетико-графічної компетентності молодших школярів (2017)
Аврунін Г. А. - Підвищення ефективності експлуатації обемних гідроприводів мобільнихмашин використанням діагностичних комплексів, Пімонов І. Г. (2018)
Baturіn O. І. - Backgrounds of information system creation of student's achievements assessment, Karmanov M. І., Ivanov V. G., Sіryachenko Y. O. (2018)
Іваненко О. І. - Розробка раціональних параметрів несучої системи фронтального навантажувача, Щербак О. В., Сумінов А. В. (2018)
Кардашук В. С. - Метеостанція на Arduino з візуалізацією і аналізом даних погодної станції, Давиденко О. В. (2018)
Кардашук В. С. - Методи та засоби перетворення аналогової інформації у комп’ютерних системах, Тараканов А. Ю. (2018)
Кривуля П. В. - Использование зависимости сокращения длительности проектов разработки от дополнительного финансирования НИОКР при составлении игровой модели конкурирующих проектных команд, Тищенко С. Ф. (2018)
Крупко В. Г. - Дослідження динамічних навантажень в балочній стріловій підвісці універсальних екскаваторів та кранів, Єрмакова С. О. (2018)
Крупко І. В. - Обгрунтування опорної системи стрілового крану з крокуючим сеханізмом пересування за різних умов роботи, Дзержинська О. В. (2018)
Левашова Є. М. - Розробка та імплементація CALLBACK-сервісів на основі IP-телефонії (2018)
Медведєв Є. П. - Розробка комп'ютерної програми для організації та планування транспортного процесу при збиранні врожаю ранньої пшениці, Лебідь І. Г., Єлісєєв П. Й., Зубарев Д. В. (2018)
Супонєв В. М. - Технологія управління проколом грунту та вибір силового приводу установки для її реалізації (2018)
Фідровська Н. М. - Визначення напружень в лобовині канатного барабана, Лесавицький К. Ю., Хурсенко С. А. (2018)
Фідровська Н. М. - Конактні напруження в зоніі взаємодії між канатом і барабаном, Писарцов О. С. (2018)
Чаплигіна О. М. - Критерії курсової стійкості автогрейдера (2018)
Швачка О. О. - Дослідження комп'ютерних технологій та методів розпізнавання жестів людини для керування комп'ютером, Барбарук В. М. (2018)
Мікловда В. П. - Особливості регіональної інноваційної політики в Китаї (на прикладі провінції Цзянсі), Грига В. Ю. (2018)
Молнар О. С. - Стимулювання розвитку несільськогосподарської зайнятості в сільській місцевості України, Важинський Ф. А., Микулянець В. І. (2018)
Шульц С. Л. - Тенденції диспропорційності та сучасні виклики, Луцків О. М. (2018)
Варшава О. В. - Роль креативних індустрій у процесі інноваційного розвитку економіки України, Дідик Н. В. (2018)
Готра В. В. - Сутність та особливості інтеграційних процесів як чинника розвитку національної економіки (2018)
Ігнатко М. І. - Особливості інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України (2018)
Кампо Г. М. - Контрольна діяльність митних органів у процесі забезпечення економічної безпеки держави, Биркович Л. М. (2018)
Колодійчук А. В. - Верхньоатмосферні ризики впровадження ІКТ: еколого-економічний зміст та класифікація (2018)
Милованов Є. В. - Регіональна підтримка органічного агровиробництва у світі (2018)
Ніконенко У. М. - Структурні процеси економіки України як експортера сировинних ресурсів (2018)
Піжук О. І. - Цифровізація як зміна парадигми розвитку економічних систем (2018)
Усик В. І. - Освіта в забезпеченні стійкого економічного зростання (2018)
Мікловда В. П. - Стратегічні фактори системного розвитку підприємницької діяльності, Ластівка В. В., Ціпле Д. Ю., Кадар Т. В. (2018)
Варава Л. М. - Оптимізація упровадження стратегічного інноваційно-інвестиційного проекту на промисловому підприємстві, Варава А. А. (2018)
Гудзь Т. П. - Механізм управління фінансовою рівновагою підприємства (2018)
Дюк О. М. - Теоретико-методичні основи оцінки стану корпоративної культури (2018)
Кубіній Н. Ю. - Суб’єктно-об’єктний підхід в системі управління трудовим потенціалом, Нечипорук А. О., Бабяк М. Ю., Косовілка А. В. (2018)
Огородник В. О. - Стратегічний контролінг ефективності, Фіалковський А. Р., Жорж Л. В., Біла Н. Я. (2018)
Партола А. І. - Розвиток спеціалізованих кластерних організацій як засіб забезпечення ефективної кластерної кооперації підприємств (2018)
Striy L. - The modern marketing environment of the Azerbaijani telecommunication enterprise, Stankevich I., Agmedova L. (2018)
Черленяк І. І. - Технологічні виклики Індустрії 4.0 та інструменти промислової політики: аналіз досвіду Південної Кореї, Проскура В. Ф., Шелемба М. А. (2018)
Бачо Р. Й. - Еволюція впливу державних інститутів на розвиток ринків небанківських фінансових послуг в умовах європейської інтеграції, Потокі Г. Ф. (2018)
Заславська О. І. - Інноваційне забезпечення ефективності депозитної політики банку (2018)
Калач Г. М. - Цифрова трансформація фондового ринку (2018)
Момот О. М. - До питання науково-видового подання банківського капіталу (2018)
Похилько С. В. - Забезпечення адекватності пенсійних виплат за умови функціонування трирівневої пенсійної системи, Зайцев О. В., Миргородська В. С. (2018)
Пойда-Носик Н. Н. - Сутність та специфічні особливості застосування маркетингу у страховій діяльності, Свадеба В. В. (2018)
Соловаров А. В. - Підходи до оцінки боргової стійкості банківського сектору України (2018)
Шевчук Н. С. - Методичні аспекти аналізу кредитоспроможності позичальників будівельного сектора, Коверда А. В. (2018)
Вигівська І. М. - Професійні ризики бухгалтера та їх оцінка, Барчак Т. П. (2018)
Голик В. Р. - Екологічний облік як складова управління підприємством (2018)
Голочалова И. Н. - Концепция раскрытия информации о капитале в финансовой отчетности: ее критерии и действенность применения на базе нсбу республики Молдова (2018)
Даньків Й. Я. - Іван Франко - аналітик господарської діяльності королівства Галичини і Володимерії Австро-Угорської імперії кінця ХІХ початку ХХ століття, Остап’юк М. Я. (2018)
Зубілевич С. Я. - Аналіз засад фінансової звітності в державному секторі за національним законодавством та міжнародними стандартами, Позняковська Н. М. (2018)
Annotation (2018)
Аннотация (2018)
Азарова Л. Є. - Гармонійна побудова багатокомпонентних слів на фонетичному рівні (2016)
Артеменко Т. М. - Стратегії і тактики мовленнєвої поведінки комунікантів в умовах відносин асоціації, Липко І. П. (2016)
Балабан О. О. - Мовні універсалії: від описових граматик до антропоцентричного когнітивізму (2016)
Березіна Ю. О. - Особливості розвитку зімкнених приголосних b, d, g – p, t, k у сучасній німецькій мові (2016)
Бернар Г. Б. - Symbolism in "Sir Gawain and the Green Knight" (2016)
Бойчук М. В. - Неологізми як стилістеми, Бойчук В. М. (2016)
Борзенко О. П. - Формування іншомовної комунікативної компетентності при використанні сучасних підходів та інноваційних технологій в навчанні студентів ВНЗ (2016)
Борковська І. П. - Лексико-граматичні засоби ділових документів на морфологічному рівні (2016)
Бруско Г. А. - Тематичні ареали англомовних запозичень у франкомовній сфері новітніх технологій (2016)
Буровська О. А. - Специфіка процесу словотвору у сучасній індонезійській мові (2016)
Вдовенко Т. А. - Нисхождение автора в художественных произведениях англоязычной прозы (2016)
Вотінова Д. О. - Стратегії доместикації та форенізації в українських перекладах повісті-антиутопії "Animal Farm" Джорджа Орвелла (2016)
Габовда А. М. - Формування активного, пасивного та потенційного словникового запасу студентів-філологів, Кравченко Т. М. (2016)
Галицька О. Б. - Трансформація німецького деонімного простору (до "Теоретичного курсу другої іноземної мови (німецької)") (2016)
Гаман І. А. - Принцип організації тексту німецькомовних путівників по зоопарку (2016)
Гаращенко Л. Б. - Асоціативно-метафорична мотивація ядерних компонентів аналітичних номінацій науково-технічної термінології (2016)
Гнезділова Я. В. - Соціальна маніпуляція: техніки і технології впливу (2016)
Голтвяниця Н. Ю. - Зміни у функціонуванні поняття політкоректності у сучасних французьких медіа, Серга Н. В. (2016)
Гордєєва А. Й. - Навчання студентів-психологів обговорення фахових проблем на заняттях з англійської мови (2016)
Гриняк О. О. - Basic principles of graded approach of explication of implicates on different levels of a poetic text (2016)
Девіцька А. І. - Методика проведення експериментально-фонетичного дослідження англійського мовлення словаків-білінгвів (2016)
Дерев’янко Л. І. - Атрибутивні модифікатори як компоненти прийменниково-іменникових темпоральних корелятивів зі значенням часової наступності (2016)
Добжанська-Найт Н. І. - Лінгвокультурні особливості англійських перекладів україномовних художніх творів (на прикладі оповідань українських авторів), Шевчук А. Ю. (2016)
Добровольська Д. М. - Рекламний слоган як мікротекст: відтворення стилістичних прийомів і фігур у перекладі (2016)
Дужа-Задорожна М. П. - Стилістичні особливості мови німецьких патентних описів, Задорожний В. В., Гасько О. Л. (2016)
Емірамзаєва А. С. - Основи фонетики кримськотатарської мови: переваги та недоліки латинської абетки (2016)
Жук В. А. - Розвиток системи постпозицій при творенні нових значень в англійській мові (2016)
Зарівна О. Т. - Переваги та недоліки доцільності використання дистанційного навчання англійської мови (2016)
Іванців О. В. - Метафорична модель "бізнес – це війна" в англомовному іміджевому корпоративному дискурсі (2016)
Ільченко О. А. - Джерела породження інтертекстуальності в сучасному мас-медійному вербалізованому просторі (на матеріалі україномовних і російськомовних текстів), Ященко Е. О. (2016)
Каленюк С. О. - Мовні ресурси крізь призму проблеми консолідації українського соціуму (2016)
Качмар О. Ю. - Міжособистісна мовленнєва взаємодія у психотерапевтичному дискурсі (2016)
Кліментова О. В. - Особливості функціонування топонімів-концептів Україна, Франція та Англія (на матеріалі художніх текстів) (2016)
Кобута С. С. - Персонажі романів Івана Багряного та Джорджа Орвелла як втілення концепції "вільної людини" (2016)
Кондратюк І. Б. - Конфліктний дискурс як середовище актуалізації комунікативної ситуації психологічного дисбалансу (2016)
Корнієць К. А. - Проникнення арабських релігійних термінів у турецьку мову (2016)
Коротка Н. В. - Сучасні та інноваційні підходи до викладання англійської мови за професійним спрямуванням в немовних вузах (2016)
Кривенець І. В. - Мовні засоби реалізації концептуального простору роману Бернара Вербера "Nous, les dieux" (2016)
Кузнецова М. О. - Специфіка вербальної складової веб-коміксів як полікодових утворень у сучасному англомовному кіберпросторі, Багнюк С. Ю. (2016)
Лелека Т. О. - Неологізми-агентиви у мові сучасних українських ЗМІ (2016)
Леміш Н. Є. - Кореляція каузальності та суб’єктивності в дискурсі (2016)
Мельниченко Г. В. - Розвиток іншомовних мовленнєвих навичок майбутніх учителів іноземної мови у системі модульного навчання, Дмитрищук Н. В. (2016)
Мизин Т. О. - Функціонування ланцюжків моделей сполучуваності високочастотних іменників англійської мови (2016)
Миколишена Т. В. - Категорія димінутивності у дитячих творах Роальда Дала: авторський задум чи перекладацьке рішення (на матеріалі казки "Джеймс і гігантський персик")? (2016)
Митяй З. О. - Соціокультурні чинники формування мовної особистості, Коваль О. В. (2016)
Мізіна О. І. - Структурно-семантичні та функціонально-стильові властивості складнонульсуфіксальних ад’єктивів з другим соматичним компонентом на означення внутрішньої характеристики людини (2016)
Науменко У. В. - Вживання англіцизмів ЗМІ у полікультурному просторі (2016)
Нідзельська Ю. М. - Основні лінгвокультурологічні особливості єврейського англомовного релігійного дискурсу (2016)
Оксанич М. П. - Функціонування підрядних сполучників часу у середньоверхньонімецькій мові (2016)
Оленюк О. В. - Вербальний портрет концепту danger у англомовному журнальному рекламному дискурсі (2016)
Падалка Р. М. - Художній світ Анатолія Федя, Прядко А. (2016)
Пасик Л. А. - Метафорична профілізація концепту partnerwahl (на матеріалі німецької мови), Рись Л. Ф. (2016)
Пишньоха О. А. - Прецедентні феномени у мові турецької поезії (2016)
Полякова Т. Л. - Графические средства в жанре твиттинг в англоязычной политической интернеткоммуникации (2016)
Починок Т. В. - Про особистiсно-розвиваючому змiстi навчання мiжкультурному спiлкування (2016)
Прадивлянная Л. Н. - Реминисценции на тему сюрреализма в английской и американской поэзии (2016)
Росстальна О. А. - Інтерпретація жанру "різдвяного оповідання" в новелі Т. Гарді "Благородна Лаура" (2016)
Саламаха М. Я. - Загальнонаукова методологія дослідження англомовних термінів охорони довкілля (2016)
Самарина B. B. - Лингвопрагматический аспект анализа немецкоязычного рекламного дискурса (2016)
Cереда С. В. - Способи утворення медичних термінів у сучасній турецькій мові (2016)
Сіроштан Т. В. - Словотвірна структура абстрактних іменників в українській мові початку ХХ століття (на матеріалі "Словника московсько-українського" В. Дубровського) (2016)
Смелікова В. Б. - Особливості та шляхи реалізації моделі підготовки майбутніх судноводіїв до професійно-орієнтованого спілкування засобами кейс-технологій (2016)
Сологуб Л. В. - Методологія дослідження інституційних дискурсів (2016)
Стeцик Т. С. - Втiлeння стратeгiї пeрсуазивностi у полiтичному дискурсi Гiлларi Клiнтон (на матeрiалi дeбатiв) (2016)
Телешун К. О. - Структурне моделювання трьохкомпонентних термінів торгівлі турецької мови (2016)
Тищенко К. О. - Концептуалізація батьківщини у давньотюркскій мові (2016)
Ткачук-Мірошниченко О. Є. - Структурно-мотиваційний та комунікативно-прагматичний аспекти дослідження англомовних назв телепередач (на прикладі телевізійного програмного контенту каналу TLC) (2016)
Хмельковська С. В. - Любов і брехня в коротких оповіданнях Бернхарда Шлінка (2016)
Хомік О. Є. - Мовний образ Архангела Михаїла в українських фольклорних текстах, Бутко С. Г. (2016)
Хомчак О. Г. - Когнітивна модель концепту людина, Копєйцева Л. П. (2016)
Чепурна З. В. - Функціональне навантаження "живої ідіоми" у газетних заголовках (2016)
Чернова А. О. - Мовленнєво-актова будова повідомлень французької соціальної реклами (2016)
Шайнер А. І. - Викорисання методу "кейс-стаді" у навчальному процесі немовного закладу освіти України при вивченні іноземної мови, Вільховченко Н. П. (2016)
Шарова Т. М. - Особливості використання інноваційних технологій під час викладання української літератури, Пінігіна Ю. Г. (2016)
Шарова Т. М. - Проблема героїчного характеру та морального становлення особистості в творах В. Бондаря, Тверитінова А. С. (2016)
Шульга С. Я. - Вербалізація концепту житло у паремійному корпусі (на матеріалі української та англійської мов) (2016)
Бурдейна О. Р. - Лінгвокультурний концепт insularity / острівність: змістова структура та номінативний простір (2016)
Гурбанська С. О. - Інтертекстуальність як невід’ємний компонент ідіостилю в постмодерністському художньому дискурсі (2016)
Євсєєва Г. П. - Лексикографічні здобутки та перспективи у будівельній галузі, Єгорова В. С. (2016)
Потенко Л. О. - Вербалізація емоцій у фразеології німецької мови (2016)
Цибко А. В. - Лінгвостилістичні особливості ток-шоу як жанру телевізійного дискурсу (2016)
Палій В. П. - Використання технології кейс-стаді у навчанні іноземній мові при самостійній роботі студентів, Федоришин О. П. (2016)
Content (2017)
Maslov B. P. - Stress concentration in nonlinear viscoelastic composites (2017)
Danylchenko Yu. M. - Static calculation of the "Spindle unit” elastic system by using transfer matrices method, Storchak M. G. (2017)
Dyfuchyn Y. N. - Numerical modelling of bolted composite joints. Bolts rigidity effect on normal stresses in the composite layers, Rudakov K. N. (2017)
Lesyk D. A. - Laser transformation hardening effect on hardening zone features and surface hardness of tool steel AISI D2, Dzhemelinskyi V. V., Martinez S. R., Lamikiz A. , Dаnylеikо О. O., Hyzhevskyi V. V. (2017)
Petrakov Y. V. - Programming of adaptive machining for end milling, Shuplietsov D. k. (2017)
Vnukov Yu. M - Possibilities of using stability lobe diagram for stability prediction of high speed milling of thin-walled details, Germashev A. I., Logominov V. O., Kryshtal V. O. (2017)
Herasymchuk O. M. - Theoretical estimation of fatigue life under regular cyclic loading, Herasymchuk O. M. (2017)
Shidlovskiy N. S. - Rigidity of the affected femurs with systems of surgical treatment, Dyman M. M., Ilnitsky A. V., Shytikov V. S. (2017)
Uzunov O. V. - System representation of objects in the context of the practical tasks solving (2017)
Kovalev V. A. - The structure of inertial flows in a fuel tank with guide baffles (2017)
Кондрашев П. В. - Дослідження впливу геометрії кутів утворюючих коаксіального сопла на продуктивність процесу лазерного сплавлення порошкової композиції (2017)
Молтасов А. В. - Інженерний метод дослідження напруженого стану в зонах концентрації зварних з'єднань з симетричним посиленням, Ткач П. Н., Мотрунич С. И. (2017)
Алиева Л. И. - Моделирование процесса радиально-обратного выдавливания полых деталей, Грудкина Н. С., Крюгер К. (2017)
Залога В. О. - Динамічне управління коливаннями при точінні, Криворучко Д. В., Шаповал Ю. В., Дрофа К. (2017)
Клименко С. А. - Механические свойства поверхностного слоя режущих элементов из поликристаллических сверхтвердых композитов на основе кубического нитрида бора, Манохин А. С., Белоусова Н. Н., Колмаков А. Г., Насакина Е. О., Хейфец М. Л., Закиев И. М. (2017)
Сидоренко П. Ю. - Магнітна стабілізація дуги при зварюванні неплавким електродом, Рижов Р. М., Кочубей В. В. (2017)
Titul (2018)
Contents (2018)
Popov N. N. - The generation of coding sequences of cellular genome through cooption of viral genes, Sklyar N. I., Kolotova T. Yu., Davydenko M. B., Voronkina I. A. (2018)
Farber B. S. - New discoveries of pharmaceutical drugs based on triz and computer mathematical modeling creation of new medical drugs based on TRIZ and computer mathematical modeling, Martynov A. V., Kleyn I. R. (2018)
Chernuskiy V. G - The mimicry antigens of bronchopulmonary system as factors of autoimmune process initiation in childhood bronchial asthma, Popov N. N., Govalenkova O. L., Letyago A. V., Kashina-Yarmak V. L., Tolmachova S. R., Popova A. N. (2018)
Popov M. M. - Characteristics of the viability and accordance with the taxonomic status of the lyophilized samples of museum strains of Escherichia coli isolated in 1946-1959 years, Peretyatko O. G., Yagnuk Yu. A., Cholodna T. V. (2018)
Ivaniuk O. I. - Determination of vaginal gel composition on the basis of biopharmaceutical and rhelogical researches, Yarnykh T. G., Hrudko V. O., Kovalevska I. V. (2018)
Kurtova M. M. - Age-related changes of sensibilization profiles to indoor inhalation allergens in the patients of the southern region of Ukraine, Koltsova I. H., Tarasov Yе. V., Blazhevich O. O. (2018)
Lisnyak Yu. V. - Docking study of molecular mechanism behind the quercetin inhibition of Mycobacterium tuberculosis urease, Martynov A. V. (2018)
Derkach S. A. - Influence of the enhancers on the bacteriophages adaptation to Pseudomonas aeruginosa clinical strains, Martynov A. V., Kutsay N. M., Gorodnitskaya N. I. Gabysheva L. (2018)
Будько В. І. - Розроблення математичної моделі роботи автономної зарядної станції електромобілів від вітроелектричних установок (2017)
Буслова Н. В. - Термографія фотоелектричних модулів сонячних електричних станцій, Петріченко Д. В. (2017)
Рєзцов В. Ф. - Модифікація адаптивного алгоритму для вирішення двовимірної задачі розподілу зарядів у фотоелектричних перетворювачах за умов наявності локалізованих зон з великими значеннями градієнта функції, Матях С. В. (2017)
Гаевская А. Н. - Разработка программного обеспечения для оптимизации параметров фотоэлектрических станций. II. Компонентный состав станции в зависимости от угла наклона фотомодулей, Гаевский А. Ю. (2017)
Зайцев Р. В. - Вплив робочої температури на ефективність промислових зразків кремнієвих фотоелектричних перетворювачів китайського виробництва, Кіріченко М. В., Хрипунов Г. С., Зайцева Л. В. (2017)
Пундєв В. О. - Особливості проектування фотоелектричних станцій, що розміщуються на дахах та стінах будівель, Шевчук В. І., Хілько В. А., Мухуб Б. (2017)
Головко В. М. - Математична модель системи орієнтації ротора вітроустановки флюгерною площиною, Коханевич В. П., Шихайлов М. О. (2017)
Васько П. Ф. - Реалізація стохастичної двопараметричної моделі поздовжньої складової швидкості вітру для задач вітроенергетики, Вербовий А. П., Пазич С. Т. (2017)
Собченко А. Ю. - Исследование двумерной стохастической модели ветра регионов Украины (2017)
Перминов Ю. Н. - Определение параметров и основных размеров генератора для приливных электростанций малой мощности (до 1000 кВт), Коханевич В. П., Шихайлов Н. А., Перминова С. Ю. (2017)
Олейниченко В. Г. - Ефективні напрямки інвестування в галузі геотермальної енергетики, Марченко Н. В., Кушнір І. О. (2017)
Клюс В. П. - Сумісне анаеробне бродіння гнойових відходів та конденсату газогенераторної установки, Четверик Г. О. (2017)
Жовмір М. М. - Температура деревних та солом'яних гранул при вигорянні вуглецю (2017)
Умови передплати (2017)
Ліцензійна угода (2017)
Євтушенко В. М. - Огляд бібліометричних індикаторів стану української науки (2018)
Паладченко О. Ф. - Пріоритети у сфері охорони навколишнього середовища та їх відповідність світовим тенденціям, Молчанова І. В. (2018)
Андрощук Г. О. - Економічне шпигунство: зростання масштабів і агресивності (Частина ІІ) (2018)
Кваша Т. К. - Інноваційні пріоритети: реалізація, проблеми та шляхи їх розв’язання, Паладченко О. Ф., Молчанова І. В. (2018)
Писаренко Т. В. - Фінансове забезпечення та результати наукової діяльності в Україні за підсумками моніторингу, Куранда Т. К., Кочеткова О. П. (2018)
Прудка О. В. - Чілійський досвід формування та модернізації національної інноваційної системи (2018)
Андрощук Г. О. - Проблеми патентування винаходів у фармацевтичній галузі: економіко-правовий аспект (Частина І), Работягова Л. І. (2018)
Ryzhova O. P. - Distinctions of preparation batch for obtaining white glass coatings, Holeus V. I., Kyslychna R. I., Nahorna T. I., Naumenko S. Yu. (2018)
Лазерна техніка; радіотехнічні прилади і пристрої; будівництво; радіофізика (2018)
Пархоменко Володимир Дмитрович (2018)
Голов C. Ф. - Облік інвестиційної нерухомості в умовах переходу на МСФЗ (2018)
Книшек О. О. - Рейтингова оцінка дебіторів у системі управління дебіторською заборгованістю підприємства, Кіка А. С. (2018)
Кузьмінська А. Є. - Методичні аспекти облікового відображення імпортних операцій підприємства (2018)
Куцик П. О. - Консолідована фінансова звітність: генезис нормативно-правового регулювання в Україні, Шевчук В. О., Головацька С. І. (2018)
Мельник К. П. - Аудит в об'єднаних сільських територіальних громадах (2018)
Правдюк Н. Л. - Наукова парадигма інформаційного забезпечення управління розвитком біоенергетики в Україні, Алєксєєнко С. А. (2018)
Слободяник Ю. Б. - Імплементація термінології у сфері аудиту державних фінансів: проблема конвенційності понять (2018)
Старенька О. М. - Внутрішня оперативна звітність як засіб контролю в управлінні промисловим підприємством (2018)
Столярчук Н. М. - Облік капітальних витрат в об'єкти інтелектуальної власності (2018)
Царук В. Ю. - Принципи корпоративного управління та бухгалтерський облік: шляхи гармонізації (2018)
Василевська Г. В. - Особливості фіскального простору України: теоретичні та практичні рефлексії формування (2018)
Лисенок О. В. - Діагностика та систематизація основних ознак банківських криз, Шірінян Л. В. (2018)
Назарова К. О. - Податковий аудит: зміст, інваріантність підходів та перспективи розвитку, Михальчишина Л. Г. (2018)
Синютка Н. Г. - Трансформація фіскальної політики та фіскального простору за умов експансії цифрових технологій, Луцик А. І. (2018)
Жарікова О. Б. - Методичні підходи здійснення експертної грошової оцінки об'єктів нерухомості, Пащенко О. В. (2018)
Калівошко О. М. - Методологічні основи дослідження інфраструктури фінансово-кредитного ринку (2018)
Капітула С. В. - Визначення синергетичного впливу кризових явищ на кадровий розвиток вітчизняних підприємств та інноваційні показники його діагностики, Ільченко В. О., Анані А. А. Ф. (2018)
Похиленко Н. М. - Взаємопов'язаність законодавчої бази, що регулює наукову та дорадчу діяльність (2018)
Сіренко Н. М. - Механізми покращення зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією, Мікуляк К. А. (2018)
Мєшков В. М. - "Бгагавад-гіта" – перший досвід метафізичного синтезу, Сомкін О. О. (2018)
Цебрій І. В. - Філософські засади моделювання подій давньої історії в трагедії Г. Т. Фармана "Я прийшов вас знищити" (2018)
Ільїна Г. В. - "Видимість" і "видіння" у середньовічній філософії: контекст містичного (2018)
Салій А. В. - Рецепція поглядів Мартіна Бубера в російській філософській думці (Л. Шестов, М. Бердяєв, С. Франк, М. Бахтін) (2018)
Шейко С. В. - Проблема свободи волі людини в російському словянофільстві та західництві ХІХ століття (2018)
Білецька В. В. - Цінність історико-філософської спадщини І. Мірчука: академічно-педагогічний аспект (2018)
Цихуляк І. М. - Концепт персоноцентризму Ж.Марітена в контексті суспільного вчення церкви про людину (2018)
Кравченко П. А. - Демократизація сучасного українського державотворення: теоретико-практичні засади, Мельник А. І. (2018)
Волков О. Г. - Людина в світі абсолютних і відносних цінностей або нігілізму і цинізму (2018)
Штепа О. О. - Уявлення про злочин та покарання в правовій ментальності українського етносу: соціально-філософський аналіз (2018)
Ільїна О. В. - Криза гендерної ідентичності у сучасному світі (2018)
Хамар У. В. - Увідповіднення термінів логіки нормам сучасної української мови (2018)
Кравченко П. А. - Основні віхи історії кафедри філософії ПНПУ імені В. Г.Короленка (до 100-річчя заснування), Блоха Я. Є. (2018)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2018)
Вимоги до оформлення та подання статей (2018)
Кравченко П. А. - Досвід тематичного аналізу становлення і розвитку давньоєврейської метафізики в епоху осьового часу, Мєшков В. М. (2018)
Саковська О. Ю. - Тома аквінський про природу жінки: вчення та сучасні інтерпретації (2018)
Шейко С. В. - Філософсько-історичні основи свободи волі людини в російському західництві ХІХ століття, Колодій О. С., Ільченко А. М. (2018)
Заїнчківська І. П. - Феномен двоєвір’я у творчій спадщині І. Огієнка (2018)
Цебрій І. В. - Романтизм ХІХ століття в театральних образах його сучасників: ЖюлЬ Дюфур і його "графиня Водзинська" (2018)
Шаповал В. М. - Онтологічні засади постсучасної моралі (2018)
Новохатько А. В. - Ескапізм як соціокультурне явище сучасності (2018)
Діптан І. І. - Українська державна ідея за гетьманування Івана Виговського: візія Михайла Грушевського (2018)
Кондратьєва А. В. - Світовий та вітчизняний досвід освітнього менеджменту (2018)
Гальченко М. С. - Філософія в школі: "pro" i "contra" (2018)
Кравченко П. А. - Історичний факультет на зламі століть (до 100-річчя заснування історичного факультету), Блоха Я. Є. (2018)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2018)
Вимоги до оформлення та подання статей (2018)
Пішель В. Я. - Клінічні особливості психотичних розладів в учасників бойових дій, Ільницька Т. Ю., Полив’яна М. Ю. (2018)
Рациборинська-Полякова Н. В. - Особливості проявів дисомній в учасників бойових дій, Семененко К. М. (2018)
Черненко І. О. - Психофармакотерапія в структурі диференційних індивідуалізованих програм психосоціальної реабілітації станів дезадаптації в учасників локальних бойових дій (2018)
Росінський Г. С. - Порівняльний аналіз персонологічних властивостей демобілізованих учасників бойових дій і їх дружин в залежності від стану здоров’я сім’ї (2018)
Кожина Г. М. - Особливості динаміки рівня цитокінів з прозапальною активністю при параноїдній шизофренії, Терьошина І. Ф., Зеленська К. О. (2018)
Опря Є. В. - Особливості усвідомлення психічної та соматичної хвороби у хворих на шизофренію, поєднану з цукровим діабетом, Пустовойт М. М. (2018)
Тахташова Д. Р. - Феноменологія аутоагресивної поведінки у хворих на біполярний афективний розлад, Кожина Г. М., Кольцова Г. Г. (2018)
Хоміцький М. Є. - Клініко-психопатологічна характеристика ремісії шизоафективного та афективних розладів у контексті постманіфестних патоперсонологічних трансформацій (порівняльний клініко-етологічний аналіз) (2018)
Сінайко В. М. - Комплексна оцінка динаміки станів психічної дезадаптації у студентів медичного вищого навчального закладу, Хаустов М. М. (2018)
Сидоренко О. О. - Особливості використання копінг-стратегій та внутрішньої мотивації у держслужбовців (2018)
Яворська Т. П. - Якість життя пацієнтів із цереброваскулярною патологією на різних етапах розвитку хвороби (2018)
Tabachnikov S. I. - Psychological, clinical and instrumental-laboratory methods for the diagnosis of the usage of psychoactive substances by somatic patients in the practice of family medicine, Pinchuk I. Ya., Kharchenko Ye. M., Osukhovska O. S., Tabachnikov О. Yu., Mazbits V. B., Chepurna A. M., Salden V. I., Tovalovych T. V., Mykhalchuk N. O. (2018)
Гапонов К. Д. - Напруженість аддиктивного статусу в осіб із алкогольною залежністю та різним рівнем психосоціального стресу (2018)
Олійник О. П. - Клініко-соціальні характеристики учасників бойових дій, які скоїли суспільно небезпечні діяння (2018)
Пахмурна В. С. - Проблема особистісних розладів у місцях позбавлення волі, Григор’єва Н. О. (2018)
Авдєєнко Г. Л. - Застосування просторово-часової обробки сигналів за формою фазового фронту електромагнітної хвилі у безпроводових телекомунікаційних системах, Якорнов Є. А. (2018)
Бовда Е. М. - Алгоритм управління балансуванням навантаження в SDN мережах (2018)
Бригадир С. П. - Метод прогнозування надійності радіоелектронної апаратури військового призначення за рівнем тестового шуму, Міночкін А. І., Радзівілов Г. Д. (2018)
Гурський Т. Г. - Аналіз завадозахищеності радіомереж з використанням повітряних ретрансляторів в умовах навмисних шумових завад, Сова О. Я., Гриценок К. М., Гай Ю. І. (2018)
Жук О. В. - Метод побудови k- покриття площі спостереження в безпроводовій сенсорній мережі з неоднорідними вузлами (2018)
Зарубенко А. О. - Методика оцінки електромагнітної сумісності засобів радіозв’язку за критерієм допустимої ширини смуг блокування взаємними завадами (2018)
Карабань О. В. - Аналіз показників функціонування операційних систем для побудови автоматизованих систем управління військового призначення, Петров Д. В., Драглюк О. В. (2018)
Клімович С. О. - Оперативне управління радіоресурсом військових систем радіозв’язку в умовах навмисних завад, Борисов О. В., Борисов І. В., Ляшенко Г. Т. (2018)
Кувшинов О. В. - Порівняльний аналіз методів просторово-часової обробки сигналів, Жук О. Г., Шишацький А. В., Зібін С. Д. (2018)
Науменко М. І. - Аналіз методів просторової модуляції для високошвидкісних багатоантенних систем безпроводового зв’язку, Солодовник В. І. (2018)
Романюк А. В. - Метод доступу до радіоканалу вузлами безпровідної сенсорної мережі при зборі даних моніторігу телекомунікаційними аероплатформами (2018)
Романюк В. А. - Методика управління топологією наземно-повітряних радіомереж військового призначення, Степаненко Є. О. (2018)
Сальник С. В. - Методика інтелектуального навчання бази знань підсистеми управління потоків даних в мобільних радіомережах військового призначення (2018)
Стрела Т. С. - Метод вибору головного вузла кластеру в безпроводових сенсорних мережах з використанням нечіткої логіки (2018)
Субач І. Ю. - Методика виявлення кібератак типу JS(HTML)/Scrinject на основі застосування математичного апарату теорії нечітких множин, Здоренко Ю. М., Фесьоха В. В. (2018)
Цатурян О. Г. - Аналіз алгоритмів адаптивної фільтрації сигналів в системах радіозв’язку, Бєляков Р. О., Лебідь Є. В., Мартинюк В. В. (2018)
Шевченко А. С. - Аналіз застосування штучних нейронних мереж у задачах виявлення кіберзагроз, Самойлов І. В., Пономарьов О. А., Науменко О. Г. (2018)
Коломієць Л. А. - Прояв адаптивних ознак у генотипів пшениці м’якої озимої за різних гідротермічних умов, Гуменюк О. В., Юрченко Т. В., Замліла Н. П., Пірич А. В. (2018)
Марухняк А. Я. - Адаптивні особливості сортів вівса на Заході України (2018)
Юрченко Т. В. - Рання діагностика посухостійкості сортів пшениці м’якої озимої, Чугункова Т. В., Прокопік Н. І. (2018)
Медведєва Л. Р. - Нові перспективні сорти сої, створені методом гібридизації, Кренців Я. І., Калініна Л. І., Ліждвой І. М. (2018)
Іванова Т. В. - Біотехнології отримання міцелію гливи звичайної на зерні пшениці різних сортів, Ковалишина Г. М. (2018)
Пірич А. В. - Гени, що контролюють тривалість періоду яровизації у сорту пшениці м’якої озимої МІП Валенсія, Булавка Н. В., Ковалишина Г. М. (2018)
Бунчак О. М. - Вплив органічних добрив, виготовлених за новітніми технологіями, на розвиток рослин та продуктивність сої в умовах Західного Лісостепу (2018)
Василенко Н. В. - Фактори впливу на якість зерна та борошна нових сортів пшениці м’якої озимої. 5. Хлібопекарські властивості борошна, Правдзіва І. В., Замліла Н. П., Вологдіна Г. Б., Гуменюк О. В., Колючий В. Т. (2018)
Заєць С. О. - Водоспоживання насіннєвих посівів сортів тритикале озимого залежно від мікродобрив на зрошуваних землях Півдня України, Фундират К. С. (2018)
Заїма О. А. - Урожайність нових сортів ячменю ярого залежно від норми висіву та мінерального живлення, Дергачов О. Л., Гудзенко В. М., Данюк Т. А., Коляденко С. С. (2018)
Захлєбаєв М. В. - Динаміка формування площі листкової поверхні буркуну білого в чистому та сумісних посівах (2018)
Коробова О. М. - Застосування елементів органічної технології вирощування ячменю ярого в умовах техногенного навантаження, Вінюков О. О., Бондарева О. Б., Коноваленко Л. І., Чугрій Г. А. (2018)
Лисенко А. А. - Якість зерна пшениці м’якої озимої залежно від його фракційного складу, Правдзіва І. В., Сіроштан А. А., Василенко Н. В. (2018)
Сендецький В. М. - Продуктивність кукурудзи на зерно за сумісного застосування соломи злакових культур та сидератів в умовах Західного Лісостепу (2018)
Тимчук В. М. - Оцінка озимого ріпаку як об’єкта трансферу, Святченко С. І., Тимчук С. М., Матвієць В. Г. (2018)
Демидов О. А. - П’ятдесят плідних років, Гудзенко В. М., Кузьмінська Г. П. (2018)
Содержание (2018)
Дудник В. М. - Диференційна діагностика синдрому запору у дітей, Мантак Г. І., Андрікевич І. І., Звенігородська Г. Ю. (2018)
Шадрін О. Г. - Оптимізація лікування харчової алергії у дітей дошкільного віку з використанням лізатів молочнокислих бактерій Lactobacillus rhamnosus V, Гайдучик Г. А., Січел Л. (2018)
Клименко В. А. - Кореляція клініко-параклінічних ознак бронхіальної астми з рівнем сироваткового тимусного стромального лімфопоетину у дітей, Кожина О. С. (2018)
Починок Т. В. - Особливості фізичного розвитку та імунологічної реактивності у дітей з рецидивною респіраторною патологією при супутній гастроезофагеальній рефлюксній хворобі, Журавель О. В., П'янкова О. В., Вороніна С. С., Стамболі Л. В. (2018)
Сеньківська Л. І. - Програма виявлення дефіциту гормону росту у дітей Одеського регіону (2018)
Мельник А. А. - Тромбофилия у детей: что и когда необходимо тестировать (2018)
Макеева Н. И. - Случай синдрома Казабаха—Меррит у ребенка, Одинец Ю. В., Поддубная И. Н. (2018)
Дорош О. І. - Хвороба Горема у 11-річного хлопчика з ураженням грудного та поперекового відділів хребта, ребер та двобічним гідротораксом. Клінічний випадок, Дудаш П. Й., Петрончак О. А., Масинник Ю. С., Селезньов О. О., Щуровський О. М., Киричук І. В., Мелько І. П. (2018)
Зубченко С. О. - Особливості перебігу спадкового та набутого ангіонабряків, хронічної спонтанної кропив'янки на прикладі клінічних випадків, Шарікадзе О. В., Маруняк С. Р., Ломіковська М. П., Потьомкіна Г. О. (2018)
Макеева Н. И. - Проблемы резистентности в лечении диффузной В-крупноклеточной лимфомы у детей, Одинец Ю. В., Поддубная И. Н. (2018)
Бекетова Г. В. - Ацетилцистеин: современные возможности применения в практике педиатра и семейного врача, Солдатова О. В. (2018)
Мочульська О. М. - Сучасні принципи зовнішньої терапії атопічного дерматиту у дітей (2018)
Марушко Ю. В. - Узагальнення даних застосування бензидаміну гідрохлориду та цетилпіридинію хлориду в клінічній практиці, Асонов А. О. (2018)
Лихоманка у дітей. Клінічна настанова, заснована на доказах (2018)
Абрамик М. В. - Використання хмарних технологій у процесі навчання майбутніх учителів інформатики основам програмування, Лещук С. О., Олексюк В. П. (2018)
Алєксєєва Г. М. - Використання платформи Arduino для професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів, Бабич П. М. (2018)
Алєксєєва А. Н. - Досвід використання засобів електронного навчання у інклюзивному освітньому ВНЗ, Антоненко О. В., Жадан К. О., Лифенко М. В. (2018)
Бабкова О. О. - Структурно-функціональна модель професійного розвитку викладачів предметів професійно-теоретичної підготовки у системі післядипломної освіти (2018)
Гаріна С. М. - Дослідження зв’язку між частотою пошукових запитів цільової аудиторії та кількістю абітурієнтів закладів вищої освіти, Тверезовська Н. Т. (2018)
Грод І. М. - Прогнозування зміни чисельності комах-запилювачів в залежності від кількості груп рослин виділеної території, Кравець Н. Я., Шевчик Л. О. (2018)
Добровольська А. М. - Дослідження професійної мотивації майбутніх провізорів у процесі формування ІТ-компетентності (2018)
Игнатенко В. В. - Использование математических моделей при подготовке инженера, Леонов Е. А. (2018)
Карупу О. В. - Про викладання лінійної алгебри та аналітичної геометрії англомовним студентам технічних інститутів НАУ, Олешко Т. А., Пахненко В. В. (2018)
Кисельова О. Б. - Активізація колективної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх педагогів засобами технології картування мислення (2018)
Кобильник Т. П. - Кліткові автомати як засіб моделювання складних систем (2018)
Колгатіна Л. С. - Самостійна робота студентів з курсу "Методика навчання інформатики" (2018)
Корольський В. В. - Теоретично-методичні засади геометричного моделювання числових рядів, Шокалюк С. В., Мельниченко Ю. А. (2018)
Крамаренко Т. Г. - Проблеми підготовки учителя до впровадження елементів STEM-навчання математики, Пилипенко О. С. (2018)
Литвинова С. Г. - Моделювання інтерактивних електронних плакатів, Мамута М. С., Рибалко О. О. (2018)
Макаренко К. С. - Система інтегрованих задач у підготовці майбутніх учителів фізики, Макаренко В. І., Макаренко О. В. (2018)
Матяш О. І. - Розвиток прийомів розумової діяльності майбутніх економістів у процесі навчання математики, Підліснича Н. Г. (2018)
Минковская А. А. - Дигитализация бухгалтерского учета и отчетности, и возможность ее развития в Республике Беларусь (2018)
Модло Є. О. - Мобільні засоби формування ІКТ-складової компетентності бакалавра електромеханіки в моделюванні технічних об’єктів (2018)
Мурашковська В. П. - Окремі аспекти формування професійної компетентності майбутніх інженерів-механіків у процесі математичної підготовки у ВНЗ, Казнадій С. П. (2018)
Муха А. П. - Формування підприємливості на уроках фізики, Каленик М. В. (2018)
Петрук В. А. - Ліквідація академічної різниці з математики у слухачів - іноземців підготовчого відділення, Дубова Н. Б., Клєопа І. А. (2018)
Рашевський М. О. - Про викладання комбінаторики у закладах вищої освіти (2018)
Сікора О. В. - Аспекти використання ІКТ для автоматизації опрацювання даних статистичного аналізу у підготовці магістрів гуманітарного профілю, Когут У. П., Вдовичин Т. Я. (2018)
Слободяник О. В. - Комп’ютерні моделі у дослідницькій діяльності учнів з фізики (2018)
Ткачук Г. В. - До питання визначення критеріїв та показників рівня сформованості інформаційно-технічних компетентностей майбутніх учителів інформатики у процесі практично-технічної підготовки, Малежик П. М. (2018)
Туранов Ю. О. - Використання ресурсів мережі Internet майбутніми вчителями фізичної культури та фахівцями фізичної культури і спорту, Рак В. І. (2018)
Шамоня В. Г. - Вивчення цифрової логіки у підготовці бакалаврів з комп’ютерних наук: праксеологічний підхід, Семеніхіна О. В. (2018)
Шамшина Н. В. - Розв’язування завдань комп’ютерного моделювання у табличному процесорі Excel (2018)
Шаповалова Н. В. - Застосування засобів динамічної геометрії у навчальному процесі закладів вищої освіти, Кучменко С. М. (2018)
Юрченко А. О. - Визначення динаміки розвитку інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх вчителів фізики за показниками технологічного критерію (2018)
Богініч О. Л. - Принцип правозаконності в контексті прав людини: сучасні вимоги (2017)
Павло Петренко відкрив у Києві "Сквер закоханих" (2017)
До 20-річчя Дня науки в Україні (2017)
"Studio весна 2017" (2017)
"Сьогодні в Україні діє близько 100 центрів, які забезпечують правову допомогу в цивільних і адміністративних справах", – Оксана Василяка (2017)
Зустріч світового наукового товариства (2017)
Шляхом євроінтеграції: презентація важливого видання (2017)
Шевченко Т. С. - Специфіка оформлення згоди батьків на виїзд дитини за межі України (2017)
Оніщенко Н. М. - Правова аналітика: погляди на сутність і призначення (2017)
Карелін В. В. - Проблеми змісту діяльності уповноваженого органу з питань пробації (2017)
Самофалов Л. П. - Пробація – шлях до гуманізації покарань, Самофалов О. Л. (2017)
Марченко О. В. - Адміністративні права Міністерства юстиції України (2017)
Савчук С. С. - Основні напрями удосконалення банківського законодавства України з метою імплементації Основних принципів ефективного банківського нагляду (2017)
Призначення (2017)
Вітання (2017)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у квітні 2017 року (2017)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2017)
Григорчак І. І. - Властивості і можливості практичного застосування нанопористих силікатних матриць, заповнених сумішшю сегнетоелектриків NaNO2 і BaTiO3. Вплив коінкапсуляції, Швець Р. Я., Іващишин Ф. О., Будзуляк І. М. (2016)
Салій Я. П. - Особливості розподілу нанооб’єктів на поверхні парофазних конденсатів напівпровідників IV-VI, Рувінський М. А., Никируй Л. І. (2016)
Шевчук Т. М. - Фрактальність та параметр Грюнайзена полімерних систем з від’ємним коефіцієнтом Пуассона, Бордюк М. А. (2016)
Мазуренко Р. В. - Електрофізичні властивості нанокомпозитів на основі поліхлортрифторетилену та оксиду магнію, модифікованого йодидом міді, Махно С. М., Гуня Г. М., Горбик П. П. (2016)
Калішин Е. Ю. - Особливості агрегації монодисперсних наночастинок паладію нанесених на g -Al2O3, Ординський В. В., Бичко І. Б., Кайданович З. В., Трипольский А. І., Стрижак П. Є. (2016)
Коцюбинський В. О. - Електрохімічні властивості нанодисперсного оксиду заліза у водних електролітах, Груб’як А. Б., Мокляк В. В., Мохнацька Л. В. (2016)
Столярчук І. Д. - Оптичні дослідження взаємодії наночастинок CdS та CdTe із альбуміном крові людини, Шпорта О. А. (2016)
Прокопів В. В. - Енергії заміщення аніонів та катіонів у кадмій та цинк телуридах, Горічок І. В., Пилипонюк М. С., Бойчук В. М., Матеїк Г. Д., Мазур Т. М. (2016)
Катеринчук В. М. - Топологія та фотоелектричні властивості гетероструктури p-GaTe – n-InSe, Кушнір Б. В., Кудринський З. Р., Ковалюк З. Д., Ткачук І. Г., Литвин О. С. (2016)
Грицище Я. В. - Електрофізичні властивості модифікрваних індієм тонких плівок As2(S, Se)3, Лоя В. Ю., Козак М. І., Чичура І. І., Соломон А. М., Красилинець В. М. (2016)
Бордун О. М. - Структура і коливні спектри тонких плівок β-Ga2O3, Бордун Б. О., Медвідь І. І., Кухарський І. Й., Пташник В. В., Партика М. В. (2016)
Рувінський М. А. - Вплив поверхні на розсіювання носіїв струму і кінетичні ефекти в плівках n-PbTe, Костюк О. Б., Дзундза Б. С., Маковишин В. І., Лисак А. В. (2016)
Балицький О. О. - Вплив водню на електрохімічні властивості сплавів системи GaSe-PbSe, Поліщук Н. М. (2016)
Бардадим Ю. В. - Вплив фізичних полів на теплофізичні і діелектричні властивості епоксидних композитів, Віленський В. О. (2016)
Кримусь А. С. - Дослідження оптичного поглинання та п’єзоелектричного ефекту у монокристалі твердого розчину AgGaGe3Se7.6Te0.4, Мирончук Г. Л., Парасюк О. В., Кітик І. В. (2016)
Ковалюк З. Д. - Зміна оптичних властивостей моноселенідів індію і галію при термічному впровадженні NaNO2, Боледзюк В. Б., Поцілуйко Р. Л., Пирля М. М., Нетяга В. В. (2016)
Васильєва Г. - Вплив модифікування поверхні фосфату титану на його здатність поглинати йони стронцію із водних розчинів, Яковлев В., Килівник Ю., Циба М. (2016)
Ромака Л. П. - Особливості структурних, енергетичних та кінетичних характеристик твердого розчину Hf1-xErxNiSn, Стадник Ю. В., Ромака В. В., Крайовський В. Я., Рогль Ф. -П., Горинь А .М. (2016)
Кравець В. І. - Вплив точкових дефектів кристалічної ґратки на фур’є-компоненти поляризовності залізо-ітрієвого гранату, Яремій І. П., Червінко Д. М. (2016)
Ільницький Р. В. - Електростимульована дифузія йонів літію в структуру фториду магнію, Будзуляк І. М., Остафійчук Б. К., Січка М. Я., Войтків С. В., Гасюк М. І. (2016)
Горічок І. В. - Синтез і термоелектричні властивості твердих розчинів PbTe-SnTe, Никируй Л. І., Галущак М. О., Мудрий С. І., Семко Т. О., Межиловська Л. Й., Гатала І., Юрчишин Л. Д. (2016)
Яблонь Л. С. - Вплив лазерного опромінення на електрохімічні властивості композиту MoS2/С, Хемій О. М., Будзуляк І. М., Остафійчук Б. К., Морушко О. В. (2016)
Берладір Х.В. - Особливості технології одержання полімерних композиційних матеріалів на основі політетрафторетилену (огляд), Будник О. А., Свідерський В. А., Руденко П. В., Дядюра К. О. (2016)
Римар О. М. - Застосування середньопольового кінетичного методу до опису реакційної дифузії, Гусак А. М. (2016)
Конопельник О. І. - Вплив наночастинок срібла на спектри поглинання та структуру тонких плівок поліортотолуїдину, Савицький Н. С., Аксіментьєва О. І., Горбенко Ю. Ю. (2016)
Левченко І. В. - Вплив зміни концентрації C4H6O6 в складі композицій (NH4)2Cr2O7 -HBr -C4H6O6 на параметри хіміко-динамічного полірування напівпровідників типу AIIIBV, Стратійчук І. Б., Томашик В. М., Маланич Г. П. (2016)
Сіренко Г. О. - Вплив природи та параметрів розподілу за розмірами частинок графітів на фізико-механічні властивості полімерних композитів на основі ароматичного поліаміду, Сулима І. В., Солтис Л. М., Свідерський В. П. (2016)
Федорів В. Д. - Кристалоквазіхімічний опис процесів дефектоутворення в нанодисперсному залізо-ітрієвому гранаті, Сташко Н. В., Яремій І. П., Туровська Л. В. (2016)
Сіренко Г. О. - Порівняльний аналіз визначення напруженого стану епоксидних компаундів гідростатичною усадкою та тензометричною деформацією, Мартинюк М. І., Солтис Л. М., Мандзюк І. А. (2016)
Новосядлий С. П. - Особливості формування багаторівневої металізації в субмікронних структурах великих інтегральних схем, Бойко С. І., Котик М. В. (2016)
Biletskyi Ya. S. - Use of Multiple Linear Regression for the Prediction of Thermal Regime of Wellss, Burak K. O., Prokopiv V. V., Senjushkevych M. V., Turovska L. V. (2016)
Титул, Зміст (2018)
Осіпчук Н. - Історіографія дослідження проблеми розвитку іншомовної освіти в Україні у другій половині ХХ - початку ХХІ століть (2018)
Вольянська С. - Професійна рефлексія керівника як фактор успішного розвитку закладу освіти в умовах технологізації суспільства, Остапенко А. (2018)
Желюк О. - Ресурси інформаційного простору в діяльності закладу освіти (2018)
Иванов Ю. - Воспитание творческой личности школьника как современная цель управления (2018)
Кочубей А. - Психолого-педагогічні умови підготовки керівників закладів загальної середньої освіти до управлінського спілкування, Нагорна О. (2018)
Кречик А. - Розвиток організаційної культури сучасного керівника закладу освіти, Олексін Ю. (2018)
Курінна А. - Розвиток професійної компетентності педагога: освіта впродовж життя, Присяжнюк Ю. (2018)
Левицкая А. - Деятельность Областного совета заведующих учреждений дошкольного образования Брестской области в системе работы с руководящими кадрами (2018)
Рачевский С. - Метадалагиныя веды у структуры дзей насщ юраушкоу устаноу адукацьп: пытанш вывучэння і выкарыстання (2018)
Сущик Н. - Система цінностей корпоративної культури закладів освіти, Оксентюк Н. (2018)
Турчик І. - Тренінг "Серфінг управління" та методика його проведення для керівників закладів загальної середньої освіти (2018)
Ястребова В. - Теоретичні та практичні аспекти запровадження креативного менеджменту в процесі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти: із досвіду роботи, Бабко Т. (2018)
Андрос М. - Модель управління розвитком інформаційно-комунікаційної компетентності керівника закладу загальної середньої освіти в умовах дистанційного навчання (2018)
Берека В. - Упровадження інноваційних технологій у систему підготовки майбутніх учителів (2018)
Біферт Н. - Роль сучасних інформаційних технологій у створенні цифрового освітнього контенту (2018)
Боремчук Л. - Можливості використання додатка GoogleClassroom у системі персонального освітнього середовища, Констанкевич Л., Радкевич М. (2018)
Бухальська С. - Інноваційно-розвивальне освітнє середовище як педагогічна умова формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх викладачів в умовах магістратури, Олексін Ю. (2018)
Ляхоцька Л. - Особливості науково-методичного забезпечення щодо використання цифрового контенту в закладах післядипломної педагогічної освіти (2018)
Похильчук І. - Дослідження програмних засобів вивчення дисципліни "Теорія механізмів і машин", Сасюк З. (2018)
Сорока В. - Комп’ютерна навчально-демонстраційна програма "Інтерактивний тригонометр", Середюк Ю. (2018)
Хмеляр І. - Моніторинг освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти із використанням технологій компетентнісно орієнтованого навчання, Куценко А. (2018)
Березюк Т. - Психологічна компетентність як складова формування професійної компетентності майбутніх менеджерів (2018)
Луцик Г. - Формування готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки, в закладах вищої освіти: поетапна реалізація проблеми (2018)
Нечипорук Л. - Важковиховуваність як соціально-педагогічна проблема (2018)
Павелків К. - Експериментальне дослідження рівня іншомовної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах університету (2018)
Петрівський Я. - Інноваційні підходи до організації методичної підготовки майбутніх учителів англійської мови (на прикладі спільного проекту Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України "Шкільний учитель нового покоління"), Безкоровайна О. В. (2018)
Тарасюк Н. - Дидактичні принципи формування англомовної лексико-граматичної компетентності у майбутніх інженерів-будівельників, Шикун А. (2018)
Грицик Т. - Міжпредметні зв’язки в процесі вивчення векторів у вищому технічному закладі освіти (2018)
Дмитренко Н. - Здоров’язбережувальний аспект у процесі формування навичок виразного читання в початковій школі (2018)
Тарабасова Л. - Життєва компетентність особистості в контексті дошкільної освіти (2018)
Корж Г. - Проблема формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців із цивільної безпеки (2018)
Ковбасюк Т. - Духовно-моральне виховання як чинник становлення зростаючої особистості (2018)
Сокаль В. - Гуманістична спрямованість сучасного викладача як компонент педагогічної майстерності, Кратко І. (2018)
Шинкаренко В. - Сутність та зміст поняття "патріотичне виховання особистості" (2018)
Якимчук М. - Стан сформованості педагогічної етики як феномену професійної культури викладача медичного коледжу, Степанюк Н. (2018)
Якубовська С. - Виховання студентів коледжу в умовах полікультурного освітнього простору, Мельничук І. (2018)
Безкоровайна Б. - Інноваційні технології як засіб удосконалення процесу розвитку музично-творчих здібностей учнів дитячих музичних шкіл (2018)
Безкоровайна О. Г. - Сутність педагогічної концепції музичного виховання Дмитра Кабалевського (2018)
Ван Цізі - Методичні аспекти функціонування дихальної системи музиканта-духовика під час гри на духових інструментах (2018)
Гурич І. - Тенденції розвитку сучасної вітчизняної музичної індустрії в контексті продюсерської діяльності (2018)
Даюк Ж. - Історичні етапи виникнення та розвитку звукозапису, Дмитрак В. (2018)
Димченко С. - Яків Степовий в історичному часі української музичної культури (2018)
Закопець Л. - Історичний аспект розвитку львівської гобойної школи в контексті мистецьких традицій Європи (2018)
Комісарова О. - Особливості становлення рок-музики в Західній Україні (2018)
Остапенко Л. - Розспівування як складова вокально-ансамблевого виховання аматорського хорового колективу, Сінельніков І. (2018)
Остасюк З. - Формування інструментально-виконавської майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі колективного музикування, Рокош В. (2018)
Пастушок Т. - Метроритміка як основний елемент навчання майбутніх музикантів (2018)
Перловська А. - Вплив епохи свінгу на становлення джазового вокального мистецтва (2018)
Регуліч І. - Корекція диригентського жесту в реаліях хорового виконання як комунікативний процес, Спепанюк А. (2018)
Столярчук Б. - Маловідомі сторінки життя та творчості Василя Павлюка: музиканта, педагога, фоль-клориста, засновника колективу "Горина" (2018)
Багорка А. - Дослідження стану адаптації студентів факультету фізичного виховання до умов навчальної системи "коледж - університет" (2018)
Галатюк М. - Ціннісний потенціал розвитку спортивної культури школярів і студентів у процесі спортивно орієнтованого фізичного виховання (2018)
Федорець В. - Феноменологічно орієнтована проблематизація як актуальна складова методології і методики розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури (2018)
"Не буває планів, які не можна реалізувати", – Павло Петренко (2017)
Безоплатна вторинна правова допомога стає ще доступнішою (2017)
Кримінально-виконавча служба: слідчі функції (2017)
Як захищати права людини, що перебуває у конфлікті із законом (2017)
Запущено реєстр боржників (2017)
"Ефективність інституту державних секретарів вже підтверджена багаторічним європейським досвідом функціонування публічної адміністрації", – Ганна Онищенко (2017)
Кроки до вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб (2017)
Презентація проекту міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя для дітей (2017)
Пашко І. С. - Декларування майна – обов’язок кожного державного службовця (2017)
Оніщенко Н. М. - Гендерні права: "першорядність" чи "другорядність"? (2017)
Олійник В. С. - Зміст конституційного права кожного на особисту недоторканність (2017)
Пузирьов М. С. - Поняття кримінально-виконавчої (пенітенціарної) компаративістики (2017)
Романюк Я. М. - Загальні підходи до розуміння стадій правозастосування у цивільному судочинстві (2017)
Ханович Є. Д. - Підстави виникнення аліментних зобов’язань батьків по утриманню дітей (2017)
Марченко О. В. - Поняття та зміст адміністративно-правового статусу Міністерства юстиції України (2017)
Вітаємо з Днем народження! Членів наукової ради та редакційної колегії журналу "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2017)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у листопаді–грудні 2016 року (2017)
Шкляр С. В. - Нова професія приватного виконавця: чого чекати? (2017)
Міністерством юстиції проведено першу відкриту Колегію (2017)
Зареєстровано Порядок повної перевірки електронних декларацій чиновників (2017)
"Проблеми реформ у тому, що суспільство часто не має об’єктивної інформації про їх перебіг", – Василь Костицький (2017)
Павло Петренко: "Ми плідно працюємо з Литовською Республікою" (2017)
Тимошенко В. І. - Причини злочинності у вченні П. О. Сорокіна (з історії політичної і правової думки) (2017)
Предместніков О. Г. - Правові засади діяльності підрозділів головних територіальних управлінь юстиції з питань нотаріату, банкрутства, судової роботи та реєстрації правових актів (2017)
Боднар І. В. - Проблемні питання діяльності органів та установ виконання покарань, Царюк С. В. (2017)
Шамрук Н. Б. - Адміністративні та кримінологічні засади дослідження особи, яка вчиняє адміністративні правопорушення, пов’язані з насильством у сім’ї (2017)
Марченко О. В. - Принципи адміністративної діяльності Міністерства юстиції (2017)
Трофименко Д. С. - Виникнення бездокументарних цінних паперів як об’єктів цивільних прав (2017)
Борисова В. І. - Рецензія на монографію О. О. Кота "Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики" (2017)
Призначення (2017)
Вітаємо з Днем народження! (2017)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у січні 2017 року (2017)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2017)
3 роки роботи нової команди Мін’юсту (2017)
Всеукраїнський проект Мін’юсту "Я маю право!" (2017)
Cкасовано 100 нормативно-правових актів, які створювали бар’єри для бізнесу (2017)
"Київська весна": платформа для професійного спілкування (2017)
"Міжнародний арбітраж є одним із інструментів притягнення країни-агресора до відповідальності", – Павло Петренко (2017)
"Я вірю в суспільство, я вірю в суспільне телебачення…" – Оксана Власенко (2017)
Спільна заява про правове співробітництво (2017)
Бодачевська О. В. - Актуальні питання нотаріату (2017)
Іваньков І. В. - Сучасні рекомендації міжнародних нормативно-правових актів, стандартів і правил стосовно принципів та порядку проведення інспекцій пенітенціарних установ (2017)
Ткаченко О. Г. - Адміністративна відповідальність за образу персоналу державної кримінально-виконавчої служби, Зливко С. В. (2017)
Стельмащук О. В. - Обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, як підстава початку досудового розслідування (2017)
Марченко О. В. - Нормативне забезпечення адміністративно-правового статусу Міністерства юстиції України (2017)
Роман В. В. - Особиста недоторканність дипломата: поняття та "межі" (2017)
Бабкіна О. В. - Рецензія "Сучасні виміри юридичної освіти та науки в Україні", Синьов В. М. (2017)
Призначення (2017)
Вітаємо з Днем народження! (2017)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у лютому 2017 року (2017)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2017)
Петришин О. В. - Завдання Національної академії правових наук України у розбудові правової державності та національної правової системи (2017)
Результати роботи Мін’юсту за 9 місяців 2017 року (2017)
Юридична освіта в Україні (2017)
VIII Форум молодих юристів України (2017)
Україна є світовим лідером у відкритті кінцевих бенефіціарних власників компаній (2017)
Олена Сукманова з робочим візитом відвідала Донецьку область (2017)
Будинок юстиції запрацював в ТЦ "Гулівер" (2017)
Погляд юриста на юриспруденцію майбутнього (2017)
Захарова О. В. - Особливості проведення антикорупційної експертизи (2017)
Загинай З. А. - Конфлікт інтересів під час голосування за обрання на адміністративну посаду в колегіальному органі, Гладун О. З. (2017)
Огнев’юк Г. З. - Правова визначеність як юридична категорія (2017)
Малишко В. М. - Вплив англійської церковної Реформації на релігійний фактор розвитку піратства і приватирства (2017)
Бондаренко Б. Д. - Закономірності у праві: методологічна основа дослідження (2017)
Призначення (2017)
Вітаємо з Днем народження! (2017)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у вересні 2017 року (2017)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2017)
Содержание (2017)
Karpenko V. - Noise as an indirect criterion for evaluating the critical speed of vehicle tire at hydroplaning, Masliaiev K. (2017)
Аргун Щ. В. - Визначення найбільш ефективних тягових джерел струму для електромобілів (2017)
Бороденко Ю. М. - Система контролю характеристик активних підвісок автомобілів у складі лінії експрес-діагностики (2017)
Кальченко Б. І. - Вплив плавності ходу колісних тракторів на навантаженість трансмісії, Ребров О. Ю., Кожушко А. П. (2017)
Doshchechkina I. - Enhancement of durability of tractor suspension axles, Tatarkina I., Storchak O. (2017)
Павленко В. М. - Мультиагентний підхід до побудови інтелектуальної системи технічного обслуговування й ремонту транспортних засобів (2017)
Клименко В. І. - Моделювання роботи автоматичної системи керування зчепленням, Михалевич М. Г., Леонтьєв Д. М., Ярита О. О., Рябуха Ю. О. (2017)
Рожков П. П. - Аналіз впливу зміни коефіцієнта опору амортизатора на прискорення підресореної маси автомобіля, Рожкова С. Е. (2017)
Марціяш О. М. - Аналіз моделей стендів для дослідження параметрів системи керування бензинових ДВЗ легкових автомобілів, Заверуха Р. Р., Ужва А. В. (2017)
Абрамчук Ф. И. - Улучшение показателей двигателей путем подачи сжиженного топлива во впускной коллектор, Кузьменко А. П., Бойчук М. В. (2017)
Левченко Д. В. - Усереднення індикаторних діаграм ДВЗ, знятих сучасними цифровими системами реєстрації (2017)
Бганцев В. М. - Експериментальний датчик складу бензоетанолу для паливної системи ДВЗ, Гладкова Н. Ю. (2017)
Горбачов П. Ф. - Модель визначення затримки пішоходів при переході вулиць і доріг поза пішохідним переходом, Макарічев О. В., Атаманюк Г. В. (2017)
Vdovychenko V. - Fuzzy production model of urban public passenger transport sustainable development (2017)
Войтов В. А. - Критерії оцінювання надійності логістичної системи транспортного обслуговування, Бережна Н. Г., Кутья О. В. (2017)
Мироненко С. В. - Дослідження транспортної структури міста Одеси, Венгер А. С. (2017)
Степанов О. В. - Антитерористична безпека автотранспорту (2017)
Bugayevskiy S. - Esearch of the properties of the self-compacted concrete over time, Voronova Ye., Shtefan O., Zadorozhny A., Kovrevsky A., Bugayevskiy M. (2017)
Morozova О. - Analysis of possibilities to present formally the elements of virtual educational space (2017)
Kondel V. - Analysis of stability of steel members with account of the fixing conditions and supports stiffness, Loboda D. (2017)
Yefymenko O. - Simulink software features for modelling a small-size loader, Hrichchina A.  (2017)
Artiomova O. - The problem of creating the distance learning courses for foreign students at the initial stage of studying, Ivanova V., Nezovibatko О. (2017)
Батыгин Ю. В. - Индукторная система с притягивающим экраном и плоским прямоугольным соленоидом, Чаплыгин Е. А., Шиндерук С. А., Гаврилова О. Е. (2017)
Кравець С. В. - Визначення реакцій ґрунту і величини відхилення від осі руху при його проколі асиметричним наконечником, Супонєв В. М., Балесний С. П. (2017)
Гнатов А. В. - Аналіз схем сонячних електростанцій на фотоелектричних модулях для зарядних станцій електромобілів, Аргун Щ. В. (2017)
Гаврилова Т. В. - Підвищення ефективності електропостачання навчального корпусу з використанням сонячних батарей, Кас’яненко Д. С. (2017)
Гнатов А. В. - Властивості та способи застосування п’єзоелектричних елементів, як генераторів електроенергії, Аргун Щ. В., Ульянець О. А. (2017)
Красников С. В. - Моделирование вантового моста стиля арфы и анализ прочностных характеристик (2017)
Анісімова С. В. - Оцінка транспортної доступності заміських зон відпочинку як фактора, що впливає на рекреаційну цінність території, Васенко О. Г., Анісімов С. В. (2017)
Levterov А. - Traffic flows modelling based on probability of coincidence of chaotic impulses of random duration and random intervals between them (2017)
Суслова І. М. - Домашнє насильство як загроза національній безпеці (2017)
Національна рада реформ схвалила стратегію Мін’юсту щодо інформування громадян про їхні права (2017)
Президент оголосив 2018 рік Роком реалізації правопросвітницького проекту "Я маю право!" (2017)
Павло Петренко взяв участь у Щорічній зустрічі членів Європейської бізнес-асоціації (2017)
Мін’юст: навчання фахівців з комунікацій (2017)
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (2017)
Антирейдерська комісія за 10 місяців цього року задовольнила понад півтисячі скарг (2017)
У Мін’юсті відбулася презентація дорожньої карти (2017)
"Не може бути якісного практичного досвіду без ґрунтовної освіти",– Олена Сукманова (2017)
Павло Петренко поінформував міжнародну спільноту про антикорупційні ініціативи в Україні (2017)
Женева: підтримка стратегії України в сфері прав людини (2017)
Робочий візит Павла Петренка до КНР (2017)
Вермінічева Х. М. - Новації у сфері державної реєстрації та передача повноважень (2017)
Огнев’юк Г. З. - Концепція "легітимних очікувань" та її зв’язок з принципом правової визначеності (2017)
Єрменчук О. П. - Сутність та зміст поняття "інфраструктура" в контексті захисту критичної інфраструктури (2017)
Тучіна О. М. - "Елітарний" (номенклатурний) правовий нігілізм (2017)
Звонков Є. Є. - Генеза та роль принципу справедливості в правотворчості сьогодення (2017)
Призначення (2017)
Вітаємо з Днем народження! (2017)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у жовтні 2017 року (2017)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2017)
Янчук О. Б. - Українська пробація: можливості для змін (2017)
Павло Петренко відзвітував про роботу Міністерства юстиції у І кварталі 2017 року (2017)
Законопроект, який скасовує усі нормативно-правові акти радянських часів (2017)
Відкриття Інституту німецького права в Україні (2017)
Презентація послуги онлайн-оформлення державної допомоги при народженні дитини (2017)
"Антирейдерський закон" допоможе усунути можливість захоплення рейдерами чужого нерухомого майна", – Володимир Нікітін (2017)
Павло Петренко та Марі Йованович підписали План реалізації проекту міжнародної допомоги для розвитку системи БПД (2017)
Бабаєва Ю. Н. - Отримання посадовими особами органів місцевого самоврядування права здійснювати оформлення спадщини (2017)
Оніщенко Н. М. - Національно-правова система: оптимізація, реформування, оновлення (2017)
Ребкало М. М. - Особливості системоутворення державного управління пробацією на етапі її становлення (2017)
Пономарьова М. С. - Особливості історичного розвитку кримінальної відповідальності за постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного судового рішення (2017)
Марченко О. В. - Адміністративні обов’язки Міністерства юстиції України (2017)
Пампуха Г. Г. - Медіаційна експертиза як один із засобів досудового (доарбітражного) вирішення спорів (2017)
Призначення (2017)
Вітання (2017)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у березні 2017 року (2017)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2017)
Шумило М. М. - П’ятий етап пенсійної реформи в Україні: Quo Vadis? (2017)
Всеукраїнський тиждень права 2017 (2017)
Презентація проекту "Я маю право!" на урядовій комунікаційній стратегії (2017)
Захист прав людини: Громадські обговорення (2017)
Павло Петренко визнаний одним з найбільш успішних міністрів у складі Уряду (за версією журналу "Фокус") (2017)
"Юридична корпорація – механізм, без якого юриспруденція не діє", – Іван Ліщина (2017)
Свіренюк О. О. - Правові особливості перенесення щорічної відпустки (2017)
Січевлюк В. А. - "Правова суб’єктність": категорія, поняття, термін чи дефініція теорії права? (2017)
Помазанов А. В. - Касаційне оскарження у цивільному процесі України в контексті реалізації права на справедливий суд (2017)
Сигидин В. М. - Здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на українських землях у період литовсько-польського панування (2017)
Кравченко А. В. - Нормативно-правове регулювання сутності поняття "бюджетний період" та його роль в ефективному бюджетуванні країни (2017)
Власюк В. В. - Кримінально-правова охорона діяльності захисника та представника особи по наданню правової допомоги: історико-правові аспекти (2017)
Призначення (2017)
Вітаємо з Днем народження! (2017)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у листопаді 2017 року (2017)
Батанов О. В. - Конституція України – втілення суверенної волі українського народу (до 21 річниці з дня прийняття Конституції України) (2017)
Старт Всеукраїнського просвітницького проекту "Я маю право!" (2017)
Павло Петренко нагородив переможців Всеукраїнського конкурсу шкільних малюнків "Я маю право!" (2017)
"Посилено незалежність Конституційного Суду України", – Людмила Кравченко (2017)
Сфера пробації: досвід Данії та перспективи для України (2017)
Балашов І. В. - Забезпечення конституційних прав на звернення громадян відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян" (2017)
Пекарчук В. М. - Трансформація органів державної влади України у сфері виконання покарань: тенденції 1990-2000-х років (2017)
Рахнянська Т. О. - Науково-теоретичні підходи до суб’єктивного екологічного права (2017)
Івашев Є. В. - Досудова доповідь як елемент соціально-правової роботи з неповнолітніми, які опинилися у конфлікті із кримінальним законом, Микитенко М. С. (2017)
Марченко О. В. - Адміністративна відповідальність у сфері діяльності Міністерства юстиції України (2017)
Хопта С. Ф. - Сутність правосвідомості судді: філософський та соціальний рівні (2017)
Шашенок Я. В. - Форми державного фінансового контролю (2017)
Призначення (2017)
Вітання (2017)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у травні 2017 року (2017)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2017)
Резолюція традиційної науково-практичної конференції алергологів України. Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань (2018)
Логвинова О. Л. - Вирус Эпштейна – Барр у детей: иммунные механизмы инфицирования, малигнизации и формирования аутоиммунного заболевания, Гончарь М. А., Помазуновская Е. П. (2018)
Мальцев Д. В. - Показания к применению препаратов альфа-интерферонов в клинической практике (2018)
Евстигнеев И. В. - Хронический описторхоз в клинической практике врача, Илинчук И. В. (2018)
Мельников О. Ф. - Клинико-иммунологическая эффективность лечения аллергического ринита у детей, Гавриленко Ю. В. (2018)
Мальцев Д. В. - Переваги Цетрилеву у лікуванні алергічних синдромів (2018)
Бизунков А. Б. - Профилактика рака посредством модификации питания: возможно ли невозможное? (2018)
Бєляєв К. К. - Святкувальні закономірності. Закони біології подібні до законів фізики – їм все одно, що нам все одно (2018)
Дєєва Ю. В. - Порівняльний аналіз гіпертонічного розчину гліцерину, збагаченого рослинними екстрактами Хьюмер Синусит, у комплексному лікуванні гострого риносинуситу в амбулаторній практиці, Діхтярук О. В., Коновалов С. Е. (2018)
Кузнецова Л. В. - Комплексное лечение круглогодичного аллергического ринита, протекающего на фоне аллергодерматозов,  Литус В. И.,  Назаренко А. П. (2018)
Levytskyy V. - System Tb–Ni–C at 800 °C. Crystal and electronic structure of TbNiC2 single crystal, Babizhetskyy V., Demchenko P., Kotur B. (2018)
Піскач Л. - Система TlInS2–ZnS та властивості кристалу TlInS2:Zn2+, Махновець Г., Мирончук Г. (2018)
Жак О. - Кристалічна структура арсеніду HfNiAs (2018)
Jones J. T. A. - Incorporation of aluminium into –CH2CH2–/–CH=CH–PMOs, Wiper P. V., Khimyak Ya. Z. (2018)
Блажеєвський М. - Щодо коректності подання результатів випробувань у хіміко-фармацевтичному аналізі, Дубенська Л., Мороз В. (2018)
Мідяна Г. - Вплив розчинників на кінетику цис-трансізомеризації деяких ароматичних азосполук, Олена П., Оксана Х., Степан М. (2018)
Римша Х. - Органо-неорганічні сульфовмісні мембрани для паливних елементів, Жигайло М., Демчина О., Євчук І. (2018)
Петришин Р. - Вплив поверхнево-активних речовин і рH середовища на електроповерхневі властивості водних суспензій діоксиду титану, Яремко З. (2018)
Яцишин М. - Композитні матеріали на основі поліаніліну та природних мінералів: короткий огляд. 2. Особливості синтезу, властивості та застосування, Макогон В., Ціко У., Решетняк О. (2018)
Даниляк М.-О. - Особливості наногеометрії поверхні аморфних металевих сплавів. Короткий огляд, Бойчишин Л. (2018)
Дутка В. - Вплив реакційного середовища на швидкість термолізу аліфатичних пероксикислот, Мідяна Г., Пальчикова О., Дутка Ю. (2018)
Герцик О. - Електрохімічні характеристики аморфного сплаву Fe78,5Ni1,0Mo0,5Si6,0B14,0 у водних розчинах сульфатної кислоти різної концентрації, Ковбуз М., Гула Т., Пандяк Н., Сеньків Н. (2018)
Дутка В. - Термомеханічні властивості та електропровідність полімер-полімерних композитів на основі полівінілового спирту та поліаніліну, Білосорочка Е., Аксіментьєва О., Галечко Г., Ковальський Я. (2018)
Стеців Ю. - Оптичний рH сенсор на основі плівок поліаніліну, Яцишин М., Решетняк О. (2018)
Гладишевський Роман Євгенович – кристалохімік зі світовим ім’ям (до 60-річчя від дня народження) (2018)
Віктор Закордонський (до 80-річчя від дня народження) (2018)
Семенишин Д. - Петро Богдан Іванович Крип’якевич (95 років від народження) (2018)
Банах О. - У вінок пошани професора Казимира Патриляка (до 80-річчя від дня народження) (2018)
Банах О. - Наша співпраця з академіком Андронікашвілі як свідчення традиційних українсько-грузинських зв’язків (2018)
Лисиченко Л. А. - Пам’яті професора Сергія Івановича Дорошенка (2018)
Глуховська М. С. - Основоскладання у творенні іноваційних локативів асоціативно-порівняльної мотивації (2018)
Губарева Г. А. - Структура, семантика та функції рефрену в повісті Г. Квітки-Основ’яненка "Конотопська відьма", Калашник Ю. І. (2018)
Канкаш Г. Д. - Синтаксична структура тексту дипломатичної ноти (2018)
Коваленко Ю. В. - Вербалізація осуду в публіцистиці Г. Ф. Квітки-Основ’яненка (2018)
Лебеденко Ю. М. - Побутоцентрична парадигма у творчості Г. Ф. Квітки-Основ’яненка (2018)
Мішеніна Т. М. - Моделювання художнього буття людини й природи засобами односкладних речень, Качайло К. А. (2018)
Москвичова О. А. - Модель світу в поетичних творах (2018)
Павлова І. А. - Лексико-семантичні засоби вираження кількості у творах Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Тімановська М. Є. (2018)
Редін П. О. - Проблема ідеографічного опису фразеологізмів (2018)
Савицька Л. В. - Особливості перекладу англійських академічних термінів українською мовою, Тарасенко С. Є. (2018)
Тєлєжкіна О. О. - Словник художньо-виражальних засобів української поезії 60-х років ХХ століття (2018)
Ткач О. В. - Складнопідрядні речення з фразеологізованим компонентом у текстах Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Фоменко К. І. (2018)
Умрихіна Л. В. - Функційний потенціал імператива у висловленнях релігійної семантики (на матеріалі творів Г. Ф. Квітки-Основ’яненка) (2018)
Щербакова Н. В. - Синтаксичні засоби експресії у текстах Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Бєляєва Т. В. (2018)
Космеда Т. А. - Хроніка. IV Міжнародна наукова конференція "Україністика: вчора, сьогодні завтра…" (Познань, Польща), присвячена 100-річчю Університету імені Адама Міцкевича в Познані (2018)
Голобородько К. Ю. - Художня мова Павла Загребельного в сучасній лінгвістичній інтерпретації (2018)
Скоробогатова О. О. - Рецензія на монографію Я. Ю. Сазонової "Феномен страху в текстах жахів української і англомовної літератур: лінгвопрагматичні аспекти" (2018)
Тимченко А. О. - Рецензія на словник поетичної мови Василя Мисика "Іменники в поетичній мові Василя Мисика: словник сполучуваності (на матеріалі збірки "Чорнотроп")" (2018)
Мельниченко О. А. - Теоретичні основи державного регулювання параметрів енергетичної безпеки (2017)
Дзяна Г. О. - Налагодження комунікації між владою і суспільством у період проведення реформ, Дзяний Р. Б. (2017)
Клімушин П. С. - Концепція сервісно орієнтованої держави в контексті модернізації публічного управління, Спасібов Д. В. (2017)
Кравченко С. Г. - Підвищення дієвості механізму державного регулювання обігу земель як аспект державної політики розвитку урбанізованих територій (2017)
Полторак С. Т. - Методологія державного управління системою вищої військової освіти (2017)
Ревенко Т. В. - Роль соціальної реклами в системі національно-патріотичного виховання молоді в Україні (2017)
Андріїв М. М. - Поняття та структура компетенції органів публічної влади (2017)
Жадан О. В. - Теоретичні підходи до організації нормування праці в галузі охорони здоров’я, Вашев О. Є. (2017)
Вовк С. М. - Умови для розвитку контрактних конструкцій в охороні здоров’я України (2017)
Гнатенко А. І. - Актуальні питання запровадження стратегічного підходу в менеджмент підприємств України, Поліщук Ю. А. (2017)
Даудова Г. В. - Упровадження гендерно орієнтованого бюджетування в Україні, Таукешева Т. Д. (2017)
Круглов В. В. - Державно-приватне партнерство як інструмент регіонального розвитку, Стадник В. В. (2017)
Лєсная О. С. - Напрями державної підтримки економіки України (2017)
Мерхо О. - Аксіологічна складова сталого стратегічного розвитку (2017)
Полякова О. С. - Формування нормативно-правової бази публічного управління правовою освітою населення в Україні (2017)
Гончарук Д. В. - Визначення сутності поняття державного регулювання ринку державних боргових цінних паперів (2017)
Харечко Д. О. - Державноуправлінські механізми реалізації житлових прав громадян, які забезпечуються житлом у першу чергу та поза чергою (2017)
Андрушків Б. М. - Особливості формування добровільних конкурентоспроможних об’єднань територіальних громад в умовах децентралізації: проблеми та перспективи моделювання процесу, Кирич Н. Б., Латинін М. А., Погайдак О. Б., Співак С. М. (2017)
Мамонова В. В. - Удосконалення організаційної структури стратегічного планування розвитку міст, Троян М. О. (2017)
Козак В. І. - Публічне управління в системі координат: децентралізація – місцеве самоврядування – демократія (2017)
Дармостук Д. Г. - Тенденції розвитку зеленого туризму в Україні (2017)
Єдинак Я. Б. - Ступінь дослідження проблеми формування та розвитку інституту районної в місті адміністрації в містах із районним поділом (2017)
Кузьменко С. Л. - Самодостатність територіальної громади: поняття та основні засади (2017)
Скупченко Д. О. - Нормативно-правове забезпечення розвитку територіальних громад в Україні (2017)
Савченко Н. В. - Формування та реалізація сервісно орієнтованої державної політики зайнятості в умовах розбудови цифрового суспільства (2017)
Щегорцова В. М. - Публічна служба в Європейській Комісії (2017)
Обушна Н. І. - Роль вищих органів аудиту в забезпеченні прозорості та підзвітності державного управління: міжнародний досвід (2017)
Омаров А. Е. огли - Громадський контроль забезпечення екологічної безпеки держави: досвід зарубіжних країн (2017)
Бабічев А. В. - Зарубіжний досвід із питань управління змінами в системі вищої освіти (2017)
Васільєв В. Т. - Організаційно-функціональна структура міграційної політики в системі забезпечення національної безпеки (2017)
Нотаріат упевнено займає визначне місце в правовому та соціальному житті держави (2015)
Кабінет Міністрів пропонує розширити коло осіб, які можуть отримати безоплатну правову допомогу за рахунок держави (2015)
Розпочато пілотний запуск курсу дистанційного навчання "Вступ до системи безоплатної вторинної правової допомоги" (2015)
Оводний В. І. - Порядок внесення змін до актів цивільного стану (2015)
Потокі В. Ф. - Щодо зняття заборон відчуження майна (2015)
Рибак І. Г. - Закордонні українці: міжнародно-правовий та національний статуси (2015)
Призначення (2015)
Вітаємо! (2015)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у липні - серпні 2015 року (2015)
Онищук І. І. - Правовий моніторинг: методи соціологічного дослідження (2015)
Ковальчук М. С. - Особливості суб’єктивного складу права інтелектуальної власності на географічні зазначення в Україні (2015)
Школьний Є. О. - Правовий статус держави при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності: досвід правового регулювання Литви (2015)
Помазанов А. В. - Люстрація суддів: приклад європейських країн (2015)
Шпенова П. Ю. - Завдання керівника апарату суду в організацйному забезпеченні судової діяльності (2015)
Тімашова В. М. - Способи захисту держави та їх обмеження в міжнародному приватному праві (2015)
Уркевич В. Ю. - Актуальне наукове дослідження системи аграрного права України (2015)
Ананченко К. В. - Основні напрямки вдосконалення змагальної діяльності сумоїстів, Чуев А. Ю., Зантарая Г. М. (2019)
Бойченко Н. В. - Розвиток координаційних здібностей дзюдоїстів-новачків (2019)
Годлевський П. М. - Рукопашний бій в професійній діяльності курсантів Херсонської державної морської академії, Саратовський О. В. (2019)
Голоха В. Л. - Оценка и анализ уровня специальной выносливости и функциональных возможностей спортсменов, занимающихся армрестлингом (2019)
Кравчук Т. М. - Швидкісно-силова спрямованість тренування юних самбістів, Огарь Г. О., Кондратович Б. Ю. (2019)
Мунтян В. С. - Особенности и эффективность контратакующих действий в единоборствах (2019)
Романенко В. В. - Повышение эффективности тренировочного процесса юных таэквондистов на основе анализа их подготовленности, Веретельникова Н. А. (2019)
Тропин Ю. Н. - Модельные характеристики физической подготовленности юных борцов в группах предварительной подготовки (2019)
Фаховий юридичний журнал в Україні: виклики життя, запити громадянського суспільства (2015)
Міністерство юстиції роз’яснює застосування деяких положень законодавства в частині організації надання правової допомоги (закінчення) (2015)
Уманець М. В. - Аграрна розписка як новела зобов’язального права (2015)
Саведчук Н. З. - Право на отримання безоплатної правової допомоги учасниками АТО та членами їх сімей (2015)
Призначення (2015)
Нагородження (2015)
Вітаємо! (2015)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у вересні-жовтні 2015 року (2015)
Іванченко О. П. - Систематизація законодавства: особливості сучасного етапу розвитку (2015)
Залізнюк В. В. - Роль та значення політичної партії у процесі висування кандидатів (2015)
Бахуринська М. М. - Особливості вдосконалення механізму правового регулювання щодо передачі земельних ділянок на умовах державно-приватного партнерства (2015)
Георгієвський Ю. В. - Актуальні питання правового регулювання розподілу повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади (2015)
Предместніков О. Г. - Особливості розуміння сутності органів юстиції Україні та складу їх системи (2015)
Алексєєв А. Ф. - Шляхи підвищення спритності (координаційних здібностей) єдиноборців на етапі початкової підготовки (2019)
Ананченко К. В. - Вдосконалення техніко-тактичної майстерності рукопашників, Бойченко Н. В., Ручка Є. В. (2019)
Кривенцова І. В. - Індивідуальні стилі бойової діяльності юних шпажистів, Іванов О. В., Хворост М. В. (2019)
Курилюк С. І. - Дослідження психологічних особливостей саморегуляції дзюдоїстів на початковому етапі підготовки (2019)
Пашков І. М. - Особливості функціональних здібностей тхеквондистів, Палій О. В. (2019)
Романенко В. В. - Оценка биомеханических характеристик в ударных видах единоборств с помощью мобильного компьютерного приложения, Веретельникова Н. А. (2019)
Шандригось В. І. - Динаміка кількості вагових категорій борців вільного стилю в програмах Олімпійських ігор (2019)
Curby D. - Differences in manifestation of sensory-motor reactions and specific perceptions at the men and women doing martial arts, Tropin Y. (2019)
Всеукраїнський тиждень права - утвердження Європейського курсу України (2015)
Засідання Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення (2015)
Дудка К. В. - Міжнародний досвід державного регулювання банкрутства (2015)
Дудін Т. М. - Про зміни у Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень (2015)
Призначення (2015)
Вітаємо! (2015)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у листопаді 2015 року (2015)
Кіндюк К. Б. - Теоретичні проблеми дослідження злочинності (на прикладі праць М. М. Гернета) (2015)
Лізунова О. Д. - Актуальні питання законодавчого регулювання інформаційного забезпечення виборів (2015)
Тубелець О. С. - Кримінально-правова політика України у сфері застосування амністії (2015)
Помазанов А. В. - Господарські суди: ліквідувати не можна реформувати (2015)
Перелік, наукових статей, опублікованих у №№ 1-12 журналу "Бюлетень Міністерства юстиції України" у 2015 році (2015)
Гузарь В. Н. - Спортивные и подвижные игры на воде (2019)
Лаврін Г. З. - Реалізація завдань професійно-прикладної фізичної підготовки студентів педагогічних вузів засобами гри в рінго, Середа І. О. (2019)
Несен О. О. - Гендерні особливості агресивності спортсменів-ігровиків, Зелененко Н. О. (2019)
Перцухов А. А. - Двигательная активность футболистов высокой квалификации в условиях соревновательной деятельности, Перевозник В. И. (2019)
Пилипко О. О. - Визначення ігрового амплуа центральних нападників у жіночому водному поло, Пилипко А. В. (2019)
Помещикова І. П. - Рівень вибірковості уваги баскетболістів студентських команд, Кудімова О. В., Ломан С. В. (2019)
Шалар О. Г. - Спортивна підготовка учнів ліцею на заняттях з волейболу, Гузар В. М., Решотка Н. О. (2019)
Шейко Л. В. - Застосування рухливих ігор для розвитку фізичних якостей плавців 8-9 років (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського