Чернега О. Б. - Модель життєвого циклу інноваційного потенціалу туристичного підприємства, Лохман Н. В. (2019)
Шандова Н. В. - Джерела підвищення продуктивності праці (2019)
Юрченко Ю. О. - Сутнісна характеристика стратегії підприємств (2019)
Василюк О. В. - Особливості розвитку інфраструктурного комплексу в умовах соціально-економічної системи регіону (2019)
Позднякова А. М. - Впровадження концепції розумних сталих міст в Україні: особливості та рекомендації (2019)
Бондар А. В. - Форми солідарного фінансування еколого-орієнтованих проектів: вітчизняний і зарубіжний досвід партнерства стейкхолдерів (2019)
Бойко С. В. - Прагматика податкової компоненти фінансування дорожнього господарства в Україні, Гошовська В. В., Масалітіна В. В. (2019)
Семеног А. Ю. - Теоретичні засади використання краудфандингу як способу зовнішнього фінансування підприємств малого та середнього бізнесу, Доброгорська В. П. (2019)
Ситник І. П. - Перспективи використання європейського досвіду функціонування платіжних систем в Україні, Коротка А. П. (2019)
Спасів Н. Я. - Бюджетні видатки у забезпеченні функціонування фінансів ОТГ (2019)
Хомутенко А. В. - Організація нормативно-правового забезпечення управління державними фінансами України (2019)
Саванчук Т. М. - Інформаційна підтримка управління витратами в процесі матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств: обліковий аспект (2019)
Чайка Т. Ю. - Система коефіцієнтів рентабельності активів: сучасні тенденції розрахунку й аналізу (на прикладі підприємств сфери гостинності), Мартинова В. В., Невмирич Д. В. (2019)
Багорка М. О. - Комплексний методичний підхід до формування маркетингової стратегії екологізації виробництва аграрних підприємств (2019)
Войнича Л. Й. - Діджитал-маркетинг в умовах соціально орієнтованої економіки, Гринишин Г. М. (2019)
Кусик Н. Л. - Маркетинг партнерських відносин в сфері вищої освіти України, Рудінська О. В., Багдікян С. В. (2019)
Пилипенко О. С. - Формування програм лояльності споживачів в контексті інноваційного маркетингу вітчизняних підприємств (2019)
Саідова Г. О. - Контент-маркетинг як дієва складова просування бізнесу, Радченко Г. А. (2019)
Титаренко Л. М. - Інноваційні підходи до формування стратегії міжнародного маркетингу компанії для виходу на зовнішні ринки, Добрянська В. В., Бикова К. Ю. (2019)
Ткачук М. Ю. - Застосування онлайн-брендингу у створенні іміджу міста, Петропавловська С. Є. (2019)
Титул, зміст (2017)
Наукова школа професора Данилюка Миколи Олексійовича – важливий етап розвитку економічної науки в ІФНТУНГ (2017)
Данилюк М. О. - Про концептуальний підхід до партнерської взаємодії виробництва, освіти та науки у нафтогазовому комплексі, Крихівська Н. О. (2017)
Гречаник Б. В. - Імплементація енергетичних хартій (третього енергопакету) країн ЄС в енергетиці України: проблеми та перспективи (2017)
Кісь С. Я. - Інтелектуалізація діяльності нафтогазових підприємств шляхом інституційних змін в освітній сфері, Кісь Г. Р. (2017)
Витвицький Я. С. - Оцінювання граничної межі витрат для рентабельного видобування сланцевого газу, Лебега О. В. (2017)
Пілка М. С. - Економічні передумови застосування методів інтенсифікації при розробці родовищ із важковидобувними запасами в Україні (2017)
Запухляк І. Б. - Оптимізація факторів внутрішнього середовища газотранспортних підприємств на основі моделі McKinsey 7S із застосуванням методу нечітких множин (2017)
Тимошенко Д. В. - "Рептильний" менеджмент: критичний аналіз "нової теорії "X" в культурологічному аспекті командоутворення, Петренко В. П. (2017)
Псюк Р. М. - Розвиток людських ресурсів у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств: теорія і практика (2017)
Автори номера (2017)
Титул, зміст (2017)
Петренко В. П. - Процес інтелектокористування як фундаментальна проблема раціоналізації використання людством природних ресурсів планети, Кісь С. Я., Каламбет Я. І. (2017)
Зелінська Г. О. - Напрями підвищення соціальної стійкості персоналу на підприємствах нафтогазового комплексу (2017)
Малинка О. Я. - Ідентифікація джерел капіталу бренду роздрібного ринку нафтопродуктів на основі "ДНК"-підходу, Устенко А. О. (2017)
Федорович І. В. - Обгрунтування механізму організації аутсорсингових послуг на газотранспортних підприємствах (2017)
Артем'єв В. В. - Позамовна система оперативного управління: головні особливості та ознаки (2017)
Ясіньска Й. - Нефінансова мотивація працівників підприємств в умовах кризи (2017)
Ільницький Д. Є. - Організаційно-економічний механізм управління процесами енергозабезпечення діяльності підприємств з використанням нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, Палійчук У. Ю., Псюк Р. М., Мельницький М. М. (2017)
Кафка С. М. - Облікова політика щодо основних засобів (2017)
Савка Ю. В. - Планування діяльності газорозподільних підприємств (2017)
Автори номера (2017)
Титул, зміст (2018)
Кісь С. Я. - Інститут післядипломної освіти ІФНТУНГ – осередок неперервного розвитку персоналу нафтогазових підприємств (2018)
Бно-Айріян М. К. - Аналіз досвіду формування систем управління енергозабезпеченням діяльності провідних економік світу (2018)
Васильчак С. В. - Ризики при формуванні міжбюджетних відносин в умовах децентралізації та проблеми реформування пенсійної системи в Україні, Дубина М. П., Соловій С. Б., Жидяк О. Р. (2018)
Дзвінчук Д. І. - Графоаналітичне моделювання процесів взаємодії елементарних складових управлінської пари, Лютий M. O., Петренко В. П. (2018)
Козак Ф. В. - Аналіз економічної ефективності використання біогазу з відходів та вторинних продуктів тваринництва як палива двигунів внутрішнього згорання, Дикун Т. В., Гаєва Л. І., Дем’янчук Я. М. (2018)
Лояк Л. М. - Фактори формування економічної безпеки підприємств харчової промисловості туристичного регіону (2018)
Данилейчук Р. Б. - Фінансові інструменти підтримки суб’єктів інфраструктури малого бізнесу в регіоні (2018)
Петренко В. П. - Про необхідність і умови удосконалення використання технології стратегічного планування в закладах вищої освіти України, Кісь С. Я., Андибур А. П., Гулій Н. М. (2018)
Савка Ю. В. - Дослідження зрілості проектної діяльності підприємств електропостачання (2018)
Автори номера (2018)
Титул, зміст (2018)
Петренко В. - Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу: всеукр. наук.-техн. журн. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості (2018)
Колбушкін Ю. П. - Перспективи використання інструментів управлінського аналізу і прогнозування для багатопрофільних виробничих комплексів, Перевозова І. В., Андріїшин Н. М., Курочкін К. С. (2018)
Кісь С. Я. - Концептуальні засади розвитку готельно-ресторанної та курортно-рекреаційної інфраструктури нафтогазового комплексу, Гуменюк В. В., Кісь Г. Р., Гречаник Б. В. (2018)
Дмитренко А. І. - Діагностика прибутковості підприємства за нормативною бухгалтерською звітністю (2018)
Лояк Л. М. - Пенсійне забезпечення в Україні: сучасні реалії та європейський досвід (2018)
Петренко В. П. - Про визначення можливостей та умов удосконалення управління фінансовими ресурсами держави Україна, Данилюк-Черних І. М. (2018)
Яцюк О. С. - Смарт-спеціалізація розвитку регіону як важливий напрям підвищення його конкурентоспроможності та інноваційної активності (2018)
Івасів І. І. - Про обмеженість використання витратного підходу для формування ціни на ринку житла, Данилюк М. О. (2018)
Данилюк М. О. - Модель оптимізації інвестицій у виробничу інфраструктуру промислових підприємств, Кравчук М. М., Білан В. М. (2018)
Малиновська Г. В. - Економічний імператив планування розвитку людського капіталу підприємства (2018)
Автори номера (2018)
Kornievskyi O. - Deliberative component of stable sustaining of Ukraine’s political system, Nechyporenko V. (2018)
Резнікова О. О. - Паспорт сепаратистської загрози в Україні (2018)
Руденко А. Ф. - Громадська самоорганізація на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей як чинник зміцнення державного суверенітету (2018)
Сніцаренко П. М. - Термінологічний нігілізм в інформаційній сфері та його наслідки для інформаційної безпеки України (2018)
Іванов М. С. - Динаміка українсько-словацьких міждержавних відносин на сучасному етапі (2018)
Горбулін В. П. - Українсько-канадський ракетно-космічний комплекс "Циклон-4М": шляхи створення та очікувані результати, Шеховцов В. С., Шевцов А. І. (2018)
Шаров О. М. - Безпекові аспекти функціонування криптовалют: глобальна проблема та "український зв’язок" (2018)
Voloshyn V. - Money credit instruments for the provision of financial security of Ukraine, Gudzovata O., Shekhlovych A. (2018)
Венцковський Д. Ю. - Політика імпортозаміщення як чинник економічної безпеки України (2018)
Олійник Д. І. - Безпекові аспекти переходу суб’єктів господарювання до високотехнологічного економічного розвитку (2018)
Суходоля О. М. - Стійкість енергетичної системи чи стійкість енергозабезпечення споживачів: постановка проблеми (2018)
Дзьобань О. П. - Темпоральна складова у просторово-часовому континуумі віртуальної реальності (2018)
Хоружий С. Г. - Нерівномірність соціально-економічних трансформацій в умовах інформаційної еволюції: виклики та загрози (2018)
Дрьомов С. В. - Проблеми формування в Україні державної політики з питань громадянства (2018)
Резнікова О. О. - Механізми забезпечення стійкості держави у сфері національної безпеки (2018)
Іванюта С. П. - Пріоритети формування реєстру об’єктів критичної інфраструктури та порядку їх обліку (2018)
Семенченко А. І. - Концептуальні засади огляду стану кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та критичної інформаційної інфраструктури, Мялковський Д. В., Станіславський Т. В. (2018)
Зубченко С. О. - Захист прав інтелектуальної власності в системі гуманітарної політики України (2018)
Швед В. О. - Стратегічні та безпекові питання у країнах Затоки та Близькосхідному регіоні у контексті історичного розвитку (2018)
Малиновська О. А. - Україна – Польща: до питання сучасних міграцій українців до Польщі (2018)
Коваль О. П. - Вплив бідності на національну безпеку держави (2018)
Коломієць О. О. - Виклики системі охорони здоров’я в умовах російської агресії, Бойко С. Г. (2018)
Завгородня С. П. - Субсидування населення чи відхід від патерналізму: пошук балансу інтересів особи, суспільства, держави (2018)
Ковязіна К. О. - Актуальний стан системи надання соціальних послуг: що дають реформи? (2018)
Гладких Д. М. - Проблеми та напрями активізації безготівкових розрахунків у контексті розбудови цифрової економіки в Україні (2018)
Рябцев Г. Л. - Проблеми та перспективи виконання міжнародних зобов’язань України у нафтовій сфері (2018)
Бегма В. М. - Головні пріоритети нової ідеології військово-технічного співробітництва України з іноземними державами, Шемаєв В. М., Рибальченко А. О., Толок П. О. (2018)
Валевський О. Л. - Завдння культурної політики у відновленні та розбудові миру на сході України (2018)
Лозовий В. С. - Маніпуляції історією як інструмент політики розколу України: стратегії та практики конструювання антиукраїнської ідентичності на Донбасі (2018)
Содержание (2019)
Антонюк В. В. - Контролепригодность схем в FPGA-проектах по признаку рассеиваемой мощности, Дрозд О. В., Дрозд Ю. В., Степова Г. С. (2019)
Тыныныка А. Н. - Конструкторские методы уменьшения шумов и помех в каналах с сосредоточенными параметрами при высокоскоростной обработке данных (2019)
Глушеченко Э. Н. - Микрополосковые удвоители СВЧ с нетрадиционной реализацией (2019)
Ніколаєнко Ю. Є. - CFD-моделювання температурного поля корпуса-радіатора передавального модуля АФАР з повітряним охолодженням, Баранюк О. В., Рева С. А., Рогачов В. А. (2019)
Litvinenko V. N. - Improvement of the reverse characteristics of Schottky diodes using gettering, Vikulin I. M., Gorbachev V. E. (2019)
Tinkova V. S. - Flexible composite scintillators based on ZnWO4 micro- and nanopowders, Yakubovskaya A. G., Tupitsyna I. A., Abashin S. L., Puzan A. N., Tretyak S. O. (2019)
Демецька О. - Сертифікати додаткової охорони винаходів: як пройти по лезу (2018)
Шукай, кому вигідно (2018)
Навчайтесь разом з Johnson & Johnson та станьте Фарм Експертом! (2018)
Руйнувати чи реорганізувати? (2018)
Кашель? Ні, не замовляли! (2018)
Демецкая А. - Вакцины будущего (2018)
Примак Р. - Клеточные "дворники" (2018)
Мігрень: секрети успішного лікування (2018)
Примак Р. - "Многоликая" молекула сероводорода (2018)
Від попередження захворювань — до покращання здоров’я всього суспільства (2018)
Ткаченко Т. - Амилоид — не всегда плохо? (2018)
Остеохондропатії: погляд фізіотерапевта (2018)
Дедишина Л. - Хворіти не обов’язково! (2018)
Когда на дворе сезон простуды: что порекомендовать при кашле? (2018)
Дедишина Л. - Зримий зв’язок поколінь (2018)
Демецкая А. - "Уходящая натура": ex tempore (2018)
Редькін Р. - Гіперпролактинемія як побічна дія лікарських засобів, Орловецька Н., Данькевич О. (2018)
Перш за все — безпека! (2018)
Орловецкая Н. - Приготовление жидких лекарственных форм: микстура Трапезникова, Данькевич О., Редькин Р. (2018)
Кириленко М. - Брать и давать: учимся соблюдать баланс (2018)
Гороскоп на декабрь (2018)
Ткаченко Т. - Сахар: горькая правда (2018)
Демецкая А. - Опасная еда: тяжелые металлы (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Alemdag S. - Investigation of prosocial and antisocial behaviors of young athletes in terms of moral decision making attitudes (2019)
Bodnar I. R. - The effect of physical activity interventions on development of children with autism spectrum disorder: content-analysis of researches, Hamade A. F. (2019)
Cengiz C. - The effect of coaching behaviors on tennis players and swimmers, Serbes Ş., Erdoğan Ö., Dağ Ş. (2019)
Frolova L. S. - Technical readiness of young basketball players with different profile of functional asymmetry, Petrenko Yu. O., Tymofeev A. A., Gunko P. M., Okhrimenko O. V., Khaliavka R. M. (2019)
Huseyin O. - The impact of sport activities on basic motor skills of children with autism (2019)
Syed Zia-Ul-Islam - Coaching and training as influential factor, affecting sport at universities level, Salahuddin Khan, Alamgir Khan, Samiullah Khan (2019)
Özen G. - Digit ratio (2D:4D): relationship with freestyle swimming performance of adolescent well-trained swimmers, Atar Ö., Koç H. (2019)
Şeker R. - Effects of elite athletes’ aim orientation on basic psychological needs and fear of failure (2019)
Information (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Bostancı Ö. - Investigation of self confidence levels in elite extreme athletes, Karaduman E., Mayda M. H. (2019)
Forghani Ozrudi M. - Survey of isometric scapulothoracic muscles strength in Mazandaran University of Science and Technology athlete’s student (2019)
İnce İ. - Effects of plyometric and pull training on performance and selected strength characteristics of junior male weightlifter, Şentürk A. (2019)
Karabağ S. - The examination of the effect of caffeine supplementation in professional soccer players, Taş Z. (2019)
Soyal M. - Examining the relationship between joint range of motion and serve speed and hit, Kaya M., Çelik N. M. (2019)
Koçak Ç. V. - The relationship between attitude towards sports and bodily-kinesthetic intelligence in university students of sport science (2019)
Rahmani F. - Comparison of the physical fitness traits of Azerbaijan and Iran senior Greco-Roman national wrestling teams, Mirzaei B. (2019)
Zerf M. - Maximal aerobic speed as prior reference point skills fitness capacities among elite male volleyball players, Louglaib L. (2019)
Information (2019)
Городняк І. В. - Аналіз доходів та видатків домогосподарств України (2019)
Ковальчук Т. Г. - Оцінка сучасного стану залучення іноземних інвестицій в економіку України та їх вплив на подальший економічний розвиток, Загарій В. К. (2019)
Корж М. В. - Стратегія міжнародного маркетингу в управлінні інноваційним розвитком, Чуніхіна Т. С., Маліношевська К. І. (2019)
Корнелюк О. А. - Аналіз кон’юнктури світового біржового ринку, Хірова В. Ю. (2019)
Бусарєв Д. В. - Теоретичне підґрунтя забезпечення економічної безпеки складних соціально-економічних систем у сучасних умовах розвитку (2019)
Лохман Н. В. - Аналіз категорії "інноваційний кластер" (2019)
Урба С. І. - Аналіз фінансового забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України, Червона О. Ю. (2019)
Бугай В. З. - Методичний підхід до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, Бурдило О. В. (2019)
Герук С. М. - Передумови кризи та оцінка діяльності сільськогосподарських підприємств України, Веремій Т. Б. (2019)
Добрунік Т. П. - Податкові новації та їх вплив на економічний розвиток аграрних підприємств (2019)
Злотенко О. Б. - Визначення стратегічних орієнтирів інвестиційної діяльності промислового підприємства (2019)
Кабаченко Д. В. - Удосконалення методів оцінки ефективності інноваційних проектів розвитку підприємства (2019)
Квілінський О. С. - Інтеграційний підхід до побудови системи управління розвитком промислового підприємства в умовах інформаційної економіки (2019)
Крет І. З. - Техніко-технологічна база та її оновлення як складник економічного розвитку підприємства, Петрушка Т. О., Товкан О. Е. (2019)
Кузнєцова Г. О. - Альтернативні джерела в мінливому енергобалансі підприємств Євросоюзу (2019)
Мельник С. І. - Формування механізму управління фінансовою безпекою підприємства (2019)
Морозова О. С. - Економічний потенціал АПК розвитку сільських територій в у мовах євроінтеграційних процесів, Морозов О. В., Шапоринська Н. М. (2019)
Петренко В. С. - Аналіз сучасного стану державної підтримки аграрних підприємств України, Федорчук О. М., Карнаушенко А. С. (2019)
Прокопець Л. В. - Дослідницькі підходи до аудиту персоналу, Овсієнко В. В. (2019)
Райтер Н. І. - Сільськогосподарські підприємства як суб’єкти господарської діяльності в системі агробізнесу (2019)
Ковалевич Д. А. - Проблеми та перспективи фінансового забезпечення розвитку системи охорони здоров’я (2019)
Колеватова А. В. - Бюджетна політика та її вплив на фінансову безпеку держави (2019)
Марина А. С. - Фінансова санація в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, Єланська Н. О., Петренко М. А. (2019)
Мискін Ю. І. - Концептуалізація соціалізації бюджетної політики України (2019)
Простебі Л. І. - Сучасні тенденції банківського кредитування фізичних осіб (2019)
Рошило В. І. - Місцеві бюджети в умовах децентралізації: проблематика формування та напрями реформування (2019)
Ситник І. П. - Вплив фінтеху на розвиток сучасних платіжних систем України, Фоміна В. С. (2019)
Тіщенко Є. О. - Активізація інвестиційної діяльності в Україні на основі використання проектного фінансування (2019)
Юдіна С. В. - Проблеми залучення грошових коштів населення через депозити в банківську систему, Саранча О. М. (2019)
Галак К. І. - Фінансовий облік витрат соціально-орієнтованої діяльності суб’єктів господарювання (2019)
Голуб Н. О. - Проблемні питання обліку списаної кредиторської заборгованості, Вольська А. О. (2019)
Домбровська Н. Р. - Сутнісне визначення та трактування фінансової звітності як провідної економічної категорії (2019)
Мощенський С. Г. - Аналітична інтерпретація інформації бухгалтерського балансу для прийняття рішень інвесторами (2019)
Радова О. В. - Проблематика впровадження МСБО 41 "Сільське господарство" в практичній діяльності аграрних підприємств (2019)
Лобода О. М. - Впровадження методів економіко-математичного моделювання для оптимального управління аграрного підприємства, Кавун Г. М. (2019)
Степаненко Н. В. - Методи та моделі підвищення рентабельності птахівництва (2019)
Вихідні дані (2019)
Берест І. Р. - Загальноміське професійне товариство взаємодопомоги друкарів Львова в 1856–1867 роках. Аналіз діяльності (2018)
Чорномаз Б. Д. - Коліївщина: проблеми трактування (2018)
Гордієнко Н. М. - Соціокультурні аспекти соціальної організації освітніх установ інтернатного типу: соціосистемологічна модель (2018)
Настояща К. В. - Сучасні практики життєконструювання: вектори трансформацій у фокусі глобалізаційних трендів (2018)
Воронкова А. І. - Протести і мода в сучасному суспільстві: політологічний вимір (2018)
Ташкінова О. А. - Організація дозвіллєвих практик студентської молоді в умовах закладів вищої освіти, Калініна А. О. (2018)
Романенко В. А. - Соціальний контроль та прозорість державної влади: до постановки проблеми деконструкції держави в соціальному дискурсі лібералізму та неолібералізму (2018)
Бенчак О. Ф. - Проблематика кордонів і транскордонних процесів у соціогуманітарних науках (2018)
Костенко А. М. - Інформаційно-комунікативні стратегії євроінтеграції в Україні (2018)
Масюк О. П. - Забобони як містична основа сподівання (2018)
Луканова В. В. - Пандемія як антисистема: аналіз конститутивних аспектів (2018)
Мартинова С. П. - Креативний потенціал феномену маргінезу в соціокультурному дискурсі. Методологічні підходи та експлікації (2018)
Дем’яненко О. О. - Громадський деліберативний дискурс як інструмент політичної модернізації (2018)
Васильчук Г. М. - Рецензія на монографію: Філас В. М. Візуальне освоєння Північного Причорномор’я останньої чверті XVIIІ – середини ХІХ ст.: джерелознавчий аналіз (2018)
Весельська Г. - Функціювання причинових сполучників у сучасній українській періодиці (2019)
Гримашевич Г. - Діалектні тексти середньополіських говірок як джерело збереження фонетичних особливостей (2019)
Дяченко Н. - Конфлікти: комунікативно-прагматичний аспект (2019)
Іваноў Я. - Асноўныя палажэнні лінгвістычнай тэорыі афарызма (2019)
Ільченко О. - Аксіологічна маркованість сучасної масмедійної метафори (2019)
Коваленко Н. - Орнітонім "індик" як компонент фразем діалектного мовлення (2019)
Ковтюх С. - Семантико-стилістичні та граматичні параметри словоформ кличного відмінка в драматичних творах І. Франка (2019)
Корольова В. - Читацька стратегія інтерпретації в сучасному драматургійному дискурсі (2019)
Міняйло Р. - Індоєвропейські праоснови в українській рибальській лексиці (2019)
Осташ Л. - Лексика села Стриганці як об'єкт лексикографічного опрацювання. З. 6 (запас – запхатисі), Осташ Р. (2019)
Паляшчук Н. - Састаўны іменны выказнік у старабеларускай мове: рэпрэзентацыя іменнай часткі (2019)
Савчук Н. - Асоціативна й метонімічна мотивація в лексиці українського закарпатського діалекту: семантико-когнітивний аспект (2019)
Suska D. - Realizacja wzorca gatunkowego wiadomości prasowej w gazetach rękopiśmiennych Jędrzeja Kitowicza z lat 1771–1776 (2019)
Tepljakowa A. - Die Deutschen Entlehnungen Geflügelter Worte in der Modernen Belarussischen Schriftsprache (Quantitativer Bestand und Ursprungsquellen) (2019)
Титаренко В. - Мовна поведінка студентів на тлі мовної ситуації Житомирщини (2019)
Торчинський М. - Квантитативна характеристика української ергонімії (2019)
Царалунга І. - Відображення твердості/м'якості р у писемних пам'ятках XIV – XV ст. (2019)
Шитик Л. - Типові граматичні помилки в мовленні претендентів на державну службу (2019)
Ястремська Т. - Проблема частиномовного (не)розрізнення: прислівник чи конструкція "прийменник + іменник"? (2019)
Ящук Л. - Неособові імена та імена-прізвиська як лексична база прізвищевих назв Житомирщини ХVІ–ХVІІ ст. (2019)
Ямчук П. - Світоглядні й морально-етичні засади українського націєтворення та державотворення в образних системах роману "Визволення" Олександра Копиленка (2019)
Гримашевич Г. - Лексикографічний формат західнополіських діалектизмів художнього дискурсу (2019)
Трафімовіч Т. - "Гістарычны слоўнік беларускай мовы" – дасягненне беларускай і славянскай лексікаграфіі (2019)
Інформація для авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Герасіна Л. М. - Політичні детермінанти та специфіка державно-правових конфліктів в Україні (2019)
Перегуда Є. В. - Візуалізація політичних відносин засобами архітектури, Гербут Н. А. (2019)
Погрібна В. Л. - Соціальна справедливість крізь призму концепції дефектних демократій Вольфганга Меркеля (2019)
Polishchuk I. O. - Category "electoral culture", Sakhan O. M. (2019)
Смолянюк В. Ф. - Політична система суспільства в умовах гібридної війни: спрямованість трансформацій, Крутій В. О. (2019)
Trebin M. P. - The Phenomenon of terrorism: understanding the essence (2019)
Барабаш О. В. - Криза демократії і складнощі лібералізму: причини виникнення, механізми та перспективи розвитку (2019)
Волянська О. В. - Антикорупційні маркери в політичній свідомості українців: соціологічний аналіз (2019)
Голованов Б. Д. - С. Жижек о бессознательных предпосылках идеологии, Фролова О. В. (2019)
Підкуркова І. В. - Рівень свободи преси як показник розвиненості демократії (2019)
Парлюк В. І. - Роль мас-медіа у формуванні політичного світогляду та трансформації виборчих стратегій політичних партій Австрії (2019)
Шкурко Н. В. - Гендерний вимір української політики (2019)
Сокурянська Людмила Георгіївна (до ювілею відомого науковця та педагога) (2019)
Сахань Олена Миколаївна (до ювілею науковця та педагога) (2019)
Наші автори (2019)
Іменний покажчик (2019)
Вимоги до оформлення статей у збірнику (2019)
Сліпецька Ю. М. - Електоральні партії: ідеологічне позиціонування парламентських партій в Україні (2018)
Власова Т. И. - Феминизм как маргинесс гендерного проекта постмодерна, Галицкая Ю. В. (2018)
Мелещук А. А. - Трансформація східнослов’янського месіанізму від філософської думки Русі до ранніх слов’янофілів (2018)
Козій І. В. - Феномен української радянської філософії (2018)
Боринштейн Е. Р. - Социокультурная адаптация иностранной молодежи к украинской студенческой среде: антропосоциогенетический контекст, Киссе А. И., Орленко И. Н. (2018)
Cвятненко І. О. - Ідеологія та мораль гендерної культури в Україні (2018)
Мохаммад А. С. - Соотношение понятий "сложная система” и "сложная среда” в социальной философии (2018)
Чаговець Т. В. - Формування політики радянської влади в житловому питанні в 20-х роках XX ст. (2019)
Окорокова В. В. - Основні риси віртуального моделювання як домінуючого різновиду моделювання соціальної реальності доби Постмодерну (2019)
Настояща К. В. - Практики самопрезентації в інтернет-просторі: форми і тенденції (2019)
Гайнутдинова Л. А. - Ценностный кризис в современном мире: социально-философский аспект, Скоробогатько А. В. (2019)
Горпинич О. В. - Дослідження соціально-культурного розвитку міського простору в соціологічних вимірах сьогодення, Ібрагімова З. І. (2019)
Локтіонова Д. А. - Тактичний урбанізм у контексті розвитку урбаністичних практик в Україні (2019)
Братаніч Б. В. - Міждисциплінарне розуміння предметності соціального інтелекту, Романенко М. І., Куций А. М. (2019)
Прокопович Л. В. - Соціально-філософський аналіз візуалізації культурної ідентичності в "театрі" повсякдення (2019)
Шаран О. В. - Національні та міжнародно-політичні механізми протидії сепаратизму у Балканських державах (2019)
Шелемба М. М. - Регіональні політичні партії в контексті дослідження процесу націоналізації (за результатами місцевих виборів 2015 р.) (2019)
Верховод В. І. - Особливості інтерпретації корупції та хабарництва в науковому та суспільному дискурсі сучасної України (2019)
Жукова Г. В. - Позаакадемічна освіта як основа модернізації освіти України (2019)
Svyatnenko I. - Gender standards and expectations on sexual deviations in the gender culture of Ukraine (2019)
Савонова Г. І. - Онтологія добра і зла та проблема свободи вибору християнином у філософських міркуваннях С. К’єркегора (2019)
Aliyev A. - State service policy: international experience (2019)
Балан М. І. - Державне реагування на загрози суспільно-політичній стабільності (2019)
Васільєва Л. М. - Дослідження сутності категорії "державне управління" (2019)
Древаль Ю. Д. - Проблематика формування правового механізму у сферах соціальної та особистісної безпеки (2019)
Dombrovska S. - Features of regulation of the migration processes in the European Union countries, Husarov K. (2019)
Карпеко Н. М. - Інноваційний розвиток криміналістичної галузі для забезпечення державної безпеки, Домбровський Л. В. (2019)
Крук С. І. - Прогнозування як державноуправлінська функція із забезпечення національної безпеки України (2019)
Ортіна Г. В. - Технологічний розвиток інноваційної державної політики як складової соціальної безпеки країни (2019)
Осипова С. К. - Соціальне підприємництво як об’єкт державного Регулювання (2019)
Pomaza-Ponomarenko A. - Corruption as a public and private phenomenon and a threat to national security (2019)
Рубан А. В. - Розвиток державної політики щодо забезпечення Національної безпеки (2019)
Торічний В. О. - Формування та впровадження державної Інформаційної політики як запорука забезпечення державної безпеки (2019)
Алебрі М. А. - Імплементація європейських стандартів і норм управління водними ресурсами у сфері якості води (2019)
Батир Ю. Г. - Державне управління і регулювання лісовим господарством України (2019)
Більовський М. О. - Сучасний стан та результативність механізмів публічного управління та адміністрування у сфері енергозбереження та енергоефективності в Україні (2019)
Бондаренко А. І. - Концептуальні засади формування Механізмів забезпечення державного Регулювання фінансової безпеки (2019)
Вербицький О. В. - Соціальна криза та механізми державного управління нею залежно від економічного стану (2019)
Гуйда О. Г. - Сучасні напрями державного регулювання сфери телекомунікацій (2019)
Карлаш В. В. - Регулювання державними закупівлями в системі охорони здоров’я України (2019)
Kashtalyan T. - Tendencies of government land matters control in the context of their development (2019)
Кришталь Д. О. - Державне управління науково-технічною діяльністю в Україні (2019)
Курська Т. М. - Державне регулювання проведенням метрологічної експертизи для підвищення якості продукції (2019)
Леоненко Н. А. - Напрями удосконалення механізмів державного Регулювання туристичної сфери України (2019)
Lobodenko K. - Protection of rights as a mechanism of public management (2019)
Лопатченко І. М. - Сучасні медійні технології як дієвий механізм Взаємодії органів влади і громадськості (2019)
Лопушинський І. П. - Державно-церковні відносини в Україні як механізм забезпечення національної безпеки в контексті євроінтеграції (2019)
Мороз В. М. - Державне управління сферою охорони здоров’я як напрям впливу на розвиток трудового потенціалу соціального об’єкту (2019)
Москалюк С. В. - Механізми реалізації державної енергетичної політики в різних країнах (2019)
Порока С. Г. - Концептуальні засади щодо визначення механізмів публічного управління у сфері національної безпеки України (2019)
Шпортюк Н. Л. - Вдосконалення механізму державного управління інноваційною діяльністю в сільському господарстві України (2019)
Домбровська С. М. - Державне регулювання розвитку сервісно-орієнтованої економіки сфери послуг, Баглик В. С. (2019)
Залізнюк В. П. - Обґрунтування системи внутрішньої продовольчої допомоги як механізму забезпечення продовольчої безпеки країни (2019)
Лукіянчук А. А. - Вплив державного регулювання на формування компонентів ресурсного потенціалу аграрного сектору (2019)
Майстро С. В. - Оцінка результативності державної політики розвитку агропродовольчої сфери в контексті створення зони вільної торгівлі між Україною та європейським союзом (2019)
Науменко А.О. - Державне управління розвитком агропромислового комплексу України (2019)
Шевчук О. Р. - Модернізації державного регулювання у сфері фізичної культури й спорту (2019)
Ахмедова О. О. - Державноуправлінські аспекти формування професійних компетентностей спеціалістів сфери туризму, Стрижак О. О. (2019)
Вавренюк С. А. - Удосконалення системи державного управління у сфері вищої освіти (2019)
Грень Л. М. - Фінансовий інструмент як елемент економічного механізму державного управління розвитком професійної (професійно-технічної) освіти (2019)
Мороз С. А. - Міжнародний досвід використання Інструменту інтернаціоналізації вищої освіти Як підґрунтя для вдосконалення механізмів Державного управління її якістю (2019)
Алхемері М. А. - Основні положення реалізації політики антикризового публічного управління на регіональному рівні (2019)
Ляшевська О. І. - Державне управління інноваційним розвитком сталого розвитку регіонів, Ященко О. А. (2019)
Гаваза А. О. - Стан дослідженості державного регулювання процесом формування культури протимінної безпеки (2019)
Кравчук О. В. - Особливості застосування криміналістичної техніки у процесах державного управління експертно-криміналістичною діяльністю (2019)
Шведун В. О. - Державна система забезпечення кібербезпеки: Особливості формування та впровадження, Надьон О. В. (2019)
Ковальов П. А. - Державний стандарт з пожежної безпеки в системі навчання та виховання молодших школярів, Черкашин О. В., Щербак С. М. (2019)
Малинівська Л. І. - Механізми державного управління у сфері підготовки майбутніх фахівців з ІКТ під час вивчення навчальної дисципліни "охорона праці в галузі та цивільний захист" у ЗВО (2019)
Черкашин О. В. - Державний стандарт початкової освіти. Удосконалення форм та методів роботи з пожежної безпеки, Іщук В. М., Пономаренко Л. І. (2019)
Аллахвердиев К. - Этнополитическая составляющая демократической транзитности в постсоветских государствах (2019)
Цвих В. Ф. - Адвокація та лобізм в системі взаємодії з органами державної влади, Андрушко В. І. (2019)
Артюшенко О. М. - Трудова міграція – соціальна загроза для України чи перспектива для українців? (2019)
Baghirova A. M. - The interests of the U.S. in the conflicts in the Republic of Georgia (2019)
Бокоч В. М. - Релігійні процеси в контексті суспільно–політичної ситуації в анексованому Криму (2019)
Горбачов А. В. - Особливості дослідження політичної поведінки з позиції теорії раціонального вибору (2019)
Ключкович А. Ю. - Перехід до демократії в Словаччині: аналіз основних передумов і чинників (2019)
Ключук Ю. М. - Практична реалізація двосторонніх польсько–українських угод часів А. Кваснєвського та Л. Кучми (2019)
Кореньков О. О. - Тероризм як інструмент в арсеналі Росії в протистоянні з Україною (2019)
Лепська Н. В. - Баланс сил у геополітичному вимірі світоустрою (2019)
Лук’янова І. О. - Іноземна допомога Норвегії: пріоритети та напрями здійснення (2019)
Матвієнків С. М. - Національна свідомість як чинник формування політичної нації (2019)
Меликли Г. К. - Развитие человеческого капитала как важное условие политического развития страны (2019)
Мельничук І. А. - Практичні проблеми лідерства та професіоналізму в публічному управлінні (2019)
Михайлова И. А. - Дискурсивность феномена политической справедливости как индикатора легитимности права (2019)
Николенко Ю. А. - Проблема цивилизационной идентичности Украины: геополитический аспект, Лясота А. Е. (2019)
Нифтили Э. Г. - Роль СМИ в формировании политического имиджа в ХХ веке (2019)
Новицька О. В. - Геополітична стратегія Ізраїлю в україномовному науковому дискурсі (2019)
Попович Я. М. - Політична корупція в транзитивному українському суспільстві: сприйняття поширеності і форми прояву (2019)
Потерейко О. О. - Населення як ознака віртуальної держави (2019)
Сапсай А. П. - Багатостороннє співробітництво держав Центральної Африки щодо розв’язання проблем сталого розвитку (2019)
Сич О. М. - До питання термінології в сучасному українському націоналізмознавстві (2019)
cGrath Ch. - Ukrainian national identity Taras Shevchenko (2019)
Шавардова О. Ю. - Міждисциплінарність через синтез політології та лінгвістики як характерна риса політичної науки (2019)
Яковлєв М. В. - Метахтонні концепти політичної науки: засади порівняльного соціоконгітивного аналізу (2019)
Вовк Н. П. - Концепт антикризового управління: комунікативний аспект, Пасинчук К. М. (2019)
Вольська О. М. - Актуальні проблеми кадрового забезпечення органів публічної влади, Сапельнікова Н. Л., Кольцова Д. В. (2019)
Горбатюк П. М. - Організація службової діяльності підрозділів кадрового забезпечення у державній прикордонній службі України (2019)
Довгань В. І. - Сутність та структура кадрової безпеки органів Державної прикордонної служби України, Арзянцева Д. А., Захаркевич Н. П. (2019)
Довгань В. І. - Соціальна доктрина православної церкви як ціннісна складова демократичного державотворення в Україні, Мартишин Д. С. (2019)
Залож В. В. - Аналіз причин демотивації персоналу Державної прикордонної служби України та можливі способи їх усунення, Мальцев А. Ю., Орлов Є. В. (2019)
Матвєєв В. В. - Деякі питання правового регулювання грошового забезпечення Державної прикордонної служби України (2019)
Орел О. В. - Організаційно-правові засади державного управління державною безпекою України (2019)
Радченко О. В. - Аналіз нормативно-правового забезпечення державної безпеки України, Тонконог О. О. (2019)
Магась Г. - Методика прогнозування ефективності прикордонного контролю на шляхах міжнародного сполучення під час організації оперативно-службової діяльності (2019)
Біжко О. М. - Couchsurfing як феномен культурного обміну (2019)
Ладика І. Я. - Особливості української блогосфери (на прикладі текстів Віталія Портникова та Павла Каразіна) (2019)
Сорока Н. А. - Навчання усного мовлення іноземною мовою студентів немовних спеціальностей, Щокіна Т. М. (2019)
Козьміна Н. А. - Етапи формування монологічного мовлення у студентів різних спеціальностей факультету енергозбереження та енергоменеджменту (2019)
Karasyova O. V. - Activation factors of studentsс independent work in english learning (2019)
Маценко Л. М. - Шевченко і майдан: два ювілеї (2019)
Ногінська А. О. - Професіне ставлення магістра-аграрія як майбутнього викладача (2019)
Боровець О. В. - Особливості організації проектної діяльності учнів початкової школи, Гулюк С. О. (2019)
Грабовий А. К. - Навчальний хімічний експеремент як засіб розвитку учнів під час вивчення хімії в загальноосвітніх навчальних закладах (2019)
Ярмоловіч О. І. - Історико-педагогічні аспекти розвитку вищої освіти України у ХІХ сторіччі (2019)
Зубенко О. М. - Вплив раннього тровматичного досвіду на якість партнерських стосунків у жінок (2019)
Сидоренко Т. В. - Интелектуалльно-речевые умения учащихся и механизм их формирования в процессе изучения лексики (2019)
Гречка Є. М. - Розвиток мовленнєвої активності як психолого-педагогічна проблема (2019)
Коваленко О. О. - Традиційні та інноваційні методики викладання іноземної мови у ВНЗ (2019)
Клімова А. І. - Соціально-психологічна адаптпція іноземних студентів як невід’ємний чинник успішного навчання (2019)
Ільєнко Т. П. - Досвід виховання звукової культури мовлення дітей п’ятого року життя (2019)
Роговченко В. О. - Розвиток уяви дітей дошкільного віку у процесі образотворчо-мовленнєвої діяльності (2019)
Родіна Н. О. - Педагогічні умови формування самостійності дітей дошкільного віку і процесі художньо-мовленнєвої діяльності (2019)
Черняк Г. А. - Влив інформаційно-комунікаційних технологій на самоосвіту студента (2019)
Грегор’єва О. В. - Портфоліо як засіб оптимізації діяльності педагога (2019)
Здирко І. А. - Коучинг в освіті як потужний засіб розкриття потенціалу здобувачів освіти (2019)
Герасименко Л. Б. - Психологічний аналіз професійної придатності студентів медичного коледжу (2019)
Фомін К. В. - Підготовка мабудніх педагогів до діалогічного навчання в початковій школі (2019)
Моравецький О. М. - Наукова раціональність як один із способів пізнавальної діяльності (2019)
Бірюкова В. В. - Формування професійних компетенцій майбутнього вихователя-логопеда (2019)
Поцюрко О. Ю. - Ключові маркери української національної ідеї в творчості П. Куліша (2019)
Корнієць К. С. - Використання музики на логопедичних заняттях з дошкільниками (2019)
Наконечная А. Р. - Теоретический аспект групповой сплоченности в трудовых коллективах моряков (2019)
Самчевский Н. С. - Профилактика развития межличносных конфликтов в студенческой среде: применение техники "Я-высказывание" (2019)
Бердега А. В. - Методы активного социально-психологического обучения: групповая дискуссия (2019)
Дзіковська М. І. - Застосування кейс-технологій на заняттях у закладах вищої освіти як сучасна інновація (2019)
Юрчук Л. В. - Науково-педпгогічна спадщина М. І. Костомарова у контексті формування національної свідомості студентської молоді (2019)
Мох Ю. А. - Тренінг як інтерактивний метод навчання і виховання, Радченко О. І., Сергіна С. В. (2019)
Набільська І. І. - Педагогічні умови навичок 21 ст. в освітньому процесі початкової школи (2019)
Гамалюк С. А. - Електронне навчання у вищій освіті (2019)
Швець А. Р. - Впровадження американського досвіду недискримінації в українській громаді (2019)
Веремейчик С. В. - Ренесанс "Античної душі" в гуманістичних уявленнях епохи відродження (2019)
Медведська Л. Є. - Роль соціаних мереж у популяризації інтелектуальних ігор в Україні (на прикладі Facebook) (2019)
Зборівська О. М. - Патріотичне виховання студентської молоді (з досвіду роботи куратора) (2019)
Володько А. М. - Діахронічний аналіз використання інформаційно-комунікаційних технологій для навчання іноземних мов (2019)
Малько Н. О. - "Мовне портфоліо" як інструмент подолання труднощів при вивчені іноземної мови (2019)
Гроссу Н. В. - Хмарний сервіс MS Offise 365 як складна навчально-інформаційного середовища (2019)
Гращенкова В. В. - Розвиток навичок вербальної та невербальної комунікації в процесі викладання англійської мови для спеціальних і академічних цілей, Шеїна Л. О. (2019)
Пукало С. О. - Мовленнєвий етикет керівника (2019)
Агєєнко Т. А. - Організація сучасного освітнього процусу в аспекті формування загальнокультурної компетентності майбутніх педагогів (2019)
Федоренко М. О. - Хронотопічність художнього образу (2019)
Солодка Л. О. - Мотив польоту у творі С. Лагерлеф "Чудесна мандрівка Нільса Гольгерсона з дикими гусьми" та український народній казці "Івасик-Телесик" (2019)
Гладуш Н. Ф. - Теоретичні засади вивчення фразових дієслів на позначення руху в лінгвістиці, Ареф’єва О. О. (2019)
Медведєва В. В. - Сучасні технології використання гримувального мистецтва у створенні художнього образу на естраді (2019)
Гіль С. І. - Вивчення суб'єктивно-модальних форм укаїнської мови як іноземної, Ященко А. А. (2019)
Акіншина І. М. - Герменевтичні засади художньої-біографічної прози ХХ-ХХІ ст (2019)
Орел Є. Р. - "Система Станіславского" в современном театральном процессе, Кучин П. З. (2019)
Світлична О. О. - Професія - актор дубляжа, Біленька А. М. (2019)
Якимов Д. О. - Поняття та значання атмосфери у роботі над створенням вистави (2019)
Гаджиєва І. С. - Виховання сучасних професійних студентів-акторів драматичного театру та кіно за методикою Леся Курбаса, Кучина В. Ф. (2019)
Антоненко І. В. - Культурний ландшафт як засіб формування стилю плавучих об’єктів в Укаїні (2019)
Маригіна Д. О. - Специфіка роботи актора в музично-драматичному театрі на прикладі вистав театру "Березіль" (2019)
Кисла А. Б. - Семантико-прагматичні особливості вказівної частки он (2019)
Євченко А. С. - Карло Гольдоні як реформатор італійського театру (2019)
Васенко Л. А. - Про формування термінознавчої компетенції у процесі навчання української мови за професійним спрямуванням у вищих завчальних закладах (2019)
Полякова Ю. Ю. - Автор и герой в лирической миниатюре: Анна Мар и Мариус Петипа (2019)
Колодій Г. І. - Творча діяльність Наталі Ужвій у театрі "Березіль" (2019)
Максименко В. Г. - Про специфіку сучасного фольклору України (2019)
Солодка Л. О. - Відгомін літератури і хореографії у вікні фемінізму (2019)
П'єнтак Г. І. - Метафоричність поезії Олександра Олеся, Бойко О. І. (2019)
Ареф’єва О. О. - Стилістична диференціація фразових дієслів на позначення руху (2019)
Бондаренко О. І. - Стилістичне забарвлення дієслів англійської мови to enter ta to come in ("входити") (2019)
Черный И. В. - Художественные особенности Романа С. Головачева "love tour" (2019)
Почепинская С. М. - The process of communication (2019)
Акіншина І. М. - Інтерпретація біблійного матеріалу художньою біографією межі ХХ-ХХ ст. (2019)
Папко С. В. - Неологізація лексики через вплив "кібермови" на склад сучасної англійської мови (2019)
Москальова Н. П. - Жінки в системі вищої освіти у 1930-х рр. (2019)
Дяченко О. В. - Жанр сонета в історії літератури (2019)
Довгопола А. С. - Сучасна англомовна військова лексика (на матеріалі газетного та інтернет-дискурсу) (2019)
Хмель У. В. - Дефініції та основні характеристики прагматичних ідіом у англомовному кінематографічному дискурсі (2019)
Москальова Н. П. - Актуальність збереження та дослідження історико-культуроної спадщини України, Кулішенко Т. Ю. (2019)
Канкаш Г. Д. - Способи мовної організації переконання в промові (2019)
Грицюк М. І. - Внутрішня мова як особливий виз мовленнєвої діяльності в англійському художньому дискурсі (2019)
Сикалов И. А. - Феномен уличной культуры в современном социокультурном пространстве (2019)
Вітряк Т. В. - Театр раннього розвитку (TEY) (2019)
Суханюк І. С. - Сучасні концепції таргетингу на вибір цільової аудиторії (2019)
Тарасевич Н. В. - Напрям розвитку банківського кредитування сільського господарства в Україні, Марковський А. В. (2019)
Назлуханян С. С. - Особливості та проблеми банківського кредитування малого бізнесу в Україні (2019)
Садило Н. М. - Instagram як феномен сучасного бізнесу (2019)
Казимір М. А. - Організація інвент-заходів з метою покращення роботи в компанії (2019)
Вергун А. М. - Забезпечення фінансової безпеки банку, Давиденко А. А. (2019)
Батусов В. О. - Маркетинг як окрема бізнес функція в банку (2019)
Вакулич М. М. - Оцінка ефективності організації обліку, аналізу та контролю активних операцій АТ КБ "Приватбанк", Котлярова Х. М. (2019)
Вакулич М. М. - Напрями вдосконалення системи обліку, аналізу і контролю розрахунків з оплати праці на ТОВ "Агенція "Джеб": критичний аналіз, Пархоменко О. А. (2019)
Кондріков І. Д. - Кредитний механізм Сполучених Штатів Америки та американьська система кредитування В Україні (2019)
Клементьєва А. В. - Особливості ринку хліба в Україні, Балдик Д. О. (2019)
Мельник А. О. - Дослідження сутності конкурентоспроможності в умовах економічної інтеграції, Новіков Д. В. (2019)
Порфіренко В. І. - Аналіз та преспективи розвитку діючих форм суб’єктів підприємництва в України, Дехтяренко Д. П. (2019)
Султанов Д. Р. - Фінансова стабільність як головна умова стійкого розвитку підприємства, Балдик Д. О. (2019)
Ковтун В. А. - Соціально-економічний аспек якості аграрної продукції (2019)
Федорчук А. О. - Інтернет-маркетинг, як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємтсва (2019)
Назлуханян С. С. - Банківське кредитування малого бізнесу в Україні: проблеми та перспективи розвитку (2019)
Логвін О. О. - Проблеми розвитку малого і середнього бізнесу в контексті євроінтеграції України (2019)
Гайденко Г. С. - "Чорна п'ятнеця" як інструмент бізнезу (2019)
Ксенофонтова М. М. - Управління галуззю рослинництва сільськогосподарськго підприємства, Тимофєєв А. С. (2019)
Ксенофонтова М. М. - Управління галуззю тваринництва аграрного підприємства, Янкова М. О. (2019)
Терлецька Н. М. - Резерви підвищення інноваційної активності підприємств у контексті теорії модернізації, Балан А. А. (2019)
Павлишин Ю. П. - Правосуб'єктність як основа адміністративно-правового статусу громадян України (2019)
Подра О. П. - Методи оцінки рівня економічної безпеки підприємства (2019)
Гунькіна Є. В. - Економічні наслідки об’єднання Північної та Південної Кореї (2019)
Федоров І. В. - Щодо подальшого удосконалення суду присяжних в Україні з урахуванням світового досвіду (2019)
Аверкова В. А. - Правовая природа криптовалюты в уголовном праве (2019)
Шабатура Т. С. - Економічний потенцвал підприємтсва: фактори та принципи формування (2019)
Березовська-Чміль О. Б. - Феномен політичного консюмеризму (2019)
Манюкова Н. О. - Категоріальна визначеність реструктуризації банківської системи: зарубіжний досвід (2019)
Міщенко А. С. - Особливості децентралізації у Швеції (2019)
Гончаренко Т. І. - "Мотивація" як предмет економічного дослідження (2019)
Титул, зміст (2019)
Варбанец Л. Д. - Скрининг среди штаммов Bacillus Черного моря продуцентов с фибринолитической, эластазной и коллагеназной активностями, Дзюблюк Н. А., Иваница В. А. (2019)
Гудзенко Е. В. - Гликозидазная активность бактерий рода Bacillus, выделенных из Черного моря, Борзова Н. В., Варбанец Л. Д., Иваница В. А., Сейфуллина И. И., Марцинко Е. Э., Пирожок О. В., Чебаненко Е. А. (2019)
Davranov K. - Epiphytic Bacteria Bacillus subtilis UzNU-18 from Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) – the Active Biocontrol Agent of Phytopathogenic Microorganisms, Shurigin V., Mammadiev A., Ruzimova K. (2019)
Kryvtsova M. V. - Antimicrobial, Antioxidant and some Biochemical Properties of Vaccinium vitis-idaea L., Trush K., Eftimova J., Koščová J., Spivak M. J. (2019)
Кириченко А. М. - Консервативні нуклеотидні мотиви в промоторах геномник РНК тобамовірусів, Щербатенко І. С. (2019)
Гнатюк Т. Т. - Хвороби сої за дії фітопатогенних бактерій роду Pseudomonas, Житкевич Н. В., Петриченко В. Ф., Калініченко А. В., Патика В. П. (2019)
Пирог Т. П. - Взаємозв’язок хімічного складу і біологічних властивостей мікробних поверхнево-активних речовин, Ключка Л. В., Шевчук Т. А., Мучник Ф. В. (2019)
Правила для авторів (2019)
Зеленкевич Л. П. - Ідентичність в умовах об’єднаних громад (2019)
Масюк О. П. - Сподівання як засіб соціальної ідентичності (2019)
Євдокимова І. А. - Професійні та кадрові ризики в соціальній роботі, Бутиліна О. В. (2019)
Rus-Poltavska A. - Transformation of system of values in the context of global problems: theoretical sociological analysis (2019)
Селиверстова А. С. - Теория динамического хаоса в исследованиях социально-философской и социальной направленности (2019)
Прокопович Л. В. - Соціально-філософські засади театралізації політичної сфери (2019)
Ткачук А. П. - Безпековий вимір українсько-російських відносин навколо Криму в політичній діяльності Народного Руху України у 1991–2008 рр. (2019)
Парлюк В. І. - Пошук напрямів виходу з кризи соціал-демократичного руху Австрії (2019)
Юшкевич В. В. - Біженці з країн Балтії в таборах Центральної та Західної Європи у контексті американської "політики невизнання" в другій половині 1940-х рр. (2019)
Андреев А. В. - Учение СЩМЧ. Киприана Карфагенского о единой cathedra Petri и его актуальность в обсуждении проблемы папского примата (2019)
Барабаш О. В. - Многоуровневый кризис в Венесуэле – характер, причины, технологии, смыслы. Показательность событий в контексте перспектив (2019)
Borysov E. A. - Theodicy and the Holocaust: a critical examination (2019)
Гайдамачук О. В. - Тональність "Есе про походження мов" Ж.–Ж. Руссо (2019)
Грех В. І. - Туристичні стежки життя і діяльності святителя Димитрія (Данила Туптала) (2019)
Гуцалюк Ю. С. - Особливості католицької філософії та церковного вчення в контексті розвитку сучасного світу (2019)
Жангожа А. Р. - Роль логіки у побудові експертних систем (2019)
Камбур Н. О. - Освіта в світі капіталу епохи постфордизму (2019)
Карпінська П. І. - Соціально–філософські витоки поняття альтруїзму О. Конта (2019)
Качмала В. І. - Актуальні філософські питання інформаційно–комунікаційних технологій в контексті сучасної вищої освіти (2019)
Кислий А. О. - Проблема ідеалу людини в сучасній християнській думці (2019)
Колотілова Н. А. - Логіка і риторика в дослідженнях аргументативної проблематики початку ХХІ ст. (2019)
Коробко М. І. - Літературно–філософські джерела художніх творів Айн Ренд (2019)
Легеза О. С. - Концепція міфу у працях К. Г. Юнга (2019)
Литвинчук О. В. - Проблема симуляцій у сучасному гіперпросторі (2019)
Максюта М. Є. - Григорій Сковорода: життєбуттійність вдячності (2019)
Множинська Р. В. - Античні політичні теорії у вітчизняній ренесансній думці ( І пол. ХVІ ст.) (2019)
Моравецький О. М. - Наукова раціональність та позараціональні способи пізнання (2019)
Мринская Н. А. - Мужество быть личностью с ситуации инвалидности: семантические и экзистенциальные контексты (2019)
Орленко І. М. - Трикветр соціальної дезадаптації та його структурна модель у сучасному суспільстві (2019)
Осіпцов А. В. - Людина та динамічна концепція свободи у прагматизмі Джона Дьюї, Цибулько О. С. (2019)
Паскалова М. І. - Зміст, значення, розуміння у комунікативному просторі (2019)
Поправко О. В. - Свято як соціально–культурний феномен: функціональний аналіз (2019)
Поцюрко О. Ю. - Українська національна самобутність та самоідентифікація у творчості П. Куліша (2019)
Рибакова К. М. - Філософський аспект поняття стрес (2019)
Рожко В. А. - Гедоністична складова мережі Інтернет та соціальних мереж (2019)
Рубський В. М. - Проблематизація онтології особистості в постметафізичному світогляді (2019)
Савонова Г. І. - Рефлексія дихотомій та теодицея в екзистенціальній філософії Г. Марселя (2019)
Кадієвська І. А. - Філософія кайдзен та організація управління компанією будівельного комплексу, Сазонов В. В. (2019)
Семко Я. С. - Homo glamuricus як теоретична модель (2019)
Симоненко С. П. - Інформаційні технології як головний виклик сучасності (2019)
Сислюк Я. Г. - Філософсько–релігійні погляди професорів Києво–Могилянської академії, Тімченко О. П., Пігош М. А. (2019)
Слотюк П. В. - Актуалізація ідеї діалогіки у феноменологічній філософії культури В. Біблера (2019)
Соколова О. М. - Соціально–філософські рецепції ідей "антропологічної школи" Григорія Сковороди (2019)
Стрельцова С. В. - Вплив української етнічної символіки на творчість сучасних митців (2019)
Фещенко І. В. - Особливості розвитку внутрішніх збройно–політичних конфліктів (2019)
Фуркало В. С. - Проблеми розвитку сучасної релігійної освіти в Україні (2019)
Царенок А. В. - Аскетико–естетичне вчення про належне використання чуттів (2019)
Шавріна І. В. - Трансформація релігійної свідомості в сучасній Україні (2019)
Шевченко З. В. - Теорія статево–рольової соціалізації особистості (філософська оцінка) (2019)
Шкіль С. О. - Творчість Феофана Прокоповича Київського періоду (2019)
Шмиголь М. Ф. - Віртуальна реальність як феномен інформаційного суспільства: світоглядний аспект, Юшкевич Ю. С. (2019)
Мельник Л. М. - Вселенські собори в канонічному становленні християнської доктрини, Харьковщенко Ю. Є. (2019)
Григорак А. К. - Новітні історіографічні дослідження українського іконопису Страшного Суду (2019)
Катаєв С. Л. - Релігійність в системі ціннісних орієнтацій школярів (2019)
Сало Г. В. - Антропологічні виміри у релігійно-філософських поглядах українських мислителів західної діаспори (2019)
Петренко О. С. - Моделі використання джерел інформації населенням вільної частини Луганської області (2019)
Чайковський М. Є. - Центро-периферійні процеси в Україні, Ковтун О.С. (2019)
Орлов О. І. - Арт-хаус – експонування країни в елітарних колах (2019)
Шафраньош О. І. - Підходи до трактування феномену контркультури: спроба типологізації (2019)
Плаксина О. - Устойчивость общества в социально-философском учении Аристотеля (2019)
Приймак О. М. - Корекція об’єкта соціальних експериментів Д. А. Столипіна, Приймак Ю.О. (2019)
Svyatnenko I. - Gender xenophobia: candidate gender behavior in a love and preliminary period (2019)
Fadyeyeva V. - Corporate social responsibility: Polish experience and Ukrainian perspectives (2019)
Бевз Н. В. - Герменевтична проблематика у контексті трансцендентальної прагматики К.-О. Апеля (2019)
Ворона П. В. - Всесвітній форум українців (1992 р.) про шляхи розвитку України – втрачені перспективи (2018)
Мартиненко В. М. - Про діалектику формування "публічного управління” як наукової категорії і дотичних до неї наукових понять (2018)
Степаненко С. В. - Організація і здійснення влади в країні як об’єкт державної політики (2018)
Білосорочка С. І. - Передумови виникнення суспільно-політичних рухів за гендерну рівність у середовищі українців в умовах самодержавства (2018)
Нікітін В. В. - "Ефект Кілінга” у вітчизняній науці державного управління (2018)
Ревенко Т. В. - Сутність та основні складники освітнього процесу у закладах вищої освіти України (2018)
Рябець К. А. - Політико-правові аспекти розвитку публічного управління водним господарством України за часів Російської імперії (друга половина XVIІІ ст. – до 1917 р.) (2018)
Угоднікова О. І. - Державне управління розвитком галузі туризму: теорія та практика (2018)
Знаткова О. М. - Аналіз форм залучення громадськості до прийняття управлінських рішень: правовий аспект (2018)
Лаврентій Д. С. - Державно-приватне партнерство: джерелознавчий аналіз дискурсного поля України (2018)
Лелюк Р. В. - Інституалізація владно-громадських ініціатив як складова становлення публічного управління в Україні (2018)
Міхальов О. М. - Публічна політика, державне управління, еліта та система цінностей – співвідношення понять (2018)
Сиволапенко Т. Л. - Науковий аспект системи стратегічного управління в Україні: реалії та перспективи (2018)
Соломко Ю. І. - Стан упровадження електронних послуг: результати реалізації концепції розвитку системи електронних послуг в Україні (2018)
Сокіл В. В. - Аналіз бюджетного фінансування регіонального розвитку в Україні у 2014–2018 рр. (2018)
Акимишин М. М. - Активність і вміст ізозимів супероксиддисмутази в тканинах репродуктивних органів корів, Кузьміна Н. В., Остапів Д. Д. (2017)
Бірюков В. В. - Сутність соціальної відповідальності держави і суспільства щодо охорони довкілля (2018)
Бокотькo Р. Р. - Зміни біохімічних показників сироватки крові щурів при експериментальному гіпотиреозі (2017)
Литвиненко М. В. - Механізми реалізації державної політики реформування системи охорони здоров’я в Україні: визначення і складники (2018)
Данчук О. В. - Індекси інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів у свиней різних типів вищої нервової діяльності за технологічного стресу (2017)
Садовська Л. М. - Державна політика у сфері громадянської освіти: етапи розвитку, структура, орієнтири (2018)
Дяченко О. Б. - Трансформація кормових есенціальних жирних кислот родини ω-6 в організмі молодняку гусей, вирощуваного на м’ясо та їх накопичення в печінці й скелетних м’язах, Рівіс Й. Ф. (2017)
Ясиневич С. Л. - Місце і роль мас-медіа у процесі формування соціально-комунікаційної сфери громадянського суспільства (2018)
Зінов’єв С. Г. - Біохімічний профіль м’яса свиней за використання ГМ-сої у їх раціонах, Шостя А. М. (2017)
Бабаджанова О. Ф. - Нормативно-правове забезпечення органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту, Рогуля А. О. (2018)
Іваницька А. І. - Фізіолого-біохімічні процеси організму та продуктивність кролів за випоювання сполук силіцію, Лесик Я. В. (2017)
Голинська О. В. - Економічна основа самодостатності місцевого самоврядування в сучасних умовах (2018)
Кладницька Л. В. - Експресія цитоплазматичних білків стовбуровими клітинами із жирової тканини собаки на різних пасажах культивування in vitro, Мазуркевич А. Й., Бездєнєжних Н. О., Чехун В. Ф., Величко С. В., Малюк М. О., Козицька Т. В. , Ковпак В. В., Данілов В. Б., Харкевич Ю. О. (2017)
Серенок А. О. - Методологія проведення аудиту даних міських рад (2018)
Клим О. Я. - Вміст жирних кислот і важких металів у пилку з кульбаби лікарської у різних природно-екологічних зонах Карпатського регіону (2017)
Євдокимов В. О. - Менеджмент майбутнього в органах публічної влади (2018)
Роль Н. В. - Вплив вітамінно-мінеральної добавки на стан антиоксидантної системи кролів, Цехмістренко С. І. (2017)
Магась Г. А. - Методика формування стилю управління керівника залежно від умов виконання оперативно-службових завдань органом (підрозділом) охорони державного кордону (2018)
Савчук Т. Л. - Зміна біохімічних показників крові кролів після експериментального ушкодження кісткової тканини (2017)
Недобор І. В. - Чинники впливу на формування та реалізацію кадрової політики в системі публічного управління (2018)
Саулко В. В. - Еритрограма крові тільних корів та телят різних біогеохімічних провінцій за мікроелементозів, Довга Л. В., Мазуркевич А. Й. (2017)
Непомнящий О. М. - Зарубіжний досвід регулювання будівельної діяльності, Медведчук О. В., Лагунова І. А. (2018)
Трач В. В. - Жирнокислотний склад печінки 14-добових ембріонів та однодобових перепелів, Данчук В. В. (2017)
Білуха Л. А. - Децентралізація та реформа адміністративно-територіального устрою франції: досвід для України (2018)
Кушнір Г. В. - Аналіз результатів досліджень рослинної сировини та кормів для тварин за 2016 рік на наявність генетично модифікованих рослин (2017)
Карлов Т. В. - Адаптація зарубіжного досвіду щодо управління конфліктами у взаємодії органів влади та громадськості в Україні (2018)
Левицький Т. Р. - Перспективність застосування нового білкового концентрату (квпо) у раціонах молодняку свиней, Тесарівська У. І., Фляк Л. І., Бойко Г. Й., Соловйов В. В. (2017)
Черноіваненко А. В. - Сучасні практики взаємодії політичних партій з органами державного управління в Україні (2018)
Микитин М. С. - Макуха з редьки олійної в раціоні курчат-бройлерів, Мельник У. М., Соловка Г. І. (2017)
Ривак Г. П. - Дослідження катіонного складу вод питних і природних методом капілярного електрофорезу (2017)
Ривак Р. О. - Вплив різних доз йоду в поживному середовищі на нарощування біомаси прісноводної водорості Lemna Minor (2017)
Симон М. Ю. - Вплив пекарських дріжджів на інтенсивність окисних процесів у м’язах молоді російського осетра (acipenser guldenstaedtii) (2017)
Федак Н. М. - Балансуюча кормова добавка для високопродуктивних корів у зоні західного лісостепу, Чумаченко С. П., Душара І. В. (2017)
Бучек К. - Ендоскопічна діагностика рецидивуючої обструкції дихальних шляхів у коней, Максимович І., Станєц М., Мільчак А. (2017)
Канівець Н. С. - Характер рубцевого травлення корів за виразкового глоситу, Кравченко С. О. (2017)
Кушнір В. Ю. - Сучасний підхід до фармакотерапії собак, хворих на катаральну бронхопневмонію (2017)
Музика В. П. - Ефективність та безпечність нового антимікробного препарату для лікування бактеріальних інфекцій овець і кіз, Паливода К. О., Жила М. І., Лісова Н. Е., Стецько Т. І., Михалусь Г. М., Падовський В. Н. (2017)
Приступа О. І. - Стан мінерального обміну та його регуляція за лікування щурів, хворих на токсичну гепатодистрофію, Петрух І. М., Сімонов М. Р., Слівінська Л. Г., Влізло В. В. (2017)
Слюсар Н. В. - Антибіотикотерапія, у порівняльному аспекті, за бронхолегеневої патології у телят (2017)
Тесарівська У. І. - Сенсорно-рухові рефлекси та поведінкові реакції щуренят F2 за дії на організм матерів різних доз цитрату наногерманію (2017)
Тішин О. Л. - Бактерицидні та дезінфікуючі властивості деззасобу "глудіформ–888", Хом’як Р. В., Копійчук Г. Т., Хирівський О. В., Данко М. М.. (2017)
Авдосьєва І. К. - Ефективність вакцини cevac ibird проти інфекційного бронхіту бройлерів при застосуванні в інкубаторі, Регенчук В. В., Басараб О. Б., Мельничук І. Л. (2017)
Авдосьєва І. К. - Вплив пробіотичного препарату "мультибактерин bs+lа" на ефективність вакцинації проти ньюкаслської хвороби бройлерів, Фляк Л. І., Григорашева І. Н. (2017)
Гордієнко О. І. - Особливості та оптимізація процесу культивування виробничого штаму e. coli 055 при впорядкуванні етапів загального технологічного ланцюга зберігання в колекціях (2017)
Кушнір І. М. - Проблеми і розробка нового препарату для лікування корів, хворих на мастит, Мурська С. Д. (2017)
Кушнір І. М. - Вивчення підгострої токсичності дезінфікуючого засобу на основі солей полігексаметиленгуанідину, Колодій Г. В. (2017)
Левицький Т. Р. - Оцінка гострої токсичності технологічної кормової добавки (2017)
Патерега І. П. - Визначення токсичності кормової добавки вітастар (2017)
Нагорна Л. В. - Визначення акарицидної ефективності препарату "цифлур" на кліщів dermanyssus gallinae (2017)
Федорович О. В. - Гематогологічні показники однорічок товстолобика, уражених ектопаразитами, до та після застосування препаратів "бровермектин-грануляттм" і "авесстимтм" (2017)
Криця Я. П. - Вплив імуномодуляторів на показники гуморального імунітету лошат верхових порід (2017)
Бабік Н. П. - Вплив відтворювальної здатності корів голштинської породи на тривалість та ефективність їх довічного використання, Федорович Є. І. (2017)
Вечеря Ю. О. - Продуктивність курчат-бройлерів за сортування інкубаційних яєць за масою (2017)
Корнієнко М. В. - Визначення поліморфних варіантів фрагментів днк збудників хламідійних інфекцій птахів, Ксьонз І. М. (2017)
Олійниченко Є. К. - Поліморфізм гену лептину в популяціях свиней полтавської м’ясної та миргородської порід, Саєнко А. М., Балацький В. М. (2017)
Пославська Ю. В. - Вплив віку першого отелення корів на тривалість і ефективність їх довічного використання, Федорович Є. І., Боднар П. В. (2017)
Пундик В. П. - Сучасні технологічні підходи до удосконалення елементів станкового обладнання для підсисних свиноматок, Каплінський В. В., Пйонтик Ю. Л., Тесак Г. В. (2017)
Стадницька О. І. - Генетичний потенціал не вичерпаний (2017)
Федорович В. В. - Залежність молочної продуктивності корів бурої карпатської породи від показників відтворювальної здатності (2017)
Янович Д. В. - Результати скринінгових досліджень вмісту пилку генетично модифікованих рослин у зразках меду, Засадна З. Я., П’ятничко О. М., Щебентовська О. М., Кіслова С. М. (2017)
Янович Д. В. - Використання імуноафінних колонок у підготовці зразків продуктів харчування для скринінг-визначення хлорамфеніколу, Засадна З. С., Ридчук М. В., Кіслова С. М., Паздерська О. М., Майба Н. А., Шимко М. В. (2017)
Янович Д. В. - Застосування методу верх-мс/мс для одночасного кількісного визначення метаболітів нітрофуранів у зразках меду, Засадна З. С., Ридчук М. В., Федякова О. І., Кіслова С. М. (2017)
Величко В. О. - До питання залежності продуктивності корів від імунологічного ресурсу їх організму в умовах техногенного навантаження (2017)
Величко В. О. - Методика оцінювання результативності системи управління якістю, Тесарівська У. І., Фляк Л. І., Савка М. І. (2017)
Грига Н. П. - Доцільність та необхідність застосування пробіотиків для тварин, Богдан В. П. (2017)
Гримак А. В. - Економічні та управлінські переваги впровадження системи безпеки продуктів харчування (HАССP) (2017)
Голуб I. А. - Залежність ефективності роботи підприємств від чіткого дотримання стандартів та вимог систем якості, Курилас Л. В., Сенишина Т. Є., Гарвас Г. Д., Гримак А. В. (2017)
Деркач І. М. - Асортимент м’яких лікарських форм на фармацевтичному ринку ветеринарних препаратів в україні, Прокуда І. П. (2017)
Мазур Т. В. - Дератизація – один із шляхів попередження поширення паразитарних захворювань (2017)
Прискока В. А. - Розвиток епізоотичного процесу при африканській чумі свиней в Україні, Неволько О. М., Новожицька Ю. М., Свідерський В. С., Марущак Л. В. (2017)
Темненко С. М. - Інноваційна інфраструктура, як основа забезпечення інноваційного процесу підприємств (2017)
Правила оформлення статей до науково-технічного бюлетеня (2017)
Радченко Л. П. - Інноваційність національної економіки в контексті людського розвитку (2019)
Якименко М. А. - Організація переселення сільського населення Бессарабії в Сибір та Казахстан у роки столипінської аграрної реформи (1906–1914 рр.), Краснікова О. М., Борисова І. С. (2019)
Busarieva T. - Theoretical-methodological principles of the formation of the category "knowledge management" (2019)
Скороход І. С. - Розвиток "зеленої" економіки в країнах Європейського Союзу, Горбач Л. М. (2019)
Байда Б. Ф. - Системний підхід до розвитку менеджменту туризму (2019)
Горшков М. А. - Актуальні проблеми діагностики ресурсного потенціалу аграрного сектору, Лозовський О. М. (2019)
Гук Н. А. - Оцінка впливу туризму на соціально-економічний розвиток суспільних просторових систем (2019)
Дергалюк Б. В. - Спрямування державної структурної політики в економіці України (2019)
Коробка С. В. - Органічне виробництво: нові можливості для малого підприємництва на сільських територіях (2019)
Крамар І. Ю. - Інституційні та економічні чинники розвитку науково-дослідного потенціалу України в контексті інтернаціоналізації (2019)
Крутько М. А. - Формування методології розвитку інтеграційних процесів в аграрному секторі (2019)
Малюта Л. Я. - Інноваційно-цифрові перспективи розвитку економіки України, Дерманська Л. В. (2019)
Рожко З. П. - Конкурентоспроможність українських підприємств молочної промисловості на міжнародному ринку, Струс Л. А., Чеснік Н. М. (2019)
Khmurova V. - Features of self-government functioning in Ukraine, Likarchuk L. (2019)
Артюх Г. І. - Система корпоративного страхування в умовах вітчизняних підприємств, Горлач А. С. (2019)
Бездітко О. Є. - Агрострахування як основний інструмент управління ризиками в сільськогосподарському виробництві (2019)
Бєлова Т. Г. - Застосування концепції соціально відповідального маркетингу в діяльності підприємства, Гулька В. І. (2019)
Волошина С. В. - Теорія мобільності людського капіталу підприємства: базові аспекти, Запорожець Ю. В. (2019)
Даниленко О. В. - Пріоритети розвитку цифрових технологій у ресторанному бізнесі (FoodTech) в Україні, Зоценко Л. М., Братіцел М. Л. (2019)
Данько В. В. - Удосконалення системи управління закладами охорони здоров’я на інноваційних засадах (2019)
Дриженко О. А. - Державна підтримка інноваційних процесів в сільському господарстві (2019)
Кракос Ю. Б. - Забезпечення фінансової стійкості фармацевтичних підприємств в умовах посилення глобальної конкуренції, Вепренцова К. А. (2019)
Куліш О. А. - Концептуальні засади комплексної системи стратегічного управління гнучким економічним розвитком залізорудних підприємств (2019)
Леган І. М. - Конкурентоспроможність персоналу підприємства: теоретико-методологічний аспект (2019)
Леонова С. В. - Креативізація як вектор сталого розвитку сучасної економіки (2019)
Майорова І. М. - Інвестиційно-інноваційний потенціал промислового підприємства (2019)
Mohamed A. - Staff development of small food industry enterprises in Ukraine and the European Union: comparative aspect (2019)
Ріщук Л. І. - До питання доцільності ідентифікації ризиків та використання елементів стратегічного планування у закладах вищої освіти України, Тараєвська Л. С. (2019)
Савіцький А. В. - Активізація експортної спрямованості підприємства за умов трансформаційних змін інтеграційних процесів та їх впливу на підвищення прибутковості (2019)
Савко О. Я. - Дослідження умов функціонування природних монополій (2019)
Семененко К. Ю. - Маркетингова діяльність в соціальних мережах "Facebook" та "Instagram", Юрченко В. І., Скригун Н. П. (2019)
Сідина Л. П. - Пріоритетні цифрові технології масового харчування (FoodTech) в Україні та шляхи їх ширшого впровадження (2019)
Соколюк С. Ю. - Гармонійно інноваційний розвиток аграрного сектору економі (2019)
Фархшатова О. В. - Антикризове управління сучасними промисловими підприємствами України за рахунок застосування стратегії системно-рефлексивного управління (2019)
Моргачов І. В. - Регіональний зв’язок науково-технічних систем з інноваційною діяльністю підприємств в Україні (2019)
Томашук І. В. - Оцінка впливу організаційно-економічних чинників на підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу Вінницького регіону (2019)
Попова М. О. - Регіональні аспекти природокористування в умовах економічних флуктуацій, Кузін М. Д. (2019)
Karyagin Y. - The integrated economic and political approach to the development of transport in the aspect of the freedoms of citizens and the development of tourism, Bezpalchuk O., Sapun K. (2019)
Серікова О. М. - Накопичувальна пенсійна система як напрям корпоративної соціальної відповідальності підприємства (2019)
Матвієнко Г. А. - Управління державними фінансами за глобального старіння населення (2019)
Ситник І. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку системи електронних платежів національного банку України, Микитенко Я. В. (2019)
Cус Т. Й. - Програмне бюджетування в системі інноваційного розвитку аграрного сектору регіону (2019)
Тимошик Н. С. - Організаційні аспекти формування та оптимізації фінансових ресурсів підприємств, Семчишин Є. В. (2019)
Тютюник І. В. - Принципи державного регулювання податкових розривів в економіці (2019)
Паянок Т. М. - Оцінка та прогноз фінансових результатів підприємства (2019)
Хоча Н. В. - Бюджетування діяльності малих підприємств України (2019)
Шевченко Л. Я. - Комплексна методика аналізу ресурсного потенціалу корпорації (2019)
Курков М. С. - Інтелектуальні системи автоматизації процесу інвестування в управлінні фінансами (2019)
Вихідні дані (2019)
Бабазаде Н. - Развитие науки и просвещения в Иране в период Сельджукского господства (2019)
Балаев А. М. - Выборы в президентский институт в Азербайджане (1995–2006 годы) (2019)
Бобіна О. В. - Витоки американської традиції дослідження революції (2019)
Соловей А. О. - Історія, традиційність та досвід британського парламертаризму, Ботіка Т. С., Кананихіна О. М. (2019)
Братусь І. В. - Історико–культурологічний аналіз деяких сторінок життя Н. І. Братусь (1949–2007, до 70–річчя з дня народження), Михалевич В. В., Гунька А. М. (2019)
Василик Т. І. - Поетична творчість Івана Огієнка (митрополита Іларіона) на шпальтах часопису "Віра й культура" (2019)
Гай–Нижник П. П. - Шлях воїна: на своїй війні за чужу державу (нарис бойового шляху українця–орденоносця П. Нижника у Другій світовій війні) (2019)
Hetmanchuk M. P. - Military collaborationism of Soviet citizens and peculiarities of its manifestations during the Second World War (1939–1945) (2019)
Годжал С. С. - Слов’янознавство у творчості Марка Антоновича (2019)
Григорак А. К. - Композиція та приховані символи українських ікон Страшного суду ХV–ХVІІІ ст. (2019)
Данилець Ю. В. - Священик і приход. Моделі саморепрезентації в умовах насильного возз’єднання (на прикладі Закарпатської області) (2019)
Демедюк Ю. Г. - Інституалізація православних церков України та регулююча роль органів державної влади 1991–2010 рр. (на матеріалах Херсонської області) (2019)
Запотоцький М. М. - Акт про Британську Північну Америку 1867 р.: ухвалення й основні положення (2019)
Колесник В. Ф. - Українські партії в Австро–Угорщині в публіцистичних та наукових працях партійних та громадських діячів (1890–1918 рр.), Могильний Л. П. (2019)
Стасюк О. - Український Голодомор–геноцид 1932–1933 рр. як новий наратив і колективна травма Європи (2019)
Левченко Ю. І. - Зона румунської окупації чи "Трансністрія"?: проблема ідентифікації (2019)
Левчук К. І. - Розвиток та діяльність громадських організацій України в дзеркалі офіційної статистики (90–і роки ХХ ст.) (2019)
Лисенко М. С. - Вільне Економічне Товариство і українські громадські організації (друга половина ХIХ – початок ХХ ст.) (2019)
Мельник В. В. - Теоретико–методологічні основи розвитку племінної справи у птахівництві в Українській РСР у 1951–1964 рр. (2019)
Мельничук І. А. - Німецька колонізація Волинської губернії в ХІХ – на початку ХХ ст. (історіографічний огляд німецькомовних джерел), Суліменко О. Г. (2019)
Муханов В. М. - Історичні аспекти наукового забезпечення, розвитку селекції та агротехніки вирощування сої в Україні в другій половині ХХ – в ХХІ ст. (2019)
Онищук Я. І. - Взаємовідносини населення Українського Прикарпаття і Західної Волині з провінційно–римським світом у першій половині І тис. н.е. (2019)
Пасіцька О. І. - Розвиток нафтового бізнесу в Галичині: від "нафтової столиці Європи" до кризи "Галицької Каліфорнії" (2019)
Перещ В. М. - Rawaketa у контексті крупного землеволодіння та податкової системи Пілоського царства (за даними текстів Er 312 і Un 718) (2019)
Піковська Т. В. - Вплив політичних партій на суспільний розвиток в чеських землях (1848–1900 рр.) (2019)
Полтавець Н. В. - Трансформація дозвілля дівчини–селянки в українському селі у 1920–х роках (2019)
Помазан Д. Ю. - Світоглядна криза суспільства, як передумова активізації езотеричних таємних товариств на території Англії ХІХ ст. (2019)
Радченко Н. М. - Становлення кредитно–банківської системи Наддніпрянської України у мемуарах Є. І. Ламанського (1840–1890 рр.) (2019)
Савченко С. В. - До проблеми бюрократичної раціональності в адміністративно–канцелярських практиках, Ткач Л. М., Давидова Т. А. (2019)
Сініцький А. Ц. - Державотворча роль науково–освітянської еліти доби Української революції 1917–1921 рр. (2019)
Тагизаде Г. - Причины и последствия депортации балкарского народа с территории Кабардино–Балкарской АССР (февраль–март 1944 года) (2019)
Терентьєв М. О. - Мобілізація комуністичним режимом селян на відбудову гірничорудної промисловості України (1943–1945 рр.) (2019)
Томіленко А. Г. - Виробництво та забезпечення пожежною технікою професійних пожежних підрозділів УРСР у 30–ті рр. ХХ ст. (2019)
Ухач В. З. - Протистояння ОУН(б), УПА з карально–силовими органами радянського режиму у період 1946–1949 років: візії сучасних українських істориків (2019)
Федчук О. Б. - Соціально–економічне становище зіммі у Кримському ханстві наприкінці XV – на початку XVII століття (2019)
Харламов М. І. - Архівні документи з питань розвитку системи пожежної безпеки в УСРР 1920–1930–х років (2019)
Чучалін О. П. - Вплив атеїстичної пропаганди радянської преси на релігійну ситуацію в УСРР у 1920–1930–ті рр. (2019)
Чуян І. Л. - Сімейний простір повсякденного життя чехів радянської України (20–30–і рр. ХХ ст.) (2019)
Шишкін І. Г. - Концепції польсько–чеської федерації у польській політичній думці (1939–1943 рр.) (2019)
Романюк І. М. - Основні заходи щодо відновлення та розвитку повоєнної медичної галузі, Школьнікова Т. Ю. (2019)
Юшкевич В. В. - Евіанська конференція – перша міжнародна ініціатива президента Ф. Рузвельта з допомоги політичним біженцям (2019)
Комар В. Л. - Степова terra incognita. Рецензія на монографію: Пилипчук Я. В. "Соціальна історія кипчаків у ІХ – ХШ ст." Київ–Вінниця: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, ТОВ "Твори", 2018. – 340 с. + 20 іл. (2019)
Кривошея І. І. - Рецензія на наукове видання: Стецик Юрій. Чернецтво святопокровської провінції чсвв (1739–1783 рр.): Просопографічне дослідження: монографія / Юрій Орестович Стецик. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 472 с., Моравєц Н. (2019)
Єрмоленко С. Я. - З історії української стилістики: від стилістики мовних засобів до інтегративної стилістики (2019)
Карпіловська Є. А. - Здобутки академічної структурної та математичної лінгвістики у моделюванні українського слова (2019)
Соколова С. О. - Актуальні проблеми сучасної української соціолінгвістики (2019)
Степаненко М. І. - Денотат "Революція Гідності" в перифрастичному представленні: формально-граматичний і cемантичний аспекти (2019)
Горголюк Н. Г. - Синтаксис у контексті академічної лінгвоукраїністики (2019)
Рябець Л. В. - Український діалектний словник сьогодні: особливості побудови і проблеми укладання (2019)
Козирєва З. Г. - Здобутки та перспективи української академічної тлумачної лексикографії (2019)
Бас-Кононенко О. В. - Вимовні норми як мірило милозвучності української мови (на матеріалі орфоепічних словників) (2019)
Аркушин Г. Л. - Хахлацька мова на Підляшші (2019)
Цимбалюк-Скопненко Т. В. - Джерела фразеології ідіостилю Миколи Лукаша крізь призму його картотеки (2019)
Мялковська Л. М. - І. С. Нечуй-Левицький – культурник, етнограф, письменник (2019)
Халіновська Л. А. - Функціонування семантично трансформованих політонімів у медійній сфері (2019)
Ніка О. В. - Публіцистичний дискурс і літературна норма. Рецензія на монографію: Коць Т. А. Українське слово в пресі кiнця ХIХ – початку ХХІ ст.: динаміка літературної норми. Київ, 2018 (2019)
Ренчка І. Є. - Лінгвокультурологічний підход до навчання української мови як іноземної. Рецензія на книжку: Процик І. Р. (укладач.). Лінгвокраїнознавчий словник власних назв української мови: назви природно-заповідних об’єктів. Львів, 2016 (2019)
Відомості про авторів (2019)
Голіна В. В. - Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів – напрям мінімізації умов злочинних проявів, Шрамко С. С. (2019)
Гребенюк М. В. - Посилення спроможностей підрозділів Національної поліції у сфері боротьби з організованою злочинністю, Швець В. К. (2019)
Батиргареєва В. С. - Самогубства дітей і підлітків в Україні: вплив інтернет-мережі (2019)
Колодяжний М. Г. - Ситуаційне запобігання злочинності (2019)
Новіков О. В. - Проблеми участі громадськості у запобіганні корупції в Україні (2019)
Степанюк А. Ф. - Право на особистий простір у кримінально-виконавчих установах (2019)
Карелін В. В. - Щодо проблем перебування засуджених до позбавлення волі в дільниці карантину, діагностики та розподілу, Єрмак О. В. (2019)
Шило О. Г. - До питання якості кримінального процесуального законодавства, що регулює порядок апеляційного оскарження ухвал слідчого судді, Верхогляд-Герасименко О. В., Марочкін О. І. (2019)
Білоус К. С. - Досвід деяких країн із підготовки засуджених до звільнення з місць позбавлення волі (2019)
Муха С. О. - Передумова звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки (2019)
Панова С. В. - Поняття крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище (2019)
Сергієвський С. К. - Генеза вітчизняного законодавства про кримінальну відповідальність за державну зраду (2019)
Перелік платних послуг (2019)
Артюх С. В. - Структурно-функціональна схема управління навчанням, Літкіна М. О. (2014)
Коган Ю. М. - Формування культурологічної компетенції під час вивчення іноземної мови у ВНЗ МВС України, Леоненко О. С. (2014)
Лазаренко Н. Ю. - Активізація розумової діяльності студентів як найважливіший фактор навчального процесу, Ричак Л. А. (2014)
Переяславська С. О. - Організація самостійної роботи студентів під час викладання курсу "Бази даних та інформаційні системи" (2014)
Родіонова Н. М. - Організаційні передумови розвитку системи ступеневої підготовки кваліфікованих фахівців (2014)
Скібіна О. В. - Особливості професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Чесноков О. В. - Розвиток інноваційної творчості у майбутніх вчителів трудового навчання, Бурдун В. В., Мовсесян О. В. (2014)
Добрянський І. А. - Суть і значення системного підходу в побудові моделі професійної підготовки льотного складу (2014)
Асланов Г. А. - Культура здоров'я як засіб формування фахової культури студентів медичного університету (2014)
Букша С. Б. - Формування професійної відповідальності учителів основ здоров'я (2014)
Завгородня Є. Є. - Фізична культура як базис формування майбутнього хореографа (2014)
Чеботарьова І. В. - Професійне здоров'я як складова духовно-моральних основ професійної моделі поведінки майбутнього фахівця (2014)
Кутова Т. В. - Причини підліткових суїцидів (2014)
Петришин Л. Й. - Формування креативності майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вишу (2014)
Сорокін І. І. - Толерантність як одна з домінант педагогічної науки (2014)
Федосова І. В. - Реорганізація вітчизняної вищої технічної освіти в 30-х роках ХХ століття (2014)
Левчинський Д. Л. - Методологічні положення стратегічного управління ресурсами будівельного підприємства, Щеглова О. Ю., Судакова О. І. (2019)
Комчатних О. В. - Особливості інноваційної діяльності у сфері транспортної логістики (2019)
Крутько М. А. - Обґрунтування механізмів управління інтеграційними процесами в аграрному секторі на прикладі СОК (2019)
Навольська Н. В. - Дослідження та оцінка рівня інвестиційної привабливості підприємств харчової промисловості, Блащак Б. Я. (2019)
Соколюк С. Ю. - Інституційні аспекти розвитку органічного виробництва в аграрних підприємствах (2019)
Чупрін Є. С. - Формування системи забезпечення економічної безпеки автотранспортних підприємств (2019)
Зеліско Н. Б. - Теоретичні та практичні засади забезпечення ефективного розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні (2019)
Конохов С. В. - Методологічні витоки продовольчого забезпечення у сучасній системі глобальних суспільних благ (2019)
Сідак В. С. - Технології блокчейн в економіці України як механізм захисту прямих іноземних інвестицій, Москов В. А. (2019)
Бутенко В. В. - Механізм фінансового забезпечення розвитку концесійних відносин: вітчизняні реалії та шляхи подолання проблем, Мамуненко М. С. (2019)
Кузьмин В. М. - Формування ціни для побутових споживачів на ринку природного газу України (2019)
Маліновська О. Я. - Особливості формування системи управління якістю в діяльності органів виконавчої влади, Кухар В. І. (2019)
Маслій О. А. - Вплив системних загроз економічній безпеці України на конкурентоспроможність національної економіки (2019)
Маліновська О. Я. - Аналіз сучасного стану державної підтримки соціально-економічного розвитку регіонів України (2019)
Цалан М. І. - Програмний підхід до конкурентоспроможного розвитку лісогосподарської діяльності регіону (2019)
Вишневська О. М. - Глобалізаційні процеси у формуванні екологічної безпеки світу, Камашева С. А., Камашев А. В. (2019)
Готліб І. Г. - Аналіз доходів та видатків державних фінансів України (2019)
Губа О. І. - Вплив інновацій на світовий розвиток банківської справи, Губа М. О. (2019)
Гуменюк О. Г. - Методологічні аспекти функціонування механізму системи адміністрування митних платежів (2019)
Дорофеєв Д. А. - Регулювання інноваційних процесів в небанківському фінансовому секторі та управління ними (2019)
Калівошко О. М. - Характеристика видів застави за кредитами ломбардів як одного з інститутів інфраструктури фінансово-кредитного ринку (2019)
Батракова Т. І. - Вплив використання технології блокчейн на фінансову безпеку країни, Оніпко А. Д. (2019)
Височан О. С. - Функціонал підсистеми бухгалтерського обліку в торговельних підприємствах, Сенів Х. А. (2019)
Коба О. В. - Аналіз фонду оплати праці та ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві, Ярова А. В. (2019)
Шендригоренко М. Т. - Виробничі запаси: нормативно-правове регулювання обліку та пропозиції з підвищення ефективності внутрішнього аудиту (2019)
Шепель І. В. - Порядок формування облікової політики щодо створення забезпечень відповідно до МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи" (2019)
Харченко Ю. А. - Моделювання фінансової стійкості промислового підприємства (2019)
Андрєєв В. О. - Організація складення присяги державного службовця (2018)
Магась Г. А. - Концептуальні положення теорії мистецтва охорони державного кордону України (у контексті діяльності Державної прикордонної служби України) (2018)
Рябець К. А. - Формування сутності поняття "водне господарство України": наукові, політичні, правові чинники (2018)
Серьогіна Т. В. - Підходи до інтерпретації поняття "публічні послуги", Савченко Ю. А. (2018)
Гараканідзе З. - Economic Separatism and its Detection, Гараканідзе Н. (2018)
Бузун О. В. - Кооперація як інструмент розвитку сільських спільнот (2018)
Ворона П. В. - Шляхи соціальної реабілітації учасників українсько-російської війни на Сході України: зарубіжний досвід (2018)
Непомнящий О. М. - Будівництво та експлуатація споруд як комплексна сфера управління ризиками на державному рівні (2018)
Олійник Н. І. - Реформування житлового сектору України: алгоритм дій для органів місцевого самоврядування (2018)
Попова В. В. - Застосування важелів державного управління в реалізації делегованих повноважень органами місцевого самоврядування в Україні (2018)
Репп Г. І. - Аналіз кластерного розвитку регіонів України станом на 2018 рік (2018)
Сокіл В. В. - Фінансовий розвиток України: виявлення тенденцій і чинників глобальної конкурентоспроможності (2018)
Соколовська Н. І. - Зміцнення взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо підвищення рівня енергетичної безпеки регіонів (2018)
Федоренко Т. А. - Питання методології дослідження механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я (2018)
Шиян О. І. - Державна кадрова політика в системі вищої освіти: гендерний аспект (на прикладі Львівської області), Худоба О. В., Заяць Д. Д. (2018)
Бабич О. Б. - Дослідження гендерних проблем та стереотипів професійного середовища очима студентів (2018)
Гонюкова Л. В. - Управлінські аспекти національної самоідентифікації молоді як психологічний чинник її самоствердження в українському суспільстві, Кармалюк С. П. (2018)
Горбатюк С. Є. - Моніторинг у системі забезпечення державного управління у сфері соціогуманітарної безпеки (2018)
Іжа М. М. - Система соціального захисту в Китаї: етапи формування та сучасні особливості, Курносенко Л. В. (2018)
Мартиненко Н. В. - Інституціональні засади розвитку пенсійної системи України (2018)
Пашко І. С. - Гендерна політика в системі державної служби України (2018)
Андрейчук В. С. - Інституційні аспекти інформаційних технологій прогнозування в системі національної безпеки України (2018)
Нестеряк Ю. В. - Розвиток національного інформаційного простору України (2005–2014 рр.) (2018)
Пірен М. І. - Імплементація електронного урядування в Україні – ціннісна складова управлінської культури, Шманько О. В. (2018)
Авраменко Б. В. - Інтонаційне оформлення різних типів висловлювань у китайській та англійській мова, Оськіна Н. О. (2018)
Аккурт В. Є. - Перцептевні особливості модальності переконання в мові обвинувача (українська та англійська мова) (2018)
Базік І. І. - Переклад китайськомовних казок англійською та українською мовами, Корольова Т. М. (2018)
Бакланова М. С. - Засоби відтворення комунікативної семантики при синхронному перекладі англомовних та китайськомовних економіко-політичних текстів українською мовою, Попова О. В. (2018)
Бундукі В. С. - Відтворення лексико-граматичних особливостей китайськомовної наукової літератури англійською та українською мовами, Богуш А. М. (2018)
Босак Н. Ф. - Особливості інтерпретації демонолексики в повісті Юрія андруховича "рекреації" (2018)
Глущенко В. А. - История русских глагольных форм на -ся в трактовке Е. Ф. Широкорад (2018)
Gruschko S. P. - The Role of Communicative and Functional Approach in the Translation of Scientific and Technical Literature (Ukrainian — German discourse) (2018)
Gruschko S. P. - Übersetzungshermeneutik als Methodologische Grundlage der Adäquaten Übersetzung Wissenschaftlicher und Technischer Texte, Korolowa Т. M., Popowa О. V. (2018)
Derik I. M. - Discourse Translation in Contemporary Linguistic Paradigm (2018)
Дружина T. A. - Загальний огляд фольклорного дискурсу (2018)
Жмаєва Н. С. - Переклад політичного дискурсу: комунікативно- функціональний та лінгвістичний аспекти (на матеріалі перекладів з англійської мови німецькою), Корольова Т. М., Попова О. В. (2018)
Зосімова О. Ю. - Типологічні характеристики перекладу китайськомовної науковотехнічної літератури англійською та українською мовами, Александрова О. В. (2018)
Кисіль В. І. - Типологія перекладознавчих операцій при роботі з діловим дискурсом (англійська, українська, китайська мови), Юхимець С. Ю. (2018)
Коваленко А. А. - Відтворення жанрових особливостей китайськомовних художніх творів англійською та українською мовами, Юхимець С. Ю. (2018)
Колесніченко А. В. - Граматичні труднощі автоматизованого перекладу науково-технічної літератури, Жмаєва Н. С. (2018)
Корольова Т. М. - Модальна семантика в дитячій літературі, Сивокінь Г. В. (2018)
Куцак В. С. - Лінгвістичні особливості перекладу китайськомовного юридичного дискурсу англійською та українською мовами, Велитченко Л. К. (2018)
Оськіна Н. О. - Фонологічна адаптація англомовних запозичень у системах українського та турецького консонантизму, Авраменко Б. В. (2018)
Popova O. V. - Interrogative Communicative Semantics of Non- Interrogative Sentences: The Translation-Related Aspect (On the material of Ukrainian, English and Chinese) (2018)
Savchenko Ye. Yu. - Focalization as Linguistic Phenomenon (2018)
Стоянова Т. В. - Проблеми класифікації юридичної термінології та її переклад (2018)
Федорова А. О. - Моделювання семантичних процесів та еволюційна модель семантики (2018)
Чевдар Д. М. - Особливості машинного перекладу політичного дискурсу (2018)
Юхимець С. Ю. - Особливості перекладу науково-технічного дискурсу (на матеріалі перекладів з англійської мови українською) (2018)
Федорко Я. А. - Варіативність відображення англомовних емоційних одиниць у перекладі художнього твору (українською, російською, китайською мовами), Яблонська Т. М. (2018)
Ворончак І. О. - Європейська модель соціальної відповідальності бізнесу: особливості, тенденції розвитку та перспективи для України (2019)
Копитова І. В. - Вплив глобалістичної свідомості на процес європеїзації сучасної України, Федоренко В. О. (2019)
Афанасьєв Є. В. - Окремі ключові аспекти раціонального використання виробничого потенціалу в системі управління гнучким розвитком залізорудного підприємства, Арутюнян А. Р., Куліш О. А. (2019)
Гросул В. А. - Сутність та ключові аспекти адаптації підприємств роздрібної торгівлі, Аскеров Т. Т. (2019)
Демиденко М. А. - Економіко-математична модель оптимізації маркетингових кампаній у пошукових системах, Чуріканова О. Ю. (2019)
Димченко О. В. - Стратегія і механізм розвитку підприємств АПК (2019)
Занозовська О. Г. - Основні напрями розвитку підприємств овочівництва (2019)
Іванова Л. О. - Соціальні мережі як чинник посилення впливу маркетингу на лояльність клієнтів ресторанних закладів, Вовчанська О. М. (2019)
Костишин О. О. - Концептуальні засади розвитку об'єднаних територіальних громад у системі державної політики (2019)
Куцик П. О. - Застосування методики трендового аналізу для прогнозної оцінки сучасного стану відтворення основного капіталу, Васюник Т. І. (2019)
Носань Н. С. - Правові засади забезпечення фінансової безпеки України (2019)
Парсяк В. Н. - Економічна ефективність системи управління якістю освітніх послуг, Жукова О. Ю., Парсяк К. В. (2019)
Семерунь Л. В. - Методичний інструментарій формування політики управління економічним потенціалом торговельного підприємства, Носова Т. І. (2019)
Скидан О. В. - Моделі як механізм управління підприємництвом на сільських територіях, Присяжнюк О. Ф., Плотнікова М. Ф. (2019)
Стрілець В. Ю. - Дослідження релевантності міжнародного співробітництва у забезпеченні розвитку малого бізнесу (2019)
Шемчук М. Ю. - Статистичний аналіз участі найбільших регіонів України в експорті-імпорті товарів у 2018 році (2019)
Волкова Л. О. - Актуальні проблеми розроблення стратегії інноваційної активності персоналу (2019)
Гуткевич С. О. - Інвестиційна привабливість: сутність, показники і чинники впливу, Пулій О. В. (2019)
Курков М. С. - Засоби штучного інтелекту в інвестиційній діяльності на фінансових ринках (2019)
Лещук Г. В. - Концепція бенчмаркінгу в системі інвестиційного забезпечення розвитку інфраструктури регіонів (2019)
Слободянюк Н. О. - Аналіз фінансової стратегії торговельного підприємства в умовах кризи на основі фінансового аналізу, Юнацький М. О., Сіраш С. С. (2019)
Смагло О. В. - Іноземні інвестиції в Україні: національний аспект (2019)
Нестерчук Ю. О. - Гармонізація взаємодії держави, суспільства та бізнесу, Соколюк С. Ю., Жарун О. В. (2019)
Ніколаєвська В. В. - Обґрунтування необхідності розвитку маркетингу інновацій у сільськогосподарських підприємствах України (2019)
Станкевич І. В. - Використання маркетингових заходів у розповсюдженні друкованих видань освітньої організації, Борисевич Є. Г., Жуковська Л. Е. (2019)
Машіка Г. В. - Аналіз екологічних проблем туристично-рекреаційного потенціалу Закарпатської області (2019)
Інформація (2019)
Шановні автори та читачі журналу "Вісник Пенітенціарної асоціації України"! (звернення головного редактора ГО "Пенітенціарна асоціація України" Є.Ю. Бараша) (2018)
Кириченко В. Є. - Пенітенціарний досвід Японії – історико-правовий дискурс (2018)
Сокальська О. В. - Витоки англійської тюремної реформи (XVI–XVIII століття) (2018)
Колодяжний М. М. - Громадський вплив на пенітенціарну систему (на прикладі діяльності Пенсильванського тюремного товариства) (2018)
Берлінська К. О. - Реформування тюремної системи Франції наприкінці XVIII – у першій половині XIX століття (2018)
Яцишин М. М. - Кримінальна справа про пограбування церкви Чесного Хреста в Луцьку (1621 рік) (2018)
Пальченкова В. М. - Олександрівський тюремний замок: дата заснування (2018)
Самойленко О. О. - З історії Київської губернської в’язниці (2018)
Бернадський Б. В. - Місце установ пенітенціарної системи Російської імперії в контррозвідувальній діяльності (2018)
Берзін П. С. - Забутий Михайло Михайлович Абрашкевич. Аналіз нових архівних матеріалів про приват-доцента в Одесі та Києві, що породжують ще більше запитань (2018)
Чисніков В. М. - Віктор Рейнбот – міністр урядів Української Держави у період Гетьманату Павла Скоропадського (2018)
Музика І. В. - Концепція пенітенціарної системи академіка О. О. Малиновського: соціологічний аспект (2018)
Окіпнюк В. Т. - Юридичний статус місць утримання заарештованих в органах державної безпеки УРСР (1929–1953 роки): історико-правовий аналіз (2018)
Бараш Є. Ю. - Організаційно-правові аспекти становлення виправно-трудової системи Харківщини в повоєнний період (2018)
Колб О. Г. - Про деякі історичні аспекти реформування сфери виконання покарань, Колб І. О. (2018)
Супрун М. О. - Основні етапи розвитку соціально-виховної роботи із засудженими в пенітенціарних установах України, Пахомов І. В. (2018)
Скоков С. І. - Реформування кримінально-виконавчої системи України: ретроспективний огляд (2018)
Австро-Угорські Закони від 24 травня 1885 року щодо установ для примусових і виправних робіт (2018)
Ювілей І. В. Штанька (2018)
Волощук І. С. - Оцінка сортів пшениці м’якої озимої за показниками якості зерна в Західному Лісостепу (2018)
Гуменюк О. В. - Новий сорт пшениці м’якої озимої Трудівниця миронівська, Коломієць Л. А., Дергачов О. Л., Замліла Н. П., Близнюк Б. В., Коляденко С. С. (2018)
Дубовик Н. С. - Успадкування елементів продуктивності та їх трансгресивна мінливість у гібридів пшениці м’якої озимої, створених схрещуванням сортів-носіїв пшенично-житніх транслокацій, Гуменюк О. В., Кириленко В. В., Вологдіна Г. Б. (2018)
Запорожан К. В. - Підвищення посівних якостей травмованого насіння пшениці м’якої озимої, Новицька Н. В., Бровкін В. В., Мартинов О. М. (2018)
Ільченко Л. І. - Тривалість періоду післязбирального дозрівання насіння сортів пшениці м’якої озимої (2018)
Кузьменко Є. А. - Ступінь фенотипового домінування ознак продуктивності у гібридів першого покоління пшениці твердої ярої, Хоменко С. О., Федоренко М. В. (2018)
Литус М. В. - Диференціація сортозразків пшениці м’якої озимої за кількістю колосків у колосі, Стариченко В. М. (2018)
Лозінський М. В. - Адаптивна здатність селекційних номерів пшениці м’якої озимої за довжиною стебла (2018)
Пірич А. В. - Морозостійкість нових сортів пшениці м’якої озимої миронівської селекції (2018)
Сабадин В. Я. - Дія мутагенних чинників на господарськи цінні ознаки сортів ячменю ярого у М1 та вихід змінених форм у М2 (2018)
Гадзовський Г. Л. - Формування врожайності сої під впливом інокуляції та підживлення, Новицька Н. В. (2018)
Демидась Г. І. - Ботанічний склад та особливості формування люцерно-злакового травостою залежно від удобрення в умовах Правобережного Лісостепу, Пророченко С. С. (2018)
Мазуренко Б. О. - Вплив азотного підживлення на формування елементів продуктивності тритикале-дворучки за пізніх осінніх строків сівби в умовах Правобережного Лісостепу (2018)
Сахарчук О. В. - Оптимізація умов живлення за вирощування соняшнику, Гарбар Л. А. (2018)
Демидов О. А. - Василь Миколайович Ремесло – Людина-епоха, Гудзенко В. М., Кузьмінська Г. П. (2018)
Нестуля О. О. - Лідерство в гуманістичній традиції Проторенесансу (А. Данте, Ф. Петрарка, К. Салютаті) (2018)
Педченко Н. С. - Ітераційний кластерний аналіз K-Means як інструмент сегментації підприємств ЖКГ за рівнем потенціалу їх розвитку, Стрілець В. Ю., Кімуржий М. І. (2018)
Жукова Д. А. - Дефініції стратегічного рішення та стратегічного вибору у стратегічному управлінні підприємством (2018)
Гасій О. В. - Муніципальні банки як фінансові інститути системи місцевого самоврядування, Стефанюк О. Д., Шиндер Є. В. (2018)
Лисенко Ю. Г. - Управління життєвим циклом інноваційного університету, Біленко Д. В. (2018)
Мироненко М. Ю. - Джерела формування фінансових ресурсів регіону, Гайдей О. В. (2018)
Гудзь Т. П. - Теоретичні та практичні аспекти формування політики управління фінансовою рівновагою підприємства (2018)
Гнидюк І. В. - Бюджетне фінансування соціального забезпечення в Україні, Гайдей О. В. (2018)
Біланич Л. В. - Пільгове оподаткування та форми підтримки соціального підприємництва в Україні (2018)
Семенець А. О. - Міжнародний досвід регулювання внутрішнього аудиту (2018)
Гриліцька А. В. - Сучасні парадигми й тенденції розвитку бухгалтерського обліку в мережевому суспільстві, Криворучко М. Ю. (2018)
Соболь Г. О. - Роль повторної перевірки в оцінюванні якості процедур первинного контролю, Карпенко Є. А. (2018)
Верига Ю. А. - Облік дебіторської заборгованості згідно з національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, Кривогуз А. О. (2018)
Плотнікова М. Ф. - Історико-культурні та сучасні тенденції розвитку сільського туризму в родових поселеннях, Присяжнюк О. Ф. (2018)
Усик В. І. - Оцінка внеску освіти у формування ознак сучасної економіки (2018)
Бойко І. Й. - Історико-правова оцінка інкорпорації західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії у другій половині ХVІІІ століття (2019)
Кіндюк Б. В. - Нормативно-правовий акт як джерело природоохоронного права (2019)
Семеніхін І. В. - Теоретичні аспекти розуміння правової доктрини (2019)
Ізарова І. О. - Спрощене позовне провадження цивільного судочинства України: виклики першого року застосування в судовій практиці, Притика Ю. Д. (2019)
Карнаух Б. П. - Причинний зв'язок як умова деліктної відповідальності в практиці Європейського суду з прав людини: справи про порушення процедурних гарантій (2019)
Яценко С. С. - Націоналізація ПрАТ "КБ Приватбанк": правова оцінка крізь призму Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини (2019)
Шимко А. Р. - Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом: проблеми кримінальної відповідальності (2019)
Ярошенко О. М. - Проблеми забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень (2019)
Яригіна Є. П. - Право сімей із дітьми на соціальний захист як складова соціальних прав людини і громадянина: вітчизняний і європейський контекст (2019)
Швець Н. М. - Роль профспілкової організації в реалізації працівниками права на страйк (2019)
Луценко О. Є. - Правове регулювання проходження конкурсу на зайняття посад державної служби із застосуванням поліграфа (2019)
Shapoval R. V. - Peculiarities of the civil service in the national defense sector, Solntseva K. V. (2019)
Nesterova I. A. - Mediation as an alternative method of public legal disputes solving, Shelever N. V. (2019)
Пономаренко Ю. А. - Кримінально-правові наслідки запровадження в Україні воєнного стану (2019)
Данько И. В. - Заочное производство по уголовным делам в контексте правосудия в Республике Беларусь (2019)
Барабаш Т. О. - Актуальні питання адвокатської етики та відповідальності за її порушення (2019)
Розсоха К. О. - Нормативне забезпечення функціонування антикорупційних органів України (2019)
Saulius Katuoka - Kerch strait incident in the light of UNCLOS, Skirmante Klumbyte. (2019)
Tragniuk O. Y. - Bringing states to justice for aviation terrorism, Holik Y. O. (2019)
Шкурко В. І. - Історія становлення та розвитку правового регулювання співробітництва держав-членів ЄС з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (2019)
Писаренко Н. Б. - Ювілей видатного науковця, талановитого керівника та педагога Юрія Прокоповича Битяка, Балакарєва І. М. (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Asotskyi V. - Post-pyrogenic changes in the properties of grey forest podzolic soils of ecogeosystems of pine forests under conditions of anthropogenic loading, Buts Y., Kraynyuk O., Ponomarenko R. (2018)
Bosevska L. P. - Labile technogenic geological system of the flooded Shevchenko salt mine (Ukraine), Chowdhury A. (2018)
Grubinko V. V. - Ecotoxicological status and prognosis of the state of an urbanized hydroecosystem (on the example of the reservoir "Ternopil pond".), Humeniuk H. B., Khomenchuk V. O., Garmatiy N. M., Voytiuk V. B., Barna M. M. (2018)
Havriushyn O. V. - Mapping the spatial and temporal distribution of changes in the administrative-territorial division (2018)
Kasiyanchuk D. V. - Geo-information modelling of the insolation level within Ivano-Frankivsk region, Kuzmenko E. D., Tymkiv M. M., Vitiuk A. V. (2018)
Khilchevskyi V. К. - Hydrography and hydrochemistry of the transboundary river Western Bug on the territory of Ukraine, Zabokrytska M. R., Sherstyuk N. P. (2018)
Khomenko Yu. T. - On the development of geotouristic routes on the objects of the Precambrian Rock Association of the Western Priazоvia, Isakov L. V., Manyuk V. V. (2018)
Krupskyi O. P. - Media tourism in the Chernobyl Exclusion Zone as a new tourist phenomenon, Temchur K. O. (2018)
Kulikova D. V. - GIS-based Assessment of the Assimilative Capacity of Rivers in Dnipropetrovsk Region, Kovrov O. S., Buchavy Yu. V., Fedotov V. V. (2018)
Kuzyshyn A. V. - Analysis of Territorial Differences of the Social Sphere elements in the Areas of the Carpathian-Podillia Region, Poplavska I. V. (2018)
Maksymova E. - Geological and structural prerequisites of gas-bearing capacity and gas hydrate formation in the World Ocean (in terms of the Black Sea), Kostrytska S. (2018)
Messai A. - Mineralogical characterization of limonitic iron ore from the Rouina mine, Ain Defla (Algeria), Idres A., Benselhoub A. (2018)
Narjess Karoui-Yaakoub - Paleoenvironmental reconstruction of the Pleistocene site of Oued Sarrat (Northwestern Tunisia) using mineralogical and geochemical data, Moncef Said Mtimet, Semeh Bejaoui, Bienvenido Martínez- Navarro (2018)
Rusanova I. - Recreational skiing in the formation of local settlement systems of Prykarpattya region, Onufriv Y., Ignatyuk A. (2018)
Sadovenko I. O. - Analyzing the parameters influencing the efficiency of undereground coal gasification, Inkin O. V., Dereviahina N. I., Hriplivec Yu. V. (2018)
Shablii O. I. - The main problems of healthcare and wellness tourism in Ukraine, Zastavetska L. B., Dudarchuk K. D., Illiash I. D., Smochko N. M. (2018)
Sonko S. - On the modern conception of environment, Kyselov Yu., Polovka S. (2018)
Sopov D. - Natural-historical and ecological analysis of land resources and land use in Lugansk region, Sopova N., Dankeyeva O., Chuhaiev S. (2018)
Ulytsky О. - Environmental risks and assessment of the hydrodynamic situation in the mines of Donetsk and Lugansk regions of Ukraine, Yermakov V. , Lunova О., Buglak O. (2018)
Yavorska V. V. - Organization of tourist and recreational activity within the objects of the natural protected fund in the Odessa region, Hevko I. V., Sych V. A., Kolomiyets K. V. (2018)
Yukhnovskyi V. Yu. - Dynamics of ecological stability of small towns in Kyiv region, Zibtseva O. V. (2018)
Zhukov O. V. - The dependence of the technosols models functional properties from the primary stratigraphy designs, Maslikova K. P. (2018)
Поляков М. В. - Освітньому лідеру Придніпров’я – 100! (2018)
Іваненко В. В. - Дніпропетровський університет під пресом сталінщини 1930-х років (2018)
Світленко С. І. - Інтелектуальна місія університету. До 100-річчя Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (2018)
Шляхов О. Б. - Кафедра української історії та етнополітики: на тлі епохи, Дяченко О. В. (2018)
Архірейський Д. В. - Кафедра всесвітньої історії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: минуле і сьогодення, Венгер А. Г. (2018)
Юшкевич В. В. - Участь США у роботі міжурядового комітету з питань біженців у 1943 році (2018)
Кривошеїн В. В. - Жорж Ґурвіч – предтеча створення соціологічної школи в Дніпровському університеті (2018)
Городяненко В. Г. - Історіографічний підходи та способи познания соціологічної науки (2018)
Ніколенко В. В. - Наукова спадщина М. С. Грушевського та її значення для становлення соціологічної теорії в Україні (2018)
Гилюн О. В. - Чому в Україні слід розвивати дуальну вищу освіту? Соціологічний погляд, Колісник Л. О. (2018)
Демичева А. В. - Міські практики (спів)участі (кейс м. Дніпро) (2018)
Комих Н. Г. - Соціоекологічні проблеми сучасного міста як штучного середовища існування індивіда (2018)
Токовенко О. С. - Політична епістемність: теоретичний та прагматичний аспекти, Третяк О. А. (2018)
Тупиця О. Л. - Політичний консенсус як чинник сталого розвитку сучасного демократичного суспільства, Хабарєва К. К. (2018)
Висоцький О. Ю. - Постправда: концептуальні та праксеологічні виміри (2018)
Іщенко І. В. - Особливості ситуативного аналізу політичної нестабільності в умовах глобалізації, Дяченко Д. В. (2018)
Лясота А. Є. - Сучасний стан та перспективи розвитку інститутів громадянського суспільства в Україні (2018)
Шевцов С. В. - Майстерня як форма існування філософії в університеті (2018)
Окороков В. Б. - Мифо-логическая антропология и дискурсивные игры Богов в потоке времени (2018)
Гнатенко П. І. - Національна ідентичність та історична пам’ять (2018)
Шаталович А. М. - Логико-философские границы понятия образование (2018)
Кривітченко О. О. - Натуралізація самосвідомості: репрезентаціоналістський підхід Ф. Дрецке (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Baranov V. A. - The results of the research of sandstones closed porosity, Antipovich Y. V. (2018)
Kharytonov M. М. - Geospatial assessment of the Mokra Sura river ecological condition using remote sensing and in situ monitoring data, Pugach A. М., Stankevich S. А., Кozlova A. O. (2018)
Kornus O. H. - Regional morbidity profile of the Sumy region population by diseases of the musculoskeletal system and connective tissue, Kornus A. O., Shyshchuk V. D., Nurein N. M. (2018)
Koshkalda І. V. - Ecologicalandeconomicbasisof anti-erosion stability of forest-agrarian landscapes, Tyshkovets V. V., Suska A. A. (2018)
Kovalchuk I. P. - Modeling the distribution of land surface temperature for Bystrytsia river basin using Landsat 8 data, Mkrtchian O. S., Kovalchuk A. I. (2018)
Kuzmenko E. D. - The depth range of the Earth'snatural pulse electromagneticfield (or ENPEMF) , Bahrii S. M., Dzioba U. O. (2018)
Maksymenko N. V. - Dynamics of the temperature regime of the North Atlantic coastal zone as an indicator of changes in the system of thermohaline circulation, Medvedeva Yu. V., Cherkashyna N. I. (2018)
Rebati N. - Remote sensing and ground based assessment of distribution of land cover parameters in the catchment area of Wadi el K’sob M’sila (Algeria), Bouchenafa N., Oulbachir K., Svideniuk M. (2018)
Repina K. V. - Natural factors forming the quality of carbonate raw materials (2018)
Streltsov V. O. - Geological position of riebeckite-containing magnetite ores of Krivoy Rog basin, Evtekhov V. D., Evtekhova A. V., Smirnova H. Ya. (2018)
Syvyj M. - Construction sands of Podillya: patterns of distribution, resources and use, Gavrychok B. (2018)
Yavorska V. V. - Periodization of the studies of territorial organization of recreation and tourism, Hevko I. V., Sych V. A., Kolomiyets K. V. (2018)
Zastavetska L. B. - Social and geographical aspects of development of urbanizational process in Ukraine, Zastavetskyi T. B., Zablotskyi B. V., Dudarchuk K. D. (2018)
Zhiltsova I. V. - Analysis of the spatial patterns in localization of gold mineralization relative to the system of deep faults in the Chortomlyk greenstone structure of the Ukrainian shield, Ruzina M. V., Malova M. L., Bilan N. V., Tereshkova O. A., Gardysh A. S. (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Bezugly V. V. - Demographic transformation in the agglomerations of Dnipropetrovsk region, Boyko Z. V., Tsvietaieva О. V. (2019)
Chaabia R. - Mineralogical characterization and comparative study of two processing methods of iron ore from the Anini deposit (NE Algeria), Benselhoub A., Bounouala M., Makhlouf A., Rodrigo Á. G., Montequín V. R. (2019)
Cheremisska O. M. - Lithofacial and paleogeographic analysis of the Burdigallian-Langhian formations of the Ukrainian Carpathian Foredeep, Cheremissky Yu. V. (2019)
Chernega O. B. - Comparative analysis of the regional markets of cultural and cognitive tourism development in Ukraine, Gorina G. O., Romanukha O. M., Bohatyryova G. A., Nikolenko K. V. (2019)
Dluhopolskyi O. V. - Empirical evaluation of preferences by ecological factors of individual welfare of Ukrainians, Kozyuk V. V., Ivashuk Y.P. (2019)
Gerasimenko N. - Vegetation changes in Bukovyna over the last 2000 years (based on pollen data) , Yurchenko T., Rohozin Ye. (2019)
Habchak N. F. - Labour migration of the population of Ukraine to the countries of the European Union: factors and risks of influence, Dubis L. F. (2019)
Hrushka V. V. - Analysis of geoecological problems of Dnipropetrovsk region (in multidimensional sign space) , Horozhankina N. A., Boiko Z. V. (2019)
Khilchevskyi V. K. - The chemical composition of precipitation in Ukraine and its potential impact on the environment and water bodies, Kurylo S. M., Sherstuk N. P., Zabokrytska M. R. (2019)
Kovalchuk G. K. - Economic geographical aspects of development of the regions of Ukraine, Lebedieva V. K., Savchuk L. M., Bandorina L. M. (2019)
Kovalchuk I. P. - Assessment of open source digital elevation models (SRTM-30, ASTER, ALOS) for erosion processes modeling, Lukianchuk K. A., Bogdanets V. A. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського