Коритцев Г. І. - Принципи заохочення сумлінної праці (2012)
Корнієнко І. В. - Основні положення цивільного процесуального права у творчості Є. В. Васьковського (2012)
Корчева Т. В. - Щодо питання реалізації прав учасників процесу у кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2012)
Костюк А. В. - Організаційно-правове забезпечення основних напрямків державного фінансового контролю (2012)
Кравець М. О. - Адміністративно-правова кваліфікація порушень митних правил за ст.468 Митного кодексу України в правозастосовчій діяльності митних органів (2012)
Крайник Г. С. - Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та деяких інших країн щодо відповідальності за злочини проти безпеки виробництва (2012)
Кримчак С. О. - Співвідношення нагляду та контролю у діяльності державних органів як суб’єктів трудового права (2012)
Ксендзюк В. Ю. - Деякі питання адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України з охорони навколишнього природного середовища (2012)
Лекарь С. І. - Поняття та зміст економічної безпеки (2012)
Лісіцков О. В. - Адміністративно-правова природа відносин у сфері проходження служби в органах державної пенітенціарної служби (2012)
Лісогорова К. М. - Основні риси кодифікації цивільного законодавства в Україні в період десталінізації (середина 1950-х – середина 1960-х рр.) (2012)
Лупина О. М. - До питання про поняття медичної допомоги в системі соціального забезпечення фізичних осіб (2012)
Лушпаєв С. О. - Щодо законодавства України про продовольчу безпеку (2012)
Любчик О. А. - Особливості відносин, які пов’язані зі зверненням до суду, при вирішенні індивідуальних трудових спорів (2012)
Макух О. В. - Вихідні засади співвідношення приватного та публічного при правовому регулюванні (2012)
Манжай О. В. - Використання програмного забезпечення для провадження окремих слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, Вінаков А. В. (2012)
Марченко Р. В. - Допит свідка як спосіб забезпечення судом доказів по цивільних справах (2012)
Мельничук О. С. - Концепція центр-периферійних відносин міста та держави (2012)
Меркулов С. М. - Реалізація обвинувачення: поняття, сутність, етапи за новим кримінальним процесуальним законодавством (2012)
Мидвецький О. В. - Політизація покарання в епоху глобалізації (2012)
Мозолевська О. М. - Розкриття інформації з обмеженим доступом з санкції місцевого загального суду: інформаційно-правовий аспект (2012)
Моїсєєв О. М. - Роз’яснення висновку комплексної експертизи під час допиту експерта в суді (2012)
Мосьондз С. О. - Сутнісна характеристика інформаційно-аналітичного забезпечення здійснення державної політики у сфері науки (2012)
Мурза В. В. - Особливості державного нагляду в державі (2012)
Немеш П. Ф. - Процесуально-правовий статус суду як передумова права на відвід у цивільному процесі (2012)
Новошицька В. І. - Щодо порядку добровільного відшкодування збитків у сфері господарювання (2012)
Обрусна С. Ю. - Механізм запровадження суду присяжних в Україні: історичний досвід та сучасні перспективи (2012)
Олефір А. О. - До проблеми господарсько-правового регулювання цін на продукцію охорони здоров’я в державних закупівлях (2012)
Олійник В. М. - Поняття та принципи взаємодії при виявленні та розкритті злочинів у сфері господарської діяльності (2012)
Олійник О. О. - Адміністративно-правове регулювання судово-експертної діяльності: деякі теоретичні аспекти (2012)
Павлик Л. В. - Перспективи виділення категорії кримінального проступку за злочинні посягання у сфері економіки (2012)
Падалка А. О. - Державний захист трудових прав працівників та роботодавців як форма захисту (2012)
Падалко Г. В. - Конституційно-правові проблеми співвідношення та взаємодії служби в органах місцевого самоврядування та державної служби в умовах адміністративної реформи в Україні (2012)
Переясловська Ю. А. - Підстави захисту корпоративних прав та законних інтересів держави (2012)
Петренко Д. О. - Щодо реалізації права громадян на отримання інформації про наявність вільних земельних ділянок комунальної власності (2012)
Петрик В. В. - Процесуально-правовий статус експерта як передумова права на відвід у цивільному процесі (2012)
Петров Є. В. - Деякі нариси до дискусії про правову природу господарського права (2012)
Пліс І. О. - Окремі питання виконання податкового обов’язку фізичними особами (за матеріалами судової практики) (2012)
Покальчук М. Ю. - Правові питання припинення діяльності сільськогосподарських підприємств внаслідок визнання їх банкрутами (2012)
Пушняк О. В. - До питання співвідношення термінів "набуття чинності нормативно-правовим актом" та "введення в дію нормативно-правового акта" (2012)
Решетник Л. П. - Окремі правові питання підстав та умов майнової відповідальності за порушення екологічних прав громадян (2012)
Романова А. А. - Система забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні (2012)
Руфанова В. М. - Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини, пов’язані з незаконним використанням бюджетних коштів (2012)
Сакало В. О. - Інформована згода на медичне втручання: біоетичний аспект (2012)
Сіваш О. М. - Теоретична розробка питань суверенітету в Росії XVIII ст. (2012)
Скуратович І. М. - До питання про дворянські привілеї в Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Смоков С. М. - Види обмежень конституційних прав громадян у новому Кримінальному процесуальному кодексі України (2012)
Соколенко О. Л. - Теоретичні засади адміністративно-правового регулювання захисту прав громадян (2012)
Соколова Я. А. - Проведення дослідчої перевірки під час розслідування злочинів, пов’язаних з невиплатою заробітної плати (2012)
Солодун О. В. - Оперативно-розшукова характеристика шахрайства (2012)
Стародубцев А. А. - Етапи службової кар’єри в органах внутрішніх справ (2012)
Степанюк Р. Л. - Основи комплексної методики розслідування службових злочинів корупційної спрямованості, вчинених у бюджетній сфері України (2012)
Стецюк Б. Р. - Досудова стадія юридичного процесу в Давньоруській державі (2012)
Столітній А. В. - Зарубіжний досвід застосування адміністративного затримання та шляхи його запозичення для України (2012)
Тарасенко К. В. - Компетенція, форми і методи діяльності та відповідальність Ради національної безпеки і оборони України (2012)
Тарасенко Л. Л. - Правове регулювання та особливості договору прокату транспортного засобу (2012)
Тиновський Д. В. - Методи податкового контролю, що застосовуються в рамках виїзних податкових перевірок (2012)
Топоркова М. М. - Типовий договір і договір приєднання як форма регулювання постачання тепловою енергією (2012)
Туєв О. А. - Щодо ролі служб безпеки господарюючих суб’єктів у протидії рейдерству (2012)
Усов Д. С. - До проблеми об’єкта розголошення державної таємниці (ст.328 КК України) (2012)
Устінова-Бойченко Г. М. - Взаємозв’язок цивільної дієздатності та трудової дієздатності (2012)
Федоришена Ю. Ю. - Фактори, що обумовлюють вчинення злочинів, пов’язаних з порушенням авторських та суміжних прав (2012)
Фомін С. Б. - Засоби забезпечення розумності строків кримінального провадження за новим КПК України (2012)
Христова Ю. В. - Дотримання прав і свобод людини при застосуванні кримінального законодавства про покарання співучасників злочину (2012)
Чинчин М. М. - Деякі аспекти адміністрування податків і зборів в Україні (2012)
Чумак К. О. - Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері пенсійного законодавства (2012)
Шаптала Н. К. - Принципи розмежування приватного та публічного права при регулюванні фінансових відносин (2012)
Шевчик О. С. - Валютні операції як об’єкт валютного контролю (2012)
Шевчук З. І. - Структура права на судовий захист трудових прав (2012)
Шевчук Т. А. - Щодо негативної ролі засобів масової інформації у популяризації заняття проституцією серед неповнолітніх (2012)
Шелевер Н. В. - Співвідношення правових категорій: "імунітет" та "недоторканність" (2012)
Шемігон Т. О. - Правове регулювання повноважень керівника вищого навчального закладу у проекті Закону України "Про вищу освіту" (нова редакція) (2012)
Шигаль Д. А. - Логічні засади порівняльно-історичного методу у дослідженні історії державно-правових явищ (2012)
Шостенко О. І. - Можливість перегляду Конституційним Судом України власних правових позицій (2012)
Шульга А. М. - Проблема праворозуміння і прикладні критерії правової кваліфікації поведінки суб’єктів права (2012)
Юрченко Ю. В. - Об’єкт адміністративно-правових відносин у сфері регулювання діяльності адміністративних судів (2012)
Юсупов В. А. - Становлення та розвиток органів прокуратури до здобуття незалежності України (2012)
Юхно О. О. - Окремі аспекти законотворчості щодо удосконалення проекту Закону України "Про статус слідчого" (2012)
Яворська Н. І. - Аспекти адміністративно-правового забезпечення підприємництва в Україні (2012)
Янчук Т. Ф. - Особисті заходи адміністративного припинення в діяльності митних органів: правова характеристика (2012)
Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика – 95 років (2013)
Мінцер О. П. - Концептуальні узагальнення щодо структурної організації комп’ютерних мереж вищих медичних навчальних закладів, Рижов О. А., Марценюк В. П., Краснов В. В. (2013)
Соловйов О. С. - Роль інформатизації фармацевтичного ринку в забезпеченні управління обігом лікарських засобів, Бабінцева Л. Ю., Мінцер О. П., Пономаренко М. С. (2013)
Денисенко С. В. - Принципи та логіка побудови бази знань по допоміжним репродуктивним технологіям (2013)
Риган М. М. - Уніфікація та гармонізація інформації в артрології для створення системи прогнозування результатів оперативного втручання (2013)
Лопін Є. Б.  - Аналіз часових показників шифрування/ дешифрування файлів баз даних медичних інформаційних систем (2013)
Рубан А. М. - Фактори ризику виникнення інтраопераційних геморагічних ускладнень при мініінвазивному хірургічному лікуванні проліферативної діабетичної ретинопатії (2013)
Лошицький П. П. - Дослідження неінвазивного методу визначення цукру крові людини, Минзяк Д. Ю. (2013)
Кучма І. Л. - Модифікація факторів ризику серцево-судинних ускладнень в плані оптимізації лікування хворих із хронічною хворобою нирок сеансами програмного гемодіалізу (2013)
Марценюк В. П. - Щоденний дистанційний тестовий контроль знань як інструмент формування медико-правової освіти студентів-медиків, Рогальський І. О. (2013)
Семенець А. В. - Адаптація вільно розповсюджуваного ПЗ з відкритим кодом Moodle для підтримки навчального процесу умедичному ВНЗ (2013)
Вакуленко Д. В. - Інформативне значення окремих показників осцилограм судин верхньої кінцівки, зареєстрованих в процесі вимірювання артеріального тиску (2013)
Зеленская Т. С. - Переходные процессы в канатах с переменной верхней границей, Данилина Г. В. (2013)
Ісьєміні І. І. - Проведення експериментальних досліджень пневмогідравлічних буферних пристроїв на мостовому крані 5т40, Іванов В. М., Смоляков С. Л. (2013)
Ловейкін В. С. - Синтез оптимального керування рухом кранового візка. Частина ІІ, Ромасевич Ю. О. (2013)
Нестеренко В. В. - До розрахунку на міцність барабана, що має підкріплюючі кільця (2013)
Подоляк О. С. - Дослідження ефективності встановлення демпфера в стріловій системі самохідних кранів, Семенко К. В., Циплухін Д. С., Осетров І. С. (2013)
Фідровська Н. М. - Вплив геометричних і жорсткісних параметрів каната і барабана на навантаження обичайки (2013)
Фидровская Н. Н. - Дополнительные напряжения в элементах стальных канатов при набегании на блоки и барабаны, Ломакин А. А. (2013)
Малицкий И. Ф. - Экспериментально-теоретический метод определения контактных давлений в сопряжении полой оси со ступицей вагонного колеса, Чернятина Е. В. (2013)
Маршуба В. П. - До питання про підвищення ефективності глибокого свердління гвинтовими свердлами за рахунок керування адезіонної складовою сили тертя, Чернякова О. В. (2013)
Самчук В. В. - Підвищення якості фасок отворів, виконаних на циліндричних поверхнях виробів із полімерного композитного матеріалу (ПКМ) (2013)
Воронов Г. А. - Совершенствование системы автоматизации процесса формообразования для изготовления отливок машиностроительного назначения (2013)
Горбенко Н. А. - Особливості системи управління якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів, Тріщ Г. М., Денисенко М. В., Катрич О. О. (2013)
Дерябкіна Є. С. - Оптимізація діаметра електроду при багатодуговому зварюванні під флюсом, Герасименко Д. В. (2013)
Дёмин Д. А. - Управление структурообразованием в отливках из серого чугуна с целью повышения их герметичности (2013)
Калін М. А. - Розробка електродів з ванадієм у покритті для холодного зварювання чавуну (2013)
Калин Н. А. - Оптимизация размеров частичек чугунного порошка в покрытии сварочных электродов, Изотова Е. А. (2013)
Калин Н. А. - Разработка присадочных прутков для сварки высокопрочного чугуна, Изотова Е. А. (2013)
Костик К. О. - Зміцнення прес-форм лиття під тиском по нанотехнології (2013)
Кравцов М. К. - Исследование перепада температур в кольцах радиальных подшипников при нагреве в индукторе, Оболенская Т. А., Середа Н. В., Белецкая И. В. (2013)
Пащенко Е. А. - Точность координированных размеров при обработке отверстий без направления режущего инструмента, Бурдейная В. М. (2013)
Пуляев А. А. - Снижение внутренних дефектов в корпусных отливках как фактор повышения функциональной надежности деталей машин из стали (2013)
Скоркін А. О. - Класифікація законів функціонування системи дрібносерійної зборки складних машинобудівних виробів, Кондратюк О. Л. (2013)
Скрип’юк Р. Б. - Вибір методів управління для системи керування автоматичною електротермічною лінією обробки металевих виробів (2013)
Смирнитская М. Б. - Использование нейросетевых технологий в СУОТ машиностроительного предприятия (2013)
Хорошилов О. Н. - Условие реализации технологического процесса непрерывного литья, повышающего качество заготовок из медных сплавов (2013)
Юхнов Б. Ю. - Інноваційне підприємництво в машинобудівній галузі України та проблеми його державного стимулювання, Яшинов О. Л. (2013)
Відомості про авторів (2013)
До уваги авторів (2013)
Титул, зміст (2013)
Малюк Б. І. - ХХХV Генеральна Асамблея Асоціації геологічних служб Європи (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація, 1–4 жовтня 2013 р.), Рудько Г. І. (2013)
Поддубная Т. Д. - Международная научно-практическая конференция "Судакские геологические чтения – IV (IX)” (2013)
Зурьян О. В. - Мультипликативный анализ стоимости запасов минерального сырья в недрах (2013)
Гейченко М. В. - Розподіл золота та елементів-домішок у сульфідах Бобриківської Західної площі (Нагольний кряж), Герасимов Є. С., Всеволодський К. В. (2013)
Савко А. Д. - Историко-минерагенический анализ распределения аномальных концентраций ртути в земной коре, Шевырев Л. Т. (2013)
Нечаев С. В. - Признаки палеопротерозойских галогенных и каустобиолитовых формаций в аспекте геолого-геохимической природы рудной минерализации в Украинском щите (2013)
Шаталов Н. Н. - Структурно-геологические условия локализации штоков и даек андезит-трахиандезитового комплекса зоны сочленения Донбасса с Приазовьем (2013)
Гошовський С. В. - Нетрадиционные углеводородные ресурсы Украины и перспективы их освоения, Сиротенко П. Т. (2013)
Євдощук М. І. - Актуальні завдання надрокористування в нафтогазовій галузі України, Стрижак В. П., Зіць А. П., Васіліненко Л. М., Клочко В. П. (2013)
Костяк М. М. - Характеристика природних лікувальних ресурсів південних районів Херсонської області, Толстанов О. К., Бабов К. Д., Нікіпелова О. М., Волинець Т. Г., Захарченко Є. А. (2013)
Бандура О. О. - Про співвідношення предмета й основного питання філософії права (2012)
Барабаш О. О. - Принципи застосування заохочення як засобу правового впливу: загальна характеристика (2012)
Безкоровайний Б. О. - До визначення сутності державної служби (2012)
Берлач Ю. А. - Рейдерство як загроза національній безпеці України (2012)
Берлянд К. І. - Кваліфікуючі ознаки складу злочину, що передбачає відповідальність за хуліганство (2012)
Бєлов Д. М. - Удосконалення Конституції як спосіб реалізації парадигми конституціоналізму (2012)
Бондар О. Г. - Майнові відносини як об’єкт державного нагляду (контролю) при створенні, дос-лідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів у рослинництві (2012)
Борко А. Л. - Поняття та ознаки принципів судової системи (2012)
Бражнік Ю. Ю. - Генезис, поняття, завдання та структура стадії у кримінальному процесі (2012)
Брайченко С. М. - Щодо системи нормативно-правового регулювання застосування міліцією заходів адміністративного примусу (2012)
Брунько А. В. - Щодо розширення обов’язків страхових компаній, які діють у транспортній сфері (2012)
Бурдонова О. Ю. - Система первинного фінансового моніторингу: сучасний стан і перспективи розвитку (2012)
Буткевич С. А. - Коментар до статті 18834 КУпАП: проблемні питання визначення складу правопорушення (2012)
Валькова Є. В. - Зміст та структура механізму адміністративно-правового регулювання у сфері охорони права інтелектуальної власності (2012)
Васильєва А. Г. - Обов’язки у правовому статусі платників податків (2012)
Веклич В. О. - Концептуальне бачення забезпечення й захисту прав і свобод людини і громадянина як головної функції сучасної держави в контексті юридико-лібертарного праворозуміння (2012)
Величко В. В. - Історичні аспекти створення і становлення Інтерполу як міжнародної організації (2012)
Галунько В. В. - Поняття права: багатогранність та інтеграційна однозначність (2012)
Гарна-Іванова І. О. - Адміністративно-правовий статус міліції міграційного контролю в Україні (2012)
Гиренко І. В. - Рослинний світ як об’єкт правової охорони навколишнього природного середовища (2012)
Головащенко О. С. - Органи державної влади та громадянське суспільство: питання взаємодії (2012)
Гончаренко О. А. - "Розумний строк" розгляду справи у практиці Європейського суду з прав людини (2012)
Гордеюк А. О. - Проблема функціонального призначення основної заробітної плати як структурної частини заробітної плати (2012)
Грекова М. М. - Сучасні тенденції міжнародно-правового регулювання праці жінок (2012)
Грицюк А. Г. - Напрями вдосконалення законодавства з метою підвищення ефективності боротьби з незаконним відшкодуванням ПДВ (2012)
Гураленко Н. А. - Інтерпретаційні константи суддівського пізнання: герменевтичний вимір (2012)
Данилюк Т. М. - Сучасне забезпечення права на захист у кримінальному провадженні (2012)
Делія Ю. В. - Методологія та методи дослідження проблем правотворчості суб’єктів місцевого самоврядування в Україні (2012)
Деркач Е. М. - Правові питання технічного регулювання у сфері залізничного перевезення вантажів (2012)
Дундич Л. В. - Особливості початкового етапу розслідувань вантажів на залізничному транс-порті, вчинюваних організованими групами (2012)
Ємельянов М. В. - Об’єктивна та суб’єктивна сторона шахрайства (2012)
Жоравович Д. О. - Правові аспекти визначення статусу самозайнятої особи (2012)
Завальна Ж. В. - Щодо питання про сутність ознаки "публічна" в правовій категорії "публічна інформація" (2012)
Завгородня Г. В. - Криміналістична характеристика злочинних порушень правил охорони або використання надр (2012)
Заславська М. Г. - Наслідки порушення професійних чи службових обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх (ст.137 КК України) (2012)
Зозуля І. В. - Закон України "Про міліцію": доконституційний період вдосконалення (2012)
Зубрицький М. І. - Правові основи прокурорського нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя особи (2012)
Игнатов А. Н. - Использование системно-структурного анализа при установлении уровня преступности (2012)
Іваниця А. В. - Порядок дій слідчого на початковому етапі розслідування вбивств через необережність (2012)
Іванова О. А. - Реорганізація системи прокурорського нагляду в Криму внаслідок проведеного судового реформування 1864 р. (загальна характеристика) (2012)
Капталан І. М. - Окремі питання визначення цивільної правосуб’єктності політичних партій (2012)
Кацуба О. В. - Поняття та особливості ліцензійно-дозвільної діяльності з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу (2012)
Качинська М. О. - Зарубіжний досвід діяльності поліції у сфері реалізації законодавства про вибори та референдуми (2012)
Керезора М. О. - Функції попередження в системі адміністративних стягнень (2012)
Керімов А. З. - Особлива жорстокість як кваліфікуюча ознака умисного вбивства за чинним кримінальним законодавством України та за законодавством минулих років (2012)
Киян М. Ш. - Виборчі технології в українських землях у XVIII – на початку XIX ст. (2012)
Кікінчук В. Ю. - Щодо визначення поняття державної служби (2012)
Кірєєв Д. В. - Адміністративна юстиція: сучасні підходи до визначення (2012)
Клочко А. М. - Актуальні питання працевлаштування молоді в умовах ринкових взаємовідносин, Олійник К. М. (2012)
Коляда Т. А. - Фемінізація зайнятості як прояв дискримінації у сфері трудових відносин (2012)
Коренев А. О. - Становлення в Україні принципу рівності прав і можливостей працівників (2012)
Косик В. В. - Види доказів в провадженні у справах про адміністративні правопорушення (2012)
Костилєва Т. І. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення контролю дотримання законодавства про працю (2012)
Костюк А. В. - Правові засади, види, форми, елементи та методи здійснення державного фінансового контролю (2012)
Костюченко О. Є. - Протидія загрозам фінансовій безпеці як об’єкт адміністративно-правових відносин (2012)
Крайнюк В. Г. - Кримінально-процесуальні функції прокурора (2012)
Краснікова О. В. - Відповідність норм національного законодавства України міжнародним стандартам про свободу інформації (2012)
Кубара У. М. - Правова природа заставних відносин (2012)
Куций О. В. - Обмеження цивільного обороту зброї в Україні (2012)
Лазутко В. І. - Сили охорони правопорядку: проблемні питання визначення та характеристики (2012)
Лакушева Є. В. - Приватні інтереси платників податків у податкових правовідносинах (2012)
Ларіна О. В. - Щодо визначення суб’єктивної сторони грабежу (2012)
Ластовка О. А. - Конституція України як найголовніший регулятор діяльності органів внутрішніх справ, Шадрін О. С. (2012)
Літвінова О. В. - Відповідальність сторін за договором страхування (2012)
Логвиненко М. І. - Перспективи працевлаштування молоді в контексті нового законодавства про занятість населення, Дігтяр А. О. (2012)
Лосич С. В. - Об’єкт схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів (2012)
Лукашев О. А. - Правова норма як вихідний регулятор фінансової діяльності (2012)
Мавдрик М. Я. - Шляхи удосконалення конституційно-правового статусу прокуратури України та її правозахисної діяльності на сучасному етапі (2012)
Макаренко О. Ю. - Адміністративні договори як форма діяльності суб’єктів охорони надр (2012)
Маліновська І. М. - Авторсько-правові критерії охороноздатності бази даних (2012)
Марисюк К. Б. - Міжнародні тюремні конгреси Першої серії (1846–1857 рр.) (2012)
Марков В. В. - Щодо управління персоналом органів внутрішніх справ (2012)
Матвієнко Є. П. - Правові проблеми пенсійного забезпечення у зв’язку з втратою годувальника в Україні (2012)
Маштак К. С. - Удосконалення діяльності органів державної влади щодо адміністративно-правового забезпечення права на доступ до публічної інформації (2012)
Миколенко О. І. - Наука адміністративного процедурного права України (2012)
Мирошниченко О. О. - Становлення адміністративно-правових гарантій реалізації громадянами права на звернення до органів державної виконавчої влади: історичні передумови та сучасний стан (2012)
Михайлов С. В. - Історико-правові особливості регулювання цивільної відповідальності у сфері надання медичних послуг (2012)
Мінка Т. П. - Особливості класифікації адміністративно-правових режимів (2012)
Мірошниченко О. А. - Евтаназія та право людини на життя у міжнародному та національному праві (2012)
Мороз М. В. - Обов’язки сторін щодо підтримання автомобільного транспортного засобу у належному стані за договором найму (оренди) транспортного засобу без екіпажу, Чуркін І. А. (2012)
Мусієнко І. І. - Викриття злочинної діяльності наркоділків: постановка проблеми (2012)
Наконечна Г. Я. - Проблеми розмежування адміністративних та інших правовідносин, що виникають під час діяльності судів (2012)
Овчарук С. С. - Деякі питання правового регулювання фінансової діяльності держави (2012)
Олефір А. О. - Безперспективність розвитку інституту державних закупівель як перша якість сучасної господарсько-правової політики (2012)
Омельченко Т. В. - Законодавче закріплення терміну "правова допомога" (2012)
Онищук Н. Ю. - Принципи податкової відповідальності (2012)
Палюх Л. М. - Норми про кримінальну відповідальність за злочини проти правосуддя у світлі нового КПК України (2012)
Панасюк О. В. - Організація діяльності щодо забезпечення дисципліни та законності в органах державної податкової служби (2012)
Переверзєв О. М. - Господарська правосуб’єктність недержавних пенсійних фондів, Віхров С. О. (2012)
Петренко О. І. - Соціальна обумовленість встановлення кримінальної відповідальності за спонукання неповнолітніх до застосування допінгу (2012)
Петрик В. В. - Поняття та сутність права на відвід у цивільному процесі (2012)
Петров Є. В. - Адміністративно-господарські акти: сутність та види (2012)
Петров С. В. - Суб’єкти забезпечення реалізації права громадян на інформацію (2012)
Пілюк С. В. - Сучасні моделі конституційного контролю (2012)
Подгорна Г. В. - До питання застосування статті 15 Закону України "Про оплату праці" під час здійснення нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства (2012)
Поляков С. Ю. - Законність в Збройних Силах України: сутність і форми прояву (2012)
Попов А. П. - Види та механізм скоєння адміністративних правопорушень у сфері відтворення та розповсюдження аудіовізуальних творів (2012)
Попова О. О. - Проблеми удосконалення інформаційного забезпечення сфери надання органами внутрішніх справ адміністративних послуг (2012)
Процюк І. В. - Глава держави в парламентських монархіях і республіках (2012)
Пухаленко В. П. - Деякі аспекти медіації у цивільних та комерційних справах, як складова політики Європейського Союзу (2012)
Радчук О. П. - Трудові відносини: міжнародно-правовий аспект (2012)
Рева Р. Р. - Поділ влади в контексті рішень Конституційного Суду України (2012)
Редько Ю. А. - Напрямки використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов’язаних із неналежним виконанням професійних обов’язків медичними та фармацевтичними працівниками (2012)
Реуцький А. В. - Допит свідків при розслідуванні злочинів у сфері виготовлення та обігу платіжних карток (2012)
Решетник Л. П. - Екологічний ризик як ознака джерела підвищеної екологічної небезпеки (2012)
Різак М. В. - Правовий статус уповноваженого органу з питань захисту персональних даних: досвід зарубіжних країн (2012)
Рошканюк В. М. - Визначення поняття "соціальний захист" в теорії права соціального забезпечення (2012)
Рудий Н. Я. - Інститут опіки і кураторства на українських землях у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії (кінець XVIII – початок XX ст.) (2012)
Саннікова М. В. - Декларація та акти декларативно-рекомендаційного характеру: значення та перспективи розвитку в умовах глобалізації права (2012)
Сардінов Р. Т. - Заохочення за національним законодавством (2012)
Семенова К. Г. - Співвідношення категорій "розірвання порушеного договору" та "визнання договору недійсним", Макарчук Л. В. (2012)
Серватюк Л. В. - Деякі питання вдосконалення правоохоронної діяльності органів охорони державного кордону України на шляхах міжнародного сполучення (2012)
Середюк-Буз В. В. - Міжнародно-правове регулювання свободи вираження поглядів в мережі Інтернет (2012)
Сидорова С. В. - Загальна характеристика форм та заходів правового забезпечення підвищення родючості ґрунтів (2012)
Симов’ян С. В. - Правове положення та повноваження банків в Національний системі фінансового моніторингу (2012)
Сіверін Д. В. - Завдання та функції органів державної виконавчої служби: сучасний стан та перспективи (2012)
Скирта Д. В. - Правове регулювання взаємодії органів державного фінансового контролю у сфері державних закупівель України: проблеми та шляхи вдосконалення (2012)
Смілевський М. Л. - Щодо необхідності використання світового досвіду правового регулювання відносин в інформаційній сфері (2012)
Соколенко О. Л. - Види правоохоронних органів України (2012)
Сопільник Л. І. - Генезис поняття організації безпеки дорожнього руху (2012)
Сорокіна І. С. - Проект Закону України "Про адміністративні послуги": проблеми та перспективи прийняття (2012)
Стаматіна М. В. - Адміністративно-правова характеристика інституту правової допомоги в Україні (2012)
Стародубов І. В. - Загальна характеристика адміністративно-правового статусу експерта (2012)
Теремецький В. І. - Особливості впровадження суду присяжних за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2012)
Тернущак М. М. - Щодо втрати чинності Закону України "Про Державну податкову службу в Україні" та внесення до Податкового кодексу України норм, які регулюють правовий статус, функції та правові основи діяльності органів Державної податкової служби (2012)
Ткаченко Є. В. - Щодо деяких історичних аспектів розвитку європейської інтеграції (2012)
Товкун Л. В. - До питання про принципи податкового контролю (2012)
Топчеєва Ю. В. - Умови забезпечення трудової дисципліни на підприємстві, установі, організації (2012)
Торопов С. О. - Криміналістична характеристика злочинів, передбачених ст.2701 Кримінального кодексу України, Сафонов Д. А. (2012)
Тригубенко С. М. - Основні принципи діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України як центрального органу виконавчої влади (2012)
Туманянц А. Р. - Суб’єкти оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування (за КПК України 2012 р.) (2012)
Удод А. М. - Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу за законодавством Росії, Республіки Білорусь та Грузії: порівняльне кримінально-правове дослідження (2012)
Федоров С. Є. - Справедливість як принцип державного фінансового контролю (2012)
Халимон С. І. - Стан наукової розробки проблем конфіденційного співробітництва в органах і установах виконання покарань (2012)
Цогла А. І. - Макрополіс та екополіс, як тип територіальної громади-корпорації: поняття та значення (2012)
Черевко П. П. - Презумпція авторства у праві інтелектуальної власності (2012)
Черкаська Н. В. - Щодо умов здійснення сільського туризму в Україні, Шейкін О. І. (2012)
Чорноус О. В. - Працевлаштування жінок в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення (2012)
Шаренко М. С. - Деякі особливості реєстрації платників акцизного податку (2012)
Швайковская В. Н. - К вопросу о законодательном закреплении оснований досрочного расторжения трудового договора с иностранцем (2012)
Шигаль Д. А. - До питання щодо розмежування понять порівняння, порівняльного, порівняльно-історичного, порівняльно-правового та історико-правового порівняльного методів (2012)
Шигарова Н. О. - Публічно-управлінські аспекти організації системи господарювання на українському ринку продовольства та продовольчих товарів (2012)
Школьна Н. І. - Стратегія соціальної політики в Україні (адміністративно-правові аспекти) (2012)
Шульга А. М. - Об’єктивно протиправне діяння, об’єктивно правомірна поведінка (2012)
Юрченко В. П. - Адміністративне судочинство: проблеми становлення та розвитку (2012)
Яремко Г. З. - Норми sui generis про незакінчене вбивство у кримінальному законі України (2012)
Ржевська М. Ю. - Риси симфонічної творчості Геннадія Ляшенка (2013)
Степурко В. І. - "Концерт для флейти та камерного оркестру (пам’яті Олега Ківи)" Ігоря Щербакова: мистецька інтроверсія (2013)
Фадєєва К. В. - Музичні комп’ютерні технології в історичному та сучасному аспектах (2013)
Юферова Г. В. - Музичні комп’ютерні технології та виконавське мистецтво (2013)
Сітарська Ю. О. - Різдвяний гімн св. Амвросія Медіоланського "Intende Qui Regis Israel" як приклад асиміляції східнохристиянської церковно-святкової традиції на заході (2013)
Гуральна С. С. - Літургія із "Співаника" (1911) В. Матюка та її вплив на церковну музичну культуру Східної Галичини (2013)
Стронько Б. Ю. - Темпоральні аспекти оркестровки (2013)
Супрун О. В. - Поєднання джазу та класики в контексті "музики ECM" (2013)
Теребун Д. С. - Мистецтво джазу у діалогах з європейською музичною традицією (2013)
Зварич А. А. - До проблеми семіотичної сутності музичної мови (2013)
Латковська Н. В. - Онуте Нарбутайте: діалог з Моцартом (2013)
Молчанова Т. О. - Історико-соціальні умови формування мистецтва піаніста-концертмейстера в Україні (2013)
Пруднікова Л. П. - Художній світ концерту для фортепіано та струнних Альфреда Шнітке та його втілення у виконавській інтерпретації (2013)
Кириленко Я. О. - Функції творчої особистості диригента-інтерпретатора як основа хорової вистави (2013)
Горбачевська Я. П. - Дискурс альтових транскрипцій першої половини ХХ століття (2013)
Харченко О. І. - Київські концерти духовної музики кінця ХІХ – початку ХХ століть (за матеріалами київської преси 1900-1917 років) (2013)
Чень Жуньсюань - Вплив імпресіонізму на фортепіанні твори тайванських композиторів (2013)
Фіалко В. О. - Образне переосмислення національного у творчості українських режисерів і сценографів українського театру 70-х років ХХ століття (2013)
Крипчук М. В. - Розвиток сучасних фестивалів мистецтв на Луганщині початку ХХІ століття (2013)
Сун Жуй Лун - Російські театри опери та оперети в музичному житті Харбіна першої третини ХХ століття (2013)
Данчук О. Л. - Принципи організації театральних колективів (2013)
Заря С. В. - Музика як визначальний чинник ефективності телевізійного рекламного відеоролика (2013)
Христолюбова Т. П. - "Картини-двійники" К. С. Петрова-Водкіна (2013)
Архарова Н. О. - Доля натюрморту в живописі ХХ століття: шлях до метафізичного образу (2013)
Петрушевська Н. І. - Історичний аспект техніки камео гласс (2013)
Паславська Л. О. - Композиційні особливості керамічних мисок Полтавщини кінця ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Шумакова С. М. - Генезис Харківської школи циркового мистецтва в контексті становлення цирку Харкова (2013)
Щербаков В. В. - Комунікативна функція танцю в історичному вимірі (2013)
Захарчук Н. В. - Творча концепція балетмейстера Миколи Трегубова (2013)
Кіндер К. Р. - Символообрази рослин в українському танцювальному фольклорі (2013)
Савчин Л. М. - Композиція мегакультурного простору: теоретичне обґрунтування поняття (2013)
Тукова І. Г. - Розвиток музичного мистецтва ХХ століття у співвідношенні з некласичною науковою парадигмою (2013)
Черніговець О. М. - Традиційна культура як основа функціонування видовищно-ігрових форм народної творчості (на матеріалі Північно-Західного регіону України, друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Сичова О. В. - Типи мистецьких фестивалів і конкурсів у сучасній Україні (2013)
Станіславська К. І. - Формування екранної культури студента: до постановки питання (2013)
Романенко А. Р. - Формування творчої індивідуальності В.В. Пухальського: мінський період життя музиканта в аспекті біографізму (2013)
Садовенко С. М. - V Міжнародна науково-практична конференція "Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: дискурси і дискусії" (2013)
Бентя Ю. В. - "Есть тонкие властительные связи…" Рецензія на монографію Валентини Реді "Есть тонкие властительные связи…" Интегратиые процессы в музыке Серебряного века. – Київ: НАКККіМ, 2010. – 320 с. (2013)
Зінькевич О. С. - Згадати своїх вчителів… (2013)
Абакумов В. М. - Інформаційна безпека підприємництва як об’єкт адміністративно-правової охорони (2012)
Абасов Г. Г. - Класифікація конституційно-правових гарантій прав місцевого самоврядування в Україні: теоретичні засади (2012)
Алябышев М. С. - Условия проведения заочного рассмотрения дел: законодательное разрешение проблем (2012)
Арабаджи Н. Б. - Правовой порядок как структура правовых ценностей (2012)
Афанасієв Р. В. - Особливості адміністративно-правового забезпечення інвестиційної діяльності в Україні (2012)
Ахундова А. А. - Протидія здійсненню законної діяльності адвоката-захисника (2012)
Бакай М. І. - Відповідність кримінального законодавства України вимогам міжнародних антикорупційних конвенцій щодо кримінально-правової юрисдикції (2012)
Балинська О. М. - Юридична відповідальність як функціональна знакова характеристика правовідносин (2012)
Бариська Я. О. - Фактори, які впливають на форму державного правління, Лемак В. В. (2012)
Батюк О. В. - Дослідження факторів, що впливають на тактику слідчих (розшукових) (розшукових) дій при розслідуванні злочинів в установах виконання покарань (2012)
Безуглий Л. А. - Щодо зарубіжного досвіду запобігання незаконному відтворенню та розповсюдженню комп’ютерних програм і баз даних (2012)
Бережна І. Г. - Способи захисту цивільних прав та інтересів нотаріусом (2012)
Бережний С. Д. - Деякі питання призначення покарання за умисне вбивство з корисливих мотивів (2012)
Біличенко Т. М. - Щодо цілей, завдань і принципів адміністративного судочинства (2012)
Білоцький С. Д. - Світова організація торгівлі, як регулятор міжнародної торгівлі в сфері екологічно орієнтованої енергетики (2012)
Біляєв В. О. - Стан теоретичного обґрунтування концепції оперативно-розшукової протидії злочинності як головного спрямування сил карного розшуку (2012)
Блажівський Є. М. - Критерії ефективності протидії злочинності (2012)
Богатирьов І. Г. - Історико-правовий аналіз функціонування міліції Чернігівщини (1920–1930 рр.), Михайлик О. Г. (2012)
Бондаренко А. А. - Розвиток адміністративного судочинства в Україні (2012)
Боняк В. О. - Розвиток правового регулювання організації і функціонування правоохоронних органів на теренах України (ХVІІІ – початок ХХ ст.) (2012)
Браславський Р. Г. - Критерії розмежування понять "податкова звітність" та "звітність про доходи та майно" (2012)
Бурило Ю. П. - Сутність та ознаки господарської діяльності в інформаційній сфері (2012)
Василова-Карвацька О. В. - Основні проблеми правового регулювання прокурорського нагляду за додержанням законів про охорону здоров’я (2012)
Вильгушинский М. И. - Конституционные основы взаимодействия судов с государственными органами в Украине (2012)
Волік В. В. - Правове регулювання діяльності в 1917–1991 роках міського транспорту в Україні: історико-правовий огляд (2012)
Галабала М. В. - Тенденції розвитку науки кримінального права України в період після відновлення державної незалежності (питання загальної частини) (2012)
Галунько В. В. - Право на життя без болю, як невід’ємне право людини, Наружнов В. В. (2012)
Гамалій О. Л. - Мета, завдання та принципи протидії правопорушенням, вчиненим іноземцями в Україні (2012)
Ганзицька Т. С. - Ґендерна політика в Україні: теоретико-правова характеристика (2012)
Гаркуша А. Г. - Питання удосконалення окремих понять у злочинах проти здоров’я особи (2012)
Геєць І. В. - Особливості правового регулювання вищої педагогічної освіти в Україні в ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Київської губернії) (2012)
Герасименко Н. О. - Типовий статут комунальних банків: доцільність розробки та зміст (2012)
Гетманцев М. О. - Порівняльний аналіз процесуального порядку пред’явлення речових доказів на основі норм різних процесуальних галузей права (2012)
Головащенко О. С. - Становлення громадянського суспільства як соціального середовища правової держави (2012)
Головкін Б. М. - Психологічні особливості злочинців, Наваляна Я. Т. (2012)
Головко О. П. - Право підсудного захищати себе особисто або за посередництвом обраного ним самим захисника в міжнародному кримінальному процесі (2012)
Голубов С. Г. - Метод переконання в діяльності Державтоінспекції МВС України (2012)
Гончаренко О. А. - Правова природа "пілотних рішень" Європейського суду з прав людини (2012)
Горобець Н. О. - Поняття "житловий простір" у цивільному праві (2012)
Гошовський В. С. - Правові засади організації та функціонування системи органів виконавчої влади (2012)
Градецький А. В. - Запобігання наркотизму в установах виконання покарань України (2012)
Гришко Л. М. - Історія політико-правового розвитку монархій Арабського Сходу (2012)
Грищак С. В. - Теоретичні основи адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2012)
Грохольський В. П. - Особливості адміністративної відповідальності за порушення в області охорони морського континентального шельфу України (2012)
Давиденко С. В. - Співвідношення в кримінально-процесуальній діяльності потерпілого понять "обов’язок доказування" та "тягар доказування" (2012)
Дамаєв В. А. - Щодо адміністративно-правової сутності понять "дисципліна", "державна дисципліна" та "службова дисципліна" (2012)
Дворник С. І. - Щодо компетенції державних органів при здійсненні адміністративного провадження в сфері нагляду за додержанням законодавства про працю (2012)
Делія Ю. В. - Судовий прецедент як джерело муніципального права України (2012)
Демин Ю. М. - Понятие и виды негосударственных общественных организаций в сфере экономики, Юлдашев А. А. (2012)
Деркач Е. М. - Електронна накладна при здійсненні перевезення вантажів залізничним транспортом: правові засади застосування (2012)
Дорошенко Л. Н. - Непредоставление на протяжении года налоговым органам налоговых деклараций, документов финансовой отчетности как основание ликвидации хозяйственных организаций (2012)
Другова В. А. - Захист майнових прав осіб, які не досягли повноліття, у третейському суді (2012)
Єрмаков Д. І. - Роль та значення управлінсько-виховної роботи з кадровим складом органів прокуратури у формуванні їх позитивного іміджу (2012)
Єфіменко М. Ю. - Завдання та функції адвоката в адміністративному процесі (2012)
Журавльова Г. С. - Еволюція принципу рівності прав і свобод людини і громадянина (2012)
Журенок Т. В. - Правовий статус та види громадських об’єднань (2012)
Забара І. М. - Міжнародно-правове регулювання поширення інформації: теоретичні і практичні аспекти (2012)
Заморська Л. І. - Ідеї формування нормативізму (неопозитивізму) та його значення (2012)
Зарубенко О. В. - Підстави проведення огляду у кримінальному провадженні України (2012)
Заруднєв Є. О. - Щодо публічного інтересу у сфері господарювання в Україні, Федеративній Республіці Німеччина та ЄС (2012)
Зеленецький О. С. - Взаємодія органів внутрішніх справ та засобів масової інформації у сфері профілактики та розкриття злочинів (2012)
Зозуля І. В. - Щодо участі правоохоронної системи в реалізації Стратегії національної безпеки України (2012)
Зубенко А. В. - Інтерпретаційна техніка актів тлумачення норм права (2012)
Іванищук А. А. - Поняття об’єкту адміністративно-правового регулювання у сфері судової гілки влади (2012)
Ісакова В. М. - Право на правову допомогу як елемент принципу доступності правосуддя (2012)
Кагановська Т. Є. - Зміст доктринальних підходів в адміністративному праві щодо визначення сутності державного управління (2012)
Казмірук О. В. - Права та обов’язки податкової міліції України (2012)
Калашник Ю. В. - Зарубіжний досвід юридичної відповідальності за прояв неповаги до суду та шляхи його запозичення для України (2012)
Капустян Н. М. - Правове забезпечення якості мобільного зв’язку (2012)
Карабін Т. О. - Проблеми децентралізації виконавчої влади в Україні та можливі напрями їх вирішення (2012)
Кипич І. В. - Громадянське суспільство як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2012)
Кириченко Ю. М. - Територіальна громада як базовий елемент системи місцевого самоврядування України: теоретичне визначення (2012)
Кінаш М. М. - Корупція як соціальне негативне явище (2012)
Клочуряк С. С. - Межі процесуального примусу при проведенні освідування у кримінальному провадженні (2012)
Книженко С. О. - Криміналістична класифікація злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, Деменко Т. В. (2012)
Коваленко Л. П. - Особливості інформаційно-правових норм і відносин (2012)
Ковальов І. М. - Правове регулювання стану фізичної підготовки у правоохоронних органах (2012)
Кожух М. С. - Господарсько-правовий статус Міністерства аграрної політики та продовольства України (2012)
Кожушко О. О. - Реєстрація благодійних організацій як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2012)
Козаченко О. В. - Український внесок в становлення культуро-антропологічної концепції права (2012)
Костюченко О. Є. - Особливості фінансової безпеки як предмета адміністративного права (2012)
Котляр О. І. - Регулювання права власності за міжнародним правом (2012)
Кубальський В. Н. - Самостійна кримінальна відповідальність за фальсифікацію доказів в Україні: доцільність та підстави встановлення (2012)
Кузьменко В. А. - Відшкодування майнових збитків як санкція в адміністративному судочинстві (2012)
Курабцева А. П. - Нормативно-правовое обеспечение эволюции военно-судебной системы в первой половине XIX в. (2012)
Куразов Ю. Х. - Попередження як вид адміністративного стягнення у вітчизняному законодавстві: ґенеза та пріоритети закріплення (2012)
Кухар М. Д. - Принцип змагальності в системі принципів адміністративного процесу України (2012)
Ланкевич А. З. - Вплив правових позицій Конституційного Суду України на усталену практику адміністративних судів (2012)
Лантінов Я. О. - Місце кримінального права в державній політиці сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні (2012)
Левендаренко О. О. - Негласні слідчі дії в контексті захисту конституційних прав і свобод учасників кримінального провадження, Іващенко Д. В. (2012)
Левченко К. Б. - Міжнародні інструменти моніторингу стану протидії торгівлі людьми (на прикладі Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок), Ковальчук Л. Г. (2012)
Липко О. Ю. - Про особливості податкових нормотворчих процедур (2012)
Лисанец О. С. - Актуальные проблемы огородного землепользования граждан (2012)
Літвінов Є. В. - Запобігання злочинності судовими органами України: поняття, функції та завдання (2012)
Літвінова О. В. - Роль страхового платежу в укладенні та припиненні дії договору страхування (2012)
Лютіков П. С. - Трансформація предмету адміністративного права та його складових як сфери об’єктивізації участі юридичних осіб: аналіз адміністративно-правової літератури 20-30 рр. ХХ століття (2012)
Маїк І. С. - Аналіз розвитку національної правової системи України крізь призму синергетичного підходу у порівняльному правознавстві (2012)
Макаренко О. Ю. - Міжнародно-правове забезпечення охорони надр України (2012)
Малиновская А. А. - К вопросу правового статуса субъектов физкультурно-оздоровительной деятельности (2012)
Малишев В. С. - Правова політика держави у сфері застосування амністії: поняття, рівні формування та реалізації (2012)
Маниліч Л. І. - Юридична відповідальність державної податкової служби України у сфері надання публічних послуг (2012)
Марахін Є. А. - Обмеження як засіб забезпечення використання земельних ділянок за цільовим призначенням (2012)
Маслова Н. Г. - Зміст і структура академічної свободи з урахуванням ролі відповідних суб’єктів у науково-освітньому процесі (2012)
Михайлишин И. В. - Деятельность органов внутренних дел Украины по осуществлению контроля за соблюдением иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания на территории страны (2012)
Московець В. І. - Правове регулювання участі громадян в охороні державного кордону (2012)
Музикант К. А. - Виникнення та становлення адміністративних прав неповнолітніх на території України як основа формування їх адміністративно-правового статусу: історичні аспекти (2012)
Мураховська Т. Є. - Проблематика структури норм права у зв’язку з системою права (2012)
Мурза О. В. - Критерії ефективності правових пільг (2012)
Назимко Є. С. - Мета у системі цілепокладання покарання неповнолітніх за кримінальним правом України (2012)
Овчарук С. С. - Конституційні положення щодо розмежування владних повноважень державних органів як основа усунення колізій у науці адміністративного права (2012)
Одовічена Я. А. - Зміна місця роботи як новація умов трудового договору (2012)
Омельчук О. М. - Вплив правосвідомості на поведінку людини (2012)
Онупрієнко А. М. - Проблеми взаємодії органів самоорганізації населення та органів місцевого самоврядування (2012)
Орлов І. П. - Поняття та ознаки правочинів в сфері спадкового права (2012)
Паршиков С. И. - Юридическая ответственность за совершение дорожно-транспортных происшествий, Костенко А. В., Полетайкин А. Н. (2012)
Петров Є. В. - Чи є господарсько-правова відповідальність інститутом адміністративно-господарського права? (2012)
Пінчук І. С. - Господарська діяльність у сфері легального обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів: окремі регуляторні аспекти Державної служби України з контролю за наркотиками (2012)
Плескун О. В. - Видання наказу про прийом на роботу як важливий етап укладення трудового договору (2012)
Подкопаєв С. В. - Правове регулювання організації і діяльності прокуратури України (2012)
Поліщук О. М. - Диспозитивність як принцип кримінального права (2012)
Поляков С. Ю. - Законодавче забезпечення законності і правопорядку у Збройних Силах України (2012)
Попова С. М. - Адміністративно-правове забезпечення виконання платниками податків своїх зобов’язань (2012)
Походзіло Ю. М. - Щодо питання особливостей розбудови системи піклування військовослужбовців в Російській імперії у XVII – на початку ХХ ст. (2012)
Рибалка Н. О. - Поняття та сутність прокурорського нагляду (2012)
Садикова Я. М. - Підстава та умови застосування заходів цивільно-правової відповідальності за порушення авторських та суміжних прав (2012)
Саннікова М. В. - Входження України до Європейського правового простору: до визначення поняття (2012)
Сарай Р. Д. - Особливості методології дослідження інституту парламентських виборів (на прикладі вивчення досвіду парламентських виборів в Україні, Чехії та Словаччині (2012)
Сворак С. Д. - Народовладдя Галицько-Волинської держави у наукових поглядах вітчизняних дослідників ХІХ ст. (2012)
Севрюков Д. Г. - Сучасні підходи до класифікації моделей соціальної держави (2012)
Семенюк О. О. - Особливості кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення виборчих бюлетенів, бланків відкріпних посвідчень (2012)
Серьогін В. О. - Медичне прайвесі: концептуальний підхід (2012)
Сироїд Т. Л. - Міжнародно-правовий статус Ватикану (2012)
Ситніков О. Ф. - Особливості правового положення позивача в адміністративному судочинстві (2012)
Скіпенко Р. Е. - Правові засади фінансового забезпечення соціальних реформ у сфері накопичувального пенсійного забезпечення (2012)
Словська І. Є. - Альтернативні проекти Конституції незалежної України (2012)
Снісаренко К. С. - Проституція, як вид девіантної поведінки (2012)
Сокол М. В. - Прожитковий мінімум та його значення у формуванні якісної системи соціальних стандартів (2012)
Соколенко О. Л. - Поняття та ознаки правоохоронної функції держави як основи правоохоронної діяльності (2012)
Стаматіна М. В. - Принципи і завдання діяльності щодо реалізації права громадян на безоплатну правову допомогу (2012)
Старків І. М. - Історико-правові витоки інституту президентства в Україні та світі (2012)
Стасюк Л. Л. - Призначення експертиз під час розслідування злочинів проти довкілля, вчинених шляхом забруднення водойм (2012)
Степанович Д. Г. - Укладання договору обслуговування авіаційної техніки в Державній прикордонній службі України (2012)
Сторожук І. П. - Теоретико-правова характеристика диференціації та інтеграції компетенцій органів місцевого управління (2012)
Стринатко Ю. Д. - Поняття та ознаки міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні (2012)
Суходубова І. В. - Інституційне забезпечення адаптації законодавства України до aquis Європейського Союзу (2012)
Сущ О. П. - Особливості діяльності компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (2012)
Твердохліб І. М. - Особливості виявлення та фіксації слідів злочинів, скоєних напередодні чи під час лісних пожеж (2012)
Тищенко А. О. - Правові основи організації обліку як методу фінансового контролю (2012)
Топчеєва Ю. В. - Мотивація працівників як засіб забезпечення та зміцнення трудової дисципліни (2012)
Трофименко В. М. - Заочна форма кримінального провадження та її значення для захисту прав і законних інтересів сторін (2012)
Турман Н. О. - Науково-правове обґрунтування видів відмови прокурора від обвинувачення та проблеми застосування (2012)
Турчин С. О. - Загальна характеристика суб’єктів трудового права в умовах ринкової економіки (2012)
Тягло О. В. - До проблеми кількісної оцінки сили юридичного аргументу (2012)
Уваров В. Г. - Зняття інформації з електронних інформаційних систем: новели КПК України та євростандарти (2012)
Ударцов Ю. В. - Права та обов’язки державних службовців органів прокуратури: адміністративно-правовий аспект (2012)
Умецька Г. О. - Предмет доказування в справах про визнання правочинів недійсними (2012)
Усеінова Г. С. - Становлення прокуратури України: історико-правові аспекти (2012)
Федоров С. Є. - Принцип гласності у державному фінансовому контролі: межі трансформації (2012)
Фєдосєєв В. В. - Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, як форма об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст.332 КК України (2012)
Філонов О. В. - Специфіка структурної побудови, функціонування і діяльності поліції, жандармерії та спеціальних служб Російської імперії як органів, що здійснювали протидію тероризму в кінці XIX – на початку ХХ ст. (2012)
Фоміна С. В. - Регіон як об’єкт міжнародно-правових досліджень (2012)
Царенко О. О. - Стан кримінологічних досліджень насильницьких злочинів, вчинених неповнолітніми (2012)
Цувіна Т. А. - Право на суд у цивільному судочинстві (2012)
Чапала Г. В. - Місцеве самоврядування і громадянське суспільство – питання співвідношення (2012)
Черевко П. П. - Цивільна процесуальна дієздатність неповнолітніх сторін у цивільному процесі (2012)
Череучук А. А. - Державний контроль у сфері земельних відносин в Україні (2012)
Череучук Х. В. - Окремі аспекти здійснення фінансового контролю за діяльністю органів внутрішніх справ України (2012)
Чуприна Г. В. - Докази і доказування в адміністративних справах за зверненням державної міграційної служби України з приводу примусового видворення іноземців і осіб без громадянства (2012)
Шабатько К. В. - Особливості міжрівневої взаємодії в системі державного управління України (2012)
Шаблистий В. В. - Реалії українського кримінально-правового творення (2012)
Шапіро В. С. - Особливості правового регулювання права громадянина України на звернення (2012)
Шапірко П. М. - Оперативно-розшукова діяльність у структурі юридичної діяльності (2012)
Шаранич С. С. - Інституалізація парламентської опозиції – теоретичний аспект (2012)
Швайковская В. Н. - Основание расторжения трудового договора с иностранцем по инициативе третьего лица (2012)
Шевченко Л. О. - Структурні складові віктимної особистості (2012)
Шевчук І. М. - Правові позиції Конституційного Суду України (2012)
Шевчук Т. І. - Щодо латентності насильницьких злочинів у сільській місцевості (2012)
Шестак В. С. - Зміст та напрямки адміністративно-правового забезпечення реалізації культурної функції держави (2012)
Шкелебей В. А. - Проблеми закриття кримінального провадження у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності (2012)
Шум В. В. - Забезпечення оперативності при накладенні арешту на кореспонденцію (2012)
Щербак І. А. - Щодо використання у кримінальному процесуальному доказуванні результатів приватної детективної діяльності за законодавством України, Зубатенко А. В. (2012)
Якимовський Л. Л. - Особливості суб’єктивних ознак завідомо неправдивого показання свідка (2012)
Яроцький В. Л. - Особливості виникнення особистих немайнових та майнових правовідносин (2012)
Книженко О. О. - Рецензія на навчальний посібник "Кримінальне право України. Загальна частина" за редакцією В. М. Трубникова (2012)
Бушев А.Б. - Разговорность двести лет спустя (2013)
Габидуллина А. Р. - Русские паремии в речи студентов (2013)
Глущенко В. А. - Словарь В.И. Даля и источники изучения истории русского языка (2013)
Желтухина М. Р. - Функции слухов в современном медиа-дискурсе, Омельченко А. В. (2013)
Звездова Г. В. - К специфике слова-символа в словаре В.И. Даля и словаре И.И. Срезневского, Руднев Е. Н. (2013)
Землякова С. Н. - Прагматическая характеристика прилагательных в словаре В. И. Даля и современных словарях синонимов (2013)
Ковалев Г. Ф. - Роль "Толкового словаря живого великорусского языка" В. И. Даля в ономастических и этимологических исследованиях (2013)
Ланская О. В. - К истории слова соборность (2013)
Лантух Н. А. - Концепты добро и дом в словаре Владимира Даля (2013)
Ніколаєнко І. О. - Авторські неологізми в поезіях Василя Старуна (2013)
Павленко А. Е. - Греческо-русские языковые контакты и формирование городских говоров северного приазовья (2013)
Петриченко М. А. - Паблик рилейшнз и психология эффективного общения (2013)
Половинко Е. А. - Изучение эволюции словообразовательного гнезда на материале словарей разных периодов (2013)
Свиридова Н. Н. - Cвоеобразие лингвокультурной лексикографии (2013)
Старецкий Т. В. - Языковые средства комизма в творчестве В. И. Даля (2013)
Туленинова Л. В. - К проблеме классификации концептов (2013)
Туранина Н. А. - Вербализации воздушной стихии в художественном дискурсе ХХ века (в аспекте продолжения научных традиций В. И. Даля) (2013)
Фирсова И. В. - Терминосистема фразеологии в аспекте когнитивной лингвистики (на материале русского и французского языков (2013)
Цонева Л. М. - О словаре Найдена Герова – "Болгарского Даля" (2013)
Pavlo Shopin - The role of euphemisms in political discourse (2013)
Відомості про авторів (2013)
Скотна Н. - Самовизначення особистості в цивілізаційному вимірі (2013)
Мадзігон В. - Науково-методичне забезпечення економічної ефективності підготовки робітників в закладах професійно-технічної освіти, Вачевський М. (2013)
Пономаревський С. - Особливості сучасного розвитку української освіти і шкільництва в Російській Федерації (2013)
Фігура О. - Фізична готовність як елемент загальної професійної готовності фахівців (2013)
Суровицька М. - Формування пізнавальних інтересів молодших школярів (2013)
Осадчий В. - Використання засобів Інтернет у професійній підготовці вчителя (2013)
Мадзігон В. - Результати та наслідки приватизації на підприємствах підприємницької діяльності (2013)
Кепша Я. - Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії в Західному регіоні України, їх стан та перспективи, Чорноус В. (2013)
Хоменко В. - Розробка дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів на засадах філософських категорій (2013)
Петльована Л. - Мотивація оволодіння іноземною мовою як один із чинників професійної підготовки фахівців економічного напряму (2013)
Поляновська О. - Правове виховання дітей-сиріт молодшого шкільного віку, що перебувають у школах-інтернатах, через використання інтерактивних технологій (2013)
Немченко С. - Створення рефлексивного середовища магістратури як умова ефективної підготовки майбутнього керівника навчального закладу, Лебідь О. (2013)
Гарбич-Мошора О. - Переваги та недоліки використання інформаційних технологій в навчальному процесі (2013)
Петрицин І. - Електротехнічна підготовка майбутнього вчителя технологій із використанням віртуального лабораторного практикуму (2013)
Чередніченко Н. - Теоретико-методологічні основи порівняльно-педагогічного дослідження (2013)
Вовк Ю. - Знання підприємства як об’єкт управління, Досин Д. (2013)
Калашник Л. - Дисбаланс соціально-економічного розвитку міста та села як передумова нерівності в системі соціальної опіки дітей-сиріт в КНР (2013)
Павленко Л. - Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів обґрунтованому вибору методу кореляційного аналізу (2013)
Калита Н. - Виховний ідеал К. Ушинського у традиції українського національного виховання: порівняльний історико-педагогічний аспект (2013)
Бабич В. - Визначення основних проблем формування соціального здоров’я підлітків в загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Найда Ю. - Предметно-циклова комісія диригентсько-хорових дисциплін та вокалу Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії: минуле і сучасне, Найда В. (2013)
Турянський П. - Медіатизація українського музичного обрядового фольклору як спосіб продукування, естетизації і транслювання соціального досвіду, Добуш Ю. (2013)
Євсюков О. - Визначення значущості інновації в освіті (теоретичний аспект), Телегіна С. (2013)
Тичинська Н. - Формування особистості студента як психолого-педагогічна проблема (2013)
Чернова С. - Методичні рекомендації науково-педагогічного складу щодо розвитку професійної комунікативної компетентності офіцерів-прикордонників у процесі підвищення кваліфікації (2013)
Гжещук В. - Науково-методичне забезпечення ефективного використання інноваційних технологій у професійній підготовці менеджерів (2013)
Сенкевич Д. - Формування загальної культури майбутніх менеджерів сучасних технологій виробництва і сфери послуг (2013)
Скотна М. - Математична освіта дошкільників у Польщі (2013)
Савка І. - Теоретико-педагогічні аспекти національного виховання учнівської молоді в закладах освіти (2013)
Бовсунівський В. - Формування сучасних понять з проектних технологій у вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Перішко І. - Експериментальна перевірка професійної підготовки маркетологів у сфері туристичних послуг (2013)
Богданова О. І. - Ольфакторний та звуковий аспекти образу міста в романі Альфреда Дьобліна "Берлін, Александерплатц" (2013)
Бушев А. Б. - Английский язык, влияющий на профессиональный менталитет: менеджмент (2013)
Володіна Н. В. - Звуконаслідувальні дієслова середньоверхньо-німецького та нововерхньонімецького періодів (2013)
Желтухина М. Р. - Культивирование фобий в межкультурном пространстве через СМИ (2013)
Западная К. В. - О некоторых особенностях адаптации иноязычной лексики в русской рок-поэзии (2013)
Звездова Г. В. - Словообразовательная динамика в группе прилагательных на -тельн- (на материале словарей современного русского языка), Гоу Сюэтао (2013)
Землякова С. Н. - Особенности отражения прагматической информации в словарях синонимов в аспекте учебной лексикографии (2013)
Зимич Е. В. - Влияние гендерного фактора на речевую деятельность супругов в матримониальном диалогическом дискурсе (2013)
Казакова О. В. - Явище фоносемантизму в арабській мові в контексті сучасного мовознавства (2013)
Калініна К. В. - Обливості функціонування комп’ютерного дискурсу (2013)
Клименко О. С. - Специфіка перекладу сучасної прози з активною діалогізацією (на прикладі творів Трумена Капоте), Климова Н. І., Сідоренко М. К. (2013)
Кушнир О. Н. - Лексикографические источники лингвоконцептологии (2013)
Левченко Т. М. - Нові вияви трансформованих фразеологічних одиниць у мові сучасної української преси (2013)
Лощенова І. Ф. - Розв’язання проблеми присудка в граматичній традиції англійської та української мов (2013)
Мороз А. А. - Особенности английского национального юмора, или над чем смеются англичане (на материале романов Ч. Диккенса "Посмертные записки Пиквикского клуба", А. Конан Дойла "Затерянный мир" и В. Скотта "Антикварий") (2013)
Назаренко М. О. - Важливість мовної компетенції та грамотності сучасного перекладача (2013)
Павленко А. Е. - Территориальная вариативность как следствие языковых контактов (на материале диалекта Шетландских островов), Павленко Г. В. (2013)
Филатова Е. В. - Словосочетание и синтагма, их сферы и функции (2013)
Цонева Л. М. - Славянские личные имена в межкультурной коммуникации (2013)
Шапочка К. А. - Загальний і спеціальний сленг у системі субстандартної лексики (2013)
Шерстюк О. Г. - Языковые манипулятивные воздействия в рекламных текстах (2013)
Відомості про авторів (2013)
Минаев А. А. - Виктор Георгиевич Гейер (к 110-летию со дня рождения) (2013)
Арефьев Е. М. - Оценка толщины адгезионного слоя налипшей горной массы на конвейерной ленте, Почужевский О. Д. (2013)
Бедарев С. А. - Определение нагрузок в трансмиссионном вале манипулятора для ввода отсечных элементов (2013)
Бойко Е. Н. - Формирование сортового состава угля (2013)
Букин С. Л. - Исследование движения твердой частицы в межрифельном пространстве деки концентрационного стола, Комаров В. Ф., Шолда Р. А. (2013)
Гаврюков А. В. - Определение долговечности трубчатой ленты при транспортировании насыпных грузов (2013)
Гуляев В. Г. - Динамические свойства и виброактивность пятиплунжерных насосных агрегатов с безредукторным электроприводом для систем гидропривода механизированных крепей, Квитковский И. А., Гутаревич Н. В., Китаева С. А. (2013)
Гутаревич В. О. - Вертикальные колебания подвижного состава шахтной подвесной монорельсовой дороги (2013)
Деревянский В. Ю. - Математическая модель переходных процессов, приводящих к травматизму в транспортных системах угольных шахт (2013)
Диденко В. П. - Зависимости минимальной воспламеняющей энергии разряда от его длительности и скорости коммутации (2013)
Зиновьев С. Н. - Конечно-элементное моделирование напряженно-деформированного состояния резца ЗР4-80 (2013)
Игнатов А. В. - О некоторых вопросах применения теории диссипативных структур для разработки эрлифтного гидроподъема, Варавкина Т. Ю. (2013)
Кондрахин В. П. - Статистический анализ эксплуатационных параметров шахтного ленточного конвейера, Стадник Н. И., Белицкий П. В. (2013)
Кононенко А. П. - Математическая модель рабочего процесса эрлифта с развитой снарядной структурой водовоздушного потока, Калиниченко В. В. (2013)
Кременев О. Г. - Расчет допустимого уровня поступления взвешенной пыли в организм горняка (2013)
Малєєв В. Б. - Вибір перекачних засобів для схеми водовідливної установки з водозбірниками, що змиваються самі, Яковлев В. М., Холоша А. С. (2013)
Morgounov V. - L’argumentation des parametres et l’elaboration des moyens techniques pour diminuer les depenses sur l’exhaure de mine, Marcis T. (2013)
Моргунов В. М. - Методы динамического расчета исполнительных устройств дискретных пневмоприводов, Пупышева Ю. И. (2013)
Найда М. В. - Якісний аналіз параметрів відцентрово-вихрових насосів при різній частоті обертання, Ткачук Ю. Я. (2013)
Овсянников В. П. - Алгоритм построения расчетной модели системы защиты параллельно соединенных напорных трубопроводов водоотливных установок, Оверко В. М., Оверко М. В. (2013)
Руссіян С. А. - Дослідження стану кола витоку струму на землю в елетромережі дільниці шахти напругою 3 (3,3) кВ (2013)
Семенченко Д. А. - Обоснование структуры очистного комбайна со шнековым исполнительным органом для интенсивной выемки пластов мощностью 0,5-0,8 м (2013)
Сергеев В. А. - Обоснование направлений совершенствования средств автоматизации процессов горного производства на основе анализа смертельного травматизма (2013)
Сивокобиленко В. Ф. - Розширення функціональних можливостей захисту від короткого замикання електромережі вугільної шахти, Василець С. В. (2013)
Татьянченко А. Г. - Влияние конструктивных параметров полунахлестного косого стыка на напряженное состояние резинотканевой ленты, Грудачев А. Я., Былина С. В. (2013)
Тишин Р. А. - Обоснование параметров гидродинамического охлаждения рудничного воздуха при его орошении, Толкунов И. А., Сыроватченко В. А., Гого В. Б. (2013)
Товстик Ю. В. - Уточнение методологии оценки опасности поражения человека электрическим током в шахтной участковой электросети с учётом воздействия ЭДС вращения двигателя, Маренич К. Н. (2013)
Федоров О. В. - Влияние геометрии инструмента с вращающейся режущей частью и параметров резания на характер разрушения крепких горных пород, Бойко Е. Н., Мельников В. А. (2013)
Хиценко Н. В. - Оптимизация переходных режимов движения грузовой тележки пролетного крана, Хиценко А. И., Бежин С. Р. (2013)
Шабаев О. Е. - Математическая модель процесса разрушения забоя проходческим комбайном с учетом отказов рабочего инструмента, Хиценко Н. В., Бридун И. И. (2013)
Ошовская Е. В. - Концепция интерактивного курса "Металлургические машины", Сидоров В. А., Бедарев С. А. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Алябышев М. С. - Некоторые проблемы обжалования заочного решения (2013)
Андрєєва О. Б. - Судовий захист публічно-правових інтересів (2013)
Андрійцьо В. Д. - Сутність та структурні елементи цивільного процесу як правового явища (2013)
Армаш Н. О. - Впровадження посад державних політичних діячів в межах адміністративної реформи (2013)
Бабін Б. В. - Викладання морського права: вітчизняний досвід та світові стандарти (2013)
Базикіна Я. О. - Окремі питання розпорядження земельними ділянками комунальної форми власності (у світлі останніх законодавчих новел) (2013)
Балух В. С. - Третейська угода як основа третейського розгляду цивільно-правових спорів у радянський період (2013)
Батрин О. В. - Суб’єкти апеляційного оскарження судового рішення в цивільній справі (2013)
Бершов Г. Є. - Кримінально-правова характеристика форм та способів втручання в діяльність судових органів (2013)
Біленська Д. О. - Шляхи вдосконалення правового регулювання інформаційних правовідносин в Україні (2013)
Біляєв В. О. - Колізії організаційно-правового забезпечення дотримання прав людини в оперативно-розшукових заходах підрозділів карного розшуку ОВС України (2013)
Блошко В. В. - Поняття та ознаки квартири у багатоквартирному будинку (2013)
Бойко В. Б. - До проблеми класифікації форм та засобів захисту трудових прав працівників (2013)
Бондар О. Г. - Майнові відносини як об’єкт державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства в частині родючості ґрунтів (2013)
Борисенко Г. О. - Поняття суб’єктів фінансового і податкового права (2013)
Борисова Л. В. - Захист прав суб’єктів персональних даних, Тулупов В. В. (2013)
Буряк І. О. - Щодо діяльності органів прокуратури у сфері забезпечення права громадян на охорону здоров’я (2013)
Бут Е. В. - К вопросу о понятии уголовной ответственности (2013)
Васильєв Є. О. - Законодавче забезпечення державної промислової політики в Україні в 1991–2010 рр. (2013)
Ващенко А. В. - Сравнение правового статуса судей и алькальдов в средневековой Испании на примере Фуэро Куэнки (2013)
Величко В. О. - Проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні та світовий досвід, Будакова В.І. (2013)
Віхляєв М. Ю. - Історіографія дослідження громадських об’єднань та їхніх видів як суб’єктів адміністративного права у роботах вчених-юристів незалежної України (1991–2013 роки) (2013)
Воєвода А. Г. - Слідова картина та типова обстановка злочинів про порушення правил водіння або експлуатації бойових, спеціальних та транспортних машин (2013)
Волков В. Ю. - Суб’єкти адміністративно-правового регулювання в галузі стандартизації та сертифікації (2013)
Воловик О. А. - Значення інституціонального середовища для реконструкції правової теорії (2013)
В’юнник Д. Ю. - Проблеми формування та застосування типових тактичних операцій при розслідуванні крадіжок автотранспортних засобів (2013)
Гаврік Р. О. - Властивості судових постанов Верховного Суду України, ухвалених у цивільних справах, що набрали законної сили (2013)
Гайворонський Є. П. - Характеристика осіб, які вчинюють незаконне переміщення культурних цінностей через митний кордон (2013)
Гайворонський О. Ю. - Предмет злочинного впливу при вчиненні дій, спрямованих на захоплення державної влади (2013)
Галіахметов І. А. - Теоретико-методологічні аспекти муніципального права як науки (2013)
Галунько В. В. - Новітній правовий статус фізичних осіб-підприємців, як провідний чинник благополуччя українського народу (2013)
Гарна-Іванова І. О. - Сутність та значення міграційного контролю в Україні (2013)
Голомозий Є. В. - Деякі правові проблеми виробництва біопалива в Україні (2013)
Городиський М. І. - Вивчення соціального середовища як фундаментальний напрям розвитку пенітенціарної науки, Севостьянов В. П. (2013)
Горяний С. В. - До питання про кримінальну відповідальність за перешкоджання проведенню передвиборної агітації (2013)
Гошовський В. С. - Особливості адміністративно-правового статусу Фонду державного майна України як центрального органа виконавчої влади зі спеціальним статусом (2013)
Гринюк В. О. - Виконання вироку суду в частині цивільного позову в кримінальному провадженні (2013)
Грубінко А. В. - Права жінок у філософсько-правовій думці і практиці: зарубіжний та вітчизняний досвід (2013)
Грудницька С. М. - Правове регулювання здійснення господарської діяльності на основі публічної власності (методика дослідження), Переверзєв О. М. (2013)
Гумін О. М. - Використання слідчим сил та засобів оперативних підрозділів на досудовому розслідуванні (2013)
Дамаєв В. А. - Щодо засобів впливу на співробітників органів внутрішніх справ задля ефективного вирішення проблем підтримки високої службової дисципліни (2013)
Деревянко Б. В. - Теоретичні засади підприємницької господарської діяльності вищих навчальних закладів (2013)
Дзюбенко О. Л. - Загальна характеристика договору роздрібної купівлі-продажу та його різновидів (2013)
Домашенко А. М. - Тактический риск как фактор тактических ошибок в следственной деятельности (2013)
Дубовик В. Б. - Муніципальні правові механізми охорони права в Україні (2013)
Дуфенюк О. М. - Графічна професіоналізація слідчих: мотиваційний аспект (2013)
Дуюнова Т. В. - Особливості виконання довічного позбавлення волі стосовно засуджених жінок (2013)
Ємельяненко К. С. - Правова активність як умова ефективності правового регулювання (2013)
Ємельянов А. С. - Правовий статус векселів та їх види (2013)
Єні О. В. - Актуальні питання заміни прокурора у кримінальному провадженні (2013)
Житарєв Є. В. - Еволюція модельного законодавства та його адаптація до сучасних умов (2013)
Житний О. О. - Розвиток кримінального права України в умовах глобалізації (загальні тенденції та перспективи дослідження) (2013)
Заворотченко Т. М. - Загальна характеристика суб’єктивних політичних прав і свобод людини та громадянина в Україні (2013)
Задирака Н. Ю. - Запровадження режиму відеоконференції в адміністративному судочинстві: проблеми та перспективи, Солодова К. Ю. (2013)
Заєць О. М. - Ознаки інституту страхування, які відносять його до системи фінансового права (2013)
Зайцев О. Л. - До проблематики державних закупівель (2013)
Зеленяк Е. С. - Поняття та сутність оцінки доказів у цивільному процесі (2013)
Золотухін С. В. - Повноваження органів місцевого самоврядування з реалізації заходів із захисту суспільної моралі (2013)
Зьолка В. Л. - Характеристика координаційних правовідносин у сфері охорони державного кордону (2013)
Іванищук А. А. - Нормативне регулювання діяльності судової гілки влади: адміністративно-правові аспекти (2013)
Казанчук І. Д. - Адміністративно-правові засоби боротьби підрозділів міліції громадської безпеки МВС України з правопорушеннями у природоохоронній галузі в умовах системних перетворень у суспільстві (2013)
Калмиков Д. О. - Перспективи вдосконалення регулятивного законодавства в частині захисту тварин від жорстокого поводження (2013)
Каменський Д. В. - Фінансове шахрайство у США: деякі питання кримінальної відповідальності (2013)
Качинська М. О. - Досвід діяльності поліції у сфері реалізації законодавства про вибори та референдуми на прикладі Російської Федерації (2013)
Кашкаров О. О. - Кримінально-правова характеристика антикорупційних новел національного законодавства (2013)
Кириченко Т. С. - Методологія цивільно-правового дослідження сімейних правовідносин (2013)
Киян М. Ш. - Історичний досвід становлення виборчих технологій в українських землях у XVIII столітті (2013)
Кідалов С. О. - Органи рибоохорони, як суб’єкт державного управління (2013)
Кікінчук В. В. - Предмет злочинів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі (2013)
Книженко О. О. - Концепція реформування державної політики щодо караності кримінальних правопорушень (2013)
Князєв В. С. - Деякі аспекти юридичної відповідальності за прояв неповаги до суду (2013)
Коваленко В. В. - Претензійно-позовна діяльність юридичної служби органів місцевого самоврядування (2013)
Коваленко Д. В. - Проблемы толкования хозяйственных договоров (2013)
Коваленко Л. П. - Стан і перспективи розвитку інформаційно-правової відповідальності (2013)
Ковальська В. В. - Мета та завдання діяльності адміністративних судів України (2013)
Кожушко С. І. - Правове регулювання інвентаризації парникових газів в Україні, Кожушко Д. Б. (2013)
Козирева А. О. - Поняття та ознаки громадських об’єднань як суб’єктів публічного управління в Україні (2013)
Козлова К. О. - Конституційні засади взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства на прикладі недержавних ЗМІ (2013)
Кондратенко Ю. В. - Поняття та ознаки державного контролю за використанням і забудовою земель, призначених для містобудівних потреб (2013)
Конопелько О. В. - Функції ідеології: позитивний та негативний аспект (2013)
Копотун І. М. - Кримінологічна характеристика проникнення до засуджених до позбавлення волі заборонених предметів (2013)
Костенко В. В. - Деякі аспекти кримінологічної характеристики злочинів, пов’язаних із незаконним обігом підакцизних товарів (2013)
Кохан А. С. - Розвиток поняття "процесуальна співучасть" в адміністративному процесі (2013)
Кравченко В. Г. - Щодо оформлення трудовими мігрантами документів на проживання в Україні (2013)
Криворучко А. В. - О вступлении в силу Конституции США (2013)
Кріцак І. В. - Ідеологічні передумови формування державно-церковних відносин в умовах розбудови української державності (2013)
Крут К. О. - Поняття збуту наркотичних засобів та його місце у незаконному наркообігу (2013)
Крушинський С. А. - Проблема визначення подання доказів як інституту кримінального процесуального права (2013)
Кулешов О. О. - Аналіз функцій, повноважень та окремих структурних елементів виконавчих органів місцевих рад (2013)
Кулик О. Г. - Методологічні засади всеукраїнського віктимологічного опитування населення (2013)
Курабцева А. П. - Возникновение и деятельность института военного аудиториата в XVIII–XIX вв. (2013)
Курило М. П. - Історичні передумови та особливості становлення цивільного процесуального права в Україні та світі (2013)
Курочка М. І. - Адміністративні процедури затримання, доставлення та приводу (2013)
Курченко С. В. - Суб’єктний склад правовідносин, що виникають з договору постачання природним газом через приєднану мережу (2013)
Лаврик Г. В. - Теоретико-правові засади державної політики сприяння розвитку кооперації (кооперативної системи) (2013)
Лантинов Я. А. - Общенаучные предпосылки исследования роли уголовного права в обеспечении развития "гражданского общества" в Украине: столкновение методологических подходов попперианства и марксизма-ленинизма (2013)
Лебедєва Т. М. - Підстави виникнення права користування земельними ділянками, що використовуються при будівництві або реконструкції автомобільної дороги на умовах концесії (2013)
Лекарь С. І. - Взаємодія органів місцевого самоврядування та органів державної влади у сфері забезпечення економічної безпеки (2013)
Лисенко А. М. - Характеристика криміногенної обстановки, пов’язаної з організацією або утриманням місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, Ізотов В. А. (2013)
Литвинов О. М. - Республіканська форма правління: особливості інтерпретації в сучасних умовах (2013)
Лісогорова К. М. - Регулювання цивільно-правових відносин в УРСР в 1950-х – на початку 1960-х років (2013)
Логвиненко М. І. - Фінансово-економічна безпека підприємства: деякі аспекти термінології, Борисова А. М. (2013)
Лопушанська О. В. - Перспективи розвитку інституту юридичної відповідальності за порушення законодавства з питань мови (2013)
Лукашевич С. Ю. - Передумови застосування синергетичної парадигми в кримінології (2013)
Лютіков П. С. - Адміністративна відповідальність юридичних осіб: теоретико-правовий аналіз (2013)
Максимова Л. О. - Теоретичні положення нових норм Кримінального процесуального кодексу України (2013)
Манжай О. В. - Проблеми нормативно-правового забезпечення боротьби з кіберзлочинністю в Україні (2013)
Марков В. В. - Роль інноваційних технологій у сучасній правоохоронній діяльності (2013)
Маркова О. О. - Співвідношення правосуб’єктності і компетенції деяких суб’єктів публічного права в договірних відносинах (2013)
Марушев А. Д. - Принципи взаємодії слідчого з спеціалістами-економістами (2013)
Марченко М. Ю. - Загальносоціальне запобігання самовільному зайняттю земельної ділянки та самовільному будівництву (2013)
Матвєєв П. С. - Аналіз класифікації та видів інноваційних договорів у контексті господарсько-правового забезпечення та реалізації інноваційних правовідносин в Україні (2013)
Махінчук В. М. - Теоретичні проблеми визначення понять "підприємництво" та "комерція" за законодавством України (2013)
Миколенко О. І. - Нотатки щодо місця науки адміністративного процедурного права в системі юридичної науки (2013)
Михайліченко Т. О. - Історичні фактори соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за порушення обов’язків щодо зберігання чи охорони майна (ст.197 КК України) (2013)
Мікуліна М. М. - Про забезпечення приватності фізичної особи (2013)
Міньковський С. В. - Стадія провадження та її етапи як особливості виконання судової процедури розпорядження майном (2013)
Мордвін І. А. - Місце податкових органів у системі суб’єктів надання адміністративних послуг в Україні (2013)
Мороз О. В. - Правова характеристика договору оренди майна державного підприємства, Мороз М. В. (2013)
Мохончук С. М. - Деякі питання кримінальної відповідальності посадових осіб за скоєння злочинів проти миру і безпеки людства (2013)
Мурза В. В. - Процедури здійснення нагляду в державі (2013)
Олішевський О. В. - Особливості підготовки допиту потерпілого та його законного представника при розслідуванні неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником (2013)
Онайко Р. А. - Сучасний стан захищеності працівників органів прокуратури та членів їх сімей (2013)
Острійчук О. П. - Поняття та система процесуальних джерел доказів у контексті реформування процесу доказування в кримінальному процесі (2013)
Падалко Г. В. - Служба в органах місцевого самоврядування у зарубіжних країнах: європейські стандарти організації та функціонування (2013)
Панасюк О. О. - Поняття та класифікація форм захисту авторських прав (2013)
Петров Д. В. - Недоліки діяльності правоохоронних органів у сфері забезпечення охорони громадського порядку та захисту власності від грабежів і розбоїв у громадських місцях (2013)
Печуляк В. П. - Новітні тенденції державного регулювання відносин у сфері лісового господарства: адміністративно-правові засади (2013)
Писаренко В. В. - Щодо застосування уніфікованої правової моделі фінансування місцевого самоврядування для оптимізації законодавчого процесу (2013)
Плетньов О. В. - Правовий статус Антитерористичного центру при Службі безпеки України: стан і шляхи вдосконалення (2013)
Поляков С. Ю. - Військове співробітництво України і Європейського Союзу як фактор зміцнення законності і правопорядку в Збройних Силах України (2013)
Попов Р. В. - Проблеми вдосконалення понятійного апарату механізму правового регулювання іноземного інвестування в Україні (2013)
Прокопенко Н. М. - Про особливості механізму збуту наркотиків, що виведені з легального обігу (2013)
Пшонка А. В. - Вплив міжнародних нормативно-правових актів на здійснення кадрової роботи в органах прокуратури України (2013)
Рачинська І. М. - Форми та методи адміністративно-правової діяльності громадських організацій (2013)
Рибалка Н. О. - Нормативно-правові засади реалізації обов’язків прокуратури України (2013)
Ріпенко А. І. - Земельні ділянки та інші нерухомі речі як правові абстракції (2013)
Роженко Д. В. - Поняття й ознаки адміністративного судочинства та місце у ньому письмового провадження (2013)
Рошка М. Я. - Визначення родового об’єкту злочинів, що полягають у жорстокому поводженні з дітьми (2013)
Руколайніна І. Є. - Матеріально-технічне та фінансове забезпечення правоохоронців (2013)
Савєльєва М. О. - Щодо виокремлення колективного трудового права як складової системи трудового права (2013)
Самойлова О. М. - Основні кримінологічні риси особи злочинця похилого віку, який вчинив умисні вбивства та умисні тяжкі тілесні ушкодження (2013)
Сворак С. Д. - Трансформація народовладдя в Україні у контексті європейських цивілі-заційних процесів Х–ХVІІ століть (2013)
Севостьянов В. П. - Пенітенціарне судочинство: питання конституційного нормування (2013)
Семчук Ю. І. - Завдання прокуратури у світлі євроінтеграційних процесів (2013)
Сердюк П. П. - Диференціація кримінальної відповідальності: проблема вибору концепту (2013)
Сєднєв Ю. В. - Муніципальне правове забезпечення розвитку морегосподарського комплексу (2013)
Синєгубов О. В. - Правовий статус дитини, як учасника особистих немайнових відносин (2013)
Сітовська Л. В. - Іпотека: фінансово-правовий аспект (2013)
Скочиляс-Павлів О. В. - Місце адміністративного суду в системі суб’єктів адміністративного судочинства (2013)
Сметаняк О. Я. - Право як діалектична єдність реального та ідеального (2013)
Смоліна М. М. - Поняття і значення особливих умов для діяльності органів внутрішніх справ (2013)
Соляр С. П. - Інститути громадянського суспільства (2013)
Сопілко І. М. - Щодо вдосконалення системи захисту персональних даних в процесі їх обробки (2013)
Сорока О. О. - Зарубіжний досвід визначення статусу приватного вищого навчального закладу (2013)
Ставицький О. В. - Порядок та умови застосування окремих засобів державного регулювання господарської діяльності у державному секторі економіки (2013)
Сторчак Н. А. - Поняття позбавлення волі на певний строк (2013)
Стратієнко Л. В. - Особливості нормативно-правового регулювання організації та функціонування господарських судів України (2013)
Стрижак І. В. - Правова характеристика спадкового договору, Рак Ю. Ю. (2013)
Стукаленко В. А. - До питання про поняття та ознаки суб’єктів фінансового права (2013)
Стукаленко О. В. - Дослідження керівних документів ЄС щодо будівельних виробів (2013)
Суран А. В. - Право громадян на об’єднання: міжнародно-правовий зміст (2013)
Сухонос В. В. (мол.) - Від конституційної монархії до змішаної республіки: еволюція французького конституціоналізму (2013)
Таликін Є. А. - Сфера застосування наказного провадження в господарському процесі України (2013)
Теремецький В. І. - Окремі аспекти об’єднання податкової та митної служб (2013)
Терещук В. С. - Цивільна процесуальна дієздатність неповнолітніх сторін у цивільному процесі (2013)
Ткаля О. В. - Загально-правові принципи правових імунітетів (2013)
Ткачова Т. М. - Відомчий контроль і прокурорський нагляд за додержанням законодавства про звернення громадян у діяльності органів внутрішніх справ (2013)
Токарєва К. О. - Бюджет і бюджетна система як вихідні поняття бюджетного права (2013)
Тюрін С. Є. - Становлення системи органів юстиції в період незалежності України (2013)
Tiaglo O. V. - Complete Electronic Justice: Pro et Contra (2013)
Фалько Л. В. - Повноваження органів прокуратури при проведенні перевірок державних закупівель (2013)
Федоров С. Є. - Принцип об’єктивності державного фінансового контролю: особливості сприйняття (2013)
Філоненко Т. М. - Нагляд як форма втілення заходів адміністративно-правового примусу в діяльності прокуратури (2013)
Фролов Ю. М. - Правові засади діяльності вищих навчальних закладів в Україні (2013)
Фуфалько Т. М. - Напрями реалізації принципу пропорційності в діяльності органів внутрішніх справ України (2013)
Халілев Р. А. - Організаційні та тактичні проблеми оперативно-розшукового супроводження справ за фактами вчинення злочинів на ґрунті етно-конфесійних суперечностей (2013)
Харасик Н. О. - Правове регулювання працевлаштування робітників та службовців в УСРР в період Нової економічної політики (1921–1929 рр.) (2013)
Харченко Г. Г. - Принцип публічності речових прав та його реалізація в Україні (2013)
Хромов О. І. - Умови здійснення регулярних пасажирських перевезень автобусним транспортом (2013)
Царенко С. І. - Правила в’їзду, тимчасового перебування, проживання, пересування громадян України та інших осіб у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі (2013)
Черкаська Н. В. - Щодо порядку вилучення земельної ділянки у суб’єктів постійного землекористування, Аджубей С. Г. (2013)
Черкаська Н. В. - Щодо доведення наявності умов набуття земельної ділянки за набувальною давністю громадянами України, Коряченко А. О. (2013)
Черкаська Н. В. - Щодо підстав припинення договору емфітевзису, Фордуй Г. В. (2013)
Чернега В. М. - Вимога відповідності поведінки суб’єкта моральним засадам суспільства в контексті положень ч.2 ст.110 Сімейного кодексу України (2013)
Чопик О. П. - Право приватної власності на землі лісогосподарського призначення (2013)
Чорна А. М. - Місце та значення аудиту в системі фінансового контролю в Україні (2013)
Чорнобай Є. А. - Суд присяжних в Україні: pro et contra (2013)
Чурікова І. В. - Щодо реалізації засад розумності строків у кримінальному процесі (2013)
Чуркін І. А. - Особливості виконання наймодавцем обов’язку з передання автомобільного транспортного засобу наймачу у користування за договором найму (оренди) автомобільного транспортного засобу без екіпажу (2013)
Чухраєв Д. А. - Зміст і формування процесуального інтересу у третіх осіб, за участю яких застосовуються запобіжні заходи (2013)
Шамшина І. І. - Щодо вдосконалення правового регулювання часу відпочинку в Україні, Юрченко А. А. (2013)
Шигаль Д. А. - Структурно-функціональні рівні історико-правового порівняльного методу (2013)
Шиленко М. В. - Поняття адміністративно-правової охорони суб’єктів малого підприємництва (2013)
Шиленко М. В. - Природні ресурси, як об’єкт адміністративно-правої охорони (2013)
Шишленко В. Г. - Щодо удосконалення організації та діяльності суду присяжних в Україні (2013)
Шкільова Н. В. - Про нерухомість як об’єкт податково-правового регулювання (2013)
Шуба Б. В. - Системний підхід до врегулювання корпоративних відносин (2013)
Шум С. С. - Деякі процесуальні аспекти проведення судово-психіатричної експертизи (2013)
Щербіна А. О. - Правовий режим використання персональних даних пацієнтів у закладах охорони здоров’я (2013)
Юлдашев С. О. - Шляхи вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні (2013)
Юрченко Ю. В. - Об’єкт адміністративно-правових відносин у сфері регулювання діяльності адміністративних судів (2013)
Яковець І. С. - Передумови оптимізації процесу виконання кримінальних покарань в Україні (2013)
Ярош В. В. - Дійове каяття як підстава звільнення від кримінальної відповідальності, передбачена загальною частиною Кримінального кодексу України (2013)
Ярошевська Г. М. - Укладення договору про надання юридичних послуг (2013)
Ясинок М. М. - Мирова юстиція: становлення, розвиток та перспективи (2013)
Завальнюк О. М. - Вчений, інтелектуал, педагог, гуманіст, патріот (до 60-річчя доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Анатолія Григоровича Філінюка) (2013)
Баженов Л. В. - Професор Анатолій Філінюк – діяч краєзнавчого руху, дослідник історії Поділля-Хмельниччини (2013)
Вербицька П. В. - Дослідження історико-культурної спадщини як чинник становлення ідентичності особистості (2013)
Забродський М. П. - "Промова депутата угорського сейму Адольфа Добрянського до питання про адресу" як історичне джерело (2013)
Заводовський А. А. - Рецепція статті М. Чернишевського "Национальная бестактность" в українській та російській періодиці початку 60-х рр. ХІХ ст. (2013)
Задорожнюк А. Б. - О. М. Сементовський та його праці з історії Кам’янця-Подільського (2013)
Ігнатьєва Т. В. - Геополітична доктрина Степана Рудницького (2013)
Колесник В. Ф. - Коренізація національних меншин УСРР в науковій та публіцистично-пропагандистській літературі 1930-х рр. (2013)
Комарніцький О. Б. - Документи Держархіву Хмельницької області про ставлення режиму до антирадянських настроїв кам’янецького студентства у першій половині 1930-х рр. (2013)
Кундельський В. В. - Корінне населення Правобережної України у міжнаціональних відносинах кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ століття: сучасна історіографія проблеми (2013)
Маркова С. В. - Реалізація більшовицької політики в СРСР-УСРР (1920-1930 рр.): огляд новітньої західної історіографії (2013)
Найчук І. А. - Перипетії боротьби подолян з польсько-шляхетським військом у першій половині 1649 р. в сучасній українській історіографії (2013)
Прокопчук В. С. - Ю. Й. Сіцінський у спогадах Павла Богацького, Старенький І. О. (2013)
Роздобудько А. Г. - Інтернет-сайти "Мемориал" та "Подвиг народа" про наших співвітчизників-фронтовиків (на прикладі м. Кам’янець-Подільського) (2013)
Трембіцький А. М. - Симон Петлюра в спогадах Віктора Приходька, Трембіцький А. А. (2013)
Щур С. А. - "Чиста справа вимагає чистих засобів": політичні замахи в оцінці М. Драгоманова (2013)
Дубінський В. А. - Участь українських лібералів у кооперативному русі Наддніпрянщини на початку ХХ ст. (2013)
Кліщинський П. В. - Роль преси у формуванні "образу ворога" у свідомості населення Правобережної України під час Першої світової війни (2013)
Кошулаб Н. В. - Становлення товарних відносин в аграрному секторі економіки Правобережної України у першій половині ХІХ століття, Філінюк А. Г. (2013)
Олійник В. В. - Функціонування початкових шкіл у м. Кам’янці та повіті Подільської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: виховний аспект (2013)
Священко З. В. - Аграрні ініціативи російських громадських діячів-фахівців з аграрної проблематики в роки революції 1905-1907 рр. (2013)
Семенчук С. О. - Поховальні пам’ятки як джерело з історії населення межиріччя середньої течії Дністра та Південного Бугу в ІІ-V ст. н. е. (2013)
Сербалюк Ю. В. - Діяльність приказів громадської опіки правобережних губерній України з організації медичної допомоги населенню у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Сидорук С. А. - Вплив польського повстання 1830-1831 рр. на організацію рекрутських наборів у Правобережній Україні (2013)
Степанков В. С. - Бучацький договір 1672 року: передумови, перемовини, укладення та наслідки для Правобережної Гетьманщини (2013)
Стецюк В. Б. - Київське офіцерське економічне товариство: утворення і основні віхи діяльності (1895-1914 рр.) (2013)
Тимків С. А. - Нові поховання з території південного майдану літописного міста Губин у 2012 р. (2013)
Філінюк В. А. - Традиційна система суспільно-політичних цінностей селян Наддніпрянщини на початку ХХ ст. (2013)
Якубовський В. І. - Давньоруські наконечники стріл із розкопок поселень Болохівської землі (2013)
Адамовський В. І. - Правові основи діяльності реабілітаційних органів України наприкінці 1980-х років (2013)
Байдич В. Г. - Діяльність римо-католицької церкви в Україні в кінці 50-х – першій половині 60-х рр. ХХ ст. (2013)
Бачинська О. М. - Реалізація програми творення українських національних хорів за Гетьманату П. Скоропадського (2013)
Галатир В. В. - Підготовка до виборів в органи місцевого самоврядування на Правобережжі у добу Гетьманату П. Скоропадського (2013)
Григоренко О. П. - Професійна орієнтація молоді до праці в сільськогосподарському виробництві України (1960-1980 рр.) (2013)
Дзюбак С. О. - Кустарно-промислова кооперація Поділля часів НЕПу: особливості діяльності, здобутки, та причини згортання (2013)
Донець А. Л. - Студентство України: матеріальне забезпечення і умови навчання (1917-1920 рр.) (2013)
Крик Н. В. - Діяльність видавничого відділу при Міністерстві народної освіти по забезпеченню українських шкіл підручниками в період Центральної Ради (січень – квітень 1918 р.) (2013)
Кучеров Г. Г. - Форуми "Просвіт" Правобережної України як рушій їхньої культурно-освітньої діяльності (1917-1922 рр.), Коцюк В. Д. (2013)
Лозовий В. С. - Соціокультурні особливості українського народу і державотворчі процеси в добу революції (1917-1921 рр.) (2013)
Машталір А. І. - "Просвіти" і національне відродження українців у добу гетьманату (квітень-грудень 1918 р.) (2013)
Міщенко І. В. - Діяльність робітничих факультетів при польському педагогічному інституті (30-і рр. ХХ ст.) (2013)
Олійник Ю. В. - До питання про становлення та бойову діяльність радянського партизанського руху в генеральній окрузі "Волинь-Поділля" (2013)
Пагор В. В. - Навчально-виховна та ідеологічна робота в медичних вишах України в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (за матеріалами журналу "Студент революції") (2013)
Покалюк В. В. - Київський ветеринарно-зоотехнічний інститут на початку 20-х рр. ХХ ст.: становлення та діяльність (2013)
Посвістак О. А. - Методи впливу влади на інтелігенцію Поділля у 1920-х роках (2013)
Рибак І. В. - "Куркульське заслання" депортованих селян України у 1929-1936 рр.: масштаби та регіони спецпоселення (2013)
Телячий Ю. В. - Праця С. Сірополка "Завдання нової школи": спроба сучасного погляду (2013)
Тітова Н. В. - Іван Кулик про національну й політичну самоідентифікацію особистості (2013)
Чеберяко О. В. - Бюджетна комісія при ВУЦВК (1922-1929 рр.) (2013)
Місінкевич Л. Л. - Репресії проти селянства Хмельниччини як метод підвищення продуктивності праці в колгоспному виробництві 1948 р. (2013)
Адамський В. Р. - Богословський факультет Кам’янець-Подільського державного українського університету в національному освітньому просторі (1918-1920 рр.) (2013)
Боднар А. М. - Еволюція культурно-освітньої сфери Поділля наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ століття (2013)
Бортнікова А. В. - Волинські замки – резиденції старост в ХVІ ст. (2013)
Драганенко В. П. - Система оборони південно-східного прикордоння Поділля в середині XVII ст. (2013)
Кримська О. М. - Зміни у землеволодінні та землекористуванні в подільських містах ХVІІІ – початку ХХ ст. (на прикладі повітового міста Ямполя) (2013)
Олійник М. П. - Розвиток торгівлі на Поділлі в роки НЕПу (2013)
Прокопчук В. С. - Дунаєвеччина в середньовічну добу (2013)
Скрипник А. Ю. - Газета "Подольскія Губернскія Ведомости" – джерело інформації військового характеру на Поділлі (з 30-х рр. – до кінця 50-х рр. ХІХ ст.) (2013)
Суровий А. Ф. - Сільськогосподарські заклади профтехосвіти на Поділлі в 1920-х роках, Жезицький В. Й. (2013)
Ткач С. А. - Генезис організацій політичних партій у Подільській губернії на початку ХХ ст. (2013)
Федьков О. М. - "Волинська тривога 1907 року" (з історії суспільно-політичного життя початку ХХ ст.), Хоптяр А. Ю. (2013)
Коваль Л. М. - Боротьба Перемишльської філії РТП за українське шкільництво (1900-1914 рр.) (2013)
Кравчук О. М. - Т. Ґ. Масарик і проблема німецької меншини в ЧСР у 1920-х рр. (2013)
Майор Р. І. - Національні програми та вимоги українців Закарпаття у 1861 р. (2013)
Олійник С. В. - Галицьке вчительство в умовах освітньої політики окупаційної влади російського царизму в період Першої світової війни (2013)
Павко А. І. - Зовнішньополітична "доктрина Ніксона" в контексті глобального домінування (2013)
Яблонський В. М. - Українська політична еміграція УНР й традиції парламентаризму у ХХ ст. (2013)
Корновенко С. В. - З. В. Священко. Проурядові аграрні ініціативи в Російській імперії на початку ХХ століття. – Умань, 2013. – 440 с. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, Зміст (2010)
Лукінова Т. Б. - До історії вітчизняного мовознавства (2010)
Булаховский Л. А. - На путях материалистического языковедения (2010)
Скляренко В. Г. - Етимологічні розвідки (2010)
Тараненко О. О. - Українсько-російські мовні контакти на сучасному етапі: притягування і відштовхування. ІІ. Текстуальні вкраплення, прецедентні тексти мовою оригіналу (2010)
Озерова Н. Г. - Міжмовна взаємодія в сучасному російському газетному дискурсі (2010)
Булаховська Ю. Л. - Уфимські спогади (2010)
Лукінова Т. Б. - Так це було (2010)
Ткаченко О. Б. - Враження минулого (2010)
Гнатюк Г. М. - Дещо з історії Інституту мовознавства (2010)
Озерова Н. Г. - Слово про вчителів (2010)
Биховець Н. М. - Ю.О. Жлуктенко у спогадах (2010)
Калинович Л. Р. - Михайло Якович Калинович: спроба наближення (2010)
Широков В. А. - До питання про системну концептографію Святого письма, Шевченко Л. Л. (2010)
Добродомов И. Г. - До 175-річчя від дня народження Олександра Опанасовича Потебні: Об одном наблюдении А. А. Потебни в его дальнейшем осмыслении в русском языкознании, Щербакова Л. А. (2010)
Даниленко А. І. - Наскільки український синтетичний майбутній час є синтетичним? (2010)
Гальчук І. Ю. - Про виховання мовної свідомості (2010)
Тараненко О. - Коцюба З. Г. Рефлексія побутової свідомості в різномовному провербіальному просторі (2010)
Франчук В. - Гнатюк Л. П. Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції (2010)
Мушкетик Л. - Európai nyelvművelés / Európai helyesírások (2010)
Хроніка (2010)
Титул, зміст (2010)
Ткаченко О. Б. - Українська мова як державна у труднощах її становлення (2010)
Стоянова Е. П. - Деякі аспекти мовної ситуації в Болгарії у зв’язку з її вступом до Європейського Cоюзу (2010)
Жайворонок В. В. - Етносимвольні асоціативні паралелі в українських народних піснях (2010)
Глущенко В. А. - Лінгвістичний метод і його структура (2010)
Єрмоленко С. С. - Відображення семантичної структури багатозначних слів на фразеологічному рівні, Бечко Я. В. (2010)
Іваницька Н. Б. - Лексико-семантична реалізація дієслівної мікрокатегорії "дія-мовлення" в українській та англійській мовах (2010)
Шульгач В. П. - Словотвірне гніздо з основою *Sъld- (2010)
Лавриненко С. - Мойсієнко А. К. Мова як світ світів. Поетика текстових структур (2010)
Манакін В. - Материнська О. В. Типологія найменувань частин тіла, Козлова Т. (2010)
Колоїз Ж. - Муромцев І. Вибрані праці (2010)
Ярун Г. - Лучик А. Словник еквівалентів слова української мови (2010)
Хроніка (2010)
Зміст журналу "Мовознавство" за 2010 рік (2010)
Титул, зміст (2013)
Бурковський М. І. - Морфологічна характеристика тіней еритроцитів (2013)
Біляков А. М. - Визначення діагностичних критеріїв для встановлення травматичного ґенезу смерті та тривалості перебігу смертельної механічної травми за коефіцієнтом співвідношення вмісту ефіри холестерину/холестерин в тканині наднирників людини (2013)
Драчук О. П. - Вплив похідного адамантану на метаболічні процеси в організмі щурів при фізичному навантаженні в порівнянні з бемітилом (2013)
Качула С. О. - Біохімічний статус та стан перекисного окиснення ліпідів в щурів за умов голодування (2013)
Пашинська О. С. - Вплив вінборону на стан оксидантно-антиоксидантного гомеостазу серця щурів з експериментальною алкогольною кардіоміопатією (2013)
Кордон Ю. В. - Вплив антисептичного препарату Горостену® на морфологічну структуру шкіри та внутрішніх паренхіматозних органів тварин (2013)
Криницька І. Я. - Встановлення кореляційних зв'язків між рівнем активних форм кисню, трансмембранним мітохондріальним потенціалом та апоптозом у крові та ронхоальвеолярному змиві щурів з модельованим гепатопульмональним синдромом (2013)
Масік Н. П. - Модель заміщення пропущених значень як метод оцінки структурно-функціональних змінкісткової тканини при експериментальному хронічному обструктивному захворюванні легенів (2013)
Шевчук Н. М. - Дослідження формування стійкості у стафілококів та ешерихій до антисептиків (2013)
Школьніков В. С. - Морфометричні параметри структур спинного мозку плодів людини 11-12 тижнів внутрішньоутробного розвитку (2013)
Євтушенко Н. В. - Особливості поєднаної дії омепразолу і фамотидину на фізико-хімічні характеристики шлункового соку щурів за умов імунодепресії, Іліка В. Г., Говоруха Т. М., Бабан В. М., Весельський С. П. (2013)
Кириченко Ю. В. - Зв'язки амплітудних електрокардіографічних показників з соматометричними параметрами у спортсменок і дівчат, які не займаються спортом (2013)
Белік Н. В. - Кореляційні зв'язки показників кардіоінтервалографії з антропометричними і соматотипологічними параметрами у практично здорових чоловіків і жінок першого зрілого віку з еукінетичним типом гемодинаміки (2013)
Антоненко П. Б. - Поліморфізм генотипу n-ацетилтрансферази 2 серед хворих на туберкульоз, Кресюн В. Й. (2013)
Безсмертний Ю. О. - Комбінування мутацій генів ферментів обміну гомоцистеїну метилентетрагідрофолатредуктази C677Т та синтази оксиду азоту Т786С у хворих з хибними суглобами довгих кісток (2013)
Мороз Л. В. - Зміни вмісту показників оксидативного стресу у хворих з ВІЛ-інфекцією на тлі високоактивної антиретровірусної терапії, Кириченко Д. Ф., Андросова О. С. (2013)
Шпак І. В. - Особливості гестаційного процесу у першому триместрі у жінок, які перенесли грип А/Н1N1 (2013)
Мороз Л. В. - Клініко-діагностичні особливості хронічного гепатиту С у осіб, які інфіковані вірусом імунодефіциту людини, Кириченко Д. Ф., Давидюк І. О. (2013)
Годлевський А. І. - Прогнозування розвитку та методи профілактики постдекомпресійної дисфункції печінки у хворих з непухлинними обтураційними жовтяницями, Саволюк С. І., Кацал В. А., Клімас А. С. (2013)
Мороз Л. В. - Особливості перебігу цитокін-індукованої анемії при хронічному гепатиті С, Кириченко Д. Ф., Семанів М. В., Грішило М. С. (2013)
Гур'єв С. О. - Остеосинтез у постраждалих з інфекційними ускладненнями політравми, Танасієнко П. В. (2013)
Демчук Г. В. - Порівняльна оцінка антибіотикотерапії негоспітальної пневмонії в умовах міської клінічної та центральної районної лікарень (2013)
Дмитренко С. В. - Перспективи застосування дерматоскопії при іхтіозі (2013)
Дорошкевич І. О. - Клінічний випадок діагностичного пошуку причини лихоманки невідомого генезу (2013)
Дроненко В. Г. - Реконструктивно-відновне оперативне лікування стомованих хворих з колоректальною патологією (2013)
Запорожан С. Й. - Медикаментозна терапія у хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами (2013)
Канзюба А. І. - Внутрішній остеосинтез при переломах вертлюжної западини, Климовицький В. Г., Канзюба М. А. (2013)
Кондратюк М. О. - Лептин крові у хворих з хронічною серцевою недостатністю, Радченко О. М. (2013)
Климовицький В. Г. - Хірургічна тактика при переломах шийки стегнової кістки у осіб молодого віку, Канзюба А. І., Канзюба М. А., Хачатрян С. С. (2013)
Мантак Г. І. - Особливості клінічного перебігу вірусних діарей у дітей (2013)
Дудник В. М. - Клініко-діагностичні критерії гельмінтозів і особливості їх лікування у дітей, Ізюмець О. І., Моравська О. А., Кондратюк Л. М., Демченко М. М., Василик В. С., Чугу Т. В., Крекотень О. М., Корольова Н. Д. (2013)
Константинович Т. В. - "Вегетативний портрет" хворих на бронхіальну астму (2013)
Превар А. П. - Актуальні проблеми пластики грижових воріт передньої черевної стінки (2013)
Руда І. В. - Частота ураженості карієсом фронтальних груп зубів у практично здорових міських підлітків у залежності від віку і статі (2013)
Салдан Ю. Й. - Ганцикловір у комплексному лікуванні хворих з ураженням кон'юнктиви вірусом папіломи людини (2013)
Solyeyko O. V. - The role of the peptic ulcer disease in developing of complicated course of postinfarction cardiosclerosis (2013)
Старинець Н. Г. - Втома у хворих на множинний склероз (2013)
Феджага І. В. - Характеристика больового синдрому в хворих на хронічний панкреатит у період загострення (2013)
Шлапак І. П. - Фактори ризику розвитку госпітальної пневмонії у хворих на правець важкого ступеня, Міщук І. І., Бевз Г. В., Титаренко Н. В. (2013)
Юзвишина О. В. - Вплив антигіпертензивного лікування на показники функціонального стану пацієнтів у хворих з гіпертонічною хворобою і кальцинозом клапанів серця (2013)
Чайка В. Г. - Характеристика динаміки зміни площі запалення слизової оболонки ротової порожнини при лікуванні пацієнтів з повною відсутністю зубів знімними пластинковими протезами з амортизаційними властивостями (2013)
Кривов'яз Ю. О. - Нові підходи щодо ранньої діагностики діабетичної нефропатії у хворих на цукровий діабет 1 типу, Гуріна Н. І., Літвінова С. В., Кравчук Н. І., Кравчук Н. А., Власенко М. В. (2013)
Бойко А. А. - Особливості коморбідних розладів у хворих шизофренією (2013)
Перебендюк Т. В. - Стрептококи групи В як одна із причин розвитку неплідності (2013)
Бойко А. А. - Клініко-психопатологічні порушення у осіб з патологічною залежністю від гри (2013)
Барало Р. П. - Особливості навчання клінічних провізорів в інтернатурі (2013)
Коновалов С. В. - Практично-орієнтоване викладання фізіології у Вінницькому національному медичному університеті: досвід та перспективи (2013)
Коробко О. А. - Використання комп'ютерного тестування як способу контролю знань студентів на клінічній кафедрі (2013)
Курдиш Л. Ф. - Впровадження кейс-методу для підвищення якості викладання розділу "Захворювання слизової оболонки порожнини рота" (2013)
Кутельмах О. І. - Метод лікування генералізованого пародонтиту із застосуванням нанорозмірної композиції "Метроксан" і гелю "Холісал" (2013)
Мостова О. П. - Гігієнічна оцінка соціально- та навчально-значущих аспектів організації повсякденної життєдіяльності учнів 14-17 років, що перебувають в умовах сучасного загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Паламарчук О. В. - Адаптація студентів першого курсу медичного університету до навчання по кредитно-модульній системі на прикладі вивчення предмета "Медична біологія" (2013)
Саволюк С. І. - Значення семінарських занять в системі оцінки ефективності професійної підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю "Хірургія" (2013)
Сергєєв С. В. - Сучасні педагогічні прийоми та інноваційні технології в навчальному процесі у вищому навчальному закладі (2013)
Старжинська О. Л. - Освітня технологія сooperative learning-шлях до формування клінічного мислення у студентів-медиків (2013)
Шевчук Т. І. - Особливості викладання медичної паразитології в рамках професійної медичної підготовки майбутніх лікарів (2013)
Бородій О. М. - Фактори ризику негативної динаміки якості життя хворих на фоні модифікуючої перебіг множинного склерозу терапії, Костюченко А. В., Сергейчук О. В., Титаренко Н. В., Клименко Л. Д. (2013)
Браткова О. Ю. - Дослідження санітарно-гігієнічних умов перебування сучасних підлітків у домашніх та шкільних приміщеннях (2013)
Кульчицька О. М. - Вплив соціально-економічних чинників та способу життя на формування синдрому подразненого кишечника (2013)
Лебідь Л. В. - Ефективність стаціонарного етапу лікування хворих на туберкульоз легень, Кіреєв І. В., Ляшенко О. О. (2013)
Нагайчук В. І. - Рівні надання медичної допомоги обпеченим та її об'єм в умовах пілотного проекту (2013)
Турна Є. Ю. - Оцінка динаміки показників психофізіологічного профілю і якості життя пацієнтів з артеріальною гіпертензією, що перенесли ішемічний інсульт, на фоні різних варіантів комбінованої антигіпертензивної терапії, Крючкова О. М. (2013)
Шевчук В. І. - Структура та рівень інвалідності внаслідок хронічного обструктивного захворювання легень і бронхіальної астми серед працездатного населення Вінницької області, Забур'янова В. Ю., Вернигородська М. В. (2013)
Бабич Л. В. - Вікові, статеві та конституціональні особливості структур головного мозку здорового населення (огляд літератури) (2013)
Волощук Н. І. - Флавоноїди та ізофлавоноїди в лікуванні запальних захворювань (2013)
Гичка С. Г. - Морфологічні і клінічні ознаки прогресування хронічного вірусного гепатиту, Каблукова О. К., Пентюк Н. О. (2013)
Король Т. М. - Морфогенетичні особливості фетоплацентарної недостатності (ФПН) при деяких захворюваннях у вагітних жінок (2013)
Костюк О. Г. - Сучасні тенденції у лікуванні поверхневого раку сечового міхура (огляд літератури), Мохамад Ю. А. Хамшарі, Безкоровайний О. Е. (2013)
Наліжитий А. А. - Огляд напрямків вивчення процесів, пов'язаних з ендотеліальною дисфункцією при хронічних захворюваннях шкіри, Бондар С. А. (2013)
Пилипонова В. В. - Популяційні, вікові, статеві та конституціональні особливості показників кардіоінтервалографії в нормі та при патологічних станах (2013)
Слепченко Н. C. - Паління та кардіопульмональна патологія: вплив на виникнення, перебіг та прогноз (2013)
Теклюк С. В. - Сучасний стан психо-соціальної реабілітації пацієнтів із хронічними психічними захворюваннями (2013)
Тихолаз В. О. - Стан вивчення морфо-, гістогенезу та топографії структур стовбура мозку в пренатальному періоді онтогенезу людини (2013)
Кланца О. П. - Микола Іванович Пирогов і формування вищої медичної освіти в Росії в першій половині XIX століття (2013)
Титул, зміст (2013)
Шановні читачі (2013)
Лопина Т. А. - Европейский радиологический конгресс 2013 года, Черноусов Я. И. (2013)
Іщук Ю. В. - Удосконалення знань спеціалістів з радіології. Європейська школа радіології. Galen's Course 2013 (2013)
Спіженко Н. Ю. - Лікування хворих на рак підшлункової залози з використанням радіохірургічного комплексу "CYBERKNIFE G4", Чеботарьова Т. І., Лисак В. І., Бурик В. М., Полях О. С., Лещенко Ю. М., Шараєвський О. А., Ярмак О. Г., Карнаухова А. О. (2013)
Потрахов Н. Н. - Диагностические возможности микрофокусной рентгенографии (2013)
Югов В. К. - Ознаки нормального стану прямої кишки та структур, що її оточують у жінок за даними комп'ютерно-томографічного дослідження (2013)
Урина Л. К. - Возрастные особенности развития бугристости большеберцовой кости на современном этапе, норма и патология, Миронова Ю. А. (2013)
Мечев Д. С. - Рак передміхурової залози: роль методів ядерної медицини в діагностиці та лікуванні, Щербіна О. В. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського