Зельдіна О. - Напрями модернізації податкової політики України (2017)
Рецензія на монографію Клочкова В. Г. "Проблеми прокурорського нагляду за додержанням конституційних прав і свобод людини" (2017)
Середа Т. - Конституційно-правові основи інтеграції законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2017)
Гоцуляк Ю. - Концептуальні основи міфології правового буття в античності (2017)
Міловська Н. В. - Нормативно-правові засади регулювання страхових відносин (2017)
Криса М. - Поняття та предмет договору підряду на геологічне вивчення надр за державним замовленням (2017)
Цопіна Н. - Договір довічного утримання (догляду): питання правової характеристики (2017)
Гумега О. - Реалізація принципу захисту прав інтелектуальної власності в європейській практиці та її відбиття в національному законодавстві України (2017)
Алієва-Барановська В. М. - Організаційно-правові засади охорони інтелектуальної власності в Україні (2017)
Семенюк О. О. - Правова система охорони державної таємниці: історія становлення, сучасний стан, проблеми реформування (2017)
Атаманчук Л. - Організаційно-правовий механізм захисту прав інвесторів у міжнародному центрі по врегулюванню інвестиційних спорів (2017)
Трунова Г. - Право на допомогу по безробіттю при припиненні трудового договору за угодою сторін (2017)
Кушнір І. М. - Правові аспекти оподаткування податком на прибуток договорів підряду в будівництві (2017)
Бялик О. - Методи статевого виховання учнівської молоді в закладах освіти країн Євросоюзу (2016)
Hrytsko Kh. - Peculiarities of journalism education in the USA and Canada: the way from craft to profession (2016)
Комочкова О. - Професійна підготовка магістрів гуманітарних наук з лінгвістики в Единбурзькому університеті (2016)
Нестеренко І. - Зміст психолого-педагогічної підготовки вчителів іноземних мов у Республіці Польща в контексті європейської інтеграції (2016)
Хмельницька О. - Внесок М. Маккавейського у розвиток порівняльної педагогіки (2016)
Цубова О. - Професійна підготовка фахівців у галузі комунікації: досвід Університету МакГілл (Канада) (2016)
Атаманчук Н. - Запровадження педагогічних інновацій у вищій школі (2016)
Базильчук О. - Про мотиваційний компонент у структурі готовності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації до роботи з відновлення здоров’я спортсменів (2016)
Біденко Л. - Система роботи з художнім текстом на заняттях з російської мови як іноземної в різнорівневих групах (2016)
Бірюк Л. - Готовність майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності з російської мови (2016)
Благий О. - Принципи формування здоров’язбережувальної компетентності у процесі підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі (2016)
Варениченко А. - Необхідність підготовки майбутнього вчителя до формування екологічної культури молодших школярів (2016)
Вовк О. - Українська історіографія Холодноярської повстанської організації (кінець 1910-х – початок 1920-х рр.) (2016)
Георгян Н. - Практико-орієнтований підхід як умова формування особистості майбутніх вихователів на ціннісних засадах етнопедагогіки, Хорольска Т. (2016)
Кожевнікова Л. - Музично-просвітницька діяльність у контексті підготовки мабутніх учителів музичного мистецтва (2016)
Корінна О. - Педагогічні умови організації компʼютерного тестування майбутніх пілотів (2016)
Курок В. - Підготовка вчителів технологій до реалізації міжпредметних зв’язків трудового навчання і креслення, Воїтелєва Г, Литвин О. (2016)
Кухарчук І. - Електронний навчальний посібник з синтаксису складного речення для студентів філологічних факультетів: зміст, структура, особливості моделювання, Кухарчук Р. (2016)
Лаппо В. - Значення проектної діяльності в процесі особистісно-орієнтованого виховання студентської молоді (2016)
Літвінов О. - Готовність до провайдингу інновацій як важлива професійна якість майбутнього викладача (2016)
Мединська С. - Оптимізація та вдосконалення організації іншомовної підготовки науково-педагогічних працівників в умовах глобалізаційних змін у галузі вищої освіти України (2016)
Нікітченко Л. - Роль і місце лабораторних та практичних робіт із біології як однієї з форм особистісної орієнтації студентів (2016)
Савчук З. - Психологічні особливості професійної ідентичності майбутнього психолога в аспекті його професіоналізації (2016)
Садова Т. - Використання кейс-методу в професійній підготовці майбутніх педагогів (2016)
Семеног О. - Академічна культура – фундаментальний складник підготовки доктора філософії зі спеціальності 015 "професійна освіта" (2016)
Sydorchuk А. - Aspects of development of leader creative thinking of a medical student at the undergraduate level of medical education, Moskaliuk V., Sydorchuk L. (2016)
Смирнов В. - Модель опережающего инновационного образования: образовательная тройная спираль (2016)
Тур О. - Комунікативна діяльність майбутнього спеціаліста: сутність та характерні особливості (2016)
Усенко Н. - Формування пізнавальної самостійності студентів в евристичному навчанні іноземних мов (2016)
Хриков Є. - Інноваційна система роботи кафедри вищого навчального закладу з підготовки наукових кадрів (2016)
Дуля А. В. - Основні етапи надання соціальної підтримки сім’ям учасників АТО (2018)
Шульга І. - Тренінг із іноземної мови професійного спрямування для студентів і курсу немовних спеціальностей (2016)
Краснова Н. П. - Соціально-педагогічна діяльність з корекції агресивної поведінки дітей внутрішньо переміщених осіб, що постраждали внаслідок військового конфлікту на сході України (2018)
Щербак І. - Основні напрями підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів (2016)
Караман О. Л. - Використання платформи Moodle під час організації освітнього процесу зі студентами-військовослужбовцями у ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", Юрків Я. І. (2018)
Бикова М. - Комунікативні аспекти самовизначення креативної особистості (2016)
Маркова Н. В. - Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб як актуальна проблема соціальної роботи в Україні (2018)
Гаврило О. - Використання емоційності дошкільників у процесі ознайомлення із сезонними явищами у природі (2016)
Отрощенко Н. Л. - Діяльність соціального педагога щодо формування ціннісних орієнтацій учнів у закладах загальної середньої освіти прифронтової зони, Черниш О. О. (2018)
Данько Н. - Оптимізація інтегрованого навчання музики молодших школярів в умовах дефіциту навчальних годин (2016)
Савченко С. В. - Молодь як жертва несприятливих чинників соціалізації в умовах гібридної війни на сході України, Курило В. С. (2018)
Дубініна О. - Методологічне обґрунтування побудови моделі розвитку інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі (2016)
Доннік М. С. - Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки підлітків в умовах соціального гуртожитку для сиріт (2018)
Іозіс І. - Поняття "професійної культури" у сучасній науці (2016)
Дудко Н. В. - Визначення поняття "соціальна творчість студентської молоді": соціально-педагогічний аспект (2018)
Кондратюк С. - Діагностика неуспішності молодших школярів у загальноосвітніх навчальних закладах, Мордвінова І. (2016)
Канішевська Л. В. - Теоретичні аспекти проблеми формування педагогічної культури батьків (2018)
Коркішко А. - Аналіз сутності поняття "імідж" як міждисциплінарного феномену (2016)
Малков Д. Ю. - Становлення особистості в умовах дозвіллєвої діяльності (2018)
Костюк І. - Формування освітньо-розвивального середовища на уроках літературного читання в початковій школі (2016)
Мальцева О. І. - Фактори соціалізації сучасних підлітків (2018)
Марущак В. - Творчий потенціал особистості як одна з рушійних сил у розвитку та формуванні вчителя майбутнього (2016)
Міронов Р. А. - Психотерапевтична діяльність у галузі освіти: загальна характеристика (2018)
Ольховик А. - Застосування арт-терапії під час вивчення навчального предмету "основи здоров’я" у загальноосвітніх навчальних закладах, Мордвінова І. (2016)
Печериця Н. М. - Корекція ейджизму молоді як соціально-педагогічна проблема (2018)
Рубан Л. - Мистецтво творення терапевтичних казок (2016)
Попова А. О. - Досвід використання просвітницько-профілактичних настільних ігор фахівцями із соціальної роботи в місцевих громадах, Щеголь М. В. (2018)
Сасіна Л. - Вивчення стереотипів як передумова інтелектуального розвитку молоді (2016)
Приймак Г. Ю. - Дослідження феномену здорового способу життя: історико-логічний аспект (2018)
Литовченко Г. - Зміст і структура навчальної літератури з малювання: історико-педагогічний аспект (2016)
Рижанова А. О. - Актуалізація соціального виховання як умова прискорення суспільного розвитку України (2018)
Лук’янова С. - Обгрунтування етнопедагогічної періодизації еллінських основ виховання дітей греків Приазов’я: етнографічний і етнолінгвістичний аспекти (2016)
Сорока О. В. - Технологічний аспект самоменеджменту (2018)
Опушко Н. - Особливості професійної діяльності вчителя в школах Поділля першої половини ХІХ ст. (2016)
Степаненко В. І. - Наукові підходи до трактування сутності і змісту девіантної поведінки на базі гіперздібностей (2018)
Ткаченко О. - Атестація як один із методів оцінювання діяльності викладачів вищої школи України (друга половина XX – початок XXI століття) (2016)
Тадаєва А. В. - Вплив нових медіа на процес комунікації особистості (2018)
Кравченко А. - Корекційно-розвивальна методика подолання заїкання у дітей дошкільного віку, Харченко А. (2016)
Трубавіна І. М. - Теоретичні основи соціальної профілактики торгівлі людьми в закладах середньої освіти (2018)
Хіля А. - Арт-терапія як об’єкт наукового дослідження у працях зарубіжних та вітчизняних учених (2016)
Чечко Т. М. - Аналіз функціонально-рольового репертуару соціального педагога у контексті соціально-педагогічної підтримки батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах (2018)
Бартош Л. - Компетентнісний підхід до формування управлінської культури майбутніх менеджерів туризму (2016)
Шабаєва Н. С. - Ключові проблеми гендерної соціалізації студентської молоді (2018)
Бублай-Єланкіна Л. - Корекція гіперактивності розумово відсталих дітей шкільного віку засобами лфк та аутогенного тренування (2016)
Ягоднікова В. В. - Аксіологічний підхід до виховання соціальної зрілості студентів (2018)
Алєксєєва В. - Соціалізація студентської молоді в позанавчальній діяльності як соціально-педагогічна проблема (2016)
Яцинік А. В. - Організаційна культура педагога як складова успішності корекційно-реабілітаційної діяльності (2018)
Грінченко М. - Медіаосвіта в системі підготовки соціальних педагогів (2016)
Бистрова Ю. О. - Формування в учнів з особливими освітніми потребами ключової компетентності "уміння вчитися впродовж життя", Коваленко В. Є. (2018)
Заярна В. - Змістові засади розбудови міжнародного співробітництва ЄС у сфері неформальної освіти дітей та учнівської молоді (2016)
Григор’єва І. О. - Зміст комплексного соціально-педагогічного впливу в абілітації дітей раннього віку з органічними ураженнями центральної нервової системи (ЦНС), Макаренко І. В., Махукова Т. В. (2018)
Mirowska M. - Case management (zarzadzanie przypadkiem) jako spoleczno-inwestycyjny element systemu uslug spolecznych (2016)
Ільченко О. В. - Особливості формування комунікативного компоненту мовленнєвої діяльності учнів з легким ступенем розумової відсталості, Потамошнєва О. М. (2018)
Пліско Є. - Соціально-педагогічні фактори в сім’ї, які сприяють виникнення агресивної поведінки в дітей, Жукова М. (2016)
Коваленко В. Є. - Педагогічні умови формування художньо-естетичних інтересів розумово відсталих молодших школярів, Бойко О. О. (2018)
Мирян А. М. - Роль педагога-тьютора у вирішенні питань соціалізації дітей з обмеженими можливостями в умовах інклюзивного навчання (2018)
Мухіна А. Ю. - Особливості використання прикладного аналізу поведінки в роботі з дітьми, які мають аутистичний спектр порушень (2018)
Самойлова І. В. - Етапи корекційного впливу при порушеннях звуко-складової структури слова у дітей із загальним недорозвитком мовлення III рівня (2018)
Тарасова В. В. - Основні аспекти процесу формування лексичної сторони мовлення у розумово відсталих дітей (2018)
Кондур О. С. - Формування національно-культурної ідентичності молоді у сучасній освітньо-виховній парадигмі (2018)
Терник А. В. - Національно-патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку (2018)
Бартусяк П. І. - Правова природа грошей (2017)
Деледивка С. Г. - Договір про розміщення реклами як різновид непоіменованого договору (2017)
Міловська Н. В. - Правова природа договору перестрахування (2017)
Хоменко В. О. - Припинення зобов'язань господарського товариства як правовий наслідок ліквідації (2017)
Барікова А. А. - Наднаціональний вимір систематизації права електронних комунікацій (2017)
Бондарчук Н. В. - Концепт "державне управління" в національній правовій традиції (2017)
Хрімлі К. О. - Правові проблеми залучення інвестицій в економіку України, Гостєва О. Ю. (2017)
Семенюк О. Г. - Правління діяльністю з охорони державної таємниці та її елементи (2017)
Бараш Є. Ю. - Злочинність у місцях позбавлення волі: основні тенденції та динаміка (2017)
Zhuravel M. V. - Corporate governance in essence. Corporate governance in the United Kingdom (2017)
Базов О. В. - Поняття та генезис міжнародного кримінального правосуддя (2017)
Третяк Т. О. - Конфлікти прав власників сусідніх змельних ділянок (2017)
Трунова Г. А. - Окремі проблеми правового регулювання розслідування нещасного випадку на виробництві (2017)
Кушнір І. М. - Правові механізми фінансування будівництва через призму публічної фінансової діяльності: питання теорії та практики (2017)
Нелін О. І. - Прогалини законодавчої регламентації визначення мети і завдання нотаріату України (2017)
Соснін О. В. - Юридична освіта: проблеми формування системи (2017)
Рецензія на монографію "Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів" (2017)
Романуха О. М. - Графічний інтерфейс як дидактичний компонент електронного підручника (2018)
Семчук С. І. - Структурно-процесуальна модель формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти, Скрипник Н. І., Семчук Б. І. (2018)
Бондаренко Т. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення доступності і розвитку інклюзивної освіти (2018)
Amelina S. M. - The essence of the stages of forming the information competence of the translator, Tarasenko R. O. (2018)
Балендр А. В. - Інформаційно-комунікаційні технології в іншомовній підготовці фахівців з охорони кордону країн Європейського Союзу, Комарницька О. І., Блощинський І. Г., Діденко О. В. (2018)
Bidyuk N. M. - Media competence training of the german nursing personnel with the implementation of the mecopflege e-learning platform, Oleskova H. H. (2018)
Каленський А. А. - Критерії оцінювання підготовленості майбутніх геологів до використання геоінформаційних систем, Мельник В. В. (2018)
Корець О. М. - Професійна спрямованість навчання сучасних інформаційних технологій майбутніх бакалаврів технологічної освіти (2018)
Осадча К. П. - Формування графічної компетентності бакалаврів комп'ютерних наук у процесі навчання прототипування програмних інтерфейсів, Чемерис Г. Ю. (2018)
Bobryts’ka V. I. - Formation of professional competencies of the future teachers by means of a computer-based methodology: investigational approach, Prots’ka S. M. (2018)
Derkach T. M. - Optimisation of selection of electronic learning resources according to student group composition (2018)
Диховичний О. О. - Імітаційне моделювання й аналіз матриць первинних балів педагогічного тестування за допомогою мови R, Круглова Н. В. (2018)
Драч А. С. - Технологія розроблення програмних продуктів для навчання читання художніх текстів (на прикладі "English for Philologists: aspect of reading") (2018)
Махомета Т. М. - Інформаційно-комунікаційні технології навчання аналітичної геометрії та лінійної алгебри майбутніх учителів фізики й інформатики, Вакалюк Т. А., Тягай І. М. (2018)
Moskalenko O. I. - A computer tool for training pilots’ listening skills in aviation English, Didenko O. V. (2018)
Поясок Т. Б. - Організація педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу в комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу вищої освіти, Беспарточна О. І. (2018)
Рибка Н. М. - Граїзація та досвід використання комп’ютерних ігор у навчанні філософії у технічних закладах вищої освіти (2018)
Сінельнікова Н. О. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до педагогічної взаємодії з батьками засобами ІКТ (2018)
Tynkaliuk O. V. - Virtual teaching and learning environment in shaping strategies for professional foreign language communication between future software engineers, Semeriak I. Z. (2018)
Михальчук О. О. - Особливості професійно-педагогічної самореалізації викладачів засобами ІКТ у міжкурсовий період, Ніколаєску І. О., Степанова Н. М. (2018)
Янкович О. І. - Підготовка майбутніх фахівців в університетах України та Польщі до реалізації медіаосвіти дошкільників, Біницька К. М., Очеретний В. О., Кузьма І. І. (2018)
Бурячок В. Л. - Модель підготовки фахівців у сфері інформаційної та кібернетичної безпеки в закладах вищої освіти України, Богуш В. М., Борсуковський Ю. В., Складанний П. М., Борсуковська В. Ю. (2018)
Балабін В. В. - Визначення поняття "військовий переклад" (2018)
Baranova S. - Suggestive Material as an Aspect of Stylistic Implication of English Advertising Discourse (Based on American TV Commercials), Trofymenko A. (2018)
Baranova S. - Linguistic and Communicative Peculiarities of Gratitude Expressions of English Discourse, Kobyakova I. K., Prykhodko A. (2018)
Ermolenko S. W. - Gestik als Kommunikationsmittel, Hannoshchenko S. V., Myklashchuk V. P., Titareva V. S. (2018)
Zhulavskaya O. O. - Means of Verbal Influence in English Mediа Теxts. Dualism of Influence, Yehorova A. (2018)
Kats Y. - Problems of Translation of English Announcement Texts, Shmatukha O. (2018)
Kats Y. - Translation of Occasional Innovations in English Literary Discourse, Shulik S. (2018)
Kobyakova Kobyakova - Communicative Behavior: Gender Aspect, I. I. (2018)
Швачко С. О. - Димензіональне вимірювання метазнаків англомовного та україномовного дискурсів (2018)
Popova O. V. - Continuous Form in American Poetic Discourse of the XXI Century, Lazutkina J. (2018)
Серебрянська І. М. - Медіаосвіта: семантична специфіка терміна в ціннісній системі координат інформаційного суспільства (2018)
Chulanova H. V. - The Realization of the Language Game on the Lexical-Semantic Level in Advertising English Slogans, Voronko A. V. (2018)
Shumenko O. - Functional and Semantic Features of the English Composed Adjectives (Based on the English Fiction Discourse), Inshina N., Kashenko P., Kostryukova V. (2018)
Жиленко І. Р. - Компаративний дискурс: художня публіцистика Дмитра Донцова і Михайла Арцибашева (2018)
Смольницька О. О. - "Лісова пісня" Лесі Українки і паралелі в інших літературах: від міфу та казки до фентезі (2018)
Білоусенко П. І. - Рецензія на навчальний посібник Серебрянської І. М. "Словник-довідник лексики сфери освіти: національно-європейська ідентичність". Суми: СумДУ, 2018, 341 с. (2018)
Ткаченко О. Г. - Між двох світових війн: дискурс творів малої прози в українській та російській еміграції першої хвилі – рецензія на монографію Жиленко І. Р. "Малі жанри в українській та російській еміграційній прозі міжвоєнного двадцятиліття: компаративний дискурс" (2018)
Слово про вченого і вчителя: до 100-річчя від дня народження Ірини Миколаївни Мельникової (1918–2010) (2018)
Gajdoš M. - Postavenie Rusínskej a Ukrajinskej menšiny na Slovensku v podmienkach Československa (1918–1992), Konečný S. (2018)
Вовканич І. - Словацькe національнe питання в ЧССР напередодні "Празької весни" 1968 року, Шніцер І. (2018)
Віруцька С. - Вплив чехословацьких подій 1968 року на суспільні настрої країн Центральної та Південно-Східної Європи (2018)
Дмитрук В. - Реакція українського суспільства на події 1968 року в Чехословаччині (2018)
Постоловський Р. - "Празька весна" 1968 року в Чехословаччині в українській історіографії, Слесаренко А. (2018)
Матяш І. - Українсько-угорські відносини (1918–1991 рр.): інституційний аспект (2018)
Мартинов А. - Діяльність української дипломатії у Раді Безпеки ООН (2016–2017 рр.) (2018)
Бевзюк Є. - Інтеграційна ідея на Слов’янскому конгресі в Празі 1848 року (2018)
Іваненко О. - Єврейське шкільництво на теренах Київського навчального округу (80–90-ті рр. ХІХ ст.) (2018)
Вялова Ю. - Діяльність Леона Василевського на посаді міністра закордонних справ першого уряду відродженої Республіки Польща (2018)
Антипова О. - Міжнародне відлуння суспільно-політичної кризи 1956 року в Польщі (2018)
Петраускас О. - Політика "позитивної дії" щодо афроамериканців у США: історична ретроспектива (2018)
Піскіжова В. - Роль Спілки греків України в становленні національно- культурного руху грецької спільноти незалежної України (2018)
Харлан Г. - "Нова Східна Європа" в суспільно-політичному дискурсі ФРН (2004–2017 рр.) (2018)
Горенко О. - Трансформація життєвого світу й гуманістичний антропоцентризм історіописання (2018)
Todorova N. - Globalization and the Role of the English Language, Todorova A. (2018)
Боровець І. - Розвиток архівної справи у Словацькій Республіці (2018)
Вегеш М. - Рецензія на монографію Д. Домбровського: Польща і Закарпаття: 1938–1939. Київ: Темпора. 2012. 392 с., Віднянський С. (2018)
Petráš R. - Recenze Mariаn Gajdoš — Stanislav Konečný: Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky (1945–1953). I. Pre Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach vydalo Universum-EU, Prešov 2013, 265 strán. II. Pre Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach vydalo Universum-EU, Prešov 2014, 262 strán. Review of the monograph by Mariаn Gajdoš, Stanislav Konečný: Ukrajinská menšina na Slovensku jako objekt a subjekt politiky (The Ukrainian minority in Slovakia as an object and subject of politics) (1945–1953). I. Published by Universum-EU, Prešov 2013, 265 pages. II. Published by Universum-EU, Prešov 2014, 262 pages (2018)
Боряк Г. - Мар’ян Гайдош: до 70-річчя відомого словацького історика-україніста, Віднянський С. (2018)
Garafonova О. І. - Percularties of management mechanism formation by means of changes as the basis of strategic development of business organizations, Kurmaiev P. Yu. (2018)
Mihus I. P. - Diagnostics of the state of financial security of Ukraine, Akimova L. M., Harnyk O. A. (2018)
Kychko I. I. - The assessment perspectives of business social investment in the context of sustainable development, Lopushnyak G. S., Tsaryk I. M. (2018)
Burlutskiy S. V. - The relationship between short-term fluctuations and stages of economic cycle: the case of Ukraine, Burlutska S. V., Margasova V. G. (2018)
Blyznyuk T. P. - Assessing readiness of staff in Ukrainian and Mongolian multicultural companies for cross-cultural interation (2018)
Tohochynskyi O. M. - Economic and legal nature of publicprivate partnership in the penitentiary system, Anishchenko V. O., Puzyrov M. S. (2018)
Baldzhy M. D. - The substantiation of strategic directions of development of territorial communities, Dobrova N. V. (2018)
Bokovets V. V. - Characteristics of environmental functioning of corporations in the food industry, Prutska T. U., Yakovishina N. A. (2018)
Chepurda L. M. - The satisfaction of innovative policy of development of recreational and tourist sphere, Chepurda G. M., Bezuglіy І. V. (2018)
Smutchak Z. V. - The application of non-standard forms of employment as means of stabilization of labour migration in Ukraine, Sytnyk O. Y., Shchogolieva I. V. (2018)
Chorna M. V. - Formation of competitive advantages of the retail enterprise, Kushnir T. B., Volosov A. M. (2018)
Khilukha O. A. - Corporate conflicts coordination, Matviichuk I. O., Lipych L. G. (2018)
Задорожний З.-М. В. - Витрати на формування внутрішнього гудвілу як об’єкт управлінського обліку, Судин Ю. А. (2018)
Рекова Н. Ю. - Система інструментів механізму регулювання волатильності податкових надходжень України до 2020 р., Тельнова Г. В., Кислюк А. П. (2018)
Bondarenko O. S. - Formation of the paradigm of financial management under the impact of the economic development megatrends, Seliverstova L. S. (2018)
Parubets O. M. - Development of municipal lending system based on the use of modern information technologies, Bojko O. V., Sugonyako D. O. (2018)
Sakhno Ev. Yu. - Use of the urban logic theory with development projects management, Moroz N. V., Ponomarenko S. I. (2018)
Dzyundzya O. V. - Analysis of demand for products and services of restaurants in the resort area of the Kherson region, Yakymchuk D. M., Nosova I. O. (2018)
Danshynа Yu. V. - Conceptualization of the instrumentarium of the net interaction in the control over the system of administrative services provision in Ukraine (2018)
Title (2010)
Contents (2010)
Becker-Blease J. R. - Employees, firm size and profitability in U.S. manufacturing industries, Kaen F. R., Etebari A., Baumann H. (2010)
Lin F.-Y. - Short sales constraints and stock price behavior: evidence from the Taiwan Stock Exchange, Chien C.-Y., Liu D.-Y., Huang Y.-S. (2010)
Stein M. - Broad market risk for sector fund of funds: a copula-based dependence approach, Rachev S. T., Stoyanov S. V. (2010)
Javeri V. - The failure of BRIC equities as a diversifying agent for US investors: a note, Strong R. A. (2010)
de Simone A. - Pricing interest rate derivatives under different interest rate modeling: a critical and empirical comparison (2010)
Sun S. - Bank lending channel in China’s monetary policy transmission mechanism: a VECM approach, Gan C., Hu B. (2010)
Chu H.-H. - The interaction between individual and industry momentum, Chiang M.-H. (2010)
Kalhoefer C. - Ranking of mutually exclusive investment projects – how cash flow differences can solve the ranking problem (2010)
Kollruss T. - Tax optimal cross border debt financing under the new German Thin-Capitalization-Rule (German interest barrier) Intra fiscal group cross-border debt financing via a foreign fiscal group finance branch (2010)
Singh G. S. P. - Wavelet perspective of time varying dynamic of Chinese, Indian and other major markets, Loh L. (2010)
Title (2010)
Contents (2010)
Chavanasporn W. - Development under a concessionary agreement: a real option approach, Ewald C.-O. (2010)
Cheng F. - Accounting standards, law original, tax rates and the development of corporate debt security markets (2010)
Cocozza R. - The fair value of pension liabilities: the case of embedded option in scenario analysis, Gallo A., Gallo G. (2010)
Zhou X. - Causality between openness and indigenous factors among world economies, Li K.-W. (2010)
Al-Shubiri F. N. - Analysis of the relationship between working capital policy and operating risk: an empirical study on Jordanian industrial companies (2010)
Cassia L. - The role of Top Management Teams behind investors’ valuation of entrepreneurial IPOs, Correale A., Minola T. (2010)
You C.-F. - Dividend yield investment strategies in the Taiwan stock market, Lin S.-H., Hsiao H.-F. (2010)
Milunovich G. - Temporal links between the Asia-Pacific and international stock markets: 1971-2010 (2010)
Mutamimah Mutamimah - Dividend, debt, and investment policies as corporate governance mechanism, Hartono S. (2010)
Abdel-Baki M. - Alterations in monetary transmission mechanism in Egypt in the wake of the triple-F crisis (2010)
Title (2010)
Contents (2010)
Sun J. - Analysts’ decision on initiating or discontinuing coverage and future firm performance, Liu G. (2010)
Barber J. R. - Risk and performance attribution (2010)
Hsiao H.-F. - Earnings management, corporate governance, and auditor’s opinions: a financial distress prediction model, Lin S.-H., Hsu A.-C. (2010)
Vanroose A. - Differences in the development of the Latin American microfinance market: identifying reasons (2010)
Gorman L. R. - The role of cross-sectional dispersion in active portfolio management, Sapra S. G., Gorman R. A. (2010)
Hsieh T.-Y. - Impact of tick-size reduction on the volatility components: the case of the Taiwanese stock exchange, Lee H.-I., Lin C.-F. (2010)
Chatterjee S. - Financial education and consumers’ willingness to change behavior, Green-Pimentel L., Turner P. (2010)
Spilioti S. N. - The incorporation of risk into the clean-surplus valuation model: evidence from UK stocks (2010)
Murphy A. - An analysis of SAM pricing in the UK (2010)
Deng C. - Research on the IPO underpricing of the Hong Kong growth enterprise market, Bai B., Zeng L., Holscher J. (2010)
Charitou M. - Does industrial financial analysis affect stock returns? International empirical evidence (2010)
Title (2010)
Contents (2010)
Bhuyan R. - Do acquisitions create value? Evidence from the US and European bank acquisitions during financial crisis, Ng S. A.-L., Vaziri M. (2010)
Kiohos A. - Determinants of the asymmetric gold market, Sariannidis N. (2010)
Perera W. - Working Capital Management practices of manufacturing sector companies in Sri Lanka: survey evidence, Wickremasinghe G. B. (2010)
Elayan F. A. - The economic consequences of accelerated vesting of employee stock options, Meyer T. O., Li J., Pacharn P. (2010)
Hull R. M. - A capital structure model with growth (2010)
Bollen B. - The small firm and other confounding effects in asset pricing data: some evidence from Australian markets, Dempsey M. (2010)
Duggimpudi R. R. - An evaluation of equity diversified mutual funds: the case of Indian market, Abdou H. A., Zaki M. (2010)
Bouteiller C. - The evaluation of intangibles: introducing the optional capital, Karyotis C. (2010)
Li M. - Improve the yen carry trade with economic fundamentals (2010)
Gatfaoui H. - Deviation from normality and Sharpe ratio behavior: a brief simulation study (2010)
Lan Y. - Improving accuracy and precision of value-at-risk forecasts, Hu Z. M., Johnson J. (2010)
Lin Z.-W. - Profits from technical analysis: an empirical evidence of precious metal markets, Chen C.-C., Huang C.-S. (2010)
Кассім Д. О. - Головний напрямок інноваційного вдосконалення доменної технології – використання одного виду залізорудної сировини, що поєднує кращі властивості агломерату та окатишів, Лялюк В. П., Журавльов Ф. М., Ляхова І. А., Чупринов Є. В. (2018)
Ожогин В. В. - Микротехнологии в подготовке металлургического сырья, Ковалевский И. А., Тарасюк Л. И. (2018)
Макуров С. Л. - Исследование характеристик плавления и вязкости расплавов сложнолегированных сталей с целью совершенствования технологии получения порошка распылением из жидкого состояния (2018)
Бондарь В. И. - Исследование процесса производства стали в конвертерах с комбинированной продувкой, Тарасюк Л. И. (2018)
Лухтура Ф. И. - О степени усвоения кислорода металлической ванной при верхнем вдуве в LD-конвертере (2018)
Маслов В. А. - Влияние температурного поля печи на показатели термически расширенного графита, Пустовалов Ю. П., Трофимова Л. А., Дан Л. А. (2018)
Ткаченко І. Ф. - Керування морфологією графітової фази у промислових сірих чавунах з застосуванням термічної обробки, Мірошніченко В. І., Гаврилова В. Г. (2018)
Слынько Г. И. - Влияние комплексных модификаторов на структуру серых и отбеленных чугунов (2018)
Гаврилова В. Г. - Вплив температури нагріву під загартування на характер деформаційного зміцнення сталі категорії міцності К60, Григор’єва М. О. (2018)
Хаджинов А. С. - Исследование влияния расхода топлива и геометрических размеров огнеупорных блоков насадки доменного воздухо-нагревателя на температуру нагрева дутья, Хаджинов Е. А., Гриценко К. Э. (2018)
Лухтура Ф. И. - О некоторых способах повышения тепловой экономичности и надежности промышленных ТЭЦ, Пыжиков А. В., Хлестова О. А. (2018)
Лухтура Ф. И. - Об импульсном нагреве теплоносителя в системах теплоснабжения, Плахотник К. Е., Цыганов В. И. (2018)
Поднебенна С. К. - Модернізація розривної машини 2167Р-50 для дослідження міцності зварних з’єднань, Бурлака В. В., Гулаков С. В., Кисляк В. Г. (2018)
Коваленко И. В. - Обоснование выбора двухслойной стали для изготовления судовых вспомогательных механизмов (2018)
Самотугин С. С. - Структура и свойства модифицированной зоны при плазменной обработке резьбонарезных резцов с пластинами из твердых сплавов, Христенко О. А., Иванов В. И. (2018)
Савлук А. П. - Вантажоупорний зупинник механізмів підйому у вигляді замкнутої гідросистеми, Стрілець В. М., Стрілець О. Р., Степанюк А. А. (2018)
Лоза А. В. - Усовершенствование наиболее нагруженных узлов транспортных устройств, работающих при высоких температурах, Шишкин В. В., Рассохин Д. А., Венжега А. А. (2018)
Лещенко А. И. - Повышение эффективности технологической подготовки производства на основе применения CAD/CAM/CNC систем (2018)
Иванов Е. И. - Повышение эффективности обработки на многооперационном станке CTX gamma 2000 TC с помощью адаптивного управления, Литвиненко А. С. (2018)
Бурлаков В. И. - Влияние времени обработки образца из сверхтвердой керамики на качество поверхности и радиус скругления кромки, Матейко Я. В. (2018)
Полянский В. И. - Определение технологических возможностей механической обработки по температурному критерию (2018)
Ищенко А. А. - Анализ современных методов восстановления промышленного оборудования, Какарека Д. Л., Рассохин Д. А. (2018)
Батыгин Ю. В. - Выходное напряжение трансформатора Тесла при отклонении рабочей частоты от резонансного значения, Чаплыгин Е. А., Шиндерук С. А., Третинников Е. А. (2018)
Хорошко Р. А. - Дослідження динамічних характеристик потужності електричної енергії в колі тиристорного регулятора напруги, що живить синхронний двигун, Теницький Б. А., Бялобржеський О. В. (2018)
Жученко О. А. - Дослідження впливу початкової температури повітря на температурний режим процесу випалювання вуглецевих виробів у камері "під вогнем", Коротинський А. П. (2018)
Мірошниченко В. І. - Імітаційне моделювання водоповітряного охолодження металопродукції на базі аналітичної моделі предиктивного управління, Сімкін О. І. (2018)
Добровольская Л. А. - Прогнозирование степени загрязнения атмосферного воздуха в промышленном регионе, Клюев Д. C. (2018)
Волошин В. С. - Перспективы и возможности многоцикловой переработки отходов (2018)
Дан О. Л. - Екологічна ситуація Приазовського регіону – проблеми та рішення. Повітря, Бутенко Е. О., Капустин О. Є. (2018)
До уваги авторів (2018)
Лазоришинець В. В. - Протистояти пандемії серцево-судинних катастроф спільними зусиллями (2018)
Руденко С. А. - Особливості перебігу раннього післяопераційного періоду у пацієнтів після корекції аневризм лівого шлуночка серця із супутньою ішемічною мітральною недостатністю, Лазоришинець В. В., Трембовецька О. М., Руденко А. В., Гогаєва О. К. (2018)
Варбанець С. В. - Використання променевої артерії в лікуванні пацієнтів з ішемічною хворобою серця в умовах штучного кровообігу, Цвик А. С., Пукас О. Ю., Руденко Н. М. (2018)
Ніконенко О. С. - Скорочувальна функція міокарда лівого шлуночка при порушенні метаболізму гомоцистеїну у хворих на ішемічну хворобу серця, Чмуль K. О., Ніконенко A. О., Молодан О. В., Oсауленко В. В. (2018)
Stukov Y. Y. - Fractional Flow Reserve-Guided Hybrid Coronary Revascularization in Multi-Vessel Coronary Arteries Disease, Rudenko S. A., Gavrylyshyn A. Yu., Rudenko M. L., Salo S. V., Rudenko A. V. (2018)
Буряк Р. В. - Аналіз факторів ризику госпітальної летальності у хворих на дилатаційну кардіоміопатію, ускладнену вторинною недостатністю атріовентрикулярних клапанів (2018)
Колтунова Г. Б. - Доопераційна серцева недостатність при інфекційному ендокардиті, Сенько О. Г., Хорощак В. Я., Крикунов О. А., Малишева Т. А., Списаренко С. П. (2018)
Лучинець О. Ф. - Клінічний перебіг інфекційного ендокардиту з ураженням мітрального клапана і принципи реконструктивних втручань (2018)
Попов B. В. - Пластика левого предсердия при коррекции митрального порока, Списаренко С. П., Малышева Т. А., Лазоришинец В. В. (2018)
Пукас Е. В. - Отдаленные результаты протезирования митрального клапана, Лазоришинец В. В. (2018)
Петренко А. П. - Використання високочастотної вентиляції при гострому респіраторному дистрес-синдромі у дітей першого року життя після кардіохірургічних операцій, Бойко С. М., Мошківська Л. В., Хеміо Арнес С. Г., Лазоришинець В. В. (2018)
Borodinova O. - Value of Intraoperative Transesophageal Echocardiography during tetralogy of Fallot repair (2018)
Pavlova A. - Experience of ultrasound diagnostics of vascular rings and its influence on surgical treatment, Kurkevych A., Rudenko N., Ialynska T., Yemec R., Yemec I. (2018)
Чорненька Є. М. - Хірургічна аортальна вальвулопластика після балонної вальвулопластики у новонароджених і немовлят (2018)
Кравченко В. І. - Характер і частота післяопераційних ускладнень при хірургічному лікуванні аневризм дуги аорти (2018)
Бойко В. В. - Можливість хірургічного лікування хворих на розшаровуючу аневризму висхідної аорти в умовах помірної гіпотермії, Бучнєва О. В., Шафер Я. В., Пісклова Ю. В., Богун Ю. В., Крилова О. С., Крючков Є. Д., Ткач О. І. (2018)
Дьогтяр В. В. - Профілактика неврологічних ускладнень при хірургії торако-абдомінального відділу аорти, Чанглі Н. О. (2018)
Витовский Р. М. - Протезирование трехстворчатого клапана при удалении злокачественной опухоли правого желудочка сердца, Исаенко В. В., Онищенко В. Ф., Пищурин А. А., Дядюн Д. Н., Мартыщенко И. В. (2018)
Пророк С. Ю. - Успішне лікування пацієнтки віком 1 місяць із подовженим інтервалом QT і множинними епізодами фібриляції шлуночків, Пройдак О. С., Мешкова М. С., Доронін О. В., Руденко Н. М. (2018)
Вимоги до публікацій у журналі "Вісник серцево-судинної хірургії" (2018)
Лазоришинець В. В. - Мультимодальні засоби візуалізації клапанних протезів серця і оцінки їх морфології та функції. Рекомендації Робочої групи Українського товариства кардіологів та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії, Коваленко В. М., Руденко А. В., Крикунов О. А., Іванів Ю. А., Поташев С. В., Федьків С. В., Бешляга В. М., Осовська Н. Ю. (2018)
Титул, содержание (2018)
Тороп В. М. - Результаты исследований причин образования трещин в лопатках из титанового сплава паровых турбин типа К-1000-60/3000, Махненко О. В., Сапрыкина Г. Ю., Гопкало Е. Е. (2018)
Лобанов Л. М. - Оперативный контроль качества и напряженного состояния сварных панелей из сплава ВТ-20 методами цифровой ширографии и спекл-интерферометрии, Пивторак В. А. (2018)
Плеснецов С. Ю. - Новые теоретические исследования и разработки в области электромагнитно-акустического преобразования (Обзор), Сучков Г. М., Корж А. И., Суворова М. Д. (2018)
Куц Ю. В. - Застосування кругових статистик для виявлення сигналу ультразвукового неруйнівного контролю, Лисенко Ю. Ю., Редька М. О., Близнюк О. Д. (2018)
Премія ім. академіка НАН України І. К. Походні (2018)
Троицкий В. А. - Объективный и производительный визуальный контроль протяженных металлоконструкций (2018)
Поздоровляємо лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки (2018)
Ясковець З. С. - Моніторинг та розрахунок напруженого стану підземних магістральних газопроводів в зонах шахтних виробок, Ориняк І. В. (2018)
Манорик П. А. - Оптоелектронний сенсорний течошукач для детектування витоків амоніаку, Шульженко О. В., Кукла О. Л., Федченко О. М., Посипайко Ю. М., Гребенніков В. М., Сотнік С. О. (2018)
Веренев В. В. - Питання вібраційного діагностування обладнання прокатних станів, Баглай А. В., Белодеденко С. В. (2018)
Перепічай І. І. - Моделювання можливості розвитку тріщиноподібних дефектів у посудинах тиску з двошарових сталей, Перепічай А. О., Мутас В. В., Рабкіна М. Д. (2018)
Учанін В. М. - Пропозиції щодо вдосконалення класифікації вихрострумових перетворювачів (2018)
Нові книги (2018)
22 Міжнародна конференція "Сучасні методи та засоби неруйнівного контролю і технічної діагностики" (2018)
Конференція "Неруйнівний контроль-2018” (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Yevheniy O. - The factors and possible consequences of regional changes in engineering and geotechnical status of loesses and loessy-loamy soils of Ukraine, Yakovlev D. S. (2018)
Vasilenko L. O. - Estimation and forecast of changes in the hydrochemical status of the Tisza river, Zhukova O. G., Kokitko A. A. (2018)
Koval I. I. - Organization of municipal solid waste sorting: local aspect, Pohrebennyk V. D. (2018)
Kryvomaz Т. I. - French green building rating systems, Michaud A., Varavin D. V., Perebynos A. R. (2018)
Telyma S. V. - Calculations of the systematic vertical drainage under protection of the irrigated lands and the built-up territories from the ground waters submergence (2018)
Kyriienko P. G. - Small sewage wastewater treatment plants for domestic wastewater, Betin O. V., Kuznetsova N. V. (2018)
Shapovalov B. Y. - Ontology based systemazing of the science information devoted to waste utilizing by methanogenesys, Shapovalov V. B., Stryzhak O. Ye., Salyuk A. I. (2018)
Drozd I. P. - To the problem of risk management in the field of the atomic industry of Ukraine (2018)
Radomska M. M. - The EIA gap analysis for the project of dredging works at the Southern Bug river, Ryabchevsky O. V., Vologzhanina V. V., Kovalska V. V. (2018)
Титул, содержание (2016)
Недосека А. Я. - Испытания сосудов давления международной группой специалистов, Недосека С. А., Овсиенко М. А., Яременко М. А., Гереб Я., Кушниренко С. А. (2016)
Мислович М. В. - Створення універсальної системи підвищення надійності та подовження ресурсу при будівництві та реконструкції мостових та будівельних конструкцій з використанням акустичного каротажу та віброударної діагностики, Остапчук Л. Б., Сисак Р. М., Городжа А. Д., Новотарський Ю. О., Трощинський Б. О. (2016)
Автушко А. А. - Повышение ресурса и надежности конструкционных материалов активных зон украинских АЭС за счет оптимизации структурного состояния и микролегирования, Василенко Р. Л., Бородин О. В., Воеводин В. Н., Кальченко А. С., Куприянова Ю. Э., Лымарь Р. И., Назаренко Е. А., Шевцов А. Б. (2016)
Ожигов Л. С. - Комплексный диагностический контроль внутренних дефектов в сварном соединении узла приварки коллектора к корпусу парогенератора энергоблока ВВЭР-1000, Митрофано в А. С., Толстолуцкая Г. Д., Крайнюк Е. А., Шрамченко С. В. (2016)
Никифорчин Г. М. - Діагностування схильності трубної сталі до деградації властивостей внаслідок тривалої експлуатації, Цирульник О. Т., Звірко О. І., Волошин В. А. (2016)
Тетерко А. Я. - Специфика формирования электромагнитного поля трещиной усталостного происхождения при вихретоковом контроле, Гутник В. И. (2016)
Іваницький Я. Л. - Методика визначення залишкового ресурсу залізобетонних мостових балок та розроблення технічних засобів моніторингу деформацій, Максименко О. П., Мольков Ю. В., Кунь П. С., Чепіль О. Я. (2016)
Тороп В. М. - Розрахункове обґрунтування впливу промислових вибухів на технічний стан магістральних трубопроводів (2016)
Хорло Н. Ф. - Алгоритмы специальной подготовки кандидата в процессе сертификации специалистов по НК (2016)
Х Всеукраїнський фестиваль науки (2016)
Троицкий В. А. - Предложения по организации системы неразрушающего контроля и мониторинга на ПАО "Укрзалізниця " (2016)
Блинов Ю. Н. - Особенности обследования конструкций высотных сооружений при их реконструкции, Завальный Е. С., Ливончик Е. И. (2016)
Смоліна О. О. - Храми Луганщини: історико-культурний контекст і актуальність дослідження (2018)
Степанова О. А. - Культура "мови тіла" у християнському ритуалі (2018)
Піщанська В. М. - Феномен українського козацтва як етнокультурної спільності (2018)
Руденко С. Б. - Потрактування марксизму в авангардній музеології А. Жиляєва (2018)
Коваленко Є. Я. - Менеджмент як феномен культури Стародавнього Риму (2018)
Садовенко С. М. - Українська народна художня культура в контексте наукового знання: культурологічні аспекти концептуалізації (2018)
Килимистий С. М. - Туристичний транспорт як об`єкт анімаційної діяльності (2018)
Білякович Л. М. - Концептуальні моделі, принципи і методи прогнозування у сучасному дизайні костюма: теоретичний аспект (2018)
Божко Т. О. - Специфіка фахового мислення дизайнерів-графіків (2018)
Бондарчук В. О. - Опера С. Прокоф`єва "Війна і мир" у режисерській інтерпретації Д.М. Гнатюка (2018)
Брояко Н. Б. - Епоха біг-бендів у розвитку джазу: поява нового типу джазового оркестру, Дорофєєва В. Ю. (2018)
Варивончик А. В. - Виробництво трикотажу в контексті художніх промислів України (2018)
Горбатова Н. О. - Становлення dance medicine & science у вищій хореографічній освіті (2018)
Гутник І. М. - Специфіка постановки одноактних балетів за мотивами літературних творів при вивченні дисципліни "Мистецтво балетмейстера" (спеціалізація "народна хореографія") (2018)
Іванніков Т. П. - Соната "Пам`яті Боккеріні" М. Кастельнуово-Тедеско: неокласичні риси гітарної творчості (2018)
Кравченко А. І. - Медіальна перспектива мовно-знакової еволюції музики (на матеріалі українських камерно-інструментальних композицій межі ХХ – ХХІ століть) (2018)
Матвєєва Ю. Г. - Мозаїка з імператором Костянтином IV Погонатом: ківорій та завіси (2018)
Матоліч І. Я. - Аналіз дисертаційних праць з мистецтвознавства (спеціальність 17.00.06) за період 1991-2010 років (2018)
Матушенко В. Б. - Завдання та особливості сучасного естрадного мистецтва (2018)
Мережко Ю. В. - Вокальний розвиток співаків-початківців дозвіллєвій діяльності, Петрикова О. П. (2018)
Павлюк Т. С. - Вплив американських асоціацій вчителів танців на стилізацію конкурсного бального танцю у ХХ ст. (2018)
Панфілова О. Г. - Єврейські мацейви як об`єкт мистецької спадщини Кременця (2018)
Рало Г. О. - Багатогранність творчої особистості Джорджа Гамільтона Гріна і його роль у розвитку виконавства на ксилофоні в епоху "золотого століття" у США (2018)
Рижова О. О. - Особливості композиції "Богоматір Всіх скорботних Радість" у Київському та лаврському іконописі XVIII століття (2018)
Романчишин В. Г. - Карнавал як форма святкової культури: до проблеми особливостей режисури (2018)
Удріс-Бородавко Н. С. - Типографія як форма візуальної комунікації (2018)
Хлистун О. С. - Новий театр Леся Курбаса: вимоги до заглиблення актора в образ (2018)
Шумакова С. М. - Театральне мистецтво: розгорнуте трактування соціокультурної реальності як усвідомлене смислотворення (2018)
Ян І. М. - Специфіка театрально-глядацької взаємодії в українському музично-драматичному театрі (остання третина ХІХ – початок ХХ століття) (2018)
Баталкіна В. І. - Художня освіта в науково-технічному музеї (2018)
Бокоч В. А. - Особливості творчого методу a capella колективу "The swingle singers", Тринько О. І. (2018)
Гарькава І. О. - Духовно-ідейні пріоритети сучасного мистецтва та специфіка їхніх проявів у ситуації постмодернізму (2018)
Донченко Н. П. - Конкурсні розважальні ігрові програми. Різновиди нових форм та основні технології їхнього створення (2018)
Дроздова О. О. - Творча сторона мистецтва виконання на гітарі (2018)
Кеба М. Є. - Теоретичні основи танцю в німецьких трактатах початку ХVІІІ ст. (2018)
Король А. М. - Жіночі образи в балетних виставах української тематики: історіографія питання (2018)
Кривушенко Б. О. - Сучасний український арт-ринок живопису: специфіка, структура тематичного наповнення (2018)
Лапко В. В. - Становлення жанру "мюзикл" як результат інтеграції та заємопроникнення культур (2018)
Лошманова О. В. - "Концепція вільного звуку" Рудольфа Штайнера як основа педагогічної теорії та виконавського мистецтва Гертруди Троянової (2018)
Лян Сяомэй - Стратегія оптимізації викладання фортепіанної імпровізації (2018)
Мельниченко О. В. - Зародження та розвиток української балетної музики XX ст. в персоналіях, Горчинська І. В. (2018)
Москаленко-Висоцька О. М. - Тематичний аналіз фільмів "Укркінохроніки" 2013 року крізь призму жанрів (2018)
Морозов А. І. - Український танець "гопак" – обробка фольклорного першоджерела чи стилізація? (2018)
Недошовенко Т. Ф. - Реалізм як основа образотворчості (2018)
Нечаєнко Т. В. - Зміст і функції ораторського мистецтва в сучасному суспільстві (2018)
Овдійчук О. П. - Дуалізм інтервалу прими (2018)
Перова Г. О. - Еволюція танцю на пуантах у діяльності балетмейстерів ХІХ – ХХ століття (2018)
Підлипський А. І. - Академічний ансамбль танцю "надзбручанка" як професійний колектив народно-сценічної хореографії України (2018)
Раденко Ю. В. - Втілення навичок сценічного мовлення у професійній діяльності молодого актора (2018)
Сиваш І. О. - Етнодизайнерські аспекти реклами (2018)
Співаченко О. С. - Просопографічний портрет Ф. Г. Стравінського в українському ракурсі (досвід реконструкції) (2018)
Фурдуй Ю. В. - Історико-теоретичні передумови дослідження жанру багателі в музиці (2018)
Халепа О. С. - Регіональні дослідження потенціалу постіндустріальних локацій для розвитку міст України (2018)
Хоцяновська Л. Ф. - Поєднання традиційного (архаїчного) та інноваційного в сучасній українській хореографії (2018)
Шевченко В. В. - Індивідуальний виконавський стиль диригента-хормейстера як теоретична проблема, Добронравова С. А. (2018)
Бандура А. І. - Аналітичні функції в обмеженого індексу за сукупністю змінних, Скасків О. Б., Цвігун В. Л. (2018)
Овчар І. Є. - Стійкість дефектів цілої кривої нескінченного порядку, Савчук Я. І. (2018)
Василишин Т. В. - Симетричні поліноми на дійсному банаховому просторі (2018)
Куриляк А. О. - Абсциси збіжності випадкових кратних рядів Діріхле, Скасків О. Б., Стасів Н. Ю. (2018)
Кондратів Л. Й. - Задача з нелокальними умовами для безтипних рівнянь із частинними похідними зі сталими коефіцієнтами з відхиленням аргументу, Симотюк М. М., Тимків І. Р. (2018)
Базилевич І. Б. - Граничні теореми для кількості частинок, які емігрували із системи, Якимишин Х. М., Пилипчук Х. В. (2018)
Сеничак В. М. - Дослідження явища роздвоєння максимуму поверхні Прандтля для перетинів з перешийками, Ріпецький Р.Й., Сеничак В. В. (2018)
Новосядлий С. П. - Фізико-технологічні аспекти моделювання низькотемпературної епітаксії шаруватих структур кремнію та галію арсеніду, Терлецький А. І., Фрик О. Б. (2018)
Шопа Т. B. - Коливання ортотропної панелі подвійної кривини з множиною включень до-вільної конфігурації, жорстко з’єднаних з панеллю (2018)
Гураль І. М. - До питання щодо впливу в’язкого наповнювача на рух тіла, що знаходиться в режимі прецесії, Наквасюк Ю. А. (2018)
Квіт Р. І. - Про міцність ізотропних матеріалів з просторовим стохастичним розподілом дефектів (2018)
Смоловик Л. Р. - Моделювання паротеплової обробки пластів на родовищах високов’язких нафт (2018)
Харун В. Р. - Дослідження роботи верстата-гойдалки в умовах змінного навантаження, зумовленого парафінуванням свердловини і зниженням динамічного рівня, Заливаха Н. Я. (2018)
Хайдарова Л. І. - Сучасні технології газліфтної експлуатації нафтових і обводнених газових свердловин та напрямки їх удосконалення (2018)
Слепко М. М. - Дослідження механічних властивостей гірських порід Передкарпатського прогину, Чарковський В. М. (2018)
Мойсишин В. М. - Вплив наддолотних бурових амортизаторів різних конструкцій на віброприскорення бурильної колони, Смага Б. І., Жовнірук Р. А. (2018)
Білецький Я. С. - Дослідження руху бурового розчину через багатопотокові насадки гідромоніторного долота, Врюкало В. В., Олійник А. П., Сенюшкович М. В., Білецька І. Я. (2018)
Левчук К. Г. - Прихоплення бурильної колони: визначення меж і утримувальних сил, рекомендації щодо їх уникнення під час буріння свердловин, Векерик В. І., Мойсишин В. М. (2018)
Грудз В. Я. - Підвищення ефективності технічного обслуговування магістральних газопроводів, Грудз Я. В., Боднар В. М., Тутко Т. Ф. (2018)
Мартинюк Р. Т. - Науково-практичне обґрунтування використання кам’яно-вугільної ізоляції (2018)
Іващенко В. Т. - Аналіз методів визначення наробок талевих канатів бурових установок, Лях М. М., Журавльов Д. Ю., Михайлів В. В. (2018)
Маслюченко В. К. - Математика в мистецтві: історія і сучасність, Маслюченко Г.-Ж. Я. (2018)
Аніщенко А. П. - Анімаційні технології в туризмі як чинник продуктивної соціалізації студентської молоді (2018)
Бартків О. С. - Структурно-функційний аналіз виховної системи закладу вищої освіти (2018)
Безбородих С. М. - Ігрові технології як засіб формування конкурентоспроможності майбутніх педагогів (2018)
Бочарова О. А. - Феномен популярності репетиторства в Польщі: причини і наслідки, Ваховський Л. Ц. (2018)
Гадючко О. С. - Особливості формування професійного зростання майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в умовах магістратури (2018)
Головко С. О. - Зміст і структура управлінської культури менеджера (2018)
Гончаренко М. М. - Теоретичні засади підготовки кіно- та телеоператорів в умовах сучасного університету (2018)
Данило Л. І. - Феномен інновації та інноваційної діяльності в освіті як наукова проблема (2018)
Дрель В. Ф. - Дуальна освіта як інтеграція науково-теоретичної та професійно-практичної підготовки фахівців у закладі вищої освіти, Сєногонова Л. І., Володавчик В. С. (2018)
Дьоміна В. В. - Становлення білінгвокультурної особистості майбутнього вчителя іноземної мови (2018)
Євтушенко Ю. О. - Професійна культура майбутніх лікарів: етико-деонтологічний аспект (2018)
Жукович-Дородних Н. М. - Формування іншомовних професійно-комунікативних умінь як ключ до якісної фахової підготовки студентів в сучасних умовах глобалізації (2018)
Калініна І. М. - Акмеологічний підхід в дослідженні педагогічної підтримки адаптації державних службовців до управлінської діяльності (2018)
Колосов А. М. - Засади формування адаптаційних механізмів відновлення функціонування тимчасово переміщених навчальних закладів, Касянова А. В. (2018)
Ливацький О. В. - Фізичне виховання студентської молоді в контексті гуманітарної політики держави (2018)
Маслова Т. М. - Відображення об’єктивної та суб’єктивної реальності в кіномистецтві (2018)
Мигович І. В. - Теоретичні засади дослідження систем вищої освіти країн Східної Європи кінця XX – початку XXI століття (2018)
Морозова М. М. - Технології проектного навчання у процесі формування економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей (2018)
Назмієв А. О. - Нормативно-правова база формування соціальної компетентності у студентів вищих навчальних закладів (2018)
Онипченко О. І. - Жіночий рух, побут, трансформація інституту шлюбу і сім’ї, пронаталістська політика держави (20-30-ті рр. ХХ століття) (2018)
Пікон К. С. - Післядипломна освіта фахівців сестринської справи у вищих навчальних закладах США (2018)
Плотнікова К. Р. - Актуальність питання підготовки тренерів-викладачів з водних видів спорту в закладах вищої освіти України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2018)
Проскурняк О. І. - Формування особистісної готовності студентів до роботи з дітьми з порушеннями емоційно-вольової сфери (2018)
Решетило Є. К. - Використання інноваційних здоров’язберігаючих технологій у процесі фізичного виховання студентської молоді (2018)
Чепіга В. Т. - Визначення категоріального статусу поняття "освіта": сучасні наукові підходи, Чепіга І. В., Кривохвостов В. Б. (2018)
Чернецька Ю. І. - Підготовка працівників соціальної і освітньої сфер у педагогічному ВНЗ до роботи у позашкільних закладах (2018)
Шевирьова І. Г. - "Медіа-середовище" як фактор формування медіа-компетентності майбутніх учителів початкової школи (2018)
Шелест Н. А. - Формування ціннісного ставлення до створення сім’ї студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності: методика констатувального етапу експерименту (2018)
Варяниця Л. О. - Розвиток критичного мислення в умовах нової української школи (2018)
Гончарук О. В. - Суб’єктність молодшого школяра у дозвіллєвій діяльності (2018)
Грицюк С. А. - Вивчення рухових уподобань молодших школярів як умова оптимізації позакласної ігрової діяльності (2018)
Пєчка Л. Є. - Обґрунтування методики формування основ ціннісного ставлення до власного здоров’я дітей 6-7 року життя (2018)
Федотова Т. В. - Умови розвитку професійної компетенції майбутнього вчителя початкової школи (2018)
Kocor M. - The Need and the Specifics of the Work of a Psychologist in Polish Schools (2018)
Гунько С. О. - Діагностика стану та особливостей шкільної мотивації учнів (2018)
Костенко Г. Ю. - Аналіз навчальної програми "Основи здоров’я" в контексті профілактики раннього материнства та батьківства (2018)
Павлюк О. М. - Соціально-економічні та педагогічні передумови розвитку шкільної освіти в Україні в другій половині ХХ століття (2018)
Попова Л. О. - Шляхи формування ключових компетентностей учнів на уроках української мови (2018)
Содержание (2018)
Хоботова Э. Б. - Методические разработки для дифференцированного обучения (2018)
Саєнко Н. В. - Реалізація творчого потенціалу студентів як умова формування конкурентоспроможних фахівців (2018)
Тохтар Г. І. - Сучасні проблеми здійснення рекрутингу іноземних студентів на навчання у ЗВО України, Моргунова Н. С. (2018)
Хилько И. И. - Совершенствование шланговых моечных машин, Гарост М. М., Разаренов Л. В. (2018)
Волосніков С. О. - Принципи побудови цифрової автоматизованої системи запобігання занесенню гусеничної машини, Саєнко Д. В. (2018)
Denisenko O. - Increasing the efficiency of defining the elements of traffic signalization cycle (2018)
Аргун Щ. В. - Проекти та моделі сонячних зарядних станцій для електромобілів (2018)
Гнатов А. В. - Визначення оптимальних параметрів навантаження для ефективної роботи кремнієвих сонячних батарей, Аргун Щ. В., Дзюбенко О. А. (2018)
Чаплыгин Е. А. - Распределение токов в "индукторной системе с притягивающим экраном" и круговым соленоидом при произвольных рабочих частотах, Еремина Е. Ф., Колесник В. А. (2018)
Тришевский О. И. - Состояние и направления развития и совершенствования производства горячекатанного листа в Украине (2018)
Скобло Т. С. - Математическая оценка неоднородности структуры режущего инструмента, упрочненного покрытием CrN, Романюк С. П., Сидашенко А. И. (2018)
Клочко О. Ю. - Новая методика оценки и исследования структур, моделированием их локальной неоднородности (2018)
Даценко В. В. - Екотоксичні властивості мідно-цинкового гальваношламу (2018)
Канило П. М. - Теплоэнергетика. Топливно-эколого-климатические проблемы и перспективы развития (2018)
Данець С. В. - Оцінка ефективності гальмування транспортних засобів категорії N1, Сараєв О. В. (2018)
Баранов І. О. - Формування оптимізаційної моделі вибору параметрів транспортування водовугільного палива промисловим гідротранспортом (2018)
Блінова Н. К. - Сучасні проблеми біологічної очистки стічних вод та шляхи їх вирішення, Кравченко О. В. (2018)
Бродский А. Л. - Использование примеров и контрпримеров в преподавании математики (2018)
Булгакова І. В. - Технологія та методи розробки 3D-турів соціальних об’єктів міста Бахмут (2018)
Гликина И. М. - Методика создания компьютерной модели осуществления каталитического процесса паровой конверсии угля, Гликин М. А., Кудрявцев С. А. (2018)
Голубева С. М. - Анализ показателей для оценки системы управления приводов промышленных цепных конвейеров, Морнева М. О. (2018)
Демчук І. М. - Дослідження процесу синтезу гідразину в електромагнітному реакторі з конденсатів сокової пари виробництва карбаміду, Столяренко Г. С. (2018)
Дьомін Р. Ю. - Розрахункова оцінка динамічних показників швидкісного вагона (2018)
Жидков А. Б. - Дослідження особливостей енергоспоживання в комунальних закладах, Шевкун Р. Ю., Литовка Я. О. (2018)
Забірко І. І. - Вплив концентрації каталізатора на крекінг мазуту за технологією аерозольного нанокаталізу, Кудрявцев С. О., Леоненко С. В. (2018)
Золотарьова О. В. - Дослідження умов процесу одержіння хімічно осадженої крейди високої чистоти (2018)
Коваленко Н. П. - Упаковка нуклонов в ядрах химических элементов (2018)
Масуд Абдо-Аллах - Исследование реакции алкоголиза на основе 6-метилурацил-5-сульфохлорида и спиртов, Шипидченко М. В., Попов Е. В., Кулыгина З. П., Исак А. Д. (2018)
Міщенко С. О. - Створення технології переробки скловмісних відходів в розплаві теплоносія, Глікіна І. М., Глікін М. А. (2018)
Москалик В. М. - О влиянии гидродинамической обстановки в слое орошаемой насадки на эффективность массообмена в газовой фазе, Карпюк Л. В. (2018)
Небеснюк О. Ю. - Перспективные направления повышения эффективности фотоэлектрических преобразователей и создания качественных контактных систем, Никонова А. А., Хрипко С. Л., Никонова З. А. (2018)
Пасічник А. М. - Аналіз сучасних технологій реалізації систем управління транспортною інфраструктуроюї, Кутирєв В. В., Мірошніченко С. В. (2018)
Полупан Ю. В. - Один iз способів доступу до GOOGLE Drive без використання авторизації, Полупан Є. В. (2018)
Рейдемейстер А. Г. - Влияние параметров рессорного подвешивания на динамическую нагруженность литых деталей тележек грузовых вагонов, Шикунов А. А. (2018)
Шорохов М. М. - Вплив надлишку осаджувача на очищення Cr6+ вмісних стічних вод промислових підприємств, Суворін О. В., Казаков В. В., Ожередова М. А. (2018)
Philips T. C - Synthesis of diisopropyl ether via catalytic dehydration of isopropanol using the technology of aerosol nanocatalysis, Kudryavtsev S. A, Glikin I M, Korol D. (2018)
Харламов П. О. - Керування розвитком мезологістичної системи ремонту рухомого складу, Харламова О. М. (2018)
Шапкін В. П. - Властивості галогенантрахiнонiв в синтезі біарилів для поліциклічних барвників та пігментів, Парамонова Л. М., Мороз О. В., Бушуєв А. С. (2018)
Шведчикова І. О. - Аналіз підходів до усунення магнітних завад при ферозондовому контролі осей колісних пар, Шевченко О. І., Нікітченко І. В. (2018)
Шевченко В. А. - Алгоритм быстрой оценки параметров судовых электроэнергетических систем (2018)
Petinova O. - Sociohumanitarian habitus of homo economicus: economic education in the modern Ukrainian society (2018)
Кивлюк О. П. - Гра як феномен філософської антропології в контексті віртуалізації суспільства, Мордоус І. О. (2018)
Титова Н. М. - Модель психолого-педагогічної підготовки педагогів професійного навчання (2018)
Яшанов С. М. - Організаційно-методичні засади позааудиторної самостійної роботи студентів в інформаційно-навчальному середовищі закладу вищої педагогічної освіти, Яшанов М. С. (2018)
Гуменюк Т. Б. - Концепція підготовки бакалаврів професійної освіти з технічних спеціалізацій в університетах (2018)
Чумаченко Д. В. - Аналіз стану підготовки педагогів професійного навчання з документознавства в педагогічних університетах (2018)
Білан А. М. - Формування методичної готовності майбутнього вчителя до роботи в умовах інформаційно-освітнього середовища (2018)
Ключкович Т. В. - Передумови та чинники трансформації вищої педагогічної освіти в Словацькій Республіці (2018)
Парфьонова О. І. - Філософія освіти: соціально-філософські проблеми та тенденції розвитку сучасної української шкільної освіти (2018)
Хромець В. Л. - Форми отримання богословської освіти та їх розвиток в перспективі трансформацій богословської освіти майбутнього (2018)
Задорожна І. - Психолого-педагогічні чинники організації самостійної роботи студентів з оволодіння іншомовною комунікативною компетентністю (2016)
Мартынова Р. - Этапы интегрированного обучения образовательной и иноязычной речевой деятельности (2016)
Микитенко Н. - Концепція поетапного розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців нефілологічного профілю у вищих навчальних закладах, Сулим В. (2016)
Zakordonets N. - Bilingual education: linguo-didactic aspects (2016)
Салюк Б. - Технології візуалізації даних у викладанні англійської мови у вищих навчальних закладах (2016)
Монашненко А. - Специфіка письмового перекладу в порівнянні з усним (2016)
Розумна Т. - Засоби активізації мовленнєвої діяльності студентів на заняттях з іноземної мови (2016)
Бачинська Н. - Англійський фольклор як засіб формування соціокультурної компетенції (2016)
Дацків О. - Формування вмінь аудіювання майбутніх учителів англійської мови із застосуванням драматизації (2016)
Майєр Н. - Особливості контролю за процесом і результатом формування методичної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов у самостійній роботі (2016)
Руснак Д. - Використання медійної реклами в процесі навчання майбутніх викладачів французької мови міжкультурного спілкування (2016)
Клименко А. - Використання матричних методів аналізу в інформаційній діяльності сучасного викладача іноземної мови (2016)
Рокіцька Н. - Німецькомовна спадщина Івана Франка у формуванні міжкультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов (2016)
Пасічник Т. - Модель навчання писемного перекладу комерційних листів на практичних заняттях з англійської мови (2016)
Левчик І. - Структурно-стратегічний аспект професійно орієнтованого мовлення психолога-посередника (2016)
Савчак І. - Лінгвокультурологічний підхід до навчання іноземної мови фахівців з міжнародних відносин (2016)
Онуфрів А. - Автоматизація мовленнєвих операцій у процесі формування англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному академічному спілкуванні майбутніх маркетологів (2016)
Дорда C. - Формування перекладацької компетенції майбутніх юристів в сфері професійної комунікації (2016)
Федоренко І. - Зміст формування компетентності в англійському діалогічному мовленні у майбутніх техніків-будівельників (2016)
Шапочка К. - Формування соціокультурної компетенції засобами перекладу в умовах інклюзивного навчання (2016)
Волошина О. - Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до роботи в інклюзивних класах, Дмітренко Н. (2016)
Баркасі В. - Застосування європейського досвіду у процесі підготовки вчителів іноземних мов, Казакова М., Філіпп’єва Т. (2016)
Квасова О. - Теоретичні аспекти і досвід створення курсів з мовного тестування (2016)
Іванишин Г. - Типова програма з української мови як іноземної для підготовчих факультетів вищих навчальних закладів України: теорія та практика укладання (2016)
Бідюк Н. - Теоретичні і методичні концепти філологічної освіти у США, Іконнікова М. (2016)
Солодка А. - Міжнародна освіта та кроскультурне навчання в американському освітньому просторі (2016)
Амеліна С. - Лінгвістичний складник програм підготовки перекладачів у Німеччині (2016)
Ковальчук Л. - Реалізація гендерного підходу в навчальній практиці Німеччини (2016)
Pododimenko I. - Innovative technologies of professionally-oriented foreign language training in the context of foreign experience (2016)
Гнаповская Л. - Глобализация и инновации в образовании: аргументы "за" и "против", Карпова В. (2016)
Митник М. - Зіставний аналіз існуючих інтенсивних методів навчання іноземних мов (2016)
Коломінова О. - Інтегрований спецкурс "Навчання іноземної мови і культури учнів початкової школи", Роман С. (2016)
Добровольська Н. - Проблема інтегрованого формування у студентів англомовної компетентності в читанні та говорінні (2016)
Білоножко Н. - Ціннісні орієнтації як компонент формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутнього фахівця (2016)
Тумак О. - Критерії визначення етапів розвитку методики навчання англійської мови в закладах освіти Буковини (кінець ХІХ – початок ХХ століть) (2016)
Волков Ю. О. - Критерии оценки результатов экспериментальных исследований в биомеханике, Екимов В. Ю., Шиндер М. В. (2018)
Сотский Н. Б. - Поза человека и ее аналитическое представление (2018)
Арєшина Ю. Б. - Соціально-психологічний тренінг у комплексній фізичній терапії людей із особливими потребами, які мають порушення зору, Копитіна Я. М., Мороз С. В., Пошивайло В. В. (2018)
Бабенко В. Г. - Лікарське, психологічне та педагогічне спостереження у процесі занять з фізичної підготовки або спортивних змагань, Євдокимова Л. Г., Хапсаліс Г. Л. (2018)
Барков В. А. - Развитие специфических координационных способностей у юных футболистов, Kхафаджи А. С. (2018)
Борисенко В. В. - Факторна структура основних прийомі в гри у волейбол у передзмагальний період, Козерук Ю. В., Толочний В. М., Синіговець І. В. (2018)
Бугаевский К. А. - Особенности распределения половых соматотипов у гандболисток разных возрастных групп, Данильченко С. И., Стародубцев С. Г. (2018)
Бугаевский К. А. - Изучение особенностей проявлений пальцевого индекса у спортсменок в женском боксе, Дубачинский О. В., Титова А. В., Боднар А. И. (2018)
Веремеєнко В. Ю. - Ефективність програмування розвитку сили та силової витривалості у дівчат середнього шкільного віку, Худолій О. М., Іващенко О. В. (2018)
Гавроник В. И. - Место военно-прикладной физической подготовки в системе обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь (2018)
Головіна С. С. - Організація занять з фізичного виховання на основі використання засобів футзалу у закладі вищої освіти (2018)
Грибан Г. П. - Інформаційна значущість розвитку силових якостей у фізичній підготовленості студентської молоді, Краснов В. П., Ткаченко П. П., Опанасюк Ф. Г. (2018)
Грищенко С. В. - Проблема рухового розвитку, рухової активності, рухових навичок у процесі фізичного виховання студентів закладів вищої освіти (2018)
Еганов А. В. - Современные аспекты биомеханической структуры технических действий в борьбе (2018)
Жула В. П. - Рівень підготовленості волейболісток високої кваліфікації відповідно до спортивного розряду згідно контрольних тестів з фізичної підготовки у волейболі, Жула О. В., Булавчик М. О., Соцька Ю. А., Сергєєва А. І. (2018)
Завальнюк О. В. - Концептуальні аспекти інноваційних механізмів вітчизняної освітньої парадигми та їх вплив на розвиток галузі фізичної культури і спорту (2018)
Загревский В. И. - Синтез прямолинейного движения особой точки дистального звена биомеханической системы в горизонтальной плоскости, Иванчиков Н. В., Мельников А. С. (2018)
Капкан О. О. - Формування рухових навичок: моделі процесу навчання акробатичних вправ дівчат 14 років, Худолій О. М., Іващенко О. О. (2018)
Козіброцький С. П. - Особистісно орієнтоване навчання учнів фізичної культури(теоретичні аспекти) (2018)
Коробейніков Г. В. - Нейродинамічні функції та статокінетична стійкість кваліфікованих кікбоксерів, Жирнов О. В., Коробейнікова Л. Г., Вольский Д. С., Міщенко В. С., Дудник О. К., Іващенко О. О. (2018)
Кривицкая Н. А. - Влияние массажного устройства на двигательную активность стопы и голени метателей молота (2018)
Куртова Г. Ю. - Методика розвитку рухових якостей дітей дошкільного віку засобами рукопашного бою, Бужина І. В., Радзієвський В. П., Шапка В. А. (2018)
Куртова Г. Ю. - Удосконалення фізичного виховання студентів засобами кросфіту, Гамов В. Г., Дейкун М. П., Гришко Ю. Ю. (2018)
Леутко В. К. - Развитие скоростно-силовых способностей в пауэрлифтинге (2018)
Лутовинов Ю. А. - Повышение эффективности тренировочного процесса юных тяжелоатлетов в подготовительном периоде годичного макроцикла (2018)
Мамешина М. А. - Інноваційні напрямки підвищення фізичного здоров`я та рухової підготовленості учнівської молоді (2018)
Масляк І. П. - Рівень розвитку окремих рухових здібностей старшокласників, Чачуа Г. Е. (2018)
Мичка І. В. - Врахування морфофункціональних особливостей студентів під час занять пауерліфтингом (2018)
Нєворова Л. В. - Шляхи виявлення ризику передпатологічних станів у студентів факультету фізичного виховання, Нєворова О. В. (2018)
Николаичева А. С. - Повышение уровня физической подготовленности студенток вуза на основе применения средств фитнеса c использованием современных информационных технологий, Кулеш С. Ф., Тонкоблатова И. В., Болохов А. В. (2018)
Носко Ю. М. - Застосування фітнес-технологій на уроках фізичної культури у закладах початкової освіти (2018)
Подгорна В. В. - Анатомо-фізіологічні особливості хребта в залежності від виду спорту, Дроздова К. В. (2018)
Приймаков А. А. - Активность мышц и межмышечные взаимосвязи при управлении циклическим и ациклическим движениями у спортсменов, Ейдер Е., Омельчук Е. В., Архипов А. А. (2018)
Пронтенко К. В. - Визначення інформативно значущих для навчання курсантів гирьового спорту компонентів технічної підготовленості, Русанівський С. В., Безпалий С. М., Запорожанов О. В. (2018)
Самоленко Т. В. - Вплив різноманітних вправ на рівень фізичної підготовленості студентів, Апайчев О. В., Гамов В. Г., Доровських М. В. (2018)
Сотский Н. Б. - Аналитическое описание позы и биомеханический компьютерный синтез физических упражнений (2018)
Сундукова І. В. - Значення психологічної підготовки до змагань у спортивній гімнастиці (2018)
Хорошуха М. Ф. - Дані порівняльного аналізу трьох способів (паперового, інструментального, комп`ютерного) проведення методу "теппінг-тест" у визначенні сили нервових процесів студентів, Майданник В. О. (2018)
Цигай С. Б. - Впровадження методики диференційованого навчання рухових дій дівчат 10 років на прикладі варіативного модулю "баскетбол" (2018)
Червоношапка М. О. - Показники фізичної підготовленості жінок першого періоду зрілого віку в процесі занять bellydance-аеробікою, Шутка Г. І., Голод Р. І., Домінюк М. М. (2018)
Черній В. П. - Гігієнічні основи розумової працездатності студентів фізичного виховання (2018)
Чупрун Н. Ф. - Обґрунтування доцільності використання zumba у фізичному вихованні студентської молоді в умовах факультативних занять (2018)
Шалар О. Г. - Прояв властивостей особистості та фізичних якостей юних гімнасток у спортивній діяльності, Глухов І. Г., Новокшанова А. О. (2018)
Шиян В. М. - Професійно-прикладна фізична підготовка студентів-архітекторів засобами бадмінтону, Шиян О. В., Молчанов Є. В. (2018)
Шутка Г. І. - Удосконалення фізичного стану дітей у літніх оздоровчих таборах як актуальна соціально-педагогічна проблема, Червоношапка М. О., Котов С. М., Гнип І. Я. (2018)
Сотский Н. Б. - Биомеханическая конструктивная эффективность традиционных средств силовой тренировки (2018)
Чуста А. Ю. - Біомеханічний та статистичний контроль процесу удосконалення кидкової підготовки у баскетболі студентів факультету фізичного виховання, Носко Р. В., Рябченко В. Г., Філіпов В. В. (2018)
Бульбук О. І. - Аналіз методів лікування стоматологічних пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів, Рожко М. М. (2017)
Pavlovska М. О. - Results of complex treatment of clima-cteric syndrome associated with diabetes mellitus type 2 (2017)
Беш Л. В. - Гіперчутливість до харчових додатків у дітей: аналіз причин виникнення та власний досвід діагностичного пошуку і клінічного спостереження, Мацюра О. І. (2017)
Боднар О. П. - Клініко-анамнестичні предиктори розвитку бронхіальної астми у дітей, Фофанова О. В., Лотовська Т. В., Юрцева А. П., Костишин Н. С. (2017)
Савчук Л. Я. - Влив шкідливих речовин в атмосфері на імунну систему дітей у різні пори року, Семчук Я. М. (2017)
Вірстюк Н. Г. - Діагностично-прогностичні маркери перебігу цукрового діабету 2-го типу за поєднання з есенціальною артеріальною гіпертензією з урахуванням функції нирок, Іквука А. О. (2017)
Голотюк В. В. - Окремі механізми розвитку та оцінка ендогенної інтоксикації при застосуванні комбінованого методу лікування хворих на рак прямої кишки, Терен Т. І. (2017)
Клименко А. О. - Патогенна роль залежності росту меланоми від порушення гомеостазу біоелемента міді в організмі, Струк О. А., Клименко Ю. А. (2017)
Гринів О. І. - Особливості психоемоційного стану, нейромедіаторного та гормонального статусу у пацієнтів із артеріальною гіпертензією, Глушко Л. В. (2017)
Вірстюк Н. Г. - Маркери запалення та ендогенної інтоксикації у хворих на алкогольний цироз печінки на тлі загострення хронічного бронхіту, Кобітович І. М. (2017)
Герелюк В. І. - Актуальні аспекти використання навчально-практичного ендодонтичного фантому, виготовленого за допомогою епоксидної смоли для відпрацювання практичних навичок студентами в Стоматології, Матвійків Т. І., Ільків М. М. (2017)
Pavlovsky S. A. - Optimization of treatment of patients with non-alcoholic steatogepatitis combi-ned with diabetes mellitus type 2 (2017)
Солоджук Ю. І. - Використання остеопластичних матеріалів тваринного походження при атрофії коміркового відростка верхньої щелепи та частини нижньої щелепи (огляд літератури), Рожко М. М., Денисенко О. Г., Бойчук О. Г., Бойчук-Товста О. Г. (2017)
Гичка К. М. - Неврологічна коморбідність при розсіяному склерозі (огляд літератури) (2017)
Петрина Л. Г. - Динаміка і дозові залежності порушень заліза в крові поромінених тварин, Мойсеєнко М. І. (2017)
Островський М. М. - Результати нейрофізіологічних досліджень периферійної паклітаксел-індукованої нейропатії коригованої 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинатом в експерименті (2017)
Юрчишин О. І. - Вивчення протимікробної активності екстрактів лікарських рослин відносно шкірних ізолятів стафілококів – збудників піодермій з різними механізмами MLS-резистентності (2017)
Кочерга З. Р. - Симуляційне навчання на етапі формування і вдосконалення індивідуальних професійних навичок у студентів медичних університетів (2017)
Мізюк М. І. - Адаптаційно-резервні можливості учнів старшої школи, які розпочали навчання з шести- та семирічного віку, Суслик З. Б., Єремчук Я. О. (2017)
Фрич Н. І. - Досвід організації навчання іноземних студентів першого курсу з медичної біології, Довганич Н. В. (2017)
Яворський А. М. - Характеристика деяких аспектів адаптації студентів-іноземців медичного університету (2017)
Геник С. М. - Людина, яка винайшла сучасну хірургію (До 110-річчя з дня народження Майкла Елліс ДеБекі) (2017)
Голуб'як Н. Р. - Значення громадянської компетентності в трансформаційному суспільстві (2017)
Гулай В. В. - Індекси та рейтинги як індикатори виміру периферійності соціально-політичного розвитку України (2014-2017 рр.), Дзера М. М. (2017)
Зельманович І. І. - Російська військова агресія в Україні: можливі сценарії та способи врегулювання конфлікту (2017)
Климончук В. Й. - Цінності як проблема політики: стан наукового дослідження та впливу на політичну дійсність (2017)
Кобець Ю. В. - Еволюція політичної системи сучасної України: трансформаційні виклики та особливості реформування після 2014 року (2017)
Корнелюк І. Д. - Комунікаційний аспект впливу на електоральний вибір (2017)
Мадрига Т. Б. - Політична мова як інструмент маніпулятивного впливу (2017)
Москалюк М. Ф. - Президентство в Україні: проблеми інституційного становлення, розвитку та функціонування (2017)
Пояркова Т. К. - Неофеодалізація в Україні: причини та наслідки, Зленко Н. М. (2017)
Попазогло В. С. - Неоінституціоналізм як методологія аналізу неформальних інститутів політики (2017)
Білоус Л. В. - Підготовка фахівців для нафтогазового профілю в процесі вивчення політології, Мандрик Я. І. (2017)
Вахняк Г. В. - Міграційна криза як основна причина дезінтеграційних процесів у Європейському Союзі (2017)
Лодин П. З. - Співпраця Богдана Осадчука з паризькою "Культурою" (2017)
Максимець В. Є. - Парадигма європейської безпеки у вимірах встановлення нової системи "Балансу сил" у Центрально-Східній Європі (2017)
Мосора М. А. - Особливості сепаратизму в європейському союзі у контексті концепції "Європи регіоні" (2017)
Пітей Н. А. - Нормалізація американсько-російських відносин у перші роки президентства Барака Обами (2017)
Міщук А. І. - Суспільно-політична діяльність УРП–УСРП на Покутті, Міщук М. Б. (2017)
Сич О. М. - Організація українських націоналістів і становлення структур сучасного українського націоналізму (2017)
Гон М. М. - Символічний простір: сутність та суб’єкти формування (2017)
Долганов П. С. - Від "м’якої" деколонізації до декомунізації: етноцентрична візія переозначення топонімічної системи вербальних маркерів Рівного (2017)
Монолатій І. С. - Мнемотопоси Чернівців: версія сучасної української літератури (2017)
Мойсишин В. М. - Осередки культурно-громадських товариств, що діяли в Побережжі до вересня 1939 року (2017)
Лончина Г. Я. - З історії товариства "Просвіта" села Побережжя (2017)
Лагетко В. В. - Гегелеве розуміння єдності протилежностей в їх примиренні (2017)
Дерев'янко С. М. - Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні у політологічному вимірі (2017)
Долганов П. С. - Багатоликі культурні обриси міст Західної України (2017)
Монолатій І. С. - Від деколонізації через декомунізацію до націоналізації і далі: амбівалентні пейзажі пам'яті Рівного (2017)
Дійсний член НТШ Володимир Косик (1924-2017) (2017)
Почесний член НТШ в Україні Збіґнєв Бжезінський (1928-2017) (2017)
Монолатій І. С. - Станиславів – тимчасова столиця Західно-Української Народної Республіки (2018)
Лазарович М. В. - Джерела дослідження етнополітики української влади доби національно-визвольних змагань 1917-1921 років (2018)
Гон М. М. - Міжетнічний компроміс: об'єктивний та суб'єктивний виміри (на прикладі Західної України 1918-1939 рр.) (2018)
Климончук В. Й. - Цінності громадянського суспільства: особливості процесу формування у системі громадянських відносин (2018)
Москалюк М. Ф. - Інститут президентства в сучасних політичних системах: конституційно-правові, статусно-рольові та владно-функціональні характеристики (2018)
Дерев’янко С. М. - Інститут місцевого референдуму в Україні: доцільність та перспективи оновлення його конституційної моделі (2018)
Доцяк І. І. - Інституційні моделі політико-економічних трансформацій постсоціалістичних країн (2018)
Березовська-Чміль О. Б. - Політична іміджелогія та політичний іміджмейкінг як теорія та практика творення політичного іміджу, Кобець Ю. В. (2018)
Голуб’як Н. Р. - Dyskusja o istocie demokracji bezpośred-niej: powrót do źródeł demokracji (2018)
Липчук О. І. - Роль релігії та церкви в соціально-політичному житті демократичного суспільства, Ломака І. І. (2018)
Матвієнків С. М. - Зв’язки органів місцевої влади з громадськістю (на прикладі Івано-Франківщини) (2018)
Глизнер С. В. - Роль громадських організацій в утворенні об’єднаних територіальних громад (2018)
Білоус Л. В. - Гуманітарна підготовка фахівців нафтогазового профілю у процесі вивчення політології, Мандрик Я. І. (2018)
Бойчук О. І. - Політика історичної пам'яті в польсько-німецьких відносинах: методологічний аспект (2018)
Дем’янчук О. В. - Проект "Один пояс, один шлях": геостратегія по-китайськи (2018)
Зельманович І. І. - Миротворча місія ООН на Донбасі: міф чи реальність? (2018)
Дрогомирецька В. К. - Співробітництво України з міжнародними організаціями у формуванні європейської безпеки в умовах "гібридної війни" на Сході України (2018)
Мосора М. А. - Активна фаза сепаратизму в Каталонії (2018)
Шатурма В. П. - Європейський Союз у зовнішньополітичних концепціях Російської Федерації (2018)
Івчик Н. С. - Гендерний ракурс символічного простору (на прикладі м. Рівне) (2018)
Монолатій І. С. - Уявне українське місто в умовах Другої світової війни: містифікація чи альтернатива сучасної літератури? (2018)
Гураль Л. І. - Ціннісні орієнтири у текстах опозиційних політиків ХХ століття (2018)
Паньків Б. М. - Єзупіль (2018)
Руско Н. М. - З церковного життя у Побережжі: історично-релігійні аспекти (2018)
Золотарчук Н. І. - Процесійні хрести в гербах українських та закордонних єпархій: порівняльний аспект (2018)
Климончук В. Й. - Особливості дослідження напівпрезидентської системи правління у політичній науці: європейський досвід і українські перспективи (2018)
Долгов А. С. - Миграция взаимодействующих атомов в поверхностном монослое, Валуйская А. В. (2013)
Зубко Є. І. - Функціоналізація і наноструктурування поверхневих шарів поруватого кремнію (2013)
Каверин М. В. - Влияние дефектов и примесных атомов на физико-механические свойства наноструктурных покрытий в области границ их раздела, Krause-Rehberg R., Береснев В. М., Постольный Б. А., Колесников Д. А., Якущенко И. В., Билокур М. А., Жоллыбеков Б. Р. (2013)
Кудринський З. Р. - Топологія поверхні тонких оксидних плівок CdO, сформованих на ван-дер-ваальсових поверхнях шаруватих кристалів InSe та GaSe (2013)
Дадамирзаев М. Г. - Разогрев электронов и дырок в несимметричном p-n-переходе, находящемся в СВЧ поле (2013)
Гулямов Г. - Влияние эффективной массы плотности состояний на температурную зависимость ширины запрещенной зоны в твердых растворах p-Bi2-xSbxTe3-ySey, Шарибаев Н. Ю., Эркабоев У. И. (2013)
Ёдгорова Д. М. - Исследование процессов модуляции базовой области кремниевой p+р-n+-структуры, Каримов А. В., Каримов А. А. (2013)
Береснев В. М. - Применение многокомпонентных катодов, полученных электроннолучевым плавлением, для формирования сверхтвердых нанокомпозитных покрытий, Турбин П. В., Грудницкий В. В., Торяник И. С., Дмитренко А. Е., Кропотов А. Ю., Гриценко В. И., Маликов Л. В., Гранкин С. С. (2013)
Олимов Л. О. - Электрические свойства межзеренных границ в объеме поликристаллического кремния, Муйдинова М., Омонбоев Ф. Л. (2013)
Мирсагатов Ш. А. - Тонкопленочные детекторные CdTe-структуры с барьером Шоттки, Ачилов А. С., Заверюхин Б. Н. (2013)
Сапаев И. Б. - Исследование электрических и фотоэлектрических свойств In-CdSxTe1-x-Si-In структуры (2013)
Шарибаев Н. Ю. - Исследования температурной зависимости ширины запрещенной зоны Si и Ge с помощью модели (2013)
Пилипенко Н. Н. - Термооксидные покрытия на циркониевых материалах, Дробышевская А. А., Ажажа Р. В., Стадник Ю. С., Танцюра И. Г. (2013)
Яремій І. П. - Вплив імплантації іонами гелію на форму елементарної комірки у приповерхневих шарах монокристалів, Томин У. О., Уманців М. М., Кравець В. І. (2013)
Гулямов Г. - Тензорезистивный эффект в системе потенциальных барьеров в полупроводниковых пленках, Гулямов A. Г., Мажидова Г. Н. (2013)
Правила оформлення рукописів (2013)
Тематичні напрямки (2013)
Вихідні дані (2013)
Зеленін Г. І. - Принципи змішаного навчання англійської мови для спеціальних цілей в інженерно-педагогічному ЗВО (2018)
Варич О. П. - Обмеження академічної свободи викладача закладу вищої освіти при розробці програми навчальної дисципліни, Савохіна М. В. (2018)
Кулешова В. В. - Формування креативної компетентності майбутніх інженерів у процесі професійної підготовки (2018)
Лазарєв М. І. - Професійно-орієнтоване формування моделей електротехнічних пристроїв промислового обладнання, Мосієнко Г. М., Тарасенко А. І. (2018)
Паюнова А. В. - Формування науково-дослідницької компетентності майбутніх інженерів-педагогів у вищому навчальному закладі (2018)
Бондаренко Т. С. - Моніторинг якості професійної підготовки кваліфікованих робітників залізничного профілю: стан та проблеми організації, Агєєва О. О. (2018)
Васильєва Н. Г. - Особливості реалізації особистісно-орієнтованої технології навчання під час вивчення правових дисциплін у неюридичних закладах вищої освіти (2018)
Дегтярьова О. А. - Оцінювання професійної компетентності керівників шкіл у США (2018)
Рябчикова К. М. - Віртуальна мобільність і міжкультурна компетентність у процесі навчання дизайнерів одягу (2018)
Смоліна І. С. - Організація самостійної роботи студентів із використанням масових відкритих онлайн-курсів, Щетиніна О. С. (2018)
Ящун Т. В. - Педагогічні аспекти навчання програмуванню на C# засобами створення багатомодульного проекту, Громов Є. В. (2018)
Алєксєєва Г. С. - Модель формування інформаційної культури іноземних студентів інженерно-педагогічних спеціальностей (2018)
Бардус І. О. - Критерії та показники ефективності методичної системи фундаменталізованої професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій (2018)
Березенська С. М. - Експериментальне дослідження ефективності навчання електротехніки в умовах змішаного освітнього процесу (2018)
Столітній А. В. - Навчання прокурорів роботі з функціоналом Єдиного реєстру досудових розслідувань (2018)
Куруч А. В. - Патріотизм як основа політичної компетентності: досвід Турецької Республіки (2018)
Лузан Л. О. - Формування комунікативної компетентності керівника освіти в процесі професійного розвитку (2018)
Стонога А. О. - Процес формування педагогічного іміджу (2018)
До уваги авторів (2018)
Дробаха Г. А. - Обґрунтування потреб Національної гвардії України у розвідувальній інформації, що надходить від безпілотних літальних апаратів під час виконання завдань з припинення масових заворушень, Споришев К. О., Луньов О. Ю (2018)
Сутюшев Т. А. - Визначення порогових навантажень пошукових груп у ході естафетного пошуку, Чупрун В. Т., Фролова О. С. (2018)
Городнов В. П. - Обґрунтування показника прогнозу спроможності виконати поставлене бойове завдання сформованим складом міжвидової тактичної групи, Ярош С. П., Гузченко С. В., Овчаренко В.В. (2018)
Адамчук М. М. - Методика оцінювання вогневих можливостей артилерійського підрозділу Національної гвардії України, Луговський І. С., Минько О. В. (2018)
Поляков В. Ю. - Оцінка ефективності методики визначення раціонального складу угруповання Національної гвардії України для виконання завдань у сфері оборони, Головань О. М., Шмаєв В. М. (2018)
Тристан А. В. - Теоретико-графовий метод аналізу стійкості структури складних організаційно-технічних систем, Бережний А. О., Гурін О. М. (2018)
Дробаха Г. А. - Порівняльна оцінка ефективності способів цілерозподілу підрозділів артилерії угруповання військ, Обрядін В. В., Горєлишев С. А. (2018)
Приходько І. І. - Мотиваційні аспекти проходження військової служби жінками у Національній гвардії України, Юр'єва Н. В., Мацегора Я. В. (2018)
Приходько І. І. - Теоретичні аспекти адиктивної поведінки військовослужбовців, Байда М. С. (2018)
Бакало В. Р. - Захист права інтелектуальної власності науковими установами військових формувань, Варченко О. М., Бакало І. І. (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Іванишин Н. Я. - Функціональне навантаження ремарки в драматургійному тексті (на матеріалі української драми кінця ХІХ – початку ХХ століття) (2018)
Стефурак Р. І. - Лінгвостилістична інтерпретація новели Марка Черемшини "За мачуху молоденьку" (2018)
Drozdova I. P. - Peculiarities of foreign students training to ukrainian dialogue communication in higher school by means of information technologies, Savchak I. V. (2018)
Коржак З. З. - Номінативні експресивні речення в структурі тексту (2018)
Каламбет Я. І. - Артурівський дискурс: динаміка концептуалізації прецедентних топонімів і хрематонімів (2018)
Якібчук М. В. - Сучасний еколінгвістичний дискурс: моделі адресантно-адресатних відносин (2018)
Пилячик Н. Є. - Семантико-когнітивні особливості концепту ГРОЗА в англійській та українській мовах, Білик О. І. (2018)
Gruschko S. P. - Die verbal-semantische darstellungsebene der sprachidentität des autors in den deut-schsprachigen politischen karikaturen, Bews O. A. (2018)
Яцій В. О. - Реалізації варіантів коренів вороб- і гороб- у слов’янській антропонімії (2018)
Василівська Н. І. - Постепічна драма Хайнера Мюллера "Маузер" (2018)
Капленко О. М. - Авангардна проза у світлі наратологічних категорій (роман Л. Скрипника "Інтелігент") (2018)
Korzeniowska-Bihun A. - Ukrainian the atrical projects as an examp-le of anthropological defense in terms of anthropology as contemporary social warfare, Boroch R. (2018)
Семак О. І. - Драматургія української діаспори першої половини ХХ століття: стильовий аспект (2018)
Ковпік С. І. - Роман М. Дочинця "Вічник. Сповідь на перевалі духу" як медіакультурна стра-тегія автора (2018)
Юрчук О. О. - Інтермедіальний код параісторичного роману "Коханці юстиції" Юрія Анд-руховича (2018)
Беценко Т. П. - Лінгвокультурологічний аналіз художнього тексту в сучасному науково-освітньому вимірі: мета, предмет, завдання (2018)
Рева-Лєвшакова Л. В. - Літературний неореалізм художньої творчості початку ХХ століття (2018)
Дербеньова Л. В. - Відродження давньогрецької трагедійної концепції у структурі трагедії Ю. О’Ніла "Траур – доля Електри" (2018)
Кобута С. С. - Особливості трактування національної свободи у публіцистиці Івана Багряного та Джорджа Орвелла: порівняльний аспект (2018)
Литвин Н. Б. - Духовний вимір як ключовий аспект поетики роману "Катастрофа" В. Дрозда (2018)
Пахомов В. М. - Діапазони життя і творчості Ольги Дучимінської (до 135-річчя від дня народження і 30-річчя спомину) (2018)
Сокол Г. Р. - Психологізм та стильові особливості новели Галини Журби "Солов'ї" (2018)
Судук І. І. - Особливості використання біблійних порівнянь у творчості українських письменників ХІХ-ХХ століть (2018)
Малишівська І. В. - Екзистенціалістська модель дійсності у творах українських письменників початку ХХ століття, Троценко О. Я. (2018)
Йовдій В. Я. - "Народна белетристика" в творчості Володимира Короленка та Панаїта Істраті (2018)
Когут О. В. - Місто як текст у сучасній українській літературі, Малярчук О. М. (2018)
Павлова О. М. - Міф Чорнобиля у п'єсі Павла Ар'є "На початку і наприкінці часів" (2018)
Гунчик І. О. - Прагматична функція числових символів-ідеограм при усному послідовному перекладі, Волошин М. В. (2018)
Гордій О. М. - Фразеологічні експресиви і комунікативи сучасної німецької мови як перекладацький феномен (2018)
Марчук Т. Л. - Вербалізація концепту AMERICAN DREAM на матеріалі п'єси "Анна Крісті" Юджина О'Ніла, Стехнович М. М. (2018)
Ницполь В. І. - Кінесичні комунікативні компоненти невербального спілкування персонажів серійних убивць в американському художньому дискурсі 20 століття (2018)
Павлик В. І. - Комунікативна прагматика публіцистичних текстів: перекладацький аспект (2018)
Дзівідзінська І. С. - Асиндетичні кластери: особливості перекладу, Боднар Р. І. (2018)
Ріба-Гринишин О. М. - Переклад німецької науково-технічної термінології: лексичні трансформації (2018)
Янишин О. К. - Герменевтична модель перекладу текстів нафтогазової сфери (2018)
Виксюк Х. В. - Особливості відтворення метафор в українському перекладі роману М. Зузака "Крадійка книжок", Стахмич Ю. С. (2018)
Стахмич Ю. С. - Особливості відтворення пареміологічних одиниць в українських перекладах творів Марка Твена (2018)
Мучка М. З. - Досягнення еквівалентності перекладу термінів нафтогазового спрямування на основі технічного стандарту, Грелюк Ю. В. (2018)
Малик Г. Д. - Особливості вживання артикля в англомовному антропонімічному просторі (2018)
Романенко Н. В. - Соціально-історична детермінованість перекладацьких рішень (на прикладі українських перекладів творів Е. Гемінґвея різних часів) (2018)
Ткачівська М. Р. - Поетика роману Сави Голованівського Тополя на тому березі" та її відтворення у німецькомовному перекладі, Вінтоняк І. (2018)
Білецький В. С. - Нове в медіаосвіті: науково-педагогічна блогодидактика, Онкович Г. В., Онкович А. Д. (2018)
Котерлін І. Б. - Проблематика розвитку інформаційних прав особи в контексті аналізу подій у світі (2018)
Савчин І. З. - Огляд інтернет-комунікацій як одного з аспектів конвергентного розвитку регіонів України, Царева О. С. (2018)
Білик О. І. - Особливості використання бінарних темпоральних опозицій у передвиборчому дискурсі, Пилячик Н. Є. (2018)
Котерлін О. Р. - Генетична дискримінація як посягання на права та інтереси людини (2018)
Тимків Н. М. - Формування професійної іншомовної компетентності у процесі підготовки майбутнього нафтовика (2018)
Sihag P. - Field evaluation of infiltration models, Singh B. (2018)
Сагдєєва О. А. - Дослідження процесів компостування харчової складової твердих побутових відходів, Крусір Г. В., Цикало А. Л., Лойєнбергер Г. (2018)
Ziarati P. - Heavy metals bio-adsorption by Hibiscus sabdariffa L. from contaminated water, Namvar Sh., Sawicka B. (2018)
Азаров С. І. - Аналіз сценарію важкої аварії в басейні витримки відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1, Сидоренко В. Л., Задунай О. С. (2018)
Almekhlafi Murad A. A. - Justification of the advisability of using solar energy for the example of the Yemen Republic (2018)
Koloskov V. - Improvement of method of assessment of environmental condition of territories adjoined with environmentally dangerous technogenic objects (2018)
Ziarati P. - Analysis of removal methods of toxic heavy metals using bio-absorbs, Mostafidi M., Zahedi M. T. (2018)
Bogdanov I. - Determination and analysis of criterion components of the environmental safety assessment of engineered nanomaterials, Suchikova Y., Kovachov S. (2018)
Sundararajan M. - Nutrient dispersion modeling of coal overburden dumps for reclamation and sustainable management, Vambol V., Vambol S., Kumari N., Ansari I. (2018)
Barsukova G. - Development of mathematical model of infiltration of iron sulfate acid solution (2018)
Колесник В. Є. - Дослідження особливостей застосування водоповітряних ежекторів для зниження пилоутворення при транспортуванні гірничої маси на кар’єрах, Павличенко А. В., Борисовська О. О., Бояркин М. О. (2018)
Muhammad N. - Investigation of chemical composition and nutritional values of pulp and paper mill sludge compost, Ali Baig Sh., Zahid S. (2018)
Харазішвілі Ю. М. - Внесок науково-технологічного прогресу в економічне зростання промислових регіонів України (2018)
Zymovets V. V. - Decapitalization of financial sector: consequences for the economy of Ukraine, Shelud`ko N. M. (2018)
Неделчев М. К. - Координация банковского надзора в Европейском Союзе (аналитический обзор) (2018)
Тарасов А. Ф. - Математическое моделирование передовых машиностроительных технологий для смарт-предприятий: обзор подходов и пути внедрения, Турлакова С. С. (2018)
Пілецька С. Т. - Методика комплексної оцінки антикризового потенціалу підприємства, Коритько Т. Ю. (2018)
Новікова О. Ф. - Соціальні гарантії працівникам промисловості за умовами праці, Логачова Л. М. (2018)
Титул, зміст (2018)
Пархоменко Є. О. - Формування інформаційно-керуючої системи стратегічного планування швидкісних пасажирських перевезень на залізничному транспорті, Пархоменко Л. О. (2018)
Крашенінін О. С. - Територіальне закріплення локомотивних депо за сервісними центрами, Яковлев С. С., Шапатіна О. О., Турубара О. О. (2018)
Прохорченко А. В. - Розробка вимог до автоматизованої системи управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктури України, Прокопов А. О., Найденов О. О., Святова І. І. (2018)
Мартинов І. Е. - Система теплового контролю буксових вузлів рухомого складу, Нейчев О. В., Сосунов О. О., Петухов В. М., Труфанова А. В. (2018)
Володарский В. А. - Об оптимизации периодичности технического содержания устройств (2018)
Мазіашвілі А. Р. - Метод відновлення зображення на основі математичного апарату штучних нейронних мереж удосконаленого методу ієрархічної інтерполяції, Корольова Н. А., Індик С. В., Сокол-Кутиловська А. С. (2018)
Cмоляр С. В. - Аналіз особливостей моделей оптичних транспортних мереж, Радченко С. В., Жученко О. С., Приходько С. І., Штомпель М. А. (2018)
Куценко М. Ю. - Задачі реконструкції плану залізничної колії та підходи до їх вирішення, Дудін О. А., Пахар Г. В., Даниленко О. М., Дубина О. М. (2018)
Дзюбенко Ю. М. - Демократичні та авторитарні тенденції у країнах Близького Сходу і Північної Африки (2016)
Окуньовська Ю. В. - Неурядовий сектор країн Європейського Союзу: розвиток та класифікація моделей функціонування (2016)
Польовий М. А. - Можливості відображення політичних рухів в нейромережевій моделі політичної системи (2016)
Примуш М. В. - Українська модель перехідного парламентаризму як засіб вироблення політичного консенсусу (2016)
Смірнова Ю. О. - Сутність державної антикорупційної політики України (2016)
Узун Ю. В. - Співробітництво територіальних громад в Україні та програми допомоги іноземних фондів (2016)
Цокур Є. Г. - Тенденції сучасних модернізаційно-легітимаційних процесів в Україні: історико-політичний складова (2016)
Чальцева О.М. - Публічна влада (2016)
Grzegorzewska M.-K. - The politician’s stress in terms of psychology and politics’ anthropology, Kuc-Stefaniuk G. (2016)
Одарченко К. Ю. - Специфіка горизонтальної та вертикальної партійної комунікації на тлі розбудови політичної партії (2016)
Ягунов Д. В. - Театральність української пенальної політики (2016)
Аветисян Л. В. - Генеза та переспективи розвитку вірмено -українського співробітництва (2016)
Краснопольська Т. М. - Регіональна політика ЄС: можливості використання досвіду для України (2016)
Małachowska K. - Geopolitical situation of Georgia resulting from the war with the Russian federation in 2008 (2016)
Malynovska N. V. - The internal and external implementation factors of Islamic direction of French foreign policy (2016)
Тихомирова Є. Б. - Стратегічні комунікації ЄС: інституціональний вимір (2016)
Козяр М. М. - Нові технології навчання - виклик сучасної освіти (2015)
Беженарь Ю. П. - Структура и содержание электронного учебно-методического комплекса по черчению для общеобразовательных учреждений (2015)
Беседа Н. А. - Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої діяльності в загальноосвітній школі (2015)
Бурчак С. О. - Методичне забезпечення рівневого вивчення многогранників та їх об'ємів у старшій школі, Шергін О. М. (2015)
Гнепа О. В. - Проблеми шкільної математичної освіти у педагогічній спадщині Михайла Кравчука (2015)
Шахіна І. Ю. - Використання мультимедійних технологій на заняттях з трудового навчання в основній школі, Гриньчак К. П. (2015)
Гудзевич Л. С. - Соціально-педагогічна реабілітація дітей хворих на ДЦП в умовах навчальних закладів, Крешун Р. А. (2015)
Гулішевська М. Г. - Застосування евристичного навчання на уроках іноземної мови (англійської) в початковій школі (2015)
Дубовик Л. О. - Використання ІКТ та сервісів інтернету на уроках хімії, Колібабчук А. В. (2015)
Залєсова І. В. - Створення безпечного освітнього середовища — продуктивний шлях формування міжнаціональної толерантності учнів (2015)
Кобернік С. Г. - Проблема створення сучасного навчально-методичного комплексу для вивчення географії в загальноосвітній школі (2015)
Кобець Н. М. - Використання нечітких відношень для профорієнтації молоді, Туржанська О. С. (2015)
Кобися А. П. - Використання хмарних технологій для створення електронного навчально-методичного комплексу з історії України (7 клас), Ткаченко А. В. (2015)
Кобися В. М. - Створення і використання мультимедійного інтерактивного електронного підручника "Англійська мова" (8 клас) за допомогою пропрієтарного програмного забезпечення Microsoft Onenote, Оливанчук О. А. (2015)
Коваль І. А. - Мультимедійні технології як засіб підвищення ефективності навчання природничих дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах (2015)
Коломійчук Н. Ю. - Шляхи використання "Хмарних технологій" у навчальному процесі профільної школи (2015)
Кравченко Ю. Л. - Використання інтерактивного мультимедійного електронного підручника з української мови (7 клас) у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Круш Т. А. - Застосування інтерактивних плакатів у процесі вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах (2015)
Лоюк О. В. - Методологічні підходи до розвитку творчого мислення молодших школярів (2015)
Мальов С. В. - Використання ІКТ як засобу розвитку активно-творчого мислення учнів початкових класів на уроці музики (2015)
Матієнко О. С. - Загальнопедагогічні принципи виховання та методи їх реалізації при формуванні толерантності у підлітків (2015)
Медяний Р. М. - Використанння інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики (2015)
Мотишена І. С. - Психологічні передумови активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках технологій, Коношевський Л. Л. (2015)
М'ягкоход В. О. - Чинники якісної освіти учнів з обмеженими можливостями загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Онофрійчук Л. М. - Розвиток естетичної культури школярів у процесі позакласної музичної діяльності (2015)
Опушко Н. Р. - Формування в учнів національної самоідентифікації: історико-педагогічний аспект (2015)
Паращук Л. М. - Використання технологій майндмеппінгу під час викладанні історії в загальноосвітніх навчальних закладах, Стоянов Є. С. (2015)
Петрович О. Б. - Дослідницька діяльність обдарованої молоді як невід'ємна частина позакласної роботи з української літератури (2015)
Самойлов А. М. - Пріоритети та технології педагогічної профілактики девіантної поведінки підлітків (2015)
Синенька Ю. В. - Створення і використання педагогічного програмного засобу для викладання хімії в 7 класі загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Сойчук Р. Л. - Сутність та провідні принципи виховання національного самоствердження учнівської молоді (2015)
Степчук О. А. - Використання електронних засобів навчання і віртуальних лабораторій на уроках хімії (2015)
Тимощук М. В. - Застосування мультемедіа на уроках інформатики (2015)
Коношевський Л. Л. - ІКТ як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках технологій, Токарчук Я. О. (2015)
Швай О. Л. - Активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою сучасних інформаційних технологій, Швай К. В. (2015)
Шевчук О. П. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення хімії у загальноосвітніх навчальних закладах (2015)
Шишкова В. В. - Розвиток пізнавальних інтересів учнів загальноосвітніх навчальних закладів шляхом упровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках хімії (2015)
Юрченко Л. А. - Роль та місце проектних технологій на уроках української мови та літератури (2015)
Величко Н. О. - Аналітична складова інформаційно-аналітичної діяльності заступників директорів ПТНЗ з навчально-виробничої роботи (2015)
Гириловська І. В. - Моніторинг якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників в умовах децентралізації професійно-технічної освіти в Україні (2015)
Дацків І. Є. - Соціальний захист молоді у процесі фахової підготовки у навчальних закладах Закарпаття (1919 - 1939 рр.) (2015)
Мала Ю. В. - Структура методичної компетентності сучасного викладача непедагогічного коледжу (2015)
Русакова О. В. - Застосування інтерактивних технологій у процесі вивчення української мови у коледжах, Сагайдак І. П. (2015)
Терепа А. В. - Методичні особливості формування математичної компетентності студентів в умовах гуманітарно-педагогічного коледжу (2015)
Архипенко В. О. - Професійна підготовка пожежних різних країн світу з використанням фізичних вправ силової спрямованості (2015)
Афоніна Д. С. - Створення і використання клоуз-тестів у процесі вивчення української мови у вищих навчальних закладах (2015)
Бойчук В. М. - Застосування комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання вчителем технологій у процесі проектування виробів (2015)
Бордюк О. М. - Науково-методичні засади впровадження курсу "Інформаційно-комунікаційні технології в мистецькій освіті" (2015)
Бриліна В. Л. - Педагогічне значення вокального фольклору в музично-естетичному вихованні (2015)
Волошин В. Д. - Особливості методики формування умінь застосовувати спецзасоби та зброю майбутніми офіцерами-прикордонниками у процесі фахової пдготовки (2015)
Гаврилюк Н. М. - Принципи навчання лексиці на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах (2015)
Гайдамаха Р. М. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у дослідницькій діяльності магістрів комп'ютерного профілю (2015)
Глазунова І. К. - Формування умінь самостійної художньої інтерпретації музичних творів у майбутніх учителів музики в процесі інструментально-виконавської підготовки в умовах модульно-рейтингового навчання (2015)
Головешко Б. Р. - Сучасні підходи до розвитку лідерства та їх імплементація у вищих навчальних закладах України (2015)
Гомонюк О. М. - Педагогічні технології формування готовності майбутніх педагогів природничих дисциплін до профілактичної роботи з підлітками (2015)
Гордійчук Г. Б. - Підготовка майбутніх педагогів до використання у своїй професійній діяльності мережевих сервісів (2015)
Гудзевич А. В. - "Географія області" у підготовці вчителя географії (2015)
Гуменюк С. В. - Формування педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури як психолого-педагогічна проблема (2015)
Гуменюк І. П. - Застосування інноваційних технологій у підготовці студентів педагогічного ВНЗ, Коношевський Л. Л. (2015)
Давидюк М. О. - Олімпіада з педагогіки як засіб професійного розвитку майбутнього вчителя, Ігнатова О. М., Шикова Ю. О. (2015)
Дембіцька С. В. - Застосування дистанційного навчання під час викладання охорони праці, Кобилянський О. В. (2015)
Дідух Л. І. - Використання "перевернутого навчання" у ВНЗ (2015)
Добровольська Н. В. - Компетентніший підхід до підготовки майбутніх менеджерів невиробничої сфери (2015)
Заїка О. В. - Електронне навчально-методичне забезпечення курсу проективної геометрії (2015)
Зузяк Т. П. - Політичні передумови розвитку педагогічної освіти Поділля другої половини XVIII століття (2015)
Земліна Ю. В. - Проблеми підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи та шляхи їх вирішення (2015)
Іванчук А. В. - Розкриття механізму формування соціальної небезпеки на прикладі алкогольної залежності як дидактична умова стимулювання пізнавальної навчальної діяльності студентів при вивченні навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" (2015)
Іващук О. В. - Шляхи поглиблення прикладної складової викладання математики здобувачам вищої освіти напряму підготовки "Економічна кібернетика" (2015)
Ігнащук О. В. - Ретроспективний аналіз лікувально-профілактичних методів у практиці викладання історії медицини, Кириченко В. І. (2015)
Кадемія М. Ю. - Інноваційні технології в підготовці педагога вищої школи (2015)
Кириленко В. В. - Розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів в інформаційно-освітньому середовищі вищого педагогічного навчального закладу, Кириленко Н. М. (2015)
Кізім С. С. - Підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів технологій засобами спеціалізованого програмного забезпечення, Люльчак С. Ю. (2015)
Кіяновська Н. М. - Використання систем комп'ютерної математики у процесі навчання вищої математики студентів технічних ВНЗ (2015)
Кобзей Н. В. - Упровадження інноваційних технологій у навчальний процес як один із шляхів модернізації вищої освіти України (2015)
Кобися А. П. - Використання технологій майндмеппінгу у педагогічній діяльності (2015)
Кобися В. М. - Особливості сприйняття візуальної інформації інформаційного освітнього середовища (2015)
Коваленко Ю. Б. - Моделювання процесу підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційної безпеки (2015)
Компанець Н. М. - Іншомовне спілкування майбутніх фахівців сфери біомедичної інженерії, як професійна та педагогічна проблема (2015)
Король В. П. - Проектування процесу професійної підготовки майбутнього вчителя технологій до формування в учнів системи знань про сучасне аграрне виробництво? (2015)
Кугай Н. В. - Навчання майбутніх учителів математики як складна система, Борисов Є. М. (2015)
Кусій М. І. - Концептуальні засади гуманізації математичної підготовки майбутніх фахівців служби порятунку в контексті інтегративного підходу (2015)
Лаврентьєва Н. В. - Методичне мислення та методична майстерність учителя: сутність і взаємозалежність (2015)
Лобачева І. Ф. - Інноваційні методи навчання в процесі підготовки фахівців з економічної кібернетики, Копняк К. В. (2015)
Лунгу Л. В. - Проблеми формування інтелектуальної ініціативи майбутніх учителів філологічних спеціальностей у процесі професійної підготовки (2015)
Марущак О. В. - Структура системного підходу до професійної підготовки майбутніх учителів технологій (2015)
Матяш О. І. - Теоретичні аспекти формування основ професійного саморозвитку майбутніх учителів, Шустова Н. Ю. (2015)
Мисловська С. К. - Використання електронних навчально-методичних комплексів в організації самостійної роботи студентів-медиків (2015)
Можаровська О. Е. - Інтерактивні методи формування іншомовної професійної комунікативної компетентності фахівців автомобільного профілю (2015)
Осаульчик О. Б. - Інноваційні можливості особистісного типу спілкування у вивченні іноземних мов (2015)
Очеретна Н. Д. - Застосування мультимедійних технологій у фаховій підготовці студентів-аграріїв (2015)
Перкатий Р. М. - Педагогічні умови формування самоосвітньої компетентності майбутніх офіцерів правоохоронних органів (2015)
Пілюгіна Т. В. - Сучасні інформаційні технології навчання іноземних мов у професійній підготовці працівників державної фіскальної служби (2015)
Покалюк В. М. - Особистісна спрямованість процесу професійної адаптації майбутніх працівників пожежно-рятувальних підрозділів (2015)
Потапчук О. І. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій у системі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2015)
Пристай Г. В. - Розвиток творчих здібностей студентів-філологів у процесі вивчення іноземної мови (2015)
Прядко О. М. - Вокально-методична підготовка студентів музично-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів (2015)
Рацлав Н. І. - Аналіз навчальних планів для підготовки вчителів математики у слов'янському державному педагогічному інституті в 90-их роках XX ст (2015)
Совік Т. В. - Особливості музично-естетичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2015)
Столяренко О. В. - Гуманістичні аспекти використання інноваційних педагогічних технологій у загальнодержавній стратегії сталого розвитку, Столяренко О. В. (2015)
Тогочинський О. М. - Організація та методика експериментального дослідження з формування соціальної компетентності у слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України (2015)
Тульська О. Л. - Використання інноваційних методів навчання у процесі формування комунікативної культури майбутніх екологів (2015)
Холковська І. Л. - Задачний підхід до формування конфліктологічної готовності майбутніх учителів (2015)
Царенко С. О. - Міждисциплінарні дослідження мистецьких явищ як методологія викладання науково-практичної проблематики на прикладі зодчества (2015)
Ціхоцька О. А. - Теоретичні основи гуманістичної педагогіки в сучасних умовах (2015)
Шандиба О. В. - Нова галузева освітня доктрина системи післядипломного професійного навчання інженерних кадрів (2015)
Шехавцова С. О. - Застосування технології тренінгу особистіших змін у процесі формування суб'єктності студентів (2015)
Бойченко Н. В. - Прогнозування технічної майстерності єдиноборців 15-16 років (2018)
Кравчук Т. М. - Зниження маси тіла спортсменок перед змаганнями (на прикладі боротьби самбо), Огарь Г. О., Новікова А. Р. (2018)
Лойко О. М. - Хортинг у системі фізичної підготовки курсантів, Лесько О. М., Васянович А. С. (2018)
Романенко В. В - Особенности проявления кратковременной зрительной памяти у единоборцев ХГАФК, Голоха В. Л., Веретельникова Н. А. (2018)
Санжарова Н. М. - Методика спеціальної фізичної підготовки юних кікбоксерів, Огарь Г. О., Креньов Р. М. (2018)
Скрипка І. М. - Результати впровадження програми з загально та спеціальної фізичної підготовки з елементами панкратіону в процес фізичного виховання учнів молодших класів, Чередніченко С. В. (2018)
Тропин Ю. Н. - Особенности физической подготовленности юношей и девушек, занимающихся вольной борьбой (2018)
Хуртенко О. В. - Педагогічні технології удосконалення фізичної та технічної підготовки боксерів, Дмитренко С. М. (2018)
Шандригось В. І. - Аналіз виступів борців різних країн на чемпіонаті Європи 2018 року з вільної боротьби серед чоловіків, Яременко В. В., Первачук Р. В. (2018)
Цокур Є. Г. - Вибори у сучасному світі: збереження демократії чи прикриття її руйнації? (2017)
Пономаренко А. Б. - Е-демократія як спосіб здійснення прямої демократії, Ковальов Д. В. (2017)
Похило І. Д. - Ризик як складова прийняття політичного рішення політичним лідером, Слободянюк А. В. (2017)
Бондаренко С. В. - Інформаційний компонент політики брендингу територій в умовах нелінійних процесів (2017)
Ворчакова І. Є. - Регіональний лобізм в сучасній політичній системі: проблеми теоретичного та прикладного характеру (2017)
Окуньовська Ю. В. - Вплив незалежної самоврядної професійної спілки "Солідарність" на становлення громадянського суспільства у Польщі (2017)
Краснова М. Г. - Формування партії влади в Росії: інституціональний дизайн (2017)
Ciachla M. - Drug policy in Sweden and the Netherlands (2017)
Коцан Р. І. - Теоретичні аспекти функціонування державних кордонів (2017)
Федорчук О. О. - Державна освітня політика у сфері вищої освіти у 70-ті – середині 80-х років ХХ ст.: на матеріалах України (2017)
Мілова М. І. - "Тронні промови" як символічний ресурс влади: український контекст, Стеценко М. Р. (2017)
Кравець А. Ю. - Біологічні детермінанти політичної поведінки (2017)
Kandyuk O. - Transatlantic relations in XXI century and their impact over CEE countries (2017)
Bartosz Wiącek - Gaddafi on the international arena (2017)
Volkova Y. - Diaspora engagement policy: a new type of transnationalism (2017)
Pavliuk О. І. - Conceptual approaches of U. S. policy towards the Persian gulf countries on the example of relations with Iran (2017)
Літвін Л. А. - Моделі національної безпеки: досвід для України (2017)
Blyzniak O. А. - The eastern partnership in Poland’s foreign policy (2017)
Чупpiй Л. В. - Відродження концепту "Міжмор’я" в контексті подолання російської експансії (2017)
Маєвська О. М. - Класифікація "мозкових центрів" світу: основні підходи (2017)
Piotr Pięta - Paweł Swianiewicz, Adam Gendźwiłł, Julita Łukomska, Anna Kurniewicz. Wielkość gmin i powiatów a sprawność ich funkcjonowania. Hipotezy wielkoludów i liliptów. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2016. – 191 p. (2017)
Вимоги до авторських оригіналів статей (2017)
Бацюкова С. - Характеристики адвокації в сучасній Україні. Результати експертних інтерв'ю (2017)
Bondarenko S. V. - Informational direction of policy on protecting national interests of territory under conditions of nonlinear processes: theoretical and methodological framework (2017)
Бульдович П. В. - Проблема ідентифікації неоінституціонального підходу в сучасній політичній науці (2017)
Voronianskyi O. - National interest as a form of social integration (2017)
Довгаль Д. В. - Геноцид як акт соціальної інженерії (2017)
Доскіч Л. С. - Вплив громадян на прийняття рішень органами місцевого самоврядування як чинник ефективного функціонування демократії на локальному рівні: польський досвід та українські реалії (2017)
Іванова І. І. - Скандинавська модель неокорпоративізму: виклики та перспективи (2017)
Коцан Р. І. - Наукове дослідження політичних особливостей формування і функціонування державних кордонів: принципи та підходи (2017)
Куц Г. М. - Пріоритетні стратегії інформаційної політики у контексті національних інтересів України: ліберальний ракурс (2017)
Кушнарьов І. В. - Інституціоналізація політичної корупції як характеристика політичного ландшафту Російської Федерації (2017)
Михальська В. В. - Міжнародний вплив на політику управління постконфліктними територіями (2017)
Осмоловська А. О. - Сучасні тенденції та виклики щодо формування освітньої політики України (2017)
Примуш М. В. - Символіка та партійний імідж політичних партій (2017)
Телешун Я. С. - Клієнтелізм як складова функціонування фінансово-політичних груп (2017)
Ярош Я. Б. - До проблеми суб’єктності політичних партій (2017)
Воробйова Г. Ю. - Концептуальні підходи до дослідження політичних метафор (2017)
Мацишина І. В. - Візуальна риторика релігійної політики радянської влади як індикатор трансформації політичного режиму (2017)
Мороз Є. О. - Реконструкція уявлень про націоналізм та денаціоналізацію О.Потебні в контексті проблематики збереження національної ідентичності українців, Литвинчук Д. О., Малоголовчук Т. О. (2017)
Savoyska S. V. - Rusyfication, russianize or asymilation: to define concepts (2017)
Поліщук П. А. - Участь Великої Британії у міжнародних миротворчих місіях ООН (1990 – 2010 рр.) (2017)
Тихоненко І. В. - Дослідження регіональної безпеки "незахідними" теоріями міжнародних відносин (2017)
Вимоги до авторських оригіналів статей (2017)
Прокоф’єва Л. Б. - Педагогічні інновації у вищій школі України в ХІХ столітті (2015)
Шикітка Г. М. - Становлення та організаційна діяльність "Педагогічного товариства Підкарпатської Русі” (2015)
Кушнір В. М. - Втілення ідеї профільного навчання у практику середньої школи в другій половині 1980-х – на початку 1990-х років (2015)
Морська Л. І. - Модель системи формування медіаторської компетентності майбутніх юристів (2015)
Петрова Н. М. - Сформованість емоційного інтелекту як запорука успішної професійної діяльності майбутнього педагога: теоретичний аспект (2015)
Соя О. М. - Діагностування сформованості культури самостійної роботи майбутніх учителів математики (2015)
Сулаєва Н. В. - Підготовка майбутніх фахівців до реалізації неформальної мистецької освіти в навчально-виховних закладах і соціальних інституціях (2015)
Співаковська Є. О. - Компетентність полісуб’єктної взаємодії як передумова формування готовності майбутнього вчителя-гуманітарія до професійної діяльності в полісуб’єктному навчальному середовищі (2015)
Семеряк І. З. - Особливості пам’яті та концентрації уваги у процесі формування іншомовних професійно орієнтованих комунікативних стратегій майбутніх програмістів (2015)
Паршикова О. О. - Цілі та завдання формування іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової загальноосвітньої школи на першому адаптаційному етапі навчання іноземної мови (2015)
Tereshchuk D. H. - Developing intercultural communication competence through intercultural communication (2015)
Романюк О. С. - Загальна характеристика вправ для формування мовленнєвих навичок вживання лінгвістичних явищ, відібраних з автентичних художніх творів (2015)
Терещук В. Г. - Закономірності формування англомовної лексичної компетенції в умовах віртуального навчального середовища (2015)
Зайцева І. В. - Організація навчання майбутніх філологів англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій (2015)
Шимків І. В. - Аудіювання як вид іншомовної мовленнєвої діяльності (2015)
Гирич З. И. - Методика корректирующей работы при изучении падежной системы русского языка иностранными тюркоговорящими студентами инженерного профиля (2015)
Маслова С. Я. - Контекстно-інтегрований метод у формуванні вмінь професійно орієнтованого іншомовного спілкування майбутніх виноробів (2015)
Мельничайко В. Я. - Типові помилки у проведенні словотвірного аналізу, Криськів М. Й. (2015)
Білогорка Л. В. - Методичні особливості навчання майбутніх економістів читання англомовних фахових текстів (2015)
Ібрагім Ю. С. - Розвиток послуг у сфері соціальної роботи з багатодітними сім’ями (2015)
Кузьміна О. В. - Підготовка дітей-сиріт до самостійного життя в умовах сімейного виховного середовища (2015)
Перхайло Н. А. - Вербальна агресія підлітків як об’єкт соціально-педагогічної профілактики (2015)
Колгатіна Л. С. - Педагогічні умови ефективності самостійної роботи студентів з виконання навчальних досліджень (2015)
Крамаренко Л. І. - Система моніторингу якості професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів у Нікопольському педагогічному училищі (2015)
Груць Г. М. - Формування національної мовної особистості засобами гуманітарних дисциплін (2015)
Шульце С. В. - Ефективність системи підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до соціальної адаптації школярів з церебральним паралічем (2015)
Боднар С. В. - Методика интегрированного обучения экономическим дисциплинам средствами английского языка (2015)
Кавецький В. Є. - Чинники впливу на професійне самовизначення школярів (2015)
Безуглий П. Г. - Міграція як результат державної освітньої політики в Україні за часів незалежності (2017)
Vozniuk E. - Principles and features of Japan’s information security system (2017)
Денисова А. О. - Технології "чорного піару" у політичних процесах сучасності (2017)
Кабиш О. О. - Роль силових структур в системі політичної влади демократичних держав (2017)
Коцан Р. І. - Сучасні напрями розвитку лімології (2017)
Літвін Л. А. - Ґендерний паритет як національний інтерес сучасної держави (2017)
Москалюк М. Ф. - Інститут президентства в Україні та Чеській республіці: порівняльний аналіз (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського