Качула С. О. - Біохімічний статус та стан перекисного окиснення ліпідів в щурів за умов голодування (2013)
Пашинська О. С. - Вплив вінборону на стан оксидантно-антиоксидантного гомеостазу серця щурів з експериментальною алкогольною кардіоміопатією (2013)
Кордон Ю. В. - Вплив антисептичного препарату Горостену® на морфологічну структуру шкіри та внутрішніх паренхіматозних органів тварин (2013)
Криницька І. Я. - Встановлення кореляційних зв'язків між рівнем активних форм кисню, трансмембранним мітохондріальним потенціалом та апоптозом у крові та ронхоальвеолярному змиві щурів з модельованим гепатопульмональним синдромом (2013)
Масік Н. П. - Модель заміщення пропущених значень як метод оцінки структурно-функціональних змінкісткової тканини при експериментальному хронічному обструктивному захворюванні легенів (2013)
Шевчук Н. М. - Дослідження формування стійкості у стафілококів та ешерихій до антисептиків (2013)
Школьніков В. С. - Морфометричні параметри структур спинного мозку плодів людини 11-12 тижнів внутрішньоутробного розвитку (2013)
Євтушенко Н. В. - Особливості поєднаної дії омепразолу і фамотидину на фізико-хімічні характеристики шлункового соку щурів за умов імунодепресії, Іліка В. Г., Говоруха Т. М., Бабан В. М., Весельський С. П. (2013)
Кириченко Ю. В. - Зв'язки амплітудних електрокардіографічних показників з соматометричними параметрами у спортсменок і дівчат, які не займаються спортом (2013)
Белік Н. В. - Кореляційні зв'язки показників кардіоінтервалографії з антропометричними і соматотипологічними параметрами у практично здорових чоловіків і жінок першого зрілого віку з еукінетичним типом гемодинаміки (2013)
Антоненко П. Б. - Поліморфізм генотипу n-ацетилтрансферази 2 серед хворих на туберкульоз, Кресюн В. Й. (2013)
Безсмертний Ю. О. - Комбінування мутацій генів ферментів обміну гомоцистеїну метилентетрагідрофолатредуктази C677Т та синтази оксиду азоту Т786С у хворих з хибними суглобами довгих кісток (2013)
Мороз Л. В. - Зміни вмісту показників оксидативного стресу у хворих з ВІЛ-інфекцією на тлі високоактивної антиретровірусної терапії, Кириченко Д. Ф., Андросова О. С. (2013)
Шпак І. В. - Особливості гестаційного процесу у першому триместрі у жінок, які перенесли грип А/Н1N1 (2013)
Мороз Л. В. - Клініко-діагностичні особливості хронічного гепатиту С у осіб, які інфіковані вірусом імунодефіциту людини, Кириченко Д. Ф., Давидюк І. О. (2013)
Годлевський А. І. - Прогнозування розвитку та методи профілактики постдекомпресійної дисфункції печінки у хворих з непухлинними обтураційними жовтяницями, Саволюк С. І., Кацал В. А., Клімас А. С. (2013)
Мороз Л. В. - Особливості перебігу цитокін-індукованої анемії при хронічному гепатиті С, Кириченко Д. Ф., Семанів М. В., Грішило М. С. (2013)
Гур'єв С. О. - Остеосинтез у постраждалих з інфекційними ускладненнями політравми, Танасієнко П. В. (2013)
Демчук Г. В. - Порівняльна оцінка антибіотикотерапії негоспітальної пневмонії в умовах міської клінічної та центральної районної лікарень (2013)
Дмитренко С. В. - Перспективи застосування дерматоскопії при іхтіозі (2013)
Дорошкевич І. О. - Клінічний випадок діагностичного пошуку причини лихоманки невідомого генезу (2013)
Дроненко В. Г. - Реконструктивно-відновне оперативне лікування стомованих хворих з колоректальною патологією (2013)
Запорожан С. Й. - Медикаментозна терапія у хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами (2013)
Канзюба А. І. - Внутрішній остеосинтез при переломах вертлюжної западини, Климовицький В. Г., Канзюба М. А. (2013)
Кондратюк М. О. - Лептин крові у хворих з хронічною серцевою недостатністю, Радченко О. М. (2013)
Климовицький В. Г. - Хірургічна тактика при переломах шийки стегнової кістки у осіб молодого віку, Канзюба А. І., Канзюба М. А., Хачатрян С. С. (2013)
Мантак Г. І. - Особливості клінічного перебігу вірусних діарей у дітей (2013)
Дудник В. М. - Клініко-діагностичні критерії гельмінтозів і особливості їх лікування у дітей, Ізюмець О. І., Моравська О. А., Кондратюк Л. М., Демченко М. М., Василик В. С., Чугу Т. В., Крекотень О. М., Корольова Н. Д. (2013)
Константинович Т. В. - "Вегетативний портрет" хворих на бронхіальну астму (2013)
Превар А. П. - Актуальні проблеми пластики грижових воріт передньої черевної стінки (2013)
Руда І. В. - Частота ураженості карієсом фронтальних груп зубів у практично здорових міських підлітків у залежності від віку і статі (2013)
Салдан Ю. Й. - Ганцикловір у комплексному лікуванні хворих з ураженням кон'юнктиви вірусом папіломи людини (2013)
Solyeyko O. V. - The role of the peptic ulcer disease in developing of complicated course of postinfarction cardiosclerosis (2013)
Старинець Н. Г. - Втома у хворих на множинний склероз (2013)
Феджага І. В. - Характеристика больового синдрому в хворих на хронічний панкреатит у період загострення (2013)
Шлапак І. П. - Фактори ризику розвитку госпітальної пневмонії у хворих на правець важкого ступеня, Міщук І. І., Бевз Г. В., Титаренко Н. В. (2013)
Юзвишина О. В. - Вплив антигіпертензивного лікування на показники функціонального стану пацієнтів у хворих з гіпертонічною хворобою і кальцинозом клапанів серця (2013)
Чайка В. Г. - Характеристика динаміки зміни площі запалення слизової оболонки ротової порожнини при лікуванні пацієнтів з повною відсутністю зубів знімними пластинковими протезами з амортизаційними властивостями (2013)
Кривов'яз Ю. О. - Нові підходи щодо ранньої діагностики діабетичної нефропатії у хворих на цукровий діабет 1 типу, Гуріна Н. І., Літвінова С. В., Кравчук Н. І., Кравчук Н. А., Власенко М. В. (2013)
Бойко А. А. - Особливості коморбідних розладів у хворих шизофренією (2013)
Перебендюк Т. В. - Стрептококи групи В як одна із причин розвитку неплідності (2013)
Бойко А. А. - Клініко-психопатологічні порушення у осіб з патологічною залежністю від гри (2013)
Барало Р. П. - Особливості навчання клінічних провізорів в інтернатурі (2013)
Коновалов С. В. - Практично-орієнтоване викладання фізіології у Вінницькому національному медичному університеті: досвід та перспективи (2013)
Коробко О. А. - Використання комп'ютерного тестування як способу контролю знань студентів на клінічній кафедрі (2013)
Курдиш Л. Ф. - Впровадження кейс-методу для підвищення якості викладання розділу "Захворювання слизової оболонки порожнини рота" (2013)
Кутельмах О. І. - Метод лікування генералізованого пародонтиту із застосуванням нанорозмірної композиції "Метроксан" і гелю "Холісал" (2013)
Мостова О. П. - Гігієнічна оцінка соціально- та навчально-значущих аспектів організації повсякденної життєдіяльності учнів 14-17 років, що перебувають в умовах сучасного загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Паламарчук О. В. - Адаптація студентів першого курсу медичного університету до навчання по кредитно-модульній системі на прикладі вивчення предмета "Медична біологія" (2013)
Саволюк С. І. - Значення семінарських занять в системі оцінки ефективності професійної підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю "Хірургія" (2013)
Сергєєв С. В. - Сучасні педагогічні прийоми та інноваційні технології в навчальному процесі у вищому навчальному закладі (2013)
Старжинська О. Л. - Освітня технологія сooperative learning-шлях до формування клінічного мислення у студентів-медиків (2013)
Шевчук Т. І. - Особливості викладання медичної паразитології в рамках професійної медичної підготовки майбутніх лікарів (2013)
Бородій О. М. - Фактори ризику негативної динаміки якості життя хворих на фоні модифікуючої перебіг множинного склерозу терапії, Костюченко А. В., Сергейчук О. В., Титаренко Н. В., Клименко Л. Д. (2013)
Браткова О. Ю. - Дослідження санітарно-гігієнічних умов перебування сучасних підлітків у домашніх та шкільних приміщеннях (2013)
Кульчицька О. М. - Вплив соціально-економічних чинників та способу життя на формування синдрому подразненого кишечника (2013)
Лебідь Л. В. - Ефективність стаціонарного етапу лікування хворих на туберкульоз легень, Кіреєв І. В., Ляшенко О. О. (2013)
Нагайчук В. І. - Рівні надання медичної допомоги обпеченим та її об'єм в умовах пілотного проекту (2013)
Турна Є. Ю. - Оцінка динаміки показників психофізіологічного профілю і якості життя пацієнтів з артеріальною гіпертензією, що перенесли ішемічний інсульт, на фоні різних варіантів комбінованої антигіпертензивної терапії, Крючкова О. М. (2013)
Шевчук В. І. - Структура та рівень інвалідності внаслідок хронічного обструктивного захворювання легень і бронхіальної астми серед працездатного населення Вінницької області, Забур'янова В. Ю., Вернигородська М. В. (2013)
Бабич Л. В. - Вікові, статеві та конституціональні особливості структур головного мозку здорового населення (огляд літератури) (2013)
Волощук Н. І. - Флавоноїди та ізофлавоноїди в лікуванні запальних захворювань (2013)
Гичка С. Г. - Морфологічні і клінічні ознаки прогресування хронічного вірусного гепатиту, Каблукова О. К., Пентюк Н. О. (2013)
Король Т. М. - Морфогенетичні особливості фетоплацентарної недостатності (ФПН) при деяких захворюваннях у вагітних жінок (2013)
Костюк О. Г. - Сучасні тенденції у лікуванні поверхневого раку сечового міхура (огляд літератури), Мохамад Ю. А. Хамшарі, Безкоровайний О. Е. (2013)
Наліжитий А. А. - Огляд напрямків вивчення процесів, пов'язаних з ендотеліальною дисфункцією при хронічних захворюваннях шкіри, Бондар С. А. (2013)
Пилипонова В. В. - Популяційні, вікові, статеві та конституціональні особливості показників кардіоінтервалографії в нормі та при патологічних станах (2013)
Слепченко Н. C. - Паління та кардіопульмональна патологія: вплив на виникнення, перебіг та прогноз (2013)
Теклюк С. В. - Сучасний стан психо-соціальної реабілітації пацієнтів із хронічними психічними захворюваннями (2013)
Тихолаз В. О. - Стан вивчення морфо-, гістогенезу та топографії структур стовбура мозку в пренатальному періоді онтогенезу людини (2013)
Кланца О. П. - Микола Іванович Пирогов і формування вищої медичної освіти в Росії в першій половині XIX століття (2013)
Титул, зміст (2013)
Шановні читачі (2013)
Лопина Т. А. - Европейский радиологический конгресс 2013 года, Черноусов Я. И. (2013)
Іщук Ю. В. - Удосконалення знань спеціалістів з радіології. Європейська школа радіології. Galen's Course 2013 (2013)
Спіженко Н. Ю. - Лікування хворих на рак підшлункової залози з використанням радіохірургічного комплексу "CYBERKNIFE G4", Чеботарьова Т. І., Лисак В. І., Бурик В. М., Полях О. С., Лещенко Ю. М., Шараєвський О. А., Ярмак О. Г., Карнаухова А. О. (2013)
Потрахов Н. Н. - Диагностические возможности микрофокусной рентгенографии (2013)
Югов В. К. - Ознаки нормального стану прямої кишки та структур, що її оточують у жінок за даними комп'ютерно-томографічного дослідження (2013)
Урина Л. К. - Возрастные особенности развития бугристости большеберцовой кости на современном этапе, норма и патология, Миронова Ю. А. (2013)
Мечев Д. С. - Рак передміхурової залози: роль методів ядерної медицини в діагностиці та лікуванні, Щербіна О. В. (2013)
Дереш Н. В. - КТ візуалізація жовчевокам'яної кишкової непрохідності GALLSTONE ILEUS, Ліпський В. М., Беський В. О. (2013)
Самусь А. О. - Лімфома Ходжкіна, Родзь Н. В., Коваленко В. В. (2013)
Дьолог М. И. - Болезнь Менетрие — хронический гипертрофический полиаденоматозный гастрит (2013)
Крадинов А. И. - К вопросу о подготовке и проведении итогового модульного контроля (ИМК), Прокопенко О. П., Опрышко В. В., Черноротов В. А., Савин А. А., Филиппов А. В. (2013)
Мечев Д. С. - Обговорення концепції розвитку ядерної медицини в Україні, Ткаченко М. М. (2013)
Киношенко Ю. Т. - О проекте новой рентгеноморфологической классификации рака желудка (2013)
Отзыв на лекцию профессора Ю. Т. Киношенко на тему: "Современный" рак желудка и возможности рентгенодиагностики и дифференциальной диагностики его отдельных эволюционных форм (2013)
75 років Осадовському Володимиру Романовичу (2013)
До 70-річчя з дня народження Мечова Дмитра Сергійовича (2013)
Згадуючи професора Анатолія Пилиповича Лазара (2013)
Нові книги (2013)
Минаев А. А. - Витольд Степанович ПАК. К 125-летию со дня рождения (2013)
Арефьев Е. М. - Влияние налипшей горной массы на процесс виброочистки конвейерной ленты (2013)
Бедарев С. А. - Определение массо-центровочных характеристик отсечных элементов поплавкового типа (2013)
Бойко Е. Н. - Формирование усилий на гранях острого одиночного резца (2013)
Бойко Е. Н. - Сортовой состав угля при разрушении пласта одиночным резцом (2013)
Букин С. Л. - Математическая модель движения жидкости в межрифельном пространстве деки концентрационного стола, Комаров В. Ф., Шолда Р. А. (2013)
Гуляев В. Г. - Тенденции и проблемы создания современных насосных станций для угледобывающих комплексов, Квитковский И. А., Гутаревич Н. В., Китаева С. А. (2013)
Гутаревич В. О. - Исследование упругих колебаний экипажа и подвесного пути шахтной монорельсовой дороги (2013)
Кондрахин В. П. - Измерение грузопотока на ленточном конвейере с помощью съёмного тензоизмерительного устройства с учётом натяжения ленты, Стадник Н. И., Белицкий П. В. (2013)
Кононенко А. П. - Зоны энергетически целесообразного использования эрлифта с подводом дополнительного притока жидкости (гидросмеси) в промежуточное сечение подъемной трубы, Карпушин М. Ю., Кононенко Е. Ю. (2013)
Кононенко А. П. - Программное дросселирование как метод защиты водоотливной установки от гидравлического удара, Овсянников В. П., Оверко М. В. (2013)
Malejev V. - Détermination des facteurs importants qui influent sur l’efficacité d'exhaure de mine, Morgounov V., Marcis T. (2013)
Малеев В. Б. - Безразмерные критерии антикавитационных качеств центробежных насосов, Прищенко В. А. (2013)
Маренич К. М. - Обгрунтування доцільності примусового відключення контактора магнітного пускача в процесі захисного знеструмлення дільничної електромережі шахти (2013)
Найда М. В. - Аналитические зависимости для определения влияния числа лопастей на теоретический напор центробежного насоса, Ткачук Ю. Я. (2013)
Puzik O. - Application of Hydrodynamic Cavitation for Diagnosing Supplying with Water of Fuels and Lubricants, Zaionchkovskyi G. (2013)
Сидоров В. А. - Диагностирование механизма поворота свода электродуговой печи по параметрам гидропривода, Ошовская Е. В., Герасименко А. С. (2013)
Стадник Н. И. - Идентификация процесса заштыбовки шнека добычных комбайнов на тонких пластах сложного строения, Бубликов А. В. (2013)
Тарабаева И. В. - Аппроксимация расчетных зависимостей при проектировании технологии сушки сыпучих материалов (2013)
Тишин Р. А. - Гидродинамический процесс импульсно-волнового охлаждения воздуха, Сыроватченко В. А., Гого В. Б. (2013)
Третьяк А. В. - Исследование динамической нагруженности ленты конвейера с изменяющейся длиной транспортирования в процессе его удлинения (2013)
Триллєр Є. А. - Обґрунтування технологічної схеми розводки теплоносія в калориферних установках, Бабенко М. О. (2013)
Yatsenko A. - Détermination du coefficient d’éjection de l’eau – air éjecteur, Kozyryatsky L. (2013)
Yatsenko V. - Etude experimentale de la dynamique des installations d’extraction de mine avec semelles de paliers élastique (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2013)
Шановні читачі (2013)
Коваленко Ю. Н. - Перший національний радіологічний форум (2013)
Лист до Прем'єр-міністра України та Голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я (2013)
Бортный Н. А. - Научные горизонты Европейского конгресса радиологов (ECR-2013) (2013)
Шармазанова Е. П. - Лучевая диагностика патологии костно-мышечной системы (ECR-2013) (2013)
Іщук Ю. В. - Педіатрична радіологія на Європейському конгресі радіологів ECR-2013 (2013)
Урина Л. К. - В 2013 году Европейский конгресс радиологов проходил с 7-11 марта (2013)
Коваленко Ю. Н. - Европейский конгресс радиологов для нерадиологов (2013)
Соколов В. Н. - Роль методов лучевой диагностики в выявлении сосудистой деменции, Анищенко Л. В., Рожковская Г. М., Дорофеева Т. К., Овчаренко Е.П., Цвиговский В. М., Ситникова Е. С., Соколова В.Д., Мудрова А. И. (2013)
Кравцова Е. А. - Рентгено-эндоскопическая диагностика послеожоговых стриктур пищевода, Шармазанова Е. П. (2013)
Петриченко А. Н. - Острый мегакариобластный лейкоз М7. Меланома кожи передней брюшной стенки после операции в 2010 г., Шатайло В. П., Шатайло О. В., Горшкова Е. В., Брагарь В. В. (2013)
Дереш Н. В. - Замещающий почечный липоматоз (Renal replacement lipomatosis), Липский В. Н. (2013)
Дьолог М. И. - Частичная клиновидная остеохондропатия дистального эпифиза правого бедра – рассекающий остеохондрит Кёнига (2013)
Дьолог М. И. - Дуодениты. Дуоденостаз. Хроническая недостаточность дуоденальной проходимости (Обзор литературы) (2013)
Звіт про роботу Харківського регіонального відділення асоціації радіологів України (ХРВ АРУ). За квітень 2011 – березень 2013 р.р. (2013)
Кулікова Ф. Й. - Три роки Дніпропетровської радіології (2013)
Про схвалення Концепції розвитку ядерної медицини на період до 2017 року (2013)
Коваль Г. Ю. - Відгук на проект нової класифікації раку шлунку, запропонованої професором Ю. Т. Кіношенко (2013)
Рецензия Соколова В.Н. (2013)
Положення про радіологічну службу (2013)
Нові книги (2013)
Толок О. В. - Розвиток методичного забезпечення технології удосконалення маршрутної мережі міських автобусних маршрутів в умовах великих та середніх міст, Калінін О. В., Столярова Є. В. (2013)
Красноштан О. М. - Організація паркування автомобілів та автобусів під час проведення масових заходів, Єфременко О. М., Сало М. М. (2013)
Кучеренко Н. Н. - О системном подходе к повышению безопасности движения пешеходов в городах, Рейцен Е. А. (2013)
Когут В. М. - Критерії оцінювання аварійних ударних навантажень тіла людини під час ДТП, Григоришин О. М., Горбай О. З., Керницький І. С., Сава Р. В. (2013)
Повзун О. І. - Розробка й аналіз моделі "дохід-витрати" при визначенні матеріальних збитків від дорожньо-транспортних пригод, Кононихін С. В., Руденков Е. В., Ляхова Л. С. (2013)
Волобуєва Т. В. - Стресостійкість – один із критеріїв у підготовці водіїв (2013)
Федоров Е. Е. - Численное исследование сонорных согласных звуков команд водителя посредством нерасширяющих равномерно непрерывных отображений на основе MFCC (2013)
Топчій Р. І. - Шляхи зниження втрат бензину та підвищення пожежної й екологічної безпеки на складах та пунктах заправки паливними матеріалами, Іванченко О. В., П'янков А. А., Греков В. П. (2013)
Дугельный В. Н. - Основные тенденции развития фрикционных материалов тормозных накладок, Савенок Д. В., Логунов А. Ю., Ровный Е. К. (2013)
Сунцов А. Н. - О механизме возникновения шумов от поперечных колебаний при качении эластичной шины, Сунцов Н. В., Котелевец А. В. (2013)
Сакно О. П. - Покращення управління ресурсом шин вантажних автомобілів на основі його нормування і прогнозування (2013)
Автори номера (2013)
Правила подання та оформлення статей (2013)
Порядок рецензування статей (2013)
Титул, зміст (2013)
Чайковский Ю. Б. - Гисто-эмбриогенетические и информационные аспекты понятия дефинитивного компонента эритрона в оценке особеностей деформабельности эритроцитов (сообщение 1), Яценко В. П., Яценко Е. В. (2013)
Попель С. Л. - Будова мікроциркуляторного русла окремих елементів простої рефлекторної дуги при обмеженні рухової активності (2013)
Комшук Т. С. - Морфометричні особливості капілярних петель ворсинок судинних сплетень третього і четвертого шлуночків головного мозку людини у віковому аспекті, Пішак В. П. (2013)
Гаврилюк-Скиба Г. О. - Електронно-мікроскопічний стан структурних компонентів селезінки в пізні терміни після експериментальної термічної травми, Волков К. С., Небесна З. М. (2013)
Бодяка В. Ю. - Вплив внутрішньочеревної гіпертензії на патоморфологічні зміни внутрішніх органів після моделювання та хірургічного лікування гострої кишкової непрохідності (2013)
Кутельмах О. І. - Експериментальна оцінка терапевтичної дії метроксану при модельованому пародонтиті, Чумакова Ю. Г., Саіф М. Нагм Аль-Джбурі (2013)
Безсмертний Ю. О. - Морфологічна характеристика тканин у хворих з порушеннями репаративного остеогенезу при гіпергомоцистеїнемії (2013)
Макогончук А. В. - Влияние возраста на течение репаративного остеогенеза в эксперименте (2013)
Борисенко В. Б. - Билиарный септический шок: особенности патоморфологических изменений внутренних органов в эксперименте, Горголь Н. И., Мишина М. М. (2013)
Гевкалюк Н. О. - Структурно-функціональна організація секреторно-видільного відділу привушних слинних залоз, Гасюк П. А. (2013)
Бурковський М. І. - Морфологічна характеристика тіней еритроцитів собаки (2013)
Кашперук-Карпюк І. С. - Мікроскопічна організація оболонок міхурово-сечівникового сегмента у плодів другого триместру (2013)
Федорович О. А. - Особливості структурної перебудови судинного русла язика щурів при його опіках різного генезу (2013)
Пашинська О. С. - Морфологічні зміни в серці щурів з експериментальною алкогольною кардіоміопатією на фоні лікування вінбороном та мілдронатом (2013)
Пида В. П. - Структурні зміни печінки щурів при гострому тетрахлорметановому гепатиті та їх корекції густим екстрактом чоловічих бруньок обліпихи крушиновидної (2013)
Гурський О. С. - Морфологічні зміни матково-плацентарної ділянки у жінок, хворих на туберкульоз легень, Польова С. П., Сарафинюк Л. А. (2013)
Чэнь Вэй - Экспериментально-гистологический анализ применения комплексного препарата маточного молочка и фитоэкдистероидов при лечении глубокого кариеса, Морозова С. И., Мнихович М. В., Казанцева Г. П., Эль Уаззани Мохаммед, Безмен С. А., Бабушкина Е. С. (2013)
Шпак І. В. - Прогностичне значення морфологічної оцінки стану плацент плодів жінок, які перенесли грип А/Н1N1 (2013)
Cтрижаковська Л. О. - Cтатево-вікові особливості морфогенезу і становлення топографії сечівника у передплодовому періоді онтогенезу людини, Хмара Т. В., Марчук Ф. Д. (2013)
Масік Н. П. - Перебудова кісткової тканини поперекового відділу хребта при моделюванні хронічного обструктивного захворювання легенів на тлі дефіциту статевих гормонів, Гормаш П. П. (2013)
Драчук О. П. - Вивчення протигіпоксичних властивостей похідних бурштинової кислоти при циркуляторній гіпоксії мозку у щурів (2013)
Говда Р. В. - Структурні зміни плечових кісток адаптованих до позаклітинного зневоднення щурів з різним типом автономної нервової системи при важкій позаклітинній дегідратації організму (2013)
Ліскіна І. В. - Морфологічні прояви порушень ліпідного обміну в тканинах легень хворих на мультирезистентний фіброзно-кавернозний туберкульоз, Кузовкова С. Д., Олексинська О. О., Загаба Л. М. (2013)
Шевчук Т. І. - Морфологічні зміни судин серця при експериментальній дисліпопротеїдемії та за умов її фармакокорекції (2013)
Школьніков В. С. - Морфометричні параметри структур спинного мозку плодів людини 14-15 тижнів внутрішньоутробного розвитку (2013)
Сміюха О. А. - Субмікроскопічні зміни структурних компонентів яєчка при моделюванні варикоцеле (2013)
Soleyeko O. V. - Complex rehabilitations of patients with complicated course of postinfarction cardiosclerosis (2013)
Новиков В. М. - Зміни параметрів електроміограм жувальних м'язів хворих на деформуючий артроз з дисфункціональними порушеннями СНЩС та детермінованими порушеннями оклюзії (2013)
Салдан Ю. Й. - Діагностична значимість спектральної оптичної когерентної томографії при захворюваннях рогівки (2013)
Превар А. П. - Cучасні аспекти лікування гнійних ран м'яких тканин (2013)
Саволюк С. І. - Об'єктивізація оцінки вихідної важкості стану хворих на обтураційну жовтяницю непухлинної етіології в виборі тактики хірургічного лікування (2013)
Слепченко Н. С. - Паління тютюну серед підлітків та його вплив на формування астенічного синдрому (2013)
Барало Р. П. - Антибактеріальна терапія при ускладненій сечокам'яній хворобі (2013)
Белік Н. В. - Моделювання методом покрокового регресійного аналізу показників кардіоінтервалографії у жінок і чоловіків з еукінетичним типом гемодинаміки (2013)
Чугу Т. В. - Обгрунтування необхідності комплексного підходу до лікування дистального прикуса з порушеною функцією дихання носом (2013)
Паламарчук О. В. - Біоритмологічні особливості організму студентів першого курсу та їх значення у досягненні успіху навчання (2013)
Біляков А. М. - Діагностичні критерії вмісту холестерину в тканині наднирників людини для визначення тривалості перебігу смертельної травми (2013)
Боброва І. А. - Показники прозапальних цитокінів IL-1В та IL-6 у хворих з цитокініндукованими тиреопатіями на тлі гепатиту С (2013)
Боднар Г. Б. - Характеристика мікроекологічного стану порожнини товстої кишки у дітей з вродженою патологією кишечника (2013)
Чайка В. Г. - Характеристика динаміки зміни сили жувального тиску при лікуванні пацієнтів з повною відсутністю зубів знімними пластинковими протезами з амортизаційними властивостями, Мунтян Л. М. (2013)
Коновалов С. В. - Клініко-морфологічні зміни при алкогольній кардіоміопатії (ретроспективний аналіз) (2013)
Коробко О. А. - Гендерно-вікові відмінності та кореляційні зв'язки між показниками якості життя та функцією зовнішнього дихання у хворих на бронхіальну астму (2013)
Мантак Г. І. - Деякі аспекти фізичного розвитку дітей, народжених від батьків, які зазнали дії іонізуючого опромінення в антенатальному періоді (2013)
Пипа Л. В. - Ризик виникнення ускладнень з боку ЦНС у дітей хворих на гострі менінгіти в залежності від рівня в сироватці крові ексайтотоксичних амінокислот та аутоантитіл до субодиниць NMDA-рецепторів NR2A, Свістільнік Т. В., Фоміна Л. В. (2013)
Юзвишина О. В. - Динаміка компонентів метаболічного синдрому у пацієнтів з гіпертонічною хворобою і кальцинозом клапанів серця під впливом лікування аторвастатином (2013)
Бойко А. А. - Ассоциированные формы алкоголизма у женщин (2013)
Гур'єв С. О. - Вибір метода остеосинтезу як профілактика інфекційних ускладнень у постраждалих з скелетним компонентом політравми, Танасієнко П. В. (2013)
Качула С. О. - Застосування протеонектичних властивостей силіксу для лікування вугрової хвороби (акне) (2013)
Курик О. Г. - АPUD-система молочної залози в нормі та при пухлинних процесах, Гаврилюк А. О., Стратійчук А. С. (2013)
Дроненко В. Г. - Особливості захворюваності ободової кишки, яка потребує радикального хірургічного лікування (2013)
Герич О. Х. - Фетоплацентарні ензимні системи метаболізму ксенобіотиків, Григоренко А. П., Фещенко Н. Г. (2013)
Король Т. М. - Ультраструктурні зміни плаценти та роль клітин Кащенко-Гофбауера (ККГ) при антенатальному інфікуванні з розвитком фетоплацентарної недостатності (2013)
Мнихович М. В. - Межклеточные взаимодействия при инвазии клеток: морфологические и молекулярно-биологические особенности, Циперович К., Яхонсон М., Гитерман Ц., Гаврилюк А. А., Фомина Л. В., Гуминский Ю. И., Вернигородский С. В., Тернов М. М., Мигляс В. Г. (2013)
Семененко С. И. - Синдром головокружения: классификация, диагностика и современная терапевтическая стратегия (2013)
Шпонька І. С. - Морфогенез ушкоджень печінки та морфологічні градації ступеню активності і стадії розвитку хронічного вірусного гепатиту, Мніхович М. В., Кириленко В. А., Меркулова Д. О. (2013)
Старинець Н. Г. - Сучасні аспекти психосоматичної медицини (2013)
Теклюк С. В. - Підходи до реабілітації хворих на шизофренію на початкових етапах розвитку захворювання (2013)
Гунько П. М. - М. К. Даль-учасник першого ребальзамування тіла М. І. Пирогова, Вінниченко О. Е. (2013)
Титул, зміст (2013)
Шановні читачі (2013)
Радіологічні читання в Одесі (2013)
15-річчя участі Асоціації радіологів України у міжнародній медичній виставці "Охорона здоров'я" (2013)
Науково-практична конференція на Дніпропетровщині (2013)
Короткий звіт і резолюція науково-практичної конференції "Сучасні досягнення ядерної медицини" Українського товариства фахівців з ядерної медицини (2013)
Radiology in Ukraine (2013)
Бортный Н. А. - Pентгенодиагностика рака толстой кишки (2013)
Людвов В. Й. - З практики роботи флюорографічного кабінету Трускавецької міської лікарні, Атаманюк Г. В., Кохан І. Є., Хамандяк Б. П. (2013)
Миронова Ю. А. - Головная боль нетравматического генеза как показание к нейровизуализации, Чукреева Л. Н., Обертынская Л. Ю., Мищенко Г. Н. (2013)
Горбова О. Г. - Радіофосфорна діагностика пухлин, Чурікова Н. Я., Чуріков Д. В. (2013)
Шармазанова Е. П. - Рак ободочной кишки у пациентов молодого возраста, Оборина Н. А., Бортный Н. А., Волковская Е. В., Рамалданов С. К. (2013)
Петренко Д. Г. - Метастазирование рака сигмовидной кишки, Шармазанова Е. П. (2013)
Делог М. И. - Синдром Баршоня-Тешендорфа — диффузный пищеводный спазм (2013)
Ищук Ю. В. - Аневризмальная киста плечевой кости, Малёна П. В. (2013)
Wood B. P. - Синдром Суайра-Джеймса (Swyer-James Syndrome), Lin E. C. (2013)
Hавчальний календарний план кафедри радіології НМАПО імені. П. Л. Шупика на 2014 рік (2013)
Календарний план циклів кафедри променевої діагностики ХМАПО на 2014 р. (2013)
Вітання до ювілею В. О. Мурашка (2013)
Вітання до ювілею В. Н. Славнова (2013)
Виставка "Охорона здоров'я 2013" - назустріч євроінтеграції України (2013)
Нові книги (2013)
Титул, зміст (2013)
Бажора Ю. І. - Лазерна кореляційна спектроскопія макромолекулярних комплексів плазми крові у хворих на туберкульоз із порушеннями стану системи гемостазу, Амосова А. В., Чеснокова М. М. (2013)
Карасьова Т. Л. - Дослідження ролі гамк-ергічної системи в реалізації нейротропних ефектів похідного аза-15-краун-5 етеру, Цапенко Ж. М., Онуфрієнко О. В., Шандра О. А. (2013)
Сторчило О. В. - Функціональна активність тонкої кишки нащадків двох поколінь від опромінених натще самців щурів (2013)
Левковська В. Ю. - Експериментальне дослідження процесу самоочищення морської води, Бабієнко В. В. (2013)
Петрух Л. І. - Субстанції антихламідійної дії у супозиторіях вагінальних, Павленко О. В. (2013)
Унгурян Л. М. - Зміст текстів інструкцій для медичного застосування препаратів-аналогів з погляду асиметрії інформації та ліко-пов'язаних проблем, Кресюн В. Й., Громовик Б. П. (2013)
Біла Н. Ф. - Підвищення якості лікування ускладненого карієсу зубів верхньої щелепи за рахунок використання конусно-променевої томографії при плануванні ендодонтичного лікування, Бабов Є. Д. (2013)
Габісонія Т. Н. - Неоптерин як маркер прогресування та розвитку ускладнень стабільних форм ішемічної хвороби серця у хворих із супровідним ожирінням (2013)
Дубинина В. Г. - Тактика паллиативного лечения платинорезистентного рака яичников у пожилых больных, Кузнецова О. В., Рыбин А. И. (2013)
Кадикова О. І. - Структурно-функціональні зміни міокарда лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу (2013)
Кирпа І. Ю. - Кістозні вогнищеві утворення головного мозку: досвід використання стереотаксичної техніки при хірургічному лікуванні, Кубряк Д. В. (2013)
Костєв Ф. І. - Комбіновані методи лікування жінок із нетриманням сечі при напруженні, асоційованим із генітальним пролапсом, Лук'янчук О. В., Чайка О. М., Сажієнко В. В. (2013)
Малярчук І. В. - Клінічне значення поліморфного варіанта G10976a гена FVII при антикоагулянтній терапії варфарином, Горовенко Н. Г., Бабочкіна А. Р. (2013)
Прилуцький О. С. - Визначення рівнів специфічних ige до незбираного молока і молекул казеїну серед дітей різного віку, Воробйова В. Г., Лєсніченко Д. О., Ткаченко К. Є. (2013)
Реда Али Халил - Обоснование механизмов ортодонтического перемещения зубов на основании конечно-элементного моделирования процессов при изгибе дуги первого порядка (2013)
Cпичак Т. В. - Современные возможности эффективного лечения внебольничной пневмонии у детей в амбулаторных условиях (2013)
Старець О. О. - Фактори, що асоціюються з ризиком розвитку патологічного гастроезофагеального рефлюксу, і особливості його клінічного перебігу у дітей перших років життя, Трухальська В. В., Малиновська Н. О. (2013)
Меликов А. А. - Исследование уровня мозгового натрийуретического пептида и функционального состояния миокарда у больных стабильной стенокардией напряжения, Абдуллаев Р. Ф., Бахшалиев А. Б. (2013)
Захарова И. Н. - Факторы риска развития рахита у детей в современных условиях, Дмитриева Ю. А. (2013)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2013)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2013)
Кругляк Ю. О. - Уроки наноелектроніки: метод нерівноважних функцій Гріна у матричному зображенні. ІІ. Модельні транспортні задачі, Стріха М. В. (2013)
Політанський Л. Ф. - Спостереження ЯКР в термометричній речовині Cu2O, Саміла А. П., Хандожко В. О. (2013)
Кукла О. Л. - Оптоелектронний колориметричний детектор газів на основі масиву композитних каліксаренових плівок, Федченко О. М., Вахула О. А., Матвієнко Л. М., Драпайло А. Б., Харченко С. Г., Вишневський С. Г. (2013)
Гойстер О. С. - Застосування сучасних біосенсорних технологій в екотоксикологічному моніторингу деяких токсикантів природного (мікотоксини) та антропогенного (пестициди) походження. Частина ІІ. Пестициди, Дзядевич С. В., Мінченко О. Г. (2013)
Фреїк Д. М. - Композитні термоелектричні матеріали із нановключеннями: сучасний стан і перспективи (Огляд), Криницький О. С., Матківський О. М. (2013)
Григорчак І. І. - Супрамолекулярні структури для підвищення фарадеєвського і ємнісного накопичення енергії, Войтович С. А., Середюк Б. О., Товстюк Н. К. (2013)
Катеринчук В. М. - Температурна динаміка спектрів поляризаційної чутливості гетеропереходів власний оксид–p-InSe, Кудринський З. Р., Ковалюк З. Д. (2013)
Дудченко О. Є. - Методика тестування кондуктометричних перетворювачів для подальшого біосенсорного використання, Мацишин М. Й., Пєшкова В. М., Солдаткін О. О. , Солдаткін О. П., Дзядевич С. В. (2013)
6-та Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (СЕМСТ-6) (2013)
6th International Scientific and Technical Conference "Sensor Electronics and Microsystem Technologies (SEMST-6)” (2013)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2013)
Information for contributors. The requirements on papers preparation (2013)
Абрамовский Е. Р. - Расчет и сравнительный анализ характеристик функционирования ортогональных ветродвигателей с криволинейными лопастями, Тарасов С. В., Костюков И. Ю., Лычагин Н. Н. (2013)
Абрамовский Е. Р. - Сравнительный анализ аэродинамических и энергетических характеристик ветродвигателей разного типа, предназначенных для применения в городских условиях, Тарасов С. В., Костюков И. Ю., Лычагин Н. Н. (2013)
Дорош О. В. - Исследование напряженно-деформированного состояния лопасти трубчатой конструкции траверсы вертикально-осевых ветроэнергоустановок, Семененко В. П., Тарасов С. В. (2013)
Дронь М. М. - Експериментальні дослідження v-подібного оперення в аеродинамічній трубі, Гринчишин Ю. Л. (2013)
Иванова Г. А. - Алгоритм теплового расчета систем термостатирования КЛА (2013)
Кущ Т. В. - Багатофункціональність паливних баків (2013)
Линник А. К. - Постановка задачи о стоимостной инженерии, Балдин А. А. (2013)
Лукиша А. П. - Определение истинных скоростей фильтрации жидкостной и паровой фаз при движении двухфазного испаряющегося потока в пористых высокотеплопроводных каналах (2013)
Позднышев Н. О. - Гидродинамические характеристики сеток с измененной структурой плетения (2013)
Семененко В. П. - Теоретико-экспериментальные исследования механических характеристик тонкого резинового слоя (2013)
Семененко В. П. - Протяженность трансзвуковой зоны полета ракеты-носителя и время ее прохождения, Семененко П. В. (2013)
Чубаров А. М. - Вибір оптимального варіанта компоновки дорозгінного ступеня в залежності від відносних запасів палива (2013)
До уваги авторів (2013)
Хаблак С. Г. - Влияние мутаций генов сигнализации ауксинов tir1, gpa1, agp1 и axr2 на ветвление корней системе у Arabidopsis thaliana (L.) Heynh, Абдуллаева Я. А. (2013)
Яковлева-Носарь С. О. - Повышение выживаемости и улучшение состояния надземной части растений в условиях нефтяного загрязнения почвы, Полякова І. А., Лях В. А. (2013)
Аюбова Э. М. - Формирование орнитофауны искусственных лесополос и лесов Северо-Западного Приазовья (2013)
Дубініна-Пахуща Ю. Ю. - Роль звалищ та агроландшафтів для зимівлі жовтоногого мартина (larus cachinnans pallas, 1811) у Північно-Західному Приазов'ї (2013)
Задорожня В. Ю. - Характеристика поліморфізму в популяціях озерної жаби pelophylax ridibundus, pall., 1771 (amphibia, ranidae) Запорізького регіону (2013)
Кулиев Г. Н. - Морфологические, экологические и цитогенетические особенности домовых мышей и филогенетические взаимоотношения с лесными мышами на основе G-методов (mammalia,rodentia) (2013)
Намазова А. А. - Современная ситуация по саркоцистозу овец (ovis aries) в Азербайджане, Ахметов Э. И. (2013)
Халіман І. О. - Екологічні особливості фауни молюсків утлюкського лиману та прилеглої частини Азовського моря (2013)
Шакаралиева Е. М. - Экологический анализ фауны трематод рыб девечинского лимана Каспийского моря (2013)
Алиева С.И. - Сезонные особенности распределения молоди леща, сазана и судака в Шамкирском водохранилище в разные годы (2013)
Іванченко О. З. - Зміни характеристик електроміограми щурів при модуляції функціонального стану моторної зони неокортексу, Мельнікова О. З., Ляшенко В. П., Лукашов С. М. (2013)
Копійка В. В. - Особливості гематологічних показників та даних коагулограми периферичної крові жінок різних онтогенетичних груп (2013)
Малишева С. В. - Особливості спонтанного диференціювання транспознон-індукованих плюрипотентних стовбурових клітин миші, Будаш Г. В., Білько Н. М., Хешлер Ю. (2013)
Салига Н. О. - Активність амінотрансфераз у крові та тканинах щурів після застосування L-глутамінової кислоти при стресі (2013)
Салига Ю. Т. - Супероксиддисмутазна і каталазна активність у тканинах щурів за хронічної інтоксикації хлорпірифосом (2013)
Чапля О. В. - Кількісні хромосомні аномалії ембріонів, отриманих у циклах запліднення in vitro з донацією ооцитів (2013)
Параєва К. М. - Особливості регуляції центральної гемодинаміки в кліно- та ортостатиці на фоні емоційної напруги в спортсменів, Дьомін О. М. (2013)
Бойко Л. І. - Особливості феноритмів рослин із різних ареалів при інтродукції в захищений грунт криворізького ботанічного саду НАН України (2013)
Мальцев Є. І. - Водорості лісових підстилок різних насаджень Старо-Бердянського лісу (2013)
Маслова О. В. - Оцінка стану атмосферного повітря міста Запоріжжя за допомогою ліхеноіндикації, Развенкова Н. В. (2013)
Корж О. П. - Сучасний стан верхів'я Каховського водосховища та його басейну, Корж Є. О. (2013)
Рильський О. Ф. - Вплив пробіотичної культури Bacillus subtilis на швидкість росту угруповань водних мікроміцетів при культивуванні на твердому поживному середовищі, Крупєй К. С., Амірілаєва А. О. (2013)
Лашко Н. П. - Влияние некоторых физико-химических факторов среды и особенностей химического строения пектина на его взаимодействие с желатиной (2013)
Генчева В. І. - Комп'ютерний прогноз біологічної активності S-заміщених похідних хіноліну та вивчення залежності токсичної дії від хімічної будови (2013)
Іваненко В. А. - Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Біологічні науки" (2013)
Балдин А. A. - Общий подход к оценке стоимости изготовления и отработки изделия на ранних этапах проектирования (2013)
Бондаренко О. В. - Определение размеров технологической оснастки и технических характеристик оборудования для изготовления прессованных заготовок из водораспыленных порошков алюминиевых сплавов, Леднянский А. Ф., Приходько М. В., Санин А. Ф. (2013)
Гайдученко П. А. - Оптимизация по массе параметров работающего на сжатие сферического днища (2013)
Давыдов С. А. - Исследование зависимости параметров трансзвуковой зоны полета ракеты-носителя от температуры окружающей среды старта, Семененко П. В. (2013)
Dron’ M. М. - Estimation of necessity of creation and capacity of debris collector with electric propulsion system creation taking in a count energy response of the existing launch vehicles, Khorol’s’kyi P. G., Dubovik L. G., Velykyi I. V. (2013)
Иванова Г. А. - Движение жидкости во вращающихся емкостях под действием обратного ускорения (2013)
Кныш Л. И. - Влияние частичного затенения на тепловой режим солнечных модулей (2013)
Кушніренко С. І. - Рекомендації щодо розробки конструктивно-компонувальних схем космічних апаратів та ракет-носіїв для запобігання утворенню космічного сміття, Шевцов В. Ю. (2013)
Лабуткина Т. В. - Математическая модель для анализа кинематики линии связи космических аппаратов на разновысотных орбитах, Пестов Д. Ю. (2013)
Мазуренко В. Б. - Обзор применяемых методов измерения уровня жидкого топлива в баках нижних ступеней ракет-носителей (2013)
Манько Т. А. - Оснастка для термомагнитной обработки во вращающемся магнитном поле цилиндрических оболочек и модельных корпусов двигателей (2013)
Михалевский В. Н. - Цели и задачи новых технологий. Оценка эффективности их использования и внедрения (2013)
Убизький Н. Н. - Расчет размеров заготовок из листа при гибке в штампах (2013)
Онгирский Г. Г. - Испытания на птицестойкость элементов остекления самолета, Шупиков А. Н., Угримов С. В. (2009)
Симонов В. С. - Оптимизация гладкой однозамкнутой панелированной оболочки из композиционных материалов (2009)
Жаркан М. - Моделирование структурных параметров и физико-механических свойств трансверсально-армированных волокнистых композиционных материалов (2009)
Филь С. Н. - Статическая прочность на вырыв и смятие втулок в панелях из КМ, Мерзлюк В. В., Неминский Г. В., Сейдмуратов М. Н., Муштай М. В. (2009)
Абухабел М. - Сопоставление эффективности транспортных воздушных судов различной грузоподъемности, Люшня Н. А., Рыженко А. И. (2009)
Литвинова Т. А. - Проектирование структуры композиционного материала "в точке" по критерию минимума потенциальной энергии деформации (2009)
Цирюк А. А. - Методика априорной оценки рациональности лонжеронного крыла, потребного количества лонжеронов и формы их поперечного сечения, Смоленко А. Г. (2009)
Чесноков А. В. - Исследование процесса резания углепластиковых стержней на этапах изготовления армирующих каркасов (2009)
Клопота А. В. - Нормирование труда технолога при производстве авиационных конструкций из полимерных композиционных материалов, Шевцова М. А., Полякова Е. В. (2009)
Тараненко М. Е. - Разработка математических моделей расчета квалиметрических показателей технологичности крупногабаритных деталей, Демченко А. В., Маковецкий А. В. (2009)
Нечипорук Н. В. - Электроимпульсная активация воды в процессах очистки промышленных стоков, Олейник С. В., Гайдуков В. Ф., Кручина В. В. (2009)
Бетина Е. Ю. - Масштабы подобия основных параметров экспериментального воздушного судна для моделирования полета натурного летательного аппарата в зоне лесного пожара (2009)
Грушенко А. М. - Математическое моделирование течения в плоской модели начального участка цилиндрического вихревого тракта с помощью пакета ANSYS, Кирьянчук А. Л. (2009)
Ванин В. А. - Построение разностных схем повышенного порядка слабой аппроксимации на основе их интегрального представления, Головченко А. В. (2009)
Соловьев А. И. - Плоская деформация пространства, содержащего цилиндрическую полость и две неподвижные жесткие пластинки (2009)
Шабохин В. А. - Критерии пригодности космического аппарата сферической формы для оценки характеристик радиолокационных станций (2009)
Алєксєєва В. О. - Проблеми впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, Клименко С. О. (2013)
Ангеловська О. В. - Ефективна система мотивації персоналу як складова стратегії розвитку підприємства, Ілляшенко К. В. (2013)
Андрушко Р. П. - Особливості обліку та контролю поточних біологічних активів тваринництва, Мирончук З. П., Лиса О. В. (2013)
Антонова М. В. - Обліково-фінансовий механізм справляння податку на додану вартість у сільськогосподарських підприємствах, Кузик Н. П. (2013)
Батрак М. В. - Первинне відображення поточних зобов´язань, Мельниченко І. В. (2013)
Баховська Т. В. - Перспективи розвитку інвестиційного кредитування сільськогосподарських підприємств в Україні, Гарасим П. М. (2013)
Бляхарчук М. О. - Методика формування облікової політики підприємства (2013)
Богач М. М. - Оцінка рівня життя сільського населення (2013)
Бонарев В. В. - Сфера відповідальності як основа організації обліку трансакційних витрат на підприємстві (2013)
Бондаренко Т. Ю. - Механізм бюджетування витрат (2013)
Боярова О. А. - Інвентаризація як складова формування достовірної фінансової звітності, Похилько І. О. (2013)
Боярова О. А. - Щодо проблеми обліку загальновиробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах, Стріюк Ю. В. (2013)
Боярова О. А. - Якісні характеристики формування балансу (звіту про фінансовий стан) підприємства, Потапчук Н. М. (2013)
Боярська Ю. В. - Фінансова звітність бюджетних установ та її удосконалення, Мельниченко І. В. (2013)
Брух О. О. - Дослідження стану та оцінка виробничо-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств Володимиро-Волинського району Волинської області (2013)
Будзяк В. М. - Методичні підходи щодо визначення вартості несільськогосподарських земель та земельних поліпшень (2013)
Букало Н. А. - Особливості змін облікової політики підприємства (2013)
Булах М. О. - Реконструкція й модернізація як способи відновлення основних засобів та їх відображення в обліку аграрних підприємств колоній, Тивончук С. В. (2013)
Бурко К. В. - Калькулювання собівартості продукції в системі управлінського обліку сільськогосподарських підприємств (2013)
Бурлака Н. І. - Використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення, Бурлака О. М. (2013)
Волков Д. П. - Аналіз банківських ризиків: основні підходи до визначення (2013)
Воронко Р. М. - Трактування внутрішнього контролю та проблеми його застосування на підприємствах, Басіста І. А. (2013)
Гарасим П. М. - Організаційна структура облікової діяльності у фінансових відносинах, Лобода Н. О., Гарасим М. П. (2013)
Генова О. С. - Необхідність переходу українського аудиту на міжнародні стандарти, Сахно Л. А. (2013)
Гнилянська О. В. - Теоретичні підходи до визначення економічних параметрів формування і розвитку регіональних АПК (2013)
Горобець М. О. - Економічна сутність категорії "фінансові результати", Мельянкoвa Л. В. (2013)
Гошко Т. Д. - Використання інформаційних технологій при аналізі фінансового стану підприємства (2013)
Гринишин Г. М. - Оцінка конкурентоспроможності експортно орієнтованої продукції (2013)
Гринюк І. М. - Проблеми обліку дебіторської заборгованості, Орлова В. К. (2013)
Грубінка І. І. - Кредитні відносини і кредитне забезпечення підприємств: їх суть та важливість для економіки країни (2013)
Гунцелізер С. Й. - Проблеми обліку і аналізу трансакційних витрат, Головачко В. М. (2013)
Гуренко Т. О. - Економічна сутність фінансових результатів, Байцер Д. Л. (2013)
Гуренко Т. О. - Теоретичні основи формування обліково-аналітичного забезпечення управління, Дерев’янко С. І., Липова А. С. (2013)
Данилевська Ю. М. - Контроль операцій з обліку доходів, Мельянкова Л. В. (2013)
Діордіца І. В. - Організація обліково-аналітичного забезпечення розрахунків підприємства з оплати праці, Клименко С. О. (2013)
Дрогомирецька М. І. - Стратегічні напрями розвитку туристичного іміджу України (2013)
Дударєва Т. О. - Організація судово-бухгалтерської експертизи операцій витрат промислового підприємства, Ужва А. М. (2013)
Дулепова А. А. - Особливості зовнішньоторговельного контракту при веденні обліку зовнішньоекономічної діяльності (2013)
Дяченкo Д. O. - Окремі аспекти обліку і контролю грошових коштів, Мельянкoвa Л. В. (2013)
Дячук О. В. - Місце кредиторської заборгованості в системі управління підприємством, Новодворська В. В. (2013)
Желєзняк А. М. - Розвиток молочної галузі в умовах євроінтеграційних процесів: інформаційний аспект, Черевко В. Д. (2013)
Золотарьова Я. С. - Звітність за міжнародними стандартами: новації у формуванні балансу, Германчук Г. О. (2013)
Ільченко М. О. - Облікова політика як інструмент організації обліку витрат на підприємствах ресторанного господарства (2013)
Іщенко Я. П. - Нормативно-правове забезпечення обліку земель сільськогосподарського призначення, Іщенко М. Ю. (2013)
Камінський О. Є. - Економічна ефективність моделі "хмарних обчислень" (2013)
Квіта Г. М. - Застосування фракталів при дослідженні об’єктів економічної кібернетики (2013)
Кириченко Ю. О. - Специфіка контролю і управління дебіторської заборгованості малого підприємства будівельної галузі, Горшкова Н. В. (2013)
Китайчук Т. Г. - Особливості різних систем обліку запасів, Душкевич В. Г. (2013)
Кіко М. В. - ФНеобхідність застосування екологічно орієнтованого управління виробництвом сільськогосподарської продукції (2013)
Коваленко М. М. - Заробітна плата в системі матеріального стимулювання та її відображення в обліковій політиці підприємства, Тивончук С. В. (2013)
Коваль Л. В. - Власний капітал: облік та представлення в звітності в контексті національних та міжнародних стандартів, Горбатюк В. В. (2013)
Коваль Н. І. - Вплив видів діяльності та їх класифікацій на вибір облікових процедур аграрних підприємств (2013)
Колеснікова О. М. - Особливості відображення у звітності операцій на поточному та інших рахунках у банку, Кузнєцова В. М. (2013)
Колеснікова О. М. - Особливості обліку розрахунків з підзвітними особами в контексті нормативно-правових змін, Лесик Н. І. (2013)
Кондра О. Р. - Регіональні особливості формування та розвитку споживчого ринку регіону (2013)
Копилов Є. І. - Трансформація фінансової звітності в Україні до вимог МСФЗ: теорія і практика, Германчук Г. О. (2013)
Короп К. О. - Теоретичні аспекти екологічного обліку та екологічної складової АПВ, Сахно Л. А. (2013)
Корягін М. В. - Методика визначення неадекватності бухгалтерської оцінки вартості підприємства (2013)
Котова К. Ю. - Аналіз факторів формування оптимальної вартості ресурсної бази банків (2013)
Кривобок В. О. - Організація та завдання внутрішнього аудиту в системі управління підприємством, Євсєєнко В. О. (2013)
Криворот О. Г. - Особливості відображення в обліку основних засобів, Перець А. О. (2013)
Кроп О. П. - Удосконалення організації обліку основних засобів, Кірейцев Г. Г. (2013)
Кругла Н. М. - Питання обліку і аудиту інвестиційної нерухомості та розкриття інформації в фінансової звітності складеної за МСФЗ (2013)
Крупенко А. О. - Проблеми обліку операцій з оренди земельних ділянок, Кучеркова С. О. (2013)
Кузик Н. П. - Особливості формування показників звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), Боярова О. А., Подольська І. М. (2013)
Лебідь І. О. - Дослідження структури економічної безпеки акціонерних товариств (2013)
Лега О. В. - Податкова декларація як складова конструкції податкової звітності (2013)
Лєско І. О. - Особливості обліку виплат працівникам на гірничозбагачувальних комбінатах метінвест холдінгу (2013)
Литвиненко В. С. - Методичні засади відображення трансакційних витрат на окремому синтетичному рахунку, Аксьоненко В. С. (2013)
Литвиненко В. С. - Проблеми обліку праці та її оплати у сільськогосподарських підприємствах, Солодка Я. В. (2013)
Лук’янчикова О. А. - Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку у фермерських господарствах, Материнська О. А. (2013)
Лук’янчикова О. А. - Аналіз проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні, Федоришина Л. І. (2013)
Луференко Л. Ю. - Механізм формування рекламних кампаній молокопереробних підприємств (2013)
Лучик М. В. - Методико-методологічні підходи до забезпечення економічної безпеки аграрної галузі (2013)
Любар О. О. - Роль управлінського обліку та проблеми його організації на сільськогосподарських підприємствах, Фогель Т. О. (2013)
Любар О. О. - Організація обліку фінансових результатів на підприємствах аграрного сектору економіки: проблеми та шляхи їх вирішення, Оріщен Р. В. (2013)
Ляшенко С. І. - Особливості управління прибутком в інформаційній системі торговельних підприємств на сучасному етапі (2013)
Марків Г. В. - Податковий контроль: проблеми та шляхи їх вирішення (2013)
Мартинюк О. М. - Уточнення поняття трансакційних витрат та проблеми їх обліку, Іщенко Я. П. (2013)
Мендюх С. В. - Особливості методики калькулювання собівартості продукції, Мельянкoвa Л. В. (2013)
Міскевич Є. В. - Маркетингові комунікації на ринку B2B (на матеріалах ПАТ "Івацевічдрев") (2013)
Михальська В. В. - Біологічні активи садівництва як об’єкти обліку (2013)
Михальчишина Л. Г. - Маркетинговий аудит: сутність, завдання, перспективи розвитку, Ярославський А. О. (2013)
Мішина Ю. О. - Проблеми становлення та розвиток внутрішнього аудиту в Україні, Євсєєнко В. О. (2013)
Муравицька Г. В. - Міжнародний досвід та вітчизняна практика обліку основних засобів, Кузик Н. П. (2013)
Титул,зміст (2013)
Редакційна колегія (2013)
Барабаш О. В. - Вибір показників та критеріїв при оцінюванні функціональної стійкості системи розвідки повітряного противника та оповіщення на етапі її побудови, Кіреєнко В. В. (2013)
Биченков В. В. - Технологія розроблення знанняорієнтованих систем підтримки рішень в умовах ризиків та невизначеностей (етап "оброблення початкових даних”), Заїка Л. А., Судніков Є. О. (2013)
Бойченко О. В. - Методика тестових випробувань стійкості програмного забезпечення інформаційної системи, Лєнков С. В., Сєлюков О. В., Шкуліпа П. А. (2013)
Воробйов О. М. - Енергетична характеристика зовнішнього електромагнітного впливу на об’єкти ураження та визначення шляхів створення їх захисту, Мацько О. Й., Тягай С. В. (2013)
Гащук М. П. - Обґрунтування вибору методу цільового програмування для оптимізації складу парку спеціальних транспортних засобів, Скрипкар О. В. (2013)
Гогонянц С. Ю. - Оцінка ефективності подолання ППО противника літаком, Улещенко О. А. (2013)
Добровольський А. Б. - Методика визначення параметрів руху об’єкту двопозиційномим радіопроменевим засобом охорони (2013)
Загорулько А. Н. - Архитектура системы автономного управления полетом автоматического космического аппарата наблюдения Земли, Меланченко А. Г. (2013)
Колачов С. П. - Підхід до побудови систем підтримки прийняття рішень для оцінки функціонального стану людини-оператора з використанням адаптаційних інформаційних моделей, Драглюк О. В., Шемендюк О. В. (2013)
Конотопець М. М. - Обґрунтування вимог до вартості озброєння та військової техніки під час розроблення тактико-технічних вимог до них, Семененко О. М., Добровольський Ю. Б. (2013)
Лещенко О. О. - Вибір ефективних методів прогнозування параметрів інфокомунікаційної мережі (2013)
Литвиненко Н. І. - Методика комп’ютерної підтримки рішень при організації та здійсненні пересувань частин (підрозділів) Сухопутних військ, Литвиненко О. І. (2013)
Лунькова Г. В. - Оцінка ефективності інформаційної системи контролю і управління експлуатацією озброєння і військової техніки у вищому військовому навчальному закладі, Шабатура Ю. В. (2013)
Мальцева І. Р. - Принципи визначення надійності програмного забезпечення через використання точностної теорії, Процюк Ю. О., Черниш Ю. О., Тищенко М. Г. (2013)
Масесов М. О. - Робоча концепція дисертаційних досліджень з розробки теорії обробки сигналів у цифровому сегменті спеціальних систем та комплексів радіозв’язку на основі технології MIMO (2013)
Миколайчук Р. А. - Фізична модель системи з динамічною структурою на основі використання мікроконтроллерних плат (2013)
Микусь С. А. - Методика оцінки топології спеціальної мережі управління зв’язком за показниками структурної складності (2013)
Мурасов Р. К. - Методика екстраполяції векторного випадкового процесу на основі канонічного розкладу із застосуванням методу інтегральних оцінок на визначеному інтервалі при визначенні випадкових коефіцієнтів (2013)
Пермяков О. Ю. - Модель визначення статистичних характеристик нелінійних стохастичних процесів з використанням багатомірних диференціальних перетворень, Ковбасюк С. В., Варламов І. Д. (2013)
Подолян О. Ю. - Основи підходу до забезпечення вибору кращих зразків транспорту для підрозділів охорони кордону (2013)
Польщиков К. О. - Метод прийняття рішення про розподіл пропускної спроможності телекомунікаційного каналу на основі лінійного програмування, Масесов М. О., Здоренко Ю. М. (2013)
Рубан І. В. - Аналіз основних аспектів впливу DoS-атак на працездатність комп’ютерної мережі, Лошаков Є. С., Прибильнов Д. В. (2013)
Сотніков О. М. - Проблеми та напрямки розвитку кореляційно-екстремальних систем наведення керованих літальних апаратів, Таршин В. А., Опенько П. В. (2013)
Бобильов В. Є. - Особливості прийняття рішень в умовах оперативно-тактичної обстановки, що динамічно змінюється, Кравчук А. А. (2013)
Войтко О. В. - Передумови створення концепції інформаційної війни в еру новітніх технологій (2013)
Дузь-Крятченко О. П. - Щодо коректності законодавчого формулювання функцій Збройних Сил України, Лобанов А. А., Лисицин Е. М. (2013)
Ревуцький А. В. - Цикл прийняття рішень в умовах невизначеності – петля "OODA” (2013)
Савченко В. А. - Аналіз моделей баз даних для перспективних автоматизованих систем управління військами, Чернега В. М. (2013)
Вітковський В. В. - Технічні засоби інформаційно-психологічного впливу спецпропаганди червоної армії на війська противника у 1941−1945 роках, Єфіменко В.І. (2013)
Березенський О.І. - Методика дій прикордонного наряду "прикордонний патруль” при виявленні основних інформаційних ознак правопорушень (2013)
Репіло Ю. Є. - Таксономія Блума в розподілі бюджету навчального часу дисциплін при підготовці військових фахівців (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги оформлення статтей (2013)
Цибанов В. В. - Морфология і тривимірні зображення копальні-печери Кан-і-Гут, Філіппов А. Г., Дудашвілі А. С. (2013)
Андрейчук В. Н. - Мікрокліматична обумовленість печерного субаерального мінералоутворення (на прикладі Кунгурської Льодової печери), Кадебська О. І., Чайковський І. І. (2013)
Гунько О. А. - Печери, розкриті підземними виробками у південно-східній частині Камсько-Устьінского гіпсового родовища (2013)
Тищенко О. I. - До мінералогії карстових порожнин Передгірного Криму: монтморілоніт у гротах Качі-Кальона, Тимохіна Е. І. (2013)
Дублянський Ю. В. - Зміна ізотопного складу порід у при-стінкових зонах гіпогенних карстових каналів Предгорного Крим, Климчук О. Б., Тимохіна Е. І., Амеличев Г. М., Шпётль К. (2013)
Базарова Є. П. - Мінералогічні дослідження в печерній системі Сніжна-Меженого-Ілюзія (Західний Кавказ, Бзибський хребет): попередні результати та напрямки подальших робіт, Мазіна С. Є., Ходирєва Є. В. (2013)
Афанасьєва В. В. - Аналіз професійної готовності вчителів загальноосвітніх шкіл до здійснення профілактики девіантної поведінки підлітків (2013)
Григоренко В. Л. - Соціально-педагогічні засоби запобігання Професійному вигорянню лікарів (2013)
Роганова М. В. - Соціальне проектування у вищому навчальному закладі інноваційного типу (2013)
Караман О. Л. - Технологія соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарному закладі (2013)
Доннік М. С. - Система соціально-педагогічної діяльності соціального гуртожитку, спрямована на соціалізацію молоді, позбавленої батьківського піклування (2013)
Краснова Н. П. - Технологія соціально-педагогічного консультування з приводу подружніх проблем (2013)
Терновець О. М. - Система профілактики соціального сирітства в діяльності соціального педагога (2013)
Харченко Л. П. - Особливості застосування невербальних засобів ділового спілкування методологія й методи соціальної роботи (2013)
Алєксєєнко Т. Ф. - Роль концептуалізації в розвитку соціально-педагогічного знання (2013)
Рассказова О. І. - Соціальний педагог – суб’єкт розвитку соціальності учнів в інклюзивній школі (2013)
Юрків Я. І. - Соціально-правові аспекти захисту дітей від насильства в сім’ї (2013)
Пам’яті Ірини Дмитрівни Звєрєвої (2013)
Відомості про авторів (2013)
Волощук І. С. - Особистісні якості креативної особистості (2013)
Корчевський Д. О. - Розвиток творчого мислення фахівців комп’ютерного профілю в умовах інтеграції (2013)
Дяк Т. П. - Національна еліта та елітна освіта: точки перетину, Ковалик Н. В. (2013)
Бєлєнька Г. В. - Завдання та зміст педагогічної просвіти батьків обдарованих дітей (2013)
Крутій К. Л. Карпенко Наталія Олександрівна. - Термінологічне поле проблеми розвитку мовних здібностей дошкільників (2013)
Буркова Л. В. - Механизмы формирования нравственного иммунитета у дошкольников (2013)
Буров О. Ю. - Наступність діагностики обдарованості у дітей різних вікових груп (2013)
Савченко Ю. Ю. - Роль батьків у розвитку обдарованої дитини (2013)
Грицишина Т. І. - Дитина в мультимедійному просторі: санітарно-педагогічні умови організації роботи з комп’ютером (2013)
Барабаш О. Д. - Педагогічні ситуації у процесі підготовки педагогів до роботи з розвитку дитячої обдарованості (2013)
Аніщенко Н. В. - Педагогічна інтерпретація поняття художнього сприйняття дітей дошкільного віку (2013)
Гречуха М. Д. - Психолого-педагогічна просвіта батьків обдарованих дітей (2013)
Аматьєва О. П. - Пріоритетні напрямки наукових досліджень обдарованості дітей дошкільного віку, Саяпіна С. А. (2013)
Єнченко О. І. - Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей у Великокопанівському дошкільному навчальному закладі "Ягідка", Оськіна Л. В., Слоцька Л. С. (2013)
Пентій О. В. - Створення сучасного інтегрованого розвивального простору ігрових майданчиків (2013)
Неділько В. П. - Здоров’я та розвиток дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку, Руденко С. А. (2013)
Сокуренко О. О. - Наступність між ДНЗ та початковою школою з питань розвитку пошуково-дослідницьких умінь дітей (2013)
Рибачек Т. К. - Роль практичного психолога в системі роботи з обдарованими дітьми (2013)
Корінна Л. В. - Окремі питання організаційно-методичного та психолого-педагогічного супроводу розвитку обдарованої особистості (2013)
Чудакова В. П. - Експертиза організаційно-інноваційного середовища як чинника забезпечення формування інноваційності й конкурентоздатності особистості за методикою "Оцінювання функції керівництва" (2013)
Рибак С. Б. - Таблиця множення. Важко? Легко! (2013)
Чечуліна О. М. - Проект "Співдружність – в ім'я дитини" (2013)
Федько О. О. - Психологічні особливості розвитку обдарованих студентів економічного профілю (2013)
Ваня Б. - І мить, як вічність, вічність – наче мить (2013)
Андреєва Т. Г. - Підтримка обдарованих дошкільників – стратегія розвитку творчого потенціалу дітей Криворіжжя (2013)
Інформація (2013)
Дмитренко Т. О. - Аспектний аналіз процесу пізнання педагогічних об’єктів, Яресько К. В. (2011)
Белова Е. К. - Структурирование информации как основа повышения информативности учебного процесса в технических высших учебных заведениях (2011)
Даценко В. В. - Опыт организации научных исследований студентов в ХНАДУ, Хоботова Э. Б., Уханёва М. И. (2011)
Елина Т. А. - Интегро-дифференционное формирование содержания технических дисциплин (2011)
Єсіна Н. О. - Творчі вміння вчителя як компонент готовності до майбутньої професійно-педагогічної діяльності (2011)
Канюк Г. И. - О системе непрерывной подготовки инженеров и инженеров-педагогов различных профилей и специальностей в области энерго- и ресурсосбережения, Андреев А. В., Пугачева Т. Н., Мисько А. Р., Кириченко И. К. (2011)
Коваленко Д. В. - Аналіз досліджень особливостей правової підготовки майбутніх фахівців у системі професійної підготовки (2011)
Костюченко М. П. - Змістовно-статистичний аналіз результатів самооцінювання фахових знань педагогічними працівниками ПТНЗ електроенергетичного профілю (2011)
Лазарєв М. І. - Розробка каузальних мереж подання змісту навчання неруйнівного контролю майбутніх інженерів-педагогів, Шматков Д. І. (2011)
Лазарєва Т. А. - Оновлення змісту навчання з новітніх харчових продуктів у професійній підготовці майбутніх фахівців харчової галузі (2011)
Логвінова Є. В. - Актуальність вивчення питань безпеки життєдіяльності людини для соціального педагога (2011)
Макар Л. М. - Формування емоційно-ціннісного компонента правосвідомості майбутнього вчителя (2011)
Мельниченко О. А. - Безперервність процесу практичної підготовки інженерів-педагогів як засіб удосконалення професійної підготовки фахівця, Малініна Ю. В. (2011)
Олейник Н. Ю. - Моделирование информационной деятельности будущего технолога питания (2011)
Олійник В. В. - Суть основних підходів до визначення компетенцій майбутніх інженерів-педагогів (2011)
Трощій Н. П. - Проблеми інформаційного забезпечення вчителя з безпеки життєдіяльності (2011)
Штефан Л. В. - Аналіз зв’язків системи формування інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів (2011)
Богданова Т. Л. - Компьютерное моделирование физических явлений как форма научно-исследовательской работы студентов технических вузов (2011)
Друзь І. М. - Самостійна робота студентів як важливий чинник професійної підготовки майбутніх фахівців (2011)
Завгородня Н. І. - Оптимізація самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи (2011)
Згурская М. П. - Диагностика формирования педагогической культуры преподавателей высшей технической школы (2011)
Зоріна М. О. - Здоров’язберігаючі технології в підготовці майбутнього фахівця (2011)
Кайдалова Л. Г. - Професійна діяльність як основа підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах (2011)
Канівець М. В. - Використання модульно-рейтингової системи навчання при вивченні курсу "Основи психології та педагогіки" (2011)
Омельченко Л. М. - Проектування занять із використанням комп’ютерних технологій у процесі навчання майбутніх інженерів-теплоенергетиків експлуатації устаткування теплових електростанцій (2011)
Ящун Т. В. - Навчальний контроль при викладанні комп’ютерних дисциплін, Бурда Н. М. (2011)
Бондаренко М. А. - Методика викладання дисципліни "Основи інформаційних технологій та програмування" (2011)
Ворох А. О. - Структура електронного навчального курсу з нарисної геометрії (2011)
Зеленін Г. І. - Навчання діалогічному мовленню студентів інженерно-педагогічних спеціальностей на заняттях з іноземної мови, Кравченко О. В. (2011)
Леонова О. В. - Формирование лексических компетенций при изучении иностранного языка в техническом вузе (2011)
Москаленко О. В. - Инновационные подходы к организации повышения квалификации преподавателей вузов (2011)
Мусхаріна Ю. Ю. - Формування культури здоров`я майбутнього вчителя фізичної культури як важлива умова ефективності оздоровлення підлітків (2011)
Ротова Н. В. - Обучение реферированию и аннотированию студентов неязыковых вузов (2011)
Шишенко Н. А. - Инновационный подход к формированию умений и навыков при обучении студентов инженерно-педагогических специальностей рабочим профессиям (2011)
Єрьоменко О. А. - Психологічний супровід самореалізації обдарованої молоді (2011)
Заргарян И. В. - Этапы формирования колористического восприятия в подготовке дизайнеров (2011)
Порохня Л. А. - Особливості психолого-педагогічного аналізу конфліктної ситуації (2011)
Ремзі І. В. - Рухова активність студентів ВНЗ педагогічних спеціальностей у сучасних умовах навчання, Сичов Д. В., Водолазський Д. М. (2011)
Бочарникова Т. Ф. - Особливості професійно-особистісного становлення майбутніх педагогів (2011)
Гура С. А. - Ценностные ориентации современной молодежи и ее проблемы выбора образования (2011)
Деревенец С. Н. - Гиревое жонглирование как эффективное оздоровительное средство в общефизической подготовке будущих инженеров-педагогов, Баранов П. Ю. (2011)
Єрмола А. М. - Технологія проектування соціального розвитку особистості вихованців (2011)
Посохова И. С. - Развитие профессионально важных качеств в контексте профессиональной социализации личности, Александрова Н. А. (2011)
Тимощук Г. В. - До проблеми визначення поняття "Духовність” у педагогічній науці (2011)
Чернецька Ю. І. - Соціально-педагогічні аспекти ресоціалізації наркозалежної молоді (2011)
Відомості про авторів (2011)
До уваги авторів (2011)
Титул, зміст (2013)
Редакційна колегія (2013)
Гостев В. И. - Определение устойчивости и робастности aqm-системы c PI-регулятором методом логарифмических частотных характеристик, Панченко И. В., Невдачина О. В. (2013)
Грабчак В. І. - Облік метеорологічних та балістичних умов стрільби при нормалізації початкової швидкості польоту снаряда, Попков Б. О., Прокопенко В. В. (2013)
Іванович В. В. - Удосконалена методика статистичного контролю надійності агрегатів систем автоматичного управління судовими енергетичними установками при нестабільних умовах спостережень (2013)
Кривенко Н. В. - Завдання розроблення оптимальної моделі процесу експлуатації суднового обладнання (2013)
Крижний А. В. - Перспективи використання сучасних радіотехнологій для побудови безпроводових мереж передачі даних в інтересах спеціальних користувачів, Станович О. В., Кучер В. П., Грищук К. П. (2013)
Лєнков С.В. - Алгоритм пошуку семантично подібних документів, Джулій В.М., Муляр І.В., Охрамович Л.В. (2013)
Любарський С. В. - Застосування методу експертного оцінювання для обґрунтування вибору переважної моделі криптографічного захисту soap-повідомлень в архітектурі web-сервісів. (2013)
Миколайчук Р. А. - Визначення параметрів взаємодії системи з динамічною структурою та об’єктів впливу на основі методу статистичного моделювання (2013)
Недайбида Ю. П. - Системологические проблемы создания современных информационно-управляющих систем, Котова Ю. В., Тищенко М. Г. (2013)
Пермяков О. Ю. - Модель комплексування вимірювальних даних в багатопозиційному радіолокаційному комплексі контролю космічного простору, Ковбасюк С. В., Варламов І. Д. (2013)
Польщиков К. О. - Оптимізація розподілу мережних ресурсів в маршрутизаторі телекомунікаційної мережі, Масесов М. О., Здоренко Ю. М., Шкіцькій В. В. (2013)
Романюк Д. В. - Методика аналитического проектирования систем оценивания векторов состояния динамических объектов (информационных систем) на примере оптико-электронной системы оценивания угловых координат воздушной цели и ракеты комплекса управляемого ракетного вооружения танка (2013)
Березенський О. І. - Аналіз умов та розробка алгоритму дій начальника відділу прикордонної служби при організації спеціальних заходів щодо пошуку правопорушників (2013)
Водчиць О. Г. - Забезпечення безпеки польотів армійської авіації за досвідом її участі у миротворчих операціях у сучасних умовах, Кравченко Ю. В., Пилипович Г. Г. (2013)
Дузь-Крятченко О. П. - Щодо недоцільності створення в Україні Ставки Верховного Головнокомандувача, Лобанов А. А., Лисицин Е. М., Марко І. Ю. (2013)
Загорка О. М. - Використання експертно-аналітичних методів для прогнозування мети воєнного конфлікту, Марко І. Ю. (2013)
Кириленко В. А. - Щодо питання пошуку шляхів підвищення ефективності виконання завдань мобільними підрозділами регіональних управлінь, Мейко О. В. (2013)
Луцький О. Л. - Алгоритм роботи офіцерів органів управління в підпорядкованих підрозділах охорони державного кордону (2013)
Мартинюк О. Р. - Огляд концепцій групового застосування безпілотних літальних апаратів, Мурасов Р. К. (2013)
Мисик А. Б. - Метод визначення заходів з охорони державного кордону (2013)
Романенко І. О. - Деякі шляхи щодо удосконалення структури управління міжвидовими угрупованнями військ (сил) під час дій в повітряно-космічній сфері, Гаценко С. С. (2013)
Пермяков О. Ю. - Забезпечення живучості інформаційно-управляючих систем спеціального призначення, Ляшенко І. О., Безкровний Д. В. (2013)
Шедяков В. Є. - Конкуренція смислів і протистояння стратегій соціально-інформаційних систем (2013)
Дерев’янчук А. Й. - Підхід до створення адаптивних систем оцінки знань при підготовці військових спеціалістів, Баранова І. В., Москаленко Д. Р., Горяйнов Д. Ю. (2013)
Козубцов І. М. - Напівнатурне моделювання оцінки професійної готовності аспірантів за компетентнісною моделлю підготовки для потреб військової компоненти (2013)
Крайова О. В. - Роль мотивації в процесі інтенсивної мовної підготовки, Голуб Т. І. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги оформлення статтей (2013)
Алілуйко С. М. - Концептуальні засади формування системного мислення в майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання основ теорії технічних систем (2011)
Колбіна Т. В. - Концептуальні засади системного педагогічного дослідження формування у студентів ВНЗ досвіду міжкультурної комунікації (2011)
Штефан Л. В. - Концептуальні підходи до формування інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів (2011)
Солошич І. О. - Динаміка формування ідей сталого розвитку суспільства в контексті екологічних проблем при підготовці майбутніх інженерів із напряму "Організація перевезень і управління на транспорті" (2011)
Антоненко О. В. - Удосконалення змісту навчання із захисту інформації (2011)
Брюханова Н. О. - Інноваційна модель процесу формування проектувальних умінь у викладачів технічних дисциплін у процесі підвищення кваліфікації, Рогуліна М. Р. (2011)
Зимогляд Н. С. - Аналіз змісту сучасних методичних систем навчання проектування швейних виробів (2011)
Коржова М. М. - Розробка моделі змісту навчання проектуванню баз даних на основі ітерацій (2011)
Лазарєва Т. А. - Напрями оновлення змісту навчання технологічному обладнанню харчової галузі у професійній підготовці майбутніх інженерів-технологів (2011)
Мостова Л. М. - Дидактичні умови реалізації наступності змісту практичної підготовки фахівців із харчових технологій (2011)
Невзоров Р. В. - Теоретична підготовка курсантів вищих військових навчальних закладів до польотів як фактор підвищення надійності льотної діяльності майбутніх пілотів, Марченко О. Г. (2011)
Притуленко І. В. - Суть і структура дидактичного моделювання змісту навчання студентів педагогічного ВНЗ (2011)
Хоменко В. Г. - Розробка моделі цілей та змісту формування сегментованих умінь із комп’ютерних технологій управління проектами, Коваленко О. С. (2011)
Кайдалова Л. Г. - Викладач у системі дистанційного навчання (2011)
Козуб М. В. - Комп’ютерна лінгводидактика у викладанні іноземних мов (2011)
Колесник Л. Ф. - Формування стратегічних комунікативних компетентностей у процесі вивчення стилістики української мови (2011)
Кравченко Е. В. - К вопросу об организации внеаудиторной работы по иностранному языку (2011)
Курцева Л. Б. - Застосування телекомунікаційних технологій у навчальному процесі на прикладі комп’ютеризації кафедри систем управління, Єрьоміна Н. С., Романенко В. Л. (2011)
Нагаєв В. М. - Особливості підготовки фахівців-аграріїв із використанням педагогічної технології управління навчально-творчою діяльністю студентів (2011)
Ротова Н. В. - Формування комунікативної компетенції наукового мовлення в процесі викладання у ВНЗ російської мови як іноземної (2011)
Скурський А. С. - Використання комп’ютерних технологій при навчанні стандартизації та техніки вимірювань (2011)
Харківська А. А. - Упровадження комп’ютерних технологій у процесі навчання майбутніх педагогів (2011)
Білєр О. С. - Упровадження дидактичних бінарних проектів для навчання комп’ютерних технічних засобів майбутніх учителів (2011)
Божко Н. В. - Критерії та показники оцінки ефективності методичної системи виробничого навчання майбутніх кравців у ПТНЗ (2011)
Зеленин Г. И. - Обзор инновационных методов обучения иностранным языкам в XX-XXІ веке, Ковалёва Ю. А. (2011)
Казак І. О. - Науково-педагогічні засади розробки методики застосування навчальних завдань у процесі підготовки майбутніх теплоенергетиків із дисципліни "ТЕС і АЕС і установки" (2011)
Кулешова В. В. - До проблеми ретроспективного аналізу зарубіжного досвіду функціонування системи неперервної професійної освіти (2011)
Лазарєв M. I. - Алгоритм методу навчання неруйнівного контролю майбутніх інженерів-педагогів із використанням каузальних мереж, Шматков Д. І. (2011)
Олійник Ю. С. - Аналіз існуючих методик навчання та тестування знань майбутніх інженерів-електроенергетиків (2011)
Павленко Л. В. - Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів обґрунтованому вибору методу аналізу перевірки статистичних гіпотез (2011)
Павленко М. П. - Методика навчання інженерів-педагогів мережевих технологій на основі впровадження поетапного виконання дій із програмування (2011)
Пономарев А. С. - Применение таблиц сопряженности в педагогических исследованиях факторных влияний, Згурская М. П. (2011)
Смоліна І. С. - Дослідно-експериментальна перевірка розробленої методики навчання майбутніх інженерів-педагогів застосовувати комп’ютерні технології в управлінні виробництвом (2011)
Хохлов В. І. - Метод векторних діаграм в курсах фізики та загальної електротехніки (2011)
Чуприна Г. П. - Комбінований багатокроковий метод навчання програмних засобів захисту інформації з подвійним дидактичним узагальненням (2011)
Швецова Г. А. - Навчання основ комп’ютерної графіки методом поетапної деталізації в педагогічних ВНЗ (2011)
Бондаренко С. В. - Формування професійних інтересів у студентів під час виробничої практики (2011)
Борова Т. А. - Професійна компетентність науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу як індикатор ефективності їхньої діяльності (2011)
Гура С. О. - Педагогічні аспекти дослідження ставлення сучасної молоді до освіти (2011)
Давидова Ж. В. - Формування духовно-ціннісних орієнтацій студентської молоді засобами критичного мислення (2011)
Дьоміна Ю. В. - Творчий потенціал особистості майбутнього викладача (2011)
Жулінська О. В. - Формування ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді в психолого-педагогічних умовах (2011)
Макаренко О. А. - Основні аспекти формування професійної етики в майбутніх інженерів-педагогів (2011)
Михайличенко В. Є. - Готовність студентів до саморозвитку: сутність і структура, Канівець М. В. (2011)
Ремзі І. В. - Вплив навчального процесу на рівень фізичного здоров'я та захворюваність студентів, Бойченко А. В., Криворучко Н. В. (2011)
Відомості про авторів (2011)
До уваги авторів (2011)
Клопота А. В. - Повышение качества стыков обшивки с подкрепляющим набором авиационных конструкций из полимерных композиционных материалов, Шевцова М. А., Дронова К. П. (2009)
Жаркан М. - Упругие константы трехмерного тела трансверсально-армированного слоистого композиционного материала (2009)
Кривенда С. П. - Вплив податливості з'єднувального шару на напружено-деформований стан з'єднання, Тараненко І. М. (2009)
Халилаева Р. Ю. - Исследование напряжений от изгиба в двух- и трехрядных соединениях внахлест и их влияние на долговечность (2009)
Гагауз Ф. М. - Прогнозирование упругих характеристик пространственно-армированных композитов (2009)
Николаев А. Г. - Математическая модель напряженно-деформированного состояния пористого материала, Танчик Е. А. (2009)
Третьяков А. С. - Анализ напряженно-деформированного состояния плоских образцов, нагруженных комбинацией растяжения-сжатия и изгиба (2009)
Чесноков А. В. - Влияние технологических параметров изготовления структур на их коэффициенты армирования (2009)
Вамболь А. А. - Визначення тиску формування та вплив його на якість панельної конструкції з полімерних композиційних матеріалів під час формування (2009)
Воробьев Ю. А. - Экспериментальные исследования технологического процесса дорнования отверстий, Воронько В. В., Шипуль О. В. (2009)
Бетина Е. Ю. - Учет повышенных температуры и влажности воздуха при определении основных масштабов подобия в случае удовлетворения критериев Фруда, Рейнольдса и Маха (2009)
Родин Е. В. - Автоматические системы межпланетной доставки полезных грузов (2009)
Бойко Т. С. - Влияние схемы атмосферной турбулентности на коэффициент ослабления порыва (2009)
Шабохин В. А. - Принципы построения вертикальной цепи тел с использованием гибких связей (2009)
Привітання ректора ЛНТУ В. В. Божидарніка (2013)
Балалаєва О. Ю. - Інформаційні технології як чинник формування нової парадигми освіти (2013)
Барановська Л. В. - Соціально-детерміновані умови реалізації особистісно орієнтованого підходу в процесі професійної підготовки майбутніх офіцерів управління тактичного рівня (2013)
Білецька Г. А. - Використання MOODLE у підготовці студентів-екологів за денною формою навчання (2013)
Білова Ю. А. - Поняття та структура підприємницької компетентності майбутніх фахівців економічного профілю (2013)
Блажук О. А. - Інформаційна підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Бордюк М. А. - Основні напрями використання інформаційно-комп’ютерних технологій при формуванні знань про полімерні матеріали у майбутніх педагогів, Бордюк Н. А., Шевчук Т. М. (2013)
Брижатий Є. І. - Організаційно-педагогічні умови поетапного формування професійної готовності майбутніх офіцерів інженерних військ в системі безперервної освіти (2013)
Войтович І. С. - Дидактичні основи використання віртуальної енциклопедії при вивченні фізичних величин – характеристик персональних комп'ютерів, Гнедко Н. М. (2013)
Гаврилюк В. О. - Формування педагогічної толерантності студентів-майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів (2013)
Гапоненко Г. М. - Результати дослідно-експериментального дослідження розвитку професійної компетентності водолазів-підривників (2013)
Гевко І. В. - Формування фахових знань у майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю при вивченні дисципліни "Основи охорони праці", Сорока Т. П., Бочар І. Й. (2013)
Герасименко О. А. - Підготовка майбутніх учителів технологій і профільного навчання до використання сапр у проектуванні виробів із деревини, Фещук Ю. В. (2013)
Гловин Н. М. - Інноваційні форми організації дослідницької діяльності майбутніх аграрників на заняттях із хімії (2013)
Горбатюк Л. В. - Сутність і структура аналітичної діяльності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2013)
Горбатюк Р. М. - Комп’ютерні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців, Федорейко В. С., Рутило М. І. (2013)
Горобець С. М. - Модель формування професійної компетентності майбутніх економістів з використанням комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання (2013)
Гуменний О. Д. - Розвиток інформаційної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів: поняття, сутність, зміст (2013)
Євсюков О. Ф. - Модернізація професійно-педагогічної підготовки викладачів вищих аграрних навчальних закладів (2013)
Зайцева І. О. - Дидактичні можливості дистанційної освіти як інноваційного феномену навчання (2013)
Зуєва А. Б. - Результати дослідження сформованості професійного мислення майбутніх техніків-механіків агропромислового виробництва (2013)
Іванова А. Є. - Використання електронних навчальних посібників з фізичного виховання студентами технічного університету, Ковальчук В. Я., Хомич А. В. (2013)
Козяр М. М. - Теоретико-методичні засади використання інформаційного середовища у вищих технічних закладах під час вивчення нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки (2013)
Коржова М. М. - Моделювання різнорівневих задач з проектування баз даних для майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Кочубей А. В. - Інноваційні методи викладання гуманітарних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах (2013)
Кравчук М. Г. - Дистанційна освіта як один із компонентів формування професійної компетенції майбутніх медиків, Жгут О. А., Романенко О. В. (2013)
Лобанова С. І. - Роль сім’ї як соціокультурного чинника у системі староримського виховання (2013)
Ліщина В. О. - особливості підготовки студентів-програмістів у вищих навчальних закладах та розвиток їх професійної культури, Ліщина Н. М. (2013)
Майборода Л. А. - Детермінанти розвитку інформаційно-технологічної культури майбутніх кваліфікованих робітників за професією "Оператор поштового зв’язку" (2013)
Маковська Г. Я. - До питання використання інтернет-технологій при вивченні англійської мови у вищому технічному навчальному закладі, Пархоменко О. Т. (2013)
Маматов Ф. М. - Інтеграція освіти, науки та виробництва як фактор розвитку інноваційної економіки, Узаков З. У. (2013)
Мартинюк А. П. - Структурування знань як педагогічна проблема (2013)
Ніколаєнко С. В. - Формування готовності викладачів вищих навчальних закладів і-іі рівнів акредитації до впровадження педагогічних технологій в умовах післядипломної освіти (2013)
Островська Н. Д. - Оцінювання навчальних досягнень майбутніх аграрників методом комп’ютерного тестування на заняттях із суспільних дисциплін (2013)
Падалко А. М. - Педагогічні аспекти використання інформаційно-комунікативних технологій в процесі підготовки майбутніх інженерів-електриків, Падалко Н. Й., Пукалюк В. В. (2013)
Пальчик А. О. - Перспектива використання студентських дослідних лабораторій в контексті проектно-орієнтованого підходу підготовки фахівців галузі комп’ютерних технологій, Савка В. Р. (2013)
Панасюк Н. Л. - Характеристика етапів навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів із оволодіння економічними знаннями (2013)
Панасюк Н. Л. Зварич П. В. - Реалізація методу комунікативної атаки в підготовці інженерів-педагогів (2013)
Петренко Л. М. - Експертна оцінка морфології та змісту інформаційно-аналітичної компетентності керівника професійно-технічного навчального закладу (2013)
Пизіна Є. В. - Використання е-корпусів для формування професійних компетенцій перекладачів технічної літератури (2013)
Пономаренко Л. І. - Інформаційно-освітній портал для батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу як засіб розвитку їх педагогічної компетентності (2013)
Поплавська О. А. - Дистанційне навчання як прогресивна форма підготовки майбутніх економістів (2013)
Процай Л. П. - Підготовка майбутніх практичних психологів до використання програмних засобів обробки статистичних даних у психологічних дослідженнях (2013)
Проценко І. І. - Формування професійно-творчих умінь студентів у процесі змістово-процесуальної евристичної діалогової діяльності (2013)
Редько Р. Г. - Використання інтенсивних освітніх технологій для підвищення якості навчання у технічному університеті, Редько О. І. (2013)
Романишина Л. М. - Дослідження ефективності методики формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до використання комп’ютерних технологій, Кабак В. В. (2013)
Романюк І. М. - Сучасні аспекти патріотичного виховання в контексті військово-педагогічного процесу, Кримець Л. В. (2013)
Романюк М. В. - Педагогічні аспекти використання інформаційних технологій в процесі багаторівневої підготовки майбутнього фахівця електроенергетичної галузі (2013)
Руда О. Ю. - Теоретичні аспекти інноваційних процесів в вищій медичній освіті, Янчій О. Р., Романенко О. В. (2013)
Руденко М. В. - Теоретична модель оцінки методичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Саюк В. І. - Теоретичні засади якості підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Синчишина О. А. - Інформаційні технології у розвитку професійної компетентності вчителів початкової школи в системі післядипломної освіти (2013)
Сокол І. М. - Квест як сучасна інноваційна технологія навчання (2013)
Соломко М. Т. - Застосування електронних технологій навчання під час професійної підготовки студентів педагогічних спеціальностей (2013)
Солошич І. О. - Формування екологічної компетентності у майбутніх технічних фахівців у галузі транспортних технологій при викладанні економічних дисциплін, Державець Д. О. (2013)
Топольський В. О. - Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню практику підготовки соціальних педагогів (2013)
Тулашвілі Ю. Й. - Комп’ютерні технології як системотвірний чинник переходу до інклюзивного навчання осіб з порушеннями зору (2013)
Тульська О. Л. - Використання методів ситуативного моделювання у формуванні професійної культури майбутніх екологів (2013)
Усова В. В. - Інноваційні методи і технології навчання (2013)
Хатько А. В. - Інформатична компетентність майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2013)
Цимбалюк О. Л. - Педагогічні тенденції в освіті волині у міжвоєнний період (2013)
Шахраюк Б. С. - Психологічні аспекти педагогічної практики студентів спеціальності "Технологічна освіта" (2013)
Шевченко О. П. - Інформаційні технології як засіб інтенсифікації процесу іншомовної підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів (2013)
Шутова С. М. - Організація та контроль самостійної роботи студентів (2013)
Юнчик В. Л. - Методичні особливості дистанційного навчання (2013)
Янцур М. С. - Підготовка майбутніх учителів технологій до використання інформаційно-комунікаційних технологій в профорiєнтацiйній роботі з учнями (2013)
Відомості про авторів (2013)
Бойко Т. С. - Влияние параметров профиля типового полета на долговечность крыла неманевренного самолета (2009)
Рыженко А. И. - Определение требуемого быстродействия устройств аварийного гашения флаттера свободнолетающих динамически подобных моделей самолетов, Куць Т. А. (2009)
Ивановский В. С. - Особенности проектирования и эксплуатации композитного баллона с пластиковым лейнером (2009)
Бойчук И. П. - Сравнение механических моделей колебания лепесткового клапана, Ларьков С. Н., Силевич В. Ю. (2009)
Фомичев П. А. - Методика определения локальных упругопластических напряжений и деформаций в условиях совместного действия напряжений растяжения-сжатия и изгиба, Третьяков А. С. (2009)
Третьяков А. С. - Циклические деформационные и усталостные характеристики сплава Д16АТ при асимметричном мягком регулярном нагружении, Черных А. А. (2009)
Карпов Я. С. - Определение деформативных свойств конечно-размерного объема композиционного материала с трансверсальным армированием, Ивановская О. В., Жаркан М. (2009)
Цирюк А. А. - Сравнительный анализ по массе воздушных аккумуляторов давления различных геометрических форм, Фролова К. А. (2009)
Гайдачук В. Е. - Методика предэскизного проектирования панельных композитных конструкций летательных аппаратов с трубчатым заполнителем, Кондратьев А. В., Омельченко Е. В. (2009)
Кирьянчук А. Л. - Анализ потерь в цилиндрических вихревых трактах при течении двух смешиваемых жидкостей (2009)
Аврамов К. В. - Дискретные модели колебаний перекачиваемой жидкости в трубопроводах с газожидкостным демпфером, Филипковский С. В., Федоров В. М., Пирог В. А. (2009)
Мачехин Ю. П. - Применение импульсных лазеров малой мощности для поверхностной закалки сталей, Афанасьева О. В., Лалазарова Н. А., Попова Е. Г. (2009)
Приймаков О. Г. - Фізичне та математичне моделювання процесу утворення граничних мастильних плівок, Джус Р. М. (2009)
Николаев А. Г. - Метод определения оптимального управления напряженно–деформированным состоянием составного тела при помощи стационарного температурного поля (2009)
Весельский С. И. - Научное обеспечение проектирования и производства конструкций авиакосмической техники из полимерных композиционных материалов. Сообщение 1, Гагауз Ф. М. , Гайдачук А. В., Гайдачук В. Е., Карпов Я. С., Кириченко В. В., Кондратьев А. В. (2009)
Чесноков А. В. - Повышение производительности установки вертикальных стержней армирующих каркасов углерод-углеродных композиционных материалов (2009)
Карпов Я. С. - Определение значений пределов прочности при проектировании полок балки из композитов, Лялюхина И. В. (2009)
Омельченко Е. В. - Приведенные пределы прочности трубчатых заполнителей для композитных трехслойных панелей летательных аппаратов (2009)
Весельский С. И. - Исследование влияния параметров подкрепления на напряженное состояние панели, вызванное локальными нагрузками. Сообщение 1 (2009)
Фомичев П. А. - Учет концентрации напряжений в расчете долговечности элементов конструкций по номинальным напряжениям, Бойко Т. С. (2009)
Черных А. А. - Циклические деформационные и усталостные характеристики сплава Д16АТ при программном нагружении. Сообщение 1. Накопленное повреждение при симметричном нагружении по трем законам распределения амплитуды напряжений, Третьяков А. С. (2009)
Дронь Н. М. - Массовая эффективность космических мусоросборщиков с ЭРД, выводимых на орбиту ракетами-носителями стран СНГ и Азии, Хитько А. В., Кондратьев А. И., Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2009)
Соловьев А. И. - Равновесие упругой плоскости, ослабленной круговым отверстием и двумя полубесконечными трещинами, Курпа Л. И. (2009)
Куреннов С. С. - Децентрализованная распределительная система с вероятностным спросом, Завадская Д. Е. (2009)
Шабохин В. А. - Особенности создания вращающихся тросовых систем (2009)
Хитрых Е. Е. - К вопросу определения экономической эффективности применения машин импульсной резки в технологических линиях машин непрерывного литья заготовок, Мамзаи А. (2009)
Брюханова Н. О. - Концептуальні положення проектування системи педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2012)
Дмитренко Т. О. - Концептуальні положення проектування методологічних засад наукового дослідження, Яресько К. В. (2012)
Саєнко Г. В. - Інтелектуальний капітал – мета освітнього ринку, Мікуленко Л. І., Аврамова О. О. (2012)
Козловський Ю. М. - Методологічні основи моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу в контексті законів філософії (2012)
Ляска О. П. - Принципи реалізації компетентнісного підходу в підготовці інженера-педагога (2012)
Саркісова А. В. - Діяльнісний підхід у навчанні технічних дисциплін майбутніх провідників міжнародних сполучень (2012)
Шварп Н. В. - Реалізація принципу професійної спрямованості у викладанні гуманітарних дисциплін (2012)
Адабашев Б. В. - Актуальні проблеми гуманітаризації професійної підготовки сучасного інженера-педагога, Мороз І. І. (2012)
Лазарєв М. І. - Цілі і зміст навчання основ теорії технічних систем майбутніх інженерів-педагогів на засадах формування системного мислення, Алілуйко С. М. (2012)
Бачієва Л. О. - Аналіз державних стандартів вищої освіти як підґрунтя навчання майбутніх фахівців із машин та апаратів хімічних виробництв основ наукових досліджень (2012)
Богданова Т. Л. - Критерии и показатели оценивания качества компьютерных моделей физических процессов и явлений, созданных студентами в процессе научно-исследовательской работы (на примере компьютерной модели "Дифракция света в параллельных лучах") (2012)
Гречко Т. І. - Альтернативний підхід до розробки навчальних програм з охорони праці та техніки безпеки (2012)
Кайдалова Л. Г. - Професійно-педагогічні вимоги до діяльності викладача російської мови як іноземної, Черкашина Ж. В. (2012)
Лазарєва Т. А. - Моделювання змісту креативного навчання з харчових продуктів у підготовці інженерів-технологів (2012)
Лазов Л. - Оптимізація процесу лазерного маркування виробів із інструментальної сталі, Петров Н. (2012)
Васильева Л. И. - Использование компьютерных технологий в самостоятельной работе студентов, Журавский А. А. (2012)
Грохова Г. П. - Впровадження інтегративної технології формування рекреативної культури майбутніх інженерів-педагогів (2012)
Гуревич Р. С. - Використання інформаційно-освітнього порталу в підготовці майбутнього магістра-педагога (2012)
Зінченко В. О. - Освітній моніторинг як складова ефективного управління якістю освіти (2012)
Кадемія М. Ю. - Використання ресурсів Інтернету в самостійній роботі студентів (2012)
Кирик О. М. - Методика і технологія нарахування норм часу у вищих навчальних закладах (2012)
Кравченко Н. В. - Психофізіологічні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі ВНЗ (2012)
Лазов Л. - Дослідження багаторазової дії на контраст лазерного маркування під час мітки поля та розфокусування виробів із нструментальної сталі, Петров Н. (2012)
Лещук Ю. І. - Методика і технологія навчання технічних дисциплін у професійних коледжах України (2012)
Пасічник М. В. - Реалізація комунікативно-діяльнісної моделі контролю при тестуванні з іноземної мови (2012)
Солошич І. О. - Рейтингова система оцінки роботи кафедр вищих навчальних закладів при організації науково-дослідної діяльності студентів (2012)
Тен Е. П. - Технология мультимедийного обучения профессиональной педагогике как средство саморазвития студентов-заочников в системе дистанционного образования (2012)
Абільтарова Е. Н. - Електронний підручник із дисципліни "Основи охорони праці" як один із засобів методичного забезпечення навчального процесу (2012)
Бендера І. М. - Паспортизація як один із способів оптимізації навчального процесу в аграрному ВНЗ, Юрчишин Н. І. (2012)
Дальченко П. Г. - Удосконалення методики проведення лабораторних робіт із курсу загальної фізики, Руденко Д. В., Шурінова О. В., Компанієць І. В. (2012)
Дуганець В. І. - Паспортизація практичної підготовки студентів агроінженерних спеціальностей (2012)
Ибрагимов Т. Ш. - Технология создания методического обеспечения курса "Химия" для активизации самостоятельной работы студентов, Ибрагимова Г. Т. (2012)
Ожга М. М. - Проблеми графічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у наукових дослідженнях (2012)
Олійник Ю. С. - Експериментальна перевірка ефективності розробленої методики тестування знань з електромагнітних перехідних процесів майбутніх інженерів-електроенергетиків (2012)
Стаченко О. В. - Визначення готовності навчальної групи до використання кейс-методу в ході виробничого навчання за спеціальністю "Технологія виробів легкої промисловості", Рябчиков М. Л. (2012)
Хоменко В. Г. - Установлення відповідності методичних систем навчання програмних засобів захисту інформації вимогам державного стандарту вищої освіти (2012)
Чуприна Г. П. - Формування знань із програмних засобів захисту інформації на основі психічних моделей репрезентації понять (2012)
Ящун Т. В. - Науково-методичні засади створення дистанційного курсу з дисципліни "Прикладне програмування", Громов Є. В. (2012)
Асманов А. Р. - Формирование основ поликультурного общения будущих педагогов (2012)
Каньковський І. Є. - Професійно необхідні якості інженера-педагога (2012)
Кравченко О. Б. - Суть гуманістичних цінностей особистості (2012)
Кулешова В. В. - Формування аналітичної компетенції викладачів технічних дисциплін (2012)
Олексенко В. М. - Самореалізація студентів на заняттях із вищої математики (2012)
Приступа В. В. - Проблеми формування та стан економічної компетентності майбутніх інженерів радіозв’язку (2012)
Приходько Г. І. - Діяльність студентських спортивних гуртків і товариств вищих освітніх закладів України на початку ХХ ст. (2012)
Ремзі І. В. - Удосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки у вищих педагогічних закладах (2012)
Ротова Н. В. - Особливості впровадження особистісно орієнтованого підходу в навчанні іноземних студентів (2012)
Смолин Ю. А. - Анализ основных структурных составляющих и их связей в управлении процессом технического творчества инженерно-педагогического направления, Смолина Н. Ю. (2012)
Шестопалюк О. В. - Формування ключових компетенцій майбутніх педагогів (2012)
Відомості про авторів (2012)
До уваги авторів (2012)
Карпов Я. С. - Моделирование напряженно-деформированного состояния стрингерных панелей из композиционных материалов, Литвинова Т. А., Павленко В. Н. (2010)
Халилов С. А. - Исследование влияния параметров подкрепления на напряженное состояние панели, вызванное локальными нагрузками. Сообщение 2, Макаров О. В., Весельский С. И. (2010)
Фомичев П. А. - Анализ допускаемых напряжений для регулярных зон крыла и различных схем турбулентности атмосферы, Бойко Т. О. (2010)
Рябченко В. М. - Об учёте ограничений на прогибы при оптимизации фюзеляжных несущих конструкций (2010)
Жаркан М. - Определение прочностных свойств слоистого композиционного материала, армированного трансверсальными стержнями (2010)
Смовзюк Л. В. - Исследование влияния параметров расслоения на несущую способность панелей из композиционных материалов (2010)
Чесноков А. В. - Определение эффективных характеристик стержней для автоматизированной сборки армирующих каркасов (2010)
Пургина С. М. - Подогреваемая формообразующая оснастка регламентированного качества для изготовления композиционных изделий (2010)
Львов М. П. - Интерполяция нелинейной части диаграммы деформирования конструкционных материалов (2010)
Николаев А. Г. - Осесимметричная краевая задача теории упругости о действии сосредоточенной силы на трансверсально изотропное полупространство с неподвижным основанием в виде двуполостного гиперболоида вращения, Орлов Е. М. (2010)
Рябков В. И. - Определение площади хвостового оперения на этапе предварительного проектирования с учетом формы крыла самолета транспортной категории, Мельник Н. Н., Утенкова В. В. (2010)
Дронь Н. М. - Оценка характеристик космических мусоросборщиков, выводимых на требуемую орбиту непосредственно ракетами-носителями, Кондратьев А. И., Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2010)
Мощенок В. И. - Современные методики определения макро-, микро- и нанотвердости материалов, Лалазарова Н. А., Ляховицкий М. М., Сухарева И. Е., Скрыпников В. А. (2010)
Стадниченко В. М. - Диагностика процессов изнашивания фрикционных узлов трансмиссий авиационных ГТД методом акустической эмиссии (2010)
Соловьев А. И. - Упругая деформация пластинки, ослабленной двумя круговыми отверстиями и и двумя прямолинейными разрезами, Фесенко В. Т., Хоменко В. В., Цымбалюк В. В. (2010)
Сало В. А. - Расчет напряженно-деформированного состояния оболочечных элементов конструкций и оценка достоверности результатов, Литовченко П. И. (2010)
Шаройко Д. П. - Расчет располагаемой тяги легкомоторного самолета, Качкар И. В., Мисан Л. Г., Мирошник В. С. (2010)
Гайдачук В. Е. - Анализ эффективности технологии лазерной резки листовых деталей из цветных металлов в серийном авиационном производстве, Костенко А. И. (2010)
Остапчук В. В. - Влияние режимов упрочняющей термической обработки на структуру и свойства титанового сплава ВТ22, Семишов Н. И. (2010)
Миронов К. В. - Исследование прочности элемента тканевой обшивки крыла самолета, Пинчук Д. А. (2010)
Украинец Е. А. - Экспериментальное определение аэродинамических характеристик модели самолета с преобразуемым крылом и фюзеляжем треугольной формы поперечного сечения, Спиркин Е. В., Шабрат И. И. (2010)
Тараненко М. Е. - Возможности интерактивного контроля процесса электрогидравлической штамповки крупногабаритных деталей, Демченко А. В., Гарибова Т. В. (2010)
Хитрых Е. Е. - Задание свойств деформируемого металла при численном решении задач импульсной резки непрерывных слитков (2010)
Абрамов В. Т. - Синтез многоступенчатых планетарних механизмов с минимальным мертвым ходом, Матусевич В. А., Павленко В. Н., Шехов А. В. (2010)
Соловьев О. В. - Методика оценки максимальной дальности визуального обнаружения беспилотных летательных аппаратов (2010)
Вамболь С. А. - Способ обезвреживания взрывного устройства, Петренко А. В., Вавренюк С. А. (2010)
Бачинська Н. Я. - Роль міжпредметних зв’язків у формуванні соціокультурної компетенції студентів мовних спеціальностей засобами англійського фольклору (2012)
Бухальська С. Є. - Розвиток інформаційно-комунікаційної складової педагогічної компетентності викладачів у системі методичної роботи медичного коледжу (2012)
Величко Н. О. - До проблеми прогнозування працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах харчової промисловості (2012)
Галімов А. В. - Комплексна методика підготовки майбутніх офіцерів напрямку "Охорона та захист державного кордону” в умовах інноваційних технологій (2012)
Глушок Л. М. - Зміст та структура навчальних планів і програм підготовки бакалаврів освіти раннього дитинства в університетах Австралії (2012)
Горбатюк Р. М. - Формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх фахівців в галузі комп’ютерних технологій, Рутило М. І., Брездень Т. І. (2012)
Джуринський П. Б. - Компоненти підготовленості до здоров’язбережувальної професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури (2012)
Ковтун О. В. - Формування процесуально-інформаційних умінь професійного мовлення у майбутніх авіаційних операторів (2012)
Король С. В. - Навчання лексичного аспекту іншомовного мовлення студентів-філологів (2012)
Лоїк Г. Б. - Активізація самостійної пізнавальної діяльності студентів як педагогічна умова формування фахової компетентності майбутніх менеджерів туризму засобами інформаційних технологій (2012)
М’ясковський М. Є. - Проблема забезпечення якості шкільної освіти в сучасному освітньому процесі (австрійський досвід) (2012)
Назарко І. С. - Вивчення хімії на базі дистанційних технологій як засіб оптимізації навчання студентів технічних спеціальностей (2012)
Николайчук Л. А. - Выбор и использование аутентичных материалов в процессе обучения аудированию на уроках английского языка (2012)
Орловська О. В. - Нетрадиційні методи комунікативно-орієнтованого навчання студентів-філологів англійської мови у вищому навчальному закладі (2012)
Решетник С. М. - Професійна підготовка майбутніх офіцерів до службової діяльності у внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України як професійна і педагогічна проблема (2012)
Соболь Н. М. - Інтерактивні технології навчання у підготовці перекладачів у вищих начальних закладах (2012)
Токарчук О. М. - Формування професійної математичної компетентності: результати експериментального дослідження (2012)
Трифонова О. С. - Діагностика рівнів сформованості мовно-мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку (2012)
Чернова С. В. - Комунікативна компетентність офіцерів-прикордонників як чинник підвищення ефективності виконання ними службових завдань з охорони державного кордону (2012)
Шарапа Г. Ф. - Рефлексія страху як основна детермінанта особистісної неповноцінності (2012)
Шиба А. В. - Педагогічні умови застосування інтерактивних технологій у процесі формування професійної компетентності майбутніх перекладачів у вищому навчальному закладі (2012)
Яворська Г. Х. - Методика підвищення рівня пізнавальної активності майбутніх офіцерів міліції у процесі навчання у вищому навчальному закладі Міністерства внутрішніх справ України (2012)
Ягупов В. В. - Педагогічна техніка викладачів військово-спеціальних дисциплін, Кришталь М. А. (2012)
Янковець А. В. - Особливості застосування сучасних систем машинного перекладу в умовах підготовки майбутніх перекладачів у вищому військовому навчальному закладі (2012)
Андрощук О. Ю. - Професійна компетентність як невід’ємна складова готовності майбутнього офіцера-прикордонника до професійної діяльності (2012)
Аршава І. Ф. - Сучасний стан дослідження проблеми подолання особистістю складних життєвих ситуацій, Амінєва Я. Р. (2012)
Аршава І. Ф. - Комп’ютерна діагностика емоційної стійкості людини, яка працює в екстремальних умовах професійної діяльності, Кутовий К. П. (2012)
Басинський А. М. - Модель психологічної підготовки підрозділів спеціального призначення органів внутрішніх справ до діяльності в екстремальних умовах (2012)
Булаєвська О. В. - Характеристика складових професійного спілкування середнього медичного персоналу в ситуаціях невідкладної допомоги (2012)
Воєдило А. А. - Еталон індивідуальних морально-психологічних якостей політичного лідера в уявленні студентів Львівського національного університету імені Івана Франка (2012)
Гордієнко-Митрофанова І. В. - Програма реалізації моделі організації дидактичних ігор-маніпулятивів у навчальному процесі загальноосвітньої школи (2012)
Данько О. В. - Професійне самовизначення як предмет наукового дослідження у психології (2012)
Діденко О. В. - Соціально-психологічні чинники розвитку організаційної (корпоративної) культури офіцера-прикордонника (2012)
Дроздов О. Ю. - З досвіду використання асоціативного методу при вивченні геополітичної свідомості (2012)
Іващенко А. С. - Психологічні чинники міжособистісних стосунків у молодих подружніх парах (2012)
Ігумнова О. Б. - Індивідуальні та особистісні властивості студентів з негативними психічними станами (2012)
Калюжний В. О. - Складові моделі експліцитного професійного психологічного впливу прикордонного керівника на підлеглих (2012)
Карчевський І. Р. - До проблеми професійного вигорання офіцерського складу військових формувань силових відомств України (2012)
Ковальчишина Н. І. - Підготовка парламентерів-правоохоронців: концептуальні підходи (2012)
Ковальчишина С. В. - Психологічні особливості виявів професійної деструкції у слідчих органів внутрішніх справ на етапі професіоналізації (2012)
Марчук Л. М. - Асертивність як комплексна інтегральна характеристика особистості (2012)
Нагула О. Л. - Батьківська компетентність як чинник психічного розвитку дитини (2012)
Олександренко К. В. - Роль соціально-перцептивних механізмів у розвитку професійної комунікативної діяльності майбутніх фахівців міжнародних відносин (2012)
Петренко Т. М. - Невербальні засоби спілкування як аспект імпліцитної діагностики особистісних характеристик (2012)
Радчук Г. К. - Особистісне та професійне самовизначення як чинник професійного становлення особистості (2012)
Семенова Ю. С. - Теоретико-методологічний аналіз поняття психотравма (2012)
Томчук М. І. - Психологічні особливості розробки підручника для вищих навчальних закладів (2012)
Томчук М. І. - Психологічні особливості формування команд в організаціях Міністерства внутрішніх справ (2012)
Шевченко О. М. - Формування особистісної компетентності старшокласників (2012)
Шевчук Г. Й. - Особливості сприйняття телевізійної інформації жіночою аудиторією (2012)
Щербан Т. Д. - Проблема копінга в умовах професійно-стресових ситуаціях управління (2012)
Яцина О. Ф. - Проблема внутрішньої свободи в контексті проблематики психології сім’ї (2012)
Вимоги до публікацій (2012)
Сухонос В. В. (мол.) - Вплив політико-правової філософії на сучасну цивілізацію: досвід Франції та США (2013)
Ткаченко А. О. - Проблеми формування банківської системи на території України: історико-гносеологічний аспект (2013)
Дорда С. В. - Діалогічна сполучуваність права та мови (2013)
Афанасієв Р. В. - Державний контроль як специфічний засіб адміністративно-правового режиму об’єктів права власності на природні ресурси (2013)
Пасічник А. В. - Природа адміністративно-правових обмежень здатності бути засновником і учасником юридичних осіб (2013)
Завгородня В. М. - Принцип захисту легітимних очікувань в адміністративному праві ЄС та перспективи його впровадження в Україні (2013)
Щербак С. В. - Виконавчий процес в Україні: правова природа (2013)
Корольов Ю. О. - Сутність адміністративно-правового статусу службовців Національного банку України (2013)
Маланчук Т. В. - Органи галузевої компетенції як суб’єкти адміністративно-правового регулювання торговельної діяльності (роздрібної торгівлі) (2013)
Кунцевич М. П. - Юридична конструкція форми реалізації виконавчої влади (2013)
Старинський М. В. - Принцип захисту національного інтересу в правовому регулюванні валютних відносин та його природа (2013)
Фомінов Р. М. - Функції фонду гарантування вкладів фізичних осіб: теоретико-правові аспекти (2013)
Плотнікова М. В. - Загальна характеристика правових актів Національного банку України як засобу державного регулювання діяльності банків в Україні (2013)
Швагер О. А. - Щодо визначення поняття "державна казна” (2013)
Сухонос В. В. - Стратегія розвитку відносин у колективі і кар’єра: питання взаємозалежності (2013)
Поліщук М. С. - Щодо гарантування збереження житлових прав дітей (2013)
Івашова І. П. - Правове регулювання користування житлом на підставі договору найму (оренди) житла (2013)
Шлапко Т. В. - Місце пенсії по інвалідності в системі права соціального забезпечення (2013)
Жаренко В. Ф. - Застава майбутнього урожаю за аграрною розпискою (2013)
Коз’яков І. М. - Особливості предмета доказування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх (2013)
Курило М. П. - Інститут примирення та його особливості у сучасному кримінальному праві, Ясинок М. М. (2013)
Самойленко Є. А. - Особливості розвитку правового режиму навігаційного використання міжнародних рік Південної Америки (2013)
Титул, зміст (2013)
Шановні читачі (2013)
Коваленко Ю. М. - 15 років Центру рентгенівських технологій АРУ (2013)
7-8 ноября — Международные радиологические праздники (2013)
Мечев Д. С. - Клініко-методичні аспекти позитронної емісійної томографії, Щербіна О. В. (2013)
Спиженко Н. Ю. - Стереотаксическая радиохирургия в комплексном лечении сосудистых мальформаций головного и спинного мозга, Чеботарева Т. И., Бурик В. М., Мосейчук С. С., Шараевский О. А. (2013)
Кравцова Е. А. - Рентгенологическая динамика послеожоговых стриктур пищевода при различных методах лечения, Шармазанова Е. П. (2013)
Соколовська М. В. - Застосування фторафуру при радіотерапії раку гортані І-ІІ стадій (2013)
Делог М. И. - Гинекомастия и рак молочной железы у мужчин (2013)
Урина Л. К. - Комплексная диагностика патологии опорно-двигательного аппарата на первичном этапе диагностики, Ищук Ю. В., Миронова Ю. А. (2013)
Мечев Д. С. - Обговорення концепції розвитку ядерної медицини в Україні (продовження), Ткаченко М. М. (2013)
Спузяк М. І. - Рецензія на підручник "Радіологія" авторів: Ковальський О. В., Мечев Д. С., Данилевич В. П. (2013)
Шкондiн О. М. - Відгук на підручник "Радіологія" авторів: Ковальський О. В., Мечев Д. С., Данилевич В. П. (2013)
Щодо усунення подвійного ліцензування діяльності з використання медичних джерел іонізуючого випромінювання (2013)
Асоціація радіологів України (2013)
Миронова Ю. А. - Алгоритм лучевой диагностики патологии скелетно-мышечной системы (2013)
Вітання професору Т. П. Сиваченко (2013)
Пам’яті професора Спузяка М. І. (2013)
22-я Международная медицинская выставка "Здравоохранение - 2013" (2013)
Костюк Г. И. - Создание наноструктур в объеме детали при электроннолучевой обработке, Суккариех Мустафа Эззат, Воляк Е. А. (2010)
Мелкозерова О. М. - Образование наноструктур TiN в поверхностном слое железа при действии ионов различных сортов, зарядностей и энергий (2010)
Горлов А. К. - Исследование точности нанесения металла при дозированной аргонодуговой наплавке, Рогачев Е. П., Жуков А. М., Лашко С. Н. (2010)
Костюк Г. И. - Образование наноструктур при действии ионизирующего излучения на материалы, Широкий Ю. В., Лобанова Л. В. (2010)
Баранов О. О. - Эффективная ионная очистка в разряде планарного магнетрона со структурой полого катода, Романов М. С. (2010)
Мустафин К. А. - Математическое моделирование поверхностной твердости при ионно-плазменном азотировании (2010)
Костюк Г. И. - Повышение работоспособности покрытий на РИ при обработке сталей с учетом адгезионного взаимодействия, Фадеев В. А., Бруяка О. О. (2010)
Воропай Р. В. - Сравнительный анализ микроструктурных и наноструктурных покритий и зависимость микротвердости от раз мера зерна, Бреус А. А. (2010)
Костюк Г. И. - Перспективы получения наноструктур в объеме детали при действии потоков плазмы, Исяк К. П., Бруяка О. О. (2010)
Манохин А. С. - Методика определения температуры резания при обработке инструментом с ПКНБ, Клименко С. А. (2010)
Пермяков А. А. - Исследование процесса износа режущей части головок глубокого сверления при обработке отверстий больших диаметров, Пациора А. П. (2010)
Костюк Г. И. - Исследование износа РИ с покрытием при его моделировании на машине трения, Фадеев А. В., Куринной А. Н., Босенко Т. П. (2010)
Иващенко Е. В. - Исследование влияния зажимных усилий на качество обрабатываемой детали типа "фланец", Литвин М. В., Добротворский C. С. (2010)
Костюк Г. И. - Экспериментальное исследование шероховатости поверхности деталей при чистовом точении стали 30Х14А РИ с покрытием 0,8ZRN+0,2HFN и без него, Филиппенко А. И., Исяк К. П., Костюк А. Н. (2010)
Резниченко Н. К. - Унификация технологических процессов сборки-разборки соединений с натягом, Шелкунова Н. Л. (2010)
Костюк Г. И. - Деформация стружки после получистового точения стали 39ХС и сплава ЭИ702 и чистового точения жаропрочной стали 30Х14А РИ с покрытиями, Степаненко В. Н., Костюк Е. Г., Костюк А. Н., Карамышев Ю. Ю. (2010)
Мовшович А. Я. - Обратная технологическая оснастка для многооперационного оборудования и гибких производственных систем, Белик В. Н., Кочергин Ю. А. (2010)
Стрельчук Р. М. - Исследование особенностей взаимодействия алмазных кругов с наноструктурным твердым сплавом, Узунян М. Д. (2010)
Резниченко Н. К. - Конструктивные особенности системы направления и её влияние на работоспособность обратимой технологической оснастки, Мовшович А. Я., Ищенко И. Г. (2010)
Костюк Г. И. - Силы резания при обработке конструкционных материалов твердыми сплавами с различными покрытиями, Миргородский А. Ю., Хаки Махмуд Салех (2010)
Невлюдов И. Ш. - Использование метода Байесовских статистических решений для выбора варианта технологического процесса, Омаров М. А., Палагин В. А., Разумов-Фризюк Е.А. (2010)
Невлюдов І. Ш. - Моделювання електромеханічної частини. Маніпулятора промислового робота, Великодний С. С., Фомовська О. В. (2010)
Невлюдов И. Ш. - Построение годографов Михайлова при помощи пакета "Mathcad", Великодный С. С., Фомовская Е. В. (2010)
Сысоев А. Ю. - Методологические характеристики барботажного метода создания смесей газов, Костюк Г. И., Сысоев Ю. А. (2010)
Невлюдов И. Ш. - Анализ современных технологий изготовления гибридных микросборок, Проценко М. А., Хатнюк И. С., Аллахверанов Р. Ю. (2010)
Гавва В. М. - Економічне обґрунтування доцільності підвищення надійності й довговічності техніки, Раздымаха Т. П. (2010)
Филипковская Л. А. - Применение методов распознавания образцов в экспертных экономических системах, Скачков А. Н. (2010)
Невлюдова В. В. - Метод голосового ввода информации, Милютина С. С. (2010)
Мазниченко С. А. - Исследование процесса наполнения камеры сгорания приводов импульсных машин, Застела А. Н., Обрываева Т. Е. (2010)
Ковалев Е. Д. - Математические модели имитации динамики полета вертолета на комплексном тренажере на особых и критических режимах полета, Моцар П. И., Удовенко В. А. (2010)
Рябков В. И. - Возможности использования тахионной энергии в силових установках летательных аппаратов, Толмачев Н. Г. (2010)
Костюк Г. И. - Связь между коэффициентом трения покоя и адгезионным взаимодействием конструкционных материалов с материалом РИ при применении температуры и нормальной нагрузки, Миргородский А. Ю., Воляк С. Н. (2010)
Баранов О. О. - Эффективное управление распределением плотности ионного тока в системе для вакуумно-дугового осаждения покрытий (2010)
Pavlenko V. - Emission and erosion processes, thermoelastic and thermoplastic deformation in cathode spots of gas, Kostyuk G., Voliak E. (2010)
Сысоев Ю. А. - Инициирование вакуумно-дугового разряда в технологических источников плазмы (2010)
Сыпченко И. А. - О влиянии условий осаждения на структуру, фазовый состав и свойства алмазоподобных пленок углерода (2010)
Сысоев Ю. А. - Подавление микродуг в ионно-плазменных процессах, Костюк Г. И., Белявский А. В., Сысоев А. Ю., Воропай Р. В., Бреус А. А. (2010)
Голуб Н. М. - Засоби формування писемно-мовленнєвої діяльності молодших школярів з недоліками психо-мовленнєвого розвитку (2013)
Кохан Л. В. - Розвиток творчих здібностей особистості засобами структурно-логічних схем у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2013)
Червінко Є. O. - Модель навчання майбутніх філологів усного послідовного перекладу з опорою на ситему скороченого запису (2013)
Шепель В. M. - Вікові особливості формування пізнавальної активності старшокласників (2013)
Большакова М. Г. - Методи і методологія дослідження лінгвокультурологічної компетенції майбутніх перекладачів (2013)
Ісаєва О. С. - Розвиток творчих умінь студентів вищих медичних навчальних закладів (2013)
Кондратенко О. О. - Культура ділового спілкування майбутніх фармацевтів як наукова проблема (2013)
Лебедєва В. В. - Аналіз суті поняття "професійний статус майбутнього вчителя" (2013)
Масич С. Ю. - Вимоги до підготовки викладача вищого начального закладу (2013)
Михайлова А. Г. - Акмеологія: нова якість вищої технічної освіти (2013)
Моторна С. Є. - Сучасна вища освіта: становлення духовно-морального потенціалу студента (2013)
Семененко І. Є. - Технологія педагогічного супроводу у процесі фахової підготовки іноземних студентів в умовах вищого технічного навчального закладу (2013)
Бойко О. Ю. - Бандура як засіб національного виховання української молоді (історичний аспект) (2013)
Голубнича Л. О. - Становлення і розвиток дидактики в зарубіжній педагогічній науці (2013)
Діденко І. О. - Педагогічні з'їзди на теренах України та Росії: витоки та наслідки (2013)
Єрмола А. М. - Організація науково-методичної роботи вчителів України другої половини ХХ століття (2013)
Танько Є. В. - Досвід організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів Великобританії (2013)
Тищенко І. В. - Статус та повноваження ректора в організаційно-управлінській структурі докласичного університету (2013)
Ткаченко О. Б. - Характеристика етапів розвитку проблеми оцінювання якості професійно-педагогічної діяльності викладачів вищої школи України (1969-1990 роки ХХ століття) (2013)
Цапко А. М. - Особливості організації магістерської підготовки в університетах України початку ХІХ століття (2013)
Коробейнік В. А. - Валеологічне самовдосконалення як складова індивідуальної педагогічної культури вчителя фізичної культури (2013)
Чорновол-Ткаченко А. О. - Гендерні особливості змістовних характеристик ідентичності особистості старших підлітків (2013)
Крамченкова В. О. - Особливості адаптивно-захисних патернів особистості при тютюнопалінні в сім'ї (2013)
Микитюк С. О. - Роль ресурсного підходу в психологічному супроводі навчально-виховного процесу у вищому педагогічномунавчальному закладі (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вихідні дані (2013)
Борейко Ю. - Міфорелігійний простір повсякденної реальності українських носіїв православної свідомості (2013)
Олещук К. - Держава в соціологічній спадщині Станіслава Дністрянського (2013)
Афанасьєва Л. - Суспільний простір поліетнічного міста як фактор формування етнічної толерантності молоді (2013)
Глебова Н. - Формування свободи й відкритості в глобальному інформаційному просторі (2013)
Демчук С. - Сім'ї трудових мігрантів: соціально-побутові умови життя дітей після від'їзду батьків (2013)
Катаев С. - Социальная ответственность как сфера практической социологии (2013)
Савка В. - Супервізія в управлінні недержавними організаціями соціальної сфери: інституційний аналіз (2013)
Wojakowski D. - Toward multi-perspective analysis of social identity (2013)
Kuzmuk O. - Status consistency / inconsistency of the status position of social classes (2013)
Лісовська-Мускеєва Н. - Пізнавальний потенціал біографічного методу, Сидоров М. (2013)
Миронович Д. - Нарративизация религиозного опыта в (авто)биографических интервью (2013)
Сидоров М. - Підходи до аналізу даних із невідповідями, Білоус Є. (2013)
Хомяк М. - Бідність в Україні у показниках соціальної статистики (2013)
Букрєєва І. - Громадянська активність української студентської молоді: особливості виявлення та тенденції розвитку (2013)
Глинська Л. - Соціологічні підходи до аналізу освіти як методологічна основа її модернізації (2013)
Гришина Т. - Материальное обеспечение процесса социального включения людей старшего возраста в Украине (2013)
Любчук В. - Релігійна віра як чинник участі особистості у позакультових практиках (2013)
Орлов А. - Міжкультурна взаємодія в контенті медіа багатонаціонального регіону (2013)
Хуткий Д. - Освіта на магістерських програмах НаУКМА: думки студентів магістеріуму (2013)
Андреев А. В. - Моделирование упругих и прочностных свойств композитов, армированных плетеными рукавами, Карпов Я. С. (2010)
Кондратьев А. В. - Проектирование головных обтекателей ракет-носителей из полимерных композиционных материалов при одновременном тепловом и силовом воздействиях (2010)
Литвинова Т. А. - Проектирование стрингеров из композиционных материалов (2010)
Костенко А. И. - Многоуровневый алгоритм оптимизации режимов лазерного раскроя заготовок силовых панелей планера самолета в серийном производстве (2010)
Угримов С. В. - Обобщенная теория слоистых ортотропных пластин, Шупиков А. Н. (2010)
Киреев И. Ю. - Методика определения структуры композитного несущего слоя трапециевидного крыла малого удлинения беспилотного летательного аппарата, изготовленного намоткой (2010)
Гагауз Ф. М. - Моделирование физико-механических характеристик композиционных материалов, Гагауз П. М. (2010)
Хорольский П. Г. - Эффективность космических тральщиков при двух способах выведения на орбиту устройств для улавливания космического мусора, Дубовик Л. Г. (2010)
Гребенюк С. Н. - Матрица жесткости конечного элемента для тканого композиционного материала, Мелащенко О. П. (2010)
Рябченко В. М. - Интерпретация дискретной модели тонкостенной несущей конструкции, увязанная с оптимизационным процессом (2010)
Николаев А. Г. - Математический аппарат и приложения обобщенного метода фурье для трансверсально-изотропного параболоида со сфероидальной полостью, Щербакова Ю. А. (2010)
Мельничук А. П. - Определение напряженно-деформированного состояния тонкостенных осесимметричных оболочек при импульсном нагружении с использованием систем аналитических вычислений (2010)
Рвачева Т. В. - Одна квадратурная формула на основе обобщенного ряда Тейлора (2010)
Каленюк И. А. - Численное моделирование аэродинамических характеристик сверхкритического профиля MBB A-3 (2010)
Цибаньов Г. В. - Підвищення надійності трибосполучень деталей авіаційної техніки модифікованими дискретними покриттями, Марчук В. Є., Калініченко В. І., Градиський Ю. О. (2010)
Куреннов С. С. - Численный метод расчета динамических напряжений в клеевом соединении (2010)
Кобрин В. Н. - Экологические исследования автотранспорта, обслуживающего аэропорты гражданской авиации и эффективность мероприятий по снижению его воздействия на окружающую среду, Вамболь В. В., Овчаров А. В., Колосков В. Ю. (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського