Єфремова І. І. - Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві (2012)
Журавель В. І. - Світовий досвід взаємодії організацій працівників та роботодавців (2012)
Задирака Н. Ю. - Шляхи становлення антикорупційного законодавства в Україні, Берднікова К. В. (2012)
Зозуля І. В. - Звернення керівництва МВС України як особлива форма його діяльності (2012)
Ільїн О. В. - Кримінальне середовище як об’єкт оперативно-розшукового контролю (2012)
Ільків Н. В. - Державний земельний кадастр в Україні: еколого-правові аспекти (2012)
Калініченко Г. В. - Поняття, сутність та функції податкового векселя (2012)
Капітаненко Н. П. - Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері грального бізнесу (2012)
Кашкарьова О. В. - Страхові відносини як інститут фінансового права (2012)
Клемпарський М. М. - Щодо видів державних службовців як суб’єктів трудового права (2012)
Клочко А. М. - Специфіка юридичної відповідальності суб’єктів кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України (2012)
Кметик Х. В. - Правові аспекти розміщення реклами як об’єкта права інтелектуальної власності у ЗМІ України, Рудник Т. В. (2012)
Книженко О. О. - Актуальні питання відповідальності за ухилення від неповернення виручки в іноземній валюті: адміністративний чи кримінальний проступок, Пацеля Г. А. (2012)
Кобзєва Т. А. - Удосконалення законодавства про адміністративну відповідальність за правопорушення в сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом (2012)
Ковальов С. С. - Поняття та особливості дисциплінарного провадження: принципи, суб’єкти, стадії (2012)
Коритцев Г. І. - Принципи заохочення сумлінної праці (2012)
Корнієнко І. В. - Основні положення цивільного процесуального права у творчості Є. В. Васьковського (2012)
Корчева Т. В. - Щодо питання реалізації прав учасників процесу у кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2012)
Костюк А. В. - Організаційно-правове забезпечення основних напрямків державного фінансового контролю (2012)
Кравець М. О. - Адміністративно-правова кваліфікація порушень митних правил за ст.468 Митного кодексу України в правозастосовчій діяльності митних органів (2012)
Крайник Г. С. - Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та деяких інших країн щодо відповідальності за злочини проти безпеки виробництва (2012)
Кримчак С. О. - Співвідношення нагляду та контролю у діяльності державних органів як суб’єктів трудового права (2012)
Ксендзюк В. Ю. - Деякі питання адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України з охорони навколишнього природного середовища (2012)
Лекарь С. І. - Поняття та зміст економічної безпеки (2012)
Лісіцков О. В. - Адміністративно-правова природа відносин у сфері проходження служби в органах державної пенітенціарної служби (2012)
Лісогорова К. М. - Основні риси кодифікації цивільного законодавства в Україні в період десталінізації (середина 1950-х – середина 1960-х рр.) (2012)
Лупина О. М. - До питання про поняття медичної допомоги в системі соціального забезпечення фізичних осіб (2012)
Лушпаєв С. О. - Щодо законодавства України про продовольчу безпеку (2012)
Любчик О. А. - Особливості відносин, які пов’язані зі зверненням до суду, при вирішенні індивідуальних трудових спорів (2012)
Макух О. В. - Вихідні засади співвідношення приватного та публічного при правовому регулюванні (2012)
Манжай О. В. - Використання програмного забезпечення для провадження окремих слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, Вінаков А. В. (2012)
Марченко Р. В. - Допит свідка як спосіб забезпечення судом доказів по цивільних справах (2012)
Мельничук О. С. - Концепція центр-периферійних відносин міста та держави (2012)
Меркулов С. М. - Реалізація обвинувачення: поняття, сутність, етапи за новим кримінальним процесуальним законодавством (2012)
Мидвецький О. В. - Політизація покарання в епоху глобалізації (2012)
Мозолевська О. М. - Розкриття інформації з обмеженим доступом з санкції місцевого загального суду: інформаційно-правовий аспект (2012)
Моїсєєв О. М. - Роз’яснення висновку комплексної експертизи під час допиту експерта в суді (2012)
Мосьондз С. О. - Сутнісна характеристика інформаційно-аналітичного забезпечення здійснення державної політики у сфері науки (2012)
Мурза В. В. - Особливості державного нагляду в державі (2012)
Немеш П. Ф. - Процесуально-правовий статус суду як передумова права на відвід у цивільному процесі (2012)
Новошицька В. І. - Щодо порядку добровільного відшкодування збитків у сфері господарювання (2012)
Обрусна С. Ю. - Механізм запровадження суду присяжних в Україні: історичний досвід та сучасні перспективи (2012)
Олефір А. О. - До проблеми господарсько-правового регулювання цін на продукцію охорони здоров’я в державних закупівлях (2012)
Олійник В. М. - Поняття та принципи взаємодії при виявленні та розкритті злочинів у сфері господарської діяльності (2012)
Олійник О. О. - Адміністративно-правове регулювання судово-експертної діяльності: деякі теоретичні аспекти (2012)
Павлик Л. В. - Перспективи виділення категорії кримінального проступку за злочинні посягання у сфері економіки (2012)
Падалка А. О. - Державний захист трудових прав працівників та роботодавців як форма захисту (2012)
Падалко Г. В. - Конституційно-правові проблеми співвідношення та взаємодії служби в органах місцевого самоврядування та державної служби в умовах адміністративної реформи в Україні (2012)
Переясловська Ю. А. - Підстави захисту корпоративних прав та законних інтересів держави (2012)
Петренко Д. О. - Щодо реалізації права громадян на отримання інформації про наявність вільних земельних ділянок комунальної власності (2012)
Петрик В. В. - Процесуально-правовий статус експерта як передумова права на відвід у цивільному процесі (2012)
Петров Є. В. - Деякі нариси до дискусії про правову природу господарського права (2012)
Пліс І. О. - Окремі питання виконання податкового обов’язку фізичними особами (за матеріалами судової практики) (2012)
Покальчук М. Ю. - Правові питання припинення діяльності сільськогосподарських підприємств внаслідок визнання їх банкрутами (2012)
Пушняк О. В. - До питання співвідношення термінів "набуття чинності нормативно-правовим актом" та "введення в дію нормативно-правового акта" (2012)
Решетник Л. П. - Окремі правові питання підстав та умов майнової відповідальності за порушення екологічних прав громадян (2012)
Романова А. А. - Система забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні (2012)
Руфанова В. М. - Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини, пов’язані з незаконним використанням бюджетних коштів (2012)
Сакало В. О. - Інформована згода на медичне втручання: біоетичний аспект (2012)
Сіваш О. М. - Теоретична розробка питань суверенітету в Росії XVIII ст. (2012)
Скуратович І. М. - До питання про дворянські привілеї в Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Смоков С. М. - Види обмежень конституційних прав громадян у новому Кримінальному процесуальному кодексі України (2012)
Соколенко О. Л. - Теоретичні засади адміністративно-правового регулювання захисту прав громадян (2012)
Соколова Я. А. - Проведення дослідчої перевірки під час розслідування злочинів, пов’язаних з невиплатою заробітної плати (2012)
Солодун О. В. - Оперативно-розшукова характеристика шахрайства (2012)
Стародубцев А. А. - Етапи службової кар’єри в органах внутрішніх справ (2012)
Степанюк Р. Л. - Основи комплексної методики розслідування службових злочинів корупційної спрямованості, вчинених у бюджетній сфері України (2012)
Стецюк Б. Р. - Досудова стадія юридичного процесу в Давньоруській державі (2012)
Столітній А. В. - Зарубіжний досвід застосування адміністративного затримання та шляхи його запозичення для України (2012)
Тарасенко К. В. - Компетенція, форми і методи діяльності та відповідальність Ради національної безпеки і оборони України (2012)
Тарасенко Л. Л. - Правове регулювання та особливості договору прокату транспортного засобу (2012)
Тиновський Д. В. - Методи податкового контролю, що застосовуються в рамках виїзних податкових перевірок (2012)
Топоркова М. М. - Типовий договір і договір приєднання як форма регулювання постачання тепловою енергією (2012)
Туєв О. А. - Щодо ролі служб безпеки господарюючих суб’єктів у протидії рейдерству (2012)
Усов Д. С. - До проблеми об’єкта розголошення державної таємниці (ст.328 КК України) (2012)
Устінова-Бойченко Г. М. - Взаємозв’язок цивільної дієздатності та трудової дієздатності (2012)
Федоришена Ю. Ю. - Фактори, що обумовлюють вчинення злочинів, пов’язаних з порушенням авторських та суміжних прав (2012)
Фомін С. Б. - Засоби забезпечення розумності строків кримінального провадження за новим КПК України (2012)
Христова Ю. В. - Дотримання прав і свобод людини при застосуванні кримінального законодавства про покарання співучасників злочину (2012)
Чинчин М. М. - Деякі аспекти адміністрування податків і зборів в Україні (2012)
Чумак К. О. - Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері пенсійного законодавства (2012)
Шаптала Н. К. - Принципи розмежування приватного та публічного права при регулюванні фінансових відносин (2012)
Шевчик О. С. - Валютні операції як об’єкт валютного контролю (2012)
Шевчук З. І. - Структура права на судовий захист трудових прав (2012)
Шевчук Т. А. - Щодо негативної ролі засобів масової інформації у популяризації заняття проституцією серед неповнолітніх (2012)
Шелевер Н. В. - Співвідношення правових категорій: "імунітет" та "недоторканність" (2012)
Шемігон Т. О. - Правове регулювання повноважень керівника вищого навчального закладу у проекті Закону України "Про вищу освіту" (нова редакція) (2012)
Шигаль Д. А. - Логічні засади порівняльно-історичного методу у дослідженні історії державно-правових явищ (2012)
Шостенко О. І. - Можливість перегляду Конституційним Судом України власних правових позицій (2012)
Шульга А. М. - Проблема праворозуміння і прикладні критерії правової кваліфікації поведінки суб’єктів права (2012)
Юрченко Ю. В. - Об’єкт адміністративно-правових відносин у сфері регулювання діяльності адміністративних судів (2012)
Юсупов В. А. - Становлення та розвиток органів прокуратури до здобуття незалежності України (2012)
Юхно О. О. - Окремі аспекти законотворчості щодо удосконалення проекту Закону України "Про статус слідчого" (2012)
Яворська Н. І. - Аспекти адміністративно-правового забезпечення підприємництва в Україні (2012)
Янчук Т. Ф. - Особисті заходи адміністративного припинення в діяльності митних органів: правова характеристика (2012)
Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика – 95 років (2013)
Мінцер О. П. - Концептуальні узагальнення щодо структурної організації комп’ютерних мереж вищих медичних навчальних закладів, Рижов О. А., Марценюк В. П., Краснов В. В. (2013)
Соловйов О. С. - Роль інформатизації фармацевтичного ринку в забезпеченні управління обігом лікарських засобів, Бабінцева Л. Ю., Мінцер О. П., Пономаренко М. С. (2013)
Денисенко С. В. - Принципи та логіка побудови бази знань по допоміжним репродуктивним технологіям (2013)
Риган М. М. - Уніфікація та гармонізація інформації в артрології для створення системи прогнозування результатів оперативного втручання (2013)
Лопін Є. Б.  - Аналіз часових показників шифрування/ дешифрування файлів баз даних медичних інформаційних систем (2013)
Рубан А. М. - Фактори ризику виникнення інтраопераційних геморагічних ускладнень при мініінвазивному хірургічному лікуванні проліферативної діабетичної ретинопатії (2013)
Лошицький П. П. - Дослідження неінвазивного методу визначення цукру крові людини, Минзяк Д. Ю. (2013)
Кучма І. Л. - Модифікація факторів ризику серцево-судинних ускладнень в плані оптимізації лікування хворих із хронічною хворобою нирок сеансами програмного гемодіалізу (2013)
Марценюк В. П. - Щоденний дистанційний тестовий контроль знань як інструмент формування медико-правової освіти студентів-медиків, Рогальський І. О. (2013)
Семенець А. В. - Адаптація вільно розповсюджуваного ПЗ з відкритим кодом Moodle для підтримки навчального процесу умедичному ВНЗ (2013)
Вакуленко Д. В. - Інформативне значення окремих показників осцилограм судин верхньої кінцівки, зареєстрованих в процесі вимірювання артеріального тиску (2013)
Зеленская Т. С. - Переходные процессы в канатах с переменной верхней границей, Данилина Г. В. (2013)
Ісьєміні І. І. - Проведення експериментальних досліджень пневмогідравлічних буферних пристроїв на мостовому крані 5т40, Іванов В. М., Смоляков С. Л. (2013)
Ловейкін В. С. - Синтез оптимального керування рухом кранового візка. Частина ІІ, Ромасевич Ю. О. (2013)
Нестеренко В. В. - До розрахунку на міцність барабана, що має підкріплюючі кільця (2013)
Подоляк О. С. - Дослідження ефективності встановлення демпфера в стріловій системі самохідних кранів, Семенко К. В., Циплухін Д. С., Осетров І. С. (2013)
Фідровська Н. М. - Вплив геометричних і жорсткісних параметрів каната і барабана на навантаження обичайки (2013)
Фидровская Н. Н. - Дополнительные напряжения в элементах стальных канатов при набегании на блоки и барабаны, Ломакин А. А. (2013)
Малицкий И. Ф. - Экспериментально-теоретический метод определения контактных давлений в сопряжении полой оси со ступицей вагонного колеса, Чернятина Е. В. (2013)
Маршуба В. П. - До питання про підвищення ефективності глибокого свердління гвинтовими свердлами за рахунок керування адезіонної складовою сили тертя, Чернякова О. В. (2013)
Самчук В. В. - Підвищення якості фасок отворів, виконаних на циліндричних поверхнях виробів із полімерного композитного матеріалу (ПКМ) (2013)
Воронов Г. А. - Совершенствование системы автоматизации процесса формообразования для изготовления отливок машиностроительного назначения (2013)
Горбенко Н. А. - Особливості системи управління якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів, Тріщ Г. М., Денисенко М. В., Катрич О. О. (2013)
Дерябкіна Є. С. - Оптимізація діаметра електроду при багатодуговому зварюванні під флюсом, Герасименко Д. В. (2013)
Дёмин Д. А. - Управление структурообразованием в отливках из серого чугуна с целью повышения их герметичности (2013)
Калін М. А. - Розробка електродів з ванадієм у покритті для холодного зварювання чавуну (2013)
Калин Н. А. - Оптимизация размеров частичек чугунного порошка в покрытии сварочных электродов, Изотова Е. А. (2013)
Калин Н. А. - Разработка присадочных прутков для сварки высокопрочного чугуна, Изотова Е. А. (2013)
Костик К. О. - Зміцнення прес-форм лиття під тиском по нанотехнології (2013)
Кравцов М. К. - Исследование перепада температур в кольцах радиальных подшипников при нагреве в индукторе, Оболенская Т. А., Середа Н. В., Белецкая И. В. (2013)
Пащенко Е. А. - Точность координированных размеров при обработке отверстий без направления режущего инструмента, Бурдейная В. М. (2013)
Пуляев А. А. - Снижение внутренних дефектов в корпусных отливках как фактор повышения функциональной надежности деталей машин из стали (2013)
Скоркін А. О. - Класифікація законів функціонування системи дрібносерійної зборки складних машинобудівних виробів, Кондратюк О. Л. (2013)
Скрип’юк Р. Б. - Вибір методів управління для системи керування автоматичною електротермічною лінією обробки металевих виробів (2013)
Смирнитская М. Б. - Использование нейросетевых технологий в СУОТ машиностроительного предприятия (2013)
Хорошилов О. Н. - Условие реализации технологического процесса непрерывного литья, повышающего качество заготовок из медных сплавов (2013)
Юхнов Б. Ю. - Інноваційне підприємництво в машинобудівній галузі України та проблеми його державного стимулювання, Яшинов О. Л. (2013)
Відомості про авторів (2013)
До уваги авторів (2013)
Титул, зміст (2013)
Малюк Б. І. - ХХХV Генеральна Асамблея Асоціації геологічних служб Європи (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація, 1–4 жовтня 2013 р.), Рудько Г. І. (2013)
Поддубная Т. Д. - Международная научно-практическая конференция "Судакские геологические чтения – IV (IX)” (2013)
Зурьян О. В. - Мультипликативный анализ стоимости запасов минерального сырья в недрах (2013)
Гейченко М. В. - Розподіл золота та елементів-домішок у сульфідах Бобриківської Західної площі (Нагольний кряж), Герасимов Є. С., Всеволодський К. В. (2013)
Савко А. Д. - Историко-минерагенический анализ распределения аномальных концентраций ртути в земной коре, Шевырев Л. Т. (2013)
Нечаев С. В. - Признаки палеопротерозойских галогенных и каустобиолитовых формаций в аспекте геолого-геохимической природы рудной минерализации в Украинском щите (2013)
Шаталов Н. Н. - Структурно-геологические условия локализации штоков и даек андезит-трахиандезитового комплекса зоны сочленения Донбасса с Приазовьем (2013)
Гошовський С. В. - Нетрадиционные углеводородные ресурсы Украины и перспективы их освоения, Сиротенко П. Т. (2013)
Євдощук М. І. - Актуальні завдання надрокористування в нафтогазовій галузі України, Стрижак В. П., Зіць А. П., Васіліненко Л. М., Клочко В. П. (2013)
Костяк М. М. - Характеристика природних лікувальних ресурсів південних районів Херсонської області, Толстанов О. К., Бабов К. Д., Нікіпелова О. М., Волинець Т. Г., Захарченко Є. А. (2013)
Бандура О. О. - Про співвідношення предмета й основного питання філософії права (2012)
Барабаш О. О. - Принципи застосування заохочення як засобу правового впливу: загальна характеристика (2012)
Безкоровайний Б. О. - До визначення сутності державної служби (2012)
Берлач Ю. А. - Рейдерство як загроза національній безпеці України (2012)
Берлянд К. І. - Кваліфікуючі ознаки складу злочину, що передбачає відповідальність за хуліганство (2012)
Бєлов Д. М. - Удосконалення Конституції як спосіб реалізації парадигми конституціоналізму (2012)
Бондар О. Г. - Майнові відносини як об’єкт державного нагляду (контролю) при створенні, дос-лідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів у рослинництві (2012)
Борко А. Л. - Поняття та ознаки принципів судової системи (2012)
Бражнік Ю. Ю. - Генезис, поняття, завдання та структура стадії у кримінальному процесі (2012)
Брайченко С. М. - Щодо системи нормативно-правового регулювання застосування міліцією заходів адміністративного примусу (2012)
Брунько А. В. - Щодо розширення обов’язків страхових компаній, які діють у транспортній сфері (2012)
Бурдонова О. Ю. - Система первинного фінансового моніторингу: сучасний стан і перспективи розвитку (2012)
Буткевич С. А. - Коментар до статті 18834 КУпАП: проблемні питання визначення складу правопорушення (2012)
Валькова Є. В. - Зміст та структура механізму адміністративно-правового регулювання у сфері охорони права інтелектуальної власності (2012)
Васильєва А. Г. - Обов’язки у правовому статусі платників податків (2012)
Веклич В. О. - Концептуальне бачення забезпечення й захисту прав і свобод людини і громадянина як головної функції сучасної держави в контексті юридико-лібертарного праворозуміння (2012)
Величко В. В. - Історичні аспекти створення і становлення Інтерполу як міжнародної організації (2012)
Галунько В. В. - Поняття права: багатогранність та інтеграційна однозначність (2012)
Гарна-Іванова І. О. - Адміністративно-правовий статус міліції міграційного контролю в Україні (2012)
Гиренко І. В. - Рослинний світ як об’єкт правової охорони навколишнього природного середовища (2012)
Головащенко О. С. - Органи державної влади та громадянське суспільство: питання взаємодії (2012)
Гончаренко О. А. - "Розумний строк" розгляду справи у практиці Європейського суду з прав людини (2012)
Гордеюк А. О. - Проблема функціонального призначення основної заробітної плати як структурної частини заробітної плати (2012)
Грекова М. М. - Сучасні тенденції міжнародно-правового регулювання праці жінок (2012)
Грицюк А. Г. - Напрями вдосконалення законодавства з метою підвищення ефективності боротьби з незаконним відшкодуванням ПДВ (2012)
Гураленко Н. А. - Інтерпретаційні константи суддівського пізнання: герменевтичний вимір (2012)
Данилюк Т. М. - Сучасне забезпечення права на захист у кримінальному провадженні (2012)
Делія Ю. В. - Методологія та методи дослідження проблем правотворчості суб’єктів місцевого самоврядування в Україні (2012)
Деркач Е. М. - Правові питання технічного регулювання у сфері залізничного перевезення вантажів (2012)
Дундич Л. В. - Особливості початкового етапу розслідувань вантажів на залізничному транс-порті, вчинюваних організованими групами (2012)
Ємельянов М. В. - Об’єктивна та суб’єктивна сторона шахрайства (2012)
Жоравович Д. О. - Правові аспекти визначення статусу самозайнятої особи (2012)
Завальна Ж. В. - Щодо питання про сутність ознаки "публічна" в правовій категорії "публічна інформація" (2012)
Завгородня Г. В. - Криміналістична характеристика злочинних порушень правил охорони або використання надр (2012)
Заславська М. Г. - Наслідки порушення професійних чи службових обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх (ст.137 КК України) (2012)
Зозуля І. В. - Закон України "Про міліцію": доконституційний період вдосконалення (2012)
Зубрицький М. І. - Правові основи прокурорського нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя особи (2012)
Игнатов А. Н. - Использование системно-структурного анализа при установлении уровня преступности (2012)
Іваниця А. В. - Порядок дій слідчого на початковому етапі розслідування вбивств через необережність (2012)
Іванова О. А. - Реорганізація системи прокурорського нагляду в Криму внаслідок проведеного судового реформування 1864 р. (загальна характеристика) (2012)
Капталан І. М. - Окремі питання визначення цивільної правосуб’єктності політичних партій (2012)
Кацуба О. В. - Поняття та особливості ліцензійно-дозвільної діяльності з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу (2012)
Качинська М. О. - Зарубіжний досвід діяльності поліції у сфері реалізації законодавства про вибори та референдуми (2012)
Керезора М. О. - Функції попередження в системі адміністративних стягнень (2012)
Керімов А. З. - Особлива жорстокість як кваліфікуюча ознака умисного вбивства за чинним кримінальним законодавством України та за законодавством минулих років (2012)
Киян М. Ш. - Виборчі технології в українських землях у XVIII – на початку XIX ст. (2012)
Кікінчук В. Ю. - Щодо визначення поняття державної служби (2012)
Кірєєв Д. В. - Адміністративна юстиція: сучасні підходи до визначення (2012)
Клочко А. М. - Актуальні питання працевлаштування молоді в умовах ринкових взаємовідносин, Олійник К. М. (2012)
Коляда Т. А. - Фемінізація зайнятості як прояв дискримінації у сфері трудових відносин (2012)
Коренев А. О. - Становлення в Україні принципу рівності прав і можливостей працівників (2012)
Косик В. В. - Види доказів в провадженні у справах про адміністративні правопорушення (2012)
Костилєва Т. І. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення контролю дотримання законодавства про працю (2012)
Костюк А. В. - Правові засади, види, форми, елементи та методи здійснення державного фінансового контролю (2012)
Костюченко О. Є. - Протидія загрозам фінансовій безпеці як об’єкт адміністративно-правових відносин (2012)
Крайнюк В. Г. - Кримінально-процесуальні функції прокурора (2012)
Краснікова О. В. - Відповідність норм національного законодавства України міжнародним стандартам про свободу інформації (2012)
Кубара У. М. - Правова природа заставних відносин (2012)
Куций О. В. - Обмеження цивільного обороту зброї в Україні (2012)
Лазутко В. І. - Сили охорони правопорядку: проблемні питання визначення та характеристики (2012)
Лакушева Є. В. - Приватні інтереси платників податків у податкових правовідносинах (2012)
Ларіна О. В. - Щодо визначення суб’єктивної сторони грабежу (2012)
Ластовка О. А. - Конституція України як найголовніший регулятор діяльності органів внутрішніх справ, Шадрін О. С. (2012)
Літвінова О. В. - Відповідальність сторін за договором страхування (2012)
Логвиненко М. І. - Перспективи працевлаштування молоді в контексті нового законодавства про занятість населення, Дігтяр А. О. (2012)
Лосич С. В. - Об’єкт схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів (2012)
Лукашев О. А. - Правова норма як вихідний регулятор фінансової діяльності (2012)
Мавдрик М. Я. - Шляхи удосконалення конституційно-правового статусу прокуратури України та її правозахисної діяльності на сучасному етапі (2012)
Макаренко О. Ю. - Адміністративні договори як форма діяльності суб’єктів охорони надр (2012)
Маліновська І. М. - Авторсько-правові критерії охороноздатності бази даних (2012)
Марисюк К. Б. - Міжнародні тюремні конгреси Першої серії (1846–1857 рр.) (2012)
Марков В. В. - Щодо управління персоналом органів внутрішніх справ (2012)
Матвієнко Є. П. - Правові проблеми пенсійного забезпечення у зв’язку з втратою годувальника в Україні (2012)
Маштак К. С. - Удосконалення діяльності органів державної влади щодо адміністративно-правового забезпечення права на доступ до публічної інформації (2012)
Миколенко О. І. - Наука адміністративного процедурного права України (2012)
Мирошниченко О. О. - Становлення адміністративно-правових гарантій реалізації громадянами права на звернення до органів державної виконавчої влади: історичні передумови та сучасний стан (2012)
Михайлов С. В. - Історико-правові особливості регулювання цивільної відповідальності у сфері надання медичних послуг (2012)
Мінка Т. П. - Особливості класифікації адміністративно-правових режимів (2012)
Мірошниченко О. А. - Евтаназія та право людини на життя у міжнародному та національному праві (2012)
Мороз М. В. - Обов’язки сторін щодо підтримання автомобільного транспортного засобу у належному стані за договором найму (оренди) транспортного засобу без екіпажу, Чуркін І. А. (2012)
Мусієнко І. І. - Викриття злочинної діяльності наркоділків: постановка проблеми (2012)
Наконечна Г. Я. - Проблеми розмежування адміністративних та інших правовідносин, що виникають під час діяльності судів (2012)
Овчарук С. С. - Деякі питання правового регулювання фінансової діяльності держави (2012)
Олефір А. О. - Безперспективність розвитку інституту державних закупівель як перша якість сучасної господарсько-правової політики (2012)
Омельченко Т. В. - Законодавче закріплення терміну "правова допомога" (2012)
Онищук Н. Ю. - Принципи податкової відповідальності (2012)
Палюх Л. М. - Норми про кримінальну відповідальність за злочини проти правосуддя у світлі нового КПК України (2012)
Панасюк О. В. - Організація діяльності щодо забезпечення дисципліни та законності в органах державної податкової служби (2012)
Переверзєв О. М. - Господарська правосуб’єктність недержавних пенсійних фондів, Віхров С. О. (2012)
Петренко О. І. - Соціальна обумовленість встановлення кримінальної відповідальності за спонукання неповнолітніх до застосування допінгу (2012)
Петрик В. В. - Поняття та сутність права на відвід у цивільному процесі (2012)
Петров Є. В. - Адміністративно-господарські акти: сутність та види (2012)
Петров С. В. - Суб’єкти забезпечення реалізації права громадян на інформацію (2012)
Пілюк С. В. - Сучасні моделі конституційного контролю (2012)
Подгорна Г. В. - До питання застосування статті 15 Закону України "Про оплату праці" під час здійснення нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства (2012)
Поляков С. Ю. - Законність в Збройних Силах України: сутність і форми прояву (2012)
Попов А. П. - Види та механізм скоєння адміністративних правопорушень у сфері відтворення та розповсюдження аудіовізуальних творів (2012)
Попова О. О. - Проблеми удосконалення інформаційного забезпечення сфери надання органами внутрішніх справ адміністративних послуг (2012)
Процюк І. В. - Глава держави в парламентських монархіях і республіках (2012)
Пухаленко В. П. - Деякі аспекти медіації у цивільних та комерційних справах, як складова політики Європейського Союзу (2012)
Радчук О. П. - Трудові відносини: міжнародно-правовий аспект (2012)
Рева Р. Р. - Поділ влади в контексті рішень Конституційного Суду України (2012)
Редько Ю. А. - Напрямки використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов’язаних із неналежним виконанням професійних обов’язків медичними та фармацевтичними працівниками (2012)
Реуцький А. В. - Допит свідків при розслідуванні злочинів у сфері виготовлення та обігу платіжних карток (2012)
Решетник Л. П. - Екологічний ризик як ознака джерела підвищеної екологічної небезпеки (2012)
Різак М. В. - Правовий статус уповноваженого органу з питань захисту персональних даних: досвід зарубіжних країн (2012)
Рошканюк В. М. - Визначення поняття "соціальний захист" в теорії права соціального забезпечення (2012)
Рудий Н. Я. - Інститут опіки і кураторства на українських землях у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії (кінець XVIII – початок XX ст.) (2012)
Саннікова М. В. - Декларація та акти декларативно-рекомендаційного характеру: значення та перспективи розвитку в умовах глобалізації права (2012)
Сардінов Р. Т. - Заохочення за національним законодавством (2012)
Семенова К. Г. - Співвідношення категорій "розірвання порушеного договору" та "визнання договору недійсним", Макарчук Л. В. (2012)
Серватюк Л. В. - Деякі питання вдосконалення правоохоронної діяльності органів охорони державного кордону України на шляхах міжнародного сполучення (2012)
Середюк-Буз В. В. - Міжнародно-правове регулювання свободи вираження поглядів в мережі Інтернет (2012)
Сидорова С. В. - Загальна характеристика форм та заходів правового забезпечення підвищення родючості ґрунтів (2012)
Симов’ян С. В. - Правове положення та повноваження банків в Національний системі фінансового моніторингу (2012)
Сіверін Д. В. - Завдання та функції органів державної виконавчої служби: сучасний стан та перспективи (2012)
Скирта Д. В. - Правове регулювання взаємодії органів державного фінансового контролю у сфері державних закупівель України: проблеми та шляхи вдосконалення (2012)
Смілевський М. Л. - Щодо необхідності використання світового досвіду правового регулювання відносин в інформаційній сфері (2012)
Соколенко О. Л. - Види правоохоронних органів України (2012)
Сопільник Л. І. - Генезис поняття організації безпеки дорожнього руху (2012)
Сорокіна І. С. - Проект Закону України "Про адміністративні послуги": проблеми та перспективи прийняття (2012)
Стаматіна М. В. - Адміністративно-правова характеристика інституту правової допомоги в Україні (2012)
Стародубов І. В. - Загальна характеристика адміністративно-правового статусу експерта (2012)
Теремецький В. І. - Особливості впровадження суду присяжних за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2012)
Тернущак М. М. - Щодо втрати чинності Закону України "Про Державну податкову службу в Україні" та внесення до Податкового кодексу України норм, які регулюють правовий статус, функції та правові основи діяльності органів Державної податкової служби (2012)
Ткаченко Є. В. - Щодо деяких історичних аспектів розвитку європейської інтеграції (2012)
Товкун Л. В. - До питання про принципи податкового контролю (2012)
Топчеєва Ю. В. - Умови забезпечення трудової дисципліни на підприємстві, установі, організації (2012)
Торопов С. О. - Криміналістична характеристика злочинів, передбачених ст.2701 Кримінального кодексу України, Сафонов Д. А. (2012)
Тригубенко С. М. - Основні принципи діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України як центрального органу виконавчої влади (2012)
Туманянц А. Р. - Суб’єкти оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування (за КПК України 2012 р.) (2012)
Удод А. М. - Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу за законодавством Росії, Республіки Білорусь та Грузії: порівняльне кримінально-правове дослідження (2012)
Федоров С. Є. - Справедливість як принцип державного фінансового контролю (2012)
Халимон С. І. - Стан наукової розробки проблем конфіденційного співробітництва в органах і установах виконання покарань (2012)
Цогла А. І. - Макрополіс та екополіс, як тип територіальної громади-корпорації: поняття та значення (2012)
Черевко П. П. - Презумпція авторства у праві інтелектуальної власності (2012)
Черкаська Н. В. - Щодо умов здійснення сільського туризму в Україні, Шейкін О. І. (2012)
Чорноус О. В. - Працевлаштування жінок в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення (2012)
Шаренко М. С. - Деякі особливості реєстрації платників акцизного податку (2012)
Швайковская В. Н. - К вопросу о законодательном закреплении оснований досрочного расторжения трудового договора с иностранцем (2012)
Шигаль Д. А. - До питання щодо розмежування понять порівняння, порівняльного, порівняльно-історичного, порівняльно-правового та історико-правового порівняльного методів (2012)
Шигарова Н. О. - Публічно-управлінські аспекти організації системи господарювання на українському ринку продовольства та продовольчих товарів (2012)
Школьна Н. І. - Стратегія соціальної політики в Україні (адміністративно-правові аспекти) (2012)
Шульга А. М. - Об’єктивно протиправне діяння, об’єктивно правомірна поведінка (2012)
Юрченко В. П. - Адміністративне судочинство: проблеми становлення та розвитку (2012)
Яремко Г. З. - Норми sui generis про незакінчене вбивство у кримінальному законі України (2012)
Ржевська М. Ю. - Риси симфонічної творчості Геннадія Ляшенка (2013)
Степурко В. І. - "Концерт для флейти та камерного оркестру (пам’яті Олега Ківи)" Ігоря Щербакова: мистецька інтроверсія (2013)
Фадєєва К. В. - Музичні комп’ютерні технології в історичному та сучасному аспектах (2013)
Юферова Г. В. - Музичні комп’ютерні технології та виконавське мистецтво (2013)
Сітарська Ю. О. - Різдвяний гімн св. Амвросія Медіоланського "Intende Qui Regis Israel" як приклад асиміляції східнохристиянської церковно-святкової традиції на заході (2013)
Гуральна С. С. - Літургія із "Співаника" (1911) В. Матюка та її вплив на церковну музичну культуру Східної Галичини (2013)
Стронько Б. Ю. - Темпоральні аспекти оркестровки (2013)
Супрун О. В. - Поєднання джазу та класики в контексті "музики ECM" (2013)
Теребун Д. С. - Мистецтво джазу у діалогах з європейською музичною традицією (2013)
Зварич А. А. - До проблеми семіотичної сутності музичної мови (2013)
Латковська Н. В. - Онуте Нарбутайте: діалог з Моцартом (2013)
Молчанова Т. О. - Історико-соціальні умови формування мистецтва піаніста-концертмейстера в Україні (2013)
Пруднікова Л. П. - Художній світ концерту для фортепіано та струнних Альфреда Шнітке та його втілення у виконавській інтерпретації (2013)
Кириленко Я. О. - Функції творчої особистості диригента-інтерпретатора як основа хорової вистави (2013)
Горбачевська Я. П. - Дискурс альтових транскрипцій першої половини ХХ століття (2013)
Харченко О. І. - Київські концерти духовної музики кінця ХІХ – початку ХХ століть (за матеріалами київської преси 1900-1917 років) (2013)
Чень Жуньсюань - Вплив імпресіонізму на фортепіанні твори тайванських композиторів (2013)
Фіалко В. О. - Образне переосмислення національного у творчості українських режисерів і сценографів українського театру 70-х років ХХ століття (2013)
Крипчук М. В. - Розвиток сучасних фестивалів мистецтв на Луганщині початку ХХІ століття (2013)
Сун Жуй Лун - Російські театри опери та оперети в музичному житті Харбіна першої третини ХХ століття (2013)
Данчук О. Л. - Принципи організації театральних колективів (2013)
Заря С. В. - Музика як визначальний чинник ефективності телевізійного рекламного відеоролика (2013)
Христолюбова Т. П. - "Картини-двійники" К. С. Петрова-Водкіна (2013)
Архарова Н. О. - Доля натюрморту в живописі ХХ століття: шлях до метафізичного образу (2013)
Петрушевська Н. І. - Історичний аспект техніки камео гласс (2013)
Паславська Л. О. - Композиційні особливості керамічних мисок Полтавщини кінця ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Шумакова С. М. - Генезис Харківської школи циркового мистецтва в контексті становлення цирку Харкова (2013)
Щербаков В. В. - Комунікативна функція танцю в історичному вимірі (2013)
Захарчук Н. В. - Творча концепція балетмейстера Миколи Трегубова (2013)
Кіндер К. Р. - Символообрази рослин в українському танцювальному фольклорі (2013)
Савчин Л. М. - Композиція мегакультурного простору: теоретичне обґрунтування поняття (2013)
Тукова І. Г. - Розвиток музичного мистецтва ХХ століття у співвідношенні з некласичною науковою парадигмою (2013)
Черніговець О. М. - Традиційна культура як основа функціонування видовищно-ігрових форм народної творчості (на матеріалі Північно-Західного регіону України, друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Сичова О. В. - Типи мистецьких фестивалів і конкурсів у сучасній Україні (2013)
Станіславська К. І. - Формування екранної культури студента: до постановки питання (2013)
Романенко А. Р. - Формування творчої індивідуальності В.В. Пухальського: мінський період життя музиканта в аспекті біографізму (2013)
Садовенко С. М. - V Міжнародна науково-практична конференція "Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: дискурси і дискусії" (2013)
Бентя Ю. В. - "Есть тонкие властительные связи…" Рецензія на монографію Валентини Реді "Есть тонкие властительные связи…" Интегратиые процессы в музыке Серебряного века. – Київ: НАКККіМ, 2010. – 320 с. (2013)
Зінькевич О. С. - Згадати своїх вчителів… (2013)
Абакумов В. М. - Інформаційна безпека підприємництва як об’єкт адміністративно-правової охорони (2012)
Абасов Г. Г. - Класифікація конституційно-правових гарантій прав місцевого самоврядування в Україні: теоретичні засади (2012)
Алябышев М. С. - Условия проведения заочного рассмотрения дел: законодательное разрешение проблем (2012)
Арабаджи Н. Б. - Правовой порядок как структура правовых ценностей (2012)
Афанасієв Р. В. - Особливості адміністративно-правового забезпечення інвестиційної діяльності в Україні (2012)
Ахундова А. А. - Протидія здійсненню законної діяльності адвоката-захисника (2012)
Бакай М. І. - Відповідність кримінального законодавства України вимогам міжнародних антикорупційних конвенцій щодо кримінально-правової юрисдикції (2012)
Балинська О. М. - Юридична відповідальність як функціональна знакова характеристика правовідносин (2012)
Бариська Я. О. - Фактори, які впливають на форму державного правління, Лемак В. В. (2012)
Батюк О. В. - Дослідження факторів, що впливають на тактику слідчих (розшукових) (розшукових) дій при розслідуванні злочинів в установах виконання покарань (2012)
Безуглий Л. А. - Щодо зарубіжного досвіду запобігання незаконному відтворенню та розповсюдженню комп’ютерних програм і баз даних (2012)
Бережна І. Г. - Способи захисту цивільних прав та інтересів нотаріусом (2012)
Бережний С. Д. - Деякі питання призначення покарання за умисне вбивство з корисливих мотивів (2012)
Біличенко Т. М. - Щодо цілей, завдань і принципів адміністративного судочинства (2012)
Білоцький С. Д. - Світова організація торгівлі, як регулятор міжнародної торгівлі в сфері екологічно орієнтованої енергетики (2012)
Біляєв В. О. - Стан теоретичного обґрунтування концепції оперативно-розшукової протидії злочинності як головного спрямування сил карного розшуку (2012)
Блажівський Є. М. - Критерії ефективності протидії злочинності (2012)
Богатирьов І. Г. - Історико-правовий аналіз функціонування міліції Чернігівщини (1920–1930 рр.), Михайлик О. Г. (2012)
Бондаренко А. А. - Розвиток адміністративного судочинства в Україні (2012)
Боняк В. О. - Розвиток правового регулювання організації і функціонування правоохоронних органів на теренах України (ХVІІІ – початок ХХ ст.) (2012)
Браславський Р. Г. - Критерії розмежування понять "податкова звітність" та "звітність про доходи та майно" (2012)
Бурило Ю. П. - Сутність та ознаки господарської діяльності в інформаційній сфері (2012)
Василова-Карвацька О. В. - Основні проблеми правового регулювання прокурорського нагляду за додержанням законів про охорону здоров’я (2012)
Вильгушинский М. И. - Конституционные основы взаимодействия судов с государственными органами в Украине (2012)
Волік В. В. - Правове регулювання діяльності в 1917–1991 роках міського транспорту в Україні: історико-правовий огляд (2012)
Галабала М. В. - Тенденції розвитку науки кримінального права України в період після відновлення державної незалежності (питання загальної частини) (2012)
Галунько В. В. - Право на життя без болю, як невід’ємне право людини, Наружнов В. В. (2012)
Гамалій О. Л. - Мета, завдання та принципи протидії правопорушенням, вчиненим іноземцями в Україні (2012)
Ганзицька Т. С. - Ґендерна політика в Україні: теоретико-правова характеристика (2012)
Гаркуша А. Г. - Питання удосконалення окремих понять у злочинах проти здоров’я особи (2012)
Геєць І. В. - Особливості правового регулювання вищої педагогічної освіти в Україні в ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Київської губернії) (2012)
Герасименко Н. О. - Типовий статут комунальних банків: доцільність розробки та зміст (2012)
Гетманцев М. О. - Порівняльний аналіз процесуального порядку пред’явлення речових доказів на основі норм різних процесуальних галузей права (2012)
Головащенко О. С. - Становлення громадянського суспільства як соціального середовища правової держави (2012)
Головкін Б. М. - Психологічні особливості злочинців, Наваляна Я. Т. (2012)
Головко О. П. - Право підсудного захищати себе особисто або за посередництвом обраного ним самим захисника в міжнародному кримінальному процесі (2012)
Голубов С. Г. - Метод переконання в діяльності Державтоінспекції МВС України (2012)
Гончаренко О. А. - Правова природа "пілотних рішень" Європейського суду з прав людини (2012)
Горобець Н. О. - Поняття "житловий простір" у цивільному праві (2012)
Гошовський В. С. - Правові засади організації та функціонування системи органів виконавчої влади (2012)
Градецький А. В. - Запобігання наркотизму в установах виконання покарань України (2012)
Гришко Л. М. - Історія політико-правового розвитку монархій Арабського Сходу (2012)
Грищак С. В. - Теоретичні основи адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2012)
Грохольський В. П. - Особливості адміністративної відповідальності за порушення в області охорони морського континентального шельфу України (2012)
Давиденко С. В. - Співвідношення в кримінально-процесуальній діяльності потерпілого понять "обов’язок доказування" та "тягар доказування" (2012)
Дамаєв В. А. - Щодо адміністративно-правової сутності понять "дисципліна", "державна дисципліна" та "службова дисципліна" (2012)
Дворник С. І. - Щодо компетенції державних органів при здійсненні адміністративного провадження в сфері нагляду за додержанням законодавства про працю (2012)
Делія Ю. В. - Судовий прецедент як джерело муніципального права України (2012)
Демин Ю. М. - Понятие и виды негосударственных общественных организаций в сфере экономики, Юлдашев А. А. (2012)
Деркач Е. М. - Електронна накладна при здійсненні перевезення вантажів залізничним транспортом: правові засади застосування (2012)
Дорошенко Л. Н. - Непредоставление на протяжении года налоговым органам налоговых деклараций, документов финансовой отчетности как основание ликвидации хозяйственных организаций (2012)
Другова В. А. - Захист майнових прав осіб, які не досягли повноліття, у третейському суді (2012)
Єрмаков Д. І. - Роль та значення управлінсько-виховної роботи з кадровим складом органів прокуратури у формуванні їх позитивного іміджу (2012)
Єфіменко М. Ю. - Завдання та функції адвоката в адміністративному процесі (2012)
Журавльова Г. С. - Еволюція принципу рівності прав і свобод людини і громадянина (2012)
Журенок Т. В. - Правовий статус та види громадських об’єднань (2012)
Забара І. М. - Міжнародно-правове регулювання поширення інформації: теоретичні і практичні аспекти (2012)
Заморська Л. І. - Ідеї формування нормативізму (неопозитивізму) та його значення (2012)
Зарубенко О. В. - Підстави проведення огляду у кримінальному провадженні України (2012)
Заруднєв Є. О. - Щодо публічного інтересу у сфері господарювання в Україні, Федеративній Республіці Німеччина та ЄС (2012)
Зеленецький О. С. - Взаємодія органів внутрішніх справ та засобів масової інформації у сфері профілактики та розкриття злочинів (2012)
Зозуля І. В. - Щодо участі правоохоронної системи в реалізації Стратегії національної безпеки України (2012)
Зубенко А. В. - Інтерпретаційна техніка актів тлумачення норм права (2012)
Іванищук А. А. - Поняття об’єкту адміністративно-правового регулювання у сфері судової гілки влади (2012)
Ісакова В. М. - Право на правову допомогу як елемент принципу доступності правосуддя (2012)
Кагановська Т. Є. - Зміст доктринальних підходів в адміністративному праві щодо визначення сутності державного управління (2012)
Казмірук О. В. - Права та обов’язки податкової міліції України (2012)
Калашник Ю. В. - Зарубіжний досвід юридичної відповідальності за прояв неповаги до суду та шляхи його запозичення для України (2012)
Капустян Н. М. - Правове забезпечення якості мобільного зв’язку (2012)
Карабін Т. О. - Проблеми децентралізації виконавчої влади в Україні та можливі напрями їх вирішення (2012)
Кипич І. В. - Громадянське суспільство як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2012)
Кириченко Ю. М. - Територіальна громада як базовий елемент системи місцевого самоврядування України: теоретичне визначення (2012)
Кінаш М. М. - Корупція як соціальне негативне явище (2012)
Клочуряк С. С. - Межі процесуального примусу при проведенні освідування у кримінальному провадженні (2012)
Книженко С. О. - Криміналістична класифікація злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, Деменко Т. В. (2012)
Коваленко Л. П. - Особливості інформаційно-правових норм і відносин (2012)
Ковальов І. М. - Правове регулювання стану фізичної підготовки у правоохоронних органах (2012)
Кожух М. С. - Господарсько-правовий статус Міністерства аграрної політики та продовольства України (2012)
Кожушко О. О. - Реєстрація благодійних організацій як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2012)
Козаченко О. В. - Український внесок в становлення культуро-антропологічної концепції права (2012)
Костюченко О. Є. - Особливості фінансової безпеки як предмета адміністративного права (2012)
Котляр О. І. - Регулювання права власності за міжнародним правом (2012)
Кубальський В. Н. - Самостійна кримінальна відповідальність за фальсифікацію доказів в Україні: доцільність та підстави встановлення (2012)
Кузьменко В. А. - Відшкодування майнових збитків як санкція в адміністративному судочинстві (2012)
Курабцева А. П. - Нормативно-правовое обеспечение эволюции военно-судебной системы в первой половине XIX в. (2012)
Куразов Ю. Х. - Попередження як вид адміністративного стягнення у вітчизняному законодавстві: ґенеза та пріоритети закріплення (2012)
Кухар М. Д. - Принцип змагальності в системі принципів адміністративного процесу України (2012)
Ланкевич А. З. - Вплив правових позицій Конституційного Суду України на усталену практику адміністративних судів (2012)
Лантінов Я. О. - Місце кримінального права в державній політиці сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні (2012)
Левендаренко О. О. - Негласні слідчі дії в контексті захисту конституційних прав і свобод учасників кримінального провадження, Іващенко Д. В. (2012)
Левченко К. Б. - Міжнародні інструменти моніторингу стану протидії торгівлі людьми (на прикладі Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок), Ковальчук Л. Г. (2012)
Липко О. Ю. - Про особливості податкових нормотворчих процедур (2012)
Лисанец О. С. - Актуальные проблемы огородного землепользования граждан (2012)
Літвінов Є. В. - Запобігання злочинності судовими органами України: поняття, функції та завдання (2012)
Літвінова О. В. - Роль страхового платежу в укладенні та припиненні дії договору страхування (2012)
Лютіков П. С. - Трансформація предмету адміністративного права та його складових як сфери об’єктивізації участі юридичних осіб: аналіз адміністративно-правової літератури 20-30 рр. ХХ століття (2012)
Маїк І. С. - Аналіз розвитку національної правової системи України крізь призму синергетичного підходу у порівняльному правознавстві (2012)
Макаренко О. Ю. - Міжнародно-правове забезпечення охорони надр України (2012)
Малиновская А. А. - К вопросу правового статуса субъектов физкультурно-оздоровительной деятельности (2012)
Малишев В. С. - Правова політика держави у сфері застосування амністії: поняття, рівні формування та реалізації (2012)
Маниліч Л. І. - Юридична відповідальність державної податкової служби України у сфері надання публічних послуг (2012)
Марахін Є. А. - Обмеження як засіб забезпечення використання земельних ділянок за цільовим призначенням (2012)
Маслова Н. Г. - Зміст і структура академічної свободи з урахуванням ролі відповідних суб’єктів у науково-освітньому процесі (2012)
Михайлишин И. В. - Деятельность органов внутренних дел Украины по осуществлению контроля за соблюдением иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания на территории страны (2012)
Московець В. І. - Правове регулювання участі громадян в охороні державного кордону (2012)
Музикант К. А. - Виникнення та становлення адміністративних прав неповнолітніх на території України як основа формування їх адміністративно-правового статусу: історичні аспекти (2012)
Мураховська Т. Є. - Проблематика структури норм права у зв’язку з системою права (2012)
Мурза О. В. - Критерії ефективності правових пільг (2012)
Назимко Є. С. - Мета у системі цілепокладання покарання неповнолітніх за кримінальним правом України (2012)
Овчарук С. С. - Конституційні положення щодо розмежування владних повноважень державних органів як основа усунення колізій у науці адміністративного права (2012)
Одовічена Я. А. - Зміна місця роботи як новація умов трудового договору (2012)
Омельчук О. М. - Вплив правосвідомості на поведінку людини (2012)
Онупрієнко А. М. - Проблеми взаємодії органів самоорганізації населення та органів місцевого самоврядування (2012)
Орлов І. П. - Поняття та ознаки правочинів в сфері спадкового права (2012)
Паршиков С. И. - Юридическая ответственность за совершение дорожно-транспортных происшествий, Костенко А. В., Полетайкин А. Н. (2012)
Петров Є. В. - Чи є господарсько-правова відповідальність інститутом адміністративно-господарського права? (2012)
Пінчук І. С. - Господарська діяльність у сфері легального обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів: окремі регуляторні аспекти Державної служби України з контролю за наркотиками (2012)
Плескун О. В. - Видання наказу про прийом на роботу як важливий етап укладення трудового договору (2012)
Подкопаєв С. В. - Правове регулювання організації і діяльності прокуратури України (2012)
Поліщук О. М. - Диспозитивність як принцип кримінального права (2012)
Поляков С. Ю. - Законодавче забезпечення законності і правопорядку у Збройних Силах України (2012)
Попова С. М. - Адміністративно-правове забезпечення виконання платниками податків своїх зобов’язань (2012)
Походзіло Ю. М. - Щодо питання особливостей розбудови системи піклування військовослужбовців в Російській імперії у XVII – на початку ХХ ст. (2012)
Рибалка Н. О. - Поняття та сутність прокурорського нагляду (2012)
Садикова Я. М. - Підстава та умови застосування заходів цивільно-правової відповідальності за порушення авторських та суміжних прав (2012)
Саннікова М. В. - Входження України до Європейського правового простору: до визначення поняття (2012)
Сарай Р. Д. - Особливості методології дослідження інституту парламентських виборів (на прикладі вивчення досвіду парламентських виборів в Україні, Чехії та Словаччині (2012)
Сворак С. Д. - Народовладдя Галицько-Волинської держави у наукових поглядах вітчизняних дослідників ХІХ ст. (2012)
Севрюков Д. Г. - Сучасні підходи до класифікації моделей соціальної держави (2012)
Семенюк О. О. - Особливості кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення виборчих бюлетенів, бланків відкріпних посвідчень (2012)
Серьогін В. О. - Медичне прайвесі: концептуальний підхід (2012)
Сироїд Т. Л. - Міжнародно-правовий статус Ватикану (2012)
Ситніков О. Ф. - Особливості правового положення позивача в адміністративному судочинстві (2012)
Скіпенко Р. Е. - Правові засади фінансового забезпечення соціальних реформ у сфері накопичувального пенсійного забезпечення (2012)
Словська І. Є. - Альтернативні проекти Конституції незалежної України (2012)
Снісаренко К. С. - Проституція, як вид девіантної поведінки (2012)
Сокол М. В. - Прожитковий мінімум та його значення у формуванні якісної системи соціальних стандартів (2012)
Соколенко О. Л. - Поняття та ознаки правоохоронної функції держави як основи правоохоронної діяльності (2012)
Стаматіна М. В. - Принципи і завдання діяльності щодо реалізації права громадян на безоплатну правову допомогу (2012)
Старків І. М. - Історико-правові витоки інституту президентства в Україні та світі (2012)
Стасюк Л. Л. - Призначення експертиз під час розслідування злочинів проти довкілля, вчинених шляхом забруднення водойм (2012)
Степанович Д. Г. - Укладання договору обслуговування авіаційної техніки в Державній прикордонній службі України (2012)
Сторожук І. П. - Теоретико-правова характеристика диференціації та інтеграції компетенцій органів місцевого управління (2012)
Стринатко Ю. Д. - Поняття та ознаки міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні (2012)
Суходубова І. В. - Інституційне забезпечення адаптації законодавства України до aquis Європейського Союзу (2012)
Сущ О. П. - Особливості діяльності компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (2012)
Твердохліб І. М. - Особливості виявлення та фіксації слідів злочинів, скоєних напередодні чи під час лісних пожеж (2012)
Тищенко А. О. - Правові основи організації обліку як методу фінансового контролю (2012)
Топчеєва Ю. В. - Мотивація працівників як засіб забезпечення та зміцнення трудової дисципліни (2012)
Трофименко В. М. - Заочна форма кримінального провадження та її значення для захисту прав і законних інтересів сторін (2012)
Турман Н. О. - Науково-правове обґрунтування видів відмови прокурора від обвинувачення та проблеми застосування (2012)
Турчин С. О. - Загальна характеристика суб’єктів трудового права в умовах ринкової економіки (2012)
Тягло О. В. - До проблеми кількісної оцінки сили юридичного аргументу (2012)
Уваров В. Г. - Зняття інформації з електронних інформаційних систем: новели КПК України та євростандарти (2012)
Ударцов Ю. В. - Права та обов’язки державних службовців органів прокуратури: адміністративно-правовий аспект (2012)
Умецька Г. О. - Предмет доказування в справах про визнання правочинів недійсними (2012)
Усеінова Г. С. - Становлення прокуратури України: історико-правові аспекти (2012)
Федоров С. Є. - Принцип гласності у державному фінансовому контролі: межі трансформації (2012)
Фєдосєєв В. В. - Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, як форма об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст.332 КК України (2012)
Філонов О. В. - Специфіка структурної побудови, функціонування і діяльності поліції, жандармерії та спеціальних служб Російської імперії як органів, що здійснювали протидію тероризму в кінці XIX – на початку ХХ ст. (2012)
Фоміна С. В. - Регіон як об’єкт міжнародно-правових досліджень (2012)
Царенко О. О. - Стан кримінологічних досліджень насильницьких злочинів, вчинених неповнолітніми (2012)
Цувіна Т. А. - Право на суд у цивільному судочинстві (2012)
Чапала Г. В. - Місцеве самоврядування і громадянське суспільство – питання співвідношення (2012)
Черевко П. П. - Цивільна процесуальна дієздатність неповнолітніх сторін у цивільному процесі (2012)
Череучук А. А. - Державний контроль у сфері земельних відносин в Україні (2012)
Череучук Х. В. - Окремі аспекти здійснення фінансового контролю за діяльністю органів внутрішніх справ України (2012)
Чуприна Г. В. - Докази і доказування в адміністративних справах за зверненням державної міграційної служби України з приводу примусового видворення іноземців і осіб без громадянства (2012)
Шабатько К. В. - Особливості міжрівневої взаємодії в системі державного управління України (2012)
Шаблистий В. В. - Реалії українського кримінально-правового творення (2012)
Шапіро В. С. - Особливості правового регулювання права громадянина України на звернення (2012)
Шапірко П. М. - Оперативно-розшукова діяльність у структурі юридичної діяльності (2012)
Шаранич С. С. - Інституалізація парламентської опозиції – теоретичний аспект (2012)
Швайковская В. Н. - Основание расторжения трудового договора с иностранцем по инициативе третьего лица (2012)
Шевченко Л. О. - Структурні складові віктимної особистості (2012)
Шевчук І. М. - Правові позиції Конституційного Суду України (2012)
Шевчук Т. І. - Щодо латентності насильницьких злочинів у сільській місцевості (2012)
Шестак В. С. - Зміст та напрямки адміністративно-правового забезпечення реалізації культурної функції держави (2012)
Шкелебей В. А. - Проблеми закриття кримінального провадження у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності (2012)
Шум В. В. - Забезпечення оперативності при накладенні арешту на кореспонденцію (2012)
Щербак І. А. - Щодо використання у кримінальному процесуальному доказуванні результатів приватної детективної діяльності за законодавством України, Зубатенко А. В. (2012)
Якимовський Л. Л. - Особливості суб’єктивних ознак завідомо неправдивого показання свідка (2012)
Яроцький В. Л. - Особливості виникнення особистих немайнових та майнових правовідносин (2012)
Книженко О. О. - Рецензія на навчальний посібник "Кримінальне право України. Загальна частина" за редакцією В. М. Трубникова (2012)
Бушев А.Б. - Разговорность двести лет спустя (2013)
Габидуллина А. Р. - Русские паремии в речи студентов (2013)
Глущенко В. А. - Словарь В.И. Даля и источники изучения истории русского языка (2013)
Желтухина М. Р. - Функции слухов в современном медиа-дискурсе, Омельченко А. В. (2013)
Звездова Г. В. - К специфике слова-символа в словаре В.И. Даля и словаре И.И. Срезневского, Руднев Е. Н. (2013)
Землякова С. Н. - Прагматическая характеристика прилагательных в словаре В. И. Даля и современных словарях синонимов (2013)
Ковалев Г. Ф. - Роль "Толкового словаря живого великорусского языка" В. И. Даля в ономастических и этимологических исследованиях (2013)
Ланская О. В. - К истории слова соборность (2013)
Лантух Н. А. - Концепты добро и дом в словаре Владимира Даля (2013)
Ніколаєнко І. О. - Авторські неологізми в поезіях Василя Старуна (2013)
Павленко А. Е. - Греческо-русские языковые контакты и формирование городских говоров северного приазовья (2013)
Петриченко М. А. - Паблик рилейшнз и психология эффективного общения (2013)
Половинко Е. А. - Изучение эволюции словообразовательного гнезда на материале словарей разных периодов (2013)
Свиридова Н. Н. - Cвоеобразие лингвокультурной лексикографии (2013)
Старецкий Т. В. - Языковые средства комизма в творчестве В. И. Даля (2013)
Туленинова Л. В. - К проблеме классификации концептов (2013)
Туранина Н. А. - Вербализации воздушной стихии в художественном дискурсе ХХ века (в аспекте продолжения научных традиций В. И. Даля) (2013)
Фирсова И. В. - Терминосистема фразеологии в аспекте когнитивной лингвистики (на материале русского и французского языков (2013)
Цонева Л. М. - О словаре Найдена Герова – "Болгарского Даля" (2013)
Pavlo Shopin - The role of euphemisms in political discourse (2013)
Відомості про авторів (2013)
Скотна Н. - Самовизначення особистості в цивілізаційному вимірі (2013)
Мадзігон В. - Науково-методичне забезпечення економічної ефективності підготовки робітників в закладах професійно-технічної освіти, Вачевський М. (2013)
Пономаревський С. - Особливості сучасного розвитку української освіти і шкільництва в Російській Федерації (2013)
Фігура О. - Фізична готовність як елемент загальної професійної готовності фахівців (2013)
Суровицька М. - Формування пізнавальних інтересів молодших школярів (2013)
Осадчий В. - Використання засобів Інтернет у професійній підготовці вчителя (2013)
Мадзігон В. - Результати та наслідки приватизації на підприємствах підприємницької діяльності (2013)
Кепша Я. - Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії в Західному регіоні України, їх стан та перспективи, Чорноус В. (2013)
Хоменко В. - Розробка дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів на засадах філософських категорій (2013)
Петльована Л. - Мотивація оволодіння іноземною мовою як один із чинників професійної підготовки фахівців економічного напряму (2013)
Поляновська О. - Правове виховання дітей-сиріт молодшого шкільного віку, що перебувають у школах-інтернатах, через використання інтерактивних технологій (2013)
Немченко С. - Створення рефлексивного середовища магістратури як умова ефективної підготовки майбутнього керівника навчального закладу, Лебідь О. (2013)
Гарбич-Мошора О. - Переваги та недоліки використання інформаційних технологій в навчальному процесі (2013)
Петрицин І. - Електротехнічна підготовка майбутнього вчителя технологій із використанням віртуального лабораторного практикуму (2013)
Чередніченко Н. - Теоретико-методологічні основи порівняльно-педагогічного дослідження (2013)
Вовк Ю. - Знання підприємства як об’єкт управління, Досин Д. (2013)
Калашник Л. - Дисбаланс соціально-економічного розвитку міста та села як передумова нерівності в системі соціальної опіки дітей-сиріт в КНР (2013)
Павленко Л. - Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів обґрунтованому вибору методу кореляційного аналізу (2013)
Калита Н. - Виховний ідеал К. Ушинського у традиції українського національного виховання: порівняльний історико-педагогічний аспект (2013)
Бабич В. - Визначення основних проблем формування соціального здоров’я підлітків в загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Найда Ю. - Предметно-циклова комісія диригентсько-хорових дисциплін та вокалу Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії: минуле і сучасне, Найда В. (2013)
Турянський П. - Медіатизація українського музичного обрядового фольклору як спосіб продукування, естетизації і транслювання соціального досвіду, Добуш Ю. (2013)
Євсюков О. - Визначення значущості інновації в освіті (теоретичний аспект), Телегіна С. (2013)
Тичинська Н. - Формування особистості студента як психолого-педагогічна проблема (2013)
Чернова С. - Методичні рекомендації науково-педагогічного складу щодо розвитку професійної комунікативної компетентності офіцерів-прикордонників у процесі підвищення кваліфікації (2013)
Гжещук В. - Науково-методичне забезпечення ефективного використання інноваційних технологій у професійній підготовці менеджерів (2013)
Сенкевич Д. - Формування загальної культури майбутніх менеджерів сучасних технологій виробництва і сфери послуг (2013)
Скотна М. - Математична освіта дошкільників у Польщі (2013)
Савка І. - Теоретико-педагогічні аспекти національного виховання учнівської молоді в закладах освіти (2013)
Бовсунівський В. - Формування сучасних понять з проектних технологій у вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Перішко І. - Експериментальна перевірка професійної підготовки маркетологів у сфері туристичних послуг (2013)
Богданова О. І. - Ольфакторний та звуковий аспекти образу міста в романі Альфреда Дьобліна "Берлін, Александерплатц" (2013)
Бушев А. Б. - Английский язык, влияющий на профессиональный менталитет: менеджмент (2013)
Володіна Н. В. - Звуконаслідувальні дієслова середньоверхньо-німецького та нововерхньонімецького періодів (2013)
Желтухина М. Р. - Культивирование фобий в межкультурном пространстве через СМИ (2013)
Западная К. В. - О некоторых особенностях адаптации иноязычной лексики в русской рок-поэзии (2013)
Звездова Г. В. - Словообразовательная динамика в группе прилагательных на -тельн- (на материале словарей современного русского языка), Гоу Сюэтао (2013)
Землякова С. Н. - Особенности отражения прагматической информации в словарях синонимов в аспекте учебной лексикографии (2013)
Зимич Е. В. - Влияние гендерного фактора на речевую деятельность супругов в матримониальном диалогическом дискурсе (2013)
Казакова О. В. - Явище фоносемантизму в арабській мові в контексті сучасного мовознавства (2013)
Калініна К. В. - Обливості функціонування комп’ютерного дискурсу (2013)
Клименко О. С. - Специфіка перекладу сучасної прози з активною діалогізацією (на прикладі творів Трумена Капоте), Климова Н. І., Сідоренко М. К. (2013)
Кушнир О. Н. - Лексикографические источники лингвоконцептологии (2013)
Левченко Т. М. - Нові вияви трансформованих фразеологічних одиниць у мові сучасної української преси (2013)
Лощенова І. Ф. - Розв’язання проблеми присудка в граматичній традиції англійської та української мов (2013)
Мороз А. А. - Особенности английского национального юмора, или над чем смеются англичане (на материале романов Ч. Диккенса "Посмертные записки Пиквикского клуба", А. Конан Дойла "Затерянный мир" и В. Скотта "Антикварий") (2013)
Назаренко М. О. - Важливість мовної компетенції та грамотності сучасного перекладача (2013)
Павленко А. Е. - Территориальная вариативность как следствие языковых контактов (на материале диалекта Шетландских островов), Павленко Г. В. (2013)
Филатова Е. В. - Словосочетание и синтагма, их сферы и функции (2013)
Цонева Л. М. - Славянские личные имена в межкультурной коммуникации (2013)
Шапочка К. А. - Загальний і спеціальний сленг у системі субстандартної лексики (2013)
Шерстюк О. Г. - Языковые манипулятивные воздействия в рекламных текстах (2013)
Відомості про авторів (2013)
Минаев А. А. - Виктор Георгиевич Гейер (к 110-летию со дня рождения) (2013)
Арефьев Е. М. - Оценка толщины адгезионного слоя налипшей горной массы на конвейерной ленте, Почужевский О. Д. (2013)
Бедарев С. А. - Определение нагрузок в трансмиссионном вале манипулятора для ввода отсечных элементов (2013)
Бойко Е. Н. - Формирование сортового состава угля (2013)
Букин С. Л. - Исследование движения твердой частицы в межрифельном пространстве деки концентрационного стола, Комаров В. Ф., Шолда Р. А. (2013)
Гаврюков А. В. - Определение долговечности трубчатой ленты при транспортировании насыпных грузов (2013)
Гуляев В. Г. - Динамические свойства и виброактивность пятиплунжерных насосных агрегатов с безредукторным электроприводом для систем гидропривода механизированных крепей, Квитковский И. А., Гутаревич Н. В., Китаева С. А. (2013)
Гутаревич В. О. - Вертикальные колебания подвижного состава шахтной подвесной монорельсовой дороги (2013)
Деревянский В. Ю. - Математическая модель переходных процессов, приводящих к травматизму в транспортных системах угольных шахт (2013)
Диденко В. П. - Зависимости минимальной воспламеняющей энергии разряда от его длительности и скорости коммутации (2013)
Зиновьев С. Н. - Конечно-элементное моделирование напряженно-деформированного состояния резца ЗР4-80 (2013)
Игнатов А. В. - О некоторых вопросах применения теории диссипативных структур для разработки эрлифтного гидроподъема, Варавкина Т. Ю. (2013)
Кондрахин В. П. - Статистический анализ эксплуатационных параметров шахтного ленточного конвейера, Стадник Н. И., Белицкий П. В. (2013)
Кононенко А. П. - Математическая модель рабочего процесса эрлифта с развитой снарядной структурой водовоздушного потока, Калиниченко В. В. (2013)
Кременев О. Г. - Расчет допустимого уровня поступления взвешенной пыли в организм горняка (2013)
Малєєв В. Б. - Вибір перекачних засобів для схеми водовідливної установки з водозбірниками, що змиваються самі, Яковлев В. М., Холоша А. С. (2013)
Morgounov V. - L’argumentation des parametres et l’elaboration des moyens techniques pour diminuer les depenses sur l’exhaure de mine, Marcis T. (2013)
Моргунов В. М. - Методы динамического расчета исполнительных устройств дискретных пневмоприводов, Пупышева Ю. И. (2013)
Найда М. В. - Якісний аналіз параметрів відцентрово-вихрових насосів при різній частоті обертання, Ткачук Ю. Я. (2013)
Овсянников В. П. - Алгоритм построения расчетной модели системы защиты параллельно соединенных напорных трубопроводов водоотливных установок, Оверко В. М., Оверко М. В. (2013)
Руссіян С. А. - Дослідження стану кола витоку струму на землю в елетромережі дільниці шахти напругою 3 (3,3) кВ (2013)
Семенченко Д. А. - Обоснование структуры очистного комбайна со шнековым исполнительным органом для интенсивной выемки пластов мощностью 0,5-0,8 м (2013)
Сергеев В. А. - Обоснование направлений совершенствования средств автоматизации процессов горного производства на основе анализа смертельного травматизма (2013)
Сивокобиленко В. Ф. - Розширення функціональних можливостей захисту від короткого замикання електромережі вугільної шахти, Василець С. В. (2013)
Татьянченко А. Г. - Влияние конструктивных параметров полунахлестного косого стыка на напряженное состояние резинотканевой ленты, Грудачев А. Я., Былина С. В. (2013)
Тишин Р. А. - Обоснование параметров гидродинамического охлаждения рудничного воздуха при его орошении, Толкунов И. А., Сыроватченко В. А., Гого В. Б. (2013)
Товстик Ю. В. - Уточнение методологии оценки опасности поражения человека электрическим током в шахтной участковой электросети с учётом воздействия ЭДС вращения двигателя, Маренич К. Н. (2013)
Федоров О. В. - Влияние геометрии инструмента с вращающейся режущей частью и параметров резания на характер разрушения крепких горных пород, Бойко Е. Н., Мельников В. А. (2013)
Хиценко Н. В. - Оптимизация переходных режимов движения грузовой тележки пролетного крана, Хиценко А. И., Бежин С. Р. (2013)
Шабаев О. Е. - Математическая модель процесса разрушения забоя проходческим комбайном с учетом отказов рабочего инструмента, Хиценко Н. В., Бридун И. И. (2013)
Ошовская Е. В. - Концепция интерактивного курса "Металлургические машины", Сидоров В. А., Бедарев С. А. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Алябышев М. С. - Некоторые проблемы обжалования заочного решения (2013)
Андрєєва О. Б. - Судовий захист публічно-правових інтересів (2013)
Андрійцьо В. Д. - Сутність та структурні елементи цивільного процесу як правового явища (2013)
Армаш Н. О. - Впровадження посад державних політичних діячів в межах адміністративної реформи (2013)
Бабін Б. В. - Викладання морського права: вітчизняний досвід та світові стандарти (2013)
Базикіна Я. О. - Окремі питання розпорядження земельними ділянками комунальної форми власності (у світлі останніх законодавчих новел) (2013)
Балух В. С. - Третейська угода як основа третейського розгляду цивільно-правових спорів у радянський період (2013)
Батрин О. В. - Суб’єкти апеляційного оскарження судового рішення в цивільній справі (2013)
Бершов Г. Є. - Кримінально-правова характеристика форм та способів втручання в діяльність судових органів (2013)
Біленська Д. О. - Шляхи вдосконалення правового регулювання інформаційних правовідносин в Україні (2013)
Біляєв В. О. - Колізії організаційно-правового забезпечення дотримання прав людини в оперативно-розшукових заходах підрозділів карного розшуку ОВС України (2013)
Блошко В. В. - Поняття та ознаки квартири у багатоквартирному будинку (2013)
Бойко В. Б. - До проблеми класифікації форм та засобів захисту трудових прав працівників (2013)
Бондар О. Г. - Майнові відносини як об’єкт державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства в частині родючості ґрунтів (2013)
Борисенко Г. О. - Поняття суб’єктів фінансового і податкового права (2013)
Борисова Л. В. - Захист прав суб’єктів персональних даних, Тулупов В. В. (2013)
Буряк І. О. - Щодо діяльності органів прокуратури у сфері забезпечення права громадян на охорону здоров’я (2013)
Бут Е. В. - К вопросу о понятии уголовной ответственности (2013)
Васильєв Є. О. - Законодавче забезпечення державної промислової політики в Україні в 1991–2010 рр. (2013)
Ващенко А. В. - Сравнение правового статуса судей и алькальдов в средневековой Испании на примере Фуэро Куэнки (2013)
Величко В. О. - Проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні та світовий досвід, Будакова В.І. (2013)
Віхляєв М. Ю. - Історіографія дослідження громадських об’єднань та їхніх видів як суб’єктів адміністративного права у роботах вчених-юристів незалежної України (1991–2013 роки) (2013)
Воєвода А. Г. - Слідова картина та типова обстановка злочинів про порушення правил водіння або експлуатації бойових, спеціальних та транспортних машин (2013)
Волков В. Ю. - Суб’єкти адміністративно-правового регулювання в галузі стандартизації та сертифікації (2013)
Воловик О. А. - Значення інституціонального середовища для реконструкції правової теорії (2013)
В’юнник Д. Ю. - Проблеми формування та застосування типових тактичних операцій при розслідуванні крадіжок автотранспортних засобів (2013)
Гаврік Р. О. - Властивості судових постанов Верховного Суду України, ухвалених у цивільних справах, що набрали законної сили (2013)
Гайворонський Є. П. - Характеристика осіб, які вчинюють незаконне переміщення культурних цінностей через митний кордон (2013)
Гайворонський О. Ю. - Предмет злочинного впливу при вчиненні дій, спрямованих на захоплення державної влади (2013)
Галіахметов І. А. - Теоретико-методологічні аспекти муніципального права як науки (2013)
Галунько В. В. - Новітній правовий статус фізичних осіб-підприємців, як провідний чинник благополуччя українського народу (2013)
Гарна-Іванова І. О. - Сутність та значення міграційного контролю в Україні (2013)
Голомозий Є. В. - Деякі правові проблеми виробництва біопалива в Україні (2013)
Городиський М. І. - Вивчення соціального середовища як фундаментальний напрям розвитку пенітенціарної науки, Севостьянов В. П. (2013)
Горяний С. В. - До питання про кримінальну відповідальність за перешкоджання проведенню передвиборної агітації (2013)
Гошовський В. С. - Особливості адміністративно-правового статусу Фонду державного майна України як центрального органа виконавчої влади зі спеціальним статусом (2013)
Гринюк В. О. - Виконання вироку суду в частині цивільного позову в кримінальному провадженні (2013)
Грубінко А. В. - Права жінок у філософсько-правовій думці і практиці: зарубіжний та вітчизняний досвід (2013)
Грудницька С. М. - Правове регулювання здійснення господарської діяльності на основі публічної власності (методика дослідження), Переверзєв О. М. (2013)
Гумін О. М. - Використання слідчим сил та засобів оперативних підрозділів на досудовому розслідуванні (2013)
Дамаєв В. А. - Щодо засобів впливу на співробітників органів внутрішніх справ задля ефективного вирішення проблем підтримки високої службової дисципліни (2013)
Деревянко Б. В. - Теоретичні засади підприємницької господарської діяльності вищих навчальних закладів (2013)
Дзюбенко О. Л. - Загальна характеристика договору роздрібної купівлі-продажу та його різновидів (2013)
Домашенко А. М. - Тактический риск как фактор тактических ошибок в следственной деятельности (2013)
Дубовик В. Б. - Муніципальні правові механізми охорони права в Україні (2013)
Дуфенюк О. М. - Графічна професіоналізація слідчих: мотиваційний аспект (2013)
Дуюнова Т. В. - Особливості виконання довічного позбавлення волі стосовно засуджених жінок (2013)
Ємельяненко К. С. - Правова активність як умова ефективності правового регулювання (2013)
Ємельянов А. С. - Правовий статус векселів та їх види (2013)
Єні О. В. - Актуальні питання заміни прокурора у кримінальному провадженні (2013)
Житарєв Є. В. - Еволюція модельного законодавства та його адаптація до сучасних умов (2013)
Житний О. О. - Розвиток кримінального права України в умовах глобалізації (загальні тенденції та перспективи дослідження) (2013)
Заворотченко Т. М. - Загальна характеристика суб’єктивних політичних прав і свобод людини та громадянина в Україні (2013)
Задирака Н. Ю. - Запровадження режиму відеоконференції в адміністративному судочинстві: проблеми та перспективи, Солодова К. Ю. (2013)
Заєць О. М. - Ознаки інституту страхування, які відносять його до системи фінансового права (2013)
Зайцев О. Л. - До проблематики державних закупівель (2013)
Зеленяк Е. С. - Поняття та сутність оцінки доказів у цивільному процесі (2013)
Золотухін С. В. - Повноваження органів місцевого самоврядування з реалізації заходів із захисту суспільної моралі (2013)
Зьолка В. Л. - Характеристика координаційних правовідносин у сфері охорони державного кордону (2013)
Іванищук А. А. - Нормативне регулювання діяльності судової гілки влади: адміністративно-правові аспекти (2013)
Казанчук І. Д. - Адміністративно-правові засоби боротьби підрозділів міліції громадської безпеки МВС України з правопорушеннями у природоохоронній галузі в умовах системних перетворень у суспільстві (2013)
Калмиков Д. О. - Перспективи вдосконалення регулятивного законодавства в частині захисту тварин від жорстокого поводження (2013)
Каменський Д. В. - Фінансове шахрайство у США: деякі питання кримінальної відповідальності (2013)
Качинська М. О. - Досвід діяльності поліції у сфері реалізації законодавства про вибори та референдуми на прикладі Російської Федерації (2013)
Кашкаров О. О. - Кримінально-правова характеристика антикорупційних новел національного законодавства (2013)
Кириченко Т. С. - Методологія цивільно-правового дослідження сімейних правовідносин (2013)
Киян М. Ш. - Історичний досвід становлення виборчих технологій в українських землях у XVIII столітті (2013)
Кідалов С. О. - Органи рибоохорони, як суб’єкт державного управління (2013)
Кікінчук В. В. - Предмет злочинів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі (2013)
Книженко О. О. - Концепція реформування державної політики щодо караності кримінальних правопорушень (2013)
Князєв В. С. - Деякі аспекти юридичної відповідальності за прояв неповаги до суду (2013)
Коваленко В. В. - Претензійно-позовна діяльність юридичної служби органів місцевого самоврядування (2013)
Коваленко Д. В. - Проблемы толкования хозяйственных договоров (2013)
Коваленко Л. П. - Стан і перспективи розвитку інформаційно-правової відповідальності (2013)
Ковальська В. В. - Мета та завдання діяльності адміністративних судів України (2013)
Кожушко С. І. - Правове регулювання інвентаризації парникових газів в Україні, Кожушко Д. Б. (2013)
Козирева А. О. - Поняття та ознаки громадських об’єднань як суб’єктів публічного управління в Україні (2013)
Козлова К. О. - Конституційні засади взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства на прикладі недержавних ЗМІ (2013)
Кондратенко Ю. В. - Поняття та ознаки державного контролю за використанням і забудовою земель, призначених для містобудівних потреб (2013)
Конопелько О. В. - Функції ідеології: позитивний та негативний аспект (2013)
Копотун І. М. - Кримінологічна характеристика проникнення до засуджених до позбавлення волі заборонених предметів (2013)
Костенко В. В. - Деякі аспекти кримінологічної характеристики злочинів, пов’язаних із незаконним обігом підакцизних товарів (2013)
Кохан А. С. - Розвиток поняття "процесуальна співучасть" в адміністративному процесі (2013)
Кравченко В. Г. - Щодо оформлення трудовими мігрантами документів на проживання в Україні (2013)
Криворучко А. В. - О вступлении в силу Конституции США (2013)
Кріцак І. В. - Ідеологічні передумови формування державно-церковних відносин в умовах розбудови української державності (2013)
Крут К. О. - Поняття збуту наркотичних засобів та його місце у незаконному наркообігу (2013)
Крушинський С. А. - Проблема визначення подання доказів як інституту кримінального процесуального права (2013)
Кулешов О. О. - Аналіз функцій, повноважень та окремих структурних елементів виконавчих органів місцевих рад (2013)
Кулик О. Г. - Методологічні засади всеукраїнського віктимологічного опитування населення (2013)
Курабцева А. П. - Возникновение и деятельность института военного аудиториата в XVIII–XIX вв. (2013)
Курило М. П. - Історичні передумови та особливості становлення цивільного процесуального права в Україні та світі (2013)
Курочка М. І. - Адміністративні процедури затримання, доставлення та приводу (2013)
Курченко С. В. - Суб’єктний склад правовідносин, що виникають з договору постачання природним газом через приєднану мережу (2013)
Лаврик Г. В. - Теоретико-правові засади державної політики сприяння розвитку кооперації (кооперативної системи) (2013)
Лантинов Я. А. - Общенаучные предпосылки исследования роли уголовного права в обеспечении развития "гражданского общества" в Украине: столкновение методологических подходов попперианства и марксизма-ленинизма (2013)
Лебедєва Т. М. - Підстави виникнення права користування земельними ділянками, що використовуються при будівництві або реконструкції автомобільної дороги на умовах концесії (2013)
Лекарь С. І. - Взаємодія органів місцевого самоврядування та органів державної влади у сфері забезпечення економічної безпеки (2013)
Лисенко А. М. - Характеристика криміногенної обстановки, пов’язаної з організацією або утриманням місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, Ізотов В. А. (2013)
Литвинов О. М. - Республіканська форма правління: особливості інтерпретації в сучасних умовах (2013)
Лісогорова К. М. - Регулювання цивільно-правових відносин в УРСР в 1950-х – на початку 1960-х років (2013)
Логвиненко М. І. - Фінансово-економічна безпека підприємства: деякі аспекти термінології, Борисова А. М. (2013)
Лопушанська О. В. - Перспективи розвитку інституту юридичної відповідальності за порушення законодавства з питань мови (2013)
Лукашевич С. Ю. - Передумови застосування синергетичної парадигми в кримінології (2013)
Лютіков П. С. - Адміністративна відповідальність юридичних осіб: теоретико-правовий аналіз (2013)
Максимова Л. О. - Теоретичні положення нових норм Кримінального процесуального кодексу України (2013)
Манжай О. В. - Проблеми нормативно-правового забезпечення боротьби з кіберзлочинністю в Україні (2013)
Марков В. В. - Роль інноваційних технологій у сучасній правоохоронній діяльності (2013)
Маркова О. О. - Співвідношення правосуб’єктності і компетенції деяких суб’єктів публічного права в договірних відносинах (2013)
Марушев А. Д. - Принципи взаємодії слідчого з спеціалістами-економістами (2013)
Марченко М. Ю. - Загальносоціальне запобігання самовільному зайняттю земельної ділянки та самовільному будівництву (2013)
Матвєєв П. С. - Аналіз класифікації та видів інноваційних договорів у контексті господарсько-правового забезпечення та реалізації інноваційних правовідносин в Україні (2013)
Махінчук В. М. - Теоретичні проблеми визначення понять "підприємництво" та "комерція" за законодавством України (2013)
Миколенко О. І. - Нотатки щодо місця науки адміністративного процедурного права в системі юридичної науки (2013)
Михайліченко Т. О. - Історичні фактори соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за порушення обов’язків щодо зберігання чи охорони майна (ст.197 КК України) (2013)
Мікуліна М. М. - Про забезпечення приватності фізичної особи (2013)
Міньковський С. В. - Стадія провадження та її етапи як особливості виконання судової процедури розпорядження майном (2013)
Мордвін І. А. - Місце податкових органів у системі суб’єктів надання адміністративних послуг в Україні (2013)
Мороз О. В. - Правова характеристика договору оренди майна державного підприємства, Мороз М. В. (2013)
Мохончук С. М. - Деякі питання кримінальної відповідальності посадових осіб за скоєння злочинів проти миру і безпеки людства (2013)
Мурза В. В. - Процедури здійснення нагляду в державі (2013)
Олішевський О. В. - Особливості підготовки допиту потерпілого та його законного представника при розслідуванні неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником (2013)
Онайко Р. А. - Сучасний стан захищеності працівників органів прокуратури та членів їх сімей (2013)
Острійчук О. П. - Поняття та система процесуальних джерел доказів у контексті реформування процесу доказування в кримінальному процесі (2013)
Падалко Г. В. - Служба в органах місцевого самоврядування у зарубіжних країнах: європейські стандарти організації та функціонування (2013)
Панасюк О. О. - Поняття та класифікація форм захисту авторських прав (2013)
Петров Д. В. - Недоліки діяльності правоохоронних органів у сфері забезпечення охорони громадського порядку та захисту власності від грабежів і розбоїв у громадських місцях (2013)
Печуляк В. П. - Новітні тенденції державного регулювання відносин у сфері лісового господарства: адміністративно-правові засади (2013)
Писаренко В. В. - Щодо застосування уніфікованої правової моделі фінансування місцевого самоврядування для оптимізації законодавчого процесу (2013)
Плетньов О. В. - Правовий статус Антитерористичного центру при Службі безпеки України: стан і шляхи вдосконалення (2013)
Поляков С. Ю. - Військове співробітництво України і Європейського Союзу як фактор зміцнення законності і правопорядку в Збройних Силах України (2013)
Попов Р. В. - Проблеми вдосконалення понятійного апарату механізму правового регулювання іноземного інвестування в Україні (2013)
Прокопенко Н. М. - Про особливості механізму збуту наркотиків, що виведені з легального обігу (2013)
Пшонка А. В. - Вплив міжнародних нормативно-правових актів на здійснення кадрової роботи в органах прокуратури України (2013)
Рачинська І. М. - Форми та методи адміністративно-правової діяльності громадських організацій (2013)
Рибалка Н. О. - Нормативно-правові засади реалізації обов’язків прокуратури України (2013)
Ріпенко А. І. - Земельні ділянки та інші нерухомі речі як правові абстракції (2013)
Роженко Д. В. - Поняття й ознаки адміністративного судочинства та місце у ньому письмового провадження (2013)
Рошка М. Я. - Визначення родового об’єкту злочинів, що полягають у жорстокому поводженні з дітьми (2013)
Руколайніна І. Є. - Матеріально-технічне та фінансове забезпечення правоохоронців (2013)
Савєльєва М. О. - Щодо виокремлення колективного трудового права як складової системи трудового права (2013)
Самойлова О. М. - Основні кримінологічні риси особи злочинця похилого віку, який вчинив умисні вбивства та умисні тяжкі тілесні ушкодження (2013)
Сворак С. Д. - Трансформація народовладдя в Україні у контексті європейських цивілі-заційних процесів Х–ХVІІ століть (2013)
Севостьянов В. П. - Пенітенціарне судочинство: питання конституційного нормування (2013)
Семчук Ю. І. - Завдання прокуратури у світлі євроінтеграційних процесів (2013)
Сердюк П. П. - Диференціація кримінальної відповідальності: проблема вибору концепту (2013)
Сєднєв Ю. В. - Муніципальне правове забезпечення розвитку морегосподарського комплексу (2013)
Синєгубов О. В. - Правовий статус дитини, як учасника особистих немайнових відносин (2013)
Сітовська Л. В. - Іпотека: фінансово-правовий аспект (2013)
Скочиляс-Павлів О. В. - Місце адміністративного суду в системі суб’єктів адміністративного судочинства (2013)
Сметаняк О. Я. - Право як діалектична єдність реального та ідеального (2013)
Смоліна М. М. - Поняття і значення особливих умов для діяльності органів внутрішніх справ (2013)
Соляр С. П. - Інститути громадянського суспільства (2013)
Сопілко І. М. - Щодо вдосконалення системи захисту персональних даних в процесі їх обробки (2013)
Сорока О. О. - Зарубіжний досвід визначення статусу приватного вищого навчального закладу (2013)
Ставицький О. В. - Порядок та умови застосування окремих засобів державного регулювання господарської діяльності у державному секторі економіки (2013)
Сторчак Н. А. - Поняття позбавлення волі на певний строк (2013)
Стратієнко Л. В. - Особливості нормативно-правового регулювання організації та функціонування господарських судів України (2013)
Стрижак І. В. - Правова характеристика спадкового договору, Рак Ю. Ю. (2013)
Стукаленко В. А. - До питання про поняття та ознаки суб’єктів фінансового права (2013)
Стукаленко О. В. - Дослідження керівних документів ЄС щодо будівельних виробів (2013)
Суран А. В. - Право громадян на об’єднання: міжнародно-правовий зміст (2013)
Сухонос В. В. (мол.) - Від конституційної монархії до змішаної республіки: еволюція французького конституціоналізму (2013)
Таликін Є. А. - Сфера застосування наказного провадження в господарському процесі України (2013)
Теремецький В. І. - Окремі аспекти об’єднання податкової та митної служб (2013)
Терещук В. С. - Цивільна процесуальна дієздатність неповнолітніх сторін у цивільному процесі (2013)
Ткаля О. В. - Загально-правові принципи правових імунітетів (2013)
Ткачова Т. М. - Відомчий контроль і прокурорський нагляд за додержанням законодавства про звернення громадян у діяльності органів внутрішніх справ (2013)
Токарєва К. О. - Бюджет і бюджетна система як вихідні поняття бюджетного права (2013)
Тюрін С. Є. - Становлення системи органів юстиції в період незалежності України (2013)
Tiaglo O. V. - Complete Electronic Justice: Pro et Contra (2013)
Фалько Л. В. - Повноваження органів прокуратури при проведенні перевірок державних закупівель (2013)
Федоров С. Є. - Принцип об’єктивності державного фінансового контролю: особливості сприйняття (2013)
Філоненко Т. М. - Нагляд як форма втілення заходів адміністративно-правового примусу в діяльності прокуратури (2013)
Фролов Ю. М. - Правові засади діяльності вищих навчальних закладів в Україні (2013)
Фуфалько Т. М. - Напрями реалізації принципу пропорційності в діяльності органів внутрішніх справ України (2013)
Халілев Р. А. - Організаційні та тактичні проблеми оперативно-розшукового супроводження справ за фактами вчинення злочинів на ґрунті етно-конфесійних суперечностей (2013)
Харасик Н. О. - Правове регулювання працевлаштування робітників та службовців в УСРР в період Нової економічної політики (1921–1929 рр.) (2013)
Харченко Г. Г. - Принцип публічності речових прав та його реалізація в Україні (2013)
Хромов О. І. - Умови здійснення регулярних пасажирських перевезень автобусним транспортом (2013)
Царенко С. І. - Правила в’їзду, тимчасового перебування, проживання, пересування громадян України та інших осіб у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі (2013)
Черкаська Н. В. - Щодо порядку вилучення земельної ділянки у суб’єктів постійного землекористування, Аджубей С. Г. (2013)
Черкаська Н. В. - Щодо доведення наявності умов набуття земельної ділянки за набувальною давністю громадянами України, Коряченко А. О. (2013)
Черкаська Н. В. - Щодо підстав припинення договору емфітевзису, Фордуй Г. В. (2013)
Чернега В. М. - Вимога відповідності поведінки суб’єкта моральним засадам суспільства в контексті положень ч.2 ст.110 Сімейного кодексу України (2013)
Чопик О. П. - Право приватної власності на землі лісогосподарського призначення (2013)
Чорна А. М. - Місце та значення аудиту в системі фінансового контролю в Україні (2013)
Чорнобай Є. А. - Суд присяжних в Україні: pro et contra (2013)
Чурікова І. В. - Щодо реалізації засад розумності строків у кримінальному процесі (2013)
Чуркін І. А. - Особливості виконання наймодавцем обов’язку з передання автомобільного транспортного засобу наймачу у користування за договором найму (оренди) автомобільного транспортного засобу без екіпажу (2013)
Чухраєв Д. А. - Зміст і формування процесуального інтересу у третіх осіб, за участю яких застосовуються запобіжні заходи (2013)
Шамшина І. І. - Щодо вдосконалення правового регулювання часу відпочинку в Україні, Юрченко А. А. (2013)
Шигаль Д. А. - Структурно-функціональні рівні історико-правового порівняльного методу (2013)
Шиленко М. В. - Поняття адміністративно-правової охорони суб’єктів малого підприємництва (2013)
Шиленко М. В. - Природні ресурси, як об’єкт адміністративно-правої охорони (2013)
Шишленко В. Г. - Щодо удосконалення організації та діяльності суду присяжних в Україні (2013)
Шкільова Н. В. - Про нерухомість як об’єкт податково-правового регулювання (2013)
Шуба Б. В. - Системний підхід до врегулювання корпоративних відносин (2013)
Шум С. С. - Деякі процесуальні аспекти проведення судово-психіатричної експертизи (2013)
Щербіна А. О. - Правовий режим використання персональних даних пацієнтів у закладах охорони здоров’я (2013)
Юлдашев С. О. - Шляхи вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні (2013)
Юрченко Ю. В. - Об’єкт адміністративно-правових відносин у сфері регулювання діяльності адміністративних судів (2013)
Яковець І. С. - Передумови оптимізації процесу виконання кримінальних покарань в Україні (2013)
Ярош В. В. - Дійове каяття як підстава звільнення від кримінальної відповідальності, передбачена загальною частиною Кримінального кодексу України (2013)
Ярошевська Г. М. - Укладення договору про надання юридичних послуг (2013)
Ясинок М. М. - Мирова юстиція: становлення, розвиток та перспективи (2013)
Завальнюк О. М. - Вчений, інтелектуал, педагог, гуманіст, патріот (до 60-річчя доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Анатолія Григоровича Філінюка) (2013)
Баженов Л. В. - Професор Анатолій Філінюк – діяч краєзнавчого руху, дослідник історії Поділля-Хмельниччини (2013)
Вербицька П. В. - Дослідження історико-культурної спадщини як чинник становлення ідентичності особистості (2013)
Забродський М. П. - "Промова депутата угорського сейму Адольфа Добрянського до питання про адресу" як історичне джерело (2013)
Заводовський А. А. - Рецепція статті М. Чернишевського "Национальная бестактность" в українській та російській періодиці початку 60-х рр. ХІХ ст. (2013)
Задорожнюк А. Б. - О. М. Сементовський та його праці з історії Кам’янця-Подільського (2013)
Ігнатьєва Т. В. - Геополітична доктрина Степана Рудницького (2013)
Колесник В. Ф. - Коренізація національних меншин УСРР в науковій та публіцистично-пропагандистській літературі 1930-х рр. (2013)
Комарніцький О. Б. - Документи Держархіву Хмельницької області про ставлення режиму до антирадянських настроїв кам’янецького студентства у першій половині 1930-х рр. (2013)
Кундельський В. В. - Корінне населення Правобережної України у міжнаціональних відносинах кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ століття: сучасна історіографія проблеми (2013)
Маркова С. В. - Реалізація більшовицької політики в СРСР-УСРР (1920-1930 рр.): огляд новітньої західної історіографії (2013)
Найчук І. А. - Перипетії боротьби подолян з польсько-шляхетським військом у першій половині 1649 р. в сучасній українській історіографії (2013)
Прокопчук В. С. - Ю. Й. Сіцінський у спогадах Павла Богацького, Старенький І. О. (2013)
Роздобудько А. Г. - Інтернет-сайти "Мемориал" та "Подвиг народа" про наших співвітчизників-фронтовиків (на прикладі м. Кам’янець-Подільського) (2013)
Трембіцький А. М. - Симон Петлюра в спогадах Віктора Приходька, Трембіцький А. А. (2013)
Щур С. А. - "Чиста справа вимагає чистих засобів": політичні замахи в оцінці М. Драгоманова (2013)
Дубінський В. А. - Участь українських лібералів у кооперативному русі Наддніпрянщини на початку ХХ ст. (2013)
Кліщинський П. В. - Роль преси у формуванні "образу ворога" у свідомості населення Правобережної України під час Першої світової війни (2013)
Кошулаб Н. В. - Становлення товарних відносин в аграрному секторі економіки Правобережної України у першій половині ХІХ століття, Філінюк А. Г. (2013)
Олійник В. В. - Функціонування початкових шкіл у м. Кам’янці та повіті Подільської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: виховний аспект (2013)
Священко З. В. - Аграрні ініціативи російських громадських діячів-фахівців з аграрної проблематики в роки революції 1905-1907 рр. (2013)
Семенчук С. О. - Поховальні пам’ятки як джерело з історії населення межиріччя середньої течії Дністра та Південного Бугу в ІІ-V ст. н. е. (2013)
Сербалюк Ю. В. - Діяльність приказів громадської опіки правобережних губерній України з організації медичної допомоги населенню у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Сидорук С. А. - Вплив польського повстання 1830-1831 рр. на організацію рекрутських наборів у Правобережній Україні (2013)
Степанков В. С. - Бучацький договір 1672 року: передумови, перемовини, укладення та наслідки для Правобережної Гетьманщини (2013)
Стецюк В. Б. - Київське офіцерське економічне товариство: утворення і основні віхи діяльності (1895-1914 рр.) (2013)
Тимків С. А. - Нові поховання з території південного майдану літописного міста Губин у 2012 р. (2013)
Філінюк В. А. - Традиційна система суспільно-політичних цінностей селян Наддніпрянщини на початку ХХ ст. (2013)
Якубовський В. І. - Давньоруські наконечники стріл із розкопок поселень Болохівської землі (2013)
Адамовський В. І. - Правові основи діяльності реабілітаційних органів України наприкінці 1980-х років (2013)
Байдич В. Г. - Діяльність римо-католицької церкви в Україні в кінці 50-х – першій половині 60-х рр. ХХ ст. (2013)
Бачинська О. М. - Реалізація програми творення українських національних хорів за Гетьманату П. Скоропадського (2013)
Галатир В. В. - Підготовка до виборів в органи місцевого самоврядування на Правобережжі у добу Гетьманату П. Скоропадського (2013)
Григоренко О. П. - Професійна орієнтація молоді до праці в сільськогосподарському виробництві України (1960-1980 рр.) (2013)
Дзюбак С. О. - Кустарно-промислова кооперація Поділля часів НЕПу: особливості діяльності, здобутки, та причини згортання (2013)
Донець А. Л. - Студентство України: матеріальне забезпечення і умови навчання (1917-1920 рр.) (2013)
Крик Н. В. - Діяльність видавничого відділу при Міністерстві народної освіти по забезпеченню українських шкіл підручниками в період Центральної Ради (січень – квітень 1918 р.) (2013)
Кучеров Г. Г. - Форуми "Просвіт" Правобережної України як рушій їхньої культурно-освітньої діяльності (1917-1922 рр.), Коцюк В. Д. (2013)
Лозовий В. С. - Соціокультурні особливості українського народу і державотворчі процеси в добу революції (1917-1921 рр.) (2013)
Машталір А. І. - "Просвіти" і національне відродження українців у добу гетьманату (квітень-грудень 1918 р.) (2013)
Міщенко І. В. - Діяльність робітничих факультетів при польському педагогічному інституті (30-і рр. ХХ ст.) (2013)
Олійник Ю. В. - До питання про становлення та бойову діяльність радянського партизанського руху в генеральній окрузі "Волинь-Поділля" (2013)
Пагор В. В. - Навчально-виховна та ідеологічна робота в медичних вишах України в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (за матеріалами журналу "Студент революції") (2013)
Покалюк В. В. - Київський ветеринарно-зоотехнічний інститут на початку 20-х рр. ХХ ст.: становлення та діяльність (2013)
Посвістак О. А. - Методи впливу влади на інтелігенцію Поділля у 1920-х роках (2013)
Рибак І. В. - "Куркульське заслання" депортованих селян України у 1929-1936 рр.: масштаби та регіони спецпоселення (2013)
Телячий Ю. В. - Праця С. Сірополка "Завдання нової школи": спроба сучасного погляду (2013)
Тітова Н. В. - Іван Кулик про національну й політичну самоідентифікацію особистості (2013)
Чеберяко О. В. - Бюджетна комісія при ВУЦВК (1922-1929 рр.) (2013)
Місінкевич Л. Л. - Репресії проти селянства Хмельниччини як метод підвищення продуктивності праці в колгоспному виробництві 1948 р. (2013)
Адамський В. Р. - Богословський факультет Кам’янець-Подільського державного українського університету в національному освітньому просторі (1918-1920 рр.) (2013)
Боднар А. М. - Еволюція культурно-освітньої сфери Поділля наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ століття (2013)
Бортнікова А. В. - Волинські замки – резиденції старост в ХVІ ст. (2013)
Драганенко В. П. - Система оборони південно-східного прикордоння Поділля в середині XVII ст. (2013)
Кримська О. М. - Зміни у землеволодінні та землекористуванні в подільських містах ХVІІІ – початку ХХ ст. (на прикладі повітового міста Ямполя) (2013)
Олійник М. П. - Розвиток торгівлі на Поділлі в роки НЕПу (2013)
Прокопчук В. С. - Дунаєвеччина в середньовічну добу (2013)
Скрипник А. Ю. - Газета "Подольскія Губернскія Ведомости" – джерело інформації військового характеру на Поділлі (з 30-х рр. – до кінця 50-х рр. ХІХ ст.) (2013)
Суровий А. Ф. - Сільськогосподарські заклади профтехосвіти на Поділлі в 1920-х роках, Жезицький В. Й. (2013)
Ткач С. А. - Генезис організацій політичних партій у Подільській губернії на початку ХХ ст. (2013)
Федьков О. М. - "Волинська тривога 1907 року" (з історії суспільно-політичного життя початку ХХ ст.), Хоптяр А. Ю. (2013)
Коваль Л. М. - Боротьба Перемишльської філії РТП за українське шкільництво (1900-1914 рр.) (2013)
Кравчук О. М. - Т. Ґ. Масарик і проблема німецької меншини в ЧСР у 1920-х рр. (2013)
Майор Р. І. - Національні програми та вимоги українців Закарпаття у 1861 р. (2013)
Олійник С. В. - Галицьке вчительство в умовах освітньої політики окупаційної влади російського царизму в період Першої світової війни (2013)
Павко А. І. - Зовнішньополітична "доктрина Ніксона" в контексті глобального домінування (2013)
Яблонський В. М. - Українська політична еміграція УНР й традиції парламентаризму у ХХ ст. (2013)
Корновенко С. В. - З. В. Священко. Проурядові аграрні ініціативи в Російській імперії на початку ХХ століття. – Умань, 2013. – 440 с. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, Зміст (2010)
Лукінова Т. Б. - До історії вітчизняного мовознавства (2010)
Булаховский Л. А. - На путях материалистического языковедения (2010)
Скляренко В. Г. - Етимологічні розвідки (2010)
Тараненко О. О. - Українсько-російські мовні контакти на сучасному етапі: притягування і відштовхування. ІІ. Текстуальні вкраплення, прецедентні тексти мовою оригіналу (2010)
Озерова Н. Г. - Міжмовна взаємодія в сучасному російському газетному дискурсі (2010)
Булаховська Ю. Л. - Уфимські спогади (2010)
Лукінова Т. Б. - Так це було (2010)
Ткаченко О. Б. - Враження минулого (2010)
Гнатюк Г. М. - Дещо з історії Інституту мовознавства (2010)
Озерова Н. Г. - Слово про вчителів (2010)
Биховець Н. М. - Ю.О. Жлуктенко у спогадах (2010)
Калинович Л. Р. - Михайло Якович Калинович: спроба наближення (2010)
Широков В. А. - До питання про системну концептографію Святого письма, Шевченко Л. Л. (2010)
Добродомов И. Г. - До 175-річчя від дня народження Олександра Опанасовича Потебні: Об одном наблюдении А. А. Потебни в его дальнейшем осмыслении в русском языкознании, Щербакова Л. А. (2010)
Даниленко А. І. - Наскільки український синтетичний майбутній час є синтетичним? (2010)
Гальчук І. Ю. - Про виховання мовної свідомості (2010)
Тараненко О. - Коцюба З. Г. Рефлексія побутової свідомості в різномовному провербіальному просторі (2010)
Франчук В. - Гнатюк Л. П. Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції (2010)
Мушкетик Л. - Európai nyelvművelés / Európai helyesírások (2010)
Хроніка (2010)
Титул, зміст (2010)
Ткаченко О. Б. - Українська мова як державна у труднощах її становлення (2010)
Стоянова Е. П. - Деякі аспекти мовної ситуації в Болгарії у зв’язку з її вступом до Європейського Cоюзу (2010)
Жайворонок В. В. - Етносимвольні асоціативні паралелі в українських народних піснях (2010)
Глущенко В. А. - Лінгвістичний метод і його структура (2010)
Єрмоленко С. С. - Відображення семантичної структури багатозначних слів на фразеологічному рівні, Бечко Я. В. (2010)
Іваницька Н. Б. - Лексико-семантична реалізація дієслівної мікрокатегорії "дія-мовлення" в українській та англійській мовах (2010)
Шульгач В. П. - Словотвірне гніздо з основою *Sъld- (2010)
Лавриненко С. - Мойсієнко А. К. Мова як світ світів. Поетика текстових структур (2010)
Манакін В. - Материнська О. В. Типологія найменувань частин тіла, Козлова Т. (2010)
Колоїз Ж. - Муромцев І. Вибрані праці (2010)
Ярун Г. - Лучик А. Словник еквівалентів слова української мови (2010)
Хроніка (2010)
Зміст журналу "Мовознавство" за 2010 рік (2010)
Титул, зміст (2013)
Бурковський М. І. - Морфологічна характеристика тіней еритроцитів (2013)
Біляков А. М. - Визначення діагностичних критеріїв для встановлення травматичного ґенезу смерті та тривалості перебігу смертельної механічної травми за коефіцієнтом співвідношення вмісту ефіри холестерину/холестерин в тканині наднирників людини (2013)
Драчук О. П. - Вплив похідного адамантану на метаболічні процеси в організмі щурів при фізичному навантаженні в порівнянні з бемітилом (2013)
Качула С. О. - Біохімічний статус та стан перекисного окиснення ліпідів в щурів за умов голодування (2013)
Пашинська О. С. - Вплив вінборону на стан оксидантно-антиоксидантного гомеостазу серця щурів з експериментальною алкогольною кардіоміопатією (2013)
Кордон Ю. В. - Вплив антисептичного препарату Горостену® на морфологічну структуру шкіри та внутрішніх паренхіматозних органів тварин (2013)
Криницька І. Я. - Встановлення кореляційних зв'язків між рівнем активних форм кисню, трансмембранним мітохондріальним потенціалом та апоптозом у крові та ронхоальвеолярному змиві щурів з модельованим гепатопульмональним синдромом (2013)
Масік Н. П. - Модель заміщення пропущених значень як метод оцінки структурно-функціональних змінкісткової тканини при експериментальному хронічному обструктивному захворюванні легенів (2013)
Шевчук Н. М. - Дослідження формування стійкості у стафілококів та ешерихій до антисептиків (2013)
Школьніков В. С. - Морфометричні параметри структур спинного мозку плодів людини 11-12 тижнів внутрішньоутробного розвитку (2013)
Євтушенко Н. В. - Особливості поєднаної дії омепразолу і фамотидину на фізико-хімічні характеристики шлункового соку щурів за умов імунодепресії, Іліка В. Г., Говоруха Т. М., Бабан В. М., Весельський С. П. (2013)
Кириченко Ю. В. - Зв'язки амплітудних електрокардіографічних показників з соматометричними параметрами у спортсменок і дівчат, які не займаються спортом (2013)
Белік Н. В. - Кореляційні зв'язки показників кардіоінтервалографії з антропометричними і соматотипологічними параметрами у практично здорових чоловіків і жінок першого зрілого віку з еукінетичним типом гемодинаміки (2013)
Антоненко П. Б. - Поліморфізм генотипу n-ацетилтрансферази 2 серед хворих на туберкульоз, Кресюн В. Й. (2013)
Безсмертний Ю. О. - Комбінування мутацій генів ферментів обміну гомоцистеїну метилентетрагідрофолатредуктази C677Т та синтази оксиду азоту Т786С у хворих з хибними суглобами довгих кісток (2013)
Мороз Л. В. - Зміни вмісту показників оксидативного стресу у хворих з ВІЛ-інфекцією на тлі високоактивної антиретровірусної терапії, Кириченко Д. Ф., Андросова О. С. (2013)
Шпак І. В. - Особливості гестаційного процесу у першому триместрі у жінок, які перенесли грип А/Н1N1 (2013)
Мороз Л. В. - Клініко-діагностичні особливості хронічного гепатиту С у осіб, які інфіковані вірусом імунодефіциту людини, Кириченко Д. Ф., Давидюк І. О. (2013)
Годлевський А. І. - Прогнозування розвитку та методи профілактики постдекомпресійної дисфункції печінки у хворих з непухлинними обтураційними жовтяницями, Саволюк С. І., Кацал В. А., Клімас А. С. (2013)
Мороз Л. В. - Особливості перебігу цитокін-індукованої анемії при хронічному гепатиті С, Кириченко Д. Ф., Семанів М. В., Грішило М. С. (2013)
Гур'єв С. О. - Остеосинтез у постраждалих з інфекційними ускладненнями політравми, Танасієнко П. В. (2013)
Демчук Г. В. - Порівняльна оцінка антибіотикотерапії негоспітальної пневмонії в умовах міської клінічної та центральної районної лікарень (2013)
Дмитренко С. В. - Перспективи застосування дерматоскопії при іхтіозі (2013)
Дорошкевич І. О. - Клінічний випадок діагностичного пошуку причини лихоманки невідомого генезу (2013)
Дроненко В. Г. - Реконструктивно-відновне оперативне лікування стомованих хворих з колоректальною патологією (2013)
Запорожан С. Й. - Медикаментозна терапія у хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами (2013)
Канзюба А. І. - Внутрішній остеосинтез при переломах вертлюжної западини, Климовицький В. Г., Канзюба М. А. (2013)
Кондратюк М. О. - Лептин крові у хворих з хронічною серцевою недостатністю, Радченко О. М. (2013)
Климовицький В. Г. - Хірургічна тактика при переломах шийки стегнової кістки у осіб молодого віку, Канзюба А. І., Канзюба М. А., Хачатрян С. С. (2013)
Мантак Г. І. - Особливості клінічного перебігу вірусних діарей у дітей (2013)
Дудник В. М. - Клініко-діагностичні критерії гельмінтозів і особливості їх лікування у дітей, Ізюмець О. І., Моравська О. А., Кондратюк Л. М., Демченко М. М., Василик В. С., Чугу Т. В., Крекотень О. М., Корольова Н. Д. (2013)
Константинович Т. В. - "Вегетативний портрет" хворих на бронхіальну астму (2013)
Превар А. П. - Актуальні проблеми пластики грижових воріт передньої черевної стінки (2013)
Руда І. В. - Частота ураженості карієсом фронтальних груп зубів у практично здорових міських підлітків у залежності від віку і статі (2013)
Салдан Ю. Й. - Ганцикловір у комплексному лікуванні хворих з ураженням кон'юнктиви вірусом папіломи людини (2013)
Solyeyko O. V. - The role of the peptic ulcer disease in developing of complicated course of postinfarction cardiosclerosis (2013)
Старинець Н. Г. - Втома у хворих на множинний склероз (2013)
Феджага І. В. - Характеристика больового синдрому в хворих на хронічний панкреатит у період загострення (2013)
Шлапак І. П. - Фактори ризику розвитку госпітальної пневмонії у хворих на правець важкого ступеня, Міщук І. І., Бевз Г. В., Титаренко Н. В. (2013)
Юзвишина О. В. - Вплив антигіпертензивного лікування на показники функціонального стану пацієнтів у хворих з гіпертонічною хворобою і кальцинозом клапанів серця (2013)
Чайка В. Г. - Характеристика динаміки зміни площі запалення слизової оболонки ротової порожнини при лікуванні пацієнтів з повною відсутністю зубів знімними пластинковими протезами з амортизаційними властивостями (2013)
Кривов'яз Ю. О. - Нові підходи щодо ранньої діагностики діабетичної нефропатії у хворих на цукровий діабет 1 типу, Гуріна Н. І., Літвінова С. В., Кравчук Н. І., Кравчук Н. А., Власенко М. В. (2013)
Бойко А. А. - Особливості коморбідних розладів у хворих шизофренією (2013)
Перебендюк Т. В. - Стрептококи групи В як одна із причин розвитку неплідності (2013)
Бойко А. А. - Клініко-психопатологічні порушення у осіб з патологічною залежністю від гри (2013)
Барало Р. П. - Особливості навчання клінічних провізорів в інтернатурі (2013)
Коновалов С. В. - Практично-орієнтоване викладання фізіології у Вінницькому національному медичному університеті: досвід та перспективи (2013)
Коробко О. А. - Використання комп'ютерного тестування як способу контролю знань студентів на клінічній кафедрі (2013)
Курдиш Л. Ф. - Впровадження кейс-методу для підвищення якості викладання розділу "Захворювання слизової оболонки порожнини рота" (2013)
Кутельмах О. І. - Метод лікування генералізованого пародонтиту із застосуванням нанорозмірної композиції "Метроксан" і гелю "Холісал" (2013)
Мостова О. П. - Гігієнічна оцінка соціально- та навчально-значущих аспектів організації повсякденної життєдіяльності учнів 14-17 років, що перебувають в умовах сучасного загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Паламарчук О. В. - Адаптація студентів першого курсу медичного університету до навчання по кредитно-модульній системі на прикладі вивчення предмета "Медична біологія" (2013)
Саволюк С. І. - Значення семінарських занять в системі оцінки ефективності професійної підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю "Хірургія" (2013)
Сергєєв С. В. - Сучасні педагогічні прийоми та інноваційні технології в навчальному процесі у вищому навчальному закладі (2013)
Старжинська О. Л. - Освітня технологія сooperative learning-шлях до формування клінічного мислення у студентів-медиків (2013)
Шевчук Т. І. - Особливості викладання медичної паразитології в рамках професійної медичної підготовки майбутніх лікарів (2013)
Бородій О. М. - Фактори ризику негативної динаміки якості життя хворих на фоні модифікуючої перебіг множинного склерозу терапії, Костюченко А. В., Сергейчук О. В., Титаренко Н. В., Клименко Л. Д. (2013)
Браткова О. Ю. - Дослідження санітарно-гігієнічних умов перебування сучасних підлітків у домашніх та шкільних приміщеннях (2013)
Кульчицька О. М. - Вплив соціально-економічних чинників та способу життя на формування синдрому подразненого кишечника (2013)
Лебідь Л. В. - Ефективність стаціонарного етапу лікування хворих на туберкульоз легень, Кіреєв І. В., Ляшенко О. О. (2013)
Нагайчук В. І. - Рівні надання медичної допомоги обпеченим та її об'єм в умовах пілотного проекту (2013)
Турна Є. Ю. - Оцінка динаміки показників психофізіологічного профілю і якості життя пацієнтів з артеріальною гіпертензією, що перенесли ішемічний інсульт, на фоні різних варіантів комбінованої антигіпертензивної терапії, Крючкова О. М. (2013)
Шевчук В. І. - Структура та рівень інвалідності внаслідок хронічного обструктивного захворювання легень і бронхіальної астми серед працездатного населення Вінницької області, Забур'янова В. Ю., Вернигородська М. В. (2013)
Бабич Л. В. - Вікові, статеві та конституціональні особливості структур головного мозку здорового населення (огляд літератури) (2013)
Волощук Н. І. - Флавоноїди та ізофлавоноїди в лікуванні запальних захворювань (2013)
Гичка С. Г. - Морфологічні і клінічні ознаки прогресування хронічного вірусного гепатиту, Каблукова О. К., Пентюк Н. О. (2013)
Король Т. М. - Морфогенетичні особливості фетоплацентарної недостатності (ФПН) при деяких захворюваннях у вагітних жінок (2013)
Костюк О. Г. - Сучасні тенденції у лікуванні поверхневого раку сечового міхура (огляд літератури), Мохамад Ю. А. Хамшарі, Безкоровайний О. Е. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського