Алябышев М. С. - Условия проведения заочного рассмотрения дел: законодательное разрешение проблем (2012)
Арабаджи Н. Б. - Правовой порядок как структура правовых ценностей (2012)
Афанасієв Р. В. - Особливості адміністративно-правового забезпечення інвестиційної діяльності в Україні (2012)
Ахундова А. А. - Протидія здійсненню законної діяльності адвоката-захисника (2012)
Бакай М. І. - Відповідність кримінального законодавства України вимогам міжнародних антикорупційних конвенцій щодо кримінально-правової юрисдикції (2012)
Балинська О. М. - Юридична відповідальність як функціональна знакова характеристика правовідносин (2012)
Бариська Я. О. - Фактори, які впливають на форму державного правління, Лемак В. В. (2012)
Батюк О. В. - Дослідження факторів, що впливають на тактику слідчих (розшукових) (розшукових) дій при розслідуванні злочинів в установах виконання покарань (2012)
Безуглий Л. А. - Щодо зарубіжного досвіду запобігання незаконному відтворенню та розповсюдженню комп’ютерних програм і баз даних (2012)
Бережна І. Г. - Способи захисту цивільних прав та інтересів нотаріусом (2012)
Бережний С. Д. - Деякі питання призначення покарання за умисне вбивство з корисливих мотивів (2012)
Біличенко Т. М. - Щодо цілей, завдань і принципів адміністративного судочинства (2012)
Білоцький С. Д. - Світова організація торгівлі, як регулятор міжнародної торгівлі в сфері екологічно орієнтованої енергетики (2012)
Біляєв В. О. - Стан теоретичного обґрунтування концепції оперативно-розшукової протидії злочинності як головного спрямування сил карного розшуку (2012)
Блажівський Є. М. - Критерії ефективності протидії злочинності (2012)
Богатирьов І. Г. - Історико-правовий аналіз функціонування міліції Чернігівщини (1920–1930 рр.), Михайлик О. Г. (2012)
Бондаренко А. А. - Розвиток адміністративного судочинства в Україні (2012)
Боняк В. О. - Розвиток правового регулювання організації і функціонування правоохоронних органів на теренах України (ХVІІІ – початок ХХ ст.) (2012)
Браславський Р. Г. - Критерії розмежування понять "податкова звітність" та "звітність про доходи та майно" (2012)
Бурило Ю. П. - Сутність та ознаки господарської діяльності в інформаційній сфері (2012)
Василова-Карвацька О. В. - Основні проблеми правового регулювання прокурорського нагляду за додержанням законів про охорону здоров’я (2012)
Вильгушинский М. И. - Конституционные основы взаимодействия судов с государственными органами в Украине (2012)
Волік В. В. - Правове регулювання діяльності в 1917–1991 роках міського транспорту в Україні: історико-правовий огляд (2012)
Галабала М. В. - Тенденції розвитку науки кримінального права України в період після відновлення державної незалежності (питання загальної частини) (2012)
Галунько В. В. - Право на життя без болю, як невід’ємне право людини, Наружнов В. В. (2012)
Гамалій О. Л. - Мета, завдання та принципи протидії правопорушенням, вчиненим іноземцями в Україні (2012)
Ганзицька Т. С. - Ґендерна політика в Україні: теоретико-правова характеристика (2012)
Гаркуша А. Г. - Питання удосконалення окремих понять у злочинах проти здоров’я особи (2012)
Геєць І. В. - Особливості правового регулювання вищої педагогічної освіти в Україні в ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Київської губернії) (2012)
Герасименко Н. О. - Типовий статут комунальних банків: доцільність розробки та зміст (2012)
Гетманцев М. О. - Порівняльний аналіз процесуального порядку пред’явлення речових доказів на основі норм різних процесуальних галузей права (2012)
Головащенко О. С. - Становлення громадянського суспільства як соціального середовища правової держави (2012)
Головкін Б. М. - Психологічні особливості злочинців, Наваляна Я. Т. (2012)
Головко О. П. - Право підсудного захищати себе особисто або за посередництвом обраного ним самим захисника в міжнародному кримінальному процесі (2012)
Голубов С. Г. - Метод переконання в діяльності Державтоінспекції МВС України (2012)
Гончаренко О. А. - Правова природа "пілотних рішень" Європейського суду з прав людини (2012)
Горобець Н. О. - Поняття "житловий простір" у цивільному праві (2012)
Гошовський В. С. - Правові засади організації та функціонування системи органів виконавчої влади (2012)
Градецький А. В. - Запобігання наркотизму в установах виконання покарань України (2012)
Гришко Л. М. - Історія політико-правового розвитку монархій Арабського Сходу (2012)
Грищак С. В. - Теоретичні основи адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2012)
Грохольський В. П. - Особливості адміністративної відповідальності за порушення в області охорони морського континентального шельфу України (2012)
Давиденко С. В. - Співвідношення в кримінально-процесуальній діяльності потерпілого понять "обов’язок доказування" та "тягар доказування" (2012)
Дамаєв В. А. - Щодо адміністративно-правової сутності понять "дисципліна", "державна дисципліна" та "службова дисципліна" (2012)
Дворник С. І. - Щодо компетенції державних органів при здійсненні адміністративного провадження в сфері нагляду за додержанням законодавства про працю (2012)
Делія Ю. В. - Судовий прецедент як джерело муніципального права України (2012)
Демин Ю. М. - Понятие и виды негосударственных общественных организаций в сфере экономики, Юлдашев А. А. (2012)
Деркач Е. М. - Електронна накладна при здійсненні перевезення вантажів залізничним транспортом: правові засади застосування (2012)
Дорошенко Л. Н. - Непредоставление на протяжении года налоговым органам налоговых деклараций, документов финансовой отчетности как основание ликвидации хозяйственных организаций (2012)
Другова В. А. - Захист майнових прав осіб, які не досягли повноліття, у третейському суді (2012)
Єрмаков Д. І. - Роль та значення управлінсько-виховної роботи з кадровим складом органів прокуратури у формуванні їх позитивного іміджу (2012)
Єфіменко М. Ю. - Завдання та функції адвоката в адміністративному процесі (2012)
Журавльова Г. С. - Еволюція принципу рівності прав і свобод людини і громадянина (2012)
Журенок Т. В. - Правовий статус та види громадських об’єднань (2012)
Забара І. М. - Міжнародно-правове регулювання поширення інформації: теоретичні і практичні аспекти (2012)
Заморська Л. І. - Ідеї формування нормативізму (неопозитивізму) та його значення (2012)
Зарубенко О. В. - Підстави проведення огляду у кримінальному провадженні України (2012)
Заруднєв Є. О. - Щодо публічного інтересу у сфері господарювання в Україні, Федеративній Республіці Німеччина та ЄС (2012)
Зеленецький О. С. - Взаємодія органів внутрішніх справ та засобів масової інформації у сфері профілактики та розкриття злочинів (2012)
Зозуля І. В. - Щодо участі правоохоронної системи в реалізації Стратегії національної безпеки України (2012)
Зубенко А. В. - Інтерпретаційна техніка актів тлумачення норм права (2012)
Іванищук А. А. - Поняття об’єкту адміністративно-правового регулювання у сфері судової гілки влади (2012)
Ісакова В. М. - Право на правову допомогу як елемент принципу доступності правосуддя (2012)
Кагановська Т. Є. - Зміст доктринальних підходів в адміністративному праві щодо визначення сутності державного управління (2012)
Казмірук О. В. - Права та обов’язки податкової міліції України (2012)
Калашник Ю. В. - Зарубіжний досвід юридичної відповідальності за прояв неповаги до суду та шляхи його запозичення для України (2012)
Капустян Н. М. - Правове забезпечення якості мобільного зв’язку (2012)
Карабін Т. О. - Проблеми децентралізації виконавчої влади в Україні та можливі напрями їх вирішення (2012)
Кипич І. В. - Громадянське суспільство як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2012)
Кириченко Ю. М. - Територіальна громада як базовий елемент системи місцевого самоврядування України: теоретичне визначення (2012)
Кінаш М. М. - Корупція як соціальне негативне явище (2012)
Клочуряк С. С. - Межі процесуального примусу при проведенні освідування у кримінальному провадженні (2012)
Книженко С. О. - Криміналістична класифікація злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, Деменко Т. В. (2012)
Коваленко Л. П. - Особливості інформаційно-правових норм і відносин (2012)
Ковальов І. М. - Правове регулювання стану фізичної підготовки у правоохоронних органах (2012)
Кожух М. С. - Господарсько-правовий статус Міністерства аграрної політики та продовольства України (2012)
Кожушко О. О. - Реєстрація благодійних організацій як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2012)
Козаченко О. В. - Український внесок в становлення культуро-антропологічної концепції права (2012)
Костюченко О. Є. - Особливості фінансової безпеки як предмета адміністративного права (2012)
Котляр О. І. - Регулювання права власності за міжнародним правом (2012)
Кубальський В. Н. - Самостійна кримінальна відповідальність за фальсифікацію доказів в Україні: доцільність та підстави встановлення (2012)
Кузьменко В. А. - Відшкодування майнових збитків як санкція в адміністративному судочинстві (2012)
Курабцева А. П. - Нормативно-правовое обеспечение эволюции военно-судебной системы в первой половине XIX в. (2012)
Куразов Ю. Х. - Попередження як вид адміністративного стягнення у вітчизняному законодавстві: ґенеза та пріоритети закріплення (2012)
Кухар М. Д. - Принцип змагальності в системі принципів адміністративного процесу України (2012)
Ланкевич А. З. - Вплив правових позицій Конституційного Суду України на усталену практику адміністративних судів (2012)
Лантінов Я. О. - Місце кримінального права в державній політиці сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні (2012)
Левендаренко О. О. - Негласні слідчі дії в контексті захисту конституційних прав і свобод учасників кримінального провадження, Іващенко Д. В. (2012)
Левченко К. Б. - Міжнародні інструменти моніторингу стану протидії торгівлі людьми (на прикладі Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок), Ковальчук Л. Г. (2012)
Липко О. Ю. - Про особливості податкових нормотворчих процедур (2012)
Лисанец О. С. - Актуальные проблемы огородного землепользования граждан (2012)
Літвінов Є. В. - Запобігання злочинності судовими органами України: поняття, функції та завдання (2012)
Літвінова О. В. - Роль страхового платежу в укладенні та припиненні дії договору страхування (2012)
Лютіков П. С. - Трансформація предмету адміністративного права та його складових як сфери об’єктивізації участі юридичних осіб: аналіз адміністративно-правової літератури 20-30 рр. ХХ століття (2012)
Маїк І. С. - Аналіз розвитку національної правової системи України крізь призму синергетичного підходу у порівняльному правознавстві (2012)
Макаренко О. Ю. - Міжнародно-правове забезпечення охорони надр України (2012)
Малиновская А. А. - К вопросу правового статуса субъектов физкультурно-оздоровительной деятельности (2012)
Малишев В. С. - Правова політика держави у сфері застосування амністії: поняття, рівні формування та реалізації (2012)
Маниліч Л. І. - Юридична відповідальність державної податкової служби України у сфері надання публічних послуг (2012)
Марахін Є. А. - Обмеження як засіб забезпечення використання земельних ділянок за цільовим призначенням (2012)
Маслова Н. Г. - Зміст і структура академічної свободи з урахуванням ролі відповідних суб’єктів у науково-освітньому процесі (2012)
Михайлишин И. В. - Деятельность органов внутренних дел Украины по осуществлению контроля за соблюдением иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания на территории страны (2012)
Московець В. І. - Правове регулювання участі громадян в охороні державного кордону (2012)
Музикант К. А. - Виникнення та становлення адміністративних прав неповнолітніх на території України як основа формування їх адміністративно-правового статусу: історичні аспекти (2012)
Мураховська Т. Є. - Проблематика структури норм права у зв’язку з системою права (2012)
Мурза О. В. - Критерії ефективності правових пільг (2012)
Назимко Є. С. - Мета у системі цілепокладання покарання неповнолітніх за кримінальним правом України (2012)
Овчарук С. С. - Конституційні положення щодо розмежування владних повноважень державних органів як основа усунення колізій у науці адміністративного права (2012)
Одовічена Я. А. - Зміна місця роботи як новація умов трудового договору (2012)
Омельчук О. М. - Вплив правосвідомості на поведінку людини (2012)
Онупрієнко А. М. - Проблеми взаємодії органів самоорганізації населення та органів місцевого самоврядування (2012)
Орлов І. П. - Поняття та ознаки правочинів в сфері спадкового права (2012)
Паршиков С. И. - Юридическая ответственность за совершение дорожно-транспортных происшествий, Костенко А. В., Полетайкин А. Н. (2012)
Петров Є. В. - Чи є господарсько-правова відповідальність інститутом адміністративно-господарського права? (2012)
Пінчук І. С. - Господарська діяльність у сфері легального обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів: окремі регуляторні аспекти Державної служби України з контролю за наркотиками (2012)
Плескун О. В. - Видання наказу про прийом на роботу як важливий етап укладення трудового договору (2012)
Подкопаєв С. В. - Правове регулювання організації і діяльності прокуратури України (2012)
Поліщук О. М. - Диспозитивність як принцип кримінального права (2012)
Поляков С. Ю. - Законодавче забезпечення законності і правопорядку у Збройних Силах України (2012)
Попова С. М. - Адміністративно-правове забезпечення виконання платниками податків своїх зобов’язань (2012)
Походзіло Ю. М. - Щодо питання особливостей розбудови системи піклування військовослужбовців в Російській імперії у XVII – на початку ХХ ст. (2012)
Рибалка Н. О. - Поняття та сутність прокурорського нагляду (2012)
Садикова Я. М. - Підстава та умови застосування заходів цивільно-правової відповідальності за порушення авторських та суміжних прав (2012)
Саннікова М. В. - Входження України до Європейського правового простору: до визначення поняття (2012)
Сарай Р. Д. - Особливості методології дослідження інституту парламентських виборів (на прикладі вивчення досвіду парламентських виборів в Україні, Чехії та Словаччині (2012)
Сворак С. Д. - Народовладдя Галицько-Волинської держави у наукових поглядах вітчизняних дослідників ХІХ ст. (2012)
Севрюков Д. Г. - Сучасні підходи до класифікації моделей соціальної держави (2012)
Семенюк О. О. - Особливості кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення виборчих бюлетенів, бланків відкріпних посвідчень (2012)
Серьогін В. О. - Медичне прайвесі: концептуальний підхід (2012)
Сироїд Т. Л. - Міжнародно-правовий статус Ватикану (2012)
Ситніков О. Ф. - Особливості правового положення позивача в адміністративному судочинстві (2012)
Скіпенко Р. Е. - Правові засади фінансового забезпечення соціальних реформ у сфері накопичувального пенсійного забезпечення (2012)
Словська І. Є. - Альтернативні проекти Конституції незалежної України (2012)
Снісаренко К. С. - Проституція, як вид девіантної поведінки (2012)
Сокол М. В. - Прожитковий мінімум та його значення у формуванні якісної системи соціальних стандартів (2012)
Соколенко О. Л. - Поняття та ознаки правоохоронної функції держави як основи правоохоронної діяльності (2012)
Стаматіна М. В. - Принципи і завдання діяльності щодо реалізації права громадян на безоплатну правову допомогу (2012)
Старків І. М. - Історико-правові витоки інституту президентства в Україні та світі (2012)
Стасюк Л. Л. - Призначення експертиз під час розслідування злочинів проти довкілля, вчинених шляхом забруднення водойм (2012)
Степанович Д. Г. - Укладання договору обслуговування авіаційної техніки в Державній прикордонній службі України (2012)
Сторожук І. П. - Теоретико-правова характеристика диференціації та інтеграції компетенцій органів місцевого управління (2012)
Стринатко Ю. Д. - Поняття та ознаки міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні (2012)
Суходубова І. В. - Інституційне забезпечення адаптації законодавства України до aquis Європейського Союзу (2012)
Сущ О. П. - Особливості діяльності компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (2012)
Твердохліб І. М. - Особливості виявлення та фіксації слідів злочинів, скоєних напередодні чи під час лісних пожеж (2012)
Тищенко А. О. - Правові основи організації обліку як методу фінансового контролю (2012)
Топчеєва Ю. В. - Мотивація працівників як засіб забезпечення та зміцнення трудової дисципліни (2012)
Трофименко В. М. - Заочна форма кримінального провадження та її значення для захисту прав і законних інтересів сторін (2012)
Турман Н. О. - Науково-правове обґрунтування видів відмови прокурора від обвинувачення та проблеми застосування (2012)
Турчин С. О. - Загальна характеристика суб’єктів трудового права в умовах ринкової економіки (2012)
Тягло О. В. - До проблеми кількісної оцінки сили юридичного аргументу (2012)
Уваров В. Г. - Зняття інформації з електронних інформаційних систем: новели КПК України та євростандарти (2012)
Ударцов Ю. В. - Права та обов’язки державних службовців органів прокуратури: адміністративно-правовий аспект (2012)
Умецька Г. О. - Предмет доказування в справах про визнання правочинів недійсними (2012)
Усеінова Г. С. - Становлення прокуратури України: історико-правові аспекти (2012)
Федоров С. Є. - Принцип гласності у державному фінансовому контролі: межі трансформації (2012)
Фєдосєєв В. В. - Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, як форма об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст.332 КК України (2012)
Філонов О. В. - Специфіка структурної побудови, функціонування і діяльності поліції, жандармерії та спеціальних служб Російської імперії як органів, що здійснювали протидію тероризму в кінці XIX – на початку ХХ ст. (2012)
Фоміна С. В. - Регіон як об’єкт міжнародно-правових досліджень (2012)
Царенко О. О. - Стан кримінологічних досліджень насильницьких злочинів, вчинених неповнолітніми (2012)
Цувіна Т. А. - Право на суд у цивільному судочинстві (2012)
Чапала Г. В. - Місцеве самоврядування і громадянське суспільство – питання співвідношення (2012)
Черевко П. П. - Цивільна процесуальна дієздатність неповнолітніх сторін у цивільному процесі (2012)
Череучук А. А. - Державний контроль у сфері земельних відносин в Україні (2012)
Череучук Х. В. - Окремі аспекти здійснення фінансового контролю за діяльністю органів внутрішніх справ України (2012)
Чуприна Г. В. - Докази і доказування в адміністративних справах за зверненням державної міграційної служби України з приводу примусового видворення іноземців і осіб без громадянства (2012)
Шабатько К. В. - Особливості міжрівневої взаємодії в системі державного управління України (2012)
Шаблистий В. В. - Реалії українського кримінально-правового творення (2012)
Шапіро В. С. - Особливості правового регулювання права громадянина України на звернення (2012)
Шапірко П. М. - Оперативно-розшукова діяльність у структурі юридичної діяльності (2012)
Шаранич С. С. - Інституалізація парламентської опозиції – теоретичний аспект (2012)
Швайковская В. Н. - Основание расторжения трудового договора с иностранцем по инициативе третьего лица (2012)
Шевченко Л. О. - Структурні складові віктимної особистості (2012)
Шевчук І. М. - Правові позиції Конституційного Суду України (2012)
Шевчук Т. І. - Щодо латентності насильницьких злочинів у сільській місцевості (2012)
Шестак В. С. - Зміст та напрямки адміністративно-правового забезпечення реалізації культурної функції держави (2012)
Шкелебей В. А. - Проблеми закриття кримінального провадження у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності (2012)
Шум В. В. - Забезпечення оперативності при накладенні арешту на кореспонденцію (2012)
Щербак І. А. - Щодо використання у кримінальному процесуальному доказуванні результатів приватної детективної діяльності за законодавством України, Зубатенко А. В. (2012)
Якимовський Л. Л. - Особливості суб’єктивних ознак завідомо неправдивого показання свідка (2012)
Яроцький В. Л. - Особливості виникнення особистих немайнових та майнових правовідносин (2012)
Книженко О. О. - Рецензія на навчальний посібник "Кримінальне право України. Загальна частина" за редакцією В. М. Трубникова (2012)
Бушев А.Б. - Разговорность двести лет спустя (2013)
Габидуллина А. Р. - Русские паремии в речи студентов (2013)
Глущенко В. А. - Словарь В.И. Даля и источники изучения истории русского языка (2013)
Желтухина М. Р. - Функции слухов в современном медиа-дискурсе, Омельченко А. В. (2013)
Звездова Г. В. - К специфике слова-символа в словаре В.И. Даля и словаре И.И. Срезневского, Руднев Е. Н. (2013)
Землякова С. Н. - Прагматическая характеристика прилагательных в словаре В. И. Даля и современных словарях синонимов (2013)
Ковалев Г. Ф. - Роль "Толкового словаря живого великорусского языка" В. И. Даля в ономастических и этимологических исследованиях (2013)
Ланская О. В. - К истории слова соборность (2013)
Лантух Н. А. - Концепты добро и дом в словаре Владимира Даля (2013)
Ніколаєнко І. О. - Авторські неологізми в поезіях Василя Старуна (2013)
Павленко А. Е. - Греческо-русские языковые контакты и формирование городских говоров северного приазовья (2013)
Петриченко М. А. - Паблик рилейшнз и психология эффективного общения (2013)
Половинко Е. А. - Изучение эволюции словообразовательного гнезда на материале словарей разных периодов (2013)
Свиридова Н. Н. - Cвоеобразие лингвокультурной лексикографии (2013)
Старецкий Т. В. - Языковые средства комизма в творчестве В. И. Даля (2013)
Туленинова Л. В. - К проблеме классификации концептов (2013)
Туранина Н. А. - Вербализации воздушной стихии в художественном дискурсе ХХ века (в аспекте продолжения научных традиций В. И. Даля) (2013)
Фирсова И. В. - Терминосистема фразеологии в аспекте когнитивной лингвистики (на материале русского и французского языков (2013)
Цонева Л. М. - О словаре Найдена Герова – "Болгарского Даля" (2013)
Pavlo Shopin - The role of euphemisms in political discourse (2013)
Відомості про авторів (2013)
Скотна Н. - Самовизначення особистості в цивілізаційному вимірі (2013)
Мадзігон В. - Науково-методичне забезпечення економічної ефективності підготовки робітників в закладах професійно-технічної освіти, Вачевський М. (2013)
Пономаревський С. - Особливості сучасного розвитку української освіти і шкільництва в Російській Федерації (2013)
Фігура О. - Фізична готовність як елемент загальної професійної готовності фахівців (2013)
Суровицька М. - Формування пізнавальних інтересів молодших школярів (2013)
Осадчий В. - Використання засобів Інтернет у професійній підготовці вчителя (2013)
Мадзігон В. - Результати та наслідки приватизації на підприємствах підприємницької діяльності (2013)
Кепша Я. - Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії в Західному регіоні України, їх стан та перспективи, Чорноус В. (2013)
Хоменко В. - Розробка дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів на засадах філософських категорій (2013)
Петльована Л. - Мотивація оволодіння іноземною мовою як один із чинників професійної підготовки фахівців економічного напряму (2013)
Поляновська О. - Правове виховання дітей-сиріт молодшого шкільного віку, що перебувають у школах-інтернатах, через використання інтерактивних технологій (2013)
Немченко С. - Створення рефлексивного середовища магістратури як умова ефективної підготовки майбутнього керівника навчального закладу, Лебідь О. (2013)
Гарбич-Мошора О. - Переваги та недоліки використання інформаційних технологій в навчальному процесі (2013)
Петрицин І. - Електротехнічна підготовка майбутнього вчителя технологій із використанням віртуального лабораторного практикуму (2013)
Чередніченко Н. - Теоретико-методологічні основи порівняльно-педагогічного дослідження (2013)
Вовк Ю. - Знання підприємства як об’єкт управління, Досин Д. (2013)
Калашник Л. - Дисбаланс соціально-економічного розвитку міста та села як передумова нерівності в системі соціальної опіки дітей-сиріт в КНР (2013)
Павленко Л. - Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів обґрунтованому вибору методу кореляційного аналізу (2013)
Калита Н. - Виховний ідеал К. Ушинського у традиції українського національного виховання: порівняльний історико-педагогічний аспект (2013)
Бабич В. - Визначення основних проблем формування соціального здоров’я підлітків в загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Найда Ю. - Предметно-циклова комісія диригентсько-хорових дисциплін та вокалу Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії: минуле і сучасне, Найда В. (2013)
Турянський П. - Медіатизація українського музичного обрядового фольклору як спосіб продукування, естетизації і транслювання соціального досвіду, Добуш Ю. (2013)
Євсюков О. - Визначення значущості інновації в освіті (теоретичний аспект), Телегіна С. (2013)
Тичинська Н. - Формування особистості студента як психолого-педагогічна проблема (2013)
Чернова С. - Методичні рекомендації науково-педагогічного складу щодо розвитку професійної комунікативної компетентності офіцерів-прикордонників у процесі підвищення кваліфікації (2013)
Гжещук В. - Науково-методичне забезпечення ефективного використання інноваційних технологій у професійній підготовці менеджерів (2013)
Сенкевич Д. - Формування загальної культури майбутніх менеджерів сучасних технологій виробництва і сфери послуг (2013)
Скотна М. - Математична освіта дошкільників у Польщі (2013)
Савка І. - Теоретико-педагогічні аспекти національного виховання учнівської молоді в закладах освіти (2013)
Бовсунівський В. - Формування сучасних понять з проектних технологій у вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Перішко І. - Експериментальна перевірка професійної підготовки маркетологів у сфері туристичних послуг (2013)
Богданова О. І. - Ольфакторний та звуковий аспекти образу міста в романі Альфреда Дьобліна "Берлін, Александерплатц" (2013)
Бушев А. Б. - Английский язык, влияющий на профессиональный менталитет: менеджмент (2013)
Володіна Н. В. - Звуконаслідувальні дієслова середньоверхньо-німецького та нововерхньонімецького періодів (2013)
Желтухина М. Р. - Культивирование фобий в межкультурном пространстве через СМИ (2013)
Западная К. В. - О некоторых особенностях адаптации иноязычной лексики в русской рок-поэзии (2013)
Звездова Г. В. - Словообразовательная динамика в группе прилагательных на -тельн- (на материале словарей современного русского языка), Гоу Сюэтао (2013)
Землякова С. Н. - Особенности отражения прагматической информации в словарях синонимов в аспекте учебной лексикографии (2013)
Зимич Е. В. - Влияние гендерного фактора на речевую деятельность супругов в матримониальном диалогическом дискурсе (2013)
Казакова О. В. - Явище фоносемантизму в арабській мові в контексті сучасного мовознавства (2013)
Калініна К. В. - Обливості функціонування комп’ютерного дискурсу (2013)
Клименко О. С. - Специфіка перекладу сучасної прози з активною діалогізацією (на прикладі творів Трумена Капоте), Климова Н. І., Сідоренко М. К. (2013)
Кушнир О. Н. - Лексикографические источники лингвоконцептологии (2013)
Левченко Т. М. - Нові вияви трансформованих фразеологічних одиниць у мові сучасної української преси (2013)
Лощенова І. Ф. - Розв’язання проблеми присудка в граматичній традиції англійської та української мов (2013)
Мороз А. А. - Особенности английского национального юмора, или над чем смеются англичане (на материале романов Ч. Диккенса "Посмертные записки Пиквикского клуба", А. Конан Дойла "Затерянный мир" и В. Скотта "Антикварий") (2013)
Назаренко М. О. - Важливість мовної компетенції та грамотності сучасного перекладача (2013)
Павленко А. Е. - Территориальная вариативность как следствие языковых контактов (на материале диалекта Шетландских островов), Павленко Г. В. (2013)
Филатова Е. В. - Словосочетание и синтагма, их сферы и функции (2013)
Цонева Л. М. - Славянские личные имена в межкультурной коммуникации (2013)
Шапочка К. А. - Загальний і спеціальний сленг у системі субстандартної лексики (2013)
Шерстюк О. Г. - Языковые манипулятивные воздействия в рекламных текстах (2013)
Відомості про авторів (2013)
Минаев А. А. - Виктор Георгиевич Гейер (к 110-летию со дня рождения) (2013)
Арефьев Е. М. - Оценка толщины адгезионного слоя налипшей горной массы на конвейерной ленте, Почужевский О. Д. (2013)
Бедарев С. А. - Определение нагрузок в трансмиссионном вале манипулятора для ввода отсечных элементов (2013)
Бойко Е. Н. - Формирование сортового состава угля (2013)
Букин С. Л. - Исследование движения твердой частицы в межрифельном пространстве деки концентрационного стола, Комаров В. Ф., Шолда Р. А. (2013)
Гаврюков А. В. - Определение долговечности трубчатой ленты при транспортировании насыпных грузов (2013)
Гуляев В. Г. - Динамические свойства и виброактивность пятиплунжерных насосных агрегатов с безредукторным электроприводом для систем гидропривода механизированных крепей, Квитковский И. А., Гутаревич Н. В., Китаева С. А. (2013)
Гутаревич В. О. - Вертикальные колебания подвижного состава шахтной подвесной монорельсовой дороги (2013)
Деревянский В. Ю. - Математическая модель переходных процессов, приводящих к травматизму в транспортных системах угольных шахт (2013)
Диденко В. П. - Зависимости минимальной воспламеняющей энергии разряда от его длительности и скорости коммутации (2013)
Зиновьев С. Н. - Конечно-элементное моделирование напряженно-деформированного состояния резца ЗР4-80 (2013)
Игнатов А. В. - О некоторых вопросах применения теории диссипативных структур для разработки эрлифтного гидроподъема, Варавкина Т. Ю. (2013)
Кондрахин В. П. - Статистический анализ эксплуатационных параметров шахтного ленточного конвейера, Стадник Н. И., Белицкий П. В. (2013)
Кононенко А. П. - Математическая модель рабочего процесса эрлифта с развитой снарядной структурой водовоздушного потока, Калиниченко В. В. (2013)
Кременев О. Г. - Расчет допустимого уровня поступления взвешенной пыли в организм горняка (2013)
Малєєв В. Б. - Вибір перекачних засобів для схеми водовідливної установки з водозбірниками, що змиваються самі, Яковлев В. М., Холоша А. С. (2013)
Morgounov V. - L’argumentation des parametres et l’elaboration des moyens techniques pour diminuer les depenses sur l’exhaure de mine, Marcis T. (2013)
Моргунов В. М. - Методы динамического расчета исполнительных устройств дискретных пневмоприводов, Пупышева Ю. И. (2013)
Найда М. В. - Якісний аналіз параметрів відцентрово-вихрових насосів при різній частоті обертання, Ткачук Ю. Я. (2013)
Овсянников В. П. - Алгоритм построения расчетной модели системы защиты параллельно соединенных напорных трубопроводов водоотливных установок, Оверко В. М., Оверко М. В. (2013)
Руссіян С. А. - Дослідження стану кола витоку струму на землю в елетромережі дільниці шахти напругою 3 (3,3) кВ (2013)
Семенченко Д. А. - Обоснование структуры очистного комбайна со шнековым исполнительным органом для интенсивной выемки пластов мощностью 0,5-0,8 м (2013)
Сергеев В. А. - Обоснование направлений совершенствования средств автоматизации процессов горного производства на основе анализа смертельного травматизма (2013)
Сивокобиленко В. Ф. - Розширення функціональних можливостей захисту від короткого замикання електромережі вугільної шахти, Василець С. В. (2013)
Татьянченко А. Г. - Влияние конструктивных параметров полунахлестного косого стыка на напряженное состояние резинотканевой ленты, Грудачев А. Я., Былина С. В. (2013)
Тишин Р. А. - Обоснование параметров гидродинамического охлаждения рудничного воздуха при его орошении, Толкунов И. А., Сыроватченко В. А., Гого В. Б. (2013)
Товстик Ю. В. - Уточнение методологии оценки опасности поражения человека электрическим током в шахтной участковой электросети с учётом воздействия ЭДС вращения двигателя, Маренич К. Н. (2013)
Федоров О. В. - Влияние геометрии инструмента с вращающейся режущей частью и параметров резания на характер разрушения крепких горных пород, Бойко Е. Н., Мельников В. А. (2013)
Хиценко Н. В. - Оптимизация переходных режимов движения грузовой тележки пролетного крана, Хиценко А. И., Бежин С. Р. (2013)
Шабаев О. Е. - Математическая модель процесса разрушения забоя проходческим комбайном с учетом отказов рабочего инструмента, Хиценко Н. В., Бридун И. И. (2013)
Ошовская Е. В. - Концепция интерактивного курса "Металлургические машины", Сидоров В. А., Бедарев С. А. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Алябышев М. С. - Некоторые проблемы обжалования заочного решения (2013)
Андрєєва О. Б. - Судовий захист публічно-правових інтересів (2013)
Андрійцьо В. Д. - Сутність та структурні елементи цивільного процесу як правового явища (2013)
Армаш Н. О. - Впровадження посад державних політичних діячів в межах адміністративної реформи (2013)
Бабін Б. В. - Викладання морського права: вітчизняний досвід та світові стандарти (2013)
Базикіна Я. О. - Окремі питання розпорядження земельними ділянками комунальної форми власності (у світлі останніх законодавчих новел) (2013)
Балух В. С. - Третейська угода як основа третейського розгляду цивільно-правових спорів у радянський період (2013)
Батрин О. В. - Суб’єкти апеляційного оскарження судового рішення в цивільній справі (2013)
Бершов Г. Є. - Кримінально-правова характеристика форм та способів втручання в діяльність судових органів (2013)
Біленська Д. О. - Шляхи вдосконалення правового регулювання інформаційних правовідносин в Україні (2013)
Біляєв В. О. - Колізії організаційно-правового забезпечення дотримання прав людини в оперативно-розшукових заходах підрозділів карного розшуку ОВС України (2013)
Блошко В. В. - Поняття та ознаки квартири у багатоквартирному будинку (2013)
Бойко В. Б. - До проблеми класифікації форм та засобів захисту трудових прав працівників (2013)
Бондар О. Г. - Майнові відносини як об’єкт державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства в частині родючості ґрунтів (2013)
Борисенко Г. О. - Поняття суб’єктів фінансового і податкового права (2013)
Борисова Л. В. - Захист прав суб’єктів персональних даних, Тулупов В. В. (2013)
Буряк І. О. - Щодо діяльності органів прокуратури у сфері забезпечення права громадян на охорону здоров’я (2013)
Бут Е. В. - К вопросу о понятии уголовной ответственности (2013)
Васильєв Є. О. - Законодавче забезпечення державної промислової політики в Україні в 1991–2010 рр. (2013)
Ващенко А. В. - Сравнение правового статуса судей и алькальдов в средневековой Испании на примере Фуэро Куэнки (2013)
Величко В. О. - Проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні та світовий досвід, Будакова В.І. (2013)
Віхляєв М. Ю. - Історіографія дослідження громадських об’єднань та їхніх видів як суб’єктів адміністративного права у роботах вчених-юристів незалежної України (1991–2013 роки) (2013)
Воєвода А. Г. - Слідова картина та типова обстановка злочинів про порушення правил водіння або експлуатації бойових, спеціальних та транспортних машин (2013)
Волков В. Ю. - Суб’єкти адміністративно-правового регулювання в галузі стандартизації та сертифікації (2013)
Воловик О. А. - Значення інституціонального середовища для реконструкції правової теорії (2013)
В’юнник Д. Ю. - Проблеми формування та застосування типових тактичних операцій при розслідуванні крадіжок автотранспортних засобів (2013)
Гаврік Р. О. - Властивості судових постанов Верховного Суду України, ухвалених у цивільних справах, що набрали законної сили (2013)
Гайворонський Є. П. - Характеристика осіб, які вчинюють незаконне переміщення культурних цінностей через митний кордон (2013)
Гайворонський О. Ю. - Предмет злочинного впливу при вчиненні дій, спрямованих на захоплення державної влади (2013)
Галіахметов І. А. - Теоретико-методологічні аспекти муніципального права як науки (2013)
Галунько В. В. - Новітній правовий статус фізичних осіб-підприємців, як провідний чинник благополуччя українського народу (2013)
Гарна-Іванова І. О. - Сутність та значення міграційного контролю в Україні (2013)
Голомозий Є. В. - Деякі правові проблеми виробництва біопалива в Україні (2013)
Городиський М. І. - Вивчення соціального середовища як фундаментальний напрям розвитку пенітенціарної науки, Севостьянов В. П. (2013)
Горяний С. В. - До питання про кримінальну відповідальність за перешкоджання проведенню передвиборної агітації (2013)
Гошовський В. С. - Особливості адміністративно-правового статусу Фонду державного майна України як центрального органа виконавчої влади зі спеціальним статусом (2013)
Гринюк В. О. - Виконання вироку суду в частині цивільного позову в кримінальному провадженні (2013)
Грубінко А. В. - Права жінок у філософсько-правовій думці і практиці: зарубіжний та вітчизняний досвід (2013)
Грудницька С. М. - Правове регулювання здійснення господарської діяльності на основі публічної власності (методика дослідження), Переверзєв О. М. (2013)
Гумін О. М. - Використання слідчим сил та засобів оперативних підрозділів на досудовому розслідуванні (2013)
Дамаєв В. А. - Щодо засобів впливу на співробітників органів внутрішніх справ задля ефективного вирішення проблем підтримки високої службової дисципліни (2013)
Деревянко Б. В. - Теоретичні засади підприємницької господарської діяльності вищих навчальних закладів (2013)
Дзюбенко О. Л. - Загальна характеристика договору роздрібної купівлі-продажу та його різновидів (2013)
Домашенко А. М. - Тактический риск как фактор тактических ошибок в следственной деятельности (2013)
Дубовик В. Б. - Муніципальні правові механізми охорони права в Україні (2013)
Дуфенюк О. М. - Графічна професіоналізація слідчих: мотиваційний аспект (2013)
Дуюнова Т. В. - Особливості виконання довічного позбавлення волі стосовно засуджених жінок (2013)
Ємельяненко К. С. - Правова активність як умова ефективності правового регулювання (2013)
Ємельянов А. С. - Правовий статус векселів та їх види (2013)
Єні О. В. - Актуальні питання заміни прокурора у кримінальному провадженні (2013)
Житарєв Є. В. - Еволюція модельного законодавства та його адаптація до сучасних умов (2013)
Житний О. О. - Розвиток кримінального права України в умовах глобалізації (загальні тенденції та перспективи дослідження) (2013)
Заворотченко Т. М. - Загальна характеристика суб’єктивних політичних прав і свобод людини та громадянина в Україні (2013)
Задирака Н. Ю. - Запровадження режиму відеоконференції в адміністративному судочинстві: проблеми та перспективи, Солодова К. Ю. (2013)
Заєць О. М. - Ознаки інституту страхування, які відносять його до системи фінансового права (2013)
Зайцев О. Л. - До проблематики державних закупівель (2013)
Зеленяк Е. С. - Поняття та сутність оцінки доказів у цивільному процесі (2013)
Золотухін С. В. - Повноваження органів місцевого самоврядування з реалізації заходів із захисту суспільної моралі (2013)
Зьолка В. Л. - Характеристика координаційних правовідносин у сфері охорони державного кордону (2013)
Іванищук А. А. - Нормативне регулювання діяльності судової гілки влади: адміністративно-правові аспекти (2013)
Казанчук І. Д. - Адміністративно-правові засоби боротьби підрозділів міліції громадської безпеки МВС України з правопорушеннями у природоохоронній галузі в умовах системних перетворень у суспільстві (2013)
Калмиков Д. О. - Перспективи вдосконалення регулятивного законодавства в частині захисту тварин від жорстокого поводження (2013)
Каменський Д. В. - Фінансове шахрайство у США: деякі питання кримінальної відповідальності (2013)
Качинська М. О. - Досвід діяльності поліції у сфері реалізації законодавства про вибори та референдуми на прикладі Російської Федерації (2013)
Кашкаров О. О. - Кримінально-правова характеристика антикорупційних новел національного законодавства (2013)
Кириченко Т. С. - Методологія цивільно-правового дослідження сімейних правовідносин (2013)
Киян М. Ш. - Історичний досвід становлення виборчих технологій в українських землях у XVIII столітті (2013)
Кідалов С. О. - Органи рибоохорони, як суб’єкт державного управління (2013)
Кікінчук В. В. - Предмет злочинів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі (2013)
Книженко О. О. - Концепція реформування державної політики щодо караності кримінальних правопорушень (2013)
Князєв В. С. - Деякі аспекти юридичної відповідальності за прояв неповаги до суду (2013)
Коваленко В. В. - Претензійно-позовна діяльність юридичної служби органів місцевого самоврядування (2013)
Коваленко Д. В. - Проблемы толкования хозяйственных договоров (2013)
Коваленко Л. П. - Стан і перспективи розвитку інформаційно-правової відповідальності (2013)
Ковальська В. В. - Мета та завдання діяльності адміністративних судів України (2013)
Кожушко С. І. - Правове регулювання інвентаризації парникових газів в Україні, Кожушко Д. Б. (2013)
Козирева А. О. - Поняття та ознаки громадських об’єднань як суб’єктів публічного управління в Україні (2013)
Козлова К. О. - Конституційні засади взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства на прикладі недержавних ЗМІ (2013)
Кондратенко Ю. В. - Поняття та ознаки державного контролю за використанням і забудовою земель, призначених для містобудівних потреб (2013)
Конопелько О. В. - Функції ідеології: позитивний та негативний аспект (2013)
Копотун І. М. - Кримінологічна характеристика проникнення до засуджених до позбавлення волі заборонених предметів (2013)
Костенко В. В. - Деякі аспекти кримінологічної характеристики злочинів, пов’язаних із незаконним обігом підакцизних товарів (2013)
Кохан А. С. - Розвиток поняття "процесуальна співучасть" в адміністративному процесі (2013)
Кравченко В. Г. - Щодо оформлення трудовими мігрантами документів на проживання в Україні (2013)
Криворучко А. В. - О вступлении в силу Конституции США (2013)
Кріцак І. В. - Ідеологічні передумови формування державно-церковних відносин в умовах розбудови української державності (2013)
Крут К. О. - Поняття збуту наркотичних засобів та його місце у незаконному наркообігу (2013)
Крушинський С. А. - Проблема визначення подання доказів як інституту кримінального процесуального права (2013)
Кулешов О. О. - Аналіз функцій, повноважень та окремих структурних елементів виконавчих органів місцевих рад (2013)
Кулик О. Г. - Методологічні засади всеукраїнського віктимологічного опитування населення (2013)
Курабцева А. П. - Возникновение и деятельность института военного аудиториата в XVIII–XIX вв. (2013)
Курило М. П. - Історичні передумови та особливості становлення цивільного процесуального права в Україні та світі (2013)
Курочка М. І. - Адміністративні процедури затримання, доставлення та приводу (2013)
Курченко С. В. - Суб’єктний склад правовідносин, що виникають з договору постачання природним газом через приєднану мережу (2013)
Лаврик Г. В. - Теоретико-правові засади державної політики сприяння розвитку кооперації (кооперативної системи) (2013)
Лантинов Я. А. - Общенаучные предпосылки исследования роли уголовного права в обеспечении развития "гражданского общества" в Украине: столкновение методологических подходов попперианства и марксизма-ленинизма (2013)
Лебедєва Т. М. - Підстави виникнення права користування земельними ділянками, що використовуються при будівництві або реконструкції автомобільної дороги на умовах концесії (2013)
Лекарь С. І. - Взаємодія органів місцевого самоврядування та органів державної влади у сфері забезпечення економічної безпеки (2013)
Лисенко А. М. - Характеристика криміногенної обстановки, пов’язаної з організацією або утриманням місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, Ізотов В. А. (2013)
Литвинов О. М. - Республіканська форма правління: особливості інтерпретації в сучасних умовах (2013)
Лісогорова К. М. - Регулювання цивільно-правових відносин в УРСР в 1950-х – на початку 1960-х років (2013)
Логвиненко М. І. - Фінансово-економічна безпека підприємства: деякі аспекти термінології, Борисова А. М. (2013)
Лопушанська О. В. - Перспективи розвитку інституту юридичної відповідальності за порушення законодавства з питань мови (2013)
Лукашевич С. Ю. - Передумови застосування синергетичної парадигми в кримінології (2013)
Лютіков П. С. - Адміністративна відповідальність юридичних осіб: теоретико-правовий аналіз (2013)
Максимова Л. О. - Теоретичні положення нових норм Кримінального процесуального кодексу України (2013)
Манжай О. В. - Проблеми нормативно-правового забезпечення боротьби з кіберзлочинністю в Україні (2013)
Марков В. В. - Роль інноваційних технологій у сучасній правоохоронній діяльності (2013)
Маркова О. О. - Співвідношення правосуб’єктності і компетенції деяких суб’єктів публічного права в договірних відносинах (2013)
Марушев А. Д. - Принципи взаємодії слідчого з спеціалістами-економістами (2013)
Марченко М. Ю. - Загальносоціальне запобігання самовільному зайняттю земельної ділянки та самовільному будівництву (2013)
Матвєєв П. С. - Аналіз класифікації та видів інноваційних договорів у контексті господарсько-правового забезпечення та реалізації інноваційних правовідносин в Україні (2013)
Махінчук В. М. - Теоретичні проблеми визначення понять "підприємництво" та "комерція" за законодавством України (2013)
Миколенко О. І. - Нотатки щодо місця науки адміністративного процедурного права в системі юридичної науки (2013)
Михайліченко Т. О. - Історичні фактори соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за порушення обов’язків щодо зберігання чи охорони майна (ст.197 КК України) (2013)
Мікуліна М. М. - Про забезпечення приватності фізичної особи (2013)
Міньковський С. В. - Стадія провадження та її етапи як особливості виконання судової процедури розпорядження майном (2013)
Мордвін І. А. - Місце податкових органів у системі суб’єктів надання адміністративних послуг в Україні (2013)
Мороз О. В. - Правова характеристика договору оренди майна державного підприємства, Мороз М. В. (2013)
Мохончук С. М. - Деякі питання кримінальної відповідальності посадових осіб за скоєння злочинів проти миру і безпеки людства (2013)
Мурза В. В. - Процедури здійснення нагляду в державі (2013)
Олішевський О. В. - Особливості підготовки допиту потерпілого та його законного представника при розслідуванні неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником (2013)
Онайко Р. А. - Сучасний стан захищеності працівників органів прокуратури та членів їх сімей (2013)
Острійчук О. П. - Поняття та система процесуальних джерел доказів у контексті реформування процесу доказування в кримінальному процесі (2013)
Падалко Г. В. - Служба в органах місцевого самоврядування у зарубіжних країнах: європейські стандарти організації та функціонування (2013)
Панасюк О. О. - Поняття та класифікація форм захисту авторських прав (2013)
Петров Д. В. - Недоліки діяльності правоохоронних органів у сфері забезпечення охорони громадського порядку та захисту власності від грабежів і розбоїв у громадських місцях (2013)
Печуляк В. П. - Новітні тенденції державного регулювання відносин у сфері лісового господарства: адміністративно-правові засади (2013)
Писаренко В. В. - Щодо застосування уніфікованої правової моделі фінансування місцевого самоврядування для оптимізації законодавчого процесу (2013)
Плетньов О. В. - Правовий статус Антитерористичного центру при Службі безпеки України: стан і шляхи вдосконалення (2013)
Поляков С. Ю. - Військове співробітництво України і Європейського Союзу як фактор зміцнення законності і правопорядку в Збройних Силах України (2013)
Попов Р. В. - Проблеми вдосконалення понятійного апарату механізму правового регулювання іноземного інвестування в Україні (2013)
Прокопенко Н. М. - Про особливості механізму збуту наркотиків, що виведені з легального обігу (2013)
Пшонка А. В. - Вплив міжнародних нормативно-правових актів на здійснення кадрової роботи в органах прокуратури України (2013)
Рачинська І. М. - Форми та методи адміністративно-правової діяльності громадських організацій (2013)
Рибалка Н. О. - Нормативно-правові засади реалізації обов’язків прокуратури України (2013)
Ріпенко А. І. - Земельні ділянки та інші нерухомі речі як правові абстракції (2013)
Роженко Д. В. - Поняття й ознаки адміністративного судочинства та місце у ньому письмового провадження (2013)
Рошка М. Я. - Визначення родового об’єкту злочинів, що полягають у жорстокому поводженні з дітьми (2013)
Руколайніна І. Є. - Матеріально-технічне та фінансове забезпечення правоохоронців (2013)
Савєльєва М. О. - Щодо виокремлення колективного трудового права як складової системи трудового права (2013)
Самойлова О. М. - Основні кримінологічні риси особи злочинця похилого віку, який вчинив умисні вбивства та умисні тяжкі тілесні ушкодження (2013)
Сворак С. Д. - Трансформація народовладдя в Україні у контексті європейських цивілі-заційних процесів Х–ХVІІ століть (2013)
Севостьянов В. П. - Пенітенціарне судочинство: питання конституційного нормування (2013)
Семчук Ю. І. - Завдання прокуратури у світлі євроінтеграційних процесів (2013)
Сердюк П. П. - Диференціація кримінальної відповідальності: проблема вибору концепту (2013)
Сєднєв Ю. В. - Муніципальне правове забезпечення розвитку морегосподарського комплексу (2013)
Синєгубов О. В. - Правовий статус дитини, як учасника особистих немайнових відносин (2013)
Сітовська Л. В. - Іпотека: фінансово-правовий аспект (2013)
Скочиляс-Павлів О. В. - Місце адміністративного суду в системі суб’єктів адміністративного судочинства (2013)
Сметаняк О. Я. - Право як діалектична єдність реального та ідеального (2013)
Смоліна М. М. - Поняття і значення особливих умов для діяльності органів внутрішніх справ (2013)
Соляр С. П. - Інститути громадянського суспільства (2013)
Сопілко І. М. - Щодо вдосконалення системи захисту персональних даних в процесі їх обробки (2013)
Сорока О. О. - Зарубіжний досвід визначення статусу приватного вищого навчального закладу (2013)
Ставицький О. В. - Порядок та умови застосування окремих засобів державного регулювання господарської діяльності у державному секторі економіки (2013)
Сторчак Н. А. - Поняття позбавлення волі на певний строк (2013)
Стратієнко Л. В. - Особливості нормативно-правового регулювання організації та функціонування господарських судів України (2013)
Стрижак І. В. - Правова характеристика спадкового договору, Рак Ю. Ю. (2013)
Стукаленко В. А. - До питання про поняття та ознаки суб’єктів фінансового права (2013)
Стукаленко О. В. - Дослідження керівних документів ЄС щодо будівельних виробів (2013)
Суран А. В. - Право громадян на об’єднання: міжнародно-правовий зміст (2013)
Сухонос В. В. (мол.) - Від конституційної монархії до змішаної республіки: еволюція французького конституціоналізму (2013)
Таликін Є. А. - Сфера застосування наказного провадження в господарському процесі України (2013)
Теремецький В. І. - Окремі аспекти об’єднання податкової та митної служб (2013)
Терещук В. С. - Цивільна процесуальна дієздатність неповнолітніх сторін у цивільному процесі (2013)
Ткаля О. В. - Загально-правові принципи правових імунітетів (2013)
Ткачова Т. М. - Відомчий контроль і прокурорський нагляд за додержанням законодавства про звернення громадян у діяльності органів внутрішніх справ (2013)
Токарєва К. О. - Бюджет і бюджетна система як вихідні поняття бюджетного права (2013)
Тюрін С. Є. - Становлення системи органів юстиції в період незалежності України (2013)
Tiaglo O. V. - Complete Electronic Justice: Pro et Contra (2013)
Фалько Л. В. - Повноваження органів прокуратури при проведенні перевірок державних закупівель (2013)
Федоров С. Є. - Принцип об’єктивності державного фінансового контролю: особливості сприйняття (2013)
Філоненко Т. М. - Нагляд як форма втілення заходів адміністративно-правового примусу в діяльності прокуратури (2013)
Фролов Ю. М. - Правові засади діяльності вищих навчальних закладів в Україні (2013)
Фуфалько Т. М. - Напрями реалізації принципу пропорційності в діяльності органів внутрішніх справ України (2013)
Халілев Р. А. - Організаційні та тактичні проблеми оперативно-розшукового супроводження справ за фактами вчинення злочинів на ґрунті етно-конфесійних суперечностей (2013)
Харасик Н. О. - Правове регулювання працевлаштування робітників та службовців в УСРР в період Нової економічної політики (1921–1929 рр.) (2013)
Харченко Г. Г. - Принцип публічності речових прав та його реалізація в Україні (2013)
Хромов О. І. - Умови здійснення регулярних пасажирських перевезень автобусним транспортом (2013)
Царенко С. І. - Правила в’їзду, тимчасового перебування, проживання, пересування громадян України та інших осіб у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі (2013)
Черкаська Н. В. - Щодо порядку вилучення земельної ділянки у суб’єктів постійного землекористування, Аджубей С. Г. (2013)
Черкаська Н. В. - Щодо доведення наявності умов набуття земельної ділянки за набувальною давністю громадянами України, Коряченко А. О. (2013)
Черкаська Н. В. - Щодо підстав припинення договору емфітевзису, Фордуй Г. В. (2013)
Чернега В. М. - Вимога відповідності поведінки суб’єкта моральним засадам суспільства в контексті положень ч.2 ст.110 Сімейного кодексу України (2013)
Чопик О. П. - Право приватної власності на землі лісогосподарського призначення (2013)
Чорна А. М. - Місце та значення аудиту в системі фінансового контролю в Україні (2013)
Чорнобай Є. А. - Суд присяжних в Україні: pro et contra (2013)
Чурікова І. В. - Щодо реалізації засад розумності строків у кримінальному процесі (2013)
Чуркін І. А. - Особливості виконання наймодавцем обов’язку з передання автомобільного транспортного засобу наймачу у користування за договором найму (оренди) автомобільного транспортного засобу без екіпажу (2013)
Чухраєв Д. А. - Зміст і формування процесуального інтересу у третіх осіб, за участю яких застосовуються запобіжні заходи (2013)
Шамшина І. І. - Щодо вдосконалення правового регулювання часу відпочинку в Україні, Юрченко А. А. (2013)
Шигаль Д. А. - Структурно-функціональні рівні історико-правового порівняльного методу (2013)
Шиленко М. В. - Поняття адміністративно-правової охорони суб’єктів малого підприємництва (2013)
Шиленко М. В. - Природні ресурси, як об’єкт адміністративно-правої охорони (2013)
Шишленко В. Г. - Щодо удосконалення організації та діяльності суду присяжних в Україні (2013)
Шкільова Н. В. - Про нерухомість як об’єкт податково-правового регулювання (2013)
Шуба Б. В. - Системний підхід до врегулювання корпоративних відносин (2013)
Шум С. С. - Деякі процесуальні аспекти проведення судово-психіатричної експертизи (2013)
Щербіна А. О. - Правовий режим використання персональних даних пацієнтів у закладах охорони здоров’я (2013)
Юлдашев С. О. - Шляхи вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні (2013)
Юрченко Ю. В. - Об’єкт адміністративно-правових відносин у сфері регулювання діяльності адміністративних судів (2013)
Яковець І. С. - Передумови оптимізації процесу виконання кримінальних покарань в Україні (2013)
Ярош В. В. - Дійове каяття як підстава звільнення від кримінальної відповідальності, передбачена загальною частиною Кримінального кодексу України (2013)
Ярошевська Г. М. - Укладення договору про надання юридичних послуг (2013)
Ясинок М. М. - Мирова юстиція: становлення, розвиток та перспективи (2013)
Завальнюк О. М. - Вчений, інтелектуал, педагог, гуманіст, патріот (до 60-річчя доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Анатолія Григоровича Філінюка) (2013)
Баженов Л. В. - Професор Анатолій Філінюк – діяч краєзнавчого руху, дослідник історії Поділля-Хмельниччини (2013)
Вербицька П. В. - Дослідження історико-культурної спадщини як чинник становлення ідентичності особистості (2013)
Забродський М. П. - "Промова депутата угорського сейму Адольфа Добрянського до питання про адресу" як історичне джерело (2013)
Заводовський А. А. - Рецепція статті М. Чернишевського "Национальная бестактность" в українській та російській періодиці початку 60-х рр. ХІХ ст. (2013)
Задорожнюк А. Б. - О. М. Сементовський та його праці з історії Кам’янця-Подільського (2013)
Ігнатьєва Т. В. - Геополітична доктрина Степана Рудницького (2013)
Колесник В. Ф. - Коренізація національних меншин УСРР в науковій та публіцистично-пропагандистській літературі 1930-х рр. (2013)
Комарніцький О. Б. - Документи Держархіву Хмельницької області про ставлення режиму до антирадянських настроїв кам’янецького студентства у першій половині 1930-х рр. (2013)
Кундельський В. В. - Корінне населення Правобережної України у міжнаціональних відносинах кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ століття: сучасна історіографія проблеми (2013)
Маркова С. В. - Реалізація більшовицької політики в СРСР-УСРР (1920-1930 рр.): огляд новітньої західної історіографії (2013)
Найчук І. А. - Перипетії боротьби подолян з польсько-шляхетським військом у першій половині 1649 р. в сучасній українській історіографії (2013)
Прокопчук В. С. - Ю. Й. Сіцінський у спогадах Павла Богацького, Старенький І. О. (2013)
Роздобудько А. Г. - Інтернет-сайти "Мемориал" та "Подвиг народа" про наших співвітчизників-фронтовиків (на прикладі м. Кам’янець-Подільського) (2013)
Трембіцький А. М. - Симон Петлюра в спогадах Віктора Приходька, Трембіцький А. А. (2013)
Щур С. А. - "Чиста справа вимагає чистих засобів": політичні замахи в оцінці М. Драгоманова (2013)
Дубінський В. А. - Участь українських лібералів у кооперативному русі Наддніпрянщини на початку ХХ ст. (2013)
Кліщинський П. В. - Роль преси у формуванні "образу ворога" у свідомості населення Правобережної України під час Першої світової війни (2013)
Кошулаб Н. В. - Становлення товарних відносин в аграрному секторі економіки Правобережної України у першій половині ХІХ століття, Філінюк А. Г. (2013)
Олійник В. В. - Функціонування початкових шкіл у м. Кам’янці та повіті Подільської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: виховний аспект (2013)
Священко З. В. - Аграрні ініціативи російських громадських діячів-фахівців з аграрної проблематики в роки революції 1905-1907 рр. (2013)
Семенчук С. О. - Поховальні пам’ятки як джерело з історії населення межиріччя середньої течії Дністра та Південного Бугу в ІІ-V ст. н. е. (2013)
Сербалюк Ю. В. - Діяльність приказів громадської опіки правобережних губерній України з організації медичної допомоги населенню у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Сидорук С. А. - Вплив польського повстання 1830-1831 рр. на організацію рекрутських наборів у Правобережній Україні (2013)
Степанков В. С. - Бучацький договір 1672 року: передумови, перемовини, укладення та наслідки для Правобережної Гетьманщини (2013)
Стецюк В. Б. - Київське офіцерське економічне товариство: утворення і основні віхи діяльності (1895-1914 рр.) (2013)
Тимків С. А. - Нові поховання з території південного майдану літописного міста Губин у 2012 р. (2013)
Філінюк В. А. - Традиційна система суспільно-політичних цінностей селян Наддніпрянщини на початку ХХ ст. (2013)
Якубовський В. І. - Давньоруські наконечники стріл із розкопок поселень Болохівської землі (2013)
Адамовський В. І. - Правові основи діяльності реабілітаційних органів України наприкінці 1980-х років (2013)
Байдич В. Г. - Діяльність римо-католицької церкви в Україні в кінці 50-х – першій половині 60-х рр. ХХ ст. (2013)
Бачинська О. М. - Реалізація програми творення українських національних хорів за Гетьманату П. Скоропадського (2013)
Галатир В. В. - Підготовка до виборів в органи місцевого самоврядування на Правобережжі у добу Гетьманату П. Скоропадського (2013)
Григоренко О. П. - Професійна орієнтація молоді до праці в сільськогосподарському виробництві України (1960-1980 рр.) (2013)
Дзюбак С. О. - Кустарно-промислова кооперація Поділля часів НЕПу: особливості діяльності, здобутки, та причини згортання (2013)
Донець А. Л. - Студентство України: матеріальне забезпечення і умови навчання (1917-1920 рр.) (2013)
Крик Н. В. - Діяльність видавничого відділу при Міністерстві народної освіти по забезпеченню українських шкіл підручниками в період Центральної Ради (січень – квітень 1918 р.) (2013)
Кучеров Г. Г. - Форуми "Просвіт" Правобережної України як рушій їхньої культурно-освітньої діяльності (1917-1922 рр.), Коцюк В. Д. (2013)
Лозовий В. С. - Соціокультурні особливості українського народу і державотворчі процеси в добу революції (1917-1921 рр.) (2013)
Машталір А. І. - "Просвіти" і національне відродження українців у добу гетьманату (квітень-грудень 1918 р.) (2013)
Міщенко І. В. - Діяльність робітничих факультетів при польському педагогічному інституті (30-і рр. ХХ ст.) (2013)
Олійник Ю. В. - До питання про становлення та бойову діяльність радянського партизанського руху в генеральній окрузі "Волинь-Поділля" (2013)
Пагор В. В. - Навчально-виховна та ідеологічна робота в медичних вишах України в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (за матеріалами журналу "Студент революції") (2013)
Покалюк В. В. - Київський ветеринарно-зоотехнічний інститут на початку 20-х рр. ХХ ст.: становлення та діяльність (2013)
Посвістак О. А. - Методи впливу влади на інтелігенцію Поділля у 1920-х роках (2013)
Рибак І. В. - "Куркульське заслання" депортованих селян України у 1929-1936 рр.: масштаби та регіони спецпоселення (2013)
Телячий Ю. В. - Праця С. Сірополка "Завдання нової школи": спроба сучасного погляду (2013)
Тітова Н. В. - Іван Кулик про національну й політичну самоідентифікацію особистості (2013)
Чеберяко О. В. - Бюджетна комісія при ВУЦВК (1922-1929 рр.) (2013)
Місінкевич Л. Л. - Репресії проти селянства Хмельниччини як метод підвищення продуктивності праці в колгоспному виробництві 1948 р. (2013)
Адамський В. Р. - Богословський факультет Кам’янець-Подільського державного українського університету в національному освітньому просторі (1918-1920 рр.) (2013)
Боднар А. М. - Еволюція культурно-освітньої сфери Поділля наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ століття (2013)
Бортнікова А. В. - Волинські замки – резиденції старост в ХVІ ст. (2013)
Драганенко В. П. - Система оборони південно-східного прикордоння Поділля в середині XVII ст. (2013)
Кримська О. М. - Зміни у землеволодінні та землекористуванні в подільських містах ХVІІІ – початку ХХ ст. (на прикладі повітового міста Ямполя) (2013)
Олійник М. П. - Розвиток торгівлі на Поділлі в роки НЕПу (2013)
Прокопчук В. С. - Дунаєвеччина в середньовічну добу (2013)
Скрипник А. Ю. - Газета "Подольскія Губернскія Ведомости" – джерело інформації військового характеру на Поділлі (з 30-х рр. – до кінця 50-х рр. ХІХ ст.) (2013)
Суровий А. Ф. - Сільськогосподарські заклади профтехосвіти на Поділлі в 1920-х роках, Жезицький В. Й. (2013)
Ткач С. А. - Генезис організацій політичних партій у Подільській губернії на початку ХХ ст. (2013)
Федьков О. М. - "Волинська тривога 1907 року" (з історії суспільно-політичного життя початку ХХ ст.), Хоптяр А. Ю. (2013)
Коваль Л. М. - Боротьба Перемишльської філії РТП за українське шкільництво (1900-1914 рр.) (2013)
Кравчук О. М. - Т. Ґ. Масарик і проблема німецької меншини в ЧСР у 1920-х рр. (2013)
Майор Р. І. - Національні програми та вимоги українців Закарпаття у 1861 р. (2013)
Олійник С. В. - Галицьке вчительство в умовах освітньої політики окупаційної влади російського царизму в період Першої світової війни (2013)
Павко А. І. - Зовнішньополітична "доктрина Ніксона" в контексті глобального домінування (2013)
Яблонський В. М. - Українська політична еміграція УНР й традиції парламентаризму у ХХ ст. (2013)
Корновенко С. В. - З. В. Священко. Проурядові аграрні ініціативи в Російській імперії на початку ХХ століття. – Умань, 2013. – 440 с. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, Зміст (2010)
Лукінова Т. Б. - До історії вітчизняного мовознавства (2010)
Булаховский Л. А. - На путях материалистического языковедения (2010)
Скляренко В. Г. - Етимологічні розвідки (2010)
Тараненко О. О. - Українсько-російські мовні контакти на сучасному етапі: притягування і відштовхування. ІІ. Текстуальні вкраплення, прецедентні тексти мовою оригіналу (2010)
Озерова Н. Г. - Міжмовна взаємодія в сучасному російському газетному дискурсі (2010)
Булаховська Ю. Л. - Уфимські спогади (2010)
Лукінова Т. Б. - Так це було (2010)
Ткаченко О. Б. - Враження минулого (2010)
Гнатюк Г. М. - Дещо з історії Інституту мовознавства (2010)
Озерова Н. Г. - Слово про вчителів (2010)
Биховець Н. М. - Ю.О. Жлуктенко у спогадах (2010)
Калинович Л. Р. - Михайло Якович Калинович: спроба наближення (2010)
Широков В. А. - До питання про системну концептографію Святого письма, Шевченко Л. Л. (2010)
Добродомов И. Г. - До 175-річчя від дня народження Олександра Опанасовича Потебні: Об одном наблюдении А. А. Потебни в его дальнейшем осмыслении в русском языкознании, Щербакова Л. А. (2010)
Даниленко А. І. - Наскільки український синтетичний майбутній час є синтетичним? (2010)
Гальчук І. Ю. - Про виховання мовної свідомості (2010)
Тараненко О. - Коцюба З. Г. Рефлексія побутової свідомості в різномовному провербіальному просторі (2010)
Франчук В. - Гнатюк Л. П. Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції (2010)
Мушкетик Л. - Európai nyelvművelés / Európai helyesírások (2010)
Хроніка (2010)
Титул, зміст (2010)
Ткаченко О. Б. - Українська мова як державна у труднощах її становлення (2010)
Стоянова Е. П. - Деякі аспекти мовної ситуації в Болгарії у зв’язку з її вступом до Європейського Cоюзу (2010)
Жайворонок В. В. - Етносимвольні асоціативні паралелі в українських народних піснях (2010)
Глущенко В. А. - Лінгвістичний метод і його структура (2010)
Єрмоленко С. С. - Відображення семантичної структури багатозначних слів на фразеологічному рівні, Бечко Я. В. (2010)
Іваницька Н. Б. - Лексико-семантична реалізація дієслівної мікрокатегорії "дія-мовлення" в українській та англійській мовах (2010)
Шульгач В. П. - Словотвірне гніздо з основою *Sъld- (2010)
Лавриненко С. - Мойсієнко А. К. Мова як світ світів. Поетика текстових структур (2010)
Манакін В. - Материнська О. В. Типологія найменувань частин тіла, Козлова Т. (2010)
Колоїз Ж. - Муромцев І. Вибрані праці (2010)
Ярун Г. - Лучик А. Словник еквівалентів слова української мови (2010)
Хроніка (2010)
Зміст журналу "Мовознавство" за 2010 рік (2010)
Титул, зміст (2013)
Бурковський М. І. - Морфологічна характеристика тіней еритроцитів (2013)
Біляков А. М. - Визначення діагностичних критеріїв для встановлення травматичного ґенезу смерті та тривалості перебігу смертельної механічної травми за коефіцієнтом співвідношення вмісту ефіри холестерину/холестерин в тканині наднирників людини (2013)
Драчук О. П. - Вплив похідного адамантану на метаболічні процеси в організмі щурів при фізичному навантаженні в порівнянні з бемітилом (2013)
Качула С. О. - Біохімічний статус та стан перекисного окиснення ліпідів в щурів за умов голодування (2013)
Пашинська О. С. - Вплив вінборону на стан оксидантно-антиоксидантного гомеостазу серця щурів з експериментальною алкогольною кардіоміопатією (2013)
Кордон Ю. В. - Вплив антисептичного препарату Горостену® на морфологічну структуру шкіри та внутрішніх паренхіматозних органів тварин (2013)
Криницька І. Я. - Встановлення кореляційних зв'язків між рівнем активних форм кисню, трансмембранним мітохондріальним потенціалом та апоптозом у крові та ронхоальвеолярному змиві щурів з модельованим гепатопульмональним синдромом (2013)
Масік Н. П. - Модель заміщення пропущених значень як метод оцінки структурно-функціональних змінкісткової тканини при експериментальному хронічному обструктивному захворюванні легенів (2013)
Шевчук Н. М. - Дослідження формування стійкості у стафілококів та ешерихій до антисептиків (2013)
Школьніков В. С. - Морфометричні параметри структур спинного мозку плодів людини 11-12 тижнів внутрішньоутробного розвитку (2013)
Євтушенко Н. В. - Особливості поєднаної дії омепразолу і фамотидину на фізико-хімічні характеристики шлункового соку щурів за умов імунодепресії, Іліка В. Г., Говоруха Т. М., Бабан В. М., Весельський С. П. (2013)
Кириченко Ю. В. - Зв'язки амплітудних електрокардіографічних показників з соматометричними параметрами у спортсменок і дівчат, які не займаються спортом (2013)
Белік Н. В. - Кореляційні зв'язки показників кардіоінтервалографії з антропометричними і соматотипологічними параметрами у практично здорових чоловіків і жінок першого зрілого віку з еукінетичним типом гемодинаміки (2013)
Антоненко П. Б. - Поліморфізм генотипу n-ацетилтрансферази 2 серед хворих на туберкульоз, Кресюн В. Й. (2013)
Безсмертний Ю. О. - Комбінування мутацій генів ферментів обміну гомоцистеїну метилентетрагідрофолатредуктази C677Т та синтази оксиду азоту Т786С у хворих з хибними суглобами довгих кісток (2013)
Мороз Л. В. - Зміни вмісту показників оксидативного стресу у хворих з ВІЛ-інфекцією на тлі високоактивної антиретровірусної терапії, Кириченко Д. Ф., Андросова О. С. (2013)
Шпак І. В. - Особливості гестаційного процесу у першому триместрі у жінок, які перенесли грип А/Н1N1 (2013)
Мороз Л. В. - Клініко-діагностичні особливості хронічного гепатиту С у осіб, які інфіковані вірусом імунодефіциту людини, Кириченко Д. Ф., Давидюк І. О. (2013)
Годлевський А. І. - Прогнозування розвитку та методи профілактики постдекомпресійної дисфункції печінки у хворих з непухлинними обтураційними жовтяницями, Саволюк С. І., Кацал В. А., Клімас А. С. (2013)
Мороз Л. В. - Особливості перебігу цитокін-індукованої анемії при хронічному гепатиті С, Кириченко Д. Ф., Семанів М. В., Грішило М. С. (2013)
Гур'єв С. О. - Остеосинтез у постраждалих з інфекційними ускладненнями політравми, Танасієнко П. В. (2013)
Демчук Г. В. - Порівняльна оцінка антибіотикотерапії негоспітальної пневмонії в умовах міської клінічної та центральної районної лікарень (2013)
Дмитренко С. В. - Перспективи застосування дерматоскопії при іхтіозі (2013)
Дорошкевич І. О. - Клінічний випадок діагностичного пошуку причини лихоманки невідомого генезу (2013)
Дроненко В. Г. - Реконструктивно-відновне оперативне лікування стомованих хворих з колоректальною патологією (2013)
Запорожан С. Й. - Медикаментозна терапія у хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами (2013)
Канзюба А. І. - Внутрішній остеосинтез при переломах вертлюжної западини, Климовицький В. Г., Канзюба М. А. (2013)
Кондратюк М. О. - Лептин крові у хворих з хронічною серцевою недостатністю, Радченко О. М. (2013)
Климовицький В. Г. - Хірургічна тактика при переломах шийки стегнової кістки у осіб молодого віку, Канзюба А. І., Канзюба М. А., Хачатрян С. С. (2013)
Мантак Г. І. - Особливості клінічного перебігу вірусних діарей у дітей (2013)
Дудник В. М. - Клініко-діагностичні критерії гельмінтозів і особливості їх лікування у дітей, Ізюмець О. І., Моравська О. А., Кондратюк Л. М., Демченко М. М., Василик В. С., Чугу Т. В., Крекотень О. М., Корольова Н. Д. (2013)
Константинович Т. В. - "Вегетативний портрет" хворих на бронхіальну астму (2013)
Превар А. П. - Актуальні проблеми пластики грижових воріт передньої черевної стінки (2013)
Руда І. В. - Частота ураженості карієсом фронтальних груп зубів у практично здорових міських підлітків у залежності від віку і статі (2013)
Салдан Ю. Й. - Ганцикловір у комплексному лікуванні хворих з ураженням кон'юнктиви вірусом папіломи людини (2013)
Solyeyko O. V. - The role of the peptic ulcer disease in developing of complicated course of postinfarction cardiosclerosis (2013)
Старинець Н. Г. - Втома у хворих на множинний склероз (2013)
Феджага І. В. - Характеристика больового синдрому в хворих на хронічний панкреатит у період загострення (2013)
Шлапак І. П. - Фактори ризику розвитку госпітальної пневмонії у хворих на правець важкого ступеня, Міщук І. І., Бевз Г. В., Титаренко Н. В. (2013)
Юзвишина О. В. - Вплив антигіпертензивного лікування на показники функціонального стану пацієнтів у хворих з гіпертонічною хворобою і кальцинозом клапанів серця (2013)
Чайка В. Г. - Характеристика динаміки зміни площі запалення слизової оболонки ротової порожнини при лікуванні пацієнтів з повною відсутністю зубів знімними пластинковими протезами з амортизаційними властивостями (2013)
Кривов'яз Ю. О. - Нові підходи щодо ранньої діагностики діабетичної нефропатії у хворих на цукровий діабет 1 типу, Гуріна Н. І., Літвінова С. В., Кравчук Н. І., Кравчук Н. А., Власенко М. В. (2013)
Бойко А. А. - Особливості коморбідних розладів у хворих шизофренією (2013)
Перебендюк Т. В. - Стрептококи групи В як одна із причин розвитку неплідності (2013)
Бойко А. А. - Клініко-психопатологічні порушення у осіб з патологічною залежністю від гри (2013)
Барало Р. П. - Особливості навчання клінічних провізорів в інтернатурі (2013)
Коновалов С. В. - Практично-орієнтоване викладання фізіології у Вінницькому національному медичному університеті: досвід та перспективи (2013)
Коробко О. А. - Використання комп'ютерного тестування як способу контролю знань студентів на клінічній кафедрі (2013)
Курдиш Л. Ф. - Впровадження кейс-методу для підвищення якості викладання розділу "Захворювання слизової оболонки порожнини рота" (2013)
Кутельмах О. І. - Метод лікування генералізованого пародонтиту із застосуванням нанорозмірної композиції "Метроксан" і гелю "Холісал" (2013)
Мостова О. П. - Гігієнічна оцінка соціально- та навчально-значущих аспектів організації повсякденної життєдіяльності учнів 14-17 років, що перебувають в умовах сучасного загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Паламарчук О. В. - Адаптація студентів першого курсу медичного університету до навчання по кредитно-модульній системі на прикладі вивчення предмета "Медична біологія" (2013)
Саволюк С. І. - Значення семінарських занять в системі оцінки ефективності професійної підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю "Хірургія" (2013)
Сергєєв С. В. - Сучасні педагогічні прийоми та інноваційні технології в навчальному процесі у вищому навчальному закладі (2013)
Старжинська О. Л. - Освітня технологія сooperative learning-шлях до формування клінічного мислення у студентів-медиків (2013)
Шевчук Т. І. - Особливості викладання медичної паразитології в рамках професійної медичної підготовки майбутніх лікарів (2013)
Бородій О. М. - Фактори ризику негативної динаміки якості життя хворих на фоні модифікуючої перебіг множинного склерозу терапії, Костюченко А. В., Сергейчук О. В., Титаренко Н. В., Клименко Л. Д. (2013)
Браткова О. Ю. - Дослідження санітарно-гігієнічних умов перебування сучасних підлітків у домашніх та шкільних приміщеннях (2013)
Кульчицька О. М. - Вплив соціально-економічних чинників та способу життя на формування синдрому подразненого кишечника (2013)
Лебідь Л. В. - Ефективність стаціонарного етапу лікування хворих на туберкульоз легень, Кіреєв І. В., Ляшенко О. О. (2013)
Нагайчук В. І. - Рівні надання медичної допомоги обпеченим та її об'єм в умовах пілотного проекту (2013)
Турна Є. Ю. - Оцінка динаміки показників психофізіологічного профілю і якості життя пацієнтів з артеріальною гіпертензією, що перенесли ішемічний інсульт, на фоні різних варіантів комбінованої антигіпертензивної терапії, Крючкова О. М. (2013)
Шевчук В. І. - Структура та рівень інвалідності внаслідок хронічного обструктивного захворювання легень і бронхіальної астми серед працездатного населення Вінницької області, Забур'янова В. Ю., Вернигородська М. В. (2013)
Бабич Л. В. - Вікові, статеві та конституціональні особливості структур головного мозку здорового населення (огляд літератури) (2013)
Волощук Н. І. - Флавоноїди та ізофлавоноїди в лікуванні запальних захворювань (2013)
Гичка С. Г. - Морфологічні і клінічні ознаки прогресування хронічного вірусного гепатиту, Каблукова О. К., Пентюк Н. О. (2013)
Король Т. М. - Морфогенетичні особливості фетоплацентарної недостатності (ФПН) при деяких захворюваннях у вагітних жінок (2013)
Костюк О. Г. - Сучасні тенденції у лікуванні поверхневого раку сечового міхура (огляд літератури), Мохамад Ю. А. Хамшарі, Безкоровайний О. Е. (2013)
Наліжитий А. А. - Огляд напрямків вивчення процесів, пов'язаних з ендотеліальною дисфункцією при хронічних захворюваннях шкіри, Бондар С. А. (2013)
Пилипонова В. В. - Популяційні, вікові, статеві та конституціональні особливості показників кардіоінтервалографії в нормі та при патологічних станах (2013)
Слепченко Н. C. - Паління та кардіопульмональна патологія: вплив на виникнення, перебіг та прогноз (2013)
Теклюк С. В. - Сучасний стан психо-соціальної реабілітації пацієнтів із хронічними психічними захворюваннями (2013)
Тихолаз В. О. - Стан вивчення морфо-, гістогенезу та топографії структур стовбура мозку в пренатальному періоді онтогенезу людини (2013)
Кланца О. П. - Микола Іванович Пирогов і формування вищої медичної освіти в Росії в першій половині XIX століття (2013)
Титул, зміст (2013)
Шановні читачі (2013)
Лопина Т. А. - Европейский радиологический конгресс 2013 года, Черноусов Я. И. (2013)
Іщук Ю. В. - Удосконалення знань спеціалістів з радіології. Європейська школа радіології. Galen's Course 2013 (2013)
Спіженко Н. Ю. - Лікування хворих на рак підшлункової залози з використанням радіохірургічного комплексу "CYBERKNIFE G4", Чеботарьова Т. І., Лисак В. І., Бурик В. М., Полях О. С., Лещенко Ю. М., Шараєвський О. А., Ярмак О. Г., Карнаухова А. О. (2013)
Потрахов Н. Н. - Диагностические возможности микрофокусной рентгенографии (2013)
Югов В. К. - Ознаки нормального стану прямої кишки та структур, що її оточують у жінок за даними комп'ютерно-томографічного дослідження (2013)
Урина Л. К. - Возрастные особенности развития бугристости большеберцовой кости на современном этапе, норма и патология, Миронова Ю. А. (2013)
Мечев Д. С. - Рак передміхурової залози: роль методів ядерної медицини в діагностиці та лікуванні, Щербіна О. В. (2013)
Дереш Н. В. - КТ візуалізація жовчевокам'яної кишкової непрохідності GALLSTONE ILEUS, Ліпський В. М., Беський В. О. (2013)
Самусь А. О. - Лімфома Ходжкіна, Родзь Н. В., Коваленко В. В. (2013)
Дьолог М. И. - Болезнь Менетрие — хронический гипертрофический полиаденоматозный гастрит (2013)
Крадинов А. И. - К вопросу о подготовке и проведении итогового модульного контроля (ИМК), Прокопенко О. П., Опрышко В. В., Черноротов В. А., Савин А. А., Филиппов А. В. (2013)
Мечев Д. С. - Обговорення концепції розвитку ядерної медицини в Україні, Ткаченко М. М. (2013)
Киношенко Ю. Т. - О проекте новой рентгеноморфологической классификации рака желудка (2013)
Отзыв на лекцию профессора Ю. Т. Киношенко на тему: "Современный" рак желудка и возможности рентгенодиагностики и дифференциальной диагностики его отдельных эволюционных форм (2013)
75 років Осадовському Володимиру Романовичу (2013)
До 70-річчя з дня народження Мечова Дмитра Сергійовича (2013)
Згадуючи професора Анатолія Пилиповича Лазара (2013)
Нові книги (2013)
Минаев А. А. - Витольд Степанович ПАК. К 125-летию со дня рождения (2013)
Арефьев Е. М. - Влияние налипшей горной массы на процесс виброочистки конвейерной ленты (2013)
Бедарев С. А. - Определение массо-центровочных характеристик отсечных элементов поплавкового типа (2013)
Бойко Е. Н. - Формирование усилий на гранях острого одиночного резца (2013)
Бойко Е. Н. - Сортовой состав угля при разрушении пласта одиночным резцом (2013)
Букин С. Л. - Математическая модель движения жидкости в межрифельном пространстве деки концентрационного стола, Комаров В. Ф., Шолда Р. А. (2013)
Гуляев В. Г. - Тенденции и проблемы создания современных насосных станций для угледобывающих комплексов, Квитковский И. А., Гутаревич Н. В., Китаева С. А. (2013)
Гутаревич В. О. - Исследование упругих колебаний экипажа и подвесного пути шахтной монорельсовой дороги (2013)
Кондрахин В. П. - Измерение грузопотока на ленточном конвейере с помощью съёмного тензоизмерительного устройства с учётом натяжения ленты, Стадник Н. И., Белицкий П. В. (2013)
Кононенко А. П. - Зоны энергетически целесообразного использования эрлифта с подводом дополнительного притока жидкости (гидросмеси) в промежуточное сечение подъемной трубы, Карпушин М. Ю., Кононенко Е. Ю. (2013)
Кононенко А. П. - Программное дросселирование как метод защиты водоотливной установки от гидравлического удара, Овсянников В. П., Оверко М. В. (2013)
Malejev V. - Détermination des facteurs importants qui influent sur l’efficacité d'exhaure de mine, Morgounov V., Marcis T. (2013)
Малеев В. Б. - Безразмерные критерии антикавитационных качеств центробежных насосов, Прищенко В. А. (2013)
Маренич К. М. - Обгрунтування доцільності примусового відключення контактора магнітного пускача в процесі захисного знеструмлення дільничної електромережі шахти (2013)
Найда М. В. - Аналитические зависимости для определения влияния числа лопастей на теоретический напор центробежного насоса, Ткачук Ю. Я. (2013)
Puzik O. - Application of Hydrodynamic Cavitation for Diagnosing Supplying with Water of Fuels and Lubricants, Zaionchkovskyi G. (2013)
Сидоров В. А. - Диагностирование механизма поворота свода электродуговой печи по параметрам гидропривода, Ошовская Е. В., Герасименко А. С. (2013)
Стадник Н. И. - Идентификация процесса заштыбовки шнека добычных комбайнов на тонких пластах сложного строения, Бубликов А. В. (2013)
Тарабаева И. В. - Аппроксимация расчетных зависимостей при проектировании технологии сушки сыпучих материалов (2013)
Тишин Р. А. - Гидродинамический процесс импульсно-волнового охлаждения воздуха, Сыроватченко В. А., Гого В. Б. (2013)
Третьяк А. В. - Исследование динамической нагруженности ленты конвейера с изменяющейся длиной транспортирования в процессе его удлинения (2013)
Триллєр Є. А. - Обґрунтування технологічної схеми розводки теплоносія в калориферних установках, Бабенко М. О. (2013)
Yatsenko A. - Détermination du coefficient d’éjection de l’eau – air éjecteur, Kozyryatsky L. (2013)
Yatsenko V. - Etude experimentale de la dynamique des installations d’extraction de mine avec semelles de paliers élastique (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2013)
Шановні читачі (2013)
Коваленко Ю. Н. - Перший національний радіологічний форум (2013)
Лист до Прем'єр-міністра України та Голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я (2013)
Бортный Н. А. - Научные горизонты Европейского конгресса радиологов (ECR-2013) (2013)
Шармазанова Е. П. - Лучевая диагностика патологии костно-мышечной системы (ECR-2013) (2013)
Іщук Ю. В. - Педіатрична радіологія на Європейському конгресі радіологів ECR-2013 (2013)
Урина Л. К. - В 2013 году Европейский конгресс радиологов проходил с 7-11 марта (2013)
Коваленко Ю. Н. - Европейский конгресс радиологов для нерадиологов (2013)
Соколов В. Н. - Роль методов лучевой диагностики в выявлении сосудистой деменции, Анищенко Л. В., Рожковская Г. М., Дорофеева Т. К., Овчаренко Е.П., Цвиговский В. М., Ситникова Е. С., Соколова В.Д., Мудрова А. И. (2013)
Кравцова Е. А. - Рентгено-эндоскопическая диагностика послеожоговых стриктур пищевода, Шармазанова Е. П. (2013)
Петриченко А. Н. - Острый мегакариобластный лейкоз М7. Меланома кожи передней брюшной стенки после операции в 2010 г., Шатайло В. П., Шатайло О. В., Горшкова Е. В., Брагарь В. В. (2013)
Дереш Н. В. - Замещающий почечный липоматоз (Renal replacement lipomatosis), Липский В. Н. (2013)
Дьолог М. И. - Частичная клиновидная остеохондропатия дистального эпифиза правого бедра – рассекающий остеохондрит Кёнига (2013)
Дьолог М. И. - Дуодениты. Дуоденостаз. Хроническая недостаточность дуоденальной проходимости (Обзор литературы) (2013)
Звіт про роботу Харківського регіонального відділення асоціації радіологів України (ХРВ АРУ). За квітень 2011 – березень 2013 р.р. (2013)
Кулікова Ф. Й. - Три роки Дніпропетровської радіології (2013)
Про схвалення Концепції розвитку ядерної медицини на період до 2017 року (2013)
Коваль Г. Ю. - Відгук на проект нової класифікації раку шлунку, запропонованої професором Ю. Т. Кіношенко (2013)
Рецензия Соколова В.Н. (2013)
Положення про радіологічну службу (2013)
Нові книги (2013)
Толок О. В. - Розвиток методичного забезпечення технології удосконалення маршрутної мережі міських автобусних маршрутів в умовах великих та середніх міст, Калінін О. В., Столярова Є. В. (2013)
Красноштан О. М. - Організація паркування автомобілів та автобусів під час проведення масових заходів, Єфременко О. М., Сало М. М. (2013)
Кучеренко Н. Н. - О системном подходе к повышению безопасности движения пешеходов в городах, Рейцен Е. А. (2013)
Когут В. М. - Критерії оцінювання аварійних ударних навантажень тіла людини під час ДТП, Григоришин О. М., Горбай О. З., Керницький І. С., Сава Р. В. (2013)
Повзун О. І. - Розробка й аналіз моделі "дохід-витрати" при визначенні матеріальних збитків від дорожньо-транспортних пригод, Кононихін С. В., Руденков Е. В., Ляхова Л. С. (2013)
Волобуєва Т. В. - Стресостійкість – один із критеріїв у підготовці водіїв (2013)
Федоров Е. Е. - Численное исследование сонорных согласных звуков команд водителя посредством нерасширяющих равномерно непрерывных отображений на основе MFCC (2013)
Топчій Р. І. - Шляхи зниження втрат бензину та підвищення пожежної й екологічної безпеки на складах та пунктах заправки паливними матеріалами, Іванченко О. В., П'янков А. А., Греков В. П. (2013)
Дугельный В. Н. - Основные тенденции развития фрикционных материалов тормозных накладок, Савенок Д. В., Логунов А. Ю., Ровный Е. К. (2013)
Сунцов А. Н. - О механизме возникновения шумов от поперечных колебаний при качении эластичной шины, Сунцов Н. В., Котелевец А. В. (2013)
Сакно О. П. - Покращення управління ресурсом шин вантажних автомобілів на основі його нормування і прогнозування (2013)
Автори номера (2013)
Правила подання та оформлення статей (2013)
Порядок рецензування статей (2013)
Титул, зміст (2013)
Чайковский Ю. Б. - Гисто-эмбриогенетические и информационные аспекты понятия дефинитивного компонента эритрона в оценке особеностей деформабельности эритроцитов (сообщение 1), Яценко В. П., Яценко Е. В. (2013)
Попель С. Л. - Будова мікроциркуляторного русла окремих елементів простої рефлекторної дуги при обмеженні рухової активності (2013)
Комшук Т. С. - Морфометричні особливості капілярних петель ворсинок судинних сплетень третього і четвертого шлуночків головного мозку людини у віковому аспекті, Пішак В. П. (2013)
Гаврилюк-Скиба Г. О. - Електронно-мікроскопічний стан структурних компонентів селезінки в пізні терміни після експериментальної термічної травми, Волков К. С., Небесна З. М. (2013)
Бодяка В. Ю. - Вплив внутрішньочеревної гіпертензії на патоморфологічні зміни внутрішніх органів після моделювання та хірургічного лікування гострої кишкової непрохідності (2013)
Кутельмах О. І. - Експериментальна оцінка терапевтичної дії метроксану при модельованому пародонтиті, Чумакова Ю. Г., Саіф М. Нагм Аль-Джбурі (2013)
Безсмертний Ю. О. - Морфологічна характеристика тканин у хворих з порушеннями репаративного остеогенезу при гіпергомоцистеїнемії (2013)
Макогончук А. В. - Влияние возраста на течение репаративного остеогенеза в эксперименте (2013)
Борисенко В. Б. - Билиарный септический шок: особенности патоморфологических изменений внутренних органов в эксперименте, Горголь Н. И., Мишина М. М. (2013)
Гевкалюк Н. О. - Структурно-функціональна організація секреторно-видільного відділу привушних слинних залоз, Гасюк П. А. (2013)
Бурковський М. І. - Морфологічна характеристика тіней еритроцитів собаки (2013)
Кашперук-Карпюк І. С. - Мікроскопічна організація оболонок міхурово-сечівникового сегмента у плодів другого триместру (2013)
Федорович О. А. - Особливості структурної перебудови судинного русла язика щурів при його опіках різного генезу (2013)
Пашинська О. С. - Морфологічні зміни в серці щурів з експериментальною алкогольною кардіоміопатією на фоні лікування вінбороном та мілдронатом (2013)
Пида В. П. - Структурні зміни печінки щурів при гострому тетрахлорметановому гепатиті та їх корекції густим екстрактом чоловічих бруньок обліпихи крушиновидної (2013)
Гурський О. С. - Морфологічні зміни матково-плацентарної ділянки у жінок, хворих на туберкульоз легень, Польова С. П., Сарафинюк Л. А. (2013)
Чэнь Вэй - Экспериментально-гистологический анализ применения комплексного препарата маточного молочка и фитоэкдистероидов при лечении глубокого кариеса, Морозова С. И., Мнихович М. В., Казанцева Г. П., Эль Уаззани Мохаммед, Безмен С. А., Бабушкина Е. С. (2013)
Шпак І. В. - Прогностичне значення морфологічної оцінки стану плацент плодів жінок, які перенесли грип А/Н1N1 (2013)
Cтрижаковська Л. О. - Cтатево-вікові особливості морфогенезу і становлення топографії сечівника у передплодовому періоді онтогенезу людини, Хмара Т. В., Марчук Ф. Д. (2013)
Масік Н. П. - Перебудова кісткової тканини поперекового відділу хребта при моделюванні хронічного обструктивного захворювання легенів на тлі дефіциту статевих гормонів, Гормаш П. П. (2013)
Драчук О. П. - Вивчення протигіпоксичних властивостей похідних бурштинової кислоти при циркуляторній гіпоксії мозку у щурів (2013)
Говда Р. В. - Структурні зміни плечових кісток адаптованих до позаклітинного зневоднення щурів з різним типом автономної нервової системи при важкій позаклітинній дегідратації організму (2013)
Ліскіна І. В. - Морфологічні прояви порушень ліпідного обміну в тканинах легень хворих на мультирезистентний фіброзно-кавернозний туберкульоз, Кузовкова С. Д., Олексинська О. О., Загаба Л. М. (2013)
Шевчук Т. І. - Морфологічні зміни судин серця при експериментальній дисліпопротеїдемії та за умов її фармакокорекції (2013)
Школьніков В. С. - Морфометричні параметри структур спинного мозку плодів людини 14-15 тижнів внутрішньоутробного розвитку (2013)
Сміюха О. А. - Субмікроскопічні зміни структурних компонентів яєчка при моделюванні варикоцеле (2013)
Soleyeko O. V. - Complex rehabilitations of patients with complicated course of postinfarction cardiosclerosis (2013)
Новиков В. М. - Зміни параметрів електроміограм жувальних м'язів хворих на деформуючий артроз з дисфункціональними порушеннями СНЩС та детермінованими порушеннями оклюзії (2013)
Салдан Ю. Й. - Діагностична значимість спектральної оптичної когерентної томографії при захворюваннях рогівки (2013)
Превар А. П. - Cучасні аспекти лікування гнійних ран м'яких тканин (2013)
Саволюк С. І. - Об'єктивізація оцінки вихідної важкості стану хворих на обтураційну жовтяницю непухлинної етіології в виборі тактики хірургічного лікування (2013)
Слепченко Н. С. - Паління тютюну серед підлітків та його вплив на формування астенічного синдрому (2013)
Барало Р. П. - Антибактеріальна терапія при ускладненій сечокам'яній хворобі (2013)
Белік Н. В. - Моделювання методом покрокового регресійного аналізу показників кардіоінтервалографії у жінок і чоловіків з еукінетичним типом гемодинаміки (2013)
Чугу Т. В. - Обгрунтування необхідності комплексного підходу до лікування дистального прикуса з порушеною функцією дихання носом (2013)
Паламарчук О. В. - Біоритмологічні особливості організму студентів першого курсу та їх значення у досягненні успіху навчання (2013)
Біляков А. М. - Діагностичні критерії вмісту холестерину в тканині наднирників людини для визначення тривалості перебігу смертельної травми (2013)
Боброва І. А. - Показники прозапальних цитокінів IL-1В та IL-6 у хворих з цитокініндукованими тиреопатіями на тлі гепатиту С (2013)
Боднар Г. Б. - Характеристика мікроекологічного стану порожнини товстої кишки у дітей з вродженою патологією кишечника (2013)
Чайка В. Г. - Характеристика динаміки зміни сили жувального тиску при лікуванні пацієнтів з повною відсутністю зубів знімними пластинковими протезами з амортизаційними властивостями, Мунтян Л. М. (2013)
Коновалов С. В. - Клініко-морфологічні зміни при алкогольній кардіоміопатії (ретроспективний аналіз) (2013)
Коробко О. А. - Гендерно-вікові відмінності та кореляційні зв'язки між показниками якості життя та функцією зовнішнього дихання у хворих на бронхіальну астму (2013)
Мантак Г. І. - Деякі аспекти фізичного розвитку дітей, народжених від батьків, які зазнали дії іонізуючого опромінення в антенатальному періоді (2013)
Пипа Л. В. - Ризик виникнення ускладнень з боку ЦНС у дітей хворих на гострі менінгіти в залежності від рівня в сироватці крові ексайтотоксичних амінокислот та аутоантитіл до субодиниць NMDA-рецепторів NR2A, Свістільнік Т. В., Фоміна Л. В. (2013)
Юзвишина О. В. - Динаміка компонентів метаболічного синдрому у пацієнтів з гіпертонічною хворобою і кальцинозом клапанів серця під впливом лікування аторвастатином (2013)
Бойко А. А. - Ассоциированные формы алкоголизма у женщин (2013)
Гур'єв С. О. - Вибір метода остеосинтезу як профілактика інфекційних ускладнень у постраждалих з скелетним компонентом політравми, Танасієнко П. В. (2013)
Качула С. О. - Застосування протеонектичних властивостей силіксу для лікування вугрової хвороби (акне) (2013)
Курик О. Г. - АPUD-система молочної залози в нормі та при пухлинних процесах, Гаврилюк А. О., Стратійчук А. С. (2013)
Дроненко В. Г. - Особливості захворюваності ободової кишки, яка потребує радикального хірургічного лікування (2013)
Герич О. Х. - Фетоплацентарні ензимні системи метаболізму ксенобіотиків, Григоренко А. П., Фещенко Н. Г. (2013)
Король Т. М. - Ультраструктурні зміни плаценти та роль клітин Кащенко-Гофбауера (ККГ) при антенатальному інфікуванні з розвитком фетоплацентарної недостатності (2013)
Мнихович М. В. - Межклеточные взаимодействия при инвазии клеток: морфологические и молекулярно-биологические особенности, Циперович К., Яхонсон М., Гитерман Ц., Гаврилюк А. А., Фомина Л. В., Гуминский Ю. И., Вернигородский С. В., Тернов М. М., Мигляс В. Г. (2013)
Семененко С. И. - Синдром головокружения: классификация, диагностика и современная терапевтическая стратегия (2013)
Шпонька І. С. - Морфогенез ушкоджень печінки та морфологічні градації ступеню активності і стадії розвитку хронічного вірусного гепатиту, Мніхович М. В., Кириленко В. А., Меркулова Д. О. (2013)
Старинець Н. Г. - Сучасні аспекти психосоматичної медицини (2013)
Теклюк С. В. - Підходи до реабілітації хворих на шизофренію на початкових етапах розвитку захворювання (2013)
Гунько П. М. - М. К. Даль-учасник першого ребальзамування тіла М. І. Пирогова, Вінниченко О. Е. (2013)
Титул, зміст (2013)
Шановні читачі (2013)
Радіологічні читання в Одесі (2013)
15-річчя участі Асоціації радіологів України у міжнародній медичній виставці "Охорона здоров'я" (2013)
Науково-практична конференція на Дніпропетровщині (2013)
Короткий звіт і резолюція науково-практичної конференції "Сучасні досягнення ядерної медицини" Українського товариства фахівців з ядерної медицини (2013)
Radiology in Ukraine (2013)
Бортный Н. А. - Pентгенодиагностика рака толстой кишки (2013)
Людвов В. Й. - З практики роботи флюорографічного кабінету Трускавецької міської лікарні, Атаманюк Г. В., Кохан І. Є., Хамандяк Б. П. (2013)
Миронова Ю. А. - Головная боль нетравматического генеза как показание к нейровизуализации, Чукреева Л. Н., Обертынская Л. Ю., Мищенко Г. Н. (2013)
Горбова О. Г. - Радіофосфорна діагностика пухлин, Чурікова Н. Я., Чуріков Д. В. (2013)
Шармазанова Е. П. - Рак ободочной кишки у пациентов молодого возраста, Оборина Н. А., Бортный Н. А., Волковская Е. В., Рамалданов С. К. (2013)
Петренко Д. Г. - Метастазирование рака сигмовидной кишки, Шармазанова Е. П. (2013)
Делог М. И. - Синдром Баршоня-Тешендорфа — диффузный пищеводный спазм (2013)
Ищук Ю. В. - Аневризмальная киста плечевой кости, Малёна П. В. (2013)
Wood B. P. - Синдром Суайра-Джеймса (Swyer-James Syndrome), Lin E. C. (2013)
Hавчальний календарний план кафедри радіології НМАПО імені. П. Л. Шупика на 2014 рік (2013)
Календарний план циклів кафедри променевої діагностики ХМАПО на 2014 р. (2013)
Вітання до ювілею В. О. Мурашка (2013)
Вітання до ювілею В. Н. Славнова (2013)
Виставка "Охорона здоров'я 2013" - назустріч євроінтеграції України (2013)
Нові книги (2013)
Титул, зміст (2013)
Бажора Ю. І. - Лазерна кореляційна спектроскопія макромолекулярних комплексів плазми крові у хворих на туберкульоз із порушеннями стану системи гемостазу, Амосова А. В., Чеснокова М. М. (2013)
Карасьова Т. Л. - Дослідження ролі гамк-ергічної системи в реалізації нейротропних ефектів похідного аза-15-краун-5 етеру, Цапенко Ж. М., Онуфрієнко О. В., Шандра О. А. (2013)
Сторчило О. В. - Функціональна активність тонкої кишки нащадків двох поколінь від опромінених натще самців щурів (2013)
Левковська В. Ю. - Експериментальне дослідження процесу самоочищення морської води, Бабієнко В. В. (2013)
Петрух Л. І. - Субстанції антихламідійної дії у супозиторіях вагінальних, Павленко О. В. (2013)
Унгурян Л. М. - Зміст текстів інструкцій для медичного застосування препаратів-аналогів з погляду асиметрії інформації та ліко-пов'язаних проблем, Кресюн В. Й., Громовик Б. П. (2013)
Біла Н. Ф. - Підвищення якості лікування ускладненого карієсу зубів верхньої щелепи за рахунок використання конусно-променевої томографії при плануванні ендодонтичного лікування, Бабов Є. Д. (2013)
Габісонія Т. Н. - Неоптерин як маркер прогресування та розвитку ускладнень стабільних форм ішемічної хвороби серця у хворих із супровідним ожирінням (2013)
Дубинина В. Г. - Тактика паллиативного лечения платинорезистентного рака яичников у пожилых больных, Кузнецова О. В., Рыбин А. И. (2013)
Кадикова О. І. - Структурно-функціональні зміни міокарда лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу (2013)
Кирпа І. Ю. - Кістозні вогнищеві утворення головного мозку: досвід використання стереотаксичної техніки при хірургічному лікуванні, Кубряк Д. В. (2013)
Костєв Ф. І. - Комбіновані методи лікування жінок із нетриманням сечі при напруженні, асоційованим із генітальним пролапсом, Лук'янчук О. В., Чайка О. М., Сажієнко В. В. (2013)
Малярчук І. В. - Клінічне значення поліморфного варіанта G10976a гена FVII при антикоагулянтній терапії варфарином, Горовенко Н. Г., Бабочкіна А. Р. (2013)
Прилуцький О. С. - Визначення рівнів специфічних ige до незбираного молока і молекул казеїну серед дітей різного віку, Воробйова В. Г., Лєсніченко Д. О., Ткаченко К. Є. (2013)
Реда Али Халил - Обоснование механизмов ортодонтического перемещения зубов на основании конечно-элементного моделирования процессов при изгибе дуги первого порядка (2013)
Cпичак Т. В. - Современные возможности эффективного лечения внебольничной пневмонии у детей в амбулаторных условиях (2013)
Старець О. О. - Фактори, що асоціюються з ризиком розвитку патологічного гастроезофагеального рефлюксу, і особливості його клінічного перебігу у дітей перших років життя, Трухальська В. В., Малиновська Н. О. (2013)
Меликов А. А. - Исследование уровня мозгового натрийуретического пептида и функционального состояния миокарда у больных стабильной стенокардией напряжения, Абдуллаев Р. Ф., Бахшалиев А. Б. (2013)
Захарова И. Н. - Факторы риска развития рахита у детей в современных условиях, Дмитриева Ю. А. (2013)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2013)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2013)
Кругляк Ю. О. - Уроки наноелектроніки: метод нерівноважних функцій Гріна у матричному зображенні. ІІ. Модельні транспортні задачі, Стріха М. В. (2013)
Політанський Л. Ф. - Спостереження ЯКР в термометричній речовині Cu2O, Саміла А. П., Хандожко В. О. (2013)
Кукла О. Л. - Оптоелектронний колориметричний детектор газів на основі масиву композитних каліксаренових плівок, Федченко О. М., Вахула О. А., Матвієнко Л. М., Драпайло А. Б., Харченко С. Г., Вишневський С. Г. (2013)
Гойстер О. С. - Застосування сучасних біосенсорних технологій в екотоксикологічному моніторингу деяких токсикантів природного (мікотоксини) та антропогенного (пестициди) походження. Частина ІІ. Пестициди, Дзядевич С. В., Мінченко О. Г. (2013)
Фреїк Д. М. - Композитні термоелектричні матеріали із нановключеннями: сучасний стан і перспективи (Огляд), Криницький О. С., Матківський О. М. (2013)
Григорчак І. І. - Супрамолекулярні структури для підвищення фарадеєвського і ємнісного накопичення енергії, Войтович С. А., Середюк Б. О., Товстюк Н. К. (2013)
Катеринчук В. М. - Температурна динаміка спектрів поляризаційної чутливості гетеропереходів власний оксид–p-InSe, Кудринський З. Р., Ковалюк З. Д. (2013)
Дудченко О. Є. - Методика тестування кондуктометричних перетворювачів для подальшого біосенсорного використання, Мацишин М. Й., Пєшкова В. М., Солдаткін О. О. , Солдаткін О. П., Дзядевич С. В. (2013)
6-та Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (СЕМСТ-6) (2013)
6th International Scientific and Technical Conference "Sensor Electronics and Microsystem Technologies (SEMST-6)” (2013)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2013)
Information for contributors. The requirements on papers preparation (2013)
Абрамовский Е. Р. - Расчет и сравнительный анализ характеристик функционирования ортогональных ветродвигателей с криволинейными лопастями, Тарасов С. В., Костюков И. Ю., Лычагин Н. Н. (2013)
Абрамовский Е. Р. - Сравнительный анализ аэродинамических и энергетических характеристик ветродвигателей разного типа, предназначенных для применения в городских условиях, Тарасов С. В., Костюков И. Ю., Лычагин Н. Н. (2013)
Дорош О. В. - Исследование напряженно-деформированного состояния лопасти трубчатой конструкции траверсы вертикально-осевых ветроэнергоустановок, Семененко В. П., Тарасов С. В. (2013)
Дронь М. М. - Експериментальні дослідження v-подібного оперення в аеродинамічній трубі, Гринчишин Ю. Л. (2013)
Иванова Г. А. - Алгоритм теплового расчета систем термостатирования КЛА (2013)
Кущ Т. В. - Багатофункціональність паливних баків (2013)
Линник А. К. - Постановка задачи о стоимостной инженерии, Балдин А. А. (2013)
Лукиша А. П. - Определение истинных скоростей фильтрации жидкостной и паровой фаз при движении двухфазного испаряющегося потока в пористых высокотеплопроводных каналах (2013)
Позднышев Н. О. - Гидродинамические характеристики сеток с измененной структурой плетения (2013)
Семененко В. П. - Теоретико-экспериментальные исследования механических характеристик тонкого резинового слоя (2013)
Семененко В. П. - Протяженность трансзвуковой зоны полета ракеты-носителя и время ее прохождения, Семененко П. В. (2013)
Чубаров А. М. - Вибір оптимального варіанта компоновки дорозгінного ступеня в залежності від відносних запасів палива (2013)
До уваги авторів (2013)
Хаблак С. Г. - Влияние мутаций генов сигнализации ауксинов tir1, gpa1, agp1 и axr2 на ветвление корней системе у Arabidopsis thaliana (L.) Heynh, Абдуллаева Я. А. (2013)
Яковлева-Носарь С. О. - Повышение выживаемости и улучшение состояния надземной части растений в условиях нефтяного загрязнения почвы, Полякова І. А., Лях В. А. (2013)
Аюбова Э. М. - Формирование орнитофауны искусственных лесополос и лесов Северо-Западного Приазовья (2013)
Дубініна-Пахуща Ю. Ю. - Роль звалищ та агроландшафтів для зимівлі жовтоногого мартина (larus cachinnans pallas, 1811) у Північно-Західному Приазов'ї (2013)
Задорожня В. Ю. - Характеристика поліморфізму в популяціях озерної жаби pelophylax ridibundus, pall., 1771 (amphibia, ranidae) Запорізького регіону (2013)
Кулиев Г. Н. - Морфологические, экологические и цитогенетические особенности домовых мышей и филогенетические взаимоотношения с лесными мышами на основе G-методов (mammalia,rodentia) (2013)
Намазова А. А. - Современная ситуация по саркоцистозу овец (ovis aries) в Азербайджане, Ахметов Э. И. (2013)
Халіман І. О. - Екологічні особливості фауни молюсків утлюкського лиману та прилеглої частини Азовського моря (2013)
Шакаралиева Е. М. - Экологический анализ фауны трематод рыб девечинского лимана Каспийского моря (2013)
Алиева С.И. - Сезонные особенности распределения молоди леща, сазана и судака в Шамкирском водохранилище в разные годы (2013)
Іванченко О. З. - Зміни характеристик електроміограми щурів при модуляції функціонального стану моторної зони неокортексу, Мельнікова О. З., Ляшенко В. П., Лукашов С. М. (2013)
Копійка В. В. - Особливості гематологічних показників та даних коагулограми периферичної крові жінок різних онтогенетичних груп (2013)
Малишева С. В. - Особливості спонтанного диференціювання транспознон-індукованих плюрипотентних стовбурових клітин миші, Будаш Г. В., Білько Н. М., Хешлер Ю. (2013)
Салига Н. О. - Активність амінотрансфераз у крові та тканинах щурів після застосування L-глутамінової кислоти при стресі (2013)
Салига Ю. Т. - Супероксиддисмутазна і каталазна активність у тканинах щурів за хронічної інтоксикації хлорпірифосом (2013)
Чапля О. В. - Кількісні хромосомні аномалії ембріонів, отриманих у циклах запліднення in vitro з донацією ооцитів (2013)
Параєва К. М. - Особливості регуляції центральної гемодинаміки в кліно- та ортостатиці на фоні емоційної напруги в спортсменів, Дьомін О. М. (2013)
Бойко Л. І. - Особливості феноритмів рослин із різних ареалів при інтродукції в захищений грунт криворізького ботанічного саду НАН України (2013)
Мальцев Є. І. - Водорості лісових підстилок різних насаджень Старо-Бердянського лісу (2013)
Маслова О. В. - Оцінка стану атмосферного повітря міста Запоріжжя за допомогою ліхеноіндикації, Развенкова Н. В. (2013)
Корж О. П. - Сучасний стан верхів'я Каховського водосховища та його басейну, Корж Є. О. (2013)
Рильський О. Ф. - Вплив пробіотичної культури Bacillus subtilis на швидкість росту угруповань водних мікроміцетів при культивуванні на твердому поживному середовищі, Крупєй К. С., Амірілаєва А. О. (2013)
Лашко Н. П. - Влияние некоторых физико-химических факторов среды и особенностей химического строения пектина на его взаимодействие с желатиной (2013)
Генчева В. І. - Комп'ютерний прогноз біологічної активності S-заміщених похідних хіноліну та вивчення залежності токсичної дії від хімічної будови (2013)
Іваненко В. А. - Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Біологічні науки" (2013)
Балдин А. A. - Общий подход к оценке стоимости изготовления и отработки изделия на ранних этапах проектирования (2013)
Бондаренко О. В. - Определение размеров технологической оснастки и технических характеристик оборудования для изготовления прессованных заготовок из водораспыленных порошков алюминиевых сплавов, Леднянский А. Ф., Приходько М. В., Санин А. Ф. (2013)
Гайдученко П. А. - Оптимизация по массе параметров работающего на сжатие сферического днища (2013)
Давыдов С. А. - Исследование зависимости параметров трансзвуковой зоны полета ракеты-носителя от температуры окружающей среды старта, Семененко П. В. (2013)
Dron’ M. М. - Estimation of necessity of creation and capacity of debris collector with electric propulsion system creation taking in a count energy response of the existing launch vehicles, Khorol’s’kyi P. G., Dubovik L. G., Velykyi I. V. (2013)
Иванова Г. А. - Движение жидкости во вращающихся емкостях под действием обратного ускорения (2013)
Кныш Л. И. - Влияние частичного затенения на тепловой режим солнечных модулей (2013)
Кушніренко С. І. - Рекомендації щодо розробки конструктивно-компонувальних схем космічних апаратів та ракет-носіїв для запобігання утворенню космічного сміття, Шевцов В. Ю. (2013)
Лабуткина Т. В. - Математическая модель для анализа кинематики линии связи космических аппаратов на разновысотных орбитах, Пестов Д. Ю. (2013)
Мазуренко В. Б. - Обзор применяемых методов измерения уровня жидкого топлива в баках нижних ступеней ракет-носителей (2013)
Манько Т. А. - Оснастка для термомагнитной обработки во вращающемся магнитном поле цилиндрических оболочек и модельных корпусов двигателей (2013)
Михалевский В. Н. - Цели и задачи новых технологий. Оценка эффективности их использования и внедрения (2013)
Убизький Н. Н. - Расчет размеров заготовок из листа при гибке в штампах (2013)
Онгирский Г. Г. - Испытания на птицестойкость элементов остекления самолета, Шупиков А. Н., Угримов С. В. (2009)
Симонов В. С. - Оптимизация гладкой однозамкнутой панелированной оболочки из композиционных материалов (2009)
Жаркан М. - Моделирование структурных параметров и физико-механических свойств трансверсально-армированных волокнистых композиционных материалов (2009)
Филь С. Н. - Статическая прочность на вырыв и смятие втулок в панелях из КМ, Мерзлюк В. В., Неминский Г. В., Сейдмуратов М. Н., Муштай М. В. (2009)
Абухабел М. - Сопоставление эффективности транспортных воздушных судов различной грузоподъемности, Люшня Н. А., Рыженко А. И. (2009)
Литвинова Т. А. - Проектирование структуры композиционного материала "в точке" по критерию минимума потенциальной энергии деформации (2009)
Цирюк А. А. - Методика априорной оценки рациональности лонжеронного крыла, потребного количества лонжеронов и формы их поперечного сечения, Смоленко А. Г. (2009)
Чесноков А. В. - Исследование процесса резания углепластиковых стержней на этапах изготовления армирующих каркасов (2009)
Клопота А. В. - Нормирование труда технолога при производстве авиационных конструкций из полимерных композиционных материалов, Шевцова М. А., Полякова Е. В. (2009)
Тараненко М. Е. - Разработка математических моделей расчета квалиметрических показателей технологичности крупногабаритных деталей, Демченко А. В., Маковецкий А. В. (2009)
Нечипорук Н. В. - Электроимпульсная активация воды в процессах очистки промышленных стоков, Олейник С. В., Гайдуков В. Ф., Кручина В. В. (2009)
Бетина Е. Ю. - Масштабы подобия основных параметров экспериментального воздушного судна для моделирования полета натурного летательного аппарата в зоне лесного пожара (2009)
Грушенко А. М. - Математическое моделирование течения в плоской модели начального участка цилиндрического вихревого тракта с помощью пакета ANSYS, Кирьянчук А. Л. (2009)
Ванин В. А. - Построение разностных схем повышенного порядка слабой аппроксимации на основе их интегрального представления, Головченко А. В. (2009)
Соловьев А. И. - Плоская деформация пространства, содержащего цилиндрическую полость и две неподвижные жесткие пластинки (2009)
Шабохин В. А. - Критерии пригодности космического аппарата сферической формы для оценки характеристик радиолокационных станций (2009)
Алєксєєва В. О. - Проблеми впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, Клименко С. О. (2013)
Ангеловська О. В. - Ефективна система мотивації персоналу як складова стратегії розвитку підприємства, Ілляшенко К. В. (2013)
Андрушко Р. П. - Особливості обліку та контролю поточних біологічних активів тваринництва, Мирончук З. П., Лиса О. В. (2013)
Антонова М. В. - Обліково-фінансовий механізм справляння податку на додану вартість у сільськогосподарських підприємствах, Кузик Н. П. (2013)
Батрак М. В. - Первинне відображення поточних зобов´язань, Мельниченко І. В. (2013)
Баховська Т. В. - Перспективи розвитку інвестиційного кредитування сільськогосподарських підприємств в Україні, Гарасим П. М. (2013)
Бляхарчук М. О. - Методика формування облікової політики підприємства (2013)
Богач М. М. - Оцінка рівня життя сільського населення (2013)
Бонарев В. В. - Сфера відповідальності як основа організації обліку трансакційних витрат на підприємстві (2013)
Бондаренко Т. Ю. - Механізм бюджетування витрат (2013)
Боярова О. А. - Інвентаризація як складова формування достовірної фінансової звітності, Похилько І. О. (2013)
Боярова О. А. - Щодо проблеми обліку загальновиробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах, Стріюк Ю. В. (2013)
Боярова О. А. - Якісні характеристики формування балансу (звіту про фінансовий стан) підприємства, Потапчук Н. М. (2013)
Боярська Ю. В. - Фінансова звітність бюджетних установ та її удосконалення, Мельниченко І. В. (2013)
Брух О. О. - Дослідження стану та оцінка виробничо-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств Володимиро-Волинського району Волинської області (2013)
Будзяк В. М. - Методичні підходи щодо визначення вартості несільськогосподарських земель та земельних поліпшень (2013)
Букало Н. А. - Особливості змін облікової політики підприємства (2013)
Булах М. О. - Реконструкція й модернізація як способи відновлення основних засобів та їх відображення в обліку аграрних підприємств колоній, Тивончук С. В. (2013)
Бурко К. В. - Калькулювання собівартості продукції в системі управлінського обліку сільськогосподарських підприємств (2013)
Бурлака Н. І. - Використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення, Бурлака О. М. (2013)
Волков Д. П. - Аналіз банківських ризиків: основні підходи до визначення (2013)
Воронко Р. М. - Трактування внутрішнього контролю та проблеми його застосування на підприємствах, Басіста І. А. (2013)
Гарасим П. М. - Організаційна структура облікової діяльності у фінансових відносинах, Лобода Н. О., Гарасим М. П. (2013)
Генова О. С. - Необхідність переходу українського аудиту на міжнародні стандарти, Сахно Л. А. (2013)
Гнилянська О. В. - Теоретичні підходи до визначення економічних параметрів формування і розвитку регіональних АПК (2013)
Горобець М. О. - Економічна сутність категорії "фінансові результати", Мельянкoвa Л. В. (2013)
Гошко Т. Д. - Використання інформаційних технологій при аналізі фінансового стану підприємства (2013)
Гринишин Г. М. - Оцінка конкурентоспроможності експортно орієнтованої продукції (2013)
Гринюк І. М. - Проблеми обліку дебіторської заборгованості, Орлова В. К. (2013)
Грубінка І. І. - Кредитні відносини і кредитне забезпечення підприємств: їх суть та важливість для економіки країни (2013)
Гунцелізер С. Й. - Проблеми обліку і аналізу трансакційних витрат, Головачко В. М. (2013)
Гуренко Т. О. - Економічна сутність фінансових результатів, Байцер Д. Л. (2013)
Гуренко Т. О. - Теоретичні основи формування обліково-аналітичного забезпечення управління, Дерев’янко С. І., Липова А. С. (2013)
Данилевська Ю. М. - Контроль операцій з обліку доходів, Мельянкова Л. В. (2013)
Діордіца І. В. - Організація обліково-аналітичного забезпечення розрахунків підприємства з оплати праці, Клименко С. О. (2013)
Дрогомирецька М. І. - Стратегічні напрями розвитку туристичного іміджу України (2013)
Дударєва Т. О. - Організація судово-бухгалтерської експертизи операцій витрат промислового підприємства, Ужва А. М. (2013)
Дулепова А. А. - Особливості зовнішньоторговельного контракту при веденні обліку зовнішньоекономічної діяльності (2013)
Дяченкo Д. O. - Окремі аспекти обліку і контролю грошових коштів, Мельянкoвa Л. В. (2013)
Дячук О. В. - Місце кредиторської заборгованості в системі управління підприємством, Новодворська В. В. (2013)
Желєзняк А. М. - Розвиток молочної галузі в умовах євроінтеграційних процесів: інформаційний аспект, Черевко В. Д. (2013)
Золотарьова Я. С. - Звітність за міжнародними стандартами: новації у формуванні балансу, Германчук Г. О. (2013)
Ільченко М. О. - Облікова політика як інструмент організації обліку витрат на підприємствах ресторанного господарства (2013)
Іщенко Я. П. - Нормативно-правове забезпечення обліку земель сільськогосподарського призначення, Іщенко М. Ю. (2013)
Камінський О. Є. - Економічна ефективність моделі "хмарних обчислень" (2013)
Квіта Г. М. - Застосування фракталів при дослідженні об’єктів економічної кібернетики (2013)
Кириченко Ю. О. - Специфіка контролю і управління дебіторської заборгованості малого підприємства будівельної галузі, Горшкова Н. В. (2013)
Китайчук Т. Г. - Особливості різних систем обліку запасів, Душкевич В. Г. (2013)
Кіко М. В. - ФНеобхідність застосування екологічно орієнтованого управління виробництвом сільськогосподарської продукції (2013)
Коваленко М. М. - Заробітна плата в системі матеріального стимулювання та її відображення в обліковій політиці підприємства, Тивончук С. В. (2013)
Коваль Л. В. - Власний капітал: облік та представлення в звітності в контексті національних та міжнародних стандартів, Горбатюк В. В. (2013)
Коваль Н. І. - Вплив видів діяльності та їх класифікацій на вибір облікових процедур аграрних підприємств (2013)
Колеснікова О. М. - Особливості відображення у звітності операцій на поточному та інших рахунках у банку, Кузнєцова В. М. (2013)
Колеснікова О. М. - Особливості обліку розрахунків з підзвітними особами в контексті нормативно-правових змін, Лесик Н. І. (2013)
Кондра О. Р. - Регіональні особливості формування та розвитку споживчого ринку регіону (2013)
Копилов Є. І. - Трансформація фінансової звітності в Україні до вимог МСФЗ: теорія і практика, Германчук Г. О. (2013)
Короп К. О. - Теоретичні аспекти екологічного обліку та екологічної складової АПВ, Сахно Л. А. (2013)
Корягін М. В. - Методика визначення неадекватності бухгалтерської оцінки вартості підприємства (2013)
Котова К. Ю. - Аналіз факторів формування оптимальної вартості ресурсної бази банків (2013)
Кривобок В. О. - Організація та завдання внутрішнього аудиту в системі управління підприємством, Євсєєнко В. О. (2013)
Криворот О. Г. - Особливості відображення в обліку основних засобів, Перець А. О. (2013)
Кроп О. П. - Удосконалення організації обліку основних засобів, Кірейцев Г. Г. (2013)
Кругла Н. М. - Питання обліку і аудиту інвестиційної нерухомості та розкриття інформації в фінансової звітності складеної за МСФЗ (2013)
Крупенко А. О. - Проблеми обліку операцій з оренди земельних ділянок, Кучеркова С. О. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського