Богуславский Л. З. - Исследование объемного разряда в системах электрофильтрации газов, Овчинникова Л. Е., Чущак С. В., Козырев С. С. (2016)
Политыкин Б. М. - Анализ устойчивости и качества системы автоматического регулирования объекта с запаздыванием, Тендитный Ю. Г., Тендитная Н. В., Корнелюк О. Н. (2016)
Ryzhkov O. S. - Management of International Educational Projects in NUS on example of two joint programs with Chinese partners (2016)
Блинцов В. С. - Современные задачи группового управления движением автономных необитаемых подводных аппаратов, Алоба Л. Т., Доан Фук Тхы (2016)
Надточій А .В. - Класифікація глибоководних археологічних проектів з використанням засобів морської робототехніки (2016)
Невинський О. Г. - Фізико-хімічні закономірності адсорбційного очищення вермикулітом стічних вод від катіонних поверхнево-активних речовин, Ященко Ц. Р. (2016)
Трохименко Г. Г. - Оцінка рівня забруднення поверхневих вод р. Інгулець важкими металами, Циганюк Н. В. (2016)
Радионов А. В. - Оценка техногенного риска при замене традиционных уплотнений магнитожидкостным и герметизирующими комплексами с учетом климатических факторов (2016)
Жукова О. Ю. - Інструменти розробки стратегії впровадження іноваційного аутсорситнгу в суднобудівному інжинірингу (2016)
Романенкова Ю. В. - Леди, дама, синьора, фемина: женские образы в живописи Вадима Михальчука (2018)
Садова В. В. - Графіті Бендерських воріт як інструмент дослідження історико-культурного феномену Хотинської фортеці (2018)
Шевченко Н. С. - Стрес. Роль стресу у виникненні психологічних бар’єрів, Гроссберг Т. Ю. (2018)
Шіт Т. Р. - Мар’ян Вєчисти – перший професор бального танцю міста Львова (2018)
Обиночна З. В. - Основні тенденції розвитку та проблеми архітектурно-планувальної організації реабілітаційних центрів іпотерапії (2018)
Войтович А. Ю. - Здоров’язбережувальні технології як ефективний спосіб формування культури здоров’я молодших школярів, Красниця О. О. (2018)
Грачова Т. М. - Інтеракція на уроках української літератури у сучасній школі, Жукова М. Л. (2018)
Деркач Ю. Я. - Формування навичок читання англійською мовою з використанням наочності у початковій школі, Біб О. С. (2018)
Добровольська А. М. - Розвиток професійної мотивації майбутніх лікарів у процесі формування ІТ-компетентності під час навчання медичній інформатиці (2018)
Ігнатенко В. Д. - Особливості відбору навчального матеріалу для формування компетентності в анотативному і реферативному видах перекладу (2018)
Ковалишин О. І. - Освітня благодійно-меценатська діяльність Наукового товариства імені Шевченка у Львові (кінець XIX – перша третина ХХ ст.) (2018)
Мельниченко О. В. - Соціально-особистісна компетентність викладача у сучасній вищій школі, Блозва О. Г. (2018)
Нос Л. С. - Підвищення навчальної активності школярів молодшого шкільного віку на уроках англійської мови засобами ігрової діяльності, Корнявка М. С. (2018)
Очеретна О. Ю. - Вивчення англійської мови за професійним спрямуванням в контексті формування акмеологічної культури майбутніх фахівців морського права, Гончаренко М. Г. (2018)
Попова Н. О. - Формування професійної позиції майбутнього медичного працівника в процесі фахової підготовки у медичному коледжі (2018)
Рідкодубська Г. А. - Діагностика готовності до професійної мобільності майбутніх соціальних працівників (2018)
Самохвал О. О. - Тенденції розвитку туристичної освіти в Швейцарії: історичний огляд та сучасні реалії (2018)
Шеян М. О. - Критерії, показники та рівні розвитку здоров'язбережувальної компетентності вчителів основної школи у системі післядипломної педагогічної освіти (2018)
Яремчук Н. Я. - Моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховної діяльності, Михнюк Т. О. (2018)
Греков В. О. - Роль лексикографії у навчанні та вдосконаленні навиків перекладу (2018)
Греков В. О. - Роль мнемотехнічної дидактики у навчанні та вдосконаленні навиків перекладу (2018)
Греков В. О. - Роль ономастики у навчанні та вдосконаленні навиків перекладу (2018)
Калько В. В. - Контекстуально-інтерпретаційний аналіз українських паремій (2018)
Ковбасюк Л. А. - Композити з компонентом "зоонім" у сучасній німецькій мові, Абрамова К. А. (2018)
Мазур Ю. Я. - Інтерактивні методи формування англомовної компетентності учнів старших класів, Полянчук Н. С. (2018)
Малинка М. М. - Своєрідність проблематики українського хронографа ХVІ ст. (2018)
Міхєєва Т. І. - Зооморфізми у складі заперечних конструкцій (2018)
Тараненко К. В. - Прагматика погрози як засобу деструктивної мовленнєвої поведінки (2018)
Шоля І. С. - Структура та динаміка багатокомпонентних чоловічих імен ужгородців у ХХ столітті (2018)
Якушко К. Г. - Лексично-структурні особливості іншомовного текстового матеріалу другого модуля із сфери автоматики (2018)
Діхтярь А. В. - Досвід зарубіжних країн у сфері управління відходами (2018)
Бондюхов С. Ю. - Оцінка ефективності занять на гімнастично-реабілітаційному тренажері В.В. Луцького осіб з екструзіями попереково-крижового відділу хребта (2018)
Вихров К. Л. - Особенности возрастной периодизации развития двигательных способностей детей и юношей (2018)
Іваніцький Р. Б. - Підвищення рухової активності школярів у процесі адаптивного фізичного виховання, Петрович В. В. (2018)
Лукашенко М. В. - Формування клінічного мислення на немедичних предметах, Ружанська Н. М. (2018)
Макаров С. Ю. - Особливості розумової працездатності студентів вищих закладів медичного профілю в динаміці навчального процесу (2018)
Чокан В. І. - Токсокароз: клініко-лабораторні прояви та протиепідемічні заходи профілактики, Захарчук О. І., Кривчанська М. І. (2018)
Балахтар В. В. - Самоефективність як індикатор становлення особистості фахівця з соціальної роботи як професіонала (2018)
Березянська В. В. - Психологічні особливості канцерофобів. Транзакційний підхід (2018)
Козлова А. Г. - Психологічні аспекти оцінки показань неповнолітніх жертв насильства (2018)
Шилова Н. І. - Соціальний інтелект студентів-психологів як фактор професійної реалізації (2018)
Бурич Л. А. - Формально-змістові модифікації авторських колонок (за колумністикою часопису "Український тиждень") (2018)
Овчарова Л. М. - Проблема реінтеграції громадян без певного місця проживання в умовах системної кризи українського суспільства (2018)
Крутик А. В. - Статистическое распознавание числовой последовательности методом анализа знаковых признаков переменных разностей в поле анализа, системами с искусственным интеллектом (2018)
Гончарова О. В. - Аналіз технологічних аспектів вирощування гідробіонтів на тлі використання ресурсозберігаючих технологій в аквакультурі, Тараненко В. С., Ляшко В. О., Половинка І. Є., Сосницький В. А. (2018)
Krasii O. - Automatic manipulator robotic arm, Shi Guangtian (2018)
Гринь Г. І. - Вилучення сполук молібдену з промислових каталізаторів, Мязіна О. В., Гринь С. О., Мірошніченко Н. М. (2018)
Гринь С. А. - Вторичная переработка – способ решения глобальных экологических проблем, Ирклиенко Ю. С., Крутоус Д. Р. (2018)
Маланчук М. С. - Зміна меж адміністративно-територіальних утворень в сучасних умовах, Дідик П. С., Малашевський М. А. (2018)
Мамедов В. Т. - Изучение напряженно-деформированного состояния уплотнения цилиндрической оболочки, сопряженной с конической оболочкой по краю, нагруженным внешним давлением, Сулейманова А. Д. (2018)
Орел А. В. - Аналіз тональності об’єднання текстових, аудіо та візуальних даних (2018)
Аль-Газу Алі - Маржинальний аналіз собівартості авіаперевезень (2018)
Бондарчук Н. В. - Управління системою фінансової безпеки підприємства, Фесенко А. В. (2018)
Верстяк О. М. - Прикордонне співробітництво як механізм розвитку Карпатського економічного району (2018)
Височанська Н. В. - Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківського сектору України, Гринчишин Я. М. (2018)
Коломоєць К. В. - Імпорт металопродукції до України та конкурентні переваги українських виробників на національному та глобальному ринках, Ситников М. М. (2018)
Максименко І. Я. - Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування товарів через інтернет-торгівлю, Васильченко Е. В. (2018)
Новоставська О. І. - HR-менеджери у системі управління людськими ресурсами (2018)
Полівода О. В. - Рух прямих іноземних інвестицій як конкурентна стратегія азіатських банків в умовах глобалізації, Мелещенко А. І. (2018)
Смага І. С. - Грошова оцінка орних земель Чернівецької області за різними методичними підходами (2018)
Собченко (Кінєва) Т. С. - Розширене відтворення аграрних підприємств, Шульга А. І. (2018)
Соловей Н. В. - Фінансовий стан авіатранспортних підприємств України (2018)
Яременко Л. М. - Особливості ведення управлінського обліку на вітчизняних підприємствах: міжнародний досвід ведення управлінського обліку, Пономаренко Я. А. (2018)
Вихідні дані (2018)
Левченко Н. - Відкритий електронний архів – важливий чинник публікаційної активності науковців (2018)
Липак Г. - Роль бібліотек, архівів, музеїв у формуванні соціокомунікаційного простору територіальних громад (2018)
Пестрецова Л. - Особливості комплектування фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 1991 – 2000 рр., Шульга І., Клочок Т. (2018)
Головащук А. - Каталоги Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дивлячись у майбутнє, шануємо минуле (2018)
Васьківська О. - Державницька політика українських та радянського урядів у сфері книговидання в роки визвольних змагань (2018)
Штих П. - Важливий складник вивчення української еміграційної періодики. Рец. на кн.: Козак С. "Нові дні" на берегах Онтаріо : бібліогр. покажч. змісту журн. "Нові дні” (1950 – 1997. Канада) / Сергій Козак. – Київ : Літ. Україна, 2015. – 588 с. – (Часописи української діаспори) (2018)
Стрішенець Н. - EURIG2018: щорічна конференція Європейської групи RDA (2018)
Шостак В. П. - Полезная тяга судового пропульсивного кайта, Кисарова А. И. (2016)
Тынянский Н. И. - Универсальные десантные корабли. Классификация (2016)
Єрошкіна С .Г. - Особливості сучасного стану світового яхтинга (2016)
Клева Я. А. - Особенности расчета экономических показателей высокоскоростных лоцманских катеров на этапе концептуального проектирования (2016)
Юреско Т. А. - Удосконалення конструкції підводних населених апаратів теплоізолюючими блоками плавучості (2016)
Дубовий О. М. - Вплив параметрів режиму напилення покриттів щодо отримання наномасштабної субструктури з підвищеною стабільністю, Недєлько Ю. Є., Бобров М. М., Чечель О. В. (2016)
Долганов Ю. А. - Порівняльна оцінка котлів-утилізаторів по впливу на ефективність роботи когенераційних газопаротурбінних установок, Єпіфанов О. А. (2016)
Филипщук А. Н. - Кинетика высокотемпературной коррозии сталей при сжигании хлорсодержащих топлив (2016)
Рыжков С. С. - Осаждение аэрозолей в пограничных слоях плоских поверхностей энергетических установок (2016)
Рындя Н. В. - Влияние противодавления на газодинамические характеристики выходного спрямляющего аппарата компрессора низкого давления в неоднородном потоке (2016)
Дмитришин А. Я. - Распределение напряженности электрического поля в диэлектрических системах секций высоковольтных импульсных конденсаторов при переходном процессе (2016)
Политыкин Б. М. - Корреляционный анализ системы автоматического регулирования по результатам экспериментальных исследований, Тендитный Ю. Г., Тендитная Н. В., Корнелюк О. Н. (2016)
Блінцов О. В. - Розробка системи автоматичного керування ланкою підводного комплексу з гнучкими зв’язками (2016)
Рыжков А. С. - Проблемы управления международными учебными проектами на примере образовательной программы "3 + Х" (2016)
Алоба Л. Т. - Задачи организации управления групповым движением автономных необитаемых подводных аппаратов в поисковых морских операциях (2016)
Яцунський Є. О. - Безпілотні авіаційні системи в рекреаційній діяльності: нормативно-правове регулювання у західних країнах та українські перспективи (2016)
Бурунсуз К. С. - Ідентифікація ризиків на стадіях життєвого циклу проектів зі створення плазмохімічних елементів для екологічно чистих енергетичних систем (2016)
Григорян Т. Г. - Анализ и развитие понятия "ценность" в контексте управления проектами, Савина О. Ю., Савич И. Р. (2016)
Котляревський Я. В. - Про стратегічні пріоритети вимірювання публікаційної та видавничої активності в науковій діяльності, Радченко А. І., Мельников О. В., Семенюк Е. П. (2018)
Розпорядження Президії Національної академії наук України № 411 від 25 липня 2018 року "Про зат вердження Переліку науково-технічних проектів НАН України, які будуть реалізовуватися у 2018 році" (2018)
Островська Б. В. - Міжнародно-правові аспекти захисту життя людини у процесі застосування інноваційних біомедичних технологій (2018)
Крисюк І. П. - Інноваційні пропозиції для впровадження комплексних дієтичних добавок при цукровому діабеті та хелікобактеріозі шлунка, Гудкова О. О., Шандренко С. Г. (2018)
Мельник В. М. - Експериментальне обгрунтування формування інвагінаційних компресійних міжкишкових анастомозів, Половніков І. І., Пойда О. І., Шепетько Є. М. (2018)
Лавріненко В. І. - Відпрацювання технології формоутворення високопористих абразивних кругів єв ропейської номенклатури з монокристалічного ко рунду прецизійним інструментом з надтвердих матеріалів для турбобудування України, Шейко М. М., Пащенко Є. О., Рябченко С. В. (2018)
Петров В. В. - Розробка та впровадження високоефективних кругових світлоповертальних елементів для автомагістралей та транспортних мереж Києва, Антонов Є .Є., Крючин А. А., Шанойло С. М. (2018)
Бондаренко Б. І. - Розробка технології та створення дослідного виробництва наношаруватих графітових ущільнень екстремально високої стійкості для ядерних реакторів, Кожан О. П., Дмітрієв В. М., Рябчук В. С., Стратівнов Є. В., Сімейко К. В. (2018)
Novikova I. E. - Startups and Spinoffs as Factors of the Academic Business Development: the Foreign Experience and the Ukrainian Prospects, Osetskiy V. L., Alekseieva K. A. (2018)
Наші автори (2018)
Правила для авторів (2018)
Бхушан Ш. Ш. - Комбінована метаевристична кластеризація для енергоефективних протоколів маршрутизації гетерогенних бездротових сенсорних мереж, Антощук С. Г. (2018)
Дмитриева О. А. - Реализация метода прямых для уравнений в частных производных коллокационными блочными разностными схемами, Гуськова Н. Г. (2018)
Киричек Г. Г. - Визначення об'єктів з використанням дерева квадрантів, Курай В. І. (2018)
Лактіонов І. С. - Результати розробки та натурної реалізації лабораторного зразка комп'ютеризованої теплиці, Лебедєв В. А. (2018)
Маслияк Ю. Б. - Метод моделювання розподілу концентрацій шкідливих викидів автотранспорту з використанням кластерного та інтервального аналізів (2018)
Маслова Н. О. - Особливості захисту даних великих обсягів, Федорко М. А. (2018)
Павловский Е. В. - Анализ базовых методов обработки изображений (2018)
Павлов С. В. - Многоуровневая объемная визуализация для медицинских приложений, Вяткин С. И., Романюк С. О. (2018)
Паромова Т. О. - Порівняльний аналіз методів визначення ключових точок при пошуку зображень за фрагментами, Зеленьова І. Я., Луценко Н. В., Білик Є. В. (2018)
Пархоменко А. В. - Дослідження та розробка вбудованої системи автоматизованого управління безпілотним мотодельтапланом, Гладкова О. М., Таран С. І. (2018)
Петрова О. А. - Дослідження ефективності пошукових алгоритмів для систем навігації всередині приміщення, Табунщик Г. В. (2018)
Романюк О. Н. - Особливості формування еліпсів на гексагональному растрі, Костюкова Н. С., Абрамчук І. В., Мельник О. В. (2018)
Самощенко О. В. - Синтез та дослідження схем додавання та віднімання цілих чисел в системі з від’ємним нулем, Мірошкін О. М., Маргієв Г. Е. (2018)
Степанюк Д. С. - Метод прогнозування показників біомедичних зображень з використанням паралельно-ієрархічної мережі (2018)
Тименко А. В. - Нейросетевая модель прогнозирования вероятности безотказной работы CPU на основе измеряемых температурных показателей, Скрупская Л. С. (2018)
Крайнюков О. М. - Встановлення метрологічних характеристик методики біотестування з визначення гострої летальної токсичності води на рибах Brachydanio rerio Hamiltоn-Buchanan, Стріян К. О., Крайнюков О. О. (2018)
Кривицька І. А. - Еколого-токсикологічна оцінка якості води Муромського водосховища, Керимов К. С., Крайнюков А. О. (2018)
Тарновська А. В. - Аналіз спермограм чоловіків середньої вікової групи (30-39 років) при тератозооспермії та астенозооспермії, Генега А. Б., Семочко О. М., Яремчук М. М., Яцків О. М. (2018)
Тарновська А. В. - Перекисне окиснення ліпідів у зародках в’юна протягом раннього ембріогенезу за впливу антибіотику фторхінолонового ряду бороцину, Генега А. Б., Семочко О. М., Яремчук М. М. (2018)
Бугаевский К. А. - Женский гандбол: особенности половых соматотипов в разных возрастных группах (2018)
Коцур О. С. - Оцінка ефективності противірусної терапії у хворих на хронічний гепатит С та ВІЛ-інфекцію, Коцур Л. Д., Медражевська Я. А., Фік Л. О. (2018)
Спіріна І. Д. - Фактори ризику формування гострого поліморфного психотичного розладу серед студентів, Рокутов С. В., Широков О. В., Фаузі Є. С., Татаренко О. В., Шорніков А. В. (2018)
Братішко Ю. С. - Оцінка інноваційного розвитку фармацевтичних компаній, Посилкіна О. В., Кубасова Г. В. (2018)
Ларін Д. І. - Значення релігії у працях Зігмунда Фройда в контексті "відкритої психологічної кризи" (2018)
Степова А. С. - Психологічні особливості стресостійкості осіб юнацького віку (2018)
Стефурак С. М. - Аналіз психологічних механізмів формування професійного покликання, Когутяк Н. М. (2018)
Блоха Я. Є. - Теоретичні засади комунікативної культури майбутнього лікаря (за матеріалами німецької періодичної преси), Кононенко В. В., Усанова Л. А., Іваницький І. В., Кононенко С. В. (2018)
Іщук Н. В. - Громада-неотрайб та майбутнє православної еклезії (2018)
Филиппова О. Н. - Пейзаж в творчестве В. Д. Поленова (1844 - 1927 гг.) (2018)
Кулик Л. С. - Історія виникнення міського пейзажу як самостійного жанру живопису (2018)
Кулик Ю. С. - Художня кераміка як вид декоративно- прикладного мистецтва: історичний аспект (2018)
Тонконог О. І. - Скульптури на хліборобську тематику з фондового зібрання Національного історико- етнографічного заповідника "Переяслав" (2018)
Бесараб Т. П. - Інноваційність дискурсів А. Азімова та Г. Міллера в контексті американської літератури ХХ століття, Павліщева Я. О. (2018)
Межуєва І. Ю. - Антонімія як мовне явище: принципи та підходи (2018)
Ruban D. A. - Archetyping the NIGHT concept in Old English (2018)
Соколова О. О. - Особливості вживання Пантелеймоном Кулішем у "Чорній раді" церковнослов'янських дієслівних форм (2018)
Тєлкова О. В. - Мовні засоби репрезентації ольфакторного простору в сучасній іспанській мові, Мішукова О. М. (2018)
Фінчук Г. В. - Лексико-семантичний аспект проблеми лакунарності в процесі міжкультурного спілкування, Скребкова М. А. (2018)
Храбан Т. Е. - Факторы успешности интернет-мемов (2018)
Вінтюк Ю. В. - Актуальні завдання підготовки психологів з позицій компетентнісного підходу (2018)
Деркач Ю. Я. - Самоконтроль у навчанні англійської мови в учнів початкової школи з використанням комп’ютерного тестування, Баран У. А. (2018)
Деркач Ю. Я. - Тестування як ефективний засіб поточного контролю на уроках іноземної мови, Романів Т. В. (2018)
Ігнатенко Н. В. - Теоретичні основи застосування технології проектного навчання на уроках історії у закладах загальної середньої освіти (2018)
Кошелева Н. Г. - Застосування сучасних педагогічних технологій у процесі підготовки з охорони праці майбутніх інженерів-педагогів (2018)
Мазур Ю. Я. - Особливості використання навчальних ігор-вправ на уроках англійської мови в середній школі, Андрійчук Л. І. (2018)
Павленко О. М. - Методичні особливості навчання джазу майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі фахової підготовки (2018)
Паламар С. П. - Формування моральних цінностей в молодших школярів, Булана Л. В. (2018)
Самчук В. В. - Стимулювання професійного розвитку педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти (2018)
Назаренко О. Л. - Правове регулювання соціальної адаптації військовослужбовців після звільнення (2018)
Махначова Н. М. - Комунікативні технології як механізм взаємодії громадянського суспільства та публічної влади, Семенюк І. Ю. (2018)
Кара І. А. - Екологічна небезпека від транспортних потоків у містах (на прикладі загазованості повітряного басейну) (2018)
Мірошніченко С. В. - Щодо пріоритетних напрямків розвитку транспортно-митного комплексу залізничного транспорту (2018)
Слецький О. О. - Вдосконалення технології візуалізації навчальної інформації та веб-сторінок на проекційний екран, Катаєва Є. Ю. (2018)
Андрущак Є. М. - Фінансова санація як спосіб запобігання банкрутству підприємств, Біленька В. А. (2018)
Антошкін В. К. - Шляхи та принципи удосконалення фінансово-економічної безпеки аграрних підприємств на засадах системного підходу (2018)
Васільєва Л. М. - Обліково-аналітичний інструментарій експертиз та аналітичних процедур діяльності підприємства з метою забезпечення його економічної безпеки (2018)
Гриценко Т. В. - Теоретичні та практичні аспекти управління фінансовим станом підприємства в сучасних умовах, Бровко Л. І. (2018)
Далекорей Т. М. - Фіскальна ефективність податку на додану вартість в Україні, Бошота Н. В. (2018)
Демчишак Н. Б. - Бюджетно-податкова підтримка розвитку відновлюваної енергетики в Україні, Касімова Ю. П., Кочут І. І. (2018)
Жадан М. І. - Мінімізація операційних витрат підприємства на основі факторного аналізу на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дом ММК", Котова І. В. (2018)
Західна О. Р. - Система видатків державного бюджету в сучасних умовах, Трохімчук Д. В., Глинський Р. А. (2018)
Кравець Я. О. - Проектування санаційного управління аграрними формуваннями, Стільник В. В. (2018)
Лепак П. А. - Вплив української економічної ментальності на формування економічної культури суспільства (2018)
Мазуренко В. О. - Вдосконалення функцій управління дебіторською заборгованістю (2018)
Нашиванко А. Я. - Мотивація та стимулювання трудової діяльності персоналу сільськогосподарського підприємства, Стільник В. В. (2018)
Омельницька В. О. - Аналіз світового ринку послуг гастрономічного туризму (2018)
Петрушка О. В. - Методи здійснення недержавного пенсійного забезпечення у світі: практичний досвід для України, Шулюк Б. С. (2018)
Попов М. І. - Обгрунтування політики залучення позикових коштів підприємства (2018)
Стільник В. В. - Побудова системи кадрового документаційного забезпечення управління персоналом на сільськогосподарських підприємствах, Зінгаєва Н. Є., Багіна А. Є. (2018)
Тодощук А. В. - Митна система України, Чопко А. І. (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2018)
Бережний К. Ю. - Метод побудови комп'ютерної системи визначення реологічних характеристик технічних рідин (2018)
Власенко Е. А. - Безопасная перевозка груза при качке судна (2018)
Ворохобин И. И. - Повышение точности обсервации судна при избыточных измерениях, Фусар И. Ю. (2018)
Горб С. И. - Программное обеспечение для управления активами на судах, Горб А. С. (2018)
Каменева А. В. - Автоматизация электронного документооборота с судами, Каменев К. И. (2018)
Кошевой В. М. - Выбор параметров амплитудно-модулированных составных многофазных сигналов для радаров, Пашенко Е. Л. (2018)
Куропятник А. А. - Управление выпускными газами судовых дизелей для обеспечения экологических показателей, Сагин С. В. (2018)
Пятаков В. Э. - Способ последовательного расхождения судна с двумя опасными целями, Петриченко О. А., Калюжный В. В. (2018)
Сандлер А. К. - Волоконно-оптичний датчик октанового числа легких палив, Карпілов О. Ю. (2018)
Суворов П. С. - Оценка факторов, определяющих энергоэффективность судов внутреннего плавания, Тарасенко Т. В., Залож В. И. (2018)
Рефераты (2018)
Багорка М. О. - Державна політика розвитку та стимулювання екологізації виробництва аграрних підприємств (2018)
Бережнюк І. Г. - Торговельно-економічні відносини України та Ізраїлю на сучасному етапі, Петрова А. Є., Колпіна А. Г. (2018)
Калюжна Н. Г. - Роль системи нотифікацій СОТ у забезпеченні результативності торговельно-економічного співробітництва держав, Яковченко В. С. (2018)
Гудзовата О. О. - Удосконалення параметрів функціонування фінансово-кредитного сектору в системі забезпечення фінансової безпеки України (2018)
Клименко Л. В. - Механізм стимулювання імпортозамінного виробництва в аграрній сфері, Длугоборська Л. В. (2018)
Оніщик А. В. - Економічна природа фіктивної діяльності суб’єктів господарювання (2018)
Свидрук І. І. - Функціональне структурування креативного менеджменту на макрорівні економічної системи (2018)
Бабій І. В. - Забезпечення активізації ЗЕД промислових підприємств (2018)
Близнюк Т. П. - Ціннісний профіль покоління бебі-бумерів, поколінь Х та Y в Україні (2018)
Бошота Н. В. - Тенденції розвитку підприємств готельного господарства України (2018)
Ведерніков М. Д. - Інноваційні технології управління персоналом промислового підприємства, Базалійська Н. П. (2018)
Доценко І. О. - Стратегічне управління фінансово-економічною безпекою підприємства, Мельничук О. П. (2018)
Каміньська Б. - Оптимізація рішень в антисипативному управлінні розвитком промислового підприємства (2018)
Кузуб А. В. - Методика оцінювання конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств (2018)
Куцик П. О. - Організаційно-економічний механізм управління ефективною діяльністю підприємств торгівлі: теоретичний аспект, Герега О. В. (2018)
Міщук Є. В. - Визначення виду зв’язку між розвитком підприємства та його економічною безпекою (2018)
Морозов Є. Ю. - Антикризові заходи в системі управління підприємством (2018)
Резніков Р. Б. - Системний аналіз економічних проблем підприємств енергетичної галузі (2018)
Сокол Н. А. - Соціальна відповідальність бізнесу: особливості реалізації в Україні та світі (2018)
Міца В. В. - Місце і роль малого підприємництва в соціально-економічному розвитку регіону (2018)
Герасимчук З. В. - Типологія проблемних регіонів в умовах інформаційної економіки, Свида І. В. (2018)
Крисак А. І. - Цілі сталого розвитку як імперативи оновлення системи регулювання земельних відносин, Крисак М. Ф. (2018)
Лапшин І. М. - Середня очікувана тривалість життя як показник розвитку демографічної ситуації в Україні (2018)
Герасимюк П. В. - Ефект митної політики: поняття та класифікація (2018)
Гордей О. Д. - Інвестиційний потенціал фінансових ресурсів домогосподарств України, Марченко А. В., Страховська Ю. О. (2018)
Gryshchuk N. V. - Innovative approaches to the financial provision of competitiveness of scientific and educational structural subdivisions (2018)
Коваль В. В. - Оподаткування в системі чинників фіскального впливу на конкурентоспроможність банківських установ, Балицька А. Р., Шевченко А. П. (2018)
Єремян О. М. - Облікове забезпечення управління товарними запасами торговельних підприємств (2018)
Савченко В. В. - Вплив магнітного поля на посівні якості насіння жита, Синявський О. Ю, Порохонько А. В. (2018)
Шворов С. А. - Збирання біомаси для біогазових установок з використанням технології "Big data", Пасічник Н. А., Опришко О. О., Комарчук Д. С., Антипов Є. О., Якушов В. В., Подольський А. М. (2018)
Заблодський М. М. - Комп’ютерне моделювання динаміки регульованого електропривода водонасосної установки з ПІ – регулятором, Клендій П. Б., Колодійчук Л.С., Клендій Г. Я. (2018)
Заєць Н. А. - Визначення нештатних ситуацій на підприємствах харчової промисловості та розробка системи підтримки прийнятя рішень, Роговик А. В., Штепа В. М. (2018)
Назаренко І. П. - Енергозберігаюча система обробітку грунту на базі електрифікованого мотоблоку, Ковальов О. В., Герасименко В. П. (2018)
Попова І. О. - Експериментальне дослідження вольт-амперних характеристик аналога лямбда-діода на уніполярних транзисторах, Курашкін С. Ф., Попрядухін В. С. (2018)
Луцька Н. М. - Дослідження робастно-оптимальних систем керування багатозв’язними технологічними об’єктами, Ладанюк А. П. (2018)
Котов Б. І. - Підвищення ефективності фракціювання насіннєвих матеріалів за комплексом аеродинамічних і електричних властивостей, Панцир Ю. І., Герасимчук І. Д., Степаненко С. П. (2018)
Грищенко В. О. - Математичні моделі випаровування крапель в процесі руху в повітряному об’ємі приміщень (2018)
Голодний І.М. - Моделювання роботи системи автоматичного керування завантаженням агрегату АПК-10А (2018)
Кnyzhka Т. - Enhancement of the efficiency of ultraviolet irradiation of liquids, Romanenko О., Usenko S. (2018)
Чміль А. І. - Оптимізація енерговитрат процесу культивування мікроводоростей, Білоус Р. В., Возний О. І. (2018)
Троханяк В. І. - Модернізація вентиляційної системи пташника на основі новітніх технологій, Труш В. А. (2018)
Шеліманова О.В. - Апробація виробництва сухого гранулята з нативного курячого посліду з подальшим його використанням для отриманні генераторного газу та електроенергії, Кремньов В. О., Ляшенко А. В., Михалевич В. В., Коханенко М. С. (2018)
Синявський О. Ю. - Вплив частоти струму на технологічні та енергетичні характеристики скребперних установок для прибирання гною, Савченко В. В., Козіцький В. Р. (2018)
Несвідомін А. В. - Maple-моделі руху частинки шорсткою поверхнею прямого коноїда (2018)
Шворов С. А. - Покращена технологія отримання біогазу з урахуванням термічної та біотехнологічної стабілізації в реакторах біогазової установки, Антипов Є. О., Троханяк В. І. (2018)
Бандура В. М. - Математичні моделі режимів функціонування екстракторів з мікрохвильовим підведенням теплоти, Котов Б. І., Калініченко Р. А. (2018)
Шостак С.В. - Ефективна діелектрична проникність в матричних дисперсних системах із двошаровими включеннями (2018)
Василенков В. Є. - Структурний аналіз теплотворної властивості палив на прикладі твердого біопалива, Грабарчук А. Б. (2018)
Вимоги до оформлення статтей (2017)
Рыбальский О. В. - Метод построения системы для выявления и локализации точек монтажа в фонограммах, Соловьев В. И., Журавель В. В. (2017)
Лєнков Є. С. - Моделювання та оптимізація системи планових ремонтів складних об’єктів техніки високої відповідальності, Толок І. В. (2017)
Бабій Ю. О. - Модель статистичної обробки оптичних сигналів при моніторингу рухомих об’єктів волоконно-оптичним засобом охорони кордону (2017)
Феньов Д. В. - Напрям ідентифікації мовних сигналів відповідно до поточних порядкових статистик спектрів (2017)
Кунах Н. І. - Застосування технології rake як методу боротьби з багатопроменевістю в системах мобільного зв’язку, Ткаленко О. М. (2017)
Зибін С. В. - Алгоритм ранжування альтернатив при інформаційно-аналітичній підтримці процесів формування системи інформаційної безпеки держави (2017)
Харина Ю. А. - Автоматизована система документообігу та проблеми її впровадження (2017)
Клименко А. В. - Шляхи реалізації державної політики у сфері технічного регулювання в діяльності органу з оцінки відповідності Державного науково-дослідного інституту МВС України, Козакова І. В., Бакал М. А. (2017)
Горецький О. В. - Окремі аспекти технічного регулювання в Україні, Шапочка Т. І. (2017)
Лук’янчиков Б. Є. - Сучасні технічні засоби виявлення наркотичного сп’яніння, Лук’янчикова В. Є. (2017)
Неня О. В. - Відмінності й особливості пристроїв нічного бачення та тепловізорів (2017)
Будзинський М. П. - Вивчення міжнародного досвіду та функціональних, ергономічних властивостей однострою кінної патрульної служби поліції України, Ващук Н. Ф. (2017)
Мовчан М. А. - Актуальні питання проведення удосконалення випробувань зразків стрілецького озброєння, Осьмак С. Г. (2017)
Грищук Р. В. - Аналіз акустичних засобів виявлення пострілу зі стрілецької зброї та їх класифікація, Гордієнко Ю. О., Аміров А. Р., Солопій І. А. (2017)
Смерницький Д. В. - Аспекти проведення державних та визначально-відомчих випробувань спеціалізованих броньованих автомобілів, Будзинський М. П., Диких О. В., Кисіль М. В., Гусак О. В., Приходько В. І. (2017)
Білогуров В. А. - Порівняння основних характеристик хімічних джерел струму різних електро-хімічних систем (2017)
Hotsulia A. S. - Synthesis, structure and properties of N-R-amides and hydrazides of 2-|4-R-5-(3'-methylxanthine-7'-yl)-1,2,4-triazole-3-ylthio|acetic acid (2018)
Завада О. О. - Синтез похідних 3-|2-(1H-імідазол-2-іл)-алкіл|-2-тіоксо-2,3-дигідрохіназолін-4(1Н)-онів, Ткаченко О. В., Журавель І. О. (2018)
Романенко М. І. - Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних гідразиду 3-метил-7-етилксантиніл-8-тіооцтової кислоти, Долгіх О. П., Іванченко Д. Г., Александрова К. В., Поліщук Н. М. (2018)
Жамали Карим - Изучение структурно-механических свойств мазей с аминексилом, Гладышев В. В., Лисянская А. П. (2018)
Рухмакова О. А. - Експериментальне обґрунтування складу основи назального гелю для лікування вірусного риніту, Карпенко І. А., Ярних Т. Г. (2018)
Редькина Е. А. - Изучение структурно-механических свойств суппозиториев с клопидогрелем, Гладышев В. В., Бурлака Б. С. (2018)
Chumak O. O. - Justification of antiadhesive components choice for the composition of effervescent tablets with thick extract of betula verrucosa leaves, Bezrukavyi Ye. A. (2018)
Kravchenko T. V. - Analgesic activity of 4-amino-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-thiones, Panasenko O. І., Knysh Ye. H. (2018)
Пругло Є. С. - Антидепресивна активність бензиліденових похідних 4-аміно-5-(алкіл-, арил-, гетерил)-1,2,4-тріазол-3-тіонів (2018)
Данільченко Д. М. - Дослідження аналгетичної дії похідних 5-(фуран-2-іл, 2-метилфуран-3-іл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-тіонів (2018)
Луць В. В. - Изучение структурно-механических свойств мазей с аминексилом композиционных мягких лекарственных форм для дифференцированной терапии микозов стоп, Колычева Н. Л., Гладышев В. В. (2018)
Цеменко К. В. - Діуретична активність фітосубстанцій із листя брусниці звичайної, Кіреєв І. В., Комісаренко М. А., Кошовий О. М. (2018)
Цикало Т. О. - Дослідження елементного складу рижію посівного (Camelina sativa (L.) Crantz) та рижію дрібноплодого (Camelina microcarpa Andrz.), Тржецинський С. Д., Гришина О. В., Рябчун В. К. (2018)
Сидоренко О. М. - Епідеміологія раку щитовидної залози наприкінці ХХ та на початку ХХI століття в Україні та Запорізькій області, Сидоренко М. О., Тимошев М. П. (2018)
Самура Б. Б. - Взаємозв'язки між галектином-3 та кардіоваскулярним ризиком у хворих із ремісією хронічної лімфоцитарної лейкемії: результати 3-річного проспективного дослідження (2018)
Солодовник В. А. - Изучение ценовой конъюнктуры украинского рынка средств для лечения себорейного дерматита волосистой части головы, Ткаченко Н. А., Гладышева С. А. (2018)
Ал Нукарі Абдулкарім - Позиціювання ноотропних лікарських засобів на національному ринку, Бушуєва І. В., Гладишева С. А. (2018)
Алексєєв О. Г. - Суб'єкти та підстави юридичної відповідальності у фармацевтичній сфері України (2018)
Шевченко А. І. - "Цукрова" пухлина легені. Рідкісний клінічний випадок, Шатовський Ю. О., Мельничук А. П., Андріанов О. М. (2018)
Аніщенко М. А. - Правові проблеми запобігання корупції в державних і комунальних закладах охорони здоров'я (2018)
Булах І. Є. - Моніторинг якості медичної освіти. міжнародний досвід, Войтенко Л. П., Антоненко Ю. П. (2018)
Ільницька О. М. - Актуальність післядипломної освіти медичних працівників у державних закладах охорони здоров’я України (2 повідомлення), Катеринюк В. Ю., Катеринюк О. Г., Хороб Н. Д. (2018)
Каланжова О. М. - Вплив симуляційного навчання на компетентність лікарів акушерів-гінекологів у веденні консервативних пологів при тазовому передлежанні плода (2018)
Кічула М. Я. - Структурний аналіз поняття "якість життя” крізь призму якості освіти (2018)
Клименко Т. М. - Цифрова нерівність викладачів і слухачів у післядипломній освіті, Сандуляк Т. В., Сердцева О. А. (2018)
Конопкіна Л. І. - Виховні технології як інноваційна і пріоритетна складова формування особистості сучасного лікаря, Березовський В. М., Кірєєва Т. В., Богацька К. Є. , Черкасова О. Г., Мироненко О. В., Фесенко О. В., Ботвінікова Л. А., Бєлослудцева К. О. (2018)
Крайдашенко O. В. - Фармакотерапія як первинний суб’єкт формування клінічного мислення сучасного магістра фармації, Свинтозельський O. O., Саржевська A. В., Долінна M. O. (2018)
Крицький І. О. - Формування професійної компетентності майбутнього лікаря на прикладі студентів медичного факультету ТДМУ, Гощинський П. В., Крицький Т. І., Горішній І. М., Мочульська О. М., Крицька Г. А. (2018)
Леженко Г. О. - Впровадження онлайн-навчання як шлях удосконалення самостійної роботи студентів на кафедрі педіатрії, Пашкова О. Є., Лебединець О. М., Сидорова І. В., Крайня Г. В. (2018)
Наконечний А. Й. - Антиплагіатна стратегія експертизи декількох наукових праць: авторські алгоритми одномоментної перевірки тез доповідей студентів та молодих вчених із застосуванням інтернет-ресурсів без втрати валідності, Вергун А. Р., Негрич Т. І., Ягело С. П., Макагонов І. О., Вергун О. М., Кіт З. М., Шалько І. В. (2018)
Петулько А. П. - Метод сase-study як інтерактивна модель навчання на кафедрі акушерства та гінекології, Медведєв М. В., Лоскутова Т. О., Донська Ю. В., Сімонова Н. В., Демченко Т. В., Гарагуля І. С. (2018)
Сапожниченко Л. В. - Актуальні проблеми теоретичної та практичної підготовки студентів-медиків при вивченні циклу "Внутрішня медицина” на 6 курсі, Козлова Ю. В. (2018)
Січкоріз О. Є. - Впровадження кейс-методу при викладанні теми "Коми при цукровому діабеті” лікарям-інтернам зі спеціальності "Анестезіологія”, Іванюшко О. В., Павленко І. А. (2018)
Федорченко В. І. - Навчально-методичне та організаційне забезпечення освітнього процесу для англомовних студентів на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія”, Ганчо О. В., Боброва Н. О., Кириченко Т. С., Лобань Г. А. (2018)
Шевчик Л. О. - Застосування квесту як технології практико- орієнтованого навчання студентів медичних вишів, Кравець Н. Я. (2018)
Юр’єва Л. М. - Післядипломна підготовка з фаху "Психіатрія” у профілактиці синдрому емоційного вигоряння серед лікарів-психіатрів, Носов С. Г., Ніколенко А. Є. (2018)
Dzetsiukh T. І. - The necessity study of emergencies in dentistry by students of dental faculties, Hasyuk P. A. (2018)
Беденюк А. Д. - Особистісно-орієнтований підхід як один із основоположних дидактичних принципів викладання дисципліни "Хірургія” на кафедрі хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені проф. Л. Я. Ковальчука Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, Доброродній В. Б., Боднар Т. В., Боднар П. Я., Шандрук Т. В. (2018)
Золотарьова Ж. М. - Обґрунтування заходів профілактики синдрому емоційного вигорання серед студентів-медиків (2018)
Колісник Н. С. - Рівень інформованості та ставлення студентів вищих медичних навчальних закладів до проблеми туберкульозу, Фрейвальд В. А., Марченко Н. А., Чабаненко Д. В., Стаднік О. І., Чеботар Н. Ю. (2018)
Макєєва Н. І. - Сучасний стан, проблеми та перспективи викладання педіатрії англомовним студентам , Ярова К. К., Алєксєєва Н. П., Головачова В. О., Піддубна І. М. (2018)
Ніколішина Е. В. - Клінічний розбір хворого як один із головних етапів практичної підготовки студентів-випускників на кафедрі терапевтичної стоматології ВДНЗУ "УМСА”, Бойченко О. М. (2018)
Олексій К. Б. - Особливості суб’єктної позиції студента при вивченні іноземної лексики (2018)
Попко С. С. - Методичні принципи викладання теми "дихальна система” на практичних заняттях з гістології, Євтушенко В. М. (2018)
Савельєв В. Г. - Про методи психології та педагогіки при післядипломній підготовці майбутніх лікарів, Рябоконь Ю. Ю., Фурик О. О., Оніщенко Т. Є., Задирака Д. А., Рябоконь О. В. (2018)
Спіріна І. Д. - Формування компетентностей у студентів-медиків з дисципліни "Психіатрія. Наркологія” за допомогою рольових ігор, Шорніков А. В., Тимофєєв Р. М., Феденко Є. С. (2018)
Шулятнікова Т. В. - Особливості аудиторної та позааудиторної роботи студентів стоматологічного профілю під час вивчення патоморфології в Запорізькому державному медичному університеті (2018)
Яворський А. М. - Досвід запровадження тренінгів з оволодіння практичними навичками комунікацій із пацієнтами на базі окремих закладів охорони здоров’я Івано-франківської області (2018)
Prokop I. A. - Specifics of applicants’ selection for training at higher medical schools of Great Britain, Savaryn T. V. (2018)
Дідух В. Д. - Історія становлення та розвитку медичної фізики (гемодинаміки, звукових та ультразвукових методів дослідження) (частина 2), Рудяк Ю. А., Горкуненко А. Б., Наумова Наумова (2018)
Title, Contents (2018)
Kievskaya E. - Analysis of modern approaches to the formation of the portfolio investor shares stock (2018)
Firsov А. - Modeling of regulation of the transport flow at the entrance on the bridge in the AnyLogic environment, Baloban А. (2018)
Fyk O. - Research of the conditions of using an experimental method for carrying out quality control and quantitative evaluation of the stability of radio electronic means to the impact of powerful electromagnetic radiation (2018)
Serikova E. - Mathematical modeling of curtain grouting parameters for the roadways flooding prevention, Strelnikova E., Pisnia L. (2018)
Akimova O. - Development of the methodology of the choice of the route of work of platform supply vessels in the shelf of the seas, Kravchenko O. (2018)
Onyshchenko S. - Modeling of the optimal composition of the enterprise technical development program, Leontieva A. (2018)
Riznyk V. - Minimization of conjunctive normal forms of boolean functions by combinatorial method, Solomko M. (2018)
Abstract and References (2018)
Вороненко Ю. В. - НМАПО імені П. Л. Шупика -100 років, Вдовиченко Ю. П., Толстанов О. К., Гойда Н. Г., Савичук Н. О., Гульчій О. П., Бригинець Д. Д., Криштопа Б. П., Зозуля І. С., Косаковський А. Л. (2018)
Кисличенко О. А. - Ідентифікація та визначення вмісту хлорофілів та каротиноїдів у листі, квітках та траві канни садової сортів Америка, Президент, та Маестро, Процька В. В., Журавель І. О. (2018)
Подпрятов C. C. - Порівняльна антибактерійна стійкість електрозварного з’єднання живих тканин в міжкишковому анастомозі, Подпрятов С. Є., Гичка С. Г., Корбут С. М., Гетьман В. Г., Маринський Г. С., Ткаченко В. А., Ткаченко С. В., Чернець О. В., Бєлоусов І. О., Лопаткіна К. Г., Корчак В. П., Петренко О. Ф., Тарнавський Д. В., Кузик П. В. (2018)
Шевченко В. О. - Корекція органолептичних властивостей орального розчину як етап фармацевтичної розробки нового комбінованого препарату, Ролік-Аттіа С. М. (2018)
Бекетова Г. В. - Навчально-методичні аспекти підготовки фахівців на післядипломному рівні з впровадження міжнародної стратегії з інтегрованого ведення хвороб дитячого віку, Алексєєнко Н. В., Горячева І. П., Солдатова О. В., Гнатенко Т. М., Нехаєнко М. І. (2018)
Бекетова Г. В. - Можливості застосування інтерактивної форми навчання у вигляді тренінгу на етапі післядипломної освіти лікарів за спеціальністю педіатрія та загальна практика-сімейна медицина, Солдатова О. В., Алексєєнко Н. В., Горячева І. П., Нехаєнко М. І., Соколенко І. М. (2018)
Гудзь Н. І. - Обгрунтування схеми виробництва розчинів для перитонеального діалізу в однокамерних полівінілхлоридних контейнерах, Пиріг О. Б., Каплун І. В., Дроздова А. О., Давтян Л. Л., Коритнюк Р. С. (2018)
Долженко М. М. - Самостійна робота та її роль у навчальному процесі викладання кардіології, Боброва О. В., Давидова І. В., Конопляник Л. І., Лобач Л. Є., Мимренко С. М., Кожухарева Н. А., Сімагіна Т. В., Фарадж К. С., Нудченко О. О., Грубяк Л. М., Несукай В. А. (2018)
Єзерська О. І. - Розробка складу і технології гранул на основі екстракту вівса посівного, Марущак А. Ю. (2018)
Кирик Д. Л. - Навчально-методичні основи циклу тематичного удосконалення з біобезпеки і біозахисту у мікробіологічних лабораторіях (2018)
Соловйов С. О. - Інформаційно-комп’ютерні технології в клініко-фармацевтичному менеджменті вірусно-бактеріальних пневмоній (2018)
Федоровська М. І. - Вивчення стабільності складної настойки Стимуфіт, Половко Н. П., Феденько С. М., Куцик Р. В. (2018)
Камінський В. В. - Особливості психоемоційного стану вагітних на фоні вегетативної дисфункції, Ткачук Р. Р. (2018)
Савченко С. Є. - Клініко-анамнестичні особливості ВІЛ-інфікованих вагітних, Коломійченко Т. В., Гервазюк О. І. (2018)
Долженко М. М. - Розповсюдженість когнітивних порушень у хворих з ІХС за результатами дослідження української когорти EUROASPIRE V, Нудченко О. О. (2018)
Матвеїва Л. В. - Роль ендотеліального фактора росту судин у пацієнтів з поверхневими васкулітами шкіри (2018)
Татаренко О. М. - Цереброваскулярні ускладнення як клінічний експертний критерій зв’язку гіпертонічної хвороби з впливом наслідків аварії на Чорнобильській електростанції, Сушко В. О., Колосинська О. О., Незговорова Г. А. (2018)
Сичинава В. Г. - Эффективность эпидурального введения стероидов в лечении ефлекторных синдромов шейного остеохондроза (2018)
Федірко В. О. - Проблеми лікування епідермоїдних пухлин субтенторіальної локалізації, Лісяний О. М., Гудков В. В., Оніщенко П. М., Набойченко А. Г., Яковенко М. Ю., Кубряк Д. В. (2018)
Ху Хао - Клинические и радиологические характеристики агрессивных и неагрессивных гемангіом позвонков (2018)
Дядик О. О. - Гістопатологічні характеристики та кореляційний аналіз залежностей між окремими морфологічними показниками у випадках теносиновіальної гігантоклітинної пухлини дифузного типу, Григоровська А. В. (2018)
Гавриленко Ю. В. - Сучасний вибір місцевого антисептика при лікуванні хронічного тонзиліту у дітей, хворих на цукровий діабет (2018)
Карлійчук М. А. - Клініко-томографічні особливості ураження сітківки та зорового нерва як офтальмологічний маркер ступеня тяжкості діабетичної полінейропатії (2018)
Новак Н. В. - Порівняльна ефективність комбінованого методу хірургічного лікування вторинної неоваскулярної глаукоми (2018)
Сакович В. М. - Досвід застосування додаткової оксигенації при лікуванні травматичного кератиту, Острікова Т. О. (2018)
Цибульська Т. Є. - Аналіз факторів, що впливають на прогресування набутої міопії у дітей, Пашкова О. Є. (2018)
Марушко Т. В. - Особливості фізичного розвитку та стану кістково-м’язової системи у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, Голубовська Ю. Є. (2018)
Марушко Т. В. - Інтегроване ведення хвороб дитячого віку. Особливості лікування лихоманки у дітей (матеріали щодо підготовки до семінарських та практичних занять), Корнєва В. В., Глядєлова Н. П., Козачук В. В. (2018)
Марушко Т. В. - Нутритивна підтримка дітей паліативної групи з тяжким нутритивним дефіцитом, Куріліна Т. В., Лобода Р. М., Шуригіна І. В., Машуренко К. Ю. (2018)
Нехаєнко М. І. - Особливості ендоскопічних і морфологічних змін шлунку при ХГД у підлітків з хронічним кандидозом травного тракту (2018)
Савінова К. Б. - Вплив здоров’язберігаючих технологій на адаптативно-резервні та функціональні можливості серцево-судинної системи у дітей молодшого шкільного віку (2018)
Беда В. И. - Сравнительная характеристика электрохимических потенциалов и морфологии дентальных имплантатов в зависимости от материала и способа обработки поверхности, Гурин П. А. (2018)
Біда В. І. - Результати лікування пацієнтів із малими включеними дефектами зубних рядів бічної ділянки шляхом мезіалізації жувальної групи зубів за даними клінічних показників, Дорошенко О. М., Оснач Р. Г. (2018)
Дорошенко О. М. - Динаміка функціональних показників зубощелепної системи у осіб із патологією прикусу та мовними порушеннями, Лихота К. М., Петриченко О. В., Дорошенко М. В. (2018)
Трубка І .О. - Нові підходи профілактики захворювань тканин пародонту у дітей шкільного віку (2018)
Гриненко У. В. - Порівняльний аналіз жирнокислотного складу листя шпинату городнього сортів Красень Полісся та Фантазія, Журавель І. О., Могильна О. М. (2018)
Плєшкова О. В. - Порівняльний маркетинговий аналіз лікарських препаратів для медикаментозного забезпечення постраждалих військовослужбовців, Устінова Л. А., Осьодло Г. В. (2018)
Савицький В. Л. - ABC/VEN-аналіз медикаментозного лікування військовослужбовців хірургічного профілю в умовах військового мобільного госпіталю, Бєлозьорова О. В., Румянцев Ю. В., Кожокару А. А. (2018)
Скребцова К. С. - Діагностичні риси морфолого-анатомічної будови листя Dieffenbachia Bowmannii, Федченкова Ю. А., Ананко А. С. (2018)
Федченкова Ю. А. - Визначення кількісного вмісту суми органічних кислот в листі поширених вітчизняних рослин, Хворост О. П. (2018)
Шматенко О. П. - Маркетингові дослідження ринку інфузійних лікарських засобів та антибіотиків для оптимізації запасів, які використовуються в лікуванні поранених військовослужбовців в районі проведення операції об’єднаних сил, Соломенний А. М., Підлісний О. В., Орлова Н. М. (2018)
Юрковська Л. Г. - Формування правових компетентностей провізорів та лікарів: нормативно-правові та емпірико-соціологічні основи, Краснов В. В., Убогов С. Г. (2018)
Яцюк К. М. - Дослідження мікробіологічної чистоти фітосубстанцій та гранул з плодів журавлини болотної, Федоровська М. І., Куцик Р. В. (2018)
Ілюк Р. Ю. - Динаміка больового синдрому після траспедикулярної біопсії при остеопоротичних компресійних переломах хребців, Литвиненко А. Л., Лисенко С. М., Возняк О. М., Клименко О. В. (2018)
Бекетова Г. В. - Фактори, що впливають на досягнення піку кісткової маси у дітей та підлітків, як основи профілактики остеопорозу, Поворознюк В. В., Сиваченко Ю. В. (2018)
Луньова Г. Г. - Цистатин C в діагностиці серцево-судинної патології, Завадецька О. П., Кривенко Є. О., Олійник О. А. (2018)
Кравченко В. В. - Стан здоров’я населення м. Києва: сучасні тенденції та проблеми, Орлова Н. М., Кравченко А. В. (2018)
Андреєва Я. О. - Оцінка денної сонливості у скринінговій діагностиці порушень дихання уві сні у чоловіків молодого та зрілого віку (2018)
Bandazhevsky Yu. I. - Comparative assessment of hyperhomocysteinemia in view of genetic differences in children living in areas affected by the Chernobyl nuclear power plant accident, Dubovaya N. F. (2018)
Возіанова С. В. - Клініко-морфологічні кореляції у хворих на дисгідротичну екзему долоней та підошов з різними генотипічними варіантами, Дядик О. О., Бойко В. В., Радкевич Я. С. (2018)
Глоба М. В. - Оцінка мозкового кровоплину в пацієнтів з вертебробазилярною недостатністю відповідно до наявності структурних змін в системі задньої циркуляції, Сулій Л. М., Ващенко В. В., Новікова Т. Г. (2018)
Камінський А. В. - Особливості психовегетативних розладів у жінок з безпліддям (2018)
Михайленко О. В. - Результати досліджень об’єктів біологічного і небіологічного походження з вогнепальними ушкодженнями, що проводились у відділенні судово-медичної криміналістики Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи протягом 2007-2017 рр., Гринчишина О. В., Чихман Я. В. (2018)
Мішалов В. Д. - Аналіз кількості осіб, що загинули внаслідок вогнепальної травми серед населення України за 2007-2016 рр., Хохолєва Т. В., Войченко В. В., Бачинський В. Т., Кривда Г. Ф. (2018)
Муравський А. В. - Клініко-діагностичні особливості черепно-мозкових травм у боксерів (2018)
Перекопайко Ю. М. - Фактори ризику розвитку інфекційних ускладнень при вогнепальних пораненнях черепа та головного мозку в гострому та ранньому періодах (2018)
Петренко М. С. - Дослідження магнітної сприйнятливості базальних ядер та легкої паркінсонічної симптоматики у хворих із хронічною ішемією мозку (2018)
Поліщук М. Є. - Радіологічні фактори ризику клінічного погіршення у пацієнтів із забоями головного мозку легкого ступеня, Виваль М. Б., Короткоручко А. О., Гончарук О. М., Муравський А. В., Макеєва Т. І., Перекопайко Ю. М., Снігірьова В. О. (2018)
Харченко В. В. - Неалкогольна жирова хвороба печінки, як об’єкт для онтологічної моделі, Носко Н. О. (2018)
Шкіряк А. А. - Судомний синдром як фактор ризику розвитку внутрішньочерепних ускладнень в гострому періоді черепно-мозкової травми (2018)
Шульга Л. І. - Дослідження компонентного складу фітопрепаратів для терапії захворювань шлунково-кишкового тракту, Безкровна К. С., Пересадько І. Г., Безценна Т. С. (2018)
Іващенко О. В. - Сучасні аспекти гострих отруєнь фосфорорганічними інсектицидами, Зозуля І. С., Курділь Н. В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Вимоги до оформлення статтей (2017)
Бобок І. І. - Дослідження властивостей формальних параметрів цифрового зображення в умовах порушення його цілісності (2017)
Буран В. В. - Застосування в Україні засобів фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху (2017)
Зибін С. В. - Критерії ефективності процесів формування інформаційної безпеки в умовах невизначеностей. Критерій ризику (2017)
Козюра В. Д. - Система кібернетичної безпеки в Україні, Хорошко В. О. (2017)
Левченко О. В. - Удосконалений метод комплексного оцінювання ознак загроз цільовій аудиторії за даними з мережі Інтернет, Грищук Р. В., Лагодний О. В. (2017)
Хорошко В. О. - Восстановление видеоизображений, поступающих с беспилотных летательных аппаратовжений, поступающих с беспилотных летательных аппаратов, Хохлачева Ю. Е., Деньчук А. С., Финчук И. В. (2017)
Кузавков В. В. - Формалізація параметрів оцінки технічного стану мережі однотипних програмно-апаратних засобів, Хусаінов П. В. (2017)
Кисленко К. Д. - Раціоналізація схеми робочого часу як фактор підвищення продуктивності праці, Клапцов Ю. В. (2017)
Смерницький Д. В. - Проблеми створення в системі МВС України випробувальної лабораторії текстильних матеріалів, швейних виробів та взуття, Будзинський М. П., Бакал В. П., Александров М. Є. (2017)
Неня О. В. - Відмінності й особливості пристроїв нічного бачення та тепловізорів (2017)
Скоробагатько М. А. - Вітчизняні запахові реквізити наркотичних засобів: від актуальності створення до практичного випробування, Вересенко Ю. В., Красьоха Я. В. (2017)
Смерницький Д. В. - Аспекти проведення державних та визначально-відомчих випробувань спеціалізованих броньованих автомобілів, Будзинський М. П., Диких О. В., Кисіль М. В., Гусак О. В., Приходько В. І. (2017)
Заїчко К. В. - Деякі аспекти формування вимог до систем протидії безпілотним повітряним суднам (2017)
Булах І. Є. - Напередодні запровадження ЄДКІ. КРОК 1. 2018; спеціальності "Медицина”, "Стоматологія”, "Фармація”, Войтенко Л. П., Слухай Т. С. (2018)
Андрейчин М. А. - Практичні навички для студентів медичного факультету на кафедрі інфекційних хвороб з епідеміологією: нові підходи та оптимізація навчання, Івахів О. Л., Вишневська Н. Ю., Качор В. О., Іщук І. С., Йосик Я. І., Васильєва Н. А., Копча В. С., Ничик Н. А., Завіднюк Н. Г. (2018)
Бєленічев І. Ф. - Форми контролю в медичному ВНЗ України: старий – новий усний іспит, Бухтіярова Н. В., Горбачова С. В., Самура І. Б. (2018)
Білий А. К. - Онлайн-підготовка студентів до ліцензійного іспиту "КРОК 1. Фармація” з органічної хімії: поточний стан, перспективи впровадження, Воскобойнік О. Ю., Коваленко С. І. (2018)
Венгер О. П. - Мотивація досягнення як важливий чинник успішного професійного становлення студентів-медиків, Гусєва Т. П., Мисула Ю. І., Сас Л. М., Смашна О. Є., Білоус В. С., Люта О. О., Несторович Я. М. (2018)
Волощук Н. І. - Позааудиторна робота студента: невикористаний резерв або джерело дидактичних інновацій, Денисюк О. М., Ходаківська О. В., Галютіна О. Ю (2018)
Дроненко В. Г. - Дослідження комунікативної компетентності майбутніх лікарів (2018)
Кліщ І. М. - Особливості впровадження процесу комерціалізації результатів наукових досліджень у закладах вищої медичної освіти, Марущак М. І., Криницька І. Я., Габор Г. Г. (2018)
Колодницька О. Д. - Формування позитивної мотивації до вивчення англійської мови (за професійним спрямуванням) у студентів медичних ВНЗ за допомогою інтерактивних технологій і методів навчання (2018)
Корда М. М. - Принципові підходи до викладання біохімії у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського з огляду на вимоги компетентності, Шершун Г. Г., Куліцька М. І., Лихацький П. Г. (2018)
Кривов’яз О. В. - Розвиток спеціальних (фахових) компетентностей як шлях до покращення якості практичної підготовки студентів, Томашевська Ю. О., Кривов’яз С. О., Щерба І. К. (2018)
Маланчук Л. М. - Використання сценаріїв з елементами клінічної фармакології при вивченні окремих тем з акушерства та гінекології, Кучма З. М., Маланчин І. М., Мартинюк В. М., Краснянська Л. О., Маланчук С. Л. (2018)
Малиновський А. В. - Переваги сучасних симуляційних і мультимедійних технологій у викладанні хірургічних хвороб і ендоскопічної хірургії студентам та курсантам післядипломної освіти, Ставничий А. С., Майоренко М. Н. (2018)
Мокія-Сербіна С. О. - Удосконалення підготовки лікарів загальної практики – сімейної медицини з питань амбулаторної педіатрії, Чечель В. В. (2018)
Перцева Т. О. - Інтерактивні технології навчально-пізнавальної діяльності – інноваційні методики змішаного навчання, Конопкіна Л. І., Кіреєва Т. В., Богацька К. Є., Черкасова О. Г., Мироненко О. В., Фесенко О. В., Ботвінікова Л. А., Бєлослудцева К. О. (2018)
Подплєтня О. А. - Інноваційні технології в професійній освіті: сучасні тенденції та практика впровадження, Потапова Т. М., Слєсарчук В. Ю. (2018)
Поліщук І. П. - Переддипломна практика з акушерства та гінекології студентів коледжу за спеціальністю "Лікувальна справа” та ефективність її проведення (2018)
Разнатовська О. М. - Актуальність впровадження в освітній процес студентів-медиків інтерактивних методів навчання, Мурзіна О. А., Потоцька О. І., Алексєєва Г. М. (2018)
Рогальська Я. В. - Шляхи оптимізації практичної підготовки майбутніх лікарів під час проходження літньої виробничої практики, Кубей І. В., Воронцова Т. О., Волянська Л. А., Мудрик У. М., Ярема Н. М., Глушко К. Т. (2018)
Сандуляк Т. В. - Як подолати недостатню мовну та цифрову компетентності викладачів і слухачів у післядипломній освіті, Клименко Т. М., Сердцева О. А., Карапетян О. Ю., Закревський А. М., Сандуляк М. Т. (2018)
Степанов Ю. М. - Вдосконалення форм і методів післядипломного навчання лікарів по модулю "Гастроентерологія”, Кононов І. М., Саленко А. В., Власова О. М., Шендрик Л. М., Косинська С. В., Будзак І. Я. (2018)
Швед М. І. - Основні напрямки підготовки іноземних студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги, Геряк С. М., Липовецька С. Й., Ляхович Р. М., Левицька Л. В., Сидоренко О. Л., Кіцак Я. М., Мартинюк Л. П., Прокопович О. А., Гурський В. Т. (2018)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Інноваційні методи навчання у підготовці учасників професійно-орієнтованих олімпіад, Маврутенков В. В., Чергінець А. В., Будаєва І. В., Литвин К. Ю., Суременко М. С., Гайдук Т. А., Якуніна О. М., Дядик В. П. (2018)
Шульгай А. Г. - Міждисциплінарна інтеграція як складова проблемно-орієнтованого навчання у медичному університеті, Федонюк Л. Я., Мудра А. Є., Олещук О. М. (2018)
Яременко О. Б. - Зміна формату проведення лекційних занять для студентів-медиків нового покоління, Федьков Д. Л., Добрянський Д. В., Дудка П. Ф., Ільницький Р. І., Тарченко І. П., Меліксетян А. В. (2018)
Kozyolkin О. А. - Organization of educational researches of students at the department of nervous diseases, Medvedkova S. О. (2018)
Беденюк А. Д. - Етапи практичної підготовки студентів на кафедрі хірургії № 1 з урологією, малоінвазивною хірургією та нейрохірургією імені професора Л. Я. Ковальчука, . Мальований В. В, Доброродній В. Б., Війтович Л. Є. (2018)
Болух В. А. - Сучасні математичні моделі в термодинаміці біологічних процесів (2018)
Калашченко С. І. - Домедична допомога як базова складова у формуванні компетентностей фахівців з фізичної терапії та ерготерапії, Гринзовський А. М., Дема О. В., Загороднюк К. Ю. (2018)
Корнякова В. В. - Оцінювання якості знань молодших медичних спеціалістів засобами тестового контролю, Боярчук О. Р., Мочульська О. М. (2018)
Коробчанський В. О. - Актуальні питання формування мотивації до навчання у студентів Харківського національного медичного університету, Резуненко Ю. К., Герасименко О. І., Кателевська Кателевська, Н. М. Богачова О. С. (2018)
Паласюк Г. Б. - Специфіка підготовки педагогічного персоналу для медсестринської освіти в Австрії, Паласюк Б. М. (2018)
Підгірний В. В. - Організація навчального процесу провізорів-інтернів на кафедрі фармації навчально-наукового інституту післядипломної освіти, Фіра Л. С., Чубка М. Б. (2018)
Разумний Р. В. - Проблеми підготовки англомовних студентів-стоматологів на профільних кафедрах та шляхи їх вирішення, Фастовець О. О., Альберт Є. Л. (2018)
Растворов О. А. - Вмотивованість як чинник формування професійної спрямованості у студентів медичного ВНЗ, Растворов І. О. (2018)
Рублевська Н. І. - Оцінка студентами ефективності самостійної роботи при вивченні гігієнічних дисциплін, Шевченко О. А., Канюка Г. С., Крамарьова Ю. С., Григоренко Л. В., Кулагін О. О., Зайцев В. В. (2018)
Сафонова О. В. - Круглий стіл як один із методів формування майбутнього лікаря, Урбанович А. М. (2018)
Семенець А. В. - Про засоби СДО Moodle для підготовки навчальних матеріалів для курсів хімічного та фармацевтичного спрямування, Вакуленко Д. В., Марценюк В. П., Кравець Н. О., Сверстюк А. С., Климук Н. Я., Кучвара О. М., Кутаковa О. В. (2018)
Спіріна І. Д. - Оптимізація процесу викладання дисципліни "Психіатрія. Наркологія” в сучасних умовах, Рокутов С. В., Феденко Є. С., Шорніков А. В., Тимофєєв Р. М. (2018)
Стойкевич Г. В. - Шляхи оптимізації підготовки лікарів-інтернів до ліцензійного інтегрованого іспиту "КРОК 3”, Лебідь О. І., Дуда К. М. (2018)
Voloshyna L. O. - Development of empathic abilities in medical students, Kushnir L. D., Perepichka M. P., Doholich O. I., Leko B. A. (2018)
Саварин Т. В. - Розвиток вищої освіти Греції (на прикладі університету ім. Аристотеля в м. Салоніках), Яриш Ю. Ю., Денефіль О. В. (2018)
До 80-річчя від дня народження доктора медичних наук, професора Василя Миколайовича Василюка (2018)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Dudorova T. - Logistics of customs procedures in Ukraine (2018)
Shcherbak V. - Formation of adaptive infrastructure of small and medium-sized enterprises support for vulnerable social groups, Savchuk N. (2018)
Dudko P. - The initiation of organizational changes as a tool of effective enterprise management (2018)
Nifatova O. - Social innovation in entrepreneurship and education as an adaptation tool for servicemen demobilized from the ATO zone, Shkoda M. (2018)
Krakhmalova N. - The use of business models in social entrepreneurship (2018)
Grona A. - Uncertainty and riskiness of smart contractual relationships in the global business (2018)
Gnatenko I. - Architectonics of the concept of the national labour market regulation, Rubezhanska V. (2018)
Shevchenko I. - Methodical principles of typology of passenger cars regional markets (2018)
Yershova O. - Information support for enterprise business process development management (2018)
Ganushchak-Efimenko L. - Strategic approach to managing the risk of the company's business portfolio, Shkoda M., Nifatova O. (2018)
About the Authors (2018)
Титул, зміст (2015)
Мелешко В. - Функціонування освітнього округу на засадах інтеграції як умова розвитку освіти в сільській місцевості (2015)
Скворцова С. - Урок математики у початковій школі: мета, завдання, структура, Онопрієнко О. (2015)
Бех І. - Молодший школяр у вікових закономірностях (2015)
Мартиненко С. - Діагностування "професійного вигорання" вчителя початкової школи (2015)
Вашуленко М. - Нормативне наголошування слів – важлива ознака літературного мовлення (2015)
Пономарьова К. - Сучасний урок української мови:компетентнісно орієнтовані цілі та структура (2015)
Захарійчук М. - Використання методу цілих слів у сучасній практиці навчання грамоти, Богданець-Білоскаленко Н. (2015)
Охріменко Л. - Діалогічні методи навчання на уроках української мови в початкових класах (2015)
Пономаренко М. - Тестові завдання з природознавства для учнів 1 класу, Стрілець С. (2015)
Ткач І. - "Охороняй і бережи пташину..." (Навчально-виховний проект, Природознавство, 3 клас) (2015)
Казімірова В. - Граймося з нами! (2015)
Тимчук Л. - Педагогічний потенціал мистецтва оповіді:зарубіжний досвід навчання дітей розповідати історії (2015)
Попович Л. - Формування комунікативної компетентності молодших школярів (2015)
Чугай С. - Вірші-добавлянки про зиму (2015)
Варецька О. - Програма курсу на вибір "Початки економіки" для початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Сахно О. - Гортаю сторінки журналу "Початкова школа" (2015)
Войхевич В. - Волонтер – це звучить гордо (2015)
Кузьменко В. - Доброта і милосердя починаються з любові до природи (З досвіду роботи) (2015)
Ковальчук С. П. - Внутрішньогосподарський контроль в системі прийняття управлінських рішень (2018)
Трачова Д. М. - Обліково-інформаційний аспект формування амортизаційної політики (2018)
Дороніна О. А. - Трансформація підходів до мотивування персоналу в умовах новітньої управлінської парадигми (2018)
Єршов С. В. - Конкуренція на ринку медичних послуг України (2018)
Іванченко А. В. - Сучасні тенденції державного регулювання зайнятості в Україні (2018)
Онищенко О. А. - Дослідження практики застосування інформаційної зброї як інструменту силової державної політики в публічному управлінні (2018)
Бутенко Д. С. - Впровадження контролінгу на підприємстві в умовах нової парадигми менеджменту (2018)
Сучков А. В. - Стан фондового ринку України в системі антикризового розвитку, Браіло Ю. В. (2018)
Шишкін В. О. - Персонал в системі управління комерційною логістикою підприємства: проблеми і шляхи їх вирішення, Шишкіна О. В. (2018)
Титул, зміст (2015)
Бех І. - Молодший школяр у вікових закономірностях (2015)
Мартиненко С. - Діагностування "професійного вигорання" вчителя початкової школи (2015)
Кодлюк Я. - Технологія аналізу підручника для початкової школи (2015)
Пасічник М. - Використання нестандартних прийомів роботи над правописом словникових слів у 3 класі (2015)
Бежевець Т. - Урок розвитку писемного мовлення, 2 клас (2015)
Червонецька Г. - Робота з геометричним матеріалом у системі розвивального навчання (2015)
Базарницька І. - Тестові завдання для учнів 3 класу за підручником Н.М.Бібік "Я у світі" (2015)
Гладиш Р. - Урок-подорож з інформатики у 2 класі (2015)
Місюк Г. - Подорож до палацу вихованої людини (2015)
Петрічко І. - Розвиток каліграфічних навичок шляхом використання різноманітних художніх технік (2015)
Турчин Т. - Методичні особливості викладання української музики в початковій загальній музичній освіті (2015)
Литвиненко О. - Живі квіти Катерини Білокур (2015)
Яновицька Н. - Особливості побудови підручника навчання української грамоти ("Буквар") для шкіл з польською мовою викладання (2015)
Кохно Т. - Орієнтовне календарне планування уроків літературного читання у 3 класі ЗНЗ із навчанням російською мовою за підручником авторів Хорошковської О. Н., Охоти Г. І. (2015)
Хоменко Л. - Мовний калейдоскоп (2015)
Варецька О. - Програма курсу на вибір "Початки економіки" для початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Романова І. - Шахи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Козаченко К. - Творча реалізація гуманістичних ідей В. Сухомлинського у системі виховної роботи вчителя (2015)
Юр’єва Д. - Урок мужності (4 клас) (2015)
Поліванова Т. - Збудуємо школу життєтворчості (2015)
Каращук Л. - Розвиток креативного мислення учнів засобами курсу "Логіка" (2015)
Чістякова В. - Агресивна поведінка дитини (2015)
Вдовиченко Ю. В. - Стан та перспективи розвитку вівчарства в державних підприємствах дослідних господарствах мережі НААН, Жарук П. Г., Заруба К. В., Маслюк А. М., Жарук Л. В. (2018)
Атановська-Маслюк О. Й. - Особливості розвитку молодняку овець асканійської м'ясо-вовнової породи в період підсису, Маслюк А. М. (2018)
Вовченко Б. О. - Актуальність використання пастуших собак в умовах сучасного ведення галузі вівчарства, Соболь О. М. (2018)
Заруба К. В. - М’ясна продуктивність молодняку за промислового схрещування овець асканійської тонкорунної породи з м’ясними генотипами, Дрозд С. Л. (2018)
Маслюк А. М. - Оцінка будови тіла племінних кіз молочних порід (2018)
Могильницька С. В. - Відгодівельні показники та рівень м’ясної продуктивності овець асканійської каракульської породи та помісей з асканійською м'ясововновою (2018)
Польська П. І. - Інноваційні генетичні ресурси – асканійські кросбреди та асканійські чорноголові для відновлення галузі вівчарства в Україні у ринкових умовах, Калащук Г. П. (2018)
Помітун І. А. - Особливості формування м’ясності при вирощуванні баранців до різної забійної маси, Корх І. В., Косова Н. О., Бойко Н. В., Паньків Л. П., Рязанов П. О. (2018)
Рижих С. С. - Інтенсивність росту молодняку овець різних генотипів (2018)
Іванина О. П. - Технологічні способи переробки овечого молока в продукцію з пробіотичними властивостями (2018)
Лесик О. Б. - Виробництво овечого молока та його переробка на різні кисломолочні продукти в умовах Буковини, Похивка М. В. (2018)
Rensevych Ye. O. - The research of the felt fulling process from the coarse sheep wool, Yakovchuk V. S. (2018)
Яковчук В. С. - Раннє інтенсивне використання ярок та їх вовнова продуктивність, Заруба К. В. (2018)
Іовенко В. М. - Імуногенетичні та імунологічні взаємини між особинами овець батьківських пар та їх потомками (2018)
Мокеєв І. О. - Прогнозування продуктивності овець цигайської породи методом ковзного середнього, Івіна К. А., Чічаєва О. П. (2018)
Яковчук Г. О. - Особливості генетичної структури популяцій овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи, Скрепець К. В. (2018)
Гратило О. Д. - Добір багаторічних трав та їх травосумішок для поліпшення малопродуктивних природних кормових угідь Південного Степу України, Смєнова Г. С., Кононенко В. Г., Столбуненко С. Г. (2018)
Єфремов Д. В. - Оптимізація енерго-протеїнового живлення баранців м’ясних генотипів, Свістула М. М., Горб С. В. (2018)
Cвістула М. М. - Продуктивність мериносових ярок за корекції їх енергетичного живлення, Єфремов Д. В., Горб С. В. (2018)
Павлюк М. - Національна академія наук України (до 100-річного ювілею), Побережський А., Яковенко М., Козак М. (2018)
Павлюк М. - Віхи історії і сьогодення Інституту геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України (1951–2018), Побережський А., Яковенко М., Козак М. (2018)
Ступка О. - Дві гіпотези – два підходи до вирішення проблеми походження нафти (2018)
Глонь В. - Геолого-структурні, геохімічні особливості формування покладів вуглеводнів у Срібнянській депресії (2018)
Академік Національної академії наук України Мирослав Іванович Павлюк (до 75-річчя від дня народження) (2018)
Бацевич Н. - Роль летких сполук у формуванні і перетворенні лавових потоків деяких стратифікованих одиниць Ратно–Камінь-Каширської площі (трапова формація венду Західної Волині) (2018)
Бринський Т. - Мінералого-петрографічна характеристика і розплавні включення в андезитах каменоломні Оріховиця Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма (2018)
Вислоцька О. - Геохімічні дослідження сланцевого газу в межах північно-західної частини Волино-Поділля (2018)
Гаврилюк О. - Особливості розміщення йоду у підземних водах північного борту Дніпровсько-Донецької западини (2018)
Герльовський Ю. - Визначення глибин утворення вуглеводневих систем за співвідношенням ізомерів бутану (2018)
Гетманюк І. - Характеристика газоносності Більче-Волицького газового родовища (2018)
Гривняк Г. - Вплив розривних тектонічних порушень на формування пасток вуглеводнів Волино-Подільської нафтогазоносної області (2018)
Дучук С. - Актуальність застосування комплексних методів для підвищення ефективності геолого-геофізичних досліджень при пошуках вуглеводнів, Йосипенко Т., Максимук С. (2018)
Занкович Г. - Прожилково-вкраплена мінералізація перспективно нафтогазоносних породних комплексів північно-західної частини Кросненської зони (Українські Карпати) (2018)
Злобіна К. - Про вміст важких металів у ґрунтах Шацького національного природного парку, Самчук А. (2018)
Ігнатишин А. - Геофізичні поля та геомеханічні процеси в Закарпатському внутрішньому прогині, Ігнатишин М., Ігнатишин В. (2018)
Клевцов О. - Літолого-фаціальні особливості продуктивного горизонту А-71 Кобзівського газоконденсатного родовища (ГКР), Раєвський Я. (2018)
Ковальчук Н. - Вплив регіональних тектонічних процесів на формування родовищ вуглеводнів південно-східної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину у зв’язку з перспективами нафтогазоносності (2018)
Кохан О. - Геолого-палеоокеанографічні умови осадонагромадження середньо-верхньомайкопських відкладів Північнокримського прогину (2018)
Кохан О. - Прогноз нафтогазоперспективних об’єктів у відкладах середнього майкопу Північнокримського регіону (2018)
Кошіль Л. - Умови седиментації відкладів раннього ейфеля Переддобрудзького прогину (2018)
Лазар Г. - Особливості поширення скандію у вугіллі пласта V6 Львівсько-Волинського басейну, Савчинський Л. (2018)
Марчак М. - Вплив структури на пористість пісковиків Південно-Західного вугленосного району Львівсько-Волинського басейну (2018)
Марченко Р. - До питання про стратифікацію відкладів сухівської світи за форамініферами (потік Кобилець) (2018)
Матвіїшин З. - Умови процесiв мiнералогенезису пiвнiчної периферiйної частини Берегiвського золотополiметалiчного родовища (2018)
Матлай Л. - Вапняковий нанопланктон титонських відкладів південно-західного Криму (2018)
Медвідь Г. - Просторово-часові зміни хімічної матриці пластових вод верхньопротерозойських та нижньопалеозойських відкладів Волино-Поділля, Телегуз О., Сенів О. (2018)
Миронцов М. - Проблема еквівалентності в обернених задачах електрометрії нафтогазових свердловин (2018)
Ревер А. - Особливості седиментогенезу ранньоолігоценових відкладів Південнокерченського прогину (площа Субботіна) (2018)
Савчак О. - Особливості розповсюдження вуглеводневих компонентів природного газу Західного нафтогазоносного регіону України (2018)
Тернавський М. - Юрські відклади Мармароської зони скель (2018)
Цар М. - Стан дослідження екзотичних конгломератів у складчастій області Українських Карпат (2018)
Черемісська О. - Геолого-палеоокеанографічні та геодинамічні аспекти формування відкладів бурдигал-лангійського часу Карпатського сегменту Паратетісу, Черемісський Ю. (2018)
Яковенко М. - Геохімічна спеціалізація торф’яних областей (районів) Львівщини, Хоха Ю. (2018)
Boiko A. - Shale rocks of the Spassk suite as the prospective objects for extracting hydrocarbons, Bodnarchuk V., Mula G. (2018)
Ishchenko L. - Hydro- and gasogeochemical zonality in Druzhkovsko-Konstantinovskaya anticline (Donbas) (2018)
Буткевич О. Ф. - Оперативний аналіз післяаварійного стану розподільних електричних мереж засобами інтелектуальної системи, Парус Є. В. (2018)
Паньків В. І. - Спектральні характеристики первинних вимірювальних каналів струму високовольтних електричних підстанцій, Танкевич Є. М. (2018)
Денисюк С. П. - Оцінка обмінної потужності в трифазних локальних системахелектропостачання з врахуванням нормованих показників якості електроенергії, Горенко Д. С. (2018)
Кузнецов М. П. - Оптимальна побудова електроенергетичного комплексу на основі відновлюваних джерел енергії, Мельник О. А. (2018)
Бялобржеський О. В. - Активна, реактивна потужності як компоненти миттєвої потужності кола з періодичними струмом та напругою (2018)
Buslavets О. А. - The concept of line automation system as a component of smart networks of the future, Martyniuk О. V., Savchenko O. A., Miroshnyk O. O., Diubko S. V. (2018)
Кенсицький О. Г. - Дослідження розподілу електромагнітного поля та температури в торцевій зоні осердя статора турбогенератора, Крамарський В. А., Кобзар К. О., Хвалін Д. І. (2018)
Антонов А. Е. - Компенсация реактивных моментов в электроприводе возвратно-вращательного движения, Акинин К. П., Киреев В. Г., Филоменко А. А. (2018)
Липківський К. О. - Особливості комплексування секцій обвитки трансформуючого елемента трансформаторно-ключової виконавчої структури перетворювача змінної напруги, Можаровський А. Г. (2018)
Ращепкин А. П. - Импульсные электродинамические силы в многовитковом торцевом цилиндрическом индукторе (2018)
Островерхов М. Я. - Алгоритми керування електромеханічними системами в умовах параметричних та координатних збурень, Бурик М. П. (2018)
Зозулев В. И. - Комбинированные управляемые выпрямители однофазного электропитания, Бондаренко А. Ф., Юрчишин В. Я. (2018)
Яськів В. І. - Організація паралельної роботи імпульсних стабілізаторів постійної напруги на основі високочастотних магнітних підсилювачів, Яськів А. В. (2018)
Плахтій О. А. - Зниження динамічних втратв активному однофазному чотириквадрантному перетворювачі з покращеним алгоритмом гістерезисної модуляції, Нерубацький В. П., Сушко Д. Л., Кавун В. Е. (2018)
Городній О. М. - Особливості керування електронними ключами в квазірезонансних імпульсних перетворювачах (2018)
Панов А. В. - Вдосконалення моніторингу технічного стану механічних елементів високовольтних вимикачів, Паньків В. І., Сопель М. Ф., Танкевич Є. М. (2018)
Korotyeyev I. Ye. - Transient analysis in PWM inverter based on two dimensional Laplace transform, Klytta M. (2018)
Волков И. В. - Электромагнитные, тепловые и гидродинамическиепроцессы при индукционном нагреве выходного канала стекловаренной печи, Подольцев А. Д., Кучерявая И. Н. (2018)
Бєлоха Г. С. - Дослідження резонансного інвертора для індукційного нагрівання з стабілізацією потужності навантаження, Морозов Д. І. (2018)
Городжа А. Д. - Расчет параметров импульсного электродинамического излучателя упругих волн, Городжа К. А., Трощинский Б. О., Погребный О. А. (2018)
Китаева А. П. - Использование баранов породы мериноленд для повышения мясной продуктивности полутонкорунных овец, Новичкова А. А., Слюсаренко И. С. (2018)
Lobachova I. V. - Influence of gestagenization procedure on the ewereproductive performance, Ivanyna O. V. (2018)
Микитюк В. В. - Реалізація генетичного потенціалу продуктивності новозеландських коріделів в умовах степу придніпров’я (2018)
Ренсевич Є. О. - Генератор високовольтних імпульсів електроогорожі з системою керування на основі мікроконтролера, Яковчук В. С. (2018)
Рижих С. С. - М’ясна продуктивність баранчиків різних генотипів (2018)
Вдовиченко Ю. В. - Особливості формування живої маси корів південної м’ясної породи в умовах інтенсивного теплового навантаження, Писаренко А. В., Фурса Н. М., Макарчук Р. М. (2018)
Вдовиченко Ю. В. - Вплив генетичних факторів на ріст та розвиток телиць південного типу української чорно-рябої молочної породи, Сучков І. А., Носкова А. М. (2018)
Дудок А. Р. - Адаптаційна здатність корів української червоної молочної породи (2018)
Жукорський О. М. - Визначення фізико-хімічних властивостей та бактерицидної дії екологічно безпечного засобу санімол-л для санітарної обробки доїльного обладнання, Кривохижа Є. М., Лесик О. Б. (2018)
Козир В. С. - Проблемна галузь може працювати без проблем (2018)
Макарчук Р. М. - Інтенсивність та енергія росту бугайців таврійського типу південої м’ясної породи різних ліній, Дубинський О. Л., Носкова А. М. (2018)
Писаренко Н. Б. - Генетична структура внутріпородних типів української червоної молочної породи за імуногенетичними маркерами (2018)
Почукалін А. Є. - Рівень основних та додаткових селекційних ознак у високопродуктивних стадах україни, Різун О. В., Прийма С. В. (2018)
Cамсоненко Д. О. - Молочне скотарство може бути прибутковим (2018)
Тараненко С. В. - Лінійна оцінка корів різних генотипів південного типу української чорно-рябої молочної породи (2018)
Фурса Н. М. - Рівень відтворювання та плодючості маток асканійської популяції сірої української породи великої рогатої худоби (2018)
Войтенко С. Л. - Стан та тенденції розвитку свинарства на племінній основі (2018)
Дудка О. І. - Породні особливості успадкування відтво-рювальних ознак свиней (2018)
Дудка О. І. - Ефективність використання кнурів зарубіжної селекції в поєднаннях зі свиноматками вітчизняних порід, Карвацька І. М., Чічаєв О. М. (2018)
Нечмілов В. М. - Динаміка забійних і м’ясних якостей свиней, дорощених за різного типу годівлі, Вдовиченко Ю. В., Повод М. Г. (2018)
Онищенко Л. В. - Відтворювальні та відгодівельні якості свиноматок при різних поєднаннях (2018)
Скрепець К. В. - Генетична схожість ліній асканійського м’ясного типу між собою та вихідними породами (2018)
Троцький П. А. - Порівняльний аналіз різних еквілібраційних розчинів при кріоконсервуванні ооцит-кумулюсних комплексів свинок та подальший розвиток ембріонів in vitro (2018)
Чертков Д. Д. - Адаптація свиней в умовах альтернативних технологій, Онищенко А. О., Чертков Б. Д., Конкс Т. М. (2018)
Шпетний М. Б. - Відгодівельна продуктивність свиней, дорощених у станках за різного типу підлоги, Повод М. Г. (2018)
Титул, зміст (2015)
Полянський П. - Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя (2015)
Бех І. - Молодший школяр у вікових закономірностях (2015)
Кочерга О. - Вплив психофізіологічних можливостей учня на результат навчання, Назарова Л. (2015)
Савченко О. - Мета і результат уроку в контексті компетентнісного підходу (2015)
Левандович О. - Країна дитячої творчості (2015)
Прищенко М. - Компетентнісно зорієнтовані задачі на уроці математики в 1 класі (2015)
Логачевська С. - Узагальнення вивченого в 4 класі. "Перетворення іменованих чисел", Логачевська Т. (2015)
Латковська Т. - Складання творів за ілюстраціями (2015)
Базарницька І. - Урок з природознавства у 2 класі (2015)
Топчій В. - Образ птаха в образотворчому та музичному мистецтвах (2015)
Чорний С. - Музика єднає світ (2015)
Мелешко В. - Реалізація змісту освіти в малочисельній початковій школі на засадах рівневої диференціації (2015)
Хорошковська О. - Аналіз змісту навчання української мови у програмах та підручниках для початкових класів шкіл з національними мовами викладання (2015)
Кравчук О. - Пізнаємо себе і світ навколо нас (2015)
Мартиненко С. - Як батьки можуть допомогти дитині навчатися в школі (2015)
Таранушенко Т. - Гіперактивна дитина й молодша школа (2015)
Авдусенко Л. - Розвиток умінь ставити запитання, Ситник О. (2015)
Гладкий М. - Учнівські "зошити друзів" та проблеми виховання дітей молодшого шкільного віку (2015)
Пашкова В. - Урок мужності (3 клас) (2015)
Бульбах Т. - Підготовка та проведення уроків з мультимедійною підтримкою в початкових класах (2015)
Колесникова Ю. - Свято Букваря (2015)
Фіщенко Н. - Книга – криниця знань (2015)
Рукавець О. - Лелека – птах мого дитинства, Остапенко А. (2015)
Danilenko G. M. - Features of health-saving behavior and self-assessment of health of student youth, Letyago H. V., Avdiievska O. G., Savelieva L. M., Matvienko O. V., Khmilevskaya I. G., Razynkova N. S. (2018)
Слабкий Г. О. - Тенденції стану здоров’я дитячого населення та доступності медичної допомоги (за даними вибіркового опитування домогосподарств із дітьми), Дудник С. В. (2018)
Тодуров І. М. - Стан коморбідної патології у хворих на морбідне ожиріння, Перехрестенко О. В., Калашніков О. О., Косюхно С. В., Якимець В. М., Плегуца О. І., Потапов О. А. (2018)
Шевельова О. В. - Вплив вірусного навантаження вірусом імунодефіциту людини на виживання хворих із ВІЛ-інфекцією протягом 5 років спостереження, Шостакович-Корецька Л. Р., Литвин К. Ю. (2018)
Левченко О. В. - Скільки мають та хочуть мати дітей жінки дітородного віку в Україні, Смірнова В. Л., Голяченко А. О. (2018)
Слабкий Г. О. - Аналіз смертності населення України внаслідок навмисного самоушкодження, Защик Н. С. (2018)
Лучинський М. А. - Тактика вибору лікувально-профілактичних заходів у осіб із різними психофізіологічними станами при лікуванні захворювань пародонта, Пясецька Л. В. (2018)
Литвинова О. Н. - Інновації в державній політиці фінансування медичної допомоги в Україні, Петрашик Ю. М., Юріїв К. Є., Теренда Н. О., Ліштаба Л. В., Панчишин Н. Я. (2018)
Франчук В. В. - Лікарська помилка: історичний нарис (2018)
Трегуб П. О. - Організація медико-санітарної допомоги хворим на хронічний панкреатит та їх реабілітація (2018)
Сміян С. І. - Роль ендотеліальної дисфункції в розвитку артеріальної гіпертензії у хворих на анкілозивний спондилоартрит, Кошак Б. О., Білуха А. В., Кошак Д. О. (2018)
Фадєєнко Г. Д. - Взаємозв’язок між рівнем сироваткових маркерів запалення та метаболічними порушеннями при неалкогольній жировій хворобі печінки, Кушнір І. Е., Чернова В. М., Соломенцева Т. А., Курінна О. Г., Нікіфорова Я. В., Гальчинська В. Ю., Шуть І. В., Гріднєв О. Є. (2018)
Пасиешвили Л. М. - Предикторы формирования синдрома раздраженного кишечника в студенческой среде, Опарин А. А. (2018)
Пархоменко Л. К. - Стан гепатобіліарної системи у хлопців з гіпоандрогенією, Будрейко О. А., Страшок Л. А., Косовцова Г. В., Завеля Е. М., Ісакова М. Ю., Єщенко А. В. (2018)
Опарин А. А. - Роль и место "Актовегина" в комплексной терапии цитокинового обмена у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с сопутствующей бронхиальной астмой, Опарин А. Г., Ахвледиани Г. Г., Лобунец О. А. (2018)
Лісецька І. С. - Зміни мікрокристалізації ротової рідини в динаміці лікування катарального гінгівіту в підлітків з хронічним гастродуоденітом, Рожко М. М. (2018)
Фадєєнко Г. Д. - Як проводять антигелікобактерну терапію в Україні (за даними аналізу Українського реєстру "Hp­EuReg — Ukraine"), Нікіфорова Я. В., Черелюк Н. І. (2018)
Сухань Д. C. - Інфікованість Helicobacter pylori серед дорослих мешканців Вінницької області, хворих на неатрофічний та атрофічний хронічний гастрит, Вернигородський С. В., Шкарупа В. М. (2018)
Губська О. Ю. - НПЗП-ентеротоксичність: фокус на проблему, Кузьмінець А. А. (2018)
Хайтович М. В. - Застосування пробіотиків для профілактики та корекції антибіотикорезистентності (2018)
Щербинина М. Б. - Рациональный выбор препарата для лечения диспепсии в амбулаторно-поликлинических условиях, Гладун В. Н., Шевченко Т. Н., Луста М. В. (2018)
Дуда О. К. - "Лактімак форте": надійна профілактика дисбіозу у хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, Коцюбайло Л. П. (2018)
Дорофеев А. Э. - Препарат "Фиброколиум" в лечении синдрома раздраженной кишки с запором. Первый опыт в Украине, Руденко Н. Н., Снисаревская Т. П. (2018)
Бабак О. Я. - Кишковий мікробіом: склад, функції та терапевтичні можливості його відновлення (2018)
Хамрабаева Ф. И. - Использование математических методов исследования в диагностике хронических гастродуоденальных язв (2018)
Губергриц Н. Б. - Клиническое наблюдение эозинофильного эзофагита в сочетании с макроамилаземией, Музыка С. В. (2018)
Березкін О. М. - Гіперпластичні поліпи, зубчасті аденоми: актуальність теми, класифікація, морфологічні ознаки та ризик розвитку колоректальної карциноми, Лисак А. В. (2018)
Куринная Е. Г. - Прогностическая медицина: использование биомаркеров для прогнозирования успешности терапии. По материалам симпозиума фонда Falk Foundation "Персонифицированная терапия ВЗК: взгляд в будущее" (5—6 октября 2018 года, Милан) (2018)
Скрипник І. - Cпогади про дорогого вчителя. До 75-річчя від дня народження Ірини Іванівни Дегтярьової (2018)
Оголошення (2018)
Умови публікації в журналі "Сучасна гастроентерологія" (2018)
Титул, зміст (2015)
Щодо роз'яснення порядку приймання дітей до першого классу.. (2015)
Мартиненко С. - Особливості індивідуального підходу до учнів у навчально_пізнавальній діяльності (2015)
Гордійчук О. - Концептуально-методичні основи роботи над мультфільмами в початковій школі як вимога часу (2015)
Сидорова Н. - Розвивальні творчі вправи на уроках (2015)
Тетеуца М. - У царстві рослин (2015)
Маліновська О. - Урок_конференція "7 чудес України", Голощук Н. (2015)
Веремійчик І. - Методичні розробки окремих уроків трудового навчання за новими підручниками (3 клас) (2015)
Ковальова В. - Відкритий урок-екскурсія у шкільний сад (2 клас) (2015)
Печерська Е. - Формування музично_естетичної культури молодших школярів засобами духовної музики, Діаковська О. (2015)
Колесникова Ю. - Формула успіху Ярослави Гринишак (2015)
Локшина О. - Трансформаційні процеси в початковій освіті країн Євросоюзу: перспективні ідеї для України (2015)
Мельник О. - Розвиток електронних освітніх ресурсів для організації навчально_виховного процесу в системі початкової освіти (2015)
Богданець-Білоскаленко Н. - Праця, що очищає душу (2015)
Мовчун А. - Василь Симоненко, який був більшим за самого себе (2015)
Бондаренко О. - Врахування жанрової природи творів під час вивчення лірики в початкових класах, Сиротенко В. (2015)
Волошанюк В. - Формування здоров'язбережувальних технологій у початкових класах (2015)
Бобонич К. - Легенда про калину (2015)
Грошева О. - Перший раз у 5 клас (2015)
Семеній Л. - Казка – це диво, сповнене краси (2015)
Подолянець К. - Використання унаочнення під час вивчення нумерації чисел у межах 100 у 1 класі (2015)
Степанишина І. - Екскурсії в позаурочний час (2015)
Кібенко К. А. - Теоретичні засади функціонування малих форм аграрного виробництва (2018)
Редько Е. Ю. - Ретроспективные размышления о развитии в китайских зонах технико-экономического развития высокотехнологичных отраслей (2018)
Шлапак А. В. - Стійкість американської фінансової системи у системі глобальних світових фінансів (2018)
Василішин С. І. - Тенденції та вектори економічного регулювання зайнятості в аграрному секторі економіки, Нежид Ю. С. (2018)
Денисенко М. П. - Науково-методичні підходи: доцільність їх використання для оцінювання економічної безпеки закладів вищої освіти, Бреус С. В. (2018)
Калачевська Л. І. - Тенденції та проблеми формування і функціонування інституціонального середовища інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку українських сільських територій (2018)
Литовченко Т. В. - Розвиток молочного скотарства в контексті зміцнення продовольчої безпеки України (2018)
Панченко Н. Г. - Концептуальні основи формування системи соціальної відповідальності на залізничному транспорті України (2018)
Тимчак С. В. - Економіко-математична модель інноваційного напряму використання відходів харчової промисловості, Тимчак В. С. (2018)
Фаріон М. М. - Соціальні програми як прийоми реалізації соціальної політики (2018)
Братута О. Г. - Аналіз положень господарського кодексу України щодо забезпечення функціонування об’єднання підприємств (2018)
Бошота Н. В. - Особливості формування конкурентоспроможності вітчизняних туристичних підприємств на міжнародному ринку (2018)
Бабій І. В. - Напрями підвищення експортно-імпортного потенціалу підприємств за умов активізації інтеграційних процесів (2018)
Голомб В. В. - Теорeтичні аспекти формування конкурентоспроможності підприємства, Жиронкіна В. С. (2018)
Камінська Б. - Аналіз потенціалу розвитку промислового підприємства в антисипативному управлінні (2018)
Коваленко О. В. - Ефективна цінова політика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства, Булана О. В. (2018)
Латишев К. О. - Стратегічна модель маркетингового управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств, Тягун В. Г. (2018)
Трифонов Г. Ф. - Теоретичні аспекти формування та ефективності використання оборотних коштів підприємства, Стоєв В. Л., Нечитайло С. І. (2018)
Романенко О. О. - Методичний підхід до оцінювання інноваційного потенціалу підприємства (2018)
Севастьянов Р. В. - Підвищення технічного рівня виробництва як один із шляхів зниження собівартості продукції на промисловому підприємстві, Лиходід І. О. (2018)
Сиваш Ю. М. - Обґрунтування етапів розвитку креативності персоналу підприємства (2018)
Тюхтій М. П. - Сутність та методика оцінки платоспроможності суб'єктів господарювання України, Сотченко Ю. К., Воробйов О. П. (2018)
Ткаченко М. І. - Актуальні підходи до управління персоналом підприємства, Євась Т. В., Жукова О. А. (2018)
Трифонов Г. Ф. - Шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємства в кризових умовах, Сотченко Ю. К., Туркіна К. (2018)
Яковлев В. І. - Сутність економічної категорії управління (2018)
Metelenko N. G. - Management of financial-economic safety of the enterprise on the basis of the system-purpose and process approaches, Kovalenko O. V. (2018)
Трифонов Г. Ф. - Основні підходи до оцінювання виробничого потенціалу підприємства, Шилкіна Г. С. (2018)
Гвініашвілі Т. З. - Методичні засади оцінки готовності суб’єктів підприємництва до змін (2018)
Гуржий Т. О. - Регуляторна політика держави щодо фінансових ресурсів домогосподарств (2018)
Юдіна С. В. - Особливості венчурного фінансування, Пирогов С. О. (2018)
Жидєєва Л. І. - Проблеми обліку та контролю доходів і витрат на "соціальне забезпечення" та їх відображення у формах звітності, Андрієнко О. М. (2018)
Хрипко С. Л. - Моделювання динамічних процесів системи масового обслуговування на підприємстві (2018)
Шайтанова Є. С. - Моделювання управління інвестиційними ресурсами підприємства (2018)
Апихтін К. О. - Режим роботи та гігієнічні умови праці вчителів у сучасних загальноосвітніх навчальних закладах, Латіна Г. О. (2016)
Борщенко В. В. - Підготовка майбутніх учителів до профілактики виникнення синдрому "професійного вигорання" (2016)
Головченко О. І. - Психофізичний стан організму майбутніх педагогів як прогноз успішності професіональної діяльності на етапі підготовки, Востоцька І. Ф. (2016)
Головченко Т. І. - Фізичні засоби відновлення працездатності педагогічних працівників, Латіна Г. О. (2016)
Гулей О. В. - Виробниче освітлення: класифікація та призначення (2016)
Дяченко Ю. Л. - Професійна рефлексія у діяльності фахівця з фізичної реабілітації, Заушнікова М. Ю. (2016)
Єременко О. В. - Принципи і напрями розвитку екологічної культури (2016)
Єременко О. В. - Реформування в системі охорони праці (2016)
Завадська М. М. - Забезпечення безпеки життєдіяльності людини в умовах екстремальних ситуацій, Осипенко Є. В. (2016)
Завадська М. М. - Роль фізичного виховання у відновленні працездатності учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Латіна Г. О. (2016)
Заікіна Г. Л. - Психофізіологічна "ціна" як критерій ефективності організації навчального процесу в умовах надмірних інформаційних навантажень школярів (2016)
Заікіна Г. Л. - Принципи використання психокорекції у навчально-виховному процесі, Лобанова В. І. (2016)
Зелінська-Любченко К. О. - Роль пасивного голосоутворення в корекційно-логопедичній роботі з дітьми із моторною алалією (2016)
Калиниченко Д. О. - Здоров’язбережувальні технології як складова навчально-виховного процесу сучасної школи (2016)
Калиниченко І. О. - Гігієнічні аспекти збереження здоров’я школярів (2016)
Калиниченко О. О. - Особливості організації медичної допомоги дітям у навчальних закладах (2016)
Ластовецька Т. М. - Постановка голосу як складова здоров’язбереження педагогічних працівників, Латіна Г. О. (2016)
Латіна Г. О. - Методичний підхід щодо оптимізації вивчення навчальної дисципліни "Охорона праці в галузі" в педагогічних вищих навчальних закладах (2016)
Никифоров А. М. - Анкетування й тестування як процедури прийняття на роботу творчої молоді (2016)
Полищук Л. М. - Оптимізація працездатності фахівців на етапі професійної підготовки при міопії засобами фізичної реабілітації (2016)
Полищук Л. М. - Аналіз профілактичних заходів щодо зниження шкільного травматизму, Радаєва І. М., Устянська О. В. (2016)
Скиба О. О. - Психологічне забезпечення функціональної надійності спортсменів в екстремальних умовах (2016)
Скидан А. А. - Шейпинг-технология повышения уровня физической кондиции женщин зрелого возраста, работающих преподавателями вуза, Врублевский Е. П. (2016)
Старченко А. Ю. - Профілактика травматизму з дітьми старшого дошкільного віку під час застосування інноваційних технологій на фізкультурних заняттях, Дяченко Ю. Л. (2016)
Фоломєєва Н. А. - Методика охорони та гігієни голосу студентів-вокалістів педагогічних ВНЗ (2016)
Єгоров І. Ю. - Забезпечення відкритості результатів наукових досліджень: сучасні підходи до вирішення проблеми (2018)
Мельник Н. В. - Основні тенденції розвитку самоорганізації народу в Україні (2018)
Івановська А. М. - Проблемні питання формування Конституційного Суду України (2018)
Лепех Ю. С. - Про функції правотворчості органів публічного управління (2018)
Костяшкін І. О. - Причинно-наслідковий зв’язок між шкодою та діяльністю особи, пов’язаною із транспортним засобом, як умова виникнення зобов’язань (2018)
Вартанян А. М. - Сравнительно-правовой анализ института финансирования под уступку денежного требования (факторинга) в Республике Беларусь и Украине (2018)
Нагнибіда В. І. - Визначення здатності учасників міжнародних комерційних відносин до укладення арбітражної угоди (2018)
Бортник О. Ю. - Предмет доказування у справах про визнання права власності на безхазяйне нерухоме майно (2018)
Романюк У. В. - Правова природа та зміст договору про патронат (2018)
Бляхарський Я. С. - "Девелопмент нерухомості" та "девелоперська діяльність": зіставлення понять та їхні характерні ознаки (2018)
Рим О. М. - Право на страйк в Україні у контексті рішень Європейського суду з прав людини (2018)
Сторожук І. П. - Проблемні аспекти функціонування місцевого самоврядування в умовах фінансової незалежності (2018)
Романюк Х. І. - Кримінальна відповідальність за незаконне проведення аборту (2018)
Карнаух С. К. - Невідкладні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: питання теорії та практики (2018)
Сторожук Д. А. - Онтологія правового прогресу через призму типології праворозуміння (2018)
Мороз І. А. - Міжнародно-правові аспекти доступу цивільного населення до життєво необхідних послуг в умовах збройного конфлікту (2018)
Меляков А. В. - Практика реалізації державної етнонаціональної політики: регіональні особливості, Кулініч О. В. (2018)
Марущин Ю. В. - Інструменти бюджетної підтримки розвитку об’єднаних територіальних громад (2018)
Шевчук І. В. - Сутність категорії "економічна безпека держави" в контексті захисту національних інтересів держави (2018)
Мартьянова Р. А. - Удосконалення взаємодії органів державної міграційної служби України з органами влади щодо забезпечення державної безпеки всередині держави (2018)
Бегма В. М. - Розвиток маркетингу технологій військового призначення і подвійного використання, Врублевська О. А. (2018)
Коненко В. В. - Розробка концепції організації ефективного управління витратами житлово-комунальних підприємств України (2018)
Терещенко Т. В. - Детермінанти стратегічного управління розвитком інтелектуального капіталу регіону, Цімар Н. М. (2018)
Бондаренко Н. В. - Реалії та перспективи розвитку агрострахування в Україні, Власюк С. А. (2018)
Ткачук Н. М. - Дослідження банківської системи з позицій синергетичної методології (2018)
Кобилинська Т. В. - Застосування SWOT-аналізу для статистичної оцінки державних статистичних спостережень екологічних наслідків у сільськогосподарській галузі (2018)
Інформація про Хмельницький університет управління та права - вищий навчальний заклад комунальної форми власності (2018)
Науковий часопис "Університетські наукові записки" (2018)
Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у часопису "Університетські наукові записки” (2018)
Вихідні дані (2018)
Дун Синьшо - Определение оптимальных главных элементов судов-газовозов LNG (2016)
Рашковский А. С. - Совершенствование конструкции ремонтных плавучих доков, Щедролосев А. В., Перов В. Н. (2016)
Лебедев А. В. - Определение параметров импульсного механического воздействия на сварочную ванну для структуризации металла при автоматической дуговой наплавке, Драган А. С., Галь А. Ф., Козырко О. А. (2016)
Polishchuk V. A. - Determination of spring elements characteristics using shape memory effect during thermomechanical impact, Nikolaiev O. L., Zadorozhnaya T. P. (2016)
Богуславський Л. З. - Аналіз моделей та визначення координат вектору стану електророзрядного синтезу вуглецевих наноматеріалів, Овчиннікова Л. Є., Козирєв С. С. (2016)
Дубовий О. М. - Вплив тривісної деформації на субструктуру і твердість технічно чистого заліза після передрекристалізаційної термічної обробки, Шкурат С. І., Макруха Т. О. (2016)
Митиков Ю. А. - Газовводы топливных баков жидкостно-ракетных двигателей. Подходы к проектированию. Современная классификация, Любарский Е. Ю. (2016)
Безродний М. К. - Оптимальні характеристики грунтових теплообмінників для теплонасосних систем опалення, Притула Н. О. (2016)
Блінцов В. С. - Концепція системи захисту інформації, що циркулює на об’єктах морської інфраструктури, Майданюк П. В. (2016)
Рижков С. С. - Кількісна оцінка складності процедури отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин на етапі виконання програми апроксимації до права Європейського Союзу, Літвак С. М., Єфімов В. І. (2016)
Куприна Т. Г. - Субъекты управления межвузовским проектом (2016)
Дун Синьшо - Оптимальные главные элементы судов-газовозов LNG для различных маршрутов (2016)
Латипов Р. В. - Експериментальне дослідження водометного рушія із застосуванням принципу електрогідравлічного ефекту, Зайцев В. В. (2016)
Воленюк Л. С. - Исследование спуска судна с продольного наклонного стапеля на пневматических баллонах, Рашковский А. С. (2016)
Шостак В. П. - Суммарный расход топлива малооборотным двигателем судна с кайтом, Кисарова А. И. (2016)
Корнелюк О. Н. - Расчёт гидродинамических характеристик гребного винта при работе в свободной воде в CFD-пакете Flow Vision (2016)
Печенюк А. В. - Метод оптимальной трансформации носовой части судна в задаче снижения полного сопротивления его движению на тихой воде (2016)
Сагань В. Я. - Разработка конструкции и технологии изготовления биметаллических фланцев судовых трубопроводов забортной воды, Драган С. В. (2016)
Рамзи Камел Эл Герби - Эффективность утилизации тепла комплекса автономного энерго- и хладообеспечения в климатических условиях Ливии, Радченко А. Н. (2016)
Рами Камел Эл Герби - Оценка топливной эффективности охлаждения воздуха на входе газовых турбин для климатических условий разных регионов Ливии, Радченко Н. И. (2016)
Вычужанин В. В. - Нечеткие модели оценки рисков сложных технических систем при их мониторинге и диагностике, Шибаева Н. О. (2016)
Гарбуз С. К. - Ціннісно-орієнтоване управління зацікавленими сторонами проектів в галузі морської освіти (2016)
Надточий А. В. - Планирование управления содержанием проекта глубоководных археологических исследований (2016)
Блінцов В.С. - Особливості управління спільними проектами очищення акваторій підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій України та організаціями-розробниками засобів морської робототехніки, Грицаенко М. Г. (2016)
Завалій І. Ю. - Нанокомпозити на основі магнію для зберігання водню: досягнення та перспективи (Огляд), Березовець В. В., Денис Р. В. (2018)
Кречковська Г. В. - Діагностування технічного стану парогонів ТЕС за твердістю і тріщиностійкістю сталі, Студент О. З., Никифорчин Г. М. (2018)
Андрейків О. Є. - Розрахунок залишкового ресурсу магістральних трубопроводів з урахуванням дії середовища і деградації їх матеріалів, Долінська І. Я., Штойко І. П., Райтер О. К., Матвіїв Ю. Я. (2018)
Крижанівський Є. І. - Врахування геометрії корозійно-втомних тріщин в оцінюванні залишкового ресурсу об’єктів тривалої експлуатації, Грабовський Р. С., Витязь О. Ю. (2018)
Саврук М. П. - Періодична система близько розташованих отворів у квазіортотропній площині, Казберук А., Чорненький А. Б. (2018)
Кушнір Р. М. - Температурні напруження у функціонально-градієнтній циліндричній оболонці, Жидик У. В. (2018)
Іваницький Я. Л. - Встановлення напруженого стану стінки паливного бака ракети-носія оптико-цифровим методом, Максименко О. П., Мольков Ю. В., Клименко Д. В., Варивода Ю. Ю., Кузь О. Н. (2018)
Liu H. G. - Швидкості росту втомних тріщин у суперсплаві GH4742 на основі нікелю, Long W., Li Y. Y. (2018)
Походня І. К. - Вплив карбідів титану на формування мікроструктури та підвищення механічних характеристик металу зварних швів, Головко В. В., Степанюк С. М., Єрмоленко Д. Ю. (2018)
Стухляк Д. П. - Моделювання зносотривкості епоксикомпозитів за зміною механічних характеристик, Добротвор І. Г., Скороход О. З., Маруха В. І., Митник М. М., Голотенко О. С. (2018)
Шляхетка Х. С. - Оксидування спеченого титану ВТ1-0, Погрелюк І. М., Лук’яненко О. Г. (2018)
Nasiłowska B. - Мікрофрактографія поверхонь, отриманих розтягом зразків зварних з’єднань аустенітної та феритної сталей, Bogdanowicz Z., Flądro J., Noga M., Pastuszka P., Sierakowski B., Zegar K. (2018)
Балицький О. І. - Вплив змащувально-охолоджувальної рідини на формування продуктів різання сталі 38ХН3МФА, Колесніков В. О., Гаврилюк М. Р. (2018)
Capelle J. - Специфічна корозійна поведінка нержавної сталі 316L у мінеральній воді, Dmytrakh I., Schwab F., Pluvinage G. (2018)
Копей Б. В. - Втомна міцність гібридних насосних штанг, Стефанишин А. Б., Венгринюк Т. П. (2018)
Немчук О. О. - Вплив експлуатаційного навантаження на корозійну тривкість сталі морського портального крана (2018)
Ghazvinloo H. R. - Microstructure of weld metal in ck45 carbon steel, Honarbakhsh-Raouf A. (2018)
Джала Р. М. - Моделювання взаємозв’язків механоелектро¬хімічних параметрів поверхні металу, Юзевич Л. В. (2018)
Ясній П. В. - Європейська конференція з руйнування (ECF-22), Никифорчин Г. М. (2018)
Василь Іванович Похмурський (до 85-річчя від дня народження) (2018)
Ткач В. П. - Використання лісорослинного потенціалу лісами України, Кобець О. В., Румянцев М. Г. (2018)
Бондар О. Б. - Лісистість та лісівничо-таксаційні особливості насаджень водозборів річок Лівобережного Лісостепу (2018)
Діденко М. М. - Стан природного поновлення дуба звичайного під наметом лісу в Лівобережному Лісостепу, Поляков О. К. (2018)
Румянцев М. Г. - Особливості попереднього відновлення господарсько цінних порід під наметом природних дубових лісостанів в умовах свіжої та вологої кленово-липової судіброви Лісостепу Сумщини, Лук’янець В. А., Самодай В. П., Ігнатенко В. А., Сотнікова А. В., Трофименко М. Є. (2018)
Слиш О. А. - Нормативи для визначення запасу і розмірно-якісної структури стиглих і перестійних порослевих дубових деревостанів, Пастернак В. П. (2018)
Ткач В. П. - Шляхи переформування порослевих дубових деревостанів Лівобережного Лісостепу, виключених з режиму головного користування, Лук’янець В. А., Тарнопільська О. М., Румянцев М. Г. (2018)
Дишко В. А. - Комплексне оцінювання кандидатів у синтетичні сорти-популяції в сортовипробних культурах сосни звичайної в ДП "Гутянське лісове господарство", Торосова Л. О. (2018)
Колчанова О. В. - Особливості росту й розвитку ліщини деревоподібної (Corylus colurna L.) у насадженнях зеленої зони ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, Лось С. А., Ситнік І. Й. (2018)
Плотнікова О. М. - Комплексне оцінювання перспективності псевдотсуги Мензіса (Pseudotsuga Menziesii (Mirb.) Franco) в умовах Лісостепу України (2018)
Висоцька Н. Ю. - Вплив рекреації на стан і структуру полезахисних лісових смуг, Сидоренко С. В., Сидоренко С. Г. (2018)
Бондарук М. А. - Фітоіндикація едафічних режимів екотопів лісових екосистем Лівобережно-Дніпровського лісостепового округу України, Целіщев О. Г. (2018)
Ворон В. П. - Вплив теплового випромінювання на лісові ґрунти, Борисенко В. Г., Барабаш І. О., Мунтян В. К., Ткач О. М., Сидоренко С. Г., Мельник Є. Є. (2018)
Ворон В. П. - Структура підстилки як показник потенційного пожежного ризику в соснових лісах Полісся, Сидоренко С. Г., Ткач О. М. (2018)
Гуржій Р. В. - Запаси наземних лісових горючих матеріалів у лісах Київського Полісся, Яворовський П. П. (2018)
Мельник Є. Є. - Прогнозування пожежної небезпеки за умовами погоди в лісах зеленої зони міста Харків (2018)
Ситник С. А. - Фітомаса компонентів стовбурів Robinia pseudoacacia L. у штучних деревостанах Північного Степу України (2018)
Andreieva O. Y. - Spread of Scots pine stands decline in Korostyshiv Forest Enterprise, Goychuk A. F. (2018)
Meshkova V. L. - Prediction for bark beetles caused desiccation of pine stands, Borysenko O. I. (2018)
Правила для авторів (2018)
Довідка рецензента (2018)
Андреєва Т. Т. - Питання екології людини в творчості Г. С. Сковороди в історичному контексті (2016)
Андрющенко Т. К. - Психолого-педагогічні аспекти формування у дошкільників життєвих навичок, що сприяють збереженню фізичного здоров’я (2016)
Буц М. А. - Умови виникнення, профілактика та лікування серцево-судинних хвороб дітей та підлітків (2016)
Вареник О. М. - Здоров’язберігаючі технології сфери фізичної культури і спорту в контексті розвитку "зеленої економіки" (2016)
Варивода К. С. - Інформаційно-психологічна безпека підлітків в умовах сучасних соціокультурних змін в Україні (2016)
Видолоб Н. О. - Проблема самооцінки особистості у контексті гуманістичної психології (2016)
Вінс В. А. - Психологічний супровід свідомого вибору професії сучасних підлітків (2016)
Вінс В. А. - Соціально-психологічні особливості розвитку мотивації досягнень у дітей молодшого шкільного віку, Стариченко О. А. (2016)
Воловик Л. М. - Безпека життєдіяльності населення в умовах глобалізації, Ковальська К. В., Бондаренко Р. І. (2016)
Гамалія В. М. - Екологія міста: історична ретроспектива та майбутній тренд, Руда С. П., Гамалія К. М. (2016)
Глуха В. В. - Державноуправлінські аспекти застосування екологічних знань в європейському освітньому просторі (2016)
Годун Н. І. - Раціональне харчування сучасних підлітків як здоров’язберігаючий фактор (2016)
Гозак С. В. - Залежність розумової працездатності учнів середнього шкільного віку від організації режиму дня, Єлізарова О. Т., Шумак О. В., Філоненко О. О. (2016)
Горденко С. І. - Основні принципи та методи забезпечення безпеки життєдіяльності людей (2016)
Джуран В. М. - Історія виникнення і становлення екології як науки. Роль наукових програм у розвитку екології (2016)
Ковальська К. В. - Обґрунтування концепції розвитку теоретичних знань для перепідготовки учителів з екології в рамках проекту "Ecological education for Belarus, Russia, and Ukraine" – Еco-BRU, Дзюбенко О. В., Чернов Б. О. (2016)
Єрічева Т. Ю. - Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін до роботи в умовах потенційних небезпек (2016)
Каменська І. С. - Особливості організації розумової діяльності студентів вищих навчальних закладів та передумови її ефективності, Бокшиц О. М. (2016)
Карпенко А. П. - Формування вокально-виконавської майстерності шляхом подолання недоліків вокалістів-початківців (2016)
Кашпур Ю. М. - Психологічний зміст та сутність поняття "вірність" (2016)
Кебкало Т. Г. - Безпека системи "людина – середовище проживання" (2016)
Козубенко Ю. Л. - Сучасні реалії забруднення атмосфери в Україні та світі (2016)
Коцур Н. І. - Екологічні ризики і здоров’я людини: сучасні проблеми та шляхи розв’язання (2016)
Красножон Н. Г. - Правові основи безпеки життєдіяльності в контексті суспільно-політичного життя України (1991-2016 роки) (2016)
Коцур Н. І. - Оцінка психічного здоров’я школярів за психологічними та медичними критеріями, Куріленко С. В. (2016)
Левінець Н. В. - Забезпечення ефективності загартування в ДНЗ як основи залучення дітей до здорового способу життя (2016)
Лила М. М. - Є. О. Мілєрян – родоначальник професійної психологічної діагностики (2016)
Литвин А. Ф. - Визначення готовності майбутніх учителів технологій до використання здоров’язбережувальних технологій у процесі професійної підготовки (2016)
Lokhvytska L. V. - Psychological bases of formation "Self"-moral and safe behavior in the preschool age (2016)
Миздренко О. М. - Збереження індивідуального здоров’я підлітків шляхом формування навичок здорового способу життя (2016)
Онищенко Н. П. - Здоров’язбережувальні технології у системі підготовки майбутніх учителів до інноваційної діяльності, Лиховид О. Р. (2016)
Палієнко О. А. - Вплив еколого-економічних факторів на стан здоров'я населення України (2016)
Панасенко Т. В. - Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх вчителів початкової школи у ВНЗ І-ІІ р. а. (2016)
Підборський Ю. Г. - Проблеми формування здорового способу життя в сучасній загальноосвітній школі, Підборський Р. Г. (2016)
Розсоха А. П. - Формування екологічної культури у майбутніх учителів географії (2016)
Рубан А. О. - Вплив політичних міфів на свідомість та морально-психологічне здоров’я людини (2016)
Сиротюк О. А. - Педагогічні умови формування культури безпечної поведінки у майбутніх учителів технологій (2016)
Стасенко О. А. - Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у загальноосвітніх навчальних закладах: шляхи та перспективи (2016)
Товкун Л. П. - Фізична підготовленість студентів до занять фізичними вправами: сучасний стан проблеми (2016)
Федосєєва І. В. - Вікові особливості суїцидальної поведінки підлітків (2016)
Хаметова Л. М. - Вплив маніпуляції на психічне здоров’я особистості (2016)
Шапран Ю. П. - Використання здоров’язбережувальних освітніх технологій у системі професійної підготовки майбутніх учителів, Шапран О. І. (2016)
Зоріна О. І. - Застосування концепції позиціонування бренда ПАТ "Укрзалізниця" з метою підвищення конкурентоспроможності пасажирських перевезень, Нескуба Т. В. (2018)
Ильченко С. В. - Разработка метода определения равновесного решения олигополии на рынке стивидорных услуг в условиях случайного колебания грузопотоков, Крук Ю. Ю., Постан М. Я. (2018)
Шандова Н. В. - Ресурсне забезпечення оздоровчого туризму, Билим О. С. (2018)
Суска А. А. - Особливості поведінкової моделі суб’єктів ринку соціально-екологічних послуг лісу (2018)
Ярмак О. В. - Довіра у системі відносин обміну інтелектуальними послугами на підприємстві, Єчина Л. В. (2018)
Рябченко К. М. - Продовольчий ринок у зв’язку з новими глобальними тенденціями (2018)
Ільченко Н. Б. - Глобальні тренди розвитку роздрібної торгівлі, Гарбарук І. М. (2018)
Кудлаєва Н. В. - Переоцінка вартості основних засобів як складова підвищення ефективності реалізації інвестиційних стратегій підприємств, Попова В. Д. (2018)
Насонов М. І. - Формування стратегії розвитку підприємства на основі матричного підходу (2018)
Парій О. М. - Інтелектуальний капітал в системі ринкових відносин (2018)
Семенцова О. В. - Застосування SWOT-аналізу в системі управління конкурентоспроможністю залізниць на ринку послуг з перевезень пасажирів, Крихтіна Ю. О. (2018)
Черноіванова Г. С. - Інформаційне забезпечення в системі управління інноваційною складовою підприємств (2018)
Панасюк В. М. - Роль соціальної інфраструктури та її основних елементів у розвитку регіону, Білоус С. П., Горник В. Г. (2018)
Лемещенко Н. М. - Аналіз екологічного стану сільськогосподарських підприємств Черкаської області (2018)
Плетос С. В. - Сучасний стан використання земельних ресурсів та інвестиційна привабливість земель Одеської міської агломерації (2018)
Поплавська О. М. - Договірне регулювання соціально-трудових відносин: проблеми, побудова нової моделі в умовах розвитку цифрової економіки (2018)
Чакалова К. О. - Прогнозування чисельності зайнятого населення в Україні (2018)
Лисяк Л. В. - Удосконалення податкової системи України з урахуванням досвіду зарубіжних країн, Гуменюк М. О., Філімонова Д. А. (2018)
Мельничук Н. Ю. - Методологічні засади бюджетної класифікації видатків (2018)
Петрушка О. В. - Корпоративне пенсійне страхування як елемент ефективного функціонування пенсійної системи України, Шулюк Б. С. (2018)
Рибакова Т. О. - Система фінансового регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2018)
Тустановський Ю. Г. - Тенденції розвитку кредитних спілок в Україні (2018)
Кравченко О. В. - Електронний документообіг в системі управління підприємством, Ткаченко А. А. (2018)
Ніколаєва О. Г. - Прогнозування видобутку нафти і газу за допомогою нейромережевого моделювання і трендових моделей (2018)
Галаган В. І. - Потреби криміналістичного забезпечення дотримання прав і свобод людини під час проведення процесуальних дій, Удовенко Ж. В. (2017)
Одерій О. В. - Практика застосування статті 615 кримінального процесуального кодексу України (теоретико-прикладний аспект), Клечановський І. С., Клечановська Ю. І. (2017)
Пиріг І. В. - Сутність судової експертології та її місце в системі наук (2017)
Чорноус Ю. М. - Напрями, рівні та форми міжнародного співробітництва у сфері судово-експертної діяльності, Лопата О. А. (2017)
Клименко Н. І. - Інформаційне забезпечення судово-експертної діяльності і її правове регулювання, Гладчук І. М. (2017)
Щербаковський М. Г. - Консультаційна функція спеціаліста у кримінальному провадженні (2017)
Рувін О. Г. - Стандартизація техніко-криміналістичного та судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні: праксеологічний аспект, Полтавський А. О. (2017)
Лук’янчиков Є. Д. - Отримання зразків для експертизи за чинним КПК України, Лук’янчиков Б. Є. (2017)
Голікова Т. Д. - До питання щодо виду, структури та змісту задокументованої інформації систем управління якістю в установах, що здійснюють судово-експертне забезпечення правосуддя, Полтавська Я. Р. (2017)
Гуменський О. А. - Особливості встановлення придатності до застосування за призначенням об’єктів, які є результатом інженерно-технічної діяльності людини, під час експертного експерименту (2017)
Щербина О. В. - До питання допустимості доказів, що надаються для проведення судових експертиз (2017)
Баулін О. В - Використання можливостей експертизи сторонами кримінального провадження під час доказування на стадії досудового розслідування, Шевчук В. М. (2017)
Біленчук П. Д. - Концептуальні основи міжнародної та регіональної юрисдикції інформаційного права з протидії кіберзлочинам, Борисова Л. В., Колонюк В. П. (2017)
Мазур О. С. - Міжнародні стандарти та досвід запобігання, протидії і боротьби з тероризмом, Лук’яненко Д. О. (2017)
Мезенцева І. Є. - Тактика і методика розслідування корупційних злочинів (2017)
Яковлєв О. В. - Аналіз досвіду використання криміналістичної техніки при огляді місця події у разі виявлення саморобного вибухового пристрою, Парфило О. А. (2017)
Коваленко А. В. - Тактика огляду місця події під час розслідування посягань на життя та здоров’я журналістів (2017)
Жеребко О. І. - Методика розслідування крадіжок (2017)
Жеребко О. І. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів, Синенко Ю. В. (2017)
Приходько Ю. П. - Сучасні технічні можливості щодо забезпечення розслідування кримінальних вибухів, Луценко С. Г. (2017)
Піддубний Д. Р. - Поняття та структура криміналістичної характеристики побутового шахрайства (2017)
Когутич І. І. - Графологічний аналіз у криміналістиці та його перспективи (2017)
Будко Т. В. - Поняття пропаганди: юридичний та лінгвістичний аспекти (2017)
Кофанов А. В. - Деякі дискусійні аспекти дослідження сучасних зразків атипової вогнепальної зброї (2017)
Полтавський А. О. - Збирання та використання дактилоскопічної інформації у розслідуванні злочинів: актуальні питання ХХІ століття (2017)
Кофанова О. С. - Сучасні можливості та новітні розробки в сфері виявлення слідів дактилоскопічного походження (2017)
Посільський О. О. - Можливості дослідження документів з ознаками штучного зістарювання, Родюкова О. С., Шовкова Г. В. (2017)
Чередніченко Д. К. - Перспективи розвитку системи перевірки паспортних та інших документів у державній прикордонній службі України (2017)
Науменко С. М. - Особливості дослідження бланків для нотаріальних документів (2017)
Білоус І. В. - Загальні відомості про сучасні вимоги до безпеки документів, що посвідчують особу та реалізація їх в Україні (2017)
Якименко Р. В. - Проблеми сукупної оцінки виявлених ознак відкривання та перенавішування пломб якірного типу (2017)
Бондар В. С. - Інформаційно-аналітичне забезпечення проведення судово-балістичних експертиз (2017)
Любарський К. А. - Можливість оцінки величини швидкості транспортного засобу при наїзді на пішохода, Борщевський П. Г. (2017)
Шмерего О. Б. - Особливості проведення судових електротехнічних експертиз приладів обліку спожитої електричної енергії (2017)
Джус О. В. - Дослідження формування поїздів при виконанні судових залізнично-транспортних експертиз (2017)
Ковальчук О. Б. - Об’єкти залізнично-транспортної експертизи як джерело отримання доказів (висновку експерта) (2017)
Батіг А. В. - Дослідження технічного стану бокових рам візків вагонів у випадку їх зламу при проведенні судових залізнично-транспортних експертиз (2017)
Батіг А. В. - Дослідження критеріїв безпеки руху при настанні залізнично-транспортних пригод у судовій залізнично-транспортній експертизі, Кузишин А. Я. (2017)
Кузишин А. Я. - Дослідження сходу вагонів у судовій залізнично-транспортній експертизі, Джус О. В. (2017)
Хахановський В. Г. - Можливості і перспективи використання інформаційних технологій в експертній практиці (2017)
Куцо Г. В. - Дослідження телекомунікаційного обладнання термінації VoIP трафіку (рефайлінгу), побудованого на базі модемів HUAWEI, Юлов С. О. (2017)
Пасько Р. М. - Проведення досліджень з розподілу та порядку користування нерухомим майном, Арабулі Н. М. (2017)
Пасько Р. М. - Визначення вартості нерухомого майна в умовах нестабільного ринку. Ретроспективна оцінка, Арабулі Н. М. (2017)
Шишов М. А. - Використання безпілотних летальних апаратів при виконанні земельно-технічних видів експертиз та експертиз з питань землеустрою, Дощечкін О. І. (2017)
Неізвестний С. В. - Особливості проведення судових будівельно-технічних експертиз при визначенні обсягів та вартості робіт по влаштуванню дорожнього одягу на автомобільних дорогах (2017)
Переймивовк Т. А. - Особливості проведення досліджень з обґрунтування складу витрат, пов’язаних із здійсненням операцій з побутовими відходами (2017)
Переймивовк Т. А. - Особливості проведення досліджень по підтвердженню економічно обґрунтованих тарифів в сфері теплопостачання, Жолобецька М. Б. (2017)
Гриненко І. М. - Алгоритм проведення економічних досліджень контрольованих операцій, Гриненко Ю. І. (2017)
Юхименко А. В. - Критерії для обрання базових алгоритмів визначення ринкової вартості аварійно пошкоджених автомобілів, Бондар В. М. (2017)
Кисиль Н. В. - Роль экспертизы в процессе доказывания нарушений прав интеллектуальной собственности: в контексте судебной реформы (2017)
Голова І. Г. - Визначення вартості майнових прав на торговельну марку (2017)
Ірхін Ю. Б. - Психологічні маркери довірчості як ознаки шахрайських дій при проведенні судових психологічних експертиз у справах про визнання угод недійсними (2017)
Журавльова М. О. - Методичні засади дослідження моральної шкоди (2017)
Арефіна Н. М. - Особливості врахування думки дитини у справах щодо спірних питань виховання та визначення місця її проживання (2017)
Ходченко І. Л. - Теоретичні аспекти судової мистецтвознавчої експертизи (2017)
Козлов О. В. - Розробка методики "Комплексне дослідження ракетно-артилерійського озброєння" (2017)
Іщенко А. В. - Криміналістичні наукові школи (на прикладі національної академії внутрішніх справ), Ляшенко Д. А. (2017)
Свобода Є. Ю. - Сучасний стан наукової розробленості питань судового почеркознавства в Україні (ХХ-ХХІ століття), Антонюк П. Є. (2017)
Чисников В. Н. - Доктор фотографии и фототехники В. Л. Русецкий — выдающийся специалист в области исследования документов и ценных бумаг (2017)
Біленчук П. Д. - Автор першого україномовного підручника "Криміналістика" доктор права – С. П. Гик (до 105-річчя з дня народження), Колонюк В. П., Чисніков В. М. (2017)
Юсупов В. В. - Розвиток криміналістичних установ в Україні у другій половині ХХ століття (2017)
Вимоги до тематики, структури та оформлення статей, які надаються до публікації у збірнику "Криміналістика і судова експертиза" (2017)
Filas V. - European tradition of the perception of the Northern Black sea coast and its inhabitants in antiquity and the middle ages (2018)
Kizlova A. - Accompanimentin of the visitors in the Caves of Kyiv Dormition caves lavra (late 18th – early 20th cent.) (2018)
Gonchar O. - From literature to history, from history to literature (Mykola Kostomarov and Dokiya Gumenna) (2018)
Mamoyan S. - Monetary reform of the russian empire in the historography of the second half of the nineteenth– the beginning of the twentieth century (2018)
Yanyshyn B. - Organization and activity of the Ukrainian literature, science and crafts society in Lviv (2018)
Mashtalir V. - Preconditions of origin at the beginning of the XX century museums of military units and ukrainian component in the regimental museums of the Russian empire army (2018)
Halushchak M. - Distribution of authorities between the State Secretariat of Military affairs of the Western Ukrainian People's Republic and the Initial team of the Galician army (2018)
Vasylenko V. - Picked up by the elements: a view on the peasant insurgent movement for the resumption of unr through arhival-criminal cases on its ordinary participants (2018)
Komarnytskyi Y. - The restoration and activity of the Prosvita society's reading rooms in Drohobych land in the interwar period (2018)
Haliv M. - Public-political views of greek-catholic priests of Drohobych county in mid 1920s (according to the materials of the polish police), Ohar A. (2018)
Medvid' O. - Dmytro Paliiv's scientifical memoir publications (2018)
Ilnytskyi V. - Operative-tactical devices of the insurgents of Military district – 4 "Hoverlia" (1944 – 1949), Kantor N. (2018)
Popp R. - Ideological-propaganda policy of the soviet system in the Western regions of Ukraine in 1944 – 1953 (according to the materials of Drohobych region) (2018)
Ilnytskyi V. - The unknown documents to the history of the elections into the supreme council of the USSR (on february 10th, 1946) (2018)
Antoniuk Y. - "Dalekivtsi" after "Dalekyi" (1948 – 1949) (2018)
Stepanchuk Y. - The personality of Bohdan Khmelnytsky in the scientific discussion of the modern russian historians (2018)
Prysyazhnyuk Y. - Prospects of peasant studies as areas of researchof modern ukrainian historiography (2018)
Pydoprihora I. - Contemporary historiographic of information-propaganda maintenance in the naval forces of the armed forces of Ukraine (2018)
Nakonechnyj V. - At the begginings of academic lemko studies: the "Lemkivshchyna" phenomenon (2018)
Титул, зміст (2015)
Савченко О. - Формування у молодших школярів умінь самоконтролю і самооцінки (2015)
Конькова Т. - Використання діагностичних методик педагогами початкової школи, Гречка Н. (2015)
Базарницька І. - Тестова перевірка знань з української мови у 2 класі, Сапун Г. (2015)
Зінченко Н. - Дієслово як частина мови (3 клас), Коваленко Н. (2015)
Явтухова Н. - Письменники рідного краю (2015)
Листопад Н. - Орієнтовні тексти підсумкових робіт з математики для визначення рівня навчальних досягнень учнів за курс початкової школи (2015)
Логачевська С. - Тестові завдання. з математики для 2 класу, Логачевська Т. (2015)
Ламза Д. - Активний і пасивний відпочинок (2015)
Собковська О. - Славний ювілей, Захарко О. (2015)
Вантух В. - Правдивий учитель народу, Славич Л. (2015)
Рондяк Л. - Проблемне навчання на заняттях з педагогіки у ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації: методичний аспект (2015)
Рондяк Л. - Розвиток літературної творчості молодших школярів на уроках літературного читання (2015)
Собковська О. - Підготовка стеднтів педагогічного коледжу до формування математичної компетентності в учнів початкової школи, Захарко О. (2015)
Мацковська Т. - Підготовка майбутнього вчителя до впровадження екологічного виховання молодших школярів (2015)
Якуніна Т. - Мелодія синього неба (2015)
Кравчук О. - Пізнаємо себе і світ навколо нас (2015)
Конопельнюк Л. - Урок мужності (2 клас) (2015)
Зеленська О. - Найдорожча в світі мама, Грицаненко С., Мироненко Л. (2015)
Сизоненко Н. - Випускна лінійка для учнів 4 класу (2015)
Зінченко Н. - З весною Вас, любі мами і бабусі! (2015)
Базарницька І. - Весняна круговерть, Співак Б. (2015)
Голікова О. М. - Музей історії ХНАУ імені В. В. Докучаєва як об’єкт краєзнавчо-туристичної діяльності, Павлова Т. Г., Кравцов А. І., Красовська О. Ю. (2018)
Пасемко Г. П. - Еволюційна парадигма сучасної економічної теорії: інтелектуальний аспект, Бєсєдіна Г. Є., Чаговець О. В. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського