Любецька М. М. - Аналіз діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах (2018)
Ярмолинська І. В. - Нормативно-правове забезпечення державного управління в системі інституційного догляду та виховання дітей (2018)
Жайворонок О. І. - Вдосконалення механізму протидії інформаційному тероризму в Україні в загальнодержавній системі антикризового реагування (2018)
Білий Ю. М. - Загрози фінансовій безпеці України: смисловий простір державно-управлінського змісту та класифікація (2018)
Хитько М. М. - Управлінський вимір стратегічного планування в освіті (2018)
Колодій О. М. - Процес децентралізації: німецький досвід в українських реаліях (2018)
Балуєва О. В. - Інструменти реалізації державної політики відновлення та реінтеграції деокупованих та постраждалих від конфлікту територій, Келембет О. С. (2017)
Марова С. Ф. - Медична послуга як товар медичного ринку, Вовк С. М. (2017)
Костюк Г. В. - Особливості функціонування та антимонопольного регулювання ринку енергетичних ресурсів, Павленко І. А., Підкуйко О. О. (2017)
Лиховід Н. О. - Дослідження наслідків та ефектів міграційних процесів України (2017)
Орел М. Г. - Ідентифікація типу дестабілізації політичної системи, як передумова підготовки стратегічних рішень у сфері політичної безпеки (2017)
Гладченко А. Ю. - Завдання і функції державного управління економічною рівновагою в корпоративній сфері (2017)
Козловський Є. В. - Законодавче забезпечення туристичної діяльності в іноземних державах, Булгакова Н. В. (2017)
Друк В. В. - Сучасні наукові підходи щодо дослідження поняття "комунікація" в державному управлінні (2017)
Адамовська В. С. - Механізм державного регулювання економіки та вибір напряму економічної політики в сучасних умовах господарювання (2017)
Мохова Ю. Л. - Співвідношення централізації та децентралізації в структурній організації державного управління (2017)
Ортіна Г. В. - Кластеризація як напрям реалізації державної антикризової стратегії розвитку реального сектора економіки (2017)
Гнидюк Н. А. - Розвиток державної служби на засадах професійного навчання в напрямку євроінтеграції (2017)
Валюх А. М. - Характеристика організаційної системи державного управління збереженням природного капіталу України (2017)
Олексюк Л. В. - Законодавче регулювання ідентифікації фізичних та юридичних осіб в електронних урядуванні, демократії та комерції (2017)
Савранський Р. С. - Поняття та сутність припартійних молодіжних організацій (2017)
Звіздай О. В. - Наукові теорії походження місцевого самоврядування та сформовані на їх основі моделі (2017)
Адамов Д. В. - Результативність державних та ринкових регуляторів розвитку вітчизняного малого бізнесу України (2017)
Юхненко М. А. - Значення казначейської служби у розбудові інституту державного управління в Україні (2017)
Сивий Р. П. - Дефініція державної служби в країнах європейського союзу (2017)
Танцура Л. М. - Фармакогенетичне тестування як основа для вибору антиепілептичних препаратів при лікуванні фармакорезистентних епілепсій у дітей, Коляда О. К., Пилипець О. Ю., Танцура Є. О., Третьяков Д. В. (2018)
Абдряхімов Р. А. - Соціальна фрустрованість та особливості невротичного реагування у учасників бойових дій з травмою очей та частковою втратою зору (2018)
Гапонов К. Д. - Порівняльний аналіз вираженості проявів алкогольної залежності у осіб з різним психотравматичним досвідом та рівнем психосоціального стресу (2018)
Зільберблат Г. М. - Дослідження поведінки молоді Київської області щодо вживання психоактивних речовин, Соколова М. О., Калачевич О. О., Моїсеєнко Л. П. (2018)
Ісаков Р. І. - Порівняльний аналіз вираженості психосоціальної дезадаптації й афективної симптоматики у жінок, хворих на депресивні розлади різного ґенезу (2018)
Кушнір А. М. - Диференційовані реабілітаційні мішені у хворих на шизофренію, які скоїли суспільно небезпечні діяння проти життя особи (2018)
Марута Н. А. - Принципы реабилитации военнослужащих с различными вариантами посттравматического стрессового расстройства, Заворотный В. И. (2018)
Мінко О. І. - Індивідуально-психологічні особливості осіб з алкогольною залежністю та їх співзалежних родичів, які впливають на формування терапевтичного альянсу, Лісна Н. М., Маркозова Л. М. (2018)
Мухаровська І. Р. - Інтегративна медико-психологічна модель розвитку порушень комплаєнсу на прикладі пацієнтів з онкологічною патологією (2018)
Опря Є. В. - Сприйняття психічного та соматичного захворювань у свідомості хворих на шизофренію (2018)
Панько Т. В. - Особенности факторов психической травматизации и структуры клинических проявлений у внутренне перемещенных лиц, Семикина Е. Е., Явдак И. А. (2018)
Федченко В. Ю. - Порівняння суб'єктивної та об'єктивної оцінок стану пацієнтів з первинними депресивними розладами з метою обґрунтування терапевтичної тактики (2018)
Хаустов М. М. - Модель медико-психологічної підтримки студентів-медиків з порушеннями адаптації (2018)
Яворська Т. П. - Клініко-психологічний спектр та структура чинників стресового ризику у пацієнтів з цереброваскулярною патологією, Маркова М. В. (2018)
Волошин-Гапонов И. К. - Случаи из практики лечения пациентов с болезнью Вильсона — Коновалова, Волошина Н. П. (2018)
Василовский В. В. - Содержание протеинов в ликворе и сыворотке крови у больных с прогредиентными типами течения рассеянного склероза (2018)
Головач І. Ю. - Клінічні, фармакологічні та економічні переваги напроксену в лікуванні гострих і хронічних больових синдромів (2018)
Григорова И. А. - Некоторые маркеры дисметаболизма при рассеянном склерозе (2018)
Шкіряк А. А. - Лікувальна тактика у хворих із судомним синдромом в гострому періоді черепно-мозкової травми, Гончарук О. М., Комарницький С. В. (2018)
Юрьева Л. Н. - Оценка эффективности действия препарата Энтроп при лечении пациентов с астенией органического генеза, Дукельский А. А., Шустерман Т. И., Кокашинский В. А., Хохолев К. В. (2018)
Памяти Вадима Ивановича Реминяк 12.04.1941—24.04.2018 (2018)
Роїк М. В. - Огляд програмних засобів статистичного аналізу даних, Присяжнюк О. І., Денисюк В. О. (2017)
Ясинськa Н. А. - Передумови та наслідки фінансової поведінки й практики фізичних осіб (2017)
Криштанович М. Ф. - Роль поліції в системі забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання (2017)
Варламова С. І. - Екологічна безпека та сталий розвиток взаємозв’язок та взаємовплив, Варламова І. С. (2017)
Гуцаленко Л. В. - Аудиторський висновок чи звіт: дискусійні аспекти, Сидорук Я. В. (2017)
Галенко О. М. - Стратегічний аналіз як ключовий елемент стратегічного управління, Різва Л. А. (2017)
Верескун М. В. - Організаційна діагностика як фактор розвитку промислових підприємств, Захаров С. В. (2017)
Сазонець О. М. - Дослідження функціонування найуспішніших іт-компаній світу, Качан О. І. (2017)
Відоменко О. І. - Використання технічних засобів як складова системи економічної безпеки підприємства (2017)
Федоряк Р. М. - Вплив професійного розвитку на результати діяльності підприємства, Качанович М. Б. (2017)
Кім О. О. - Методологічні основи дослідження проблем економічної ефективності та розподілу доходів (2017)
Турський І. В. - Особливості впливу економіки знань на соціо-гуманітарний розвиток підприємництва регіонів (2017)
Козицька Г. В. - Розвиток маркетингових інтернет-досліджень в умовах глобалізації економічного простору, Сергєєв І. А. (2017)
Пєскова Н. В. - Інноваційна компонента економіки знань в Україні, Дзяд О. В. (2017)
Поляков М. В. - Управління знаннями у міжнародних компаніях: теоретико-методологічні засади, основні напрями та механізм (2017)
Андрющенко І. Є. - Податковий контроль в системі протидії ухиленню від оподаткування, Шаповал С. С. (2017)
Чирак І. М. - Механізм впливу монетарної політики на забезпечення довгострокової макроекономічної стабільності в Україні (2017)
Снігурська Л. П. - Оцінка активів з метою формування резервів під зменшення корисності за мсфз 9 "фінансові інструменти" (2017)
Семцов В. М. - Квінтесенція неспостережуваних економічних процесів (2017)
Александрова О. Ю. - Вдосконалення роботи харківської державної администрації за рахунок розширення функций її підрозділів, Сухорукова Т. Г. (2017)
Цюкало Л. В. - Соціальне забезпечення військовослужбовців збройних сил України та його суть (2017)
Безкровний М. Ф. - Еволюція розвитку сільськогосподарської інформаційно-консультаційної діяльності (2017)
Ладюк О. Д. - Проблеми забезпечення боргової безпеки України, Баранецька О. В. (2017)
Болотна О. В. - Аналіз методів формування лояльності споживачів на ринку харчових продуктів, Підлубна В. Р. (2017)
Фаріон М. М. - Особливості системи соціального захисту населення в Україні (2017)
Станкевич І. В. - Системно-кібернетична освітня модель управління діяльністю освітньої організації на основі функції корисності підвищення рівня якості (2017)
Роженко О. В. - Діагностика конкурентного потенціалу підприємств добувної промисловості (2017)
Сєвідова І. О. - Інструментальні механізми забезпечення комплексного дослідження економічних умов виробництва овочевої продукції (2017)
Сиволап Л. А. - Дослідження інвестиційної діяльніст промислових підприємств в Україні (2017)
Володіна В. О. - Тенденції розвитку українського ринку інноваційного продукту (2017)
Полєнніков М. О. - Еволюція поглядів формування державної стратегії соціально-орієнтованого економічного розвитку національної економіки (2017)
Олійник В. С. - Шляхи удосконалення внутрішнього контролю виплат працівникам у кримінально-виконавчих установах (2017)
Левкович О. В. - Інформаційні сигнали в економічних субсистемах (2017)
Зілінська А. С. - Теоретичні основи ефективного формування бюджетної політики України (2017)
Волошенюк І. Є. - Удосконалення бухгалтерського обліку розрахунків з податку на прибуток (2017)
Соловйова Н. В. - Класифікація доходів головних розпорядників бюджетних коштів як чинник підвищення ефективності управління діяльністю головних розпорядників бюджетних коштів (2017)
Цуркан М. Л. - Компетентнісний підхід в оцінці персоналу інтегрованого холдинга (2017)
Семененко Т. М. - Транснаціональні корпорації як провідна рушійна сила глобалізаційних процесів в сучасних кризових умовах (2017)
Литвиненко М. А. - Теоретичні аспекти селекції екстрасильних за якітю зерна генотипів пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.), Голуб Є. А. (2017)
Лінчевський А. А. - Пріоритети в селекції ячменю (Hordeum vulgare L.) для сучасних умов виробництва зерна в Україні, Легкун І. Б., Бабаш А. Б., Щербина З. В. (2017)
Бушулян О. В. - Екологічна пластичність та стабільність урожаю насіння нуту (Сicer arietinum L.) селекції Селекційно-генетичного інституту (2017)
Лазеба О. В. - Особливості реакції гібридів соняшнику (Helianthus annuus L.) на позакореневе підживлення мікродобривами в умовах лівобережної частини Лісостепу України, Шевніков М. Я. (2017)
Солоденко А. Є. - Добір за ДНК маркерами носіїв гена Pl ARG соняшнику (Helianthus annuus L.) для створення інбредних ліній, стійких до несправжньої борошнистої роси, Файт В. І., Христодорова К. М., Вареник Б. Ф. (2017)
Сауляк Н. И. - Эффективность генов устойчивости пшеницы (Triticum aestivum L.) к Puccinia graminis Pers. f. sp. tritici Erikss et Henn. в условиях Украины, Терновой К. П., Бабаянц О. В., Васильев А. А., Галаев А. В. (2017)
Тигова А. В. - Изменение окраски лепестков венчика и пыльников у льна масличного (Linum usitatissimum L.) c применением новых химических мутагенов, Сорока А. И., Дульнев П. Г. (2017)
Червоніс М. В. - Методи оцінки якості олії високоолеїнового соняшнику (Helianthus annuus L.), Рибалка О. І., Топораш І. Г. (2017)
Гаркович О. Л. - Біохімічні властивості інгібітору трипсину з насіння люцерни посівної (Medicago sativa L.), Крусір Г. В., Кузнєцова І. О., Мадані М. М., Панченко М. М. (2017)
Мулюкіна Н. А. - Еска винограду (Vitis L.) як об’єкт санітарного контролю в схемі сертифікації садивного матеріалу, Ковальова І. А., Чисніков В. С., Герецький Р. В. (2017)
Чеботарь Г. А. - Трансгеноз в создании засухоустойчивых сельскохозяйственных растений (обзор) (2017)
Волкова Н. Е. - До 130-річчя від дня народження М. І. Вавилова. Протистояння науки й антинауки, особистості та влади (2017)
Третяк А. М. - Землевпорядний процес при зміні цільового призначення земельних ділянок: стан та проблеми, Дорош Й. М., Лобунько Ю. В. (2018)
Третяк А. М. - Тенденції та наслідки земельної реформи в Україні у контексті якості життя і безпеки населення, Третяк В. М., Третяк Н. А. (2018)
Дорош О. С. - Ключова роль землеустрою у плануванні розвитку системи землекористувань у межах територіальних громад, Фоменко В. А., Мельник Д. М. (2018)
Стецюк М. П. - Управлінські пріоритети використання земельнихресурсів у контексті функціонування аеропортів та їх інфраструктури, Скрипник Л. Р. (2018)
Ковальчук І. П. - Аналіз та картографічне моделювання структури земельного фонду Горохівського району Волинської області, Павловська Т. С., Білецький Ю. В., Рудик О. В., Гашинська В. В. (2018)
Тихенко О. В. - Особливості формування багатоцільового кадастру в Україні (2018)
Бутенко Є. В. - Порівняльний аналіз ефективності функціонування геопорталів України та Європейського Союзу, Луцький В. Є. (2018)
Ковальчук І. П. - Атласне картографування вартості земель України, Ковальчук А. І. (2018)
Яремко Ю. І. - Теоретико-методологічні та практичні аспекти ефективності використання земельних ресурсів в Україні, Дудяк Н. В., Шикова Л. В. (2018)
Третяк А. М. - Правові та екологічні проблеми внутрішньої організації території землекористувань підприємств, установ, організацій і громадян в Україні, Третяк В. М., Дюміна К. О. (2018)
Назаренко В. А. - Сучасні виклики урбанізації – економічний погляд (2018)
Адамчук В. В. - Теоретичне та експериментальне обґрунтування комбінованого дводисково-анкерного сошника, Булгаков В. М., Головач І. В., Горобей В. П (2016)
Смільський В. В. - Фізичні аспекти поняття "твердість агроґрунту", Сидорчук О. В. (2016)
Жук А. Ф. - Способ и дисковые бороны для противоэрозионной обработки почвы (2016)
Васильковська К. В. - Визначення якості висіву насіння пневмомеханічним висівним апаратом з периферійним розташуванням комірок та інерційним видаленням зайвого насіння, Васильковський О. М., Петренко М. М. (2016)
Шейченко В. О. - Дослідження тягового опору голчастої борони, Хайліс Г. А., Шевчук В. В., Шевчук М. В. (2016)
Аулін В. В. - Напрями розвитку висівних систем, Черновол М. І., Панков А. О. (2016)
Прилуцкий А. Н. - Экспериментальные исследования процесса распределения зерновой смеси по периметру кольцевого пневмосепарирующего канала усовершенствованным дозирующе-питающим устройством, Степаненко С. П., Швидя В. А., Попадюк И. С. (2016)
Грицака О. М. - Особливості обмолоту зерна трибарабанною молотаркою (2016)
Кузьменко В. Ф. - Вплив параметрів вальців на подрібнення зерна кукурудзи в силосній масі, Ямпольський С. М., Максименко В. В. (2016)
Ігнатьєв Є. І. - Науково-технічне обґрунтування способів збирання гички цукрових буряків в сучасних умовах (2016)
Шевчук М. В. - Дослідження пристрою попереднього обмолоту зерна (2016)
Мельник О. В. - Аналіз конструкцій та спосіб пресування рослинної маси в брикети (2016)
Братішко В. В. - Вплив геометричних параметрів гвинта гранулятора кормів на потужність його приводу (2016)
Ткачук С. В. - Обґрунтування принципу дії проточного датчика витрат молока ємнісного типу, Ткач В. В. (2016)
Голуб Г. А. - Математична модель механічного змішування компонентів компостної суміші, Павленко С. І. (2016)
Лінник М. К. - Особливості робочого процесу ротаційного різального апарата з горизонтальною віссю обертан, Говоров О. Ф. (2016)
Павленко С. І. - Теоретичні дослідження процесу взаємодії лопаті робочого органу аератора з гноєкомпостною сумішшю (2016)
Герасимчук Ю. В. - Кінетика вологовмісту і відносної вологості повітряного середовища тваринницьких приміщень при застосуванні теплоутилізаторів вентиляційних викидів (2016)
Мироненко В. Г. - Структурно-функціональна схема технічної системи локального моніторингу електропровідних властивостей ґрунтового середовища, Броварець О. О. (2016)
Мироненко В. Г. - Формування бази вихідних даних для систем оперативного управління технологічними процесами рослинництва (2016)
Kolev Zhivko - Investigation the parameters of reversible laboratory heat pump installation in "cooling" working regime (2016)
Kolev Zhivko - Investigation the heat transfer coefficient of water-air convector (2016)
Калініченко Р. А. - Алгоритм параметричної ідентифікації аналітичного математичного опису динаміки низькотемпературного сушіння зернових матеріалів (2016)
Ліпунов М. І. - Стан вирощування зернових, зернобобових та олійних культур і аналіз факторів енергозбереження при їх сушінні, Берлінець М. М., Кразьба О. В. (2016)
Голуб Г. А. - Модель для визначення витрати дизельного біопалива МТА, Чуба В. В. (2016)
Сидорчук О. В. - База знань та етапи управління державними цільовими програмами розвитку технологічно- інтегрованих систем виробництва молочної продукції, Тригуба А. М. (2016)
Сидорчук Л. Л. - Статистичний аналіз технічних параметрів машин попереднього очищення зерна, Днесь В. І., Скібчик В. І. (2016)
Шейченко В. О. - Ефективність використання зернозбиральних комбайнів закордонного виробництва, Анеляк М. М., Кузьмич А. Я. (2016)
Котенко С. С. - Методичні особливості енергетичної оцінки технологій у сільському господарстві (2016)
Булгаков В. М. - Справжнє свято агроінженерії (2016)
Колесник Ю. І. - Показники уваги осіб з набутою короткозорістю слабкого та високого ступеню на фоні процесів гальмування, Шейко В. І. (2018)
Артим І. В. - Оцінка тектонічної тріщинуватості порід-колекторів за допомогою методу скінченних елементів (2018)
Boiko O. I. - Short-term load forecasting using milti liner regression based on artificial neural network, Su Hong Sheng (2018)
Dudnik A. S. - The role of technology of professional interaction of "Internet Things" when measuring mechanical quantities, Bondarenko Yu. V. (2018)
Жук О. В. - Явище стохастичного резонансу як основа для побудови нових пристроїв передачі даних в безпроводових сенсорних мережах, Байдур О. В., Ткаченко Д. В., Яровий О. В. (2018)
Марчевський В. М. - Картон з новим мінеральним наповнювачем, Телестакова В. В. (2018)
Тарнопольський А. В. - Деякі аспекти побудови інфраструктури геопросторових даних, Малашевський М. А., Тарнопольський Є. А., Паламар А. Ю. (2018)
Трембовецька Р. В. - Застосування MLP-метамоделей в задачах сурогатної оптимізації, Гальченко В. Я., Тичков В. В. (2018)
Швед М. П. - Обгрунтування використання шестеренного насосу при каскадній екструзії полімерів, Швед Д. М., Великоіваненко С. П. (2018)
Кочубей М. В. - Теоретичне обґрунтування організаційних і методичних основ впровадження олімпійської освіти в навчально-тренувальному процесі дітей 10-12 років (2018)
Кульчицький В. М. - Динаміка змін в ставленні студентів І-ІІ курсів до занять з фізичної культури (2018)
Павленкова О. В. - Вплив систем для домашнього відбілювання на резистентність емалі зубів (2018)
Шульга О. К. - Маркер загального стану здоров’я людини – вітамін "С", Петухова Т. А., Моісеєва Г. М., Рижих А. С. (2018)
Войцеховська О. В. - Проблема формування навчально-професійної мотивації студентів вищого навчального закладу (2018)
Грузинська І. М. - Особливості вияву емоційного інтелекту майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу (2018)
Грузинська І. М. - До проблеми діагностики розвитку творчої уяви дітей старшого дошкільного віку (2018)
Кузіна В. Д. - Сучасні підходи до розвитку конструктивного перфекціонізму та професійної ідентичності офіцера (2018)
Новікова Ж. М. - Психологічна адаптація та преадаптація студентів-першокурсників в умовах нестабільного світу (2018)
Федорченко С. В. - Рівень самооцінки як фактор ефективності управлінської діяльності керівника (2018)
Шевченко О. М. - Українська молодь у сфері освіти. Соціально-психологічний аспект (2018)
Яновська Т. А. - Особливості прояву девіантної поведінки у старших підлітків (2018)
Кисла Н. В. - Видовище в просторі музичних артефактів культури (2018)
Кисла Н. В. - Театральне видовище ХХ – ХХІ століття та специфіка його образного узагальнення (2018)
Кисла С. В. - Діалог етно- та поп-культури у музичному мистецтві ХХ – ХХІ століть (2018)
Гусарчук Т. В. - Особливості музичної інтерпретації канонічного тексту в останньому духовному концерті Артемія Веделя (2018)
Єсипок В. М. - Зародження та становлення новітньої форми кобзарського мистецтва – капели бандуристів, Іваниш А. А. (2018)
Єсипок В. М. - Кобзар чи бандурист: до питання дефініції термінів, Іваниш А. А. (2018)
Єсипок В. М. - Родина Пархоменків як представник Чернігівської школи українського кобзарства, Іваниш А. А. (2018)
Іваниш А. А. - Зіновій Штокалко – реформатор сучасного кобзарства, Єсипок В. М (2018)
Карпенко О. В. - Порівняльний аналіз основних теоретичних положень мистецтва класичного авангарду в українському живописі першої третини ХХ століття і актуального мистецтва України початку ХХІ століття (2018)
Климбус І. М. - Скрипковий цикл Богдана Шиптура з епіграфами із поезії Марійки Підгірянки для дітей (2018)
Корусь О. П. - Мала фарфорова пластика Олександра Трегубова, художника Баранівського фарфорового заводу та кераміста м. Слов'янськ (2018)
Марценюк Г. П. - Проблеми формування раціональної постановки мундштука та амбушура при грі на тромбоні (2018)
Опанасенко О. О. - Естрадний спів в сучасних театралізованих вокально-інструментальних жанрах, Гешко Н. С., Остапенко Л. В. (2018)
Перова Г. О. - Сучасні вимоги до викладання класичного танцю у вищих навчальних мистецьких закладах (2018)
Раденко Ю. В. - Синергія мовно-музичної інтонації актора та співака як шлях розкриття творчого задуму драматурга, Раденко Б. М. (2018)
Скоромний В. П. - Естрадний спів та його застосування в музичних кінострічках першої половини XX століття, Гаценко Г. С., Коваленко Є. В. (2018)
Хлопотова А. А. - Музичне мистецтво естради: до проблеми формування, Юрчук В. В., Войченко О. М. (2018)
Хоцяновська Л. Ф. - Хореографія як об’єкт вивчення дисципліни "Мистецтво балетмейстера" (2018)
Цугорко О. П. - Дослідження тридільної подільської народної ікони з колекції образотворчого мистецтва НМІУ, Форманюк Т. М. (2018)
Цюпа Н. П. - Актуальні питання виховання народної манери співу, Павлюченко П. Г. (2018)
Шнуренко Т. В. - Колористичні особливості традиційних сорочок Карпатського регіону (2018)
Венгринюк М. І. - Метафора як чинник формування геологічної терміносистеми, Васильєв О. О. (2018)
Верба Т. Ю. - Трансформація способів конструювання хронотопу в історичних повістях XXI століття (2018)
Гумений В. В. - Відтворення мовної картини світу при перекладі художнього тексту (2018)
Duban N. B. - Metaphorical mapping in Donald Trump's discourse (exemplified by his public addresses during the 2015-2016 presidential campaign in the USA) (2018)
Кочукова Н. І. - Контаміновані фразеологічні одиниці в мові ЗМІ (на матеріалі українських друкованих та електронних видань), Соломко А. Ю. (2018)
Kryzhanovska Ye. H. - The peculiarities of the translation English maritime terms into Ukrainian language (2018)
Мельник О. М. - Питомі виражальні засоби в сучасних українських перекладах, Гулик М. В. (2018)
Ніколенко О. В. - Прізвиська як соціокультурні символи (2018)
Тараненко К. В. - Комунікативний садизм як особливий тип вербальної агресії (2018)
Цуркан І. М. - Мариністичні образи в ліриці Олександра Олеся та європейських символістів (2018)
Бачинська Н. В. - Вивчення гендерної ідентифікації особистості студентів вузів 17-22 років, Забіяко Ю. О., Шуба В. О. (2018)
Бачієва Л. О. - Формування проектної культури майбутніх викладачів засобами "Студентського проектного офісу" (2018)
Білявець С. Я. - Концептуальні основи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін (2018)
Боровик Л. В. - Обгрунтування критеріїв сформованості психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Волинець Ю. О. - Формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до екологічного виховання дітей дошкільного віку, Стаднік Н. В. (2018)
Гермак О. Л. - Теоретические аспекты мониторинга качества профессиональных знаний будущих электромонтёров с применением электронных образовательных ресурсов (2018)
Дворник Ю. Ф. - Формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до цілісного формування музичності школярів, Коваль О. В. (2018)
Децюк Т. М. - Особливості позааудиторної роботи зі студентами в університетах США, Бушко Н. С. (2018)
Доценко Н. А. - Імплементація навчальних тренажерів в інформаційно-освітнє середовище (2018)
Коба М. М. - Патріотичне виховання курсантів у вищому навчальному закладі (2018)
Корольова Л. М. - Креативне освітнє середовище – шлях до успішної педагогічної діяльності майбутніх учителів початкових класів (2018)
Кравченко С. О. - Узагальнення сутності дефініції "дослідницька компетентність" (2018)
Курляк І. Є. - Етіологія, феноменологія, профілактика та терапія трудоголізму (на матеріалах Польщі) (2018)
Любінська О. І. - Структура професійної компетентності майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини (2018)
Маркова Є. Ю. - Практика викладання технічних дисциплін з використанням сучасних 3D технологій, Сушко В. Г., Шпігоцький Є. В. (2018)
Нос Л. С. - Особливості підготовки асистента вчителя інклюзивного класу в Канаді, Панчук Б. Б. (2018)
Побоча Т. Д. - Післядипломна педагогічна освіта як педагогічна система (2018)
Січкар А. Д. - Ідеї організації літнього дитячого майданчика у педагогічному доробку К. Толмачевської і А. Гендрихівської (перша третина XX століття), Потапенко Є. П. (2018)
Ткаченко О. М. - Історіографічно-джерелознавчий аспект дослідження мистецької освіти в колегіумах Лівобережної України (ХVIII – початок ХІХ століття) (2018)
Цимбаленко Я. С. - Методичні особливості технології релаксації у шкільному курсі географії, Покась Л. А. (2018)
Шерман М. І. - Можливості використання інтерактивних технологій у професійній підготовці майбутніх судноводіїв, Попова Г. В. (2018)
Шовкопляс О. М. - Управління інноваційною оздоровчою діяльністю в закладі дошкільної освіти (2018)
Штохман Л. М. - Деякі аспекти навчання іноземного усного мовлення (2018)
Коркач С. О. - Джерелознавчі та історіографічні аспекти переяславської шевченкіани (2018)
Коцур В. В. - Етнополітичні процеси в Україні 1990-х років: провісники гібридної війни і геополітичних змін (2018)
Орехівський В. Д. - Розвиток органічного землеробства в УРСР у контексті науково- організаційної діяльності Південного відділення ВАСГНІЛ (1969-1990) (2018)
Скороход О. В. - Періодичні видання як джерело в дослідженні ставлення населення до влади (на прикладі київських газет 1917-1918) (2018)
Коцур Л. М. - Втілення європейських цінностей в українських реаліях: практична складова (2018)
Теленко О. М. - Особливості розвитку невизнаної Республіки Абхазія (2018)
Санакоєва Н. Д. - Гіпнотично орієнтовані підходи у сучасному рекламному дискурсі, Закарлюка М. П. (2018)
Сиволапенко Т. Л. - Основні підходи до визначення поняття механізмів сервісно-орієнтованої держави (2018)
Голоядова Т. О. - Податкова політика України: сучасний стан та зміни (2018)
Мельничук Ю. І. - Застосування програм відновного правосуддя щодо злочинів скоєних неповнолітніми, Крук О. В. (2018)
Соіч О. В. - Правова природа та характерні особливості колективних суб'єктів права (2018)
Бугіль С. Я. - Ефективність функціонування місцевих бюджетів в умовах децентралізації публічних фінансів, Степанюк Л. І. (2018)
Гарбар Є. С. - Оцінка ефективності підходів мінімізації наслідків волатильності на фінансову стійкість банку (2018)
Давиденко Д. О. - Методичний підхід до оцінки показника ефективності фінансової послуги для здійснення операцій з житловою нерухомістю (2018)
Данік Н. В. - Теоретичні засади реалізації концепції життєвих циклів у практиці фінансового управління банком, Тютенко Ю. О. (2018)
Дяченко Ю. А. - Світовий ринок кукурудзи та місце України в ньому (2018)
Косова Т. Д. - Організація аудиту ефективності в системі зовнішнього державного фінансового контролю, Шевченко В. В. (2018)
Лимар В. В. - Фактори сприяння створенню та розвитку біокластерів (2018)
Матвіїшин Є. Г. - Витрати на оборону та державне оборонне замовлення: Україна у світі, Оцабрик І. І. (2018)
Мацієвич Т. О. - Фінансове забезпечення екологічної політики в зарубіжних країнах: досвід для України (2018)
Михайленко Н. О. - Мікроекономічні аспекти підвищення мотивації персоналу комерційного банку (2018)
Овчаренко Т. С. - Формування сучасної інноваційної інфраструктури для розвитку стартапів в Україні, Іноземцева К. В. (2018)
Ситник Н. С. - Сучасний стан розвитку торговельно-економічних вiдносин України з Європейським Союзом, Юркевич Г. I. (2018)
Сич О. А. - Сучасний стан та умови кредитування малого та середнього бізнесу в Україні, Волос І. І. (2018)
Соболєва Г. Г. - Інноваційні технології як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства (2018)
Солодовник Г. В. - Кількісний аналіз ризиків у інвестиційній діяльності, Безлюдня Г. Л. (2018)
Холявко Н. І. - Вища освіта Австрії: тенденції розвитку та комерціалізації досліджень, Баранець А. А. (2018)
Пасиешвили Т. М. - Личностная и ситуативная тревожность при сочетанном течении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и аутоиммунного тиреоидита у лиц молодого возраста, Заздравнов А. А. (2018)
Хамрабаева Ф. И. - Роль эмоциональных и вегетативных расстройств в хронизации язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (2018)
Щербиніна М. Б. - Пілотне дослідження поінформованості студентсько-викладацького контингенту щодо гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Гладун В. М., Борисова Ю. В. (2018)
Опарин А. А. - Роль тиреоидных гормонов в формировании моторно-секреторных нарушений у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с сопутствующим аутоиммунным тиреоидитом, Яранцева Н. А. (2018)
Міщук В. Г. - Базальний та постпрандіальний рівень греліну і характер харчової поведінки у хворих із синдромом подразненої кишки із запорами на тлі ожиріння різного ступеня, Григорук Г. В. (2018)
Харченко В. В. - Вибір гепатопротектора при мультиморбідних захворюваннях гепатобіліарної системи, Анохіна Г. А. (2018)
Звягинцева Т. Д. - Хронический запор: механизмы развития и тактика лечения, Шаргород И. И. (2018)
Соломенцева Т. А. - "Аденомак" — новые возможности в лечении заболеваний печени (2018)
Бондаренко О. А. - V Маастрихтский консенсус: персонифицированный подход к эрадикационной терапии с учетом региональных особенностей Украины, Агибалов А. Н. (2018)
Дорофеев А. Э. - Синдром раздраженной кишки в молодом возрасте: роль "Салофалька" в лечении, Руденко Н. Н., Жигаль Ю. В. (2018)
Звягинцева Т. Д. - Механизмы развития синдрома раздраженного кишечника и лечение абдоминальной боли в свете Римских критериев IV, Чернобай А. И. (2018)
Анохіна Г. А. - Синдром підвищеної кишкової проникності: акцент на мікробіоту (2018)
Журавльова Л. В. - Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба в осіб з метаболічним синдромом: особливості перебігу та сучасні підходи до лікування, Філоненко М. В. (2018)
Харченко Н. В. - Предраковые изменения слизистой оболочки желудка: междисциплинарный взгляд на проблему, Музыка С. В., Зак М. Ю. (2018)
Губергриц Н. Б. - Клиническое наблюдение ложноположительной реакции Вассермана при аутоиммунном гепатите в сочетании с антифосфолипидным синдромом, Беляева Н. В., Клочков А. Е., П Фоменко. Г., Ярошенко Л. А. (2018)
Журавльова Л. В. - Pідкісне судинне ураження товстої кишки, Цівенко О. І., Лахно О. В. (2018)
Бабак О. Я. - Роль пентраксину-3 та нових неінвазивних методів у діагностиці неалкогольного стеатогепатиту, Голенко Т. М. (2018)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Десятий український гастроентерологічний тиждень" (27 — 28 вересня 2018 року, Дніпро) (2018)
Умови публікації в журналі "Сучасна гастроентерологія" (2018)
Bondar V. - Modern discourse of the components of the methodological research in pedagogical system, Bozhok O. (2018)
Кулик О. - Допоміжні підходи до навчання в мовленнєвому розвитку учнів 5–9 класів у процесі вивчення словотвірної системи української мови (2018)
Batechko N. - Conceptual bases of adaptation of ukraine’s higher education to the standards of education quality of the european area (2018)
Дурдас А. - Розвиток університетської освіти франції: історичний аспект (2018)
Куземко Л. - Технології розвитку в педагогів здатностей до самопізнання і самовдосконалення, Мойсак О. (2018)
Каленик О. - Cтруктурно-змістова модель підготовки студентів-іноземців до навчання в університетах медико-біологічного профілю, Цареградська Т. (2018)
Лисенко О. - Удосконалення професійної компетентності викладачів як передумова якісної медичної освіти (2018)
Ткаченко Т. - Профілактика та корекція порушень постави учнів 1–4 класів на уроках фізичної культури (2018)
Ошуркевич Н. - Сучасні педагогічні технології формування природничо-екологічної компетентності дітей дошкільного віку (2018)
Ушаков А. - Виховання одухотвореного образу людини культури в інформаційну епоху (2018)
Бовт А. - Вплив художньо-естетичного виховання учнів на розвиток множинного інтелекту (2018)
Блажевич В. - Формування виконавських умінь учнів молодшого шкільного віку в процесі навчання гри на гітарі (2018)
Папушина В. - Експериментальне дослідження сформованості естетичної культури студентів (на прикладі вивчення зарубіжної літератури) (2018)
Стамбульська Т. - Культура мовлення особистості як історико-соціальне явище (2018)
Журавльова Л. - Проблеми взаємозв’язку мови й мислення у мовленнєвій діяльності молодших школярів з дисграфією (2018)
Пальчикова О. - Критерії та показники сформованості крос-культурної компетентності студентів-філологів (2018)
Гуляк О. - Іноземна мова як чинник професійної самореалізації студента (2018)
Вавіліна С. - Особливості викладання іноземних мов професійного спрямування в контексті інтегрованого навчання предмета і мови (clil) (2018)
Кульбашна Я. - Значення іншомовної комунікативної компетентності майбутнього лікаря та етапи її формування, Захарова В. (2018)
Середа І. - Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в контексті технологічного підходу (2018)
Михновецька І. - Дослідження рівня соціального розвитку дошкільників із синдромом дауна в умовах інклюзивної групи (2018)
Лещій Н. - Системний підхід до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми зі складними порушеннями розвитку (2018)
Сташук О. - Соціальний практикум як реабілітаційна складова інтеграції дітей дошкільного віку з особливими потребами в соціальне середовище (2018)
Титул, зміст (2018)
Лівінський А. І. - Особливості функціонування підприємств тваринництва в Україні та їх реноваційний розвиток (2018)
Гладченко А. Ю. - Визначення привабливості національних ринків товарів та послуг для діяльності корпорацій (2018)
Семцов В. М. - Неспостережувана економіка як фактор інституційної модернізації аграрної сфери України, Цуркан С. Ф. (2018)
Демчук Н. І. - Реінжиніринг — інноваційний інструмент перебудови управлінських рішень, Ткаченко Г. А. (2018)
Патика Н. І. - Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності сільського господарства України (2018)
Милованов Є. В. - Науково-освітні аспекти розвитку органічного виробництва (2018)
Чудовська В. А. - Інноваційно-інвестиційні аспекти державного регулювання розвитку екобезпечного землеробства (2018)
Сєвідова І. О. - Проблемні аспекти дослідження кон'юнктури сільськогосподарського ринку в Україні, Плигун С. В. (2018)
Зоря О. П. - Основні облікові оцінки та ефект змін в обліковій політиці ПАТ "МетаБанк", Газієва В. В. (2018)
Шмаров Д. М. - Регіональні пріоритети інвестиційного забезпечення переробно-харчових виробництв у контексті їх комплексного розвитку (2018)
Рошкевич В. Ф. - Диверсифікація джерел фінансово-кредитного забезпечення проектів модернізації і реконструкції виробничо-технічної бази підприємств природно-ресурсного сектора, Буйда К. В. (2018)
Предборський В. А. - Вихідна та центральна категорія теорії тінізації влади (2018)
Жихор О. Б. - Врахування особливостей інноваційного розвитку регіонів у регіональній політиці держави, Баранова В. В., Буркун І. Г. (2018)
Підгорний А. З. - Статистичне забезпечення управління об’єктами державної власності та інституційної підтримки національного виробника за рахунок державного замовлення (2018)
Шевчук С. В. - Митні інтереси держави: принципи забезпечення та критерії деталізації (2018)
Дорошенко В. М. - Актуальні аспекти розвитку інноваційних механізмів фінансування енергозбереження на основі моделі енергетичного контрактингу (2018)
Зарічна О. В. - Стратегічні вектори інноваційного розвитку транскордонного співробітництва (2018)
Васильчак С. В. - Мотиваційні процеси в агропідприємствах, Дубина М. П., Вівчарук О. М., Данило О. А. (2018)
Соломянюк Н. М. - Феномен маніпулятивного впливу реклами, Опульська Л. В. (2018)
Русіна Ю. О. - Інформаційна безпека як ключова складова фінансово–економічної безпеки підприємства, Ярмак А. І. (2018)
Колодійчук А. В. - Гідросферні екоризики впровадження ІКТ:класифікація та характеристика (2018)
Ткачук С. В. - Практичні підходи до формування якості послуг, Стеценко В. А., Стахурська С. А. Стахурський В. О. (2018)
Бодюк А. В. - Геолого–вартісні оцінки вивчення родовищ залізних руд (2018)
Грузіна І. А. - Соціально–економічний розвиток регіонів в умовах формування інформаційного ринку, Молодченко Т. Г. (2018)
Шабранська Н. І. - Технологія прогнозування основних показників економічного і соціального розвитку на рівні регіону (2018)
Габрель М. М. - Соціально–еколого–економічне здоров’я міста: діагностика стану та прогнозування розвитку, Хром’як Й. Я., Лисяк Н. М. (2018)
Содержание (2018)
Ковалев А. С. - Арнольд Маркович Косевич (1928–2006). К 90-летию со дня рождения, Богдан М. М. (2018)
Sulymenko O. R. - Bullets and droplets: Two-dimensional spin-wave solitons in modern magnonics (Review Article), Prokopenko O. V., Tyberkevych V. S., Slavin A. N., Serga A. A. (2018)
Галкина Е. Г. - Динамические солитоны в антиферромагнетиках (Обзор), Иванов Б. А. (2018)
Gaididei Yu. - Localization of magnon modes in a curved magnetic nanowire, Kravchuk V. P., Mertens F. G., Pylypovskyi O. V., Saxena Av., Sheka D. D., Volkov O. M. (2018)
Чаркина О. В. - Локализованные возбуждения и рассеяние спиновых волн в ферромагнитных цепочках, содержащих магнитные нанокластеры, Богдан М. М. (2018)
Борисов А. Б. - Малоамплитудные трехмерные структуры в магнетиках, Киселев В. В., Расковалов А. А. (2018)
Sonin E. B. - Motion of vortices in ferromagnetic spin-1 BEC (2018)
Ковалев А. С. - Взаимодействие магнитных вихрей с дефектами, Прилепский Я. Е. (2018)
Kosevich Yu. A. - Phase dynamics of discrete breathers periodically tunneling in weakly coupled nonlinear chains (2018)
Danieli C. - Compact discrete breathers on flat-band networks, Maluckov A., Flach S. (2018)
Нацик В. Д. - Компьютерное моделирование и аналитическое описание дефектов структуры в двумерных кристаллах ограниченных размеров: свободная граница, дислокации, краудионы, Смирнов С. Н., Белан В. И. (2018)
Engelbrecht Jü. - Soliton trains in dispersive media, Peets T., Tamm K. (2018)
Volkov S. N. - Understanding the mechanism of DNA threshold elongation (2018)
Пастур Л. А. - О баллистическом транспорте в каналах с отрицательным преломлением частиц, Славин В. В., Яновский А. В. (2018)
Скрипник Ю. В. - О возможности оценки положения порога подвижности для носителей заряда с использованием одночастичных средних, Локтев В. М. (2018)
Kivshar Yu. - Energy localization, Fano resonances, and nonlinear meta-optics (2018)
Maradudin A. A. - Features in the diffraction of a scalar plane wave from doubly-periodic Dirichlet and Neumann surfaces, Pérez-Chávez V., Jędrzejewski A., Simonsen I. (2018)
Rjelka M. - Nonlinear effects of micro-cracks on acoustic surface and wedge waves, Pupyrev P. D., Koehler B., Mayer A. P. (2018)
Гриценко И. А. - Рассеяние фононов на квантованных вихрях при квазиустойчивом ламинарном режиме течения сверхтекучего гелия, Дубчак Т. А., Михайленко К. А., Соколов С. С., Шешин Г. А. (2018)
Бирченко А. П. - Спиновая диффузия в 3Не, адсорбированном наноструктурным материалом МСМ-41, Михин Н. П., Рудавский Э. Я., Фисун Я. Ю. (2018)
Mumtaz M. - Dielectric properties of ferromagnetic Ni nanoparticles added (Cu0.5Tl0.5)Ba2Ca2Cu3O10−δ superconducting phase, Asghar M. A. (2018)
Борисов А. Б. - Прецессионные солитоны в полосовой доменной структуре, Киселев В. В., Расковалов А. А. (2018)
Zubov E. - Influence of replacement of Mn by Cr on magnetocaloric properties of quenched NiMn1–xCrxGe alloys, Nedelko N., Sivachenko A., Dyakonov K., Tyvanchuk Y., Marzec M., Valkov V., Bazela W., Slawska-Waniewska A., Dyakonov V. (2018)
Николаева А. - Термоэлектрическая эффективность фольг полуметаллических и полупроводниковых сплавов Bi1–xSbx, Конопко Л., Гергишан И., Рогацкий К., Стачовик П., Ежовски А., Шепелевич В., Прокошин В., Гусакова С. (2018)
Степаненко Д. И. - Коллективные моды в сильно анизотропных проводниках с многолистной поверхностью Ферми (2018)
Песчанский В.Г. - Осцилляции Шубникова–де Гааза в магнитосопротивлении слоистых проводников вблизи топологического перехода Лифшица, Карцовник М. В., Фуст C. (2018)
Berkutov I. B. - The overheating effects in germanium quantum well with two subbands occupied, Andrievskii V. V., Kolesnicheko Yu. A., Komnik Yu. F., Mironov O. A. (2018)
Korol A. M. - The energy spectra of the graphene-based quasi-periodic superlattice, Sokolenko A. I., Sokolenko I. V. (2018)
Долбин А. В. - Влияние на сорбцию водорода обработки холодной плазмой углеродных наноструктур, Винников Н. А., Есельсо В. Б., Гаврилко В. Г., Баснукаева Р. М., Хлыстюк М. В., Прохватилов А. И., Мелешко В. В., Резинкин О. Л., Резинкина М. М. (2018)
Ильинская О. А. - О новом механизме трения в наноэлектромеханических системах (2018)
Покутний С. И. - Оптическая спектроскопия экситона с пространственно разделенными электроном и дыркой в гетероструктуре Ge/Si с квантовыми точками германия (2018)
Моисеев А. Г. - Исследование однофотонного сверхизлучения в монокристаллической полупроводниковой пленке в режиме насыщения, Гринберг Я. С. (2018)
Ismayilov N. J. - Recombination and long-term relaxation of photoconductivity in р+–р–р– structures of CdxHg1–xTe (0.24 ≤ x ≤ 0.29), Rajabli A. A., Musayev M. A., Abbasov I. I. (2018)
Дробышев А. - ИК исследования термостимулированных структурно-фазовых трансформаций в криовакуумных конденсатах фреона 134а, Алдияров А., Нурмукан А., Соколов Д., Шинбаева А. (2018)
Константинов В. А. - Изохорная теплопроводность кристаллического 2-пропанола, Саган В. В., Карачевцева А. В. (2018)
Иванов А. Ю. - Структуры и инфракрасные спектры молекул 5-хлорурацила в низкотемпературных инертных матрицах Ar, Ne и композитных пленках с оксидом графена, Рубин Ю. В., Белоус Л. Ф., Карачевцев В. А. (2018)
Коваленко Е. Н. - Экситонный спектр поглощения тонких пленок тройных соединений в системе AgBr–PbBr2, Юнакова О. Н., Юнаков Н. Н. (2018)
Aзaренков Н. A. - Влияние облучения электронами на рассеяние носителей заряда в монокристаллах YBa2Cu3O7−δ, Вoeвoдин В. Н., Вовк Р. В., Хаджай Г. Я. (2018)
Бедарев В. А. - Особенности электронного парамагнитного резонанса в монокристалле ErAl3(BO3)4, Меренков Д. Н., Кобец М. И., Попережай С. Н., Гнатченко С. Л., Гудим И. А. (2018)
Камінський В. Ф. - Науково-методичні засади управління земельними ресурсами за адаптивного землевпорядкування, Шевченко І. П., Коломієць Л. П. (2016)
Бойко П. І. - Методичні підходи до визначення комплексного впливу основних складових системи землеробства на продуктивність агрофітоценозів і родючість ґрунту, Літвінов Д. В., Буслаєва Н. Г., Коваленко Н. П., Демиденко О. В., Шаповал І. С. (2016)
Камінський В. Ф. - Основні напрями наукового супроводу впровадження системи органічного землеробства в Україні, Корсун С. Г. (2016)
Ткаченко М. А. - Cтруктурно-агрегатний стан ясно-сірого лісового поверхнево-оглеєного ґрунту за різного використання, Гавришко О. С., Габриєль А. Й., Оліфір Ю. М. (2016)
Малієнко А. М. - Родючість грунту та баланс елементів живлення за використання як добрива стебел кукурудзи за тривалого беззмінного її вирощування, Тараріко Н. М., Зведенюк Т. Б., Любомський В. С. (2016)
Черенков А. В. - Трансформація показників родючості чорнозему типового за різних систем удобрення у сівозміні, Чабан В. І., Подобед О. Ю. (2016)
Дегодюк С. Е. - Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на зміни потенційної і ефективної родючості сірого лісового грунту, Літвінова О. А., Боднар Ю. Д. (2016)
Корсун С. Г. - Вплив систем удобрення на ємність фосфатів темно-сірого опідзоленого ґрунту, Давидюк Г. В., Юла В. М., Панасюк М. О. (2016)
Шевченко М. С. - Вологозабезпеченість посівів сільськогосподарських культур у сівозмінах Північного Степу, Лебідь Є. М., Льоринець Ф. А., Десятник Л. М. (2016)
Борко Ю. П. - Мікробний ценоз чорнозему типового за біологічної та інтенсивної систем землеробства, Патика М. В., Колодяжний О. Ю. (2016)
Малиновська І. М. - Угруповання мікроорганізмів сірого лісового ґрунту за вапнування і мінерального удобрення, Ткаченко М. А., Черниш О. О., Сорока О. П., Пипчук Н. М. (2016)
Сорока Ю. В. - Агроресурсний потенціал та обгрунтування доцільності зрошення Північно-центрального Степу України, Тараріко Ю. О., Сайдак Р. В. (2016)
Клименко І. І. - Продуктивність агроценозів вівса в умовах забруднення важкими металами сірого лісового грунту (2016)
Kurhak V. - Productivity of grassland in a changing climate, Bohovin A. (2016)
Слюсар І. Т. - Урожайність багаторічних травостоїв на осушуваних органогенних ґрунтах лісостепу, Сербенюк В. О., Гера О. М., Соляник О. П., Тарасенко О. А. (2016)
Сазонець О. М. - Цифрова трансформація промислової корпорації, Ковальчук Р. Р. (2018)
Гевко В. Л. - Організаційна культура підприємства та особливості і умови її зміни (2018)
Гладченко А. Ю. - Детермінанти діяльності корпорацій в когнітарно-аменсалістичній суспільно-економічній формації (2018)
Скіцько В. І. - Синергія цифрових технологій в логістичних системах (2018)
Купріянчик І. П. - Інституційний підхід до планування розвитку системи землекористувань територій територіальних громад, Мельник Д. М., Салюта В. А. (2018)
Шепель Т. П. - Роль і місце управлінської звітності в підвищенні ефективності функціонування підприємств (2018)
Шевчук С. В. - Оцінка провадження митної справи в Україні: міжнародний вимір (2018)
Кравець В. І. - Бюджетна політика соціально-економічного розвитку країни (2018)
Гаврилова Л. В. - Формування бюджету в країнах із розвинутою економікою (2018)
Миклуш Т. С. - Економічний механізм комплексного природокористування у Карпатському регіоні: методи та інструменти інвестиційного забезпечення (2018)
Насіров Мехді Фарман огли - Діагностика ресурсозабезпечення як визначального фактору прийняття рішення щодо реалізації екопроекту з ресайклінгу відходів пластика (2018)
Семененко Т. М. - Підвищення фінансової стійкості корпоративних структур автомобільного сектору: шляхи та напрями (2018)
Исмаилова Эсма Мустафа гызы - Основные направления обеспечения энергетической безопасности Азербайджана (2018)
Васильєва Н. В. - Податковий механізм забезпечення місцевого економічного розвитку територій в Україні (2018)
Бутник О. О. - Державне управління організацією фінансового контролю: аналіз зарубіжного досвіду для України (2018)
Козаченко Ю. В. - Запровадження критеріїв оцінювання якості надання публічних послуг (2018)
Акімова Л. М. - Напрями взаємоузгодження нормативно-правових актів щодо забезпечення економічної безпеки держави за соціальною та демографічною сферами національного господарства (2018)
Клименко Н. Г. - Державні колегіальні органи як суб'єкти державного регулювання діяльності недержавних інституцій у сфері національної безпеки (2018)
Козаченко Т. П. - Стратегічна екологічна оцінка в Україні: проблеми та перспективи (2018)
Євсюкова О. В. - Особливості формування системи моніторингу як елемента оцінювання механізмів сервісної діяльності органів публічної влади (2018)
Капштик О. В. - Поняття і сутність стратегічних комунікацій як засобу забезпечення національної безпеки (2018)
Бойко А. О. - Теоретичні основи та принципи державної політики у сфері земельних відносин в Україні (2018)
Ярмолинська І. В. - Сутність поняття системи інституційного догляду та виховання дітей в контексті державного управління (2018)
Бакай А. Є. - Платформа Україна — НАТО як механізм реформування системи медичного забезпечення в надзвичайних ситуаціях (2018)
Любецька М. М. - Актуальні питання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах (2018)
Сухенко В. В. - Політико-адміністративна система України: особливості розвитку, сучасні проблеми та перспективи (2018)
Жураківський Є. С. - Класифікація ризиків забезпечення економічної безпеки аграрної галузі України, Козловський С. В. (2017)
Синяєва Л. В. - Автоматизація обліку заробітної плати за допомогою програми "1С. Підприємство" конфігурації 2.0, Кондратюк О. В., Микульський В. С. (2017)
Хаджинова О. В. - Теоретичні засади управління витратами в системі забезпечення якості продукції підприємства (2017)
Баглюк Ю. Б. - Методика рейтингування кредитоспроможності та інвестиційної привабливості підприємств на основі системи FinScore, Баландіна К. М. (2017)
Бей Г. В. - Компетентнісні складові HR-менеджменту в контексті формування і розвитку поведінкової економіки (2017)
Буркіна Н. В. - Економічні та соціальні наслідки трудової еміграції в Україні, Сапун К. В. (2017)
Карпенко А. В. - Інтелектуальні активи: етимологія поняття та місце в національній інноваційній системі (2017)
Кримова М. О. - Суспільні соціально-економічні інтереси переходу України до економіки знань (2017)
Наумова М. А. - Статистичне оцінювання стану і розвитку ринку праці: аналіз світового досвіду (2017)
Попова Ю. - Логістичні підходи до управління запасами на підприємствах залізничного транспорту, Куценко І., Безклинський А. (2017)
Саїнський Д. А. - Особливості державної підтримки сільгосптоваровиробників, зокрема галузі хмелярства на сучасному етапі розвитку (2017)
Слоква М. Г. - Сегментація зарубіжних ринків: теоретико-методологічні аспекти (2017)
Шубалий О. М. - Особливості та перспективи розвитку галузей промислової переробки природних ресурсів у регіоні, Косінський П. М. (2017)
Синиченко А. В. - Стратегічні вектори організації управління в контексті підвищення успішності діяльності підприємства (2017)
Гринюк І. М. - Аналіз процесу управління грошовими коштами (2017)
Дейна А. Ю. - Статистичне моделювання обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів в Україні (2017)
Сомик О. М. - Освіта та професійна підготовка молоді як складові стратегії виходу з економічної кризи (2017)
Загірняк Д. М. - Реалізація коледжами і технікумами освітнього потенціалу: економічний аспект (2017)
Дороніна О. А. - Роль наукової діяльності студента у формуванні компетенцій сучасного фахівця в сфері економіки та управління (2017)
Середа Г. В. - Гейміфікація в менеджменті персоналу: зарубіжний та український досвід (2017)
Усік І. О. - Інвестиційні аспекти циклічності економічного розвитку (2017)
Іванов В. П. - Динаміка структурно-функціонального стану міокарда у пацієнтів із не Q-інфарктом міокарда через 3 та 6 місяців в залежності від проведення перкутанної ангіопластики, Щербак О. В., Масловський В. Ю., Щербак В. П. (2018)
Дутка Р. Я. - Патоґенетичні та клінічні особливості метаболічного синдрому ускладненого хронічною вінцевою(ішемічною) хворобою серця та цукровим діабетом ІІ типу, Вендзилович Ю. М., Чмир Н. В., Сандурська С. Ю., Коноварт О. В. (2018)
Грубник В. В. - Ефективність нової метаболічної операції при лікуванні цукрового діабету ІІ типу, Ільяшенко В. В., Медведєв О. В., Усенок С. О., Параняк М. Р., Грубник В. В. (2018)
Усенко О. Ю. - Ревізійні операції після рукавної резекції шлунка, Тодуров І. М., Перехрестенко О. В., Калашніков О. О., Косюхно С. В., Плегуца О. І., Потапов О. А., Щитов О. В., Марієвський І. В. (2018)
Футуйма Ю. М. - Особливості хірурґічної обробки та фіксації шкірного клаптя після малих ампутацій у хворих з синдромом стопи діабетика, Беденюк А. Д., Смачило І. І., Бурак А. Є., Павлишин А. В. (2018)
Діденко С. М. - Шляхи колатерального кровообігу при стенотично-оклюзійному ураженні стегново-підколінного та гомілково-стопового артерійного сеґменту у хворих із ішемічною формою синдрому діабетичної стопи (2018)
Амбарова Н. О. - Лектини зародків пшениці та насіння золотого дощу як селективні гістохімічні маркери структурних компонентів нирки щура, Луцик С. О. (2018)
Січкоріз О. Є. - Дослідження якості надання медичних послуг населенню Львівської, Волинської та Рівненської областей (2018)
Рудень В. В. - Проґностичні тенденції у стані захворюваності населення України гострим інфарктом міокарду на період до 2030 року, Тімченко Н. Ф., Ковальська І. М. (2018)
Яськів Г. І. - Вплив нітроксоліну на структуру мікробіоти піхви щурів при хронічному інгаляційному шляху поступлення (2018)
Луцик С. О. - Використання методів лектинової гістохімії для дослідження впливу дисбалансу тироїдних гормонів на орґанізм, Ященко А. М. (2018)
Іванов В. П. - Анемії в ракурсі проблеми хронічної серцевої недостатності: патоґенез і лабораторна діаґностика, Колесник М. О., Колесник О. М., Іванова Є. І. (2018)
До відома наших авторів (2018)
Ілляш Т. І. - Діагностичні проблеми нейробореліозу (2018)
Дубенко О. Е. - Тригеминально-автономные цефалгии (2018)
Копчак О. О. - Неврологічні вияви при порушенні функції щитоподібної та паращитоподібних залоз, Одінцова Т. А., Бачинська Н. Ю. (2018)
Макаров С. О. - Ураження нервової системи при системному червоному вовчаку: аспекти патогенезу, поширеність, погляди на класифікацію клінічних виявів (2018)
Черенько Т. М. - Прогностична модель мінімального обмеження в повсякденному житті у хворих з первинною артеріальною гіпертензією в гострий період ішемічного інсульту, Гелетюк Ю. Л. (2018)
Чіжикова М. Є. - Особливості когнітивних та емоційно-вольових виявів у хворих з больовими синдромами у відновний та резидуальний періоди інсульту, Коваленко О. Є. (2018)
Ткачишин О. В. - Ультразвукові параметри серця у хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену геморагічним інсультом, після раннього відновного періоду (2018)
Копчак О. О. - Характеристики когнітивних функцій у пацієнтів різного віку з дисциркуляторною енцефалопатією за наявності метаболічного синдрому, Бачинська Н. Ю. (2018)
Посохов М. Ф. - Клініко-неврологічні особливості та вміст нейроамінокислот у хворих із соматогенними типовими прозопалгіями, Лекомцева Є. В. (2018)
Лабунець І. Ф. - Можливості та перспективи використання токсичної купризонової моделі демієлінізації in vivo та in vitro в експериментальній і клінічній неврології (огляд літератури та власні дослідження) (2018)
Яценко К. В. - Дослідження впливу мікрополяризації на нервові клітини при моделюванні запального процесу in vitro, Лушнікова І. В., Скибо Г. Г. (2018)
Мальцев Д. В. - Клінічний випадок попереково-крижового мієліту HSV2-етіології у пацієнта з вибірковим дефіцитом природних кілерів, Горбенко В. Ю. (2018)
Третяк І. Б. - Ключові принципи в хірургії плечового сплетення з ушкодженням верхнього та середнього стовбурів за типом паралічу Дюшена — Ерба (2018)
Пулик О. Р. - Сучасний стан справ у клініці рухових розладів (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 13—14 квітня 2018 р.), Гирявець М. В. (2018)
Почему рассеянный склероз отнимает будущее у 20 тысяч украинцев? (2018)
Рекомендації щодо лікування пацієнтів з активним рецидивно-ремітивним розсіяним склерозом в Україні (2018)
Умови публікації в "Українському неврологічному журналі" (2018)
Аносєнкова С. В. - Обґрунтування тренінгової програми з профілактики та корекції фіксованих форм поведінки держслужбовців (2018)
Баклицька О. П. - Дослідження проблеми агресивності у студентів вищих навчальних закладів фізкультурно-спортивного профілю (2018)
Балахтар В. В. - Особливості професійного становлення особистості фахівця з соціальної роботи залежно від психологічного благополуччя (2018)
Близнюкова О. М. - Соціально-психологічні особливості процесу фасилітації розвитку особистості підлітків (2018)
Бобовська А. В. - Професійно-етичні норми соціальної роботи, Федорова О. В. (2018)
Богаєвська Н. М. - Психотерапія особистісних особливостей наркозалежних (2018)
Борисюк А. С. - Тренінг як засіб корекції агресивної поведінки підлітків (2018)
Бохонкова Ю. О. - Соціально-психологічні особливості впливу соціальних мереж на особистісний розвиток у студентському віці, Хунов Ю. А., Сербін Ю. В. (2018)
Боярин Л. В. - Соціально-психологічна специфіка комунікативної компетентності майбутніх фахівців медичної галузі, Завацький Ю. А., Смирнова О. О., Тоба М. В., Шаповалова В. А. (2018)
Бурлакова І. А. - Сім'я як базова компонента здоров'язберігаючого освітнього простору, Жидченко Г. С. (2018)
Варивод Д. С. - Взаємозв’язок між насильством та соціалізацією особистості, Завацький Ю. А. (2018)
Вітовська І. А. - Аналіз ціннісних орієнтації сучасної молоді, Журба М. А. (2018)
Волченко Л. П. - Соціально-психологічні особливості адаптації учнів, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, до нових умов життєдіяльності (2018)
Галян О. І. - Таксономія навчальних цілей у підготовці майбутніх педагогів до розвитку суб’єктності учнів, Галян І. М. (2018)
Гарькавець С. О. - Проблема соціальних конфліктів, психологічні наслідки та шляхи подолання, Полуектова К. О. (2018)
Гейко Є. В. - Психологічна підтримка жінок в період вагітності та після пологів (2018)
Гєтта О. М. - Здоров’я дітей та підлітків, що перебувають в умовах вимушеного переміщення, з позиції розвитку психосоматичних порушень, Ковальова О. В. (2018)
Горобець А. I. - Інноваційні підходи до управління соціальним закладом, Галімов Д. В., Ісакова О. Ю., Фрольченко І. Ю. (2018)
Драньова І. І. - Соціальний захист творчої молоді в сфері зайнятості, Добровольська Н. А. (2018)
Дятченко Д. О. - "Особистісне" та "ситуативне" в детермінації поведінки людини в ситуаціях реальної та потенційної небезпеки (2018)
Заболотна О. С. - Внутрішньособистісна конгруентість як критерій прийняття себе (2018)
Завацька Н. Є. - Психологічна допомога молоді при адаптаційних розладах та відхиленнях у поведінці, Ващенко І.В., Журба А.М., Завацький В.Ю., Жалковський І.В., Кочубєй І.В., Яцура А.Є. (2018)
Златова Л. С. - Психологічне здоров’я особистості: сучасні погляди українських науковців (2018)
Зубовський Д. С. - Структура прояву особистісного зростання учасників ато у посттравматичний період (2018)
Іванова А. І. - Особливості формування організаційної та психологічної культури, ефективної міжособистісної комунікації і професійної мотивації в діяльності керівників соціальних закладів, Качмарчик О. С., Новік Ю. В., Подолянка Н. В., Руда С. С., Токмачова К. М., Топінська А. Г., Шеховцова В. В. (2018)
Іванова М. Д. - Вплив категорій прихованої мотивації на явні мотиви трудової діяльності співробітників митниці (2018)
Іщенко А. С. - Роль компетентності та управлінського потенціалу керівника соціального закладу на сучасному етапі розвитку українського суспільства, Ткаченко Н.Е. (2018)
Катасанов О. М. - Соціально-психологічна програма формування конфліктологічної компетентності особистості в критичні періоди її розвитку (2018)
Пілецька Л. С. - Копінг-поведінка як важливий особистісний ресурс подолання підліткових криз, Карамушка Т.В. (2018)
Склярук А. В. - Типологія проблемної сім’ї. Три аспекти проблемності (2018)
Черних Л. А. - До проблеми соціальної адаптації старших дошкільників в координатах сучасних парадигм (2018)
Вихідні дані (2018)
Гончарова А. О. - Швеція – провідна країна у сфері Doing busines (2018)
Король М. М. - Аналіз динаміки макроекономічних показників Китаю, Посипанко О. А. (2018)
Стефанків О. М. - Вплив міжнародної торгівлі на національну економіку, Данилишин В. І. (2018)
Стройко Т. В. - Основні підходи до розробки стратегій розвитку транспортних систем в Україні та світі, Буркун В. В. (2018)
Черепанич С. М. - Світовий досвід страхування експортних кредитів та можливості його застосування в Україні (2018)
Бурбела А. Л. - Оцінка ефективності бюджетної програми протидії туберкульозу (2018)
Мардус Н. Ю. - Аналіз елементів ринкової інфраструктури (2018)
Речка К. М. - Регулювання і підтримка державою сільського господарства (2018)
Суска А. А. - Проблеми і перспективи становлення ринку соціально-екологічних послуг лісу як еколого-економічної системи лісового сектору економіки України (2018)
Філяк М. С. - Елементи соціоекономічної типології міст минулого (2018)
Гринько Т. В. - Механізм функціонування суб’єктів підприємництва в контексті економічної безпеки країни, Гвініашвілі Т. З. (2018)
Дробишева О. О. - Управління прибутком підприємства в умовах кризи, Бучакчійська Ю. М. (2018)
Живко З. Б. - Алгоритм покращення управління діловою репутацією банку, Мартин О. М., Музика С. Н. (2018)
Коваленко О. В. - Інвестиційний клімат в Україні та його вплив на інвестиційну діяльність підприємств, Бахтін І. В. (2018)
Коваленко О. В. - Аналіз рівня та факторів активізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств машинобудування, Дробишева О. О., Касимов С. М. (2018)
Коваленко О. В. - Особливості експрес-аналізу фінансового стану підприємства, Лихойванова А. О. (2018)
Панченко В. А. - Функціональні складові системи кадрової безпеки (2018)
Решетнікова І. Л. - Субконтрактні відносини в ланцюгу поставок промислового підприємства (2018)
Черниш О. В. - Концептуальні засади стратегічного управління закладами вищої освіти (2018)
Юрій Е. О. - Забезпечення фінансової стабільності підприємств у сучасних економічних умовах, Руснак Т. В. (2018)
Ілляшенко К. В. - Ринок житлової нерухомості як індикатор якості місцевого розвитку, Ілляшенко Т. О., Карпіщенко О. І. (2018)
Слюсаренко В. Є. - Аналіз діяльності інститутів трьохстороннього партнерства (2018)
Лемберг А. Г. - Рівень невизначеності процесів на валютному ринку України, Шевченко В. А. (2018)
Простебі Л. І. - Податковий складник доходної частини місцевих бюджетів (2018)
Зелікман В. Д. - Методичний підхід до обліку інвестиційної діяльності, Сокольська Р. Б., Щебетовська Ю. В. (2018)
Назарова К. О. - Контроль якості внутрішнього аудиту торговельних мереж, Гнатченко Д. Д. (2018)
Трачова Д. М. - Обліково-інформаційне забезпечення контролю здійснення амортизаційної політики підприємства (2018)
Шевчук О. А. - Автоматизація обліку в агропромислових підприємствах із використанням безпілотних літальних апаратів, Брик М. М. (2018)
Юрченко М. Є. - Знаходження ймовірності банкрутства страхової компанії за стохастичних страхових виплат (2018)
Shelest B. O. - Metabolic disorders and adipocytokines imbalance in hypertensive patients with diabetes mellitus and obesity (2018)
Хухліна О. С. - Клінічні та патоморфологічні зміни печінки у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі ожиріння та гіпертонічну хворобу, Мандрик О. Є., Антонів А. А., Кузьмінська О. Б., Дудка І. В., Дудка T. В. (2018)
Лобода Т. О. - Індивідуальна програма фізичної терапії пацієнта з важким гіпоксично-ішемічним ураженням центральної нервової системи після стану клінічної смерті (клінічний випадок), Радич К. М., Єжова О. О. (2018)
Візір В. А. - Особливості ліпідного профілю у чоловіків із гіпертонічною хворобою за наявності андрогенного дефіциту, Насоненко О. В. (2018)
Каменщик А. В. - Діагностичне значення ЕКГ-індексів у дітей з двостулковим аортальним клапаном серця (2018)
Потапов О. О. - Клінічні особливості лікування бічного аміотрофічного склерозу в Сумській області, Кмита О. П., Циндренко О. О., Хоменко Є. С., Терещенко І. І. (2018)
Чернацька O. M. - Особливості ліпідного обміну в осіб з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 2-го типу (2018)
Emelyanova N. Y. - Cytomorphometric changes in gingival epitheliocytes in patients with chronic obstructive pulmonary in combination with coronary heart disease (2018)
Сміян О. І. - Епідеміологічні особливості перебігу кашлюку в дітей у місті Суми, Січненко П. І., Васильєва О. Г., Бинда Т. П., Горбась В. А., Романюк О. К., Сміян-Горбунова К. О., Сухарєва В. А., Мощич О. П., Мощич О. О. (2018)
Demkovych A. Ye. - Pathomorphological changes of the periodontal complex in experimental bacterial-immune periodontitis and their correction by Flavonol, Bondarenko Yu. I., Machogan V. R. (2018)
Toomla T. - Diagnostical informativity of the myometrical method in the medical research of occupational health care, Vain A. (2018)
Марченко І. В. - Аналіз поєднаного впливу поліморфізмів rs997509 та rs1044498 гена ENPP1 з розвитком цукрового діабету 2-го типу (2018)
Мудренко І. Г. - Гендерний аспект стану когнітивних функцій та соціального функціонування в суїцидогенезі хворих на різні типи деменцій (2018)
Бойко Володимиру Івановичу – 60 років (2018)
Камінський В. Ф. - Сучасні напрями стабілізації землекористування, Сайко В. Ф. (2016)
Камінський В. Ф. - Методологічне забезпечення оптимізації землекористувань сільських територій у контексті реалізації євроінтеграційної політики, Шевченко І. П., Коломієць Л. П. (2016)
Демиденко О. В. - Структура сівозмін і родючість чорноземів зони Лісостепу, Шаповал І. С., Бойко П. І., Літвінов Д. В. (2016)
Корсун С. Г. - Зміна агрохімічних показників родючості ґрунту під впливом забруднення важкими металами, Довбаш Н. І. (2016)
Господаренко Г. М. - Баланс азоту в ґрунті польової сівозміни за 50-річного застосування добрив, Черно О. Д. (2016)
Нецик М. В. - Зміни показників родючості ґрунту в умовах сталого зниження температури і замерзання (2016)
Ткаченко М. А. - Оптимізація удобрення сої за видовим генотипним співвідношенням основних елементів живлення, Драч Ю. О., Блащук М. І. (2016)
Танчик С. П. - Ефективність застосування гербіцидів у посівах сої за різних систем землеробства, Мигловець О. П. (2016)
Петуненко Ю. В. - Урожайність та якість зерна пшениці м’якої озимої залежно від сорту та норми висіву насіння за різних ґрунтово-кліматичних умов, Каленська С. М., Лібхард П. (2016)
Пилипенко В. С. - Формування продуктивності гороху залежно від елементів технології вирощування, Гончар Л. М., Каленська С. М. (2016)
Кирилеско О. Л. - Агротехнічні заходи підвищення зимостійкості ріпаку озимого (2016)
Юник А. В. - Продуктивність ріпаку озимого залежно від строків сівби і норм висіву насіння (2016)
Подпрятов Г. І. - Формування господарських властивостей бульб картоплі залежно від погодних умов, Давиденко А. Ю. (2016)
Кургак В. Г. - Продуктивність багаторічних злакових трав та їх сумішей на осушених торфовищах, Штакал М. І., Штакал В. М. (2016)
Клименко Н. Ф. - Від колокацій до термінів (2017)
Арискина О. Л. - Термины морфемики и словообразования в восточнославянских грамматиках ХVІ века (2017)
Гринев С. В. - Развитие методологии современного терминоведения (2017)
Малевич Л. Д. - Теоретико-прикладні аспекти мотивованості епонімічних термінів, Дзюба М. М. (2017)
Маслова В. А. - Трансфер терминов как тенденция формирования современных терминосистем (2017)
Щербин В. К. - Достижения и перспективы развития восточнославянской толковой лингвистической терминографии (2017)
Білоусова Р. З. - Терміни з компонентом бібліо- в галузевій терміносистемі бібліографознавства (2017)
Васецька О. І. - Концепційна синонімія в терміносистемі синтаксису: семантичні варіанти терміна обставина (2017)
Гінзбург М. Д. - Термінологічні проблеми вживання дієслів на -ся в українських фахових текстах (2017)
Кочан І. М. - Українське термінознавство ХХІ ст. у кваліфікаційних працях (2017)
Мех Н. О. - Сучасний український науково-комунікативний простір: жанр, стиль, підстиль (2017)
Паук М. М. - Метамова опису обмежувальних синтаксем у складі паремій (2017)
Поліщук Н. О. - Запозичення як джерело поповнення словникового складу новітніх українських мас-медіа (2017)
Чернобров Ю. А. - Національні засади у формуванні синтаксичної термінології української мови у 20-30-х роках ХХ ст. (2017)
Ярошевич І. А. - Лексико-семантичні відношення в системі термінів на позначення понять українського дієслова (ретроспективний огляд) (2017)
Германович Г. О. - Медичні терміни з компонентами гепат-, гепатик(о)-, гепат(о)- та словом печінка в сучасній українській мові (2017)
Дудок Р. І. - Міжмовні процеси інтерференції в термінологічній системі англійської мови (2017)
Золота О. В. - Багатозначні терміни в складі керамічної термінолексики (2017)
Краснопольська Н. Л. - Динамічні процеси в українській термінології менеджменту (2017)
Кучеренко О. Ф. - Функціювання української терміносистеми архітектури (2017)
Марчук Л. М. - Загальні тенденції функціювання термінів із грецькими та латинськими елементами в лісівничій галузі (2017)
Микульчик Р. Б. - Мотивованісті фізичних термінів-епонімів (2017)
Нікуліна Н. В. - Відонімні моделі автомобільних номенів (на матеріалі назв японських марок, моделей і модифікацій автотранспортних засобів) (2017)
Туровська Л. В. - Українська суспільно-політична терміносистема: витоки і проблеми становлення (2017)
Фецко І. М. - До питання запозичень в українській терміносистемі музейництва (2017)
Халіновська Л. А. - Процеси семантичної трансформації лексики в українському медійному просторі (2017)
Чорна О. В. - Принципи системного аналізу українських податкових термінів (2017)
Волкова Е. В. - Корреляция между терминами одной тематической группы и соответствующими документами в библиографической базе iSybislaw: к вопросу релевантности поиска (2017)
Казимирова І. А. - Актуальні проблеми сучасної лінгвотермінографії (2017)
Карпенко Г. П. - Засади формування робочого реєстру словника термінів логістики (2017)
Симоненко Л. О. - Мартирій Галин – укладач перших українських медичних словників (1856–1943) (2017)
Карпіловська Є. А. - Когнітивний і функціональний потенціал мовознавчих термінів-кореферентів (2017)
Кислюк Л. П. - Освоєння англізмів в українській інтернет-комунікації (2017)
Колган О. В. - Тематична організація термінологічної лексики військової справи (на прикладі кіноповісті О. Довженка "Повість полум’яних літ"), Артьомова Г. О. (2017)
Колеснікова І. А. - Термін як футляр наукового знання в сучасному глобалізованому світі: деякі тенденції розвитку (2017)
Лавицкий А. А. - К вопросу о переводе общенаучной терминологии на английский язык: лексическая вариантология или сознательные ошибки, Петрашко Т. Н. (2017)
Півньова Л. В. - Функціональні можливості виражальних лексичних засобів у професійній туристичній комунікації (2017)
Пименова М. В. - Код лингвокультуры: метаязык описания (2017)
Процик І. Р. - Функціювання футбольних термінів першої половини ХХ ст. у художньому тексті (2017)
Чорновол Г. В. - Особливості використання термінів економіки сучасними електронними ЗМІ (2017)
Яценко Н. О. - Суспільно-політична лексика в мові сучасних ЗМІ (2017)
Городенська К. Г. - Державотворчий чи державотвірний? (2017)
Городенська К. Г. - Держатель чи тримач картки киянина (2017)
Городенська К. Г. - ПІН-код, ДНК-експертиза, е-декларація (2017)
Городенська К. Г. - Поліцейський – поліційний – поліційник – поліціянт (2017)
Казимирова І. А. - Проеціювання – проекціювання, Туровська Л. В. (2017)
Самойлова І. А. - Вихідна мова – перекладна мова (2017)
Туровська Л. В. - Землеустрій – землевпорядкування (2017)
Туровська Л. В. - Кефір класичний – кефір пастеризований (2017)
Туровська Л. В. - Технічні вимоги – технологічні вимоги (2017)
Халіновська Л. А. - Злітно-посадкова чи злітно-посадочна смуга? (2017)
Яценко Н. О. - Відрядження – прикомандирування (2017)
Яценко Н. О. - Копія – ксерокопія (2017)
Відомості про авторів (2017)
Gunas V. I. - Modeling using discrimination analysis, priority of practically healthy men to northern or other administrative-territorial regions of Ukraine on the basis of dermatoglyphic indicators features (2018)
Гандзюк В. А. - Спосіб формування індивідуальних профілактик-них програм із використанням удосконаленої анам-незтичної анкети в умовах роботи єдиної медичної інформаційної системи закладу охорони здоров'я (2018)
Gunas І. V. - Determination of normal cephalometric parameters by J. Mcnamara method for Ukrainian boys and girls, Dmitriev M. O., Tikholaz V. O., Shinkaruk-Dykovytska М. М., Pastukhova V. A., Melnik М. Р., Rudiy Yu. I. (2018)
Delva I. - Neurological and neuroimaging factors associated with post-stroke fatigue over the second half year after acute cerebrovascular events (2018)
Emelyanova N. Yu. - Features of the metabolism of nitric oxide in periodontal diseases in patients with COPD in combination with CHD, Galchinskaya V. Yu., Bondar T. N. (2018)
Колоскова О. К. - Ефективність неінвазивної діагностики гострих запальних захворювань органів дихання у дітей шкільного віку, Білоус Т. М., Гнатюк М. Г., Кухта О. Я., Білоус В. В. (2018)
Korol D. M. - Masticatory test procedure based on the use of man-made test patterns, Kalashnikov D. V., Kindiy D. D., Toncheva K. D., Zaporozhchenko I. V. (2018)
Левенець С. С. - Епідеміологічні особливості у дітей з бронхіальною астмою, Горобець Н. М. (2018)
Лембрик І. С. - Стан мікроциркуляції у підлітків із ожирінням та супутнім ураженням підшлункової залози, Тимощук О. В., Кочерга З. Р. (2018)
Маrchenko А. V. - Connections of transversal volumes of the upper and lower jaw and sagittal characteristics of the dental arch with odontometric and cephalometric indicators of youth-brachycephals with orthognatic bite (2018)
Moroz V. M. - Peculiarities of rheovasography parameters of the shin in volleyball players, wrestlers, athletes of mesomorphic somatotype, Khapitska O. P., Kyrychenko Yu. V., Kulibaba S. O., Sarafynyuk P. V. (2018)
Павловська М. О. - Динаміка показників ЕхоКГ у пацієнток із клімактеричним синдромом на тлі гіпотиреозу під впливом комплексної терапії, Вакалюк І. П., Дєльцова О. І. (2018)
Павловський С. А. - Визначення прогресування фіброзу печінки у хворих на цукровий діабет 2-го типу на тлі неалкогольної жирової хвороби печінки, Вірстюк Н. Г. (2018)
Pylypchuk V. I. - The use of Whipple operation in patients with complicated forms of chronic pancreatitis (2018)
Cвітлик Г. В. - Вплив ксенобіотиків на перебіг гострого інфаркту міокарда (2018)
Serebrennikova О. А. - Correlation constitutional parameters of a body in practically healthy women of middle intermediate somatotypes with rheoencephalography indicators, Semenchenko V. V., Dmytrenko S. V., Semenenko A. I., Ocheretna O. L., Maievskyi О. Ye., Shayuk А. V. (2018)
Serheta I. V. - Modeling, using regression analysis, heart rate variability depending on the characteristics anthropo-somatic indices in healthy girls with hyperkinetic type of hemodynamics, Kovalchuk V. V., Dmytrenko S. V., Semenenko A. I., Ocheretna O. L., Perebetiuk L. S., Prokopenko S. V. (2018)
Tkachenko P. I. - The role of microbial component in the progression of the acute suppurative inflammation of tissues of maxillofacial area in children, Dobroskok V. O., Korotych N. М., Kolisnyk I. A., Trufanova V. P. (2018)
Furdychko A. I. - Clinical - laboratory justification of dependence of periodontal inflammatory diseases on the condition of hepatobiliary system, Hasiuk P. A., Ivanchyshyn V. V., Hasiuk N. V. (2018)
Shinkaruk-Dykovytska М. М. - Linear difference computed tomography size large molar teeth in healthy men from central regions of Ukraine, Kotsyura О. О., Tepla T. O., Melnik М. Р., Chaika V. G., Shepitko K. V., Lykhytskyi O. М. (2018)
Shkurupii D. - Development of inadvertent intraoperative hypothermia: the possibilities of clinical prognosis (2018)
Шульженко А. Д. - Экспресс-диагностика ротовой жидкости на наличие летучих аминов у женщин с бактериальным вагинозом, Крутикова Э. И., Петрушанко Т. А., Островская Л. И. (2018)
Volkov К. S. - Histological changes in the duodenal wall in experimental pancreatitis, Shuturma О. Ya., Nebesna Z. М., Getmaniuk І. B., Tupol L. D. (2018)
Gavryluk A. O. - Indicators cell cycle and DNA fragmentation in cells of small intestine mucosa 14, 21 and 30 days after skin burns on the background of pre-liminary infusion of solution lactoprotein with sorbitol or HAES-LX 5%, Galunko G. M., Chereshniuk I. L., Tikholaz V. O., Cherkasov E. V., Dzevulska І. V., Kovalchuk О. І. (2018)
Goltsev A. M. - Prognosis of reparative osteogenesis in rats with open mandibular fracture on the background of osteoporosis, Lykhytskyi O. O. (2018)
Hryn V. H. - Multilayer plastic reconstruction in the three-dimensional study of the human lacrimal gland, Sherstiuk O. О., Piliuhin A. V., Svintsytska N. L., Lavrenko A. V. (2018)
Gunas I. V. - Indicators cell cycle and DNA fragmentation of spleen cells in early terms after thermal burns of skin at the background of introduction 0.9% NaCl solution, Guminskiy Yu. I., Ocheretna N. P., Lysenko D. A., Kovalchuk О. І., Dzevulska І. V., Cherkasov E. V. (2018)
Demkovych A. Ye. - The necrotic-apoptotic changes in blood mononuclear phagocytes in the experimental bacterial-immune periodontitis development (2018)
Yeroshenko G. A. - The dynamics of expression of the carbohydrate determinants of structural components of mucous membrane of glandular zone of hard palate in experimental hyposalivation, Tymoshenko Yu. V. (2018)
Zhurakivska O. Ya. - Structural changes of endocrine system of myocardium during the streptozotocin diabetes mellitus, Mykulets T. I., Dutchak U. M., Klypych Ya. I., Miskiv V. A., Hrechyn A. B., Klypych O. O. (2018)
Zaiats L. M. - Ultrastructure of alveolar macrophages in case of experimental acute renal failure, Klishch I. P. (2018)
Kurylo Kh. I. - Histological changes in liver and kidneys in experimental type 2 diabetes mellitus and its correction by administration of phytocompositions comprising Galega officinalis L., Klishch I. M., Nebesna Z. M., Furdela M. Ya., Volska A. S., Lytvynyuk S. O. (2018)
Lisnychuk N. Ye. - Influence of induced carcinogenesis on biological markers of endotoxemia, Andriichuk I. Ya., Soroka Yu. Ya., Stravska M. V., Yavorska S. I. (2018)
Надрага Б. О. - Лектини в дослідженні морфології та функції серця, Согомонян Є. А., Ященко А. М., Луцик О. Д. (2018)
Прокопець К. О. - Стан селезінки після перев’язки селезінкової артерії при експериментальній портальній гіпертензії, Раскалєй Т. Я. (2018)
Прокопюк В. Ю. - Вплив кріоконсервованих експлантів плаценти на відновлення яєчників після лікування перекруту, Логінова О. О., Прокопюк О. В., Сомова Є. В. (2018)
Pronina O. M. - Response of hemomicrocirculatory bed of internal organs on various external factors exposure based on the morphological research data, Koptev M. M., Bilash S. M., Yeroshenko G. A. (2018)
Пшиченко В. В. - Морфологічні особливості кровопостачання шишкоподібного тіла в залежності від його локалізації в головному мозку щурів, Черно В. С. (2018)
Toziuk O. Yu. - Pharmacological effects of KB-28 compound under chronic immobilization stress conditions, Kryvoviaz O. V., Ivko T. I., Voronkina A. S. (2018)
Shevchuk V. I. - Bone stump formation in relation to the muscle tension value at amputation plastic surgery, Bezsmertnyi Yu. O., Bezsmertna H. V., Shevchuk S. V. (2018)
Кінаш О. В. - Фунгіцидні та фунгіостатичні властивості ефірної олії монарди трубчастої та евгенолу щодо грибів роду Aspergillus, Лисаченко О. Д., Купріян К. В. (2018)
Федонюк Л. Я. - Морфо-фізіологічні особливості та медичне значення іксодових кліщів родів Ixodes Latr. та Dermacentor fabr.– ектопаразитів людини і тварин у західній Україні, Подобівський С., Корда М. М., Кліщ І. М., Андрейчин М. А., Шкільна М. І. (2018)
Бублий Т. Д. - Cовременные методы диагностики энтеровирусной инфекции в полости рта, Дубовая Л. И. (2018)
Донченко В. І. - Зарубіжний досвід здоров'язбереження – погляд у минуле (2018)
Ємець А. В. - Використання здоров’язберігаючих освітніх технологій у професійній діяльності лікаря сімейної медицини (2018)
Krutikova E. I. - Cervical cancer: triggering factors (2018)
Starchenko І. І. - Current morphological achievements in understanding of urinary bladder pathologies and their detailed analysis, Korobchanska А. B., Vynnyk N. I., Koptev M. M., Sovgirya S. M. (2018)
Цехмістренко О. С. - Біоміметична та антиоксидантна активність нанокрісталічного діоксиду церію, Цехмістренко С. І., Бітюцький В. С., Мельниченко О. М., Олешко О. А. (2018)
Hasiuk P. А. - Specifics of teaching selective discipline at the department of prosthetic dentistry for foreign students of the second year study, Demkovych A. Ye., Rosolovska S. O., Vorobec A. B., Radchuk V. B., Bedeniuk O. A. (2018)
Ждан В. М. - Удосконалення знань і практичних навичок сімейними лікарями на циклі тематичного вдосконалення "Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/СНІДом сімейними лікарями", Шилкіна Л. М., Бабаніна М. Ю. (2018)
Кузьменко Ю. Ю. - Профессор М. С. Спиров − талантливый учёный, незаурядная личность, Маликов А. В. (2018)
Повшенюк А. В. - Застосування інтерактивних форм навчання під час вивчення дисципліни "Терапевтична стоматологія” в умовах кредитно-модульної системи, Шінкарук-Диковицька М. М., Тепла Т. О., Касьяненко Д. М., Комнацький Б. Ю. (2018)
Cкріннік Є. А. - Формування ціннісного ставлення до здоров’я студентів-медиків в умовах навчально-вихового процесу медичного ВНЗ (2018)
Совгиря О. В. - Право на життя: сучасний медичний та правовий контекст, Янчук А. О. (2018)
Якушко О. С. - Міждисциплінарний підхід до вивчення гістофізіології органу зору (2018)
Бугайова Н. М. - Соціально-психологічні складові особистості ефективного тренера спортивного колективу, Завацький Ю. А. (2018)
Бурлакова І. А. - Особливості впливу сім'ї на соціалізацію особистості, Ващенко І. В. (2018)
Завацька Н. Є. - Розвиток професійно важливих якостей соціальних працівників як чинник подолання професійної кризи в умовах сучасного соціуму, Шевяков О. В., Журба М. А., Жигаренко І. Є., Дахно Т. М., Мушина О. Ю., Черниченко О. О. (2018)
Завацький В. Ю. - Вплив соціальної підтримки особистості на її здатність до антиципації (2018)
Каширіна Є .В. - Соціально-психологічна структура професійної діяльності фахівців соціономічного профілю, Бровендер О. О., Побокіна Г. М. (2018)
Ковальчук З. Я. - Соціально-психологічний аналіз особливостей становлення особистості у підлітковому віці, Карамушка Т. В. (2018)
Кононенко О. І. - Психологічна структура життєвих стратегій як основних складових спрямованості особистості, Аржаткіна В. І. (2018)
Круцюк О. В. - Взаємозв’язок особистісних та емоційно-вольових характеристик волонтера (2018)
Левченко О. О. - Особливості впливу політичної реклами на сприймання іміджу політика, Жигаренко І. Є. (2018)
Літвінова О. В. - Емпіричні показники особливостей емоційного стану жінки під час вагітності (2018)
Лозіна В. Е. - Актуальні напрями дослідження особливостей протікання і способів лікування птср у сучасному суспільстві (2018)
Losiyevska O. G. - Psychological typology of conflict relationships in the organization: the gender aspect, Mordus K. V., Poluektova K. O. (2018)
Мазурик В. М. - Проектування життєвого шляху: наративний підхід, Кіреєва З. О. (2018)
Максименко Н. Л. - Модель структури управлінського потенціалу IT-фахівця (2018)
Мартинюк В. О. - Вікова динаміка дезадаптивних проявів депривованих неповнолітніх (2018)
Михайлишин У. Б. - Психологічні особливості адиктивної поведінки студентів, Шмідзен І. Ю. (2018)
Піддубняк С. В. - Особистісна диференціація проявів аутоагресії у молодих осіб та її психопрофілактика (2018)
Почтарьова О. Е. - Соціально-психологічна підтримка особистості похилого віку, Федорова О. В., Ткаченко Н. Е. (2018)
Семєнєня О. І. - Моделі взаємовпливу его-функцій життєвих прагнень особистості у часовому дискурсі (2018)
Склярук А. В. - Соціалізувальні можливості сім’ї (2018)
Соколова Г. Б. - Особливості психологічного супроводу батьків, які виховують дітей із синдромом дауна (2018)
Soloviov O. - The causal specificity of mental processes as prerequisite for human social processes, Yeromenko D. (2018)
Спицька Л. В. - Стратегії поведінки особистості зрілого віку з розладами афективного спектру та їх корекція (2018)
Талдонова Л. А. - Теорія і практика вирішення сучасних соціально-психологічних проблем при роботі з особистістю з обмеженими фізичними можливостями (2018)
Тасбулатова Е. А. - Використання здобутків світового менеджменту в управлінні соціальним закладом, Цвєтний І. В., Чеботарьов Е. В., Шелюк В. І. (2018)
Тихонова В. О. - Творчий підхід формування професійного іміджу керівника соціального закладу, Добровольська Н. А. (2018)
Фролова Л. Б. - До проблеми соціальної дезадаптації молодших школярів в умовах сучасного соціуму (2018)
Чала Т. І. - Взаємозв’язок адиктивної поведінки з емоційною стійкістю у неповнолітніх, Журба А. М., Боярин Л. В. (2018)
Черних Л. А. - Системний підхід у дослідженні соціальної адаптованості старших дошкільників з сенсорними та мовленнєвими порушеннями (2018)
Шрамко І. А. - Соціальна підтримка вагітних жінок та матерів-годувальниць (2018)
Яремчук В. В. - Соціально-психологічні особливості аутоагресивної поведінки сучасної молоді (2018)
Ярощук М. В. - Особливості прояву індивідуальної структури релігійності у студентів (2018)
Вихідні дані (2018)
До 70-річчя від дня народження Віталія Васильовича Філюка (2018)
Терешкович О. В. - Клініко-морфологічна характеристика хірургічного лікування мультирезистентного туберкульозу легень за останніх 10 років, Гріцова Н. А., Ліскіна І. В., Загаба Л. М. (2018)
Литвиненко Н. А. - Алгоритми призначення скорочених 12-місячних режимів лікування на основі лінезоліду для хворих на мультирезистентний туберкульоз: перші обнадійливі результати, Погребна М. В., Сенько Ю. О., Чоботар О. П., Варицька Г. О., Давиденко В. В., Щербакова Л. В., Гранкіна Н. В. (2018)
Жадан В. М. - Корекція мексидолом метаболічних порушень при експериментальній емфіземі легень, Коржов В. І. (2018)
Dyachenko P. A. - Tuberculous meningoencephalitis in patient co-infected with herpes simplex virus, Dyachenko A. G. (2018)
Опанасенко М. С. - Вивчення інформативності гістологічного дослідження біопсійного матеріалу для встановлення етіології легеневої дисемінації, Терешкович О. В., Ліскіна І. В., Загаба Л. М., Конік Б. М., Калениченко М. І., Кшановський О. Е., Шалагай С. М., Лисенко В. І., Леванда Л. І. (2018)
Лискина И. В. - Гистологически подтвержденный аспергиллез легких у больных с легкой и умеренной иммуносупрессией, Рекалова Е. М., Николаева О. Д., Сильченко В. П., Загаба Л. М., Мусиенко Н. Н. (2018)
Дужий І. Д. - Працездатність осіб, оперованих з приводу туберкульозу легень, Кравець О. В., Дмитрук В. А., Рудь І. І. (2018)
Литвин К. Ю. - Характеристика ВІЛ-асоційованих захворювань центральної нервової системи у госпіталізо­ва­них пацієнтів у Дніпропетровському регіоні (2018)
Квелапіо М. - Рекомендації щодо вимог до вимірювання скоригованого інтервалу QТ при моніторингу ЕКГ під час впровадження нових препаратів і короткострокових схем резистентних форм туберкульозу, Дравніеце Г., Веарс Ф., Томмасі М., Кімерлінг М. (2018)
Шевченко О. С. - Паліативна допомога при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ (Продовження. Частина III), Козько В. М., Тодоріко Л. Д., Петренко В. І., Меркулова Н. Ф., Погорєлова О. О. (2018)
Петренко В. І. - Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коінфекцію туберкульоз/ВІЛ (Продовження. Частина III), Долинська М. Г., Разнатовська О. М. (2018)
National TB Conference (2018)
Світлій пам’яті Олександра Костянтиновича Германа (2018)
До уваги авторів (2018)
Уперенко Н. А. - Междисциплинарные проблемы истории экономики и теории институтов, Кузнецов Э. А. (2018)
Захарченко В. І. - Обґрунтованість консалтингових послуг в питаннях управління виробництвом (2018)
Балахонова О. В. - Подвійність управлінського консультування: професійна діяльність і ділова активність (2018)
Заєць М. А. - Стратегічні напрямки розвитку туристичного бізнесу в Одеському регіоні, Борідько Е. М. (2018)
Борщ В. І. - Сучасні технології формування управлінської команди, Бевзюк Д. В. (2018)
Лаптєва В. В. - Використання інструментів управлінського консалтингу в процесі управління малим підприємництвом (2018)
Дорошук Г. А. - Компетентнісний підхід в підготовці менеджерів в умовах змін (2018)
Шеленко Д. І. - Сутність категорії "різноукладність" (2018)
Панченко М. О. - Особливості розвитку зовнішньоекономічної діяльності на сучасному підприємстві, Капелюшна А. А. (2018)
Церкована А. В. - Тенденції контейнерних перевезень в Україні, Харламова В. В. (2018)
Павлович О. Р. - Мотиваційний механізми вдосконалення управлінського капіталу, Гірський І. В. (2018)
Жмай О. В. - Становлення та розвиток концепції нейромаркетингу у сучасних умовах (2018)
Правила для авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Tитул (2017)
Гутік О. - Про напівгрупу ID, Савчук А. (2017)
Banakh T. - Extending monomorphic functors with finite supports, Brydun V. (2017)
Гуран І. - Саля Вайнльос та її праця з основ геометрії, Притула Я. (2017)
Romanskyi M. - Cone and join in the asymptotic categories, Zarichnyi M. (2017)
Gutik O. - On feebly compact semitopological symmetric inverse semigroups of a bounded finite rank (2017)
Кузьмич В. - Плоско розміщені множини точок у метричному просторі (2017)
Сало Т. - Про класи збіжності для кратних рядів Діріхле, Скасків О., Тарновецька О. (2017)
Трухан Ю. - Властивості розв'язків рівняння Лежандра (2017)
Chyzhykov I. - On decrease of nonpositive M-subharmonic functions in the unit ball, Voitovych M. (2017)
Petrechko N. - Bounded L-index in joint variables and analytic solutions of some systems of PDE's in bidisc (2017)
Бокало М. - Задача Фур'є для інтегро-диференціальних еліптично-параболічних систем зі змінними показниками нелінійності, Скіра І. (2017)
Сєров М. - Застосування нелокальних перетворень еквівалентності системи рівнянь конвекції-дифузії до знаходження її точних розв'язків, Сєрова М., Омелян О., Приставка Ю. (2017)
Бокало М. - Мішані задачі для нелінійних параболічних рівнянь другого порядку зі змінними показниками нелінійності в необмежених областях без умов на нескінченності, Гряділь Н. (2017)
Lopushanska H. - Restoration of an solution's initial data and a source of the fractional diffusion equation in the space of periodic distributions, Myaus O. (2017)
Процах Н. - Обернена задача визначення молодшого коефіцієнта слабко нелінійного ультрапараболічного рівняння (2017)
Sen E. - Spectral analysis of boundary value problems with retarded argument, Bayramov A. (2017)
Дуденко М. - Метрична розмірність уніциклічних графів, які містять не більше однієї основної вершини (2017)
Базилевич І. - Диференціальне рівняння для математичного сподівання гіллястого процесу з міграцією та неперервним часом, Якимишин Х. (2017)
Ярова О. - Нелінійне нормування генераторів марковських процесів у просторі Rd (2017)
Дикань В. Л. - Регулювання економічної діяльності підприємств залізничної галузі, Чебанова Н. В. (2009)
Дикань В. Л. - Контролінг у сучасній системі управління підприємством, Плугіна Ю. А. (2009)
Дикань О. В. - Обгрунтування організаціїї інтегрованого логістичного сервісу з урахуванням специфіки підприємств прикордонного регіону (2009)
Єрьоменко-Григоренко О. А. - Напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах економічної кризи (2009)
Зайцева І. Ю. - Модель корпоративного захисту підприємств автотранспорту від недружніх поглинань (2009)
Калініченко Л. Л. - Методика порівняльної оцінки ефективності діяльності підприємств у складі ПФГ та самостійно функціонуючих підприємств (2009)
Нескуба Т. В. - Нормативно-правове забезпечення діяльності підприємств залізничного транспорту в умовах структурних перетворень (2009)
Панчишин Я. М. - Методологічні основи управління конкурентоспроможністю підприємств (2009)
Піддубна Л. І. - Методолого-методичні засади оцінки ефективності управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (2009)
Юрченко Ю. М. - Обґрунтування механізму взаємодії підприємств залізничного транспорту з підприємствами зовнішнього середовища (2009)
Волканова Н. Д. - Удосконалення нормативно-правової бази як фактор збільшення обсягів транзитних перевезень, Реброва А. Ю. (2009)
Дейнека О. Г. - Теоретичні та методологічні складові розвитку залізничного транспорту України, Позднякова Л. О. (2009)
Іванкова І. В. - Проблеми взаємозв’язку залізничної галузі та економіки регіонів (2009)
Каличева Н. Є. - Шляхи підтримки транспортної системи України в умовах кризи (2009)
Кондратюк М. В. - Формування державної холдингової компанії, як засіб створення ефективної моделі управління залізничним транспортом України (2009)
Полякова О. М. - Основні аспекти взаємодії промислового і магістрального залізничного транспорту України (2009)
Самсонкін В. М. - Основи реорганізації пасажирського комплексу залізничного транспорту, Гудков О. М. (2009)
Токмакова І. В. - Сучасні підходи до вирішення проблеми оновлення рухомого складу залізничного транспорту (2009)
Толстова А. В. - Розвиток НТПл транспортної галузі, як фактор підвищення конкурентоспроможності українських МТК (2009)
Чередниченко О. Ю. - Аналіз факторів, що негативного впливають на функціонування залізничного транспорту в сучасних умовах та шляхів їх подолання (2009)
Якименко Н. В. - Транспортна система України та глобалізаційні процеси (2009)
Якименко Н. В. - Логістика, як фактор конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту, Устенко М. О. (2009)
Воловельська І. В. - Методика оцінки рівня інноваційного потенціалу, як складова організаційно-економічного механізму процесу інноваційного реформування підприємств залізничного транспорту (2009)
Лоза С. П. - Напрямки удосконалення механізму розподілу інвестицій на залізницях України (2009)
Міщенко С. П. - Програмно-цільовий підхід до організації інноваційної системи (2009)
Гречишкина А. А. - Инфляционные ожидания в Украине на современном этапе (2009)
Дикань В. Л. - Пути реформирования железнодорожного транспорта ведущих стран мира в условиях экономического роста, Мищенко Е. А. (2009)
Журавель К. В. - Математична модель управління ризиком портфеля замовлень при організації перевезень на залізниці (2009)
Ломинога И. В. - Преимущества и недостатки заемного капитала (2009)
Маковоз Е. В. - Необходимость тимбилдинга на всех стадиях коллективного развития, Сторожилова У. Л. (2009)
Машошина Т. В. - Анализ опыта работы проектных организаций (2009)
Найдьонова М. В. - Міжнародна стандартизація, як чинник підвищення конкурентоспроможності національного виробництва (2009)
Слюсаренко О. В. - Використання теоретичної моделі оцінки витрат при проведенні функціонально-вартісного аналізу виробу на меблевому виробництві (2009)
Супонєва В. П. - Розвиток залізничного туризму України та утворення нового підрозділу з управління залізничним туризмом (2009)
Уткіна Ю. М. - Механізм формування конкурентних переваг різних видів транспорту (2009)
Шаля О. Г. - Підходи до визначення оцінки відповідності фактичного рівня якості транспортних послуг встановленим нормам, Боровський Б. Р. (2009)
Косич М. В. - Последствия государственного регулирования деятельности естественных монополий (2009)
Роговий М. І. - Соціальна трансфертна політика держави та її ефективність (2009)
Дикань В. В. - Виявлення пріоритетів соціально-економічного розвитку регіону (2009)
Зова В. А. - Активізація методів соціального партнерства для вирішення завдань соціального розвитку в Україні (2009)
Корольова Н. М. - Нова система підготовки персоналу залізничного транспорту в сучасних умовах (2009)
Мартишевська Г. В. - Управління трудовим потенціалом робітників на основі системи корпоративного навчання на підприємствах транспорту (2009)
Наумова О. Е. - Удосконалення методики оцінки персоналу для підвищення мотивації праці на підприємствах залізничного транспорту (2009)
Науменко М. О. - Маркетингова стратегія та проблеми оцінки рівня конкурентоспроможності продукції підприємства, Осіпенко C. М. (2009)
Компанієць В. В. - Оцінка якості трудового життя персоналу: методика та можливості її застосування (2009)
Сухорукова Т. Г. - Развитие моральной мотивации работников предприятия (2009)
Боднарчук Г. Л. - Бджільництво Українських Карпат, Гаврилюк О. І., Романенко Л. І. (2018)
Броварський В. Д. - Морфологічна оцінка та видовий склад перги Лісостепу України, Ткаченко О. П. (2018)
Бугера С. І. - Підгодівля бджіл та її вплив на продукування воску, Литвиненко О. М., Міщенко О. А. (2018)
Григорків Л. М. - Порівняльна оцінка якості бджіл від маток різних поколінь генеалогічних груп (2018)
Давидова Г. І. - Дослідження складових дієтичних добавок-апіфітокомпозицій за мікробіологічними показниками, Захарія А. В., Гоцька С. М., Федорова О. В., Грищенко О. А. (2018)
Єфіменко Т. М. - Ефективність безрозплідного періоду в поєднанні з обробкою "Йодоселеном" за аскосфкрозу у бджіл, Постоєнко В. О., Воробій О. А., Односум Г. В. (2018)
Керек С. С. - Породна характеристика бджіл, що населяють райони Закарпатської області з гористою місцевістю, Керек П. М. (2018)
Клим О. Я. - Вміст важких металів і жирних кислот загальних ліпідів у бджолиних стільниках (язиках) в різних природних зонах Карпатського регіону (2018)
Кошова Л. М. - Медоносна цінність дикоростучих медоносних рослин в різних еколого-географічних умовах, Кулинич І. М. (2018)
Трокоз В. О. - Стан і перспективи використання нанопрепаратів біогенних елементів у лісовому шовківництві, Аретинська Т. Б., Каплуненко В. Г., Кривуручко Д. І. (2018)
Трокоз В. О. - Вплив нанокомпозитів біогенних металів на біологічні показники дубового шовкопряда, Аретинська Т. Б., Каплуненко В. Г., Кривуручко Д. І. (2018)
Aфара К. Д. - Трофічний конфлікт між бджолою медоносною та бджолоїдкою звичайною, як приклад порушення екологічного балансу (2018)
Stoyan V. A. - On new mathematical results in researching of linear transformative systems, Palamarchuk K. M. (2018)
Кримець Г. В. - Advanced Oxidation Processes для очищення стічних вод фармацевтичних підприємств від антибіотиків, Хондока Т. А. (2018)
Білокур Д. О. - Показники пам'яті, уваги та працездатності центральної нервової системи у осіб з територій посиленого радіоекологічного контролю Сумської області, Шейко В. І. (2018)
Павлович О. С. - Особливості мозкового електрогенезу чоловіків і жінок із різним профілем слухової та мануальної асиметрії у стані функціонального спокою, Абрамчук О. М., Моренко А. Г. (2018)
Бугаевский К. А. - Особенности костного таза в соматотипах у спортсменок юношеского возраста, занимающихся теннисом (2018)
Пасенко М. В. - Методика фізичної реабілітації осіб після ампутації нижньої кінцівки на рівні гомілки, Глиняна О. А. (2018)
Тесліцький Ю. П. - Фітнес як засіб формування ціннісно-мотиваційних установок особистості, орієнтованої на здоровий спосіб життя, Кочурка С. О. (2018)
Юрченко І. В. - Бокс у системі фізичного виховання студентської молоді (2018)
Winiewski M. - Perceived threats and their influence on emotional responses towards Russians in Ukraine, Goncharova M. А. (2018)
Перегончук Н. В. - Психологічні ресурси особистості майбутнього психолога, Краєвська Т. С. (2018)
Блоха Я. Є. - Суспільно-світоглядні засади професійної культури сімейного лікаря в умовах медичної реформи, Іваницький І. В., Кононенко В. В., Іваницька Т. А. (2018)
Бурий А. Р. - Кінематографічні інтерпретації проблеми суспільного буття. Частина І (2018)
Поліщук Р. М. - Фізична культура античного світу: філософський погляд (2018)
Бондарчук В. О. - Творчість Дмитра Гнатюка: сторінками особистісного (2018)
Горобець В. П. - Проблемні аспекти вокального виконавства в естрадній та академічній манері (2018)
Дорофєєва В. Ю. - Музично-теоретичні дисципліни у сучасній мистецькій парадигмі: традиції та новації (2018)
Закус І. М. - Музика зсередини (2018)
Ілечко М. П. - Тенденції розвитку сюїти в творчості українських композиторів: діалог "бароко – ХХ століття" (2018)
Каблова Т. Б. - Вокальний ансамбль як засіб комунікації, Румянцева С. В. (2018)
Ланіна Т. О. - Естрадно-ансамблеве виконавство в дискурсі джазу другої половини ХХ ст. (2018)
Марценюк Г. П. - Атака звука, артикуляція та функції язика при грі на тромбоні (2018)
Марценюк Г. П. - Виконавське дихання та проблеми його постановки при грі на тромбоні (2018)
Мішин В. Ю. - Вчення про музичний етос у класичну епоху (2018)
Павлюченко П. Г. - Пісні з репертуару Явдохи Зуїхи у контексті проблеми кордо центризму (2018)
Павлюченко П. Г. - Особливості репертуару українського народного хору під керівництвом Григорія Верьовки (2018)
Скопцова О. М. - Охматівський народний хор, як етап становлення та професіоналізації української народної хорової справи доби кінця ХІХ ст. – першої половини ХХ ст. (2018)
Филиппова О. Н. - Древняя Киммерия в творчестве К.Ф. Богаевского (1872-1943 гг.) (2018)
Филиппова О. Н. - Пейзаж в творчестве Л.Л. Каменева (1833-1886 гг.) (2018)
Юрченко М. С. - Хоровий концерт Максима Березовського "Приідіте і видіте діла Божиї": виконавський аналіз (2018)
Sologub Yu. I. - Using cypred currency in the hospitality industry, Kazantseva K. A., Protas A. Ya. (2018)
Vysotska R. R. - "La Comedie Humaine" un gigantesque reseau relationnel (2018)
Грачова І. В. - Тема "Time Management" на заняттях з англійської мови в ВНЗ, Хорошилова Ю. О. (2018)
Грачова Т. М. - Місце С. Пилипенка у вітчизняному загальнокультурному просторі ХХ століття, Мельничук І. В. (2018)
Мандич Т. М. - Метафорична репрезентація біатлону у спортивному коментарі (2018)
Руда Н. В. - Аналітичні форми репрезентації поняття зменшеності в англійській мові: семантика і функції (2018)
Александрова Н. М. - Методичні рекомендації щодо удосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки у вищих навчальних закладах економічного профілю, Сгадова В. В. (2018)
Вінтюк Ю. В. - Застосування тренінгів особистісного розвитку в підготовці майбутніх фахових психологів (2018)
Григорчук Т. В. - Комп’ютерна презентація як засіб демонстрації професійних умінь майбутніх менеджерів соціокультурної сфери (2018)
Дубровіна І. В. - Професійний імідж як чинник активізації самовдосконалення та самоосвіти педагогів, Горецька Н. В. (2018)
Журавська Н. С. - Наукові дослідження: управління персоналом, бізнес-планування, Мульований Є. С., Запаско Г. В. (2018)
Зуев Д. О. - Особенности профильной подготовки и переподготовки IT-экспертов в соответствии с актуальными потребностями на рынке труда, Кропачев А. В., Усов А. Е., Мостовщиков Д. Н. (2018)
Іванченко Л. П. - Методика формування у підлітків мотивації до систематичних занять фізичною культурою і спортом, Пристинський В. М., Іванченко С. Г., Пристинська Т. М. (2018)
Лукащук М. М. - Праксеологічна спрямованість формування професійної ідентичності майбутніх медичних сестер в процесі навчання хіміко-біологічних дисциплін в медичному коледжі, Лукащук І. М. (2018)
Мараховська Н. В. - Професійна самореалізація вчителя англійської мови в освітній діяльності (2018)
Павліщева Я. О. - Специфіка використання медіа-засобів у вивченні іноземної мови в юридичному вузі (2018)
Саєнко Ю. О. - Впровадження технології критичного мислення під час вивчення навчальної дисципліни "Організація екологічного виховання в початковій школі" у майбутніх вчителів початкових класів (2018)
Хомишак О. Б. - Електронний підручник з англійської мови – вимога нової української школи (2018)
Чорній М. М. - Формування міжособистісних взаємин в учнівському колективі підлітків як умова створення психологічно безпечного освітнього середовища (2018)
Яцканич Н. М. - Міра залучення рідної мови в процесі оволодіння іншомовною комунікацією (2018)
Кряжев П. В. - Приватно-спадкове капітанство Нова Лузитанія як форпост португальської колонізації північно-східної Бразилії (2018)
Лук’яненко О. В. - Географія депортації студентів Полтавського педінституту на примусові роботи до Третього Рейху (2018)
Колоскова Г. В. - Формування електронних колекцій та фондів документів як новий напрям інформаційного обслуговування користувачів публічних бібліотек (2018)
Коляда Т. А. - Застосування контрактів FIDIC в Україні: стан, проблеми, перспективи, Гвоздева Н. О. (2018)
Кутєпов М. Ю. - Деякі проблеми ресоціалізації неповнолітніх засуджених в Україні (2018)
Бала Р. Д. - Роль органу управління персоналом у вирішенні проблем плинності кадрів на підприємствах в умовах зростаючої міжнародної трудової міграції молоді, Бала О. І., Тарнавський М. І., Наконечна В. І. (2018)
Бержанір І. А. - Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства, Вінницька О. А., Гвоздєй Н. І. (2018)
Голинський Ю. О. - Оптимізація грошових потоків підприємств та їх прогнозування, Луців Л. М., Шпаргала Д. М. (2018)
Головко В. І. - Аналіз нормативно-правового регулювання обліку грошових коштів та потоків, Безкоровайна О. О. (2018)
Дем’яненко І. В. - Оцінка запасу фінансової міцності аграрних підприємств, Петрик С. В. (2018)
Дорош Н. І. - Прогнозний аналіз фінансових результатів та визначення межі банкрутства підприємства, Лю Дж. (2018)
Дроник В. Г. - Кореляційно-регресійний аналіз с истеми управління якістю продукції підприємств переробної галузі (на прикладі ПАТ "Коблево") (2018)
Дубик В. Я. - Підвищення якості казначейського виконання видаткової частини державного бюджету України, Омелян Н. І. (2018)
Західна О. Р. - Аналіз доходів та видатків державного бюджету України, Петик Л. О., Щур-Живко О. С. (2018)
Іващенко Г. А. - Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки (2018)
Лозовський О. М. - Інноваційний проект як пріоритетний напрям розвитку сучасного підприємства, Іванцова І. В. (2018)
Матвєєв В. В. - Страховий ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку, Гайдаржийська О. М., Отрошко В. П. (2018)
Мішина С. В. - Дауншифтинг як джерело залучення кадрів у сфері соціальної роботи та соціального забезпечення, Мішин О. Ю. (2018)
Петик Л. О. - Вплив бюджетної децентралізації в Україні на місцеві бюджети, Західна О. Р., Дзебас А. В. (2018)
Петренко І. П. - До питання сутності інноваційного процесу на підприємстві, Ярошенко С. С., Орел В. С. (2018)
Попович Д. В. - Удосконалення системи управління прибутком як умова ефективного функціонування підприємств, Славчаник О. Р. (2018)
Смолінська С. Д. - Реклама як інструмент покращення фінансових результатів та формування іміджу компанії, Моргун С. І. (2018)
Терлецька Н. М. - Управління життєвим циклом та режимом функціонування операційної системи підприємства, Голинська Б. Я. (2018)
Ткачик Л. П. - Спрощена система оподаткування як інструмент агресивного податкового планування, Бешко О. Я. (2018)
Уланчук В. С. - Інвестиційний процес функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна, Жарун О. В. (2018)
Shkrobot M. - Implementacja technologii RFID i CRM w obiektach użyteczności publicznej na przykładzie aquaparku w Kutnie, Rogaczewski R., Kuras B łażej (2018)
Дикань В. Л. - Механізм створення залізнично – транспортно – промислової групи в сучасних умовах розвитку залізничнного транспорту України, Кондратюк М. В. (2009)
Винников В. В. - Логистические мультимодальные транспортные технологии в системе транспортных коридоров (2009)
Єлагін Ю. В. - Реформування залізничної галузі:визначення організаційної структури управління та її вплив на конкурентоспроможність (2009)
Зоріна О. І. - Оцінка реального ступеню монополізації залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень (2009)
Маркова І. В. - Фактори комерціалізації залізничного комплексу (2009)
Полякова О. М. - Глобалізація транспортно-логістичних систем у світовій економіці (2009)
Уткіна Ю. М. - Визначення якості обслуговування залізничних перевезень (2009)
Чекаловец В. И. - Перспективы кластерных структур в морской отрасли Украины, Гребенник Н. Г. (2009)
Чередниченко О. Ю. - Шляхи реструктуризації залізничного транспорту в сучасних умовах на прикладі країн Європи (2009)
Щербина В. В. - Методичні засади оцінки інтеграції судноплавних та стивідорних компаній в умовах глобалізації світової торгівлі (2009)
Якименко Н. В. - Розвиток транспортного потенціалу залізничного транспорту в системі інтеграційних процесів (2009)
Дикань В. Л. - Основи логістичної інтеграції при формуванні логістичних систем, Панчишин Я. М. (2009)
Воловельская И. В. - Основные виды рисков, их воздействие на экономическую безопасность предприятия. Методы оценки рисков (2009)
Гринащук І. І. - Фінансовий потенціал адміністративно-територіальної одиниці: сутність, проблеми розвитку та оцінювання (2009)
Демин С. С. - Совершенствование организационно-экономического механизма экспортной деятельности предприятий Харьковского региона (2009)
Дикань В. Л. - Оцінка та аналіз рівня захисту підприємств автотранспорту від недружніх поглинань на основі економіко-математичних методів, Зайцева І. Ю. (2009)
Єрмоленко О. А. - Оцінка якості управління підприємством (2009)
Коковіхіна О. О. - Систематизація основних категорій формування конкурентоспроможності підприємства (2009)
Косич М. В. - Влияние деятельности монополий на НТП (2009)
Литвиненко А. О. - Теоретичні аспекти організації управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства (2009)
Матвієнко М. В. - Ефективність процесу управління основним капіталом в морських торговельних портах (2009)
Меренкова Л. О. - Критичний аналіз системи методів бюджетного і фінансового планування на підприємстві (2009)
Науменко М. О. - Ресурсне й логістичне обґрунтування стратегічного розвитку підприємства, Веремейчик І. Є. (2009)
Наумов В. С. - Оценка целесообразности работы экспедитора на рынке транспортных услуг (2009)
Наумова О. Е. - Формування системи логістичного сервісу на підприємствах залізничного транспорту (2009)
Нескуба Т. В. - Стратегія розвитку підприємств вагонного господарства залізничного транспорту України в умовах реформування галузі (2009)
Піддубна Л. І. - Експортний потенціал машинобудівних підприємств регіону: сутність, структура і проблеми диверсифікації, Семікоп Ю. О. (2009)
Прохорова В. В. - Модель адаптивного управління розвитком промислових підприємств як структурний елемент організаційно-економічного забезпечення процесу управління економічною безпекою, Кучеренко О. О. (2009)
Ткачук І. І. - Власність корпоративних структур як об’єкт управління (2009)
Чебанова Н. В. - Оборотний капітал підприємств залізничного комплексу: його характеристика та підходи до класифікації (2009)
Шраменко О. В. - Реструктуризація як інструмент вдосконалення діяльності підприємств, Матущенко А. І. (2009)
Афанасьева О. К. - Государственно-частное партнерство как инструмент привлечения инвестиций в развитие морских портов (2009)
Єлагін Ю. В. - Застосування інноваційних підходів та технологій для забезпечення конкурентоспроможності залізничних пасажирських перевезень в умовах реформування галузі (2009)
Єфремов О. С. - Організаційно-економічне обгрунтування вибору стратегії інноваційного розвитку підприємства (2009)
Калініченко Л. Л. - Інноваційні процеси підприємств у складі стратегічних альянсів (2009)
Рощіна Н. В. - Особливості розробки стратегії інноваційного розвитку морських торговельних портів (2009)
Белоус Е. В. - Организационно-методические основы адаптации приоритетной стратегии развития порта к условиям реализации (2009)
Бугаева Е. В. - Обоснование лимитной цены модернизации пассажирского вагона после истечения нормативного срока службы (2009)
Васильєв О. Л. - Визначення плати операторів перевезень за використання ниток графіка руху поїздів, Волохов В. А. (2009)
Галаевская Д. В. - Развитие контейнерных перевозок в Украине (2009)
Єрьоміна М. О. - Методичні підходи до визначення етапів впровадження швидкісного пасажирського руху на залізницях України (2009)
Зеньчук Н. Ф. - Методика экономической оценки потерь от действующих предупреждений, Залужная А. В. (2009)
Кондусова Л. Ф. - Теоретичні аспекти впровадження програмно-цільвого методу у бюджетному процесі України, Нескородєва І. І. (2009)
Лантух В. В. - Умови формування правових засад у сфері торгівлі України в 1990-ті роки, Грицай М. М. (2009)
Мамонов К. А. - Економічний потенціал: теоретичні аспекти та лінія трансформації, Угоднікова О. І. (2009)
Підопригора І. В. - Організація системи контролінгу на українських залізницях (2009)
Сухорукова Т. Г. - Оценка уровня продовольственной безопасности Украины и перспективы ее повышения в условиях финансового кризиса (2009)
Укіс Ю. О. - Трансакційні витрати в інформаційній економіці, Губанова Н. Н. (2009)
Чалий С. Ф. - Моніторинг процесів в системі управління якістю, Чала О. В., Маковоз О. В. (2009)
Чупир В. Є. - Реальна оцінка робочого часу на залізничних підприємствах (2009)
Гненний М. В. - Необхідність та сутність управління робочим часом (2009)
Єфіменко Т. І. - Методичні підходи до формування системи показників соціальної відповідальності (2009)
Роговий М. І. - Соціальна трансфертна система у країнах з перехідною економікою (2009)
Синіговець О. М. - Стратегічне управління персоналом підприємства (2009)
Корольова Н. М. - Людський капітал: поняття та організаційно-економічний механізм формування на залізничному транспорті (2009)
Файзулаєва К. А. - Предмет, об’єкт та завдання маркетингового аудиту на підприємстві (2009)
Компаниец В. В. - Исследование особенностей экономического сознания и культурных стереотипов менеджеров железнодорожного транспорта, Павлович Ю. Л. (2009)
Пєтухова Т. О. - Теоретичні підходи до формування та управління людським капіталом залізничної галузі (2009)
Фролов А. И. - Роль образования в экономическом развитии, Косич М. В. (2009)
Дикань В. Л. - Сутнісні аспекти конкурентоспроможності національної економіки, Кірдіна О. Г. (2009)
Бутенко О. П. - Визначення основних концептів підвищення ефективності будівництва (2009)
Бутенко О. П. - Ідентифікування методів ціноутворення щодо визначення ціни на продукцію з вторинної сировини (2009)
Дикань В. Л. - Роль конкурентної розвідки у боротьбі із недружніми поглинаннями в Україні, Куркін М. В. (2009)
Лазебник Ю. О. - Транспортна складова у формуванні податкових надходжень в Україні (2009)
Нескородєва І. І. - Удосконалення механізму оцінки кредитоспроможності позичальника банку з використанням метода нечітких множин, Чувакова А. А. (2009)
Олійник М. В. - Вплив помилкових уявлень на економічну динаміку в умовах ринкової трансформації (2009)
Прохорова В. В. - Методичні основи побудови інтегральних та рейтингових оцінок економічних систем (2009)
Реброва А. Ю. - Формирование стратегических направлений развития общеевропейского рынка железнодорожного транспорта (2009)
Рябик Г. Є. - Поглиблення міжнародної економічної інтеграції та його наслідки в умовах глобальних суспільних трансформацій (2009)
Сиволовська О. В. - Розробка туристичних маршрутів як напрямку диференціації діяльності на залізничному транспорті, Шаля О. Г. (2009)
Чередниченко О. Ю. - Можливості та перспективи розвитку індустріального (промислового) туризму у Східному регіоні України, Чередниченко А. О. (2009)
Черкашина М. В. - Розбудова контуру регулювання перебігу організаційних змін в механізмі управління розвитком інтегрованої структури бізнесу, Науменко М. О. (2009)
Шинкаренко В. Г. - Рейдерство в Україні: причини та наслідки, Максимов В. В. (2009)
Богомолова Н. І. - Оцінка транспортної забезпеченості економічних районів України в системі прискорення доставки вантажів і пасажирів (2009)
Волканова Н. Д. - Дослідження інвестиційних джерел оновлення парку пасажирських вагонів "Укрзалізниці” (2009)
Каличева Н. Є. - Аналіз напрямків забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту (2009)
Токмакова І. В. - Удосконалення управління залізничним транспортом у сучасних умовах (2009)
Толстова А. В. - Методичний підхід до розрахунку інтегрального показника транзитоспроможності країни (2009)
Устенко М. О. - Основні конкурентні переваги залізничного транспорту (2009)
Якименко Н. В. - Методологічні аспекти конкурентоспроможності залізничного транспорту (2009)
Андрєєва Т. Є. - Вплив методів управління на ефективність діяльності підприємства, Опікунова Н. В., Мосейкіна М. О. (2009)
Бихова О. М. - Формування системи управління торговими марками на підприємстві (2009)
Васьковська Я. В. - Оцінка економічного потенціалу підприємства як складова процесу реструктуризації: методичний аспект (2009)
Волошко Н. О. - Форми довгострокового стимулювання вищого керівництва корпорації (2009)
Дикань В. Л. - Розробка та реалізація програми підвищення конкурентоспроможності вагоноремонтного підприємства, Коковіхіна О. О. (2009)
Журавель К. В. - Удосконалення якісної оцінки господарського ризику підприємства залізничного транспорту із застосуванням карти ризиків (2009)
Журавльова І. В. - Бізнес-моделювання стратегічного управління інтелектуальним капіталом підприємства (2009)
Зайцева І. Ю. - Концепція організації захисту підприємства від недружнього поглинання (2009)
Зінченко О. А. - Визначення показників рентабельності на основі величини якості прибутку (2009)
Калініченко Л. Л. - Розробка концепції конкурентоспроможності підприємств (2009)
Кучеренко О. О. - Інтегрований методичний підхід визначення рівня економічної безпеки підприємств транспортного машинобудування України на основі оцінки їх фінансової складової (2009)
Мамонов К. А. - Економетричне моделювання економічного потенціалу будівельних підприємств, Безбородов С. В. (2009)
Манакова О. В. - Методичне забезпечення оцінки потенціалу малих машинобудівних підприємств (2009)
Мартюшева Л. С. - Формування фінансового механізму антикризового управління підприємством, Коренева А. Б. (2009)
Мельник В. О. - Бюджетування в системі стратегічного планування діяльності підприємств залізничного транспорту, Журавель Г. В. (2009)
Мягких І. М. - Проблеми розвитку бізнесу на малих підприємствах в Україні (2009)
Пєтухова Т. О. - Методичні підходи до оцінки людського капіталу підприємств залізничного транспорту (2009)
Підопригора І. В. - Формування та опрацювання інструментами контролінгу інформаційних потоків для управління залізничними підприємствами (2009)
Українська Л. О. - Методичні основи формування системи управління розвитком персоналу підприємства, Курінний О. В. (2009)
Хвостенко В. С. - Оцінка рівня фінансового розвитку підприємства (2009)
Шишова І. В. - Удосконалення методів управління стійким функціонуванням на гірничо-збагачувальних підприємствах (2009)
Вовк О. М. - Формування системи управління інвестиційними ресурсами авіаційно-ремонтних підприємств (2009)
Мінка В. Ф. - Визначення показників питомої чистої поточної вартості для оцінки ефективності інвестиційних проектів (2009)
Гончаренко Н. Г. - Динаміка доходів і витрат населення – в контексті стабілізації рівня заробітної плати (2009)
Зова В. А. - Особливості визначення ефективності соціального управління в державі (2009)
Чупир О. М. - Планування витрат на соціальний розвиток колективу підприємства згідно кількісного визначення соціальних пріоритетів (2009)
Ворона О. В. - Основи нематеріальної мотивації на залізничному транспорті (2009)
Зінченко О. А. - Роль та місце ринкової інформаційної інфраструктури регіону в антикризових заходах влади (2009)
Колосок В. М. - Спрямування витрат на розвиток персоналу промислового підприємства та їх класифікація, Алістаєва А. В. (2009)
Соколова Л. В. - Теоретичні підходи щодо систематизації стратегічних моделей маркетингу, Верясова Г. М., Онищенко Я. А. (2009)
Уткина Ю. Н. - Теоретическое обоснование сущности качества труда (2009)
Чала О. В. - Ідентифікація процесів підприємства при впровадженні процесно-орієнтованої системи управління якістю, Буцукіна І. Б. (2009)
Шраменко Е. В. - Обоснование критериев оценки качества рабочей силы в условиях экономики знаний, Плугина Ю. А. (2009)
Компаниец В. В. - Типизация социально-экономических систем по этическому критерию. Концепция духовно-нравственной социально-экономической системы (2009)
Шедяков В. Е. - Совершенствование производственной демократии – магистральное направление развития организационно-управленческих отношений (2018)
Yakubovskiy S. A. - Modern dominants of the transnationalization of international business, Yugay K. S. (2018)
Бутенко В. М. - Особливості державного регулювання розвитку біоекономіки (2018)
Варналій З. С. - Вплив динаміки рівня корупції на динаміку економічного зростання: загальні тенденції та особливості для України, Нікитенко Д. В. (2018)
Васюренко Л. В. - Динаміка макроекономічних показників оплати праці і добробуту в Україні (2018)
Іванов А. М. - Інституціональне забезпечення державного фінансування туристичної сфери України (2018)
Коломієць С. А. - Сімейні ферми як напрям оптимізації кооперативних відносин в агропромисловому виробництві (2018)
Мельник Ю. М. - Теоретичні аспекти державного інституційного забезпечення економічного зростання національного макроекономічного середовища (2018)
Білорус Т. В. - Оптимізація програми розвитку персоналу підприємства, Філіна А. Р. (2018)
Волкова Л. О. - Система показників для оцінки інноваційної активності персоналу (2018)
Данкеєва О. М. - Аналіз перцепції споживачами простору мерчандайзингу в роздрібних торговельних мережах (2018)
Довгунь О. С. - Комунікації підприємств в інтернеті: тренди та напрями розвитку, Фалович В. А. (2018)
Кабаченко Д. В. - Обґрунтування шляхів підвищення ефективності використання оборотних засобів підприємства, Тарасенко В. А. (2018)
Кобець С. П. - Моніторинг у системі управління розвитком підприємства, Скрильник І. І. (2018)
Ліба Н. С. - Аналіз ефективності організаційного забезпечення реалізації регіональної промислової політики областей Карпатського економічного району (2018)
Мороз О. С. - Інвестиційна привабливість об’єктів інвестування і перспективи регіонального розвитку України (2018)
Ткаченко О. О. - Методичні підходи до визначення потенціалу просторової інтеграції бізнесу в регіоні (2018)
Коблянська І. І. - Дослідження знаннєвих потреб посадових осіб органів місцевого самоврядування в контексті децентралізації в Україні, Кутах К. М. (2018)
Васильєв О. В. - Cистема інфраструктурного забезпечення матеріальних прав акціонерів, Німкович А. І. (2018)
Євдокімова М. О. - Стан готівкового грошового обігу та безготівкових розрахунків в Україні (2018)
Коломієць В. Л. - Детермінанти функціонування державного банку розвитку в Україні (2018)
Мазур А. М. - Оцінка внутрішніх державних запозичень у контексті забезпечення фінансовими ресурсами держави (2018)
Малахова О. Л. - Грошова ілюзія як соціально-економічне явище в Україні (2018)
Малишко Є. О. - Криптовалюта як інвестиційний продукт інноваційної економіки (2018)
Нікітішин А. О. - Системно-синергетичний підхід до регулювання фіскального потенціалу місцевих податків та зборів (2018)
Островська Н. С. - Етапи впровадження контролінгу ризиків у банках (2018)
Пасічний М. Д. - Інституційні особливості становлення системи оподаткування в Україні (2018)
Погореленко Н. П. - Функціональне моделювання забезпечення фінансової стабільності банківської системи (2018)
Акименко О. Ю. - Актуалізація синергетичного підходу в дослідженні організації бухгалтерського обліку, Жолобецька М. Б. (2018)
Руба О. П. - Виробництво фармацевтичної продукції: напрями вдосконалення бухгалтерського обліку (2018)
Хвалинська В. В. - Кластеризація регіонів України за демографічними показниками: групування на основі ансамблю алгоритмів (2018)
Наші автори (2018)
Vasylenko A. A. - Features and modern tools of foreign exchange regulation in the context of regional integration (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського