Радченко Т. - Швейцарський досвід організації навчального процесу на засадах полікультурності у вищій школі (2015)
Василишин М. - Сучасний урок в музеях художньо-мистецького профілю України і Польщі (2015)
Ринденко Н. - Модель комунікативної підготовки курсантів навчальних закладів Прикордонної варти Республіки Польща (2015)
Катревич Л. - Використання позитивного досвіду Великобританії у професійній підготовці майбутніх учителів гуманітарних дисциплін в Україні (2015)
Ящук С. - Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутніх магістрів у сфері техніки та технологій: зарубіжний досвід (2015)
Резолюція VI Всеукраїнського науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст" (2015)
Інформаційне повідомлення про можливість участі у міжнародних проектах EMINENCE та EMINENCE 2 у рамках програми Erasmus Mundus для студентів, магістрантів, аспірантів та докторантів (2015)
Автори номера (2015)
Аннотации (2015)
Астахова В. И. - Академические научные школы в зоне риска: проблемы и пути их решения (2018)
Бєлова Л. О. - Мотивація до навчання як фактор ризику вищої освіти (2018)
Балакірєва О. Н. - Сучасні виклики до системи освіти в Україні, Левін Р. И. (2018)
Кочубей Н. Н. - Сприйняття освіти в суспільстві: від кризи до модернізації (2018)
Посохов С. И. - Дегуманізація суспільства чи криза гуманітаристики: що первинне з точки зору ризиків? (2018)
Сидоренко О. І. - Зовнішнє незалежне оцінювання як складова системи забезпечення якості освіти:ризики та шляхи їх подолання (2018)
Пазиніч С. М. - Василь Олександрович Сухомлинський як визначний гуманіст і творець нової школи, Пономарьов О. Ф., Черемський М. В. (2018)
Губа М. І. - Використання геоінформаційних систем в освітньому процесі вищого військового навчального закладу, Зміївський Г. І., Горбунов В. І. (2018)
Подшивалова К. В. - Использование мультимедийных средств при обучении иностранных студентов на подготовительном факультете ХНАДУ (2018)
Колодяжний В. Р. - Розвиток базового рівня дисципліни "Аналітична геометрія", Левтеров А. П., Лісіна О. М. (2018)
Турчинов А. П. - Компетентнісний та діяльнісний підходи як шляхи підвищення фізичної підготовки курсантів закладів вищої військової освіти, Таймасов Ю. С. (2018)
Северин Н. А. - Обучение иностранных стажеров профессиональному общению на русском языке (2018)
Зеленська Л. М. - Роль учених рад Харківського, Київського та Новоросійського університетів другої половини ХІХ століття у реалізації громадсько-просвітницьких ініціатив (2018)
Мокроменко О. В. - Роль просвітницької діяльності благодійних та народоосвітніх громад у справі заснування єдиної масової мережі закладів елементарної освіти у Великій Британії ХІХ ст. (2018)
Анотації (2018)
Голоскубова Н. С. - Устойчивость локализованных стоячих волн в модели ДНК Пейрара–Бишопа–Доксуа, Михлин Ю. В. (2018)
Грищак Д. В. - Біфуркаційний стан обертового маятникового осцилятора з параметрами довжини і маси, залежними від часу, Грищак Д. Д., Кадет Н. П. (2018)
Гурєєва К. М. - Огляд методів машинного навчання в задачі прогнозування фінансових часових рядів, Кудін О. В., Лісняк А. О. (2018)
Дьяченко Н. Н. - Решение плоской контактной задачи с учетом трения и шероховатости, деформирующейся по нелинейным законам, Мухин В. В., Мистюк В. Ю., Юрченко А. К. (2018)
Ємець О. О. - Метод гілок і меж розв’язування задач оптимізації лінійної цільової функції на розміщеннях з імовірнісною невизначеністю, Барболіна Т. М. (2018)
Искандеров Р. А. - Параметрические колебания поперечно подкрепленной, анизотропной, поврежденной цилиндрической оболочки из стеклопластика, заполненной вязкой жидкостью, Алимамедов Р. К. (2018)
Криворучко А. Г. - Антиплоская задача для пьезоэлектромагнитного биматериала с включением на границе раздела сред, Шевелёва А. Е., Лобода В. В. (2018)
Лукьянов П. В. - Особенности генерации BVI-шума при самолётной посадке вертолёта (2018)
Мильцев О. М. - Функціональна модель основних бізнес-процесів системи "Ранок", Кондрат’єва Н. О., Леонтьєва В. В. (2018)
Михаїл О. В. - Про один спосіб аналізу напруженого стану композитів в околі кутових точок, Лобода В. В. (2018)
Новицький В. В. - Мінімаксне керування гіроскопічними системами, Коломійчук О. П., Святовець І. Ф. (2018)
Ольшанський В. П. - Про рух нелінійного осцилятора при дії миттєво прикладеної сили, Ольшанський С. В. (2018)
Selezov I. - Some applications of numerical inversion of the laplace transform in problems of propagation of wave oscillations (2018)
Столярова А. В. - Поздовжній модуль пружності волокнистого композита з перехідним шаром, Гребенюк С. М., Клименко М. І. (2018)
Стреляєв Ю. М. - Контакт плоского циліндричного штампа з пружним півпростором при немонотонному навантажуванні з урахуванням тертя, Клименко М. І., Стреляєв О. Ю. (2018)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізико-математичні науки" Процес рецензування Process of review (2018)
Вихідні дані (2018)
Даниленко А. С. - Напрями досліджень сучасних викликів і проблем у сільському секторі України, Крисанов Д. Ф., Утеченко Д. М. (2018)
Артімонова І. В. - Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення аналізу агропродовольчого ринку (2018)
Коляденко С. В. - Бізнес-аналіз як базис розвитку цифрової економіки, Ушкаленко І. М. (2018)
Карпенко А. М. - Концептуальні засади організації ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні (2018)
Дмитрук М. І. - Тенденції виробництва винограду основними товаровиробниками України (2018)
Варченко О. М. - Формування системи збалансованих показників як інструменту стратегічного управління підприємств цукрової промисловості, Вернюк Н. О. (2018)
Шупик С. М. - Складові системи управління маркетинговою діяльністю підприємств м’ясного птахівництва (2018)
Шевченко А. О. - Розвиток форм інституційного інвестування та їх роль в механізмі залучення капіталу у національну економіку, Задорожна Р. П., Ткаченко М. В. (2018)
Охримович Т. С. - Грошові потоки підприємства: їх оцінка та аналіз, Гутко Л. Н. (2018)
Герасименко І. О. - Пріоритетні напрями розвитку системи агрострахування в Україні, Ткаченко К. В., Рудич О. О. (2018)
Горго І. О. - Управління ризиками аграрних підприємств Лісостепової зони України (2018)
Хомовий С. М. - Реалії автоматизації бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах України, Томілова Н. О., Хомовий М. М. (2018)
Хаєцька О. П. - Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва в Україні (2018)
Велінець Ю. І. - Страйки шахтарів Волинської області в контексті загальносоюзного шахтарського страйкового руху 1989–1991 рр. (2018)
Гацелюк В. О. - Творча співпраця українського хореографа діаспори Джона Тараса та Дж. Баланчина в театрі "Нью-Йорк Cіті балет" (2018)
Городняк Я. П. - Преса української діаспори сша та канади про повстання селян і масове голодування в УСРР (1932 р.) (2018)
Лаврут О. О. - Вивчення географії в загальноосвітніх школах УРСР у другій половині 1980-х – на початку 1990-х рр. (2018)
Левенець О. М. - Комуністичне виховання в загальноосвітніх школах Волинської області в середині 60-х – першій половині 80-х рр. ХХ ст. (2018)
П’єх Н. Р. - Малярський контекст мистецької збірки Жовківського замку: історія формування, склад і тематичні напрями (2018)
Попов В. Ж. - Ошукані очікування: повсякденність 1917 р. на сторінках провінційних газет (2018)
Сараєва О. В. - Земства Слов’яносербського повіту та надання медичної допомоги населенню (2018)
Георгиева М. Д. - Формирование научно-технической модели регулирования развития аграрного сектора экономики Болгарии (1950–1980-е гг.) (2018)
Гоpопаха С. В. - Євpоiнтегpацiйнi зусилля Хоpватiї в 2005–2006 pp. (2018)
Кадол О. М. - Міжнародний фактор в антинімецькій кампанії в роки Першої світової війни (2018)
Nabiyeva L. - Turkey and USA relationship during the Cold War (2018)
Юшкевич В. В. - Проект "М" як складова частина американської політики допомоги щодо європейських біженців (1942–1945 рр.) (2018)
Міненко Л. М. - До історії національного військово-історичного музею України: класифікація джерельної бази (2018)
Відомості про авторів (2018)
Білик Я. О. - Діяльність Народного руху України і "Саюдісу" у процесі державотворення (2019)
Велінець Ю. І. - Житлово-комунальні умови проживання волинських шахтарів у 50-ті рр. ХХ ст. (2019)
Гацелюк В. О. - Становлення балетного стилю Дж. Баланчина в контексті історичного розвитку художньої культури ХХ ст. (2019)
Костюк Д. С. - Роль громадянського суспільства в русі "Україна без Кучми" (2019)
Куліков В. О. - Забезпечення робочою силою підприємств важкої промисловості Донбасу в період імперської індустріалізації (2019)
Левенець О. М. - Викладання іноземних мов у загальноосвітніх школах Волинської області в середині 60-х – першій половині 70-х рр. ХХ ст. (2019)
Жмака В. М. - "Болгарський конфлікт" між Росією і Дунайськими князівствами та його вирішення (1860–1861 рр.), Турков В. В. (2019)
Кадол О. М. - Історичні паралелі антинімецької кампанії часів Російської імперії та радянського керівництва (2019)
Кудря І. Г. - Альтернативні політичні системи епохи европейського абсолютизму (2019)
Предеина М. Ю. - За кулисами "Феноменологии духа": к генезису понятий Entäusserung и Entfremdung (заметки о Великой Французской революции) (2019)
Сокирська В. В. - Утворення Молдавської АСРР: геополітичний контекст російської радянської політики щодо УСРР (2019)
Кригіна О. В. - Захворювання та смертність населення (за даними метричних книг) (2019)
Кухарєва Н. М. - "Кобзарі" Тараса Шевченка з фондової колекції "Переяслав" (2019)
Сморжевська О. О. - Неоязичництво в науковому дискурсі: огляд німецькомовної літератури (2019)
Відомості про авторів (2019)
Pashkevych K. L. - Research of Ukrainian fashion industry goods consumers, Kryvonis N. А., Vyshnevska М. О., Rogotchenko O. O. (2019)
Абизов В. А. - Методичні положення щодо формування дизайну вхідних груп підприємств обслуговування, вбудованих і вбудовано-прибудованих в житлові будинки, Кулик А. В. (2019)
Артеменко М. П. - Становлення модного показу як складової модного туру та туристичної атракція основаної на використанні костюма (2019)
Білей-Рубан Н. В. - Етнографічне дослідження народного строю Гуцульщини, Сєдоухова Є. В., Петрусь Л. М, Полуда С. Н. (2019)
Васильєва О. С. - Дизайн шкільного форменого одягу: функціональний та естетичний аспекти (2019)
Головчанська Є. О. - Антропометричні типології споживачів в дизайні сучасного одягу (2019)
Колісник О. В. - Втілення концептів гейм-дизайну при розробленні ігрового проекту "Мавка" в умовах запитів сучасності, Гула Є. П. (2019)
Колосніченко О. В. - Художньо-образні особливості спецодягу в дизайні ХХ століття, Пашкевич К. Л., Лозко Ю. Я. (2019)
Косенко Д. Ю. - Просторова організація класу та шкільне меблювання кінця XVIII – межі XX сторіччя (2019)
Луцкер Т. В. - Художньо-композиційні характеристики моделей колекції жіночого одягу в стилі мілітарі, Винничук М. С., Колосніченко О. В., Піддубна О. О., Лазарчук М. А. (2019)
Ніколаєва Т. В. - Художньо-композиційні особливості використання елементів стилю вінтаж в дизайні сучасного одягу, Гайова І. Л., Давиденко І. В. (2019)
Ніколаєва Т. В. - Національні традиції як основа підготовки фахівців з дизайну одягу, Шафранська Т. В., Ніколаєва Т. І. (2019)
Хиневич Р. В. - Особливості дизайну рекламних плакатів сучасних комп’ютерних ігор, Васильєва О. С., Жиденко А. І. (2019)
Грищенко І. М. - Перерваний політ у просторі і часі. До вшанування пам’яті Володимира Колеснікова, Народного художника України, професора, фундатора кафедри рисунка та живопису Київського національного університету технологій та дизайну (1951 – 2014 рр.), Колосніченко М. В., Дубрівна А. П. (2019)
Гладій М. В. - Академік В. П. Буркат – сторінки біографії та творчий доробок відомого вченого, патріота і громадського діяча, Мельник Ю. Ф., Полупан Ю. П., Ковтун С. І., Бородай І. С., Бойко О. В. (2019)
Верес А. А. - Ефективність згодовування сухої пивної дробини ремонтним телицям джерсейської породи, Кривий М. М., Славов В. П., Полупан Ю. П., Кебко В. Г., Дєдова Л. О., Муржа І. І. (2019)
Вечорка В. В. - Генетичні чинники впливу на продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи, Хмельничий Л. М. (2019)
Вишневський Л. В. - Господарськи корисні ознаки великої рогатої худоби молочних порід в стадах дослідних господарств мережі Національної академії аграрних наук України, Войтенко С. Л., Сидоренко О. В. (2019)
Войтенко С. Л. - Надій корів у залежності від лінійної належності та способу утримання, Желізняк І. М. (2019)
Герман Ю. И. - Совершенствование селекционных приемов оценки овец романовской породы, Герман А. И. (2019)
Ільницька Т. Є. - Оцінка жеребців-плідників спортивних порід на основі лінійного опису їх нащадків, Бондаренко О. В. (2019)
Іляшенко Г. Д. - Молочне скотарство Кіровоградщини (2019)
Кrugliak А. Р. - Тhe breeding and economic values of related Leader 1926780 group bulls in Ukrainian Red and White dairy breed, Birukova О. D., Кrugliak Т. О., Кrugliak О. V., Cherniak N. H., Stoliar Ya. V., Polishchuk D. V. (2019)
Кучер Д. М - Фертильність та молочна продуктивність корів-первісток української чорно-рябої молочної породи, Дідківський А. М. (2019)
Лобода А. В. - Особливості екстер’єру корів-первісток сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи, оцінених за методикою лінійної класифікації, Бардаш Д. О. (2019)
Машнер О. А. - Мясная продуктивность помесных ягнят различных генотипов, Люцканов П. И. (2019)
Пелехатий М. С. - Молочна продуктивність та екстер’єрний тип корів-первісток української чорно-рябої молочної породи залежно від вим'я-масо-метричного індексу, Кочук-ященко О.А. (2019)
Полупан Ю. П. - Вплив інтенсивності формування на живу масу телиць і молочну продуктивність корів, Сіряк В. А. (2019)
Салогуб А. М. - Вплив генотипових та паратипових чинників на ознаки молочної продуктивності корів української червоно-рябої молочної породи (2019)
Филь С. І. - Динаміка молочної продуктивності корів різних ліній, Федорович Є. І., Боднар П. В. (2019)
Хмельничий Л. М. - Мінливість ознак довголіття корів української чорно-рябої молочної породи за різних варіантів підбору, Лобода А. В. (2019)
Шуляр А. Л. - Продуктивне довголіття корів української чорно-рябої молочної породи залежно від спадкових факторів (2019)
Ісіченко Н. В. - Нові партеноклони шовковичного шовкопряда (Bombyx mori L.) з колекції генетичних ресурсів України, Литвин В. М., Бабаєва Г. І., Стегній Б. Т., Дмитрієва О. В., Дегтяр І. І. (2019)
Огер А. С. - Генетичні особливості свиней різних порід за ДНК-поліморфізмами лейкоцитарного антигену, Метлицька О.І., Нор В. Ю. (2019)
Бондаренко Ю. В. - Порівняльний аналіз ефективності сучасних методів визначення статі молодняку качок, Шкурко М. І. (2019)
Сідашова С. О. - Дослідження живої маси телят-ембріотрансплантантів, Стаховський В.Ф., Щербак О. В. (2019)
Шарапа Г. С. - Проблеми статевої циклічності та запліднення телиць і корів, Бойко О. В. (2019)
Правила для авторів (2019)
Список авторів (2019)
Ліпенцев А. В. - Підвищення ефективності надання послуг call-центрами, Думенкова Т. Г. (2018)
Токар М. Ю. - Потенціал взаємовпливу держави, місцевого самоврядування і громадських організацій в Україні: інтеграція досвіду, ініціатив, можливостей (2018)
Охотникова О. В. - Проблеми формування управлінської еліти в Україні: теоретичний аналіз (2018)
Шевчук П. І. - Патології в системі державного управління України часів відновлення незалежності (2018)
Войтик О. Є. - Державне управління регіональним розвитком: моделі та особливості запровадження, Мазій Н. Г. (2018)
Мороз О. Ю. - Співробітництво між Україною та ЄС щодо проведення внутрішніх демократичних реформ (2018)
Мороз С. А. - Детермінанти якості вищої освіти як підґрунтя для вдосконалення механізмів державного управління її забезпечення (2018)
Корецька Т. К. - Особливості державного управління соціальними процесами (2018)
Товт В. М. - Правове забезпечення митного контролю в Україні (2018)
Кіцак І. Б. - Теоретичні аспекти управління персоналом органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад (2018)
Пономарьов В. В. - Особливості децентралізації влади в країнах із федеративним державним устроєм (2018)
Дребот О. І. - Модель ефективності використання економічного механізму земель сільськогосподарського призначення, Сахарнацька Л. І., Височанська М. Я. (2018)
Бліщук К. М. - Фінансова децентралізація: проблеми та перспективи (2018)
Акімова Л. М. - Організація та проведення моніторингу ефективності забезпечення економічної безпеки України (2018)
Сірко А. - Проблема якості економічного зростання України: теоретичні підходи та рутини політики (2019)
Мельник А. - Підвищення конкурентоспроможності територіальних громад в умовах реалізації нової регіональної політики України (2019)
Желюк Т. - Сучасні підходи до реалізації публічної політики у сфері охорони здоров’я (2019)
Кифяк О. - Ціноутворення як складова маркетингової стратегії розвитку туристичних дестинацій в західноукраїнських прикордонних областях (2019)
Дудар Т. - Розвиток інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки України (2019)
Мельник В. - Економічний розвиток сільських територій у концепції формування конкурентоспроможності регіонів, Добіжа Н., Погріщук О. (2019)
Дзюблюк О. - Роль банківської системи в інноваційному розвитку економіки (2019)
Адамик В. - Соціально-економічна нерівність у національному та глобальному вимірі: сучасний погляд на проблему (2019)
Ковальчук О. - Моделювання економічних вимірівглобального сталого розвитку, Гирила О. (2019)
Дудар В. - Конкурентні переваги властивостей органічної агропродовольчої продукції з позиції маркетингу (2019)
Берестецька О. - Забезпечення конкурентоспроможності підприємств текстильної промисловості (2019)
Микитюк Ю. - Управління портфелем інноваційно-інвестиційних проектів у житловому будівництві (2019)
Милованов Є. - Принципи здоров’я як вагомий фактор впливу на розвиток органічного сільського господарства України (2019)
Пімоненко Т. - Стратегії маркетингу "зелених" інвестицій: основні положення та особливості, Люльов О., Ус Я. (2019)
Лучко М. - Аудит податків і платежів у контексті оптимізації діяльності підприємства, Зінкевич А. (2019)
Дерій В. - Бухгалтерський облік, аналіз і аудит у системі управління витратами на економічну безпеку, Мельничук І. (2019)
Легенчук С. - Розвиток організаційно-методичних аспектів обліку операцій застави у кредитних спілках, Вигівська І., Грицак О. (2019)
Європа без кордонів: економічна, політична, цивілізаційно-культурна інтеграція (2019)
Андрушків Б. - Симптоми бізнесового нарцисизму, культурного та правового нігілізму як свідчення відсутності національної ідеології у державі, Владимир О., Кирич Н., Погайдак О. (2019)
Наші автори (2019)
Annotation (2019)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ" (2019)
Каплун В. В. - Математична модель визначення умовного динамічного тарифа мікроенергетичної системи з відновлюваними джерелами, Дончик Є. М., Макаревич С. С. (2018)
Шавьолкін О. О. - Однофазний перетворювальний агрегат комбінованої системи електроживлення з трирівневим інвертором, Становський Є. Ю., Гомон Б. В. (2018)
Горобець В. А. - Розробка і синтез нового механізму транспорту швейної машини, Дворжак В. М. (2018)
Себко В. В. - Трипараметровий вимірювальний контроль зразка слабоферомагнітної рідини, Бабенко В. М., Здоренко В. Г. (2018)
Дєєв К. С. - Модель абстрактного мережевого пакетного фільтра з можливістю класифікації однорангової взаємодії (2018)
Березін Л. М. - Розрахунки деталей на надійність та довговічність за критерієм втомленісної міцності, Рубанка М. М. (2018)
Щуцька Г. В. - Вологоперенос в багатошарових перев’язочних засобах, Супрун Н. П. (2018)
Семешко О. Я. - Дослідження впливу переплетення на світлостійкість забарвлень бавовняного трикотажу, Сарібєкова Ю. Г. (2018)
Черниш О. В. - Полімерні зв’язуючі матеріали на водній та спиртовій основі для електродів електрохімічних конденсаторів, Макєєва І. С., Хоменко В. Г., Барсуков В. З. (2018)
Лісовський І. В. - Електрохімічні характеристики механохімічно одержаних нанокомпозитів на основі поліаніліну та графену як електродів суперконденсаторів, Козаренко О. А. (2018)
Ниркова Л. І. - Електрохімічні та корозійно-механічні властивості трубної сталі різної категорії міцності в модельному грунтовому електроліті, Гаврилішина О. В., Борисенко Ю. В. (2018)
Резанова Н. М. - Вплив нанонаповнювача на реологічні властивості розплавів полімерів та їх сумішей, Сад А. Ю. (2018)
Бессарабов В. І. - Розробка методу оцінки ефективності деконтамінації фосфорорганічнихсполук, Вахітова Л. М., Кузьміна Г. І., Баула О. П., Лісовий В. М., Здерко Н. П. (2018)
Husarov K. - Prevention of status incompatibility in forced relocations: the public-management aspect (2018)
Євсюков О. П. - Методика оцінки соціально-економічної безпеки на державному рівні (2018)
Загорулько А. П. - Удосконалення державного управління право-охоронними органами як фактор підвищення їх ефективності в умовах гібридноі війни (2018)
Залізнюк В. П. - Науково-теоретичні засади визначення сутності та змісту безпеки держави (2018)
Крюков О. І. - Ідеологія як чинник національної безпеки держави в контексті державно-управлінського виміру, Радченко О. В. (2018)
Магась Г. А. - Формування структури, наукових проблем та завдань теорії ефективності оперативно-службової діяльності державної прикордонної служби України (2018)
Нонік В. В. - Антикорупційна політика: проблеми реалізації в українських реаліях (2018)
Рубан А. В. - Національна безпека як об’єкт державного регулювання (2018)
Близнюк А. С. - Сучасний стан нормативно-правового забезпечення механізмів державного регулювання розвитку рекреаційної сфери (2018)
Бондаренко А. І. - Механізми забезпечення фінансової безпеки україни в умовах фінансо-вої глобалізації (2018)
Бондаренко О. Г. - Механізми державного управління спільними діями сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації (2018)
Борисенко О. П. - Напрями вдосконалення громадського контролю за діяльністю державної фіскальної служби України, Гетманчук О. М. (2018)
Братко Б. Е. - Зарубіжний досвід державного регулювання ринку нерухомості (2018)
Вербицький О. В. - Стан функціонування державного управління соціальним розвитком в умовах суспільної трансформації в Україні, Помаза-Пономаренко А. Л. (2018)
Грень Л. М. - Нормативно-правовий механізм державного управління розвитком професійної (професійно-технічної) освіти: історична ретроспектива (2018)
Гуйда О. Г. - Організаційний мехнаізм державного регулювання розвитку ринку телекомунікацій (2018)
Дацій О. І. - Удосконалення бюджетно-податкової політики держави як умова економічної стабілізації підприємств України (2018)
Evsyukova О. V. - Methodological principles to design the model of a service-oriented state during social transformations (2018)
Кришталь Д. О. - Механізми становлення наукових досліджень в Україні (2018)
Марутян Р. Р. - Інформаційні технології інтелектуального управління у публічно-управлінській практиці: зарубіжний та вітчизняний досвід (2018)
Ніжніков М. Л. - Формування напрямів розвитку системи екологічних інвестицій (2018)
Платонов О. І. - Механізм державного гарантування мінімізації загроз в мульти-модальних перевезеннях (2018)
Savchenko I. - Public-private partnership in the social protection sphere, Chumak O. (2018)
Хмиров І. М. - Державне регулювання сучасною практикою дистанційного навчання (2018)
Хома О. З. - Державне регулювання трансформації системи освіти України в умовах децентралізації (2018)
Шевчук О. Р. - Правовий механізм державного регулювання фізичної культури й спорту (2018)
Демент М. О. - Заклади вищої освіти як її дієвий інститут й об’єкт публічного управління (2018)
Дончак Л. Г. - Електронна петиція як індикатор довіри громадян до влади, Мазур В. Г. (2018)
Крук С. І. - Наукові засади інституційного забезпечення державного управління у сфері національної безпеки (2018)
Меляков А. В. - Iнститут омбудсмена в системі державного управління соціальним і гуманітарним розвитком, Машкіна О. І. (2018)
Помогайбог Б. В. - Розвиток партнерських відносин бізнесу і влади: світовий досвід (2018)
Серьогіна-Берестовська О. В. - Особливості управління розвитком соціальної інфраструктури села (2018)
Алієва П. І. - Організаційно-правовий механізм державного регулювання міжнародного співробітництва закладів вищої освіти (2018)
Будько І. Р. - Передумови для інноваційного розвитку системи вищої професійної освіти в Україні (2018)
Вавренюк С. А. - Проблеми та розвиток процесу державної акредитації закладів вищої освіти в Україні (2018)
Карпеко Н. М. - Напрями удосконалення організаційно-економічного механізму державного управління розвитку загальної середньої освіти в Україні (2018)
Клочко А. М. - Проблемні питання мотивації персоналу в органах національної поліції, Собина В. О., Христенко К. М. (2018)
Марусіна О. С. - Трансформація моделей державного управління вищою освітою як базова засада забезпечення якісної освітньої та професійної підготовки сучасного фахівця (2018)
Мороз С. А. - Оцінювання якості вищої освіти студентами як елемент системи державного контролю за якістю надання освітніх послуг закладами вищої освіти (на прикладі опитування студентів балтійської міжнародної академії, Латвія), Бука І. С., Бука С. А., Moроз В. (2018)
Палюх В. В. - Особливості державного управління науково-дослідницькою діяльністю студентів університету в сучасних соціокультурних умовах (2018)
Подорваний В. К. - Ефективне соціально-психологічне регулювання закладом вищої освіти із специфічними умовами навчання (2018)
Полякова О. С. - Оцінка стану та проблем розвитку публічного управління правовою освітою в Україні: результати експертного опитування (2018)
Тарасов С. С. - Ефективний механізм забезпечення реалізації нової державної кадрової політики (2018)
Батир Ю. Г. - Державне управління розвитком сільських територій (2018)
Дацій Н. В. - Особливості розвитку територіальних громад: зарубіжний досвід (2018)
Дєгтяр А. О. - Плата за землю як складова майнового oподаткування: роль у формуванні місцевих Бюджетів та резерви збільшення надходжень, Гончаренко М. В. (2018)
Леоненко Н. А. - Удосконалення механізму державного регулювання розвитку економічного потенціалу регіону (2018)
Руденко С. Ю. - Державне регулювання сталим розвитком України, Ганієв Д. Д., Анфілов В. Ю., Власенко А. А. (2018)
Хряпинський А. П. - Методологія державного фінансового регулювання роззвитку територій (2018)
Домбровська С. М. - Державне управління формуванням дієвих механізмів запобігання надзвичайним ситуаціям, Шевчук Р. Б. (2018)
Ігнатьєв О. М. - Проблеми та перспективи державного моніторингу надзвичайних ситуацій за допомогою соціальних мереж, Шведун В. О. (2018)
Ляшевська О. І. - Удосконалення механізмів державного управління страхуванням в Україні від надзвичайних ситуацій, Калюжний В. В., Мельниченко А. С. (2018)
Федорчак В. В. - Кількісний аналіз результатів державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій в Україні (2018)
Барило О. Г. - Методи функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту в державному управлінні України (2018)
Кулєшов М. М. - Аналіз підходів до оцінки ефективності системи державного нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки (2018)
Майстро С. В. - Освітньо-наукова складова механізму міжнародного співробітництва України у сфері цивільного захисту (2018)
Ромін А. В. - Державне регулювання впровадження в застосування силами цивільного захисту безпілотних літальних апаратів з дистаційним керуванням, Ященко О. А., Ткаченко І. А., Томілко О. О. і Мосолов В. В. (2018)
Харламова Ю. Є. - Сили цивільного захисту як складові сил безпеки України (2018)
Черкашин О. В. - Державне регулювання щодо формування здоров’язбережувальної компетентності здобувачів початкової освіти під час пожеж, Ковальов П. А. (2018)
Сіренко Р. Р. - Державна політика компетентно-орієнтованого підходу до формування фізкультурно-оздоровчих цінностей у студентської молоді в Україні (2018)
Abstracts (2018)
Соколова Н. - Фахова підготовка студентів у Харківському університеті в першій половині ХІХ ст. (за спогадами викладачів та студентів) (2019)
Рудюк В. - Підприємницька діяльність князів із роду Сангушків у ХІХ – на початку ХХ століття на Волині (2019)
Пивоваренко О. - Київські громадські вегетаріанські їдальні на початку ХХ ст. (2019)
Зубко О. - Міжособистісне спілкування української еміграційної інтелігенції в міжвоєнному світському просторі ЧСР: аномалії, фобії, патології та девіації (1921 - 1939) (2019)
Брехунець Н. - Завершальний етап боротьби радянського тоталітарного режиму проти Української Автокефальної Православної Церкви (друга половина 30-х рр. ХХ ст.) (2019)
Коцур А. - Київський університ у 1937 - 1945 рр. (спогади професора І. А. Гриценка) (2019)
Хмельницька Л. - Репресивна політика радянської влади проти митців українського кінематографа другої половини 1960-х – першої половини 1980 – х років (2019)
Горбовий О. - Внесок А. П. Александрова у вивчення Дніпрових порогів (2019)
Висовень О. - Репресивна психіатрія як карально-виправний засіб у боротьбі з активними членами братства Євангельських християн-баптистів (друга половина ХХ ст.) (2019)
Kazmyrchuk M. - Orthodox religious traditions and history of orthodox pilgrimage in Ukraine (2019)
Кotsur H. - Military art of the kish ataman of Zaporoz’ka Sich Petro Kalnyshevsky in historography of the end of the ХVІІІ – the beginning of the 20th centuries (2019)
Нагайко Т. - Історіографічні та документальні джерела громадівського руху з редакційного портфелю 7-ої книги часопису "За сто літ” (2019)
Гук М. - Жінки України в Першій світовій війні у сучасних вітчизняних дисертаційних дослідженнях (2019)
Іваненко А. - Людина в умовах гітлерівської окупації України: сучасна вітчизняна історіографія (2019)
Грудевич Т. - Музейна тематика у листуванні М. І. Сікорського в 70-х роках ХХ – на поч. ХХІ ст. (за матеріалами фондової колекції Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав”) (2019)
Ткаченко В. - Писанкарство у великодній обрядовості Поділля 20-х рр. ХХ ст. за архівними джерелами (2019)
Gutnyk M. - Beckmann’s family contribution to the development of European motor transport at the beginning of XX century, Chrzan K. L. (2019)
Шакула В. - Особливості функціонування Переяслав-Хмельницького хлібозаводу в 1977 – 1985 рр. (2019)
Вимоги щодо структури та оформлення статей, що подаються до "Часопису української історії" (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Стадник В. В. - Актуалізація маркетингового підходу до побудови програм розвитку організаційного знання, Гризовська Л. О., Гаджук М. О. (2018)
Назаренко І. А. - Хостел "український колорит" як складова культурно-історичного туризму України, Никифоров Р. П., Іващук І. В. (2018)
Громова О. Є. - Аналіз зовнішньоекономічної діяльності тов "барлінек інвест", Іванчик Т. О., Олійник В. А. (2018)
Андрушків Б. М. - Формування систем партнерства на основі спільності бізнес-процесів забезпечення якості в органічному секторі АПК (2018)
Бикова А. І. - Проблеми сучасної приватизаційної політики Російської Федерації (2018)
Ільницька-Гикавчук Г. Я. - Конкурентоспроможність туристичної галузі Львівської області: фактори формування та оцінка її рівня (2018)
Кіцелюк У. М. - Теоретичні моделі регіональної нестабільності: порівняльний аналіз (2018)
Кулинич Р. О. - Оптимізація фондоозброєності на основі статистичної функціональної теоретичної моделі виробничої функції (2018)
Кусакова Ю. О. - Аналіз ефективності діяльності бізнес-інкубаторів в Україні, Серболова З. С. (2018)
Макар О. П. - Теоретичні аспекти дослідження туристично-рекреаційного потенціалу західного регіону України, Дулин І. С., Ільницька-Гикавчук Г. Я., Чорненька Н. В. (2018)
Ратошнюк Т. М. - Оцінка сучасного стану галузі хмелярства України (2018)
Caкун Л. М. - Pеaлiзaцiя мoлoдiжнoї пoлiтики в умoвaх cубcидiapнocтi тa децентpaлiзaцiї, Aлєкcєєнкo A. C. (2018)
Білецька І. М. - Напрями та засоби інноваційного розвитку туристичних підприємств України (2018)
Вітюк А. В. - Формування моделі фінансового забезпечення інвестування підприємств сільськогосподарського машинобудування (2018)
Родіонова І. В. - Використання компетентнісного підходу у підвищенні інноваційного розвитку промислових підприємств (2018)
Череп О. Г. - Врахування етапів системи формування стратегії інноваційного розвитку підприємств з урахуванням маркетингової і технологічної складових (2018)
Барановська В. Г. - Методологічні принципи визначення суттєвості в аудиті звітності, Ємець В. В. (2018)
Єлісєєва О. К. - Облік і аналіз заробітної плати на промисловому підприємстві, Серб А. Д. (2018)
Юдіна М. І. - Організаційні основи облікової політики вітчизняних підприємств (2018)
Аванесова Н. Е. - Грошово-кредитна політика: виклики та загрози фінансовій безпеці країни, Ядуха С. Й., Лісовський І. В. (2018)
Даценко Г. В. - Фінансовий контроль як інструмент ефективної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання (2018)
Євдокимова Н. В. - Характеристика складових формування власних засобів комерційного банку (2018)
Євтух Л. Б. - Ринок роздрібних банківських послуг та напрями його активізації в Україні, Гірняк В. В. (2018)
Матюх С. А. - Удосконалення звіту про рух грошових коштів у контексті європейської інтеграції, Лопатовський В. Г. (2018)
Ніколайчук О. А. - Підприємництво в сфері туризму та гостинності: порівняльна динаміка та ефективність (2018)
Нікольчук Ю. М. - Страховий ринок України: сучасні реалії та перспективи розвитку (2018)
Пухальський В. В. - Запровадження єдиного авансового рахунку для сплати митних платежів як один із напрямків покращення їх адміністрування (2018)
Бондаренко Н. М. - Заробітна плата як економічна категорія та її особливості в бюджетній сфері, Осипова Є. П. (2018)
Гельман В. М. - Інновації в HR: дослідження тенденцій та перспективи використання сучaсними компаніями (2018)
Дибач І. Л. - Макроекономічний аналіз трудового потенціалу вітчизняних закладів вищої освіти (2018)
Зіновська С. І. - Проблеми організації оплати праці персоналу на промислових підприємствах в умовах кризи (2018)
Кабай В. О. - Мотиваційні передумови та чинники трудової міграції (2018)
Осіпова Л. В. - Ефективна система фінансування соціальної сфери як умова підвищення рівня соціальних стандартів, Загребельна Т. М. (2018)
Романець Т. В. - Ризики при застосуванні нормування праці на підприємствах (2018)
Сепета В. В. - Світовий досвід у питаннях управління персоналом підприємств (2018)
Менчинська О. М. - Стратегічні пріоритети розвитку підприємств машинобудування в інтегрованих ланцюгах вартості (2018)
Бурлака Н. І. - Механізми ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва, Мирошніченко О. В. (2018)
Гончар О. І. - Теоретичні засади формування ефективної системи управління економічним потенціалом підприємства, Мельничук К. Я., Гончар М. В. (2018)
Ліпич Л. Г. - Методика проведення діагностики конкурентоспроможності підприємства (2018)
Мазарчук А. Ю. - Застосування методів аналізу асортименту продукції у багатономенклатурних моделях управління логістикою, Більовська Г. С. (2018)
Мукомела-Михалець В. О. - Аналіз методологічних підходів до управління нематеріальними ресурсами підприємства (2018)
Піскун Д. Н. - Основи побудови адаптивних механізмів управління підприємством за умов посилення євроінтеграційних процесів (2018)
Притис В. І. - Інституціональне середовище формування системи безпекоорієнтованого управління промисловими підприємствами в умовах глобалізаційних змін, Гавловська Н. І., Рудніченко Є. М. (2018)
Пучкова С. І. - Дослідження психологічних характеристик підприємницької діяльності (2018)
Шарко В. В. - Логістичні концепції та технології на промисловому підприємстві: систематизація та їх особливості (2018)
Шпак Я. О. - Сутність та елементи організаційно-економічного механізму управління підприємством, Брич В. Я. (2018)
Іванов М. В. - Практичне застосування механізму формування витрат у діяльності промислових підприємств (2018)
Ткаченко А. М. - Сучасні підходи до формування корпоративних інтеграційних процесів (2018)
Бакай В. Й. - Екологічна безпека як ключова складова економічної безпеки підприємства, Ворона І. П. (2018)
Карпенко Л. М. - Концептуальні засади моделювання механізму бюджетного управління в координатах системи економічної безпеки (2018)
Кримчак Л. А. - Інформаційне забезпечення управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств (2018)
Катанаха А. М. - Маркетингова складова конкурентоспроможності суб’єктів господарювання (2018)
Ковальчук С. В. - Комплекс маркетингових комунікацій підприємства в процесі формування клієнтоорієнтованого маркетингу, Лазебник М. Р., Стахов Ю. (2018)
Костин Ю. Д. - Повышение эффективности информационного ресурса предприятия, Костин Д. Ю., Телегин В. С. (2018)
Пономарев С. В. - Маркетинг как новая философия бизнеса (2018)
Бутирін Є. О. - Феномен місцевого самоврядування в українській політико-правовій думці ХІХ ст. (2018)
Лішик О. П. - До питання визначення державного управління у сфері соціального захисту внутрішньо переміщених осіб (2018)
Макаренко Л. О. - Осмислення правової свідомості у сучасній юридичній науці (2018)
Сковронський Д. М. - Формування риторичних шкіл в Афінах (2018)
Тицька Я. О. - Юридичне значення поняття "академічна доброчесність" (2018)
Іляшко О. О. - Проблеми реалізації та захисту економічних, соціальних і культурних прав людини на тимчасово окупованих територіях (2018)
Авраменко Я. П. - Нагляд та контроль як складники функції формування інфраструктури іпотечного ринку (2018)
Белей Є. Н. - Контроль і нагляд у сфері охорони громадського здоров’я (2018)
Ковалко Н. М. - Сучасна система саморегулювання на ринку цінних паперів США (2018)
Коров’як О. Я. - Забезпечення якості послуг у медичній галузі України (2018)
Петренко П. Д. - Відповідальність суб’єктів державного управлінняяк критерій розмежування політичних і адміністративних посад (2018)
Тарнавська І. Я. - Аналіз національного законодавства та політик у сфері захисту прав медичних працівників на сучасному етапі реформ (2018)
Терзі О. О. - Аналіз медичного законодавства щодо визначення кола суб’єктів управління (2018)
Топчій О. В. - Публічне управління в контексті забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх (2018)
Чорна В. Г. - Щодо питання інституційної визначеності адміністративно-правових обмежень (2018)
Британська О. В. - Факторна обумовленість злочинної поведінки неповнолітніх (2018)
Busol O. Yu. - System of specialized public anti-corruption institutions in Ukraine: problem of classification (2018)
Ніколенко Р. О. - Надання публічних послуг як системоутворюючий елемент конструкції ст. 365-2 Кримінального кодексу України (2018)
Тарасенко Ю. М. - Заходи запобігання злочинам, що вчиняються внутрішньо переміщеними особами в Україні (2018)
Харитонов С. О. - Військові злочини в системі кримінального законодавства України (2018)
Бровко Н. І. - Питання формування правосвідомості окремих верств населення в сучасному українському суспільстві (на прикладі жителів сільської місцевості) (2018)
Несправа М. В. - Ідеалістично-критичний вимір деліберативної моделі верховенства права (2018)
Смазнова І. С. - Діалектика категорій "агресія" і "толерантність" в умовах глобалізації (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вовк О. Й. - "Права, за якими судиться малоросійський народ” 1743 року як правова пам’ятка міського самоврядування України, Карпічков В. О. (2018)
Євдокимов В. В. - Місце Галицького сейму в державотворчих процесах Галичини другої половини ХІХ ст. (2018)
Мельничук С. М. - Нормативно-договірна правотворча форма реалізації функцій сучасної держави Україна (2018)
Терела Г. В. - Джерельна база дослідження нагляду й контролю за дотриманням законодавства про працю в Україні (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) (2018)
Іляшко О. О. - Права внутрішньо переміщених осіб та біженців: проблеми їх захисту (2018)
Шаповал Т. Б. - Місцеве самоврядування в Україні як конституційно-правовий інститут, Чубіна А. C. (2018)
Навальнєва Н. М. - Конфіскація майна: цивільно-правовий аспект (2018)
Слободян О. М. - Історичні передумови розвитку законодавства зарубіжних країн у сфері цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки (2018)
Семеряк М. М. - Медіація як спосіб вирішення конфліктів між суб’єктами господарювання (2018)
Бонтлаб В. В. - Розвиток законодавства про вирішення трудових спорів (конфліктів) у період незалежності України: історико-правовий контекст (2018)
Бурка А. В. - Відшкодування моральної шкоди особам, що постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання: критерії визначення розміру відшкодування (2018)
Колєснік Т. В. - Запобіжні заходи забезпечення дисципліни праці (2018)
Русаль Л. М. - Види функцій трудового права (2018)
Берлач Г. В. - Сутність природної монополії у сфері електричної енергії як об’єкта адміністративно-правового регулювання України (2018)
Кондратенко В. М. - Формування та розвиток парадигми адміністративно-правових засобів забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю (2018)
Костенко О. В. - Транскордонна ідентифікація фізичних і юридичних осіб як елемент правового регулювання електронних довірчих послуг у Європейському Союзі, Костенко В. В. (2018)
Топчій О. В. - Суб’єкти забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх у парадигмі адміністративного права (2018)
Британська О. В. - Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх: ґенеза, міжнародні аспекти і сучасність України (2018)
Жерж Н. А. - Кримінально-правове розуміння експлуатації дітей, Халамай А. К. (2018)
Лутчин В. І. - Критерії класифікації кримінальних правопорушень за кримінальним правом України та Республіки Польща (2018)
Шемчук В. В. - Кіберзлочинність як перешкода розвитку інформаційного суспільства в Україні (2018)
Коваль А. А. - Механізм забезпечення прав людини під час провадження негласних слідчих (розшукових) дій (2018)
Лисаченко С. Л. - Судовий контроль за засобами отримання відомостей від особи в кримінальному досудовому провадженні (2018)
Шило А. В. - Напрями використання в кримінальному провадженні відомостей, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2018)
Ліпінська І. В. - Функціонування органів прокуратури: Україна та міжнародний досвід (2018)
Пашко Д. В. - Досвід країн ЄС у врегулюванні та реалізації права на публічну службу (2018)
Шупик Д. С. - Досвід правового регулювання поводження з відходами країн ЄС (2018)
Чуваков О. А. - Рецензія на монографію Катеринчук К. В. "Злочини проти здоров’я особи: проблеми кримінально-правової теорії та практики" (2018)
Відомості про авторів (2018)
Сивик А. Є. - Трансгенез через сперматогональні стовбурові клітини у тваринництві і перспективи його застосування у Білоцерківському НАУ, Дяченко Л. С., Сивик Т. Л. (2017)
Бабік Н. П. - Продуктивне довголіття корів молочних порід залежно від рівня їх надою за першу та кращу лактації, Дутка В. Р., Федорович В. В., Федорович Є. І. (2017)
Борщ О. О. - Вплив екстер’єрних ознак корів-первісток на продуктивність в умовах роботизованого доїння, Борщ О. В. (2017)
Бучковська К. Д. - Вплив додаткового введення лізину та метіоніну в гранульований корм на інтенсивність росту телят-молочників, Отченашко В. В. (2017)
Ващенко О. В. - Ефективність використання гетерозису за промислового схрещування свиней (2017)
Вовкогон А. Г. - Визначення гострої токсичності модифікованого желатину на білих мишах, Мерзлов С. В. (2017)
Гейсун А. А. - Динаміка розмноження вермикультури в промислових умовах за впливу Гуміліду, Степченко Л. М. (2017)
Каркач П. М. - Вплив на продуктивні та відтворювальні якості гусей згодовування пророщеного зерна різних злакових культур, Машкін Ю. О., Бількевич В. В. (2017)
Kropyvka Yu. - Influence of mixed ligand complexes of zinc, manganese, cobalt with supplex se and copper sulfate and potassium iodite on the milk productivity of high-productive holstein breeds of german selection, Bomko V. (2017)
Малина В. В. - Інтегральний вплив структурованого препарату Мобес на збереженість та енергію росту поросят-сисунів, Лясота В. П., Балацький Ю. О., Булей Н. В., Онищенко Л. С. (2017)
Мерзлов С. В. - Вплив різних рівнів лізину в комбікормах на інкубаційні якості яєць страусів, Федорук Н. М., Калініна Г. П., Гребельник О. П. (2017)
Недашківський В. М. - Ефективність застосування у бджільництві глюкозно-фруктозного сиропу (ГФС-42) (2017)
Разанов С. Ф. - Інтенсивна хімізація землеробства – як передумова забруднення зернової продукції важкими металами, Ткачук О. П. (2017)
Ривак Р. О. - Вивчення токсикологічних параметрів і встановлення класу токсичності кормової добавки з прісноводної водорості Lemna minor збагаченої Йодом, Мерзлов С. В. (2017)
Роль Н. В. - Окисна модифікація ліпідів та білків в органах кролів новозеландської породи, Цехмістренко С. І. (2017)
Рудь О. Г. - Моніторинг інвазійних хвороб коропа в умовах РМС "Олександрійська", Шевців М. В., Гусаковська Т. М., Куцоконь Л. П., Сондак В. В. (2017)
Ставецька Р. В. - Селекція молочної худоби за стійкістю до захворювань (2017)
Токарчук Т. С. - Вплив вітаміну Е і цитратів Zn, Fe та Ge на масу тіла та гематологічні показники крові поросят, Данчук В. В. (2017)
Юсюк Т. А. - Технологічні особливості машинного доїння ослиць і кобил (2017)
Яковійчук О. В. - Вплив вікасолу на активність ферментів циклу Кребса і антиоксидантної системи та стан пероксидного окиснення у м’язах гусей, Рубан Г. В., Данченко О. О. (2017)
До відома авторів! (2019)
Барибіна Я. О. - Якість як визначальна характеристика в управлінні туристичною дестинацією (2019)
Болгар Т. М. - Проблеми і перспективи розвитку вітчизняної транспортної галузі та сфери послуг в умовах невизначеності, Макоткіна О. В. (2019)
Галасюк В. В. - Принятие решений в условиях риска: смена парадигмы, исключающая парадокс Алле (2019)
Wojtoń P. - Innovativeness of the food industry in Poland on the example of the dairy sector, Haczela E., Rogowska A., Ślusarczyk B., Górka M. (2019)
Dubis D. - Benefits from integrated management system implementation on an example of glass manufacturing enterprise, Cybowicz S. (2019)
Задоя А. А. - Экономические модели стран Европейского Союза: возможности использования в Украине (2019)
Коцкулич Т. Я. - Калькулювання собівартості платних освітніх послуг у закладах вищої освіти як передумова формування економічно обґрунтованої вартості (2019)
Македон В. В. - Удосконалення управління промисловими підприємствами на основі стратегій інноваційного розвитку, Валіков В. П., Федьора С. С. (2019)
Мостова А .Д. - Оцінка конкурентоспроможності навчальних закладів на ринку IT-освіти, Різніченко М. Д. (2019)
Татарінов В. В. - Соціальне партнерство як фактор розвитку малого бізнесу в Україні, Татарінов В. С., Івко А. В. (2019)
Шимановська-Діанич Л. М. - Інноваційні технології як інструмент інноваційного розвитку сфери туризму, Білінська О. П. (2019)
Zorilo V. V. - Method for detecting sharpness as a digital image post-processing, Safronov P. S., Lebedieva O. Yu., Zorilo I. V. (2018)
Хорошко В. О. - Проверка правильности принятия решений беспилотных летательных аппаратов при распозновании объектов, Хохлачева Ю. Е., Калантаевская С. В. (2018)
Бобриков С. А. - Синтез и моделирование управляющего устройства для нестационарного объекта с запаздыванием, Пичугин Е. Д., Сависько М. В., Тимохин В. И. (2018)
Крепич С. Я. - Система розподілу засаджень на земельних ділянках на основі математичної моделі врожайності культури, залежної від попередніх сівозмін, Співак І. Я., Баюрський А. Р. (2018)
Кирмичиева А. С. - Метод встраивания информации в цифровые изображения JPEG, минимизирующий психовизуальные искажения для малых объемов встроенной информации, Кушниренко Н. И., Яковенко А. А., Калашников Н. В., Лозан А. Э. (2018)
Тимошенко Л. М. - Алгоритми пошуку залишків довгих чисел для задач асиметричної криптографії, Івасьєв Ю. М., Лотоцький О. Я., Гаврилей В. М. (2018)
Вычужанин В. В. - Мобильное приложение для мониторинга, диагностики и прогнозирования риска отказов компонентов сложной технической системы, Рудниченко Н. Д., Вычужанин А. В. (2018)
Шиян А. А. - Модель розрахунку рівня напруги у суспільстві для прийняття ефективних рішень із захисту національної безпеки, Поплавський А. В., Нікіфорова Л. О., Заступ І. В. (2018)
Тигарев В. М. - Создание обучающей системы на основе игровой платформы UNREAL PLATFORM 4, Винокуров Р. A. (2018)
Кобозева А. А. - Разработка устойчивого к сжатию стеганопреобразования цифрового изображения на основе метода модификации наименьшего значащего бита, Варда Т. В., Ануфриев В. И. (2018)
Вихідні дані (2018)
Adamchuk L. O. - Papaver rhoeasl. beepollen, Akulonok O. I., Novytska A.T., Ivanisova Е., Brindza J. (2018)
Бондаренко Л. В. - Вплив пробіотику протекто-актив на вміст біотичних елементів в сироватці крові поросят, Малина В. В. (2018)
Borshch O. - Productivity of cows of different tolerance to stress under robotized milking conditions, Borshch O., Kosior L., Lastovska I., Pirova L., Jalil Ghassemi Nejad. (2018)
Velychko S. - Bee stimulation to form protein food reserves (2018)
Вовкогон А. Г. - Встановлення гострої токсичності модифікованого пектину на лабораторних тваринах (2018)
Гейсун А. А. - Ефективність застосування кормової добавки вермикультури при вирощуванні фазана мисливського, Степченко Л. М. (2018)
Данченко О. О. - Антиоксидантна активність скелетних м’язів гусей у передзабійному періоді, Здоровцева Л. М., Данченко М. М., Рубан Г. В. (2018)
Даншин В. О. - Оцінка генетичних трендів господарськокорисних ознак в основних породах молочної худоби України, Афанасенко В. Ю., Бабенко О. І. (2018)
Кабаченко О. С. - Оцінка ефективності використання різних сорбентів у годівлі домашніх курей (2018)
Легкодух В. А. - Порівняльна оцінка якості молока за використання роботизованих систем доїння (2018)
Редька А. І. - Жива маса і середньодобові прирости курчат-бройлерів за використання змішанолігандного коплексу цинку, Бомко В. С., Сломчинський М. М., Чернявський О. О. (2018)
Токарчук Т. С. - Показники антиоксидантного статусу в сироватці крові поросят за використання вітаміну Е і цитратів Zn, Fe та Ge (2018)
Церенюк М. В. - Оптимізація штучного осіменіння свиней в умовах середніх за розміром господарств (2018)
Чернишов І. В. - Сучасний стан виробництва свинини в Україні та Херсонській області зокрема, Левченко М. В. (2018)
Шкурко Т. П. - Адаптивна поведінка та продуктивність корів при переведенні на літнє табірне утримання (2018)
Кирилів Б. Я. - Залежність активності гідролітичних ензимів у качок у зв’язку із віком (2018)
Богданов Р. І. - Формування управлінських структур у системі економічної безпеки підприємства: аспект інституціональної трансформації служби безпеки (2019)
Воронець Д. О. - Модель процесу управління ризиками диверсифікації діяльності підприємства (2019)
Гавловська В. І. - Влив глобалізаційних процесів на інтегрування технологій управління у практику діяльності вітчизняних підприємств (2019)
Ковальчук Н. О. - Фінансове планування в компанії, Михайлюк А. В. (2019)
Лисак В. М. - Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на побудову ефективних автоматизованих систем управління підприємством (2019)
Нижник О. В. - Система управління ризиками у підвищенні конкурентного потенціалу підприємства (2019)
Савіцький А. В. - Специфіка формування експортної стратегії розвитку в управлінні прибутковістю промислового підприємства (2019)
Швець Ю. О. - Аналіз факторів впливу на економічну безпеку промислових підприємств України та способи їх нейтралізації, Бурдило О. В. (2019)
Бондаренко Н. М. - Аудит основних засобів на промисловому підприємстві, Дорофієнко А. В. (2019)
Булат Г. В. - Удосконалення документального оформлення ремонту рухомого складу як одного із засобів оптимізації витрат автотранспортних підприємств, Чернюх Н. В. (2019)
Медвідь І. Б. - Окремі аспекти ліцензування: нормативно-правова база, облік ліцензій, Долішня Т. І. (2019)
Рзаєв Г. І. - Обліково-аналітичні процедури підтримки безпеки формування доходів, витрат і фінансових результатів, Драгочинська Д. О. (2019)
Бондар О. В. - Причини банкрутства підприємства та джерела зниження рівня фінансової безпеки, Рзаєва Т. Г. (2019)
Мейш А. В. - Перспективи розвитку фінансової системи України, Лисак О. М. (2019)
Моргачов І. В. - Протидія шахрайству на регіональних фінансових ринках (2019)
Олійник А. В. - Оцінка фінансово-економічних передумов управління кридитними ринками у банківській системі України (2019)
Ткач Є. В. - Взаємозв’язок монетарної та фіскальної політики в макроекономічних умовах України: ретроспективний аспект, ткач С. В. (2019)
Чуркіна І. Є. - Пріоритети бюджетно-податкової політики україни в сфері прямого оподаткування в умовах євроінтеграції (2019)
Швець Ю. О. - Проблеми організації роботи державної фіскальної служби та її територіальних органів як суб’єктів податкового контролю, Конєв В. В. (2019)
Карпенко Л. М. - Інституційне середовище механізму державного фінансового контролю: вектори розвитку, Воронжак П. В. (2019)
Гейдарова О. В. - Захист інформаційних систем та технологіЙ в управлінні готельно-ресторанним бізнесом, Паюк В. П. (2019)
Гнатенко І. А. - Проблемно-орієнтований підхід до розкриття діалектики інноваційного розвитку підприємництва в національному господарстві (2019)
Журба І. Є. - Міжнародний туризм – рушійна сила економічного зростання країн світу, Матюх С. А., Земський Ю. С. (2019)
Івчeнкo І. Ю. - Мoдeлювaння лoгістики закупівeль в умовах невизначеності та ризику (2019)
Кифяк О. В. - Особливості формування системи індикаторів розвитку туристичних дестинацій у західноукраїнських прикордонних регіонах (2019)
Климчук А. О. - Аналіз демотивуючих факторів впливу на трудову діяльність персоналу підприємства (2019)
Ковальчук Т. М. - Людський капітал як фактор інноваційних змін в організації економічного аналізу, Вергун А. І. (2019)
Кобеля З. І. - Тенденції розвитку оптової торгівлі в економіці ринкового типу, Мельник О. І., Метліцька О. П. (2019)
Коваленко С. І. - Емерджентність розвитку транскордонних кластерних систем у морській галузі України (2019)
Крикун К. В. - Економічні засоби підвищення ефективності самофінансування розвитку і поточної діяльності будівельних підприємств, Оліферук С. Л., Рязанов А. С. (2019)
Кудлаєнко С. В. - Структурні елементи механізмів реалізації соціальної політики (2019)
Миколюк О. А. - Стан та розвиток відновлюваних джерел енергії (2019)
Мороз С. Г. - Ключові аспекти та напрями регулювання і розвитку сектора малого підприємництва як об’єкта регуляторної політики (2019)
Нижник І. В. - Процеси підвищення виробничого потенціалу в менеджменті зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2019)
Ніколіна І. І. - Рейтингова оцінка соціального розвитку Вінницької області, Бондар М. В., Курдиш Л. Ф. (2019)
Тюріна Н. М. - Кризи у розвитку соціально-економічних систем та причини їх виникнення, Карвацка Н. С., Назарчук Т. В. (2019)
Хрупович С. Є. - Застосування інструментів інтернет-маркетингу під час просування продукції на ринках В2В (2019)
Чеснокова Н. В. - Стан та проблеми розвитку цифрової економіки та суспільства в ЄС та Україні (2019)
Яремко С. А. - Інноваційні аспекти розвитку соціального підприємства в розвинутих країнах світу та в Україні, Кузьміна О. М. (2019)
Юрченко Ю. О. - Еволюція практики стратегічного управління (2019)
Саух І. В. - Цифрова економіка України: сучасний стан, тенденції, проблеми розвитку, Шиманська В. В., Момонт Т. В. (2019)
Титул, зміст (2015)
Крижанівський Є. І. - Науково-організаційні засади нарощування видобутку вітчизняних нафти і газу та диверсифікації постачання енергетичних ресурсів для підвищення енергетичної безпеки України (2015)
Варцаба В. І. - Про умови раціонального управління використанням спільних нафтогазових ресурсів України: проблема гармонізації цілей та інтересів ключових груп впливу, Кісь С. Я., Петренко В. П., Ревтюк Є. А. (2015)
Запухляк І. Б. - Функціонування вітчизняних газотранспортних підприємств як природної монополії: економічна сутність та об'єктивна потреба (2015)
Камінська І. Б. - Оцінювання ефективності управління витратами на працівників нафтогазовидобувних підприємств прикарпатського басейну ПАТ "Укрнафта" (2015)
Кафка С. М. - Формування системи управління витратами нафтогазвидобувних підприємств, Степанюк О. С. (2015)
Коцкулич Т. Я. - Управлінський облік трансакційних витрат на підприємствах нафтогазового комплексу (2015)
Витвицька О. М. - Математичні основи оцінки якості інформації нафтогазових підприємств: кваліметричний підхід (2015)
Кафка С. М. - Консолідована фінансова звітність підприємств нафтогазового комплексу: склад, елементи та правила консолідації, Хома С. В. (2015)
Мазур І. М. - Організаційно-економічний механізм забезпечення енергетичної безпеки національної економіки (2015)
Чучук Ю. В. - Економічне оцінювання ефективності газоперекачувальних агрегатів (2015)
Воронко Р. М. - Розвиток теорії аудиту: дилема "принципи або правила", Редченко К. І. (2015)
Галюк Л. І. - Формування облікової політики підприємства – від теорії до практики (2015)
Даньків Й. Я. - Бухгалтерські книги середньовіччя (облікові книги та записи знаменитого італійського банку медічі та інших торгово-банківських компаній), Остап'юк М. Я. (2015)
Коротаев С. Л. - Актуальные проблемы применения МСФО в Беларуси (2015)
Ковалюк О. М. - Обліковий аспект співвідношення понять: центр відповідальності, центр витрат, контрольна точка витрат, Колібаба О. А. (2015)
Муравський В. В. - Комунікаційні компоненти облікової політики підприємства (2015)
Орлова В. К. - Становление налоговой системы Украины, Кафка С. М. (2015)
Рогов Г. К. - Формування фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку: методи оцінки ризиків (2015)
Савчук Т. В. - Теоретичні і практичні аспекти переоцінки необоротних активів, Мeдвідь І. Б., Негрич І. М. (2015)
Ящеріцина Н. І. - Методи дослідження структурної перебудови господарського комплексу регіону (2015)
Кудряшова К. М. - Модель ефективного розвитку лісового господарства України (2015)
Семенів М. І. - Важливість впровадження стратегічного контролю на підприємствах та організаціях споживчої кооперації (2015)
Гринюк О. І. - Компаративний аналіз сучасних концепцій контролінгу (2015)
Битківська А. В. - Лексико-семантичний аналіз понять "процедура банкрутства" та "процес банкрутства" (2015)
Обельницька Х. В. - Економічна сутність ресурсів як об'єкта системи корпоративного управління підприємством (2015)
Автори номера (2015)
Титул, зміст (2014)
Гораль Л. Т. - Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі – перший серед рівних! (2014)
Витвицький Я. С. - Економічний механізм управління нафтогазовидобувними підприємствами при освоєнні залишкових запасів вуглеводнів, Петрунчак І. М. (2014)
Гобир І. Б. - Моделювання ситуаційного управління ремонтними роботами на нафтогазовидобувних підприємствах (2014)
Мельницький М. М. - Управління якістю в діяльності підприємств нафтогазового комплексу України (2014)
Фадєєва І. Г. - Теоретико-методологічні аспекти управління розвитком підприємств нафтогазового комплексу, Савчин Л. М. (2014)
Устенко А. О. - Система управління буровим виробництвом (2014)
Лінчевська Н. М. - Аналіз чинників та організаційно-економічних інструментів забезпечення інноваційного розвитку газотранспортних підприємств, Дзьоба О. Г. (2014)
Запухляк І. Б. - Компоненти середовища функціонування та розвитку вітчизняних газотранспортних підприємств, Яськевич Т. Б. (2014)
Polanska A. S. - Energy effeciency of the industrial development: the current state and perspectives (2014)
Варцаба В. І. - Щодо ідентифікації основних можливостей удосконалення і гармонізації стосунків агентів ринку в економіці добробуту (2014)
Гречаник Б. В. - Програмно-цільовий підхід в системі управління науково-технічним розвитком: особливості, тенденції та перспективи, Козак А. І. (2014)
Данилюк М. О. - Про ризики втрат та їх оцінювання, Лагдан В. А. (2014)
Зелінська Г. О. - Організація регіонального освітнього менеджменту в контексті розвитку економіки, заснованої на знаннях (2014)
Кісь Г. Р. - Економічний потенціал підприємства в умовах економіки знань (2014)
Сімків Л. Є. - Особливості формування регіональної політики України в період трансформаційних перетворень (2014)
Ясінська Й. - Еластичність підприємства: теоретичні основи і практичний вимір (2014)
Петренко В. П. - Компаративний аналіз практики розвитку та наукових досліджень туристичної діяльності, Кісь С. Я., Ільницький Д. Є. (2014)
Андрусів У. Я. - Оцінка ефективності функціонування підприємств сфери виробництва будівельних матеріалів Івано-Франківської області (2014)
Мацькевич О. Ю. - Методика оцінки рівня людського капіталу підприємства (2014)
Автори номера (2014)
Лукин А. Е. - Геофизические методы и проблема выявления нетрадиционных источников природного газа (2014)
Голуб П. С. - Особливості застосування промислово-геофізичних досліджень та інших методів для пошуків максимально насичених газом сланцевих товщ, Гожа А. Л., Мельченко В. В. (2014)
Багрій І. Д. - Прогнозування нафтогазоносності прикерченського шельфу Чорного моря за результатами структурно-термоатмогеохімічних досліджень, Войцицький З. Я., Грига М. Ю., Аксьом С. Д., Мамишев І. Є. (2014)
Іщенко І. І. - Оцінка перспектив нафтогазоносності крейдового породного комплексу українського сектору акваторій Чорного та Азовського морів з літолого-стратиграфічних позицій (2014)
Пономаренко Г. С. - Закономірності розташування ресурсів вуглеводнів нафтогазоносних басейнів Північно-Американської платформи (2014)
Константиненко Л. І. - Головні напрями та результати модернізації стратиграфічних схем кембрію, ордовику, силуру і девону України (1993-2013 рр.), Берченко О. І., Котляр О. Ю., Полєтаєв В. І., Єфіменко В. І. (2014)
Shatalov N. N. - The structural-geological conditions of formations for dyke bodies within the Ukrainian Shield (2014)
Ситников А. Б. - Научные основы влаго- и теплообмена в условиях пещерного комплекса Киево-Печерской Лавры (2014)
Лойко М. П. - Аерогеофізичні дослідження методом аналізу спонтанної електромагнітної емісії Землі на прикерченському шельфі Чорного моря, Захаров І. Г., Калашнік О. П., Яцюта Д. О. (2014)
Василенко С. П. - Структурно-літологічна модель Мотронівсько-Аннівського титан-цирконієвого родовища (2014)
Свивальнева Т. В. - Источники сноса циркония для Верхнеиршанской группы месторождений титан-циркониевых руд (2014)
Макаренко А. Н. - Космический фактор "избыточного" тепловыделения в недрах Земли и планет. Статья 6. Варианты, альтернативные частицам темной материи (2014)
Титул, зміст (2014)
Данилюк М. О. - Наукові розробки з економіки та управління у дисертаційних роботах, Коцкулич Т. Я. (2014)
Гавадзин Н. О. - Удосконалення природоохоронної діяльності нафтогазових підприємств з використанням прогресивних технологій менеджменту (2014)
Дзьоба О. Г. - Управління газотранспортною системою України: нові виклики часу, Струк Н. П. (2014)
Ревтюк Є. А. - Дослідження особливостей формування людського капіталу підприємств нафтогазового комплексу України (2014)
Фадєєва І. Г. - Роль управлінського обліку в системі контролінгу нафтогазовидобувних підприємств, Гринюк О. І. (2014)
Щурик М. В. - Ідеологія управління природорисурсним потенціалом підприємств нафтогазової сфери (2014)
Гораль Л. Т. - Страхування ризиків газотранспортного підприємства як "ядра" газового кластеру (2014)
Данилюк М. О. - Стратегічні напрями реструктуризації вітчизняних корпорацій нафтогазового комплексу, Фадєєва І. Г. (2014)
Лінчевська Н. М. - Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності газотранспортних підприємств (2014)
Мацьків Р. Т. - Особливості розробки стратегії соціальної відповідальності підприємств нафтогазового комплексу (2014)
Гораль Л. Т. - Сучасні завдання енергетичної безпеки України в умовах глобалізаційних викликів, Прокопів М. І. (2014)
Ромашко О. М. - Передумови диверсифікації діяльності газотранспортних підприємств (2014)
Боднар Г. Ф. - До питання гармонізації бізнесу та влади в умовах податкових реформ (2014)
Варцаба В. І. - Модель парето-ефективних стосунків контрагентів ринку з позицій концепції інкременталізму як основа гармонізації їх цілей та інтересів, Петренко В. П. (2014)
Зелінська Г. О. - Методичний підхід до оцінки інтелектуального потенціалу підприємства, Зелінський Р. Р. (2014)
Кафка С. М. - Рух необоротних активів й основні цілі бухгалтерського обліку (2014)
Кушлик О. Ю. - Використання системи керування ефективністю бізнесу у стратегічній та операційній діяльності підприємства, Ріщук Л. І. (2014)
Назаренко І. М. - Історична ретроспектива розвитку категорії "капітал" (2014)
Романко О. П. - Порівняння та аналіз індексів конкурентоспроможності: у напрямку до політики ЄС (2014)
Савчук Т. В. - Дослідження економічної суті гудвілу (2014)
Тришак Л. С. - Виникнення і розвиток банків: історична ретроспектива (2014)
Устенко А. О. - Принципи організаційної структуризації управління соціально-економічною системою, Малинка О. Я. (2014)
Мандзюк О. М. - Передумови вибору форми інтеграції аграрних підприємств при організації меліоративного обслуговування (2014)
Гафтуняк А. М. - Удосконалення логістичного процесу на складі з допомогою "lean" технологій (2014)
Костюк У. З. - Удосконалення екологічного оподаткування з метою стимулювання природоохоронної діяльності в Україні (2014)
Автори номера (2014)
Kistsen V. V. - Quality of Life as an Indicator for the Effectiveness of Comprehensive Therapy with Transcranial Magnetic Stimulation in Epilepsy, Sakovich R. A., Evstigneev V. V., Voronetskaya O. R. (2016)
Цимбалюк В. І. - Вплив імплантації NeuroGelТM в асоціації з ксеногенними стовбуровими клітинами кісткового мозку на динаміку синдрому спастичності після спінальної травми в експерименті, Медведєв В. В., Рибачук О. А., Козявкін В. І., Драгунцова Н. Г. (2016)
Чеботарьова Л. Л. - Ефективність використання препарату Ентроп у лікуванні астенії в пацієнтів, які перенесли черепно-мозкову травму, Муравський А. В., Солонович О. С. (2016)
Лиев П. С. - Место малоинвазивной нейрохирургии на позвоночно-двигательных сегментах в многопрофильном реабилитационном центре, Лиев А. А., Потапов В. Ф. (2016)
Синяченко О. В. - Клинико-патогенетическая значимость состояния вегетативной нервной системы при ревматоидном артрите, Сокрут О. П., Егудина Е. Д., Сокрут В. Н. (2016)
Литовченко Т. А. - Рефлекторные (стимулсенситивные) эпилепсии (Клиническая лекция для неврологов, психиатров, детских неврологов и психиатров, врачей семейной медицины) (2016)
Международный проект ЕSO-EAST в Украине: оптимизация и улучшение качества помощи пациентам с инсультом (2016)
Костюченко А. В. - Випадок нейрофіброматозу 2-го типу з множинними пухлинами центральної нервової системи у вагітної жінки, Титаренко Н. В. (2016)
Свиридова Н. К. - Боль в спине как частая причина обращения к неврологу. Этиология, патофизиология и лечение боли (2016)
Орос М. М. - Досвід використання Ньюропентину для лікування нейропатичного компонента болю в пацієнтів із дорсалгією, Симулик В. В. (2016)
Cлободин Т. Н. - Cакроилеиты. Диагностические капканы (2016)
Сорокин Ю. Н. - Место цервикогенной головной боли в Международной классификации головной боли (2016)
Скрипченко А. Г. - Структура факторов риска цереброваскулярной патологии в открытой популяции г. Киева (2016)
Маслікова К. П. - Динаміка вмісту карбонатів та засвоюваних форм азоту протягом техногенного ґрунтогенезу в техноземах Нікопольського марганцеворудного басейну, Жуков О. В., Коваленко Д. В. (2019)
Патика М. В. - Біологічні властивості ризосферної бактерії Pseudomonas putida та її біологічно активні метаболіти у регуляції рослинно-мікробних систем, Житкевич Н. В., Іванова Т. В., Тарасюк Т. В., Патика В. П. (2019)
Рабош І. О. - Оцінка фітотоксичності міських ґрунтів, забруднених об’єктами автотранспортної інфраструктури, Кофанова О. В. (2019)
Прищепа А. М. - Екосистемні послуги зелених насаджень урбосистем (2019)
Ткаченко К. С. - Біорізноманіття дріжджів з гуцульських молочних продуктів домашнього приготування, ідентифікованих за фенотиповими ознаками, Волосянко О. В., Фоміна М. О. (2019)
Стець Г. В. - Екологічні аспекти існування осередків токсокарозу на території міста Києва, Волошина Н. О. (2019)
Назаренко М. М. - Мутації у пшениці озимої (Triticum aestivum L.) під дією діметилсульфату, Лихолат Ю. В., Хромих Н. О. (2019)
Конуп А. І. - Виявлення вірусу скручування листя винограду і поширення його на виноградниках півдня України, Чистякова В. Л., Ніколаєва Н. І., Конуп Л. О. (2019)
Рябовол Я. С. - Продуктивна кущистість та клонування інтактних рослин жита озимого, Рябовол Л. О. (2019)
Рябовол Л. О. - Цінність створених експериментальних гібридів соняшнику кондитерського напряму використання, Ракул І. О., Коцюба С. П. (2019)
Доля М. М. - Проблемні питання процедури аналізу фітосанітарного ризику, Фокін А. В. (2019)
Зимароєва А. А. - Закономірності просторово-часової варіабельності урожайності картоплі у Поліській та Лісостеповій зонах України (2019)
Коваль Г. В. - Поширення та розвиток борошнистої роси і септоріозу в посівах зернових колосових культур під впливом основного обробітку грунту, Єщенко В. О., Калієвський М. В., Накльока Ю. І. (2019)
Мельник О. В. - Вихід і якість відсадків підщеп М.9 та 54-118 залежно від субстрату для підгортання, Шарапанюк О. С. (2019)
Кормош С. М. - Урожайність біомаси та морфо-біологічні особливості зразків вихідного матеріалу васильків справжніх (Ocimum basilicum L.) в умовах низинної зони Закарпаття (2019)
Влащук А. М. - Вплив структуриних показників на урожайність насіння буркуну білого сорту південний залежно від застосування гербіцидів Трефлан 480 та Пульсар 40 в умовах Південного Степу України, Шапарь Л. В., Місєвич О. В., Конащук О. П. (2019)
Хареба О. В. - Біолого-екологічні особливості дво- і багаторічних овочевих рослин родини айстрові (Asteraceae dumort), Горова Т. К., Позняк О. В. (2019)
Піньковський Г. В. - Польова схожість насіння соняшнику залежно від строків сівби та густоти стояння рослин у Правобережному Степу України (2019)
Стефанюк В. Й. - Продуктивність агрофітоценозів стевії залежно від сорту (2019)
Сірко З. С. - Композиція для боротьби з амброзією, Головач В. М., Вишняков І. Ю., Протасов О. С. (2019)
Центило Л. В. - Вплив різних систем основного обробітку ґрунту та удобрення на вологозабезпеченість посівів пшениці озимої (2019)
Приліпко Т. М. - Вміст селену в кормах зони Поділля України за використання в раціонах великої рогатої худоби, Захарчук П. Б. (2019)
Banyas Y. Y. - Сhewing activity as an indicator of cows heat (2019)
Мягка К. С. - Залишки антибіотиків у меді з липи за різних термінів його зберігання та способів обробки бджолиних вуликів, Ткачук С. А. (2019)
Kovalenko V. L. - Bactericidal properties of the "Geocid" preparation, Lyasota V. P., Balatskiy Y. O., Bukalova N. V., Bogatko N. M., Bahur T. I., Onishchenko L. S., Tkachuk S. A. (2019)
Ткачик Л. В. - Біохімічні показники сироватки крові свиней за застосування у годівлі органічної кормової добавки LG-MAX, Ткачук С. А. (2019)
Титул, зміст (2015)
Петренко В. П. - Економічна та управлінська наука в нафтогазовій галузі України: стан, недоліки, шляхи удосконалення (2015)
Запухляк І. Б. - Теоретико-прикладні аспекти формування ланцюга цінності газотранспортних послуг в системі забезпечення їх конкурентоспроможності (2015)
Кісь Г. Р. - Щодо оптимізації освітнього менеджменту в сфері підготовки кадрів для нафтогазових підприємств і організацій в рамках болонського процесу, Тимошенко Д. В. (2015)
Писар Н. Б. - Стратегічні аспекти управління газовою промисловістю в системі регіонального розвитку (2015)
Степанюк Г. С. - Об'єкти та імплементація еколого-економічного реінженірингу на техногенно небезпечних нафтогазових підприємствах (2015)
Кузьмина В. В. - Актуалізація моделювання бізнес-процесів підприємств магістрального транспорту газу (2015)
Метошоп І. М. - Основні чинники, що здійснюють вплив на перспективи видобутку нетрадиційного газу в Україні, Сорока Х.-І. Ю. (2015)
Пабат А. А. - Світова альтернативна енергетика та національні перспективи (2015)
Побігун С. А. - Аналіз середовища функціонування нафтогазових підприємств на основі економетричного супроводу (2015)
Смолич Д. В. - Формування інноваційного паливно-енергетичного кластера на теренах Івано-Франківського регіону (2015)
Бєлякова О. В. - Розвиток інноваційного потенціалу регіонів України за умов ринкових трансформацій (2015)
Гречаник Б. В. - Особливості використання спеціалізованих інформаційних систем (ІС) в процесах управління вітчизняними підприємствами, Лагдан В. А. (2015)
Комарніцький І. О. - Інноваційний вектор узгодження й оптимізації соціально-економічних інтересів суспільства щодо потенціалу промислово розвинених регіонів (2015)
Кісь С. Я. - Інтенсифікація інтелектуальної активності персоналу підприємства як наслідок інтелектуалізації функцій і процесів управління, Процюк В. Р. (2015)
Кінаш І. П. - Cоціальні інститути: роль та функції у життєдіяльності суспільства, Мацькевич О. Ю. (2015)
Орищин Т. М. - Реформування системи оподаткування в Україні на сучасному етапі, Голяк М. І. (2015)
Ржепішевська В. В. - Теоретико-методологічні основи формування і реалізації пріоритетів регіональної кластерної політики, Христинко О. В. (2015)
Солоха Д. В. - Конкурентоспроможність продукції як базова складова реалізації стратегічних цілей підприємства (2015)
Савченко О. І. - Оцінка рівня компетентністної складової трудового потенціалу інженерно-технічних працівників (2015)
Проданова І. І. - Причини та наслідки інфляційних процесів в Україні, Мацьків Р. Т. (2015)
Єфімова Г. В. - Реструктуризація суднобудівних підприємств як основа їх економічного зростання (2015)
Земляков І. С. - Особливості використання маркетингу на ринку нерухомості Івано-Франківської області (2015)
Косовець Г. М. - Удосконалення інноваційних процесів інституціональної інфраструктури фінансової системи переробних підприємств (2015)
Яцюк О. С. - Експрес-аналіз фінансового стану підприємства як засіб виявлення "вузьких місць" в його діяльності (2015)
Савка Ю. В. - Формування та впровадження системи бюджетування на підприємстві (2015)
Автори номера (2015)
Михайло Михайлович Зарічний (до 60-річчя з дня народження) (2018)
Маслюченко В. - Про впливи математики на мистецтво, Маслюченко Г.-Ж. (2018)
Kholyavka Ya. - Simultaneous approximation of values of Weierstrass and Jacobi elliptic functions in the periods and algebraic point, Mylyo O. (2018)
Protasov I. - Bornological, coarse and uniform groups (2018)
Banakh T. - On the spread of topological groups containing subsets of the Sorgenfrey line, Guran I., Ravsky O. (2018)
Banakh T. - Baire category properties of topological groups, Hryniv O. (2018)
Хилинський М. - Інтерасоціативності поліциклічного моноїда (2018)
Гутік О. - Напiвгрупа зiркових часткових гомеоморфiзмiв скiнченновимiрного евклiдового простору, Мельник К. (2018)
Karlova O. - Extension of bounded Baire-one functions vs extension of unbounded Baire-one functions, Mykhaylyuk V. (2018)
Bokalo B. - The invariance of the Lindelöf number under some discontinuous functions, Kolos N. (2018)
Banakh T. - On some functional generalizations of the regularity of topological spaces, Bokalo B. (2018)
Radul T. - A functional representation of the capacity multiplication monad (2018)
Banakh T. - Approximating points of a Banach space by points of an operator image, Golovaty Yu. (2018)
Урочиста Академія, присвячена 65-и річчю механіко-математичного факультету (2018)
Содержание (2019)
Донець О. Д. - Проектно-конструкторські особливості планеру регіонального пасажирського літака, Двейрін О. З., Василевський Є. Т., Філь С. А., Гребеніков О. Г., Гуменний А. М. (2019)
Цепляева Т. П. - Анализ современного состояния развития высотных беспилотных летательных аппаратов, Мигунов А. Ю. (2019)
Орловський М. М. - Дослідження стану льотної придатності та перспективи розвитку цивільного авіаційного парку України, Приймак А. В., Височанська Ю. Ю., Гальчинський К. А. (2019)
Филипковский С. В. - Оптимизация упруго-демпферных подвесок оборудования системы кондиционирования воздуха самолёта, Павлюченко В. А., Стрельникова Е. А. (2019)
Читак В. Г. - Концепция применения программно-технического комплекса в среде виртуальной реальности 3D-цифровой конструкторско-технологической подготовки производства агрегатов самолетных конструкций (2019)
Костюк Г. И. - Научные принципы конструирования режущего инструмента с нанопокрытиями и наноструктурами, Попов В. В. (2019)
Крашаница Ю. А. - Микрогидродинамические характеристики распространения лакокрасочного покрытия вдоль случайной поверхности, Гайдайчук А. А. (2019)
Донець О. Д. - Особливості забезпечення аеродинамічних характеристик регіонального пасажирського літака, Кудрявцев В. О. (2019)
Легошин Д. В. - Аэродинамические характеристики роторов ВЭУ горизонтально-осевого типа для автономных систем уличного освещения, Полупан Д. В., Чаплина А. С., Козаренко Т. В. (2019)
Топал Н. С. - Пошкодження від щілинної корозії в конструкціях літаків та їх виявлення, Андрющенко В. М. (2019)
Сенчуков В. Ф. - Мінімізація булевих функцій за номерами наборів значень аргументів, Денисова Т. В. (2019)
Нарожный А. Н. - Квазары и регенерация водорода. Часть 1 (2019)
Нарожный А. Н. - Квазары и регенерация водорода. Часть 1 (2019)
Базилевич К. А. - Определение вероятности заболевания болезнями сердца на основе методов Data Mining, Меняйлов Е. С., Горанина С. И., Федулов К. А. (2019)
К сведению авторов (2019)
Процедура рецензирования статей (2019)
Выходные данные (2019)
Вацеба М. О. - Дисбаланс адипокінів та показників системної імунозапальної активації у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію за наявності супутнього ожиріння (2019)
Вацеба Т. С. - Вплив варіабельності глікемії на компенсацію цукрового діабету, Скрипник Н. В. (2019)
Гаргин В. В. - Зависимость плотности костной ткани верхнечелюстного синуса от индекса массы тела у женщин в период менопаузы, Алексеева В. В., Лупырь А. В., Юревич Н. О., Назарян Р. С., Чеверда В. М. (2019)
Земляніцина О. В. - Антифібротичний ефект комбінованої терапії дапагліфлозином і метформіном у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу та неалкогольною жировою хворобою печінки (2019)
Косминіна Н. С. - Роль дефіциту цинку у виникненні патології щитоподібної залози у дітей в умовах екологічно несприятливого йододефіцитного довкілля, Личковська О. Л., Мальська А. А., Дац-Опока М. І. (2019)
Носивец Д. С. - Влияние комбинации нестероидных противовоспалительных средств на течение остеоартроза при сопутствующем гипотиреозе (2019)
Pankiv V. I. - Type 2 diabetes mellitus and subclinical hypothyroidism: focusing on the role of cholecalciferol, Yuzvenko T. Yu., Pankiv I. V. (2019)
Соломчак Д. Б. - Аналіз взаємозв’язків кластерів метаболічного синдрому, асоційованих із порушенням водно-сольового гомеостазу, сечокам’яною хворобою та іншими захворюваннями сечовидільної системи, Костіцька І. О., Децик О. З. (2019)
Степура О. А. - Фактори ризику кардіальної автономної нейропатії у пацієнтів з цукровим діабетом 1 типу, Шекера О. Г., Маньковський Б. М. (2019)
Урбанович А. М. - Діагностична цінність опосередкованих індексів інсулінорезистентності у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця на тлі ожиріння з нормальним рівнем глюкози натще, Максимець Т. А., Склярова О. Є. (2019)
Черняєва А. О. - Рівень урикемії у хворих на цукровий діабет і антропометричні індекси: клініко-біохімічні кореляції, Микитюк М. Р., Караченцев Ю. І., Кравчун Н. О. (2019)
Бречка Н. М. - Фармакологічна корекція запалення при експериментальному простатиті, Козар В. В., Александрова А. В., Бондаренко В. О. (2019)
Зайченко Г. В. - Вплив екстракту листя персика звичайного (Persica vulgaris) на стан гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи щурів за умов хронічного іммобілізаційного стресу, Міщенко О. Я., Шаріфов Х. Ш., Гордієнко А. Д., Ткачева О. В., Сініцина О. С., Лар’яновська Ю. Б., Халєєва О. Л. (2019)
Romanyuk A. M. - The long-term effect of the complex of heavy metal salts on the morphofunctional changes in the structural components of the intermediate lobe of the mature rats’ pituitary gland – the female, Hryntsova N. B., Karpenko L. I., Kiptenko L. I., Ustyansky O. O., Dunaeva M. M. (2019)
Журавлева Л. В. - Современные представления о панкреатогенном диабете, Журавлева А. К. (2019)
Тихонова Т. М. - Фактори ризику розвитку та шляхи своєчасного визначення кетоацидотичних станів при цукровому діабеті, Смілка Ю. М. (2019)
Khyzhnyak O. - Clinical and hormonal features of acromegaly in patients from a Ukrainian neuroendocrinology centre, Mykytyuk M., Guk M., Nikolaiev R., Gogitidze T. (2019)
Звіт про науково-практичну конференцію з міжнародною участю "Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології" (Вісімнадцяті Данилевські читання) 28 лютого – 1 березня 2019 року (2019)
Кравчун Нонна Олександрівна (2019)
Звіт видавництва: ДУ "Iнститут проблем ендокринної патологiї iм. В. Я. Данилевського НАМН України" (2019)
Гаур Т. О. - Аналіз вплив ультразвукового антіфоулінгу та лазерного очищення на цілісність лакофарбового покриття судна, Карапетян А. Р., Машін В. М., Цацко В. І. (2019)
Гринь Г. И. - Взаимодействие компонентов адсорбента с металлами катализаторной сетки, Хильченко Г. С., Трофименко Д. А., Дейнека Д. Н., Авина С. И. (2019)
Гринь С. А. - Оценка качества окружающей среды методом фитоиндикации в г. Харьков, Лосминская Э. А., Гончарова Д. С. (2019)
Ліпенков І. В. - Аналіз сучасних методів ремонту, шліфування і балансування гребного гвинта для великотоннажних суден (2019)
Дмитрук В. С. - Особливості етіології та патогенезу цукрового діабету: американський та український досвід (2019)
Куриляк В. В. - Духовний ріст людини за рахунок виконання принципів здорового способу життя, Соя Л. Л. (2019)
Демчина Л. І. - Концептуальні парадигми змісту бібліотечно- інформаційної освіти: порівняльний аналіз вітчизняного та світового досвіду (2019)
Кобелев А. Н. - Информационная аналитика как ведущее направление современного библиотечного обслуживания (2019)
Гуменюк О. В. - Швеція як новий союзник козаків на кінцевому етапі національно-визвольної війни, Гошта Г. М. (2019)
Гуменюк О. В. - Софійський некрополь як історико-культурний феномен, Ткачук М. Б. (2019)
Улашкевич Л. А. - Концепція кантівської теорії вічного миру і сучасність (2019)
Коваль Г. Ш. - Психологічні особливості віктимності дівчат-студенток, Валєєва А. Р. (2019)
Коваль Г. Ш. - Особливості духовної сфери засуджених за насильницькі злочини, Сухарєва В. А. (2019)
Kovalenko O. - Implementing blended learning at technical university: advantages and challenges, Konoplianyk L. (2019)
Мельниченко О. В. - Формування естетичних цінностей молодших учнів засобами гри, Суркова М. О. (2019)
Прохорчук П. С. - Методологічні підходи до формування професійно-етичної культури графічних дизайнерів (2019)
Фурманюк С. М. - Формування професійних навичок фахівців образотворчого мистецтва та дизайну з основ перспективного малювання (2019)
Чемоніна Л. В. - Особливості розвитку мовлення учнів початкової школи засобами мультимедіа (2019)
Чубрей О. С. - Особливості професійної підготовки майбутніх учителів географії у країнах дальнього зарубіжжя (2019)
Яковчук О. Л. - Функціонування моделей дуальної форми здобуття освіти як ефективний спосіб підвищення конкурентоспроможності системи вищої освіти України (2019)
Пилипей Ю. А. - Nigeria’s Pidgin English як різновид британського сленгу (2019)
Timofieieva V. - The principles of intertextual truth in "Chatterton" by P. Ackroyd (2019)
Шевченко Н. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку пенсійної системи України (2019)
Бабійчук В. С. - Кібертероризм та протидія йому (2019)
Байда А. О. - Запровадження інституту кримінальних проступків в Україні. Фінішна пряма на шляху, Новіков Д. О. (2019)
Байда А. О. - Основні проблеми кваліфікації злочинів, вчинених в умовах воєнного стану, Склезь О. А. (2019)
Болюх О. М. - Аналіз окремих обставин, які пом’якшували покарання у Кодексі 1743 р. "Права, за якими судиться малоросійський народ" та їх порівняння з положеннями чинного Кримінального кодексу України (2019)
Дахова І. І. - Роль ЗМІ в передвиборній агітації, Ритова В. О., Хоменко А. В. (2019)
Демченко І. В. - Особливості оподаткування іноземних доходів резидентів України: правові аспекти (2019)
Зінсу О. І. - Роль критичного мислення у формуванні правомірної поведінки особистості (2019)
Колдов Є. О. - Договір колективної безпеки ЄС: проблеми і регулювання (2019)
Копиленко П. О. - Специфікація правових стратегій (2019)
Корнієнко Н. О. - До питання про судову практику розгляду податкових спорів щодо сплати єдиного внеску при зупиненні права на заняття адвокатською діяльністю (2019)
Кудрявцев Г. В. - Особливості координації Антитерористичним центром при Службі безпеки України діяльності суб’єктів боротьби з тероризмом у ході проведення антитерористичної операції (2019)
Садонцева Л. К. - Кримінальна відповідальність за домашнє насильство в Україні та зарубіжному праві: порівняльний аналіз (2019)
Сащенко М. І. - Особливості здійснення досудового розслідування щодо неповнолітніх (2019)
Тадика Є. Д. - Щодо декриміналізації хуліганства в Україні (2019)
Хіль М. В. - Конфлікт інтересів керівників закладів освіти (2019)
Шевченко Л. А. - Сутність та значення принципу автономії волі в міжнародному приватному праві (2019)
Шелепкова С. М. - Аудитивний метод оцінки розпізнавання голосу і мовлення людини у різних умовах подання мовленнєвого сигналу (2019)
Ковальська К. В. - Фактори і показники ефективності системи талант-менеджменту в організаціях, Ковалюх Є. О. (2019)
Косова Т. Д. - Фінансова політика в аграрному секторі економіки: євроінтеграційний аспект, Стеблянко І. О. (2019)
Полстяна Н. В. - Моноресторан як нова концепція ресторанного господарства в Україні, Кононенко Т. П., Федак В. І. (2019)
Вихідні дані (2019)
Ладанюк А. П. - Проблема забезпечення стійкості інтелектуальних систем керування технологічними об’єктами, Власенко Л. О., Луцька Н. М., Смітюх Я. В. (2019)
Горілий В. Ю. - Програмно-апаратний комплекс для моніторингу торф’яних пожеж на радіоактивно забрудненій території, Мошенський А. О. (2019)
Пирог Т. П. - Стратегія одержання мікробних поверхнево-активних речовин зі стабільними заданими властивостями, Никитюк Л. В., Палійчук О. І., Луцай Д. А. (2019)
Скроцький С. О. - Альгінат натрію як основа для іммобілізації та концентрування бактерій роду Clostridium, Хоменко Л. А., Підгорський В. С. (2019)
Данилкович A. - Застосування нано-SiO2 в технології виробництва еластичних шкір, Білінський С. (2019)
Покойовець К. Ю. - Дослідження пробіотичного покриття для харчових продуктів, Грегірчак Н. М. (2019)
Бойко С. В. - Безпека місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації в Україні, Дячук Я. С. (2019)
Ємцев В. І. - Соціально-економічні аспекти виробництва органічної продукції в Україні, Ємцева Г. Ф. (2019)
Драган О. І. - Концептуальний підхід до управління талантами на підприємствах харчової галузі (2019)
Бергер А. Д. - Методичний підхід до обрання цінової стратегії на підприємствах м’ясо-переробної галузі (2019)
Мазник Л. В. - Cоціально-відповідальні трудові практики: контекст працевлаштування (2019)
Пономаренко В. В. - Вплив фізичних властивостей рідин на роботу рідинно-газових ежекторів, Пушанко М. М., Слюсенко А. М., Єщенко О. А. (2019)
Марценюк О. С. - Тарілчасті апарати та їх удосконалення, Малежик І. Ф., Зоткіна Л. В. (2019)
Шевченко О. Ю. - Термодинамічна оцінка процесів рекуперації вторинних енергетичних ресурсів, Соколенко А. І., Степанець О. І., Бут С. А. (2019)
Мазуренко О. О. - Спосіб спільного визначення теплофізичних характеристик матеріалів і метрологічних характеристик теплометричного приладу, Харченко Л. Л., Коломієць Д. П., Мазуренко О. Г. (2019)
Заєць Н. А. - Концепція використання водоочисного електродіалізного обладнання при нештатних ситуаціях на харчових виробництвах, Штепа В. М. (2019)
Павелко В. І. - Удосконалення системи утилізації теплоти гвинтового компресорного агрегату RENNER RS-132, Мудрак Б. О. (2019)
Олійник С. І. - Прогнозування стійкості лікеро-горілчаних напоїв, Куц А. М., Острик О. А., Ковальчук В. П., Бей Р. В. (2019)
Цихановська І. В. - Удосконалення технології зефіру біло-рожевого з використанням харчової добавки "Магнетофуд", Александров О. В., Кайда Н. С., Євлаш В. В., Коваленко З. І. (2019)
Пашова Н. В. - Вплив борошна Знежиреного насіння олійних культур і топінамбура на черствіння житнього хліба, Волощук Г. І., Фоменко В. В., Манк В. В. (2019)
Пасічний В. М. - Дослідження органолептичних показників при довготривалому дозріванні м’яса яловичини, Гармаш Д. В., Лободіна Н. Е., Кривобік Р. А. (2019)
Роботько А. Ю. - Їстівний посуд — піклування про екологічне майбутнє планети, Чорна А. І., Шульга О. С. (2019)
Павлюченко О. С. - Удосконалення технології печива на основі вівсяних пластівців для закладів ресторанного господарства, Фурманова Ю. П., Шаповаленко О. І., Радькевич С. М. (2019)
Сімахіна Г. О. - Обґрунтування складу та спосіб отримання композиції харчових волокон різноспрямованої дії, Науменко Р. Ю. (2019)
Українець А. І. - Аналітична інформація про стан використання ароматизаторів у світі і в Україні та можливості розвитку вітчизняного виробництва, Фролова Н. Е. (2019)
Дорохович В. В. - Вплив мальтитолу, ізомальтитолу, еритритолу на формування клейковинного комплексу, Донець А. С., Сулима В. С., Дорошенко Т. В. (2019)
Устименко І. М. - Наукове обгрунтування складу сметанного продукту, Поліщук Г. Є. (2019)
Пахомська О. В. - Науковий підхід до створення хлібобулочних виробів функціонального призначення (2019)
До відома авторів (2019)
Доброштан О. О. - Впровадження елементів теорії ймовірності в молодших класах, Токовило Т. С. (2019)
Гринь С. А. - Утилизация ртутных термометров, Дреева А. С., Кызынгашева А. А., Василенко А. А. (2019)
Іваніщева О. А. - Дослідження шляхів оптимізації нутрієнтного складу страв з гарбуза (2019)
Mudryk V. - Legal aspects of changes in the field of air traffic in the context of preparing Ukraine for the entry into a Single European Sky, Shevchenko Y. (2019)
Ostrenko D. - Simulation of the wind generator. Study wind speed contour (2019)
Revin V. - The opportunities and challenges of implementation of blockchain in aviation industry, Shevcheko Y. (2019)
Мочалов Ю. О. - Дослідження окремих медико-економічних аспектів організації стоматологічної медичної допомоги в Україні (2019)
Блоха Я. Є. - Проблема самоідентифікації сімейного лікаря в умовах медичної реформи: соціально-філософський аналіз, Іваницький І. В., Усанова Л. А., Іваницька Т. А. (2019)
Бондар В. Д. - Наукова новизна як методологічна характеристика дослідження: сутність та підходи до розуміння поняття (2019)
Ілляш С. Д. - Формування саморозуміння у майбутніх педагогів у період професійного становлення (емпіричні аспекти), Калита Н. І., Скалич Л. Й. (2019)
Скорик Е. Д. - Модель развития на основе привязанности, шесть уровней привязанности Г. Ньюфелда (2019)
Бачієва Л. О. - Система психологічної підтримки професійної діяльності викладачів у закладі вищої освіти (2019)
Ганніченко Т. А. - Аналіз міжнародного досвіду STEM-освіти (на прикладі Австралії) (2019)
Гриценко В. М. - Формування громадянської компетентності учнів початкових класів засобами проектів (2019)
Духаніна Н. М. - Самоосвіта як складова освітнього процесу в університеті (2019)
Калита Н. І. - Ціннісний підхід у концепції Нової української школи (2019)
Клочко О. О. - Етичні стандарти соціальної роботи (2019)
Ковальчук В. І. - Роль інноваційних технологій навчання у розвитку педагогічної майстерності педагога професійного навчання, Бірюк М. В. (2019)
Морозенко Д. В. - Педагогічні умови впровадження кейс-технології при підготовці майбутніх фахівців медико-фармацевтичної галузі, Сабатовська-Фролкіна І. С., Зимлянський М. О. (2019)
Proskurkina I. - The experience of foreign cultural centers functioning (2019)
Січкар А. Д. - Впровадження ідей діяльнісного підходу у прогамово-методичне забезпечення дошкільного виховання в Україні (кінець XIX – початок другого десятиліття XX ст.), Дем’яненко В. І. (2019)
Стасів Н. І. - Активізація навчальної мотивації учнів у процесі вивчення початкового курсу математики, Дида Г. І. (2019)
Цар І. О. - Вебінар як засіб дистанційного навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей, Нагорнюк Л. Є. (2019)
Білас А. А. - Особливості відтворення мовно-структурної реалізації розмовного мовлення в українському перекладі прозового тексту, Судук Н. Р. (2019)
Годованець У. М. - Психолінгвістичні аспекти сучасного франкомовного рекламного тексту (2019)
Климентова О. В. - Тарас Шевченко в українській рекламній комунікації, Ботченко А. Ю., Дунець Л. Б., Нічишина Н. О. (2019)
Храбан Т. Е. - Сценарное воссоздание эмоции печали в романе М. Этвуд "Кошачий глаз" (2019)
Филиппова О. Н. - Творчество П. М. Шмелькова – последователя П. А. Федотова (2019)
Филиппова О. Н. - Самобытное творчество М. С. Сарьяна (1880-1972) (2019)
Kovalchuk O. - Safety risks of global climate change, Masonkova M. (2019)
Вовчук Л. А. - Культурна дипломатія у реаліях XXI століття, Лабик К. Й. (2019)
Байда А. О. - Амністія та помилування у кримінальному праві, Ніколашина А. М. (2019)
Васільєва В. А. - Деякі питання визначення об'єкту кримінально-правової охорони при розголошенні даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування в контексті порушення принципу презумпції невинуватості (2019)
Герасимова Г. В. - Значення і правова регламентація стандартів з етики та поведінки прокурорів, Касьяненко Д. І. (2019)
Гизимчук С. С. - Особливості здійснення пробації в зарубіжних країнах (2019)
Грекова О. О. - Розмежування тероризму і подібних до нього дій в українському та європейському законодавстві, Зозуля А. О. (2019)
Загоруйко Н. В. - Досвід зарубіжних країн щодо реалізації державної політики у сфері виконання покарань у вигляді позбавлення волі неповнолітніми особами та можливості його використання в Україні (2019)
Зозуля К. С. - Медіація у кримінальному процесі України (2019)
Кисилевич О. В. - Стаття 246 Кримінального кодексу України та реалії її ефективності (2019)
Ковінько Н. М. - Екстратериторіальна дія GDPR: ризики для українців та практичні рекомендації для Уряду (2019)
Колдов Є. О. - Регулювання офшорних зон в податковому праві України і зарубіжних державах (2019)
Криштоп С. В. - Розширення Європейського Союзу на Схід: позитивні і негативні аспекти для країн Центральної і Східної Європи (2019)
Леута О. С. - Деякі проблеми електронних доказів у цивільному судочинстві, Псьота О. В., Кошель В. В. (2019)
Мальцев М. Є. - Право власності на природні ресурси та комплекси (2019)
Микитенко Д. І. - Проблема "дефіциту демократії" у Європейському Союзі (2019)
Милоненко Ю. В. - Процесуальний захист прав свідка: міжнародний досвід (2019)
Музика В. В. - Кримінологічний аналіз причин виникнення та шляхів подолання латентної злочинності (2019)
Овсієнко К. С. - Гендерна рівність в Кримінальному кодексі України (2019)
Петруновська О. І. - Принцип політичної неупередженості державної служби (2019)
Приходько В. Ю. - Проблемні питання організації та діяльності Президента України (2019)
Пшенічнова З. І. - Відмова прокурора від підтримання публічного обвинувачення: теоретичні та практичні питання (2019)
Радченко Р. О. - Еволюція інституту відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням потерпілому, на українських землях (2019)
Свідунова Л. В. - Щодо права засуджених на відпустки (2019)
Торгашова К. О. - Доцільність легалізації грального бізнесу в Україні (2019)
Трохимець Б. В. - Приватні в’язниці: зарубіжний досвід та перспектива запровадження в Україні (2019)
Черніков Б. Ю. - Пробація в Україні. Міжнародний досвід (2019)
Чиркін А. С. - Теоретичні та практичні проблеми множинного громадянства в зарубіжних країнах, Чубейко В. І. (2019)
Юрченко Є. О. - Аналіз гарантій забезпечення прав та законних інтересів осіб, щодо яких проводяться негласні слідчі (розшукові) дії (2019)
Ярмак А. Д. - Новели законодавства про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю (2019)
Бобко Л. О. - Сучасні тенденції та проблеми корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в Україні, Беднарчук В. В., Тишковець М. М. (2019)
Богацька Н. М. - Інтелектуальна власність (нематеріальні активи) як складова статутного капіталу підприємства, Шахнюк А. І. (2019)
Возна Л. Б. - Формування іміджу лідера для ефективного управління персоналом, Босак О. В. (2019)
Гринюк Н. А. - Світова практика оподаткування кооперативних підприємств (2019)
Іващенко Г. А. - Аналітичне забезпечення ризик-менеджменту в міжнародному бізнес-середовищі (2019)
Кічук О. С. - Трансфер інноваційних технологій: перспективи та можливості національних підприємств (2019)
Клименко К. Л. - Удосконалення комунікаційної політики готельних підприємств, Колонтаєвський О. П. (2019)
Крикливець Д. О. - Інноваційні стратегії в ресторанному господарстві (2019)
Мединська С. І. - Підсилення мотивації персоналу туристичних компаній України в контексті крос-культурної комунікації та емоційних мотивів (2019)
Павлюк Т. І. - Державне регулювання зайнятості населення, Гаврилюк В. С. (2019)
Петрик І. В. - Інноваційна діяльність в Україні: сучасні тенденції, проблеми, заходи з активізації (2019)
Скляр Є. В. - Концептуальні основи забезпечення фінансової безпеки (2019)
Смирнова С. М. - Принципові засади управління сільськогосподарськими землями, Хапун О. С . (2019)
Соломіна Г. В. - Формалізація удосконалення фінансового механізму функціонування інститутів спільного інвестування (2019)
Степчук К. О. - Оцінювання ефективності використання інвестиційного потенціалу підприємства, Янкевич В. І. (2019)
Тарасова К. І. - Особливості диференціації заробітної плати в Україні та країнах Європейського Союзу, Піскун А. В. (2019)
Швець В. Г. - Проблеми організації бухгалтерського обліку суб'єктами малого підприємництва, Мамедов В. Е. (2019)
Ярема Я. Р. - Податкова політика в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку, Гринда А. М. (2019)
Ярема Я. Р. - Вплив податкового навантаження на соціально-економічний розвиток регіону, Кравцова О. В., Назар Н. В. (2019)
Вихідні дані (2019)
Даниленко А. С. - Ключові складові збалансованого розвитку сільського сектору України, Крисанов Д. Ф. (2018)
Томашук І. В. - Пріоритети розвитку інфраструктури сільських територій як складової забезпечення сталого розвитку (2018)
Скарбовійчук Т. В. - Особливості управління розвитком малих міст та обласного центру аграрного регіону (2018)
Ryabchenko O. - Інституційні засади класифікації малих сільських господарств в Україні в контексті сталого розвитку, Бурляй А. (2018)
Прокопчук О. Т. - Особливості формування та сучасні тенденції функціонування українського ринку агрострахових послуг (2018)
Юдін В. К. - Інструменти управління ризиками в сільському господарстві (2018)
Стаднік Л. І. - Організація обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами в бюджетних установах та шляхи його удосконалення (2018)
Cвиноус І. В. - Роль і місце доходів від ОСГ у формуванні бюджету сільських домогосподарств України, Шепель Т. П., Степура Л. М. (2018)
Мазур А. Г. - Стан та тенденції розвитку зерновиробництва у Вінницькій області, Мазур С. А., Гонтарук Я. В. (2018)
Рудич О. О. - Економічні засади виробництва продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах в аспекті екологічних вимог, Ібатуллін М. І., Підгорний А. В. (2018)
Драган О. О. - Організаційно-економічні засади реалізації продукції рослинництва особистими селянськими господарствами України, Іщенко А. В., Варченко О. О. (2018)
Ткаченко К. В. - Економічні аспекти землевикористання фермерськими господарствами, Биба В. А., Свиноус Н. І. (2018)
Грицаєнко М. І. - Трансакційні витрати на макро-, мезо- та мікрорівнях (2018)
Hrynchuk Y. - Formation of the indicator system to assessment of reconstruction and use of human capital in agriculture, Utechenko D. (2018)
Варченко О. М. - Методичні підходи до оцінювання маркетингової діяльностіаграрних підприємств, Шупик С. М. (2018)
Гунько Л. А. - Особливості публічного управління земельними ресурсами у країнах ЄС: досвід для України, Поліщук С. П., Колганова І. Г. (2018)
Бондаренко Т. С. - Визначення місця терміну "моніторинг" у термінологічній системі педагогіки на основі побудови родо-видової мережі (2019)
Лунячек В. Е. - Формування компетентності в сфері захисту прав інтелектуальної власності у працівників закладів загальної середньої освіти в процесі підвищення кваліфікації, Рубан Н. П. (2019)
Бруєва В. А. - Актуальність використання адаптивних технологій при підготовці магістрів з управління інтелектуальною власністю (2019)
Давидова Ю. В. - Деякі питання розбудови адаптивного освітнього простору в закладах професійної (професійно-технічної) освіти (2019)
Єрьоменко О. А. - Цикл трансформації адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом (2019)
Бачієва Л. О. - Алгоритм розроблення авторської освітньої програми (2019)
Бакатанова В. Б. - Психолого-педагогічні умови мотивації навчальної діяльності студентів, Потьомкіна К. Г. (2019)
Ящун Т. В. - Формування загальної інструментальної компетенції інженерів-педагогів на основі комп’ютерних інформаційно-навчальних засобів: практичні результати, Громов Е. В., Пиршл Д. (2019)
Армейський О. С. - Розвиток правової компетентності працівників у процесі управління соціальним закладом на сучасному етапі (2019)
Лунячек О. В. - Особливості підготовки фахівців із фізики в зарубіжних університетах (2019)
Мілаш О. О. - Проблема сімейного виховання у творчому доробку представників зарубіжної педагогічної думки (2019)
До уваги авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Титул, зміст (2018)
Bochkovskyi A. P. - Modern issues of labor safety development and promising ways of their solution (2018)
Краєвська С. П. - Оцінювання якості білка насіння льону методом DIAAS, Стеценко Н. О., Бандуренко Г. М. (2018)
Жигунов Д. О. - Порівняльне дослідження показників якості цільнозернового пшеничного та спельтового борошна вітчизняного виробництва, Волошенко О. С., Хоренжий Н. В. (2018)
Соколова Н. Ю. - Аналіз проблем хлібопекарської галузі, стан ринку та актуальні шляхи розширення асортименту, Котузаки О. М., Пожиткова Л. Г. (2018)
Лакіза О. В. - Розробка бісквітних напівфабрикатів дієтичного призначення, Щербина М. В., Іщенко К. Ю. (2018)
Карунський О. Й. - Розвиток органічного напрямку сільського господарства у світі та його стан в Україні, Воєцька О. Є., Гарбаджі К. С. (2018)
Макаринська А. В. - Переваги використання білкових рослинних концентратів при виробництві комбікормової продукції, Чернега І. С., Оганесян А. А. (2018)
Sakhno T. V. - The application of statistical methods of quality management by GMP+ standards using ferromagnetic microtracers, Pysarenko P. V., Korotkova I. V. (2018)
Єгоров Б. В. - Оцінка зоотехнічної ефективності комбікормів-концентратів для коней, Чернега І. С., Цюндик О. Г., Федоряка В. П. (2018)
Фадеев Л. В. - Точная агротехнология будущего начинается сегодня (2018)
Содежание (2019)
Bykov V. N. - Model of high-precision control system of high-speed aircrafts, Bykov S. N., Grichanyuk A. M., Kolchigin N. N., Krayushkin V. A., Radzihovsky V. N., Berezhnaya T. D. (2019)
Щербаков В. Е. - Метод формирования бинарных псевдослучайных последовательностей с квазиидеальной периодической и инверсно-периодической автокорреляциейними источниками, Лукин К. А. (2019)
Карташов В. М. - Адаптивное подавление помех в системах акустического зондирования атмосферы в аэропортах, Тихонов В. А., Воронин В. В. (2019)
Кипенский А. В. - Формирование модулирующих сигналов для управления универсальным низкочастотным генератором физиотерапевтического назначения, Король Е. И., Продченко Н. С. (2019)
Крыжановский В. Г. - Использование многовыводной выходной секции в автофазной ЛБВ, Чурюмов Г. И. (2019)
Жернова П. Є. - Нечітка імовірнісно-можливісна послідовна кластеризація даних на основі ансамблевого підходу, Бодянський Є. В. (2019)
Перова І. Г. - Інформаційна технологія аналізу потоків медичних даних за умов невизначеності, Бражнікова Є. М. (2019)
Тютюник В. В. - Развитие основ геоинформационных систем мониторинга чрезвычайных ситуаций тектонического происхождения, Черногор Л. Ф., Калугин В. Д., Агазаде Т. Х. (2019)
Фролова Т. И. - ВЧ возбуждение плазменных источников оптического излучения, Васько К. А. (2019)
Апикова А. Е. - Контроль ингаляторного лечения пневмоний, методом пассивной эхолокации дыхательной системы, Федотов Д. А. (2019)
Торба А. А. - Энергосберегающие источники бесперебойного электропитания, Торба М. О., Торба А. О. (2019)
Винниченко С. А. - Области применения GTEM-камер и рупорных безэховых камер сверхвысокочастотного диапазона, Демченко А. А., Мирошник Г. Ю. (2019)
Вихідні дані (2019)
Титул, зміст (2016)
Петренко В. П. - Наукові публікації в закордонних журналах – вимога науки, часу, міністерства чи ректорату? (2016)
Андибур А. П. - Післядипломна, неформальна та інформальна освіти як обов'язкові складові інтелектуалізації управлінського корпусу України, Кісь Г. Р., Петренко В. П. (2016)
Кісь С. Я. - Аналізування проблем, передумов та економічних наслідків процесів інтелектуалізації у нафтогазовому комплексі України (2016)
Витвицький Я. С. - Аналіз ресурсного потенціалу та економічних проблем нафтовидобування в Україні із родовищ вуглеводнів, запаси яких відносяться до категорії важковидобувних, Пілка М. С. (2016)
Дзьоба О. Г. - Про деякі аспекти оцінювання енергетичної безпеки з урахуванням ризиків суб'єктів паливно-енергетичного комплексу (2016)
Король С. В. - Оцінювання ефективності інвестиційної діяльності газорозподільних підприємств: методичний аспект (2016)
Полянська А. С. - Потенціал диверсифікації джерел постачання газу в Україну: реальний стан та перспективи, Мороз Н. В. (2016)
Коваленко О. В. - Соціально-економічна ефективність системи корпоративного управління, Голомб В. В. (2016)
Устенко А. О. - Кількісна оцінка конкурентних переваг підприємства, Перевозова І. В., Малинка О. Я., Писків Г. І. (2016)
Хома С. В. - Економічна сутність податку на додану вартість, Орлова В. К., Кафка С. М., Василенко Н. К. (2016)
Аль-газу Алі - Визначення науково обгрунтованих підходів до класифікації витрат авіатранспортних підприємств (2016)
Чала Н. Д. - Зміни механізмів фінансування закладів охорони здоров'я в умовах реформування галузі (2016)
Гаращук О. В. - Магістральний шлях здоров'язберігаючої парадигми розвитку освіти, Куценко В. І. (2016)
Йоанна Ясіньска - Управління змінами в організаціях в умовах невизначеності, Мілош Браніцкий (2016)
Палійчук У. Ю. - Передумови та засади лібералізації ринку електроенергії в контексті євроінтеграційних намірів України (2016)
Данилюк М. О. - Про формування статутного капіталу вітчизняних суб'єктів господарювання, Лозяк Ю. Д., Лозяк О. Д. (2016)
Автори номера (2016)
Голубкова І. А. - Проблема безпеки в круїзному судноплавстві, Левинська Т. І., Бабаченко М. В. (2019)
Шмиголь Н. М. - Корпоративно-соціальна відповідальність підприємств як фактор інноваційного розвитку сучасної економіки в Україні, Урусова З. П., Грінченко А. Ю. (2019)
Гуменюк В. В. - Проблеми визначення поняття та ознак підприємництва як об’єкта державного регулювання легалізації (детінізації) економіки, Тревого О. І. (2019)
Зіньцьо Ю. В. - Система управління маркетинговою діяльністю фермерських господарств (2019)
Купріянова В. С. - Галузеві проблеми і пріоритетні напрями розвитку вертольотобудування в системі авіаційного комплексу України, Матюшенко І. Ю. (2019)
Михальчишин Н. Л. - Державно-приватне партнерство як засіб вирішення проблем функціонування природних монополій, Левицька Я. В. (2019)
Khalatur S. - Competitive market formation of agricultural products: Ukrainian measurement (2019)
Антоненко Н. В. - Особливості розрахунку інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємства в сучасних умовах, Рухало С. Є. (2019)
Афанасьєв Є. В. - Математична постановка удосконалення процесу управління ефективністю використання ресурсів залізорудної сировини, Афанасьєв І. Є., Афанасьєва М. Г. (2019)
Бєлова Т. Г. - Визначення маркетингової інноваційної активності підприємства, Стельмах В. М. (2019)
Бошота Н. В. - Структура туристичного ринку за видами підприємств в Україні: тенденції та перспективи (2019)
Гавриш О. М. - Напрями підвищення конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств, Щербина В. В. (2019)
Гриджук І. А. - Використання основних інструментів маркетингу в системі розроблення та впровадження ефективної маркетингової стратегії, Гордійчук К. В., Зубко Т. Л. (2019)
Даценко Г. В. - Структурний аналіз суб'єктів господарювання Хмельниччини та Вінниччини (2019)
Зіброва О. В. - Взаємозв'язок cоціальної відповідальності вищого навчального закладу та його економічної безпеки (2019)
Квілінський О. С. - Аналіз методологічних підходів управління розвитком промислового підприємства в умовах інформаційної економіки (2019)
Ковінько О. М. - Науково-практичні підходи до управління маркетинговими витратами в міжнародній діяльності підприємств, Середницька Л. П. (2019)
Корольов Д. С. - Кваліфікація працівника як базова категорія управління персоналом на засадах компетентнісного підходу (2019)
Марченко В. В. - Моніторинг і діагностика рівня забезпечення стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства (2019)
Ольшанський О. В. - Концептуальні підходи до вдосконалення бізнес-процесів підприємств торгівлі (2019)
Петровська С. І. - Наукові підходи до оцінювання якості транспортного сервісу (2019)
Ананченко К. В. - Дослідження методів регулювання позитивних емоцій в одноборствах, Чуєв А. Ю., Зантарая Г. М. (2019)
Бойченко Н. В. - Оптимізація навчання техніки дзюдо за допомогою вправ з фітболом, Чоботько М. А. (2019)
Голоха В. Л. - Аналіз та порівнювання часових показників у різноманітних варіантах кидку прогином в греко-римській боротьбі (2019)
Литвиненко А. М. - Критерії оцінювання технічних дій хортингістів у змагальному розділі "Двобій" (2019)
Панов П. П. - Модельні характеристики фізичної підготовленості кваліфікованих спортсменів-рукопашників, Тропін Ю. М. (2019)
Пашков І. М. - Загальна структура координаційних здібностей юних тхеквондистів 12–14 років (2019)
Романенко В. В. - Підвищення якості організації та проведення тренувального процесу з одноборцями-новачками завдяки використанню спеціалізованої комп'ютерної програми для мобільних пристроїв, Вовк А. М. (2019)
Стрикаленко Є. А. - Вплив інтегральних вправ на фізичну підготовленість спортсменів, що займаються айкідо, Гузар В. М., Шалар О. Г. (2019)
Асєєва Я. Ф. - Аналіз результатів анкетування тренерів щодо удосконалення техніко-тактичної підготовленості на етапі попередньої базової підготовки в тенісі настільному, Шевченко О. О. (2019)
Гращенкова Ж. В. - Формування рухових якостей дітей старшого дошкільного віку під впливом занять міні-тенісом, Градусов В. О., Камбур Н. О. (2019)
Кропивницька Т. А. - Розвиток студентського спорту у НУФВСУ (на прикладі спортивних ігор), Серебряков О. Ю., Хома Т. В., Семенов Д. Є. (2019)
Несен О. О. - Рівень здатності до відтворення заданої амплітуди рухів та часових проміжків студентів, які спеціалізуються у спортивних іграх, Пащенко Н. О. (2019)
Помещикова І. П. - Вдосконалення тактичної підготовки юних баскетболістів 14-16 років засобами інформаційних технологій, Філенко Л. В. (2019)
Стрикаленко Є. А. - Вплив вправ прикладної аеробіки і вправ з йоги на показники фізичної підготовленості баскетболісток жіночої команди БК "Таврійська зірка", Шалар О. Г., Гудович В. Ю., Федін Ю. М. (2019)
Червона С. П. - Вивчення думки студентів щодо результатів проходження практики за фахом (на прикладі студентів спортивних спеціалізацій ігрових видів спорту) (2019)
Шалар О. Г. - Особливості формування командної згуртованості юних спортсменок в ігрових видах спорту, Стрикаленко Є. А., Гузар В. М. (2019)
Потетюєва М. В. - Економічна сутність майнового комплексу АТ "Укрзалізниця" в умовах структурної реформи (2019)
Пробоїв О. А. - Концептуальні підходи до процесу розроблення бізнес-плану розвитку вітчизняних підприємств (2019)
Прокопець Л. В. - Контролінг як інструмент управління підприємством (2019)
Станьковська І. М. - Модель стратегічного управління конкурентоспроможністю на засадах процесного підходу та TQM, Станьковський Т. В. (2019)
Шостаковська А. В. - Уніфікація процедури контролю під час прийняття управлінських рішень (2019)
Безхлібна А. П. - Стратегічне управління регіональною конкурентоспроможністю, Пухальська Г. В. (2019)
Моргачов І. В. - Регіональний зв'язок організацій сфери інжинірингу з інвестиційною діяльністю суб’єктів господарювання (2019)
Павлов К. В. - Оцінка соціально-економічних особливостей столичного регіонального ринку житлової нерухомості в Україні (2019)
Романко О. П. - Формування стратегії ефективного управління конкурентоспроможністю регіону (2019)
Шапошников К. С. - Загальні особливості розвитку регіонального інформаційного менеджменту (2019)
Щурик М. В. - Фестивальний рух як один із перспективних напрямів розвитку event-туризму в регіоні, Бринзей Б. С. (2019)
Крохтяк О. В. - Оцінка функцій земель сільськогосподарського призначення, Гриник О. І., Ольхович С. Я. (2019)
Мандрик В. О. - Сучасні тенденції та перспективи використання криптовалют: досвід для України, Гуль І. Г., Мороз В. П. (2019)
Марценюк-Розарьонова О. В. - Умови залучення іноземних інвесторів до розвитку страхової індустрії в Україні (2019)
Мельник Т. В. - Оцінка впливу чинників, залежних від монетарного регулювання та макроекономічного середовища, на розвиток банківської системи (2019)
Руда О. Л. - Сучасний стан діяльності небанківських кредитних установ в Україні (2019)
Бразілій Н. М. - Особливості нарахування та обліку відпускних в сучасних умовах господарювання, Крот Ю. М. (2019)
Гайдаєнко О. М. - Дослідження сутності бізнес-процесів у підприємництві (2019)
Костякова А. А. - Стратегічний управлінський облік: сутність та поняття (2019)
Машевська А. А. - Особливості нарахування єдиного соціального внеску (2019)
Миронова Ю. Ю. - Облікова політика підприємства: сутність, особливості та проблеми формування, Прут А. Ю., Шинкар Ю. Л. (2019)
Бойчук М. В. - Моделювання оптимального розвитку узагальненої динамічної міжгалузевої економіки типу Канторовича, Маханець Л. Л. (2019)
Куліш Г. П. - FinTech як виклик сучасності на ринку фінансових послуг, Романська Л. В. (2019)
Ухвала міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 40-річчю кафедри менеджменту і адміністрування ІФНТУНГ "Економіка та управління в нафтогазовому комплексі України: актуальні проблеми, реалії та перспективи" (21-23 вересня 2016 року, м. Івано-Франківськ) (2016)
Андибур А. П. - Нафтогазова галузь України: щодо необхідності оцінки сучасного стану і потреб в людських ресурсах (2016)
Петренко В. П. - Аналіз та оцінка мотиваційних, інноваційних та інвестиційних умов для впровадження нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії підприємствами Прикарпаття, Палійчук У. Ю., Ільницький Д. Є. (2016)
Кісь С. Я. - Процеси інтелектуалізації діяльності підприємств нафтогазового комплексу: діагностика персоналу, Кісь Г. Р. (2016)
Боднар Г. Ф. - Проблеми податкового законодавства, що впливають на розвиток нафтогазової галузі (2016)
Витвицький Я. С. - Світовий досвід видобування сланцевого газу, Лебега О. В. (2016)
Гречаник Б. В. - Природні монополії: проблеми функціонування та реорганізації в контексті розвитку нафтогазової промисловості (2016)
Полянська А. С. - Формування логістичного ланцюга газопостачання в контексті реалізації Закону України "Про ринок природного газу" (2016)
Писар Н. Б. - Дослідження впливу вітчизняного видобутку газу на розвиток національної економіки (2016)
Чарковський В. М. - Прогнозування економічної доцільності впровадження технології дискретно-розподілених ударних навантажень з метою зменшення аварійності в бурінні (2016)
Бакай М. Л. - Система інтегральних показників оцінювання ефективності обслуговування виробництва у газотранспортній галузі (2016)
Ярошенко О. Л. - Сталий розвиток підприємств підземного зберігання газу: шляхи досягнення (2016)
Арабчук Я. І. - Ресурсна база як запорука успішного реформування місцевого самоврядування (2016)
Орищин Т. М. - Оптимізація управління енергоресурсами: методологічний аспект (2016)
Витвицький Я. С. - Оцінювання об'єктів інтелектуальної власності (2016)
Андрусів У. Я. - Оптимізація балансу формування і використання паливно-енергетичних ресурсів (2016)
Воловодюк С. С. - Забезпечення конкурентоспроможності будівельного комплексу на принципах превентивності (2016)
Устенко А. О. - Цільова підсистема системи управління та її оцінка, Малинка О. Я. (2016)
Черчата А. О. - Формування показників результативності та ефективності бізнес-процесів на основі концепції Balanced Scorecard (BSC) (2016)
Чміль М. Д. - Індустріальні парки: особливості створення та функціонування в Україні (2016)
Автори номера (2016)
Busarieva T. - Talantism in the structure of the human capital management of TNC (2019)
Попко О. В. - Міжнародна економічна інтеграція та місце України в міжнародних інтеграційних процесах (2019)
Шапуров О. О. - Макроекономічні тенденції розвитку оборонно-промислового комплексу України в контексті експортно-імпортної політики країн світу та шляхи його модернізації в сучасному інноваційному просторі (2019)
Дискіна А. А. - План заходів для зменшення ризиків місцевих бюджетів під час перевезення пільгових категорій громадян (2019)
Зеркіна О. О. - Трансформація економіки України: тенденції та перспективи, Газібар Т. І. (2019)
Кузьменко О. В. - Дослідження зв'язків між соціальними, економічними та політичними процесами в країні: методологічний аспект, Боженко В. В., Кіріл'єва А. В. (2019)
Носань Н. С. - Основи забезпечення фінансово-економічної безпеки на мікро- та макрорівнях: українські реалії, Куценко Д. М. (2019)
Безпарточний М. Г. - Витратний складник у стратегічному розвитку аграрних підприємств, Березіна Л. М., Баган Н. В. (2019)
Богаченко М. В. - Оцінка якості та ефективності діяльності міського пасажирського автомобільного транспорту в Україні (2019)
Бошота Н. В. - Роль міжнародних туристичних операторів на туристичному ринку України (2019)
Braikovska А. - Value based leadership and gender equality in the modern organizations, Chychkan Y. (2019)
Бутова Т. Ю. - Видова формалізація фінансової безпеки підприємства торгівлі (2019)
Гордієнко Н. І. - Особливості оцінки та забезпечення економічної безпеки підприємств будівельної галузі, Азарова Т. В. (2019)
Давидова О. Ю. - Аналіз та оцінювання ризиків інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства (2019)
Данілова Е. І. - Загальні та функціональні цілі управління економічною безпекою (2019)
Єфремова Н. Ф. - Конкурентоспроможність підприємства та складники системи її забезпечення, Коваленко О. В., Присвітла О. В. (2019)
Злотенко О. Б. - Економічна безпека промислових підприємств у сфері інвестиційної діяльності (2019)
Квілінський О. С. - Оцінювання спротиву вдосконалення системи управління розвитком промислового підприємства в умовах інформаційної економіки (2019)
Ляшенко Р. В. - Структура, підсистеми та елементи системного менеджменту агробізнесу (2019)
Міщук Є. В. - Економічні інтереси підприємства та його стейкхолдерів у контексті їх економічної безпеки (2019)
Навольська Н. В. - Методологічні аспекти прогнозування фінансового потенціалу підприємств, Блащак Б. Я. (2019)
Наторіна А. О. - Кон'юнктура ризик-менеджменту цифрового бізнесу (2019)
Обидєннова Т. С. - Методи прийняття управлінських рішень в умовах розроблення, впровадження та функціонування системи менеджменту інформаційної безпеки, Гусаров О. О., Антипцева О. Ю. (2019)
Приймак Н. С. - Опір як інтегрована соціальна складова управління змінами (2019)
Копча Ю. Ю. - Фінансова складова в системі економічної безпеки підприємства (2019)
Сергієнко С. С. - Концептуальні основи управління інноваційним потенціалом підприємств АПК (2019)
Соколюк С. Ю. - Інституційна трансформація підприємств аграрного сектору економіки: інноваційний аспект (2019)
Хілуха О. А. - Формування компетентностей менеджменту корпорації, Ющищина Л. О. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського