Білічак О. І. - Часопросторова модель художнього світу поезії митця (2018)
Біляніна В. І. - Структурні особливості неологізмів Інтернет-соціолекту у китайській мові (2018)
Бойко І. І. - Основні ознаки та вимоги до терміна галузей косметології та естетичної медицини (2018)
Борисович О. В. - Функції парентези в оглядах серіалів (на матеріалі англомовних онлайн-медіа) (2018)
Брона О. А. - Категоризація англомовних геофізичних терміноконцептів (2018)
Бурдейна О. Р. - Вербальна об’єктивація ключового концепту британської лінгвокультури insularity / острівність (2018)
Глущенко Г. Б. - Сюжетотворча функція екфразису в романах Алі Сміт (2018)
Глущук-Олея Г. І. - Заперечні префікси в іспанській мові (2018)
Гнезділова Я. В. - Метапрагматичний аналіз академічного дискурсу (2018)
Грачова А. В. - Корелятивність взаємозумовлених понять "час" і "темпоральність" у лінгвістичному аспекті їх функціонування (2018)
Грицевич Ю. В. - Фольклорні тексти як діалектографічний матеріал у сучасному українському мовознавстві (2018)
Гусля Л. В. - Паремії з компонентом Monti / Berge/ Гори в італійській, німецькій та українській мовах (2018)
Джигун Л. М. - Генезис й основні етапи розвитку мемуарного жанру у світовій та українській літературі (2018)
Єрмоленко І. І. - Репрезентація міського середовища у детективних творах Даніеля Пеннака (2018)
Єфименко Т. М. - Засоби та способи перекладу граматичної інтерференції у професійно-орієнтованій комунікації (2018)
Задко Т. П. - Переклад арабських фразеологізмів з національно-культурним компонентом (2018)
Іванюк С. М. - "Філософія життя" Ф. Ніцше в оповіданнях "Санаторій" В. С. Моема та "В епідемічному бараці" В. Підмогильного (2018)
Іванченко М. Ю. - Аксіологічні параметри концепту break у сучасній англійській мові (2018)
Івасишин М. Р. - Функціонування дейктичних операторів у візуально-графічному тексті (на матеріалі англійської мови) (2018)
Koval A. V. - Renderig of positive and negative connotation when translating slang, Dorda V. О. (2018)
Козолуп М. С. - Ґенеза поняття "академічна комунікація" як категорії сучасної лінгводидактики (2018)
Коломієць О. М. - Реконструкція образно-стилістичних елементів газетних синоптичних текстів на основі взаємодії словникового та контекстуального значень (на матеріалі англійської, німецької, польської та української мов) (2018)
Крикніцька І. О. - Англомовні фразеологізми з кулінарним компонентом у сфері сучасної етноаксіології (2018)
Круть О. В. - Предикати у структурі мікротексту агресії (2018)
Лабенко О. В. - "Вигнання" хвороби: імперативні конструкції українських, англійських та французьких лікувальних замовлянь (2018)
Лисанець Ю. В. - Медичний наратив як лінгвістична категорія (2018)
Лоскутова Н. М. - Особливості суфіксального термінотворення у кінематографічній терміносистемі французької та української мов (2018)
Лотфі Гаруді Г. С. - Білінгвізм в Україні, його соціолінгвістичні та правові передумови (2018)
Маркелова А. А. - Етнокультурний потенціал символів зоонімічного характеру в поезії Василя Симоненка (2018)
Матушкіна Д. Д. - Локуси міста як складники художнього простору в романі "Свято" Є. Пашковського (2018)
Медвідь Н. С. - Структурні типи антропонімів у документах Павла Полуботка (2018)
Монастирська Х. Р. - Засоби творення комічного в творах української та англійської художньої літератури (алегорійні пропріальні номінації) (2018)
Мосієвич Л. В. - Явище евфемії в англомовній психологічній термінології (2018)
Накашидзе І. С. - Риси неокласицизму в україномовній поезії Канади другої половини ХХ ст. (2018)
Нідзельська Ю. М. - Функціонування аксіологеми єврейської лінгвокультури сім’я в сучасній англійській мові (2018)
Nykytchenko K. P. - Cognitive nature of occasionalisms in postfeminist fiction (2018)
Оскирко О. П. - Номінація міцних алкогольних напоїв у східноподільських говірках (2018)
Пальчевська О. С. - Гуманітарне розмінування в Україні: комунікація, термінологія, словник, Губич П. В. (2018)
Погребняк І. В. - Декодування епістолярію Володимира Леонтовича (2018)
Prihodko A. I. - Cognitive-communicative field of evaluation (2018)
Reminska Yu. Yu. - Theoretical frameworks for the legal terminology (the need of reconceptualization and paradigm shift) (2018)
Романенко Л. В. - У голоду не жіноче обличчя: жіночі образи у творах про Голодомор (2018)
Романченко А. П. - Елітарна мовна особистість: критерії виокремлення (2018)
Савченко З. В. - Художня інтерпретація проблеми втрачених ілюзій у повісті Миколи Хвильового "Санаторійна зона" (2018)
Сандій Л. В. - Словотвірна неономінація в англійській мові сфери економіки (2018)
Семенюк Т. П. - Вербальні та невербальні індикатори персуазивної стратегії аргументування у німецькій комерційній рекламі (2018)
Слюніна О. В. - Концепт вогонь у творчості І. В. Жиленко (2018)
Станіслав О. В. - Динаміка когезії та сепаратизації у синтаксисі постмодерністського художнього тексту (на матеріалі роману М. Уельбека "Елементарні частинки") (2018)
Стовбур Л. М. - Стилістичний потенціал синтаксичних одиниць у романі В. Лиса "Століття Якова", Курлова А. Ю. (2018)
Тарасова А. В. - Відтворення англійських компаративних фразеологізмів в українських перекладах (2018)
Телегіна Н. І. - Стильові особливості новелістики Жана-Поля Сартра, Сем’янів Д. О. (2018)
Тищенко О. В. - Образні засоби вираження протиставлень right/left, straight/crooked в англійській мові: аксіологія і типологія, Тищенко Ю. О. (2018)
Фенюк Л. Д. - Відносна семантична спільність інтерлексем української, французької та англійської мов (2018)
Христіанінова Р. О. - Засоби вираження кондиційної семантики в сучасній англійській мові (2018)
Цепенюк Т. О. - Компаративні фразеологічні одиниці в англо-українському художньому перекладі (2018)
Шванова О. В. - Способи перекладу термінів у сфері виробництва біогазу, Шванов О. М. (2018)
Шихалієва М. А. - Фразеологічні інновації та новотворення (на матеріалі сучасної англійської мови) (2018)
Юмрукуз А. А. - Мовленнєві акти згоди та незгоди в англійськомовному бізнес-дискурсі: функціонально-структурні особливості (2018)
Яковлева І. В. - Протест проти гендерних стереотипів у творчості родини Грінченків (2018)
Бабелюк О. А. - Рецензія на монографію Н. О. Бігунової "Позитивна оцінка: від когнітивного судження до комунікативного висловлювання" (2018)
Кравченко Н. О. - Синергійність англомовного релігійного дискурсу (теолінгвістичний підхід): монографія / Н. О. Кравченко. – Одеса: 2017. – 408 с. (2018)
Бігунова Н. О. - Позитивна оцінка: від когнітивного судження до комунікативного висловлювання: монографія / Н. О. Бігунова. – Одеса: КП ОМД, 2017. – 580 с. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вимоги до оформлення публікацій (2018)
Варенікова О. - Осип Гермайзе – автор збірника "Шевченко та його доба" (1925) (2017)
Іваночко К. - Акцентуаційні особливості деад’єктивних каузативів дев’ятого структурного класу пізньопраслов’янської баритонованої й окситонованої акцентних парадигм у південно-західних говорах української мови (2017)
Клейменова Т. - Специфіка психологізму повісті "Проти хвиль" Марії Колцуняк (2017)
Князян М. - Своєрідність використання стилістичних засобів для віддзеркалення комічного в оповіданнях Степана Олійника (2017)
Сидоренко Л. - Своєрідність сучасної біографічної драми: наукова рецепція (2017)
Сушко О. - Проблема виокремлення меж фразеологізму в офіційно-діловому контексті (на матеріалі службових документів першої половини ХХ століття), Довгоспинний Я. (2017)
Фока М. - "Тонка мережа другого читання" як творчий принцип Валерія Шевчука (2017)
Богданова О. - "Обыкновенная повесть" о любви (рассказ И.А. Бунина "Темные аллеи") (2017)
Невярович Н. - Темпоральные маркеры жанра современного романа (на материале произведения А.И. Слаповского "Вспять: хроника перевернувшегося времени") (2017)
Оляндэр Л. - Художественно-философский смысл драмы Т. Ружевича "Kartoteka" и способы его воплощения (2017)
Соловцова И. - Перспективы развития зрелищных видов искусства в трагедии В. Шекспира "Гамлет" (2017)
Артеменко І. - Методологічна база та етапи дослідження "братнього" соціолекту американських студентів (2017)
Vovk O. - Emotional manifistation of horror in American horror fiction (2017)
Гайданка Д. - Оказіональні одиниці як актуалізатори комунікативних стратегій у структурно-композиційних частинах драмедії "Секс та місто" (2017)
Герасимів Л. - Способи модифікації ілокутивної сили в комунікативній ситуації звинувачення/виправдання (2017)
Заслужена А. - Характеристика колоратива білий у романі Г.Д. Робертса "Шантарам" (2017)
Каціон І. - Ієрархія когнітивних ознак концепту смерть у турецькій мовній картині світу (2017)
Кашуба М. - Способы речеведения в текстах с перепорученным повествованием от 1-го лица, Розанова Е. (2017)
Клочко С. - Еколінгвістична парадигма у мовознавстві: витоки (2017)
Ковальчук Т. - Однокомпонентные парцелляты следствия как вербализация зоны бифуркации (2017)
Лещенко А. - Актуализация эмотивных триггеров напряженности в криминальных рассказах А. Кристи (2017)
Маріна О. - Сучасний англомовний дигітальний художній дискурс: орієнтири лінгвістичних досліджень (2017)
Олійник Н. - Концепт нестача/scarcity в англомовному економічному дискурсі (2017)
Оршинська Т. - Структурно-семантичні та прагматичні виміри відонімних оказіоналізмів у сучасному медійному дискурсі, Потятиник У. (2017)
П’єцух О. - Тактика похвали та компліменту в політичному дискурсі парламентських дебатів у Сполученому Королівстві (2017)
Strelchenko K. - The nominative space mystery through the iconic lens (a study of modern English fiction) (2017)
Ходаковська Н. - Становлення поетичної норми віршованих текстів у давньоверхньонімецький період (2017)
Хромченко О. - Дескриптивно-когнітивні особливості структури модифікації (2017)
Чеснокова Г. - Власні імена в англомовній художній літературі, Михайловська А. (2017)
Смольницька О. - Мандала як багатозначний архетип у поетичній збірці Віри Вовк "Мандаля" (2017)
Коротєєва В. - Типологічний підхід у світлі компаративних дискусій кінця ХХ – початку ХХІ ст (2017)
Поляренко В. - Національний характер як показник унікальності народу (2017)
Taraba І. - Kommunikationsmodelle von Friedemann Schulz von Thun und marschall B. Rosenberg in der Sprachwissenschaft (2017)
Рустемов О. - Союзные и бессоюзные подчинительные связи в текстах крымских кадиаскерских дефтеров (2017)
Султанова С. - Западно-восточный лексико-терминологический параллелизм в словаре общественных дисциплин в Азербайджане (2017)
Фадєєва О. - Відтворення іронії під час перекладу англомовних газетних заголовків (2017)
Шихалиева Г. - Творчество Джона Мильтона, Фридриха Шиллера, Генриха Гейне и Торквато Тассо в переводах Али Бека Гусейнзаде (2017)
Висоцький А. - Міжнародна наукова конференція "Міф у художній свідомості та культурі ХХ ст." (ІІ Мішуковські читання) (2017)
Дикань В. Л. - Консолідація можливостей промисловості та транспорту в умовах міжнародних транспортних коридорів як шлях призупинення кризових явищ в економіці України, Якименко Н. В. (2010)
Боровик Ю. Т. - Основні проблеми та напрямки енергозбереження в транспортному комплексі України (2010)
Винников В. В. - Речной транспорт Украины как фактор развития Причерноморья и Придунавья в системе международных транспортных коридоров (2010)
Кондратюк М. В. - Формування державного концерну "Залізничні перевезення України" (2010)
Мирошниченко Ю. В. - Визначення критерію доступності транспортних послуг на залізничному транспорті для населення на прикладі Харківської області (2010)
Полякова О. М. - Методологічні основи формування і розвитку мережі регіональних логістичних центрів в Україні (2010)
Александрова О. Ю. - Система індикаторів оцінки економічної безпеки (2010)
Галуза С. Г. - Галузева облікова політика як складова державного управління залізничним транспортом України, Чебанова Н. В. (2010)
Журавльова І. В. - Фінансова безпека економічних систем в умовах економіки знань (2010)
Лук’янова О. М. - Методика оцінки економічної ефективності лізингу рухомого складу залізничного транспорту (2010)
Могилко О. В. - Аналіз перспектив розвитку сонячної енергетики та інших альтернативних джерел енергії Украйни (2010)
Прохорова Ю. В. - Дослідження стану ринку факторингу в Україні, Терновська М. О. (2010)
Сидоренко Ю. В. - Дослідження тенденцій розвитку міського електротранспорту країн СНД (2010)
Стеценко И. О. - Техника "коротких продаж" как инструмент извлечения сверхприбылей после террористических актов, Укис Ю. А. (2010)
Ткач К. І. - Промислова політика у вітчизняному суднобудуванні (2010)
Широкова О. М. - Розвиток аутсорсингових процедур на залізничному транспорті в процесі проведення структурних реформ (2010)
Божанова О. В. - Управління економічним потенціалом підприємств: теоретичний аспект (2010)
Косич М. В. - Функционирование монополий в условиях нестабильности (2010)
Машошина Т. В. - Резервоутворюючі фактори виробництва як інструмент підвищення ефективності діяльності проектних організацій (2010)
Найдьонова М. В. - Виставкова діяльність як засіб підвищення якості збутової діяльності підприємства, Завада А. В. (2010)
Нестеренко О. М. - Шляхи вдосконалення системи професійного розвитку персоналу на підприємстві (2010)
Плугина Ю. А. - Управление развитием как оптимальная модель управления предприятием (2010)
Токмакова І. В. - Дослідження сутності стратегічних альянсів як перспективної форми кооперації вітчизняних підприємств, Сіра В. (2010)
Толстова А. В. - Аналіз та систематизація факторів, що впливають на конкурентоспроможність економічних систем різних рівнів господарювання (2010)
Янченко Н. В. - Обгрунтування необхідності і перспективи впровадження концепції адаптивного управління на підприємствах залізничного транспорту (2010)
Зубенко В. О. - Удосконалення форм залучення і розповсюдження інновацій на залізничному транспорті (2010)
Калініченко Л. Л. - Кількісна оцінка інноваційного потенціалу підприємств (2010)
Кірдіна О. Г. - Поліієрархічність структури цілей та підсистем інвестиційно-інноваційного розвитку залізничного комплексу (2010)
Мінка В. Ф. - Визначення показника питомої чистої поточної вартості для оцінки ефективності інвестиційних проектів з дискретними у часі грошовими потоками (2010)
Яковенко В. Г. - Розвиток інноваційних процесів на залізничному транспорті України (2010)
Ворона О. В. - Методичні подходи до оцінки рівня соціальної відповідальності (2010)
Наумова О. Е. - Маркетингові дослідження в системі підвищення якості пасажирського сервісу на залізничному транспорті, Головань Л. В. (2010)
Чорнобровка І. В. - Обгрунтування необхідності впровадження системи менеджменту якості на підприємствах залізничного транспорту як фактора підвищення їх конкурентоспроможності, Уткіна Ю. М. (2010)
Ковальчук В. Г. - Оптимизация системы бюджетного регулирования и укрепление доходной базы местных бюджетов (2010)
Янчук М. Б. - Основні напрямки державної політики щодо інтеграції авіаційного сектору України в систему транс’європейських транспортних мереж (2010)
Гончаренко Н. Г. - Обґрунтування системи показників оцінки вартості підготовки фахівців у вищому навчальному закладі, Науменко М. О. (2010)
Компанієць В. В. - Стратегія підвищення якості управління та організаційного розвитку залізничного транспорту України (2010)
Данько М. І. - Розвиток міжнародного співробітництва як найважливіший фактор підвищення ефективності роботи транспортної галузі (2010)
Дикань В. Л. - Трансформація діяльності транспортно-логістичних центрів в умовах міжнародних транспортних коридорів та їх роль в інформаційному забезпеченні інтелектуалізації вітчизняного промислового комплексу (2010)
Винников В. В. - Транспортные коридоры и мультимодальные перевозки как фактор развития транспортной системы Украины, Кузьменко Ю. А. (2010)
Альошинский Є. С. - Раціоналізація технології обробки експортно-імпортного вагонопотоку на крупних технічних станціях та прилеглих дільницях в межах міжнародних транспортних коридорів (2010)
Бутько Т. В. - Логістичний підхід до удосконалення технології роботи прикордонної перевантажувальної станції, Бауліна Г. С. (2010)
Бутько Т. В. - Методологія формування логістичних технологій при перевезеннях вантажів на залізничному транспорті, Ломотько Д. В. (2010)
Голиков А. П. - Трансконтинентальный транспортный путь Китай-Европа: Украина как связывающее звено, Казакова Н. А. (2010)
Дикань Е. В. - Создание региональной интегрированной транспортно-логистические системы в Украине (2010)
Ковальчук В. Г. - Транспорт и государственная антикризисная политика (2010)
Котенко А. М. - Удосконалення технології перевезення універсальних контейнерів в транспортних коридорах України, Шевченко В. І., Шилаєв П. С. (2010)
Котенко А. М. - Удосконалення методів прогнозування обсягів перевезень та використання елементів інфраструктури Укрзалізниці у транспортних коридорах, Кулешов А. В. (2010)
Крихтіна Ю. О. - Основні чинники створення транспортно-логістичної стратегії компанії у сучасній глобальній економіці (2010)
Крячко К. В. - Удосконалення технології роботи вантажниї станцій України в транспортних коридорах (2010)
Кудрицька Н. В. - Забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту на основі розвитку логістичного сервісу (2010)
Кузьменко Ю. А. - Глобализационные процессы в системе международных транспортных коридоров (2010)
Ломотько Д. В. - Логістичні підходи до скорочення простоїв вантажних вагонів у залізничних вузлах, Запара Я. В. (2010)
Николаева Л. Л. - Судоходные компании в системе международной интеграции (2010)
Остапчук В. М. - Підвищення надійності засобів кріплення вантажів на відкритому рухомому складі для прямування транспортними коридорами України, Котенко А. М., Тимофєєва Л. А., Морозов В. С., Ленів Я. Г. (2010)
Панкратов В. І. - Формування логістичних технологій в системі підприємств промислового залізничного транспорту на основі інформаційної системи (2010)
Панченко С. В. - Про необхідність формування регіональних транспортно-логістичних комплексів на територии України (2010)
Полякова О. М. - Передумови створення мережі регіональних логістичних розподільчих центрів в Україні (2010)
Радіонов І. В. - Актуальність прийняття участі України у формуванні МТК (2010)
Сотниченко Л. Л. - Механизм и принципы системы транзитных перевозок Украины на базе глобальной логистики, Бажан А. Н. (2010)
Стасюк О. А. - Проблемы развития транспортных коридоров в Украине (2010)
Строгуш І. І. - Критерії до транспортних комунікацій для включення їх до складу МТК (2010)
Толстова А. В. - Інноваційно-технологічний центр розвитку національної мережі МТК, як інструмент забезпечення конкурентоспроможності українських МТК (2010)
Українська Л. О. - Роль державної підтримки у формуванні логістичних систем (2010)
Шинкаренко В. Г. - Актуальность развития транспортной логистики в Украине (2010)
Якименко Н. В. - Альянс підприємств промисловості та транспорту на основі спільної інтелектуалізації діяльності (2010)
Данько М. І. - Удосконалення транспортної системи для підвищення конкурентоспроможності міжнародних перевезень (2010)
Галаєвська Д. В. - Основи оцінки перспектив розвитку контейнерних перевезень в Україні (2010)
Голиков А. П. - Интермодальный путь "Восток-Запад" и место в нем Украины (2010)
Гриценко Н. В. - Доцільність створення на базі Укрзалізниці державного концерну (2010)
Дикань В. В. - Создание мультимодальных транспортных узлов (2010)
Жердєв М. Д. - Конкурентні переваги різних видів транспорту України у превезенні пасажирів, Мирошниченко Ю. В. (2010)
Каличева Н. Є. - Вплив роботи національної транспортної системи на економіку України (2010)
Кібік О. М. - Передумови розвитку портової системи України (2010)
Кондратюк М. В. - Управління державним концерном "Залізничні перевезення України" (2010)
Мезина Л. В. - Задачи управления адекватностью развития транспортного комплекса Украины (2010)
Омельченко Т. Ю. - Свободные экономические зоны в транспортной системе Украины (2010)
Садловська І. П. - Нормативне удосконалення діяльності та розвитку транспортних систем (2010)
Устенко М. О. - Основні напрямки розвитку комбінованих перевезень в Україні (2010)
Ходаківський О. М. - Узагальнення при дослідженні залізничної транспортної системи (2010)
Шелехань Г. І. - Перспективи розвитку міжнародних контейнерних перевезень територією України (2010)
Антонова О. І. - Деякі аспекти організації робочого часу менеджера (2010)
Бугаева Е. В. - Методика двухэтапного решения задачи обоснования оптимального уровня качества продукции по экономическому критерию (2010)
Громова О. В. - Маркетинговий принцип управління залізничними пасажирськими перевезеннями (2010)
Криворучко О. М. - Моделювання процесу мотивації якості організації (2010)
Науменко М. О. - Маркетингові дослідження позабюджетної діяльності внутрішніх військ МВС України (2010)
Наумова О. Е. - Аналіз результатів маркетингового дослідження щодо виявлення потреб пасажирів при користуванні послугами підприємств залізничного транспорту, Головань Л. В. (2010)
Хотеева Н. В. - Управление затратами портовой деятельности (2010)
Александрова Е. Ю. - Воздействие глобализации на обеспечение экономической безопасности Украины (2010)
Астахов В. М. - Підвищення ефективності роботи залізничного транспорту на основі розвитку контрейлерних перевезень (2010)
Бандурко І. С. - Виділення заходів, направлених на підвищення ефективності роботи залізничного транспорту (2010)
Белоус Е. В. - Особенности функционирования современных организаций в условиях глобальной конкуренции (2010)
Бормотова М. В. - Дослідження сутності поняття "система управління інвестеційними проектами" (2010)
Боровик Ю. Т. - Напрямки енергозбереження в транспортному комплексі України (2010)
Борович О. Д. - Повышение капитализации регионов на основе управления макроэкономическими показателями развития транспорта (2010)
Бутько Т. В. - Формування розподіленої системи підтримки прийняття рішень для удосконалення регулювання приміських перевезень, Константінов Д. В. (2010)
Бутько Т. В. - Науковий підхід щодо моделі просування вагонопотоків в умовах "жорстких" ниток графіку, Костиркіна Т. О. (2010)
Бутько Т. В. - Формування моделі узгодження графіку підводу рухомого складу різних видів транспорту до залізничного пасажирського терміналу, Прохорченко А. В., Журба О. О. (2010)
Бутько Т. В. - Удосконалення планування перевізного процесу як основна умова стабілізації графіку руху вантажних поїздів, Соломаха І. В. (2010)
Бутько Т. В. - Формування гнучкої технології організації пасажирських перевезень на залізничному транспорті, Чеклова Є. В. (2010)
Вовк А. А. - Направления совершенствования отчета о движении финансовых ресурсов железной дороги, Богомах Л. В. (2010)
Ворона О. В. - Сучасні проблеми реалізації соціальної відповідальності залізничного транспорту України (2010)
Герасименко П. В. - Лабораторный практикум по дисциплине "Эконометрика" для студентов Петербургского государственного университета путей сообщения (2010)
Голодницкий А. Г. - Экономико-правовые аспекты развития лоцманского бизнеса в Украине (2010)
Гончаренко Н. Г. - Стимулювання інвестеційної діяльності бюджетними інструментами (2010)
Дейнека О. Г. - Умови максимальної реалізації транзитного потенціалу України, Божок А. Р. (2010)
Дергоусова А. О. - Перспективи розвитку залізничного туризму в Україні (2010)
Єлагін Ю. В. - Реформування залізничної галузі: визначення організаційної структури управління залізничного транспорту України (2010)
Єрьоміна М. О. - До питання забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту за рахунок впровадження швидкісного руху (2010)
Зубенко В. О. - Забезпечення ефективності приміських перевезень залізниць України, Кас П. Ю. (2010)
Каграманян А. О. - Методика плати за забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами залізничного транспорту (2010)
Калініченко Л. Л. - Інноваційні кластери як інструмент підвищення інноваційності економіки (2010)
Кіхтєва Ю. В. - Удосконалення процесу обробки імпортно-експортного вагонопотоку при міждержавних перевезеннях, Обухова А. Л. (2010)
Кірдіна О. Г. - Інтегрований інноваційний процес залізничного транспорту та пріоритетні напрямки інвестиційно-інноваційного розвитку (2010)
Король Д. - Проблеми розвитку національного автотранспортного комплексу в системі Європейського (2010)
Крысько С. Л. - Особенности структуризации предпринимательства на морском транспорте (2010)
Крихтіна Н. М. - Теоретичні підходи щодо формування системи управління господарським ризиком, Журавель К. В. (2010)
Лоза С. П. - Особливості формування інвестиційної стратегії залізниць в умовах фінансово-економічної кризи (2010)
Ломотько Д. В. - Доцільність обслуговування залізничних перевезень загальним парком вантажних вагонів країн СНД, Запара В. М., Кулешов В. В., Ходаківський О. М. (2010)
Маковоз О. В. - Основні аспекти механізму банкрутства в Україні (2010)
Малькевич Н. Д. - Зависимость расходов на передвижение поезда по участку от времени в движении и используемой мощности локомотива, Зеньчук Н. Ф. (2010)
Нескородєва І. І. - Методичний підхід до оптимальної структури власного капіталу з використанням моделі Дюпон, Кіріченко А. В. (2010)
Нескородєва І. І. - Дослідження економічного змісту поняття "місцеві бюджети", Ткач С. М. (2010)
Панченко Н. Г. - Економічна безпека розвитку залізничного транспорту України (2010)
Позднякова Л. О. - Державне регулювання підвищення ефективності функціонування пасажирських перевезень, Котик В. О., Котик В. В. (2010)
Примачов М. Т. - Стратегія формування круїзного судноплавства, Голубкова І. А. (2010)
Саяпін О. С. - Використання інтермодаоьних перевезень для підвищення якості перевізного процесу (2010)
Сидоренко Ю. В. - Стан та песрпективи розвитку міського наземного електротранспорту: досвід України та Росії (2010)
Соболєв В. М. - Динаміка світового економічного простору та міжнародні транспортні коридори, Олійник М. В. (2010)
Таратушка К. В. - Удосконалення роботи сортувальних станцій спеціалізованих для міжнародних вантажоперевезень (2010)
Тимофєєва Т. О. - Методологічне значення системних підходів щодо забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту (2010)
Ткач К. І. - Двополюсна модель промислової політики (2010)
Токмакова І. В. - Державне регулювання господарської діяльності залізниць у сучасних умовах (2010)
Токмакова И. В. - Современные проблемы обеспечения эффективного управления на железнодорожном транспорте Украины, Костюк Ж. С. (2010)
Фомазов В. О. - Використання сучасних технолгій для поліпшення технічного стану рухомого складу залізничного транспорту (2010)
Фролов А. И. - Мировой экономический кризис и экономические интересы, Мозговая О. Т., Стоповая С. М. (2010)
Чебанова Т. Є. - Вплив інфляції та ризику на прийняття рішень інвестиційного характеру в морських торговельних портах (2010)
Челядінова Н. Г. - Передумови реалізації інвестиційної політики залізничного транспорту України (2010)
Чередниченко О. Ю. - Безпека на залізничному транспорті України в сучасних умовах (2010)
Шевченко А. І. - Економічна ефективність реорганізації військових залізничних перевезень в Україні - досвід США (2010)
Широков М. А. - Учет затрачиваемых ресурсов в сфере портовой деятельности (2010)
Широкова О. М. - Аутсорсинг на залізничному транспорті (2010)
Шраменко О. В. - Комплексний підхід щодо реалізації інтеграційної політики на залізничному транспорті, Корінь М.В. (2010)
Шраменко О. В. - Процесний підхід до управління витратами на залізничному транспорті, Яцухно Н.С. (2010)
Ейтутіс Г. Д. - Передумови реформування залізниць України (2010)
Ейтутіс Д. Г. - Методологічні засади до складання товарного балансу залізничного транспорту (2010)
Юрченко Ю. М. - Комплексний підхід до оптимізації транспортних витрат (2010)
Божанова О. В. - Методичні підходи щодо оцінки складових економічного потенціалу промислового підприємства (2010)
Берест М. М. - Взаємозв'язок між моделлю фінансування поточних активів та ефективністю їх використання на підприємстві, Котенко В. С. (2010)
Воркунова О. В. - Формування потенціалу судноплавних компаній, Хаймінова Ю. В. (2010)
Гребенник Н. Г. - Основы оценки эффективности функционирования морского кластера (2010)
Грушевська К. В. - Основные направления обеспечения экономической безопасности предприятия (2010)
Дубровська Є. В. - Комплексний підхід щодо оцінки кредитоспроможності замовників послуг з транспортування вантажів (2010)
Єрмоленко О. А. - Вдосконалення інформаційної системи підприємства, як основа організаційного проектування (2010)
Єфремов О. С. - Організація інноваційного процесу на підприємствах залізничного транспорту (2010)
Зайцева І. Ю. - Дослідження організаційної структури компанії-агресора у рамках проекту з недружнього поглинання (2010)
Зубенко В. О. - Диффузионность инноваций на предприятиях железнодорожного транспорта (2010)
Лазебник Ю. О. - Вплив податкової складової на діяльність підприємств транспорту в Україні (2010)
Лисьонкова Н. М. - Підвищення надійності та ефективності системи бюджетування на основі автоматизації процесів (2010)
Масалигіна В. В. - Удосконалення оцінки фінансово-господарської діяльності компанії на основі управління її вартістю (2010)
Матвієнко М. В. - Амортизаційна політика в стратегічному управлінні морським торговельним портом (2010)
Мельник В. О. - Проблеми підвищення економічної ефективності роботи підприємств залізничного транспорту (2010)
Наконечний Ю. В. - Проблеми мотивації розвитку трудових ресурсів підприємств портової діяльності (2010)
Нескордєва І. І. - Управління прибутком підприємства за допомогою моделі Дюпон, Аккерман О. С. (2010)
Пащенко Ю. Е. - Система сбалансированных показателей в оценке эффективности бизнеса (2010)
Плугина Ю. А. - Роль управления развитием предприятий железнодорожного транспорта (2010)
Прохорова В. В. - Контролінг як об'єктивна необхідність удосконалення та систематизації процесу управління підприємством (2010)
Саленко О. В. - Фінансово-економічний потенціал як складова фінансового стану підприємства (2010)
Саленко О. В. - Антикризове управління підприємством, Канцедал Д. С. (2010)
Токмакова І. В. - Інноваційні процеси підприємств у складі стратегічних альянсів, Сіра В. (2010)
Уткина Ю. Н. - Обоснование необходимости внедрения системы менеджмента качества на предприятии (2010)
Шкодіна Л. Г. - Балансовий метод та його використання для підтримки динаміної рівноваги економічної системи, Чирва О. А. (2010)
Юсупова Т. М. - Совершенствование системы финансового планирования на предприятии (2010)
Янченко Н. В. - Обгрунтування необхідності і перспективи впровадження концепції адаптивного управління на підприємствах залізничного транспорту (2010)
Булига О. М. - Людський капітал як основа економічного успіху (2010)
Власенко О. С. - Человеческий капитал: новій взгляд (2010)
Гайворонська Т. М. - Щодо правового забезпечення екологічної безпеки залізничного транспорту (2010)
Єфіменко Т. І. - Розвиток концепції цінностно-орієнтованому управління і соціально-етична поведінка в бізнесі (2010)
Жаворонкова Г. В. - Взаємозв'язок культури організації та соціальної відповідальності у бізнесі, Дяченко Т. О. (2010)
Компанієць В. В. - Щодо розробки кодексів ділової етики та корпоративної соціальної відповідальності українських залізниць (2010)
Компанієць В. В. - Застосування моделі досконалої організації у поліпшенні якості управління на залізничному транспорті, Павлович Ю. Л. (2010)
Назаренко І. Л. - Людський капітал залізничного транспорту (2010)
Тарлыков В. А. - Оценивание учебных достижений студентов при компетентностном подходе (2010)
Титул, зміст (2018)
Хіміч О. М. - Про розробку паралельних алгоритмів для новітніх процесів Intel Xeon Phi, Попов О. В., Чистяков О. В. (2018)
Раппопорт И. С. - К решению задачи преследования с интегральными ограничениями на управления (2018)
Березовский О. А. - Симметричная задача о компленетарных собственных числах, Бардадым Т. А. (2018)
Кирилюк В. С. - Меры риска для многокритериальной оптимизации в условиях неопределенности (2018)
Рясна І. І. - Проблеми формалізації задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах (2018)
Донець Г. П. - Оптимальний пошук двох активних куль на множині n = 127, Білецький В. І., Ненахов Е. І. (2018)
Лиховид А. П. - Результаты тестирования двух реализаций R-алгоритма, Ивличев А. В. (2018)
Семенова Н. В. - Оптимізація розподілу зовнішніх ресурсів між двома конкуруючими двопродуктовими еволюційними системами, Гром Н. В. (2018)
Доценко С. И. - Об оптимальном порядке групп в задаче секретаря с групповым просмотром (2018)
Аралова Н. И. - Уравнения динамики инертных газов для оптимизации принятия решений при обеспечении безопасной декомпрессии акванавтов, Машкин В. И. (2018)
Петренюк В. І. - Верхня межа орієнтованого роду склейки простих графів, Петренюк Д. А., Шулінок І. Е. (2018)
Бойко В. В. - Ускорение сходимости метода декомпозиции "Progressive hedging’’, Кузьменко В. Н. (2018)
Сидорук В. А. - Один ітераційний метод розв’язування СЛАР з розрідженими симетричними матрицями (2018)
Семчик Т. А. - Механізми взаємодії математичної моделі імунного відклику з моделями дихання, кровообігу та теплообміну (2018)
Горбачук В. М. - Моделювання взаємозв’язків на світовому ринку продовольства, Шулінок Г. О., Сулейманов С. -Б. (2018)
Гуляницький Л. Ф. - Формалізація та розв’язування одного типу задач маршрутизації БПЛА, Рибальченко О. В. (2018)
Стецюк П. И. - Метод эллипсоидов для нахождения решения переопределенной СЛАУ, Стовба В. А., Жмуд А. А. (2018)
Ненахов Э. И. - Об одном методе решения задачи выпуклого программирования (2018)
Годонога А. Ф. - Некоторые модели принятия решений в условиях неопределенности, Голбан Л. Л., Чумаков Б. М. (2018)
Донець Г. П. - Метод оптимізації лінійної функції на перестановках, Нагірна А. М. (2018)
Журбенко Н. Г. - Регуляризация матрицы преобразования R-алгоритма, Лиховид А. П. (2018)
Семенова Н. В. - Адитивний алгоритм розв’язання векторних задач лінійної оптимізації з булевими змінними, Чайка Д. О. (2018)
Горішна Г. - Генетична спорідненість української лірики руху опору: літературознавчий аспект (2017)
Данчишин Н. - Поезія Ігоря Калинця, Романа Кудлика та Григорія Чубая у вимірі екзистенціалізму (2017)
Дорошенко М. - Синтаксичні функції часток у сучасній українській мові (2017)
Єловська Ю. - Актуалізація табу, пов’язаних із фізіологією людини, в українській мовленнєвій практиці (2017)
Загороднюк В. - Образ Дарини Гащинської в контексті державотворчої ідеї в романі Оксани Забужко "Музей покинутих секретів" (2017)
Карабович Т. - Наукові зацікавлення професора Асі Гумецької творчістю співорганізатора Нью-Йоркської групи Богдана Бойчука (2017)
Коновалова М. - Україна і жінка в художньому просторі драми Л. Коваленко "Домаха", Грачова Т. (2017)
Лопушан Т. - Особливості розкриття ролі і місця українського селянства в соціальній ієрархії Австро-Угорщини в прозовому доробку Івана Франка, Яроменко Ю. (2017)
Макович Х. - Дієслівні форми теперішнього часу в українських карпатських говірках XVI – XVII ст. (на матеріалі учительних євангелій) (2017)
Романенко Л. - Художня трансформація образу Максима Коломійця в романі А. Кокотюхи "Чорний ліс", Єфремова О. (2017)
Сергєєва Г. - Англомовні термінозапозичення в українській правничій мові: особливості мовної адаптації (2017)
Тендітна Н. - Смертоносність українського існування в романі Є. Пашковського "Вовча зоря" (2017)
Гринченко Н. - Антинигилистическая проза А. Ф. Писемского: жанровый аспект (2017)
Киселев В. - Итальянский католицизм в осмыслении И.В. Киреевского и Д.С. Мережковского: сопоставление (на материале статей И.В. Киреевского и книги Д.С. Мережковского "Франциск Ассизский"), Пушкарева Ю. (2017)
Кобець Н. - Уявлення про українців у медіапросторі Словаччини (2017)
Нев’ярович Н. - Трансформація ціннісно-архетипічного комплексу "Ноїв ковчег" у поетиці антиміфу роману Дж. Барнса "Історія світу в 10 1/2 розділах", Філонцева І. (2017)
Соловцова И. - Шекспировские реминисценции в повести Дж. Олдриджа "Мой брат том" (2017)
Глюдзик Ю. - Особливості функціонування топопоетонімів у "The chronicles of Narnia" К.С. Льюїса (на прикладі інсулопоетонімів) (2017)
Горбачова Н. - Порушення рольових очікувань у спілкуванні керівника та підлеглого: комунікативно-прагматичний аспект (на матеріалі англомовного кінодискурсу) (2017)
Кірковська І. - Неморфологізовані засоби вираження модального значення спонукання як складової частини мікрополя категорії футуральності в сучасній французькій мові (2017)
Крилова Т. - Комунікативні функції окличних речень (на матеріалі творів Роальда Дала), Купцова І. (2017)
Lazebna N. - Adjectives in cognitive grammar, Kuznetsova M. (2017)
Лисичкіна О. - Комунікативні стратегії реалізації мовної особистості жінки-адвоката, Чигрінова Д. (2017)
П’єцух О. - Одяг і зовнішній вигляд як культурний код учасників британських парламентських дебатів (2017)
Філатова О. - Англійські ідіоми з компонентом "одяг" (2017)
Шугаєв А. - Імідж організації об’єднаних націй крізь призму дискурсивно-когнітивного аналізу (2017)
Шулькевич О. - Політичне мовлення в аспекті політичної комунікації (на матеріалі турецької мови) (2017)
Тимейчук І. - Феміністичні аспекти категорії "Іншого": "Друга стать" (2017)
Venhrynovych A. - Typologische besonderheiten des ukrainischen und amerikanischen naturalismus, Venhrynovych N. (2017)
Герасименко Ю. - Образ Київської Русі в романі Режіни Дефорж "Анна Київська" (2017)
Девдюк І. - Просторова експлікація кризового дискурсу в романах "Вальдшнепи" М. Хвильового та "Хоровод блазнів" О. Гакслі (2017)
Смольницька О. - Кармен як вічний образ і архаїчне божество в поезії Віри Вовк: компаративний міфологічний аналіз (2017)
Габидуллина А. - К вопросу о методах дискурсивного анализа (2017)
Сулейманова Я. - Ціннісні риси менталітету німецького народу крізь призму прислів’їв із компонентами Wasser та Feuer (2017)
Кузенко Г. - Кореляція гендерних стереотипів та їх відображення в перекладі (2017)
Лисичкіна О. - Аксіологічний компонент англомовних текстів кінорецензії в аспекті перекладу, Тіщенко В. (2017)
Олексин О. - Відтворення гри слів з історичної хроніки В. Шекспіра "Генріх IV" у перекладах Д. Паламарчука та Т. Осьмачки (2017)
Онищук М. - Фрейм як одиниця репрезентації граматичного значення в перекладі художнього тексту (2017)
Палєй Т. - Компаративний аналіз методів перекладу фразеологічних одиниць у політичному дискурсі (на матеріалі промов Б. Обами) (2017)
Пасенчук Н. - Переклад драматичних текстів: постановка проблеми (2017)
Сахно І. - Засоби конфронтативності в німецькомовних передвиборчих дебатах (2017)
Вступне слово редактора (2018)
Діденко С. М. - Особливості виконання артеріографії у хворих на цукровий діабет з критичною ішемією нижньої кінцівки (2018)
Нетлюх А. М. - Сучасні клінічні рекомендації щодо ендоваскулярного лікування пацієнтів з гострим ішемічним інсультом та практичні аспекти їх застосування, Шевага В. М., Паєнок А. В., Сало В. М., Кобилецький О. Я. (2018)
Цимбалюк В. І. - Динаміка леводопа-замісної терапії у пацієнтів з хворобою Паркінсона після однобічної палідотомії, Попов А. О. (2018)
Січінава В. Г. - Особливості виконання радіочастотної невротомії медіальної гілки у шийному відділі хребта (2018)
Полковніков О. Ю. - Використання пристроїв протівоемболічного захисту при стентуванні брахіоцефальних артерій, Перцов В. І., Матерухін А. М., Савченко Є. І. (2018)
Литвак С. О. - Індивідуалізація мікрохірургічної тактики при операціях кліпування артеріальних аневризм головного мозку (2018)
Нікішин О. Л. - Ендоваскулярні втручання при ураженнях стегново-підколінного сегмента типу С і D за класифікацією TASC II, Музь М. І., Гаврецький А. І., Альтман І. В., Саволюк С. І. (2018)
Чередниченко Ю. В. - Ендоваскулярне лікування пацієнта з травматичними дисекційними ураженнями обох хребтових артерій, отриманими під час виконання хіропрактичних маніпуляцій, Мірошниченко А. Ю., Дзяк Л. А., Зорін М. О., Григорук С. П., Гавва О. А., Толубаєв О. М. (2018)
Чередниченко Ю. В. - Ендоваскулярне лікування пацієнта із синдромом Елерса–Данлоса судинного типу з двобічними дисекційними стенозами і аневризмами в V3- та V4-сегментах хребтових артерій, Мірошниченко А. Ю., Дзяк Л. А., Зорін М. О., Григорук С. П., Гавва О. А., Толубаєв О. М. (2018)
Няньковський С. Л. - Динаміка стану здоров’я школярів в Україні за даними анкетного опитування, Яцула М. С., Няньковська О. С., Титуса А. В. (2018)
Иванько О. Г. - Влияние генотипов NFATC1 и NFATC4 на самооценку качества жизни у подростков 16–18 лет с первичной артериальной гипертензией, Товма А. В. (2018)
Абатуров А. Е. - Эффективность применения растительного иммуномодулирующего лекарственного средства при проведении неспецифической профилактики острых респираторных инфекций, Крючко Т. А. (2018)
Няньковський С. Л. - Критерії прогнозу ефективності лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в дітей шкільного віку, Городиловська М. І. (2018)
Сорокман Т. В. - Ефективність застосування методу алергенспецифічної імунотерапії в дітей з атопічним дерматитом у поєднанні з патологією верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, Остапчук В. Г. (2018)
Добрянська О. В. - Куріння електронних сигарет як чинник ризику для здоров’я сучасних підлітків (2018)
Макєєва Н. І. - Рівень біологічних маркерів фіброгенезу й ангіогенезу в сечі дітей з везикоуретральним рефлюксом, Морозова О. О. (2018)
Кожина О. С. - Вплив екологічних факторів на маніфестацію респіраторних захворювань (2018)
Дробова Н. М. - Вплив поліморфізму гена інтерлейкіну-10 на перебіг муковісцидозу в дітей (2018)
Абатуров О. Є. - Відхаркувальна терапія при гострих респіраторних інфекціях у дітей, Бабич В. Л., Токарева Н. М. (2018)
Абатуров А. Е. - Антибактериальная терапия внебольничных пневмоний у детей, Никулина А. А., Кривуша Е. Л., Ивашина В. И. (2018)
Абатуров А. Е. - Применение инозина пранобекса при острых респираторных вирусных инфекциях у детей, Никулина А. А., Токарева Н. М. (2018)
Шутова Е. В. - Абдоминальный болевой синдром у детей и подростков: возможности терапии (2018)
Логвинова О. Л. - Современное представление о синдроме "мозг — легкие — щитовидная железа" и его легочные проявления, Гончарь М. А. (2018)
Коренюк Е. С. - Нарушения микробиоты дыхательных путей у детей с респираторными заболеваниями (обзор литературы) (2018)
Логвинова О. Л. - Современное представление о роли мутаций протеинов сурфактанта в формировании интерстициальных заболеваний легких у новорожденных и младенцев, Гончарь М. А. (2018)
Логвинова О. Л. - Интерстициальные заболевания легких у младенцев: ацинарная, альвеолярная и альвеолокапиллярная дисплазия (обзор современной литературы — 2018) (2018)
Абатуров А. Е. - Медикаментозное ограничение доступности ионов железа для патогенных бактерий (часть 2), Крючко Т. А. (2018)
Абатуров А. Е. - Медикаментозное управление окислительно-восстановительным состоянием организма при заболеваниях органов дыхания (часть 3), Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2018)
Бігун Н. - Генеза та стан категорії самодостатності в сучасній психології (2017)
Б’янко О. - Феномен щастя у позитивній психології: аналіз та проблемні аспекти застосування концепцій (2017)
Василькевич Я. - Когнітивні стилі як конативний аспект креативності: дослідження особливостей взаємозв’язку (2017)
Васьківська С. - Соматична модифікація ДОТРО як спосіб діагностики та формування рефлексивної позиції клієнта (2017)
Вінс В. - Структура особистісного вибору та особливості його становлення в юнацькому віці (2017)
Волошина В. - Специфіка трасформації аксіосфери майбутнього психолога в процесі формування інтеграла професійної цінності (2017)
Гапон Н. - Ставлення до виявів академічної нечесності у студентів як соціально-психологічна проблема (2017)
Герасіна С. - Використання каністерапії в роботі з дітьми з вадами розумового розвитку та аутичними розладами, Мельничук О. (2017)
Заболотна Н. - Когнітивні стилі як одна з психологічних систем адаптації людини та інтеграції її ресурсів (2017)
Зозуля І. - Особливості динаміки структури креативності дітей дошкільного віку: компаративний аналіз (2017)
Ковальова О. - Психометрична перевірка авторської методики самооцінки соціально-комунікативної компетентності особистості (2017)
Kravchuk S. - The features of mutual relations in family and attitude to the political-legal sphere in the context of military conflict in Ukraine, Khalanskyi V. (2017)
Омелянська В. - Психологічне здоров’я студентів ВНЗ як необхідна умова успішного професійного навчання (2017)
Ніколаєв Л. - Психолого-педагогічні рекомендації з розвитку асертивності підлітків в умовах загальноосвітньої школи (2017)
Предко Д. - Напрямки діяльності Георгія Івановича Челпанова: Київський період (2017)
Чигирин Т. - Проблема ефективності самопрезентації особистості (2017)
Відомості про авторів (2017)
Дикань В. Л. - Модель інноваційного конгломерату, як інструменту забезпечення конкурентоспроможності національної мережі МТК, Толстова А. В. (2010)
Дейнека О. Г. - Удосконалення цінової політики залізничного транспорту як фактор максимальної реалізації транзитного потенціалу України, Божок А. Р. (2010)
Єлагін Ю. В. - Реформування та оптимізація організаційних структур залізничного транспорту України, Гриценко Н. В. (2010)
Калініченко О. І. - Розвиток транспортного потенціалу залізничного транспорту (2010)
Кондратюк М. В. - Управління державним концерном "Залізничні перевезення України" (2010)
Куделя В. В. - Основні напрямки підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту (2010)
Кузьменко Ю. А. - Глобализационные процессы мировой экономики, влияющие на функционирование международной транспортной системы (2010)
Лола Ю. Ю. - Аналіз конкурентоспроможності авіакомпаній-лідерів ринку пасажирських авіаперевезень України, Чернорук А. В. (2010)
Маковоз О. В. - Основні аспекти антикризового управління на залізничному транспорті (2010)
Мельник В. О. - Управління експлуатаційними витратами як фактор підвищення економічної ефективності роботи залізниць, Рубан О. А. (2010)
Омельченко Т. Ю. - Свободные экономические зоны в транспортной системе Украины (2010)
Орлова В. М. - Європейська транспортна політика: орієнтири для залізничного транспорту України (2010)
Семенцова О. В. - Комплексний підхід до поліпшення економічного стану приміського пасажирського залізничного транспорту (2010)
Токмакова І. В. - Антикризове управління на підприємствах залізничного транспорту (2010)
Береза В. В. - Формирование ценности транспортного потенциала морского ренджа (2010)
Бугаева Е. В. - Моделирование стоимости жизненного цикла и регламентация процессов разработки подвижного состава железных дорог (2010)
Галаєвська Д. В. - Методичні основи оцінки перспектив розвитку контейнерних перевезень в чорноморсько-азовському басейні (2010)
Голубкова И. А. - Факторы и закономерности структуризации глобального круизного рынка (2010)
Городецька Т. Е. - Проблеми та шляхи реформування системи місцевого оподаткування в Україні (2010)
Гребенник Н. Г. - Основы оценки эффективности создания и развития морского кластера (2010)
Євсєєва О. О. - Впровадження науково-практичного дослідження та удосконалення його методичного інструментарію: оцінка показників дослідження на аномальність (2010)
Калабухін Ю. Є. - Результати дослідження впливу реструктуризації локомотивного депо на вартість життєвого циклу тягового рухомого складу (2010)
Калініченко Л. Л. - Конкурентоспроможність України: проблеми та перспективи (2010)
Коваленко С. О. - Розвиток операцій з дорогоцінними металами та їх роль у стабілізації економіки (2010)
Колодізєв О. М. - Управління кредитним ризиком банку з використанням дерев класифікацій та нейронних мереж (2010)
Митяй С. А. - Система оподаткування нерухомості України: сучасний стан та шляхи реформування (2010)
Мезина Л. В. - Особенности формирования производственного потенциала торговых портов (2010)
Николаева Л. Л. - Геостратегические аспекты торгового судоходства (2010)
Нескородєва І. І. - Аналіз методичних підходів до оцінки імовірності дефолту емітентів облігацій, Слуцька О. В. (2010)
Підопригора І. В. - Впровадження системи контролінгу через показники-індикатори (2010)
Примачева Н. Н. - Структурные параметры рынка морской торговли (2010)
Прохорова В. В. - Концептуальна модель управління стійким економічним розвитком виробничо-господарських систем (2010)
Фролов А. И. - Мировой экономический кризис и геоэкономические интересы Украины (2010)
Божанова О. В. - Особливості управління економічним потенціалом промислового підприємства (2010)
Безугла Ю. Є. - Формування стратегії управління реструктуризацією підприємств у умовах трансформаційної економіки (2010)
Воловельськая И. В. - Методы идентификации и оценки состояния развития предприятия (2010)
Дубровська Є. В. - Багатокритеріальна система оцінювання керованості дебіторської заборгованості підприємств вантажного автотранспорту (2010)
Чебанова О. П. - Формування соціально-економічного потенціалу підприємств залізничного комплексу (2010)
Боровик Ю. Т. - Сучасний стан і проблеми інвестиційної діяльності у будівельному комплексі України (2010)
Кірдіна О. Г. - Інвестиційно-інноваційний потенціал залізничного транспорту та особливості його структури (2010)
Мінка В. Ф. - Визначення показника питомої чистої поточної вартості для оцінки ефективності інвестиційних проектів з лінійними дискретними у часі грошовими потоками (2010)
Щербань О. Д. - Основні напрямки інвестиційного розвитку автотранспортних підприємств (2010)
Чередниченко О. Ю. - Тенденції соціально-економічного розвитку Харківського регіону обумовлені процесами глобалізації та інтеграції до економік країн європейського співтовариства (2010)
Наркізов М. М. - Інститут фінансового вирівнювання як інструмент державного регулювання розвитку регіонів (2010)
Якименко Н. В. - Методологічні основи державного регулювання розвитку залізничного транспорту України (2010)
Компанієць В. В. - Стратегія людського розвитку та зміни у підготовці кадрів залізничного транспорту (2010)
Королева Н. Н. - Человеческий капитал как фактор эффективного развития предприятий железнодорожного транспорта (2010)
Лопухова К. О. - Вплив корпоративної культури на соціальні процеси підприємства (2010)
Пєтухова Т. О. - Аудит людського капіталу в системі управління підприємствами залізничного транспорту (2010)
Obikhod T. V. - Historical aspects of the development of high energy physics (2018)
Klymenko I. V. - Analysis of the effect of eccentricity on the magnitude of the destructive force of masonry, Dovgan A. D., Grynyova I. I., Cherednychenko S. P. (2018)
Мариношенко А. П. - Использование методов особых точек с целью улучшения идентификации и детектирования навигационных сигналов, Пикенин А. А. (2018)
Марьин С. А. - Динамическая предметная область: моделирование, метапродукционный вывод (2018)
Яковенко А. В. - Захист персональних даних методами знеособлення, Любевич К. А. (2018)
Манастирний М. М. - Математична модель руху рідини по поверхні механічного диспергатора, Корнієнко Я. М., Любека А. М., Сачок Р. В., Мартинюк О. В. (2018)
Нестерчук О. В. - Флотоекстракція барвника активного яскраво-блакитного з водних розчинів, Обушенко Т. І., Толстопалова Н. М. (2018)
Gumeniuk I. I. - Soybean symbiotic apparatus formed by Bradyrhizobium japonicum, Gruzinskiy S. Yu., Brovko I. S., Chabanyuk Ya. V. (2018)
Крайнюков О. М. - Комплексна оцінка екологічної небезпеки забруднення нафтопродуктами ґрунтового покриву, Кривицька М. І., Крайнюков О. О. (2018)
Кривицька І. А. - Екологічна оцінка антропогенно перетворених ґрунтів м. Харкова, Іванов О. В., Стріян К. О. (2018)
Марченко Д. Г. - Вплив етанолу на кількісні параметри шлуночкових кардіоміоцитів щурів на ранніх етапах постнатального розвитку у нормі та після дії алкоголю, Філімонова Л. А., Станішевська Н. В. (2018)
Воловик В. М. - Етнокультурні ландшафти Брацлава, Балинський І. А. (2018)
Онищук Н. В. - Оцінка стану грунтового покриву орних земель Симонівської сільської ради Гощанського району Рівненської області (2018)
Безкоровайний С. Б. - Організація фізкультурно-спортивної діяльності студентів вузів у процесі занять сумо (2018)
Бугаевский К. А. - Костный таз и его морфофункциональные особенности в половых соматотипах в ряде женских атлетических видов спорта, Олейник Е. А. (2018)
Постернак І. В. - Плавання як складова здоров’язберігаючого середовища для студентів (2018)
Мельник В. С. - Поєднані зубощелепні аномалії у дітей, які звернулися за ортодонтичною допомогою, Горзов Л. Ф. (2018)
Спіріна І. Д. - Спонтанні ремісії у хворих на алкогольну залежність у пізньому віці, Рокутов С. В., Шорніков А. В., Широков О. В. (2018)
Калініна Л. А. - Культурно-історичні аспекти аматорського театрального руху на Миколаївщині, Стокроцька А. О. (2018)
Крюкова Г. О. - Стилістичні особливості етностилю в творчості сучасних українських митців, Мостовщикова Д. О. (2018)
Мозговий В. Л. - Артистизм у сучасному вокальному мистецтві, Кедіс О. Ю. (2018)
Паньків Г. С. - Взаємозв'язки станкового та монументального в образотворчому мистецтві: теоретичний аспект (2018)
Филиппова О. Н. - Поэтический взгляд на мир в творчестве М.К. Клодта – художника-пейзажиста (1832–1902 гг.) (2018)
Филиппова О. Н. - Творчество Пьера Огюста Ренуара – художника и скульптора (1841–1919 гг.) (2018)
Білокопитов В. І. - Якість вищої освіти: регіональні мережі та асоціації забезпечення (2018)
Бобро А. А. - Зміст та структура професійної етики в соціальній роботі (2018)
Боровицька О. М. - Концертмейстерська діяльність: проблема дефініції поняття, сутність феномену, сучасні реалії виконавства (2018)
Васильєва Г. Г. - Камерно-вокальні фортепіанні твори доромантичного періоду: історична еволюція, Юлдашева І. О., Зорін В. В. (2018)
Вінтюк Ю. В. - Організація виконання курсових робіт у студентів-психологів (2018)
Духаніна Н. М. - Особливості навчання іноземних мов здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) (2018)
Журавська Н. С. - Методика проблемних занять: наукові дослідження, Гудович А. В., Росінська А. М. (2018)
Журавська Н. С. - Організаційно-правові засади управління конкурентоспроможністю освітніх послуг та національно-патріотичне виховання: наукові дослідження, Корабльова А. А., Сірий О. А. (2018)
Клочкова Ю. В. - Особливості мовленнєвої корекції логопеда та вихователя для дітей старшого дошкільного віку з ФФНМ в умовах ДНЗ (2018)
Ковальчук В. І. - Побудова системи студентського самоврядування в закладі професійно-технічної освіти, Дзюземова О. О. (2018)
Ковальчук В. І. - Планування діяльності закладу загальної середньої освіти в умовах освітніх змін, Єрмак Т. М. (2018)
Марченко Н. М. - Використання методу "Lernen durch Lehren" у процесі підготовки майбутніх учителів німецької мови (2018)
Орлова О. В. - Аналіз культурно-історичного рекреаційного потенціалу (на прикладі Херсонської області), Ігнатенко А. О. (2018)
Попова Л. І. - Іноземні мови в освіті дорослих (2018)
Савиченко О. М. - Ресурси позитивної психотерапії для розвитку мотивації вчителів у післядипломній педагогічній освіті, Шуневич О. М. (2018)
Соловйов В. А. - Мануальна технічна майстерність як фактор професійної підготовки майбутнього керівника хорового колективу (2018)
Шевченко С. П. - Культурологічний аспект у процесі викладання англійської мови (2018)
Shykun A. V. - Modern practices in the study of English with the help of new technologies (2018)
Шикун А. В. - Підвищення якості навчання в закладах вищої освіти в умовах інтеграції та глобалізації (2018)
Бичко О. В. - Етимологія відгідронімних етнонімів (на основі писемних пам'яток XVII–XVIII ст.) (2018)
Бунакова Н. В. - Методи подолання комунікативних бар’єрів на заняттях з іноземної мови (2018)
Воєхевич А. І. - Компаративні фразеологізми іспаномовних країн у перекладацькому аспекті (2018)
Ворона Т. О. - Ігрові елементи на заняттях з домашнього читання для студентів-перекладачів (2018)
Ворона Т. О. - Домашнє читання як спосіб розвитку мовленнєвої компетенції студента-перекладача (2018)
Гузар Л. С. - Образ Володьки Довбенка як втілення української національної ідеї у трилогії "Волинь" Уласа Самчука, Миненко Ю. В. (2018)
Каламбет Я. І. - Лексичні трансформації в науково-технічному перекладі (2018)
Корягіна А. Ю. - Методичні рекомендації щодо викладання німецької граматики на основі англійської (2018)
Корягіна А. Ю. - Поповнення лексичного запасу німецької мови через англійську (2018)
Коцюбовська Г. А. - Приєднування сполучниками підрядності (2018)
Муратова В. Ф. - Машинний переклад: "за" і "проти" (2018)
Наумова Т. М. - Власна назва як стилістичний маркер у творах політичної сатири Івана Франка (2018)
Ніколащенко Ю. А. - Лінгвістичні особливості німецьких рекламних текстів та їх переклад (2018)
Кряжев П. В. - Генерал-губернаторство Дуарті да Кости в колоніальній Бразилії (1553–1558 рр.) (2018)
Савчук Б. Р. - Маловідомі листи Степана Федака до Івана Франка (1902–1904 рр.) (2018)
Середа К. В. - Соціальні мережі як ефективний інструмент здійснення цифрової дипломатії, Габро І. В. (2018)
Шаловинська Ж. Т. - Політико-правові основи відносин України та північно-африканських країн, Тригуб О. П. (2018)
Зеленовська А. О. - Інформаційна війна як зовнішня загроза для репутаційного капіталу національного антикорупційного бюро України (2018)
Зенова А. В. - Діагностика технологічного та творчого потенціалу редакції ЗМІ в процесі змін (2018)
Ісса Н. Р. - Використання VR-технологій у різних сферах рекламної комунікації: зарубіжний та вітчизняний досвід (2018)
Kovalenko O. Yu. - Search engines advertising and marketing platforms in social communication, Cherkashina A. S. (2018)
Войцеховська О. В. - Піскова терапія як форма психологічної допомоги дітям та дорослим (2018)
Волошина Н. В. - Психолінгвістичні аспекти сприйняття рекламного тексту (2018)
Загурська І. С. - Корекційно-розвивальна робота практичного психолога як форма психологічної допомоги у подоланні тривожності підлітків, Шевчук О. П. (2018)
Кондраненкова І. К. - Електронні петиції як засіб взаємодії в системі "уряд-громадськість", Бабич В. А. (2018)
Балега Н. В. - Відмінність бандитизму від створення злочинної організації (2018)
Бігвава Н. М. - Предмет забруднення або псування земель в Україні (2018)
Гожда К. Є. - Генезис поняття внутрішньо переміщених осіб, Рекотова О. П. (2018)
Грабовська І. С. - Проблема легалізації наркотичних засобів у кримінальному праві України, Зозуля А. О. (2018)
Дутікова О. О. - Порівняльна характеристика інституту спадкового договору в європейському та національному законодавстві, Гончарова А. В. (2018)
Жолондієвський Л. О. - Спадковий договір як різновид цивільно-правових договорів, Присяжна О. О. (2018)
Каракой Т. С. - Правове регулювання факторингу в Україні як специфічної фінансової послуги (2018)
Касьяненко Д. І. - Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні, Герасимова Г. В. (2018)
Козачук Д. А. - Зловживання учасниками процесу своїми процесуальними правами в адміністративному судочинстві, Басалюк Н. В., Таркін В. П. (2018)
Кочубей В. В. - Попередній договір: окремі проблемні аспекти правового регулювання (2018)
Кошель Р. П. - Трудова дискримінація за віком (2018)
Крайник Г. С. - Проблематика розвитку трансплантації в Україні, Сачук Б. П. (2018)
Крайник Г. С. - Проблемні питання, які постають у зв’язку із змінами до розділів II та IV Особливої частини Кримінального кодексу України, Зінченко К. С. (2018)
Крайник Г. С. - Окремі питання легалізації проституції та декриміналізації діяльності, пов’язаної з нею, Ревякін Д. В., Чорнобривець Р. Є. (2018)
Кривоконь Д. А. - Щодо вдосконалення антитерористичного законодавства України (2018)
Куценко Д. О. - Щодо удосконалення змісту предикатного діяння, передбаченого ст. 209 Кримінального кодексу України (2018)
Мананкова І. В. - Проблема правового статусу людини і громадянина в країнах мусульманського права, Товстопят Г. В. (2018)
Новиков О. В. - Англо-американська модель суду присяжних для України. Досвід США для України, Коротун Т. В. (2018)
Новіков О. В. - Федералізація України: аргументи та контраргументи, Алгаш В. В. (2018)
Овчаренко А. Є. - Легалізація грального бізнесу на теренах Україні (2018)
Панфілова Ю. М. - Формування сучасного статусу Міжнародного району морського дна під впливом концепції спільної спадщини людства (2018)
Приходько В. Ю. - Медіація як альтернативний метод вирішення конфліктів та її перспективи в України (2018)
Реброва Ю. В. - Про вдосконалення кримінальної відповідальності за незаконне штучне переривання вагітності (2018)
Точілов В. О. - Кіберзлочинність в Україні: теоретичні аспекти і шляхи захисту (2018)
Чередниченко К. Ю. - Конституційно-правовий статус іноземців за національним та зарубіжним законодавством в аспекті політичних прав, Глинська О. В. (2018)
Шевчук О. М. - Громадська експертиза у сфері державної митної справи: сутність, види та шляхи реалізації, Козак Н. П. (2018)
Яланський О. С. - Щодо наслідків порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (2018)
Ярошенко В. М. - Співвідношення бандитизму і розбою за Кримінальним кодексом України (2018)
Alieksieieva I. S. - Tax system of Ukraine: main problems and ways of their solution (2018)
Гринюк Н. А. - Європейські тенденції розвитку споживчої кооперації: уроки для України (2018)
Капустян В. О. - Аспекти боротьби з корупцією та проблеми лобізму в Україні, Левандовська Я. А. (2018)
Кирносова М. В. - Повышение конкурентоспособности предприятий коньячной отрасли, Доброскок В. В . (2018)
Константинова Г. І. - Тенденції розвитку Е-комерції в Україні (2018)
Коцкулич Т. Я. - Особливості діяльності підприємств нафтогазової галузі через призму обліку за міжнародними стандартами, Негрич І. М. (2018)
Лазаренко М. П. - Проблеми інтелектуалізації діяльності підприємства (2018)
Литвин І. В. - Формування інноваційних екосистем стартапів на прикладі вищих навчальних закладів Німеччини, Мельник А. В. (2018)
Мазур К. В. - Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації, Костюк В. І. (2018)
Матвєєв В. В. - Теоретичне дослідження підходів до аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, Гайдаржийська О. М., Вірянська О. В. (2018)
Матвієнко-Біляєва Г. Л. - Ризик-менеджмент як сучасна система ефективного управління ризиками підприємницьких структур (2018)
Муллер М. В. - Місце бренду у маркетинговому менеджменті підприємства (2018)
Онешко С. В. - Напрямки удосконалення системи формування портових зборів в портах України, Кравченко Ю. В. (2018)
Пермінова С. О. - Оптимізація організаційної структури в контексті управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (2018)
Приймак С. В. - Удосконалення методики аудиту облікової політики підприємства, Жук А. Б. (2018)
Тохтамиш Т. О. - Торговельно-економічне співробітництво України з країнами ЄС, Мірошниченко Я. М. (2018)
Чубка О. М. - Дивідендна політика акціонерних товариств: виклики сучасності, Скоропад І. С., Ярошевич Н. Б. (2018)
Шкробот М. В. - Удосконалення системи управління логістичними процесами підприємства, Моргонюк А. А. (2018)
Сапрун Г. Г. - Економічна безпека банківського сектору економіки України у глобальних викликах сучасності (2018)
Шимановський О. В. - Дійсна робота гнучких пружно-пластичних ниток (2017)
Пелешко І. Д. - Програма для формулювання і розв’язування задач структурно-параметричної оптимізації стрижневих металевих конструкцій (2017)
Голоднов А. И. - Несущая способность стальных двутавровых элементов после разгрузки и выравнивания, Иванов Б. В. (2017)
Марутян А. С. - Новый способ изготовления ферменных конструкций (2017)
Маладика І. Г. - Захист будівель зі сталевим каркасом від впливу високих температур, Шкарабура І. М. (2017)
Гук Я. С. - Методика розрахунку нормативних площ плоских дахів для внутрішніх водоскидів через поліетиленові труби і воронки заданих діаметрів на території Закарпатської області (2017)
Пашинський В. А. - Районування характеристичних значень кліматичних навантажень на території України, Філімоніхін Г. Б., Пашинський М. В. (2017)
Перельмутер А. В. - Преднапряженные металлические конструкции: исторический обзор (2017)
Гераймович Ю. Д. - Решение стационарной задачи теплопроводности методом конечных элементов, Евзеров И. Д., Марченко Д. В. (2017)
Фурса В. П. - Вплив різних чинників на масу та деформативність попередньо напружених металевих комбінованих вантових систем з підвісним транспортним устаткуванням (2017)
Голоднов О. І. - Про необхідність розрахунку будівель зі сталевим каркасом на температурні впливи, Антошина Т. В., Отрош Ю. А. (2017)
Першаков В. М. - Удосконалення методів проектування вогнестійких конструкцій будівель, Бєлятинський А. О., Бакулін Є. А., Болотов Г. І., Мартиненко І. О. (2017)
Фурсов В. В. - Оценка прочности ПКД панелей при растяжении поперек волокон, Бидаков А. Н., Распопов Е. А. (2017)
Крусь Ю. А. - Закономерности деформирования и усталостного разрушения бетона в условиях статических малоцикловых нагружений центральным сжатием (2017)
Шимановський О. В. - Десять років у фарватері наукової думки, Гордеєв В. М., Кордун О. І. (2017)
Шаульська Л. В. - Соціально-демографічний і трудовий потенціал міста Вінниця в системі пріоритетів розвитку, Сидорова А. В. (2017)
Іонін Є. Є. - Аналітична компонента фінансового планування суб`єктів господарювання, Беспалова А. Г. (2017)
Орєхова Т. В. - Драйвери трансформацій міжнародних виробничих систем в умовах дигіталізації глобальної економіки, Тертичний Я. С. (2017)
Карпенко Л. М. - Структурна змістовність професійних компетенцій управлінця в координатах стратегування розвитку підприємства: інноваційний підхід (2017)
Олійник Л. В. - Управління інноваційним розвитком підприємства на основі формування інноваційних програм (2017)
Нескородєва Т. В. - Моделювання регулювання безробіття: державний та регіональний аспекти, Арабаджі Є. В. (2017)
Поліщук О. Т. - Сучасний стан та шляхи розвитку системи державного регулювання венчурної індустрії України, Поліщук О. А. (2017)
Фурман Т. Ю. - Теорії середнього класу в системі статистичного вивчення (2017)
Юрчишена Л. В. - Макроекономічний аналіз ділової активності підприємств, Пікуліна О. А. (2017)
Дубель М. В. - Розгляд додаткових функцій сервісу цифрової дистрибуції Steam, Янчук Т. В. (2017)
Іонін М. Є. - Ринкові чинники впливу на конкурентний потенціал cтрахової компанії (2017)
Чувардинський В. О. - Інноваційний розвиток ринку праці в Україні: ризики та можливості (2017)
Іщук Ю. А. - Товарна біржа як інституціональний елемент функціонування міжнародних товарних ринків (2017)
Деркач В. Л. - Природа і суспільство (2015)
Попович М. Д. - Простір людської комунікації в соціокультурному пізнанні (2015)
Старовойт О. - Визначення категорії "інноваційна культура" (2015)
Касьянов Д. В. - Розробка і впровадження нанотехнологій в інноваційній моделі економіки (2015)
Завальнюк О. - Проблема чесності й гідності в спорті та моральне самовиховання спортсмена (2015)
Горохова І. В. - Використання англійської мови для формулювання філософських проблем критичного мислення (2015)
Бойченко Н. М. - Теоретичні підходи до дослідження моральних практик студентських спільнот (2015)
Захаренко К. - Держава як суб’єкт інформаційної безпеки суспільства (2015)
Отрешко В. С. - Особливості українського державотворення: завдання та напрями (2015)
Кудин О. О. - Класифікаційні основи ісламського радикалізму (2015)
Дяченко Р. О. - Філософські засади дослідження підприємницької діяльності (2015)
Ніколаєнко О. О. - Постколоніальний процес і Україна: у пошуках ідентичності (2015)
Кругла Н. А. - Російська еміграція про соціальні зміни у Росії після 1917 року, Романовський О. О. (2015)
Бак М. - Програмне забезпечення і програмне середовище закладу освіти (2015)
Опанасюк Ю. - Дистанційне навчання як інноваційна технологія (2015)
Москалик Г. - Комунікація як педагогічний дискурс в системі освіти (2015)
Богданова Н. Г. - Виховання і самовиховання як чинники формування культури життєтворчості особистості (2015)
Бурдейна І. В. - Проблема навчання та виховання особистості студента в контексті гуманізації освітнього процесу (2015)
Попова І. В. - Міжнародні домовленості щодо екологічної освіти і виховання для сталого розвитку (2015)
Ващенко К. О. - Пoлітичний aнaліз і пoлітичний прогноз у cтpуктуpі наукових дocліджeнь (2015)
Бульдович П. В. - Проблема методологічних засад сучасної політичної науки (2015)
Воробйова Г. Ю. - Концептуальні підходи дослідження політичних метафор (2015)
Постол О. Є. - Ідеологічні трансформації кінця XX – початку XXI століть (2015)
Каращук А. Я. - Політичний дискурс та ідеологія (2015)
Смірнова В. О. - Управлінсько-діяльнісні складові дискурсу прикладної реалізації політичної волі та волевиявлення (2015)
Бондар С. С. - Політична опозиція в системі владних відносин: методологія та основні проблеми дослідження (2015)
Співак М. В. - Принципи, цілі, завдання, функції державної політики здоров’язбереження: проблеми становлення в Україні (2015)
Лисенко Ю. В. - Соціальна політика: основні підходи до сутності поняття (2015)
Дженадія Раїд Ахмед - Существенные признаки усиления духовного влияния Востока в XXI веке (2015)
Павлов Д. М. - Політична пропаганда: комунікативно-технологічний вимір (2015)
Веденєєв В. О. - Комунікації в українських соцмережах як реакція громадян на обмеження владою їх політичної активності: культурний аспект проблеми (2015)
Денисова А. Ю. - Скандал як один з найефективніших методів чорного піару (2015)
Маркітантов В. Ю. - Політико-законодавче забезпечення стратегічних пріоритетів розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні (2015)
Примуш М. В. - Моделі децентралізації державної влади і місцеве самоврядування в Україні: політологічний аспект, Перебейнос О. Ю. (2015)
Колюх В. В. - Трансформація форми державного правління в контексті конституційних змін в Україні (2015)
Якубенко Е. В. - Синергетический механизм функционирования системы государственного управления (2015)
Семченко О. В. - Механізми інформаційного забезпечення діяльності політичних партій (2015)
Гуйтор М. М. - Територіальна специфіка підтримки політичних партій у Чернівецькій області, Гаврада І. О. (2015)
Вілков В. Ю. - Концепція націогенезу Освальда Шпенглера, Суховій О. О. (2015)
Кресіна І. О. - Етнополітичний вимір національної безпеки України, Стойко О. М. (2015)
Асланов С. А. - Етнополітична стабільність крізь призму теорії політичних систем (2015)
Лукашук Я. - Соціальні наслідки мусульманської міграції до ЄС (2015)
Панченко М. - Зростання нових центрів сили: манія багатополярності (2015)
Король А. - Правове регулювання інформаційного супроводу міжнародних зносин (2015)
Іванова І. І. - Трансформація неокорпоративізму в країнах Скандинавії (2015)
Будзінський М. К. - Європейський вектор зовнішньої політики франції за президентства Н. Саркозі (2015)
Панфілов І. - Ситуація в Сирії: регіональний та глобальний виміри (2015)
Смирнова К. Є. - Траєкторії режимних трансформацій в Тунісі та Єгипті у "постреволюційний" період (2011-2014) (2015)
До відома авторів! (2015)
Вихідні дані (2015)
Shparyk O. M. - China’s school system: contemporary state and lines of development (2018)
Tymenko М. М. - Development of secondary education in Great Britain: major trends (2018)
Васильєва Д. В. - Динамізм, гнучкість і автономність – три наріжні камені математичної освіти в державі Ізраїль (2018)
Гривко А. В. - Оцінювання читацьких умінь учнів: аналіз актуального світового досвіду (2018)
Охрей В. В. - Організаційні засади професійної підготовки фармацевтів у Канаді (2018)
Petrushkova A. M. - The theoretical and methodological aspects of foreign language teaching in nonlinguistic specialties in higher educational institutions of the Slovak Republic, the Czech Republic and Poland (2018)
Топузов О. М. - Соціальне співробітництво в системі загальної середньої освіти (2018)
Паламарчук В. Ф. - Педагогічні технології навчання в умовах нової української школи: вектор розвитку, Барановська О. В. (2018)
Пузіков Д. О. - Прогнозування розвитку загальної середньої освіти: рівень учителя (2018)
Прохоренко О. О. - Чинники розвитку загальної середньої освіти: класифікація і характеристика (2018)
Цимбалару А. Д. - Освітня програма як інноваційний ресурс розвитку початкової освіти (2018)
Fedenko S. M. - Tuition the discipline "Organization and economics of pharmacy” in Ivano-Frankivsk National Medical University (2018)
Шелестова Л. В. - Розвиток творчих здібностей учнів в умовах профільного навчання: кількісно-якісний аналіз емпіричних даних (2018)
Коренева І. М. - Зміст і структура компетентності майбутніх вчителів біології у сфері освіти для сталого розвитку (2018)
Опалюк Т. Л. - Таксономічна єдність дидактичних умов формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя в процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2018)
Кришмарел В. Ю. - Навчання філософії в школі: основні тенденції (2018)
Булгаков В. П. - Екологічно спрямовані дослідження геоморфологічних об’єктів у процесі навчання географії в основній школі, Баштова М. О. (2018)
Pedorych A. V. - Features of pedagogical work with gifted children (2018)
Кононко О. Л. - Аутопсихологічна компетентність майбутніх вихователів: суть, типологія, стратегія розвитку (2018)
Матвієнко С. І. - Виховання працелюбності в дітей старшого дошкільного віку в процесі занять художньою працею (2018)
Марєєва Т. В. - Використання активних та інтерактивних методів навчання в процесі підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до створення позитивного професійного іміджу (2018)
Рожнова В. М. - Характеристика підходів до визначення змісту основних понять дослідження проблеми розвитку естетичної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2018)
Бутенко В. Г. - Оволодіння майбутніми вихователями здоров’язбережувальними знаннями, вміннями та навичками в аспекті формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності (2018)
Брюханова Н. О. - Педагогічне проектування в системі інженерно-педагогічної освіти: рекурсивні зв’язки, Корольова Н. В. (2018)
Ваніна Н. М. - Модернізація стандартів професійної освіти на сучасному етапі (2018)
Герасименко О. А. - САПР PRO 100 в системі фахової підготовки вчителів трудового навчання та технологій, Фещук Ю. В. (2018)
Кулінка Ю. С. - Продуктивні технології в дизайн-освіті майбутніх учителів трудового навчання та технологій (2018)
Бондаренко М. І. - Інформаційна компетентність як складова формування фахової компетентності майбутніх педагогів професійного навчання будівельного профілю, Чорноплат І. О. (2018)
Шамралюк О. Л. - Модель розвитку технологічної культури майстрів виробничого навчання аграрного профілю (2018)
Логвіненко Н. М. - Вивчення української міфології в школі: методична спадщина Н. Й. Волошиної (2018)
Стукан Г. О. - Сучасні підходи до вивчення української літератури в школі крізь призму методичної спадщини Н. Й. Волошиної, Циц Г. О. (2018)
Гоголь Н. В. - Виразне читання на уроках української літератури як засіб естетичного виховання в науково-методичній спадщині Н. Й. Волошиної (2018)
Бачинська М. В. - Педагогічний потенціал наукових розробок Ніли Волошиної в контексті компетентнісно орієнтованої освіти (2018)
Грицак Н. Р. - Методика компаративного аналізу жанру новели (на прикладі новел О. Генрі "Дари волхвів" і Гі де Мопассана "Коштовності") (2018)
Дятленко Т. І. - Організація інтерпретаційної діяльності учнів під час текстуального вивчення художнього твору (2018)
Жила С. О. - "Ношу я в собі два сонця": урок позакласного читання за романом Мирослава Дочинця "Мафтей" (2018)
Рудюк В. Т. - Самостійна робота як вид навчальної діяльності на уроках української мови (2018)
Сидорчук І. О. - Використання фахових текстів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням з метою формування професійно-мовленнєвої компетентності студентів економічних спеціальностей (2018)
Яценко Т. О. - Компетентнісний підхід як основа модернізації шкільної літературної освіти (2018)
Хренова В. В. - Організація освітнього середовища для художньо-творчої діяльності, Лівшун О. В. (2018)
Паламар С. П. - Вивчення літературного твору учнями основної школи засобами ІКТ: компетентнісний підхід, Кондратюк С. Г. (2018)
Шумський О. Л. - Особливості побудови індивідуальної траєкторії лінгвосамоосвіти майбутніх учителів іноземних мов (2018)
Рускуліс Л. В. - Державомовна компетентність сучасного освітянина: теоретико-практичний аспект, Лукьяненко Д. В. (2018)
Коханова Н. Ю. - Підручник як засіб формування англомовної компетентності молодших школярів України та Польщі: порівняльний аналіз (2018)
Костюк С. С. - Міжкультурна комунікація студентів-іноземців: система компетентностей (2018)
Заїка О. Я. - Емпатійно-мотивувальний блок методів розвитку художньо-творчих здібностей майбутніх педагогів (2018)
Зозуляк-Случик Р. В. - Позитивна мотивація як педагогічна умова формування фахової етики майбутніх соціальних працівників в університетах (2018)
Кондратенко Т. В. - Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов та моделі формування економічної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки (2018)
Борисова Т. М. - Реалізація індивідуалізованої технології навчання майбутніх викладачів конструювання та моделювання одягу (2018)
Лавриченко Н. М. - Гендер і обдарованість: педагогічне осмислення проблеми (2018)
Курок В. П. - Історичні аспекти становлення технологічної освіти в Глухівському учительському інституті наприкінці ХІХ століття, Хоруженко Т. А. (2018)
Луценко Г. В. - Теоретико-методологічні основи моніторингу в системі роботи органів державного управління освітою, Маковська О. А. (2018)
Шумейко З. Є. - Вивчення педагогічної спадщини Матвія Номиса на основі синергетичного підходу (2018)
Біліченко Т. М. - Наукова біографія М. Богдановича на тлі розвитку вітчизняної математичної початкової освіти ("Глухівський період") (2018)
Береговенко С. К. - Особливості формування та функціонування соєво-ризобіального симбіозу при використанні нових культур Bradyrhizobium japonicum, Пухтаєвич П. П., Якимчук Р. А. (2018)
Білоконська О. М. - Збереженість бактерій роду Azotobacter на насінні Cucumis sativus L. за дії різних температур, Козар С. Ф., Євтушенко Т. А., Усманова Т. О. (2018)
Власюк О. С. - Ефективність бактеріальних препаратів залежно від удобрення пшениці ярої, Ковальчук Н. В. (2018)
Гутянський Р. А. - Дія грунтових гербіцидів на нодулювальну здатність та інші умови формування урожайності сої (2018)
Дишлюк В. Є. - Мікробіологічна активність та екологічний стан сірого лісового грунту при застосуванні для зрошення міських стічних вод (2018)
Логоша О. В. - Новий штам Mesorhizobium sp. 1 та його вплив на структурні показники врожаю нуту сорту Скарб, Воробей Ю. О., Романова І. М., Усманова Т. О., Бушулян О. В. (2018)
Малиновська І. М. - Вплив агротехнічних заходів на чисельність та фізіолого-біохімічну активність мікроорганізмів сірого лісового грунту (2018)
Murach O. M. - Influence of biopreparation Rhyzogumin and plant growth regulator Bioglobine on symbiotic nitrogen-fixing system and yield of soybean, Volkohon V. V. (2018)
Доля М. М. - Особливості застосування сучасних біологічних засобів захисту сільськогосподарських культур від шкідників у Лісостепу і Поліссі України, Ющенко Л. П., Варченко Т. П. (2018)
Корнійчук О. В. - Вплив комплексного бактеріального препарату Азогран на врожайність пшениці озимої, Плотніков В. В., Гильчук Г. Г., Рой А. О., Скороход І. О., Курдиш І. К. (2018)
Копилов Є. П. - Вплив гриба-антагоніста Trichoderma viride 017 на продуктивність рослин огірків, Цехмістер Г. В. (2018)
Кравченко Н. О. - Динаміка розвитку популяцій мікроорганізмів у консервованому плющеному зерні кукурудзи за впливу штамів молочнокислих бактерій, Передерій М. Г. (2018)
До 80-річчя від дня народження академіка НААН М. В. Зубця (2018)
Правила для авторів (2018)
Титул, содержание (2018)
Семенюта М. Ф. - О применении грациозной разметки в MPLS-сетях, Гришманов Д.Е. (2018)
Kalmykov V. G. - Segmentation of the Experimental Curves as the Implementation of Unknown Piecewise Smooth Function, Sharypanov A. V. (2018)
Палагин А. В. - Информационная технология и инструментальные средства поддержки процессов исследовательского проектирования Smart-систем, Петренко Н. Г., Малахов К. С. (2018)
Водолазский Е. В. - Блочная модификация сэмплирования по Гиббсу для распознавания скрытых марковских полей, Латюк С. А. (2018)
Бабаков Р. М. - Уменьшение максимального количества существенных входных переменных в микропрограммном автомате с операционным автоматом переходов, Баркалов А. А. (2018)
Урсатьев А. А. - Большие Данные. Аналитические базы данных и хранилища: Teradata (2018)
Мороз О. Г. - Аналіз застосування генетичних алгоритмів в задачах глобальної оптимізації (2018)
Войтер А. П. - Эффективность адаптивного управления длиной пакетов в радиосетях передачи данных (2018)
Кузнецова Н. В. - Выявление рисков мошенничества в ходе тендерных закупок методами теории выживания, Бидюк П. И. (2018)
Остапчук Л. М. - Значення якості харчових продуктів у життєдіяльності людини (2018)
Хованець Н. П. - Важковидобувні запаси – новий шлях нарощення паливно-енергетичної бази України (2018)
Давыдов В. О. - Компьютерно-интегрированная система управления энергоснабжением бытовых объектов при ограниченной мощности, Водолазский А. Ю. (2018)
Дуднік А. С. - Метод побудови комп'ютеризованого лазерного віддалеміра з сенсорним мережевим інтерфейсом (2018)
Слабінога М. О. - Розробка апаратного та програмного забезпечення системи пропускного контролю на підприємствах, Семків Р. Ю. (2018)
Согор А. Р. - Створення екологічних карт Львівщини за даними моніторингу атмосферного повітря, Ярема Н. П., Геба М. С., Серант О. В. (2018)
Мельник Л. В. - Демографічні зміни урбанізованих територій на прикладі міст Київської області, Батиченко С. П. (2018)
Шкарпицька В. К. - Адміністративна відповідальність військовослужбовців в Україні (2018)
Сабрі К. Н. - Технологія big data в електоральному процесі (2018)
Тарнавський О. Р. - Прояви євроскептицизму в публічному просторі України в період з 1991 по 2018 рік (2018)
Мудра І. М. - Еволюція українських жіночих журналів, Кіца М. О. (2018)
Готинян-Журавльова В. В. - Системно-параметричний аналіз елементів визначення поняття "безеталонне вимірювання" (2018)
Лепявко С. А. - Започаткування процесу співпраці на рівні "Україна – НАТО", його головні напрями та перспективні сфери розвитку партнерських відносин, Магомедов А. О. (2018)
Лепявко С. А. - Співробітництво у військовій сфері, як приклад практичної взаємодії на рівні "Україна – НАТО" в площині реальних військових загроз, Магомедов А. О. (2018)
Афанасьєв С. М. - Традиції викладання класичного чоловічого танцю у ХХ столітті та сьогодення (2018)
Гомирева О. І. - Стилістичні особливості портретів Тараса Шевченка італійським олівцем 1857-1859 років (2018)
Дудник І. М. - Шрифти Києво-Печерської друкарні 1616-1632 років (2018)
Колос М. Г. - Історія української музики ХХ століття в науковій інтерпретації Валеріана Довженка (2018)
Погребняк Д. П. - Аналіз стану сформованості сценічно-виконавської культури вчителів музичного мистецтва в процесі художньої творчої діяльності (2018)
Стахевич Г. О. - Фортепіанний концерт XVIII-ХІХ століть: стильові трансформації жанру (2018)
Цимбал С. В. - Аналіз теоретичних підходів до корекції тривожності студентів немовних спеціальностей (2018)
Власюк І. В. - Застосування інтелект-карт як компетентнісного підходу вивчення іноземних мов у школі (2018)
Івануса О. С. - Міфолорно-авторський простір художньої свідомості Скотта Момадея (на прикладі роману "House Made of Dawn") (2018)
Нікіфорова Є. Ю. - Тролінг у віртуальному просторі (на матеріалі англомовних Інтернет-форумів) (2018)
Потапенко О. І. - Концепт "поцілунок" як символ духовної любові у системі української лінгвокультурології, Потапенко Г. І. (2018)
Tolochko O. Ya. - Inversion as a means of ethnically marked and imagery elements emphasis in the original and translated variants of belles-letters text (as based on the Oles’ Honchar novel "Cathedral") (2018)
Хренова О. В. - Оніричний дискурс у романі Новаліса "Heinrich von Ofterdingen" (2018)
Великдан Ю. В. - Організація навчального процесу в трудовій школі України на початку 20-х років ХХ століття, Марков Д. Ф. (2018)
Воробйова О. П. - Управління якістю вищої освіти як концептуальний пріоритет сучасності (2018)
Гора Н. В. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх товарознавців (2018)
Горохова Т. О. - Оптимізація методів навчання граматики української мови майбутніх учителів-словесників на засадах текстоцентричного підходу (2018)
Жукова Г. В. - Формування логіко-математичної компетентності у дітей старшого дошкільного віку засобами спостережень у природі (2018)
Іванюк Г. І. - Змістово-технологічне забезпечення формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку, Федорова С. О. (2018)
Ковальчук В. І. - Розробка стратегії розвитку закладу професійно-технічної освіти в умовах ринку праці, Костюченко В. А. (2018)
Маланюк Н. М. - Формування професійної компетентності в студентів коледжу (залізничників) (2018)
Попова О. В. - Контроль української усної мовленнєвої компетентності учнів старшої школи методом навчальної дискусії (2018)
Складанівський О. Л. - Засоби розвитку пізнавальної активності як чинника становлення експериментаторської компетенції шляхом виконання практичних завдань частково пошукового типу, Шевчук О. В. (2018)
Сухенко О. А. - Альтернативні прийоми оцінювання письмового мовлення в процесі навчання на уроках англійської мови (2018)
Царук В. П. - Фізична культура – основа формування цінностей здорового способу життя (2018)
Шевченко І. В. - Переваги використання методики (CLIL) в процесі навчання майбутніх вчителів англійської мови у сучасних ВЗО України, Кордюк О. М. (2018)
Дмитрук М. М. - К проблеме законодательной формулировке признаков объективной стороны несанкционированного вмешательства в работу ЭВМ (2018)
Канарик Ю. С. - Юрисдикція суду з питань інтелектуальної власності, Банк М. Ю. (2018)
Чекіта В. Г. - Проблеми процедури нотаріального посвідчення консулом договорів про поділ майна подружжя (2018)
Виноградчий В. І. - Формування конкурентоспроможності територій регіону та деякі аспекти покращення конкурентоздатності Херсонської області (2018)
Гузь М. М. - Органічне землеробство: проблеми та орієнтири розвитку в Україні, Собченко Т. С. (2018)
Жарик Є. А. - Трансформаційне лідерство як запорука успішного управління змінами (2018)
Крайнюченко О. Ф. - Використання оптимальної системи інтернет-маркетингу в діяльності підприємства, Полтавцев В. О. (2018)
Обелець Т. В. - Концептуальні підходи до визначення неформальної зайнятості (2018)
Оксенюк К. І. - Стартап як прогресивна форма розвитку інноваційної підприємницької діяльності (2018)
Чернуха Т. Е. - Тенденції та проблеми розвитку ринку молочної продукції в Україні, Ємцев В. І. (2018)
Шевчук Н. А. - Экономика предприятия и внутрифирменное планирование, Тараненко Д. Ю. (2018)
Басюк Л. - Розвиток креативності як необхідна умова професійної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування, Доброскок І. (2017)
Брехунець А. - Теоретично-методичні основи розвитку технічних здібностей учнів засобами графічних задач (2017)
Глоба О. - Науково-педагогічні основи функціонування наукової школи академіка А. М. Гродзинського з вивчення алелопатії, Давиденко М., Ковальська К. (2017)
Дрозд П. - Самостійна робота студентів в умовах впровадження нових форм організації навчального процесу в аграрних закладах освіти, Кляченко О., Лобова О. (2017)
Карпович М. - Педагогічні аспекти професійної самореалізації майбутніх менеджерів туристичної діяльності в сучасних умовах українського суспільства (2017)
Красюк Л. - Формування здорового способу життя в молодших школярів на уроках з основ здоров’я засобами моделювання педагогічних ситуацій (2017)
Носаченко Т. - Формування художньо-творчої компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва засобами сучасних художніх технік (2017)
Опанасенко Н. - Форми і методи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2017)
Різник В. - Мікронавчання як перспективний метод підготовки висококваліфікованих фахівців, Мельник Т. (2017)
Сидоренко М. - Сучасна модель підготовки майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів до оцінювання якості освітньої діяльності (2017)
Троян В. - Професійна підготовка директорів шкіл у Чеській республіці (2017)
Урупа Л. - Критерії, показники та рівні сформованості виконавської культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами хорової спадщини (2017)
Форостюк В. - Генезис проблеми розвитку творчої активності майбутніх учителів образотворчого мистецтва у ВНЗ України (2017)
Форостюк Т. - Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів на уроках української мови (2017)
Чень Л. - Структура та принципи формування творчих якостей особистості майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вивчення романсової лірики (2017)
Чередник В. - Становлення автономної школи як прояву процесу децентралізації середньої освіти: переваги і недоліки (2017)
Черненко Г. - З історії становлення та розвитку методики вивчення природознавства в початковій школі (період становлення до 1991 р.), Опанасенко Н. (2017)
Кириченко П. - Історичний екскурс: "Рідна школа" - в минулому і в сьогоденні (до 95-річчя з дня започаткування педагогічного видання в Україні) (2017)
Бочаріна Н. - Гуманізм як базова демократична цінність об’єднаної Європи (2018)
Вінс В. - Психологія свідомого вибору українцями членства в Європейському союзі (2018)
Вовк А. - Формування комунікативних та соціальних навичок у хімічно залежних осіб в груповій психотерапевтичній роботі (2018)
Грейліх О. - Синдром емоційного вигоряння в професійній діяльності вчителя (2018)
Дереча А. - Чинники розвитку креативності особистості: теоретичний аналіз проблеми (2018)
Ломак О. - Мотивація як чинник прояву політичної участі молоді (2018)
Молотокас А. - Гендерні особливості прояву депресивного стану (2018)
Ніколаєв Л. - Розвиток асертивності підлітків в умовах тимчасових дитячих об’єднань: психолого-педагогічні рекомендації (2018)
Рудь Г. - Психологічні аспекти переживання особистістю кризи середини життя (2018)
Сергєєнкова О. - Суб’єктність як чинник становлення особистості майбутнього фахівця, Столярчук О. (2018)
Сіпко Л. - Теоретичні аспекти проблеми професійної готовності суб’єкта до діяльності, Калашник І. (2018)
Ткачук Т. - Цінності українського суспільства у контексті цінностей об’єднаної Європи (2018)
Федорченко О. - Розвиток та корекція довільної регуляції психічної активності дітей з синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю (2018)
Хараджи М. - Навчання міжетнічній толерантності старшокласників: європейські та вітчизняні практики (2018)
Чернов А. - Емпіричні підходи до дослідження ставлення молодшого школяра до моральних настанов (2018)
Чіп Р. - Дослідження когнітивних уявлень старших підлітків: гендерний аспект (2018)
Гора Н. - Сучасна підготовка бакалаврів-товарознавців до професійної діяльності (2018)
Гурєєва Л. - Сучасні проблеми навчання усного двостороннього перекладу міжгалузевої термінології у методиці навчання усного перекладу в Україні та закордоном (2018)
Дудка І. - Структура організації позакласної діяльності учнів із географії (2018)
Євтушенко Л. - Теоретичні засади формування професійних компетентностей майбутніх учителів початкової школи (2018)
Калюжка Н. - Використання інтерактивних методів навчання на уроках літературного читання в початковій школі (2018)
Медведчук А. - Комплекс вправ для навчання англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності (2018)
Молчанова В. - Європейський досвід використання методу проектів та організація навчального проектування в освітніх закладах України (2018)
Опанасенко Н. - Виховання європейських цінностей в учнів початкової школи (2018)
Панченко В. - Розвиток математичного мовлення учнів початкової школи (2018)
Різник В. - Парадигма сучасної смарт-освіти епохи суспільства знань, Різник Н. (2018)
Стрілець О. - Художнє сприйняття у становленні майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2018)
Титова О. - Особливості реформування освіти в галузі професійної підготовки майбутніх фахівців з прикладної фізики у Великій Британії та Україні (2018)
Форостюк Т. - Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи: європейський досвід (2018)
Химич Н. - Підвищення ефективності розумового виховання старших дошкільників шляхом використання дидактичних ігор у освітньо-виховному процесі ДНЗ, Філюк О. (2018)
Чиркина С. - Поняття, сутність та специфіка професійної діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва у творчих мистецьких колективах (2018)
Шевчук Б. - Оцінка сформованості інформативних компетентностей студентів інженерно-педагогічних спеціальностей при вивченні дисциплін інформативного циклу (2018)
Шевчук Л. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів засобами імітаційних комплексів (2018)
Ясенчук В. - Фізична підготовка військовослужбовців ССО в умовах українсько-російського протистояння (2018)
Багно Ю. - Педагогічний досвід В. Сухомлинського в освітньому процесі Нової української школи (2018)
Балабуст Н. - Стан і діяльність церковно-парафіяльних шкіл Подільської єпархії напередодні першої світової війни (2018)
Деркач В. - Зростання професійної майстерності учителів в контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в умовах Нової української школи (2018)
Довгопола Л. - Упровадження педагогічних поглядів В. Сухомлинського в процесі професійної підготовки майбутніх учителів біології (2018)
Іваницька О. - Компетентісний підхід професійної підготовки студентів мистецького профілю у процесі вивчення особливостей українського національного одягу, Носаченко Т. (2018)
Кошечко Н. - Сучасний викладач закладу вищої освіти як особистість та фахівець у профілактиці педагогічних конфліктів (2018)
Купко С. - Формування у майбутнього учителя образотворчого мистецтва професійної компетентності в процесі вивчення петриківського розпису, Носаченко Т. (2018)
Левицька Л. - Взаємовідносини учителя й учня у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2018)
Novak O. - Using pedagogical heritage of V. Sukhomlynskyi to develop pedagogical competency of future primary school teachers (2018)
Онищенко Н. - Підготовка майбутніх учителів до національно-патріотичного виховання молоді у контексті педагогічних ідей Василя Сухомлинського, Лиховид О. (2018)
Передерій О. - Роль Нової української школи у процесі соціальної адаптації учнів молодшого шкільного віку (2018)
Підборський Ю. - Роль учителя в моральному вихованні учнів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2018)
Плужник О. - Прогресивні кроки та досвід України на шляху до інклюзії (2018)
Рябоконь Н. - В. О. Сухомлинський про особистість учителя (2018)
Сергійчук О. - Погляд В. Сухомлинського на взаємозалежність свободи і відповідальності молодших школярів у Новій українській школі (2018)
Тимченко О. - Реалізація ідей Василя Сухомлинського в освітньому процесі сучасної початкової школи, Литвин О. (2018)
Ткаченко Л. - Упровадження педагогічних ідей В. О. Сухомлинського у роботу з дітьми з особливими освітніми потребами, Хмельницька О. (2018)
Чабайовська М. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування технології навчання письма Василя Сухомлинського (2018)
Шапран О. - Сучасні аспекти впровадження педагогіки партнерства В. Сухомлинського в практику роботи Нової української школи (2018)
Ярова І. - "Казкова кімната": педагогічний інтерактив майбутніх філологів у роботі з дітьми (на матеріалі літературної спадщини В. О. Сухомлинського), Козир М. (2018)
Варуха К. В. - Вміст простагландину F2альфа в крові менструального походження жінок репродуктивного віку (2018)
Гарапко Т. В. - Структурна перебудова лімфатичних вузлів внаслідок експериментального ожиріння, Матешук-Вацеба Л. Р. (2018)
Зотова А. Б. - Морфологические особенности печени доношенных мертворожденных, развивающихся в условиях гипертонической болезни матери (2018)
Кузик Ю. І. - Морфологічні особливості ендометрія у жінок репродуктивного віку та самиць щура: порівняльна характеристика морфометричного дослідження, Чорненька Г. М., Логаш М. В. (2018)
Матешук-Вацеба Л. Р. - Вплив тривалого введення опіоїду на ультраструктурну організацію білої речовини головного мозку в експерименті, Бекесевич А. М., Олійник І. Ю., Зінько А. В. (2018)
Нефьодова О. О. - Вплив хлориду кадмію на показники ембріогенезу щурів при внутрішньошлунковому введенні, Азаров О. І. (2018)
Нефьодова О. О. - Ембріогенез щурів під впливом цитрату кадмію при ізольованому введенні та в комбінації з цитратом германію, Білишко Д. В. (2018)
Нефьодова О. О. - Модифікуючий вплив нанокомпозиту (йод+сірка) на ембріотоксичність хлориду кадмію в ембріогенезі щура, Гальперін О. І. (2018)
Нефьодова О. О. - Вплив хлориду кадмію та кадмію цитрата на показники ембріогенезу щурів при внутрішньошлунковому введенні, Задесенець І. П. (2018)
Рыкова Ю. А. - Характеристика линейных размеров и объёма щитовидной железы крыс репродуктивного возраста под воздействием на организм хронической гипертермии, Шупер В. А., Шупер С. В., Гордийчук Д. А., Полякова А. И., Карпяк Т. Ф. (2018)
Трясак Н. С. - Імуногістохімічна характеристика стінки вінцевих артерій при експериментальному атеросклерозі (2018)
Унгурян Т. М. - Зміна вмісту церулоплазміну в плазмі крові за умов міоглобінуричної форми гострого пошкодження нирок, Заморський І. І. (2018)
Хмара Т. В. - Особливості іннервації капсули ліктьового суглоба у плодів людини, Шевчук К. З., Козарійчук Н. Я., Бойчук О. М., Стефак Я. П. (2018)
Аксьонов Є. В. - Ранні ускладнення інтервенційних процедур при реканалізації оклюзій коронарних артерій у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, Головенко В. Б. (2018)
Антонів А. А. - Оптимізація лікування неалкогольного стеатогепатиту на тлі ожиріння та хронічної хвороби нирок І–ІІ стадії (2018)
Веремчук С. Ф. - Динаміка рівня інтерлейкіна-6, як раннього маркера запальної відповіді після проведення коронарної реваскуляризації у пацієнтів з гострим коронарним синдромом, Фуркало А. С., Дзюба Д. О., Хохлов А. В., Лоскутов О. А. (2018)
Gordienko P. O. - A Study of Influence of Working at the Computer on Some Indexes of the Physical Health State of Students, Pandikidis N. I., Shenher S. V. (2018)
Гутарєва Н. В. - Лікування ізольованої систолічної гіпертонічної хвороби без ускладнень літних підопічних психоневрологічного інтернату, Яблочанська Е. Є., Гутарєв В. В. (2018)
Лисенко Б. М. - Особливості клітинного і гуморального імунітету у пацієнток з зовнішнім генітальним ендометріозом на тлі гіпотиреозу, Хабрат Б. В., Литвак О. О. (2018)
Марущак О. П. - Оцінка динаміки гематологічних показників для ранньої діагностики періпротезної інфекції у хворих після ендопротезування колінного і кульшового суглобів (2018)
Милославський Д. К. - Клініко-гемодинамічні та метаболічні ефекти дієтологічного втручання у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням, Снігурська І. О., Божко В. В., Щенявська О. М. (2018)
Онищенко А. И. - Окислительный стресс и матриксная металлопротеиназа-9 при обострении хронического гнойного риносинусита (2018)
Піонтковський В. К. - Діагностична чутливість біохімічних маркерів крові та сечі у хворих на остеохондроз поперекового відділу хребта (2018)
Радюшин Д. О. - Мікроемболізація церебрального кровотоку при проведенні аортокоронарного шунтування в умовах штучного кровообігу, Лоскутов О. А., Дружина О. М., Колесников В. Г. (2018)
Серик С. А. - Антропометрия и биоимпедансное мониторирование состава тела у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2 типа, Ткаченко О. В., Овчаренко Л. И. (2018)
Старченко Т. Г. - Особливості клініко-метаболічних порушень та структурно-функціональних змін серця у хворих на гіпертонічну хворобу з абдомінальним ожирінням та гіпертрофією серця, Снігурська І. О., Милославський Д. К., Божко В. В. (2018)
Филимонов Р. В. - Односторонняя спинальная анестезия как метод обезболивания при операциях у больных с синдромом дибетической стопы, Филимонова И. В., Кобеляцкий Ю. Ю. (2018)
Хабрат Б. В. - Аналіз клініко-анамнестичних чинників розвитку генітального ендометріозу на тлі тиреоїдної дисфункції, Хабрат А. Б., Литвак О. О., Лисенко Б. М. (2018)
Черкашина Л. В. - Дослідження факторів ризику, розробка критеріїв та обґрунтування алгоритму прогнозування екземи на етапі первинної медичної допомоги (2018)
Черненко O. В. - Роль макрофагів у прогресуванні папілярного раку щитоподібної залози, Сулаєва O. М., Чуба В. Я., Огризько T. В., Ларін O. С. (2018)
Шелест Б. О. - Медіатори запалення та антропометричні параметри в прогресуванні артеріальної гіпертензії з коморбідною патологією (2018)
Кальниш В. В. - Методические подходы к организации проведения профессионального и спортивного психофизиологического отбора, Кочина М. Л., Кочин О. В., Чернозуб А. А., Фирсов А. Г. (2018)
Фирсов А. Г. - Проблемы обеспечения надежности и валидности результатов психофизиологической экспертизы, Кочин О. В. (2018)
Богачова О. С. - Функція пам’яті як критерій гігієнічної донозологічної діагностики психічного стану учнів професійного аграрного ліцею (2018)
Коробчанський В. О. - Аналіз захворюваності серед працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, Григорян О. В. (2018)
Роша Л. Г. - Кадрове забезпечення патологоанатомічної служби України (аналіз показників за 2007–2016 роки) (2018)
Сурин А. В. - Информативность интегральных индексов интоксикации у пациентов с хроническим одонтогенным синуситом верхнечелюстной пазухи, Походенько-Чудакова И. О. (2018)
Янішен І. В. - Порівняльна оцінка фізико-механічних властивостей стоматологічних цементів для постійної фіксації ортопедичних конструкцій, Герман С. А., Ярина І. М., Сідорова О. В., Сорохан М. М. (2018)
Ісаєва І. М. - Стан та перспективи вивчення артеріальної гіпотензії як фактора, який обумовлює адаптаційні можливості сучасної молоді, Маракушин Д. І., Кармазіна І. С., Глоба Н. С. (2018)
Радченко В. О. - Ультрасонографічне оцінювання стану паравертебральних м’язів за умов дегенеративних захворювань хребта, Скіданов А. Г., Котульський І. В., Вишняков А. Є., Яковенко С. М., Моложон А. С. (2018)
Рамазанов В. В. - Гемореологические аспекты метаболизма оксида азота в эритроцитах при развитии сосудистой дисфункции, Воловельская Е. Л., Нипот Е. Е., Ершов С. С., Ершова Н. А., Руденко С. В., Бондаренко В. А. (2018)
Крамар С. Б. - Організація самостійної роботи студентів вищих медичних навчальних закладів як форма методичної роботи кафедри та викладача, Назарова Д. І. (2018)
Антіпова Р. В. - Ризик виникнення порушення здоров'я людини при споживанні пальмової олії, Комісова Т. Є., Сак А. Є. (2018)
Harasym N. P. - State of the Antioxidant Protection System in Rats Erythrocytes under the Influence of Histamine and Sodium Hypochlorite, Bishko-Moskalyuk O. I., Wozniak M. V., Mandzynets S. M., Sanahursky D. I. (2018)
Карамзіна Л. А. - Біологічний зворотний зв’язок – реалізована комунікація, Міщанчук Н. С., Рибальченко В. К. (2018)
Колесник Ю. І. - Неспецифічна резистентність організму в умовах набутої короткозорості слабкого та високого ступеню (2018)
Nakonechna O. A. - The Fluorescent Probe Method in Investigation of the State of Erythrocyte Membranes in White Rats at Exposure to Chemical Environmental Factors, Bezrodna A. I., Kornienko E. M., Tkacheva T. N., Efimova S. L., Posokhov E. A., Maksimova I. G. (2018)
Filimonova N. I. - Antimicrobial and Antioxidant Activity of Anthocyanin Complexes of Some Berries’ Species of Ukraine, Gliebova K. V., Shakun O. A., Tishchenko I. Y., Bosenko O. L., Domarev A. P., Krichkovskaya L. V., Gorbach T. V. (2018)
Шаторна В. Ф. - Порівняння ефектів впливу солей свинцю та кадмію на ембріогенез у щурів, Гарець В. І., Кононова І. І. (2018)
Андреюк Н. Л. - Вплив лінійних прискорень на систему кровообігу фехтувальників підліткового віку (2018)
Таліб Х. - Корекція функціонального стану вегетативної нервової системи кваліфікованих баскетболістів (2018)
Titova H. V. - Changing the Body Composition Parameters in Women of Both Periods of the Mature Age Engaged in Power Fitness (2018)
Адамович Р. Г. - Особливості стану вестибулярної системи спортсменів, що займаються рукопашним боєм з повним контактом, Кураса Г. О., Міненко О. В., Брилев А. О. (2018)
Гончарова Н. М. - Концептуальні підходи здоров’яформуючої діяльності в процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку (2018)
Дубачинський О. В. - Розвиток максимальної сили чоловіків під час використання в фітнесі різних інтервалів відпочинку між сетами, Чернозуб А. А., Петренко О. В., Твеліна А. О., Абрамов К. В., Лютович Ю. А. (2018)
Штефюк І. К. - Результати оцінки функціонального стану спортсменів, що займаються рукопашним боєм з частковим контактом, за показниками варіабельності серцевого ритму на етапі підготовки до змагань, Петренко О. В., Сокур Ю. В., Абрамов К. В. (2018)
Максимович О. В. - Професійні орієнтації підліткової молоді Прикарпатського регіону (за результатами опитування учнів закладів загальної середньої освіти м. Івано-Франківськ) (2018)
Осаул Л. П. - Геологічні зміни в біосфері під впливом діяльності людини, Незгода Л. М., Журибіда А. В., Лук`янчук Г. А., Кроленко В. В. (2018)
Кривенко А. І. - Видовий склад бур'янів та їх біологічні групи у короткоротаційних сівозмінах Південного Степу України (2018)
Крохмальний Р. О. - Відеоблог як явище сучасної інтернет-комунікації (дискурсивні маркери і когерентність образу), Крохмальний Д. Р. (2018)
Мельник О. Ю. - Жанрово-стилістичні особливості репертуару квартету саксофоністів "Джаз-класік" (2018)
Маліновський В. В. - Безперервність життя у постановках Моріса Бежара (2018)
Пічугіна Ю. О. - Сучасні інформаційні технології у проблемному полі культурологічних досліджень: до питання визначення похідних понять (2018)
Фабрика-Процька О. Р. - Русини і русинська культура крізь призму сучасної самоідентифікації (2018)
Ричко В. Ю. - Почаївська лавра в контексті конфлікту ідентичностей у сучасному православ’ї в Україні (2018)
Балахтар В. В. - Самооцінка як чинник емпатії фахівців соціальної роботи (2018)
Зубовський Д. С. - Особистісне зростання учасників АТО у посттравматичний період (2018)
Малецька О. О. - Підходи до проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців у сфері інформаційних технологій (2018)
Цимбал С. В. - Психолого-педагогічні засади формування іншомовної компетентності викладачів (2018)
Широких А. О. - Рефлексія як чинник життєвого проектування особистості (2018)
Висоцька О. Л. - Науковий дискурс у сучасних лінгвістичних дослідженнях (2018)
Вільчанська Ю. Ю. - Генеза тематичної парадигми: від "знедоленого дитинства" до "дитя революції" (2018)
Корінчук Н. І. - Особливості формування граматичної компетенції учнів початкових класів при вивченні англійської мови (2018)
Купріянов Є. В. - Іспанська тлумачна лексикографія: історичний аспект (2018)
Остапчук Я. В. - Функціонування концепту "розуміння" в українській мовній картині світу (2018)
Остратюк Н. М. - Дієслова відчуття чи дієслова сприйняття: до питання семантичної класифікації дієслівної лексики в українській мові (2018)
Pidgorna O. M. - Appelle der psychoanalitischen auslegung: "Drama Für Drei Leben" von Maria Matios in froidischen traditionellen Spiegel (2018)
Сергеева И. С. - Международная программа развития ребенка ICDP в преподавании иностранного языка (2018)
Чеботар А. М. - Жанрові різновиди англомовного наукового тексту, їх характеристика та відтворення у перекладі, Іщенко Н. Г. (2018)
Shevchenkо L. O. - The rоle оf hyperbоle in the Spanish everyday discоurse (2018)
Якушко К. Г. - Термінологічний аналіз іншомовного текстового матеріалу першого модуля із сфери автоматики (2018)
Александрович Т. З. - Специфіка застосування педагогічних технологій при викладанні дисциплін у ЗВО (2018)
Арістова Н. О. - Професійна суб’єктність майбутнього філолога: психолого-педагогічний аспект, Хмельовська М. М. (2018)
Дияк В. В. - Особливості методики викладання філософії (прикладний та теоретичний аспекти), Тушко К. Ю. (2018)
Долінська Н. В. - Сучасні моделі професійної діяльності викладача вищої школи США (2018)
Драч А. С. - Експериментальна перевірка ефективності формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних комп'ютерних програм (2018)
Дяченко Н. О. - Професійний розвиток молодих викладачів – шлях до досконалості (досвід Австралії) (2018)
Жабенко О. В. - Професійний розвиток науково-педагогічних працівників у галузевих університетах України (2018)
Козловська І. М. - Інтеграція змісту природничо-гуманітарного компоненту у підготовці майбутніх фахівців технічного профілю, Стечкевич О. О. (2018)
Козловський Ю. М. - Визначення готовності до професійної діяльності на основі сформованості фахових компетентностей (2018)
Кондратенко Т. В. - Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні економічної компетентності майбутніх учителів технологій в процесі фахової підготовки (2018)
Лозинська С. В. - Теоретичні основи дослідження розвитку креативності у дошкільників як особистісної здатності до творчості, Фалько В. В. (2018)
Мартьянова М. Є. - Пацифістські принципи в освітній концепції Алена (Еміля-Огюста Шартьє) (2018)
Радзівілова І. А. - Критерії і показники сформованості готовності майбутніх бортпровідників до професійної діяльності (2018)
Рідкодубська Г. А. - Педагогічна система підготовки до професійної мобільності майбутніх працівників соціальної сфери (2018)
Шевирьова І. Г. - Формування медіа-компетентності майбутніх учителів початкової школи: практичний аспект, Бадер С. О. (2018)
Левченко А. С. - Актуальні питання призначення та проведення комплексної медико-балістичної експертизи (2018)
Маслова Є. В. - Правовий статус права на звернення (2018)
Назаренко О. Л. - Тлумачення сутності і змісту соціального захисту військовослужбовців (2018)
Babayev N. - Corporate political involvement in business environment (2018)
Ковальська К. В. - Тенденції розвитку ринку консалтингових послуг у контексті посткризового періоду в Україні, Пастушенко Р. М. (2018)
Мазуренко В. П. - Національні та глобальні виміри розвитку креативної економіки, Копійка Д. В. (2018)
Паневник Д. О. - Підвищення економічної ефективності видобування сланцевої нафти (2018)
Свистун К. О. - Іноземний і український досвід стратегічного планування сталого розвитку (2018)
Совик М. І. - Організаційно-методологічні засади бухгалтерського обліку екологічних витрат підприємств України в умовах євроінтеграції (2018)
Вихідні дані (2018)
До 100-річчя заснування Одеського національного політехнічного університету (2018)
Algin V. B. - Synthesis, calculation of functional properties, reliability assessment of planetary transmissions and their diagnostics during operation, Gavrilov S. A., Ishin N. N., Maksimchenko N. N. (2018)
Ахадов А. Б. - Теоретическое исследование динамики электромеханического привода стола технологической машины, Самидов Х. С. (2018)
Баулін Д. С. - Методика проведення експериментальних досліджень балістичної стійкості багатошарових броньованих структур, Манжура С. А., Горєлишев С. А., Одейчук М. П., Ткачук М. А., Ткачук М. М. (2018)
Мезенцев А. В. - Способ комплексирования изображений различных диапазонов волн с целью создания универсальных эталонов для комбинированных корреляционно-экстремальных систем навигации, Юзефович В. В., Буточнов А. Н., Сотников А. М. (2018)
Бережной В. А. - Построение 3D-модели зубчатого колеса в приложении GearTeq, Матюшенко Н. В., Федченко А. В. (2018)
Ланде Д. В. - Побудова мережі предметних областей на базі ресурсу arXiv, Андрущенко В. Б. (2018)
Бондаренко О. В. - Оптимізація трансмісії гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ за масою: система обмежень та послідовність їхньої перевірки, Устиненко О. В., Клочков І. Є. (2018)
Денисенко Т. А. - Исследование достижимости непрерывной части гибридной системы, Нестерюк А. Г., Денисенко А. В. (2018)
Бондаренко О. В. - Приклад раціонального проектування зубчастого циліндричного двоступінчастого редуктору методом псевдовипадкового пошуку при багатьох критеріях, Устиненко О. В., Сєриков В. І. (2018)
Клюєва Т. Ю. - Аналіз сучасного стану технологій зниження спеклових шумів у переносних лазерних проекторах (2018)
Борзилов І. Д. - Впровадження сучасних засобів технічного діагностування буксових вузлів рухомого складу залізниць, Калуга Г. А. (2018)
Сліпченко В. Г. - Реєстрація параметрів автоматизованого програмно-апаратного комплексу медичного призначення, Полягушко Л. Г., Котунов В. О. (2018)
Bošanský M. - Possibilities of application of hard thin coatings in HCR gearing working in interaction with ecological lubricant, Tóth F., Rusnák J. (2018)
Додонов Є. О. - Моделювання та візуалізація максимальних багатопродуктових потоків у мережі, Додонов О. Г., Кузьмичов А. І. (2018)
Гаврилов С. А. - Оценка остаточного ресурса зубчатых передач в процессе эксплуатации, Ишин Н. Н., Гоман А. М., Скороходов А. С., Дакало Ю. А. (2018)
Сачанюк-Кавецька Н. В. - Кодування як засіб захисту інформації у системах контролю доступу з використанням логіко-часових функцій у формі поліномів і біометричних даних суб’єктів (2018)
Гайдамака А. B. - Про удосконалення методу розрахунку ресурсу циліндричних роликових підшипників, Скиба О. С., Свіргун В. В. (2018)
Данилюк І. І. - Метод ідентифікації користувача за клавіатурним почерком на основі нейромереж, Карпінець В. В., Приймак А. В., Яремчук Ю. Є., Костюченко О. І. (2018)
Іванов Є. М. - Розробка алгоритму подання геометричної інформації рухомих рознімних з'єднань для побудови креслеників згідно з ЄСКД при автоматизованому проектуванні (2018)
Прищепа C. В. - Методика выявления событийной основы информационных операций (2018)
Калінін П. М. - До питання оптимального проектування черв'ячно-циліндричних редукторів, Остапчук Ю. О., Жережон-Зайченко Ю. В., Кириченко О. М. (2018)
Роїк П. Д. - Метод поліпшення узгодженості оцінок експертів у ході діалогу, Циганок В. В. (2018)
Кириченко И. А. - Изготовление квазиглобоидных зубчатых колес, Кузьменко Н. Н. (2018)
Реферати (2018)
Козерацький Г. В. - Кваліметрична модель технічного рівня тренажера-гексапода, Яглінський В. П., Хіхловський А. Б., Озернюк О. Т. (2018)
Кривошея А. В. - Совершенствование математической и логической модели теоретического синтеза зубчатых звеньев плоских систем зубчатых зацеплений, Данильченко Ю. М., Мельник В. Е., Воронцов Б. С., Долгов Н. А., Бабичев Д. Т., Баландин Д. А., Третяк Т. Е. (2018)
Малащенко В. О. - Обґрунтування будови і принципу роботи зупинника для ланки керування швидкістю зубчастого диференціала, Стрілець О. Р., Стрілець В. М. (2018)
Маргулис М. В. - Разработка прогрессивной высокоэкономичной технологии изготовления волновых прецессионных передач с телами качения, Гордиенко Я. О. (2018)
Матусевич В. А. - Исследование параметрической оптимизации массы двухступенчатого планетарного механизма типа AI-II, Шарабан Ю. В., Шехов А. В., Абрамов В. Т. (2018)
Мороз В. І. - Особливості вибору коефіцієнтів зміщення шестерні та колеса при оптимізаційному проектуванні тягових зубчастих передач, Братченко О. В., Громов В. І. (2018)
Настасенко В. А. - Методология решения новых научно-технических задач инструментального производства (2018)
Oborskyi G. O. - Technical evolution and reliability of trolleybus’s traction transmission, Hutyria S. S., Yaglinskyi V. P., Chanchin A. N. (2018)
Попов А. П. - Решения контактных задач применительно к косозубым передачам, Савенков О. И., Попова Л. А. (2018)
Протасов Р. В. - Моделирование и анализ НДС эволютного зацепления в системе Autodesk Fusion, Устиненко А. В., Андриенко С. В., Ткаченко В. Н. (2018)
Стрельников В. Н. - Трехмерное моделирование поверхностей зубьев в CAD системах для генерации программы к станкам с ЧПУ, Суков М. Г. (2018)
Tkach P. M. - Mathematical model for formation of spur gear teeth by a hyperbolic reference profile, Nosko P. L., Revyakina O. O., Bashta O. V., Kornienko A. O., Tisov O. V., Tsybri Y. O. (2018)
Ткачук Н. Н. - Анализ реакции волоконных материалов на действие нагрузок на основе микромеханических моделей (2018)
Яглинский В. П. - Параметрические колебания в планетарных колесных редукторах, Гутыря С. С., Чанчин А. Н., Хомяк Ю. М. (2018)
Яглинский В. П. - Паретооптимизация параметров тренажера-гексапода по критериям маневренности, Козерацкий Г. В., Хихловский А. Б., Озернюк О. Т. (2018)
Arslan B. - Algorithms and software solutions for SQL injection vulnerability testing in web applications, Gamzayev R., Karaçuha E., Tkachuk M. (2018)
Павленко Е. П. - Модели и показатели оценки качества программного обеспечения информационных систем, Лубенец С. В., Айвазов В. А. (2018)
Лещинський В. О. - Використання принципів локальності та звя’зності контексту в рекомендаційних системах, Лещинська І. О. (2018)
Чала О. В. - Розробка представлення знань на основі марківських логічних мереж в системі процесного управління (2018)
Раскин Л. Г. - Метод поэлементной многокритериальной композиции оптимальных маршрутов в транспортных сетях, Серая О. В., Парфенюк Ю. Л. (2018)
Cherednichenko O. - Development of agent-oriented software components to retrieve the marketing information from the web, Melnyk K. V., Kirkin S. V., Sokolov D. V., Matveiev O. M. (2018)
Золотарьова І. О. - Case Study: Розробка концепції корпоративного web-порталу банку "Credit Agricole", Плеханова Г. О., Плоха О. Б. (2018)
Gontar Y. M. - Towards information system development for data extraction from web, Tkach K. V., Yena B. O., Vasylenko A. V. (2018)
Говорущенко Т. О. - Роль візуалізації та геймифікації у вивченні основ алгоритмізації та програмування (2018)
Андрієвський В. П. - Дослідження еволюції напружено-деформованого стану і визначення розрахункового ресурсу масивних елементів вісесиметричних конструкцій із використанням універсального скінченного елементу, Максим’юк Ю. В., Мицюк С. В., Пискунов С. О. (2018)
Волощук Н. І. - Експериментальне дослідження ульцерогенної дії пропоксазепаму, Таран І. В., Редер А. С., Головенко М. Я. (2018)
Лановенко О. Г. - Диференціація міських і сільських популяцій Херсонської області за частотою вроджених вад розвитку та репродуктивних втрат (2018)
Cherkasov V. G. - The human sacrum shape: metamorphoses and relation of its parts, Malikov O. V. (2018)
Лутковський Р. А. - Морфологічний та морфометричний аналіз змін в тканинах при імплантації сітчастих імплантатів з поліпропілену модифікованого вуглецевими нанотрубками та антисептиком (2018)
Запорожченко М. Б. - Інфекційні аспекти тканин лейоматозних вузлів, видалених у жінок репродуктивного віку, хворих на лейоміому матки, Парубіна Д. Ю., Сидоренко А. В. (2018)
Ошовський В. І. - Особливості поглинання глюкози в тканинах плода при хронічній гіпоксемії (експериментальне дослідження на вівцях) (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського