Пєнов В. - Особливості змісту валеологічної освіти на південноукраїнських землях в міжвоєнний період (1918–1939 рр.) (2016)
Рацул А. - Софія Федорівна Русова – організатор і теоретик національно-освітньої системи України (2016)
Терешко І. - Художньо-естетичне виховання у сім’ях української еліти кінця ХІХ – початку ХХ століття (на прикладі родини Старицьких – Лисенків) (2016)
Форостюк В. - Проблема розвитку творчої активності в наукових дослідженнях (2016)
Андрущенко Н. - Феномени здоров’я та здоров’язбереження дитини в контексті сучасних наукових поглядів (2016)
Дудник Н. - Формування управлінської компетентності майбутнього менеджера освіти як педагогічна проблема (2016)
Топчій О. - Андрагогіка в контексті неперервної освіти (2016)
Наші автори (2016)
Title (2018)
Contents (2018)
Prodeus A. M. - Assessment of Clipped Speech Quality, Kotvytskyi I. V., Ditiashov A. A. (2018)
Holubnychyi A. G. - Features of Multiplicative Complementary Signal Constructions Based on Generalized Binary Barker Sequences (2018)
Al-Ammouri A. - Methods for Improving the Data Reliability in Information and Control Systems, Al-Ammori H. A., Klochan A. E., Tymchenko O. P., Al-Ahmad A. (2018)
Mukhina M. P. - Comparison of Brief and ORB Binary Descriptors, Trach Yu. V., Prymak A. P. (2018)
Zgurovsky M. Z. - Structural-Parametric Synthesis of the Direct Distribution Neural Networks with Sigmoid Piecewise-Type Neurons, Chumachenko O. I., Gorbatiuk V. S. (2018)
Shevchuk D. O. - Method of Determining the Accuracy Characteristics of the Satellite Navigation System, Kravchuk M. P., Panchuk L. V., Galchenko S. M. (2018)
Yenchev S. V. - Fuzzy Automatic Control System Synthesis of the Propeller Fan the Aviation Gas Turbine Engine, Mazur T. А., Tovkach S. S. (2018)
Sineglazov V. M. - Vertical Axis Wind Turbine with Adjustable Blades, Shvaliuk I. S. (2018)
Sushchenko O. A. - Basic Problems of Design of Redundant Noncollinear Configurations with Inertial Sensors, Golitsyn V. O. (2018)
Kolomiets І. V. - The Method of Dynamic Design of a Search Engine Based on Automated Analysis of User Requests, Oleshchenko L. M. (2018)
Sineglazov V. M. - Intelectual Approach to the Design of Wind Energy Plant Rotor Parameters, Khok S. A. (2018)
Mukhina M. P. - Combination of Hough Transform and Canny Edge Detecor for Improvement of Linear Obect Detection Results, Derkach V. Yu., Prymak A. P. (2018)
Filyashkin M. K. - Compensation of Quadratured Error in the Auto-Oscillation Micromechanical Gyroscope, Chernyay O. I. (2018)
Statsenko O. V. - Adjustable Load for Automatic Testing of DC Power Supply, Nedashkivsky D. S. (2018)
Goncharenko A. V. - Neuron Model Sigmoid Activation Function Based on Multi-Optional Functions Entropy Conditional Optimization Doctrine (2018)
Kvach Yu. M. - Modeling the Influence of Factors on the Monitoring of the Light-Signal Fires of the Civil Aviation Aerodrome in the Matlab Environment (2018)
Zelenkov A. A. - Imitation Modeling of the Recovery Process of the on-Board Fault-Tolerance Computer System (2018)
Вимоги до оформлення статей (2018)
Publisher's imprint (2018)
Бутенко Л. - Технології запитування в контексті методологізації професійної підготовки майбутніх учителів та науково-педагогічних працівників (2016)
Васьківська Г. - Технології інтерактивного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів: дидактичний аспект (2016)
Сімін В. - Системний підхід у дослідженні темпо-ритмічних умінь майбутніх учителів музики (2016)
Гусак В. - Специфіка виявлення сценічно-виконавської майстерності вчителя музичного мистецтва (2016)
Дубровіна І. - Організація самоосвітньої діяльності вчителів музичного мистецтва: акмеологічний підхід (2016)
Калабська В. - Оригінальний репертуар як складовий компонент підготовки майбутнього вчителя по класу домри (2016)
Козій О. - Педагогічні принципи вокально-хорового навчання майбутніх вчителів музичного мистецтва (2016)
Комар О. - Огляд та шляхи реалізації основних принципів комунікативного підходу до навчання англійської мови (2016)
Кремешна Т. - Творча інтерпретація музичних творів в інструментальному виконанні (2016)
Криворотенко А. - Подолання м'язових блоків у майбутніх учителів хореографії засобами танцювально-рухової терапії (2016)
Кучерявий О. - Мистецтво як засіб забезпечення якості педагогічної освіти: Теоретико-методологічний вимір (2016)
Лань Л. - Психологічні аспекти художнього сприйняття (2016)
Пічкур М. - Етапність та методика навчання композиції майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2016)
Нассиб Р. - Методические аспекты подготовки будущих педагогов-скрипачей. Их виды и значимость (2016)
Юйцень Х. - Зміст та структура умінь художньо-творчої самоорганізації вчителя музичного мистецтва (2016)
Шульгач Н. - Самостійна робота майбутніх учителів з формування англомовної граматичної компетентності (2016)
Щербіна І. - Формування позитивних співочих навичок: методичний дискурс (2016)
Ятло Л. - Специфіка технічних прийомів співу та їх застосування вчителем музичного мистецтва у практичній роботі зі шкільним хором, Ятло Л. (2016)
Бондаренко Т. - Печа-Куча як ефективна форма організації публічного виступу (2016)
Гвоздецька Ю. - Використання інноваційних педагогічних технологій у процесі професійно-практичної підготовки майбутнього викладача з основ технологій харчових виробництв (2016)
Сирота З. - Сутність набуття студентами художньо-творчої компетентності засобами інтерактивних технологій навчання у мистецькій освіті, Сирота В. (2016)
Бондаренко С. - Формування та розвиток інтерпретаційного мислення майбутнього вчителя музики (2016)
Іюань Г. - Педагогічні умови формування інноваційного потенціалу педагогів-музикантів (2016)
Гекалюк Л. - Формування творчої особистості майбутніх вчителів хореографії в процесі викладання циклу дисциплін "Режисура в танці" (2016)
Гупало О. - Сутність та структура художньо-виконавської компетентності скрипалів (2016)
Косінська Н. - Формування музично-естетичного досвіду майбутнього учителя музичного мистецтва засобами інтеграції мистецтв (2016)
Куценко С. - Проблема формування та рівні сформованості творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії (2016)
Музика О. - Проблема професійного саморозвитку особистості майбутнього художника- педагога в процесі фахової підготовки (2016)
Петрова Н. - Методологічні орієнтири дослідження інтелектуальної культури майбутнього педагога (2016)
Побірченко О. - Формування художньо-творчої майстерності майбутніх педагогів-художників засобами народного мистецтва (2016)
Семенчук В. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі проходження фольклорної практики (2016)
Султанова Л. - Вплив ціннісних орієнтацій викладачів на розвиток їх професійного досвіду (2016)
Грошовик І. - Роль балетних вистав у формуванні естетичних цінностей студентів- хореографів (2016)
Купчик В. - Виховання національної свідомості майбутніх учителів музичного мистецтва засобами музики (2016)
Андрощук Л. - Етапи становлення хореографічно-педагогічної освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (2016)
Жиров О. - Засоби розвитку української народної хореографії в педагогічних пошуках К. Василенка (2016)
Коваленко А. - Розвиток вітчизняної музичної освіти ХХ століття: до проблеми періодизацій (2016)
Миколінська С. - Витоки дослідження проблеми слухової уваги особистості в музичній діяльності (2016)
Пиж'янова Н. - Тематичний аналіз збірки "Народні українські пісні в Київщині" Порфирія Демуцького (2016)
Пригода Л. - Ґенеза та шляхи розвитку навчальної дисципліни "Народно-сценічний танець" (2016)
Умрихіна О. - Розвиток музичного виконавства в Україні (2016)
Філіпчук Н. - Досвід українських педагогів-музикантів XVIII ст. у контексті сучасних пріоритетів розвитку мистецької освіти (2016)
Кузан К. - Модернізація вищої освіти: індивідуалізація та міждисциплінарність (2016)
Сін Л. - Стимулювання інтересу до музичного виконавства як провідна умова наступності фортепіанного навчання (2016)
Олександренко К. - Щодо психотехнології розвитку особистісних і професійних ресурсів майбутнього фахівця міжнародних відносин (2016)
Палагута І. - Педагогічна підтримка професійного самопізнання майбутніх учителів у їхній фаховій підготовці (2016)
Повалій Т. - Європейський контекст модернізації хореографічної освіти (2016)
Тименко В. - Підготовка майбутніх учителів до виявлення і підтримки профілів обдарованості учнів (2016)
Кай Ч. - Особливості виконавсько-просвітницької підготовки майбутнього вчителя музики в системі вищої педагогічної освіти (2016)
Наші автори (2016)
Грітченко Т. - Формування готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності на уроках природознавства у початковій школі (2017)
Дзюбенко І. - Формування компетентності студентів ВНЗ методами активного навчання (2017)
Калюжка Н. - Професійна готовність майбутніх учителів початкової школи до педагогічної діяльності (2017)
Комар О. - Організація тренінгових занять для засвоєння студентами інтерактивних технологій (2017)
Ткаченко Л. - Формування професійної компетентності майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Возна З. - Альтернативні методи у структурі оцінювання проектної діяльності учнів у процесі навчання суспільствознавства (2017)
Гарачук Т. - Психологічні особливості навчання іноземних мов молодших школярів (2017)
Горбулінська С. - Модульно-рейтингова технологія навчання біології в практиці профільної загальноосвітньої школи, Боднар Л. (2017)
Дуденко О. - Порівняльні конструкції української мови: до методики розрізнення порівнянь при вивченні в основній школі, Шевчук І. (2017)
Карасєвич С. - Упровадження інтерактивних форм і методів навчання у процес підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2017)
Комарова О. - Концепція формування системи знань старшокласників із загальної біології та її методична реалізація (2017)
Лоюк О. - Діагностика рівнів розвитку творчого мислення учнів початкової школи (2017)
Омельчук О. - Індивідуальний підхід до старшокласників у процесі виконання творчих проектів на уроках технологічного профілю, Уруський А. (2017)
Федорова Л. - Форми і методи соціально-педагогічної роботи з опікунською сім’єю в загальноосвітній середній школі (2017)
Цигода В. - Використання різних методів та прийомів у формуванні практичних навичок з безпеки життєдіяльності у дітей дошкільного віку життя (2017)
Шкуренко О. - Особливості формування професійної педагогічної комунікації у майбутніх учителів початкової школи засобами інноваційних технологій (2017)
Голуб Н. - Формування пізнавальних інтересів молодших школярів з мовленнєвими порушеннями засобами усної народної творчості, Голуб В. (2017)
Дорогань А. - Формування творчого мислення учнів на уроках трудового навчання (2017)
Литвишко О. - Казка у дошкільному навчальному закладі як основна умова формування основ соціальної компетентності дітей 5-6 років (2017)
Кириченко В. - Формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій у загальноосвітніх навчальних закладах: до проблеми дослідження, Нечерда В., Тарасова Т. (2017)
Сирота З. - Імпровізація як чинник розвитку самостійної творчо-пізнавальної діяльності, Сирота В. (2017)
Сокол І. - Розвиток творчого потенціалу вчителя, Сопіна В. (2017)
Харитонова В. - Формування художньо-конструкторської компетентності учнів у процесі технологічної освіти (2017)
Підвальна Ю. - Соціально-педагогічна робота з батьками дітей з особливими освітніми потребами (2017)
Плужник О. - Формування толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх учителів початкової школи (2017)
Томашівський С. - Використання засобів декоративно-ужиткового мистецтва для профілактики стресових станів школярів (2017)
Хайдарі Н. - Виховний феномен приватних шкіл-пансіонів Великобританії (2017)
Клименко Ю. - Форми освітньо-просвітницької діяльності вітчизняних есперантистів (20-ті – початок 30-х років ХХ століття) (2017)
Левченко Н. - Підготовка організаторів дитячого руху: понятійний аспект (2017)
Моргай Л. - Формування світоглядних переконань і життєвих цінностей Никифора Яковича Григоріїва (2017)
Янц Н. - Питання проблемного навчання молодших школярів у вітчизняній педагогічній журналістиці другої половини ХХ століття (2017)
Гаращенко Л. - Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку (2017)
Коляда Н. - Особливості соціально-педагогічної комунікації крізь призму проблеми дорослого лідерства (2017)
Лисенко О. - Підготовка вчителів початкової школи у системі вищої освіти Республіки Ірландія (2017)
Пукас І. - Мережева взаємодія в освіті як фактор підвищення професійної компетентності педагогів (2017)
Сергійчук О. - Вплив євроінтеграційних освітянських реформ на сутність вищої педагогічної освіти в Україні, Багно Ю. (2017)
Хмельницька О. - Особливості управлінської діяльності директора ЗОШ в умовах децентралізації (2017)
Цина А. - Сучасні моделі організації навчальної діяльності учнів за технологічним напрямом профільного навчання (2017)
Наші автори (2017)
Іващенко О. О. - Гербологія — пріоритети і перспективи (2018)
Зуза В. С. - Новий підхід до типів забур’яненості посівів, Гутянський Р. А. (2018)
Клечковський Ю. Е. - Вовчок гіллястий — злісний паразит томатів на півдні України, Могилюк Н. Т., Ігнатєва О. В. (2018)
Іващенко О. О. - Екологічна загроза орним землям від автомобільних доріг, Андреєв В. О. (2018)
Манько Ю. П. - Методика довгострокового розрахункового прогнозу сходів бур’янів (2018)
Найденко В. В. - Контролювання бур’янів у посівах проса прутоподібного (2018)
Потапова В. П. - Роль бур’янів у водному режимі посівів буряків цукрових (2018)
Чернелівська О. О. - Продуктивність сорго цукрового за різних систем захисту від бур’янів, Дзюбенко І. М., Наконечний В. О. (2018)
Ременюк С. О. - Особливості забур’янення енергетичних посадок тополі чорної (Populus nigra L.), Смолкова Н. П. (2018)
Різник В. М. - Сочевиця — культура, що не терпить бур’янів на полі (2018)
Цвей Я. П. - Моніторинг забур’яненості посівів сільськогосподарських культур у зерно-буряковій сівозміні, Тищенко М. В. (2018)
Герасименко Л. А. - Захист посівів сорго зернового від бур’янів у Правобережному Лісостепу України, Дубовий Ю. П. (2018)
Грабовський М. Б. - Регулювання рівня забур’яненості посівів сорго цукрового агротехнічними і хімічними методами (2018)
Косолап М. П. - Гвардіан Тетра на посівах соняшнику, Дудченко В. М., Кротінов О. П. (2018)
Іващенко О. О. - Фізіологічні основи фітоценотичного способу контролювання бур’янів (2018)
Ткаліч Ю. І. - Ефективність використання ґрунтових та післясходових гербіцидів в агрофітоценозах кукурудзи (2018)
Макух Я. П. - Мульчування міжрядь — як ефективний екологічний захист посадок енергетичної верби від бур’янів, Мошківська С. В. (2018)
Швартау В. В. - Резистентність біотипів бур’янів до дії гербіцидів — інгібіторів ацетолактатсинтази, Михальська Л. М., Мосякін С. Л. (2018)
Сторчоус І. М. - Розвиток рослин осотів рожевого (Cirsium arvense (L.) Scop) та жовтого (Sоnchus arvensis L.) за різних способів обробітку ґрунту (2018)
Galagan R. M. - Analysis of application of neural networks to improve the reliability of active thermal NDT, Momot A. S. (2019)
Dychka I. A. - Ordering operations in algebraic system of aggregates for multi-image data processing, Sulema Ye. S. (2019)
Romanuke V. V. - An infinitely scalable dataset of single-polygon grayscale images as a fast test platform for semantic image segmentation (2019)
Романський А. О. - Квантовомеханічні розрахунки атомної структури та електронної будови карбонатвмісних апатитів кальцію, Карбівська Л. І., Карбівський В. Л., Кузнецова О. Я., Стоніс В. В, Сорока А. П. (2019)
Генсицкая Т. Н. - Метод калибровки угловых параметров сканеров дистанционного зондирования Земли, Гураль Т. И., Тягур В. М. (2019)
Білоус Є. І. - Спрощення моделі вимірювання в алгоритмі кватерніонного фільтра Калмана безплатформної курсовертикалі, Нестеренко О. І. (2019)
Петренко С. Ф. - Дослідження резонансних характеристик п’єзоелектричного двигуна залежно від ресурсного стану, Омелян А. В., Горбатюк О. О., Антонюк В. С. (2019)
Цапенко В. В. - Models of evaluation of biomechanical parameters of lower extremities in children, Терещенко М. Ф., Тимчик Г. С. (2019)
Pershina K. D. - The electrochemical facing of powder iron for thermogalvanic elements, Kravchenko O. V., Shcherbatiuk I. M. (2019)
Автори номера (2019)
Вовк Н. - Теоретичні та практичні аспекти дидактичного проектування у професійній освіті, Сокіл М. (2017)
Возна З. - Екскурсійний метод у структурі предметно-методичних знань учителя історії (2017)
Волошина А. - Особенности работы над словом на уроках русского языка в начальной школе, Роенко Л. (2017)
Гвоздецька Ю. - Практична підготовка інженера-педагога сфери харчових виробництв у вищому навчальному закладі (2017)
Джевага Г. - Підготовка лабораторних робіт до виконання студентами в умовах дистанційного навчання (2017)
Дубова Н. - Методика активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх інженерів- педагогів харчових технологій під час проведення лабораторно-практичних занять (2017)
Ізбаш С. - Порівняльна характеристика особливостей навчання дорослих і дітей в контексті андрагогічної підготовки майбутніх викладачів (2017)
Іщенко Р. - Роль методу аналогії при вивченні фізичних основ механіки в технічних університетах (2017)
Ковбаса Т. - Перспективні напрями удосконалення методичної підготовки майбутніх учителів технологій (2017)
Кравченко Л. - Особливості застосування педагогічних технологій в процесі вивчення курсу "Охорона праці"у професійно-технічних навчальних закладах (2017)
Лаврентьєва О. - Проблема змісту загальнотехнічної підготовки студентів технолого-педагогічних спеціальностей (2017)
Радзівіл Т. - Розвиваюче навчання у професійній підготовці інструменталістів в умовах ВНЗ (2017)
Стецик С. - Реалізація інтегративного підходу в процесі вивчення основ сучасної електроніки майбутніми учителями фізики, Ільніцька К. (2017)
Супрун Д. - Волонтерська практика студентів-психологів як складова формування їхньої професійної умілості (2017)
Сусла Н. - Системний підхід як найважливіша методологічна основа формування графічної культури майбутніх учителів технологій (2017)
Умрихіна О. - Музичний образ як складова фортепіанного виконавства (2017)
Ящук С. - Науково-дослідницька діяльність майбутнього викладача загальнотехнічних дисциплін та методики навчання технологій, Азізов Т., Шабага С. (2017)
Вдовенко О. - Використання інноваційних технологій у професійно-технічних навчальних закладах в процесі підготовки майбутнього кваліфікованого робітника (2017)
Герасимчук Т. - Самостійна робота студентів як невід'ємна складова формування професійної компетентності сучасних фахівців із застосуванням Інтернет-технологій (2017)
Дубовик В. - Сутність та види інноваційно-комунікаційних технологій навчання (2017)
Коберник Г. - Готовність учителів до впровадження інноваційних педагогічних технологій (2017)
Перинський Ю. - Експериментальна перевірка сформованості професійної готовності майбутніх вчителів технологій до застосування інноваційних методів навчання (2017)
Петрицин О. - Ресурси інформаційно-освітнього середовища в процесі формування інформаційно- технологічної культури майбутнього вчителя (2017)
Ребенок В. - Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій майбутніми учителями в процесі професійного навчання (2017)
Хорунжа Л. - Сутність поняття "комп'ютерна підтримка" як засобу інформаційно- комунікативної технології навчання студентів (2017)
Божко Л. - До питань технічного проектування як складової формування професійної компетентності майбутніх учителів трудового навчання (2017)
Вересоцька Н. - Формування творчої компетентності студентів технологічної освіти засобами декоративно-ужиткового мистецтва (2017)
Гевко І. - Професійні компетенції сучасного вчителя технологій як основи його самореалізації (2017)
Гупало О. - Аналіз компетентної структури художньо-виконавської компетентності скрипалів (2017)
Дрокіна А. - Формування інформаційно-методичної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Коваль В. - Реалізація компетентністного підходу на основі вдосконалення фахових дисциплін у процесі професійної підготовки учителів-філологів (2017)
Кулінка Ю. - Формування дизайнерської культури майбутніх учителів трудового навчання засобами проектних технологій (2017)
Малишевський О. - Технологічний підхід як основа формування фахової компетентності студентів спеціальності "Професійна освіта (комп'ютерні технології)" (2017)
Маслюк Р. - Проблема підготовки учителів фізичного виховання в умовах наступності ступеневої освіти (2017)
Обманець Л. - Формування креативності майбутніх учителів музики в процесі інструментально- виконавської підготовки (2017)
Поліщук О. - Значення педагогічних умов у формуванні правової компетентності майбутніх менеджерів (2017)
Рубан І. - Педагогічна практика як засіб формування предметних компетентностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2017)
Рукасова С. - Удосконалення професійної підготовки здобувачів вищої освіти з обладнання для виготовлення швейних виробів, Рощина Н. (2017)
Ящук О. - Модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування логічних умінь молодших школярів (2017)
Кремешна Т. - Актуалізація мотивації майбутніх учителів музики до професійної діяльності, Бондаренко С. (2017)
Люленко С. - Екологічне виховання школярів засобами природоохоронної діяльності (2017)
Маслюк К. - Педагогічні умови формування культури особистісного самовизначення студентів-філологів у позааудиторній роботі (2017)
Пильтяй О. - Формування первинних уявлень про світ професій молодших підлітків на уроках трудового навчання (2017)
Созикіна Г. - Відповідальність викладача як умова професійно-етичного розвитку студентів технічних ВНЗ, Саєнко Н. (2017)
Калабська В. - Концерт для домри з оркестром В. Подгорного: виконавський аспект (2017)
Нищак І. - Історія та сучасний стан інженерно-графічної підготовки майбутніх учителів технологій (2017)
Пагута М. - Історико-педагогічні аспекти становлення основ професійної освіти в Україні (2017)
Цзін Л. - Особливості впровадження елективного курсу "Основи формування концертно-виконавської компетентності" у процесі фахової (фортепіанної) підготовки студентів магістратури з КНР (2017)
Лебідь В. - Мистецька освіта в Сербії та Україні: сучасні проблеми розвитку, Савранська О. (2017)
Savchenko L. - Modernization of the quality of education during the preparation of future teachers of labor learning and technology (2017)
Торубара О. - Особливості професійної підготовки майбутніх учителів в умовах сьогодення (2017)
Наші автори (2017)
Безлюдна Н. - Лабораторні заняття як умова підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності в середовищі загальноосвітнього закладу (2017)
Волошина Г. - Підготовка майбутнього вчителя до застосування прийомів розвитку критичного мислення на уроках літературного читання, Роєнко Л. (2017)
Оліяр М. - Педагогічна практика як чинник формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Фомін К. - Компоненти підготовки майбутніх учителів до діалогічного навчання з учнями молодшого шкільного віку (2017)
Безверхня Г. - Використання елементів ритміки і хореографії на уроках фізичної культури дітей молодшого шкільного віку в сільській школі (2017)
Блажко О. - Електронний навчально-методичний комплекс як засіб методичної підготовки майбутнього вчителя хімії профільної школи (2017)
Дудик Н. - Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності в учнів початкової загальноосвітньої школи, Зевченко Т. (2017)
Комар О. - Дещо про інтеграцію та інтегровані уроки (2017)
Мужикова І. - Освітня цінність традицій образотворчого навчання школярів (2017)
Ніколаєску І. - Методичні засади формування соціальної компетентності учнів початкової школи (2017)
Побидайло Н. - Інноваційний підхід краєзнавчої складової в процесі навчання фізичної географії (2017)
Прибора Р. - Застосування інтернет-ресурсів для вивчення англійської мови у вищому навчальному закладі (2017)
Ратинська І. - Структура і стан сформованості професійної компетентності майбутніх операторів з обробки інформації та програмного забезпечення в процесі підготовки в коледжі (2017)
Сокол І. - Застосування технології дебатів для розвитку ключових компетентностей учнів, Сопіна О., Свириденко І. (2017)
Стеценко Н. - Сутність та структура методичної компетентності керівників загальноосвітньої школи (2017)
Торчинська Т. - Формування мовленнєвих умінь молодших школярів під час засвоєння граматичного матеріалу на засадах функціонально-комунікативного підходу (2017)
Шевчук І. - Підготовка майбутніх учителів до розвитку творчого мислення учнів початкової школи у процесі роботи над сюжетними задачами на уроках математики (2017)
Божок О. - Педагогічні умови формування конкурентоспроможної особистості майбутнього вчителя іноземної мови на основі компетентнісного підходу, Cурмач О. (2017)
Бондар В. - Рефлексивний механізм формування адаптивного досвіду студентів у процесі підготовки вчителя: психолого-дидактичний аспект (2017)
Бондаренко О. - Теоретико-практичні аспекти формування патріотизму учнів військових ліцеїв у процесі навчання історії України (8 клас) (на прикладі вивчення теми "Початок національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст." (2017)
Грітченко Т. - Модель формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічному коледжі, Майданик О. (2017)
Коберник Г. - Формування життєвої компетентності дітей молодшого шкільного віку в контексті реформування початкової освіти (2017)
Лоюк О. - Модель розвитку творчої особистості молодшого школяра (2017)
Мельничин А. - Науково-дослідницька робота як чинник розвитку творчих здібностей учнів, Біляковська О. (2017)
Савченко Н. - Сутність, структура та формування професійного іміджу учителя початкової школи (2017)
Смолянко Ю. - Діагностика стану сформованості професійної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2017)
Суворова А. - Соціальні інститути як фактори формування гендерної соціалізації дітей старшого дошкільного віку (2017)
Дячук П. - Аспекти навчально-виховних завдань предмету "Природознавство" у початковій школі, Перфільєва Л. (2017)
Карнаух Л. - Особливості впливу батьківсько-дитячих взаємин на формування гендерної ідентичності старших дошкільників (2017)
Коблик В. - Методика діагностування рівня вихованості в підлітків ціннісного ставлення до праці (2017)
Микитенко М. - Тренінгова технологія як основа корекційної роботи з неповнолітніми з девіантною поведінкою, Федорченко Т. (2017)
Зузяк Т. - Історичні витоки становлення другокласних церковно-приходських шкіл на Поділлі (кінець XIX – початок XX століття) (2017)
Кравчук О. - Організаційно-управлінські чинники активізації новаторського руху (перша половина ХХ ст.) (2017)
Прибора Т. - Шкільний театр як форма єзуїтської системи виховання (XVII–XVIII ст.) (2017)
Базильчук Л. - Суть і специфіка позакласної роботи в сучасній школі (2017)
Гуцало Э. - Влияние дискурсивных процессов в академической среде на становление культуры власти современного руководителя (социокультурный аспект) (2017)
Дудник Н. - Зміст та структура професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів освіти (2017)
Лісова Н. - Динаміка розвитку загальної середньої освіти в умовах державно-громадського управління: результати експерименту (2017)
Макхулі І. - Діагностика готовності майбутніх учителів до роботи в школах національних меншин (2017)
Їн Ч. - Методика формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музики і хореографії з КНР у вищих педагогічних навчальних закладах України (2017)
Наші автори (2017)
Саєнко Ю. Л. - Ідентифікація змішаного навантаження з відновлювальними джерелами енергії в задачі оцінки викривлення напруги в точці загального приєднання, Калюжний Д. М., Свергуненко С. В. (2018)
Жарков А. В. - Теплові акумулятори для енергозабезпечення приватного домогосподарства (2018)
Рубаненко О. О. - Використання біоресурсів для компенсації нестабільності вітрових і сонячних електричних станцій з метою забезпечення незалежного електропостачання підприємств АПК (2018)
Быкова Е. В. - Использование программы "COPERT" для расчетов эмиссий загрязняющих веществ от автотранспорта (2018)
Дудніков С. М. - Методика оптимізації розмірів компонентів місцевої системи енергопостачання з відновлюваними джерелами, Савченко О. А., Попадченко С. А., Зінченко Д. А. (2018)
Цивенкова Н. М. - Дослідження двостадійного процесу газифікації соломи, Ярош Я. Д., Голубенко А. А., Терещук М. Б. (2018)
Єгоров О. Б. - Вплив достовірності вхідних параметрів електродвигуна на розрахунок стійкості електроенергетичних систем, Єгорова О. Ю. (2018)
Федорчук С. О. - Використання систем акумуляції для балансування електричних станцій на відновлювальних джерелах енергії, Неміровський І. А., Івахнов А. В. (2018)
Мірошник О. О. - Дослідження енергоощадних режимів роботи розподільних мереж, Довгопола А. С., Глушач Є. В., Романенко Я. A. (2018)
Давиденко Н. В. - Формування набору інформативних визначальних змінних базового рівня електроспоживання насосної станції водопостачання (2018)
Попадченко С. А. - Перспективи розвитку Micro Grid як складової частини Smart Grid, Бабич К. Р. (2018)
Жуков С. Ф. - Моделирование процессов и автоматизация термической обработки рельсового профиля, Важинский А. И., Коробкин О. С. (2018)
Середа А. І. - Моделювання процесу дощування машини фронтальної дії з секторними насадками, Хандола Ю. М., Назаренко О. Ю. (2018)
Кучанський В. В. - Заходи та засоби підвищення надійності та якості електропостачання в електроенергетичних системах з відновлюваними джерелами енергії, Нестерко А. Б., Гунько І. О. (2018)
Давиденко Л. В. - Бенчмаркінг енергоефективності водопровідних господарств: формування групи партнерів (2018)
Довгалюк О. М. - Оцінка ефективності використання відновлюваних джерел енергії в об’єднаній енергетичній системі України, Лазуренко О. П., Саїдов Ш. Н., Яковенко І. С. (2018)
Шутенко О. В. - Аналіз вмісту газів в обладнанні з розрядами високої енергії, Кулик О. С. (2018)
Абраменко І. Г. - Визначення інтервалів дискретизації часових рядів вимірів параметрів технологічного процесу в АСК ТП, Бовчалюк С. Я., Фоменко В. О. (2018)
Заїка О. В. - Автоматизація пошуку пошкоджень у мережі електропостачання 10 кВ на основі нечіткої логіки, Чала Н. Г. (2018)
Здоровець Ю. В. - Проектування бездротових мереж для рухомих об’єктів, Плахтєєв А. П. (2018)
Нездвецька І. В. - Автоматизація процесів сушіння рослинної сировини (2018)
Окопний Р. П. - Симісторне регулювання обертів однофазного двигуна відцентрованого циркуляційного насосу у системі опалення будівлі, Неня В. Г., Захарченко В. П. (2018)
Панов А. О. - Методи та засоби підвищення якості електроенергії в розподільних мережах 10 кВ (2018)
Шендрик С. А. - Cтратегия управления режимами работы Smart Grid на основе возобновляемых источников энергии, Тимчук С. А., Шендрик В. В., Бойко О. В., Парфененко Ю. В., Уалиев Ж. (2018)
Загуменна К. В. - Аналіз систем паралельної обробки алгоритмів, Радченко С. С. (2018)
Григоренко О. А. - Комплексне рішення захисту інформації у комплексі засобів автоматизації проектування енергетичних машин, Захарченко В. П., Неня В. Г. (2018)
Радченко С. С. - Проблеми підвищення надійності в автоматизованих системах керування, Загуменна К. В., Старовєров Р. М. (2018)
Толбатов А. В. - Удосконалення функціонування газотурбінної електростанції на основі інформаційної технології обробки даних при змінах навантажень, Cмоляров Г. А., Яковлєв В. Ф. (2018)
Бовчалюк С. Я. - Реалізація функцій нечіткого логічного керування на базі автомата паралельної дії для інтелектуальних електричних мереж, Тимчук С. О., Фурман И. А., Азацький Р. В. (2018)
Дмитренко В. О. - Аналіз засобів і методів контролю наробітку годин електрообладнання на виробництві (2018)
Фурман І. О. - Побудова моделі якості програмних засобів логічного керування промисловим обладнанням, Тимчук С. О., Піскарьов О. М., Аллашев О. Ю. (2018)
Кунденко Н. П. - Определение изменений коэффициента вязкости криоконсервирующей среды с биологическими объектами, Кунденко А. Н., Енсен А. (2018)
Кунденко М. П. - Аналіз ефективності застосування теплових насосів, Шинкаренко І. М., Каліберда Є. А. (2018)
Кунденко М. П. - Методи виміру діелектричної проникності речовин і функцій газообміну біологічних об'єктів, Бородай І. І. (2018)
Кунденко М. П. - Узагальнення процесів передачі та перетворення енергії в зовнішньому покриві бджоли, Устименко О. А., Кравченко П. О. (2018)
Iegorova O. - Improving the reliability of outdoor lighting systems, Iegorov А., Gaunt А. (2018)
Єгорова О. Ю. - Моделювання як метод досліджень освітлювальних установок, Рудак С. С., Рамазанов Р. Ж. (2018)
Романченко М. А. - Особливості взаємодії УФ випромінювання з біологічним об’єктом бджола - кліщ Варроа деструктор, Санін Ю. К., Романченко В. М. (2018)
Бровко К. Ю. - Практичні рекомендації щодо підвищення надійності та безпеки при експлуатації автономних пересувних електроустановок, Буданов П. Ф. (2018)
Олійник Ю. С. - Якість електричної енергії (2018)
Гуцол Т. Д. - Основные направления и тенденции развития современных методов и приборов для измерения теплового излучения животных (2018)
Павлов. Г. О. - Організаційне і економічне обґрунтування можливості автономного функціонування ферми молочно-товарного напрямку незалежно від централізованих мереж енергопостачання, Кулагін Д. О. (2018)
Бородай І. І. - Теплоенергозбереження. Когенерація теплової енергії, Пацюк В. Є. (2018)
Попрядухін В. С. - Пристрої контролю, діагностування та захисту асинхронних двигунів при несиметрії напруг мережі живлення (2018)
Бевз В. - Педагогічні інновації у побудові курсу "Методика навчання математики", Годованюк Т. (2017)
Бойко Ю. - Педагогічні та аксіологічні аспекти поняття "установка до здорового способу життя" студентської молоді педагогічних ВНЗ (2017)
Вакалюк Т. - Особливості та специфіка підготовки бакалаврів інформатики (2017)
Волошин П. - Основні аспекти підготовки вчителя до навчання мистецтву співу (2017)
Медведєва М. - Аналіз передумов створення елементів системи особистісно орієнтованого навчання дискретної математики студентів вищого навчального закладу (2017)
Реброва О. - Методи візуалізації та творчого розвитку хореографічно-композиційного мислення майбутніх учителів хореографії, Лісовська Н. (2017)
Семенчук В. - Розвиток вокального слуху майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вивчення музичної інформатики (на прикладі аудіоредактора Celemony Melodyne) (2017)
Chyrva H. - Innovative approach to using trainings as form of classes in high school, Osadchenko I. (2017)
Ящук С. - Асистентська практика в системі професійної підготовки майбутнього викладача (2017)
Андрощук І. - Інноваційні методики підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності (2017)
Семчук Б. - Вплив медіаінформації на соціалізацію дітей дошкільного віку (2017)
Семчук С. - Інформаційна компетентність як складова професійної компетентності майбутнього фахівця дошкільної освіти (2017)
Возносименко Д. - Підготовка майбутніх вчителів математики до реалізації наскрізної лінії ключових компетентностей "Здоров'я і безпека" (2017)
Гекалюк Л. - Роль інтегрованого курсу "Режисура в танці" у розвитку творчого потенціалу майбутніх вчителів хореографії (2017)
Гуцало Э. - Актуализация творческого потенциала будущих учителей в процессе профессиональной подготовки (2017)
Дудник Н. - Роль педагогічної практики у формуванні професійних компетентностей майбутнього вчителя (2017)
Козій О. - Питання розвитку вокального слуху як необхідної складової фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Косінська Н. - Теоретичні аспекти формування сценічно-образної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки (2017)
Музика О. - Підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до професійного саморозвитку: мотиваційно-ціннісний аспект (2017)
П'ясецька Н. - Готовність майбутнього вчителя до освітньої діяльності, Білан В. (2017)
Семенова О. - Критерії та показники розвитку художньо-творчої компетентності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2017)
Степанова Л. - Компонентна структура художньо-герменевтичної компетентності майбутніх викладачів музики та хореографії (2017)
Ханьцзе Х. - Діагностування готовності майбутнього вчителя музики до сценічного партнерства (2017)
Цзін Л. - Принципи формування концертно-виконавської компетентності іноземних студентів магістратури у процесі фахової (фортепіанної) підготовки (2017)
Гатеж Н. - Структура естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2017)
Куценко С. - Цілеспрямована позитивна мотивація студентів-хореографів на віру в свої творчі сили у процесі формування творчого потенціалу засобами народно-сценічного танцю (2017)
Прищепа С. - Особливості морального впливу керівника-чоловіка та керівника-жінки на працівників організації (2017)
Сирота З. - Педагогічна стратегія "від дитини до мистецтва" в інтеграційному процесі творчого розвитку молодших школярів, Сирота В. (2017)
Умрихіна О. - Соціальне виховання в контексті музичного мистецтва, Висоцька Т. (2017)
Цжи Ц. - Потенціал музичного навчання у формуванні етномистецької компетентності школярів (2017)
Авхутська С. - Полікультурність як принцип історичної освіти: шляхи впровадження у вищу школу (2017)
Андрощук Л. - Аналіз наукових досліджень в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні (2017)
Біляковська О. - Якість освіти: історико-педагогічний аспект (2017)
Мельникова О. - Розвиток дошкільного виховання в Україні в рецепції сучасних історико-педагогічних досліджень (2017)
Кірдан О. - Виклики та перспективи розвитку системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Україні (2017)
Корінна Г. - Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до професійної діяльності в умовах європейського освітнього простору (2017)
Кочубей Т. - Підготовка майбутніх випускників університетів до пошуку роботи на ринку праці: з досвіду роботи, Полєхіна В. (2017)
Осадченко Т. - Конструювання практико-орієнтованого здоров'язбережувального середовища вищого навчального закладу (2017)
Їн Ч. - Модель формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музики і хореографії з КНР у вищих педагогічних навчальних закладах України (2017)
Наші автори (2017)
Горват М. - Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до здійснення патріотичного виховання засобами краєзнавства (2018)
Кільдеров Д. - Організаційно-педагогічна модель підготовки вчителів технологій на засадах інтеграції (2018)
Мінько Н. - Підготовка майбутніх учителів технологій до викладання кулінарії в старшій школі, Приходько Р. (2018)
Олексюк М. - Проблеми професійної підготовки майбутніх учителів технологій до педагогічної діяльності (2018)
Осадченко Т. - Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи (2018)
Цісарук І. - Актуальність проблеми професійного розвитку майбутнього вчителя трудового навчання та технологій у процесі самостійної роботи (2018)
Бабійчук С. - Основні етапи учнівського дослідження на уроках науки в школах США (2018)
Близнюк М. - Інформаційні технології у навчанні етнодизайну майбутніх фахівців художньо-проектного напряму (2018)
Буга О. - Структура професійно-педагогічної культури вчителя трудового навчання в умовах компетентнісного підходу, Глуханюк В., Соловей В. (2018)
Валюк В. - Активізація пізнавального інтересу учнів при навчанні хімії з використанням історичного матеріалу (2018)
Вовк Н. - Практико-орієнтовані технології у профільній технологічній підготовці старшокласників, Кулінка Ю., Савченко Л. (2018)
Гаркушевський В. - Особливості графічної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій на засадах компетентнісного підходу, Цвілик С., Шимкова І. (2018)
Горбулінська С. - Педагогічні умови формування мотивації навчальної діяльності школярів на уроках біології, Боднар Л., Щербакова О. (2018)
Коломієць Н. - Теоретичний аналіз поняття "взаємодія" (2018)
Курач М. - Інформаційні технології у практиці підготовки майбутніх учителів трудового навчання, Ошурко І. (2018)
Кушнір В. - Сучасні підходи до вивчення сім’ї в умовах закладу дошкільної освіти (2018)
Медведєва М. - Методичні підходи до організації групової навчальної діяльності з математики студентів ЗВО технологічних спеціальностей із використанням ІКТ, Лещенко С., Ненька Р. (2018)
Миколайко В. - Формування продуктивної навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами позаурочної роботи з фізики (2018)
Миколайко В. - Використання історичного матеріалу при викладанні шкільного курсу біології, Миколайко І. (2018)
Миронюк Т. - Теоретичні та методичні засади формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів біології (2018)
Небикова Т. - Обґрунтування критеріїв, показників діагностування рівнів сформованості в підлітків ціннісного ставлення до власного фізичного здоров’я (2018)
Савош В. - Аналіз педагогічної діяльності вчителів фізики в контексті складників діади "розвиток – саморозвиток" (2018)
Семчук Б. - Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти засобами медіа-освітніх технологій (2018)
Шарошкіна Н. - Інформаційна культура як основа загальної культури дорослих (2018)
Ящук І. - Змістове наповнення поняття "професійно-педагогічна компетентність вчителя початкових класів": функціональний підхід, Біницька К. (2018)
Лозан Т. - Психолінгвістичні особливості розвитку мовленнєвих умінь молодших школярів (2018)
Рославець Р. - Професійна компетентність учителя початкових класів – запорука розвитку здібностей і обдарувань учня, Матіяш В. (2018)
Торчинська Т. - Мовленнєва підготовка вчителя початкової школи до розвитку творчих здібностей молодших школярів (2018)
Власенко О. - Теоретичні основи формування громадянських цінностей старшокласників в освітньому просторі навчального закладу (2018)
Грітченко Т. - Діагностичний інструментарій сформованості громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічному коледжі, Майданик О. (2018)
Ивлева Н. - Применение компeтeнтностно-ориeнтированных заданий для достижeния качественных образоватeльных рeзультатов в условиях обновленного содержания школьного образования, Увалиев М. (2018)
Комар О. - Полікультурний контекст професійної освіти вчителів англійської мови в європейських країнах (2018)
Кучер Г. - Інноваційний досвід освітньо-соціальної інклюзії в умовах центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю "Пролісок" (2018)
Семчук С. - Компетентнісна парадигма у формуванні інформаційної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти (2018)
Наші автори (2018)
Іщук С. О. - Діагностика структурних змін у товарному експорті регіонів України (2018)
Таран-Лала О. М. - Особливості надійності розвитку споживчої кооперації України (2018)
Камушков О. С. - Державне регулювання готельно-реcторанного господарства як складової індустрії туризму (2018)
Карп’як М. О. - Ринок м’яса та м’ясопродуктів в Україні в умовах євроінтеграції: зовнішньоекономічні аспекти (2018)
Коваль Л. П. - Тенденції та перспективи розвитку хімічної промисловості України (2018)
Жук П. В. - Актуальні завдання політики соціально-економічного розвитку гірських територій в Україні (2018)
Попадинець Н. М. - Проблеми реалізації моніторингу регіональних і місцевих стратегій, Процишин О. Р. (2018)
Слава С. С. - Обґрунтування пріоритетів спеціалізації областей Карпатського регіону на основі цілеформуючого сегментування економічної діяльності (2018)
Максимчук М. В. - Конкурентна політика як фактор стимулювання ринку первинного житлового фонду в регіонах (2018)
Созанський Л. Й. - Спеціалізація будівельного сектора економіки регіонів України і тенденції його розвитку (2018)
Ляховська О. В. - Регіональні аспекти інноваційної діяльності промислових підприємств (2018)
Бондаренко В. М. - Сучасні тенденції та проблеми розвитку сільського господарства в Україні, Дрипка К. Р. (2018)
Цісінська О. Б. - Можливості використання інструментів та механізмів Європейського Союзу в рамках транскордонного співробітництва України (2018)
Войтків П. С. - Оцінка сумарної екологічної ситуації земельних ресурсів Пустомитівського району Львівської області, Кравців С. С. (2018)
Сухіна О. М. - Стратегічні пріоритети модернізації економічних механізмів надрокористування та екологізації гірничодобувного виробництва (2018)
Бідак В. Я. - Моніторинг наслідків вимушеної міграції в контексті підвищеної ризикогенності суспільства (2018)
Біль М. М. - Соціальний захист громадян України за кордоном: практика забезпечення і пріоритети вдосконалення (2018)
Мельник М. І. - Бюджетне фінансування як чинник розвитку дошкільної освіти в містах обласного значення Львівської області, Лещух І. В. (2018)
Пітюлич М. М. - Напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в умовах децентралізації, Побережник Г. В. (2018)
Чорний Р. С. - Активізація інвестиційної діяльності України в умовах економіко-політичної нестабільності, Чорна Н. П., Бердей І. І. (2018)
Юринець З. В. - Стратегічні підходи до розвитку суб’єктів господарювання на основі активізації використання їх інноваційного потенціалу, Круглякова В. В., Мищишин І. Р. (2018)
Войцещук А. Д. - Оцінка впливу митного простору країн на збалансований розвиток в глобальному середовищі (2018)
Живко М. А. - Глобальні механізми нової економіки та їх адаптація для України (2018)
Яхно Т. П. - Теорії добробуту як теоретичне підґрунтя для визначення сутності сучасного споживчого ринку, Шимановська-Діанич Л. М. (2018)
Колупаев Ю. Е. - Участие полиаминов в регуляции редокс-гомеостаза у растений, Кокорев А. И. (2019)
Прядкіна Г. О. - Ефективність використання фотосинтетично активної радіації посівами озимої пшениці, Стасик О. О., Капітанська О. С., Ярмольська О. Є., Цукренко Н. В. (2019)
Жигачева И. В. - Влияние N-ацетилцистеинат 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина на функционирование митохондрий и устойчивость проростков гороха к дефициту воды, Бинюков В. И., Миль Е. М., Русина И. Ф. (2019)
Макогоненко С. Ю. - Вплив Регопланту і Стимпо на вміст вільних амінокислот та інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів у Brassica napus L. за вирощування на техноземах, Баранов В. І., Терек О. І. (2019)
Шкляревский М. А. - Антиоксидантные эффекты фунгицида седаксана при действии осмотического стресса на проростки кукурузы, Швиденко Н. В., Луговая А. А., Ястреб Т. О., Карпец Ю. В., Колупаев Ю. Е. (2019)
Войтенко Л. В. - Особливості росту й розвитку Equisetum huemale L. в Україні, Косаківська І. В. (2019)
Ковбасенко Р. В. - Використання наночастинок біогенних елементів і хітозану при вирощуванні пасльонових in vitro та in vivo, Дмитрієв О. П. (2019)
Лавров В. В. - Методологічні аспекти діагностики рекреагенної трансформації дубових лісів за різноманіттям угруповань ксилотрофних грибів та фітобіоти, Блінкова О. І., Іваненко О. М., Поліщук З. В. (2019)
Колупаев Ю. Е. - "Регуляция роста, развития и продуктивности растений" IХ Международная научная конференция (Минск, 24 - 26 октября 2018 года) (2019)
Правила для авторів (2019)
Правила для авторов (2019)
Rules for authors (2019)
Гриценко А. А. - Цифровий розвиток: структура, капіталізація та соціалізація (2018)
Яременко О. Л. - Нові тенденції структурування суспільства в умовах посилення невизначеності соціально-економічного розвитку (2018)
Єщенко П. С. - Пошук нової моделі соціально-економічного розвитку – пріоритетне завдання суспільних наук (2018)
Москаленко О. М. - Економія та демократія у фіскальній політиці (2018)
Радіонова І. Ф. - Теоретичний та прикладний аспекти правил макроекономічної політики в контексті фінансування освіти, Усик В. І. (2018)
Бурлай Т. В. - Тема 38. Міжнародна економічна інтеграція та європейські інтеграційно-конвергенційні процеси (2018)
Татаренко Н. О. - Проблеми формування світ-системи постіндустріального глобалізму (2018)
Покажчик статей, опублікованих у журналі Економічна теорія 2018 року (2018)
Вихідні дані (2018)
Бучківська Г. - Культурологічний аспект професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2018)
Роєнко Л. - Фахова підготовка майбутніх учителів до навчання української мови у початковій школі, Торчинська Т. (2018)
Савченко Н. - Теоретичні аспекти формування індивідуального іміджу майбутнього педагога (2018)
Титаренко В. - Формування загальнокультурної компетентності майбутнього вчителя трудового навчання, Охріменко Л. (2018)
Бєдакова С. - Технологічний підхід до пізнання музичного твору (2018)
Залізняк А. - Економічна соціалізація дошкільників (2018)
Зевченко Т. - Урахування вікових психофізіологічних особливостей розвитку молодших школярів для ефективного навчання читання іноземною мовою, Дудик Н. (2018)
Кифенко А. - Аналіз результатів експериментального дослідження формування музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва в навчальному хоровому колективі (2018)
Коберник Г. - Інтерактивне освітнє середовище як чинник самоствердження особистості молодшого школяра (2018)
Колодницька О. - Проектні технології в процесі професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців закладів вищої освіти (2018)
Куценко С. - Формування хореографічної культури студентів: етнокультурний підхід (2018)
Лавриченко Н. - Фактор інтелекту в розвитку обдарованої особистості (2018)
Лоюк О. - Основні результати дослідження проблеми формування суспільствознавчих понять у молодших школярів (2018)
Лупанова В. - Сучасні дидактичні принципи музичної педагогіки в аспекті інструментального виконавства (2018)
Семчук С. - Моральне становлення майбутніх фахівців дошкільної освіти засобами інтернет-технологій (2018)
Смірнова О. - Формування національної свідомості майбутніх вчителів образотворчого мистецтва засобами декоративно-прикладного мистецтва (на прикладі художньої вишивки), Пелих М. (2018)
Темченко Л. - Музично-виконавська майстерність як художньо-педагогічна проблема (2018)
Філіпчук Н. - Розвиток сучасної музейної педагогіки: методологічні орієнтири (2018)
Харченко А. - Вивчення традиційної української вишивки у системі професійної підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва, Смірнова О. (2018)
Хоменко Г. - Реалізація принципу систематичності у шкільному вивченні літератури українського постмодернізму (2018)
Бикова О. - Потенціал хореографічного мистецтва у формуванні індивідуальних творчих здібностей майбутніх учителів хореографії засобами позааудиторної виховної роботи (2018)
Гагарін М. - Самореалізація особистості учня в умовах виховної системи школи (2018)
Добридень А. - Розвиток творчої особистості учня у процесі виховної роботи педагога (2018)
Іващенко К. - Зарубіжний досвід соціальної роботи з сім’єю, яка виховує дитину з особливими потребами (2018)
Акатріні В. - Педагогічна і просвітницька діяльність родини Мандичевських (2018)
Макарчук В. - Взаємодія сім’ї і школи: осмислення історії (2018)
Новосад В. - До питання історіографії дослідження пансофічної освіти Я. А. Коменського (2018)
Пліско Є. - Прагматичні ідеї соціального виховання Дж. Дьюї. Їх актуальність у вітчизняній педагогічній практиці 20-х – 30-х рр. ХХ століття (2018)
Санівський О. - Сільська українська школа – полігон педагогічного дослідження В. Сухомлинського (2018)
Волошин П. - Презентація навчального матеріалу в чинних підручниках з російської мови для початкової школи, Волошина Г. (2018)
Ільдіко О. - Розвиток направлень освіти дорослого населення у Великій Британії у ХХІ столітті (2018)
Радченя І. - Реалізація життєвотворчого потенціалу вчителя початкових класів в умовах нової української школи (2018)
Резніченко І. - Педагогічне партнерство сім’ї і школи в умовах НУШ (2018)
Наші автори (2018)
Авраменко О. - Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до супроводу соціалізації дітей раннього віку на матеріалах навчальної дисципліни "Психолого-педагогічні засади раннього дитинства" (2018)
Бай Ю. - Утилітарні (прикладні) емоції у музично-виконавській діяльності: постановка проблеми (2018)
Безлюдна Н. - Інтерактивні технології навчання як засіб формування етичної компетентності майбутніх менеджерів освіти, Дудник Н. (2018)
Гаоян С. - Педагогічні умови поліхудожньої підготовки майбутнього вчителя музики у процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін (2018)
Козяр М. - Чотиривимірна графіка як засіб підвищення мотивації навчання здобувачів вищої освіти галузевого машинобудування, Парфенюк О. (2018)
Коломієць Н. - Особливості впровадження інтерактивних методів в освітній процес: методичні рекомендації для вчителів початкової школи (2018)
Ревенко Н. - Клавірні твори Й. С. Баха в інструменальній підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва (2018)
Саєнко Т. - Методика вивчення багатофігурної живописної композиції майбутніми вчителями образотворчого мистецтва (2018)
Семенова О. - Теоретичний аналіз використання засобів композиції у практичній діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва, Коваленко Ю. (2018)
Тарасенко О. - Особливості вивчення станкового живопису з майбутніми вчителями образотворчого мистецтва (2018)
Торчинська Т. - Підготовка майбутніх учителів до формування мовно-мовленнєвої компетентності молодших школярів на основі лінгвокультурологічного підходу, Роєнко Л. (2018)
Федорченко Т. - Підготовка педагогів до впровадження тренінгової технології з формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій (2018)
Махомета Т. - Інноваційне навчання проективної геометрії та методів зображень майбутніх учителів математики, Тягай І. (2018)
Медвідь Т. - Дистанційні курси в системі фахової підготовки хореографів: доцільність і проблеми застосування (2018)
Семчук С. - Формування комп’ютерної компетентності майбутнього фахівця дошкільної освіти засобами інтерактивних технологій навчання (2018)
Андрощук І. - Модель системи професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності (2018)
Благодир Л. - Алгоритмічна компетентність як складова інформаційно-цифрової компетентності учня (2018)
Гордаш А. - Шлях до вершин художньої майстерності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2018)
Дубова Н. - Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі в процесі практичної підготовки, Харитонова В. (2018)
Дьяченко О. - Проектная деятельность как составляющая профессиональной подготовки специалистов по социальной работе (2018)
Карасєвич С. - Діагностичні методики визначення готовності майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної діяльності в закладах середньої освіти на початковому етапі експерименту (2018)
Кобилянська Т. - Підготовка майбутніх психологів до взаємодії із сім’ями підлітків (2018)
Косінська Н. - Критерії та показники сформованості сценічно-образної культури майбутнього учителя музичного мистецтва у процесі вокальної підготовки (2018)
Красноштан І. - Готовність майбутніх вчителів біології до формування життєвих компетентностей учнів у освітньому процесі, Небикова Т. (2018)
Люленко С. - Розвиток екологічної культури у майбутніх вчителів основ здоров’я, Берчак В. (2018)
Музика О. - Проблема творчої самореалізації і професійного саморозвитку майбутнього вчителя образотворчого мистецтва: сутнісний аспект (2018)
Нагайчук О. - Формування компетентностей з охорони праці та безпеки життєдіяльності у майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки (2018)
Овсяннікова Н. - Формування морально-естетичних цінностей засобами музичного вокального мистецтва (2018)
Овчиннікова Л. - Модель формування стилю управління мистецько-педагогічним колективом у майбутніх учителів музики (2018)
Олійник Т. - Вдосконалення фортепіанно-виконавської майстерності магістрантів на заняттях з фаху (2018)
Павелків К. - Критерії та рівні іншомовної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах університету (2018)
Письменна Н. - Специфіка формування інструментально-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Рогульська О. - Особливості підготовки майбутніх учителів іноземної мови у закладах вищої освіти України (2018)
Свиридюк В. - Зміст спеціальних компетентностей у фаховій підготовці електромонтера (2018)
Ткач М. - Сучасні підходи до проблеми формування професійного світорозуміння майбутніх учителів музичного мистецтва в університетах (2018)
Горбатюк Н. - Особистісно орієнтоване навчання та виховання студентів у процесі викладання хімічних дисциплін (2018)
Сизоненко В. - Формування естетичних цінностей в майбутніх вчителів хореографії засобами сучасного бального танцю (2018)
Шевченко Ю. - Психолого-педагогічні умови готовності студентів до духовно-морального розвитку молодших школярів у крос-культурному просторі (2018)
Андрощук Л. - Етапи становлення хореографічно-педагогічної освіти в Бердянському державному педагогічному університеті (2018)
Кочубей Т. - Історіографічний аналіз становлення вітчизняної інструментальної гітарної освіти, Коваленко А. (2018)
Шукатка О. - До проблеми визначення концептуальних основ формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції (2018)
Галай О. - Зміст та структура навчальної програми спецкурсу "Основи культури міжнаціональних стосунків" для студентів факультету іноземних мов (2018)
Кемінь В. - Професійно-методична складова підготовки вчителів французької мови в Україні: сучасний стан й освітні перспективи, Лучкевич В. (2018)
Люльченко В. - Формування гігієнічної культури у фахівців професійно-технічної галузі в закладах професійної освіти Республіки Польщі (2018)
Сало Л. - Навчально-методичне забезпечення підготовки вчителів хореографії у США (2018)
Самойленко О. - Професійна компетентність фахівця в системі освіти дорослих Словацької Республіки (2018)
Наші автори (2018)
Бандрівський Ю. Л. - Сучасні фізіотерапевтичні методи в лікуванні захворювань пародонта (огляд літератури), Бандрівська Н. Н., Авдєєв О. В. (2009)
Кечин І. Л. - Гуморальна система чинника Хагемана і патогенез гіпертензивної ремодуляції серцево-судинної системи, Візір В. А. (2009)
Бабінець Л. С. - Класична акупунктура та Цзю-терапія в комплексному лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з артеріальною гіпертензією, Пінкевич О. Я., Криськів О. І., Боцюк Н. Є., Творко В. М. (2009)
Гопцій О. В. - Взаємозв'язок лептинемії та ожиріння у хворих на артеріальну гіпертензію (2009)
Дусчанов Б. А. - Роль агрохімікатів у формуванні місця проживання людини в сучасних умовах: на прикладі Хорезмської області, Хужамуратов Р. О. (2009)
Расуль-Заде Ю. Г. - Рівень деяких цитокінів в амніотичній рідині в умовах фізіологічної і ускладненої вагітності, Мавлянов І. Р., Рахматуллаєв Х. Ф., Юнусова М. М., Мамадазімова Д. Ф. (2009)
Фуштей І. М. - Ремоделювання міокарда та артеріальних судин і активність реніну у хворих на артеріальну гіпертензію та стабільну стенокардію, Хішем Самаалі., Кулініч І. А. (2009)
Корнага С. І. - Стан серцево-судинної системи при хіміотерапії у хворих на хронічний дисемінований туберкульоз легень (2009)
Слободян О. І. - Порівняльна характеристика клінічних симптомів у дітей та підлітків з артеріальною гіпер- і гіпотензією (2009)
Кінах М. В. - Стан системи гемостазу у жінок, які приймають оральні контрацептиви (2009)
Ярема Н. І. - Особливості динаміки денситометричних показників при лікуванні індапамідом і амлодипіном у пацієнток з гіпертонічною хворобою в постменопаузальному періоді (2009)
Ешчанова Ф. Р. - Про частоту виявлення S. aureus і його метицилінрезистентних варіантів у носоглотці медперсоналу, в об'єктах довкілля і повітрі лікувалбно-профілактичних установ, Ісхакова Х. І., Худойберганов Р. Т., Шадманова Н. А. (2009)
Жильчук В. Є. - Ефективність комплексної терапії хворих на рак молочної залози з використанням автовакцини та інтерферону, Воронцова А. Л., Кудрявець Ю. Й., Лісовенко Г. С., Потебня Г. П. (2009)
Грубар Ю. О. - Епідеміологічні дослідження частоти та локалізації переломів у міських жителів (2009)
Гриза П. В. - Карантинізація свіжозамороженої донорської плазми в умовах багатопрофільного лікувального закладу, Бандуровський Б. В., Перетятко Д. С. (2009)
Гутор Н. С. - Лікарські засоби для профілактики та лікування альвеоліту щелеп (огляд літератури), Авдєєв О. В. (2009)
Щерба В. В. - Сучасний стан та перспективи діагностики больової дисфункції скронево-нижньощелепових суглобів, Черкашин С. І., Сторожко А. І., Росоловська С. О., Оконський Е. І., Стаханський О. О. (2009)
Ковальчук Л. Я. - Особливості будови кровоносних судин органів черевної порожнини щура у нормі, Герасимюк Н. І., Гантімуров А. В. (2009)
Посохова К. А. - Вплив аміногуанідину на метаболічні процеси у печінці та нирках при гострому експериментальному перитоніті, Черняшова В. В. (2009)
Левченко О. Є. - Зміни показників лабораторних аналізів крові та сечі внаслідок впливу морфоліду пеларгонової кислоти (2009)
Гешелін С. О. - Вибір способу моделювання спайкової хвороби черевної порожнини в експерименті, Чехлов М. В., Вододюк В. Ю., Волохова Г. О. (2009)
Бербец В. - Теоретико-методологічні основи підготовки майбутніх інженерів-педагогів до управлінської діяльності в системі професійно-технічної освіти (2018)
Вдовенко О. - Педагогічна майстерність майстрів виробничого навчання в процесі підготовки кваліфікованих робітників харчової промисловості, Кукса Ю. (2018)
Височан З. - Дидактична гра як засіб формування культури діалогічного мовлення майбутніх юристів (2018)
Галушко С. - Методика складання та використання розрахункових задач з хімії в освітньому процесі (2018)
Гончарук В. - Загальнофілософські підходи до формування екологічної культури майбутніх учителів природничих дисциплін (2018)
Губаренко А. - Систематизация топонимов и их применение в модулях туристских дисциплин в целях совершенствования экскурсионного обслуживания, Имангулова Т. (2018)
Крижанівський М. - Проблеми створення художнього образу в студентів технолого-педагогічних спеціальностей на заняттях з елементів декоративно-прикладного мистецтва, Фурман О. (2018)
Лебідь В. - Особливості підготовки магістрів музичного мистецтва в педагогічних університетах, Савранська О. (2018)
Майко Ю. - Особливості впровадження спецкурсу "Основи формування інтерпретаторської компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва" у процесі фахової (фортепіанної) підготовки, Олійник Т. (2018)
Роїк Т. - Сутність поняття "культура родинних взаємин" у вітчизняній та зарубіжній педагогічній теорії й практиці (2018)
Савченко В. - Використання методу проекту в практичній підготовці майбутніх вчителів трудового навчання та технологій (2018)
Савченко Н. - Професійний імідж викладача як складова його педагогічної майстерності (2018)
Синевич І. - Роль діяльнісного підходу у формуванні квазіпрофесійного досвіду майбутнього педагога-музиканта (2018)
Ткачук Г. - Ментальні карти як засіб засвоєння технічних знань у процесі практично-технічної підготовки майбутніх учителів інформатики (2018)
Хекало Є. - Вокально-професійна техніка у підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2018)
Цина А. - Методика поетапної компетентнісно-орієнтованої професійної підготовки майбутнього вчителя технологій (2018)
Атаманчук Ю. - Вплив інформаційних технологій, які використовуються в освітньому процесі, на якість підготовки фахівців (2018)
Замятна О. - Використання соціальних мереж у діяльності університету щодо сприяння працевлаштуванню випускників (2018)
Ярмольчук Т. - Професійна підготовка ІТ-фахівців в умовах реалізації технології "Перевернутий клас" (2018)
Безлюдна Н. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі використання методу кейс-стаді (2018)
Гляненко К. - Особливості професійної підготовки викладачів практичного навчання в галузі транспорту (2018)
Demchenko I. - Motivational and Value-Based Determinants of the Future Pedagogues’ Willingness Condition to Work in Terms of Inclusive Education, Chyrva H. (2018)
Дудник Н. - Коуч-технологія як засіб формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів освіти (2018)
Калабська В. - Компетентністний підхід становлення особистісно- професійних якостей майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки, Умрихіна О. (2018)
Кільдеров Д. - Система спеціальних (фахових) компетентностей вчителя трудового навчання та технології, Стешенко В. (2018)
Мироненко Н. - Підготовка майбутніх вчителів трудового навчання до профорієнтаційної роботи з учнями в процесі вивчення дисципліни "Технології галузей професійної діяльності в регіоні", Абрамова О. (2018)
Попиченко С. - Психологічні аспекти підготовки менеджерів дошкільної освіти (2018)
Ребенок В. - Формування академічної компетентності майбутніх вчителів технологічної підготовки у процесі використання засобів навчання в закладах вищої освіти (2018)
Розумович О. - Особливості організації самостійної роботи студентів-баяністів у процесі фахової підготовки (2018)
Сергійчук О. - Підготовка майбутніх педагогів: перспективи і реалії сьогодення (2018)
Добридень А. - Сучасні технології виховання студентства у закладі вищої педагогічної освіти (2018)
Janus S. - Norma jako wyznacznik celow wychowania, Rejman J. (2018)
Pstrаg D. - Kultura obyczajowo-obrzеdowa w rodzinie jako element edukacji spolecznej (2018)
Rog A. - Dzieci z rodzin niepelnych o swoim uczestnictwie z szkolnej gmpie rowiesniczej (2018)
Ziеba-KoIodziej B. - Edukacja seksualna w szkole a zdrowie psychiczne (2018)
Кудла М. - Основні напрямки реформування системи управління початковою школою в адміністративно-управлінській діяльності та педагогічній спадщині О. В. Головніна (2018)
Szulich P. - W kontekscie tworczosci - dygresja o filozofii dzialania Floriana Znanieckiego (2018)
Браславська О. - Європейський досвід реформування географічної освіти (2018)
Соснова М. - Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутніх викладачів практичного навчання в галузі транспорту (2018)
Федина-Дармохвал В. - Світові тенденції розвитку системи вищої освіти (порівняльний аналіз) (2018)
Наші автори (2018)
Серебровська З. О. - Пошук оптимальних режимів гіпоксичного тренування за методом зворотного дихання, Серебровська Т. В. (2009)
Моісеєнко Є. В. - Вплив гіпоксичного тренування в інтервальному режимі на показники функціонального стану системи дихання, кровообігу та крові здорових людей, Гавенаускас Б. Л., Бакуновський О. М., Маньковська І. М. (2009)
П'ятночка І. Т. - Вплив куріння на сатурацію крові киснем у хворих на туберкульоз легень, Корнага С. І., Корнага Н. В. (2009)
Вірстюк Н. Г. - Діагностичне значення фактора росту фібробластів і васкулоендотеліального фактора росту у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі метаболічного синдрому і хронічного некаменевого холециститу, Сенютович Н. Р. (2009)
Мілевська-Вовчук Л. С. - Оптимізація комплексного лікування хворих з неврологічними порушеннями при хронічній алкогольній інтоксикації, Шкробот С. І. (2009)
Коломієць Г. О. - Імунопатологія хронічних уражень легень робітників машинобудівної промисловості після лікування, Селіхова Л. Г. (2009)
Білик С. О. - Вплив тютюнокуріння на формування супутньої патології дихальних шляхів у дітей та підлітків на санаторному етапі лікування туберкульозу, Грищук Л. А., Деркач Н. М., Романюк О. В., Малий Ю. М., Грищук О. Л. (2009)
Андрейчин С. М. - Ендогенна інтоксикація у пацієнтів на остеоартроз у поєднанні з хронічними гепатитами В і С та хронічними обструктивними захворюваннями легень, Ганьбергер І. І. (2009)
Лєпшина С. М. - Впровадження телемедицини на кафедрі фтизіатрії і пульмонології Донецького національного медичного університету імені М. Горького, Шестопалов Д. Л. , Тищенко О. В. (2009)
Меленко С. Р. - Особливості кріоглобулінемії при ВІЛ-інфекції (2009)
Скрипник Н. В. - Значення нейрогуморальних механізмів у регуляції розвитку метаболічного синдрому з цукровим діабетом 2 типу (2009)
Дусчанов Ш. Б. - Доплерографічна характеристика екстра- й інтракраніальної гемодинаміки гострих ішемічних інсультів (2009)
Дурдієв К. Ш. - Особливості поширення інвалідності внаслідок психічних захворювань у Хорезмській області Республіки Узбекистан (2009)
Файзуллаєв Б. Р. - Виявлення і ефективність лікування артеріальної гіпертензії у жителів сільської місцевості Південного Приаралля, Сабуров М. Ю. (2009)
Курбанов Х. А. - Частота, особливості гістогенезу пухлин очей, Ісроїлов Р. І. (2009)
Рахманова С. С. - Порівняльне вивчення циркулюючих в крові антитіл до умовно-патогенних ентеробактерій у здорових дітей і дорослих, Нуралієв Н. А., Машаріпов В. У. (2009)
Бугера О. П. - Функціональна характеристика діяльності серця у дітей з дифузним ендемічним зобом І ступеня (2009)
Раззакова Р. Х. - Особливості виявлення очної патології у дітей та їх диспансеризації (2009)
Осадчук Д. В. - Патоморфологічні зміни тиреоїдної тканини у хворих на вузловий колоїдний зоб в ендемічному регіоні (2009)
Бандрівський Ю. Л. - Роль ятрогенних факторів у розвитку породонтиту, Бандрівська О. О., Авдєєв О. В. (2009)
Ковалик А. П. - Неспецифічні гранульоми гортані: клінічна класифікація (2009)
Якубова І. І. - Вивчення та аналіз пре-, пери-, постнатальних факторів, що впливають на стоматологічне здоров'я дітей, Крижалко О. В., Ісаєва Н. С. (2009)
Осарчук Н. А. - Роль терапевтичних, хірургічних і ортопедичних методів лікування у наданні ортодонтичної допомоги пацієнтам із уродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння, Авдєєв О. В., Осарчук Є. В. (2009)
Пудяк В. Є. - Прогностичні ознаки розвитку постекстракційного альвеоліту, Черкашин С. І. (2009)
Мавлянов І. Р. - Особливості зміни показників нерозчинного гелю шлунка при експериментальній виразці у щурів на тлі застосування бензкетозону, Ісмоїлов С. Р., Аллаберганов М. Ю. (2009)
Гребеник І. М. - Морфологічна характеристика і біохімічні показники ксенорогівки при кріоконсервації і ліофілізації, Волков К. С., Кліщ І. М. (2009)
Файфура В. В. - Вплив метіоніну на хронотропну функцію серця контрольних і гіпотиреоїдних щурів, Чарнош С. М., Потіха Н. Я., Грицуняк О. В. (2009)
Розова К. В. - Деякі механізми морфофункціональних змін у тканині легень при гіпоксичних впливах різного генезу, Болгова Т. В., Маньковська І. М. (2009)
Хара М. Р. - Вплив гонадектомії та гормонозамісної терапії на показники математичного аналізу ритму пошкодженого адреналіном серця самок щурів , Пелих В. Є. (2009)
Міщенко Г. В. - Стан загальних ліпідів у мембранах еритроцитів і плазмі крові щурів при експериментальному моделюванні гіпоестрогенемії на тлі комплексної замісної терапії (2009)
Хара М. Р. - Вплив гонадектомії на стан системи оксиду азоту в щурів різної статі, Дорохіна А. М. (2009)
Говда Р. В. - Зміни водно-електролітного та хімічного складу довгих кісток скелета, адаптованих до позаклітинного зневоднення тварин після 12 тижнів реадаптації через важкий ступінь зневоднення та залежно від стану автономної нервової системи (2009)
Кужко М. М. - Ефективність препарату "Ізофон" при лікуванні експериментального туберкульозу нелінійних мишей, Гульчук Н. М., Зубрійчук О. М., Подгаєвський С. Г., Процик Л. М. (2009)
Лопата В. О. - Проблеми та перспективи комп'ютерної спірометрії у виявленні патофізіологічних порушень вентиляційної функції дихання, Писаренко Т. В., Попов А. О., Синєкоп Ю. С., Ель Шебах М. А. (2009)
Рецензія на підручник "Хірургія" в двох томах за редакцією Березницького Я. С., Захараша М. П., Мішалова В. Г., Шідловського В. О. (2009)
Гавриленко О. П. - Конфлікти природокористування: причини і наслідки (2016)
Мойсеєнко О. П. - Проблема розвитку і поширення техногенного карсту в межах території України (2016)
Буряник О. О. - Ландшафтна структура Сколівських Бескид, Мельник А. В. (2016)
Мік В. І. - Морфологія Калуської улоговини (2016)
Гостюк З. В. - Природо-заповідний фонд ландшафів Покутських Карпат (2016)
Нестерчук І. К. - Ландшафтно-типологічна структура території Житомирської області (2016)
Помазан О. - Порядок чи хаос в сучасному геоплануванні? (Аналіз генеральних планів населених пунктів Васильківського району Київської області), Лаврук Т. (2016)
Діброва І. О. - Аналіз міста Корсунь-Шевченківського як урбогеотехсистеми, Мальченко А. А. (2016)
Безлатня Л. О. - Міжзональний геоекотон "лісостеп-степ" Правобережної України, Ситник О. І. (2016)
Удовиченко В. В. - Моделювання басейнової ландшафтної територіальної структури лісостепових комплексів Лівобережної України (2016)
Філоненко Ю. М. - Особливості рельєфоутворюючої діяльності окремих представників орнітофауни Землі (2016)
Ольховая Ю. І. - Вплив орогідрографічної характеристики територій на розгортання миротворчої операції (на прикладі участі українських миротворців) (2016)
Затула В. І. - Гігрометрична океанічність клімату України (2016)
Пясецька С. І. - Порівняльний аналіз швидкості та напрямку вітру при досягненні відкладеннями ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) максимального діаметру на території України протягом кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя (1991-2000 та 2001-2010 рр.) (2016)
Круківська А. В. - Агрокліматичні умови вирощування ярої пшениці в Україні (2016)
Цуркан Н. В. - Удосконалення системи моніторингу земель сільськогосподарського призначення (2016)
Назарук М. М. - Екоосвітні аспекти екологічного ризику, Біланюк В. І. (2016)
Визнаний лідер української географії (до ювілею Петра Григоровича Шищенка) (2016)
Лаврук Т. М. - Світ як ціле (до 120- річчя з дня cмерті М. М. Страхова) (2016)
Мігунова О. С. - Лісова типологія і науки про природу (2016)
Ковальчук І. П. - Динаміка сучасних геоморфологічних процесів: стаціонарні дослідження (2016)
Ободовський Ю. О. - Гідроморфодинамічна оцінка типів русел річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України) (2016)
Dubis L. - Dunes as indicators of the restructuring of hydrographic network of right-bank Ukrainian Polissya in the late Pleistocene and early Holocene (2016)
Гілета Л. А. - Конструктивно-географічні підходи до організації міського середовища (2016)
Циганок Є. Ю. - Геоекологічні проблеми регіональних ландшафтних парків (на прикладі РЛП "Лиса гора") (2016)
Кульбіда Л. С. - Історія використання агроландшафтів Середнього Побужжя (2016)
Удовиченко В. В. - Локальна специфіка позиційно-динамічної ландшафтної структури лісостепових комплексів території Лівобережної України (2016)
Чугай А. В. - Вплив джерел техногенного забруднення на якість морських вод прибережної зони північно-західної частини Чорного моря (2016)
Недострелова Л. В. - Дослідження статистичних характеристик інтегральних переносів енергії в блокуючих процесах (2016)
Щербань І. М. - Динаміка повторюваності гроз на півночі України, Ганчук А. В. (2016)
Пясецька С. І. - Випадки масового розповсюдження відкладень ожеледі категорії СГЯ на Україні у окремих роках протягом періодів 1961-1990, 1991-2000, 2001-2010 та 2011-2015 рр (2016)
Свінціцька Г. І. - Дослідження термічного режиму великого міста у світовій практиці (2016)
Антоненко В. С. - Системний підхід як методологічна основа агрокліматичних досліджень та моделювання продукційного процесу посівів сільськогосподарських культур (2016)
Вольвач О. В. - Вплив змін клімату на агрокліматичні умови вирощування та врожайність цукрового буряку в Вінницькій області (2016)
Ляшенко Г. В. - Агроекологічна модель формування якості врожаю винограду, Соборова О. М., Ляшенко В. О. (2016)
Мисько К. А. - Оцінювання впливу рослинного покриву на розвиток ерозійних процесів на схилових землях Поділля (2016)
Бончковський О. С. - "Боремельське Надстир’я" як перспективна територія для створення ландшафтного заказника, Бортник С. Ю., Герасименко Н. П., Лаврук Т. М. (2016)
Криворучко І. А. - Зміни оксидантно-антиоксидантного гомеостазу та окремих цитокінів у хворих з бластоматозною жовтяницею різної тяжкості, Бойко В. В., Лавретьєва О. Ю., Андреєщев С. А. (2019)
Бабій О. М. - Еластографія зсувної хвилі в оцінці морфологічних змін підшлункової залози при хронічному панкреатиті, Шевченко Б. Ф., Коненко І. С., Гравіровська Н. Г., Ошмянська Н. Ю., Ущина С. В. (2019)
Яцків В. В. - Особливості хірургічного лікування дивертикулів стравоходу великих розмірів, Полянський І. Ю., Фрімет С. Е., Сливка В. П., Лук’янчук Ю. Д., Мереуца С. М. (2019)
Витовский Р. М. - Вопросы радикальности хирургического лечения злокачественных опухолей сердца, Дядюн Д. Н., Исаенко В. В., Онищенко В. Ф., Пищурин А. А., Мартыщенко И. В. (2019)
Чернуха Л. М. - Особливості діагностики та комплексного лікування артеріовенозних форм вроджених судинних мальформацій кінцівок, Каширова О. В. (2019)
Василюк С. М. - Профілактика специфічних ускладнень ендовенозної лазерної коагуляції, Криса Б. В., Холін В. В. (2019)
Фуркало О. С. - Прогностичні фактори тривалості перебування у стаціонарі пацієнтів із гострим коронарним синдромом після екстреної ендоваскулярної реваскуляризації міокарда, Дзюба Д. О., Лоскутов О. А., Дружина О. М. (2019)
Никоненко А. О. - Аналіз стану ниркової гемодинаміки у хворих з первинним гіперальдостеронізмом за даними ультразвукового доплерівського сканування, Зубрик І. В., Подлужний О. О., Якименко В. В. (2019)
Полковніков О. Ю. - Хірургічне лікування ускладненого аневризматичного субарахноїдального крововиливу (2019)
Лисенко С. М. - Екстракорпоральне поширення кісткового цементу після перкутанної кіфопластики, Ілюк Р. Ю., Литвиненко А. Л., Клименко О. В., Ашихмін А. В., Шуба В. Й., Возняк О. М. (2019)
Піонтковський В. К. - Досвід ендоскопічної мікродискектомії при грижах міжхребцевих дисків, Фіщенко Я. В., Кравчук Л. Д. (2019)
Філіпенко В. А. - Тотальне ендопротезування колінного суглоба за наявності кісткових дефектів, Танькут О. В., Дудко О. Г., Шайко-Шайковський О. Г. (2019)
Войленко О. А. - Визначення оптимальної тривалості проведення неоад’ювантної таргетної терапії хворим з локалізованим нирково-клітинним раком, Пікуль М. В., Стаховський О. Е., Кононенко О. А., Семко С. Л., Вітрук Ю. В., Стаховський Е. О. (2019)
Чиж Н. А. - Модель минно-взрывной травмы, Ковалев Г. А., Белочкина И. В., Михайлова И. П. (2019)
Ткаченко О. І. - Сучасні тенденції в лікуванні раку шлунка, ускладненого канцероматозом очеревини, Максимовський В. Є., Осадчий Д. М., Машуков А. О., Рибін А. І., Пирогов В. В., Лисаченко В. В. (2019)
Загрійчук М. С. - Досвід неоад’ювантної селективної внутрішньоартеріальної хіміотерапії за схемою FOLFIRINOX, проведеної пацієнту з умовно резектабельним раком правого анатомо-хірургічного сегмента підшлункової залози, Кондратюк В. А., Романів Я. В., Неженцева Ю. В., Підопригора О. О. (2019)
Самойленко Г. Е. - Техника "LOZENGE" при одноэтапной реконструкции молочной железы, Жариков С. О., Климанский Р. П. (2019)
Ткаченко А. И. - Современные возможности лапароскопической пластики мочепузырно-прямокишечного свища, Осадчий Д. Н., Лысенко В. В., Максимовский В. Е., Лукьянчук О. В., Четвериков С. Г., Лысаченко В. В., Чайка А. М., Чистяков Р. С., Меленевский А. Д. (2019)
Вадим Григорович Гетьман (до 70-річчя від дня народження) (2019)
Олексій Іванович Дронов (до 60-річчя від дня народження) (2019)
Храмцова В. В. - Кардиологический больной в ситуации медико-социальной экспертизы (2018)
Столяренко А. М. - Функціональні особливості головного мозку та психофізіологічних реакцій у хворих на ігрову інтернет-залежність, Підлубний В. Л. (2018)
Крамченкова В. О. - Особливості впливу паління на сімейне функціонування на різних етапах життєвого циклу родини (2018)
Мартыненко С. А. - Использование сценарных позиций Э. Берна для характеристики нарциссической составляющей и отношения к объектам влечения у разных типов личности (2018)
Іщук В. В. - Клініко-психологічні характеристики психоендокринного синдрому при гіпогонадизмі (2018)
Марута О. С. - Індивідуальна модель психологічного здоров’я хворих із розладами адаптації та ефективність психологічної корекції їх емоційного стану (2018)
Челахова А. С. - Аналіз психоемоційної і персонологічної сфер у представників молодіжних субкультур підлітково-юнацького віку залежно від їх соціально-психологічної адаптації (2018)
Опря Є. В. - Особливості репрезентації психічних та соматичних розладів у свідомості хворих на шизофренію з коморбідними серцево-судинними захворюваннями (2018)
Боднар Л. А. - Дисморфофобії у косметичній хірургії (2018)
Мудренко І. Г. - Агресивність як маркер ризику суїциду у хворих на деменції (2018)
Гапонов К. Д. - Особливості афективних порушень у структурі алкогольної залежності в осіб із різним психотравматичним досвідом та рівнем психосоціального стресу (2018)
Бабалян В. О. - Когнітивні розлади у хворих похилого та старечого віку з переломами проксимального відділу стегна (2018)
Кнігавко О. В. - Прояви межових розладів у пацієнтів із сексуальними дисфункціями (2018)
Росінський Г. С. - Психоемоційний і адиктивний статус демобілізованих учасників бойових дій та їхніх дружин із різним станом здоров’я сім’ї (2018)
Шевченко Р. П. - Патогенные факторы в условиях труда работников морского и речного транспорта (2018)
Наумов В. Л. - Клініко-психопатологічні характеристики учасників бойових дій із установленим діагнозом постстресового розладу особистості (2018)
Федченко В. Ю. - Особливості сприйняття часу в динаміці перебігу депресивних розладів (2018)
Вязьмітінова С. О. - Ефективність санаторно-курортного лікування розладів адаптації у демобілізованих учасників бойових дій (2018)
Грищенко І. М. - Історія створення та науково-методична роль колекції історичного костюма "Костюмотека", Кокоріна Г. В., Ніколаєва Т. В. (2018)
Артеменко М. П. - Оцінка ролі костюма в системі рекреаційно-туристичних атракцій (2018)
Вергунова Н. С. - Предметный дизайн. Правомочность термина, Вергунов С. В. (2018)
Галудзіна-Горобець В. І. - Історизм у пошукових стратегіях українських Будинків моделей одягу та доробку вітчизняних дизайнерів другої половини ХХ ст. (2018)
Колосніченко О. В. - Художньо-композиційне формоутворення корпоративного одягу "Укрзалізниці": естетичний аспект, Приходько-Кононенко І. О., Остапенко Н. В., Колосніченко М. В. (2018)
Косів В. М. - Мілітарний образ українця у графічному дизайні діаспори 1945–1989 рр. (2018)
Куцир Т. В. - Декор народного вбрання Опілля: техніки виконання (2018)
Пашкевич К. Л. - Дизайн-проектування одягу з джинсових тканин на основі тектонічного підходу, Єжова О. В., Пастух Я. О., Роготченко О. О. (2018)
Пашукова С. Г. - Особливості типології домашнього текстилю у дизайні сучасного інтер'єру, Колосніченко М. В., Остапенко Н. В., Слітюк О. О. (2018)
Рубанка А. І. - Класифікація різновидів конструктивно-декоративних елементів курток для пілотів військової авіації, Токар Г. М., Стельмах М. Д., Семененко В. В., Северіна Є. А. (2018)
Стрілець В. Ф. - Основні чинники формування й розвитку дизайну меблів (2018)
Струмінська Т. В. - Художньо-композиційні ознаки жіночого костюму 1940-х рр. як творче джерело розробки сучасної колекції одягу, Прасол С. І., Гальчинська О. С., Ровенець О. І. (2018)
Шауліс К. К. - Образи природи в японській графіці XVII – XX століття та їх відображення в екологічному плакаті (2018)
Авшенюк Н. М. - Центри освіти дорослих у США і Японії: типологія та особливості функціонування (2018)
Бойко А. М. - Тьюторство як модель партнерських відносин викладач-студент, Дем’яненко Н. М. (2018)
Долинний Ю. О. - Ступінь впливу експериментальної та загальної учбових програм на показники мотиваційного та когнітивного критерію готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання до реабілітаційної роботи (2018)
Красногорська В. В. - Студентське самоврядування як фактор формування соціальної активності молоді (2018)
Кухарчук О. С. - Культурні зв’язки закарпатців з населенням українських земель: писемність, зародження історичних знань, освіта (2018)
Лакатош М. О. - Історіографія проблеми розвитку вищої аграрної освіти України(середина ХХ ст. - початок ХХІ ст.) (2018)
Падалка Г. М. - Музична освіта: естетичні виміри удосконалення (2018)
Папп В. В. - Розвиток туристської праксеологічної науки, Касинець О. В., Ольшаковська Г. В. (2018)
Попова А. І. - Підготовка фахівців легкої промисловості в європейських країнах: бібліографічний вимір (2018)
Примакова В. В. - Характеристика ключових понять дослідження проблеми розвитку дошкільної освіти Півдня України, Ходаковська Л. В. (2018)
Розлуцька Г. М. - Роль греко-католицької церкви Закарпаття у формуванні національної самосвідомості українців (1771 – 1867 р.р.) (2018)
Софілканич М. І. - Проблема естетичного виховання молоді у соціальних інституціях Закарпаття першої половини ХХ століття: історичний огляд (2018)
Ткаченко В. І. - Розвиток мовної освіти в школах України (80-ті роки ХХ століття) (2018)
Товканець Г. В. - Роль педагогіки туризму в розвитку туризмологічних знань, Лужанська Т.Ю., Деркач В.Ю. (2018)
Черепанин М. В. - Мистецька палітра культурного життя Станиславова (Івано-Франківська): історичний контекст і музичний професіоналізм сьогодення (2018)
Черепаня М. Т. - Заклади інтернатного типу початку ХХ століття в історико-педагогічних студіях про Закарпаття (2018)
Csoóri Zsófia - Tanítóképzés Kárpátalján a XVIII. század vége ésa XІX. század első fele közötti időszakban (2018)
Jan Sikora - Kształcenie ekonomiczne jako element edukacji zintegrowanej (2018)
Андрушек Д. І. - Становлення і розвиток відділу "Художня кераміка" (від Ужгородського художньо-промислового училища до Закарпатської академії мистецтв): особистісно-організаційний аспект (2018)
Барчій М. С. - Умови формування творчої активності майбутніх фахівців (2018)
Войтанік І. В. - Умови формування англомовного дискурсу в письмі у студентів економістів – міжнародників (2018)
Галущак І. Є. - Підготовка майбутніх економістів до правового забезпечення професійної діяльності (2018)
Добош О. М. - Професійна підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки в контексті асистентської практики (2018)
Зелінська С. О. - Можливості використання технологій доповненої реальності в інформаційно-освітньому середовищі ВНЗ (2018)
Кампов Н. С. - Еколого-освітня діяльність засобами екотуризму, Касинець О. В., Маслиган О. О., Медвідь Л. І. (2018)
Ксенофонтов С. С. - Інформаційно-комунікативні технології в оптимізації підготовки сучасного освітнього фахівця (2018)
Лисенко Г. І. - Психолого-педагогічні аспекти професійної підготовки магістрів технічного профілю (2018)
Мачинська Н. І. - Диверсифікація змісту педагогічної підготовки фахівців для початкової освіти (2018)
Микуліна А. К. - Розвиток естетичної культури майбутніх педагогів засобами образотворчого мистецтва (2018)
Михайлова К. В. - Ефективність самостійної роботи студентів у процесі теоретичної та практичної підготовки фахівців з дошкільної освіти, Волошин Н. П. (2018)
Молнар Т. І. - Педагогічна майстерність учителя початкової школи: сутність, шляхи формування (2018)
Хлипавка Г. Г. - Педагогічні умови формування соціальної компетентності майбутніх офіцерів служби цивільного захисту України в процесі професійної підготовки (2018)
Черепаня Н. І. - Психолого-педагогічні умови розвитку моральної позиції вихователя дошкільного навчального закладу у процесі самоосвіти, Русин Н. М. (2018)
Барна Х. В. - Використання традицій рідного краю у вихованні громадянських якостей у дітей старшого дошкільного віку, Чекан О. І. (2018)
Задорожний І. З. - Освітньо-мистецька спрямованість фортепіанних творів В.Ф. Теличка, Короленко О. О. (2018)
Комар О. А. - Сутність інтерактивної технології у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи (2018)
Медвідь Т. О. - Релятивна система сольмізації як чинник підвищення рівня шкільної музичної освіти (2018)
Мороз Ф. В. - Основні завдання фізичного виховання в розвитку і рості дітей із врахуванням вікових особливостей (2018)
Репко І. П. - Соціальне самопочуття як складова соціалізації студентської молоді, Одарченко В. І., Ільченко О. В. (2018)
Рудa Г. С. - Метoди, прийoми, фoрми рoзвитку музичних здібнoстей учнів пoчaткoвoї шкoли в прoцесі ігрoвoї діяльності (2018)
Сяо Цзяцзюнь - Поетапна методика формування музично-слухацької культури підлітків мультимедійними засобами (2018)
Теличко Н. В. - Специфічне функціональне значення правової культури молодших школярів, Грицько В. В. (2018)
Товканець Г. В. - Виховні аспекти змісту уроків математики у початковійшколі, Ліба О. М. (2018)
Хома О. М. - Нестандартний урок в початковій школі: сучасні підходи, Гучканюк А. М. (2018)
Човрій М. Я. - Педагогічна практика в системі професійної підготовки майбутніх фахівців з музичного мистецтва, Бурман К. І. (2018)
Kravchenko T. M. - Use of web-resources at English language classes and forms of work with computer training programs (2018)
Lalak N. V. - Training of future specialists to the use of interactive technologies in teaching junior school children, Mishko M. V. (2018)
Ваколя З. М. - Тренінгові завдання з розвитку комунікативної компетентності студентів – майбутніх учителів (2018)
Климова К. Я. - Формування культури українського мовлення студентів на заняттях зі сценічної мови (2018)
Моргун А. В. - Лингводидактический аспект словообразования зоонимов в процессе обучения русскому языку как иностранному (2018)
Моргун І. В. - Проектна технологія як засіб реалізації компетентнісно орієнтованого підходу у навчанні англійської мови (2018)
Прокопович Л. С. - Особливості апеляційної дії в комунікативному дискурсі, Курило О. Й. (2018)
Сідун М. М. - Проблеми організації позааудиторного вивчення іноземної мови, Моргун І.В. (2018)
Теличко Н. В. - Педагогічна сутність комунікативної культури майбутніх учителів початкових класів у психолого-педагогічних дослідженнях, Котубей В. Ф. (2018)
Товканець Г. В. - Мовна освіта у структурі підготовки майбутнього педагога (2018)
Фенцик О. М. - Зміст і структура лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя початкових класів (2018)
Хома Т. В. - Комунікативна компетентність, її складові (2018)
Чейпеш І. В. - Іншомовна комунікативна культура сучасного вчителя в реалізації завдань концепції "Нова українська школа", Кухта М. І. (2018)
Bopko I. - Peculiar features of foreign language training of the future non-philological specialties teachers (2018)
Konchovych K. T. - The main requirements to theoretical and practical qualification of a future foreign language teacher (2018)
Lypchanko-Kovachyk O. V. - Methodological basis of organisation dialogical and pedagogical communication in the process oftraining future foreign language teacher, Martyn N. V. (2018)
Безлюдний О. І. - Післядипломна освіта та підвищення кваліфікації вчителів англійської мови у країнах Європейського Союзу: фактори та тенденції розвитку, Комар О. С. (2018)
Бхіндер Н. В. - Імплементація організаційно-педагогічних технологій в процесі професійної підготовки прикордонників у Республіці Індія (2018)
Гнатів З. Я. - Сучасні тенденції розвитку естетичного виховання в українському та європейському просторі освіти (2018)
Панчук Б. Б. - Роль асистента вчителя в інклюзивному класі: український та зарубіжний досвід (2018)
Постригач Н. О. - Механізм соціального партнерства в освіті дорослих Грецької Республіки (2018)
Самохвал О. О. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців в межах національної освітньої системи Князівства Ліхтенштейн (2018)
Orosová R. - Pedagogická apsychologická príprava budúcich učiteľov(vpodmienkach Univerzity P. J. Šafárikav Košiciach, Slovenská Republika), Starosta V., Petríková K., Diheneščíková L. (2018)
Janicka-Panek T. - Idea samokształcenia w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej w Polsce (z teorii i praktyki) (2018)
Гавришко С. Г. - Характеристика мотивів до занять фізичними вправами у молодших школярів, Малець О. О. (2018)
Кузьмик Б. І. - Психологічні основи дослідження життєздатності особистості, Березовська Л. І. (2018)
Щербан Т. Д. - Психологічні особливості толерантності у педагогічному спілкуванні (2018)
Барчі Б. В. - Кризи професійного становлення особистості (2018)
Березовська Л. І. - Соціально-психологічна реадаптація осіб, що постраждали від військових дій, Мателега Є. М. (2018)
Штифурак В. Є. - Психологічне сприяння подоланню комунікативних бар’єрів майбутніх менеджерів, Штифурак В. С. (2018)
Содержание (2016)
Предисловие главного редактора (2016)
Христич Т. Н. - О сочетанном течении хронического панкреатита с заболеваниями гастродуоденальнй зоны (2016)
Губергриц Н. Б. - Новости Европейской панкреатологии (по материалам 48-й встречи Европейского Клуба панкреатологов, 6–9 июля 2016 г., Ливерпуль, Великобритания), Беляева Н. В. (2016)
Степанов Ю. М. - Эпидемиология и возможности диагностики заболеваний поджелудочной железы в Украине (2009–2015 гг.), Скирда И. Ю., Петишко О. П. (2016)
Кицай К. Ю. - Хронічний панкреатит після холецистектомії: особливості лікувальної тактики, Бабінець Л. С., Мігенько Б. О. (2016)
Коцаба Ю. Я. - Клініко-патогенетичні особливості ентеропанкреатичного синдрому у хворих на хронічний панкреатит та його корекція на амбулаторному етапі, Бабінець Л. С., Малярчук А. Р. (2016)
Желєзнякова Н. М. - Імунологічні аспекти коморбідного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного панкреатиту (2016)
Юлдашева Г. Р. - Особенности изменений ингибиторов протеиназ в сыворотке крови у больных хроническим панкреатитом (2016)
Крилова О. О. - Зміни показників системи імунітету, медіаторів запалення, фіброзування та каменеутворення в динаміці лікування хворих на хронічний панкреатит (2016)
Циммерман Я. С. - Helicobacter pylori-инфекция: внежелудочные эффекты и заболевания (критический анализ) (2016)
Плотникова Е. Ю. - Стеатогепатит — вариант лекарственного поражения печени, Талицкая Е. А., Баранова Е. Н. (2016)
Содержание (2017)
Предисловие главного редактора (2017)
Губергриц Н. Б. - Новости Европейской панкреатологии (по материалам 49-й встречи Европейского Клуба панкреатологов, Будапешт, июнь-июль 2017 г.), Беляева Н. В., Бережная Э. В., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г. (2017)
Ewald N. - Диагностика и лечение сахарного диабета при хроническом панкреатите, Hardt P. D. (2017)
Гонцарюк Д. О. - Роль мікробіоти у перебігу та розвитку метаболічних процесів при хронічному панкреатиті, Христич Т. М. (2017)
Циммерман Я. С. - Первичный (наследственный) гемохроматоз (2017)
Дамулин И. В. - Панкреатическая энцефалопатия: клинико-патогенетические и диагностические аспекты, Струценко А. А., Огурцов П. П., Мазурчик Н. В. (2017)
Вахрушев Я. М. - Клинико-функциональные особенности течения хронического панкреатита с сопутствующим дуоденостазом, Лебедев А. А. (2017)
Губская Е. Ю. - Клиническое наблюдение семейной доброкачественной панкреатической гиперферментемии, Губергриц Н. Б., Клочков А. Е., Альянова Т. С., Фоменко П. Г. (2017)
Журавлёва Л. В. - Расстройства желчного пузыря и сфинктера Одди в Римских критериях IV: диагностические возможности, или в поисках "золотого стандарта", Моисеенко Т. А., Филоненко М. В., Журавлёва А. К. (2017)
Саатов З. З. - Неинвазивная ультразвуковая диагностика гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, Каримов М. М., Собирова Г. Н., Ахматходжаев А. М., Якубов М. М. (2017)
Ширинская Н. В. - Генотип Helicobacter pylori и нестероидные противовоспалительные препараты, Поморгайло Е. Г., Васькина Т. В., Кириченко Н. П. (2017)
Sirenko H. O. - Problem of Selection of Lubricants for ethelene High-Pressure Compressors, Martynyuk M. I., V.P.Svidersky V. P., Shmaltser N. V., Kretov M. I., Zavoyko A. M., Kuzyshyn О. V. (2017)
Галій П. В. - Особливості наносистем на основі халькогенідних напівпровідників з природними наноструктурованими матрицями, Яровець І. Р., Дверій О. Р. (2017)
Кланічка Ю. В. - Механізми взаємодії оксигену з тонкими плівками халькогенідів металів (огляд) (2017)
Кланічка Ю. В. - Барєрні та розмірні ефекти у властивостях тонких плівок плюмбум халькогенідів (огляд) (2017)
Стецьків А. О. - Дослідження взаємодії компонентів у потрійній системі Y-Li-Sn за температури 400 ºС (2017)
Стецьків Л. В. - Учнівські олімпіади як спосіб мотивації школярів до вивчення хімії, Стецьків А. О. (2017)
Сіренко Г. О. - Хімія силіційорґанічних полімерів (огляд), Мартинюк М. І., Готич Н.Б. (2017)
Дмитрів А. М. - Механізми утворення твердих розчинів Cd1-XMnXTe (2017)
Єфімова В. Г. - Отримання оптимальної основи емульсійних косметичних продуктів з урахуванням поверхневих явищ у дисперсних системах, Пилипенко Т. М., Нікора О. В. (2017)
Правила для авторів (2017)
Титул, зміст (2018)
Троицкий В. А. - Визуально-измерительный контроль протяженных металлоконструкций на основе подвижных магнитных систем (2018)
Лютак І. З. - Удосконалення методу та алгоритму аналізу неоднорідностей в середовищі акустичною хвилею, Лютак З. П. (2018)
Скальський В. Р. - Методика визначення розподілу швидкості поверхневої акустичної хвилі на поверхні сталевого зразка, Мокрий О. М. (2018)
Стрілецький Ю. Й. - Пристрій для дослідження структурних змін в металевих конструкціях за відносною приведеною частотою гармонік сенсора-струни, Ровінський В. А., Євчук О. В. (2018)
Лопатін В. В. - Комплексна оцінка процесу змочування рідинами твердих поверхонь (2018)
Лагойда А. І. - Аналіз режимів роботи відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату при змінах витрати в мережі на засадах методів Fuzzy Logic (2018)
Поварчук Д. Д. - Імітаційна модель системи автоматичного керування процесом двоступеневої сепарації в умовах "НСП-Микуличин” (2018)
Малісевич Н. М. - Аналіз патентозахищених технічних рішень у сфері визначення теплоти згорання природного газу, Середюк О. Є. (2018)
Гарасимів В. М. - Система оцінювання технічного стану проточної частини двоступеневого нагнітача природного газу на основі нечіткої логіки, Гарасимів Т. Г., Мойсеєнко О. В. (2018)
Слабінога М. О. - Розробка та метрологічний аналіз комп’ютеризованого стенду з дослідження характеристик функціонування сонячних панелей, Клочко Н. Б., Винничук А. Г., Заячук Я. І. (2018)
Щапов П. Ф. - Прилад бездемонтажного контролю систематичних похибок термоперетворювачів, Коржов І. М. (2018)
Сторож Я. Б. - Критерії подібності напружено-деформованого стану деталей циліндричного шарніра (2018)
Ізмайлов А. В. - Ефективність застосування ортогонального перетворення на основі трійкових симетричних функцій для цифрової обробки інформації (2018)
Олійник А. П. - Математичне моделювання впливу силових факторів на характеристики трубопроводу в процесі експлуатації, Незамай Б. С., Рибіцький І. В. (2018)
Гавриленко С. Ю. - Розробка методу оцінки стану комп’ютера на базі аналізу системних подій, Шевердін І. В. (2018)
Кропивницька В. Б. - Задача виявлення та критерії прийняття рішень в умовах невизначеності (2018)
Кучмистенко О. В. - Системний аналіз складного комплексу управління установкою гідроочищення гасової фракції, Вознюк М. Ю. (2018)
Григорчук Г. В. - Визначення напруженого стану барабанної труби та бандажу при роботі сушильних агрегатів, Григорчук Л. І. (2018)
Вимоги до оформлення статтей (2018)
Титул, зміст (2018)
Ширмовська Н. Г. - Побудова бази знань та її внутрішніх правил для експертної системи діагностування газоперекачувального агрегату, Левицька Г. І., Заячук Я. І., Михайлюк І. Р. (2018)
Слабінога М. О. - Моделювання залежності зміни потужності сонячних панелей від кута падіння променів, Кучірка Ю. М., Криницький О. С., Юрків Н. М. (2018)
Лопатин В. В. - Оптимизация структуры мобильной системы контроля (2018)
Витвицька Л. А. - Метрологічний аналіз удосконаленого методу еластографії щитовидної залози людини, Лаврук Х. З., Воєвода О. Р. (2018)
Чабан Н. І. - Аналіз методів акустичного контролю фізико-механічних характеристик металоконструкцій довготривалої експлуатації, Карпаш О. М., Рибіцький І. В., Миндюк В. Д. (2018)
Середюк О. Е. - Дослідження статистичних інформаційних моделей побутових лічильників газу, Винничук А. Г., Середюк Д. О., Криницький О. С. (2018)
Белей О. І. - Вплив паводкових вод на екологічну безпеку довкілля, Петрів C. Я., Мірзоєва О. Ю., Стасюк Р. Б. (2018)
Мойсеєнко О. В. - Метод розв’язку задачі багатокритеріальної оптимізації комп’ютерної мережі (2018)
Кропивницька В. Б. - Процес буріння свердловини як складна система з багатокритеріальними оцінками процесів (2018)
Rzasa М. R. - Експериментальне визначення еквівалентного коефіцієнта теплопровідності, Середюк О. Е. (2018)
Григорчук Г. В. - Розробка системи оцінки аеродинамічних характеристик лопатей сушильного агрегату та його технологічних вентиляторів, Олійник А. П. (2018)
Андрук М. С. - Математична модель герметичності пневматичної системи в установках об’єму з еталонними лічильниками газу, Вощинський В. С. (2018)
Семенчук А. В. - Новий розв’язок канонічної задачі розсіювання хвилеводних мод на круговому провідному циліндрі, Петрусенко І. В., Чумаченко Я. В. (2018)
Слабінога М. О. - Розроблення програмного забезпечення для дослідження зміни потужності сонячних панелей від кута падіння променів, Клочко Н. Б., Винничук А. Г., Сапа С. Р. (2018)
Вимоги до поданих матеріалів (2018)
Анотації захищених дисертацій (2018)
Содержание (2018)
Предисловие главного редактора (2018)
Христич Т. Н. - Значимость гормонов жировой ткани в развитии коморбидности хронического панкреатита и ожирения (2018)
Литвин А. А. - Интеллектуальные медицинские системы в диагностике и лечении воспалительных заболеваний поджелудочной железы (систематический обзор) (2018)
Губергриц Н. Б. - Преимущества и терапевтические возможности препаратов пищеварительных ферментов неживотного происхождения, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г. (2018)
Бабінець Л. С. - Плейотропні властивості омега-3 поліненасичених жирних кислот у комплексному лікуванні пацієнтів з коморбідністю хронічного панкреатиту та стабільної ішемічної хвороби серця, Мельник Н. А. (2018)
Кошель А. П. - О влиянии способа восстановления желудочно-кишечной непрерывности на функцию поджелудочной железы, Куртсеитов Н. Э., Ракина Ю. Ю. (2018)
Губергриц Н. Б. - Клиническое наблюдение IgG4-ассоциированной болезни, Дядык Е. А., Клочков А. Е., Беляева Н. В., Иванова М. Д., Гинкота Е. А., Чирков Ю. Э. (2018)
Циммерман Я. С. - Печеночная энцефалопатия: дефиниция, этиология, факторы патогенеза, клиника, методы диагностики и лечения (2018)
Плотникова Е. Ю. - Пробиотики и пребиотики в клинической практике, Баранова Е. Н. (2018)
Рахметова В. С. - Стволовые мезенхимальные клетки костного мозга в лечении язвенного колита по данным морфологических и иммунологических исследований (литературный обзор), Оразбаева А. Б., Амренова А. Е. (2018)
Линевский Ю. В. - Физиология и патология печени у беременных, Линевская К. Ю., Воронин К. А. (2018)
Титул, зміст (2018)
Зеленко Ю. М. - Виділення перспективних нафтогазоносних об'єктів південно-східної частини Дніпровсько-Донецького авлакогену та основи застосування результатів геофізичних досліджень (2018)
Федорів В. В. - Фільтраційно-ємнісна характеристика порід-колекторів Качалівського нафтогазоконденсатного родовища, Фтемов Я. М., П'ятковська І. О., Трубенко А. О. (2018)
Куровець С. С. - Оцінювання впливу геологічних чинників на ємнісно-фільтраційні властивості теригенних колекторів Передкарпатського прогину, Артим І. В. (2018)
Витязь О. Ю. - Оцінка впливу динамічних навантажень на умови руйнування труб бурильних колон під час спуско-підіймальних операцій, Грабовський Р. С., Тирлич В. В., Артим В. І. (2018)
Потятинник Т. В. - Оцінка впливу карбонатно-глинистого цементу на коефіцієнт проникності порід-колекторів за геофізичними даними (2018)
Грудз В. Я. - Дослідження процесу підвищення ефективності роботи свердловин на основі математичного моделювання, Марущенко В. В., Савчук М. Т., Філіпчук О. О. (2018)
Чарковський В. М. - Моделювання результативності ліквідації прихоплень КНБК з допомогою ударних механізмів, Слепко М. М. (2018)
Левчук К. Г. - Вивільнення прихопленої бурильної колони способом фрикційних автоколивань (2018)
Михайлюк В. В. - Вдосконалення та дослідження різьбового з'єднання насосних штанг, Юрич А. Р., Дейнега Р. О., Кравчук Р. С., Пінчак Р. А., Харламов Б. В. (2018)
Бутирська Т. О. - Фактори і параметри універсального закону розвитку держави (2017)
Мельниченко О. А. - Державне управління поводженням з твердими побутовими відходами: узагальнення надбань української науки, Радькова О. С. (2017)
Клімушин П. С. - Електронні регламенти як основа оптимізації адміністративно-управлінських процесів, Спасібов Д. В. (2017)
Козак В. І. - Аналіз наукового доробку у визначенні децентралізації як явища (2017)
Кравченко С. Г. - Державне регулювання страхової діяльності у будівництві як аспект державної політики розвитку (2017)
Нікітін В. В. - Організація державного контролю в українських землях у XIX – на початку XX ст. (2017)
Ходякова К. С. - Ефективна промислова політика – запорука високотехнологічного рівня держави (2017)
Кринична І. П. - Пріоритети регіональної політики у сфері екологічної безпеки України (на прикладі Дніпропетровської області), Костенко В. О. (2017)
Дунаєв І. В. - Методологічний підхід до формування нового покоління регіональних економічних політик в сучасній Україні (2017)
Серенок А. О. - Моніторинг упровадження інструментів електронного урядування в органах місцевого самоврядування найбільших міст України: методологія дослідження 2016 року (2017)
Мельтюхова Н. М. - Принципові положення децентралізації владних відносин на місцевому рівні (2017)
Газарян С. В. - Організаційно-функціональна структура служби управління персоналом державного органу відповідно до принципу меритократії, Носик О.А. (2017)
Карпа М. І. - Статус державного службовця: функціональний, організаційний та компетентісний аспекти (2017)
Іжа М. М. - Деякі аспекти управління міськими агломераціями: досвід Франції, Маєв А. П. (2017)
Сухенко В. В. - Дуалізм виконавчої влади як особливість політико-адміністративної системи Франції (2017)
Чернов С. В. - Удосконалення методології соціальної експертизи публічних проектів у регіональному управлінні (2017)
Биковець К. Ю. - Ґенеза соціальної політики в процесі розбудови Європейського Союзу (2017)
Нагорна Г. О. - Вибір критеріїв оцінювання у процесі соціального проектування (2017)
Пахомова М. В. - Неперервна освіта як об’єкт державного управління професійним зростанням педагогічних працівників (2017)
Титул, зміст (2018)
Гриджук Я. С. - Дослідження роботи осьового навантаження та крутного моменту, що діють на бурильну колону при роторному та суміщеному способах буріння (2018)
Ващишак І. Р. - Проектування рекуператора на пульсаційних теплових трубках для об'єктів нафтогазового комплексу, Доценко Є. Р. (2018)
Ткачешак Н. В. - Дослідження помпажних явищ газотурбінного двигуна на основі вейвлет-аналізу, Горбійчук М. І. (2018)
Середюк М. Д. - Спрощений метод оцінювання впливу зміни швидкості на сумішоутворення послідовно транспортованих трубопроводом різносортних рідин (2018)
Кривенко Г. М. - Дослідження наслідків виникнення аварійних ситуацій на промислових трубопроводах, Возняк Л. В. (2018)
Гурбанов А. Н. - Исследование и регулирование процессов коррозионного повреждения на внутрипромысловых газопроводах (2018)
Люра О. П. - Дослідження перехідних процесів у високовольтних лініях електропересилань 6 – 10 кВ та розроблення мікроелектронного спецпроцесора релейного захисту, інваріантного до зміни амплітуд фазних струмів, Возна Н. Я., Николайчук Я. М. (2018)
Содержание (2018)
Предисловие главного редактора (2018)
Бабінець Л. С. - Можливості комплексної реабілітації хронічного панкреатиту на етапі первинної медичної допомоги (огляд літератури), Палихата М. В., Сасик Г. М. (2018)
Губергриц Н. Б. - Доказательная панкреатология 2017/2018 (обзор результатов исследований по хроническому панкреатиту и внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы), Беляева Н. В., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г., Бережная Э. В. (2018)
Зыбин К. Д. - Индивидуальный подход к обеспечению нутритивной поддержки пациентов с острым панкреатитом (2018)
Трубицына И. Е. - Особенности значений концентрации ацетилхолина и холинэстеразной активности в сыворотке крови у больных алкогольным хроническим панкреатитом и язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, Гуляев А. С., Винокурова Л. В., Тарасова Т. В., Дроздова Г. А. (2018)
Téllez-Âvila F. I. - Наблюдение за пациентами с псевдотуморозным хроническим панкреатитом: исход заболевания и выживание, Villalobos-Garita Â., Giovannini M., Chan C., Hernandez-Calleros J., Uscanga L., Ângel Ramirez-Luna M. (2018)
Гонцарюк Д. О. - Особливості стану фібринолітичної активності крові за коморбідності хронічного панкреатиту з ішемічною хворобою серця (2018)
Губергриц Н. Б. - Наследственный панкреатит: тактика диагностики и дифференциальной диагностики (клиническое наблюдение), Беляева Н. В., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г. (2018)
Циммерман Я. С. - Болезнь Вильсона — гепатоцеребральная дистрофия (2018)
Плотникова Е. Ю. - Постинфекционный синдром раздраженной кишки (2018)
Ахмедов В. А. - Перспективные направления неинвазивной диагностики фиброзных изменений в печени при неалкогольной жировой болезни, Гаус О. В. (2018)
Поточилова В. - Чутливість до антибактеріальних препаратів факультативно-анаеробних мікроорганізмів, виділених від хворих із гострим некротичним панкреатитом, Войцеховський В., Ісламов А. (2018)
Поливаний С. - Вплив інгібіторів росту на листковий апарат маку олійного (2018)
Покотилова К. - Систематичний та біоморфологічний аналіз дендрофлори штучних заповідних парків Рівненської області (2018)
Сергєєва Л. - Біотехнологія пшениці. Нові підходи до оцінювання морозистійкості генотипів пшениці озимої, Хоменко Л., Броннікова Л. (2018)
Сіжук О. - Вплив ауксинів на вкорінення живців Begonia L., Андреєва В. (2018)
Денисюк Н. - Аналіз стану зелених насаджень Парку молоді міста Рівне (2018)
Данилик І. - Моніторинг популяцій раритетних видів судинних рослин Черемського природного заповідника (Західне Полісся, Україна), Сосновська С., Кузярін О., Кузьмішина І., Коцун Л. (2018)
Дунаєвська О. - Особливості цитопопуляції білої пульпи селезінки ссавців (2018)
Омельковець Я. - Порівняльна морфологія вестибулярних ядер птахів із різною локомоцією (папужки хвилястого, голуба сизого та канюка звичайного), Шалагай М. (2018)
Сухомлін К. - Фауна та біологія мошок (Simuliidae, Diptera) у межах НПП "Прип’ять–Стохід", Зінченко О. (2018)
Книр О. - Особливості міжрегіональної мозкової взаємодії в зоровій оперативній пам’яті в бійців із черепно-мозковими травмами, Філімонова Н., Макарчук М., Зима І., Кальниш В., Чебуркова А. (2018)
Фафула Р. - Характеристика глутатіонпероксидази сперматозоїдів інфертильних чоловіків, Онуфрович О., Єфремова У., Воробець З. (2018)
Станишевская Т. - Особенности корреляции между разными формами активных йодтиронинов щитовидной железы у молодых мужчин в пределах физиологической нормы и на ее границах, Горная О. (2018)
Качинська Т. - Особливості часових параметрів варіативності серцевого ритму в школярів у процесі курсу занять плаванням, Василюк Д., Трофимчук А., Панасюк І. (2018)
Бранюк С. - Вплив нейрофідбек-тренінгу на виконавчі функції в осіб похилого віку (2018)
Лизогуб В. - Дослідження функціональних резервів розумової працездатності, Черненко Н., Кожемяко Т., Палабіїк А., Безкопильна С. (2018)
Моренко А. - Рецензія на підручник Н. О. Сибірної, Г. Я. Гачкової, І. В. Бродяк, К. А. Сибірної, М. Р. Хохли та М. В. Сабадашки "Функціональна біохімія" за ред. проф. Н. О. Сибірної (ЛНУ ім. Івана Франка: Львів, 2018, 644 с, Серія "Біологічні студії"). (2018)
Содержание (2018)
Предисловие главного редактора (2018)
Литвин А. А. - Современные системы оценки тяжести и прогнозирования исходов острого панкреатита, Филатов А. А., Сычев С. И., Прокопцов А. С. (2018)
Губергриц Н. Б. - Заместительная ферментная терапия и качество, продолжительность жизни больных хроническим панкреатитом с внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г., Рахметова В. С. (2018)
Земляк О. С. - Метаболічний ацидоз як важливий чинник патогенезу хронічного панкреатиту, Бабінець Л. С. (2018)
Tu J. - Эндокринная и экзокринная недостаточность поджелудочной железы после острого панкреатита: долгосрочное наблюдение, Zhang J., Ke L., Yang Y., Yang Q., Lu G., Li B., Tong Z., Li W., Li J. (2018)
Христич Т. М. - Хронічний панкреатит за коморбідності з ішемічною хворобою серця: ліпідний спектр крові, можливості корекції, Гонцарюк Д. О. (2018)
Дибина Т. В. - Первый опыт применения ультразвуковой эластографии в дифференциальной диагностике кистозных образований поджелудочной железы, Кошель А. П., Дроздов Е. С., Клоков С. С. (2018)
Вологжанина Л. Г. - Проблемы несвоевременной диагностики нейроэндокринных опухолей желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы (клинический случай), Петухова И. В. (2018)
Циммерман Я. С. - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: современное состояние проблемы и перспективы, Вологжанина Л. Г. (2018)
Плотникова Е. Ю. - Что общего между функциональной диспепсией и синдромом избыточного бактериального роста, Захарова Ю. В., Грачева Т. Ю. (2018)
Губергриц Н. Б. - Клиническое наблюдение исхудания психогенного генеза после колэктомии, Линевская К. Ю., Воронин К. А. (2018)
Губергриц Н. Б. - Лекарственные поражения печени: современные подходы к лечению, Беляева Н. В., Лукашевич Г. М., Ярошенко Л. А., Рахметова В. С. (2018)
Титул, зміст (2018)
Горін П. В. - Попутний нафтовий газ та його вплив на роботу типових газозбірних систем, Тимків Д. Ф. (2018)
Борин В. С. - Інтелектуальна система автоматичного керування технологічним процесом підготовки природного газу на засадах нейронних мереж, Сагай І. М. (2018)
Пилипів Л. Д. - Вплив термообробки неньютонівської нафти на енергетичні втрати в магістральному нафтопроводі (2018)
Кропивницька В. Б. - Удосконалення методу формування баз знань для інтелектуальної системи підтримки процесів прийняття рішень на засадах Fuzzy Logic, Єфремов О. В., Семенцов Г. Н. (2018)
Чигур Л. Я. - Аналіз методів автоматизованого управління багатовимірними об'єктами на засадах інтелектуальних систем (2018)
Шавранський М. В. - Інтелектуальна система для розпізнавання об'єктів на оптичних зображеннях з використанням каскадних нейронних мереж, Кучмистенко О. В. (2018)
Дикун Т. В. - Біогаз із відходів на сміттєзвалищах як автомобільне паливо, Гаєва Л. І., Дем'янчук Я. М., Войцехівська Т. Й., Гуцуляк Я. А. (2018)
Когутяк І. - Тренажер-імітатор для налагодження систем керування та навчання фахівців з автоматизації, Логінов А. Л., Торгунаков М. В. (2018)
Вимоги до оформлення статей (2018)
Титул, зміст (2018)
Кондрат Р. М. - Застосування азоту для підвищення газовилучення з виснажених газових покладів, Хайдарова Л. І. (2018)
Чудик І. І. - Оцінка затрат механічної енергії бурильної колони в процесі роторного буріння, Гриджук Я. С., Юрич Л. Р. (2018)
Максим'юк С. О. - Аналіз викликів у системному підході управління динамічними процесами мереж газотранспортної системи, Височанський І. І., Карпаш О. М. (2018)
Циганчук В. В. - Дослідження взаємозв'язку фізико-механічних характеристик феромагнетиків на основі магнітопружних давачів механічних напружень, Шлапак Л. С. (2018)
Кузик М. Б. - Шляхи підвищення енергетичної ефективності газотранспортної системи України, Карпаш М. О. (2018)
Чабан Н. І. - Експериментальні дослідження залежності інформативних параметрів методів неруйнівного контролю та фізико-механічних характеристик сталей (2018)
Романюк Ю. Ф. - Вплив несиметрії навантаження фаз ліній розподільчих електричних мереж підприємств нафтогазової галузі на втрати потужності, Соломчак О. В., Чорноус В. М. (2018)
Содержание (2018)
Предисловие главного редактора (2018)
Губергриц Н. Б. - Новости Европейской панкреатологии (по материалам 50-й встречи Европейского Клуба Панкреатологов), Беляева Н. В., Лукашевич Г. М., Клочков А. Е., Фоменко П. Г., Ярошенко Л. А., Юрьева А. В., Рахметова В. С. (2018)
Sperti C. - Определение стадии хронического панкреатита при помощи функциональных тестов оценки внешнесекреторной функции поджелудочной железы: какие тесты лучшие?, Moletta L. (2018)
Гонцарюк Д. О. - Про особливості фармакотерапії хронічного панкреатиту (огляд літератури) (2018)
Христич Т. Н. - Хронический панкреатит: дифференциальная диагностика боли с учетом синдромного подхода, Гонцарюк Д. А. (2018)
В’юн Т. І. - Механізми реалізації остеопенічних станів у пацієнтів із сукупним перебігом хронічного панкреатиту та гіпертонічної хвороби (2018)
Сердулець Ю. І. - Особливості клінічного перебігу остеоартрозу, поєднаного з цукровим діабетом типу 2, ожирінням та артеріальною гіпертензією (2018)
Ракина Ю. Ю. - Новые данные об иммуногистохимической и морфологической характеристике протоковой аденокарциномы поджелудочной железы, Завьялова М. В., Крахмаль Н. В., Кошель А. П., Афанасьев С. Г., Вторушин С. В., Клоков С. С. (2018)
Циммерман Я. С. - Болезни кишечника: спорные проблемы терминологии и классификация (2018)
Плотникова Е. Ю. - Роль психосоматических факторов в формировании заболеваний органов пищеварения, Грачева Т. Ю., Москвина Я. В. (2018)
Губергриц Н. Б. - От отечного синдрома к диагнозу "кишечная лимфангиэктазия" (клиническое наблюдение), Линевская К. Ю., Воронин К. А. (2018)
Содержание (2019)
Предисловие главного редактора (2019)
Рецензия на руководство Н. Б. Губергриц, К. Ю. Линевской, Н. В. Беляевой "Дифференциальная диагностика в гастроэнтерологии: от симптома и синдрома к диагнозу и лечению", Киев, 2018 (2019)
Литвин А. А. - Регистр заболеваний поджелудочной железы Немецкого общества общей и висцеральной хирургии, Сычев С. И., Мирошниченко А. А., Колокольцева Е. А. (2019)
de Pretis N. - Гипертриглицеридемический панкреатит: эпидемиология, патофизиология и лечение, Amodio A., Frulloni L. (2019)
Zsóri G. - Экзокринная панкреатическая недостаточность при сахарном диабете 1-го и 2-го типа: необходимо ли лечение? Систематический обзор, Illés D., Terzin V., Ivány E., Czakó L. (2019)
Губергриц Н. Б. - Современные представления о функциональном панкреатическом расстройстве сфинктера Одди, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Лукашевич Г. М., Рахметова В. С., Фоменко П. Г., Юрьева А. В., Ярошенко Л. А. (2019)
Гонцарюк Д. О. - Про особливості харчування пацієнтів із хронічним панкреатитом у ремісії, Христич Т. М. (2019)
Шайген О. Р. - Етіологічне значення вірусу гепатиту С серед інших інфекційних чинників хронічного панкреатиту, Бабінець Л. С. (2019)
Геворкян Т. Г. - Ликвидация болевого синдрома у пациентов с распространенным раком головки поджелудочной железы, Файнштейн И. А. (2019)
Циммерман Я. С. - Язвенная болезнь: критический анализ современного состояния проблемы (2019)
Плотникова Е. Ю. - Антибиотики как модуляторы кишечной микробиоты: между добром и злом, Захарова Ю. В. (2019)
Губергриц Н. Б. - Синдром галитоза в клинической практике, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Лукашевич Г. М., Рахметова В. С., Юрьева А. В., Ярошенко Л. А. (2019)
Губергриц Н. Б. - Обоснование применения урсодезоксихолевой кислоты в лечении неалкогольного стеатогепатита, Беляева Н. В., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г., Юрьева А. В. (2019)
Условия публикации (2019)
Содержание (2015)
Предисловие главного редактора (2015)
Бабінець Л. С. - Впровадження міжнародних стандартів оцінювання клініки хронічного панкреатиту у сімейній медицині, Захарчук У. М., Підручна С. Р. (2015)
Lévy P. - Эпидемиология хронического панкреатита, Dominguez-Muñoz E., Imrie C., Löhr M., Masionneuve P. (2015)
Филатов А. А. - Современные возможности КТ-визуализации острого панкреатита (часть 1), Литвин А. А. (2015)
Кошель А. П. - Кисты поджелудочной железы: диагностика (обзор литературы), Клоков С. С., Дроздов Е. С., Дибина Т. В., Рудая Н. С., Красноперов А. В., Воробьев В. М. (2015)
Крилова О. О. - Ефективність аутоцитокінів, глутаргіну та вихрового імпульсного магнітного поля в лікуванні хворих на хронічний панкреатит, Ратчик В. М., Кудрявцева В. Є., Руденко А. І., Макарчук В. А. (2015)
Хомяк І. В. - Діагностичний алгоритм у хірургічному лікуванні гострого некротичного панкреатиту (2015)
Губергриц Н. Б. - Патогенетические подходы к лечению сочетания хронического гепатита и хронического панкреатита токсической этиологии, Фоменко П. Г., Голубова О. А., Лукашевич Г. М., Беляева Н. В., Агибалов А. Н. (2015)
Циммерман Я. С. - Язвенный колит и болезнь Крона: современные представления (часть 1). Дефиниция, терминология, распространенность, этиология и патогенез, клиника, осложнения, классификация, Циммерман И. Я., Третьякова Ю. И. (2015)
Терешин В. А. - Оценка эффективности энтеросорбента Белый Уголь® у пациентов с заболеваниями гепатобилиарной системы, Круглова О. В. (2015)
Христич Т. Н. - Цирроз печени: особенности клиники, патогенеза, лечения и наблюдения за пациентами, Гонцарюк Д. А. (2015)
Зорочкіна Т. - Теоретико-методичні засади змісту підготовки майбутніх учителів початкової школи Великої Британії (2018)
Сліпенко В. - Форми та методи забезпечення розвитку підприємницької компетентності учнівської молоді в закладах середньої освіти США (2018)
Статівка В. - Національний компонент в мовному естетичному ідеалі (на прикладі оцінки милозвучності російської мови росіянами і китайцями), Мовчан Т., Статівка А., Тяньцзюй Ван. (2018)
Степаненко О. - Практика реалізації тьюторської технології в університетах Великої Британії (2018)
Теренко О. - Північноамериканський досвід визнання результатів неформальної та інформальної освіти дорослих (2018)
Cherkashyn S. - Crisis of german classical universities and ways of its overcoming in the context of actual reforms in german university education (2018)
Шихненко К. - Розвиток лідерського потенціалу вчителів в умовах змін: досвід реформування шкільної освіти в США (2018)
Козерук К. - Методика корекції маси тіла учнів у процесі формального та неформального навчання фізичної культури, Козерук Ю., Яременко В., Харченко С. (2018)
Полякова Г. - Технологія і моделі експертного оцінювання якості наукових здобутків на засадах кваліметричного підходу, Литовченко І., Білоконенко Г. (2018)
Томенко О. - Відмінності у показниках соматичного здоров’я, рухової активності, теоретичної підготовленості й мотиваційно-ціннісної сфери старшокласників та студентів залежно від статі, Матросов С. (2018)
Шматков Д. - Розробка методу редукції змісту навчання моніторингу охорони та використання лісових ресурсів, Бєлікова Н., Шелковий О. (2018)
Козлова О. - Досвід подолання дитячої безпритульності у СРСР та Європі у 1920-1930 рр, Штань О. (2018)
Михайличенко І. - Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в Україні (середина ХХ – початок ХХІ століття) (2018)
Новикова Н. - Передумови становлення шкільної біологічної освіти в Україні (2018)
Budianska V. - Theoretical substantiation for determination of the motivational-value component of the culture of business communication of future education managers (2018)
Васильєва Л. - Особливості викладання інтегрованого курсу "Мистецтво (пізнавальна складова)" у вищих мистецьких навчальних закладах 1-2 рівня акредитації (2018)
Виспінська Н. - Застосування пісенного матеріалу під час навчання англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності в аудіюванні майбутніх фахівців музичної сфери (2018)
Генкал С. - Формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів біології (2018)
Герман В. - Сучасні орієнтири формування мовнокультурологічної компетенції педагога (з досвіду викладання української мови за професійним спрямуванням), Громова Н. (2018)
Дубинська О. - Оздоровча спрямованість фізичного виховання студентів на основі впровадження інноваційних фітнес-технологій, Гвоздецька С. (2018)
Єфименко С. - Результати експериментальної перевірки ефективності методичної системи формування предметної компетентності з фізики студентів коледжів за допомогою систем комп’ютерної графіки, Величко С. (2018)
Кифенко А. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва в навчальному хоровому колективі (2018)
Коваленко Н. - Медіаграмотність як предмет вивчення та проектоутворююча дефініція в навчально-науковому педагогічному проекті (2018)
Павлова О. - Методика формування професійної мотивації до педагогічної діяльності у майбутніх учителів початкових класів (2018)
Пан Сінюй. - Діагностика підготовленості бакалаврів музичного мистецтва до формування аудіальної культури школярів (2018)
Салі О. - Проектна діяльність як один з головних чинників формування іншомовної інтерактивної компетентності студентів (2018)
Третько В. - Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх економістів-міжнародників (2018)
Удот В. - Обґрунтування структурно-функціональної моделі професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до взаємодії з родинами учасників бойових дій (2018)
Фоменко Т. - Впровадження інноваційних технологій в освітній процес аграрних вишів (2018)
Хань Ле. - Педагогічні умови формування поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Цуркан М. - Особливості культурологічного підходу до навчання української мови як іноземної у вищій медичній школі (2018)
Yatsenko R. - Personal learning systems as a means of student-centered learning (2018)
Фещенко Ю. І. - Вплив авто-СРАР-терапії на параметри дихальних розладів під час сну у хворих на бронхіальну астму у поєднанні з синдромом обструктивного апное/гіпопное сну, Яшина Л. О., Ігнатьєва В. І., Зволь І. В., Опімах С. Г., Полянська М. О. (2016)
Фещенко Ю. I. - Структурно-функціональні зміни еритроцитів крові у хворих на бронхіальну астму на фоні стандартного базового лікування при тривалому динамічному спостереженні, НазаренкоК. В., Курик Л. М. (2016)
Яшина Л. О. - Вплив CPAP-терапії на якість життя хворих на бронхіальну астму, поєднану з синдромом обструктивного апное/гіпопное сну, Опімах С. Г., Ігнатьєва В. І., Зволь І. В., Полянська М. О., Москаленко С. М., Назаренко К. В. (2016)
Гуменюк М. І. - Патогенетичні аспекти лікування вірусіндукованого загострення хронічного бронхіту, Дзюблик О. Я., Мхітарян Л. С., Недлінська Н. М., Ячник В. А., Кучменко О. Б., Євстратова І. Н., Капітан Г. Б., Денисова О. В. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського