Капелюх Д. П. - Ремарка як структурний елемент композиційної організації драматургічного твору (2018)
Колінько О. П. - Іронія як засіб моделювання світу в сучасній українській і російській новелі (2018)
Колесник О. С. - Лінгвосеміотика світоконструювання (2018)
Пасько Г. М. - Результати аналізу семантико-прагматичних і когнітивних виявів мовленнєвого жанру загадки (2018)
Поляк І. П. - Комунікативно-прагматична спеціалізація та формально-граматична репрезентація неозначеності в українській мові (2018)
Рожков Ю. Г. - Термінологія ветеринарної медицини: когнітивний аспект (2018)
Cмирнова М. С. - Вербалізація концепту "дерево" у поетичних текстах у близько- та далекоспоріднених мовах, Коваль В. В. (2018)
Солдатова Л. П. - Історичний розвиток поняття "мова" (кінець XVIII – перша половина XIX століття) (2018)
Ткач Л. М. - Формування і перекладання документознавчих термінів, Давидова Т. А. (2018)
Ясногурська Л. М. - Етимологічний аналіз семантичних ознак концепту зрада/betrayal/treason/treachery/perfidy/adultery в українській і англійській мовах (2018)
Джура М. З. - До опису звукової системи санскриту та ще деяких фонетичних явищ у цій мові (2018)
Zhorniak N. Ye. - Stylistic issues of the syntactical whole in artistic prose (on the example of Sinclair Lewis's "Babbit") (2018)
Кінащук А. В. - Типи міжмовних співвідношень ірраціональних фразеологізмів (на матеріалі української, англійської та німецької мов) (2018)
Кійко Ю. Є. - Темпоральність у німецьких і українських інформаційних статтях із фрактальної перспективи (2018)
Кійко С. В. - Інтернаціоналізми і міжмовні омоніми у фаховій мові театру (2018)
Терехова С. І. - Поліпарадигмальна методологічна основа сучасних лінгвістичних досліджень координат комунікації (2018)
Швець О. В. - Поліпарадигмальний підхід до встановлення типології номінативних речень в англійській, французькій та українській мовах (2018)
Олійник А. А. - Стратегічні орієнтири України у фінансово-валютному співробітництві з міжнародними фінансовими організаціями (2017)
Пащенко О. В. - Особливості міжнародного інвестування в провідних регіональних торговельних об'єднаннях (2017)
Прушківський В. Г. - Перспективи розвитку авіабудівництва в Україні в контексті міжнародних інтеграційних процесів, Леховіцер В. О. (2017)
Паризький І. В. - Особливості розвитку державного управління інноваційно-технологічним розвитком економіки України (2017)
Бабіров Е. Х. - Формування моделі оцінювання конкурентоспроможності товарів, Олійник А. М., Павленко О. П. (2017)
Іжевський П. Г. - Сучасні форми інтеграції підприємств в АПК України (2017)
Нестерчук Я. А. - Оцінка загальних тенденцій розвитку та інтенсифікації садівництва у вінницькій області (2017)
Вівчар О. І. - Сучасні проблемні домінанти злочинних груп у соціогуманітарному просторі україни (безпекознавчий вимір системи підприємницьких структур), Храпкіна В. В., Шерстюк Р. П. (2017)
Іванова Т. В. - Екологічна політика як складник державної регіональної політики (2017)
Полоус О. В. - Управління мобільністю людського капіталу в умовах транснаціонального бізнесу (2017)
Львов А. І. - Макрофактори формування валютного ризику в банківській системі України (2017)
Пирогов Д. А. - Застосування механізмів державно-приватного партнерства до фінансування економічних кластерів (2017)
Плахтій Т. Ф. - Напрями забезпечення належного рівня якості облікової системи підприємства: організаційний аспект (2017)
Юхименко-Назарук І. А. - Напрями розвитку бухгалтерського обліку в мережевому суспільстві: інституційний аспект (2017)
Петросов В. А. - Сучасний маркетинг у сучасному світі, Банчук-Петросова О. В. (2017)
Петросов В. А. - Проблеми розвитку креативності менеджера в Україні, Банчук-Петросова О. В. (2017)
Касьянова Н. В. - До проблеми медичного страхування в Україні, Нестрига А. С., Середа Д. І. (2017)
Вихідні дані (2017)
Амплєєва О. М. - Особливості навчання майбутніх психологів з використанням принципів емоційного інтелекту (2018)
Андрійчук І. П. - Психологічні особливості розвитку професійної мотивації в майбутніх психологів (2018)
Артюхіна Н. В. - Історико-психологічний аналіз феномена межі як межового прояву існування людини: до постановки проблеми (2018)
Бабаева Л. Р. - Особенности формирования профессиональной мотивации у студентов гуманитарных специальностей (2018)
Базика Є. Л. - Психічне здоров`я особистості як детермінанта її професійного потенціалу в пізньому зрілому віці (2018)
Васюк К. М. - Феномен розширення ідентичності в процесі здійснення подвигу (2018)
Вертель А. В. - Емоційне вигорання як фактор порушення професійної ідентичності в контексті структурного психоаналізу Ж. Лакана, Важинський С. Е., Щербак Т. І. (2018)
Волинець Н. В. - Теоретична модель психологічного благополуччя особистості: параметри, критерії, показники та функції (2018)
Галян І. М. - Життєві репрезентації як регулятори аксіогенезу особистості (2018)
Іщенко Л. В. - Акмеологічні особливості формування готовності майбутніх вихователів до розвитку творчої особистості дітей старшого дошкільного віку (2018)
Камінська О. В. - Особливості копінг-стратегій у студентів із різним рівнем успішності навчальної діяльності (2018)
Карачинський О. А. - Трансформація смислових структур особистості колишніх комбатантів у процесі психологічної реабілітації за методикою смисложиттєвих орієнтацій (2018)
Каргіна Н. В. - Віра як основа психологічного благополуччя особистості (2018)
Киричук О. О. - Ціннісні регулятори психологічного благополуччя особистості (2018)
Корінна Г. О. - Значення та роль спілкування у формуванні особистості дитини в дошкільному дитинстві (2018)
Кравчук С. Л. - Особливості життєстійкості як фактора психологічної пружності особистості юнацького віку в умовах воєнного конфлікту (2018)
Кубриченко Т. В. - Особливості суб`єктивного переживання щастя молодими чоловіками різних типів нормативності ґендерної поведінки, Куц В. Є. (2018)
Лісойван О. В. - Застосування теоретичних моделей реконструкції символів у роботі із жінками в стані дезадаптації (2018)
Майструк В. М. - Методологічні засади дослідження самоприйняття сучасної жінки (2018)
Махукова В. М. - Теоретична модель дослідження системної рефлексії як чинника самоставлення особистості (2018)
Мельничук І. Я. - Надія як рушійна сила розв`язання проблеми клієнта у процесі психологічної допомоги (2018)
Мельничук С. К. - Розвиток кар`єри управлінця засобами формування асертивності у процесі професійного становлення у ВНЗ (2018)
Назимко О. В. - Когнітивні особливості формування розумових дій студентів при сприйнятті та породженні іншомовного висловлювання (2018)
Омельченко М. С. - Психологічні аспекти становлення професійної свідомості корекційного педагога (2018)
Півень М. А. - Формування структурних компонентів емоційної зрілості особистості (2018)
Плошинська А. А. - Психологічні аспекти використання ходьби як ресурсу поліпшення соматичного та психічного здоров`я (2018)
Сапєльнікова Т. С. - Дослідження негативних психічних станів студентів під час учбової діяльності як фактора порушення стресостійкості, Білоцерківська Ю. О. (2018)
Сидоренко Ж. В. - Проблемні аспекти самоставлення особистості в юнацькому віці, Недбалюк О. О. (2018)
Сіпко Л. О. - Соціально-психологічні чинники виникнення професійного стресу у працівників державної служби з надзвичайних ситуацій, Півторацька І. Ю. (2018)
Спринська З. В. - Психологічні властивості осіб із різною мірою готовності до жебракування (2018)
Стець В. І. - Особливості психолого-педагогічної роботи із сім`ями, що виховують дітей із інвалідністю, Баб`як К. Б. (2018)
Сторож В. В. - Аналіз психологічних аспектів залежності від соціальної мережі instagram, Шкарнега О. С. (2018)
Терлецька Ю. М. - Психічна депривація людини як деструктивний процес функціонування її психіки (2018)
Титаренко О. І. - Психологічні особливості роботи з образом я засобами арт-терапії (2018)
Тичина І. М. - Особливості сімейних цінностей гетеросексуальних людей і людей із ЛГБТ-спільноти, Марчук А. П. (2018)
Turkmen Abdullah. - The psychological effects of social networking sites in middle school students (2018)
Халилова Айбениз Имран кызы. - Проблема психического бессознательного в творчестве Г. Джавида (2018)
Харченко С. В. - Функції соціального інтелекту особистості (2018)
Шиліна А. А. - Взаємозв`язки суб`єктивного відчуження та психологічного благополуччя осіб різного віку, Хрепливець М. А. (2018)
Шрагіна Л. І. - Проблеми соціально-психологічних наук у контексті теорії розвитку штучних систем (2018)
Штепа О. С. - Психологічна ресурсність як індикатор "особистісного вкладу" (2018)
Бейліс Н. В. - Особливості використання технічних засобів навчання на уроках німецької мови в другій половині ХХ століття в Україні (2018)
Горак В. В. - Теоретичні аспекти реформування освітньої галузі України в умовах глобалізації (2018)
Жиров О. А. - Розвиток народознавчих ідей у мистецько-педагогічній спадщині К. Василенка (2018)
Мелешко І. В. - Визнання результатів неформальної освіти дорослих у Фінляндії: особливості і механізми (2018)
Петренко Л. М. - Творчість Григорія Ващенка періоду еміграції – проблематика і головні ознаки (2018)
Рашина І. О. - Організаційні засади підготовки вчителів початкових класів на Поділлі (1903–1917 рр.) (2018)
Сорочинська О. А. - Особливості залучення студентів-біологів до природоохоронної роботи під час біологічних навчально-польових практик (ретроспективний аналіз – друга половина ХХ ст.) (2018)
Андрієць О. М. - Розвиток мисленнєвої діяльності у процесі засвоєння дискурсного мовлення на уроках української мови у старших класах (2018)
Ковальова К. І. - Рефлексія як структурна одиниця уроку, Богадьорова Л. М. (2018)
Потамошнєва О. М. - Використання системи вправ комунікативного характеру в роботі з розумово відсталими школярами на етапі удосконалення процесу породження мовлення (2018)
Мобиль Асланлы Гунтюрк - Проблемы здорового образа жизни в работах Гасан бек Зардаби (2018)
Вороніна Г. Р. - Розвиток професійної перспективи старшокласників у шкільній і позаурочній діяльності: міські технологічні школи Англії (2018)
Зубцова Ю. Є. - Вплив вчителя початкових класів на формування толерантних стосунків в умовах інклюзивного навчання (2018)
Лісневська Н. В. - Педагогічні умови створення здоров’язбережувального середовища в закладах дошкільної освіти (2018)
Рудківська Н. Л. - Технологія формування синтаксичної будови мовлення в дітей старшого дошкільного віку в процесі гри (2018)
Сорочинська О. А. - Режим дня як основа формування здоров’я та гармонійного розвитку дітей дошкільного віку в курсі "Вікова фізіологія та валеологія", Павлюченко О. В., Халімончук Н. О. (2018)
Волкова В. А. - Роль позашкільних навчальних закладів у формуванні моральної відповідальності учнівської молоді, Худякова А. А. (2018)
Бабаліч В. А. - Плавання у фізичному вихованні студентів, Голуб О. В. (2018)
Бордюг Н. С. - Структурно-функціональна модель формування професійних компетентностей із моніторингу довкілля у фахівців екологічного спрямування (2018)
Брославська Г. М. - Використання міжпредметних зв’язків під час вивчення фізики (2018)
Галущак І. Є. - Технологічний підхід як чинник модернізації професійної підготовки майбутніх економістів (2018)
Денисенко Н. Г. - Взаємозв’язок особистісного і діяльнісного підходів як гарантія формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури, Марчук С. С. (2018)
Дідур Н. А. - Методика формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2018)
Довгопола Л. І. - Формування готовності в майбутніх учителів біології до застосування інтерактивних технологій (2018)
Єрко Г. І. - Формування навичок медіаграмотності вчителів початкових класів при викладанні предмета "Я у світі": практичний аспект (2018)
Казанжи О. В. - Формування здатності до міжкультурного спілкування майбутніх учителів початкових класів під час вивчення міфів та казок (2018)
Kalichak Yu. L. - The peculiarities of professional training of preschool education experts in the USA (2018)
Ковтун О. М. - Особливість формування світоглядної культури медичних працівників (медичних сестер) як вагомий чинник становлення культури особистості (2018)
Лавриш Ю. Е. - Організаційні моделі корпоративних університетів у Сполучених Штатах Америки, Литовченко І. М. (2018)
Лисак Л. К. - Методика забезпечення курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)" електронними освітніми ресурсами (2018)
Maikovska V. I. - World theory and practice of formation the entrepreneurial competence of young people (2018)
Perminova V. A. - Context based learning and self-education as key elements of vocational training of students (2018)
Повстин О. В. - Специфічні принципи підготовки фахівців у галузі безпеки людини до управлінської діяльності (2018)
Ребуха Л. З. - Концептуальні основи фундаменталізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників на засадах інтеграції інноваційних технологій (2018)
Симоненко С. В. - Порівняльний аналіз дескрипторів комунікативної компетентності в області вищої освіти національних рамок кваліфікацій європейських країн та України (2018)
Струк А. В. - Формування лексико-народознавчої компетентності в професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів (2018)
Тішкова О. Ф. - Професійний розвиток викладачів англійської мови в університетах Китаю (на прикладі Ханчжоуського педагогічного університету) (2018)
Толочко С. В. - Компетентність педагогів: порівняльна характеристика сучасного світового й вітчизняного досвіду (2018)
Шумило М. Ю. - Сучасні тенденції в навчанні англійської мови за професійним спрямуванням у медичних закладах вищої освіти (2018)
Албул І. В. - Життєві кризи: сутність, причини виникнення, соціальна допомога (2018)
Букач М. М. - Реабілітаційні властивості ритму (2018)
Завалко А. М. - Нормативно-правовий аспект інклюзивної освіти в Україні (2018)
Кальченко Л. В. - Превенція соціального сирітства у територіальній громаді міста: соціально-філософське осмислення сутності поняття (2018)
Педорич А. В. - Проблеми девіантної поведінки неповнолітніх та молоді в Україні (2018)
Дрожик Л. В. - Використання технології розвитку критичного мислення в системі підвищення кваліфікації викладачів (2018)
Кунінець О. О. - Особливості розвитку рухових здібностей у глухих дітей молодшого шкільного віку (2018)
Аксой М. - Структура концепта ТУРЦИЯ в русском языковом сознании (на основании лингвистического опроса) (2017)
Беценко Т. П. - Поетичний мовосвіт Василя Голобородька: прикмети ідіостилю (2017)
Гарачковська О. О. - Особистість: на пошану 60-річчя Володимира Кузьменка (2017)
Голі-Оглу Т. В. - Мотиваційна база фразем в українській і російській мовах: зіставний вимір (2017)
Гонюк О. В. - Суб’єктні форми вираження авторської свідомості у книзі вибраного Івана Малковича "Подорожник (з новими віршами)", Сидоренко О. Ю. (2017)
Горболіс Л. М. - Михайло Могилянський: літературно-критичний вектор осмислення творчості Михайла Коцюбинського (2017)
Грищенко І. В. - Формування вторинної мовної особистості у процесі вивчення української мови як іноземної (2017)
Жижома О. О. - Феномен авторської неології у поетичному мистецтві початку ХХI сторіччя (на матеріалі жіночої поезії зі збірки "Метаморфози. Десять українських поетів останніх десяти років"), Іванін М. І. (2017)
Закутня А. Ю. - Назви продуктів харчування у текстах української реклами кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2017)
Зімонова О. В. - Чи потрібно вивчати українську мову (за професійним спрямуванням) у вищому навчальному закладі (2017)
Калашник О. В. - Семантичне наповнення заперечних займенників в інтимній поезії (2017)
Лабетова В. М. - Функціональний діапазон займенників ХТОСЬ, ЩОСЬ у вираженні категорії означеності/неозначеності в текстах суспільно-політичного дискурсу (2017)
Ли Ли - Образные выражения: исследование повествовательного смысла фигуральных выражений в рассказах В. С. Токаревой (2017)
Лонська І. О. - Специфіка вираження концепту любов у поезії Миколи Вороного та Дмитра Загула (2017)
Луковенко Т. О. - Тематичний розряд термінів фармакології та фармації в галузі гомеопатії (2017)
Манжос С. В. - Міфологема море в українській народній казці (2017)
Матусевич Л. М. - Комунікативна мета як інваріантна ознака мовленнєвого жанру дозволу (2017)
Мельнікова Т. В. - Пародія у листуванні І. С. Тургенєва (період від початку 1840-х до початку 1850-х років) (2017)
Новиков А. О. - "Мене тут, по сцені, вважають апостолом": Марко Кропивницький і західноукраїнський театр (2017)
Олексенко В. П. - Метафоричні конструкти Василя Стуса (2017)
Острецова И. В. - Описательные предикаты как языковой механизм устранения монотонности изложения, Поддубная Л. Н. (2017)
Педченко Е. В. - Философия любви в прозе Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского (2017)
Петрів Х. В. - Прагматичний потенціал вставних конструкцій в ідіостилі мовної особистості Оксани Пахльовської (2017)
Романчук С. М. - Концепт "влада" в лінгвістичній і управлінській картинах світу, Мичак Н. Г. (2017)
Семерин Х. Д. - "Гоголівське" питання в "італійському" тексті Юрія Косача як маркер міжкультурних взаємин (на матеріалі фрагментів незавершеного роману "Сенйор Ніколо"), Кочерга С. О. (2017)
Сіроштан Т. В. - Назви дій в українській мові ХІ–ХІІІ ст. (2017)
Сорока О. Б. - Українізми в болгарській мові новітнього періоду (90-і роки ХХ – перші десятиліття ХХІ століття ) (2017)
Stadniy A. S. - Organisation of self-guided learning activity of students with technical qualifications in process of studying professional Ukrainian language (2017)
Тітова О. Б. - Період як лінгвальний засіб творення комічного (на матеріалі художньої прози Остапа Вишні, Володимира Винниченка та Євгена Гуцала) (2017)
Цуркан І. М. - Вогняна та солярна символіка у творчості Олександра Олеся та європейських символістів (2017)
Чистяк Д. О. - Мова українського символізму в лінгвоконцептології: сучасний стан і перспективи досліджень (2017)
Шевченко Л. Л. - Моделювання змісту концептосфери нового завіту (2017)
Шелепкова І. М. - Динамічні процеси мовної моди студентського соціуму (2017)
Абушова А. Ю. - Общественно-политические события в Иране и их отражение в художественной литературе Южного Азербайджана во второй половине XIX века (2017)
Безруков А. В. - Маніфестація метафізичного світобачення в "Екстазі" Дж. Донна (2017)
Гасымова Е. Н. - Фольклорные мотивы в художественной прозе (2017)
Гусейнова А. - Воплощение идеи разделенной родины в творчестве Мирзы Ибрагимова (2017)
Касумбейли Ф. С. - Запреты ислама в творчестве Мирзы Алекпер Сабира (2017)
Керимов Р. Ш. - Наследие Касум-Бека Закира: публикации и текстологический анализ (2017)
Кобзарь Е. И. - Роль героического мифа в становлении нации (на примере "Песни о Нибелунгах" и "Китаби Деде Коркут") (2017)
Ковальова Я. В. - Наративна поліфонія автобіографічної трилогії Еліаса Канетті (2017)
Кузьменко Ю. С. - Феміністичний дискурс у прозі Арішіма Такео і Танідзакі Джюн’ічіро (2017)
Лефтерова О. М. - Фрейм як інструмент аналізу античної історичної монографії (на матеріалі тексту Саллюстія) (2017)
Мирзоева А. Р. - Идеал свободы и независимости в лирике Бахтияра Вагабзаде (2017)
Плотнікова-Лісайчук А. А. - "Жіночий світ" у романах Софі Кінселли (2017)
Салимова Г. С. - Тасаввуф и востоковеды Великобритании Р. А. Николсон и А. Дж. Арберри (2017)
Ширинов Ф. И. - Проблема репрессий в творчестве Сулеймана Велиева (2017)
Kolyada-Berezovska T. F. - A concept model of national spirit through the lens of the Ukrainian literary tradition, Zinchenko O. S., Turetsky V. O. (2017)
Михилев А. Д. - Постмодернистское пирожное из преисподней, или о подлинном и ложном путях обновления литературы и искусства XX-XXI веков (2017)
Погребняк І. В. - Семіотичні ідеї як наукова проблема: історична реконструкція (2017)
Саттарова А. А. - Комизм как художественно-эстетическая категория (2017)
Шостак О. О. - Оповідання Івана Франка "Довбанюк" як "еміграційний" текст (2017)
Гнатів З. Я. - Соціокультурні детермінанти розвитку сучасної вищої освіти (2018)
Золотовська В. С. - Зміст поняття "іноземна мова дисципліни" (2018)
Новаковець В. П. - Стратегічне управління закладом освіти: теоретичні засади (2018)
Опалюк Т. Л. - Реалізація стратегій навчання ХХІ століття в освітньому процесі педагогічних університетів (2018)
Радул В. В. - Суб’єкт та особистість у ретроспективі розвитку (середина ХХ – початок ХХІ століття), Радул О. С. (2018)
Таранцева О. О. - В. М. Верховинець – один із основоположників розвитку української національної культури засобами народної хореографії на межі ХIX–XX cтоліття (2018)
Філіппова Л. В. - Розвиток фармацевтичної освіти в Україні (2018)
Шевчук М. М. - Етапи розвитку Полтавського вчительського інституту (1914–1941 рр.) (2018)
Балабан Я. Р. - Концептуальні підходи до проектування змісту фізичної освіти в основній школі, Іваній В. С., Мороз І. О., Цапенко М. В. (2018)
Тарнавська Н. П. - Кооперативне навчання дітей старшого дошкільного віку і молодших школярів елементарній математиці із застосуванням методу моделювання в умовах інклюзивної освіти, Рудницька Н. Ю. (2018)
Ткaчук C. М. - Рoзвитoк твoрчoгo миcлeння учнiв пoчaткoвих клaciв нa урoкaх музичнoгo миcтeцтвa, Шaхрaй O. М. (2018)
Базилевська О. О. - Соціокультурна компетентність як складова громадянського та естетичного виховання учнів (2018)
Головко М. Б. - Організація освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі в контексті ідей педагогічної філософії, Головко Б. С. (2018)
Канарова О. В. - Взаємодія педагогів дошкільного навчального закладу з родинами як умова формування ціннісних орієнтацій у дітей дошкільного віку (2018)
Мільчевська Г. С. - Використання інтерактивних методів у духовно-моральному вихованні учнівської молоді, Єрьоміна Л. Є. (2018)
Пантюхов Б. О. - Патріотичне виховання курсантів вищих військових навчальних закладів як педагогічна проблема (2018)
Бабенко В. Г. - Увага й уважність як основні психолого-педагогічні складові досягнення успіху на заняттях із фізичної підготовки, Пампура І. І. (2018)
Брянцева Г. В. - Формування в бакалаврів навичок візуалізації презентацій, Брянцев О. А. (2018)
Воловник В. Є. - Модель упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес вищих військових закладів освіти, Маслій О. М. (2018)
Гоголь І. О. - Критерії та показники сформованості культури професійного спілкування майбутніх фахівців із маркетингу (2018)
Горожанкіна О. Ю. - Педагогічні умови формування інтерпретаційної компетентності в майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі навчання гри на фортепіано (2018)
Дука О. А. - Модель розвитку професійної компетентності персоналу пробації у відомчих навчальних закладах ДКВС України (2018)
Захарасевич Н. В. - Готовність майбутнього вихователя до рольової діяльності дітей дошкільного віку в руслі компетентнісного підходу (2018)
Карабін О. Й. - Теоретичні положення основних чинників формування професійного саморозвитку майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій (2018)
Кардаш І. М. - Підготовка майбутніх вихователів до формування у дітей дошкільного віку виразності мовлення у театрально-ігровій діяльності (2018)
Кашина Г. С. - Відкриті освітні електронні ресурси як інформаційний базис забезпечення післядипломної педагогічної освіти (2018)
Канюк О. Л. - Наукові підходи до розуміння сутності поняття "культура іншомовного професійного спілкування" майбутніх інженерів, Кіш Н. В. (2018)
Конюхов С. Л. - Аналіз закордонних досліджень із проблем навчання майбутніх інженерів-програмістів об’єктно-орієнтованому програмуванню (2018)
Коренева І. М. - Концепція підготовки майбутніх вчителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку (2018)
Корінна Г. О. - Готовність майбутніх вихователів до формування здоров’язбережувальної компетентності дітей дошкільного віку (2018)
Корсікова К. Г. - Рефлексія майбутніх педагогів як компонент успішного проходження педагогічної практики (2018)
Маятіна Н. В. - Модель формування у коледжах готовності майбутніх техніків-технологів із технології харчування до професійної самореалізації (2018)
Онопрієнко І. М. - Внутрішній аудит системи менеджменту якості вищої освіти (2018)
Папушина В. А. - Методологічне підґрунтя формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури, Красильникова Г. В. (2018)
Малихін О. В. - Про потенціал формування методологічної компетентності в галузі підготовки кваліфікованих спеціалістів гуманітарних спеціальностей, Рубінська Б. І. (2018)
Сантюрова М. В. - Технологія проведення вебінару в навчальному процесі за допомогою використання сучасних медійних ресурсів (2018)
Семенкова А. Н. - Роль кадрового менеджмента в формировании конкурентоспособной личности будущего специалиста, Колодийчук Ю. В., Северинюк Т. А. (2018)
Тoмaшiвcькa М. М. - Cучacнi вимoги дo прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi вчитeля музики (2018)
Тушева В. В. - Обґрунтування технологічного феномену в контексті науково-дослідницької культури майбутнього педагога на основі діяльнісної концепції (2018)
Біличенко Г. В. - Умови соціально-педагогічного супроводу розвитку комунікативної культури молодших школярів у загальноосвітніх школах-інтернатах (2018)
Залібовська-Ільніцька З. В. - Cоціальний захист людей із проблемами зору (2018)
Кучер Г. М. - Інновації соціальної роботи в громаді із сім’ями, що опинилися в складних життєвих обставинах (2018)
Матрос О. О. - Основні засади соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні (2018)
Печериця Н. М. - Ейджизм студентської молоді та соціально-педагогічні напрями його подолання (2018)
Макарова Т. М. - Розвиток мовно-комунікативних навичок студентів у процесі дистанційної роботи з курсу "Українська мова професійного спрямування" (2018)
Міхєєва О. І. - Теоретичні засади проблеми використання інтерактивної гри в системі педагогічного супроводу соціального пізнання дітей старшого дошкільного віку, Шутько О. О. (2018)
Бакуменко О. О. - Граматикалізація в дієсловах німецької мови з відокремлюваним префіксом ab- у ХVI ст. (2018)
Билан Н. И. - Соотношение формальных и семантических синтаксических структур пословиц английского языка (2018)
Borisenko N. I. - The genre differentiation dependence of the official document discourse texts on extra linguistic factors, Ershova Y. A., Mykhailiuk S. L. (2018)
Бортник С. Б. - Різноманітність завдань та альтернативні види контролю та оцінювання у формуванні іншомовної комунікативної компетенції студентів спеціальності "туризмознавство" (2018)
Бруско Г. А. - Методологія дослідження інноваційних новотворів у франкомовній інтернет-комунікації (2018)
Варешкина Н. В. - К вопросу о функциональной единице лексико-фразеологического минимума, Смирнова Н. Н. (2018)
Ганжело С. М. - Фразеологічна експансія як засіб інтенсифікації значення фразеологічних одиниць у німецькій мові (2018)
Гасанли-Гарибова Ш. - История формирования научного стиля на тюркских языках (2018)
Герасимів Л. Я. - Тактика звинувачення як конфліктна тактика в комунікативній ситуації звинувачення/виправдання (2018)
Годжаева М. А. - Синтаксическая омонимия словосочетаний в английском языке (2018)
Дьяченко Г. Ф. - Глаголы общенаучного слоя лексики в научно-техническом дискурсе (на материале английского подъязыка "Акустика и ультразвуковая техника"), Неврева М. Н., Топчая Н. И. (2018)
Иманкулиева М. Т. - Школа Афада Курбанова в развитии азербайджанской ономалогии (2018)
Капинус Е. Л. - Функционирование фразовых глаголов в англоязычном правовом дискурсе, Байло И. Я. (2018)
Кечеджі О. В. - Асиміляція іншомовних лексем в сучасній англійській мові (граматичний аспект) (2018)
Косович О. В. - Принципи мовної централiзацiї (на прикладi французької мови) (2018)
Лисова K. А. - Образ лімінального як мультимодальний конструкт (2018)
Марченко В. В. - Лінгвопрагматична специфіка англомовних політичних дебатів, Чичиркоза А. Ю. (2018)
Мельник М. М. - Портретна характеристика головного героя роману Томаса Манна "Будденброки" (2018)
Мерзлюк Д. О. - Функціонально-семантичні особливості стативних предикатів сучасної китайської мови (2018)
Mykhaylenko V. V. - Economic discourse: correlation of cohesion and coherence (2018)
Николайчук А. В. - Психолінгвістичні та комунікативно-прагматичні особливості англомовного сугестивного дискурсу, Бялик В. Д. (2018)
Petrova T. V. - The gendered portrayal of female political leadership in the British and American online mass media discourse (2018)
Пікалова А. О. - Конститутивні ознаки мовної особистості дитячого поета (2018)
Пріміна Н. М. - Мовні та соціокультурні особливості англомовного морського дискурсу (2018)
Приходько І. В. - Номінативне поле концепту канада в англійськомовних віршованих текстах XVIII–XXI ст. (2018)
Романова Н. В. - Маніфестація жестів у німецькій мові першої половини ХХ століття (на матеріалі роману Б. Келлермана "Das Blaue Band") (2018)
Сафиева Н. К. - Развитие терминологии, связанной с чрезвычайными ситуациями, в современном азербайджанском языке (2018)
Столярова А. А. - Мова законодавства Кіпру і Греції: спільне та відмінне (2018)
Торговець Ю. І. - Лінгвопоетичний аналіз вірша Кім Аддонісіо "Істини" (2018)
Hagverdiyeva A. A. - The conjunctive relationship between the units of sentence in modern Azerbaijani (2018)
Шайнер І. І. - Новітня британська література на військову тематику (прагмастилістичний аспект) (2018)
Швець Т. А. - Репрезентація індивідуально-авторської картини світу в художньому творі колоронімами (на матеріалі роману Стендаля "Люсьєн Левен") (2018)
Шенько М. М. - Конструкції з епістемічним модальним компонентом "припущення" на рівні речення (2018)
Шотова-Ніколенко Г. В. - Поезія Дж.Г. Байрона: ономастичні спостереження (2018)
Яблонська-Юсик І. В. - Іншомовна лексика у становленні лексичної синоніміки французької мови (на матеріалі сучасних медіа) (2018)
Баклан І. М. - Відтворення безеквівалентної лексики під час перекладу німецькомовної юридичної літератури (2018)
Балабін В. В. - Вимоги до військового перекладача (2018)
Бондарчук Л. Й. - Лексико-стилістичні особливості англо-українського перекладу науково-популярних текстів з бізнесу (2018)
Вознюк А. М. - Критерії застосування перекладацьких стратегій у ході перекладу дитячої художньої літератури (2018)
Голоцукова Ю. А. - Роль категории вида глаголов при переводе терминов, обозначающих понятия процессов, с русского на украинский язык (2018)
Дуброва С. В. - Особливості художнього перекладу компаративних фразеологічних одиниць (2018)
Єлісєєва С. В. - Особливості субтитрування як напряму перекладацької діяльності (2018)
Коваленко И. Н. - Особенности функционирования и перевода цветообозначений в художественном поэтическом тексте как отражение его эмотивного потенциала (на материале произведений Р. Фроста) (2018)
Лалаян Н. С. - Переклад творів а. шніцлера українською мовою (на матеріалі повісті "Traumnovelle") (2018)
Лесінська О. М. - Особливості перекладу заголовків фільмів американського кінематографу українською мовою (на прикладі матеріалів за 2000–2015 роки), Радішевська Д. Д. (2018)
Мілова О. Є. - Скорочення як характерна риса військового тексту і шляхи їх перекладу, Дроговоз А. А. (2018)
Рижкова В. В. - Можливості комп'ютерної лексикографії в укладанні термінологічних друкованих та електронних словників вузької спеціалізації (галузь авіаційного двигунобудування), Кравчук В. В., Крутін О. З. (2018)
Sydor A. R. - Creation of English media neologisms and methods of their translation into Ukrainian, Nanivskyy R. S. (2018)
Шахновська І. І. - Відтворення емоцій персонажів дитячої художньої літератури: перекладацький аспект, Вознюк А. М. (2018)
Shchypachova D. S. - Peculiarities of scientific and technical translation (2018)
Машкина Е. Н. - Элементы магического в мышлении современного человека на материале виртуальных текстов в жанре афоризма, Самофалова Е. В. (2018)
Саліонович Л. М. - Особливості рекламних кампаній арт-кафе в м. Харкові, Панаріна А. О. (2018)
Сербина Т. Г. - Непрямая коммуникация в газете (на материале аналитических статей Ю. Мостовой), Чеберяк А. М. (2018)
Суворова С. А. - Типы заглавий научных статей с точки зрения коммуникации (2018)
Бовкіт Х. І. - Система вправ для активізації іншомовної лексики студентами спеціальності "Фт, Е", Бовкіт Х. І. (2018)
Король А. А. - Прагматичні та лінгвокультурні особливості висловлення-звинувачення у німецькомовній картині світу (2018)
Пономаренко Н. В. - Важливість формування практичних навичок міжкультурного спілкування в студентів технічних спеціальностей, Неустроєва Г. О. (2018)
Алексєєва Н. М. - Таксономічний аспект дослідження гіппонімів (2017)
Алиева У. Х. - Номинативная структура предложения в азербайджанском языке с точки зрения контенсивной типологии (2017)
Бабій О. Р. - Прагматика контекстуальної вербалізації концепту "ввічливість", Лопатюк О. В. (2017)
Баланюк С. С. - Специфіка концептуалізації логіко-лінгвістичної категорії особливий в англійскій мові (2017)
Вакулінська Л. М. - Особливості вираження категорії часу у німецькомовних біблійних текстах (2017)
Vyslobodska I. M. - Types of meanings of particle "up” in English phrasal verb "take up” (2017)
Гонта І. А. - Лінгвістичні та екстралінгвістичні чинники реалізації естетичної функції англійських композит-колоративів (на матеріалі твору О. Уайльда "Портрет Доріана Грея"), Пастушенко Т. В. (2017)
Горченко О. А. - Дискурс-аналіз як засіб дослідження ідіостилю (2017)
Гулиев Р. Б. - Современные литературные языки и диалекты, возникшие после разделения огузджа (2017)
Huseynova-Gahramanli A. A. - Fonetic adaptation of international terms in the Azerbaijani language (2017)
Давидович С. С. - Стратегія інформування у жанрі "проспект університету" (на матеріалі проспектів ВНЗ Великої Британії) (2017)
Danylchenko I. V. - Representation of event perspective in news discourse, Velenchuk Yu. I. (2017)
Zadorozhnyy V. V. - Developing students’ rhetorical skills in the framework of professional discourse, Hasko O. L. (2017)
Zaslonkina A. V. - Performance of perception: the semiotics of the sensible and beyond (2017)
Застровська С. О. - Проблематика дослідження автопрецеденту, Найдюк О. В. (2017)
Карпiнська Л. Л. - Роль мовно-виражальних засобів у казках О. Уайльда й особливості його художнього стилю (2017)
Косович О. В. - Омонiми у корпусi новотворiв-абревiацiй (2017)
Котвицька В. А. - Репрезентанти лексичної когезії у прозовому тексті (на матеріалі романів сучасних німецьких письменників) (2017)
Крайняк О. М. - Конотативно марковані еліптичні іменники на позначення людини в сучасній німецькій мові (2017)
Кузик Н. Ю. - Кольорні лексеми як невід’ємний елемент категорії "речевості" у новому романі (на прикладі новели Алена Роб-Гріє "Dans les couloirs du métropolitaine” ("У кулуарах метрополітену")) (2017)
Кучеренко А. О. - Лексичні засоби емоційної експресивності в арабських міських легендах про кохання (2017)
Лесневська К. В. - Семантичні та структурні типи заголовків (на матеріалі оповідань Джерома Селінджера) (2017)
Мігорян О. В. - Дериваційні особливості формування префіксально-ономасіологічної категорії фазовості відіменниковими похідними, Негрич Н. Д. (2017)
Мизин Т. О. - Семантичні та структурні особливості фразеологічних антонімів англійської мови (2017)
Мирковіч І. Л. - Англомовний казковий дискурс у контексті лінгвокультури (2017)
Mykhaylenko V. V. - Correlation of interjection and exclamation: anthropocentric aspect (2017)
Михайлюк Н. П. - Транспозитивный потенциал английских возвратных местоимений (2017)
Оксанич М. П. - Маркери кореляції у середньонімецькому складнопідрядному реченні (2017)
Піскозуб З. Ф. - Абстрактний іменник у ієрархічних лексичних опозиціях гіперо-гіпонімічного типу (2017)
Пєшкова О. Г. - Науковий дискурс як об’єкт реалізації прийомів мовної гри (2017)
Погоріла А. І. - Словотвірні механізми творення неологізмів англійської мови (2017)
Попова Н. М. - Кореляція семантичних змін і теорії прототипів у мовній і концептуальній картині світу Іспанії (2017)
Сєчіна С. І. - Cемантична структура полісемантичних іменників – репрезентантів концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ в іспанській мові (2017)
Ставцева B. Ф. - Інституційні характеристики медіа-дискурсу США (2017)
Talavira N. M. - Linguistic representation of norms of apocalyptic and normal societies in internet news discourse: the vantage theoretic approach, Pavlenko M. H. (2017)
Фоменко О. С. - Назва країни як маркер національної ідентичності: Бірма чи М’янма (2017)
Чепурна З. В. - Власна назва як складник німецького ономастичного лексикону (2017)
Четова Н. Й. - Лінгвокогнітивна реалізація художнього концепту УЯВНИЙ ПРОСТІР в англомовних художніх творах жанру фентезі (на матеріалі творів Дж.Р.Р. Толкіна, К.С. Льюїса, У.К. Ле Ґуїн та Дж.К. Ролінґ) (2017)
Мамедова Ш. Г. - Глагол как фразеологическая единица в Нахичеванских диалектах и говорах (2017)
Шукюрзаде Ш. Д. - Азербайджанские слова общетюркского происхождения в языке Насими (2017)
Ярема О. Б. - Кросдисциплінарність явища алюзії (2017)
Ажогіна Н. В. - Лінгвістичнi дослідження коментаря як об’єктa наукових матеріалів (2017)
Вусик Г. Л. - Гендерна стереотипізація субтексту адресанта в оголошеннях про знайомство (2017)
Кондрашова А. В. - Ефективні методи презентації лексичного матеріалу у викладанні ESP (2017)
Лазаренко Л. М. - Застосування інтерактивних методів навчання при формуванні іншомовної комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей, Барабаш І. В. (2017)
Лютянська Н. І. - Мовні засоби вербалізації етноцентричної інформації в англомовному мас-медійному дискурсі (2017)
Межуєва І. Ю. - Використання сучасних напрямів у методиці викладання іноземної мови в немовному ВНЗ, Єльцова С. С. (2017)
Нижникова Л. В. - Функциональная обусловленность в отборе языковых средств эпистолярного текста (2017)
Осадча О. В. - Створення мовного міжкультурного середовища у процесі іншомовної фахової підготовки студентів (2017)
Романюха М. В. - Вербальний простір комунікації в субкультурі аргентинського танго (2017)
Grynyuk S. P. - The basics of education for sustainable development (2018)
Гук Л. І. - Процес реформування навчальних програм загальноосвітніх шкіл на території Верхньої Канади у 1840–70-х рр. (2018)
Дутко О. М. - Релігійно-просвітницькі погляди М. Костомарова та їх походження (2018)
Копил Г. О. - Концептуальні аспекти педагогіки економічних дисциплін у німецькомовних країнах (2018)
Кушнірук С. А. - Поняттєво-термінологічна група "Організаційні форми навчання" в генезі її становлення та розвитку (XVII ст. – 20-ті рр. ХХ ст.) (2018)
Онипченко О. І. - Медико-психологічний аспект статеворольової соціалізації дітей та підлітків (60–90-ті роки ХХ століття) (2018)
Путіловська Н. Б. - Культурологічні тенденції розвитку Києво-Могилянської академії в ХVІІ столітті, Степашко А. А. (2018)
Сєводнєва К. О. - Розвиток освіти в Мелітопольському повіті Таврійської губернії ХVIII – початку ХІХ століть (2018)
Тичина І. В. - Методологічні підходи та принципи до вивчення проблеми підготовки військових фахівців в Україні у 1920–1940 рр. (2018)
Бурлака О. В. - Проблема підвищення якості знань в учнів із порушеннями слуху на основі формування географічних понять (2018)
Волошина О. С. - Контрольно-оцінювальна діяльність учителя початкових класів на уроках англійської мови (2018)
Журба О. В. - Формування медіаграмотності десятикласників на уроках інтегрованого курсу "Громадянська освіта" (2018)
Мурадов Джавид Видади оглу - Роль комплексных чисел в развитии умственного развития учеников (2018)
Ноздрова О. П. - Організація і проведення констатувального етапу експериментальної роботи зі стимулювання пізнавальної активності учнів 6–7 років засобами дидактичної гри (2018)
Руденко І. В. - Комплексне завдання з методики навчання пейзажу в шкільній та позашкільній освіті (2018)
Фенцик О. М. - Формування читацької компетентності здобувачів початкової освіти: аналіз художнього тексту (2018)
Биковська Л. Б. - Роль здоров’язберігаючого освітнього середовища у вихованні фізичної культури студентів (2018)
Гордій Н. М. - Гра як засіб розвитку комунікативної компетентності дітей дошкільного віку, Корякіна І. В., Дмитренко А. П. (2018)
Карманенко В. В. - Форми і методи формування лідерських якостей у студентів економічних університетів (2018)
Ляпунова В. А. - Психолого-педагогічні умови формування моральних цінностей у дітей старшого дошкільного віку, Волкова В. А. (2018)
Olishkevych S. V. - Hidden curriculum and its importance for character education realization (2018)
Balakhtar V. V. - The impact of adaptation mechanisms on the process of formation the specialist’s identity of social work in educational establishments (2018)
Бурка О. М. - Динаміка готовності майбутніх фізичних терапевтів до використання фізкультурно-оздоровчих технологій (2018)
Гончар І. Г. - Сучасні вимоги до професійної підготовки соціального працівника (2018)
Григор’єва В. А. - Шляхи вдосконалення гуманітарної підготовки майбутніх інженерів (2018)
Драпалюк Г. С. - Способи формування іншомовної лексичної компетенції студентів, Пиндик Н. І. (2018)
Єфремова І. М. - Проблема художньо-образного мислення в музичній педагогіці і психології, Гургула Р. І. (2018)
Зозуляк-Случик Р. В. - Цілі та завдання формування професійної етики майбутніх фахівців соціальної роботи в університетах (2018)
Карпова М. Є. - Аналіз поглядів науковців щодо підготовки майбутніх педіатрів (2018)
Кашуба А. А. - Особливості підготовки майбутніх фахівців фізичної культури в сучасних умовах, Ковальський В. В., Ваколюк А. М. (2018)
Король Я. І. - Основні чинники формування готовності майбутніх офіцерів до використання засобів радіаційно-хімічного захисту в екстремальних ситуаціях (2018)
Корчова О. М. - Педагогічні умови формування риторичної компетентності в майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей (2018)
Невзоров Р. В. - "Я-образ" пілота як системотвірний і мотиваційний фактор набуття льотних компетенцій курсантами вищих військових навчальних закладів (2018)
Онищук С. О. - Модель підготовки майбутніх економістів до здорового способу життя в процесі навчання в закладах вищої освіти (2018)
Панькевич О. О. - Сутність професійної самореалізації майбутніх фахівців соціономічної сфери (2018)
Попова Т. С. - Мотивація студентів – майбутніх соціальних працівників до роботи з ВІЛ-позитивними клієнтами (2018)
Семенець Л. М. - Метод проектів як технологія навчання студентів основ охорони праці та безпеки життєдіяльності, Васильєва Р. Ю. (2018)
Сенчина Н. Г. - Модель формування педагогічної рефлексії вчителів гуманітарних спеціальностей у післядипломній освіті (2018)
Taimasov Yu. S. - Basic didactic principles of civil protection specialists service and national guards professional training in specialized educational institutions, Zub O. V. (2018)
Тітова О. А. - Розвиток інженерної творчості в студентів на заняттях з іноземної мови професійного спрямування (2018)
Filimonova T. V. - Substantiation of pedagogical conditions for preparing future educators for patriotic upbringing of children of senior preschool age (2018)
Шевырева И. Г. - К вопросу о необходимости формирования медиа-компетентности будущих учителей начальной школы (2018)
Крижановська Т. В. - Нова українська школа – інклюзивне навчання дітей з особливими потребами (2018)
Літяга І. В. - Теоретичний зміст соціальної роботи (2018)
Рудкевич Н. І. - Специфіка формування етнокультурної соціалізації молоді в системі вищої освіти в Україні (2018)
Клименюк Н. В. - Кейс-метод як ефективний засіб проблемно-розвивального навчання в процесі формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників (2018)
Приймак С. Г. - Дерева рішень та їх застосування для класифікації студентів різних груп спортивно-педагогічного вдосконалення, Заворотинський А. В. (2018)
Гладкий О. В. - Провідні наукові концепції формування кластерної теорії в туризмі, Скляров О. А. (2017)
Костащук І. І. - Методика бальної оцінки релігійно-туристичних об’єктів (2017)
Смирнов І. Г. - Маркетинговий аспект розвитку туризму в історичних містах України та ПольщІ (2017)
Хільчевська І. Г. Шалун К. Ю. - Етнополітичний конфлікт у Каталонії та його вплив на розвиток туризму (2017)
Хільчевська І. Г. - Особливості організації круїзного туризму в Норвегії: досвід для України, Корнієнко К. Є. (2017)
Власенко В. М. - Підготовка кадрів для туристичної індустрії в Чорногорії, Дегтярьов С. І., Нестеренко В. А. (2017)
Суматохіна І. М. - Контент-аналіз у дослідженнях природно-туристичних атракцій, Дук Н. М., Данилюк О. Ю. (2017)
Нич Т. В. - Регіональний аспект формування рекламної діяльності в туризмі України, Прокопенко Т. П., Ващенко О. В. (2017)
Горин І. В. - Суспільно-географічне дослідження гірськолижного туризму Львівської області (2017)
Мальська М. П. - Туристично-рекреаційна оцінка дерев’яної церкви святої трійці міста Львова, Бордун О. Ю., Лесик І. Й. (2017)
Гуровa Д. Д. - Кінотуризм – перспективний напрямок ХХІ ст., Оліфер Я. О. (2017)
Пандяк І. Г. - Сучасні особливості та тенденції розвитку світової готельної індустрії (2017)
Ковешніков В. С. - Історія готелів міста Києва, Петренко Ю. В. (2017)
Бондар Н. П. - Динамічна архітектура, як інноваційний напрямок в будівлі бутік-готелю, Коломієць К. М. (2017)
Ткачук Л. М. - Методика геосистемного аналізу політико-географічного виміру туризму (2017)
Соляник М. Л. - Суспільно-географічні передумови Євроатлантичної інтеграції України, перспективи та можливі ризики (2017)
Заваріка Г. М. - Соціальні наслідки конфлікту в Україні (2017)
Макаренко П. О. - Криза видобування енергоресурсів в Україні (географічний аспект) (2017)
Гнатюк М. В - Основні чинники формування енергетичного ринку (2017)
Нетробчук І. М. - Поширення мінеральних лікувальних вод в Україні, Самолюк І. В. (2017)
Гопчак І. В. - Аналіз тенденцій зміни якості води річки Західний Буг за багаторічний період, Басюк Т. О., Мавлянова Г. В., Мамчур А. В. (2017)
Світлій пам’яті професора Степана Івановича Іщука (2017)
Інформація про авторів (2017)
Від редакції (2017)
Коломиєць О. І. - Звукова колористика у стилістиці музичної мови професійних співців школи (ґхарани) кірана у Північній Індії: раґа Яман – спроба аналізу (до питання про музичну семіотику) (2017)
Кутирьова-Чубаля Г. Г. - Лингво-музыкальный синкрезис как онтогенетическая и диахроническая константа этнопесенного языка (на примере белорусской песни) (2017)
Кумгир-Новак В. - Етномузикознавча діяльність Дезидерія Задора (2017)
Лукашенко Л. В. - Збирацька діяльність Якова Сєнчика (за матеріалами авторського рукопису) (2017)
Довгалюк І. С. - Рецензія Філарета Колесси на рукописну збірку народних пісень з нотами з Холмщини та Підляшшя Якова Сєнчика (2017)
Луканюк Б. С. - Автобиография К. В. Квитки (2017)
Серко О. І. - Типові весільні наспіви Середньої Волині (2017)
Луканюк Б. С. - Музичний фольклор. Порівняльне етномузикознавство: Програма (2017)
Луканюк Б. С. - Рецензія-відгук на книгу І. Довгалюк "Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції монографія / Ірина Довгалюк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 648, |16| с.: фот." (2017)
Лукашенко Л. В. - На шляху до мелогенетичної систематизації. Відгук на книгу: Луканюк Богдан "Ритмічна варіаційність у пісенному фольклорі: Теоретико-методологічне до слідження / Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка; Кафедра музичної фольклористики; Проблемна науково-до слідна лабораторіямузичної етно логії. – Львів, 2016. – 208 с." (2017)
Довгалюк І. С. - Рецензія на видання: "Нижанківський Остап. Народні пісні: збірка 1891 року / відчитання рукопису Вікторії Ярмоли; редакція, покажчики та примітки Богдана Луканюка. – Львів, 2016. – ХІІ + 100 с. з нот" (2017)
Серко О. І. - Рецензія на видання: "Конкурс на волинські народні пісні в 1934/35 навчальному році: Вибране / Ред. Б. Луканюк. - Рівне, 2015. IV + 20 с. з нот" (2017)
Харчишин О. М. - Рецензія на видання: "Polska pieśń i muzyka ludowa – Źródła i materiały. T. 5. Podlasie. Сzęść I. Teksty pieśni obrzędowych / Shymańska J. – Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2012. – 686 s. ; Сzęść II. Teksty pieśni powszechnych / Shymańska J. – Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2012. – 706 s." (2017)
Коломицева А. І. - Слов'янська мелогеографія-6: прицільний погляд на "зиму" (2017)
Пшенічкіна Г. М. - ICTM, Study Group on Musics of the Slavic World, Мазуренко А. В. (2017)
Хроніка '16 (2017)
Луканюк Б. С. - "Лемківщино моя мила..." Пам'яті Ярослава Бодака (2017)
Большакова А. М. - Інноваційний потенціал та оптимістичність атрибутивного стилю в юнацькому віці (2018)
Вавілова А. С. - Ґендерно-вікові особливості деструктивного перфекціонізму в дітей і підлітків (2018)
Джафарова Н. И. - Признаки одаренности и качества одаренных учеников как психологическая проблема (2018)
Zlivkov V. L. - Authenticity in the Ukrainian teacher`s workplace, Lukomska S. O., Kotuh O. V. (2018)
Калениченко К. М. - Інтелектуалізація праці як психологічна передумова особистісного розвитку осіб, що перенавчаються в державній службі зайнятості (2018)
Калюжна Ю. І. - Особливості кризи особистості студента в процесі адаптації до навчання у вищій школі (2018)
Клочек Л. В. - Емпатійність і толерантність як психологічні чинники справедливого ставлення педагога до учнів (2018)
Колчигіна А. В. - Специфіка навчальної мотивації студентів (2018)
Коць М. О. - Специфіка діагностики емоційно-вольової сфери дітей молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами, Ятчук Т. М. (2018)
Краснокутський М. І. - Психотравмуючий досвід дітей: основні етапи надання психологічної допомоги, Овсянінкова Я. О. (2018)
Олексюк В. Р. - Особливості уявлень старшокласників про майбутню сім`ю (2018)
Пустовий С. А. - Становлення та розвиток професійної свідомості майбутніх філологів (2018)
Рашковська І. В. - Погляди студентів на проблему конкурентоспроможності сучасного фахівця (2018)
Рочняк А. Ю. - Мотивація та саморегуляції спортивної діяльності юнаків-баскетболістів із різною успішністю у змаганнях (2018)
Сторож В. В. - Розвиток творчих здібностей майбутніх психологів у процесі навчання в закладах вищої освіти, Хлєбнікова О. О. (2018)
Турлакова Н. Б. - Активізація психологічних механізмів розвитку самопізнання в екзистенційному колі повсякденності (2018)
Харченко Н. В. - Як діти дошкільного віку розуміють денотативне (референтне) значення слова (2018)
Хоменко Є. Г. - Динаміка взаємодії в учнівських групах середньої школи (2018)
Чередниченко Т. В. - Стиль переживання вагітності як показник психологічної готовності до материнства (2018)
Чернов А. А. - Формування установки на співпрацю між учасниками педагогічного процесу методом бінарних занять у парі "психолог – вихователь" (2018)
Шевчишена О. В. - Проблема психологічної готовності педагога до інноваційної освітньої діяльності (2018)
Закалик Г. М. - Булери та жертви булінгу як соціально-психологічна проблема безпеки особистості в освітньому просторі, Войцеховська О. В., Шувар Н. М. (2018)
Зімовін О. І. - Подвійні сексуальні стандарти подружжя як чинник незадоволеності шлюбом, Щербунова Ю. О. (2018)
Ільницька І. А. - Теоретичний аналіз соціально-психологічної безпеки особистості (2018)
Камінська І. П. - Особливості розвитку соціально-деонтологічного компонента професійної компетентності студентів-медиків на заняттях професійно спрямованої іноземної мови (2018)
Мельник О. А. - Світоглядні традиції: антропоцентризм у вітчизняній університетській психології ХІХ – початку ХХ століття (2018)
Гонтаренко Л. О. - Корегування pr-стратегії при надзвичайних ситуаціях, Парфьонов Г. А. (2018)
Кучеренко С. М. - Організаційні аспекти психологічного забезпечення успішності службово-бойової діяльності майбутніх офіцерів технічного профілю, Кучеренко Н. С. (2018)
Гончарова Г. О. - Особливості системи ставлень курсантів зво мвс зі специфічними умовами навчання на різних етапах фахової підготовки (2018)
Клименко І. В. - Саморегуляція та рефлексивність курсантів – майбутніх поліцейських у контексті програми психологічного супроводу (2018)
Гришко А. А. - Полоролевые аспекты нарушений менструальной функции в подростковом возрасте, Левенец С. А., Беляева Е. Э. (2018)
Зімовіна Т. Є. - Зв`язок захворюваності дихальної системи дитини та особливостей сімейних відносин (2018)
Манилов И. Ф. - О психотерапевтических механизмах мультимодального суггестивного воздействия (2018)
Николаенко С. А. - Способы сочетания методов ДПДГ и гипноза в процессе психотерапии эмоциональных травм (2018)
Шебанова В. І. - Клінічний дискурс патологічного модусу проблемної харчової поведінки у спектрі "переїдання – обмеження в їжі" (2018)
Березка С. В. - Особливості застосування арт-терапії в роботі з дошкільниками з порушеннями інтелекту (2018)
Іваненко А. С. - Психологічні підходи до формування в розумово відсталих підлітків уявлень про майбутню сім`ю (2018)
Ковтун Р. А. - Особливості психокорекційної роботи із сором`язливими дітьми з недорозвитком мовлення (2018)
Ляшко В. В. - Формування стильових особливостей діяльності розумово відсталих молодших школярів (2018)
Склянська О. В. - Вивчення та корекція взаємодії батьків із дитиною раннього віку з порушеннями психофізичного розвитку за допомогою аналізу відеозаписів (2018)
Турубарова А. В. - Особливості проектування психолого-педагогічного супроводу підлітків із обмеженими можливостями здоров`я (2018)
Вєрнік О. О. - Тема кохання у творчості Є. Полонської та Р. Катаєвої: типологічний аспект (2017)
Гнатюк О. Р. - Жанр новели в українському та американському історико-літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ століть (2017)
Джигун Л. М. - Сутність понять "мемуари", "автобіографія", "щоденник" (2017)
Коновалова М. М. - Поезія Василя Стуса в інтерпретації еміграційних дослідників Юрія Шевельова і Богдана Рубчака (2017)
Микитюк С. С. - Трансформация балладной поэтики Р. Саути в переводах В. А. Жуковского 1830-х годов (2017)
Нісевич С. І. - Творчість як сфера реалізації особистості митця у творах В. Винниченка "Чорна пантера і білий ведмідь" та С. Моема "Місяць і мідяки" (2017)
Іваницька Н. Л. - Поняття – слово – термін (на матеріалі педагогічних термінів) (2017)
Глущенко В. А. - О. Х. Востоков: матеріал сучасної польської мови як джерело вивчення історії слов’янських мов, Рябініна І. М., Тищенко К. А. (2017)
Давидович М. С. - Значення та роль колоронімів у фразеологічному фонді англійської мови, Ковальчук І. С. (2017)
Єльцова С. С. - Текст як лінгвістичне поняття і надфразова єдність (2017)
Кривенко Г. Л. - Проблема типологізації євроінтеграційного дискурсу у мовознавчих студіях (2017)
Кулиева Б. Т. - Функционально-семантические и прагматические аспекты интенсивности (на основании материалов разносистемных языков) (2017)
Максимець О. М. - Розвиток суфіксальної словотвірної підсистеми іменників із транспозиційним значенням опредметненої дії (2017)
Тараненко О. Г. - Концепт БІЛА МАГІЯ в українській мовній картині світу (2017)
Шепель Ю. А. - Об опыте синхронного и диахронного изучения словообразовательного варьирования (к вопросу о тождестве и вариативности слова) (2017)
Біляніна В. І. - Структурні особливості неологізмів Інтернет-соціолекту в англійській та китайській мовах (зіставний аспект) (2017)
Боговик О. А. - Типологія предикатів (2017)
Karimli A. A. - Conjunctions in adverbial subordinate clauses in English and Azerbaijani languages (2017)
Пономарьова О. А. - Аспекти варіативності внутрішньої форми фразем, що містять фахові назви (на матеріалі української, англійської та німецької мов) (2017)
Хакимова-Айдын У. И. - Исследование юридических терминов как объекта юридического языка (на основе материалов французского и азербайджанского языков) (2017)
Шашкина Н. И. - К вопросу о терминологической теории вариантности (на материале терминов строительного производства русского и английского языков), Дружинина Л. В., Соколова К. В. (2017)
Яницька О. М. - Поняття символу та стереотипу в лінгвокультурологічному дослідженні концепту (на матеріалі концепту "ВІРА" в англійській, українській і французькій мовах) (2017)
Акоп’янц Н. М. - Лексико-граматичні особливості перекладу термінів у англомовних текстах поліграфічно-видавничої спрямованості англійською мовою, Доля А. В. (2017)
Балабін В. В. - Об’єкт і предмет теорії військового перекладу (2017)
Валуєва Н. М. - Особливості функціонування і перекладу сучасних фразеологічних одиниць в англійській мові (2017)
Висоцька Г. В. - Причини, що зумовлюють використання граматичних трансформацій в англо-українському перекладі (2017)
Воловик А. А. - Відтворення символіки чарівної казки у перекладі: характерологічний контекст (2017)
Вороніна К. В. - Особливості англомовного перекладу української авторської казки (на матеріалі творів Ю. Ярмиша), Валійова Т. Б. (2017)
Воронова З. Ю. - Відтворення англомовної термінології дистанційної освіти в українських перекладах (2017)
Голубенко Н. І. - Поліаспектність художнього перекладу (2017)
Ibraguimova S. V. - Particularites syntaxiques des textes du discours pharmaceutique français, Shkolyar L. V. (2017)
Іваницька Н. Б. - Функціональна палітра поняття домінувальності в жанрових теоріях перекладу (2017)
Кузьменко Н. В. - Утворення неологізмів та їх використання у засобах масової інформації (2017)
Лісун О. В. - Стилістичні засоби, використані В. Самійленком під час перекладу вірша Дж. Байрона "My soul is dark”, Совєтна А. В. (2017)
Михайлова Є. В. - Лінгвістичні основи моделювання турецько-українського перекладу (2017)
Найда А. М. - Переклад як засіб творчого самовираження В. Підмогильного (2017)
Nechyporenko V. O. - The application of the skopos theory rules for the bilingual text analysis (2017)
Радченко Т. А. - Лексичні інновації в інтернет-середовищі (2017)
Расулова С. Г. - О некоторых проблемах перевода детских произведений русских и европейских классиков на азербайджанский язык (2017)
Рейдало В. С. - Лексичні трансформації в українському перекладі казки Оскара Уайльда "Щасливий принц" ("The Happy Prince"): денотативний аспект, Рибалка Н. С. (2017)
Ткачук Т. І. - Застосування перекладацьких трансформацій з метою досягнення еквівалентності, Паславська І. Б. (2017)
Фоменко Е. Г. - Вклад К. Беляева в перевод "Поминок по Финнегану" Дж. Джойса (2017)
Цвіркун А. С. - Лінгвістичні та перекладацькі особливості термінів у науково-технічних текстах (2017)
Чеботарьова А. А. - Деякі проблеми перекладу Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2017)
Дяків Х. Ю. - Комунікативна організація телеінтерв’ю і конверсаційний аналіз (2017)
Климентова О. В. - Стратегії лідерської самопрезентації у релігійному прозелітному дискурсі (2017)
Семида О. В. - Вербалізація концепту УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД у французькому медійному дискурсі (2017)
Фекете Д. Ю. - Наратив кінотрейлера як перформативна інтерпретація продукції кіноіндустрії (2017)
Форостюк І. В. - Використання платформи Moodle в процесі викладання іноземних мов у нелінгвістичних вищих навчальних закладах (2017)
Аникина И. В. - Наименования лиц, занимающихся сбором урожая, в памятниках русской письменности XVI – XVII веков (2018)
Архипенко Л. М. - Мовна експресія в українських змі (на матеріалі економічної публіцистики) (2018)
Бибик С. П. - Термін "переселенець": лексикографічний і дискурсивний аспекти функціонування (2018)
Брайченко С. Л. - Екзотичні жіночі особові імена в колі сучасних антропонімічних уподобань мешканців одещини (2018)
Василенко (Колесова) О. П. - Особливості розвитку критичного мислення у студентів спеціальності "журналістика" під час вивчення української мови за професійним спрямуванням, Сікорська В. Ю. (2018)
Гандзюк О. М. - Семантика відносних атрибутивних синтаксем у романі Володимира Дрозда "Ирій" (2018)
Данилюк Н. О. - Перифрастичні найменування сучасних українських політиків у мові засобів масової інформації (2018)
Завальська Л. В. - Маніпулятивні тактики в інтерактивному спілкуванні політиків (на матеріалі ток-шоу) (2018)
Занько О. В. - Типові помилки нормативності мовлення в сучасній українській мові (2018)
Зирка В. В. - Реклама – вспышка эмоций (2018)
Ільєнкова В. В. - Особливості вербалізації концепту ЩАСТЯ (на матеріалі сучасного українського медійного дискурсу) (2018)
Калита О. М. - Інтенсифікатори концептів "зрада" і "перемога" в українськомовному сегменті соціальної мережі Facebook (2018)
Кісельова А. А. - Розповсюджені мовні помилки в текстах судових рішень (2018)
Клярська Г. Ю. - Особливості мови інтернет-спілкування (на прикладі україномовних користувачів), Тарасенко О. Д. (2018)
Кондратенко Н. В. - Політичне інтерв'ю як вербальна репрезентація іміджу українського політика (2018)
Кочан І. М. - Юридична термінологія крізь призму лінгвістики (2018)
Леонтьєва О. О. - Структурно-семантичний аспект функціонування предикатів із семантикою включення до класу або виключення з класу об'єктів (2018)
Лефтерова О. М. - Антична історична монографія: герменевтичний підхід (2018)
Лисенко О. М. - Суміжність понять у дискурсології (2018)
Макарець Ю. С. - До питання про девіативність текстів українських інтернет-змі (на прикладі інтернет-видання "Українська правда") (2018)
Мамич М. В. - Гендерні стереотипи в журнальній періодиці для жінок (на матеріалі видання "Радянська жінка" / "Жінка") (2018)
Марчишина А. А. - Ґендерна ідентичність у квір-теорії: історія та методологія поняття (2018)
Марчук Л. М. - Лінгвокультурні стереотипи кольору в українській мові (на матеріалі колірних характеристик зовнішності людини) (2018)
Мацько Л. І. - Проблеми диференціації лексики з погляду лінгвокультурології та професійного спілкування (2018)
Молоткіна Ю. О. - Новітні іншомовні лексеми соціально-економічної тематики в мові сучасних українських інтернет-видань (2018)
М’ягкота І. В. - Паронімія в термінології української фольклористики (2018)
Навальна М. І. - Cучасні тенденції творення лексем у мові української періодики (на прикладі чужомовних словотвірних моделей) (2018)
Назаренко О. М. - Комунікативно-прагматичний аспект промов Президента України (2018)
Овсієнко А. С. - Метафора в сучасному мовознавстві: тлумачення та класифікація (2018)
Олексенко В. П. - Односкладні речення в рекламному тексті (2018)
Поворознюк С. І. - Метафорична аксіологічна номінація іменників у мові сучасних українських інтернет-видань (2018)
Поповський А. М. - Українські прізвища, пов'язані з юриспруденцією (2018)
Сильвановская И. П. - Работа над текстами по специальности в юридических вузах (2018)
Станіслав О. В. - Постмодернізм як лінгвокультурологічний феномен європейського суспільства кінця ХХ століття (2018)
Таран О. С. - Функції сленгізмів у мережевій комунікації (2018)
Шепель Ю. О. - Лінгвокультурологічні бар'єри та специфіка перекладу українською поезій Е. А. По (2018)
Шляхова Н. М. - Мова в антрополого-герменевтичному вимірі (2018)
Шульжук Н. В. - Парцеляція у структурі діалогічного дискурсу: комунікативно-прагматичний аспект (2018)
Ямчук П. М. - Філософія буття української мови в ціннісно-смисловому контексті ХХ–ХХІ століть (2018)
Ярова Л. В. - Сучасне тлумачення поняття "тероризм" (2018)
Яценко Н. О. - Терміни "акт" та "акція" в юридичній практиці (2018)
Колісник О. В. - Соціальний самоідентифікаційний параметр в контексті американської філософії другої половини ХХ сторіччя (2013)
Компаниец Л. В. - Репрезентация идеи реинкарнации в архаической культуре (2013)
Свищо В. Ю. Д. - Овсянико-Куликовський: психологічне трактування філософії мови (2013)
Глазунова С. И. - Поэтический сборник как отражение поисков новой эстетической концепции в творчестве В. Набокова (2013)
Стрелкова А. Ю. - Філософія "порожнечі" у "Ваджраччхедіка-праджняпараміта-сутрі" (2013)
Ярош О. А. - Інтерпретації концепції "вах̣дат аль-вуджуд" в академічній філософії в індії у першій половині хх століття (2013)
Жуковський Т. О. - Місце "Дгаммапади" в палійському каноні (2013)
Завгородній Ю. Ю. - Студії з індійської філософії в Україні у працях, виданих за часів Російської імперії та Радянського Союзу (2013)
Іщенко О. М. - Енвайронменталізм та ідеологічні основи суспільства ризику (2013)
Тімченко Т. В. - Стабілізація світового народонаселення як чинник стійкого розвитку цивілізації (2013)
Григоренко І. В. - Феномен інтелекту особистості у дискурсі філософського пізнання (2013)
Васильчук Є. О. - Соціально-філософські та соціологічні підходи до явища молодіжного політичного радикалізму та екстремізму (2013)
Швед З. В. - Релігійний синкретизм та правова система Японії (2013)
Чубенко О. В. - Іконоборство в історії християнської церкви (2013)
Риморенко Т. Ю. - Мистецтво двадцятого століття в контексті філософських течій (2013)
Дебда Н. В. - Особливості відображення соціокультурної реальності засобами мас-медіа в інформаційному суспільстві (2013)
Товмаш Д. А. - Феномен надії у контексті бізнесової діяльності (2013)
Колосюк І. А. - Освітня культура свободи і демократії у світовій та вітчизняній історії (2013)
Куліненко Л. Б. - Компетентнісний аспект формуванні майбутнього вчителя (2013)
Мельник О. Є. - Концептуальні підходи до визначення і трактування основних педагогічних понять (2013)
Баскакова Ю. В. - Історичні передумови виникнення та діяльності політичних партій на шляху становлення парламентаризму (2013)
Мельник І. А. - Юліан Романчук – голова руського головного комітету виборчого (досвід та уроки парламентської кампанії 1891 р.), Мельник А. І. (2013)
Чорноус А. В. - Генезис та еволюція українського політичного міфу (2013)
Шматко І. В. - Ідеологія права та легітимація сучасного правопорядку (2013)
Чеховська А. Ю. - Державна політика україни у галузі збереження здоров’я студентської молоді (2013)
Ващенко К. О. - Cфepи зacтocувaння пoлітичнoгo aнaлізу в cучacній пoлітичний нaуці (2013)
Сащук Г. М. - Характерні ознаки культурного впливу інформаційного смуспільства (2013)
Семенченко Ф. Г. - Аксіологічний вимір політичної діяльності (2013)
Отрешко В. С. - Політичний суверенітет у контексті сучасного державотворення (2013)
Максимова О. М. - Системні критерії та показники політичної нестабільності (2013)
Корж М. О. - Внутрішньосистемний конфлікт як джерело політичної нестабільності (2013)
Кирик В. Л. - Технологічні аспекти реалізації екологічної політики, Хилько М. І. (2013)
Мармазова Т. І. - Теоретико-методологічний вимір децентралізації як структурного елемента місцевого самоврядування (2013)
Анастасов О. І. - Трансформація інституту місцевого самоврядування України у контексті європейського досвіду, Коваль Ю. О. (2013)
Матвійчук А. В. - Громадянське суспільство в сучасній Україні як відкрите соціальне утворення: проблема легітимації (2013)
Березинський В. П. - "Дивний аттрактор" як архетипна структура політичної самоорганізації громад (2013)
Найчук А. А. - Функціональний потенціал політичної метафори в українському політичному дискурсі (2013)
Пугач В. Г. - Популізм як стратегія виборчої кампанії (2013)
Михальчишина Н. В. - Особливості конструювання політичних міфів (2013)
Краснов Д. Л. - Політичне лобіювання: зарубіжний досвід (2013)
Колєчкін В. Ю. - Системи суспільного мовлення у демократичних країнах (2013)
Вітман К. М. - Міжнародна співпраця в етнонаціональній сфері на пострадянському просторі (2013)
Семенчук І. В. - Енергоспроможність пострадянських країн (2013)
Тараненко Г. Г. - Неурядові організації і ООН в контексті світових викликів (2013)
Меленчук А. В. - Сучасний cтан відносин України з Європейським Союзом в контексті підписання Угоди про Асоціацію (2013)
Давиденко А. В. - Розвиток українсько-німецьких відносин у 2000-2013 роках (2013)
Мазур Ю. В. - Модернізація політичних інститутів країн Східної Азії в контексті культурно-цивілізаційного чинника (2013)
Приймак Б. І. - Політика Франції в галузі виробництва та експорту озброєнь в період правління Ніколя Саркозі (2013)
Гавриленко І. І. - "М’яка сила" в зовнішній політиці України (2013)
Ісаченко К. - Північний вектор зовнішньої політики Російської Федерації (2013)
Тимченко А. В. - Зближення Росії та Китаю фактично має на меті створення нового світового військово-політичного, економічного і культурного центру (2013)
Петручак А. В. - Китай та Індія – природні конкуренти за гегемонію в Азії (2013)
Денисенко К. Ю. - Особливості російсько-французьких відносин під час каденції Н. Саркозі, Пономарьова К. Є. (2013)
Симонтовська Ю. О. - Африканський вектор зовнішньої політики Франції в період правління Н. Саркозі (2013)
Богданов В. С. - Рецензія на монографію В. П. Андрущенка, В. Л. Савельєва "Освітня політика (огляд порядку денного)". – К.: МП "Леся", 2010. – 368 с. (2013)
Смолянюк В. Ф. - Рецензія на монографію Є. В. Перегуди "Виконавча влада України: політико-правові аспекти модернізації" / Перегуда Є. В. – К.: Логос, 2013. – 408 с. (2013)
До відома авторів! (2013)
Title, contents (2018)
Zinchenko O. - Development of mechanism for formation and activation of territorial image potential (2018)
Lisa I. - Improvement of the construction industry management of Latvia based on the experience of construction eco-labelling in Scandinavia (2018)
Kyzym M. - Analysis of the theoretical and methodological support of the study of energy security of the country, Rudyka V. (2018)
Krasnonosova О. - The substantiation of the necessary to observe the social justice in the course of reforming the territorial structure of Ukraine, Mykhailenko D. (2018)
Haibullin L. - Introduction of the Smart cities model as one of priorities of social and economic development of territories (2018)
Andriushchenko K. - Analysis of peculiarities and prospects of development of Ukraine in the concept of "Industry 4.0", Shergina L., Kovtun V. (2018)
Biloshkurska N. - Estimated losses of innovative capacity of the parties as a result of "hybrid" Russian aggression against Ukraine, Biloshkurskyi M., Chyrva H. (2018)
Abstracts and References (2018)
Титул Зміст (2016-2017)
Ґрещук В. - Лексикографічне опрацювання апелятивних назв водних об’єктів у словнику "Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові", Ґрещук В. (2016-2017)
Кононенко В. - Логоепістема глупота: лінгвокогнітивний вимір (2016-2017)
Воробець О. - Поширювачі семантичної моделі речення: синтагматичний аспект (2016-2017)
Васильчук М. - Карпати як ознака романтизованої інакшості в творчості Миколи Устияновича (на матеріалі повісті "Страсний четвер") (2016-2017)
Солецький О. - "Нерівна усім рівність": концепт води в емблематичному семіозисі Григорія Сковороди (2016-2017)
Стасюк Г. - Художня експлікація проблеми генетичного спадку в творчості Лесі Українки та Юрія Косача (2016-2017)
Піхманець Р. - Педагогічні обрії Михайла Драгоманова (2016-2017)
Карась Г. - Вокальна франкіана у сучасних звукозаписах Канади (2016-2017)
Романюк М. - Вимушено переміщені особи з областей Донбасу як чинники міграційних викликів і соціальних загроз національній безпеці України, Смутчак З. (2016-2017)
Адамович С. - Освіта міста Станиславова в період Першої світової війни (1914–1918 рр.) (2016-2017)
Борчук С. - Передумови та етапи створення "Енциклопедичного словника" (2016-2017)
Грещук Б. - Словотвірна категорія "абстрагована ознака" в українській мові в зіставленні з англійською мовою (2016-2017)
Цимбаліста Л. - Тенденції використання пасиву в сучасних україномовних художніх текстах (із німецькими паралелями) (2016-2017)
Гошовська О. - Асоціативне поле об’єктивації "невіри" як корелята концепту "віра" (2016-2017)
Канюк М. - Семантика українських фразем з компонентом "мед" на тлі етнокультури (2016-2017)
Самборська О. - Бойківський говір у художній мові Григорія Цеглинського (2016-2017)
Вакалюк І. - Синтетичні засоби вираження кратності дії (на матеріалі поезії Ліни Костенко) (2016-2017)
Солюк Л. - Модальні дієслова в системі модальних відношень в українській мові (з німецькими паралелями) (2016-2017)
Петрина Х. - Семантичні модифікації алюзій в українських модерних художніх текстах (2016-2017)
Ґрещук В. - Словотвірна спроможність українських похідних дієслів (О.П.Кушлик. Словотвірна парадигматика похідних дієслів в українській мові: IмонографіяI / О.П.Кушлик. – Дрогобич : Коло, 2015. – 384 с. (2016-2017)
Ostapovych О. - Review V.I. Kononenko (ed.) (Comparative Typological Studies: Ukrainian on the Background of Related Languages. – Kyiv ; Ivano-Frankivsk ; Warsaw, 2015. – 316 p.) (2016-2017)
Вихідні дані (2016-2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Alqalawi U. R. - The influence of indirect monetary tools on price and output: the case of Jordan (1993-2013), Jemel H. A., Alwaked A. A., Istaiteyeh R. (2017)
Gentle P. - The banking and other economic factors of selected U.S. historical events: from the establishment of the Federal Reserve Banking System to the Great Recession (2017)
Ahmed S. P. - Corporate governance practices in the banking sector of Bangladesh: do they really matter?, Zannat R., Ahmed S. U. (2017)
Swanepoel E. - Dodd-Frank and risk-taking: reputation impact in banks, Esterhuysen J., van Vuuren G., Lotriet R. (2017)
Zungu N. P. G. - Young clients’ attitudes to service quality at retail banks in a developing country, Mason R. B. (2017)
Al Kharusi S. - Financial institutions performance evaluation in a unique developing market using TOPSIS approach, Başci E. S. (2017)
Kozarevic E. - To liberate or to regulate: balanced approach to bank-oriented financial system transformation in developing countries, Polić N., Perić A. (2017)
Fajar H. - The impact of macroeconomic and bank-specific factors toward non-performing loan: evidence from Indonesian public banks, Umanto Umanto (2017)
Sha N. - Virtual banking and online business, Mohammad S. (2017)
Klose J. - Exchange rate movements in the presence of the zero lower bound (2017)
Гавриш М. М. - Прономінальні форми адресації як засіб маркування соціального статусу мовців (2018)
Грицева А. П. - Термины в социальном пространстве (2018)
Дика Л. Л. - Стилістичний потенціал антропонімів та топоназв в історичній прозі Павла Загребельного (2018)
Дмитрошкін Д. Е. - Дериваційні процеси в системі утворення композитних номінантів (2018)
Дуденко О. В. - Концепт ‘доля' як ключовий концепт етнокультури: українсько-польські паралелі (2018)
Іванченко М. Ю. - Способи та особливості перекладу англійської термінології охорони праці (2018)
Король С. В. - Фонетичні засоби німецької мови у рекламних текстах (2018)
Левицька Н. В. - Потік свідомості в англійській літературі перших десятиліть ХХ століття (2018)
Лисак Г. О. - Поширення англійської мови у світі в контексті глобалізації (2018)
Магдюк О. В. - Порівняльний аналіз молодіжного сленгу Великої Британії та Німеччини, Дармороз Г. А. (2018)
Мазур Ю. Я. - Особливості інтерпретації фразеологічних одиниць у процесі викладання дисципліни "Практичний курс англійської мови", Зембицька М. В. (2018)
Маліновська Ю. М. - Драма І. Франка "Учитель": жанрово-стильові аспекти (2018)
Олійник Л. В. - Топос віри у проповідницькій прозі Петра Могили (2018)
Ординська І. Я. - Історія дослідження мікротопонімікону Північної Хмельниччини (2018)
Орловська О. В. - Лексико-семантичні групи та розряди фразеологічних одиниць із компонентами-соматизмами в сучасній англійській мові, Комочкова О. О. (2018)
Подлевська Н. В. - Філологічна освіта студентів-полоністів в аспекті реалізації міжнародних проектів (2018)
Приймак І. В. - Специфіка художньої прози С. Яблонської у літературному процесі доби (2018)
Садовець О. В. - Дисфемізми та евфемізми як лексичні засоби англомовних періодичних видань (2018)
Станіславова Л. Л. - Структурно-семантичні типи антонімів в українських афористичних текстах (2018)
Терещенко Л. В. - Топоніми у байках Леоніда Глібова (2018)
Торчинська Н. М. - Стан вивчення діалогічного мовлення у вітчизняній лінгвістиці (2018)
Торчинський М. М. - Систематизація власних назв за частотністю їх вживання (2018)
Шуляк С. А. - Вираження магічної функції мови у текстах господарських замовлянь (2018)
Ющишина О. М. - Топоніми в основах прізвищевих назв і прізвищ Центральної Хмельниччини XVII – XXI ст. (2018)
Янчишин А. М. - Морфолого-синтаксичні конструкції у товаронімії (2018)
Янчишина Я. В. - Диференційні ознаки мікротопонімікону (на матеріалі власних назв дрібних географічних об’єктів Центральної Хмельниччини) (2018)
Захаренко В. В. - Исследования радиоизлучения пульсаров с помощью секции радиотелескопа ГУРТ, Коноваленко А. А., Ерин С. Н., Бубнов И. Н., Васильева Я. Ю., Ульянов О. М., Яцына В. Ю. (2018)
Конторович В. М. - Связь дополнительных компонент излучения пульсара в Крабе с резонансным отражением от нейтронной звезды, Спевак И. С., Гавриков В. К. (2018)
Милованов Ю. Б. - Динамика падения Челябинского метеороида: материально-энергетический баланс, Черногор Л. Ф. (2018)
Собитняк Л. И. - Множественные корреляционные модели зависимости потоков излучения космических радиоисточников в декаметровом диапазоне от экстремальных проявлений космической погоды (2018)
Селезнев Д. Г. - Двухслойные микрополосковые антенные решетки из прямоугольных излучателей, Резник И. И. (2018)
Галушко В. Г. - Проект спутникового радара миллиметрового диапазона для исследования поверхности Луны, Виноградов В. В., Шкуратов Ю. Г. (2018)
Вихідні дані (2018)
Mosyakin S. L - The correct authorship and nomenclature of Artemisia umbrosa (Asteraceae), with comments on some misapplied names and distribution of the species in Eastern Europe, Verloove F., Boiko G. V. (2018)
Mosyakin S. L. - The correct name in Knowltonia for an iconic southern African species earlier known as Anemone tenuifolia and A. capensis (Ranunculaceae) (2018)
Федорончук М. М. - Конспект системи Fabaceae у флорі України. І. Підродини Caesalpinioideae, Mimosoideae, Faboideae (триби: Sophoreae, Tephrosieae, Robinieae, Desmodieae, Phaseoleae, Psoraleae, Amorpheae, Aeschynomeneae) (2018)
Цимбалюк З. М. - Паліноморфологічні особливості видів роду Knautia (Dipsacaceae) флори України: оцінка для цілей систематики та спорово-пилкового аналізу, Безусько Л. Г., Ниценко Л. М. (2018)
Чусова О. О. - Біотопи басейну річки Красна (Луганська обл., Україна) та їхній аналіз (2018)
Смоляр Н. О. - "Гадяцький локалітет" Diphasiastrum complanatum (Lycopodiaceae) на території Лівобережного Лісостепу, Ханнанова О. Р. (2018)
Артеменко О. А. - Змінення гравітації як фактор впливу на початок клітинного циклу рослин (2018)
Дубина Д. В. - Яків Петрович Дідух – флагман ботанічної науки (до 70-річчя від дня народження), Чусова О. О., Кучер О. О. (2018)
Чорней І. І. - До 70-річчя українського систематика та флориста Миколи Михайловича Федорончука, Ольшанський І. Г., Шиян Н. М., Красняк О. І., Мосякін С. Л. (2018)
Шевера М. В. - Аллі Миколаївні Красновій – 80, Коломійчук В. П. (2018)
Зав'ялова Л. В. - Види інвазійних рослин Білорусі. Рецензія на книгу: "Растения- агрессоры. Инвазионные виды на территории Беларуси". Ред. Д.В. Дубовик, В.Н. Лебедько, В.И. Парфенов, С.С. Савчук, А.Н. Скуратович, Протопопова В. В., Шевера М. В. (2018)
Безусько Л. Г. - Значне досягнення української палеоботаніки (пліоцен–плейстоцен). Рецензія на книгу: Сиренко Е.А. Палиностратиграфия континентальных верхнеплиоценовых–нижненеоплейстоценовых отложений южной части Восточно-Европейской платформы, Цимбалюк З. М., Мосякін С. Л. (2018)
Васильєва Т. В. - Андрій Опанасович Сапєгін (2018)
Федорончук М. М. - Конспект родини Fabaceae у флорі України. II. Підродина Faboideae (триби: Galegeae, Hedysareae, Loteae, Cicereae), Мосякін С. Л. (2018)
Martyniuk V. O. - Differences of Atocion lithuanicum from A. armeria (Sileneae, Caryophyllaceae) and their hybrid by ITS1-ITS2 sequences and secondary structure of their transcripts, Karpenko N. I., Tarieiev A. S., Kostikov I. Yu. (2018)
Mosyakin S. L. - A corrected lectotypification of Artemisia umbrosa (= A. vulgaris var. umbrosa, Asteraceae), Boiko G. V., Verloove F. (2018)
Bisko N. A. - Ex situ conservation of rare and endangered species in mushroom culture collections of Ukraine, Sukhomlyn M. M., Mykchaylova O. B., Lomberg M. L., Tsvyd N. V., Petrichuk Yu. V., Al-Maali G. A., Mytropolska N. Yu. (2018)
Пасайлюк М. В. - Гриби-деструктори мертвої деревини Fagus sylvatica (Fagaceae) в лісах Національного природного парку "Гуцульщина" (2018)
Єременко Н. С. - Рудеральна рослинність міста Кривий Ріг. II. Клас Stellarietea mediae (2018)
Дубина Д. В. - Armoracia macrocarpa (Brassicaceae) в українській частині долини Дунаю, Жмуд О. І. (2018)
Vedenicheva N. P. - Endogenous cytokinins dynamics during development of sporophytes of perennial ferns Dryopteris filix-mas and Polystichum aculeatum (Dryopteridaceae), Kosakivska I. V. (2018)
Коваленко О. А. - 15-та Євразійська конференція з дослідження трав'яних рослинних угруповань (4–8 червня 2018 р., Сулмона, Італія) (2018)
Кондратюк С. Я. - Втрата європейської ліхенології. Іван Пішут (13.03.1935 – 14.12.2017) (2018)
Смоляр Н. О. - Згадуючи Олену Миколаївну Байрак..., Любінська Л. Г., Коломійчук В. П., Коротченко І. А. (2018)
Федорончук М. М. - Іван Власович Артемчук (1898–1973), Чорней І. І., Шевера М. В. (2018)
Видобора В. В. - Інвестиційні ресурси економічного зростання в умовах макроекономічного розбалансування економіки України (2018)
Дубіщев В. П. - Методичні аспекти дослідження соціальної ефективності природоохоронних витрат, Островський І. А. (2018)
Свистільник В. Ю. - Канали поширення інформаційної асиметрії (2018)
Ніконенко У. М. - Взаємодія світових цін на сировинні ресурси та основних показників світової економіки (2018)
Рахман М. С. - Конкуренція та конкурентоспроможність IT-підприємств на міжнародному ринку, Александрова А. О. (2018)
Чужиков А. В. - Поліструктурна модель глобального медійного бізнесу (2018)
Шлапак А. В. - Корпоративні стратегії інноваційного розвитку (2018)
Бобирь О. І. - Досягнення сталості розвитку національної економіки через удосконалення концепції корпоративної соціальної відповідальності, Федорова В. А. (2018)
Бреус С. В. - Оцінювання економічної безпеки закладу вищої освіти з використанням основних підходів до розробки збалансованої системи показників, Подлевський О. О. (2018)
Васюренко Л. В. - Механізм державного регулювання організацією оплати праці: диференційні аспекти (2018)
Коломієць С. А. - Економічні аспекти розвитку кооперативних відносин в агропромисловому виробництві (2018)
Невлад В. Ф. - Тенденції розвитку вітчизняного ринку круп'яної продукції в умовах євроінтеграційних процесів, Невлад В. І. (2018)
Ралко О. С. - Стан легкої промисловості України: ретроспективний та перспективний аналіз у контексті розвитку стратегічного партнерства, П’янкова О. В. (2018)
Сембер С. В. - Нормативне забезпечення фінансових інструментів інноваційної діяльності в "трикутнику знань", Чубарь О. Г., Матьовка Т. В. (2018)
Тонюк М. О. - Трансформація оплати праці в контексті сучасної кадрової політики підприємства (2018)
Яворская А. Ф. - Направленность экономических решений в системе эффективного развития национального транспортного комплекса (2018)
Близнюк Т. П. - Взаємозв’язок між стадією життєвого циклу компанії та типом її організаційної культури (2018)
Драган О. І. - Економічна безпека вищого навчального закладу: теоретико-методичні підходи, Мазник Л. В. (2018)
Євтухова С. М. - Сучасні тенденції теорії і практики стратегічного планування в системі корпоративного управління (2018)
Занора В. О. - Управління кадрами: теоретичні аспекти формування проектної команди (2018)
Збарський В. К. - Сучасний стан та проблеми виробництва яловичини у господарствах Запоріжжя, Збарська А. В. (2018)
Зборовський Р. В. - Планування бренд-стратегії підприємства (2018)
Красовська О. Ю. - Проблеми застосування маркетингових інструментів на підприємстві (2018)
Лысевич С. Г. - Объективная необходимость совершенствования хозяйственного механизма предприятий с учётом принципов социальной ответственности (2018)
Маказан Є. В. - Розвиток та підтримка корпоративної культури (2018)
Мангушев Д. В. - Контролінг як інструмент покращення фінансового стану страхових компаній (2018)
Морозова О. С. - Візія становлення газотранспортної системи України на внутрішніх і світових ринках (2018)
Гречко А. В. - Методичні підходи до формування й оцінки збутової політики на сільськогосподарських підприємствах, Нечипорук І. В. (2018)
Родченко В. Б. - Особливості використання підходів Agile в управлінні проектами у сфері дизайну та IT, Новікова А. Є. (2018)
Окландер Т. О. - Адаптація змісту маркетингової діяльності будівельного підприємства в умовах зростання ризиків, Ракицька С. О., Козицька К. В. (2018)
Оснач О. Ф. - Методичний підхід щодо визначення діапазону цін для отримання запланованого рівня прибутку на основі цінової еластичності, Зіньковська Д. В. (2018)
Пекар К. Р. - Ефективність економічних методів в управлінні трудовим колективом, Сарбаш Л. Д. (2018)
Романенко О. О. - Оцінка комунікаційного потенціалу підприємства (2018)
Рубан В. В. - Сучасні інструменти цифрового маркетингу (2018)
Сєвідова Д. О. - Антикризова стратегія як невід’ємна частина управління страховою компанією під час здійснення ЗЕД, Маркова С. В., Коваленко Н. М. (2018)
Скопенко Н. С. - Формування системи управління якістю продукції підприємства в сучасних умовах господарювання, Павлова Т. В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Ківалов С. В. - Шановні читачі! (2018)
Брачук А. О. - Правила СОТ щодо сприяння торгівлі: базові елементи концепції (2018)
Кузнецов С. О. - Стандарти Європейського Союзу для внутрішніх водних шляхів України: Директива Ради 87/540/ЄЕС (Частина ІІI), Слатвінська В. М. (2018)
Bignyak O. - Virtual organizations in the context of eurointegration (2018)
Аверочкіна Т. В. - Концептуальні основи адміністративної юрисдикції України у прибережних водних просторах (2018)
Приходько Н. І. - Організаційно-правове забезпечення пересування товарів/вантажів на морському транспорті та значення логістичних провайдерів в процесі міжнародного перевезення, Логінов О. В. (2018)
Балобанов О. О. - Страхування морських перевезень вантажу: окремі організаційно-правові аспекти, Андріященко О. О. (2018)
Логінов О. В. - Окремі аспекти державного регулювання діяльності крюїнгових компаній, Буй О. С. (2018)
Гордієнко О. С. - Герменевтичні шляхи конкретизації Конституції України (2018)
Бабін Б. В. - Рецензія на монографію Аверочкіної Т.В. "Юрисдикція України в прибережних водах: адміністративно-правовий вимір" (2018)
До уваги авторів (2018)
Козаченко О. В. - Аналіз факторів впливу на рівень технічної експлуатації машин АПК (2012)
Ільченко В. Ю. - Дослідження пристосованості конструкції автомобіля до операцій технічного обслуговування, Деркач О. Д., Нагієва Н. О. (2012)
Бабицкий Л. Ф. - Обоснование методов выбора передвижных мастерских в системе диллерской службы АПК Крыма, Соболевский И. В. (2012)
Лімонт А. С. - Статистичне оцінювання щозмінного технічного обслуговування льонозбиральних комбайнів (2012)
Литовка С. В. - Влияние технического состояния гидропривода трансмиссии зерноуборочного комбайна на перерасход топлива (2012)
Кухаренко П. М. - Диагностирование автотракторных двигателей с использованием стробоскопического метода, Улексин В. А., Яцук В. Н. (2012)
Борисенко М. М. - Аналіз та перспективи удосконалення конструкції жниварки обчісуючого типу, Шварцман М. Є. (2012)
Буря О. І. - Застосування композитів з нанонаповнювачами у технічному сервісі сільськогосподарської техніки, Кузнецова О. Ю., Деркач О. Д., Дудка А. В., Марищук А. О. (2012)
Приймаков О. Г. - Математическая модель оценки остаточного ресурса агрегатов трансмиссии в эксплуатации, Циба Н. В., Чернявский В. Н. (2012)
Приймаков О. Г. - Оцінка дисбалансу при його контролі в процесі експлуатації двигунів внутрішнього згоряння, Градиський Ю. О. (2012)
Блезнюк О. В. - Визначення ефективності орного агрегату моделюванням технологічного процесу, Мар ’єнко Н. С. (2012)
Бабицький Л. Ф. - Результати досліджень показників надійності і якості роботи активних робочих органів культиваторів, Москалевич В. Ю. (2012)
Демко А. А. - Визначення пропускної здатності молотильно-сепаруючого пристрою зернозбирального комбайна, Надточій О. В., Демко О. А. (2012)
Блезнюк О. В. - Підвищення ефективності функціонування бурякозбиральних комбайнів за рахунок удосконалення гичкозрізального робочого органу, Мінченко В. С., Зміївський С. В. (2012)
Козаченко О. В. - Ефективність експлуатації культиваторного агрегату з удосконаленими робочими органами, Шкрегаль О. М., Сівірін О. М. (2012)
Калюжный А. Б. - Сепарация воды из дизельного топлива высокопористым материалом на основе фторопласта-4, Платков В. Я. (2012)
Блезнюк В. М. - Вибір оптимальних геометричних параметрів анодного пристрою для осадження гальванічних покрить на поверхні отворів, Гладченко В. Я. (2012)
Рамш В. Ю. - Дослідження продуктивності комбінованого очисника вороху коренеплодів, Барановський В. М., Паньків М. Р. (2012)
Тарельник В. Б. - Повышение качества комбинированных электроэрозионных покрытий, Марцинковский В. С., Коноплянченко Е. В., Яременко В. П. (2012)
Артьомов М. П. - До методики розрахунку необхідної потужності ґрунтообробного агрегату методом парціальних прискорень (2012)
Тарельник В. Б. - Способ электроэрозионного легирования термообработанных деталей, Марцинковский В. С., Никоноров С. Г. (2012)
Тарельник В. Б. - К вопрсу повышение качества прессовых соединений стальных или чугунных деталей, Братущак М. П. (2012)
Козаченко О. В. - Теоретичні дослідження стійкості руху сільськогосподарського агрегату (2012)
Чибіряк Я. І. - Підвищення ефективності складальних процесів у машинобудуванні, Ващенко С. М., Алексенко О. В., Дерев’янчук А. Й. (2012)
Чигрин О. А. - Вплив рівня технічного сервісу на ефективність використання обладнання тваринництва, Полупанов В. М. (2012)
Хоменко С. М. - Визначення витрати суміші дизельного палива з добавками ріпакової олії та етанолу, Герук С. М., Міненко С. В., Савченко В. М. (2012)
Хоменко С. М. - Обґрунтування екологічних показників роботи двигуна при використанні суміші дизельного і альтернативного палива (2012)
Шевченко С. А. - Класифікація та обґрунтування вимог до акустико-емісійних ознак дефектів пар тертя механізмів (2012)
Сорокін С. П. - Дослідження відповідності технічним вимогам розпилювачів резервних форсунок дизелів, Шкрегаль О. М., Котенко Є. І. (2012)
Романюк А. Г. - Удосконалення технології діагностування гідросистем машин, Сорокін С. П., Романюк Г. С., Дон Є. Ю., Пономарєнко Д. Ю. (2012)
Дегтярев Н. М. - Виды и причины отказов карданных подшипниковых узлов, Пастухов А. Г. (2012)
Романченко В. М. - До питання експлуатації удосконаленої гичкозбиральної машини БМ-6Б, Клименко М. П. (2012)
Марціяш О. М. - Технічний сервіс систем охолодження двигунів внутрішнього згорання, Гевко І. Б., Кучвара І. М. (2012)
Гевко Б. М. - Особливості відновлення і виготовлення гвинтових гофрованих робочих органів сільськогосподарських машин, Данильченко Л. М., Любачівський Р. О., Драган А. П. (2012)
Матвійчук А. В. - Особливості конструкції однозернових висівних апаратів, Ткаченко І. Г., Лотоцький Р. І., Чвартацький І. І. (2012)
Логуш І. В. - Особливості виготовлення приводних пасів сільськогосподарських машин, Фльонц О. В., Крук В. В., Диня В. В. (2012)
Деркач О. Д. - Дослідження триботехнічних характеристик силікато-фулеренових композицій для поверхонь тертя сільськогосподарської техніки, Харченко Б. Г., Макаренко Д. О., Міщенко Г. Я. (2012)
Бойко А. І. - Визначення ймовірносних характеристик роботи пневмомеханічного висівного апарату з резервуванням, Банний О. О. (2012)
Нанка О. В. - Теорії подрібнення і їх енергетична оцінка, Бойко І. Г. (2012)
Славкова Л. Г. - Математичне моделювання процесу змішування концентрованих кормів з жиророзчинними вітамінами (2012)
Болдар Л. Н. - Підходи у напрямку розв’язання проблем енергозабезпечення і енергозаощадження у АПК України (2012)
Борак К. В. - Модель відносного зношування робочого органу як випадковий процес та програмна підтримка для визначення відліків його реалізацій (2012)
Мерінець Н. А. - Матеметичне моделювання зворотної течії кормової суміші в гідродинамічному подрібнювачі (2012)
Ружило З. В. - Использование осциллографических методов при испытаниях и диагностике автотракторных двигателей, Герасимчук Ю. А. (2012)
Попович П. В. - Енергетичний спосіб розкриття статичної невизначеності несучих рамних стержневих систем мобільних сільськогосподарських машин, Сташків М. Я., Дутка Г. Б., Довбуш Т. А. (2012)
Семірненко С. Л. - Дослідження сушки солом’яної біомаси (2012)
Шкрегаль О. М. - Напрямки підвищення ресурсу робочих органів культиваторів, Вотченко О. С. (2012)
Кисельов М. М. - Проблеми біоетики в контексті суспільної свідомості (2014)
Деркач В. Л. - Розвиток екобіотехнологій і соціально-технологічна парадигма (2014)
Мороз О. Я. - Контроверза : штучний інтелект – природний інтелект? (проблема комп’ютерного розуміння) (2014)
Старовойт О. - Матеріальна і суспільно-політична сфери реалізації інноваційної культури особистості (2014)
Касьянов Д. В. - Розробка і впровадження нанотехнологій в інноваційній моделі економіки (2014)
Туренко В. - Філософський погляд на предмет та суб’єкт любові в координатах семіотики (2014)
Попова І. В. - Основні характеристики трансформаційного суспільства як середовища екобезпечного розвитку (2014)
Путров С. Ю. - Морфологічний аналіз біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини (2014)
Кругла Н. А. - Філософсько-релігійні аспекти розуміння свободи російською еміграцією, Романовський О. О. (2014)
Завальнюк О. - Юридичні засади регулювання сучасної спортивної діяльності (2014)
Андрущенко В. П. - "Суб’єкт" і "об’єкт" освіти в контексті свободи та відповідальності, Линовицька О. (2014)
Москалик Г. - Проблема співвідношення раціонального та ірраціонального в сучасних освітніх практиках (2014)
Шелюк Л. - Демократія провідна орієнтація системних соціокультурних змін в галузі освіти (2014)
Отрешко В. - Основні напрями формування здорового способу життя в Україні (2014)
Крисаченко В. С. - Класична українська політична думка: набутки для сучасності (2014)
Печенюк Д. О. - Б. Барбер про актуальні виклики сильної демократії (2014)
Примуш М. В. - Формування системи національної безпеки України у контексті військово-політичних викликів сучасності (2014)
Смірнова В. О. - Мотиваційна парадигма дослідження політичної волі (2014)
Макаренко Б. - Поняття політичної участі в сучасному політологічному дискурсі (2014)
Григор О. - Поняття консенсусу в сучасному політологічному дискурсі (2014)
Матушкіна С. В. - Специфіка вироблення методів моделювання та прогнозування в дослідженні етнополітичних процесів в Україні (2014)
Головченко В. І. - Неліберальні демократії як суспільно-політичний феномен постбіполярного світу (2014)
Семченко О. Р. - Телевізійна демократія і політична стабільність (2014)
Донченко К. А. - Багатоструктурний підхід до поняття "децентралізація" (2014)
Тукаленко І. А. - Громадянська відповідальність: між правом та обов’язком (2014)
Улицька І. І. - Електронні комунікації влади з громадськістю як необхідна передумова ефективної державності (2014)
Береза В. О. - Проблеми уникнення маніпуляцій у політичній соціалізації особистості (2014)
Зубро Т. П. - Політичний міф в сучасних українських реаліях (2014)
Давидюк М. І. - Концептуальні основи розвитку цільових і ціннісних орієнтацій молоді в діяльності студентського самоврядування (2014)
Аманмирадов Н. А. - Суб'єкти і об'єкти міжнародних відносин (2014)
Клименко О. А. - Етнокультурний чинник як цивілізаційно-ціннісна складова у формуванні держав Південно-Східної Азії: історичний контекст (2014)
Прядко Т. П. - Сучасний популізм західноєвропейських правих партій (2014)
Кобильник В. В. - Перспективи політичної компаративістики в контексті глобалізації (2014)
Гримська М. І. - Радикалізація електоральних преференцій в Угорщині: загальна характеристика (2014)
Курас А. І. - Безпекова політика України: зовнішньополітичний аспект (2014)
До відома авторів! (2014)
Вихідні дані (2014)
Соколюк С. Ю. - Сутність та особливості інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору (2018)
Тимошенко М. М. - Оцінка сучасного стану соціальних умов та рівня життя сільського населення (2018)
Тищенко О. С. - Інвестиційна характеристика підприємств харчової промисловості України, Кушнір С. О. (2018)
Степасюк Л. М. - Економічні аспекти формування ціни на молоко, Тітенко З. М. (2018)
Ушкаренко Ю. В. - Інтерпретація неприбуткового статусу кооперативних підприємств, Соловйов А. І. (2018)
Циган Р. М. - Метод трансляції як інструмент підвищення якості консолідованої фінансової звітності, Онищенко О. В., Шахмаєва А. О. (2018)
Деркач Т. В. - Концептуальні засади формування стратегії оцінки структурних змін у регіональній економіці (2018)
Ілляшенко К. В. - Особливості фінансового забезпечення інфраструктурних проектів на місцевому рівні, Ілляшенко Т. О. (2018)
Кальченко С. В. - Концептуальні засади розвитку селянських господарств на принципах соціальної відповідальності, Кібенко К. А. (2018)
Тульчинський Р. В. - Асиметричність розвитку регіонів України за показником валового регіонального продукту (2018)
Дубовіч І. А. - Сучасні теоретико-методичні та практичні проблеми розвитку сільського зеленого туризму в Україні, Сенета З. Я. (2018)
Федоришина Л. М. - Оцінювання факторів формування здоров'я дитячого населення в регіонах України (2018)
Бутенко В. В. - Співвідношення прямих та непрямих податків під час формування доходів зведеного бюджету України, Дідик А. О. (2018)
Гернего Ю. О. - Організаційні засади дослідження фінансових механізмів забезпечення збалансованого людського розвитку (2018)
Коць О. О. - Обов'язкові резерви як інструмент грошово-кредитної політики центральних банків: сутність, функції та завдання, Мартинюк Д. Я., Прокопчук В. В. (2018)
Марич М. Г. - Особливості організації безготівкового обороту в Україні в сучасних умовах господарювання, Марич А. В. (2018)
Онищенко Ю. І. - Проблеми формування ресурсної бази банків України, Коробченко М. О. (2018)
Перепелиця М. О. - Сутність податкового конфлікту та перспективи його доюрисдикційного врегулювання (2018)
Пiдчoca Л. В. - Дiєвa мoдeль мiжбюджeтних вiднocин як умoвa eфeктивнoгo бюджeтувaння (2018)
Полчанов А. Ю. - Концепція розвитку фінансового потенціалу держави у постконфліктних умовах (2018)
Романовська Ю. А. - Фінансові показники аналізу конкурентоспроможності страхової компанії "ТАС", Саєнко Я. А. (2018)
Рубан М. О. - Європейський досвід формування доходів місцевих бюджетів (2018)
Ситник І. П. - Криптовалюта і блокчейн-технології в сучасних платіжних системах: проблеми і перспективи, Шірінян Л. В., Фомина В. С. (2018)
Стеценко Б. С. - Інституційна компонента фінансової інфраструктури: визначення на макро- та мікрорівні (2018)
Кузнєцова Л. В. - Вплив державних банків на економіку України, Ящук Х. М. (2018)
Гордієнко Н. І. - Порівняльний аналіз стандартів обліку, що регулюють розрахунки з працівника (2018)
Зюкова М. М. - Облік депозитних операцій банків із клієнтами, Вороніна В. Л., Сироштан І. О. (2018)
Коріненко А. І. - Бухгалтерський облік земельних активів: ретроспективний аналіз вітчизняної практики та зарубіжного досвіду (2018)
Лабунська С. В. - Формування сигнальних показників адаптивного управління в системі бухгалтерського обліку об’єднань підприємств, Погрібняк Д. С. (2018)
Сахаров П. О. - Удосконалення обліково-аналітичного процесу в системі управління розрахунковими операціями (2018)
Аверкина М. Ф. - Сучасні комп’ютерні системи бухгалтерського обліку в Україні, Тихонюк К. О. (2018)
Михайленко О. В. - Управління структурою капіталу підприємства за критерієм мінімізації його вартості, Скоморохова С. Ю., Чернова А. О. (2018)
Іжевський П. Г. - Моделювання систем управління підприємствами АПК у процесах мережевої взаємодії (2018)
Синявіна Ю. В. - Інформаційні технології у сучасній індустрії туризму, Проценко Н. М., Красовська О. Ю. (2018)
Цеслів О. В. - Побудова економіко-математичної моделі взаємодії засновника стартапу із інвестором, Козюра А. О. (2018)
Вихідні дані (2018)
Mosyakin S. L. - Notes on Australian species of Salsola (Chenopodiaceae) and validation of Salsola sabrinae, nom. et stat. nov. (2018)
Мельник В. І. - Поширення Cypripedium calceolus (Orchidaceae) в Україні, Шиндер О. І., Несин Ю. Д. (2018)
Khodosovtsev О. Ye. - New for Ukraine species of lichens and lichenicolous fungi from marl limestones in the Northern Black Sea Region, Darmostuk V. V. (2018)
Ємельянова С. М. - Синтаксономія класу Lemnetea долини Південного Бугу (2018)
Головенко Є. О. - Видове різноманіття та особливості поширення лишайників у кар'єрно-відвальних комплексах Криворіжжя, Коршиков І. І. (2018)
Одукалець І. О. - Трансформація рослинного покриву та зміна екологічних умов під впливом насаджень Pinus sylvestris (Pinaceae) в Національному природному парку "Подільські Товтри", Коротка І. А., Пашкевич Н. А., Любінська Л. Г., Горбняк Л. Т. (2018)
Kobiv Y. - Luzula spicata (Juncaceae) in the Ukrainian Carpathians: on the brink of extinction (2018)
Shevchenko M. V. - Noteworthy records of corticioid fungi from Ichnia National Nature Park (2018)
Онойко О. - Вміст пігментів ксантофілового ряду в рослинах різних ярусів широколистяного лісу, Михайленко Н., Сиваш О., Довбиш К. (2018)
Радченко В. Г. - Раїса Іванівна Бурда (до 75-річчя від дня народження), Мосякін С. Л., Тохтарь В. К., Ільїнська А. П., Протопопова В. В., Шевера М. В., Пашкевич Н. А., Бойко Г. В. (2018)
Заіменко Н. В. - Остання подорож. Світлій пам'яті Тетяни Михайлівни Черевченко (11.01.1929 – 25.06.2017), Буюн Л. І., Ковальська Л. А., Іванніков Р. В., Гапоненко М. Б., Вахрушкін В. С. (2018)
Дубина Д. В. - Світлій пам’яті видатного вченого Бориса Михайловича Міркіна (16.07.1937 – 09.08.2017) (2018)
Гоцуляк В. - Петро Могила і культурно-освітній процес в Україні XVII ст. (2018)
Пліско Є. - Впровадження педагогіки прагматизму у вітчизняну систему соціального виховання неповнолітніх правопорушників на початку 20-х рр. ХХ ст. (2018)
Миськова Н. - Педагогічний тренінг як форма підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до реалізації ідей сталого розвитку (2018)
Пукас І. - Інтеграційні процеси як базовий механізм формування відкритого освітнього простору навчального закладу, Франчук Т. (2018)
Твердохліб Т. - Питання розвитку педагогічної освіти на сторінках вітчизняної духовної періодики (середина 80-х – перша половина 90-х рр. ХІХ ст.) (2018)
Вихрущ В. - Аналіз ефективності змістового компоненту підготовки викладача в умовах магістратури технічного закладу вищої освіти, Вихрущ А. (2018)
Карпушина М. - Теоретичні основи технології проблемного навчання студентів у закладах вищої освіти (2018)
Яворська С. - Єдність загальнодидактичних принципів у процесі формування мовно-мовленнєвих компетентностей в учнів початкової та основної школи (2018)
Стражнікова І. - Проблеми ґендерної політики в Україні та країнах Західної Європи: порівняльно-історіографічний аналіз (2018)
Григор'єва А. - Модель розвитку творчих здібностей майбутніх учителів початкових класів у процесі художньо-трудової підготовки (2018)
Соляр Л. - Конкретно-наукова методологія проблеми формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Mozоlev О. - Pedagogical Projecting of the Model of a Future Specialist (2018)
Котельницький Н. А. - До питання про створення політичного союзу ліберальної опозиції та найманих службовців земських установ Північної України (60-80 рр. ХІХ ст.) (2017)
Чубіна Т. Д. - Державне управління України в умовах надзвичайних ситуацій: історія розвитку (до періоду незалежності), Спіркіна О. О., Чубіна А. С. (2017)
Томіленко А. Г. - Становлення та розвиток пожежної охорони на об`єктах промисловості України у міжвоєнний період (2017)
Горенко Л. М. - Особливості розвитку винокурної та цукрової промисловості в поміщицьких господарствах середнього типу на Правобережній Україні в першій половині ХІХ ст. (2017)
Храмова-Баранова О. Л. - Дизайн інтерактивних дитячих книжок і його вплив на розвиток дошкільної освіти і культури в Україні, Сікора Ю. А. (2017)
Федоренко Я. А. - Розвиток українського фермерства: потенціал та реалії в ХХІ столітті (2017)
Косяк С. М. - Діяльність перших німецьких колоніальних товариств і союзів кінця 70 – середини 80-х рр. XІХ ст. (2017)
Лазуренко О. Г. - Товариські суди на селі в період лібералізації системи судочинства в Українській РСР (2017)
Храмова-Баранова О. Л. - Розвиток цифрових комп`ютерних технологій, їх вплив на мистецтво і дизайн України, Галенко А. В. (2017)
Оніщенко С. Б. - Трудова міграція професійних кадрів залізничної галузі в Українській РСР у 1950-х – 1960-х роках (2017)
Лазуренко Ю. М. - Роль сільськогосподарської кооперації як вирішального чинника піднесення продуктивних сил сільського господарства України в історіографії доби непу, Мигаленко О. І. (2017)
Портянко Т. М. - Причини та історичні умови виникнення спецодягу як засобу індивідуального захисту, Пшенишна Н. М., Ротте С. В., Таран Є. О. (2017)
Тептюк Л. М. - На варті ідеалів правди і справедливості: нарис про життя та діяльність Миколи Скиби, Худолей О. С. (2017)
Кравченко В. І. - Становлення парламентаризму України в контексті журналістських досліджень (2017)
Ярославська Л. П. - Знамениті спортсмени Шевченкового краю, Загородній В. В. (2017)
Волошин І. В. - Основні напрямки діяльності спеціалізованої кооперативної системи "Добробут" (1924–1929 рр.) (2017)
Ілляшенко Ю. Ю. - Актуальні проблеми викладання дисципліни "Вступ до фаху" для студентів історичних спеціальностей, Лисенко А. І. (2017)
Яшан О. О. - Використання інтерактивних методів навчання в процесі викладання дисципліни "Основи наукових досліджень" при підготовці майбутніх істориків (2017)
Тренкін Ю. В. - Фінансова діяльність сільськогосподарської кооперації Української СРР доби непу в дослідженнях представників Наукового товариства істориків-аграрників (2017)
Зозуля Н. М. - Свідчення старшин та офіцерів армії УНР про політичні орієнтації повстанського руху в Середньому Подніпров`ї у 1918 – на поч. 1920-х рр., Лазуренко В. М. (2017)
Зозуля Н. М. - До питання про деякі тактичні форми повстанської боротьби в Середньому Подніпров`ї у 1918 – на поч. 1920-х рр. (за мемуарами старшин та офіцерів армії УНР) (2017)
Семененко М. Г. - Організація праці при роботі з хімікатами в сільському господарстві під час інтенсивної хімізації сільськогосподарського виробництва в УРСР в 50-х – 70-х роках ХХ століття (2017)
Стадник І. Ю. - Бушин М. І. – історик та громадський діяч (до 80-річного ювілею вченого) (2017)
Про авторів (2017)
Банах В. І. - Фізична підготовленість студентів 1-2 курсу, Папуша В. Г., Довгань О. М., Казмірук А. В., Шевченко О. В. (2017)
Бондаренко В. В. - Модель фізичної підготовленості працівників підрозділів патрульної поліції (2017)
Випасняк І. П. - Мультимедіа технології в процесі фізичного виховання студентської молоді, Шанковський А. З. (2017)
Волков В. Л. - Методичні особливості підготовки студентів ВНЗ до фізичного самовдосконалення (2017)
Волков В. Л. - Вікові особливості розвитку фізичних якостей школярів на початкових етапах навчання футболу, Куценко О. В. (2017)
Воронецький В. Б. - Ефективність розробленого методичного забезпечення у поліпшенні показників рухової активності студенток протягом навчання (2017)
Григус І. М. - Покращення функції зовнішнього дихання у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень 3 ступеня тяжкості у процесі фізичної реабілітації, Майструк М. І. (2017)
Ефременко В. Н. - Особенности проведения учебных занятий по физическому воспитанию для повышения работоспособности студентов (2017)
Єфремова А. Я. - Дослідження впливу посиленого курсу професійно-прикладної фізичної підготовки на рівень фізичної підготовленості майбутніх інженерів-електриків залізничного транспорту (2017)
Зіньків О. - Структура та регламентація змагальної діяльності у дисциплінах гірськолижного спорту, Лопушанська А., Любіжанін Ю., Ченікало О. (2017)
Іванюта Н. В. - Оздоровчо – рекреаційні заняття в структурі рухової активності студентської молоді (2017)
Ігнатенко Н. В. - Клініко – фізіологічна картина захворювання анкілозуючим спондилоартритом (2017)
Казмірук А. В. - Взаємозв’язок психологічних показників структури особистості та спортивного результату в лижних перегонах у кваліфікованих лижників-двоборців, Стефанишин О. М., Шевченко О. В., Банах В. І., Бережанський О. О. (2017)
Крилов Д. С. - Корекція техніки десятирічних тенісистів з використанням відеозйомки (2017)
Мітова О. О. - Вдосконалення системи тестів для контролю технічної та спеціальної фізичної підготовленості баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки на основі факторного аналізу, Івченко О. М. (2017)
Оліярник В. І. - Формування рухової копетенції у фізичному вихованні студентів ВНЗ як фактору здоров’язбереження студентської молоді, Гавриленко М. М., Гулей К. С., Стецяк О. Є. (2017)
Палатний А. - Обсяги спеціалізацій зі спортивних єдиноборств у вищих училищах та ліцеїях-інтернатах спортивного профілю (2005-2012 рр.) (2017)
Панкратов Н. С. - Механизм формирования двигательного навыка в условиях профессиональной физической культурой (2017)
Пасічник В. М. - Функціональний стан серцево-судинної системи дітей дошкільного віку з відхиленнями у психофізичному розвитку (2017)
Перцухов А. А. - Характеристика ударов в ворота в играх команд высокой квалификации, Шаленко В. В. (2017)
Пивоварова Г. В. - Особливості проведення уроків фізичної культури в молодшій школі з урахуванням сучасних технологій (2017)
Попроцький І. С. - Сучасні проблеми та шляхи реалізації міждисциплінарних звязків в системі професійної підготовки майбутніх офіцерів військово-морських сил (2017)
Ріпак М. О. - Дозвілля дорослих жінок і місце рухової активності у ньому (2017)
Розторгуй М. С. - Передумови зародження та розвитку пауерліфтингу у структурі адаптивного спорту (2017)
Сегеда Т. П. - Оптимізація заходів щодо збереження стану здоров’я осіб, що постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, із використанням засобів фізичної реабілітації, Бісмак О. В. (2017)
Сергієнко В. П. - Проблема соціалізації школярів засобами фізичного виховання та спорту у позанавчальний час (2017)
Стешиц А. В. - Аналіз наукової зарубіжної літератури в сфері фізичної реабілітації для дослідження кращих інноваційних методів реабілітації спортсменів з травмою колінного суглобу (2017)
Cупруненко М. В. - Інновації у викладанні спортивних ігор з м’ячем і ракеткою для студентів (2017)
Сцісловський С. В. - Ефективність розробленого змісту у поліпшенні показників рухової активності учнів старшої школи в процесі фізичного виховання (2017)
Тодорова В. Г. - Контроль за хореографічною підготовленістю у техніко-естетичних видах спорту (2017)
Томчук И. С. - Особенности подготовки единоборцев (дзюдо) в горных условиях, Кощавцев В. И., Томчук Л. А. (2017)
Ту Яньхао - Динаміка результатів бігунів на середні дистанції, що мешкають у різних кліматичних умовах, Шестерова Л. Є. (2017)
Федорищева А. В. - Відношення студенток 17-19 років до занять фізичною культурою і спортом (2017)
Прохоренко Л. - Формування саморегуляції навчальної діяльності школярів із затримкою психічного розвитку (2017)
Трофименко Л. - Опанування знань з теми "Префікс" учнями молодших класів із мовленнєвими порушеннями (2017)
Федоренко О. - Особливості реалізації змісту програми з розвитку слухового сприймання та формування вимови учнів із порушеннями слуху (2017)
Наконечна Л. - Прогностичний потенціал компаративного педагогічного дослідження інклюзивної освіти в країнах Північної Америки та Україні (2017)
Савчук З. - Психологічна готовність учителя до роботи в інклюзивному просторі: теоретичний аспект, Москалюк Л. (2017)
Баташева Н. - Особливості перцептивного та когнітивного компонентів емоційної сфери дошкільників із затримкою психічного розвитку (2017)
Бех М. - Інноваційні технології організаційних форм навчання в початковій школі (2017)
Єрошова М. - Механізми реалізації "The Son-Rise Program" у процесі корекційно-реабілітаційної роботи з аутичними дітьми (2017)
Синьов В. - До історії української дефектології в персоналіях: Рудольф Генріхович Краєвський (з нагоди 120-річчя від дня народження), Козинець О. (2017)
Софій Н. - Інтегрований супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Антоненко С. І. - Типіфікація назв таксонів Polygonum (Polygonaceae), описаних з території України, Шиян Н. М. (2018)
Tsymbalyuk Z. M. - Palynomorphological peculiarities of representatives of tribes Lindenbergiae and Cymbarieae and pollen evolution in early-branching lineages of Orobanchaceae, Mosyakin S. L. (2018)
Гелюта В. П. - Поширення в Україні Clathrus archeri (Phallales, Basidiomycota) – гриба, що має бути виключеним з Червоної книги України, Зикова М. О. (2018)
Шершова Н. В. - Ліхеноіндикація стану атмосферного повітря в місті Васильків Київської області (2018)
Дідух Я. П. - Рідкісний туфогенний біотоп у басейні Дністра, Чорней І. І., Буджак В. В., Вашеняк Ю. А., Коржик В. П., Розенбліт Ю. В., Токарюк А. І., Михайлюк Т. І. (2018)
Мельник В. І. - Умови місцезростань і стан популяцій Cypripedium calceolus (Orchidaceae) в Україні, Шиндер О. І., Несин Ю. Д. (2018)
Kagalo A. - Protection status assessment, prospects and methods of conservation of species of Schivereckia (Brassicaceae) in Ukraine, Kolodiy V., Lyubinska L. (2018)
Нипорко С. О. - Флористичні знахідки мохоподібних, лишайників та ліхенофільних грибів з Національного природного парку "Гуцульщина", Барсуков О. О., Капець Н. В. (2018)
Tykhonenko Yu. Ya. - First records of Uromyces glycyrrhizae (Pucciniales) in Ukraine, Vakarenko L. P. (2018)
Бойко С. М. - Стан популяції Schizophyllum commune (Agaricales, Basidiomycota) на території урочища Феофанія (2018)
Шевера М. В. - Професору Вірі Вікторівні Протопоповій – 85, Тимченко І. А., Зав’ялова Л. В., Васильєва Т. В., Андрик Є. Й., Когут Е. І., Целька З., Заліберова М., Маєкова Я. (2018)
Чернобай Ю. М. - Amicalia desideria. До 70-річчя доктора біологічних наук, професора Лідії Олексіївни Тасєнкевич, Калінович Н. О., Марискевич О. Г., Хміль Т. С., Шиян Н. М. (2018)
Якубенко Б. Є. - Фітоценолог і захисник природи за покликанням (до 60-річчя з дня народження професора Сергія Юрійовича Поповича), Григорюк І. П., Устименко П. М., Дубина Д. В., Стойко С. М. (2018)
Дубина Д. В. - Світлій пам’яті Ярослава Івановича Мовчана (11.08.1957 – 18.09.2017), Безусько А. Г., Безусько Л. Г., Вакаренко Л. П., Олешко А. М. (2018)
Коломійчук В. П. - Віра Миколаївна Сарандінакі (1878–1963) (2018)
Авраменко С. С. - Зміст педагогічного контролю та особливості вибору критеріїв оцінювання у фізичному вихованні та спорті, Кащеєв О. В., Колесник В. М. (2018)
Арефьєв В. Г. - Стан і перспективи розвитку вищої освіти, Краснов В. П., Костенко М. П. (2018)
Бабич Т. М. - Використання нетрадіційних вправ професійно-прикладної спрямованості при навчанні руховим діям (2018)
Береговий М. - Особливості використання фізичних навантажень для жінок першого зрілого віку з порушенням енергетичного обміну та ожирінням з урахуванням функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем (2018)
Бойченко С. - Зміни проявів спритності футболістів під впливом засобів спеціальної спрямованості, Залойло В., Гончарук А. (2018)
Боровик Ю. І. - Вплив спортивно-орієнтованої професійно-прикладної фізичної підготовки на параметри психофізичного стану студентів ВНЗ технічного профілю, Світлик В. В., Гавриленко М. М., Зубрицький Я. Я. (2018)
Ван Синьинань - Специфичексие особенности контроля и оценки функционального обеспечения специальной работоспособности гребцов–спринтеров (2018)
Вихляєв Ю. М. - Порівняльна оцінка методик електромасажу і електростимулювання та їх використання у фізіотерапії, Пеценко Н. І. (2018)
Гаєва С. О. - Основи методики самостійних занять фізичними вправами студентів у ВНЗ, Гаєвий В. Ю., Серветник А. В. (2018)
Горіна В. В. - Дослідження ефективності різних варіантів підтримки фізичних якостей у велосипедистів-ветеранів різних вікових груп (2018)
Грибан Г. П. - Фізичне виховання у здоровому способі життя сучасної студентської молоді, Краснов В. П., Опанасюк Ф. Г., Cкорий О. С. (2018)
Григус І. М. - Відновлення фізичної працездатності хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у процесі фізичної реабілітації, Майструк М. І. (2018)
Гулбани Р. Ш. - Профилактика и коррекция асимметричной осанки у девочек, занимающихся художественной гимнастикой (2018)
Докаленко А. А. - Нормативно-правове забезпечення оздоровлення дітей у літній період (2018)
Єфременко А. М. - Ритмічна рухова діяльність як потенційний спосіб тестування, Шутєєва Т. М., Крайник Я. Б., Пятисоцька С. С. (2018)
Жамардій В. О. - Ретроспективний аналіз застосування фітнес-технологій на заняттях із фізичного виховання в Україні та за кордоном (2018)
Забіла О. В. - Формування особистісних якостей учнівської молоді засобами фізичного виховання та спорту, Харчинський А. А., Шиманський Ю. В. (2018)
Загородній К. В. - Реалізація завдань фізичного виховання учнівської та студентської молоді засобами спортивних ігор в умовах секційних занять, Севериненко І. Л. (2018)
Захарова И. Ю. - Кондиционная физическая подготовленность как основной показатель физического здоровья студентов (2018)
Зеленюк О. В. - Актуальні проблеми формування здоров’язбережувальної життєвої поведінки як складової гуманітарної освіти студентів, Бикова Г. В., Чекмарьова В. В., Портна І. Л. (2018)
Імас Є. В. - Новітні методологічні підходи до ландшафтно-екологічної оцінки спортивних гірськолижних комплексів, Циганенко О. І., Футорний С. М. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського