Кочмарський В. З. - Кінетика кристалізації CaCO3. Квазірівноважна модель (2010)
Мамченко А. В. - Дефторирование воды титановым и алюминиевыми коагулянтами, Герасименко Н. Г., Пахарь Т. А. (2010)
Смалько М. А. - Повышение эффективности эксплуатации ТМО АЭС на основе создания единой комплексной системы автоматического и лабораторного контроля их водно-химического режима с возможностью прогнозирования развития событий и экспертной системой, Добровольская И. Ю., Михайловский В. Л. (2010)
Стендер П. В. - Опыт применения принципа isd для повішения производительности двухступенчатой обратноосмотической установки, Поляков В. Р., Козлов П. В., Одиноких Т. П. (2010)
Косогіна І. В. - Закономірності комплексної коагуляційної та окисної обробки стічних вод з регенерацією осадів водоочищення, Астрелін І. М., Кухар А. О. (2010)
Андрусишина І. М. - Порівняльний аналіз застосування методів ААС та АЕС-ІЗП при визначенні хімічних елементів у воді різного призначення, Лампека О. Г, Голуб І. О. (2010)
Статюха Г. О. - Деякі аспекти розробки методології проектування схем промислового водоспоживання, Шахновський А. М., Єжовський Я., Єжовська А., Квітка О. О. (2010)
Запольський А. К. - Фізико-хімічна теорія коагуляційного очищення води. Вплив різних факторів на процес (Повідомлення 2) (2012)
Чарний Д. В. - Досвід застосування біологічного методу очистки багатокомпонентних підземних вод (2012)
Бальбухов К. С. - Экологическая и гигиеническая оценка качества производственных сточных вод и открытых водоемов в промышленном городе с использованием метода биотестирования, Капранов С. В. (2012)
Садова Ю. М. - Використання методів деструкції активнго мулу в біохімічному очищенні стічних вод, Дичко А. О. (2012)
Концевой А. Л. - Аналіз статики і динаміки обміну іонів різного заряду, Концевой С. А., Таргонська О. О. (2012)
Нестер А. А. - Масоперенос у фільтрах з неоднорідним завантаженням, Демчик С. В. (2012)
Мокиенко А. В. - Гигиенические и медико-экологические аспекты применения хлора как средства обеззараживания воды. (Анонс монографии), Петренко Н. Ф., Гоженко А. И. (2012)
Булах І. С. - Методологічні проблеми визначення критеріїв особистісного зростання людини в онтогенезі (2018)
Бондаревська І. О. - Психологический анализ доверия освещению проблем мигрантов новостными медиа, Михайленко В. О. (2018)
Долинська Л. В. - Психологічні закономірності становлення процесу самовдосконалення у системі сімейно-ціннісних орієнтацій, Пенькова О. І. (2018)
Донець С. І. - Духовний розвиток особистості у кризі входження у дорослість (теоретичний аналіз питання) (2018)
Лелюх-Степанчук О. О. - Гендернi особливостi розвитку емоцiйного iнтелекту особистостi (2018)
Поліщук Д. С. - Становлення та розвиток самостійності як психологічна проблема (2018)
Саламова К. - Роль национально-духовных ценностей в процессе формирования семьи, Kеримова C. (2018)
Шевчишена О. В. - Моніторинг якості шкільної освіти: проблеми та перспективи впровадження (2018)
Чернякова Г. А. - Теоретичні підходи до вивчення проблеми особливостей впливу батьківських копінг-стратегій на становлення особистості дитини (2018)
Чорна І. М. - Ергономіка структури психотерапевтичної бесіди, Чорний М. М. (2018)
Чорна І. М. - Методологія застосування прийомів інтерв’ювання клієнта в психотерапії, Чорний М. М. (2018)
Чорна І. М. - Основні прийоми застосування психотехнологій в психотерапевтичній бесіді, Чорний М. М. (2018)
Богучарова О. І. - Психологічні особливості позитивної Я-концепції вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, Труляєв Р. О. (2018)
Дзюбенко О. А. - Виникнення панічних атак в юнацькому віці як наслідок труднощів соціально-психологічної адаптації особистості (2018)
Девіс Л. А. - Особливості формування позитивного відношення особистості до себе та до інших у закладах інтернатного типу (2018)
Лук’яненко М. М. - Розвиток ціннісної сфери молодшого школяра (2018)
Кормишев М. В. - Психологічні особливості розвитку взаємодії з однолітками в умовах психічної депривації (2018)
Репетій С. Т. - Розвиток духовності у дітей дошкільного віку (2018)
Федоренко Л. П. - Психологічні детермінанти професійного самовизначення старшокласників (2018)
Халько М. С. - Характеристика мотиваційного компоненту навчальної діяльності молодшого школяра (2018)
Хоменко К. В. - Програма психокорекції самоставлення: особливості використання в юнацькому віці (2018)
Галушко Л. Я. - Мотиваційно-глибинні передумови психокорекції у професійній підготовці мабутнього психолога (2018)
Дубініна К. В. - Прокрастинація як проблема психології особистості студента (2018)
Заушнікова М. Ю. - Розвиток емоційно-мотиваційного компонента комунікативної компетентності студентів-логопедів (2018)
Клочек Л. В. - Психологічний супровід системи оптимізації розвитку соціальної справедливості у педагогічній взаємодії (2018)
Колесникова В. Ф. - Соціально-психологічна адаптація до працевлаштування учасників АТО, Чанцева-Коваленко О. М. (2018)
Наумова Ю. С. - Мотивація студентів при освоєнні ієрогліфічної мови (2018)
Поляничко О. М. - Методологія глибинного пізнання в підготовці практичних психологів (2018)
Помилуйко В. Ю. - Комплексна програма розвитку ключових компетентностей дорослих у процесі корпоративного навчання (2018)
Стахова О. О. - Емпатійні здібності як психологічний механізм розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя початкових класів (2018)
Улунова Г. Є. - Особливості психологічної підготовленості як структурного компоненту управлінсько-координаційного аспекту культури професійного спілкування державних службовців (2018)
Мамченко А. В. - Роль рН и солесодержания воды при ее очистке от соединений марганца на сорбенте-катализаторе, Чернова Н. Н. (2012)
Williams T. M. - Обезвреживание биоцидов в промышленной водоподготовке, McGinley H. R., Wood P. L. (2012)
Жукова В. С. - Результати експериментальних досліджень технології очищення стічних вод від сполук азоту з використанням іммобілізованих мікроорганізмів, Саблій Л. А. (2012)
Беляев Н. Н. - К расчету процесса массопереноса в вертикальном отстойнике, Нагорная Е. К. (2012)
Мокиенко А. В. - Гигиенические и медико-экологические аспекты применения диоксида хлора как средства обеззараживания воды (Анонс монографии), Петренко Н. Ф., Гоженко А. И. (2012)
Коновалова В. В. - Розроблення нанофільтраційних мембран з антибактеріальною активністю методом "layer by layer" з використанням гуанідинвмісних полімерів, Побігай Г. А., Бартош С. Г., Бурбан А. Ф., Брюнінг М. Л. (2012)
Орестов Є. О. - Фізико-хімічні основи дії інгібіторів фоулінгу мембран зворотного осмосу та шляхи їхнього оптимального використання, Мітченко Т. Є. (2013)
Саблій Л. А. - Ефективна технологія біологічного очищення висококонцентрованих стічних вод (2013)
Савчина Л. А. - Ефективність регенерації активованого вугілля після тривалого використання у фільтрах доочищення водопровідної води (2013)
Андрусишина І. М. - Еколого-гігієнічний моніторинг перхлоратів у водах різного призначення в Україні (2013)
Капранов С. В. - К вопросу оценки качества питьевой водопроводной воды промышленного города за многолетний период, Кривуца Г. Г. (2013)
Єзловецьва І. С. - Досвід використання основних підходів до оцінки якості природних вод при розробленні спеціальних технологічних прийомів її кондиціювання (2013)
Мосин О. В. - Извлечение тяжелых изотопов дейтерия, трития и кислорода из воды, Игнатов И. (2013)
Title (2011)
Content (2011)
Herath H. S. B. - Copula-based actuarial model for pricing cyber-insurance policies, Herath T. C. (2011)
Huisman R. - Extreme changes in prices of electricity futures, Kilic M. (2011)
Mashayekhi M. - Parametric empirical Bayes estimation of the net premium with right censored data (2011)
Morris R. - Improvements in insurance consumer complaint ratios, Wood G., Pierce B. G. (2011)
Ma Q. - Valuation of takeover targets and the market for corporate control throughout the business cycle, Ukhov A. D. (2011)
Piscopo G. - The impact of longevity risk on annuitization factors in the Italian state defined contribution pension scheme (2011)
Yusop Z. - Risk management efficiency of conventional life insurers and Takaful operators, Radam A., Ismail N., Yakob R. (2011)
Lai L.-H. - The moderating effects of switching costs and inertia on the customer satisfaction-retention link: auto liability insurance service in Taiwan, Liu C.-T., Lin J.-T. (2011)
Krasniqi A. - Legislative disadvantages and their impact on the liberalization scope of insurance industry in Kosovo (2011)
Астрелін І. М. - Теоретичні засади та практичне застосування флотоекстракції: огляд, Обушенко Т. І., Толстопалова Н. М., Таргонська О. О. (2013)
Запольський А. К. - Сучасні уявлення про структуру та електропровідність води, Першина К. Д., Герасимчук А. І., Каздобін К. О. (2013)
Мосин О. В. - Перспективы использования природного фуллеренсодержащего минерала шунгита в водоподготовке, Игнатов И. И. (2013)
Свєтлєйша О. М. - Порівняльне дослідження ефективності різних видів ультрафільтраційних мембран в процесах видалення гумінових речовин з води р. Дніпро, Мітченко Т. Є. (2013)
Сусь М. О. - Розробка промислової технології безпечного знезараження води біоцидом неокисної дії, Мітченко Т. Є., Макарова Н. В. (2013)
Шабловский В. О. - Изучение сорбционной очистки воды от ионов аммония транспортных контейнеров для перевозки рыбы, Тучковская А. В., Василюк С. Л. (2013)
Козир А. В. - Формування виконавської компетентності у магістрантів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки (2018)
Паньків Л. І. - Музичний театр у педагогічному дискурсі (2018)
Полатайко О. М. - Система теорій розуміння та інтерпретації художніх творів у фаховій підготовці майбутніх вчителів мистецького профілю (2018)
Холоденко В. О. - Творча особистість в контексті мистецької освіти (2018)
Клещ А. О. - Домінантна увага музиканта-піаніста як психолого-педагогічна проблема (2018)
Цзюй Жань - Проблема формування творчої особистості вчителя музики в контексті евристичної дидактики (2018)
Чжоу Лянлян - Розвиток творчої індивідуальності як філософська і психолого-педагогічна проблема (2018)
Петрикова О. П. - Навчальний вокальний репертуар як засіб формування фахової компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2018)
Халавчук В. Й. - Диригентська ритміка як основа формування художньо-виконавського апарату студента (2018)
Шенгеля Н. О. - До проблеми формування професіної майстерності студентів у класі естрадного співу (2018)
Мельниченко Д. В. - Розвиток творчої активності майбутніх вчителів музики в процесі фортепіанної підготовки (2018)
Чжу Пен - Особливості реалізації принципу самовиховання у виконавській самопідготовці майбутніх педагогів-музикантів (2018)
Чжоу Геян - Проблема художньої комунікаціїї у фаховій підготовці майбутнього вчителя музики (2018)
Чень Цзяньїн - Зміст комунікативних умінь студентів України та Китаю у вокально-ансамблевій діяльності (2018)
Юань Кай - Діагностика формування виконавської стабільності майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Сунь Сінь - Адаптаційні механізми саморегуляції вольової сфери майбутнього педагога-музиканта у процесі виконавської діяльності (2018)
Ся Цзін - Компонентна структура розвитку співацького голосу студентів засобами візуального моделювання (2018)
Лу Тао - Особистісно-орієнтований підхід як засіб ефективного формування виконавської майстерності майбутніх педагогів-музикантів Китаю (2018)
Гао Десян - Особливості вокально-хорової роботи з мистецькими колективами учнівської молоді (2018)
Ван Цізі - Структурні аспекти формування здібностей майбутнього керівника інструментального ансамблю (2018)
У Ціжуй - Художня емпатія майбутніх учителів музики: проблеми діагностики (2018)
Ян Цзюнь - Діагностичне дослідження сформованості інформаційної культури студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів (2018)
Лю Цзін - Формування когнітивно-рефлексивного компонента вокального слуху підлітків на оцінювально-конструктивному етапі експерименту (2018)
Чжу Чжень - Діагностичний етап формування слухових уявлень студентів у процесі проведення педагогічної практики в школі (2018)
Лю Мяоні - Творчо-виконавський аспект формування вокально-мовленнєвої культури майбутніх учителів музики (2018)
Хоружа О. В. - Інноваційні аспекти формування творчої активності школярів на уроках музичного мистецтвастудентами-практикантами, Косенко І. В. (2018)
Буханєвич В. В. - Цілісність, систематичність та послідовність інструментальної підготовки в навчанні скрипаля-початківця (2018)
Гоголь А. Я. - Вокально-хорове навчання молодших школярів на засадах гедоністичного підходу (2018)
Ду Цзілун - Психолого-педагогічні засади навчання дітей молодшого шкільного віку естрадного співу (2018)
Козачук О. С. - Андрій Родзянко: витоки творчого натхнення (2018)
Лисіна Н. І. - "Золота доба" іспанської музики, Тітович В. І. (2018)
Наші автори (2018)
Бровко М. М. - Сучасні культуротворчі інтерпретації теоретичних модальностей активності мистецтва (2017)
Балабушка В. А. - Народно-побутові традиції сіверян в історії культури України (2017)
Козек М. І. - Передріздвяні та різдвяні свята на буковинській Гуцульщині: традиції та інновації (2017)
Ткач М. М. - Мотиви українських народних звичаїв, вірувань та повір’їв у творчості Тараса Шевченка (2017)
Фарина О. В. - Формування і розвиток греко-католицьких архівних і бібліотечних установ Східної Галичини як провідних наукових осередків для духовенства і світських осіб (1921–1946) (2017)
Щербань А. Л. - Іншокультурні інвазії в орнаментації посуду мешканців лісостепу Лівобережної України початку доби заліза (2017)
Ярош А. В. - Культурна політика України в умовах євроінтеграції (2017)
Білецька О. О. - Міжкультурна компетентність фахівців у галузі міжнародних відносин як складова професійної діяльності (2017)
Данник К. О. - Взаємозв’язки вірменської діаспори з етнічною батьківщиною та роль церкви в культурній життєдіяльності громад (2017)
Фабрика-Процька О. Р. - Діяльність громадсько-культурних лемківських організацій США, Канади та України ХХ століття (2017)
Борисенко Ю. С. - Становлення та розвиток музейних закладів просто неба на українських землях (кінець XIX – 80-ті рр. XX ст.) (2017)
Зараховський О. Є. - Використання нерухомих об’єктів культурної спадщини міста Чигирина як туристично-екскурсійного ресурсу (2017)
Ключко Ю. М. - Проектна діяльність як форма соціальної активності сучасних музеїв (2017)
Руденко С. Б. - Технологія музейницького мистецтва Андре Мальро (2017)
Antonivska M. - Linguocultural aspects of phraseological units translation in the context of international business communication (2017)
Злобін Ю. В. - Українська класична драматургія на сценах сучасних театрів: репертуарна політика (2017)
Поплавський М. М. - Event-менеджмент у індустрії дозвілля (2017)
Сидоровська Є. А. - Дозвіллєва діяльність як чинник формування життя людини в соціокультурному просторі ХХІ ст. (2017)
Трач Ю. В. - Соціокультурна взаємодія в Інтернет-просторі (2017)
Щановні колеги! (2018)
Гетьман В. - Професія як життя: Ольга Матвіївна Авілова (1918 - 2009), Козлик І., Сокур П. (2018)
Свирский А. А. - Причины рецидива релаксации диафрагмы после кардиохирургических операций у детей, Башкевич А. В., Дедович В. В., Махлин А. М., Севковский И. А., Замотин И. Д., Житкова Н. С. (2018)
Заремба В. Р. - Порівняльна характеристика консервативного та хірургічного лікування кільоподібної деформації грудної клітки у дітей, Данилов О. А., Шульга Д. І., Доценко М. О., Курочкін О. С. (2018)
Kapuller V. - Опыт применения торакоскопической симпатэктомии при тяжелых формах ладонного гипергидроза (2018)
Белов А. В. - Двухэтапный остеосинтез двусторонних множественных многофрагментарных переломов ребер у больных с выраженной дыхательной недостаточностью (2018)
Мальований В. В. - Досвід застосування відеоторакоскопії у діагностиці та лікуванні хворих з новоутвореннями середостіння, Війтович Л. Є. (2018)
Сасюк А. І. - Кутометрія груднини та пригруднинних ділянок у діагностиці та лікуванні кільоподібної деформації грудної клітки у дітей, Погорілий В. В., Лойко Є. Є., Конопліцький В. С., Конопліцький Д. В. (2018)
Спахі О. В. - Результати лікування дітей з атрезією стравоходу, Лятуринська О. В., Макарова М. О. (2018)
Боднар О. Б. - Ілеостома та резекція термінального відділу клубової кишки у дітей: способи хірургічного лікування та заходи реабілітації, Ватаманеску Л. І., Бочаров А. В., Хащук В. С., Боднар Б. М., Хома М. В. (2018)
Лосєв О. О. - Досвід лікування дітей із магнітами шлунково-кишкового тракту, Мельниченко М. Г., Діланян І. Р., Лосєва К. О., Антонюк В. В., Матвійчук Л. П., Правосудов С. В., Правосудов О. С., Белєстов І. С., Ткаченко Л. П., Гаврилишен Н. Р. (2018)
Русак П. С. - Мініінвазивні технології у лікуванні абсцесів черевної порожнини у дітей (2018)
Переяслов А. А. - Можливості ультрасонографії у діагностиці мальротації кишок: власні спостереження та огляд літератури, Борова-Галай О. Є., Никифорук О. М. (2018)
Аксельров М. А. - Хорошая фиксация троакара: так ли это необходимо при эндоскопических операциях?, Комаров А. П., Горохов П. А., Столяр А. В., Емельянова В. А., Кокоталкин А. А., Сатывалдаев М. Н., Сергиенко Т. В., Мальчевский В. А. (2018)
Ксьонз І. В. - Шляхи покращення лікування гіпоспадії з використанням сучасних гемостатичних матеріалів, Волошин О. М., Максименко О. С. (2018)
Шевчук Д. В. - Мініінвазивні оперативні втручання на нижніх сечових шляхах у лікуванні нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей (2018)
Конопліцький В. С. - Аналіз захворюваності на гідронефроз серед дітей Вінницької області, Михальчук Т. І., Димчина Ю. А., Гаврилюк А. В. (2018)
Шульга О. В. - Консервативне лікування повздовжньої плоскостопості у дітей, Данилов О. А., Горелик В. В. (2018)
Спахі О. В. - Зміни рівнів мікроциркуляції при впливі змінного магнітного поля протягом комплексного лікування гнійних ран у дітей, Пахольчук О. П. (2018)
Аверин В. И. - Экстрофия мочевого пузыря: современное состояние проблемы (обзор литературы), Кандратьева О. В., Забаровский А. В., Сташков А. К. (2018)
Веселий С. В. - Випадок ідіопатичного хілоперитонеума у підлітка, Юдін О. І., Убоженок М. Д. (2018)
Маліщук В. Д. - Випадок синдрому Хінмана у дитини віком 7 років, Овсійчук Т. П., Комаровський С. В., Гаврилюк Ф. О., Ласкавий Б. О. (2018)
Матеріали наукового симпозіуму з міжнародною участю "Сучасні проблеми торакальної хірургії", 04 -05 жовтня 2018 р., м. Київ (2018)
Правила подачі та оформлення статей (2018)
Поплавська А. В. - Інститут гостинності в умовах глобалізаційних процесів (2018)
Вишотравка Л. І. - Сценічний доробок Тетяни Боровик у контексті розвитку українського балетного театру останньої чверті ХХ – початку ХХІ століть (2018)
Козек М. І. - Великодні свята на буковинській Гуцульщині: традиції та обряди (2018)
Оборська С. В. - Декоративно-художні особливості оформлення сільського житла Наддніпрянщини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Пономаренко Ю. В. - Гармонія в сучасній хореографії (2018)
Сізова Н. С. - Концертно-музичне життя Вінниці першої третини ХХ століття (2018)
Біюнь Джан - Традиції та інновації в китайському живописі "хуа-няо" кінця ХХ – початку ХХІ століть у творчості Хе Шуйфа (2018)
Пожарська О. Ю. - Фестивалі циркового мистецтва як форма культурної взаємодії (2018)
Гардабхадзе І. А. - Синтез елементів етнокультур у дизайні сучасного одягу, Друзенко А. В. (2018)
Михайлова Р. Д. - Стиль одягу та його роль у формуванні іміджу, Костюченко О. В. (2018)
Гурбанська А. І. - Знак, символ, міф у творчості Тараса Шевченка: культурологічний аспект (2018)
Антонівська М. - Міжкультурна компетентність перекладача в умовах інтеграційних процесів міжнародної діяльності (2018)
Лисинюк М. В. - Мова як об’єкт гуманітарного пізнання (2018)
Ключко Ю. М. - Розвиток музеології в умовах соціально-культурних трансформацій музею (2018)
Поплавський М. М. - Управлінський потенціал мережевих іміджевих технологій (2018)
Семчинський К. В. - Культурно-ціннісний вимір пост-конфліктного примирення на Донбасі (2018)
Трач Ю. В. - Віртуалізація освіти як явище сучасної культури (2018)
Chaikovska О. - Мodernization of it education in Ukraine: problems and perspectives in social – cultural sphere, Tolmach М., Ovezgeldyyev А. (2018)
Title (2011)
Content (2011)
Kozmenko O. - Formalization of the "risk” category during the realization of reinsurance operations on the basis of the economic and mathematical apparatus, Kuzmenko O. (2011)
Selen J. - Wage and compemsation inequality, Stahlberg A.-C. (2011)
Gustafsson J. - A strategic decision-making model executing the use test under Solvency II (2011)
Gupta S. D. - On market value of liability and life insurance securitization (2011)
Estany M. G. - A logistic regression approach to estimating customer profit loss due to lapses in insurance, Perez-Marin A. M., Alcaniz M. (2011)
Ibiwoye A. - Analyzing the cost of minimum guarantee in mandatory capitalized pension system: a Nigerian example, Adesona T. A. (2011)
Eckles D. L. - The effects of competition, crisis, and regulation on efficiency in insurance markets: evidence from the Thai non-life insurance industry, Saardchom N., Powell L. S. (2011)
Martel M. - Modelling dependence between risk profiles through the Farlie-Gumbel-Morgenstern family in the compound Poisson-Lindley risk model, Hernandez A., Vazquez Polo F. J. (2011)
Konoplina Y. - The basic principles of state social insurance system, Kozmenko O. (2011)
Benjelloun H. - The evolution of risk diversification (2011)
Milunovich G. - Do equity market correlations really change over time? The case of the US and Asia-Pacific markets (2011)
Title (2011)
Content (2011)
Parente S. T. - Development of a Medical Productivity Index for health insurance beneficiaries (2011)
Cocozza R. - Embedded option in pension funds: the case of conditional indexation policy, Gallo A., Xella G. (2011)
Gupta S. D. - Market value of insurance liability and life insurance securitization in a CDO framework (2011)
De Angelis P. - Optimal reinsurance programs for a portfolio of life annuities, D'Ortona N. E., Marcarelli G. (2011)
Huber S. - Moral hazard, insurers' non-performance and the captive alternative, Gruber M., Bank M. (2011)
D’Amato V. - Population heterogeneity in defined contribution pension schemes, Piscopo G., Russolillo M. (2011)
Sehhat S. - Effective factors in corporate demand for insurance: empirical evidence from Iran, Kalyani V. N. (2011)
Василюк Т. А. - Організаційно-творча діяльність Івано-Франківського обласного українського музично-драматичного театру імені І. Франка на початку становлення незалежності україни (1991–1998 рр.) (2017)
Дубина М. М. - Особливості сценарної майстерності В. Земляка (2017)
Кукоренчук В. В. - Фотографія як доказ нашого існування, Вдовиченко Н. В. (2017)
Курінна Г. В. - Варіативне проектування конструкції телевізійної драматургії: трансформації фіналу (2017)
Моженко М. В. - Еволюція технологій кольорокорекції в кіно та на ТБ (2017)
Москаленко-Висоцька О. М. - Мистецькі твори української кінодокументалістики (2017)
Пацунов В. П. - Парадокси "словесної дії". Теорія та практика (2017)
Погуца Н. - Сценічний образ українки як відображення становища жінки на зламі XIX–XX століть (2017)
Рязанцев Л. В. - Роль пісні в українському фільмі (2017)
Хлистун О. С. - Оcобливості застосування пластичних та мовних засобів у процесі створення сценічного образу: мистецтвознавчий аналіз методів акторського перевтілення (2017)
Цімох Н. І. - Еволюція жанрів екранних творів (2017)
Бойко О. С. - Література з української народної хореографії: мистецтвознавчий і теоретико-методологічний аспекти (2017)
Бакало Л. К. - Діяльність концертмейстера як чинник формування естетичних поглядів студентів-хореографів (2017)
Горбатова Н. О. - Вплив діяльності керівників провідних ансамблів бальних танців на розвиток сучасної хореографічної освіти в Україні (2017)
Кеба М. Є. - Особливості формування соціальних і конкурсних бальних танців англійського стилю (20–30 рр. ХХ ст.) (2017)
Аксьонов О. Б. - Жанрово-стильові особливості творчості українських композиторів кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Дзюба О. А. - Одарка Бандрівська: творчий портрет видатної української вокалісти (2017)
Добронравова С. А. - Сутність та значення академічного сольного виконання в українській музичній культурі, Шевченко В. В. (2017)
Журба В. В. - Особливості гармонії музичного стилю "bebop" (2017)
Журба Я. О. - Характерні особливості мелодики блюзу (2017)
Коваленко Є. В. - Тенденції розвитку джазового вокально-інструментального виконавства в Україні (2017)
Коресaндович Н. М. - Сучасні методи музичного оформлення занять класичного та народного танцю в діяльності концертмейстера хореографії (2017)
Лігус В. О. - Українське академічне народно-інструментальне виконавство як діалог культур (2017)
Лігус О. М. - Еволюція жанру фортепіанної рапсодії в українській музиці епохи Романтизму (2017)
Магаліс О. В. - Мистецька та педагогічна діяльність С. Павлюченка (2017)
Сахарчук Р. В. - Многоліття в музичній культурі Галичини другої половини XIX – першої половини XX століття (2017)
Вергунова Н. С. - Ізоморфний проектний підхід в архітектури та дизайні (2017)
Гардабхадзе І. А. - Фактори впливу молодіжних субкультур на соціально-комунікативну функцію костюму (2017)
Костюченко О. В. - Візуалізована об’єктивація дизайнерського світосприймання в дизайн-продукті (2017)
Наку А. В. - Категорія стилю у дослідженнях науковців (2017)
Title (2012)
Content (2012)
Li D. - Information precision and its determinants, Li G. G., Li M. (2012)
Korivi S. R. - Uses and abuses of credit default swaps – a critique, Ahmad A. (2012)
Hyatt H. R. - A sufficient statistic approach to disability insurance with application to the United States Social Security Disability Insurance program (2012)
Randall D. - U.S. Medicaid managed care markets: explaining state policy choice variation, Parente S. T. (2012)
Wu X. - On a discrete time risk model with time-delayed claims and a constant dividend barrier, Li S. (2012)
Mashayekhi M. - A note on optimal insurance under ambiguity (2012)
Пшинько А. Н. - Анализ технического состояния водопропускных сооружений на железной дороге Украины, Кравчуновская Т. С., Ковалев В. В., Гродецкая С. М. (2018)
Парусов Е. В. - Особливості кінетики розпаду аустеніту і закономірності формування структури сталі c82dcrv за безперервного охолодження, Губенко С. І., Клименко А. П., Чуйко І. М., Сагура Л. В. (2018)
Дубров Ю. И. - О некорректных задачах психодиагностики (2018)
Волчук В. М. - Математична модель прогнозу якості металу, Штанденко М. С. (2018)
Петровський А. Ф. - Апробація результатів досліджень із розроблення ін'єкційної технології створення протифільтраційних екранів, Борисов О. О., Бабій І. М. (2018)
Селиверстов А. Г. - Разработка технологии восстановления роторных деталей из титановых сплавов методами сварки, Лаухин Д. В. (2018)
Панченко С. П. - Применение программного комплекса "лира" для исследования усилий в передней крестообразной связке, Чабан А. А., Красноперов С. Н., Головаха М. Л. (2018)
Панченко С. П. - Оценка прочности винта используемого для блокирующего интрамедулярного остеосинтеза, Зинькевич Д. А., Яцун Е. В., Головаха М. Л. (2018)
Нечитайло Н. П. - Определение основных факторов, влияющих на биологическое обрастание мембран, Нестерова Е. В., Косюк Е. Н., Решетняк Д. А. (2018)
Bielikov A. S. - Safetyincreasing during elimination of consequences of damages and option of the most efficient technique to carry out the given operation, Kreknin K. A., Stekhna P. M., Shevchenko A. V. (2018)
Єгорова В. С. - Традиційний український посуд та його застосування у житловому приміщенні українців, Коногова М. А. (2018)
Белоконь А. И. - Анализ значимости заинтересованных сторон проекта, Маланчий С. А., Антоненко С. В., Коцюба Т. В., Алкубалайт Т. А. Д. (2018)
Повар М. О. - Історико-культурні та стильові особливості громадських будівель в роботах студентів наома 1960-1980-Х років, Давидов А. М. (2018)
Шкурупій М. Ю. - Сучасні концепції розвитку річкових яхтових комплексів, як поліфункціонального об'єкта (2018)
Вихідні дані (2018)
Москаленко-Висоцька О. М. - Фільм-портрет в українській кінодокументалістиці (2018)
Петренко С. І. - Шаблонний відеомонтаж як ознака інформаційної телепрограми (2018)
Погуца Н. М. - Еволюція сценічного образу українки в театральному мистецтві початку XX століття (2018)
Рязанцев Л. В. - Роль внутрішньокадрової музики в кінофільмі (2018)
Смоляк О. С. - Традиційна складова символізму Леся Курбаса (на матеріалі гаївок з села Старий Скалат Підволочиського району Тернопільської області) (2018)
Совгира Т. І. - Використання технічних можливостей візуального мистецтва в сценічному просторі (2018)
Сокол О. В. - Творчий всесвіт кінематографу Т. В. Левчука періоду хрущовської "відлиги" (2018)
Хлистун О. С. - Категоріальний апарат дослідження феномену сценічного перевтілення актора (2018)
Шиленко Л. А. - Прийоми сценографічного рішення в постановках опери-феєрії Віталія Кирейка "Лісова пісня" (2018)
Вакуленко О. М. - Особливості сценічної бальної хореографії в музично-драматичних виставах (2018)
Горбатова Н. О. - Бальні танці в контексті хореографічної освіти в Україні (1970–1980-ті рр.) (2018)
Єфанова С. О. - Вплив західноєвропейської хореографічної культури на формування салонних танців в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.), Бакало Л. К. (2018)
Павлюк Т. С. - Специфіка теорії та практики бальної хореографії (XV – XVIІ ст.) (2018)
Тимчула А. В. - Народні танці бойків у календарній та родинно-побутовій обрядовості (2018)
Іванов О. К. - Еволюція композиторсько-виконавського стилю в гітарному мистецтві (2018)
Іванова В. Л. - Композитор Євген Магаліф: біографічний і творчий екскурс (2018)
Лігус. О. М. - Проблема жанру в музикознавчих дослідженнях ХХ–ХХІ ст., Лігус В. О. (2018)
Макаренко Л. П. - Аспекти фольклорної симфонізації в оркестровій творчості Лева Колодуба на основі аналізу камерного циклу "Сім українських народних пісень" (2018)
Небога О. Г. - Київська школа сольного співу середини ХХ століття як феномен європейського вокального виконавства (2018)
Симеонова Ю. В. - Оперно-симфонічний диригент Костянтин Симеонов. Життєвий і творчий шлях (2018)
Винокур О. М. - Волинський етнічний костюм у формотворенні української моди (2018)
Михайлова Р. Д. - Тема та образ в дизайнерській діяльності Тео Возіанова, Коропенко М. В. (2018)
Мiненко О. А. - Антична зачіска в історико-художньому контексті еволюції моди (2018)
Момчилова А. Г. - Науково-теоретичні засади дослідження гриму в мистецьких практиках (2018)
Удріс-Бородавко Н. С. - Колаж у формуванні національної моделі графічного дизайну України ХХІ століття (2018)
Попенюк Ю. А. - Сюжет "Різдво Христове" в українському мистецтві середньовіччя: іконографія та символіка образу (2018)
Турчак Л. І. - Україна на Венеціанських бієнале (2018)
Title (2012)
Content (2012)
Beckman J. - Institutional holdings changes and corporate voluntary disclosure, Moussa F. K., Nguyen L., Ngo A. D. (2012)
Okura M. - An economic model of simultaneous purchasing of both an insurable asset and insurance coverage (2012)
Kohli R. K. - Day-of-the-week effect and January effect examined in gold and silver metals (2012)
Diz E. - Applying a Markov model to a plan of social health provisions, Query J. T. (2012)
Kozmenko O. - Securitization of bank assets and insurance liabilities on the basis of the stock market potential, Pakhnenko O. (2012)
Title, content (2018)
Bondarenko O. - Development of a model for the estimation of financial processes in logistic systems at industrial enterprises, Palyvoda O., Kyrylenko О. (2018)
Markov O. - Improving the quality of forgings based on upsetting the workpieces with concave facets, Zlygoriev V., Gerasimenko O., Hrudkina N., Shevtsov S. (2018)
Shinsky O. - Principles of construction and identification of a multilevel system for monitoring parameters of technological cycle of casting, Shalevska I., Kaliuzhnyi P., Shinsky V., Lysenko T., Shevchuk T., Sliusarev V., Pohrebach Ie., Kolomiitsev S. (2018)
Pysmennyi S. - Development of complex-structure ore deposits by means of chamber systems under conditions of the Kryvyi Rih iron ore field, Brovko D., Shwager N., Kasatkina I., Paraniuk D., Serdiuk O. (2018)
Boyko A. - Application of the new structural solutions in the seeders for precision sowing as a resource saving direction, Popyk P., Gerasymchuk I., Bannyi О., Gerasymchuk N. (2018)
Veliev F. - Influence of elastic characteristics of raw cotton on the mechanics of feed rollers in the cleaners from large impurities, Sailov R. (2018)
Nuriyev M. - Development of methods to control quality of the structure of cross-wound packages, Seydaliyev I. (2018)
Kondratiev A. - Stabilization of physical-mechanical characteristics of honeycomb filler based on the adjustment of technological techniques for its fabrication, Prontsevych О. (2018)
Abstract and References (2018)
Title, content (2018)
Polyakova M. - Combined method for scanned documents images segmentation using sequential extraction of regions, Ishchenko A., Volkova N., Pavlov O. (2018)
Lytvyn V. - Development of the linguometric method for automatic identification of the author of text content based on statistical analysis of language diversity coefficients, Vysotska V., Pukach P., Nytrebych Z., Demkiv І., Kovalchuk R., Huzyk N. (2018)
Dobrorodnia H. - Development of an approach to mathematical description of imbalance in methabolic processes for its application in the medical diagnostic information system, Vуsotska O., Georgiyants M., Balym Yu., Rak L., Kolesnikova O., Levykin V., Dovnar O., Nosov K., Porvan A. (2018)
Lemeshko O. - Development of the tensor model of multipath qоe-routing in an infocommunication network with providing the required quality rating, Yevdokymenko M., Naors Y. Anad Alsaleem (2018)
Sychenko V. - Development of an approach to ensure stability of the traction direct current system, Kuznetsov V., Kosariev Ye., Hubskyi P., Belozyorov V., Zaytsev V., Pulin M. (2018)
Konokh I. - Synthesis of the structure for the optimal system of flow treatment of raw materials (2018)
Mamchur D. - Development of the pidneurocontroller to compensate for the impact of damages and degradation of induction motor on operation of the electric drive system, Yatsiuk R. (2018)
Abstract and References (2018)
Бірьова О. Ю. - Слобожанщина: адміністративні й соціальні зміни протягом другої половини XVІІ – першої половини XVІІІ ст. (2018)
Титівець О. О. - Молодіжні організації польських громад Києва в 1914 – 1919 роках (2018)
Лисенко М. С. - Діяльність Волинського товариства хмелярства в роки Першої світової війни (2018)
Козак О. В. - Доброчинний внесок родини Богдана і Варвари Ханенків у розвиток матеріальної і духовної культури українського народу (2018)
Чуткий А. І. - Період Гетьманату: оцінка крізь призму вищої школи (2018)
Севастьянов О. В. - Вивчення розвитку економічного потенціалу та продуктивних сил регіону в науковій спадщині Товариства з вивчення Криму (1922 – 1932) (2018)
Тренкін Ю. В. - Збуто-постачальницькі операції української сільськогосподарської кооперації (1921 – 1928 рр.) (2018)
Харламов М. І. - Особливості роботи короткострокових курсів підвищення кваліфікації пожежних України у 1920 – 1930 роках (2018)
Волошин І. В. - Роль спеціалізованої сільськогосподарської мережі "Добробут" у розвитку м’ясної та м’ясопереробної галузей Української СРР в добу непу (2018)
Довбня О. А. - Репресії проти поляків УСРР/УРСР наприкінці 1920-х – на початку 1950-х рр. у дослідженнях вітчизняних істориків (2018)
Зубченко С. П. - Депортації сталінським режимом народів і представників національних меншин в роки Другої світової війн (2018)
Якуніна К. І. - Становище і діяльність адвентистів сьомого дня у Волинській та Рівненській областях у 1944 – 1953 рр. (2018)
Дороніна Н. В. - Повоєнні роки на філологічному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1945 – 1955 рр.) (2018)
Карасевич О. О. - Становлення в період "відлиги" історичних знань із питань матеріально-технічного і кадрового забезпечення українського села на сторінках "Українського історичного журналу" (2018)
Лазуренко О. Г. - Особисте та приватне життя під прицілом товариських судів Української РСР на початку 1960-х років (2018)
Братусь І. В. - Проблеми інтерпретації історії Києва, Гунька А. М. (2018)
Данилюк І. Ю. - Розвиток музейництва на Прикарпатті 1991 – 2013 років у вітчизняній історіографії (2018)
Коцур В. В. - Національні меншини півдня України в суспільно-політичних процесах початку ХХІ ст. (2018)
Костюк Д. С. - Фактор громадянського суспільства в геополітиці: "Арабська весна" скрізь призму американсько-російського суперництва (2010 – 2013 рр.) (2018)
Лущай В. І. - Формування російської імперської національної політики щодо поляків (2018)
Юшкевич В. В. - Визначення місця оптимального розміщення європейських біженців у проектах американських вчених наприкінці 1930-х років (2018)
Каріков С. А. - Вплив політики курфюрста Моріца Саксонського на події "Князівської війни" (2018)
Вацеба Р. М. - Північні велети у ІХ – Х ст. і формування політичних інституцій Лютицького союзу (2018)
Волканова Н. В. - Матеріальна допомога армії з боку бессарабських аристократів під час російсько-турецької війни 1877 – 1878 рр. (2018)
Ботіка Т. С. - Англійський тред-юніонізм на сторінках російських часописів початку ХХ ст. (2018)
Гуцало C. Є. - Історія створення міжнародних інтеграційних організацій у регіоні Близького Сходу в ХХ – ХХІ ст. (2018)
Дмитрук Я. В. - Умови проходження представниками національних меншин військової служби у збройних силах Польщі в міжвоєнний період (2018)
Mammadov A. A. - Geopolitical interest, mechanisms and its implementation in the Caspian region (2018)
Назaралиев Э. А. - Библиотеки в системе образования в условиях глобализации (2018)
Азизова М. А. - Освободительная борьба в Северо–Восточном Азербайджане в 1812 – 1822 годах (по материалам "Актов Кавказской Археографической Комиссии") (2018)
Алиев А. - Исследование этнографических особенностей грузинских азербайджанцев на основе творчества народных поэтов (2018)
Аманова Б. Т. - Отражение азербайджанской народной музыки в творчестве Али Велиева (2018)
Бесєдіна Г. - Специфіка тлумачення поняття "дискурс" у філософії Мішеля Фуко (2018)
Богданова Н. Г. - Проблема свободи самореалізації людини в інформаційному суспільстві у роботах Й. Масуди (2018)
Грех В. І. - Виховання і формування християнської моралі віруючих на основі церковної драматургії святителя Димитрія (Данила Туптала) (2018)
Гура В. О. - Вплив особи І. В. Каргеля в зміні есхатологічної парадигми євангельсько–баптистського братерства України на початку ХХ століття: від постміленіарізму до диспенсаціоналізму (2018)
Данканіч Р. І. - Проблема співвідношення герменевтики та історизму в філософії Г. Гадамера (2018)
Колотілова Н. А. - Логіка і риторика в теорії суперечки С. І. Поварніна (2018)
Рик М. С. - Символічне розуміння Біблії у творчості Г. Сковороди (2018)
Ніколенко Г. С. - Критерії відкритості та закритості суспільства К. Попера (2018)
Содомора П. - Нативізм у процесі пізнання (переклад діалогу Платона "Менон") (2018)
Стрижачук Ф. В. - Тринітарна історія як джерело для доктрини про Трійцю Юргена Мольтмана (2018)
Кобзєва І. О. - Філософсько-антропологічні виміри калокагатії Середньовіччя (2018)
Бороденко О. В. - Новые мифологии пространства: символизация локального (2018)
Дьяковська Г. О. - Наратив як форма дискурсивної влади (2018)
Захаренко К. - Протидія маніпулятивним впливам (засоби, технології, можливості) (2018)
Ільїна Г. В. - Від естетики бачення до візуальної достовірності: джерела суб’єкт–об’єктної парадигми модерну (2018)
Іщук Н. В. - Духовні тенденції сучасності, значимі для православної громади – койнонії та теодіалогіки (2018)
Коляда В. И. - Методологические аспекты проблемы социализации личности в педагогике, Гребинь С. Н. (2018)
Мелентьева Т. Н. - Труд как социальное явление и процесс, Савченко А. А. (2018)
Михальчук А. О. - Стилі кодування та їх вплив на інтелект людини в контексті сучасного інформаційного суспільства (2018)
Паньків О. В. - Швидкість та миттєвість як провідні характеристики сучасного стилю життя, Саноцька Н. Я. (2018)
Пилипів В. В. - Практики гостинності BelleEpoque: художньо-естетичний вимір (2018)
Рубський В. М. - Конвергентні процеси у релігійних системах поширення світогляду (2018)
Симоненко С. П. - Сакральне як чинник мотивації людської поведінки (2018)
Сислюк Я. Г. - Логіко-філософські особливості теорії пізнання у вітчизняній філософії як специфіка українського менталітету, Тімченко О. П., Пігош М. А. (2018)
Скиртач В. М. - Суб’єкт та Інший у філософсько-клінічному дискурсі, Гонтар В. О. (2018)
Федорова І. І. - Утилітарне як принцип конструювання соціально-культурного простору Античності, Москаленко К. А. (2018)
Шевченко М. І. - Зміна соціокультурної парадигми та її вплив на особливості культурної політики (2018)
Шмиголь М. Ф. - Феномен гуманітарної освіченості: світоглядний контекст (2018)
Ярема Н. С. - Феномен соціальної утопії у суспільно-філософській думці (2018)
Олексенко Р. І. - Філософія ринкових відносин у історико-економічному дискурсі сучасних українських вчених (2018)
Кривітченко О. О. - Репрезентаціоналістське пояснення феноменальних властивостей: інтерналістський та екстерналістський підходи (2018)
Дроботенко М. О. - Дидактичні адаптації освітньої геронтології (2018)
Парфьонова О. І. - Державна освітня політика України в контексті реформування загальної середньої освіти (2018)
Якимчук О. - Ключові суперечності становлення української системи освіти (2018)
Щубелка Н. В. - Стратегічний потенціал освіти як чинника соціально-економічного розвитку (2018)
Кадиевская И. А. - Современные особенности проблемы распространения синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) среди работников сферы образования, Нарядько Г. Я. (2018)
Сімакова Н. М. - Українське законодавство про освіту (становлення в період незалежного розвитку) (2018)
Агафонова Г. С. - Типологізація громадських рад, Сімонян А. В. (2018)
Андрущенко Т. В. - Застосування сучасних методів навчання як інструмент підвищення якості вищої освіти в Україні (2018)
Бевзюк Є. В. - Мова як визначальний чинник етнозберігаючої програми лужичан (2018)
Буряченко О. В. - Інституалізація політичних партій України як чинник формування позитивної репутації (2018)
Велизаде К. Р. - Роль политической системы в формировании политической жизни: социальный философский аспект (2018)
Гіоане І. М. - Світогляд як основна духовна детермінант здійсненні політичного вибору (2018)
Вербицький Б. Д. - Участь Михайла і Богдана Горинів у створенні і розвитку Української Гельсінської Спілки (2018)
Годний С. П. - Лобізм як політична цінність демократичного суспільства (2018)
Григор О. - Гуманітарна освіта як чинник формування загальної культури дипломата-політика (2018)
Демиденко О. І. - Державна стратегія щодо регламентування процесів інтелектуальної міграції: погляд та рекомендації українських науковців (2018)
Деревінський В. Ф. - Енергонезаленість держави в контексті консолідації суспільства (2018)
Ігнатко В. - Ядро європейських цінностей: демократія і свобода (2018)
Клюєнко Е. О. - Політична участь і демократія: основні проблеми міжнародного характеру (2018)
Stebaieva O. V. - An International Perspective on Teaching Italian Language and Culture (2018)
Ладний Ю. А. - Етнополітичні процеси в Україні за часів директорії УНР: історико-політологічні дискурси (2018)
Агапова М. Б. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з соціального забезпечення у процесі фахової підготовки (2018)
Мордовець М. В. - Держава загального добробуту в системі політичних координат сьогодення (2018)
Башманівська Л. А. - Медіаосвіта як важлива складова професіоналізму майбутнього вчителя-словесника, Башманівський В. І. (2018)
Семко В. Л. - Соціальна природа енергії, енергобезпека та енергоефективність як складові процесу консолідації українського суспільства (2018)
Благова Т. О. - Формування професійних компетентностей балетмейстера-педагога у структурі вищої хореографічної освіти: теоретичний аспект (2018)
Сич О. М. - Олігархічний політичний режим і соціальні підстави перманентного революційного процесу в Україні (2018)
Ващенко С. В. - Підготовка студентів юридичних спеціальностей до укладання та тлумачення іншомовних договорів, Мороз М. В. (2018)
Стойко О. М. - Енергоефективні громади як складова енергетичної політики держави (2018)
Власенко О. М. - Проблема громадянських цінностей особистості в контексті зарубіжних концепцій громадянського суспільства (2018)
Ткач Б. А. - Концептуалізація поняття політичної відповідальності в сучасній зарубіжній політології (2018)
Гордієнко О. А. - Запобігання помилкам в учнівських роботах на уроках української мови в 3-4 класах (2018)
Червеняк К. Т. - Інституційне забезпечення державної етнонаціональної політики в Україні (2018)
Грицак Н. Р. - Методичні основи жанрового аналізу художнього твору: ретроспективний огляд (2018)
Балута Т. П. - Розвиток освіти як соціального інституту (2018)
Климова К. Я. - Інтерпретація драматичного літературного твору на занятті зі сценічної мови у ВНЗ (2018)
Шипунов Г. В. - Ідейно-інституційна еволюція КПРС в контексті трансформації політичного режиму СРСР (2018)
Кравченко А. О. - Методичні передумови диференційованого формування англійськомовної лексичної компетентності в читанні майбутніх філологів (2018)
Орлова В. О. - Політичний сенс урядування у країнах ЄС (2018)
Підгурська В. Ю. - Роль фразеологізмів у формуванні культури фахового мовлення майбутніх учителів початкових класів, Голубовська І. В. (2018)
Вєтринський І. М. - Особливості політичних та соціально-економічних процесів у Сирії в ХХ столітті (2018)
Пронтенко К. В. - Вплив занять гирьовим спортом на фізичну підготовленість курсантів військових закладів вищої освіти України, Грибан Г. П., Пронтенко В. В., Гоманюк C. В. (2018)
Сичик К. Б. - Експлікація зростання електоральної підтримки правих популістів в контексті дискурсу міжнародної міграції (на прикладі ФРН) (2018)
Ребуха Л. З. - Структура фундаменталізації підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності (2018)
Мостіпан О. М. - Суспільно-політичні аспекти першої державної історії Японії "Ніхон Сьокі" (2018)
Рибак Т. М. - Розвиток презентаційних умінь співробітників туристичної галузі на заняттях із іноземної мови, Лесь Т. В. (2018)
Сабадан О. О. - Ініціатива "Пояс та Шлях" як новий інструмент зовнішньої політики Китайської Народної Республіки (2018)
Саух П. Ю. - Філософія — освіта — виховання. Трикутник успіху навчально-виховного процесу (2018)
Леванчук І. В. - Геополітична стратегія США на пострадянському просторі: акторно-факторний аналіз (2018)
Федорець В. М. - Антропологічно-ціннісне осмислення феномену Суботи в контексті формування методології і методики розвитку здоров'язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти (2018)
Малкіна Г. М. - Концепції космополітизму в політичному вченні Джузеппе Мадзіні, Попов Г. В. (2018)
Шліхта Г. О. - Класифікація бізнес-процесів в освітніх установах (2018)
Замікула Г. О. - До питання щодо практичної реалізації зовнішньополітичної концепції Ахмета Давутоглу (2018)
Шульга Н. В. - Формування математичної компетентності здобувачів вищої економічної освіти на прикладі використання додатку Open Office Calc, Піддубна Л. В. (2018)
Демчишак Р. Б. - Східний вектор зовнішньої політики Польщі: ідеологічні підвалини та особливості реалізації на сучасному етапі (2018)
Эфендиева А. А. - Политический аспект азербайджано-украинских гуманитарных связей (2018)
Маслак В. І. - Рецензія на монографію: Степанчук Ю. С. "Образ Богдана Хмельницького в новітній українській та зарубіжній історіографії" / Ю. С. Степанчук. – Вінниця: "Меркьюрі – Поділля", 2018. – 572 с. (2018)
Сіленко А. О. - Рецензія на монографію: Шипунов, ГВ., 2018. Ідейно-інституційний розвиток лівих політичних партій: принципи дослідження: монографія, Львів: Простір – М. (2018)
Смолій В. А. - Університет крізь століття (2018)
Завальнюк О. М. - "Нові" й "старі" університети в Україні: науково-освітній потенціал, підготовка кадрів і внесок у національне Відродження 1917-1920 рр. (2018)
Копилов С. А. - Учені-історики Кам’янець-Подільського державного українського університету в період національно-демократичної революції (1918-1921 рр.) (2018)
Головко О. Б. - Участь польського князя Болеслава Першого "Хороброго" у міжкнязівській війні на Русі (літо – осінь 1018 р.) (2018)
Боднарюк Б. М. - Католицькі чернечі ордени доби Розвинутого Середньовіччя: тенденції організаційної стратифікації та початок корпораційної стагнації (2018)
Ліхтей І. М. - Військово-політичне протистояння між чеським королем Пршемислом Отакаром ІІ та німецьким правителем Рудольфом І Габсбургом у 1273-1276 роках (2018)
Хаутала Р. В. - Образ мамлюкских и монгольских правителей в трактатах католических миссионеров и теоретиков крестовых походов второй половины XIII – первой половины XIV веков (2018)
Tęgowski J. - Związek Polski i Litwy – od Krewa do Grunwaldu (2018)
Чухліб Т. В. - "Опікун для усієї України…": назва "Україна" в офіційному дискурсі країн Східної Європи та Малої Азії (кінець XV – перша половина XVII ст.) (2018)
Брехуненко В. А. - Розвідувальна діяльність в Україні Посольського та Розрядного приказів Московської держави (XVI-XVII ст.) (2018)
Юга О. А. - Спроби уряду Речі Посполитої залучення Московської держави до антикримської політики у першій половині 1648 р. (2018)
Станіславський В. В. - Великі візирі Каваноз Ахмед-паша та Морали Дамат Хасан-паша і російсько-турецькі переговори щодо пограбування грецьких купців українськими козаками в 1701 р. (2018)
Матях В. М. - Наратив у просторі сучасного історіописання (2018)
Benyskiewicz K. - Czy Bolesław Chrobry dwukrotnie wyprawiał się przeciwko Jarosławowi Mądremu? Interpretacja 65 rozdziału siódmej księgi Kroniki Thietmara (2018)
Степанков В. С. - Образ Пилявецької битви 1648 року у науковій творчості М. Костомарова й М. Грушевського (2018)
Верстюк В. В. - Формування методологічних засад наукового пошуку М. Костомарова (2018)
Олійник С. В. - Ідея єднання Східної Галичини з Російською імперією в працях М. Погодіна (2018)
Філінюк А. Г. - Проблеми історії та культури Правобережної України в дослідженнях В. Антоновича і П. Чубинського (2018)
Степанчук Ю. С. - Передумови появи сучасного образу Богдана Хмельницького та його особливості в російській історіографії (2018)
Старовойтенко І. М. - Творча спадщина Василя Доманицького в газеті "Рада" (1906-1910 роки) (2018)
Гуменюк А. О. - Стан дослідження розвитку міст Правобережної України в історіографії 60-х рр. ХІХ ст. – 1914 р. (2018)
Маврін О. О. - З історії української археографії: трансформаційні процеси у теорії і методиці археографії в УРСР у 1945-му – 1990-му роках (2018)
Степанков В. В. - Трансформація назви Української держави у свідомості політичної еліти під час революції 1648-1676 рр. (2018)
Слісаренко О. М. - Українське козацтво в операції під Переволочною (червень-липень 1709 року) (2018)
Коляда І. А. - Формування особистості І. Нечуя-Левицького як майбутнього українського національно-культурного діяча: родинне виховання у дитячі та юнацькі роки (2018)
Ляскович Р. С. - Мобілізації чоловічого населення ЗУНР до Української Галицької армії у першій половині 1919 року: організація, проблеми і результати (2018)
Лисенко О. Є. - Протиправні дії радянських військовослужбовців як прояв соціальної девіації у 1944-1945 рр., Хойнацька Л. М. (2018)
Адамовський В. І. - Питання удосконалення процедури реабілітації жертв політичних репресій (2018)
Нечитайло В. В. - Аграрна реформа в Україні наприкінці ХХ – початку ХХІ століття: земельні активи і прорахунки (2018)
Чуткий А. І. - Музей товарознавства Київського комерційного інституту – перша вітчизняна установа економічного профілю (2018)
Адамський В. Р. - Подільський кооперативний з'їзд у контексті революційних процесів весни 1917 року (2018)
Комарніцький О. Б. - Участь студентів Кам'янець-Подільського педагогічного вишу у роботі партійного та комсомольського осередків (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2018)
Федьков О. М. - Світлана Орлик. Фінансова політика російського уряду на окупованих територіях Галичини і Буковини в період першої світової війни (1914-1917 рр.). Монографія. Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 2018. 716 c. (2018)
Боровець І. І. - Життєва правда для нащадків (огляд книги: Бугерчук В.В. історія окремої української родини. Кам’янець-Подільський: ТОВ "Друкарня "Рута", 2017. 564 с.) (2018)
Коротко про авторів (2018)
Title, content (2018)
Teslia I. - Development of the concept and method of building of specified project management methodologies, Yehorchenkov O., Khlevna I., Khlevnyi A. (2018)
Levykin V. - Development of a method for the probabilistic inference of sequences of a business process activities to support the business process management, Сhala O. (2018)
Velychko O. - Comparative assessment of the competence of experts in the field of higher education by different methods, Gordiyenko T., Gaber A. (2018)
Bychenkov V. - Assessment of capabilities of military groupings (forces) based on the functional group "Engage", Koretskyi A., Оksiiuk О., Vialkova V. (2018)
Sukhonos M. - Development of an integration-analytical method for the initiation of construction projects of industrial objects, Shevetovsky V., Grytskov I., Starostina A. (2018)
Tryhuba A. - Examining the effect of production conditions at territorial logistic systems of milk harvesting on the parameters of a fleet of specialized road tanks, Zachko O., Grabovets V., Berladyn O., Pavlova I., Rudynets M. (2018)
Rossolov A. - Assessing the impact of parameters for the last mile logistics system on creation of the added value of goods, Popova N., Kopytkov D., Rossolova H., Zaporozhtseva H. (2018)
Oklander M. - Analysis of technological innovations in digital marketing, Oklander T., Yashkina O., Pedko I., Chaikovska М. (2018)
Abstract and References (2018)
Title, content (2018)
Shutenko O. - Determining the maximally permissible values for the indicators of insulation of sealed entrance bushings with a voltage of 110 kV using the method of minimal risk, Zagaynova A., Serdyukova G. (2018)
Parshukov V. - Development of the simulation model of the interaction of automatic controllers in the control system of the energy complex, Gorbachev V., Kihtev I., Kopitsa V., Irkha V. (2018)
Boyarchuk V. - Results of research into thermal-technical characteristics of solar collector, Korobka S., Babych M., Krygul R. (2018)
Morozyuk L. - Selection of new working fluids for a heat-using compression refrigerating machine with the block "turbine-compressor", Hrudka B., Yuzhakova O. (2018)
Zaykov V. - Analysis of dynamics and prediction of reliability indicators of a cooling thermoelement with the predefined geometry of branches, Mescheryakov V., Zhuravlov Yu., Mescheryakov D. (2018)
Sarip Sarip - Effect of evaporator-condenser diameter ratio (d/D) on thermal performance of the tapering heat pipe with various heat sources, Sudjito Soeparman, Lilis Yuliati, Moch. Agus Choiron (2018)
Nikolsky V. - Research into the impact of structural features of combustion chamber in energy-technological units on their operational efficiency, Oliynyk O., Ved V., Pugach А., Turluev R., Alieksandrov О., Kosarev V. (2018)
Dony Perdana - The role of fatty acid structure in various pure vegetable oils on flame characteristics and stability behavior for industrial furnace, Wardana I. N. G., Lilis Yuliati, Nurkholis Hamidi (2018)
Golub G. - Experimental study into the influence of straw content in fuel on parameters of generator gas, Kukharets S., Tsyvenkova N., Yarosh Ya., Chuba V. (2018)
Abstract and References (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Shakila B. - Semi-monthly effect in stock returns: new evidence from Bombay Stock Exchange, Pinto P., Hawaldar I. T. (2017)
Fang H. - The adjustment speeds of short-run real estate investment trust (REIT) and corresponding stock returns in the USA and Australia, Lee Y.-H., Lee J.-S., Chen W.-J. (2017)
Berduygina O. N. - Investment capacity of the economy during the implementation of projects of public-private partnership, Vlasov A. I., Kuzmin E. A. (2017)
Nhan D. T. T. - The prestige of stock exchanges and corporate cash holding in transition economies: a study on Vietnamese listed firms, Vu N. M., Ha P., Pavelkova D. (2017)
Pontoh W. - Market reaction and fundamental signal in Indonesia (2017)
Sareewiwatthana P. - Tests of quantitative investing strategies of famous investors: case of Thailand, Janin P. (2017)
Naicker M. - The impact of the deferred tax adjustment on the Economic Value Added (EVA) measure (2017)
Yuk J. H. - The effects of the International Financial Reporting Standards (IFRS) adoption on earnings quality: evidence from Korea, Leem W. B. (2017)
Ilchenko S. - Investment attractiveness of the port industry in crisis conditions, Glushko G. (2017)
Chiang Y.-C. - Foreign ownership and firm-level stock return volatility in Taiwan, Chan M.-H. (2017)
Menounos G. - The role of high-yield bonds in strategic asset allocation over the Great Recession, Alexiou C., Vogiazas S. (2017)
Filbeck G. - Evaluating the performance of the Motley Fool`s Stock Advisor™, Lyon A., Zhao X. (2017)
Adeyeye P. O. - How financial liberalization impacts stock market volatility in Africa: evidence from Nigeria, Aluko O. A., Fapetu O., Migiro S. O. (2017)
Ліщук В. - Регулювання природних монополій: теорія, механізм реалізації та сучасні тенденції, Ліщук М., Московчук А. (2018)
Стрішенець О. - Інституціональна економічна теорія: науково-теоретичні передумови зародження (німецька історична школа), Галянт С. (2018)
Фісуненко Н. - Оцінювання ринку інвестиційних ресурсів у галузі будівництва (2018)
Зось-Кіор М. - Удосконалення державно-управлінської практики засобами кар’єрного консалтингу (2018)
Полінкевич О. - Оцінювання персоналу машинобудівних корпорацій України та Польщі, Лещук В. (2018)
Кривенко Н. - Розвиток міжнародної економічної інтеграції (2018)
Makara O. - Innovataive Enterprice Development on the Basis of Process, Socialand Competent Corporate Governance, Mialkovska V. (2018)
Рудь Н. - Систематизація методичних підходів щодо оцінювання ефективності інноваційних проектів (2018)
Платонов А. - Концептуальні засади використання системи збалансованих показників як джерела підвищення ефективності міжнародних вантажних перевезень (2018)
Рудик Н. - Розвиток альтернативних напрямів бюджетування як способу маркетингового управління (2018)
Ліпич Л. - Активізація лідерського потенціалу за різних умов діяльності комунальних підприємств, Янковська Л., Хілуха О., Кушнір М., Волинець І. (2018)
Лазарєва О. - Інноваційний характер розвитку сучасного землеустрою (2018)
Полінкевич О. - Оцінювання готовності машинобудівних підприємств до запровадження соціальної відповідальності бізнесу в Україні (2018)
Mokhniuk A. - The Impact of Monetary and Non-Monetary Factors of Motivation on Employee Productivity, Yushchyshyna L. (2018)
Захарченко В. - Особливості формування й реалізації пакету економічних реформ в Україні та її регіонах (2018)
Поліщук В. - Регулювання механізмів екологізації економіки за допомогою реалізації екологічного оподаткування (2018)
Матвійчук Н. - Загрози енергетичній безпеці України (2018)
Федосенко Л. - Критерии внешней долговой нагрузки государства: методический аспект, Иванова Т. (2018)
Стащук О. - Фінансова безпека акціонерних товариств: історико-аналітичний аспект (2018)
Проць Н. - Кліматична безпека: сутність та необхідність фінансового забезпечення (2018)
Карлін М. - Проблеми й перспективи використання "зелених" фінансів територіальними громадами: світовий досвід та Україна (2018)
Syschuk A. - Formation and Development of the European Union Monetary and Financial Mechanism of Anti-Crisis Regulation, Teteruk O. (2018)
Букало Н. - Консолідація фінансової звітності: реалії та перспективи (2018)
Тоцька О. - Аналіз доходів від магістерських освітніх програм СНУ імені Лесі Українки за допомогою ABC-методу (2018)
Надрага В. - Рецензія на монографію В. П. Звонаря "Соціальна відповідальність як соціоекономічний феномен: теорія та українські реалії" (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Kozhukhіvska R. - Methods of assessment of efficiency of creating regional innovative clusters for dynamic development of economics, Parubok N., Petrenko N., Podzihun S., Udovenko I. (2017)
Wardhana R. - The mediating role of growth opportunity in good corporate governance-stock return relationship, Tjahjadi B., Permatasari Y. (2017)
Blahun I. - Simulative model for evaluation of investment processes in the regions of Ukraine, Dmytryshyn L., Leshuk H. (2017)
Tretiak D. - Analysis of Ukrainian life insurance market and its tendencies (2017)
Kannaiah D. - Exchange rate intervention and trade openness on the global economy with reference to Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS) countries, Murty T. N. (2017)
Ostapiuk N. - Economic security in investment projects management: convergence of accounting mechanisms, Karmaza O., Kurylo M., Timchenko G. (2017)
Mozumder S. - Do coherent risk measures identify assets risk profiles similarly? Evidence from international futures markets, Kabir M. H., Dempsey M. (2017)
Ismiyanti F. - Does Employee Stock Ownership Plan matter? An empirical note, Mahadwartha P. A. (2017)
Kumaraswamy S. - Why do financial services companies pay dividend? Evidence from Qatar Stock Exchange, Aktan B., Al Halwachi Z. H. (2017)
Shkolnyk I. - Investor compensation fund: an optimal size for countries with developed stock markets and Ukraine, Bondarenko E., Ostapenko M. (2017)
Богданець-Білоскаленко Н. І. - Формування літературної компетентності студентів у процесі вивчення дисципліни "Дитяча література" (2015)
Боднар Н. М. - Корекційна робота із запобігання дисграфії в дітей молодшого шкільного віку (2015)
Бойчев І. І. - Чинники професійної успішності майбутнього музиканта-педагога як виконавця (2015)
Бухнієва О. А. - Діяльність аспірантури в напрямі підготовки здобувачів до інноваційної діяльності у закладах вищої освіти (2015)
Васильєва О. А. - Педагогічна кар’єра в контексті самореалізації викладача (2015)
Вінжега Л. Л. - Адаптивне корекційно-розвивальне середовище як домінанта реалізації інклюзивного підходу до дітей з особливими освітніми потребами (2015)
Гаращенко Л. В. - Модернізація змісту програмового супроводження навчальних дисциплін у процесі фахової підготовки бакалаврів дошкільної освіти (2015)
Глазкова І. Я. - Пізнавальний бар’єр як засіб активізації навчальної діяльності майбутніх учителів-філологів (2015)
Глущук С. В. - Лінгводидактична модель навчання учнів 5-7 класів самостійної роботи з розвитку орфографічної компетентності (2015)
Граматик Н. В. - Формування екологічної компетентності – складової фахової підготовки вихователів дошкільних закладів освіти (2015)
Демченко О. М. - Зарубіжний досвід у вдосконаленні вмінь майбутніх фахівців морського транспорту спілкуватися іноземною мовою (2015)
Жорняк Б. Є. - Система роботи з музично обдарованими дітьми (2015)
Замашкіна О. Д. - Соціалізація дітей-сиріт в умовах закладів інтернатного типу засобами соціально-педагогічної діяльності фахівця (2015)
Звєкова В. К. - Шляхи формування у вищій школі здатності фахівця до організації дозвілля дітей з обмеженими можливостями (2015)
Іванова Д. Г. - Сучасні тенденції розвитку полікультурної освіти у вищій школі України (2015)
Кириліва В. О. - Структурна своєрідність професійної підготовки студентів у зарубіжних вишах (2015)
Кічук Н. В. - Розвивальне середовище дошкільного закладу освіти як чинник продуктивної професійної діяльності логопеда (2015)
Коваленко О. М. - Формування навичок працевлаштування студентів університетів як напрям розвитку британської іншомовної освіти (2015)
Кожухар Ж. В. - Дидактичні умови формування науково-пізнавальної компетентності майбутніх учителів інформатики (2015)
Кравець С. Г. - Удосконалення професійної майстерності педагога у контексті психопедагогіки (2015)
Кравченко Ю. О. - Про інтерактивні методики викладання і вивчення іноземної мови (2015)
Кудінова О. І. - Пареміологічний підхід до навчання латинської мови у вишах (2015)
Мазоха І. С. - Психологічні особливості навчального стресу студентів (2015)
Маніта В. О. - Інтерактивні підходи до організації вчителем проектної діяльності молодших школярів у позааудиторний час (2015)
Мельник І. М. - Індивідуальний стиль учителя і педагогічна взаємодія: теоретичний аспект (2015)
Мізюк В. А. - Про один із підходів до комп’ютерного тестування навчальних досягнень студентів, Коваленко О. В. (2015)
Мустафа О. І. - Саморефлексія навчальної діяльності першокласника як педагогічна проблема (2015)
Павлиш Т. Г. - До проблеми професійної мобільності викладача коледжу (2015)
Пастир І. В. - Розвивально-творчий потенціал експериментальної деформаці (2015)
Пенькова С. Д. - Мовленнєва культура майбутніх фахівців дошкільної освіти як основа професійної самореалізації (2015)
Пріма Д. А. - Ділова гра як інноваційний метод навчання й правового розвитку майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Пріма Р. М. - Проектні технології активізації професійної мобільності майбутнього фахівця початкової освіти (2015)
Радкіна В. Ф. - Зміст самостійної роботи студента-філолога в контексті комунікативної компетенції (2015)
Савченко О. Я. - Компетентнісний підхід як ресурс інноваційного розвитку шкільної освіти (2015)
Свєтік М. І. - Диференціальна діагностика дітей зі стертою формою дизартрії (2015)
Стасюк Л. П. - Сухомлинський В. О. про домінанти виховання дітей дошкільного віку у сім’ї (2015)
Улятовська Є. А. - Науковий статус понять "компетенція" і "компетентність" у системі вищої освіти (2015)
Фурдуй С. Б. - Соціально-педагогічний супровід соціалізації студентів – вимушених переселенців (2015)
Цокур О. С. - Подготовка современного учителя-европейца в системе университетского образования Франции (2015)
Чиж С. Г. - Інтелектуальна гра як засіб мотивації старшокласників до вивчення англійської мови (2015)
Чубук Р. В. - Формування готовності майбутнього соціального працівника до професійної діяльності (2015)
Відомості про авторів (2015)
Бирко Н. М. - Ролі сучасного педагога в освітньому просторі (2018)
Дубровіна І. В. - Організація методичної роботи в освітніх установах з розвитку творчого потенціалу педагогів-вихователів, Мельніченко А. В. (2018)
Лі Хан - Характеристика структурної організації творчої педагогічної позиції майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2018)
Мацнєва О. А. - Особливості професійної діяльності сучасного викладача англійської мови як непрофільної дисципліни (2018)
Хлібкевич С. Б. - Дослідницька компетентність майбутнього вчителя фізичної культури як педагогічна проблема (2018)
Яблонська Т. М. - Методики, форми і засоби впровадження мультиплікативної парадигми в ході професійного становлення майбутніх магістрів-філологів (2018)
Попельнюх О. І. - Формування вчителя-гуманіста в історії вітчизняної освіти ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. (2018)
Внукова О. М. - Забезпечення ситуації успіху студентів як прояв педагогічної майстерності викладача (2018)
Гузій Н. В. - Змістові орієнтири підготовки фахівців у галузі педагогіки дозвілля у ракурсі компетентнісного підходу, Тадеуш О. М. (2018)
Даниско О. В. - Формування професійних компетенцій майбутніх учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання (2018)
Лазарєв М. О. - Особливості і компоненти евристичної освіти у професійній підготовці майбутнього педагога, Лазарєва О. М. (2018)
Онищук С. О. - Педагогічні умови підготовки майбутніх економістів до здорового способу життя засобами спортивно-масової роботи (2018)
Рожелюк І. Я. - Результати експерименту з формування готовності майбутніх викладачів іноземної мови до моніторингової діяльності (2018)
Рубцова С. В. - Потенціал формування у студентів галузі цивільної інженерії активних методів навчання для англомовної лексичної компетентності у читанні (2018)
Скріннік Є. О. - Умови активізації професійно-особистісного самовдосконалення викладачів фізичного виховання у вищій медичній школі (2018)
Соловей Л. В. - Організаційно-функціональні характеристики процесу формування ключових компетентостей майбутніх учителів природничих дисциплін (2018)
Ся Цзін - Зміст методики розвитку співацького голосу у студентів педагогічних університетів засобами візуального моделювання (2018)
Юник Д. Г. - Якісне сприйняття музичної інформації студентами-піаністами як основа її запам`ятовування в процесі підготовки до прилюдних виступів, Юник Т. І. (2018)
Яо Ямін - Основні компетентності самоорганізації навчального простору майбутнього викладача-музиканта в процесі вокальної підготовки (методичний аспект) (2018)
Булгаков В. П. - Окремі методичні аспекти вивчення геоморфологічної складової природного середовища в основній школі, Баштова М. О. (2018)
Гопка О. М. - Критерії, показники та рівні сформованості творчого потенціалу учнів-вокалістів (2018)
Жáра Г. І. - Специфіка процесів старіння, емоційного інтелекту та стану здоров`я вчителів різних спеціальностей (2018)
Иванченко Е. А. - Преемственность музыкального воспитания в системе детский сад – начальная школа (2018)
Камінська В. Л. - Особливості навчання дошкільників двомовної комунікації (2018)
Костікова І. І. - Професійна самореалізація педагога у процесі інтерактивного навчання учнів англійської мови (2018)
Cмольникова Г. В. - Особливості інноваційної діяльності в закладах дошкільної освіти, Семененко А. А. (2018)
Суходольская-Кулешова О. В. - Единство родительской педагогики и эстетической культуры учителя – основа педагогической поддержки родителей, Симчич М. Д. (2018)
Reikin V. - Capitals Amnesty: International Experience and Deshadowing Prospects for Ukraine (2018)
Бикова А. - Стратегічні пріоритети економічного розвитку Російської Федерації: мобілізаційна модель, глобальні виклики (2018)
Ліпич Л. - Структура фінансових ресурсів недержавних пенсійних фондів в Україні та їх аналіз, Теслюк С. (2018)
Марців Т. - Сутність та складові частини соціоеколого-економічної безпеки лісових господарств (2018)
Стрішенець О. - Податкове регулювання конкуренції на регіональних ринках житлової нерухомості України, Скрипчук П., Павлов К., Шевчук І. (2018)
Лігоненко Л. - Сучасний стан та проблеми бізнес-планування в Україні (2018)
Ліпич Л. - Перспективи розвитку мобільної реклами (2018)
Стрішенець О. - Аналітичний огляд фінансової стійкості підприємства (2018)
Шворак А. - Особливості впровадження та регулювання ринку земель в Україні (2018)
Поліщук В. - Фінансове стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів природокористування регіону, Іщук Л. (2018)
Карлін М. - Територіально-приватне партнерство як засіб убезпечення підприємств від фінансово-екологічних ризиків (2018)
Сучек С. - Екологічне оподаткування: європейський досвід та перспективи його застосування в українських реаліях (2018)
Садовська І. - Проблемні аспекти впровадження методу обліку витрат на якість за моделлю "Попередження, оцінки та втрат" на будівельних підприємствах, Мартинюк Н., Нагірська К. (2018)
Черчик Л. - Статистичне дослідження експорту деревини в Українi, Бегун С. (2018)
Вихідні дані (2018)
Вихідні дані (2017)
Бушанський В. В. - Поняття "гра", "роль" та "ідентичність" у сучасній етнополітології (2018)
Бортнікова А. В. - Міське самоврядування на Волині ХV–ХVІ ст. у наукових дослідженнях ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Гoцуляк В. М. - Проблеми інтерпретації української суспільно-політичної думки XVII-XVIII ст. (2018)
Кукуруз О. В. - Теоретико-методологічні підходи до дослідження взаємодії політики і права: сучасний український дискурс (2018)
Бокоч Ю. М. - Сучасні теоретико-методологічні засади дослідження політичної комунікації (2018)
Гнатко М. М. - Політична міфологія в контексті виборчих політичних технологій (2018)
Гіоане І. М. - Проблема політичного вибору в контексті сучасного політичного дискурсу (2018)
Кабанцева І. А. - Громадянське суспільство Словаччини: корупція як чинник активізації (2018)
Каракасіді О. Ф. - Децентралізація державної влади і державного управління як специфічні умови збереження цілісності системи влади, єдності Української держави (2018)
Печерський П. М. - Соціальна довіра як основа політичної відповідальності публічної влади (2018)
Демартино А. П. - Напередодні анексіЇ Криму: рушійні сили агресивного зовнішньополітичного курсу Російської федерації (2018)
Калініченко Б. М. - Особливості здійснення контрпропаганди в умовах гібридної війни (2018)
Радченко Л. М. - Альтерглобалізм та антиглобалізм: сутність і вплив на розвиток глобалізації (2018)
Наші автори (2018)
Акімова-Терновска М. П. - Значення та роль оздоровчої гімнастики для населення України (2018)
Андрійчук О. Я. - Комплексна фізична реабілітація хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (огляд літератури) (2018)
Антоненко С. А. - Організація відбору кандидатів на службу та формувнихання професійних знань під час навчання ВНЗ правоохоронних органах України, Бадьора С. М., Лаврентьєв О. М. (2018)
Безкопильний О. О. - Характеристика структури готовності майбутніх учителів фізичної культури до здоров`язбережувальної діяльності в основній школі, Поліщук О. Л., Матусевич А. М. (2018)
Бурдаєв К. В. - Морфологічні особливості дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху, Гвоздак А. П. (2018)
Волков Л. В. - Особливості фізичної підготовленості та фізичного розвитку борців вільного стиля при навчанні на різних етапах багаторічної спортивної підготовки, Захарків С. Й., Семенюшко О. І. (2018)
Ганчар О. І. - Стан узагальненого рейтингу досягнень найсильніших команд плавців на Чемпіонатах Європи з водних видів спорту з 1926 до 2016 роки (I-II-III етапи), Ганчар І. Л. (2018)
Гуртова Т. В. - Корекція функціонального стану студентів спеціальних медичних груп, хворих на ожиріння, в процесі фізичного виховання, Король О. С., Осінчук В. В., Фестрига С. В. (2018)
Дорошенко Е. Ю. - Фактори міграції в контексті впливу на результативність змагальної діяльності кваліфікованих футболістів, Соболь Е. О. (2018)
Жарова І. О. - Методи фізичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (огляд літератури) (2018)
Імас Є. В. - Теоретико-методичні засади екологічної освіти у сфері фізичної культури і спорту, Футорний С. М., Циганенко О. І., Маслова О. В. (2018)
Осадчая О. И. Футорный С. М. - Неблагоприятные экологические факторы как причина оксидантного стресса спортсменов-велосипедистов любителей, Шматова Е. А., Шматова Е. Р. (2018)
Палатний А. - Основні напрями діяльності організаційних структур із греко-римської боротьби в Україні (2018)
Путро Л. М. - Особливості класифікації імуномодуляторів та їх біологічна активність (огляд спеціальної літератури), Котко Д. М., Гончарук Н. Л. (2018)
Розторгуй М. С. - Собливості зародження та розвитку армспорту в структурі адаптивного спорту, Куклишин І. В. (2018)
Седляр Ю. В. - Оперативная диагностика больших движений при реабилитации больных церебральным параличом с І-ІІІ уровнем моторного развития, Чухловина В. В. (2018)
Стадник В. В. - Розвиток рухової активності студентів засобами бадмінтону у позааудиторних заняттях, Булатов О. В., Світлик В. В., Куспиш О. В, Зубрицький Я. Я. (2018)
Хіменес Х. Р. - Адаптивний спорт у системі цінностей сучасного українського суспільства, Задорожна О. Р. (2018)
Хрипач А. Г. - Інноваційні засади процесу формування навичок здорового способу життя у студентів закладів вищої освіти, Гулей К. С., Зелікова Т. І., Незгода С. П. (2018)
Чжао Дун. - Шляхи підвищення ефективності спеціальної силової підготовки спортсменів у веслуванні академічному з використанням спеціальних тренажерів (2018)
Афанасьева Е. С. - О классах Соболева с критическим показателемs, Рязанов В. И., Салимов Р. Р. (2017)
Грушковская В. В. - Безградиентные алгоритмы управления для планирования движения с обходом препятствий (2017)
Gutlyanskii V. Ya. - On the Dirichlet problem for quasilinear Poisson equations, Nesmelova O. V., Ryazanov V. I. (2017)
Дмитришин И. С. - Синхронизация угловых скоростей идентичных твердых тел (2017)
Дзюба М. В. - Про наближене розв'язання матричного алгебраїчного рівняння Ріккаті методом найменших квадратів (2017)
Евгеньева Е. А. - Равномерная оценка семейства энергетических функций для квазилинейных параболических уравнений с сингулярными граничными данными (2017)
Жоголева Н. В. - Анализ вторых гармоник локализованных SH волн в анизотропном слое между анизотропными полупространствами при проскальзывающем контакте материалов, Шевченко В. П. (2017)
Жоголева Н. В. - Синхронизация колебаний связанных осцилляторов Ван дер Поля, Щербак В. Ф. (2017)
Лимарь А. А. - Об уточнении условий устойчивости колебаний мембраны, разделяющей идеальные жидкости в прямоугольном канале с жесткими основаниями, Кононов Ю. Н. (2017)
Новиков О. А. - Приближение интегралов Пуассона линейными методами, Ровенская О. Г., Козаченко Ю. В. (2017)
Осіпчук Т. М. - Деякі зауваження про системи куль, які створюють тінь в точці (2017)
Ryazanov V. I. - On the boundary behavior of conjugate harmonic functions (2017)
Сапунов С. В. - О направленном перемещении графоходного автомата без компаса на бесконечной цепи (2017)
Чуйко С. М. - Нелинейная периодическая задача для уравнения Дюффинга в критическом случае, Несмелова О. В., Сысоев Д. В. (2017)
Чуйко С. М. - Оператор Гріна матричної інтегрально-диференціальної крайової задачі, Чуйко О. С., Чечетенко В. О. (2017)
Кичмаренко О. Д. - Построение аппроксимации множества достижимости для линейных задач управления, Платонова Е. В. (2017)
Title (2015)
Contents (2015)
Tseng K.-C. - The aftermath of financial crisis and the great recession and what to do about them (2015)
Adjei-Frimpong K. - Efficiency and productivity change in the banking industry: empirical evidence from New Zealand banks, Gan C., Ying L., Hu B., Cohen D. (2015)
Zhang Q. - Global financial crisis effects on volatility spillover between Mainland China and Hong Kong stock markets, Jaffry S. (2015)
Masala G. - Electricity load modeling: an application to Italian market, Marica S. (2015)
Jatmiko D. P. - The relationship between return, price to earnings ratio, price to book value ratio, size and beta in different data period (2015)
Jun D. - A dynamic hedging model based on conditional higher moments (2015)
Chagwiza W. - Managing liquidity buffer through core liquidity portfolio, Garira W., Moyo S. (2015)
Yakob R. - The relative efficiency of investment management of life insurers and takaful operators, Yusop Z., Radam A., Ismail N. (2015)
Garanina T. - Liquidity, cash conversion cycle and financial performance: case of Russian companies, Petrova O. (2015)
Al-Amri K. - Conservatism and corporate cash holdings: a risk prospective, Al-Busaidi M., Akguc S. (2015)
Nuradi T. E. - An approach on workforce number, investment, and project number on investment realization as indicators of development progress, Fatimah P. L. R. (2015)
Bulsara H. P. - An exploratory study of consumer demeanor towards financial investment, Desai H. A., Miniaoui H. (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Weigand R. A. - A tale of two banking systems: the performance of U.S. and European banks in the 21st century (2015)
Mahonye N. - Aid dynamics in selected SADC countries, Zengeni T. (2015)
Spilioti S. - The relationship between the government debt and GDP growth: evidence of the Euro area countries (2015)
Aye G. C. - Does oil price uncertainty matter for stock returns in South Africa? (2015)
Fu Y.-F. - Fund size effect from the viewpoint of fund families – evidence from Taiwan, Liu H.-C. (2015)
Tang V. T. - Does learning by importing, self selection of markets and financial innovation matter for exporting firms in special economic zones? (2015)
Huang P. - Do screening approaches matter in mutual fund investments?, Liao Y.-C., Ni Y. (2015)
Mbonigaba J. - Does the increase in foreign investments in HIV/AIDS interventions reduce out-of-pocket expenditure (OOPE) on health care in Africa?, Gow J. (2015)
Hooi S. E. - Dividend policy and share price volatility, Albaity M., Ibrahimy A. I. (2015)
Doorasamy M. - Identifying environmental and economic benefits of cleaner production in a manufacturing company: a case study of a paper and pulp manufacturing company in KwaZulu-Natal (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Choi H.-S. - Culture and chief executive officer forced turnover (2015)
Dalika N. - Sentiment and returns: an analysis of investor sentiment in the South African market, Seetharam Y. (2015)
Braga M. D. - Risk parity versus other μ-free strategies: a comparison in a triple view (2015)
Makhubela T. - Period in trading and sources of funding in South African micro enterprises, Nyapfungwe B., Nyapfungwe S. (2015)
Huang S. Y. - Growth opportunity and risk: empirical investigation on earnings management decision, Chung Y.-H., Chiu A.-A., Chen Y.-C. (2015)
Ramrathan D. - Influence of information technology on the finance function: evidence from case studies, Sibanda M. (2015)
Bae C.-H. - The effect of audit report lag and management discretionary report lag on analyst forecasts: evidence from Korea, Woo Y.-S. (2015)
Sulaiman L. A. - Effect of dividend decision on stock price changes: further Nigerian evidence, Migiro S. O. (2015)
Alshatti A. S. - The effect of credit risk management on financial performance of the Jordanian commercial banks (2015)
Edoun E. I. - Analysis of external debt investment in Africa and its implication on development (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Zhang Q. - High frequency volatility spillover effect based on the Shanghai-Hong Kong Stock Connect Program, Jaffy S. (2015)
Lian Y.-M. - The volatility structure of oil futures market returns: an empirical investigation, Liao S.-L. (2015)
Dutta A. - Measuring long-run security price performance: a review, Dutta P. (2015)
Humpe A. - Temporary stock market bubbles: further evidence from Germany, Zakrewski M. (2015)
Kim J. - How do financial constraint and distress measures compare?, Park J. L. (2015)
Arrigoni S. - Does managing an SRI fund cost more? Evidence from the European financial market, Lanzavecchia A. (2015)
Polyzos S. - Banking crises and contagion: why worry about taxation, output and the cost of capital?, Samitas A. (2015)
Lai H.-C. - Mutual fund managers' behavior in derivatives: evidence from Taiwan (2015)
Hruza F. - Public sector organization financial ratios` recent development as a matter of financial innovation (2015)
Ngalawa H. - Tariff cuts, capital mobility and income responses in Malawi (2015)
Содержание (2012)
Nemchenko K. - Standing second sound wave in many-layer systems, Rogova S. (2012)
Сивоконь В. Е. - Динамические фазовые переходы в двумерном электронном кристалле и двумерной гелиевой пленке, Наседкин К. А. (2012)
Degtiarov I. A. - Liquid 3He–4He mixture phase diagram in restricted geometry, Sokolov S. S. (2012)
Khan N. A. - Excess conductivity of Cu0.5Tl0.5Ba2Ca3Cu4–yZnyO12–δ superconductors, Hasnain S.M. (2012)
Монарха В. Ю. - Нарушение логарифмического хода релаксации намагниченности ВТСП с сильными центрами пиннинга, Тимофеев В. П., Шабло А. А. (2012)
Коверя В. П. - Токовые состояния двухсвязного сверхпроводника с двумя точечными контактами, Кревсун А. В., Бондаренко С. И., Левченко Н. М. (2012)
Prokhorov V. G. - Magnetic proximity effect in Pr0.5Ca0.5MnO3/La0.7Sr0.3MnO3 bilayered films, Kaminsky G. G., Flis V. S., Kim J. M., Eom T. W., Park J. S., Lee Y. P., Svetchnikov V. L. (2012)
Вальков В. И. - Особенности формирования магнитоупорядоченных фаз при анионном и катионном замещениях в системах MnFeAsyP1–y и Mn2–xFexAs0,5P0,5, Головчан А. В., Szymczak H., Дьяконов В. П. (2012)
Стахира И. М. - Структура, намагниченность и низкотемпературный импедансный отклик поликристаллов InSe, интеркалированных никелем, Товстюк Н. К., Фоменко В. Л., Григорчак И. И., Борысюк А. К., Середюк Б. А. (2012)
Цзян Ю. Н. - Низкотемпературный минимум сопротивления гранулированных дырочно-допированных кобальтитов, Дзюба М. О., Шевченко О. Г., Хирный В. Ф. (2012)
Светлов В. Н. - Влияние больших пластических деформаций на низкотемпературный пик термоэдс и электросопротивление поликристаллической меди, Соловьев А. Л., Степанов В. Б. (2012)
Bagatskii M. I. - Low-temperature heat capacity of fullerite C60-doped with deuteromethane, Sumarokov V. V., Dolbin A. V., Sundqvist B. (2012)
Krivchikov A. I. - The thermal conductivity of polyamorphous state of solid monohydroxyl alcohols, Korolyuk O. A., Sharapova I. V. (2012)
Исаев Н. В. - Микроструктура и низкотемпературная пластическая деформация сплава Al–Li, Забродин П. А., Спусканюк В. З., Давиденко А. А., Пустовалов В. В., Фоменко В.С., Брауде И. С. (2012)
Гай-Нижник П. - Українська революція та державотворення: до питання щодо періодизації та хронології національно-визвольної боротьби початку ХХ ст. (2018)
Пивовар С. - Берестейський мирний договір з погляду історичної ретроспективи (2018)
Калакура О. - Повчальні уроки Центральної Ради для етнополітичного консенсусу в Україні (2018)
Чупрій Л. - Пoлiтичнi тa coцiaльнi iдeї М. Гpушeвcькoгo (2018)
Срібняк І. - "Несемо ми хрест… в терновім вінку колючих дротів…” (інтерновані вояки-українці в таборі Стшалково, Польща, у 1922 – 1923 рр. ) (2018)
Саган Г. - Українська діаспора в Китаї: історія та сучасні тенденції становлення (2018)
Salata O. - Information confrontation of nazi Germany and the USSR in historiography (2018)
Ramač J. - Osnovni pravci, težnje i dileme u kulturno-prosvetnom i nacionalnom životu Rusina u Jugoslaviji (1945 – 1970) (2018)
Мудрак М. - Культурна діяльність української діаспори в Сербії (1991 р. — початок XXI ст. ) (2018)
Нікітін Ю. - Міські спільноти Лівобережної України у період модернізації другої половини ХІХ ст. (2018)
Петасюк О. - Українські кооператори у першому складі генерального секретаріату: до біографічного портретa (2018)
Cидоренко. А. - Постать М. Омеляновича-Павленка в контексті української революції 1917 – 1921 рр. (2018)
Уткін О. - Вища аграрна школа української еміграції (1922 – 1935 рр.) (2018)
Шаповал А. - Участь українських вчених у збірнику на пошану академіка О. І. Соболевського (за епістолярними матеріалами) (2018)
Довбня О. - Депортації населення України (1920-ті — початок 1950-х рр.): історіографічний аспект (2018)
Будзар М. - Погляд очевидця: 900-річний ювілей Хрещення Русі у Києві у листі Петра Васильчикова до Григорія Ґалаґана (2018)
Цеунов І. - Суспільно-політична діяльність Хведора Вовка крізь призму доносу Василя Веледницького (2018)
Бонь О. - Захоплення більшовиками Києва у січні 1918 року очима українських гуманітаріїв: ego-документи (2018)
Ковальов Є. - Федевич К. К., Федевич К. І. За віру, царя і кобзаря. Малоросійські монархісти і український національний рух (1905 – 1917 роки) (2018)
Renkas J. - Laborism as a basis for the creation of monetary unions (2015)
Анісімов В. В. - Комерційні банки в умовах анексії Криму Російською Федерацією (2015)
Anisimov V. V. - Commercial banks under annexation of the Crimea Russian Federation (2015)
Grizoglazov D. V. - The possible impact of fiscal decentralization on economic growth in Ukraine (2015)
Далгич К. В. - Напрями вдосконалення банківської системи України (2015)
Dalgic K. V. - Directions Of Improvement Of The Banking System Of Ukraine (2015)
Другов О. О. - Реструктуризація банківської системи України: сучасний стан та перспективи, Прийма О. В. (2015)
Druhov O. O. - Restructuring of the banking system of Ukraine: current state and prospects, Pryima O. V. (2015)
Кравчук І. С. - Економіко-правовий аналіз деривативів (2015)
Kravchuk I. S. - Еconomic and law analysis of derivatives (2015)
Лебідь О. В. - Визначення рівня ефективності валютних операцій банків, Чорнобай А. С. (2015)
Lebid O. V. - The valuation of bank’s currency operations efficiency level, Chоrnobai A. S. (2015)
Міщенко В. І. - Трансформація кількісної теорії грошей та її використання в діяльності центральних банків, Льон І. М. (2015)
Mishchenko V. I. - The transformation of the quantity theory of money and its use in central banking (2015)
Nagaichuk N. G. - Financial conglomerates: signs of identification, peculiarities of formation and regulation in Ukraine, Tkachenko I. V. (2015)
Шаповал О. А. - Оптимізація ресурсної бази банківського споживчого кредитування (2015)
Shapoval O. A. - The optimisation of funding base of banking consumer lending (2015)
Цистан І. В. - Використання інвестиційного потенціалу банків, як важлива передумова розвитку економіки України (2015)
Tsystan I. V. - Investment banks potential use as important precondition for development of economy of Ukraine (2015)
Khutorna M. E. - Inflation targeting in Ukraine: preconditions, challenges and prospects, Bartosh O. M. (2015)
Григоревська О. О. - Проблеми формування основних засобів у системі бухгалтерського обліку фінансових установ, Хмара Ю. В. (2015)
Hryhorevska O. O. - Problems of formation in the main accounting of financial institutions, Hmara J. V. (2015)
Долбнєва Д. В. - Необхідність та перспективи утвердження аудиту ефективності як форми державного фінансового контролю в Україні (2015)
Dolbneva D. V. - The necessity and prospects of adoption of the effectiveness audit as a form of the state financial control in Ukraine (2015)
Лютова Г. М. - Особливості відображення доходів кредитних спілок у фінансовій звітності, їх визнання та класифікація, Мельник М. С. (2015)
Lyutova A. M. - Peculiarities of reflecting the income of credit unions in the financial statements, it’s recognition and classification, Melnyk Melnyk, M. S. (2015)
Шымчык-Мадей К. - Cистема внутреннего контроля и контроль в информационной системе бухгалтерского учета, Мадей Я. (2015)
Szymczyk-Madej K. - The internal control system and other controls in accounting information system (2015)
Балан О. С. - Особливості моніторингу в інвестиційних проектах з виробництва біопалива, Котляр О. А. (2015)
Balan A. S. - Features monitoring of investment projects for the production of biofuels, Kotlyar E. A. (2015)
Вдовенко Л. О. - Управління капіталом – основа ефективності функціонування підприємств аграрної сфери, Черненко Д. С., Кельман О. В. (2015)
Vdovenko L. O. - Capital management - the basis of effectiveness enterprises of agricultural sphere, Chernenko D. S., Kelman O. V. (2015)
Бобровська Н. В. - Формування фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств Жовтневого району Миколаївської області, Грицевська О. А., Сухорукова В. В. (2015)
Bobrovska N. V. - Formation of financial results of agricultural enterprises of the Zhovtnevoe area of Mykolaiv region, Hrytsevska O. A., Sukhorukova V. V. (2015)
Гордуновський О. М. - Сутність та форми економічної свободи та її особливості в Україні (2015)
Gordunovsky O. M. - Nature and forms of economic freedom and its peculiarities in Ukraine (2015)
Литвинов А. І. - Управління ризиками та страхування в системі відтворення і сталого розвитку сільськогосподарського підприємства (2015)
Litvinov A. I. - Risk management and insurance in the system of reproduction and sustainable development of the agricultural enterprise (2015)
Рубцова Н. М. - Сучасний стан ринку медичного страхування в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Чкан І. О. (2015)
Rubtsova N. M. - Modern status market of medical insurance in Ukraine: problems and prospects of development, Chkan I. O. (2015)
Третяк Н. М. - Формування оптимальної структури фінансування інноваційного розвитку підприємства, Нагайчук Н. Г. (2015)
Tretyak N. M. - Formation of optimal structure financing of innovative enterprises, Nagaichuk N. G. (2015)
Хаустова К. М. - Інвестиційно-інноваційна стратегія підприємства та підходи до її класифікації (2015)
Khaustova K. M. - Investment and innovation strategy of enterprise and approaches to its classification (2015)
До уваги авторів! (2015)
Акімова Л. М. - Становлення системи економічної безпеки держави в Україні: сутність, рівні, складники (2018)
Баштанник А. Г. - Реалізація влади в системах публічного адміністрування: постановка проблеми (2018)
Новак А. Н. - Феномен корупції в системі публічного управління: сучасний зміст та методологічні засади дослідження (2018)
Онуфрієнко О. В. - Специфіка термінології досліджень з публічного управління: системний підхід (2018)
Рудік О. М. - Реформа державного управління як основоположний складник інтеграційних процесів в ЄС (2018)
Гаврилов М. І. - Види електронного голосування як інструменту публічного управління (2018)
Кузьменко В. - Конституційно-правові та технологічні засади державної політики у сфері становлення та розвитку електронної демократії в Україні, М. Кузьменко М. Ю. (2018)
Мерзляк А.В. - Загальнообов'язкове державне соціальне страхування в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку, Бубнов А. О. (2018)
Олешко О. М. - Комплексний управлінський підхід до вирішення проблеми конфлікту інтересів на державній службі (2018)
Титаренко О. М. - Актуальні аспекти підготовки публічних службовців України до професійної діяльності в умовах інформаційних і кібернетичних загроз (2018)
Базавлук Н. Ю. - Трансформація національної системи управління розвитком регіонів: теоретико-методологічні засади, Рагімов Ф. В. (2018)
Бобровська О. Ю - Ресурсна теорія в проекції на розвиток територіальних громад (2018)
Серьогіна Н. К. - Кадрові технології як ефективний засіб соціально-економічного розвитку держави, Виноградова Н. Л. (2018)
Тарасенко Т. М. - Відповідальність депутатів місцевих рад в Україні: в контексті розвитку місцевої та регіональної демократії (2018)
Шпекторенко І. В. - Функції та принципи управління у трансформації соціально-професійного статусу посадової особи місцевого самоврядування в Україні (2018)
Title (2016)
Contents (2016)
Edmunds J. C. - Business implications of the falling cost of electricity, Winrich C. (2016)
Kamala P. N. - Evolution of decision usefulness of sustainability reports (2016)
Kamala P. N. - Reliability of corporate environmental reports produced by listed South African companies (2016)
Mutero J. - Operational challenges faced by smallholder farmers: a case of Ethekwini Metropolitan in South Africa, Munapo E., Seaketso P. (2016)
Maune A. - The Talmud and corporate citizenship (2016)
Coleman A. - Disposal of obsolete computers framework to reduce environmental effect of disposed computer materials in higher institutions of learning in Africa (2016)
Gumede V. - Educational reforms and curriculum transformation in post-apartheid South Africa, Biyase M. (2016)
Govender J. P. - The influence of green marketing on consumer purchase behavior, Govender T. L. (2016)
Justino M. V. - Role of external environmental factors in the failure of small enterprises in Angola, Tengeh R. K. (2016)
Asoba S. N. - Analysis of start-up challenges of African immigrant-owned businesses in selected craft markets in Cape Town, Tengeh R. K. (2016)
Seeletse S. M. - Foremost causes of high academic turnover rate at some South African universities, Thabane J. L. (2016)
Seeletse S. M. - Effecting effective and efficient research service strategy for statistical support in Sefako Makgatho Health Sciences University, Mokgwabone K. T. (2016)
Seeletse S. M. - Crowdsourcing benefits in postgraduate project supervision: Sefako Makgatho Health Sciences University statistics and computer science case study, Ndobe T. V., Dandadzi T. A., Hungwe T. (2016)
Neneh B. N. - Market orientation and performance: the contingency role of external environment (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Dhliwayo S. - Export experience and financial performance of small and medium enterprises (2016)
Ngcobo R. - Analysis of economic transformation intervention in South Africa - the CA charter, Ladzani W. (2016)
Moloto M. L. - Some leading causes of emerging rural poultry small and medium enterprises failure in South Africa, Seeletse S. M. (2016)
Tyhulu L. - The influence of a paperless office environment on the sustainability of the Master of the High Court in Cape Town, Sibande B., Zilwa N., Langa S., Hollis-Turner S., Bruwer J.-P. (2016)
Worku Z. - Predictors of efficiency in municipal waste management in Tshwane municipalities, South Africa (2016)
Arko-Achemfuor A. - Addressing the challenges of food security and youth unemployment in South Africa through land reform policies (2016)
Mago S. - Microfinance as a pathway for smallholder farming in Zimbabwe, Hofisi C. (2016)
Mashingaidze S. - Technopreneurship (entreprenology) as the Holy Grail of SMEs growth: a historical analysis (2016)
Cheteni P. - Smallholder farmers' awareness of biofuel crops in the Eastern Cape Province, South Africa (2016)
Naidoo V. - Assessment of the consumer purchase intentions of organic food at the Hazel food market in Pretoria, South Africa, Ramatsetse M. H. (2016)
Title (2007)
Contents (2007)
Hsaio P. - Exploiting the Weekend Effect by Trading Closed-End Funds, Solt M. E. (2007)
Polak P. - Cash and Working Capital Management in The Czech Republic, Kocurek K. (2007)
Sykianakis N. - Risk assessment and management in FDIs. A case study in the Balkans (2007)
Paredes M.-P. A. - The Timing of Capacity Expansion Investments in Oligopoly under Demand Uncertainty (2007)
Lusk E. J. - Forecasting β: An Evaluation of the Bloomberg Heuristic, Koulayan H. (2007)
Floros C. - The Effects of International Accounting Standards on Stock Market Volatility: The Case of Greece (2007)
Sufian F. - X-Efficiency and Share Prices in the Singaporean Banking Sector: A DEA Window Analysis Approach, Majid M.-Z. A. (2007)
Cassia L. - Equity valuation using DCF: A theoretical analysis of the long term hypotheses, Plati A., Vismara S. (2007)
Title (2016)
Contents (2016)
Ladzani W. - Benchmarking the South African Excellence Model against worldclass best practice business Excellence Models (2016)
Miyambu G. R. - Numeric measurement of business process optimization, Seeletse S. M. (2016)
Mashingaidze S. - Cosmovision and African conservation philosophy: indigenous knowledge system perspective (2016)
Amesho K. - Critical assessment of Public Transportation System (PTS) and its implication on environmental economics through service delivery, Edoun E. I. (2016)
Somhlahlo N. - Antecedent of sustainable cooperative within the social capital networks, Mbhele T. P., Kunene L. (2016)
Dagume M. A. - Determinants of youth unemployment in South Africa: evidence from the Vhembe district of Limpopo province, Gyekye A. (2016)
Olayemi B. - Creating economic viability in rural South Africa through water resource management in subsistence farming, Nirmala D. (2016)
Govender I. - Towards inclusive education for environmental sustainability at a University of Technology (2016)
Title (2007)
Contents (2007)
Hull R. M. - A Capital Structure Model (2007)
Ciccone S. J. - Analyst Forecasts in New Zealand, Etebari A. (2007)
Kerstein J. - Working Capital Accruals and Earnings Management, Rai A. (2007)
Jarvinen T. - Investment in Distributed Energy Generation: A Present-Value Model of Different Technologies, Laitinen E. K. (2007)
Ozun A. - Multi-scale Causality Between Energy Consumption and GNP in Emerging Markets: Evidence from Turkey, Cifter A. (2007)
Acaravci S. K. - The Existence of Inter-Industry Convergence in Financial Ratios: Evidence From Turkey (2007)
Wang J. - The Pricing of Stock Index Futures During the Asian Financial Crisis: Evidence from Four Asian Index Futures Markets (2007)
Ocran M. K. - Forecasting Volatility in Sub-Saharan Africa's Commodity Markets, Biekpe N. (2007)
Amidu M. - How Does Dividend Policy Affect Firm Performance? A Ghanaian Case (2007)
Maelah R. - Factors Influencing Activity Based Costing (ABC) Adoption in Manufacturing Industry, Ibrahim D. N. (2007)
Shijin S. - The Relationship Between Size, Value, and Market Risk: Some Evidence, Kumar A., Bhattacharyya S. (2007)
Boroday I. S. - Evolution of theory and methodology of preservation of farm animal biodiversity as basis for development of Ukrainian animal science (2018)
Щебетюк Н. Б. - Розвиток теоретико-методологічних засад сільськогосподарської дослідної справи в Україні (20–30 рр. ХХ ст.) (2018)
Юшкевич В. В. - "Гвіанський проект" (1938 р.) у контексті американської політики щодо європейських політичних біженців (2018)
Клапчук С. М. - Розвиток бібліотечної та архівної справи українськими урядами (1917–1920 рр.) (2018)
Коніва Ю. В. - Передумови появи дорожніх комунікацій на території Слобідської України та особливості їх функціонування у XVIII ст. (2018)
Мамоян С. Ч. - Грошова реформа 1895–1897 років на теренах Російської імперії в оцінках О.Д. Нечволодова (2018)
Мельник В. В. - Організаційно-методична та координаційна діяльність Українського республіканського спеціалізованого тресту птахофабрик і птахорадгоспів в 1963–1964 роках (2018)
Падалка С. С. - Культура як ідентифікуючий українське село чинник: ідеологія, політика, традиційні засоби (1960–1980-і роки) (2018)
Радченко Л. С. - Підготовка спеціалістів в Українському республіканському заочному сільськогосподарському технікумі (1960–70-і рр.), Сідорова Н. В. (2018)
Рушай Е. І. - Олександр Цинкаловський (1898–1983 рр.) – видатний історик та краєзнавець Волині (до 120-річчя від дня народження) (2018)
Фролов С. В. - Діяльність кафедри суспільних наук Харківського ветеринарного інституту у 50-60-х рр. ХХ ст., Приходько Т. М., Куцина Л. В. (2018)
Шевченко В. Ф. - Гетьманат П. Скоропадського і українізація доби визвольних змагань (1917–1921 рр.) (2018)
Андрощук Л. А. - Еволюція екологічної думки на українських землях (початок ІХ – ХХ ст.ст.) (2018)
Аннєнкова Н. Г. - Формування верстатного парку машинобудівного комплексу Української СРР до періоду "соціалістичної" індустріалізації (1919–1927 рр.) (2018)
Бей Р. В. - Передумови створення та основні здобутки Українського науково-дослідного інституту спирту і біотехнології продовольчих продуктів (друга половина 40-х років ХХ – початок ХХІ ст.) (2018)
Бурдак А. А. - Роль Харківського товариства сільського господарства у розвитку контрольно-насіннєвої справи в Україні (початок ХХ ст.) (2018)
Варивода К. С. - Київський період розвитку наукової школи Д.С. Воронцова в галузі електрофізіології (1935–1965 рр.) (2018)
Деркач О. П. - Науковий доробок академіка П.М. Василенка (1900–1998) (2018)
Кебкало Т. Г. - Перші українські гістологічні школи (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), Буц М. А. (2018)
Киселис К. Ю. - Розвиток ентомологічних досліджень у діяльності Полтавського сільськогосподарського товариства наприкінці ХІХ ст. (2018)
Коваленко С. Д. - Використання методики Л.Г. Раменського у геоботанічних дослідженнях для потреб колгоспної дослідної справи в УСРР та СРСР (1935–1936) (2018)
Корзун О. В. - Внесок Ярослава Нємеца (1842–1898) у розвиток дослідництва в галузі садівництва на українських землях (до 120-річчя з дня смерті) (2018)
Лобенко С. В. - Становление и развитие геологической научной школы Императорского Харьковского университета (вторая половина XIX – начало ХХ вв.) (2018)
Орехівський В. Д. - Обґрунтування оптимальної структури посівних площ і сівозмін для розвитку органічного землеробства у господарствах України на початку ХХІ ст. (2018)
Товмаченко В. М. - Харківський період діяльності видатного фізика, академіка АН СРСР Л.Д. Ландау (1932–1937 рр.) (2018)
Шаравара Т. О. - Закарпатське коріння ветеринарної науки Полтавщини: з нагоди 60-річчя до дня народження професора П.І. Локеса (1958–2016 рр.), Макарець С. В. (2018)
Ожерельєва В. М. - Професор М.Р. Козаченко: життя в науці (до 80-річчя від дня народження) (2018)
Title (2016)
Contents (2016)
Jegede A. O. - The environmental and economic implications of the climate change and extractive industry nexus in Africa (2016)
Hikam A. - Drivers of the perceived differences between Somali and native entrepreneurs in South African townships, Tengeh R. K. (2016)
Maphela B. - The evaluation of the heritage of the 1956 South African water policy (2016)
Chifurira R. - Rainfall prediction for sustainable economic growth, Chikobvu D., Dubihlela D. (2016)
Govender I. - Evaluating student perceptions on the development management curricula to promote green economy (2016)
Mashayamombe N. - Community participation and malaria prevention programs, Hofisi C. (2016)
Amoo O. T. - Trend analysis and artificial neural networks forecasting for rainfall prediction, Dzwairo B. (2016)
Ndlovu N. I. - Theorizing and institutionalizing operation Sukuma Sakhe: a case study of integrated service delivery, Msweli P. (2016)
Цибенко М. Ю. - Особливості використання незбагаченого каоліну для виготовлення цементного клінкеру, Черняк Л. П., Сальник В. Г., Дорогань Н. О. (2018)
Чернышин А. Г. - Влияние продолжительности обжига на спекание фарфора и фаянсовых масс, Недбайло А. Н. (2018)
Костогриз К. П. - Вплив технологічних параметрів термообробки на характеристики порожньотілих перлітових мікрокульок, Цюпяшук А. М., Хвастухін Ю. І., Роман С. М., Колесник В. В. (2018)
Шишкіна Ю. О. - Мікроструктура та властивості гарячештампованих алюмінієвих композитів з карбідовмісткою лігатурою та карбідом титану, Баглюк Г. А. (2018)
Title (2015)
Contents (2015)
Ali H. - Socio-economic benefits of community based trophy hunting programs, Shafi M. M., Khan H., Shah M., Khan M. (2015)
Espinosa-Ramirez R. S. - Foreign direct investment and lobbying for environmental policies, Kayalica O. M., Kumas M. (2015)
Paudel K. P. - Web-based survey, calibration, and economic impact assessment of spending in nature based recreation, Devkota N., Gyawali B. (2015)
Ganda F. - The role of corporate green investment practices on sustainable development, Ngwakwe C. C., Ambe C. (2015)
Ganda F. - Investigating whether environmental legislation promotes green investment practices in Johannesburg Stock Exchange (JSE) listed companies, Ngwakwe C. C., Ambe C. (2015)
Yang S.-L. - Will economic growth of a country be impeded by improved corporate environmental performances?, Wu P.-I., Lee C.-Y. (2015)
Pillay K. - The challenges of green logistics in the Durban road freight industry, Mbhele T. P. (2015)
Xiao-Ling Y. - The application of the vertical and horizontal method – China's regional environmental quality evaluation, Yi-Fan H. (2015)
Gren I.-M. - Cost-effective nutrient and green-house gas management in the Baltic Sea region, Säll S. (2015)
Oyekale A. S. - Factors explaining farm households' access to and utilization of extreme climate forecasts in Sub-Saharan Africa (SSA) (2015)
Mulaudzi V. S. - Smallholder farmer's adoption intensity of genetically modified maize varieties in Thulamela municipality, Limpopo province, South Africa, Oyekale A. S. (2015)
Ochuodho T. O. - Economic impacts of climate change on agricultural crops in Canada by 2051: A global multi-regional CGE model analysis, Lantz V. A. (2015)
Ncube F. P. - The impact of climate change on agricultural output in South Africa (1997-2012), Cheteni P., Ncube P. Z., Muzawazi S. (2015)
Шановні читачі! (2018)
Спринчук Н. А. - Вміст греліну в плазмі крові дітей із синдромом біологічно неактивного гормона росту, Большова О. В. (2018)
Сорокман Т. В. - Вітамін D як незалежний предиктор формування ожиріння в підлітків, Попелюк Н. О. (2018)
Крушинська З. Г. - Епідеміологічні та соціально-економічні особливості інфаркту міокарда та інсульту у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Юзвенко Т. Ю., Паньків В. І. (2018)
Шебалдова К. О. - Клінічний досвід використання рослинного засобу Глюцемедін у комплексному лікуванні хворих на цукровий діабет 2-го типу, Комісаренко Ю. І. (2018)
Геруш І. В. - Системні підходи до прогнозування поширеності цукрового діабету, Таралло В. Л. (2018)
Синяченко О. В. - Клинико-патогенетическое значение гормональных натрийуретических пептидов при подагре, Федоров Д. М., Ермолаева М. В., Пилипенко В. В. (2018)
Діденко С. М. - Результати лікування хворих на цукровий діабет з хронічною критичною ішемією нижньої кінцівки (2018)
Пічкар Й. І. - Особливості добового рН-моніторингу стравоходу залежно від клінічної форми гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Сірчак Є. С., Стан М. П., Олексик О. Т. (2018)
Чимпой К. А. - Характеристика показників функціонального стану щитоподібної залози у хворих на хронічні гепатити невірусного генезу (2018)
Паньків В. І. - Корекція функціонального стану печінки в пацієнтів з автоімунними захворюваннями щитоподібної залози (2018)
Вернигородский В. С. - Терапевтические маски гипотиреоза, Власенко М. В., Паламарчук А. В., Остапенко З. П., Литвинова С. В., Вильчинская Н. В., Шкаровская С. В. (2018)
Паньків В. І. - Сучасні підходи до лабораторної діагностики й менеджменту синдрому тиреотоксикозу (частина 2) Закінчення. Початок у № 4, 2018 (2018)
Зак К. П. - Роль интерлейкина-17 в патогенезе сахарного диабета 1-го и 2-го типа у человека, Попова В. В. (2018)
Исмаилов С. И. - Гипогликемия у больных с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа: частота и факторы риска (обзор литературы), Водовская А. В. (2018)
Воскобойник Л. Г. - Возможности дооперационных и интраоперационных методов диагностики узловой патологии щитовидной железы (2018)
Урманова Ю. М. - Гигантские аденомы гипофиза: распространенность, особенности диагностики и клинического течения, Алимова К. Б. (2018)
Паньків І. В. - Інформаційні технології у процесі вивчення ендокринології на етапі післядипломної освіти (2018)
Щукіна Л. П. - Прогнозна оцінка кольору будівельної кераміки на основі легкотопких глинистих порід (2018)
Саввова О. В. - Методологічний підхід до розробки біоактивних резорбційних склокерамічних матеріалів для кісткового ендопротезування, Бабіч О. В., Фесенко О. І. (2018)
Петрова Ж. О. - Енергоефективні режими сушіння колоїдних капілярно-пористих матеріалів (2018)
Дугінов В. Є. - Тепло- та електрофізичні властивості полімерних композитів на основі сплавів срібла та нікелю, Долгошей В. Б., Корсканов В. В. (2018)
Саввова О. В. - Дослідження термічних властивостей захисних літійалюмосилікатних склокерамічних матеріалів, Топчий В. Л., Рябінін С. О. (2018)
Title (2007)
Contents (2007)
Biglova A. - Portfolio Performance Attribution, Rachev S. (2007)
Abad C. - Syndromes Leading to Failure: An Exploratory Research, Arquero J. L., Jimenez S. M. (2007)
Koulakiotis A. - Does Trading Volume Influence Garch Effects? - Some Evidence from the Greek Market with Special Reference to Banking Sector, Dasilas A., Molyneux P. (2007)
Masala G. - Optimisation of Conditional-VaR in an Actuarial Model for Credit Risk Assuming a Student Copula Dependence Structure, Menzietti M., Micocci M. (2007)
Ozun A. - A Non-Parametric Copula Analysis on Estimating Return Distribution for Portfolio Management: An Application with the US And Brazilian Stock Markets, Ozbakis G. (2007)
Kayali M. M. - Do Turkish Spiders Confuse Bulls And Bears?: The Case of Dow Jones Istanbul 20 (2007)
Stavarek D. - Estimation of the Exchange Market Pressure in the EU4 Countries: A Model-Dependent Approach (2007)
Chiang Y.-C. - Foreign Exchange Exposures, Financial and Operational Hedge Strategies of Taiwan Firms, Lin H.-J. (2007)
Gross S. T. - Ptions on Pension Annuity, Yosef R., Benzion U. (2007)
Orlando A. - Risk Profiles of Life Insurance Participating Policies: Measurement and Application Perspectives, Politano M. (2007)
Title (2015)
Contents (2015)
Msweli P. - Human capital development: what can South Africa learn from Botswana? (2015)
Mokhosi A. - Microbiological water quality along Vaal Gamagara's potable water distribution system, Dzwairo B. (2015)
Magombo J. - Data pre-processing for process optimization at a drinking water treatment plant in Ugu District Municipality, South Africa, Dzwairo B., Moyo S., Dewa M. (2015)
Chule S. - Postgraduate critical mass for sustainable development: experiences from Durban University of Technology, Dzwairo B., Moyo S. (2015)
Mashiyane T. - Maximization of hydropower generation from Hazelmere Dam in South Africa, Olofintoye O., Adeyemo J. (2015)
Ikudayisi A. - Irrigation water optimization using evolutionary algorithms, Adeyemo J. (2015)
Arko-Achemfuor A. - The holistic management concept in rearing Nguni cattle: A way out for sustainable agriculture and minimizing rural poverty?, Dzansi D. Y. (2015)
Ōnuki Y. - de Haas–van Alphen effect and Fermi surface properties in rare earth and actinide compounds, Settai R. (2012)
Дмитриев В. М. - Эффект Воллебена в магнитных сверхпроводниках Dy1–xYxRh4B4 (x = 0,2; 0,3; 0,4 и 0,6), Терехов А. В., Залеский А., Хацько Е. Н., Калинин П. С., Рыкова А. И., Гуревич А. М., Глаголев С. А., Хлыбов Е. П., Костылева И. Е., Лаченков С. А. (2012)
Марченко А. И. - Магнитная структура и резонансные свойства гексагональной решетки антиточек, Криворучко В. Н. (2012)
Решетняк С. А. - Влияние внешнего магнитного поля на параметры поверхностной двухфокусной спин-волновой ферромагнитной линзы, Бережинский А. С. (2012)
Ivanova N. B. - Spin-glass magnetic ordering in CoMgGaO2BO3 ludwigite, Platunov M. S., Knyazev Yu. V., Kazak N. V., Bezmaternykh L. N., Eremin E. V., Vasiliev A. D. (2012)
Чупис И. Е. - Поляритоны в сегнетомагнетике TbMnO3 на границе с металлом в магнитном поле (2012)
Светлов В. Н. - Влияние пластической деформации на низкотемпературный минимум термоэдс меди (2012)
Title (2007)
Contents (2007)
Al-Deehani T. M. - Modeling Asymmetry in the Price-Volume Relation: Evidence from Nine Stock Markets (2007)
Alexakis C. - A Dynamic Approach for the Evaluation of Portfolio Performance under Risk Conditions, Balios D., Stavraki S. (2007)
Ortobelli S. - Applications to Portfolio Theory of Market Stochastic Bounds, Pellerey F. (2007)
Citak L. - The Effect of Beta Coefficients on Extreme Single-Day Stock Returns: The Case of Istanbul Stock Exchange (2007)
Goo Y.-J. - The Application of Japanese Candlestick Trading Strategies in Taiwan, Chen D.-H., Chang Y.-W. (2007)
Wang Y.-S. - Market Liquidity and Depth on Floor-Traded and E-Mini Index Futures: An Analysis of the S&P 500 and Nasdaq 100, Chung H., Yang Y.-C. (2007)
Liu M. T. - Segment Variables of Chinese Mutual Fund Individual Investors, Huang Y.-Y., Colin Z. Z. (2007)
Burger-Helmchen T. - Rules of Thumb and Real Option Decision Biases for Optimally Imperfect Decisions: A Simulation-Based Exploration (2007)
Chiang M.-H. - Are Venture Capitalists Able to Certify Initial Public Offerings? Testing Using Intraday Price Behavior, Lo C.-H. (2007)
Содержание (2012)
Safakli O. V. - Motivating Factors of Credit Card Usage and Ownership: Evidence from Northern Cyprus (2007)
Janor H. - Financial Integration of the ASEAN-5 Markets: Financial Crisis Effects Based on Bivariate and Multivariate Cointegration Approach, Ali R. (2007)
Moellenberndt R. A. - Backdated Stock Options: Crosscurrents from GAAP to the Capital Markets, Moellenberndt J. A. (2007)
Title (2015)
Contents (2015)
Iraldo F. - The "state of play" in life cycle assessments: a survey on how Italian companies perform life-cycle assessments and product footprints, Testa F., Tessitore S., Nucci B., Dabbi T. (2015)
Li C.-Z. - A dynamic price index theory for deflating green net national product: an illustrative application using data from the United States, Löfgren K.-G. (2015)
Plessis A. D. - Analyzing external environmental costs reporting in platinum mining companies, Oberholzer M. (2015)
Evans M. D. R. - The social psychology of outdoor recreation lifestyles: dimensions, determinants, and implications, Rollins K. (2015)
Biyase M. - The relationship between growth and employment in South Africa: structural vector autoregressive analysis, Bonga-Bonga L. (2015)
Doorasamy M. - Environmental management tools (2015)
Doorasamy M. - The effectiveness of using material flow cost accounting (MFCA) to identify non-product output costs, Garbharran H. L. (2015)
Botha M. - Analyzing the water resources management disclosures of South African SRI-indexed companies, Middelberg S. L. (2015)
Garg A. K. - Waste disposal pattern of Mamelodi township in Tshwane Metropolitan Municipality, Mashilwane C. (2015)
Adem A. R. - Factors explaining smallholder cattle farmers' access to climate change information in semi-arid region of South Africa, Oyekale A. S. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського