Скорик Е. Д. - Модель развития на основе привязанности, шесть уровней привязанности Г. Ньюфелда (2019)
Бачієва Л. О. - Система психологічної підтримки професійної діяльності викладачів у закладі вищої освіти (2019)
Ганніченко Т. А. - Аналіз міжнародного досвіду STEM-освіти (на прикладі Австралії) (2019)
Гриценко В. М. - Формування громадянської компетентності учнів початкових класів засобами проектів (2019)
Духаніна Н. М. - Самоосвіта як складова освітнього процесу в університеті (2019)
Калита Н. І. - Ціннісний підхід у концепції Нової української школи (2019)
Клочко О. О. - Етичні стандарти соціальної роботи (2019)
Ковальчук В. І. - Роль інноваційних технологій навчання у розвитку педагогічної майстерності педагога професійного навчання, Бірюк М. В. (2019)
Морозенко Д. В. - Педагогічні умови впровадження кейс-технології при підготовці майбутніх фахівців медико-фармацевтичної галузі, Сабатовська-Фролкіна І. С., Зимлянський М. О. (2019)
Proskurkina I. - The experience of foreign cultural centers functioning (2019)
Січкар А. Д. - Впровадження ідей діяльнісного підходу у прогамово-методичне забезпечення дошкільного виховання в Україні (кінець XIX – початок другого десятиліття XX ст.), Дем’яненко В. І. (2019)
Стасів Н. І. - Активізація навчальної мотивації учнів у процесі вивчення початкового курсу математики, Дида Г. І. (2019)
Цар І. О. - Вебінар як засіб дистанційного навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей, Нагорнюк Л. Є. (2019)
Білас А. А. - Особливості відтворення мовно-структурної реалізації розмовного мовлення в українському перекладі прозового тексту, Судук Н. Р. (2019)
Годованець У. М. - Психолінгвістичні аспекти сучасного франкомовного рекламного тексту (2019)
Климентова О. В. - Тарас Шевченко в українській рекламній комунікації, Ботченко А. Ю., Дунець Л. Б., Нічишина Н. О. (2019)
Храбан Т. Е. - Сценарное воссоздание эмоции печали в романе М. Этвуд "Кошачий глаз" (2019)
Филиппова О. Н. - Творчество П. М. Шмелькова – последователя П. А. Федотова (2019)
Филиппова О. Н. - Самобытное творчество М. С. Сарьяна (1880-1972) (2019)
Kovalchuk O. - Safety risks of global climate change, Masonkova M. (2019)
Вовчук Л. А. - Культурна дипломатія у реаліях XXI століття, Лабик К. Й. (2019)
Байда А. О. - Амністія та помилування у кримінальному праві, Ніколашина А. М. (2019)
Васільєва В. А. - Деякі питання визначення об'єкту кримінально-правової охорони при розголошенні даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування в контексті порушення принципу презумпції невинуватості (2019)
Герасимова Г. В. - Значення і правова регламентація стандартів з етики та поведінки прокурорів, Касьяненко Д. І. (2019)
Гизимчук С. С. - Особливості здійснення пробації в зарубіжних країнах (2019)
Грекова О. О. - Розмежування тероризму і подібних до нього дій в українському та європейському законодавстві, Зозуля А. О. (2019)
Загоруйко Н. В. - Досвід зарубіжних країн щодо реалізації державної політики у сфері виконання покарань у вигляді позбавлення волі неповнолітніми особами та можливості його використання в Україні (2019)
Зозуля К. С. - Медіація у кримінальному процесі України (2019)
Кисилевич О. В. - Стаття 246 Кримінального кодексу України та реалії її ефективності (2019)
Ковінько Н. М. - Екстратериторіальна дія GDPR: ризики для українців та практичні рекомендації для Уряду (2019)
Колдов Є. О. - Регулювання офшорних зон в податковому праві України і зарубіжних державах (2019)
Криштоп С. В. - Розширення Європейського Союзу на Схід: позитивні і негативні аспекти для країн Центральної і Східної Європи (2019)
Леута О. С. - Деякі проблеми електронних доказів у цивільному судочинстві, Псьота О. В., Кошель В. В. (2019)
Мальцев М. Є. - Право власності на природні ресурси та комплекси (2019)
Микитенко Д. І. - Проблема "дефіциту демократії" у Європейському Союзі (2019)
Милоненко Ю. В. - Процесуальний захист прав свідка: міжнародний досвід (2019)
Музика В. В. - Кримінологічний аналіз причин виникнення та шляхів подолання латентної злочинності (2019)
Овсієнко К. С. - Гендерна рівність в Кримінальному кодексі України (2019)
Петруновська О. І. - Принцип політичної неупередженості державної служби (2019)
Приходько В. Ю. - Проблемні питання організації та діяльності Президента України (2019)
Пшенічнова З. І. - Відмова прокурора від підтримання публічного обвинувачення: теоретичні та практичні питання (2019)
Радченко Р. О. - Еволюція інституту відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням потерпілому, на українських землях (2019)
Свідунова Л. В. - Щодо права засуджених на відпустки (2019)
Торгашова К. О. - Доцільність легалізації грального бізнесу в Україні (2019)
Трохимець Б. В. - Приватні в’язниці: зарубіжний досвід та перспектива запровадження в Україні (2019)
Черніков Б. Ю. - Пробація в Україні. Міжнародний досвід (2019)
Чиркін А. С. - Теоретичні та практичні проблеми множинного громадянства в зарубіжних країнах, Чубейко В. І. (2019)
Юрченко Є. О. - Аналіз гарантій забезпечення прав та законних інтересів осіб, щодо яких проводяться негласні слідчі (розшукові) дії (2019)
Ярмак А. Д. - Новели законодавства про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю (2019)
Бобко Л. О. - Сучасні тенденції та проблеми корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в Україні, Беднарчук В. В., Тишковець М. М. (2019)
Богацька Н. М. - Інтелектуальна власність (нематеріальні активи) як складова статутного капіталу підприємства, Шахнюк А. І. (2019)
Возна Л. Б. - Формування іміджу лідера для ефективного управління персоналом, Босак О. В. (2019)
Гринюк Н. А. - Світова практика оподаткування кооперативних підприємств (2019)
Іващенко Г. А. - Аналітичне забезпечення ризик-менеджменту в міжнародному бізнес-середовищі (2019)
Кічук О. С. - Трансфер інноваційних технологій: перспективи та можливості національних підприємств (2019)
Клименко К. Л. - Удосконалення комунікаційної політики готельних підприємств, Колонтаєвський О. П. (2019)
Крикливець Д. О. - Інноваційні стратегії в ресторанному господарстві (2019)
Мединська С. І. - Підсилення мотивації персоналу туристичних компаній України в контексті крос-культурної комунікації та емоційних мотивів (2019)
Павлюк Т. І. - Державне регулювання зайнятості населення, Гаврилюк В. С. (2019)
Петрик І. В. - Інноваційна діяльність в Україні: сучасні тенденції, проблеми, заходи з активізації (2019)
Скляр Є. В. - Концептуальні основи забезпечення фінансової безпеки (2019)
Смирнова С. М. - Принципові засади управління сільськогосподарськими землями, Хапун О. С . (2019)
Соломіна Г. В. - Формалізація удосконалення фінансового механізму функціонування інститутів спільного інвестування (2019)
Степчук К. О. - Оцінювання ефективності використання інвестиційного потенціалу підприємства, Янкевич В. І. (2019)
Тарасова К. І. - Особливості диференціації заробітної плати в Україні та країнах Європейського Союзу, Піскун А. В. (2019)
Швець В. Г. - Проблеми організації бухгалтерського обліку суб'єктами малого підприємництва, Мамедов В. Е. (2019)
Ярема Я. Р. - Податкова політика в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку, Гринда А. М. (2019)
Ярема Я. Р. - Вплив податкового навантаження на соціально-економічний розвиток регіону, Кравцова О. В., Назар Н. В. (2019)
Вихідні дані (2019)
Даниленко А. С. - Ключові складові збалансованого розвитку сільського сектору України, Крисанов Д. Ф. (2018)
Томашук І. В. - Пріоритети розвитку інфраструктури сільських територій як складової забезпечення сталого розвитку (2018)
Скарбовійчук Т. В. - Особливості управління розвитком малих міст та обласного центру аграрного регіону (2018)
Ryabchenko O. - Інституційні засади класифікації малих сільських господарств в Україні в контексті сталого розвитку, Бурляй А. (2018)
Прокопчук О. Т. - Особливості формування та сучасні тенденції функціонування українського ринку агрострахових послуг (2018)
Юдін В. К. - Інструменти управління ризиками в сільському господарстві (2018)
Стаднік Л. І. - Організація обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами в бюджетних установах та шляхи його удосконалення (2018)
Cвиноус І. В. - Роль і місце доходів від ОСГ у формуванні бюджету сільських домогосподарств України, Шепель Т. П., Степура Л. М. (2018)
Мазур А. Г. - Стан та тенденції розвитку зерновиробництва у Вінницькій області, Мазур С. А., Гонтарук Я. В. (2018)
Рудич О. О. - Економічні засади виробництва продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах в аспекті екологічних вимог, Ібатуллін М. І., Підгорний А. В. (2018)
Драган О. О. - Організаційно-економічні засади реалізації продукції рослинництва особистими селянськими господарствами України, Іщенко А. В., Варченко О. О. (2018)
Ткаченко К. В. - Економічні аспекти землевикористання фермерськими господарствами, Биба В. А., Свиноус Н. І. (2018)
Грицаєнко М. І. - Трансакційні витрати на макро-, мезо- та мікрорівнях (2018)
Hrynchuk Y. - Formation of the indicator system to assessment of reconstruction and use of human capital in agriculture, Utechenko D. (2018)
Варченко О. М. - Методичні підходи до оцінювання маркетингової діяльностіаграрних підприємств, Шупик С. М. (2018)
Гунько Л. А. - Особливості публічного управління земельними ресурсами у країнах ЄС: досвід для України, Поліщук С. П., Колганова І. Г. (2018)
Бондаренко Т. С. - Визначення місця терміну "моніторинг" у термінологічній системі педагогіки на основі побудови родо-видової мережі (2019)
Лунячек В. Е. - Формування компетентності в сфері захисту прав інтелектуальної власності у працівників закладів загальної середньої освіти в процесі підвищення кваліфікації, Рубан Н. П. (2019)
Бруєва В. А. - Актуальність використання адаптивних технологій при підготовці магістрів з управління інтелектуальною власністю (2019)
Давидова Ю. В. - Деякі питання розбудови адаптивного освітнього простору в закладах професійної (професійно-технічної) освіти (2019)
Єрьоменко О. А. - Цикл трансформації адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом (2019)
Бачієва Л. О. - Алгоритм розроблення авторської освітньої програми (2019)
Бакатанова В. Б. - Психолого-педагогічні умови мотивації навчальної діяльності студентів, Потьомкіна К. Г. (2019)
Ящун Т. В. - Формування загальної інструментальної компетенції інженерів-педагогів на основі комп’ютерних інформаційно-навчальних засобів: практичні результати, Громов Е. В., Пиршл Д. (2019)
Армейський О. С. - Розвиток правової компетентності працівників у процесі управління соціальним закладом на сучасному етапі (2019)
Лунячек О. В. - Особливості підготовки фахівців із фізики в зарубіжних університетах (2019)
Мілаш О. О. - Проблема сімейного виховання у творчому доробку представників зарубіжної педагогічної думки (2019)
До уваги авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Титул, зміст (2018)
Bochkovskyi A. P. - Modern issues of labor safety development and promising ways of their solution (2018)
Краєвська С. П. - Оцінювання якості білка насіння льону методом DIAAS, Стеценко Н. О., Бандуренко Г. М. (2018)
Жигунов Д. О. - Порівняльне дослідження показників якості цільнозернового пшеничного та спельтового борошна вітчизняного виробництва, Волошенко О. С., Хоренжий Н. В. (2018)
Соколова Н. Ю. - Аналіз проблем хлібопекарської галузі, стан ринку та актуальні шляхи розширення асортименту, Котузаки О. М., Пожиткова Л. Г. (2018)
Лакіза О. В. - Розробка бісквітних напівфабрикатів дієтичного призначення, Щербина М. В., Іщенко К. Ю. (2018)
Карунський О. Й. - Розвиток органічного напрямку сільського господарства у світі та його стан в Україні, Воєцька О. Є., Гарбаджі К. С. (2018)
Макаринська А. В. - Переваги використання білкових рослинних концентратів при виробництві комбікормової продукції, Чернега І. С., Оганесян А. А. (2018)
Sakhno T. V. - The application of statistical methods of quality management by GMP+ standards using ferromagnetic microtracers, Pysarenko P. V., Korotkova I. V. (2018)
Єгоров Б. В. - Оцінка зоотехнічної ефективності комбікормів-концентратів для коней, Чернега І. С., Цюндик О. Г., Федоряка В. П. (2018)
Фадеев Л. В. - Точная агротехнология будущего начинается сегодня (2018)
Содежание (2019)
Bykov V. N. - Model of high-precision control system of high-speed aircrafts, Bykov S. N., Grichanyuk A. M., Kolchigin N. N., Krayushkin V. A., Radzihovsky V. N., Berezhnaya T. D. (2019)
Щербаков В. Е. - Метод формирования бинарных псевдослучайных последовательностей с квазиидеальной периодической и инверсно-периодической автокорреляциейними источниками, Лукин К. А. (2019)
Карташов В. М. - Адаптивное подавление помех в системах акустического зондирования атмосферы в аэропортах, Тихонов В. А., Воронин В. В. (2019)
Кипенский А. В. - Формирование модулирующих сигналов для управления универсальным низкочастотным генератором физиотерапевтического назначения, Король Е. И., Продченко Н. С. (2019)
Крыжановский В. Г. - Использование многовыводной выходной секции в автофазной ЛБВ, Чурюмов Г. И. (2019)
Жернова П. Є. - Нечітка імовірнісно-можливісна послідовна кластеризація даних на основі ансамблевого підходу, Бодянський Є. В. (2019)
Перова І. Г. - Інформаційна технологія аналізу потоків медичних даних за умов невизначеності, Бражнікова Є. М. (2019)
Тютюник В. В. - Развитие основ геоинформационных систем мониторинга чрезвычайных ситуаций тектонического происхождения, Черногор Л. Ф., Калугин В. Д., Агазаде Т. Х. (2019)
Фролова Т. И. - ВЧ возбуждение плазменных источников оптического излучения, Васько К. А. (2019)
Апикова А. Е. - Контроль ингаляторного лечения пневмоний, методом пассивной эхолокации дыхательной системы, Федотов Д. А. (2019)
Торба А. А. - Энергосберегающие источники бесперебойного электропитания, Торба М. О., Торба А. О. (2019)
Винниченко С. А. - Области применения GTEM-камер и рупорных безэховых камер сверхвысокочастотного диапазона, Демченко А. А., Мирошник Г. Ю. (2019)
Вихідні дані (2019)
Титул, зміст (2016)
Петренко В. П. - Наукові публікації в закордонних журналах – вимога науки, часу, міністерства чи ректорату? (2016)
Андибур А. П. - Післядипломна, неформальна та інформальна освіти як обов'язкові складові інтелектуалізації управлінського корпусу України, Кісь Г. Р., Петренко В. П. (2016)
Кісь С. Я. - Аналізування проблем, передумов та економічних наслідків процесів інтелектуалізації у нафтогазовому комплексі України (2016)
Витвицький Я. С. - Аналіз ресурсного потенціалу та економічних проблем нафтовидобування в Україні із родовищ вуглеводнів, запаси яких відносяться до категорії важковидобувних, Пілка М. С. (2016)
Дзьоба О. Г. - Про деякі аспекти оцінювання енергетичної безпеки з урахуванням ризиків суб'єктів паливно-енергетичного комплексу (2016)
Король С. В. - Оцінювання ефективності інвестиційної діяльності газорозподільних підприємств: методичний аспект (2016)
Полянська А. С. - Потенціал диверсифікації джерел постачання газу в Україну: реальний стан та перспективи, Мороз Н. В. (2016)
Коваленко О. В. - Соціально-економічна ефективність системи корпоративного управління, Голомб В. В. (2016)
Устенко А. О. - Кількісна оцінка конкурентних переваг підприємства, Перевозова І. В., Малинка О. Я., Писків Г. І. (2016)
Хома С. В. - Економічна сутність податку на додану вартість, Орлова В. К., Кафка С. М., Василенко Н. К. (2016)
Аль-газу Алі - Визначення науково обгрунтованих підходів до класифікації витрат авіатранспортних підприємств (2016)
Чала Н. Д. - Зміни механізмів фінансування закладів охорони здоров'я в умовах реформування галузі (2016)
Гаращук О. В. - Магістральний шлях здоров'язберігаючої парадигми розвитку освіти, Куценко В. І. (2016)
Ясіньска Й. - Управління змінами в організаціях в умовах невизначеності, Браніцкий М. (2016)
Палійчук У. Ю. - Передумови та засади лібералізації ринку електроенергії в контексті євроінтеграційних намірів України (2016)
Данилюк М. О. - Про формування статутного капіталу вітчизняних суб'єктів господарювання, Лозяк Ю. Д., Лозяк О. Д. (2016)
Автори номера (2016)
Голубкова І. А. - Проблема безпеки в круїзному судноплавстві, Левинська Т. І., Бабаченко М. В. (2019)
Шмиголь Н. М. - Корпоративно-соціальна відповідальність підприємств як фактор інноваційного розвитку сучасної економіки в Україні, Урусова З. П., Грінченко А. Ю. (2019)
Гуменюк В. В. - Проблеми визначення поняття та ознак підприємництва як об’єкта державного регулювання легалізації (детінізації) економіки, Тревого О. І. (2019)
Зіньцьо Ю. В. - Система управління маркетинговою діяльністю фермерських господарств (2019)
Купріянова В. С. - Галузеві проблеми і пріоритетні напрями розвитку вертольотобудування в системі авіаційного комплексу України, Матюшенко І. Ю. (2019)
Михальчишин Н. Л. - Державно-приватне партнерство як засіб вирішення проблем функціонування природних монополій, Левицька Я. В. (2019)
Khalatur S. - Competitive market formation of agricultural products: Ukrainian measurement (2019)
Антоненко Н. В. - Особливості розрахунку інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємства в сучасних умовах, Рухало С. Є. (2019)
Афанасьєв Є. В. - Математична постановка удосконалення процесу управління ефективністю використання ресурсів залізорудної сировини, Афанасьєв І. Є., Афанасьєва М. Г. (2019)
Бєлова Т. Г. - Визначення маркетингової інноваційної активності підприємства, Стельмах В. М. (2019)
Бошота Н. В. - Структура туристичного ринку за видами підприємств в Україні: тенденції та перспективи (2019)
Гавриш О. М. - Напрями підвищення конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств, Щербина В. В. (2019)
Гриджук І. А. - Використання основних інструментів маркетингу в системі розроблення та впровадження ефективної маркетингової стратегії, Гордійчук К. В., Зубко Т. Л. (2019)
Даценко Г. В. - Структурний аналіз суб'єктів господарювання Хмельниччини та Вінниччини (2019)
Зіброва О. В. - Взаємозв'язок cоціальної відповідальності вищого навчального закладу та його економічної безпеки (2019)
Квілінський О. С. - Аналіз методологічних підходів управління розвитком промислового підприємства в умовах інформаційної економіки (2019)
Ковінько О. М. - Науково-практичні підходи до управління маркетинговими витратами в міжнародній діяльності підприємств, Середницька Л. П. (2019)
Корольов Д. С. - Кваліфікація працівника як базова категорія управління персоналом на засадах компетентнісного підходу (2019)
Марченко В. В. - Моніторинг і діагностика рівня забезпечення стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства (2019)
Ольшанський О. В. - Концептуальні підходи до вдосконалення бізнес-процесів підприємств торгівлі (2019)
Петровська С. І. - Наукові підходи до оцінювання якості транспортного сервісу (2019)
Ананченко К. В. - Дослідження методів регулювання позитивних емоцій в одноборствах, Чуєв А. Ю., Зантарая Г. М. (2019)
Бойченко Н. В. - Оптимізація навчання техніки дзюдо за допомогою вправ з фітболом, Чоботько М. А. (2019)
Голоха В. Л. - Аналіз та порівнювання часових показників у різноманітних варіантах кидку прогином в греко-римській боротьбі (2019)
Литвиненко А. М. - Критерії оцінювання технічних дій хортингістів у змагальному розділі "Двобій" (2019)
Панов П. П. - Модельні характеристики фізичної підготовленості кваліфікованих спортсменів-рукопашників, Тропін Ю. М. (2019)
Пашков І. М. - Загальна структура координаційних здібностей юних тхеквондистів 12–14 років (2019)
Романенко В. В. - Підвищення якості організації та проведення тренувального процесу з одноборцями-новачками завдяки використанню спеціалізованої комп'ютерної програми для мобільних пристроїв, Вовк А. М. (2019)
Стрикаленко Є. А. - Вплив інтегральних вправ на фізичну підготовленість спортсменів, що займаються айкідо, Гузар В. М., Шалар О. Г. (2019)
Асєєва Я. Ф. - Аналіз результатів анкетування тренерів щодо удосконалення техніко-тактичної підготовленості на етапі попередньої базової підготовки в тенісі настільному, Шевченко О. О. (2019)
Гращенкова Ж. В. - Формування рухових якостей дітей старшого дошкільного віку під впливом занять міні-тенісом, Градусов В. О., Камбур Н. О. (2019)
Кропивницька Т. А. - Розвиток студентського спорту у НУФВСУ (на прикладі спортивних ігор), Серебряков О. Ю., Хома Т. В., Семенов Д. Є. (2019)
Несен О. О. - Рівень здатності до відтворення заданої амплітуди рухів та часових проміжків студентів, які спеціалізуються у спортивних іграх, Пащенко Н. О. (2019)
Помещикова І. П. - Вдосконалення тактичної підготовки юних баскетболістів 14-16 років засобами інформаційних технологій, Філенко Л. В. (2019)
Стрикаленко Є. А. - Вплив вправ прикладної аеробіки і вправ з йоги на показники фізичної підготовленості баскетболісток жіночої команди БК "Таврійська зірка", Шалар О. Г., Гудович В. Ю., Федін Ю. М. (2019)
Червона С. П. - Вивчення думки студентів щодо результатів проходження практики за фахом (на прикладі студентів спортивних спеціалізацій ігрових видів спорту) (2019)
Шалар О. Г. - Особливості формування командної згуртованості юних спортсменок в ігрових видах спорту, Стрикаленко Є. А., Гузар В. М. (2019)
Потетюєва М. В. - Економічна сутність майнового комплексу АТ "Укрзалізниця" в умовах структурної реформи (2019)
Пробоїв О. А. - Концептуальні підходи до процесу розроблення бізнес-плану розвитку вітчизняних підприємств (2019)
Прокопець Л. В. - Контролінг як інструмент управління підприємством (2019)
Станьковська І. М. - Модель стратегічного управління конкурентоспроможністю на засадах процесного підходу та TQM, Станьковський Т. В. (2019)
Шостаковська А. В. - Уніфікація процедури контролю під час прийняття управлінських рішень (2019)
Безхлібна А. П. - Стратегічне управління регіональною конкурентоспроможністю, Пухальська Г. В. (2019)
Моргачов І. В. - Регіональний зв'язок організацій сфери інжинірингу з інвестиційною діяльністю суб’єктів господарювання (2019)
Павлов К. В. - Оцінка соціально-економічних особливостей столичного регіонального ринку житлової нерухомості в Україні (2019)
Романко О. П. - Формування стратегії ефективного управління конкурентоспроможністю регіону (2019)
Шапошников К. С. - Загальні особливості розвитку регіонального інформаційного менеджменту (2019)
Щурик М. В. - Фестивальний рух як один із перспективних напрямів розвитку event-туризму в регіоні, Бринзей Б. С. (2019)
Крохтяк О. В. - Оцінка функцій земель сільськогосподарського призначення, Гриник О. І., Ольхович С. Я. (2019)
Мандрик В. О. - Сучасні тенденції та перспективи використання криптовалют: досвід для України, Гуль І. Г., Мороз В. П. (2019)
Марценюк-Розарьонова О. В. - Умови залучення іноземних інвесторів до розвитку страхової індустрії в Україні (2019)
Мельник Т. В. - Оцінка впливу чинників, залежних від монетарного регулювання та макроекономічного середовища, на розвиток банківської системи (2019)
Руда О. Л. - Сучасний стан діяльності небанківських кредитних установ в Україні (2019)
Бразілій Н. М. - Особливості нарахування та обліку відпускних в сучасних умовах господарювання, Крот Ю. М. (2019)
Гайдаєнко О. М. - Дослідження сутності бізнес-процесів у підприємництві (2019)
Костякова А. А. - Стратегічний управлінський облік: сутність та поняття (2019)
Машевська А. А. - Особливості нарахування єдиного соціального внеску (2019)
Миронова Ю. Ю. - Облікова політика підприємства: сутність, особливості та проблеми формування, Прут А. Ю., Шинкар Ю. Л. (2019)
Бойчук М. В. - Моделювання оптимального розвитку узагальненої динамічної міжгалузевої економіки типу Канторовича, Маханець Л. Л. (2019)
Куліш Г. П. - FinTech як виклик сучасності на ринку фінансових послуг, Романська Л. В. (2019)
Ухвала міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 40-річчю кафедри менеджменту і адміністрування ІФНТУНГ "Економіка та управління в нафтогазовому комплексі України: актуальні проблеми, реалії та перспективи" (21-23 вересня 2016 року, м. Івано-Франківськ) (2016)
Андибур А. П. - Нафтогазова галузь України: щодо необхідності оцінки сучасного стану і потреб в людських ресурсах (2016)
Петренко В. П. - Аналіз та оцінка мотиваційних, інноваційних та інвестиційних умов для впровадження нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії підприємствами Прикарпаття, Палійчук У. Ю., Ільницький Д. Є. (2016)
Кісь С. Я. - Процеси інтелектуалізації діяльності підприємств нафтогазового комплексу: діагностика персоналу, Кісь Г. Р. (2016)
Боднар Г. Ф. - Проблеми податкового законодавства, що впливають на розвиток нафтогазової галузі (2016)
Витвицький Я. С. - Світовий досвід видобування сланцевого газу, Лебега О. В. (2016)
Гречаник Б. В. - Природні монополії: проблеми функціонування та реорганізації в контексті розвитку нафтогазової промисловості (2016)
Полянська А. С. - Формування логістичного ланцюга газопостачання в контексті реалізації Закону України "Про ринок природного газу" (2016)
Писар Н. Б. - Дослідження впливу вітчизняного видобутку газу на розвиток національної економіки (2016)
Чарковський В. М. - Прогнозування економічної доцільності впровадження технології дискретно-розподілених ударних навантажень з метою зменшення аварійності в бурінні (2016)
Бакай М. Л. - Система інтегральних показників оцінювання ефективності обслуговування виробництва у газотранспортній галузі (2016)
Ярошенко О. Л. - Сталий розвиток підприємств підземного зберігання газу: шляхи досягнення (2016)
Арабчук Я. І. - Ресурсна база як запорука успішного реформування місцевого самоврядування (2016)
Орищин Т. М. - Оптимізація управління енергоресурсами: методологічний аспект (2016)
Витвицький Я. С. - Оцінювання об'єктів інтелектуальної власності (2016)
Андрусів У. Я. - Оптимізація балансу формування і використання паливно-енергетичних ресурсів (2016)
Воловодюк С. С. - Забезпечення конкурентоспроможності будівельного комплексу на принципах превентивності (2016)
Устенко А. О. - Цільова підсистема системи управління та її оцінка, Малинка О. Я. (2016)
Черчата А. О. - Формування показників результативності та ефективності бізнес-процесів на основі концепції Balanced Scorecard (BSC) (2016)
Чміль М. Д. - Індустріальні парки: особливості створення та функціонування в Україні (2016)
Автори номера (2016)
Busarieva T. - Talantism in the structure of the human capital management of TNC (2019)
Попко О. В. - Міжнародна економічна інтеграція та місце України в міжнародних інтеграційних процесах (2019)
Шапуров О. О. - Макроекономічні тенденції розвитку оборонно-промислового комплексу України в контексті експортно-імпортної політики країн світу та шляхи його модернізації в сучасному інноваційному просторі (2019)
Дискіна А. А. - План заходів для зменшення ризиків місцевих бюджетів під час перевезення пільгових категорій громадян (2019)
Зеркіна О. О. - Трансформація економіки України: тенденції та перспективи, Газібар Т. І. (2019)
Кузьменко О. В. - Дослідження зв'язків між соціальними, економічними та політичними процесами в країні: методологічний аспект, Боженко В. В., Кіріл'єва А. В. (2019)
Носань Н. С. - Основи забезпечення фінансово-економічної безпеки на мікро- та макрорівнях: українські реалії, Куценко Д. М. (2019)
Безпарточний М. Г. - Витратний складник у стратегічному розвитку аграрних підприємств, Березіна Л. М., Баган Н. В. (2019)
Богаченко М. В. - Оцінка якості та ефективності діяльності міського пасажирського автомобільного транспорту в Україні (2019)
Бошота Н. В. - Роль міжнародних туристичних операторів на туристичному ринку України (2019)
Braikovska А. - Value based leadership and gender equality in the modern organizations, Chychkan Y. (2019)
Бутова Т. Ю. - Видова формалізація фінансової безпеки підприємства торгівлі (2019)
Гордієнко Н. І. - Особливості оцінки та забезпечення економічної безпеки підприємств будівельної галузі, Азарова Т. В. (2019)
Давидова О. Ю. - Аналіз та оцінювання ризиків інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства (2019)
Данілова Е. І. - Загальні та функціональні цілі управління економічною безпекою (2019)
Єфремова Н. Ф. - Конкурентоспроможність підприємства та складники системи її забезпечення, Коваленко О. В., Присвітла О. В. (2019)
Злотенко О. Б. - Економічна безпека промислових підприємств у сфері інвестиційної діяльності (2019)
Квілінський О. С. - Оцінювання спротиву вдосконалення системи управління розвитком промислового підприємства в умовах інформаційної економіки (2019)
Ляшенко Р. В. - Структура, підсистеми та елементи системного менеджменту агробізнесу (2019)
Міщук Є. В. - Економічні інтереси підприємства та його стейкхолдерів у контексті їх економічної безпеки (2019)
Навольська Н. В. - Методологічні аспекти прогнозування фінансового потенціалу підприємств, Блащак Б. Я. (2019)
Наторіна А. О. - Кон'юнктура ризик-менеджменту цифрового бізнесу (2019)
Обидєннова Т. С. - Методи прийняття управлінських рішень в умовах розроблення, впровадження та функціонування системи менеджменту інформаційної безпеки, Гусаров О. О., Антипцева О. Ю. (2019)
Приймак Н. С. - Опір як інтегрована соціальна складова управління змінами (2019)
Копча Ю. Ю. - Фінансова складова в системі економічної безпеки підприємства (2019)
Сергієнко С. С. - Концептуальні основи управління інноваційним потенціалом підприємств АПК (2019)
Соколюк С. Ю. - Інституційна трансформація підприємств аграрного сектору економіки: інноваційний аспект (2019)
Хілуха О. А. - Формування компетентностей менеджменту корпорації, Ющищина Л. О. (2019)
Чернега О. Б. - Модель життєвого циклу інноваційного потенціалу туристичного підприємства, Лохман Н. В. (2019)
Шандова Н. В. - Джерела підвищення продуктивності праці (2019)
Юрченко Ю. О. - Сутнісна характеристика стратегії підприємств (2019)
Василюк О. В. - Особливості розвитку інфраструктурного комплексу в умовах соціально-економічної системи регіону (2019)
Позднякова А. М. - Впровадження концепції розумних сталих міст в Україні: особливості та рекомендації (2019)
Бондар А. В. - Форми солідарного фінансування еколого-орієнтованих проектів: вітчизняний і зарубіжний досвід партнерства стейкхолдерів (2019)
Бойко С. В. - Прагматика податкової компоненти фінансування дорожнього господарства в Україні, Гошовська В. В., Масалітіна В. В. (2019)
Семеног А. Ю. - Теоретичні засади використання краудфандингу як способу зовнішнього фінансування підприємств малого та середнього бізнесу, Доброгорська В. П. (2019)
Ситник І. П. - Перспективи використання європейського досвіду функціонування платіжних систем в Україні, Коротка А. П. (2019)
Спасів Н. Я. - Бюджетні видатки у забезпеченні функціонування фінансів ОТГ (2019)
Хомутенко А. В. - Організація нормативно-правового забезпечення управління державними фінансами України (2019)
Саванчук Т. М. - Інформаційна підтримка управління витратами в процесі матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств: обліковий аспект (2019)
Чайка Т. Ю. - Система коефіцієнтів рентабельності активів: сучасні тенденції розрахунку й аналізу (на прикладі підприємств сфери гостинності), Мартинова В. В., Невмирич Д. В. (2019)
Багорка М. О. - Комплексний методичний підхід до формування маркетингової стратегії екологізації виробництва аграрних підприємств (2019)
Войнича Л. Й. - Діджитал-маркетинг в умовах соціально орієнтованої економіки, Гринишин Г. М. (2019)
Кусик Н. Л. - Маркетинг партнерських відносин в сфері вищої освіти України, Рудінська О. В., Багдікян С. В. (2019)
Пилипенко О. С. - Формування програм лояльності споживачів в контексті інноваційного маркетингу вітчизняних підприємств (2019)
Саідова Г. О. - Контент-маркетинг як дієва складова просування бізнесу, Радченко Г. А. (2019)
Титаренко Л. М. - Інноваційні підходи до формування стратегії міжнародного маркетингу компанії для виходу на зовнішні ринки, Добрянська В. В., Бикова К. Ю. (2019)
Ткачук М. Ю. - Застосування онлайн-брендингу у створенні іміджу міста, Петропавловська С. Є. (2019)
Титул, зміст (2017)
Наукова школа професора Данилюка Миколи Олексійовича – важливий етап розвитку економічної науки в ІФНТУНГ (2017)
Данилюк М. О. - Про концептуальний підхід до партнерської взаємодії виробництва, освіти та науки у нафтогазовому комплексі, Крихівська Н. О. (2017)
Гречаник Б. В. - Імплементація енергетичних хартій (третього енергопакету) країн ЄС в енергетиці України: проблеми та перспективи (2017)
Кісь С. Я. - Інтелектуалізація діяльності нафтогазових підприємств шляхом інституційних змін в освітній сфері, Кісь Г. Р. (2017)
Витвицький Я. С. - Оцінювання граничної межі витрат для рентабельного видобування сланцевого газу, Лебега О. В. (2017)
Пілка М. С. - Економічні передумови застосування методів інтенсифікації при розробці родовищ із важковидобувними запасами в Україні (2017)
Запухляк І. Б. - Оптимізація факторів внутрішнього середовища газотранспортних підприємств на основі моделі McKinsey 7S із застосуванням методу нечітких множин (2017)
Тимошенко Д. В. - "Рептильний" менеджмент: критичний аналіз "нової теорії "X" в культурологічному аспекті командоутворення, Петренко В. П. (2017)
Псюк Р. М. - Розвиток людських ресурсів у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств: теорія і практика (2017)
Автори номера (2017)
Титул, зміст (2017)
Петренко В. П. - Процес інтелектокористування як фундаментальна проблема раціоналізації використання людством природних ресурсів планети, Кісь С. Я., Каламбет Я. І. (2017)
Зелінська Г. О. - Напрями підвищення соціальної стійкості персоналу на підприємствах нафтогазового комплексу (2017)
Малинка О. Я. - Ідентифікація джерел капіталу бренду роздрібного ринку нафтопродуктів на основі "ДНК"-підходу, Устенко А. О. (2017)
Федорович І. В. - Обгрунтування механізму організації аутсорсингових послуг на газотранспортних підприємствах (2017)
Артем'єв В. В. - Позамовна система оперативного управління: головні особливості та ознаки (2017)
Ясіньска Й. - Нефінансова мотивація працівників підприємств в умовах кризи (2017)
Ільницький Д. Є. - Організаційно-економічний механізм управління процесами енергозабезпечення діяльності підприємств з використанням нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, Палійчук У. Ю., Псюк Р. М., Мельницький М. М. (2017)
Кафка С. М. - Облікова політика щодо основних засобів (2017)
Савка Ю. В. - Планування діяльності газорозподільних підприємств (2017)
Автори номера (2017)
Титул, зміст (2018)
Кісь С. Я. - Інститут післядипломної освіти ІФНТУНГ – осередок неперервного розвитку персоналу нафтогазових підприємств (2018)
Бно-Айріян М. К. - Аналіз досвіду формування систем управління енергозабезпеченням діяльності провідних економік світу (2018)
Васильчак С. В. - Ризики при формуванні міжбюджетних відносин в умовах децентралізації та проблеми реформування пенсійної системи в Україні, Дубина М. П., Соловій С. Б., Жидяк О. Р. (2018)
Дзвінчук Д. І. - Графоаналітичне моделювання процесів взаємодії елементарних складових управлінської пари, Лютий M. O., Петренко В. П. (2018)
Козак Ф. В. - Аналіз економічної ефективності використання біогазу з відходів та вторинних продуктів тваринництва як палива двигунів внутрішнього згорання, Дикун Т. В., Гаєва Л. І., Дем’янчук Я. М. (2018)
Лояк Л. М. - Фактори формування економічної безпеки підприємств харчової промисловості туристичного регіону (2018)
Данилейчук Р. Б. - Фінансові інструменти підтримки суб’єктів інфраструктури малого бізнесу в регіоні (2018)
Петренко В. П. - Про необхідність і умови удосконалення використання технології стратегічного планування в закладах вищої освіти України, Кісь С. Я., Андибур А. П., Гулій Н. М. (2018)
Савка Ю. В. - Дослідження зрілості проектної діяльності підприємств електропостачання (2018)
Автори номера (2018)
Титул, зміст (2018)
Петренко В. - Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу: всеукр. наук.-техн. журн. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості (2018)
Колбушкін Ю. П. - Перспективи використання інструментів управлінського аналізу і прогнозування для багатопрофільних виробничих комплексів, Перевозова І. В., Андріїшин Н. М., Курочкін К. С. (2018)
Кісь С. Я. - Концептуальні засади розвитку готельно-ресторанної та курортно-рекреаційної інфраструктури нафтогазового комплексу, Гуменюк В. В., Кісь Г. Р., Гречаник Б. В. (2018)
Дмитренко А. І. - Діагностика прибутковості підприємства за нормативною бухгалтерською звітністю (2018)
Лояк Л. М. - Пенсійне забезпечення в Україні: сучасні реалії та європейський досвід (2018)
Петренко В. П. - Про визначення можливостей та умов удосконалення управління фінансовими ресурсами держави Україна, Данилюк-Черних І. М. (2018)
Яцюк О. С. - Смарт-спеціалізація розвитку регіону як важливий напрям підвищення його конкурентоспроможності та інноваційної активності (2018)
Івасів І. І. - Про обмеженість використання витратного підходу для формування ціни на ринку житла, Данилюк М. О. (2018)
Данилюк М. О. - Модель оптимізації інвестицій у виробничу інфраструктуру промислових підприємств, Кравчук М. М., Білан В. М. (2018)
Малиновська Г. В. - Економічний імператив планування розвитку людського капіталу підприємства (2018)
Автори номера (2018)
Kornievskyi O. - Deliberative component of stable sustaining of Ukraine’s political system, Nechyporenko V. (2018)
Резнікова О. О. - Паспорт сепаратистської загрози в Україні (2018)
Руденко А. Ф. - Громадська самоорганізація на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей як чинник зміцнення державного суверенітету (2018)
Сніцаренко П. М. - Термінологічний нігілізм в інформаційній сфері та його наслідки для інформаційної безпеки України (2018)
Іванов М. С. - Динаміка українсько-словацьких міждержавних відносин на сучасному етапі (2018)
Горбулін В. П. - Українсько-канадський ракетно-космічний комплекс "Циклон-4М": шляхи створення та очікувані результати, Шеховцов В. С., Шевцов А. І. (2018)
Шаров О. М. - Безпекові аспекти функціонування криптовалют: глобальна проблема та "український зв’язок" (2018)
Voloshyn V. - Money credit instruments for the provision of financial security of Ukraine, Gudzovata O., Shekhlovych A. (2018)
Венцковський Д. Ю. - Політика імпортозаміщення як чинник економічної безпеки України (2018)
Олійник Д. І. - Безпекові аспекти переходу суб’єктів господарювання до високотехнологічного економічного розвитку (2018)
Суходоля О. М. - Стійкість енергетичної системи чи стійкість енергозабезпечення споживачів: постановка проблеми (2018)
Дзьобань О. П. - Темпоральна складова у просторово-часовому континуумі віртуальної реальності (2018)
Хоружий С. Г. - Нерівномірність соціально-економічних трансформацій в умовах інформаційної еволюції: виклики та загрози (2018)
Дрьомов С. В. - Проблеми формування в Україні державної політики з питань громадянства (2018)
Резнікова О. О. - Механізми забезпечення стійкості держави у сфері національної безпеки (2018)
Іванюта С. П. - Пріоритети формування реєстру об’єктів критичної інфраструктури та порядку їх обліку (2018)
Семенченко А. І. - Концептуальні засади огляду стану кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та критичної інформаційної інфраструктури, Мялковський Д. В., Станіславський Т. В. (2018)
Зубченко С. О. - Захист прав інтелектуальної власності в системі гуманітарної політики України (2018)
Швед В. О. - Стратегічні та безпекові питання у країнах Затоки та Близькосхідному регіоні у контексті історичного розвитку (2018)
Малиновська О. А. - Україна – Польща: до питання сучасних міграцій українців до Польщі (2018)
Коваль О. П. - Вплив бідності на національну безпеку держави (2018)
Коломієць О. О. - Виклики системі охорони здоров’я в умовах російської агресії, Бойко С. Г. (2018)
Завгородня С. П. - Субсидування населення чи відхід від патерналізму: пошук балансу інтересів особи, суспільства, держави (2018)
Ковязіна К. О. - Актуальний стан системи надання соціальних послуг: що дають реформи? (2018)
Гладких Д. М. - Проблеми та напрями активізації безготівкових розрахунків у контексті розбудови цифрової економіки в Україні (2018)
Рябцев Г. Л. - Проблеми та перспективи виконання міжнародних зобов’язань України у нафтовій сфері (2018)
Бегма В. М. - Головні пріоритети нової ідеології військово-технічного співробітництва України з іноземними державами, Шемаєв В. М., Рибальченко А. О., Толок П. О. (2018)
Валевський О. Л. - Завдння культурної політики у відновленні та розбудові миру на сході України (2018)
Лозовий В. С. - Маніпуляції історією як інструмент політики розколу України: стратегії та практики конструювання антиукраїнської ідентичності на Донбасі (2018)
Содержание (2019)
Антонюк В. В. - Контролепригодность схем в FPGA-проектах по признаку рассеиваемой мощности, Дрозд О. В., Дрозд Ю. В., Степова Г. С. (2019)
Тыныныка А. Н. - Конструкторские методы уменьшения шумов и помех в каналах с сосредоточенными параметрами при высокоскоростной обработке данных (2019)
Глушеченко Э. Н. - Микрополосковые удвоители СВЧ с нетрадиционной реализацией (2019)
Ніколаєнко Ю. Є. - CFD-моделювання температурного поля корпуса-радіатора передавального модуля АФАР з повітряним охолодженням, Баранюк О. В., Рева С. А., Рогачов В. А. (2019)
Litvinenko V. N. - Improvement of the reverse characteristics of Schottky diodes using gettering, Vikulin I. M., Gorbachev V. E. (2019)
Tinkova V. S. - Flexible composite scintillators based on ZnWO4 micro- and nanopowders, Yakubovskaya A. G., Tupitsyna I. A., Abashin S. L., Puzan A. N., Tretyak S. O. (2019)
Демецька О. - Сертифікати додаткової охорони винаходів: як пройти по лезу (2018)
Шукай, кому вигідно (2018)
Навчайтесь разом з Johnson & Johnson та станьте Фарм Експертом! (2018)
Руйнувати чи реорганізувати? (2018)
Кашель? Ні, не замовляли! (2018)
Демецкая А. - Вакцины будущего (2018)
Примак Р. - Клеточные "дворники" (2018)
Мігрень: секрети успішного лікування (2018)
Примак Р. - "Многоликая" молекула сероводорода (2018)
Від попередження захворювань — до покращання здоров’я всього суспільства (2018)
Ткаченко Т. - Амилоид — не всегда плохо? (2018)
Остеохондропатії: погляд фізіотерапевта (2018)
Дедишина Л. - Хворіти не обов’язково! (2018)
Когда на дворе сезон простуды: что порекомендовать при кашле? (2018)
Дедишина Л. - Зримий зв’язок поколінь (2018)
Демецкая А. - "Уходящая натура": ex tempore (2018)
Редькін Р. - Гіперпролактинемія як побічна дія лікарських засобів, Орловецька Н., Данькевич О. (2018)
Перш за все — безпека! (2018)
Орловецкая Н. - Приготовление жидких лекарственных форм: микстура Трапезникова, Данькевич О., Редькин Р. (2018)
Кириленко М. - Брать и давать: учимся соблюдать баланс (2018)
Гороскоп на декабрь (2018)
Ткаченко Т. - Сахар: горькая правда (2018)
Демецкая А. - Опасная еда: тяжелые металлы (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Alemdag S. - Investigation of prosocial and antisocial behaviors of young athletes in terms of moral decision making attitudes (2019)
Bodnar I. R. - The effect of physical activity interventions on development of children with autism spectrum disorder: content-analysis of researches, Hamade A. F. (2019)
Cengiz C. - The effect of coaching behaviors on tennis players and swimmers, Serbes Ş., Erdoğan Ö., Dağ Ş. (2019)
Frolova L. S. - Technical readiness of young basketball players with different profile of functional asymmetry, Petrenko Yu. O., Tymofeev A. A., Gunko P. M., Okhrimenko O. V., Khaliavka R. M. (2019)
Huseyin O. - The impact of sport activities on basic motor skills of children with autism (2019)
Syed Zia-Ul-Islam - Coaching and training as influential factor, affecting sport at universities level, Salahuddin Khan, Alamgir Khan, Samiullah Khan (2019)
Özen G. - Digit ratio (2D:4D): relationship with freestyle swimming performance of adolescent well-trained swimmers, Atar Ö., Koç H. (2019)
Şeker R. - Effects of elite athletes’ aim orientation on basic psychological needs and fear of failure (2019)
Information (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Bostancı Ö. - Investigation of self confidence levels in elite extreme athletes, Karaduman E., Mayda M. H. (2019)
Forghani Ozrudi M. - Survey of isometric scapulothoracic muscles strength in Mazandaran University of Science and Technology athlete’s student (2019)
İnce İ. - Effects of plyometric and pull training on performance and selected strength characteristics of junior male weightlifter, Şentürk A. (2019)
Karabağ S. - The examination of the effect of caffeine supplementation in professional soccer players, Taş Z. (2019)
Soyal M. - Examining the relationship between joint range of motion and serve speed and hit, Kaya M., Çelik N. M. (2019)
Koçak Ç. V. - The relationship between attitude towards sports and bodily-kinesthetic intelligence in university students of sport science (2019)
Rahmani F. - Comparison of the physical fitness traits of Azerbaijan and Iran senior Greco-Roman national wrestling teams, Mirzaei B. (2019)
Zerf M. - Maximal aerobic speed as prior reference point skills fitness capacities among elite male volleyball players, Louglaib L. (2019)
Information (2019)
Городняк І. В. - Аналіз доходів та видатків домогосподарств України (2019)
Ковальчук Т. Г. - Оцінка сучасного стану залучення іноземних інвестицій в економіку України та їх вплив на подальший економічний розвиток, Загарій В. К. (2019)
Корж М. В. - Стратегія міжнародного маркетингу в управлінні інноваційним розвитком, Чуніхіна Т. С., Маліношевська К. І. (2019)
Корнелюк О. А. - Аналіз кон’юнктури світового біржового ринку, Хірова В. Ю. (2019)
Бусарєв Д. В. - Теоретичне підґрунтя забезпечення економічної безпеки складних соціально-економічних систем у сучасних умовах розвитку (2019)
Лохман Н. В. - Аналіз категорії "інноваційний кластер" (2019)
Урба С. І. - Аналіз фінансового забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України, Червона О. Ю. (2019)
Бугай В. З. - Методичний підхід до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, Бурдило О. В. (2019)
Герук С. М. - Передумови кризи та оцінка діяльності сільськогосподарських підприємств України, Веремій Т. Б. (2019)
Добрунік Т. П. - Податкові новації та їх вплив на економічний розвиток аграрних підприємств (2019)
Злотенко О. Б. - Визначення стратегічних орієнтирів інвестиційної діяльності промислового підприємства (2019)
Кабаченко Д. В. - Удосконалення методів оцінки ефективності інноваційних проектів розвитку підприємства (2019)
Квілінський О. С. - Інтеграційний підхід до побудови системи управління розвитком промислового підприємства в умовах інформаційної економіки (2019)
Крет І. З. - Техніко-технологічна база та її оновлення як складник економічного розвитку підприємства, Петрушка Т. О., Товкан О. Е. (2019)
Кузнєцова Г. О. - Альтернативні джерела в мінливому енергобалансі підприємств Євросоюзу (2019)
Мельник С. І. - Формування механізму управління фінансовою безпекою підприємства (2019)
Морозова О. С. - Економічний потенціал АПК розвитку сільських територій в у мовах євроінтеграційних процесів, Морозов О. В., Шапоринська Н. М. (2019)
Петренко В. С. - Аналіз сучасного стану державної підтримки аграрних підприємств України, Федорчук О. М., Карнаушенко А. С. (2019)
Прокопець Л. В. - Дослідницькі підходи до аудиту персоналу, Овсієнко В. В. (2019)
Райтер Н. І. - Сільськогосподарські підприємства як суб’єкти господарської діяльності в системі агробізнесу (2019)
Ковалевич Д. А. - Проблеми та перспективи фінансового забезпечення розвитку системи охорони здоров’я (2019)
Колеватова А. В. - Бюджетна політика та її вплив на фінансову безпеку держави (2019)
Марина А. С. - Фінансова санація в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, Єланська Н. О., Петренко М. А. (2019)
Мискін Ю. І. - Концептуалізація соціалізації бюджетної політики України (2019)
Простебі Л. І. - Сучасні тенденції банківського кредитування фізичних осіб (2019)
Рошило В. І. - Місцеві бюджети в умовах децентралізації: проблематика формування та напрями реформування (2019)
Ситник І. П. - Вплив фінтеху на розвиток сучасних платіжних систем України, Фоміна В. С. (2019)
Тіщенко Є. О. - Активізація інвестиційної діяльності в Україні на основі використання проектного фінансування (2019)
Юдіна С. В. - Проблеми залучення грошових коштів населення через депозити в банківську систему, Саранча О. М. (2019)
Галак К. І. - Фінансовий облік витрат соціально-орієнтованої діяльності суб’єктів господарювання (2019)
Голуб Н. О. - Проблемні питання обліку списаної кредиторської заборгованості, Вольська А. О. (2019)
Домбровська Н. Р. - Сутнісне визначення та трактування фінансової звітності як провідної економічної категорії (2019)
Мощенський С. Г. - Аналітична інтерпретація інформації бухгалтерського балансу для прийняття рішень інвесторами (2019)
Радова О. В. - Проблематика впровадження МСБО 41 "Сільське господарство" в практичній діяльності аграрних підприємств (2019)
Лобода О. М. - Впровадження методів економіко-математичного моделювання для оптимального управління аграрного підприємства, Кавун Г. М. (2019)
Степаненко Н. В. - Методи та моделі підвищення рентабельності птахівництва (2019)
Вихідні дані (2019)
Берест І. Р. - Загальноміське професійне товариство взаємодопомоги друкарів Львова в 1856–1867 роках. Аналіз діяльності (2018)
Чорномаз Б. Д. - Коліївщина: проблеми трактування (2018)
Гордієнко Н. М. - Соціокультурні аспекти соціальної організації освітніх установ інтернатного типу: соціосистемологічна модель (2018)
Настояща К. В. - Сучасні практики життєконструювання: вектори трансформацій у фокусі глобалізаційних трендів (2018)
Воронкова А. І. - Протести і мода в сучасному суспільстві: політологічний вимір (2018)
Ташкінова О. А. - Організація дозвіллєвих практик студентської молоді в умовах закладів вищої освіти, Калініна А. О. (2018)
Романенко В. А. - Соціальний контроль та прозорість державної влади: до постановки проблеми деконструкції держави в соціальному дискурсі лібералізму та неолібералізму (2018)
Бенчак О. Ф. - Проблематика кордонів і транскордонних процесів у соціогуманітарних науках (2018)
Костенко А. М. - Інформаційно-комунікативні стратегії євроінтеграції в Україні (2018)
Масюк О. П. - Забобони як містична основа сподівання (2018)
Луканова В. В. - Пандемія як антисистема: аналіз конститутивних аспектів (2018)
Мартинова С. П. - Креативний потенціал феномену маргінезу в соціокультурному дискурсі. Методологічні підходи та експлікації (2018)
Дем’яненко О. О. - Громадський деліберативний дискурс як інструмент політичної модернізації (2018)
Васильчук Г. М. - Рецензія на монографію: Філас В. М. Візуальне освоєння Північного Причорномор’я останньої чверті XVIIІ – середини ХІХ ст.: джерелознавчий аналіз (2018)
Весельська Г. - Функціювання причинових сполучників у сучасній українській періодиці (2019)
Гримашевич Г. - Діалектні тексти середньополіських говірок як джерело збереження фонетичних особливостей (2019)
Дяченко Н. - Конфлікти: комунікативно-прагматичний аспект (2019)
Іваноў Я. - Асноўныя палажэнні лінгвістычнай тэорыі афарызма (2019)
Ільченко О. - Аксіологічна маркованість сучасної масмедійної метафори (2019)
Коваленко Н. - Орнітонім "індик" як компонент фразем діалектного мовлення (2019)
Ковтюх С. - Семантико-стилістичні та граматичні параметри словоформ кличного відмінка в драматичних творах І. Франка (2019)
Корольова В. - Читацька стратегія інтерпретації в сучасному драматургійному дискурсі (2019)
Міняйло Р. - Індоєвропейські праоснови в українській рибальській лексиці (2019)
Осташ Л. - Лексика села Стриганці як об'єкт лексикографічного опрацювання. З. 6 (запас – запхатисі), Осташ Р. (2019)
Паляшчук Н. - Састаўны іменны выказнік у старабеларускай мове: рэпрэзентацыя іменнай часткі (2019)
Савчук Н. - Асоціативна й метонімічна мотивація в лексиці українського закарпатського діалекту: семантико-когнітивний аспект (2019)
Suska D. - Realizacja wzorca gatunkowego wiadomości prasowej w gazetach rękopiśmiennych Jędrzeja Kitowicza z lat 1771–1776 (2019)
Tepljakowa A. - Die Deutschen Entlehnungen Geflügelter Worte in der Modernen Belarussischen Schriftsprache (Quantitativer Bestand und Ursprungsquellen) (2019)
Титаренко В. - Мовна поведінка студентів на тлі мовної ситуації Житомирщини (2019)
Торчинський М. - Квантитативна характеристика української ергонімії (2019)
Царалунга І. - Відображення твердості/м'якості р у писемних пам'ятках XIV – XV ст. (2019)
Шитик Л. - Типові граматичні помилки в мовленні претендентів на державну службу (2019)
Ястремська Т. - Проблема частиномовного (не)розрізнення: прислівник чи конструкція "прийменник + іменник"? (2019)
Ящук Л. - Неособові імена та імена-прізвиська як лексична база прізвищевих назв Житомирщини ХVІ–ХVІІ ст. (2019)
Ямчук П. - Світоглядні й морально-етичні засади українського націєтворення та державотворення в образних системах роману "Визволення" Олександра Копиленка (2019)
Гримашевич Г. - Лексикографічний формат західнополіських діалектизмів художнього дискурсу (2019)
Трафімовіч Т. - "Гістарычны слоўнік беларускай мовы" – дасягненне беларускай і славянскай лексікаграфіі (2019)
Інформація для авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Герасіна Л. М. - Політичні детермінанти та специфіка державно-правових конфліктів в Україні (2019)
Перегуда Є. В. - Візуалізація політичних відносин засобами архітектури, Гербут Н. А. (2019)
Погрібна В. Л. - Соціальна справедливість крізь призму концепції дефектних демократій Вольфганга Меркеля (2019)
Polishchuk I. O. - Category "electoral culture", Sakhan O. M. (2019)
Смолянюк В. Ф. - Політична система суспільства в умовах гібридної війни: спрямованість трансформацій, Крутій В. О. (2019)
Trebin M. P. - The Phenomenon of terrorism: understanding the essence (2019)
Барабаш О. В. - Криза демократії і складнощі лібералізму: причини виникнення, механізми та перспективи розвитку (2019)
Волянська О. В. - Антикорупційні маркери в політичній свідомості українців: соціологічний аналіз (2019)
Голованов Б. Д. - С. Жижек о бессознательных предпосылках идеологии, Фролова О. В. (2019)
Підкуркова І. В. - Рівень свободи преси як показник розвиненості демократії (2019)
Парлюк В. І. - Роль мас-медіа у формуванні політичного світогляду та трансформації виборчих стратегій політичних партій Австрії (2019)
Шкурко Н. В. - Гендерний вимір української політики (2019)
Сокурянська Людмила Георгіївна (до ювілею відомого науковця та педагога) (2019)
Сахань Олена Миколаївна (до ювілею науковця та педагога) (2019)
Наші автори (2019)
Іменний покажчик (2019)
Вимоги до оформлення статей у збірнику (2019)
Сліпецька Ю. М. - Електоральні партії: ідеологічне позиціонування парламентських партій в Україні (2018)
Власова Т. И. - Феминизм как маргинесс гендерного проекта постмодерна, Галицкая Ю. В. (2018)
Мелещук А. А. - Трансформація східнослов’янського месіанізму від філософської думки Русі до ранніх слов’янофілів (2018)
Козій І. В. - Феномен української радянської філософії (2018)
Боринштейн Е. Р. - Социокультурная адаптация иностранной молодежи к украинской студенческой среде: антропосоциогенетический контекст, Киссе А. И., Орленко И. Н. (2018)
Cвятненко І. О. - Ідеологія та мораль гендерної культури в Україні (2018)
Мохаммад А. С. - Соотношение понятий "сложная система” и "сложная среда” в социальной философии (2018)
Чаговець Т. В. - Формування політики радянської влади в житловому питанні в 20-х роках XX ст. (2019)
Окорокова В. В. - Основні риси віртуального моделювання як домінуючого різновиду моделювання соціальної реальності доби Постмодерну (2019)
Настояща К. В. - Практики самопрезентації в інтернет-просторі: форми і тенденції (2019)
Гайнутдинова Л. А. - Ценностный кризис в современном мире: социально-философский аспект, Скоробогатько А. В. (2019)
Горпинич О. В. - Дослідження соціально-культурного розвитку міського простору в соціологічних вимірах сьогодення, Ібрагімова З. І. (2019)
Локтіонова Д. А. - Тактичний урбанізм у контексті розвитку урбаністичних практик в Україні (2019)
Братаніч Б. В. - Міждисциплінарне розуміння предметності соціального інтелекту, Романенко М. І., Куций А. М. (2019)
Прокопович Л. В. - Соціально-філософський аналіз візуалізації культурної ідентичності в "театрі" повсякдення (2019)
Шаран О. В. - Національні та міжнародно-політичні механізми протидії сепаратизму у Балканських державах (2019)
Шелемба М. М. - Регіональні політичні партії в контексті дослідження процесу націоналізації (за результатами місцевих виборів 2015 р.) (2019)
Верховод В. І. - Особливості інтерпретації корупції та хабарництва в науковому та суспільному дискурсі сучасної України (2019)
Жукова Г. В. - Позаакадемічна освіта як основа модернізації освіти України (2019)
Svyatnenko I. - Gender standards and expectations on sexual deviations in the gender culture of Ukraine (2019)
Савонова Г. І. - Онтологія добра і зла та проблема свободи вибору християнином у філософських міркуваннях С. К’єркегора (2019)
Aliyev A. - State service policy: international experience (2019)
Балан М. І. - Державне реагування на загрози суспільно-політичній стабільності (2019)
Васільєва Л. М. - Дослідження сутності категорії "державне управління" (2019)
Древаль Ю. Д. - Проблематика формування правового механізму у сферах соціальної та особистісної безпеки (2019)
Dombrovska S. - Features of regulation of the migration processes in the European Union countries, Husarov K. (2019)
Карпеко Н. М. - Інноваційний розвиток криміналістичної галузі для забезпечення державної безпеки, Домбровський Л. В. (2019)
Крук С. І. - Прогнозування як державноуправлінська функція із забезпечення національної безпеки України (2019)
Ортіна Г. В. - Технологічний розвиток інноваційної державної політики як складової соціальної безпеки країни (2019)
Осипова С. К. - Соціальне підприємництво як об’єкт державного Регулювання (2019)
Pomaza-Ponomarenko A. - Corruption as a public and private phenomenon and a threat to national security (2019)
Рубан А. В. - Розвиток державної політики щодо забезпечення Національної безпеки (2019)
Торічний В. О. - Формування та впровадження державної Інформаційної політики як запорука забезпечення державної безпеки (2019)
Алебрі М. А. - Імплементація європейських стандартів і норм управління водними ресурсами у сфері якості води (2019)
Батир Ю. Г. - Державне управління і регулювання лісовим господарством України (2019)
Більовський М. О. - Сучасний стан та результативність механізмів публічного управління та адміністрування у сфері енергозбереження та енергоефективності в Україні (2019)
Бондаренко А. І. - Концептуальні засади формування Механізмів забезпечення державного Регулювання фінансової безпеки (2019)
Вербицький О. В. - Соціальна криза та механізми державного управління нею залежно від економічного стану (2019)
Гуйда О. Г. - Сучасні напрями державного регулювання сфери телекомунікацій (2019)
Карлаш В. В. - Регулювання державними закупівлями в системі охорони здоров’я України (2019)
Kashtalyan T. - Tendencies of government land matters control in the context of their development (2019)
Кришталь Д. О. - Державне управління науково-технічною діяльністю в Україні (2019)
Курська Т. М. - Державне регулювання проведенням метрологічної експертизи для підвищення якості продукції (2019)
Леоненко Н. А. - Напрями удосконалення механізмів державного Регулювання туристичної сфери України (2019)
Lobodenko K. - Protection of rights as a mechanism of public management (2019)
Лопатченко І. М. - Сучасні медійні технології як дієвий механізм Взаємодії органів влади і громадськості (2019)
Лопушинський І. П. - Державно-церковні відносини в Україні як механізм забезпечення національної безпеки в контексті євроінтеграції (2019)
Мороз В. М. - Державне управління сферою охорони здоров’я як напрям впливу на розвиток трудового потенціалу соціального об’єкту (2019)
Москалюк С. В. - Механізми реалізації державної енергетичної політики в різних країнах (2019)
Порока С. Г. - Концептуальні засади щодо визначення механізмів публічного управління у сфері національної безпеки України (2019)
Шпортюк Н. Л. - Вдосконалення механізму державного управління інноваційною діяльністю в сільському господарстві України (2019)
Домбровська С. М. - Державне регулювання розвитку сервісно-орієнтованої економіки сфери послуг, Баглик В. С. (2019)
Залізнюк В. П. - Обґрунтування системи внутрішньої продовольчої допомоги як механізму забезпечення продовольчої безпеки країни (2019)
Лукіянчук А. А. - Вплив державного регулювання на формування компонентів ресурсного потенціалу аграрного сектору (2019)
Майстро С. В. - Оцінка результативності державної політики розвитку агропродовольчої сфери в контексті створення зони вільної торгівлі між Україною та європейським союзом (2019)
Науменко А.О. - Державне управління розвитком агропромислового комплексу України (2019)
Шевчук О. Р. - Модернізації державного регулювання у сфері фізичної культури й спорту (2019)
Ахмедова О. О. - Державноуправлінські аспекти формування професійних компетентностей спеціалістів сфери туризму, Стрижак О. О. (2019)
Вавренюк С. А. - Удосконалення системи державного управління у сфері вищої освіти (2019)
Грень Л. М. - Фінансовий інструмент як елемент економічного механізму державного управління розвитком професійної (професійно-технічної) освіти (2019)
Мороз С. А. - Міжнародний досвід використання Інструменту інтернаціоналізації вищої освіти Як підґрунтя для вдосконалення механізмів Державного управління її якістю (2019)
Алхемері М. А. - Основні положення реалізації політики антикризового публічного управління на регіональному рівні (2019)
Ляшевська О. І. - Державне управління інноваційним розвитком сталого розвитку регіонів, Ященко О. А. (2019)
Гаваза А. О. - Стан дослідженості державного регулювання процесом формування культури протимінної безпеки (2019)
Кравчук О. В. - Особливості застосування криміналістичної техніки у процесах державного управління експертно-криміналістичною діяльністю (2019)
Шведун В. О. - Державна система забезпечення кібербезпеки: Особливості формування та впровадження, Надьон О. В. (2019)
Ковальов П. А. - Державний стандарт з пожежної безпеки в системі навчання та виховання молодших школярів, Черкашин О. В., Щербак С. М. (2019)
Малинівська Л. І. - Механізми державного управління у сфері підготовки майбутніх фахівців з ІКТ під час вивчення навчальної дисципліни "охорона праці в галузі та цивільний захист" у ЗВО (2019)
Черкашин О. В. - Державний стандарт початкової освіти. Удосконалення форм та методів роботи з пожежної безпеки, Іщук В. М., Пономаренко Л. І. (2019)
Аллахвердиев К. - Этнополитическая составляющая демократической транзитности в постсоветских государствах (2019)
Цвих В. Ф. - Адвокація та лобізм в системі взаємодії з органами державної влади, Андрушко В. І. (2019)
Артюшенко О. М. - Трудова міграція – соціальна загроза для України чи перспектива для українців? (2019)
Baghirova A. M. - The interests of the U.S. in the conflicts in the Republic of Georgia (2019)
Бокоч В. М. - Релігійні процеси в контексті суспільно–політичної ситуації в анексованому Криму (2019)
Горбачов А. В. - Особливості дослідження політичної поведінки з позиції теорії раціонального вибору (2019)
Ключкович А. Ю. - Перехід до демократії в Словаччині: аналіз основних передумов і чинників (2019)
Ключук Ю. М. - Практична реалізація двосторонніх польсько–українських угод часів А. Кваснєвського та Л. Кучми (2019)
Кореньков О. О. - Тероризм як інструмент в арсеналі Росії в протистоянні з Україною (2019)
Лепська Н. В. - Баланс сил у геополітичному вимірі світоустрою (2019)
Лук’янова І. О. - Іноземна допомога Норвегії: пріоритети та напрями здійснення (2019)
Матвієнків С. М. - Національна свідомість як чинник формування політичної нації (2019)
Меликли Г. К. - Развитие человеческого капитала как важное условие политического развития страны (2019)
Мельничук І. А. - Практичні проблеми лідерства та професіоналізму в публічному управлінні (2019)
Михайлова И. А. - Дискурсивность феномена политической справедливости как индикатора легитимности права (2019)
Николенко Ю. А. - Проблема цивилизационной идентичности Украины: геополитический аспект, Лясота А. Е. (2019)
Нифтили Э. Г. - Роль СМИ в формировании политического имиджа в ХХ веке (2019)
Новицька О. В. - Геополітична стратегія Ізраїлю в україномовному науковому дискурсі (2019)
Попович Я. М. - Політична корупція в транзитивному українському суспільстві: сприйняття поширеності і форми прояву (2019)
Потерейко О. О. - Населення як ознака віртуальної держави (2019)
Сапсай А. П. - Багатостороннє співробітництво держав Центральної Африки щодо розв’язання проблем сталого розвитку (2019)
Сич О. М. - До питання термінології в сучасному українському націоналізмознавстві (2019)
cGrath Ch. - Ukrainian national identity Taras Shevchenko (2019)
Шавардова О. Ю. - Міждисциплінарність через синтез політології та лінгвістики як характерна риса політичної науки (2019)
Яковлєв М. В. - Метахтонні концепти політичної науки: засади порівняльного соціоконгітивного аналізу (2019)
Вовк Н. П. - Концепт антикризового управління: комунікативний аспект, Пасинчук К. М. (2019)
Вольська О. М. - Актуальні проблеми кадрового забезпечення органів публічної влади, Сапельнікова Н. Л., Кольцова Д. В. (2019)
Горбатюк П. М. - Організація службової діяльності підрозділів кадрового забезпечення у державній прикордонній службі України (2019)
Довгань В. І. - Сутність та структура кадрової безпеки органів Державної прикордонної служби України, Арзянцева Д. А., Захаркевич Н. П. (2019)
Довгань В. І. - Соціальна доктрина православної церкви як ціннісна складова демократичного державотворення в Україні, Мартишин Д. С. (2019)
Залож В. В. - Аналіз причин демотивації персоналу Державної прикордонної служби України та можливі способи їх усунення, Мальцев А. Ю., Орлов Є. В. (2019)
Матвєєв В. В. - Деякі питання правового регулювання грошового забезпечення Державної прикордонної служби України (2019)
Орел О. В. - Організаційно-правові засади державного управління державною безпекою України (2019)
Радченко О. В. - Аналіз нормативно-правового забезпечення державної безпеки України, Тонконог О. О. (2019)
Магась Г. - Методика прогнозування ефективності прикордонного контролю на шляхах міжнародного сполучення під час організації оперативно-службової діяльності (2019)
Біжко О. М. - Couchsurfing як феномен культурного обміну (2019)
Ладика І. Я. - Особливості української блогосфери (на прикладі текстів Віталія Портникова та Павла Каразіна) (2019)
Сорока Н. А. - Навчання усного мовлення іноземною мовою студентів немовних спеціальностей, Щокіна Т. М. (2019)
Козьміна Н. А. - Етапи формування монологічного мовлення у студентів різних спеціальностей факультету енергозбереження та енергоменеджменту (2019)
Karasyova O. V. - Activation factors of studentsс independent work in english learning (2019)
Маценко Л. М. - Шевченко і майдан: два ювілеї (2019)
Ногінська А. О. - Професіне ставлення магістра-аграрія як майбутнього викладача (2019)
Боровець О. В. - Особливості організації проектної діяльності учнів початкової школи, Гулюк С. О. (2019)
Грабовий А. К. - Навчальний хімічний експеремент як засіб розвитку учнів під час вивчення хімії в загальноосвітніх навчальних закладах (2019)
Ярмоловіч О. І. - Історико-педагогічні аспекти розвитку вищої освіти України у ХІХ сторіччі (2019)
Зубенко О. М. - Вплив раннього тровматичного досвіду на якість партнерських стосунків у жінок (2019)
Сидоренко Т. В. - Интелектуалльно-речевые умения учащихся и механизм их формирования в процессе изучения лексики (2019)
Гречка Є. М. - Розвиток мовленнєвої активності як психолого-педагогічна проблема (2019)
Коваленко О. О. - Традиційні та інноваційні методики викладання іноземної мови у ВНЗ (2019)
Клімова А. І. - Соціально-психологічна адаптпція іноземних студентів як невід’ємний чинник успішного навчання (2019)
Ільєнко Т. П. - Досвід виховання звукової культури мовлення дітей п’ятого року життя (2019)
Роговченко В. О. - Розвиток уяви дітей дошкільного віку у процесі образотворчо-мовленнєвої діяльності (2019)
Родіна Н. О. - Педагогічні умови формування самостійності дітей дошкільного віку і процесі художньо-мовленнєвої діяльності (2019)
Черняк Г. А. - Влив інформаційно-комунікаційних технологій на самоосвіту студента (2019)
Грегор’єва О. В. - Портфоліо як засіб оптимізації діяльності педагога (2019)
Здирко І. А. - Коучинг в освіті як потужний засіб розкриття потенціалу здобувачів освіти (2019)
Герасименко Л. Б. - Психологічний аналіз професійної придатності студентів медичного коледжу (2019)
Фомін К. В. - Підготовка мабудніх педагогів до діалогічного навчання в початковій школі (2019)
Моравецький О. М. - Наукова раціональність як один із способів пізнавальної діяльності (2019)
Бірюкова В. В. - Формування професійних компетенцій майбутнього вихователя-логопеда (2019)
Поцюрко О. Ю. - Ключові маркери української національної ідеї в творчості П. Куліша (2019)
Корнієць К. С. - Використання музики на логопедичних заняттях з дошкільниками (2019)
Наконечная А. Р. - Теоретический аспект групповой сплоченности в трудовых коллективах моряков (2019)
Самчевский Н. С. - Профилактика развития межличносных конфликтов в студенческой среде: применение техники "Я-высказывание" (2019)
Бердега А. В. - Методы активного социально-психологического обучения: групповая дискуссия (2019)
Дзіковська М. І. - Застосування кейс-технологій на заняттях у закладах вищої освіти як сучасна інновація (2019)
Юрчук Л. В. - Науково-педпгогічна спадщина М. І. Костомарова у контексті формування національної свідомості студентської молоді (2019)
Мох Ю. А. - Тренінг як інтерактивний метод навчання і виховання, Радченко О. І., Сергіна С. В. (2019)
Набільська І. І. - Педагогічні умови навичок 21 ст. в освітньому процесі початкової школи (2019)
Гамалюк С. А. - Електронне навчання у вищій освіті (2019)
Швець А. Р. - Впровадження американського досвіду недискримінації в українській громаді (2019)
Веремейчик С. В. - Ренесанс "Античної душі" в гуманістичних уявленнях епохи відродження (2019)
Медведська Л. Є. - Роль соціаних мереж у популяризації інтелектуальних ігор в Україні (на прикладі Facebook) (2019)
Зборівська О. М. - Патріотичне виховання студентської молоді (з досвіду роботи куратора) (2019)
Володько А. М. - Діахронічний аналіз використання інформаційно-комунікаційних технологій для навчання іноземних мов (2019)
Малько Н. О. - "Мовне портфоліо" як інструмент подолання труднощів при вивчені іноземної мови (2019)
Гроссу Н. В. - Хмарний сервіс MS Offise 365 як складна навчально-інформаційного середовища (2019)
Гращенкова В. В. - Розвиток навичок вербальної та невербальної комунікації в процесі викладання англійської мови для спеціальних і академічних цілей, Шеїна Л. О. (2019)
Пукало С. О. - Мовленнєвий етикет керівника (2019)
Агєєнко Т. А. - Організація сучасного освітнього процусу в аспекті формування загальнокультурної компетентності майбутніх педагогів (2019)
Федоренко М. О. - Хронотопічність художнього образу (2019)
Солодка Л. О. - Мотив польоту у творі С. Лагерлеф "Чудесна мандрівка Нільса Гольгерсона з дикими гусьми" та український народній казці "Івасик-Телесик" (2019)
Гладуш Н. Ф. - Теоретичні засади вивчення фразових дієслів на позначення руху в лінгвістиці, Ареф’єва О. О. (2019)
Медведєва В. В. - Сучасні технології використання гримувального мистецтва у створенні художнього образу на естраді (2019)
Гіль С. І. - Вивчення суб'єктивно-модальних форм укаїнської мови як іноземної, Ященко А. А. (2019)
Акіншина І. М. - Герменевтичні засади художньої-біографічної прози ХХ-ХХІ ст (2019)
Орел Є. Р. - "Система Станіславского" в современном театральном процессе, Кучин П. З. (2019)
Світлична О. О. - Професія - актор дубляжа, Біленька А. М. (2019)
Якимов Д. О. - Поняття та значання атмосфери у роботі над створенням вистави (2019)
Гаджиєва І. С. - Виховання сучасних професійних студентів-акторів драматичного театру та кіно за методикою Леся Курбаса, Кучина В. Ф. (2019)
Антоненко І. В. - Культурний ландшафт як засіб формування стилю плавучих об’єктів в Укаїні (2019)
Маригіна Д. О. - Специфіка роботи актора в музично-драматичному театрі на прикладі вистав театру "Березіль" (2019)
Кисла А. Б. - Семантико-прагматичні особливості вказівної частки он (2019)
Євченко А. С. - Карло Гольдоні як реформатор італійського театру (2019)
Васенко Л. А. - Про формування термінознавчої компетенції у процесі навчання української мови за професійним спрямуванням у вищих завчальних закладах (2019)
Полякова Ю. Ю. - Автор и герой в лирической миниатюре: Анна Мар и Мариус Петипа (2019)
Колодій Г. І. - Творча діяльність Наталі Ужвій у театрі "Березіль" (2019)
Максименко В. Г. - Про специфіку сучасного фольклору України (2019)
Солодка Л. О. - Відгомін літератури і хореографії у вікні фемінізму (2019)
П'єнтак Г. І. - Метафоричність поезії Олександра Олеся, Бойко О. І. (2019)
Ареф’єва О. О. - Стилістична диференціація фразових дієслів на позначення руху (2019)
Бондаренко О. І. - Стилістичне забарвлення дієслів англійської мови to enter ta to come in ("входити") (2019)
Черный И. В. - Художественные особенности Романа С. Головачева "love tour" (2019)
Почепинская С. М. - The process of communication (2019)
Акіншина І. М. - Інтерпретація біблійного матеріалу художньою біографією межі ХХ-ХХ ст. (2019)
Папко С. В. - Неологізація лексики через вплив "кібермови" на склад сучасної англійської мови (2019)
Москальова Н. П. - Жінки в системі вищої освіти у 1930-х рр. (2019)
Дяченко О. В. - Жанр сонета в історії літератури (2019)
Довгопола А. С. - Сучасна англомовна військова лексика (на матеріалі газетного та інтернет-дискурсу) (2019)
Хмель У. В. - Дефініції та основні характеристики прагматичних ідіом у англомовному кінематографічному дискурсі (2019)
Москальова Н. П. - Актуальність збереження та дослідження історико-культуроної спадщини України, Кулішенко Т. Ю. (2019)
Канкаш Г. Д. - Способи мовної організації переконання в промові (2019)
Грицюк М. І. - Внутрішня мова як особливий виз мовленнєвої діяльності в англійському художньому дискурсі (2019)
Сикалов И. А. - Феномен уличной культуры в современном социокультурном пространстве (2019)
Вітряк Т. В. - Театр раннього розвитку (TEY) (2019)
Суханюк І. С. - Сучасні концепції таргетингу на вибір цільової аудиторії (2019)
Тарасевич Н. В. - Напрям розвитку банківського кредитування сільського господарства в Україні, Марковський А. В. (2019)
Назлуханян С. С. - Особливості та проблеми банківського кредитування малого бізнесу в Україні (2019)
Садило Н. М. - Instagram як феномен сучасного бізнесу (2019)
Казимір М. А. - Організація інвент-заходів з метою покращення роботи в компанії (2019)
Вергун А. М. - Забезпечення фінансової безпеки банку, Давиденко А. А. (2019)
Батусов В. О. - Маркетинг як окрема бізнес функція в банку (2019)
Вакулич М. М. - Оцінка ефективності організації обліку, аналізу та контролю активних операцій АТ КБ "Приватбанк", Котлярова Х. М. (2019)
Вакулич М. М. - Напрями вдосконалення системи обліку, аналізу і контролю розрахунків з оплати праці на ТОВ "Агенція "Джеб": критичний аналіз, Пархоменко О. А. (2019)
Кондріков І. Д. - Кредитний механізм Сполучених Штатів Америки та американьська система кредитування В Україні (2019)
Клементьєва А. В. - Особливості ринку хліба в Україні, Балдик Д. О. (2019)
Мельник А. О. - Дослідження сутності конкурентоспроможності в умовах економічної інтеграції, Новіков Д. В. (2019)
Порфіренко В. І. - Аналіз та преспективи розвитку діючих форм суб’єктів підприємництва в України, Дехтяренко Д. П. (2019)
Султанов Д. Р. - Фінансова стабільність як головна умова стійкого розвитку підприємства, Балдик Д. О. (2019)
Ковтун В. А. - Соціально-економічний аспек якості аграрної продукції (2019)
Федорчук А. О. - Інтернет-маркетинг, як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємтсва (2019)
Назлуханян С. С. - Банківське кредитування малого бізнесу в Україні: проблеми та перспективи розвитку (2019)
Логвін О. О. - Проблеми розвитку малого і середнього бізнесу в контексті євроінтеграції України (2019)
Гайденко Г. С. - "Чорна п'ятнеця" як інструмент бізнезу (2019)
Ксенофонтова М. М. - Управління галуззю рослинництва сільськогосподарськго підприємства, Тимофєєв А. С. (2019)
Ксенофонтова М. М. - Управління галуззю тваринництва аграрного підприємства, Янкова М. О. (2019)
Терлецька Н. М. - Резерви підвищення інноваційної активності підприємств у контексті теорії модернізації, Балан А. А. (2019)
Павлишин Ю. П. - Правосуб'єктність як основа адміністративно-правового статусу громадян України (2019)
Подра О. П. - Методи оцінки рівня економічної безпеки підприємства (2019)
Гунькіна Є. В. - Економічні наслідки об’єднання Північної та Південної Кореї (2019)
Федоров І. В. - Щодо подальшого удосконалення суду присяжних в Україні з урахуванням світового досвіду (2019)
Аверкова В. А. - Правовая природа криптовалюты в уголовном праве (2019)
Шабатура Т. С. - Економічний потенцвал підприємтсва: фактори та принципи формування (2019)
Березовська-Чміль О. Б. - Феномен політичного консюмеризму (2019)
Манюкова Н. О. - Категоріальна визначеність реструктуризації банківської системи: зарубіжний досвід (2019)
Міщенко А. С. - Особливості децентралізації у Швеції (2019)
Гончаренко Т. І. - "Мотивація" як предмет економічного дослідження (2019)
Титул, зміст (2019)
Варбанец Л. Д. - Скрининг среди штаммов Bacillus Черного моря продуцентов с фибринолитической, эластазной и коллагеназной активностями, Дзюблюк Н. А., Иваница В. А. (2019)
Гудзенко Е. В. - Гликозидазная активность бактерий рода Bacillus, выделенных из Черного моря, Борзова Н. В., Варбанец Л. Д., Иваница В. А., Сейфуллина И. И., Марцинко Е. Э., Пирожок О. В., Чебаненко Е. А. (2019)
Davranov K. - Epiphytic Bacteria Bacillus subtilis UzNU-18 from Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) – the Active Biocontrol Agent of Phytopathogenic Microorganisms, Shurigin V., Mammadiev A., Ruzimova K. (2019)
Kryvtsova M. V. - Antimicrobial, Antioxidant and some Biochemical Properties of Vaccinium vitis-idaea L., Trush K., Eftimova J., Koščová J., Spivak M. J. (2019)
Кириченко А. М. - Консервативні нуклеотидні мотиви в промоторах геномник РНК тобамовірусів, Щербатенко І. С. (2019)
Гнатюк Т. Т. - Хвороби сої за дії фітопатогенних бактерій роду Pseudomonas, Житкевич Н. В., Петриченко В. Ф., Калініченко А. В., Патика В. П. (2019)
Пирог Т. П. - Взаємозв’язок хімічного складу і біологічних властивостей мікробних поверхнево-активних речовин, Ключка Л. В., Шевчук Т. А., Мучник Ф. В. (2019)
Правила для авторів (2019)
Зеленкевич Л. П. - Ідентичність в умовах об’єднаних громад (2019)
Масюк О. П. - Сподівання як засіб соціальної ідентичності (2019)
Євдокимова І. А. - Професійні та кадрові ризики в соціальній роботі, Бутиліна О. В. (2019)
Rus-Poltavska A. - Transformation of system of values in the context of global problems: theoretical sociological analysis (2019)
Селиверстова А. С. - Теория динамического хаоса в исследованиях социально-философской и социальной направленности (2019)
Прокопович Л. В. - Соціально-філософські засади театралізації політичної сфери (2019)
Ткачук А. П. - Безпековий вимір українсько-російських відносин навколо Криму в політичній діяльності Народного Руху України у 1991–2008 рр. (2019)
Парлюк В. І. - Пошук напрямів виходу з кризи соціал-демократичного руху Австрії (2019)
Юшкевич В. В. - Біженці з країн Балтії в таборах Центральної та Західної Європи у контексті американської "політики невизнання" в другій половині 1940-х рр. (2019)
Андреев А. В. - Учение СЩМЧ. Киприана Карфагенского о единой cathedra Petri и его актуальность в обсуждении проблемы папского примата (2019)
Барабаш О. В. - Многоуровневый кризис в Венесуэле – характер, причины, технологии, смыслы. Показательность событий в контексте перспектив (2019)
Borysov E. A. - Theodicy and the Holocaust: a critical examination (2019)
Гайдамачук О. В. - Тональність "Есе про походження мов" Ж.–Ж. Руссо (2019)
Грех В. І. - Туристичні стежки життя і діяльності святителя Димитрія (Данила Туптала) (2019)
Гуцалюк Ю. С. - Особливості католицької філософії та церковного вчення в контексті розвитку сучасного світу (2019)
Жангожа А. Р. - Роль логіки у побудові експертних систем (2019)
Камбур Н. О. - Освіта в світі капіталу епохи постфордизму (2019)
Карпінська П. І. - Соціально–філософські витоки поняття альтруїзму О. Конта (2019)
Качмала В. І. - Актуальні філософські питання інформаційно–комунікаційних технологій в контексті сучасної вищої освіти (2019)
Кислий А. О. - Проблема ідеалу людини в сучасній християнській думці (2019)
Колотілова Н. А. - Логіка і риторика в дослідженнях аргументативної проблематики початку ХХІ ст. (2019)
Коробко М. І. - Літературно–філософські джерела художніх творів Айн Ренд (2019)
Легеза О. С. - Концепція міфу у працях К. Г. Юнга (2019)
Литвинчук О. В. - Проблема симуляцій у сучасному гіперпросторі (2019)
Максюта М. Є. - Григорій Сковорода: життєбуттійність вдячності (2019)
Множинська Р. В. - Античні політичні теорії у вітчизняній ренесансній думці ( І пол. ХVІ ст.) (2019)
Моравецький О. М. - Наукова раціональність та позараціональні способи пізнання (2019)
Мринская Н. А. - Мужество быть личностью с ситуации инвалидности: семантические и экзистенциальные контексты (2019)
Орленко І. М. - Трикветр соціальної дезадаптації та його структурна модель у сучасному суспільстві (2019)
Осіпцов А. В. - Людина та динамічна концепція свободи у прагматизмі Джона Дьюї, Цибулько О. С. (2019)
Паскалова М. І. - Зміст, значення, розуміння у комунікативному просторі (2019)
Поправко О. В. - Свято як соціально–культурний феномен: функціональний аналіз (2019)
Поцюрко О. Ю. - Українська національна самобутність та самоідентифікація у творчості П. Куліша (2019)
Рибакова К. М. - Філософський аспект поняття стрес (2019)
Рожко В. А. - Гедоністична складова мережі Інтернет та соціальних мереж (2019)
Рубський В. М. - Проблематизація онтології особистості в постметафізичному світогляді (2019)
Савонова Г. І. - Рефлексія дихотомій та теодицея в екзистенціальній філософії Г. Марселя (2019)
Кадієвська І. А. - Філософія кайдзен та організація управління компанією будівельного комплексу, Сазонов В. В. (2019)
Семко Я. С. - Homo glamuricus як теоретична модель (2019)
Симоненко С. П. - Інформаційні технології як головний виклик сучасності (2019)
Сислюк Я. Г. - Філософсько–релігійні погляди професорів Києво–Могилянської академії, Тімченко О. П., Пігош М. А. (2019)
Слотюк П. В. - Актуалізація ідеї діалогіки у феноменологічній філософії культури В. Біблера (2019)
Соколова О. М. - Соціально–філософські рецепції ідей "антропологічної школи" Григорія Сковороди (2019)
Стрельцова С. В. - Вплив української етнічної символіки на творчість сучасних митців (2019)
Фещенко І. В. - Особливості розвитку внутрішніх збройно–політичних конфліктів (2019)
Фуркало В. С. - Проблеми розвитку сучасної релігійної освіти в Україні (2019)
Царенок А. В. - Аскетико–естетичне вчення про належне використання чуттів (2019)
Шавріна І. В. - Трансформація релігійної свідомості в сучасній Україні (2019)
Шевченко З. В. - Теорія статево–рольової соціалізації особистості (філософська оцінка) (2019)
Шкіль С. О. - Творчість Феофана Прокоповича Київського періоду (2019)
Шмиголь М. Ф. - Віртуальна реальність як феномен інформаційного суспільства: світоглядний аспект, Юшкевич Ю. С. (2019)
Мельник Л. М. - Вселенські собори в канонічному становленні християнської доктрини, Харьковщенко Ю. Є. (2019)
Григорак А. К. - Новітні історіографічні дослідження українського іконопису Страшного Суду (2019)
Катаєв С. Л. - Релігійність в системі ціннісних орієнтацій школярів (2019)
Сало Г. В. - Антропологічні виміри у релігійно-філософських поглядах українських мислителів західної діаспори (2019)
Петренко О. С. - Моделі використання джерел інформації населенням вільної частини Луганської області (2019)
Чайковський М. Є. - Центро-периферійні процеси в Україні, Ковтун О.С. (2019)
Орлов О. І. - Арт-хаус – експонування країни в елітарних колах (2019)
Шафраньош О. І. - Підходи до трактування феномену контркультури: спроба типологізації (2019)
Плаксина О. - Устойчивость общества в социально-философском учении Аристотеля (2019)
Приймак О. М. - Корекція об’єкта соціальних експериментів Д. А. Столипіна, Приймак Ю.О. (2019)
Svyatnenko I. - Gender xenophobia: candidate gender behavior in a love and preliminary period (2019)
Fadyeyeva V. - Corporate social responsibility: Polish experience and Ukrainian perspectives (2019)
Бевз Н. В. - Герменевтична проблематика у контексті трансцендентальної прагматики К.-О. Апеля (2019)
Ворона П. В. - Всесвітній форум українців (1992 р.) про шляхи розвитку України – втрачені перспективи (2018)
Мартиненко В. М. - Про діалектику формування "публічного управління” як наукової категорії і дотичних до неї наукових понять (2018)
Степаненко С. В. - Організація і здійснення влади в країні як об’єкт державної політики (2018)
Білосорочка С. І. - Передумови виникнення суспільно-політичних рухів за гендерну рівність у середовищі українців в умовах самодержавства (2018)
Нікітін В. В. - "Ефект Кілінга” у вітчизняній науці державного управління (2018)
Ревенко Т. В. - Сутність та основні складники освітнього процесу у закладах вищої освіти України (2018)
Рябець К. А. - Політико-правові аспекти розвитку публічного управління водним господарством України за часів Російської імперії (друга половина XVIІІ ст. – до 1917 р.) (2018)
Угоднікова О. І. - Державне управління розвитком галузі туризму: теорія та практика (2018)
Знаткова О. М. - Аналіз форм залучення громадськості до прийняття управлінських рішень: правовий аспект (2018)
Лаврентій Д. С. - Державно-приватне партнерство: джерелознавчий аналіз дискурсного поля України (2018)
Лелюк Р. В. - Інституалізація владно-громадських ініціатив як складова становлення публічного управління в Україні (2018)
Міхальов О. М. - Публічна політика, державне управління, еліта та система цінностей – співвідношення понять (2018)
Сиволапенко Т. Л. - Науковий аспект системи стратегічного управління в Україні: реалії та перспективи (2018)
Соломко Ю. І. - Стан упровадження електронних послуг: результати реалізації концепції розвитку системи електронних послуг в Україні (2018)
Сокіл В. В. - Аналіз бюджетного фінансування регіонального розвитку в Україні у 2014–2018 рр. (2018)
Акимишин М. М. - Активність і вміст ізозимів супероксиддисмутази в тканинах репродуктивних органів корів, Кузьміна Н. В., Остапів Д. Д. (2017)
Бірюков В. В. - Сутність соціальної відповідальності держави і суспільства щодо охорони довкілля (2018)
Бокотькo Р. Р. - Зміни біохімічних показників сироватки крові щурів при експериментальному гіпотиреозі (2017)
Литвиненко М. В. - Механізми реалізації державної політики реформування системи охорони здоров’я в Україні: визначення і складники (2018)
Данчук О. В. - Індекси інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів у свиней різних типів вищої нервової діяльності за технологічного стресу (2017)
Садовська Л. М. - Державна політика у сфері громадянської освіти: етапи розвитку, структура, орієнтири (2018)
Дяченко О. Б. - Трансформація кормових есенціальних жирних кислот родини ω-6 в організмі молодняку гусей, вирощуваного на м’ясо та їх накопичення в печінці й скелетних м’язах, Рівіс Й. Ф. (2017)
Ясиневич С. Л. - Місце і роль мас-медіа у процесі формування соціально-комунікаційної сфери громадянського суспільства (2018)
Зінов’єв С. Г. - Біохімічний профіль м’яса свиней за використання ГМ-сої у їх раціонах, Шостя А. М. (2017)
Бабаджанова О. Ф. - Нормативно-правове забезпечення органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту, Рогуля А. О. (2018)
Іваницька А. І. - Фізіолого-біохімічні процеси організму та продуктивність кролів за випоювання сполук силіцію, Лесик Я. В. (2017)
Голинська О. В. - Економічна основа самодостатності місцевого самоврядування в сучасних умовах (2018)
Кладницька Л. В. - Експресія цитоплазматичних білків стовбуровими клітинами із жирової тканини собаки на різних пасажах культивування in vitro, Мазуркевич А. Й., Бездєнєжних Н. О., Чехун В. Ф., Величко С. В., Малюк М. О., Козицька Т. В. , Ковпак В. В., Данілов В. Б., Харкевич Ю. О. (2017)
Серенок А. О. - Методологія проведення аудиту даних міських рад (2018)
Клим О. Я. - Вміст жирних кислот і важких металів у пилку з кульбаби лікарської у різних природно-екологічних зонах Карпатського регіону (2017)
Євдокимов В. О. - Менеджмент майбутнього в органах публічної влади (2018)
Роль Н. В. - Вплив вітамінно-мінеральної добавки на стан антиоксидантної системи кролів, Цехмістренко С. І. (2017)
Магась Г. А. - Методика формування стилю управління керівника залежно від умов виконання оперативно-службових завдань органом (підрозділом) охорони державного кордону (2018)
Савчук Т. Л. - Зміна біохімічних показників крові кролів після експериментального ушкодження кісткової тканини (2017)
Недобор І. В. - Чинники впливу на формування та реалізацію кадрової політики в системі публічного управління (2018)
Саулко В. В. - Еритрограма крові тільних корів та телят різних біогеохімічних провінцій за мікроелементозів, Довга Л. В., Мазуркевич А. Й. (2017)
Непомнящий О. М. - Зарубіжний досвід регулювання будівельної діяльності, Медведчук О. В., Лагунова І. А. (2018)
Трач В. В. - Жирнокислотний склад печінки 14-добових ембріонів та однодобових перепелів, Данчук В. В. (2017)
Білуха Л. А. - Децентралізація та реформа адміністративно-територіального устрою франції: досвід для України (2018)
Кушнір Г. В. - Аналіз результатів досліджень рослинної сировини та кормів для тварин за 2016 рік на наявність генетично модифікованих рослин (2017)
Карлов Т. В. - Адаптація зарубіжного досвіду щодо управління конфліктами у взаємодії органів влади та громадськості в Україні (2018)
Левицький Т. Р. - Перспективність застосування нового білкового концентрату (квпо) у раціонах молодняку свиней, Тесарівська У. І., Фляк Л. І., Бойко Г. Й., Соловйов В. В. (2017)
Черноіваненко А. В. - Сучасні практики взаємодії політичних партій з органами державного управління в Україні (2018)
Микитин М. С. - Макуха з редьки олійної в раціоні курчат-бройлерів, Мельник У. М., Соловка Г. І. (2017)
Ривак Г. П. - Дослідження катіонного складу вод питних і природних методом капілярного електрофорезу (2017)
Ривак Р. О. - Вплив різних доз йоду в поживному середовищі на нарощування біомаси прісноводної водорості Lemna Minor (2017)
Симон М. Ю. - Вплив пекарських дріжджів на інтенсивність окисних процесів у м’язах молоді російського осетра (acipenser guldenstaedtii) (2017)
Федак Н. М. - Балансуюча кормова добавка для високопродуктивних корів у зоні західного лісостепу, Чумаченко С. П., Душара І. В. (2017)
Бучек К. - Ендоскопічна діагностика рецидивуючої обструкції дихальних шляхів у коней, Максимович І., Станєц М., Мільчак А. (2017)
Канівець Н. С. - Характер рубцевого травлення корів за виразкового глоситу, Кравченко С. О. (2017)
Кушнір В. Ю. - Сучасний підхід до фармакотерапії собак, хворих на катаральну бронхопневмонію (2017)
Музика В. П. - Ефективність та безпечність нового антимікробного препарату для лікування бактеріальних інфекцій овець і кіз, Паливода К. О., Жила М. І., Лісова Н. Е., Стецько Т. І., Михалусь Г. М., Падовський В. Н. (2017)
Приступа О. І. - Стан мінерального обміну та його регуляція за лікування щурів, хворих на токсичну гепатодистрофію, Петрух І. М., Сімонов М. Р., Слівінська Л. Г., Влізло В. В. (2017)
Слюсар Н. В. - Антибіотикотерапія, у порівняльному аспекті, за бронхолегеневої патології у телят (2017)
Тесарівська У. І. - Сенсорно-рухові рефлекси та поведінкові реакції щуренят F2 за дії на організм матерів різних доз цитрату наногерманію (2017)
Тішин О. Л. - Бактерицидні та дезінфікуючі властивості деззасобу "глудіформ–888", Хом’як Р. В., Копійчук Г. Т., Хирівський О. В., Данко М. М.. (2017)
Авдосьєва І. К. - Ефективність вакцини cevac ibird проти інфекційного бронхіту бройлерів при застосуванні в інкубаторі, Регенчук В. В., Басараб О. Б., Мельничук І. Л. (2017)
Авдосьєва І. К. - Вплив пробіотичного препарату "мультибактерин bs+lа" на ефективність вакцинації проти ньюкаслської хвороби бройлерів, Фляк Л. І., Григорашева І. Н. (2017)
Гордієнко О. І. - Особливості та оптимізація процесу культивування виробничого штаму e. coli 055 при впорядкуванні етапів загального технологічного ланцюга зберігання в колекціях (2017)
Кушнір І. М. - Проблеми і розробка нового препарату для лікування корів, хворих на мастит, Мурська С. Д. (2017)
Кушнір І. М. - Вивчення підгострої токсичності дезінфікуючого засобу на основі солей полігексаметиленгуанідину, Колодій Г. В. (2017)
Левицький Т. Р. - Оцінка гострої токсичності технологічної кормової добавки (2017)
Патерега І. П. - Визначення токсичності кормової добавки вітастар (2017)
Нагорна Л. В. - Визначення акарицидної ефективності препарату "цифлур" на кліщів dermanyssus gallinae (2017)
Федорович О. В. - Гематогологічні показники однорічок товстолобика, уражених ектопаразитами, до та після застосування препаратів "бровермектин-грануляттм" і "авесстимтм" (2017)
Криця Я. П. - Вплив імуномодуляторів на показники гуморального імунітету лошат верхових порід (2017)
Бабік Н. П. - Вплив відтворювальної здатності корів голштинської породи на тривалість та ефективність їх довічного використання, Федорович Є. І. (2017)
Вечеря Ю. О. - Продуктивність курчат-бройлерів за сортування інкубаційних яєць за масою (2017)
Корнієнко М. В. - Визначення поліморфних варіантів фрагментів днк збудників хламідійних інфекцій птахів, Ксьонз І. М. (2017)
Олійниченко Є. К. - Поліморфізм гену лептину в популяціях свиней полтавської м’ясної та миргородської порід, Саєнко А. М., Балацький В. М. (2017)
Пославська Ю. В. - Вплив віку першого отелення корів на тривалість і ефективність їх довічного використання, Федорович Є. І., Боднар П. В. (2017)
Пундик В. П. - Сучасні технологічні підходи до удосконалення елементів станкового обладнання для підсисних свиноматок, Каплінський В. В., Пйонтик Ю. Л., Тесак Г. В. (2017)
Стадницька О. І. - Генетичний потенціал не вичерпаний (2017)
Федорович В. В. - Залежність молочної продуктивності корів бурої карпатської породи від показників відтворювальної здатності (2017)
Янович Д. В. - Результати скринінгових досліджень вмісту пилку генетично модифікованих рослин у зразках меду, Засадна З. Я., П’ятничко О. М., Щебентовська О. М., Кіслова С. М. (2017)
Янович Д. В. - Використання імуноафінних колонок у підготовці зразків продуктів харчування для скринінг-визначення хлорамфеніколу, Засадна З. С., Ридчук М. В., Кіслова С. М., Паздерська О. М., Майба Н. А., Шимко М. В. (2017)
Янович Д. В. - Застосування методу верх-мс/мс для одночасного кількісного визначення метаболітів нітрофуранів у зразках меду, Засадна З. С., Ридчук М. В., Федякова О. І., Кіслова С. М. (2017)
Величко В. О. - До питання залежності продуктивності корів від імунологічного ресурсу їх організму в умовах техногенного навантаження (2017)
Величко В. О. - Методика оцінювання результативності системи управління якістю, Тесарівська У. І., Фляк Л. І., Савка М. І. (2017)
Грига Н. П. - Доцільність та необхідність застосування пробіотиків для тварин, Богдан В. П. (2017)
Гримак А. В. - Економічні та управлінські переваги впровадження системи безпеки продуктів харчування (HАССP) (2017)
Голуб I. А. - Залежність ефективності роботи підприємств від чіткого дотримання стандартів та вимог систем якості, Курилас Л. В., Сенишина Т. Є., Гарвас Г. Д., Гримак А. В. (2017)
Деркач І. М. - Асортимент м’яких лікарських форм на фармацевтичному ринку ветеринарних препаратів в україні, Прокуда І. П. (2017)
Мазур Т. В. - Дератизація – один із шляхів попередження поширення паразитарних захворювань (2017)
Прискока В. А. - Розвиток епізоотичного процесу при африканській чумі свиней в Україні, Неволько О. М., Новожицька Ю. М., Свідерський В. С., Марущак Л. В. (2017)
Темненко С. М. - Інноваційна інфраструктура, як основа забезпечення інноваційного процесу підприємств (2017)
Правила оформлення статей до науково-технічного бюлетеня (2017)
Радченко Л. П. - Інноваційність національної економіки в контексті людського розвитку (2019)
Якименко М. А. - Організація переселення сільського населення Бессарабії в Сибір та Казахстан у роки столипінської аграрної реформи (1906–1914 рр.), Краснікова О. М., Борисова І. С. (2019)
Busarieva T. - Theoretical-methodological principles of the formation of the category "knowledge management" (2019)
Скороход І. С. - Розвиток "зеленої" економіки в країнах Європейського Союзу, Горбач Л. М. (2019)
Байда Б. Ф. - Системний підхід до розвитку менеджменту туризму (2019)
Горшков М. А. - Актуальні проблеми діагностики ресурсного потенціалу аграрного сектору, Лозовський О. М. (2019)
Гук Н. А. - Оцінка впливу туризму на соціально-економічний розвиток суспільних просторових систем (2019)
Дергалюк Б. В. - Спрямування державної структурної політики в економіці України (2019)
Коробка С. В. - Органічне виробництво: нові можливості для малого підприємництва на сільських територіях (2019)
Крамар І. Ю. - Інституційні та економічні чинники розвитку науково-дослідного потенціалу України в контексті інтернаціоналізації (2019)
Крутько М. А. - Формування методології розвитку інтеграційних процесів в аграрному секторі (2019)
Малюта Л. Я. - Інноваційно-цифрові перспективи розвитку економіки України, Дерманська Л. В. (2019)
Рожко З. П. - Конкурентоспроможність українських підприємств молочної промисловості на міжнародному ринку, Струс Л. А., Чеснік Н. М. (2019)
Khmurova V. - Features of self-government functioning in Ukraine, Likarchuk L. (2019)
Артюх Г. І. - Система корпоративного страхування в умовах вітчизняних підприємств, Горлач А. С. (2019)
Бездітко О. Є. - Агрострахування як основний інструмент управління ризиками в сільськогосподарському виробництві (2019)
Бєлова Т. Г. - Застосування концепції соціально відповідального маркетингу в діяльності підприємства, Гулька В. І. (2019)
Волошина С. В. - Теорія мобільності людського капіталу підприємства: базові аспекти, Запорожець Ю. В. (2019)
Даниленко О. В. - Пріоритети розвитку цифрових технологій у ресторанному бізнесі (FoodTech) в Україні, Зоценко Л. М., Братіцел М. Л. (2019)
Данько В. В. - Удосконалення системи управління закладами охорони здоров’я на інноваційних засадах (2019)
Дриженко О. А. - Державна підтримка інноваційних процесів в сільському господарстві (2019)
Кракос Ю. Б. - Забезпечення фінансової стійкості фармацевтичних підприємств в умовах посилення глобальної конкуренції, Вепренцова К. А. (2019)
Куліш О. А. - Концептуальні засади комплексної системи стратегічного управління гнучким економічним розвитком залізорудних підприємств (2019)
Леган І. М. - Конкурентоспроможність персоналу підприємства: теоретико-методологічний аспект (2019)
Леонова С. В. - Креативізація як вектор сталого розвитку сучасної економіки (2019)
Майорова І. М. - Інвестиційно-інноваційний потенціал промислового підприємства (2019)
Mohamed A. - Staff development of small food industry enterprises in Ukraine and the European Union: comparative aspect (2019)
Ріщук Л. І. - До питання доцільності ідентифікації ризиків та використання елементів стратегічного планування у закладах вищої освіти України, Тараєвська Л. С. (2019)
Савіцький А. В. - Активізація експортної спрямованості підприємства за умов трансформаційних змін інтеграційних процесів та їх впливу на підвищення прибутковості (2019)
Савко О. Я. - Дослідження умов функціонування природних монополій (2019)
Семененко К. Ю. - Маркетингова діяльність в соціальних мережах "Facebook" та "Instagram", Юрченко В. І., Скригун Н. П. (2019)
Сідина Л. П. - Пріоритетні цифрові технології масового харчування (FoodTech) в Україні та шляхи їх ширшого впровадження (2019)
Соколюк С. Ю. - Гармонійно інноваційний розвиток аграрного сектору економі (2019)
Фархшатова О. В. - Антикризове управління сучасними промисловими підприємствами України за рахунок застосування стратегії системно-рефлексивного управління (2019)
Моргачов І. В. - Регіональний зв’язок науково-технічних систем з інноваційною діяльністю підприємств в Україні (2019)
Томашук І. В. - Оцінка впливу організаційно-економічних чинників на підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу Вінницького регіону (2019)
Попова М. О. - Регіональні аспекти природокористування в умовах економічних флуктуацій, Кузін М. Д. (2019)
Karyagin Y. - The integrated economic and political approach to the development of transport in the aspect of the freedoms of citizens and the development of tourism, Bezpalchuk O., Sapun K. (2019)
Серікова О. М. - Накопичувальна пенсійна система як напрям корпоративної соціальної відповідальності підприємства (2019)
Матвієнко Г. А. - Управління державними фінансами за глобального старіння населення (2019)
Ситник І. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку системи електронних платежів національного банку України, Микитенко Я. В. (2019)
Cус Т. Й. - Програмне бюджетування в системі інноваційного розвитку аграрного сектору регіону (2019)
Тимошик Н. С. - Організаційні аспекти формування та оптимізації фінансових ресурсів підприємств, Семчишин Є. В. (2019)
Тютюник І. В. - Принципи державного регулювання податкових розривів в економіці (2019)
Паянок Т. М. - Оцінка та прогноз фінансових результатів підприємства (2019)
Хоча Н. В. - Бюджетування діяльності малих підприємств України (2019)
Шевченко Л. Я. - Комплексна методика аналізу ресурсного потенціалу корпорації (2019)
Курков М. С. - Інтелектуальні системи автоматизації процесу інвестування в управлінні фінансами (2019)
Вихідні дані (2019)
Бабазаде Н. - Развитие науки и просвещения в Иране в период Сельджукского господства (2019)
Балаев А. М. - Выборы в президентский институт в Азербайджане (1995–2006 годы) (2019)
Бобіна О. В. - Витоки американської традиції дослідження революції (2019)
Соловей А. О. - Історія, традиційність та досвід британського парламертаризму, Ботіка Т. С., Кананихіна О. М. (2019)
Братусь І. В. - Історико–культурологічний аналіз деяких сторінок життя Н. І. Братусь (1949–2007, до 70–річчя з дня народження), Михалевич В. В., Гунька А. М. (2019)
Василик Т. І. - Поетична творчість Івана Огієнка (митрополита Іларіона) на шпальтах часопису "Віра й культура" (2019)
Гай–Нижник П. П. - Шлях воїна: на своїй війні за чужу державу (нарис бойового шляху українця–орденоносця П. Нижника у Другій світовій війні) (2019)
Hetmanchuk M. P. - Military collaborationism of Soviet citizens and peculiarities of its manifestations during the Second World War (1939–1945) (2019)
Годжал С. С. - Слов’янознавство у творчості Марка Антоновича (2019)
Григорак А. К. - Композиція та приховані символи українських ікон Страшного суду ХV–ХVІІІ ст. (2019)
Данилець Ю. В. - Священик і приход. Моделі саморепрезентації в умовах насильного возз’єднання (на прикладі Закарпатської області) (2019)
Демедюк Ю. Г. - Інституалізація православних церков України та регулююча роль органів державної влади 1991–2010 рр. (на матеріалах Херсонської області) (2019)
Запотоцький М. М. - Акт про Британську Північну Америку 1867 р.: ухвалення й основні положення (2019)
Колесник В. Ф. - Українські партії в Австро–Угорщині в публіцистичних та наукових працях партійних та громадських діячів (1890–1918 рр.), Могильний Л. П. (2019)
Стасюк О. - Український Голодомор–геноцид 1932–1933 рр. як новий наратив і колективна травма Європи (2019)
Левченко Ю. І. - Зона румунської окупації чи "Трансністрія"?: проблема ідентифікації (2019)
Левчук К. І. - Розвиток та діяльність громадських організацій України в дзеркалі офіційної статистики (90–і роки ХХ ст.) (2019)
Лисенко М. С. - Вільне Економічне Товариство і українські громадські організації (друга половина ХIХ – початок ХХ ст.) (2019)
Мельник В. В. - Теоретико–методологічні основи розвитку племінної справи у птахівництві в Українській РСР у 1951–1964 рр. (2019)
Мельничук І. А. - Німецька колонізація Волинської губернії в ХІХ – на початку ХХ ст. (історіографічний огляд німецькомовних джерел), Суліменко О. Г. (2019)
Муханов В. М. - Історичні аспекти наукового забезпечення, розвитку селекції та агротехніки вирощування сої в Україні в другій половині ХХ – в ХХІ ст. (2019)
Онищук Я. І. - Взаємовідносини населення Українського Прикарпаття і Західної Волині з провінційно–римським світом у першій половині І тис. н.е. (2019)
Пасіцька О. І. - Розвиток нафтового бізнесу в Галичині: від "нафтової столиці Європи" до кризи "Галицької Каліфорнії" (2019)
Перещ В. М. - Rawaketa у контексті крупного землеволодіння та податкової системи Пілоського царства (за даними текстів Er 312 і Un 718) (2019)
Піковська Т. В. - Вплив політичних партій на суспільний розвиток в чеських землях (1848–1900 рр.) (2019)
Полтавець Н. В. - Трансформація дозвілля дівчини–селянки в українському селі у 1920–х роках (2019)
Помазан Д. Ю. - Світоглядна криза суспільства, як передумова активізації езотеричних таємних товариств на території Англії ХІХ ст. (2019)
Радченко Н. М. - Становлення кредитно–банківської системи Наддніпрянської України у мемуарах Є. І. Ламанського (1840–1890 рр.) (2019)
Савченко С. В. - До проблеми бюрократичної раціональності в адміністративно–канцелярських практиках, Ткач Л. М., Давидова Т. А. (2019)
Сініцький А. Ц. - Державотворча роль науково–освітянської еліти доби Української революції 1917–1921 рр. (2019)
Тагизаде Г. - Причины и последствия депортации балкарского народа с территории Кабардино–Балкарской АССР (февраль–март 1944 года) (2019)
Терентьєв М. О. - Мобілізація комуністичним режимом селян на відбудову гірничорудної промисловості України (1943–1945 рр.) (2019)
Томіленко А. Г. - Виробництво та забезпечення пожежною технікою професійних пожежних підрозділів УРСР у 30–ті рр. ХХ ст. (2019)
Ухач В. З. - Протистояння ОУН(б), УПА з карально–силовими органами радянського режиму у період 1946–1949 років: візії сучасних українських істориків (2019)
Федчук О. Б. - Соціально–економічне становище зіммі у Кримському ханстві наприкінці XV – на початку XVII століття (2019)
Харламов М. І. - Архівні документи з питань розвитку системи пожежної безпеки в УСРР 1920–1930–х років (2019)
Чучалін О. П. - Вплив атеїстичної пропаганди радянської преси на релігійну ситуацію в УСРР у 1920–1930–ті рр. (2019)
Чуян І. Л. - Сімейний простір повсякденного життя чехів радянської України (20–30–і рр. ХХ ст.) (2019)
Шишкін І. Г. - Концепції польсько–чеської федерації у польській політичній думці (1939–1943 рр.) (2019)
Романюк І. М. - Основні заходи щодо відновлення та розвитку повоєнної медичної галузі, Школьнікова Т. Ю. (2019)
Юшкевич В. В. - Евіанська конференція – перша міжнародна ініціатива президента Ф. Рузвельта з допомоги політичним біженцям (2019)
Комар В. Л. - Степова terra incognita. Рецензія на монографію: Пилипчук Я. В. "Соціальна історія кипчаків у ІХ – ХШ ст." Київ–Вінниця: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, ТОВ "Твори", 2018. – 340 с. + 20 іл. (2019)
Кривошея І. І. - Рецензія на наукове видання: Стецик Юрій. Чернецтво святопокровської провінції чсвв (1739–1783 рр.): Просопографічне дослідження: монографія / Юрій Орестович Стецик. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 472 с., Моравєц Н. (2019)
Єрмоленко С. Я. - З історії української стилістики: від стилістики мовних засобів до інтегративної стилістики (2019)
Карпіловська Є. А. - Здобутки академічної структурної та математичної лінгвістики у моделюванні українського слова (2019)
Соколова С. О. - Актуальні проблеми сучасної української соціолінгвістики (2019)
Степаненко М. І. - Денотат "Революція Гідності" в перифрастичному представленні: формально-граматичний і cемантичний аспекти (2019)
Горголюк Н. Г. - Синтаксис у контексті академічної лінгвоукраїністики (2019)
Рябець Л. В. - Український діалектний словник сьогодні: особливості побудови і проблеми укладання (2019)
Козирєва З. Г. - Здобутки та перспективи української академічної тлумачної лексикографії (2019)
Бас-Кононенко О. В. - Вимовні норми як мірило милозвучності української мови (на матеріалі орфоепічних словників) (2019)
Аркушин Г. Л. - Хахлацька мова на Підляшші (2019)
Цимбалюк-Скопненко Т. В. - Джерела фразеології ідіостилю Миколи Лукаша крізь призму його картотеки (2019)
Мялковська Л. М. - І. С. Нечуй-Левицький – культурник, етнограф, письменник (2019)
Халіновська Л. А. - Функціонування семантично трансформованих політонімів у медійній сфері (2019)
Ніка О. В. - Публіцистичний дискурс і літературна норма. Рецензія на монографію: Коць Т. А. Українське слово в пресі кiнця ХIХ – початку ХХІ ст.: динаміка літературної норми. Київ, 2018 (2019)
Ренчка І. Є. - Лінгвокультурологічний підход до навчання української мови як іноземної. Рецензія на книжку: Процик І. Р. (укладач.). Лінгвокраїнознавчий словник власних назв української мови: назви природно-заповідних об’єктів. Львів, 2016 (2019)
Відомості про авторів (2019)
Голіна В. В. - Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів – напрям мінімізації умов злочинних проявів, Шрамко С. С. (2019)
Гребенюк М. В. - Посилення спроможностей підрозділів Національної поліції у сфері боротьби з організованою злочинністю, Швець В. К. (2019)
Батиргареєва В. С. - Самогубства дітей і підлітків в Україні: вплив інтернет-мережі (2019)
Колодяжний М. Г. - Ситуаційне запобігання злочинності (2019)
Новіков О. В. - Проблеми участі громадськості у запобіганні корупції в Україні (2019)
Степанюк А. Ф. - Право на особистий простір у кримінально-виконавчих установах (2019)
Карелін В. В. - Щодо проблем перебування засуджених до позбавлення волі в дільниці карантину, діагностики та розподілу, Єрмак О. В. (2019)
Шило О. Г. - До питання якості кримінального процесуального законодавства, що регулює порядок апеляційного оскарження ухвал слідчого судді, Верхогляд-Герасименко О. В., Марочкін О. І. (2019)
Білоус К. С. - Досвід деяких країн із підготовки засуджених до звільнення з місць позбавлення волі (2019)
Муха С. О. - Передумова звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки (2019)
Панова С. В. - Поняття крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище (2019)
Сергієвський С. К. - Генеза вітчизняного законодавства про кримінальну відповідальність за державну зраду (2019)
Перелік платних послуг (2019)
Артюх С. В. - Структурно-функціональна схема управління навчанням, Літкіна М. О. (2014)
Коган Ю. М. - Формування культурологічної компетенції під час вивчення іноземної мови у ВНЗ МВС України, Леоненко О. С. (2014)
Лазаренко Н. Ю. - Активізація розумової діяльності студентів як найважливіший фактор навчального процесу, Ричак Л. А. (2014)
Переяславська С. О. - Організація самостійної роботи студентів під час викладання курсу "Бази даних та інформаційні системи" (2014)
Родіонова Н. М. - Організаційні передумови розвитку системи ступеневої підготовки кваліфікованих фахівців (2014)
Скібіна О. В. - Особливості професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Чесноков О. В. - Розвиток інноваційної творчості у майбутніх вчителів трудового навчання, Бурдун В. В., Мовсесян О. В. (2014)
Добрянський І. А. - Суть і значення системного підходу в побудові моделі професійної підготовки льотного складу (2014)
Асланов Г. А. - Культура здоров'я як засіб формування фахової культури студентів медичного університету (2014)
Букша С. Б. - Формування професійної відповідальності учителів основ здоров'я (2014)
Завгородня Є. Є. - Фізична культура як базис формування майбутнього хореографа (2014)
Чеботарьова І. В. - Професійне здоров'я як складова духовно-моральних основ професійної моделі поведінки майбутнього фахівця (2014)
Кутова Т. В. - Причини підліткових суїцидів (2014)
Петришин Л. Й. - Формування креативності майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вишу (2014)
Сорокін І. І. - Толерантність як одна з домінант педагогічної науки (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського