Підкова О. М. - Деградація ґрунтів Тернопільської області (2015)
Цвид-Ендрю Н. В. - Дослідження зв’язку рівневого режиму Шацьких озер з сонячною активністю (2015)
Новак Т. А. - До проблеми встановлення східної межі Волинської височини (2015)
Філоненко Ю. М. - Особливості зоогенного рельєфу на території басейну річки Уборть у межах України, Васильчук О. С. (2015)
Шевчук Н. П. - Особливості морфологічної організації земної поверхні Словечансько-Овруцького кряжу, Лаврук Т. М. (2015)
Савицька О. В. - Ландшафтне планування як інструмент збалансованого природоохоронного та рекреаційного природокористування (на прикладі РЛП "Лиса гора"), Циганок Є. Ю. (2015)
Овчарук В. А. - Розрахункові характеристики граничних модулів схилового припливу під час паводків теплого періоду року на річках Гірського Криму, Тодорова О. І. (2015)
Borzuchowski J. - Digital geomorphological map of Gorce national park: preliminary results. Part IІ, Frączek M., Kalicki T., Krupa J. (2015)
Пясецька С. І. - Фізичні умови (температура, швидкість та напрямок вітру) при досягненні відкладеннями ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) максимальних діаметрів на території України у другій половині ХХ сторіччя (1991-2000 рр.) (2015)
Круківська А. В. - Деталізація параметрів моделі "Погода–урожай УкрНДГМІ” для оцінки впливу вологості ґрунту на урожайність сільськогосподарських культур в Україні (2015)
Краковська С. В. - Проекції регіональних кліматичних характеристик у ХХІ столітті за даними моделювання (на прикладі Одеської області), Білозерова А .К., Паламарчук Л. В. (2015)
Паламарчук Ю. О. - Атмосферні аерозолі: джерела, вплив на фізичну погоду, моделювання (2015)
Прокоф’єв О. М. - Багаторічна мінливість приземної швидкості вітру у Східній Антарктиді (2015)
Ляшенко В. О. - Оцінка потенційних врожаїв винограду за агрокліматичними ресурсами на територіях з неоднорідною підстильною поверхнею (2015)
Atamanjuk Z. M. - The concept of the elite in the ukrainian philosophical idea (2018)
Аксьонова В. І. - Козакофільство – феномен соціокультурної комунікації в умовах глобалізації (2018)
Амери С. М. - Соотношение понятий "сложная система и сложная среда" в социально-гуманитарной сфере – предмет социальной философии (2018)
Большакова О. В. - Соціально-філософська рефлексія призначення сучасноїдержави як постачальника послуг (2018)
Глазова Д. А. - Социальній конфликт в философской системе галахи (2018)
Козобродова Д. М. - Розвиток "парадигми нестабільності" в українській соціально-філософській думці (2018)
Надибська О. Я. - Інтерпретація ліберального та романтичного напрямків в розвитку української системи пріоритетів (2018)
Нерубасская А. А. - Аналіз філософського поняття "біфуркаційний стан особистості" і "копінг-поведінки" в психології (2018)
Олейников Ю. В. - Значення аксіології для розуміння сутності культурної трансформації суспільства (2018)
Окорокова В. В. - Специфіка моделювання соціальної реальності в межах парадигми постмодерну (2018)
Петінова О. Б. - Економічна соціалізація як соціогуманітарний габітус економічної людини (2018)
Plavich V. P. - Legal interpretation of legal norms and law enforcement (2018)
Прокопович Л. В. - Порушення норм і правил як складова артистизму в "театрі" життя (2018)
Сайфудинова Е. В. - Профессиональная мобильность молодежи в условиях формирования гибкого общества в украине: социальнофилософский анализ (2018)
Селивёрстова А. - Развитие представлений о хаосе как предмет социально-философского анализа (2018)
Семко Я. С. - Онтологія гламуру в контексті цивілізаційного розвитку (2018)
Терземан О. В. - Дослідження дискурсу в комуникативно-орієнтованому напрямку (2018)
Тимохов О. В. - Панорамне мислення у розвитку свободи особистості та у формуванні новітніх концептів суспільного буття в україні (2018)
Халапсис О. В. - Информационные технологии и социальная реальность (2018)
Янушевич І. А. - Психолінгвистичні основи мови тернарного опису параметричної теорії систем (2018)
Іванова Н. В. - Рецензія на монографію: Окорокова В. В. Образ нової соціальної реальності Постмодерну та форми його моделювання (2018)
Семененко І. М. - Еволюція поглядів на співвідношення приватних цілей власників підприємств і суспільних цілей (2018)
Павлюк О. О. - Предмет банківського нагляду в глобальному фінансовому просторі (2018)
Полоус О. В. - Економічний зміст конкурентоспроможності людського капіталу в умовах глобалізації, Лукій Т. Р. (2018)
Левченко В. П. - Оцінювання збитків банків від їх залучення до процесу легалізації кримінальних доходів, Бойко А. О., Доценко Т. В. (2018)
Січкаренко К. О. - Цифрові платформи: підходи до класифікації та визначення ролі в економічному розвитку (2018)
Турко Д. О. - Тенденції розвитку високотехнологічного виробництва в Україні (2018)
Федоренко I. А. - Основні напрями державного регулювання інноваційної діяльності підприємництва в Україні, Тереховська I. О. (2018)
Ареф’єва О. В. - Економічні аспекти механізму управління фінансовим потенціалом підприємства, Андрієнко М. М., Кравченко О. Р. (2018)
Кучмєєв О. О. - Особливості управління логістичними ризиками в ланцюгах поставок торговельних підприємств (2018)
Піскун Д. Н. - Фактори впливу на рівень конкурентоздатності підприємств машинобудування (2018)
Рикованова І. С. - Теоретичні аспекти планування й організування транспортування негабаритного та нестандартного вантажу (2018)
Семенов В. Ф. - Методи залучення персоналу підприємств сфери туризму до процесів підвищення якості та оцінки послуг туризму, Ніколенко А. О., Кальченко Д. Ю. (2018)
Харчук Т. В. - Формування конкурентного потенціалу підприємств машинобудування у системі економічного управління (2018)
Чекаловська Г. З. - Бенчмаркінг як метод підвищення конкурентоспроможності закладів вищої освіти (2018)
Чукіна І. В. - Напрями і пріоритетні завдання диверсифікації виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств (2018)
Бодарєва Т. І. - Управління фінансовою стійкістю підприємства, Шірінян Л. В. (2018)
Разумова Г. В. - Теоретичні аспекти децентралізації в умовах трансформації адміністративно-територіальної та фінансової системи України (2018)
Улицкая Н. Ю. - Анализ тенденций развития органического сельского хозяйства, Аширова Т. Г., Абдразакова И. И. (2018)
Халилов А. Э. - Оптимизация транзитивной структуры логистики в экономической системе регионов (2018)
Окландер Т. О. - Роль управління трудовими ресурсами в системі підвищення конкурентоспроможності підприємства, Осетян О. М., Давидова К. (2018)
Суходольська А. С. - Розвиток сімейних форм виховання соціальних сиріт (2018)
Чижова Т. В. - Сучасний стан справляння податку на доходи фізичних осіб в умовах зовнішньої трудової міграції (2018)
Щербатих Д. В. - Індикатори фінансової безпеки банківської системи України, Шпильовий Б. В. (2018)
Яцух О. О. - Особливості нормативно-правового забезпечення адміністрування плати за землю для товаровиробників сільскогосподарської продукції (2018)
Коцеруба Н. В. - Методичні прийоми та способи аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства (2018)
Осадча Г. Г. - Ефективність капітального інвестування у ТОВ "Маревен Фуд України", Тацієнко Н. В. (2018)
Сусіденко О. В. - Трактування сутності доходу в національній та міжнародній практиці (2018)
Шепель І. В. - Організація обліку і контролю оплати праці на аграрних підприємствах та запропоновані шляхи їх удосконалення (2018)
Юдіна М. І. - Облік та аналіз як функціональні елементи системи економічної безпеки підприємства (2018)
Шемчук М. Ю. - Аналіз обсягів експорту-імпорту товарів за регіонами України у 2015–2017 роках (2018)
Івашко Л. М. - Моделювання виробничої стратегії компанії з виробництва шоколадних цукерок та шоколаду, Михайлова Д. С. (2018)
Новий вид наукових послуг (2018)
Вихідні дані (2018)
Burmistrov S. V. - Matrix method of receiving the full composition of the groups of relativity of Boolean functions, Panasco O. M., Vakulenko D. V. (2018)
Ukhina H. V. - Adjustable components in automated control systems of NPP technological processes, Bilenko А. A., Sytnikov V. S. (2018)
Базіло К. В. - Дослідження впливу навантаження та розмірів електродів п'єзоелектричного диску на його амплітудно-частотні характеристики (2018)
Базіло К. В. - Дослідження мікроелектромеханічних п'єзоелектричних структур методом атомно-силової мікроскопії, Білокінь С. О., Бондаренко М. О., Медяник В. В. (2018)
Демчук І. М. - Аналіз параметричної стохастичної системи синтезу гідразин-сирцю з вторинної сировини в хвильовому реакторі, Столяренко Г. С. (2018)
Дієго Ф. С. Г. - Особливості управління організаційними проектами у сфері обслуговування літаків (2018)
Кузьмінська Ю. М. - Модель управління креативністю та ризиками команд освітніх проектів у сфері підвищення кваліфікації (2018)
Поволоцький Я. О. - Оцінювання та вибір програмних засобів сучасних систем управління ІТ проектами, Усенко Р. Р. (2018)
Нікольський В. В. - Модель вимірювального зонду комп’ютерної системи визначення реологічних характеристик суднових технічних рідин, Бережний К. Ю. (2018)
Тригуб О. А. - Оцінювання показників станцій технічного обслуговування у м. Черкаси, Солтус А. П., Рудь Д. В. (2018)
Цірук В. Г. - Визначення параметрів металевого резонатора вібраційного гіроскопа акустичним методом (2018)
Броварець О. О. - Використання сучасних інформаційно-технічних систем у агропромисловому виробництві (2018)
Плахотний О. П. - Моделювання впливу амплітудно-часових параметрів електричних імпульсів на процеси анодного розчинення при електрохімічній обробці дротяним електродом (2018)
Рудь М. П. - Кінцевоелементне моделювання термомеханічної поведінки виробів з полімерних матеріалів при їх виготовленні методом пошарового наплавлення, Похил О. О., Заболотній С. В., Солтус А. П. (2018)
Чернов С. К. - Метод ціннісно-орієнтованого протиризикового функціонально-вартісного аналізу портфелів наукомістких проектів підприємств, Савіна О. Ю. (2018)
Заболотній С. В. - Моделювання послідовного оцінювання параметра зсуву асиметрично-розподілених випадкових величин методом максимізації полінома, Рудь М. П., Іващенко К. В. (2018)
Петрищев О. Н. - Математическое моделирование пьезоэлектрического трансформатора стержневого типа, Базило К. В. (2018)
Крайник Я. М. - Моделювання процесу декодування Turbo-Product-кодів засобами середовища ModelSim, Перов В. О., Мусієнко М. П. (2018)
Коваленко О. В. - Математичні моделі технології тестування DOM XSS вразливості та вразливості до SQL ін'єкцій (2018)
Битько Н. М. - Теоретические исследования напряженно-деформированного состояния бетонов при длительном центральном сжатии, Кузнецова О. В., Бойко В. В. (2018)
Шевченко В. А. - Оптимизация управления электростанцией из условия минимума расхода топлива и с учетом метеоусловий (2018)
Куцевол А. О. - Використання системи технічного зору для автоматизації сортування овочів/фруктів за розміром, Лега Ю. Г., Гавриш О. С., Багрій М. О. (2018)
Базіло К. В. - Розробка системи знезараження ультразвукового хірургічного інструменту, Заїка В. М., Бондаренко Ю. Ю. (2018)
Томенко М. Г. - Використання консольних п’єзокерамічних ідентифікаторів у вібродіагностиці при визначенні аварійних ситуацій потенційно небезпечних виробництв, Корецька О. О. (2018)
Кулик А. Я. - Адаптивна реєстрація і оброблювання сигналу електрокардіограми, Дідич В. М., Ревіна Т. Г., Боднар М. В. (2018)
Федоров Е. Е. - Метод пакетного обучения нейросети с задержкой во входном слое для комплексной диагностики состояния вентиляторной установки главного проветривания, Ярош И. В., Черняк Т. А. (2018)
Сотуленко O. O. - Проектування і створення системи підтримки дистанційного навчання працівників закладів охорони здоров’я на основі web і хмарних технологій, Триус Ю. В. (2018)
Миронюк Т. В. - Вдосконалення методу компресії даних на основі коду Фібоначчі, Чепеленко А. В. (2018)
Миронець І. В. - Програмування засобів обробки інформації у хмарних сховищах на основі операційної системи Android, Орловський В. В. (2018)
Burmistrov S. V. - Modernization of self-movable fixing devices based on Vernam's cipher analogue, Panasco O. M., Laitarov O. D. (2018)
Гурець Н. В. - Управління проектом впровадження системи екологічного менеджменту у муніципальних утвореннях (2018)
Єгорченков О. В. - Понятійний апарат управління портфелями проектів і програм в 4П-середовищі, Катаєва Є. Ю., Хлевна Ю. Л. (2018)
Титул, зміст (2019)
Кокоріна Г. В. - Ознаки національної ідентифікації в костюмі народів В’єтнаму в контексті проблем проектування сучасного одягу, Кудрявцева Н. І., Наконечна М. А. (2019)
Печерська В. П. - Дослідження художньо-композиційних характеристик елементів творчості Фернана Леже з метою розробки сучасної колекції одягу, Чупріна Н. В., Кудрявцева Н. І. (2019)
Клопотівська Я. М. - Особливості дизайн-проектування головних уборів з метою їх гармонійного сприйняття, Винничук М. С., Хиневич Р. В. (2019)
Габелко А. М. - Розробка моделі жіночого трикотажного пальта з використанням робочого інтерфейсу Stoll Pattern Workstation M1 Plus, Єліна Т. В. (2019)
Килимниченко О. І. - Удосконалення процесу виготовлення поясного одягу для дівчаток-підлітків, Бакан Л. А. (2019)
Березін Л. М. - Розрахунок пружної запобіжної муфти на втомленісну міцність та надійність, Рубанка М. М. (2019)
Шевченко М. В. - Метричний синтез кривошипно-повзунного механізму з застосуванням прикладних CAD програм, Лагода Е. В., Потопник Д. Р., Скрипак В. М., Єременко Г. Ю., Поповіченко С. А. (2019)
Бєлагаєв І. М. - Дослідження технологічного процесу зволоження повітря за допомогою ультразвукового зволожувача, Кулік Т. І., Гладчук О. З. (2019)
Камінський Р. В. - Вдосконалення системи приготування гарячих напоїв, Біла Т. Я. (2019)
Голубєв Л. П. - Розробка мікропроцесорної системи керування роботом-маніпулятором, Тесленко В. С., Бойко О. С. (2019)
Голубєв Л. П. - Створення автоматизованої мікропроцесорної системи віддаленого моніторингу та збору інформації, Кулаков В. С. (2019)
Даців М. М. - Система автоматичного управління апаратами повітряного охолодження перекачаного газу на компресорній станції, Пилипенко Ю. М. (2019)
Шеремет М. К. - Автоматизація енергоефективності систем вентиляції з рекуперацією тепла, Пилипенко Ю. М. (2019)
Шевченко А. A. - Особливості процесу цинкування сталевих деталей, Крюкова О. А. (2019)
Власенко Т. М. - Прогресивні електроліти цинкування, Крюкова О. А. (2019)
Рульова А. В. - Модифікація кислотних розчинів хімічного нікелювання алюмінію та його сплавів, Кислова О. В. (2019)
Аль-Аммори А. - Вероятностная модель контроля параметров функционирования информационно-управляющих систем воздушных судов, Аль-Аммори Х. А., Клочан А. Е., Аль-Ахмад А. М. (2018)
Ванін В. В. - Сучасний стан і перспективи подальшого розвитку наукової школи прикладної геометрії національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Вірченко Г. А., Гумен О. М., Юрчук В. П., Яблонський П. М. (2018)
Virchenko Yu. P. - Diagrammatic approach to gas-liquid phase transition in statistical theory, Danilova L. P. (2018)
Данілін О. М. - Задачі упаковки та розкрою в розв'язанні прикладних задач, Комяк В. М. (2018)
Дегтярьов К. Г. - Розрахункові моделі для аналізу механічних властивостей тривимірних нанокомпозитів на основі методів скінчених та граничних елементів, Гнітько В. І., Стрельнікова О. О., Тонконоженко А. М. (2018)
Димова Г. О. - Генерування випадкових процесів динамічними системами, Димов В. С. (2018)
Єдинович М. Б. - Застосування стандарту IEC 61499 при проектуванні розподіленої системи управління лінією виробництва деревинно-стружкових плит, Байрак І. В., Карпенко С. Л. (2018)
Каштальян П. В. - Декомпозиция в задаче динамического позиционирования, Рожков С. А., Терновая Т. И. (2018)
Мацуй А.М. - Обґрунтування вторинного перетворювача системи контролю енергоефективності кульового подрібнення руди оптимізацією, аналізом, моделюванням, Кондратець В.О. (2018)
Melnyk I. V. - Defining of energetic efficiency of triode glow discharge electron guns with plane additional electrode, Pochynok A. V. (2018)
Ніцин Д. О. - Математична модель прогнозування розвитку залежності суспільства від психоактивних речовин, Сидоренко О. С. (2018)
Ніколаєнко Ю. І. - Розв’язок задачі Діріхле для рівняння Лапласа в полярних координатах методом Монте-Карло, Ільвовський В. Г., Моісеєнко С. В. (2018)
Пилипака С. Ф. - Рух частинки по стаціонарній гвинтовій поверхні із заданою кривою осьового перерізу, Несвідомін В. М., Бабка В. М., Клендій М. Б. (2018)
Редчиц Д. А. - Математическое моделирование дозвукового турбулентного обтекания колеблющегося профиля NACA 0015, Моисеенко С. В. (2018)
Русанов С. А. - Математичні моделі і програмні продукти розв’язку задач кінематики і аналізу стратегій обробки, Омельчук А. А., Федорчук Д. Д. (2018)
Тимофієва Н. К. - Теорія комбінаторної оптимізації та задачі штучного інтелекту (2018)
Човнюк Ю. В. - Пространственно-временная эволюция нелинейных поверхностных возмущений уплотняемой бетонной смеси в вертикально вибрирующем цилиндрическом баке при его идеальном возбуждении, Кравчук В. Т. (2018)
Шулькевич Т. В. - Гібридний лінгвістичний підхід до моделювання часових рядів, Баклан І. В. (2018)
Веселовська Г. В. - Моделі предметної галузі комп'ютерних мультимедійних проектувальних технологій, Лебедь О. С. (2018)
Мандрик І. - Єдність історичної долі та співробітництво народів і країн Центральної Європи (2017)
Тодоров І. - Трансформації зовнішньої політики ЄС та країн Вишеградської групи в умовах російського виклику міжнародній безпеці, Тодорова Н. (2017)
Остапець Ю. - Вплив парламентських виборів 2013–2016 рр. на конфігурацію партійних систем країн Вишеградської четвірки (2017)
Приходько В. - Past continious… Вибори- 2017 у Нідерландах, Франції та Німеччині – наслідки для європейської спільноти та України (2017)
Черленяк І. - Ціннісна уніфікація адміністративно-правового простору як стабілізаційний чинник еволюції ЄС, Волошин О. (2017)
Артьомов І. - Трансформаційні процеси у вищій освіті та науці країн В-4 : досвід для України (2017)
Андрейко В. - Проблеми та перспективи військового співробітництва у форматі V-4 і Україна (2017)
Мателешко Ю. - Вихід Британії з ЄС: політичні та економічні наслідки для України (2017)
Шелемба М. - Основні документи стратегічного розвитку державного управління для національного та регіонального рівнів: оцінка та порівняння з країнами ЄС (2017)
Кoпинець Ю. - Мігрaція як oдин із чинників пoлітичних трaнсфoрмaцій Єврoпи нa сучaснoму етaпі (2017)
Попович К. - Brexit: правові аспекти (2017)
Зуб С. - Україна–Вишеград: новий формат відносин (2017)
Хохол Т. - Вплив країн Вишеградської четвірки на сучасний розвиток Європейського Союзу (2017)
Тодоров І. - Геополітичний вимір взаємин України, Польщі та Німеччини, Тодорова Н. (2017)
Артьомов І. - Україна в геополітичному просторі сучасності: актуальні аспекти, Артьомова А. (2017)
Мельник О. - Діяльність Ради Безпеки ООН із забезпечення миру на міжнародній арені: українське питання (2017)
Головей В. - Реформування Збройних Сил як пріоритетне завдання для забезпечення національної безпеки України в умовах збройного конфлікту (2017)
Голод К. - Інформаційна безпека США: сучасний стан та уроки для України (2017)
Палінчак М. - Основні моделі вищої освіти в контексті політичної ідеології Європейського Союзу, Ґжещук В. (2017)
Ґжещук В. - Особливості реалізації державної освітньої політики в Республіці Польща (1989 – 2003 рр.) (2017)
Андрейко В. - Вплив ЗМІ та PR-технологій на процеси європейської та євроатлантичної інтеграції: досвід країн Вишеграду, Мандзак О. (2017)
Маргітич Д. - Актуальні проблеми і основні аспекти відносин Україна-ЄС в контексті Угоди про асоціацію (2017)
Павлишина В. - Розбудова напрямів міждержавної співпраці України зі Словацькою Республікою (2017)
Зуб С. - Нова геополітична роль країн Вишеградської групи щодо східної політики ЄС (2017)
Коцан Л. - Європейські політичні партії: особливості функціонування та формування коаліцій в Європарламенті (2017)
Калинич М. - Зовнішня політика лейбористського уряду Тоні Блера у Великобританії (1997-2007 рр.) (2017)
Віднянський С. - Взаємовідносини України і Європейського Союзу після Помаранчевої революції: потенціал і нереалізовані можливості (2018)
Токарь П. - Влияние событий в Украине на украинско-казахстанское сотрудничество и мировой интеграционный процесс, Рубан С. (2018)
Артьомов І. - Правові та зовнішньополітичні засади національної безпеки України: актуальні аспекти (2018)
Сушанин Д. - Актуальні аспекти сучасних взаємовідносин України з НАТО (2018)
Голош М. - Українсько-угорські відносини новітньої доби та їх вплив на європейську інтеграцію (2018)
Лавер О. - Сучасні демографічні проблеми України: біженці, внутрішньо переміщені особи та нелегальна міграція (2018)
Артьомова А. - Актуальні аспекти міграційного права та сучасні демографічні проблеми України (2018)
Гарбовська Д. - Угода про асоціацію України з ЄС: проблеми та перспективи реалізації (2018)
Сембай Н. - Європейська інтеграція – стратегічний пріоритет державної політики України (2018)
Бочковська А. - Сталий розвиток суспільства в Україні (2018)
Лавер О. - Депопуляція населення і міграційні процеси в Україні: причини та можливі наслідки (2018)
Артьомова А. - Актуальні аспекти торгівлі людьми як сучасної форми рабства (2018)
Бевзюк Є. - Панідеологія в геополітиці Російської імперії у першій половині ХІХ століття (2018)
Tokar P. - Problems and prospects of energy cooperation between Ukraine and Kazakhstan, Ruban S. (2018)
Зуб С. - Основні чинники внутрішньої та зовнішньої взаємодії країн Вишеградської групи (2018)
Хохол Т. - Євроінтеграційний потенціал України в контексті досвіду країн В-4, Зуб С. (2018)
Ходанич Х. - Сутність та функції міжнародних організацій у сучасних міжнародних відносинах (2018)
Драпач Є. - Діяльність В-4 в умовах активізації правих популістів у Центральній та Східній Європі (2018)
Антонь Р. - Основні форми розвитку транскордонного співробітництва на східному кордоні Європейського Союзу (2018)
Віднянський С. - Історіографічні аспекти транскордонного співробітництва України, Вовканич І. (2018)
Тодоров І. - Річні національні програми як інструмент євроатлантичної інтеграції України, Тодорова Н. (2018)
Руденко О. - Подолання кризових протиріч у впровадженні державно-управлінських інновацій: новітні підходи до формування методології, Ющенко Л. (2018)
Приходько В. - Актуальні проблеми розвитку інституційного потенціалу глокалізації (у світлі діяльності єврорегіонів Центрально-Східної та Північної Європи) (2018)
Бевзюк Є. - Молодь як ресурс геополітики, Котляр О. (2018)
Токарь П. - Казахстанская модель межэтнического согласия: опыт для Украины, Амангельдиева А. (2018)
Артьомов І. - Сучасні концепції міжнародних відносин та безпекові фактори зовнішньої політики України, Гончар А. (2018)
Андрейко В. - Чесько-словацькі відносини: сучасні гіпотези розвитку (2018)
Мателешко Ю. - Політика "м’якої сили" Угорщини на Закарпатті: цілі, суб’єкти, напрями (2018)
Азарова Ю. - Діалог традицій Cходу і Заходу в музиці постмодернізму (2018)
Фрайт О. - Трансцендентність музики в прозі В. Домонтовича (Віктора Петрова) (2018)
Ґодек А. - Музична спадщина міста Заслава (XVII–XVIII століття), Кузьмінський І. (2018)
Sikorska I. - Under the Sign of Karol Szymanowski (2018)
Верховенко О. - Балет "Дон Кіхот" Людвіга Мінкуса на сцені Національної опери України: понад 90 років історії (2018)
Фільц Б. - Василь Барвінський та його внесок у національне музичне мистецтво (до 130 річчя від дня народження композитора) (2018)
Шеремета І. - Примхи долі Олександра Смотрича (Флоринського), або Трохи про українську музичну критику часів німецької окупації (2018)
Курінна М. - Валерія Вірська: "Ми були справжні діти війни..." (2018)
Кузик В. - Пазли нашої історії: літопис музичного життя України (1921–1923) (2018)
Сюта Б. - Монографія про Олександра Козаренка |Рец.: Коменда О. Олександр Козаренко – піаніст, композитор, музикознавець. Монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 252 с.| (2018)
Зосім О. - Нові горизонти сучасного веделезнавства |Рец.: Гусарчук Т. Артемій Ведель: постать митця у контексті епох : монографія. Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2017. 768 с.| (2018)
Валерій Посвалюк (2018)
Олександра Цалай-Якименко (2018)
Про авторів (2018)
Архітектор, вчитель, художник, мандрівник, друг Валерій Іванович Книш (2018)
Всеволод Євдокимович Михайленко (2018)
4 Міжнародна науково-практична конференція "Архітектура історичного Києва. Феномен урбанізованих ландшафтів" (2018)
Блінов М. О. - Огляд шляхів розвитку центрів реабілітації для осіб з обмеженою працездатністю, Хараборська Ю. О. (2018)
Бончковський О. С. - Водна стратегія міста Києва 2018-2025: сучасний стан та перспективи, Гінзула М. Я. (2018)
Верес М. К. - Аналіз історико-культурної спадщини архітектури невеликих навчальних закладів мексики кінця ХІХ – поч. ХХ сторіччя, Олійник О. П. (2018)
Вітченко Д. М. - Український традиційний контекст в архітектурному доробку П. З. Крупка (2018)
Головатюк А. К. - Меми та точки сенсу як спосіб ідентифікації та координації дії людини в сучасному міському просторі (2018)
Дячок О. М. - Історичні передумови формування архітектури оборонних храмів тернопільської області в період з другої половини XVI – початку XVII століття (2018)
Кондратьєва О. В. - Ахітектор-художник В. М. Покровський – homo universalis початку ХХ століття. Літопис. Частина І (2018)
Костюченко О. А. - Архітектурно-типологічні моделі арт-центрів (2018)
Кисіль С. С. - Особливості організації дизайну інтер’єрів надземних, надземно-підземних багатоповерхових автостоянок (2018)
Кузьмич В. І. - Центр рівноваги тіла людини та його значення в архітектурному проектуванні (2018)
Кур’ят П. П. - Періодика розвитку індустріального житлового будівництва середньої поверховості в Україні (2018)
Плоский В. О. - Розробка концепції адаптивного управління розвитком кластерів енергоефективності архітектурно-будівельної галузі, Микитась М. В., Кожедуб С. А., Теренчук С. А. (2018)
Повар М. О. - Будівлі громадського призначення києва 1960-1980-х в контексті зарубіжних архітектурних течій (2018)
Праслова В. О. - Перфоманс в художньому проектуванні (2018)
Суліменко Г. Г. - Організація інформаційних систем сучасних архітектурних об’єктів засобами кольорового кодування, Літошенко Г. В., Брідня Л. Ю. (2018)
Сачава А. С. - Художньо-естетичне оформлення початкових навчальних закладів за принципами Вальдорфської системи освіти (2018)
Ольховська О. В. - Екологічний підхід в сучасній ландшафтній архітектурі (2018)
Криворучко Ю. І. - Методологічні підходи осягнення сакрального у архітектурі (2018)
Бакун К. С. - Встановлення доцільності використання функціонально-територіального ресурсу кварталів міської забудови, Плешкановська А. М. (2018)
Банах А. В. - Параметри взаємодії природної та антропогенної містобудівних систем (2018)
Булах І. В. - Досвід організації системи охорони здоров'я у сполучених штатах америки та франції із визначенням в них місця мережі дитячих лікувальних закладів (2018)
Ватаманюк Н. Ю. - Актуальні проблеми внутрішньоквартальних просторів в історичній забудові (на прикладі міста Чернівці) (2018)
Герич К. І. - Реновація занедбаних промислових зон міста чернівці для побудови мережі інноваційних центрів зайнятості (2018)
Габрель М. М. - Ергатичні властивості урбанізованих систем. Окреслення підходу до дослідження (2018)
Дьомін М. М. - Містобудівні методи ревіталізації прибережних територій річок, Михайлик О. О. (2018)
Муска Б. В.-Б. - Погляд сьогодення на проблеми збереження та реставрацію пам’яток архітектури і містобудування (2018)
Колмаков Є. О. - Принцип концентрації громадських функцій у багаторівневих міських структурах (2018)
Обиночна З. В. - Функціональні особливості закладів, що надають послуги іпотерапії (2018)
Рубан Л. І. - Адаптаційна модель "блакитно-зеленої" інфраструктури міста (2018)
Ряба К. Ю. - Космічна архітектура: умови життєдіяльності людини у космічному просторі, Дорошенко Ю. О., Хлюпін О. А. (2018)
Павлів А. П. - Елементи імпульсного розвитку ареалу великого Сан-Франциско у другій половині ХХ століття (2018)
Тригуб Р. М. - Гомогенні поля в міському середовищі (2018)
Юрковець О. С. - Фактори порушення екосистеми штучних водойм міста Києва, Приймаченко О. В. (2018)
Антоненко І. В. - Особливості формування плавучих модульних будівель на території України, Сафронова О. О. (2018)
Гурова Д. А. - Особливості дизайну інтер’єру закладу дошкільної освіти компенсуючого типу, Сафронова О. О., Антоненко І. В. (2018)
Васильковська М. О. - Формоутворення архітектури будівель рекреаційних гірськолижних комплексів на прикладі світового досвіду, Пекер А. Й. (2018)
Жовква О. И. - Особенности архитектурно-планировочной организации современных учебных заведений в условиях технического и информационного прогресса (2018)
Іванова Л. С. - Енергоефективні іновації у будівництві (2018)
Кантаурова Н. А. - Прийоми формування внутрішнього простору реабілітаційних центрів для онкохворих дітей в Україні (2018)
Книш В. І. - Інвестиційно-архітектурні та регулятивно-нормативні протиріччя у проектуванні багатоквартирного житла, Шкриба С. В. (2018)
Касім Мохаммед Басім - Розвиток структури сучасних аєропортів (2018)
Саєнко Д. М. - Проектування дитячих дошкільних закладів на території України в 1941-1970 рр (2018)
Мещеряков В. М. - Визначення пропорцій будівлі в ескізному проекті відтворення Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору (2018)
Моради Пур Омид - Формообразование архитектуры энергосберегающего жилья (2018)
Смалійчук А. Д. - 10 Архітектрурно-композиційних засобів посилення смислової та образної виразності сучасного багатокватирного житла в Україні (2018)
Семикіна О. В. - Другий етап розвитку аеропортів світу (частина 3, аеропорти Азії) (2018)
Черняк А. С. - Етнічні мотиви закарпатського регіону в рішеннях екстер’єрів сучасних санаторно-курортних закладів (2018)
Третяк Ю. В. - Досвід проектування інтер'єрів медіатек за допомогою засобів освітлення, Рещікова В. Є. (2018)
Шкварок О. Л. - Досвід проектування туристично-рекреаційних комплексів за принципами "зеленої архітектури", Пекер А. Й. (2018)
Третяк Ю. В. - Особливості формування композиції громадських інтер’єрів за допомогою текстилю, Мовчан М. Ю. (2018)
Шокрі Шахрам - Дослідження природно-кліматичних особливостей території оае в аспекті проектування висотних багатофункціональних комплексів (2018)
Яблонська Г. Д. - Сучасні тенденції житла типу cohousing, Куриленко Д. С. (2018)
Яненко О. І. - Повторне використання будівель, як одна з головних складових адаптивності в архітектурі (2018)
Ісаєнко Д. В. - Поняття технічного регулювання у будівництві (2018)
Вимоги до статей (2018)
Заплетнюк О. А. - Історія археологічного дослідження пам’яток Амарнського періоду (2017)
Зелінський А. Л. - Постскриптум до III Сирійської війни (2017)
Лаврентьева Н. В. - "Дом жизни” и сакральная традиция Древнего Египта (2017)
Познанський Є. В. - Александрійський відголос на вбивство Антіпатра І (2017)
Тарасенко М. О. - 6-та глава давньоєгипетської Книги мертвих: текст і віньєтки за "фіванською редакцією” (2017)
Гавриленко О. П. - Зближення географії та екології: теоретико-методологічні засади (2015)
Комлєв О. О. - Палеогеоморфологічний атлас України (наукова концепція) (2015)
Коваленко Ю. - Таксономічна система одиниць висотної диференціації рівнинних ландшафтів (2015)
Колісник А. В. - Урахування ефекту сумації забруднювальних речовин при оцінці якості річкових вод (2015)
Гілета Л. А. - Конструктивно-географічні основи територіального планування:стан і проблеми (2015)
Славік Р. В. - Оцінка природно-рекреаційного потенціалу адміністративних районів Закарпатської області (2015)
Гетьман В. І. - Небезпечні екзогенні процеси Українських Карпат (екологічний контроль і моніторинг) (2015)
Гринюк О. Ю. - Методика оцінки природного потенціалу лікувальних мінеральних вод (на прикладі курорту Трускавець) (2015)
Терлецька О. В. - Розвиток і конструктивно-географічна визначеність меж промислового міста на прикладі м. Дрогобич (2015)
Дубіс Л. - Дюни Бродівської рівнини: особливості поширення та морфологія, Петрушко Т. (2015)
Павловська Т. С. - Болотні екосистеми у структурі природно-заповідної мережі Волинської області, Ковальчук І. П., Рудик О. В. (2015)
Бончковський О. С. - Новий Тік – новий розріз лесово-ґрунтової серії неоплейстоцену Волинської височини (2015)
Дубіс Л. - Дослідження інтенсивності та розвитку еолових процесів правобережної частини Українського Полісся на підставі вивчення мікроскопії кварцових зерен (2015)
Берчак В. С. - Господарське освоєння ландшафтів долини річки Синиці(басейн Південного Бугу) (2015)
Багмет О. Б. - Просторові закономірності прояву екзогенного морфогенезу на території Київського плато (2015)
Полянська К. В. - З історії формування ландшафтів долини Десни (2015)
Бездухов О. А. - Кластерний підхід до дослідження господарської освоєності в межах еколого-геоморфологічного аналізу території (на прикладі Чернігівської області) (2015)
Мирон І. В. - До питання ефективності функціонування природно-заповідного фонду Чернігівської області (2015)
Філоненко Ю. М. - Вплив пожеж на стан та еволюцію окремих форм біогенного рельєфу на території Чернігівської області (2015)
Патиченко О. М. - Роль географічної складової диференціальної міської ренти у формуванні вартості земель малих населених пунктів (2015)
Пархоменко О. Г. - Швидкість грунтотвірних процесів в основних моделях педогенезу: стратиграфічний аспект (2015)
Бортник С. Ю. - Вплив фізико-географічних характеристик місцевості та її властивостей на виконання миротворчих завдань, Ольховая Ю. І. (2015)
Цюпа Т. - Forest landscape stability in the Holy Cross Mountains (Poland) in the last 200 years, Суліґовскі Р., Валек Ґж. (2015)
Круківська А. В. - Оцінка умов тепло- і вологозабезпеченості сої у різні періоди вегетаційного циклу в лісостеповій і степовій зонах України (2015)
Пясецька С. І. - Фізичні умови (температура, швидк-ість та напрямок вітру) при досягненні відкладеннями ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) максимальних діаметрів на території України на сучасному етапі зміни клімату (2001-2010 рр.) (2015)
Щербань І. М. - Характеристика розподілу атмосферних опадів у Львівській області, Хала О. В. (2015)
Голубцов О. Г. - Геоінформаційні системи у ландшафтному плануванні (2015)
Кулініч Ю. А. - Використання можливостей геоінформаційних систем при побудові електронних ландшафтних карт (на прикладі створення карти заплав річок) (2015)
Мігунова Є. С. - Г. Н. Высоцкий и география (2015)
Працювати – означає жити ! (В. М. Тимофеєву – 80!) (2015)
Климнюк С. І. - Віхи становлення кафедри мікробіології, вірусології та імунології Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, Ткачук Н. І., Романюк Л. Б. (2012)
Жулкевич І. В. - Здобутки і перспективи кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського (2007-2012 рр.), Галайчук І. Й., Дрижак В. І., Мороз Г. С. (2012)
Понятовський В. А. - Поширеність ентеровірусів у стічних водах (огляд літератури), Бобир В. В. (2012)
Марків І. М. - Антибіотикотерапія позалікарняної пневмонії в умовах терапевтичного відділення міської лікарні (2012)
П'ятночка І. Т. - Порівняльне вивчення сатурації крові киснем у хворих на туберкульоз і рак легень, Корнага С. І., Тхорик Н. В. (2012)
Шманько В. В. - Стан місцевого імунітету порожнини рота у пацієнтів із хронічними колітами, Манащук Н. В. (2012)
Мирний Д. П. - Особливості структурно-функціонального стану лівого шлуночка серця у пацієнтів із гіпертонічною хворобою у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легенів (2012)
Бабінець Л. С. - Анемія, залізодефіцит і метаболічна ендогенна інтоксикація при хронічному панкреатиті, Шевчук Ю. В., Семенова І. В., Боровик І. О., Рябоконь С. С. (2012)
Шманько В. В. - Стан перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи організму у хворих на хронічний панкреатит із патологією тканин пародонта, Чорній Н. В. (2012)
Слободян О. І. - Рання діагностика кардіоваскулярних уражень при артеріальній гіпертензії у дітей та підлітків, Берегуляк О. Ф. (2012)
Лобода В. Ф. - Особливості перебігу захворювань органів травлення у дітей шкільного віку, Миколенко А. З., Бутницький Ю. І., Орел О. С., Добровольська Л. І., Глушко К. Т. (2012)
Творко В. М. - Шляхи оптимізації комплексного лікування хронічного панкреатиту (2012)
Боровик І. О. - Клінічні та лабораторні особливості жовчнокам'яної хвороби у пацієнтів з ішемічною хворобою серця (2012)
Вадзюк С. Н. - Стан вищої нервової діяльності у школярів молодших класів з йододефіцитом, Юрчишин О. М. (2012)
Дудар І. О. - Синдром неспокійних ніг та якість життя у пацієнтів із хронічною хворобою нирок VД ст., яких лікують гемодіалізом, Гончар Ю. І., Буштинська О. В., Клим А. А., Абрагамович Х. Я., Савчук В. І. (2012)
Беденюк А. Д. - Характеристика локальних імунних реакцій слизової оболонки шлунка та їх роль у виборі методу хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка (2012)
Бігуняк В. В. - Біодеградуючі властивості ксенодермотрансплантата вторинного зрізу при пластиці в'ялогранулюючих ран, Ковальчук А. О., Романюк Т. В. (2012)
Герасимчук П. О. - Особливості морфологічних змін тканин ділянки рани у хворих із синдромом діабетичної стопи, Головата Т. К., Кісіль П. В., Павлишин А. В. (2012)
Демкович А. Є. - Вплив мікрофлори порожнини рота і неспецифічних чинників місцевого захисту на розвиток постекстракційних альвеолітів, Щерба В. В. (2012)
Чорненький М. В. - Клінічний перебіг хронічної венозної недостатності за системою оцінки тяжкості венозної патології у пацієнтів із рецидивом варикозної хвороби вен нижніх кінцівок (2012)
Задорожна Б. В. - Стан пероксидного окиснення ліпідів при травматичній хворобі головного мозку (2012)
Риков С. О. - Ретроспективний аналіз та клінічна характеристика хворих на атрофії зорових нервів, Васюта В. А., Задояний Л. В. (2012)
Чурпій І. К. - Морфологічні зміни печінки при локальному та розлитому перитоніті, Орел Ю. М. (2012)
Буртняк А. М. - Прогностична роль діастолічної дисфункції лівого шлуночка при гострій серцевій недостатності, Іркін О. І., Кушнір С. П. (2012)
Авдєєв О. В. - Зміни в тканинах пародонта молодих щурів за зміненої реактивності (2012)
Галицька-Хархаліс О. Я. - Особливості перебудови структури і функції нирок при порушенні притоку крові, Герасимюк І. Є. (2012)
Цимбалюк В. І. - Мікро- та ультрамікроскопічна оцінка ефективності моделі ішемічного інсульту та його терапії автологічними стовбуровими мезенхімальними клітинами у щурів лінії Вістар, Колесник В. В., Торяник І. І. (2012)
Максим'юк В. В. - Окремі патогенетичні аспекти антипротеазного захисту при гострому панкреатиті (2012)
Даниленко І. А. - Порівняння різних методів оцінки життєздатності кишкової стінки в експериментальній моделі гострого порушення мезентеріального кровообігу, Кононенко М. Г., Леонов В. В., Манжос О. П., Кащенко Л. Г., Антоненко О. М. (2012)
Глєбов О. М. - Стан артеріальної ланки судинної системи головного мозку за умов функціональної зміни мозкового кровообігу, Тананакіна Т. П., Якобсон О. О. (2012)
Гантімуров А. В. - Особливості ремоделювання судин нирок та печінки щура при корекції розлитого перитоніту в експерименті (2012)
Доцюк Л. Г. - Циркадіанний ритм гломеруло-тубулярного балансу в нефроні на тлі блокади центрального пейсмекера постійним світлом та зниження синтезу дофаміну в нирці, Бойчук Т. М., Кушнір І. Г., Кокощук Г. І. (2012)
Кузів І. Я. - Особливості структурної перебудови яєчників самок білих щурів з модельованим ожирінням та аліментарним виснаженням (2012)
Гнатюк М. С. - Комплексна оцінка морфометричних змін у легенях та міокарді при поліорганній недостатності на фоні експериментального гострого респіраторного дистрес-синдрому, Доброродній А. В. (2012)
Полянський І. Ю. - Активність трипсину та a1-антитрипсину при гострому панкреатиті, Максим'юк В. В., Тарабанчук В. В., Бічер І. Г., Піжовський Є. С. (2012)
Василюк Н. В. - Заглотковий абсцес у пацієнта молодого віку, Оріщак Д. Т., Кіт Л. С., Герич О. М. (2012)
Сикорский А. И. - Начало документирования торговых операций в Месопотамии. Токенная письменность, клинопись, азбука. Часть 1 (2018)
Сикорский А. И. - Начало документирования торговых операций в Месопотамии. Токенная письменность, клинопись, азбука. Часть 2 (2018)
Бритченко И. Г. - Влияние глобализации на экономическое развитие Азербайджана, Гахраманов Э. Ч. (2018)
Полоус О. В. - Проблеми економічної взаємодії ЄС – США та ЄС – Китаю, Захаренко Д. М. (2018)
Хаджинов І. В. - Трансформація системи менеджменту персоналу міжнародних компаній, Шкурат М. Є. (2018)
Бурлака Є. О. - Формування моделі ефективного управління розвитком ресурсного потенціалу залізничного транспорту України (2018)
Дергачова В. В. - Формування інвестиційного середовища України як чинника розвитку експортного потенціалу підприємств, Мартиненко О. В. (2018)
Калачевська Л. І . - Інформаційно-консультаційна підтримка як складник розвитку інноваційної діяльності в сільській місцевості України (2018)
Колбушкін Ю. П. - Аналіз основних підходів до формування соціально орієнтованої економіки, Клімова О. І., Петрик А. М. (2018)
Kramar I. - Strategic programs of international cooperation of the Western region of Ukraine for 2018-2020, Marynenko N., Podvirna T. (2018)
Носирєв О. О. - Модернізація промислового розвитку в умовах кризових процесів в економіці (2018)
Бєзгіна О. С. - Портфельне управління підвищенням енергоефективності вугледобувного підприємства (2018)
Копецька Ю. О. - Удосконалення класифікації енергетичних ресурсів підприємств целюлозно-паперової промисловості (2018)
Кривов’язюк І. В. - Складники формування лідерських компетенцій сучасного керівника підприємства (2018)
Лазоренко Т. В. - Коопетиція як сучасний підхід до стратегічного управління підприємством, Солосіч О. С. (2018)
Менчинська О. М. - Оцінювання рівня реалізації інтеграційних бізнес-процесів на підприємствах машинобудування (2018)
Мозгова Г. В. - Інноваційне управління зовнішньоекономічною діяльністю сільськогосподарських підприємств, Бойко Ю. А. (2018)
Нестеренко Р. В. - Стратегічні орієнтири вдосконалення логістичної діяльності підприємств машинобудування: економічний та організаційний аспекти (2018)
Партика І. В. - Концептуальний підхід до управління розвитком персоналу підприємства санаторно-курортної сфери (2018)
Поляков П. А. - Структурні елементи системи управління економічною безпекою підприємства (2018)
Чукурна О. П. - Оцінка впливу доларизації на цінову динаміку машинобудівних підприємств в Україні (2018)
Яремко А. Д. - Виробничий складник антикризового потенціалу підприємства (2018)
Варава Л. М. - Державний контроль у сфері економічної конкуренції на прикладі ринку електричної енергії Дніпропетровської області, Савонік Н. Л. (2018)
Олешко Т. І. - Характеристика та аналіз розвитку лоукостерів в Україні, Геєць І. О., Павлюк Є. Л. (2018)
Шашина М. В. - Запровадження структурної модернізації в країнах ЄС (2018)
Біткова Т. В. - Моделювання впливу демографічних процесів на економічне зростання: системно-динамічний підхід, Гумірова Ю. С. (2018)
Койчева Д. С. - Особливості прогнозування розвитку ринку банківського корпоративного кредиту в Україні на різних фазах кредитного циклу, Кретов Д. Ю. (2018)
Кулікова Є. О. - Чинники впливу на функціонування Пенсійного фонду України (2018)
Савчук Д. Г. - Вдосконалення системи адміністрування місцевих податків і зборів в Україні (2018)
Марина А. С. - Підвищення ефективності використання виробничих запасів автодорожнього підприємства, Феськіна З. Ю. (2018)
Сусіденко О. В. - Вибір інструментів обліково-аналітичного та фінансового моніторингу підприємства (2018)
Колбушкін Ю. П. - Особливості та маркетингові тенденції розвитку пивоварної галузі України, Радченко Г. А., Томчук А. С. (2018)
Безпарточний М. Г. - Метод розрахунку оптимальної надійності факторів оцінювання конкурентоспроможності підприємства, Артьомова А. В. (2018)
Дзюбановська Н. В. - Аналіз структурних трансформацій зовнішньої торгівлі України (2018)
Ревенко Д. С. - Структурний підхід до моделювання стійкості соціально-економічних систем (2018)
Смерічевський С. Ф. - Рецензія на наукове видання Кунаєва А. Ю. Оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства: теоретичні, методичні, прикладні аспекти: монографія / за наук. ред. проф. Ґудзя П. В. Запоріжжя: ЗНТУ-ФОП Мокшанов В. В., 2018. 296 с. (2018)
Вихідні дані (2018)
Сорокіна Л. Ю. - Пам’яті колеги (2015)
Дмитрук О. Ю. - Кафедра географії України: 20 років потому та 20 років вперед (2015)
Давидчук В. С. - Дослідження ландшафатно-екологічних умов зон впливу атомних електростанцій в Україні, Сорокіна Л. Ю. (2015)
Гайдай С. В. - Наукова та науково-методична діяльність професора Людмили Леонідівни Малишевої, Дем’яненко С. О. (2015)
Олішевська Ю. А. - Конструктивно-географічні дослідження: історія виникнення та сучасні завдання (2015)
Кілінська К. Й. - Природокористування, екологія та прогнозування у системі сучасних конструктивно-географічних досліджень, Скутар Т. Д. (2015)
Петрина Н. В. - Ландшафтно-геохімічне районування території України: сучасний стан (2015)
Бричук М. С. - Конструктивно-географічні підходи до управління великим містом (2015)
Проскурняк М. - Емерджентність карстових ландшафтів (2015)
Курило С. М. - Особливості багаторічних змін хімічного складу річкових вод України (2015)
Ходан Г. Д. - Еколого-геохімічні особливості дорожніх ландшафтів території Чернівецької області (2015)
Гринюк О. Ю. - Підходи щодо ландшафтно-рекреаційного зонування території (2015)
Головатий М. В. - Екологічні загрози збалансованому розвиткові бальнеологічного курорту Моршин (2015)
Койнова І. - Геоекологічні підходи до вибору методів боротьби із борщівником Сосновського, Рожко І. (2015)
Гінзула М. Я. - Аналіз системи моніторингу стану навколишнього природного середовища Тернопільської області (2015)
Ільїна О. В. - Ландшафтно-геохімічний аналіз озера Скомор’є, Пасічник М. П. (2015)
Шульгач А. С. - Ландшафтне різноманіття перспективного національного природного парку "Лісова пісня" (2015)
Кочеткова І. В. - Конструктивно-географічні напрямки розробки обґрунтування рекреаційно-паркової мережі м. Києва (2015)
Удовиченко В. В. - Ландшафтно-геохімічна структура лісостепової частини території Лівобережної України: сутність, система таксономічних одиниць та практичні аспекти дослідження з метою реалізації ландшафтного планування (2015)
Шуліка Б. О. - Актуальні проблеми розвитку виноградарства в Північно-Східному лісостеповому краї України в світлі конструктивної географії (2015)
Семеряга О. П. - Картографування белігеративних ландшафтів Дніпропетровської області (2015)
Буяновський А. О. - Природні умови і сучасний стан ґрунтів басейну Куяльницького лиману, Біланчин Я. М., Жанталай П. І., Тортик М. Й., Адобовська М. В., Кірюшкіна Г. М., Шихалєєва Г. М. (2015)
Холявчук Д. І. - Кліматична мінливість ландшафтів Українських Карпат (2015)
Суліґовскі Р. - Maximum 1-, 2-, 3-, 4-daily precipitation totals at the Kielce Upland (Poland) (2015)
Клапчук Т. В. - Методичні аспекти аналізу рельєфу для потреб природокористування засобами ГІС і ДЗЗ (на прикладі басейну р. Бистриця Надвірнянська) (2015)
Галаган О. О. - Визначення ступеня забруднення приавтомагістральних геосистем сполуками важких металів за допомогою математично-картографічного моделювання (2015)
Кирилюк С. М. - Аксіоматичний метод при ідентифікації ландшафтів місячної поверхні (2015)
Бортник С. Ю. - Університетський курс "Геопланування та ландшафтна організація території": теоретичні та методичні засади викладання, Лаврук Т. М. (2015)
Устич С. - Компоненти соціологічного сервісу транскордонного співробітництва (2014)
Черниш Н. - Місце соціології транскордонних процесів у структурі соціологічного знання (2014)
Пал Т. - Коментар до анкет з емпіричного соціологічного дослідження транскордонного співробітництва прикордонних регіонів Угорщини, Словаччини, Румунії та України (2014)
Стегній О. - Методологічні складності крос-кордонних соціологічних досліджень (2014)
Артьомов І. - Транскордонне співробітництво в контексті соціології транскордонних процесів (2014)
Шалаї Б. - Методи і результати дослідження двох кордонів в угорсько-українсько-словацькому прикордонні, Геро М., Ла-Торре K., Мічінай І. (2014)
Мітряєва С. - Шенгенський візовий режим між Україною та ЄС: прикордонні території (2014)
Богуцька А. - Міжнародно-правове співробітництво Генеральної прокуратури України (2014)
Вовканич І. - Основні аспекти транскордонного співробітництва України та Румунії в контексті діяльності єврорегіонів, Андрейко В. (2014)
Гарагонич В. - Соціологія туризму та її роль у транскордонному співробітництві, Гарагонич В. (2014)
Лукач М. - Однорідність європейського територіального планування з точки зору Європейського Союзу, Щурокова Р. (2014)
Гусь А. - Інноваційний університет як чинник розбудови економіки знань (2014)
Драпач Є. - Правове регулювання проблематики спрощення візового режиму та реадмісії: реакція України на виклики Шенгену (2014)
П’ясецька-Устич С. - Економіко-соціологічні аспекти євроінтеграції аграрного сектора України (2014)
Бєлов Д. - Конституційна реформа в Україні як наслідок формування нової парадигми конституціоналізму, Гриньо В. (2014)
Жабляк М. - Оcнoвнi пpoблeми тa мexaнiзми peaлiзaцiї дepжaвниx зaxoдiв у cфepi нaцioнaльнoї eтнoпoлiтики України (2014)
Конечний С. - Розвиток соціальної структури Східної Словаччини як фактор прикордонної співпраці (2014)
Іванцик М. - Роль міжнародних організацій у системі безпеки країн регіону (2014)
Ключівський Ю. - Роль соціології туризму у транскордонному співробітництві (2014)
Коцан Л. - Наукометричні бази даних як інструмент інтеграції вітчизняної науки в європейський і світовий дослідницький та освітній простір (2014)
Павлишина В. - Правові аспекти лібералізації візового режиму для України (2014)
Горват Л. - Актуальні проблеми транскордонного співробітництва в румунському прикордонні, Віраг П. (2014)
Попович К. - Особливості сучасного стану транскордонного співробітництва Румунії та України (2014)
Савицький Є. - Сучасна парадигма розвитку транскордонного співробітництва в Україні: соціологічний вимір (2014)
Бенко Р. - Європейська група з територіальної співпраці як юридичний інструмент просування ефективності прикордонного співробітництва між сусідніми регіонами Словаччини, України, Угорщини та Румунії (2014)
Тодоров І. - Війна на українському Сході: геополітичні витоки, Тодорова А. (2014)
Чепіжак Г. - Сучасний стан лібералізації візового режиму України з ЄС (2014)
Пересоляк В. - Вплив зеленого туризму на соціальний розвиток сільських населених пунктів, Пересоляк Р. (2014)
Бенчак О. - Питання асиміляції русинів-українців Словацької Республіки та проблема політичного русинства (2014)
Артьомов І. - Основні завдання і базові принципи державної регіональної політики (2015)
Тодоров І. - Українські міжрегіональні відмінності в контексті російської агресії проти України в 2014-2015 рр., Тодорова Н. (2015)
Токарь П. - Развитие политического диалога между Украиной и Казахстаном, Рубан С. (2015)
Волощук С. - Трансформації пріоритетів НАТО в умовах міжнародних криз 2014 - 2015 рр.: український сегмент (2015)
Кляп М. - Освітні проблеми переселенців зі Сходу України та їх вирішення в Закарпатській області (2015)
Лукша О. - Громадянське суспільство України як фактор сучасних геополітичних процесів та фрактал глобальної "контрвлади", Черленяк І., Рябоконь П. (2015)
Мателешко Ю. - Анексія Криму Росією та її геополітичні наслідки (2015)
Менджул М. - Окремі проблеми бюджетної реформи в Україні та країнах Центрально-Східної Європи (2015)
Моца А. - Щодо окремих політико-правових аспектів вирішення проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні (2015)
Токарь П. - Украинско-казахстанские отношения: культурно-гуманитарное и научно-техническое сотрудничество, Рубан С. (2015)
Черленяк І. - Державне управління стратегією суспільної консолідації України на сучасному етапі геополітичної кризи, Кривенкова Р. (2015)
Діус Н. - Актуальні аспекти вищої освіти України в умовах глобалізації (2015)
Марина М. - Тенденції розвитку міжнародного туризму в умовах глобалізації (2015)
Onuchko T. - Certain aspects of Regional Security Challenges and Threats in Central Asia (2015)
Банк В. - Міжнародна торгівля людьми: географія поширення та міжнародні маршрути (2015)
Владієвський В. - Війна в Афганістані 1979-1989 рр. як один із чинників розпаду СРСР (2015)
Дорошевич Р. - Спільне і відмінне у сучасній політичній культурі України та Росії (2015)
Зуб С. - Україна – Росія: соціальні аспекти економічного протистояння (2015)
Іванов М. - Брендинг органів державної влади України в контексті забезпечення національної безпеки (2015)
Іванцик Р. - Геноцид вірмен в Османській імперії початку ХХ століття (2015)
Ісевич Є. - Україна – Росія: газові війни, а що далі? (2015)
Корнута І. - Відносини України та Росії на сучасному етапі (2015)
Кричфалушій А. - Інформаційне бомбардування з боку Росії: першовитоки та сьогодення (2015)
Луканинець В. - Аналіз ключових положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2015)
Марголич С. - Голодомор: етноцид українців. Коммеморативна практика та політика визнання (2015)
Молнар В. - Сучасний стан двосторонніх відносин між Україною та Російською Федерацією: проблеми та перспективи (2015)
Найгебавер М. - Геноцид сербів (1941 – 1945 рр.) (2015)
Павлишина В. - Конфлікт на Сході України – це конфлікт для всієї Європи (2015)
Пойда В. - Основні інструменти співробітництва Європейського Союзу з країнами, що розвиваються (2015)
Попович К. - Значення кризи на Сході України в глобальному вимірі сучасності (2015)
Різак В. - Формування договірно-правових і політичних засад співробітництва України з ЄС (2015)
Славич М. - Торговельна війна між Росією та Україною, її вплив на продукцію військово-технічного призначення та машинобудування (2015)
Солодяк С. - Торговельні відносини між Україною та Росією у 2014-2015 рр. (2015)
Турянин Я. - Параїмос, Калі Траш чи Самударіпен? Чорна сторінка в історії циганського народу (2015)
Фенинець Г. - Російський інформаційний вплив як фактор виникнення кризи національної ідентичності в Україні (2015)
Хохол Т. - Україна – Росія: між внутрішньою та зовнішньою політикою (2015)
Чейпеш А. - Міграція українського населення до Росії 2014-2015 рр. (2015)
Шершун А. - Специфіка інформаційної війни Росії проти України: етапи розвитку, засоби ведення та методи протидії (2015)
Лендьел М. - Інтернаціоналізація освіти та наукових досліджень Ужгородського національного університету (за звітними матеріалами за 2015-2016 н.р.), Свеженцева О., Гойдаш Ю., Нагоркін М. (2016)
Тодоров І. - Імплементація безпекових аспектів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в умовах російської агресії (2016)
Черленяк І. - Торгівля Україна – ЄС як індикатор якості європейської інтеграції України, Бондаренко В., Симик Ю. (2016)
Андрейко В. - Економічні переваги інтеграції до ЄС та громадська позиція українців щодо процесів європейської інтеграції України (2016)
Артьомов І. - Стан реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Сіра В. (2016)
Берсуцька С. - Стратегічна карта людського капіталу як основний інструмент реалізації стратегії промислового підприємства, Каменська О. (2016)
Грін О. - Деволюція як методологічний аспект проблеми регіонів Європейського Союзу (2016)
Гусь А. - Євроінтеграційний етап розвитку законодавства України щодо нематеріальних активів (2016)
Карабін Т. - Сучасні теорії публічної адміністрації та їх вплив на реформування публічної адміністрації в Україні (2016)
Кляп М. - Угода про асоціацію між Україною та ЄС як дороговказ для реформування освіти в Україні (2016)
Малець Н. - Вплив євроінтеграційних процесів на динаміку ринку праці в Україні, Малець О. (2016)
Мателешко Ю. - Між ЄС та Росією: проблеми та перспективи формування Балто-Чорноморського союзу (2016)
Менджул М. - Порушення територіальної цілісності України та перспективи її асоціації з ЄС (2016)
Моца А. - Щодо окремих питань адаптації законодавства України до законодавства ЄС (2016)
Тодорова Н. - Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: екологічний вимір (2016)
Діус Н. - З історії реалізації європейських прагнень України: проблеми та перспективи (2016)
Довба І. - Розвиток венчурного інвестування: переваги та недоліки. Досвід Великобританії (2016)
Зуб С. - Особливості партнерства між Україною та Вишеградською групою у контексті підписання Угоди про асоціацію (2016)
Іванова М. - Розвиток публічного управління та забезпечення прав людини – особи – громадянина: євроінтеграційний контекст (2016)
Сюсько А. - Сучасний стан і перспективи української євроінтеграції (2016)
Закревська А. - Болонський процес як передумова інтеграції вищої освіти України до європейського освітньо-наукового простору (2016)
Качур В. - Угода про асоціацію України з ЄС: аналіз перспектив та викликів (2016)
Ковач К. - Наслідки для економіки України від введення в дію зони вільної торгівлі з Європейським Союзом (2016)
Панів З. - Угода про Асоціацію та аспект візової політики. Яке майбутнє чекає на Україну в ЄС? (2016)
Рацін А. - Співробітництво між Україною та ЄС у сфері безпекової політики (2016)
Шифріс О. - Транскордонне співробітництво як інструмент європейської інтеграції України (2016)
Лендьел М. - Інтеграція в європейський освітній і науковий простір на прикладі міжнародної співпраці ДВНЗ "УжНУ", Свєженцева О. (2016)
Тодоров І. - Геополітичний проект Міжмор'я і російська агресія, Тодорова Н. (2016)
Черленяк І. - Розвиток інститутів публічної та політичної відповідальності як фактор соціокультурної інтеграції України-ЄС (2016)
Артьомов І. - Інноваційний університет – важливий інструмент інтегрування в європейський освітній і науковий простір (2016)
Динис Г. - Сучасні гібридні збройні конфлікти: правові аспекти (приклад агресії Російської Федерації проти України) (2016)
Грубінка І. - Напрями вдосконалення кредитного забезпечення аграрних підприємств в Україні через призму іноземного досвіду його здійснення (2016)
Дюгованець О. - Вплив економічної інтеграції на транскордонне венчурне фінансування (2016)
Кляп М. - До питання використання інформаційних технологій у реформуванні української освіти (2016)
Менджул М. - Поновлення територіальної цілісності України в умовах кризи глобальної системи безпеки (2016)
Сойма С. - Торговельно-економічне співробітництво України та ЄС (2016)
Шелемба М. - Проблеми геополітичної ідентичності електорального простору України: регіональний та соціокультурний вимір (2016)
Штулер І. - Воєнно-економічна безпека України в сучасному геополітичному просторі (2016)
Грін О. - Міжнародно-правове значення встановлення державного кордону між СРСР та ЧСР згідно радянсько-чехословацького договору про Закарпатську Україну 29 червня 1945 року (2016)
Копинець Ю. - Нормативно-правова база та міжнародні інструменти захисту прав національних меншин (2016)
Марина М. - Геополітичні аспекти розвитку міжнародного туризму в Україні (2016)
Діус Н. - Історіографія, сутність, методологічні основи та тенденції розвитку геополітичної проблематики України (2016)
Зуб С. - Міграція як чинник політичних трансформацій Європи: наслідки для країн Вишеградської четвірки та України (2016)
Іванов М. - Деякі аспекти правового режиму перетину українсько-словацького кордону жителями прикордонних територій (2016)
Іванова М. - Державне управління системою вищої освіти та глобальні тенденції і проблеми епохи "Суспільства знань" (2016)
Корнута І. - Геополітика Південно-Китайського моря: інтереси ключових гравців (2016)
Хохол Т. - Релігійно-політичні чинники сучасного розвитку Європейського Союзу (2016)
Від редакційної колегії журналу (2019)
Білорус О. Г. - Проблеми глобального управління в умовах світової фінансової цивілізації (2019)
Єфименко Т. І. - Співпраця Академії фінансового управління з міжнародними інституціями в запровадженні сучасних ініціатив розвитку обліку та звітності на глобальному і національному рівнях, Ловінська Л. Г., Олійник Я. В. (2019)
Лютий І. О. - Оподаткування індивідуальних доходів в Україні: актуальні питання модернізації, Іванюк В. Е. (2019)
Юшко С. В. - Українська практика оподаткування фізичних осіб – підприємців (2019)
Затонацька Т. Г. - Трансформація напрямів взаємодії держави та приватного сектору у сфері вищої освіти в Україні: сучасний стан і вектори розвитку, Герасименко О. О. (2019)
Бортніков Г. П. - Порівняльний аналіз бізнес-моделей державних банків в Україні (2019)
Гура Н. О. - Розвиток бухгалтерського обліку на малих підприємствах України у світлі імплементації Директиви 2013/34/ЄС (2019)
Ходзицька В. В. - Розвиток корпоративних структур: генезис наукових підходів (2019)
Білорус О. Г. - Перший в Україні фундаментальний підручник з теорії міжнародного бізнесу (2019)
Юшкевич В. В. - До питання про становище "Балтійських ДІ-ПІ" в Скандинавії у документах державного департаменту США (1945–1948 рр.) (2018)
Артюшенко І. А. - Антикорупційна діяльність Верховної Ради України в земельній сфері: історичний вимір (1990–2000-і роки) (2018)
Грушицька І. Б. - Розвиток університетської астрономії в Україні у 60-х роках ХХ століття (2018)
Демуз І. О. - Мовне питання у публіцистиці та рукописній спадщині громадського діяча Петра Стебницького (1862–1923 рр.), Животівська Д. М. (2018)
Kotsur H. H. - Military activity of last kish ataman of Zaporoz’ka Sich Petro Kalnyshevsky in totalitarian historiography (2018)
Варивода К. С. - Питання фізіології праці у дослідженнях учених Київського інституту гігієни праці та професійних захворювань (1928–1941 рр.), Горденко С. І. (2018)
Воловодовська В. О. - Науково-організаційна та викладацька діяльність професора П. Ф. Тушкана в Катеринославській губернії (1899–1918) (2018)
Звонкова Г. Л. - Національна академія наук України: деякі напрями міжнародного співробітництва (1918–2000) (2018)
Коваленко С. Д. - Буряківництво на українських землях у ХІХ – на початку ХХ ст. для потреб становлення та розвитку галузевого дослідництва (2018)
Корзун О. В. - Основні напрями діяльності Українського науково-дослідного інституту соціалістичного землеробства упродовж 1941–1945 рр. (2018)
Косско Т. Г. - Історія діяльності патентних підрозділів Національної академії наук України (1942–2015 рр.), Хоменко І. І. (2018)
Курок О. І. - Уродженці Глухівщини у справі створення Української академії наук, Бєлашов В. І. (2018)
Кучерявий О. В. - Розвиток наукової діяльності відділу алелопатії Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України (1960–2005) (2018)
Лукашевич Ю. Л. - Науково-організаційна діяльність земських агрономічних організацій наприкінці ХІХ століття (2018)
Нижник С. В. - Перша Всеукраїнська нарада з питань садівництва 1928 р. в історії сільськогосподарської дослідної справи (2018)
Олійник Т. М. - Внесок професора А. А. Осипчука (1937–2015) у розвиток селекції картоплі в Україні (2018)
Платковская О. С. - Роль академика О. К. Кедрова-Зихмана (1885–1964) в развитии учения об известковании почв (2018)
Смірнова Б. О. - Еволюція наукових основ застосування ґрунтозахисного землеробства на Полтавщині у другій половині ХХ століття (2018)
Столяр О. П. - Агроекономічні дослідження у наукових пошуках князя В. О. Кудашева (1846–1916): ретроспективний погляд (2018)
Томашина Г. П. - Українська науково-дослідна станція олійних культур: історія та здобутки (1932–1955 рр.) (2018)
Ігнатенко В. М. - Квазі-інститут недоговірних зобов’язань з односторонніх правомірних дій (2018)
Ісаєв А. М. - Цивільно-правова характеристика договору емісії електронних грошей (2018)
Сібільов Д. М. - Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору: окремі питання доктрини та законодавчі тренди (2018)
Сурженко О. А. - Майнові права кредиторів юридичної особи, яка перебуває в процесі припинення (2018)
Янишен В. П. - Законодавче забезпечення відновлення кредитування (2018)
Довгуша М. П. - Предмет договору транспортного експедирування (2018)
Тубольцева Я. С. - Забезпечення найкращих інтересів дитини при розгляді судом справ про усиновлення (2018)
Погрібний Д. І. - Питання визначення правового статусу криптовалют та господарсько-правового забезпечення їх використання в Україні (2018)
Швидка Т. І. - Кваліфікація монопольного становища на ринках та підстави притягнення до відповідальності за зловживання ним (2018)
Щокіна О. О. - "М’яке право” системи регулювання корпоративних відносин (2018)
Остапенко Ю. І. - Саморегулівна діяльність у сфері господарювання: завдання господарсько-правового забезпечення (2018)
Анісімова Г. В. - Актуальні проблеми законодавчого забезпечення екологічних інтересів у державній політиці України (2018)
Оболенцев В. Ф. - Визначення проблеми злочинності на етапі підготовчих процедур системного аналізу держави Україна (2018)
Павленко С. О. - Сутність і зміст поняття "оперативно-розшукова тактика” (2018)
Харитонов С. О. - Значення суб’єктивної сторони для кваліфікації військових злочинів (2018)
Щёкин Ю. В. - Основания самообороны международных межправительственных организаций (2018)
Title, content (2019)
Deineka K. - Revealing the effect of decreased energy intensity of grinding in a tumbling mill during self-excitation of auto-oscillations of the intrachamber fill, Naumenko Yu. (2019)
Borisenko V. - Development of the method for geometric modeling of S-shaped camber line of the profile of an axial compressor blade, Ustenko S., Ustenko I. (2019)
Kondratiev A. - Weight-based optimization of sandwich shelled composite structures with a honeycomb filler, Gaidachuk V. (2019)
Veliev F. - Influence of elastic characteristics of raw cotton on the mechanics of feed rollers in the cleaners from small impurities (2019)
Nuriyev M. - Construction of algorithms to automatically determine individual indicators when assessing the shape quality of cross-wound packages, Jabbarova G. (2019)
Ivanov O. - Estimation model of the diesel engine fuel system with an electromechanical device to intensify fuel supply, Kharak R., Kostenko O., Arendarenko V., Nazarenko А., Pushka A., Sarana V. (2019)
Loginov V. - Analysis and selection of the parametric profile of a powerplant engine for a light trainer aircraft, Ukrainets Ye., Kravchenko I., Yelanskiy A. (2019)
Mozhaiev O. - Minimization of power losses by traction-transportation vehicles at motion over a bearing surface that undergoes deformation, Kuchuk H., Shvets D., Tretiak V., Tretiak M., Ostropilets V., Markov V., Mozhaiev M., Kolisnyk T., Nechausov A. (2019)
Dudnikov A. - Substantiation of parameters for the technological process of restoring machine parts by the method of plastic deformation, Dudnik V., Ivankova O., Burlaka O. (2019)
Abstract and References (2019)
Рєзнікова В. - Вступне слово (2018)
Щербина В. - Право господарського відання і право оперативного управління: поняття, зміст та сфера застосування в Україні (2018)
Коваль І. - Правові форми передання майнових прав інтелектуальної власності у сфері господарювання (2018)
Радзивілюк В. - Кооперативна ідентичність за законодавством України у світлі кооперативних принципів (2018)
Поєдинок В. - Окремі проблеми правового становища суб’єктів господарювання державного сектора економіки (2018)
Кравець І. - Поняття та функції організаторів торгівлі за законодавством України (2018)
Бутирський А. - Концепція удосконалення законодавства про неспроможність (2018)
Бутирська І. - Відповідальність осіб, що контролюють боржника, у справі про банкрутство (2018)
Кологойда О. - Процедура примусового продажу акцій (squeeze-out): законодавство та практика правозастосування, Стафійчук В. (2018)
Смітюх А. - Щодо співвідношення корпоративних прав, організаційно-господарських повноважень та організаційно-установчих повноважень власника (2018)
Лукач І. - Законодавче закріплення нефінансового звіту в контексті Угоди про асоціацію (2018)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2018)
Захарченко П. - Політико-правові засади формування національної політики Української Держави гетьмана Павла Скоропадського (1918 р.): до 100-річчя її утворення, Мірошниченко М. (2018)
Богуцький П. - Нелінійна раціональність системи права (2018)
Гетманцев Д. - Об’єктивна істина vs поза розумним сумнівом. Про стандарти доказування у податкових спорах (2018)
Кравченко С. - Злочини, що посягають на процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого, у системі злочинів проти правосуддя (2018)
Костицький М. В. - Про людські права, правовладдя як неологізми в юридичній науці й практиці та серйозну ревізію радянської методологічної спадщини (2018)
Витяг із рішення Європейського суду з прав людини від 22 травня 2018 р. у справі "Зеленчук та Цицюра проти України” (переклад неофіційний) (2018)
Про захист прав інтелектуальної власності на торговельні марки (2018)
Про відсутність підстав для визнання протиправними дії контролюючих органів щодо проведення зустрічної звірки, результати якої оформлено актом про неможливість проведення зустрічної звірки (2018)
Скрипнюк О. - Конституційні права людини, громадянина та гарантії їх забезпечення (за матеріалами Науково-практичної конференції Конституційного Суду України та Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, м. Київ, 21 червня 2018 р.) (2018)
Вихідні дані (2018)
Title, content (2019)
Hovorushchenko T. - Development of an intelligent agent for analysis of nonfunctional characteristics in specifications of software requirements, Pavlova O., Bodnar M. (2019)
Lytvyn V. - Development of the system to integrate and generate content considering the cryptocurrent needs of users, Vysotska V., Kuchkovskiy V., Bobyk I., Malanchuk O., Ryshkovets Y., Pelekh I., Brodyak O., Bobrivetc V., Panasyuk V. (2019)
Kovalskyi B. - Development of a technology for eliminating color rendering imperfections in digital photographic images, Dubnevych M., Holubnyk T., Pysanchyn N., Havrysh B. (2019)
Sheyko T. - Analytical identification of the unmanned aerial vehicles' surfaces for the implementation at a 3D printer, Maksymenko-Sheyko K., Sirenko V., Morozova A., Petrova R. (2019)
Nazarkevych M. - Detection of regularities in the parameters of the ateb-gabor method for biometric image filtration, Riznyk O., Samotyy V., Dzelendzyak U. (2019)
Polhul T. - Development of a method for fraud detection in heterogeneous data during installation of mobile applications, Yarovy A. (2019)
Abstract and References (2019)
Title, content (2019)
Solomon A. - Substantiation of the technology for fermented sour-milk desserts with bifidogenic properties, Bondar M., Dyakonova А. (2019)
Zahorulko An. - Development of the plant for low-temperature treatment of meat products using IR-radiation, Zagorulko Аl., Yancheva M., Serik M., Sabadash S., Savchenko-Pererva M. (2019)
Nazarenko Y. - Determining the influence of the composition of milk from cows of different breeds on quality indicators for the dutch-type cheese, Ladyka V., Opara V., Pavlenko Y. (2019)
Pusik L. - Preservation of parsnip root vegetable depending on the degree of ripeness, varietal features, and storage techniques, Pusik V., Lyubymova N., Bondarenko V., Rozhkov A., Sergienko O., Denisenko S., Kononenko L. (2019)
Dotsenko V. - Studying the possibility of using enzymes, lecithin, and albumen in the technology of gluten-free bread, Medvid I., Shydlovska O., Ishchenko T. (2019)
Hachak Y. - Effect of the cryopowder "Beet" on quality indicators of new curd desserts, Slyvka N., Gutyj B., Vavrysevych J., Sobolеv A., Bushueva I., Samura T., Paladiychuk O., Savchuk L., Pikhtirova A. (2019)
Tkachenko A. - Development of formulations for sponge cakes made from organic raw materials using the principles of a food products safety management system, Syrokhman I., Lozova T., Ofilenko N., Goryachova E., Hmelnitska Y., Shurduk I. (2019)
Abstract and References (2019)
Егоров Г. В. - Азовские / Каспийские пятитысячники - сухогрузные многоцелевые суда проекта RSD18, Тонюк В. И. (2016)
Егоров Г. В. - Предпосылки создания пассажирских судов местных и межрегиональных линий нового поколения, Егоров А. Г. (2016)
Егоров Г. В. - Новые суда и паромы для обеспечения линейных перевозок пассажиров по водным коммуникациям, Ильницкий И. А., Тонюк В. И., Калугин Я. В., Егороа А. Г. (2016)
Ефремова Н. В. - Применение метода деформируемых координат к определению характеристик волнения конечной амплитуды на глубокой воде и мелководье, Федорова Е. Ю., Рожко Е. Ю. (2016)
Данилян А. Г. - Моделирование процесса технической эксплуатации главного двигателя MAN B&W 5L90MC на тренажере KONGSBERG NEPTUNE, Парфёнова О. Р. (2016)
Данилян А. Г. - Новые направления глубокой утилизации тепла судовых дизелей, Чимшир В. И., Власов И. В., Найденов А. И. (2016)
Панченко Т. Д. - Моделювання розгалужених суднових систем, Челабчі В. В., Челабчі В. М. (2016)
Федорова К. Ю. - Дослідження напружено-деформаційного стану берегоукріпних споруд (2016)
Корниец Т. Е. - Об организации информационного обеспечения технической эксплуатации перегрузочного оборудования на портовом терминале, Смаркалова А. К. (2016)
Беспалова А. В. - Методологические подходы к прогнозированию и оценке энергоэффективных систем строительного производства, Кныш А. И., Дашковская О. П., Файзулина О. А. (2016)
Вітюк А. М. - Застосування методології нечіткої логіки для вирішення задачі "кількісний зв' язок структура-властивість", Вітюк М. В., Машін В.М. (2016)
Bredneva V. - Drawing training of students - main basis engineers' education, Kosharskaya L., Linetskaya A. (2016)
Автори збірника (2016)
Вимоги до авторських текстових оригіналів (2016)
Вихідні дані (2016)
Егоров Г. В. - Перспективы существующих судов смешанного река-море и внутренного плавания, Егоров А. Г. (2017)
Егоров Г. В. - Опыт применения аварийно-спасательных судов новых концептов, Ильницкий И. А., Тонюк В. И., Автутов Автутов (2017)
Канифольский А. О. - Направления развития теории проектирования малых однокорпусных судов переходного режима, Ларкин Ю. М. (2017)
Данилян А. Г. - Создание новых направлений снижения вредных выбросов в отходящих газах двигателей внутренного сгорания, Залож В. И., Руденко М. И. (2017)
Панченко Т. Д. - Экономичный воздухоохладитель рабочих зон, Тузова И. А., Челабчи В. В., Челабчи В. Н. (2017)
Блажко А. П. - Еколого-іригаційне оцінювання стану поверхневих вод в басейні річки Малий Куяльник (2017)
Синица Р. В. - Определение параметров гашения волн оградительными гидротехническими сооружениями неполного вертикального профиля, Осадчий В. С. (2017)
Онищенко С. П. - Застосування R/S-аналізу для дослідження динаміки балкерної секції фрахтового ринку, Вишневська О. Д. (2017)
Онищенко С. П. - Визначення оптимальної швидкості руху балкерних суден при роботі на перевезеннях вантажів, Коскіна Ю. О. (2017)
Мартынов Л. В. - Производственный потенциал судоремонтных предприятий и методы оценки эффективности его использования, Кошарская Л. В. (2017)
Богатенко И. Н. - Метод оценки зрелости команды проекта (2017)
Пипченко А. Д. - Определение дистанции опасного сближения при расхождении маневром собственного судна (2017)
Вычужанин В. В. - Гибридные экспертные системы для противоаварийного управления сложными техническими обьектами, Коновалов С. Н. (2017)
Панченко Т. Д. - Використання програмного продукту Exel при викладанні курсу "Моделювання систем", Тузова І. А., Челабчі В. В., Челабчі В. М. (2017)
Бреднева В. П. - О формировании профессиональных компетенций будущих инженеров в процессе изучения графических дисциплин в вузе, Кошарская Л. В. (2017)
Автори збірника (2017)
Вимоги до авторських текстових оригіналів (2017)
Вихідні дані (2017)
Рєзнікова В. - Вступне слово (2018)
Савчин М. - Конституційна економіка та основні моделі втручання держави в економічні свободи (2018)
Безух О. - Технічне регулювання у сфері господарювання (2018)
Ліллемяе О. - Концепція поняття "державна допомога” (2018)
Зельдіна О. - Інвестиційна привабливість України в умовах сталого розвитку (2018)
Павлюченко Ю. - Завдання і засоби державного регулювання аграрного ринку (2018)
Пацурія Н. - Прозорість як принцип державної політики у сфері нагляду за страховою діяльністю (2018)
Рєзнікова В. - Оцінка ризиків у підприємництві та управління ними, Стефанчук Р. (2018)
Турченко О. - Екологічна безпека та сталий розвиток: кореляційна залежність (2018)
Попова А. - Ринки небанківських фінансових послуг та їх інструменти (2018)
Олюха В. - Господарсько-правове забезпечення аутсорсингу (2018)
Деревянко Б. - Про порівняння господарської діяльності з видобутком криптовалюти ("майнінгом”) та здійсненням операцій із нею (2018)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2018)
Гаврилюк Р. - Зумовленість правової природи медіації буттєвим устроєм людського світу (2018)
Слободянюк П. - Захист прав людини від злочинних посягань – новий доктринальний підхід (2018)
Соляннік К. - Реформа місцевого самоврядування в Україні: концептуальні проблеми конституційно-правового забезпечення та перспективи розвитку (2018)
Блажівська Н. - Захист гудвілу та клієнтури відповідно до практики Європейського суду з прав людини (2018)
Мошак Г. - Регулювальні та цивільно-правові аспекти вдосконалення доступу до інфраструктури у Федеративній Республіці Німеччина (2018)
Данілов А. - Незалежність як принцип діяльності арбітражного керуючого (2018)
Колісник В. - Переосмислення досвіду конституційного регулювання у Республіці Білорусь, Веніславський Ф. (2018)
Рішення Європейського суду з прав людини від 25 березня 1999 р. у справі "Ятрідіс проти Греції” (Комюніке Секретаря Суду) (2018)
Про особливості розгляду позову про визнання недостовірною інформації, поширеної щодо публічної особи (2018)
Про критерії правомірності втручання в право на мирне володіння майном чи активів, до якого з огляду на концепцію "майна” в розумінні ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод віднесено право оренди (2018)
Андрусишин Б. - Українська державність: крізь призму часу (за матеріалами Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр., м. Київ, 24–25 травня 2018 р.), Бучма О. (2018)
Ювілей члена-кореспондента Національної академії правових наук України Євгена Харитонова (до 70-річчя від дня народження) (2018)
Ювілей члена-кореспондента Національної академії наук України Володимира Шаповала (до 70-річчя від дня народження) (2018)
Вихідні дані (2018)
Бех І. - Духовний шлях зростаючої особистості: обґрунтування оріентирів (2016)
Коберник О. - Проектна діяльність у системі національно-патріотичного виховання учнів (2016)
Сисоєва С. - Наукові ступені в галузі освіти: міжнародна практика (2016)
Хомич Л. - Конкурс "Разом!.." живиться ідеями небайдужих (2016)
Алєксєєнко Т. - Технології реалізації гейткіпінгу в соціально-педагогічній підтримці дитини і сім’ї (2016)
Дереза Л. - Чужих дітей не буває (2016)
Кочубей Т. - Лінгводидактичні основи розвитку мислення дитини у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського (2016)
Хайруліна В. - Особистість у колективі. До 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського (2016)
Антонець М. - Василь Сухомлинський: Батьківщина – це твоє рідне слово (2016)
Бондаренко В. - Василь Сухомлинський: світовий вимір. Виставка у Педагогічному музеї України (2016)
Биковська О. - Педагогіка позашкільної освіти як субдисципліна педагогіки (2016)
Єгорова О. - Розвиток позашкільної освіти у США: обґрунтування періодів і тенденцій (2016)
Свінцицька Н. - Професійна орієнтація учнів позашкільних навчальних закладів на педагогічні спеціальності: пошук підходів (2016)
Горлач П. - Всеукраїнський форум педагогічних працівників позашкільної освіти "Позашкільна освіта в умовах децентралізації” (2016)
Товстяк М. - Формування професійної готовності менеджера освітньої сфери в умовах магістратури (2016)
Бачинська Є. - Обласний фестиваль "Інноваційна діяльність закладів освіти Київщини за науково-педагогічним проектом "Інтелект України"" (2016)
На допомогу вчителям і викладачам англійської мови. Рекомендаційний бібліографічний список із циклу 2016 рік – Рік англійської мови в Україні (2016)
Молодому поколінню науковців вручено стипендії Президента України (2016)
Михалик Л. - Він репрезентував Україну світові… До 175-річчя від дня народження Михайла Драгоманова (2016)
Покажчик статей за 2016 рік (2016)
Авраменко Д. К. - Систематизація і класифікація офісного простору (2018)
Артеменко М. П. - Архітектурна інспірація в дизайні костюма з каркасними структурами як засіб популяризації культурної спадщини та досягнення туристичної атракції (2018)
Блажієвська Н. І. - Прийоми реплікаціі в дизайні інтер’єру (2018)
Бондарчук Ю. С. - Типологія форм дитячого ігрового середовища у громадських закладах (2018)
Васильєва О. С. - Інфографічні складові motion-дизайну, Васильєва І. В. (2018)
Гнатюк Л. Р. - Особливості формування сучасної скульптурної частини Білоцерківського дендрологічного парку "Олександрія", Яценко Є. О. (2018)
Кузнецова І. О. - Особливості напрямків історичного розвитку шрифтових композицій в дизайні інтер’єру, Лільчицький О. В., Гегер А. Д., Ус В. Ф. (2018)
Кузнецова І. О. - Особливості дизайн-проектування інтер’єрів сучасних ресторанів, виконаних в стародавньому китайскому стилі, Тарас І. П., Колосова Н. А., Онищенко В. А. (2018)
Лагода О. М. - Спецграфіка дизайнера одягу: теоретичний і практичний аспекти (2018)
Матвєєва Ю. Г. - Розташування завіс у вівтарному просторі Святой Софії Константинопольської: цілісна концепція образу (2018)
Привольнева С. О. - Принципи дизайну інтер’єрів сучасних кримськотатарських кав’ярень на основі національних архітектурно-художніх традицій (2018)
Сідорова О. І. - Основні тенденції в сучасному дизайні крісел, Левик А. В. (2018)
Скляренко Н. В. - Способи і прийоми візуалізації часу у дизайні (2018)
Триколенко C. Т. - Особливості використання мінералів природних форм у перснях Андрія Комарова (2018)
Якимчук О. В. - Компонентно-елементні маркери жіночності в костюмах українських дизайнерів (2018)
Егоров Г. В. - Оценка риска эксплуатации сухогрузных судов типа "Волго-Дон" и "Волжский", Егоров А. Г. (2017)
Егоров Г. В. - Эксперементальное исследование заливаемости кранового судна с трюмом, не оснащенным люковыми закрытиями, Демидюк А. В., Тонюк В. И. (2017)
Егоров Г. В. - Технические проблемы управления балласными водами на новых и существующих судах, Нильва А. Е., Колесник Д. В. (2017)
Данилян А. Г. - Совершенствование защиты цилиндровых втулок и блоков цилиндров СДВС от кавитационного разрушения, Чимшир В. И. (2017)
Тузова І. А. - Чисельне моделювання потоків в щілинних каналах, Челабчі В. В., Челабчі В. М. (2017)
Панченко Т. Д. - Ідентифікація моделей динамічних об'єктів при згладжуванні часових рядів, Стародуб В. І., Челабчі В. В., Челабчі В. М. (2017)
Литвиненко Д. Ю. - Методики розв'язку задач втомної міцності суднокорпусних вузлів при нерегулярному навантаженні на базі експериментально-теоретичного методу (2017)
Лукаш Є.П. - Расчетный анализ вибрации буксира Linz, Партолога М. И. (2017)
Кобзарук А. В. - Малоцикловая долговечность в морской воде корпусных деталей с различной стойкостью к коррозионному растрескиванию, Сабуров А. И., Смажило Б. В. (2017)
Присташ С. Ф. - Метод розрахунку міцного корпусу підводного апарату в формі річки Алкалія Одеської області, Бурдун Є. Т. (2017)
Блажко А. П. - Еколого-іригаційне оцінювання якості поверхневих вод в басейні річки Алкалія Одеської області (2017)
Онищенко С. П. - Концептуальна модель формування контейнеропотоків фідерної контейнерної судноплавної лінії, Дрожжин О. Л. (2017)
Вишневская О. Д. - Модель распределения бюджета времени судов по долгосрочным фрахтовым контрактам в условиях интервальной неопределенности параметров транспортного процесса (2017)
Щербина О. В. - Аналіз та синтез класифікаційних ознак у барже-буксирній транспортно-технологічній системі (2017)
Мурад'ян А. О. - Обгрунтування підходу до забезпечення узгодженого управління транспортними вузлами, Русанова С. С. (2017)
Piterska V. - Mechanisms for the value management of innovative projects (2017)
Григорян Т. Г. - Балансування цінностей стейкхолдерів проекту на основі теоретико-ігрового підходу, Титов С. Д., Чернова Л. С. (2017)
Леонтьева А. И. - Оценка ценности проектов технического развития предприятий (2017)
Бреднева В. П. - О дистанционных технологиях обучения в профессиональном образовании, Кошарская Л. В. (2017)
Автори збірника (2017)
Ващинська І. І. - Регіоналізм в Україні: переосмислення крізь призму соціальних ідентичностей та групових лояльностей (2018)
Дембіцький С. С. - Особливості вимірювання особистісного та соціального благополуччя в Європейському соціальному дослідженні (2018)
Балакірєва О. М. - Неформальна зайнятість, дискримінація при працевлаштуванні та виміри людського капіталу, Локтєва І. І. (2018)
Панькова О. В. - Напрями та механізми участі інститутів громадянського суспільства у створенні захищеного простору внутрішньо переміщених осіб в Україні, Касперович О. Ю. (2018)
Дикань Л. В. - Дозвіллєві практики сільських і міських підлітків Харківщини: порівняльний аналіз (за результатами багатовимірного шкалювання) (2018)
Becker M. - Estimating early HIV risk among at risk adolescent girls and young women in Dnipro, Ukraine, Balakireva O. M., Isac S., Cheuk E., Pavlova D. M., McClarty L., Mishra S., Pickles M., Lorway R., Sandstrom P. (2018)
Пак І. В. - Пізнавальний потенціал практичної парадигми в дослідженні академічної культури (2018)
Артьомова Т. І. - Проблема відновлення серединного класу у контексті глобальної трансформації соціальної структури суспільства (2018)
Ануфрієва К. В. - Вербальні інтервенції органів монетарної влади в умовах "нової нормальності”: орієнтири для НБУ, Шаповал Ю. І. (2018)
Бондар Т. В. - Новорічні настрої та очікування: моніторинг громадської думки населення України, грудень 2018 р., Дмитрук Д. А. (2018)
Нестеренко Є. О. - Дайджест опитувань U-Report: ІV квартал 2018 р., Людоговська К. В. (2018)
Ювілей видатного вченого (професору Едуарду Андрійовичу Афоніну – 70!) (2018)
Суший О. В. - Українське диво (2018)
Катруха Є. В. - ХХІ Міжнародна наукова конференція "Харківські соціологічні читання”, Сокурянська Л. Г. (2018)
Дембіцький С. С. - Результати роботи круглого столу "Комплекснi вимiрювальнi iнструменти: новi виклики – старi проблеми” (2018)
Тітар І. О. - State-of-the-art міграційних досліджень: конференція "100-річчя НАН України: внесок у дослідження міграційних процесів на зламі тисячоліть” в Інституті демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України (2018)
Тітар І. О. - Творчий вечір Української школи архетипіки. Юнгіанський квест (2018)
Максименко О. О. - Якою бути соціології у ХХI столітті? (2018)
ХІV Міжнародна науково-практична конференція "Якубинська наукова сесія” (запрошення до участі) (2018)
Автори (2018)
Перелік публікацій, опублікованих у науковому журналі "Український соціум” за 2018 рік (2018)
Olimov Kh. K. - Centrality dependences of characteristics of negative pions in π – + 12C interactions at 40 GeV/c, Olimov K., Tojimamatov Sh. D., Oli­mov A. K., Bozorov E. Kh., Lutpullaev S. L., Kanokova Sh. Z., Aliev M., Fazilov M., Yuldashev B. S. (2019)
Kuzmichev V. E. - Generalized uncertainty principle in quantum cosmology for the maximally symmetric space, Kuzmichev V. V. (2019)
Романенко В. І. - Просторовий розподіл атомів у полі перехресних стоячих біхроматичних світлових хвиль, Корніловська Н. В., Удовицька О. Г., Яценко Л. П. (2019)
Kravchenko V. M. - Spectroscopic studies of infectious pancreatic necrosis virus, its major capsid protein, and RNA, Rud Yu. P., Buchatski L. P., Stepanenko Ye. Yu., Gryn D. V., Yashchuk V. M. (2019)
Lesnikov V. P. - Reciprocal relations for the open hydrodynamic steady states (OHSS) (2019)
Gnatenko Kh. P. - Harmonic oscillator chain in noncommutative phase space with rotational symmetry (2019)
Васильєв О. М. - Особливості хемотаксису бактерій у циліндричній порі, Сергушев Б. Є. (2019)
Чечко В. Є. - Якісний аналіз кластеризації в спиртово-водних розчинах. II, Гоцульский В. Я., Дієва Т. В. (2019)
Луньов С. В. - Особливості відпалу радіаційних дефектів в монокристалах n-Ge, опромінених електронами високих енергій, Зімич А. І., Хвищун М. В., Маслюк В. Т., Мегела І. Г. (2019)
Hashim A. - Fabrication of novel (biopolymer blend-lead oxide nanoparticles) nanocomposites: structural and optical properties for low-cost nuclear radiation shielding, Al-Attiyah K. H. H., Obaid S. F. (2019)
Орлецький І. Г. - Електричні властивості НДН-гетероструктур n-SnS2/CdTeO3/p-CdZnTe, Ілащук М. І., Майструк Е. В., Солован М. М., Мар’янчук П. Д., Нічий С. В. (2019)
Gomonnai O. O. - Temperature dependence of raman-active modes of TlIn(0.95Se0.05)2 Single, Ludemann M., Gomonnai A. V., Roman I. Yu., Slivka A. G., Zahn D. R. T. (2019)
Абрамюк І. Г. - Модуль як засіб формоутворення дизайну архітектурного середовища (2018)
Авраменко Д. К. - Особливості об’ємно-конструктивної побудови телестудій (2018)
Бондарчук Ю. С. - Формування універсального простору громадських закладів через його інтеграцію із дитячим ігровим середовищем (2018)
Гнатюк Л. Р. - Визначення особливостей 3D - друку при створенні різноманітних об’єктів дизайну, Саулко А. В. (2018)
Гнатюк Л. Р. - Особливості меблевого виробництва засобами 3D друку, Фабіянська А. О. (2018)
Коваль Л. М. - Вітраж з природним освітленням як засіб світлового дизайну (2018)
Кузнецова І. О. - Концептуальна модель рівнів гармонійного формоутворення інтер'єрів, які виконані у історичних стилях, Яремчук О. М., Ромаскевич А. Г., Гладкіх С. Л. (2018)
Кузнецова І. О. - Особливості використання монохрома в дизайні інтер’єру, Гегер А. Д., Лільчицький О. В., Гуменюк І. І. (2018)
Новік Г. В. - Способи виготовлення як передумови формоутворення металевих огороджувальних конструкцій в дизайні інтер`єру (2018)
Пашкевич К. Л. - Особливості використання етноджерел в дизайні колекцій сучасного одягу, Овчарек В. Є. (2018)
Cазонов К. О. - Форми з’єднувальної сітки орнаментальних вітражних полотен, Петрушевський А. О. (2018)
Привольнева С. О. - Масштаб в композиції сучасних споруд готельно-ресторанного бізнесу кримських татар (2018)
Свірко В. О. - Дизайн-ергономічні чинники створення візуальних інформаційних систем, Рубцов А. Л., Чемакіна О. В. (2018)
Скляренко Н. В. - Тимчасові міські зелені простори: рівні інтеграції (2018)
Смирний Д. В. - Дизайн експозиційної площини: композиційний аспект (2018)
Ус В. Ф. - Художній метал у православних надгробках Лук'янівського меморіального заповідника м. Києва (2018)
Cодержание (2018)
Гольцев А. Д. - Нейросетевые технологии в задаче распознавания рукописных символов, Гриценко В. И. (2018)
Мороз О. Г. - Програмний комплекс для індуктивного моделювання на основі комбінаторно-генетичного метода (2018)
Зосімов В. В. - Комплексний підхід до підвищення ефективності обробки веб-даних на основі семантичної розмітки (2018)
Погорілий С. Д. - Проектування та модельне обґрунтування застосувань на основі відеоадаптерів, Кривий С. Л., Слинько М. С. (2018)
Коваленко О. С. - Мобільні застосунки у структурі сучасних медичних інформаційних систем, Козак Л. М., Романюк О. О., Маресова Т. А., Ненашева Л. В., Финяк Г. І. (2018)
Reshetnykov D. S. - EEG Analysis of Person Familiarity with Audio-Video Data Assessing Task (2018)
Токова О. В. - Задача розроблення комп'ютерної технології моделювання термічних процесів ливарного виробництва (2018)
Титул, зміст (2019)
Мацелюх Б. П. - Ідентичність геномів Streptomyces globisporus 1912-4Crt, Streptomyces globisporus C-1027, Streptomyces sp. TUE6075 і Streptomyces sp. S063 (2019)
Burtseva S. - Research on Streptomycetes from Moldovian Soils with Antifungal, Nematicidal and Phytostimulating Activity on Tomato, Iurcu-Straistaru E., Birsa M., Sasanelli N. (2019)
Limanska N. V. - Effect of Lactobacillus plantarum on Survival of Crown Gall Agent and Tumour Formation, Galkin M. B., Ivanytsia V. O. (2019)
Пирог Т. П. - Біоконверсія змішаних промислових відходів у поверхнево-активні речовини Nocardia vaccinia ІМВ-7405, Герштман А. Ю., Шевчук Т. А. (2019)
Batsmanova L. M. - Adaptive Reactions of Winter Wheat (Triticum aestivum L.) Affected by Eyespot Causal Agent under the Action of Bacillus subtilis Bacterial Isolates, Pysmenna Y. M., Kondratiuk T. O., Taran N. Y., Beregova T. V., Ostapchenko L. I. (2019)
Ковальчук В. П. - Фенотипові і генотипові детермінанти антибіотикорезистентності грамнегативних бактерій – етіологічних чинників інфекційних ускладнень бойових ран, Кондратюк В. М., Коваленко І. М., Буркот В. М. (2019)
Борзова Н. В. - β−Маннаназная и α−галактозидазная активность микромицетов, Броварская О. С., Варбанец Л. Д., Наконечная Л. Т., Курченко И. Н. (2019)
Savchuk Ya. I. - Physical-Chemical and Toxigenic Characteristics of the New Metabolites from Ulocladium consortiale 960, Tsyganenko K. S., Andrienko O. V. (2019)
Моргун В. В. - Особливості функціонування симбіотичних систем та фотосинтетичного апарату сої, інокульованої штамами Bradyrhizobium japonicum за впливу карбоксилатів металів, Рибаченко Л. І., Коць С. Я., Кірізій Д. А., Кукол К. П., Рибаченко О. Р. (2019)
Кириченко А. М. - Консервативні нуклеотидні мотиви та вторинні структури в промоторах субгеномних РНК тобамовірусів, Щербатенко І. С. (2019)
Іван Гаврилович Скрипаль (до 80-річчя від дня народження) (2019)
Правила для авторів (2019)
Рафальський О. - Етнічність в епоху глобалізації (2018)
Новак В. - Рэгіянальна-лакальныя асаблівасці каляндарна-абрадавай паэзіі Гомельшчыны (на матэрыяле фальклору Ельскага і Кармянскага раёнаў) (2018)
Кожолянко О. - Різдвяні рядження в українців Буковини (2018)
Вольвач П. - Діяльність визначних представників родини Симиренків (2018)
Скибіцька І. - Голод 1932–1933 років на Кубані за архівними документами та матеріалами періодичної преси (2018)
Іванчишен В. - Етнокультурна мозаїка Буджака другої половини ХХ – початку ХХІ століття, Юрченко В., Олійник М., Дєдуш О. (2018)
Коваль-Фучило І. - У полі уваги – Друга світова війна (2018)
Яринчина О. - Презентація збірки "Народні пісні Волині" (2018)
Микитенко О. - ІХ Дриновські читання "Чорне море та Причорномор'я як контактна зона цивілізацій та культур" (2018)
Кузик М. - Тріумф "Щедрика" (2018)
Мушинка М. - Українські народні балади Східної Словаччини у словацько­мовній транскрипції (2018)
Борисенко В. - Немає нічого кращого на світі, ніж ті Андруші… (2018)
Бідношия Ю. - Цінна пам'ятка лемківської говірки та етнокультури (2018)
Бондаренко Г. - Оригінальне дослідження спільнотної ідентичності: колгоспники Білорусі (2018)
Сауляк Б. - Підтримка розвитку народних промислів та ремесл в Україні: проект "Craftit! навчися і зроби!" (2018)
Литвинчук Н. - Сучасний хендмейд як вияв креативної індустрії окремого містечка: крізь призму однієї виставки (2018)
Ярова А. - Новий підхід до вивчення традиційної архітектури (2018)
Всеволод Наулко (2018)
Блаже Ристовський (2018)
Інформація про авторів (2018)
Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за 2018 рік (2018)
Токовило Т. С. - Сучасні аспекти у викладанні математичного аналізу (2019)
Гайдук К. П. - Розробка комплексного поліпшувача на основі альфа амілази, Подобій О. В. (2019)
Євтушенко Г. Л. - Багатокритеріальний порівняльний аналіз методів Data Mining для використання у СУБД, Ільченко А. О. (2019)
Крупський С. А. - Ефективність мікроконтролерного управління двигуна постійного струм, Гуда А. І. (2019)
Очеретяный А. А. - Разработка Android приложения для поддержки принятия решения на основе метода анализа иерархий, Евтушенко Г. Л., Кузнецов В. И. (2019)
Сабадаш Н. І. - Інтенсифікація технології вилучення хітозан-меланінового комплексу як інноваційної харчової добавки, Рубніковіч А. Ю., Фесич І. В. (2019)
Соколовська Н. В. - Низькотемпературна делігніфікація пшеничної соломи пероксидом водню в середовищі оцтової кислоти, Конотопчик А. В., Трембус І. В. (2019)
Фис М. М. - Визначення найкоротшої відстані та кута між нормалями до еліпсоїда обертання за координатами пунктів GNSS-спостережень, Перій С. С., Согор А. Р., Согор М. А. (2019)
Шовкалюк Ю. В. - Інструменти для аналізу та моніторингу енергоспоживання будівель різних типів (2019)
Шпак Д. В. - Сучасні інноваційні підходи до психологічної підтримки юних спортсменів в курортних готелях, Сильчук Т. А. (2019)
Штефан Н. І. - Дослідження коливань де формівних бульбашок газу, розташованих у рідині, Гнатейко Н. В., Вірич С. І. (2019)
Гапанович В. С. - Видове різноманіття птахів ряду горобцеподібні (Passeriformes) на території Голосіївського парку міста Києва, Лагутенко О. Т., Настека Т. М. (2019)
Крайнюков О. М. - Еколого-економічна оцінка забруднення водних об'єктів (на прикладі Муромського водосховища), Стріян К. О. (2019)
Івченко Л. О. - На висоті. 2018 рік для аеропортів України, Мережко І. С. (2019)
Kovalchuk O. - Climatic weapon – instrument of big politics, Masonkova M. (2019)
Скороход Т. О. - Комунікативна ефективність текстів студентських видань: експериментальне дослідження методом семантичного диференціалу та вільного асоціативного експерименту (2019)
Филиппова О. Н. - Эволюция в творчестве А. М. Васнецова (1856-1933) (2019)
Филиппова О. Н. - Творчество Г. В. Сороки – художника трагической судьбы (1823-1864 гг.) (2019)
Бишева Н. О. - Фірмовий стиль закладу громадського харчування: естетичний аспект (2019)
Екман М. С. - Особливості виконання орнаментики у клавірній творчості Й. С. Баха, Бурман К. І. (2019)
Чеботаєва О. М. - Дозвіллєво-розважальні комплекси України в контексті процесів культурної глобалізації, Бем Є. І. (2019)
Григорчук Т. В. - Технології як зумовлюючий чинник диверсифікації навчально-виховних систем вищих навчальних закладів, Дроздова Л. В. (2019)
Дичка Н. І. - Стилістичні особливості англомовної технічної документації, Гордієнко Н. М. (2019)
Дмітрієва Н. С. - Професійна підготовка фахівців з фізичної терапії за допомогою синергетичного підходу, Копочинська Ю. В. (2019)
Каблова Т. Б. - До питання використання сучасних технологій для набуття професійних компетентностей на прикладі цифрових інструментів Virtual Studio Technology, Цимбал К. О., Цимбал С. В. (2019)
Козолуп М. С. - Професійно-особистісний саморозвиток майбутнього учителя в контексті компетентісного підходу (2019)
Кочина В. В. - Розвиток професійної мобільності інженера-педагога в системі додаткової освіти (2019)
Кошелева Н. Г. - Результати дослідно-експериментальної перевірки ефективності методики викладання дисципліни "Основи охорони праці" з використанням сучасних педагогічних технологій (2019)
Кряжев П. В. - Особливості реформування вищої освіти в країнах Північної Європи на межі ХХ–ХХІ століть (2019)
Прищепа С. М. - До проблеми формування підприємницької компетентності учнів: сучасні підходи (2019)
Ревенко Н. В. - Фортепіанні поліфонічні цикли європейських композиторів ХХ століття в інструментальній підготовці студентів-піаністів (2019)
Ryzhkova S. - The role of media resources in the process of the development of the English language communicational skills of higher school students (2019)
Dmytruk O. - Additional pragmatic meanings of tag questions in English (2019)
Perynets K. - The phenomenon of provinciality in the creative activity of V. Makanin (2019)
Федорова Ю. Г. - Дослідження структурно-семантичних особливостей телескопічних утворень (на матеріалі сучасної англійської мови), Овчаренко Д. І. (2019)
Ворчакова І. Є. - Гендерна політика в Україні: можливості та перспективи (2019)
Полухтович Т. Г. - Професійна діяльність особи: зарубіжний досвід, Піменова О. О. (2019)
Башинська І. О. - Управління ризиками як напрям забезпечення конкурентоспроможності підприємств, Валянська А. О., Гомонюк Г. І. (2019)
Бєляєва С. С. - Концептуальні основи організації тимбілдінгу як інструменту сприяння комунікативним зв’язкам у колективі (2019)
Бондар Н. П. - Упровадження інноваційних способів організації робочого простору у закладах готельного господарства, Шаран Л. О., Губеня В. О., Підтілок І. С. (2019)
Борисюк О. В. - Тенденції банкострахування в умовах нестабільності розвитку фінансового ринку України (2019)
Бутенко Д. С. - Теорія управління персоналом на засадах нормування праці та дослідженні витрат робочого часу (2019)
Головко В. І. - Антикризове управління в системі функціонування підприємства, Шестопалов Д. В. (2019)
Holovchuk K. - Development of uncertainity accounting methods (H-models), Dierbunova K., Shevcheko Y. (2019)
Дідченко К. В. - Формування пріоритетних напрямків розвитку ТОВ "СЛОБОДА КО" на основі проведення SWOT-аналізу, Дунда С. П. (2019)
Зиза О. О. - Державне регулювання приватного сектору України, Бадіца А. В. (2019)
Івченко Л. О. - Індустрія розваг з точки зору емоційного впливу на споживача туристичних послуг, Михайленко В. В. (2019)
Ісаншина Г. Ю. - Розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у державному секторі та перспективи їх впровадження в Україні (2019)
Кириллов О. О. - Методика бухгалтерського обліку і фінансової звітності зобов'язань підприємства (2019)
Ковальчук Н. О. - Вплив чинників на формування конкурентоспроможності України, Чопенко Т. М. (2019)
Лисяк Л. В. - Фінансова стійкість місцевих бюджетів: теоретичний аспект, Кушнір А. І. (2019)
Литвин І. В. - Екосистема стартап-підприємництва в Україні: історія створення та сучасність (2019)
Мазуренко В. О. - Вдосконалення показників оцінювання ефективності управління дебіторською заборгованості підприємства (2019)
Михалик М. В. - Методи оцінювання рівня аудиторського ризику: особливості, переваги та недоліки, Чубай В. М. (2019)
Назаренко О. П. - Корпоративна соціальна відповідальність аеропорту, Волинець А. Ю. (2019)
Положенцева К. В. - Механізм розвитку зовнішньоекономічної діяльності України в контексті інтеграції до ЄС (2019)
Савченко А. М. - Аналіз показників балансу з метою попередження банкрутства суб'єкта господарювання, Блищик Л. В. (2019)
Сікун О. А. - Мотивація як чинник підвищення ефективності праці персоналу підприємства (2019)
Соломіна Г. В. - Формалізація механізму удосконалення кадрового ризик-менеджменту в системі економічної безпеки підприємства, Махницький О. В., Гавриш О. С. (2019)
Стояненко І. В. - Вплив діджиталізації на діяльність та економічну безпеку підприємств торгівлі, Лубенець А. О. (2019)
Терлецька Н. М. - Впровадження нових стандартів надання послуг у контексті модернізації пенсійної системи України, Руснак Д. І. (2019)
Томашевська О. А. - Економічна ефективність виробництва зернових культур у сільськогосподарських підприємствах та підвищення рівня їх конкурентоспроможності, Шевченко К. А. (2019)
Вихідні дані (2019)
Shinkaruk V. D. - Discourse witn an Actualized Prepositive Question Component, Dubovyk O. M. (2018)
Степаненко М. І. - Перефрази-фемінітиви в сучасному публіцистично-політичному дискурсі: внутрішньо- й зовнішньосистемні зв'язки (2018)
Семашко Т. Ф. - Візуальні перцептиви мовного ідіостилю Василя Стуса (2018)
Шабат-Савка С. Т. - Інтенційна опозиція ствердження / заперечення в поетичному дискурсі Василя Стуса (2018)
Бабенко Е. В. - Композиционно-стилистические особенности афоризмов через призму синергетической парадигмі (2018)
Браїлко Ю. І. - "Чужий" топос у поезії Василя Стуса: топонімні актуалізатори (2018)
Вітрук Н. Л. - Методологічні засади дослідження односкладних підметових речень (2018)
Капніна Г. І. - Ахроматичні кольори в українській та німецькій мовах (2018)
Козуб Л. С. - Структурно-змістові ознаки тексту англійської комерційної телереклами (2018)
Лепетюха А. В. - Монопредикативні вербальні смнонімічні структури з ініціальним, медіальним та фінальним еліпсисом (на матеріалі сучасної французької художньої прози) (2018)
Рубінська Б. І. - Спонукальні акти мовлення та матеріал, що забезпечує їх реалізацію в процесі спілкування (2018)
Тарасова В. В - Політична коректність в англійському та українському медіадискурсі (2018)
Шестакова С. О. - Ніконіми як особлива категорія інтернет-дискурсу (2018)
Ярмолович О. И. - Лингвокульторологический предпереводческий анализ текста (на примере стихотворений А. К. Толстого) (2018)
Лисенко О. М. - До питання класифікації дискурсу в сучасному мовознавстві (2018)
Піскунова О. Б. - L'Analyze du Discourse - дисципліна, що інтерпретує (2018)
Максимчук Г. В. - Проблема першоавторства неолексем у новітньому поетичному дискурсі (2018)
Личук М. І. - Термінологійна таксонiмія в українській біологічній галузі (2018)
Вакулик І. І. - Моніторинг зелених насаджень і реєстр назв дерев та кущів: проблемні питання опису, Шинкарук В. Д. (2018)
Завальнюк І. Я. - Специфіка мовного вираження національної ідентичності особистості в жанрі телевізійного інтерв'ю, Думанська А. В. (2018)
Balalaieva O. Yu - Journalistic Genres According to the International Press Telecommunications Council Standards (2018)
Лодзинська О. В. - Знайдено пізнішу редакцію статті В. Стуса "Феномен доби ( сходження на Голгофу слави)" (2018)
Погребенник В. Ф. - Українська поетична класика як оформлювач гідної нації (2018)
Токмань Г. Л. - Василь Стус як художній образ у поезії Івана Світличного (2018)
Бялик В. Д. - Вища освіта в координатах міждисциплінарності та багатодисциплінарності: аналіз проблеми (2018)
Іванова О. В. - Проблемно-комунікативні завдання з дисципліни "Англійська мова за професійним спрямуванням" для студентів технічних спеціальностей (2018)
Мудра С. В. - Якість освіти: стратегія підвищення в контексті трансформації суспільства (2018)
Пономаренко О. Г. - Технологічні аспекти професійної адекватності учнів у контексті європейських тенденцій гуманізації освіти (2018)
Чередніченко Г. А. - Сучасні тенденції та виклики професійно-орієнтованого навчання іноземній мові студентів немовних спеціальностей, Зеліковська О. О. (2018)
Якушко К. Г. - Практична спрямованість термінологічного аналізу поняття "switch" на занятті з англійської мови за професійним спрямуванням, Березова Л. В. (2018)
Яременко Н. В. - Основні види самостійної роботи студентів немовних факультетів (2018)
Галушко Т. В. - Роль фахових знань у підготовці перекладачів науково-технічної літератури та шляхи її набуття (2018)
Бабенко О. В. - Формування навичок креативного перекладу в майбутніх перекладачів, Гайда А. В. (2018)
Білоус Н. В. - Особливості перекладу німецьких термінів аграрної галузі, Хачпанова І. В. (2018)
Козуб Л. С. - Англомовний новинний дискурс у сучасному медіапросторі, Довгань О. Л. (2018)
Сидорук Г. І. - Синергія комплексних лексико-граматичних та синтаксичних замін при перекладі англійської термінології аграрного бізнесу, менеджменту та маркетингу українською мовою, Лехновська А. П. (2018)
Сидорук Г. І. - Проблеми та способи перекладу аграрної термінології з англійської на українську мову (на прикладі науково-технічного дискурсу), Шаблій В. С. (2018)
Данькевич Л. Р. - Використання фразеологізмів у професійному мовленні менеджменту, Ямнич Н. Ю, Войтко Б. О. (2018)
Contents (2018)
Владимиров В. - Історія китайської пражурналістики за професором Лі Лянжуном:від імператора Цинь Ші Хуана до династії Цин (2018)
Белецька А. - Соціальна проблематика дослідження соціальних комунікацій як сфери функціонування масових емоцій (2018)
Приступенко Т. - Міжнародні документи та національне законодавство України щодо регулювання права на свободу слова журналістів (2018)
Грисюк В. - Механізм впровадження у телеконтент сексуального типу "неідеальний герой" (2018)
Пушкарук Н. - Мультимедійні технології французьких іномовних і міжнародних теле- та радіоканалів (2018)
Вівдич М. - Особливості тематики та структури соціальних ток-шоу на українському телебаченні (на прикладі телеканалів "Інтер", "СТБ" та "Україна") (2018)
Вихідні дані (2018)
Основні засади реалізації стратегічного курсу на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО (2019)
Звіт про роботу Мін’юсту "Мін’юстта міжнародні партнери – втілюємо зміни разом!" (2019)
День Героїв Небесної Сотні (2019)
Результати роботи адвокатів системи безоплатної правової допомоги у 2018 році (2019)
Контакт-центр системи БПД (2019)
Система пробації у 2018 році (2019)
Конференція "Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі" (2019)
Павло Петренко відвідав з робочим візитом Полтавську область (2019)
"Весільний марафон"-2019 (2019)
У День всіх закоханих в Україні одружилися майже дві з половиною тисячі пар (2019)
"Фундаментальна наука не може існувати без державної підтримки, як і сучасна держава та нація не матимуть майбутнього без науки", – Олександр Скрипнюк (2019)
Реалізація проекту "Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні" (2019)
Малозначні справи в цивільному провадженні (2019)
Оніщенко Н. М. - До питання про теорію та практику державотворчих процесів в Україні (2019)
Предместніков О. Г. - Роль та місце Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у системі суб’єктів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, Павкович С. М. (2019)
Марченко М. А. - Формування та розвиток ідеї прав людини в історико-правовій думці (2019)
Паламарчук В. В. - До питання реалізації деяких аспектів громадянської освіти як профілактики негативних явищ у суспільстві (2019)
Призначення (2019)
Вітання (2019)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у січні 2019 року (2019)
Гладка М. В. - Оцінювання бізнес-процесів підприємств з використанням методу функціонально-вартісного аналізу ABC, Бойко Р. О., Гладкий Я. В. (2019)
Скроцька О. І. - Лігноцелюлозні відходи як сировина для синтезу бутанолу клостридіями, Пирог Т. П., Скроцький С. О. (2019)
Басюк Д. І. - Оцінка впливу макроекономічних факторів на розвиток готельного госпо-дарства в Україні, Івченко Л. О., Ткачук Н. А., Верес К. О. (2019)
Пєтухова О. М. - Розвиток експортної діяльності бурякоцукрового комплексу, Ямкова А. М. (2019)
Тюха І. В. - Стан, тенденції і перспективи розвитку українського експорту продукції АПК, Полінчик-Ярова Т. В. (2019)
Пахомська О. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку ресторанного господарства в Україні (2019)
Милованов Є. В. - Особливості розвитку ринку органічних круп в Україні, Коняшин А. В. (2019)
Кулініч О. А. - Теоретичні аспекти формування рейтингової вагомості закладів вищої освіти, Федоренко Н. М. (2019)
Українець А. І. - Перспективи впровадження аюрведичної системи оздоровлення в Україні: точки зору, Сімахіна Г. О., Науменко Н. В. (2019)
Васильков В. В. - Багатокритеріальний вибір обладнання для формування котлетних виробів, Чепелюк О. М., Чепелюк О. О. (2019)
Шевченко О. Ю. - Замкнуті енергетичні контури в харчових технологіях, Соколенко А. І., Бут С. А., Степанець О. І. (2019)
Балюта С. М. - Інтелектуальне управління електроспоживанням промислового підприємства, Йовбак В. Д., Копилова Л. О., Соколова О. М. (2019)
Мазуренко О. О. - Теплометричні способи та прилади вимірювання теплофізичних характеристик харчових продуктів, Коломієць Д. П., Луценко В. В., Мазуренко О. Г. (2019)
Король А. М. - Транспорт квазіелектронів Дірака крізь сходинкоподібний потенціальний бар'єр у 3D топологічному ізоляторі, Медвідь Н. В., Гуцало І. В., Ісай В. М. (2019)
Александров О. В. - Розробка рецептури сиркового десерту "Слоненя" з використанням харчової добавки "Магнетофуд", Цихановська І. В., Кайда Н. С., Євлаш В. В. (2019)
Карпутіна М. В. - Нетрадиційна сировина в технології квасу бродіння, Войтенко М. К., Харгелія Д. Д., Тетеріна С. М., Романова З. М. (2019)
Кравченко М. Ф. - Обгрунтування технології соусу з композиційною сумішшю грибних порошків, Кублінська І. А. (2019)
Радзієвська І. Г. - Розробка оксистабільних композицій аюрведичних сумішей прянощів для косметичної промисловості, Пасічний В. М., Ющенко Н. М., Кузьмик У. Г. (2019)
Дробот В. І. - Борошно сорго у технології безглютенового хліба, Приходько Ю. C., Бережна Г. О. (2019)
Ditrikh I. - Characteristics of fish zrazy with brassica oleracea (Brassica oleracea L. var. Botrytis L.) in quality of functional ingredient, Ilchuck N., Yefymovych P. (2019)
Шаповаленко О. І. - Дослідження впливу додавання соди та пшеничних висівок на екструдування зерна кукурудзи, Євтушенко О. О., Ляшко Г. В. (2019)
Степанькова Г. В. - Кваліметрична оцінка якості хліба пшеничного з використанням шроту зародків вівса та макухи зародків кукурудзи, Олійник С. Г., Шидакова-Каменюка О. Г. (2019)
Ясінська І. Л. - Використання порошків з пророщеного насіння сільськогосподарських культур у технології майонезу висококалорійного, Іванова В. Д. (2019)
Литвяк В. В. - Теория и практика модификации крахмалосодержащего сырья для создания новых продуктов питания (2019)
До відома авторів (2019)
Баула О. В. - Діяльність ТНК у сфері food-рітейлінгу: вітчизняний досвід та світова практика, Савош Л. В., Міщук Я. А. (2019)
Захарченко В. І. - Європейський досвід вирішення проблем децентралізації: український контекст (2019)
Родіонова Т. А. - Регіональні особливості процесу злиття та поглинання в країнах ЦСЄ, Зав’ялова К. С. (2019)
Киевич А. В. - Налоговое регулирование инновационной деятельности в Республике Беларусь, Конончук И. А., Пригодич И. А. (2019)
Дорош В. Ю. - Діагностика фінансування соціально-культурних видатків зведеного бюджету Волинської області, Камінська І. М. (2019)
Смолич Д. В. - Активізація кластерних ініціатив в сфері енергозбереження та альтернативної енергетики у Волинському регіоні (2019)
Шубалий О. М. - Оцінка стимулюючого впливу заробітної плати на зміну показників соціально-економічного розвитку регіону (2019)
Лазарєва О. В. - Організація збалансованого використання землі в Причорноморському регіоні, Коваль А. О. (2019)
Климчук М. М. - Архітектоніка системи енергоощадного девелопменту на платформі будівельного енергокластеру, Івахненко І. С., Шовківська В. В. (2019)
Лепкий М. І. - Регіональна політика структурної модернізації рекреаційно-туристичного господарства (2019)
Битов В. П. - Менеджмент як засіб підвищення ефективності виробництва в сучасних умовах (2019)
Дячков Д. В. - Особливості управління інноваціями промислових підприємств в умовах споживчих змін, Вибиванець А. Б. (2019)
Колодійчук В. А. - Про зміст та співвідношення логістичних категорій "канал” і "ланцюг” через призму життєвого циклу логістичної системи (2019)
Кондіус І. С. - Тенденції розвитку ІТ-ринку в Україні (2019)
Морохова В. О. - Маркетингові аспекти соціальної відповідальності та етики в діяльності підприємств, Бойко О. В., Лорві І. Ф. (2019)
Островська Г. Й. - Система менеджменту знань як інструмент ефективного використання інтелектуального потенціалу підприємства (2019)
Помаз О. М. - Зв'язок національного менталітету працівників з управлінням конфліктами на вітчизняних підприємствах, Безуглий А. С., Микоць К. В., Рибалко В. А. (2019)
Потапюк І. П. - Організаційно-економічний механізм конкурентоспроможності підприємства як невід’ємний елемент її забезпечення, Помаз Ю. В., Поровай І. В., Пушкар А. С. (2019)
Полінкевич О. М. - Діагностика ринку міського електротранспорту України (2019)
Талах Т. А. - Особливості багатофакторного аналізу матеріальних ресурсів підприємства, Талах В. І. (2019)
Вахович І. М. - Державний борг як індикатор фінансової безпеки країни, Кульчинська О. П. (2019)
Олександренко І. В. - Напрями підвищення фінансової безпеки фермерських господарств, Шевченко М. О. (2019)
Пиріг С. О. - Безготівкові розрахунки: показник економічного зростання країни, Ніколаєва А. М., Олександренко І. В. (2019)
Тулай О. І. - Методологічні аспекти дослідження державних фінансів (2019)
Вигівська І. М. - Облікова складова методів управління ризиками факторингового бізнесу, Макарович В. К. (2019)
Жураковська І. В. - Облік права користування земельними ділянками у складі нематеріальних активів (2019)
Писаренко Т. М. - Прогнозування обсягів виробництва, як важливий етап організації управлінського обліку на промисловому підприємстві (2019)
Романченко Ю. О. - Облік та фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва (2019)
Потьомкіна О. В. - Стимулювання праці як чинник забезпеченні ефективності використання персоналу, Дзямулич М. І., Шубала І. В. (2019)
Рудь Н. Т. - Інтелектуальний потенціал та капітал: взаємозв’язок та часові горизонти, Копера К. (2019)
Сакун Л. М. - Мотивація працівників та стимулювання праці в умовах економічної кризи, Вєдєніна Ю. Ю., Бражнікова Т. М. (2019)
Цимбалюк В. І. - Сучасні науково-теоретичні концепти та методологія досліджень етіопатогенезу ішемічного інсульту, Колесник В. В., Торяник І. І. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського