Зубенко В. О. - Забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту за рахунок формування стратегічного союзу (2010)
Каличева Н. Є. - Вплив роботи колійного господарства на ефективний розвиток залізничного транспорту (2010)
Орлова В. М. - Сутність та формування сукупного економічного потенціалу залізничного транспорту України (2010)
Реброва А. Ю. - Український залізничний транспорт в системі Азіатсько-Європейської транспортно-логістичної інтеграції (2010)
Семенцова О. В. - Особливості формування цінової політики залізниць у приміському сполученні в умовах ринку (2010)
Сухорукова Т. Г. - Перспективи розвитку пасажирського комплексу Південної залізниці з урахуванням досвіду роботи залізничних компаній світу, Гуляєва Л. В. (2010)
Токмакова І. В. - Стратегічні аспекти розвитку пасажирських залізничних перевезень в Україні (2010)
Чередниченко О. Ю. - Планування в системі "Укрзалізниці" як важливий чинник для прийняття управлінських рішень в сучасних умовах розвитку транспортної галузі (2010)
Шраменко О. В. - Особливості формування дворівневої структури інтеграційних процесів на залізничному транспорті (2010)
Якименко Н. В. - Інформатизація процесів взаємодії промисловості та транспорту: концептуальні аспекти (2010)
Басова О. С. - Сучасний стан науково-технологічної сфери Харківського регіону (2010)
Білозубенко В. С. - Складові міжнародних науково-технічних зв’язків (2010)
Бугаева Е. В. - Применение методов интегрированной логистической поддержки для повышения эффективности технических средств транспорта (2010)
Бутенко О. П. - Адаптація бального методу ціноутворення для визначення ціни на продукцію з використанням вторинної сировини (2010)
Гриценко Н. В. - Економічні аспекти впровадження ресурсозберігаючих технологій на залізничному транспорті, Крихтіна Ю. О. (2010)
Євсєєва О. О. - Впровадження науково-практичного дослідження та удосконалення його методичного інструментарію: оцінка показників дослідження на адекватність (2010)
Зима О. Г. - Статистичні показники як основний критерій розвитку ринку авіаційних перевезень, Штереверя А. В., Підгайна В. О. (2010)
Зова В. А. - Оцінка методів аналізу собівартості залізничних перевезень у вирішенні завдань контролінгу (2010)
Карачарова К. А. - Аспекти управлінських рішень у спільному бізнесі (2010)
Коваленко С. О. - Удосконалення системи контролю за формуванням доходів бюджету від операцій з капіталом (2010)
Корінь М. В. - Проблеми інтеграції України в європейський економічний простір в аспекті промислового виробництва (2010)
Корсун Т. В. - Національна компанія страхування ризиків техногенних аварій як засіб акумуляції страхових інвестиційних ресурсів (2010)
Лук’янова О. М. - Теоретичні аспекти лізингової діяльності в Україні (2010)
Лисьонкова Н. М. - Контролінг, як інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень, Єрмоленко О. А. (2010)
Науменко М. А. - Управление и исследование путей максимизации прибыли в стекольном производстве путем использования инновационных технологий ВЭР, Морозов А. Е. (2010)
Прохорова Ю. В. - Оцінка ефективності залучення позикових засобів для формування оборотного капіталу (2010)
Скотний П. В. - Економічна методологія в ситуації Постмодерну: реальність і перспективи (2010)
Рудак С. М. - Методичні підходи до вибору ядра кластера, Слуцька О. В. (2010)
Ткаченко Ю. В. - Дослідження зарубіжного досвіду щодо подолання наслідків світової фінансової кризи (2010)
Чередниченко О. Ю. - Перспективи розвитку медичного туризму в Харківському регіоні України, Чередниченко А. О. (2010)
Ареф’єв С. О. - Концептуальний підхід до формування системи моніторингу реалізації стратегії стійкого функціонування підприємств (2010)
Ареф’єв В. О. - Сутність та особливість фінансової безпеки підприємства як економічної категорії (2010)
Бодрецький М. В. - Методичний підхід аналізу структури оборотного капіталу підприємств машинобудування (2010)
Божанова О. В. - Інтегральна оцінка економічного потенціалу підприємств залізничного транспортного машинобудування (2010)
Боровик Ю. Т. - Система планування на будівельних підприємствах залізничного транспорту в ринкових умовах (2010)
Весперіс С. З. - Засади формування концепції комплексного інформаційного забезпечення діяльності промислових підприємств (2010)
Воловельськая И. В. - Разработка организационно-экономического механизма процесса принятия управленческих решений (2010)
Галгаш Р. А. - Технології координації управлінських рішень на підприємстві (2010)
Калініченко Л. Л. - Інформаційне забезпечення процесів розвитку на промислових підприємствах (2010)
Калініченко О. І. - Місце транспортного потенціалу в системі потенціалів підприємств залізничного транспорту (2010)
Кондратюк М. В. - Впровадження сучасних форм інтеграції підприємств неосновної діяльності на залізничному транспорті України (2010)
Корольова Н. М. - Роль інтегрованої системи генерації та використання знань в підвищенні еффективності економічної діяльності підприємств (2010)
Літвінова І. М. - Підвищення ефективності управління техніко-економічним розвитком підприємств (2010)
Мінка В. Ф. - Визначення горизонту розрахунку показника чистої поточної вартості для оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів на підприємствах залізничного транспорту (2010)
Науменко М. О. - Управління розробкою і реалізацією стратегічного розвитку організації, Колєснік Є. І. (2010)
Плугіна Ю. А. - Передумови формування системи інтелектуально орієнтованого управління розвитком на підприємствах залізничного транспорту (2010)
Синиця Л. В. - Регіональні аспекти управління інноваційним розвитком підприємств (2010)
Сухорукова Т. Г. - Современные подходы к управлению заработной платой на отечественных предприятиях, Дудина Е. С. (2010)
Толстова А. В. - Розробка методики визначення економічного ефекту діяльності конгломерату "Інноваційно-технологічний центр розвитку транспортної системи України" (2010)
Устенко М. О. - Теоретичні засади формування потенціалу підприємства (2010)
Уткіна Ю. М. - Стратегічна спрямованість управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств (2010)
Чала О. В. - Інформаційний простір підприємства як об’єкт управління (2010)
Ящук Д. Л. - Дослідження методології управління оборотними активами машинобудівних підприємств в умовах кризи (2010)
Єфремов О. С. - Передумови побудови інформаційної онтології інноваційного розвитку підприємства в умовах еволюції глобальної економічної системи (2010)
Кірдіна О. Г. - Удосконалення методів та принципів організації інвестиційно-інноваційної діяльності на залізничному транспорті (2010)
Колмакова О. М. - Оцінка інноваційного потенціалу будівельного підприємства, Смачило В. В. (2010)
Науменко М. О. - Проблеми інноваційного розвитку на підприємствах ресторанного господарства, Ваничев В. В. (2010)
Челядінова Н. Г. - Нові види інноваційно-інвестиційної діяльності на залізничному транспорті України (2010)
Чеховська М. М. - Напрями інноваційного розвитку залізничного транспорту в умовах реформування (2010)
Полякова О. М. - Особливості формування і розвитку соціальної відповідальності підприємств в Україні, Кас П. Ю. (2010)
Діоба А. В. - Методичний підхід до оцінки стану забезпечення продуктивної зайнятості персоналу на основі імовірнісно-статистичної кластеризації (2010)
Мазко Т. І. - Система маркетингу: принципи формування, функціонування та розвитку (2010)
Науменко М. О. - Основи управління якістю в сфері ресторанного господарства, Ваничев В. В. (2010)
Сычёва Е. Е. - Методика организации отдела маркетинга на предприятии и разработка плана стратегического маркетинга, Авилова В. В. (2010)
Терещенко Д. А. - Стратегія зв`язків з громадськістю у системі менеджменту організації (2010)
Компанієць В. В. - Концептуальні підходи до оцінки якості управління на залізничному транспорті (2010)
Лоза С. П. - Дистанційне навчання як форма підвищення ефективності підготовки та перепідготовки фахівців-залізничників (2010)
Пєтухова Т. О. - Організаційні засади формування системи оцінки людського капіталу підприємств залізничного транспорту (2010)
Чернега О. Б. - Подолання бідності – головне завдання виконання цілей розвитку тисячоліття, Опалько В. В. (2010)
Широкова О. М. - Вплив роботи залізничного транспорту на стан національної економіки (2010)
Білявський В. М. - Реінжиніринг в системі управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (2017)
Джулакідзе Е. Г. - Правомерность управленческих решений и компетенция менеджеров малого бизнеса, Барбакадзе Е. И. (2017)
Захарченко В. І. - Реформування відносин власності в Україні: теоретичні і правові засади, етапи, сучасні проблеми (2017)
Задорожна О. Г. - Методологічні засади дослідження антикризових господарських трансформацій (2017)
Грецька-Миргородська В. В. - Інституціалізація соціальних прав в Євросоюзі: аналіз тенденцій стандартизації (2017)
Челомбітько Т. В. - Розвиток банківської системи України в світлі досвіду китайських економічних реформ (2017)
Погореленко Н. П. - Роль Національного банку України у забезпеченні стабільного розвитку банківської системи (2017)
Кур'янов В. В. - Поляризація видів державного фінансового контролю на підґрунті предметної сфери суб’єктів контролю (2017)
Меркулова Т. В. - Системний аналіз світового ринку криптовалют, Маслій Ю. М. (2017)
Даніч В. М. - Демографічна динаміка та потенційний попит на освітньому ринку кластера регіонів, Сокіл А. О. (2017)
Кононова К. Ю. - Прогнозування курсу акцій з урахуванням показників популярності пошукових запитів, Усачова А. С. (2017)
Ковпак Е. О. - Регресійні моделі динаміки шкідливих викидів в атмосферу України, Михайленко В. Г., Масленнікова О. В. (2017)
Петрова А. Ю. - Аналіз впливу різниць податкового навантаження на переміщення фактору капіталу на основі мультиагентної моделі, Акулова Г. В., Назаренко Н. В. (2017)
Забуга С. І. - Оцінка оптимального рівня диференціації доходів за допомогою апарату виробничо-інституційних функцій, Дейнека М. О. (2017)
Дорошенко Н. О. - Сучасні тенденції в банківській системі: застосування розумних контрактів у блокчейн середовищі, Буряк Ю. А. (2017)
Штучний В. Г. - Удосконалення формальних прийомів і методів аналізу середовища організації за рахунок підвищення їх інформативності шляхом деталізації чинників, Нечипоренко Я. Є. (2017)
Дмитренко О. В. - Інституційне середовище відтворення соціальної нерівності, Демченко С. А. (2017)
Маляр Л. В. - Применение индексов паритета покупательной способности для исследования инфляционных процессов в Украине (2017)
Вихідні дані (2017)
Title (2017)
Content (2017)
Kliuchkovska I. - Theoretical Framework of Foreign Language Integrative Textbook for Higher Educational Institutions, Huzii I., Soroka L. (2017)
Kolodii I. - Current Aspects of Implementing Internal Quality Assurance System at a Higher Education Institution (the Experience of Lviv Polytechnic National University), Havran M. (2017)
Kozlovska I. - Determination of Integration Levels in the Process of the Content of Studying Formation: Meta-Subject Approach, Dolnikova L., Fuchyla O. (2017)
Kozlovskyi Y. - Personality Aspect of Professional Activities of a Higher School Teacher, Kravets S. (2017)
Miśkowiec E. - Role of Mercy in Christian Self-Upbringing, Szymańska M. (2017)
Noskova M. - MIKSIKE: Use of Estonian Online Tools in Ukrainian Schools, Mukan N., Khamuliak N. (2017)
Shvay R. - Development Learning Model of Innovative Personality, Misiura Y. (2017)
Shved M. - Social-Pedagogical Work with a Dysfunctional Family in the Ukrainian Context, Duzha-Zadorozhna M., Pukaliak M. (2017)
Sikorskyi P. - Psychological and Pedagogical Studies: the Problem of Methodological Principles Development (2017)
Iievliev O. - Professional Mobility as a Leading Form of Mobility of Participants in the Educational Process of Higher Education in the XXIst Century, Morska N. (2017)
Kryshtanovych M. - Concept of Future Sports Managers’ Professional Competences Formation, Kryshtanovych S., Havrylyuk M. (2017)
Sushentseva L. - The Role of Methodological Work in Forming Vocational Education Teachers’ Readiness to Train Future Professionally Mobile Qualified Workers, Bilyk O. (2017)
Vykhrushch V. - The Training of Master’s Students for Teaching Profession in Technical Higher Educational Institutions, Zinchuk I. (2017)
До 85-річчя академіка НАН України А.К. Шидловського (2018)
Zhyltsov A. V. - Magnetic field calculation of brushless direct current motor with smooth stator by secondary sources method, Lyktei V. V. (2018)
Васецький Ю. М. - Затухання неоднорідного електромагнітного поля струмового контура в електропровідному півпросторі, Дзюба К. К., Кучерява І. М., Мазуренко І. Л. (2018)
Рябенький В. М. - Дослідження індукованих магнітостатичних полів тонкостінних конструкцій у тривимірному просторі з використанням модифікованого методу граничних елементів, Чудайкін І. І., Таргунакова Ю. Д. (2018)
Shcherba M. - Influence of the density increasing of close located water micro-inclusions on electrophysical processes in nonlinear solid dielectric (2018)
Жук О. К. - Несинусоїдальність напруги в автономній електроенергетичній системі з керованим фільтрокомпенсуючим пристроєм, Жук Д. О., Криворучко Д. В. (2018)
Жаркін А. Ф. - Дослідження двонапрямленого перетворювача постійної напруги уніфікованого інверторного модуля для застосування в системах накопичення енергії, Пазєєв А. Г., Новський В. О. (2018)
Жуйков В. Я. - Застосування геометричного підходу для трифазного силового активного фільтра, Миколаєць Д. А. (2018)
Павлов Г. В. - Адаптивна система керування перетворювачем частоти на основі резонансного інвертора з нелінійним регулюванням, Вінниченко І. Л., Покровський М. В. (2018)
Липківський К. О. - Сучасний стан та тенденції розвитку перетворювачів напруги змінного струму з трансформаторно-ключовими виконавчими структурами, Можаровський А. Г. (2018)
Михальський В. М. - Моделювання системи генерування електроенергії на базі машини подвійного живлення з функціями активної фільтрації та компенсації реактивної потужності, Соболєв В. М., Чопик В. В., Шаповал І. А. (2018)
Пересада С. М. - Концепція експериментального дослідження електромеханічних систем електричних транспортних засобів з гібридними джерелами живлення, Ковбаса С. М., Ніконенко Є. О., Божко С. В. (2018)
Толочко О. І. - Обмеження струму і напруги статора в системі тризонного регулювання швидкості двигуна з постійними магнітами при використанні оптимальних стратегій керування, Бовкунович В. С., Бурмельов О. О. (2018)
Grebenikov V. V. - Design of the electric motor with permanent magnets for electric vehicle according the driving cycle, Priymak M. V. (2018)
Popovych O. M. - Study of changed main flux reactance of squirrel-cage induction motors using field analysis of their starting characteristics, Golovan I. V. (2018)
Финкельштейн В. Б. - Влияние на характеристики асинхронных двигателей поперечных токов и сопротивления изоляции ротора, Калюжный Д. Н., Ковалева Ю. В., Гетя А. Н. (2018)
Стяжкін В. П. - Співвідношення швидкостей та моментів у дводвигунному електропроводі з безредукторним електромеханічним диференціалом, Теряєв В. І., Гаврилюк С. І. (2018)
Pierz P. - High speed protection for series compensated parallel line, Rosolowski Eu., Izykowski Ja. (2018)
Тугай Д. В. - Стабілізація напруги контактної мережі для підвищення енергоефективності системи електричної тяги постійного струму, Жемеров Г. Г. (2018)
Shavelkin O. - Multifunctional converter for single-phase combined power supply systems for local objects with a photovoltaic solar battery, Shvedchykova I. (2018)
Безручко В. М. - Використання GSM технологій при ідентифікації місць однофазних замикань на землю в електричних мережах з ізольованою нейтраллю зі штирьовою ізоляцією, Буйний Р. О., Строгій А. Ю., Ткач В. І. (2018)
Zagirnyak M - A simplified calculation of the strength of the magnetic field over the middle of the gap of a double-pole magnetic iron separator (2018)
Ноженко В. Ю. - Аспекти емуляції технологічних об’єктів при функціональних випробуваннях електромеханічних систем, Старостін С. С. (2018)
Гориславець Ю. М. - Чисельне моделювання мультифізичних процесів при електронно-променевій гарнісажній плавці титану, Ладохін С. В., Глухенький О. І., Лапшук Т. В., Бондар О. І., Дрозд Є. О. (2018)
Вербицький Є. В. - Імпульсне джерело живлення для контактного мікрозварювання з ланкою регулювання потужності в безперервному режимі, Бондаренко О. Ф., Бондаренко Ю. В., Діденко В. О. (2018)
Герцик С. М. - Особливості використання автономних вимірювальних перетворювачів для діагностування електротехнічного обладнання з урахуванням режимів його роботи, Гижко Ю. І., Зварич В. М., Мислович М. В., Остапчук Л. Б., Сисак Р. М. (2018)
Содержание (2018)
Ткач М. Р. - Підвищення ефективності ДВЗ малотоннажних суден застосуванням добавок синтез-газу, Тимошевський Б. Г., Митрофанов О. С., Познанський А. С., Проскурін А. Ю. (2018)
Парсаданов И. В. - Эффект внутрицилиндрового катализа в дизелях, Строков А. П., Рыкова И. В. (2018)
Нгуен Ван Зионг - Расчёт процесса теплоотдачи в дизельном двигателе типа Д-100 с использованием известных α-формул, Белогуб А. В. (2018)
Белоусов Е. В. - Определение углов открытия и закрытия газовых клапанов при организации внутреннего смесеобразования в судовых малооборотных газодизельных двигателях, Грицук И. В., Вербовский В. С. (2018)
Kopiyka O. K. - Evaporation of binary ethanol-butanol mixture droplets, Olifirenko Yu. O., Kalinchak V. V., Darakov D. S., Fudulei T. O., Raslavičius L. (2018)
Марченко А. П. - Розрахункова оцінка тепловідведення до навколишнього середовища теплоносіями системи охолодження ДВЗ, Федоров А. Ю., Ліньков О. Ю. (2018)
Триньов О. В. - Оптимізація теплового стану циліндрової гільзи середньообертового суднового дизеля, Бугайцов Р. Ю. (2018)
Яковенко А. Ю. - Метрологические характеристики регистрации высокого давления в системах топливоподачи дизелей с применением комбинированного датчика (2018)
Ковалёв С. А. - Разработка электронной системы управления газовыми ДВС, переоборудованными на базе транспортных дизелей для работы на сжиженном нефтяном газе (2018)
Заренбин В. Г. - Расчет утечки газов в ДВС при динамической модели функционирования поршневых колец, Колесникова Т. Н. (2018)
Мордвінцева І. О. - Вплив виду керуючих функцій нестаціонарної задачі теплопровідності на ресурсну міцність поршня, Зозуля А. М., Пильов В. О., Аріан Р. (2018)
Polivyanchuk A. P. - Effectiveness evaluation of the measuring system with a microtunnel MUKT-2 for ecological diagnosis of diesel locomotives, Kaslin O. I., Skuridina O. O. (2018)
Случак О. І. - Комбіновані структури з двома матрицями на основі титанової губки в литті чавунних деталей ДВЗ (2018)
Соколов М. Ю. - Реестр перкутанных коронарных вмешательств: расширенный сравнительный анализ результатов 2016 и 2017 года. От реперфузионного парадокса к снижению летальности (2018)
Черенько Т. М. - Прогнозування функціональних наслідків мозкового ішемічного інсульту через рік після його виникнення, Гелетюк Ю. Л. (2018)
Воронков Л. Г. - Предиктори ниркової дисфункції у хворих із хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка, Дудник Г. Є., Ляшенко А. В., Гавриленко Т. І., Мхітарян Л. С., Пономарьова Г. В. (2018)
Амосова К. М. - Гетерогенність пацієнтів з артеріальною гіпертензією та серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка за клінічним профілем та структурно­функціональним станом серця і артерій залежно від наявності діагностичних критеріїв Європейського товариства кардіологів 2016 року, Василенко О. В., Руденко Ю. В., Безродний А. Б., Мостбауер Г. В., Лазарєва К. П., Прудкий І. В., Андрєєв Є. В., Лазарєв П. О., Сиченко Ю. О., (2018)
Воронков Л. Г. - Порівняльна клінічна характеристика хворих із хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від стану когнітивної функції, Солонович А. С., Ляшенко А. В., Ревенько І. Л., Мхітарян Л. С. (2018)
Нішкумай О. І. - Маркери кісткового ремоделювання, рівень 25(ОH)D3 та показники ліпідного обміну в жінок похилого віку з неускладненою артеріальною гіпертензією, Лазарєва К. П., Мостбауер Г. В., Лазарєв П. О., Руденко Ю. В. (2018)
Борхаленко Ю. А. - Зміни якості життя пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця і збереженою фракцією викиду лівого шлуночка після аортокоронарного шунтування або стентування під час 6­місячного спостереження, Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2018)
Амосова Е. Н. - Фенотип-­ориентированный подход к клинической оценке пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса левого желудочка, Черняева Е. И., Руденко Ю. В., Безродный А. Б., Шишкина Н. В. (2018)
Роговський В. М. - Досвід лікування синдрому посттравматичного артеріовенозного скиду внаслідок вогнепальних поранень магістральних судин, Коваль Б. М., Родіонов О. С., Августинович І. І., Писаренко А. А. (2018)
Мішалов В. Г. - Ендометріома прямого м`яза живота, Лещишин І. М., Охоцька О. І., Бик П. Л., Мінченко П. П., Панчук О. В., Пакришень С. М. (2018)
Людина, яка винайшла сучасну хірургію. До 110­річчя з дня народження Майкла Елліс ДеБекі (2018)
Оголошення (2018)
До уваги авторів (2018)
Содержание (2018)
Марченко А. П. - 100 лет специальности "Двигатели внутреннего сгорания" в Украине, Парсаданов И. В., Пылев В. А. (2018)
Бганцев В. М. - Розрахункове визначення впливу складу біогазу на характеристики транспортного двигуна, Лєвтєров А. М., Гладкова Н. Ю. (2018)
Авраменко А. Н. - Сравнительная расчетная оценка показателей рабочего цикла тепловозного двигателя (2018)
Савченко А. В. - Математичне моделювання процесів сумішоутворення та згоряння в дизелі на водопаливній емульсії (2018)
Калинчак В. В. - Распространение пламени по струе капель жидких топлив, Фудулей Т. А., Копейка А. К., Олифиренко Ю. А., Дараков Д. С. (2018)
Прохоренко А. О. - Універсальний електронний регулятор дизеля на основі електричного сервоактуатора, Кравченко С. С., Самойленко Д. Є., Карягін І. М., Таланин Д. С. (2018)
Лисовал А. А. - Сравнение показателей работы различных регуляторов скорости на автомобильном дизеле, Вербовский А. В. (2018)
Триньов О. В. - Експериментальне дослідження теплового стану циліндрової гільзи швидкохідного дизеля, Сівих Д. Г., Бугайцов Р. Ю. (2018)
Kondratenko O. M. - Investigation of relationship between coefficients of operation efficiency of diesel particulate matter filters of diesel ICE. Part 1: particulate matter emission and opacity (2018)
Полив’янчук А. П. - Концептуальні основи створення універсальних систем контролю викидів твердих частинок з відпрацьованими газами дизелів, Парсаданов І. В., Каслін О. І., Скурідіна О. О. (2018)
Клименко Л. П. - Дослідження зносу чавунних поверхонь пар тертя, модифікованих титановою губкою, Андрєєв В. І., Дихта Л. М., Прищепов О. Ф., Случак О. І., Шугай В. В. (2018)
Тамаргазін О. А. - Моделювання зносостійкості композиційного покриття для поверхонь поршнів ДВЗ авіаційної наземної техніки, Довгаль А. Г., Приймак Л. Б. (2018)
Хрулев А. Э. - Влияние неисправностей в системе смазки на характер повреждения подшипников ДВС, Кротов М. В. (2018)
Парсаданов І. В. - Експериментальне дослідження впливу застосування покриття камери згоряння в поршні на паливо-екологічні та ефективні показники дизеля, Островерх В. В., Клименко О. М., Павлов Д. В., Строков А. П. (2018)
Afeni T. B. - Assessment of environmental impact of gemstone mining in Ijero-Ekiti, Nigeria, Ibitolu F. (2018)
Badri R. - Optimization of molybdenite flotation using response surface method, Khanchi A., R. Zojaji A., R. R., Rahmani A. A. (2018)
Kyrychenko V. - Simulation of the support-enclosing rock mass interaction for deep mining, Stovpnyk S. (2018)
Hosseinpour K.M. - On the identification of Ti-Ta- Nb-oxides in "wiikites" from Karelia, Goldwirt D., Platonova N., Janson S., Polekhovsky Yu., Bogdanov R. (2018)
Tymoshchuk V. - Hydro and geomechanical stability assessment of the bund wall bottom slope of the Dniprovsk tailing dump, Tishkov V., Soroka Yu. (2018)
Ali M.A.M. - Software application in mining engineering (2018)
Zairov Sh. - Intensification of technological processes in drilling and blasting operations during open-cut mining in Kyzylkum region, Ravshanova M., Karimov Sh. (2018)
Akinbinu V.A. - Strength and strain quantities under brittle compression process of hard rocks, Oniyide G.O., Adesida P.A. (2018)
Kovalevska I. - Development of a research methodology and analysis of the stress state of a parting under the joint and downward mining of coal seams, Barabash M., Snihur V. (2018)
Chen J. - Exploration and mining evaluation system and price prediction of uranium resources, Zhao Y., Song Q., Zhou Z., Yang. S. (2018)
Lyashenko V. - Improving the efficiency of blasting operations in mines with the help of emulsion explosives, Vorob'ev A., Nebohin V., Vorob'ev K. (2018)
Maksymova E. - Selecting the method of gas hydrate deposits development in terms of the regularities of their formation (2018)
Boyarko G. - Explorable and economically attractive mineral deposits in the Siberian and Far Eastern Federal Districts of Russia (2018)
Filonenko O - Sustainable development of Ukrainian iron and steel industry enterprises in regards to the bulk manufacturing waste recycling efficiency improvement (2018)
Богданович В. Ю. - Метод адаптивного управління інтегрованим потенціалом протидії виявленій (прогнозованій) загрозі воєнній безпеці держави, Свида І. Ю., Сиротенко А. М. (2018)
Левченко О. В. - Інформаційні загрози як різновид воєнних загроз державі, Міхєєв Ю. І. (2018)
Shalyhin A. - The UAV flight route optimization by taking into consideration the wind influence, Nerubatsky V., Denysova S. (2018)
Ланецький Б. М. - Бутстреп-метод оцінювання показників надійності бортового обладнання зенітних керованих ракет з використанням апріорної інформації для вирішення завдань продовження призначених показників, Деденок В. П., Коваль І. В., Лук′янчук В. В. (2018)
Карлов В. Д. - Вимоги щодо контролю рефракції у пограничному шарі атмосфери з урахуванням її впливу на розрахункову дальність виявлення повітряних об’єктів на гранично малих висотах, Місайлов В. Л., Артеменко А. М. (2018)
Borysenko М. - Development of optimum navigation information processing algorithm, Herasimov S., Kostenko A., Makarchuk D. (2018)
Kucherenko Yu. - The main activities to implement the process of identifying the automated military systems characteristics on its pre-project developmental stage, Nosyk А., Dovbnia A. (2018)
Березіна С. І. - Методика тонової та кольорової корекції різнорідних і різночасових даних оптико-електронних систем спостереження, Клімішен О. О., Карлов Д. В., Дичко О. О. (2018)
Koshlan O. - Justification of method of processing different intelligence information in geoinformation systems of special purpose (2018)
Тарасенко Я. В. - Метод семантичного стиснення текстової інформації для протидії комп’ютерній лінгвістичній стеганографії, Півень О. Б., Федотова-Півень І. М. (2018)
Kononov B. - Methods and means of accelerating the process of automatic synchronization of the synchronous generators, Kononov V., Kononova O., Kirvas V. (2018)
Пацек П. - Терроризм в Европе как фактор развития угроз безопасности (2018)
Яковлєв В. М. - Бойове застосування авіації в Бєлгородсько-Харківській наступальній операції 3–23 серпня 1943 року (2018)
Бісик С. П. - Дослідження поведінки та характеру руйнування зварних з’єднань зі сталі НВ 500Mod при навантаженні вибухом, Сливінський О. А., Давидовський Л. С. (2018)
Городнов В. П. - Комплексна модель оцінки ефективності системи матеріального забезпечення окремої прикордонної бойової комендатури в особливий період, Кириленко В. А., Шевченко А. В. (2018)
Лєнков С. В. - Програмне забезпечення моделювання процесів витрачання і поповнення ресурсу угрупувань технічних об'єктів, Толок І. В., Лєнков Є. С., Цицарєв В. М. (2018)
Рачок Р. В. - Методика виявлення часових аномалій руху суден на основі даних інформаційно-телекомунікаційної системи морської охорони "Гарт-12" у системі висвітлення надводної обстановки, Боровик О. В., Мазур В. Ю. (2018)
Сургай М. В. - Математичне моделювання характеристик вторинного випромінювання снаряду ОФ-25 самохідної гаубиці 2С3 "Акація" у різних діапазонах довжин хвиль (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Засенко В. - Спеціальна освіта: кроки до змін (2017)
Сак Т. - Організація навчання школярів із затримкою психічного розвитку різних психолого-педагогічних типів (2017)
Чеботарьова О. - Багатоаспектність корекційно-розвивальної роботи в освітніх закладах для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату, Гладченко І. (2017)
Волошина О. - Підготовка майбутніх учителів до навчально-виховної роботи в умовах інклюзивного середовища (2017)
Давидюк М. - Використання потенціалу дитячої субкультури для створення інклюзивного освітнього простору (2017)
Омельченко І. - Концептуально-методичні підходи до розвитку мовленнєвої діяльності та спілкування у підлітків і юнаків із затримкою психічного розвитку (2017)
Компанець Н. - Проекція проблем розвитку дитини на рівні піраміди навчання Вільямса та Шеленбергера (2017)
Адамюк Н. - Лінгводидактична модель вивчення лексики української жестової мови: аспекти опанування (2017)
Литовченко С. - Навчально-реабілітаційний центр як сучасна форма організації освіти дітей з порушеннями слуху (2017)
Інформація, рецензії, анонси (2017)
Таранченко О. - Соціальне інтегрування: ключовий концепт інклюзії (2017)
Тетяна С. - Відповідне освітнє середовище для дітей із розладами аутистичного спектра (2017)
Кобильченко В. - Внутрішні ресурси як джерело позитивного функціонування особистості дитини з порушеним зором (2017)
Кульбіда С. - Статус національних жестових мов і включення української жестової мови до сім’ї жестових мов Європи (2017)
Ільяна В. - Реалізація психолінгвістичного підходу до програмово-методичного забезпечення з корекції фонетико-фонематичної сторони мовлення у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення, Пригода З. (2017)
Дічек Н. - Практико орієнтовна діяльність українського Науково-дослідного інституту дефектології у контексті індивідуалізації навчання дітей із вадами розвитку (кінець 1940-х – середина 1950-х років) (2017)
Нетьосов С. - Актуальні проблеми вивчення дисципліни "Корекційна андрагогіка" (2017)
Склянська О. - Соціальна взаємодія дитини раннього віку з близьким дорослим у контексті ранньої психолого-педагогічної допомоги (2017)
Литовченко С. - Особливості діяльності навчально-реабілітаційних центрів в умовах модернізації української освіти (2017)
Тороп К. - Навчально-реабілітаційний центр як інститут соціалізації, Рейда К., Кривошея С. (2017)
Тимрук-Скоропад К. - Використання методів дослідження в процесі легеневої реабілітації та фізичної терапії осіб з хронічним обструктивним захворюванням легень (огляд клінічних настанов) (2018)
Імас Є. - З досвіду фізичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем із застосуванням засобів Бобат-терапії, Кашуба В., Буховець Б. (2018)
Дейнеко А. - Зміни рівня координаційної підготовленості гімнасток 10–12 років у результаті використання спеціальних вправ на тренажері "Bоsu Balance Trainer", Красова І. (2018)
Круцевич Т. - Особливості впливу психологічних характеристик юнаків і дівчат різних вікових груп на формування потреби у досягненні успіху, Марченко О. (2018)
Артем’єва Г. - Роль і значення хореографії у гімнастичних і танцювальних видах спорту, Мошенська Т. (2018)
Богуш В. - Критерии оценки показателей быстроты движений у юношей в гребле на байдарках, Гетманцев С., Богатырев К., Колоскова И., Сокол О., Резниченко О. (2018)
Кизім П. - Удосконалення спеціальної фізичної підготовленості спортсменів категорії "Ювенали" з акробатичного рок-н-ролу з використанням засобів функціонального тренінгу, Гуменюк С., Батєєва Н. (2018)
Шейко Л. - Влияние занятий оздоровительным плаванием на физическое развитие женщин 18–25 лет (2018)
Гончаров О. - Динаміка показників емпіричного дослідження та біогеометричного профілю у борців – ветеранів спорту з остеохондрозом попереково-крижового відділу хребта (2018)
Сутула В. - Фізичний фітнес як один із напрямів історичного розвитку фізичної культури, Луценко Л., Жадан А., Сутула А. (2018)
Петрухнов О. - Динаміка показників серцево-судинної системи й адаптаційного потенціалу у студентів з хронічним бронхітом (2018)
Basarir H. - An adaptive neuro fuzzy inference system to model the uniaxial compressive strength of cemented hydraulic backfill, Bin H., Fourie A., Karrech A., Elchalakani M. (2018)
Cawood F. - Towards safer mining: the role of modelling software to find missing persons after a mine collapse, Ashraf H. (2018)
Choudhary B.S. - Research into the effect of gallery size on blast pull in underground coal mines (2018)
Kajzar V. - Geodetic and seismological observations applied for investigation of subsidence formation in the CSM mine (Czech Republic) (2018)
Abdellah W. R. - Evaluation of open pit slope stability using various slope angles and element types, Beblawy M. M., Mohamed M. T. (2018)
Tjiparuro Z. - Research, science, technology, and innovation parks: reviewing both mining and research tendencies, Kgengwenyane O., Oageng Oageng, M. M. (2018)
Marian R. R. - Prognosis of surface deformation by the influence function method in terms of Paroseni mine (Romania), Marian Marian, D. P. (2018)
Falshtynskyi V. - Innovative aspects of underground coal gasification technology in mine conditions, Saik P., Lozynskyi V., Dychkovskyi R., Petlovanyi M. (2018)
Malanchuk Z. - Modeling the formation of high metal concentration zones in man-made deposits, Korniienko V., Malanchuk Ye., Soroka V., Vasylchuk O. (2018)
Sakhno I. - Studies of new, nonadhesive anchoring, Sakhno S., Kurdiumow D., Shvets I. (2018)
Farmaki S. - The role of limestone and dolomite tailings` particle size in retention of heavy metals from liquid waste, Vorrisi E., Karakasi O. K., Moutsatsou A. (2018)
Bondarenko V. - Thermodynamic and geomechanical processes research in the development of gas hydrate deposits in the conditions of the Black Sea, Sai K., Prokopenko K., Zhuravlov D. (2018)
Ivšinović J. - Production of hydrocarbons from weakly consolidated sandstone reservoirs in the croatian part of the Pannonian basin system, Pleteš V., Marinić M. (2018)
Pedchenko L. - Use of alternative energy sources to improve the efficiency of natural gas hydrate technology for gas offshore deposits transportation, Nyemchenko K., Pedchenko N., Pedchenko M. (2018)
Король О. Д. - Виїзні туристичні потоки та зарубіжна туристична активність (2017)
Дружиніна В. В. - Соціально-демографічні параметри розвитку туризму в Україні: вимір та діагностування, Загорянська О. Л., Черниш Р. О. (2017)
Заваріка Г. М. - Вплив конфліктного періоду на розвиток міжнародного туризму, Солодовник А. В. (2017)
Смирнов І. Г. - Теорія та аплікація логістичної концепції сталого розвитку урботуризму (2017)
Безручко Л. С. - Туризм у містах: суть, чинники та проблеми розвитку (2017)
Мечковская О. А - Факторы производства агроэкологического туристского продукта республики Беларусь (2017)
Булюк В. Є. - Організаційна модель гірськолижного туризму в скандинавських країнах та перспективи її використання в Україні, Сировець С. Ю. (2017)
Медвідь Л. І. - Етнорелігійність населення Закарпатської області як фактор розвитку туризму, Кампов Н. С., Махлинець С. С. (2017)
Волошин І. М. - Геопросторове поширення та характеристика туристично-рекреаційних ресурсів Волинської області, Кучер П. В. (2017)
Кириченко Я. С. - Тенденції політичного вибору в регіонах україни за результатами аналізу парламентських виборів 2014 року, Нікитчук А. В, Тимошенко В. В., Яценко Б. П. (2017)
Степанець І. О. - Суспільно-географічне дослідження взаємозв’язків молоді та місцевого самоврядування на прикладі м. Києва (2017)
Михалюк М. М. - Сутність і структура етнокультурного потенціалу регіону (2017)
Телешман В. І. - Інтелектуальний потенціал Чернівецької області (2017)
Гавриленко О. П. - Басейнова модель управління водними ресурсами: алгоритм запровадження в Україні (2017)
Грищенко М. Ю. - Рельеф и современные рельефообразующие процессы вулкана головнина и окружающих территорий (заповедник "курильский"), Шишкин В. С. (2017)
Петліна Д. В. - Основи стійкого розвитку виноградарсько-виноробних ландшафтів (2017)
Інформація про авторів (2017)
Смирнов І. Г. - Географічний аналіз ресурсної бази військового туризму США (ХХ-ХХІ ст.), Бурніс В. В. (2017)
Коломієць К. В. - Транс'європейська мережа туристичних пішохідних маршрутів, Сич В. А. (2017)
Лобань О. О. - Cучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в Україні (2017)
Долгова К. С. - Eволюція суспільних функцій та особливих рис дитячого туризму та рекреації в Україні (2017)
Беркова О. П. - Стратегії розвитку туризму в Причорноморському регіоні, Чочуа А. Г. (2017)
Нестерчук І. К. - Аналіз перспектив розвитку гастрономічного туризму правобережного Полісся (2017)
Романів П. В. - Кластери Львівського регіону як форма організації туристично-рекреаційного господарства (2017)
Грицевич В. С. - Колективні заклади розміщення туристів Львівщини: центрографічний аналіз, Сеньків М. І. (2017)
Мандюк Н. Л. - Фактори сталого розвитку туризму гірських територій Львівської області (2017)
Бейдик О. О. - Чинники та перспективи розвитку адаптивного туризму в національних природних парках України, Мельничук А. Л., Топалова О. І., Сировець С. Ю. (2017)
Дудка М. Л. - Туристсько-рекреаційні ресурси для організації спеціального (інвалідного) туризму у місті Києві (2017)
Ткаченко Т. І. - Науково-творчий доробок кафедри міжнародного туризму КНУКІМ: у перредень 20 річчного ювілею (2017)
Олійник Я. Б. - Загальна середня освіта В Україні : сучасний стан та перспективи розвитку, Нич Т. В., Нич О. М., Танасійчук Д. В. (2017)
Макаренко П. О. - Сучасний погляд на енергетичну проблему України. криза видобування та споживання природного газу (2017)
Сосницька Я. С. - Роль фермерських господарств у виробництві продукції рослинництва регіону (на прикладі Волинської області), Наневич О. К. (2017)
Телешман В. І. - Освітній комплекс Чернівецької області та перспективи його розвитку (2017)
Сліже М. О. - Синоптичні умови виникнення суховіїв в Україні наприкінці хх - початку ХХI ст., Семенова І. Г. (2017)
Свінціцька Г. І. - Характеристика хвиль тепла літнього сезону в Одесі (2017)
Інформація про авторів (2017)
Беценко Т. П - Звукова гра слів як фоностилістичний прийом художньо-образної організації поетичної мови (2018)
Біленко Т. Г. - Літературно-художня інтерпретація концепції людини й історії в романі Володимира Лиса "Століття якова" (2018)
Булик-Верхола С. З. - Особливості електронного навчально-методичного комплексу "Основи термінознавства для студентів гуманітарних спеціальностей", Теглівець Ю. В. (2018)
Варданян М. В. - Концептосфера свого – чужого як інтерпретаційна стратегія літератури для дітей та юнацтва української діаспори (2018)
Верба Т. Ю. - Оновлені моделювання історичних постатей і подій в українських історичних повістях XXI ст (2018)
Волошин М. М. - Миромоделирующие пространственные доминанты лирики В.Г. Малахиевой-Мирович, Драпалюк Г. С. (2018)
Vorona I. I. - Entlehnungen in der ukrainischen medizinischen Terminologie, Yashchyk N. R. (2018)
Гришко О. П. - Художньо-стилістичний потенціал лінгвокультурем у прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть (2018)
Дегтярьова К. В. - Мовно-етикетні одиниці в медичному дискурсі: лінгводидактичний аспект (2018)
Кандюк-Лебідь С. В. - Внесок іринея фальковського в розвиток української літератури кінця XVIII – початку ХІХ століття (2018)
Клейменова Т. В. - Образ жінки на тлі воєнної дійсності у повісті "Танок смерті" Івана Садового (2018)
Ковальчук М. С. - Семантико-синтаксичні параметри односкладних речень у романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого", Алексєєв В. С. (2018)
Козубенко Л. М. - Концепт соціально-історичного типу воїна-козака у романі Ліни Костенко "Маруся чурай" (2018)
Костич Л. М. - Adj. material в аспекті структурно-семантичної асиметрії (2018)
Лагдан С. П. - Складання міжнародних терміноелементів та національних основ (на матеріалі термінології залізничного транспорту) (2018)
Медвідь Н. С. - Суспільно-економічна лексика ділової документації гетьманщини (2018)
Новиков А. О. - Сім таємниць Марка Кропивницького (2018)
Орлов А. П. - Архетипические образы дерева и человека в рассказе Ивана Бунина "Божье дерево" (2018)
Пантилеенко Е. С. - Особенности функционирования гендерной лексики в языке и речи (2018)
Подденежная О. В. - Биографический модус в произведении К. Кобрина "Книга перемещений. Пост(нон)фикшн" (2018)
Рибалка Я. І. - Речення періодичної структури в романах п. загребельного та О. Гончара (порівняльна характеристика), Степаненко О. К. (2018)
Романова І. В. - Мотив самотності особистості в романі І. Багряного "Маруся Богуславка" (2018)
Руда Г. С. - Принципи навчання фонетичної стилістики української мови в педагогічних закладах вищої освіти (2018)
Свириденко О. М. - "Лист" як феномен у контексті романтичних теорій та едиційної практики романтиків (2018)
Симоненко І. В. - Словозміна прикметників у говірках східнополісько-середньополіського порубіжжя (2018)
Сметана І. І. - Термін "Мотив" у парадигмі когнітивно-семантичного аналізу поетичного тексту (2018)
Сонник Н. С. - Лінгвістичні аспекти вираження концепту "Простір" (на матеріалі російської мови), Стехна П. М., Щетинникова О. О. (2018)
Стовбур Л. М. - Стилістичні можливості речень зі звертанням у книзі М. Матіос "Нація" (2018)
Струкова Н. В. - Проблеми викладання польської мови українськомовним громадянам, Маслова Г. М. (2018)
Ципердюк О. Д. - Мовостиль єпископа Григорія Хомишина: лексико-семантичний аспект (2018)
Чистяк Д. О. - Космологічний символізм у поезії Олега Зуєвського (2018)
Юсікова О. В. - Зі спостережень за динамікою лексики вівчарства говірки села Богдан рахівського району Закарпатської області (2018)
Абдуррахимова М. - Функционализация военных терминов на тюркском и азербайджанском языках (внутренняя динамика) (2018)
Aliyev A. R. - The historical personalities in the European and Azerbaijanian historical novels (2018)
Бабаева Е. - Синтез историзма и модернизма (роман "Переселение": художественный размах исторического мышления) (2018)
Базова В. І. - Особливості расової парадигми сша в кітчевому романі Пола Бітті "Запроданець" (2018)
Байрамова А. А. - Сложные предложения в диалекте азербайджанского языка области Агбаба западного Азербайджана (2018)
Бродюк Ю. М. - "Кожен коханець – вояк…": своєрідність втілення мотиву любові в (2018)
Гасанова К. А. - Журнал "Фиюзат" о воспитании и обучении женщин (2018)
Мамедова Э. Э. - Современность и современники в прозе и публицистике Анара (2018)
Маммадова Н. - Творчество Гусейна Джавида в исследовании Месуда Алиоглы (2018)
Мирзоева Н. Ф. - Формирование в конце XIX – начале XX веков русско-азербайджанских литературных связей через изучение фольклора (2018)
Наджафова К. Н. - Тукай и Азербайджан (2018)
Рзаева Г. З. - Художественное отражение героизма в поэме Халила Рзы Улутюрка "Орлы краснодона" (2018)
Рзаева Г. М. - Особенности воплощения идеологии контркультуры в американской литературе (2018)
Хандан А. Р. З. - Социальная сущность поэзии Мехмета Акифа Эрсоя (2018)
Боговін О. В. - Код versus концепт: співвідносність понять на перетині теоретико-філологічних парадигм (2018)
Капелюх Д. П. - Ремарка як структурний елемент композиційної організації драматургічного твору (2018)
Колінько О. П. - Іронія як засіб моделювання світу в сучасній українській і російській новелі (2018)
Колесник О. С. - Лінгвосеміотика світоконструювання (2018)
Пасько Г. М. - Результати аналізу семантико-прагматичних і когнітивних виявів мовленнєвого жанру загадки (2018)
Поляк І. П. - Комунікативно-прагматична спеціалізація та формально-граматична репрезентація неозначеності в українській мові (2018)
Рожков Ю. Г. - Термінологія ветеринарної медицини: когнітивний аспект (2018)
Cмирнова М. С. - Вербалізація концепту "дерево" у поетичних текстах у близько- та далекоспоріднених мовах, Коваль В. В. (2018)
Солдатова Л. П. - Історичний розвиток поняття "мова" (кінець XVIII – перша половина XIX століття) (2018)
Ткач Л. М. - Формування і перекладання документознавчих термінів, Давидова Т. А. (2018)
Ясногурська Л. М. - Етимологічний аналіз семантичних ознак концепту зрада/betrayal/treason/treachery/perfidy/adultery в українській і англійській мовах (2018)
Джура М. З. - До опису звукової системи санскриту та ще деяких фонетичних явищ у цій мові (2018)
Zhorniak N. Ye. - Stylistic issues of the syntactical whole in artistic prose (on the example of Sinclair Lewis's "Babbit") (2018)
Кінащук А. В. - Типи міжмовних співвідношень ірраціональних фразеологізмів (на матеріалі української, англійської та німецької мов) (2018)
Кійко Ю. Є. - Темпоральність у німецьких і українських інформаційних статтях із фрактальної перспективи (2018)
Кійко С. В. - Інтернаціоналізми і міжмовні омоніми у фаховій мові театру (2018)
Терехова С. І. - Поліпарадигмальна методологічна основа сучасних лінгвістичних досліджень координат комунікації (2018)
Швець О. В. - Поліпарадигмальний підхід до встановлення типології номінативних речень в англійській, французькій та українській мовах (2018)
Олійник А. А. - Стратегічні орієнтири України у фінансово-валютному співробітництві з міжнародними фінансовими організаціями (2017)
Пащенко О. В. - Особливості міжнародного інвестування в провідних регіональних торговельних об'єднаннях (2017)
Прушківський В. Г. - Перспективи розвитку авіабудівництва в Україні в контексті міжнародних інтеграційних процесів, Леховіцер В. О. (2017)
Паризький І. В. - Особливості розвитку державного управління інноваційно-технологічним розвитком економіки України (2017)
Бабіров Е. Х. - Формування моделі оцінювання конкурентоспроможності товарів, Олійник А. М., Павленко О. П. (2017)
Іжевський П. Г. - Сучасні форми інтеграції підприємств в АПК України (2017)
Нестерчук Я. А. - Оцінка загальних тенденцій розвитку та інтенсифікації садівництва у вінницькій області (2017)
Вівчар О. І. - Сучасні проблемні домінанти злочинних груп у соціогуманітарному просторі україни (безпекознавчий вимір системи підприємницьких структур), Храпкіна В. В., Шерстюк Р. П. (2017)
Іванова Т. В. - Екологічна політика як складник державної регіональної політики (2017)
Полоус О. В. - Управління мобільністю людського капіталу в умовах транснаціонального бізнесу (2017)
Львов А. І. - Макрофактори формування валютного ризику в банківській системі України (2017)
Пирогов Д. А. - Застосування механізмів державно-приватного партнерства до фінансування економічних кластерів (2017)
Плахтій Т. Ф. - Напрями забезпечення належного рівня якості облікової системи підприємства: організаційний аспект (2017)
Юхименко-Назарук І. А. - Напрями розвитку бухгалтерського обліку в мережевому суспільстві: інституційний аспект (2017)
Петросов В. А. - Сучасний маркетинг у сучасному світі, Банчук-Петросова О. В. (2017)
Петросов В. А. - Проблеми розвитку креативності менеджера в Україні, Банчук-Петросова О. В. (2017)
Касьянова Н. В. - До проблеми медичного страхування в Україні, Нестрига А. С., Середа Д. І. (2017)
Вихідні дані (2017)
Амплєєва О. М. - Особливості навчання майбутніх психологів з використанням принципів емоційного інтелекту (2018)
Андрійчук І. П. - Психологічні особливості розвитку професійної мотивації в майбутніх психологів (2018)
Артюхіна Н. В. - Історико-психологічний аналіз феномена межі як межового прояву існування людини: до постановки проблеми (2018)
Бабаева Л. Р. - Особенности формирования профессиональной мотивации у студентов гуманитарных специальностей (2018)
Базика Є. Л. - Психічне здоров`я особистості як детермінанта її професійного потенціалу в пізньому зрілому віці (2018)
Васюк К. М. - Феномен розширення ідентичності в процесі здійснення подвигу (2018)
Вертель А. В. - Емоційне вигорання як фактор порушення професійної ідентичності в контексті структурного психоаналізу Ж. Лакана, Важинський С. Е., Щербак Т. І. (2018)
Волинець Н. В. - Теоретична модель психологічного благополуччя особистості: параметри, критерії, показники та функції (2018)
Галян І. М. - Життєві репрезентації як регулятори аксіогенезу особистості (2018)
Іщенко Л. В. - Акмеологічні особливості формування готовності майбутніх вихователів до розвитку творчої особистості дітей старшого дошкільного віку (2018)
Камінська О. В. - Особливості копінг-стратегій у студентів із різним рівнем успішності навчальної діяльності (2018)
Карачинський О. А. - Трансформація смислових структур особистості колишніх комбатантів у процесі психологічної реабілітації за методикою смисложиттєвих орієнтацій (2018)
Каргіна Н. В. - Віра як основа психологічного благополуччя особистості (2018)
Киричук О. О. - Ціннісні регулятори психологічного благополуччя особистості (2018)
Корінна Г. О. - Значення та роль спілкування у формуванні особистості дитини в дошкільному дитинстві (2018)
Кравчук С. Л. - Особливості життєстійкості як фактора психологічної пружності особистості юнацького віку в умовах воєнного конфлікту (2018)
Кубриченко Т. В. - Особливості суб`єктивного переживання щастя молодими чоловіками різних типів нормативності ґендерної поведінки, Куц В. Є. (2018)
Лісойван О. В. - Застосування теоретичних моделей реконструкції символів у роботі із жінками в стані дезадаптації (2018)
Майструк В. М. - Методологічні засади дослідження самоприйняття сучасної жінки (2018)
Махукова В. М. - Теоретична модель дослідження системної рефлексії як чинника самоставлення особистості (2018)
Мельничук І. Я. - Надія як рушійна сила розв`язання проблеми клієнта у процесі психологічної допомоги (2018)
Мельничук С. К. - Розвиток кар`єри управлінця засобами формування асертивності у процесі професійного становлення у ВНЗ (2018)
Назимко О. В. - Когнітивні особливості формування розумових дій студентів при сприйнятті та породженні іншомовного висловлювання (2018)
Омельченко М. С. - Психологічні аспекти становлення професійної свідомості корекційного педагога (2018)
Півень М. А. - Формування структурних компонентів емоційної зрілості особистості (2018)
Плошинська А. А. - Психологічні аспекти використання ходьби як ресурсу поліпшення соматичного та психічного здоров`я (2018)
Сапєльнікова Т. С. - Дослідження негативних психічних станів студентів під час учбової діяльності як фактора порушення стресостійкості, Білоцерківська Ю. О. (2018)
Сидоренко Ж. В. - Проблемні аспекти самоставлення особистості в юнацькому віці, Недбалюк О. О. (2018)
Сіпко Л. О. - Соціально-психологічні чинники виникнення професійного стресу у працівників державної служби з надзвичайних ситуацій, Півторацька І. Ю. (2018)
Спринська З. В. - Психологічні властивості осіб із різною мірою готовності до жебракування (2018)
Стець В. І. - Особливості психолого-педагогічної роботи із сім`ями, що виховують дітей із інвалідністю, Баб`як К. Б. (2018)
Сторож В. В. - Аналіз психологічних аспектів залежності від соціальної мережі instagram, Шкарнега О. С. (2018)
Терлецька Ю. М. - Психічна депривація людини як деструктивний процес функціонування її психіки (2018)
Титаренко О. І. - Психологічні особливості роботи з образом я засобами арт-терапії (2018)
Тичина І. М. - Особливості сімейних цінностей гетеросексуальних людей і людей із ЛГБТ-спільноти, Марчук А. П. (2018)
Turkmen Abdullah. - The psychological effects of social networking sites in middle school students (2018)
Халилова Айбениз Имран кызы. - Проблема психического бессознательного в творчестве Г. Джавида (2018)
Харченко С. В. - Функції соціального інтелекту особистості (2018)
Шиліна А. А. - Взаємозв`язки суб`єктивного відчуження та психологічного благополуччя осіб різного віку, Хрепливець М. А. (2018)
Шрагіна Л. І. - Проблеми соціально-психологічних наук у контексті теорії розвитку штучних систем (2018)
Штепа О. С. - Психологічна ресурсність як індикатор "особистісного вкладу" (2018)
Бейліс Н. В. - Особливості використання технічних засобів навчання на уроках німецької мови в другій половині ХХ століття в Україні (2018)
Горак В. В. - Теоретичні аспекти реформування освітньої галузі України в умовах глобалізації (2018)
Жиров О. А. - Розвиток народознавчих ідей у мистецько-педагогічній спадщині К. Василенка (2018)
Мелешко І. В. - Визнання результатів неформальної освіти дорослих у Фінляндії: особливості і механізми (2018)
Петренко Л. М. - Творчість Григорія Ващенка періоду еміграції – проблематика і головні ознаки (2018)
Рашина І. О. - Організаційні засади підготовки вчителів початкових класів на Поділлі (1903–1917 рр.) (2018)
Сорочинська О. А. - Особливості залучення студентів-біологів до природоохоронної роботи під час біологічних навчально-польових практик (ретроспективний аналіз – друга половина ХХ ст.) (2018)
Андрієць О. М. - Розвиток мисленнєвої діяльності у процесі засвоєння дискурсного мовлення на уроках української мови у старших класах (2018)
Ковальова К. І. - Рефлексія як структурна одиниця уроку, Богадьорова Л. М. (2018)
Потамошнєва О. М. - Використання системи вправ комунікативного характеру в роботі з розумово відсталими школярами на етапі удосконалення процесу породження мовлення (2018)
Мобиль Асланлы Гунтюрк - Проблемы здорового образа жизни в работах Гасан бек Зардаби (2018)
Вороніна Г. Р. - Розвиток професійної перспективи старшокласників у шкільній і позаурочній діяльності: міські технологічні школи Англії (2018)
Зубцова Ю. Є. - Вплив вчителя початкових класів на формування толерантних стосунків в умовах інклюзивного навчання (2018)
Лісневська Н. В. - Педагогічні умови створення здоров’язбережувального середовища в закладах дошкільної освіти (2018)
Рудківська Н. Л. - Технологія формування синтаксичної будови мовлення в дітей старшого дошкільного віку в процесі гри (2018)
Сорочинська О. А. - Режим дня як основа формування здоров’я та гармонійного розвитку дітей дошкільного віку в курсі "Вікова фізіологія та валеологія", Павлюченко О. В., Халімончук Н. О. (2018)
Волкова В. А. - Роль позашкільних навчальних закладів у формуванні моральної відповідальності учнівської молоді, Худякова А. А. (2018)
Бабаліч В. А. - Плавання у фізичному вихованні студентів, Голуб О. В. (2018)
Бордюг Н. С. - Структурно-функціональна модель формування професійних компетентностей із моніторингу довкілля у фахівців екологічного спрямування (2018)
Брославська Г. М. - Використання міжпредметних зв’язків під час вивчення фізики (2018)
Галущак І. Є. - Технологічний підхід як чинник модернізації професійної підготовки майбутніх економістів (2018)
Денисенко Н. Г. - Взаємозв’язок особистісного і діяльнісного підходів як гарантія формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури, Марчук С. С. (2018)
Дідур Н. А. - Методика формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2018)
Довгопола Л. І. - Формування готовності в майбутніх учителів біології до застосування інтерактивних технологій (2018)
Єрко Г. І. - Формування навичок медіаграмотності вчителів початкових класів при викладанні предмета "Я у світі": практичний аспект (2018)
Казанжи О. В. - Формування здатності до міжкультурного спілкування майбутніх учителів початкових класів під час вивчення міфів та казок (2018)
Kalichak Yu. L. - The peculiarities of professional training of preschool education experts in the USA (2018)
Ковтун О. М. - Особливість формування світоглядної культури медичних працівників (медичних сестер) як вагомий чинник становлення культури особистості (2018)
Лавриш Ю. Е. - Організаційні моделі корпоративних університетів у Сполучених Штатах Америки, Литовченко І. М. (2018)
Лисак Л. К. - Методика забезпечення курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)" електронними освітніми ресурсами (2018)
Maikovska V. I. - World theory and practice of formation the entrepreneurial competence of young people (2018)
Perminova V. A. - Context based learning and self-education as key elements of vocational training of students (2018)
Повстин О. В. - Специфічні принципи підготовки фахівців у галузі безпеки людини до управлінської діяльності (2018)
Ребуха Л. З. - Концептуальні основи фундаменталізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників на засадах інтеграції інноваційних технологій (2018)
Симоненко С. В. - Порівняльний аналіз дескрипторів комунікативної компетентності в області вищої освіти національних рамок кваліфікацій європейських країн та України (2018)
Струк А. В. - Формування лексико-народознавчої компетентності в професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів (2018)
Тішкова О. Ф. - Професійний розвиток викладачів англійської мови в університетах Китаю (на прикладі Ханчжоуського педагогічного університету) (2018)
Толочко С. В. - Компетентність педагогів: порівняльна характеристика сучасного світового й вітчизняного досвіду (2018)
Шумило М. Ю. - Сучасні тенденції в навчанні англійської мови за професійним спрямуванням у медичних закладах вищої освіти (2018)
Албул І. В. - Життєві кризи: сутність, причини виникнення, соціальна допомога (2018)
Букач М. М. - Реабілітаційні властивості ритму (2018)
Завалко А. М. - Нормативно-правовий аспект інклюзивної освіти в Україні (2018)
Кальченко Л. В. - Превенція соціального сирітства у територіальній громаді міста: соціально-філософське осмислення сутності поняття (2018)
Педорич А. В. - Проблеми девіантної поведінки неповнолітніх та молоді в Україні (2018)
Дрожик Л. В. - Використання технології розвитку критичного мислення в системі підвищення кваліфікації викладачів (2018)
Кунінець О. О. - Особливості розвитку рухових здібностей у глухих дітей молодшого шкільного віку (2018)
Аксой М. - Структура концепта ТУРЦИЯ в русском языковом сознании (на основании лингвистического опроса) (2017)
Беценко Т. П. - Поетичний мовосвіт Василя Голобородька: прикмети ідіостилю (2017)
Гарачковська О. О. - Особистість: на пошану 60-річчя Володимира Кузьменка (2017)
Голі-Оглу Т. В. - Мотиваційна база фразем в українській і російській мовах: зіставний вимір (2017)
Гонюк О. В. - Суб’єктні форми вираження авторської свідомості у книзі вибраного Івана Малковича "Подорожник (з новими віршами)", Сидоренко О. Ю. (2017)
Горболіс Л. М. - Михайло Могилянський: літературно-критичний вектор осмислення творчості Михайла Коцюбинського (2017)
Грищенко І. В. - Формування вторинної мовної особистості у процесі вивчення української мови як іноземної (2017)
Жижома О. О. - Феномен авторської неології у поетичному мистецтві початку ХХI сторіччя (на матеріалі жіночої поезії зі збірки "Метаморфози. Десять українських поетів останніх десяти років"), Іванін М. І. (2017)
Закутня А. Ю. - Назви продуктів харчування у текстах української реклами кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2017)
Зімонова О. В. - Чи потрібно вивчати українську мову (за професійним спрямуванням) у вищому навчальному закладі (2017)
Калашник О. В. - Семантичне наповнення заперечних займенників в інтимній поезії (2017)
Лабетова В. М. - Функціональний діапазон займенників ХТОСЬ, ЩОСЬ у вираженні категорії означеності/неозначеності в текстах суспільно-політичного дискурсу (2017)
Ли Ли - Образные выражения: исследование повествовательного смысла фигуральных выражений в рассказах В. С. Токаревой (2017)
Лонська І. О. - Специфіка вираження концепту любов у поезії Миколи Вороного та Дмитра Загула (2017)
Луковенко Т. О. - Тематичний розряд термінів фармакології та фармації в галузі гомеопатії (2017)
Манжос С. В. - Міфологема море в українській народній казці (2017)
Матусевич Л. М. - Комунікативна мета як інваріантна ознака мовленнєвого жанру дозволу (2017)
Мельнікова Т. В. - Пародія у листуванні І. С. Тургенєва (період від початку 1840-х до початку 1850-х років) (2017)
Новиков А. О. - "Мене тут, по сцені, вважають апостолом": Марко Кропивницький і західноукраїнський театр (2017)
Олексенко В. П. - Метафоричні конструкти Василя Стуса (2017)
Острецова И. В. - Описательные предикаты как языковой механизм устранения монотонности изложения, Поддубная Л. Н. (2017)
Педченко Е. В. - Философия любви в прозе Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского (2017)
Петрів Х. В. - Прагматичний потенціал вставних конструкцій в ідіостилі мовної особистості Оксани Пахльовської (2017)
Романчук С. М. - Концепт "влада" в лінгвістичній і управлінській картинах світу, Мичак Н. Г. (2017)
Семерин Х. Д. - "Гоголівське" питання в "італійському" тексті Юрія Косача як маркер міжкультурних взаємин (на матеріалі фрагментів незавершеного роману "Сенйор Ніколо"), Кочерга С. О. (2017)
Сіроштан Т. В. - Назви дій в українській мові ХІ–ХІІІ ст. (2017)
Сорока О. Б. - Українізми в болгарській мові новітнього періоду (90-і роки ХХ – перші десятиліття ХХІ століття ) (2017)
Stadniy A. S. - Organisation of self-guided learning activity of students with technical qualifications in process of studying professional Ukrainian language (2017)
Тітова О. Б. - Період як лінгвальний засіб творення комічного (на матеріалі художньої прози Остапа Вишні, Володимира Винниченка та Євгена Гуцала) (2017)
Цуркан І. М. - Вогняна та солярна символіка у творчості Олександра Олеся та європейських символістів (2017)
Чистяк Д. О. - Мова українського символізму в лінгвоконцептології: сучасний стан і перспективи досліджень (2017)
Шевченко Л. Л. - Моделювання змісту концептосфери нового завіту (2017)
Шелепкова І. М. - Динамічні процеси мовної моди студентського соціуму (2017)
Абушова А. Ю. - Общественно-политические события в Иране и их отражение в художественной литературе Южного Азербайджана во второй половине XIX века (2017)
Безруков А. В. - Маніфестація метафізичного світобачення в "Екстазі" Дж. Донна (2017)
Гасымова Е. Н. - Фольклорные мотивы в художественной прозе (2017)
Гусейнова А. - Воплощение идеи разделенной родины в творчестве Мирзы Ибрагимова (2017)
Касумбейли Ф. С. - Запреты ислама в творчестве Мирзы Алекпер Сабира (2017)
Керимов Р. Ш. - Наследие Касум-Бека Закира: публикации и текстологический анализ (2017)
Кобзарь Е. И. - Роль героического мифа в становлении нации (на примере "Песни о Нибелунгах" и "Китаби Деде Коркут") (2017)
Ковальова Я. В. - Наративна поліфонія автобіографічної трилогії Еліаса Канетті (2017)
Кузьменко Ю. С. - Феміністичний дискурс у прозі Арішіма Такео і Танідзакі Джюн’ічіро (2017)
Лефтерова О. М. - Фрейм як інструмент аналізу античної історичної монографії (на матеріалі тексту Саллюстія) (2017)
Мирзоева А. Р. - Идеал свободы и независимости в лирике Бахтияра Вагабзаде (2017)
Плотнікова-Лісайчук А. А. - "Жіночий світ" у романах Софі Кінселли (2017)
Салимова Г. С. - Тасаввуф и востоковеды Великобритании Р. А. Николсон и А. Дж. Арберри (2017)
Ширинов Ф. И. - Проблема репрессий в творчестве Сулеймана Велиева (2017)
Kolyada-Berezovska T. F. - A concept model of national spirit through the lens of the Ukrainian literary tradition, Zinchenko O. S., Turetsky V. O. (2017)
Михилев А. Д. - Постмодернистское пирожное из преисподней, или о подлинном и ложном путях обновления литературы и искусства XX-XXI веков (2017)
Погребняк І. В. - Семіотичні ідеї як наукова проблема: історична реконструкція (2017)
Саттарова А. А. - Комизм как художественно-эстетическая категория (2017)
Шостак О. О. - Оповідання Івана Франка "Довбанюк" як "еміграційний" текст (2017)
Гнатів З. Я. - Соціокультурні детермінанти розвитку сучасної вищої освіти (2018)
Золотовська В. С. - Зміст поняття "іноземна мова дисципліни" (2018)
Новаковець В. П. - Стратегічне управління закладом освіти: теоретичні засади (2018)
Опалюк Т. Л. - Реалізація стратегій навчання ХХІ століття в освітньому процесі педагогічних університетів (2018)
Радул В. В. - Суб’єкт та особистість у ретроспективі розвитку (середина ХХ – початок ХХІ століття), Радул О. С. (2018)
Таранцева О. О. - В. М. Верховинець – один із основоположників розвитку української національної культури засобами народної хореографії на межі ХIX–XX cтоліття (2018)
Філіппова Л. В. - Розвиток фармацевтичної освіти в Україні (2018)
Шевчук М. М. - Етапи розвитку Полтавського вчительського інституту (1914–1941 рр.) (2018)
Балабан Я. Р. - Концептуальні підходи до проектування змісту фізичної освіти в основній школі, Іваній В. С., Мороз І. О., Цапенко М. В. (2018)
Тарнавська Н. П. - Кооперативне навчання дітей старшого дошкільного віку і молодших школярів елементарній математиці із застосуванням методу моделювання в умовах інклюзивної освіти, Рудницька Н. Ю. (2018)
Ткaчук C. М. - Рoзвитoк твoрчoгo миcлeння учнiв пoчaткoвих клaciв нa урoкaх музичнoгo миcтeцтвa, Шaхрaй O. М. (2018)
Базилевська О. О. - Соціокультурна компетентність як складова громадянського та естетичного виховання учнів (2018)
Головко М. Б. - Організація освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі в контексті ідей педагогічної філософії, Головко Б. С. (2018)
Канарова О. В. - Взаємодія педагогів дошкільного навчального закладу з родинами як умова формування ціннісних орієнтацій у дітей дошкільного віку (2018)
Мільчевська Г. С. - Використання інтерактивних методів у духовно-моральному вихованні учнівської молоді, Єрьоміна Л. Є. (2018)
Пантюхов Б. О. - Патріотичне виховання курсантів вищих військових навчальних закладів як педагогічна проблема (2018)
Бабенко В. Г. - Увага й уважність як основні психолого-педагогічні складові досягнення успіху на заняттях із фізичної підготовки, Пампура І. І. (2018)
Брянцева Г. В. - Формування в бакалаврів навичок візуалізації презентацій, Брянцев О. А. (2018)
Воловник В. Є. - Модель упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес вищих військових закладів освіти, Маслій О. М. (2018)
Гоголь І. О. - Критерії та показники сформованості культури професійного спілкування майбутніх фахівців із маркетингу (2018)
Горожанкіна О. Ю. - Педагогічні умови формування інтерпретаційної компетентності в майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі навчання гри на фортепіано (2018)
Дука О. А. - Модель розвитку професійної компетентності персоналу пробації у відомчих навчальних закладах ДКВС України (2018)
Захарасевич Н. В. - Готовність майбутнього вихователя до рольової діяльності дітей дошкільного віку в руслі компетентнісного підходу (2018)
Карабін О. Й. - Теоретичні положення основних чинників формування професійного саморозвитку майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій (2018)
Кардаш І. М. - Підготовка майбутніх вихователів до формування у дітей дошкільного віку виразності мовлення у театрально-ігровій діяльності (2018)
Кашина Г. С. - Відкриті освітні електронні ресурси як інформаційний базис забезпечення післядипломної педагогічної освіти (2018)
Канюк О. Л. - Наукові підходи до розуміння сутності поняття "культура іншомовного професійного спілкування" майбутніх інженерів, Кіш Н. В. (2018)
Конюхов С. Л. - Аналіз закордонних досліджень із проблем навчання майбутніх інженерів-програмістів об’єктно-орієнтованому програмуванню (2018)
Коренева І. М. - Концепція підготовки майбутніх вчителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку (2018)
Корінна Г. О. - Готовність майбутніх вихователів до формування здоров’язбережувальної компетентності дітей дошкільного віку (2018)
Корсікова К. Г. - Рефлексія майбутніх педагогів як компонент успішного проходження педагогічної практики (2018)
Маятіна Н. В. - Модель формування у коледжах готовності майбутніх техніків-технологів із технології харчування до професійної самореалізації (2018)
Онопрієнко І. М. - Внутрішній аудит системи менеджменту якості вищої освіти (2018)
Папушина В. А. - Методологічне підґрунтя формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури, Красильникова Г. В. (2018)
Малихін О. В. - Про потенціал формування методологічної компетентності в галузі підготовки кваліфікованих спеціалістів гуманітарних спеціальностей, Рубінська Б. І. (2018)
Сантюрова М. В. - Технологія проведення вебінару в навчальному процесі за допомогою використання сучасних медійних ресурсів (2018)
Семенкова А. Н. - Роль кадрового менеджмента в формировании конкурентоспособной личности будущего специалиста, Колодийчук Ю. В., Северинюк Т. А. (2018)
Тoмaшiвcькa М. М. - Cучacнi вимoги дo прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi вчитeля музики (2018)
Тушева В. В. - Обґрунтування технологічного феномену в контексті науково-дослідницької культури майбутнього педагога на основі діяльнісної концепції (2018)
Біличенко Г. В. - Умови соціально-педагогічного супроводу розвитку комунікативної культури молодших школярів у загальноосвітніх школах-інтернатах (2018)
Залібовська-Ільніцька З. В. - Cоціальний захист людей із проблемами зору (2018)
Кучер Г. М. - Інновації соціальної роботи в громаді із сім’ями, що опинилися в складних життєвих обставинах (2018)
Матрос О. О. - Основні засади соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні (2018)
Печериця Н. М. - Ейджизм студентської молоді та соціально-педагогічні напрями його подолання (2018)
Макарова Т. М. - Розвиток мовно-комунікативних навичок студентів у процесі дистанційної роботи з курсу "Українська мова професійного спрямування" (2018)
Міхєєва О. І. - Теоретичні засади проблеми використання інтерактивної гри в системі педагогічного супроводу соціального пізнання дітей старшого дошкільного віку, Шутько О. О. (2018)
Бакуменко О. О. - Граматикалізація в дієсловах німецької мови з відокремлюваним префіксом ab- у ХVI ст. (2018)
Билан Н. И. - Соотношение формальных и семантических синтаксических структур пословиц английского языка (2018)
Borisenko N. I. - The genre differentiation dependence of the official document discourse texts on extra linguistic factors, Ershova Y. A., Mykhailiuk S. L. (2018)
Бортник С. Б. - Різноманітність завдань та альтернативні види контролю та оцінювання у формуванні іншомовної комунікативної компетенції студентів спеціальності "туризмознавство" (2018)
Бруско Г. А. - Методологія дослідження інноваційних новотворів у франкомовній інтернет-комунікації (2018)
Варешкина Н. В. - К вопросу о функциональной единице лексико-фразеологического минимума, Смирнова Н. Н. (2018)
Ганжело С. М. - Фразеологічна експансія як засіб інтенсифікації значення фразеологічних одиниць у німецькій мові (2018)
Гасанли-Гарибова Ш. - История формирования научного стиля на тюркских языках (2018)
Герасимів Л. Я. - Тактика звинувачення як конфліктна тактика в комунікативній ситуації звинувачення/виправдання (2018)
Годжаева М. А. - Синтаксическая омонимия словосочетаний в английском языке (2018)
Дьяченко Г. Ф. - Глаголы общенаучного слоя лексики в научно-техническом дискурсе (на материале английского подъязыка "Акустика и ультразвуковая техника"), Неврева М. Н., Топчая Н. И. (2018)
Иманкулиева М. Т. - Школа Афада Курбанова в развитии азербайджанской ономалогии (2018)
Капинус Е. Л. - Функционирование фразовых глаголов в англоязычном правовом дискурсе, Байло И. Я. (2018)
Кечеджі О. В. - Асиміляція іншомовних лексем в сучасній англійській мові (граматичний аспект) (2018)
Косович О. В. - Принципи мовної централiзацiї (на прикладi французької мови) (2018)
Лисова K. А. - Образ лімінального як мультимодальний конструкт (2018)
Марченко В. В. - Лінгвопрагматична специфіка англомовних політичних дебатів, Чичиркоза А. Ю. (2018)
Мельник М. М. - Портретна характеристика головного героя роману Томаса Манна "Будденброки" (2018)
Мерзлюк Д. О. - Функціонально-семантичні особливості стативних предикатів сучасної китайської мови (2018)
Mykhaylenko V. V. - Economic discourse: correlation of cohesion and coherence (2018)
Николайчук А. В. - Психолінгвістичні та комунікативно-прагматичні особливості англомовного сугестивного дискурсу, Бялик В. Д. (2018)
Petrova T. V. - The gendered portrayal of female political leadership in the British and American online mass media discourse (2018)
Пікалова А. О. - Конститутивні ознаки мовної особистості дитячого поета (2018)
Пріміна Н. М. - Мовні та соціокультурні особливості англомовного морського дискурсу (2018)
Приходько І. В. - Номінативне поле концепту канада в англійськомовних віршованих текстах XVIII–XXI ст. (2018)
Романова Н. В. - Маніфестація жестів у німецькій мові першої половини ХХ століття (на матеріалі роману Б. Келлермана "Das Blaue Band") (2018)
Сафиева Н. К. - Развитие терминологии, связанной с чрезвычайными ситуациями, в современном азербайджанском языке (2018)
Столярова А. А. - Мова законодавства Кіпру і Греції: спільне та відмінне (2018)
Торговець Ю. І. - Лінгвопоетичний аналіз вірша Кім Аддонісіо "Істини" (2018)
Hagverdiyeva A. A. - The conjunctive relationship between the units of sentence in modern Azerbaijani (2018)
Шайнер І. І. - Новітня британська література на військову тематику (прагмастилістичний аспект) (2018)
Швець Т. А. - Репрезентація індивідуально-авторської картини світу в художньому творі колоронімами (на матеріалі роману Стендаля "Люсьєн Левен") (2018)
Шенько М. М. - Конструкції з епістемічним модальним компонентом "припущення" на рівні речення (2018)
Шотова-Ніколенко Г. В. - Поезія Дж.Г. Байрона: ономастичні спостереження (2018)
Яблонська-Юсик І. В. - Іншомовна лексика у становленні лексичної синоніміки французької мови (на матеріалі сучасних медіа) (2018)
Баклан І. М. - Відтворення безеквівалентної лексики під час перекладу німецькомовної юридичної літератури (2018)
Балабін В. В. - Вимоги до військового перекладача (2018)
Бондарчук Л. Й. - Лексико-стилістичні особливості англо-українського перекладу науково-популярних текстів з бізнесу (2018)
Вознюк А. М. - Критерії застосування перекладацьких стратегій у ході перекладу дитячої художньої літератури (2018)
Голоцукова Ю. А. - Роль категории вида глаголов при переводе терминов, обозначающих понятия процессов, с русского на украинский язык (2018)
Дуброва С. В. - Особливості художнього перекладу компаративних фразеологічних одиниць (2018)
Єлісєєва С. В. - Особливості субтитрування як напряму перекладацької діяльності (2018)
Коваленко И. Н. - Особенности функционирования и перевода цветообозначений в художественном поэтическом тексте как отражение его эмотивного потенциала (на материале произведений Р. Фроста) (2018)
Лалаян Н. С. - Переклад творів а. шніцлера українською мовою (на матеріалі повісті "Traumnovelle") (2018)
Лесінська О. М. - Особливості перекладу заголовків фільмів американського кінематографу українською мовою (на прикладі матеріалів за 2000–2015 роки), Радішевська Д. Д. (2018)
Мілова О. Є. - Скорочення як характерна риса військового тексту і шляхи їх перекладу, Дроговоз А. А. (2018)
Рижкова В. В. - Можливості комп'ютерної лексикографії в укладанні термінологічних друкованих та електронних словників вузької спеціалізації (галузь авіаційного двигунобудування), Кравчук В. В., Крутін О. З. (2018)
Sydor A. R. - Creation of English media neologisms and methods of their translation into Ukrainian, Nanivskyy R. S. (2018)
Шахновська І. І. - Відтворення емоцій персонажів дитячої художньої літератури: перекладацький аспект, Вознюк А. М. (2018)
Shchypachova D. S. - Peculiarities of scientific and technical translation (2018)
Машкина Е. Н. - Элементы магического в мышлении современного человека на материале виртуальных текстов в жанре афоризма, Самофалова Е. В. (2018)
Саліонович Л. М. - Особливості рекламних кампаній арт-кафе в м. Харкові, Панаріна А. О. (2018)
Сербина Т. Г. - Непрямая коммуникация в газете (на материале аналитических статей Ю. Мостовой), Чеберяк А. М. (2018)
Суворова С. А. - Типы заглавий научных статей с точки зрения коммуникации (2018)
Бовкіт Х. І. - Система вправ для активізації іншомовної лексики студентами спеціальності "Фт, Е", Бовкіт Х. І. (2018)
Король А. А. - Прагматичні та лінгвокультурні особливості висловлення-звинувачення у німецькомовній картині світу (2018)
Пономаренко Н. В. - Важливість формування практичних навичок міжкультурного спілкування в студентів технічних спеціальностей, Неустроєва Г. О. (2018)
Алексєєва Н. М. - Таксономічний аспект дослідження гіппонімів (2017)
Алиева У. Х. - Номинативная структура предложения в азербайджанском языке с точки зрения контенсивной типологии (2017)
Бабій О. Р. - Прагматика контекстуальної вербалізації концепту "ввічливість", Лопатюк О. В. (2017)
Баланюк С. С. - Специфіка концептуалізації логіко-лінгвістичної категорії особливий в англійскій мові (2017)
Вакулінська Л. М. - Особливості вираження категорії часу у німецькомовних біблійних текстах (2017)
Vyslobodska I. M. - Types of meanings of particle "up” in English phrasal verb "take up” (2017)
Гонта І. А. - Лінгвістичні та екстралінгвістичні чинники реалізації естетичної функції англійських композит-колоративів (на матеріалі твору О. Уайльда "Портрет Доріана Грея"), Пастушенко Т. В. (2017)
Горченко О. А. - Дискурс-аналіз як засіб дослідження ідіостилю (2017)
Гулиев Р. Б. - Современные литературные языки и диалекты, возникшие после разделения огузджа (2017)
Huseynova-Gahramanli A. A. - Fonetic adaptation of international terms in the Azerbaijani language (2017)
Давидович С. С. - Стратегія інформування у жанрі "проспект університету" (на матеріалі проспектів ВНЗ Великої Британії) (2017)
Danylchenko I. V. - Representation of event perspective in news discourse, Velenchuk Yu. I. (2017)
Zadorozhnyy V. V. - Developing students’ rhetorical skills in the framework of professional discourse, Hasko O. L. (2017)
Zaslonkina A. V. - Performance of perception: the semiotics of the sensible and beyond (2017)
Застровська С. О. - Проблематика дослідження автопрецеденту, Найдюк О. В. (2017)
Карпiнська Л. Л. - Роль мовно-виражальних засобів у казках О. Уайльда й особливості його художнього стилю (2017)
Косович О. В. - Омонiми у корпусi новотворiв-абревiацiй (2017)
Котвицька В. А. - Репрезентанти лексичної когезії у прозовому тексті (на матеріалі романів сучасних німецьких письменників) (2017)
Крайняк О. М. - Конотативно марковані еліптичні іменники на позначення людини в сучасній німецькій мові (2017)
Кузик Н. Ю. - Кольорні лексеми як невід’ємний елемент категорії "речевості" у новому романі (на прикладі новели Алена Роб-Гріє "Dans les couloirs du métropolitaine” ("У кулуарах метрополітену")) (2017)
Кучеренко А. О. - Лексичні засоби емоційної експресивності в арабських міських легендах про кохання (2017)
Лесневська К. В. - Семантичні та структурні типи заголовків (на матеріалі оповідань Джерома Селінджера) (2017)
Мігорян О. В. - Дериваційні особливості формування префіксально-ономасіологічної категорії фазовості відіменниковими похідними, Негрич Н. Д. (2017)
Мизин Т. О. - Семантичні та структурні особливості фразеологічних антонімів англійської мови (2017)
Мирковіч І. Л. - Англомовний казковий дискурс у контексті лінгвокультури (2017)
Mykhaylenko V. V. - Correlation of interjection and exclamation: anthropocentric aspect (2017)
Михайлюк Н. П. - Транспозитивный потенциал английских возвратных местоимений (2017)
Оксанич М. П. - Маркери кореляції у середньонімецькому складнопідрядному реченні (2017)
Піскозуб З. Ф. - Абстрактний іменник у ієрархічних лексичних опозиціях гіперо-гіпонімічного типу (2017)
Пєшкова О. Г. - Науковий дискурс як об’єкт реалізації прийомів мовної гри (2017)
Погоріла А. І. - Словотвірні механізми творення неологізмів англійської мови (2017)
Попова Н. М. - Кореляція семантичних змін і теорії прототипів у мовній і концептуальній картині світу Іспанії (2017)
Сєчіна С. І. - Cемантична структура полісемантичних іменників – репрезентантів концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ в іспанській мові (2017)
Ставцева B. Ф. - Інституційні характеристики медіа-дискурсу США (2017)
Talavira N. M. - Linguistic representation of norms of apocalyptic and normal societies in internet news discourse: the vantage theoretic approach, Pavlenko M. H. (2017)
Фоменко О. С. - Назва країни як маркер національної ідентичності: Бірма чи М’янма (2017)
Чепурна З. В. - Власна назва як складник німецького ономастичного лексикону (2017)
Четова Н. Й. - Лінгвокогнітивна реалізація художнього концепту УЯВНИЙ ПРОСТІР в англомовних художніх творах жанру фентезі (на матеріалі творів Дж.Р.Р. Толкіна, К.С. Льюїса, У.К. Ле Ґуїн та Дж.К. Ролінґ) (2017)
Мамедова Ш. Г. - Глагол как фразеологическая единица в Нахичеванских диалектах и говорах (2017)
Шукюрзаде Ш. Д. - Азербайджанские слова общетюркского происхождения в языке Насими (2017)
Ярема О. Б. - Кросдисциплінарність явища алюзії (2017)
Ажогіна Н. В. - Лінгвістичнi дослідження коментаря як об’єктa наукових матеріалів (2017)
Вусик Г. Л. - Гендерна стереотипізація субтексту адресанта в оголошеннях про знайомство (2017)
Кондрашова А. В. - Ефективні методи презентації лексичного матеріалу у викладанні ESP (2017)
Лазаренко Л. М. - Застосування інтерактивних методів навчання при формуванні іншомовної комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей, Барабаш І. В. (2017)
Лютянська Н. І. - Мовні засоби вербалізації етноцентричної інформації в англомовному мас-медійному дискурсі (2017)
Межуєва І. Ю. - Використання сучасних напрямів у методиці викладання іноземної мови в немовному ВНЗ, Єльцова С. С. (2017)
Нижникова Л. В. - Функциональная обусловленность в отборе языковых средств эпистолярного текста (2017)
Осадча О. В. - Створення мовного міжкультурного середовища у процесі іншомовної фахової підготовки студентів (2017)
Романюха М. В. - Вербальний простір комунікації в субкультурі аргентинського танго (2017)
Grynyuk S. P. - The basics of education for sustainable development (2018)
Гук Л. І. - Процес реформування навчальних програм загальноосвітніх шкіл на території Верхньої Канади у 1840–70-х рр. (2018)
Дутко О. М. - Релігійно-просвітницькі погляди М. Костомарова та їх походження (2018)
Копил Г. О. - Концептуальні аспекти педагогіки економічних дисциплін у німецькомовних країнах (2018)
Кушнірук С. А. - Поняттєво-термінологічна група "Організаційні форми навчання" в генезі її становлення та розвитку (XVII ст. – 20-ті рр. ХХ ст.) (2018)
Онипченко О. І. - Медико-психологічний аспект статеворольової соціалізації дітей та підлітків (60–90-ті роки ХХ століття) (2018)
Путіловська Н. Б. - Культурологічні тенденції розвитку Києво-Могилянської академії в ХVІІ столітті, Степашко А. А. (2018)
Сєводнєва К. О. - Розвиток освіти в Мелітопольському повіті Таврійської губернії ХVIII – початку ХІХ століть (2018)
Тичина І. В. - Методологічні підходи та принципи до вивчення проблеми підготовки військових фахівців в Україні у 1920–1940 рр. (2018)
Бурлака О. В. - Проблема підвищення якості знань в учнів із порушеннями слуху на основі формування географічних понять (2018)
Волошина О. С. - Контрольно-оцінювальна діяльність учителя початкових класів на уроках англійської мови (2018)
Журба О. В. - Формування медіаграмотності десятикласників на уроках інтегрованого курсу "Громадянська освіта" (2018)
Мурадов Джавид Видади оглу - Роль комплексных чисел в развитии умственного развития учеников (2018)
Ноздрова О. П. - Організація і проведення констатувального етапу експериментальної роботи зі стимулювання пізнавальної активності учнів 6–7 років засобами дидактичної гри (2018)
Руденко І. В. - Комплексне завдання з методики навчання пейзажу в шкільній та позашкільній освіті (2018)
Фенцик О. М. - Формування читацької компетентності здобувачів початкової освіти: аналіз художнього тексту (2018)
Биковська Л. Б. - Роль здоров’язберігаючого освітнього середовища у вихованні фізичної культури студентів (2018)
Гордій Н. М. - Гра як засіб розвитку комунікативної компетентності дітей дошкільного віку, Корякіна І. В., Дмитренко А. П. (2018)
Карманенко В. В. - Форми і методи формування лідерських якостей у студентів економічних університетів (2018)
Ляпунова В. А. - Психолого-педагогічні умови формування моральних цінностей у дітей старшого дошкільного віку, Волкова В. А. (2018)
Olishkevych S. V. - Hidden curriculum and its importance for character education realization (2018)
Balakhtar V. V. - The impact of adaptation mechanisms on the process of formation the specialist’s identity of social work in educational establishments (2018)
Бурка О. М. - Динаміка готовності майбутніх фізичних терапевтів до використання фізкультурно-оздоровчих технологій (2018)
Гончар І. Г. - Сучасні вимоги до професійної підготовки соціального працівника (2018)
Григор’єва В. А. - Шляхи вдосконалення гуманітарної підготовки майбутніх інженерів (2018)
Драпалюк Г. С. - Способи формування іншомовної лексичної компетенції студентів, Пиндик Н. І. (2018)
Єфремова І. М. - Проблема художньо-образного мислення в музичній педагогіці і психології, Гургула Р. І. (2018)
Зозуляк-Случик Р. В. - Цілі та завдання формування професійної етики майбутніх фахівців соціальної роботи в університетах (2018)
Карпова М. Є. - Аналіз поглядів науковців щодо підготовки майбутніх педіатрів (2018)
Кашуба А. А. - Особливості підготовки майбутніх фахівців фізичної культури в сучасних умовах, Ковальський В. В., Ваколюк А. М. (2018)
Король Я. І. - Основні чинники формування готовності майбутніх офіцерів до використання засобів радіаційно-хімічного захисту в екстремальних ситуаціях (2018)
Корчова О. М. - Педагогічні умови формування риторичної компетентності в майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей (2018)
Невзоров Р. В. - "Я-образ" пілота як системотвірний і мотиваційний фактор набуття льотних компетенцій курсантами вищих військових навчальних закладів (2018)
Онищук С. О. - Модель підготовки майбутніх економістів до здорового способу життя в процесі навчання в закладах вищої освіти (2018)
Панькевич О. О. - Сутність професійної самореалізації майбутніх фахівців соціономічної сфери (2018)
Попова Т. С. - Мотивація студентів – майбутніх соціальних працівників до роботи з ВІЛ-позитивними клієнтами (2018)
Семенець Л. М. - Метод проектів як технологія навчання студентів основ охорони праці та безпеки життєдіяльності, Васильєва Р. Ю. (2018)
Сенчина Н. Г. - Модель формування педагогічної рефлексії вчителів гуманітарних спеціальностей у післядипломній освіті (2018)
Taimasov Yu. S. - Basic didactic principles of civil protection specialists service and national guards professional training in specialized educational institutions, Zub O. V. (2018)
Тітова О. А. - Розвиток інженерної творчості в студентів на заняттях з іноземної мови професійного спрямування (2018)
Filimonova T. V. - Substantiation of pedagogical conditions for preparing future educators for patriotic upbringing of children of senior preschool age (2018)
Шевырева И. Г. - К вопросу о необходимости формирования медиа-компетентности будущих учителей начальной школы (2018)
Крижановська Т. В. - Нова українська школа – інклюзивне навчання дітей з особливими потребами (2018)
Літяга І. В. - Теоретичний зміст соціальної роботи (2018)
Рудкевич Н. І. - Специфіка формування етнокультурної соціалізації молоді в системі вищої освіти в Україні (2018)
Клименюк Н. В. - Кейс-метод як ефективний засіб проблемно-розвивального навчання в процесі формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників (2018)
Приймак С. Г. - Дерева рішень та їх застосування для класифікації студентів різних груп спортивно-педагогічного вдосконалення, Заворотинський А. В. (2018)
Гладкий О. В. - Провідні наукові концепції формування кластерної теорії в туризмі, Скляров О. А. (2017)
Костащук І. І. - Методика бальної оцінки релігійно-туристичних об’єктів (2017)
Смирнов І. Г. - Маркетинговий аспект розвитку туризму в історичних містах України та ПольщІ (2017)
Хільчевська І. Г. Шалун К. Ю. - Етнополітичний конфлікт у Каталонії та його вплив на розвиток туризму (2017)
Хільчевська І. Г. - Особливості організації круїзного туризму в Норвегії: досвід для України, Корнієнко К. Є. (2017)
Власенко В. М. - Підготовка кадрів для туристичної індустрії в Чорногорії, Дегтярьов С. І., Нестеренко В. А. (2017)
Суматохіна І. М. - Контент-аналіз у дослідженнях природно-туристичних атракцій, Дук Н. М., Данилюк О. Ю. (2017)
Нич Т. В. - Регіональний аспект формування рекламної діяльності в туризмі України, Прокопенко Т. П., Ващенко О. В. (2017)
Горин І. В. - Суспільно-географічне дослідження гірськолижного туризму Львівської області (2017)
Мальська М. П. - Туристично-рекреаційна оцінка дерев’яної церкви святої трійці міста Львова, Бордун О. Ю., Лесик І. Й. (2017)
Гуровa Д. Д. - Кінотуризм – перспективний напрямок ХХІ ст., Оліфер Я. О. (2017)
Пандяк І. Г. - Сучасні особливості та тенденції розвитку світової готельної індустрії (2017)
Ковешніков В. С. - Історія готелів міста Києва, Петренко Ю. В. (2017)
Бондар Н. П. - Динамічна архітектура, як інноваційний напрямок в будівлі бутік-готелю, Коломієць К. М. (2017)
Ткачук Л. М. - Методика геосистемного аналізу політико-географічного виміру туризму (2017)
Соляник М. Л. - Суспільно-географічні передумови Євроатлантичної інтеграції України, перспективи та можливі ризики (2017)
Заваріка Г. М. - Соціальні наслідки конфлікту в Україні (2017)
Макаренко П. О. - Криза видобування енергоресурсів в Україні (географічний аспект) (2017)
Гнатюк М. В - Основні чинники формування енергетичного ринку (2017)
Нетробчук І. М. - Поширення мінеральних лікувальних вод в Україні, Самолюк І. В. (2017)
Гопчак І. В. - Аналіз тенденцій зміни якості води річки Західний Буг за багаторічний період, Басюк Т. О., Мавлянова Г. В., Мамчур А. В. (2017)
Світлій пам’яті професора Степана Івановича Іщука (2017)
Інформація про авторів (2017)
Від редакції (2017)
Коломиєць О. І. - Звукова колористика у стилістиці музичної мови професійних співців школи (ґхарани) кірана у Північній Індії: раґа Яман – спроба аналізу (до питання про музичну семіотику) (2017)
Кутирьова-Чубаля Г. Г. - Лингво-музыкальный синкрезис как онтогенетическая и диахроническая константа этнопесенного языка (на примере белорусской песни) (2017)
Кумгир-Новак В. - Етномузикознавча діяльність Дезидерія Задора (2017)
Лукашенко Л. В. - Збирацька діяльність Якова Сєнчика (за матеріалами авторського рукопису) (2017)
Довгалюк І. С. - Рецензія Філарета Колесси на рукописну збірку народних пісень з нотами з Холмщини та Підляшшя Якова Сєнчика (2017)
Луканюк Б. С. - Автобиография К. В. Квитки (2017)
Серко О. І. - Типові весільні наспіви Середньої Волині (2017)
Луканюк Б. С. - Музичний фольклор. Порівняльне етномузикознавство: Програма (2017)
Луканюк Б. С. - Рецензія-відгук на книгу І. Довгалюк "Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції монографія / Ірина Довгалюк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 648, |16| с.: фот." (2017)
Лукашенко Л. В. - На шляху до мелогенетичної систематизації. Відгук на книгу: Луканюк Богдан "Ритмічна варіаційність у пісенному фольклорі: Теоретико-методологічне до слідження / Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка; Кафедра музичної фольклористики; Проблемна науково-до слідна лабораторіямузичної етно логії. – Львів, 2016. – 208 с." (2017)
Довгалюк І. С. - Рецензія на видання: "Нижанківський Остап. Народні пісні: збірка 1891 року / відчитання рукопису Вікторії Ярмоли; редакція, покажчики та примітки Богдана Луканюка. – Львів, 2016. – ХІІ + 100 с. з нот" (2017)
Серко О. І. - Рецензія на видання: "Конкурс на волинські народні пісні в 1934/35 навчальному році: Вибране / Ред. Б. Луканюк. - Рівне, 2015. IV + 20 с. з нот" (2017)
Харчишин О. М. - Рецензія на видання: "Polska pieśń i muzyka ludowa – Źródła i materiały. T. 5. Podlasie. Сzęść I. Teksty pieśni obrzędowych / Shymańska J. – Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2012. – 686 s. ; Сzęść II. Teksty pieśni powszechnych / Shymańska J. – Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2012. – 706 s." (2017)
Коломицева А. І. - Слов'янська мелогеографія-6: прицільний погляд на "зиму" (2017)
Пшенічкіна Г. М. - ICTM, Study Group on Musics of the Slavic World, Мазуренко А. В. (2017)
Хроніка '16 (2017)
Луканюк Б. С. - "Лемківщино моя мила..." Пам'яті Ярослава Бодака (2017)
Большакова А. М. - Інноваційний потенціал та оптимістичність атрибутивного стилю в юнацькому віці (2018)
Вавілова А. С. - Ґендерно-вікові особливості деструктивного перфекціонізму в дітей і підлітків (2018)
Джафарова Н. И. - Признаки одаренности и качества одаренных учеников как психологическая проблема (2018)
Zlivkov V. L. - Authenticity in the Ukrainian teacher`s workplace, Lukomska S. O., Kotuh O. V. (2018)
Калениченко К. М. - Інтелектуалізація праці як психологічна передумова особистісного розвитку осіб, що перенавчаються в державній службі зайнятості (2018)
Калюжна Ю. І. - Особливості кризи особистості студента в процесі адаптації до навчання у вищій школі (2018)
Клочек Л. В. - Емпатійність і толерантність як психологічні чинники справедливого ставлення педагога до учнів (2018)
Колчигіна А. В. - Специфіка навчальної мотивації студентів (2018)
Коць М. О. - Специфіка діагностики емоційно-вольової сфери дітей молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами, Ятчук Т. М. (2018)
Краснокутський М. І. - Психотравмуючий досвід дітей: основні етапи надання психологічної допомоги, Овсянінкова Я. О. (2018)
Олексюк В. Р. - Особливості уявлень старшокласників про майбутню сім`ю (2018)
Пустовий С. А. - Становлення та розвиток професійної свідомості майбутніх філологів (2018)
Рашковська І. В. - Погляди студентів на проблему конкурентоспроможності сучасного фахівця (2018)
Рочняк А. Ю. - Мотивація та саморегуляції спортивної діяльності юнаків-баскетболістів із різною успішністю у змаганнях (2018)
Сторож В. В. - Розвиток творчих здібностей майбутніх психологів у процесі навчання в закладах вищої освіти, Хлєбнікова О. О. (2018)
Турлакова Н. Б. - Активізація психологічних механізмів розвитку самопізнання в екзистенційному колі повсякденності (2018)
Харченко Н. В. - Як діти дошкільного віку розуміють денотативне (референтне) значення слова (2018)
Хоменко Є. Г. - Динаміка взаємодії в учнівських групах середньої школи (2018)
Чередниченко Т. В. - Стиль переживання вагітності як показник психологічної готовності до материнства (2018)
Чернов А. А. - Формування установки на співпрацю між учасниками педагогічного процесу методом бінарних занять у парі "психолог – вихователь" (2018)
Шевчишена О. В. - Проблема психологічної готовності педагога до інноваційної освітньої діяльності (2018)
Закалик Г. М. - Булери та жертви булінгу як соціально-психологічна проблема безпеки особистості в освітньому просторі, Войцеховська О. В., Шувар Н. М. (2018)
Зімовін О. І. - Подвійні сексуальні стандарти подружжя як чинник незадоволеності шлюбом, Щербунова Ю. О. (2018)
Ільницька І. А. - Теоретичний аналіз соціально-психологічної безпеки особистості (2018)
Камінська І. П. - Особливості розвитку соціально-деонтологічного компонента професійної компетентності студентів-медиків на заняттях професійно спрямованої іноземної мови (2018)
Мельник О. А. - Світоглядні традиції: антропоцентризм у вітчизняній університетській психології ХІХ – початку ХХ століття (2018)
Гонтаренко Л. О. - Корегування pr-стратегії при надзвичайних ситуаціях, Парфьонов Г. А. (2018)
Кучеренко С. М. - Організаційні аспекти психологічного забезпечення успішності службово-бойової діяльності майбутніх офіцерів технічного профілю, Кучеренко Н. С. (2018)
Гончарова Г. О. - Особливості системи ставлень курсантів зво мвс зі специфічними умовами навчання на різних етапах фахової підготовки (2018)
Клименко І. В. - Саморегуляція та рефлексивність курсантів – майбутніх поліцейських у контексті програми психологічного супроводу (2018)
Гришко А. А. - Полоролевые аспекты нарушений менструальной функции в подростковом возрасте, Левенец С. А., Беляева Е. Э. (2018)
Зімовіна Т. Є. - Зв`язок захворюваності дихальної системи дитини та особливостей сімейних відносин (2018)
Манилов И. Ф. - О психотерапевтических механизмах мультимодального суггестивного воздействия (2018)
Николаенко С. А. - Способы сочетания методов ДПДГ и гипноза в процессе психотерапии эмоциональных травм (2018)
Шебанова В. І. - Клінічний дискурс патологічного модусу проблемної харчової поведінки у спектрі "переїдання – обмеження в їжі" (2018)
Березка С. В. - Особливості застосування арт-терапії в роботі з дошкільниками з порушеннями інтелекту (2018)
Іваненко А. С. - Психологічні підходи до формування в розумово відсталих підлітків уявлень про майбутню сім`ю (2018)
Ковтун Р. А. - Особливості психокорекційної роботи із сором`язливими дітьми з недорозвитком мовлення (2018)
Ляшко В. В. - Формування стильових особливостей діяльності розумово відсталих молодших школярів (2018)
Склянська О. В. - Вивчення та корекція взаємодії батьків із дитиною раннього віку з порушеннями психофізичного розвитку за допомогою аналізу відеозаписів (2018)
Турубарова А. В. - Особливості проектування психолого-педагогічного супроводу підлітків із обмеженими можливостями здоров`я (2018)
Вєрнік О. О. - Тема кохання у творчості Є. Полонської та Р. Катаєвої: типологічний аспект (2017)
Гнатюк О. Р. - Жанр новели в українському та американському історико-літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ століть (2017)
Джигун Л. М. - Сутність понять "мемуари", "автобіографія", "щоденник" (2017)
Коновалова М. М. - Поезія Василя Стуса в інтерпретації еміграційних дослідників Юрія Шевельова і Богдана Рубчака (2017)
Микитюк С. С. - Трансформация балладной поэтики Р. Саути в переводах В. А. Жуковского 1830-х годов (2017)
Нісевич С. І. - Творчість як сфера реалізації особистості митця у творах В. Винниченка "Чорна пантера і білий ведмідь" та С. Моема "Місяць і мідяки" (2017)
Іваницька Н. Л. - Поняття – слово – термін (на матеріалі педагогічних термінів) (2017)
Глущенко В. А. - О. Х. Востоков: матеріал сучасної польської мови як джерело вивчення історії слов’янських мов, Рябініна І. М., Тищенко К. А. (2017)
Давидович М. С. - Значення та роль колоронімів у фразеологічному фонді англійської мови, Ковальчук І. С. (2017)
Єльцова С. С. - Текст як лінгвістичне поняття і надфразова єдність (2017)
Кривенко Г. Л. - Проблема типологізації євроінтеграційного дискурсу у мовознавчих студіях (2017)
Кулиева Б. Т. - Функционально-семантические и прагматические аспекты интенсивности (на основании материалов разносистемных языков) (2017)
Максимець О. М. - Розвиток суфіксальної словотвірної підсистеми іменників із транспозиційним значенням опредметненої дії (2017)
Тараненко О. Г. - Концепт БІЛА МАГІЯ в українській мовній картині світу (2017)
Шепель Ю. А. - Об опыте синхронного и диахронного изучения словообразовательного варьирования (к вопросу о тождестве и вариативности слова) (2017)
Біляніна В. І. - Структурні особливості неологізмів Інтернет-соціолекту в англійській та китайській мовах (зіставний аспект) (2017)
Боговик О. А. - Типологія предикатів (2017)
Karimli A. A. - Conjunctions in adverbial subordinate clauses in English and Azerbaijani languages (2017)
Пономарьова О. А. - Аспекти варіативності внутрішньої форми фразем, що містять фахові назви (на матеріалі української, англійської та німецької мов) (2017)
Хакимова-Айдын У. И. - Исследование юридических терминов как объекта юридического языка (на основе материалов французского и азербайджанского языков) (2017)
Шашкина Н. И. - К вопросу о терминологической теории вариантности (на материале терминов строительного производства русского и английского языков), Дружинина Л. В., Соколова К. В. (2017)
Яницька О. М. - Поняття символу та стереотипу в лінгвокультурологічному дослідженні концепту (на матеріалі концепту "ВІРА" в англійській, українській і французькій мовах) (2017)
Акоп’янц Н. М. - Лексико-граматичні особливості перекладу термінів у англомовних текстах поліграфічно-видавничої спрямованості англійською мовою, Доля А. В. (2017)
Балабін В. В. - Об’єкт і предмет теорії військового перекладу (2017)
Валуєва Н. М. - Особливості функціонування і перекладу сучасних фразеологічних одиниць в англійській мові (2017)
Висоцька Г. В. - Причини, що зумовлюють використання граматичних трансформацій в англо-українському перекладі (2017)
Воловик А. А. - Відтворення символіки чарівної казки у перекладі: характерологічний контекст (2017)
Вороніна К. В. - Особливості англомовного перекладу української авторської казки (на матеріалі творів Ю. Ярмиша), Валійова Т. Б. (2017)
Воронова З. Ю. - Відтворення англомовної термінології дистанційної освіти в українських перекладах (2017)
Голубенко Н. І. - Поліаспектність художнього перекладу (2017)
Ibraguimova S. V. - Particularites syntaxiques des textes du discours pharmaceutique français, Shkolyar L. V. (2017)
Іваницька Н. Б. - Функціональна палітра поняття домінувальності в жанрових теоріях перекладу (2017)
Кузьменко Н. В. - Утворення неологізмів та їх використання у засобах масової інформації (2017)
Лісун О. В. - Стилістичні засоби, використані В. Самійленком під час перекладу вірша Дж. Байрона "My soul is dark”, Совєтна А. В. (2017)
Михайлова Є. В. - Лінгвістичні основи моделювання турецько-українського перекладу (2017)
Найда А. М. - Переклад як засіб творчого самовираження В. Підмогильного (2017)
Nechyporenko V. O. - The application of the skopos theory rules for the bilingual text analysis (2017)
Радченко Т. А. - Лексичні інновації в інтернет-середовищі (2017)
Расулова С. Г. - О некоторых проблемах перевода детских произведений русских и европейских классиков на азербайджанский язык (2017)
Рейдало В. С. - Лексичні трансформації в українському перекладі казки Оскара Уайльда "Щасливий принц" ("The Happy Prince"): денотативний аспект, Рибалка Н. С. (2017)
Ткачук Т. І. - Застосування перекладацьких трансформацій з метою досягнення еквівалентності, Паславська І. Б. (2017)
Фоменко Е. Г. - Вклад К. Беляева в перевод "Поминок по Финнегану" Дж. Джойса (2017)
Цвіркун А. С. - Лінгвістичні та перекладацькі особливості термінів у науково-технічних текстах (2017)
Чеботарьова А. А. - Деякі проблеми перекладу Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2017)
Дяків Х. Ю. - Комунікативна організація телеінтерв’ю і конверсаційний аналіз (2017)
Климентова О. В. - Стратегії лідерської самопрезентації у релігійному прозелітному дискурсі (2017)
Семида О. В. - Вербалізація концепту УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД у французькому медійному дискурсі (2017)
Фекете Д. Ю. - Наратив кінотрейлера як перформативна інтерпретація продукції кіноіндустрії (2017)
Форостюк І. В. - Використання платформи Moodle в процесі викладання іноземних мов у нелінгвістичних вищих навчальних закладах (2017)
Аникина И. В. - Наименования лиц, занимающихся сбором урожая, в памятниках русской письменности XVI – XVII веков (2018)
Архипенко Л. М. - Мовна експресія в українських змі (на матеріалі економічної публіцистики) (2018)
Бибик С. П. - Термін "переселенець": лексикографічний і дискурсивний аспекти функціонування (2018)
Брайченко С. Л. - Екзотичні жіночі особові імена в колі сучасних антропонімічних уподобань мешканців одещини (2018)
Василенко (Колесова) О. П. - Особливості розвитку критичного мислення у студентів спеціальності "журналістика" під час вивчення української мови за професійним спрямуванням, Сікорська В. Ю. (2018)
Гандзюк О. М. - Семантика відносних атрибутивних синтаксем у романі Володимира Дрозда "Ирій" (2018)
Данилюк Н. О. - Перифрастичні найменування сучасних українських політиків у мові засобів масової інформації (2018)
Завальська Л. В. - Маніпулятивні тактики в інтерактивному спілкуванні політиків (на матеріалі ток-шоу) (2018)
Занько О. В. - Типові помилки нормативності мовлення в сучасній українській мові (2018)
Зирка В. В. - Реклама – вспышка эмоций (2018)
Ільєнкова В. В. - Особливості вербалізації концепту ЩАСТЯ (на матеріалі сучасного українського медійного дискурсу) (2018)
Калита О. М. - Інтенсифікатори концептів "зрада" і "перемога" в українськомовному сегменті соціальної мережі Facebook (2018)
Кісельова А. А. - Розповсюджені мовні помилки в текстах судових рішень (2018)
Клярська Г. Ю. - Особливості мови інтернет-спілкування (на прикладі україномовних користувачів), Тарасенко О. Д. (2018)
Кондратенко Н. В. - Політичне інтерв'ю як вербальна репрезентація іміджу українського політика (2018)
Кочан І. М. - Юридична термінологія крізь призму лінгвістики (2018)
Леонтьєва О. О. - Структурно-семантичний аспект функціонування предикатів із семантикою включення до класу або виключення з класу об'єктів (2018)
Лефтерова О. М. - Антична історична монографія: герменевтичний підхід (2018)
Лисенко О. М. - Суміжність понять у дискурсології (2018)
Макарець Ю. С. - До питання про девіативність текстів українських інтернет-змі (на прикладі інтернет-видання "Українська правда") (2018)
Мамич М. В. - Гендерні стереотипи в журнальній періодиці для жінок (на матеріалі видання "Радянська жінка" / "Жінка") (2018)
Марчишина А. А. - Ґендерна ідентичність у квір-теорії: історія та методологія поняття (2018)
Марчук Л. М. - Лінгвокультурні стереотипи кольору в українській мові (на матеріалі колірних характеристик зовнішності людини) (2018)
Мацько Л. І. - Проблеми диференціації лексики з погляду лінгвокультурології та професійного спілкування (2018)
Молоткіна Ю. О. - Новітні іншомовні лексеми соціально-економічної тематики в мові сучасних українських інтернет-видань (2018)
М’ягкота І. В. - Паронімія в термінології української фольклористики (2018)
Навальна М. І. - Cучасні тенденції творення лексем у мові української періодики (на прикладі чужомовних словотвірних моделей) (2018)
Назаренко О. М. - Комунікативно-прагматичний аспект промов Президента України (2018)
Овсієнко А. С. - Метафора в сучасному мовознавстві: тлумачення та класифікація (2018)
Олексенко В. П. - Односкладні речення в рекламному тексті (2018)
Поворознюк С. І. - Метафорична аксіологічна номінація іменників у мові сучасних українських інтернет-видань (2018)
Поповський А. М. - Українські прізвища, пов'язані з юриспруденцією (2018)
Сильвановская И. П. - Работа над текстами по специальности в юридических вузах (2018)
Станіслав О. В. - Постмодернізм як лінгвокультурологічний феномен європейського суспільства кінця ХХ століття (2018)
Таран О. С. - Функції сленгізмів у мережевій комунікації (2018)
Шепель Ю. О. - Лінгвокультурологічні бар'єри та специфіка перекладу українською поезій Е. А. По (2018)
Шляхова Н. М. - Мова в антрополого-герменевтичному вимірі (2018)
Шульжук Н. В. - Парцеляція у структурі діалогічного дискурсу: комунікативно-прагматичний аспект (2018)
Ямчук П. М. - Філософія буття української мови в ціннісно-смисловому контексті ХХ–ХХІ століть (2018)
Ярова Л. В. - Сучасне тлумачення поняття "тероризм" (2018)
Яценко Н. О. - Терміни "акт" та "акція" в юридичній практиці (2018)
Колісник О. В. - Соціальний самоідентифікаційний параметр в контексті американської філософії другої половини ХХ сторіччя (2013)
Компаниец Л. В. - Репрезентация идеи реинкарнации в архаической культуре (2013)
Свищо В. Ю. Д. - Овсянико-Куликовський: психологічне трактування філософії мови (2013)
Глазунова С. И. - Поэтический сборник как отражение поисков новой эстетической концепции в творчестве В. Набокова (2013)
Стрелкова А. Ю. - Філософія "порожнечі" у "Ваджраччхедіка-праджняпараміта-сутрі" (2013)
Ярош О. А. - Інтерпретації концепції "вах̣дат аль-вуджуд" в академічній філософії в індії у першій половині хх століття (2013)
Жуковський Т. О. - Місце "Дгаммапади" в палійському каноні (2013)
Завгородній Ю. Ю. - Студії з індійської філософії в Україні у працях, виданих за часів Російської імперії та Радянського Союзу (2013)
Іщенко О. М. - Енвайронменталізм та ідеологічні основи суспільства ризику (2013)
Тімченко Т. В. - Стабілізація світового народонаселення як чинник стійкого розвитку цивілізації (2013)
Григоренко І. В. - Феномен інтелекту особистості у дискурсі філософського пізнання (2013)
Васильчук Є. О. - Соціально-філософські та соціологічні підходи до явища молодіжного політичного радикалізму та екстремізму (2013)
Швед З. В. - Релігійний синкретизм та правова система Японії (2013)
Чубенко О. В. - Іконоборство в історії християнської церкви (2013)
Риморенко Т. Ю. - Мистецтво двадцятого століття в контексті філософських течій (2013)
Дебда Н. В. - Особливості відображення соціокультурної реальності засобами мас-медіа в інформаційному суспільстві (2013)
Товмаш Д. А. - Феномен надії у контексті бізнесової діяльності (2013)
Колосюк І. А. - Освітня культура свободи і демократії у світовій та вітчизняній історії (2013)
Куліненко Л. Б. - Компетентнісний аспект формуванні майбутнього вчителя (2013)
Мельник О. Є. - Концептуальні підходи до визначення і трактування основних педагогічних понять (2013)
Баскакова Ю. В. - Історичні передумови виникнення та діяльності політичних партій на шляху становлення парламентаризму (2013)
Мельник І. А. - Юліан Романчук – голова руського головного комітету виборчого (досвід та уроки парламентської кампанії 1891 р.), Мельник А. І. (2013)
Чорноус А. В. - Генезис та еволюція українського політичного міфу (2013)
Шматко І. В. - Ідеологія права та легітимація сучасного правопорядку (2013)
Чеховська А. Ю. - Державна політика україни у галузі збереження здоров’я студентської молоді (2013)
Ващенко К. О. - Cфepи зacтocувaння пoлітичнoгo aнaлізу в cучacній пoлітичний нaуці (2013)
Сащук Г. М. - Характерні ознаки культурного впливу інформаційного смуспільства (2013)
Семенченко Ф. Г. - Аксіологічний вимір політичної діяльності (2013)
Отрешко В. С. - Політичний суверенітет у контексті сучасного державотворення (2013)
Максимова О. М. - Системні критерії та показники політичної нестабільності (2013)
Корж М. О. - Внутрішньосистемний конфлікт як джерело політичної нестабільності (2013)
Кирик В. Л. - Технологічні аспекти реалізації екологічної політики, Хилько М. І. (2013)
Мармазова Т. І. - Теоретико-методологічний вимір децентралізації як структурного елемента місцевого самоврядування (2013)
Анастасов О. І. - Трансформація інституту місцевого самоврядування України у контексті європейського досвіду, Коваль Ю. О. (2013)
Матвійчук А. В. - Громадянське суспільство в сучасній Україні як відкрите соціальне утворення: проблема легітимації (2013)
Березинський В. П. - "Дивний аттрактор" як архетипна структура політичної самоорганізації громад (2013)
Найчук А. А. - Функціональний потенціал політичної метафори в українському політичному дискурсі (2013)
Пугач В. Г. - Популізм як стратегія виборчої кампанії (2013)
Михальчишина Н. В. - Особливості конструювання політичних міфів (2013)
Краснов Д. Л. - Політичне лобіювання: зарубіжний досвід (2013)
Колєчкін В. Ю. - Системи суспільного мовлення у демократичних країнах (2013)
Вітман К. М. - Міжнародна співпраця в етнонаціональній сфері на пострадянському просторі (2013)
Семенчук І. В. - Енергоспроможність пострадянських країн (2013)
Тараненко Г. Г. - Неурядові організації і ООН в контексті світових викликів (2013)
Меленчук А. В. - Сучасний cтан відносин України з Європейським Союзом в контексті підписання Угоди про Асоціацію (2013)
Давиденко А. В. - Розвиток українсько-німецьких відносин у 2000-2013 роках (2013)
Мазур Ю. В. - Модернізація політичних інститутів країн Східної Азії в контексті культурно-цивілізаційного чинника (2013)
Приймак Б. І. - Політика Франції в галузі виробництва та експорту озброєнь в період правління Ніколя Саркозі (2013)
Гавриленко І. І. - "М’яка сила" в зовнішній політиці України (2013)
Ісаченко К. - Північний вектор зовнішньої політики Російської Федерації (2013)
Тимченко А. В. - Зближення Росії та Китаю фактично має на меті створення нового світового військово-політичного, економічного і культурного центру (2013)
Петручак А. В. - Китай та Індія – природні конкуренти за гегемонію в Азії (2013)
Денисенко К. Ю. - Особливості російсько-французьких відносин під час каденції Н. Саркозі, Пономарьова К. Є. (2013)
Симонтовська Ю. О. - Африканський вектор зовнішньої політики Франції в період правління Н. Саркозі (2013)
Богданов В. С. - Рецензія на монографію В. П. Андрущенка, В. Л. Савельєва "Освітня політика (огляд порядку денного)". – К.: МП "Леся", 2010. – 368 с. (2013)
Смолянюк В. Ф. - Рецензія на монографію Є. В. Перегуди "Виконавча влада України: політико-правові аспекти модернізації" / Перегуда Є. В. – К.: Логос, 2013. – 408 с. (2013)
До відома авторів! (2013)
Title, contents (2018)
Zinchenko O. - Development of mechanism for formation and activation of territorial image potential (2018)
Lisa I. - Improvement of the construction industry management of Latvia based on the experience of construction eco-labelling in Scandinavia (2018)
Kyzym M. - Analysis of the theoretical and methodological support of the study of energy security of the country, Rudyka V. (2018)
Krasnonosova О. - The substantiation of the necessary to observe the social justice in the course of reforming the territorial structure of Ukraine, Mykhailenko D. (2018)
Haibullin L. - Introduction of the Smart cities model as one of priorities of social and economic development of territories (2018)
Andriushchenko K. - Analysis of peculiarities and prospects of development of Ukraine in the concept of "Industry 4.0", Shergina L., Kovtun V. (2018)
Biloshkurska N. - Estimated losses of innovative capacity of the parties as a result of "hybrid" Russian aggression against Ukraine, Biloshkurskyi M., Chyrva H. (2018)
Abstracts and References (2018)
Титул Зміст (2016-2017)
Ґрещук В. - Лексикографічне опрацювання апелятивних назв водних об’єктів у словнику "Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові", Ґрещук В. (2016-2017)
Кононенко В. - Логоепістема глупота: лінгвокогнітивний вимір (2016-2017)
Воробець О. - Поширювачі семантичної моделі речення: синтагматичний аспект (2016-2017)
Васильчук М. - Карпати як ознака романтизованої інакшості в творчості Миколи Устияновича (на матеріалі повісті "Страсний четвер") (2016-2017)
Солецький О. - "Нерівна усім рівність": концепт води в емблематичному семіозисі Григорія Сковороди (2016-2017)
Стасюк Г. - Художня експлікація проблеми генетичного спадку в творчості Лесі Українки та Юрія Косача (2016-2017)
Піхманець Р. - Педагогічні обрії Михайла Драгоманова (2016-2017)
Карась Г. - Вокальна франкіана у сучасних звукозаписах Канади (2016-2017)
Романюк М. - Вимушено переміщені особи з областей Донбасу як чинники міграційних викликів і соціальних загроз національній безпеці України, Смутчак З. (2016-2017)
Адамович С. - Освіта міста Станиславова в період Першої світової війни (1914–1918 рр.) (2016-2017)
Борчук С. - Передумови та етапи створення "Енциклопедичного словника" (2016-2017)
Грещук Б. - Словотвірна категорія "абстрагована ознака" в українській мові в зіставленні з англійською мовою (2016-2017)
Цимбаліста Л. - Тенденції використання пасиву в сучасних україномовних художніх текстах (із німецькими паралелями) (2016-2017)
Гошовська О. - Асоціативне поле об’єктивації "невіри" як корелята концепту "віра" (2016-2017)
Канюк М. - Семантика українських фразем з компонентом "мед" на тлі етнокультури (2016-2017)
Самборська О. - Бойківський говір у художній мові Григорія Цеглинського (2016-2017)
Вакалюк І. - Синтетичні засоби вираження кратності дії (на матеріалі поезії Ліни Костенко) (2016-2017)
Солюк Л. - Модальні дієслова в системі модальних відношень в українській мові (з німецькими паралелями) (2016-2017)
Петрина Х. - Семантичні модифікації алюзій в українських модерних художніх текстах (2016-2017)
Ґрещук В. - Словотвірна спроможність українських похідних дієслів (О.П.Кушлик. Словотвірна парадигматика похідних дієслів в українській мові: IмонографіяI / О.П.Кушлик. – Дрогобич : Коло, 2015. – 384 с. (2016-2017)
Ostapovych О. - Review V.I. Kononenko (ed.) (Comparative Typological Studies: Ukrainian on the Background of Related Languages. – Kyiv ; Ivano-Frankivsk ; Warsaw, 2015. – 316 p.) (2016-2017)
Вихідні дані (2016-2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Alqalawi U. R. - The influence of indirect monetary tools on price and output: the case of Jordan (1993-2013), Jemel H. A., Alwaked A. A., Istaiteyeh R. (2017)
Gentle P. - The banking and other economic factors of selected U.S. historical events: from the establishment of the Federal Reserve Banking System to the Great Recession (2017)
Ahmed S. P. - Corporate governance practices in the banking sector of Bangladesh: do they really matter?, Zannat R., Ahmed S. U. (2017)
Swanepoel E. - Dodd-Frank and risk-taking: reputation impact in banks, Esterhuysen J., van Vuuren G., Lotriet R. (2017)
Zungu N. P. G. - Young clients’ attitudes to service quality at retail banks in a developing country, Mason R. B. (2017)
Al Kharusi S. - Financial institutions performance evaluation in a unique developing market using TOPSIS approach, Başci E. S. (2017)
Kozarevic E. - To liberate or to regulate: balanced approach to bank-oriented financial system transformation in developing countries, Polić N., Perić A. (2017)
Fajar H. - The impact of macroeconomic and bank-specific factors toward non-performing loan: evidence from Indonesian public banks, Umanto Umanto (2017)
Sha N. - Virtual banking and online business, Mohammad S. (2017)
Klose J. - Exchange rate movements in the presence of the zero lower bound (2017)
Гавриш М. М. - Прономінальні форми адресації як засіб маркування соціального статусу мовців (2018)
Грицева А. П. - Термины в социальном пространстве (2018)
Дика Л. Л. - Стилістичний потенціал антропонімів та топоназв в історичній прозі Павла Загребельного (2018)
Дмитрошкін Д. Е. - Дериваційні процеси в системі утворення композитних номінантів (2018)
Дуденко О. В. - Концепт ‘доля' як ключовий концепт етнокультури: українсько-польські паралелі (2018)
Іванченко М. Ю. - Способи та особливості перекладу англійської термінології охорони праці (2018)
Король С. В. - Фонетичні засоби німецької мови у рекламних текстах (2018)
Левицька Н. В. - Потік свідомості в англійській літературі перших десятиліть ХХ століття (2018)
Лисак Г. О. - Поширення англійської мови у світі в контексті глобалізації (2018)
Магдюк О. В. - Порівняльний аналіз молодіжного сленгу Великої Британії та Німеччини, Дармороз Г. А. (2018)
Мазур Ю. Я. - Особливості інтерпретації фразеологічних одиниць у процесі викладання дисципліни "Практичний курс англійської мови", Зембицька М. В. (2018)
Маліновська Ю. М. - Драма І. Франка "Учитель": жанрово-стильові аспекти (2018)
Олійник Л. В. - Топос віри у проповідницькій прозі Петра Могили (2018)
Ординська І. Я. - Історія дослідження мікротопонімікону Північної Хмельниччини (2018)
Орловська О. В. - Лексико-семантичні групи та розряди фразеологічних одиниць із компонентами-соматизмами в сучасній англійській мові, Комочкова О. О. (2018)
Подлевська Н. В. - Філологічна освіта студентів-полоністів в аспекті реалізації міжнародних проектів (2018)
Приймак І. В. - Специфіка художньої прози С. Яблонської у літературному процесі доби (2018)
Садовець О. В. - Дисфемізми та евфемізми як лексичні засоби англомовних періодичних видань (2018)
Станіславова Л. Л. - Структурно-семантичні типи антонімів в українських афористичних текстах (2018)
Терещенко Л. В. - Топоніми у байках Леоніда Глібова (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського