Шендеровський В. А. - З історії української академії наук (до 100-річчя Національної академії наук України) (2018)
Кругляк Ю. О. - Фізика нанотранзисторів: устрій, метрика та керування, Стріха М. В. (2018)
Glushkov A. V. - A chaos-dynamical approach to analysis, processing and forecasting measurements data of the chaotic quantum and laser systems and sensors, Buyadzhi V. V., Ternovsky V. B., Ignatenko A. V., Kuznetsova A. A., Mashkantsev A. (2018)
Kuznetsova A. A. - Optimized relativistic operator perturbation theory in spectroscopy of multielectron atom in a DC electric field: sensing spectral parameters, Glushkov A. V., Gurskaya M. Yu., Buyadzhi A. A., Ternovsky V. B. (2018)
Ignatenko A. V. - Photoelectron spectroscopy of diatomic molecules: hybrid density functional and green’s functions approach to sensing molecular constants, Glushkov A. V., Khetselius O. Yu., Bunyakova Yu. Ya., Svinarenko A. A. (2018)
Халед Г. Б. - Квантово-хімічні дослідження комплексів рубрену зі стеариновою кислотою і поліметилметакрилатом у прогнозуванні ленгмюрогенності, Музика К. М. (2018)
Лепіх Я. І. - Структурно-фазові перетворення і електрофізичні властивості композиційних матеріалів на базі системи "SiO2-B2O3-Bi2O3-ZnO-BaO”, Лавренова Т. І., Садова Н. М., Борщак В. А., Балабан А. П., Затовська Н. П. (2018)
Колбунов В. Р. - Електропровідність полімерного композиту PP-VO2, Вашерук О. В. (2018)
Філевська Л. М. - Волого і етаноло чутливість тонких плівок діоксиду олова, отриманих з використанням полімерів, Чебаненко А. П., Клочков М. А., Гріневич В. С., Сминтина В. А. (2018)
Мельник В. Г. - Оптимизация структуры и алгоритма работы высокочувствительной мультисенсорной системы с импедансными преобразователями, Борщев П. И., Василенко А. Д., Слицкий А. В. (2018)
Рекомендації Міжнародної конференції з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо’2018/UkrMiCo’2018) (2018)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2018)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2018)
Титул, зміст (2018)
Мельник Є. Ю. - Навчання написання зв'язних інформувальних і пояснювальних текстів з використанням автентичної відеопродукції (на матеріалі французької мови) (2018)
Федоренко Л. О. - Підвищення мотивації та комунікативної спрямованості занять з німецької мови з використанням автентичних відеоматеріалів і сучасних положень нейродидактики (2018)
Тарнопольський О. Б. - Гейміфікація в навчанні іноземних мов у вищій школі, Кожушко С. П., Кабанова М. Р. (2018)
Устименко О. М. - Структура і зміст дисципліни "Проектна технологія навчання іноземних мов і культур учнів закладів загальної середньої освіти" (2018)
Ніколаєва С. Ю. - Критерії оцінювання, форми контролю і засоби діагностики результатів професійно-практичної підготовки доктора філософії, Майєр Н. В. (2018)
Фабрична Я. Г. - Комплекс вправ для формування професійно орієнтованої компетентності майбутніх викладачів у письмовому двосторонньому перекладі з теми "Global education development" (2018)
Коржева С. П. - Комплекс мультимедійних вправ для розвитку в студентів третього курсу лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному аудіюванні в процесі самостійної роботи з автентичним відеоматеріалом (2018)
Тараненко Л. І. - Рецензія на навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів магістратури "Навчальні матеріали і засоби формування професійно орієнтованої міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності" (автор – Н. В. Майєр) (2018)
Титул, зміст (2018)
Акімова Н. В. - Класифікація значень та смислів у контексті проблеми розуміння тексту (2018)
Воровка М. І. - Джерельна база історико-педагогічного дослідження: поняття та специфіка (2018)
Гарькава Т. А. - Методичні засади навчання петриківського розпису (2018)
Гурєєва Л. В. - Стан та перспективи дослідження міжгалузевої термінології (2018)
Кожушкіна Т. Л. - Щодо змістового аналізу поняття "культура міжособистісної взаємодії" (2018)
Сапожников С. В. - Професіоналізм майбутнього вчителя початкових класів у вимірі сьогодення (2018)
Гаркуша І. В. - Основні типи ставлення особистості до грошей (2018)
Дніпрова О. А. - Гендерні стереотипи та вибір професії, Єрмолаєва Т. В., Черняк Н. О. (2018)
Донець О. І. - Сексуальні установки жінок в юнацькому віці (2018)
Кайко В. І. - Щодо експертної характеристики індивідуальних психологічних особливостей особистості за її почерком, Мациєвська С. М. (2018)
Кравченко Л. А. - Сексуальна просвіта як складова виховного процесу підлітків, Кобзєва І. М. (2018)
Малиш В. І. - Особливості економічного виховання підлітків з багатодітних родин в умовах ринкового суспільства (2018)
Нестуля С. І. - Освітній проект "Розвиток лідерства в Україні на принципах гендерної рівності" у процесі формування лідерської компетентності майбутніх менеджерів (2018)
Переворська О. І. - Здоров’язберігаючі технології в освітньому процесі вищого навчального закладу, Кобзєва І. М. (2018)
Приходько Т. П. - Актуалізація мотивації на педагогічну самоорганізацію викладачів закладів вищої освіти (2018)
Федів В. І. - Виховання патріотизму у студентів у процесі вивчення медичної і біологічної фізики, Микитюк О. Ю., Олар О. І., Бірюкова Т. В. (2018)
Черняк Є. Б. - Формування гендерної компетентності студентів у процесі їх підготовки до умов виконавської діяльності , Йоркіна Н. В. (2018)
Лоза Т. В. - Розвиток особистості клієнта соціальної роботи в контексті коучингового підходу (2018)
Олійник І. В. - Проблема психолого-педагогічного супроводу студентів з числа внутрішньо переміщених осіб, Янченко О. С. (2018)
Давиденко Г. В. - Упровадження соціальної інклюзії у закладах вищої освіти: бар’єри та шляхи їх подолання (2018)
Криворотько А. О. - Ґендерне виховання підлітків з порушенням інтелектуального розвитку (2018)
Лазаренко В. І. - Формування суспільно-корисних навичок у старших дошкільників з порушенням слуху, Чуприна Ю. О. (2018)
Нетьосов С. І. - До питання використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі інклюзивного навчання дітей із порушеннями слуху (2018)
Никоненко Н. В. - Спільне та відмінне у роботі та підготовці вчителів спеціальної та загальної освіти США (2018)
Верченко Л. С. - Діагностика рівнів розвитку соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вищої школи (2018)
Волкова Н. П. - До питання про результати моніторингу якості організації самостійної роботи студентів, Гавяда В. В. (2018)
Гриняєва Н. М. - Проблема формування іншомовної професійно орієнтованої компетентності майбутніх фахівців харчової промисловості (2018)
Данильченко І. Г. - Підготовка майбутніх вихователів до формування у дітей дошкільного віку навичок, орієнтованих на сталий розвиток (на прикладі навчальної дисципліни "Дитяча література") (2018)
Ігнатюк О. А. - Ергономічна компетентність як результат навчання та інтегрований показник якості фахової підготовки майбутніх викладачів закладів вищої освіти в умовах освітніх трансформацій, Демідова Ю. Є. (2018)
Ільєнко О. Л. - Діяльність консультативно-дослідницьких центрів в аспекті формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця (2018)
Ключник Р. М. - Лингводидактический потенциал иноязычных рекламных текстов, Опалева О. И. (2018)
Козинець І. І. - Аспекти професійної підготовки майбутніх менеджерів-митників у закладах вищої освіти (2018)
Мархева О. Є. - Розвиток навчальної автономії майбутніх перекладачів у процесі їхньої самостійної навчальної діяльності (досвід університетів Німеччини та Австрії) (2018)
Medynska S. I. - The scope of application of computer testing in the context of cultural and motivational aspects while forming the foreign language competence of undergraduate tourism students (2018)
Наход С. А. - Щодо технологій підготовки педагогів для роботи в умовах інклюзивної освіти (2018)
Омельяненко В. В. - Структурно-функціональна модель формування професійно-етичної компетентності майбутніх бакалаврів з правознавства у процесі фахової підготовк (2018)
Остапенко Т. М. - Методика викладання як головна ланка дидактики і навчальний предмет (2018)
Павленко О. О. - Розвиток освітніх програм підготовки перекладачів: досвід Австрії, США, Південної Кореї, Чой К. С., Бондар О. Є., Бе Д. Й., Горбаньова О. О. (2018)
Пінська О. Л. - Формування готовності майбутнього вчителя до творчої педагогічної діяльності (2018)
Савчук П. П. - Професійне становлення студентів технічного університету шляхом поширення академічної доброчесності, Потапюк Л. М. (2018)
Ситняківська С. М. - Розвиток білінгвальної професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах білінгвального навчання (2018)
Тарнопольський О. Б. - Наскільки методика викладання іноземних мов є залежною від загальної педагогіки?, Кабанова М. Р., Бредбієр П. В. (2018)
Шепеленко Т. Л. - Формування перцептивних умінь у майбутніх фахівців юридичного напряму в процесі фахової підготовки (2018)
Шумський О. Л. - Лінгводидактична технологія формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до лінгвосамоосвіти (2018)
Коршун Т. С. - Можливості індивідуалізації навчання на онлайн-платформах (2018)
Медведчук А. В. - Інтерактивні методи навчання іноземної мови (2018)
Monastyrna O. V. - Students teach students. Implementation of peer teaching strategy in EFL classes (2018)
Головко С. О. - Технологічний підхід у формуванні управлінської культури майбутніх магістрів з менеджменту (2018)
Abstracts (2018)
Chuprina N. V. - Substantiation of the fashion system as the concept of fashion conduct in modern consumer society, Kolosnichenko M. V. (2018)
Symak A. - Fashion trends in Moldova – through the prism of the creativity of young designers, Babina Y. (2018)
Абизов В. А. - Особливості типології та дизайну розважальних закладів, Вовкотруб О. М. (2018)
Артеменко М. П. - Художньо-образні особливості героїв косплею в контексті досягнення туристичної атракції, Агаджанян І. С. (2018)
Божко Т. О. - Навчальні алгоритми дизайну пакувальної продукції (2018)
Будяк В. В. - Особливості формоутворення гламурного костюма 1930 – 1950-х років (2018)
Колосніченко О. В. - Естетико-гармонійне формоутворення у проектуванні одягу спеціального призначення: історичний розвиток, тенденції, Пашкевич К. Л., Остапенко Н. В. (2018)
Костельна М. В. - "Етнічний полістилізм" в дизайні одягу другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2018)
Краснюк Л. В. - Проектування авторської колекції жіночого одягу в еко-стилі із використанням оздоблення в техніці вибійки, Матрофайло М. В., Троян О. М. (2018)
Лагода О. М. - Репрезентативний потенціал дизайнерських практик у симбіозі мистецтва і моди (2018)
Пашкевич К. Л. - Дизайн-проектування колекції жіночого одягу з використанням перфорації, Креденець Н. Д., Постельняк А. В., Кінчина О. М. (2018)
Ніколаєва Т. В. - Творча біографія дизайнера Володимира Несміяна: між пам'яттю та свободою, Кокоріна Г. В. (2018)
Колосніченко М. В. - Тетяна Ніколаєва. До 70-річчя від дня народження (2018)
Богачев Р. М. - Архітектоніка сучасного суспільного розвитку крізь творчість (2018)
Весельська Л. А. - Поняття міграція та міграційний процес у сучасних наукових концепціях (2018)
Демченко Л. Д. - Постбюрократична модель публічного управління та адміністрування: досвід Міннесоти (2018)
Дракохруст Т. В. - Концептуалізація державного управління (2018)
Ієвлєва Л. І. - Правові та етично-моральні аспекти конфлікту інтересів в органах публічної влади місцевого рівня (2018)
Мoвчaн П. П. - Проблеми формування європейської ідентичності в Європейському Союзі (2018)
Амер Аль-Аті - Аналіз впливу зовнішніх чинників на трансформацію механізмів публічного управління економічним розвитком (2018)
Андреєв В. М. - Нормативно-правове забезпечення системи селекції публічних службовців в Україні (2018)
Галанюк Я. С. - Удосконалення механізмів взаємодії Державної прикордонної служби України з органами державної влади та місцевого самоврядування (2018)
Губар О. В. - Органи місцевого самоврядування як суб’єкти забезпечення біологічної безпеки держави (2018)
Делія О. В. - Механізм впливу середовища на вироблення державної політики: до формулювання проблеми (2018)
Дубчак Л. М. - Організаційно-правові механізми захисту прав осіб, позбавлених волі (2018)
Дяченко О. П. - Iмплeмeнтaцiя мiжнaродних cтaндaртiв у нaпрямку вдоcконaлeння мeхaнiзму державного рeгулювaння процeciв протидiї розвитку тiньової eкономiки в Укрaїнi (2018)
Євсюков О. П. - Методологія формування механізмів державного управління у сфері соціально-економічної безпеки (2018)
Євсюкова О. В. - Домінуючі засади процесу управління розвитком сервісно-орієнтованої держави в умовах трансформаційних змін (2018)
Зубчик О. А. - Індекс інклюзивного розвитку як сучасний інструмент аналізу державної політики (2018)
Козаченко Ю. П. - Синергія державної політики – сутність адміністративно-територіального устрою (2018)
Лашук О. С. - Теоретико-методологічні основи державного управління розвитком регіонів (2018)
Ліщук Н. В. - Закордонний досвід організаційного та нормативно-правового забезпечення державного управління водними ресурсами (2018)
Масик М. З. - Можливості застосування державно-приватного партнерства в житлово-комунальній сфері (2018)
Недобор І. В. - Теоретичні основи становлення публічної служби в Україні (2018)
Нерсесов В. Р. - Шляхи удосконалення механізму державного управління об’єктами інтелектуальної власності (2018)
Петренко О. В. - Стратегічне планування попередження та ліквідації негативних наслідків у територіальному розвитку (2018)
Радецький Р. С. - Електронне декларування як інструмент запобігання корупції в Україні (2018)
Русинюк М. М. - Проблеми та недоліки децентралізації публічного управління та адміністрування (2018)
Сабурова Г. Б. - Обласні державні адміністрації в системі державного управління та їх роль у комплексному забезпеченні управлінських рішень (2018)
Сдобнова А. Г. - Нормативно-правове забезпечення професійно-етичної культури державного службовця в Україні (2018)
Сорочишина Н. А. - Інвестиційний механізм у складі державної політики у сфері залучення інвестицій на інноваційну діяльність (2018)
Спасібов Д. В. - Зарубіжний досвід інноваційних технологій надання публічних послуг (2018)
Федорчак В. В. - Інтеграційний механізм державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій (2018)
Ющенко Л. І. - Застосування концепції "управління за результатами" у діяльності органів публічної влади (2018)
Акімов А. В. - Електронна демократія в контексті Європейської хартії місцевого самоврядування (2018)
Бриль М. В. - Вплив програмно-цільового підходу на сталість розвитку сільських територій (2018)
Івженко І. Б. - Практичний аспект формування взаємодії системи органів місцевого самоврядування з волонтерськими рухами в процесі реалізації соціальної роботи (2018)
Колодій О. М. - Досвід децентралізації у Франції (2018)
Колтун В. С. - Публічний простір українських міст у системі глобалізованого світу (2018)
Мануілова К. В. - Засади децентралізації в публічній владі запорізьких козаків (2018)
Бондаренко О. Г. - Сутність управління логістичним забезпеченням спільних дій формувань сектора безпеки й оборони під час кризових ситуацій, що загрожують державній безпеці України (2018)
Костенко В. О. - Геополітичні фактори виникнення терористичних загроз та їх наслідки для України та світу (2018)
Нерсесян Г. А. - Інформаційні спецоперації в умовах війни в історії (2018)
Відомості про авторів (2018)
Титул, зміст (2018)
Сколько стоит фрон лайн в промоушен: шестая волна исследований ставок полевого персонала (2018)
Мельник Т. - Креативні тенденції відеореклами у соціальних мережах (2018)
Ангелова С. - Сексуальність та сексизм в рекламі: чи продає секс та як впливає сексизм на суспільтво, Давліканова О. (2018)
Лилик І. - Кейс: Стратегія просування нового продукту на ринку кави, Губернюк А. (2018)
Романовская А. - Как протолкнуть покупателя аптеки в воронку продаж? (2018)
Зозульов О. - Визначення стратегії збуту в кіберсередовищі на промисловому ринку, Домашева Є. (2018)
Яцишина Л. - Маркетингові стратегії для малого підприємства на ринку пивоваріння, Ющук Ю. (2018)
Зубковський Ю. - Конкурентний маркетинг ринку легкових автомобілів України (2018)
Лук'янихін В. - Формування ефективних комунікацій у системі "університет - студент- роботодавець" через призму дуальної освіти, Тесленко І. (2018)
Передплата (2018)
Лещенко І. Ч. - Система математичних моделей для дослідження перспектив функціонування і розвитку газової галузі в сучасних умовах (2017)
Майстренко Н. Ю. - Удосконалена чотирьохрівнева методика прогнозування рівнів енергоспоживання з урахуванням структурних зрушень в економіці (2017)
Білодід В. Д. - Повні енергетичні витрати на електроенергію, що виробляється енергетичними об’єктами (2017)
Перов М. О. - Прогнозування ефективності роботи вугільних шахт України, Макаров В. М., Макортецький М. М., Новицький І. Ю. (2017)
Дешко В. І. - Оцінка ефективності функціонування локального ринку теплової енергії, Замулко А. І., Карпенко Д. С. (2017)
Дерій В. О. - Можливості впровадження електричних теплогенераторів в системах централізованого теплопостачання України (2017)
Кесова Л. О. - Підвищення економічних та екологічних показників електростанцій шляхом утилізації золошлакових відходів котлів, Кравчук Г. В. (2017)
Дубровський В. В. - Високоефективна теплообмінна поверхня для плівкових процесів (2017)
Реферати (2017)
Інформація для авторів (2017)
Весельська Л. А. - Удосконалення організаційно-правового забезпечення прав мігрантів в Україні (2018)
Диганова А. Ю. - Теоретико-методологічні аспекти визначення сутності поняття "регіональна політика" (2018)
Коврига О. С. - Розвиток публічного адміністрування як умова вдосконалення функціонування органів влади (2018)
Козачишина Т. О. - Еволюція наукових поглядів на формування бюджетно-податкової політики за різних макроекономічних умов (2018)
Кравченко С. О. - Підходи до розуміння антикорупційної політики в публічному управлінні (2018)
Нікіпєлова Є. М. - Організаційне забезпечення реалізації державної політики у сфері національної безпеки Республіки Польща (2018)
Сергієнко О. В. - Дозвільна система в будівництві як сукупність об'єктів громадянського контролю у сфері містобудівної діяльності (2018)
Базарко І. М. - Організаційно-правові засади державного управління процесом забезпечення військовослужбовців житлом на сучасному етапі, Сапіга В. С. (2018)
Бачинський А. Я. - Механізми державного регулювання підприємницької діяльності в Україні (2018)
Гаврилюк А. М. - Державний маркетинг позиціонування атрактивності нематеріальної культурної спадщини України засобами туризму (2018)
Ганцюк Т. Д. - Система інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління: елементний склад та етапи здійснення (2018)
Запорожець Т. В. - Аналітична платформа SAS (Statistical Analysis System) як інструмент інтелектуального управління у безпековій сфері (2018)
Карлова В. В. - Перспективи впровадження відкритого урядування в Україні (2018)
Колодій О. М. - Проблеми децентралізації суб'єктів владних повноважень в Україні (2018)
Круглов В. В. - Ризики проектів державно-приватного партнерства (2018)
Кушлик Р. О. - Сучасний стан реалізації державної політики енергозбереження в контексті соціально-економічного розвитку України (2018)
Приліпко С. М. - Диверсифікація напрямів публічного управління у розвитку обслуговуючої кооперації сільських територій (2018)
Сабурова Г. Б. - Особливості створення єдиної системи електронного документообігу на регіональному рівні (2018)
Сіренко Р. Р. - Державний вплив на формування соціально-гуманістичних цінностей у студентства через системну активність молоді у сфері фізичної культури (2018)
Федорова Н. О. - Посилення ролі громадськості в управлінні наданням послуг медичного страхування в Україні (2018)
Федорчак В. В. - Упровадження механізму контрактування в системі державного управління ризиками виникнення НС (2018)
Шпачук В. В. - Вплив міжнародних організацій на механізми антикризового управління держав (2018)
Штельмашенко А. Д. - Формування суспільної думки в державі (2018)
Щербак В. О. - Управління проектами в системі багаторівневого врядування (2018)
Панасенко Є. О. - Термінологічна диференціація щодо питання іншомовної компетентності державних службовців (2018)
Дроздов Д. В. - Проблеми нормативного забезпечення функціонування та розвитку міських агломерацій в Україні (на прикладі міст Києва та Львова) (2018)
Мануілова К. В. - Теоретико-методологічний аналіз концепту децентралізація публічної влади України (2018)
Сердюк О. І. - Громадянська партиципація: від інструментів комунікації до комунікативної політики, Глазов О. М., Демидкін О. С. (2018)
Хитько М. М. - Децентралізація системи влади – шлях створення нових можливостей для розвитку громадяноорієнтованого середовища, Рибкіна С. О. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Сергієнко О. В. - Державний архітектурно-будівельний нагляд як сукупність об’єктів громадянського контролю у сфері містобудування (2018)
Сухенко С. В. - Особливості розвитку системи державного управління охороною культурної спадщини в Україні (2018)
Твердохліб О. С. - Організаційні та правові аспекти формування сучасної інформаційної інфраструктури в Україні (2018)
Агафонова Н. О. - Нормативно-правове регулювання взаємовідносин органів публічного управління у сфері правосуддя і громадськості (2018)
Акімов А. В. - Електронна демократія як альтернативна форма управління в Україні (2018)
Бондар Г. Л. - Соціально-психологічні фактори та умови розвитку комунікативної компетентності фахівця в галузі державного управління (2018)
Гаврилюк А. М. - Теоретико-методологічні аспекти обґрунтування феномену туризму як соціального інституту держави (2018)
Горбик В. М. - Моделювання механізму державного управління природно-економічним потенціалом регіонів (2018)
Євсюков О. П. - Ключові проблеми й особливості розробки організаційного механізму державного управління у сфері соціально-економічної безпеки в Україні (2018)
Козименко І. А. - Реформування вугільної промисловості в контексті структурної перебудови економіки України (2018)
Круглов В. В. - Державно-приватне партнерство у сфері кібербезпеки (2018)
Мельничук Л. М. - Формування інтегрованої системи послуг соціогуманітарного спрямування в умовах децентралізації (2018)
Николаєва В. І. - Проблемне поле державного управління інституалізацією системи соціальної роботи в Україні (2018)
Осик С. В. - Формування та виховання культури здоров’я молоді в Україні як науковий дискурс (2018)
Сироватка С. О. - Класифікація державних механізмів стимулювання раціональної поведінки учасників ринку житлово-комунальних послуг (2018)
Сімак С. В. - Особливості реалізації інноваційних проектів в інфраструктурній сфері на регіональному рівні (2018)
Уліцький А. Г. - Механізми управління митної складової частини державної фіскальної служби України (2018)
Федоров Г. О. - Особливості формування інвестиційного іміджу України (2018)
Черніков Д. О. - Порівняльна характеристика основних положень правил ЄС та СОТ щодо державної допомоги (субсидій) суб’єктам господарювання (2018)
Ковтун Г. О. - Особливості поняття організаційного лідерства в системі місцевого самоврядування (2018)
Полішкевич Л. Д. - Адміністративні послуги органів місцевого самоврядування: теоретичні аспекти (2018)
Штельмашенко А. Д. - Спіраль мовчання як фактор впливу на громадську думку (2018)
Горник В. Г. - Взаємодія держави та громадянського суспільства у запобіганні корупції як чинник національної безпеки, Кравченко С. О. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Божок О. І. - Адміністративна субкультура в соціальному механізмі професіоналізації публічної служби (2018)
Іванько О. О. - Сучасні тенденції розвитку туристичної галузі країн Причорномор’я (2018)
Новак А. М. - Історико-теоретичні основи формування національної антикорупційної політики в Україні в 1991–2017 роках (2018)
Чорна К. П. - Запорізька Січ як національний політичний феномен і носій української державності (2018)
Березовська О. В. - Напрями вдосконалення механізму митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі України в рамках угоди про вільну торгівлю (2018)
Волошин С. І. - Аналітичний огляд особливостей державного регулювання обігу земельних ділянок державної та комунальної власності в Україні (2018)
Герасимюк К. Х. - Проблеми розвитку регіонів України в умовах децентралізації влади (2018)
Грень Л. М. - Діалектика єдності та протиріч змісту категорій "державне управління" та "державне регулювання" (2018)
Джумеля В. В. - Організаційно-архітектурні положення функціонування механізму реалізації державної політики протидії тіньовій економіці в Україні (2018)
Корчевний А. І. - Становлення та розвиток державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні: нормативно-правовий аспект (2018)
Крихтіна Ю. О. - Перспективи державного регулювання у сфері залізничного транспорту, Семенцова О. В. (2018)
Круглов В. В. - Впровадження механізмів державно-приватного партнерства в інфраструктурних проектах (2018)
Кумачова А. С. - Обґрунтування підходу до формування механізму державної політики розвитку "зеленої" економіки в Україні (2018)
Лагунова І. А. - Управління ризиками під час реалізації будівельних проектів: основні складові та проблемні елементи (2018)
Лісютін А. І. - Державне регулювання легкої промисловості в Україні (2018)
Мар’яненко Г. І. - Інформаційно-технологічний простір сучасного світу: перспектива високотехнологічного майбутнього (2018)
Мороз С. А. - Реалізація принципів процесного та системного підходів міжнародних стандартів якості в державному управлінні якістю вищої освіти (2018)
Розмаріцина Н. А. - Маркетинговий підхід до реформування національної системи надання адміністративних послуг (2018)
Федорчак В. В. - Напрями модернізації державної політики у сфері захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій (2018)
Хряпинський А. П. - Нормативно-правовий механізм державного регулювання територіального розвитку в Україні (2018)
Сімак С. В. - Розбудова місцевого самоврядування як запорука трансформації територіальної організації влади в Україні (2018)
Горник В. Г. - Принципи антикорупційної діяльності в публічному управлінні у контексті забезпечення національної безпеки, Кравченко С. О. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Нечаєва Т. П. - Оцінка критичних сценаріїв щодо надходження інвестицій в розвиток об’єктів електроенергетики України (2017)
Білан Т. Р. - Балансово-оптимізаційна модель визначення обсягів власного видобутку вугілля та його імпортування з урахуванням впливу заходів з модернізації та реконструкції на техніко-економічні показники функціонування вуглевидобувних підприємств (2017)
Куц Г. О. - Оцінка стану та прогноз структури споживаннч палива та енергії для систем теплопостачання України з урахуванням регіональних особливостей, Маляренко О. Є., Станиціна В. В., Богославська О. Ю. (2017)
Білодід В. Д. - Моделювання взаємодії комплексу споживачів-регуляторів на основі електричних теплогенераторів в системах теплопостачання в процесах ущільнення графіків навантажень електроенергетичних системї, Ленчевський Є. А. (2017)
Спітковський А. І. - Аналіз коефіцієнтів проміжного споживання таблиць "витрати-випуск" за даними статистичних служб України та Євросоюзу, Лещенко І. Ч., Лебідь М. В. (2017)
Дерій В. О. - Дослідження графіків електричних навантажень енергосистеми для визначення можливостей їх ущільнення шляхом використання електричних теплогенераторів, Згуровець О. В. (2017)
Кесова Л. О. - Підвищення ефективності спалювання низькореакційного вугілля у вихрових пальниках котлів при пилоподачі з високою концентрацією під тиском, Побіровский Ю. М., Меренгер П. П. (2017)
Коберник В. С. - Економічний аналіз використання технологій перетворення енергії на ТЕС України (2017)
Реферати (2017)
Інформація для авторів (2017)
Остапенко Т. О. - Джерельна основа правової системи України–Гетьманщини другої половини XVII – 80-х рр. XVIII ст. (2014)
Супруновський А. І. - Джерела міграційного права України (2014)
Матвєєва Л. Г. - Наступність вітчизняного права в перехідний період (2014)
Штангрет М. Й. - Філософія правового виховання: світоглядні основи, Броневицька О. М. (2014)
Вишинський П. М. - Відношення "людина-суспільство": антропологічний вплив на професійну підготовку юриста (2014)
Кравчук В. М. - Контроль як форма реалізації народовладдя (2014)
Невлев В. В. - Юридический механизм законодательной защиты кредитной кооперации (2014)
Савенко В. В. - Право як інтегруючий феномен ціннісно-нормативноїструктури правової реальності (2014)
Панкратова В. О. - Принцип правової визначеності: історичний аспект (2014)
Ткаченко І. М. - Правоохоронна функція української держави та попереджувальна функція юридичної відповідальності: аспекти співвідношення (2014)
Мокін І. С. - Негативні аспекти правового життя доби революції 1917–1921 рр. в Україні (2014)
Ченкова К. П. - Правова охорона материнства та дитинства за цивільним (шлюбно-сімейним) законодавством в українських губерніях Російської імперії (ХІХ ст. – 1917 р.) (2014)
Вільчинський В. А. - Філософсько-правове дослідження демократизації правової держави в Україні за умов глобалізаційних викликів (2014)
Доротюк О. Г. - Громадська, наукова та правова діяльність Петра Недбайла у воєнний та післявоєнний період (2014)
Мандзюк О. А. - Правова суб’єктність аналітичних спільнот (2014)
Осауленко С. В. - Про підходи до визначення терміну "політичні партії" у законодавстві України (2014)
Сінькевич О. В. - Аксіологічна функція конституційного права (2014)
Тригубенко Г. В. - Правовиховна діяльність міліції як засіб подолання правового нігілізму (2014)
Храброва Ю. В. - Зарубіжний досвід кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування (2014)
Грицик В. В. - Поняття та ознаки конституційного права особи не давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів (2014)
Попович М. М. - Єдність судової практики та повноваження Конституційного Суду України (2014)
Комісаров О. Г. - Роль засобів масової інформації у забезпеченні та удосконаленні інформатизації в системі охорони громадського порядку (2014)
Лошицький М. В. - Український феномен процесу отримання неправомірної вигоди шляхом відмивання грошових коштів та фінансування тероризму, Будник А. С. (2014)
Кравець В. Р. - Теоретико-правова характеристика призначення на державну службуза законом "про державну службу" 2011 р. (2014)
Басова Ю. Ю. - До питання щодо визначення переліку загроз забезпечення громадської безпеки (2014)
Вітвіцький С. С. - Співвідношення термінів "контроль" та "нагляд": проблеми теорії, аналіз законодавства (2014)
Патерило І. В. - Проблеми сучасного розуміння інструментів діяльності публічної адміністрації (2014)
Пузирний В. Ф. - Адміністративна діяльність деяких правоохоронних органів (на прикладі органів прокуратури) (2014)
Марков В. В. - Особливості впровадження зарубіжного досвіду боротьби з кіберзлочинністю в навчальний процес (2014)
Рядінська В. О. - Податкове резиденство фізичних осіб: зарубіжний досвід та розвиток в Україні (2014)
Прокопенко О. Ю. - Повноваження органів внутрішніх справ України як суб’єкта забезпечення правопорядку в регіоні (2014)
Сербин Р. А. - Феномен понять "благодійність" та "благодійницька діяльність" (2014)
Буханевич О. М. - Особливості правового регулювання адміністративних послуг в країнах Європейського Союзу (2014)
Дрозд О. Ю. - Муніципальні послуги як продукт діяльності муніципального утворення в Україні: міжнародний досвід (2014)
Калатур М. В. - Окремі питання профілактики та розв’язання конфліктів у діяльності ОВС (2014)
Марченко О. В. - Роль і значення адміністративних процедур в організації надання рекламних послуг (2014)
Подорожній Є. Ю. - До проблеми співвідношення дисциплінарної та адміністративної відповідальності (2014)
Апатова Н. В. - Виртуальные торговые предприятия как новые субъекты экономики, Малков С. В. (2013)
Тімашов В. О. - Діяльність органів внутрішніх справ щодо захисту прав людини і громадянина в Україні (2014)
Бойченко О. В. - Системний підхід до проектування стійкого програмного забезпечення інформаційних систем управління (2013)
Ляшук Р. М. - Нормативно-правове удосконалення організаційної структури відділів прикордонної служби (2014)
Бутиріна В. М. - Концептуальні основи фінансової стійкості страхових організацій (2013)
Пасічна І. О. - Банки як суб’єкти податкових правовідносин (2014)
Журба И. С. - Показатели оценки выполнения государственных программ по обеспечению граждан жильем в Украине (2013)
Чумак В. В. - Особливості організаційної побудови поліцейської системи Литовської Республіки (2014)
Зубейко И. И. - Методологические подходы к статистическому анализу инфраструктурного обеспечения инновационного развития национальной экономики (2013)
Дембіцька С. Л. - З’ясування місця адміністративного примусу в адміністративній деліктології (2014)
Иванов С. В. - Модель документирования бизнес-проекта (2013)
Глущенко С. В. - Позапроцесуальні відносини у системі судів загальної юрисдикції: теоретико-прикладний аспект (2014)
Коваленко О. Ю. - Інформація як фактор ефективності стратегічного аналізу (2013)
Єфіменко Д. К. - До проблеми визначення об’єктата предмета координації правоохоронної діяльності (2014)
Колодий С. Ю. - Институциальное регулирование как метод обеспечения сбалансированности финансовых ресурсов государства (2013)
Волуйко О. М. - Еволюція муніципальної міліції в умовах здійснення політико-правових реформ в Україні (2014)
Корольов О. Л. - Інтелектуальні методи моделювання процесів управляння проектами, Круліковський А. П. (2013)
Турінін О. В. - Предмет адміністративно-правового регулювання службових відносин (2014)
Криворотько И. А. - Проблемы и перспективы международной инвестиционной привлекательности аграрного сектора Украины (2013)
Кулеба О. М. - Спеціальний адміністративно-правовий статус державної служби України з надзвичайних ситуацій: чинники запровадження (2014)
Кузнецов М. М. - Проблема демографического кризиса в национальных экономических системах (2013)
Сандул Я. М. - Особливості відповідальності виконавчих органів місцевих рад (2014)
Никитина М. Г. - Банковские институты СЭВ в условиях современности, Мираньков Д. Б. (2013)
Лисюк С. А. - Норми адміністративного права, які діютьу сфері комунального господарства України (2014)
Попов В. Б. - Основные методологические проблемы внедрения систем управления ресурсами предприятия, Акинина Л. Н., Новиков Р. С. (2013)
Мельничук О. П. - Методологічні основи взаємовідносин релігійних організацій та держави (2014)
Рудницкий А. О. - Сравнительный анализ условий присоединения к ВТО стран с транзитивной экономикой, Диденко А. С. (2013)
Хом’якова О. О. - Функції місцевих бюджетів за видатками (2014)
Рыбников А. М. - Модель оптимального выбора инвесторов для смешенного финансирования проектов, Рыбников М. С. (2013)
Кравчук О. В. - Розвиток інституту публічного права власності в Україні: історичний генезис (2014)
Сигал А. В. - Применение теории антагонистических игр для принятия решений в экономике (2013)
Білуга С. С. - Угода про примирення за наслідками досудового врегулювання адміністративно-правових спорів: особливості правової природи (2014)
Сирош Н. В. - Реформы А.Н. Косыгина: анализ и оценка с точки зрения современных экономических реформ (2013)
Фаєр Ю. Г. - Виконання доручень як чинник посадових обов’язків державного службовця (2014)
Скоробогатова Т. Н. - Клиентоориентированный подход как инструмент обеспечения устойчивости логистической сервисной системы в туризме, Фёдоров В. К. (2013)
Ciobanu O. - Determinarea procedurii de control vamalin functie de sistemul de analiza a riscurilor (2014)
Чепоров В. В. - Распределение, прослеживание и назначение затрат и ресурсов (2013)
Даниленко А. В. - Моральна визначеність мотивації як невід’ємної складової професіоналізму працівників органів внутрішніх справ (2014)
Шутаєва О. О. - Моделі соціальної політики ЄС: основні напрямки трансформації, Побірченко В. В. (2013)
Дробот О. І. - Види реєстраційних послуг, які надає державна реєстраційна служба України (2014)
Костилєв О. І. - Апарат та патронатна служба міністра як об’єкт адміністративно-правового дослідження (2014)
Лівар Ю. О. - Про структуру адміністративно-деліктного процесу (2014)
Ляшко О. Б. - Питання класифікації адміністративних послуг у сфері містобудування (2014)
Мельник С. М. - Функціональні типи юридичної відповідальності в адміністративному праві (2014)
Тополя Р. В. - Адміністративно-правові відносинив сфері експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів (2014)
Хуторянська Т. В. - Повноваження органів публічної влади в провадженнях у справах про адміністративні правопорушення, що посягаютьна нормальний розвиток дитини (2014)
Шарнін А. В. - Особливості адміністративно-правового регулювання діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України (2014)
Яковлєв П. О. - Адміністративно-процесуальні засади встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги (2014)
Кеча А. С. - Принципи організації та функціонування відділу державної реєстраціїречових прав на нерухоме майно (2014)
Струневич О. П. - Історичний генезис розвитку адміністративно-правового забезпечення надання рекламних послуг (2014)
Пархомчук Р. І. - Адміністративно-правове регулювання процедури погодження переліків ліквідаційних мас у справах про банкрутство суб’єктів господарювання з державною часткою власності (2014)
Каплін М. І. - Балансово-оптимізаційна модель взаємодії енергетики з паливними галузями ПЕК України з урахуванням європейських екологічних норм, Макаров В. М., Білан Т. Р. (2018)
Кулик М. Н. - Новые модели равновесных цен в теории межотраслевого баланса (2018)
Маляренко О. Є. - Методичний підхід до визначення прогнозної структури енергоспоживання на основі комплексного методу (2018)
Майстренко Н. Ю. - Прогнозування рівнів споживання ПЕР у переробній промисловості з урахуванням загального структурного потенціалу енергозбереження (2018)
Нечаєва Т. П. - Оцінка доцільності впровадження перспективних ядерних реакторів з урахуванням вимог до надійності та екологічності функціонування ОЕС України (2018)
Лебідь М. В. - Аналіз ринкових механізмів регулювання викидів парникових газів у світі та їх врахування в існуючих моделях прогнозування розвитку енергетики (2018)
Кєсова Л. О. - Перспективні заходи утилізації золошлакових відходів ТЕС, Кравчук Г. В. (2018)
Реферати (2018)
Інформація для авторів (2018)
Зборовська О. П. - Організаційна розбудова Руської Православної церкви (Х – ХІІІ ст.) (2018)
Сорока Ю. М. - Волинсько–Галицька держава періоду правління Данила Романовича (2018)
Русавська В. А. - Інноваційний потенціал закладів гостинності українських міст ХІХ ст. крізь призму модернізаційних процесів (2018)
Берест І. Р. - "Товариство поступове львівських друкарів". Роль, значення та діяльність (2018)
Бірьова О. Ю. - Історична спадщина родини Харитоненків в с. Володимирівка (2018)
Лисенко М. С. - Одеське товариство сільського господарства у спогадах І. Г. Палімпсестова (друга половина ХIХ ст.) (2018)
Буйгашева А. Б. - Історія життя і творчість сім’ї Федосових (2018)
Ostanek A. A. - "Nasze dzisiaj i nasze jutro na Wolyniu". Niepublikowany referat pplk. dypl. Mariana Morawskiego na temat wizji przyszlosci Wolynia w granicach II Rzeczypospolitej (2018)
Рудницька Л. В. - Рокитнівський скляний завод в роки революції 1905–1907 рр. (2018)
Трейтяк Д. В. - Грецька етнічна меншина на території України в 20–30–ті роки ХХ століття: історіографія проблеми (2018)
Ющенко П. А. - Історична пам'ять про києво–руський спадок у державотворчих процесах Центральної Ради (2018)
Гриценко А. А. - Симон Петлюра в оточенні соратників та опонентів (за матеріалами епістолярної спадщини емігрантів) (2018)
Зінкевич Р. Д. - ІІІ Всеукраїнський військовий з'їзд та його значення, Буковський І. В. (2018)
Позднякова І. С. - Контроль за поширенням зарубіжної літератури як один із напрямів радянської цензурної політики у 1920–ті рр. (2018)
Дворкін І. В. - Музейництво Наддніпрянщини періоду української революції (до 100–річчя революційних подій) (2018)
Литвин Н. М. - Аналітичний погляд іспанських дослідників на події України в 1930–х роках (на матеріалах міжнародної конференції "CuandoUcraniaperdio' elgrano y lavida" – Valencia, 2016) (2018)
Харламов М. І. - Василь Флорович Смирнов (1881–1938 рр.) – трагічна доля помічника начальника Харківського пожежного технікуму (2018)
Лавнічек М. Р. - Кадрова політика радянської влади в музейній галузі Західних областей України в 1939–1941 рр. (2018)
Куницький М. П. - Збори в системі податкових платежів на теренах Райхскомісаріату "Україна" (1941–1944 рр.) (2018)
Дрогомирецька Л. Р. - Репресії проти селян в Західних областях України в період колективізації (1944–1953 рр.), Малик А. Р. (2018)
Проценко Є. О. - Культурні процеси на Донбасі в роки Другої світової війни: джерелознавчий дискурс (2018)
Костючок П. Л. - Пам'ять про німецьку окупацію на Бережанщині, Сагайдачна К. А. (2018)
Силка О. С. - Діяльність громадськості у подоланні дитячої безпритульності, бездоглядності та злочинності в 1942–1945 роки (2018)
Скопненко Б. О. - Засоби персональної ідентифікації військовослужбовців 14–ї гренадерської дивізії зброї СС "Галичина" (2018)
Чуйко Р. В. - Втрати та руйнування обласних державних архівів України у роки Другої світової війни (2018)
Вербицький Б. Д. - Боротьба дисидентів і правозахисників за активізацію громадсько–політичного життя в кінці 80–х – на початку 90–х роках (2018)
Данилюк І. Ю. - Науково–освітні музеї Івано–Франківської області (2018)
Харламова А. О. - Колекція середньовічної кам'яної скульптури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2018)
Лукашенко А. І. - Український менталітет та історико–культурний простір у контексті розвитку етнічного туризму та ребрендингу українського туристичного продукту (2018)
Михалевич В. В. - Історія розвитку дитячої книги в сучасній Україні, Братусь І. В., Гунька А. М. (2018)
Фалько С. А. - Из истории военного сотрудничества в Азии во второй половине XIX в.: экспорт оружия из арсеналов Русской императорской армии на Восток (2018)
Осмоловська О. Ю. - Кальвіністська реформація в Женеві в період панування старої аристократії (1540–1554 рр.), Мініч Н. П. (2018)
Федчук О. Б. - Відображення державно–політичних традицій Кримського ханства в палацовій архітектурі Хансараю (2018)
Беззубенко А. В. - Фундація Польсько–Чесько–Словацької Солідарності у 1990 – на початку 2000–х рр. (2018)
Бурачок Л. В. - Президентство Джона Кеннеді в світлі американських джерел та історіографії, Бойко Н. І. (2018)
Юшкевич В. В. - Американські стратегії допомоги політичним біженцям напередодні та у перші роки Другої світової війни (2018)
Галаджій О. В. - Американський фактор в австралійсько–китайських відносинах (2018)
Гахраманова З. Н. - Историко–географические территории Албанской провинции Ути в раннем средневековье (2018)
Грегуль А. О. - Мітрідат VI Eвпатор і його оточення (від джерел античної доби до рецепцій в епоху відродження) (2018)
Радченко І. Г. - Діяльність благодійних організацій у Франції в роки Голокосту: загальний аспект (2018)
Руднічук А. А. - Особливості економічного розвитку прирейнських міст Німеччини в XIV–XV ст. (2018)
Андрєєв В. М. - Рецензія на монографію: Філас В. М. Візуальне освоєння Північного Причорномор'я останньої чверті XVIIІ – середини ХІХ ст.: джерелознавчій аналіз, Запоріжжя: Видавництво Хортицької національної академії, 2018. (2018)
Коваленко Н. П. - Рецензія на монографію: Орехівського В. Д. Еволюція наукових основ органічного землеробства в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.): монографія; наук. ред. д–р с.–г. наук, проф., академік НААН В. А. Вергунов, Вінниця: ТОВ "Нілан–ЛТД", 2017, 550 с. (2018)
Бортнікова Л. П. - Міжнародний досвід кредитування малого бізнесу та можливості його використання в Україні, Самійленко А. П. (2018)
Гріненко А. Ю. - Зростання державного боргу та зовнішніх запозичень – шлях до падіння рівня економічної безпеки в Україні (2018)
Бобровник А. В. - Модель міжнародної конкурентоспроможності за М. Портером: успішне позиціонування України на світовому ринку, Денисенко М. П. (2018)
Мардус Н. Ю. - Формування класифікації товарів із позиції макроекономіки (2018)
Романова А. А. - Особливості внутрішнього та виїзного туристичного ринку Києва (2018)
Іваненко Л. М. - Інновації в ритейлі як об’єктивний наслідок розвитку сучасного маркетингу (2018)
Кунаєв А. Ю. - Використання методології системного підходу до оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства (2018)
Ліпич Л. Г. - Організаційна справедливість у системі менеджменту підприємства, Хілуха О. А., Кушнір М. А. (2018)
Маказан Є. В. - Сучасні аспекти корпоративної культури (2018)
Меліхова Т. О. - Дослідження функціональних складників економічної безпеки підприємства (2018)
Петрик І. В. - Cтратегічні маневри гнучкості мережі поставок під час використання аутсорсингу (2018)
Полякова Ю. В. - Засади формування регіональної інноваційної політики країн – членів ЄС (2018)
Макаренко С. М. - Недоліки системи забезпечення та захисту соціально незахищених верств населення, Капліна Є. О., Олійник Н. М. (2018)
Filon M. M. - Index of human development as an indicator of social and economic state of society, Gordeeva M. A. (2018)
Васильчишин О. Б. - Фінансова безпека банківської системи України в умовах загрозливих тенденцій виведення капіталу (2018)
Васильчук В. В. - Втрати бюджету України внаслідок зловживань із ПДВ (2018)
Кміть В. М. - Непряме оподаткування в Україні та шляхи його вдосконалення, Сусляк В. В. (2018)
Рейнська В. Б. - Податки як фіскальна основа існування держави (2018)
Святаш С. В. - Автоматизація податкового рахівництва у контексті створення податкової інформаційної бази для аналізу та контролю (2018)
Стащук О. В. - Системна характеристика науково-методичних підходів до дослідження фінансової безпеки акціонерних товариств (2018)
Артюх О. В. - Концепція суттєвості в практиці податкового аудиту (2018)
Кармазіна Н. В. - Генерування аудиторських процедур у контексті аудиту розрахунків із бюджетом за податками та платежами (2018)
Сафарова А. Т. - Зміст діяльності працівників з обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства та вимоги до їх професійних якостей (2018)
Царенко О. В. - Інкорпорування аналітичних процедур для забезпечення якості аудиторських послуг (2018)
Содержание (2018)
Инновационные подходы к проектированию архитектурной среды в контексте современной социокультурной парадигмы (2018)
Ireneusz Edward Thomas - Historia rozwoju przestrzennego Zeszowa (zarowno miasta jak i gminy oraz stolicy wojewodztwa podkarpackiego) - jako czoeowy przyklad ewolucji pozycji regionalnej i mihdzynarodowej miasta - w perspektywie innowacji zarzadzania rozwojem przestrzennym miast w polsce (2018)
Плешкановська А. М. - Детальний план території: Інструмент розвитку чи засіб руйнування? (2018)
Устінова І. І. - Гравітаційні процеси в екологічному просторі урбанізації (2018)
Петришин Г. П. - Рух міста до води як збереження його культурної ідентичності (2018)
Вершинин В. И. - Интеграция функций как средство гармонизации градостроительных структур (2018)
Болотов Г. І. - До проблеми архітектурно-планувальної організації публічного простору міст (2018)
Гилодо А. Ю. - О тротуарах и пешеходах (2018)
Перпері А. О. - Розвиток транспорту в місті Одеса, Вікторов О. В., Перпері А. М. (2018)
Шишкин М. И. - Предложения по усовершенствованию транспортной развязки в районе Пересыпского моста г. Одессы, Миндарь А. Е. (2018)
Иносова Т. Ю. - Тенденции создания новых городов (2018)
Наговицына Т. В. - Приемы модернизации исторических центров европейских городов, Истомина В. С. (2018)
Сторожук С. С. - Оцінка природних і санітарних умов депресивних господарських територій міста Одеси (2018)
Колмаков Є. О. - Використання потенціалу київських площ шляхом розвитку їх громадського простору (2018)
Дзюба Е. А. - Регенерация общественных пространств методом городской акупунктуры, Товстик Т. Н. (2018)
Коротун И. В. - Міжнародні правові і методологічні основи діяльності зі збереження всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (2018)
Лукомська З. В. - Туристичний потенціал історичної фортифікації періоду XVII – XVIII ст. міст Західної України (2018)
Чень Л. Я. - Соціокультурні аспекти розвитку міських історичних монастирів в Україні (2018)
Письмак Ю. А. - Влияние английской неоготики на архитектуру Одессы в ХІХ – начале ХХ вв. (2018)
Польщикова Н. В. - Развитие и становление архитектурно-строительных традиций Восточной Европы – эпохи раннего железа до конца скифского периода (2018)
Письмак Ю. А. - Флагодержатели – ценные архитектурные элементы зданий Одессы ХІХ – начала ХХ вв. (2018)
Запоточный Е. Н. - Заметки об истории формирования архитектурного ансамбля в районе Одесского театра оперы и балета, Букатар Е. Ф. (2018)
Романова О. В. - Символы земли, воды и воздуха в традиционной архитектуре г. Татарбунары и пгт Сарата Одесской области (2018)
Брич М. Т. - Музеї під відкритим небом як вияв комплексного підходу до збереження пам’ятних архітектурних ансамблів України (2018)
Антощук Т. І. - Специфіка прояву українського національного романтизму в забудові населених пунктів (2018)
Знак І. Б. - Критерії доцільності ведення ревалоризаційних робіт (на прикладі архітектурних ансамблів та комплексів монастирів ЧСВВ Західної України) (2018)
Полонська О. М. - Особенности формирования архитектуры позднего модерна Одессы (на примере творчества архитектора Л. М. Чернигова) (2018)
Галушко В. А. - Современные технологии разборки архитектурных памятников, Галушко А. М., Уваров Д. Ю., Уварова А. С. (2018)
Думанская В. В. - Поиск новых конструктивных решений дорожных покрытий, Калинин А. А., Марченко В. С. (2018)
Булах І. В. - Центр реабілітації і релаксації для учасників бойових дій (2018)
Захаревская Н. С. - Тенденции в развитии архитектуры студенческих городков, Снядовская Т. Ю. (2018)
Юрц О. И. - Особенности формирования архитектурных стилей на современном этапе (2018)
Голубчак К. Т. - Світовий досвід архітектурної організації духовно-реколекційних центрів для практики України (2018)
Иванова И. Н. - Возможности реконструкции жилых зданий постройки 50-70-х гг. (2018)
Яковенко М. К. - Становлення освітніх просторів та перспективи розвитку кампусів архітектурної школи (2018)
Василенко А. Б. - Проектирование зеленых кровель и их преимущества, Новиков М. А., Пикович Е. Г. (2018)
Гук В. І. - Проблеми просторової композиції пішохідних просторів, Сташенко М. С. (2018)
Василенко А. Б. - Зимние сады (исторический опыт), Сырбу М. П. (2018)
Мещеряков В. Н. - Воссоздание исторической среды Соборной площади Одессы (2018)
Моргун Е. Л. - Дизайнерский подход к проектированию среды детского сада, Никулина Е. И. (2018)
Войко Н. Ю. - Генеза тематичних просторів та їх значення в структурі міста, Каранда А. О. (2018)
Тюрікова О. М. - Особливості реалізації середовищного підходу в художньо-професійній планувальний розвиток та просторова організація історичного середовища, Погорелов О. А. (2018)
Єгоров Ю. І. - Планувальний розвиток та просторова організація історичного середовища (2018)
Денисенко Ю. М. - Класифікація користувачів архітектурно-дизайнерської продукції (2018)
Тюрікова О. М. - Етно-художній підхід до архітектурно-дизайнерського проектування, Тітінов В. В. (2018)
Денисенко Ю. М. - Енергоінформаційний вплив архітектурних форм, обїємних фігур, рельєфів, зображень на площині, кольорів та матеріалів на біологічні організми, Лисак А. А., Качковський М. Ю. (2018)
Тюрикова Е. Н. - Актуальные проблемы архитектурного дизайна городской среды, Марценюк О. И. (2018)
Вахниченко А. В. - Особенности формирования среды городского атриумного пространства (2018)
Журбенко В. Н. - "Дух места" - путь к будущему городского пространства, Товстик Т. Н. (2018)
Токарь В. А. - Ландшафтная организация городской среды Одессы (актуальные метод и средства), Моргун Е. Л. (2018)
Воинов А. П. - Актуальность обновления оборудования в системах централизованного теплообеспечения, Димитрова Ж. В., Воинова С. А. (2018)
Ліхоносова Г. С. - Формування конкурентних переваг на ринку праці сфери туризму, Рижак А. І. (2018)
Парута В. А. - Выбор материала для стеновых конструкций энергоэффективных зданий, Гнып О. П., Лавренюк Л. И. (2018)
Речка К. М. - Прибутковість у контексті її впливу на економічне зростання і розвиток аграрних підприємств (2018)
Воинов А. П. - О проблеме нормализации структуры топливно-энергетического баланса энергетики Украины, Димитрова Ж. В., Витюков В. В. (2018)
Завідна Л. Д. - Інформаційні ресурси та їх вплив на систему управління підприємством готельного господарства (2018)
Лисянський М. І. - Інноваційні енергозберігаючі підходи у формуванні архітектури ділових центрів (2018)
Кубатко В. В. - Методичні аспекти оцінювання еколого-економічних наслідків функціонування тіньового сектору національної економіки (2018)
Герасимова Д. Л. - Влияние освещения на планировку и размещение рабочих мест художников при работе в группе, Рахубенко Г. Л. (2018)
Курасова В. Е. - Вірусний маркетинг: можливості використання під час реалізації маркетингової стратегії, Мозгова Г. В. (2018)
Письмак Ю. А. - Уникальный артефакт из графства Стаффордшир (2018)
Лєзіна А. В. - Організаційні важелі результативного управління цінністю проектів (2018)
Коренёк В. В. - Основные аспекты изобразительной деятельности студентов архитектурной специальности в условиях пленера, Коренёк Р. М. (2018)
Ложачевська О. М. - Узагальнена класифікація послуг сучасного автосервісу, Григоренко Р. В. (2018)
Погорелов О. А. - Взаимодействие двух теорий искусства: мода и архитектура, Штирбу Ю. Ю. (2018)
Гончаренко О. М. - Створення дескриптивної моделі впровадження комплексу інноваційних технологій управління підприємствами харчової промисловості, Мартинюк О. А. (2018)
Вергунова Н. С. - Междисциплинарные концепции второй половины XX века как конверсивы симбиотической трансформации архитектуры и дизайна, Мироненко В. П. (2018)
Melnyk M. I. - Analysis of financial efficiency of the agroholdings in Ukraine, Joshua L. B. (2018)
Акопова А. А. - Современное состояние подготовки архитекторов в высших учебных заведениях мира (2018)
Протопопова Н. А. - Джерела формування та використання прибутку підприємства, Маргарян М. Л. (2018)
Захарчук В. В. - Возраждение из пепла, Наконечный В. В., Нахмуров А. Н., Шишкалова Н. Ю., Юрковский Р. Г. (2018)
Скупейко В. В. - Оцінювання тенденцій розвитку вітчизняних підприємств у контексті забезпечення їхньої конкурентоспроможності (на прикладі сільського господарства), Лихолат С. М. (2018)
Глазырин В. Л. - Роль искусственно-создаваемых территорий в градостроительстве портовых городов (2018)
Приходченко Т. А. - Оцінка сучасного розвитку регіонів України (2018)
Список сокращений (2018)
Тимечко І. Р. - Вплив функціонування транскордонного ринку на життєдіяльність територіальних громад (2018)
Сведения об авторах (2018)
Думанська І. Ю. - Методи, форми та принципи як узгоджені елементи фінансового забезпечення інноваційного процесу в АПК (2018)
Summary (2018)
Островська Н. С. - Контролінг ризиків як необхідний складник механізму ризик-менеджменту в банку (2018)
Іринчина І. Б. - Глобальна торговельна інтеграція на ринку здоров'я за сприянням комунікативної платформи ISPOR (2018)
Пісна О. М. - Ключові показники розвитку середовища бізнес-діяльності в Україні (2018)
Сідоров В. І. - Методичний підхід дослідження перспектив розвитку міжнародних агрохолдингів на світовому фінансовому ринку, Савін Р. С. (2018)
Мардус Н. Ю. - Дослідження прогресивності змін в структурі роздрібного товарообороту на внутрішньому ринку товарів (2018)
Самойленко Т. Г. - Кооперація в аграрному секторі як напрямок сталого розвитку сільської місцевості (2018)
Слюсаренко В. Є. - Форми і методи державної підтримки трьохстороннього співробітництва (2018)
Суска А. А. - Аналіз середовища становлення ринку соціально-екологічних послуг лісу (2018)
Улько Є. М. - Методичні засади вдосконалення нормативної грошової оцінки ріллі за маркетинговими підходами (2018)
Філяк М. С. - Огляд визначників кластерної системи поселень відповідно до просторової організації території (2018)
Андрущенко Д. І. - Особливості планування продажу страхових послуг корпоративному сектору (2018)
Безчасний О. У. - Оптимізація організаційних комунікацій в процесі розвитку промислового підприємства (2018)
Бошота Н. В. - Вплив транспортної інфраструктури на туристичне підприємництво країни (2018)
Веремеєнко О. О. - Основні цілі та інструменти підвищення енергоефективності на підприємстві (2018)
Джерелюк Ю. О. - Прогнозування показників системного забезпечення антикризової стійкості туристичних підприємств (2018)
Михайленко О. В. - Характеристика особливостей складання бізнес-планів, Лобас А. А. (2018)
Савченко С. М. - Оцінювання стану та виявлення перспектив розвитку автомобілебудівних підприємств України, Селіверстова А. С. (2018)
Брянцев В. О. - Вплив інвестиційно-інноваційної підситеми регіону на його розвиток, Мельниченко Г. М., Лишко С. В. (2018)
Брянцев В. О. - Сталий розвиток регіону: сучасні підходи та принципи (2018)
Дармограй В. І. - Детермінанти розвитку малого бізнесу на регіональному ринку праці, Корнєєв В. В., Кочарян І. С., Білоус С. П. (2018)
Квасній О. Р. - Аналіз стану формування об’єднаних територіальних громад на Дрогобиччині, Тимечко І. Р. (2018)
Клименюк М. М. - Продуктивні сили та виробничі відносини як фактори економічного зростання країни, Клименюк О. М., Пархоменко Н. М. (2018)
Криштопа М. В. - Використання сучасних методів впливу на економіку в модернізації системи управління сталим розвитком регіонів України (2018)
Міца В. В. - Чинники стримування розвитку малого бізнесу в регіоні (2018)
Чечетова Н. Ф. - Формування механізму регіональної підтримки малого бізнесу з використанням програмно-цільового методу, Гаман П. І., Павлова А. І. (2018)
Щелкунов В. І. - Методичні підходи до оцінки ефективності реалізації цільових програм розвитку соціальної інфраструктури регіону, Панасюк В. М., Гаман Н. О. (2018)
Тарасенко Д. Л. - Взаємозв’язок екологічної та соціальної політики (2018)
Бондаренко Л. Ф. - Податкова знижка з ПДФО: сутність та нюанси застосування, Водолазська Н. В., Бондарець О. М. (2018)
Дружиніна В. В. - Сутнісно-критеріальні характеристики місцевого ринку праці, Луценко Г. П., Старчик Н. В. (2018)
Старостенко Г. Г. - Специфіка функціонування світового ринку праці в умовах глобальних перетворень суспільного розвитку (2018)
Андрущенко В. І. - Методологічні аспекти визначення вартості перестрахового покриття при здійсненні андерайтингу (2018)
Далгич К. В. - Проблеми, тенденції та напрями вдосконалення інституційного розвитку банківської системи України (2018)
Сегеда Л. М. - Трансмісійний механізм грошово-кредитної політики як основа впливу центрального банку на перебіг економічних процесів (2018)
Яцух О. О. - Фінансовий стан підприємства та методика його оцінки, Захарова Н. Ю. (2018)
Карпухно Я. М. - Облік капітального будівництва господарським способом, Ткаченко Н. М. (2018)
Трачова Д. М. - Роль обліку в інформаційному забезпеченні амортизаційної політики (2018)
Бабєєва O. В. - Наукoве oбґрунтування чинникiв впливу на трудoвий пoтенцiал (2018)
Шемчук М. Ю. - Статистичне вивчення сезонно скоригованих даних з експорту-імпорту товарів у 2017 році (2018)
Демиденко В. И. - Моделирование оценки качества интеллектуального продукта (частный случай) (2018)
Вихідні дані (2018)
Борщенко Т. І. - Роль Амартія Сена в розвитку теорії суспільного добробуту (2018)
Грецька-Миргородська В. В. - Особливості вибору моделі соціально орієнтованої економіки в умовах ринкової трансформації (2018)
Апальков С. С. - Детермінанти розвитку світового ринку альтернативного фінансування (2018)
Іванов Є. І. - Міжнародний досвід реалізації державної політики диверсифікації зовнішньої торгівлі (2018)
Редько Е. Ю. - Изучение модели освоения китайских зон технико-экономического развития: модель кругооборота капитала (2018)
Саєнсус М. А. - Основні напрями сталої логістики: вимір впливу на навколишнє середовище (2018)
Шлапак А. В. - Нереалізований потенціал зовнішньої торгівлі США: сучасний стан і перспективи (2018)
Дудкін О. М. - Концепт-аналіз системи нафтогазових стратегічних резервів національної економіки (2018)
Калачевська Л. І. - Управління інноваційним розвитком українських сільських територій: проблеми, характеристика складових, компаративна оцінка (2018)
Крилова І. І. - Становлення державного регулювання сфери водопостачання та водовідведення в Україні: історичний огляд (2018)
Мардус Н. Ю. - Формування моделі прогнозування стану внутрішнього ринку товарів (2018)
Мельников О. В. - Шляхи вдосконалення методичних і практичних засад реалізації програми "Українська книга" (2018)
Оганесян В. С. - Кормовиробництво як елемент забезпечення ефективного виробництва продукції вівчарства (2018)
Sakovska O. M. - Principles of competitive tourist industry formation at the level of destinations (2018)
Гребенюк Г. М. - Формування культурно-мотиваційного механізму розвитку трудового потенціалу підприємств залізничного транспорту (2018)
Григор’єва Ю. А. - Оптимізація медіавпливу на споживачів автомобілів за допомогою ефективного вибору радіостанцій для розміщення рекламного контенту (2018)
Дейнега І. О. - Методичні аспекти бренд-кодування закладів вищої освіти (2018)
Кожухівська Р. Б. - Формування організаційної структури менеджменту підприємств індустрії гостинності, Парубок Н. В. (2018)
Носач І. В. - Концептуальні засади механізму управління інноваційними процесами в авіакомпаніях, Бондаренко Л. Ф., Водолазська Н. В., Старчик Н. В. (2018)
Овчарук В. В. - Аналізування чинників побудови і використання систем адміністрування в управлінні підприємствами (2018)
Орєхова А. І. - Інтерпретація, генезис розвитку та структурування контролінгу (2018)
Чміль Г. Л. - Комплексна оцінка ефективності комерційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі (2018)
Яроміч С. А. - Сучасні концепції формування маркетингових інформаційних систем та інтегрованих комунікацій на підприємстві, Александрова К. С., Михайлова М. В. (2018)
Яшкін Д. С. - Роль методів прогнозування в оцінюванні логістичних ризиків промислових підприємств (2018)
Улько Є. М. - Формування еколого-економічної ефективності використання земельних ресурсів на основі технологій біоконверсії порівняно з традиційними системами внесення органічних добрив: менеджмент і маркетинг проекту (2018)
Акіліна О. В. - Управління змінами на молодіжному ринку праці сучасного міста (2018)
Кірнос І. О. - Інструменти розвитку безперервної освіти (2018)
Христін А. І. - Методичні підходи до визначення результатів діяльності банку з урахуванням його ділової репутації (2018)
Шевчук Я. В. - Фінтех-компанії як складова інфраструктури ринку проектного фінансування (2018)
Вихідні дані (2018)
Кудря Ю. - Оцінка мас подвійних галактик методом "аргументу синхронизації” (2018)
Александров О. - Гравітаційне мкролінзування еліптичного джерела поблизу каустики-складки, Жданов В., Куйбаров А. (2018)
Данилевський В. - Космічні промені і аерозолі у земній атмосфері (2018)
Жданов В. - Форма мікролінзованої лінії від акреційного диску в моделі лінійної каустики, Федорова О., Хелашвілі М. (2018)
Криводубський B. - Роль конвективної зони у збудженні магнитної активності Сонця (2018)
Парновський С. - Компактні галактики з активним зореутворенням:теплове випромінювання у радіоконтинуумі на частоті 1.4 ГГц, Ізотова І. (2018)
Лозицький В. - Вимірювання локальних магнітних полів у сонячному спалаху по розщепленню емісійних піків в ядрах спектральних ліній (2018)
Єфіменко В. - Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 р. (2018)
Єфіменко В. - До 100-річчя Прокопа Миколайовича Полупана (2018)
Содержание (2017)
Черказьянова И. В. - Юбилей Бобылевой Светланы Иосифовны (2017)
Дик И. - К 70-летию Светланы Иосифовны Бобылевой (2017)
Глущенко Б. О. - Амстердамська менонітська семінарія (2017)
Стейплз Д. - Иоганн Корнис и основание Бердянского лесничества (2017)
Венгер Н. В. - Н. Х. Бунге о колонизации, проблемах окраин и немецком вопросе в системе социальных конфликтов Российской империи: между двумя концепциями внутренней полититики последней трети ХIX ст. (2017)
Малиновская Т. В. - Восстановление имущественных прав немцев-колонистов на Волыни (1918 г.) (2017)
Бобылева С. И. - Смерть наступает мгновенно, скорбь длится годами (2017)
Дик И. - О секуляризации и трансформации идентичности российских меннонитов (2017)
Євдокимова М. О. - Демонстрація розкоші як соціальна практика Римської імперії (кінець ІІ ст. до н. е. – початок ІІ ст. н. е.) (2017)
Павленко С. С. - Діяльність М. М. фон Геденштрома в Японії (2017)
Соловйов В. В. - Вплив румунського фактору на загально - союзну стратегію держав Антанти в 1916 році (2017)
Лавренко В. С. - Сільськогосподарська колонізація Російської еміграції у Европі (1920 - 1939): стратегія виживання та спосіб збереження ідентичності (2017)
Костюк М. П. - Будівничий мостів. Пам’яті Ніколауса Арндта (1928 – 2016) (2017)
Венгер А. Г. - Штрихи до портрета дніпропетровських "всесвітників": катеринославський / дніпропетровський період життя М. В. Бречкевича (2017)
Венгер А. Г. - Штрихи до портрета дніпропетровських "всесвітників": самопрезентація В. М. Євстафієва та Б. А. Сербенто (2017)
Костюк М. П. - Ювілей Бузьких голєндрів: 400-річчя заснуання перших колоній на Західному Бузі (2017)
Федорченко В. С. - К открытию памятника Йоганну Корнису (1789 – 1848) (2017)
Костюк М. П. - Мобільна виставка "Німці в Україні: історія і культура" від Х століття до 1939 р. (2017)
Глухова И. В. - Государственное регулирование занятости населения Республики Беларусь на основе непрерывного образования (2018)
Корепанов О. С. - Статистичний аналіз тенденцій зовнішньоекономічної діяльності України: сектор ІКТ (2018)
Косенкова Т. В. - Домінанти соціально-економічного розвитку регіонів України (2018)
Матюшенко І. Ю. - Практичні аспекти визначення високотехнологічних галузей і продукції в Україні, Глібко С. В., Пасмор М. С. (2018)
Родченко В. Б. - Глобальні орієнтири просторового розвитку в сучасних умовах: виклики для України, Прус Ю. І. (2018)
Свіденська М. С. - Актуальні тенденції та особливості застосування організаційних моделей забезпечення інноваційного розвитку регіонів, Хрипунова Д. М. (2018)
Тютюнникова С. В. - Багатовимірна бідність як глобальна проблема сучасного соціально-економічного розвитку, Пивоварова К. Л. (2018)
Чала Т. Г. - Статистичні класифікації як основа метаданих у наукових дослідженнях, Корепанов Г. С., Черненко Д. І. (2018)
Давидова О. Ю. - Розробка комплексу концепції маркетинг-мікс 11Р на підприємствах готельно-ресторанного господарства (2018)
Дикань В. В. - Методичні підходи до оцінки якості послуг, Гречана О. І. (2018)
Квітка А. В. - Інтелектуальне підприємництво як драйвер розвитку інноваційної економіки, Балаклеєць К. Ю. (2018)
Лазебник Ю. О. - Проблеми оцінювання впливу неповної зайнятості на травматизм та професійну захворюваність (2018)
Rekun G. - The Role of Emotional Intelligence in the Work of Executives by Different Management Levels, Demchenko S. (2018)
Родченко В. Б. - Проблеми та перспективи інтеграції України до європейської кластерної мережі, Хрипунова Д. М. (2018)
Пахаренко О. В. - Оптимізація мережевих структур у сфері цивільного захисту України (2018)
Каплін М. І. - Балансово-оптимізаційна модель паливозабезпечення теплової енергетики на основі мережного подання варіантів роботи електричних станцій, Білан Т. Р. (2018)
Кулик М. М. - Дослідження режимів роботи об’єднаних енергосистем з потужними вітровими електростанціями та акумуляторними батареями, Дрьомін І. В., Згуровець О. В. (2018)
Станиціна В. В. - Прогнозна потреба у паливно-енергетичних ресурсах у виробництві деяких видів енергоємної хімічної продукції (2018)
Азаров С. І. - Застосування системного аналізу в сфері поводження з радіоактивними відходами, Сидоренко В. Л., Задунай О. С. (2018)
Білодід В. Д. - Визначення ефективності вироблення електричної енергії атомними електростанціями за методологією повних енергетичних витрат. Частина 1. Витрати енергії на будівництво (2018)
Соколовська І. С. - Удосконалення нормативного забезпечення щодо теплових насосів як механізм імплементації європейських директив (2018)
Перов М. О. - Напрями модернізації вуглепереробної промисловості на базі прогресивних технологій збагачення вугілля, Макаров В. М., Новицький І. Ю. (2018)
Кєсова Л. О. - Підвищення ефективності роботи ТЕЦ із застосуванням маловитратних технологій, Горський В. В. (2018)
Черноусенко О. Ю. - Эффективное продление эксплуатации роторов высокого и среднего давления турбины К-200-130 Луганской ТЭС, Рындюк Д. В., Пешко В. А. (2018)
Клевцов С. В. - Концепция методологии управления запасами безопасности энергоблоков атомных станций (2018)
Реферати (2018)
Інформація для авторів (2018)
Нечаєва Т. П. - Модель та структура довгострокового розвитку генеруючих потужностей електроенергетичної системи з урахуванням динаміки вводу-вибуття потужностей та зміни їх техніко-економічних показників (2018)
Куц Г. О. - Визначення прогнозного попиту на теплову енергію комплексним методом з урахуванням потенціалу енергозбереження, Маляренко О. Є., Майстренко Н. Ю., Станиціна В. В. (2018)
Макаров В. М. - Оцінка стану вугільної промисловості на тимчасово окупованих територіях Донбасу, Перов М. О. (2018)
Єгер Д. О. - Досвід розвитку газовидобувної галузі США, Лещенко І. Ч. (2018)
Згуровець О. В. - Вплив зони нечутливості та швидкодії регулятора на процес стабілізації частоти в енергосистемі з потужними вітровими електростанціями та акумуляторними батареями (2018)
Білодід В. Д. - Визначення ефективності вироблення електричної енергії атомними електростанціями за методологією повних енергетичних витрат. Частина 2. Витрати енергії на ядерне паливо (2018)
Кєсова Л. О. - Оцінка ефективності впровадження парогазових і ЦКШ-технологій на ТЕС України, Коберник В. С., Соколовська І. С. (2018)
Шрайбер О. А. - Визначення економічної ефективності схем термохімічної регенерації для теплових двигунів (2018)
Дерій В. О. - Особливості спільної роботи систем централізованого теплопостачання та електричних теплогенераторів при регулюванні ними навантаження ОЕС України (2018)
Реферати (2018)
Інформація для авторів (2018)
Іпатов А. В. - Шановні колеги, читачі нашого журналу!: Новорічне вітання директора державної установи "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України", професора А. В. Іпатова (2018)
Іпатов А. В. - Аналіз динаміки основних показників первинної інвалідності та потреб у реабілітації осіб з інвалідністю серед учасників антитерористичної операції, Гондуленко Н. О., Ханюкова І. Я., Саніна Н. А., Суганяк К. О. (2018)
Іпатов А. В. - Аналіз показників первинної інвалідності внаслідок травм верхньої кінцівки в Україні у 2017 році, Ханюкова І. Я., Гондуленко Н. О., Науменко Л. Ю., Зуб Т. О., Маметьєв А. О. (2018)
Борисова І. С. - Первинний вихід на інвалідність у Дніпропетровській області внаслідок професійних захворювань за 2015 – 2017 роки, Абраменкова Н. О., Концур В. М. (2018)
Паніна С. С. - Профілактика та шляхи зниження інвалідності внаслідок цукрового діабету, Гондуленко Н. О., Саніна Н. А., Ігумнова Т. С., Марочкіна В. В., Калініна К. А., Кардашевська І. В. (2018)
Іпатов А. В. - Антропний принцип epimelia у медичній практиці і формуванні будівничих власного здоров’я, Приходько В. В., Чернігівська С. А., Канюка Є. В. (2018)
Лисунець О. М. - Комплексна реабілітаційно-експертна діагностика при природжених вадах клапанного апарату серця, Ханюкова І. Я., Зубко І. М., Бірець Н. М. (2018)
Іпатов А. В. - Особливості реабілітаційного процесу в найбільш розвинених країнах світу, Саніна Н. А., Гондуленко Н. О. (2018)
Гончар Ю. О. - Досвід використання міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я в застосуванні до молодих осіб, які мають статус дитини-інваліда, Храмцова В. В., Чирва Є. В. (2018)
Іпатов А. В. - Основи правового захисту лікаря і пацієнта, Гула І. С., Кузьміна Л. В., Коробкін Ю. І. (2018)
Інформація щодо впровадження в Україні міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ і МКФ–ДП) (2018)
Ярема Н. С. - Утопічні проекти Платона (2018)
Дойчик М. В. - Егалітаристський підхід до розуміння гідності людини у соціально–етичній концепції Джона Локка, Гоян І. М. (2018)
Diakovska H. О. - "Returning to Hume". Criticism of the ontological approach to causality and casual, Hontar V. E. (2018)
Пушонкова О. А. - Філософія кольору у вченні І. В. Гете (2018)
Shwed Z. V. - The essence of religious fundamentalism as a subject in religious studies (2018)
Стрижачук Ф. В. - Доктрина про Трійцю у богослов’ї Юргена Мольтмана (2018)
Грех В. І. - Драматичні особливості "П'ятичисленних молитов" святителя Димитрія, митрополита Ростовського (2018)
Гура В. О. - Політична есхатологія як фактор формування суспільно–політичного світогляду релігійно–активної частини населення (2018)
Шавріна І. В. - Православ'я в контексті сучасності (2018)
Гуцалюк Ю. С. - Особливості ісламського світу у розрізі європейського суспільства (2018)
Данилов Д. А. - Трансцендувальна та інтегрувальна властивості дг’яни в "Йоґа–сутрах" Патаньджалі (2018)
Колесник І. М. - Становлення та еволюція есхатологічних уявлень буддизму (2018)
Данканіч А. С. - Євангельский рух в Україні з 1985 по 2018 роки (2018)
Коляда В. И. - Теория идеального как методология понимания человеческого мышления, Гребинь С. Н. (2018)
Дроботенко М. О. - Дидактична адаптація філософського знання (2018)
Богданова Н. Г. - Проблема визначення успішних "людей–ХХІ століття" (2018)
Borodenko O. V. - "Body–in–space" in phenomenological reflection: from visual image to symbol (2018)
Васильєва Л. А. - Людина–публічна як монада формування інформаційно–масового суспільства (2018)
Балагура О. О. - Духовний потенціал особистості як необхідна та надійна основа її самореалізації та розвитку, Глушко Н. В. (2018)
Іванець Н. В. - Філософське осмислення рефлексії наукової картини світу (2018)
Кирилюк О. С. - Суперструни, тканина всесвіту і "техне" як пойезисний принцип креативності буття та ніщо (2018)
Оліфер О. Є. - Чи дійсно проблема тотожності особистості розвивається в аналітичній філософії? (2018)
Романова О. - Проблема вибору любові в історії філософії (2018)
Рубський В. М. - Світоглядна ідентифікація в контексті пост метафізики (2018)
Шевченко З. В. - Гендерні аспекти соціальної ідентичності (філософська концепція біодетермінізму) (2018)
Aliieva O. H. - Technique in the modern world: ethical aspect (2018)
Бичков М. М. - Правова свідомість і правова культура як фактори підвищення ефективності інститутів громадянського суспільства (2018)
Воропаєва Т. С. - Європейська цивілізаційна ідентичність як чинник консолідації громадян України у постколоніальну добу (1991–2018 рр.) (2018)
Семикрас В. В. - Місце філософсько–правових ідей в системі соціального знання (2018)
Соболь Т. В. - Значення компетентнісного підходу у формуванні сучасної особистості, Туренко В. Е. (2018)
Субботін В. М. - Концептуалізація та періодизація суспільно–історичних форм глобалізації у контексті сучасних глобальних проблем (2018)
Терземан О. В. - Репрезентація як категорія соціальної філософії (2018)
Тимофєєв О. В. - "Персона як просопон": проблема індивідуації в діалогічній парадигмі сучасної континентальної філософії (2018)
Тімченко О. П. - Криза свідомості раціонально–логічної парадигми: екзистенційно–персоналістський аспект, Козій І. В., Пігош М. А. (2018)
Турпак Н. В. - Ідея ноосфери: інтерпретації в контексті сучасних екзистенційних викликів (2018)
Усов Д. В. - Сучасні філософські дискурси поєднання етики та політики (2018)
Червона Л. М. - Участь студентів в університетському врядуванні: теоретичні та практичні аспекти (2018)
Шаталович И. В. - Понятие образования: терминологический спектр и герменевтическая экспликация (2018)
Сагуйченко В. В. - Освітні інституції Середньовіччя як культурні інновації: уроки для сучасної освіти (2018)
Жукова Г. В. - Позаакадемічна освіта – нове філософсько–освітнє явище (2018)
Іванова К. А. - Зміни та особливості роботи кафедри філософії та соціології Національного фармацевтичного університету у 50–60–х роках ХХ ст. в умовах десталінізації та демократизації суспільного життя, Хіріна Г. О. (2018)
Кубко В. П. - Стратегія формування корпоративної культури закладу вищої освіти, Шиндор А. В. (2018)
Терепищий С. О. - Освітня діяльність переміщених (евакуйованих) університетів України у Другій світовій війні, Хоменко Г. В., Заїчко В. В. (2018)
Свириденко Д. Б. - Сценарії розвитку подій на окупованих територіях: наслідки для української вищої освіти (2018)
Хіріна Г. О. - Історія кафедри філософії та соціології Національного фармацевтичного університету (1941 р. – перша половина 50–х рр.), Кулакова О. М. (2018)
Урсу Л. - Современные технологии центрирования на учащемся в начальных классах (2018)
Бейлеров А. - Роль Азербайджана в обеспечении межрелигиозного сотрудничества (2018)
Худенко А. В. - Рецензія на монографію: Окорокова В. В. Образ нової соціальної реальності Постмодерну та форми його моделювання. – Одеса, 2018. (2018)
Динниченко Т. - Жанровий аспект інтертекстури роману М. Варгаса Льйоси "Походеньки поганого дівчиська" (2018)
Поліщук О. - Категорія художнього та історичного часу в альтернативно-історичних творах (2018)
Богданець С. - Харчовий код давньої української літературної пародії (2018)
Жигун С. - Відтворення жіночого досвіду у літературі 1920-х років (на матеріалі лірики Н. Забіли) (2018)
Куца О. - Система жанрів як "жива література" (2018)
Нестеряк Ю. - Творчість як джерело вдосконалення світу (2018)
Єременко О. - Стефан Цвейг. Легенда про третього голуба (2018)
Гіоане І. М. - Особливі детермінанти політичного вибору (2018)
Єрьомін М. Б. - Концептуальні засади дослідження аудіовізуальної складової міжнародних політичних комунікацій (2018)
Дубовик Н. А. - Ретроспектива дослідження поняття "імідж": американський, європейський та вітчизняний досвід, Кирилюк Н. А. (2018)
Римаренко С. - Теоретичні засади етнополітології (2018)
Сич О. М. - Революційна складова доктрини націоналізму (2018)
Слюсаренко І. Ю. - Загрози міжнародній безпеці в нових геополітичних умовах (2018)
Барбарук Т. І. - Коптська церква як елемент збереження національної ідентичності (2018)
Гай–Нижник П. П. - Грамота про федерацію 1918 р.: вимушений тактичний крок задля порятунку Української Держави чи завбачлива стратегія на відновлення єдиної Росії (2018)
Ігнатко В. - Духовно–моральні засади модернізації українського соціуму (історичне підґрунтя) (2018)
Зан М. П. - Дилема захисту мовних прав угорської етнічної громади Закарпаття в контексті прийняття нового Закону України "Про освіту" (2018)
Костенко А. М. - Громадянське консультування як діалоговий механізм в євроінтеграційних процесах України (2018)
Матлай Л. С. - Іспанський зовнішньополітичний менталітет (2018)
Содержание (2016)
Klassen P. J. - Memories about Paul Toews (2016)
Enns-Rempel K. - Memories about a historian and a colleague (2016)
Kriegbaum R. - To Paul Toews’ memory (2016)
Смирнова Т. Н. - О нашем друге (2016)
Венгер Н. В. - Памяти светлого человека:вспоминаем американского историка Пола Тевса (2016)
Венгер А. Г. - Штрихи до портрета дніпропетровських "всесвітників": Яків Рубін – варіація на тему "Бути істориком у Країні Рад" (2016)
Бекетова В. М. - Штрихи до портрета дніпропетровських "всесвітників": Надія Ладиженська, Венгер А. Г. (2016)
Іваненко В. В. - Деякі суб’єктивні штрихи до інтелектуального портрета професора А. С. Зав’ялова (до 90-річчя від дня народження) (2016)
Черказьянова И. В. - "Немецкая линия" в судьбе садовода Л. М. Ро: поиск, гипотезы, факты (2016)
Чернова-Дёке Т. Н. - Политика государственных властных структур Российской империи в отношении немецких колоний на Южном Кавказе (2016)
Anderson Alan B. - The origins and changing identities of ethnic Germans in Ukraine and their descendants in Canada (2016)
Андерсон А. - Происхождение и изменение идентичности немцев в Украине и их потомков в Канаде (2016)
Ходченко Е. Е. - Моравские братья в Канаде:эмиграция и организация колоний (2016)
Шмидт В. - Письма пастора Розенберга как исторический источник по вопросам переселения российских немцев в восточноафриканские колонии Германии перед Первой мировой войной (2016)
Романюк Н. Й. - Господарська діяльність і підприємництво німців на Волині (ХІХ–початок ХХ ст.) (2016)
Венгер Н. В. - Национальный вопрос в Российской империи в оценке С. Ю. Витте: "…Я не либерал и не консерватор, я просто культурный человек" (2016)
Малиновская Т. В. - Секвестр имущества подданных государств Четверного союза на территории Украины во время Первой мировой войны (2016)
Малиновский Б. В. - Австро-Венгерские войска и уголовное судопроизводство в УНР,март-апрель 1918 г., Малиновская Т. В. (2016)
Кабанов В. И. - Делегация СССР на Второй мировой энергетической конференции в Берлине (2016)
Дённингхаус В. - Организационная деятельность Центрального бюро немецких секций при ЦК РКСМ – ВЛКСМ в 1920-е гг. (2016)
Бобылева С. И. - Директивы центра и практика на местах (2016)
Кудрицька Т. Л. - "Баласт партії": старошведи у партійній чистці КП(б)У 1933 р. (2016)
Слісаренко О. М. - Століття Ютландського бою (2016)
Ковальов Д. В. - Озерний Край у 1918 р.: "фінляндський меч" під "німецьким щитом" (2016)
Чирук С. В. - Бахчисарайський рунічний календар (2016)
Костюк М. П. - Перша Міжнародна наукова-практична конференція з історії волинських німців (2016)
Ходченко О. Є. - Діяльність науково-дослідних центрів із вивчення історії російських німців (2016)
Марлен Мишель "Наши люди История российских немцев в Бриджлэнде / Риверсайде" (2016)
Привітання з ювілеєм (2018)
Кравчук В. С. - Оперативна оцінка циклічної довговічності зміцнених деталей машин, Дащенко О. Ф., Коломієць Л. В., Лимаренко О. М. (2018)
Волков С. Л. - Функція і шкала ентропійної оцінки якісного стану датчика, Волков К. С. (2018)
Velychko O. M. - Investigating the temperature dependence of AC/DC transfer standard, Isaiev V. V. (2018)
Коломієць Л. В. - Повірка або калібрування тахеометрів?, Подостроєць К. О. (2018)
Боряк К. Ф. - Вдосконалення методу випробування та технічного діагностування гідродемпферів на випробувальному стенді ИГК-90.1, Боряк М. К., Манзарук М. О. (2018)
Квасніков В. П. - Методи вимірювання сили натягу стержневих елементів при виготовленні попередньо напружених залізобетонних конструкцій, Запоточний Р. М. (2018)
Квасніков В. П. - Визначення відстані між об’єктами за допомогою комп’ютеризованих систем вимірювання механічних величин, Дуднік А. С. (2018)
Кузавков В. В. - Методи прогнозування технічного стану однотипних програмно-апаратних засобів, Хусаінов П. В., Янковський О. Г. (2018)
Лимаренко А. М. - Компьютерный эксперимент в определении механических характеристик металлоконструкций (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Кузнецов Э. А. - Концептуальні основи інтегрального менеджменту в системі професіоналізації управлінської діяльності (2018)
Козак Ю. Г. - Формування єдиного ринку товарів країн Європейського Союзу: еволюція та наслідки лібералізації, Уханова І. О. (2018)
Gribinchea A. - The experience of countries in diminuing the "brain drain” experience, Lasari S. (2018)
Масленніков Є. І. - Теоретичні аспекти формування іміджу суб’єкта господарювання готельно-ресторанної діяльності, Кашубський А. А. (2018)
Рудінська О. В. - Стратегії розвитку готельно-рекреаційної діяльності в Одеському регіоні, Кар'єва М. О. (2018)
Янковий В. О. - Динамізовані виробничі функції в економетричному аналізі (2018)
Борщ В. І. - Інноваційна модель розвитку агропромислового комплексу України, Соколова О. А. (2018)
Столбуненко Н. М. - Деякі аспекти реалізації державних та регіональних програм в Україні на сучасному етапі (2018)
Єгорова-Гудкова Т. І. - Економічна безпека держави: вплив фундаментальних факторів та пріоритети розвитку, Кригін А. С., Бойко М. В. (2018)
Церковна А. В. - Сучасне трактування поняття "логістика", Крук К. В. (2018)
Жмай О. В. - Застосування методу case-study для підвищення ефективності управлінської освіти (2018)
Завертаний Д. В. - Теоретико-методологічні особливості процесу розробки динамічних конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської галузі (2018)
Інформація для авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Козыро И. А. - Оценка вклада герпесвирусной инфекции в развитие и прогрессирование хронических гломерулярных болезней у детей, Рубаник Л. В., Сукало А. В., Чеботарева Т. К. (2018)
Крючко Т. О. - Клінічний досвід застосування Streptococcus salivarius K12 у профілактиці фаринготонзилітів і респіраторних інфекцій у дітей, Ткаченко О. Я. (2018)
Абатуров О. Є. - Актуалізація застосування інтерферону при гострому простому бронхіті в дітей, Токарєва Н. М. (2018)
Пластунова О. Б. - Стан фактичного харчування вихованців училища-інтернату фізичної культури, Няньковський С. Л. (2018)
Шелудько Д. Н. - Динаміка показників нейровегетативної регуляції в дітей із рекурентними захворюваннями респіраторного тракту і зниженим функціональним резервом міокарда після реабілітаційної програми, Овчаренко Л. С. (2018)
Вакуленко Л. І. - Медикаментозна корекція ендотеліальної дисфункції в дітей із хронічним пієлонефритом (2018)
Марушко Ю. В. - Метаболічна терапія в дітей із синдромом вегетативної дисфункції за гіпотензивним типом, Гищак Т. В. (2018)
Борисова Т. П. - Рекуррентные респираторные инфекции в педиатрической практике: эффективность применения инозина пранобекса, Бадогина Л. П., Федько Т. В. (2018)
Абатуров А. Е. - Нутритивная и медикаментозная коррекция дефицита кальция и витамина D у детей, Крючко Т. А., Кривуша Е. Л., Ткаченко О. Я. (2018)
Абатуров А. Е. - Место назальных деконгестантов в лечении острых инфекционных риносинуситов у детей, Агафонова Е. А., Петренко Л. Л., Бабич В. Л. (2018)
Пересипкіна Т. В. - Медична допомога дітям у навчальних закладах: стан, проблеми та перспективи розвитку, Сидоренко Т. П., Пересипкіна А. М., Кіндрук М. О. (2018)
Абатуров А. Е. - Антибиопленочная терапия при лечении респираторных инфекционных заболеваний, вызванных бактериальными патогенами, Крючко Т. А. (2018)
Абатуров А. Е. - Медикаментозное управление окислительно-восстановительным состоянием организма при заболеваниях органов дыхания (часть 5), Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2018)
Царик В. В. - Хроническая спонтанная крапивница: современный взгляд на диагностику и дифференцированный подход к лечению (обзор литературы с описанием клинических случаев), Дубовенко З. А., Гримайло Б. П., Плахотная Д. В., Гуменюк Н. О. (2018)
Мальцев Д. В. - Основы современной иммунотерапии (2018)
Драннік Г. М. - Особливості секреторного інгібітору лейкоцитарних протеаз у хворих на інфекції сечової системи, зміни під впливом терапії, Дріянська В. Є., Степанова Н. М., Багдасарова І. В., Лавренчук О. В., Савченко В. С., Лебідь Л. О., Гайсенюк Ф. З. (2018)
Хоменко В. І. - Роль реєстрів донорів гемопоетичних стовбурових клітин для алогенної трансплантації (2018)
Курченко А. І. - Вплив есберітоксу in vitro на цитокінопродукуючу здатність мононуклеарів периферичної крові при герпесвірусній інфекції, Свідро О. В., Савченко В. С. (2018)
Назаренко О. П. - Застосування ронколейкіну у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2018)
Коваль Г. Д. - Дисбаланс транскрипційних факторів регуляції диференціювання Т­клітин в еутопічному ендометрії жінок, хворих на ендометріоз (2018)
4Life Transfer Factor Tri­Factor Formula (nanofactor/transfer factor) – Full Prescribing Information (2018)
Лісяний М. І. - Подвійна роль мікроглії в патогенезі розсіяного склерозу (2018)
Турчина Н. С. - Місце хронічної інфекції в патофізіології атеросклеротичних процесів у каротидних артеріях у хворих на цереброваскулярні захворювання (2018)
Боброва В. И. - Терморегуляция организма человека: норма и патология, Никифоров С. Н., Шевченко Л. А. (2018)
Пантелеєнко Л. В. - Особливості клінічного перебігу ішемічного інсульту на тлі хвороби малих судин, Крилова В. Ю. (2018)
Новікова Л. В. - Клініко-електроенцефалографічні особливості у хворих із повторним мозковим півкульовим ішемічним інсультом залежно від наслідку гострого періоду захворювання (2018)
Інгула Н. І. - Психоемоційний стан та вегетативна резистентність у хворих із хронічною ішемією мозку на тлі стенокардії напруження (2018)
Ткачук Н. П. - Актиграфія для оцінки ефективності терапії у хворих із синдромом неспокійних ніг на тлі діабетичної поліневропатії, Гриб В. А. (2018)
Довбонос Т. А. - Міотонічна дистрофія. Клінічний випадок, Турук Л. С. (2018)
Мяловицька О. А. - Клінічний випадок розвитку ішемічного інсульту на тлі неспецифічного аортоартеріїту (хвороби Такаясу), Пелешок С. Р., Бернацька Т. В., Небор Я. Я. (2018)
Геник С. І. - Ведення хворих із менінгітом, Геник С. М., Геник Я. І., Гриб В. А., Дорошенко О. О., Максимчук Л. Т. (2018)
Некрасова Н. О. - Скринінговий алгоритм "SVBI-pro" та його застосування в неврологічній практиці, Григорова І. А., Третяк В. В. (2018)
European Board Examination in Neurology Variants of questions with answers (2018)
Умови публікації в "Українському неврологічному журналі" (2018)
Титул, content (2018)
Pospelov B. - Analysis of detection of ecological hazard based on computing the measures of current recurrence of ecosystem states, Danchenko Yu., Dadashov I., Skliarov S., Gornostal S., Cherkashyn O. (2018)
Strutinskiy V. - Analysis of interaction between a configurable stone and a water flow, Yakhno O., Machuga O., Hnativ I., Hnativ R. (2018)
Maksimenko O. - Examining the efficiency of electrochemical purification of storm wastewater at machine-building enterprises, Pancheva Н., Madzhd S., Pysanko Y., Briankin О., Tykhomyrova T., Hrebeniuk T. (2018)
Alekseev V. - Development of a criteria-based approach to agroecological assessment of slope agrolandscapes, Maksimov V., Chuchkalov S., Medvedev V., Mishin P., Kazakov Yu., Kondratieva N., Lekomtsev P., Yunusov G., Obolensky N. (2018)
Abdul Ghofur - A study of modeling of flue gas patterns with number and shape variations of the catalytic converter filter, Rachmat Subagyo, Hajar Isworo (2018)
Gomelya N. - Purification of wastewater from the ions of copper, zinc, and lead using an electrolysis method, Melnychenko Ye., Radovenchyk I. (2018)
Siemaka О. - Studying the efficiency of soil decontamination when using a device with the biosorbent "econadin", Shatokhina Yu., Klintsov L. (2018)
Teliura N. - Development of the methodological approach to the selection of technologies for environmentally-safe water drainage in populated areas (2018)
Vysotskа О. - Development of a spatial-dynamical model of the structure of toxic cyanobacteria clusters for biosecurity purposes, Georgiyants M., Nosov K., Balym Y., Pecherska A., Porvan A., Pavlov S., Shekhovtsova V., Klochko T., Solodovnikov A. (2018)
Thamer K. - Development of geo-model for concentration determination of hazardous chemicals in the atmosphere (2018)
Abstract and References (2018)
Лисяный Н. И. - Cодержание клеток врожденного и приобретенного иммунитета в периферической крови у больных с глиальными опухолями головного мозга, Гнедкова И. А., Лисяный А. А., Васлович В. В., Кот Л. А., Гнедкова М. А. (2018)
Нікольська К. І. - Методика одержання агарового середовища для визначення здатності кріоконсервованих клітин фетальної печінки до утворення гранулоцитарно­моноцитарних колоній в системі "агарова крапля – рідке середовище" (2018)
Мальцев Д. В. - Малі імунодефіцитні хвороби: визначення, класифікація, клінічні прояви, діагностика і лікування (2018)
Назаренко О. П. - Аналіз частоти сенсибілізації у осіб з атопією, які проживають на території україни, Назаренко Г. І., Пшенична І. В. (2018)
Грушко В. В. - Показники гуморального і клітинного імунітету у спортсменів високої професійної майстерності після змагального періоду (2018)
Левченко А. Р. - Содержание цитокинов в сыворотке крови у больных с синдромом раздраженного кишечника до и после комбинированной терапии (2018)
Роговий Ю. Є. - Роль трансфер фактора "Едвенсд" у лікуванні синдрому подразненого кишечника, Архіпова Л. Г., Білоока Ю. В., Білоокий В. В. (2018)
Сорокіна О. Г. - Дослідження стану клітинного імунітету у хворих на хронічну веб­інфекцію (2018)
Жеребак Н. М. - Інфекційний фактор при ранніх гестаційних ускладненнях у жінок з хронічним гастритом, Гнатко О. П., Коваль Г. Д. (2018)
Титул, content (2018)
Bondarenko I. - Study into the resonator structures with microprobe sensing elements, Borodin A., Vasiliev Yu., Karnaushenko V. (2018)
Velychko O. - A comparative analysis of AC/DC transfer standards for comparison of national standards, Isaiev V. (2018)
Teplukh Z. - Design of linear capillary measuring transducers for low gas flow rates, Dіlay І., Stasiuk I., Tykhan M., Kubara I.-R. (2018)
Khliyeva O. - Experimental study of the effect of nanoparticles of TiO2 on the thermophysical properties of the refrigerant R141bd, Lukianova T., Semenyuk Yu., Zhelezny V. (2018)
Kondratiev A. - Method for determining the thickness of a binder layer at its non-uniform mass transfer inside the channel of a honeycomb filler made from polymeric paper, Slivinsky M. (2018)
Kasimov A. - Numerical study of the process of compressing a turbulized two-temperature air charge in the diesel engine, Korytchenko K., Dubinin D., Lisnyak A., Slepuzhnikov E., Khmyrov I. (2018)
Glyva V. - Development and investigation of protective properties of the electromagnetic and soundproofing screen, Lyashok J., Matvieieva I., Frolov V., Levchenko L., Tykhenko O., Panova O., Khodakovskyy O., Khalmuradov B., Nikolaiev K. (2018)
Kotok V. - A study of the effect of cycling modes on the electrochromic properties of Ni(OH)2 films, Kovalenko V. (2018)
Abstract and References (2018)
Шестопалов В. М. - Развитие гидрогеологии в мире и гидрогеологические исследования в Институте геологических наук НАН Украины, Климчук А. Б., Онищенко И. П. (2018)
Огняник М. С. - Дослідження нафтопродуктового забруднення підземних вод України, Брикс А. Л., Гаврилюк Р. Б. (2018)
Полєтаєв В. І. - Основні досягнення та напрями розвитку відділу палеонтології та стратиграфії палеозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України впродовж 1990-2018 рр., Бояріна Н. І., Єфіменко В. І., Котляр О. Ю., Немировська Т. І. (2018)
Гуров Е. П. - Изучение импактного кратерообразования в Институте геологических наук НАН Украины (2018)
Багрій І. Д. - Впровадження фундаментальних, прикладних геоекологічних та пошукових розробок – важлива складова соціально-економічного розвитку України (2018)
Глонь В. А. - Прогнозування покладів вуглеводнів у районі Срібнянської депресії за структурно-термо-атмогеохімічними дослідженнями (2018)
Тітул (2018)
Тітенко Г. В. - Про ґрунтоохоронну інформацію, етику і етичні норми, Медведєв В. В. (2018)
Катеруша Г. П. - Можливі зміни біокліматичних умов зимового періоду в Україні, Сафранов Т. А., Катеруша О. В. (2018)
Maksymenko N. V. - Assessment of Environmental Risks From the Air Pollution of China Cities, Ponomarenko P. R. (2018)
Дерезюк Н. В. - Дослідження фітопланктону у прибережних водах острова Зміїний в 2016-2017 рр, Медінець В. І., Газєтов Є. І. (2018)
Газетов Е. И. - Исследования гидрологических характеристик морских вод в Одесском заливе в 2016-2017 гг, Мединец В. И., Снигирев С. М., Конарева О. П., Снигирев П. М., Мединец С. В., Абакумов А. Н., Пицык В. З., Ковалева Н. В., Солтыс И. Е. (2018)
Ковальова Н. В. - Дослідження змін трофічного статусу вод Кучурганського водосховища у 2006-2018 рр, Медінець В. І., Медінець С. В., Снігірьов С. М., Конарева О. П., Газетов Є. І., Мілева А. П., Грузова І. Л., Солтис І. Є., Снігірьов П. М.,Світлична Х. О. (2018)
Мартинюк В. О. - Ландшафтно-географічна оцінка ресурсного потенціалу сапропелю озера Любитівське (Волинське Полісся), Зубкович І. В., Андрійчук С. В. (2018)
Цьось О. О. - Структурний аналіз вищих водних та прибережно-водних рослин річки Вижівка, Музиченко О. С., Боярин М. В. (2018)
Ричак Н. Л. - Вплив урболадшафтної геосистеми на сольовий склад річкових вод, Богатир В. О. (2018)
Коваль І. М. - Післяпірогенний розвиток молодого соснового насадження в Лісостепу, Сидоренко С. Г., Невмивака М. О. (2018)
Гололобова О. О. - Агроекологічне обґрунтування поводження з органічними відходами при виробництві гуматів, Василець Я. С. (2018)
Volkovaia O. O. - Comparative Environmental Assessment of Wind Energy Projects: Acoustic Load (2018)
Слепужніков Є. Д. - Удосконалення контролю відбору проб рідких, газоподібних та сипучих речовин при дослідженні техногенного впливу на довкілля, Тарахно О. В., Пономаренко Р. В., Буц Ю. В. (2018)
Циганенко О. І. - Вплив на екологічне здоров’я спортсменів холодного атмосферного повітря, Хоменко І. М., Першегуба Я. В., Склярова Н. А., Авраменко Л. М. (2018)
Іляшко О. О. - Анексовані українські землі: політико-правовий екскурс в історію (2018)
Цюра В. В. - Розвиток правового регулювання відносин представництва на українських землях (2018)
Кінаш Н. Б. - Принципи громадянства: умова стабільного існування держави (2018)
Латинський М. Е. - Публічний порядок як комплексна категорія в сучасному міжнародному приватному праві (2018)
Федчишин Д. В. - До питання про способи захисту прав на землю (2018)
Андрущенко Г. С. - Складові бюджетного законодавства зарубіжних країн (2018)
Мороз Є. С. - Процесуальний статус органів державного фінансового контролю в адміністративно-деліктному провадженні (2018)
Шемчук В. В. - Принципи забезпечення інформаційної безпеки (2018)
Барабаш Т. М. - Законотворчі реалії реформування у сфері кримінальної відповідальності та кримінального провадження: сучасний стан та перспективи, Левицька Л. В. (2018)
Бражник Л. В. - Державний борг України: процес формування та методи управління (2018)
Згадова Н. С. - Стратегічні орієнтири державної політики протидії тіньовій економіці в Україні, Джумеля В. В., Марчук Л. Л. (2018)
Мищак І. М. - Особливості інституційного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями, Казарян Г. Г. (2018)
Livinsky A. I. - Improving the mechanism of innovative development of agricultural producers in Ukraine (2018)
Головко Л. О. - Програми у сфері водної політики та водного господарства у США: досвід для України (2018)
Шаульська Г. М. - Законодавче забезпечення розвитку громадянського суспільства в Україні (2018)
Титул, зміст (2018)
Степанюк Л. М. - З нагоди сторічного ювілею Національної академії наук України, Кривдік С. Г. (2018)
Шеремет Е. М. - Выделение прогнозных площадей зон метасоматитов Украинского щита геоэлектрическими методами, Николаев И. Ю., Сетая Л. Д., Агаркова Н. Г. (2018)
Жовинський Е. Я. - Геохімічна характеристика (мікроелементний склад) Бахтинського родовища флюориту, Крюченко Н. О., Жук О. А., Кухар М. В., Дмитренко К. Е. (2018)
Степанюк Л. М. - Вік монациту кристалічних порід нижньої течії р. Ятрань (Дністровсько-Бузький мегаблок Українського щита) за уран-свинцевим методом, Гінтов О. Б., Мичак С. В. , Курило С. І., Довбуш Т. І., Зюльцле О. В., Сьомка В. О., Бондаренко С. М., Коваленко Н. О. (2018)
Иванов Б. Н. - Формация ураноносных щелочных натриевых метасоматитов центральной части Украинского щита: краткая геологическая характеристика, основные гипотезы образования, Степанюк Л. М., Донской Н. А., Сёмка Л. В., Бондаренко С. Н., Шевела А. Ю. (2018)
Михальченко І. І. - Геохімічні аспекти генезису рудоносних альбітитів Новокостянтинівського уранового родовища, Ларіков А. Л., Заяць О. В. (2018)
Цимбал С. М. - Геохімічні особливості та вік кластогенних рутилів із алмазоносних конгломератів і пісковиків білокоровицької світи (північно-західна частина Українського щита), Шумлянський Л. В., Цимбал Ю. С. (2018)
Кравченко Г. Л. - Новые данные об ультрабазитах Мариупольского железорудного месторождения (Восточное Приазовье), Кривонос В. П., Джелген Е. И. (2018)
Кривдік С. Г. - Фосфор у сієнітах як індикатор петрогенезису та рудоносності лужних комплексів Українського щита, Дубина О. В. (2018)
Гаценко В. О. - Ефект Седергольма в дайках Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна), Кривдік С. Г. (2018)
Наші автори (2018)
Правила для авторів (2018)
Хильчевский В. К. - Научная гидрохимическая школа Киевского национального университета имени Тараса Шевченко – 50 лет исследования природных вод (2018)
Гопченко Є. Д. - Статистичні параметри часових рядів максимального стоку весняного водопілля в басейні Дніпра в умовах мінливості клімату, Овчарук В .А., Гопцій М. В., Тодорова О. І. (2018)
Margaryan V. G. - Assessment and management challenge of maximum river flow of the spring flood risk of Marmarik rivers (2018)
Іванова Н. О. - Динаміка рівня водної поверхні Сасика на різних етапах існування водойми (2018)
Почаєвець О. О. - Оцінка впливу основних гідрографічних характеристик водозборів річок бассейну Тиси (в межах України) на формування мінімального стоку води, Ободовський О. Г. (2018)
Дідула Р. П. - Оцінка санітарно-хімічних показників безпечності та якості води популярних джерел різних геоструктурних зон Львівщини, Кондратюк Є. І., Блавацький Ю. Б., Усов В. Ю., Пилипович О.В. (2018)
Шевченко О. Г. - Вплив зміни клімату на економіку, Сніжко С. І., Олійник Р. В. (2018)
Пясецька С. І. - Характер поля відкладень ожеледі у випадках найбільшого його розповсюдженя в окремі місяці протягом 1961-1990 рр. та 1991-2015 рр., Савчук С. В. (2018)
Гуда К. В. - Реаналіз: прикладні та теоретичні аспекти досліджень на території Європи, Остроградська О. С. (2018)
Хільчевський В. К. - Про роботу VII Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю "Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології" (Київ, 2018) (2018)
Манукало В. О. - Володимир Михайлович Лило – відомий вчений-гідролог та діяч гідрометеорологічної служби України: 100 років з дня народження, Бойко В. М. (2018)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2018)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Андреєва С. В. - Результати цитогенетичного та молекулярно-цитогенетичного досліджень у рецидиві/рефрактерній формі множинної мієломи, Корець К. В. (2018)
Дунаєвська О. Ф. - Анатомо-морфометричні критерії селезінки статевозрілих Gallus gallus, forma domestica L., Columbia livia G., Coturnix coturnix L. (2018)
Горобець С. В. - Виявлення продуцентів біогенних магнітних наночастинок серед представників грибів відділів аскоміцети (Ascomycota) і базидіоміцети (Basidiomycota), Горобець О. Ю., Ковальчук І. А., Євжик Л. А. (2018)
Корецька Н. І. - Оптимізація екстракції трегалозоліпідних поверхнево-активних речовин штаму Rhodococcus erythropolis Au-1, Мідяна Г. Г., Карпенко О. В. (2018)
Бондаренко Л. Б. - Efficacy Profile of the Homeopathic Combination for Influenza and Acute Respiratory Viral Diseases Treatment and Prevention, Горчакова Н. О., Галкін О. Ю. (2018)
Горобець С. В. - Отримання магнітокерованого біосорбенту на основі мікроорганізмів активного мулу, Гетманенко К. А., Пономаренко Д. С., Ковальов О. В., Боровик І.В. (2018)
Горго Ю. П. - Використання біолюмінесценції бактерій Photobacterium phosphoreum для біоіндикації геомагнітної активності, Грецький І. О., Демидова О. І. (2018)
Ніжельська О. І. - The Stabilizing Effect of Magnetic Field for the Shape of Yeast Cells Saccharomyces cerevisiae on Silicon Surface, Маринченко Л. В., Макара В. А., Науменко С. М., Курилюк А. М. (2018)
Гетьман А. П. - Деякі еколого-правові аспекти забезпечення сталого розвитку України, Анісімова Г. В. (2017)
Білоусов Є. М. - Щодо загроз безпеці господарювання (постановка проблеми) (2017)
Клімова Г. П. - Економічна безпека: сутність та основні напрями забезпечення (2017)
Матвєєва А. В. - Транспортна безпека держави як складова національної транспортної політики (2017)
Жорнокуй В. Г. - Деякі питання захисту права участі в управлінні господарським товариством (2017)
Кудрявцева В. В. - Окремі завдання щодо вдосконалення інвестиційного законодавства України (2017)
Подрез-Ряполова І. В. - Питання адаптації правового регулювання ринку природного газу до інвестиційної моделі економіки України в умовах євроінтеграційних процесів (2017)
Давуліс Т. - Реформа трудового права Литви (2017)
Lagutina I. V. - "Right To Disconnect" and the Normal Duration of the Working Time: Correlation Of Concepts (2017)
Свічкарьова Я. В. - Щодо застосування презумпції трудових відносин до нетипових видів зайнятості (2017)
Вапнярчук Н. М. - Комерційна таємниця як об’єкт трудових відносин: зарубіжний досвід (2017)
Трунова Г. А. - Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: тенденції розвитку правового регулювання (2017)
Савчук О. О. - Проблеми, що виникають у сфері інвестування лісового сектору: запозичення досвіду ЄС (2017)
Калмикова О. С. - Право людини на розвиток (2017)
Гуйда О. Г. - Вибір протоколу маршрутизації за допомогою імітаційного моделювання безпровідних сенсорних мереж, Петрова В. М., Бондарук О. А. (2017)
Dychko A. O. - Technology of biomass chemical disintegration in anaerobic digestion of organic waste, Opolinskyi I. O., Minaieva Yu. Yu., Hrebeniuk Т. V. (2017)
Еремеев И. С. - Энергоэффективность и экологичность в энергоснабжении жилых домов, Ещенко А. И. (2017)
Жук О. В. - Використання ефекту стохастичного резонансу під час передачі інформації в безпровідних сенсорних мережах, Романюк А. В., Байдур О. В. (2017)
Лысенко А. И. - Алгоритм интеллектуального подсказчика для оператора, управляющего группой БПЛА, Алексеева И. В., Тачинина Е. Н. (2017)
Лысенко А. И. - Способ обеспечения качества канала управления беспилотными летательными аппаратами, Явися В. С. (2017)
Матвійчук О. С. - Про деякі проблеми енергоефективності в Україні, Кузьменко Б. В. (2017)
Прищепа Т. О. - Метод підвищення пропускної здатності мобільних сенсорних мереж із телекомунікаційними аероплатформами (2017)
Романюк А. В. - Забезпечення стабільності пропускної здатності масштабованих ad-hoc мереж, Давидюк В. О. (2017)
Соболев В. А. - К проекту экологически чистой и безопасной жизнедеятельности на бесплодных и загрязненных территориях (2017)
Соболєв В. О. - Про можливості виробництва порошкових засобів вогнегасіння та вибухопопередження (2017)
Явіся В. С. - Спосіб підвищення якості обслуговування абонентів персонального супутникового зв’язку, Петрова В. М. (2017)
Внукова Н. М. - Адаптація нормативного регулювання ринку страхових послуг з урахуванням норм законодавства ЄС (2017)
Глібко С. В. - Правове регулювання діяльності наукового парку як суб’єкта національної інноваційної системи (2017)
Бойчук Р. П. - Проблеми правового забезпечення інвестиційної безпеки України (2017)
Швидка Т. І. - Удосконалення змісту та форми конкурентної політики держави (господарсько-правовий аспект) (2017)
Борисов І. В. - Організаційно-правова форма недержавних пенсійних фондів (2017)
Кролевецький К. І. - Історія розвитку правового регулювання відносин у сфері оптової торгівлі (2017)
Водорєзова С. Р. - Правове регулювання репозитаріїв: господарсько-правовий аспект (2017)
Гончаренко О. А. - Децентралізація як тенденція розвитку місцевого управління в європейських державах (2017)
Походзіло Ю. М. - Становлення податкової функції держави на українських землях у часи Київської Русі та феодальної роздробленості ХІІ–ХІV ст. (2017)
Shapoval R. V. - Administrative and Financial Issues of the Application of the Law of Ukraine "On Amendments to Some Laws of Ukraine on the Establishment of the Educational Institutions by Religious Organizations" by Local Councils (2017)
Солнцева Х. В. - Деякі питання адміністративно-правового статусу органів поліції Естонської Республіки (2017)
Цибульник Н. Ю. - Адміністративно-правові критерії визначення публічних закупівель (2017)
Медведєв М. Ю. - Щодо класифікації суб’єктів публічного адміністрування в податковій системі України (2017)
Гусынин А. В. - Модифицированный метод дифференциальных преобразований для решения нелинейных проблем в техногенной сфере (2017)
Дубко В. О. - Модели согласованной эволюции локальных и глобальных характеристик многоэлементных систем (2017)
Єремєєв І. С. - Житлово-комунальне господарство як складна система, Дичко А. О. (2017)
Єремєєв І. С. - Інтелектуалізація процедур контролю за станом полігонів (2017)
Кисельов В. Б. - Дослідження надійності передачі пакета даних між двома вузлами в системі Castalia, Туранська О. С. (2017)
Кузьменко Б. В. - Холодний ядерний синтез і холодна трансмутація ядер. Реактор Россі (2017)
Левченко В. В. - Плоскополяризованные объемные волны в регулярно-слоистой среде с проскальзыванием на границах раздела (2017)
Лисенко О. І. - Аналіз методів отримання сигналів управління для систем орієнтації та стабілізації наносупутника, Явіся В. С. (2017)
Новіков В. І. - Метод збільшення часу життя безпровідної сенсорної мережі з надлишковою кількістю вузлів під час стеження за цілями моніторингу (2017)
Распопов В. Б. - Інженерний підхід до проектування математичного блоку експертної системи технолога (2017)
Романюк А. В. - Цільові функції управління вузлами безпровідних сенсорних мереж для моніторингу об’єктів критичної інфраструктури (2017)
Sobolev V. A. - Practical approach to environmentally safevital activity in modern conditions (2017)
Соколовська Н. І. - Енергетична безпека держави і регіонів: деякі нормативно-правові аспекти, Кузьменко Б. В. (2017)
Казарин В. П. - Таврический университет и высшее образование в ХХI веке (Уроки В. И. Вернадского) (2018)
Олексишин О. О. - Проблема формування інтелектуальної культури студентів у контексті сучасної філософії освіти (2018)
Улашкевич Л. А. - Майбутнє прав людини через призму трансгуманізму (2018)
Феденко О. В. - Деякі аспекти оцінки воєнно-політичної ситуації в Україні в ході гібридної війни (2018)
Березянська В. В. - Психологічний портрет онкохворих. Транзакційний підхід (2018)
Семенів Н. М. - Управління етнічними конфліктами в міжетнічних взаєминах: особливості термінології та методології (2018)
Баштовенко О. А. - Компетентнісний підхід у навчанні студентів як засіб подолання негативних тенденцій у здоров’ї школярів (2018)
Грибанова О. Є. - Діагностика соціальної компетентності майбутніх економістів у процесі професійної підготовки у коледжі: проблемний аналіз (2018)
Дерстуганова Н. В. - Педагогіка професійної взаємодії як чинник подолання духовної кризи особистості (2018)
Дика Н. М. - Практика формування мовної особистості вчителя-словесника у системі післядипломної педагогічної освіти, Микитенко В. О. (2018)
Жабенко О. В. - Практика професійного розвитку науково-педагогічних працівників у закордонних університетах (2018)
Жарко О. О. - Формування комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей при вивченні іноземної мови у закладах вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації (2018)
Іноземцев Т. В. - Підготовка майбутніх офіцерів до виховної роботи у Збройних Силах України (2018)
Козігора М. А. - Місце арт-педагогіки у процесі фахової підготовки учителя початкової школи (2018)
Кошарна Н. В. - Досвід професійної підготовки вчителів у Швеції (2018)
Крохмальна Г. І. - Психолого-педагогічні засади роботи над збагаченням лексичного запасу молодших школярів на уроці української мови, Герич Х. Т. (2018)
Легін В. Б. - Рефлексивні вміння у навчальній діяльності молодших школярів (2018)
Навроцька М. С. - Етапи розвитку суб’єктності студентів у процесі фахової підготовки, Малихін О. В. (2018)
Наконечна М. В. - Професійна освіта в Німеччині в контексті історико-педагогічного аналізу (2018)
Нєнашева А. Ю. - Розвиток уваги дітей дошкільного віку в логіко-математичних іграх, Машовець М. А. (2018)
Огороднік В. Р. - Психолого-педагогічні умови навчання читання іноземною мовою в середній ланці основної школи, Рубінська Б. І. (2018)
Пісоцька Л. М. - Основні напрями організації трудового виховання дітей старшого дошкільного віку в закладах дошкільної освіти та у сім’ях вихованців (2018)
Прус А. О. - Виявлення рівнів готовності майбутніх вчителів образотворчого мистецтва до професійної самореалізації (2018)
Савєльєва Т. О. - Ігрові технології навчання при викладанні дисципліни "Основи маркетингу" як спосіб активізації пізнавальної діяльності студентів (2018)
Трима К. А. - Вплив громадських організацій на забезпечення якості вищої освіти (2018)
Чубрей О. C. - Перспективні концепти зарубіжного досвіду у галузі підготовки майбутніх учителів географії (2018)
Мысов К. Д. - Установившиеся крутильные колебания дважды усеченного упругого конуса, Вайсфельд Н. Д. (2018)
Сілін Є. С. - Інтерференція в просторах LψLp при наближенні сумовних функцій операторами Валле Пуссена (2018)
Гринь Г. І. - Отримання кальцинованої соди аміачним способом та методи утилізації рідких відходів виробництва, Грінцова А. В., Ларіна І. В., Кобзєв О. В., Авіна С. І. (2018)
Гринь Г. И. - Оценка термодинамической вероятности взаимодействия соединений никеля с восстановителями и окислителями, Степанчук А. С., Полянский Я. И., Семенов Е. А. (2018)
Гринь С. А. - Экологическое воспитание как первый шаг на пути к спасению планеты, Лосминская Э. А., Гончарова Д. С. (2018)
Дичко В. В. - Розвиток фізичної підготовленості дітей з патологією зору віком 10-16 років, Дичко Д. В. (2018)
Кривенко А. І. - Перспективи розвитку органічних технологій у Південному Степу України (2018)
Хоботова Н. В. - Мотиваційні моменти у виборі студентом майбутньої спеціальності "Оториноларингологія" (2018)
Худецький І. Ю. - Електропорація як ефективний та безболісний спосіб лікування шкіри, Антонова-Рафі Ю. В., Скринська О. С. (2018)
Худецький І. Ю. - Комплексна корекція форм тіла молодих жінок засобами фізичної реабілітації, Гаращенко М. В., Антонова-Рафі Ю. В. (2018)
Худецький І. Ю. - Особливості фізичної реабілітації людей похилого віку із неврологічними захворюваннями, Хоменко Є. С., Антонова-Рафі Ю. В. (2018)
Михайлюк Н. В. - Фармакогностичні та фармакологічні аспекти фітомелатоніну, Захарчук О. І. (2018)
Вдовиченко О. Ю. - Вираження кохання і віри у хореографічному мистецтві: жанрові роздуми (2018)
Кундис Р. Ю. - Естетика та ідеологія вільного танцю. Філософія руху тіла, Кіптілова Н. В., Байдіна А. О. (2018)
Кундис Р. Ю. - Квітка Цісик: хореографічна інтерпретація творчості, Кіптілова Н. В., Домазар С. О. (2018)
Пузиркова А. А. - Стан вивченості проблеми становлення і розвитку українського мистецького авангарду (2018)
Білас А. А. - Особливості запозичень у французькій мові, Тісевич Х. І. (2018)
Гайсюк Л. І. - Творчість Ф. Дюрренматта в сучасному літературознавчому процесі, Дзіковська Л. М. (2018)
Галіпчак У. Р. - "Артистичне письмо" братів Гонкурів крізь призму наративного дискурсу: вербальний аспект оповіді роману "Пані Жервезе" (2018)
Добош О. С. - Імідж та ідіостиль В. Ющенка, виражений через невербальні та вербальні засоби комунікації, Сабан О. В. (2018)
Ковбасюк Л. А. - Крилаті вислови в німецькій мові: структурний та семантичний аспекти, Ревенко Є. С. (2018)
Малихін О. В. - Концептуальні підходи до визначення поняття модальності у лінгвістиці, Андреєнкова В. О. (2018)
Марченко В. В. - Засоби вираження емоційних концептів у творах Люсі Мод Монтгомері, Хмельницький Р. В. (2018)
Перелома Т. С. - Методичні основи формування фонетичної компетентності студентів-синологів на початковому рівні мовної підготовки (2018)
Алиєва А. В. - Основні переваги та недоліки впровадження адвокатської монополії в Україні, Овсяннікова О. О. (2018)
Бондаренко О. С. - Історичний розвиток правоохоронних органів: досвід США, Великобританії та України, Литвиненко Т. О. (2018)
Бражнікова Л. К. - Охорона об’єктів тваринного світу в Україні (2018)
Гончарова А. С. - До питання кримінальної відповідальності нотаріуса (2018)
Єрмолаєва Т. В. - Щодо доцільності зняття мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення в Україні, Алгаш В. В. (2018)
Єрмолаєва Т. В. - Реалізація Україною міжнародних зобов’язань у сфері запобігання зміні клімату, Коротун Т. В. (2018)
Климчук Н. І. - Правова охорона озонового шару: міжнародний та національний аспекти (2018)
Соловйова А. Б. - Правова природа криптовалюти в Україні та країнах Континентальної Європи: теоретико-правові підходи (2018)
Троцька М. В. - Екологічна безпека як складова національної безпеки України через призму міжнародного досвіду, Гомля І. А., Коваленко О. О. (2018)
Хіль М. В. - Кроки прокурора до подолання корупції (2018)
Василенко Ю. С. - Споживчі аспекти технічного регулювання ринку побутових пральних машин, Михайлов С. В. (2018)
Гринь Г. І. - Термодинамічні дослідження утворення оксидів металів платинової групи, Хильченко Г. С., Трофименко Д. О., Дейнека Д. М., Авіна С. І. (2018)
Гущин І. В. - Аналіз впливу попередньої обробки тексту на результати текстової класифікації, Сич Д. О. (2018)
Крижанівський Є. І. - Аналіз тенденцій розвитку ежекційних нафтогазових технологій, Паневник Д. О. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського