Цимбаленко О. О. - Етапи та засоби розвинення мовлення у дітей із порушеннями спілкування дошкільного та молодшого шкільного віку (2018)
Хоменко З. І. - Агресивна поведінка дітей як передумова підліткового кібербулінгу в мережевому спілкуванні (2018)
Помогайбо В. М. - Генетика специфічного розладу навчання, Березан О. І., Петрушов А. В. (2018)
Моргун В. Ф. - Інобуття особистості після смерті та апробація методики соціометричного контент-аналізу ставлення нащадків до видатного діяча (2018)
Львов О. О. - Музична психодрама та музикотерапевтичні розстановки, Жабко Н. В. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Kovalenko A. V. - Application of derivative spectroscopy method to photoluminescence in ZnS:Mn nanocrystals, Plakhtiy E. G., Vovk S. M. (2018)
Shchepanskyi P. A. - Structure and refractive properties of LiNaSO4 single crystals, Kushnir O. S., Stadnyk V. Yo., Brezvin R. S., Fedorchuk A. O. (2018)
Nuansri R. - Optical tweezer system with no fluorescent confocal microscope for trapping colloidal nanoparticles, Buranasiri P., Limsuwan P., Ou-Yang H. D. (2018)
Hedzir A. S. - Influence of electron irradiation on the electroluminescence spectra of white InGaN light emitting diodes, Sallehuddin N. N., Saidin N., Hasbullah N. F. (2018)
Mys O. - Anisotropy of acousto-optic figure of merit at the collinear acousto-optic diffraction in hexagonal CdS crystals, Martynyuk-Lototska I., Adamenko D., Kostyrko M., Vlokh R. (2018)
Zhang Leihong - Optical encryption based on the algorithm of compressive ghost imaging and phase-shifting digital holography, Xiong Rui, Zhang Dawei, Chen Jian (2018)
Гріненко А. Ю. - Тіньова економіка в Україні: методологія та практика оцінки результатів (2017)
Петренко Н. В. - Теоретичні засади дослідження корупції як економічної категорії (2017)
Стаканов Р. Д. - Кореляційно-регресійний аналіз впливу регіональної економічної інтеграції на розвиток міграційних процесів (2017)
Богаченко М. В. - Світовий досвід організації міського пасажирського транспорту (2017)
Лизун М. В. - Валютні війни в світовому геомонетарному просторі (2017)
Морозова О. С. - Регіональна політика в контексті євроінтеграції, Морозов О. В. (2017)
Панченко В. Г. - Фінансовий неопротекціонізм як інструмент реалізації економічних інтересів держави (2017)
Пахуча Е. В. - Розвиток міграції робочої сили як форми міжнародних економічних відносин (2017)
Семчук Ж. В. - Детермінація профілю споживача логістичних послуг: оцінка рівня обслуговування, Петрик І. В. (2017)
Самсонова Л. В. - Видова та геопросторова структура міжнародних контрактних відносин (2017)
Алієв Ф. М. - Особливості формування матеріального потоку в аграрному секторі економіки (2017)
Бавико О. Є. - Система державного регулювання розвитку бізнесу (2017)
Білоусова С. В. - Річковий транспорт: економічні передумови та ресурсний потенціал, Аніщенко О. В. (2017)
Галинська Ю. В. - Розподіл частки природно-ресурсної ренти паливодобувних підприємств між позабюджетними фондами на рівні регіону, Байстрюченко Н. О. (2017)
Гинда С. М. - Інвестиційно-інноваційні пріоритети розвитку інтелектуальної капіталізації економіки України (2017)
Денисенко М. П. - Економічна безпека ВНЗ у регіональному розрізі: дослідження сутності ризику, безпеки та економічної небезпеки, Бреус С. В. (2017)
Михайленко О. В. - Вплив факторів зовнішнього середовища на інноваційний потенціал підприємства, Ніколаєнко С. М., Король О. В. (2017)
Крючко Л. С. - Розвиток кооперації та інтеграції як інноваційний складник забезпечення ефективності аграрного сектору економіки (2017)
Любохинець Л. С. - Світова практика забезпечення інформаційної безпеки в сучасному глобалізованому середовищі, Поплавська О. В. (2017)
Манойленко М. В. - Фінансова децентралізація як основа розвитку місцевих бюджетів (2017)
Носирєв О. О. - Редеіндустріалізація Донбасу: промислова політика відновлення економічного потенціалу (2017)
Проскуріна М. О. - До питання вимірювання економічного значення культурних індустрій в національній економіці України (2017)
Ульянченко О. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку органічного виробництва та переробки молока в Україні, Коломієць О. П. (2017)
Баланенко О. Г. - Інформаційні системи пенсійного фонду України, Павлова К. В. (2017)
Білоусова С. В. - Використання маркетингових досліджень у туристичній галузі, Білоусов О. М., Імшеницька І. Г. (2017)
Близнюк Т. П. - Сущность дефиниции "Мультинациональная компания": кросс-культурный подход (2017)
Боровік Л. В. - Удосконалення механізму управління інвестиційними ресурсами аграрної галузі (2017)
Головина Н. А. - Стан та перспективи розвитку консервної галузі дитячого харчування на плодовоовочевій основі (2017)
Громова А. Є. - Оцінка інвестиційної діяльності галузі машинобудування в Україні, Пивовар М. А. (2017)
Гуцалюк О. М. - Інтеграційний базис управління конкурентним позиціонуванням корпоративних підприємств (2017)
Дюжев В. Г. - Вплив на інноваційну сприятливість характеристик системи управління персоналом, Сусліков С. В., Бойченко О. I. (2017)
Кобець Д. Л. - Теоретичні підходи до виявлення та вибору стратегічних альтернатив розвитку підприємства (2017)
Коваль С. В. - Аудит діяльності аграрних підприємств: сучасні аспекти маркетингу, Боліла С. Ю. (2017)
Кузькіна Т. В. - Особливості та класифікація інтернет-технологій в маркетингу (2017)
Кустріч Л. О. - Специфіка формування ресурсного забезпечення підприємств сільського господарства (2017)
Лаврів І. М. - Вплив якості продукції на формування соціальної відповідальності в аграрному бізнесі, Федів Р. Д. (2017)
Вихідні дані (2017)
Гріненко А. Ю. - Розвиток інститутів та вдосконалення їх будови як визначальний фактор розвитку соціально-економічної системи (2018)
Єлісєєва Л. В. - Економічна природа соціального капіталу та його роль у концепції сталого розвитку (2018)
Нафус І. І. - Соціальний капітал як категорія економіко-теоретичного дослідження (2018)
Бестужева С. В. - Напрями підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства в умовах ринкових перетворень в Україні, Решетняк Д. О. (2018)
Біла С. О. - Стратегічні пріоритети сталого розвитку у ХХІ ст.: досвід країн ЄС та України, Гайдай М. Ю. (2018)
Зварич Р. Є. - Асиметрія розвитку глобальної економіки (2018)
Петренко В. С. - Основні відмінності між спільними підприємствами та іншими формами міжнародних партнерських відносин, Карнаушенко А. С. (2018)
Коваленко Ю. О. - Маркетингові параметри міжнародного інноваційного потенціалу підприємств (2018)
Когут М. В. - Порівняльна характеристика систем трансферу технологій у різних країнах світу (2018)
Огінок С. В. - Франчайзинг як чинник міжнародного науково-технічного обміну (2018)
Павліха Н. В. - Досвід Європейського Союзу щодо розвитку сільських територій, Хомюк Н. Л. (2018)
Аніщенко О. В. - Постачання на річковому транспорті: структура та особливості (2018)
Багорка М. О. - Основні складові мотиваційного механізму екологізації аграрного виробництва (2018)
Грищенко В. Ф. - Екологічно-економічні конфлікти у туристичній галузі України: концептуальна модель протидії, Грищенко І. В. (2018)
Іванов А. М. - Шляхи удосконалення інституціонального механізму рекреаційно-туристичної політики України (2018)
Проскуріна М. О. - Інновацйно-інвестиційний потенціал сектору культури (2018)
Сержанов В. В. - Світовий досвід формування державної інвестиційної політики (2018)
Ситницький М. В. - Бізнес-школи дослідницьких університетів Польщі (2018)
Суска А. А. - Комерційний баланс ринку соціально-екологічних послуг лісу (2018)
Титаренко Л. М. - Соціальні аспекти маркетингу експортної діяльності в умовах глобалізації, Сакало Т. Б., Шевельова Л. С. (2018)
Щербіна В. В. - Види забезпечення макроекономічного прогнозування і планування в контексті механізмів державного регулювання (2018)
Ящук Т. А. - Бюджетне фінансування закладів вищої освіти в Україні (2018)
Андрієнко М. М. - Чинники забезпечення ефективності транспортних послуг (2018)
Бородіна О. М. - Прогнозування інноваційної діяльності промислових підприємств, Солодко О. О. (2018)
Данилович-Кропивницька М. Л. - Формування бізнес-середовища на основі мережевої взаємодії (2018)
Жуковська В. М. - Соціальні важелі впливу на розвиток підприємств торгівлі (2018)
Заяц О. В. - Бюджетування як основа ефективного контролінгу (2018)
Іпполітова І. Я. - Управління стійким розвитком підприємства шляхом підвищення його енергоефективності (2018)
Корецька О. В. - Сучасні підходи до оцінки фінансово-економічної безпеки підприємств (2018)
Коюда В. О. - Характеристика та наповнюваність бізнес-процесів як бази ефективного використання потенціалу підприємства (2018)
Красовська О. Ю. - Вплив внутрішнього та зовнішнього середовищ на маркетингові інструменти підприємства (2018)
Меліхова Т. О. - Узагальнення існуючих методик оцінки рівня фінансової безпеки як основного елемента економічної безпеки підприємства (2018)
Орленко О. В. - Професійний розвиток персоналу – основа ефективності готельно-ресторанного бізнесу, Жуйков Г. Є. (2018)
Прокопець Л. В. - Механізми державного регулювання підприємницької діяльності (2018)
Романенко О. О. - Концептуальний базис стратегічного управління комунікаціями підприємства (2018)
Савіцький А. В. - Управління прибутковістю підприємства на основі активізації роботи його центрів відповідальності та інформаційної бази (2018)
Сапотніцька Н. Я. - Некласичний виробничий аутсорсинг як рушійна сила розвитку логістичного менеджменту підприємства і трансферу технологій (2018)
Селезньова О. О. - Концепція холістично-орієнтованого управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств, Рудінська О. В. (2018)
Скупейко В. В. - Домінантні напрями зміцнення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2018)
Урсакій Ю. А. - Реклама і PR у соціальних мережах (на прикладі "Інстаграму") (2018)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Розроблення методики оцінки стратегічного використання корпоративної культури підприємства (2018)
Фриман Е. М. - Компетенция персонала в системе менеджмента современной организации, Фриман И. М. (2018)
Вихідні дані (2018)
Babichev V. - The Using of Biclustering Techniques in Inductive Modeling Systems of Biological Processes, Osypenko V., Tai M., Lytvynenko V. (2015)
Bulgakova O. - The Approach to User Interface Development Based on Ontologies (2015)
Kondrashova N. - Network Structures Algorithms of Group Method of Data Handling (2015)
Sazhok М. - Phoneme Recognition Output Post-Processing for Word Sequences Decoding (2015)
Zhiteckii L. S. - Сonvergence of Sequential Gradient Learning Algorithms in Neural Networks for Online Identification of Nonlinear Systems: a Special Case, Nikolaienko S. A. (2015)
Артеменко В. Б. - Структурне моделювання зв’язків між критеріями ефективності регіональних соціально-економічних систем (2015)
Балихіна Г. А. - Оцінка якості води для зрошення в придунайських озерах за даними моніторингу (2015)
Болдырева А. В. - Негативно окрашенные слова в поисковых запросах Интернета как индикатор уровня среднедушевых доходов населения в федеральных округах РФ, Александров М. А., Суркова Д. В. (2015)
Булгакова О. С. - Нейромережевий підхід ідентифікації комп'ютерних атак, Кудрявцев А. В., Козирь В. В. (2015)
Валькман Ю. Р. - На пути к построению онтологии интеллектуального моделирования, Степашко П. В. (2015)
Демчук О. C. - Iнформаційна технологія оцінювання і прогнозування екологічного стану басейнів малих річок (2015)
Зосимов В. - Применение кластерного анализа для повышения полноты поиска информации в сети Интернет (2015)
Єфіменко С. М. - Прогнозування складних процесів у класі моделей векторної авторегресії на основі рекурентно-паралельного алгоритму СОМВІ МГУА (2015)
Кравченко О. В. - Розробка інформаційної технології моніторингу процесів ливарного виробництва, Савченко Є. А. (2015)
Курейшевич А. В. - Аналіз залежності вмісту хлорофілу а у фітопланктоні Каховського водосховища від сукупної дії факторів засобами множинної регресії, Піднебесна Г. А., Степашко В. С. (2015)
Лисенко В. П. - Моделювання температурних полів у теплиці, Болбот І. М., Чернов І. І. (2015)
Марценюк Є. О. - Інтервальна модель для визначення швидкості руху конвеєрної лінії виробництва гіпсокортону (2015)
Мороз О. В - Огляд гібридних структур МГУА-подібних нейронних мереж та генетичних алгоритмів, Степашко В. С. (2015)
Осипенко В. В. - Про некоректність постановки системних інформаційно-аналітичних досліджень у задачах інноваційного проектування (2015)
Павлов А. - Проектирование системы автоматизированной структурно-параметрической идентификации (2015)
Павлов В. А. - Рекуррентный аддитивно-мультипликативный многоэтапный алгоритм МГУА для задачи классификации объектов, заданных множествами наблюдений, Коновал А. О. (2015)
Ревунова Е. Г. - Критерии выбора модели для решения дискретных некорректных задач на основе SVD и QR розложений, Тищук А. В., Десятерик А. А. (2015)
Тимашова Л. А. - Модели извлечения и структурирования знаний, Морозова А. И., Лещенко В. А., Таран Л. Ю. (2015)
Тимофієва Н. К. - Порівняльний аналіз методів, що використовуються для розв’язання задач комбінаторної оптимізації (2015)
Тутова О. В. - Вплив демографічних і соціальних показників на валовий регіональний продукт в областях України, Савченко Є. А. (2015)
Шелестов А. Ю. - Регресійний аналіз показників розвитку рослинництва в регіонах України за статистичними і супутниковими даними, Бутко І. М., Лавренюк М. С., Яйлимов Б. Я., Колотій А. В. (2015)
Шелестов А. Ю - Індуктивне моделювання біофізичних параметрів в експерименті SPOT-5 Take 5, Колотій А. В., Костецький О. М. (2015)
Автори випуску (2015)
Лемішовський В. І. - Мотиваційні аспекти організації і провадження контролінгової діяльності на машинобудівних підприємствах (2017)
Нижеголенко К. С. - Аналіз сучасного екологічно-економічного стану аграрного підприємства Херсонського регіону на прикладі ДПДГ "Асканійське" (2017)
Павлова Г. Є. - Стратегічне та інноваційне забезпечення управління основними засобами в контексті економічної безпеки підприємства, Приходько І. П., Шалімова О. І. (2017)
Плєханова Т. Є. - Визначення факторів ризику внутрішнього середовища підприємства під час планування інноваційного розвитку (2017)
Присакар І. І. - Розвиток ринку електронної комерції в Україні (2017)
Сас Л. С. - Етапи процесу технологічного оновлення виробництва сільськогосподарських підприємств (2017)
Седікова І. О. - Дослідження асиметрії інформації на зерновому ринку, Коренман Є. М. (2017)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Аналіз практики роботи з корпоративною культурою підприємства (2017)
Хадарцев О. В. - Методичні аспекти удосконалення підприємницької інфраструктури, Савинський С. І. (2017)
Хлистова А. Ю. - Підвищення інвестиційної діяльності вітчизняного авіаційно-ремонтного підприємства, Приварникова І. Ю. (2017)
Губа М. І. - Формування державної політики в галузі сільського туризм (2017)
Карташова О. Г. - Соціально-економічні умови розвитку туристичних винних кластерів в Україні (2017)
Павлов К. В. - Теоретичний генезис конкурентних відносин на ринку житлової нерухомості: регіональний аспект (2017)
Руснак А. В. - Роль стратегічного планування у сталому розвитку сільських територій регіонів (2017)
Калініченко Л. Л. - Світовий досвід ведення соціально орієнтованого бізнесу, Устіловська А. С. (2017)
Сало Я .В. - Вплив державної соціально-економічної політики на нерівність в розподілі доходів (2017)
Алескерова Ю. В. - Ринок банківських послуг для фізичних осіб: проблеми та перспективи, Кривулько Б. В. (2017)
Бугель Ю. В. - Напрями вдосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоторговельної політики України, Гуменюк О. Г. (2017)
Домінова І. В. - Ризик шахрайства в умовах функціонування електронного банкінгу (2017)
Коніна М. О. - Соціально-економічні наслідки ухилення від сплати податків, Овчаренко К. В. (2017)
Маслій Н. Д. - Напрями реформування та розвитку банківського сектору України, Лисенко К. А. (2017)
Позднякова Л. О. - Функціональне призначення страхової системи (2017)
Поліщук Н. В. - Державна підтримка розвитку іпотечного кредитування сільського господарства (2017)
Сидорчук А. А. - Однофакторні моделі формування фінансових ресурсів загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (2017)
Слободянюк Н. О. - Моделювання системи антикризового управління страховими компаніями України в умовах нестійкого розвитку економіки, Янковський В. А., Огоновська А. О. (2017)
Стеценко Б. С. - Транспарентність як ключовий фактор розвитку інституційної фінансової інфраструктури в Україні (2017)
Танклевська Н. С. - Економічна сутність та види криптовалюти у світі, Петренко В. С., Карнаушенко А. С. (2017)
Ярыев Cамир Cафар оглы - Использование кредитно-дефолтных свопов в управлении кредитным риском (2017)
Плахтій Т. Ф. - Аналіз моделей оцінки якості облікової інформації (2017)
Погрібняк Д. С. - Особливості моделювання організації бухгалтерського обліку в адаптивному управлінні об'єднанням підприємств (2017)
Скрипник М. І. - Організація внутрішнього контролю операцій з нерухомістю, Григоревська О. О., Бабіч В. О. (2017)
Циганчук Р. О. - Моделювання періодичних економічних процесів, дискретних у часі (2017)
Вихідні дані (2017)
Zhuravlova Yu. O. - Human development: regional measurement (2018)
Черняєва А. О. - Мінімальні норми державного регулювання доходів домогосподарств: ефективність та удосконалення (2018)
Бірюк С. О. - Вітчизняні корпорації на глобальному ринку акцій: оцінка стратегічних перспектив (2018)
Pashchenko O. V. - Implementation mechanism of the countries’ investment strategies in the context of international trade regionalization (2018)
Петренко Н. О. - Принципові засади формування інноваційного середовища транспортно-інфраструктурних логістичних потоків (2018)
Шевцов Є. Д. - Комунікаційні аспекти побудування національного бренду України (2018)
Аніщенко О. В. - Річковий транспорт України: сучасний стан та економічні перспективи розвитку (2018)
Антонюк Н. А. - Механізм антикризового регулювання національної економіки в умовах децентралізації (2018)
Дудченко В. В. - Формування інноваційного потенціалу науково-інноваційної діяльності в галузі рисівництва України, Морозов Р. В., Чекамова О. І. (2018)
Касьяновський Є. В. - Визначення взаємозв’язку між інвестиціями в реальний сектор та результатами його функціонування (2018)
Лозовська Н. М. - Тенденції виробництва та споживання м’яса і м’ясопродуктів в Україні (на прикладі Вінницької області), Рожко З. П., Струс Л. А. (2018)
Мельник В. В. - Подальші шляхи процесу кластеризації в умовах європейської інтеграції України (2018)
Морозов Р. В. - Концептуальні засади формування системи стратегічного управління розвитком рисівництва в Україні, Морозов О. В., Морозова О. Г., Морозова О. С. (2018)
Палагута С. С. - Особливості застосування комунікативних технологій щодо зв'язку органів державної влади і громадськості (2018)
Пилявець В. М. - Економічний потенціалу олієжирового підкомплексу України та шляхи його розвитку, Сисоєва І. М. (2018)
Sydorchuk O. H. - The international regulatory basis for social security (2018)
Слюсаренко А. В. - Public Relations у сфері вищої освіти України (2018)
Тимошенко М. М. - Формування інституціонального середовища реалізації стратегії сталого сільського розвитку (2018)
Черкасова Т. І. - Проблеми забезпечення ефективності модернізації комунальної теплоенергетики, Шишман Н. В. (2018)
Чугрій Н. А. - Інноваційна діяльність наукових установ України: реалії та перспективи (2018)
Авдієнко Я. А. - Імплементація в систему субконтрактних відносин аналітично-маркетингової складової, Зіньковська Д. В. (2018)
Бердар М. М. - Динаміка виробництва продукції підприємств харчової промисловості та ступінь задоволення в ній потреб внутрішнього ринку (2018)
Веремеєнко О. О. - Енергоефективність на засадах інноваційного розвитку підприємств машинобудування (2018)
Волянська-Савчук Л. В. - Використання сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій в розвитку корпоративної культури на підприємстві, Царук В. Ю. (2018)
Горета Л. В. - Визначення конкурентних позицій машинобудівних підприємств Сумської області на вітчизняному ринку промислового насособудування (2018)
Завідна Л. Д. - Генерування альтернативної стратегії розвитку підприємства готельного господарства (2018)
Кавтиш О. П. - Наукові підходи до сутності управління фінансовим потенціалом підприємства, Канар М. О. (2018)
Калєнік К. В. - Інтегрований підхід до оцінювання рівня реалізації конкурентного потенціалу підприємства ресторанного господарства (2018)
Клименко Л. В. - Стратегія мінімізації дестабілізуючого впливу експортних загроз на господарську діяльність вітчизняних аграрних формувань, Альошкіна Л. П., Пітель Н. Я. (2018)
Коленда Н. В. - Методичні підходи до оцінювання дієвості управління ризиками підприємства в умовах забезпечення соціально-екологічно-економічної безпеки (2018)
Вихідні дані (2018)
Башкір О. - Розвиток кафедр педагогіки вищих педагогічних навчальних закладів (початок xx – початок xxi сторіч), Золотухіна С., Лупаренко С. (2018)
Мартьянова М. - Порівняльна характеристика педагогічних концепцій Алена, М. Монтессорі та C. Френе (2018)
Антипін Є. - Поступ ідей про наступність трудового виховання дітей (1919-1934рр.) (2018)
Матюшинець Я. - Ідеї про розвивальне середовище для дітей як предмет теоретичного аналізу (2018)
Стойко К. - Динаміка проблеми альтруїзму як психолого-педагогічної категорії (2018)
Іванюк Г. - Аксіологічний концепт нової освітньої стратегії підготовки педагогів (2018)
Музика О. - Самоефективність як чинник професіоналізації студентів (2018)
Бульвінська О. - Види і форми безперервного професійного розвитку науково-педагогічних працівників (за результатами опитування) (2018)
Бірюкова Т. - Використання інтерактивних технологій для підвищення рівня мотивації студентів, Шинкура Л. (2018)
Субашкевич І. - Обґрунтування використання медіапсихологічних технологій у процесі підготовки студентів до їх професійної діяльності (2018)
Паламар С. - Ціннісні орієнтації майбутніх вчителів як передумова інтеграції до європейського освітнього простор (2018)
Галатюк Ю. - Методологічні знання у контексті природничої освіти в сучасній школі, Галатюк Т. (2018)
Удовіченко Л. - Застосування засад педагогічної антропології у вивченні образів-персонажів художніх творів зарубіжної літератури (2018)
Беседа Н. - Навчальний тренінг як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, Воробйов О. (2018)
Ребуха Л. - Система фундаменталізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників на засадах інтеграції інноваційних технологій (2018)
Корнят В. - Неперервність у системі професійної підготовки соціальних педагогів (2018)
Козак Л. - Якість дошкільної освіти на сучасному етапі, Швидка І. (2018)
Ошуркевич Н. - Особливості створення та використання екологічної стежини в освітньому середовищі закладу дошкільної освіти (2018)
Філімонова Т. - Формування готовності майбутнього вихователя до патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку: педагогічна модель (2018)
Когут І. - Інформаційна компетентність як структурний компонент професійно-педагогічної комунікативної компетентності педагога в сучасному освітньому просторі (2018)
Хома Т. - Формування інформаційно-комунікативної компетентності студентів в умовах коледжу, Малеш М. (2018)
Стеблюк С. - Формування економічної компетентності у майбутніх фахівців в умовах коледжу (2018)
Кучаковська Г. - Готовність майбутніх вчителів початкової школи до використання інструментів соціальних сервісів при колаборативному навчанні у багатопрофільному закладі вищої освіти (2018)
Скиба Ю. - Досвід розроблення професійних стандартів науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти Великої Британії (2018)
Соломаха А. - Цифрова компетенція педагога нової школи Австрії (2018)
Головатенко Т. - Теоретичні підходи до побудови мультилінгвальних освітніх програм у Люксембурзі (2018)
Бхіндер Н. - Психолого-педагогічні технології як умова підвищення ефективності професійної підготовки прикордонників у Республіці Індія (2018)
Качмар М. - Особливості музичного тексту догматика другого гласу в нотолінійних ірмологіонах XVI–XVIII ст. (до питання запису мутації) (2018)
Лазаревич Є. - Музична теологія Західної Церкви в сучасній історіографії (2018)
Мазепа Т. - Роль композиторської творчості у діяльності музичних товариств (на прикладі Галицького Музичного Товариства у Львові) (2018)
Горак Я. - Історія викладання музично-теоретичних дисциплін у Вищому музичному інституті у Львові (1903–1939 рр.) (2018)
Граб У. - Проблема ревізії музично-історичних досліджень в еміграційному музикознавстві (2018)
Бондарчук В. - Дмитро Гнатюк: сторінками творчої біографії Митця (2018)
Ластовецька Л. - Хоровий цикл Миколи Ластовецького "Мелодії смутку і надій" на слова Лесі Українки (2018)
Харенко А. - Джазове музикування Харкова: шлях до професійного мистецтва (2018)
Рось З. - Формування регіональних центрів джазово-фестивального руху в Україні періоду Незалежності (1991–2012 рр.) (2018)
Супрун О. - Джаз і класична музика: шляхи перетину (2018)
Закус І. - Мистецтво імпровізувати (2018)
Каданцева Н. - Жанрові тяжіння постановок опери-балету "Вій" В. Губаренка за повістю М. Гоголя (2018)
Беркій О. - Наукові та освітні обрії українського джазу крізь призму Міжнародного джазового науково-мистецького форуму "JAZZ SCIENCE" у Львові (2018)
Кияновська Л. - Незнана магія української музики (2018)
Качмар М. - Азбука кулизмяного ірмологіону XVI cт. (2018)
Вавриш С. - Красічинська нотозбірня (2018)
Лозинська О. - "Покличте Вія!" (2018)
Юзюк І. - Пошуки і здобутки на шляху до підмостків сцени храму Мельпомени (2018)
Філоненко Л. - Фестиваль музики Богдани Фільц (2018)
Чубак А. - Свято музики та інтелекту, Сиротинська Н. (2018)
Дика Н. - Василь Пилип'юк (2018)
Содержание (2018)
Мастиновский Ю. В. - Распространение волн в слоистых вязко-упругих конструкциях, Анпилогов Д. И. (2018)
Андриевский М. В. - Особенности регулирования ракетного двигателя закрытой схемы, работающего на экологически чистых компонентах топлива, Митиков Ю. А., Шамровский Д. А. (2018)
Катренко М. А. - Исследование границ устойчивой подачи топлива в камеру с противодавлением, Панченко А. А. (2018)
Iльїн С. В. - Дослідження надлишкового тиску масла в обмотках трансформаторів з шириною радіального каналу в 1 мм, Чейлитко А. О., Матказіна Р. Р. (2018)
Комаров В. В. - Моделювання впливу форми обичайки та силової стойки вхідного пристрою системи "співвісний повітряний гвинт – дозвуковий вхідний пристрій" силової установки з гвинтовентиляторним двигуном на її аеродинамічні характеристики (2018)
Березовский Е. К. - Повышение эксплуатационных характеристик вентилятора ТРДД с широкохордными рабочими лопатками (2018)
Борисенко В. Д. - Геометричне моделювання s-подібних скелетних ліній профілів лопаток осьових компресорів, Устенко С. А., Устенко I. В. (2018)
Степовой М. С. Прибора Т. И. - Анализ эволюции конструкции замкового соединения рабочих колес осевых компрессоров ГТД (2018)
Ноженко Д. С. - Математическое моделирование болтовых соединений в роторах отечественных ГТД, Прибора Т. И. (2018)
Кравцов В. В. - Виды контактных повреждений зубчатых колес главных вертолетных редукторов в процессе их эксплуатации (2018)
Кресанов Ю. С. - Обеспечение точности и качества горячештампованных деталей ГТД, Качан А. Я., Клочихин В. В., Уланов С. А. (2018)
Гермашев А. И. - Автоматизация процесса выбора режимов фрезерования тонкостенных элементов деталей, Беликов С. Б., Логоминов В. А., Козлова Е. Б., Кришталь В. А. (2018)
Мозговой В. Ф. - Формирование профиля обработанной поверхности при концевом цилиндрическом фрезеровании в условиях автоколебаний, Дядя С. И., Козлова Е. Б., Логоминов В. А., Зубарев А. Е. (2018)
Шоринов А. В. - Восстановление корпусных деталей из легких сплавов холодным газодинамическим напылением, Маркович С. Е. (2018)
Павленко Д. В. - Закономерности уплотнения титановых прессовок (2018)
Кравцов В. В. - Двойная химико-термическая обработка зубчатых колес главных вертолетных редукторов (2018)
Вишнепольский Е. В. - Формирование качества поверхности деталей из сплава на основе алюминидов титана, полученных по технологии SLM алмазным выглаживанием, Павленко Д. В. (2018)
Ефанов В. С. - Влияние технологии изготовления катодов на качество покрытий лопаток турбины, Клочихин В. В., Педаш А. А., Шило В. Г. (2018)
Ефанов В. С. - Снижение шероховатости многослойных жаростойких покрытий на проточных поверхностях лопаток ГТД, Овчинников А. В., Петрик И. А., Мыленко А. А. (2018)
Мiтяєв О. А. - Високоякісні поршневі сплави вітчизняного виробництва, Волчок I. П., Лоза К. М., Концур О. О. (2018)
Ершов А. В. - Влияние мощности плазмотрона на качество бескамерных титановых покрытий, Зеленина Е. А., Мацюк С. Н. (2018)
Коляденко І. І. - Наукові підходи до сутності антикризового управління, Кавтиш О. П. (2018)
Кораблінова І. А. - Інформаційне середовище компанії в умовах сучасної хвилі "цифрової трансформації" (2018)
Кривобок К. В. - Методичний підхід до діагностики впливу зовнішнього середовища на адаптивність (2018)
Летуновська Н. Є. - Упровадження стратегічних інновацій у діяльність підприємства парфумерно-косметичної промисловості, Ващенко Т. В., Рудич В. О. (2018)
Маказан Є. В. - Зовнішньоекономічні показники розвитку людського капіталу (2018)
Михайлюк М. О. - Інноваційно-інтеграційна стратегія формування ресурсів розвитку об’єднання фармацевтичних підприємств (2018)
Павелко В. Ю. - Управління лояльністю споживачів послуг аеропортового комплексу (2018)
Петренко М. І. - Роль процесів бюджетування в обчисленні собівартості виробництва продукції, Іванюта П. В., Кашпрук Ю. А. (2018)
Розумей С. Б. - Візуальний мерчандайзинг (вітриністика) як засіб просування товару, Долюк А. В., Семененко К. Ю. (2018)
Швець Ю. О. - Особливості стратегічного управління на підприємствах машинобудування та його ключові проблеми, Сидоренко В. О. (2018)
Скригун Н. П. - Архетипи та стереотипи в маркетингу, Метейко В. О. (2018)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Аналіз проблем оцінки ефективності систем менеджменту якості підприємств в умовах мінливого економічного середовища (2018)
Єрешко А. І. - Перспективи використання маркетингових онлайн-досліджень в інноваційному розвитку економіки регіону, Сотніков Ю. М. (2018)
Ковальов Д. В. - Прогнозні параметри економічної ефективності сільськогосподарських підприємств Херсонської області на інноваційно-інвестиційних засадах, Самайчук С. І. (2018)
Brin P. V. - Corporate and governmental social responsibility: possible approaches to unemployment reduction, Nehme M. N. (2018)
Лихоносова Г. С. - Безбар'єрний туризм як забезпечення потреб соціально відторгнутих людей, Леснікова Ю. І. (2018)
Мантур-Чубата О. С. - Державна служба зайнятості України: її структура, завдання і напрями діяльності, Сєргєєв А. Ю., Модіна Д. В. (2018)
Галущак В. В. - Автоматизована інформаційна система митниці – стратегічний напрям діяльності Державної фіскальної служби України (2018)
Домбровська Л. В. - Дохідність комерційних банків України: сучасні тенденції, напрями підвищення, Баранова Ю. В. (2018)
Іваськевич Х. І. - Аналіз особливостей фінансового контролю діяльності бюджетних установ в Україні (2018)
Лисенко Ж. П. - Фінансова стійкість місцевого самоврядування: вплив економічної бази та доходів, Олексин А. Г. (2018)
Мельничук Н. Ю. - Видатки Зведеного бюджету України в сучасних умовах господарювання, Мельничук І. О. (2018)
Радіонов Ю. Д. - Економічна сутність бюджетних видатків (2018)
Стащук О. В. - Удосконалення методології комплексного аналізування фінансової безпеки акціонерних товариств (2018)
Татарин Н. Б. - Бюджетна децентралізація як шлях до зміцнення фінансової самостійності місцевого самоврядування, Михалюк О. В. (2018)
Ярема Я. Р. - Бюджетно-податкові важелі стимулювання розвитку підприємницького сектору в Україні, Кісіль В. Р. (2018)
Корпанюк Т. М. - Сутність, облік та аналіз строкових депозитів та депозитів до запитання фізичних осіб, Григораш М. В. (2018)
Засадний Б. А. - Внутрішній контроль бухгалтерських ризиків в умовах застосування МСФЗ (2018)
Мичак Н. О. - Формування облікової політики щодо необоротних активів, утримуваних для продажу (2018)
Федоришина Л. І. - Організація і методика економічного аналізу ефективності діяльності аграрних підприємств, Цуркан А. О. (2018)
Кафлевська С. Г. - Блогерство як один з найсучасніших видів інтернет-маркетингу, Мандро А. І. (2018)
Вихідні дані (2018)
Гальченко М. - Ідея свободи в освіті: мислення, навчання, ціннісний вибір (2018)
Кравець В. - До проблеми гуманізації освітньо-виховного простору сучасної української школи, Кікінежді О., Шульга І. (2018)
Кобзєва І. - Гармонійні аспекти калокагатії: історико-філософський аналіз (2018)
Ракітянська Л. - Ідея співвідношення людського розуму і почуттів в контексті українського кордоцентризму: історична ретроспектива (2018)
Сидоренко В. - Акмепрофесіогенез педагога нової української школи в суспільстві знань (2018)
Сліпчук В. - Професійна підготовка фахівців фармацевтичної галузі в Україні у ХХ – на поч. ХХІ століття: системний аналіз тенденцій (2018)
Сисоєва С. - Розвиток порівняльної професійної педагогіки в Україні: освітологічний контекст (2018)
Самохвал О. - Розвиток туристичної освіти в німецькомовних країнах Західної Європи (2018)
Харченко Т. - Західноєвропейські вчені про умови ефективної трансформації професійного габітусу вчителя на семінарах аналізу практик, Зверева М. (2018)
Minczanowska A. - Miejsce edukacji domowej w polskim systemie oswiaty (2018)
Когут С. - Педагогіка праці: польський ринок праці під впливом процесів європейської інтеграції (2018)
Троцко А. - Тенденції та перспективи розвитку освіти дорослих в Німеччині, Боярська-Хоменко А. (2018)
Chmielewska M. - Nauczyciel wobec dziecka z zespołem Aspergera (2018)
Klimas I. - Wsparcie społeczne uczniów w sytuacjach trudnych w szkole, Pelc K., Kopytko S. (2018)
Педорич А. - До питання готовності педагогів до інклюзивної освіти (2018)
Harasymowicz J. - Godziwa samoobrona jako podstawa edukacji obronnej i optymalny model przeciwdziałania agresji (2018)
Złociak M. - Uprzedzenia i stereotypy w relacjach interpersonalnych członków grup nieformalnych (2018)
Kon K. - Diagnostyka pedagogiczna w działalności organizacji pozarzadowej (2018)
Цехмістер Я. - Кодифікація медичного законодавства в Україні в контексті підвищення правової культури лікарів, Лисенко О. (2018)
Онищук Л. - Теоретико-методологічні засади прогнозування розвитку загальної середньої освіти (2018)
Батечко Н. - Система менеджменту якості вищої освіти: методологічний аспект, Лут М. (2018)
Грищук Ю. - Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти: досвід Республіки Польща (2018)
Кульбашна Я - Структура іншомовної компетентності майбутніх фахівців із стоматології, Захарова В. (2018)
Козелков С. В. - Синтез математичної моделі розподілу інформації для мінімізації затримки даних в супутниковій системі, Сторчак К. П., Бондарчук А. П. (2018)
Вишнівський В. В. - Статичні інформаційні показники якості інтелектуальних систем, Зінченко О. В., Катков Ю. І., Сєрих С. О. (2018)
Мельник Ю. В. - Застосування теорії нечіткої логіки для побудови моделі управління канальним ресурсом мережі зв’язку, Хахлюк О. А., Зіненко Ю. М. (2018)
Шушура О. М. - Інформаційна технологія для автоматизації нечіткого управління з нелінійними обмеженнями (2018)
Ткаченко О. М. - Особливості синтезу інтелектуальних систем управління мережами майбутнього (2018)
Аронов А. О. - Алгоритм виявлення застарілої інформації на основі аналізу даних сайту (2018)
Курченко О. А. - Кластеризация данных многомерных критических параметров процесса производства для оценки факторного влияния на атрибуты критического качества продукта, Терещенко А. И. (2018)
Кременецкая Я. А. - Физические аспекты моделирования радиоканала и шумов в миллиметровом диапазоне, Жукова Е. Р., Градобоева Н. В., Любас Д. А., Саенко Б. В. (2018)
Макаренко А. О. - Метод зниження кількості операцій цифрової обробки сигналів програмно-конфігурованих OFDM-систем 5 покоління для зниження пік-фактора і впливу імпульсних промислових завад (2018)
Козелков С. В. - Імітаційна модель процесу генерації та реалізації засобів "тесту на проникнення", Лисиця Д. О., Семенов С. Г., Лисиця А. О. (2018)
Козелков С. В. - Метод підвищення точності наведення антенних пристроїв радіотехнічного комплексу управління космічними апаратами, Коршун Н. В. (2018)
Ghalumyan A. G. - Desktop study of the effects of mobile number portability on mobile operators in Georgia and Belarus (2018)
Шуклін Г. В. - Метод побудови стабілізаційної функції керування кібербезпекою на основі математичної моделі коливань під дією сил із запізненням, Барабаш О. В. (2018)
Отрох С. І. - Аналіз взаємозв'язку збитку з ризиком при виникненні техногенних аварій в концепції прийнятного ризику, Завгородній В. В., Завгородня Г. А. (2018)
Андрущенко Т. В. - Тероризм у сучасному світі: політико-психологічні аспекти (2013)
Емельянова Ю. П. - Теоретические основания изучения этноса как субъекта социокультурной реальности (2013)
Сила В. Г. - Соціально-філософська проблематика досліджень місцевої спільноти у західноєвропейській традиції (2013)
Товмаш Д. А. - Віртуальність громадянського суспільства (2013)
Попович М. Д. - Просвітництво як тип культури та втілення філософського типу світогляду (2013)
Тещенко Т. П. - Феномен ціннісної розколотості української цивілізації (2013)
Сеник Р. М. - Генеалогічна взаємозумовленість міфу та мови (2013)
Семенюк Н. - Специфіка розвитку інформаційного суспільства та особливості його генезису в Україні (2013)
Брижнік В. М. - Онтологія Теодора Адорно – теорія нетотожності суб’єкта та об’єкта соціального пізнання (2013)
Фенно І. М. - Екологічність чи антиекологічність християнства: амбівалентність дослідницьких підходів. Стаття присвячена аналізу основних дослідницьких підходів до питання екологічної та антиекологічної спрямованості християнства, досліджується аргументація обох позицій (2013)
Прудникова О. В. - Соціокультурна комунікація в контексті становлення та розвитку інформаційної культури (2013)
Уваркіна О. В. - Освіта в глобалізованому світі (2013)
Панченко Л. М. - Роль університетів у європейському цивілізаційному поступі (2013)
Морозов В. В. - Поняття і структура сучасного дослідницького педагогічного університету (2013)
Левіт Д. А. - "Культурна опозиція" радянських університетів (2013)
Ярчук Ю. Г. - Формування культури здорового способу життя в системі пріоритетів державної освітньої політики (2013)
Дребніцька К. М. - Українська мова для діаспори та патріотичного виховання молоді: проблеми розвитку та вжитку (2013)
Куліненко Л. Б. - Компетентність майбутнього педагога (2013)
Вонсович С. Г. - Політичний транзит у контексті синергетиченого підходу (2013)
Кресіна І. О. - Теоретичні та політико-правові засади етнокультурної консолідації, Явір В. А. (2013)
Семко В. Л. - Етномовний вимір українсько-російських етнополітичних відносин (2013)
Баглікова М. С. - Концептуальні засади дослідження "регіоналізму" в політичній науці (2013)
Кудрявський І. В. - Поняття "конкуренція" та "конкурентоздатність": політологічний аспект (2013)
Лященко І. А. - Гра в політиці та гра в політику (український вимір) (2013)
Лаврук Т. П. - Геополітика в умовах інформаційного суспільства: проблема тексту і контексту (2013)
Марченко Ю. В. - Соціально-політичні перспективи розвитку системи безпеки великих підприємств в Україні (2013)
Шматко І. В. - Легітимуючі засновки права: раціональний індивід та свобода волі (2013)
Кресіна І. О. - Законодавча база здійснення громадського контролю в Україні, Стойко О. М. (2013)
Береза А. В. - Співвідношення між децентралізацією та належним урядуванням (2013)
Мармазова Т. І. - Теоретичні аспекти принципу "субсидіарності" у місцевому самоврядуванні України (2013)
Малкіна Г. М. - Місцева влада в Києві: шляхи оптимізації (2013)
Матвійчук А. В. - Основні напрямки та форми взаємодії самоврядних організацій з державою в регулюванні соціальних процесів (2013)
Тупиця О. Л. - Профспілки як групи інтересів у системі соціально-трудових відносин трансформаційного суспільства (2013)
Бегаль В. М. - Специфіка маніфестації політичної харизми в сучасному українському суспільстві (2013)
Пустоловська О. О. - Політична еліта в Україні: проблема формування та розвитку у науковому дискурсі років незалежності (2013)
Жолткевич І. О. - Польський чинник у зовнішній політиці України (2013)
Філенко Я. Г. - Політика Німеччини щодо країн пострадянського простору (2013)
Борисенко В. В. - Турецька діаспора як "група інтересів" у зовнішній політиці ФРН (2013)
Ільців Л. В. - Вплив Алека Дугласа-Х’юма на зовнішню політику Великобританії (2013)
Горобець Н. В. - Завершення реінтеграції Франції в військовий механізм нато при Ніколя Саркозі і його наслідки для зовнішньої політики Франції (2013)
Салтиков В. В. - Участь Франції у врегулюванні ситуації в Афганістані за президентства Н. Саркозі (2013)
Олянич І. М. - Російсько-японські відносини у сфері безпеки у постбіполярній системі міжнародних відносин (2013)
Зуєв Є. В. - Зближення Росії та Китаю в контексті формування нового світового військово-політичного, економічного і культурного центру (2013)
Сабадан О. О. - Проголошення незалежності Тайваню як виклик регіональній безпеці (2013)
Рой А. Т. - Вплив Сан-Франциської мирної конференції 1951 року на міжнародні відносини повоєнного періоду (2013)
Кравчук К. О. - Дослідження механізмів співпраці країн Латинської Америки та Європейського Союзу (2013)
Гарбар Г. А. - Еволюція філософської парадигми гостинності в контексті історичного розвитку України (2013)
Лозовий В. С. - Проектний підхід у науковій сфері України: проблеми та перспективи (2013)
Вдовиченко Г. В. - Культурфілософська спадщина філософів УРСР 20-х–30-х рр. ХХ ст. в оцінках дослідників (2013)
Мохнатюк І. О. - Сучасний контекст історизму в творчості І. Франка (2013)
Фенно І. М. - Протестантські екотеологічні проекти ХХ-ХХІ ст. (2013)
Добровольська О. - Раціональна конструкція "культури": досвід франкфуртської школи (2013)
Попович М. Д. - Критика антропоцентризму в культурології та перспективи його переосмислення (2013)
Туренко В. Е. - Концепт любові як еросу в "Евдемовій етиці" Аристотеля (2013)
Грица Ю. Ю. - Ключові світоглядні аспекти сучасної філософської теорії історичного процесу (2013)
Поздняков М. В. - Синергетична інтерпретація етносуб’єктності (2013)
Атаманчук-Ангел В. І. - Культурна речовина (2013)
Щербина О. Ю. - Роль абдукції в юридичній аргументації (2013)
Тімченко О. П. - Суспільство ризику в контексті комунікативного підходу (2013)
Олексенко Р. І. - Теорія "ідеальних типів" макса вебера як методологічне підґрунтя філософії ринкових відносин (2013)
Москалик Г. - Методологія дослідження інформаційно комунікаційного середовища і технології відповіді на виклики епохи (2013)
Хайрулліна Ю. О. - Критерій зрілості світоглядної культури особистості: соціальний аспект (2013)
Дмитренко М. Й. - Місія корпоративної культури: гуманістичний аспект (2013)
Сила В. Г. - Громада як соціокультурний феномен у вимірах вітчизняного соціально-філософського дискурсу (2013)
Кравченко А. А. - Творчість учителя в параметрах модусів "інформації" і "знання" (2013)
Власенко Ф. П. - Традиції й новації в соціалізації індивіда: синергетичний контекст (2013)
Путров С. Ю. - Особливості біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини (2013)
Сащук Г. М. - Перспективи розвитку інформаційного суспільства в Україні (2013)
Семенченко Ф. Г. - Базові характеристики політичних цінностей (2013)
Головченко В. І. - "Війни пам’ятей" у контексті сучасного українського державотворення (2013)
Ткаченко Р. В. - Утопия как средство социально-политического прогнозирования, Чемшит Д. А. (2013)
Шматко І. В. - Еволюція марксистської концепції ідеології: від ідеї до реальності (2013)
Каневский И. А. - Генезис государства и права в политико-правовом учении Джона Локка (2013)
Кравець А. Ю. - Базові категорії та предметна сфера дослідження політичної антропології (2013)
Пустоловська О. О. - Мобільність еліт: досвід політологічного дослідження (2013)
Примуш М. В. - Сучасні тенденції розвитку українських політичних партій (2013)
Васильчук Є. О. - Російські праворадикальні об’єднання в Україні: особливості програматики та ідеологічних доктрин (2013)
Погорєлова А. І. - Регламент Верховної Ради України: аналіз комунікативного потенціалу та умов його продуктивного використання (2013)
Береза А. В. - Координація регіональної політики в урядах країн ОЕСР (2013)
Таран С. В. - Перспективи регіоналізму у оцінках українських та закордонних політиків (2013)
Коваль Ю. О. - Специфіка досліджень "державної регуляторної політики" у місцевому самоврядуванні Україні (2013)
Корж М. О. - Складові системи соціального захисту: західноєвропейський досвід для України (2013)
Батрименко О. В. - Бюрократія в державах розвинутої демократії (2013)
Вонсович С. Г. - Цивілізаційний вимір політичного транзиту (2013)
Пащенко Ю. А. - Сучасні технології побудови іміджу політичного лідера у виборчій кампанії (2013)
Лавриненко Г. А. - Дилема демократизації: український вибір (2013)
Вітман К. М. - Русини: основні причини відмови у визнанні національною меншиною України (2013)
Перглер Т. І. - Права і свободи політичної нації у громадянському суспільстві (2013)
Вознюк Ю. С. - Місце України в сучасному геополітичному просторі, Кабиш О. В. (2013)
Балюк Н. В. - Розвиток діалогу ЄС з окремими країнами ЛАКБ як новий вимір субрегіональних відносин (2013)
Алєксєйченко О. В. - Політика Російської Федерації щодо "заморожених" конфліктів на пострадянському просторі (2013)
Матвієнко А. С. - Територіальні реформи у Норвегії (2013)
Капируля М. В. - Регіональні протиракетні програми партнерів США (2013)
Буравкова А. Г. - Американсько-китайські взаємини й формування постбіполярної системи міжнародних відносин у Східній Азії (2013)
Кремень Т. В. - Організація та владні обмеження протестного електорату (2013)
Клименко О. А. - Осмислення кастового питання в Індії: деякі аспекти (2013)
Тукаленко І. А. - Лекція на тему: "Фемінізм як політичний рух та ідеологія" (2013)
До відома авторів! (2013)
Вихідні дані (2013)
Крисаченко В. С. - Розвиток світоглядно-натуралістичної думки в Україні в ХІХ ст. та її проекція у ХХ ст., Дякова О. В. (2014)
Гончаренко М. М. - Екокриза сучасності – тенденції трансформації (2014)
Сайтарли І. А. - Аксіологічні критерії соціокультурної типології у Т. Парсонса (2014)
Дубінін В. В. - Аксіологічний аспект давньоіндійської релігійної філософії (за сюжетами "Бхагавад-гіта" і "Шримад-Бхагаватам") (2014)
Вдовиченко Г. В. - Культурфілософський пошук українських радянських філософів як об'єкт критики та засудження в УСРР у 30-х рр. ХХ ст. (2014)
Прудникова О. В. - Антропологічні обрії інформаційної культури віртуального простору (2014)
Вергун Д. В. - Феномен лідерства в контексті соціально-філософського дискурсу (2014)
Бойченко М. І. - Академічна визначеність завдань соціальної філософії в контексті радикальних соціальних змін в Україні (2014)
Дяченко Р. О. - Підприємницька діяльність як форма соціальної адаптації індивіда в постіндустріальному суспільстві (2014)
Путров С. Ю. - Філософський погляд на людиноорієнтовані технології зміцнення та відновлення здоров’я (2014)
Завальнюк О. - Гуманітарна парадигма розвитку спортивної діяльності (2014)
Шелюк Л. - Толерантність в системі ціннісних орієнтацій сучасної молоді (2014)
Савош Г. П. - Правова культура у контексті виховання в умовах трансформації сучасного українського суспільства (2014)
Старовойт О. - Деформуючий вплив тоталітарного режиму на інноваційно-творчі потенції особистості (2014)
Отрох Н. В. - Феномен обдарованості в контексті інноватики: філософський аспект (2014)
Кивлюк О. П. - Інформатизація освіти в контексті свободи особистості (2014)
Отрешко В. - Пріоритет інтелекту, освіти і культури у структурі українського державотворення (2014)
Бондарчук Б. Г. - Ідейні контексти появи формальної школи в літературознавсті (2014)
Побочий І. А. - Теоретичні засади насильницьких та ненасильницьких методів політичної боротьби (2014)
Нурмухометова М. Г. - Формування концепту "стратегічний курс" розвитку держави в умовах військово-політичної кризи (2014)
Загребельний О. В. - Громадянська війна як воєнно-політичний конфлікт (2014)
Донська А. Г. - Взаємозв’язок концепту Європи та політики Європейського Союзу: ексклюзивний та інклюзивний аспекти (2014)
Подзолков Ю. А. - Огляд теорій і систематизація підходів до дослідження публічної політики (2014)
Нагорянський Є. А. - Взаємозалежність публічної політики та громадянського суспільства (2014)
Самер Абд Ельмонеім Резек Абуржейла - Поняття "політичний компроміс" та основні напрями його застосування (2014)
Коломієць Л. В. - Технологічний детермінізм в системі політичних поглядів Зб. Бжезинського: концепт "технотронного суспільства" (2014)
Макаренко Б. - Вибори як головний напрям політичної участі особистості (2014)
Ісхакова Н. Г. - Політична мобілізація населення: чинники і засоби (2014)
Савельєв С. Г. - Адаптація світового досвіду інформаційно-комунікаційного забезпечення роботи бюрократії в Україні (2014)
Примуш М. В. - Тенденції розвитку українського парламентаризму в умовах системної військово-політичної кризи (2014)
Баскакова Ю. В. - Форми діяльності комітетів Верховної Ради України по забезпеченню функціонування парламенту (2014)
Антонова О. С. - Вплив зовнішніх політичних умов на процеси утворення парламентських фракцій (2014)
Іщенко О. М. - "Присмерк" громадянського суспільства та криза державних інституцій, Пугач В. Г. (2014)
Ткач О. І. - Комунікативні відносини громадянського суспільства та державних суб’єктів соціальної політики (2014)
Коваль Ю. О. - Фінансова автономія місцевого самоврядування як складова соціальної політики держави в Україні (2014)
Харченко О. С. - Основні чинники стійкості соціальної держави (2014)
Перегуда Є. В. - Про політико-правові засади регіональної політики: досвід Грузії та Молдови (2014)
Вілков В. Ю. - Культурологічна концепція націогенезу і нації М. І. Кареєва (2014)
Прокопенко О. А. - Архетиповість українського суспільства в умовах глобалізації (2014)
Матушкіна С. В. - Системний аналіз зовнішніх факторів впливу на формування державної етнополітики в Україні (2014)
Вєтринський І. М. - Трансформація геополітичної стратегії Росії в контексті Кримської кризи (2014)
Клименко О. А. - Осмислення кастового питання в Індії: деякі аспекти (2014)
Шинкаренко В. І. - Створення АСЕАН і особливості її еволюції: уроки регіональної інтеграції (2014)
Рой А. Т. - Діяльність міжнародних організацій у збереженні культурної спадщини Латинської Америки (2014)
Борисенко А. В. - Шановні читачі (2016)
Варес Я. Е. - Застосування компресійних гвинтів при проведенні остеосинтезу нижньої щелепи у фронтальному відділі, Ломницький І. Я., Яремчук Н. І. (2016)
Шувалов С. М. - Застосування дубльованих клаптів у поєднанні з філатовським стеблом у відновній хірургії обличчя (2016)
Маланчук В. О. - Синовіальний хондроматоз скронево-нижньощелепного суглоба. Клінічний випадок, Воловар О. С., Астапенко О. О., Тімощенко Н. М. (2016)
KlOVADENT. З турботою про комфорт пацієнта та лікаря (2016)
Симоненко Р. В. - Вивчення адгезивних можливостей самопротравного адгезиву Futurabond M — віддалені результати (трансмісійний електронно-мікроскопічний аналіз мікромеханічної ретенції) (2016)
Дубровна Л. В. - Клінічний досвід застосування фітогелю плодів перцю стручкового при лікуванні запальних процесів м’яких тканин (2016)
Аладаг А. - Неінвазійні вініри з нової гібридної кераміки VITA ENAMIC® (2016)
Рау В. - VITA Easyshade® V: від приладу для визначення кольору до мультимедіа-інструмента (2016)
Ферендюк Є. - Функціональні розлади жувальної системи як причина больових відчуттів у черепно-лицевій ділянці, Піхут М., Орчиковска М. (2016)
Гризодуб Д. В. - Вивчення обсіменіння грибами Candida порожнини рота у пацієнтів з непереносимістю матеріалів мостоподібних зубних протезів (2016)
Гордієнко С. А. - Порівняльна характеристика стану тканин порожнини рота пацієнтів з артеріальною гіпертензією при протезуванні незнімними конструкціями до та після лікування (2016)
Беляєв Е. В. - Порівняльна характеристика показників клітинного циклу букального епітелію в осіб з інтактними зубними рядами та при використанні часткових знімних пластинкових протезів з акриловим базисом, Одуд М. П. (2016)
Скрипник Ю. В. - Опрацювання алгоритму профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей із затримкою психічного розвитку, Бучинська Т. О., Якубова І. І. (2016)
Харьков Л. В. - Медикаментозне лікування дитячих гемангіом щелепно-лицевої ділянки, Яковенко Л. М., Кисельова Н. В. (2016)
Мирону Мироновичу Угрину — 60! (2016)
До 70-річчя д.мед.н., професора Тараса Дмитровича Заболотного (2016)
Світлій пам’яті та з нагоди 80-річчя з дня народження професора Миколи Сергійовича Скрипнікова (1936-2010 рр.) (2016)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Новини стоматології" у 2015 році (2016)
Швед З. В. - Філософсько-правовий аналіз запозичень у формуванні нормативних систем (2014)
Мороз О. Я. - Штучний інтелект versus природний інтелект? (майбутнє людини в контексті викликів інтелектуальних супертехнологій) (2014)
Вдовиченко Г. В. - Культурфілософські здобутки філософів УСРР 20-х–30-х рр. ХХ ст. у галузі дослідження марксизму-ленінізму (2014)
Кіхно О. В. - Дихотомія естетичної та етичної культури у філософії Шрі Ауробіндо Ґхоша та сучасних йому європейських мислителів (2014)
Рябека О. Г. - Ідеологеми дослідження управління соціальним розвитком планетарної спільноти (2014)
Путров С. Ю. - Понятійний апарат ідеології біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини (2014)
Хайрулліна Ю. О. - Показники міри сформованості світоглядної культури особистості (2014)
Отрешко О. - Історичне підґрунтя і зарубіжний досвід в утвердженні змісту принципів українського державотворення (2014)
Олексенко Р. І. - Ринкові відносини у сучасному соціально-економічному дискурсі: український контекст (2014)
Евсюкова Е. И. - Православный храм как социокультурный феномен (2014)
Задоянчук О. О. - Ідейне спрямування функціонування УПЦ в світлі 1025-річчя Володимирового Хрещення (2014)
Бегаль О. М. - Соціальна робота: інституціональний аспект (2014)
Власенко Ф. П. - Синергетична модель соціалізаційного процесу (2014)
Невмержицька М. В. - Роль маргінальності у формуванні конкурентоздатності та конкурентоспроможності особистості в умовах глобалізації (2014)
Сєрова Ю. В. - Функціональне значення міфу в сучасному сусільстві (2014)
Рябенко Є. М. - Соціальне партнерство як механізм управління університетом: соціально-філософський аналіз (2014)
Кравченко А. А. - Імператив "духовності" в ствердженні свободи і відповідальності вчителя (2014)
Шелюк Л. - Необхідність поєднання вітчизняного і зарубіжного досвіду в сфері освіти (2014)
Семенюк Н. В. - Необхідність інформаційного супроводу освіти впродовж життя (2014)
Семенченко Ф. Г. - Політичні свободи як пріоритетні цінності суспільного життя та загрози їм з боку демократичного суспільства (2014)
Полисаєв О. П. - Державно-приватне партнерство як умова забезпечення довготривалого стабільного розвитку українського суспільства, Шедяков В. Є. (2014)
Сащук Г. М. - Соціо-культурні чинники формування інформаційного суспільства (2014)
Аксельрод Р. Б. - Теоретико-методологічні засади дослідження політичної компетентності управлінської еліти (2014)
Макаренко Б. - Роздержавлення та становлення громадянського суспільства як стратегічні завдання формування ефективної соціальної політики (2014)
Олійник С. В. - Соціальна держава та нові соціальні ризики посткомуністичних країн (2014)
Порфімович О. Л. - Політична комунікація в телевізійному форматі як чинник психологічної аддукції (теоретичний та експериментальний підходи) (2014)
Федорчук Л. П. - Українські теленовини про євроінтеграційні перспективи України (контент-аналіз ефіру за 2012 р.) (2014)
Машевська А. В. - Жанрова типологія політичної реклами: відображення в інтернет-блогосфері трансформаційного суспільства (2014)
Гурицька М. С. - Завдання та методи зв’язків з громадськістю у проведенні виборчих кампаній (2014)
Рихлік В. А. - Зв’язки з громадськістю в органах державної влади та місцевого самоврядування (2014)
Каневский И. А. - Феномен квазидемократии в контексте парадигмы постмодерна (2014)
Печенюк Д. О. - Поняття політичної участі в контексті теорії сильної демократії Б. Барбера (2014)
Батрименко О. В. - Основні етапи побудови радянської бюрократії (2014)
Береза А. В. - Перспективи розвитку нових методів урядування в ЄС (2014)
Васильчук Є. О. - Вплив масової культури на зростання радикалістських настанов та екстремістських проявів у молодіжному середовищі України (2014)
Загребельний О. В. - Силові способи врегулювання воєнно-політичних конфліктів (2014)
Свиридов К. - Політична активності студентської молоді: чинники та принципи (2014)
Грубов В. М. - Україна і ЄС: світоглядні та технічні проблеми інтеграції, Свинаренко В. В. (2014)
Тупиця О. Л. - Профспілки та лейбористські політичні партії: взаємодія в умовах зміни ідейних та програмних пріоритетів (на прикладі Великобританії) (2014)
Cмирнова К. Є. - "Арабська весна": вплив на політичні процеси в регіоні (2014)
Мудрицька К. О. - Американська політика Н. Саркозі: між спадкоємністю та оновленням (2014)
Тихомирова О. К. - Інформаційна політика держави: цілі, завдання та перспективи (2014)
Хилько М. І. - Екологічна доктрина як програма запровадження природосумісних технологій (2014)
До відома авторів! (2014)
Вихідні дані (2014)
Єлісєєва Л. В. - Траєкторія попереднього розвитку та інституційні детермінанти еволюції соціального капіталу на українських землях (2018)
П’ясецька-Устич С. В. - "Корупційна пастка" української економіки: причини формування та проблеми подолання (2018)
Шедяков В. Е. - Социально-экономические средства воплощения справедливости в постсовременном хозяйствовании (2018)
Андрущенко Н. О. - Роль корпорації в світовій економіці (2018)
Жуйков Г. Є. - Формування інфраструктури ринку органічної продукції в Україні, Жуйков О. Г., Імшеницька І. Г. (2018)
Михайленко О. Г. - Імідж країни – двигун економічного розвитку на глобальній арені, Токарєва М. В. (2018)
Башнянин Г. І. - Капіталізація економічних систем та її ефективність, Буряк П. Ю., Городиський Т. І. (2018)
Бережна Н. І. - Міжнародна міграція робочої сили та шляхи її регулювання на державному, місцевому та особистісному рівнях (2018)
Бовкун О. А. - Удосконалення державної політики розвитку територіальних громад в Україні (2018)
Германюк Н. В. - Сучасні проблеми розвитку аграрної галузі (2018)
Калініченко Л. Л. - Економічна сутність інвестицій в капітальне будівництво України, Войтов І. М., Устіловська А. С. (2018)
Козинець Г. О. - Управління людським капіталом та його місце у розвитку інтелектуального капіталу країни (2018)
Корнєєва Ю. В. - Дорожня карта прийняття інвестиційного рішення щодо участі іноземного інвестора у капіталі державного підприємства (2018)
Корчинський І. О. - Інфраструктура аграрної сфери як елемент її архітектоніки (2018)
Крамаренко К. М. - Інвестиційна безпека та її місце у системі економічної безпеки держави (2018)
Лотиш О. Я. - Глобальні ціни на аграрну продукцію: нові виклики та можливості для України (2018)
Мардус Н. Ю. - Визначення місткості внутрішнього ринку товарів (2018)
Мельник В. В. - Функціонування кластерних утворень та шляхи використання в Україні (2018)
Рязанова Н. О. - Підходи до формування енергетичної стратегії на основі розвитку відновлюваної енергетики (2018)
Самойленко Т. Г. - Територіальний маркетинг як інструмент соціально-економічного розвитку сільських територій (2018)
Великий Ю. М. - Теоретичні основи оцінки ймовірності банкрутства підприємства, Косарєва І. П., Політун Д. О. (2018)
Волошина С. В. - Концептуальні підходи до розуміння людського капіталу підприємства (2018)
Воронько О. І. - Концептуальні засади маркетингу партнерських взаємовідносин на ринку вищої освіти (2018)
Гриб С. В. - Оцінка персоналу в контексті забезпечення людського розвитку на рівні підприємства, Шеруда В. Ю. (2018)
Грицьков Є. В. - Стейкхолдерно-орієнтований підхід до управління будівельними підприємствами (2018)
Деревльов В. Л. - Роль маркетингового потенціалу у забезпеченні розвитку підприємства (2018)
Джерелюк Ю. О. - Методичний інструментарій оцінювання рівня антикризової стійкості туристичних підприємств (2018)
Жегус О. В. - Формування інноваційної маркетингової політики в закладах вищої освіти (2018)
Зборовський Р. В. - Особливості системного підходу до управління брендом (2018)
Кириченко Н. В. - Резерви підвищення ефективності впровадження інновацій аграрними підприємствами, Лобода О. М., Ларченко О. В. (2018)
Ковальчук К. В. - Управління діловою кар'єрою як фактор розвитку та мотивації трудового колективу, Сарбаш Л. Д. (2018)
Вихідні дані (2018)
Титул, зміст (2018)
Напрями реформування освітньої галузі України (2018)
Нормативно-правове регулювання у сфері загальної середньої освіти (2018)
Динаміка бюджетних видатків на загальну середню освіту (2018)
Реалізація державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти (2018)
Реалізація рівного доступу до якісної освіти (2018)
Мережа закладів загальної середньої освіти (2018)
Кадрове забезпечення шкільної освіти (2018)
Якість освіти (2018)
Професійна (професійно-технічна) освіта (2018)
Мережа закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2018)
Контингент учнів, слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2018)
Випуск, працевлаштування учнів, слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2018)
Педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2018)
Зміст та методичне забезпечення професійної (професійно-технічної) освіти (2018)
Підготовка педагогічних кадрів у закладах вищої освіти України (2018)
Тенденції та перспективи розвитку системи освіти в Україні (2018)
Кузьмінський І. - Реформа церковного співу митрополита Петра Могили у Києві (2018)
Шуміліна О. - Віртуозна концертна мініатюра в хоровій творчості Миколи Дилецького (2018)
Новакович М. - "Шевченківські вечірки" як перші спроби музичної інтерпретації творчості Шевченка в Галичині (2018)
Гуральна С. - Хорова літургійна практика у Галичині кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. (2018)
Сиротинська Н. - Cвітоглядні та мистецькі паралелі середньовіччя та сучасності: герменевтична інтерпретація (2018)
Мартиненко О. - Відень як "музична столиця" української міжвоєнної еміграції (2018)
Стрілецька О. - Жанр мазурки крізь призму індивідуальності: від Фридерика Шопена до Романа Мацеєвського (2018)
Дзундза Р. - Проблеми ідентичності в рецепції сучасних українських диригентів (2018)
Конвалюк У. - Типологія творчих особистостей української пісенної естради (2018)
Олексів Г. - Перекладення баянних творів для акордеона: "Концерт" для баяна з оркестром Ярослава Олексіва (2018)
Обух Л. - Фестиваль "Прикарпатська весна" як приклад продюсування професійного музичного мистецтва на Прикарпатті (2018)
Чупашко І. - Сучасні проблеми диригентського мистецтва (2018)
Загнітко К. - Музикознавчі діалоги (Львів-Варшава): Любов Кияновська & Аґнєшка Лєщинська (2018)
Єфіменко А. - Ельбфілармонія в Гамбурзі (2018)
Горак Я. - Протоколи засідань Музикознавчої комісії НТШ (2018)
Грабовський В. - На вівтар української культури. До 80-річчя від дня народження Івана Лисенка (2018)
Сиротинська Н. - Міжнародний міжвузівський семінар "Українське мистецтво у світовому просторі" (2018)
Шуміліна О. - Многая літа – Ваша "ТРЕМБІТА" (Сторінками концерту "Хорова музика Василя Гайдука") (2018)
Загнітко К. - Vox Electronica 2018 у Львові: нові горизонти (2018)
Люта І. - Особливості музичної мови фортепіанного циклу "Калейдоскоп настроїв" Богдани Фільц (2018)
Гордійчук Д. - Риси фольклоризму у фортепіанних творах Федора Якименка на українську тематику (цикли "Картини України" та "Три п'єси на українські теми") (2018)
Павлів Т. - Гармонічна мова в обробках народних пісень Миколи Колесси (пісні з Лемківщини, Гуцульщини, Підгір'я) (2018)
Ясіновський Ю. - Німецька публікація почаївського Богогласника (2018)
Зінків І. - Феноменологія гітарної творчості. Рецензія на монографію "Гітарне мистецтво ХХ століття як феномен творчості" Тимура Іваннікова (Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2018. 392 c.) (2018)
Гончарук І. В. - Інституційне забезпечення державного регулювання конкуренції на багатосторонніх ринках: європейський досвід (2018)
Кирилюк А. О. - Оцінка ефективності та результативності державного регулювання процесів ринкової концентрації та корпоративної інтеграції, Шрам П. І. (2018)
Вовк К. М. - Подієвий туризм як чинник розвитку Харківського регіону (2018)
Сибірцев В. В. - Інституціональні проблеми та протиріччя процесу реформування національного ринку праці в Україні (2018)
Lepeyko T. - The failure of corporate management of the SHARP company as a result of neglecting the sales strategy and market research, Higuchi T. (2018)
Лаптєв В. І. - Механізм функціонування проблемно-орієнтованої системи управління людськими ресурсами (2018)
Колодізєв О. М. - Шляхи удосконалення організації системи фінансового моніторингу в умовах геополітичних викликів сучасності (2018)
Гомон М. В. - Зв'язок регулятивного потенціалу пільгового оподаткування з інноваційним потенціалом підприємства (2018)
Погрібняк Д. С. - Методичний підхід до оцінки рівня організації бухгалтерського обліку в адаптивному управлінні об'єднанням підприємств (2018)
Мащенко М. А. - Особливості реалізації інвайронментальної безпеки (2018)
Золотарьов С. В. - Фінансово-економічні аспекти формування цінової політики підприємства, Шевченко В. А. (2018)
Сабадаш Л. О. - Уточнення змістовної сутності економічної стійкості підприємства в сучасних умовах (2018)
Кравченко В. В. - Інтернет-брендинг і перспективи розвитку інтернет-проектів у діяльності туристичних підприємств (2018)
Зубко Д. О. - Формування маркетингового бюджету для підприємств із бренд-орієнтованою системою управління (2018)
Осмятченко В. О. - Ефективність оподаткування податком на додану вартість на макро- та мікрорівнях, Білобровенко Т. В. (2018)
Дем’яненко А. А. - Розробка системи показників оцінювання безпеки людського розвитку (2018)
Гришина В. В. - Інформаційно-комунікаційні технології як ключовий фактор ефективної управлінської діяльності персоналу підприємств (2018)
Болотова О. О. - Сутність організаційно-економічного забезпечення ефективності менеджменту персоналу (2018)
Тімофєєва М. І. - Внутрішньо переміщені особи: особливості соціально-економічного статусу (2018)
Волкова Л. О. - Методика вибору стратегії підвищення інноваційної активності персоналу (2018)
Предборський В. А. - Ґенеза теорій тінізації суспільних відносин як реакція на розбудову тіньової паралельної реальності (2018)
Андрющенко К. А. - Забутий дефолт США: досвід для застосування в Україні, Ковтун В. П. (2018)
Маршалок Т. Я. - Аналіз фіскальної політики України в умовах економічних циклів: позитивні та негативні аспекти (2018)
Радзієвська С. О. - Посилення ролі держави в управлінні економікою як шлях забезпечення економічного прориву (2018)
Решетник Н. І. - Фінансові проблеми України в контексті концепціїї сталого розвитку (2018)
Саркісян Л. Г. - Перспективи розвитку України на міжнародній арені, Горкун К. В. (2018)
Яворська Т. В. - Економічні дива успіху провідних країн світу – досвід для України, Улич О. М. (2018)
Молнар О. С. - Основні напрямки регулювання ринку капіталу в політиці формування фінансової системи України, Майборода М. П., Пінцак С. М. (2018)
Сороченко А. В. - Державно–приватне партнерство як засіб залучення інвестицій до національної економіки України (2018)
Колтунович О. С. - Інституційні аспекти зміни вектору регіональної економічної інтеграції України як механізму інноваційно–технологічної модернізації національної економіки та переходу до нового технологічного укладу (2018)
Труш Ю. Л. - Якість продукції: складові та стадії її життєвого циклу, Осадчук О. П. (2018)
Штангрет А. М. - Методичні аспекти формування комплексної системи економічної безпеки автотранспортних підприємств, Штангрет І. А. (2018)
Гальчинський Л. Ю. - Дослідження попиту на електроенергію з боку побутових споживачів на ринку України, Журавель А. А. (2018)
Саркісян Л. Г. - Національне планування: чому українська стратегія сталого розвитку не є дієвою?, Барткова К. М. (2018)
Кириченко Є. М. - Проблеми ефективності державного управління в сфері української ювелірної галузі (2018)
Тимошенко І. П. - Циркулярна економіка для умов України, Дронова О. Л. (2018)
Краус Н. М. - Які зміни несе в собі "індустрія 4.0" для економіки та виробництва?, Краус К. М. (2018)
Позднякова А. М. - Розумні міста та села — запорука розвитку сильної України (2018)
Халіна В. Ю. - Концепція програми фінансування рееміграційного соціального підприємництва в Україні, Смачило В. В., Колмакова О. М. (2018)
До 80-річчя Василя Миколайовича Василюка (2018)
Синяченко О. В. - Особенности пуринового метаболизма при разных формах подагрического артрита и нефропатии, Ермолаева М. В., Федоров Д. М., Пилипенко В. В. (2018)
Опарин А. А. - Влияние актовегина на эффективность лечения больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с сопутствующей бронхиальной астмой, Опарин А. Г., Ахвледиани Г. Г., Лобунец О. А. (2018)
Хухліна О. С. - Особливості маркерів пошкодження печінки та ліпідного спектра крові у пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом, остеоартрозом та ожирінням, Ляхович О. Д., Воєвідка О. С., Каньовська Л. В., Каушанська О. В. (2018)
Шипулін В. П. - Гіполіпідемічна ефективність пробіотика Lactobacillus plantarum у пацієнтів з ішемічною хворобою серця, Чернявський В. В., Неверовський А. В., Парунян Л. М. (2018)
Молодан А. В. - Взаимосвязь когнитивных нарушений и структурно-функциональных особенностей левого желудочка сердца у больных гипертонической болезнью, Боев С. С., Доценко Н. Я., Шехунова И. А., Герасименко Л. В., Малиновская А. Я., Иващук В. А. (2018)
Петюніна О. В. - Особливості ремоделювання серця у хворих, що перенесли гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST, залежно від поліморфізму Lys198Asn гена ендотеліну-1, Копиця М. П., Гальчинська В. Ю., Пєтєньова Л. Л. (2018)
Пивовар С. М. - Вплив комбінації гаплотипів генів β1- та β2-адренорецепторів на перебіг серцевої недостатності (2018)
Немцова В. Д. - Вплив гіпофункції щитовидної залози на рівень 8-гідрокси-2’-дезоксигуанозину як біомаркера окислювального ушкодження при коморбідних станах (2018)
Крахмалова Е. О. - Антиоксидантная активность у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких и ишемической болезнью сердца, Самохина Л. М., Харченко Ю. Е. (2018)
Копица Н. П. - Ингибитор фактора миграции макрофагов при остром инфаркте міокарда, Стороженко Т. Е. (2018)
Губська О. Ю. - Ацетилсаліцилова кислота в кардіологічній практиці: фокус на ентеротоксичність, Таран А. І., Лавренчук І. О., Альянова Т. С. (2018)
Чернышов В. А. - Ожирение, сахарный диабет и онкопатология: популяционные и патогенетические аспекты (2018)
Колеснікова О. В. - Науково-практична конференція "Профілактика та лікування неінфекційних захворювань на перехресті терапевтичних наук" в рамках "Школи терапевтів імені Л. Т. Малої", Несен А. О., Ярина Н. А., Рябуха В. В., Колеснікова О. М. (2018)
Умови публікації в "Українському терапевтичному журналі" (2018)
Ясіновський Ю. - Переднє слово (2015)
Мартиняк І. - Проповідь на урочистостях в Млинах 7 грудня 2010 р. з нагоди 140-ліття смерті о. Михайла Вербицького (2015)
Новакович М. - Ювілейні роздуми про священика і композитора Михайла Вербицького (2015)
Вербицький М. - О пінію музикальном (2015)
Вербицький М. - О твореніях музикальних, церковних і мірских на нашой Руси (2015)
Вербицький М. - Звернення до локальної державної адміністрації (2015)
Г. Т. - Допис з Перемишля 1849 року (2015)
Левицький Й. - Історія введенія музикального пінія в Перемишли (2015)
Левицький Й. - З Покутя (2015)
Лаврівський І. - З Перемишля (2015)
Анонімний допис до віденського "Вістника" (2015)
От Перемишля |Анонімний допис| (2015)
Вахнянин А. - Вечер в память Тараса (2015)
Воробкевич І. - Михаїл Вербицкій (2015)
Сінкевич І. Х. - Начало нотного пінія в Галицкой Руси (Воспомінанія старого священника) (2015)
Будзинський З. - Де і коли народився композитор українського гимну? (2015)
Вавричин М. - До історії родоводу Михайла Вербицького (2015)
Куренда еп. Левицького з д. 24 липня 1816 про заснованє Інституту дяко-вчителів у Перемишлі (2015)
Куренда з 25 цьвітня 1817 про отворенє і устрій Дяко-вчительського інститута (2015)
Перший статут Дяко-вчительського Інституту в Перемишлі (2015)
Музика в Заповіті перемиського владики Івана Снігурського (2015)
Каталог церковно-музичних творів Бортнянського та його сучасників (2015)
Матеріяли до історії театру в Перемишлі з часів Вербицького (2015)
Залєський О. - Після столітного ювилею уродин творця українського гимну: Михайло Вербицький 1815–1915 (2015)
Людкевич С. - Михайло Вербицький (2015)
Людкевич С. - Михайло Вербицький та українська суспільність (2015)
Кудрик Б. - Перший наш хор в Галичині: в соті роковини його заснування в Перемишлі (1829–1929) (2015)
Кудрик Б. - Церковні хори Михайла Вербицького (2015)
Кудрик Б. - Вечір старогалицької пісні (вражіння й думки учасника музикольоґічного вечору старогалицької елєґії з дня 22 березня ц. р.) (2015)
Кудрик Б. - "Ми в луг підем всі з косами": Музично-історична фільма з галицького бідермаєру (З нагоди 120-ліття уродин Михайла Вербицького 1815–1935) (2015)
Барвінський В. - Концерт старогалицьких пісень (2015)
Лисько З. - Михайло Вербицький: Бібліографія (2015)
Лакота Г. - Перший директор престольного хору в Перемишлі (2015)
Щурат В. - Як пізнали Д. Бортнянського в Західній Україні? (2015)
Зелінський О. - СлавеньУкраїни "Ще не вмерла" – вершина патріотичної творчості Михайла Вербицького (2015)
Костюк Н. - Богослужбова творчість Вербицького: можливості оновлення критеріїв оцінки в культурно-стильовому контексті (2015)
Горак Я. - Про музичну форму світських акапельних хорів Вербицького (2015)
Ясіновський Ю. - Перемиський Дяко-учительський інститут (2015)
Кароль М. - Жанр пародії в українському Бароко першої половини XVIII ст. (партесний концерт "Сначала днесь", "Служба пиворізам") (2015)
Руденко Л. - Михайло Лисицин в історії української музики (2015)
Жмуркевич З. - Тетяна Молчанова – музикант і науковець (2015)
Кашкадамова Н. - У Львові гостювала учениця Любки Колесси (2015)
Хомінський Ю. - Історія музики, Вільковська-Хомінська К. (2015)
Маруняк В. - Національний гимн України в історії і сьогоденні (2015)
Єфіменко А. - "Музейна" та "режисерська" опера: два погляди на Россіні ("Севільський цирульник" і "Ґільом Тель" у Мюнхені) (2015)
Кашкадамова Н. - Концерт української музики в Білорусі (2015)
Німилович О. - Леся Дичко у монографії Софії Грици (2015)
Захарчук О. - Мєчислав Солтис – мистець-гуманіст (2015)
Горак Я. - Звукозаписи камерних творів Генрика Мельцера (2015)
Пилипович В. - Доповнення до Бібліографії українських звукозаписів Степана Максимюка (2015)
Бублик Н. - Видання викладачів ЛНМА у 2014 році: бібліографічний огляд (2015)
Передмова (2017)
Тесля Ю. М. - Життя як проект (2017)
Єгорченкова Н. Ю. - Області знань в методології електронного управління проектами (2017)
Данченко О. Б. - Ідентифікація кадрових ризиків наукових проектів, Бедрій Д. І., Семко І. Б. (2017)
Данченко О. Б. - Моделі ціннісно-орієнтованого управління арт-проектами, Лепський В. В., Бас Д. В. (2017)
Оберемок І. І. - Математична модель формування плану-графіку проекту на базі цінностей зацікавлених сторін (2017)
Оберемок Н. В. - Стохастичні процеси в управлінні геологічними проектами (2017)
Хлевний А. О. - Застосування системи управління інформацією підприємств та проектів PrimaDoc для автоматизації процесів підготовки та реалізації закупівель у вищих навчальних закладах, Хлевна Ю. Л. (2017)
Латишева Т. В. - Проект створення системи семантичного управління інформацією в галузі юриспруденції (2017)
Кубявка М. Б. - Інформаційний вплив на цільову аудиторію як результат спланованого проектного рішення, Кубявка Л. Б. (2017)
Медведєва О. М. - Метод системно-цілісного моделювання активності зацікавлених сторін для задач управління взаємодією (на прикладі проектної діяльності) (2017)
Осауленко І. А. - Генетичний підхід до синтезу проектних структур регіонального рівня (2017)
Рач В. А. - Формування портфеля проектів на засадах теорії несилової взаємодії, Медведєва О. М., Євдокимова А. В. (2017)
Сиротинська Н. - Дослідження богородичної гимнографії у науковому дискурсі (2017)
Міщенко І. - Формування спільної площини для порівняльного аналізу невменної та нотолінійної семіографій: транскрипція і транснотація (2017)
Сахарчук Р. - Традиція многолітствування в українській композиторській творчості: духовний гімн України "Боже Великий, Єдиний", муз. М. Лисенка, сл. О. Кониського (2017)
Новакович М. - Національне як "одиничне" в музичній культурі Галичини першої половини ХІХ століття (2017)
Бернацька-Гловаля Е. - Культурно-мистецький контекст розвитку сольної пісні Львова першої половини ХІХ ст. (2017)
Мазепа Т. - Галицьке Музичне Товариство у Львові у вимірі суспільного престижу (2017)
Білас О. - Роль музики в українському драматичному театрі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Мендюк Н. - Особливості втілення міфологеми русалки в операх "Утоплена" М. Лисенка та "На русалчин великдень" М. Леонтовича (2017)
Лазаревич Є. - Естетико-стильові засади виконавства Візантійського хору М. Антоновича з погляду історично інформованого напрямку (2017)
Дубєль К. - Деякі прояви поліфонічності в структурі футуристичної лірики (на вибраних прикладах з поезії Веліміра Хлєбнікова) (2017)
Бондарчук В. - "Запорожець за Дунаєм" у режисерській інтерпретації Дмитра Гнатюка (2017)
Чучман В. - Гуцульська тематика в репертуарі заслуженої хорової капели України "Боян" ім. Є. Вахняка (2017)
Косопуд Б. - Поезія Тараса Шевченка у камерно-вокальній творчості композиторів Галичини (2017)
Єфіменко А. - Павло Гунька про Царя Додона і героїв бельгійського "Золотого півника" (театр La Monnaie, Брюссель, грудень 2016) (Інтерв’ю Аделіни Єфіменко з Павлом Гунькою) (2017)
Ясіновський Ю. - Степан Максимюк – дослідник українського звукозапису (до 90-ліття від дня народження) (2017)
Галій М. - Світлої пам’яті незабутній Євген Козак (до 110-ліття від дня народження) (2017)
Юзюк І. - Історія художнього втілення опери "Наталка Полтавка" на сцені Львівської опери (2017)
Захарчук О. - Євген Купчинський: священик, композитор, цитрист-віртуоз (до 150-ліття від дня народження) (2017)
Антонович О. - Студентський вандрівний хор "Дванайцятка" (до 150-річчя від народження Євгена Купчинського) (2017)
Купчинський Р. - Стрілецька пісня (2017)
Кияновська Л. - Територія Моцартіана: з традиції в майбутнє (хроніка подій) (2017)
Супрун-Яремко Н. - Фонографування і фоноархівування народної музики в Україні (2017)
Карась Г. - Музична регіоналістика у фокусі сучасних досліджень (2017)
Зінків І. - Сакральний світ богородичної гимнографії (2017)
Дика Н. - Тетяна Григорівна Шуп’яна (2017)
Діденко О. - Організаційно-педагогічні проблеми підготовки майбутніх українських військових пілотів до виконання завдань міжнародних миротворчих операцій, Райко В. (2018)
Досужий В. - Особливості організації професійної підготовки фахівців безпілотної авіації в навчальних закладах США (2018)
Лемешко О. - Формування міжкультурної комунікації в Збройних Силах Іспанії (2018)
Лясота Т. - Динаміка показників психоемоційного стану студентів першокурсників в процесі адаптації до навчання (2018)
Максимчук Л. - Процес іншомовної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства (2018)
Мірошнікова М. - Структурно-функціональна модель формування естетичної культури майбутніх офіцерів поліції (2018)
Желясков В. - Особливості професійної комунікативної взаємодії майбутніх судноводіїв (2018)
Корєхов А. - Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на посилення пізнавальної активності майбутніх бакалаврів автосправи прикордонних підрозділів (2018)
Лясота Т. - Динаміка психомоторної працездатності студентів у процесі навчання (2018)
Солтик О. - Обґрунтування моделі професійно надійного вчителя фізичної культури (2018)
Ткачук Д. - Особливості професійної діяльності інспекторів прикордонної служби у контексті ідентифікації осіб і транспортних засобів (2018)
Шеремета О. - Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України як актуальна проблема професійної педагогіки (2018)
Шумовецька С. - Комунікативна взаємодія офіцерів-прикордонників під час спільного прикордонного контролю із суміжними державами: мовний етикет та культура мовлення, Карпушина М., Палагнюк М. (2018)
Привітання від Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я (2018)
Науково-практична конференція з міжнародною участю Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів "Особливості надання дерматовенерологічної допомоги населенню України в умовах медичної реформи" 17—18 жовтня 2018 р., Івано-Франківськ (2018)
Постанова Президії Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів на науково-практичній конференції з міжнародною участю "Особливості надання дерматовенерологічної допомоги населенню України в умовах медичної реформи" (2018)
Відзначено Почесною відзнакою УАЛДВК "Честь і пошана від української дерматовенерології" у 2018 році (2018)
Лаврушко С. I. - Сучасні погляди на лікування мікроспорії у дітей з урахуванням етіології, патогенезу та особливостей клінічного перебігу дерматозу, Степаненко В. I., Дудченко М. О., Павленко Г. П. (2018)
Александрук О. Д. - Особливості секреції кортизолу у дорослих хворих з атопічним дерматитом (2018)
Денисенко О. I. - Сучасні підходи до призначення антигістамінних препаратів при резистентних формах хронічної кропив'янки (2018)
Запольский М. Э. - Красный плоский лишай, клиническое многообразие. Особенности лечения устойчивых форм дерматоза, Лебедюк М. Н., Фучижи И. С., Калмыкова А. В., Нерубащенко С. В., Запольская Д. М., Бойко В. И. (2018)
Литинська Т. О. - Стан мікробіоти товстої кишки у хворих на вугрову х воробу та її вплив на перебіг захворювання, Кулик О. В., Бех Л. М. (2018)
Костинська Н. Є. - Механізми дії активованого цинку піритіону, Костинський Г. Б. (2018)
Яремкевич Р. Р. - Ретиноїдофобія — основні аспекти проблеми та факти доказової медицини як інструмент для її вирішення, Андрашко Ю. В. (2018)
Бенделиани Ц. - Мыло "Перолайт" в лечении угревой болезни (2018)
Ткач В. Є. - Клінічні випадки гангренозної піодермії, Гафійчук С. М., Волошинович М. С., Богуш А. Є., Процак Х. М. (2018)
Diehl C. - Cutaneous side effects of oncology treatments Part II. Radiation therapy (2018)
Гілюк В. В. - Сучасний погляд на патогенез алергійного контактного дерматиту та перспективи вивчення природи контактної алергії (2018)
Попович М. Ю. - Випадок запущеної форми оніхомікозу стоп, Кащенко В. Б., Чоботарь А. I. (2018)
Николайчук Х. Я. - Випадок різних форм спадкових кератодермій в одній сім'ї, Волошинович М. С., Александрук О. Д. (2018)
Корхов С. С. - О неточностях и ошибках в трактовке некоторых исторических аспектов дерматовенерологии, Лебедюк М. Н. (2018)
Богомолов А. Є. - Нотатки з полів міжнародного конгресу Європейської академії алергії та клінічної імунології (EAACI)-2018 (2018)
Коляденко К. В. - За матеріалами зарубіжних видань (2018)
Коляденко К. В. - 27-й конгрес Європейської академії дерматології та венерології (Париж, Франція) (2018)
Пам'яті професора Валерія Павловича Федотова (2018)
До уваги авторів (2018)
Тереса М. - Галицьке музичне товариство у Львові та його зберігально-архівізуюча діяльність (2017)
Климбус І. - Модуси програмності у скрипковій творчості Миколи Лисенка (2017)
Лісогорська А. - Соломія Крушельницька – українська виконавиця жіночих партій в операх П. Чайковського (2017)
Бондарчук В. - Постановка опери Дж. Пуччіні "Тоска" у сценічному рішенні Дмитра Гнатюка (2017)
Захарчук О. - Творча діяльність Яреми Якубяка як вияв духовних тенденцій розвитку української суспільності у 60-ті роки ХХ століття (2017)
Довгалюк І. - Богдан Луканюк: організатор науки, педагог, учений, Рибак Ю. (2017)
Новосядла І. - Грані таланту Василя Безкоровайного (2017)
Голубінка Х. - Постать Богдана-Юрія Янівського у світлі періодичних видань (2017)
Косопуд Б. - Методичні засади Павла Кармалюка у вихованні співаків (2017)
Жарковський Р. - Поняття інструменталізму в аспекті музичного мислення (2017)
Янь Чжихао - Проблеми фортепіанного мистецтва Китаю у працях китайських дослідників (2017)
Вавриш С. - Дві святині Волинської землі (2017)
Максимюк С. - У 100-ліття Української Капелі Бандуристів ім. Т. Шевченка в Детройті (2017)
Казарцева Т. - Каммерзенгерін Іра Маланюк "Я українка з Галичини" (2017)
Кузьмич М. - Незабутній голос України (творчий портрет Зіновія Бабія), Супрун-Яремко Н. (2017)
Кашкадамова Н. - Наші гості: зустріч з відомою піаністкою Іриною Сіяловою (2017)
Колбін Д. - Про помилки, загадки і містифікації в авторстві музики (2017)
Олійник С. - Гастролі Молодіжного симфонічного оркестру України: старт у Львові, завершення у Берліні (2017)
Дика Н. - "Salotto Musicale Italiano" в панорамі ХХХVI Міжнародного фестивалю музичного мистецтва "Віртуози" (2017)
Філоненко Л. - Тріумф "Гуцулки Ксені" Ярослава Барнича у Хмельницькому (2017)
Шершун В. - Балет "Мазепа" Тадеуша Шеліговського (2017)
Письменна О. - "Перший і найбільший композитор Галицької України" (2017)
Назар-Шевчук Л. - Запрошення до "Саду пісень Івана Карабиця" Любові Кияновської (2017)
Бермес І. - Забутий світ музичних товариств (2017)
Зайцев Ю. О. - Економічні аспекти забезпечення діяльності вітчизняних аграрних підприємств, Кускова С. В., Липовий Д. В. (2018)
Карпенко Е. М. - Модель эмоционального восприятия как инструмент оптимизации портфеля брендов молокоперерабатывающих предприятий Беларуси, Карпенко В. М., Ещик Д. А. (2018)
Кошкалда І. В. - Економічна доступність населення до якісного і безпечного продовольства, Шелудько Л. В. (2018)
Маренич Т. Г. - Критерії градації підприємств за розміром залежно від завдань диференціації (2018)
Маркіна І. А. - Ключові аспекти формування конкурентоспроможності підприємств агропродовольчої сфери країни, Вараксіна О. В. (2018)
Потьомкін Л. М. - Методологічні засади формування та імплементації інструментарію мотивації персоналу підприємств (2018)
Skudlarski J. - Satellite characteristics of resource potential agrarian enterprises, Zaika S. О., Boblovskyi O. Yu. (2018)
Шпак А. П. - Наука и образование: интеграция и взаимодействие, Горустович Т. Г. (2018)
Антошкін В. К. - Інтеграційні чинники та процеси у менеджменті зміцнення соціально-економічної безпеки суб’єктів агробізнесу (2018)
Антощенкова В. В. - Земельна реформа, досвід, тенденції та перспективи, Кравченко Ю. М. (2018)
Артеменко О. О. - Екологічний менеджмент, як основна складова розв’язання екологічних проблем на виробництві (2018)
Батюк Л. А. - Суспільні ринкові трансформації: глобальний контекст, Квятко Т. М., Бабко Н. М. (2018)
Бєлоусова О. С. - Актуальні проблеми ефективності та результативності аграрної реформи в Україні (2018)
Богомолова К. С. - Ключові поняття процесу організаційних змін, Подольська О. В., Краля В. Г. (2018)
Гацько А. Ф. - Конкурентоспроможний розвиток суб’єктів агробізнесу: теорія та практика, Калініченко С. М., Іванова Г. О. (2018)
Гіржева О. М. - Теоретичні аспекти фінансового планування суб’єктів підприємницької діяльності (2018)
Богомолова К. С. - Громадянське суспільство та його формування в сучасних умовах, Подольська О. В., Краля В. Г. (2018)
Голованова Г. Є. - Методичні підходи до оцінювання рівня товарної спеціалізації та ефективності управління нею в аграрних підприємствах (2018)
Горенко А. І. - Оплати праці в системі мотивації найманих працівників сільськогосподарських підприємств в умовах інноваційного розвитку (2018)
Гринь Є. Л. - Методологічні засади оцінювання ефективності організаційних змін підприємств сільськогосподарського машинобудування (2018)
Грідін О. В. - Роль та завдання державної регуляторної політики у забезпеченні ефективного розвитку зернового ринку України (2018)
Королевич Н. Г. - Основные резервы повышения эффективности производства картофеля в Республике Беларусь, Оганезов И. А. (2018)
Kuskova S. V. - Ways of improving the personal management system in the enterprise, Zhivotchenko V. V. (2018)
Литвинов А. І. - Органічна продукція: проблема логістики (2018)
Малій О. Г. - Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в Україні (2018)
Ленская Т. И. - Управление внутрикорпоративными отношениями в продуктовых компаниях на региональном уровне, Назарова М. С. (2018)
Першко Л. О. - Значення податкових надходжень в реалізації податкової політики держави, Коропова С. В., Козлов В. Г. (2018)
Пилипенко С. Г. - Диспозитиви туризму: розмаїття сенсів, Моісєєва Н. І., Омельченко Г. Ю. (2018)
Подольська О. В. - Напрямки підвищення ефективності управління персоналом на підприємствах, Оберемок В. В. (2018)
Романченко Ю. О. - Єдиний соціальний внесок з доходів фізичних осіб-підприємців: особливості нарахування та порядок сплати (2018)
Ткаченко С. Є. - Маркетингові інновації в діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання (2018)
Мандич О. В. - Можливості реінжинірингу та моделювання бізнес-процесів у маркетинговій діяльності підприємств (2018)
Науменко І. В. - "PR" як один з інструментів рекламного менеджменту для забезпечення розвитку підприємств (2018)
Слободянюк М. - Перший етап вступу німецьких та австро-угорських військ в Україну (18—20 лютого 1918 року) (2018)
Краснодемська І. - Роль західної української діаспори в етнокультурних процесах в Україні (кінець 80-х — середина 90-х років ХХ ст.) (2018)
Фігурний Ю. - Етнокультурні та етногенетичні студії Володимира Барана, Шакурова O. (2018)
Отрошко Л. - Громадсько-політична діяльність Слави Стецько в контексті етнокультурних процесів в Україні у період від середини 80-х років ХХ ст. до початку 2000-х років (2018)
Хоменко О. - "Донецький плацдарм" Кремля у добу Помаранчевої революції як полігон апробації стратегій антиукраїнського дискурсу (2018)
Бойко Т. - Соціальні передумови гуманітарної кризи Донецького регіону (2018)
Тимошик М. - Книжки-обманки як недосліджене явище видавничої діяльності української еміграції: генеза, типологія, шляхи переправляння в СРСР, масштаби, джерела фінансування (2018)
Соболєва О. - Трансляція елементів традиційної культури та питання ідентичності кримських татар (2018)
Овсіюк О. - Нова київська сабурбія: моральна економіка комфортного життя та неформальні практики, Соболєва О. (2018)
Наливайко С. - До перспектив індоіранської (арійської) традиції у тлумаченні гідронімії Східної Європи (на прикладі семантичного гнізда "вода", "ріка") (2018)
Паламарчук Н. - Документальні матеріали про харчування волинського соціуму в ранньомодерну добу (2018)
Галайко Б. - Польсько-український конфлікт у роки Другої світової війни: міфи і факти (2018)
Іванець А. - Виставка на честь сторіччя випуску перших марок Української держави, Губський С. (2018)
Іваненко В. - Проривне дослідження українського діаспорознавства (2018)
Калина В. - Міжнародний науковий семінар "Наукові видання України: сучасний стан та перспективи розвитку" (2018)
Chyrkov O. - "To Hollywood from Ukraine" by Stanislav Suknenko, with Interviews by Yana Krasnikova (2018, Kyiv: Samit-Book, 360 p.): A Book on Citizens from Ukraine in the US Cinematography (2018)
Фігурний Ю. - Презентація колективної монографії "Україна й українство в етнокультурних процесах: концептуальні узагальнення" (2018)
Geley L. - The investment’s strategy management formation of the services sector enterprises, Tymchyshyn-chemerys J., Pylypenko S. (2018)
Otlyvanska G. - IPO: an emerging trend for Ukrainian telecommunication providers (2018)
Бужимська К. О. - Класифікація методів фінансового планування як інструментів планування діяльності підприємницьких структур, Оверчук А. В. (2018)
Гапон В. В. - Підходи до формування державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти в Україні, Чимбай Л. Л., Барабаш О. А., Попкова Л. В. (2018)
Дружиніна В. В. - Визначення значущості показників конкурентоспроможності ресторанних закладів, Сосновська Ю. Р. (2018)
Зрайло І. І. - Обґрунтування методичних характеристик оцінювання зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК (2018)
Кривенко Н. В. - Міжнародна економічна інтеграція та СОТ (2018)
Кривенко С. В. - Стратегічні напрямки забезпечення ефективного використання системи поводження з відходами (2018)
Ліхоносова Г. С. - Організаційно-економічна проблематика етнічного туризму: аксіологічні аспекти, Сосновська Ю. Р. (2018)
Максимюк С. О. - Дослідження поняття туристичного комплексу як об'єкта державної політики у формуванні системи забезпечення його економічної безпеки (2018)
Нікольчук Ю. М. - Фінансова безпека регіону як ключовий компонент фінансової безпеки держави (2018)
Рудніченко Є. М. - Трансформаційні процеси макроекономічного середовища та їх вплив на економічну безпеку держави, Гавловська Н. І., Гавловська В. І. (2018)
Савчук Л. М. - Поняття і зміст економічного забезпечення сфери охорони здоров’я (2018)
Цибуляк А. Г. - Напрями впливу екологізації торговельних відносин на конкурентоспроможність країн світу (2018)
Цимбалюк Г. С. - Інвестиційна привабливість підприємств харчової промисловості як один із чинників підвищення якості продукції (2018)
Чікірісов Д. В. - Механізм організаційно-управлінського впливу на досягнення ефективного рівня комерціалізації послуг підприємства медіа галузі України (2018)
Ярка У. Б. - Застосування сучасних інформаційних технологій для покращення документаційного менеджменту підприємств (2018)
Богацька Н. М. - Прибуток підприємства як рушійна сила функціонування ринкової економіки, Кузьменко М. М. (2018)
Грищенко І. М. - Формування оптимальної виробничої програми для підприємств легкої промисловості через управління витратами, Радіонова Н. Й. (2018)
Димченко О. В. - Обґрунтування та застосування методики визначення інвестиційної складової тарифів підприємств міського електричного транспорту, Палант О. Ю., Тараруєв Ю. О., Водовозов Є. Н. (2018)
Ільницька-Гикавчук Г. Я. - Конкурентоспроможність та конкурентні переваги туристичного підприємства в сучасних умовах господарювання, Габа М. І. (2018)
Коваль О. О. - Соціальна стратегія та її місце в загальній стратегії підприємства (2018)
Лясковець О. В. - Теоретико-методичні основи забезпечення стратегічного управління розвитком економічної безпеки підприємств машинобудування (2018)
Павликівська О. І. - Особливості інтеграції соціально відповідальної діяльності в систему стратегічного управління підприємством (2018)
Рзаєв Г. І. - Загрози економічній безпеці підприємства та аналітичні напрями їх прояву на рівні підприємства, Балабанюк Д. В. (2018)
Ткачук Г. Ю. - Структуризація сутності поняття "економічна безпека підприємства" та систематизація підходів до її визначення (2018)
Oliinyk О. - Modelling of complex estimation of efficiency of personnel management, Shishkina O. (2018)
Ведерніков М. Д. - Переваги та недоліки методів мотивації персоналу на підприємстві, Модіна Д. В., Толстюк М. І. (2018)
Ведерніков М. Д. - Роль корпоративної культури у мотивації персоналу, Толстюк М. І., Модіна Д. В. (2018)
Волянська-Савчук Л. В. - Функціональні обов’язки кадрової служби на підприємствах, Модіна Д. В., Толстюк М. І. (2018)
Гарват О. А. - Сучасні персонал-технології в системі управління підприємством, Бець Ю. О. (2018)
Давидова І. О. - Мотивація інтелектуальної складової зайнятості на підприємстві, Величко К. Ю. (2018)
Климчук А. О. - Сучасні підходи мотивації та стимулювання персоналу в ефективному управлінні підприємством (2018)
Романець Т. В. - Аналіз теоретичних підходів в організації та нормуванні праці (2018)
Сакун Л. М. - Прогнозування впливу світової кризи на ринку праці України та Німеччини, Солодков Д. Є. (2018)
Чебан Т. М. - Методика аналізу виплат працівникам державних підприємств в контексті соціально-орієнтованого управління (2018)
Булат Г. В. - Інформаційна модель внутрішнього аудиту оборотних активів (2018)
Даценко Г. В. - Податок на прибуток: зарубіжний досвід, контроль розрахунків зі сплати податку (2018)
Марущак Л. І. - Концептуальні основи формування системи бухгалтерського обліку (2018)
Петренко Н. І. - Характеристика аудиторських процедур податкового аудиту, Левченко О. Ф., Дмуховська О. М. (2018)
Ченаш В. С. - Аудиторські процедури щодо недобросовісних дій формування показників фінансової звітності, Ковальчук Ю. В. (2018)
Олійник А. В. - Теоретико-концептуальні засади інфраструктури банківської системи, Левчук Ю. Л. (2018)
Петрова Т. С. - Базові принципи функціонування фінансової системи (2018)
Лабурцева О. І. - Ризики формування маркетингових стратегій (2018)
Петренко В. С. - Формування маркетингової товарної політики спільних підприємств (2018)
Pererva E. - The analys of influence of extraneous smells on a functional condition of bioobject (2018)
Belih O. - The forecasting of elimination of heart insufficiency by means of blood circulation model (2018)
Dudkina E. - The analys of influence of extraneous smells on a functional condition of bioobject (2018)
Босовський В. - Вивчення можливості використання терагерцового випромінювання для діагностики (2018)
Давидов А. - Моделювання збудження біотканини серця (2018)
Пономаренко В. - Встановлення критерія точності аналітичних вимірювань (2018)
Недобер О. - Оцінювання невизначеності показників в рефлексодіагностиці (2018)
Годьмаш О. - Вивчення впливу віку та гендерності людини на форму пульсової хвилі (2018)
Власенко А. - Аналіз закономірності поширення захворювань методом математичної статистики (2018)
Риженко Р. - Моделювання мовного аналізатора (2018)
Лякутіна Р. - Вивчення впливу безпровідних джерел зв’язку на організм (2018)
Янсевич А. - Вплив умов гальванізації на властивості лікувальних препаратів (2018)
Карлюка В. - Вивчення токсичності золотих наночасток (2018)
Свирида В. - Аналіз впливу біодобавок на організм (2018)
Задирко М. - Моделювання пружно–напруженого стану зубного протезу (2018)
Леонтьєва І. В. - Контроль успішності студентів навчально-наукового інституту фізичного виховання і спорту в процесі навчання дисципліни "Туризм та рухливі ігри з методикою викладання", Леонтьєв О. В. (2018)
Мазін В. М. - Подвійне дипломування фахівців фізичної культури і спорту у контексті Болонського процесу (2018)
Отравенко О. В. - Компетентнісний підхід як складова частина якісної підготовки майбутніх учителів фізичної культури у закладах вищої освіти (2018)
Бицюк В. В. - Ознаки професійної суб’єктності майбутнього вчителя фізичного виховання (2018)
Павлюк О. М. - Основні ознаки та характеристики наукового дослідження (2018)
Тонне О. Ш. - Уточнення поняття "Організація самостійної пізнавальної діяльності вчителя у процесі підвищення кваліфікації" (2018)
Шехавцов М. О. - Наукові підходи до формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури (2018)
Асєєва І. О. - Методичні засади організації занять з настільного тенісу у процесі позакласної роботи з фізичної культури зі старшокласниками, Шинкарьов С. І., Шинкарьова О. Д. (2018)
Березуєва Т. С. - Формування інтересу в учнів основної школи до занять фізичними вправами в позакласній роботі (2018)
Колчина О. Ю. - Фізичне виховання у формуванні здорового способу життя студентської молоді, Твердохлєбова Ю. М. (2018)
Полулященко Ю. М. - Особливості військово-фізичної підготовки допризовної молоді в сучасних умовах, Чехута О. В. (2018)
Савко Э. И. - Современные оздоровительные инновационные технологии в физическом воспитании (2018)
Ярошенко П. В. - Сутність та основні напрямки забезпечення формування здорового способу, як основної складової особистості майбутніх педагогів, Гайдук Н. О. (2018)
Ворона В. В. - Аналіз змісту і побудови навчально-тренувального процесу спортсменів стрільців з лука на етапі попередньої базової підготовки, Ратов А. М., Солоненко Є. В. (2018)
Галій С. М. - Основи психологічної підготовки в пауерліфтингу, Завацький Ю. А., Пліс О. В., Семененко Д. В. (2018)
Гончаренко В. І. - Фізична підготовка висококваліфікованих спортсменок у хокеї на траві у структурі річного макроциклу (2018)
Гордієнко П. Ю. - Проблема підготовки майбутніх тренерів до тренерсько-педагогічної діяльності з настільного тенісу, Жукова А. Є. (2018)
Полтавський А. П. - Використання тренувальних навантажень при побудові навчально-тренувального процесу школярів 13–15 років, які займаються атлетизмом, Брусак О. М. (2018)
Полулященко Т. Л. - Психологічна стратегія в процесі тренування на витривалість (2018)
Рикун К. А. - Постановка проблеми організації виховного процесу у групах початкової підготовки в ДЮСШ (2018)
Дубовой О. В. - Формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи у процесі самостійної роботи з фізичного виховання, Бабич В. І., Дубовой В. В., Павлюк О. М. (2018)
Карпенко М. І. - Сутність і діагностика синдрому професійного вигорання у сучасних учителів (2018)
Полякова В. П. - Влияние системы фитнес с занятий на психофизическое состояние занимающихся (2018)
Бурка О. М. - Система оцінки рівня якості підготовки майбутніх фізичних терапевтів до використання фізкультурно-оздоровчих технологій (2018)
Савко Э. И. - Лечебная физическая культура при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника, Комарчук Ю. Н. (2018)
Ківалов С. В. - Трансформація Морської доктрини України: концептуальні засади (2018)
Kormych B. - The modern trends of the foreign trade policy implementation: implications for customs regulations (2018)
Darahan V. - Obstacles to free international trade: pressing challenges of the freedom of transit (2018)
Андрущенко С. В. - Складові логістики морських портів України: оновлення організаційно-правового забезпечення (2018)
Балобанов О. О. - Проблеми імплементації норм щодо запобігання забруднення морського середовища стічними водами та шкідливими речовинами, Шмигіна С. О. (2018)
Мошак О. В. - Проблемні питання реалізації принципу субсидіарності в Україні (2018)
Косигіна А. Є. - Особливості правової охорони підземних вод (2018)
Бойчук А. Ю. - Юридична відповідальність за правопорушення в природоохоронній сфері: теоретико-методологічні проблеми (2018)
До уваги авторів (2018)
Митник Ю. В. - До 150-рiччя вiд дня народження Георгiя Феодосiйовича Вороного (1868–1908), Кашпiровський О. I., Олiйник Б. В. (2018)
Вознюк О. М. - Перiодичнi бiотопнi простори, Олiйник Б. В., Яворський Р. С. (2018)
Грушка Д. С. - Побудова коспектральних графiв вiдносно узагальненої матрицi сумiжностi, Лебiдь В. О. (2018)
Kriukova G. - A discrete regularization method for hidden Markov models embedded into reproducing kernel Hilbert space (2018)
Лемешко Є. I. - Iснування рiвноважних станiв у динамiчних системах iз притягальною взаємодiєю (2018)
Матвеєва М. М. - Сильна метрична розмiрнiсть унiциклiчних графiв (2018)
Ольшевська В. А. - Алгоритм обчислень у силовських 2-пiдгрупах знакозмiнних груп за допомогою системи комп’ютерної алгебри GAP (2018)
Прончук Л. С. - Антиподальнi графи дiаметра 4 (2018)
Раєвська I. Ю. - Скiнченнi локальнi майже-кiльця, Раєвська М. Ю. (2018)
Флоренко А. С. - Iнтерполяцiя випадкового поля для областi спостережень у виглядi системи вкладених прямокутникiв, Щестюк Н. Ю., Заєць Н. В. (2018)
Вiдомостi про авторiв (2018)
Богуш А. М. - Розуміння дітьми передшкільного віку образно-виразного мовлення віршованих текстів (2016)
Андрющенко Т. К. - Формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей у різновікових групах ДНЗ (2016)
Башавець Н. А. - Формування професійної самоорганізації майбутніх учителів: реалії і проблеми (2016)
Бедрань Р. В. - Критеріальний підхід до виховання культури здоров’я дітей дошкільного віку в різновікових групах (2016)
Борщенко В. В. - Педагогічні умови формування організаційної культури майбутніх учителів фізичного виховання, Садовник О. О. (2016)
Ван Юе - Проблема формирования методической компетентности будущих учителей музыкального искусства (2016)
Вознюк Л. В. - Розвиток професійної надійності керівників загальноосвітніх навчальнихзакладів у системі неперервної освіти (2016)
Гвоздій С. П. - Підготовка майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до безпеки життя і професійної діяльності: зміст і методика (2016)
Демидова М. Г. - Самопідготовка студентів у системі вищої педагогічної освіти (2016)
Дьоміна Т. М. - Феномен волі в проекції психологічних, педагогічних та музикознавчих наукових підходів, Кучерина М. І. (2016)
Уткан Б. Д. - Функції музично-теоретичної освіти у фаховій підготовці майбутніх учителів музики (2016)
Добровольська А. М. - Застосування інновацій під час формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів (2016)
Кононенко Н. В. - Чинники формування системності професійно-педагогічних знань майбутніх вихователів (2016)
Кордонова А. В. - Алгоритм методичних дій з самонавчання іншомовного письма (2016)
Лесіна Т. М. - Дослідницька діяльність майбутніх вихователів – чинник формування їхньої професійної компетентності (2016)
Наумчук В. І. - Самоорганізація майбутніх учителів фізичної культури як складник їхньої професійної підготовки (2016)
Підгірний О. В. - Організація самостійної роботи студентів заочної форми навчання (2016)
Попова О. В. - Класифікаційні детермінанти культурологічного підходу до професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови у вищих навчальних закладах (2016)
Порада О. В. - Міжпрофесійна компетентність випускника вишу як чинник конкурентоспроможності на сучасному ринку праці (2016)
Примина Н. Н. - Методы обучения иноязычному чтению профессионально направленных текстов (2016)
Пшеславська С. О. - Сімейні цінності та їх роль у вихованні старшокласників (2016)
Самокиш І. І. - Тестування функціональних можливостей центральної нервової системи студентів у межах дисципліни "Фізичне виховання” (2016)
Сокаль М. А. - Подготовка будущего учителя начальной школы в области лексической семантики (2016)
Тарнопольський О. Б. - Формування професійної компетенції викладачів в межах програм китаємовного занурення (2016)
Фрицюк Ва. А. - Зарубіжний досвід підготовки фахівців до професійного саморозвитку (2016)
Хуа Вей - Формування творчого потенціалу майбутніх учителів музичного мистецтва у фаховій підготовці (2016)
Черноватий Л. М. - Складники фахової компетентності майбутніх перекладачів китайської мови (2016)
Галущак І. Є. - Формування майбутнього економіста як конкурентноспроможного фахівця (2017)
Гладуш В. Д. - Трансформація філософських підходів до конкретної методичної концепції у навчальному процесі закладу вищої освіти, Ковальчук В. В., Рябченко С. В. , Скалозуб В. В., Турінов А. М. (2017)
Дівнич О. С. - Мовленнєвий етикет в системі підготовки фахівців сфери обслуговування (2017)
Довжук Н. Ш. - Зміст і структура пропедевтичної професійної адаптації майбутніх викладачів медико-біологічних дисциплін в умовах магістерської підготовки у вищих закладах освіти (2017)
Задорожна Г. С. - Сучасні підходи до забезпечення безперервної освіти як чинника розвитку особистості (2017)
Кубриш Н. Р. - Роль образотворчого мистецтва в підготовці майбутніх архітекторів, Коншина О. М., Самойлова О. М. (2017)
Лай Сяоцянь - Культура міжособистісної творчої взаємодії майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вокальної підготовки (2017)
Лесіна Т. М. - Розвиток соціальних умінь і навичок у дошкільників в системі сучасної парадигми передшкільної освіти (2017)
Логвіненко А. Ю. - Комунікативно-когнітивний підхід до формування міжкультурної компетенції студентів на заняттях з англійської мови (2017)
Малишева Л. С. - Здоров’язбережувальна компетентність майбутніх учителів початкової школи: сутність та критерії (2017)
Мога Н. Д. - Особенности спастических двигательных нарушений у детей раннего возраста (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського