Он-лайн захист магістерської роботи (2018)
Диссертации на соискание ученой степени (2018)
71 Ассамблея Міжнародного інституту зварювання (2018)
9-я Международная конференция "Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах" (2018)
Выставка WELDEX/Россварка 2018 (2018)
В. Н. Проскудину — 60 (2018)
Колебатель сварочных горелок и наплавочных плазмотронов (2018)
Цифровые технологии для повышения конкурентоспособности в сварочном производстве (2018)
ООО "ТМ.ВЕЛТЕК" — 25 лет в мире порошковых проволок (2018)
Календарь октября (2018)
Анисимов А. В. - Эволюционный метод построения систем искусственного интеллекта, Марченко А. А., Землянский В. Р. (2019)
Савчук М. М. - Квантові обчислення: огляд та аналіз, Фесенко А. В. (2019)
Крак Ю. В. - Многомерное шкалирование средствами псевдообратных операцій, Кудин Г. И., Куляс А. И. (2019)
Тимошкин А. И. - Об одном алгоритме построения сокращенных ДНФ порядково-выпуклых булевых функцій (2019)
Сергиенко И. В. - Оптимальные помехоустойчивые генетические коды, Белецкий Б. А., Гупал А. М., Гупал Н. А. (2019)
Задірака В. К. - Застосування резервів оптимізації обчислень для розв’язання складних задач (2019)
Єрмольєв Ю. М. - Про моделі стохастичної оптимізації для менеджменту водосховищ з урахуванням ризиків, Єрмольєва Т. Ю., Кахіл Т., Оберштайнер М., Горбачук В. М., Кнопов П. С. (2019)
Макаров В. Л. - Крайовий ефект в оцінці точності сіткового методу для розв’язування диференціального рівняння з дробовою похідною, Майко Н. В. (2019)
Панкратова Н. Д. - Разработка робастного алгоритма гарантированного эллипсоидального оценивания и его применение для ориентации искусственного спутника Земли, Шолохов А. В. (2019)
Прусов В. А. - Атмосферные процессы в элементах городской настройки, Дорошенко А. Е., Сологуб Т. А. (2019)
Стоян В. А. - Методы линейной алгебры в задачах исследования некоторых классов нелинейных дискретно преобразующих систем. І. Мультипликативно нелинейные системы (2019)
Великоиваненко Е. А. - Методы численного прогнозирования работоспособности сварных конструкций на компьютерах гибридной архитектуры, Миленин А. С., Попов А. В., Сидорук В. А., Химич А. Н. (2019)
Раппопорт И. С. - Стратегии группового сближения в методе разрешающих функций для квазилинейных конфликтно- управляемых процессов (2019)
Переварюха А. Ю. - Непрерывная модель разрушительной осцилляционной динамики локальной популяции вредителя леса в Канаде (2019)
Старков В. Н. - Задачи, методы и алгоритмы в моделях физических основ элементов оптических компьютеров, Томчук П. М. (2019)
Титул, зміст (2018)
Костенко М. М. - Геологічне довивчення раніше закартованих площ та створення Держгеолкарти масштабу 1:200 000 – важливий етап геологічного вивчення надр території України (здобутки і проблеми) (2018)
Алієв А. А. - Органіко-геохімічні дослідження горючих сланців Прикаспійсько-Губинського району (Азербайджан), Аббасов О. Р., Ібадзаде А. Дж., Мамедова А. Н. (2018)
Щербак О. В. - Моделювання гідрогеофільтраційного поля ґрунтових вод у зоні впливу металургійного виробництва, Яковлєв Є. О., Долін В. В. (2018)
Рудько Г. І. - Правові особливості розпорядження геологічною інформацією під час геолого-економічної оцінки запасів та ресурсів корисних копалин України, Ткаченко М. В., Литвинюк C. Ф. (2018)
Карабин В. В. - Чинники просідання та підтоплення територій вуглевидобутку Червоноградського гірничопромислового району (2018)
Бондар Г. М. - Геологічні умови формування вторинної поруватості і закономірності її розподілу в гірських породах (2018)
Орловський В. М. - Полегшені тампонажні суміші, Похилко А. М. (2018)
Пам’яті відомого українського геолога і мудрого керівника Дмитра Сергійовича Гурського (2018)
Кириленко І. Г. - Капіталізація земельних ресурсів в умовах розвитку і трансформації земельних відносин в Україні (2017)
Гуцаленко Л. В. - Due diligence: еволюція та генезис сутності (2017)
Мулик Т. О. - Аналітична оцінка складу та структури земельних ресурсів Вінницької області: стан та перспективи (2017)
Підгурський О. І. - Аналіз суперпозиції потоків транзакцій з пуассонівським та рівномірним законами розподілу (2017)
Мазур А. Г. - Тенденції економічного відтворення господарств населення у сільській економіці, Дмитрик О. В. (2017)
Токарчук Д. М. - Зайнятість сільського населення та диверсифікація сільської економіки як шлях до покращення її стану (2017)
Пчелянська Г. О. - Роль України у формуванні світової продовольчої безпеки (2017)
Правдюк Н. Л. - Соціальні аспекти бухгалтерського обліку (2017)
Подолянчук О. А. - Земельні ділянки як об’єкт обліку, Коваль Н. І. (2017)
Остапчук Т. П. - Речові права на земельні активи: порядок визнання об’єктів бухгалтерського спостереження (2017)
Білокінна І. Д. - Реалізація концепції "зеленої економіки” в Україні як інституційна основа сталого розвитку (2017)
Мельничук А. Б. - Eкологізація як пріоритетний напрям сталого розвитку аграрної сфери (2017)
Мазур В. А. - Особливості кадрової політики аграрних підприємств у сучасних умовах, Германюк Н. В., Дмитрук Р. В. (2018)
Климчук А. О. - Особливості використання бенчмаркінгу у мотивації конкурентних переваг персоналу (2018)
Гунько І. В. - Теоретичні основи використання економіко-статистичних методів у наукових дослідженнях студентської молоді вищих навчальних закладів аграрного профілю, Присяжнюк О. І., Бурдейна Л. І. (2018)
Канцедал Н. А. - Інституціональний підхід до формування в обліку інформації про біологічні активи та сільськогосподарську діяльність (2018)
Бурлака Н. І. - Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва у процесі реформування земельних відносин (2018)
Томчук О. В. - Застосування професійного судження аудитора в контексті розвитку міжнародних стандартів аудиту, Фабіянська В. Ю. (2018)
Кушніренко О. А. - Обліково-контрольне забезпечення управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств як передумова об’єктивності їх оподаткування (2018)
Коваль Л. В. - Облікова політика щодо запасів (2018)
Чудак Л. А. - Перспективи контролю дотримання сівозмін як фактора забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення (2018)
Псьота В. О. - Допорогові закупівлі у державному секторі: новації та проблеми сьогодення (2018)
Галайда Л. В. - Облікові аспекти відображення стану та зміни власного капіталу підприємства (2018)
Вдовенко Л. О. - Рефінансування як механізм підтримки стабільності банківської системи (2018)
Kovalchuk S. - Ecological and economic imperatives of sustainable development of agroecosystems (2018)
Киш Л. М. - Реалізація кадрової політики на підприємствах АПК (2018)
Меліхова Т. О. - Узагальнення методичних підходів до оцінки рівня економічної безпеки підприємства з метою вибору оптимальних для діагностування зовнішніх та внутрішніх загроз (2018)
Чорнопищук Т. І. - Імперативи та особливості державного фінансово-економічного регулювання розвитку аграрного виробництва (2018)
Томчук О. В. - Криптовалюта як новий фінансовий інструмент: переваги і недоліки її використання та проблеми нормативно-правового регулювання, Фостолович В. А. (2018)
Здирко Н. Г. - Організаційні аспекти функціонування Аудиторської палати України: проблеми та можливі шляхи вирішення (2018)
Правдюк М. В. - Економічні та обліково-законодавчі аспекти інвестиційно-інноваційної діяльності аграрного сектору, Правдюк А. Л. (2018)
Мулик Я. І. - Стан та перспективи розвитку аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства (2018)
Мазило І. В. - Методи управління залізничним транспортом України в період його відбудови (1943-1950- ті рр.) (2018)
Петриченко О. А. - Технології створення, розведення й оцінювання стад молочного скотарства: аналітичний огляд (2018)
Зубар І. В. - Сучасний стан та проблеми оптимального технічного забезпечення фермерських господарств Вінниччини (2018)
Mazur A. - Spatial organization of regional economic development, Kubai O. (2018)
Гончарук І. В. - Фінансові результати сільськогосподарських підприємств: механізм формування та аналітична оцінка (на прикладі Ялтушківської дослідно-селекційної станції ІБК і ЦБ НААН України), Старосуд В. І., Мулик Т. О. (2018)
Ставська Ю. В. - Особливості та зміст інновацій у сфері гостинності (2018)
Підгурський О. І. - Порівняльний аналіз результатів імітаційного та математичного моделювання суперпозиції пуассонівського та регулярного потоків транзакцій (2018)
Шевчук О. Д. - Рахункова палата України: наближення до вимог міжнародних стандартів (2018)
Довгань Ю. В. - Аналіз фінансового стану як ключовий етап оцінки рівня інвестиційної привабливості підприємства (2018)
Томчук О. Ф. - Поняття біомаси як особливого об’єкта обліку, Фабіянська В. Ю. (2018)
Іщенко Я. П. - Використання земель на умовах емфітевзису: правовий та обліковий аспекти, Любар О. О. (2018)
Лепетан І. М. - Статистична звітність як джерело інформаційного забезпечення вирощування енергетичних культур в Україні, Здирко Н. Г. (2018)
Плахтій Т. Ф. - Податкова знижка з податку на доходи фізичних осіб: порядок застосування та документальне підтвердження (2018)
Левчук К. І. - Створення і розвиток фермерських господарств Вінницької області (1991-1992 роки) (2018)
Бурко К. В. - Завдання бухгалтерського обліку в умовах реалізації стратегічних цілей державної політики регулювання земельних відносин (2018)
Мазур В. А. - Специфіка ринку органічної продукції: національний та європейський аспект, Ковальчук С. Я. (2018)
Гончарук І. В. - Державне регулювання розвитку ресурсного потенціалу сільських територій: загальні аспекти, Томашук І. В. (2018)
Гуцаленко Л. В. - Внутрішній аудит та діагностика в системі державного фінансового контролю та управління діяльністю бюджетної установи, Мулик Т. О. (2018)
Левицька І. В. - Аналіз заробітної плати у підвищенні мотивації та стимулювання персоналу підприємства, Климчук А. О. (2018)
Киш Л. М. - Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств агропромислового комплексу Вінницької області (2018)
Пчелянська Г. О. - Формування інфраструктури продовольчої безпеки (2018)
Вострякова В. І. - Біоекономічний потенціал втрат агрологістики у формуванні сталих ланцюгів доданої вартості (2018)
Легенчук С. Ф. - Конвергована облікова модель: правові наслідки та соціальний ефект від впливу на об’єкти бухгалтерського спостереження земельних ресурсів в умовах гібридної війни, Остапчук Т. П. (2018)
Китайчук Т. Г. - Актуальні питання облікової політики бюджетної установи в умовах дії Національних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі, Гудзенко Н. М. (2018)
Коваль О. В. - Облік генно-модифікованих біологічних активів (2018)
Богатчук С. С. - Аграрна реформа 1861 р. та її наслідки для економічного розвитку України (2018)
Стрелюк О. В. - Моделювання ціноутворення підприємств в умовах досконалої та недосконалої конкуренції (2018)
Здирко Н. Г. - Державний фінансовий контроль в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку, Шевчук О. Д. (2018)
Пришляк Н. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні (2018)
Онищук Ю. В. - Закордонна міграція трудових ресурсів як перешкода сталому економічному розвитку України, Зубар І. В. (2018)
Юрчук Н. П. - Інноваційні чинники формування конкурентоспроможної продукції сільськогосподарських підприємств (2018)
Пронько Л. М. - Інструменти розвитку малого підприємництва в сільській місцевості Вінницької області (2018)
Киш Л. М. - Особливості менеджменту фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання в межах функціонального та антикризового управління (2018)
Подолянчук О. А. - Виробничі запаси: економічна сутність та облік (2018)
Гудзенко Н. М. - Вплив інформаційних потреб користувачів на структуру та наповнення фінансової звітності, Коваль Н. І., Плахтій Т. Ф. (2018)
Коваль Л. В. - Особливості формування облікової політики у фермерських господарствах (2018)
Костюченко Д. Л. - Аграрні розписки як стимулюючий фактор розвитку сільських територій (2018)
Калетнік Г. М. - Діяльність університетів та інноваційних структур за їх участю як чинник сталого місцевого та регіонального розвитку в умовах проведення реформи децентралізації (на прикладі ННВК "Всеукраїнський науково-навчальний консорціум”), Підвальна О. Г., Колесник Т. В. (2018)
Ніколіна І. І. - Оцінювання ефективності управління регіональним соціальним розвитком, Бондар М. В. (2018)
Токарчук Д. М. - Економіко-екологічні вигоди застосування біогазових установок у домогосподарствах (2018)
Фостолович В. А. - Корпоративна соціальна відповідальність в сучасному бізнесі (2018)
Самборська О. Ю. - Тенденції розвитку малих форм господарювання в агропромисловому комплексі, Пришляк Н. В. (2018)
Томчук О. В. - Концепція суттєвості в обліковій та аудиторській практиці, Фабіянська В. Ю. (2018)
Янчук Г. В. - Особливості обліку благодійної допомоги бюджетної установи в умовах реформування системи бухгалтерського обліку, Черешневий О. І. (2018)
Кравець Р. А. - Ділові імітаційно-рольові ігри на заняттях іноземної мови в професійній підготовці майбутніх економістів (2018)
Василець М. В. - Тенденції розвитку екологічного аудиту (2018)
Мельничук С. П. - Корекція емоксипіном структурних змін нирок та біохімічних параметрів крові щурів при експериментальному гострому пошкодженні нирок, Копчук Т. Г. (2017)
Гарвасюк О. В. - Плацентарна лужна фосфатаза в трофобласті плаценти вагітних із залізодефіцитною анемією за умов Передчасного дозрівання хоріального дерева, Давиденко І. С., Давиденко О. М. (2017)
Шевченко О. О. - Структурні ознаки дисфункції власних залоз слизової оболонки шлунка у хворих на хронічний алкогольний гепатит за даними електронної мікроскопїї, Назар П. С., Левон М. М., Зоренко О. В. (2017)
Кавун М. П. - Морфогенез печінки та суміжних із нею структур у передплодів людини, Банул Б. Ю., Попелюк О.-М. B. (2017)
Кухлевський Ю. І. - Вплив функціонального навантаження на структуру та якість кісткової тканини коміркових відростків верхньої щелепи у молодих осіб, Студент В. О., Масна З. З. (2017)
Покотило В. Ю. - Скануюча електронна мікроскопія серця білих щурів, Матешук-Вацеба Л. Р., Шніцар І. І., Козлов С.В., Покотило П. Б. (2017)
Антонюк О. П. - Особливості кровопостачання стравоходу в пренатальному періоді онтогенезу людини, Кривецький В. В., Марчук Ф. Д., Марчук О. Ф. (2017)
Пенішкевич Я. І. - Інтенсивність деградації низькомолекулярних білків у волозі передньої камери ока при проникному пораненні рогівки, райдужки і кришталика в експерименті: вплив простагландинів та інгібіторів синтезу ейкозаноїдів, Ушаков В. І., Кучук О. П. (2017)
Кривецька І. І. - Неврологічні прояви аномалій розвитку краніо-вертебральної ділянки, Пашковський В. М., Жуковський О. О., Ніка О. М., Колесник Н. І., Кривецький І. В., Нарсія В. І. (2017)
Жуковський О. О. - Застосування викликаних потенціалів мозку в діагностиці після-травматичної енцефалопатії, Пашковський В. М., Кривецька І. І., Ніка О. М., Колесник Н. І. (2017)
Усенко О. Ю. - Венозний тромбоемболізм у хірургії органів травлення, Сморжевський В. Й., Войтів Я. Ю., Янь Сяо (2017)
Колотило О. Б. - Стан гемостазу у пацієнтів із атеросклеротич-ним ураженням аорти та магістральних артерій нижніх кінцівок та високим ризиком розвитку реперфузійного синдрому (2017)
Копчук Т. Г. - Вплив мексидолу на морфофункціональний стан нирок за умов розвитку першої стадії гарячки, Мельничук С. П. (2017)
Dombrovsky D. V. - Transplantations of the cord blood stem cells under conditions of experimental ischemia. Morphological and immunohistochemical characteristics, Savin V. V., Maksymyuk V. V. (2017)
Кузняк Н. Б. - Особливості будови носової ділянки в пренатальному періоді онтогенезу ссавців (2017)
Попович А. І. - Кількісна оцінка зв’язку залізодефіцитної анемії вагітних з морфологічними варіантами депозитів кальцію в ділянці хоріального дерева плаценти методами кореляції (асоціації) між якісними показниками, Давиденко І. С., Лазарук О. В. (2017)
Юлдашев Ш. С. - Оптимизация лечения острого цистита с применением озонотерапии, Аллазов С. А., Рузибоев С. А. (2017)
Аллазов С. А. - Значение лейкоцитарного индекса интоксикации в оценке тяжести инфекции верхних мочевых путей, Рузибоев С. А. (2017)
Федосенко М. Г. - Про напрямки лімфовідтоку в черевній порожнині людини, Мельник О. І., Титаренко В. М., Ігнатіщев М. Р., Безштанько М. А., Примаченко В. І., Азаров О. І. (2017)
Вайнагій O. М. - Аналіз використання ендовенозної лазерної когуляції у лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок, Литвак В. В., Лані Я. П. (2017)
Цитовський М. Н. - Порівняльна анатомія аорти та її гілок (2017)
Іващук С. І. - Спосіб моделювання дискретних форм гострого панкреатиту шляхом використання локального кріовпливу, Стойка О. Я., Коваль Р. Р., Бесединська О. В. (2017)
Слабий О. Б. - Масометрична характеристика камер серця дослідних тварин з різними типами вегетативної регуляції, Татарчук Л. В., Гнатюк М. С. (2017)
Кривко Ю. Я. - Мікроструктурні зміни стінки ободової кишки за умов тривалого впливу опіоїду в експерименті, Гресько Н. І. (2017)
Dudko O. G. - The long term follow-up of internal fracture fixation with metal versus polymeric fixation devices, Storoschuk I. V., Pickula V. V., Strashok Yu. V., Ribak M. I., Alkamel S. M., Reshetilova N. B. (2017)
Рябий С. І. - Особливості васкулогенезу інтрамурального відділу спільної жовчної протоки у ранньому періоді онтогенезу людини (2017)
Смандич В. С. - Особливості організації ядерного хроматину екзокриноцитів підшлункової залози у хворих на хронічний панкреатит з нормальною масою тіла та на тлі ожиріння, Мандрик О. Є., Бесединська О. В., Вівсяна І. А. (2017)
Vepriuk Y. M. - The changes in indices of ion regulative renal function in mature and immature rats under the circumstances of different activity of pineal gland, Tovkach Y. V., Rogovyi Y .E., Rykhlo I. S. (2017)
Ємельяненко Н. Р. - Анатомічні особливості носової перегородки людей першого періоду зрілого віку (2017)
Юзько Р. В. - Особливості топографії судинних компонентів печінково-дванадцятипалокишкової зв`язки пізніх плодів людини, Слободян О. М. (2017)
Хмара Т. В. - Онтологія вроджених вад скелета стопи, Афонькіна А. С., Васильчишин Я. М., Бірюк І. Г., Васильчишина А. В. (2017)
Тащук В. К. - Патогенетичне обґрунтування медикаментозного лікування хворих на ішемічну хворобу серця з урахуванням нейрогуморальних чинників факторів ризику та супутніх захворювань на стаціонарному та амбулаторному етапі реабілітації, Амеліна Т. М., Полянська О. С. (2017)
Сенютович Р. В. - Пошкодження сечоводів під час виконання онкологічних операцій, Іващук О. І., Бодяка В. Ю., Унгурян В. П., Шушко І. І. (2017)
Боднар О. Б. - Клінічний випадок тяжкої політравми у підлітка, Іфтодій А. Г., Хащук В. С., Боднар Б. М., Ватаманеску Л. І. (2017)
Пишак В. П. - Николай Константинович Кольцов (13.VII.1872-02.XII.1940) (2017)
Польовий В. П. - Особистість для наслідування (до 85-річчя від дня народження Бориса Олеговича Мількова), Кулачек Ф. Г., Сидорчук Р. І., Ротар О. В., Паляниця А. С., Карлійчук О. О., Волянюк П. М., Білик І. І., Петрюк Б. В., Кнут Р. П. та ін., (2017)
Бойчук Т. М. - Пам’яті професора Ковальчука Леоніда Якимовича (до 70-річчя від дня народження), Польовий В. П. (2017)
Дітковський А. П. - Кульчицький Костянтин Іванович (9.07.1922-18.11.1997), Хворостяна Т. Т., Кобзар О. Б., Дорошенко С. В., Пархоменко М. В. (2017)
Професор Валерій Володимирович Бойко (до 55-річчя від дня народження) (2017)
Зміст (2018)
Крамарьов С. - Шановні читачі нашого журналу, інфекціоністи та неінфекціоністи! (2018)
Крамарьов С. О. - Підходи до лікування захворювань нижніх дихальних шляхів: вибір антибактеріального препарату з урахуванням міжнародних рекомендацій, Закордонець Л. В. (2018)
Цико О. В. - Легеневі ураження у ВІЛ-позитивних осіб (короткий огляд), Козько В. М. (2018)
Ющенко Л. О. - Клініко-епідеміологічні особливості перебігу ротавірусної інфекції та обґрунтування її профілактики у дітей, Оніськова О. В., Тихолаз В. О., Однорогова Г. Г., Гордійчук О. О., Булавенко В. І. (2018)
Попенко Н. В. - Аналіз факторів ризику розвитку туберкульозу легень в учасників АТО, особливості клінічного перебігу, діагностики та залежність від них тривалості лікування, Сапожніков А. Р. (2018)
Андрух В. С. - Геморагічна лихоманка Ебола і діти, Андрух В. Н., Слободян М. В. (2018)
Никитюк С. О. - Випадок герпесвірусної інфекції на тлі хронічної хвороби нирок та трансплантації нирки від родинного донора, Галіяш Н. Б., Євтушенко С. В., Борис З. Я. (2018)
Никитюк С. О. - Клінічний випадок лептоспірозу у хлопця, жителя Тернопільської області, Волинець Н. В., Борис З. Я., Павельєва М. М. (2018)
Титул, зміст (2018)
Біляєва С. О. - Рік Трої в Україні, Отрощенко В. В. (2018)
Отрощенко В. В. - Троя в дискурсі української археології (2018)
Клейн Л. С. - Сім міст Троя (2018)
Залізняк Л. Л. - Надчорноморські індоєвропейці в Трої (2018)
Горбенко К. В. - Посуд ділянки "Цитадель" городища Дикий Сад (2018)
Іванова С. В. - Північно-Західне Надчорномор’я і Троя: можливість контактів за доби ранньої бронзи (2018)
Фіалко О. Є. - Амазонки в історії Трої (2018)
Бурдо Н. Б. - Прясельця пізнього Трипілля — Троя(нів) та Троя (2018)
Відейко М. Ю. - Золото трипільців: пошуки ведуть в Анатолію?, Гошко Т. Ю. (2018)
Iakovleva L. - The Mammoth Bone Dwellings of the Upper Palaeolithic Settlement of Gіntsi (Ukraine: a First Synthesis), Djindjian F. (2018)
Хмелевський Д. М. - Північна оборонна лінія римської цитаделі в Ольвії (2018)
Харламова А. О. - Малюнки на постаментах половецьких статуй у світлі релігійних уявлень давніх тюрків (2018)
Старік О. В. - Речі салтівського часу з колекції Дніпровського національного історичного музею імені Д. І. Яворницького, Аксьонов В. С. (2018)
Скороход В. М. - Дослідження на подолі Виповзівського археологічного комплексу, Капустін К. М. (2018)
Козловський А. О. - Виробничі будівлі спеціального призначення з поселення XI ст. на Копиревому кінці, Крижановський В. О., Козловська Н. А. (2018)
Котенко В. В. - "Кераміка як маркер міжкультурних зв’язків давнього населення України: імпорти, запозичення, імітації" (2018)
Гейко А. В. - Пам’яті Петра Якимовича Гавриша (2018)
Гаврилюк Н. О. - Марина Йосипівна Абікулова, Костенко А. В. (2018)
Алфавітний покажчик змісту журналу "Археологія" за 2018 р. (2018)
Титул, содержание (2018)
Борису Евгеньевичу Патону — 100! (2018)
Патон Б. Є. - Сучасні дослідження та розробки ІЕЗ ім. Є. О. Патона в галузі зварювання та споріднених технологій (2018)
Pietras A. - The FSW technology of non-ferrous metals — process conditions and examples of application, Weglowska A., Rams B. (2018)
Кучук-Яценко С. И. - Технологии и оборудование контактной сварки рельсов: 60 лет непрерывных инноваций (2018)
Лобанов Л. М. - Тонкостінні зварні конструкці перетворюваного об’єму космічного призначення, Волков В. С. (2018)
Guan Qiao - Low stress no distortion welding based on thermal tensioning effects (2018)
Ильющенко А. Ф. - Перспективные направления работ в области сварки и родственных технологий, развиваемые в ГНПО порошковой металлургии, Манойло Е. Д., Ловыгин С. И., Лецко А. И., Радченко А. А. (2018)
Квасницкий В. В. - Диффузионная сварка и пайка разнородных материалов с управляемым напряженно-деформированным состоянием, Квасницкий В. Ф., Чен Хексинг, Матвиенко М. В., Ермолаев Г. В. (2018)
Ipekoglu G. - Effect of plate thickness on weld speed in friction stir welding of AA6061-T6 Al-alloy plates, Akcam O., Cam G. (2018)
Ющенко К. А. - Перспективы создания сварных монокристаллических конструкций из жаропрочных никелевых сплавов, Задерий Б. А., Гах И. С., Звягинцева А. В. (2018)
Кривцун И. В. - Анодные процессы в сварочных дугах (2018)
Назарчук З. Т. - Магнитоакустическое диагностирование водородного повреждения ферромагнетиков, Скальский В. Р. (2018)
Белоев М. - Некоторые технологические особенности выполнения монтажно-сварочных работ при сооружении изотермических резервуаров, Лолов Н. (2018)
Андреев М. А. - Структура и свойства износостойких ионно-лучевых вакуумных покрытий, Маркова Л. В. (2018)
Нестеренков В. М. - Электронно-лучевые технологии сварки, наплавки, прототипирования — результаты и перспективы, Хрипко К. С., Матвейчук В. А. (2018)
Ахонин С. В. - Тенденции развития специальной электрометаллургии титана в Украине (2018)
Kucukomeroglu T. - Effect of multi-pass friction stir processing on the microstructure and mechanical properties of dual phase steel, Aktarer S. M., Ipekoglu G., Cam G. (2018)
Космічні рубежі електрозварювання (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Ustinova I. - Urban planning aspects of stability theory of ecological town planning systems (2018)
Priymachenko O. - Methodology of studies for selecting engineering decisions in territory planning, Kobzar O. (2018)
Petrakovska O. - Features of cadastral accounting and monitoring of water facilities in Ukraine, Dubnytska M. (2018)
Bakun K. - Determination Methods of territorial resources in conditions of compacted urban development (using Kyiv as an example), Pleshkanowska A. (2018)
Nazarenko O. - Modeling the reliability of the recycled water supply system at global warming conditions (2018)
Чернишев Д. - Аналітичні системи інженерного захисту територій як компонента біосферосумісного будівництва (2018)
Kutsyk O. - Efficiency of use of high-strength concrete in reinforced concrete structures (2018)
Kutovyi V. - Analysis of the multicollinear econometric model parameters with a rank deficient observation matrix, Katunina O., Shutovskyi O. (2018)
Guidelines for Authors (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Panchenko T. F. - Sustainable Tourism Development in Ukraine, Sukach M. K., Golub A. A. (2018)
Bachinska L. G. - Decorative-formative and spatial organization of representative architecture 1930s - early 1950s as a reflection of the state-ideological goal (2018)
Рetrunya O. M. - The meanings and techniques of lighting in the car service (2018)
Сукач М. К. - Теоретические основы расчета скобовидных пластинчатых рессор (2018)
Mishchuk D. A. - Development of the mathematical model a single stage pulse hydraulic drive (2018)
Molchanova V. S. - The methods of homotopic skeletonization of bit-mapped drawings of parts of sea transport (2018)
Bogdanov V. R. - Impact a circular cylinder with a flat on an elastic layer (2018)
Гавриленко В. В. - Декомпозиція операторних рівнянь на основі агрегаційно-ітеративного підходу, Обшта А. Ф., Шувар Б. А. (2018)
Kondratenko V. A. - Physiological model of one materialized human thought (2018)
Guidelines for Authors (2018)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Курандо О. - Стратегія адміністрації Барака Обами щодо міжнародного тероризму та держав-ізгоїв (2018)
Леванчук І. - Українська діаспора в процесі вибудовування стратегічних відносин України та США: еволюційний аналіз (2018)
Kovalenko I. - Impact of brexit on the legal system in the UK (particularly in relation to business regulations) (2018)
Chekalenko L. - Professionals of the diplomatic frontline (2018)
Соловйов Є. - Внутрішня вимушена міграція: український вимір (2018)
Kasianova M. - Migration processes in Japan, Nasadiuk S. (2018)
Тулба К. - Особливості договірної практики України щодо правового регулювання взаємних міжнародних поїздок громадян (2018)
Ягунов Д. - Містично-релігійні засади сучасного українського пенітенціарного менеджменту (2018)
Дуліба Є. - Фіскальна політика України в контексті реалізації фіскальної функції держави (2018)
Ahmadov V. - Criminalization of violation of the right to legal assistance in the Republic of Azerbaijan: theoretical justification (2018)
Драган І. - Соціально-політична динаміка як чинник трансформацій інституту покарання та механізму його реалізації (2018)
Дутчак С. - Принципи економії кримінальної репресії та гуманізму при пеналізації злочинного порушення прав пацієнтів: практичні аспекти (2018)
Браїло А. - Ідеологічні основи ісламського фундаменталізму та екстремізму: історія та можливі наслідки (2018)
Іванова А. - Політичний екстремізм в контексті глобалізаційних викликів сучасності (2018)
Шамрай В. - Глобалізація як об’єкт розвитку та трансформації правової дійсності (2018)
Коцан Р. - Методи й методика дослідження політичних особливостей формування та функціонування державних кордонів (2018)
Бровко Н. - Історичні традиції та філософські засади вітчизняної педагогічної психології та їх вплив на процес формування свідомості українців як титульної нації сучасної Української держави (2018)
Caroccia R. - Transparency and its evolution in the Italian law system (2018)
Буря К. - Колізійність у локальних демократіях: досвід трансформації країн Центральної та Східної Європи (2018)
Ахмеров О. - Муніципальна політика Скандинавських країн: інституційний вимір (2018)
Федоренко В. - Політична консолідація як чинник підвищення інституційної спроможності місцевих громад (2018)
Ляпіна Л. - Проблема мультикультуралізму в українському соціогуманітарному дискурсі (2018)
Ємельянова Г. - Формування політичної еліти скрізь призму елітарної інженерії (2018)
Мироненко Т. - Прийняття політичних рішень у трансформаційному суспільстві: нормативно-правове обґрунтування (2018)
Сусська О. - Міждисциплінарний характер медіадосліджень як сучасний тренд соціальних наук (2018)
Порпуліт О. - Іграізація медіапростору в сучасній науковій інтерпретації: зарубіжний досвід (2018)
Мацишина І. - Зовнішньополітичний імідж України (1994 – 2004 рр.) (2018)
Doskicz L. - Problematyka politycznego udziału obywateli w kształtowaniu władz lokalnych w wyborach samorządowych w Polsce w 2014 roku w Ukraińskim politycznym dyskursie i środkach masowego przekazu (2018)
Цимбаленко Є. - Польський досвід мультиплатформного виробництва і поширення контенту (на прикладі Gazeta wyborcza), Катеринич П., Пінчук А. (2018)
Майструк Н. - Комунікативні феномени глобального суспільства у контексті довіри/недовіри (2018)
Іванова І. - Соціальні уявлення городян про місію закладу вищої освіти (на прикладі м. Миколаєва) (2018)
Бігняк О. - Похідний позов та корпоративний договір як засоби захисту корпоративних прав: досвід України (2018)
Khylchenko A. - Sentencing in Ukraine: conceptual issues (2018)
Савельєва І. - Роль ВНЗ із специфічними умовами навчання у підготовці кадрів для Національної поліції у світлі концепції запровадження трирівневої моделі підготовки поліцейських (2018)
Пам'яті професора Олексія Васильовича Картунова (2018)
Бандурка О. М. - Спадкове право Київської русі в дослідженнях вітчизняних вчених-юристів XIX - початку XX ст., Греченко В. А. (2018)
Ільницький М. С. - Теоретико-правові засади виборчого процесу (2018)
Христинченко Н. П. - Особливості зміни порядку та способу виконання судових рішень для забезпечення правосуддя в державі (2018)
Кікінчук В. Ю. - Особливості взаємодії Національної поліції України з іншими суб'єктами забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення масових заходів, Долинний А. В. (2018)
Буряк Я. Я. - Правова природа правоздатності юридичної особи (2018)
Литвин Н. А. - Форми забезпечення інформаційної діяльності органів Державної фіскальної служби України (2018)
Почанський О. С. - Особливості правового регулювання права на працю громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні (2018)
Микитюк М. А. - Адміністративно-правові засади діяльності управління Державної охорони України в секторі безпеки та оборони України (2018)
Калгушкін Ю. Л. - Мета та завдання територіальної оборони України (2018)
Заяць Р. Я. - Форми організації діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України (2018)
Канцір В. С. - Процесуальні правові та психологічні платформи судових дебатів у кримінальному провадженні, Синишин І. П. (2018)
Жаровська І. М. - Організована злочинність у сфері наркобізнесу, Сорока С. О. (2018)
Слінько С. В. - Доктринальні положення кримінального процесу України (2018)
Гула Л. Ф. - Негласні слідчі (розшукові) дії розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами (2018)
Янко В. М. - Практична інтерпритація положень законодавства про кримінальну відповідальність за злочини проти основ суверенітету українського народу (ст. ст.109.110 КК України) (2018)
Мозоль С. А. - Заходи забезпечення кримінологічної безпеки (2018)
Васильєв А. О. - Відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні: питання кримінальної процесуальної форми та ролі прокурора у дотримані її вимог (2018)
Жалдак І. А. - Способи регуляції конфліктних ситуацій при проведенні одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб (2018)
Ковальова І. С. - Форми діяння "активного" корупціонера в об'єктивній стороні підкупу працівника підприємства, установи чи організації (2018)
Стиранка М. Б. - Зарубіжний досвід регламентації кримінальної відповідальності за сепаратизм (2018)
Пащук А. І. - Історія розвитку кримінальної відповідальності за перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (2018)
Тертишник В. М. - Проблеми юридичної визначеності та конкуренції правових норм щодо зловживань на фондовому ринку, Кошовий О. Г. (2018)
Цюра В. В. - Здійснення представництва в процедурі відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (2018)
Хоменко М. М. - Признание сделки недействительной: коллизии национального законодательства и проблемы применения реституционных последствий (2018)
Антонюк М. В. - Істотні умови договорів іпотеки земельних ділянок, Сидорчук О. Є. (2018)
Бринчак М. П. - Правова природа права свободи світогляду та віросповідання у цивільному праві України (2018)
Руденко А. І. - Договори у сфері управління спільним майном багатоквартирного будинку: окремі правові аспекти (2018)
Шувальська Л. Р. - Принципи залучення представників народу до відправлення правосуддя в Україні (2018)
Письменський Є. О. - Своєчасний аналіз сучасного стану та перспектив удосконалення кримінально-правової охорони фондового ринку, Зеленов Г. М. (2018)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Khevtsuriani A. - The Karabakh conflict – yesterday, today and tomorrow (2018)
Гутник В. - Окремі питання імплементації Римського Статуту МКС у внутрішньодержавне законодавство України (2018)
Krüger S. - The methodology of the ICJ (2018)
Маловацький О. - Міжнародно-правова відповідальність держави за міжнародні неправомірні акти: актуальні теоретико-доктринальні підходи до визначення та розуміння (2018)
Кулько А. - Міжнародно-правові механізми використання й охорони транскордонних підземних вод Африканського регіону (2018)
Strilets B. - Legal regulation of investment activity between Ukraine and European Union (2018)
Биков І. - Актуальні питання концепції наближення митного законодавства України до стандартів ЄС (2018)
Панчук Р. - Еволюція інтеграційних об’єднань Балто-Чорноморського простору: інтереси України (2018)
Слободяник О. - Зовнішньополітичні комунікації міжнародних організацій: міжкультурний контекст (2018)
Гольденберг Т. - Особливості припинення членства у Всесвітній Організації Охорони Здоров’я (2018)
Pavlyshyn O. - Historical development of the concepts about the language of law in western philosophy and semiotics of law (2018)
Шелевер Н. - Етичні основи діяльності суддів в Україні (2018)
Kolomiiets P. - Comparative legal analysis of tax systems under the legislation of Ukraine and foreign countries (2018)
Гайду Г. - Конституційні форми реалізації народного волевиявлення через референдум та виборчий процес (2018)
Гануляк Е. - Диспозитивний метод реалізації кримінально-правової політики (2018)
Мазуренко В. - Міжнародно-правові погляди П. Є. Казанського на міжнародне річкове право (2018)
Хорішко Л. - Технологічний аспект формування проекту модернізації політичної системи (2018)
Застава І. - Демократизація суспільства: сутність та особливості реалізації в умовах глобалізаійних процесів (2018)
Безрук О. - Процеси мобільності у контексті актуальних проблем світової політики (2018)
Локтіонова Д. - Програма "Громадський бюджет” як інструмент міської політики (2018)
Білуха Л. - Фінансово-економічний потенціал спроможної територіальної громади як запорука ефективної децентралізації влади в Україні (2018)
Порпуліт О. - Територіальний статус медіапростору: глобальність, локальність, глокальність, нормативно-правова регламентація (2018)
Tereshchuk V. - Political aspects of formation and development of foreign broadcasting in France (2018)
Matchuk Y. - Digital diplomacy of Ukraine as a foreign affairs influence factor (2018)
Pervushyn M. - Interaction and confrontation between digital diasporas and authoritarian states (2018)
Назаренко К. - Верифікація користувацького контенту редактором Інтернет-медіа (2018)
Залєвська О. - Розвиток внутрішніх комунікацій за допомогою корпоративного видання, як інструмент впливу на імідж та діяльність компанії (2018)
Труба Р. - Сучасний стан адміністративно-правового регулювання діяльності Державного Бюро Розслідувань України (2018)
Ягунов Д. - Сучасний стан та перспективи пробації в Україні: до питання філософії, цілей та показників (2018)
Веніславський Ф. - Судова влада як гарантія стабільності конституційного ладу України (2018)
Кулешов Д. - Соціально-правові витоки ідеї незалежності судової влади (2018)
Настіна О. - Особливості застосування європейської практики захисту прав власників земельних ділянок в українському правовому середовищі (2018)
Долженков О. - Запровадження податку на виведений капітал в Україні (2018)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Kuchmii O. - International humanitarian cooperation within the framework of hybrid threats to the International Security System, Frolova O. (2018)
Bodnar N. - The EU-Ukraine cooperation in criminal matters: "justice” dimension (2018)
Нагорняк І. - Ініціатива ЄС Східне партнерство: засади створення, розвитку та перспективи змін (2018)
Horopakha S. - Republic of Croatia in the European integration process (1992-2005) (2018)
Крестовська Н. - Людська гідність дитини: моральні та правові аспекти (2018)
Kushyk V. - Dignity as the main direction for combining the rule of law and the principles of a social state (2018)
Мішегліна В. - Проблеми законодавчого закріплення інституту державних символів в Україні: теоретичний та конституційно-правовий аспект (2018)
Юхтенко Л. - Поняття та види спорів, що випливають з публічно-правових відносин: проблемні питання визначення (2018)
Орловський Б. - Концептуальні основи формування інституту здійснення службових владних повноважень у призмі порівняльно-правового підходу (2018)
Кравцов І. - Поняття та основні типи праворозуміння (2018)
Ващенко А. - Громадянське суспільство та публічна сфера: контури теоретичного огляду (2018)
Tkachuk Y. - Migration process and cross-border migration in Ukraine (2018)
Melehanych H. - Influence of internal migration on the national security of Ukraine (2018)
Максимович О. - Ідентичність та ціннісні орієнтації підліткової молоді прикордоння Східної та Центральної Європи (за результатами міжнародного дослідження) (2018)
Бабарикіна Н. - Громадянська активність та її вплив на процес децентралізації (2018)
Шевченко М. - Культурний чинник демократизації та становлення громадянського суспільства (2018)
Tverdokhlib Y. - Russian psychological operations in the war in Ukraine (2018)
Бокоч Ю. - Проблеми трансформації державно-політичних комунікацій в сучасному суспільстві (2018)
Порпуліт О. - Індивідуальний і соціальний регістри часового виміру медіапростору (2018)
Ренська Г. - Проблеми створення та функціонування студентських радіостанцій в Україні (2018)
Грабовська О. - Реформування законодавчого регулювання сфери цивільного процесуального доказування (2018)
Мота А. - Латентність адміністративних міграційних деліктів, протидію яким віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України (2018)
Витвицкая Е. В. - Разработка электронного каталога малых энергоэффективных форм для современной архитектуры, Сырбу М. П. (2018)
Ісаєнко Д. В. - Моделювання інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень з технічного регулювання в будівництві, Теренчук С. А. (2018)
Gavdzinski V. N. - The generalised dynamical problem of thermoelasticity for the hollow sphere, Maltseva E. V. (2018)
Karpiuk V. M. - Method ot the restoring and reinforcement of damaged bending reinforced concrete elements under cyclic loading, Danilenko D. S., Somina Yu. A. (2018)
Клименко Е. В. - Оценка технического состояния и влияния огневого воздействия на несущие железобетонные конструкции, Гилодо А. Ю., Арсирий А. Н. (2018)
Клименко Є. В. - Несуча здатність пошкоджених гнучких залізобетонних колон, Кос Ж. (2018)
Малахов В. В. - Влияние количества и качества наполнителя на технологическую поврежденность образцов-балок, Выкиданец С. Н. (2018)
Семенюк М. П. - До напруженого стану товстих анізотропних циліндричних оболонок під дією бокового тиску в просторовій постановці, Трач В. М., Подворний А. В. (2018)
Stolevich O. I. - Model of crack growth influence on elastic deformation of concrete (2018)
Трач В. М. - Стійкість нетонких тришарових анізотропних циліндричних оболонок під дією зовнішнього тиску, Семенюк М. П., Хоружий М. М. (2018)
Дроздова О. В. - Модифікація штучного каменю для виробництва стінових виробів на основі гіпсової в'яжучої речовини, Гасан Ю. Г. (2018)
Жидкова Т. В. - Механізм впливу добавки високодисперсної крейди на процеси структуроутворення цементного каменю, Чепурна С. М., Борзяк О. С. (2018)
Максименюк Я. А. - Компьютерное моделирование плотности локальных тепловых потоков в двухкомпонентных композитах, Загинайло И. В., Щеткина А. С., Козаченко К. А. (2018)
Толмачев С. Н. - Исследование свойств портландцемента разного минерального состава с суперпластификаторами различного типа, Беличенко Е. А., Хрущ В. В., Захарченко Е. А., Сажко П. Н. (2018)
Shevchuk G. J. - Investigation of the operating properties of cement-concrete products modified by complex additive, Topylko N. I., Genseckiy N. P., Gnyp O. P., Grynyova I. I. (2018)
Мозговий А. О. - Дослідження кореляційної залежності температурних впливів за статистичними даними по гідровузлах Дніпровського каскаду (2018)
Рогачко С. И. - Особенности силового воздействия ровных ледяных полей на гидротехнические сооружения (2018)
Рулёв Н. Н. - Очистка сточных вод флотационного углеобогащения методом ультрафлокуляции, Небеснова Т. В. (2018)
Слюсаренко Ю. С. - Нормативна база України з проектування основ і фундаментів будівель та споруд. Сучасний стан і перспективи розвитку, Мелашенко Ю. Б., Титаренко В. А., Шумінський В. Д. (2018)
Деніс О. В. - Поняття, особливості та принципи бюджетного процесу на місцевому рівні України (2018)
Бухарєв В. В. - Поняття та особливості кібербезпеки як об'єкта адміністративно-правової охорони (2018)
Лопатін С. В. - Правовий статус водія як учасника дорожнього руху за законодавством деяких країн Європейського союзу (2018)
Шевнін С. М. - Правові принципи фінансування правоохоронної діяльності в Україні (2018)
Калгушкін Ю. Л. - Мета та завдання територіальної оборони України (2018)
Клюєва Є. М. - Адміністративно-правове регулювання діяльності транспортних систем України, зокрема водного транспорту, в умовах євроінтеграції (2018)
Русецький А. А. - Адміністративно-правові форми взаємодії та координації діяльності правоохоронних органів на регіональному рівні (2018)
Тертишник В. - White-collar crime в "модних піджаках", Корнієнко М. (2018)
Капля О. М. - Верховенство права в системі засад (принципів) кримінального провадження (2018)
Заяць Р. Я. - До характеристики обов'язків науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України (2018)
Терпелюк Є. В. - Проблеми суб'єктивної оцінки винним об'єктивних ознак посягання (на прикладі злочинів проти життя особи) (2018)
Русанюк М. М. - Класифікуючі ознаки складу злочину "порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою" (2018)
Исбедияров Галандар Кочари Оглу - О коллизии уголовных законов и путях ее разрешения (2018)
Личенко І. О. - Захист цивільних прав органами публічного управління (2018)
Єфремова І. О. - Заходи відповідальності усиновлювача в сімейному праві (2018)
Маковецька В. В. - Батьківське виховання як об'єкт цивільних правовідносин (2018)
Завертнева-Ярошенко В. А. - Теоретико-правові засади становлення та розвитку державно-приватного партнерства в контексті концесійних відносин (2018)
Красвітна Т. П. - Відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язання подружжя по утриманню (2018)
Побіянська Н. Б. - Порушення інтересів держави, територіальної громади та моральних засад суспільства як підстава визнання господарського договору недісним (2018)
Артикуленко О. В. - Співвідношення понять "правоздатність" та "дієздатність" управосуб'єкності юридичної особи (2018)
Зубицька Л. М. - Управління акціонерним товариством в Україні: проблеми та перспективи (2018)
Пекар П. В. - Розвиток поняття злочинів агресії в міжнародному праві, Клименко С. В. (2018)
Кортукова Т. О. - Нові форми співробітництва Європейського союзу з третіми країнами у сфері спільної імміграційної політики (2018)
Діміч А. В. - Досвід логістичного забезпечення державної безпеки України та Китайської народної республіки: порівняльний аналіз (2018)
Андрущенко Г. С. - Етапи становлення та розвитку бюджетного законодавства України (2018)
Балинська О. М. - Рецензія на монографію Грицай Ірини Олегівни "Механізми забезпечення принципу гендерної рівності: теорія та практика" (2018)
Юлдашев О. Х. - Рецензія на монографію Клюєвої Є. М. "Теоретичні засади вдосконалення адміністративно-правового забезпечення ресурсного потенціалу водного транспорту України", Смуригін Є. О. (2018)
Guk V. I. - Method of mathematical processing of results in powerlifting for determining the greatest athletes in the overall score, Stetsenko A. I. (2017)
Морозович В. В. - Застосування попередньої обробки зображень із растрового електронного мікроскопа для покращення ідентифікації структурних елементів, Гонда А. Р., Ляшенко Ю. О. (2017)
Талімончик А. С. - Розв'язування прикладних задач умовної оптимізації за допомогою методів ройового інтелекту, Красношлик Н. О. (2017)
Станіна О. Д. - Критерій оптимальності в одному класі неперервних багатоетапних задач оптимального розбиття множин (2017)
Лукьянов П. В. - Снижение BVI-шума ротора вертолёта с помощью лопасти с двойным изгибом (2017)
Головня Б. П. - Расчет распределения энергии турбулентности в пристенной области турбулизированного пограничного слоя (2017)
Головня Б. П. - Деякі швидкісні методи розв'язку нелінійних обернених задач теплопровідності, Хайдуров В. В. (2017)
Воєводін Є. В. - Порівняння ефективності стратегій розподілення з використанням самоорганізаційних карт Кохонена в системах оркестрування віртуальних контейнерів (2017)
Дєєв К. С. - Моделювання абстрактного мережевого пакетного фільтра з можливістю класифікації однорангової взаємодії (2017)
Гришко Л. В. - О психолого-педагогических аспектах обучения программированию (2017)
Свистунов С. - Трансформація релігійної духовності (2000)
Бучма О. - Вплив релігійного середовища на становлення релігійної духовності особи (2000)
Богачевська І. - Релігійна мова українського православ'я як чинник формування національної духовності (2000)
Чупрій Л. - Релігійні цінності як основа розвитку духовності особистості (2000)
Петрова І. - Онтологічні корені духовності (2000)
Решетніков Ю. - Об'єднавча тенденція та сепаратизм в історії вітчизняного баптизму (2000)
Нікітенко М. - Державно-соборний характер першохрамів Києва (2000)
Соловій Р. - Суспільно-політичні та конфесійні передумови зародження Української євангельсько-реформованої церкви у Західній Україні (20-30 рр. ХХ ст.) (2000)
Пам'яті Б. О. Лобовика присвячується (2000)
Недавня О. - Становлення аксіологічних орієнтацій новоохрещених українців (2000)
Міжнародна науково-практична конференція "Релігійна свобода в постсоціалістичних країнах: правові і державні гарантії" (2000)
Колодний А. - Карта релігій України, Саган О. (2000)
Summary (2000)
Редакція повідомляє (2000)
Марчук М. - Ціннісні потенції релігійної віри у контексті наукового пізнання (2000)
Залужна А. - Мотиви етичного деструктивізму та заперечення релігійних цінностей в екзистенційній проблематиці доби "розстріляного відродження" (2000)
Романовський О. - Деякі аспекти ідеї всеєдності В. Соловйова і сьогодення (2000)
Разумцева Г. - Моральні цінності українського народу та ритуальний закон Церкви в поетичному фольклорі ХІХ століття (2000)
Токман В. - Феномен священного і проблема розуміння сутності релігії (2000)
Волошин Ю. - Старообрядницькі монастирі Правобережної України у першій половині ХІХ століття (2000)
Катунін Ю. - Взаємовідносини держави та Православної церкви в Криму (1920-1921 рр.) (2000)
Жиртуєва Н. - Ісихазм у духовній культурі Київської та Московської Русі (2000)
Бойцова О. - Специфіка ісламу в Криму у XV – першій половині XVIII століттях (2000)
Соловйов В. - Види класифікації нових релігійних рухів (2000)
Качурова С. - Етичні проблеми релігієзнавчої експертизи і нові релігійні рухи (2000)
Релігієзнавчі конференції травня (2000)
Summary (2000)
До відома авторів статей (2000)
Боднар О. Б. - Використання гіалуронової кислоти в лікуванні cпайкової кишкової непрохідності у дітей, Хащук В. С., Ватаманеску Л. І., Боднар Г. Б. (2017)
Беденюк А. Д. - Виконання первиннорадикальних оперативних втручань у хворих на колоректальний рак, ускладнений локальним перитонітом та кишковою непрохідністю, Гриценко Й. М., Гриценко С. Й., Горман М. В., Бойко Г. О. (2017)
Антонюк-Кисіль В. М. - Клініка нетипових форм прогресуючої варикозної xвороби вен у вагітних (варикоз вен пахвинного каналу), Єнікеєва В. М., Лічнер С. І., Липний В. М., Семенюк М. В. (2017)
Бенедикт В. В. - Особливості хірургічної тактики у хворих на гостру непрохідність тонкої кишки в умовах супутньої патології (2017)
Малигон Е. И. - Новые пути продления времени хранения эритроцитсодержащих компонентов с помощью нанотехнологий, Белоусов А. Н., Яворский В. В. (2017)
Гринчук А. Ф. - Диференційна діагностика гострої патології у невідкладній абдомінальній хірургії (2017)
Гринчук Ф. В. - Оцінка коморбідності у невідкладній абдомінальній хірургії, Харук Л. В. (2017)
Замятин Д. П. - Морфо-функциональные и ультраструктурные изменения кардиомио-цитов при экспериментальном моделировании контузии сердца, Невзоров В. П., Невзорова О. Ф. (2017)
Полянський І. Ю. - Мультидисциплінарний персоналізований підхід до лікування гострого перитоніту, Андрієць В. В., Москалюк В. І., Мороз П. В., Гринчук А. Ф. (2017)
Заремба В. С. - До питання діагностики та лікування синдрому діабетичної стопи у хворих на цукровий діабет 2 типу, Федчишин Н. Р. (2017)
Суходоля А. І. - Інтраопераційна панкреатовірсунгографія в комплексній діагностиці ускладнень хронічного панкреатиту, Суходоля С. А., Монастирський В. М., Лобода І. В. (2017)
Тамм Т. И. - Применение антибактериальных препаратов для профилактики гнойно-септических осложнений при механической непроходимости кишечника (экспериментальное исследование), Непомнящий В. В., Шакалова Е. А., Дворник И. А. (2017)
Сипливий В. О. - Обтураційна жовтяниця при холедохолітіазі як гострий невідкладний стан гепатопанкреатобіліарної системи, Євтушенко Д. В., Наумова О. В., Євтушенко О. В. (2017)
Дутка І. І. - Прогностичне значення показників активності пероксидації та антиоксидантних реакцій у хворих на виразкові кровотечі (2017)
Дзигал О. Ф. - Емболізація вен шлунка як один із способів мініінвазивного лікування хворих з цирозом печінки та варикозно розширеними венами стравоходу та шлунка (2017)
Калиновський С. В. - Профілактика ранових ускладнень при алопластиці первинних грижових дефектів білої лінії живота, Власов В. В., Калиновський В. В. (2017)
Булько І. В. - Особливості клітинного циклу клітин селезінки у віддалений період після опікової травми шкіри у щурів (2017)
Власов В. В. - Оцінка різних методів місцевого гемостазу під час операцій на щитоподібній залозі, Бабій І. В., Гурніцький А. Е., Левчук Б. О. (2017)
Власов В. В. - Спостереження кісти круглої зв’язки печінки, Бабій І. В., Загоруйко В. В., Мойсюк В. І., Крупко А. В. (2017)
Доцент Іван Улянович Свистонюк (до 85-річчя від дня народження) (2017)
Пам'яті професора Миколи Анатолійовича Волошина (2017)
Ільїн В. - Християнська "цивілізація любові" (співмірність кордоцентричних концепцій Б. Паскаля і Г. Сковороди) (2000)
Євдокимова Т. - Християнське соціальне вчення: діалог з сучасним світом (2000)
Решетніков Ю. - Кальвінізм та армініанство у віровченні євангельських християн-баптистів (2000)
Кавуненко Н. - Феномен страждання праведників у православному богомисленні (2000)
Мадей Н. - Східні католицькі церкви: історія виникнення та сучасний стан (2000)
Рибак О. - Становлення і розвиток вчення хасидизму в Україні (2000)
Гузенко С. - Історія патрональних храмів стародавнього Києва на сторінках журналу "Труды Киевской духовной академии": висвітлення і контекст сьогоденних досліджень (2000)
Сурмач О. - Польсько-український конфлікт і УГКЦ в часи німецької окупації (2000)
Недзельський К. - Культурологічні ідеї Івана Огієнка (митрополита Іларіона) (2000)
Ананьєва О. - Правові проблеми релігійних організацій в умовах становлення демократичного суспільства (2000)
Мережа релігійних організацій Республіки Бєларусь (стан на 1 січня 2000 р.) (2000)
Християнство-освіта-виховання (2000)
Другі Річинські читання (2000)
Законодавчі гарантії свободи совісті (2000)
Summary (2000)
Основні правила оформлення статей (2000)
Романовський О. - Проблеми гуманізації і російська релігійно-філософська думка (2000)
Зінченко В. - Неомарксистська ідея соціалізму та християнство (2000)
Горбаченко Т. - Християнство і слов'янська писемна культура: рукописна книга (2000)
Стоколос Н. - Греко-католицькі і римо-католицькі відносини в Австро-угорській імперії: проблема латинізації і українізації (2000)
Козерод О. - Боротьба з іудаїзмом в Радянській Україні років НЕПу (2000)
Гузенко С. - І. Г. Малишевський про проблеми хрещення Русі у своїх публікаціях до часопису "Труды Киевской духовной академии" (2000)
Пхиденко І. - Світоглядна політика в освітянсько-виховному процесі України 70-х – першої половини 80-х рр. ХХ століття (релігієзнавчий аспект) (2000)
Гурська Л. - Культова музика Давньокиївської Русі (2000)
Поляков В. - Вплив культових споруджень Сімферополя на топоніміку міста (2000)
Інформації (2000)
Summary (2000)
Основні правила оформлення статей (2000)
Демчук Р. - Становлення східнохристиянської цивілізації (релігійний контекст) (2001)
Хміль Т. - Поняття духовної революції в релігійно-етичній концепції Л. Силенка (2001)
Шелудченко О. - Месіанські ідеї в монотеїстичних релігіях (2001)
Недзельська Н. - Проблема статі в релігіях авраамістичної традиції (2001)
Горбаченко Т. - Християнство і слов'янська писемна культура: монастирські бібліотеки (2001)
Шевченко В. - Унійні рефлексії постофлорентійського 20-ліття в церковно-релігійному житті Польсько-Литовсько-Руського регіону (2001)
Бєлікова Н. - Стан релігійності населення і перспективи розвитку міжконфесійних та етнокультурних відносин в Україні (за даними соціологічного дослідження Донецького державного інституту штучного інтелекту), Бєліков О., Туренко О. (2001)
Бабій М. - Соціологія релігії (2001)
Мадей Н. - Українська греко-католицька церква в контексті уніатських церков (2001)
Іван Шевців – почесний науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (номінація 2000 року) (2001)
Владиславу Суярку – 70 (2001)
У чернівецьких релігієзнавців (2001)
Дисертаційні праці, захищені в 2000 році у Спеціалізованій вченій раді Д 26.161.03 (2001)
Пам’яті колеги (2001)
Summary (2001)
Основні правила оформлення статей (2001)
Смольницька О. - Вірші (2018)
Дзюба А. - Вірші (2018)
Стиркіна Ю. - Вірші (2018)
Моцебекер О. - Коли серця пульсують в унісон (2018)
Миттєвості (2018)
У кожному рядочку життя (2018)
Вишневий цвіт (2018)
Вільна (2018)
Стенеску Н. - 11 елегій та інші вірші. Переклад із румунської мови Павла Романюка.Уривок (2018)
Дичко І. - Переклади з російської поезії (2018)
Степаненко М. - Краплина прози в поезії від Олеся Гончара (2018)
Гончар О. - Малючок (Бім) (2018)
Неживий О. - Думайте про високе! (2018)
Тютюнник Г. - Мануйлівський записник. Підготовка до друку, примітки О. Неживого (2018)
Кіраль С. - "Олесь Терентійович – ніжність, доброта,любов до рідної української культури" (Олесь Гончар на сторінках "Щоденника" Івана Чендея) (2018)
Чендей І. - Щоденник (уривки, 1958–1995). Підго-товка до друку С. Кіраля (2018)
Бондаревська Т. - Олесь Гончар у вимірі людяності (2018)
Шебеліст С. - Колиска отамана. Як Полтава пам'ятає Петлюру (2018)
Стороженко П. - Курка при дорозі, або Трішки про печальну долю динозаврів (2018)
Амір А. - Словацькі мотиви у творчості Олеся Гончара (2018)
Браїлко Ю. - Топонімні конструкти "поетичного пунктиру походу" Олеся Гончара (2018)
Галаур С. - Регулятивна стратегія мовленнєвого портретування в малій прозі Олеся Гончара (2018)
Галич В. - Задуми публіцистичних творів у щоденниках Олеся Гончара (2018)
Кіраль С. - "Калина під снігом" Івана Чендея в контексті архівних документів та критики: до 20-річчя виходу збірки у світ (2018)
Ковалів Ю. - Дніпропетровські колізії роману "Собор" Олеся Гончара на тлі дегуманізації (2018)
Логвіненко Н. - Фольклорні джерела творчості Олеся Гончара: методичний аспект (2018)
Набитович І. - Сакралізація профанного в романі "Прапороносці" Олеся Гончара (2018)
Райбедюк Г. - Олесь Гончар і письменники-нонконформісти: проблеми взаєморецепції (2018)
Романишина Н. - Залучення творчості Олеся Гончара до методичної теорії і практики навчання літератури (2018)
Ромащенко Л. - Олесь Гончар крізь призму "Спогадів" Дмитра Павличка (2018)
Токмань Г. - Екзистенціально-діалогічне прочитання роману "Собор" Олеся Гончара в старшій школі (2018)
Чернак В. - Морфологічні та синтаксичні особливості побудови новели "Модри Камень" Олеся Гончара як засіб зображення головних героїв (2018)
Азарова Л. - Вставні та вставлені конструкції в історичному дискурсі (2018)
Оніпко В. - Листи Олени Пчілки (Ольги Драгоманової) до матері (2018)
Перевальський В. - Слово і зображення (Олесь Гончар і образотворче мистецтво) (2018)
Горицвіт Т. - Сльоза Ганни Закревської (2018)
Гусленко Р. - Музика – категорія державна (хроніка підготовки та проведення довоєнних і повоєнних союзних, республіканських, обласних і районних свят пісні на прикладі історії районного самодіяльного хору в селі Лазірках на Полтавщині) (2018)
Мелешко В - Ліричні пісні про кохання полтавського фольклорного регіону, Мелешко А. (2018)
Степаненко М. - Роде наш красний (штрихи до життєпису Олеся Гончара) (2018)
Наєнко М. - Олесь Гончар і літературне зарубіжжя (2018)
Воля О. - Степами-дорогами материзни (2018)
Степовичка Л. - Світла оаза Гончаревого духу (2018)
Стасевський С. - Батьківське благословення (2018)
Степаненко Н. - Духовні настанови Миколи Дмитрієва (виняткова актуальність праці "Кобзарі минулого й будущини") (2018)
Кульбабська О. - "Промінчик розкоші людського спілкування": цінний подарунок у 100-літній ювілей Олеся Гончара від професора Миколи Степаненка. Рецензія на книгу: Листи до Олеся Гончара : у 2 кн. / упоряд., передм., прим., комент. Миколи Степаненка. – К. : Сакцент Плюс, 2016. – Кн. 1 : 1946–1982. – 736 с.; Кн. 2 : 1983–1995. – 736 с. (2018)
Степаненко М. - Трикутники в синтаксисі. Рецензія на монографію: Кобченко Н. Система подвій-них синтаксичних зв'язків у граматичному ладі сучасної української мови : монографія / Наталя Коб-ченко. – К. : ВД Освіта України, 2018. – 514 с. (2018)
Стороженко П. - Східний дворик полтавської поезії (2018)
Наші автори (2018)
Бугайчук К. Л. - Методи публічного адміністрування в органах Національної поліції України: загальнотеоретичний підхід (2018)
Букрєєв М. Ю. - Особливості адміністративної відповідальності за делікти у сфері банківської діяльності (2018)
Греченко В. А. - Дослідження професором О. І. Палюмбецьким (1811–1897) судових доказів доби Київської Русі (2018)
Доценко В. В. - Методи розвитку стресостійкості у правоохоронців на етапі фахової підготовки (2018)
Захаренко Л. М. - Дослідження особливостей навчальної мотивації курсантів випускного курсу, Малоголова О. О., Юрченко-Шеховцова Т. І. (2018)
Смірнова О. М. - Особливості мотиваційного профілю особистості працівників поліції (2018)
До уваги авторів наукового журналу "Право і безпека" (2018)
Вихідні дані (2018)
Титул, зміст (2018)
Махортов Ю. О. - Інноваційні підходи до удосконалення системи управління сферою соціального захисту населення, Телічко Н. А. (2018)
Козирев М. К. - Формування системи управління сталим розвитком територіальних громад (2018)
Мартинюк О. І. - Управління ризиками при створенні об'єднаних територіальних громад на базі великих міст (2018)
Махортов Ю. О. - Стратегічні напрями інклюзивного розвитку україни, Гурочкіна В. В. (2018)
Shmorgun L. G. - Blocchine technology in the analysis of sectoral information for the purpose of regulating anthropogenic load on special protection natural areas, Kolesnikovich V. P. (2018)
Ткаченко І. П. - Деструктивність девіації та економічної депривації інноваційного розвитку підприємств україни:прояви та можливості нівелювання, Лисиця М. О., Сектименко В. В. (2018)
Бунда О. М. - Методичні підходи аналізу фінансового стану підприємства, Кошельник Р. С. (2018)
Вдовенко Н. М. - Вплив інтеграційних процесів на забезпечення внутрішнього контролю використання бюджетних коштів науковими установами аграрного сектора, Михальчишина Л. Г. (2018)
Редзюк Є. В. - Домінування тіньової економіки як результат соціально-економічного реформування україни (2018)
Павленко М. М. - Інструменти регулювання ринку зерна в україні (2018)
Mosiyuk S. - Economic estimation of land resources potential of ukraine, Mosiyuk I., Mosiyuk V. (2018)
Кривенок М. Я. - Аналіз комплексу маркетингу в українських підприємствах з виробництва харчових яєць, Буряк Р. І., Руденко М. М. (2018)
Довгань С. В. - Морально-етична обумовленість соціолого-економічних теорій та їх роль у подоланні економічної і соціокультурної кризи в україні і світі, Попович М. В. (2018)
Бунда О. М. - Аналітичні процедури діяльності підприємств металургійного виробництва, Гордійчук М. А. (2018)
Ахиезер Е. Б. - Эффективность при моделировании суточного производства электроэнергии, Дунаевская О. И., Сердюк И. В., Шишкин М. А., Бутова О. А. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Litvyak V. - Size and morphological features of native starch granules of different botanical origin (2018)
Stankov S. - Chemical composition and application of flowers of false acacia (Robinia pseudoacacia L.), Fidan H., Ivanova T., Stoyanova A., Damyanova S., Desyk M. (2018)
Kharchenko Ye. - Effect of technological properties of pea seeds and processing modes on efficiency of its dehulling, Sharan A., Chornyi V., Yeremeeva O. (2018)
Bogdan N. - Biotechnological parameters determination for cultivation of lactic acid bacteria from goat milk (2018)
Obolkina V. - Characteristics of changes of the chemical composition of cranberry marsh in the process of obtaining puree, Kokhan O., Syvniі I., Krapyvnytska I. (2018)
Gubsky S. - Optimization of extraction parameters of phenolic antioxidants from defatted grape seeds flour by response surface methodology, Labazov M., Samokhvalova O., Grevtseva N., Gorodyska O. (2018)
Cakaloglu B. - Cold press in oil extraction. A review, Ozyurt V.H., Otles S. (2018)
Kuzmin O. - Internal mechanisms of establishment of the equilibrium state of water-alcohol mixtures in vodka technology, Zubkova V., Shendrik T., Korenets Yu., Kuzmin A., Bilenkyi P. (2018)
Dimov I. - Improvement of antioxidant potential of wheat flours and breads by addition of medicinal plants, Petkova N., Nakov G., Taneva I., Ivanov I., Stamatovska V. (2018)
Zarifpoor M. - Investigating of artificial neural network potential to predict the properties of refined raw sugar beet juice by electrocoagulation process, Hakimzadeh V. (2018)
Frolova N. - Development of methods of production in natural aromatic production, Ukrayinets A. (2018)
Tsykhanovska I. - Mechanism of fat-binding and fat-contenting of the nanoparticles of a food supplement on the basis of double oxide of two- and trivalent iron, Evlash V., Oleksandrov O., Gontar T. (2018)
Marinov M. - Antimicrobial properties of two naphthopyrandione derivatives with cycloalkanespirohydantoins towards some phytopathogenic and beneficial microorganisms, Naydenov M., Prodanova R. (2018)
Kryvoplіas-Volodina L. - Dynamics of mechatronic function modules drives of flow technological lines in food production, Gavva O., Volodin S., Hnativ T. (2018)
Dunayevska N. - Thermal destruction kinetics of coal and solid biomass mixtures, Zasiadko Y., Shchudlo T. (2018)
Polupan V. - Genetic algorithm usage for optimization of saturator operation, Sidletskyi V. (2018)
Abstracts (2018)
Instructions for authors (2018)
Ukrainian Food Journal in 2018. Statistics (2018)
Contents of Volume 7 (Year 2018) (2018)
Лозко Г. - Етнорелігія як наукове поняття: дефініції "знання" і "віри", "природного" і "надприродного" (2001)
Докаш В. - Проблеми хіліазму в протестантській теології (2001)
Качурова С. - Екзистенційний устрій нової релігійності (2001)
Кірюхін Д. - Розуміння релігійної свідомості в "Феноменології духу" Гегеля (2001)
Капранов С. - Релігійно-філософська система "Ісе моноґатарі дзуйно:" (2001)
Горбаченко Т. - Християнство і слов'янська писемна культура: початок книгодрукування (2001)
Кондратик Л. - Вчення В'ячеслава Липинського про релігійну ідеологію в контексті релігієзнавчих пошуків доби українського національного відродження (2001)
Стоколос Н. - Причина кризи українського православ'я в 1941–1944 рр. (2001)
Ятченко В. - Вплив психофізичних факторів на формування феномену замовлянь (2001)
Козерод О. - Розвиток єврейського релігійного руху "Хабад" в Україні в 20-х роках ХХ століття (2001)
Решетніков Ю. - Християнська єдність: пошук шляхів досягнення (2001)
Шмігельський М. - Новітні релігійні рухи на Львівщині (2001)
Інформації (2001)
Summary (2001)
Основні правила оформлення статей (2001)
Пхиденко С. - Раціональні засади теології Августина (2001)
Недзельська Н. - Жіночі божества в релігіях авраамістичної традиції (2001)
Капранов С. - "Ісе Моноґатарі" та релігійні уявлення доби Хейан (2001)
Шелудченко О. - Мусульманська інтерпретація месіанства (2001)
Саган О. - Православ'я довоєнної України (1921-1939 рр.): основні тенденції розвитку (2001)
Недзельський К. - Іван Огієнко про роль релігії в українському національному житті (2001)
Панько О. - Проблема об'єднання українських православної та греко-католицької церков у працях митрополита Іларіона (І. Огієнка) (2001)
Стоколос Н. - Етноконфесійна політика Рейху в окупованій Україні (1941-1944 рр.) (2001)
Ятченко В. - Мотив утрати Бога в українських казках (2001)
Шмігельський М. - Релігійні рухи на веб-сайтах (2001)
Славний ювілей професора Миколи Заковича (2001)
Анатолію Глушаку – 50 (2001)
Пам'яті колеги Анатолія Єришева (2001)
Summary (2001)
Основні правила оформлення статей (2001)
Колодний А. - Релігієзнавство демократичної України (2001)
Свистунов С. - Глобалізація і міжконфесійні комунікації (2001)
Бучма О. - Особа в системі релігійної діяльності (2001)
Павленко П. - До питання про ад і пекло (2001)
Богачевська І. - Методологічні аспекти побудови семіотичної моделі релігії (2001)
Кулагіна Г. - Джерела релігійного синкретизму християнства (2001)
Кірюхін Д. - Методологія наукового вивчення релігії в умовах некласичної раціональності (2001)
Яроцький П. - Особливості розвитку соціального вчення католицизму (2001)
Филипович Л. - Нетрадиційна релігійність і процеси національної ідентифікації в сучасній Україні (2001)
Климов В. - Українські православні монастирі як чинник національної історії (2001)
Саган О. - Основні тенденції розвитку Православної церкви післявоєнної України (1945-1988 рр.) (2001)
Бабій М. - Правове регулювання діяльності релігійних меншин в Україні в контексті вимог міжнародного права (2001)
Єленський В. - Проблеми дослідження детермінації та еволюції міжцерковних конфліктів (на прикладі православно-греко-католицького конфлікту в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2001)
Недавня О. - Візит Папи в Україну як тест на інтегративний потенціал християнських церков (2001)
Наукова продукція книжкової форми Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України 1996-2001 років (2001)
Summary (2001)
Основні правила оформлення статей (2001)
Contents (2018)
Gun’ko V. M. - Various methods to describe the morphological and textural characteristics of various materials (2018)
Turov V.V. - Influence of solid and liquid hydrophobic compounds on characteristics of water located in an adsorption layer of a hydrophilic component of the system, Gun’ko V. M., Krupska T. V., Kartel M. T. (2018)
Petranovska А. L. - Synthesis and properties of magnetically sensitive nanocomposites based on magnetite and gemcitabine, Abramov М. V., Opanashchuk N. М., Turanska S. P., Kusyak N. V., Gorbyk P. P. (2018)
Lisova O. M. - Еlectrophysical properties of carbon nanotubes/NiCo composites, Makhno S. M., Gunya G. M., Gorbyk P. P. (2018)
Zhuravlov А. Yu. - Gas-phase deposition of cavitation-resistant coatings based on boron carbide, Shijan А. V., Shirokov B. M. (2018)
Gerashchenko I. I. - Physicochemical aspects of therapeutic effect of enterosorbents (theoretical research) (2018)
Samsonenko M. M. - Study of the physical-chemical and sorption properties of SnO2 prepared by mechanochemical and microwave routes, Zakutevskyy O. I., Khalameida S. V., Skubiszewska-Zieba J., Kovtun М. F. (2018)
Bondarenko M. E. - Synthesis of multilayer azagraphene and carbon nitride oxide, Silenko P. M., Gubareni N. I., Khyzhun O. Yu., Ostapovskaya N. Yu., Solonin Yu. M. (2018)
Kuzema P. O. - Luminescent materials based on organic salts pyrolyzed at the silica surface, Bolbukh Yu. M., Tertykh V. A. (2018)
Olyshevets I. P. - Laser desorption/ionization mass spectrometry (LDI MS) of terbium(III) coordination compound with new bis-chelating carbacylamidophosphate (CAPh) ligand, Severinovskaya O. V., Ovchynnikov V. A., Amirkhanov V. M. (2018)
Dzyazko Yu. S. - Composite on the basis of hydrated zirconium dioxide and graphene oxide for removal of organic and inorganic components from water, Ogenko V. M., Volfkovich Yu. M., Sosenkin V. E., Maltseva T. V., Yatsenko T. V., Kudelko K. O. (2018)
Таgaev I. А. - Investigation and selection of initial materials as possible sources for obtaining sorbents, Tursunova S. U., Аndriyko L. S. (2018)
Sirenko O. G. - Electrophysical properties of composites based on the epoxy resin and expanded graphite, Makhno S. M., Lisova O. M., Gunya G. M., Gorbyk P. P. (2018)
Предборський В. А. - Тіньова "автономна" держава як загроза інвестиційній безпеці (2018)
Параниця Н. В. - Статистичний аналіз, прогнозування капітальних видатків на вищу освіту в Україні, Попович Л. О. (2018)
Молнар О. С. - Основні чинники формування конкурентної позиції національної економіки, Лях А. В., Коцур А. І. (2018)
Гаврилко П. П. - Підвищення енергоефективності в економіці України, Гаврилко Г. П., Гуштан Т. В. (2018)
Бобрівець В. В. - Особливості конструкції благодійного податкового вирахування з персонального прибуткового податку у США: уроки для України (2018)
Дюк О. М. - Інвестиції в людський капітал як фактор зростання конкурентоспроможності промислових підприємств (2018)
Гладинець Н. І. - Роль інноваційної складової системи стратегічного управління підприємством туристичного бізнесу (2018)
Левицька І. В. - Стратегія ефективного використання і розвитку економічного потенціалу підприємств туристично–рекреаційної сфери (2018)
Петриняк А. Я - Пріоритети системи управління маркетинговою концепцією розвитку підприємств – виробників мінеральних вод, Іванишин В. В. (2018)
Васильчак С. В. - Зарубіжний досвід мотивації персоналу підприємства, Дубина М. П., Соловій С. Б., Вівчарук О. М. (2018)
Іванишин В. В. - Вплив земельної реформи в Україні на розвиток сільських територій, Дудзяк О. А. (2018)
Труш Ю. Л. - Механізм забезпечення стійкого економічного розвитку підприємства, Глушак А. Р. (2018)
Аль-Газу А. - Використання "жорстких стандартів" для вимірювання і контролю експлуатаційних витрат (2018)
Воронка О. З. - Оцінювання рівня кадрової безпеки підприємств високотехнологічного сектору економіки (2018)
Лисюченко С. О. - Сутність, характерні риси та структура рекреаційно–туристичного комплексу України (2018)
Закревська Л. М. - Концептуальні методичні підходи до оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства, Герасименко О. М. (2018)
Гайдаржийська О. М. - Недоліки організації обліку виробничих запасів та напрями їх вдосконалення, Попович О. В., Юрківська З. Л. (2018)
Рибакова Л. П. - Облік податкових платежів як складової доданої вартості підприємства, Симочко М. І., Шелемон Л. М. (2018)
Бакалець О. А. - Лічба та обіг грошей в Подільському князівстві у другій половині ХІV ст. (2017)
Зварич Р. В. - Судочинство Коломийського окружного суду в контексті національної політики Другої Речі Посполитої у 20-х рр. ХХ ст. (2017)
Зьола Н. В. - Історична література про екуменічну діяльність ієрархії греко-католицької церкви у міжвоєнний період (2017)
Касьянова Н. М. - Соціальна адаптація та інтеграція переселенців в УРСР (1940 – 1960-ті рр.) (2017)
Морозов С. О. - Перші вибори до Європейського Парламенту на основі прямого загального голосування 1979 року (2017)
Рілов Р. О. - Особливості державного розвитку Нікейської імперії (2017)
Школьна О. В. - Виробництва художнього скла і дзеркал на мануфактурах князів Радзивіллів на теренах Білорусі та України у ХVІІІ – ХІХ ст. (2017)
Базиль С. М. - Наукова діяльність Всесоюзного НДІ луб’яних культур (1951 – 1960 рр.) (2017)
Бондарець М. В. - Варіативність визначення категорії "цивілізація" у матеріалістичному підході історичного дослідження (2017)
Демуз І. О. - Громадсько-наукові товариства як невід’ємна складова наукового простору України (2017)
Заремський М. Й. - Досвід роботи психологічної лабораторії В. Вундта в рецепціях Я. Колубовського (2017)
Кузнецов П. В. - Перебудова хіміко-технологічної освіти в Харківському технологічному інституті (1917 – 1930 рр.) (2017)
Бєлашов В. І. - Монетно-речові скарби Глухівського Петропавлівського монастиря другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст., Бакалець О. А., Клюєв А. М. (2017)
Бровко А. Г. - Почесний попечитель Мринської Людмилинської школи Павло Степанович Коробка (2017)
Комликова Г. І. - Історичні аспекти розвитку тютюнницької галузі на Сумщині (2017)
Скляр В. М. - Етнічна та мовна структура населення Глухова на початку ХХІ ст. (2017)
Гирич Я. М. - Історичні розвідки викладача Глухівської чоловічої гімназії В. А. Мальченка про історію Давньої Русі та революційний рух у Німеччині (2017)
Гирич Я. М. - Матеріали до біографічного словника "Науково-педагогічні працівники Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 1952 – 1991 рр." (літери "П, Р, Т, У, Ф, Ц, Ч, Я") (2017)
Гирич Я. М. - Глухівський учительський інститут у 1905/1906 та 1906/1907 навчальних роках: доповідні записки, протоколи засідань педагогічної ради (2017)
Крижанівський В. М. - Василь Андрійович Мальченко та його спогади про Глухів та глухівчан за 1870 – 1930 рр. (2017)
Крижанівський В. М. - Матеріали до біографічного словника "Науково-педагогічні працівники Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 1952 – 1991 рр." (літери "С, Х, Ш, Ю") (2017)
Бакалець О. А. - ІV Міжнародна науково-практична конференція "Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку" (2017)
Шаўчук І. І. - Дакументальная публікацыя па гісторыі арганізацыі акадэмічнай навукі Беларусі міжваеннага перыяду (2017)
Chumachenko O. A. - The formation of a European Security and Defence Policy and the first EU missions in the Western Balkans (2017)
До 60-річчя Федора Михайловича Медведя (2017)
Відомості про авторів (2017)
Бичатін С. - Релігія як природний продукт несвідомого (2002)
Капранов С. - Релігійно-філософська культура раннього Хейану (2002)
Хоффманн Х. - Тадеуш Зелінський і Ріхард Гансинець як дослідники античних релігій (2002)
Ятченко В. - Про роль соціальних чинників у формуванні давньоукраїнської міфології (2002)
Козлов М. - Структура та образ антисвіту в язичницькій уяві східних слов'ян (2002)
Жаловага А. - Соціальні церковні доктрини як антропологічна основа сучасного християнського проповідування (2002)
Кондратик Л. - Віра в Бога як структурний елемент релігії у творчості В. Липинського (2002)
Шевченко В. - Унійна двовекторність теорії "Москва – ІІІ Рим" та "Грамоти Мисаїла" в історичному контексті другої половини XV ст. (2002)
Стрілець В. - Релігійне питання в діяльності партії українських радикал-демократів (1905-1930-ті рр.) (2002)
Недзельський К. - Праця в системі життєвих сенсів Івана Огієнка (2002)
Саган О. - Дві сім'ї православних церков: чи можливе об'єднання? (2002)
Павленко П. - Сучасні харизматичні церкви і національні інтереси Української держави (2002)
Титаренко В. - Соціально-психологічний погляд на сучасний харизматичний рух (2002)
Шмігельський М. - Нові релігійні течії і молодь (2002)
Іван Шевців (2002)
ЦеРІСу – два роки (2002)
Звітно-виборчі збори Української Асоціації релігієзнавців (2002)
План роботи Української Асоціації релігієзнавців на 2002 рік (2002)
Дисертаційні праці, захищені в 2001 році у спеціалізованій вченій раді Д 26.161.03 (2002)
Конференції, симпозіуми, круглі столи (2002)
Summary (2002)
До відома авторів (2002)
Соловйов В. - Проблема класифікації релігій у релігієзнавстві (2002)
Гарін В. - Міф і міфологія (2002)
Ятченко В. - Метафізичні виміри процесу переходу від міфу до казки (2002)
Жаловага А. - Антропологічні аспекти сучасного протестантського проповідування (наслідки контент-аналізу) (2002)
Швед З. - В'ячеслав Липинський про особливості творення нації і роль релігії в цьому процесі (2002)
Рибак О. - Концепція раннього хасидизму: витоки та розвиток (2002)
Волинець О. - Національна й релігійна самоідентифікація українських греко-католиків у Польщі (2002)
Розумна О. - До питання про християнські антиномії у бароковій проповіді (2002)
Стоколос Н. - Уроки трагічної історії церковно-релігійного життя в Україні (2002)
Шевченко В. - Унійні ініціативи в житті Православної церкви Речі Посполитої початку Контреформації, їхній мотиваційний підтекст та суспільне сприйняття (2002)
Білас Я. - Боротьба митрополита Андрея Шептицького за утвердження ЗУНР (1918-1923 рр.) (2002)
Воробйова І. - Культ Святої Варвари у Києві (2002)
Петру Лаврентійовичу Яроцькому– 70 років! (2002)
Інформація з релігійної проблематики в Інтернеті (2002)
Summary (2002)
Основні правила оформлення статей (2002)
Кривошей Д. А. - Проблема возвращения культурных ценностей в культурной политике Беларуси (1991 – 2018 гг.) (2018)
Морозов С. О. - Проекти нового європейського договору 1981 − 1984 рр. (2018)
Рілов Р. О. - Зміни в традиції візантійського історіописання після латинського завоювання (2018)
Базиль С. М. - Міжнародна співпраця Всесоюзного науково-дослідного інституту луб’яних культур із науковими центрами республіки Куба у 1960 – середині 80-тих рр. (2018)
Гула Р. В. - Кібер-цахал проти кібер-джихаду, Вітринська О. В. (2018)
Заресмський М. Й. - Нарис історії польської філософії М. Масоніуса: сучасне прочитання (2018)
Марєєв Д. А. - Еволюція підходів до вивчення динаміки українських говірок у вітчизняній та зарубіжній діалектології (ХХ – поч. ХХІ ст.), Лучкіна Л.В. (2018)
Підопригора І. І. - Формування іміджу збройних сил України засобами інформаційно-пропагандистського забезпечення в умовах російсько-українського конфлікту (2018)
Таборанський С. П. - Актуальні проблеми усної історії на Бухарестському міжнародному конгресі істориків 1980 р. (2018)
Бакалець О. А. - Роль галицько-руських грошиків та львівських напівгрошів в грошовому обігу Подільського князівства у другій половині ХІV – на початку ХV ст. (2018)
Крижанівський В. М. - Матеріали до біографічного словника "науково-педагогічні працівники Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 1924 – 1941 рр." (2018)
Abakumova V. I. - Grading the political dispositions of the populations in the conditions of occupation: historical experience (Luhans’k region, 1941 - 1943) (2018)
Курок О. І. - Уродженці Глухівщини у справі становлення головної академічної установи України, Бєлашов В. І. (2018)
Мотенко Я. В. - Історичні дисципліни як складова вищої освіти в Україні на початку ХХІ ст., Шишкіна Є. К. (2018)
Філатов Б. С. - Створення та діяльність неформальних товариств на Сумщині в 1987 – 1991 рр. (2018)
Чумаченко О. А. - Міжнародна наукова конференція "1918 рік у Польщі й Литві крізь призму сучасних досліджень Центрально-Східної Європи: історія, політика, культура". Доповідь на тему: "Антигетьманське повстання в Україні (14 листопада – 14 грудня 1918 року) за спогадами Микити Шаповала (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вальчук А. - Відображення філософської проблеми життя, смерті та безсмертя в давньоукраїнському язичництві (2002)
Саган О. - Соціальна доктрина Російського православ'я: чи буде два кроки назад? (2002)
Швед З. - Питання про формування та розвиток нації і роль релігії в цьому процесі у творчості О. Бочковського (2002)
Стоколос Н. - Етноконфесійні і національні проблеми Греко-Католицької церкви (1918-1939 рр.) (2002)
Бистрицька Е. - Українське православ'я та екуменічна діяльність митрополита Андрея Шептицького в роки Другої світової війни (2002)
Недавня О. - УГКЦ на "великій" Україні: можливості, проблеми, перспективи (2002)
Білас Я. - Парламентська діяльність митрополита А. Шептицького (2002)
Мадей Н. - Велеградські з'їзди (2002)
Снігур С. - Українська філософська думка про проблеми християнства в культурі Київської Русі (2002)
Бабій М. - Свобода совісті в творчому і практичному здобутку сучасного українського релігієзнавства (2002)
Павленко П. - Етнізація життя і християнська космополітичність (2002)
Никитченко О. - Проблема визначення "свободи совісті" в сучасній Україні (2002)
У церкви не повинно бути ніякої огорожі (2002)
Summary (2002)
Основні правила оформлення статей (2002)
Калиберда Н. В. - Английский роман XVIII в. и феминистская литературная критика (2018)
Кузнецов И. В. - Энергия слова как энергия стиля: писатель – речь – действительность (2018)
Оляндэр Л. К. - "Пушкин – наше все" в современном научном дискурсе (2018)
Пахсарьян Н. Т. - О. де Бальзак – литературный критик (2018)
Livry A. - Julien le Pieux (2018)
Гон О. М. - Модерністська "еподицея" Езри Паунда (2018)
Корниенко О. А. - Советский идеомиф: стратегии мифотворчества, культурные герои, формирование эстетического канона (2018)
Numano K. - The Japanese translations of Russian literature: Dostoevsky, Turgenev and Gogol (2018)
Синило Г. В. - Книга Экклесиаста как "осевой" архетекст поэзии Андреаса Грифиуса (2018)
Патлань Ю. В. - О предыстории статьи Исаки Митико "Ерошенко и Токийская школа слепых": вступительное слово переводчика (2018)
Прушковська І. В. - Формування турецької авторської драматургії: європейський і східнослов'янський чинники (2018)
Анненкова Е. С. - Метаморфоза жанра автобиографии в прозе писателей первой волны русской эмиграции (2018)
Богданова О. В. - Философия бытия в "Холодной Осени" И.А. Бунина (2018)
Богуславська Л. Г. - Концепція людини-артиста у творчості Михайла Коцюбинського (2018)
Зінченко О. З. - Феномен образу святості Феодосія та Антонія в літературі Києворуської держави (2018)
Литвиненко Н. А. - Роман Гийома Мюссо "Ты будешь там?": поэтика массового (2018)
Никольский Е. В. - "Повесть о Петре и Февронии": стилистическое своеобразие (2018)
Пасько Л. В. - Феномен романа С. Крейна "Алый знак доблести" (2018)
Свириденко О. М. - Роль і місце ліричного елемента в епістолярній прозі Пантелеймона Куліша (2018)
Sukhenko I. M. - On the "female" motive in the Ukrainian post-Chornobyl "nuclear" fiction: the ecocritical perspective on the myth (2018)
Філат Т. В. - Семантика і функція надтекстових компонентів у поемі Івана Драча "Чорнобильська Мадонна" (2018)
Шестакова Э. Г. - Памятливость совести в мотиве русский человек на rendez-vous на материале новеллы И. Бунина "Галя Ганская" (2018)
Юган Н. Л. - Мелодраматичні засоби та прийоми у п’єсах сучасних українських драматургів (2018)
Ментинська І. Б. - Становлення української комп'ютерної термінології: лексикографічний аспект, Наконечна Г. В. (2018)
Приходько В. Б. - Рецепція кольору в іншомовному дискурсі: теоретичний аспект (2018)
Пушкарева И. А. - О лингвистическом анализе художественного текста на основе смысловых лексических парадигм (на материале стихотворения М. И. Цветаевой 1918 г. "Не самозванка – я пришла домой…") (2018)
Тимкова В. А. - Співвідношення семантичної і формально-граматичної структури речення з предикатами якості (2018)
Фернос Ю. І. - Вплив процесів декомунізації на систему урбанонімів м. Умані (2018)
Наші автори (2018)
Гаюк І. - Дослідження Вірменського християнства: нові методологічні підходи (2002)
Стоколос Н. - Спроба етноконфесійної трансформації православ’я у Польщі (1923-1939 рр.) (2002)
Богачевська І. - Католицьке аджорнаменто – вияв часу (2002)
Кулагіна Г. - Духовність і її християнська експлікація (2002)
Титаренко В. - Теоретичні проблеми дослідження харизми та харизматизму (2002)
Луцишина О. - Проблема підходу до аналізу давньоіндійських уявлень про людину (2002)
Кондратик Л. - Ольґерд Бочковський про роль релігії у народотворчому процесі (2002)
Банек К. - Головні проблеми політології релігії (2002)
Кияк С. - Ідентичність Української католицької церкви візантійського обряду в контексті її вселенськості (2002)
Шевченко В. - Передберестейський унійний процес 1590-1593 років: мотиви, проблематика, перспективи (2002)
Якимів Е. - Поява латинських ченців і становлення католицьких чернечих орденів в Україні (Х-ХV ст.) (2002)
Релігієзнавчі конференції 2003 року (2002)
Дисертаційні праці, захищені в 2002 році у спеціалізованій вченій раді Д 26.161.03 (2002)
Summary (2002)
До відома авторів (2002)
Ільницький М. С. - Демократичні вибори як основа створення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (2018)
Коміссаров С. А. - Моделі місцевої (муніципальної) поліції: українські реалії та перспективи функціонування (2018)
Корнієнко П. С. - Основи правозахисної діяльності в Україні як об'єкт конституційно-правових досліджень (2018)
Литвинов О. М. - Право як феномен культури: спроба концептуальної самокритики. Стаття перша. Про доцільність постановки проблеми і деякі питання методології та термінології. Частина 2. Про термінологію: сталі (загальні) термінопоняття (2018)
Нестерович В. Ф. - Проблеми конституційно-правового регулювання проведення мирних зібрань громадян в Україні (2018)
Пекарчук В. М. - Діяльність центральних органів виконавчої влади в Україні на початку незалежності (2018)
Тишакова Л. Т. - Теоретичні засади дослідження правової свідомості особистості юриста (2018)
Чернеженко О. М. - Роль прямої демократії в суспільстві (2018)
Бабіков О. П. - Суб'єкт активного корупційного підкупу службової особи юридичної особи приватного права (2018)
Волошина М. О. - Умови гарантування прав і свобод людини при проведенні контролю за телефонними розмовами підрозділами Національної поліції: зміст поняття (2018)
Козьяков І. М. - Теоретичні основи наукового забезпечення діяльності прокуратури (2018)
Кострицький В. В. - Дзеркальні склади злочинів у диспозиції статті 160 КК України (2018)
Шахова К. В. - Аналіз міжнародного законодавства з питань протидії вчинення злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості (2018)
Янко В. М. - Деякі проблемні аспекти встановлення змісту ознак об'єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 109 КК (2018)
Карпенко К. К. - Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання у сфері страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2018)
Корнієнко М. В. - Деякі особливості адміністративної відповідальності дітей згідно з чинним законодавством України (2018)
Пономарьов С. П. - Внутрішня та зовнішня безпека держави: шляхи забезпечення (2018)
Самбор М. А. - Застосування норм адміністративно-деліктного права (2018)
Гуменюк К. П. - Обов'язки територіальної громади щодо відумерлої спадщини (2018)
Утєхін І. Б. - Договір купівлі-продажу майнових прав: теорія та практика (2018)
Бондар В.С. - Підвищення ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення розслідування злочинів, учинених із застосуванням вогнепальної зброї: питання запровадження балістичного стандарту (2018)
Гусєва В. О. - Тактичні особливості проведення огляду місця події при розслідуванні посягань на життя працівника правоохоронного органу (2018)
Деркач Н. М. - Стан наукової розробленості питання оперативно-розшукової протидії незаконному обігу зброї (2018)
Звірянський Г. В. - Деякі елементи оперативно-розшукової характеристики осіб, які вчиняють кишенькові крадіжки в метрополітені (2018)
Лисенко А. М. - Особливості взаємодії оперативних та слідчих підрозділів під час протидії злочинам, пов'язаним з терористичною діяльністю, Лисенко І. В. (2018)
Литвинчук О. І. - Особливості кримінальних проваджень на підставі угод (2018)
Лозинська Ю. І. - Особливості оцінки достовірності показань свідка в кримінальному провадженні (2018)
Назаренко І. В. - Організація профілактичної діяльності під час оперативно-розшукової протидії незаконному збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів у місцях, призначених для проведення навчальних і культурних заходів (2018)
Перлін В. С. - Організація взаємодії при розслідуванні самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи (2018)
Пилипенко О. М. - Особливості організації й тактики огляду місця події при розслідуванні незаконної порубки лісу (2018)
Пчеліна О. В. - Поняття та характеристика злочинних технологій у сфері службової діяльності (2018)
Савка О.І. - Оперативно-розшукова характеристика вбивств на замовлення, Стащак М. В. (2018)
Ткаченко В. І. - Оперативно-розшукова профілактика контрабанди наркотиків (2018)
Черниш М. О. - Оперативно-розшукова характеристика незаконного заволодіння транспортними засобами (2018)
Яковенко М. О. - Організація діяльності органів досудового розслідування в умовах реалізації стратегії відновлення цілісності України та деокупації Донбасу (2018)
Розовський Б. Г. - Будущее в праве, Тагієв С. Р. (2018)
Малюкіна М. Ю. - Агрегаційна стійкість наночастинок на основі рідкісноземельних елементів в різному мікрооточенні та біологічних середовищах, Піляй Л. В., Сєдих О. О., Клочков В. К., Кавок Н. С. (2018)
Kuznetsov K. A. - Human buccal epithelium cell response to low intensive neutron radiation, Kyzym P. S., Berezhnoy A. Yu., Shchus A. F., Onishchenko G. M., Shckorbatov Yu. G. (2018)
Кізілова Н. М. - Математичне моделювання розповсюдження пульсових хвиль вздовж аорти людини, Соловйова О. М. (2018)
Барабаш Ю. М. - Аналіз фотоіндукованих оборотних змін в бактеріальних реакційних центрах при нерівноважних умовах, Серденко Т. В., Нокс П. П., Бондаренко О. Ю. (2018)
Бондаренко М. А. - Методика ймовірнісного визначення дійсної кількості онкологічних хворих на основі статистичних даних (2018)
БІОФІЗИКА XL: 40 років кафедрі біофізики Харківського університету – досягнення та перспективи (2018)
Біофізичному віснику – 20 років (2018)
Пам'яті професора Володимира Яковича Малєєва (2018)
Сорокіна О. Ю. - Аналіз змін формування поліорганної недостатності залежно від термінів початку оперативного лікування, Філіп Ж. В. (2018)
Гошовська А. В. - Доплеромертична картина екстраембріонально-го кровотоку в ранньому триместрі гестації на тлі запальних захворювань жіночих статевих органів, Гошовський В. М. (2018)
Бирчак І. В. - Особливості процесів ліпопероксидації в ендометрії та міометрії жінок, хворих на лейоміому матки, Громова Т. В., Гошовська А. В. (2018)
Півторак В. І. - Ультраструктурні особливості дифузної нейро-ендокринної системи дванадцятипалої кишки під час виникнення гострої кишкової непрохідності, Бурков М. В. (2018)
Усенко О. Ю. - Cиндром протеїнмальнутриції у хворих після біліопанкреатичного шунтування в модифікації Hess-Marceau, Тодуров І. М., Перехрестенко О. В., Калашніков О. О., Косюхно С. В., Плегуца О. І., Щитов О. В. (2018)
Головацький А. С. - Субмікроскопічні зміни лімфоїдних вузликів клубових лімфатичних вузлів у динаміці хронічного опіоїдного впливу, Валько О. О., Волков К. С., Крамар С. Б. (2018)
Варивода О. Ю. - Ретроспективний аналіз локалізацій поліпозних уражень товстої кишки за результатами патологоанатомічних досліджень, Гутор Т. Г. (2018)
Зубко Л. Ю. - Особливості топографії позапечінкових жовчовивідних шляхів за даними комп’ютерної томографії в режимі 3D-cor (2018)
Туркевич М. О. - Доцільність використання резорбуючих імплантатів у косметичній дерматології на підставі проведеної порівняльної характеристики, Туркевич О. Ю. (2018)
Монастирський В. М. - Фіксація нирки у фізіологічному положенні як профілактика рецидиву нефролітіазу хворих з коралоподібними каменями єдиної нирки, Півторак В. І., Капшук В. М. (2018)
Дука Р. В. - Зміни біофізичних та морфологічних властивостей міокарда при ожирінні, Кошарний В. В., Абдул-Огли Л. В., Алексюк Л. О., Соболева Т. О. (2018)
Андрющенко В. П. - Мікроструктурні зміни проксимальних відділів тонкої кишки при гострому ускладненому панкреатиті як патоморфологічна основа розвитку синдрому ентеральної недостатності, Андрющенко Д. В., Макара В. З. (2018)
Дзюбановський І. Я. - Підвищення безпеки та ефективності реконструктивних операцій при естетичних дефектах передньої черевної стінки, Гривенко С. Г. (2018)
Цигикало О. В. - Особливості морфогенезу та варіантної анатомії нижньої щелепи у плодів людини, Паліс С. Ю. (2018)
Иванова Ю. В. - Хирургическая реабилитация больных раком ободочной кишки, осложненным перфорацией, Мушенко Е. В., Коробов А. М., Кондратюк А. Н. (2018)
Riabyi S. І. - Morphogenesis of human bile ducts in embryonic period, Biriuk І. G., Sykyrytska Т. B., Kukovska І. L., Proniaiev D. V. (2018)
Юр’єва Л. М. - Аномальне розташування хоріону: Клініко-анамнестичні фактори ризику (2018)
Кривецький В. В. - Вроджені вади серця: сучасний стан та проблема сьогодення, Ротар Г. П., Процак Т. В., Шафранюк В. П. (2018)
Проняєв Д. В. - Аномальне розміщення серця в грудній клітці плода, Дручук С. В., Рябий С. І. (2018)
Зінченко А. Т. - До 35-річчя заснування ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" м. Чернівці (історичний нарис), Грушко О. І., Васюк В. Л., Гасько М. В., Польовий В. П., Плегуца О. М., Ступницький В. В., Ілащук І. І. (2018)
Лютик М. Д. - Про лікаря давида ілліча виводцева, що бальзамував тіло М.І. Пирогова за власною методикою, Луканьова С. М. (2018)
Професор Григорій Якович Костюк (до 80-річчя від дня народження) (2018)
Байкєніч Д. В. - Організація святкування першого ювілею ВУАН у світлі звітної документації академічних установ (2018)
Чернухін Є. К. - Фонд 350 (архів родини Гориновичів) в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: фондоутворювачі, структура, огляд матеріалів (2018)
Старовойт С. В. - Нові джерела з історії науки у фондах Інституту архівознавства НБУВ (2018)
Вакульчук О. А. - Багатотиражні газети України: створення, функціонування, характерні особливості (2018)
Вербіцька О. І. - Розвиток шевченкознавчих досліджень у Національній академії наук України в 1930-х роках (за документами Архівного фонду НАН України) (2018)
Булатова С. О. - Традиційні напої шляхетського двору на білоруських землях Великого князівства Литовського в першій чверті XVII ст.: столове начиння та посуд (за рукописом Млечка із зібрання Хрептовичів з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2018)
Принь М. О. - Особовий фонд академіка Є. П. Федорова як джерело з висвітлення міжнародної діяльності вченого: видовий склад та інформаційний потенціал документів (2018)
Шаповал А. І. - Наукова співпраця В. М. Перетца та М. І. Петрова через призму епістолярних джерел (2018)
Кіржаєва І. Г. - Взаємовідносини академіка О. І. Бродського з українськими письменниками та художня колекція родини Бродських (за документами Інституту архівознавства НБУВ) (2018)
Булгаков Ю. В. - Участь А. Д. Коваленка в роботі наукових форумів у галузі механіки (1942 – 1957) (2018)
Коломієць М. С. - Новий джерельний ресурс з історії української науки: особовий архівний фонд академіка НАН України А. В. Чекунова (2018)
Ціборовська-Римарович І. О. - Доля книгозбірень католицьких монастирів Волинської губернії у світлі їхньої касації 1832 р. російською імперською владою (2018)
Мяскова. Т. Є. - Бібліотечна діяльність Дмитра Івановича Багалія та історична доля його особової бібліотеки (2018)
Афанасьєва З. Б. - Становлення Київського реального училища та його бібліотеки (1873 – 1920) (2018)
Гуржій І. О. - Збірка слов’янознавчих видань із фондів відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ: до питання реконструкції бібліотеки Т. Д. Флоринського (2018)
Шекера І. С. - Провенієнції на книгах з бібліотеки П. П. Кудрявцева в складі колекції Бібліотеки Київської духовної академії як одне з джерел для визначення шляхів поповнення академічної книгозбірні (2018)
Зінченко С. В. - Атрибуція старообрядницького рукопису 20-х років ХІХ ст. зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького (2018)
Волощенко С. А. - Списки Уставу церковного Єрусалимського XVII ст.: датування, переписувачі, локалізація, побутування (за матеріалами Інституту рукопису НБУ імені В. І. Вернадського) (2018)
Охріменко О. С. - Збірка проповідей XV ст. із нюрнберзького монастиря Святого Егідія: автор, писець та читач (2018)
Рудий Г. Я. - Періодика України 1917 – 1920 рр.: історіографія та джерельний потенціал (2018)
Шип Н. А. - Слов’янофільський проект розв’язання "польського питання" в Російській імперії (початок ХХ ст.) (2018)
Січова О. В. - Організація архівної справи в наукових установах Національної академії наук України (2018)
Маврін О. О. - До історії української археографії: деформації джерела, "спротив матеріалу" і трансформаційні процеси (1940-ві – 1980-ті роки) (2018)
Петренко О. В. - Історичний дискурс методології державної статистики друку: на прикладі обліку дитячих книг у 20 – 30-х роках ХХ ст. (2018)
Мицик Ю. (отець) - Із джерел з історії Полтавщини XVII – XVIII ст. (із зібрання Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського), Тарасенко І. Ю. (2018)
Булатова С. О. - Секрети старопольської юхи за рецептурою з рукопису ХVІІІ ст. "Zbiór dla kuchmistrza tak potraw jako ciast robenia" з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2018)
Філіпович М. А. - "За рікою за бистрою вогні горять великиї": рецензія Олени Компан на книги Я. Є. Боровського "Походження Києва: історіографічний нарис" (Київ, 1981) та "Мифологический мир древних киевлян" (Киев, 1982) (2018)
Сторчай О. В. - З листів Івана Їжакевича до Федора Коновалюка (1941 – 1961 роки): до 155-річчя від дня народження І. Їжакевича (2018)
Левченко Н. П. - Відкриті електронні ресурси в умовах інформаційного суспільства: огляд джерельної бази дослідження (2018)
Рудакова Ю. К. - Друкований каталог українських латиношрифтних стародруків XVI – XVIII ст.: дослідження та популяризація фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (2018)
Курганова О. Ю. - Інноваційні форми підготовки наукових каталогів стародруків на прикладі проекту "Поезія в українських стародруках" (2018)
Заболотна Н. В. - Укладання попримірникових каталогів кириличних стародруків василіянських друкарень з фондів НБУВ: практичний досвід та теоретичні напрацювання (2018)
Лук’янець К. Ю. - Методологічні аспекти каталогізації аркушевих видань доби Української революції 1917 – 1921 рр. (на основі колекції листівок Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського), Шорсткіна О. Ф. (2018)
Поберезкіна П. Ю. - Невідома листівка Сергія Бердяєва до Бельгії (2018)
Вихідні дані (2018)
Свиридова Н. К. - Лекція циклу спеціалізації з рефлексотерапії "Використання рефлексотерапії в гінекології", Чуприна Г. М., Парнікоза Т. П., Труфанов Є. О., Чередніченко Т. В. (2017)
Труфанов Є. О. - Особенности экспериментально-мотивационных состояний у психологически дезадаптированных больных рассеянным склерозом, Свиридова Н. К., Чуприна Г. М., Парнікоза Т. П., Микитей О. М., Свистун В. Ю. (2017)
Свиридова Н. К. - Порівняльний аналіз показників добового профілю артеріального тиску у хворих на повторний та первинний ішемічний інсульт, Микитей О. М. (2017)
Чуприна Г. М. - Лекція циклу спеціалізації з рефлексотерапії "Використання рефлексотерапії у складі комплексних лікувальних заходів в косметології", Свиридова Н. К., Парнікоза Т. П., Чередніченко Т. В. (2017)
Парнікоза Т. П. - Лекція циклу спеціалізації з рефлексотерапії "Використання рефлексотерапії при черепно-мозкових травмах", Труфанов Є. О., Свиридова Н. К., Чуприна Г. М. (2017)
Варцаба Н. С. - Сутність, види та функції інфраструктури ринку (2018)
Воробей Ю. М. - Національні стандарти управління інтелектуальним капіталом міжнародних компаній (2018)
Кoрoль М. М. - Aнaліз cучacнoгo cтaну зoлoтoвaлютних резервів прoвідних крaїн cвіту, Лaпa І. В. (2018)
Полоус О. В. - Співвідношення рівня розвитку людського капіталу та ефективності функціонування фінансового ринку України в контексті глобалізаційних процесів, Альнаджар А. А. (2018)
Верхоглядова Н. І. - Послідовність забезпечення інноваційно-орієнтованого розвитку атомно-промислового комплексу на основі стратегічних детермінант, Дробот С. А. (2018)
Киртоагэ Р. Н. - О некоторых аспектах теории экономической безопасности (2018)
Кришан О. Ф. - Передумови та перспективи використання потенціалу облігаційного сегменту фондового ринку як джерела інвестиційних ресурсів, Резяпов К. І. (2018)
Ларіна Я. С. - Методологія дослідження ринку біоенергетики, Гальчинська Ю. М. (2018)
Манойленко М. В. - Застосування кластерного підходу до стратегій розвитку депресивних територій України (2018)
Панченко Н. Г. - Корпоративна політика взаємодії залізничного транспорту та державних і регіональних органів влади (2018)
Казакова Л. О. - Франчайзинг в Україні: особливості та перспективи розвитку, Повханич А. Ю. (2018)
Свидрук І. І. - Розвиток вітчизняної науки як генеруючий чинник креативного прориву в економіці (2018)
Бірбіренко С. С. - Шляхи та напрями забезпечення економічної стійкості оператора зв'язку, Труш І. М. (2018)
Братута О. Г. - Дослідження поняття явища "стратегічний альянс" як видової форми об'єднання підприємств (2018)
Гончар Л. А. - Логістика як чинник забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства (2018)
Катан Л. І. - Фінансова стійкість – запорука сталого розвитку сільськогосподарського підприємства (2018)
Лугінін О. Є. - Оцінка підприємницьких ризиків під час управління проектами за теорією ігор (2018)
Педько А. Б. - Загальна характеристика та основні тенденції розвитку роздрібного торгового бізнесу в Україні, Кордін Д. В. (2018)
Соколовська О. Г. - Аналіз сучасного стану зовнішнього середовища підприємств хлібопекарської галузі в контексті оцінки ризикованості їхньої діяльності: макро- та мезорівень, Шалений В. А. (2018)
Трут О. О. - Планування індивідуальної результативності працівників у процесі управління організацією (2018)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Характерні ознаки сучасних корпоративних культур і огляд створених типологій (2018)
Шандова Н. В. - Дослідження складників маркетингового потенціалу підприємства, Шульга М. О. (2018)
Дога В. С. - Предприятия малого бизнеса как этап и фактор развития экономики в сельской местности, Прохорчук С. В., Веверица В. Ф., Згадова Н. С. (2018)
Халілов А. Е. - Статистика товарообігу регіонів в Україні (2018)
Цвєтнова О. В. - Методичні підходи до параметричної оцінки економічних та соціальних інтересів формування середнього класу (2018)
Артеменко Д. А. - Проблеми кредитування банками аграрного сектору економіки України (2018)
Заборовець К. Г. - Аспекти управління державним боргом у країнах Європи (2018)
Новік О. І. - Митний контроль та шляхи підвищення його ефективності (2018)
Фтоян Г. Г. - Завдання управління інвестиційним портфелем страхової організації, Кисільова І. Ю. (2018)
Шулюк Б. С. - Наукові підходи до структуризації фінансового механізму державно-приватного партнерства (2018)
Ярема Я. Р. - Адміністрування податку на додану вартість як засіб забезпечення його ефективності, Удут Р. В., Бойко В. В. (2018)
Грищук С. В. - Аналіз підходів до визначення сутності поняття "внутрішньогосподарський контроль" (2018)
Кузик В. І. - Особливості управлінського обліку на підприємствах пивоварної промисловості (2018)
Мулик Т. О. - Діагностика підприємства під час фінансової кризи як складник антикризової політики, Григораш М. В. (2018)
Naumova T. A. - Organizational and methodological aspects of time trading accounting in the establishments of a new format, Kyrylieva L. O., Shekhovtsova D. D. (2018)
Костинець В. В. - Технологія blockchain у туризмі та інформаційні загрози її реалізації (2018)
Похил Н. О. - Роль і місце інформаційних систем в управлінні економічними об'єктами (2018)
Чмерук Г. Г. - Концептуальні підходи до визначення цифрової економіки (2018)
Вихідні дані (2018)
Блінова Г. О. - Повноваження органів місцевого самоврядування як учасників інформаційних відносин (2018)
Литвинов О. М. - Право як феномен культури: спроба концептуальної самокритики. Стаття перша. про доцільність постановки проблеми й деякі питання методології та термінології. Частина 3. про термінологію: новели дослідження (початок) (2018)
Нестерович В. Ф. - Предмет і метод виборчого права України (2018)
Павшук К. О. - Виборчий омбудсман в Україні: перспективна новела для захисту виборчих прав (2018)
Безкровний Є. А. - Повноваження прокурора при представництві інтересів держави в суді через передбачені законом форми (2018)
Дудоров О. О. - Національне агентство з питань запобігання корупції на варті "попереднього" рубежу протидії корупції: основні проблеми та способи їх вирішення, Мовчан Р. О. (2018)
Зайцев О. В. - Заохочувальні норми при регламентації державної зради: зарубіжний досвід, Філіпенко В. Р. (2018)
Карчевський М. В. - Big Data та ефективність кримінально-правового регулювання (2018)
Павленко Т. А. - Об'єкт злочину в доктрині кримінального права (2018)
Рось А. В. - Закриття кримінального провадження: проблеми правової регламентації (2018)
Сичов С. О. - Проблемні питання статусу керівника органу досудового розслідування в кримінальному процесуальному законодавстві України, Юхно О. О. (2018)
Юхно М. О. - Основні напрями генезису права на захист у кримінальному процесі України (2018)
Берназюк Я. О. - Строки звернення до адміністративного суду: проблеми теорії та практики (2018)
Іщенко І. В. - Класифікація повноважень поліції щодо превенції ювенальної деліктності (2018)
Самбор М. А. - Зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення: затребуваність, об'єктивність, якість (на прикладі проекту закону України № 5683) (2018)
Загоруй І. С. - Про класифікацію (групування) соціально-економічних прав: спроба критичного аналізу інтерпретації поколінь прав людини (2018)
Комарницький В. М. - Принципи екологічного права: питання їх закріплення в екологічному законодавстві (2018)
Кравченко І. М. - Правові аспекти критеріїв оцінювання кваліфікації й конкурентоспроможності найманого працівника та продуктивності його праці (2018)
Бондар В. С. - Зміст та особливості предмета доказування у кримінальних провадженнях про злочини у сфері обігу вогнепальної зброї та боєприпасів, Кривонос М. В. (2018)
Бочковий О. В. - Неефективність правоохоронної діяльності як наслідок нормативного перевантаження регламентації суспільних відносин (2018)
Борець Т. О. - Організаційні й тактичні особливості проведення обшуку під час розслідування незаконних заволодінь транспортними засобами (2018)
Волков І. А. - Деякі аспекти попередження підрозділами внутрішньої безпеки злочинів, що вчиняють працівники Національної поліції України (2018)
Гусєва В. О. - Особа потерпілого як елемент криміналістичної характеристики посягань на життя працівника правоохоронного органу (2018)
Зеленов Г. М. - Забезпечення єдності судової практики під час кваліфікації дій винних осіб за частинами 1 та 3 статті 197-1 Кримінального кодексу України (2018)
Лисенко А. М. - Характеристика оперативної обстановки за лінією протидії терористичній діяльності, Лисенко І. В. (2018)
Нєдов Р. С. - Стан наукових розробок з виявлення та розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет (2018)
Пономаренко О. С. - Наукова розробленість питання оперативно-розшукової протидії вимаганням підрозділами кримінальної поліції (2018)
Плескач О. Ю. - Розшук в Україні осіб, зниклих безвісти: стан наукових розробок, Стащак М. В. (2018)
Савчук Т. І. - Криміналістична характеристика корисливо-насильницьких злочинів, учинених у районі проведення операції Об'єднаних сил (антитерористичної операції) (2018)
Степанюк Р. Л. - Можливості розвитку криміналістичної науки в Україні з огляду на досвід США, Лапта С. П. (2018)
Чумак В. В. - Приниципи та способи реформування поліції в Естонії (2018)
Шахова К. В. - Проблемні аспекти оперативно-розшукового забезпечення кримінальних проваджень за фактом учинення статевих злочинів (2018)
Батанов О. В. - Конституційне регулювання місцевого самоврядування в Україні та державах-учасницях ЄС (2018)
Свиридова Н. К. - Хвороба Помпе, Єлізарова О. В., Свистун В. Ю. (2017)
Свиридова Н. К. - Безопасность использования НПВП среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (2017)
Свиридова Н. К. - Больові синдроми: механізми ноцицепції та антиноцицепції, Чуприна Г. М., Парнікоза Т. П., Середа В. Г., Ханенко Н. В., Чередніченко Т. В., Свистун В. Ю., Єлізарова О. В. (2017)
Довгий І. Л. - Реабілітація пацієнтів, які перенесли ішемічний інсульт методами озонотерапії, кінезітерапія, фізіотерапії і акупунктури, Свиридова Н. К. (2017)
Ханенко Н. В. - Лекція з неврології для лікарів-інтернів "Атаксії: етіологія, патогенез, клінічні особливості", Сулік Р. В., Свиридова Н. К., Труфанов Є. О., Чуприна Г. М., Свистун В. Ю., Жгільова Н. О., Єлізарова О. В. (2017)
Боброва В. И. - Некоторые аспекты исхода мозгового геморрагического супратенториального инсульта на основе анализа этапов тенториального вклинения, Шевченко Л. А. (2017)
Життя, яке відображає епоху (до 100-річчя від дня народження професора Д. П. Чухрієнка) (2018)
Трофімов М. В. - Педагогічні і науково-практичні здобутки кафедри загальної хірургії (до 100-річчя кафедри загальної хірургії), Баранник С. І., Мунтян С. О., Кришень В. П. (2018)
Березницький Я. С. - Оптимізація призначення та контроль виконання профілактики венозного тромбозу та запальних ранових ускладнень, Ксикевич Л. М. (2018)
Білов О. В. - Застосування гемостатичної колагенової губки для лікування неспроможності швів легені (2018)
Бойко В. В. - Хирургическое лечение при осложненных местнораспространенных опухолях органов малого таза, Криворотько И. В., Лыхман В. Н., Мирошниченко Д. А. (2018)
Бойко В. В. - Лікування та профілактика арозивних кровотеч у хворих з панкреонекрозом, Лихман В. М., Ткач С. В., Меркулов А. О., Волченко І. В. (2018)
Велигоцкий Н. Н. - Лапароскопические вмешательства в ургентной хирургии, Велигоцкий А. Н., Страховецкий В. С., Смецков Д. А., Чеботарёв А. С. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського