Романюк І. М. - Методологічні аспекти ідеологічної роботи у вищому військовому навчальному закладі (2013)
Стадник В. В. - Організаційно-методологічні засади національного виховання в Збройних Силах України (2013)
Стаднійчук І. П. - Розвиток фахових компетенцій майбутніх техніків-механіків з електротехніки з позицій діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів (2013)
Теличко Н. В. - Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до гуманізації педагогічного процесу (2013)
Ткач М. М. - Заcтocування iнфoрмацiйниx теxнoлoгiй при вивченнi диcциплiни "Ландшафтна арxiтектура" на прикладі Бoярcькoгo коледжу екoлoгiї i прирoднix реcурciв, Каленcький А. А. (2013)
Ткачук Т. В. - Моделювання педагогічного процесу формування комунікативної компетентності майбутнього фахівця, Теслюк В. М. (2013)
Торчевський Р. В. - Суб’єктно-діяльнісний підхід як сучасна методологічна основа професійної підготовки офіцерів оперативно-тактичної ланки управління (2013)
Усенко О. В. - Інноваційні технології міжнародного співробітництва в галузі освіти на прикладі шкіл міста Києва та міста Стамбула, Йилдиз С. (2013)
Фіногенов Ю. С. - Модельні характеристики різних рівнів фізичної підготовленості військовослужбовців, Петрачков О. В. (2013)
Шабалтун М. О. - Організація дозвілля підлітків сільських шкіл в умовах бази відпочинку (2013)
Янішевська З. В. - Форми взаємодії сім’ї та школи в сучасній Іспанії (2013)
Алексєєва Т. В. - Відповідальність як професійно значуща якість майбутнього фахівця (2013)
Арзуманян К. К. - Особливості психологічної готовності менеджерів торговельних підприємств (2013)
Баранівський В. Ф. - Сутність та завдання психологічного супроводження професійної підготовки військовослужбовців служби за контрактом (2013)
Блінов О. А. - Психічні стани військовослужбовців у процесі служби (2013)
Вороніна К. О. - Теоретичний аналіз проблеми професіографії в банківській сфері (2013)
Євченко І. М. - Емпіричне дослідження стратегії самоствердження студентів з погляду часової перспективи (2013)
Іващенко О. А. - Психолого-педагогічний супровід у підготовці фахівців державної служби з надзвичайних ситуацій (2013)
Катаєв Є. С. - Психологічні аспекти формування сучасної військової організації (2013)
Кокун О. М. - Кількісне оцінювання рівня розвитку лідерських якостей курсантів, Пішко І. О., Лозінська Н. С. (2013)
Кримець Л. В. - Психолого-педагогічні аспекти формування патріотизму в контексті розвитку української нації (2013)
Мельніченко О. І. - Теоретичні засади психологічного супроводу освітніх послуг у вищому навчальному закладі (2013)
Мовмига Н. Є. - Гендерні відмінності життєвих домагань майбутніх правоохоронців (2013)
Невмержицький В. М. - Моделі психологічної підготовки військовослужбовців країн-членів НАТО (2013)
Панфілова Г. Б. - Динаміка Я-концепції студентів різних спеціальностей в ускладнених життєвих ситуаціях (2013)
Радзіковський С. А. - Напрямки використання апаратних засобів щодо психологічного забезпечення професійної діяльності військовослужбовців (2013)
Солдатов С. В. - Методичний апарат оцінки професійного стресу та впливу стрес-факторів на особистість (2013)
Стасюк В. В. - Впливові фактори виникнення страху в бойових умовах (2013)
Тітова Н. А. - Психологічні особливості професійної діяльності працівників міліції щодо запобігання протиправній поведінці неповнолітніх (2013)
Філіппов С. О. - Антикорупційне значення розвитку мотивації професійної діяльності військовослужбовців за контрактом органів (підрозділів) охорони державного кордону, Чистяков С. А. (2013)
Фiлiппoв М. O. - Проблема дезінформації як предмет аналізу в сучасних психологічних дослідженнях, Зубовський Д. С. (2013)
Чернова О. Є. - Професійна компетентність як особистісна якість працівника оперативних підрозділів ОВС (2013)
Шавиро Г. С. - Розвиток психологічних чинників саморегуляції поведінки студентської молоді (2013)
Єфімова В. В. - Фінансове забезпечення військовослужбовців армії США, Богайчук В. Ж. (2013)
Захарченко И. Н. - Понятие осквернения религиозной святыни в статье 179 Уголовного Кодекса Украины (2013)
Осьодло В. І. - Концептуалізація феномена ідеології в європейській філософії та ідеологічні проблеми сучасної демократії, Будагьянц Л. М. (2013)
Репіло Ю. Є. - Чим корупція може загрожувати вищій військовій освіті? , Тарасов С. В. (2013)
До відома авторів (2013)
Вихідні дані (2013)
Білик Р. М. - Експериментальне дослідження з підготовки майбутніх соціальних педагогів до практичної роботи в закладах інтернатного типу, Тверезовська Н. Т. (2014)
Васюк О. В. - Тренінгова форма навчання в методиці формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів (2014)
Вітченко А. О. - Розвиток професійної компетентності майбутніх викладачів ВВНЗ із використанням технології ситуативного аналізу (2014)
Голь Р. М. - Педагогічні рекомендації щодо вдосконалення оцінювання педагогічної діяльності викладачів фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту вищих військових навчальних закладів (2014)
Громадська Н. В. - Особливості соціально-педагогічної діяльності у сільській місцевості, Кубіцький С. О. (2014)
Громцева Н. П. - Роль вчителя у формуванні творчої особистості учнів (2014)
Денисенко С. А. - Духовний розвиток особистості дітей і молоді засобами християнського виховання, Кубіцький С. О. (2014)
Зайцев Д. В. - Інформаційна культура студентів факультету військової підготовки в умовах інформатизації суспільства (2014)
Зайченко Н. І. - Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми з делінквентною поведінкою в Іспанії (ХХ – поч. ХХІ ст.) (2014)
ІщенкоТ.В. ІщенкоТ.В. - Культура управлінської діяльності офіцера ДПТС України: структурно-функціональний аналіз, Сушков О. О. (2014)
Urszula Kempińska - The family environment of the teenage married couples and its impact on children's access to education and vocational training (2014)
Коваль Р. В. - Освітні напрями реалізації соціально-педагогічного супроводу прийомної сім’ї, Романюк І. М. (2014)
Ковальчук Т. І. - Концептуальна модель формування готовності майбутніх соціальних педагогів до організації роботи у сфері дозвілля (2014)
Колотова Н. Д. - Структура іншомовної лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах (2014)
Кримець Л. В. - Методологічні аспекти використання інформаційних технологій у військовому освітньому просторі, Бондюк С. В. (2014)
Лащихіна В. П. - Порівняльна характеристика професійних компетенцій сучасного вчителя у Франції і Великобританії (2014)
Лисенко С. А. - Результати експериментального дослідження розвитку науково-дослідницької здатності у майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах (2014)
Мельніченко О. І. - Нововведення як один із факторів забезпечення якості вищої освіти (2014)
Нестеренко А. А. - Профілактика пожеж у практичній роботі працівників регіональних управлінь Державної служби України з надзвичайних ситуацій за результатами анкетування (2014)
Ніколаєнко С. В. - Шляхи підвищення якості технологічної компетентності викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в умовах післядипломної освіти (2014)
Осадчук Б. - Шляхи вирішення проблеми молодіжного безробіття в Україні, Романюк І. М. (2014)
Петрів Г. В. - З досвіду патріотичного виховання у ВП НУБіП України "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого" (2014)
Пришупа Ю. Ю. - Інтегративний підхід як один із факторів формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників (2014)
Романовський А. В. - Форми і методи роботи соціального педагога з соціально-педагогічної підтримки обдарованої молоді в сільській місцевості, Кубіцький С. О. (2014)
Романюк І. М. - Функції органів по роботі з особовим складом Збройних Сил України (2014)
Руденко М. В. - Педагогічні умови формування здоров’язберігаючої соціальної відповідальності у майбутніх офіцерів Державної пенітенціарної служби України (2014)
Сидорко В. В. - Системний підхід як методологія реалізації міжпредметних зв’язків у навчальному процесі, Тверезовська Н. Т. (2014)
Усачик Н. М. - Особливості використання системно-діяльнісного та інтегративного підходів до проблеми розвитку пізнавально-професійної активності курсантів (2014)
Федоренко О. І. - Формування у майбутніх правоохоронців вмінь та навичок профілактично-виховної роботи з підлітками (2014)
Фелонюк З. С. - Тестування іншомовної комунікативної компетентності фахівців як проблема професійної педагогіки (2014)
Фіногенов Ю. С. - Історико-педагогічні особливості виникнення та розвитку індивідуальної фізичної підготовки офіцерів, Жембровский С. М. (2014)
Чупрінчук М. В. Тверезовська Н. Т. - Особистісно орієнтований підхід як складова професійної підготовки майбутніх ветеринарів (2014)
Шукатка О. В. - Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема (2014)
Ягупов В. В. - Інноваційні педагогічні технології: переваги та перспективи використання у фізичній підготовці військовослужбовців (2014)
Барко В. І. - Девіантна поведінка працівників органів внутрішніх справ та психологічні механізми її виникнення, Криволапчук В. О. (2014)
Волобуєва О. Ф. - Формування діалогічної позиції психолога-консультанта у процесі проходження інтервізії (2014)
Доцевич Т. І. - Організаторські здібності у структурі метакогнітивної компетентності викладача вищої школи (2014)
Доценко В. В. - Психологічний зміст рольової поведінки в професійній діяльності працівників міліції (2014)
Іванченко Ю. С. - Специфіка саморегуляції особистості у працівників різних відділів митниці (2014)
Лапчук В. С. - Особистісні умови психологічної готовності працівників ОВС до забезпечення громадської безпеки при проведенні масових заходів (2014)
Ларіонов С. О. - Психічні стани людини як предмет емпіричного дослідження у психології, Макаренко П. В. (2014)
Левенець А. Є. - Копінг-стратегії працівників Державної кримінально-виконавчої служби (2014)
Ложкін Г. В. - Психологічні особливості управлінської діяльності командира, Осьодло В. І. (2014)
Мазоренко М. О. - Маніпулювання масовою свідомістю в сучасному світі як чинник виникнення культу (2014)
Марченко А. О. - Емоційний інтелект і моделі поведінки керівників-органів внутрішніх справ у стресових ситуаціях (2014)
Маслюк А. М. - Формування психіки українського народу: географічний чинник (2014)
Милославська О. В. - Аналіз феномена самомоніторинга та його співвідношення з окремими характеристиками особистості (2014)
Невмержицький В. М. - Психологічні аспекти військово-професійного відбору в сучасних умовах (2014)
Опанасенко В. С. - Актуальні проблеми психологічного вивчення учасників дипломатичних переговорних процесів (2014)
Панфілова Г. Б. - Практичні рекомендації для психологів ВНЗ, спрямовані на організацію психологічної допомоги студентам в ускладнених життєвих ситуаціях (2014)
Перзеке-Яланська М. А. - Особливості формування синдрому емоційного вигорання у лікарів-онкологів (2014)
Рудяк І. В. - Особливості самовідношення жінок-працівників органів внутрішніх на різних етапах професіогенезу (2014)
Cинишина В. М. - Тренінг як засіб формування стресостійкості рятувальників (2014)
Солдатов С. В. - Обґрунтування підходів та загальна характеристика профілактики та подолання професійного стресу (2014)
Стасюк В. В. - Сутність і зміст психологічного забезпечення підготовки та застосування військ (сил) в сучасних умовах (2014)
Томаржевська І. В. - Теоретико - методологічний аналіз проблеми розвитку особистості в умовах професійної підготовки соціономічного профілю (2014)
Хомуленко Б. В. - Розробка та апробація опитувальника рольової структури особистості психолога (2014)
Черкашин А. І. - Формування професійної ідентичності особистості як психологічна проблема (2014)
Шеховцова Е. В. - Дослідження професійних настановлень правоохоронців на етапі фахової підготовки (2014)
Штейн Н. Г. - Зміна властивостей особистості при ресоціалізації наркозалежних осіб (2014)
Агаєв Н. А. - Мотиваційні чинники укладання наступного контракту на проходження військової служби молодшими офіцерами та курсантами Збройних Сил України, Агаєва Н. С. (2014)
Камеш С. І. - Аспекти патріотичного виховання в контексті виховної роботи в Збройних Силах України (2014)
Кибак И. А. - Общественное мнение как критерий оценки эффективности законотворческой деятельности (2014)
До відома авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2018)
Сакало О. Є. - Економічні цінності українського суспільства: за даними World Values Survey, Степаненко С. В. (2018)
Глушач Ю. С. - Рейтингування країн у глобальному економічному світі (2018)
Волошин В. І. - Державна політика забезпечення економічної безпеки держави в умовах гібридних загроз (2018)
Рахман М. С. - Структурний аналіз імпортних операцій України, Залогіна Т. О. (2018)
Волошан І. Г. - Особливості організації експортної діяльності на підприємстві та документального оформлення товарів на експорт (2018)
Іванова О. Ю. - Організація публічних закупівель в Україні та країнах Європейського Союзу, Севостьянова Г. С. (2018)
Димченко О. В. - Системний блок "енергозбереження" в стратегії реформування ЖКГ, Хайло Я. М., Рудаченко О. О. (2018)
Савчин І. З. - Аналіз показників чисельності, структури та зайнятості населення в економічному розвитку регіонів України (2018)
Писаревський І. М. - Взаємодія суб’єктів місцевого самоврядування: алгоритм, цілі та завдання, Євдокімов О. В. (2018)
Білецька І. М. - Узагальнення сутнісно-змістовної характеристики інноваційної діяльності та особливостей її впливу на процес розвитку туристичних підприємств (2018)
Чумак Л. Ф. - Управління інвестиційною привабливістю підприємства, Івченко М. М. (2018)
Pukala R. - International Marketing of Economic Educational Services in Ukraine and Poland, Lysytsia N. M., Prytychenko T. I., Gron O. V. (2018)
Вербицька А. В. - Франчайзинг освітніх послуг як напрям диверсифікації фінансових джерел закладів вищої освіти (2018)
Савіна Г. Г. - Імітаційне моделювання антикризової стійкості підприємства в конкурентному середовищі, Джерелюк Ю. О. (2018)
Хазан П. В. - Використання факторного аналізу для оцінювання розвитку відновлюваних джерел енергії (2018)
Стрілець В. Ю. - Синхронізація української практики ведення та розвитку малого бізнесу з європейськими стандартами (2018)
Настенко М. М. - Особливості інвестиційної діяльності в сільському господарстві Вінницької області (2018)
Пахуча Е. В. - Цінова конкуренція та її вплив на конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції (2018)
Влащенко Н. М. - Проблеми та перспективи розвитку інфраструктури для потреб інклюзивного туризму (2018)
Різва Л. А. - Трансформаційна динаміка кількісних та якісних параметрів ринку нерухомості України (2018)
Краснокутська Н. С. - Формування портфеля заходів соціальної відповідальності підприємства з урахуванням пріоритетів стейкхолдерів, Сокол Н. А. (2018)
Корінько М. Д. - Кумулятивний ефект локальних суджень аудитора, Манько Н. Ф. (2018)
Пащенко Ю. П. - Удосконалення механізму реорганізації банків (2018)
Миненко Л. М. - Удосконалення механізму ідентифікації груп за участю банків (2018)
Олександренко І. В. - Діагностика фінансового капіталу підприємства: методичний аспект, Ніколаєва А. М., Пиріг С. О. (2018)
Гладкова О. В. - Бюджетна безпека регіону як фактор його сталого соціально-економічного розвитку, Свинаренко Т. І. (2018)
Козарезенко Л. В. - Інструменти оцінювання ефективності податкового адміністрування в Україні, Точиліна І. В. (2018)
Моргачов І. В. - Впровадження електронного документобігу в організації: проблеми та шляхи їх вирішення (2018)
Лазебник Ю. О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення попередження травматизму (2018)
Зубкова А. Б. - Індустрія 4.0: конкуренція між бізнес-моделями – нова сутність конкурентоспроможності, Майгурова Д. С., Місюня Р. М. (2018)
Болотіна Є. В. - Управлінські технології комунікативного менеджменту, Фоміченко І. П., Шашко В. О. (2018)
Гусаріна Н. В. - Компетентнісна модель готовності підприємств до інноваційної діяльності (2018)
Гринь Є. Л. - Науково-теоретична сутність організаційних змін на підприємстві (2018)
Чмир Т. С. - Використання методів ситуаційного аналізу для діагностики рівня фінансової безпеки підприємства (2018)
Левицька І. В. - Механізм формування конкурентоспроможності готельних підприємств, Климчук А. О. (2018)
Кожанова Є. П. - Напрями вдосконалення стратегічного планування на регіональному рівні, Сєрікова Т. М. (2018)
Мартиненко О. О. - Світовий досвід використання франчайзингу як ефективної моделі розширення бізнесу, Шуба М. В. (2018)
Черноіванова Г. С. - Організаційне забезпечення управління інноваційною складовою підприємства: побудова та структурний аналіз (2018)
Салюк А. П. - Формування бренда підприємства: фактори впливу та особливості, Холодний Г. О. (2018)
Наторіна А. О. - Маркетингова товарна політика онлайн-ритейлерів: характеристика та траєкторії розвитку (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Oliveira M. A. - Determinants of credit default swaps implied ratings during the crisis: was sovereign risk mispriced?, Santos C. (2018)
Carrillo-Hidalgo I. - Measuring the inclusiveness of international financing to tourism in Latin America and the Caribbean, Pulido-Fernandez J. I. (2018)
Asaleye A. J. - Financial sector and manufacturing sector performance: evidence from Nigeria, Adama J. I., Ogunjobi J. O. (2018)
Kountur R. - The likelihood value of residual risk estimation in the management of enterprise risk (2018)
Nesterchuk Y. - Current status and prospects of development of the system of agrarian insurance in Ukraine, Prokopchuk O., Tsymbalyuk Y., Rolinskyi O., Bilan Y. (2018)
Al-ahdal W. M. - The impact of demonetization on Indian firms’ performance: does company’s age make a difference?, Farhan N. H. S., Tabash M. I., Prusty T. (2018)
Ivashchenko A. - Fintech platforms in SME’s financing: EU experience and ways of their application in Ukraine, Britchenko I., Dyba M., Polishchuk Y., Sybirianska Y., Vasylyshen Y. (2018)
Zhao X. - Beta momentum strategy after extreme market movements, Li M., Liu L. (2018)
El-Nader G. - Does stock ownership impact liquidity and dividends? (2018)
Idris M. I. - The impact of external auditor size on the relationship between audit committee effectiveness and earnings management, Siam Y. I. A., Ahmad A. L. (2018)
Mazambani L. - Financial inclusion: disrupted liquidity and redundancy of mobile money agents in Zimbabwe, Rushwaya T. J., Mutambara E. (2018)
Slav’yuk R. - Government debt management: challenges and perspectives, Slaviuk N. (2018)
Plastun A. - Exploring frequency of price overreactions in the Ukrainian stock market, Makarenko I., Khomutenko L., Belinska Y., Domashenko M. (2018)
Ankenbrand T. - Assessment of cryptocurrencies as an asset class by their characteristics, Bieri D. (2018)
Molocwa G. A. - Budget deficits, investment and economic growth: a panel cointegration approach, Khamfula Y., Cheteni P. (2018)
Shaferi I. - The effect of risk leverage on investors’ preferences in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange, Laksana R. D., Wahyudi S. (2018)
Katan L. - Structural modeling of the financial support for the Ukrainian agrarian sector, Dobrovolska O., Espejo J. M. R. (2018)
Pravikov O. - Strategic change in investment policy rationale of enterprises modernization as a key condition for getting over economic crisis, Stetsyuk V., Denisov V. (2018)
Degtyarova I. - The mechanism of higher education funding in Ukraine: nationwide and local perspective, Hryhorash O., Chentsov V. (2018)
Khalatur S. - The role of some indicators of financial security in Ukraine in the context of transnationalization and national interests, Pavlova G., Zhylenko K. (2018)
Simon S. - A reassessment of the relationship between working capital management and firm performance: evidence from non-financial companies in Nigeria, Sawandi N., Abdul-Hamid M. A. (2018)
Akinde M. A. - Portfolio selection strategies and cognitive psychology biases: a behavioral evidence from the Nigerian equity market, Peter E., Ikpefan O. A. (2018)
Serikova M. - The institutional model of tax administration and aspects of its development, Sembiyeva L., Mussina A., Kuchukova N., Nurumov A. (2018)
Dahmardeh N. - The role of news in the fluctuations of housing price, Khaki R., Esfandiari M. (2018)
Haber J. A. - Forecasting the level of financial security of the country (on the example of Ukraine), Bukhtiarova A., Chorna S., Iastremska O., Bolgar T. (2018)
Amiolemen O. O. - Corporate social environmental reporting and stock prices: an analysis of listed firms in Nigeria, Uwuigbe U., Uwuigbe O. R., Osiregbemhe I. S., Opeyemi A. (2018)
Omolade A. - Oil price movements, exchange rate and Nigerian manufacturing sector growth: a short-run analysis, Ngalawa H. (2018)
Budiarso N. S. - The moderating effect of shareholder features on dividend disbursement: evidence from Indonesia, Pontoh W. (2018)
Vezeris D. T. - Hedging and non-hedging trading strategies on commodities using the d-Backtest PS method. Optimized trading system hedging, Kyrgos T. S., Schinas C. J. (2018)
Dahani K. - Dynamic Stochastic General Equilibrium model for the Islamic economy, Aboulaich R. (2018)
Любіцева О. О. - Типізація дестинацій, Третяков О. В. (2012)
Антоненко В. С. - Про можливі наслідки для туристичної галузі кліматичних змін, Бойченко С. Г. (2012)
Устименко Л. М. - Географія туристичних центрів та відеоекологія, Цегельник Ю. О. (2012)
Воронина А. Б. - Анимация в этнографическом туризме (2012)
Корнілова В. В. - PR-комунікації музейних установ і туристичних фірм: спільне й відмінне (2012)
Бугрий Е. В. - Анализ мирового рынка ГЛТБ – туризма (2012)
Кіптенко В. К. - Модель сталого розвитку туризму: досвід Китаю, Доан П. В. (2012)
Мечковская О. А. - Оценка рекреационных ресурсов стран Центральной и Восточной Европы и основные направления повышения эффективности их использования в туризме (2012)
Брик С. Д. - Динаміка іноземного туризму в Україні та Австрії за даними 2000-2010 рр. (2012)
Ганжа О. М. - Готельна індустрія України: до та після Євро 2012 (2012)
Корнілова Н. В. - Сучасний стан розвитку внутрішнього туроперейтингу в Україні (2012)
Пацюк В. С. - Сім індустріальних чудес України (2012)
Сировець С. Ю. - Територіальна організація кластерів рекреаційно-туристичної діяльності в Столичному суспільно-географічному районі (2012)
Мальська М. П. - Туристичні кластери Львівської області (2012)
Кіптенко В. К. - Асортимент туристичного продукту Черкаської області, Безпалько Я. В. (2012)
Жураєва К. А. - Оцінка регіональної ефективності застосування інноваційних технологій в туризмі на прикладі Криму (2012)
Гайдаєнко К. Д. - Використання міжнародного досвіду регулювання екологічного туризму в Україні (на прикладі Херсонської області), Дмитрук О. Ю. (2012)
Каркальова П. І. - Оцінка потенціалу Харківській області для розвитку сільського зеленого туризму за допомогою методів кластерного аналізу (2012)
Єрмаков В. В. - Територіальні аспекти розвитку сільського зеленого туризму (на прикладі низових адміністративних районів) (2012)
Заваріка Г. М. - Етнічні чинники розселення на Луганщині та їх значення для розвитку туризму (2012)
Старожук А. О. - Структурно-функціональний аналіз туристської інфраструктури міста Кіровоград, Дмітрієв С. В. (2012)
Рутинський М. Й. - Рекреаційно-ресурсні передумови та історико-географічна періодизація розвитку Буркута – найдавнішого гірського курорту Галичини (2012)
Дмитрук О. Ю. - Екостежка "Із сучасності в минуле м. Києва", Кулініч М. Т. (2012)
Дмитрук О. Ю. - Екостежка "Вир світів", Бікман О. О. (2012)
Дмитрук О. Ю. - Екостежка Феофанією "Лісова пісня", Гавриленко К. О. (2012)
Дмитрук О. Ю. - Екостежка "Історичними місцями міста-курорту Боярка", Кононенко Т. В. (2012)
Ханмагомедов Х. Л. - Структура и содержание словарей географических названий и топонимических, Гебекова А. Н. (2012)
Барановська О. В. - Географічне дослідження ойконімів Сумської області, Рябоконь О. В. (2012)
Афанасьєв О. Є. - Історичні типи природокористування як наукова географічна категорія (2012)
Зараховський О. Є. - Система об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО: географічний аспект (2012)
Кіптенко В. К. - Світове біокультурне розмаїття, Кириленко С. С. (2012)
Добиш М. П. - Географія міжнародної торгівлі природним газом, Яценко Б. П. (2012)
Сливка Р. Р. - Вплив прикордонних конфліктів на трансформацію способу життя населення спірних територій, Сливка Л. В. (2012)
Стафійчук В. І. - Українська нація в світі, що глобалізується: внутрішньополітичний аспект (2012)
Ковалевич Л. В. - Використання Україною транзитного потенціалу в контексті Чорноморського єврорегіону, Смирнов І. Г. (2012)
Воронін І. М. - Визначення рівня розвитку процесів інформатизації в Україні: суспільно-географічний аспект (2012)
Пелех Ю. В. - Територіальна організація агрологістичних систем на мезо- та макрорівнях: чинники та проблеми формування, Романів А. С., Романів О. Я. (2012)
Закутинська І. І. - Розвиток пасажирського транспорту в приміській зоні Івано-Франківська, Сливка Р. Р. (2012)
Креховецька І. В. - Проблеми сталого розвитку сільських територій (2012)
Воловик В. М. - Ландшафтний фактор формування етнокультурного середовища регіону (2012)
Гавриленко О. П. - Техногенний вплив на ландшафти в умовах техногенезу (2012)
Шевчук О. В. - До питання про рекреаційні спелеокарстові ландшафти (2012)
Косяк Д. С. - Актуальність екологічної паспортизації водних та водогосподарських об'єктів в Україні (2012)
Холоденко В. С. - Визначення екологічно допустимих об'ємів відбору води з р. Случ біля с. Громада (2012)
Йосипова Н. І. - Структура земельних угідь річкових басейнів північно-східного мегасхилу Українських Карпат (2012)
Kal'co A. D. - Rare earth metals as a component of the national safety in mineral resources, Bobliakh S. R. (2012)
Title (2004)
Contents (2004)
Belke A. - Venture Capital Investment and Employment Growth, Fehn R., Foster N. (2004)
Akram T. - A Theory of Ineffective Privatization: The Case of Bangladesh – Part I (2004)
Luski I. - An Optimal Patent Policy in a Dynamic Model of Innovation, Wettstein D. (2004)
Haque M. - Collaborative Relationships in the UK Upstream Oil and Gas Industry: Critical Success and Failure Factors, Green R., Keogh W. (2004)
Kaldaru H. - Complex Method as a Tool for Analyzing the Fulfilment of Stakeholder Goals: an Empirical Study of Estonian Manufacturing Enterprises, Tamm K. (2004)
Tsai K.-H. - The Innovation Policy and Performance of Innovation in Taiwan's Technology- Intensive Industries, Wang J.-C. (2004)
Shimazaki H. - Perspectives of Working Women in Japan (2004)
Scalise C. T. - Entrepreneurial Energy Its Creation and Capture Part II: Policy and the Innovation System (2004)
Wang C.-W. - The Effects of Creative Problem Solving Training on Cognitive Processes in Managerial Problem Solving, Horng R.-Y., Hung S.-C., Huang Y.-C. (2004)
Volkov M. - Successful Relationship Marketing: Understanding the Importance of Complaints in a Consumer-Oriented Paradigm (2004)
Atallah G. - Production Technology, Information Technology, and Vertical Integration under Asymmetric Information - Part I (2004)
Ilyashenko S. M. - The definition of a necessary and sufficient information accumulation level to substantiate a choice of enterprise's market opportunities directions development (2004)
Eichorn F. L. - Internal Customer Relationship Management (IntCRM): A Framework for Achieving Customer Relationship Management from the Inside Out (2004)
Mukherjee A. - Foreign market entry: a theoretical analysis, Mukherjee S. (2004)
Ortin-Angel P. - Accounting Turnover Ratios and Cash Conversion Cycle, Prior D. (2004)
Chang K. - The Organizational Study of the High-Technology Firm: Theory and Empirics on Biotechnology (2004)
Dolfsma W. - Challenges of Electronic Channels in the Music Industry (2004)
Dias M. A. G. - Real Options Valuation in Energy Investment Projects: Modeling Hedging Strategies Using Genetic Algorithm Software, Rivera M. A. (2004)
Sohail M. S. - Influence of Ethnicity in Students' Sales Career Preference: Some Observations from a Developing Multi-Racial Country (2004)
Литвин М. Р. - Питання українсько-польських відносин у науковій спадщині та громадській діяльності Ярослава Ісаєвича (2010-2011)
Білий Д. Д. - Українці Кубані та діяльність польських повстанців на Північному Кавказі в ХІХ столітті (2010-2011)
Зашкільняк Л. О. - До ґенези українсько-польського конфлікту у ХХ столітті (2010-2011)
Юрчук О. Ф. - Адольф Бохенський: реалії та перспективи польсько-українських взаємин міжвоєнного двадцятиліття (2010-2011)
Папуга Я. Б. - Ставлення Заходу до Голодомору 1932–1933 років (за матеріалами львівської преси) (2010-2011)
Давидюк Р. П. - Репресивна політика радянського режиму проти національних меншин на Рівненщині у 1939–1941 роках (2010-2011)
Голик Р. Й. - Між дійсністю й міфом: суспільні реалії 1939–1941 років у ментальності галицьких українців, поляків та жителів СРСР (2010-2011)
Боляновський А. В. - Розстріли польських професорів у Львові в липні 1941 року: історичні факти, юридичні звинувачення, політичні інсинуації (2010-2011)
Галів М. Д. - Українське і польське народне шкільництво на Дрогобиччині в період німецької окупації (1941–1944): порівняльний аналіз (2010-2011)
Дзюбан Р. В. - ІІ відділ Державної бібліотеки у Львові навесні 1944 року: переміщення і втрати (2010-2011)
Пронь Т. М. - Репатріація польського населення з південно-східних та центральних областей Української РСР у Польщу у 1944–1951 роках (2010-2011)
Кондрач Я. С. - Етнодемографічні процеси на Холмщині в 1944−1947 роках (2010-2011)
Чушак Х. Я. - Шляхи врегулювання проблеми польсько-українського кордону в публікаціях польських опозиціонерів (1976–1989) (2010-2011)
Геник М. А. - Роль "Декларації в українській справі" 1977 року в досягненні польсько-українського примирення (2010-2011)
Хахула Л. І. - Україна й українці в офіційному та недійному дискурсах сучасної Польщі (перша половина 1990-х років) (2010-2011)
Муравський О. І. - Товариство польської культури Львіщини: історія і сучасність (2010-2011)
Кондратюк К. К. - Українсько-польське транскордонне співробітництво (1992–2010) (2010-2011)
Руда О. В. - Формування історіографічного образу українського козацтва в польській історичній думці (2010-2011)
Футала В. П. - Діяльність українських політичних сил у міжвоєнній Польщі (1921–1939): проблеми і напрями наукових досліджень (2010-2011)
Каліщук О. М. - Проблема українсько-польського протистояння на західноукраїнських землях у роки Другої світової війни в історичній науці: демографічний зріз (2010-2011)
Піх О. М. - Історія–наука–культура–релігія: дослідження українсько-польських відносин у "Варшавських українознавчих записках" (2010-2011)
Ярмоленко М. І. - Волинські клірики в соціальних трансформаціях XX століття I: Борщевич В. Т. Волинське духовенство у XX столітті: ідентичність, статус, еволюція: монографія / В. Т. Борщевич; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк: РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 582 с.I (2010-2011)
Руда О. В. - Інтерпретація історії Великого князівства Литовського в слов’янській історіографічній традиції ХІХ століття: IBłachowska K. Wiele historii jednego państwa. Obraz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1569 roku w ujęciu historyków polskich, rosyjskich, ukraińskich, litewskich i białoruskich w XIX wieku / K. Błachowska. – Warszawa: Neriton, 2009. – 410 s.I (2010-2011)
Серкіз Я. І. - Повернення забутого: IБібліографія історії українсько-польських відносин: суспільно-політичні та економічні процеси (За матеріалами картотеки Мирона Кордуби) / Упоряд. Олег Піх, Оксана Руда. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. – 366 с.I (2010-2011)
Співчуття з нагоди трагічної загибелі Президента Польщі Леха Качинського (2010-2011)
Піх О. М. - Наукова конференція "Мирон Кордуба: вчений і громадсько-політичний діяч (до 135-річчя від дня народження)" (2010-2011)
Багаліка Т. М. - Педагогічні умови розвитку мотивації до навчання в системі безперервної професійної освіти (2014)
Балицька А. А. - Чинники зміцнення здоров’я у контексті формування готовності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби до самозбереження, Черненко О. М., Пелипенко М. М. (2014)
Берещук О. М. - Психолого-дидактичні аспекти впровадження дванадцятибальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітньої школи: історичний ракурс (2014)
Болдирев О. В. - Визначення рівнів готовності у майбутніх офіцерів-прикордонників до педагогічної фасилітації (2014)
Васюк О. В. - Теоретико-методичні аспекти контролю навчальних досягнень студентів при вивченні дисципліни "Соціальна психологія", Лященко Н. О., Ліснічук Н. В. (2014)
Виговська С. В. - Дидактико-методичні аспекти викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах, Шковира А. А. (2014)
Вітченко А. О. - Оптимізація контролю за навчально-пізнавальною діяльністю слухачів ВВНЗ як педагогічна проблема (2014)
Vitchenko A. Yu. - The peculiarities of the mastering the monographic topics on the linguocultural studies (2014)
Галатир І. А. - Професійні компетентності соціального педагога, який працює із дітьми-соціальними сиротами (2014)
Галімов А. В. - Розвиток та формування водолазної та підривної справи (2014)
Гіренко С. П. - Формування конфліктологічної культури особистості в контексті трансформації її самосвідомості (2014)
Громадська Н. В. - Специфіка роботи соціального педагога у сільській загальноосвітній школі, Кубіцький С. О. (2014)
Демченко А. В. - Формування готовності майбутніх рятувальників ДСНС України до виховної роботи, Омельченко М. І. (2014)
Дяченко О. А. - Особливості виховання студентської молоді у ВП НУБІП України "Немішаївський агротехнічний коледж", Теслюк В. М. (2014)
Єрмоленко А. Б. - Розвиток національного освітнього простору в контексті надбань теорії поколінь (2014)
Заболоцький А. Ю. - Система навчання викладачів інформаційним технологіям в різних країнах світу (2014)
Ковтун Т. І. - Факторний аналіз інтелектуального розвитку студентів агротехнічного коледжу (2014)
Кочеригін Л. Ю. - Індивідуальна робота та її значення в процесі підготовки майбутніх землевпорядників (2014)
Лисенко Б. В. - Виявлення та розвиток обдарованих дітей і молоді як напрямок роботи соціального педагога сільського ЗНЗ, Ковальчук Т. І. (2014)
Ліпська В. В. - Впровадження інформаційних технологій в систему менеджменту якості ВНЗ (2014)
Мохнар Л. І. - Інноваційні педагогічні технології як компонента педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу (2014)
Олійник Л. В. - Методичні засади навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління (2014)
Омельченко М. І. - Фрустрація рятувальника як психологічна проблема (2014)
Опальчук Б. В. - Принципи роботи соціального педагога з неповнолітніми в умовах позбавлення волі, Кубіцький С. О. (2014)
Радзіковський С. А. - Виховання інформаційної культури майбутніх офіцерів Сухопутних військ із застосуванням сучасних інформаційних технологій (2014)
Романюк І. М. - Інтерактивна технологія презентації патріотичних образів у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України (2014)
Стасюк В. В. - Розвиток мотивації досягнення у слухачів як умова ефективності процесу учіння (2014)
Теслюк В. М. - Зміст практичної підготовки студентів вищих аграрних навчальних закладів, Беренда Н. Є. (2014)
Третяк О. С. - Завдання, функції, принципи, компоненти та стилі роботи куратора академічної групи у вищому навчальному закладі (2014)
Федоренко О. І. - Педагогічні особливості використання інформаційних технологій освіти при викладанні загально правових дисциплін (2014)
Христенко О. М. - Патріотичне виховання дітей та молоді у просвітницькій діяльності жіночих організацій України (наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ століття) (2014)
Хрупало Н. Н. - Проектна діяльність як перспективний засіб формування професійної компетентності майбутніх офіцерів тилу (2014)
Чудик А В. - Зміст і методика формувального етапу експерименту щодо підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування спеціальних засобів та заходів фізичного впливу у процесі оперативно-службової діяльності (2014)
Чумак Л. В. - Методичні засади розвитку професійної майстерності вчителя світової літератури в системі дидактичних положень Ушинського К.Д. (2014)
Базиленко А. К. - Самоврядування як вид соціальної активності студентської молоді (2014)
Вінтоняк В. Ф. - Диференціація професійного "Я-образу” офіцера у процесі кар’єрного зростання (2014)
Данилова С. В. - Взаємозв'язок оцінювання надзвичайної ситуації гірничорятувальниками та стилів особистості (2014)
Доценко В. В. - Використання проективної методики Вартегга в експрес-діагностиці курсантів-першокурсників (2014)
Євченко І. М. - Роль психолога телефону довіри в сучасних умовах (2014)
Каменюк Ю. В. - Формування патріотизму воїна Збройних Сил України: сучасний стан та шляхи покращення (2014)
Ковальчук О. П. - Психологічні чинники формування професійної активності офіцера (2014)
Комар Т. В. - Психологічні аспекти формування цінностей майбутніх фахівців – суттєва передумова професійної зрілості особистості, Комар Т. В. (2014)
Ларіонов С. О. - Ситуаційний аналіз професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ (2014)
Ластовець І. В. - Психологічні чинники, що перешкоджають гармонійному розвитку особистості курсанта ВНЗ МВС України (2014)
Левенець А. Є. - Структура індивідуально-психологічних особливостей працівників Державної кримінально-виконавчої служби України з різними моделями копінг-поведінки (2014)
Макаренко П. В. - Психологічні особливості переживання працівниками ОВС стану самотності (2014)
Макарова О. П. - Напрямки дослідження професійної ідентичності, Мілорадова Н. Е. (2014)
Маслюк А. М. - Вплив забобонів на психологію українців (2014)
Мась Н. М. - Психологічна підготовка військовослужбовців до дій у особливих умовах (2014)
Мілорадова Н. Е. - Комунікативна установка у професійному розвитку працівників міліції громадської безпеки (2014)
Мовмига Н. Є. - Гендерні відмінності мотиваційно-ціннісних та регуляційних характеристик життєвих домагань майбутніх правоохоронців (2014)
Найчук В. В. - Теоретичні передумови розробки програми розвитку естетичного сприйняття молодших школярів (2014)
Руденок А. І. - Форми та методи формування готовності майбутніх психологів до запобігання та подолання сімейних конфліктів (2014)
Сахнік О. В. - Актуальні методологічні підходи до вивчення психологічних особливостей правоохоронної діяльності (2014)
Сердюк Л. З. - Сучасні синергетичні тенденції мотивації учіння майбутніх фахівців (2014)
Смірнова О. М. - Забезпечення гендерної рівності у діяльності органів внутрішніх справ України (2014)
Солодовнікова Х. К. - Соціально-психологічний портрет сучасного терориста (2014)
Сторожук Н. А. - Особливості психологічної підготовки військовослужбовців до виконання миротворчих операцій (2014)
Сургунд Н. А. - Професійна мобільність як складова системи професійного розвитку сучасного фахівця (2014)
Хміляр О. Ф. - Денотативні та конотативні механізми символічної регуляції поведінки особистості (2014)
Чухраєва Г. В. - Деякі проективні методики в системі МВС, Раткевич Л. І. (2014)
Агаєва Н. С. - Критерії і оцінка елементів кадрового потенціалу ЗС, Базарний В. Т., Даценко О. П. (2014)
Жаховський В. О. - Актуальні питання удосконалення системи медичного забезпечення Збройних Сил України з огляду на тенденції змін в порядку застосування військ, Булах О. Ю., Лівінський В. Г. (2014)
До відома авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Title (2004)
Contents (2004)
Kastelli I. - Technological Development in the Context of the European Integration: The Case of Greece (2004)
Akram T. - Ineffective Privatization of Public Enterprises: The Case of Bangladesh. Part II (2004)
Demirdjian Z. S. - Stabilizing Argentina's Wild Socioeconomic Swings: A Pragmatic Paradigm for a Steady Progress (2004)
Gouvea R. - Managing the Ecotourism Industry in Latin America: Challenges and Opportunities (2004)
Zaratiegui J. M. - Marshallian Industrial Districts Revisited. Part I (2004)
Albrecht J. - Climate Policy Initiatives, Regulatory Uncertainties and Corporate Strategies (2004)
Ulhöi J. P. - Policies for Sustainable Development: The Case of Governmental Agency (2004)
Scalise C. T. - Entrepreneurial Energy. Its Creation and Capture. Part II: Policy and the Innovation System (2004)
Alexandrova M. - Entrepreneurship in a Transition Economy: The Impact of Environment on Entrepreneurial Orientation (2004)
Adjibolosoo S. B-S. K. - The Human Factor Engineering Process: Preparing People for the Tasks and Challenges of Management (2004)
Atallah G. - Production Technology, Information Technology, and Vertical Integration Under Asymmetric Information. Part I (2004)
Janz N. - Firm Level Innovation and Productivity - Is there a Common Story Across Countries?, Lööf H., Peters B. (2004)
Arefyeva O. - Environmental Factors Determining Economic Security of Businesses and Its Elements (2004)
Davey H. - Corporate Internet Reporting: An Asian Example, Homkajohn K. (2004)
Noori H. - Collaborative Continuous Improvement Programs in Supply Chain (2004)
Ray S. - Performance Implications of Corporate Strategic Behavior of Firms in An Emerging Economy during Economic Liberalization (2004)
Silipo D. B. - Competing Research Joint Ventures in Patent Racess (2004)
Bao Y. - MICRO Contracting for Tacit Knowledge - A study of contractual arrangements in international technology transfer, Zhao S. (2004)
Turauskas L. - Planning and conducting focus group discussions in marketing research, Vaitkuniene Z. (2004)
Aggarwal A. K. - An EXCEL-Based Decision-Making Tool (2004)
Title (2007)
Contents (2007)
Kakabadse N. K. - Designing Balance into the Democratic Project: Contrasting Jeffersonian Democracy against Bentham's Panopticon Centralisation in determining ICT adoption, Kakabadse A., Kouzmin A. (2007)
Kanchenko T. - Moving Force of the Competitive Mechanism Econometric Analysis, Mytsyk O. (2007)
Muhanna E. - Tourism Development Strategies and Poverty Elimination (2007)
Alas R. - Leadership Style During Transition In Society: Case of Estonia, Tafel K., Tuulik K. (2007)
Abbott K. - Employment Relations: Integrating Industrial Relations and Human Resource Management (2007)
Ar I. M. - Measuring and Evaluating Efficiency of a Glass Company Through Data Envelopment Analysis, Baki B. (2007)
Ouedraogo A. - Strategic Management in African Firms: A Local Perspective (2007)
Muhanna E. - Conceptual Analysis of Determinants of Entrepreneurship: A South African Perspective (2007)
Barba-Sanchez V. - Drivers, Benefits and Challenges of ICT adoption by small and medium sized en-terprises (SMEs): A Literature Review, del Pilar Martinez-Ruiz M., Jimenez-Zarco A. I. (2007)
Takala T. - "Great Finns" - Perspectives on Greatness, Charisma, and Good Leadership, Kemppainen K. (2007)
Mansaray B. - Strategies Application in Project Evaluation - The Case of Bumbuna Hydroelectric Project (BHP), Sierra Leone, Khare A. (2007)
Title (2007)
Contents (2007)
Falk M. - What Determines Patents per Capita in OECD Countries? (2007)
Ouedraogo A. - Efficient Strategic Positioning in Developing Countries: The Case of North-South Strategic Alliances (2007)
Ozkanli O. - Network Organizations in the Turkish Textile Sector, Durak I. (2007)
Alas R. - Organizational Change from Learning Perspective (2007)
Bencsik A. - Success Criteria of a Knowledge Based Organizational Operation - Or the Necessity of the Leadership Style Change, Bognar K. (2007)
Wolff M. - Market Price-Based Transfer Price Systems. Empirical Evidence for Effectiveness and Preconditions (2007)
Elamin A. M. - Micro and Macro Political Behavior in Non-Western Context: the Case of Strategy Making in a Major Sudanese Enterprise (2007)
Calipinar H. - A Theoretical Model Proposal in Supply Chain Management for Turkish SMEs (2007)
Agca A. - First Time Application of IFRs and Its Impact on Financial Ratios: A Study on Turkish Listed Firms, Aktas R. (2007)
Ozbirecikli M. - A Review on How CPAs Should Be Involved in Environmental Auditing and Reporting for the Core Aim of It (2007)
Cocozza R. - The Current Value of the Mathematical Provision: A Financial Risk Prospect, Di Lorenzo E., Sibillo M. (2007)
Title (2007)
Contents (2007)
Ciftcioglu S. - The Influence of Inflation, Volatility of Inflation and Imports on Investment: A Panel Data Approach, Begovic N. (2007)
Alyoshina I. V. - Analysis of Monetization Level Influence on the Basic Macroeconomic Indicators in Ukraine (2007)
Alas R. - Reactions to Organizational Change from the Institutional Perspective: The Case of Estonia (2007)
Duobiene J. - Applying Indicators of Orientation to Innovations, Potential of Growth and Strategic Objectives to Explain Corporate Entrepreneurship: Case Study of the Three Finnish Companies, Gavenas J., Anskaitis A., Pundziene A. (2007)
Karademir B. - Business Groups and Media in Turkey: A Co-Evolutionary Perspective to their Interrelationships, Danısman A. (2007)
Bencsik A. - Practice-Related Problems and Solutions on the Field of Improving Worker Satisfaction, Nagy Z. (2007)
Weigand R. A. - Organizational Diversity, Profits and Returns in U.S. Firms (2007)
Aga M. - An Empirical Investigation of Service Quality and Customer Satisfaction in Professional Accounting Firms: Evidence from North Cyprus, Safakli O. V. (2007)
Ludick M. - Vicarious Traumatisation: Secondary Traumatic Stress Levels in Claims Workers in the Short-Term Insurance Industry in South Africa, Alexander D., Carmichael T. (2007)
Ural T. - The Antecedents and Consequences of Relationship Quality According to Stages of the Relationship between Exporters and Importers (2007)
Kim R. - Samsung's Competitive Innovation and Strategic Intent for Global Expansion (2007)
Title (2004)
Contents (2004)
Cardon J. H. - Effects of "Anti-competitive" Mergers in R&D Intensive Industries, Sasaki D. (2004)
Desdoigts A. - Neoclassical Convergence Versus Technological Catch-Up: A Contribution for Reaching a Consensus (2004)
Zaratiegui J. M. - Marshallian Industrial Districts Revisited. Part II (2004)
Caraballo M. A. - Inflation and Relative Prices: Empirical Evidence for the Spanish Economy, Usabiaga C. (2004)
Cook G. A. S. - Clustering in the British Broadcasting and Financial Services Industries: A Comparative Analysis of Three Regions, Pandit N. R. (2004)
Salaheldin S. I. - Factors Influencing the Stage of MRP Implementation: An Empirical Study (2004)
Mukhopadhaya P. - Wage Policy and its Effect on the Social Sector in Singapore (2004)
Hashemzadeh N. - The Effects of Bush's Tax Cuts on Income Distribution and Economic Growth in the United States, Saubert W. (2004)
Tansey R. - A Social Representation Model For Environmental Disclosures in Emerging Markets, Carroll R., Neal M., Jones C. (2004)
van der Waldt D. L. R. - Towards corporate communication excellence in a changing environment (2004)
Taylor III L. J. - A Simulation Study of Protective WIP Inventory and It's Effect on Throughput and Lead-Time Requirements (2004)
Chan P. S. - The Strategic Value of a CEO, Riess G. (2004)
Whittington J. L. - Corporate Executives as Beleaguered Rulers: The Leader's Motive Matters (2004)
Cunningham P. - The Transformation of Work and Self-development (2004)
Mukherji A. - Strategies, Structures and Information Architectures: Toward International Gestalts, Kedia B. L., Parente R., Kock N. (2004)
Oelkers G. - The 'strategic magnifier' - a cognitive tool for strategic thinking, Elsey B. (2004)
Brooksbank R. - Marketing in New Zealand : A Comparison of Consumer and Industrial Firms, Taylor D. (2004)
Bhattarai K. R. - Multi-Sectoral Multi-Household General Equilibrium Tax Model: An Application (2004)
Bajaj A. - The CPT Framework: Understanding the Roles of Culture, Policy and Technology in Promoting Ecommerce Readiness, Leonard L. N. K. (2004)
Yoon M.-H. - Cost-Effective Long Term Solution For The Tension Of Data Encryption On The Privacy, Chen A. (2004)
Title (2003)
Contents (2003)
Melnik L. - Essence of Feed-back Mechanisms Used in Systems Management (2003)
Kozmenko S. - Paradoxes of Financial Globalization, Chuyko H. (2003)
Lukyanenko I. - The Concept of Tax Elasticity as a Measure of Taxation System Efficiency in Ukraine (2003)
Kostyuk A. - Market for Corporate Control in Ukraine (2003)
Estrin S. - Ownership Changes and Corporate Governance in Ukraine 1995-1999, Rosevear A. (2003)
Damary R. - Bond Market Strategy: Ten Key Questions (2003)
Fukuta Y. - Dynamic Asset Investment Analysis of Japanese Life Insurance Companies Under Regulations, Osano H. (2003)
Takeda H. - The Development of Government Policies for the Promotion of Exports Especially During the 1950s (2003)
Inotai A. - Some Reflections on Possible Scenarios for EU Enlargement (2003)
Jastrzebska M. - Municipal Bonds on Capital Market in Poland (2003)
Sako M. - Silicon Valley Model: Origins, Institutions and Replication (2003)
Scalise C. T. - Entrepreneurial Energy. Its Creation and Capture - a Policy Perspective of Economics and Innovation. Part I: Theory and History (2003)
Baker R. - Dysfunctional Managerial Behavior in the Workplace: Implications for Employees, Supervisors, and Organizations, Newport S. (2003)
Bakanauskiene I. - Personnel Management in Lithuania’s Small and Medium-Sized Enterprises (2003)
Lindstädt H. - Opportunities for Electronic Intermediation and Intramediation (2003)
Ingle S. - Customer Relationship Management: Luxury or Necessity in an Economic Downturn? (2003)
Khrennikov A. - Quantum-Psychological Model Of The Stock Market (2003)
Matzler K. - Core Issues in German Strategic Management Research, Hinterhuber H. H., Friedrich S. A., Stahl H. K. (2003)
Lydeka Z. - Research of the Existential Processes of the Economic System (2003)
Title (2007)
Contents (2007)
Fiawoyife E. - West African Monetary Union and its Implications for Ghanaian Firms, Abor J. (2007)
Madichie N. O. - Gaming UK: How prepared is Manchester (UK) for Vegas-Style Supercasinos? (2007)
Ozun A. - Some Empirical Notes on Recent Perspectives in International Portfolio Management, Turk M., Cetkin U. (2007)
Swagerman D. - Executive Compensation in the Netherlands, Terpstra E. (2007)
Valdani E. - Strategies of Imitation: An Insight, Arbore A. (2007)
Grando A. - Modelling Plant Capacity and Productivity: The Multi-Machine Case, Cigolini R. (2007)
Olcer F. - Characteristics of Visionary Companies: An Empirical Study in Turkey (2007)
Agca A. - Voluntary Disclosure In Turkey: A Study On Firms Listed In Istanbul Stock Exchange (ISE), Onder S. (2007)
Cengiz E. - Customer Perceived Value: The Development of a Multiple Item Scale in Hospitals, Kirkbir F. (2007)
Ciftci H. - All Inclusive System and Its Affects on the Turkish Tourism Sector, Duzakin E., Onal Y. B. (2007)
Title (2004)
Contents (2004)
Goedegebuure R. - National Competitiveness as a Portfolio Assessing Past and Future Comparative and Competitive Advantages of Countries: the Case of the European Union, van Tulder R. (2004)
Wong T. - Are the CEECS Ready for the ERM II?, Hölscher J. (2004)
Zaratiegui J. M. - Marshallian Industrial Districts Revisited. Part III (2004)
Gouvea R. - Challenges Facing Foreign Investors in Brazil: A Risk Analysis (2004)
Tansey R. - Patent Aggression: High Risk Intellectual Property Strategies in the Semiconductor Industries, Neal M., Carroll R. (2004)
Buckley J. - The Need to Develop Responsible Marketing Practice in the Pharmaceutical Sector (2004)
McClymont H. - An Exploratory Examination of the Marketing Philosophy Utilization in the Health Industry: A Case of Preventative Family Home Visiting Health Program in Australia, Ogunmokun G., AliAkbari J. (2004)
Claus L. - HR Professionalism: Perceptions of US HR Practitioners, Collison J. (2004)
Eichorn F. L. - Applying Internal Customer Relationship Management (IntCRM) Principles to Improving Business/IT Integration and Performance (2004)
Henkey I. - Job Satisfaction as a Key Management Tool to Step up Performance, Noe N. (2004)
Seringhaus F. N. R. - An Analysis Model for Performance Measurement of International Trade Fair Exhibitors, Rosson P. (2004)
North E. - Information Management and Enterprise Architecture Planning - A Juxtaposition, North J., Benade S. (2004)
Bahner R. R. - The Transformation Management Model: A Total Evaluation Route to Business Change Success, Stroh L. K. (2004)
Richter C. - Explaining Organisational Boundaries with Complexity and Dynamics. Extending the Hypercompetition Concept with Institutional Economics, Lindstadt H. (2004)
Clark J. W. - Marketing Management Implications of Career Plateauing (2004)
Mishra D. P. - Agency Relationships and Governance Mechanisms in Service Delivery: A Theoretical Analysis (2004)
Taylor III L. J. - Goldratt's Thinking Process Applied to Bank Mergers and Acquisitions, Miller G. (2004)
Ramsoomair F. - The Hard Realities of Soft Skills, Howey R. (2004)
Kubanova J. - The Basic Idea of Bootstrap Methods (2004)
Peltonen T. - ‘Communities of Practice' and the Social Process of Knowledge Creation: Towards a New Vocabulary for Making Sense of Organizational Learning, Lamsa T. (2004)
Berdnyk M. I. - Methods for building linear regression equations in the "structure-property" problems, Onizhuk M. O., Ivanov V. V. (2018)
Laguta A. N. - Quantitative analysis of micellar effect on the reaction rate of alkaline fading of phenolphthalein, Eltsov S. V., Mchedlov-Petrossyan N. O. (2018)
Farafonov V. S. - An MD simulation study of Reichardt’s betaines in surfactant micelles: unlike orientation and solvation of cationic,zwitterionic, and anionic dye species within the pseudophase, Lebed A. V., Mchedlov-Petrossyan N. O. (2018)
Zakharov A. B. - On accurate high-order numerical derivatives computations for quantum chemistry purposes, Ivanov V. V. (2018)
Калинин Д. В. - Оценка возможности ТСХ-разделения стеариновой и олеиновой кислот с элюентами, содержащими ПАВ, Коновалова О. Ю., Дояренко М. Н. (2018)
Юрченко О. І. - Двочастотний ультразвук в підготовці проб природних розсолів для визначення меркурію абсорбцією "холодної пари", Черножук Т. В., Бакланова Л. В., Бакланов О. М., Кравченко О. А. (2018)
Решетняк Е. А. - Проверка аддитивности аналитического сигнала при спектрофотометрическом определении суммарного содержания Cu(II), Co(II), Ni(II), Pb(II), Zn(II) с использованием индикаторных пленок, Шевченко В. Н., Лысак Н. М., Никитина Н. А. (2018)
Правила для авторов (2018)
Title (2005)
Contents (2005)
Zapalska A. - Economic System of Islam and Its Effect on Growth and Development of Entrepreneurship, Brozik D., Shuklian S. (2005)
Kumar M. - Profiling E-Marketplaces for Financial Products - An Exploratory Study of Indian e-Marketplaces (2005)
Wermus M. - Investment of Resources to Become Competitive: A Survey of Polish Manufacturing Companies (2005)
Temtime Z. T. - Managerial Competency and Organizational Flexibility in Small and Medium Enterprises in Botswana, Pansiri J. (2005)
Bäckström H. - Modern Management Strategies and Business Networks, Lind J. (2005)
Albert M. - Managing Change: Creating a Learning Organization Focused on Quality (2005)
Kakabadse N. K. - After the Re-Engineering: Rehabilitating the ICT Factor in Strategic Organizational Change through Outsourcing, Kakabadse A., Kouzmin A. (2005)
Kaiser U. - Strategic Complementarities Between Different Types of ICT-expenditures (2005)
Syväjärvi A. - The Impact of Information Technology on Human Capacity, Interprofessional Practice and Management, Stenvall J., Harisalo R., Jurvansuu H. (2005)
Mattila A. - Relationship Between Seamless Use Experience, Customer Satisfaction and Recommendation (2005)
Rijamampianina R. - A Pragmatic and Holistic Approach to Managing Diversity, Carmichael T. (2005)
Matzler K. - Patterns in Management Research: An Analysis of US American, European and German Approaches, Renzl B. (2005)
Liberov A. - Step-by-Step Distribution of Investments, Ljubkin S., Rezer V. (2005)
Title (2005)
Contents (2005)
Demirdjian Z. S. - Differential Perceptions of the Dynamics of Globalization: A Survey Study (2005)
Ciftcioglu S. - Comparison of Macroeconomic Performance of Turkey and East Asian Countries, and an Econometric Analysis of Economic Growth in Turkey, Karaaslan C. (2005)
Kuznetsov A. - Business Culture in Modern Russia: Deterrents and Influences, Kuznetsova O. (2005)
Zapalska A. M. - Female Entrepreneurship in Transition Polish Economy, Bugaj M. N., Rudd D. (2005)
Lusk E. J. - DSS utilization: A comparative study for major firms in Germany and the USA: An examination of the Implementation Paradox, Belhadjali M., Halperin M., Matzner D. (2005)
Jordaan J. C. - To What Extent Does Investment in Human Capital Contribute to Physical Capital Growth?, Blignaut J. N. (2005)
Thomas D. E. - Top Management Team International Dominant Logic: A New Linkage in the International Diversification-Performance Link (2005)
Wu S. - An exploratory application of the Ken-OT model to different knowledge intensive sectors in Taiwan (2005)
Ismail S. - An Investigation of MRP Benefit - Determinant Relationships : ACE Model (2005)
Mack O. - A Strategic Approach for Successful CRM: A European Perspective, Mayo M. C., Khare A. (2005)
Ifezue A. N. - The Attitudes of the Enugu Urban Consumers Toward Supermarkets: Consumer Acceptance (2005)
Whittington J. L. - The Enduring Impact of Great Ideas, Evans B. (2005)
Bowden R. G. - Business Education: A View of U.S. and European Management Styles, Mulnix M. W. (2005)
Ergeneli A. - A Cross-Cultural Comparison of Ethical Behavior in Business Related Dilemmas: A Comparison among Turkish, Egyptian, Kirghiz and Kazak Marketing Employees (2005)
Sagie A. - A Cross-Cultural Investigation of Personal Values: The Israeli-Palestinian Case, Kantor J., Elizur D., Barhoum M. I. (2005)
Title (2006)
Contents (2006)
Kohlert H. - From Risk to Opportunity. Russia and Ukraine in the Focus of Medium-Sized Machinery Builders and Automotive Suppliers from the State of Baden-Württemberg, Germany (2006)
Neves M. F. - Building Joint Ventures in 6 Steps: A South American Case (2006)
Konecki K. T. - Reproduction of Organizational Culture - What Does Organizational Culture Recreate? (2006)
Ural T. - The Effects of Firm's Strategic Factors on Export and Firm Performance: A Comparison of Permanent and Sporadic Exporters, Acaravci S. K. (2006)
Muhanna E. - Organisational Dynamics and its Influence on Firms' Entrepreneurship Ability: South Africa Perspective (2006)
Helou M. M. - Definition Problems and A General Systems Theory Perspective in Supply Chain Management, Caddy I. N. (2006)
Jimenez-Zarco A. I. - Analysis of ICTs Opportunities on Firm's Success: An Innovation Process, Martínez-Ruiz M. P., Llamas-Alonso M. R. (2006)
Moeti N. - Smart Card Perception Gaps: Encumbrance on e-Tailing in Botswana, Mburu P., Kealisitse B. (2006)
Martin J. A. - Elevating the Fairness Opinion above a Merger Ritual, Schrum J. L. (2006)
Title (2005)
Contents (2005)
Liddell W. W. - Project GLOBE: A Large Scale Cross-Cultural Study of Leadership (2005)
Ulas D. - Motives and Partner Selection Criteria for Formulation of IJVs in High-technology Industries in Turkey (2005)
Gadhoum Y. - Politics and Finance: An Analysis of Ultimate Ownership and Control in Canadian and US Corporations. Part I (2005)
Kvedaravicius J. - Systematic And Field Approach To Organisation (2005)
Takala T. - Charismatic Leadership and Power (2005)
Janczak S. - The Strategic Decision-Making Process in Organizations (2005)
Epstein G. S. - Reactions to Compensation to Inequity Perceptions: A Theoretical Model, Tziner A. (2005)
Wallace E. - Strategic Decision Making with Corporate Emotional Intelligence, Rijamampianina R. (2005)
Vedd R. - Management Accounting and Strategic Human Resource Management: A Comparison of the UK Royal Mail and Canada Post (2005)
Ferreira J. L. - A simple model of patent races with an application to strategic subsidies in R&D (2005)
Zizka M. - The Analytic Approach vs. The Simulation Approach to Determining Safety Stock (2005)
Engle R. L. - Global marketing management scorecard: A tale of two multinational companies (2005)
Arslan H. B. - Where Can Outplacement Be Placed? Offering a Broader Role to Assistance: A Theoretical Approach (2005)
Salciuviene L. - An Assessment of Various Approaches for Cross-Cultural Consumer Research, Auruskeviciene V., Lydeka Z. (2005)
Waddell D. - Program Management: the next step in the evolution of Project Management? (2005)
Kobayashi M. - A Role of Lender Liability in Debt Contract (2005)
Bhattacharyya S. - A Note on Formatting a Questionnaire (2005)
Title (2005)
Contents (2005)
Gadhoum Y. - Understanding Roots and Means of Enhancing Control: A North American Empirical Analysis. Part II (2005)
Katircioglu S. - The Effects of Loose Monetary Union between a Small Country and a Large Developing Country in Crises: Experience from Turkey and North Cyprus, Oney B. (2005)
Cant M. C. - Perceived Reasons for the Lack of Job Creation in Smmes in Gauteng, South Africa, Erdis C. (2005)
bin Mahajar A. J. - Internationalisation of Kedah's Cooperative Societies, Yunus J. B. M. (2005)
Dimovski V. - Performance Effects of Organizational Learning in a Transitional Economy, Skerlavaj M. (2005)
Gammelgaard J. - The Impact of the Acquired Firm's Knowledge Sources on the Knowledge Creation Processes in the Acquiring Firm (2005)
Zalan T. - The CEO-Advisors Nexus: Toward an Explanation of ‘Merger Preference' in Mergers and Acquisitions, Lewis G. (2005)
Rijamampianina R. - A Framework for Effective Cross-cultural Co-opetition between Organisations, Carmichael T. (2005)
Choo K. L. - The Praxis of Strategic Management in Contemporary Organisations: What are the Implications for Research and Teaching? (2005)
Cant M. - Analyszing the Cash and Carry Wholesaler's Right of Existence in the Distribution Channel, van Scheers L. (2005)
Arciniega L. M. - Other-Oriented Values and Job Satisfaction, Gonzalez L. (2005)
Hafsi T. - Environment, Resources and the Performance of Cooperative Strategies, Xin L. (2005)
Khalid S. A. - Self and Superior Ratings of Organizational Citizenship Behavior: Are there Differences in the Source of Ratings?, Ali H. (2005)
Tuzcu A. - Corporate Governance Approach of Turkish Companies Operating in the Istanbul Stock Exchange: The Case of an Emerging Market Economy in an Age of Capitalist Diversity, Fikirkoca A. (2005)
Erdost H. E. - Management Consulting Firms in Turkey (2005)
Aktouf O. - The False Expectations of Michael Porter's Strategic Management Framework, Chenoufi M., Holford W. D. (2005)
De Feo D. - An Empirical Method for Human Mortality Forecasting. An Application to Italian Data (2005)
Dilber M. - Critical Factors of Total Quality Management and Its Effect on Performance in Health Care Industry: A Turkish Experience, Bayyurt N., Zaim S., Tarim M. (2005)
Бошота Н. В. - Передумови та чинники розвитку туризму в Україні (2018)
Вараксіна О. В. - Конкурентоспроможність підприємства: сутність, виміри та чинники (2018)
Коба В. Г. - Стан і тенденції розвитку авіаційного транспорту України, Коба О. В. (2018)
Островська І. В. - Проблеми та напрями розвитку ринку авіаційних перевезень України, Радченко О. А., Моісеєва Н. В. (2018)
Божкова В. В. - Використання матричного інструментарію у стратегічному маркетинговому плануванні діяльності вітчизняних промислових підприємств, Горета Л. В. (2018)
Боровік Л. В. - Аналіз впливу домогосподарств населення на інвестиційну привабливість галузі (2018)
Братута О. Г. - Теоретичний аналіз концепції інтегрованих підприємницьких структур (2018)
Войченко Т. О. - Вдосконалення якості управлінських рішень у судноплавних компаніях, Мельниченко Н. Д. (2018)
Волошина С. В. - Методологічний базис дослідження управління людським капіталом підприємства (2018)
Джерелюк Ю. О. - Сценарний підхід до обґрунтування управлінських рішень щодо системного забезпечення зовнішньої антикризової стійкості туристичних підприємств (2018)
Кривов’язюк І. В. - Системно-процесний підхід до оцінювання ефективності управління машинобудівним підприємством (2018)
Ліхоносова Г. С. - Стратагеми регулювання соціально-економічного відторгнення на підприємствах (2018)
Сосновська О. О. - Вплив ризиків на систему економічної безпеки підприємства в умовах циклічного розвитку економіки (2018)
Федорова Н. Є. - Маркетингова оцінка впливу системи складників зовнішнього середовища на рівень адаптації комунікативного складника комплексу маркетингу виноробних підприємств (2018)
Фостяк В. І. - Концепція управління безпековою діяльністю підприємства (2018)
Чмир Т. С. - Науково-методичні підходи до кількісної оцінки рівня фінансової безпеки підприємства (2018)
Чугрій Г. А. - Методика визначення ставки роялті у договорах трансферу технологій, Чугрій Н. А. (2018)
Швець Ю. О. - Оптимізація податкового навантаження на підприємстві ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр", Завальнюк А. О. (2018)
Яворська О. Г. - Генеза теорії інтелектуального капіталу (2018)
Тур О. В. - Розумні міста у контексті цілей сталого розвитку України (2018)
Zavadska D. V. - Bank innovative lending system: trends of formation and directions for promoting development in Ukraine (2018)
Ivanets I. V. - Financial analysis of the activity of the enterprise (2018)
Костишин Н. С. - Сучасний стан державного фінансового контролю та шляхи підвищення ефективного його розвитку (2018)
Доронін А. В. - Діагностика гармонійності професійної мобільності управлінської команди методом "золотого перетину", Доронін С. А. (2018)
Шевченко А. В. - Маркетинговий підхід до управління діяльністю виробничих підприємств, Жембоцький М. В. (2018)
Зелікман В. Д. - Економіко-математична модель оцінки впливу підрозділів підприємства на якість виготовленої продукції, Сокольська Р. Б., Зелікман А. В. (2018)
Нікіфорова Л. О. - Теоретико-ігрова модель оптимізації взаємодії фінансових структур та start-up в малому бізнесі, Дун Сіньїн (2018)
Вихідні дані (2018)
Рецензія на монографію "Маркетингові дослідження інновацій та підприємницькі ризики" за ред. проф. М. А. Окландера (2018)
Литвин М. Р. - Історик Українських визвольних змагань першої половини ХХ століття: Олександрові Колянчуку – 80 (2012)
Любащенко В. І. - Польський король Владислав Ягайло і київський митрополит Кипріян: спроба церковної унії у XIV столітті (2012)
Мисак Н. Ф. - Галицькі адвокати наприкінці ХІХ – на початку ХХ столітття: національна ідентифікація і професійна діяльність (2012)
Ніколаєнко О. А. - Польський жіночий рух взаємодопомоги в Наддніпрянщині на початку ХХ століття (2012)
Горбачевський Т. С. - Римо-католицька громада у Львові в міжвоєнний період (1921–1939) (2012)
Зайцев О. Ю. - Ставлення ОУН до спроб українсько-польського порозуміння (1929–1934) (2012)
Боляновський А. В. - Українці, росіяни й поляки у Збройних силах Німеччини у 1939–1945 роках: порівняльний аналіз (2012)
Пронь Т. М. - Міждержавне переміщення етнічного населення українсько-польського прикордоння на території Волинської області (1944–1946) (2012)
Каліщук О. М. - Протистояння на українсько-польському пограниччі в роки Другої світової війни у політологічному вимірі (2012)
Кондрач Я. С. - Холм: Етнокультурна специфіка міста новітньої доби, вплив на неї депортацій 40-х років ХХ століття (2012)
Харчук Х. Р. - Похоронні родинні каплиці Личаківського цвинтаря (2012)
Литвин М. Р. - Проблеми дослідження українсько-польських відносин новітньої доби (2012)
Руда О. В. - Рецензійна діяльність Мирона Кордуби на сторінках "Kwartalnika Historycznego" ("Історичного квартальника"), Піх О. М. (2012)
Середяк А. В. - Мирон Кордуба і українська громада в Москві (штрих до історії візиту 1907 року) (2012)
Піх О. М. - Мирон Кордуба і Микола Андрусяк: до історії взаємин, Чебан М. М. (2012)
Серкіз Я. І. - Мирон Кордуба в оцінці сучасників (2012)
Піх О. М. - Науково-освітня діяльність Мирона Кордуби у Варшаві (1928–1940) (2012)
Білинський Б. Т. - Мирон Кордуба в контексті епохи (2012)
Осташ Н. Л. - Пересічна людина в історичному вимірі (с. Березно на Холмщині) (2012)
Багрій Р. С. - Український фармацевт і меценат: Володимир Кіндрачук (1882–1969) (2012)
Александрович В. С. - "Ikony w Polsce" і навколо них: зауваження з української сторони: Michał Janocha. Ikony w Polsce od średniowiecza do współczesności. – Warszawa: Arkady, 2008. – 452 s. + il. (2012)
Павлишин М. Р. - I: Чушак Х. Немає вільної Польщі без вільної України: Україна та українці у політичній думці польської опозиції (1976–1989). – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Видавництво "ПАІС", 2011. – 304 с.I (2012)
Гуль О. В. - "Історія Любліна" як приклад нового підходу до написання монографії міста: Szczygieł R., Gmiterek H., Dymmel P. Lublin. Dzieje miasta. – Lublin: Towarzystwo miłośników Lublina, 2008. – T. 1: Od VI do końca XVIII wieku. – 208 s. (2012)
Руда О. В. - Міжнародна наукова конференція "Історія, політика і культура у Східній Європі" (2012)
Анотації (2012)
Summary (2012)
Аннотации (2012)
Конохова З. П. - Інформаційна природа структуроутворюючих складових економічної системи, Харченко А. О. (2018)
Дідик Н. В. - Тенденції розвитку креативної економіки в Європейському Союзі (2018)
Кобилянська А. В. - Еволюція поглядів на категорію "глобальне економічне врядування" та його режими (2018)
Ніконенко У. М. - Оцінка впливу волатильності світових сировинних цін на інвестиції та приватне споживання в країнах-експортерах природних ресурсів (2018)
Сикорский А. И. - Письменность как вид экономической деятельности (2018)
Славкова О. П. - Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та сталий розвиток сільських територій, Соколов М. О. (2018)
Шевченко А. В. - Особливості сучасного стану розвитку ринку туристичних послуг в Україні, Сава Є. В. (2018)
Адлер О. О. - Роль та пріоритетність аналізу господарської діяльності в системі управління виробничим підприємством, Лесько О. Й., Яворська К. Л. (2018)
Братута О. Г. - Дослідження поняття явища "консорціум" як видової форми об'єднання підприємств (2018)
Коваленко О. В. - Конкурентоспроможність підприємств та принципи її фінансового забезпечення, Голобородько Я. О. (2018)
Кошельок Г. В. - Факторний аналіз ефективності використання оборотних коштів підприємства, Малишко В. С., Малікова І. П. (2018)
Крамаренко К. М. - Особливості маркетингу підприємств ресторанного господарства, Сіроус Б. В. (2018)
Маркіна І. А. - Дослідження передумов збільшення енергоефективності підприємств агропродовольчої сфери, Замикула О. В. (2018)
Міщук Є. В. - Вплив екологічної безпеки підприємства та його стейкхолдерів на їх економічну безпеку (2018)
Насонов М. І. - Вплив економічних чинників на ефективність управління промисловим підприємством (2018)
Панченко Н. Г. - Формування стратегії ресурсозбереження на підприємствах залізничного транспорту (2018)
Пілецька С. Т. - Ефективність управління підприємством, підходи та методи щодо її оцінки, Коритько Т. Ю. (2018)
Радченко О. А. - Досвід впровадження private label на українському ринку роздрібної торгівлі та тенденції її розвитку, Пришва К. С. (2018)
Радченко О. А. - Інноваційні підходи застосування маркетингових інструментів в туристичному бізнесі, Пророченко А. В. (2018)
Ровенська В. В. - Стратегічні перспективи сталого розвитку промисловості України в умовах глобалізації, Єськова С. М. (2018)
Ткачук І. І. - Сутність поняття "інвестиційна привабливість підприємства", Спіцина Ю. Г. (2018)
Трут О. О. - Лінійний керівник як суб'єкт управління результативністю організації (2018)
Хайло Я. М. - Розвиток концепції управління ресурсами та ресурсозбереженням на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства (2018)
Шуляр Р. В. - Механізми гнучкості та адаптивності систем управління якістю бізнес-процесів підприємств (2018)
Юрченко Ю. О. - Сутність та структура стратегічного набору будівельних підприємств (2018)
Рибіна Л. О. - Бюджетна децентралізація як чинник регіонального розвитку (на прикладі Сумщини), Геєнко М. М. (2018)
Якімцов В. В. - Часові фактори визначення комплексної синергетичної ефективності діяльності підприємств (2018)
Довгань Л. П. - Управління платоспроможністю та кредитоспроможністю підприємства в зарубіжній практиці, Стадник Д. М. (2018)
Мушинський Б. М. - Оцінка фінансових ризиків у банківській діяльності та методів їх розрахунку (2018)
Петренко В. А. - Теоретичний аналіз тлумачення поняття "фінансова діяльність підприємства", Гурбик Ю. Ю., Сальнікова М. В. (2018)
Семеног А. Ю. - Зарубіжний досвід регулювання Fintech послуг, Цирулик С. В. (2018)
Тютюник І. В. - Аналіз каналів непродуктивного виведення коштів за кордон (2018)
Роєва О. C. - Вплив інтеграційних процесів обліку на систему інформаційного забезпечення підприємства (2018)
Чугрій Н. А. - Роль нематеріальних активів у капіталізації вартості підприємств: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії (2018)
Азєєв А. С. - Методика оцінки та ідентифікації ризику інформаційної безпеки на прикладі послуги дистанційного навчання (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2010)
Contents (2010)
Tuulik K. - Leadership in Estonia, Alas R. (2010)
Bhattarai K. - Taxes, public spendings and economic growth in OECD countries (2010)
Odhiambo N. M. - Electricity consumption, labour force participation rate and economic growth in Kenya: an empirical investigation (2010)
Arumae U. - Particularities of the organization and management of rural municipalities and cities as territorial public corporate bodies (the case of Estonia), Almann A. (2010)
de Jong G. - The ex post use of formal contracts in high-tech alliances. A contingency perspective, Woolthuis R. J. A. K. (2010)
Pihl H. - Is coordination influenced by culture? A comparison of Sweden and China, Bornholt M., Elfversson M., Johnsson A. (2010)
Bencsik H. A. - Family friendly concepts and tools in different-sized Hungarian organizations based on empirical study, Juhasz T. (2010)
Jessen S. A. - The popularity of project work – a contemporary paradox? (2010)
Wolff D. - The link between diffusion of the concept of sustainable development and the composition of governing bodies: companies listed on the stock exchange, Remillard D. (2010)
Chandes J. - Strategizing humanitarian logistics: the challenge of collective action, Pache G. (2010)
Title (2010)
Contents (2010)
Urban B. - Antecedents of entrepreneurship, with a focus on culture in an emerging country context (2010)
Kose Y. - On the causality between stock prices and exchange rates: evidence from Turkish financial market, Doganay M., Karabacak H. (2010)
Akinloye O. - Estimating profit efficiency in the South African mining sector using stochastic frontier approach, Akinboade Akinboade, Kinfack E. C., Putuma M., Mokwena Mokwena, Kumo W. L. (2010)
van Scheers L. - Retail black economic empowerment compliant companies: cultural renewal in South Africa (2010)
Kaya F. B. - Intellectual capital in organizations, Sahin G. G., Gurson P. (2010)
Stiglbauer M. - Transparency & disclosure on corporate governance as a key factor of companies’ success: a simultaneous equations analysis for Germany (2010)
Ouyang Y. - Does LMX enhance the job involvement of financial service personnel by the mediating roles?, Cheng C. H., Hsieh C. J. (2010)
Jost P.-J. - Stock options under non-expected utility theory, Wolff F. (2010)
Vargas-Hernandez J. G. - An analytic study of Mexico in economics, social, political, environmental and sustainable development trends by the year 2030, Noruzi M. R. (2010)
Title (2010)
Contents (2010)
Rankhumise E. M. - The advancement of people with disabilities in the private sector: a case of South Africa (2010)
Gao J. - The impact of crisis on enterprise life-cycle, Alas R. (2010)
Service R. W. - Management: "is” versus "should be” (2010)
Sorensen A. - Optimal policy under restricted government spending (2010)
de Jong G. - The impact of the institutional environment on the autonomy of MNCs’ subsidiaries, Van Vo D. (2010)
Rapp M. S. - Information asymmetries and the value-relevance of cash flow and accounting figures – empirical analysis and implications for managerial accounting (2010)
Ebeid A. Y. H. - Corporate social responsibility and its relation to organizational commitment (2010)
Arnania-Kepuladze T. - Gender stereotypes and gender feature of job motivation: differences or similarity? (2010)
Dworkin N. R. - Managerial socialization in short-term hospitals: a descriptive analysis, Drozdenko R. G., Goldstein J. (2010)
Литвин М. Р. - Українсько-польські відносини новітньої доби: десятиріччя діяльності Центру дослідження українсько-польських відносин Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (2017)
Маланій З. М. - На перетині імперської ідентичності та національних покликань: узагальнений портрет габсбурзького службовця в Галичині (1848–1918) (2017)
Малець О. О. - Українсько-польські відносини в діяльності Комінтерну в 20-х рр. ХХ ст. (2017)
Ґібєц М. - Безпека на кордоні. Активність ОУН у 1930–1935 роках у світлі звітів Малопольського окружного інспекторату Прикордонної охорони (2017)
Руда О. В. - Мовний утраквізм як спроба асиміляції українського населення міжвоєнної Галичини (2017)
Чебан М. М. - Українські вчені на міжнародних наукових форумах (1919–1939): організація, участь, тематика (2017)
Кондрач Я. С. - Литовсько-польсько-українська бригада: історія створення (2017)
Sliusarenko A. V. - Air force component of special operations forces of the us armed forces and its cooperation with the army special forces (1950s – 2001) (2017)
Піх О. М. - Політика Республіки Польща щодо агресії Росії в Україні (2017)
Zatorskyy N. Z. - Deutsche Übersetzung des Sendschreibens Misaels an den Papst Sixtus IV (2017)
Верхотурова М. А. - Гармати та фортечні рушниці XVI–XIX ст. у колекції Музею ім. Любомирських (2017)
Любчик І. Д. - Населення з українсько-польсько-словацького порубіжжя у предметному полі наукових дискурсів Центрально-Східної Європи (міждисциплінарний вимір) (2017)
Соляр І. Я. - Моделі польсько-українського порозуміння у працях його польських прихильників (2017)
Красівський О. Я. - Історія професійних спілок Східної Галичини крізь призму маловідомих джерел (2017)
Виздрик В. С. - Нове дослідження про міжнародні ліві об’єднання у першій третині ХХ ст. (2017)
Зайцева В. Р. - Інструменталізація чи інтеграція?: польська національна меншина в СРСР (2017)
Хахула Л. І. - Множинність ідентичності сучасного українсько-польського пограниччя (2017)
Павлів Ю. З. - Нові підходи до вивчення "не-свого минулого", або Як соціальна антропологія досліджує колективну пам’ять (2017)
Відомості про авторів (2017)
Добрик Л. О. - Передумови і чинники впливу на соціально-економічний розвиток регіону (2018)
Тульчинський Р. В. - Класифікаційні ознаки нового регіоналізму (2018)
Pleskacz Ż. - Działania samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju infrastruktury logistycznej, Wróbel J. (2018)
Гонта Д. С. - Особливості безробіття в Україні та його вплив на відтворювальний процес, Прощаликіна А. М. (2018)
Витко Ф. П. - Государственно-частное партнерство в республике Беларусь: проблемы развития (2018)
Дємідова А. А. - Ефективний імідж сучасного політичного діяча в контексті публічного управління та адміністрування, Адамовська В. С., Гарасюк О. А. (2018)
Лишенко М. О. - Аналіз фінансової стійкості підприємства як елементу забезпечення фінансової стабільності роботи підприємства (2018)
Придатько Е. М. - Вплив зовнішніх умов забезпечення ефективності процесу формування персоналу промислового підприємства (2018)
Семененко О. В. - Основні напрями і методи менеджменту з удосконалення організаційної культури підприємства (2018)
Сторожук Т. М. - Елементи облікової політики підприємств щодо інших необоротних матеріальних активів (2018)
Чешук В. О. - Діагностування рівня розвитку будівництва в Україні (2018)
Іванченко В. В. - Економічна ефективність розвитку персоналу підприємства, Кривда О. В. (2018)
Подлужна Н. О. - Змістовна наповненість та проблематика інформаційного забезпечення формування економіки знань в Україні (2018)
Коліщук О. В. - Життєвий цикл інновації (2018)
Барсегян Л. М. - Налогообложение инновационной деятельности Беларуси: проблемы и направления совершенствования (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2010)
Contents (2010)
Pellegrini C. B. - Alternative vs. traditional corporate governance systems in Italy: an empirical analysis, Pellegrini L., Sironi E. (2010)
Mata M. E. - As small events may have large long-run effects on business perspectives (Portugal, 1940s) (2010)
Ciftcioglu S. - Are domestic savings and economic growth correlated? Evidence from a sample of Central and East European countries, Begovic N. (2010)
Jimenez-Naharro F. - A financial analysis of born-global firms: evidence from Spain, Palacin-Sanchez M. J., Perez-Lopez C., Trujillo-Ponce A. (2010)
Johannessen J.-A. - Hospital management: using knowledge to strengthen hospital overall performance. Organization and management of nurses in Norwegian hospitals, Karp T. (2010)
Vokic N. P. - The relationship between individual characteristics and conflict handling styles – the case of Croatia, Sontor S. (2010)
Ladzani W. - Historical perspective of small business development initiatives in South Africa with special reference to Limpopo province (2010)
Fang W.-S. - Do R&D expenditure, royalty and technology licensing expenses increase operational performance of the biotech industry in Taiwan?, Lin H.-K. (2010)
Idam N. - E-HR and Employee Self-Service (ESS) in a British public sector organization: an exploratory analysis, Renwick D. (2010)
Southern L. J. F. - Planning and funding entrepreneurial start-ups and expansions in the current weak economy (2010)
Title (2010)
Contents (2010)
Sabri N. R. - PPPs in Palestinian municipal activities as perceived by stakeholders, Jaber R., Hanya D. (2010)
van Scheers L. - The role of ethnicity and culture in developing entrepreneurs in South Africa (2010)
İyidogan P. V. - The Feldstein-Horioka relation in Turkey: an ARDL Bounds testing approach, Balikcioglu E. (2010)
Sudnik P. - Exploring customer-supplier relationships in business-to-business through action research, Kiely J. (2010)
Tropman J. - Executive leadership a 7C approach, Wooten L. (2010)
Caglio A. - Internet technologies and interactivity of management control systems: some empirical evidence, Zoni L. (2010)
Kecek G. - Determination of ergonomics dimension of production enterprises by principal component analysis, Cakmak Z., Yildirim E. (2010)
Naidoo M. - Traditional cost systems of South African private higher education institutions (2010)
Charlebois S. - Marketing culture through locally-grown products: the case of the Fransaskoisie Terroir products, Mackay G. (2010)
Mansour-Nahra P. - Business made profective, Singh P. J. (2010)
Title (2008)
Contents (2008)
Kozmenko S. - Investment provision of innovative development in Ukraine, Vasyl'yeva T. (2008)
Malighetti P. - Impact on the structure of the air transport industry liberalization in Italy, Paleari S., Redondi R. (2008)
Shkolnyk I. - Risks management of financial supermarkets (2008)
Puu T. - Investment decisions reconsidered: the case of imperfect capital markets, Ruiz M. (2008)
Janczak S. - Knowledge and learning in strategic alliances: how to learn with cooperation (2008)
Omurgonulsen M. - Manufacturing/marketing interface and conflict: an investigation in the Turkish manufacturing industry, Surucu P. (2008)
Rothenberger S. - Developing a leadership company - from leadership behavior to leadership responsibilities (2008)
Burger-Helmchen T. - From investment rules of thumb to routines: a real option approach (2008)
Ebert L. - Some economic insight into the problem of corporate accounting fraud (2008)
Ferreira J. - Entrepreneurial orientation (EO) and growth of firms: key lessons for managers and business professionals, Azevedo S. G. (2008)
Connelly J. T. - An analysis of factors affecting ex-dividend day stock prices in global capital markets, Gorman L., Limpaphayom P., Weigand R. A. (2008)
Kaarelson T. - Trends and developments in human resource management practice in Estonia in the institutional context, Alas R. (2008)
Zineldin M. - Cybernization management in the cyber world. A new management perspective, Vasicheva V. (2008)
Mayrhofer W. - Looking for the Holy Grail? Tracking human resource management developments over time - reflections on theoretical and methodological issues, Reichel A. (2008)
Title (2010)
Contents (2010)
Ferrand D. - The international trade peculiarities in China reflected in their e-marketplaces, Navarre C., Liu W. (2010)
Leroux E. - Efficiency of e-learning: the case of French bank sales force, Sahut J.-M. (2010)
Pupion P.-C. - ICT adoption and crisis management: the case of a public education organization (2010)
Gueye S. - Is the family business a safer type of governance in time of crisis?, Simon E. (2010)
Redis J. - ICT start-ups venture capital and funding (2010)
Lantz J.-S. - Corporate venture capital and financing innovation, Sahut J.-M. (2010)
Hikkerova L. - E-tourism: players and customer behavior (2010)
Bourdeau L. - Market segmentation based on Internet consumer values: the case of tourism products, Marcotte P., Page J. J. (2010)
Title (2007)
Contents (2007)
Ciftci H. - The new geopolitical environment of Turkey (2007)
Kase R. - Psychological contracts and employee outcomes in transition to market economy: a comparison of two Slovenian companies, Nada Z. (2007)
Alas R. - The impact of employee participation on job satisfaction during change process (2007)
Syrjala J. - Employees' wellbeing in the context of mergers within the nordic electricity industry, Takala T. (2007)
Zwikael O. - Effective customer requirements management using an information supply based model, Tilchin O. (2007)
Assadi D. - Strategic management analysis of al Qaeda. The role of worldwide organization for a worldwide strategy, Lorunser B. (2007)
Rajan M. N. - Management teaching and learning: a cross-cultural perspective, Ono A., Combs H., Gehrt K. (2007)
Martin J. A. - Private equity: the leveraged buyout model revisited with a dash of clustering, Schrum J. L. (2007)
Zapalska A. M. - The success of micro-financing, Brozik D., Rudd D. (2007)
Title (2008)
Contents (2008)
Jaafar M. - The intention to use pirated software: a study of undergraduate students in a public institution of higher learning in Malaysia, Ramayah T., Teng T. W. (2008)
Alas R. - Gender equality in post-socialist country: case of Estonia, Kaarelson T. (2008)
Canback S. - Where in the World Is the Market? The Income Distribution Approach to Understanding Consumer Demand in Emerging Countries, D'Agnese F. (2008)
Tosun M. U. - The Political Instability, Investment Profile and the Macroeconomic Performance of the Middle East & North Africa (MENA) Region, Guran M. C., Ulucan A. (2008)
Zortuk M. - Testing the relationship between trade balance and terms of trade: the case of Turkey, Durman M. (2008)
Apfelthaler D. G. - Drawing wrong borderlines: the concept of culture in a pluralist management world, Domicone H. (2008)
Kantabutra S. - Vision-based leadership: the answer to the fast changing retail industry in Thailand? (2008)
Waweru N. - Predicting change in management accounting systems: a contingent approach, Uliana E. (2008)
Allen R. - Linking diversity practices and perceived diversity in management, Dawson G. A., Wheatley K., White C. S. (2008)
Brasseur M. - Exemplarity in management, factors of implementation and process of learning, Magnien L., Peterson J. (2008)
Karaman A. - Vision, Creativity, Strategic Innovation, and Transformational Leadership, Kok S. B., Hasiloglu S. B., Rivera M. (2008)
Pache G. - Logistical service in the e-grocery industry: the reality beyond the hype (2008)
Мащенко С. О. - Систематизація теоретичних підходів до визначення сутності міжнародного менеджменту (2018)
Смєсова В. Л. - Bзаємозв’язок відтворення економічних відносин та економічних інтересів (2018)
Фісуненко П. А. - Інтелектуальний капітал: формування понятійного апарату на основі наукових підходів, Зюзя А. О. (2018)
Квактун О. О. - Концептуальні основи формування міжнародного іміджу України, Вертелецька О. М., Каліниченко К. (2018)
Ніконенко У. М. - Фіскальна політика в сировинних економіках: роль бюджету та фондів суверенного багатства (2018)
Prushkivska E. - Foreign direct investment of the European union in Poland, Meleschenko A., Lobach N. (2018)
Сидоренко О. М. - Форми виходу будівельних компаній на зарубіжні ринки (2018)
Тараненко І. В. - Протекціонізм і скорочення глобалізації: тимчасове явище або довгостроковий тренд? (2018)
Фесенко В. В. - Mетодичний підхід до аналізу цінових відхилень в операціях експорту (2018)
Шевчук С. В. - Чинники та індикатори митної безпеки у площині забезпечення митних інтересів держави (2018)
Верхоглядова Н. І. - Вибір драйверів управління розвитком національної економіки на основі прогнозування, Кононова І. В. (2018)
Фуфалько І. Ю. - Cучасний стан імплементації державно-приватного партнерства в Україні (2018)
Чехов С. А. - Інфраструктура і маркетинг ринку насіння олійних культур (2018)
Алексеєнко Л. М. - Модернізація фінансових технологій на ринку страхових послуг в умовах розвитку інтернет-страхування, Кулина Г. М. (2018)
Волкова В. В. - Підвищення ефективності завантаження виробничої системи підприємства, Огліх В. В. (2018)
Лантух О. В. - Удосконалення організації комунікацій підприємства шляхом створення інформаційного порталу, Цабій О. В. (2018)
Попадинець І. Р. - Діагностування стейкхолдерів нафтогазових підприємств (2018)
Разінькова М. Ю. - Методичне забезпечення формування та проведення контролінгу зовнішньоекономічної діяльності підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу (2018)
Title (2010)
Contents (2010)
Aregbeshola A. R. - The effect of FICA on the shareholders' interest of listed automobile firms on the JSE (2010)
Edmunds J. C. - Job creation in the post-modern economy, John K. R. S. (2010)
Unlucan D. - Characteristics of SMEs in North Cyprus: a small island (2010)
Aziza L. - Unexpected utilizations of information technology: off interaction between users and EDI, Marie-Laure M., Herve C. (2010)
Orlando A. - Pension funds risk analysis: stochastic solvency in a management perspective, Politano M. (2010)
Waweru N. M. - The origin and evolution of management accounting: a review of the theoretical framework (2010)
Maxwell G. A. - Establishing a human resource management function based on organisational culture, Findlay L., McLean M. E. (2010)
van Scheers L. - The South African cherry picking consumer's price knowledge and gender issues (2010)
Soilen K. S. - Boosting innovation and knowledge through delocalization: market intelligence at trade shows (2010)
Lacey N. - Market sentiment and mutual fund trading strategies, Bu Q. (2010)
Title (2016)
Contents (2016)
Syvertsen C. M. - Can economic growth be achieved in top management consulting using principles from the business federation? Findings from a Norwegian longitudinal study from 1984 until 1998 (2016)
Sambo W. - Factors affecting youth entrepreneurship development in Kibera district, Kenya (2016)
Krüger L. P. - Black economic empowerment in post-1994 South Africa: ANC curse and/or socialist/communist covenant? (2016)
Lekhanya L. M. - Critical analysis of entrepreneurial spirit, attitudes and perceptions of young South Africans in KwaZulu-Natal province (2016)
Kalitanyi V. - Social values as determinants of entrepreneurial intentions among university students in Cape Town – South Africa, Visser D. J. (2016)
Masud M. A. K. - Corporate social responsibility evaluation by different levels of management of Islamic banks and traditional banks: evidence from banking sector of Bangladesh, Kabir M. H. (2016)
Mullakhmetov K. - Control in the system of managerial decisions procedures: a conceptual view (2016)
Rambe P. - Influence of integrated reporting ratings, CEO age, and years of experience on the share price of top 106 JSE listed companies, Mangara T. B. (2016)
Hung Y.-T. - The importance of human resources management for small businesses in South Africa, Cant M. C., Wiid J. A. (2016)
Moloi T. - A cross sectoral comparison of risk management practices in selected South African organizations (2016)
Stokvik H. - Tacit knowledge, organizational learning and innovation in organizations, Adriaenssen D., Johannessen J.-A. (2016)
Mafini C. - Barriers to public supply chain management strategy implementation: an exploratory diagnosis (2016)
Amusan L. - Conceptualizing innovation management development through organizational learning in the public service: any lessons for developing states?, Oyekunle O. A. (2016)
Penceliah S. - The choice of public universities in a restructured and transforming Higher Education landscape: a student perspective, Konyana S. V. M., Maharaj M. (2016)
Title (2010)
Contents (2010)
Melis R. - Demographic risk indicators in pay-as-you-go pension funds, Trudda A. (2010)
Mishra D. P. - Marketing and the global financial crisis of 2008: a theoretical analysis (2010)
Cizmic E. - Enhancing organizational effectiveness and efficiency through balanced scorecard application, Crnkic K. (2010)
Rijamampianina R. - The relationship between learning styles and learning methods in the South African workplace (2010)
Vidovic M. - The link between the quality of knowledge management and financial performance - the case of Croatia (2010)
Nyakudya M. N. - Scanning the Botswana computing environment for knowledge of open source software (2010)
Stanwick S. D. - The ethics of outsourcing at Mattel, Stanwick P. A. (2010)
Wise V. - Ethical conduct in business: a case study analysis using Bangladesh experiences, Ali M. M., Wise T. (2010)
Smith W. R. - Using social media as a competitive advantage: the case of small businesses, Vardiabasis D. (2010)
bin Mahajar A. J. - The relationship between customer commitment and satisfaction on the loyalty card program of department stores in Malaysia, Yunus J. B. M. (2010)
April K. - Leadership capabilities, management selection - game theoretic modelling, Riabtsev K., Peters K. (2010)
Вітання колективу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України з нагоди 105-річчя заснування судової експертизи в Україні (2018)
Іщенко А. В. - 105 років наукової діяльності Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Колонюк В. П., Юсупов В. В. (2018)
Клименко Н. І. - Поняття та місце загальної теорії судової експертології в системі юридичних наук, її завдання (2018)
Корж В. П. - Деякі дискусійні питання щодо сучасного розвитку науки криміналістики (2018)
Нестор Н. В. - Проблемні аспекти законодавчого забезпечення гарантій незалежності судового експерта (2018)
Хоша В. В. - Адміністративно-правові форми й методи акредитації судово-експертних установ, Угровецький О. П. (2018)
Кравчук Т. О. - До питання щодо визначення понять "експерт з питань права" та "експерт" в цивільному, господарському та адміністративному процесі (2018)
Пампуха Г. Г. - Незалежна експертиза як один із засобів вирішення спорів на досудовому етапі (2018)
Гуменський О. А. - Місце експертизи спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації (СТЗ) в системі судових експертиз, Будко Т. В. (2018)
Форис Ю. Б. - О системном анализе судебно-экспертных классификаций, Колонюк В. П. (2018)
Хахановський В. Г. - Передумови автоматизації та комп’ютеризації судових експертиз (2018)
Пашиєва А. С. - Актуальні питання адміністративно-правового регулювання обігу холодної зброї (2018)
Гуменський О. А. - Єдиний підхід до проведення досліджень з групової ідентифікації об’єктів, які є результатами інженерно-технічної діяльності людини (РІДЛ). Сімейство експертиз РІДЛ (2018)
Лук’янчиков Є. Д. - Інститут понятих в системі кримінальних процесуальних гарантій, Лук’янчикова В. Є. (2018)
Пиріг І. В. - Шляхи вдосконалення криміналістичного забезпечення досудового розслідування (2018)
Басиста І. В. - Проведення експертиз у кримінальних провадженнях: сучасні реалії законодавчого унормування (2018)
Щербаковський М. Г. - Тактичні та організаційні особливості зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, Коршенко В. А. (2018)
Біленчук П. Д. - Криміналістична характеристика транснаціональних комп’ютерних злочинів, Борисова Л. В., Колонюк В. П. (2018)
Самойленко О. А. - Природа кіберпростору як об’єкта криміналістичного дослідження (2018)
Жеребко О. І. - Юридична природа зразків для порівняльного дослідження (2018)
Гуріна Д. П. - До питання щодо компетенції та компетентності судового експерта у кримінальному провадженні, Калініна І. В. (2018)
Когутич І. І. - Про методологічний аспект перспективи графології як галузі криміналістичного знання (2018)
Ованнісян А. Л. - Перспективи розвитку лінгвістичних підвидів судової експертизи, Тимко Є. В. (2018)
Богославська М. О. - Актуальні питання теорії судових лінгвістичних експертиз (2018)
Лисенко А. М. - Підроблені підписи, як об’єкти криміналістичного дослідження (2018)
Яковлєв О. В. - Тенденції розвитку іноземної криміналістичної техніки, що використовується при виявленні та дослідженні прихованих відбитків пальців рук і біологічних рідин, Парфило О. А. (2018)
Полтавський А. О. - До питання встановлення давнини виникнення слідів папілярних узорів людини, утворених потожировою речовиною (2018)
Білоус І. В. - Паспорт громадянина України у формі ID-картки як сучасний інструмент електронної та криміналістичної ідентифікації особи (2018)
Куликовська В. С. - Встановлення послідовності виконання реквізитів в документах, як один з підходів до вирішення задач по встановленню відносної давності виконання реквізитів в документах. Особливості існуючих методів (2018)
Науменко С. М. - Стосовно питання підробки документів (2018)
Янкович Г. М. - Судово-технічне дослідження документів нового покоління (2018)
Бабков А. О. - Проблемні аспекти посмертних почеркознавчих досліджень підписів, виконаних в основних та додаткових договорах оренди землі (2018)
Юрчик Т. В. - Використання біометричних технологій в дактилоскопії (2018)
Кофанов А. В. - Теоретичні та практичні аспекти моделювання рикошетування вогнепального снаряда при проведенні експертного експерименту (2018)
Приходько Ю. П. - Гідроруйнівники, як спеціальне знаряддя для знешкодження вибухонебезпечних предметів (2018)
Якименко Р. В. - Щодо важливості етапу порівняльного дослідження конформних слідів на деталях механічних сувальдних замків (2018)
Кахановский Ф. Н. - Полусинтетические смешанные опиоиды и новый аналог гамма аминомасляной кислоты (ПРЕГАБАЛИН (PGB)), Посильский О. А. (2018)
Зайцев Д. М. - Можливості та перспективи застосування електронної мікроскопії з рентгенофлуоресцентним енергодисперсійним мікроаналізом в судовій експертизі, Приступа В. В. (2018)
Сич О. А. - Ідентифікація карбоксилатних антифризів методом інфрачервоної спектроскопії, Кот Т. М. (2018)
Родюкова О. С. - Питання необхідності встановлення факту сторонньої агресивної дії на документи, Шовкова Г. В. (2018)
Варавіна І. А. - Проблеми пов’язані із вирішенням основних завдань при проведенні досліджень у сільському господарстві (сільськогосподарській експертизі), Самкова О. П., Плотніцька А. В. (2018)
Поплавська Н. Л. - Сучасні методи визначення гранулометричного складу осадових порід у судово-ґрунтознавчій експертизі (2018)
Борзов О. П. - Сучасні можливості експертного дослідження бджолиного меду, Ковальчук Л. І. (2018)
Андрєєв Д. В. - Тактичні операції затримання на гарячому при розслідуванні незаконного обігу зброї (2018)
Анпілова А. С. - Добросовісність як умова набуття права власності за набувальною давністю (2018)
Гордейчук В. В. - Протиправні дії щодо торговельних марок як об’єктивна сторона порушення виключних прав (2018)
Гордеюк А. О. - Проблема правового регулювання приватноправових відносин в умовах їх віртуалізації (2018)
Греченко В. А. - Погляди дореволюційних вчених-юристів щодо виникнення права у давніх східних слов’ян, Брусакова О. В. (2018)
Губанова О. В. - Дитяча вакцинація крізь призму приватного і публічного права: європейський досвід (2018)
Давиденко С. В. - Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим: проблеми вдосконалення правового регулювання, Боковикова Є. О. (2018)
Ковтун М. С. - Відкриті дані в Україні: сутність та стан розвитку, Хрякова Н. О. (2018)
Мозоль С. А. - Суб'єкти забезпечення кримінологічної безпеки (2018)
Мохончук Б. С. - Питання реалізації активного виборчого права внутрішньо переміщеними особами в Україні, Чиріна В. Л. (2018)
Моцний Д. О. - Провокація вчинення злочину при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у контексті захисту прав людини, Давиденко С. В. (2018)
Полюк Ю. І. - Деякі зміни цивільного процесуального законодавства щодо реалізації права на звернення до суду за захистом: порівняльно-правовий аспект (2018)
Пономарьов С. П. - Основні напрямки діяльності держави у сфері забезпеченні безпеки та оборони України (2018)
Пономарьова Г. П. - Виборчі системи для проведення місцевих виборів: досвід країн вишеградської групи, Матвейчук А. В., Матвейчук А. В. (2018)
Скуратович І. М. - Адміністративно-територіальний поділ і державне управління у феодально-роздробленій русі (2018)
Сліпченко С. О. - Цивільно-правовий режим безготівкових грошей (2018)
Сокуренко В. А. - Втручання органів державної влади у приватне життя особи: адміністративно-правовий аспект, Ковтун М. С. (2018)
Собченко Л. І. - Засади правового регулювання режиму секретності в оперативно-розшуковій діяльності підрозділів кримінальної поліції (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Pryima S. - Lifelong learning progress monitoring as a tool for local development management, Dayong Y., Anishenko O., Petrushenko Y., Vorontsova A. (2018)
Karpova N. - Strategically supplier-oriented management in the procurement process of JSC "Russian Railways”, Noskov S., Toymentseva I., Shvetsova E. (2018)
Mykhailova L. - Sustainable development of the Ukrainian agrarian sector: perspectives and challenges, Stoyanets N., Mykhailov A., Kharchenko T., Bachev H. (2018)
Mia M. B. - ICT-mediated organizational change in microfinance organizations: a case study, Ramage M. (2018)
Sosunova L. A. - Improving the management technique of logistics planning in the supply chain, Noskov S. V., Goryacheva I. A., Astafieva N.V., Kalashnikov S. A. (2018)
Pombo C. - How does work engagement mediate the association between human resources management and organizational performance?, Gomes J. (2018)
Balashova K. V. - Formalization and elaboration of a company’s business strategy, Batkovskiy A. M., Kalachikhin P. A., Semenova E. G., Telnov Y. F., Fomina A. V. (2018)
Mynzhanova G. - The role of university faculty motivation in human resources development and university competitiveness growth, Sailaubekov N., Kunanbayeva D. (2018)
Al-Zyoud M. F. - Social media marketing, functional branding strategy and intentional branding (2018)
Parvez M. - Young tourists’ attitude towards domestic tourism: a study on Bangladesh, Kashem M. J. B. (2018)
Mousa G. A. - The relationship between corporate forward-looking disclosure and stock return volatility, Elamir E. A. H. (2018)
Antoniuk L. - Code of ethics for SMEs: substantiating the necessity and willingness to implement in Ukraine, Britchenko I., Polishchuk Y., Rudyk N., Sybirianska Y., Machashchik P. (2018)
Verdenhofa O. - The conceptual bases of introduction of foresight marketing into business management, Afanas'jev M. V., Panchuk A., Kotelnykova I., Chumak G. (2018)
Palyvoda O. - Influence of network organizational structures on innovation activity of industrial enterprises, Karpenko O., Bondarenko O., Bonyar S., Bikfalvi A. (2018)
Stasiukynas A. - Citizen participation and electricity sector governance in Lithuania: current state and future perspectives, Bileišis M., Smalskys V. (2018)
Lipych L. - Model of management of the employees’ innovative behavior at the industrial enterprises, Volynets I., Khilukha O., Matviichuk I., Semchuk Z. (2018)
Saad G. B. - The impact of organizational culture on job performance: a study of Saudi Arabian public sector work culture, Abbas M. (2018)
Katan L. - Economic growth and environmental health: a dual interaction, Dobrovolska O., Espejo J. M. R. (2018)
Emmanuel O. - Corporate diversity and corporate social environmental disclosure of listed manufacturing companies in Nigeria, Uwuigbe U., Teddy O., Tolulope I., Eyitomi G. A. (2018)
Kolesnyk T. - Ensuring the sustainable development of the Ukrainian agrarian sector in conditions of globalization, Samborska O., Talavyria M., Nikolenko L. (2018)
Abu-Rumman A. - Gaining competitive advantage through intellectual capital and knowledge management: an exploration of inhibitors and enablers in Jordanian Universities (2018)
Belkhir L. - A case study of global agency innovation rankings: implications on current definitions of innovation, Mathew M. (2018)
Alnesafi A. - Exploring the development of the accounting profession in Kuwait: an institutional work analysis, Al-Omari A. (2018)
Kordos M. - Corporate culture interplay issues in global economy, Habanik J. (2018)
Chukuakadibia E. E. - The nexus of social capital, coping ability and employment creation in African immigrant-owned small businesses, Chijioke O. (2018)
Amponsah C. T. - The business effects of mega-sporting events on host cities: an empirical view, Ahmed G., Kumar M., Adams S. (2018)
Ensour W. - Impact of job satisfaction on training motivation, Zeglat D., Shrafat F. (2018)
Soewarno N. - Mediating Effect of continuous improvements on management accounting innovations-information capital maturity level-organizational performance relationships, Mardijuwono A. W. (2018)
Mohanty S. - Individualized employee engagement or collaborative employee relations: insights on leadership strategies to manage employees in the UK market (2018)
Sanjay S. - South Africa University students’ perceptions of key education service quality determinants, Govender K. (2018)
Malyovanyi M. - Assessment of the social expenditure impact on the economic growth in OECD countries, Ivanova N., Melnyk K., Nepochatenko O., Rolinskyi O. (2018)
Fauser S. - The business process optimization of offer management for investment goods in individual production – the case of a German medium-sized company, Heidrich F. (2018)
Malyarets L. - Analytical support for forming the strategy of export-import activity development of enterprises in Ukraine, Draskovic M., Proskurnina N., Dorokhov O., Vovk V. (2018)
Raghavendra A. N. - Riding the waves of culture: an empirical study on acclimatization of expatriates in IT industry, Shetty A. S. (2018)
Nawaz N. - Organizational citizenship behavior and team performance: a multiple level study in Indian higher education institutions, Gomes A. M. (2018)
Omelyanenko V. - Technology transfer management culture (education-based approach), Semenets-Orlova I., Khomeriki O., Lyasota L., Medviedieva Y. (2018)
Riyanto A. - Reengineering support for competitive advantage through organizational basis, information and communication technology: a literature review, Primiana I., Yunizar Yunizar, Azis Y. (2018)
Turisova R. - Monitoring of process performance by means of financial indicators, Tkac M., Pachta M. (2018)
Pogorelov Y. - Use of methods of operational cost management in the planning and accounting organization at the enterprises in Ukraine, Kozachenko G., Ovcharenko I., Illiashenko O. (2018)
Rayevnyeva O. - Autonomy of the system of higher education in the conditions of integration of Ukraine into the European educational area, Stryzhychenko K. (2018)
Title, content (2018)
Lukashenko A. - Bitwise method for the binary-coded operands conversion based on mathematical logic, Harder D., Lukashenko V., Fedorov E., Lukashenko V., Utkina T., Mitsenko S., Rudakov K. (2018)
Lutsenko I. - Development of test operations of different duration in terms of input for the verification of efficiency formula, Fomovskaya O., Serdiuk O., Baranovskaya M., Fomovskyi V. (2018)
Dykhta L. - Construction of the method for building analytical membership functions in order to apply operations of mathematical analysis in the theory of fuzzy sets, Kozub N., Malcheniuk O., Novosadovckyi O., Trunov А., Khomchenko A. (2018)
Piterska V. - Development of the Markovian model for the life cycle of a project’s benefits, Kolesnikov O., Lukianov D., Kolesnikova K., Gogunskii V., Olekh T., Shakhov A., Rudenko S. (2018)
Gusiatin V. - Ray tracing synthesis of images of triangulated surfaces smoothed by the spherical interpolation method, Gusiatin M., Mikhal O. (2018)
Pryshliak M. - Constructing a method for the conversion of numerical data in order to train the deep neural networks, Subbotin S., Oliinyk A. (2018)
Skalozub V. - Ontological support formation for constructive-synthesizing modeling of information systems development processes, Ilman V., Shynkarenko V. (2018)
Abstract and References (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Bugaev K. A. - Equation of state of quantum gases beyond the Van der Waals aproximation, Ivanytskyi A. I., Sagun V. V., Nikonov E. G., Zinovjev G. M. (2018)
Aygun M. A - Comparison of proximity potentials in the analysis of heavy-ion elastic cross sections (2018)
Hryn V. O. - Properties of periodic structures formed by ordering silver nanoparticles in a polymer matrix using the holographic lithography method, Yezhov P. V., Kutsenko O. S., Smirnova T. M. (2018)
Tran Q. L. - Simulation results of coherent light in a modified microring resonator, Ali J., Amiri I. S., Yupapin P. (2018)
Tomchuk P. M. - Magnetic absorption of metal nanoparticles, Starkov V. N. (2018)
Kudrya V. Yu. - Spectral properties of single-stranded viral DNA fragment, Yashchuk V. M., Naumenko A. P., Mely Y., Udod T. V., Kreminska Yu. S. (2018)
Zharkov I. P. - Extension of temperature control interval in liquid-flow helium cryostats, Ivaschenko A. N., Sаfrоnоv V. V., Sеliva­nov A. V., Sоlоnetsky А. G. (2018)
Vasilev A. N. - Model of postsynaptic membrane deactivation, Kulish O. V. (2018)
Suprun A. D. - Сentrosymmetric solitons with power asymptotics for media of different dimensions, Shmeleva L. V. (2018)
Hasanov Kh. A. - Relaxation processes in a quantum wire with parabolic confinement, Huseynov J. I., Mamedov F. I., Abba­sov I. I., Hasanov A. A. (2018)
Scherbakov C. M. - Impact of the flexoelectric coupling and electrostriction on the dispersion of soft phonon modes and neutron scattering in ferroelectrics (2018)
Korsun I. V. - Contribution of Ukrainian scientists to the development of optics (2018)
Title, content (2018)
Getman A. - Development of the technique for improving the structure of a magnetic field in the aperture of a quadrupole electromagnet with a superconducting winding (2018)
Azaryan A. - Development of the method to operatively control quality of iron ore raw materials at open and underground extraction, Gritsenko А., Trachuk A., Shvets D. (2018)
Budanov P. - Improvement of safety of autonomous electrical installations by implementing a method for calculating the electrolytic grounding electrodes parameters, Brovko K., Cherniuk A., Pantielieieva I., Oliynyk Yu., Shmatko N., Vasyuchenko P. (2018)
Demydov O. - Determination of optimal parameters of the pulse width modulation of the 4qs transducer for electriс rolling stock, Liubarskyi B., Domanskyi V., Glebova M., Iakunin D., Tyshchenko A. (2018)
Trembovetska R. - Studying the computational resource demands of mathematical models for moving surface eddy current probes for synthesis problems, Halchenko V., Tychkov V. (2018)
Sytnik А. - Construction of the integrated method to model a system for measuring the density of infrared radiation flows, Semko I., Tkachenko V., Klyuchka K., Protasov S. (2018)
Filippov G. - Welded joints geometry testing by means of automated structured light scanning, Sednev D., Salchak Y. (2018)
Yaremiy I. - Developing and programming the algorithm of refinement of the crystal structure of materials with possible isomorphous substitution, Yaremiy S., Fedoriv V., Vlasii O., Lucas A. (2018)
Kovalyshyn V. - Improvement of a discharge nozzle damping attachment to suppress fires of class D, Marych V., Novitskyi Y., Gusar B., Chernetskiy V., Mirus О. (2018)
Abstract and References (2018)
Пінчук I. Я. - Модель системи охорони психічного здоров’я в Україні: ситуацій ний аналіз, концептуалізація та програмно-цільові підходи до реформування (2018)
Болтоносов С. В. - Особливості клінічних проявів посттравматичного стресового розладу в учасників бойових дій на сході України, що вживають алкоголь (2018)
Marunkevych Ya. Yu. - Some features of suicidal behavior in the modern context (2018)
Пустовойт М. М. - Діатез-стрес модель інволюційних психозів (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського