Ліба Н. С. - Регіональне антикризове управління (2018)
Попело О. В. - Моніторинг рівня модернізації продуктивних сил та рейтингування регіонів України (2018)
Тарлопов І. О. - Особливості економічного розвитку машинобудування в Україні (2018)
Леган І. М. - Інноваційна праця: економічна сутність та передумови розвитку (2018)
Сало Я. В. - Методологія і практика оцінки середнього класу як чинника соціально-економічного зростання України (2018)
Ситник Н. С. - Інформаційні технології у діяльності державної митної служби України, Джуган Л. Б. (2018)
Височан О. С. - Формування облікової політики щодо витрат на підприємствах газопостачання та газифікації, Грицеляк О. І. (2018)
Петропавловська С. Є. - Соціальні медіа як інструмент управління лояльністю споживачів, Лисак Н. Ю., Малаховська Г. В. (2018)
Лук’янова В. В. - Дослідження процесів прийняття рішень на різних етапах життєвого циклу інформаційної системи, Карпова Т. О. (2018)
Олешко Т. І. - Імітаційне моделювання процесу обслуговування пасажирів аеропорту, Верзун А. В. (2018)
Oliskevych M. - System dynamics approach to modeling of migration in Ukraine, Barabash G., Dosyn K. (2018)
Цеслів О. В. - Використання моделі Брауна для прогнозування курсу акцій, Зінченко Д. С. (2018)
Рудь В. Ю. - Використання моделей, синтезованих за допомогою алгоритму багаторядної селекції МГУА, для прогнозування прибутку ПАТ "Хмельницький обласний пивзавод", Щука В. Г. (2018)
Радченко О. А. - Інформаційний маркетинг регіону як фактор економічного розвитку (2018)
Смерічевська С. В. - Інтелектуальна соціалізація та інституційна безпека послуг як рушії сталого розвитку відповідального підприємництва, Колесник М. В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Тохтамиш Т. О. - Теоретичні аспекти організації зовнішньої торгівлі України з країнами Європейського Союзу, Ягольницький О. А., Овчиннікова М. А. (2018)
Шевцов Є. Д. - Україна і глобальні маркетингові комунікації: сучасне становище (2018)
Дяченко Ю. А. - Удосконалення системи прогнозування цін на біржовому ринку сільськогосподарських товарів в Україні (2018)
Олешко Т. І. - Застосування нейромережевих технологій для прогнозування обсягів перевезень вантажів, Хоменко Р. І. (2018)
Фролова Н. Л. - Теоретичні аспекти формування державної регуляторної політики у сфері розвитку малого та середнього підприємництва (2018)
Гакова М. В. - Мікропідхід до управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства (2018)
Гаранчевська І. А. - Стратегічні напрями розвитку соціального підприємництва в Україні, Кривов’язюк І. В. (2018)
Завідна Л. Д. - Аналіз стратегічного портфеля підприємства готельного бізнесу (2018)
Каличева Н. Є. - Вплив соціальної відповідальності на ефективний розвиток підприємств залізничного транспорту, Ампілогов М. К. (2018)
Разумова К. М. - Сучасні методи управління матеріальними потоками на залізничному транспорті, Кириленко О. М., Новак В. О. (2018)
Кузуб А. В. - Система управління якістю продукції вітчизняних промислових підприємств залізничного транспорту (2018)
Обидєннова Т. С. - Формування механізму проведення організаційних змін на сучасних підприємствах (2018)
Олійник Н. М. - Аналітичне оцінювання ефективності діяльності підприємств легкої промисловості України, Макаренко С. М., Нічипорук А. О. (2018)
Мискін Ю. І. - Теоретико-організаційні основи бюджетної політики (2018)
Стащук О. В. - Перспективи імплементації окремих методик у практику оцінювання стану фінансової безпеки корпоративних структур (2018)
Банасько Т. М. - Оцінка аудиторського ризику та суттєвості в аудиті фінансової та господарської діяльності підприємств, Варічева Р. В. (2018)
Височан О. О. - Бухгалтерський облік основних засобів організацій небюджетного неприбуткового сектору економіки: бібліографічний аналіз (2018)
Клюс Ю. І. - Аналіз факторів, що впливають на вибір бази розподілу і методу управління затратами підприємства (2018)
Бондаренко О. М. - Механізм та причини нарахування індексації, Масюк І. І. (2018)
Вихідні дані (2018)
Толубко В. Б. - Нейромережеве управління нестаціонарним об’єктом на основі методу адаптації по виявленню розладнання, Мельник Ю. В., Макаренко А. О. (2018)
Власенко Г. М. - Проблеми розвитку цифрової економіки України та шляхи їх вирішення, Кирпач Л. А., Скрипник В. Г. (2018)
Катков Ю. І. - Динамічні інформаційні показники якості інтелектуальних систем (2018)
Сторчак К. П. - Синтез і аналіз орбітальних кластерів космічних апаратів (2018)
Лісковський І. А. - Дослідження системи оцінки якості надання телекомунікаційних послуг на базі ядра SDN, Подрушняк В. В. (2018)
Ткаченко О. М. - Задача виявлення сигналів в умовах апріорної невизначеності та методи її рішення (2018)
Романчук В. І. - Метод узгодженого розв’язання завдань балансування різнопріоритетного навантаження між чергами мережевих пристроїв, Бешлей М. І., Панченко О. М., Поліщук А. В. (2018)
Локтєв В. М. - До історії академічних фізичних досліджень в Україні, Пономаренко Л. П. (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (13 червня 2018 року) (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (27 червня 2018 року) (2018)
Смолій В. А. - Історична наука в Академії: інституційний розвиток і дослідницькі практики (Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 червня 2018 року) (2018)
Вовк А. І. - Нові біоактивні молекули та їх мішені: пошук, конструювання і механізми дії (Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 27 червня 2018 року) (2018)
Хіміч О. М. - Математичне моделювання складних систем на основі суперкомп’ютерних технологій (Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 27 червня 2018 року) (2018)
Грушковська В. В. - Безградієнтні алгоритми керування для задач динамічної оптимізації (За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 30 травня 2018 року) (2018)
Кириллін І. В. - Механізми відхилення пучків високоенергетичних заряджених частинок зігнутими кристалами. Теорія та експерименти ЦЕРН (За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 30 травня 2018 року) (2018)
Межжерін С. В. - Ключові питання еволюції і систематики в листуванні корифеїв вітчизняної біології (Лист академіка С. М. Гершензона до професора О. О. Любищева) (2018)
Зіменковський Б. С. - Хірург, учений, організатор охорони здоров’я (До 100-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України і НАМН України М. В. Даниленка), Магльований А. В., Гриновець В. С. (2018)
Пирожков С. І. - Ювілей президента Національної академії аграрних наук України (До 60-річчя академіка НААН України Я. М. Гадзала), Вергунов В. А. (2018)
75-річчя академіка НАН України М. І. Павлюка (2018)
70-річчя академіка НАН України Є. І. Крижанівського (2018)
70-річчя академіка НАН України В. І. Кальченка (2018)
70-річчя академіка НАН України В. А. Широкова (2018)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. А. Крючина (2018)
Абрамович С. Д. - Библия и проблема эсхатологического сознания в русском художественном эпосе (2018)
Беценко Т. П. - Уснопоетичний знак-символ як компонент текстово-образної універсалії (на прикладі народних дум) (2018)
Бігун О. А. - "Свій/чужий": семантичні моделі міста і села в поезії Тараса Шевченка (2018)
Бойко Л. П. - Лексико-словотвірні типи сингулятивів (на матеріалі одинадцятитомного "словника української мови") (2018)
Гогуленко О. П. - Текстоорганізуючі засоби у прозових творах Панаса Мирного, Дзинглюк О. С. (2018)
Гуцуляк Т. Є. - Образні відсубстантивні ад'єктиви в контексті формування й розвитку синоніміки української мови (2018)
Дзюба М. М. - Лінгвокогнітивні особливості українських епонімічних термінів природничих наук (2018)
Кваша Т. Г. - Етапи розвитку методики викладання російської мови як іноземної (2018)
Кизилова В. В. - Авторська спроба репрезентації історії покоління в романі Дмитра Кешелі "Родаки" (2018)
Климець М. Ю. - Поетика фантастичного в прозі Димитріє Деметера (2018)
Кухарчук І. О. - Мовні особливості сучасного політичного дискурсу (на матеріалі публічних виступів Олега Ляшка) (2018)
Меленчук О. В. - Шевченкові ідеї у житті і творчості Юліана Романчука (2018)
Решетняк О. О. - Парадигма бібліонімів як вербалізаторів концепту гріх у сакральному дискурсі (2018)
Сабліна С. В. - Типологія прізвищ на -ва в "Реєстрі війська запорозького 1649 року" (2018)
Середницька А. Я. - Представлення мовної картини світу в ідеографічному словнику дієслів переміщення (2018)
Сіроштан Т. В. - Лексико-словотвірні типи назв узагальнених ознак в українській мові ХІ–ХІІІ ст (2018)
Шабат-Савка С. Т. - Період як маркер інтенцій аргументації в поетичному дискурсі (2018)
Шепель Ю. О. - Стилістичні прийоми Л. Шапіро в перекладі роману Олеся Гончара "Прапороносці" (2018)
Шестакова С. О. - Особливості юридичної термінології як спеціалізованої системи правових понять (2018)
Безруков А. В. - Поезія англійських метафізиків XVII ст.: історія наукового осмислення феномену та сучасні студії (2018)
Демірезен І. О. - Відображення жіночого питання в романі сельми ризи "Ухуввет" ("Братерство") (2018)
Jabrayilova K. - Modernity and topicality in epistolary heritage of Samad Vurgun (2018)
Jafarova K. - Azerbaijan migration literature, its essence and phases (2018)
Duzhyk N. S. - The presence/absence concepts: one character analysis (2018)
Zeynalova E. A. - Arabic-language odes of Khagani (2018)
Маланій Н. І. - Інша тілесність у стародавньому римі (на матеріалі філософських, історіографічних та літературних джерел) (2018)
Манько Р. М. - Рецепція малярства модернізму у творчості Збігнєва Герберта (2018)
Мороз Л. В. - Жанрова й образна своєрідність циклу вольфганга германа "Das schöne Leben" (2018)
Нестелєєв М. А. - Метафора націоналізму як людожерства у першому американському постмодерному романі "Канібал" Дж. Гоукса (2018)
Нестерук С. М. - Літературні формули в романі Сесилії Ахерн "P.S. Я люблю тебе", Синевич Б. М. (2018)
Стирнік Н. С. - Мотив жорстокості у творах д. г. лоуренса (на матеріалі першої збірки оповідань "Прусський офіцер", 1914) (2018)
Тyн Лили - Типичные персонажи в романе Чжоу Мэйсэна "От имени народа" (2018)
Chobanova H. - Role of ethnonyms in the creation of toponym (2018)
Ясногурська Л. М. - Прийоми композиційної організації повісті Рея Бредбері "Кульбабове вино" (2018)
Анхим О. І. - Творчість як діалог (2018)
Василівська Н. І. - Своєрідність постепізму в драматургії Артюра Адамова (на прикладі п'єси "Паоло Паолі") (2018)
Капелюх Д. П. - Дискусійні питання термінологічного означення драматургічної Ремарки (2018)
Дацер К. С. - Критична рецепція творчості Джона Фаулза в українському науковому просторі (2018)
Чікарькова М. Ю. - Постаті античної історії в українській та російській поезії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Babayeva S. - Statement as the unit of communicative syntax (2018)
Баланаева О. В. - Юридическая терминология: синонимия и антонимия (на материале украинской терминологии) (2018)
Борко Т. М. - Текст і аспекти його розгляду в контексті лінгвістичних основ документознавства (2018)
Golovnia A. V. - Peculiarities of fanciful images creation in the novel by Ransom Riggs "Miss Peregrine's Home for Peculiar Children" (2018)
Ляшко О. В. - Стилістичний аспект прецедентних феноменів у православній проповіді (2018)
Мінькова Г. Ю. - Концепт spiel / гра та його місце у концептосфері mensch / людина, Матігорова Д. С. (2018)
Рожков Ю. Г. - Корпусний аналіз термінів ветеринарної медицини (2018)
Семикрас Т. І. - Місце міфологічного образу в науковій термінології (2018)
Мельниченко Г. В. - Семантичні зміни як інтралінгвістичний фактор розвитку словникового складу давньоанглійської мови (2018)
Romanov Yu. O. - The model of learner's dictionary of Russian verb forms for international students, Kvashyna T. S., Kryvolapova O. V. (2018)
Савченко О. О. - Концепт ріка/river в паремійній картині світу українського та англомовного етносів (2018)
Сова А. - Участь українських соколів у VІ Всесокільському злеті у Празі 1912 р. (2015-2016)
Zariczniak L. - Miroslav Hroch’s Creation of a Nation and the Ukrainian Experience (2015-2016)
Зашкільняк Л. - Українсько-польські стосунки в роки Другої світової війни: проблеми інтерпретації (2015-2016)
Патер І. - Ідеологічно-пропагандистський наступ сталінського режиму на галичан (1944–1953) (2015-2016)
Романюк М. - Структура збройного підпілля ОУН Золочівської округи в 1946–1953 рр.: організаційна перебудова та принципи функціонування (2015-2016)
Стародубець Г. - Особливості загального стилю роботи і поведінки партійних посадовців західних областей України перших повоєнних років (2015-2016)
Іванова В. - Архіў калектыўнай памяці: збіранне, захоўванне і выкарыстанне (2015-2016)
Давимука С. - Економічні основи Галицької асамблеї (2015-2016)
Ткачук А. - Збройні сили як елемент державності України в діяльності політичних партій початку 1990-х рр.: концептуальні аспекти дослідження проблеми (2015-2016)
Зайцев Ю. - Друга хвиля погрому антирежимної опозиції (1972–1973) (2015-2016)
Зайцев Ю. - Документи архіву Управління Служби безпеки України у Львівській області (2015-2016)
Середюк М. - "Зріст УНДО… зганяє сон з повік усіх його ворогів". Діяльність Володимира Целевича в УНДО у період становлення партії (1925–1926) (2015-2016)
Гавриленко В. - |Рец. на|: Андрій Сова "Сфрагістичні пам’ятки січового руху в Галичині першої третини ХХ століття". – Львів, 2014. – 72 с. (2015-2016)
Соляр І. - |Рец. на|: Маріуш Машкевич "Східна польська політика у ХХ – на початку ХХІ ст.: концепції та інтерпретації". – Київ, 2015. – 312 с. (2015-2016)
Чорновол І. - |Рец.|: Австрійський професор про "український П’ємонт" |на|: Міхаель Мозер. Український П’ємонт? Дещо про значення Галичини для формування, розбудови й збереження української мови. – Львів: Центр гуманітарних досліджень; Київ: Смолоскип, 2011. – 160 с. ("Університетські діалоги", № 14) (2015-2016)
Відомості про авторів (2015-2016)
Вихідні дані (2015-2016)
Жорняк О. І. - Дослідження впливу білкового навантаження на антимікробну активність антисептичних препаратів, Дівінскі Д. М., Стукан О. К., Жорняк П. В. (2018)
Kovalchuk V. - The epidemiology and antibiotic resistance in A. baumannii isolates from military health care facilities, Kondratiuk V., Patrick Mc Gann, Kovalenko I., Erik Snesrud (2018)
Кондратюк В. М. - Особливості формування резистентності до антибіотиків у грамнегативних неферментуючих бактерій, Прокопчук З. М., Буркот В. М., Вовк І. М. (2018)
Ковальчук В. П. - Порівняльна характеристика дії природних та синтетичних антисептичних препаратів на мікроорганізми, які зумовлюють бактеріальні інфекції верхніх дихальних шляхів, Існюк А. С., Вовк І. М., Кіщук В. В., Коваленко І. М. (2018)
Куцик Р. В. - Вивчення впливу біологічно активних речовин екстракту плодів вільхи сірої Alnus incana L. Moenc на темпи набування mls-резистентності шкірними ізолятами стафілококів, Юрчишин О. І. (2018)
Палій В. Г. - Протимікробні, фізико-хімічні властивості азотвмісних препаратів, похідних ментолу, хіноліну та фенолу, Палій І. Г., Дудар А. О., Палій Д. В., Кулик А. В. (2018)
Пантьо В. В. - Вплив PILER-випромінювання на інтенсивність росту умовно-патогенних мікроорганізмів, Пантьо В. І., Данко Е. М. (2018)
Степанський Д. О. - Відновлення нормальної мікрофлори лабораторних тварин з індукованим дисбіозом, Крушинська Т. Ю., Кременчуцький Г. М., Турлюн С. Я., Кошева І. П., Вальчук С. І., Стеценко І. Ю., Іщенко О. В. (2018)
Шеремета Л. М. - Вплив яблучного пектину на біохімічні та гематологічні показники у тварин з хронічною алкогольною інтоксикацією, Гайнюк М. Б. (2018)
Превар А. П. - Аналіз моніторингового дослідження антибіотикорезистентності збудників гнійно-запальних процесів м'яких тканин, Крижановська А. В., Радіонов В. О., Мруг В. М. (2018)
Торопін В. Н. - Мікробіологічні дослідження іммобілізованого n-хлорсульфонаміду на сополімері стиролу, Степанський Д. О., Кременчуцький Г. М., Бурмістров К. С., Мурашевич Б. В., Кошова І. П. (2018)
Трофіменко Ю. Ю. - Чутливість біоплівокових та планктонних форм неферментуючих бактерій до дії антисептиків, Макац Є. Ф., Стукан О. К., Буркот В. М. (2018)
Невмержицький В. В. - Антистафілококова активність вуглекислотного екстракту, Іванник В. Ю., Казмірчук В. В., Моісеєнко Т. М., Волков Т. О., Торяник І. І., Сорокоумова Л. К., Сорокоумов В. П. (2018)
Бобрук С. В - Раціональна антибіотикотерапія в лікуванні бактеріальних тонзилітів у дітей (2018)
Nahaichuk V. I. - The research of the susceptibility to antimicrobial medicines of Acinetobacter baumannii as pathogens of infectious complications in patients with hard burns, Nazarchuk O. A., Osadchuk N. I., Palyi D. V., Nazarchuk H. H., Kцenig E., Sorokoumova L. K., Honchar O. O. (2018)
Назарчук О. А. - Характеристика етіологічної структури та чутливості до антибіотиків, антисептиків збудників інфекційних ускладнень органів дихання у дітей з критичними станами, Стародуб А. І., Римша О. В., Стародуб В. А., Колодій С. А. (2018)
Бектемірова Р. М. - Оцінка ефективності лікування експериментальної гнійної рани м'яких тканин з використанням полімерного антимікробного композиту у вигляді депо-форми декаметоксину, Хіміч С. Д., Кондратюк В. М., Крижановська А. В., Фомін О. О. (2018)
Рациборинська-Полякова Н. В. - Особливості проявів синдромологічної картини непсихотичних психічних розладів у комбатантів при віддалених наслідках закритих черепно-мозкових травм, Семененко К. М. (2018)
Трет'яков М. С. - Оцінка ефективності сучасних схем протимікробної терапії вугревої хвороби, Cідько І. Ю., Фоміна Н. С., Кордон Ю. В., Колодій С. А. (2018)
Грузевський О. А. - Прогнозування ризику розвитку дисбіозу за показником індексу умовно-патогенної мікрофлори, Шевчук Г. Ю., Дубіна А. В. (2018)
Фоміна Н. С. - Проблема ефективності антибіотикопрофілактики вентилятор-асоційованих пневмоній у новонароджених, Арцибасова І. А., Прокопчук З. М., Трофіменко Ю. Ю. (2018)
Гумінський Ю. Й. - Нові методичні підходи до підсумкового контролю якості засвоєння дисципліни "Мікробіологія, вірусологія, імунологія", Ковальчук В. П., Вовк І. М., Прокопчук З. М., Фоміна Н. С. (2018)
Дівінскі Д. М. - Інформативне наповнення та використання інтернет-сторінки кафедри мікробіології для підготовки студентів до занять, Сорокоумова Л. К., Жорняк О. І., Дівінскі О. Т. (2018)
Іванова С. А. - Особливості викладання клінічної мікробіології іноземним ординаторам, Трет'яков М. С., Макац Є. Ф. (2018)
Ковальчук В. П. - On-line тестування як новий метод оцінки знань студента, Коваленко І. М., Коваленко С. В., Буркот В. М., Коваленко В. О. (2018)
Колодій С. А. - Впровадження тестових методів контролю для вдосконалення якості та змісту вищої освіти в медичному ВУЗі, Кордон Ю. В., Назарчук О. А., Осадчук Н. І. (2018)
Крижановська А. В. - Методичні підходи до читання лекцій із медичної мікробіології іноземним студентам, Стукан О. К., Гончар О. О. (2018)
Марункевич Я. Ю. - Особливості викладання дисципліни "Психіатрія, наркологія" англомовним студентам: основні проблеми та шляхи вирішення (2018)
Мотика О. І. - Новий підхід до визначення бактерицидної активності бензилпеніциліну щодо Corynebacterium diphtheriae, Слесарчук О. М., Павлій Р. Б., Капустяк К. Є. (2018)
Мруг О. Ф. - Оптимізація стилів та методів навчання дисципліни "Психіатрія, наркологія" через призму транзактного аналізу (2018)
Палій Г. К. - Підходи до оптимізації засвоєння навчальної дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та імунологія", Мруг В. М., Римша О. В., Трофіменко Ю. Ю. (2018)
Карбованець О. І. - Знання з мікробіології в системі підготовки студентів медичних спеціальностей, Коваль Г. М., Гасинець Я. С., Куруц Н. В. (2018)
Корнійчук О. П. - Методично-організаційні аспекти викладання мікробіології на стоматологічному факультеті національного медичного університету, Шикула Р. Г., Павлій С. Й. (2018)
Макаров С. Ю. - Особливості психофізіологічної адаптації студентів закладів вищої медичної освіти в динаміці навчального року за даними кластерного аналізу (2018)
Климнюк С. І. - Бактеріологічне дослідження при гострих респіраторних інфекціях: актуально, інформативно та ефективно, Романюк Л. Б., Волянська Л. А., Бурбела Е. І., Кравець Н. Я., Борак В. П. (2018)
Буц Ю. В. - Систематизація процесів пірогенної релаксії екогеосистем в умовах техногенного навантаження (2018)
Radomska M. M. - The study of the atmospheric precipitations acidity in the kyiv city during winter period, Yurkiv M. V. (2018)
Ващенко В. М. - Нові можливості космічного дистанційного зондування вивалів лісу смерчами на території України, Лоза Є. А., Кордуба І. Б., Патлашенко Ж. І., Банніков О. О. (2018)
Васенко О. Г. - Важкі метали в донних відкладах р. Дунай на території України, Мельников А. Ю. (2018)
Масікевич А. Ю. - Мікробіологічна активність ґрунтів як елемент екологічної безпеки територій природно-заповідного фонду, Колотило М. П., Яремчук В. М. (2018)
Концур А. З. - Вплив мікрохвильового опромінення на процес сорбції іонів цинку бентонітом із концентрованих водних розчинів, Рудик Ю. І., Сиса Л. В., Кирилів Я. Б. (2018)
Ткачук К. К. - Дослідження впливу деструкції біомаси на процес утворення біогазу, Ополінський І. О. (2018)
Шаманський С. Й. - Оцінювання енерго-економічної ефективності культивування мікроводоростей для виробництва біопалива в Україні (2018)
Гурець Л. Л. - Оценка экологического эффекта при применении капсулированных азотных удобрений, Вакал В. С., Вакал С. В., Цапко Ю. Л. (2018)
Шелудченко Л. С. - Динаміка емісії пилових аерозолів внаслідок трибологічного зношування дорожнього покриття автомобільної дороги рушієм автотранспортних засобів (2018)
Сагдєєва О. А. - Оцінка рівня екологічної небезпеки звалищ твердих муніципальних відходів, Крусір Г. В., Цикало А. Л. (2018)
Корцова О. Л. - До питання зонального принципу оцінювання впливу потужних промислових об’єктів на стан забруднення атмосферного повітря (2018)
Дзвінчук Д. І. - Про доцільність використання модифікованої моделі "Діамант лідерства" в процесах відбору, підготовки та розвитку кадрів для об'єднаних територіальних громад України, Панасюк Р. В., Петренко В. П. (2018)
Непомнящий О. М. - Методологія дослідження державного регулювання в контексті управління ризиками у будівництві, Медведчук О. В. (2018)
Николаєва В. І. - Державне управління соціальною політикою та системою соціальної роботи на рівні громади (2018)
Гбур З. В. - Теоретичні основи економічної безпеки та її становлення в Україні (2018)
Дяченко О. П. - Стратегічні пріоритети державного управління в сфері протидії розвитку тіньових економічних відносин в Україні (2018)
Орлів М. С. - Формування механізмів державного регулювання підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади на основі "дерева цілей" (2018)
Приліпко С. М. - Формування механізму публічного управління інформаційно-консультативним забезпеченням учасників кооперативного руху сільських територій (2018)
Кумачова А. С. - Проблеми диверсифікації фінансування процесу формування та реалізації державної політики розвитку "зеленої" економіки в контексті територіального розвитку (2018)
Суздалєва О. С. - Еколого-економічний аспект відновлення та реінтеграції деокупованих та постраждалих від конфлікту територій (2018)
Бурлаков О. В. - Інструменти інтернет-комунікації та соціальних мереж як складові механізму державного управління розвитком комунікаційного середовища регіону (2018)
Кириченко Н. О. - Лiдерство в контексті професіоналізації державної служби (2018)
Мостова К. В. - Окремі аспекти методики оцінювання рівня організації здійснення прикордонного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України (2018)
Нахкур Т. Ф. - Ефективність політики державного регулювання інвестицій у будівництво в Україні (2018)
Щурба Мікеле - Історичні особливості процесу формування механізмів державного регулювання з відмивання коштів, в контексті досвіду Сполучених Штатів Америки (2018)
Стойка А. В. - Якість освіти в інтернаціоналізаційному аспекті, Драгомірова Є. С. (2018)
Никифоренко Н. О. - Модернізація системи оцінки якості вищої освіти в Україні: можливості викоритання досвіду Болгарії, Сікорська І. М. (2018)
Якименко С. В. - Соціальні чинники інновацій у державному управлінні (2018)
Селіванов С. В. - Компетентнісний підхід до управління кадровим потенціалом державної служби в Україні (2018)
Островий О. В. - Дослідження проблематики забезпечення кібернетичної безпеки в роботах українських науковців: джерельний аналіз (2018)
Непомнящий О. М. - Механізми державного управління регіональним розвитком, Дєгтяр О. А. (2018)
Верительник С. М. - Децентралізація влади в Україні за секторами (2018)
Балибіна О. С. - Теорії використання ІКТ під час прийняття політичних рішень як відображення політичного контексту (2018)
Мусієнко А. В. - Аналіз державного управління у сфері застосування клітинної трансплантації в США (2018)
Іванов Г. С. - Формування концепції державного управління розвитком морських портів України (2018)
Циклаурі О. Б. - Інтеграція цілей сталого розвитку міст і громад в умовах децентралізації в Україні (2018)
Анофриев П. Г. - Аналитическое определение сопротивления качения литейной формы по роликовым опорам, Бондаренко Л. Н., Черкудинов В. Э. (2016)
Ахмед С. М. - Исследование дисперсионного твердения сплава на основе железа, Акимов О. В., Костик Е. А. (2016)
Білинський Й. Й. - Модель поширення ультразвукових хвиль в плинному середовищі, Гладишевський М. В., Бурдейний В. Б (2016)
Бондаренко М. А. - Методы оптимизации с применением поверхностей отклика, адаптированные к решению задач анализа и синтеза конструктивных параметров тонкостенных машиностроительных конструкций (2016)
Голиков В. В. - Особенности проектирования многоцелевого судна двойного назначения ледового класса, Мазур О. Н., Онищенко О. А. (2016)
Довгополов А. Ю. - Технологія обробки гвинтової поверхні роз'ємного з'єднання в деталях з армованих композиційних матеріалів, Некрасов С. С. (2016)
Заєць О. М. - Вплив частки коксового газу в паливі на необхідний рівень підігріву повітря горіння доменних повітронагрівачів при використанні їх теплоти димових газів (2016)
Идан А. Ф. И. - Инновационная технология скоростного азотирования стали, Акимов О. В., Костик Е. А. (2016)
Костик К. О. - Поверхневе двошарове зміцнення сталі при послідовному насиченні вуглецем та бором в порошкових макро- та нанодисперсних середовищах (2016)
Ларін О. О. - Параметризоване скінченно-елементне моделювання НДС лопаток робочих коліс парових турбін (2016)
Лежнюк П. Д. - Визначення оптимальної потужності резерву для забезпечення балансової надійності локальної електричної системи, Комар В. О., Кравчук С. В. (2016)
Литвин Ю. О. - Нова технологія управління фізичними характеристиками повітря на об’єктах зі штучним середовищем існування, Строкань О. В., Мирошниченко М. Ю. (2016)
Листровая Е. С. - Экономический анализ альтернативной солнечной энергетики, Бабакин Д. Н. (2016)
Моргун С. А. - Усовершенствование конечно-элементных моделей лопаточных конструкций (2016)
Павленко А. М. - Композіційна високопориста теплова ізоляція з ефективними параметрами пористості, Чейлітко А. О., Носов М. А. (2016)
Пилипенко С. В. - Расчет тепловыделений от пластической деформации при холодной пильгерной прокатке труб (2016)
Piven S. M. - The software methods of assessing performance, quality and functionality of the frame configuration equipment, Rachinskiy V. V. (2016)
Пугач И. И. - Исследования устойчивости боковых пород в сложных горно-геологических условиях, Подкопаев С. В., Иорданов И. В., Чепига Д. А. (2016)
Чайковська Є. Є. - Контроль працездатності когенераційної системи на біодизельному паливі, Матвієнко Н. О. (2016)
Ягуп Е. В. - Оптимизация режима несимметричной трехфазной системы с использованием активного фильтра и модифицированного алгоритма управления (2016)
Жидченко С. І. - Розробка програмного модуля моніторингу залишкових знань студентів з дисциплін кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем, Дубовик Т. М. (2016)
Зацерковний В. І. - Розвиток елементів КСУП на базі результатів реалізації процесів управління проектом, Оберемок І. І., Оберемок Н. В., Хлевна Ю. Л. (2016)
Кучеренко І. А. - Використання renderscript на android-пристроях (2016)
Погребняк С. В. - Розробка комп’ютерної системи для обробки результатів експерименту за допомогою штучної нейронної мережі, Водка О. О. (2016)
Савельева О. С. - Формализация пространства управления проектами, Становский А. Л., Становския И. И., Березовская Е. И., Хеблов И., Гурьев И. Н., Саух И. А. (2016)
Шестопалов А. Г. - Сравнительный анализ количественных методов создания систем поддержки принятия решений на предприятиях в условиях неопределённости, Гуца О. Н. (2016)
Yarka U. - Modern information technologies of creating documents according to quality management standards based on ISO 9000, Myna Zh., Peleschyshyn O., Bilushchak Т. (2016)
Безусов А. Т. - Биотехнологические методы в производстве фарша из мелких азово-черноморских рыб, Маноли Т. А., Никитчина Т. И., Глушков О. А., Барышева Я. О. (2016)
Мазаева В. С. - Исследование температур плавления и кристаллизации жиров методом дифференциальной сканирующей калориметрии, Голодняк В. А., Демидов И. Н., Левчук И. В., Голубець О. В. (2016)
Мельник Ю. Р. - Гетерогенно-каталітична трансестерифікація триолеату гліцерину в полі ультразвукових хвиль, Старчевський Р. О. (2016)
Омельченко Ю. Е. - Качественные показатели воскоподобных веществ, Демидов И. Н. (2016)
Попова С. Ю. - Дослідження реологічних властивостей дріжджового тіста протягом ферментації, Слащева А. В. (2016)
Сидоренко О. В. - Прогнозування структурних характеристик чорноморської акули катран залежно від імпульсу сили деформації, Боліла Н. О., Форостяна Н. П. (2016)
Соловов В. А. - Получение молибдат содержащего NI-TI слоистого двойного гидроксида одностадийным обратным синтезом и изучение его характеристик, Николенко Н. В., Коваленко В. Л., Коток В. А., Бурков А. А. (2016)
Черниш Є. Ю. - Оптимізація процесу гранулювання фосфогіпсу для систем біодесульфуризації, Яхненко О. М., Пляцук Л. Д. (2016)
Шведюк Д. А. - Дослідження фізико-хімічних властивостей напівфабрикатів м’ясних з додаванням білково-жирових емульсій на основі купажованих жирів, Пасічний В. М., Прохоренко Ж. І. (2016)
Вихідні дані (2016)
Бабич Л. М. - Актуальні питання формування бюджетної стратегії держави (2018)
Білоног О. Є. - Системна модель стратегічного управління збалансованим розвитком підприємств, які здійснюють доставку вантажів автомобільним транспортом із використанням термінальної технології, Третиниченко Ю. О., Янішевський Є. С. (2018)
Бондар Н. М. - Вдосконалення системи мотивації персоналу з урахуванням стадії життєвого циклу транспортного підприємства, Коворотний В. А., Прудка Т. М. (2018)
Воркут Т. А. - Управління постачаннями швидкопсувних продуктів в системах ланцюгів постачань, Сопоцько О. Ю. (2018)
Дмитриченко М. Ф. - Напрями удосконалення системи управління науковими дослідженнями в національному транспортному університеті, Гутаревич Ю. Ф., Рутковська І. А. (2018)
Іванчук С. І. - Вплив інвестицій на розвиток туристичної галузі України, Компанець К. А. (2018)
Ilchenko V.Yu. - Analysis of Ukrainian enterprises’ innovative activity, Voitashevska Yu.O. (2018)
Козак Л. С. - Міжнародне співробітництво України в системі національних економічних пріоритетів, Федорук О. В., Лудченко Я. О. (2018)
Кривенко О. К. - Вплив транспортних коридорів на зовнішньоекономічну діяльність транспортних підприємств України, Гребельник М. М., Солоденко Ю. М. (2018)
Левіщенко О. С. - Прибуток як фінансове джерело розвитку підприємства, Харченко М. О. (2018)
Мінмін Вень - Особливості ефективного використання земельних ресурсів в сучасних умовах розвитку міст, Бубела А. В. (2018)
Савченко Л. В. - Сфери та можливості застосування одно- та багатономенклатурного АВС-аналізу для різних елементів логістичної системи та її бізнес-процесів, Семерягіна М. М., Котова С. О. (2018)
Славінська О. С. - Дослідження стану та особливостей інвестиційної привабливості земель міст України, Радзінська Ю. Б. (2018)
Соколова Н. М. - Імітаційне партнерство держави і бізнесу, Яценко Б. І. (2018)
Софійчук К. К. - Управління ризиками в туризмі (2018)
Хоменко І. О. - Сучасний та проблеми державного фінансування авіатранспортної галузі, Волинець Л. М., Середюк І. О. (2018)
Червякова В. В. - Інформаційно-комунікаційні технології як фактор соціально-економічного розвитку України, Червякова Т. І. (2018)
Шарай С. М. - Кластер як важлива складова транспортного сектору України, Рой М. П. (2018)
Титул, зміст (2018)
Талалаєв К. О. - Проблемні питання епідемічного процесу деяких соціально небезпечних хвороб в Одеській області, Козишкурт О. В., Лебедюк М. М., Голубятніков М. І., Пучкова Г. В. (2018)
Драчук В. М. - Порівняльна характеристика нефропротекторної активності таурину та канефрону при гентаміциновій нефропатії, Заморський І. І., Горошко О. М., Копчук Т. Г. (2018)
Регеда М. С. - Особливості змін ендогенної інтоксикації за умов розвитку експериментальної бронхіальної астми при хронічному пародонтиті та корекція їх тіотриазоліном, Щепанський Ф. Й., Щепанський Б. Ф. (2018)
Добрєва Л. М. - Розповсюдженість груп крові АВ0 серед населення Одеси, Білоконь С. В., Січняк О. Л. (2018)
Вакалюк І. І. - Оцінка ефективності та безпечності гіполіпідемічної терапії у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом (2018)
Іпатов А. В. - Показники первинної інвалідності при хворобах системи кровообігу в Україні протягом останніх років, Лисунець О. М., Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Зубко І. М., Бірець Н. М. (2018)
Каменщик А. В. - Внутрішньосерцева гемодинаміка та толерантність до фізичного навантаження у дітей з двостулковим аортальним клапаном серця (2018)
Коровай С. В. - Вміст нейроактивних амінокислот у плазмі крові жінок з перериванням вагітності в ранні та пізні терміни (2018)
Максимчук Н. О. - Вплив поєднаного застосування сорбілакту з L-аргініном на стан серцево-судинної системи у хворих із синдромом ендогенної інтоксикації, Коновчук В. М. (2018)
Рубцов Р. В. - Оцінка захворюваності та характеру непрацездатності у працівників гірничорудної та металургійної промисловості, хворих на пневмоконіоз у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень (2018)
Степановічус О. М. - Функціональний стан дендритних клітин в еу- та гетеротопічному ендометрії у безплідних жінок із зовнішнім генітальним ендометріозом (2018)
Тихонова С. А. - Комплексне обстеження та лікування пацієнта з інфарктом міокарда ІV типу з використанням високочутливого експрес-тесту на тропонін І, Холопов Л. С., Хижняк О. В., Тімаков О. М., Павлов С. В., Андрух В. А. (2018)
Усиченко К. М. - Асоціація поліморфізму генів цитокінів IL-4 та IL-10 з їхньою кількістю у хворих на хронічний гепатит С, Бажора Ю. І., Усиченко О. М., Лаврюкова С. Я., Пастерначенко Н. С., Мозгова В. О. (2018)
Марічереда В. Г. - Оцінка факторів ризику розвитку комплексної атипової гіперплазії ендометрія у жінок, Бикова Н. А. (2018)
Баташова-Галінська В. О. - Алгоритм оцінювання спірограм пульмонологічного пацієнта з урахуванням останніх узгоджувальних документів європейського респіраторного товариства, Шкуренко О. О., Сайдулаєва П. Ш. (2018)
Холодкова О. Л. - Клінічне значення тромбоцитопатії при цирозі печінки, Перепелюк М. М. (2018)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2018)
Аль-Амморі Х. А. - Статистична оцінка технологічної складності особливих випадків в польоті по зведенню аварійних контрольних карт, Дегтярьова А. О., Клочан А. Е. (2018)
Андрусенко О. М. - Мінімізація сил опору руху бурильної колони в точках розриву кривини осі свердловини, Глазунов С. М. (2018)
Баранов Г. Л. - Технологія інтеграції гетерогенних процесів моделювання формотворення матеріалів для майбутніх транспортних систем, Комісаренко О. С. (2018)
Баранов Г. Л. - Конструктивне комплексне моделювання інтелектуальних маневрених транспортних засобів, Міронова В. Л., Нікітіна О. С. (2018)
Березняцький В. В. - Використання тактики тварин з пошуку їжі як моделі вибору оптимального варіанту рішень комбінаторних задач (2018)
Боровий М. О. - Особливості теплового розширення політипів кристалів TlInS2 в інтервалі температур Т=180 – 300 К, Гололобов Ю. П., Ісаєнко Г. Л. (2018)
Вікович І. А. - Обґрунтування спрощеного аналітичного методу визначення величини горизонтальної сили удару рідини об стінки рухомої прямокутної ємкості, Дмитриченко М. Ф. (2018)
Вірста Л. В. - Збереження і збалансований розвиток лісів Прикарпаття, Лук’янова В. В., Хрутьба А. С. (2018)
Гавриленко О. В. - Оптимізація пошуку текстових даних за рахунок попередньої обробки вхідних даних, Гетьманенко О. В. (2018)
Горбунович І. В. - Вивчення проблеми виявлення критичних режимів функціонування бурильних колон у вертикальних та криволінійних свердловинах, Левківська Л. В. (2018)
Гуляєв В. І. - Сезонний перерозподіл полів напружень в конструкціях шаруватих покриттів доріг під дією транспортних навантажень, Шевчук Л. В., Куцман О. М. (2018)
Гутаревич Ю. Ф. - Удосконалення комбінованого методу регулювання потужності сучасного бензинового двигуна, Карев C. В., Ющенко М. М. (2018)
Заєць Ю. О. - Про механізм термопружного розшарування дорожніх покриттів при добових змінах в них полів температури (2018)
Івохін Є. В. - Оптимізація розподілу потужностей каналів передачі даних на основі алгоритму Oрліна, Аджубей Л. Т. (2018)
Іщенко Р. М. - Використання методу аналогії для підвищення мотивації студентів технічних університетів до вивчення фізики (2018)
Канін О. П. - Аналіз світового досвіду та розробка пропозицій щодо реалізації контрактів FIDIC в Україні, Харченко А. М., Цинка А. О. (2018)
Красулін О. C. - Структуризація локомотивного парку на залізничному транспорті промислових підприємств (2018)
Куліш М. Р. - Методика вимірювання двофотонного поглинання, Малиш М. І. (2018)
Кунда Н. Т. - Графоаналітична модель комбінації двох видів перевезень, Бабина Д. А. (2018)
Кунда Н. Т. - Оптимізація схеми доставки дрібнопартійних вантажів автомобільним транспортом, Олещук Н. В. (2018)
Куницька О. М. - Розгляд сучасних концепцій логістичного управління підприємством, Джигир В. А. (2018)
Лисін В. І. - Шляхи підвищення електропровідності карбоксилатних сольових систем, Мельник Н. І., Коваленко І. В. (2018)
Марков О. Д. - Фактори розвитку автосервісу (2018)
Марчук О. В. - Побудова напіваналітичного методу скінченних елементів для аналізу напружено-деформованого стану шаруватих композитних масивів, Левківський С. А. (2018)
Мейш В. Ф. - Xвильові процеси в системі циліндрична оболонка – двошарове ґрунтове середовище, Мейш Ю. А. (2018)
Мельниченко О. І. - Методи когнітивного і когерентного управління загрозами забезпечення цінностей стейкхолдерів проектів медичного закладу, Лепський В. В. (2018)
Мусійко В. Д. - Визначення раціональних режимів роботи інтенсифікаторів розвантаження ґрунту з робочих органів землерийних машин безперервної дії, Кравець С. В., Пухтаєвич О. І. (2018)
Поляков В. М. - Теоретичне дослідження руху автомобіля по нерівній дорозі, Разбойніков О. О. (2018)
Prokudin G. S. - Methods for determining optimal characteristics of transportation networks, Chupaylenko O. A., Dudnik O. S. (2018)
Сахно В. П. - Експертний аналіз причин зміни технічного стану автотранспортних засобів, Іванушко О. М. (2018)
Савіна О. Ю. - Управління ризиками портфелів проектів наукомістких підприємств, Харута В. С. (2018)
Сенаторова А. О. - Розробка раціональних транспортно-технологічних схем доставки вантажів з Європи в Азію, Процик О. П. (2018)
Сістук В. О. - Удосконалення організації пішохідного руху із застосуванням методу мікроімітаційного моделювання (2018)
Хаврук В. О. - Модель управління запасами в умовах невизначеності на основі теорії прийняття рішень (2018)
Шарай С. М. - Теоретичні засади формування транспортно-логістичного кластеру, Бабина Д. А., Ященко В. М. (2018)
Шлюнь Н. В. - Теоретичні передумови аналізу явищ випинання бурильних колон в криволінійних свердловинах (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Bhandari M. P. - Institutional Architecture for Sustainable Development (SD): A Case Study from Bangladesh, India, Nepal, and Pakistan, Bhattarai K. (2017)
Jiang Y. - Monetary Policy Surprises and the Responses of Asset Prices: An Event Study Analysis, Wang G. (2017)
Kleinschmidt H. - Labor Movements, Mainly in Eastern Europe (2017)
Vieira P. C. - Environmental Consciousness among Graduation Students: Comparing Ukraine with Portugal, Matvieieva Yu., Myroshnychenko Iu. (2017)
Ardil C. - Online Performance Tracking, Bilgen S. (2017)
Louis R. - What Leaders Should Know about E-government (2017)
Kostel M. - The Sustainable Development Goals for Eastern Partnership Countries: Impact of Institutions, Leus D., Cebotarenco A., Mokrushina A. (2017)
Us H. - Models of Scientific and Technical Zonal Formations for Ukraine and Forecast of Their Number Considering Foreign Experience, Chudaieva I. (2017)
Kamara R. D. - Creating Enhanced Capacity for Local Economic Development (LED) through Collaborative Governance in South Africa (2017)
Nelson E. M. - Socioeconomic Challenges – A Global Perspective Evaluating Invisible Connections-Resolutioning Necessary Global Collaborative (2017)
Ютілова К. С. - Еволюція кондуктометричного підходу до встановлення поведінки іонів четвертинних амонієвих солей у розчинах, Швед О. М. (2017)
Shpan'ko I. V. - Combined effects of structure and temperature on kinetics of reactions between 4-nitriphenyloxirane and arenesulfinic acids in dioxane, Sadovaya I. V. (2017)
Мельниченко В. И. - Физико-химические свойства сополимеров на основе фторалкилакрилатов и метилметакрилата, Манько К. И. (2017)
Одарюк В. В. - Новий підхід до визначення антирадикальної ємності поліфенолів в реакції з катіон-радикалом 2,2'-азинобіс-(3-етилбензтіазолін-6-сульфонової кислоти), Сігаєва Г. К., Каніболоцька Л. В., Зосенко О. О., Шендрик О. М. (2017)
Розанцев Г. М. - Синтез паравольфрамата Б цинка, Ерошина Е. В., Марийчак А. Ю., Радио С. В. (2017)
Лаховець К. М. - Каталізоване лакказою Trametes versicolor окиснення 7,8-дигідрокси-4-гідроксиметилкумарину, Цяпало О. С., Лесишина Ю. О., Фрасинюк М. С., Шендрик О. М. (2017)
Могильний О. М. - Оцінювання відповідності земельних відносин рівню і характеру розвитку продуктивних сил (2018)
Бондар В. С. - Стратегія та пріоритети розвитку біоенергетики в Україні, Фурса А. В., Гументик М. Я. (2018)
Kozak O. A. - Milk production in Ukraine: trends and perspectives, Hryshchenko O. Yu., Vasylchenko O. M. (2018)
Михайлова Л. І. - Організаційно-економічні засади функціонування ринку продукції бджільництва, Гриценко В. Л. (2018)
Россоха В. В. - Розвиток ринку молока та молокопродукції в Україні, Петриченко О. А. (2018)
Тулуш Л. Д. - Ринок агрострахування в Україні: тенденції та перспективи, Прокопчук О. Т. (2018)
Микитюк В. М. - Адаптація підприємств молокопродуктового підкомплексу України до міжнародних стандартів якості та безпечності харчової продукції: нормативно-правові та статистичні аспекти, Чугаєвська С. В. (2018)
Талавиря М. П. - Формування та функціонування ринку соняшнику в Україні, Шарковська С. О. (2018)
Ларіна Я. С. - Моделювання обсягів споживання м’ясопродуктів як основа формування стратегій та комплексів маркетингу м'ясопереробних підприємств, Луцій К. М. (2018)
Шпикуляк О. Г. - Досвід Німеччини у розвитку енергетичних кооперативів: перспективи для України, Іванченко В. О. (2018)
Духницький Б. В. - Глобальний попит на продовольство (2018)
Вітвіцький В. В. - Інституціональне середовище управління продуктивністю в аграрному секторі економіки (2018)
Васильков Є. В. - Оцінка конкурентоспроможності зерна колосових культур сільськогосподарських підприємств України (2018)
Ювілей вченого, державного діяча та організатора української аграрної науки (2018)
Вимоги до порядку оформлення та подання статей до друку в Міжнародному науково-виробничому журналі "Економіка АПК" (2018)
Содержание (2018)
Бенюк В. О. - Внутрішньоматкова рідина у жінок у постменопаузальний період: доброякісна vs злоякісна ознака, Кузьміна А. В., Ковалюк Т. В. (2018)
Шурпяк С. О. - Репродуктивне здоров’я і дисфункція щитоподібної залози, Пирогова В. І., Малачинська М. Й., Герасименко В. В. (2018)
Камінський В. В. - Важливість діагностики TORCH-інфекцій перед проведенням програм допоміжних репродуктивних технологій, Шалько М. Н., Малишева І. В., Чайка В. В., Сорокіна О. О. (2018)
Кузнецова И. В. - Аэробный вагинит: терминологические новости и выбор эмпирической терапии, Ших Е. В. (2018)
Сухін В. С. - Індивідуалізована тактика лікування хворих на саркому матки з урахуванням молекулярно-біологічних особливостей пухлини (2018)
Романенко Т. Г. - Ефективність прегравідарної підготовки у жінок групи високого інфекційного ризику, Суліменко О. М. (2018)
Павловська М. О. - Динаміка гормональних показників у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі цукрового діабету 2-го типу під впливом комплексної терапії із застосуванням антигомотоксикологічних препаратів (2018)
Пирогова В. І. - Клінічна ефективність корекції стану мікробіоти піхви у жінок з порушеннями репродуктивного здоров’я і післяпологовими ускладненнями в анамнезі, Фейта Ю. Р., Шурпяк С. О. (2018)
Продан Т. А. - Результативність контрольованої стимуляції овуляції у жінок зі зниженим оваріальним резервом, Данкович Н. О., Бабенко О. М. (2018)
Галицкая В. В. - Субклинический гипертиреоз: диагностические критерии и принципы лечения. Обзор руководства Европейской тиреоидной ассоциации 2015 года "Diagnosis and Treatment of endogenous subclinical hyperthyroidism" (2018)
Костюк А. Л. - Вагітність і пологи у жінок з недиференційованою дисплазією сполучної тканини: діагностика і профілактика гестаційних ускладнень (2018)
Романенко Т. Г. - Порівняння ефективності режимів антибактеріальної терапії при лікуванні безсимптомної бактеріурії у період вагітності, Суліменко О. М. (2018)
Маркевич В. В. - Особливості перебігу пологів у жінок різного віку (2018)
Шаповал О. С. - Современные подходы к лечению эндометриоидных кист яичников (2018)
Рожкова Н. И. - Эффективность препарата Мастодинон® для коррекции масталгии у женщин в пре- и перименопаузе, Бурдина И. И., Запирова С. Б., Мазо М. Л., Прокопенко С. П., Якобс О. Э. (2018)
Козак Х. В. - Роль дефіциту вітаміну D у виникненні патології у жінок перименопаузального віку (2018)
Шаповал О. С. - Проблемні питання лікування пацієнток репродуктивного віку з функціональними кістами яєчників (2018)
Кучер Е. В. - Современный взгляд на проблему железодефицитных состояний у девочек в пубертатный период (2018)
Корчинська О. О. - Роль дефіциту вітаміну D у виникненні акушерських та перинатальних ускладнень (Огляд літератури), Лоя Н. О. (2018)
Суслікова Л. В. - Оптимізація циклів лікування методами допоміжних репродуктивних технологій у пацієнток з трубно- перитонеальною безплідністю шляхом застосування процедури ін’єкційного скретчингу аутоплазмою, Сербенюк А. В. (2018)
Мандрикова А. С. - Оптимізація тактики ведення вагітності та ранніх передчасних пологів у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій (2018)
Толстанова Г. О. - Патологія ендометрія у жінок з нереалізованою репродуктивною функцією: діагностика і тактика лікування безплідності (2018)
Фесай О. А. - Роль поліморфізмів генів фолатного циклу при безплідності та на різних етапах перебігу вагітності, Стрелко Г. В., Уланова В. В. (2018)
Макаренко М. В. - Десмоидная опухоль передней брюшной стенки у женщины (Клинический случай), Говсеев Д. А., Гридчин С. В., Исаева Н. Х., Сокол И. В., Берестовой В. О., Ворона Р. Н. (2018)
Saridogan E. - Recommendations for the Surgical Treatment of Endometriosis. Part 1: Ovarian Endometrioma, Becker Ch. M., Feki A., Grimbizis G. F., Hummelshoj L., Keckstein J., Nisolle M., Tanos V., Ulrich U. A., Vermeulen N., and De Wilde R. L. (2018)
Cibula D. - Руководство для лечения пациентов с раком шейки матки, Pötter R., Planchamp F., Avall-Lundqvist E., Fischerova D., Meder Ch. H., Köhler Ch., Landoni F., Lax S., Lindegaard J. Ch., Mahantshetty U., Mathevet P., McCluggage W. G., McCormack M., Naik R., Nout R., Pignata S., Ponce J., Querleu D., Raspagliesi F., Rodolakis A., Tamussino K., Wimberger P., and Raspollini M. R. (2018)
Оптимизация послеродового ухода (2018)
Бербер Н. - Стилістичний синтаксис прози Марії Матіос: ампліфікація поетонімів (2017)
Боклах Д. - Метафізичний модус відтворення топосу міста: інтерпретація міського простору Петербурга в поемі "Сон" ("У всякого своя доля…") Т. Шевченка (2017)
Джигун Л. - Літературний тревелог як жанр мандрівної прози: походження та історичний розвиток (2017)
Кіщенко А. - Синтаксичні засоби репрезентації категорії адресантності в сучасному художньому дискурсі (2017)
Льохарт Д. - Своєрідність трансформації біблійних образів у поезії Віри Вовк (2017)
Сорока Т. - Термінологічне визначення складників лексичного значення українських аксіономенів (2017)
Фокина С. - Дионисийский контекст пасторальных и меланхолических мотивов в лирике А. Ширяева (2017)
Нестерук С. - Наративна стратегія в романі С. Алексієвич "У війни не жіноче обличчя…" (2017)
Гоменюк А. - Сатирико-дидактичне переосмислення романічного мотиву "випробування" в романі Р. Гріна "Гріш мудрості, куплений за мільйон каяття" (2017)
Лемещук Л. - Діалектика розвитку англійського постколоніального роману (2017)
Маланій Н. - Дизабілиті в історико-філософському та літературному дискурсах античності (2017)
Рева І. - Історіософія й антифразис у поемі "Мазепа" Дж. Г. Байрона (2017)
Буць Ж. - Любов як прояв гендерної ідентифікації сучасної французької жіночої прози (2017)
Zhukovets A. - Kooperatives lernen als eine interventionsmassnahme (2017)
Калашникова М. - Інноваційна репрезентація концепту literature (на матеріалі англійської мови) (2017)
Кривенець І. - Комунікативна специфіка мовленнєвих актів репрезентативів у творчості Бернара Вербера (2017)
Крикніцька І. - Англійські фразеологізми з кулінарним компонентом у когнітивно-семантичній парадигмі (2017)
Літвінова Н. - Словотворчі моделі композит, що входять до лсг "людина, чоловік" у давньоверхньонімецькій, середньоверхньонімецькій і нововерхньонімецькій мові (2017)
Любимова Ю. - Спонукальні дієслова як домінанта реалізації семантики імперативності в сучасній китайській мові (2017)
Оксанич М. - Маркери підрядності в давньонімецькому складному реченні (2017)
Пожар А. - Специфіка лексико-семантичного поля "вік" у сучасній англійській мові (2017)
Романюк О. - Реаліті-шоу як особливий жанр телевізійного дискурсу (2017)
Самусевич О. - The principal and secondary parts of a sentence in modern English (2017)
Сандій Л. - Неономінація в англійській мові сфери економіки (2017)
Суима И. - Влияние лингвистических и экстралингвистических факторов на построение респонсивной конструкции (2017)
Тихоніна С. - Просодичні особливості реалізації композиційно-мовленнєвих форм розповіді, опису та роздуму в англомовному детективі (на матеріалі усного дискурсу) (2017)
Фадєєва О. - Адекватність перекладу англійських термінів кредитно-банківської сфери, Походій В. (2017)
Чекарева Є. - Концептуально-функційний підхід до вивчення лексики просторової й часової семантики в давньогрецькій мові (2017)
Шайнер І. - Лексико-семантична структура художнього прозового тексту у світлі антропоцентричної парадигми (2017)
Башкирова О. - "Чоловік у стані кризи": світоглядні та естетичні виміри художньої моделі (на матеріалі сучасної української романістики) (2017)
Жиленко І. - "Нечиста сила": збірки А. Аверченка і В. Королева-Старого (2017)
Бєліцька Є. - Власні назви у контекстах іменування: граматичний аспект (2017)
Кривенко Г. - Лінгвофілософські засади корпусної дискурсології (2017)
Ляшко О. - Проблема інтертекстуальності у міждисциплінарному висвітленні (на матеріалі православних проповідей) (2017)
Башманівський О. - Проблеми машинного перекладу заголовків публікацій змі за допомогою програмних продуктів вільного доступу, Вигівський В., Моркотун С. (2017)
Лукіянчук Ю. - Структурні типи чотирикомпонентних військових термінів та їх переклад (2017)
Кротенко Л. - Етнолінгвістика з позиції сучасного викладання в аспекті перекладознавства (на матеріалі авторського посібника Britain vs. Ukraine: ethnolinguistic studies (Wheel of the Year, Festivals) – свято Litha vs. Івана Купала) (2017)
Чепурна З. - Berucksichtigung von landeskundlichen aspekten beim Ubersetzen der politischen Reden, Лисенко Г. (2017)
Содержание (2018)
Гузь А. Н. - Влияние начальных напряжений на волны Лэмба в системе "полупространство идеальной жидкости – упругий слой", Багно А. М. (2018)
Каминский А. А. - О напряженном состоянии вблизи маломасштабной трещины в угловой точке границы раздела сред, Кипнис Л. А., Полищук Т. В. (2018)
Баженов В. А. - О полуаналитическом методе конечных элементов в динамических задачах линейной механики разрушения, Вабищевич М. О., Солодей И. И., Чепурная Е. А. (2018)
Григоренко Я. М. - Слоистые неоднородные полые цилиндры с вогнутым гофрированным поперечным сечением под действием внутреннего давления, Рожок Л. С. (2018)
Ярецкая Н. А. - Контактная задача для жесткого кольцевого штампа и полупространства с начальными (остаточными) напряжениями (2018)
Жук А. П. - О радиационной силе, действующей в акустическом поле на твердую сферическую частицу у свободной поверхности жидкости, Жук Я. А. (2018)
Мейш В. Ф. - Распространение цилиндрических и сферических волн в двухслойных грунтовых средах, Мейш Ю. А., Мельниченко А. И. (2018)
Сторожук Е. А. - Напряженно-деформированное состояние возле отверстия в податливой на сдвиг композитной цилиндрической оболочке эллиптического сечения, Чернышенко И. С., Яцура А. В. (2018)
Киричок И. Ф. - Вынужденные колебания и виброразогрев гибкой вязкоупругой балки с пьезоэлектрическими сенсором и актуатором с учетом деформации сдвига, Чернюшок О. А. (2018)
Григоренко А.Я. - Расчет осесимметричного напряженно-деформированного состояния непрерывно неоднородного полого шара, Яремченко Н.П., Яремченко С.Н. (2018)
Легеза В. П. - Динамика виброзащитной системы с шаровым гасителем колебаний (2018)
Аврутов В. В. - Автономное определение начальной широты с помощью инерциально-измерительного модуля (2018)
Хорошун А. С. - О стабилизации поступательных движений вращением эксцентрикового маховика (2018)
Алиев Ф. А. - О решении системы матричных уравнений Сильвестра, Ларин В. Б. (2018)
Кубенко Вениамин Дмитриевич (к 80-летию со дня рождения) (2018)
Содержание (2018)
Бурка О. А. - Мікоплазма геніталіум – таємний руйнівник, Лигирда Н. Ф. (2018)
Жук С. І. - Психосоціальні аспекти пологів, Щуревська О. Д. (2018)
Голяновський О. В. - Інновації розродження вагітних з аномально інвазивною плацентою: placenta percreta (Випадок з практики), Мехедко В. В., Савонік А. О., Гончаренко Д. О., Кучер В. М., Верещагін С. В., Герасімов С. В. (2018)
Тезиков Ю. В. - Методология профилактики больших акушерских синдромов, Липатов И. С., Фролова Н. А., Кутузова О. А., Приходько А. В. (2018)
Жук С. И. - Управление биотопами женщины – новые подходы, Шляхтина А. А. (2018)
Мазур Ю. Ю. - Оцінка стану біоценозу піхви у пацієнток з рецидивом ектопії циліндричного епітелію шийки матки в умовах інфікування вірусом папіломи людини, Пирогова В. І., Кузь Н. М. (2018)
Пирогова В. І. - Порівняльне дослідження ефективності топічної терапії комбінованими препаратами змішаних вагінітів, асоційованих з цервіцитами, Шурпяк С. О., Фейта Ю. Р., Малачинська М. Й., Кузь Н. М. (2018)
Стрелко Г. В. - Анатомо-функціональний стан органів малого таза у жінок зі зниженою відповіддю на стимуляцію яєчників (2018)
Паньків В. І. - Сучасні підходи до лабораторної діагностики і менеджменту синдрому тиреотоксикозу (2018)
Шеремета Р. З. - Оцінка лікувального та профілактичного потенціалу препарату Канефрон® Н у лікуванні гестаційного пієлонефриту у вагітних, Сабадаш М. Є., Шуляк О. В. (2018)
Романенко Т. Г. - Великі акушерські синдроми – сучасні можливості профілактики, Суліменко О. М. (2018)
Моцюк Ю. Б. - Акушерські та перинатальні наслідки розродження жінок із варикозною хворобою (2018)
Голяновський О. В. - Ведення вагітності та розродження жінок на тлі гострого панкреатиту, Фелештинський Я. П., Павлів Т. П., Гончаренко Д. О. (2018)
Басюга І. О. - Вивчення біотопу пологових шляхів у вагітних з маловоддям (2018)
Pakharenko L. V. - Role of genetic factors in the development of premenstrul syndrome (2018)
Жук С. И. - Междисциплинарный подход в менеджменте хронической тазовой боли у женщин, Гордийчук О. А. (2018)
Садигов Ю. М. - Клініко-анамнестичні особливості гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку (2018)
Захаренко Н. Ф. - Можливі шляхи корекції тяжких форм клімактеричного синдрому у жінок на тлі ендометріозу, Коваленко Н. В., Ретунська І. М. (2018)
Флаксемберг М. А. - Особливості клінічного перебігу міоми матки у жінок репродуктивного віку (2018)
Дубоссарская З. М. - Концептуальная модель необходимости преодоления климактерических расстройств (Клиническая лекция) (2018)
Артьоменко В. В. - Плацентарний синдром як імовірний фактор ризику розвитку прееклампсії (Огляд літератури), Берлінська Л. І. (2018)
Вигівська Л. М. - Особливості психоемоційного стану та біопродукування стрес-асоційованих гормонів у вагітних після застосування допоміжних репродуктивних технологій, Усевич І. А., Майданник І. В., Олешко В. Ф. (2018)
Жабченко І. А. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій на тлі ожиріння (За даними ретроспективного аналізу), Сюдмак О. Р. (2018)
Гинекологическая помощь для подростков и молодых женщин с расстройствами пищевого поведения (2018)
Менеджмент болевого синдрома после родов (2018)
Вишневська Л. В. - Пізнавальний інтерес – основна рушійна сила якісного навчання, дослідження ефективності його формування, Вишневський В. П., Попович Т. А., Рябініна Г. О., Іваніщук С. М. (2017)
Дідух А. Я. - Біоморфологічна характеристика родини Menyanthaceae (Dumort.) Dumort. Колекції ботанічного саду ім. Акад. О. В. Фоміна та їх практичне використання, Мазур Т. П., Дідух М. Я. (2017)
Ершова О. Н. - Возрастные особенности антиоксидантной системы самцов и самок Rapana venoza с акватории Одесского залива Черного моря, Каракис С. Г., Лавренюк Т. И., Драгоева А. Г., Ковтун О. А. (2017)
Павлова Н. Р. - Анатомічна будова дворічного стебла Zizyphus jujube, Іздебська О. С., Павлов В. В. (2017)
Казначєєва М. С. - Роль морфометричних показників у визначенні систематичої належності тварин, Аркушина Г. Ф., Ворона С. О. (2017)
Коноваленко О. Є. - Зміни рістрегулюючих властивостей похідного спірокарбону в залежності від різних характеристик фітотестів, Сидорович М. М., Ковальова Є. Г., Кот C. Ю. (2017)
Кузьменко Л. П. - Оцінка стану здоров’я студентів Ніжинського медичного коледжу залежно від способу життя, Салій Т. В. (2017)
Lanovenko E. - Structural organization of the Kherson region population system and its transformation under influence of marriage migration (2017)
Оксентюк Я. Р. - Акаридієві кліщі підродини Rhizoglyphinae (Acariformes, Acaridae) – шкідники овочевих культур Житомирського полісся (2017)
Шевряков М. - Інсулін: шлях до істини (2017)
Шешурак П. Н. - Божьи коровки (Coleoptera: Coccinellidae) в садах малых и средних городов северо-востока Украины, Назаров Н. В., Стрелец А. В. (2017)
Балуєва О. В. - Теоретико-методичні аспекти реінтеграції мігрантів в Україні, Чуприна О. О. (2018)
Дятлова В. В. - Розвиток понятійно-категоріального апарату в сфері інноваційної діяльності регіону, Петрик І. В. (2018)
Чечель А. О. - Концептуальні основи формування механізму реалізації стратегії еколого-економічного розвитку, Тарасенко Д. Л. (2018)
Солоха Д. В. - Державне регулювання економічного розвитку підприємств культури (2018)
Орлова Н. С. - Корпоративна соціальна відповідальність українського бізнесу: проблеми та шляхи розвитку, Мохова Ю. Л., Андрійчук Є. О. (2018)
Колісник Г. М. - Сутність державного регулювання в політиці сприяння функцій соціально-культурної сфери (2018)
Сотниченко Л. Л. - Проблеми забезпечення плавскладу судоходних компаній, Бурмака Л. О. (2018)
Штулер І. Ю. - Підвищення безпеки оцінювання експертних знань, Лях І. М. (2018)
Дятлова Ю. В. - Інвестиційний ринок України: стан та перспективи розвитку, Бородаєнко Н. В., Кердівар В. В. (2018)
Береза В. В. - Нововведення в галузі морських перевезень (2018)
Ковальова М. Л. - Міжнародна стандартизація як інструмент мінімізації ризиків в зовнішньоекономічній діяльності (2018)
Лохман Н. В. - 3D-модель інноваційного процесу (2018)
Роженко О. В. - Оптимізація структури балансу підприємства шляхом управління станом його фінансової рівноваги (2018)
Сержанов В. В. - Організаційно-правове забезпечення інноваційних інтересів підприємництва в контексті евроінтеграційного вектору національного розвитку (2018)
Сурай А. С. - Бізнес-середовище – пріоритетна складова і тригер розвитку регіонів України (2018)
Бітюк І. М. - Світовий досвід становлення бізнес-інкубування в системі заходів регіональної політики (2018)
Володіна В. О. - Кластерний підхід до реалізації інноваційних ДПП-проектів (2018)
Оніщенко В. В. - Значення людських ресурсів для інноваційного розвитку підприємства (2018)
Устинов Р. Г. - Організаційна культура на підприємствах морської галузі (2018)
Ходикіна В. В. - Світовий ринок кави: сучасний стан та проблемні питання, Родіна О. Г. (2018)
Загарій В. К. - Особливості обліку та управління витратами на підприємствах: вітчизняний та зарубіжний досвід, Мельнік К. В. (2018)
Чернишов О. Ю. - Сучані підходи до кластерного розвитку економіки України (2018)
Рекова Н. Ю. - Управління енергозбереженням у промисловості: передумови та екстерналії, Тельнова Г. В., Тищенко Є. Б. (2018)
Ясинська О. Г. - Формування понятійно-категоріального інструментарію менеджменту підприємств індустрії моди (2018)
Мойсеєнко К. Є. - Система фінансової безпеки держави: зміст, складові, функціональні зв'язки, Уракін М. Г. (2018)
Качур О. О. - Основні загрози фінансовій безпеці суб'єктів підприємництва виноробної галузі, Мальований Б. Ю. (2018)
Момчилова А. Г. - Формування системи менеджменту косметичної галузі (2018)
Рекова Н. Ю. - Система принципів формування звітності бюджетних установ в умовах інтеграційних процесів, Кононенко О. Л., Устич В. А. (2018)
Шевченко О. В. - Особливості маркетингової діяльності салонів краси (2018)
Грицына В. И. - Влияние состава газовой фазы и тока тлеющего разряда на кинетику роста легированных азотом наноструктурных алмазных покритий, Дудник С. Ф., Кошевой К. И., Опалев О. А., Стрельницкий В. Е. (2012)
Каримов А. В. - Исследование эффекта насыщения тока стока полевого транзистора с последовательно соединенными каналами, Ёдгорова Д. М., Абдулхаев О. А., Якубов Э. Н., Юлдашев Ш. Ш., Тураев А. А. (2012)
Бажин А. И. - Влияние режима магнетронного распыления и состава реакционного газа на структуру и свойства пленок ITO, Троцан А. Н., Чертопалов С. В., Стипаненко А. А., Ступак В. А. (2012)
Бахтінов А. П. - Фізичні властивості композитних наноструктур, сформованих на основі шаруватого напівпровідника p-GaSe і нанорозмірних тривимірних включень сегнетоелектрика KNO3, Водоп’янов В. М., Ковалюк З. Д., Кудринський З. Р., Нетяга В. В. (2012)
Бушкова В. С. - Температурна імпеданс-спектроскопія композитів системи (1-x)MgFe2O4 – xBaTiO3, Копаєв О. В. (2012)
Гулямов Г. - Тепловое уширение плотности состояний и температурная зависимость ширины запрещенной зоны, Шарибаев Н. Ю., Эркабоев У. И. (2012)
Дадамирзаев М. Г. - Фазовые портреты деформационных эффектов в полупроводниках в импульсном режиме, Гулямов А. Г. (2012)
Долгов А. С. - Неоднородные распределения в моноатомном слое в условиях осаждения извне, Валуйская А. В. (2012)
Калугин В. Д. - Влияние состава раствора и микродисперсной металлической фазы в объёме реактора на эффект гидродинамического ограничения скорости химического осаждения серебра, Опалева Н. С., Сидоренко О. В., Кустов М. В., Бородкина А. О. (2012)
Рахматов А. З. - Анализ переходных процессов в радиационно облученых кремниевых p+nn+-структурах, Каримов А. В. (2012)
Коломієць В. М. - Структурно-фазовий стан та дифузійні процеси в плівкових системах на основі Co, Cu та Cr, Лобода В. Б., Шкурдода Ю. О., Дехтярук Л. В. (2012)
Головина И. С. - Особенности фазовых переходов в наноразмерных порошках KTa0.7Nb0.3O3, Брыкса В. П., Стрельчук В. В., Родионов В. Е., Литвиненко В. В. (2012)
Азаренков Н. А. - Особенности разрушения силицидных покрытий при динамических механических загрузках, Литовченко С. В., Береснев В. М., Чишкала В. А., Гравнова Л.В., Огиенко С. И. (2012)
Маматкаримов О. О. - Релаксационные изменения подвижности и концентрации носителей заряда в Si с глубокими примесными уровнями при воздействии импульсного давления, Хамидов Р. Х., Жабборов Р. Г., Туйчиев У. А., Кучкаров Б. Х. (2012)
Сухов В. Н. - Плавление поликристаллических плёнок свинца и висмута на аморфных углеродных подложках, Дукаров С. В., Чурилов И. Г., Петрушенко С. И., Павлов А. В. (2012)
Точилін С. Д. - Часовий розвиток комбінаційного розсіювання світла при фазовому b-a-переході сірки (2012)
Удовицкий В. Г. - Развитие плазменных методов синтеза фуллеренов, Кропотов А. Ю., Фареник В. И. (2012)
Ковалюк З. Д. - Електричні властивості моноселеніду індію, легованого селенідом ванадію, Боледзюк В. Б., Шевчик В. В., Дубик О. М., Камінський В. М. (2012)
Правила оформления рукописей (2012)
Тематичні напрямки (2012)
Вихідні дані (2012)
Данько М. І. - Транспортно-логістична система в межах міжнародних транспортних коридорів та її вплив на транзитні можливості України (2011)
Дикань В. Л. - Перспективи розвитку швидкісного залізничного руху в Україні в умовах міжнародних транспортних коридорів (2011)
Винников В. В. - Управление эффективностью развития и функционирования флота в системе МТК (2011)
Галаєвська Д. В. - Фактори розвитку контейнерних перевезень у Чорноморському регіоні (2011)
Дейнека А. Г. - Развитие логистики в контексте реформирования железнодорожного транспорта, Лаптий Е. С. (2011)
Дикань В. В. - Значення мультимодальних транспортних вузлів у системі міжнародних транспортних коридорів (2011)
Жердєв М. Д. - Вплив сучасних видів перевезень на конкурентоспроможність роботи залізничного транспорту (2011)
Зубенко В. О. - Створення сучасної інфрастуктури транспортної системи України (2011)
Ковалева Ю. А. - Контейнерные перевозки в Черноморском регионе:развитие и перспективы (2011)
Корінь М. В. - Пріоритетність створення транспортно-логістичної системи країни на базі формування регіональних ТЛЦ (2011)
Кузьменко Ю. А. - Мировые экономические отношения и развитие мировых интеграционных процессов на рынке транспортных услуг (2011)
Лунина Т. А. - Концептуальные подходы к формированию транспортной инфраструктуры Российской Федерации (2011)
Маковоз Е. В. - Формирование долговременной стратегии развития транспортных коммуникаций Украины, Кучерявенко Е. Н., Лютый Д. В. (2011)
Машканцева С. А. - Задачи развития морской транспортной индустрии (2011)
Мезина Л. В. - Параметры конкурентного позиционирования морских транспортных предприятий (2011)
Панкратов В. И. - Формирование логистической технологии "сухой порт" в условиях железнодорожного транспорта необщего пользования, Ломотько Д. В., Бутько Т. В. (2011)
Панченко С. В. - Стратегічні передумови розвиткутранспортно-логістичної сфери в Україні (2011)
Пащенко Ю. Є. - Перспективи участі транспортної системи України в міжнародних інтеграційних процесах (2011)
Полякова О. М. - Умови інтеграційних процесів в країнах Євразійського простору при формуванні транспортних коридорів, Соломніков І. В. (2011)
Примачева Н. Н. - Инструментарий сбалансированности структурных составляющих судоходного рынка транспортных услуг (2011)
Савченко К. А. - Логістичні центри в системі транспортних перевезень (2011)
Смолец В. В. - Транспортный потенциал Украины в системе энергетической безопасности государства (2011)
Суворова О. Л. - Ефективна логістика як умова забезпечення сталого розвитку транспотної галузі України (2011)
Токмакова І. В. - Проблеми створення регіональних транспортно-логістичних комплексів в Україні (2011)
Толстова А. В. - "Центр наукових досліджень" як основа інноваційно-технологічного центру розвитку транспортної системи України (2011)
Устенко М. О. - Обгрунтування створення логістичних центрів в процесі Європейської транспортно-логістичної інтеграції (2011)
Уткіна Ю. М. - Міжнародні транспортні коридори - особлтвий пріоритет України на шляху інтеграції у світову економічну систему (2011)
Челядінова Н. Г. - Доцільність застосування державно-приватного партнерства при впровадженні швидкісного та високошвидкісного руху на залізницях України (2011)
Шраменко О. В. - Розвиток міжнародних транспортних коридорів та екологічна безпека (2011)
Штуца В. М. - Інвестування розвитку транспортних коридорів на території України (2011)
Астахов В. М. - Механізм формування конкурентних переваг на транспорті (2011)
Бажан А. Н. - Особенности локального сегмента костерного судоходства (2011)
Белоус К. В. - Механізм формування стратегії розвитку порту (2011)
Бутько Т. В. - Методологический подход к формированию логистической системы на железных дорогах Украины, Ломотько Д. В., Котяй В. Ф. (2011)
Дейнека О. Г. - Фактори й умови розвитку транспортної інфраструктури (2011)
Ейтутіс Г. Д. - Удосконалення управління транспортною системою України (2011)
Єрьоміна М. О. - До питання оздоровлення й розвитку транспортно-колійного комплексу України (2011)
Задоя В. О. - Удосконалення механізму управління залізничними пасажирськими перевезеннями у приміському сполученні (2011)
Зова В. А. - Підвищення ефективності діяльності залізниць України: особливості сучасного стану (2011)
Калініченко Л. Л. - Необхідність впровадження міжнародних стандартів залізничної промисловості в Україні (2011)
Кібік О. М. - Розвиток конкурентоспроможності підприємств морського транспорту України (2011)
Ковалевич Л. С. - Основні принципи розмежування функцій управління залізниць (2011)
Кондратюк М. В. - Формування державного транспортно-промислово-фінансового холдингу на залізничному транспорті України (2011)
Корнута Л. М. - Розвиток функцій державного управління транспортною сферою (2011)
Котик В. О. - Шляхи підвищення ефективності пасажирських перевезень в Україні (2011)
Котик В. В. - Основні підходи до формування тарифної політики (2011)
Маркова І. В. - Визначення функцій держави та приватних структур при використанні сучасних підходів до комерціалізації залізничної галузі (2011)
Моцна І. В. - Зарубіжний досвід проведення реформування залізничного транспорту (2011)
Панченко Н. Г. - Проблеми розвитку транспортно-дорожнього комплексу України (2011)
Пархоменко И. Н. - Стратегические приоритеты восстановления статуса морского государства (2011)
Позднякова Л. О. - Аналіз роботи транспорту України (2011)
Позднякова Л. О. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності залізниць в сучасних умовах, Лакуста Г. Г. (2011)
Реброва А. Ю. - Сучасні підходи до розробки стратегії залізничного транспорту України (2011)
Сліпченко О. Л. - Особливості реформування залізничного транспорту (2011)
Тройнікова О. М. - Управління транспортною безпекою (2011)
Фомазов В. О. - Проблеми впровадження швидкісного руху на залізничному транспорті України (2011)
Чебанова О. П. - Основи побудови моделі розвитку соціально-економічного потенціалу підприємств залізничного комплексу (2011)
Широков М. А. - Проблемы адаптации систем формирования и учета издержек портового производства к международной практике (2011)
Юрченко Ю. М. - Шляхи скорочення транспортних витрат у єдиній транспортній системі країни (2011)
Ананко І. М. - Визначення вимог пасажирів до автотранспортних послуг, що надаються маршрутними таксі м. Харкова (2011)
Голубкова И. А. - Особенности реализации конкурентных преимуществ в круизном судоходстве (2011)
Громова О. В. - Перспективи розвитку пасажирського залізничного комплексу України (2011)
Назаренко І. Л. - Кадрова політика в сфері інноваційної діяльності на залізничному транспорті (2011)
Наумова О. Е. - Дослідження стану сервісного обслуговування пасажирів на Південній залізниці, Антонова О. І. (2011)
Чорнобровка І. В. - Процесно-орієнтоване бюджетування як ефективний механізм управління витратами залізничного транспорту (2011)
Шинкаренко В. Г. - О содержании понятия "Управление маркетинговой деятельностью предприятия" (2011)
Ареф'єва О. В. - Тенденції розвитку підприємств авіабудування, як основа сучасного наукоємного виробництва в Україні (2011)
Бараш Ю. С. - Учет состояния общества при развитии транспортной системы Украины (2011)
Береза В. В. - Управления оптимальностью состояния региональных транспортных комплексов (2011)
Божок А. Р. - Методичні підходи до визначення собівартості перевезень (2011)
Бормотова М. В. - Дослідження сутності поняття "лізинг" (2011)
Брагарник О. О. - Особливості кругообороту та обороту капіталу транспортного підприємства в умовах трансформаційної економіки України (2011)
Бутько Т. В. - Формування удосконаленої інформаційно-керуючої системи прикордонної передавальної станції на основі використання інтелектуальних технологій, Бауліна Г. С. (2011)
Бутько Т. В. - Формування технологічного процесу пропуску транзитних поїздів підвищеної ваги за "жорсткими" нитками графіку, Костиркіна Т. О. (2011)
Бутько Т. В. - Розробка моделі розвитку і експлуатації залізничних напрямків на стратегічному рівні планування, Прохорченко А. В., Горбачов О. А. (2011)
Бутько Т. В. - Удосконалення системи орієнтування залізничних вокзалів на основі моделювання динаміки руху пасажиропотоків, Прохорченко А. В., Журба О. О. (2011)
Бутько Т. В. - Дослідження впливу експлуатаційної надійності транспортних систем на графік руху поїздів, Соломаха І. В. (2011)
Бутько Т. В. - Удосконалення АРМ інженеру пасажирської служби у частині формування схем обігу пасажирських составів, Ходаківська Є. В. (2011)
Гайворонська Т. М. - Щодо заходів природоохоронної діяльності на залізницях України (2011)
Голодницький О. Г. - Розвиток бізнес-діяльності підприємств, що забезпечують безпеку суден (2011)
Давидова Т. В. - Аналіз розвитку соціальної сфери залізничного транспорту (2011)
Данько М. І. - Розподіл порожнього парку вагонів при застосуванні генетичного алгоритму, Лаврухін О. В., Рибальченко Л. І. (2011)
Дергоусова А. О. - Важливість визначення насиченості напрямку об'єктами туристичної значущості та бажання туристів на здійснення залізничного туру при розробці стратегії розвитку залізничного туризму в Україні (2011)
Дикань О. В. - Шляхи підвищення експорту транспортних послуг (2011)
Диколенко О. Г. - Інвестування залізниць України як передумова їх модернізації, Йолкін Д. Г. (2011)
Зеньчук Н. Ф. - Устойчивое соотношение между расходами на ремонты автомобильного подвижного состава и расходами на топливо, Залужная А. В. (2011)
Зоріна О. І. - Сегментація попиту на залізничні туристичні послуги, Сиволовська О. В. (2011)
Калініченко О. І. - Життєвий цикл залізничної техніки як критерії її конкурентоспроможності (2011)
Каличева Н. Є. - Основні проблеми запровадження швидкісного руху в Україні (2011)
Когут Ю. О. - Обгрунтування показників оцінки бізнес-процесів автотранспортних підприємств (2011)
Колесников А. В. - Регулирование тарифов на железнодорожные перевозки (2011)
Кравченко Ю. М. - Теоретичні підходи до інтегрованих корпоративних структур (2011)
Криворученко О. А. - Современные проблемы финансирования железнодорожного транспорта Украины (2011)
Крысько С. Л. - Концепция контейнерпорт-Одесса (2011)
Лаврухін О. В. - Формування підходів щодо реалізації системи підтримки прийняття рішень оперативного управління експлуатаційною роботою з розподіленим штучним інтелектом (2011)
Литовченко В. Б. - Направления повышения эффективности использования вагонов различных собственников на железных дорогах России (2011)
Ломинога И. В. - Оптимизация расходов по безопасности на железных дорогах (2011)
Ломотько Д. В. - Обгрунтування підходів щодо визначення рівня цільового використання технічних засобів промислового залізничного транспорту, Зайончківский І. В., Діденко Л. М. (2011)
Лук'янова О. М. - Необхідність створення галузевої лізингової компанії (2011)
Маковоз Е. В. - Значение экономической интеграции Украины с западноевропейскими государствами, Емельянова А. Ю., Кияшко Г. Н., Мартынова Ю. В. (2011)
Манівчук В. В. - Аналіз тарифної політики залізничного транспорту (2011)
Мельник В. О. - Роль ремонтного господарства в забезчпеченні ефективного функціонування залізничного транспорту (2011)
Мирошниченко Ю. В. - Проблеми щодо обліку пільгового контингенту в приміських пасажирських перевезеннях на залізничному транспорті (2011)
Міщенко С. П. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій в процесах забезпечення позитивної економічної динаміки (2011)
Міщенко М. І. - Автоматизація розрахунку експлуатаційних показників колійної інфраструктури залізничного транспорту (2011)
Мова М. А. - Развитие системы управления инвестиционными проектами придприятий железнодорожного транспорта на базе интегрированных информационных технологий (2011)
Омельченко Т. Ю. - Проблемы логистики и пути их решения в Украине (2011)
Примачев Н. Т. - Факторы кризисного состояния торгового судоходства (2011)
Сочинський М. С. - Оценка стоимости предприятия морского транспорта как инструмент анализа эффективности деятельности (2011)
Сухорукова Т. Г. - Трудовая миграция, как фактор национальной безопасности (2011)
Тесленко Т. В. - Щодо питання про розробку механізму розрахунків взаємовідносин залізничних адміністрацій при втраті або пошкодженні до ступеня виключення рухомого складу із інвентарю, Сурмило Н. С. (2011)
Усов А. В. - Інформаційно-технологічні моделі оперативного управління проектами транспортних систем, Григорова Т. М. (2011)
Фролов А. И. - Интеграция Украины в мировое хозяйство, Косич М. В., Павлов В. И., Столовая С. Н. (2011)
Хайминова Ю. В. - Экономические последствия морского пиратства (2011)
Чередниченко О. Ю. - Пріоритетність співпраці укрзалізниці з вітчизняними підприємствами транспортного машинобудування (2011)
Швец С. І. - Відтворення об'єктів основних фондів колійного господарства в сучасних умовах, Міщенко О. М. (2011)
Шкорупо Д. А. - Сучасний стан фрахтового ринку та принципи його спеціалізації (2011)
Якименко О. М. - Особливості впровадження "електронного квитка" на залізничному транспорті (2011)
Якименко Н. В. - Вирішення проблем якості залізничної техніки (2011)
Афоніна О. М. - Ліквідність як фактор впливу на вартість підприємства (2011)
Боровик Ю. Т. - Надійність систем управління будівельним виробництвом в ринкових умовах (2011)
Вовк А. А. - Проблемы оценки эффективности производственной деятельности организаций железнодорожного транспорта, Вовк Ю. А., Богомаз Л. В. (2011)
Вовк Ю. А. - Проблемы оценки эффективности инвестиционных проектов в организациях железнодорожного транспорта (2011)
Воловельськая И. В. - Разработка организационно-экономического механизма процесса принятия управленческих решений (2011)
Гненний М. В. - Оцінка особливо привабливих об'єктів залізничного транспорту на базі спеціальної вартості, Гненний О. М. (2011)
Гончаренко Н. Г. - Вплив девальвації гривні на соціально-економічний стан України (2011)
Гриценко Н. В. - Головний крок до підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту України (2011)
Єлагін Ю. В. - Вплив персоналу та конкурентоспроможність підприємств транспорту (2011)
Єрмоленко О. А. - Проблеми стратегічного управління в сучасних умовах (2011)
Жихарева В. В. - Формирование инвестиционного портфеля судоходной компании (2011)
Зайцева І. Ю. - Розширення тезаурусу організації захисту підприємства від недружнього поглинання (2011)
Іванілов О. С. - Методи зниження економічних ризиків на підприємствах (2011)
Кисіль С. В. - Інтелектуальний капітал як невід'ємна складова інтелектуальних послуг (2011)
Козир О. М. - Удосконалення фінансового планування на підприємствах залізничного транспорту (2011)
Криворучко О. Н. - Особенности применения процессного подхода к управлению предприятием (2011)
Крысько С. Л. - Поиск и разработка антикризисных методов работы портов (2011)
Лисьонкова Н. М. - Зарубіжний досвід бюджетування, орієнтованого на результат (2011)
Ломотько Д. В. - Розробка корпоративної інформаційно-керуючої системи промислових підприємств залізничного транспорту, Грудзицький Л. О., Авраменко В. О. (2011)
Ломотько Д. В. - Аналіз нормативно-правового статусу інвестиціних проектів на підприємтсвах промислового залізничного транспорту, Сучкова О. О. (2011)
Ломотько Д. В. - Оптимізація режимів роботи вантажних фронтів в умовах підприємств промислового залізничного транспорту, Шавловський М. М., Категоренко І. І., Хмара Р. С. (2011)
Маляр С. Б. - Техніко-технологічна складова економічної безпеки портових операторів (2011)
Машошина Т. В. - Теоретические основы исследования составляющих трудоемкости проектных работ (2011)
Науменко М. О. - Вплив інвестиційної діяльності на подолання кризових явищ в економіці України (2011)
Нескордєва І. І. - Оптимізація оцінки ймовірності банкрутства підприємства, Подворчанна І. М. (2011)
Нескордєва І. І. - Сучасний стан та проблеми розвитку лізингу в Україні, Чахоян А. С. (2011)
Нескордєва І. І. - Особливості формування власних фінансових ресурсів підприємства, Шевкун О. О. (2011)
Плугіна Ю. А. - Визначення сутності механізму інтелектуально-орієнтованого управління розвитком підприємств залізничного транспорту (2011)
Пономарьова Т. В. - Розробка конкурентної стратегії підприємства на зовнішньому ринку (2011)
Сенько Е. В. - Дифференциация эффективных инвестиционных и управленческих решений (2011)
Синіговець О. М. - Стратегічне управління інноваціями підприємства (2011)
Сотниченко Л. Л. - Информационное обеспечение интегрированной логистики (2011)
Стешенко О. Д. - Про перспективи розвитку страхового ринку України (2011)
Трушина И. А. - Вопросы оценки эффективности использования основного капитала грузовых компаний (2011)
Українська Л. О. - Інноваційна модель розвитку промислових підприємств - основа її конкурентоспроможності (2011)
Чепель В. В. - Обоснование эффективности страхования ответственности и рисков в условиях саморегулирования строительства (2011)
Широкова О. М. - Вплив розвитку конкуренції на ринку транспортних послуг на економіку країни (2011)
Юсупова Т. М. - О необходимости усовершенствования управления затратами на предприятиях железнодорожного транспорта (2011)
Янченко Н. В. - Теоретичні аспекти адаптивного управління на підприємствах залізничного транспорту (2011)
Булига О. М. - Інтелектуальна складова людського капіталу (2011)
Герасимено П. В. - О переходе на новые учебные планы и программы по уравневой подготовке экономистов в ПГУС (2011)
Компаниец В. В. - Основы национальной доктрины Украины: ценности - цели социально-экономического и духовно-культурного развития (2011)
Компаниец В. В. - О внеэкономических законах экономического развития, Павлович Ю. Л. (2011)
Копєйкіна О. В. - Вплив падіння рівня духовності і моральності на економіку країни (2011)
Наконечний Ю. В. - Мотиваційне поле підприємств портової діяльності (2011)
Тарлыков В. А. - Общественно-профессиональная аккредитация образовательных программ и сертификация выпускников (2011)
Дикань В. Л. - Перспективы развития Украины в глобальной экономической системе (2011)
Саліхова О. Б. - Інформаційно-аналітичний інструментарій державного регулювання високотехнологічної виробничої сфери України (2011)
Фещенко Л. В. - Вдосконалення бюджетного планування і прогнозування (2011)
Фещенко Л. В. - Зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів в умовах бюджетної реформи (2011)
Червяков И. М. - Роль ревизионной деятельности в обеспечении финансовой безопасности Украины, Дудин Н. Н. (2011)
Богомолова Н. І. - Удосконалення фінансового планування на залізничному транспорті, Кравченко О. О. (2011)
Гриценко Н. В. - Методи вибору оптимальної структури управління залізничним транспортом (2011)
Дейнека О. Г. - Диверсифікація, як складова реформування залізничного транспорту, Йолкін Д. Г., Каді Джамаль (2011)
Єрьоміна М. О. - Перерозподіл постійних витрат при розподілі вантажного та пасажирського руху за умов впровадження швидкісних та високошвидкісних залізничних перевезень в Україні (2011)
Зоріна О. І. - Використання залізничних ділянок з малими обсягами перевезень у провідних країнах світу (2011)
Зубенко В. О. - Використання логістики для інтенсифікації інноваційної діяльності на залізничному транспорті (2011)
Калініченко О. І. - Напрямки забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної транспортної системи (2011)
Кондратюк М. В. - Глобалізація як фактор впливу на формування конкурентоспроможної системи управління залізничним транспортом України (2011)
Корінь М. В. - Організація високошвидкісного руху як фактор забезпечення конкурентних переваг залізничного транспорту України (2011)
Маляр С. Б. - Техніко-технологічна складова економічної безпеки портових операторів (2011)
Марценюк Л. В. - Побудова моделі управління вантажними перевезеннями в умовах ринку (2011)
Міщенко С. П. - Напрямки забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту (2011)
Мягких І. М. - Проблеми розвитку авіатранспортних підприємств України та шляхи їх подолання (2011)
Наумова О. Е. - Удосконалення системи сервісного обслуговування пасажирів на Південній залізниці на підставі результатів маркетингового дослідження, Антонова О. І., Головань Л. В. (2011)
Полякова О. М. - Передумови формування мережі мультимодальних транспортно-логістичних центрів в Україні, Соломніков І. В. (2011)
Реброва А. Ю. - Теоретичні та методичні підходи розробки стратегії залізничного транспорту (2011)
Токмакова І. В. - Перспективи розвитку транспортно-логістичного бізнесу в Україні (2011)
Устенко М. О. - Перспективи створення транспортно-логістичного центру в Харківській області (2011)
Чебанова О. П. - Модель розвитку соціально-економічного потенціалу залізничного комплексу (2011)
Чередниченко О. Ю. - Причини браку вантажного рухомого складу "Укрзалізниці", як передумова до втрати українськими перевізниками позицій на ринку вантажних залізничних перевезень (на прикладі Південної залізниці) (2011)
Якименко Н. В. - Аспекти співпраці держав в галузі розвитку залізничних перевезень (2011)
Яковенко В. Г. - Напрямки підвищення конкурентоспроможності транспортних послуг (2011)
Алексєєва Т. І. - Удосконалення управління персоналом на підприємстві (2011)
Андрєєва Т. Є. - Теоретичні засади формування системи фінансового менеджменту підприємства, Терещенко Д. А. (2011)
Антошко Т. Р. - Особливості формування механізму впровадження корпоративної соціальної відповідальності у діяльність вітчизняних промислових підприємств (2011)
Боровик Ю. Т. - Текущее планирование на строительных предприятиях железнодороного транспорта в рыночных условиях (2011)
Гуржий Н. Г. - Методические аспекты разработки управленческих решений в организации транспортной логистики предприятия (2011)
Гур`янов А. Б. - Системний підхід до стратегічного управління підприємством, Гришко О. А. (2011)
Зайцева І. Ю. - Організаційно-економічний механізм забезпечення захисту підприємства від недружнього поглинання (2011)
Запорожець Т. С. - Визначення стратегій формування конкурентоспроможності господарського потенціалу машинобудівних підприємств України (2011)
Іванілов О. С. - Оцінка результатів діяльності будівельного підприємства на основі визначення інтегрального показника соціально-економічної ефективності, Перетятько А. Ю., Алексєєва Г. В. (2011)
Іванілов О. С. - Управління дебіторською заборгованістю населення на підприємствах житлово-комунального господарства, Таряник О. М., Шматкова К. Г. (2011)
Кондрашевська О. Г. - Методичний підхід до аналізу ресурсної бази підприємств машинобудування (2011)
Коршунов Є. А. - Визначення категорії "планування" (2011)
Мельник В. О. - Швидкість подачі товару на ринок як конкурентна перевага в динамічному ринковому середовищі, Ткаченко Ю. Ю. (2011)
Назаренко І. Л. - Методика оцінки інтелектуального капіталу лінійних підприємств залізничного транспорту, Мороз Т. О. (2011)
Одаренко Т. Є. - Екологічні аспекти аналізу господарської діяльності будівельного підприємства (2011)
Плугіна Ю. А. - Формування системи інтелектуально-орієнтованого управління розвитком підприємств залізничного транспорту: концептуальний підхід (2011)
Пономарьова Т. В. - Побудова механізму розробки стратегії забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства (2011)
Уткіна Ю. М. - Теоретичні основи впровадження ефективної системи менеджменту якості на підприємствах (2011)
Харчук Т. В. - Характеристика економічної стійкості підприємства та її елементів (2011)
Хмеленко І. І. - Основні тенденції діяльності вітчизняних підприємств машинобудування на зовнішніх ринках (2011)
Чепель В. В. - Обоснование эффективности страхования ответственности и рисков в условиях саморегулирования строительства на территории Российской Федерации (2011)
Черноіванова Г. С. - Інноваційний потенціал у концепції розробки інноваційної стратегії підприємства (2011)
Шифріна Н. І. - Класифікація активів підприємства за рівнем ліквідності (2011)
Юсупова Т. М. - Оцінка економічного потенціалу при реалізації стратегічного управління витратами на підприємствах залізничного транспорту (2011)
Янченко Н. В. - Організаційно-економічний механізм адаптивного управління на підприємствах залізничного транспорту (2011)
Яхкінд В. П. - Теоретичні аспекти формування економічної категорії "стратегічне планування маркетингового потенціалу підприємства" (2011)
Мова М. А. - Развитие автоматизированных систем управления проектами в ОАО "РЖД" (2011)
Андрєєва Т. Є. - Проектний менеджмент як засіб досягнення мети підприємства, Петровська Т. Е., Титар Т. С. (2011)
Колмакова О. М. - Оцінка ефективності управління персоналом кадровою службою, Смачило В. В., Губіна С. В. (2011)
Євсєєва О. О. - Соціальні стандарти як функціональні орієнтири розвитку соціальної сфери (2011)
Белікова Т. В. - Розвиток автокредитування в банках в умовах кризи (2011)
Ветрова А. А. - Систематизация факторов эколого-экономического управления на региональном уровне (2011)
Вовк В. А. - Формування пріоритетів розвитку зовнішньої торгівлі на основі оцінки стану внутрішньогалузевого балансу України (2011)
Калініченко Л. Л. - Інтегровані бізнес-структури: сутність та оцінка ефективності функціонування (2011)
Кисіль С. В. - Інтелектуальний капітал як невід'ємна складова інтелектуальних послуг (2011)
Колмакова О. М. - Основні принципи побудування економічного механізму прогнозування та швидкого реагування на подію "настання кризи" (2011)
Мушникова С. А. - Науково-теоретичні підходи до визначення поняття "управлінська інновація” (2011)
Наркізов М. М. - Реалізація ефективної регіональної політики в Україні (2011)
Панченко С. В. - Застосування методу канонічних кореляцій в дослідженнях взаємозв'язків соціально-економічного розвитку міських комплексів, Панченко Н. Г., Родченко В. Б. (2011)
Холодна Ю. Є. - Процес управління портфелем цінних паперів, Нагай І. В. (2011)
Юсаф Аб Абди Алсулаиман - Развитие торговых сетей Украины (2011)
Ягольницький О. А. - Аналіз взаємодії учасників фінансового кластеру (2011)
Компаниец В. В. - О метаэкономике и духовном воспроизводстве, Павлович Г. Л. (2011)
Алексенко Т. Л. - Структура угруповань і біопродуктивність макрозообентосу кардашинського лиману, Коржов Є. І., Шевченко І. В. (2018)
Володіна К. М. - Ензимологічні показники крові осіб із захворюванням на туберкульоз, Головченко І. В. (2018)
Дайнеко П. М. - Еволюція наукових уявлень про степові ландшафти в ботаніко-географічних дослідженнях (2018)
Казначєєва М. С. - Якісний та кількісний аналіз компонентів ендоканабіноїдної системи Cаnnabis satіva L., Аркушина Г. Ф., Затуливітер О. І. (2018)
Легка Д. В. - Таксономічна структура мохоподібних проектованого регіонального ландшафтного парку "Долина Курганів", Загороднюк Н.В. (2018)
Лушпай О. - Методика дослідження дії асептичнх препаратів на реакцію організму, Товстокорий О., Головченко І. (2018)
Мазур Т. П. - Рослини роду Echinodorus Rich. ex Engelm. родини Alismatacеae Vent. в колекції ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна та їх практичне використання, Дідух А. Я., Дідух М. Я. (2018)
Орлова К. С. - Формування кількісних показників зоопланктону у заплавних водоймах пониззя дніпра з різною інтенсивныстю зовнішнього водообміну, Коржов Є. І. (2018)
Павлов В. В. - Моделі пагоноутворення трав’янистих полікарпічних рослин флори північного присивашшя (2018)
Стадниченко А. П. - Комплексний вплив десикації і гельмінтів на трофологічні показники Planorbarius corneus (mollusca, gastropoda, bulinidae), Вискушенко Д. А., Гирин В. К. (2018)
Уваєва О. І. - Сезонна динаміка кількісного розвитку калюжниць (mollusca, viviparidae) у водоймах Полісся (2018)
Шевченко І. В. - Личинки двокрилих комах у структурі макрозообентосу пониззя Дніпра (2018)
Шейко В. В. - Біохімічні показники крові осіб із захворюванням на цукровий діабет, Головченко І. В. (2018)
Шкуропат А. В. - Електроенцефалографія: історія методу, Дишлик В. М. (2018)
Березівська Л. Д. - Журнал "Рідна школа" як джерело історії реформування загальної середньої освіти в Україні: концепції і проекти (1991–2002) (2018)
Буянов П. Г. - Особливості освіти мігрантів (із досвіду Російської Федерації) (2018)
Довгополова Г. Г. - Стан дослідженості проблеми організаційно-педагогічних умов підготовки магістрів педагогічної освіти в США, Степанець М. Ю. (2018)
Красюкова М. М. - Шляхи соціалізації і виховання учнівської молоді у християнських конфесіях народів Північного Приазов’я наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2018)
Могорита В. М. - Роль та місце ілюстрацій у змісті сучасного шкільного підручника історії (2018)
Носуліч Г. А. - Становлення корпоративної освіти у Канаді: від учнівства до початку її інституалізації (2018)
Пентилюк М. І. - Виховання мовної особистості підлітків засобами української мови і літератури у проспекції методичної системи В. О. Сухомлинського (2018)
Піхтар О. А. - Методичні аспекти підготовки до виконання фортепіанних творів другої половини XX – початку XXI століття, Клюєва С. В. (2018)
Ткаченко O. Б. - Питання якості діяльності викладачів ВНЗ України в післявоєнні роки (2018)
Черепаня М. Т. - Організаційно-педагогічні умови перебування дітей-ромів у дитячих притулках Закарпаття першої половини ХХ століття (2018)
Kardash L. V. - The culture of communication as a part of a professional culture in future teachers (2018)
Мамедова Г. А. - Развитие творческого мышления у учащихся при преподавании биологии в общеобразовательной школе (2018)
Мельниченко Р. К. - Організація профільного навчання в старшій школі зарубіжжя та його педагогічний супровід (компаративний аналіз) (2018)
Садовий М. І. - Методика навчання фізико-технічних дисциплін на засадах білінгвального підходу, Суховірська Л. П., Трифонова О. М., Вергун І. В. (2018)
Стеценко Н. М. - Формування читацької компетентності студентів технічних вишів у процесі навчання іноземної мови (2018)
Стеценко Н. М. - Розвиток методичної компетентності керівників закладів загальної середньої освіти в процесі організації методичної роботи в школі (2018)
Алєко О. А. - Сучасні вимоги до особистості вихователя в час реформування національної системи освіти, Гопта Г. Г. (2018)
Пішун С. Г. - Дозвіллєва діяльність молоді: становлення і розвиток (ретроспективний аналіз) (2018)
Ягупець Ю. І. - Визначення особливостей формування професійного іміджу майбутнього вчителя технологій, Пліско Ю. В., Погорела В. О. (2018)
Алексєєнко-Лемовська Л. В. - Особливості формування когнітивного компоненту методичної компетентності вихователів закладів дошкільної освіти (2018)
Ашихміна Н. В. - Сутність і компонентна структура виконавської майстерності майбутніх учителів музики в процесі музично-інструментальної підготовки (2018)
Батарейна І. О. - Формування позитивної мотивації до майбутньої професійної діяльності у студентів педагогічного університету (2018)
Bodnar S. V. - Developing sociocultural competence of Ukrainian university students majoring in economics in the process of foreign language mastering (2018)
Бредньова В. П. - Про підвищення ефективності професійної графічної підготовки студентів архітектурних і художніх спеціальностей, Смичковська О. М., Прохорец І. М. (2018)
Гириловська І. В. - Принципи та функції моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників (2018)
Демченко М. О. - До проблеми розробки професіограми вихователя закладів дошкільної освіти (2018)
Зорій Я. Б. - Особливості військово-професійної підготовки майбутніх офіцерів запасу у вищих навчальних закладах України, Хомчак Р. Б. (2018)
Iozis I. V. - Theoretical aspects of the professional culture in the modern science (2018)
Кисленко Д. П. - Безперервна практика як важливий компонент удосконалення системи професійної підготовки майбутніх фахівців з охоронної діяльності до використання інформаційних технологій (2018)
Kopytkova T. H. - The use of innovative technologies in the transportation industry managers’ training, Kopytkov D. M. (2018)
Котова О. В. - Структурні компоненти підготовки майбутніх учителів фізичної культури у вищих навчальних закладах, Непша О. В. (2018)
Крутогорська Н. Ю. - Педагогічна ситуація як інструмент активізації підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до професійної діяльності та особистого життя (2018)
Курчатова А. В. - Підготовка майбутніх вихователів до патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами краєзнавства (2018)
Лимар Ю. М. - Експериментальне дослідження стану самовиховання майбутніх учителів початкової школи, Непоп Ю. М. (2018)
Mammadova I. O. - Analysis of the outcomes of the experiment on preparation of future primary school teachers to carrying out innovative pedagogical activity (2018)
Martseniuk N. A. - Market conditions and their influence on the activity of a manager in the agrarian sphere (2018)
Миськова Н. М. - Використання методів інтерактивного навчання у підготовці майбутніх вихователів до професійної діяльності (2018)
Олійник Н. А. - Вплив харчування на здоров’я студентської молоді, Віннік Ю. В. (2018)
Стамбульська Т. І. - Проблема української національно-мовної особистості майбутнього вчителя сучасної початкової школи (2018)
Ткаченко Н. М. - Критеріально-рівневий підхід до діагностування професійного іміджу вчителя іноземних мов (2018)
Філіппова Л. В. - Сучасні вимоги до фармацевтичної освіти в Україні (2018)
Хоруженко Т. А. - Шляхи активізації процесу фахової підготовки майбутніх учителів технологій під час проведення навчальних занять (2018)
Яцишина Н. В. - Методика формування прагматичної компетентності майбутніх перекладачів (на когнітивно-збагачувальному етапі) (2018)
Арнаутова Л. В. - Корекційна робота з подолання дислексії у молодших школярів із затримкою психічного розвитку, Грек К. І. (2018)
Попов О. А. - Становлення соціальної педагогіки у Великій Британії (2018)
Фаласеніді Т. М. - Українсько-польський дискурс використання терміна "інвалідність" у соціальній роботі, Козак М. Я. (2018)
Baranenkova N. A. - The technologies and the strategies of the students’ critical thinking development in teaching foreign language for specific purposes, Mestharm O. A. (2018)
Діброва М. Ю. - Роль аутентичних неігрових фільмів у формуванні іншомовної комунікативної компетентності майбутніх корекційних педагогів (2018)
Ткачук Г. В. - Інтеграція онлайн-засобів змішаного навчання при вивченні інформатики (2018)
Черепаня Н. І. - Педагогічні умови розвитку математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку за допомогою інформаційних технологій, Русин Н. М. (2018)
Богомолова М. Ю. - Соціальний захист дітей у дитиноцентричній концепції В. О. Сухомлинського (2018)
Залуцька Г. І. - Освітня діяльність Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії в Канаді у 1903 – 1967 рр. (2018)
Кулиев Д. К. - Развитие массовой физической культуры и спорта в Азербайджане в 1993 – 2003 гг., Асланлы Г. М. (2018)
Морська Н. О. - Досвід запровадження болонських реформ у систему освіти Австрії та можливості використання їх в Україні, Олексів Г. Д., Шийка О. І. (2018)
Остапенко А. В. - Методичні рекомендації доцента І. Львова щодо викладання логіки у середній школі (2018)
Сай І. В. - "Institutio oratoria” ("Повчання оратору") як відображення педагогічних поглядів Марка Фабія Квінтіліана та одна з найважливіших пам’яток для вивчення педагогіки Давнього Риму (2018)
Троцко А. В. - В. О. Сухомлинський про організацію роботи з дітьми, які мають проблеми в розумовому й фізичному розвитку, Друганова О. М. (2018)
Шихалиева И. В. - Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации (2018)
Власенко О. М. - Аксіологічна спрямованість предметів гуманітарного циклу в контексті формування системи громадянських цінностей учнів освітнього закладу (2018)
Клибанівська Т. М. - Психолого-педагогічні аспекти пізнавальної активності студентів (2018)
Літвінова М. Б. - Ігрова методика проведення модульного контролю знань із фізики в технічних університетах (2018)
Нестерова І. В. - Особливості організації навчально-пізнавальної діяльності учнів старшої школи у контексті інтеграції формування їхніх ключових компетентностей та розвитку суб'єктності (2018)
Силюга Л. П. - Сюжетні задачі як засіб формування логіко-математичної компетентності учнів початкової школи, Іваник С. В. (2018)
Тарасенко М. І. - Способи підвищення мотивації студентів до вивчення іноземної мови (2018)
Чимшир В. І. - Механізм розвитку внутрішньої організаційної системи студента (2018)
Гордєєва К. С. - Формування відповідального ставлення до здоров’я в студентів факультету фізичного виховання, Іванченко Л. П., Іванченко С. Г. (2018)
Кузьміч Т. О. - Аспекти психолого-педагогічного управління закладом загальної середньої освіти як умова успішної соціалізації учнів (2018)
Podcherniaieva N. D. - Euroclub in general educational establishment as a center of forming of a tolerant person due to application of a civil education in the establishment (from the experience of the euroclub of Kharkiv specialized school № 73) (2018)
Яковлева С. Д. - Інклюзивне навчання – нові можливості для дітей із порушеннями психофізичного розвитку (2018)
Алєксєєва С. В. - Сучасний погляд на підготовку майбутніх фахівців до розвитку професійної кар’єри в системі дизайн-освіти (2018)
Безсонова О. К. - Типологічний портрет особистості молодого педагога дошкільного навчального закладу (2018)
Бондаренко Д. В. - Творча самореалізація майбутніх учителів музики (2018)
Бузенко І. Л. - Сутність еколого-валеологічної компетентності майбутнього вчителя (2018)
Войтовська О. М. - Закордонний досвід професійного розвитку вчителів фізичної культури в умовах післядипломної педагогічної освіти (2018)
Децюк Т. М. - Формування організаторських та управлінських навичок у студентів у процесі позааудиторної діяльності: теоретичний аспект, Лєскова Л. Ф. (2018)
Децюк Т. М. - Формування професійних навичок із протидії шкільному булінгу у майбутніх соціальних працівників у процесі позааудиторної роботи, Максьом К. В. (2018)
Дубовой О. В. - Методика викладання теоретичної складової частини фізичного виховання у студентів спеціальної медичної групи (2018)
Іваній І. В. - Теоретичні основи взаємодії фізичної й професійно-педагогічної культури особистості фахівця фізичного виховання (2018)
Іонова І. М. - Навчальна проектна діяльність як засіб професійної підготовки майбутніх соціальних працівників, Кирилюк А. В. (2018)
Ковальчук І. С. - Використання технологій критичного мислення у формуванні професійно-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін у вищих військових навчальних закладах (2018)
Коренева І. М. - Сучасні функції освіти для сталого розвитку (2018)
Лазаренко Л. М. - Теоретико-методологічні засади створення сприятливого освітнього середовища для опанування англійською мовою студентами технічних спеціальностей (2018)
Магрламова К. Г. - Основні підходи до реформування вищої медичної освіти як визначального чинника системи охорони здоров’я (2018)
Манюк Л. В. - Досвід застосування інформаційно- комунікаційних технологій у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького з метою підготовки до фахової комунікації, Кучумова Н. В. (2018)
Маятіна Н. В. - Акмеологічний підхід у формуванні готовності майбутніх техніків-технологів з технології харчування до професійної самореалізації (2018)
Невзоров Р. В. - "Я-образ" пілота як системотвірний і мотиваційний фактор набуття льотних компетентностей курсантами ВВНЗ (2018)
Олексієнко Л. А. - Основні методи навчання майбутніх перекладачів в університетах Австрії (2018)
Павлюк Т. Г. - Педагогічні умови формування професійної готовності до роботи з персоналом майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Семенець Л. М. - Організація і контроль самостійної роботи студентів ВНЗ з основ охорони праці та безпеки життєдіяльності, Васильєва Р. Ю., Малинівська Л. І. (2018)
Стойчик Т. І. - Сучасні напрями наукових досліджень з управління якістю підготовки конкурентоздатних фахівців (2018)
Федорова Н. В. - Діагностика сформованості когнітивного компонента гуманістичної педагогічної позиції майбутніх логопедів (2018)
Фоменко Л. М. - Розвиток пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики як актуальна педагогічна проблема (2018)
Шайнер Г. І. - Соціогуманітарний аспект іншомовної підготовки у вищих навчальних закладах (2018)
Букач М. М. - Ритмічність як засіб запобігання девіантності (2018)
Сергієнко Т. М. - Теоретичні основи соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів вищих військових навчальних закладів, Медвідь М. М., Черкашин О. Д. (2018)
Шевченко Т. Ю. - Гендерна компетентність як складова гендерної культури батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу (2018)
Власенко С. О. - Технологія моделювання термінових і кумулятивних адаптивних ефектів підготовленості лижників-гонщиків і біатлоністів, Пеньковець В. І. (2018)
Проць М. З. - Нові технології у навчальному процесі: інтерактивна дошка (2018)
Фефілова Т. В. - Використання прийомів технології розвитку критичного мислення на уроках математики у початковій школі, Саєнко Ю. О. (2018)
Яковишина Т. В. - Педагогічні умови застосування креативної технології "тайм-менеджмент" в умовах вищого закладу освіти, Сарнавська О. В. (2018)
Бондаренко А. В. - Змістовий аналіз інноваційних реформ у мистецькій освіті Польщі (2018)
Кир’ян Т. І. - Підготовка сімейних лікарів у вищих медичних закладах України в кінці ХХ – на початку ХХІ століть (2018)
Мафтин Л. В. - Концепти українознавства в творах В. О. Сухомлинського (2018)
Надєждіна І. М. - Роль духівництва Півдня України у розбудові освітнього простору ІІ половини ХІХ – початку ХХ століть (2018)
Панчук А. П. - Туризм: наукові розвідки поняття, Панчук І. В. (2018)
Селятенко О. В. - Формування системи медичних навчальних закладів в Херсонській губернії (ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Фізеші О. Й. - Актуалізація ретродосвіду початкової школи Закарпаття в умовах реформування освіти України (2018)
Фрига І. О. - Становлення системи освіти дорослих в Україні (1917–1941 рр.) (2018)
Шлєіна Л. І. - Сутність компетентнісного підходу у вищій освіті (2018)
Биковська Л. Б. - Перспективи впровадження спортивно-орієнтованої освіти в закладах вищої освіти України (2018)
Гриценко Ю. В. - Формування художньо-естетичної компетентності у студентів на заняттях із живопису (2018)
Кобаль В. І. - Вплив освітнього процесу на соціалізацію молодшого школяра, Лукач Н. П. (2018)
Лозан Т. А. - Соціолінгвістичний аналіз українського мовлення російськомовних студентів та членів їхніх родин в умовах Придністров’я (2018)
Опалюк Т. Л. - Діагностичний інструментарій для з’ясування рівня мотивації соціалізації особистості як компонента соціальної рефлексії майбутнього вчителя (2018)
Стельмах Н. В. - Педагог у системі корекційної освіти (2018)
Твердохлібова Я. М. - Методика художньо-графічної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2018)
Кропочева Н. М. - Інформаційний супровід національно-патріотичного виховання: законодавчо-нормативний аспект (2018)
Цимбрило С. М. - Полікультурне виховання студентів інноваційно-інформативними методами (2018)
Андрєєв А. М. - Діагностичний інструментарій для з’ясування рівня сформованості у майбутніх учителів фізики готовності до організації інноваційної діяльності учнів (2018)
Бивалькевич Л. М. - Особливості розвитку технічної творчості учнів закладів професійно-технічної освіти (2018)
Борисенко Н. А. - Методика підготовки майбутніх учителів технологій до формування художньо-технічних умінь в учнів базової школи (2018)
Буцик І. М. - Структура інженерної діяльності в аграрному виробництві як основа дослідницької підготовки фахівця (2018)
Гармаш О. М. - Компетентнісний підхід як напрям модернізації педагогічної освіти в Україні (2018)
Дабагян І. М. - Особистий професійний розвиток студентів: навчально-виховні аспекти (2018)
Давискиба В. О. - Дослідження підготовки майбутніх техніків- електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури (2018)
Денисенко Н. Г. - Задачний підхід і його роль у системі підготовки майбутніх вчителів фізичної культури (2018)
Діденко Є. П. - Педагогічні умови забезпечення технології формування дослідницької компетентності майбутніх товарознавців-експертів (2018)
Закаулова Ю. В. - Професійна компетентність педагога в освітньому процесі вищої школи, Гаврилюк М. В. (2018)
Ігнатенко Г. В. - До питання наступності в побудові моделі проектної компетентності майбутніх педагогів, Ігнатенко О. В. (2018)
Каричковська С. П. - Особливості підготовки майбутніх менеджерів в університетах України, Польщі та Росії, Каричковський В. Д. (2018)
Колечинцева Т. С. - Реалізація міжпредметних зв’язків між фізикою та навігацією в підготовці фахівців за спеціалізацією "судноводіння" в морських закладах вищої освіти (2018)
Косюк В. Р. - Експериментальна перевірка педагогічних умов розвитку творчих художніх здібностей майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки (2018)
Левчук О. В. - Реалізація прикладної спрямованості лекційного курсу вищої математики (фахове спрямування) у процесі підготовки фахівців спеціальності "екологія" (2018)
Манжос Е. О. - Інкультурація і соціалізація як складники цілісного процесу формування комунікативної культури особистості (2018)
Марінова Г. М. - Досвід організації науково-дослідницької роботи майбутніх соціальних працівників (2018)
Марущак В. С. - Формування творчої особистості майбутнього вчителя (2018)
Мельничук С. Ю. - Аналіз результатів експериментального дослідження з перевірки дієвості педагогічних умов застосування навчальних тренінгів у підготовці майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин (2018)
Nikolaienko O. V. - Method of discussions as one of the problem methods of study and reasonability of its application at foreign language classes, Ushata T. O. (2018)
Онищук І. А. - Оптимізація процесу формування культури самовизначення майбутніх фахівців дошкільної освіти у художній діяльності (2018)
Ракович В. А. - Аналіз методик навчання програмування ігор майбутніх інженерів-програмістів (2018)
Сікалюк А. І. - Ефективність впровадження змісту, форм і методів формування етичних цінностей у студентів технічних спеціальностей на заняттях з іноземної мови (2018)
Тарадюк Д. О. - Тьюторство як складова частина дуальної форми здобуття вищої педагогічної освіти (2018)
Фещук А. М. - Вплив іншомовної підготовки на академічну мобільність майбутнього фахівця з прикладної механіки (2018)
Шахман І. О. - Актуальні аспекти формування складових професійної компетентності майбутнього еколога (2018)
Кравченко О. О. - Організаційні засади надання соціальних послуг у сільській місцевості, Скочко М. О. (2018)
Суятинова К. Є. - Голодомор 1932–1933 рр.: соціальні аспекти (на прикладі творів В. Барки та У. Самчука) (2018)
Яшна О. П. - Сьогодення інклюзивної освіти з погляду формування центру управління патологією, Макаренко О. М. (2018)
Горобченко Н. В. - Сучасні вимоги до оновленої української школи (2018)
Тамаркіна О. Л. - Дискусія як один із методів навчання самостійній роботі студентів (2018)
Щелкунова Л. И. - Подходы к параметризации оптимизационных задач архитектурно-градостроительного решения, Емец М. С. (2018)
Алімпієва О. І. - Гендерно марковані фразеологізми англійської лінгвокультури, Приходько А. М. (2018)
Baybakova І. М. - Negative aspects of similarity – a linguistic analysis, Drapaluk H. S. (2018)
Бортник С. Б. - Лінгводидактичний ресурс англомовного туристичного дискурсу у навчанні студентів спеціальності "Туризмознавство" (2018)
Бунтурі Ю. В. - Дріллінг у вивченні німецької та англійської мов, Нiконоров С. I. (2018)
Ван Ицзинь - Вербализация концептов "мужской" и "женский" с точки зрения философии "инь-ян" (2018)
Варламова А. О. - Английские заимствования в современном французском языке, Выдышева О. Г. (2018)
Гаврилова И. Н. - Репликаты прецедентного имени "Judas" в немецком спортивном дискурсе (2018)
Гнатковська О. М. - Експліцитні засоби реалізації категорії оцінки в дискурсі інтернет-коментарів, Сапожник І. В., Суродейкіна Т. В. (2018)
Григорян Н. Р. - Вариативность просодии реплики-стимула и реплики-реакции диалогических единств, реализующих функцию убеждения, Дeмина Н. Е. (2018)
Дзюбіна О. І. - Типологічні принципи класифікації неологізмів у сучасній англійській мові (2018)
Дьяченко Г. Ф. - Глагольные единицы терминосистемы в области научно-технического дискурса (на материале текстов по специальности "акустика и ультразвуковая техника"), Микешова Г. Ф., Воробьева Е. В. (2018)
Зорницький А. В. - Вербалізація збройного конфлікту в англомовному медіа-дискурсі, Мосієнко О. В. (2018)
Карпусенко М. В. - Стилістичні особливості синтаксичних структур президентських дебатів (на прикладі третіх дебатів Х. Клінтон та Д. Трампа), Карпусенко Н. В. (2018)
Кисельова К. В. - Комічна метафора в мовленні доктора Хауса: енантіосемічний аспект (2018)
Косович О. В. - Просторове варiювання полiнацiональної мови як константа дослiджень у романiстицi (2018)
Красівський О. М. - Маніпуляція у політичній промові: лінгвістичні засоби, Горностай Л. М. (2018)
Кущ Е. О. - Фасцинативна мовна особистість Стіва Джобса (2018)
Лисенко Г. Л. - Щодо особливостей вживання запозичень у німецькому газетному дискурсі, Лисенко М. С. (2018)
Луньова Т. В. - Концептуальна структура есе Джеда Перла про Анрі Матісса: лінгвокогнітивний аналіз (2018)
Liulka O. О. - Peculiarities of the future time functioning in the Engish literature texts (2018)
Мартин В. О. - Номінативне поле субконцепту ΑΡΡΩΣΤΙΑ у давньогрецькій мові (2018)
Масалова Т. М. - Мовленнєві акти у структурі англомовної протестантської проповіді ХVIII століття (2018)
Никитина И. В. - Типология и способы выражения структур вторичной предикации в современном французском синтаксисе, Морошану Л. И. (2018)
Пікалова А. О. - Особистісна ідентичність англомовного дитячого поета (2018)
Пономарева Л. Ф. - К вопросу об ограничениях в процессах мовации в современном немецком языке (2018)
Pochtaruk G. Ya. - Comparative analysis of the semantic structure of the high-frequency word unit (on the material of scientific and technical discourse field "Automation of heat and power processes"), Zaitseva O. Yu., Moiseeva E. A., Sirotenko T. V. (2018)
Pukaliak M. V. - Idioms with numbers in modern English (2018)
Сiваченко І. В. - Особливості темпу мовлення англійських коментаторів футбольних матчів (2018)
Сидорова М. О. - Дискурсивно-стратегічні властивості висловлень з імплікатурами в реактивних ходах німецькомовного діалогічного дискурсу (2018)
Стройкова С. А. - Ономасіологічна структура німецьких іхтіонімів (2018)
Терехова С. І. - Специфіка функціонально-семантичного поля часової референції в англійській мові (2018)
Фоменко О. С. - Національний брендинг у контексті міжкультурної комунікації (2018)
Шумейко О. В. - Афіксальні моделі словотворення лексем-номінацій негативних базових емоційних концептів в американських романах ХХІ століття (2018)
Vorobiova I. A. - Religious vocabulary in the novel angels and demons by Dan Brown and peculiarities of its translation (2018)
Дзера О. В. - Омовлення біблійного концепту лінощі в поемі Івана Франка "Мойсей" та його ревербалізація в перекладі віри річ (2018)
Кущенко Ж. Л. - Переклад як феміністична проблема, Песоцька Д. Л. (2018)
Лесінська О. М. - Особливості вживання та перекладу дієприкметників та дієприкметникових зворотів у художньому тексті, Королюк Н. В. (2018)
Лесінська О. М. - Особливості перекладу перфектного (доконаного) інфінітива в художньому стилі (на прикладі роману Ф. С. Фіцджеральда "Великий Гетсбі"), Турлей Т. Т. (2018)
Монастирський Р. Я. - Передача лінгвостилістичних засобів створення образу моря у творах Е. Хемінгуея і перекладах Мара Пінчевського та В. Митрофанова (2018)
Safarli Aynur - The translation activity of Nurmuhammed Andalib: poet's "Mirza Hamdam" epos based on text and fragments (2018)
Пригодій О. С. - Концепт тепло як ключовий концепт української лінгвокультури в англійському перекладі твору Т. Прохасько "Спалене літо" (2018)
Скрильник С. В. - Актуалізація інтерферентності в перекладі офіційних документів (2018)
Содель О. С. - Інконгруентність як когнітивний механізм створення комічного в англомовних анекдотах і проблема перекладу (2018)
Alexeyev N. E. - Euro-English: peculiarities of evolution, Alexeyeva L. I., Synyova T. V. (2018)
Бондар Л. В. - Структурно-прагматичні особливості франкомовних конвенцій, Малашенко О. Р. (2018)
Дерега С. В. - Функціонування розмовної лексики в англомовних рекламних текстах (2018)
Полєжаєв Ю. Г. - Комунікативна стратегія деталізації у сучасних англомовних тревел-журналах (2018)
Рубцова В. В. - Актуальність навчання англомовному науковому наративу в контексті формування мовних компетенцій у молодих учених, Саліонович Л. М. (2018)
Савчук Г. В. - Прикладна програма Uugot.it для вивчення іноземних мов (2018)
Стогній І. В. - Формування навичок аудіювання у студентів вищих навчальних закладів, Никонорова Л. І. (2018)
Андруша Ю. С. - Мультилiнгвальне та мультикультурне навчання англiйськiй мові: сутність проблеми (2018)
Пишньоха О. А. - Дослідження взаємозв'язку мови та культури у працях українських тюркологів і турецьких лінгвістів, Покровська І. Л. (2018)
Струганець Л. В. - Цитатний вимір пізнання лінгвокультури (2018)
Ювілеї, пам’ятаємо (2018)
Суслик М. П. - Спогади про Вчителя – видатного хірурга О.О. Шалімова, Лучків В. І., Гаманюк А. І., Поліщук В. Т., Перепелиця В. П., Дикий О. Г. (2018)
Кривченя Д. Ю. - Старт торако-абдомінальної та серцево-судинної хірургії у "Медмістечку" під керівництвом О.О. Шалімова (2018)
Процайло М. Д. - Основні закономірності дитячого травматизму (за даними травмпункту Тернопільської обласної дитячої лікарні), Крицький І. О., Гощинський П. В., Крицький Т. І., Вітенко І.М. (2018)
Погребняк І. О. - Застосування судинного жовтого лазера (577 нм) у лікуванні поверхневих гемангіом у дітей, Корніюк А. А. (2018)
Коваленко О. М. - Епідеміологія дитячих опіків у м. Києві, Козинець Г. П., Сочиенкова Л. С., Коваленко А. О., Стаскевич С. В., Маркін Є. Л., Човган Д. М. (2018)
Слєпов О. К. - Хірургічне лікування неускладненого гастрошизису, Мигур М. Ю., Сорока В. П., Пономаренко О. П. (2018)
Samiul Hasan - Омфалоцеле та гастрошизис: порівняння результатів лікування у ресурсо-обмеженному третинному центрі, Ashrarur Rahman Mitul, Ayub Ali, KMN Ferdous, Umama Huq (2018)
Рокицька Н. В. - КТ-діагностика аномального відходження однієї з гілок легеневої артерії від аорти (гемітрункус), Раад Таммо, Ялинська Т. А., Морковкіна Г. Є., Гальченко О. Г. (2018)
Максименко А. В. - Вплив балонної дилатації легеневого стенозу на ріст гілок легеневої артерії у пацієнтів з тетрадою Фалло, Довгалюк А. А., Кузьменко Ю. Л., Мотречко О. О., Руденко Н. М. (2018)
Переяслов А. А. - Лапароскопія у лікуванні дітей зі спайковою кишковою непрохідністю, Дворакевич А. О., Никифорук О. М. (2018)
Іскра Ю. А. - Залежність частоти стрес-індукованих виразок від кислотності шлункового вмісту у постопераційному періоді у дітей, Біляєв А. В. (2018)
Мельниченко М. Г. - Ускладнення післяопераційних інтраабдомінальних інфільтратів у дітей, Антонюк В. В. (2018)
Лебедевич О. Б. - Скринінговий моніторинг ранньої профілактики розвитку ортопедичних ускладнень у дітей після перенесеного гострого гематогенного остеомієліту, Кулик О. М., Карпів А. І. (2018)
Аксельров М. А. - Лапароскопия или лапаротомия при формировании колостомы у новорожденных с атрезией ануса и прямой кишки?, Сергиенко Т. В., ВерхоланцевО. А. (2018)
Маліщук В. Д. - Випадок комбінації лімфангіоми з екзостозом лопатки, Овсійчук Т. П., Гаврилюк Ф. О., Ласкавий Б. О. (2018)
Пилипчук А. В. - Безоары желудка у детей, Чеканов Д. Ю., Недавний Г. В., Потоцкий А. В. (2018)
Фофанов О. Д. - Рідкісна аноректальна мальформація –вроджений товстокишковий мішок у новонароджених. Огляд літератури та власне спостереження, Фофанов В. О., Банасевич В. В. (2018)
Риженко О.В. - Випадок рідкісного типу подвоєння кишечника (2018)
Ксьонз І. В. - Ентеростомія у комплексі хірургічного лікування новонароджених із захворюваннями та вадами розвитку кишечника, Гриценко Є. М., Гриценко М. І. (2018)
Програма секції "Дитяча хірургія" в рамках ХХІV з’їзду хірургів України м. Київ, 26-28 вересня 2018 року (2018)
Тези з'їзду (2018)
Рецензія (2018)
Винаходи (2018)
Хіміон Л. В. - Сучасні підходи до діагностики та ведення хворих на хронічний некалькульозний холецистит на первинному рівні медичної допомоги, Ященко О. Б., Данилюк С. В., Ситюк Т. О., Кіча Н. В., Будько Т. М. (2018)
Матюха Л. Ф. - Аналіз викликів екстреної/невідкладної медичної допомоги до населення працездатного віку з приводу гіпертензивного кризу в умовах мегаполісу, Слабкий Г. О., Тарнавська О. О., Матвієць Л. Г., Малютіна Н. В. (2018)
Суслікова Л. В. - Аналіз випадків невдалих спроб лікування трубно- перитонеальної безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій, Сербенюк А. В. (2018)
Гощинський В. Б. - "Гострий живіт" та абдомінальний біль у практиці лікаря загальної практики – сімейної медицини, Бабінець Л. С., Мігенько Б. О., Боровик І. О., Творко В. М., Рябоконь С. С. (2018)
Khimion L. - Vitamin D status in rheumatoid arthritis patients, Klymas I., Zavialova M., Matuykha M., Trophanchuk V., Lebedieva T. (2018)
Величко В. И. - Оценка эффективности и безопасности препарата Олатропил в комплексном лечении дисциркуляторной энцефалопатии у пациентов с артериальной гипертензией, Данильчук Г. А., Корнован Г. В., Коваленко С. Ф. (2018)
Шекера О. Г. - Рання оцінка розвитку кардіоваскулярної патології у безсимптомних пацієнтів із субклінічним гіпотиреозом, Кухарчук Х. М. (2018)
Хухліна О. С. - Досвід застосування препарату Ноофен® 500 у хворих на стабільну стенокардію напруги та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу для підготовки до проведення езофагогастродуоденофіброскопії, Дрозд В. Ю. (2018)
Гаврилюк Г. О. - Тромбоцитарна аутологічна плазма у лікуванні посттравматичного остеоартрозу та травми колінного суглоба: клінічні результати 12-місячного спостереження (2018)
Ціпоренко С. Ю. - Вплив лізату бактерій на морфогенез сперматозоїдів інфертильних чоловіків з хронічним запаленням урогенітального тракту, Матюха Л. Ф. (2018)
Видиборець С. В. - Синдром гіпергемолізу: теорія і практика, Гайдукова С. М., Кучер О. В., Мороз Г. І. (2018)
Пузик С. Г. - Эндотелиальная дисфункция в патогенезе артериальной гипертензии и прогрессировании атеросклероза (2018)
Курята О. В. - Вплив препарату Тіворель на рівень матриксних металопротеїназ-2 і 9, галектину-3, продуктів кінцевої глікації та функціональний стан ендотелію у пацієнтів із постінфарктною хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду, Забіда А., Сіренко О. Ю. (2018)
Жарінова В. Ю. - Міжпоколінні відмінності поширеності та асоційованості з показником дожиття основних факторів кардіоваскулярного ризику, Шаповаленко І. С., Бутинець Ж. С. (2018)
Гавриленко Ю. В. - Клинико-лабораторная эффективность и безопасность использования ValeVita Риногель-Спрей и ValeVita Назо-Вит у детей при лечении острого поствирусного риносинусита (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського