Dmitriev М. О. - Determination of individual teleroentgenographic characteristics of the face profile in ukrainian young men and girls with orthognathic bite (2018)
Serheta I. V. - Motor activity of students of modern education institutions: biomedical and physiological-hygienic aspects of its assessment and optimization, Drezhenkova I. L., Stoyan N. V. (2018)
Sarafinyuk L. A. - Somatotypological features of acrobat girls in different periods of ontogenesis, Khapitska O. P., Yakusheva Yu. I., Ivanytsia A. O., Sarafinyuk P. V. (2018)
Dmytrenko S. V. - Features of quantitative indicators of finger and palmar dermatoglyphics in males and females with ichthyosis, Klimas L. А., Kushnir V. A., Serebrennikova О. А., Gnenna V.O. (2018)
Chernysh A. V. - Regression models of individual cephalometric indicators used in the method of R. M. Ricketts (2018)
Cherkasova L. A. - Differences of correlations of echometric dimensions of the uterus in different phases of the menstrual cycle with constitutional parameters of the body in practically healthy young women of ecto- and mesomorphic somatotypes (2018)
Hmel L. L. - Age and gender features of thigh rheogram indicators in practically healthy adolescents, Serebrennikova О. А., Kyrychenko Yu. V., Gnenna V. O. (2018)
Титул, зміст (2019)
Писарчук О. О. - Методика багатокритеріального оцінювання відповідності програмного забезпечення вимогам замовника, Безкоровайна Ю. М., Дишлевий О. П., Скалова В. А. (2019)
Голубничий О. Г. - Синтез аналітичних форм опису автокореляційної функції узагальнених бінарних послідовностей Баркера типу 1 на основі її декомпозиції з використанням лінійних складових (2019)
Ладигіна О. А. - Оптимізація методів верифікації моделей нестаціонарного трафіку, Гузій М. М. (2019)
Вишнівський О. В. - Застосування комплексного підходу у використанні електронного композитора (2019)
Приходько Т. Ю. - Спектральний підхід до синтезу пристроїв на основі неоднорідних ліній та питання визначення хвильового опору по центральним частотам каналів витоку інформації (огляд), Басюк І. О., Ліщиновська Н. О. (2019)
Юдін О. К. - Сучасні практики впровадження системи аудиту інформаційної безпеки на об’єктах критичної інфраструктури, Зюбіна Р. В., Матвійчук-Юдіна О. В. (2019)
Boichenko S. V. - The estimation of microalgae cultivation productivity for biofuel production in Nigerian conditions, Shamanskyi S. J., Adeniyi C. O. (2019)
Андріїшин M. П. - Основні чинники, що впливають на енергетичну ефективність використання природного газу, Капітанчук К. І., Чернишенко О. М. (2019)
Борисюк А. О. - Метод розв’язування задачі про течію в каналі з осесиметричним прямокутним розширенням (2019)
Матвєєва І. В. - Перспективи розширення сировинної бази для виробництва біодизельного палива в Україні, Яковлєва А. В., Зубенко С. О., Гудзь А. В. (2019)
Петрусенко В. П. - Оцінка радіаційних ризиків при вживанні хлібобулочних виробів зі вмістом стронцію та цезію, Дмитруха Т. І. (2019)
Богом’я В. І. - Імітаційна модель достовірності контролю радіоелектронних систем засобів водного транспорту, Белоброва Т. А., Дем’яненко С. К. (2019)
Дакі О. А. - Аналіз методів формування вимірювальних сигналів для контролю систем навігації та управління рухом засобів водного транспорту, Штрибець В. В., Трофіменко А. О. (2019)
Уланський В. В. - Оцінка готовності телекомунікаційних систем з різними видами відмов, Терентьєва І. Є., Мачалін І. О. (2019)
Будолак С. Ю. - Метод структурного синтезу системи управління засобів водного транспорту, Ткаченко В. В., Гуменніков Р. В., Шевченко А. П. (2019)
Гасимов А. А. - Роль "Системи Менеджменту Якості" та її методів управління в розвитку компаній, що надають послуги в сфері вантажних авіаперевезень, Мільцов В. Є. (2019)
Дмитрієв А. А. - Науково-методичний апарат прогнозування параметрів суднового обладнання, Якусевич Ю. Г., Чебан В. І. (2019)
Дорофєєва З. Я. - Метод контролю ефективності процесу технічної експлуатації суднового обладнання, Трішин В. В., Урум Н. С. (2019)
Коломієць О. М. - Розроблення моделей автоматизації контролю технічного стану засобів водного транспорту (2019)
Моденов Ю. Б. - Нейроавтопілот повздовжнього каналу повітряного судна, Гордуз О. В. (2019)
Тимощук О. М. - Оптимізація процесу управління судноплавної компанії, Іваненко В. М., Медведева О. Ю. (2019)
Усенко В. Ю. - Діаграма направленості акустичного випромінювання співвісного гвинтовентилятора (2019)
Титул, зміст (2019)
Іванов С. - Науково-технічна шкільна освіта як цілеспрямована система діяльності: досвід США (2019)
Парфенюк О. - Ретроспективний аналіз графічної підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти України та зарубіжжя на зламі століть (2019)
Глінчук Ю. - Стан та проблеми формування фахової працеохоронної компетентності в студентів педагогічних спеціальностей (2019)
Шегеда А. - Управління закладом освіти на засадах кваліметричних вимірювань, Стефанович О. (2019)
Гладун В. - Формування громадянської компетентності засобами кооперативного навчання (2019)
Каськів М. - Застосування інформаційних технологій в освітньому процесі Рівненської медичної академії, Сергеєва Г., Гуцман С. (2019)
Ковтун О. - Модель формування світоглядної культури майбутніх медичних сестер на основі реалізації деонтологічного підходу (2019)
Крутова Н. - Інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій у систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2019)
Лукащук М. - Роль веб-сайту Рівненської медичної академії як інформаційного ресурсу у формуванні професійної ідентичності майбутнього медичного працівника, Лукащук В. (2019)
Надворняк Я. - SMART-технології в корпоративному навчанні державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (2019)
Остапчук Н. - Використання можливостей хмарних сервісів у процесі навчання студентів у закладах вищої освіти, Крайчук О. (2019)
Позднякова Т. - Створення та ідеї використання хмарин слів на уроках біології, Тимчина В., Тимчина Н. (2019)
Четверикова Т. - Активізація пізнавальної діяльності студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Клехо О. (2019)
Безкоровайна О. - Формування ціннісного ставлення до створення сім’ї в студентів (2019)
Кочубей А. - Проблеми психолого-педагогічної інтенції діяльності науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти, Семенюк М. (2019)
Пліско Є. - Правові основи пенітенціарної практики соціального виховання неповнолітніх правопорушників в Україні (2019)
Прокопчук В. - Модель розвитку особистісної ідентичності студентів медичних коледжів у процесі їх медико-психологічної підготовки (2019)
Шестопал І. - Психологічні особливості професійної самореалізації вихователів закладів дошкільної освіти (2019)
Груба Т. - Комунікативно-жанровий підхід до навчання української мови у профільних класах (2019)
Криницька О. - Вивчення медичної термінології на заняттях з української мови як іноземної (на прикладі термінів-назв медичних інструментів) (2019)
Мандрик Н. - Київська Русь в історії лінгвославістики (2019)
Мороз Л. - Метод занурення як засіб формування соціокультурної компетенції учнів старших класів, Ковалюк В. (2019)
Тарасюк Н. - Зміст англомовної лексико-граматичної компетентності майбутніх інженерів-будівельників у читанні, Шикун А. (2019)
Цуркан М. - Методика викладання української мови як іноземної на синхронному зрізі ХХІ століття: тенденції розвитку (2019)
Шевчук Т. - Лексико-семантичні та функційні особливості вживання лексеми "ганьба" в сучасній українській мові (2019)
Корінчук Н. - Особливості формування професійних та життєвих компетентностей студентів на основі позанавчальної роботи з математики, Корінчук В. (2019)
Крівцов В. - Окремі питання підготовки школярів до навчального процесу у вищих технічних закладах освіти, Крівцов В., Кукла В. (2019)
Сяська Н. - Застосування методів математичного моделювання у поєднанні із засобами новітніх інформаційних технологій у ході вивчення стереометрії майбутніми вчителями математики, Ярова О. (2019)
Іванова Л. - Особливості роботи з дитячою книгою в процесі реалізації ідей Нової української школи (2019)
Ткачук О. - Розвиток художньої компетентності учнів початкових класів на основі ситуативних завдань (2019)
Козловський Ю. - Формування педагогічної компетентності студентів закладу вищої технічної освіти на засадах метапредметного підходу (2019)
Павлова Н. - Упровадження міждисциплінарної інтеграції у процесі підготовки компетентних учителів інформатики, Гнедко Н. (2019)
Пустовіт Г. - Історико-педагогічний вимір розвитку екологічної освіти учнів у закладах позашкільної освіти, Петренко О. (2019)
Syvokhop Y. - Role of the institutions of afterschool education in the process of forming behavioral patters of a healthy lifestyle of the teenagers (2019)
Шинкаренко В. - Формування готовності вчителів закладів загальної середньої освіти до патріотичного виховання старшокласників (2019)
Шупарська А. - Організація родинного виховання в закладі загальної середньої освіти як один із пріоритетних впливів на розвиток духовних цінностей зростаючої особистості: із досвіду роботи з батьками (2019)
Ван Цізі - Методологічні концепції музично-виконавської діяльності керівника духового ансамблевого колективу в закладі спеціалізованої позашкільної освіти (2019)
Гобдич М. - Духовний концерт "Сей день радости" Степана Дегтярьова: походження, датування, особливості стилю (2019)
Даюк Ж. - Підготовка майбутніх співаків до вокально-сценічної професійної діяльності, Денисюк В. (2019)
Дзвінка Р. - Історія та сьогодення сопілкарства Рівненщини (2019)
Димченко С. - Виховання творчої самостійності студентів класу ударних інструментів у процесі виконавської діяльності (2019)
Димченко С. - Нові тенденції розвитку естрадно-джазової музики для баяна у творчості Володимира Зубицького, Ільків А. (2019)
Закопець Л. - Формування музично-творчих умінь учнів-духовиків в умовах навчання у Львівській середній спеціалізованій музичній школі-інтернаті імені С. Крушельницької (2019)
Заходякін О. - Педагогічні умови розвитку творчих здібностей у дітей молодшого шкільного віку в процесі піаністичної виконавської діяльності, Цюлюпа Н. (2019)
Карпук Т. - Сакральна творчість галицьких і буковинських композиторів ХІХ століття в контексті українського національно-культурного відродження (2019)
Рокіщук І. - Специфічні процесори обробки звукового тракту в роботі звукорежисера, Орешко Р. (2019)
Сокаль В. - Особливості фітнес-програм, спрямованих на оздоровлення дітей шкільного віку, Міцкевич Ю. (2019)
Антошкін В. К. - Фінансові інструменти економічної безпеки агропідприємств України (2018)
Іщенко О. А. - Концептуальні засади сталого розвитку транспортно­логістичних систем (2018)
Бритвєнко А. С. - Напрями інноваційно­інвестиційної активності олійно­жирових підприємств (2018)
Горбачова І. О. - Поточний стан та перспективи розвитку рекреаційно­туристичної сфери Запорізької області (2018)
Горяча О. Л. - Напрями підвищення потенціалу машинобудівних підприємств України, Попов О. В. (2018)
Жучінський О. Ю. - Фінансові джерела регулювання та підтримки розвитку підприємств і закладів соціально­культурної сфери у контексті реформування сільських територій (2018)
Захарченко П. В. - Динамическая модель перераспределения ресурсов в курортно­рекреационной сфере, Жваненко С. А. (2018)
Ігнатенко М. М. - Методичні основи дослідження процесів формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, Леваєва Л. Ю., Тєтєрятнік Л. М. (2018)
Кучеренко М. А. - Облік та аналіз виробничо­економічних показників діяльності сільськогосподарських кооперативів (2018)
Овчарук О. М. - Економічна діагностика в системі антикризового управління підприємств агропродовольчої сфери (2018)
Трикоз І. В. - Оптимізація технологічних процесів приготування кормів для забезпечення якості й конкурентоспроможності продукції підприємства, Коваленко Л. І., Пишна К. О. (2018)
Фролова Г. І. - Оцінка економічної ефективності організаційного реінжинірингу бізнес­процесів, Кулініч С. В. (2018)
Клименко А. А. - Імперативи екологізації землекористування в Україні, Глотова К. О., Ванієва А. Р. (2018)
Кунгурцева-­Мащенко Т. Є. - Бістабільні моделі рекреаційної економіки з урахуванням синергетичного ефекту (2018)
Рунчева Н. В. - Принципи реалізації стратегії контент­маркетингу, Чапала О. О., Монаєнко Я. О. (2018)
Черемісіна Т. В. - Зарубіжний досвід практики розвитку "зеленої економіки", Леміш К. М., Казачковська Г. В., Бабіна Н. І. (2018)
Аранчій В. І. - Соціальна спрямованість формування бюджету для громадян (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Holubnychyi A. G. - Cross-Correlation Analysis of Sets of Generalized Binary Barker Sequences (2019)
Sineglazov V. M. - Intelligent System of Personnel Management (2019)
Ryzhkov L. М. - Synthesis and Analysis of Complementary Filter for Attitude Determination (2019)
Kyrychenko V. V. - Effect of Dynamic Degradation in Data Protection Algorithms, Lesina Ye. V. (2019)
Sushchenko O. A. - Design of Robust Precision Attitude and Heading Reference Systems for Marine Vehicles (2019)
Ablesimov A. K. - The Regulator Synthesis Software for the Nonlinear Stabilization System, Pylypenko M. A., Zhmurchyk Т. P. (2019)
Krasnikova K. S. - Smart Leakage Monitoring System with Blynk IoT Integration Using Arduino, Kopaniev V. A., Vasylenko M. P. (2019)
Hryshchenko Y. V. - The Problem of Uncoordinated Aircraft Turn on Small Flight Speed, Romanenko V. G., Amelina A. I. (2019)
Sineglazov V. M. - Design of Synchronous Generator with Permanent Magnets Based on Genetic Algorithm, Kopaniev V. A. (2019)
Chumachenko O. I. - Structural-Parametric Synthesis of Neural Network Ensemble Based on the Estimation of Individual Contribution, Riazanovskiy K. D. (2019)
Polozhevets H. A. - Processing of Flight Information of Objective Control Systems under the Consideration of Factor Resonance (2019)
Aralova N. I. - Mathematical Models for Development and Compensation of Hypoxic States During Ischemic Heart Disease in Flight Crews’ Personnel, Klyuchko O. M., Mashkin V. I., Mashkina I. V. (2019)
Requirements for Articles (2019)
Publisher's imprint (2019)
Будник О. - Використання методик змішаного навчання в закладі вищої освіти (2018)
Іванова Л. - Персоналії в історії становлення і розвитку артеківської педагогіки як соціокультурного феномена (2018)
Кондур О. - Компаративний аналіз британської та української моделей освітнього менеджменту (2018)
Сікорський П. - Видатні українські педагоги про роль рідної мови в інтелектуальному розвитку дітей (2018)
Lachytova L. - Prevention and intervention of the state administration social worker burnout syndrome (2018)
Андріанов Т. - Формування фізкультурно-оздоровчої компетентності майбутніх шкільких учителів в умовах промислового Криворіжжя (2018)
Барбінов В. - Професійні компетентності майбутніх робітників аграрної галузі у процесі їхньої підготовки на засадах компетентнісного підходу у професійно-технічних навчальних закладах (2018)
Басараб В. - Суть поняття "ключові компетентності менеджера" у психолого-педагогічній літературі (2018)
Гладир Я. - Особливості використання сучасних дидактичних засобів у процесі допрофесійної підготовки іноземних студентів (під час вивчення мови як іноземної) (2018)
Ієвлєв О. - Роль педагогічного потенціалу психологічних та педагогічних дисциплін у формуванні професійно-педагогічної мобільності студентів спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації "Управління навчальним закладом" в умовах магістратури (2018)
Кільдеров Д. - Експериментальна перевірка ефективності підготовки майбутніх учителів технологій на засадах інтеграції змісту професійних науково-предметних дисциплін (2018)
Козловський Ю. - Готовність майбутніх фахівців автомобільного транспорту до професійної діяльності, Пукало М. (2018)
Мацеха В. - Структура і зміст інформатичної компетентності педагога професійного навчання комп'ютерного профілю (2018)
Сушенцева Л. - Формування професійної мобільності фахівців у системі професійно-технічної освіти (від раннього Середньовіччя до початку ХХ століття) (2018)
Хлипавка Г. - Діагностика рівнів сформованості соціальної компетентності майбутніх офіцерів служби цивільного захисту України та узагальнення результатів дослідження (2018)
Чорна І. - Використання дидактичних можливостей іноземної мови для формування професійної мобільності майбутніх економістів (2018)
Гарпуль О. - Організаційно-педагогічні засади гуманізації освіти (2018)
Лазарук Г. - Інтернет при навчанні іноземним мовам як складова процесу інформатизації освіти в контексті глобалізації суспільства, Бойків Л. (2018)
Нестеренко С. - Модель експериментальної методики розвитку етнокультурної компетентності на уроках української літератури у старших класах (2018)
Ольховська А. - Організаційно-педагогічні умови ефективності розвитку фахової компетентності магістрів-перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2018)
Роженко І. - Організація процесу навчання студентів ВНЗ на засадах компетентнісного підходу (2018)
Горішний З. - Формування національних, патріотичних, загальнолюдських цінностей молоді засобами українознавства, Гарпуль О. (2018)
Джус О. - Григорій Ващенко і формування української виховної системи в діаспорі (2018)
Паска Т. - Місце і роль гуцульщинознавства в сучасній українській національній школі (персоналістичний контекст) (2018)
Sivkovych H. - National education of Ukrainian girls by means of school subjects in the period of Austrian (Austrian and Hungarian) (2018)
Nazarchuk O. A. - The investigation of the relationship between biofilm-forming properties of clinical strains of p.aeruginosa and their sensitivity to antiseptic medicines, Faustova M. O., Bobyr V. V., Kordon Yu. V. (2018)
Будерацька Н. О. - Генетичний аналіз ембріонів, отриманих з вітрифікованих ооцитів в донаційних програмах допоміжних репродуктивних технологій, Петрушко М. П., Гонтар Ю. В. (2018)
Домбровський Д. Б. - Морфологічні особливості регенерації трофічної виразки венозного генезу при застосуванні стовбурових клітин кордової крові в експерименті, Оліник Ю. В., Давиденко І. С. (2018)
Палій Г. К. - Характеристика резистентності мікроорганізмів до антимікробних препаратів, Павлюк С. В., Дудар А. О., Палій Д. В., Кулик А. В. (2018)
Рекун Т. О. - Гістохімічна оцінка розподілу муцинів стравохідного епітелію гастроезофагеальної зони в ембріональному та фетальному періодах онтогенезу людини (частина 1), Вернигородський С. В., Кисельова Т. М., Татаріна О. В. (2018)
Гурін П. В. - Зміни коагуляційного гемостазу при використанні колоїдних розчинів під час коронарного шунтування на працюючому серці (2018)
Валіхновська К. Г. - Ретроспективний аналіз факторів ризику виникнення панкреатичних нориць у хворих після панкреатодуоденальних резекцій (2018)
Запорожченко Б. С. - Вибір тактики хірургічного лікування гострого холециститу та його ускладнень, Кравець К. В., Бородаєв І. Є., Бондарець Д. А., Муравйов П. Т. (2018)
Сторожук Н. В. - Деякі показники гемостазу у хворих з ішемічною хворобою серця та коронарною ангіопластикою, Луговськой Е. В., Сторожук Б. Г., Платонова Т. М., Колесникова І. М. (2018)
Домбровський Д. Б. - Трансплантація клітин кордової крові як метод лікування хворих з дистальним ураженням артерій нижніх кінцівок, Савін В. В., Пшиборовська Ю. Р. (2018)
Запорожченко Б. С. - Особливість виконання апендектомії у хворих з високим ризиком серцево- легеневої недостатності, Яхиа Хасан, Бородаев И. Е., Качанов В. Н., Васильев О. А. (2018)
Дутка І. І. - Активність гемостатичної і окисно-відновної систем за різних класів виразкової кровотечі, Гринчук Ф. В. (2018)
Петрушенко В. В. - Використання ротаційної тромбектомії в лікуванні артеріальних тромбозів, Хребтій Я. В., Скупий О. М., Мітюк О. І., Чешенчук С. А., Мельничук М. О. (2018)
Желіба М. Д. - Результати цитогістохімічного дослідження нейтрофільних гранулоцитів у хворих з гнійно-запальними захворюваннями м'яких тканин на тлі цукрового діабету 2 типу, Богачук М. Г. (2018)
Каштальян М. А. - Застосування ендовідеохірургічних технологій у лікуванні вентральних гриж після вогнепальних поранень живота, Герасименко О. С., Єнін Р. В., Квасневський О. А. (2018)
Шапринський В. В. - Лікування критичної ішемії нижніх кінцівок у пацієнтів із багатоповерховими ураженнями артеріального русла, Гупало Ю. М., Швед О. Є., Наболотний О. І., Шаповалов Д. Ю. (2018)
Покидько М. І. - Комплексне лікування хворих з перфоративною гастродуоденальною виразкою, Форманчук Т. В., Гончаренко О. В., Форманчук А. М., Кацал В. А. (2018)
Каштальян М. А. - Досвід застосування полімерних кліпс у хворих на гострий калькульозний холецистит у поєднанні з хронічним вірусним гепатитом, Колотвін А. О., Колотвіна Л. І., Кваснєвський О. А. (2018)
Саволюк С. І. - Ультразвукові зміни в тромбованій великій підшкірній вені до та після впливу ендовенозного високочастотного електрозварювання, Ходос В. А., Геращенко Р. А., Горбовець В. С. (2018)
Сторожук О. Б. - Коагуляційний та фібринолітичний потенціал плазми крові у хворих ХХН VД стадії, які лікуються програмним гемодіалізом, як маркери тромботичного ризику, Селезньова І. Б., Сторожук Л. О., Сторожук Б. Г., Довгалюк Т. В., Даниленко Ю. А. (2018)
Сніжко С. С. - Відео-асистована торакоскопія у лікуванні хворих із гострим гнійним медіастинітом (2018)
Стрелко Г. В. - Чи мають погані відповідачі гірший перинатальний прогноз (ретроспективний аналіз циклів допоміжних репродуктивних технологій) (2018)
Мамонтов І. М. - Ефективність ендоскопічних втручань при пухлинній обструкції позапечінкових жовчних шляхів, Тамм Т. І., Крамаренко К. О., Бардюк О. Я. (2018)
Слободянюк В. А. - "Золотий" стандарт у лікуванні нефролітіазу обох нирок у поєднанні із серйозною супутньою патологією (клінічний випадок) (2018)
Тутченко М. І. - Тактика лікування ускладненого дивертикуліту, Клюзко І. В., Євграфов А. А., Сіренко О. А., Житнік Д. Ю. (2018)
Хоменко І. П. - Місце та роль відеоторакоскопічних оперативних втручань при бойових пораненнях та травмах органів грудної клітки, Гержик К. П., Кучер Б. М. (2018)
Шапринський В. О. - Особливості забезпечення адекватної інтубації у хворих з одонтогенними і тонзилогенними флегмонами шиї, Кривецький В. Ф., Сулейманова В. Г., Мітюк Б. О., Домбровський В. Ю. (2018)
Ishcheikin K. Ie. - Activity of TNF-α in patients with acute and chronic pancreatitis, Grebeniuk D. I., Liakhovchenko N. A., Zatserkovna O. M., Bilyk O. M. (2018)
Подпрятов С. С. - Особливості створення електрозварного колоректального анастомозу в експерименті та клініці, Подпрятов С. Є., Гичка С. Г., Гетьман В. Г., Макаров А. В., Маринський Г. С., Лєбєдєв О. В., Ткаченко В. А., Чернець О. В., Чвертко Н. А. (2018)
Запорожченко Б. С. - Методи діагностики та вибір методу хірургічного лікування синдрому Міріззі, Бондарець Д. А., Бородаєв І. Є., Качанов В. М., Шарапов І. В., Зубков О. Б., Кравець К. В. (2018)
Очеретнюк А. О. - Проблема адаптації студентів-медиків першого курсу до навчального процесу, Лисенко Д. А., Паламарчук О. В., Закалата Т. Р., Керничний В. В. (2018)
Перехрестенко О. В. - Динаміка якості життя у хворих на морбідне ожиріння після біліопанкреатичного шунтування та рукавної резекції шлунка (2018)
Герич Г. І. - Реабілітація як важливий компонент алгоритму лікування пацієнтів з грижею (2018)
Гілмора Марцинковський І. П. - Хірургічне лікування міоми матки: сучасний стан проблеми та власний досвід, Стащук Р. П., Клименюк О. В., Левчик В. В., Івасюк М. В., Гребенюк Д. І. (2018)
Григорян А. В. - Перспективи застосування імплантатів з поліефірефіркетону (ПЕЕК), отриманих шляхом адитивного виробництва, Рудь М. П. (2018)
Кокус В. В. - Перший завідувач кафедри біології Вінницького медичного інституту О. О. Савостьянов: ботанічні екскурсії (2018)
Чекман І. С. - Рецензія на монографію Г. І. Степанюка, В. М. Мороза, О. А. Ходаківського, Н. І. Волощук "Адемол: новий підхід до церебропротекції" (2018)
Гунько П. М. - Роль М. І. Пирогова у створенні першої у світі госпітальної хірургічної клініки, Антощук К. Ф., Юкальчук М. І. (2018)
Саблук П. Т. - Перспективи формування продовольчих ресурсів у контексті розвитку аграрної реформи (2014)
Нелеп В. П. - Пріоритети при формуванні продуктово-ринкової стратегії агропродовольчого комплексу України (2014)
Сичевський М. П. - Досвід практичного застосування теорій модернізації у продовольчій політиці країн, що розвиваються, Дейнеко Л. В. (2014)
Юзефович А. Е. - Продовольчі ресурси і соціальний прогрес (2014)
Закревська Л. М. - Роль глобалізації у розв'язанні продовольчої проблеми (2014)
Крисанов Д. Ф. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення та конкурентоспроможність переробно-харчового виробництва (2014)
Басюк Т. П. - Дослідження інвестиційної привабливості харчової промисловості (2014)
Левченко Ю. Г. - Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності підприємств (2014)
Скупський Р. М. - Актуальні аспекти формування та функціонування овочевого ринку (2014)
Ковальчук І. В. - Розвиток інтеграційних процесів в АПК (2014)
Жужукіна Н. І. - Особливості бізнес-діяльності промислової переробки овочів та фруктів (2014)
Шмаглій О. Б. - Пивоварний ячмінь – солод – пиво– тенденції розвитку в Україні та світі (2014)
Лукашенко Н. О. - Сучасні реалії розвитку бурякоцукрового комплексу України (2014)
Бокій О. В. - Виклики та перспективи борошномельно-круп’яної галузі (2014)
Керанчук Т. В. - Сучасний стан та тенденції розвитку молочної промисловості в Україні (2014)
Коткова Н. С. - Оцінка зовнішньоекономічного фактора в розвитку пивоварної галузі України (2014)
Луцька Т. В. - Практичні аспекти розвитку ринку органічної продукції в Україні (2014)
Рябенко В. В. - Формування ресурсного потенціалу підприємств харчової промисловості (2014)
Піх М. З. - Системний аналіз стану економічної безпеки підприємств харчової промисловості (2014)
Труш Ю. Л. - Удосконалення контролю якості продукції на підприємствах хлібопекарської галузі (2014)
Лисенко Г. П. - Сучасний стан та проблеми функціонування сировинної бази м'ясопереробних підприємств (2014)
Новойтенко І. В. - Формування виробничої програми підприємств хлібопекарської промисловості України, Малиновський В. В. (2014)
Сичевський М. П. - Продовольчий сектор України в світовому вимірі, Дейнеко Л. В. (2017)
Бокій О. В. - Шляхи поліпшення діяльності ринку хлібобулочних виробів України (2017)
Бурлака Н. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку експортної діяльності Вінницької області (2017)
Варченко О. М. - Формування доданої вартості у молокопродуктових ланцюгах, Крисанов Д. Ф. (2017)
Дюк А. А. - Реформування земельних відносин: міжнародний досвід (2017)
Коваленко О. В. - Оцінка ефективності національної продовольчої безпеки у міжнародному контексті: інноваційний аспект (2017)
Колтунович О. С. - Пріоритетні напрями інноваційно-технологічної модернізації системи промислового водокористування в Україні (2017)
Лисенко Г. П. - Інструменти регулювання ринкової інфраструктури в забезпеченні конкурентних переваг м'ясопереробної галузі України (2017)
Павлова І. О. - Бренд сільських територій як агропродовольчих територій: іміджеві переваги та обмеження (2017)
Шмаглій О. Б. - Харчова промисловість України: національний та глобальний вимір сучасної динаміки (2017)
Юрченко Н. С. - Ключові аспекти забезпечення якості молока у молокопереробній галузі (2017)
Ященко Л. О. - Методологічні аспекти дослідження циклічності розвитку економіки України та галузей харчової промисловості (2017)
Бандуренко Г. М. - Дослідження процесу вимивання крохмалю з картоплі у технології функціональних картоплепродуктів, Писарєв М. Г. (2017)
Боднарчук О. В. - Вплив стабілізаторів структури на властивості вершків як основи для виробництва низькожирних маслоподібних продуктів (2017)
Борсолюк Л. М. - Дослідження фізико-хімічних і технологічних властивостей рослинної сировини у складі функціональних паштетних продуктів, Войцехівська Л. І., Вербицький С. Б., Лизова В. Ю. (2017)
Борцюх В. В. - Антимікробні метаболіти молочнокислих бактерій: механізм дії та практичне використання, Шугай М. О. (2017)
Гавриленко О. С. - Особливості застосування ДСТУ 4450:2005 "Консерви м’ясні. М’ясо тушковане. Технічні умови" до контролю якості продукції, що приймається на зберігання Держрезервом України, Заславський О. М., Козич О. М., Нестерчук Т. В., Веліканов О. О. (2017)
Григоренко Н. О. - Удосконалення способу вилучення цукрів із стебел сорго, Штангеєва Н. І. (2017)
Гудима В. В. - Дослідження впливу ліофілізації на мікрофлору заквашувальної культури для кефіру, Науменко О. В. (2017)
Данілова К. О. - Використання екстрактів зеленого чаю та імбиру у технології напоїв підвищеної біологічної цінності, Ткаченко Л. В., Вітряк О. П. (2017)
Жукова Я. Ф. - Підтвердження автентичності органічних молочних продуктів: аналіз потенційних маркерів, Петров П. І. (2017)
Жукова Я. Ф. - Сучасні інструментальні методи виявлення желатину у харчових продуктах, Петров П. І., Кобилінська Т. С. (2017)
Зуб Н. О. - Електрохімічна активація у процесах виробництва спирту з крохмалевмісної сировини, Паляниця Л. Я., Березовська Н. І., Косів Р. Б. (2017)
Кігель Н. Ф. - Огляд інноваційних біотехнологій заквашувальних культур та бактеріальних препаратів Інституту продовольчих ресурсів НААН, Даниленко С. Г., Науменко О. В., Потемська О. І. (2017)
Kopylova K. - Summarizing demands to safety and quality of foods in normative documents important for regulation of food security issues, Verbytskyi S., Verbova O. (2017)
Кос Т. С. - Дослідження харчової цінності раціону студентів та пропозиції щодо його оптимізації, Копилова К. В. (2017)
Кузнєцова І. В. - Перспективні напрями переробки плодів томатів, Ярмолюк М. А. (2017)
Мелетьєв А. Є. - Дослідження біохімічних процесів, що відбуваються пiд час зберігання готового пива і шляхи підвищення його стійкості, Данілова К. О., Олійнічук С. Т. (2017)
Миколенко С. Ю. - Дослідження впливу спельтового і гарбузового борошна на зміну споживчих характеристик хліба, Гезь Я. В. (2017)
Naumenko О. - Lactic acid bacteria: microbiological and functional aspects to search bioactive strains (2017)
Олійнічук С. Т. - Вплив технологічних факторів на в’язкість житнього сусла, Процан Н. В., Ткаченко Л. В. (2017)
Романчук І. О. - Визначення харчової цінності молочних продуктів: сучасні погляди та методичні рекомендації, Мінорова А. В., Моісеєва Л. О., Крушельницька Н. Л. (2017)
Ткаченко С. В. - Загашування вапна цукровмісними розчинами: недоліки та переваги, Шейко Т. В., Хомічак Л. М., Вєрченко Л. М. (2017)
Ткаченко С. В. - Способи очищення дифузійного соку з використанням гідроксиду алюмінію в нанорозмірному стані, Хомічак Л. М., Вєрченко Л. М., Шейко Т. В. (2017)
Курило І. О. - Структурні характеристики народжуваності, їх взаємозв’язки та демографічні фактори динаміки (2019)
Левчук Н. М. - Міжрегіональні відмінності у тривалості життя в Україні: основні тенденції та зміни, Лущик Л. В. (2019)
Рингач Н. О. - Обізнаність населення щодо факторів ризику як аспект санітарної грамотності в Україні (2019)
Grigoras E. A. - Рarticularities of Fertility Transition in the Republic of Moldova and Selected Former-Soviet Countries (2019)
Малиновська О. А. - Еміграція vs імміграція: напрями та механізми політики репатріації (2019)
Позняк О. В. - Зворотна міграція до України: обсяг і характеристики поверненців (2019)
Колот А. М. - Соціально-трудовий розвиток в ХХІ столітті: до природи глобальних змін, нових можливостей, обмежень і викликів, Герасименко О. О. (2019)
Гринькевич О. С. - Міжнародний досвід моніторингу працевлаштування випускників та шляхи його застосування в Україні, Садова У. Я., Левицька О. О. (2019)
Sirojc Z. - Тraining and Employment of Polish Youth in the National Labor Market, Novikov V. M., Karyagin Yu. O. (2019)
Шишкін В. С. - Демографічні фактори житлових умов населення (2019)
Міщук Г. Ю. - Соціальне виключення: проблеми визначення та оцінювання масштабів в Україні, Юрчик Г. М. (2019)
Карташова С. С. - Підходи до оцінки вартості людського життя: світовий досвід та рекомендації використання в Україні, Щетініна О. К., Канева Т. В. (2019)
Веремчук А. В. - Оцінка потенціалу "великих даних" для дослідження трудової міграції, Розбицький М. А. (2019)
Клименко Ю. А. - Критерії визначення і методика оцінки соціального відторгнення за житловими умовами (2019)
Воскобойник В. В. - Посилення трудової міграції з України до країн Європи: причини та наслідки. Виступ на Міжнародній науково-практичній конференції "100-річчя НАН України: внесок у дослідження міграційних процесів на зламі тисячоліть" (2019)
Правила для авторів (2019)
Сичевський М. П. - Організаційно-економічна сутність категорії "Продовольча система", Дейнеко Л. В. (2015)
Куць О. І. - Дерегуляція: дієвий механізм формування ефективної продовольчої системи України в умовах глобалізації (2015)
Скопенко Н. С. - Основні етапи інтеграції бізнесу: особливості, цілі, завдання, ризики (2015)
Михайленко Г. А. - Актуальні питання взаємовідносин підприємств харчової промисловості з торгівлею в рамках продовольчої системи України (2015)
Ціхановська В. М. - Сучасний стан та проблеми розвитку кооперативного руху в Україні (2015)
Шмаглій О. Б. - Зміна форм власності і управління в продовольчому секторі національної економіки наприкінці ХХІ століть (2015)
Сичевський М. П. - Соціально-економічні аспекти підвищення якості продовольчих товарів, Данілова К. О. (2015)
Ємцев В. І. - Вдосконалення механізму ціноутворення і його вплив на розвиток конкурентоспроможності підприємств цукрової галузі, Ємцева І. В. (2015)
Свиноус І. В. - Економічні засади виробництва тваринницької продукції в Україні, Микитюк Д. М. (2015)
Заболотний В. С. - Обґрунтування засобів підвищення ефективності виробництва продукції птахівництва, Гаврилюк О. Ю. (2015)
Іванова Л. С. - Сучасний стан та проблеми функціонування молочного скотарства в Україні (2015)
Коваленко О. В. - Соціальні та комерційні вектори формування конфігурації доданої вартості у продовольчому комплексі (2015)
Коткова Н. С. - Можливості підвищення активної зовнішньої торгівлі України продовольчими товарами (2015)
Кушніренко О. М. - Конкурентоспроможність продовольчого комплексу України в умовах системної кризи (2015)
Руда Т. П. - Методичні підходи розподілу ризиків в ланцюгу товароруху молока від виробника до споживача (2015)
Бокій О. В. - Особливості формування балансу борошна в сучасних умовах (2015)
Бурковський П. А. - Проблема диспаритетності в ресурсному забезпеченні аграрного сектора (2015)
Title (2018)
Content (2018)
Fomenko A. - Use of technical means of weight control for the prevention and disclosure of offenses in the field of road transport, Vyshnya V. (2018)
Kotsyuba S. - Tactics of interrogation of a suspect in cases of illegalacquisition of firearm committed by a serviceman (2018)
Kuzmenko A. - Tactics of suspects interrogation in proceedings about apartment thefts, commited by earlier convicted persons (2018)
Mrochko R. - Criminalistic characteristics of the ways of pimping, commited by organized groups (2018)
Ptushkin D. - Criminalistic characteristics of the person who involves the chair of objects of the citizen's real estate (2018)
Stashchak M. - Operational-search prevention of crime by criminal police units: scientific interpretation of the concept, Shendrik V. (2018)
Tsybenko O. - Modern ways of illegal taking possession of a car committed with overcoming protection systems (2018)
Chaplynska Yu. - Simultaneous interrogation of two early interrogated persons: organizational aspect (2018)
Chaplynskyy K. - Problem issues of the examination of suspects (2018)
Chipets O. - Operational-search characteristic of person who carries out the illegal hauling of firearmns (2018)
Nalyvayko L. - Foreign experience of interaction between bodies of judicial authority and civil society institutions: problems of theory and practice, Oliynyk V. (2018)
Nalyvayko L. - Ensuring the electoral rights of internally displaced persons in local elections: problems of theory and practice, Chepik-Tregubenko O. (2018)
Marchenko O. - International practices of conceptualization the phenomenon of corruption (2018)
Skyba E. - Concept of legal consciousness in the philosophy of law by B. Kistyakovskyy (2018)
Viznytsya Yu. - Criminal as an element in hybrid war (2018)
Gritsay I. - Principle of gender equality in the Armed Forces of Ukraine:problems and perspectives (2018)
Gritsay I. - International mechanism for ensuring rights of internally displaced persons and its implementation by Ukraine at the regional level, Gordiienko L. (2018)
Dzhafarova O. - Research of the modern status of theoretical and normative closure of the concept of public-service activity (2018)
Dolgoruchenko K. - The essence of analytical intelligence as a kind of activity of the special department of "Vineta" of the Reich Ministry of education and propaganda (2018)
Ilkov V. - Judicial practice as a source of law in the administrative court proceedings (2018)
Ismaylov K. - Concept of informational society in jurisdiction (2018)
Komisarov O. - Citizens’right to peaceful meeting:problems of terminological uncertaint (2018)
Korshun A. - Internally displaced persons’ right to housing in Ukraine: problems of ensuring realization (2018)
Oreshkova A. - Theoretical and legal characteristics of the approaches to the definition of the conceptof internally displaced person (2018)
Sambor M. - Administrative discretion in administrative-delict law (2018)
Samotuga A. - Social contract and problems of its legal embodiment in Ukraine (2018)
Andriyevska L. - Recent problems of liability for damage in labor law, Polishchuk M. (2018)
Myronyuk S. - The right to be a donor in Ukraine: legal regulationand problems of implementation practice (2018)
Furfaro R. - A view on the protection of intellectual property rights for pharmaceuticals in a globalized context. Key connotations derived from having legal certainty promoting foreign investment (2018)
Yunina M. - Роль особистого закону та національності у визначенні правоздатності юридичних осіб у міжнародному приватному праві (2018)
Andrushko A. - General social prevention - priority direction of human trafficking prevention (2018)
Duylovskyy O. - Criminal legal aspects of activity of servicemen are on implementation of orders in criminal legislation of foreign countries, Shalgunova S., Shevchenko T. (2018)
Kyselyov I. - Current state and main trends of intentional murders in Ukraine, Filipp A. (2018)
Kulyanda M. - Modern condition and features of provision and development of appealing proceedings in Ukraine (2018)
Lukyanchikov Ye. - Evolution of cognitive activities means in the Criminal Procedural Code of Ukraine , Lukyanchikova V. (2018)
Luskatova T. - Trace picture of grievous bodily harm causing victim’s death, Luskatov O. (2018)
Rogalska V. - Procedural opportunities for obtaining items and documents in criminal proceedings (2018)
Ryabchynska O. - Taking into account for the relative severity of penalties in the criminal legislation of Ukraine and Georgia: a comparative analysis (2018)
Stepanyuk R. - Genesis and prospects of development of ideas about the nature of criminalistics science in Ukraine, Lapta S. (2018)
Soldatenko O. - Problems of evidence in the court of appeal in criminal proceedings, Yunatsky O. (2018)
Shapovalova I. - Short review of the application of the ECHR practice by judge-investigatorin implementation of judicial control by readiness investigation (2018)
Kononets V. - The application of technical means of fixation of legal offences by police and the use of the evidence information by the court: the comparative analysis of Ukraine and Spain, Ramos G. (2018)
Kuzmenko V. - Teaching the humanities to future law enforcement officers, Pakulova T., Nagorna Yu. (2018)
Myronyuk R. - The foreign experience of public control of police activitys and its implementation in Ukraine, Antoniv M. (2018)
Ryzhkov E. - Social networks as interested objects of law-enforcement bodies (2018)
Ryzhkova S. - Realization of citizens' rights in public order protection as public assistants (2018)
Tymofiyeva K. - Motivation and career development as key factors in the Ukrainian police (2018)
Ivchenko O. - Algorithm of complex control of training of basketballists at the previous basis training stage (2018)
Authors (2018)
Маркович Х. М. - Правові цінності в житті громадянського суспільства та держави: загальнотеоретичний аспект (2019)
Політанський В. С. - Електронна демократія як основа демократичного устрою сучасного суспільства (2019)
Рожкова Л. І. - Застосування кримінального законодавства з метою покарання за інакодумство в 1950-х – першій половині 1980-х рр.: локальний аспект, Кузьменко Н. М. (2019)
Косович В. В. - Конституційні основи соціальної держави (2019)
Чернеженко О. М. - Механізми фінансування регіонів та громад Бельгії (2019)
Шюкюров Насиб Хейбат оглы - Правовые основы организации Конституционного суда Азербайджанской Республики (2019)
Яковенко Є. О. - Правові аспекти одержання органами державної влади доказів із дотриманням національних конституційних стандартів (2019)
Гуйван П. Д. - Європейські та національні правові засади своєчасного виконання остаточних судових рішень (2019)
Котвяковський Ю. О. - До питання про порядок розгляду судами справ про оскарження рішень третейських судів та надання дозволу на їх примусове виконання (2019)
Коломієць М. В. - До проблеми правового регулювання консалтингової діяльності в Україні (2019)
Малюга Л. Ю. - Порівняльно-правовий аналіз соціального законодавства України та Естонської Республіки (2019)
Васильєв В. М. - Місце та роль громадськості в механізмі протидії правопорушенням у сфері підприємницької діяльності (2019)
Джафарова М. В. - Щодо питання розуміння організаційних та функціональних принципів адміністративного процесу (2019)
Козачок І. В. - Прийоми збору аудиторських доказів під час проведення внутрішнього аудиту органом місцевого самоврядування (2019)
Костенко О. В. - Шляхи розвитку правового регулювання електронних довірчих послуг у міжнародних актах UNCITRAL, Костенко В. В. (2019)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Формування антикорупційних інституцій в Японії та Південній Кореї: досвід для України (2019)
Чугуніков І. І. - Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності або досудового розслідування як антисоціальне діяння (2019)
Дунас М. О. - Організаційно-правові проблеми з організації запобігання злочинам у сфері господарської діяльності, що вчиняються службовими особами (2019)
Леон Я. О. - Деякі питання щодо оскаржень рішень слідчого судді, які приймаються під час судового контролю у разі застосування запобіжних заходів (2019)
Абрамова А. Г. - Удосконалення технології борошняних кондитерських виробів функціонального призначення для підприємств кондитерської галузі та закладів ресторанного господарства, Рубанка К. В., Писарець О. П. (2018)
Батраченко О. В. - Науково-винахідницький біном, як концептуальна основа технічного удосконалення конструкцій м'ясорізальних вовчків і кутерів, Вербицький С. Б. (2018)
Бендерська О. В. - Аналіз мікробіологічної контамінації пряно-ароматичної сировини, що використовується в технологіях томатних соусів, Бессараб О. С., Грегірчак Н. М., Шикирава А. В. (2018)
Берник І. М. - Математична модель роботи мембранного гідроприводного насоса для дозування харчових продуктів, Петрусь В. В. (2018)
Бокій О. В. - Ціни на хліб та купівельна спроможність населення в Україні і світі (2018)
Борсолюк Л. М. - Обґрунтування рецептур функціональних паштетних продуктів, призначених для харчування дітей дошкільного та шкільного віку, Войцехівська Л. У., Франко О. В., Шелкова Т. В., Вербицький С. Б. (2018)
Гавриленко О. С. - Особливості впровадження процедур, заснованих на принципах НАССР, на підприємствах держрезерву України, Заславський О. М., Онищенко Н. М., Веліканов О. О. (2018)
Галясний І. В. - Дослідження піноподібної структури безглютенового бездріжджового тіста з використанням гідроколоїдів та концентратів тваринних білків, Гавриш Т. В., Шаніна О. М. (2018)
Григоренко Н. О. - Застосування лігніфікованої багаси із сорго цукрового в якості сорбенту для очищення ґрунтів, Купчик Л. А., Денисович В. О. (2018)
Грушковська А. О. - Вибір рецептурних компонентів для виробництва плодових соусів на основі кизилу, Матко С. В., Мельник Л. М., Шейко Т. В. (2018)
Dorohovych A. - Complex indicator of quality of sugars and sugar substitutes and their use in the production of confectionery products, Dorohovych V., Mazur L., Pisarets O. (2018)
Дробот В. І. - Використання кунжутного борошна у виробництві пшеничного хліба, Бондаренко Ю. В., Білик О. А., Грищенко А. М. (2018)
Жукова Я. Ф. - Вплив типу годівлі корів на параметри якості органічного молока, Петров П. І. (2018)
Жукова Я. Ф. - Вплив желатину та заквашувального препарату на фізико-хімічні параметри сирів різної жирності, Петров П. І., Болобан О. В., Охріменко Т. С., Науменко О. В. (2018)
Коваленко О. В. - Попит на м'ясо і його споживання в регіонах України та у світі: актуальні тенденції, Лисенко Г. П. (2018)
Ковтун А. В. - Дослідження впливу сировини рослинного походження на якість формованих чіпсів, Ковбаса В. М., Пічкур В. Я. (2018)
Колтунов В. А. - Харчова та енергетична цінність плодів солодкого перцю залежно від сорту, Калайда К. В. (2018)
Kopylova K. - Detecting and withdrawing of foreign inclusions as critical control points of HACCP plans for meat processing facilities, Verbytskyi S., Kos T., Verbova O., Kozachenko O. (2018)
Кохан О. О. - Дослідження впливу фруктози і лактози на технологічні операції виробництва цукерок кристалічної структури, Онофрійчук О. С., Хомічак Л. М. (2018)
Крисанов Д. Ф. - Інтеграція аграрного сектора України до внутрішнього ринку ЄС: виклики і зрушення (2018)
Кузнєцова І. В. - Виробництво крохмалепродуктів в Україні, Ярмолюк М. А. (2018)
Лизова В. Ю. - Моделювання складу ковбас мазкої консистенції та дослідження якісних показників під час виробництва, Войцехівська Л. І., Шелкова Т. В. (2018)
Махинько В. М. - Хліб для споживачів з підвищеними білковими потребами, Лістратенко А. О., Писарець О. П. (2018)
Мінорова А. В. - Характеристики сухих молочно-вуглеводних сумішей розпилювального сушіння, Романчук І. О., Крушельницька Н. Л. (2018)
Науменко О. В. - Науково-методологічні аспекти селекції фагостійких заквашувальних мікроорганізмів, Кігель Н. Ф. (2018)
Олійнічук С. Т. - Переробка промислових відходів кукурудзи з використанням різних рас дріжджів в умовах ДП "Зарубинський біоетанольний завод", Коваль О. О., Лисак Т. І. (2018)
Орлюк Ю. Т. - Реологічні особливості виробництва сиру, Шинкарик М. М., Кравець О. І., Коневич М. Р. (2018)
Писарець О. П. - Доцільність застосування псилліуму у якості структуроутворювача в технології безглютенових хлібобулочних виробів, Бєла Н. І., Гетьман І. А., Семенова А. Б. (2018)
Семенова О. І. - Склад організмів активного мулу при очищенні вуглеводневмісних стічних вод та стоків агропромислового комплексу, Бублієнко Н. О., Шилофост Т. О., Решетняк Л. Р. (2018)
Семко Т. В. - Обґрунтування продовження терміну зберігання сиру "Моцарела" при використанні препарату "Нізин", Коляновська Л. М., Іваніщева О. А. (2018)
Стадник І. Я. - Узагальнений підхід до надійності роботи міні-пекарні на рухомій платформі, Василів В. П., Кос Т. С. (2018)
Сухенко Ю. Г. - Забезпечення якості пектиновмісних паст для продуктів харчування лікувально-профілактичного призначення, Дудченко В. В., Корець Л. І., Кос Т. С. (2018)
Шмаглій О. Б. - Регіональні баланси спирту етилового в Україні (2018)
Юрченко Н. С. - Стан попиту та пропозиції молока і молокопродуктів у розрізі регіонів України та світу (2018)
Сичевський М. П. - Наукове обґрунтування розвитку біотехнологій в харчовій промисловості (2016)
Копилова К. В. - Генерування та трансфер інновацій – пріоритетні напрямки діяльності Інституту продовольчих ресурсів НААН (2016)
Баль-Прилипко Л. В. - Вдосконалення біотехнології копчено-вареного балику з використанням бактеріального препарату Bactoferm Cs-300 та композиції багатокомпонентного розсолу, Старкова Е. Р. (2016)
Войцехівська Л. У. - М’ясні консерви для прикорму дітей грудного та раннього віку, Лизова В. Ю., Л. М. Борсолюк, Т. В. Шелкова (2016)
Кігель Н. Ф. - Метод детекції біогенних магнітних наночастинок у біологічному матеріалі різної природи, Горобець С. В., Булаєвська М. О., Гнатюк А. О., Голуб О. В. (2016)
Науменко О. В. - Методи селекції фаготолерантних штамів лактобактерій (2016)
Романчук І. О. - Рисове борошно як стабілізатор у складі кисломолочних продуктів, Рудакова Т. В., Моісеєва Л. О., Гондар О. П. (2016)
Король Ц. О. - Вплив жирової фази на інтенсивність протеолітичних процесів у сирах з білою плісенню, Чуманська Г. С., Жукова Я. Ф. (2016)
Шугай М. О. - Використання Lactobacillus casei spp. casei 055 для захисту сиру від кишкової палички, Жукова Я. Ф., Чорна Н. А., Калмикова Г. Ф., Охріменко Ю. І. (2016)
Боднарчук О. В. - Дослідження структурно-механічних характеристик спредів, Єресько Г. О., Кігель Н. Ф. (2016)
Вербицький С. Б. - Продовольча безпека та агропромисловий комплекс: засадничі принципи та можливість їхньої реалізації у практиці технічного регулювання, Черняк О. В., Пацера Н. М. (2016)
Калмикова Г. Ф. - Формування реологічних показників сиру термокислотного під час ферментації сирної маси, Боднарчук О. В. (2016)
Потемська О. І. - Відбір молочнокислих бактерій за реологічними характеристиками, Кігель Н. Ф., Даниленко С. Г., Закревська В. М. (2016)
Скоромна О. І. - Підвищення якості молока – нові перспективи для розвитку харчової галузі Вінниччини, Огороднічук Г. М., Голубенко Т. Л., Шуляк О. О. (2016)
Дюдіна І. А. - Обґрунтування подовження терміну зберігання молочних продуктів при використанні реагенту "Акватон" в їх виробництві, Стрікаленко Т. В. (2016)
Шинкарик М. М. - Оптимальні гідродинамічні режими роботи роторно-вихрового емульсора при обробці сиркових мас, Ворощук В. Я., Єресько Г. О., Рудакова Т. В., Наріжний С. А. (2016)
Менчинська А. А. - Біологічна цінність паст на основі рибної ікри, Лебська Т. К. (2016)
П’ясецька-Устич С. В. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження тіньових економічних відносин в умовах ринкової трансформації (2019)
Хомічак Л. М. - Визначення швидкості фільтрування напівпродуктів цукрового виробництва, Ткаченко С. В., Шейко Т. В., Титарчук В. М. (2016)
Василиха Н. В. - Торгово-технологічний процес у магазині: поняття, необхідність та завдання (2019)
Олійнічук С. Т. - Зброджування сусла підвищеної концентрації з крохмалевмісної сировини, Лисак Т. І., Коваль О. О. (2016)
Гордієнко В. О. - Державна політика в АПК України, Борвінко Е. В. (2019)
Шутюк В. В. - Інженерне моделювання комбінованого сушіння продуктів рослинного походження з використання мікрохвильового способу підведення енергії, Василенко С. М., Дашковський Ю. О. (2016)
Зачосова Н. В. - Основи формування державної стратегії забезпечення фінансово-економічної безпеки учасників фінансового ринку в Україні (2019)
Григоренко Н. О. - Нова перспективна сировина для цукрової галузі – сорго цукрове (Sorghum saccharatum (L.) Pers.), Штангеєв В. О., Хомічак Л. М. (2016)
Клепанчук О. Ю. - Теоретико-методологічні основи дослідження внутрішнього ринку (2019)
Дорохович А. М. - Фруктова начинка для маффінів спеціального призначення, Горзей О. В. (2016)
Мардус Н. Ю. - Прогноз зміни зовнішніх факторів факторно-обумовлюючого характеру щодо забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів (2019)
Ковтун А. В. - Вплив харчових волокон на органолептичні показники формованих картопляних чіпсів, Ковбаса В. М., Пічкур В. Я. (2016)
Сафонов Ю. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку морського транспорту України (2019)
Миколенко С. Ю. - Дослідження хлібопекарських властивостей спельтового та гарбузового борошна при використанні плазмохімічно активованої води, Гезь Я. В. (2016)
Фарат О. В. - Моніторинг процесів створення та розвитку кластерів в Україні (2019)
Семенова А. Б. - Порівняння вуглеводно-амілазного комплексу пшеничного та спельтового борошна, Писарець О. П., Дробот В. І. (2016)
Khalatur S. M. - Marketing as an instrument to improve efficiency of financial activities of enterprises in the national economy of Ukraine (2019)
Андріянова А. І. - Технологія Sous-Vide в харчуванні військовослужбовців, Дишкантюк О. В. (2016)
Shaposhnykov K. S. - Modern peculiarities of agricultural sector development (2019)
Семенова О. І. - Біологічне дефосфaтування промислових стічних вод, Решетняк Л. Р., Бублієнко Н. О, Жилик А. В. (2016)
Шелеметьєва Т. В. - Пропозиції щодо підвищення ефективності та удосконалення системи управління розвитком туризму в Україні (2019)
Заславський О. М. - Електрофізичні властивості водних розчинів цитрату магнію (3:2), Козич О. М., Козич Н. Д., Кустовська А. Д., Веліканов О. О. (2016)
Андрійчук І. В. - Теоретико-методологічні засади оцінки конкурентоспроможності лісогосподарських підприємств, Пінчук І. Р. (2019)
Гудима В. В. - Мікробний профіль грибкових кефірних заквасок, Копилова К. В., Науменко О. В. (2016)
Bahorka M. О. - Methodological basis for forming the marketing strategy of agricultural production ecologyzation (2019)
Дробот В. І. - Ефективність використання шроту насіння льону у хлібопекарській промисловості, Іжевська О. П., Тесля О. Д., Бондаренко Ю. В. (2016)
Буднік О. М. - Кооперативний маркетинг як складова діяльності особистих селянських господарств (2019)
Коваленко О. В. - Оцінка стану та рівнів монопольної влади на ринках продукції харчової промисловості (2016)
Грінченко Р. В. - Оцінка ефективності впровадження механізму адаптації до змін у зовнішньому середовищі діяльності підприємства (2019)
Власенко І. В. - Формування та розвиток ринку м’ясної сировини в Україні (2016)
Касич А. О. - Бізнес-моделі сучасних підприємств: поняття, види, зарубіжний досвід, Рафальська І. В. (2019)
Куць О. І. - Формування ефективної продовольчої системи України в умовах глобалізації (2016)
Mishchenko V. A. - National management aspects in energy efficiency of electric equipment at the enterprise, Klepikova S. V. (2019)
Шмаглій О. Б. - Особливості просторової організації сировинної бази харчової промисловості України (2016)
Лавриненко С. О. - Стратегічне управління інноваційними процесами: особливості та необхідність, Зелінська А. М. (2019)
Ященко Л. О. - Експрес-оцінювання конкурентоспроможності галузей харчової промисловості (2016)
Лєбєдєва Д. О. - Оцінювання ефективності інвестиційної діяльності підприємств, Заливча І. В., Штефан Л. В. (2019)
Ткач О. А. - Оцінка ефективності факторів матеріальної мотивації на підприємствах хлібопекарської промисловості (2016)
Матвій С. І. - Вибір стратегії управління допоміжними бізнес-процесами на виробничо-господарських об’єднаннях (2019)
Бокій О. В. - Методологічні підходи до оцінки ринку хлібобулочних виробів України (2016)
Окландер Т. О. - Комунікативні стратегії підприємств готельно-ресторанної сфери, Осетян О. М., Хидиров С. (2019)
Лисенко Г. П. - Засади державної стратегічної політики розвитку сировинного потенціалу м’ясопереробної галузі (2016)
Ольховая І. О. - Інформаційне забезпечення системи управління телекомунікаційних підприємств (2019)
Юрченко Н. С. - Світовий досвід підвищення конкурентоспроможності харчової промисловості на основі кластерного підходу (2016)
Сергієнко С. С. - Земельні ресурси: поняття, суть, значення (2019)
Гайворонська І. В. - Сучасні тенденції та новітні тренди розвитку туризму (2019)
Павлов К. В. - Оцінка соціально-економічних особливостей східного регіонального ринку житлової нерухомості України (2019)
Пригодюк О. М. - Вплив інституційного середовища на соціальний розвитку регіону (2019)
Савченко М. Є. - Сутність та особливості брендингу території (2019)
Томашук І. В. - Перспективи розвитку сільських територій Вінницької області (2019)
Тульчинська С. О. - Інтелектуально-інноваційна детермінанта процесів структурної модернізації економіки регіону, Шашина М. В. (2019)
Ясінецька І. А. - Визначення системи заходів щодо організації раціонального використання та охорони земель населених пунктів, Кушнірук Т. М., Лобанова О. П. (2019)
Кифяк В. І. - Проблема трудової міграції в Україні та шляхи вирішення, Василинчук М. І., Шкрібляк Д. Ю. (2019)
Смутчак З. В. - Управління процесами рееміграції на етапі інтегрування України до європейського простору (2019)
Бойко С. В. - Горизонтальне вирівнювання місцевих бюджетів причорноморського регіону: емпірична оцінка, Гошовська В. В. (2019)
Bukreieva D. S. - Improving the development of small business in Ukraine through creation of effective mechanism of its loan basis for customer interests of creditor and lender, Bozok Ye. M. (2019)
Дропа Я. Б. - Концепція модернізації управління фінансовими ресурсами розвитку національної економіки України, Макаренко У. Б. (2019)
Приймак Н. В. - Організація обліку фінансових інструментів кредитування на підприємствах торгівлі (2019)
Романькова О. М. - Аналіз собівартості в розрізі економічного спектру, бухгалтерського та податкового обліку, Горголюк К. В. (2019)
Мельник Ю. М. - Застосування форсайт-технології у розвитку промисловості національної економіки (2019)
Волкогон В. В. - Розвиток мікроорганізмів та спрямованість біологічних процесів у чорноземі вилуженому за моделювання дефіциту свіжої органічної речовини та впливу мінерального азоту, Британ Т. Ю., Пиріг О. В. (2018)
Деркач С. М. - Морфолого-культуральні та фізіолого-біохімічні особливості штамів мікроміцетів, що входять до складу асоціації Trichoderma harzianum 128, М'ягка М. В., Волкогон В. В., Наконечна Л. Т., Дімова С. Б., Кравченко Н. О., Луценко Н. В. (2018)
Дишлюк В. Є. - Еколого-мікробіологічна оцінка осадів стічних вод очисних споруд м. Одеси, Пиляк Н. В., Лобан Л. Л. (2018)
Козар С. Ф. - Продукування фітогормонів Bradyrhizobium japonicum і Azospirillum brasilense за їх сумісного культивування (2018)
Коць С. Я. - Реакція Bradyrhizobium japonicum у чистій культурі та у симбіотичних системах на застосування нанокарбоксилатів мікроелементів, Рибаченко Л. І., Пухтаєвич П. П., Рибаченко О. Р. (2018)
Токмакова Л. М. - Чисельність фосфатмобілізувальних бактерій у чорноземі вилуженому та трансформація фосфору в кореневій зоні рослин кукурудзи за впливу Поліміксобактерину, Шевченко Л. А., Ларченко І. В., Лепеха О. П. (2018)
Потапенко Л. В. - Економічна та енергетична ефективність систем удобрення сільськогосподарських культур за дії мікробних препаратів у короткоротаційній сівозміні, Скачок Л. М., Горбаченко Н. І. (2018)
Скачок Л. М. - Вплив систем удобрення і мікробних препаратів на продуктивність біоенергетичних культур, Потапенко Л. В., Горбаченко Н. І. (2018)
Perederii M. H. - Trends of microbiological processes in preserved corn rolled grain under the influence of Bacillus subtilis, Kravchenko N. O., Bozhok L. V., Dmytruk O. M. (2018)
Білоконська О. М. - Вплив ультрафіолетового випромінювання на життєздатність вегетативних клітин і цист Azotobacter chroococcum 2.1 (2018)
Правила для авторів (2018)
Копилова К. В. - Обґрунтування необхідності удосконалення технічних умов зберігання м’ясної сировини, резервованої для гарантування продовольчої безпеки держави, Вербицький С. Б. (2017)
Романчук І. О. - Метрологічні характеристики методик контролювання показників якості сухих та згущених продуктів переробки молока, Мінорова А. В., Крушельницька Н. Л. (2017)
Олійнічук С. Т. - Застосування органічних кислот для підкислення мелясного сусла при виробництві біоетанолу, Коваль О. О., Батог Ю. О., Ільченко Є. Е. (2017)
Орлюк Ю. Т. - Математична модель фільтрування малоконцентрованих суспензій, Шинкарик М. М., Кравець О. І. (2017)
Даниленко С. Г. - Визначення бактеріальної якості продуктів тваринного походження, Панасюк І. В., Копилова К. В., Крижська Т. А. (2017)
Войцехівська Л. У. - Дослідження впливу ферментного препарату "Протепсин" під час соління м’яса з різними якісними характеристиками, Лизова В. Ю., Борсолюк Л. М., Шелкова Т. В. (2017)
Шутюк В. В. - Теплообмін під час конвективного сушіння бурякового жому гарячим повітрям і перегрітою парою, Василенко С. М., Дашковський Ю. О. (2017)
Данілова К. О. - Технологія коктейлів для дитячого харчування з використанням молочної сироватки та пюре айви, Ткаченко Л. В., Вітряк О. П. (2017)
Григоренко Н. О. - Розроблення комплексної технології переробки рослинної сировини із цукрового сорго, Штангеєв В. О., Купчик Л. А., Котинська Л. Й. (2017)
Петров П. І. - Порівняння способів розрахунку біологічної цінності білка органічного та неорганічного молока, Жукова Я. Ф., Листопад Ф. К. (2017)
Писарець О. П. - Обґрунтування ефективності застосування молочної сироватки в технології пшенично-кукурудзяного хліба, Семенова А. Б., Дробот В. І. (2017)
Бондар С. В. - Дослідження залежності виходу та вмісту кісткових включень м’яса птиці механічно відокремленого від температури та виду сировини, Войцехівська Л. І., Вербицький С. Б., Охріменко Ю. І., Клищова Т. Ю., Соколова С. Я. (2017)
Шейко Т. В. - Дослідження екстрактивності рослинної сировини з максимальним збереженням поживних речовин, Ткаченко С. В., Гріненко І. Г., Ярмолюк М. А., Хомічак Л. М. (2017)
Шугай М.О. - Біологічні й технологічні властивості нових штамів лактобактерій, Чорна Н.А. (2017)
Vlasenko I. V. - Starter cultures in raw milk manufacturing industry, Vlasenko V. V., Semko T. (2017)
Заславський О. М. - Роль органолептичних випробувань в системі оцінки якості харчової продукції, Гавриленко О. С., Томин С. В., Станіславів С. І., Веліканов O. O. (2017)
Дробот В.І. - Характеристика хімічного складу та технологічних властивостей суцільнозернового борошна сорго, Приходько Ю.С., Белая Н.І. (2017)
Рубанка К. В. - Дослідження впливу терміну зберігання на якість полікомпонентних сумішей на основі чаю та кави (2017)
Куцик Т. П. - Кисломолочний продукт для оздоровчого харчування, Кігель Н. Ф., Даниленко С. Г. (2017)
Абрамова А. Г. - Використання кунжутного шроту в технології бісквітів функціонального призначення, Рубанка К. В., Писарець О. П. (2017)
Білик О. А. - Ефективність використання концентрату сироваткового білкового сухого у виробництві хлібобулочних виробів, Ковбаса В. М., Малиновський В. В., Бандура О. О. (2017)
Сінельніков Б. В. - Асиміляція СО2 рослинами як теоретична основа освоєння мікро- і нанотехнологій в контексті розвитку кластера цукробурякового виробництва (2017)
Бокій О. В. - Обґрунтування напрямів розвитку ринку хлібобулочних виробів України (2017)
Шмаглій О. Б. - Методологічні та методичні принципи оцінки потенціалу регіонального розвитку харчової промисловості та її галузей (2017)
Сігайов А. А. - Інноваційна активність підприємств харчової промисловості України, Ященко Л. О. (2017)
Лисенко Г. П. - Потенціал м’ясопереробної галузі в структурі харчової промисловості України (2017)
Юрченко Н. С. - Аналітична оцінка стану ринку молока і молочних продуктів України та його перспектив (2017)
Title (2018)
Content (2018)
Moroz V. M. - Features of changes of the functional state of higher nervous activity of the students of higher educational medical institutions in the dynamics of the academic year , Makarov S. Yu. (2018)
Gunas V. І. - Palmar dermatoglyphics of modern Ukrainians: regional trends, Mishalov V. D., Serebrennikova О. А., Klimas L. А., Shayuk A. V. (2018)
Klimas A. S. - Quality of life of patients with cancer of the esophagus and cardioesophageal cancer (2018)
Ruzhanska V. O. - Dermatoglyphic pattern in the men with essential hypertension, who are carriers of the polymorphic genes of angiotensin II type 1 receptors (2018)
Pozur T. P. - Computed tomographic characteristics of dental arches in young men and women with physiological bite, depending on types of faces, Shinkaruk-Dykovytska М. М., Mateshuk-Vatseba L. R., Belyayev E. V., Bobruk S. V. (2018)
Dmitriev М. О. - Determination of individual angular characteristics of the teeth positions according to the computer tomography in Ukrainian adolescents with orthognathic bite, Volkov K. S., Glushak A. A., Kyrychenko Yu. V., Balynska M. V., Chugu T. V., Kovalchuk О. І. (2018)
Ustymenko О. S. - Regression models of sonographic parameters of the kidneys in practically healthy women of the ectomorphic somatotype depending on the peculiarities of body size (2018)
Gunas I. V. - Modeling by using regression analysis of teleroentgenographic individual indicators used in the method of Charles J. Burstone , Chernysh A. V., Cherkasov V. G., Cherkasova O. V. (2018)
Datsenko G. V. - Correlations of cerebral circulation indicators with body structure and body size indicators in practically healthy young women of the middle intermediate somatotype, Shayuk A. V., Kyrychenko I. M., Kyselyova T. M., Ivanitsa А. О. (2018)
Kostyuk І. Yu. - Modeling the possibility of occurrence of overactive bladder in women of different ages, depending on anthropo-somatotypological indicators or hormonal background with the help of discriminant analysis, Chayka G. V., Storozhuk M. S., Таrаsiuk О. К. (2018)
Титул, зміст (2019)
Davydov D. S. - Innovation in the Sphere of Augmented and Virtual Reality Technologies in EU Member States and Other Countries of the World, Riabovol D. A. (2019)
Козуб В. О. - Особливості еволюційного розвитку бізнес-моделей міжнародних компаній, Чернишова Л. О., Пліш І. М. (2019)
Власюк В. Є. - Державна підтримка та прозора звітність як інструменти ринкових перетворень в Україні (2019)
Кизим М. О. - Обґрунтування перспективних напрямів розвитку обробної промисловості України, Хаустова В. Є., Крамарев Г. В. (2019)
Комарницька Г. О. - Сутність державно-приватного партнерства та його активізування в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності (2019)
Дуб А. Р. - Фінансові механізми державної підтримки соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації (2019)
Козаченко Г. В. - Методичні засади оцінювання соціально-економічної безпеки регіону, Онищенко С. В., Завора Т. М. (2019)
Крайнюк Л. М. - Оцінювання рівня якості управління підприємствами готельно-ресторанного комплексу регіону: соціологічний підхід, Полчанінова І. Л., Баландіна І. С. (2019)
Poliakova O. Y. - A Methodological Approach to Evaluating the Progress of the Implementation of the Smart City Concept in Ukrainian Cities, Pozdniakova A. M. (2019)
Тимечко І. Р. - Концептуальні підходи до розвитку територіальних громад (2019)
Базілінська О. Я. - Фінансова стійкість у системі стратегічного управління підприємством, Панченко О. І. (2019)
Вітюк А. В. - Розробка методу оцінювання доцільності й ефективності інвестування напрямів діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування (2019)
Кузьминчук Н. В. - Теоретико-методичні аспекти оцінки лояльності споживачів як об’єктивна умова розвитку підприємництва, Куценко Т. М., Терованесова О. Ю. (2019)
Проскурніна Н. В. - Аналіз фінансово-господарської діяльності операторів роздрібної торгівлі для обґрунтування впровадження маркетингових інновацій (2019)
Dankevych V. Y. - The Evolution of Land Resources as a Production Factor, Pyvovar P. V., Pyvovar A. M. (2019)
Коломієць В. М. - Методологічне обґрунтування досліджень з розвитку людського капіталу в контексті інституціональної теорії (2019)
Мірясов Ю. О. - Ефект маркетингу та його вплив на вподобання споживача в моделі оптимального вибору (2019)
Тітенко Л. В. - Вітчизняна демографічна криза з погляду політекономії, Кушнір Л. Л. (2019)
Усик В. І. - Освітній кластер як основа формування інформаційної економіки й економіки знань (2019)
Цікало Є. І. - Теоретико-концептуальні основи якісного оцінювання стану суб’єкта господарювання (2019)
Дем’янчук О. І. - Критерії забезпечення збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць (2019)
Савицька Н. Л. - Оцінка перспективи розвитку ринку страхування життя в умовах реформування пенсійної системи, Жилякова О. В. (2019)
Сидорчук О. Г. - Стратегія соціальної безпеки України: послідовність формування та напрями реалізації (2019)
Burlan S. A. - Accounting and Analytical Support for Economic Security in Today’s Business Environment, Katkova N. V. (2019)
Кривицька О. Р. - Система контролю діяльності компаній зі страхування життя як інформаційний ресурс (2019)
Благун І. І. - Причинний зв’язок між ринком акцій та валютним курсом в Україні (2019)
Малярець Л. М. - Аналітичне забезпечення аналізу ефективності експортно-імпортної діяльності підприємства, Гринько П. О. (2019)
Tyzhnenko A. G. - Ordinary Least Squares: the Adequacy of Linear Regression Solutions under Multicollinearity and without it, Ryeznik Y. V. (2019)
Григоровський П. Є. - Інтегровані моделі, які забезпечують прогнозування надійності прийняття рішень для задачі системи діагностики технічного стану будівель, Терентьєв О. О. (2016)
Менейлюк А. И. - Разработка струйной технологии устройства противофильтрационного экрана, Петровский А. Ф., Борисов О. О. (2016)
Григоровський П. Є. - Підсилення балочних конструкцій зовнішнім армуванням методом наклеювання високоміцних тканин, Молодід О. С., Плохута Р. О. (2016)
Антипенко Є. Ю. - Напрямки визначення доцільності реновації об'єктів незавершеного будівництва, Лук'янова Т. В. (2016)
Теренчук С. А. - Оцінювання технічного стану будівельних конструкцій на основі нечіткого виведення, Єременко Б. М., Пашко А. О. (2016)
Водолазкіна К. О. - Mотивація як інструмент управління ефективністю команди проекту, Доненко В. І. (2016)
Менейлюк О. І. - Розробка концепції проекту утеплення фасадів багатоповерхового житлового будинку, Бабій І. М., Камінська-Пінаєва А. І., Кудленко О. В. (2016)
Супонев В. Н. - Влияние осевой силы пригруза на крутящий момент завинчивания винтовых свай, Вивчар С. М., Константиненко В. В. (2016)
Матченко Т. І. - Помилки в ДБН в.2.6-198 :2014, Шаміс Л. Б., Первушова Л. Ф. (2016)
Броневицький А. П. - Ревіталізація промислових будівель Kиєва (2016)
Матченко Т. І. - Розрахунок зварних з'єднань сталевих конструкцій, що відносяться до першої групи за можливістю крихкого та в'язкого руйнування, Матченко П. Т. (2016)
Якімцов Ю. В. - Автоматизація процесів управління ресурсами на будівельному підприємстві в умовах інтенсифікації екозахисту довкілля (2016)
Самченко Р. В. - Про забезпечення ефективності відновлення деформованих будівельних об'єктів, Юхименко А. І. (2016)
Ваколюк А. С. - Місце експерта будівельного з надійності при формуванні надійності процесів організації будівництва, Терещенко Л. В. (2016)
Пашинський В. А. - Простої монтажних кранів унаслідок дії сильних вітрів на території України (2016)
Корженко В. В. - Гендерні відносини: філософські ідеї та соціальні практики в античному суспільстві (2018)
Лахижа М. І. - Цільові програми як інструмент становлення та розвитку інтегрованої системи правової допомоги, Черчатий О. І. (2018)
Непомнящий О. М. - Формування державної договірної політики будівельних підприємств, Гаврилов А. В. (2018)
Білосорочка С. І. - Гендерні відносини в публічному управлінні України: визначення основних понять (2018)
Євсюкова О. В. - Соціальні мережі та соціальний капітал як чинники розвитку сервісно орієнтованої держави (2018)
Клімушин П. С. - Методологічні засади забезпечення якісного надання адміністративних послуг, Спасібов Д. В. (2018)
Терещенко Д. А. - Компетентнісна складова прийняття управлінських рішень (2018)
Киртока М. П. - Проблеми та перспективи концесійного землекористування (2018)
Лях Ю. І. - До питання становлення публічного адміністрування в Україні: історичний та понятійний аналіз (2018)
Вовк С. М. - Формування громадського здоров'я в умовах системних змін медичної галузі, Голубченко О. П. (2018)
Гончаренко М. В. - Резерви зміцнення податкової бази місцевих бюджетів в умовах фіскальної децентралізації (2018)
Сiтнiк С. П. - Деpжавне pегулювання pозвитку pинку пpацi молодi в Укpаїнi (2018)
Батюк А. А. - Розвиток механізму державного регулювання ринку праці молоді в Україні (2018)
Бойко О. Я. - Стимулювання економічної активності суб’єктів підприємницької діяльності (2018)
Скрипкіна Є. Г. - Шляхи залучення громадськості до управління сферою фізичної культури та спорту (2018)
Марченко Л. Ю. - Фінансовий контроль в органах державної казначейської служби України (2018)
Давискіба К. В. - Проблемні аспекти взаємозв’язку податкової політики держави та підприємства, Карпова В. В. (2018)
Мамонова В. В. - Визначення базових понять земельної децентралізації, Кожуріна В. М. (2018)
Лиска О. Г. - Проблеми взаємодії суб'єктів підприємницької діяльності з місцевими органами влади (2018)
Кондратинський О. С. - Наукові підходи до типології рівнів участі громадянського суспільства у формуванні місцевих політик (2018)
Кузьменко С. Л. - Порядок перевірки актів органів місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади (2018)
Сердюкова О. Є. - Механізми оцінки ефективності інноваційного розвитку територій (2018)
Василевська Т. Е. - Етичні компетентності публічних службовців в контексті реформування публічного управління (2018)
Дивнич Г .А. - Шляхи підвищення рівня англомовної компетентності державних службовців України (2018)
Колеснікова В. В. - Удосконалення системи управління процесом адаптації персоналу шляхом застосування інноваційних підходів (2018)
Слоньовський М. В. - Професіоналізм у системі публічного управління як основа розвитку кадрів публічної служби в Україні: методологічний аспект (2018)
Хашиєва Л. В. - Особливості організації та фінансування органів публічної влади місцевого та регіонального рівня Франції (2018)
Красников Є. В. - Шляхи вдосконалення законодавства України у сфері військово-технічного співробітництва з іноземними державами (2018)
Литвин С. Х. - Шановні Колеги! Дорогі наші Автори та Читачі! (2019)
Дубровіна Л. А. - Колективу журналу "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" з нагоди 15-річного ювілею (2019)
Вилегжаніна Т. І. - Вітання з нагоди ювілею наукового журналу "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" (2019)
Пелещишин А. - Шановні друзі! (2019)
Новальська Т. - Шановні друзі! (2019)
Анісімова О. - Шановні колеги! (2019)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Шановні колеги – члени редколегії, автори і читачі прийміть наші найщиріші вітання з нагоди 15-річчя журналу "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія"! (2019)
Спрінсян В. - Шановний Cергію Харитоновичу, члени редакційної колегії, наукова спільното! (2019)
Палєха Ю. - Колективу наукового журналу "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" (2019)
Литвин С. Х. - Науковий журнал "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" у професійному комунікаційному просторі, Добровольська В. В. (2019)
Kunderevich O. - Information and communication mechanisms of the influence on social connection: axiological aspect (2019)
Vasylenko V. - Peculiarities of using socio-communication technologies in the process of developing positive image of a higher education institution (2019)
Рибачук О. М. - Діяльність громадських інформаційно-комунікативних центрів у сприянні відкритості влади (2019)
Філіпова Л. Я. - Інформаційно-документний профіль освітніх програм у контексті нової інтегрованої спеціальності (2019)
Матвієнко О. В. - Підготовка документознавців в Україні: надання освітніх послуг розширюється у нових спеціальностях, Цивін М. Н. (2019)
Бездрабко В. В. - До концепції нової редакції термінологічного стандарту з діловодства й архівної справи (2019)
Сидоренко А. І. - Організація роботи з документами в діяльності органів місцевого самоврядування: сучасний вимір, Москаленко І. А. (2019)
Свердлик З. М. - Організація діяльності банківських установ: документно-інформаційний аспект, Пізнюк Л. В. (2019)
Сидоренко Т. В. - Електронні виставки архівних документів як інформаційний ресурс регіону (на прикладі державного архіву Миколаївської області), Тягій Є. В. (2019)
Ковальчук Н. В. - Роль сучасних інформаційних технологій в організації документування управлінської діяльності бібліотеки (2019)
Гоцалюк А. А. - Джерела до історії традиційної культури Гуцульщини ХІХ – поч. ХХ ст. (2019)
Кунанець Н. Е. - Алгоритм формування двомовного тезауруса інформаційного масива предметної області "Розумне місто", Мацюк Г. Р. (2019)
Варенко В. М. - Аналітика: сучасні тенденції та виклики (2019)
Новальська Т. В. - Бібліотечно-інформаційна освіта в КНУКіМ в контексті історії (до 50-ти річного ювілею започаткування бібліотечно-інформаційної освіти в Київському національному університеті культури і мистецтв), Бачинська Н. А. (2019)
Кобижча Н. І. - Кафедра організації бібліотечних фондів і каталогів у контексті еволюції бібліотечно-інформаційної освіти в КНУКіМ (1976 – 1994), Штефан І. П. (2019)
Кафедра культурології та інформаційних комунікацій оголошує набір студентів (2019)
Круглий стіл присвячений 15-річчю наукового журналу "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія". "15 років на дискусійному майданчику з соціальних комунікацій, інформаційної, бібліотечної та архівної справи", м. Київ, 24 квітня 2019 р. (2019)
V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, перспективи", м. Київ, 23-24 травня 2019 р. (2019)
Вимоги до публікацій наукових журналах Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2019)
Content (2018)
Iatsyna O. I. - Morphological analysis of interstitial Cajal cells and mast cells in experimental hyperactivity bladder and stress incontinence under influence of pharmacocorrection, Vernygorodskyi S. V., Kostyev F. I. (2018)
Ruzhanskaya V. O. - Galectin-3 as the marker of hypertrophy and myocardial dysfunction in males with essential hypertension, carriers of polymorphic genes of angiotensin II type 1 receptor, Sivak V. G., Sakovych O. O., Zhebel V. M. (2018)
Dmitriev M. O. - Determination of standard cephalometric parameters using the Downs method for Ukrainian adolescents (2018)
Herasymiuk I. Ye. - Character and features of morphofunctional reactions of renal vessels in rats at chronic poisoning with acetylsalicylic acid, Korytskyy A. H. (2018)
Kovchun V. Yu. - Histomorphometric assessment of changes in the acinus and islets of Langerhans` of the pancreas under conditions of general dehydration of the body (2018)
Chernysh A. V. - Cephalometric studies of Ukrainian adolescents with orthognathic bite by the method of E.P. Harvold (2018)
Moroz V. M. - Leading factors wich influence the features of the course of the psychophysiological adaptation of students of modern medical education in the dynamics of educational year, and their complex assessment, Makarov S. Yu. (2018)
Маievskyi О. Ye. - Histochemical picture in the skin of rats 1, 3, 7, 14, 21 and 30 days after burning of ІІ-ІІІ degrees on the background of injection during first 7 days of 0.9% NaCl solution, Volkov К. S., Nebesna Z. M., Mironov Ye. V., Shayuk A. V. (2018)
Borisov S. O. Kostev F. I. - Possibility of the treatment effects on the dynamics of apoptosis processes in tissues of kidneys in acute pyleonephritis and comparative diabetes mellitus in the experiment, Borisov O. V., Molchaniuk N. I. (2018)
Hryn V. H. - Planimetric correlations between Peyer's patches and the area of small intestine of white rats (2018)
Смовженко Т. С. - Європейські цінності i традиції класичної школи економічної науки та їхній розвиток в українській економічній науці, Хмелярчук М. І. (2018)
Боярко І. М. - Трансформація інформаційних потреб фінансів в умовах інформаційної економіки, Голуб Р. Р. (2018)
Петрик О. І. - Інфляція та інфляційні очікування в умовах суттєвих невизначеностей, Дейсан І. М. (2018)
Пухир С. Т. - Аналіз функціонування трансфертів між державним бюджетом України і місцевими бюджетами у 2015—2018 роках, Данилевич Х. В. (2018)
Хуторна М. Е. - Застосування теорії Х. Мінскі для розроблення індикаторів раннього діагностування ознак фінансової нестабільності кредитного сегмента фінансового сектору (2018)
Семеген І. Б. - Перспективи інвестування і трейдингу за криптовалютою Ефіріум, Слісарчук Ю. М. (2018)
Азаренкова Г. М. - Антикризове фінансове управління підприємствами в сучасних умовах, Свередюк К. С., Омеляненко Д. О. (2018)
Майборода А. В. - Фінансова безпека підприємства: теоретичні особливості її системи i місце у структурі економічної безпеки (2018)
Погореленко Н. П. - До питання про понятійний апарат фінансової стабільності банківської системи (2018)
Романчукевич В. В. - Економічний розвиток і державна фінансова політика як взаємозумовлені категорії: зміст та основні концепції (2018)
Нагайчук Н. Г. - Трансформація економічної природи банку в умовах цифровізації: правовий аспект, Басанська Н. В., Брайченко С. М., Чернявський А. Л., Фоменко В. М. (2018)
Грудзевич У. Я. - Рейтингове оцінювання діяльності банків України на сучасному етапі (2018)
Малафєєв Т. Р. - Оцінка використання інструментарію антикризового управління АТ КБ "Приватбанк", Жигунов О. С. (2018)
Стаднійчук Р. В. - Сутність і види фінансового оздоровлення банків: теоретичний аспект (2018)
Шубіна С. В. - Теоретико-методичні підходи до аналізу витрат, доходів і фінансових результатів на основі звітності державного підприємства "Харківський механічний завод", Малахов В. А., Медведєва А. Т. (2018)
Левченко В. С. - Здійснення капітальних інвестицій у нематеріальні активи: упровадження програмного забезпечення, Мірошник О. Ю. (2018)
Абрамова О. С. - Аналіз особливостей трактування дефініції "Заробітна плата" у сучасних умовах оподаткування, Полтенко І. В., Макогон П. В. (2018)
Kvasniy M. - Fractal analysis and forecasting of budgeting efficiency in Ukraine und erconditions of transformational change, Tymergazina V. (2018)
Гірна О. Й. - Оцінювання рівня фінансової стійкості банківського сектору України на основі Z-індексу (2018)
Колодій С. Ю. - Використання R/S-аналізу при дослідженні динаміки облікової ставки НБУ, Гаряга Л. О., Руденко М. В. (2018)
Golovko O. - Modeling the level of competitiveness of insurance companies, Gnyp N., Baklanov E. (2018)
Горбачевська О. В. - Педагогічні покручі в освітньому процесі (міжпредметний погляд), Халабова О. О. (2018)
Ноздріна Л. В. - Особливості впливу інтернет-медіа на інформаційну економіку, Височанська К. Є. (2018)
Єлісєєва Л. В. - Вимір соціального капіталу в глобальній економіці (2019)
Kobylianska A. - Global expropriation, global rent and compensatory globalization (2019)
Виноградова О. В. - Діагностика проблем маркетингової взаємодії телекомунікаційних підприємств України на державному та галузевому рівнях, Євтушенко Н. О., Крижко О. В. (2019)
Данько В. В. - Удосконалення регіональної системи охорони здоров’я як ресурсної бази ринку медичних послуг (2019)
Добрик Л. О. - Структурні складові соціально-економічного потенціалу регіону (2019)
Каличева Н. Є. - Вплив стратегічного планування на забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту (2019)
Корінь М. В. - Розроблення моделі спільного управління інфраструктурними проектами розвитку залізничного транспорту в умовах траснкордонної співпраці (2019)
Кундицький О. О. - Стратегії подолання тіньової економіки: теорія і практика сьогодення, Сенишин О. С. (2019)
Кучмєєв О. О. - Особливості матричного моделювання процесу управління логістичними ризиками як елемента забезпечення економічної безпеки підприємств оптової торгівлі (2019)
Мардус Н. Ю. - Дескриптивна модель забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів (2019)
Пилявець В. М. - Актуальні питання нормативно-правового регулювання обліку та оподаткування МШП на вітчизняних підприємствах, Балазюк О. Ю., Сисоєва І. М. (2019)
Савастєєва О. М. - Концептуальна модель трансфертної політики (2019)
Хомюк Н. Л. - Територіальна громада як основа забезпечення розвитку сільських територій в Україні (2019)
Ярошевська О. В. - Методичний підхід до оцінювання креативного потенціалу персоналу машинобудівних підприємств, Красноступ В. М. (2019)
Батюк Л. А. - Інноваційно-технологічні чинники глобального економічного розвитку, Антощенкова В. В. (2019)
Гноєвий В. Г. - Пріоритетні напрями державної політики розвитку фондового ринку в контексті забезпечення макроекономічної стабільності, Резяпов К. І. (2019)
Зварич І. Т. - Механізм інвестиційного розвитку регіону, Зварич О. І. (2019)
Кравчун А. С. - Самоорганізація у сфері прийняття інвестиційних рішень засобами імітаційного моделювання (2019)
Орлова-Курилова О. В. - Ґенеза парадигми розвитку інноваційного підприємництва в національній економіці (2019)
Смик Р. Ю. - Підвищення рівня інвестиційної забезпеченості аграрного сектору як ключовий фактор стратегії економічного розвитку України (2019)
Паустовська Т. І. - Теоретичний аспект взаємодії інтелектуального капіталу та інтелектуального бізнесу, Лашкун Г. А. (2019)
Форкун І. В. - Бюджетно-податкова політика регулювання діяльності підприємств агробізнесу України, Гордєєва Т. А. (2019)
Якубовська Н. В. - Огляд актуальних тенденцій щодо освітніх запитів в агросфері (2019)
Шелеметьєва Т. В. - Сучасна система управління розвитком туризму в Україні (2019)
Національний університет харчових технологій інститут економіки і управління кафедра міжнародної економіки запрошує на навчання за спеціальністю: "Міжнародні економічні відносини". Освітня програма "Міжнародна економіка" (2019)
Трибель С. О. - Цикадка цитрусова (Metcalfa pruinosa Say.) — небезпечний шкідник, Федоренко В. П., Стригун О. О. (2018)
Ворожко С. П. - Шкідлива ентомофауна у посівах пшениці озимої в Правобережному Лісостепу України (2018)
Курдюкова О. М. - Десять найшкідливіших бур’янів Степів України та їх контроль, Тищук О. П. (2018)
Потапова В. П. - Роль бур’янів у водному режимі посівів буряків цукрових (2018)
Ющенко Л. П. - Використання Macrolophus caliginosus проти Tetranychus urticae на томатах гібрида "Розалетта", Лукащук Я. Ю. (2018)
Шацман Д. О. - Ефективність гербіцидів проти бур’янів у посівах кукурудзи в Лівобережному Лісостепу України (2018)
Скрипник Н. В. - Бактеріоз винограду (хвороба Пірса) (2018)
Ретьман С. В. - Вугільна гниль соняшнику, Базикіна Н. Г. (2018)
Бабінська С. Я. - Інформаційне забезпечення ведення управлінського обліку на підприємстві (2019)
Боцян Т. В. - Соціальний капітал в індустрії гостинності: обліковий аспект, Зварич Л. В. (2019)
Калініченко О. О. - Фінансова грамотність – запорука успішного населення, Вікарчук О. І., Ніколаєнко С. М. (2019)
Клімова І. О. - Зарубіжний досвід соціально-економічного розвитку регіонів та можливість його впровадження в України, Кащук К. М. (2019)
Мосійчук І. В. - Креативний менеджмент сучасного бізнесу (2019)
Павловська Л. Д. - Іміджова складова зростання конкурентного статусу підприємства, Мрачковська Н. К. (2019)
Плаксієнко В. Я. - Електронний (безпаперовий) документообіг. Електронний цифровий підпис, Черненко К. В. (2019)
Пойта І. О. - Характеристика маркетингової логістики в системі управління підприємством, Горик-Чубатюк М. О. (2019)
Скороход І. С. - Напрями активізації інноваційного екобезпечного розвитку регіонів України, Ребрина Н. Г. (2019)
Красота О. В. - Інфляційне таргетування як оптимальний режим монетарної політики, Аладько Я. Ю. (2018)
Однорог М. А. - Системоутворючі інноваційні інститути аграрного ринку (2018)
Білик Р. С. - Тенденції розвитку інноваційної економіки: світовий досвід та перспективи України (2018)
Запотічна Р. А. - Вдосконалення політики регулювання діяльності транснаціональних банків (2018)
Різва Л. А. - Ринок нерухомості в глобальній бізнес-системі: економічна та еволюційна сутність (2018)
Батченко Л. В. - Особливості формування адаптивної методологічної моделі управління змінами у сфері готельно-ресторанного бізнесу, Гончар Л. О. (2018)
Вецепура Н. В. - Теоретичні аспекти управління в умовах інтегрованих корпоративних структур (2018)
Мельник Ю. М. - Концептуальні засади діагностичного аналізу у промисловій галузі національної економіки, Мельник М. М. (2018)
Павлович О. Р. - Розвиток університетів третього покоління і процеси професіоналізації менеджменту (2018)
Стрілець В. Ю. - Порівняльна характеристика кредитних інструментів забезпечення розвитку малого бізнесу в Україні (2018)
Чорний О. В. - Економічна наука та державне управління: міждисциплінарні зв’язки (2018)
Щурко У. В. - Трактування реального сектору в контексті планування розвитку економіки (2018)
Ведерніков М. Д. - Концептуальні засади оплати праці в умовах ринкової моделі економіки, Баксалова О. М. (2018)
Бойко І. В. - Біхевіористичні фактори, що впливають на економічну безпеку інноваційних підприємств (2018)
Бондик К. Ю. - Забезпечення економічного розвитку суб’єктів господарювання на основі підвищення ефективності використання ресурсів (2018)
Весперіс С. З. - Генезис дистанційної торгівлі та концептуальні засади її організації, Зубко К. Ю., Циганенко О. В. (2018)
Власенко В. А. - Формування інтегрального підходу до оцінювання соціального розвитку підприємства в умовах трансформаційних перетворень (2018)
Волощук Ю. О. - Стратегічні аспекти управління інноваційним розвитком підприємств аграрної сфери (2018)
Галько Л. Р. - Управління поведінкою персоналу підприємства в умовах змін (2018)
Гараєв М. - Аналіз інвестиційної діяльності підприємств залізничного транспорту (2018)
Євтушенко Н. О. - Реалізація механізму зовнішньої консалтингової взаємодії підприємств України у рамках науково-методичного підходу (2018)
Жалінська І. В. - Застосування коучингу в розробленні реклами, Поливанюк І. І. (2018)
Кащена Н. Б. - Теоретичні аспекти економічної активності підприємств торгівлі (2018)
Костецька Н. І. - Організація системи планування діяльності підприємства (2018)
Кузнєцов Е. А. - Концепція інтегральної якості професійної системи менеджменту (2018)
Літвінова В. О. - Доступність товару у роздрібній торгівлі та втрачені продажі, Кічук О. С. (2018)
Хомюк Н. Л. - Теоретичні підходи до трактування поняття "диверсифікація розвитку сільських територій" (2018)
Кобзар О. М. - Фактори формування економічного збитку від забруднення навколишнього природного середовища відходами з позицій екосистемного підходу (2018)
Оверчук В. А. - Віддалена праця як інструмент підвищення рівня працевлаштування осіб з інвалідністю (2018)
Бечко П. К. - Оподаткування аграріїв в Україні: реалії і перспективи, Власюк С. А., Бондаренко Н. В. (2018)
Васильчишин О. Б. - Організаційно-правові засади фінансової безпеки банківської системи України, Кекіш І. П., Титор В. Й. (2018)
Головіна В. В. - Управління грошовими потоками страхової компанії, Шірінян Л. В. (2018)
Ковальова О. М. - Теоретичні та практичні аспекти фінансової діяльності підприємства, Каплун А. С. (2018)
Мудра Р. Р. - Прогнозування тенденцій розвитку ринку банківських продуктів і послуг в Україні (2018)
Щур Р. І. - Теоретичні основи формування видатків об’єднаних територіальних громад (2018)
Єршова Н. Ю. - Організація стратегічного управлінського обліку на підприємстві: методологічне підґрунтя та практичне впровадження (2018)
Зелікман В. Д. - Система документального забезпечення формування та аналізу багатомірного масиву елементарних фінансових результатів підприємства (2018)
Мелень О. В. - Розвиток та проблеми організації контрольного процесу на підприємстві, Грибинюк Д. В. (2018)
Порсюрова І. П. - Особливості комп’ютеризації обліку операцій із цінними паперами (2018)
Дзюбановська Н. В. - Застосування багатофакторного регресійного аналізу до оцінювання торгівлі регіонів України (2018)
Мавріна М. І. - Еволюція підходів моделювання поведінки споживачів і попиту (2018)
Дубоделов В. И. - Развитие фундаментальных исследований и прикладных разработок в области электромагнитной обработки металлов и сплавов, Смирнов А. Н., Горюк М. С. (2016)
Тарасевич Н. И. - Затвердевание стальной полосы в установке двухвалковой разливки, Корниец И. В., Рыбицкий А. И., Тарасевич И. Н. (2016)
Карпов В. Ю. - Формирование структуры медных газаров сложной формы, Губенко С. И., Карпов В. В. (2016)
Губенко С. И. - Торможение межзёренного разрушения центробежнолитой стали 40х25Н20С2 вторичными границами, Балева Ю. И. (2016)
Дорошенко В. С. - Предложения по металлосбережению при литье высокопрочного чугуна в песчаных формах (2016)
Бергеман Г. В. - Освоение производства крупногабаритного профиля швеллера № 30П в условиях среднесортного стана "550" (2016)
Смирнов А. Н. - Динамическое управление охлаждением непрерывнолитой заготовки при переходных режимах разливки в условиях металлургических микрозаводов, Куберский С. В., Ухин В. Е. (2016)
Иванова О. С. - Имитационная модель электрошлаковой тигельной плавки на жидком старте, Рыбак В. Н., Лысюк Р. О. (2016)
Ясев А. Г. - Система создания технологической оснастки для электроискрового упрочнения поверхностей, Лапшин С. П., Мартыненко В. А. (2016)
Дорошенко В. С. - Самопроизвольные процессы, реализуемые в условиях градиентов термодинамических и физико-химических характеристик литейной формы (2016)
Шинський О. И. - Образование и нейтрализация вредных выбросов при производстве литья с использованием моделей из пенополистирола, Шалевская И. А. (2016)
Мазов М. М. - Создание системы менеджмента качества на металлургическом предприятии с использованием проектно-ориентированного подхода (2016)
Поздравляем! 75 лет К. Ф. Евлашу (2016)
Помним! Бабаскина Ю. З. (2016)
Помним! Коновалова Ю. В. (2016)
Перечень статей за 2015 год (2016)
Бурак М. - Ефективність методики взаємопов’язаного формування в майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності (2019)
Іванова І. - Навчально-виховний потенціал змісту підручника для іноземних студентів, Статівка В., Похілько О. (2019)
Кучеренко І. - Психолого-педагогічні особливості вивчення інформатичних дисциплін у медичних закладах вищої освіти з використанням дистанційного навчання (2019)
Палецька-Юкало А. - Особливості формування іншомовної лексичної компетентності в письмі майбутніх ІТ-фахівців (2019)
Попова Г. - Формування професійної компетентності судноводіння в майбутніх судноводіїв (2019)
Пшенична Л. - Новий учитель Нової української школи (2019)
Соболєва С. - Роль соціально-гуманітарної підготовки в процесі соціалізації студентів у сучасних умовах українського суспільства (2019)
Фоменко Т. - Міжкультурний аспект у викладанні іноземної мови в аграрних вишах (2019)
Цимбал-Слатвінська С. - Модель професійної підготовки майбутніх логопедів у інформаційно-освітньому середовищі закладів вищої освіти (2019)
Чирва А. - Виклики та перспективи інтернаціоналізації вищої освіти у глобальному контексті (2019)
Шевченко Ю. - Структурні компоненти готовності студентів закладів вищої освіти до духовно-морального розвитку молодших школярів (2019)
Васильєва Л. - Музичне мистецтво Латинської Америки доколумбового та колоніального періодів у контексті профільної мистецької освіти (2019)
Гунько Л. - Визначення характеристик та вимог до фахівця з іноземної мови та прикладної лінгвістики у Китаї (2019)
Іваній І. - Сучасні тенденції професійно-педагогічної підготовки фахівців фізичного виховання та спорту в університетах країн Європейського Союзу (2019)
Орос І. - Структура освіти дорослих у Великій Британії наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття (2019)
Стеблюк С. - Зарубіжний досвід формування професійної компетентності в майбутніх фахівців з підприємництва в закладах вищої освіти (2019)
Теренко О. - Роль освіти дорослих в економічній та соціальній адаптації мігрантів у США і Канаді 191 (2019)
Жмака В. - Заходи Української Центральної Ради у сфері освіти (березень 1917 р. – квітень 1918 р.), Турков В. (2019)
Гончаренко В. - Удосконалення фізичної підготовки воротарів у хокеї на траві, Лапицький В., Гончаренко О. (2019)
Ємельянова Т. - Ментальний простір як характеристика ступеня розвитку когнітивних здібностей особистості в навчальному процесі (2019)
Zhelezniakova E. - The path to success in Eia in mathematics: individual aspects and questions, Silichova T. (2019)
Лавриченко Н. - Педагогічні нотатки про вундеркіндів (2019)
Лоза Т. - Мотиваційні пріоритети молодших школярів у процесі фізичного виховання (2019)
Ушмарова В. - Робота вчителя початкових класів з обдарованими учнями як професійно-педагогічна діяльність, Каданер О. (2019)
Yurzhenko A. - The use of learningapps gamification activities as controlled exercises in Moodle e-course (2019)
Демішев А. Г. - Кріогенна автоматизована установка для атестації характеристик оптичних фільтрів та фотоприймачів "CRYО F — PHR" (2019)
Volosheniuk O. L. - Influence of the End Body Dynamics on Stabilization Processes in the Relative Motion of a Space Tethered System Stabilized by Rotation (2019)
Прокопенко Г. І. - Створення промислового обладнання для високочастотної механічної проковки виробів вагонобудування та методів оцінки якості обробки, Мордюк Б. М., Красовський Т. А., Книш В. В., Соловей С. О. (2019)
Ус М. В. - Защита экономической конкуренции и интеллектуальная собственность: поиск оптимальной модели регулирования, Титко И. А. (2019)
Дюжев В. Г. - Влияние на инновационную восприимчивость персонала корпоративных социальных сетей, на примере програмного обеспечения Bitrix 24, в компании ООО "ВО Овен", Бойченко О. И. (2019)
Akbarirad M. J. - Providing an Efficient Model for Wireless Sen sor Networks Using the Scenario of the Variable Sink Counts Based on the Particle Swarm Algorithm, Ghaemi R. (2019)
Лаврич Ю. Н. - Oсобенности отечественной школы радиолокационных систем контроля космического пространства, Нетак Б. Б., Плаксин С. В., Пясковский Д. В. (2019)
Гранчак Т. Ю. - Ігрові технології як інноваційний інструмент формування бібліотечно-інформаційного середовища управління знаннями (2019)
Тугай О. А. - Визначення нових та структурування наявних організаційно-технологічних підходів з управління циклом інженерної підготовки будівельно-інвестиційного проекту, Шебек М. О., Дубинка О. В. (2019)
Ilchenko O. - Innovations or Illusions? A Review of Sloganization in Language Edu cation Discourse: Conceptual Thinking in the Age of Aca demic Marketization, Bedrych Y. (2019)
Наші автори (2019)
Правила для авторів (2019)
Шедяков В. Е. - Формирование экономического суверенитета страны в условиях перехода к обществу знаний на основе развития научно-интеллектуального потенциала и материально-технической базы (2018)
Шульга О. А. - Природа та причини суперечностей аграрного сектору у трансформаційних економіках (2018)
Снігир Л. П. - Сучасний стан розвитку держави в системі міжнародних економічних відносин (2018)
Циганов С. А. - Вплив глобалізації на регулювання банківських систем, Сизоненко В. А., Циганова Н. В. (2018)
Шайда О. Є. - Роль економічної дипломатії у переорієнтації зовнішньоекономічного вектора України, Полякова Ю. В. (2018)
Ярмоленко Ю. Ю. - Європейський досвід відшкодування ПДВ в аграрному секторі (2018)
Коломієць В. М. - Зміна інституціональної моделі людського капіталу національної економіки України (2018)
Корінь М. В. - Концепція розвитку транзитного потенціалу українських залізниць у контексті розширення транскордонного співробітництва (2018)
Лаглер К. - Вплив територіальних кластерів на формування ефективної інвестиційної політикии (2018)
Лукашова Л. В. - Еволюція концепцій економічного розвитку в контексті фасилітації малого підприємництва (2018)
Марков Р. Р. - Залучення інвестицій на технічне оснащення галузей рослинництва (2018)
Маслак О. М. - Розвиток фермерських господарств в Україні: стан та перспективи, Маслак Н. Г., Гужвенко С. М. (2018)
Мельник Ю. М. - Застосування індикативного планування у динамічному розвитку промислової галузі (2018)
Пиртко М. С. - Етимологія та визначеність розвитку територіальних громад в Україні (2018)
Захарчин Г. М. - Чинники успішної адаптації та працевлаштування молодих фахівців, Гладун С. О. (2018)
Зеркаль А. В. - Місце комерційної свідомості в системі ефективного управління персоналом підприємства (2018)
Ілляшенко Н. С. - Критеріальна база оцінки і відбору стратегічних напрямів науково-технологічного розвитку підприємства, Шипуліна Ю. С. (2018)
Ольшанський О. В. - Теоретичні та методологічні аспекти розвитку системи процесного управління підприємством (2018)
Папіж Ю. С. - Управління діяльністю промислових підприємств: підвищення ефективності на засадах системності, Косолапов А. Ф., Юденко В. В. (2018)
Посохов І. М. - Науково-методичний підхід до комплексної кількісної оцінки фінансово-економічних ризиків підприємств олійно-жирової галузі України на основі нормативів, Жадан Ю. В. (2018)
Приймак Н. С. - Класифікаця змін у діяльності підприємства (2018)
Ралко О. С. - Ринок хліба та хлібобулочних виробів в Україні: стан та перспективи розвитку (2018)
Романець І. В. - Управління структурою персоналу та її роль у формуванні ефективної команди підприємства, Маркова С. В., Головань О. О. (2018)
Руденко М. В. - Еволюційні передумови цифровізації управлінських процесів (2018)
Седікова І. О. - Логістичні ланцюги підприємств із традиційною структурою управління, Седіков Д. В. (2018)
Семенов К. Л. - Блокчейн в інноваційній модернізації маркетинг-логістичного забезпечення підприємств (2018)
Тарасенко С. І. - Підвищення ефективності управління організацією в контексті моделей оцінки (2018)
Подольчак Н. Ю. - Факторний аналіз корупційного складника системи "замовник-переможець" Львівського регіону, Дзюрах Ю. М., Тосько Р. Р. (2018)
Хитра О. В. - Особливості застосування технологій HR-брендингу на сучасному підприємстві, Вихованчук М. В. (2018)
Бечко П. К. - Диверсифікація як базовий елемент розвитку ринку кредитних ресурсів для сільськогосподарських підприємств, Наталич О. С. (2018)
Онищенко Ю. І. - Банківська діяльність в умовах розвитку цифрових технологій (2018)
Пластун О. Л. - Сучасні детермінанти стійкості фінансового сектору, Бочкарьова Т. О. (2018)
Ковшун Н. Е. - Екологічні інвестиції: сутність та види, П'ятка Н. С. (2018)
Щур Р. І. - Формування системи управління фінансами об’єднаних територіальних громад в Україні (2018)
Ромашко О. М. - Особливості організації обліку грошових коштів (2018)
Сидоренко О. О. - Облік та оподаткування реалізації готової продукції за цінами нижче звичайних цін (2018)
Шинкаренко А. В. - Оцінка в бухгалтерському обліку: історичний аспект та сучасність (2018)
Поздняков Ю. В. - Аналіз розбіжностей альтернативних оцінок вартості нематеріальних активів, Садовенко Ю. П. (2018)
Сергеева Е. А. - Моделирование кислородно-конвертерной плавки с использованием методов математической статистики, Золотухин С. С., Гришко С. В. (2016)
Богушевский В. С. - Контроль шлакообразования при продувке кислородно конвертерной плавки, Скачок А. Э. (2016)
Тарасевич Н. И. - Прогнозирование параметров затвердевания тонкой полосы при валковой разливке, Корниец И. В., Тарасевич И. Н., Токарева О. О. (2016)
Сухомлин С. А. - Новая концепция совершенствования технологического процесса прокатки фасонных профилей и модернизации оборудования линейных рельсобалочных прокатных станов. Сообщение 1 (2016)
Мазов М. М. - Анализ технологической политики металлургического предприятия для разработки инновационной продукции, Петренко В. А. (2016)
Дорошенко В. С. - Способы и примеры оптимизации конструкций тонкостенных технических и декоративных отливок (2016)
Ладохин С. В. - Пути усовершенствования технологии электронно-лучевой гарнисажной плавки сложнолегированных сплавов, Лапшук Т. В., Левицкий Н. И., Дрозд Е. А. (2016)
Молчанов Л. С. - Оценка поведения газов в чугуне в процессе десульфурации его магнием, Вергун А. С., Шевченко А. Ф., Кисляков В. Г. (2016)
Губенко С. И. - Неметаллические включения в центробежнолитой стали 40Х25Н20С2, Беспалько В. Н., Юрковский В. В., Балева Ю. И. (2016)
Ясюков В. В. - Композиционные отливки с регулируемым поверхностным слоем, Лысенко Т. В., Волянская К. В. (2016)
Карпов В. Ю. - Использование медных газаров в качестве микротепловых труб, Губенко С. И., Карпов В. В. (2016)
Сухомлин С. А. - Новая концепция совершенствования технологического процесса прокатки фасонных профилей и модернизации оборудования линейных рельсобалочных прокатных станов. Сообщение 2 (2016)
Богушевский В. С. - Узел прессования машин литья под давлением, Антоневич О. А. (2016)
Зайцев М. А. - Вибродиагностика опорных подшипников кислородных конвертеров, Ченчевич О. В., Ватралик Э. М. (2016)
Поздравляем! 70 лет Н. И. Тарасевичу (2016)
Дружиніна В. В. - Вектори розвитку авіаційної інфраструктури в контексті активізації туризму (2019)
Клепанчук О. Ю. - Теоретичні підходи до визначення внутрішнього ринку та детермінанти його розвитку (2019)
Осецький В. Л. - Підвищення якості корпоративного управління в державних акціонерних товариствах в Україні, Каніщенко О. Л., Pоссо M. В. (2019)
Сімак С. В. - Удосконалення основних напрямів реалізації проектів державно-приватного партнерства у сфері готельно-ресторанного господарства, Горник В. Г. (2019)
Соколова О. М. - Управління ризиками інфраструктурних проектів в Україні на засадах публічно-приватного партнерства (2019)
Сопільняк І. С. - Роль державних закупівель у системі збуту органічних продуктів харчування (2019)
Стрілець В. Ю. - Інфраструктура державної підтримки забезпечення розвитку малого бізнесу: теоретичний аспект (2019)
Юхновська Ю. О. - Теоретичні підходи до визначення сутності туристичного потенціалу регіону (2019)
Гуріна Г. С. - Розвиток системи державної підтримки експортного потенціалу авіаційного комплексу України (2019)
Дюжев В. Г. - Поліпшення інноваційної діяльності підприємств промислової автоматики за рахунок підвищення інноваційної сприйнятливості персоналу, Бойченко О. І. (2019)
Ареф’єва О. В. - Економічне забезпечення формування та використання трудового потенціалу підприємством, Коваленко Н. В., Степанюк Я. О. (2019)
Лєбєдєва Д. О. - Аспекти процесу планування і управління кредитними операціями комерційного банку, Заливча І. В., Штефан Л. В. (2019)
Лісова Р. М. - Бізнес-модель О2О як нова форма електронної торгівлі (2019)
Хацер М. В. - Антикризове фінансове управління на підприємстві: сутність, характеристика та механізм здійснення (2019)
Томашук І. В. - Інноваційна складова конкурентоспроможності національних економік на сучасному етапі глобального розвитку, Мулик М. В. (2019)
Тульчинська С. О. - Парадигмальні особливості становлення мережевої економіки як складової структурної модернізації регіональної економіки, Шашина М. В. (2019)
Шостак Л. Б. - Інструменти забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів України (2019)
Табанова А. І. - Інноваційні форми зайнятості в сучасній економіці України, Сало Я. В. (2019)
Копилова О. В. - Due Diligence на фондових біржах: необхідна умова чи традиція, Пічугіна Ю. В. (2019)
Кулікова Є. О. - Оцінка перших результатів проведення пенсійної реформи України (2019)
Мала С. І. - Перспективні напрями розвитку податкової політики України (2019)
Пашаева И. В. - Бизнес-процессы вуза как объекты управленческого учета доходов и расходов (2019)
Гращенко І. С. - Гібридно-сценарне застосування інтелектуальних, орієнтованих на знання технологій, як важливий антикризовий інструмент логістичних компаній в Україні, Краснюк М. Т., Краснюк С. О. (2019)
Руденко-Сударєва Л. В. - Ефективність міжнародного інвестування ТНК у глобальному економічному середовищі, Шевченко Ю. А. (2019)
Чалюк Ю. О. - Соціальні тренди великої четвірки ООН: МОП, ЮНЕСКО, ФАО, ВООЗ (2019)
Кривов’язюк І. В. - Тенденції розвитку інвестиційно привабливих ринків нерухомості країн Європи, Євчук А. В. (2019)
Савіна Н. Б. - Перспективи розвитку ринку транспортних послуг в Україні, Криворучко О. П. (2019)
Бреус С. В. - Аналітичний огляд теорій економічної безпеки в контексті економічної безпеки закладів вищої освіти (2019)
Бурлака Є. О. - Залізничний транспорт у системі господарського комплексу України (2019)
Кустріч Л. О. - Методичні засади оцінки ефективності антикризового менеджменту в період трансформації економіки (2019)
Коваленко Н. В. - Теоретичні підходи до управління трудовими ресурсами, Лисенко В. В. (2019)
Кравченко М. В. - Методичні підходи та теоретичні аспекти обліково-аналітичного забезпечення системи фінансово-економічної безпеки, Ященко В. В. (2019)
Кравченко О. А. - Удосконалення класифікації стратегій управління поточними активами підприємства (2019)
Заливча І. В. - Стратегічне управління товарорухом в умовах маркетингової орієнтації, Штефан Л. В., Лєбєдєва Д. О. (2019)
Лукашова Л. В. - Теоретико-методологічні аспекти організаційного розвитку суб’єктів малого підприємництва (2019)
Новицький І. В. - Закономірності й тенденції розвитку суб’єктів господарювання у межах функціональних підсистем зернопродуктового підкомплексу (2019)
Ракицька С. О. - Чинники впливу на стан ринку житлової нерухомості в Україні, Осадча Ю. А., Сєбов С. В. (2019)
Лисевич С. Г. - Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу Кривого Рогу та шляхи її розвитку, Рубан Ю. О., Бойко В. О. (2019)
Свида І. В. - Місце процесів екологізації в системі стратегічного управління стійким розвитком регіону (2019)
Волкова О. Г. - Проблемні питання фінансового забезпечення місцевих бюджетів: окремі аспекти (2019)
Волохова Л. Ф. - Зарубіжний досвід розвитку ринку страхування життя як чинник впливу на українські реалії, Захаренко В. В. (2019)
Канюк В. М. - Ідентифікація чинників податкових ризиків суб’єкта господарювання залежно від сфери функціонування (2019)
Спасів Н. Я. - Наукова парадигма фінансів об’єднаних територіальних громад: концепт побудови (2019)
Крайнюченко О. Ф. - Можливості та передумови використання інтернету речей на українських підприємствах, Єфісько Ю. Ю. (2019)
Вихідні дані (2019)
Зянько В. В. - Історичні етапи розвитку конкуренції, Гайдей М. О. (2019)
Куриліна О. В. - Корупція як засада поширення тіньової діяльності (2019)
Шедяков В. Е. - Геостратегические трансформации как политико-экономическая среда организационных изменений (2019)
Danylenko O. - Government economic support for renewable energy projects in Ukraine (2019)
Калюжна Н. Г. - Міждержавні торговельні конфлікти як уособлення політики неопротекціонізму (2019)
Кобилянська А. В. - Сучасні аспекти дефіциту глобального економічного врядування (2019)
Коваленко С. І. - Транскордонний кластерогенез як процес міжнародної мезоінтеграції у Дунайському – Чорноморському басейні (2019)
Лизун М. В. - Тренди розвитку регіональної та мультилатеральної валютної інтеграції, Ліщинський І. О. (2019)
Белявцева В. В. - Становлення інституту місцевого самоврядування в Україні та його вплив на розвиток територій (2019)
Борблік К. Е. - Сталий розвиток ринку туристичних послуг: сутність, цілі та особливості (2019)
Борщ В. І. - Сучасна парадигма системи управління персоналом закладу охорони здоров’я (2019)
Галушка З. І. - Концепція інтегрованого розвитку міст: необхідність та можливості застосування в Україні, Соболєв В. О. (2019)
Занора В. О. - Формування кадрового потенціалу інноваційного розвитку України в умовах індустрії 4.0: ретроспектива, сьогодення, Зачосова Н. В. (2019)
Ільченко В. А. - Економічні напрями протидії міжнародному мережевому тероризму (2019)
Кулаковська Т. А. - Генезис економічних поглядів на доцільність втручання держави в розвиток економіки (2019)
Патика Н. І. - Світовий ринок рослинницьких продуктів та позиції України на ньому, Пріб К. А. (2019)
Striy L. - System approach to research of modern markets of infocommunication services, Stankevich I., Zaharchenko L. (2019)
Гончаренко Н. Г. - Управління кадровою політикою підприємств як дієвий засіб забезпечення їх ефективного розвитку (2019)
Деренська Я. М. - Характеристика компонент системи управління проектами (2019)
Дубницький В. І. - Нейромережева модель діагностики фінансового стану та ймовірності настання банкрутства інноваційно активних підприємств, М’ячин В. Г. (2019)
Жигалкевич Ж. М. - Підходи до розроблення програмних показників розвитку квазіструктур машинобудування (2019)
Кузнецова Г. В. - Науково-практичний підхід до впровадження стратегічного контролінгу як ефективного інструмента антикризового управління промисловими підприємствами (2019)
Вихідні дані (2019)
Zirka S. E. - Topological reversible model of three-phase five-limb transformer, Moroz Y. I., Arturi C. M., Elovaara J., Lahtinen M. (2018)
Бондаренко С. С. - Розподіл потужності вольтододавчого трансформатора силового активного фільтру при регулюванні коефіціента нелінійних спотворень напруги, Бялобржеський О. В. (2018)
Радченко В. В. - Системні вимоги до ефективності гідроелектростанцій (2018)
Сінчук І. О. - Вартісно-цільові аспекти моніторингу рівнів електроспоживання на підприємствах залізорудної галузі криворізького регіону (2018)
Доморощин С. В. - Нечітке моделювання ймовірності відмови апаратів для захисту від перенапруг, Сахно О. А. (2018)
Титул, зміст (2018)
Васильців Т. Г. - Проблеми та засоби конвергенції соціальної безпеки в Україні та ЄС, Іляш О. І., Лупак Р. Л. (2018)
Зайцева Л. О. - "Сталий розвиток": теоретичний аспект (2018)
Мокрицька А. Б. - Економіко-правові аспекти захисту комерційної таємниці в Україні, Сліпченко Т. О. (2018)
Абрамов Ф. В. - Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил (2018)
Бутенко Н. В. - Трансформація конкурентних відносин в умовах глобалізації, Богуславський О. В. (2018)
Кизим М. О. - Теоретичні засади розвитку глобальних ланцюгів створення вартості, Крамарев Г. В., Іванова О. Ю., Хаустова В. Є. (2018)
Шаульська Л. В. - Дослідження факторів економічної циклічності розвитку України в умовах глобалізації, Усик І. О. (2018)
Davydov D. S. - The Attractiveness of Individual Regions of the EU as Ecosystems for Creating and Developing Startups, Marchenko A. G. (2018)
Пархоменко Н. О. - Світові та вітчизняні тенденції розвитку підприємств машинобудівної галузі, Отенко П. В., Гаміє А. М. (2018)
Яковенко В. С. - Формулювання загроз та оцінювання рівня зовнішньоекономічної безпеки України, Борщинська Т. Ю. (2018)
Мельник І. М. - Особливості державного регулювання процесів соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу (2018)
Скоробогатова Н. Є. - Інноваційна активність промислових підприємств України в контексті Індустрії 4.0, Гордієнко І. М. (2018)
Матвійченко О. С. - Концепція Індустрія 4.0: зміст, можливості та ризики (2018)
Слободянюк Н. О. - Моделювання механізму інвестиційного забезпечення фінансової безпеки країни, Шокер Р. І. (2018)
Шашина М. В. - Регіональні аспекти структурної модернізації економіки України (2018)
Самойлік М. С. - Оцінка та прогнозування ресурсно-екологічної безпеки в контексті забезпечення економічної безпеки регіону, Диченко О. Ю., Даценко В. В. (2018)
Матвєєва Н. М. - Аналітичне забезпечення розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Харківського регіону, Славута О. І. (2018)
Дума Л. В. - Моделювання галузевих структурних змін в економіці регіону (2018)
Ченуша О. С. - Діагностика впливу компетентності персоналу на економічну безпеку нафтопереробних підприємств (2018)
Раєвнєва О. В. - Моделювання кількості працевлаштованих випускників після закінчення закладів вищої освіти, Бровко О. І. (2018)
Шпак Н. Г. - Визначення конкурентоспроможності учасників міжнародної економічної системи з урахуванням митного чинника (2018)
Артемова А. В. - Совершенствование методики оценивания конкурентоспособности предприятия за счет процедуры определения оптимального количества факторов оценивания, с учетом необходимого порядка их интегрирования, Приходько В. А. (2018)
Ковпак Е. О. - Розрахунок кредитного ліміту для фізичної особи-позичальника на підставі логіт-моделі, Туманова Ю. Г. (2018)
Оболенцева Л. В. - Імітаційна модель управління конкурентоспроможністю промислових комплексів регіонів (на прикладі Слобожанського регіону) (2018)
Ягі М. - Методичний підхід до оцінювання економічної безпеки України (2018)
Хаустова В. Є. - Аналіз державної політики розвитку електроенергетики України, Котляров Є. І., Лелюк О. В. (2018)
Тульчинська С. О. - Напрями підвищення конкурентоспроможності промислових комплексів регіонів України (2018)
Ярошенко І. В. - Тенденції розвитку аграрного сектора економіки України в контексті ефективності публічного управління територіальним розвитком, Семигулін П. К. (2018)
Kulynych Y. M. - The Investment Attractiveness of the Agricultural Sector of Ukraine, Shirinyan L. V. (2018)
Кавун-Мошковська О. О. - Магазини самообслуговування в Українi: структурно-регіональна характеристика розвитку (2018)
Ареф’єва О. В. - Організаційно-економічне забезпечення управління якістю послуг авіатранспортних підприємств, Сімкова Т. О., Лисиця Ю. Б. (2018)
Зеліско І. М. - Аналіз впливу глобальних ризиків сучасності на функціонування вітчизняних підприємств зв’язку, Сосновська О. О. (2018)
Кривошлик Т. Д. - Вплив тенденцій соціального страхування на розвиток системи страхового захисту в Україні (2018)
Перепелюкова О. В. - Модель організаційного забезпечення процесу працевлаштування населення, Мох М. А. Д. (2018)
Панова І. О. - Екологізація економічного розвитку в умовах екологічної кризи (2018)
Нестеренко Р. В. - Економіко-організаційне забезпечення логістичної діяльності підприємств: теоретичний аспект (2018)
Нікітюк В. Г. - Теоретичні засади побудови логістичних систем металургійного підприємства (2018)
Трифонова О. В. - Управління ризиками логістичної діяльності промислових підприємств, Трушкіна Н. В. (2018)
Загурський О. М. - Застосування вартісно-орієнтованого управління для оцінки фінансового стану підприємства, Погоріла А. А. (2018)
Мельник А. О. - Прибутковість підприємств України: сучасний стан, динаміка та шляхи підвищення, Штефан Л. І. (2018)
Гаркуша Н. М. - Класифікація матеріальних оборотних активів у системі управління підприємством, Руденко І. В. (2018)
Шарко М. В. - Бізнес-аналітика ключових тенденцій розвитку суднобудівних підприємств в Україні, Гусаріна Н. В. (2018)
Любар О. О. - Особливості організації бухгалтерського обліку в агрохолдингах, Цуркан А. О. (2018)
Крутова А. С. - Нормативно-правове забезпечення внутрішнього аудиту: вітчизняний досвід та світова практика, Семенець А. О. (2018)
Ковальчук В. В. - Загальні положення формування облікового забезпечення управління процесами реалізації договору концесії (2018)
Ситник Н. С. - Аналіз фінансової безпеки кредитного ринку України, Ковальчук М. П. (2018)
Vnukova N. M. - Developing the Risk Management System in the Activity of Financial Intelligence Division, Achkasova S. A., Horianyk O. V. (2018)
Благун І. І. - Формування ринкових цін на акції під впливом цін ф’ючерсів на нафту (2018)
Стороженко О. О. - Переваги та недоліки використання дистанційного банківського обслуговування в банківському секторі України, Єлісєєва О. К. (2018)
Данько Т. В. - Критерії інвестування фінансових інститутів у малі та середні підприємства, Клунко В. О. (2018)
Pleskun I. V. - The Banks’ Risks Management: The Current Development Tendencies (2018)
Колодізєв О. М. - Морфологічний аналіз сутності поняття "комплаєнс" як основа фінансової стабільності банку, Коцюба О. В. (2018)
Головня О. М. - Проблеми та перспективи недержавного фінансування соціально-економічного розвитку (2018)
Omelchenko O. I. - Leveling the Financial Risks of Banking System with Use of Monitoring Instruments, Rats O. M. (2018)
Романовська Ю. А. - Єдиний соціальний внесок як ефективний інструмент забезпечення надходжень у системі державного соціального страхування, Урбанович В. А. (2018)
Паєнтко Т. В. - Теоретичні засади класифікації перекладання податків, Савченко Ю. М. (2018)
Коровій В. В. - Бюджет територіальної громади як основа місцевих фінансів (2018)
Бутенко Т. В. - Сучасна структура та ефективне управління економічними методами в менеджменті, Коган І. В. (2018)
Mukha S. V. - Modern Ukrainian Corporate Culture (2018)
Дрогобицький І. М. - Ментальність в менеджменті (2018)
Бондаренко О. М. - Переваги віддаленої роботи як ефективної форми зайнятості персоналу в сучасних умовах, Рішко Ю. І., Тардаскіна Т. М. (2018)
Череп А. В. - Огляд методів оцінки ефективності управління підприємством, Григорович Л. С. (2018)
Пілецька С. Т. - Система адаптивного управління підприємством в умовах мінливого зовнішнього середовища, Коритько Т. Ю. (2018)
Кравчук Н. М. - Управління процесами формування трудових ресурсів транспортного підприємства, Гончарук А. В. (2018)
Кузнецова Г. В. - Модернізована концепція контролінгу, орієнтованого на функції антикризового управління промисловими підприємствами (2018)
Кондратенко Н. О. - Методичне забезпечення оцінки ризиків в управлінні кадровим потенціалом промислового підприємства, Новіков Д. А. (2018)
Голубцова К. К. - Визначення напрямів адаптивного управління підприємствами фармацевтичного сектора на основі досвіду передових країн світу (2018)
Гавкалова Н. Л. - Методичний підхід до оцінювання ефективності менеджменту персоналу на підприємстві, Терещенко Л. В. (2018)
Власова В. П. - Проактивне управління проектами в системі підготовки моряків, Шелест Т. М. (2018)
Горбаль Н. І. - Професія SMM-маркетолога в Україні: проблеми та перспективи, Ільницька К. О., Романишин С. Б. (2018)
Мельник С. І. - Фінансова безпека підприємства: сутність та сучасні проблеми забезпечення (2019)
Некрасова Л. А. - Основні аспекти інвестиційного аналізу проектів розвитку нерухомості, Степаненко М. В. (2019)
Посохов І. М. - Науково-методичний підхід до обчислення оптимального рівня франшизи страховими компаніями України як складова систем управління ризиками промислових підприємств, Іващенко П. О., Жадан Ю. В. (2019)
Смирнова Н. В. - Організаційна культура вітчизняних підприємств: особливості і шляхи вдосконалення (2019)
Сосновська О. О. - Система інфокомунікаційного забезпечення підприємств зв’язку (2019)
Шира Т. Б. - Безпека підприємства: розвиток, сутність, підходи та ключові аспекти забезпечення (2019)
Єрмак С. О. - Оцінка інноваційної сприйнятливості регіонів України (2019)
Савастєєва О. М. - Модель забезпечення регіонального розвитку в умовах децентралізації (2019)
Томашук І. В. - Реформування місцевого самоврядування як основа розвитку сільських територій (2019)
Андрущенко О. С. - Використання методу реальних опціонів (ROV) під час оцінювання енергозберігаючих інновацій (2019)
Лазарєва О. В. - Особливості економічного розвитку сільських територій (2019)
Саєнсус М. А. - Поняття і критерії сталого функціонування логістичних систем (2019)
Дружиніна В. В. - Інтеграція осіб з обмеженими можливостями в суспільство: закордонний і вітчизняний досвід, Луценко Г. П., Сосновська Ю. Р. (2019)
Волохова І. С. - Оцінка ефективності використання коштів на придбання основних фондів бюджетними установами (2019)
Дропа Я. Б. - Сутність і методи фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку України, Макаренко У. Б. (2019)
Kolumbet O. - Place and role of accounts receivable in the system of enterprise management: international experience and domestic practice, Yarmolitska O., Yarmolich O. (2019)
Кудлаєва Н. В. - Визнання та оцінка основних засобів: реалії сьогодення (2019)
Лаговська О. А. - Класифікація іт-підприємств: обліковий аспект, Лоскоріх Г. Л. (2019)
Поздняков Ю. В. - Ітераційний алгоритм оцінки вартості уступки права вимоги відшкодування збитків, Садовенко Ю. П. (2019)
Гузевська Л. С. - Аналіз використання ньюсджекінгу для формування бренду на основі маркетингу територій, Петропавловська С. Є. (2019)
Шевченко А. В. - Роль соціальних мереж у формуванні комунікаційної стратегії веб-студій, Сєлюкова В. О. (2019)
Малахівська Г. В. - Модель оцінки лояльності клієнтів авіакомпанії (2019)
Яремко А. Д. - Стратегічна і тактична платформи адаптивного управління антикризовим потенціалом підприємств (2019)
Вихідні дані (2019)
Молодід О. О. - Стратегічне управління персоналом: основи, проблеми, показники (2016)
Сорокіна Л. В. - Дослідження загроз інвестиційної безпеки будівельних підприємств, Гойко А. Ф. (2016)
Поповиченко І. В. - Синтез інструментарію процесного, проектного та логістичного менеджменту на підприємствах будівельної галузі: доцільність та концептуальні засади (2016)
Рижакова Г. М. - Альтернативний інструментарій системного внутрішнього аудиту підрядних підприємств, Рижаков Д. А. (2016)
Ізмайлова К. В. - Вплив нематеріальних активів, інтелектуальної складової іх власності, технічних засобів іт підприємства на темпи зростання чистого доходу (2016)
Закорко П. П. - Модель оцінювання діяльності девелоперської компанії, Гриценко О. С., Запєчна Ю. О., Гао Шаоцин, Кулик М. М. (2016)
Шевчук К. І. - Розвиток інжинірингу як основа ефективності будівництва в україні, Закорко П. П., Шевчук О. К. (2016)
Скрипник А. Л. - Вплив сезонності на обсяги від реалізації продукції будівельного підприємства, Моголівець А. А. (2016)
Гусарова Л. В. - Інноваційні технології як чинник оптимізації витрат малого будівельного підприємства, Кіщенко Т. Є. (2016)
Юрченко Ю. О. - Концептуальні засади стратегічного аналізу діяльності будівельних підприємств (2016)
Фісуненко П. А. - Аналіз системи показників економічної безпеки будівельних підприємств, Лаже М. В., Дзюба С. В. (2016)
Шапошникова И. А. - Анализ подходов к определению причин перерасхода затрат строительных проектов (2016)
Ігнатенко Г. В. - Особливості атрибуції будівельних проектів в господарському портфелі девелоперської компанії: від постановки задачі до економіко-математичного моделювання (2016)
Гуцало А. В. - Теоретичні основи модернізації принципів та механізмів реалі-зації реінжинірингу на підприємствах підрядного будівництва (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського