Безверхий К. В. - Порівняння елементів структури інтегрованої звітності та звіту про управління (2019)
Ольшанська М. В. - Удосконалення визначення поняття "товар" в обліковому аспекті для торгових підприємств, Фаль Ю. Я. (2019)
Dorosh N. I. - Organization and standardization of sustainability reporting, Horobets I. V. (2019)
Селіщев С. В. - Використання роботи внутрішніх аудиторів при оцінці здатності суб'єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі (2019)
Булах Т. М. - Аналіз стану та тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС, Іващенко О. А., Плахотнікова Л. О. (2019)
Єршова О. Л. - Кіберфізичні системи як основа смарт-економіки, Одноволик В. І., Бажан Л. І. (2019)
Мотузка О. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку інвестиційного та військово-технічного співробітництва України з Азербайджанською Республікою, Гринчак Н. А., Тарасенко А. Г. (2019)
Гальченко М. С. - Самоорганізація VS творчість: принципи осмислення (2019)
Сакун А. В. - Елітне знання в контексті освітнього процесу (2019)
Жукова Г. В. - Сучасні наративи явища позаакдемічної освіти (2019)
Губська А. В. - Ретроспективний аналіз поняття та явища "віртуальний освітній простір" в контексті реалізації міжнародної освітньої діяльності (2019)
Яшанов С. М. - Наукові засади застосування комп'ютерного моделювання у фаховій підготовці учителів технологій, Дзус С. Б. (2019)
Гавриленко Т. Л. - Організаційні трансформації системи початкової освіти в перше десятиліття державної незалежності України (1991-2001) (2019)
Морін О. Л. - Трудове виховання молодших школярів у закладах загальної середньої освіти (2019)
Кулик А. Я. - Реєстрація та оброблювання сигналу екг з використанням алгоритму адаптації, Мотигін В. В., Дідич В. М. (2018)
Коваль Л. Г. - Влияние качества электроэнергии на работу диагностического медицинского оборудования, Кривоносов В. Е., Бачинский М. В., Балалаева Е. Ю., Барановский Д. Н. (2018)
Азаров О. Д. - Метод координатного покриття картографічних регіонів на основі пилкоподібної двонаправленої розгортки, Черняк О. І., Залізецький В. В. (2018)
Лісовенко А. І - Метод підтримки функції "запитання-відповідь", Бісікало О. В. (2018)
Осауленко В. М. - Модель інтелектуального агента в одномірному дискретному світі (2018)
Приходько Н. В. - Нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру програмного забезпечення інформаційних систем на базі VB, Приходько С. Б. (2018)
Савчук Т. О. - Удосконалений метод виявлення ключових слів у web-тексті, Горобець Ю. В. (2018)
Квєтний Р. Н. - Апаратна реалізація та експериментальні дослідження max-log-map турбо-декодера, Кривогубченко С. Г., Іванов Ю. Ю. (2018)
Барабан М. В. - Моделювання системи доставки об'єктів безпілотними авіаційними засобами, Бевз О. М., Кулик Я. А. (2018)
Науменко С. О. - Перспективи зовнішнього незалежного оцінювання на рівні базової середньої освіти в Україні у векторах європейського досвіду (2019)
Бялик О. В. - Система підвищення кваліфікації вчителів зі статевого виховання учнів: европейский досвід (2019)
Pushkaryova T. O. - Modern approaches to the online teaching (2019)
Редько В. Г. - Засоби забезпечення системи комунікативних дій компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи:теоретико-методичний аспект (2019)
Пасічник О. C. - Дидактичне обґрунтування емоційно-ціннісного компонента змісту навчання іноземних мов, Пасічник О. О. (2019)
Voitko O. V. - Learning foreign languages using social networks (2019)
Polonska T. K. - Innovation in the Ukrainian primary school: student learning outcomes requirements for foreign language according to competency-based approach (2019)
Онопрієнко О. В. - Технологія конструювання інструментарію формувального оцінювання навчальних досягнень учнів першого та другого класів (2019)
Пометун О. І. - Оцінювання учнів з громадянської освіти в контексті компетентнісного підходу, Ремех Т. О. (2019)
Шевлякова-Борзенко И. Л. - Оценка качества образовательного процесса общего среднего образования Республики Беларусь: критериальная основа (2019)
Nazarenko T. G. - Methodological principles of the functioning of economic education in the school of Ukraine (2019)
Довбенко С. Ю. - Особливості впровадження педагогіки партнерства в карпатському освітньому просторі, Прокопів Л. М. (2019)
Мосейчук Ю. Ю. - Моніторинг стану сформованості культури здоров'я майбутніх учителів фізичної культури: критерії та результативні показники (2019)
Савчук О. П. - Професійна підготовка майбутніх учителів дизайну в контексті сучасної освіти (2019)
Геращенко В. В. - Юридична деонтологія та професійна етика як складники професійної підготовки викладачів правознавства (2019)
Чумак М. Є. - Педагогічна майстерність – продуцент розвитку точних наук в умовах вітчизняної вищої школи (ХVІІІ – перша пол. ХІХ ст.) (2019)
Сергєєва Л. М. - Долаємо бар'єри разом! (2019)
Бондаренко Є. В. - Раціональність функцій росту ініціальних автоматів Мілі, Скочко В. М. (2019)
Касіренко Т. М. - Простори Хермандера на многовидах та їх застосування до еліптичних крайових задач, Мурач О. О., Чепурухіна І. С. (2019)
Gutlyanskii V. Ya. - On boundary value problems in domains without (A)-condition, Ryazanov V. I., Yakubov E., Yefimushkin A. S. (2019)
Kurdachenko L. A. - A generalization of the malnormal subgroups, Semko N. N., Subbotin I. Ya. (2019)
Мейш В. Ф. - До постановки динамічних задач теорії дискретно поздовжньо підкріплених конічних оболонок в неортогональній системі координат, Мейш Ю. А., Бєлов Є. Д. (2019)
Поляков В. Л. - Расчет обезжелезивания подземных вод на скором фильтре, Мартынов С. Ю. (2019)
Селіванов М. Ф. - Крайова тріщина із зоною зчеплення (2019)
Олійник О. В. - Фізична кінетика самоорганізації дисипативних модульованих структур у розподілі взаємодійних вакансій у неперервно опромінюваних ОЦК-кристалах, Татаренко В. А. (2019)
Бартащук О. В. - Еволюція напружено-деформованого стану земної кори Дніпровсько-Донецького палеорифту у фанерозої (2019)
Гуров Е. П. - Хромферид в ударнорасплавленных породах кратера Эльгыгытгын на Чукотке (Россия), Пермяков В. В. (2019)
Калініченко К. В. - Трансформація мінералів гелеподібного мулового осаду після біологічного очищення муніципальних стічних вод за умов біоекстракції важких металів, Ніковська Г. М., Косоруков П. О. (2019)
Гулевский А. К. - Влияние низкомолекулярной фракции (до 10 кДа) на структурно-функциональные свойства эритроцитов после гипотермического хранения, Жаркова Е. Е. (2019)
Карпець Ю. В. - Роль активних форм кисню та азоту в індукуванні теплостійкості проростків пшениці екзогенним сірководнем, Колупаєв Ю. Є., Ястреб Т. О., Горєлова О. І., Шкляревський М. А., Дмитрієв О. П. (2019)
Балюк С. А. - Наукові засади сталого управління ґрунтовими ресурсами України, Мірошниченко М. М., Медведєв В. В. (2018)
Камінський В. Ф. - Науково-методичні аспекти використання еродованих земель в агроландшафтах зони Лісостепу, Коломієць Л. П., Шевченко І. П. (2018)
Волкогон В. В. - Сільськогосподарська мікробіологія в Украї­ні: здобутки, проблеми, перспективи (2018)
Вожегова Р. А. - Зрошуване землеробство — гарант продовольчої безпеки України в умовах змін клімату, Коковіхін С. В. (2018)
Польовий В. М. - Ефективність інтенсифікації технології вирощування пшениці озимої в Західному Лісостепу, Лукащук Л. Я., Гук Л. І. (2018)
Вінюков О. О. - Вплив біопрепаратів на продуктивність пшениці озимої на різних фонах живлення в умовах Донецької обл., Бондарева О. Б., Коробова О. М., Чугрій Г. А. (2018)
Оліфірович В. О. - Вплив удобрення на продуктивність бобово-злакової травосумішки, Осадчук В. Д., Осадчук Д. В., Маковійчук С. Д. (2018)
Петриченко В. Ф. - Становлення та розвиток кормовиробництва в Україні, Корнійчук О. В., Задорожна І. С. (2018)
Власов В. В. - Взаємовплив біотичних та абіотичних факторів і поліфенольного складу сортів винограду, Левицький А. П., Мулюкіна Н. А., Грицук А. І., Ходаков І. В., Ковальова І. А., Герецький Р. В. (2018)
Гладій М. В. - Науково-практичні аспекти селекції і збереження генофонду молочної худоби, Полупан Ю. П., Костенко О. І., Ковтун С. І., Кузебний С. В., Копилов К. В., Вишневський Л. В., Щербак О. В., Рєзникова Н. Л. (2018)
Влізло В. В. - Біологічна дія функціо­нальних наноматеріалів у різних видів тварин, Федорук Р. С., Іскра Р. Я. (2018)
Стегній Б. Т. - Сучасна епізоотична ситуація щодо грипу птиці у світі та Україні (розробка вітчизняних засобів моніторингу, діагностики), Музика Д. В., Піщанський О. В. (2018)
Гладій М. В. - Очищення повітря на свинокомплексах, Волощук В. М., Смислов С. Ю., Засуха Л. В. (2018)
Вдовиченко Ю. В. - Пріоритети та наукові здобутки в галузі тваринництва півдня України, Іовенко В. М., Жарук Л. В., Жарук П. Г., Яковчук В. С., Дудок А. Р., Дудка О. І., Фурса Н. М. (2018)
Ничик С. А. - Аналіз сучасного поширення класичної чуми свиней у світі, Мандигра С. С., Муштук І. Ю., Айшпур О. Є., Ситюк М. П. (2018)
Рибалка О. І. - Нові напрями в селекції зернових культур на якість зерна, Поліщук С. С, Моргун Б. В. (2018)
Кондратенко С. І. - Оцінка дії мутагенних чинників на формування якісних ознак у мутантного покоління салату посівного листкового (Lactuca sativa var., Шабетя О. М., Могильна О. М., Ткалич Ю. В. (2018)
Кабанець В. М. - Селекція гречки сортів різного морфотипу та їх поширення в Україні, Страхоліс І. М., Кліценко А. В. (2018)
Адамчук В. В. - Результати створення технічних засобів для вирощування сільськогосподарських культур за ресурсоощадними технологіями, Грицишин М. І., Насонов В. А., Ратушний В. В. (2018)
Крутякова В. І. - Біологічний метод захисту сільськогосподарських культур: перспективи для України, Гулич О. І., Пилипенко Л. А. (2018)
Калетнік Г. М. - Диверсифікація розвитку виробництва біопалив — основа забезпечення продовольчої, енергетичної, економічної та екологічної безпеки України (2018)
Ромащенко М. І. - Водна безпека — запорука сталого розвитку України, Яцюк М. В., Шевчук С. А., Шевченко А. М., Даниленко Ю. Ю., Матяш Т. В., Сидоренко О. О. (2018)
Сичевський М. П. - Сучасний стан та перспективи наукового забезпечення харчової індустрії України, Хомічак Л. М., Романчук І. О. (2018)
Бєлінська А. П. - Розробка на основі олій та насіння олійних культур продуктів для харчування спортсменів, Матвєєва Т. В., Папченко В. Ю., Бочкарев С. В. (2018)
Удод О. А. - Лабораторне дослідження міцнісних характеристик армованого скловолокном фото композиційного матеріалу, Помпій О. О. (2019)
Хомик М. І. - Гендерні особливості спектра хромосомних аберацій у лімфоцитах периферичної крові здорових осіб і пацієнтів хворих на генералізований пародонтит, Ковальчук Л. Є., Мельничук Г. М. (2019)
Удод О. А. - Стан фотокомпозиційних відновлень зубів у різних умовах світлової полімеризації адгезивної системи, Борисенко О. М. (2019)
Ткаченко П. І. - Нейробластома щелепно-лицевої локалізації в новонародженої дитини, Чоловський М. О., Доленко О. Б., Білоконь С. О., Попело Ю. В. (2019)
Смаглюк Л. В. - Особливості лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладненими дисфункцією скронево-нижньощелепного суглоба, Ляховська А. В. (2019)
Каськова Л. Ф. - Кариес населения раннео железного века Полтавской и сопредельных областей как отражение социальных аспектов быта, Чуприна Л. Ф., Моргун Н. А., Полесский М. В., Артемьев А. В. (2019)
Ехалов В. В. - Методики "конкурентних пар" у навчанні лікарів-інтернів стоматологів, Самойленко А. В., Романюта І. А. (2019)
Мельник В. Л. - Застосування методів стимуляційного навчання на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів, Хребор М. В., Силенко Ю. І., Шевченко В. К., Скрипников П. М. (2019)
Скрипников П. М. - Форми інформальної освіти на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів УМСА, Скрипнікова Т. П., Хміль Т. А., Бережна О. Е., Беляєва О. М. (2019)
Сідаш Ю. В. - Мотиваційна складова як запорука успіху в організації самостійної роботи студентів на кафедрі терапевтичної стоматології (2019)
Вихідні дані (2019)
Ковалко О. М. - Вступне слово Голови науково-технічної ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Ковалка О. М. (2017)
Стогній О. В. - Роль та місце ДП "Науканафтогаз" у розбудові нафтогазового комплексу України та міжнародному співробітництві, Гунда М. В., Мельник Л. П., Якушин Л. М. (2017)
Kitchka O. A. - Petroleum Potential of the Weathered, Fractured, and Hydrothermally Altered Basement Reservoirs: Case Study for Ukraine, Petrovskyy O. P., Fedchenko T. O., Shniukova K. Ye., Kuzmanenko G. O., Solomyanyi А. R., T.P. Koghut (2017)
Вакарчук С. Г. - Продуктивні горизонти кайнозойських відкладів української частини акваторій Чорного та Азовського морів, Харченко М. В., Іщенко І. І., Башкіров Г. Л., Якушин Л. М. (2017)
Вага Д. Д. - Региональное значение и объёмы перерывов/несогласий в палеогеновых отложениях северной тетической области, Андреева-Григорович А. С., Супрун И. С. (2017)
Эфендиева М. А. - Современные представления об истории геологического развития бассейна продуктивной толщи нижнего плиоцена Азербайджана, Вагабов У. Г. (2017)
Кузьменко П. М. - Прогнозування ділянок розвитку колекторів в приштоковій зоні за даними сейсмічної інверсії, Тищенко А. П., Безхижко О. М. (2017)
Конюшенко А. С. - Изучение трещиноватости в карбонатных коллекторах Припятского прогиба (Республика Беларусь) по сейсмическим данным 3D, Шумиляк В. М. (2017)
Ковальчук В. С. - До питання руху падаючої сферичної кулі (сфери) в рідині та практичного визначення часу її падіння в буровому розчині, Стефурак Р. І. (2017)
Стрижак В. П. - Аналіз стану надрокористування у нафтогазовій галузі України,проблеми та актуальні задачі, Васіліненко Л. М., Стрижак Л. І. (2017)
Шевелёв Е. И. - Ресурсная оценка потенциала нефтеносности в нетрадиционных коллекторах Припятского прогиба на примере Савичско-Бобровичского объекта (2017)
Воєвідко Ю. І. - Гармонізація термінологічних стандартів нафтогазової галузі з міжнародними і європейськими, Кучерявий В. А., Підзирайло О. М., Шепетун І. Ф., Шуляков Я. В. (2017)
Afandiyeva M. А - Оligocene-miocene maikop series of Еast Сaucasus (Аzerbaijan):sedimentation and tectonics, Vahabov K. U. (2018)
Харченко М. В. - Нові родовища вуглеводнів в Східному нафтогазоносному регіоні України, Пономаренко Л. С., Васіліненко Л. М. (2018)
Вижва С. А. - Анізотропія акустичних та пружних параметрів теригенних порід-колекторів за даними лабораторних ультразвукових досліджень, Безродна І. М., Безродний Д. А., Попов С. А. (2018)
Кузьменко П. М. - Уточнення структурної моделі Більського нафтогазоконденсатного родовища (НГКР) на основі сучасних технологій комплексної обробки-інтерпретації геолого-геофізичних матеріалів, Войтко О. М. (2018)
Зоценко М. Л. - Забезпечення надійної експлуатації нафтових резервуарів у складних геотехнічних умовах при сейсмічних впливах, Винников Ю. Л., Харченко М. О., Ларцева І. І. (2018)
Гунда М. В. - До питання методики визначення вартості геологічної інформації для користування, Кучерявий В. А., Підзирайло О. М., Шепетун І. Ф. (2018)
Шепетун І. Ф. - Щодо створення державного банку даних геолого-геофізичної інформації, Підзирайло О. М. (2018)
Дубина О. Ю. - Образи гріхів і спокус у богородичних оповіданнях Афанасія Кальнофойського, Іоаникія Галятовського і Д имитрія Туптала (2018)
Калитенко Т. М. - Топос печери як модель множинного простору в середньовічній літературі (на основі Києво-Печерського патерика) (2018)
Линник М. М. - Світ символів Григорія Сковороди у збірці "Сад божественних пісень” (2018)
Максимчук О. В. - Сотеріологічні мотиви "Науки в неділю перед Різдвом” Леонтія Карповича (2018)
Пелешенко О. Ю. - Жанрова та ідеологічна пам’ять ландшафтів в українських середньовічних ходіннях до раю (2018)
Агеєва В. П. - Між релятивністю й абсолютом (2018)
Богдан С. М. - Стосунки з Богом у поезії Миколи Вінграновського (2018)
Борисюк І. В. - Історії Інших у ліриці Мар’яни Савки (2018)
Вороновська Д. І. - Бароковий код у поезії Олега Лишеги (2018)
Ганжа Т. М. - Екокритичний аспект дикості у поетичному циклі Олега Лишеги "Снігові і вогню” (2018)
Даниленко Л. В. - Художня література, кіно і пісні в інтертексті роману С. Оксеника "Вбивство п’яної піонерки": кодифікація ретрочасу (2018)
Лаюк М. М. - Кіно у творчості Василя Герасим’юка (2018)
Лисий І. Я. - Космополітизм: українська версія (2018)
Пашко О. В. - До історії цензури в українській літературі 1920-х років (2018)
Полюхович О. П. - Національно-культурна ідентичність у щоденникових записах Олександра Довженка (2018)
Толковець К. В. - До проблеми ідентичності в романі "Фелікс Австрія” Софії Андрухович (2018)
Уманець С. О. - Символіка образу пса у прозі Сергія Жадана (2018)
Півень С. В. - Релігійні виміри сучасної літератури фентезі (2018)
Польщак А. Л. - Тема віри у творчості Ф. Моріака (2018)
Шалагінов Б. Б. - Класики і романтики: спроба саморецензії (2018)
Шувалова М. В. - Оповідка: від ритуалу до метажанрових новацій (2018)
Ятченко Л. А. - Ритуально-міфологічний субстрат у романі Ґ. Майрінка "Ґолем” (2018)
Відомості про авторів (2018)
Алфьорова З. І. - Художній рейдерінг як інструмент перетворення зображального простору (2016)
Брюханова Г. В. - Новітні тенденції у дизайні логотипів, Лєжнєв О. О. (2016)
Kostelna М. - Ethno-motives in the works of Ukrainian fashion designers at the beginning of the 21st century: innovations and traditions (2016)
Кудрявцева К. П. - Тема, сюжет і предметний вміст як елементи композиції станкової картини (2016)
Kiuntsli R. - Harmony as a phenomenon of unique universal correlation between objects of architectural environment in cultural artistic space, Stepaniuk A. (2016)
Ламонова О. В. - Олександр Фільберт: живописець, карикатурист, педагог (за матеріалами архіву ІМФЕ ім. М. Т.Рильського) (2016)
Леонова К. І. - Вплив естетики постмодернізму на художньо-стильові та пластично-образні особливості дизайну одягу початку ХХІ століття (2016)
Лубенский В. И. - Настоящее чудо живописи (2016)
Присяжнюк Д. А. - Вплив дизайну на ринкову вартість нерухомості: аналіз сучасних трендів та особливості реалізації проектів (2016)
Соколюк Л. Д. - Михайло Жук у колі фундаторів УАМ (2016)
Чупріна Н. В. - Причини виникнення стильового напряму the Mods та його вплив на формування сучасних тенденцій у індустрії моди, Балабаєнко Ю. Р. (2016)
Назарчук М. В. - Інтер’єрні та господарські тканини Волинського Полісся ХIХ — першої третини ХХ століття (питання типології) (2016)
Філімонова А. С. - Творчість пейзажиста Володимира Орловського у 70-ті роки ХІХ століття (2016)
Якимечко Л. М. - Творчість Параски Хоми в контексті українського народного мистецтва другої половини XX — початку XXI століття (2016)
Воскобойнікова Ю. В. - Типологія сучасної регентської освіти (2016)
Громченко В. В. - Семантика речовини інструмента як жанровий критерій музики соло (на прикладі духового музично-виконавського мистецтва) (2016)
Марков Л. В. - Хореографический язык Начо Дуато как отражение ведущих инновационных тенденций современного балета (2016)
Миславский В. Н. - Формирование материально-технической базы украинского кинематографа в 1920-е годы (2016)
Проценко О. П. - Феномен дома: культурные смыслы и моральные притязания повседневного бытования, Мурадян Т. Т. (2016)
Цуранова О. О. - Стилістичні особливості духовно-музичної творчості С. Трубачева, Халєєва О. В. (2016)
Шкурєєв К. І. - Становлення хореографічної освіти у Харкові (ХХ — початок ХХІ століття) як чинник створення балетних вистав для дітей (2016)
Янішевська Н. С. - Формотворення як спосіб втечі від реальності: досвід геометричної абстракції (2016)
Title (2018)
Contents (2018)
Kiiashko S. - Applications for DSGE Models in Central Banking: Key Issues Explored During Research Workshop of the National Bank of Ukraine (2018)
Antonova A. - Macroeconomic Effects of Minimum Wage Increases in an Economy with Wage Underreporting (2018)
Hargreaves-Heap S. - Efficiency in the Market for Financial Advisory Services to Businesses, Talavera O. (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Karakasis V. P. - The impact of "policy paradigms” on energy security issues in protracted conflict environments: the case of Cyprus (2017)
Makiyan S. N. - Macroeconomic indices and capital market: evidence from Tehran Stock Market, Alibeiki H. (2017)
Narayanan B. G. - International trade policies and sustainability of nano-textiles, Kadasala N. R., Narayan A. L. V., Sahoo S. (2017)
Sahqani G. B. - Aid and Governance: issues in developing countries (2017)
Subeh M. A. - Modeling efficiency of the State Financial Monitoring Service in the context of counteraction to money laundering and terrorism financing, Boiko A. (2017)
Louis R. - A new economic order for global prosperity (2017)
Hrytsenko L. - The economic optimization of investment into the territorial development of recreation, Shevchenko H., Daher K. (2017)
Gaziyev O. - Research of innovation activity influence on return of stocks in industrial enterprises, Zakharkin O., Zakharkina L. (2017)
Dean J. - Using economic-mathematical modeling in the study of the economic component of terrorism, Syniavska O., Minenko S. (2017)
Ніколаєв В. П. - Управління утриманням житлового фонду неефективних власників будинків, Щербина А. А. (2018)
Овчар П. А. - Автомобільний транспорт в контексті формування структури національної економіки, Голубка С. М. (2018)
Папп В. В. - Розвиток підприємництва у сфері туризму, Лужанська Т. Ю, Бошота Н. В. (2018)
Футало Ю. Р. - Концептуальні підходи щодо підвищення ефективності впливу інтеграційних економічних процесів на розвиток національної структури економіки (2018)
Черленяк І. І. - Регулювання та підтримка трансферу інноваційних технологій в країнах ЄС: досвід та проблеми запровадження в Україні, Проскура В. Ф., Шелемба М. М. (2018)
Бовш Л. А. - Оцінка якості послуг фудкортів у торгівельних центрах, Комарніцький І. О. (2018)
Бочко О. Ю. - Електронна дистрибуція на ринку молочної продукції як необхідна складова вчасної поставки товару, Донець Д. М. (2018)
Puida G. V. - Internal economic mechanism intellectual security of the enterprise (2018)
Сопільняк І. С. - Особливості формування стратегій збуту органічної продукції вітчизняними сільськогосподарськими підприємствами (2018)
Фень К. С. - Пріоритетні напрями зміцнення економічної безпеки підприємств харчової промисловості (2018)
Гобрей М. В. - Тенденції та характер інвестиційної діяльності в регіоні в сучасних умовах (на прикладі Закарпатської області) (2018)
Ігнатенко Т. С. - Пріоритетні завдання політики формування середнього класу в Україні (2018)
Іщук С. О. - Оцінка ефективності функціонування промислового сектора економіки регіонів України (2018)
Кучінка Т. В. - Реформування місцевого самоврядування в системі антикризового управління соціально-економічним розвитком Закарпатської області (2018)
Лендєл М. А. - Особливості сталого управління розвитком лісопромислового комплексу Закарпатської області, Жулканич В. О. (2018)
Лендєл О. Д. - Напрямки розвитку інфраструктури ринку туристичних послуг регіону (2018)
Ліба Н. С. - Оцінка наслідків реалізації регіональної промислової політики в соціальній та економічній сферах Карпатського економічного району (2018)
Мікловда В. П. - Формування господарських систем як основа інтеграції територіальної економіки, Пітюлич М. І., Сембер С. В. (2018)
Проскура В. Ф. - Актуальні проблеми розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону, Максютова О. В. (2018)
Романова А. А. - Китайські туристи як пріоритетні споживачі українського турпродукту (2018)
Pelekh Y. M. - Numerical methods of solving the initial value problem for ordinary differential equations with evaluation of the main member of the local error, Pakholok B. B., Kunynets A. B., Sokhan P. L. (2018)
Ватаманюк О. С. - Агресивне податкове планування: негативні наслідки та напрями протидії (2018)
Іванишина О. С. - Економічний зміст податкового адміністрування, Панура Ю. В. (2018)
Ігнатишин М. В. - Управління грошовими потоками в системі розрахункових платежів на основі коефіцієнтного аналізу, Бурдюх Л. Ю. (2018)
Захарін С. В. - Стимулювання інвестиційної діяльності у агропромисловому комплексі, Пророк Р. В., Смирнов Є.В. (2018)
Росола У. В. - Оцінка сучасного стану депозитного ринку України, Кузьма Н. М. (2018)
Росола У. В. - Кредитна політика та аналіз сучасного стану кредитного ринку України, Щока Н. І., Ярмолюк М. С. (2018)
Черничко Т. В. - Кредитна політика банків в умовах української моделі монетарного трансмісійного механізму, Михайляк Г. В., Михайляк І. В. (2018)
Руснак А. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку аграрних розписок в Україні, Прохорчук С. В., Карнаушенко А. С. (2019)
Білоткач І. А. - Інституціональне забезпечення розвитку інфраструктури ринку органічної сільськогосподарської продукції (2019)
Бондаренко Л. П. - Функціональні особливості застосування блокчейн технології у фінансовому секторі, Мороз Н. В., Лащик І. І. (2019)
Макаренко А. П. - Удосконалення методики проведення аудиту єдиного соціального внеску для підвищення ефективності роботи підприємства, Семенов О. В. (2019)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методики внутрішнього контролю витрат на виробництво для підвищення економічної безпеки підприємства, Троян О. В., Лауреанті Д. С. (2019)
Гамова О. В. - Особливості ведення обліку та розробка програми державного аудиту основних засобів в бюджетній установі, Козачок І. А., Ракоєд Н. В. (2019)
Подмешальська Ю. В. - Розробка програми аудиту власного капіталу, Феофанов Л. К., Горбатова П. О. (2019)
Попович О. В. - Тлумачення економічної сутності категорії "фінансові результати", Тітаренко Л. І. (2019)
Гаврилова Л. В. - Перспективне бюджетне планування як складова бюджетного процесу (2019)
Сидоров І. П. - Формування інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку підприємства (2019)
Бугайцов С. Г. - Теоретичні засади державного управління забезпеченням економічної безпеки в Україні (2019)
Миколаєць А. П. - Комунікативний аспект спільної діяльності між чиновниками і неприбутковими організаціями (2019)
Сіцінський Н. А. - Експертний аналіз результатів соціологічного дослідження щодо реалізації політики національної безпеки України в зовнішньополітичній сфері (2019)
Галицький О. М. - Організаційно-економічний механізм держaвного регулювання аграрного виробництва в Укрaїнi, Лівінський А. І., Дяченко О. П. (2019)
Нонік В. В. - Дослідження сутності та трактування поняття "корупція": еволюційний аспект (2019)
Голинська О. В. - Мережева взаємодія як методологічна основа багаторівневого публічного управління в Україні (2019)
Горбик В. М. - Трансформації відтворювального процесу в державному управлінні природно-економічним потенціалом регіонів (2019)
Муц Л. Ф. - Академічна мобільність українських студентів як показник міграційних процесів в Україні (2019)
Залізнюк В. П. - Державна підтримка аграрного сектору економіки країни як основа забезпечення продовольчої безпеки (2019)
Чорна К. П. - Деякі особливості встановлення та здійснення більшовицького урядування на українських теренах у 1917—1920 рр. (2019)
Зима І. Я. - Світові та національні інститути розвитку вищої освіти України (2019)
Ярмолинська І. В. - Сучасні тенденції розвитку наукового знання щодо механізмів державного управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні (2019)
Динник І. П. - Міжнародний досвід ефективної взаємодії держави і громадянського суспільства та його імплементація в практику державного управління України (2019)
Титул, зміст (2019)
Лаврук В. В. - Завдання сучасного землеустрою в системі управління земельними ресурсами та землекористуванням, Покотильська Н. В., Лаврук О. С. (2019)
Макаренко А. П. - Удосконалення обліку загальновиробничих витрат на кп "декоративні культури дор", Пасічник С. О. (2019)
Тульчинська С. О. - Застосування сучасних інструментів маркетингу в умовах інноваційної економіки, Кириченко С. О., Савіцький Н. Ю. (2019)
Біляк Ю. В. - Особливості фінансової безпеки сільськогосподарського підприємства в загальній системі апк (2019)
Семенчук І. М. - Проблема неефективного використання земель сільськогосподарського призначення миколаївської області, Юзик В. А. (2019)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методики внутрішнього аудиту нарахування заробітної плати, Петренко А. Е. (2019)
Шашина М. В. - Формування мотиваційної складової кадрової політики підприємства в умовах високого рівня мобільності робочої сили, Тульчинський Р. В., Федотов О. Ю. (2019)
Юрчук Н. П. - Інноваційно-інвестиційна діяльність як основа реалізації концепції сталого розвитку економіки України, Вовк В. Ю., Топіна Р. П. (2019)
Гаврилова Л. В. - Бюджетна політика у системі державного регулювання економіки (2019)
Фролова Н. Л. - Антикризовий підхід до державного регулювання малого та середнього підприємництва в Україні (2019)
Галайко А. М. - Оцінка ефективності державної фінансової підтримки розвитку агропромислового комплексу (2019)
Городко М. В. - Логістична основа конкурентоспроможності молокопереробних підприємств (2019)
Антонюк Н. А. - Децентралізація та антикризове управління: зв'язок, підходи, інструменти (2018)
Захарін С. В. - Економічні важелі стимулювання туристичного потоку між Китайською народною республікою та Україною, Лі Інін, Cмирнов Є. В. (2018)
Кужелєв М. О. - Пріоритетні напрями підвищення конкурентоспроможності національного ринку корпоративних цінних паперів, Плахотнюк В. В., Стабіас С. М. (2018)
Михальчинець Г. Т. - Інфраструктура фінансового ринку України: основні тенденції розвитку (2018)
Панченко Н. Г. - Теоретичний концепт управління якістю послуг залізничного транспорту на принципах соціальної відповідальності (2018)
Чайка І. П. - Дослідження концепту "якість освітньої послуги вищого навчального закладу" (2018)
Holubka Y. - Audit of marketing activity of the enterprise: theoretical and practical aspects (2018)
Лизанець А. Г. - Реінжиніринг бізнес-процесів як метод вдосконалення ведення бізнесу, Роман С. А. (2018)
Пилипчук В. П. - Соціальні мережі в процесі просування послуг підприємства (2018)
Стадник В. В. - Напрями формування практичного інструментарію управління фінансово-економічною безпекою підприємств в стратегіях інноваційного розвитку, Йохна В. М., Чуняк О. В. (2018)
Зуб М. Я. - Поліфункціональність інфраструктури регіонального ринку праці на етапі інноваційних зрушень в економіці України, Шуліка Д. А. (2018)
Ліба Н. С. - Удосконалення організаційного забезпечення реалізації регіональної промислової політики областей Карпатського економічного району, Рибчак В. І. (2018)
Мазур Ю. П. - Застосування механізмів регіонального маркетингу в процесі децентралізації регіону, Нагернюк Д. В. (2018)
Пенькова О. Г. - Напрями активізації маркетингової діяльності малих та середніх сільськогосподарських підприємств України у контексті адміністративно-територіальної реформи, Харенко А. О., Соковніна Д. М. (2018)
Петренко Н. О. - Інноваційна політика як складова регіональної промислової політики (2018)
Проскура В. Ф. - Моделювання ресурсних потоків регіону, Максютова О. В. (2018)
Росола У. В. - Сучасний стан та розвиток сільського господарства Закарпатської області на маркетингових засадах (2018)
Черничко Т. В. - Аналіз територіально-регіонального розвитку роздрібної торговельної мережі України, Черничко С. Ф., Рибчак О. С. (2018)
Іванишина О. С. - Податкові інструменти реалізації антикризової політики: міжнародний досвід та можливості України, Хірна М. С. (2018)
Ігнатишин М. В. - Міжбюджетні трансферти як ефективний метод бюджетного регулювання, Бурдюх Л. Ю. (2018)
Соловей Н. В. - Аналіз чинників фінансової стійкості авіаційних підприємств, Костюнік О. В. (2018)
Соломіна Г. В. - Форензік – інструмент фінансового розслідування діяльності підприємства (2018)
Титул, зміст (2019)
Будзяк В. М. - Напрями оцінювання стану земель, Будзяк О. С. (2019)
Дудзяк О. А. - Вплив аграрної освіти на відновлення та розвиток сільських територій (2019)
Дикань О. В. - Антикризове регулювання розвитку малого та середнього підприємництва: інституціонально-інфраструктурний аспект, Фролова Н. Л. (2019)
Гамова О. В. - Розробка програми аудиту доходів від реалізації готової продукції на підприємстві, Козачок І. А., Бортник Г. О. (2019)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методики внутрішнього аудиту розрахунків із покупцями з метою запобігання порушень під час тендерних закупівель, Чакалова Н. С., Кулєк А. С. (2019)
Петренко Л. А. - Інновації в рослинництві: актуальні напрями та показники ефективності впровадження, Шевченко Р. В. (2019)
Орошан Т. А. - Дослідження ефективності використання основних фондів, Кухта К. О. (2019)
Семенчук І. М. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості, Мала К. Ю. (2019)
Марков Б. М. - Методика групування роздрібних торговельних підприємств (2019)
Ракович О. І. - Локальні детермінанти розвитку підприємницького потенціалу сільських територій (2019)
Кравець В. І. - Формування видатків бюджету як інструмент фінансової політики (2019)
Олешкевич С. І. - Напрями зниження витрат та підвищення прибутку підприємств агропромислового комплексу України, Чайковська М. А. (2019)
Подмешальська Ю. В. - Удосконалення методики внутрішнього аудиту заробітної плати як засобу внутрішнього контролю на підприємстві, Резніченко Л. О. (2019)
Луцишин З. О. - Гармонізація системи технічного регулювання в Україні до вимог ЄС як складова конкурентоспроможності економіки, Крачук Н. Я., Фролова Т. О. (2019)
Будзяк О. С. - Методичні підходи до просторої організації екологобезпечного землекористування в умовах змін клімату, Будзяк В. М. (2019)
Босовська М. В. - Оцінювання якості готельних послуг, Бовш Л. А., Охріменко А. Г. (2019)
Лазарєва О. В. - Інноваційні підходи до модернізації сталого землекористування, Бреславець В. В. (2019)
Мамедов Э. Я. - Научно-теоретические основы системного подхода к управлению потребительским рынком (2019)
Казарян Г. Г. - Концептуалізація стратегії соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю, Дяченко О. П. (2019)
Шевчук С. В. - Визначення сутності інструментів та важелів регулятивного потенціалу держави забезпечення митних інтересів України (2019)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методичних підходів аудиту доходів від реалізації продукції для ефективного управління підприємством, Чакалова Н. С., Петрова О. С. (2019)
Гамова О. В. - Удосконалення аудит стану та руху основних засобів на підприємстві, Козачок І. А., Матюхіна С. О. (2019)
Подмешальська Ю. В. - Удосконалення методики аудиту товарів на підприємствах оптової торгівлі, Свєженцова А. С. (2019)
Анисенко О. В. - Cучасні геодезичні прилади, їх значенння і роль у геодезичних вимірюваннях, Платонова К. А. (2019)
Лєбєдєва Д. О. - Соціально-економічні передумови формування організаційних структур, Заливча І. В., Штефан Л. В. (2019)
Кравець В. І. - Фінансова складова економічного розвитку (2019)
Шалієвська Л. І. - Пенсійне забезпечення: зарубіжний досвід та уроки для України (2019)
Галямар В. А. - Государственная региональная политика Украины (2019)
Бугайцов С. Г. - Економічна безпека як складова системи національної безпеки: державно-управлінський аспект (2019)
Близнюк А. С. - Проблеми та перспективи розвитку рекреаційної галузі в Україні (2019)
Мельник Л. А. - Європейський досвід ефективної взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства (2019)
Джумагельдієва Г. Д. - Механізм формування етичного кодексу в системі державного управління, Сергієнко Л. В., Сергієнко І. Г. (2019)
Лаврук О. В. - Державна політика сприяння інвестиційного забезпечення розвитку тваринництва України (2019)
Загурська-Антонюк В. Ф. - Громада як ключовий суб'єкт в українській моделі державного управління, Кучменко В. О. (2019)
Ряховська Ю. Ю. - Сучасні форми організаційної взаємодії для підвищення якості державного управління (2019)
Якимчук О. Ф. - Державна політика в умовах кліматичних змін: оцінка екосистемних послуг задля збалансованого розвитку територій (2019)
Динник І. П. - Сучасні інформаційно-комунікаційні технології та їх потенціал впливу на взаємодію держави і громадянського суспільства в умовах децентралізації (2019)
Рачинська О. А. - Оптимізація механізмів комунікативної взаємодії у сфері публічного управління (2019)
Зима І. Я. - Наукові основи визначення діяльності корпорацій як соціального інституту (2019)
Балан М. І. - Суспільно-політична стабільність: змістовні ознаки та вербальні витоки (2019)
Титул, зміст (2019)
Біляк Ю. В. - Рейдерство в агросекторі: причини і наслідки (2019)
Пономаренко О. Г. - Малоцінні активи: наукова дискусія та практика обліку (2019)
Спринчук Н. А. - Сучасний стан інвестування розвитку товарного кормовиробництва як синтетичної галузі, Воронецька І. С., Жуков В. П. (2019)
Гнатьєва Т. М. - Методологія застосування імітаційних моделей у контексті розширеного відтворення підприємств аграрного виробництва, Лівінський А. І. (2019)
Довгаль О. В. - Оцінка сучасного стану туристично-рекреаційного потенціалу сільських територій регіону, Моісєєва Н. І. (2019)
Драган І. В. - Інвестиційне забезпечення екологічних проектів суб'єктів господарювання (2019)
Іванченкова Л. В. - Матеріально-фінансова збалансованість у діяльності харчових підприємств та її роль у формуванні фінансово-економічних результатів (2019)
Стоянова-Коваль С. С. - Особливості ідентифікації загроз екологічній безпеці аграрного виробництва в Україні, Варгатюк М. О. (2019)
Вакар Т. В. - Роль та особливості унікальних територіальних активів у формуванні політики сільського розвитку, Мороз І. О., Штанько О. С. (2019)
Рузакова О. В. - Система підтримки прийняття рішень у задачах фінансового аналізу (2019)
Євсейцева О. С. - Стратегічний маркетинг як інструмент підтримки конкурентоспроможності аграрних компаній, Волковинська П. С. (2019)
Небаба Н. О. - Розробка проекту аудиту персоналу як інструменту hr-аналітики в міжнародних компаніях, Демяшкін І. М. (2019)
Подмешальська Ю. В. - Удосконалення методики аудиту дебіторської заборгованості, Максимова К. С. (2019)
Горго І. О. - Оцінка ефективності управління ризиками в системі менеджменту аграрних підприємств (2019)
Содержание (2019)
Золотарёва Е. К. - Полифенольные соединения макроскопических и микроскопических водорослей, Мокросноп В. М., Степанов С. С. (2019)
Эбрахимзаде М. А. - Экстракты этилацетата и метанола из трех морских водорослей и их потенциальная антиоксидантная активность in vitro, Халили М., Депур А. А. (2019)
Abbasi B. - Effects of alkalinity, extremely low carbon dioxide concentration and irradiance on spectral properties, phycobilisome, photosynthesis, photosystems and functional groups of the native cyanobacterium Calothrix sp. ISC 65, Shokravi Sh., Golsefidi M. Ah., Sateiee A., Kiaei E. (2019)
Березовская В. Ю. - Видовое разнообразие водорослей рек Киевской возвышенности (Украина) (2019)
Белоус Е. П. - Редкие виды центрических диатомовых водорослей (Bacillariophyta, Сentrophyceae) для флоры Украины, Генкал С. И., Ян P., Зиммерманн Й. (2019)
Пандиан С. К. - Удаление нитратов, фосфатов и тяжелых металлов из сточных вод с использованием свободных и иммобилизованных клеток штамма Scenedesmus rubescens КАСС 2 (Chlorophyta, Chlorophyceae), Томас Д. (2019)
Дерезюк Н. В. - Сообщение о первых находках Lithodesmium undulatum Ehrenb. (Bacillariophyta, Mediophyceae) в эстуариях Северного Причерноморья (Украина) (2019)
Кузнецов В. А. - Альгологические исследования в Одесском университете в период 1890−1933 гг., Ткаченко Ф. П. (2019)
Донг Н. Ф. - Порівняльна характеристика сортів рису для виробництва ферментованих напоїв, Мукоїд Р. М., Прибильський В. Л., Олійник С. І. (2017)
Компанії "ПМУ "Сахавтомат" виповнюється 10 років! (2017)
Від козаків до цукрозаводчиків (2017)
Войціховська А. С. - Використання екологічно безпечних пестицидів у сільському господарстві, Шибанова А. М., Чаповська Р. Б., Мальований М. Р. (2017)
Титул, зміст (2019)
Самайчук С. І. - Ефективність виробництва соняшнику в сільськогосподарських підприємствах (2019)
Олійник Т. Г. - Економічна ефективність виробництва соняшнику та шляхи її підвищення в аграрних підприємствах баштанського району (2019)
Горб К. М. - Краєзнавчі ресурси туризму: сутність, складові, групи та блоки, Корнєєв М. В., Бойко З. В. (2019)
Рибчак О. С. - Кооперація як основний регуляторний механізм розвитку підприємницької діяльності аграрної сфери, Бондаренко Н. В., Кобилянський О. М. (2019)
Галич О. А. - Стратегічне управління персоналом як фактор зростання конкурентоспроможності підприємства, Вакуленко Ю. В., Терещенко І. О., Крутько Т. В. (2019)
Пустовгар С. А. - Домінантні чинники мінімізації фінансового ризику кластеру підприємств-дилерів сільськогосподарської техніки (2019)
Корінь М. В. - Державне регулювання розвитку спільних виробництв за участю залізничного транспорту в умовах транскордонної співпраці (2019)
Соколюк С. Ю. - Сучасне інноваційне середовище розвитку підприємств аграрного сектору економіки (2019)
Дудзяк О. А. - Значення екології для розвитку сільських територій (2019)
Drobyazko S. - Methodological aspects of development of the assessment system of economic security of insurance sector enterprises (2019)
Семенда Д. К. - Сучасний стан та тенденції розвитку ринку технічних культур в Україні, Семенда О. Вc., Семенда О. В. (2019)
Грицак О. А. - Еколого-економічні проблеми землекористування в рамках сталого (збалансованого) розвитку вінницької області (2019)
Давидова І. І. - Фінансове забезпечення розвитку економіки (2019)
Stepanov D. - Innovation component of polystructural process of formation and diagnostics of economic security of enterprise (2019)
Журавка Ф. О. - Проблемні аспекти сталого розвитку вітчизняного ринку страхування життя в умовах глобалізації, Журавка О. С., Небаба Н. О. (2019)
Гринчук Ю. С. - Нормативно-правове забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики, Коваль Н. В. (2019)
Міщенко Л. О. - Система соціального партнерства на місцевому рівні як напрям розвитку соціально-культурної сфери в Україні, Міщенко Д. А. (2019)
Кизенко О. О. - Систематизація маркерів ефективності бізнесу в системі стратегічного контролінгу підприємства (2019)
Гнатьєва Т. М. - Методологічне забезпечення виробничого потенціалу підприємств аграрного виробництва, Лівінський А. І. (2019)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методичних засад аудиту операцій з готівкою та на рахунках у банку для підвищення ефективності управління підприємством, Чакалова Н. С., Середенко Т. С. (2019)
Гамова О. В. - Оцінка фінансового стану та розробка програми аудиту запасів на ПАТ ПВП "Кривбасвибухпром", Козачок І. А., Федоренко Т. С. (2019)
Подмешальська Ю. В. - Удосконалення методики аудиту собівартості реалізованої продукції, Косяк А. В. (2019)
Сідина Л. П. - Перспективи розвитку готельно-ресторанної індустрії України: теорія, практика, інновації розвитку (2019)
Городко М. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності управління логістичною системою молокопереробних підприємств (2019)
Будько І. Р. - Інституціональні проблеми розвитку сектора вищої освіти у Україні (2019)
Ігнатенко О. П. - Застосування інвестиційних інструментів на місцевому рівні (2019)
Голтвенко О. В. - Шляхи управління інноваційним розвитком приморських територій як соціо-еколого-економічних систем, Марова С. Ф. (2019)
Мошенський С. З. - Національне агентство з питань запобігання корупції як ключовий орган державної влади у системі побудови інституту доброчесності суб'єктів державного управління, Нонік В. В., Сергієнко І. Г. (2019)
Чукут С. А. - Кращі європейські та українські практики надання електронних послуг для вразливих верств населення, Ціпцюра Т. М. (2019)
Зима І. Я. - Соціальні програми корпорацій та заходи в сфері охорони здоров'я (2019)
Акімов О. О. - Робастність системи професійної діяльності державних службовців: системогенезний контекст (2019)
Акімова Л. М. - Державне управління як суб'єкт забезпечення економічної безпеки України: сутність та зміст (2019)
Борис О. П. - Державне регулювання норм дислокації пожежно-рятувальних підрозділів в Україні (2019)
Васильєв І. О. - Управління пожежними та техногеними ризиками, Тищенко В. О., Пруський А. В., Єременко С. А. (2019)
Кріпак А. П. - Партисипативна модель стратегічного розвитку територіальної громади як інструмент забезпечення її спроможності (2019)
Балашов Д. В. - Передумови ефективного впровадження бренду міста в Україні: державно-управлінський аспект (2019)
Кравченко О. В. - Формування інформаційних потоків у системі державного управління (2019)
Ломакіна Т. А. - Наукові підходи до визначення поняття "державна комунікація" (2019)
Балан М. І. - Державно-управлінські засади забезпечення суспільно-політичної стабільності (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Rakotoarisoa M. A. - Trade Liberalization – Labor Productivity Nexus: The Case of Sub Saharan Africa, Khorana S., Narayanan B. G. (2019)
Mujtaba B. G. - Understanding the Interconnectedness of International Trade Theories: A Case in Point of Cuba in Transition, Pellet P. F., Sungkhawa J. (2019)
Awojobi O. N. - Re-Assessing The Socioeconomic Effects Of The Boko Haram Conflict In A Qualitative Systematic Review (2019)
Singh S. N. - Population Growths and Socio-Economic Development: An Analysis of Mettu Town of Ethiopia (2019)
Saberifar R. - Measuring the Level of Satisfaction with Respect to the Quality of Services Provided by the Local Tourist Destination in Mashhad, Iran, Chatterjee U., Bhunia G. S. (2019)
Meresa M. - Factors Determining the Success of Small and Medium Enterprises in Tigray region: the Case of selected town Hintalo Wejerat Wereda, Kidanemariam H. (2019)
Arora S. - Customer Behaviour-Online Travel Industry in India (2019)
Bhandari M. P. - Mainstream Religious Domain in Nepal a Contradiction and Conflict of Indigenous Communities in Maintaining the Identity, Race, Gender and Class (2019)
Akpoviroro K. S. - Exploring the Link Between Competitive Strategies and Organizational Performance in Beverage Industry. (A case of Nestle PLC), Amos A. O., Olalekan A. O. (2019)
Tovmasyan G. - Assessing Some Indicators Of Tourism Sustainability: Case Study From Armenia (2019)
Петрушка І. М. - Очищення цукровмісних розчинів від барвних речовин природними сорбентами, Петрушка К. І. (2017)
Шестеренко В. Є. - Аналіз режимів напруги та засобів підвищення її в системах електропостачання цукрових заводів, Данько О. В. (2017)
Поржезінський Ю. Г. - Дослідження впливу зміни режимних параметрів котлів на роботу котельних установок цукрової промисловості (2017)
Сінат-Радченко Д. Є. - Тепловіддача повітря за поперечного обтікання труб і трубних пучків, Іващенко Н. В., Василенко С. М. (2017)
Нагурський О. А. - Зменшення забруднення довкілля залишковими агрохімікатами під час вирощування цукрових буряків, Ващук В. В., Петрушка І. М. (2017)
Тютюнник Ю. Г. - Перші українські цукроварні (2017)
Шевчук Г. В. - До 90-річчя Українського науково-дослідного інституту цукрової промисловості. Історія розвитку (2017)
От казаков до сахарозаводчиков (2017)
Кухар В. Н. - Сахар как сырье для пищевых производств и требования к нему, Чернявский А. П., Моканюк Ю. А., Чернявская Л. И. (2017)
Донг Н. Ф. - Сравнительная характеристика сортов риса для производства ферментированных напитков, Мукоед Р. М., Прибыльский В. Л., Олейник С. И. (2017)
Горб К. М. - Послідовність маркетингових дій щодо залучення краєзнавчих ресурсів туризму до туристичних продуктів суб'єктів ринку, Корнєєв М. В. (2019)
Іванченкова Л. В. - Фінансово-аналітичні інструменти в управлінні процесами виробництва й реалізації продукції харчових підприємств (2019)
Назукова Н. М. - Податкове стимулювання інвестицій у контексті інноваційно-орієнтованого економічного зростання: європейський досвід та українські реалії (2019)
Пустовгар С. А. - Сценарний підхід до оцінювання ризику неплатоспроможності підприємств (2019)
Вакар Т. В. - Моніторинг стану сільських територій України з позицій брендоутворюючих факторів розвитку, Мороз І. О., Лазарчук О. В. (2019)
Довгаль О. В. - Прогноз впливу домінуючих компонентів ресурсного потенціалу на розвиток сільських територій (2019)
Моісєєва Н. І. - Статистичний облік розвитку туристичної сфери та її інноваційності: аспекти удосконалення та гармонізації (2019)
Drobyazko S. - Controlling the economic security of insurance enterprises in the conditions of information space (2019)
Олексієвець О. М. - Диверсифікація діяльності державних лісогосподарських підприємств Рівненської області: фінансово-інвестиційні та екологічні аспекти (2019)
Давидова І. І. - Державна фінансова політика суспільного розвитку (2019)
Хоружий Д. Г. - Запобігання банківським кризам: досвід Європейського банківського союзу (2019)
Жовнірчик Я. Ф. - Механізми публічного управління соціально-економічною безпекою держави (2019)
Іванова Т. В. - Публічне управління обслуговуючою кооперацією сільських територій: проблеми та перспективи розвитку (2019)
Бурик З. М. - Державна підтримка обслуговуючої кооперації сільських територій в контексті сталого розвитку (2019)
Зима І. Я. - Аналіз сучасної інституційної системи реформування охорони здоров'я у відповідності до закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (2019)
Борис О. П. - Організація управління в надзвичайних ситуаціях: проблеми та шляхи їх вирішення (2019)
Обуховська Т. І. - Еволюція організаційно-правових механізмів захисту персональних даних в умовах становлення цифрової економіки в Україні (2019)
Кравчук О. В. - Напрями застосування спеціальних методів криміналістики у процесах забезпечення державної безпеки (2019)
Бондаренко А. І. - Механізм протидії зовнішнім та внутрішнім ризикам фінансової безпеки держави (2019)
Орел М. Г. - Визначення основних компонентів моделі забезпечення політичної безпеки (2019)
Мошенський С. З. - Правовий механізм регулювання професійної етики в системі державного управління, Нонік В. В., Сергієнко І. Г. (2019)
Галицький О. М. - Світовий досвід реалізації державної політики підтримки осіб з інвалідністю та його імплементація в Україні, Гришова Р. В. (2019)
Голяшкіна О. А. - Особливості запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності президента України (2019)
Кропівницька М. Е. - Впровадження послуги раннього втручання на рівні пілотних областей в Україні (2019)
Хребтій І. В. - Зарубіжний досвід децентралізації на місцевому і регіональному рівнях (2019)
Балан М. І. - Планування і прогнозування як необхідні умови безпекової діяльності (2019)
Крамарьов С. О. - Пробіотики та інфекційні хвороби, Євтушенко В. В., Євтушенко О. М., Закордонець Л. В. (2019)
Малиш Н. Г. - Використання математичного моделювання в епідеміологічному нагляді за гострими кишковими інфекціями, Кузьменко О. В., Чемич М. Д., Доан С. І. (2019)
Гарас М. Н. - Сучасні етіопатогенетичні та клінічні особливості ротавірусної інфекції в дітей, Марусик У. І. (2019)
Трихліб В. І. - Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики (за матеріалами науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті М. М. Городецького, приуроченої до 95-річчя від дня його народження) (2019)
Сорокман Т. В. - Ехінококоз у дітей (клінічний випадок легеневого ехінококозу в дівчинки 8 років), Макарова О. В., Попелюк Н. О. (2019)
Косовська Т. М. - Випадок Лайм-бореліозу в дитини, Косовська В. О. (2019)
Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю "Інфекційні захворювання у дітей. Сучасний погляд на діагностику, лікування та профілактику" (28 березня 2019 р., м. Київ, Україна) (2019)
Телюков С. М. - Методика розрахунку можливості контратаки противника мобільною групою наших військ для забезпечення захисту об'єкту, Гузченко С. В., Зливка Г. А., Гайдарли Г. С. (2019)
Гриб Д. А. - Моніторинг станів операційного середовища та багатоструктурних систем військового призначення при управлінні їх функціонуванням та структурною динамікою, Демідов Б. О., Кучеренко Ю. Ф., Матющенко О. Г., Хмелевcька О. О. (2019)
Агафонов Ю. М. - Оцінка досяжних характеристик авіаційного розвідувального комплексу на базі багатофункціональної безпілотної платформи повітряного та наземного базування, Осіпов Ю. М., Сербін В. В., Ткаченко Ю. А. (2019)
Королюк Н. О. - Обгрунтування сучасного пiдходу щодо автоматизації процесів прийняття рішень по управлінню авіацією апарату, Першин О. В., Грідньова Т. О., Шевченко С. О., Агапов М. С. (2019)
Глушко А. П. - Напрямки вдосконалення радіостанцій декаметрового діапазону авіаційного повітряного зв’язку з використанням технології FBMC, Горицька А. В., Куксов Н. В., Шевченко О. О. (2019)
Кіріллов І. Г. - Обґрунтування необхідності виявлення маневрів цілей "змійка" і "ножиці" на етапі супроводження радіотехнічними засобами, Новікова Т. О., Поліський О. М., Шевчук Т. В., Яненко О. С. (2019)
Красноруцький А. О. - Розробка програмної реалізації алгоритму перерахунку частот в кодову послідовність для перенастроювання радіостанції Р-832(М) на нові радіодані, Сидорук Р. Г., Абрамов В. В. (2019)
Яворський М. В. - Метод оцінки пропускної здатності в інформаційно-телекомунікаційній мережі Повітряних Сил Збройних Сил України при організації передачі даних, Голубничий Д. Ю., Овчінніков С. В., Колесник С. М. (2019)
Воронін С. В. - Використання рідкокристалічних сполук в якості антифрикційних та протизношувальних присадок до мастильних матеріалів мобільних машин, Аношкіна Н. М., Горбачов М. В., Куп’янський С. Д. (2019)
Кононов Б. Т. - Шляхи прискорення процесу синхронізації в системах електропостачання військових об'єктів, Будур М. І. (2019)
Глухов С. І. - Методика обробки діагностичної інформації на основі методів фізичного діагностування та результатів форсованих випробувань радіоелектронних компонентів цифрових пристроїв об’єктів радіоелектронної техніки (2019)
Chumak B. - Reliability of obtaining the measuring information by measuring-computing complex of proving ground, Romanyuk V. (2019)
Писарєв А. В. - Безрідинний спосіб дезактивації зразків озброєння та військової техніки і військових об’єктів шляхом зняття забрудненого шару та ізоляцією забрудненої поверхні, Радченко І. О., Лазутський А. Ф., Тузіков С. А. (2019)
Малько О. Д. - Дворівнева математична модель прогнозування ризику аварії на потенційно-небезпечному об’єкті, Артем'єв С. Р., Цимбал Б. М., Рибалова О. В. (2019)
Чернявский И. Ю. - Оценка фактических зон регистрации параметров ядерного взрыва при создании системы мониторинга чрезвычайных ситуаций военного характера (2019)
Галак О. В. - Перспективи використання ультрафіолетових світлодіодів для нейтралізації небезпечних хімічних речовин, Сахненко М. Д., Ведь М. В., Меньшов С. М., Касьян С. В. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Wawrynik A. A. - Children as victims of armed conflict at the turn of XX and XXI centuries. The problem outline (2019)
Гаврилюк К. К. - Політична криза в сучасній Україні: причини виникнення та фактори розвитку (2019)
Дерев’янко І. П. - Європейський вектор України у висвітленні польської преси (1994–1999) (2019)
Лікарчук Д. С. - Європейський Союз та Україна: перспективи та проблеми адаптації (2019)
Міщенко А. Б. - Довіра громадян до політики правого спрямування в країнах Європи: інтеграційний аспект (2019)
Наконечний В. М. - Польсько-українські взаємини 1930–1940-х рр. у висвітленні Юліана Тарновича (2019)
Олійник М. А. - Рим і Боспор: військові контакти на тлі взаємовідносин між обома державами в І–ІІ ст. н. е. (2019)
Семчинський К. В. - Агресія Російської Федерації проти України в контексті російської геостратегії на пострадянському просторі (2019)
Шевель І. П. - Дипломатична толерантність як вираз нового культурного спілкування в міжнародній практиці (2019)
Карасьова Н. А. - Креативні індустрії як елемент стратегії постіндустріального розвитку (2019)
Ревенко А. Д. - Економічний ефект Brexit: хто матиме сильнішу переговорну позицію? (2019)
Важна К. А. - Поняття та характеристика держави як суб’єкта міжнародного публічного права (2019)
Ластовський В. В. - Канонічне право: характер співвідношення з державним і міжнародним правом (2019)
Burova O. - Gentrification as a phenomenon of a modern world (2019)
Mikolajczak A. - Ukrainian monks and pilgrims on the Holy Mount Athos, Dymczyk R. (2019)
Моравець Н. - Фортифікаційні об’єкти кінця ХVII–ХVIII ст. на теренах України в контексті міжнародних відносин: історіографічні аспекти (Частина І), Ластовський В. В. (2019)
Сірий Є. В. - Теоретичний опис концептуального поля соціальної напруженості в розробці методики її дослідження (2019)
Шевель І. П. - Кримськотатарське питання у міждержавних відносинах Туреччини та України, Кравцова Н. О. (2019)
Шевченко М. І. - Культурна політика України в умовах євроінтеграції: дилеми та виклики (2019)
Dibrova V. - Linguistic and speech means of expressing negation in English and Ukrainian official and business discourse (2019)
Кочубей Л. О. - Зовнішні інформаційно-комунікативні впливи: виклики для України (2019)
Ручка А. О. - Компетентність як чинник міжкультурної комунікації в глобалізованому світі, Танчер В. В. (2019)
Лозова Т. І. - Організаційно-економічний механізм управління продуктивністю як фактором росту виробничої активності, Олійник Г. Ю., Аль-Тмейзі А. Ю. (2019)
Голян В. А. - Публічні природоохоронні видатки в умовах децентралізації: стратегія нарощення, Сундук Т. Ф., Поліщук Л. М. (2019)
Басюк Д. І. - Трансформація туризму в Україні на принципах сталого розвитку: досвід європейських країн, Примак Т. Ю., Погуда Н. В. (2019)
Юрченко Ю. Ю. - Ключові пріоритети і цільові орієнтири дорожних карт розвитку туризму (2019)
Босовська М. В. - Мультиатрибутивний підхід до оцінки результативності управління інтеграційними процесами туристичних підприємств, Бойко М. Г., Ведмідь Н. І., Полтавська О. В. (2019)
Бондаренко О. С. - Управління фінансовими потоками в контексті оцінки ефективності соціальних інвестицій, Савченко Н. Г. (2019)
Свірко С. В. - Функції, завдання, елементи та принципи управлінського обліку в державних закладах вищої освіти, Тростенюк Т. М. (2019)
Чужиков А. В. - Ідентифікація конкурентоспроможності медійних продуктів (2019)
Савченко Р. О. - Управлінський контроль у неприбуткових організаціях, Савченко Н. М. (2019)
Марчук Ю. М. - Фінансово-економічний механізм лісогосподарювання: особливості та інституціональні передумови формування, Уварова В. І. (2019)
Касперович Ю. В. - Фіскальна безпека держави в умовах гібридної війни (2019)
Качула С. В. - Трансформація механізму реалізації державної фінансової політики соціального розвитку в Україні (2019)
Кизенко О. О. - Розвиток концепції контролінгової діяльності на підприємстві: від аналітичного обліку до стратегічної трансформації (2019)
Степанова О. В. - Держава добробуту та сучасні процеси трансформації фіскального простору (2019)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методики внутрішнього аудиту розрахунків з постачальниками для підвищення економічної безпеки підприємства, Троян О. В., Бондаренко І. В. (2019)
Баранецька О. В. - Деструктивний вплив тероризму на безпекове середовище України, Ладюк О. Д., Гарач К. С. (2019)
Гамова О. В. - Розробка програми аудиту нематеріальних активів на пат "запорізький залізорудний комбінат", Козачок І. А., Палюткіна Н. В. (2019)
Яцишина Л. К. - Дослідження ринку овочів і фруктів в Україні (2019)
Стоян К. С. - Необхідність підвищення рівня аналітичної культури туристичних підприємств, Широка В. В. (2019)
Макаренко С. С. - Концептуальні підходи до діяльності лісогосподарських підприємств (2019)
Волошин А. В. - Міжнародна конкурентоспроможність українських малих та середніх підприємств (2019)
Городко М. В. - Оцінка факторів впливу на функціонування логістичної системи молокопереробних підприємств (2019)
Чабан Г. М. - Актуальні питання попередження ризику в цивільній авіації України (2019)
Зайченко К. С. - Методи та моделі формування організаційної структури інноваційно-активного малого підприємства: сутність та практичне значення (2019)
Бузевич І. Ю. - Сучасний стан промислової іхтіофауни р. Дніпро і р. Десна в межах Чернігівської області (2019)
Гейна К. М. - Стан та динаміка поповнення промислового запасу іхтіофауни пониззів р. Дніпро (2019)
Kolesnyk N. - Oligochaetes (Oligochaeta): dero furcata, sludge worm, Enchytraeus albidus and grindal worms as valuable food objects in fish farming (review), Simon M., Marenkov O., Nesterenko O., Tushnytska N. (2019)
Пашко М. М. - До питання вирощування плідників стерляді (Acipenser ruthenus Linnaеus, 1758) у плавучих садках за природної температури води Лісостепу України, Третяк О. М., Колос О. М. (2019)
Шишман Г. Ф. - Комбінаційна здатність коропів малолускатого типу при схрещуванні з нивківським лускатим. Вирощування цьоголіток. Повідомлення 1, Бех В. В., Олексієнко О. О., Осіпенко М. І. (2019)
Паламарчук Р. А. - Стан системи антиоксидантного захисту організму коропа при згодовуванні амаранту (Amaranthus Linnaеus, 1753) в стандартних і стресових умовах вирощування, Дерень О. В., Михайленко Н. Г., Кориляк М. З. (2019)
Грициняк І. Й. - Методи досліджень у генетиці, селекції риб та біотехнологіях. Тематична бібліографія, Швець Т. М. (2019)
Simon M. - Sturgeon (Acipenseridae Bonaparte, 1831). Thematic English language bibliography (2019)
До 80-річчя з дня народження Кражан Сталіни Анатоліївни (2019)
Лозова Т. І. - Організаційно-економічний механізм управління корпоративними змінами по критерію стійкості, Олійник Г. Ю., Бєлова А. І. (2019)
Романенко В. А. - Міжрегіональна інтеграція в промисловості як чинник формування економічного простору України, Лазебна І. В. (2019)
Пелех О. Б. - Аналіз структурних змін в економіці: методологія та методика дослідження, Юськів Б. М. (2019)
Голян В. А. - Інституціональне середовище комплексного розвитку аграрного сектора: пріоритети та механізми удосконалення, Гордійчук А. І., Шмаров Д. М. (2019)
Басюк Д. І. - Комплексний підхід до оцінки якості послуг готельних підприємств, Мельник Д. О., Маршаленко М. П. (2019)
Моісєєва Н. І. - Методичні підходи щодо оцінки ресурсного потенціалу регіональної сфери туризму (2019)
Безугла Л. С. - Ресурсозберігаючі технології виробництва органічної продукції запорука розвитку екологічного туризму в регіоні (2019)
Савенко В. І. - Роль факторів ентропії і синергії в ефективній діяльності будівельної організації як виробничої системи, Доценко С. І., Федоренко С. В., Пальчик П. П. (2019)
Покрас О. С. - Питання розвитку галузі приладобудування в Україні в індустрії-4.0, Войтко С. В. (2019)
Довгаль О. В. - Оцінка ваги компонентів ресурсного потенціалу, які впливають на розвиток сільських територій (2019)
Іванченкова Л. В. - Системний підхід до побудови інформаційно-аналітичної (моніторингової) підсистеми управління харчовим підприємством (2019)
Чуприна Ю. А. - Залучення прикладних переваг bim-технологій до методики і практики формування життєвого циклу проектів у складі державних цільових програм, які втілюються будівельним кластером (2019)
Шевчук С. В. - Нетарифне регулювання як важливий механізм забезпечення митних інтересів держави (2019)
Касперович Ю. В. - Фіскальна прозорість як інструмент протидії гібридній війні (2019)
Drobyazko S. - Theoretical preconditions for improvement of management of economic security of insurance sector enterprises (2019)
Лівенко А. І. - Соціально-економічні проблеми й суперечності формування освітніх ресурсів (2019)
Меліхова Т. О. - Удосконалення внутрішнього контролю розрахунків за виплатами працівникам для підвищення якості формування інформації в обліку, Чакалова Н. С., Іващенко Є. Є. (2019)
Гамова О. В. - Удосконалення обліку основних засобів та контролю за ефективністю їх використання у тво олександрівського району, Козачок І. А., Спіркач Т. А. (2019)
Євсейцева О. С. - Таргетинг — цілеспрямований вплив на споживача, Меркулова Д. Д. (2019)
Соловей Н. В. - Проблеми та шляхи покращення обліку нематеріальних активів, Деркач О. С., Тітаренко А. Д. (2019)
Ганас Л. М. - Особливості застосування полікритеріальної моделі вибору індикаторів при оцінюванні ефектів від діяльності на іноземних ринках, Дорош О. І., Ноджак Л. С., Луцишин О. П. (2019)
Матвєєва Ю. Т. - Дослідження сутнісно-змістовної основи конфлікту інтересів в органах місцевого самоврядування, Бондар Т. В., Курасов А. І. (2019)
Бараняк І. Є. - Формування україно-німецької територіальної міграційної системи: економічні наслідки та ефекти (2019)
Полегенька М. А. - Аналіз сучасного стану виробництва продукції птахівництва в Україні (2019)
Щукін Д. В. - Методологічні аспекти стратегічного управління діяльністю промислового підприємства (2019)
Гончаренко В. - Конституція Української Народної Республіки 1918 р. – вінець законодавчої діяльності Української Центральної Ради (2018)
Єрмолаєв В. - Про конституційний процес в Українській Народній Республіці 1917–1918 рр. (2018)
Рум’янцев В. - Проблеми організації влади за проектом Конституції Отто Ейхельмана (2018)
Козаченко А. - Система місцевого самоврядування за проектами конституцій Української Народної Республіки 1917, 1918 і 1920 рр.: джерела, основні риси та історичне значення (2018)
Федоренко В. - Конституціоналізм і революції (2018)
Бориславська О. - Конституційна юрисдикція в умовах європейської моделі конституціоналізму (2018)
Слінько Т. - Гарантування свободи слова як елемент сучасного конституціоналізму (2018)
Мішина Н. - Муніципальна реформа в Україні: стан і перспективи (2018)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2018)
Токарська А. - Сучасна правова доктрина громадянства: проблеми та перспективи розвитку, Софінська І. (2018)
Вакуленко О. - Правовий, психологічний та соціально-економічний аспекти проблеми моральної шкоди, завданої громаді (2018)
Гетманцев Д. - Сучасний світ. Новий погляд на легітимність публічних фінансів (2018)
Панов М. - Понятійний апарат кримінального права та його науково-практичне значення (2018)
Черновський О. - Допит як спосіб встановлення істини у кримінальному провадженні (2018)
Комарова Т. - Взаємодія Суду справедливості Європейського Союзу з іншими міжнародними судовими установами (2018)
Крючко Н. - Ознаки судової влади: конституційно-правовий аспект (2018)
Шабаліна К. - Дотримання вимоги розумності строку судового розгляду в умовах реформування цивільного процесуального законодавства України (2018)
Про захист права на справедливий і публічний розгляд справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом (2018)
Про визнання недійсним договору фінансового лізингу в частині (2018)
Про відсутність підстав для задоволення позову про стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу через неможливість отримати трудову книжку з тимчасово неконтрольованої території Луганської області (2018)
Про порядок і підстави проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як контроль за вчиненням злочину (2018)
Русанова І. - Актуальні проблеми судового права (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції з проблем судового права, м. Харків, 23 квітня 2018 р.) (2018)
Воробей П. - Актуальні питання функціонування інституту помилування в Україні та світі (2018)
Світлій пам’яті заслуженого журналіста України Алли Степанівни Полешко (2018)
Васильців Т. Г. - Пріоритети державної політики розвитку промислових кластерів в системі завдань забезпечення економічної безпеки України, Лупак Р. Л., Породко О. Ю. (2017)
Кантур К. С. - Засоби антимонопольного регулювання ринку нафтопродуктів: світовий досвід і перспективи його застосування в Україні (2017)
Ткаченко О. О. - Розвиток понятійно-термінологічного апарату дослідження процесів просторової інтеграції бізнесу (2017)
Попадинець Н. М. - Роль стратегічного планування в економічному розвитку регіону (2017)
Пастернак О. І. - Креативні екосистеми у стратегічній перспективі соціально-економічного розвитку територіальних громад, Карп’як М. О. (2017)
Папп В. В. - Особливості планування розвитку лісопромислового комплексу регіонів країни (2017)
Іванова Н. С. - Диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів (2017)
Бутусов О. Д. - Сучасні підходи до розуміння сутності конкурентоспроможності регіону (2017)
Коркуна О. І. - Напрямки імплементації контролю за використанням бюджетних коштів в умовах реалізації медичної реформи на рівні територіальних громад, Цільник О. Я. (2017)
Процевят О. С. - Аналіз стану та тенденцій розвитку експортоорієнтованих видів промислової діяльності у Львівській області (2017)
Бирка М. І. - Роль давальницької сировини в експортно-імпортних операціях у Львівській області (2017)
Маргіта Н. О. - Регіональні пріоритети формування лісогосподарського потенціалу (2017)
Шніцер Л. П. - Депресія як системно-структурний феномен просторового розвитку (2017)
Бутрим О. В. - Аспекти стратегії формування внутрішнього вуглецевого ринку при використанні сільськогосподарських земель, Дребот О. І. (2017)
Біланюк О. П. - Транскордонні туристичні ринки: концептуальні засади дослідження та розвитку (2017)
Дребот О. І. - Вдосконалення методологічно-інституціональних підходів до транскордонного співробітництва з питань природокористування, Гадзало А. Я. (2017)
Притула Х. М. - Особливості формування тіньового сектору в економіці прикордонних регіонів, Калат Я. Я., Попадинець Н. М. (2017)
Колодійчук І. А. - Відходи та їх позиціонування в територіальних соціально-економічних системах (2017)
Сухіна О. М. - Методологія визначення кореляційних коефіцієнтів асиміляційних властивостей екосистем для оцінювання збитків від забруднень (2017)
Сологуб Ю. О. - Стратегічні напрями збалансованого розвитку лікарського рослинництва (2017)
Квітка І. В. - Організаційно-економічні проблеми поводження з відходами птахівництва в Україні (2017)
Levytska O. - Challenges and perspectives for the development of human resource management and labour relations in the information society (2017)
Гринчишин І. М. - Інституційні засади трансформації системи соціального захисту (2017)
Бачинська М. В. - Розвиток енергетичного сектору економіки Західного регіону України в контексті трансформації регіональних ринків праці, Теслюк Р. Т., Бараняк І. Є. (2017)
Бас-Юрчишин М. А. - Організаційно-фінансовий механізм функціонування медичного страхування в системі охорони здоров’я України (2017)
Іртищева І. О. - Вплив сучасних регіональних і глобальних чинників на податкову реформу, Криленко Д. В. (2017)
Гуріна О. В. - Соціалізація економіки: сутність та категоріальний апарат, Огієнко М. М., Работін Ю. А. (2017)
Галько І. М. - Теоретичні аспекти фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в умовах децентралізації (2017)
Галамай Р. Я. - Формування податкової системи в умовах децентралізації: досвід країн-членів Європейського Союзу, Прокіпчук Л. І. (2017)
Чакій О. І. - Інструментарій розвитку домашніх господарств: зарубіжний досвід (2017)
Рижикова Н. І. - Окремі питання розвитку венчурного підприємництва в інноваційно-інвестиційній моделі розвитку (2017)
Щеглюк С. Д. - Особливості розвитку креативної індустрії України: перспективні форми просторової організації (2017)
Гобрей М. В. - Теоретико-методична сутність інвестиційного процесу як економічної категорії (2017)
Іващук І. О. - Передумови інтеграції економік країн Африки на південь від Сахари в глобальний простір, Герман Л. Т., Ксенжук О. С. (2017)
Луцишин З. О. - Економічні ефекти зовнішньої заборгованості для національних економік, Южаніна Н. П. (2017)
Карп’як М. О. - Секторальна бюджетна підтримка як ключовий механізм співпраці України з Європейським Союзом в умовах сучасних реформ (2017)
Якубів В. М. - Методика оцінки ефективності роботи персоналу сільськогосподарських підприємств, Полюк М. І. (2017)
Колісник Г. М. - Функціональний аналіз побудови збалансованих показників регулювання витрат підприємництва в Україні (2017)
Журавель Ю. В. - Етапи удосконалення стратегічного планування підприємств харчової промисловості (2017)
Бошота Н. В. - Перспективи кластерної моделі розвитку підприємств туризму в Україні (2017)
Богданов С. - Проектування соціально-економічного розвитку територій: теоретичний аспект (2018)
Ростіянов Б. - Перша світова війна й приховані механізми глобального управління (2018)
Butkevich A. - Performance audit as a tool for improving the efficiency and effectiveness of public administration in a decentralized environment (2018)
Давтян С. - Класифікація й аналіз основних рівнів "multilevel governance": наднаціональний, національний, регіональний, субрегіональний, місцевий в системі соціального захисту населення, Єльчієва О. (2018)
Дзядзіна Н. - Взаємозв’язок цілей та пріоритетів стратегій соціально-економічного розвитку регіонів України (2018)
Dolzhenkov O. - Managerial activity in a general educational institution (2018)
Куспляк Г. - Класифікаційний склад та структура механізмів державного управління (2018)
Піроженко Н. - Державна лісова політика Словацької Республіки: уроки для України, Мусійовський А. (2018)
Устименко О. - Система військового управління на тактичному рівні, за принципами та стандартами НАТО: досвід для України (2018)
Яцун Є. - Володіння англійською мовою як критерій успішності професіонала (на прикладі сфери публічного управління Греції) (2018)
Давтян С. - Взаємодія органів публічної влади як умова ефективного управління (2018)
Давтян С. - Використання інструментів реінжинірингу для оптимізації адміністративних процесів у територіальних громадах, Липовська С. (2018)
Козюра І. - Роль та забезпечення діяльності центрів "cпорт для всіх" на рівні територіальної громади в умовах децентралізації влади в Україні (2018)
Резніков О. Г. - Порушення нейроендокринної регуляції систем репродукції та адаптації у самиць щурів за умов експериментальної гіперандрогенії, Носенко Н. Д., Сініцин Ч. В., Тарасенко Л. В., Лимарева А. А., Полякова Л. I. (2013)
Бамбуляк А. В. - Особливості будови та форми лобових пазуху зрілому періоді онтогенезу людини (2013)
Баранніков K. В. - Варіанти оптимізації сучасних моделей діагностики та лікування раннього раку шлунка (2013)
Бєлашова О. В. - Діагностичне значення показників клітинної та гуморальної ланки імунітету у верифікації бронхіальної астми в дітей раннього віку, Марусик У. І., Макарова О. В. (2013)
Бодяка В. Ю. - Патоморфологічні зміни внутрішніх органів за дії підвищеного внутрішньочеревного тиску в експерименті, Іващук О. І., Давиденко I. С., Гавадза Р. В., Казановський І. А. (2013)
Бойчук O. M. - Будова і синтопія решітчастої кістки у людей літнього та старечого віку, Макар Б. Г. (2013)
Бойчук T. M. - Диференціація поляризаційних полікристалічних мереж плівок жовчі людини, Ушенко О. Г., Баланецька В. О., Григоришин П. М. (2013)
Борис P. M. - Динаміка показників пер оксидного окиснення ліпідів у період ранніх і пізніх проявів травматчиної хвороби за умов експериментальної краніо-скелетної травми та її корекції клітинною терапією, Гоженко А. І., Губима А. А. (2013)
Бурденюк І. П. - Природний мінерал – базальтовий туф, перспективи застосування в харчовій промисловості, біології та медицині, Ковбаса І. М., Волощук А. Г., Петрюк А. Є., Пастушенко Є. П. (2013)
Вацеба Т. С. - Взаємозв 'язок між дисліпідемією та інсулінорезистентністю у хворих на первинний гіпотиреоз (2013)
Вепрюк Ю. M. - Фізіологічні особливості функцій нирок при поєднаній дії солей алюмінію і свинцю, Роговий Ю. Є. (2013)
Вівсянник В. В. - Вільнорадикальне ушкодження та стан антиоксидантного захисту у хворих на хронічну хворобу нирок ІІ-ІІІ стадії з ураженням гастродуоденальної ділянки (2013)
Вітковський О. О. - Ефективність лікування методом уведення в післяопераційну рану дилататорів із нікелід-титану, з ефектом пам'яті, хворих із переломами нижньої щелепи, ускладнених гнійно-запальними процесами, Кузняк Н. Б., Трифаненко С. І. (2013)
Гевкалюк H. О. - Утворення первинних вивідних проток слинних залоз в ході другого етапу ембріогенезу, Гайсюк П. А. (2013)
Данилюк О. І. - Підвищення антиаритмічної ефективності аміодарону у хворих з аміодароніндукованою дисфункцією щитоподібної залози (2013)
Деген А. С. - Вплив експериментального цукрового діабету на експресію транскрипційного фактору NF-кВ в лімфоїдних структурах клубової кишки щурів, Камишний О. М. (2013)
Дікал M. В. - Окиснювальна модифікація білків у печінці щурів за умов уведення 2,4-динітрофенолу (2013)
Дмитрів І. В. - Оцінка венозної гемодинаміки в пацієнтів із постромботичною хворобою в периопераційному періоді на основі даних ультразвукового сканування (2013)
Задорожна Б. В. - Клініко-параклінічнїособливості віддалених наслідків легкої черепно-мозкової травми (2013)
Зуб Л. О. - Особливості клінічних підходів до лікування хворих на хронічний пієлонефрит з наявністю артеріальної гіпертензії, Мороз Т. П. (2013)
Кавуля E. В. - Особливості кардіальної геодинаміки у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію з фібриляцією передсердь (2013)
Каратєєва C. Ю. - Стан згортальної системи крові за наявності гнійних процесів на фоні цукрового діабету в експерименті, Плеш І. А., Петрович Г. В., Мінтянська I. О. (2013)
Колотило О. Б. - Аналіз частоти окремих чинників ризику синдрому діабетичної стопи у хворих на цукровий діабет (2013)
Коржинсъкий Ю. С. - Стан здоров'я дітей раннього віку, які в неонатальному періоді перебували на пролонгованій штучній вентиляції легень, Слівінська-Курчак X. Б. (2013)
Кузняк H. Б. - Стоматологічна захворюваність у дітей з ендокринною патологією, Годованець О. І., Гончаренко В. А. (2013)
Кузняк H. Б. - Ефективність застосування збагаченої тромбоцитами плазми крові для оптимізації репараційного остеогенезу після атипового видаленні зубів, Продан M. П., Трифаненко С. І. (2013)
Лаповець H. Є. - Рівні інтерлейкінів та кореляційні зв'язки між ними у хворих на абдомінальний туберкульоз (2013)
Левицька С. А. - Прогнозування ризику розвитку окремих форм хронічного запального процесу в навколоносових пазухах у дітей (2013)
Лозинська M. P. - Генетичні особливості та фенотип пацієнтів із синдромом Пейтца-Єгерса, Хавунка І. В., Шуварська В. І. (2013)
Малишевська І. В. - Клініко-лабораторні особливості перебігу стабільної стенокардії на тлі метаболічного синдрому (2013)
Микитюк О. П. - Добові та сезонні особливості процесів протеолізу та фібринолізу крові хворих на остеоартроз (2013)
Мислицький В. Ф. - Аналіз можливих недоліків при визначенні груп крові за системою АВ0, Чернюх О. Г., Дікал М. В., Лопушинська І. В., Перепелюк М. Д. (2013)
Москалюк І .I. - Генетичні та нейро-гуморальні особливості різних типів синдрому подразненого кишечнику у хворих на токсичні форми зобу (2013)
Петринич В. В. - Ефекти застосування кверцетину за умов підгострого впливу свинцю ацетату в щурів із різним типом ацетилування, Власик Л. I. (2013)
Пилькевич H. Б. - Изучение показателей внешнего дыхания детей старшего школьного возраста с дефектами зрения (2013)
Платонова О. М. - Клініко-патогенетичні паралелі ожиріння та синдрому подразненого кишечнику в дітей, Величко В. І. (2013)
Поляченко Ю. В. - Експериментальна модель ізопротеренол-індукованого ушкодження міокарда, Габрієлян А. В., Доманський Т. М., Сморжевський В. Й., Оніщенко B. Ф., Мазур А. П., Романова C. В., Кудлай І. В., Якушев А. В., Клименко П. П. (2013)
Польовий П. В. - Характер метаболічних змін ротової рідини у вагітних (2013)
Рошка Ю. О. - Ефективність застосування протиальвеолітної активної пов 'язки при лікуванні альвеолітів, Кузняк И. Б., Трифаненко С. I. (2013)
Рудковская О. Д. - Возрастная макулодистрофия – пути решения проблемы (аналитическое исследование) (2013)
Русіна С. M. - Клініко-хронобіологічна характеристика психотичних психічн их розладів атеросклеротичного ґенезу, Деркач В. Г., Нікоряк Р. А. (2013)
Сорокман Т. В. - Характеристика больового синдрому в дітей, хворих на виразкову хворобу, Сокольник С. В., Пнгуляк М. Г., Швигар Л. В. (2013)
Степан В. Т. - Спосіб моделювання гострого гнійного запалення тканини нирок та паранефральної клітковин (2013)
Тащук В. К. - Об'єктивізація ефективності лікування стабільної стенокардії, вплив на гіпертрофію лівого шлуночка, Руснак I. Т., Турубарова-Леунова H. А., Пнгуляк О. М. (2013)
Тодоріко Л. Д. - Вплив експериментальних гетероциклічних сполук, похідних імідазолу на мікобактерії туберкульозу, Єременчук І. В. (2013)
Топол I. О. - Вивчення експресії молекулярних маркерів Т-регуляторних клітин в умовах соціального стресу і при модуляції складу кишкової мікрофлори, Камишний О. M. (2013)
Цисар Ю. В. - Цитокіновий статус дівчат-підлітків хворих на пубертатні меноррагії, асоційовані з патологією щитоподібної залози, Андрієць О. А. (2013)
Шахова O. О. - Оцінка ефективності терапії бронхіальної астми в підлітків із частковим контролем захворювання, Тарнавська С. I., Січкар I. Б. (2013)
Юсипчук У. В. - Оптимізація лікування хворих на артеріальну гіпертензію шляхом застосування інгібітора ангіотензинперетворювального ферменту та донаторів оксиду азоту (2013)
Кузняк H. Б. - Використання інформаційно -комунікаційних технологій у вищих медичних навчальних закладах, Гончаренко В. А., Дмитренко P. Р. (2013)
Семененко С. Б. - Вплив блокади синтезу монооксиду нітрогену на хроноритмічну регуляцію кислотнорегулювальної функції нирок за умов гіпофункції пінеальної залози (2013)
Буряк О. Г. - Стандартизовані шкали оцінки тяжкості стану хворих при критичних станах та їх застосування в неонатальній практиці (2013)
Кадельник Л. О. - Сучасні уявлення про мікрофлору шлунково-кишкового тракту та чинники, що впливають на інтестинальну нормо флору (2013)
Лynup M. B. - Морфологічні особливості будови лобних та верхньощелепних пазух (2013)
Пенішкевич Я. І. - Сучасний стан проблеми діабетичної ретинопатії, Зуб Л. С., Слободян М. І. (2013)
Присяжнюк В. П. - Роль поліморфізму гена ендотеліальної синтази монооксиду нітрогену в розвитку захворювань серцево-судинної системи та печінки (2013)
Ткачук О. В. - Фундаментальні основи нейроімунних взаємовідносин у нормі та при неврологічній патології, Кметь Т. I., Ткачук С. С., Лєньков О. М., Мислицький В. Ф., Донченко П. В. (2013)
Рубленик Іван Михайлович (2013)
Дудко Геннадій Євтихійович (2013)
Зінченко Анатолій Тимофійович (2013)
Дейнеки С. Є. - Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина ХХХХ, Дейнеки Л. Л. (2013)
Гудзевич А. В. - Геосередовище: зміст, сфера і перспективи використання (2014)
Сінна О. І. - Розвиток теорії та досвід ландшафтно-екологічного картографування в Україні та світі (2014)
Соловйов В. О. - Історія розвитку загальної екології й екологічної геології (рос.), Варавіна О. П., Прибилова В. М., Фик І. М. (2014)
Максименко Н. В. - Моделювання атмосферного переносу забруднення для цілей ландшафтного планування, Ляшенко О. Л. (2014)
Холопцев О. В. - Міжрічні зміни станів арктичного та північноатлантичного коливань як чинники варіацій ЗВО у земній атмосфері (рос.), Больших О. В. (2014)
Холопцев О. В. - Оцінка ефективності моделювання змін розподілу в атмосфері середньомісячних значень загального вмісту озону з урахуванням варіацій поверхневих температур значущих районів Атлантичного океану на прикладі Польщі (рос.), Клюєва А. Д. (2014)
Ачасов А. Б. - Дані дистанційного зондування як основа картографування ґрунтів: економічний аспект , Тітенко Г. В., Курілов В. І. (2014)
Полянський С. В. - Історія дослідження заболочених ґрунтів Волинської області (2014)
Міщенко О. В. - Сучасний стан та особливості природокористування в національних природних парках України (2014)
Некос А. Н. - Історія формування та сучасні дослідження малих міст, Кравченко О. К. (2014)
Максименко Н. В. - Геоекологічна оцінка радіаційного забруднення північних районів Житомирської області, Пересадько В. А., Малик Т. О. (2014)
Лепіх Я. І. - Аналіз водного режиму рік басейну р. Десна приграничних областей, Приступа А. Л., Бунякова Ю. Я., Сантоній В. І., Будіянська Л. М., Аверченков В. І., Кришнев Ю. В. (2014)
Куценко М. В. - Комплексна просторова оптимізація структури сільськогосподарських угідь: регіональний рівень (2014)
Гоголь О. М. - Шляхи підвищення рибопродуктивності на Печенізькому водосховищі (2014)
Лісняк А. А. Вілчек Дж. - Закономірності екологічної диференціації ґрунтового покриву Східно-Словацької низовини (англ.), Міхаелі Є. (2014)
Мірошниченко В. В. - Оцінка ступеня престижності вернакулярних районів м. Харкова (2014)
Адаменко О. М. - Екологічні карти – основа природно-техногенної безпеки території (2014)
Некос А. Н. - Застосування геоінформаційних систем при вирішенні завдань просторового планування вітроенергетики, Молодан Я. Є. (2014)
Фоміна І. Г. - Компостування осаду стічних вод в лабораторних умовах з наповнювачем з відходів тютюну і квасолі (рос.) (2014)
Хоботова Е. Б. - Властивості шлаколужних в'яжучих на основі содолужного плаву і метасилікату натрія (рос.), Калмикова Ю. С. (2014)
Тинітовська О. І. - Оцінка клінічного стану хворих на хронічний тонзиліт після проведення імунотерапії у вигляді вакцинації бактерійними антиґенами (2018)
Барабаш О. С. - Ехокардіоґрафічна оцінка динаміки правошлуночкової функції у пацієнтів з гіпертонічною хворобою протягом медикаментозного лікування (2018)
Лозинська М. Р. - Вплив чинників різної етіолоґії у виникнення завмирання вагітності, Прокопчук Н. М., Мікула М. І., Корінець Я. М., Олексюк О. Б. (2018)
Іванов В. П. - Динаміка біохімічних маркерів системної запальної відповіді і функціонального стану нирок у пацієнтів із інфарктом міокарда без елевації сеґменту ST залежно від проведення перкутанної ангіопластики, Щербак О. В., Масловський В. Ю. (2018)
Троцький Г. М. - Аналіз якості підготовки лікарів-інтернів, що розпочинають навчання в інтернатурі зі спеціальностей "Педіатрія" та "Неонатолоґія", до виконання базових практичних навичок при невідкладних станах, Лісний А. Є., Пакулова-Троцька Ю. В., Романів О. І. (2018)
Рудень В. В. - Динаміка, проґноз та тенденції у абсолютному виразі смертності серед пацієнтів з гострим інфарктом міокарда |I.21| в Україні, Ковальська І. М. (2018)
Гржибовський Я. Л. - Смертність населення України: реґіональні особливості за період від 1991 до 2017 років (2018)
Кияк Ю. Г. - Рідкісний випадок спонтанного тромболізису у пацієнтки з гострим інфарктом міокарда з елевацією сеґмента ST, Галькевич М. П., Лабінська О. Є., Барнетт О. Ю. (2018)
Белявська Б. М. - Хірурґ, Вчений, Вчитель, Людина.Присвячується 90-річчю від дня народження Ореста Володимировича Фільца, Бідюк Д. М., Зубенко О. В., Тумак І. М., Федоришин Т. М. (2018)
До відома наших авторів (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Krasnoshchekov Ye. A. - Controlled generation of rotating vector beams in quasi-isotropic laser, Yaparov V. V., Taranenko V. B. (2019)
Wan J. - Resonance light absorption of granular aluminium and silver films placed on a rough sublayer of multilayered ZnS, Beloshenko K. S., Makarovskiy M., Riabenko I., Shulga S., Prokhorenko S. (2019)
Krupych O. - Analytical relations for the strain tensor components caused by acoustic waves with arbitrary wave vector directions in crystals: acousto-optic applications, Adamenko D., Vlokh R. (2019)
Mys O. - Anisotropy of acousto-optic figure of merit in tetragonal crystals with accounting for non-orthogonality of acoustic eigenwave polarizations. 1. The cases of KH2PO4 and NH4H2PO4 crystals, Kostyrko M., Adamenko D., Vlokh R. (2019)
Abbas M. N. - Wide-range tunable subwavelength band-stop filter for the far-infrared wavelengths based on single-layer graphene sheet, Khaleel F. A. (2019)
Батова О. М. - Вплив строків сівби на розвиток кореневих гнилей пшениці озимої в умовах Харківської області (2018)
Бушулян М. А. - Стійкість сортів озимої пшениці щодо збудників піренофорозу та фузаріозу колосу в Степу України (2018)
Васильєв С. В. - Сисні шкідники яблуні за інтенсивної технології вирощування (2018)
Васильєва Ю. В. - Бруньковий бузковий кліщ (Aceria loewi (Nalepa, 1890)) - адвентивний вид у паркових насадженнях Харківської області, Леженіна І. П. (2018)
Davydenko K. V. - Sphaeropsis shoot blight in pine plantations under stress conditions (2018)
Дрозда В.Ф. - Особливості технології масового лабораторного розведення ектопаразитоїда габробракона Habrobracon hebetor Say. (Hymenoptera, Braconidae), Статкевич О. І. (2018)
Євтушенко М. Д. - Шкідники плодів яблуні в садах Харківської області (2018)
Забродіна І. В. - Видовий склад і чисельність садових довгоносиків у саду ННВЦ "Дослідне поле" ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, Молчанова О. А. (2018)
Карпович М. С. - Роль ентомофагів у популяції соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.) в соснових насадженнях Черкащини, Дрозда В. Ф. (2018)
Кулєшов А. В. - Прогноз розвитку хвороб сільськогосподарських культур у наступному році на біометеорологічній основі (2018)
Луханін І. В. - Вплив метеорологічних факторів на розвиток кореневих гнилей ячменю ярого (2018)
Мартиненко В. І. - Оцінка ефективності комбінованих фунгіцидів у захисті пшениці озимої від борошнистої роси, Логвенок О. І. (2018)
Медвідь Я. А. - Роль кокцинелід (Coleoptera: Coccinellidae) у контролі чисельності злакових попелиць, Гаврилюк Н. М. (2018)
Меленті В. О. - Ялинові несправжні щитівки (Physokermes piceae Schrank, 1801; Physokermes hemicryphus Dalman, 1826; Physkermes inopinatus Danzig & Kozаr, 1973) у дендрологічному парку Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва (2018)
Мєшкова В. Л. - Динаміка пошкодження комахами листя дуба звичайного у полезахисних лісових смугах Харківської області, Байдик Г. В., Бережненко Ж. І. (2018)
Мєшкова В. Л. - Симптоми та ознаки пошкодження й ураження дерев берези повислої в Дергачівському лісництві, Кошеляєва Я. В., Скрильник Ю. Є., Зінченко О. В. (2018)
Нагорна Л. В. - Комплекс шкідливих організмів персикових агроценозів та біологічні заходи регулювання їхньох чисельності, Юдицька І. В. (2018)
Сінявін А. В. - Особливості розвитку і поширення плямистостей суниці садової у східній частині Лісостепу України (2018)
Сіроус Л. Я. - Капустяна міль (Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) - небезпечний шкідник пізніх насаджень капусти в Харківській області (2018)
Станкевич С. В. - Зміна парадигми у захисті олійних капустяних культур від ріпакового квіткоїда за останні 140 років (2018)
Станкевич М. Ю. - Ентомологічний матеріал на уроках природознавства у початковій школі, Станкевич С. В. (2018)
Тесля Т. О. - Успадкування стійкості кукурудзи до фузаріозної стеблової гнилі (2018)
Туренко В. П. - Септоріоз пшениці озимої та ефективні заходи, що обмежують його розвиток (2018)
Швачунова І. С. - Біологічний метод як складова інтегрованого захисту від яблуні від парші в Харківській області (2018)
Правила для авторів (2018)
Примак І. Д. - Еволюція теоретичних і практичних основ переходу від полицевого до безполицевого і поверхневого та нульового обробітків грунту в Україні з середини першої половини 20 ст. до сьогодення, Панченко О. Б., Войтовик М. В., Карпенко В. Г., Левандовська С. М., Панченко І. А. (2018)
Доронін В. А. - Продуктивність насінників цукрових буряків залежно від якості маточників, Кравченко Ю. А., Дрига В. В., Будовський М. Д., Доронін В. В. (2018)
Кривенко А. І. - Ефективність форм і строків внесення цинку на посівах пшениці озимої, Бурикіна С. І. (2018)
Городецький О. С. - Технологічні якості коренеплодів та економічна ефективність вирощування гібридів буряка цукрового компанії КВС в умовах ФГ "Расавське" Кагарлицького району Київської області, Грабовський М. Б. (2018)
Лозінська Т. П. - Оцінка сортів пшениці ярої за елементами продуктивностi в умовах Лісостепу України, Федорук Ю. В., Ображій С. В. (2018)
Сидорчук В. І. - Сучасний погляд на перспективу використання природного добору в селекції рослин, Гагін А. О., Синьогуб С. В., Глеваський В. І. (2018)
Князюк О. В. - Вплив строків сівби та ширини міжрядь на біометричні показники та продуктивність рослин шавлії мускатної (Salvia solaria L.), Горбатюк В. С., Мельник І. А. (2018)
Лозінський М. В. - Оцінка селекційних номерів пшениці м’якої озимої на адаптивність за кількістю зерен із головного колосу (2018)
Карпук Л. М. - Структура забур’яненості посівів буряків кормових за різних систем обробітку грунту, Павліченко А. А., Караульна В. М., Богатир Л. В., Поляков В. І. (2018)
Роговський С. В. - Аналіз складу і стану дендрофлори парку с. Крюківщина КиєвоСвятошинського району Київської області (2018)
Розпутній О. І. - Міграція 137Сs і 90Sr на чорноземах типових в овочеву продукцію центрального Лісостепу України, Герасименко В. Ю., Перцьовий І. В., Скиба В. В., Савеко М. Є. (2018)
Вступне слово (2018)
Бедринець М. Д. - Контролинг в системе финансового антикризисного управления предприятием, Денега Т. М. (2018)
Вергелюк Ю. Ю. - Сучасний стан та проблеми автомобільного страхування в Україні (2018)
Гурочкіна В. В. - Інтеграційні виробничі ланцюги та місце українського машинобудування в міжнародних рейтингах, Менчинська О. М. (2018)
Гусятинський М. В. - Особливості управління проектами соціально-економічного розвитку населених пунктів, Ковальчук О. П. (2018)
Діденко Л. В. - Діяльність нерезидентів на українському ринку цінних паперів та проблеми її регулювання, Касянчук Д. С. (2018)
Житар М. О. - Особливості банківського кредитування фізичних осіб в Україні, Чамор Г. С. (2018)
Клименко Д. Б. - Особливості та перспективи банківського кредитування аграрного сектора в Україні (2018)
Клюско Л. А. - Грошово-кредитне регулювання в умовах макроекономічної нестабільності (2018)
Ковда Н. І. - Злиття та поглинання банківських установ як чинник підвищення їх конкурентоспроможності на фінансовому ринку (2018)
Коляда Т. А. - Сутність та значення податкових інструментів у забезпеченні стабілізації національної економіки, Ковалюк А. В. (2018)
Кужелєв М. О. - Вплив поведінкових факторів на управління фінансовою діяльністю корпорації: теоретичні аспекти, Нечипоренко А. В. (2018)
Ліснічук О. А. - Формування дохідної частини місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації, Литовченко Н. А. (2018)
Мамонова Г. В. - Ефективність фінансування закладів вищої освіти, Попович Л. О. (2018)
Марченко О. І. - Визначення місця України в міжнародних інноваційних рейтингах, Рожко Ю. В. (2018)
Мельник В. М. - Основні причини корупції в Україні та шляхи її подолання, Корень Н. В. (2018)
Мельничук Г. С. - Теоретичні аспекти проведення аналізу грошових потоків підприємства (2018)
Наумова Л. Ю. - Сучасний стан і проблеми фінансування капітальних видатків в установах Національної академії медичних наук України (2018)
Одінцова Т. М. - Оптимізація податкового навантаження як інструмент економічного зростання (2018)
Онишко С. В. - Фінансова безпека і фінансова політика держави в категоріях їх взаємовпливу та узгодження (2018)
Павлюк В. В. - Державне казначейство України та його роль у бюджетному процесі, Олійник В. О. (2018)
Перехрест Л. М. - Державне регулювання та нагляд за діяльністю фінансових посередників в Україні: проблеми формування та напрями трансформації, Черкашина К. Ф. (2018)
Поддєрьогін А. М. - Факторний аналіз формування прибутку виробничого підприємства, Скочій С. В. (2018)
Ріппа М. Б. - Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів в Україні, Шамун Н. В. (2018)
Сидоренко О. М. - Покращення консультативного супроводження великих платників податків як ключовий елемент удосконалення податкового адміністрування в Україні, Воленко В. Г. (2018)
Сосновська О. О. - Напрями стійкого функціонування підприємства в умовах невизначеності, Деденко Л. В. (2018)
Тарасенко Д. Л. - Соціальний ресурс сталого розвитку: інституціональні умови та фактори впливу в Україні (2018)
Чернова О. В. - Проблеми економічного та інноваційного розвитку Латвії після входження до ЄС, Валігура А. Т. (2018)
Шевчук С. В. - Управління як важлива складова регулятивного потенціалу держави забезпечення митних інтересів, Мискін Ю. І. (2018)
Яремчук І. В. - Державний внутрішній фінансовий контроль в умовах реформування галузі охорони здоров’я України (2018)
Статті рекомендовано до друку наступними рецензентами (2018)
Zabolotnyi O. V. - Proximate testing method of moisture measurement for substances of dielectric nature (2019)
Romanenko V. P. - Methodology of justification the type and evaluation of quality group search of defects in the repair radio-electronic means, Sakovich L. N., Ryzhov Y. V., Gnatyuk S. E., Rozum I. Y. (2019)
Artiukh A. V. - Numerical analysis of slow steady and unsteady viscous flow by means of r-functions method, Lamtyugova S. N., Sidorov M. V. (2019)
Мочурад Л. І. - Mетод редукції моделі для розрахунку електростатичних полів систем електронної оптики (2019)
Нагорный В. В. - Прогнозирование индивидуального ресурса технических систем, Лавров Е. А., Чибиряк Я. И. (2019)
Сидоров М. В. - Mетод двобічних наближень розв’язання першої крайової задачі для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь на основі використання функції Гріна (2019)
Тарасов В. Н. - Исследование систем массового обслуживания с сдвинутыми эрланговскими и экспоненциальными входными распределениями, Бахарева Н. Ф. (2019)
Babichev S. - Implementation of dbscan clustering algorithm within the framework of the objective clustering inductive technology based on r and knime tools, Vyshemyrska S., Lytvynenko V. (2019)
Herasina O. V. - Neuro-fuzzy forecasting of non-linear processes of blast furnace production, Husiev O. Yu., Korniienko V. I. (2019)
Kotsur D. V. - Voronoi-based skeletonization algorithm for segmenting the network of biological neurons, Tereshchenko V. M. (2019)
Moskalenko V. V. - A model and training algorithm of small-sized object detection system for a compact aerial drone, Moskalenko A. S., Korobov A. G., Zaretsky M. O. (2019)
Субботин С. А. - Построение деревьев решений для случая малоинформативных признаков (2019)
Bisikalo O. V. - Modeling the security policy of the information system for critical use, Kovtun V. V., Yukhimchuk M. S. (2019)
Великодний С. С. - Ідеалізовані моделі реінжинірингу програмних систем (2019)
Вовк С. М. - Постановка задач обработки данных на основе критерия минимума протяженности (2019)
Havrylko Ye. V. - The method of multivariate statistical analysis of the time multivariate critical quality attributes of manufacture process with the data factorization, Kurchenko O. A., Tereshchenko I. V., Tereshchenko A. I. (2019)
Гальченко А. В. - Заперечуване шифрування на основі застосування підходу гібридних криптографічних систем, Чопоров С. В. (2019)
Dadenkov S. A. - Analytical model of random multiple access protocol predictive p-persistent CSMA (2019)
Панін В. В. - Побудова нейромережевої експертної системи обробки навігаційних даних в умовах річкової е-навігації, Доронін В. В., Спіян О. М. (2019)
Bieliakov R. O. - Method of the intelligent system construction of automatic control of unmanned aircraft apparatus, Radzivilov H. D., Fesenko O. D., Vasylchenko V. V., Tsaturian O. G., Shyshatskyi A. V., Romanenko V. P. (2019)
Bukaros A. Y. - Modernization of luenberger observer for control system of hermetic compressor electric drive, Onyshchenko O. A., Montik P. N., Malyshev V. L., Bukaros V. N. (2019)
Гурко А. Г. - Робастное управление приводом лазера системы технического зрения (2019)
Косолап А. И. - Оптимизация надежности сложных неремонтопригодных систем, Довгополая А. А. (2019)
Us S. A. - An optimal two-stage allocation of material flows in a transport-logistic system with continuously distributed resource, Koriashkina L. S., Stanina O. D. (2019)
Відомості про авторів (2017)
Balakhtar K. - Creativity as a factor of harmonious development of teacher (2017)
Бондарчук О. І. - Психологічна безпека освітнього середовища закладів загальної середньої освіти та її вплив на мотивацію інноваційної діяльності вчителів (2017)
Жданюк Л. О. - Соціально-психологічні особливості студентського віку (2017)
Івкін В. М. - Психологічна готовність менеджерів організацій до управління змінами в організаціях, Наливайко Г. В. (2017)
Інжиєвська Л. А. - Арткорекційна програма для майбутніх психологів та особливості її реалізації в умовах післядипломної освіти (2017)
Лукіянчук А. М. - Мотивація професійної діяльності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти як складова психолого-педагогічної компетентності (2017)
Меленчук Н. І. - Готовність авантюрних і неавантюрних осіб до змін (2017)
Москальова А. С. - Зміст та структура правової активності студентської молоді: психологічний аспект, Чубко О. М. (2017)
Павлюк О. Д. - Мотивація до лідерства учнів закладів професійної освіти: сутність та етапи формування (2017)
Перегончук Н. В. - Толерантність до невизначеності як професійно важлива якість майбутнього психолога, Краєвська Т. С. (2017)
Шевченко С. В. - Методика дослідження психологічних особливостей розвитку довіри до себе у майбутніх психологів (2017)
Гуцаленко Л. В. - Контроль в системі управління (2019)
Дорош Н. І. - Організаційні аспекти внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, Чечуй А. В. (2019)
Жук В. М. - Інтегрована звітність: ретроспектива і перспектива в Україні (2019)
Канцедал Н. А. - Бухгалтерський облік цифрової епохи: розширення термінологічних кордонів (2019)
Кучеренко Т. Є. - Облік фінансування інноваційної діяльності підприємства, Ратушна О. П., Мельник Л. Ю. (2019)
Людвенко Д. В. - Облік витрат і калькулювання собівартості корму в галузі свинарства (2019)
Мисака Г. В. - Трансдисциплінарний підхід в підвищенні ефективності управління інтелектуальним капіталом компанії, Дерун І. А. (2019)
Обиход К. О. - Організаційні та облікові аспекти функціонування наукових установ державного сектору (2019)
Пилипенко Л. М. - Організація і методика оцінювання резервів капіталу в бухгалтерському обліку, Демська Ю. В. (2019)
Ярмолюк О. Ф. - Організаційно-методичні аспекти обліку капітальних інвестицій, Шишка Р. О. (2019)
Калівошко О. М. - Аналіз системно важливих комерційних банків (2019)
Нашкерська М. М. - Напрями проведення аналізу доходів і витрат бюджетної установи (2019)
Стахов Б. В. - Проблеми та перспективи акцизного оподаткування (2019)
Трусова Н. В. - Розвиток фіскальної консолідації місцевих бюджетів регіонального рівня (2019)
Шірінян Л. В. - Нова методологія комплексної оцінки конкурентоспроможності ринку страхових послуг України: фактори масштабу і суперництва, тенденції та порівняння, Шірінян А. С. (2019)
Шкромида В. В. - Податкове бюджетування на підприємстві в умовах мінливого бізнес-середовища: бути чи не бути, Гнатюк Т. М., Мельник Н. Б. (2019)
Замлинський В. А. - Вплив корпоративної культури на розвиток компанії (2019)
Котенко О. О. - Енергоефективні автомобілі та їх роль в антикризовій стратегії підприємств України, Домашенко М. Д., Сердюк С. В. (2019)
Крупельницька О. Л. - Теоретико-методологічні засади державного регулювання сталого розвитку сільських територій, Гуденко О. Д., Волинець О. Я. (2019)
Сосновська О. О. - Методичний підхід до оцінки рівня економічної безпеки підприємств зв'язку (2019)
Шаповал С. Л. - Механізм державного регулювання космічної галузі України, Возненко А. А. (2019)
Блог головного редактора (2019)
Асадуллина Н. Р. - Комплексная оценка конкурентоспособности переработанной плодоовощной продукции (2019)
Артьомова А. В. - Особливості торгового балансу Німеччини в умовах кризового і посткризового розвитку світової економіки, Малкіна М. С. (2019)
Дегтярьова О. В. - Форсайт-технології зміни пріоритетів виробничо-господарської діяльності підприємств (2019)
Комар Р. О. - Економіко-правові засади розвитку регулювання міжнародних міграційних процесів (2019)
Луцишина Є. В. - Інновації як складова факторів впливу на стабільний розвиток сучасного підприємства (2019)
Машкіна А. С. - Економіка знань: соціально-економічні перешкоди на шляху до інноваційних процесів (2019)
Павлов К. В. - Экономическая оценка интенсивного характера производства в условиях развития природной cреды (2019)
Пригодич И. А. - Добровольное страхование гражданской ответственности перед таможенными органами, Конончук И. А., Киевич А. В. (2019)
Соломянова-Кирильчук К.О. - Формування системи показників діагностування ризику банкрутства підприємств машинобудування, Гребенікова О. В. (2019)
Євтушенко М. В. - Методи менеджменту ЕВМ у фінансовій діагностиці ефективності управління вартістю суб’єктів господарювання (2019)
Калінеску Т. В. - Кластери підприємств: віртуальність та практика застосування (2019)
Мустафаев А. А. - Концептуально-критериальный подход к обеспечению конкурентоспособности АПК северного региона (2019)
Новини науки та практики (2019)
Редакційна колегія рекомендує (2019)
Рецензенти (2019)
Вимоги до оформлення статтей (2019)
Вихідні дані (2019)
Лісовий В. М. - Становлення і розвиток кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Харківського національного медичного університету (до 130-річчя від дня заснування), Капустник В. А., Дуденко В. Г., Падалиця М. А., Горяїнова Г. В., Євтушенко І. Я., Кондрусик Н. Ю. (2014)
Антипов Н. В. - Реализация компетентностного подхода к обучению на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии, Сироид Д. В., Жиляев Р. А., Зарицкий А. Б., Войтенко С. В. (2014)
Вовк Ю. М. - Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії за десять років існування Болонської системи медичної освіти, Вовк О. Ю., Ткаченко К. Д. (2014)
Кобзар О. Б. - Дидактичні проблеми індивідуалізації вивчення клінічної топографічної анатомії і оперативної хірургії в сучасних умовах, Дітковський А. П., Дорошенко С. В., Єршов В. Ю., Радомська Н. Ю., Пархоменко М. В., Первак І. Л., Прокопець К. О., Хворостяна Т. Т. (2014)
Проніна О. М. - Формування клінічного мислення у студентів під час вивчення оперативної хірургії та топографічної анатомії, Коптев М. М., Данильченко С. І., Білич А. М., Половик О. Ю. (2014)
Синицька А. М. - Шляхи підвищення мотивації викладання курсу анатомії людини, Ковальчук О. І., Дзевульська І. В., Матківська Р. М., Устименко О. С. (2014)
Черкасов В. Г. - Історико-гносеологічне підґрунтя формування клінічної направленості анатомії, Дзевульська І. В., Ковальчук О. І., Маліков O. I., Титаренко В. М. (2014)
Антипов Н. В. - Орхидометрия и варикоцеле-обусловленная атрофия яичек, Бердников М. А., Зарицкий А. Б., Колесникова И. А. (2014)
Вдовиченко В. Ю. - Морфометрические характеристики почечных пирамид верхнего конца почки человека зрелого и пожилого возраста (2014)
Вовк Ю. М. - Індивідуальна анатомічна мінливість провідних морфометричних параметрів IV шлуночка головного мозку людей зрілого віку, Журавльова Ю. П., Шаповалов В. А., Крохмаль К. Є. (2014)
Вовк Ю. Н. - Возрастные особенности послойной топографии конвекситальной части твердой оболочки головного мозга человека, Кувенёв А. А. (2014)
Волошин М. А. - Особливості реактивності колінного суглоба щурів при модельованому остеоартрозі, Григор'єва О. А., Моніна О. В. (2014)
Воробьев А. А. - Внутрибрюшинное спайкообразование при послеоперационной эстрогенной недостаточности, Жаркин Н. А., Засядкина Н. Э., Поройский С. В., Дворецкая Ю. А. (2014)
Губина-Вакулик Г. И. - Морфофункциональное состояние надпочечников у взрослых потомков при введении в рацион генно-модифицированной сои, Денисенко С. А., Горбач Т. В., Колоусова Н. Г., Андреев А. В. (2014)
Дуденко В. Г. - Построение персонализированной анатомической модели диафрагмы человека, Аврунин О. Г., Тымкович М. Ю., Куринной В. В. (2014)
Дуденко В. Г. - Учет анатомических отверстий при построении компьютерной модели диафрагмы, Аврунин О. Г., Тымкович М. Ю., Куринной В. В. (2014)
Жураківська О. Я. - Структурні основи старечих змін гіпоталамо-нейрогіпофізарної системи (2014)
Квятковська Т. О. - Ехографічна характеристика стану судинного русла нирок і уродинаміки верхніх сечових шляхів у хворих з доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Федорінчик Т. В. (2014)
Корсак А. В. - Ультраструктурні особливості невроми на етапах дегенерації та ранньої регенерації за умов різних методів впливу електрохірургічного високочастотного інструменту на периферійний нерв, Чайковський Ю. Б., Чухрай С. М., Чернець О. В. (2014)
Костиленко Ю. П. - Морфометрический анализ нижних больших коренных зубов человека, Саркисян Е. Г. (2014)
Kuzenko Ye. - Identification of epulis patients with a high risk of periodontal diseases: DNA infrared spectra,expression MGMT and p53 by and apoptosis analysis, Romaniuk A. (2014)
Малеев Ю. В. - Новый взгляд на хирургическую анатомию органов передней области шеи, Черных А. В., Шевцов А. Н. (2014)
Марковский В. Д. - Влияние предоперационной терапии на пролиферативную активность плоскоклеточного рака шейки матки, Винник Ю. А., Ключко Е. А., Плитень О. Н., Гаргин В. В. (2014)
Ольховський В. О. - Морфофункціональне обгрунтування класифікації мієлінових волокон вісцеральних нервів людини, Терещенко А. О. (2014)
Пастухова В. А. - Структурная перестройка скелетных мышц под воздействием длительных физических нагрузок, Лукьянцева Г. В., Дуденко В. Г. (2014)
Похил С. І. - Мікроанатомія селезінки нелінійних мишей у нормі і при бабезіозній інфекції, Торяник І. І., Тимченко О. М., Чигиринська Н. А., Костиря І. А. (2014)
Прокопець К. О. - Морфофункціональні зміни селезінки після оклюзії її судин, Кобзар О. Б., Дорошенко С. В., Пархоменко М. В., Первак І. Л., Радомська Н. Ю., Єршов В. Ю., Шамрай Д. В. (2014)
Пятикоп В. А. - Сравнительная эффективность введения в черную субстанцию мезенхимальных стволовых клеток костного мозга человека и индуцированных клеток по нейрональному пути в модели паркинсоноподобного синдрома, Мсаллам М. А., Щегельская Е. А., Кутовой И. А., Губина-Вакулик Г. И., Горбач Т. В. (2014)
Романюк А. М. - Зміни гістоморфометричних показників нижньої щелепи за умов впливу солей важких металів, Коробчанська А. Б., Гортинська О. М., Будко Г. Ю. (2014)
Рудюк Т. Я. - Особливості морфологічних змін ушкодженого сідничого нерва у тиреоїдектомованих щурів за умов комбінованої фармакологічної корекції гіпотиреозу, Раскалєй В. Б., Cтеченко Л. О., Чухрай С. М. (2014)
Самойлова М. В. В. - Сонографічні критерії в діагностиці ендометріозу яєчників (2014)
Степаненко А. Ю. - Закономерности клинической анатомии мозжечка: индивидуальная изменчивость линейных размеров по данным магнитно-резонансной томографии (2014)
Топка Э. Г. - Проблема негативного влияния факторов внешней среды в комплексном лечении заболеваний органов мочеполовой системы в эксперименте, Шарапова Е. Н. (2014)
Феджага І. П. - Клінічна анатомія гортанної частини глотки у чоловіків різних конституційних типів: порівняльні КТ-вимірювання у осіб без патології та при раку гортані перед проведенням ларингектомії, Костюк О. Г. (2014)
Фёдоров Д. Ю. - Индивидуальные различия положения, формы и размеров артерий твердой оболочки головного мозга (2014)
Черно В. С. - Індивідуальна морфометрична мінливість поперечних пазух твердої оболонки головного мозку у дорослих людей в залежності від типу будови черепа (2014)
Черных А. В. - Клинико-анатомические параллели хирургической анатомии околощитовидных желез, Малеев Ю. В., Шевцов А. Н. (2014)
Шуба Д. Г. - Морфометрические характеристики почечных пирамид нижнего конца почки человека, состоящей из четырех экскреторных секторов (2014)
Пересипкіна Т. В. - Динаміка стану здоров’я дітей та підлітків харківської області, Сидоренко Т. П., Пересипкіна А. М. (2019)
Сідаш Ю. В. - Сучасні підходи до медичного стажування науково-педагогічних працівників та практикуючих лікарів, Бойченко О. М., Попович І. Ю. (2019)
Грищенко О. В. - Наш досвід викладання акушерства та гінекології англомовним клінічним ординаторам, Лахно І. В, Пак С. О., Ромаєва В. П., Дудко Л. В., Шевченко О. І. (2019)
Романюк Л. Б. - Аналіз проведених заходів з підготовки студентів-медиків до здачі тестового іспиту "Крок-1" з мікробіології, вірусології та імунології, Кравець Н. Я. (2019)
Левченко Л. І. - Міждисциплінарна інтеграція як складова методів викладання офтальмології у вищих медичних навчальних закладах, Деєва Т. В., Степаненко О. Ю., Гірка В. Д. (2019)
Лісяна Т. О. - Стан біоценозу кишечнику в дітей з виразковим колітом, Денисова М. Ф., Чернега Н. В., Музика Н. М., Пономарьова І. Г., Букулова Н. Ю., Дорошенко О. О. (2019)
Коробко Е. Ю. - Клінічна ефективність анестезії під час операцій на нижніх кінцівках, Георгіянц М. А. (2019)
Білецький О. В. - Оцінка вмісту рідини в грудній клітці в пацієнтів із забоєм легень на тлі політравми та його зміни під впливом заходів інтенсивної терапії, Курсов С. В. (2019)
Багмут І. Ю. - Роль Т- і В-лімфоцитів у патоґенезі розвитку хірургічної патології щитоподібної залози, Гальмиз О. О., Граматюк С. М., Тіткова А. В. (2019)
Водолажський М. Л. - Проблеми тютюнопаління серед студентської молоді за умов високої професійної спрямованості, Летяго Г. В., Чернуський В. Г., Говаленкова О. Л., Савельєва Л. М. (2019)
Сухова Л. Л. - Состояние процессов антиоксидантной защиты и свободнорадикального окисления в печени крыс в условиях гипоандрогении, Волкова Ю. В. (2019)
Гризодуб Д. В. - Аналіз частоти соматичних ускладнень у пацієнтів з непереносимістю конструкційних стоматологічних матеріалів, які користуються незнімними мостоподібними протезами (2019)
Остафійчук Д. І. - Термографія в медицині – загальні принципи, Шайко–Шайковський О. Г., Рожнов О. О., Білов М. Є. (2019)
Сідь Є. В. - Значення визначення показників центральної гемодинаміки та ремоделювання серцево-судинної системи при гіпертонічних кризах, Соловйов О. В., Лелюк Д. В. (2019)
Кебкало А. Б. - Методика накладання герметичного шва для перитонеооментопексії, Рейті А. О., Грянила В. В. (2019)
Лукьянцева О. Ю. - Изучение эффективности применения "Омника" в лечении неврозоподобного энуреза у детей с учетом гендерного распределения (2019)
Середенко Н. П. - Впровадження сучасної концепції fast-track surgery в пацієнток, розроджених шляхом операції кесарів розтин (2019)
Служіння науці та охороні здоров’я (До 85-річчя професора Миколи Івановича Хвисюка) (2019)
Титул, зміст (2014)
Батєєва Н. П. - Оптимізація тренувального процесу кваліфікованих спортсменів з акробатичного рок-н-ролу у річному макроциклі підготовки з урахуванням модельних характеристик (2014)
Котелевський В. І. - Психодіагностика у фізичній реабілітації студентської молоді із патологією хребта (2014)
Сэйдел В. - Сравнение и оценка участия польских плавцов на олимпийских и паралимпийских играх в лондоне, Приступа Т., Фиц М. (2014)
Халайцан А. П. - Формування основ культури здоров’я як педагогічна проблема (2014)
Харченко Г. Д. - Основные принципы восстановления спортсменов с миофасциальным болевым синдромом с учётом психологического аспекта их реабилитации (2014)
Jamshidi - far Saeed - Strength and conditioning practices of Iran wrestling league strengthand conditioning coaches, Mirzeai Bahman, Damirchi Arsalan (2014)
Mrozkowiak M. - The correlations among the complex of spine-pelvis traits and the feet traits in boys aged 4 to 6 years, Posłuszny M., Żukowska H., Iermakov S., Szark-Eckardt M. (2014)
Ahmadabady Z. N. - A comparison mental health, physical symptoms, anxiety and sleeping disorders and disorders in social function among male andfemale athletes and non- athletes students, Rastegar H., Mahri H. (2014)
Зависляк И. В. - Управляемые отражающие поверхности на основе ферритового слоя, Чумак Г. Л. (2019)
Цян Г. - Неэквидистантные двумерные антенные решетки, синтезированные с использованием латинских квадратов и циклических разностных множеств, Иян Л., Луценко В. И., Юн Д. (2019)
Гутник В. Г. - Характеристики рассеивающих элементов морской поверхности при распространении радиоволн под малыми углами скольжения, Логвинов М. Ю., Логвинов Ю. Ф. (2019)
Николаенко А. П. - Модель локального возмущения нижней ионосферы над очагом землетрясения и его влияние на сигналы глобального электромагнитного резонанса, Галюк Ю. П., Хайакава М. (2019)
Векслерчик В. Е. - Корреляционные функции линейных аддитивных марковских цепей высших порядков, Мельник С. С., Притула Г. М., Усатенко О. В. (2019)
Глибицкий Д. М. - Метод оценки влияния химических и физических факторов на биополимеры по текстурам их пленок, Горобченко О. А., Николов О. Т., Чейпеш Т. А., Джимиева Т. Н., Зайцева И. С., Рошаль А. Д., Зибаров А. М., Шестопалова А. В., Семенов М. А., Глибицкий Г. М. (2019)
Литвинова Л. - Модернізація авторського права ЄС в епоху цифрових технологій (2019)
Ісаєва О. - Інтелектуальний пошуковий інструментарій знаннєвих ресурсів у порталі "Наука України", Дорош М., Власова Т. (2019)
Ільницька Л. - Бібліографія української книги в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині і в еміграції (1914 – 1939): науково-методичні засади створення видавничого проекту та його реалізація (2019)
Колеснікова В. - Бібліотека Майдану: шлях від революційної читальні до бібліотеки Музею Революції Гідності (2019)
Ляшко С. - Представлення універсального знання про Україну та її народ: від XI ст. до доби Інтернету Рецензія на книгу: Наталія Черниш. Нариси з історії української енциклопедичної справи. Львів: ЛА "Піраміда", 2018. 348 с. (2019)
Венідиктова А. - Семінар "Стандартизація бібліотечної діяльності" (2019)
Хмелярчук М. І. - Міжнародні відмінності у фінансуванні корпоративного бізнесу, Павлишин А. І., Павлишин М. І. (2017)
Стеблій Г. Я. - Соціальна спрямованість економіки України в контексті реалізації європейських цінностей, Тувакова Н. В., Панчишин С. М. (2017)
Другов О. О. - Ендаументи в системі розвитку процесів інтелектуалізації економіки (2017)
Борусевич Х. Ю. - Теоретичні підходи до визначення тіньової економічної діяльності (2017)
Зварич М. С. - Фінансова безпека домогосподарства: чинники впливу i загрози (2017)
Рак Н. Є. - Методичні та прикладні аспекти визначення прожиткового мінімуму в Україні (2017)
Узєнбло А. К. - Прибутковий податок з фізичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність у Польщі, – хороше рішення? (2017)
Чорний Р. С. - Основні проблеми розвитку трудового потенціалу в малих містах (2017)
Олійник Н. Ю. - Стратегії розвитку ринку праці України: гендерний аспект (2017)
Горбачевська О. В. - Про формування інтелектуального ресурсу: новітній погляд економічної науки (2017)
Гладунський В. Н. - Проблеми формування інтелектуальної техніки економічно активного креативного фахівця нової економіки, Берегова Г. І. (2017)
Шпак О. Г. - Аналіз продуктивності праці персоналу підприємства і діагностика резервів її зростання, Скриньковський Р. М. (2017)
Пшик Б. І. - Формування інвестиційних ресурсів в Україні на базі заощаджень населення, Голуб Р. Р. (2017)
Садов'як М. С. - Ринок житлового будівництва в Україні: сучасні тенденції розвитку (2017)
Русинко М. К. - Аналіз узгодженості експертів при оцінці інвестиційних проектів (2017)
Чорна Н. П. - Проблеми залучення інвестицій у сільське господарство і самозабезпечення продуктами харчування в Україні (2017)
Возна Л. Б. - Креативний менеджмент: активізація творчого потенціалу персоналу організації (2017)
Калинець К. С. - Метаморфоза корпоративної соціальної відповідальності: від минулого до сучасного (2017)
Фітель О. І. - Роль соціального підприємництва у забезпеченні спроможності територіальних громад (2017)
Прохоренко В. П. - Вплив показників діяльності банківської сфери на динаміку ВВП України (2017)
Дудинець Л. А. - Напрями забезпечення довіри споживачів фінансових послуг (2017)
Грудзевич У. Я. - Оцінка банків національними рейтинговими агентствами (2017)
Мамедов С. Г. - Система антикризової адаптації банків в Україні: теоретичні аспекти (2017)
Лісняк А. Є. - Теоретичні підходи до визначення сутності фінансової безпеки банку (2017)
Рисін В. В. - Перспективи розвитку цифрового банкінгу на фінансовому ринку України, Рисін М. В. (2017)
Слобода Л. Я. - Перспективи та ризики клірингових платежів фінансових установ: міжнародний досвід для України, Цілуйко Д. (2017)
Рисін В. В. - Кластерний підхід до оцінки стейкхолдерами ефективності діяльності банків з урахуванням ризику, Чаплига В. В. (2017)
Голуб Г. Г. - Регулювання ризиків корпоративного управління в банківському секторі економіки України, Слобода Л. Я. (2017)
Сідельник О. П. - Сучасний стан проблемних кредитів у банківській системі України, Руденко З. М. (2017)
Шурпенкова Р. К. - Рейтингова оцінка фінансових ресурсів підприємства, Калайтан Т. В. (2017)
Костенко М. М. - Дайкові комплекси основного та середнього складу Волинського мегаблока Українського щита (2018)
Лисенко О. А. - Південно-Білозірське родовище багатих залізних руд, Колотієвський Р. П., Ковтун О. В. (2018)
Деревська К. І. - Трахтемирівський півострів: історія досліджень, геологічна будова, сучасні проблеми збереження території, Пилипчук О. М., Спиця Р. О., Шевела Ю. О. (2018)
Зинчук Н. Н. - Особенности продуктов выветривания различных пород в алмазоносных регионах и их поисковое значение (на примере Сибирской платформы) (2018)
Дем’яненко І. І. - Особливості гіпсометричного розподілу покладів вуглеводнів в утвореннях фанерозою Західного нафтогазоносного регіону України (2018)
Рудько Г. І. - Визначення залежностей між кількісними та якісними параметрами оцінки вугільних родовищ з незначними запасами, Курило М. М., Бала В. В., Маковський Ю. С. (2018)
Рой М. М. - Технологія дослідження високодебітних газових свердловин при нестаціонарному режимі фільтрації (2018)
Слоницкая С. Г. - Структурная модель Закарпатского литосферного блока по геофизическим данным (2018)
Лисенко О. А. - V Міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво", присвячений 100-річчю геологічної служби України ("Геофорум-2018") (2018)
Нечаев С. В. - Большой Донбасс и необычная история Самарской партии Украинского геологического управления (2018)
Пам’яті Сергія Валентиновича Нечаєва (2018)
Спогади друзів і колег про Сергія Валентиновича Нечаєва (2018)
Пам’яті Дмитра Сергійовича Гурського (2018)
Зміст збірників наукових праць УкрДГРІ за 2018 рік (2018)
Андрушків Б. - Управління соціогуманітарними та економічними чинниками створення передумов щасливого шлюбу та зміцнення сімейних устоїв в Україні, Кирич Н., Погайдак О., Мельник Г. (2018)
Антонюк В. П. - Соціальна політика забезпечення соціальної справедливості щодо вимушених переселенців (2018)
Безхлібна А. П. - Аналіз підходів до визначення факторів регіональної конкурентоспроможності (2018)
Бойченко М. В. - Проблеми транспортної логістики вантажних перевезень в Україні (2018)
Борейко В. І. - Шляхи підвищення ефективності використання водних ресурсів України (2018)
Брюховецька Н. Ю. - Оцінка можливостей фінансування капітальних інвестицій за рахунок прибутку і амортизації, Чорна О. А., Черних О. В. (2018)
Бутенко А. І. - Класифікатор інноваційних товарів: методичний аспект, Уманець Т. В., Шаталова Л. С. (2018)
Гітіс Т. П. - Дослідження сучасного стану трудових ресурсів України, Нікуліна А. А. (2018)
Дейч М. Є. - Соціальна політика щодо ліквідації соціальної нерівності окремих прошарків населення (2018)
Дятлова Ю. В. - Механізми розвитку та безпеки банківського кредитування: досвід країн ЄС та сучасні реалії (2018)
Жадько К. С. - Теоретико-методологічні засади маркетингової діяльності на промислових підприємствах, Падерін І. Д., Гуртова Н. В. (2018)
Жуков С. А. - Особливості формування стратегічних бюджетів людського капіталу, Маліношевська К. І. (2018)
Задорожный Г. В. - Прорывные методологические основания антикризисных исследований национального хозяйства (2018)
Зось-Кіор М. В. - Сучасні аспекти управління якістю продукції в умовах динамічного середовища, Германенко О. М., Іщенко К. І. (2018)
Іванов С. В. - Геоекономічний простір: теоретичні аспекти маркетингу розширеної взаємодії у рамках економічних систем (2018)
Івченкова О. Ю. - Сучасний стан та перспективні напрями розвитку сільського господарства в Україні, Гарбуз О. А. (2018)
Каїра З. С. - Системи управління трудовим потенціалом в логістичних операціях промислового підприємства, Єлецьких С. Я., Свинаренко Т. І. (2018)
Кондратенко О. О. - Роль бізнес-інкубаторів у активізації інноваційного розвитку України, Ніколаєв О. Д. (2018)
Кочешкова І. М. - Реверсивна логістика промислових відходів, Трушкіна Н. В. (2018)
Криворучко Г. В. - Технологія блокчейн та перспективи її застосування в процесі бюджетування, орієнтованого на результат (2018)
Латишева О. В. - Витрати підприємств: суть, сучасні підходи до їх оцінки та управління, Підгора Є. О. (2018)
Ляшенко В. І. - Модернізація промисловості регіонів в контексті територіальної та функціональної децентралізації, Солдак М. О. (2018)
Мадых А. А. - Экономико-математическое моделирование смарт-предприятий: мировой опыт и перспективы, Охтень А. А., Дасив А. Ф. (2018)
Нечволода Л. В. - Дослідження сучасних математичних підходів до прийняття рішень у галузі управління людськими ресурсами промислового підприємства, Гудкова К. Ю., Лучинецький В. В. (2018)
Палига Є. М. - Методологія розвитку видавничо-поліграфічної діяльності регіонів України в умовах інституційних змін, Босак І. П. (2018)
Смирнова І. І. - Інноваційні технології управління персоналом на підприємстві, Сімаков К. І. (2018)
Сытник Е. А. - Возможные негативные последствия реструктуризации бюджетной задолженности в Украине с помощью казначейских векселей (2018)
Усоский В. Н. - Сущность криптовалюты и исторические предпосылки возникновения абстрактного обязательства как условия эмиссии банком кредитных денег (2018)
Шевченко Н. Ю. - Оцінка пожежного ризику на АЗС: моделювання, аналіз, прийняття рішень, Верещак О. О. (2018)
Шелеметьєва Т. В. - Систематизація принципів управління розвитком туризму в умовах трансформації національної економіки (2018)
Ястремський О. І. - Ключові та ефективні види економічної діяльності України (2018)
Вишневський В. П. - До питання про стратегію інноваційного розвитку України або якою має бути стратегія інноваційного розвитку України, Єгоров І. Ю., Ляшенко В. І., Антонюк В. П., Князєв С. І., Підоричева І. Ю., Ковчуга Л. І. (2018)
Пономарев С. В. - Экономика знаний (развитие интеллектуального и компьютерного капитала предприятия) (2018)
Рабыко И. Н. - Этапы развития корпоративной системы управления акционерными обществами в Республике Беларусь как путь минимизации финансовых рисков (2018)
Устименко В. А. - Правове забезпечення сталого розвитку промислових регіонів (2018)
Contents (2018)
Kryvonohova I. - Innovation and investment monitoring as a tool of information support for activisation of the innovation and investment activity of an enterprise, Muzhailo V. (2018)
Araftenii A. - Social point on the evaluation of accounting, Bashynska M. (2018)
Slobodianiuk O. - Competition and itsinfluence on the development of the insurance market (2018)
Makarova M. - The influence of bitcoin ecosystem on digital economy (2018)
Mushynska N. - Means of future economists’ professional self-development in the educational process of foreign language studying (2018)
Koval V. - State regulation of energy security in national economy (2018)
Vivchar O. - Analysis of indicators impact on economic security of enterprises in the context of socio-humanitarian components, Redkva O. (2018)
Яковлєва-Носарь С. О. - Байрак Генералка в рекреаційній системі м. Запоріжжя (2018)
Бессонова В. П. - Таксономічна характеристика деревних насаджень та дендроресурси балки Любимівської, Пономарьова О. А. (2018)
Бондаренко А. М. - Критерії вибору та оцінка ефективності засобів знищення амброзії полинолистої у селітебних зонах, Долина О. О., Гацький А. К. (2018)
Іванченко О. Є. - Дендрофлора Соснового скверу м. Дніпро: видовий асортимент й таксаційні характеристики (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського