Анотації (2018)
Вихідні дані (2018)
Андрущенко І. О. - Специфіка просодичної організації інавгураційних і партійних промов застрягаючих акцентуйованих особистостей (2017)
Бабич В. І. - Комунікативно-прагматична стратегія самопрезентації ліричного я та мовленнєві тактики її реалізації в ідіодискурсах Р. Фроста і К. Сендберга (2017)
Багацька О. В. - Психічна рівновага персонажа в сучасному англомовному художньому дискурсі: лексико-семантичний аспект (2017)
Бігунова Н. О. - Перцептивне дослідження інтонаційних характеристик позитивно-оцінних фраз (на матеріалі англомовного кінематографічного дискурсу) (2017)
Біла Є. С. - Англомовна ароматонімія: онімізація й трансонімізація (2017)
Бондар Н. В. - Метафора як основа семантичної деривації термінів гастроентерології в німецькій мові (2017)
Бондарчук Н. І. - Ключові слова: основні аспекти визначення (на матеріалі англійської мови) (2017)
Борисович О. В. - Жанрові особливості огляду телесеріалів (на матеріалі англомовних онлайн-медіа) (2017)
Гайденко Ю. О. - Типологізація композиційно-мовленнєвих форм у романі Шарлотти Бінґхем "The White Marriage" (2017)
Гуменюк І. Л. - Тональні параметри інтонаційного оформлення міських пейзажних описів англомовної художньої прози (2017)
Ishchenko O. V. - The linguistic phenomenon of present-day English neologisms, Verhovtsova O. M. (2017)
Куценко М. А. - Систематизація провідних лінгвістичних ознак актуалізації співчуття в англійському діалогічному мовленні (2017)
Кушнерук С. М. - Синтаксичний спосіб творення англійських термінів екомаркетингу (2017)
Лавренчук Я. Ю. - Реалізація англійських зімкнених приголосних у мовленні британців, американців і канадійців (2017)
Ладиненко А. П. - Використання іншомовних включень у англомовних художніх текстах для створення атмосфери часу та місця дії (2017)
Лосєва І. В. - Трансформація лексичного значення слова в політичній полеміці (на матеріалі передвиборчого Інтернет-дискурсу США) (2017)
Митькина Е. Н. - Ассоциативно-образные характеристики Рима и Венеции в англоязычном художественном тексте (2017)
Mykhaylenko V. V. - Semantic decomposition vs componential analysis from functional-semantic veiw (2017)
Олійник Г. О. - Мелодична диференціація реплік нерозуміння в англомовному кінематографічному дискурсі (2017)
Полонская И. П. - Соотношение коммуникантов высказываний в тексте (на материале англоязычной художественной прозы) (2017)
Попович Е. С. - Грамматические и статистические особенности английских абсолютных конструкций, Петрова Е. И., Томенко М. Г. (2017)
Почтарук Г. Я. - Лексико-семантические варианты существительного system и особенности их сочетаемости в текстах "Автоматизация теплоэнергетических процессов", Лебедева Е. В., Гвоздь О. В. (2017)
Строченко Л. В. - Концепт Genius в англомовних біографіях Ісаака Ньютона (2017)
Ткаченко І. А. - Види наративних масок психонаративу (на матеріалі англійської мови) (2017)
Томнюк Л. М. - Спрямований асоціативний експеримент як метод дослідження та моделювання асоціативного поля концепту Gefangnis (2017)
Філатова О. О. - Номінативний аспект позначення одягу в англомовному художньому дискурсі (2017)
Frumkina A. L. - Bundesdeutscher massenmedialer diskurs aus phonostilistischer sicht (2017)
Черняєва І. А. - Первинний умлаут та причини фонетичних змін у німецькій мові (на матеріали давніх текстів) (2017)
Шепітько С. В. - Функціональна своєрідність англомовних прикмет як одного з жанрів паремій (2017)
Шуменко O. A. - Вербокреативні вектори англійської лексеми one як вихідної одиниці для денумеральних утворень, Прокопенко А. B. (2017)
Куликова В. Г. - Лексико-граматичні особливості французьких текстів конвенцій: прагматичний аспект (2017)
Солощук Л. В. - Рецензія на монографію Н. О. Бігунової "Позитивна оцінка: від когнітивного судження до комунікативного висловлювання" (2017)
Наші автори (2017)
Романич І. Б. - Якість послуг поштово-логістичної компанії та інноваційні концепції її діяльності (2018)
Саванчук Т. М. - Динаміка зміни обсягів придбання та цін на ресурси матеріального забезпечення сільськогосподарських підприємств (2018)
Сахарук Б. С. - Фактори впливу на структуру акціонерного капіталу (2018)
Соловйов І. О. - Управління економічною стійкістю на засадах комплексу маркетингу (2018)
Сосновська О. О. - Сутність та необхідність управління системою реалізації книжкової продукції (2018)
Трут О. О. - Організаційні засади вимірювання та управління груповою результативністю (2018)
Філіппов В. Ю. - Нормативно-правові засади регулювання системи міського пасажирського транспорту та можливості її інноваційного розвитку (2018)
Шашина М. В. - Специфіка управління ризиками інвестиційної діяльності підприємств кондитерської галузі, Кньовець В. В. (2018)
Богдан Н. М. - Оцінка інвестиційної привабливості регіону в контексті фінансового забезпечення регіонального розвитку (2018)
Зінченко О. А. - Кластеризація ринку праці в контексті формування іміджу регіону (2018)
Гальків Л. І. - Суть децентралізаційних процесів та їх вплив на розвиток підприємництва в регіоні, Килин О. В., Яхно Т. П. (2018)
Стоєв В. Л. - Податкова реформа в умовах євроінтеграції та децентралізації (2018)
Лапшин І. М. - Аналіз впливу трудових міграційних процесів на демографічну ситуацію в Україні (2018)
Михайленко Н. О. - Аналіз основних факторів поширення бідності в України і шляхи її подолання (2018)
Писаревська Г. І. - Теоретичні основи розроблення бізнес-процесу управління персоналом (2018)
Баранюк Ю. Р. - Європейський досвід інституціоналізації державного фінансового контролю (2018)
Боровік Л. В. - Державна інвестиційна політика розвитку сільського господарства (2018)
Галущак В. В. - Страхування життя в Україні: переваги та недоліки його розвитку (2018)
Забаштанський М. М. - Роль фінансового планування у зміцненні фінансової безпеки акціонерних товариств, Роговий А. В., Забаштанська Т. В. (2018)
Нечипоренко А. В. - Бюджетна децентралізація в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку, Качула А. Г. (2018)
Ковалевич Д. А. - Розвиток казначейського обслуговування бюджетів (2018)
Краснікова О. М. - Іпотечне кредитування та його вплив на ринок землі (полтавський досвід та уроки) (2018)
Малюжець О. І. - Фінансові аспекти мінімізації обсягів ухилення від оподаткування, Сисоєнко І. А., Карлюка Д. О. (2018)
Нікітішин А. О. - Податкові надходження до місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації (2018)
Рац О. М. - Забезпечення лояльності клієнтів як складник механізму управління клієнтською базою банку (2018)
Семеног А. Ю. - Сутність та значення фінансової безпеки держави, Хомутенко А. В., Барвінок В. Ю. (2018)
Смирнова О. В. - Економічна сутність управління фінансовими інструментами ринку фінансових послуг (2018)
Stepanova D. S. - Modern status and development trends of the financial market of Ukraine, Stepanova I. V. (2018)
Степанюк Н. І. - Пріоритетні напрями розвитку бюджетного фінансування в Україні (2018)
Стороженко О. О. - Теоретичні аспекти формування, розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах, Шейко О. П., Романенко Т. В. (2018)
Тустановський Ю. Г. - Тенденції розвитку банківського посередництва в Україні (2018)
Баланюк І. Ф. - Законодавче регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні: експрес-огляд новацій, Шеленко Д. І., Надворняк Я. М. (2018)
Бенько І. Д. - Особливості організації обліку в органах місцевого самоврядування (2018)
Приймак С. В. - Особливості вибору системи оподаткування та її вплив на результати діяльності підприємства, Будай І. В. (2018)
Височан О. О. - Особливості обліку в релігійних організаціях (2018)
Гудзенко Н. М. - Облік і місце фінансових результатів у звітності підприємства, Григораш М. В. (2018)
Даценко Г. В. - Аудиторська оцінка ймовірності банкрутства підприємств за умов фінансової кризи (2018)
Клюс Ю. І. - Обліково-аналітичне підґрунтя класифікації затрат промислових підприємств (2018)
Момот Л. В. - Глобалізація франчайзингу в Україні (2018)
Мулик Т. О. - Інформаційно-організаційні засади аналізу основних засобів в управлінні реальними інвестиціями, Цуркан А. О. (2018)
Нежива М. О. - Аудит операцій зі злиття та поглинання в умовах інклюзивної економіки (2018)
Рябчук О. Г. - Особливості та проблеми аудиту грошових коштів у касі та на рахунках суб’єкта господарювання у банку, Коротаєва І. Р. (2018)
Слуцький Є. В. - Використання електронних майданчиків для оцінки основних засобів за справедливою вартістю (2018)
Струк Н. С. - Пріоритети розвитку системи обліку розрахунків із дебіторами в діловому партнерстві підприємств, Дідик А. З. (2018)
Берегова Г. І. - Проблеми міграції: модель системної динаміки, Козицький В. А. (2018)
Приходченко О. Ю. - Аналіз індивідуальних стратегій участі в державній пенсійній системі (2018)
Скрильник І. І. - Прогнозування вартості реалізації продукції сільськогосподарського підприємства, Деменко Л. Д., Олешко А. О. (2018)
Вихідні дані (2018)
Самойленко Г. В. - Повість М. Гоголя "Тарас Бульба" та однойменний кіносценарій О. Довженка (до проблеми текстуального і мистецького виміру) (2017)
Мохненко Н. М. - Трансформація мікрообразів в архетипи у прозі Агатангела Кримського (2017)
Ковальчук О. Г. - Голоси трубадурів революції та голоси "вчорашніх" у прозі М. Хвильового (2017)
Тверитинова Т. И. - История, не имеющая аналогов: время и его герои в романе-кино Б. Акунина "Батальон ангелов" (2017)
Старунова А. Л. - Шляхи словотворення української мови, їх активізація (2017)
Клыпа Н. И. - К вопросу об исследовании эмотивности и эмотивной лексики (2017)
Котович В. В. - Чернігівщина та Львівщина в контексті спільних ойконімних домінант (2017)
Пустовіт І. В. - Номінація рельєфу в діалектних текстах Черкащини (2017)
Бондарь Н. А. - Слова со значением "время суток": лексический и деривационный аспекты (2017)
Калиновська О. В. - Семантичні типи метафор в українському радянському дискурсі 70-х років ХХ ст. (2017)
Бойко Н. І. - Комплексна вербалізація світу емоцій в ідіолекті Михайла Коцюбинського (2017)
Бойко В. М. - Адвербіальний простір поетичного мовлення Лесі Українки, Давиденко Л. Б. (2017)
Вакуленко Г. М. - Особливості внутрішньотекстових синтаксичних зв’язків у художньому мовленні Ліни Костенко (2017)
Банзерук О. В. - Лингвостилистический анализ сравнений в повести Н. Гоголя "Ночь перед Рождеством" (2017)
Сидоренко В. А. - Окказионализмы в поэтической системе Анны Ахматовой, Панчук И. В. (2017)
Potapenko S. I. - Constructions in English: from paradigmatic to syntagmatic relations (2017)
Петрик О. М. - Реалізація естетичної функції прикметників у перекладному тексті, Сухомлін А. А. (2017)
Грабовецька О. С. - Відтворення у перекладі мовних засобів вираження оцінки (на матеріалі гуморески О. Кобилянської "Він і Вона" та її англомовного перекладу) (2017)
Яковенко І. В. - Трансформація хайку в поезії Соні Санчес (2017)
Хомич Т. Л. - Мова для людини чи людина для мови? (2017)
Салимова Ф. Г. гызы - Изучение сложного синтаксического целого на материале эпосов "Песнь о Нибелунгах" и "Книга моего деда Коркута" (2017)
Наші автори (2017)
Правила оформлення статей до збірника "Література та культура Полісся" (2017)
Вихідні дані (2017)
Title (2018)
Content (2018)
Mishalov V. D. - Regional trends indicators finger dermatoglyphics among modern Ukrainians, Serebrennikova О. А., Klimas L. А., Gunas V. І. (2018)
Gunas І. V. - Features cephalometric indicators in boys and girls of various craniotypes with physiological occlusion, Маrchenko А. V., Kyrychenko Yu. V., Anisimov E. M. (2018)
Mateshuk-Vatseba L. R. - The most pronounced constitutional differences between healthy and sick with pyoderma in men or women in the Western region of Ukraine, Chaplyk-Chyzho I. O. (2018)
Semenchenko V. V. - Correlation of anthropo-somatometric parameters of the body of practically healthy women of the ectomorphic somatotype with cerebral blood circulation indicators (2018)
Orlovskiy V. O. - Features of correlations of computed-tomographic sizes of premolars with cephalometric indices of practically healthy men from the Western and Eastern regions of Ukraine, Cherkasov V. G., Chaika V. G. (2018)
Ustymenko О. S. - Sonographic models parameters of kidneys in men and women endo-mesomorphic somatotype depending on the anthropometric indices characteristics (2018)
Pozur T. P. - Computed-tomographic vestibular-tongue sizes of teeth in boys and girls with normal occlusion depending on face types (2018)
Monastyrskyi V. M. - Somatotypological features of topographic kidney anatomy of patients without any kidney and urinary tract diseases, Pivtorak V. I. (2018)
Dmitriev M. O. - Cephalometric studies of Ukrainian boys and girls with physiological bite by the method of Charles J. Burstone, Chernysh A. V., Chugu T. V. (2018)
Kotsyura О. О. - Modeling using regression analysis of linear sizes of molars depending on the cephalometric indices of practically healthy men of the Northern and Southern regions of Ukraine (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Danylovych G. V. - The biosynthesis of nitric oxide from L-arginine. Nitric oxide formation features and its functional role in mitochondria, Bohach T. V., Danylovych Yu. V. (2018)
Danylovych G. V. - Cаlіx I4I аrene С-956 is effective inhibitor of Н+-Сa2+-exchanger in smooth muscle mitochondria, Kоlomiets О. V., Danylovych Yu. V., Rodik R. V., Kаlchenko V. I., Kоsterin S. О. (2018)
Shahouzehi B. - Effects of Pistacia atlantica resin oil on the level of VEGF, hydroxyproline, antioxidant and wound healing activity in STZ-induced diabetic rats, Shabani M., Shahrokhi N., Sadeghiyan S., Masoumi-Ardakani Y. (2018)
Voloshchuk O. M. - Activity of the mitochondrial isoenzymes of endogenous aldehydes catabolism under the conditions of acetaminophen-induced hepatitis, Kopylchuk G. P., Mishyna Y. I. (2018)
Fafula R. V. - Responsiveness to progesterone and potassium channel blockers 4-aminopyridine, tetraethylammonium and free Ca2+ contentration in spermatozoa of patients with oligozoospermia/leucocytospermia, Danylovych G. V., Besedina A. S., Melnyk O. V., Vorobets Z. D. (2018)
Yusova O. I. - Determination of plasminogen/plasmin system components and indicators of lipoproteins oxidative modification under arterial hypertension, Savchuk O. V., Grinenko T. V., Kuchmenko O. B., Mhitaryan L. S., Kupchins’ka O. H., Yevstratova I. N., Matova O. O., Vasilinchuk N. M., Drobot’ko T. F. (2018)
Salmanian Tabasi N. - Designing, docking and heterologous expression of an anti-HER2 affibody molecule, Gholizadeh A., Baghban Kohnehrouz B. (2018)
Луговська Г. Г. - Інноваційна діяльність Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України: проблеми і перспективи, Данилова В. М., Комісаренко С. В. (2018)
Directions for authors (2018)
Правила для авторів (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Vari S. G. - Knowledge sharing is the key for the progress of science (2018)
Paryzhak S. Ya. - Simple two-step covalent protein conjugation to PEG-coated nanocrystals, Dumych T. I., Karmash O. I., Bila E. E., Stachowiak D., Banski M., Podhorodecki A., Bilyy R. O. (2018)
Dziuba O. S. - Blood coagulation and aortic wall integrity in rats with obesity-induced insulin resistance, Chernyshenko V. O., Hudz Ie. A., Kasatkina L. O., Chernyshenko T. M., Klymenko P. P., Kosiakova H. V., Platonova T. M., Hula N. M., Lugovskoy E. V. (2018)
Finiuk N. S. - Evaluation of antiproliferative activity of pyrazolothiazolopyrimidine derivatives, Ostapiuk Yu. V., Hreniukh V. P., Shalai Ya. R., Matiychuk V. S., Obushak M. D., Stoika R. S., Babsky A. M. (2018)
Hudz N. - Biological and analytical studies of peritoneal dialysis solutions, Kobylinska L., Dmytrukha N., Korytniuk R., Wieczorek P. P. (2018)
Kozak Yu. S. - Impact of N-acetylcysteine on antitumor activity of doxorubicin and landomycin A in NK/Ly lymphoma-bearing mice, Panchuk R. R., Skorokhyd N. R., Lehka L. V., Stoika R. S. (2018)
Labudzynskyi D. O. - Osteoprotective effects of vitamin D3 in diabetic mice is VDR-mediated and regulated via RANKL/RANK/OPG axis, Shymanskyi І. О., Lisakovska O. O., Veliky М. М. (2018)
Patalakh I. I. - Clot formation and lysis in platelet rich plasma of healthy donors and patients with resistant hypertension, Revka O. V., Kuchmenko O. B., Matova O. O., Drobotko T. F., Grinenko T. V. (2018)
Дербеньова Я. В. - Форми і види зон вільної торгівлі в системі сучасних зовнішньо-торгівельних відносин (2017)
Король М. М. - Міжнародний туризм: сучасний стан та тенденції розвитку, Ісевич Є. В. (2017)
Мовилэ И. В. - Анализ индекса конкурентоспособности и развития финансового рынка Швейцарии и в трансграничном регионе: Молдова-Украина-Румыния (по данным всемирного экономического форума), Гросу В. П. (2017)
Паризький І. В. - Методика забезпечення інноваційно-технологічного розвитку економіки України в умовах глобалізації (2017)
Рибальченко К. В. - Індикатори результативності національної інноваційної системи (2017)
Романюта Е. Е. - Європейська практика управління податковими ризиками: уроки для України (2017)
Білокінна І. Д. - Інституційне забезпечення розвитку аграрної сфери (2017)
Ємець А. В. - Щодо порівняльного аналізу сутності та змісту терміну "Уповноважений економічний оператор" у законодавстві ЄС та України (2017)
Кицюк І. В. - Забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору України в умовах поглиблення європейської інтеграції, Фіщук І. О. (2017)
Микитюк О. Л. - Теоретико-методичні засади економічної безпеки суб’єктів господарювання (2017)
Сало І. А. - Циклічні коливання розвитку ринку плодів в Україні (2017)
Тинська І. І. - Стратегічні орієнтири та напрями модернізації державного підприємництва (2017)
Шура Н. О. - Управління якістю та безпечність текстильних товарів в умовах екологізації попиту суспільства, Кучер Ю. Є. (2017)
Балковська В. В. - Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку туристичного ринку Житомирської області (2017)
Грановська В. Г. - Інституційний механізм забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств (2017)
Завідна Л. Д. - Механізм формування фінансової стратегії розвитку підприємства готельного господарства (2017)
Лагута Я. М. - Стан та перспективи розвитку ринку органічної продукції в контексті соціальної відповідальності бізнесу, Михайленко Н. В. (2017)
Мусійовська О. Б. - Інноваційна сприйнятливість та інноваційна здатність у процесі формування інноваційної політики підприємства, Гудзь О. І. (2017)
Продіус О. І. - Управління якістю як фактор підвищення конкурентоспроможності продукції, Ілінчук О. І. (2017)
Русінова О. С. - Процеси управління забезпеченням при формуванні стратегії розвитку промислового підприємства (2017)
Сотниченко В. М. - Система та моделі управління економічною безпекою телекомунікаційних підприємств (2017)
Tankov K. M. - Analysis of modern approaches to tourism enterprise economic sustainability problem investigation, Zayika O. I., Guslysty O. S. (2017)
Фісуненко П. А. - Перспективний аналіз в системі бізнес-планування діяльності підприємства, Штипуляк А. А. (2017)
Шарко В. В. - Оцінка якості обслуговування покупців у підприємстві роздрібної торгівлі, Тернова А. С. (2017)
Федулова С. О. - Проблеми розвитку регіональної інфраструктури з урахуванням вимог глобальної водної безпеки майбутнього, Комірна В. В. (2017)
Двуліт З. П. - Проблеми трудової міграції з України за сучасних умов, Голубенко Т. С. (2017)
Звонар В. П. - Стратегія реалізації соціальної відповідальності як соціоекономічного феномену в Україні (2017)
Abdulla Alrashdi - The relationship and factors that encourage FDI in the UAE: a research methodology (2017)
Винниченко Н. В. - Проблеми визначення сутності поняття система управління бюджетом (2017)
Голіков С. С. - Взаємозв’язки між податковою безпекою та іншими складовими фінансової безпеки (2017)
Гуцул І. А. - Моніторинг способів протидії ухиленню від оподаткування (2017)
Домінова І. В. - Теоретичні аспекти управління ризиками електронного банкінгу (2017)
Карпа І. С. - Соціально-економічні аспекти реалізації програм іпотечного кредитування на ринку житлової нерухомості (2017)
Мельник М. И. - Сущность и источники финансового обеспечения инновационной деятельности аграрных предприятий (2017)
Радіонов Ю. Д. - Економічна система в умовах фінансіалізації (2017)
Рейкін В. С. - Реформування податкової системи в контексті детінізації економіки України (2017)
Сідельникова Л. П. - Фіскальні інструменти державного регулювання господарської діяльності в умовах євроінтеграції, Онікієнко Н. В. (2017)
Alnaimat M. A. - Preconditions for providing efficiency of income-expenditure accounting and analysis based on international standards (2017)
Сафарова А. Т. - Документування операцій з обліку готової продукції на підприємствах побутової хімії, Корольчук І. Р. (2017)
Селіванова Н. М. - Порівняльний аналіз податкових систем зарубіжних країн та України, Химич Р. В. (2017)
Трачова Д. М. - Використання обліково-аналітичної інформації в процесі формування ефективної амортизаційної політики підприємств (2017)
Аверкина М. Ф. - Механізм інформаційного забезпечення розвитку територіальних сиcтем (2017)
Блaгун I. C. - Формування логістичної інфраструктури Західного регіону, Ничик І. Л. (2017)
Новий вид наукових послуг (2017)
Вихідні дані (2017)
Айрапетян Т. С. - Определение рациональных параметров аэротенков-вытеснителей с прикрепленным биоценозом и учетом кислородного режима (2017)
Аксьонова І. М. - Методи реєстрації хвильових відгуків екзоферментних процесів у реакторах біологічного очищення стічних вод та обробці осадів (2017)
Аргатенко Т. В. - Електрокоагуляційне знебарвлення води зі спіральними електродами та змінним струмом, Малахова О. О. (2017)
Білецький А. А. - Тенденції розвитку інженерних заходів захисту територій та населених пунктів від затоплення, Клімов С. В. (2017)
Борисова О. В. - Актуальні аспекти водної стратегії міста Києва (2017)
Булгакова О. В. - Анализ применения современных реагентов (2017)
Василенко О. А. - Гальванокоагуляція як універсальний метод очищення стічних вод від іонів важких металів, Василенко Л. О. (2017)
Василенко С. Л. - Надійність і сталість систем водопостачання як складова національної та екологічної безпеки, Волков В. М. (2017)
Василенко С. Л. - Методология интеграционного менеджмента водопользования и водопотребления в городах Украины, Кашпур А. Д., Панасенко А. А. (2017)
Вырлан В. А. - Гидродинамический режим жидкості в биореакторе (2017)
Гламаздін П. М. - Перспективи застосування реагентної водопідготовки для систем теплопостачання, Давиденко Є. П., Вітковський В. С., Карпюк М. А. (2017)
Гомеля М. Д. - Визначення сорбційної здатності іоніту при вилученні іонів міді з води, Іванова В. П., Камаєв В. С., Марущак Ю. А. (2017)
Гомеля М. Д. - Оцінка ефективності коагулянтів при очищенні води від сполук урану, Крисенко Т. В. (2017)
Гомеля М. Д. - Спосіб очистки стічних вод від іонів міді з використанням водорозчинного поліелектроліту та фероціаніду калію, Терещенко О. М., Мельниченко Є. В. (2017)
Гомеля М. Д. - Вплив іонів жорсткості та взаємний вплив іонів важких металів на ефективність їх сорбції на катіоніті, Трохименко Г. Г., Глушко О. В. (2017)
Гомеля Н. Д. - Исследование процессов сорбционной очистки воды от ионов аммония, Трус И. Н., Петриченко А. И., Кийченко А. Ю. (2017)
Грицина О. О. - Дослідження температурних режимів очищення муніципальних стічних вод міста Рівне, Волощук В. А. (2017)
Дупляк О. В. - Моделювання пропускної здатності русла р. Тиси з врахуванням підпору при проходженні паводку, Величко С. В. (2017)
Душкин С. С. - Повышение эффективности работы контактных осветлителей при подготовке питьевой воды, Душкин С. С. (2017)
Эпоян С. М. - Исследование работы скорого фильтра с отводом части потока в нижние слои и доочисткой на дренажной системе, Карагяур А. С., Волков В. Н. (2017)
Эпоян С. М. - Микробиологические аспекты разделения иловых смесей во вторичных отстойниках, Сорокина Н. В., Фесик Л. А. (2017)
Эпоян С. М. - Интенсификация работы перегородчатого смесителя коридорного типа, Сухоруков Г. И., Яркин В. А. (2017)
Захарченко М. А. - Методика по зменшенню антропогенного забруднення малих річок, Рижикова І. А. (2017)
Калюжний А. П. - Аспекти гідравлічних розрахунків мереж водовідведення у сучасних умовах, Зубричева Л. Л., Михайлик Е. Р. (2017)
Квартенко О. М. - Дослідження роботи станції очищення багатокомпонентних підземних вод в умовах змін гідравлічних навантажень, Саблій Л. А. (2017)
Кістіон В. Є. - Системні принципи побудови наукової платформи для вирішення задач реструктуризації житлово-комунального господарства (2017)
Колодько А. О. - Вивчення стійкості відходів очистки промислових стічних вод у складі лужних цементів, Кочетов Г. М., Самченко Д. М., Пасько А. В. (2017)
Копаниця Ю. Д. - Аналіз алгоритмів визначення гідростатичного тиску на поверхню довільної форми за стандартними формулами і методом трьох команд К123 (2017)
Кріль С. І. - Енергетична модель ерліфту, Скороход І. В., Фадеічев В. В. (2017)
Левицька В. Д. - Підвищення ефективності роботи протифільтраційних споруд для захисту територій від підтоплення з дніпровських водосховищ, Хоружий П. Д. (2017)
Матяш О. В. - Показники надійності водопровідних металевих труб за даними експлуатації, Новохатній В. Г., Усенко І. С. (2017)
Михайленко В. Г. - Електромембранне пом’якшення живильної води тепломереж, Антонов О. В., Лук’янова О. І. (2017)
Мовчан С. І. - Дослідження гідродинаміки течії в’язкої рідини в замкненому контурі апаратів напірної флотації (2017)
Недашковський І. П. - Вдосконалення технології очищення стічних вод на біофільтрах, Василюк А. В. (2017)
Нечитайло Н. П. - Теоретические исследования адсорбционной активности основных компонентов ингибитора коррозии и накипеобразования на основе смеси фосфорсодержащих комплексонов и полимерных соединений, Косюк Е. Н. (2017)
Нор В. В. - Дослідження проблеми забезпечення ефективної роботи систем подачі і розподілу води та шляхів її вирішення (2017)
Odud L. M. - Expanded polystyrene filters with increasing layer of suspended sediment in water softening technologies, Kovalchuk V. A. (2017)
Орел В. І. - Регулювання системи насос–трубопровід зміною швидкості обертання шестеренного насоса та перепомповуванням гідродинамічно активних полімерів (2017)
Поляков В. Л. - Математичне моделювання динаміки накопичення сполук заліза у вхідному перерізі завантаження фільтра, Мартинов С. Ю. (2017)
Россінський В. М. - Вибір технологічних параметрів роботи біореакторів для очищення стічних вод і симультанного видалення сполук азоту (2017)
Саблій Л. А. - Підвищення ефективності аерування мулової суміші в аеротенках шляхом використання низьконапірного аератора, Кононцев С. В., Коренчук М. С. (2017)
Сизоненко Г. А. - Дослідження економічних показників системи водопостачання з підземних джерел при різних режимах роботи водозабірних свердловин (2017)
Сироватський О. А. - Математичне моделювання напірно-флотаційного процесу очищення малокаламутних кольорових вод поверхневих джерел для господарсько-питного водопостачання, Гайдучок О. Г. (2017)
Cівак В. М. - Особливості використання гідравлічних закономірностей для удосконалення очисних споруд, Шинкарук Л. А., Пилипей М. І. (2017)
Стасюк С. Р. - Аналіз процесів знезалізнення і зм’якшення води при її вапнуванні та висхідному фільтруванні через плаваюче завантаження (2017)
Твердохліб М. М. - Дослідження ефективності знезалізнення води в присутності магнетиту та модифікованої магнетитом полімерної смоли, Гомеля М. Д. (2017)
Тугай Я. А. - Аналіз існуючих методів відновлення продуктивності свердловин розчинами реагентів, Зінич П. Л. (2017)
Унгуряну Д. В. - К вопросу об обработке и использовании осадков сточных вод, Сирецяну Д. (2017)
Хохотва О. П. - Вилучення Cu(ІІ) композиційним цеоліт-гуміновим сорбентом у присутності сторонніх катіонів, Бутченко Л. І., Присікайло О. І. (2017)
Хохотва О. П. - Сорбційне видалення іонів Cu(ІІ) сосновою тирсою, модифікованою тіокарбамідом і параформом, Лиштва П. В. (2017)
Чарний Д. В. - Використання слабопроточних заток річок як першої ланки у технологічному ланцюзі водопідготовки та застосування контактної коагуляції для покращення процесу обробки води, Мацелюк Є. М., Онанко Ю. А., Гайдабура О. М., Харченко М. Ю. (2017)
Шевченко Т. О. - Проблеми водопостачання та водовідведення у невеликих сільських об'єднаних територіальних громадах (2017)
Шинкарук Л. А. - Концепція протипаводкового захисту на основі інтегрованого управління паводковим стоком, Вечер В. В. (2017)
Юрков А. Д. - Способы совершенствования существующих методов обезжелезивания воды, Юрков Е. В., Кочетов Г. М. (2017)
Юрченко В. О. - Підвищення екологічної безпеки експлуатації споруд одовідведення, Лебедєва О. С., Бригада О. В., Іванін П. С. (2017)
Дзигаленко І. С. - Місце і роль Китаю на міжнародній арені в контексті глобалізації світогосподарських відносин, Набок І. І. (2017)
Павлюк О. О. - Сучасні парадигми міжнародного банківського регулювання (2017)
Хитра О. В. - Інноваційність постнекласичної методології у дослідженні закономірностей глобалізації світової економіки (2017)
Кулаковська Т. А. - Податкове законодавство України та його вплив на економіку країни, Дерменжі Д. Ф. (2017)
Кулаковська Т. А. - Інвестиційний клімат України: сучасний стан та перспективи, Петков О. І. (2017)
Малаховський Ю. В. - Теоретико-прикладні підходи до аналізу мезоекономічних систем (зарубіжний досвід) (2017)
Марков Б. М. - Аналіз роздрібної торгівлі продовольчими товарами в розрізі регіонального розвитку (2017)
Паризький І. В. - Проблеми дослідження інноваційно-технологічного розвитку економіки України: методологічний аспект (2017)
Сакун О. С. - Зарубіжний досвід державної підтримки розвитку інновацій (2017)
Сало І. А. - Тенденції розвитку світового ринку плодів і ягід (2017)
Sokoly I. I. - Providing of the conditions for efficient development of the aircraft construction sphere of Ukraine, Bukovskyi O. O. (2017)
Станасюк Н. С. - Стратегічні орієнтири державного управління розвитком промислового потенціалу в Україні (2017)
Студінська Г. Я. - Компетенції брендингу в управлінні конкурентоспроможністю національної економіки (2017)
Скригун Н. П. - Асоціації бренда та їхня роль в посиленні його диференціації, Чорноус Л. В., Авраменко І. М. (2017)
Азаренков Г. Ф. - Ключові компетенції промислового підприємства, Каткова К. В. (2017)
Бабовал Н. Р. - Удосконалення мотивації та стимулювання професійного розвитку науково-педагогічних працівників вищої школи (2017)
Башинська І. О. - Удосконалення системи управління ризиками на підприємстві, Полещук А. А., Мотова А. В. (2017)
Булгакова О. В. - Ідентифікація споживчих ризиків в системі маркетингу взаємовідносин (2017)
Двуліт З. П. - Таксономічний аналіз рівня розвитку системи економіко-екологічного управління підприємств залізничного транспорту щодо розподілу екологічних витрат (2017)
Іжевський П. Г. - Детермінанти формування підприємницьких мереж: відмінність від ринку та ієрархії (2017)
Кутах К. М. - Управління резервами підвищення ефективності галузі молочного скотарства сільськогосподарського підприємства (2017)
Нестерчук Я. А. - Заготівельно-розподільчі центри у логістичній системі підприємств плодопродуктового підкомплексу (2017)
Побережна Н. М. - Трудові ресурси та їх роль в інноваційному розвитку сучасного підприємства, Пантелєєв М. С., Гаркуша В. О. (2017)
Халімон Т. М. - Трансформація конкурентної поведінки підприємств (2017)
Цыбульская Э. И. - К вопросу оценки стоимости интеллектуального капитала предприятия, Шило Е. В. (2017)
Чугрій Н. А. - Комерціалізація інтелектуальної власності як необхідна умова інноваційного розвитку підприємства (2017)
Швець Є. В. - Коучинг та його роль в управлінні підприємством, Бойко К. О. (2017)
Шмиголь Н. Н. - Проблема співробітництва бізнесу і освіти як важливого елементу соціальної відповідальності бізнесу в Україні, Цикало К. С. (2017)
Яковлєва Ю. В. - Методологічний підхід до визначення ефективності економічних методів управління підприємствами (2017)
Бакай В. Й. - Регіональна інтеграція господарства України у міжнародну економіку: дослідження головних результатів регіональної інтеграції та виявлення провідних напрямів ефективності, Малащук І. І., Федорчук М. В. (2017)
Королович О. О. - Проблематика сутності організаційного забезпечення контролю фінансової безпеки малого підприємництва (2017)
Ліба Н. С. - Характеристика методів та моделей формування ефективної регіональної промислової політики (2017)
Бакай В. Й. - Стан та шляхи покращення екологічної безпеки на промислових підприємствах України, Жмурик В. М. (2017)
Василик А. В. - Споживчий кошик в Україні: реалії та необхідність удосконалення базових соціальних стандартів, Кузьменко К. П. (2017)
Борисенко Д. С. - Оцінювання розвитку банків Причорноморського регіону: компаративний аналіз, Калюжна Ю. В. (2017)
Галушко А. В. - Розробка заходів для підвищення економічної безпеки угод зі злиття та поглинання в України (2017)
Жовтун Є. В. - Розвиток системи страхування депозитів (2017)
Ксьондз С. М. - Діяльність підприємства в кризовий період, Джердж О. Я., Жмурик В. М. (2017)
Олексійчук С. В. - Проблематика управління державним боргом України (2017)
Петрюк М. В. - Особливості функціонування ринку венчурного капіталу в Україні (2017)
Свідерська І. М. - Недержавне пенсійне забезпечення в соціальному та економічному розвитку України, Стойчик В. І. (2017)
Хвостенко В. С. - Ринок похідних цінних паперів в Україні (2017)
Хом’як М. С. - Інвестиційний процес в регіонах України (2017)
Бондаренко Н. М. - Організація обліку і контролю грошових коштів, Таран В. В. (2017)
Гайдаржийська О. М. - Готівкові розрахунки підприємств в сучасних умовах господарювання, Костюнік О. В., Вишневська В. С. (2017)
Михайленко О. В. - Дослідження сутності понять "затрати" і "витрати" та формування собівартості за їх складом, Носенко Н. С. (2017)
Осадча Г. Г. - Податок на додану вартість – облікова практика, Кудерська Н. В. (2017)
Слуцький Є. В. - Розробка алгоритму оцінки за справедливою вартістю нефінансових активів при первинній стадії життєвого циклу основних засобів (2017)
Бакурова А. В. - Аналіз ефективності страхової діяльності після проведення заходів пруденційного регулювання, Діденко А. В. (2017)
Бондар В. В. - Підвищення ефективності національної транспортної інфраструктури як основний напрям стратегічного розвитку (2017)
Новий вид наукових послуг (2017)
Арабаджи С. С. - Навчальний процес в земських початкових школах Маріупольського повіту (2015)
Волониць В. С. - Грецьке купецтво у зовнішній торгівлі Маріуполя ХІХ ст. (2015)
Ісаєнко О. М. - Постать Петра Сагайдачного в польській історіографії другої половини XX ст. (2015)
Казьмирчук М. Г. - Київський державний університет у спогадах викладачів та cтудентів (1930 – 1960-ті рр.) (2015)
Коробка В. М. - Міський виборчий процес у Катеринославській губернії за Городовим положенням 1892 р. (2015)
Коробка Ю. В. - Ліквідація машинно-тракторних станцій: науковий доробок періоду "відлиги" (2015)
Набока О. В. - Еволюція політики США щодо тайпінського повстання в Китаї (1850–1864) (2015)
Нікольченко Ю. М. - Релігія і культи греків Північного Причорномор’я античної доби: джерела та історіографія проблеми, Головко О. В. (2015)
Новікова С. В. - Розвиток професійно-технічної освіти в Mаріупольському повіті (остання третина XIX–початок XX ст.) (2015)
Подгайко М. К. - Взаємовідносини маріупольських греків з козаками Окремого Запорізького (Азовського) війська в ХІХ ст. в дослідженнях науковців Маріупольського краєзнавчого музею, Капустнікова Н. О. (2015)
Романцов В. М. - Демократичні перетворення в Маріуполі на початку революції 1917 р. (2015)
Romantsova N. M. - Grushevskyi’s scientific activities (1907–1914): highlight of the problem in the works by historians in the early 20th century (2015)
Samantsov O. - Everyday life of workers of coal industry of Donetsk-Dnieper economic region of the second half of the 19th century – the beginning of the 20th century in native historiography of the second half of the 19th century – the beginning of the 20th (2015)
Тарасов С. В. - К вопросу о военной истории эпохи Руины: московско-польский вооружённый конфликт периода Руины в освещении российской дореволюционной историографии (2015)
Чура В. І. - Житлове забезпечення мешканців західних областей УРСР на зламі 80-х – 90-х рр. ХХ ст. (2015)
Чура О. І. - Компартійна влада Львова у виборах 1989 та 1990 рр. (2015)
Шорсткіна О. Ф. - Співпраця Михайла Драгоманова й інтелектуалів Галичини, Буковини та Закарпаття в контексті українознавчих студій Південно-західного відділу Російського географічного товариства (2015)
Gavrilova N. - Tryma K. The neutrality as a national security model (2015)
Гмирянська К. О. - Доктринальне забезпечення інформаційно-психологічної агресії Російської Федерації щодо України (2015)
Гринько О. І. - Дослідження методологічної та понятійної бази проблематики cучасної регіоналістики (2015)
Гулай В. В. - Латентні політичні механізми формування та функціонування терористичних утворень "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка" в умовах системної кризи державної організації України (2015)
Дашевська О. В. - Вплив політчних процесів на циклічність зовнішньої торгівлі (2015)
Коломоєць А. С. - Зусилля США в боротьбі з тероризмом у Південній Азії (2015)
Лебедюк В. М. - Коефіцієнти зв’язку у дослідженнях електоральної поведінки (2015)
Лендьел М. О. - Субсидіарність як принцип соціально-політичної організації: теоретичні витоки та українські перспективи (2015)
Лисак В. Ф. - Позиція Великобританії щодо України після "Революції гідності", Саєнко Я. В. (2015)
Мухіна М. О. - Електронні організації як нова форма неурядових спільнот в контексті формування громадянського суспільства в Україні (2015)
Ноголь А. В. - Проблема Афганістану у миротворчості Канади (2015)
Ощипок І. Ф. - Проблема дереторизації в сучасних міжнародних відносинах (2015)
Пахоменко С. П. - Фактор ідентичності в українській кризі: приклад Донбасу (2015)
Пашков В. О. - Неоконсервативна парадигма політики та реформування в сфері вищої освіти (2015)
Рябінін Є. В. - Екзогенні чинники етносепаратистських процесів: теоретичний аспект (2015)
Савич А. С. - Комунікативні інструменти протидії інформаційної агресії Pосії: світовий досвід (2015)
Савка О. В. - Регіональна політика Польщі – уроки для України (2015)
Свєтлакова М. А. - Еволюція партійної системи Італії в умовах парламентських виборів 2013 р. (2015)
Субх М. А. - Передумови проведення системних реформ у країнах Ради cпівробітництва арабських держав Перської затоки (2001–2010 рр.) (2015)
Терещенко А. О. - Трансформація політичної системи Чехії в умовах євроінтеграції (2015)
Ткач Т. Я. - Концептуально-теоретичні засади міжнародної здійснення гуманітарної діяльності (2015)
Фесенко М. В. - Теоретичні засади консолідації демократії (2015)
Хома Н. М. - Патріотична мода чи мода на патріотизм: одяг як спосіб самоідентифікації (2015)
Янченко А. О. - Євромайдан як простір медіатизації політичної активності громадян України (2015)
Więckiewicz R. - Obrady okrągłego stołu w Polsce jako przejaw koncyliacyjnego społeczeństwa obywatelskiego (2015)
Wojciechowska А. - Status quo territorial of new world order under rule Panta Rhei (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику наукових праць (2015)
Багацька О. - Часо-просторові трансформації в сучасних американських казках-перевертнях, Козлова В. (2018)
Борисович О. - Структурно-композиційні особливості огляду телесеріалів в англомовних онлайн-медіа (2018)
Бруско Г. - Жанри франкомовної інтернет-комунікації (2018)
Грачова І. - Концептуальні засади вивчення квантифікаторів у сучасних граматичних студіях, Радудік О. (2018)
Гречухіна І. - Вербалізація змін туристичних вподобань сучасних європейців, Сахно І. (2018)
Гуменюк І. - Просодичне оформлення статичних та динамічних сільських пейзажних описів англомовної художньої прози (2018)
Дейчаківська О. - Семантичні та прагматичні особливості предикативних прикметників (2018)
Жук Х.-М. - Особливості парадигматичних зв'язків соматичних дієслів в англійській мові (2018)
Ковалевська Т. - Пунктуація у корпусі засобів візуально-графічного оформлення сучасного англомовного художнього дискурсу (2018)
Козак С. - Роль фреймових структур у відображенні зовнішності літературних персонажів (на матеріалі німецькомовного художнього дискурсу) (2018)
Кущ Е. - Дейктичні засоби вираження етнічних упереджень в англомовному дискурсі британських і американських політиків (2018)
Лисанець Ю. - Метафоризація концепту біль в англомовному медичному дискурсі (2018)
Пежинська О. - Семантична варіативність топонімічних формантів (на матеріалі французької мови) (2018)
Коккіна Л. - Прагматика функціонування колоративної лексики у сучасному франкомовному рекламному дискурсі, Романко Г. (2018)
Rhoton N. - Pragmatic study of humor in the English text (2018)
Рядська Р. - Синкретизм перформативних висловлень в англійській мові (2018)
Семенова О. - Актуалізація франкомовної картини світу (2018)
Ставцева В. - Літературні алюзії англомовного медіадискурсу США та способи їх перекладу українською мовою (2018)
Удилова Т. - Употребление детерминативов с антропонимами в составе компаративных фразеологических единиц (2018)
Tchystiak D. - Reception du systeme conceptuel D'emile Verhaeren dans la philologie ukrainienne (2018)
Альошина М. - Діалекти як виразники домінант ідіостилю у романі Марка Твена "Пригоди Гекльберрі Фінна" (2018)
Валуєва Н. - Способи утворення сучасних англомовних неологізмів та їх відтворення мовою перекладу (2018)
Кузьменко Н. - Структурні особливості термінів юридичних текстів та їх відтворення при перекладі (2018)
Кульченко (Міщенко) А. - Переклад емоційно-забарвленої лексики в парентальному дискурсі, Баранова С., Бровкіна О. (2018)
Плетенецька Ю. - Дискурсивні засоби створення комічного у кінокомедіях "Дім Великої матусі" і "Доктор Дулітл" (2018)
Совєтна А. - Соціальні мережі як інформаційний ресурс у роботі перекладача, Лісун О. (2018)
Чепурна З. - Функціонування фразеологічних одиниць з агіонімами та хрононімами в німецькій мові (2018)
Шмігер Т. - Емоції як суспільна практика та їх переклад (2018)
Зозуля І. - Навчання іноземних студентів усного монологічного мовлення, Мошноріз М. (2018)
Осадча О. - Фонові знання як важливий аспект формування міжкультурної компетенції (2018)
Плетена О. - Структурні параметри конспірологічного дискурсу у міжкультурній комунікації (2018)
Смушак Т. - Концепт самотності й відчуження в літературному творі: специфіка трактування (2018)
Войцещук А. Д. - Ризики транскордонного переміщення небезпечних відходів для митного простору країни (2017)
Медведкин Т. С. - Мировой рынок транспортных услуг: риски и возможности международной конкурентоспособности, Медведкина Е. А. (2017)
Шиманська К. В. - Міграційна політика економічного співтовариства країн Західної Африки (Ecowas) (2017)
Ільїна М. В. - Інтегрованість соціально-екологічних імперативів розвитку у систему економічної безпеки держави, Шпильова Ю. Б. (2017)
Сало І. А. - Формування сучасної моделі ринку плодів в Україні (2017)
Термоса І. О. - Сутність сталого розвитку та його особливості в контексті сільських територій (2017)
Балдинюк А. Г. - Варіативні сценарії зменшення протидії персоналу в процесах запровадження змін в організації (2017)
Божкова В. В. - Позиціювання машинобудівних підприємств на основі моделі "ADL/LC", Носонова Л. В. (2017)
Данілкова А. Ю. - Особливості формування стратегії інноваційного розвитку у сфері енергоефективності промислових підприємств в умовах внутрікластерної взаємодії (2017)
Квасній Л. Г. - Удосконалення економіко-організаційного механізму стимулювання працівників підприємств малого бізнесу на прикладі Причорноморського регіону, Щербан О. Я. (2017)
Коваленко Д. С. - Методичні підходи до дослідження конкурентного положення готельного господарства (2017)
Копильчак Б. В. - Використання методу дерева цілей в стратегічному управлінні молодіжними громадськими організаціями (2017)
Мартинюк О. А. - Обґрунтування імперативів інноваційних технологій управління як фактору динамічного розвитку підприємства (2017)
Переверзєва І. Ф. - Формування стратегії розвитку підприємства в умовах кризи (2017)
Бойко В. В. - Діагностика економічної безпеки розвитку сільських територій (2017)
Сороківська О. А. - Результати дослідження перешкод і проблемних моментів у започаткуванні та веденні малого і середнього бізнесу ветеранами АТО (на прикладі Тернопільської області), Кужда Т. І., Мосій О. Б. (2017)
Клапків Ю. М. - Страхова компанія – основа інфраструктури ринку страхових послуг (2017)
Климаш Н. І. - Моделювання регулюючого впливу податкової компоненти на умови господарювання в Україні (2017)
Онищенко В. В. - Аналіз міжбюджетних відносин в Україні: особливості та проблеми формування (2017)
Хом’як М. С. - Особливості фінансів домогосподарств в Україні та їх місце в фінансовому просторі країни (2017)
Галак К. І. - Організація бухгалтерського обліку витрат соціально-орієнтованої діяльності (2017)
Вихідні дані (2017)
Вихідні дані (2017)
Новий вид наукових послуг (2017)
Засенко О. Ю. - Передумови та перспективи інтеграції України у світовий ринок електронної комерції (2017)
Ревенко Д. С. - Метод прогнозирования международных экономических процессов в условиях неопределенности исходных данных, Лыба В. А., Ткачук В. В. (2017)
Горлачук М. А. - Теоретико-методологічні проблеми формування ринкової концепції регіонального ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, Горлачук О. А. (2017)
Миколайчук М. М. - Особливості оцінювання конкурентного статусу туристичного бізнесу країни та її регіонів, Миколайчук К. М. (2017)
Січкаренко К. О. - Особливості інноваційної діяльності в аграрному секторі України (2017)
Сментина Н. В. - Методи, інструменти та механізми управління збалансованим розвитком територіальних систем (2017)
Галькевич М. В. - Метод виявлення резервів розвитку потенціалу конкурентоспроможності транспортного підприємства (2017)
Громко Л. С. - Особливості ціноутворення в системі антикризового управління підприємством (2017)
Ключник А. В. - Переваги впровадження маркетингового менеджменту на будівельному підприємстві (2017)
Kondratska L. P. - The constant improvement of competition policy in the prism of hotel and gastronomy services (2017)
Онищук Н. В. - Методичний підхід до визначення ефективної діяльності туристичного регіону (2017)
Старинець О. Г. - Принципи та функції системи антикризового управління підприємством (2017)
Торшин Є. О. - Інформаційна база аналізу показників фінансового стану підприємств за національними та міжнародними стандартами фінансової звітності (2017)
Петренко Н. О. - Стратегічне планування як фактор регіонального розвитку (2017)
Сурай А. С. - Обґрунтування мультикомпонентного характеру ділового середовища регіону (2017)
Дубовіч І. А. - Перспективи застосування в Україні зарубіжного досвіду управління лісовим господарством, Лесюк Г. М. (2017)
Чичкалюк Т. О. - Особливості впровадження міжнародних програм ЮНЕСКО для стійкого і збалансованого еколого-орієнтованого розвитку біосферних заповідників причорноморських територій України (2017)
Винниченко Н. В. - Основи формування моделі управління бюджетом (2017)
Сидорович О. Ю. - Інститут податкового адміністрування: оцінка ефективності реалізації в Україні (2017)
Закревська О. Ю. - Організація бухгалтерського обліку поточної дебіторської заборгованості підприємства торгівлі (2017)
Цибульник М. О. - Ключові аспекти обліку розрахунків з учасниками недержавного пенсійного фонду (2017)
Блaгун I. C. - Чинники впливу на формування динаміки виробничо-промислової продукції сучасного регіону, Ничик І. Л. (2017)
Новий вид наукових послуг (2017)
Вихідні дані (2017)
Француз А. Й. - Дотримання прав дитини в зоні військового конфлікту, Степаненко Н. В. (2017)
Француз А. Й. - Магдебурзьке право та реформа місцевого самоврядування: генеза та правові наслідки, Стрельникова Т. В. (2017)
Ткач Д. І. - Становлення Конституційного Суду в Угорщині (частина перша) (2017)
Корольова В. В. - Приватні виконавці – новий інститут у сфері виконання судових рішень в Україні, Майданюк І. А. (2017)
Корольова В. В. - Зарубіжний досвід антимонопольного регулювання: перспективи для України, Санько Д. П. (2017)
Француз-Яковець Т. А. - Окремі аспекти історико-правового осмислення традиції парламентаризму, його бікамеральних інститутів на етапі Середньовіччя. Еволюція власного і запозиченого досвіду у сфері державотворення і правотворення України (2017)
Француз-Яковець Т. А. - Теоретико-правові аспекти формування етичних засад професійної діяльності юриста у країнах Європейського Союзу, Цилюрик О.В. (2017)
Теллiс С. О. - Інститут президентства в Угорщині новітньої доби: політико-правовий аспект (2017)
Гдичинський В. Б. - Історико-правові передумови розвитку правових стратегій (2017)
Миколаєнко Ю. І. - Змістовне наповнення прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні (2017)
Поліщук В. С. - Становлення та розвиток інституту уповноваженого з виконання антикорупційної програми в Україні (2017)
Француз А. Й. - Джерела правового регулювання відносин, пов'язаних з комерційною таємницею, Антонишин В. М. (2017)
Француз А. Й. - Особливості державної реєстрації договору франчайзингу в країнах Європейського Союзу, Гречишнікова К. В. (2017)
Француз А. Й. - Сурогатне материнство: правове регулювання договору про надання послуги сурогатного материнтсва, Пархомець І. О. (2017)
Олійник О. Б. - Удосконалення та розвиток державної політики у сфері управління земельними ресурсами, Собчук М. В. (2017)
Олійник О. Б. - Правові проблеми регулювання банкрутства, Глаговський С. В. (2017)
Олійник О. Б. - Актуальність питання вдосконалення та взаємодії законодавчих норм щодо діяльності третейського суду як метод вирішення спорів учасниками ринку фінансових послуг, Інгман K. О. (2017)
Скоморовський В. Б. - Контрафакція і піратство як правова проблема: шляхи вирішення, Зборчий А. С. (2017)
Козенюк В. О. - Законодавча основа правового регулювання господарської діяльності вищих навчальних закладів, Янкова А. Ю. (2017)
Гіжевський В. К. - Недобросовісна конкуренція та захист прав інтелектуальної власності, шляхи вирішення проблем, Скриник І. М. (2017)
Mishchuk M. - Asymmetric Warfare in Syria: a Challenge to the International Humanitarian Law, Mishchuk K. (2017)
Міщук М. С. - Юридичні особливості визначення договору постачання в господарсько-торговельній діяльності підприємства, Куца Л. В. (2017)
Баликін І. І. - Практика застосування ч. 4 ст. 96 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" господарськими судами України, Снісаренко С. І. (2017)
Козенюк В. О. - Проблеми розвитку фінансової діяльності в Україні, Щербак Л. В. (2017)
Барабаш О. В. - Розробка системи екологічного менеджменту для підприємств промислового комплексу як механізм сталого розвитку регіону, Корнієнко Д. В. , Антонюк М. В. (2017)
Коваль А. М. - Реформування у сфері земельних правовідносин, Плахтій О. О. (2017)
Horielova V. - Detective Secret Service in Informative Space: Morally Legal Limits (2017)
Черепій П. М. - Кримінальне судочинство Німеччини. Загальна характеристика (2017)
Васильченко О. М. - Особливості ставлення молоді до норм сексуальності: міфологізація та стереотипізація образів гетеро- та гомосексуалів, Янковська К. Р. (2017)
Сингаївська І. В. - Психологічний аналіз поняття менеджменту та стилів управління, Федорець С. Б. (2017)
Алюшина Н. О. - Фактори психологічної готовності державних службовців до нововведень, Кудринська Г. В. (2017)
Ковалькова Т. О. - Ціннісні орієнтації особистості як чинник запобігання емоційному вигоранню вчителів (2017)
Борець О. А. - Дослідження мотивації особистості в процесі пошуку роботи (2017)
Капацина А. О. - Впровадження в роботу комерційної організації системи коуч-наставництва з метою розвитку професійних компетенцій менеджерів по роботі з клієнтами (2017)
Смірнов А. Є. - Теоретичний аналіз проблеми адаптації (2017)
Шедяков В. Е. - Распространение интеллектоемкого творчества и рефлексивного управления – необходимость успеха постсоветской модернизации (2017)
Ведернікова С. В. - Сучасні тренди розвитку глобалізації (2017)
Войнова Є. І. - Роль трудових мігрантів у становленні ринку послуг Австралії, Пухальська В. О. (2017)
Яковченко В. С. - Підвищення транспарентності інституційної системи ЗЕД України через запровадження "єдиного вікна" (2017)
Антонова О. М. - Забезпечення економічної безпеки освітньої сфери в нових умовах фінансування (2017)
Дружиніна В. В. - Результативність функціонування національної транспортної системи: просторово-часовий аспект, Луценко Г. П., Дружинін В. О. (2017)
Дубинецька П. П. - Особливості формування фінансово-економічної сфери органів місцевого самоврядування в Україні (2017)
Корнєєва Ю. В. - Міжнародний досвід роботи ЕКА у стимулюванні інвестиційної діяльності (2017)
Кубай О. Г. - Аграрне виробництво в системі забезпечення продовольчої безпеки держави, Коломієць Х. М. (2017)
Нигматова О. С. - Процесс развития бренда в условиях объединения производителей органических сельскохозяйственных товаров (2017)
Олешко Т. І. - Аналіз сучасного стану авіаційної галузі України, Геєць І. О., Павлюк Є. Л. (2017)
Сибірцев В. В. - Парадигми державного регулювання національного ринку праці: порівняльний аналіз та трансформаційні зміни (2017)
Сухоставець А. І. - Аспекти розвитку аграрної сфери та соціального капіталу (2017)
Вартанова О. В. - Професійна компетентність персоналу: сучасні вимоги та підходи до формування (2017)
Желізко О. О. - Аналіз основних небезпек, загроз та ризиків економічній безпеці підприємництва на сучасному етапі розвитку держави (2017)
Коваленко Н. В. - Інноваційна діяльність суб’єктів ринку в сучасних конкурентних умовах, Черкас Г. В. (2017)
Коваленко Н. В. - Характеристика елементів комплексу маркетингових комунікацій, Юрченко Я. М. (2017)
Мельник М. І. - Аналіз рентабельності агрохолдингів України та резерви її підвищення (2017)
Розумей С. Б. - Методичні аспекти формування систем розподілу продукції в збутовій системі підприємства, Ніколаєнко І. В. (2017)
Романова Л. В. - Маркетингова стратегія підприємств авіаційної інфраструктури (2017)
Скоморохова С. Ю. - Інноваційний менеджмент і чинники його успішної реалізації на підприємствах України, Тума С. В. (2017)
Цьвок Д. Р. - Формування конкурентних переваг підприємства, Яворська Н. П. (2017)
Петренко Н. О. - Оцінка кластерного потенціалу аграрної сфери на регіональному рівні (2017)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Конкурентоспроможність регіонально соціально-економічної системи: теоретичні аспекти і метод оцінки, Василюк О. В. (2017)
Товстуха І. О. - Складники еколого-економічної ефективності отримання біопалива з біомаси (2017)
Ходико Д. І. - Фізико-економічний підхід до стратегічного управління сталим розвитком територій (2017)
Кіндзюр О. С. - Окремі аспекти вивчення ґендерного розподілу населення в Україні та його впливу на економіку, Корицька О. І. (2017)
Гацька Л. П. - Тенденції екологізації фінансової системи: можливості для країн, що розвиваються (2017)
Гриценко А. В. - Розробка науково-методичного підходу до прогнозування результативності страхових операцій (2017)
Койло В. В. - Зарубіжний досвід управління зовнішнім державним боргом: перспективи впровадження його в Україні (2017)
Канєва Т. В. - Проблеми та напрями розвитку страхування майна в Україні, Наливайко Д. В. (2017)
Сніщенко Р. Г. - Методологічні проблеми та особливості аналізу і оцінки стану фінансової безпеки учасників фінансового ринку (2017)
Августова О. О. - Особливості відображення електронних грошей в обліку на підприємствах торгівлі, Закревська О. Ю. (2017)
Артюх О. В. - Взаємодія учасників контролю в умовах імплементації податкового аудиту, Бєлінська О. В. (2017)
Данчевська І. Р. - Аналіз та результати державного фінансового контролю використання коштів місцевих бюджетів України (2017)
Слуцький Є. В. - Аудит оцінки основних засобів на різних етапах їх життєвого циклу на прикладі підприємств, віднесених до управління державного концерну "Укроборонпром" (2017)
Вихідні дані (2017)
Войнова Є. І. - Роль трудових мігрантів у становленні ринку послуг України, Туча М. В. (2017)
Ковбаса В. А. - Ресурс регіональних валютних систем та їх подальші перспективи (2017)
Музиченко М. В. - Місце і роль диверсифікації постачання енергоносіїв у системі забезпечення енергетичної безпеки ЄС (2017)
Pin A. M. - The analysis of the origins and causes of the European debt crisis (2017)
Васіна А. Ю. - Інституційне забезпечення структурування національної економіки в орієнтації на інноваційно-технологічний прорив (2017)
Желізко О. О. - Методологічні підходи до визначення ефективності державного регулювання інституціональних змін при формуванні національної системи економічної безпеки підприємництва (2017)
Кислий В. М. - Економічний розвиток будівельної галузі України в контексті соціально-політичних перетворень у державі (2017)
Патицька Х. О. - Нарощення податкового потенціалу об’єднаних територіальних громад у контексті забезпечення їх фінансової спроможності (2017)
Рейкін В. С. - Аналіз міжнародних рейтингів України як індикаторів впливу детермінант тіньової економіки (2017)
Сержанов В. В. - Макроекономічні умови формування державної інвестиційної політики України (2017)
Франчук О. П. - Державне регулювання ринку телекомунікаційних послуг в умовах структурних трансформацій національної економіки (2017)
Shaposhnykov K. S. - Modern features of the functioning of the transport market in the national economy (2017)
Скригун Н. П. - Використання гештальт-технологій у маркетингу, Семененко К. Ю., Білодідова Н. М. (2017)
Божанова В. Ю. - Напрями поліпшення показників якості послуг з електропостачання при стимулюючому регулюванні із застосуванням теорії обмежень систем, Румянцева Н. С. (2017)
Грушина А. І. - Алгоритм здійснення вибору оптимальної стратегії управління фінансовими ресурсами (2017)
Зачосова Н. В. - Напрями забезпечення надійності персоналу та кадрової безпеки суб’єктів господарської діяльності, Надточій Я. М. (2017)
Каличева Н. Є. - Підходи до управління конкурентними перевагами підприємств залізничного транспорту (2017)
Лук’янець А. В. - Аналіз досліджень розвитку готельної галузі України (2017)
Маршук Л. М. - Забезпечення розвитку ресурсно-фінансового потенціалу машинобудівних підприємств (2017)
Михайленко О. В. - Дослідження теоретичних та практичних аспектів обліку, аналізу, аудиту і управління товарно-матеріальними запасами, Піхур Т. О. (2017)
Нусінов В. Я. - Можливості використання методик оцінки ефективності управління в оцінці ефективності діяльності виконавчого органу акціонерного товариства, Голівер В. П. (2017)
Юрченко А. Ю. - Теоретичні аспекти дослідження класифікаційно-факторних складових економічної стійкості борошномельних підприємств (2017)
Дробот С. А. - Методичний підхід до вироблення принципів розробки моделі енергоекономічного зонування територій регіонів (2017)
Проскура В. Ф. - Маркетингово-логістичні аспекти активізації діяльності туристичних підприємств регіону, Микуланинець С. І. (2017)
Сторожилова У. Л. - Розвиток Причорноморського економічного району в контексті публічного управління та європейської інтеграції (2017)
Ігнатенко Т. С. - Державна підтримка фермерських господарств як середовища формування середнього класу (2017)
Нікітішин А. О. - Податкове регулювання у механізмі фінансової стратегії та тактики розширення фіскального простору (2017)
Островська Н. С. - Капіталізація банківської системи: сучасний стан та перспективи у трансформаційних умовах розвитку економіки України, Швець О. Ю. (2017)
Лобоцька Л. Л. - Оптимізація виробничої програми хлібопекарських підприємств України – запорука підвищення їх конкурентоспроможності (2017)
Негрей М. В. - Моделювання управління кредитним ризиком у мікрофінансових організаціях, Мудрук Т. Г. (2017)
Новий вид наукових послуг (2017)
Вихідні дані (2017)
Братусь І. В. - Сучасні аспекти трансляції соціального досвіду, Гунька А. М. (2018)
Сорока Ю. М. - Волинська земля у писемних та археологічних джерелах (середина І тисячоліття – ХІІІ століття) (2018)
Степанчук Ю. С. - Кримсько–турецька стратегія Б. Хмельницького в сучасній польській історіографії (2018)
Гуцало Л. В. - Микола Васильович Хомичевський (Борис Тен): біографія, творча та громадська діяльність, Міщук Г. А. (2018)
Ніколаєва Н. Б. - Репресований викладач Київського державного університету Герман Шлема Мойсейович (2018)
Добріян Д. М. - Участь Олександра Мурашка в реорганізації мистецької освіти у 1918–1919 роках та його проект ступеневої системи професійного художнього навчання (2018)
Латиш Ю. В. - Передумови та розгортання політики українізації (2018)
Красільнікова О. В. - Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради зі скликання Всеукраїнського православного церковного собору 1921 р. (2018)
Шишко О. Г. - Діяльність Державної варти у Херсонській губернії у сфері боротьби з більшовизмом (2018)
Куницький М. П. - Пільговий режим оподаткування місцевого соціуму в Райхскомісаріаті "Україна" (1941–1944 рр.) (2018)
Мамроцька О. А. - Жіночі постаті націоналістичного підпілля в мемуаристиці (2018)
Кульчицька О. В. - Українська РСР в ООН у 1945–1991 р.: концептуальний підхід (2018)
Рябчикова Н. І. - Діяльність громадських організацій півдня України зі збереження історичної спадщини в 1960–х – на початку 1990–х років (2018)
Стрільчук А. В. - "Их нравы и забавы": образ Заходу на сторінках радянських сатиричних журналів (1960–1980–ті рр.) (2018)
Корнієнко О. В. - Виховуючи смак: дискурс про моду в радянському суспільстві (2018)
Мельник В. В. - Науково–організаційні засади розвитку індиківництва в Українській РСР у другій половині ХХ століття (2018)
Казан Е. М. - Проблеми військово–медичної освіти в роки незалежності України та шляхи їх вирішення в час АТО (2018)
Рагимова Ш. К. - Европейский Союз и внешняя политика Украины (до конца 2013 года) (2018)
Пількевич В. О. - Діяльність ЮНЕСКО в сфері науки (2018)
Вітюк М. М. - Традиційна обрядова їжа Західного Поділля (2018)
Зеркаль М. М. - Історичний нарис окремих питань розвитку аматорського та документального кіно за матеріалами Миколаївської області (2018)
Іванців Н. О. - Весільна обрядовість на Опіллі (на прикладі Жидачівського району Львівської області) (2018)
Кірчев В. Г. - Розвиток кіноаматорства у Херсонській області в 1950–х – 1990–х роках (2018)
Лазаренко В. Г. - Джерела дослідження медалі "ветеран праці" та посвідчення до неї (2018)
Григорук Н. А. - Становище балканських народів наприкінці 60–х на початку 70–х років ХІХ століття (2018)
Петричак І. В. - Колоніальна авантюра в Африці: польсько–ліберійські відносини у 1933–1938–х рр. (2018)
Черкасов С. С. - Політика релігійного конфлікту: особливості розгортання реформаційного руху в Польщі наприкінці XVI – на початку XVII ст. (2018)
Троценко О. В. - Публіцистика та художня література як джерело дослідження повсякдення селян Російської імперії в другій половині ХІХ ст. (на прикладі творів С. Терпигорєва), Романова С. С. (2018)
Лисенко М. С. - Сільськогосподарські товариства в суспільній думці Російської імперії (кінець ХIХ – початок ХХ ст.) (2018)
Гайбалыева Н. - Вопрос территориальной целостности во внешней политике Азербайджанской Республики (2018)
Huseynov I. - Muzeylrin inkisaf mrhrin tarixi–kulturolojibaxis (2018)
Вейселова В. Р. - Обычаи гостеприимства в Гянджабасарском регионе в XIX начале XX веков (2018)
Мамедова К. А. - История развития библиотечного маркетинга в Азербайджане (2018)
Павлишин Л. Г. - Артур Шопенгауер: ірраціональні основи буття песимістичної людини (2018)
Бороденко О. В. - Екзистенційний простір самовигнанця: Ш. Бодлер та А. Рембо (2018)
Максюта М. Є. - Григорій Сковорода та ідеї свободи і громадянського гуманізму в українській філософії XIX – першої третини XX ст.: деякі аспекти проблеми, Коломієць А. І., Кулакова Л. В., Соколова О. М. (2018)
Салій А. - Екзистенційні мотиви самотності в філософській прозі Михайла Коцюбинського (2018)
Солов’ян В. С. - Концептуалізація національної ідентичності українців в етнопсихологічних студіях В. Яніва (2018)
Буряк Н. - Порівняльний аналіз ідей етики ненасилля Льва Толстого та Еріха Фромма у християнстві (2018)
Фадеев М. С. - Драматическое богословие Ханса Урса фон Бальтазара (2018)
Стрєлкова Ю. О. - Християнський екзистенціалізм та діалектика С. К’єркегора як ідейне джерело діалектичної теології (2018)
Соколовський О. Л. - Христологічний дискурс у період діяльності П’ятого Вселенського собору (2018)
Станкевич В. А. - Виникаючі учнівські практики в сучасному євангельському середовищі (2018)
Баліцка М. Р. - Дуальність прагматичного і сакрального в іконографічній традиції (2018)
Гура В. О. - Історія та есхатологічні мотиви релігійної еміграції пізніх протестантів із СРСР 1987–2017 рр. (2018)
Кондратьєва І. В. - Особливості формування інституцій церкви Сходу (2018)
Shatalov Ye. O. - The role of language and community in theology (2018)
Чорнобай В. А. - Самотність і стать: гендерні відмінності в переживанні самотності серед християн (2018)
Ричко В. Ю. - Просвітницька діяльність Почаївського монастиря та її роль у формуванні етнічної ідентифікації українського соціуму: історична ретроспектива (2018)
Філіпенко Н. Г. - Київські філософські товариства початку ХХ століття: культурні перехрестя (2018)
Гальченко М. С. - Контури постмодерністського мислення: від об’єктивного до "потенціалу суб’єктивності" (2018)
Дандекар Д. - Феномен харизмы политического лидера (2018)
Шевченко З. В. - Самоствердження у чеснотах як модель здобуття соціальної ідентичності у філософії Відродження (2018)
Окорокова В. В. - Постмодерністське розуміння соціальної реальності (2018)
Пашинська А. В. - Передумови набуття стійкості самоідентичності особистості: ніжність до себе та пошук сенсу життя (2018)
Бондарчук–Чугіна І. Ю. - Особливості сучасного туризму та його значення для розвитку суспільства ХХI ст., Бойчева Н. М. (2018)
Біланов О. С. - Психічна хвороба та її антропологічні контексти (2018)
Бондарчук–Чугiна І. Ю. - Туристична діяльність як засіб актуалізації культурних регіональних ресурсів, Будурацька В. О. (2018)
Бороздих Н. В. - Науково–популярні журнали: реалії та проблеми (2018)
Гапченко О. В. - Українська інтелектуальна еліта та новий стиль життя (2018)
Калініна Л. А. - Український народний вертепний театр як культурно–історичний феномен (2018)
Кривітченко О. О. - Чи існують кваліа: суперечка функціоналістів та нерудуктивних фізикалістів (2018)
Лігус М. В. - Перформанс як рефлексивний акт самопрезентації (2018)
Мельник В. В. - Специфіка структури Кантової арґументації стосовно поняття єдності апперцепції (2018)
Тетерятников К. В. - Трудова етика і моральність у сучасну епоху (2018)
Скорік В. А. - Мода: визначення, функції та риси у контексті сучасного суспільства споживання (2018)
Кривега Л. Д. - Египет: философия становления новой социальной реальности, Сухарева Е. В. (2018)
Одробінський Ю. В. - Архетипи образів дереворізьблених барельєфів Євгена Зайцева, Атланов В. В. (2018)
Заїка Т. П. - Культурна компетентність в освітньому просторі сучасної України: поняття, структура та шляхи формування (філософський аспект аналізу) (2018)
Лісіцин В. В. - Зальнолюдські цінності: зміст поняття, ключові компоненти, роль в освітньому просторі (2018)
Терепищий С. О. - Досвід переміщених університетів Російської імперії під час Першої світової війни, Дунець В. Б., Додонов Д. Р. (2018)
Нежива О. М. - Освітня політика у Королівстві Норвегії: зв’язок історії, сучасності та майбутнього (2018)
Стоян С. П. - Візуальні символи у первісній образності (2018)
Бортнікова А. В. - Часова зумовленість традицій формування і розвитку політичних інститутів та процесів (2018)
Буряченко О. В. - Репутація політичної партії: структурні компоненти та суспільно–значущі функції (2018)
Шуляк С. О. - Нова парадигма публічного адміністрування, Любаров Ю. Й. (2018)
Яковлева Л. І. - Джерела легітимності демократичної влади (2018)
Фурманюк М. І. - Артикуляція української державницької ідеології у документах політичних партій в період з кінця XIХ – до середини XX ст. (2018)
Шипунов Г. В. - Специфіка "ліво–правого" партійно–ідеологічного розмежування у посткомуністичних державах (2018)
Годний С. П. - Лобізм: кейс–підходи до сучасного розуміння (2018)
Ільницький І. Л. - Методика оцінювання та прогнозування суспільно–політичної обстановки у воєнних конфліктах сучасності, Середенко М. М. (2018)
Наконечний В. С. - Етнічний сепаратизм: сутність феномену (2018)
Гай–Нижник П. П. - Українсько–російські міждержавні взаємини 2010–2012 років під час першого етапу президентства В.Януковича (2018)
Герасимчук Т. Ф. - Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: особливості комунікування (2018)
Гоцуляк В. М. - Легітимація козацтва як політичної сили в літописі Самовидця (2018)
Євсюкова А. В. - Вплив громадянської освіти на формування сучасного громадянина демократичної держави: специфіка в Україні (2018)
Манайло–Приходько Р. Ю. - Вплив "установчих" виборів на еволюцію партійної системи України (2018)
Сич О. М. - Революція гідності: контекст перманентного революційного процесу та періодизація (2018)
Сябро А. В. - Сучасний стан розвитку інформаційно–комунікаційних технологій в Україні (2018)
Вонсович О. С. - Політкоректність у міграційній політиці Сполучених Штатів Америки (2018)
Данилець В. Л. - Вплив економічних чинників на західноєвропейську політику США у другій половині 1950–х – наприкінці 1960–х рр. (2018)
Забіян В. В. - Роль Китаю в БРІКС з точки зору двосторонніх відносин з країнами–учасницями (2018)
Крупеня І. М. - Архітектор малайзійського дива (2018)
Сеидов М. - Управленческая система областью, округа и городов в Азербайджане в ХV веке (2018)
Мостіпан О. М. - "Шьоку Ніхонгі" як політичний трактат з історії Японії VIII ст. (2018)
Ткачук Т. А. - "Аншлюс" Австрії та позиція країн Заходу (2018)
Подобєд П. К. - Особливості діяльності Української православної церкви на території тимчасово окупованої АР Крим (2018)
Горюнова Є. О. - Кримський аспект антіросійськіх санкцій Європейського Союзу (2018)
Лисенко О. Є. - Рецензія на монографію: Подобєд О. Українська планета ДіПі: культура та повсякдення. – Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2018. – 396 с. (2018)
Піткевич В. В. - Рецензія на монографію: Каріков С. А. Лютеранська конфесіоналізація в Саксонії в 1525–1580 рр.: монографія. – Х.: ФОП Панов А. М., 2018. – 256 с. (2018)
Віднянський С. - Рецензія на монографію: Біловус Лесі Іванівни "Україномовна періодика у національно–культурному житті української діаспори США (1991–2017 рр.)". – Тернопіль, 2017. – 608 с. (2018)
Кривов’язюк І. В. - Забезпечення інноваційної активності авіаційних підприємств у контексті їх логістичної діяльності, Кулик Ю. М. (2017)
Павелко В. Ю. - Управління витратами аеропорту на засадах логістичного підходу (2017)
Гріненко А. Ю. - Системний підхід до дослідження загроз економічній безпеці України в трансформаційному періоді (2017)
Поченчук Г. М. - Інституціональний вимір структурних характеристик економічної системи (2017)
Сафаров Д. П. - Кризис международной валютной системы, валютный кризис и его модели (2017)
Стасюк А. О. - Анализ рабочей силы как экономической категории, Стасюк О. П. (2017)
Лизун М. В. - Економічна ефективність валютних рад у межах монетарної інтеграції (2017)
Полоус О. В. - Міжнародні та вітчизняні методики оцінки рівня економічної безпеки України, Бурдейна К. Г. (2017)
Боженко В. В. - Дослідження впливу тіньової економіки на стан економічного, політичного і соціального розвитку в Україні, Бояджян М. М. (2017)
Дєліні М. М. - Індексний метод в оцінці соціально-економічної відповідальності підприємництва: міжнародний та український досвід (2017)
Зайцев О. В. - Показники економічного розвитку країни в контексті класичної теорії вартості (2017)
Зайцев О. В. - Аналіз проблем та суперечностей у процесі приватизації державного майна, Михайленко Д. Г. (2017)
Золотих И. Б. - Інноваційний розвиток аграрного сектору в умовах економіки знань (2017)
Іванова Т. В. - Публічний аудит у системі управління природоохоронною діяльністю (2017)
Мороз С. В. - Рівень ВВП як критерій оцінки національної безпеки України (2017)
Проскуріна М. О. - Культура – інструмент перетворення багатства у добробут (2017)
Смерічевська С. В. - Регуляторне забезпечення розвитку кластерної моделі організації підприємницької діяльності: світовий досвід та українські реалії, Ковальов А. В. (2017)
Чичкалюк Т. О. - Розбудова туристсько-рекреаційних комплексів як базис мультиплікативного оновлення регіональних економік, Волчецький Р. В. (2017)
Барінов Д. Ю. - Розвиток та його видові прояви (2017)
Бєзгіна О. С. - Чинники підвищення енергоефективності вугледобувного підприємства (2017)
Haluzynets Y. S. - Eurologistics: is it possible to develop in the Ukrainian market?, Varava I. M., Remyha Y. S. (2017)
Горшкова Л. О. - Особливості кейтерингу в організації мобільного ресторанного обслуговування (2017)
Куриліна О. В. - Сучасні організаційно-управлінські напрями боротьби з легалізацією тіньових капіталів (2017)
Михайленко О. В. - Управління ризиками діяльності підприємства, Ніколаєнко С. М., Насіканова О. О. (2017)
Нишенко О. В. - Критерії оцінювання доцільності аутсорсингу (2017)
Отенко І. П. - Методичний підхід до формування інструментарію управління корпоративною безпекою підприємства, Дороніна К. С. (2017)
Персій Ю. О. - Позитивні та негативні характеристики методів управління затратами під час їх узгодження (2017)
Вихідні дані (2017)
Привітання Президента України П. Порошенка (2017)
Привітання Прем’єр-міністра України В. Гройсмана (2017)
Привітання Голови Верховної Ради України А. Парубія (2017)
Привітання Президента Національної академії правових наук України О.В. Петришина (2017)
Привітання Голови ищої ради правосуддя І. Бенедисюка (2017)
Привітання в.о. Голови Конституційного Суду України В.В. Кривенка (2017)
Поздравление Председателя Конституционного Суда Азербайджанской Республики Фархада Абдуллаева (2017)
Привітання в. о. Голови Вищого господарського суду України С. Могила (2017)
Привітання Голови правління Пенсійного фонду України О. Зарудного (2017)
Ківалов С. В. - Національний університет "Одеська юридична академія" – символ минулого, еталон сьогоднішнього, перспективи майбутнього (2017)
Тіщенко В. В. - Кафедра криміналістики (2017)
Стрельцов Є. Л. - Кафедра кримінального права, Мирошниченко Н. А. (2017)
Аленін Ю. П. - Кафедра кримінального процесу, Гловюк І. В., Волошина В. К. (2017)
Дрьомін В. М. - Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права (2017)
Ківалов С. В. - Кафедра адміністративного й фінансового права, Біла-Тіунова Л. Р. (2017)
Мішина Н. В. - Кафедра конституційного права (2017)
Кормич Б. А. - Кафедра морського та митного права (2017)
Харитонова О. І. - Кафедра права інтелектуальної власності та корпоративного права, Позова Д. Д. (2017)
Голубєва Н. Ю. - Кафедра цивільного процесу, Іліопол І. М. (2017)
Харитонов Є. О. - Кафедра цивільного права, Давидова І. В. (2017)
Подцерковний О. П. - Кафедра господарського права і процесу (2017)
Лагутіна І. В. - Кафедра трудового права та права соціального забезпечення (2017)
Харитонова Т. Ю. - Кафедра аграрного, земельного та екологічного права, Каракаш І. І. (2017)
Бехруз Х. Н. - Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин, Короткий Т. Р., Пашковський М. І. (2017)
Василенко М. Д. - Кафедра права Європейського союзу та порівняльного правознавства (2017)
Оборотов Ю. М. - Кафедра загальнотеоретичної юриспруденції (2017)
Аніщук Н. В. - Кафедра історії держави та права (2017)
Бакаянова Н. М. - Кафедра організації судових, правоохоронних органів та адвокатури (2017)
Олькіна О. В. - Другий всеукраїнський конкурс наукових робіт імені М.П. Орзіха "Людський вимір права" (2017)
Єфремова Н. В. - Крізь призму пам’яті та часу: Одеський Рішельєвський ліцей у наукових працях сучасних одеських істориків (2017)
90-річний ювілей професора Івана Михайловича Сироти (2017)
Петренко В. С. - Алгоритм управління вартістю спільного аграрного підприємства на основі застосування багатоваріантних розрахунків (2017)
Петрик І. В. - Ефективність управління ідентифікованими бізнес-процесами транспортування в мережі поставок: моделі SCOR, GSCF та Фразеля (2017)
Романова Л. В. - Формування модернізаційних драйверів розвитку маркетингу авіаринкових інновацій на підприємстві (2017)
Жмай А. В. - Анализ лидерского потенциала членов проектной группы с помощью методики оценки типа личности DISC, Силкина Д. А. (2017)
Харченко Т. О. - Особливості формування стратегії розвитку організації на основі життєвого циклу, Патлайчук А. І. (2017)
Царик І. М. - Корпоративна соціальна відповідальність у контексті солідарної економіки, Гриценко П. В. (2017)
Шинкар С. М. - Базові умови забезпечення економічної безпеки промислового підприємства (2017)
Шкірко О. І. - Сутність та поняття підприємництва в Україні (2017)
Яровий В. Ф. - Формування організаційно-економічного механізму функціонування підприємств галузі туризму на засадах інтеграції (2017)
Бутусов О. Д. - Європейські підходи до оцінювання конкурентоспроможності регіонів (2017)
Зеленко О. О. - Методологія вдосконалення системи економічних відносин на регіональному рівні (2017)
Кустріч Л. О. - Формування і розвиток трудового потенціалу сільськогосподарської сфери (2017)
Жердецька Л. В. - Фінансові кризи: визначення, класифікація та системний характер (2017)
Захаркін О. О. - Оцінка волатильності криптовалютного ринку порівняно з іншими інструментами інвестування в Україні, Захаркіна Л. С., Москальова О. О. (2017)
Аванесова Н. Е. - Концептуальні основи управління фінансово-економічною безпекою банків, Ілляшенко М. П. (2017)
Кривенцова А. М. - Шляхи підвищення ефективності управління фінансовим станом страхових компаній України (2017)
Lyutyy I. O. - Efficient financial control as a condition for effective budgeting in Ukraine, Pidchosa L. V. (2017)
Огородник В. В. - Аналіз сучасного етапу розвитку банківської системи України (2017)
Пестовська З. С. - Сучасні аспекти організації банками фінансового моніторингу, Гудзь Н. І. (2017)
Шульга К. Д. - Консолідаційні процеси у банківському секторі України: етапи розвитку та фактори активізації (2017)
Павлова Г. Є. - Логіка дослідження та методичні підходи до облікового забезпечення розрахунків із кредиторами, Приходько І. П., Парубенко Н. О. (2017)
Трикашна Д. В. - Деякі аспекти методології та організації обліку та аудиту операцій з цінними паперами, Прохорова Л. І. (2017)
Ільченко Т. В. - Формування елементів комплексу маркетингу на аграрному підприємстві (2017)
Колесник М. В. - Методологічні аспекти управління корпоративною соціальною відповідальністю: фінанси, маркетинг та smart-інституціоналізація (2017)
Раменська С. Є. - Особливості впровадження стратегій маркетингу територій в Україні, Сібрук В. Л. (2017)
Безкоровайний В. С. - Моніторинг стану валютного ринку з використанням кусково-неперервних функцій, Дербенцев В. Д. (2017)
Вихідні дані (2017)
Шемшученко Ю. С. - Правовий статус дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН України: еволюція, сучасність та перспективи, Скрипнюк О. В. (2018)
Горбулін В. П. - Сучасні науково-технологічні можливості в оборонній сфері, Мерніков Г. І., Шевцов А. І. (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (11 липня 2018 р.) (2018)
Кудря С. О. - Відновлювана енергетика: енергоефективність, економіка, екологія (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 липня 2018 р.) (2018)
Клименко С. А. - Науково-технічні проблеми механічної обробки інструментами з надтвердих матеріалів: стан та перспективи (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 липня 2018 р.) (2018)
Зайцев Ю. П. - Україна на сторожі екологічного здоров’я Чорного моря, Александров Б. Г. (2018)
На шляху до економічного стрибка Причорноморського регіону через морські дослідження та інновації (інтерв’ю з членом-кореспондентом НАН України В. О. Ємельяновим) (2018)
Радченко А. І. - Як оцінити широту аудиторії наукового періодичного видання?, Коваль Н. В. (2018)
Пирожков С. І. - Перший президент Академії аграрних наук незалежної України (пам’яті академіка НАН України О. О. Созінова), Вергунов В. А. (2018)
80-річчя академіка НАН України О. С. Бакая (2018)
75-річчя академіка НАН України Ю. С. Самойленка (2018)
70-річчя академіка НАН України А. Є. Конверського (2018)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Е. Я. Рудавського (2018)
80-річчя члена-кореспондента НАН України І. В. Стасюка (2018)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Сагача (2018)
75-річчя члена-кореспондента НАН України М. О. Шульги (2018)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Р. Є. Гладишевського (2018)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Татаренка (2018)
Колендо О. - Від органіки до полімерів, Савченко І., Вретік Л., Сиромятніков В., Куцевол Н., Надтока О., Куницька Л., Вишневський Д. (2017)
Шабликіна О. - Використання 3-арилізокумаринів у синтезі 3-арилізохінолонів, Москвіна В., Савченко В., Хиля В. (2017)
Пилипенко А. - Характеристика золь-гель процесу в системі YxBax+nCu2x+nOδ (x=1, n=1; x=2, n=3; x=3, n=2), Фесич І., Неділько С., Дзязько О. (2017)
Петренко Ю. - Синтез комплексів міді(II) із заміщеними 1,2,4 –триазолами, Хоменко Д., Дорощук Р., Лампека Р. (2017)
Бібік Ю. - Синтез деяких триазолвмісних аналогів Salen та Vanen, Хоменко Д., Дорощук Р., Лампека Р. (2017)
Огороднік Ю. - Синтез етилових естерів 3-(2-піридил)-N-метил-1,2,4-триазол-5-іл оцтової кислоти та координаційних сполук Pd(II) на їх основі, Хоменко Д., Дорощук Р., Лампека Р. (2017)
Олишевець І. - Синтез та спектральні дослідження аніонних тетракіс-комплексів РЗЕ з диметил-N-трихлорацетиламідофосфатом та тетрафенілфосфоній катіоном, Каряка Н., Смола С., Труш В., Амірханов В. (2017)
Калініченко А. - Використання електронного носа та ймовірнісної нейронної мережі для ідентифікації ковбас, Арсеньєва Л., Пасічний В. (2017)
Зуй М. - Cилікагель, модифікований тіосемікарбазоном α-нафтохінону для сорбційно-фотометричного визначення ртуті (II), Дідук С. (2017)
Трохименко О. - Йодометрично-фотометричне визначення йодату(VII), йодату(V) і бромату(V) у водних розчинах, Запорожець О., Трохименко А. (2017)
Зимогляд А. - Ферментативна активність ряду оксидоредуктаз як показник збереження нативної природи білків у гідротроп-індукованій фазі додецилсульфату натрію, Старова В., Куліченко C. (2017)
Горда Р. - Колоїдно-хімічні закономірності сорбції паладію (II) на фітосорбенті, Циганович О. (2017)
Бугера О. - Дизайн та синтез молекулярного пінцету для детекції АТФ на основі 3-гідроксифлавону, Нетребчук А., Пивоваренко В. (2017)
Кузів С. - Метиловий естер (1-|2-(4-нітрофеніл)-2-ціановініл|фенокси)оцтової кислоти в реакціях відновлення, Шабликіна О., Хиля В. (2017)
Хиля В. - Вплив Eu(fod)3 на спектри 1H ЯМР 3-арилізокумаринів та 3-арил-3,4-дигідроізокумаринів з алкоксильними, естерними та амідними групами, Шабликіна О., Цапко М., Шилін С., Москвіна В., Бубела Г., Заболотна Ю. (2017)
Бокшань Г. - Мотив пам'яті в повісті Галини Пагутяк "Гірчичне зерно" (2018)
Васьків М. - Творчість В'ячеслава Медвідя як родинно-родова історія України (2018)
Випасняк Г. - Рецепція війни та посттравматичного стресу в сучасній світовій художній прозі (2018)
Гальчук О. - Поліваріативність мотиву бастарда в новелістиці Гі де Мопассана: герой у пошуку власної ідентичності (2018)
Dolgusheva O. - Cultural- and self-identification in African American women's poetry: Maya Angelou, Sonia Sanchez, Audre Lorde (2018)
Кузьменко В. - "Письменник — нервова клітина нації": специфіка національної самоідентифікації автора в "Щоденниках" Олеся Гончара (2018)
Кулагина О. - Языковая репрезентация культурной идентичности и инаковости в романе Ж.-М.Г. Ле Клезио "Пустыня" (2018)
Подопригора С. - Інтермедіальні координати художнього моделювання травматичного минулого в романі "Вільхова кров" М. Бабака (2018)
Ромащенко Л. - Українсько-польська ідентичність у романі Владислава Бахревського "Люба Україна. Довгий шлях до себе" (2018)
Терехова І. - Проблема історичної пам'яті в прозі М. Костомарова (2018)
Цуркан І. - Символістські контексти національної ідентичності у творчості Олександра Олеся (2018)
Атаманчук В. - Художня динаміка проблеми вибору в трагедії Єлисея Карпенка "В долині сліз" (2018)
Денісова Д. - Топографічно-психологічні виміри роману Чайни Тома М'євіля "Місто і місто" (2018)
Лавринович Л. - Поетична збірка К. Калитко "Катівня. Виноградник. Дім": темпоральні аспекти змісту та форми (2018)
Лихачова О. - Асоціативні відношення в архітектоніці (2018)
Росінська О. - Деконструкція сакрального хронотопу в постмодерній поезії (на матеріалі поезій С. Жадана) (2018)
Цікавий С. - Організація художнього простору в романі М. та С. Дяченків "Vita Nostra" (2018)
Літвінова М. - Причини усамітнення автора-оповідача в "Уолден" Г. Д. Торо, Ігошев К. (2018)
Семенюк Г. - Епістолярні діалоги Вінстона Черчилля з дружиною Клементиною: конвергенція жанрово-стильових модифікацій (2018)
Токмань Г. - Діалогічно-екзистенціальне зображення Джозефа Конрада в романі Маріо Варґаса льйоси "Сон кельта" (2018)
Відомості про авторів (2018)
Дикань В. Л. - Ефективність роботи транспортної системи України в умовах глобалізації економічних систем, Корінь М. В. (2011)
Винников В. В. - Критериальные и внешние ограничения уровня развития национального морского транспорта, Кузьменко Ю. А., Кристиогло В. С. (2011)
Дейнека А. Г. - Концептуальные подходы к разработке программы модернизации железных дорог Украины, Ёлкин Д. Г. (2011)
Зова В. А. - Інформатизація роботи залізничного транспорту як складова концепції контролінгу (2011)
Калабухін Ю. Є. - Результати дослідження впливу експлуатаційних факторів на техніко-економічні показники використання тепловозної тяги у вантажному русі (2011)
Каличева Н. Є. - Забезпечення ефективного розвитку залізничного транспорту через оновлення основних фондів колійного господарства (2011)
Кондратюк М. В. - Створення науково-інноваційної групи на залізничному транспорті України (2011)
Кравченко О. О. - Оцінка економічної доцільності заміни діючих основних виробничих фондів залізничного транспорту України (2011)
Попова Н. В. - Стратегия развития транспортно-логистической системы региона, Бєлєвцова Н. М. (2011)
Токмакова И. В. - Проблемы формирования единой транспортной системы Украины, Костюк Ж. С. (2011)
Якименко Н. В. - Розвиток транспортно-логістично-промислових кластерів регіонів України, Міщенко С. П. (2011)
Ананко І. М. - Визначення значимості атрибутів автотранспортних послуг (2011)
Андрєєва Т. Є. - Використання комплексного підходу при визначенні абсолютної економічної ефективності від використання золи ТЕС, Бутенко О. П. (2011)
Вовк В. А. - Комерціалізація інноваційної продукції у міжнародному бізнесі, Серпухов М. Ю. (2011)
Гуревич М. М. - Банківська система україни: шляхи удосконалення в контексті євроінтеграційних процесів, Колмикова І. О. (2011)
Зоріна О. І. - Поняття та сутність "самодостатності" економічних систем (2011)
Карачарова К. А. - Класифікація інформаційних потоків автотранспортних підприємств (2011)
Коваленко С. О. - Вплив підвищення пенсійного віку на фінансовий стан пенсійного фонду (2011)
Коковіхіна О. О. - Грошово-кредитна політика: подальше удосконалення визначення (2011)
Кривобок В. Ю. - Сучасний стан та перспективи розвитку промислового виробництва України, Коршунов Є. А. (2011)
Крысько С. Л. - Экономика тайм-чартерного фрахтования (2011)
Крихтіна Ю. О. - Уточнення оцінки доходів та витрат при операціях фінансового лізингу, Петрушова Д. В. (2011)
Мінка В. Ф. - Теоретичні аспекти управління проектами в діяльності торговельного підприємства, Малофієнко І. Ф. (2011)
Набок О. М. - Інформаційно-комунікаційне забезпечення впровадження оперативного контролінгу в банках (2011)
Науменко М. О. - Управління якістю обслуговування споживачів в підприємствах ресторанного господарства, Бляшенко О. І. (2011)
Науменко М. О. - Удосконалення системи стратегічного розвитку підприємств ресторанного господарства, Дудник Р. О. (2011)
Нескородєва І. І. - Особливості кредитування малого бізнесу в Україні, Биковська А. М. (2011)
Петренко Е. А. - Экономико-математическая модель межотраслевой конкуренции монополий (2011)
Сидоренко Ю. В. - Методологічні аспекти оцінки стійкого розвитку підприємств (2011)
Скотний П. В. - Економіко-теоретичне знання в трансформаціях епохи "пост" (2011)
Шраменко Е. В. - Подвижной состав нового поколения: критерии качества, Миндова О. Н. (2011)
Шумська Г. М. - Забезпечення ефективного функціонування кластерів в економіці регіонів України (2011)
Якименко О. М. - Економічні наслідки пільгових перевезень на залізничному транспорті України (2011)
Барабанов І. В. - Обгрунтування основних напрямків стратегічного розвитку підприємств водопровідного господарства, Алейнікова А. І. (2011)
Безугла Ю. Є. - Структурно-функціональне моделювання процесу фінансової реструктуризації підприємств (2011)
Боровик Ю. Т. - Стратегічне планування на будівельних підприємствах залізничного транспорту в ринкових умовах (2011)
Журавель М. Ю. - Формування системи показників оцінки рівня інформаційної безпеки підприємства, Полозова Т. В., Стороженко О. В. (2011)
Калініченко Л. Л. - Адаптивне управління підприємством в конкурентному середовищі (2011)
Калініченко О. І. - Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту (2011)
Коюда В. О. - Система показників для оцінки інтелектуального потенціалу підприємства, Воліков В. В. (2011)
Колмакова О. М. - Адаптація системи збалансованих показників для оцінювання діяльності працівників транспортних підприємств, Смачило В. В. (2011)
Литвиненко А. О. - Аналіз фінансової стійкості будівельного підприємства, Бусургіна М. А. (2011)
Мягких І. М. - Оцінка використання ресурсного потенціалу підприємств України в ринкових умовах (2011)
Науменко М. О. - Розробка альтернатив та удосконалення стратегічного управління підприємствами в умовах кризи, Проскуров Я. Ю. (2011)
Підопригора І. В. - Реалізація стратегічного контролінгу на підприємствах залізничного транспорту (2011)
Плугіна Ю. А. - Організаційно-економічний механізм управління розвитком підприємств залізничного транспорту (2011)
Прохорова В. В. - Технологія формування рефлексивної складової управління економічним розвитком підприємства (2011)
Скалюк Р. В. - Фінансова результативність діяльності промислових підприємств (2011)
Устенко М. О. - Об’єктивні та суб’єктивні складові потенціалу підприємства як важлива умова його розвитку (2011)
Чебанова О. П. - Вдосконалення прийомів аналізу соціально-економічного потенціалу підприємства (2011)
Щербань О. Д. - Організаційно-економічний механізм інвестиційного бізнес-планування автотранспортних підприємств (2011)
Шинкаренко В. Г. - Обгрунтування поняття "маркетингова стратегія підприємста", Кузьменко А. В. (2011)
Андрєєва Т. Є. - Основні складові інвестиційної привабливості, Опікунова Н. В., Нєнахова О. О. (2011)
Кірдіна О. Г. - Аспекти гнучкості інвестиційно-інноваційного потенціалу залізничного транспорту (2011)
Сапеліна Н. В. - Стан та перспективи інноваційного розвитку економіки України (2011)
Сєріков А. В. - Про показники привабливості інноваційно-інвестиційних проектів розвитку підприємства, Бурлака Є. О. (2011)
Василюк С. В. - Етапи, принципи та фактори соціально-економічного розвитку персоналу підприємств залізничного транспорту (2011)
Чередниченко О. Ю. - Соціально-економічні умови розвитку етнотуризму та підготовки інфраструктури Слобожанщини до проведення ЧЄ "Євро 2012", Чередниченко А. О. (2011)
Абеленцева О. В. - Методичний підхід до організації стимулювання персоналу промислових підприємств "УКРЗАЛІЗНИЦІ" (2011)
Cадловська І. П. - Застосування принципів сучасного менеджменту в державному регулюванні на транспорті (2011)
Синікова О. М. - Управління інноваційними ідеями співробітників на підприємствах залізничного транспорту (2011)
Файзулаєва К. А. - Оцінка маркетингового потенціалу на аналітичному етапі процесу маркетингового аудиту на підприємстві (2011)
Євсєєва О. О. - Прогнозування розвитку регіональної системи охорони здоров'я (2011)
Єлагін Ю. В. - Ефективність мотивації та розвитку людського капіталу залізничного транспорту в сучасній економіці (2011)
Компаниец В. В. - К вопросу об основных характеристиках социально-экономических систем в формате разработки национальной доктрины Украины (2011)
Пєтухова Т. О. - Методичні засади комплексної оцінки людського капіталу на підприємствах залізничного транспорту (2011)
Полубєдова А. О. - Резерви розвитку прихильності членів колективу своєї організації, Яковлева О. О. (2011)
Чупир О. М. - Кваліметрична оцінка діяльності управлінського персоналу будівельної організації (2011)
Дикань В. Л. - Социально-ориентированная рыночная экономика Украины в условиях глобализации (2011)
Євсєєва О. О. - Моделювання розвитку регіональної системи ЖКГ (2011)
Пєтухова Т. О. - Основи оцінки людського капіталу на підприємствах залізниць України, Крихтіна Ю. О. (2011)
Ананко І. М. - Методичні основи формування пропозицій автотранспортних підприємств (2011)
Бажан А. Н. - Стратегические решения в системе костерного судоходства (2011)
Балака Є. І. - Визначення собівартості перевезень пасажирів у приміському сполученні в умовах функціонування операторів залізничних перевезень, Семенцова О. В., Васильєв О. Л. (2011)
Береза В. В. - Условия принятия критериальных решений в системе торгового судоходства (2011)
Гулай О. С. - Передумова регулювання пасажирських тарифів в умовах ринкових відносин (2011)
Дергоусова А. О. - Методичний підхід до формування стратегії розвитку залізничного туризму на залізницях України (2011)
Ейтутіс Г. Д. - Адресна відповідальність господарств за якість експлуатаційної роботи в умовах реформування залізниць, Андрієнко М. М., Ейтутіс Г. Д. (2011)
Зоріна О. І. - Організаційно-економічні методи забезпечення ефективності використання ділянок залізниць з малими обсягами робіт (2011)
Калабухін Ю. Є. - Сучасні напрями покращення роботи локомотивного господарства (2011)
Калініченко О. І. - Концепція формування виробничо-логістично-транспортної мережі в Україні (2011)
Каличева Н. Є. - Розгляд заходів спрямованих на забезпечення ефективного ремонту колії (2011)
Каменева Н. М. - Обґрунтування ціни придбання тягового рухомого складу вітчизняного виробництва з урахуванням життєвого циклу, Калабухіна М. Ю. (2011)
Кисіль С. В. - Удосконалення визначення обліку витрат як одного з факторів зниження собівартості перевезень (2011)
Ковалева Ю. А. - Тенденции развития Черноморско-Азовского рынка контейнерных перевозок (2011)
Кондратюк М. В. - Створення групи спеціалізованих промислових підприємств залізничного призначення (2011)
Орлова В. М. - Сучасний стан залізничного транспорту України та аналіз проблем, що ускладнюють його функціонування в європейському просторі (2011)
Примачева Н. Н. - Особенности текущего формирования потенциала глобального рынка морской торговли (2011)
Сліпченко О. Л. - Реформування залізничного транспорту як засіб розвитку конкуренції (2011)
Смолец В. В. - Задачи развития танкерного сегмента рынка морской торговли (2011)
Суворова О. Л. - Ефективна логістика як умова забезпечення сталого розвитку транспортної галузі України (2011)
Чеховська М. М. - Теоретичні засади формування організаційно-економічного механізму ефективного розвитку залізничного комплексу (2011)
Яковенко В. Г. - Обґрунтування необхідності розвитку міжнародних транспортних коридорів в Україні (2011)
Брагарник О. О. - Особливості кругообороту та обороту капіталу підприємства в умовах трансформаційної економіки України (2011)
Бутенко О. П. - Особливості кругообороту та обороту капіталу підприємства в умовах трансформаційної економіки України, Гур’янов А. Б., Барабанов І. В. (2011)
Жихарева В. В. - Формирование инвестиционного портфеля судоходной компании (2011)
Зайцева І. Ю. - Теоретичні основи забезпечення захисту підприємства від недружнього поглинання (2011)
Кірдіна О. Г. - Підвищення споживчої цінності продукції на основі впровадження концепції бережливого виробництва (LEAN) (2011)
Когут Ю. О. - Формування організаційної структури АТП, орієнтованої на менеджмент бізнес-процесів (2011)
Коковіхіна О. О. - Основні етапи впровадження контролінгу в управління залізничними підприємствами (2011)
Корінь М. В. - Логістика та її роль в забезпеченні ефективної діяльності підприємств (2011)
Кравченко Ю. М. - Теоретичні підходи щодо сутності реформування та реструктуризації підприємства (2011)
Крамаренко К. М. - Джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємств (2011)
Крысько С. Л. - Методика расчета прибыли морского пароходства (2011)
Мезина Л. В. - Критерии оценки конкурентной устойчивости морских транспортных предприятий (2011)
Пархоменко И. Н. - Особенности учета управленческих решений в системе финансового обеспечения на морских транспортных предприятий Украины (2011)
Пономарьова Т. В. - Конкурентні стратегії підприємства залізничного машинобудування на зовнішньому ринку (2011)
Синіговець О. М. - Стратегічне управління інноваціями підприємства (2011)
Терещенко Д. А. - Розробка системної моделі управління діяльністю підприємства, Гур`янов А. Б. (2011)
Уткіна Ю. М. - Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції підприємства (2011)
Чупир О. М. - Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю будівельних компаній (2011)
Шифріна Н. І. - Експрес-аналіз фінансового стану підприємства (2011)
Якименко Н. В. - Методика оцінки загального рівня розвиту підприємств залізничного транспорту, Плугіна Ю. А. (2011)
Янченко Н. В. - Моделювання процесів адаптації на підприємствах залізничного транспорту (2011)
Вовк А. А. - Проблемы оценки эффективности производственой деятельности организаций железнодорожного транспорта, Вовк Ю. А., Богомаз Л. В. (2011)
Вовк Ю. А. - Проблемы оценки эффективности инвестиционных проектов в организациях железнодорожного транспорта (2011)
Трушина И. А. - Вопросы оценки эффективности использования основного капитала грузовых компаний (2011)
Чуприкова З. В. - Финансовый контроль как инструмент обеспечения экономической безопасности организации (2011)
Компанієць В. В. - Особливості моделі управління східнослов’янської цивілізації (2011)
Науменко М. О. - Моделювання та організація управління життєвим циклом інтегрованої корпоративної структури, Морозова Л. В. (2011)
Підопригора І. В. - Концепції розвитку контролінгу (2011)
Соломенко О. Є. - Бенчмаркінг як маркетинговий інструмент вдосконалення бізнес-процесів, Виноградов О. А. (2011)
Файзулаєва К. А. - Маркетингова діяльність підприємства у мережі Інтернет (2011)
Бараш Ю. С. - Проблеми та перспективи розвитку злиттів й поглинань в Україні (2011)
Вовк В. А. - Оцінка рівня технологічного розвитку економік країн світу (2011)
Галутова М. М. - Організаційна структура фінансового ринку України та чинники її розвитку (2011)
Голубкова И. А. - Система оценки эффективности решений в круизном бизнесе (2011)
Єлагін Ю. В. - Проблеми забезпечення сталого розвитку суспільного транспорту та суспільні транспортні витрати (2011)
Ковалевіч Л. С. - Дослідження теоретичних підходів проведення реформування залізниць світу (2011)
Кравченко О. А. - Опыт финансового планирования и прогнозирования на железнодорожном транспорте в США (2011)
Максимов В. В. - Операції зі злиттів й поглинань в економіці України (2011)
Омельченко Т. Ю. - Проблемы логистики и пути их решения в Украине (2011)
Токмакова І. В. - Проблеми та перспективи розвитку транспортної логістики в умовах глобалізації економічного простору (2011)
Толстова А. В. - Економічна безпека України в умовах поширення світової кризи (2011)
Шинкаренко В. Г. - Методологічні аспекти розвитку ринку злиттів та поглинань (2011)
Литовченко В. Б. - Направления повышения эффективности использования вагонов различных собственников на железных дорогах России (2011)
Богоявленський О. В. - Фінансове посередництво у інвестиційній діяльності, Шульміна А. М. (2011)
Єлагін Ю. В. - Вплив інноваційних підходів управління на розвиток персоналу та конкурентоспроможність підприємств транспорту (2011)
Калініченко Л. Л. - Розвиток національної інноваційної системи на основі застосування інноваційного лізингу (2011)
Устенко М. О. - Логістичний підхід до управління інвестиційним процесом (2011)
Іоненко К. В. - Фінансове вирівнювання економічного розвитку регіонів України (2011)
Дикань В. Л. - Фактори економічного зростання та розвитку національної економіки, Чупир О. М. (2011)
Бабина О. Є. - Потенціал як системна економічна категорія (2011)
Галушка А. В. - Пропозиції вдосконалення бюджетної політики на місцевому рівні, Тарасевич К. В. (2011)
Гуренко А. В. - Вплив еволюційних процесів на розвиток сучасного ринкового господарства (2011)
Зубенко В. О. - Моделювання економічної поведінки в сучасних умовах розвитку економіки України, Толстова А. В. (2011)
Карпенко О. О. - Аналіз світового досвіду кластероутворення (2011)
Козлов В. С. - Вплив розвитку сегментів транспортного потенціалу на конкурентоспроможність регіону (2011)
Кірдіна О. Г. - Підвищення споживчої цінності продукції на основі впровадження концепції бережливого виробництва (LEAN) (2011)
Кравченко О. О. - Генезис теорій фінансового планування і прогнозування (2011)
Кузніченко В. М. - Використання методу XYZ для кількісного аналізу регресійно-кореляційних моделей при прогнозуванні обсягів наповнення місцевих бюджетів (2011)
Кучерук Г. Ю. - Місце транспортних послуг в логістичних системах (2011)
Науменко М. О. - Референтна модель формування й використання механізму стратегічного управління інтегрованими корпоративними структурами (2011)
Раковская-Самойлова А. Х. - ТНК в мировом интеграционном процессе: основные противоречия и перспективы развития (2011)
Соломіна Н. Ю. - Розкриття сутності оборотного капіталу підприємства як комплексної фінансово-економічної категорії (2011)
Сукрушева Г. О. - Необхідність прогнозування видатків місцевих бюджетів в сучасних умовах розвитку економіки України (2011)
Тюпа Д. І. - Конкурентоспроможність авіаційної промисловості України на ринках країн, що розвиваються в умовах глобальної конкуренції (2011)
Багиров Р. Ф. - Основные принципы эффективного использования и планирования ресурсов в хозяйствах железнодорожного транспорта (2011)
Дикань В. Л. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства, Пономарьова Т. В. (2011)
Абрамова І. М. - Оцінка та бюджетування капіталу підприємства за допомогою механізму фінансового левериджу (2011)
Ареф'єв В. О. - Моделювання управлінських впливів щодо формування системи фінансової безпеки підприємств (2011)
Ареф’єва О. В. - Використання комплексного підходу в системі визначення складових підприємницького потенціалу, Миргородська А. П. (2011)
Барабанов І. В. - Оптимізація рівня запасів на підприємстві з використанням формули Вільсона, Бутенко О. П. (2011)
Білоцерківський О. В. - Управління капіталізацією малого промислового підприємства (2011)
Власова О. М. - Інструментарій управління економічною адаптивністю коксохімічного підприємств (2011)
Воінова Т. С. - Концептуальні засади організації оперативного податкового планування на промисловому підприємстві, Замятіна К. В. (2011)
Єрьоміна М. О. - Вдосконалення системи управління витратами на підприємствах пасажирського комплексу в умовах реформування (2011)
Іваненко А. В. - Ознаки соціального розвитку колективу підприємства (2011)
Калініченко О. І. - Сутність поняття "конкурентоспроможність підприємств" відносно діяльності підприємств залізничного транспорту (2011)
Кендюхов О. В. - Теоретичні засади організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства (2011)
Коршунов Є. А. - Формування системи планування на промислових підприємствах (2011)
Литовченко О. Ю. - Удосконалення процесу управління витратами підприємств за допомогою інструментів структурно-функціонального моделювання, Сиротина І. П. (2011)
Маркова Н. С. - Роль інтелектуального капіталу у формуванні сучасної моделі розвитку персоналу (2011)
Міщенко С. П. - Теоретичні засади стійкого розвитку підприємства (2011)
Мушникова С. А. - Методика оцінки рівня сприйняття системи управлінських інновацій підприємствами залізничного транспорту (2011)
Науменко М. О. - Шляхи забезпечення якісного обслуговування споживачів на підприємствах ресторанного господарства, Тютюнік О. М. (2011)
Нескородєва І. І. - Порівняльний аналіз ефективності використання методів діагностики банкрутства українських підприємств, Пустовгар С. (2011)
Нескородєва І. І. - Сучасні тенденції банкрутства підприємств в Україні та шляхи їх вирішення, Тереванесова О. Ю. (2011)
Плугіна Ю. А. - Інтелектуальний розвиток: сутність поняття (2011)
Сергійчук І. І. - Диверсифікація як складова механізму формування масштабу діяльності машинобудівного підприємства (2011)
Сичова О. Є. - Обґрунтування основних етапів розробки нового товару та його доцільності для підприємства на прикладі ДП "ХБТРЗ", Селегень Н. Е. (2011)
Філіп (Попович) Л. В. - Економічний зміст і класифікація витрат (2011)
Фурсова В. А. - Можливості збільшення власного капіталу комерційного банку за рахунок інструментів гібридного капіталу, Давиденко А. І. (2011)
Фурсова В. В. - Вітчизняний та зарубіжний досвід банкрутства підприємства як чинника фінансового ризику, Столбова А. І. (2011)
Чобіток В. І. - Методичний підхід щодо оцінки складових потенціалу конкурентоспроможності машинобудівних підприємств (2011)
Шифріна Н. І. - Комплексна інтегральна модель оцінки фінансового стану машинобудівного підприємства (2011)
Юшко С. В. - Критичний аналіз економічної сутності поняття "капітал підприємства", Лугова А. (2011)
Яковенко В. С. - Синтез математичних методів для оптимізації розвізних маршрутів дистриб’юторських компаній (2011)
Ящук Д. Л. - Фактори впливу на процеси відтворення основного капіталу в машинобудівній галузі (2011)
Богомолова Н. І. - Фінансові умови та принципи прискорення залізничних перевезень (2011)
Божок А. Р. - Оновлення рухомого складу – неодмінна умова зниження експлуатаційних витрат (2011)
Дубровська Є. В. - Оцінка ефективності управління дебіторською заборгованістю підприємств вантажного автотранспорту (2011)
Єлагін Ю. В. - Необхідність розробки та впровадження пасажирських комплексних комерційних послуг, Дергоусова А. О. (2011)
Жердєв М. Д. - Реформування системи обліку пільгового контингенту у пасажирських перевезеннях на залізничному транспорті, Гулай О. С. (2011)
Зоріна О. І. - Комплексне сервісне обслуговування пасажирів як напрям підвищення якості транспортних послуг, Верлока В. С., Шаля О. Г. (2011)
Крысько С. Л. - Экономическое обоснование строительства морского торгового порта в бухте Донузлав (2011)
Мельянцова Ю. П. - Теоретико-методичні підходи до оптимізації управління пасажирськими перевезеннями у межах великого міста (2011)
Орлова В. М. - Удосконалення практики виховання управлінського персоналу як інструменту реалізації антикорупційних заходів в системі управління економічним потенціалом залізничного транспорту (2011)
Токмакова І. В. - Інтеграція адаптивного управління в систему менеджменту підприємств залізничного транспорту, Янченко Н. В. (2011)
Чаркіна Т. Ю. - Методика проведення досліджень стосовно підвищення конкурентоспроможності пасажирських перевезень (2011)
Чеховська М. М. - Проблеми функціонування залізничного транспорту України в умовах посилення глобалізації (2011)
Якименко Н. В. - Інноваційні технології реалізації транзитних можливостей транспортної системи України (2011)
Якименко О. М. - Ефективність удосконалення інформаційної системи на залізничному транспорті, Мирошниченко Ю. В. (2011)
Дорошенко Г. О. - Розвиток інвестиційного ринку – шлях до підвищення конкурентоспроможності України, Макарова Л. Г. (2011)
Калініченко Л. Л. - Інноваційна політика залізничного транспорту України (2011)
Прохорова В. В. - Адаптивний потенціал інноваційного розвитку підприємств в контексті економіки знань, Свідерській П. В. (2011)
Ткаченко Ю. В. - Основні напрями запровадження інноваційно-інвестиційної моделі структурної перебудови економіки, Тихоненко Ю. В. (2011)
Чередниченко О. Ю. - Формування механізмів і пріоритетів державних інвестиції в розвиток економіки регіонів (2011)
Богоявленський О. В. - Управління лояльністю споживачів на вітчизняних і закордонних ринках як фактор підвищення конкурентоспроможності продукції (2011)
Єфремов О. С. - Проектування інноваційних стратегій як напрям сучасного антикризового менеджменту (2011)
Заславська К. А. - Особливості прийняття управлінських рішень в конфліктних ситуаціях (2011)
Кирпиченко К. С. - Аналіз основних принципів і методів управління підприємством (2011)
Кондрашевська О. Г. - Формування механізму фінансового управління стійким функціонуванням машинобудівного підприємства (2011)
Пащенко Ю. Е. - Управление производственным персоналом на транспорте (2011)
Прохорова В. В. - Диагностика системы управления финансовой безопасностью предприятия (2011)
Сичова О. Є. - Дослідження основних принципів мерчандайзингу та розробка концепції мерчандайзингу для СУАП "Європоль", Парфіненко Ю. А. (2011)
Цвєтнова О. В. - Проблеми та особливості оцінки процесів соціальної стратифікації (2011)
Бутенко О. П. - Використання інструментів ОСА І для оцінки корпоративної культури виробничого підприємства, Гур’янов А. Б. (2011)
Воловельская И. В. - Экономическая психология: история становления (2011)
Гріненко А. Ю. - Традиційні та сучасні підходи до обґрунтування суті економічної системи суспільства її організації та трансформації (2018)
Шедяков В. Е. - Рефлексивность как элемент поддержки живучести и эффективности систем постсовременного управления (2018)
Зварич Р. Є. - Глобальні тренди нерівності доходів населення (2018)
Журба О. М. - Стратегія лібералізації валютно-курсової політики в Україні (2018)
Касьяновський Є. В. - Підходи до управління інвестиціями в реальний сектор економіки (2018)
Мардус Н. Ю. - Концепція дослідження внутрішнього ринку товарів (2018)
Редько Е. Ю. - Проблемы, связанные с обновлением управленческой системы зон технико-экономического развития Китая, и тенденции развития этого вопроса (2018)
Салашенко Т. І. - Теоретичне обґрунтування складників механізму лібералізації оптового ринку електроенергії (2018)
Жигалкевич Ж. М. - Квазіінтеграційні структури взаємодіючих підприємств: закони та закономірності формування (2018)
Красовська О. Ю. - Інтернет-маркетинг як сучасний інструмент комунікації підприємства (2018)
Кунаєв А. Ю. - Специфіка діяльності авіабудівного підприємства та оцінювання ефективності менеджменту (2018)
Лазоренко В. В. - Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства (2018)
Меліхова Т. О. - Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства як основний складник економічної безпеки: узагальнення наявних методичних підходів та критичний аналіз (2018)
Овчаренко Л. В. - Фактори позитивного та негативного впливу на економічну безпеку підприємства, Овчаренко Р. І. (2018)
Олійник П. О. - Теоретичні основи дослідження менеджменту знань (2018)
Райко Г. О. - Інтенсифікація процесу управління підприємством роздрібної торгівлі, Карамушка М. В. (2018)
Zgurovskiy O. M. - Functional characteristics of destabilizing factors of the internal environment of economic security of machine-building enterprises, Saloid S. V. (2018)
Сольська В. В. - Нормативно-правове регулювання оцінки майна підприємств (2018)
Чавичалов І. І. - Методичні підходи до оцінки управлінського персоналу промислового підприємства (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського