Білогур В. - Формування концепції сучасного спорту як системи ціннісних орієнтацій молоді в умовах глобалізації (2013)
Шедяков В. - Трансформації характеру та культури праці й розвиток соціальної роботи на підприємстві в умовах формування передумов інтелектуалізації виробничих циклів (2013)
Балакішиєв У. - Соціально-політична суть мовної політики держави (2013)
Димитров В. - Інноваційні технології та управління (2013)
Доній Н. - Українська реальність: проблема "апетиту до життя" в умовах поширення авітальних тенденцій (2013)
Купрій Т. - Профілактика безробіття серед молоді: стратегія державної політики (2013)
Лисенко А. - Мовна культура як підґрунтя розбудови громадянського суспільства (2013)
Путров С. - Здоров’я людини як предмет соціально-філософського аналізу (2013)
Волошин В. - Історичний факт та факт релігійної історії: структура, епістемологічний зміст (2013)
Киселиця С. - Інтеграція віри у людському бутті (2013)
Коваленко В. - Сучасний стан євангельських церков в Україні: реакція на секуляризацію (2013)
Новіков В. - Релігійні організації як суб’єкти правовідносин (2013)
Павлов С. - Суспільно–географічні аспекти дослідження релігійної сфери (2013)
Танцюра О. - Християнська концепція суспільства (2013)
Крилова С. - Феномен краси світогляду (2013)
Халамендик В. - Духовна наука антропософія: історія виникнення та розвитку (2013)
Чистіліна Т. - Етична обумовленість економічної діяльності: філософські теорії та їх практичні перспективи в українському соціокультурному контексті (2013)
Громакова Н. - Соціокультурний простір як чинник трансформації ідентичності (2013)
Попович О. - Культуротворчість в системах нотації та агіографії (2013)
Мартіросян О. - "Філософія життя" як історичний вимір сучасності: соціокультурний і освітній аспекти (2013)
Нагіленко І. - Впливи культури, суспільства, історії на гармонію українського суспільства (2013)
Рудницька Т. - Глобалізація соціокультурного потенціалуУкраїни: проблеми й перспективи (2013)
Овсянкіна Л. - Ціннісні орієнтації особистості в умовах трансформації сучасного українського суспільства (2013)
Сердюк К. - Міжкультурна комунікація як фактор стабільності міжнародної взаємодії (2013)
Чугуєва О. - Політичний протест у андеграундній музичній культурі часів "перебудови": основні форми вираження та трансформація у сучасних реаліях (2013)
Гурська Л. - Шкільний театр в Україні як першооснова національного музично-драматичного мистецтва (XVI - XVIII ст.) (2013)
Усачов В. - Реклама в просторі культурної комунікації (2013)
Гайналь Т. - Підходи до визначення культури в філософії (2013)
Жмундуляк Д. - Архітектурна спадщина Чернівців у світлі проблем філософії культури (2013)
Ковальчук Н. - Метафізична сутність Києва в контексті архетипів української культури (2013)
Препотенська М. - Метаантропологічні аспекти буття міста (2013)
Щербина М. - Міф і його смисли в повсякденності: приблизні архаїчні витоки символу хмелю в українських вишивках (2013)
Фатхутдінова О. - Межі впливу правової освіти в президентсько-парламентській республіці (2013)
Кузьменко О. - Трансформація ідеї Університету в контексті ґенези інформаційного суспільства (2013)
Алексейчук І. - Інформаційні технології як каталізатор розвитку освіти ХХІ століття (2013)
Карпова С. - Антропологічний дискурс університетської освіти в філософії середини ХХ – початку ХХІ ст. (2013)
Машталер А. - Інноваційний потенціал освіти в епоху "пост": виклики і перспективи (2013)
Пархоменко О. - Сутність інформаційно–комунікативної культури особистості в контексті проблематики філософії освіти (2013)
Ходань О. - Нові освітні технології в підготовці майбутніх фахівців (2013)
Ілляхова М. - Основні домінанти сучасного освітнього простору (2013)
Бондар Т. - Роль філософських наук у формуванні світогляду студентської молоді (2013)
Семенюк Н. - Модернізація безперервної освіти в Україні як соціальне завдання (2013)
Хамідова Н. - Культурно-історичний характер професійно-технічної освіти в контексті ціннісних орієнтацій сучасного українського суспільства (2013)
Слюсаренко І. - Структура та механізм втілення завдань ініціативи ООН "Альянс цивілізацій" (2013)
Орлова Т. - Основні тенденції політичного розвитку світу на межі тисячоліть (2013)
Головко І. - Процеси демократизації у трансформаційних суспільствах: сутнісні характеристики та специфічні ознаки (2013)
Купцова І. - Імідж–технології у виборчих кампаніях: формування електоральної стратегії (2013)
Ткаченко Л. - Проблема електорату і виборчої активності в умовах вільного волевиявлення (2013)
Литвиненко С. - Політико–психологічні маніпуляції як засіб керування масами (2013)
Набі І.М.А. - Поняття міжнародного порядку в сучасній теорії міжнародних відносин (2013)
Нагорянський Є. - Публічна політика: деякі підходи до витлумачення поняття (2013)
Хорішко Л. - Вплив політичної еліти на функціонування політичної системи: комунікативний аспект (2013)
Ярошко О. - Значення двосторонніх актів про встановлення дипломатичних відносин змішаного класу в зовнішньополітичному дискурсі (2013)
Арабаджиєв Д. - Методологія і методика дослідження громадського моніторингу: традиції та інновації (2013)
Василевич Л. - Нечітка фізична економіка та деякі її закони , Василевич М. (2013)
Єрохіна Т. - Використання PR-технологій у процесі медіа-терористичної діяльності (2013)
Колесниченко О. - Нові тенденції глобального партнерства в сфері безпеки (2013)
Кремень Т. - Мас-медіа як інструмент політичної мобілізації (2013)
Македон І. - Вплив політичної реклами на формування порядку денного засобів масової інформації (2013)
Марутян Р. - Безпека як цінність та потреба (2013)
Москалевич Г. - Формування інноваційної культури в організації: організаційно-правові аспекти (2013)
Остапенко М. - Політична ідентичність в умовах політичного плюралізму: множинний характер та механізми формування (2013)
Пономаренко Л. - Інновації у політичному житті суспільства: цивілізаційний підхід (2013)
Снетков В. - Особливості і проблеми інформаційного тоталітаризму (2013)
Тебряєв О. - Можливість реалізації субʼєктивних прав громадян як складова національної безпеки (2013)
Усенко О. - Парадигми дослідження громадсько-політичних рухів в умовах глобальних політичних процесів (2013)
Чальцева О. - Роль політичних протестів в публічному діалозі (2013)
Алієва С. - Фактор культури в сучасних світових процесах (2013)
Дем’яненко Б. - Криза чи деградація: про сутність українського буття періоду незалежності (2013)
Рудакевич О. - Процес формування модерної української нації в контексті інституціонального підходу (2013)
Астряб Н. - Особливості фейкових процесів в українському суспільно-політичному просторі (2013)
Бондар Є. - Феномен політичного лідерства у сучасній Україні, Бондар Т. (2013)
Гаврилюк Д. - Дискусійний характер Абсентеїзму як феномену політичної культури громадян України (2013)
Гордієнко М. - Електоральні процеси в середовищі українського конформізму (2013)
Шипілова Л. - Роль і місце України у міжнародному безпековому середовищі (2013)
Панасюк Н. - Відносини влади як фактор суспільного життя країни (2013)
Маслова І. - Політико-правові питання державної політики у сфері формування позитивного міжнародного іміджу України (2013)
Марутян Х. - Правова культура та правосвідомість громадян України у сфері забезпечення інтелектуальної безпеки (2013)
Присяжнюк О. - Громадські організації – важливий фактор суспільно-політичного життя сучасної України (2013)
Гонюкова Л. - Вплив громадсько-політичних рухів на розвиток громадянського суспільства в Україні , Горбань Ю. (2013)
Жмудський Р. - Ставлення державних службовців до проблеми політичної відповідальності (2013)
Петрушина Т. - Соціальні бар’єри інноваційного розвитку економіки України, Вайнштейн М. (2013)
Ситник Г. - Безпековий вимір євроінтеграційних процесів: досвід для України (2013)
Васильчук Є. - Політичний радикалізм та екстремізм як комплекс загроз і викликів національній безпеці України (2013)
Кацалап В. - Створення, розвиток та захист кібернетичного простору воєнної сфери України, Устименко О. (2013)
Протасенко К. - Повноваження органів військового командування при введенні режиму надзвичайного стану (2013)
Герман Ю. - Вища освіта в Україні у контексті суспільно–політичних трансформацій першої половини ХІХ століття (2013)
Куц Г. - Базові пріоритети державної політики у сфері вищої освіти: український контекст (2013)
Шиманова О. - Проблематика передвиборчих програм парламентської кампанії 2012 року в Україні (2013)
Акайомова А. - Сучасні технології пропаганди в політичній комунікації напередодні парламентських виборів 2012 року в Україні (2013)
Корнієнко Н. - Оцінка українських парламентських виборів 2000-х рр. американським політичним істеблішментом (2013)
Посредніков Д. - Православна проблематика в інформаційному просторі України (2013)
Ганяк В. - Запобігання проявам релігійної нетерпимості та дискримінації в Україні (2013)
Кобрин М. - Вплив рішень Ватиканського собору на екуменічну позицію української греко-католицької церкви в сучасній Україні (2013)
Машура Х. - Проблеми державного суверенітету в умовах інтеграційних процесів в Європі (2013)
Велієва. Т. - Вплив постбіполярних міжнародних криз на формування Європейській стратегії безпеки (2013)
Буравченко Р. - Ідеологічна парадигма антитоталітарних революцій Центрально–Східної Європи в кінці XX ст. (2013)
Дуднік О. - Євразійський союз (ЄАС): для кого реальна необхідність, а кому реальна загроза? (2013)
Стельмах В. - Європейська соціалізація молоді країн вишеградської групи: політичний аспект (2013)
Юрчак В. - "Арабська весна": франко–американська позиція (2013)
Кондратенко О. - Неоєвразійська доктрина у зовнішній політиці Російської Федерації (2013)
Февзихан А. - Азербайджан і тюркомовні держави Центральної Азії на шляху інтеграції (2013)
Шпаковськи Л. - Релігійний чинник у міжнародних відносинах кінця ХХ – початку ХХІ ст. (На прикладі країн Балканського півострова) (2013)
Палінчак М. - Суспільний статус церкви в Польщі в умовах тоталітарного режиму (2013)
Кушніренко В. - До питання природи та особливостей ісламського чинника у соціально–політичній реальності чеченської етнічної спільноти (2013)
Міжнародна науково-практична конференція "Суспільно-політичні та соціокультурні процеси в Україні і світі". 31 травня – 1 червня 2013 року. (Україна, м. Київ) (2013)
Школа практического мастерства "Сексологическая андрология" (2013)
Перший інформаційний лист про проведення З'їзду Асоціації урологів України (2013)
Гурженко Ю. Н. - 64-й Конгресс Немецкой Ассоциации Урологов в Лейпциге: новые стандарты терапии в урологии, Спиридоненко В. В. (2013)
Люлько А. А. - Границы критериев консервативного лечения у больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Депутат В. А., Бурназ А. О., Никитюк И. Н. (2013)
Никитин О. Д. - Роль микробных биопленок в патогенезе осложненных инфекций мочевых путей (2013)
Корниенко А. М. - Наш опыт диагностики и лечения закрытых повреждений полового члена, Романюк М. Г., Аксенов П. В., Билоголовская В. В., Степаненко Н. А. (2013)
Лукьянов И. В. - Альфа-1-адреноблокатор Фокусин (тамсулозин) в лечении послеоперационной острой задержки мочеиспускания, Марков А. В. (2013)
Максимов В. А. - Комбинированная терапия больных с аденомой предстательной железы и гиперактивным мочевым пузырем, Ходырева Л. А., Дударова А. А., Альбицкая А. Ю. (2013)
Тонковцева В. В. - Влияние эфирного масла герани розовой на показатели состояния нервной системы человека, Куликова Я. А., Ярош А. М., Любарский А. В. (2013)
Горпинченко И. И. - Применение L-аргинина в лечении эректильной дисфункции (2013)
Щукин Д. В. - Анализ возможности выполнения и безопасности хирургических доступов к супрадиафрагмальному отделу нижней полой вены и правому предсердию со стороны брюшной полости при удалении опухолевых внутривенозных тромбов (2013)
Горпинченко И. И. - Опыт использования препарата Простаплант Форте в терапии мужчин с хроническим бактериальным простатитом, осложненным синдромом нижних мочевых путей, Гурженко Ю. Н. (2013)
Головко С. В. - Використання HPS-лазера в хірургічному лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Досвід 60 операцій, Савицький О. Ф. (2013)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности монотерапии препаратом Цинкит у больных с хроническим простатовезикулитом, осложненным гипофертильностью, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2013)
Сытенко А. М. - Уретропластика перемещенным лоскутом крайней плоти на сосудистой ножке при короткой структуре луковичного отдела мочеиспускательного канала воспалительного генеза. Случай из практики (2013)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности использования препарата Зиман для коррекции метаболизма половых гормонов при лечении вторичного гипогонадизма у мужчин, Гурженко Ю. Н., Квач Н. Д. (2013)
David R. Lane - Диагностика и лечение инфекций мочевыводящих путей и пиелонефрита, Sukhjit S. Takhar (2013)
Tomonori Yamanishi - Уродинамические эффекты нового селективного антагониста альфа1А-адренорецепторов силодозина в терапии доброкачественной гиперплазии предстательной железы, Tomoya Mizuno, Katsuhisa Tatsumiya, Miho Watanabe, Takao Kamai, Ken-Ichiro Yoshida (2013)
Шекар Кумаран М. Г. - Оценка аюрведического средства (Цистон) при мочекаменной болезни: двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, Пралхад Патки С. (2013)
Гайбуллаев А. А. - Влияние длительного лечения препаратом Канефрон® Н на почечные факторы риска, связанные с идиопатическим кальциевым уролитиазом, Кариев С. С. (2013)
Горпинченко И. И. - Использование суппозиториев Витапрост Плюс в комплексном лечении больных хроническим неспецифическим простатитом, Гурженко Ю. Н. (2013)
Минухин А. С. - Опыт применения диетической добавки "Маджик Стафф Форте" у мужчин с сексуальными расстройствами, Бондаренко В. А., Луценко А. Г., Скорняков Е. И. (2013)
Бистрица Р. А. - Роль хронического простатита в структуре факторов преждевременной эякуляции, Тучин Д. Ф. (2013)
Гусєйнов Ельнур Фаман огли - Особливості клінічних та психологічних проявів у чоловіків із хронічними запальними захворюваннями статевої системи (2013)
Зайцев В. І. - Застосування трансректального введення препаратів при лікуванні захворювань передміхурової залози - переваги та недоліки (2013)
Гурженко Ю. Н. - Исследование эффективности препарата Леволет (левофлоксацин) у больных хроническим неспецифическим простатитом (2013)
Кочарян Г. С. - Терапия преждевременной эякуляции с использованием ингибиторов обратного захвата серотонина (2013)
Горпинченко И. И. - Фитотерапия в комплексном лечении пациентов с воспалительными заболеваниями мужских половых органов, Гурженко Ю. Н. (2013)
Пепенин В. Р. - Использование динамической нефросцинтиграфии при проведении контактной литотрипсии камней в мочеточнике, Беличенко О.В., Спиридоненко В. В. (2013)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности препарата Ситопростат в лечении больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2013)
Бойко А. І. - Використання апарата дозованого лігуючого впливу "LigaSure" при виконанні відкритих оперативних втручань на нирці та сечоводі, Сухін І. А., Соснін М. Д., Білиловець О. М., Сливка С. В. (2013)
Когут В. В. - Обгрунтування вибору методу ендоскопічного хірургічного лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози (2013)
Горпинченко И. И. - Исследование модификации биохимических показателей эякулята при экскреторно-токсическом бесплодии у мужчин под влиянием препарата Правенор, Гурженко Ю. Н., Федорук А. С. (2013)
Костев Ф. И. - Роль генетического исследования в диагностике мужского бесплодия: примеры собственных клинических наблюдений и их теоретическое обоснование, Чистяков Р. Б., Богацкий С. В., Руденко А. В., Зачеславский А. Н., Кабак Ю. А. (2013)
Ромащенко О. В. - Стан сексуального здоров'я жінок, які використовують перерваний статевий акт та чоловічий презерватив для запобігання небажаній вагітності, Мельников С. М., Білоголовська В. В., Ященко Л. Б., Щербак М. О. (2013)
Гурженко Ю. Н. - Цитологічний контроль ефективності лікування трихомоніазу, Лукман І. Махамад (2013)
Мельников С. Н. - Лечение хронических воспалительных заболеваний половых органов трихомонадно-бактериальной этиологии (2013)
Рецензія на монографию профессора Гладковой А. И. "Андрологические проявления стресса" (2013)
Лакида П. І. - Надземна фітомаса та депонований вуглець дерев сосни звичайної у штучних деревостанах Черкаського бору, Шамрай А. Є. (2013)
Андреєва О. Ю. - Біометричні показники та маса хвої трирічних гілок непошкоджених дерев сосни звичайної в осередку звичайного соснового пильщика (2013)
Брайко В. Б. - Стійкість соснових насаджень лісопарків міста Чернігова до рекреаційних навантажень та головних погодних чинників вегетаційного періоду (2013)
Вітенко В. А. - Пошкодження Morus Alba L. та її декоративних форм септоріозом (2013)
Шарапа О. С. - Досвід утримання зубра (Bison Bonasus L.) в Україні (2013)
Голяка Д. М. - Експериментальна база даних оцінювання надземної фітомаси верби попелястої (Salix Cinerea L.) у природних фітоценозах Чернігівського Полісся, Білоус А. М., Аврамчук О. О. (2013)
Гудима В. М. - Насінна продуктивність рамет на клоновій насінній плантації ялини європейської (Picea Abies (L.) Karsten) в Передкарпатті, Яцик Р. М., Гайда Ю. І. (2013)
Денисова Г. В. - Дендрологічна колекція Неслухівського палацово-паркового комплексу (2013)
Троцюк В. І. - Особливості росту за діаметром дерев букового пралісу, Миклуш С. І., Коммармот Б., Хобі М. Л. (2013)
Шлапак В. В. - Вирощування садивного матеріалу Pinus Sylvestris L. в Притясминських борах (2013)
Шпарик Ю. С. - Динаміка параметрів букового пралісу, Яновська І. М. (2013)
Ярощук Р. А. - Особливості поширення псевдотсуги Мензіса (Pseudotsuga Menziesii (Mirb.) Franco) у штучних лісових насадженнях Західного Лісостепу України (2013)
Громяк О. Ю. - Дослідження особливостей морфолого-таксаційної будови соснових деревостанів у суборових умовах, Гриник Г. Г., Ярош М. І. (2013)
Солодкий В. Д. - Проблеми збереження ґрунтового покриву схилів Буковинських Карпат і Передкарпаття, Робулець С. В., Заячук В. Я. (2013)
Челядин Л. І. - Технологічні особливості виготовлення еплоізоляційних будівельних матеріалів із золошламошлакових відходів, Хомин В. Р., Новосад П. В., Позняк О. Р. (2013)
Тарнавський А. Б. - Використання сухого сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС, Сукач Р. Ю., Сукач Ю. Г., Колісник М. Я. (2013)
Назаровець У. Р. - Фізико-хімічні та агрохімічні властивості ґрунтів Подорожненської копальні, Марискевич О. Г. (2013)
Ривак О. С. - Залучення інвестицій у туристично-рекреаційну галузь Тернопільщини (2013)
Савіцька О. П. - Сучасні тенденції розвитку туристичного бізнесу в Україні, Савіцька Н. В. (2013)
Яковишин В. М. - Хімічні властивості ґрунтів в умовах потенційної ерозійної небезпеки, Юхновський В. Ю. (2013)
Коржов В. Л. - Вибір типу та обґрунтування параметрів канатних лісотранспортних установок, Ацбергер Й. Л. (2013)
Солонинка В. Р. - Дослідження режимних параметрів процесу склеювання деревини дуба модифікованими полівінілацетатними дисперсіями (2013)
Рыбицкий П. Н. - Зависимость эксплуатационных характеристик лакокрасочного покрытия от метода подготовки подложки, Клишова В. С. (2013)
Вальнюк Р. М. - Вплив показників пожежної безпеки на сферу застосування сендвіч-панелей, Малець І. О. (2013)
Данчук М. І. - Теплоакумулятивні властивості солей-кристалогідратів як акумуляторів сонячної енергії в геліосистемах, Озарків І. М., Федина М. Ф., Кочубей В. В. (2013)
Демкевич Л. І. - Шкіряна сировина: способи консервування, попередження мікробного псування та поліпшення якості, Барна М. Ю., Сафронова О. В., Уська А. М. (2013)
Капустянський А. О. - Шляхи підвищення надійності та економічності спалювання непроектного твердого палива, Побігушка В. І. (2013)
Аніловська Г. Я. - Зовнішні загрози діяльності підприємств в умовах конкурентно-ринкового середовища, Думич Т. Я. (2013)
Карпінський Б. А. - Соціально-економічний розвиток території та нарощування надходжень від бюджетоутворювальних податків: взаємозв'язок, оцінювання, динаміка, Шкулка С. К. (2013)
Денис О. Б. - Напрямки вдосконалення дивідендної політики вітчизняних акціонерних товариств, Дунас Н. В. (2013)
Ільїна К. О. - Зарубіжний досвід фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки (2013)
Бабець І. Г. - Методичні підходи до оцінювання бюджетної безпеки України, Івах О. В. (2013)
Блонська В. І. - Шляхи вдосконалення управління інвестиційною діяльністю торговельного підприємства (на прикладі Львівської області), Прихильний Р. І. (2013)
Бобрович О. Б. - Методичні підходи до оцінювання аудиторського ризику (2013)
Висоцька І. Б. - Оптимізація структури капіталу підприємства з метою підвищення його фінансової безпеки, Комаричина В. В. (2013)
Горалько О. В. - Бюджетна складова системи забезпечення фінансової безпеки, Горайська О. В. (2013)
Гунчак Н. В. - Ефективність системи державного регулювання інтелектуалізації економіки УкраїнИ (2013)
Демедюк Л. В. - Проблеми сталого розвитку особистих селянських господарств приміської зони (2013)
Добуш З. О. - Стан і тенденції розвитку роздрібної торгівлі - детермінанта ефективності її регулювання (2013)
Сітка М. Р. - Системний підхід до формування та розвитку соціально-трудових відносин на підприємствах торгівлі (2013)
Дуда С. Т. - Діагностика управління обіговим капіталом підприємства, Андрушків І. М. (2013)
Дуда С. Т. - Теоретичні аспекти оцінювання ефективності використання основних фондів торговельного підприємства, Якимів О. М. (2013)
Дуляба Н. І. - Удосконалення цінової політики підприємства - стратегічна альтернатива збільшення його доходів, Зілінська І. Б. (2013)
Кузик О. В. - Особливості впливу економічної політики держави на поведінку вітчизняних домогосподарств (2013)
Кулиняк І. Я. - Проблеми моніторингу витрат на рекламу, Перелигіна О. В. (2013)
Лазур C. П. - Податкове навантаження як критерій оцінювання якості податкової політики України (2013)
Мартин О. М. - Пожежна безпека - складова національної безпеки: її суть та зв'язок з економічною безпекою (2013)
Михайляк І. В. - Вплив світової економічної кризи на зовнішньоторговельні відносини україни та Європейського Союзу (2013)
Осідач О. Б. - Стратегічні технологічні альянси: відображення глобальної інноваційної системи та розвитку національного господарства (2013)
Паньків Х. П. - Теоретичні основи банківської ліквідності (2013)
Поповіченко Ю. А. - Функціональні механізми зміцнення економічної безпеки суб'єктів малого підприємництва (2013)
Сушко Д. С. - Супутні послуги в системі аудиторської діяльності (2013)
Кухар І. Р. - Контроль використання коштів місцевих бюджетів України (2013)
Куцик А. С. - Експертна система для реалізації нечітких алгоритмів керування технологічним процесом гранулювання, Курка Р. Р. (2013)
Грицюк П. Ю. - Електронні гроші - нове досягнення криптографії та інформаційних технологій, Грицюк Ю. І. (2013)
Васьків О. М. - Автоматизація процесу вибору оптимальної стратегії розвитку підприємства в умовах ринку та невизначеності, Здрок В. В. (2013)
Гурняк І. Г. - Моделювання оптимальних еколого-економічних стратегій діяльності деревообробних підприємств (2013)
Прокопович О. Р. - Оптимізаційна модель еколого-економічних зв'язків у кластері меблевого виробництва (2013)
Фединець Н. І. - Ділові ігри - активний метод навчання у підготовці фахівців з менеджменту (2013)
Флис І. М. - Реадмісія - фактор стабілізації міграційних процесів (2013)
Августин Р. Р. - Економічний персоналізм - інституційна основа діяльності Союзу Українських Купців і Промисловців у 1934-1939 роках (2013)
Проців О. Р. - З історії розведення мисливських собак у Галичині початку ХХ століття (2013)
До відома авторів статей (2013)
Содержание (2013)
Лієв О. С. - Система регулювання туристської діяльності Російської Федерації (2013)
Колесник В. І. - Статистичне вивчення впливу туризму на економіку держави (2013)
Маркіна І. А. - Теоретичні та практичні засади розвитку плодоовочевого комплексу (2013)
Сафонов Ю. М. - Економічна концепція конкурентоспроможності промислової продукції в сучасних умовах (2013)
Міщенко В. Я. - Спрощення режимів оподаткування підприємств малого і середнього бізнесу в умовах економічної нестабільності, Бондаренко Д. А. (2013)
Ткачук О. М. - Державне регулювання розвитку малого та середнього бізнесу в регіоні (2013)
Дятлова В. В. - Концепція трансформації системи організаційно-технічного регулювання національної економіки (2013)
Кулішов В. В. - Мінімізація ризиків в умовах фінансової нестабільності (2013)
Момотюк Л. Є. - Роль системи національних рахунків у статистиці фінансів (2013)
Остряніна С. В. - Перспективні напрями розвитку агропромислового комплексу у контексті забезпечення продовольчої безпеки України (2013)
Поліщук О. А. - Особливості молодіжної зайнятості на ринку праці (2013)
Фігурка М. В. - Розвиток конкурентного середовища на ринках природних монополій в Україні (2013)
Лютий С. В. - Циклічна політика держави як елемент розвитку економіки (2013)
Стельмах О. А. - Концепція державного регулювання туризму в Україні (2013)
Черниш І. В. - Вплив державної політики на розвиток туристичної галузі (2013)
Черненко К. В. - Економічні особливості ефективності підприємств зернопереробного підкомплексу (2013)
Скосирська С. В. - Інститут державно-приватного партнерства в системі мотивації кредитування сільськогосподарських товаровиробників (2013)
Гераймович В. Л. - Державна фінансова підтримка агропромислових підприємств в Україні (2013)
Прутська Т. Ю. - Розвиток інвестиційних процесів в агропромисловому комплексі України (2013)
Воробець Т. І. - Принципи та показники оцінювання стійкості функціонування фондового ринку України (2013)
Левицька І. В. - Інноваційне спрямування інвестиційних коштів як інструмент забезпечення розширеного відтворення (2013)
Гнатківський Б. М. - Національна кредитна кооперація в контексті міжнародного досвіду: теоретичні аспекти, Бульботка О. (2013)
Савін С. Ю. - Соціальні інновації у забезпеченні економічного зростання (2013)
Мякотіна Н. А. - Концептуальні положення розвитку і використання людського капіталу в Україні (2013)
Мамаєва Г. С. - Науково-методичний підхід до оцінки збалансованості стійкого розвитку торговельного підприємства (2013)
Шастун С. В. - Стратегія формування доходів як важливий інструмент забезпечення стійкого розвитку підприємства (2013)
Зінов’єв Ф. В. - Якість сучасних дисертацій: проблеми, шляхи вирішення (2013)
Савіна Г. Г. - Науково-методичні підходи до оцінки вартості бренду, Швець О. О., Шаповалюк М.В. (2013)
Ревтюк Є. А. - Щодо уточнення форм використання людського капіталу в діяльності суспільно-господарських систем (2013)
Скринько Н. В. - Ціннісний портрет студентської молоді, Лозна К. О. (2013)
Хімченко А. М. - Генеза та структуризація понять "соціальна відповідальність" та "корпоративна соціальна відповідальність" в сучасних умовах функціонування економіки України (2013)
Підпанок А. О. - Еволюція наукової думки трактування поняття "виробнича потужність" (2013)
Карпенко Д. В. - Сучасні підходи до трактування сутності категорії "дохід" (2013)
Іщейкін Т. Є. - Моделювання розповсюдження інновацій між кооперативними роздрібними торговельними підприємствами на ґрунті теорії дифузії (2013)
Башта О. І. - Ноосферний розвиток енергоефективності регіонів України, Іванова А. С. (2013)
Окландер Т. О. - Стратегічний аналіз виявлення резервів підвищення інвестиційної привабливості регіону, Топор Л. І. (2013)
Ржепішевська В. В. - Концептуальні засади формування і реалізації освітнього потенціалу інноваційного розвитку регіону (2013)
Подать В. М. - Дослідження впливу рівня операційного левериджу на прибуток туристичних підприємств ПБК (2013)
Цьохла С. Ю. - Програма створення служби економічної безпеки на підприємстві (2013)
Маркіна І. А. - Стратегічне управління прибутком торговельного підприємства з урахуванням стадії його життєвого циклу, Вороніна В. Л. (2013)
Ушкаренко Ю. В. - Особливості розвитку інтеграційних процесів у кооперативному секторі економіки України (2013)
Ушкаренко Ю. В. - Методологічні підходи до визначення конкурентного потенціалу харчової промисловості, Петлюченко В. В. (2013)
Скоробогатова Т. М. - Деякі питання управління діяльністю підприємств ресторанного господарства: маркетингові та логістичні підходи (2013)
Нестуля О. О. - Найдавніші уявлення про лідерство: Єгипет, Передня Азія (2013)
Сурніна К. С. - Корпоративна соціальна відповідальність в управлінні акціонерними товариствами (2013)
Нохріна Л. А. - Ринок туристських послуг: функції, риси, ознаки, Абрамов В. В., Гуцалюк Є. І. (2013)
Біловол Р. І. - Стратегія і тактика антикризового управління підприємством (2013)
Баран Р. Я. - Управління вибором цінових стратегій при формуванні оптимальної структури асортименту, Романчукевич М. Й. (2013)
Вдовенко Н. М. - Теоретичний дискурс диверсифікації рибного господарства в напрямку розвитку аквакультури (2013)
Плугарь О. В. - Підходи до управління споживчою цінністю рекреаційного продукту (2013)
Драбаніч А. В. - Аналіз ринку страхових послуг для фізичних осіб, Доброновська І. Г. (2013)
Карташевська І. П. - Теоретичні та праксеологічні аспекти оцінки ефективності управління в туризмі (2013)
Киренкіна Е. С. - Особливості та тенденції розвитку ринку консалтингових послуг в Україні, Садлаєва А. М. (2013)
Мусієнко В. Д. - Стан та аналіз проблем функціонування технопарків в Україні, Бондар А. Ю., Петрова А. Є. (2013)
Афанасьєв І. Є. - Удосконалення системи управління виробництвом концентрату в умовах ринкових перетворень (2013)
Афанасьєва М. Г. - Моделювання стратегії розвитку гірничорудного підприємства на підґрунті особливостей комплексного освоєння рудних родовищ з урахуванням ризику (2013)
Олексенко C. В. - Сучасні тенденції розвитку підприємств агросфери та харчової промисловості у контексті їх взаємозв’язку та взаємозалежності (2013)
Джаферова С. Е. - Теоретико-методичні передумови стандартизації та гармонізації системи бухгалтерського обліку в сучасних умовах (2013)
Дарчук В. Г. - Аналіз розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні (2013)
Положаєнко С. А. - Вибір показників для моделювання інноваційної діяльності підприємства, Прокопенко В. П., Танасенко М. О. (2013)
Рогатенюк Е. В. - Аналіз кількісних моделей оцінки ймовірності банкрутства підприємств (2013)
Боковець В. В. - Діагностика ефективності управління підприємством, Йокало Ю. В., Маліцька О. А. (2013)
Поліщук І. І. - Впровадження системи оцінки персоналу з метою ефективного управління персоналом організації (2013)
Пойда-Носик Н. Н. - Теоретичні узагальнення сутності та структури економічної безпеки корпоративного підприємства (2013)
Васильчук Н. О. - Проблеми розвитку персоналу підприємства: стратегічний аспект (2013)
Павленко І. Г. - Принципи управління сучасним готельним підприємством (2013)
Жувагіна І. О. - Чинники формування інвестиційного потенціалу підприємства роздрібної торгівлі (2013)
Скрипник Г. О. - Управління фінансовими ресурсами аграрного підприємства (2013)
Сумець О. М. - Алгоритм визначення максимальних логістичних витрат на здійснення логістичної діяльності підприємства (2013)
Бериславська А. В. - Визначення рівня мотивації праці управлінського персоналу підприємства (2013)
Короленко Ю. М. - Теоретичні основи формування конкурентної стратегії підприємства (2013)
Адвокатова Н. О. - Управління інноваційною діяльністю взуттєвих підприємств з метою забезпечення якості туристичного продукту (2013)
Посторонко В. М. - Конкурентоспроможність та якість у формуванні конкурентного потенціалу підприємств харчової промисловості (2013)
Стефанишин Л. С. - Алгоритм імітаційної моделі виробничо - логістичної системи газорозподільних підприємств (2013)
Матвіїв М. Я. - Технології бенчмаркінгу готельних підприємств (2013)
Ковальчук С. В. - Концептуальні підходи до формування маркетингових стратегій інноваційного розвитку промислових підприємств (2013)
Зацна Л. Я. - Маркетинг медичних послуг та особливості розвитку ринку медичних установ в умовах трансформації економіки, Івашків Т. І. (2013)
Погасій В. І. - Маркетингова стратегія просування бренду на ринку житлової нерухомості м. Києва: реалії ринку та шляхи підвищення ефективності (2013)
Козин Л. В. - Соціально-відповідальний маркетинг як форма реалізації концепції сталого розвитку на рівні управління підприємством (2013)
Тягунова Н. М. - Теоретичне обґрунтування функціонування служби маркетингу у ВНЗ (2013)
Білецька І. М. - Україна в системі міжнародних транспортних коридорів: проблеми та перспективи розвитку, Кузів І. В. (2013)
Побірченко В. В. - Досвід Чехії щодо формування інноваційної політики, Логасюк Ю. А. (2013)
Побірченко В. В. - Сучасні напрямки та заходи державного регулювання розвитку сільських територій в Європейському Союзі, Феденко Я. В. (2013)
Побірченко В. В. - Передумови формування, особливості реалізації спільної торговельної політики Європейського Союзу, Хачатурян Л. М. (2013)
Самойленко І. О. - Регіональний ринок електроенергії як фактор розвитку енергетичної галузі (2013)
Молодченко О. М. - Визначення ролі взаємозв’язку грошової маси та інфляційного зростання в економіці Чеської Республіки (2013)
Бут Т. В. - Аналіз стану зовнішньоекономічної діяльності металургійного комплексу регіону (2013)
Рудник Д. І. - Практика запровадження сучасних стратегій злиття та поглинання ТНК (2013)
Гаранська І. О. - Наслідки кризи субстандартного іпотечного кредитування для світової економіки (2013)
Гаджієв Н. О. - Ефективність захисних мір конкурентної політики (2013)
Емінов З. Н. - Регіональні особливості міграційних процесів в Азербайджані (2013)
Алієва Н. Р. - Пропозиції з оптимізації пільгових ставок у Азербайджанській Республіки (2013)
Рецензія на монографію (2013)
Анотації (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Shmychkova O. - Influence of Bi3+ Ions on Kinetics of Lead Dioxide Electrodeposition from Methanesulfonate Electrolytes, Magamedova A., Girenko D., Luk’yanenkoT. Luk’yanenkoT., Velichenko A. (2013)
Semenyshyn D. - Regularities in the Crystal Structures of Heterocationic Octacyanometallates(IV) Molybdenum and Tungsten, Typilo I., Gladyshevskii R., Starchevskyy V. (2013)
Freik D. - Point Defects and Physico-Chemical Properties of Crystals in Pb-Bi-Te System, Turovska L. (2013)
Harkov S. - Synthesis of 3S-Substituted Triazino, Havrylyuk D., Lesyk R. (2013)
Lozynska L. - Specrophotometric Investigation of Palladium(II) Ions Interaction with 5-Hydroxyimino-4-imino-1,3-thiazolidin-2-one, Tymoshuk O. (2013)
Klenina O. - QSAR Studies of Some Thiazolo, Drapak I., Chaban T., Ogurtsov V., Chaban I., Golos I. (2013)
Oh D. - Synthesis and Characterization of Fluorene-Imidazole Copolymers, Park Y., Lee W., Park M., Jung K., Park J. (2013)
Bashta B. - Synthesis and Properties of Carboxy-Containing Peroxy Oligomer, Bruzdziak P., Astakhova O., Shyshchak O., Bratychak M. (2013)
Savchenko I. - Structural Organization of Polymer Metal Complexes with Water or Phenanthroline and their Influence on Luminescence Properties, Berezhnytska A., Fedorov Y., Rusakova N., Syromyatnikov V., Smola S. (2013)
Grabchuk G. - Features of Methylmethacrylate Thermopolymerization in the Presence of Intraionic Dyes, Derevyanko N., Ishchenko A. (2013)
Bratychak M. - Synthesis and Application of Epoxy-Oligoesteric Mixtures of ED-20 Epoxy Resin Peroxide Derivative During Crosslinking, Chopyk N. (2013)
Yatsyshyn M. - Hybrid Mineral-Polymeric Composite Materials on the Basis of the Polyaniline and Glauconite-Silica, Reshetnyak O., Dumanchuk N., Kulyk Y., Fartushok N., Stadnyk Y. (2013)
Kashcheyev O. - Behavior of Y Type Zeolite Catalyst under Aerosol Nanocatalysis Conditions, Glikina I., Glikin M. (2013)
Dias F. - Starch Fatty Esters for Potential Use in Petroleum Industry, Souza R., Lucas E. (2013)
Belostotskaja I. - Dependence of Phenol Toxicity on Kind and Position of Substitutes, Burlakova E., Misin V., Nikiforov G., Khrapova N., Shtol’ko V. (2013)
Barna I. - Intradiffusion Mass Transfer during Drying of Slag Gravel Raw Granule, Gumnytskyi Y., Atamanyuk V. (2013)
Nykypanchuk M. - Effect of Modified Bitumen on Physico-Mechanical Properties of Asphalt Concrete, Hrynchuk Y., Olchovyk M. (2013)
Polutrenko M. - Effect of Nitrogenated Corrosion Inhibitors on the Growth and Ferment Activity of Sulfur Cycle Bacteria, Pilyashenko-Novokhatnyi A. (2013)
Vasyliev G. - Comparative Assessment of Corrosion Behaviour of Mild Steels 3, 20 and 08KP in Tap Water, Brovchenko A., Herasymenko Y. (2013)
Baryshnikov G. - Professor Boris Minaev. 70-Years Jubilee and 50 Years in Science, Minaeva V. (2013)
Brostow W. - POLYCHAR 21 World Forum on Advanced Materials (2013)
Baryshnikov G. - International Symposium "Spin Chemistry and Beyond" Dedicated to Professor Boris Minaev's 70th Birthday, Minaeva V. (2013)
Белых С. И. - Оценка эффективности экспериментальной модели оптимизации обучения студентов факультета физического воспитания (2013)
Бринзак С. С. - Роль силового тренинга в физической подготовке игроков студенческой баскетбольной команды, Краснов В. П. (2013)
Гавришова Е. В. - О регулировании двигательной активности студентов с учётом мотивации достижения успеха или избегания неудач, Горелов А. А. (2013)
Герасевич А. Н. - Сравнительная характеристика отдельных показателей морфофункционального состояния организма современных студентов (часть 1), Шитов Л. А., Шитова Е. М., Боковец В. С., Щеновский Ю. И., Гмир Т. А., Пархоц Е. Г. (2013)
Денисенко И. А. - Особенности изменений функционального состояния сердечно-сосудистой системы девушек 18-19 лет в процессе занятий спортивно-оздоровительным туризмом (2013)
Долинный Ю. А. - Физическое воспитание студентов на основе спортивно ориентированных технологий, Олейник О. Н., Сорокин Ю. С., Хоменко А. А. (2013)
Дорошенко Э. Ю. - Модельные показатели технико-тактических действий в системе управления соревновательной деятельностью волейболистов (2013)
Дрогомерецкий В. В. - Применение средств оздоровительного плавания с целью коррекции нарушений суставно-связочного аппарата студентов, Кондаков В. Л., Горелов А. А (2013)
Коновалов В. В. - Обоснования оптимального уровня развития основных физических качеств, которые обеспечивают высокий уровень функциональное состояние курсантов в период летной подготовки, Кирпенко В. Н., Маракушин А. И., Поддубный А. Г. (2013)
Кутек Т. Б. - Применение технических средств в процессе подготовки квалифицированных спортсменок (2013)
Латышев С. В. - Системный подход к проблеме индивидуализации подготовки борцов, Коробейников Г. В. (2013)
Макарова О. В. - Количественная оценка состояния свода стоп гимнасток на различных этапах многолетней подготовки (2013)
Передерий А. В. - Структура обеспечения функционирования программ Специальных Олимпиад (2013)
Подригало Л. В. - Сравнительный анализ витаминного статуса школьников в рекреационном периоде, Платонова А. Г., Цеслицка М. (2013)
Сергиенко В. Н. - Комплексная оценка развития силовых способностей студентов высших учебных заведений (2013)
Усков С. В. - Формирование стрессоустойчивости у студенческой молодёжи в процессе занятий единоборствами в вузе (2013)
Холодова О. С. - Моделирование соревновательной деятельности квалифицированных спортсменов, специализирующихся в шорт-треке, на дистанции 1500 м (2013)
Сотооде Казем - Влияние последовательности упражнений для туловища на степень повреждения мышц у нетренированных мужчин , Мирзаеи Бахман, Рахмани-Ниа Фархад (2013)
Требования к статьям в журнал (2013)
Title (2013)
Content (2013)
Chaban K. - The efficiency analysis of the switching fields of an EWSD V.15 digital switching system, Laba H. (2013)
Dochviri J. - Bellman dynamic programming of a time-varying electric drive, Khachapuridze O. (2013)
Druzhynin A. - Accelerometer sensing element based on nanostructured silicon, Kogut I., Khoverko Y., Golota V. (2013)
Gepko I. - Coding technique of out-of-band power reduction of multicarrier CDMA and OFDM systems (2013)
Hamola O. - Electromagnetic circuit model of eddy-current defectoscope, Hamola M., Horyachko V. (2013)
Hoblyk V. - Modeling the radiation field of a slot antenna in a finite size screen, Liske O. (2013)
Howykowycz M. - Development of "surface” shape elements on the basis of invariant approximations technique (2013)
Kaczorek T. - Positive Fractional and Cone Fractional Linear Systems with delays (2013)
Kandyba A. - Microprocessor-controlled device for fastening steel pegs by electric arc method (2013)
Kovivchak Ya. - Analysis of electromagnetic processes in a turbogenerator with equivalent rotor tooth zones at no-load (2013)
Moroz V. - Investigation of the influence of data finite precision on realization of digital control systems, Turych O. (2013)
Nikolayev D. - Radio frequency resonances inside a human head (2013)
Pistun Ye. - Design of flowmeters for fluid energy carriers by means of "Raskhod-RU” CAD, Lesovoy L., Fedoryshyn R. (2013)
Prudyus I. - Spectral based approach to subpixel image formation, Tkachenko V., Kondratov P., Lazko L., Fabirovskyy S. (2013)
Puchala D. - Parametrized orthogonal transforms for data encryption, Stokfiszewski K. (2013)
Rassokhina Yu. - Analysis of distributed slot discontinuity in the ground plane of a microstrip line, Krizhanovski V. (2013)
Tchaban V. - Symmetry of energy (2013)
Адырхаев С. Г. - Физкультурно-оздоровительное и спортивное сопровождение обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья в вузе (2013)
Биличенко Е. А. - Гендерные аспекты личностно-мотивационной сферы студентов к занятиям физическим воспитанием и спортом (2013)
Зуозене Илона Юдита - Особенности физической подготовленности и телосложения студентов, занимающихся и не занимающихся спортом (2013)
Киприч С. В. - Совершенствование управления тренировочным процессом боксеров на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям, Донец А. В., Махди Омар Али (2013)
Кульчицкий З. Й. - Анализ основных параметров качества жизни студентов разных специальностей, Курко Я. В. (2013)
Кутергин Н. Б. - Физическое совершенствование курсантов образовательных учреждений правоохранительных органов средствами подвижных игр, Ткаченко А. И., Кулиничев А. Н. (2013)
Латышев С. В. - Программа индивидуализации подготовки в вольной борьбе (2013)
Лисовский В. А. - Значение координационных способностей в проявлении профессионально важных психофизических качеств военных специалистов , Михута И. Ю. (2013)
Луценко Л. С. - Взаимосвязь показателей общей и специальной физической подготовленности спортсменов-черлидеров на этапе специализированной базовой подготовки, Бодренкова И. А. (2013)
Меньших О. Э. - Особенности физического развития школьников и студентов (2013)
Приступа Т. - Влияние частичного спортивного массажа на показатели артериального давления и пульса (2013)
Репко Е. А. - Особенности функциональных и скоростно-силовых возможностей элитных альпинистов и представителей различных видов скалолазания (2013)
Сергиенко Ю. П. - Модели профессиональной готовности курсантов высших военных училищ Вооруженных сил Украины, Андреянов А. М. (2013)
Сергиенко В. Н. - Морфологические показатели студенток 17–20 лет высших учебных заведений (2013)
Соронович И. М. - Особенности функционального обеспечения соревновательной деятельности в спортивных танцах с учетом различий подготовленности партнеров , Чайковский Е. В., Пилевская В. (2013)
Терещенко И. А. - Сенсомоторная координация, теоретическая и физическая (двигательная) подготовленность студентов первого курса высшего учебного заведения физического воспитания и спорта, Оцупок А. П., Крупеня С. В., Левчук Т. М., Болобан В. Н. (2013)
Гиованис В. - Диета лыжников с учетом частоты ужина, Кириакос А., Ефстатхиос В., Ефстатхиа Р., Ефтхимиос Б. (2013)
Подставки Р. - Эффект воздействия обучающих факторов окружающей среды на биологическое развитие студентов первого курса, Зволинська Д., Урбанська-Гизинська Р., Новосельска-Свадьба Д. (2013)
Руководство для авторов (2013)
Перший інформаційний лист про проведення З'їзду Асоціації урологів України (2013)
28-й Конгрес Європейської асоціації урологів (2013)
Горпинченко И. И. - Терапия симптомов нижних мочевых путей при доброкачественной гиперплазии предстательной железы и хроническом простатите (по материалам 28-го Конгресса Европейской Ассоциации Урологов), Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2013)
Кукурекин Ю. В. - Особенности обязательной психотерапии в кабинете сексопатолога, Акулинин В. Н., Бушученко А. Н., Рыбаков Н. Ю. (2013)
Шекера О. Г. - Забезпечення прав людини у медичній галузі (2013)
Кочарян Г. С. - Механизмы влияния феромонов. Существует ли вомероназальная система человека? (Дискуссия) (2013)
Курт Г. Набер - Эффективность и безопасность фитотерапевтического препарата Канефрон®Н в профилактике и лечении урогенитальных и гестационных заболеваний: обзор клинической практики в странах Восточной Европы и Центральной Азии (2013)
Литвинець Є. А. - Урогенітальний хламідіоз: застосування препаратів Глутоксим та Вільпрафен у комплексному лікуванні, Данилків Ю. С., Струтинський Г. М., Литвинець В. Є. (2013)
Горпинченко И. И. - Лечение больных хроническим калькулезным простатитом с применением пептидного биостимулятора Простатилен: первые результаты и перспективы, Мигов В. Г. (2013)
Щукин Д. В. - Анатомия вариантных поясничных вен, Лесовой В. Н., Гарагатый И. А., Антонян И. М., Алтухов А. А., Илюхин Ю. А., Хсаин Редуан (2013)
Горпинченко И. И. - Исследование клинической эффективности альфа1-адреноблокатора тамсулозина у мужчин при хроническом абактериальном простатите/синдроме хронической тазовой боли, Гурженко Ю. Н. (2013)
Голубцова Е. H. - Возможности применения М-холиноблокаторов после оперативных вмешательств на предстательной железе, Велиев Е. И. (2013)
Суслов В. В. - Діагностика та корекція тромбогеморагічних порушень у хворих після простатектомії на хірургічних етапах лікування, Тарабрін О. О., Щербаков С. С., Гавриченко Д. Г., Мазуренко Г. І., Тучков А. В. (2013)
Довбыш М. А. - Изменения уровня простатоспецифического антигена крови у больных раком предстательной железы и доброкачественной гиперплазией предстательной железы на фоне острой задержки мочи, Бачурин В. И., Губарь А. А., Довбыш И. М., Мищенко Е. М. (2013)
Степанов П. И. - Изолированный туберкулез предстательной железы (2013)
Горпинченко И. И. - Изучение эффективности использования препарата Эндуран Форте (на основе маточного молочка) в комплексной терапии экскреторно-токсического бесплодия, Гурженко Ю. Н. (2013)
Похилец С. П. - Наш опыт применения оригинальных селективных альфа1-адреноблокаторов Омник и Омник Окас в лечении больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Кравец Г. В., Варичев И. Н. (2013)
Ворник Б. М. - Лечение пациентов с расстройствами половой идентификации (2013)
Гурженко Ю. Н. - Препарат азитромицин в терапии больных хроническим уретритом уреаплазменной этиологии (2013)
Пепенин В. Р. - Дизурический синдром и хронический простатит у мужчин молодого возраста: возможности терапии препаратом Гентос, Спиридоненко В. В., Пепенин С. В., Арсиенко Л. С., Беличенко О. В., Налетова И. М. (2013)
Кочарян Г. С. - Гипносуггестивная терапия в сексологической практике: модели интервенций (2013)
Бондаренко В. А. - Опыт применения препарата Зиман при терапии идиопатических патоспермий, Минухин А. С., Скорняков Е. И. (2013)
Литвинець Є. А. - Психопатологічні прояви у хворих на хронічний простатит та їх корекція, Сандурський О. П. (2013)
Горовий В. І. - Досвід застосування оксибутиніну в комплексному лікуванні жінок зі змішаним та імперативним нетриманням сечі (2013)
Зайцев В. І. - Удосконалення лікування ниркової кольки з використанням принципів хронотерапії, Ілюк І. І., Святська Л. В. (2013)
Гурженко Ю. Н. - Исследование эффективности препарата Ломадей в комплексном лечении воспалительных заболеваний мужских половых органов на фоне доброкачественной гиперплазии предстательной железы (2013)
Синетар Е. О. - Вплив hibisci extractum siccum у комбінації з левофлоксацином на формування біоплівки збудниками інфекцій сечовивідних шляхів, Лоскутова М. М. (2013)
Черненко В. В. - Метафилактика фосфорнокислого нефролитиаза в условиях определения его этиологических факторов, Клюс А. Л., Черненко Д. В., Савчук В. И., Желтовская Н. И. (2013)
Барало І. В. - Проста залобкова простатектомія та трансуретральна резекція в лікуванні доброякісної гіперплазії та інцидентального раку передміхурової залози (2013)
Мосієнко Г. П. - Поширеність сечокам'яної хвороби серед військовослужбовців за даними ультразвукової діагностики (2013)
Строй О. О. - PADUA-score у хірургічному лікуванні SRM, Лесняк О. М., Івашко В. А., Сабадаш М. Є., Банира О. Б., Собчинський С. А., Шуляк О. В. (2013)
Горпинченко И. И. - Изучение биохимических показателей эякулята при Экскреторно-токсическом бесплодии у мужчин под влиянием препарата Ситопростат, Гурженко Ю. Н. (2013)
Спиридоненко В. В. - Фармакологічні можливості екстракту якірців сланких у чоловіків з екскреторно-токсичним непліддям, Пепенін В. Р. (2013)
Базалицька С. В. - Особливості експресії протеїну Claudin 11 при чоловічій неплідності у хворих із забруднених радіонуклідами регіонів, Персидський Ю. В., Нікітін О. Д. (2013)
Возіанов С. О. - Рання діагностика раку передміхурової залози: математична модель калькулятора ризику, Григоренко В. М., Данилець Р. О., Нікітаєва Н. В., Гурженко А. Ю. (2013)
Литвинець Є. А. - Хронічний простатит та урогенітальний хламідіоз: ефективність комплексної терапії, Сандурський О. П. (2013)
Любчак А. М. - Заместительная уретропластика при протяженных стриктурах мочеиспускательного канала (2013)
Кустова С. П. - Фармакотерапія спермопатії, що спричинена екзогенним надходженням кадмію, за допомогою андрогелю, Коренєва Є. М., Карпенко Н. О., Бречка Н. М., Смолєнко Н. П., Ричкова С. С., Бойко М. О. (2013)
Клименко П. М. - Определение уровня С-реактивного протеина у пациентов с опухолями почек как маркер выживаемости, Сагоконь А. В. (2013)
Кочарян Г. С. - Преждевременная эякуляция: терминология, эпидемиология, дефиниции, "философия" диагноза (2013)
Квятковский Е. А. - Значение применения урофлоуметрии на амбулаторном приеме у уролога, Квятковский А. Е., Квятковская Т. А. (2013)
Войцешин В. В. - Застосування малоінвазивних методик лікування сечокам'яної хвороби в урологічному відділенні Хмельницької обласної лікарні, Собчинський С. А., Підмурняк О. О., Монастриський В. М., Алешко О. А. (2013)
Возіанов С. О. - Диференціація ступеня ішемічного ушкодження паренхіми нирки у хворих на нефролітіаз із обструкцією сечоводу, Черненко В. В., Мигаль Л. Я., Нікуліна Г. Г., Ладнюк Р. Є. (2013)
Жильчук Ю. В. - Ад’ювантна та рятівна променева терапія у хворих на рак передміхурової залози, Сакало В. С., Бондаренко Ю. М., Сакало А. В., Черниченко О. А. (2013)
Лесовой В. Н. - Наш опыт радикальной простатэктомии, Хареба Г. Г., Щукин Д. В., Ханжин В. В., Черныш П. Б. (2013)
Любчак А. М. - Контактное лазерное дробление камней мочеточников и почек, Гребенюк Р. П., Строганова Е. П. (2013)
Степушкин С. П. - Трудности и особенности осложнений уретероскопии, Соколенко Р. В., Алифанов И. Д., Новиков В. О. (2013)
Козюберда А. В. - Ишемический приапизм (клинический случай) (2013)
Кузнецов В. В. - Рациональное применение антибактериальных препаратов в урологическом отделении, Полегенько С. М. (2013)
Пасєчніков С. П. - Зв’язок інфікованості Trichomonas vaginalis з особливостями клінічного перебігу захворювання та післяопераційним періодом у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Грицай В. С., Глєбов А. С. (2013)
Бачурин Г. В. - Профилактика осложнений в ранний послеоперационный период у пациентов с заболеваниями предстательной железы, Коломоец Ю. С. (2013)
Колесник Н. А. - NGAL и IL-18 как диагностические маркеры у больных пиелонефритом, Дриянская В. Е., Гайсенюк Ф. З., Шраменко Е. К., Степанова Н. М. (2013)
Возіанов С. О. - Порушення мінеральної щільності кісток у хворих на рак передміхурової залози, що отримують інтермітивну гормонотерапію, Черниченко О. А., Сакало В. С., Бондаренко Ю. М., Сакало А. В. (2013)
Сакало А. В. - Роль судинного ендотеліального фактора росту (VEGH) та щільності мікросудин у пухлинній тканині хворих на герміногенні пухлини яєчка, Захарцева Л. М., Сакало В. С., Бондаренко Ю. Н., Черьомуха С., Куранов Ю. Ю., Ковальов П. М. (2013)
Колесник М. О. - Індекс оксидативного стресу як прогностичний маркер рецидивного пієлонефриту у жінок, Степанова Н. М., Король Л. В., Мигаль Л. Я., Романенко О. А. (2013)
Борисов С. О. - Комплексна терапія гострого необструктивного пієлонефриту з використанням препарату антиадгезивної дії, Борисов А. В., Костєв Ф. І., Пивоварчук Р. Я. (2013)
Мигаль Л. Я. - Активність запального процесу в нирках, вік та ензими сечі у дітей, хворих на пієлонефрит, Король Л. В., Багдасарова І. В., Лавренчук О. В., Фоміна С. П. (2013)
Пирогов В. О. - Розроблення способу медикаментозної корекції структурно-функціонального стану ішемічної нирки за допомогою фактора росту фібробластів та інтерлейкіну-10 в експерименті, Возіанов О. Ф., Нікуліна Г. Г., Кордюм В. А., Романенко А. М. (2013)
Мигаль Л. Я. - Ензимуричні критерії діагностики прихованої дисфункції канальцевого апарату паренхіми нирок у дітей з уродженим міхурово-сечовідним рефлюксом, Нікуліна Г. Г., Петербургський В. Ф., Каліщук О. А., Сербіна І. Є. (2013)
Савчук Р. В. - Энергетический обмен в ткани детрузора в условиях экспериментального гиперактивного мочевого пузыря, Ходос В. М. (2013)
Нікуліна Г. Г. - Ензимоіндикатори оцінювання ефективності корекції порушень кровообігу в нирках із експериментальною ішемією, Пирогов В. О., Мигаль Л. Я., Нікітаєв С. В., Сербіна І. Є. (2013)
Куранов Ю. Ю. - Значення профілактичної двобічної пахвинно-стегнової лімфаденектомії у хворих на рак статевого члена, Мрачковський В. В., Кондратенко А. В., Сакало В. С., Сакало А. В. (2013)
Сербіна І. Є. - Експериментальне дослідження паренхіми нирок у кроля при моделюванні однобічного ішемічного ушкодження, Нікуліна Г. Г., Мигаль Л. Я., Пирогов В. О., Нікітаєв С. В. (2013)
Костев Ф. И. - Недержание мочи при напряжении: упражнения Кегеля, электростимуляция или магнитная иннервация тазового дна?, Шостак М. В., Петровский Ю. Ю. (2013)
Савчук Р. В. - Применение препарата Флавия в комплексном лечении после экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии конкрементов почек и мочеточников, Костев Ф. И., Ухаль Е. М. (2013)
Ухаль Е. М. - Диагностика кист почек при скрининговом ультразвуковом исследовании больных с артериальной гипертензией и особенности выявления у этих пациентов признаков малигнизации сложных кистозных образований, Кваша О. Н., Ухаль М. И. (2013)
Шостак М. В. - Экстракорпоральная магнитная иннервация тазового дна в лечении хронической тазовой боли, ассоциированной с хроническим простатитом категории ІІІБ, Костев Ф. И., Петровский Ю. Ю. (2013)
Бабелюк В. Є. - Деякі біофізичні і гематологічні кореляти рівня тестостеронемії у здорових чоловіків, Попович І. Л. (2013)
Ухаль М. И. - Тактика лечения сложных парапельвикальных кист и паренхиматозных опухолей в сочетании с мочекаменной болезнью единственной функционирующей почки, Ухаль Е. М., Кваша А. Н., Пустовойт И. П. (2013)
Абдула А. Б. - Особенности физиологической реакции организма футболистов 10-12 лет на выполнение упражнений с использованием различных методов тренировок, Лебедев С. И. (2014)
Баламутова Н. М. - Исследование показателей специальной работоспособности и объёма тренировочных нагрузок у пловцов в процессе годичной подготовки, Ширяева С. В. (2014)
Болах Б. - Оценка восприятия качества жизни спортсменов-инвалидов, Приступа Т. (2014)
Захарова Л. В. - Обоснование интегрального подхода к физкультурно-оздоровительной деятельности студенток специальных медицинских групп, Люлина Н. В. (2014)
Ильницкая А. С. - Авторский интернет-блог как информационно-коммуникационная технология в образовательном пространстве в области физического воспитания студентов, Козина Ж. Л., Барыбина Л. Н., Коломиец Н. А., Цеслицка М., Станкевич Б., Пилевска В. (2014)
Козина Ж. Л. - Теоретико-методологическое обоснование развития скоростно-силовых качеств в скалолазании, Репко Е. А., Прусик К., Прусик Е., Цеслицка М. (2014)
Колокольцев М. М. - Повышение физического здоровья иностранных студентов, обучающихся в техническом вузе Прибайкалья, Амбарцумян Р. А. (2014)
Пятничук Г. А. - Оценка физической работоспособности студентов на протяжении недельного учебного цикла (2014)
Стеценко А. И. - Высшие достижения украинского пауэрлифтинга на международных соревнованиях в период его зарождения и становления (1981-2012 гг.) (2014)
Черненко С. А. - Характеристика влияния специализаций на динамику развития функциональных и двигательных способностей студентов 3–5 курсов (2014)
Подставки Р. - Влияние квалификации учителя физического воспитания на двигательную активность школьников начальной школы, Борыславски К. (2014)
Хосеини Растегар - Влияние 8 недель аэробных и силовых тренировок на артериальное давление студентов не факультета физического воспитания, Гхасеми Фатемех, Хосеини Махри (2014)
Требования к статьям в журнал (2014)
Гайда Ю. І. - Методика комплексного оцінювання генетичних резерватів лісових деревних порід, Яцик Р. М. (2013)
Козловський М. П. - Вплив підліску у грабових дібровах на формування угруповань ґрунтових нематод, Бондаренко Т. В. (2013)
Дрозда В. Ф. - Особливості біології, екології та контроль чисельності каштанової мінуючої молі Cameraria ohridella Desch. & dimic (Lepidoptera, Gracillariidae) в умовах Полісся, Кочерга М. О., Мельничук С. Д., Гойчук А. Ф., Брайко В. Б. (2013)
Василишин Р. Д. - Енергетика лісових екосистем: основні напрями та тенденції наукових досліджень (2013)
Вітенко В. А. - Таксономічний склад деревних рослин адміністративної території Уманського національного університету садівництва, Козаченко І. В. (2013)
Василенко І. Д. - Пухові та безпухові тополі на території міста Біла Церква, Філіпова Л. М., Фучило Я. Д. (2013)
Гайова Ю. Ю. - Поширення асоціації Aegopodio-Parietarietum officinalis на території Мошногірського кряжу (2013)
Горбенко Н. Є. - Формування газонів на території Ботанічного саду НЛТУ України, Гриник О. М. (2013)
Кендзьора Н. З. - Особливості феноритміки вегетації деревно-чагарникових рослин дендропарку Ботанічного саду НЛТУ України, Мельник Ю. А., Івченко А. І., Мельник А. С. (2013)
Павлишин М. Л. - Доцільність перероблення ягід Amelanchier ovalis і квіток Hibiscus sabdariffa в біологічно активні добавки, Бурак Є. І. (2013)
Коваль І. М. - Дендрохронологічний аналіз сосни кримської на південних схилах Кримських гір, Швец Ю. П., Плугатарь С. А., Папельбу В. В., Грицай А. А. (2013)
Матейко І. М. - Моделювання параметрів крони дерев у насадженнях ясена звичайного в умовах правобережного лісостепу України (2013)
Пукман В. В. - Дослідження росту та розвитку деревостанів клена-явора (Acer pseudoplatanus l.): сучасний європейський досвід (2013)
Рибак Ю. Л. - Зміна електрофізіологічної активності у дерев сосни звичайної, уражених шютте звичайним, Заїка В. К. (2013)
Чонгова А. С. - Просторово-композиційна організація та естетична оцінка парку "енергетиків" міста Запоріжжя (2013)
Шарапа О. С. - Перспективи напіввільного розведення Bison bonasus L. в Україні (2013)
Шикіло І. С. - Вплив мікрорезонансної біоактивації на вирощування посадкового матеріалу в умовах закритого ґрунту (2013)
Геник Я. В. - Чинники трансформаційних процесів у насадженнях комплексних зелених зон урбанізованих екосистем (2013)
Дубодєлова А. В. - Особливості та тенденції розвитку сільського туризму в Україні, Малкуш Х. Ю. (2013)
Шевченко Г. С. - Перспективи європейської інтеграції ринку туристичних послуг України, Шевченко С. Г. (2013)
Пашкевич Н. А. - Оцінювання адаптації ценопопуляцій Aegilops ovata L. в умовах рекреації (2013)
Грабовський Р. С. - Сучасний стан та перспективи екологізації агровиробництва в Україні, Дудяк Р. П. (2013)
Дерех О. І. - Терморадіаційні характеристики клімату та їх екологічний зв'язок із фітоценозом (2013)
Стельмащук Ю. А. - Технологічне забезпечення екологізації аграрного природно-виробничого капіталу (2013)
Тарас У. М. - Утворення сірчаного кар'єру та супроводжувальні його проблеми в зоні діяльності Яворівського державного гірничо-хімічного підприємста "сірка" (2013)
Мартинців М. П. - Основи автоматизованого проектування підвісних канатних лісотранспортних установок, Рудько І. М., Мартинців В. М. (2013)
Зубков В. Е. - Сепарация мелкозернистых сельскохозяйственных материалов в блокированном псевдоожиженном слое (2013)
Тібілова Л. М. - Компромісне розв'язання задачі розміщення просторового об'єкта, Костишин О. О. (2013)
Семенов А. О. - Використання ультрафіолетового випромінювання для бактерицидного знезараження води, повітря та поверхонь, Кожушко Г. М., Семенова Н. В. (2013)
Башнянин Г. І. - Соціалізація економічних систем в умовах глобалізації: основні теоретичні інтерпретації, Гончарук Л. Я., Михайляк І. В. (2013)
Васильчак С. В. - Теоретичні основи фінансово-економічної безпеки кредитних операцій банку, Жидяк О. Р., Стасюк А. Д. (2013)
Римар М. В. - Ретроспективний аналіз теорій впливу державного боргу на економічний розвиток, Дулин І. С., Макар О. П. (2013)
Васильців Т. Г. - Конкурентні переваги підприємства та обґрунтування стратегії їх забезпечення, Кравчук Н. Я. (2013)
Антофій Н. М. - Вплив науково-технічного прогресу на структурні зрушення у світовому господарстві (2013)
Вівчарук О. М. - Стан розвитку підприємств громадського харчування Львівської області (2013)
Важинський Ф. А. - Розвиток не сільськогосподарського підприємництва на сільських територіях Західного регіону України, Ковач М. Й., Павник М. А. (2013)
Вознюк О. Б. - Вплив Податкового кодексу України на розвиток малого бізнесу (2013)
Горбан І. М. - Методичний підхід до вибору фінансової стратегії розвитку торговельного підприємства в контексті його економічної безпеки (2013)
Должанський А. М. - Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку виробничих витрат на поліграфічних підприємствах, Саракун І. М. (2013)
Жовтанецький В. І. - Виробничі аспекти політики зайнятості в умовах ринку, Заблоцький Б. Ф. (2013)
Коновал С. Е. - Світовий досвід державного регулювання фінансової системи: адаптація до умов розвитку економіки України (2013)
Кравець П. В. - Оцінювання ключових елементів маркетингового менеджменту на підприємствах лісового господарства, Павліщук О. П., Розвод С. В. (2013)
Куцик O. І. - Системний підхід до формування фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва (2013)
Литвиненко Н. О. - Аналітичний облік внутрішніх розрахунків (2013)
Мілашовська О. І. - Модель туристичного кластера Закарпатської області, Гоблик-Маркович Н. М. (2013)
Мельник П. П. - Синергетика як складова методології системи екологічного менеджменту (2013)
Качмарчик Б. - Вдосконалення дій рятувальних підрозділів у сфері кризового управління, Когут Б. (2013)
Соловій С. Б. - Структура факторів формування і розвитку фінансової інфраструктури аграрного виробництва (2013)
Сушко Д. С. - Удосконалення діяльності аудиторських фірм в умовах ринку (2013)
Шморгун Ю. В. - Перспективи розвитку проектного фінансування в Україні (2013)
Штангрет А. М. - Методичні аспекти забезпечення фінансової безпеки підприємств (2013)
Яремко І. Й. - Лізинг - механізм інвестування та формування ресурсного потенціалу інтегрованих структур (2013)
Павлиш В. А. - Сучасні інформаційні системи: оптичні модулятори на наноструктурах, Закалик Л. І., Невінський Д. В., Лебідь С. Ю. (2013)
Пукач А. І. - Розроблення мікроконтролера спеціалізованої комп'ютерної системи автоматичного контролю величини резистивних параметрів мікроелектромеханічних систем, Теслюк В. М., Теслюк Т. В. (2013)
Кунинець А. І. - Інформаційні загрози та проблеми забезпечення інформаційної безпеки промислових компаній, Грицюк Ю. І. (2013)
Власюк Н. І. - Інтегральне оцінювання ймовірності банкрутства підприємств (2013)
Вершигора В. Г. - Застосування методики вейвлет-аналізу для оброблення супутникових знімків лісових пожеж, Гусак О. М. (2013)
Семчук Л. В. - Вплив пружно-інерційних властивостей каната на динаміку шахтних підіймальних установок (2013)
Мінчак Н. Д. - Формування моделі управління розвитком і використанням людських ресурсів підприємств санаторно-курортної сфери (2013)
Мосій І. М. - Вивчення термінологічної лексики у курсі англійської мови професійного спілкування студентами лісотехнічного профілю (2013)
Августин Р. Р. - Феномен національної економічної самоорганізації у західній україні на зламі хіх-хх століть (2013)
Проців О. Р. - Вплив міжнародного мисливського конгресу у відні 1910 року на формування мисливського законодавства європи (2013)
До відома авторів статей (2013)
Воронков А. В. - К вопросу о контроле совершенствования силовой подготовленности студентов, занимающихся армспортом, Никулин И. Н., Собянин Ф. И. (2014)
Гузарь В. Н. - Взаимоотношения как аспект психологического климата женской футбольной команды, Шалар О. Г., Норик А. О. (2014)
Дудорова Л. Ю. - Методологические требования компетентностного подхода в туристическом образовании будущих учителей (2014)
Ильницкая А. С. - Отношение студентов к возможностям применения современных информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе по физическому воспитанию, Козина Ж. Л., Лахно Е. Г., Ильницкая Л. В., Цеслицка М., Станкевич Б., Пилевска В. (2014)
Малахов В. А. - Влияние эмоционального состояния на поведение в экстремальных условиях спортивной соревновательной деятельности, Пугач Я. И., Серебряков А. М., Баканова А. Ф., Друзь В. А. (2014)
Мысив В. М. - Физическая подготовленность и работоспособность подростков разных соматотипов (2014)
Подригало Л. В. - Исследование показателей силы и выносливости рук у спортсменов армспорта разного уровня мастерства, Галашко М. Н., Галашко Н. И., Прусик К., Цеслицка М. (2014)
Феуерман В. В. - Влияние социально-философских и духовных ценностей на формирование социальной направленности и физическое здоровье специалистов сферы физической культуры и спорта (2014)
Чередниченко М. А. - Специальная физическая подготовка спортсменов в автомобильном спорте на этапе базовой подготовки и методы контроля уровня готовности спортсмена к соревновательным нагрузкам, Артемьева Г. П. (2014)
Човган Р. Я. - Уровень сформированности физического компонента социальной активности школьников 10–11 лет в детском оздоровительном лагере, Иванишин И. М., Презлята А. В. (2014)
Яременко В. В. - Исследование кинематических характеристик базовых атакующих технических действий юных борцов вольного стиля (2014)
Требования к статьям в журнал (2014)
Фомін І. С. - Шляхи вдосконалення митного регулювання в Україні щодо впливу на розвиток економіки (2012)
Косьміна В. В. - Концептуальні аспекти аналізу впливу прямих іноземних інвестицій на порівняльні переваги країни та її експорту (2012)
Натрошвілі С. Г. - Розвиток системи вищої освіти в умовах сучасних викликів (2012)
Крахмальова Н. А. - Роль паблік рілейшенз у формуванні ринку освітніх послуг (2012)
Ливдар М. Л. - Формування місцевих бюджетів розвитку в посткризових умовах (2012)
Кулінська А. В. - Позитивні та негативні наслідки державного кредитування для розвитку фінансово-кредитного механізму державного управління національною економікою (2012)
Янковська Л. А. - Доцільність створення заготівельно-збутових кооперативів, Павленчик Н. Ф. (2012)
Ярмолка В. М. - Особливості посередницької діяльності на ринку туристичних послуг (2012)
Хлівна І. В. - Кредитування у забезпеченні функціонування сільськогосподарських підприємств (2012)
Партин Г. О. - Організаційно-економічні аспекти впровадження аутсорингу в господарську діяльність підприємств, Дідух О. В. (2012)
Лігоненко Л. О. - Систематизація трактувань змісту поняття "економічне управління підприємством" (2012)
Костецький М. Р. - Особливості управління інноваційним розвитком підприємств атомної енергетики (2012)
Мамалига С. В. - Сучасні напрямки розвитку маркетингу, Чорнокозинська К. М. (2012)
Пожар Т. О. - Концептуальні основи побудови структури органів державного фінансового контролю на засадах "новітнього державного врядування" (2012)
Подмешальська Ю. В. - Розробка проекту впровадження інформаційних систем та технологій обліку на підприємстві (2012)
Крекотун С. А. - Управління якістю в малому бізнесі, Влялько В. Я. (2012)
Аніщенко В. О. - Вдосконалення методології концептуальних засад формування системи екологічного менеджменту підприємства за допомогою еколого-економічного аналізу (2012)
Захожай К. В. - Прогнозування офіційних трансфертів державного бюджету України у 2015 році (2012)
Осадчий Ю. М. - Аналіз результатів розширення виробництва з використання зовнішніх коштів (2012)
Грищенко І. М. - Методологічний підхід щодо оптимізації ресурсів сировини у виробництві шкіри, Данилкович А. Г., Тарасенко І. О., Рожок В. Д. (2012)
Михайльова К. Г. - Наука у приватних ВНЗ: ключові тенденції та перспективи (на основі звітів за 2011 р.) (2012)
Загороднюк І. М. - "Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умова європейської інтеграції" – XV всеукраїнська науково-практична конференція (2012)
Наші автори (2012)
Самойленко Г. В. - Євген Гребінка і Гімназія вищих наук кн. Безбородька у Ніжині: до проблеми становлення творчості письменника (2012)
Моціяка О. М. - Поезія Євгена Гребінки і романтичні інтенції ніжинського літературного осередку першої половини ХІХ ст. (2012)
Зінченко Н. І. - Фольклорно-історичний роман Євгена Гребінки "Чайковський" крізь призму естетичного ідеалу письменника (2012)
Литвин Л. М. - Бароковий слід у творчості Євгена Гребінки (2012)
Ніколаєнко А. - Музичний код поезії Євгена Гребінки (2012)
Ленська С. В. - Жанрові особливості оповідань Є. Гребінки (на прикладі "Игрока", "Чужая голова – темный лес", "Рассказ", "Анекдот") (2012)
Сидоренко Т. О. - Байка як знання (на прикладах творчості Євгена Гребінки) (2012)
Якубіна Ю. В. - Семантика образу наставника в художньому світі М. Гоголя і Є. Гребінки (2012)
Ісаєнко К. П. - Специфіка презентації жіночого образу у "Записках студента" Є. Гребінки (2012)
Забарний О. В. - Образ Ніжина в прозі Євгена Гребінки (2012)
Сологуб Л. О. - Мовний простір Євгена Гребінки: соціокультурний аспект (2012)
Ніколашина Т. І. - Часовий простір байок Євгена Гребінки (2012)
Хомич Т. Л. - Субстантив як основа морфолого-синтаксичної деривації (на матеріалі україномовної творчості Євгена Гребінки), Мурашко Г. О. (2012)
Українець Л. Ф. - Конотація голосних звуків у поетичному дискурсі Євгена Гребінки (2012)
Пугач В. М. - Євген Гребінка vs Евгений Гребёнкин в епістолярії (2012)
Бондарь Н. А. - Собственные имена в произведениях Е. Гребёнки (2012)
Титул (2013)
Антонюк В. В. - Ієрархія керівних документів державної політики з питань забезпечення інформаційної безпеки: шляхи впорядкування (2013)
Березовська О. В. - Сутнісно-понятійний підхід до визначення митно-тарифного регулювання як інструменту державного управління зовнішньою торгівлею (2013)
Бобрижна Г. В. - Формування інституційних умов удосконалення державної політики у сфері митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2013)
Бурмака В. П. - Реформування державної служби в Україні: історичний аспект, Шерман М. І. (2013)
Гонюкова Л. В. - Базові принципи взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів державної влади у здійсненні нормотворчої діяльності (2013)
Горбань Ю. О. - Сучасні виклики інформаційного простору для демократичної держави (2013)
Григоренко К. С. - Організація інтегрованих агропромислових формувань в Україні (2013)
Григорова М. О. - Роль громадських організацій у створенні ефективної системи біобезпеки в країнах союзу незалежних держав (2013)
Зубчик О. А. - Держава: економічна свобода і політична необхідність (2013)
Івашова Л. М. - Шляхи адаптації нормативно-правового забезпечення стратегічного управління митною діяльністю в Україні до світових стандартів, Іванова К. В. (2013)
Кийда Л. И. - Развитие методики применения упрощенного таможенного контроля в Украине (2013)
Коваленко Т. Ю. - Російський досвід правового регулювання у сфері державного управління санаторно-курортним забезпеченням дітей (2013)
Коваль Г. В. - Вплив молодіжних громадських організацій на формування та реалізацію державної молодіжної політики (2013)
Ковальська Н. М. - Неперервна професійна освіта: теоретичний аспект (2013)
Косенко Г. В. - Розвиток душпастирства в Україні як механізм партнерської взаємодії органів державної влади і релігійних організацій (2013)
Крушановський С. І. - Асоціації органів місцевого самоврядування в системі міжмуніципальної та державно-муніципальної взаємодії (2013)
Кульчій І. О. - Проблеми та перспективи правового регулювання органів виконавчої влади в Україні (2013)
Лопушинський І. П. - Україна і національні меншини: шлях до толерантності та співпраці, Попова І. М. (2013)
Ольшанський О. В. - Інституціональна складова зміцнення потенціалу території: вплив на конкурентоспроможність (2013)
Омельчук І. О. - Політичний гумор як автопоетичний елемент еволюції соціальних структур системи демократичного державотворення (2013)
Паутова Т. О. - Удосконалення механізму фінансування проектів транскордонного співробітництва в Україні (2013)
Плющ Р. М. - Шляхи вдосконалення інтеграційних процесів у місцевому самоврядуванні: досвід територіальних громад Херсонської та Миколаївської областей, Оленковська Л. П. (2013)
Половцев О. В. - Управління розподілом ресурсів у державному секторі: теоретико-методологічні підходи та практичні процедури, Баранова В. Г. (2013)
Розіна К. О. - Сучасний стан державного управління якістю освіти (2013)
Сердюк С. А. - Державне регулювання обігу земель державної та комунальної власності: організаційно-правовий аспект (2013)
Сурнін В. О. - Механізми стримувань та противаг у системі розподілу влади в Україні (2013)
Топалова Е. Х. - Міжнародно-правові принципи реалізації прав національних меншин на політичне представництво, Тохтарова І. М. (2013)
Трегубенко Г. П. - Концептуальні засади становлення й розвитку системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування (2013)
Трещов М. М. - Удосконалення стратегічного підходу до управління формуванням місцевих бюджетів в умовах реформування (2013)
Філіппова В. Д. - Механізм формування і реалізації державної політики в галузі педагогічної освіти України (2013)
Філіпчук В. О. - Європейська інтеграція як інтерпретаційний проект: базові характеристики та особливості (2013)
Ченцов В. В. - Державний контроль транзитних переміщень – суттєвий метод посилення безпеки України, Бакуменко Л. С., Воронцова Г. В. (2013)
Шульга Н. Д. - Провідні вектори розвитку державної освітньої політики України (2013)
Арешонков В. Ю. - Трансформація змісту предмета "Суспільствознавство" (1963-1975 рр.) у межах переходу від модернізованої "Школи праці" до "Школи навчання" (2013)
Бабельчук О. І. - Проблема заохочення фахівців у галузі освіти в Україні (2013)
Бабишена М. І. - Надійність професійної діяльності як одна з професійно значущих якостей майбутніх суднових спеціалістів (2013)
Бикасова С. А. - Особливості діяльності сучасних шкільних соціально-педагогічних служб в Україні (2013)
Борзенко О. П. - Запровадження ідей дистанційної освіти канади в сучасних ВНЗ України (2013)
Бугаєвська Ю. В. - Про професійне становлення майбутніх фахівців у процесі особистісно орієнтованого навчання у ВНЗ (2013)
Будко А. В. - Система оцінювання досягнень учнів у Новій Зеландії (історичний аспект) (2013)
Бургун І. В. - Розвиток навчально-пізнавальних компетенцій як цілісний педагогічний процес (2013)
Бутенко В. Г. - Педагогічна майстерність викладача вищої школи як умова валеологічної підготовки майбутніх фахівців, Сабадаш В. І. (2013)
Бучинський А. В. - Специфіка професійної підготовки мабутніх фахівців гуманітарного профілю в сучасних вишах (2013)
Варава І. М. - Навчання організації екскурсій як засіб самостійної роботи у процесі вивчення французької мови майбутніми менеджерами туристичної галузі (2013)
Волобуєва І. В. - Індивідуалізація навчання як психолого-педагогічна проблема сучасної вищої школи (2013)
Гандзюк Л. А. - Етнічні мотиви у формуванні естетичних смаків майбутніх фахівців швейної справи (2013)
Гречаник О. Є. - Педагогічний експеримент з формування акмеологічної компетентності вчителя в інституті післядипломної педагогічної освіти (2013)
Григораш В. В. - Концепція розвитку в системі стратегічного планування школи (2013)
Діденко Т. П. - Аналіз можливостей педагогічної практики у формуванні в майбутніх учителів досвіду професійної діяльності (2013)
Єрмак Г. В. - Духовно-моральне виховання учнівської молоді на Півдні України (кінець XIX – початок XX століття) (2013)
Жерновникова О.А. - Дидактична підготовка майбутнього вчителя математики (2013)
Жигло О. О. - Активізація мовленнєвої діяльності іноземних студентів засобами гри у процесі мовної підготовки, Моргунова Н. С. (2013)
Заря Л. О. - Формування інтересу студентів до занять на фортепіано (2013)
Зеленська О. М. - Формування толерантності як компонента полікультурної компетентності курсантів ВВНЗ (2013)
Ісаєва О. С. - Міжкультурна компетенція в структурі іншомовної підготовки (2013)
Канарова О. В. - Агресивна поведінка підлітків в міжособистісних стосунках, Єрмоліна В. А. (2013)
Кириліва В. О. - Особливості реалізації принципу розвивального навчання у роботі вчителів початкової школи (2013)
Ковтун А. В. - Особливості змісту факультативних занять з музики для студентів педагогічних вишів (друга половина ХХ століття) (2013)
Коржавих І. М. - Підготовка майбутнього вчителя мистецьких дисциплін до інноваційної діяльності, Юришева Л. В. (2013)
Костіна Л. М. - Значення методу музичних розробок у процесі творчої діяльності (2013)
Крупа В. В. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності майбутнього фахівця з фізичної реабілітації (2013)
Кудрявцева Т. О. - Ділова гра як засіб підготовки майбутніх лікарів до розв’язання проблемних ситуацій у професійній діяльності (2013)
Левченко А. А. - Особливості формування комунікативних відносин у педагогічній діяльності, Левченко В. І. (2013)
Лимарєва Ю. М. - Дидактична вага науково-дослідної роботи у вивченні природничих дисциплін (2013)
Лисицький В. М. - Метод проектів як засіб формування пізнавальних потреб учнів (2013)
Лупаренко С. Є. - Пізнання дитини як основа педагогічного процесу у проекті української школи Я. Чепіги (2013)
Мартиненко І. І. - Особливості розвитку ідеї національної освіти учнівської молоді у вітчизняній педагогічній думці початку ХІХ ст. (2013)
Масич В. В. - Забезпечення розуміння студентами суті розв’язання задач з фізики в умовах діалогового навчання (2013)
Масич С. Ю. - Суть дидактичної підготовки майбутнього педагога (2013)
Микитюк С. О. - Психологічний ресурс особистості у структурі підготовки майбутнього вчителя (2013)
Москальова Л. Ю. - Соціально-виховний потенціал етнохудожньої культури в особистісному розвитку студентів (2013)
Никитюк Л. В. - Реалізація молодим фахівцем ідеї природовідповідності в освітньому процесі сучасної школи (2013)
Онасько Х. О. - Особливості проведення екзаменів і заліків у вищих навчальних закладах України (20-30-ті роки ХХ ст.) (2013)
Очеретенко С. В. - Формування професійної компетентності майбутніх інженерів автомобільного транспорту в умовах інформатизації вищої технічної освіти (2013)
Павленко М. А. - Форми та методи формування громадянської позиції сучасної студентської молоді (2013)
Петрачков О. В. - Актуальні питання військово-прикладного плавання військовослужбовців в особливих умовах (2013)
Плаксіна О. Ф. - Необхідність використання пластичної культури естрадного вокаліста (2013)
Пономаренко Г. О. - Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів (2013)
Примакова В. В. - Проблеми розвитку освітньої галузі в період незалежності України (2013)
Резван О. О. - Реалізація рефлексивно спрямованих технологій у навчальному процесі вищого технічного закладу освіти (2013)
Руденченко А. А. - Психолого-педагогічні аспекти вивчення проблеми обдарованості особистості (2013)
Руднєва І. С. - Система вищої гуманітарної освіти Франції (друга половина ХХ століття) (2013)
Самойленко О. М. - Статистична перевірка ефективності моделі підготовки бакалавра – учителя математики – за дистанційною формою навчання на прикладі дисциплін циклу математичної та природничо-наукової підготовки (2013)
Самойленко О. О. - Використання технологій дистанційного навчання у післядипломній освіті керівних кадрів ПТНЗ (2013)
Сафонова І. Я. - Формування математичної компетентності у старшокласників (2013)
Семененко І. Є. - Роль тьюторства в технології педагогічного супроводу фахової підготовки іноземних студентів у вищих технічних навчальних закладах (2013)
Скавронська О. М. - Особливості соціально-педагогічної діяльності з підлітками, які схильні до правопорушень, у 20-30-ті рр. ХХ століття в Україні (2013)
Слятіна І. О. - Співпраця школи та сім’ї у розвитку музично-творчих здібностей учнів (2013)
Тарарак Н. Г. - Умови формування ціннісних орієнтацій студентів у ході організації навчально-виховного процесу (2013)
Ткачов А. С. - Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми організації навчання академічно здібних учнів основної школи (2013)
Ткачов С. І. - Упровадження національно-патріотичних засад громадянськості у вітчизняній освітній практиці в період УНР (1917-1919 рр.) (2013)
Ткачова Н. О. - Аксіологічні детермінанти професійної підготовки майбутніх учителів, Кабанська О. С. (2013)
Томашевський В. В. - Проблема професійної підготовки майбутніх дизайнерів у системі вищих навчальних закладів (2013)
Торічний О. В. - Роль стажування у формуванні військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Ульянова В. С. - Шляхи формування особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва під час педагогічної діяльності в умовах ЗНЗ (2013)
Ускова А. Л. - Сутність та основні характеристики цінності піклування про іншу людину (2013)
Файчук О. Л. - Розробка та впровадження комплексної програми формування валеологічної культури майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки (2013)
Хрупало М. М. - Змістовий аспект професійної компетентності майбутнього офіцера тилу (2013)
Нань Чжоу. - Педагогічний потенціал рекреаційного туризму як засобу оздоровлення студентів (2013)
Чубук Р. В. - Особливості гендерних відносин в українській сім’ї (2013)
Чумак Л. В. - Сутність структурних компонентів розвитку професійної майстерності вчителя світової літератури в системі післядипломної освіти (2013)
Шевченко Ю. А. - Особливості підготовки майбутніх вчителів музики до керівництва учнівським колективом (2013)
Шерман М. І. - Формування іншомовної професійної компетентності майбутніх судноводіїв засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Чернікова В. О. (2013)
Штейміллер І. О. - Про важливість урахування викладачами особливостей національної культури іноземних студентів у процесі педагогічної взаємодії (2013)
Юркова Т. Ф. - Виховання морально-духовних цінностей в учнівської молоді (2013)
Яковенко-Глушенкова Є. В. - Когнітивно-комунікативна стратегія формування комунікативної компетентності у майбутніх учителів французької мови (2013)
На книжкову полицю (2013)
Відомості про авторів (2013)
Содержание (2013)
Возіанов С. О. - Рак нирки: реальність та шляхи покращання спеціалізованої допомоги, Сидор І. М., Григоренко В. М., Онищук А. П., Перета Л. В. (2013)
Нікітін О. Д. - Чоловічий фактор безплідного шлюбу в Україні (епідеміологічні особливості) (2013)
Горпинченко И. И. - Новый взгляд на химиопрофилактику и терапию рака предстательной железы, Романюк М. Г., Корниенко А. М., Бойко А. И., Сакало А. В. (2013)
Шекера О. Г. - Стан реформування системи охорони здоров’я в Україні (аналітичний огляд) (2013)
Tuomo Nieminena - Сосудорасширяющее действие альфузозина и тамсулозина при пассивном ортостазе: рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, Ritva Ylitalo, Tiit Koobi, Pauli Ylitalo, Mika Kahonen (2013)
Горпинченко И. И. - Первый опыт применения препарата Nimm One (Германия) в терапии эректильной дисфункции (2013)
Горпинченко И. И. - Низкоэнергетическая ударно-волновая терапия - новый метод лечения эректильной дисфункции, Аксенов П. В., Романюк М. Г., Корниенко А. М. (2013)
Ухаль М. И. - Целесообразность сочетания питьевой бальнео- и фитотерапии в послеоперационном реабилитационном лечении больных уролитиазом, осложненном хроническим пиелонефритом, Габчак Р. В. (2013)
Возіанов С. О. - Вибір тактики оперативного втручання у пацієнтів з урологічною онкологічною патологією, Підмурняк О. О., Собчинський С. А. (2013)
Дыкан И. Н. - Мультидетекторная компьютерная томография в выявлении и дифференциальной диагностике опухолей лоханки, Степаненко Н. А., Хоревин А. В. (2013)
Михайлова Т.А. - Фитопрепараты в лечении пациентов с хроническим простатитом и ранними стадиями доброкачественной гиперплазии предстательной железы (2013)
Литвинець Є. А. - Сучасні погляди на етіологію, патогенез та діагностику гестаційного пієлонефриту, Гоцуляк Я. В. (2013)
Пирогов В. А. - Электромиография как метод диагностики у больных с нарушениями функции органов мочевыделительной системы, Чабанов П. В. (2013)
Мигов В. Г. - Применение препаратов Диклоберл и Дексалгин в терапии синдрома хронической тазовой боли у пациентов с хроническим калькулезным простатитом (2013)
Кочарян Г. С. - Синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи у мужчин (2013)
Гурженко Ю. Н. - Использование таблеток Витапрост в комплексном лечении пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями мужских половых органов (2013)
Горпинченко И. И. - Современное лечение эректильной дисфункции. Использование ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа, Гурженко Ю. Н., Корниенко А. М., Гусейнов Э. Ф. (2013)
Горпинченко И. И. - Депрессия при различных формах сексуальной дисфункции мужчины (диагностика, клиника, психотерапия, Соколова М. Н. (2013)
Горпинченко И. И. - Хирургическое лечение болезни Пейрони, сочетанной с эректильной дисфункцией, Корниенко А. М., Гурженко Ю. Н., Романюк М. Г., Билоголовская В. В., Степаненко Н. А. (2013)
Ромащенко О. В. - Вплив чоловічої контрацепції на стан сексуального здоров'я жінки, Мельников С. М., Білоголовська В. В. (2013)
Ромащенко О. В. - Усунення урогенітальних розладів у жінок в постменопаузі з урахуванням метаболізму оксиду азоту, Мельников С. М., Соловйов А. І., Білоголовська В. В. (2013)
Григоренко В. М. - Ультразвукові особливості функціонального стану нирок при локалізованих формах пухлин до та після органозберігального лікування, Білоголовська В. В., Перета Л. В., Данилець Р. О. (2013)
Возіанов С. О. - Оцінювання якості життя пацієнтів при малоінвазивних урологічних операціях, Підмурняк О. О., Собчинський С. А. (2013)
Черненко Д. В. - Особенности метафилактики кальциевого нефролитиаза (2013)
Ткаченко М. М. - Підвищення якості рентгенологічної візуалізації органів сечової системи шляхом використання Еспумізану при підготовці хворих до досліджень, Морозова Н. Л. (2013)
Мартов А. Г. - Возможности применения ингибиторов 5a-редуктазы в лечении пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Ергаков Д. В. (2013)
Бойко А. І. - Особливості перебігу нефролітіазу у пацієнтів з єдиною "здоровою" ниркою, яка залишилася після нефректомії з причини різних захворювань, Гурженко А. Ю. (2013)
Возіанов С. О. - Особливості оцінювання передопераційного стресу та ефективності післяопераційного знеболювання при малоінвазивних урологічних операціях, Підмурняк О. О., Собчинський С. А. (2013)
Нікітаєв С. В. - Новий погляд на оцінку клінічних проявів та якості життя хворих при лікуванні необструктивного вторинного уретерогідронефрозу (2013)
Горпинченко И. И. - Современная метаболическая терапия в комплексном лечении больных экскреторно-токсическим бесплодием, Гурженко Ю. Н. (2013)
Горпинченко И. И. - Динамика биохимических показателей эякулята при экскреторно-токсическом бесплодии у мужчин под влиянием препарата Трибестан, Гурженко Ю. Н. (2013)
Возіанов С. О. - Ефективність сучасної емпіричної антибактеріальної терапії інфекції сечовивідних шляхів, Коваль Д. В., Шило В. М. (2013)
Костев Ф. И. - Оценка уровня метилирования промоторной области гена RARb в молекулярно-генетической диагностике рака предстательной железы, Бахчиев Р. В., Литовкин К. В. (2013)
Базалицька С. В. - Стан сперматогенезу у хворих із герміногенними пухлинами яєчка, Горпинченко І. І., Сакало А. В., Нікітін О. Д. (2013)
Лоскутов А. Е. - Осложнения уретероскопии, пути их профилактики и лечения, Сагалевич А. И., Деркач И. А. (2013)
Серняк П. С. - Гиперплазия предстательной железы - эволюция методов хирургического лечения, Шамраев С. Н., Виненцов Ю. А., Кобец В. Г., Кнышенко А. Н. (2013)
Сумцова О. А. - Особенности лечения мочекаменной болезни у лиц пожилого и старческого возраста, Серняк П. С., Сагалевич А. И. (2013)
Шамраєв С. М. - Лікувальний патоморфоз тканини гиперплазованої передміхурової залози після медикаментозного лікування, Божко М. М., Шевченко Т. І., Коктишев І. В., Черноус В. А. (2013)
Бойко А. І. - Критерії зворотності патофункціональних змін сечового міхура після хірургічного лікування з приводу доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Шмуліченко О. В. (2013)
Андреев С. В. - Рекуррентная секс-индуцированная дизурия у молодых женщин - хирургическая дилемма (2013)
Валерко Д. О. - Застосування черезшкірної пункційної нефростомії у поєднанні з екстракорпоральною ударно-хвильовою літотрипсією у хворих на ускладнений уретеролітіаз, Петровський О. В., Балабаник В. Р. (2013)
Клименко П. М. - Пелоидотерапия и органная гемодинамика при хроническом простатите, Соболева Е. В., Чабанов В. А., Сагоконь А. В., Клименко Н. П., Шимкус С. Э. (2013)
Драннік Г. М. - Ефекти цитокінів еякуляту на показники патоспермії у хворих на хронічний абактеріальний простатит, ускладнений екскреторно-токсичним непліддям, Горпинченко І. І., Порошина Т. В., Нуріманов К. Р., Савченко В. С., Добровольська Л. І., Тарасова І. І. (2013)
Лесовой В. Н. - Анализ ранних результатов уретерокаликоанастомоза, Щукин Д. В., Гарагатый И. А., Антонян И. М., Мозжаков П. В., Демченко В. Н., Хареба Г. Г., Мегера В. В., Стецишин Р. В. (2013)
Тезисы (2013)
Гайда Ю. І. - Національні стратегії збереження та сталого використання лісових генетичних ресурсів у європейських країнах: досягнення та перспективи, Яцик Р. М. (2013)
Мазепа В. Г. - Продуктивність вологих бучин у верхів'ях басейну річки латориця, Шишканинець І. Ф. (2013)
Євтушевський М. Н. - Значення козулі європейської (capreolus capreolus) в біоценозах канівського природного заповідника (2013)
Олійник В. С. - Захисна роль лісистості Передкарпаття, Ткачук О. М., Бєлова Н. В. (2013)
Вітер Р. М. - Структура і динаміка трав'яної рослинності на зрубах букових лісів Західного Лісостепу (2013)
Василишин Р. Д. - Аналіз типологічної структури лісів Закарпатської області, Домашовець Г. С., Терентьєв А. Ю. (2013)
Волощук Н. М. - Мікобіота жолудів Quercus robur L. Київського Полісся, Білоус В. М. (2013)
Жуковський О. В. - Структура соснових насаджень Житомирського Полісся, Зборовська О. В. (2013)
Зварич Ю. В. - Динаміка росту півсібсових потомств підсочених дерев сосни звичайної на Малому Поліссі (2013)
Файда В. О. - Формове різноманіття клена гостролистого (Аcer platanoides l.), Гречаник Р. М. (2013)
Ліханов А. Ф. - Гормональна індукція морфогенних процесів у калюсних тканинах осики (Populus tremula l.) in vitro, Білоус С. Ю., Клюваденко А. А. (2013)
Мандзюк Р. І. - Сучасний стан і насінна продуктивність дерев малопоширених видів роду ялиця у західному регіоні україни, Гузь М. М. (2013)
Остапчук О. С. - Формування трав'яної рослинності під наметом лісу в умовах свіжої грабової діброви правобережного Лісостепу України, Курка С. С., Іщук Г. П., Мамчур В. В. (2013)
Чигринець В. П. - Досвід введення модрини в лісові культури в свіжій кленово-липовій діброві на північному сході лівобережного Лісостепу України, Ігнатенко В. А., Романенко Л. О. (2013)
Хомин В. Р. - Особливості екологічної безпеки геологічного середовища при пошуках і видобутку сланцевого газу, Маєвський Б. Й., Шкіца Л. Є., Челядин Л. І. (2013)
Лавний В. В. - Вплив сонячної активності на вітровали і буреломи лісу в Українських Карпатах, Мазепа В. Г. (2013)
Геник Я. В. - Технологічна класифікація порушених екосистем з метою їх ревіталізації (2013)
Василиха Н. В. - Концепція організаційно-економічного механізму розвитку ринку туристичних послуг (2013)
Гулай В. В. - Екологічний вплив компонентів фітоценозів вільхових чагарникових боліт на Спірохет leptospira interrogans (2013)
Рібун Л. В. - Суть та значення агротуризму, Стричак Г. В. (2013)
Мілашовська О. І. - Перспективні напрями активізації розвитку туризму в Закарпатській області, Гоблик-Маркович Н. М. (2013)
Козій Н. І. - Досвід застосування обладнання для вимірювання перехоплення опадів лісовим наметом, Копій Л. І., Кульчицький-Жигайло І. Є. (2013)
Мельник П. П. - Методологічні аспекти еколого-економічної безпеки в агросфері (2013)
Мирончук К. В. - Фенологічні аспекти розвитку живоплотів у еколого-фітоценотичних поясах Буковини (2013)
Павлюк Н. В. - Біоекологічні особливості лісових трав'яних рослин і їх фітоценотичне значення, Павлюк В. В. (2013)
Пророчук В. В. - Стратегія охорони макроміцетів у національному природному парку "Гуцульщина", Фокшей С. І. (2013)
Демчина Р. О. - Використання амідофосфату км як антипірену для просочування деревини методом "прогрів-холодна ванна", Озарків І. М., Федина М. Ф., Гриджук П. П., Перетятко Б. М. (2013)
Юськевич Т. В. - Механічні властивості деревини інтродукованих видів сосни (2013)
Яремчук Л. А. - Опорядження настилів підлоги екологічними матеріалами на основі модифікованих олій (2013)
Бойко Л. М. - Методика проектування корпусних меблів із личкованих стружкових плит, Кульман С. М. (2013)
Гаврилюк Л. А. - Аналіз складів антисептиків для просочування чорнових меблевих заготовок, Озарків І. М. (2013)
Салдан Р. Й. - Вплив температури та тривалості проварювання деревини бука на механічну міцність радіального струганого шпону, Козак Р. О., Шепелюк О. О. (2013)
Васильчак С. В. - Безпека діяльності банку з формування депозитного портфеля, Жидяк О. Р., Стасюк І. Д. (2013)
Дятлова В. В. - Підвищення конкурентоспроможності економіки на засадах державно-приватного партнерства у сфері стандартизації, Саєнко О. В. (2013)
Бавико О. Є. - Інтегрована модель політики кластерного розвитку регіонального економічного простору (2013)
Горбан І. М. - Засади забезпечення економічної безпеки в торговельному підприємстві (2013)
Бодак Г. І. - Проблема ефективності використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств (2013)
Городиський Т. І. - Потреба та особливості стратегічного планування розвитку регіональної агломерації "Дрогобиччина" (2013)
Должанський А. М. - Критичний аналіз нормативно-правової бази щодо здійснення операцій з грошовими коштами та їх еквівалентами, Гранчук Н. М. (2013)
Должанський А. М. - Сучасні підходи щодо формування фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів, Джоголь О. С. (2013)
Кавин О. М. - Методичні засади убезпечення соціально-економічної системи (2013)
Ковач М. Й. - Вплив іноземного капіталу на фінансову стійкість банківської системи України, Лазур М. П. (2013)
Макух С. М. - Мотиваційні детермінанти інвестування сучасних економік (2013)
Маліновська О. Я. - Фінансовий потенціал фармацевтичної галузі України, його сутність та структура, Матвіїв О. В. (2013)
Пісний Б. М. - Шляхи гармонізації нормативно-правового забезпечення захисту інтересів споживачів у сфері відповідальності за неякісну продукцію на міжнародному рівні (2013)
Палапа Н. В. - Впровадження концепції сталого розвитку в Україні (2013)
Скірка Н. Я. - Особливості теорії механізму державного структурного регулювання в національній економіці (2013)
Стеблецька Ю. І. - SWOT-аналіз - метод попередження фінансових небезпек (2013)
Тесля С. М. - Особливості застосування спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого бізнесу, Платко М. І. (2013)
Томич П. М. - Інвестиції як чинник розвитку підприємств (2013)
Халло В. Ф. - Суб'єкти державного регулювання міжгалузевої банківської конкуренції (2013)
Чабанюк О. М. - Облік товарів у системі управління підприємств роздрібної торгівлі, Юганович Н. О. (2013)
Шаповалов С. Ю. - Оптимізація економічних механізмів як основних засобів державного регулювання підприємництва (2013)
Шкуратов О. І. - Оцінювання конкурентного потенціалу лісогосподарських підприємств (2013)
Шуляр Р. В. - Організаційна гнучкість фармацевтичного підприємства: сутність та управління, Хома М. Б. (2013)
Ясінська А. І. - Формування механізму управління трансакційними витратами підприємства (2013)
Ковний Ю. Є. - Державне регулювання інноваційного розвитку господарювання (2013)
Карпінский Б. А. - Концепція оптимізованої системи управління фінансовим потенціалом території, Григоренко В. О. (2013)
Чудінова Н. В. - Особливості використання мережі інтернет для отримання конфіденційної інформації, Грицюк Ю. І. (2013)
Козак Р. О. - Визначення критерію фур'є для розрахунків режимів теплового оброблення циліндричних сортиментів, Копанський М. М. (2013)
Коркуна Н. М. - Двокритеріальна задача планування виробництва, яка забезпечує максимальне податкове відрахування, Цегелик Г. Г. (2013)
Мельников О. В. - Багатофакторний вибір альтернативних варіантів оптимального антикризового рішення в процесі гарантування економічної безпеки підприємства на основі нечіткого відношення переваги, Караїм М. М. (2013)
Паучок В. К. - Базова математична модель соціально-економічних процесів у країнах Європейського Союзу (2013)
Дуда С. Т. - Трудовий потенціал підприємства: оцінювання та засоби підвищення ефективності використання, Попівняк С. В. (2013)
Шевченко С. Г. - Джерела та перспективи реорганізації системи формування людського капіталу в Україні (2013)
Гнатик Л. М. - Психолого-педагогічні проблеми спілкування викладача та студента, Баран М. М., Васькович І. М. (2013)
Августин Р. Р. - Український світоглядно-економічний дискурс у в міжвоєнний період (2013)
Горін І. І. - Тенденції поточних і капітальних інвестиції у вищі навчальні заклади на сучасному рівні (2013)
До відома авторів статей (2013)
Леліков Г. І. - Політико-правові засади кадрової роботи в Китайській Народній Республіці, Олуйко В. М. (2003)
Нижник Н. Р. - Деякі аспекти правової реформи, Лемак В. В. (2003)
Ярош Д. В. - Нормативно-правове регулювання мовної політики в Україні та проблеми її реалізації (2003)
Паламарчук В. О. - Функція держави по забезпеченню проходження військової служби за контрактом (2003)
Алексєєв В. - Управління спільною комунальною власністю, Биркович В. (2003)
Тимцуник В. І. - Перебудова партійних і радянських органів за виробничим принципом і її результати (1962 – 1964 рр.) (2003)
Зьолка В. Л. - Військові повноваження Кабінету Міністрів України (2003)
Білоусов Ю. В. - Реформування Прикордонних військ України як складова оптимізації системи національної безпеки, Царенко С. І. (2003)
Кучеренко І. М. - Деякі питання створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (2003)
Стефанчук Р. О. - До питання про право на інформацію як особисте немайнове право фізичних осіб (2003)
Русу С. Д. - Рецепція деліктних зобов’язань римського права в новому Цивільному кодексі України (2003)
Пунда О. О. - Компенсація моральної шкоди — спосіб захисту прав учасників сімейних відносин (2003)
Ватрас В. А. - Деякі питання участі церкви у відносинах, які регулюються сімейним законодавством (2003)
Бондаренко Н. Л. - Підготовка цивільних справ до судового розгляду як обов’язкова процесуальна стадія (2003)
Когут О. В. - Докази у справах про недобросовісну конкуренцію (2003)
Журик Ю. В. - Аналіз окремих визначень та термінів Закону України "Про захист економічної конкуренції” (2003)
Цвєтков А. М. - Введення посади Державного секретаря в Україні як реальний крок вперед адміністративної реформи (2003)
Жароїд І. В. - Компетенція Президента України у сфері державного управління: поняття та форми реалізації (2003)
Чудик-Білоусова Н. I. - Організаційні аспекти порядку відшкодування військовослужбовцями шкоди, заподіяної державі (2003)
Грищук В. К. - Вбивство через необережність за Кримінальним кодексом України 2001 року (2003)
Костенко О. М. - Принцип соціального натуралізму та його значення для юриспруденції і кримінології (2003)
Марисюк К. Б. - Кодифікація кримінального законодавства Канади: історія і сучасність (2003)
Грищук В. К. - Спільні риси та відмінності історичного розвитку інституту адвокатури Франції та Англії, Гловацький В. І. (2003)
Гринько Р. В. - Питання кримінального покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців (2003)
Іванюк Т. І. - Співвідношення обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання, з іншими критеріями індивідуалізації покарання (2003)
Сенько М. М. - Суб’єкт самовільного залишення військової частини або місця служби (2003)
Білоус В. Т. - Договори як правова основа організації координації в управлінні правоохоронними органами України по боротьбі з економічною злочинністю (2003)
Бойко В. П. - Проблеми законодавчого вдосконалення процесуального статусу підозрюваного в кримінальному процесі України (2003)
Когутич І. І. - Особливості та види судового допиту (2003)
Коваль В. С. - Федералістська концепція Європейської єдності як методологічна основа дослідження конституційного устрою Європейського Союзу (2003)
Цьолух К. С. - До питання захисту права людини на звернення (2003)
Курбацький С. А. - Правові аспекти діяльності Прикордонних військ України в сфері охорони виключної (морської) економічної зони (2003)
Боднар Т. В. - Юридична термінологія в нормах зобов’язального права України (2003)
Синчак В. П. - Методика обчислення фіксованого сільськогосподарського податку в реформованих господарствах (2003)
Кулинич Р. О. - Аналіз зовнішньоторговельної діяльності як один із чинників формування обсягу ВВП України (2003)
Стеченко Д. М. - Організація взаємодії структурних елементів фінансово-промислової групи у здійсненні інноваційної діяльності, Кузмінський В. О. (2003)
Вівчурко О. Ф. - До питання обліку дебіторської заборгованості (2003)
Гаман М. В. - Державна підтримка наукової діяльності в ринкових умовах (2003)
Ковтун І. Б. - Деякі аспекти розмежування повноважень між обласними радами та обласними державними адміністраціями в сфері державного управління (2003)
Шаптала О. - Державне управління сферою рекреаційного обслуговування в Автономній Республіці Крим (2003)
Тополь Ю. О. - Навчально-виховний процес в юридичному ВНЗ очима студента-випускника: стан, проблеми, напрямки вдосконалення (2003)
Виговський Л. А. - Специфіка викладання курсу "Релігієзнавство" для студентів-юристів, Вальчук А. М. (2003)
Кочетов О. П. - Про окремі категорії навчальної дисципліни "Розміщення продуктивних сил", Григорович А. В., Торгова Л. В. (2003)
Кулинич О. І. - Передумови змістовної інтерпретації та межі використання параметрів одночинникових і множинних рівнянь регресії та статистичних рівнянь залежностей (2003)
Омельчук О. М. - Регіональний круглий стіл з проблем кримінального та кримінально-процесуального законодавства, Волкотруб С. Г. (2003)
Грищук О. В. - До проблеми обмеження права на свободу вираження поглядів (2003)
Омельчук І. А. - Особливості оціночного компонента правосвідомості молоді (2003)
Гловацький І. Ю. - Роль колегії оборонців в організації правового захисту політичних в’язнів у політичних судових процесах у Східній Галичині (1918—1926 рр.) (2003)
Гірняк В. О. - Принцип матеріально-фінансової самостійності місцевого самоврядування: проблеми і перспективи розвитку комунальної власності (2003)
Гірняк М. В. - Про деякі сучасні проблеми і перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні (2003)
Стефанчук Р. О. - Право на здоров’я як особисте немайнове право фізичних осіб, Зелінський А. М. (2003)
Білоусов Ю. В. - Підвідомчість як передумова виникнення процесуальних правовідносин у міжнародному арбітражі, Нагнибіда В. І. (2003)
Русу С. Д. - Проблеми визначення поняття добросовісності та розумності у Цивільному кодексі України, Стефанчук М. О. (2003)
Пунда О. О. - Право на життя (2003)
Ватрас В. А. - До питання про поняття суб’єкта сімейних правовідносин (2003)
Андрійцьо В. Д. - Примусове виконання обов’язку в натурі в зобов’язаннях з виконання робіт та надання послуг (2003)
Кашковський К. В. - Щодо правової природи поняття про розрахунки за зобов’язаннями шляхом зарахування взаємних грошових вимог (2003)
Чорна Ж. Л. - Право неповнолітніх на житло (2003)
Трач О. М. - Дебати в суді апеляційної інстанції: окремі аспекти (2003)
Сасунов В. В. - Основні етапи розвитку законодавства України в сфері регулювання договірних відносин з декларування товарів (2003)
Костяшкін І. О. - До питання про об’єктний склад права загального землекористування громадян (2003)
Познякова Т. С. - Бюджетно-правові поняття: теоретико-правовий аспект (2003)
Омельчук О. М. - Кримінально-правова характеристика суб’єкта злочину, передбаченого статтею 304 Кримінального кодексу України (2003)
Іванюк Т. І. - Обставини, що пом’якшують покарання: характерні ознаки (2003)
Виговський Д. Л. - Проблеми визначення поняття "кримінальна субкультура” в сучасній кримінології (2003)
Скулиш Є. Д. - Загальнодержавна система протидії організованій злочинності: проблеми формування та функціонування (2003)
Іщенко А. В. - Теоретичні проблеми криміналістики в дисертаційних дослідженнях в Україні (2003)
Когутич І. І. - Криміналістичні аспекти судового дослідження доказів, зібраних на стадії досудового розслідування (2003)
Гавриш Т. С. - Проблеми сучасної правової регламентації інституту видачі осіб, які вчинили злочини (2003)
Дроздов О. М. - До проблеми роз’яснень Пленуму Верховного Суду України як джерела кримінально-процесуального права (2003)
Марчук Р. П. - Форми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів та їх криміналістична систематизація (2003)
Притика Ю. Д. - Ґенеза становлення та розвитку третейських судів у західній правовій традиції (2003)
Білоусов Ю. В. - Великий судовий кодекс України як спроба кодифікації процесуального законодавства, Волкотруб С. Г. (2003)
Олуйко В. М. - Реформування державної кадрової політики у вимірі адміністративної реформи в Україні (2003)
Нижник Н. Р. - Державна регіональна політика в Україні (2003)
Денищик О. І. - Управлінська культура державних службовців (деонтологічні аспекти) (2003)
Анисимова О. Н. - Административная реформа как катализатор инвестиционного процесса (2003)
Шеремет Т. Г. - Комп’ютерні технології в організаційно-економічному механізмі управлінського консультування (2003)
Надрага В. І. - Регіональне правове поле та управління в державних установах (2003)
Галушкіна Т. П. - Екологічна політика як складова державної регіональної політики, Качаровська Л. М. (2003)
Гаман М. В. - Проблеми інноваційної діяльності на регіональному рівні в Україні (2003)
Дорофиенко В. В. - Механизмы государственного управления гражданским согласием в регионе, Братковский М. Л. (2003)
Дергачова В. В. - Концептуальні засади сталого розвитку як передумова соціально-економічного розвитку регіонів України (2003)
Смішко Л. В. - Кадровий потенціал місцевого самоврядування: регіональний аспект (2003)
Стеченко Д. М. - Формування механізмів регіонального управління соціально-економічними процесами (2003)
Синкова О. М. - Про правові аспекти забезпечення прозорості у системі державного регулювання економіки (2003)
Синчак В. П. - Податкові відносини сільгоспвиробників з місцевими бюджетами в аспекті фіксованого сільськогосподарського податку (2003)
Навроцький С. А. - Взаємодія страхових компаній і банків (2003)
Стрельбіцький П. А. - Товариства взаємного страхування: зародження, розвиток, становлення (2003)
Рудь В. А. - Механізм оподаткування аграрних підприємств (2003)
Арзянцева Д. А. - Фінансовий менеджмент в установах системи охорони здоров’я та медичного страхування (2003)
Нижник В. М. - Шляхи зниження трудомісткості продукції у системі економії витрат виробництва (2003)
Романова В. В. - Актуальні проблеми відтворення кваліфікованої робочої сили (2003)
Андрющенко Е. А. - Кластерная модель экономики предприятий на региональном уровне (2003)
Дидченко О. И. - О необходимости развития малого бизнеса в научной сфере Украины (2003)
Захаркевич Н. П. - Проблеми розвитку цукрової промисловості регіону (2003)
Виговська Т. В. - Медико-екологічні аспекти депопуляції в Україні та на Хмельниччині (2003)
Пила В. І. - Структурні зміни в економіці та проблеми соціально-економічного розвитку регіонів (2003)
Щепанський Е. В. - Запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності як напрям стимулювання соціально-економічного розвитку регіону (2003)
Виговський Л. А. - Державно-церковні відносини в Україні: регіональні аспекти, Волкотруб С. Г. (2003)
Романова В. А. - Актуальні проблеми державної регіональної політики в умовах проведення адміністративної реформи в Україні, Синчак В. П. (2003)
Вихідні дані (2003)
Кондратьєв Р. І. - Філософські категорії загального і особливого та їх використання у правотворчості (2003)
Нагребельний В. П. - Соціальний ефект як мета інвестиційної діяльності: правові питання, Шемшученко Г. Ю. (2003)
Огірко Р. С. - Філософсько-історичні основи виникнення і становлення інституту президентства (2003)
Дмитрієнко Ю. М. - Кормчі книги як світові пам'ятки становлення української правової свідомості (2003)
Ярош Д. В. - Політика "українізації" 20-х років XX ст.: суть, правова основа і наслідки (2003)
Савчук Н. О. - До питання про державний устрій козацької України (середина – II пол. XVII ст.) (2003)
Кравчук М. В. - Організаційно-правові засади військового будівництва Західноукраїнської Народної Республіки (2003)
Омельчук І. А. - Правосвідомість молоді в сучасних умовах: порівняльний аспект (2003)
Верник О. І. - Проблематика меж державної влади в науковій спадщині М. М. Ковалевського (2003)
Подковенко Т. О. - Правові засади будівництва Української держави в період гетьманату П. Скоропадського (2003)
Ряшко О. В. - Теоретико-філософські засади дотримання законності правоохоронними органами (2003)
Сенюта І. Я. - Право на охорону здоров'я у конституціях країн СНД: порівняльно-правовий аналіз (2003)
Стефанчук Р. О. - Право на психічне здоров'я та юридичні гарантії його реалізації і захисту (2003)
Пунда О. О. - Поняття та зміст права на здоров'я (2003)
Русу С. Д. - Поняття зобов'язань із відшкодування шкоди (2003)
Канзафарова І. С. - До проблеми цивільно-правової відповідальності без вини (2003)
Борщевський І. В. - Правове регулювання договорів оренди єдиного майнового комплексу (підприємства) (2003)
Чорна Ж. Л. - Особливості цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану неповнолітніми (2003)
Бикова О. Ю. - Умови, які перешкоджають укладенню шлюбу (2003)
Ватрас В. А. - Про сутність сімейних правовідносин (2003)
Штефан А. С. - Докази і доказування у справах за позовами до засобів масової інформації про захист честі, гідності й репутації (2003)
Бондаренко Н. Л. - Процесуальна мета стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду (2003)
Трач О. М. - Сутність та значення підготовчої частини засідання суду апеляційної інстанції (2003)
Петренко О. Б. - Цивільно-правові способи захисту прав на знаки для товарів та послуг (2003)
Винар Л. В. - Правоздатність юридичних осіб, заснованих державою (2003)
Журик Ю. В. - Проблеми законодавчої регламентації повноважень антимонопольних органів України (2003)
Грицишина Л. В. - Юридичні гарантії права на працю та їх значення в умовах ринкової економіки (2003)
Ковальський Д. В. - Процесуальні питання зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб (2003)
Білоусов Ю. В. - Система судових проваджень у справах, які виникають з публічних правовідносин (2003)
Яременко О. І. - Правовий режим інформації про особу в умовах становлення в Україні інформаційного суспільства (2003)
Сеннікова Ю. В. - Окремі аспекти державного регулювання діяльності небанківських фінансових установ (2003)
Познякова Т. С. - Питання співвідношення категорій і понять бюджетного права України (2003)
Токар А. М. - До питання класифікації форм управління (2003)
Ващук О. М. - Визначення та класифікація функцій громадських організацій України (2003)
Биргеу М. - Поняття, мета і види покарань в новому Кримінальному кодексі Республіки Молдова, Флоря В. (2003)
Кирись Б. О. - Громадські роботи як вид покарання за кримінальним законодавством зарубіжних держав (2003)
Омельчук О. М. - Історичні аспекти боротьби з контрабандою в Україні (2003)
Бурдін В. М. - Арешт як вид кримінального покарання (2003)
Красницький І. В. - Поняття та форми кримінальної відповідальності за чинним Кримінальним кодексом України (2003)
Авраменко О. О. - Питання кваліфікації умисного вбивства, вчиненого одночасно при перевищенні меж необхідної оборони та у стані сильного душевного хвилювання (2003)
Кобан Ж. І. - Кримінально-правовий захист прав людини від службових зловживань в законодавстві окремих зарубіжних країн (2003)
Капліна О. В. - Проблеми забезпечення права на судовий захист особи щодо якої порушено кримінальну справу, Шило О. Г. (2003)
Вапнярчук В. В. - Перевірка можливості використання результатів оперативно-розшукової діяльності при провадженні в кримінальних справах (2003)
Волкотруб С. Г. - Актуальні питання імунітету свідків в кримінальному судочинстві (2003)
Гавриш Т. С. - До питання щодо організаційно-правових форм міжнародного співробітництва у галузі правової допомоги в кримінальних справах (2003)
Гриценко С. О. - Нормативний зміст принципу безпосередності у досудових стадіях кримінального процесу (2003)
Канцір В. С. - Проблеми запровадження суду присяжних у національну систему правосуддя (2003)
Мазан В. Б. - Поняття і система органів дізнання, їх функціональне призначення та компетенція (2003)
Павлишин А. А. - Види вироків та підстави їх постановлення за Кримінально-процесуальним кодексом України (2003)
Сіроткіна М. В. - Щодо критеріїв визначення розміру компенсації моральної шкоди у кримінальному судочинстві України (2003)
Карпов Н. С. - Про поняття криміналістичної тактики (2003)
Єзерський Р. Б. - Криміналістична техніка і теорія оперативно-розшукової діяльності (2003)
Когутич І. І. - Криміналістичні аспекти усунення протиріч у доказах під час розгляду кримінальної справи у суді (2003)
Кравчук С. Й. - Основні проблеми та напрями протидії злочинності в сфері експлуатації електронно-обчислювальних систем, Кравчук О. С. (2003)
Саінчин О. С. - Особливості приватної методики розкриття убивств, скоєних із застосуванням вогнепальної зброї, вибухових пристроїв і вибухових речовин (2003)
Мельничук О. І. - Всесвітня культурна і природна спадщина в контексті концепції загальної спадщини (2003)
Притика Ю. Д. - Законодавчі перспективи регламентації здійснення третейського розгляду в Україні (2003)
Гаман М. В. - До проблеми термінології в законодавстві про інновації (2003)
Олуйко В. М. - Організація управління через управлінську ситуацію як прогресивний метод кадрового забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування (2003)
Шамрай В. О. - Дослідження професійної компетентності військового керівника у сфері державного управління, Сіцінський А. С. (2003)
Олуйко В. М. - Поліпшення якості державного управління через реалізацію стратегії реформування системи державної служби, Новак В. В. (2003)
Стеченко Д. М. - До питання про адміністративно-територіальний устрій України та його кадрове забезпечення, Григорович А. В. (2003)
Синчак В. П. - Натуральна сплата податків у сільському господарстві як одна з форм розрахунків з бюджетом (2003)
Христиановський В. В. - Моделювання основних характеристик облігацій на фондовому ринку України, Стешенко І. В. (2003)
Шубін О. О. - Особливості формування адаптованої моделі стратегічного менеджменту підприємств хімічної промисловості (2003)
Кочетов О. П. - Оцінка ефективності розміщення цукрових заводів Подільського регіону (2003)
Кучер В. В. - Роль маркетингу в підвищенні ефективності виробничо-збутової діяльності переробних підприємств АПК (2003)
Кучер О. В. - Інформаційно-консультаційні послуги як складова ринкової інфраструктури (2003)
Горбунова О. О. - Методи формування тарифів на послуги водопостачання та водовідведення (2003)
Тельнов А. С. - Синергетична основа управління якістю праці при освоєнні і впровадженні нових технологій, Решміділова С. Л. (2003)
Виговська Т. В. - Медико-екологічні аспекти депопулізації в Україні та на Хмельниччині (закінчення) (2003)
Стеченко Д. М. - Актуальність підготовки фахівців для ринків готельно-туристського бізнесу, Петренко Л. М. (2003)
Чмир О. С. - Перспективи подальшого розвитку в Україні спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ) і територій пріоритетного розвитку (ТПР) (2003)
Шнурова О. Г. - Психологічні та етичні норми і принципи ділового спілкування, Гладун А. Ю. (2003)
Домбровський С. Ф. - Проблеми організації та здійснення правової освіти сільського населення (на прикладі Хмельницької області) (2003)
Бондаренко Н. Л. - Молодь у юридичній науці (2003)
Вихідні дані (2003)
Литвиненко І. Л. - Генезис прав людини в історії політико-правової думки світу та України (2004)
Романюк О. І. - Принципи побудови державно-церковних відносин (на прикладі законодавства Російської Федерації) (2004)
Дмитрієнко Ю. М. - Нетрадиційні властивості та трансформації української правосвідомості (2004)
Ярош Д. В. - Державно-правова думка в програмних документах Кирило-Мефодіївського братства (1846—1847 рр.) щодо майбутнього устрою України (2004)
Скуратівський А. В. - Особливості регулятивного потенціалу правової культури (2004)
Монастирський Д. А. - Історичні витоки сучасного розуміння закону в Україні (2004)
Нижник Н. Р. - Конституційний суд Словацької Республіки: особливості моделі, Лемак В. В., Горінецький Й. І. (2004)
Трачук П. А. - До питання становлення муніципальної влади в Україні (2004)
Домбровська О. В. - Зміст діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню реалізації конституційного права на життя людини та громадянина (2004)
Хуторян Н. М. - Нове в правовому регулюванні договору найму (оренди) за Цивільним кодексом України (2004)
Стефанчук Р. О. - Поняття, система, особливості здійснення і захисту репродуктивних прав фізичної особи (2004)
Заіка Ю. О. - Форма заповіту як умова його дійсності (2004)
Русу С. Д. - Рецепція положень про суб'єктів римського приватного права у сімейне законодавство України, Ватрас В. А. (2004)
Боднар Т. В. - Особливості правового регулювання виконання зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) (2004)
Шемонаєв В. Ю. - Походження та розвиток ідеї правового регулювання загальної аварії (2004)
Паладій М. В. - Альтернативне вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності в Україні (2004)
Примак В. Д. - Деліктоздатність як елемент змісту цивільної правосуб'єктності юридичної особи (2004)
Петренко О. Б. - Виключення з патентної монополії та межі захисту патентних прав (2004)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського