Прокопович Л. С. - Мовно-естетична репрезентація назв небесних світил сонце, місяць, зорі в сучасному поетичному дискурсі, Луца М. В. (2017)
Радченко О. А. - Українські контексти іманентної поетики Еміля Штайґера (2017)
Савченко О. О. - Етнокультурні особливості семантики паремій з компонентом море/sea (2017)
Сирко І. М. - Категорія інтимізації: традиційні й новітні аспекти інтерпретації (2017)
Сікора Л. Т. - Жіноча проза як спроба самовизначення жінки в якості суб'єкта (2017)
Ступницька Г. І. - Комедійний жанр в англійській, німецькій та українській драматургії: особистісний дискурс (2017)
Сухраменда Є. В. - Особистісно-зорієнтоване навчання ліцеїстів як чинник розвитку вмінь розуміння іншемовленнєвого тексту (2017)
Тимчук О. Т. - Функціональний аспект прецедентних текстів, Сеньків О. М. (2017)
Тонконог І. В. - Педагогічні погляди на підготовку вчителів викладачів Полтавської духовної семінарії (І. І. Случевський, П. С. Попов) (2017)
Удяк Г. І. - Специфіка вживання англійських фразеологізмів (на прикладі британських електронних ЗМІ), Петриця Л. І. (2017)
Федина М. М. - Сутність і специфіка іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців нафтогазової промисловості (2017)
Фідик В. І. - Омонімна лексика в англійському фольклорі: структурно-семантичний аспект (2017)
Хало З. П. - Ейдетика як інструмент розвитку пам'яті учнів молодших класів на уроках іноземної мови, Кравців М. М. (2017)
Харкавців І. Р. - Духовна культура як складова професійної самореалізації педагога (2017)
Хомишак О. Б. - Професійно-методична підготовка вчителя англійської мови в сучасних умовах (2017)
Чернявська А. В. - Флоролексеми крізь призму лінгвокультурного символічного змісту (2017)
Чобанюк М. М. - Гуманізм як складова концептуального синтезу (релігійний аспект) (2017)
Гвоздяк О. М. - Реалізація духовних запитів українців у Польщі в умовах інонаціонального середовища, Шагала Л. Б. (2017)
Шепетяк О. М. - Веди в контексті індуської релігійної літератури (2017)
Юзьвяк О. О. - Мотивація як складова частина професійної спрямованості навчання майбутніх вчителів, що вивчають французьку мову як другу іноземну, Ковальчук О. П. (2017)
Яворська О. М. - (Не) наше місто: конкуруюча пам'ять про міжвоєнний Дрогобич у польській та українській літературах (2017)
Ясіновська О. В. - Засоби невербального коду у вираженні смертного гріха "гординя" (на матеріалі християнського релігійного дискурсу) (2017)
Бєлова І. Й. - Творчі взаємовідносини вокаліста й концертмейстера в контексті українського виконавства (2017)
Винничук Р. В. - Культурологічний дискурс проблем соціокультурної динаміки (2017)
Дмитренко В. А. - Оплата треб у ранньомодерному соціумі Гетьманщини: законодавче регулювання та регіональна практика (2017)
Кавунник О. А. - Культуротворчість митців Ніжина в контексті музичної регіоналістики (2017)
Кравченко Л. М. - Педагогічна модель формування інформаційної компетентності майбутніх менеджерів індустрії дозвілля, Яремака Н. С. (2017)
Лебединська М. О. - Становлення музичної освіти в шкільній системі Києва XI століття (2017)
Лук'яненко О. В. - Заочні відділи у структурі провінційних педагогічних вишів доби "наступу соціалізму" (1930-ті роки) (2017)
Литвиненко А. І. - Культурологічні засади та основні підходи до вивчення джерел регіональної мемуаристики (2017)
Мужикова І. М. - Мистецькі проекти як засіб формування професійної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2017)
Наталевич Н. П. - Застосування педагогічних технологій при вивченні дисциплін культурологічного циклу (2017)
Опенько В. В. - Вокальна школа Франческо Ламперті та її значення для становлення української мистецької педагогіки (2017)
Оскоменко-Парулава Т. Г. - Вплив української народної пісні на творчість грузинського поета Давида Гурамішвілі (1705-1792) (2017)
Погребняк М. М. - Танець "модерн" Галичини 20-30-х років ХХ століття (2017)
Полянська Г. М. - Композитор Сергій Горюнович: музикант і культурний діяч (2017)
Раструба Т. В. - Технологічні аспекти реалізації ідеї особистісно орієнтованого музичного навчання учнів XXI століття (2017)
Сайбеков М. Г. - Уявлення Ісидора Севільського про зміст знань в контексті ранньосередньовічної освіти у Вестготській Іспанії (VI-VII ст. н. е.) (2017)
Скорик Б. С. - Історико-педагогічні основи розвитку полемічних методів у духовній освіті України XVII-XVIII століття (2017)
Степура Ю. Г. - Педагогічні погляди І. А. Зязюна на творчий розвиток вчителя початкової школи (2017)
Цебрій І. В. - Французька романтика в розмаїтті мистецьких жанрів (2017)
Цина А. Ю. - Культурно-історичні аспекти розвитку особистості майбутнього вчителя в регіональному соціокультурному середовищі (2017)
Українець Л. Ф. - Звуковий лад віршів полтавських митців в естетичному вимірі (2017)
Богуш В. М. - Особливості прояву екзаменаційного стресу у студентів ДВНЗ (2017)
Бокшиц О. М. - Формування знань з безпеки життєдіяльності у студентів вищих навчальних закладів й заходи запобігання нещасних випадків на виробництві (2017)
Бокшиц О. М. - Формування знань про електробезпеку та причини електротравм на виробництві при вивчені безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах, Каменська І. С. (2017)
Буц М. А. - Формування культури здорового харчування школярів (2017)
Варивода К. С. - Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх вчителів до створення психологічно безпечного освітнього середовища (2017)
Видолоб Н. О. - Розуміння психічного здоров'я особистості представниками гуманістичної психології (2017)
Воловик Л. М. - Відтворення населення Київської області в контексті збалансованого розвитку регіону (2017)
Глоба О. Ф. - Дослідження мікроорганізмів: історичний та історіографічний аспекти бродіння (2017)
Гозак С. В. - Навчальне навантаження як детермінанта підвищення тривожності у старшокласників, Єлізарова О. Т., Парац А. М., Станкевич Т. В., Філоненко О. О. (2017)
Горденко С. І. - Інформаційна безпека в сучасному світі (2017)
Грукач В. О. - Історія охорони материнства та дитинства: соціально-правовий аспект (2017)
Дем'яненко В. М. - Інформаційна гігієна в епоху "пост-правди" (2017)
Дига Н. В. - Врахування індивідуально-психологічних особливостей учнів під час вивчення літератури в школі (2017)
Єрічева Т. Ю. - Становлення та розвиток безпеки життєдіяльності як науки (2017)
Каменська І. С. - Формування національної свідомості майбутніх фахівців до питань захисту населення, життя та здоров'я людей у процесі вивчення дисципліни "Цивільний захист" (2017)
Ковальська К. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку спортивно-оздоровчого туризму та краєзнавства в Київському регіоні, Чернов Б. О. (2017)
Кожевнікова Л. В. - Застосування здоров'язберігаючих технологій майбутніми вчителями музичного мистецтва у процесі фортепіанної підготовки (2017)
Козубенко Ю. Л. - Зниження рівня травматизму у спортсменів шляхом впровадження лікувальної фізичної культури та масажу (2017)
Колач Н. І. - Здоров'язбережувальні технології в профілактиці порушень зору у школярів, Коцур Н. І. (2017)
Костенко О. О. - Природоохоронні аспекти в науковому доробку вченого-мікробіолога Імператорського університету Святого Володимира А. Країнського при Імператорському університеті Святого Володимира (кінець ХIХ – початок ХХ століття) (2017)
Коцур В. В. - Німецька національна меншина в українсько-німецьких міждержавних відносинах першої половини 1990-х років (2017)
Коцур Л. М. - Політизація німецької національної меншини України в умовах безпекових викликів у 1990 роках (2017)
Коцур Н. І. - Ризики професійних захворювань учителя та оздоровчі технології їх попередження (2017)
Коцур Н. І. - Психоемоційні стреси в школярів: ризики розвитку та шляхи запобігання, Годун Н. І. (2017)
Крецул Н. І. - Знання про синантропні отруйні рослини – одна з основ запобігання біологічної небезпеки, Джуран В. М. (2017)
Кулалаєва Н. В. - Категоріально-понятійний аналіз дефініції "культура безпеки професійної діяльності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю" (2017)
Мартинюк А. К. - Розвиток і охорона співацького голосу у дзеркалі музикознавчої думки, Колос М. Г. (2017)
Миздренко О. М. - Використання комп'ютера у навчанні сучасних школярів і його вплив на формування їхньої психіки, Бегаль М. В. (2017)
Миздренко О. М. - Оздоровчі технології у профілактиці захворювань дихальної системи школярів, Жадан А. В. (2017)
Новак О. М. - Теоретичні аспекти формування здоров'язбережувальної компетенції майбутніх педагогів професійного навчання в теорії та практиці вищої школи (2017)
Паламарчук В. М. - Здоров'язберігаючі технології в процесі вивчення музичного твору як основна форма навчання грі на баяні майбутніх учителів музики (2017)
Палієнко О. А. - Демографічна криза в Україні: шляхи її подолання (2017)
Прядко Т. П. - Актуалізація популізму як один із проявів зростання психологічної тривожності суспільства в умовах глобалізації (2017)
Рубан А. О. - Сучасні інформаційні комунікації та їх вплив на масову політичну свідомість і здоров’я людини (2017)
Сиротюк О. А. - Психолого-педагогічні аспекти формування готовності до професійної діяльності фахівців із охорони праці (2017)
Танана С. М. - Безпека використання мультимедійних засобів навчання при вивченні іноземних мов у ВНЗ (2017)
Ткаченко О. В. - Медичне обслуговування соціально-вразливих верств населення Києва у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття, Соловйова Т. М. (2017)
Товкун Л. П. - Стан раціонального харчування сучасних школярів, Голубівська К. А. (2017)
Товкун Л. П. - Фактори тривожності в навчальному процесі як негативні чинники порушення психічного здоров’я школярів, Сіфорова В. О. (2017)
Товкун Л. П. - Оцінка рівня соматичного здоров'я студентів Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, Царьова М. П. (2017)
Трускавецька І. Я. - Епідеміологічні особливості при укусі іксодових кліщів (Ixodidae) (2017)
Хаметова Л. М. - Маніпуляція та мотивація: соціально-психологічний аспект (2017)
Блага О. Б. - Українська освіта в XVII столітті: історіософський аналіз (2017)
Водоп'ян Т. В. - Правові наслідки визнання фізичної особи – сторони договірного зобов’язання недієздатною (2017)
Водоп'ян Т. В. - Відмова у відкритті провадження у справі та касаційного провадження: проблемні питання цивільного судочинства, Кубай І. Ю. (2017)
Гришко В. І. - Особливості видозміни антропологічного вчення Ф. Ніцше про "надлюдину" в умовах зростання ідей націоналізму в Німеччині у 30-х роках ХХ століття, Романюк І. І. (2017)
Давидович С. Н. - Сучасні підходи до реформування місцевого самоврядування в Україні (2017)
Давидюк П. П. - Судова балістика: класифікація слідів вогнепальної зброї та огляд вогнепальної зброї, Гоменюк І. М., Богуш Р. Ю. (2017)
Давидюк П. П. - Висунення і перевірка слідчих версій про цифрове алібі підозрюваного (обвинуваченого), Кубай І. Ю. (2017)
Денисюк П. Д. - Особливості ексгумації трупа в кримінальному провадженні, Шевчук М. М. (2017)
Дробуш І. В. - Проблеми набуття громадянства України, Кутинець В. В. (2017)
Іщенко О. М. - Евтаназія за кримінальним законодавством України, Мазяр А. К. (2017)
Кафарська А. В. - Конституційно-правове регулювання спонсорства в Україні (2017)
Кафарський В. І. - Структура та функції органів самоврядування об'єднаної територіальної громади, Коновейчук Х. Б. (2017)
Кафарський О. В. - Конституційно-правові механізми функціонування сільського туризму в Україні (2017)
Ковалевич С. П. - Особливості правового регулювання умов праці жінок, Хоружа І. Г. (2017)
Кочубей А. В. - Гуманітарна підготовка майбутніх юристів у процесі формування професійної комунікації (2017)
Кристопчук Т. Є. - Законодавче регулювання та особливості видів освітньої діяльності у контексті неперервної освіти у європейських країнах (2017)
Кузьмич В. С. - Основні аспекти локального нормативно-правового регулювання охорони праці (2017)
Мисковець Н. О. - Переваги використання проблемного методу у професійній підготовці магістрів (2017)
Міщук І. В. - Правове регулювання сурогатного материнства, Слаб’як Т. Б. (2017)
Новак Р. С. - Розвиток особистісного потенціалу студента в процесі навчання за інтерактивною моделлю (2017)
Окерешко М. В. - Поняття і склад адміністративного правопорушення вчиненого лікарем у сфері охорони здоров'я населення (2017)
Оксентюк Н. В. - Людиновимірність сучасного соціогуманітарного знання: цивілізаційні виклики, Шидей Н. В. (2017)
Олексін Ю. П. - Застосування елементів освіти дорослих в професійній підготовці магістрів, Якубовська С. С. (2017)
Олексін Ю. П. - Методична модель формування рис громадянськості особистості, Якубовська С. С. (2017)
Осадча Н. О. - Психолого-педагогічна характеристика підлітків та особливості переживання ними самотності (2017)
Пасічнюк В. Б. - Окремі аспекти локального нормативно-правового регулювання охорони праці, Забава М. В. (2017)
Родоман Т. О. - До питання судової практики застосування положень статті 652 Цивільного кодексу України щодо зміни умов договору у зв'язку з істотною зміною обставин (2017)
Романюк І. І. - Від євроромантизма до європрагматизма (2017)
Самороков В. О. - Торгівля людьми: кримінально-правовий аспект (2017)
Сахнюк В. В. - Роль та місце судового прецеденту у системі джерел національного права (2017)
Сокаль В. А. - Формування професійної культури майбутній юристів у процесі вивчення педагогічних дисциплін (2017)
Сталовєров В. М. - Проблеми реформування законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність (2017)
Сталовєрова А. В. - Американський структурно-функціональний аналіз Т. Парсонса та його вплив на соціально-політичні процеси в сучасній Україні (2017)
Тичковська О. В. - Правовий режим спільної власності подружжя (2017)
Філюк С. М. - Сутність поняття, умови та перспективи агротуристичної діяльності (2017)
Фрицький О. Ф. - Конституційно-правові аспекти забезпечення гендерної рівності в Україні, Романюк І. І. (2017)
Цимбалюк В. І. - Звернення громадян як важлива складова захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні, Кісілевич К. О. (2017)
Чернюк І. А. - Політична еліта в контексті демократичних перетворень в Україні (2017)
Шанюк В. І. - Європейське відродження та комунікаційні процеси в документальних жанрах давньої української мемуаристики (2017)
Бондаренко В. - Геометрична модель топології та покриття мережі GPON системи eHealth м. Дніпро, Антіпов Н. (2019)
Борисенко В. - Адаптація профілів NACA 65-ої серії до моделювання лопаток осьових компресорів газотурбінних двигунів, Корчагіна О., Рябова А. (2019)
Євдокимов С. - Розробка системи захисту інформації в локальній мережі підприємства, Устенко С. (2019)
Кравців С. - Оптимізація розміщення оперативно-рятувальних підрозділів за допомогою опуклих багатокутників на прикладі Близнюківського району Харківської області, Соболь О. (2019)
Кузьма К. - Аналіз методів та моделей оцінки знань в системах тестування (2019)
Куліш А. - Інформаційно-геометрична модель оптимізації енергетичного покриття бездротових систем зв’язку, Бондаренко В. (2019)
Мельник В. - Мікропроцесорна система для керування випробувальним вібростендом (2019)
Поздєєв В. - Методи мінімізації спотворень профілю збурень при вимірювані імпульсного тиску в рідких середовищах, Мельник О. (2019)
Пугачов Є. - Визначення особливих точок дискретного невпорядкованого векторного поля в двовимірному просторі, Черняк В. (2019)
Савєльєва О. - Інформаційні технології в процесі навчання дизайну ювелірних прикрас, Артемьєва І., Александрійська С. (2019)
Ustenko I. - Linearization of the contours of the regions recognized by neural networks on images, Ustenko A., Ustenko S. (2019)
Хошаба О. - Оценка производительности канального уровня стека протоколов TCP/IP (2019)
Щербина М. - Програмна система створення та зберігання EAV структур даних, Охрименко А., Кузніченко С. (2019)
Яковенко М. - Програмна реалізація агрегатора соціальних мереж, Охрименко А., Кузніченко С. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Abstracts (2019)
Баклашова Т. М. - Методологічне обґрунтування М. Драгомановим права "недержавних" народів на національну історію (2017)
Бачинська Г. В. - Прізвища жителів смт. Козови Козівського району Тернопільської області, утворені від чоловічих християнських імен, Рябініна І. М. (2017)
Біличенко О. Л. - Доля національного романтизму: сучасне прочитання (2017)
Бондаренко Г. І. - Поетичні твори М. Вороного в контексті українського символізму, Масюченко В. П. (2017)
Воронова Н. С. - Вираження народного духу в ментальності українців музичними засобами, Погорєла В. С. (2017)
Жижченко Л. Б. - Жанрова специфіка повістей Миколи Костомарова, Князєва Р. В. (2017)
Казаков И. Н. - Оппозиция "автор – читатель" в романе Т. Толстой "Кысь" (2017)
Карабльова О. В. - Сюжетна модель на основі зіткнення/зіставлення різних жіночих досвідів у малій прозі Ірини Вільде (2017)
Лисенко Н. В. - Михайло Драгоманов у рецепціях Олени Пчілки, Ковальов Р. Д. (2017)
Луковенко Т. О. - Проблема полісемії в українській термінології гомеопатії (2017)
Ляшов Н. М. - Позиції Г. Боплана у творчості українських митців (2017)
Маторина Н. М. - Слова категории состояния как часть речи (лингвометодический аспект). Статья 2 (2017)
Холодов О. В. - Роль субстрату в східнослов'янському глотогенезі, Холодова Н. В., Орел А. С. (2017)
Пашко Л. В. - Структурна характеристика суфіксальних авторських неологізмів-дієслів у творах М. П. Стельмаха "Правда і кривда" та "Чотири броди", Прядко О. О., Сугак О. М. (2017)
Плюхіна Н. П. - Роль громадських діячів (М. Грушевського, М. Драгоманова) в розвитку національної освіти, Шевченко В. В. (2017)
Полякова Т. В. - Диференціація лінгвоодиниць у поетичних творах Яра Славутича (на матеріалі іменникової синонімії), Шевченко Г. Д. (2017)
Помирча С. В. - Вербалізація фразеологічних одиниць на позначення якостей характеру людини (2017)
Разживін В. М. - Відображення посольської місії Адама Киселя в драматичних візіях М. Костомарова та М. Грушевського, Красуля Д. Г. (2017)
Решетняк О. О. - Символьне навантаження лінгвокультурологічних одиниць як універсального засобу ретрансляції світоглядних орієнтирів українців (2017)
Сушко О. І. - Увиразнення ідеї державотворення в семантиці фразеологічних одиниць службових листів Михайла Грушевського, Довгоспинний Я. В. (2017)
Тендітна Н. М. - Смерть як прагнення до самовираження у романі А. Крісті "Таємниця Індіанського острова" (2017)
Тищенко Л. М. - Історія формування й дослідження південнослобожанських говірок, Кльок К. І. (2017)
Тищенко О. О. - Парадокс "Ідеальної жінки" в контексті творчої спадщини Юрія Тарнавського, Гончарук Д. С. (2017)
Тищенко К. А. - Національна ідентичність Агатангела Кримського (на матеріалі полеміки з Михайлом Драгомановим), Сватко А. Д. (2017)
Ткаченко Є. М. - Фонетичні варіанти у слобожанській ойконімії (на прикладі контактних назв річок і поселень) (2017)
Лузан А. А. - Николай Костомаров – историк и патриот украинского народа, Ткаченко К. А. (2017)
Шалашна Н. М. - Принцип телеологічності в "Історії України-Руси" Михайла Грушевського (2017)
Швидка Н. В. - Своєрідність репрезентації концепту краса в сакральному вимірі (2017)
Щербатюк В. С. - Методика застосування проектних технологій на заняттях із літературознавчих дисциплін у ВНЗ (2017)
Андрієвський Т. Г. - Криза інституту демократії в умовах гібридної війни: електоральний ракурс (2019)
Баян Ель Сафи Максед Салех - Єменський конфлікт в рамках "холодної війни" на Близькому Сході: геополітичний аспект (2019)
Безрук О. О. - Мобілізаційний потенціал суспільства ризику: політологічний аспект (2019)
Воронкова А. І. - Мода і політична соціалізація у сучасному суспільстві: основні напрями взаємодії (2019)
Горбачов А. В. - Вплив лобізму на формування політичної еліти США (2019)
Данько Ю. А. - Електронне голосування: можливості української рецепції (2019)
Денисенко І. Д. - Армія сучасної держави:визначення стратегії дослідження, Тяпкіна Ю. О. (2019)
Застава І. В. - Теоретичні підходи до визначення індикаторів демократії (2019)
Захаренко К. К. - Міжнародний досвід інформаційної безпеки (2019)
Калюжна Ю. І. - Сценарії майбутнього глобального порядку в умовах "нової кліматичної ери" (2019)
Куц Г. М. - Традиції розрізнення правих та лівих політичних партій: методологічний контекст (2019)
Нечаєва Г. М. - Політико-правові аспекти законодавчого забезпечення виборчого процесу в сучасній Україні (2019)
Пасісниченко В. Л. - Особливості східноєвропейської концептуалізації громадянського суспільства, Пасісниченко І. М. (2019)
Поліщук І. О. - Концептуальні основи електоральної культури (2019)
Размєтаєв А. С. - Сучасні окупаційні режими: огляд концептуальних інтерпретацій (2019)
Роговський О. М. - Інклюзивне суспільство: соціально-політичні виміри (2019)
Савельєва Т. П. - Громадські об'єднання як інституціоналізована форма суспільних рухів: український контекст, Пелішенко І. І. (2019)
Свистун І. Ю. - Громадські об'єднання як чинник державотворення: визначення проблемного поля досліджень у вітчизняному політологічному дискурсі (2019)
Стогова О. В. - Адміністративно-територіальний устрій в Україні: основні етапи становлення та їхні характеристики (2019)
Стрельнікова О. О. - Поняття та сутність соціальної інклюзії у соціальній роботі, Єсіна Н. О. (2019)
Виноградов О. Г. - Опис соціальної ніші на прикладі працюючих студентів НаУКМА (2018)
Грузинова К. М. - Сасмореалізаційні характеристики як чинники психологічного благополуччя особистості (2018)
Klymenko I. V. - Features of price perception by consumers with different psychological characteristics (2018)
Кличковський С. О. - Дослідження взаємозв'язку деструктивних установок міжособистісної взаємодії з соціально-психологічним кліматом підприємства (2018)
Коваленко А. Б. - Особливості прояву стилів міжособистісних стосунків у старшокласників та вчителів, Грищук Е. Ю., Рогаль Н. І. (2018)
Колесніченко О. С. - Методика "Оцінки травматичності бойового досвіду" у військовослужбовців-учасників бойових дій (2018)
Кудріна Т. С. - Роль батьківського виховання у формуванні деструктивного перфекціонізму підлітків, Вавілова А. С. (2018)
Марусинець М. М. - Стратегії поведінкових дій безробітних:статевий і віковий аспекти дослідження, Барчі Б. В. (2018)
Pakhol В. E. - The structure of professional well-being: the definition of the phenomenon, factor structure and predictorse (2018)
Соснюк О. П. - Психосемантичні особливості стриймання молоддю наративу декомунізації у сучасному українському мистецтві, Лягутко Д. О. (2018)
Шамич O. M. - Особистісні чинники мотивації самореалізації паралімпійців (2018)
Шелег Т. В. - Психологічні чинники розвитку життєтворчості у дітей молодшого шкільного віку (2018)
Титул, зміст (2015)
Кремень В. - Освіта і майбутнє України: точки перетину (2015)
Ватковська М. - Освіта як фактор становлення "суспільства знання" (2015)
Романенко М. - Духовність як складова змісту та цілей постсучасної освітньої діяльності: на перетині релігійних та світських духовних цінностей (2015)
Середня В. - Специфіка духовності як філософсько-освітня проблема (2015)
Кушнікова С. - Філософсько-освітні ідеї гуманізму та гуманізація сучасної освіти (2015)
Рогова О. - Час, моральність, дитина (2015)
Братанич Б. - Просторовий вибір медіа-освіти (2015)
Романенко К. - Маркетинг як складова філософсько-освітнього знання: методологічний аспект (2015)
Осадчий І. - Макропараметри стану освітніх систем і принцип невизначеності (2015)
Асаєва В. - Мультикультурність та мультилінгвізм як чинники модернізації сучасної освітньої системи (2015)
Камишин В. - Проектування освітньо-інформаційного середовища ідентифікації і розвитку обдарованості (2015)
Довгаль С. - Медіа-освітній простір як простір трансляції цінностей (2015)
Сагуйченко В. - Нова філософія навчального плану в системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Овчаренко Н. - Самоактуалізація та самореалізація особистості у практичному освітньому процесі постсучасного зразка (2015)
Петренко Н. - Медіа-освітній простір як середовище розвитку та соціалізації особистості у медіа-культурі (2015)
Висоцька О. - Випереджаюча освіта для сталого розвитку: теоретико-методологічні засади (2015)
Струкова Т. - Превентивний потенціал освітньої діяльності (2015)
Коломієць Д. - Освітня комунікація в електронному інформаційному просторі (2015)
Романовський С. - Сучасна профільна освіта: як актуальну проблему вирішує київський ліцей "Інтелект" (2015)
Філь О. - Розвиваюча гра "Садиба" як технологія формування конкурентоздатності учнів молодших класів як майбутніх фахівців (2015)
Бойко Н. - Психологічний вплив віртуального простору на комунікативну компетентність дитини молодшого підліткового віку (2015)
Кот М. - Музична терапія як засіб виховання дитини з вадами розвитку (2015)
Виговська О. - Нова педагогічна діяльність: практико-технологічні аспекти. Обґрунтування концептуальних змін (2015)
Ягоднікова В. - Інноваційно-виховувальна компетентність педагога (2015)
Гуменюк В. - Оцінка інноваційного потенціалу школи в контексті експертизи якості інноваційної діяльності (2015)
Литвиненко Н. - Соціокультурна детермінованість маркетингового управління в освіті та його роль у становленні освітньої діяльності постсучасного зразка (2015)
Мірошниченко А. - Методологія синергетики в управлінні інформаційними процесами та системами сучасної освіти (2015)
Вознюк А. - Роль функції мотивації в діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Гірліна Н. - Онтологічний вимір медіа-освітнього простору як об’єкта управління (2015)
Шевченко Т. - Формування позитивного іміджу сучасного загальноосвітнього навчального закладу. З досвіду роботи (2015)
Сулима О. - Музейний простір як інноваційний чинник створення духовно-інтелектуально-культурного середовища ліцею. Організаційна роль директора школи (2015)
Дудка В. - Партнерство в освіті (2015)
Макаренко О. - "Учитель року 2015”: конкурсний рух педагогів-пріоритетне завдання управлінської діяльності освітян Донеччини, Лаврут О., Сєрікова Ж. (2015)
Волкова Н. - Навчаємось енергозбереженню, Лорер М. (2015)
Плешко Т. - Плагіат і поурочний план: ваші запитання-наші відповіді (2015)
Акція "Старість в радість триває! (2015)
Наші ювіляри (2015)
Виговська О. - Промовимо слово за освіту! (2015)
Журавель В. М. - Успадкування забарвлення пелюсток квіток у гірчиці сизої, Ведмедєва К. В., Буділка Г. І., Вендель Г. В. (2018)
Махно Ю. О. - Можливості використання електрофорезу запасних білків насіння в насінництві льону олійного (2018)
Синяева Н. П. - Определение микроэлементного состава в растительном материале льна, Полякова И. А., Курченко Л. Г. (2018)
Тигова А. В. - Наследование маркерных признаков у растений Linum humile Mill., Сорока А. И., Таранец Т. А. (2018)
Ведмедєва К. В. - Урожайність сої у конкурсному сортовипробованні, Якубенко О. В., Бойко К. Я. (2018)
Зінченко О. С. - Пластичність, стабільність та мінливість сортів сої за господарсько-цінними ознаками у екологічному cортовипробуванні, Ведмедєва К. В., Якубенко О. В. (2018)
Кутіщева Н. М. - Біологічні особливості батьківських компонентів соняшнику, Литяга О. Ю. (2018)
Леус Т. В. - Характеристика образцов рыжика посевного из коллекции Института масличных культур НААН по хозяйственно ценным признакам, Мартыненко Е. Е. (2018)
Носаль О. О. - Господарська оцінка крупноплідних гібридів соняшнику, Ведмедєва К. В., Макляк К. М., Леонова Н. М. (2018)
Одинець С. І. - Порівняльна оцінка цінних господарських ознак гібридів соняшника, Кутіщева Н. М., Шудря Л. І., Безсусідній О. В., Середа В. О. (2018)
Товстановська Т. Г. - Створення нових сортів льону олійного різних напрямів використання, Махно Ю. О., Лях В. О. (2018)
Костюченко Н. І. - Вплив гербіциду імідазолінонової групи на стан грунтової мікробіоти при вирощуванні соняшника на богарі, Лях В. О. (2018)
Поляков О. І. - Реакція льону олійного на додаткове живлення за різних систем основного обробітку грунту, Нікітенко О. В., Махно О. О. (2018)
Поляков О. І. - Особливості водоспоживання соняшнику гібриду ратник, Нікітенко О. В., Літошко С. В. (2018)
Чехова І. В. - Методичні підходи щодо проведення SWOT-аналізу виробництва олійних культур (2018)
Алієв Е. Б. - Раціональна прецизійна технологічна лінія процесів сепарації насіннєвого матеріалу соняшника, Чеботарьов В. П. (2018)
Резнікова О. О. - Розробка стратегії національної безпеки з урахуванням принципів національної стійкості (2018)
Семенченко А. І. - Підготовка аналітиків стратегічного рівня як пріоритетний напрям кадрового забезпечення сектору безпеки і оборони, Пунда Ю. В. (2018)
Лоссовський І. Є. - Зовнішньополітична стратегія Росії щодо країн пострадянського простору як реалізація "нової доктрини обмеженого суверенітету" (2018)
Коновальчук П. І. - Зміст та основні напрями пропаганди Російської православної церкви у контексті гібридної війни Росії проти України (2018)
Степико М. Т. - Консолідаційний потенціал української нації (2018)
Бакальчук В. О. - Становлення національної ідентичності як складової європейського культурного простору: можливості копродукції (2018)
Даниляк О. О. - Політико-правові аспекти неособистого голосування у Верховній Раді України (2018)
Орлик В. В. - Політичні процеси в Республіці Казахстан у контексті "транзиту влади" (2018)
Бегма В. М. - Сучасні виклики для спеціальних експортерів України у ході реалізації військово-технічного співробітництва на світовому ринку озброєння, Рубель К. В., Філіп Д. О. (2018)
Мошенець І. О. - Поняття енергетичної безпеки у політичній науці та прикладній оцінці державної політики (2018)
Ожеван М. А. - Академічна доброчесність як політико-правова та морально-етична проблема (2018)
Горбулін В. П. - Індикативне оцінювання науково-технологічного розвитку України: методологічний аспект, Полумієнко С. К., Стрижак О. Є. (2018)
Шевцов А. І. - Агресія РФ проти України як фактор геополітичних та геоекономічних змін, Мерніков Г. І. (2018)
Дубов Д. В. - Аудит спроможностей органів державної влади у сфері кризових комунікацій, Баровська А. В. (2018)
Замікула М. О. - Зовнішня та безпекова політика Саудівської Аравії в умовах актуальної дестабілізації Близькосхідного простору (2018)
Іщенко А. Ю. - Освіта і людський капітал як складники національної безпеки: досвід США та висновки для України (2018)
Власюк О. С. - Земельна реформа в Україні: наслідки гальмування та пріоритети вирішення (2018)
Шемаєва Л. Г. - Фінансові інструменти прискорення реінтеграції окупованих територій Донбасу, Касперович Ю. В., Гладких Д. М. (2018)
Суходоля О. М. - Виклики та загрози енергетичній безпеці України: результати реформування енергетики у період 2014–2017 років, Рябцев Г. Л. (2018)
Собкевич О. В. - Політика інноваційного розвитку промисловості у контексті формування національної інноваційної системи України, Шевченко А. В. (2018)
Олійник Д. І. - Моделі та сценарії інноваційного розвитку "розумних" громад на прикладі міжнародного досвіду формування мережевої інфраструктури (2018)
Содержание (2019)
I. Нагороди державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К.Янгеля" співробітникам інституту механіки ім. С. П.Тимошенка НАНУ (2019)
ІІ.Вітання екс-президента федерації ALLEA*, екс-президента Естонської академії наук Енгельбрехта Ю. (*ALLEA – Всі Європейські Академії) (2019)
Гузь А. Н. - Неклассические проблемы механики разрушения: к 50-летию исследований (обзор). II (2019)
Кубенко В. Д. - Об определении динамических характеристик вязкой жидкости в цилиндрической полости при действии сферического излучателя (2019)
Кирилюк В. С. - Напряженное состояние ортотропного пьезоэлектрического тела с трехосным эллипсоидальным включением при растяжении, Левчук О. И. (2019)
Мольченко Л. В. - Несимметричная деформация оболочек вращения переменной жесткости в нестационарном магнитном поле, Лоос И. И. (2019)
Шакери Мобараке П. - Изгибные колебания биморфных пьезокерамических пластин неканонической формы, Гринченко В. Т., Солтанниа Б. (2019)
Алиев Ф. А. - Компьютерное моделирование добычи нефти штанговыми насосами в системе "скважина – пласт", Джаламбеков М. А., Валиев Н. А., Гасанов И. Р., Ализаде Н. А. (2019)
Gratulacje dla pani profesor dr hab. Ireny Stawowy-Kawki z okazji czterdziestolecia pracy badawczej i naukowej (2018)
Максимець В. - Концепція "балансу сил" в Центрально-Європейському регіоні крізь призму російської агресії проти України: теоретико-методологічні аспекти (2018)
Tkaczyński J. W. - Narodowosocjalistyczny Lebensraum we wschodniej Europie: między anachronizmem a zbrodnią (2018)
Sroka J. - Krajobraz stosunków przemysłowych i dialogu społecznego w obszarze poradzieckim (2018)
Демартино А. - Військова і безпекова складові внутрішньої та зовнішньої політики Російської Федерації у 2007–2014 рр. (2018)
Дем’яненко Б. - "Рашизм” як квазіідеологія пострадянського імперського реваншу (2018)
Кукуруз О. - Інформаційна політика президентів Російської Федерації і Республіки Польща щодо України (2018)
Горбатенко В. - Джерела і методологія дослідження сучасних українсько-польських відносин (2018)
Cziomer E. - Stanowisko Niemiec wobec współpracy z Rosją: nowe tendencje i wybrane problemy w drugiej dekadzie XXI wieku (2018)
Клачиньскі Р. - Взаємовідносини по лінії Москва – Мінськ у рамках енергетичного сектору (2018)
Явір В. - Інтеграційно-дезінтеграційні процеси у Молдові (2018)
Nowak M. - Cena jako wartość oddziałująca na fenomenologię polskiej przestępczości przeciwko własności przemysłowej (2018)
Новакова О. - Зовнішні дилеми політичної ідентифікації українців (2018)
Газізов М. - Державна політика України: між цивілізаційними і національними викликами (2018)
Зеленько Г. - Довіра до суспільно-політичних інститутів в Україні і наслідки її дефіциту для країни (2018)
Гулай В. - Внутрішньополітична безпека України крізь призму концептуалізації гібридних викликів та загроз (2014-2018 рр.) (2018)
Денисюк С. - Чинники та особливості політичної адаптації внутрішньо переміщених осіб в Україні, Корнієнко В. (2018)
Havrylyuk V. - Przestrzeń medialna Ukrainy: postkomunistyczne doświadczenie, Jachimowski M. (2018)
Остапець Ю. - Вплив місцевих виборів 2010 та 2015 років на конфігурацію партійної структури Закарпатської області (2018)
Стойко О. - Децентралізація як виклик для партійної системи України (2018)
Сухачов С. - Середній клас як гарант політичної стабільності сучасного українського суспільства, Лужанська Т. (2018)
Rudnicki S. - Pojęcie dyskursu – przegląd definicji (2018)
Бортніков В. - Витоки становлення теорії модернізації як процесу соціальних змін (2018)
Буряченко О. - Репутація політичної партії: основні підходи до її розуміння (2018)
Годний С. - Лобізм і теоретичні моделі політичної комунікації (2018)
Меньшеніна А. - Вплив постмодерних реалій на процес трансформації політичних цінностей у світі і в Україні (2018)
Петренко І. - "Фабрики думок” у США як функціональний прототип сучасних аналітичних центрів (2018)
Смірнова В. - Мотиваційні детермінанти політичної волі (2018)
Герасимович А. М. - Інжиніринговий бухгалтерський облік: практичний аспект, Герасимович І. А. (2019)
Гик В. В. - Методологічні засади формування інтегрованої звітності у кластері в умовах інституційних перетворень (2019)
Грицай О. І. - Фінансування діяльності представництв: особливості оподаткування та бухгалтерського обліку (2019)
Лень В. С. - Облікова політика та її складові, Гливенко В. В. (2019)
Остапчук С. М. - Облік водних, земельних та біологічних активів в контексті управління сталим розвитком: вибір пріоритетного вимірника, Царук Н. Г. (2019)
Сергєєва Н. В. - Поняття та економічна сутність капітальних інвестицій (2019)
Usatenko O. V. - Interaction between Managerial Reporting and Managerial Decision-Making: Cause-Effect Relationships in Startups' Accounting, Makurin A. A. (2019)
Ясишена В. В. - Аналіз методів оцінки нематеріальних активів, Пилявець В. М. (2019)
Бережна Л. В. - Шлях до стійкої фінансової інклюзії в Україні: аналіз актуальних проблем, Снитюк О. І. (2019)
Лемішко О. О. - Індикатори державної фінансової підтримки відтворення капіталу в аграрному секторі економіки: Європейський Союз та Україна (2019)
Олейнікова Л. Г. - Спрощена система оподаткування в наративі проблем малого підприємництва в Україні, Точиліна І. В. (2019)
Трусова Н. В. - Венчурне фінансування суб'єктів агробізнесу, Танклевська Н. С., Пристемський О. С. (2019)
Чут М. А. - Впровадження системи вартісно-орієнтованого бюджетування на підприємствах України (2019)
Домінова І. В. - Внутрішній контроль банків на основі моделі "чотири лінії захисту": особливості та переваги (2019)
Криклій О. А. - Внутрішній аудит як превентивна складова в системі кібербезпеки банку, Павленко Л. Д. (2019)
Манько Н. Ф. - Процедурне забезпечення доказовості професійного судження в контексті дотримання якісних характеристик фінансової звітності (2019)
Утенкова К. О. - Методологічні засади формування моделі аудиту економічної безпеки (2019)
Гончаренко М. Л. - Формування механізму управління прибутком комерційних підприємств (2019)
Лещух І. В. - Методичний підхід до оцінювання ендогенного інвестиційного потенціалу об'єднаних територіальних громад (2019)
Янголь Г. В. - Індикатори результативності металургійних підприємств у контексті впровадження моделі корпоративної соціальної відповідальності (2019)
Аксенченко К. Б. - Взаємозв’язок адаптивності особистості та її мобільності в структурі проблеми безробіття (2017)
Бєлік Н. О. - Складові психологічної готовності фахівця до професійної діяльності ріелтора (2017)
Боярин Л. В. - Теоретичний аналіз вивчення проблеми соціальної та комунікативної компетентності молоді в міжособистісному спілкуванні, Жигаренко І. Є., Завацька Н. Є., Тоба М. В., Шаповалова В. А. (2017)
Борозенцева Т. В. - Психология инноваций – системный срез, Малюта А. Н., Приймакова Ю. А. (2017)
Бурлакова І. А. - Соціально-психологічні особливості формування культури професійного здоров’я майбутніх фахівців економічного напряму (2017)
Ващенко І. В. - Концепти "компетентність особистості" та "інтраперсональний конфлікт" в соціальних мережах: соціально-психологічний аспект, Карамушка Т. В., Катасанов О. М., Шостя І. В., Омелянюк С. М. (2017)
Дубова О. Ю. - Зміст і показники автентичності самопрезентації особистості керівника загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Завацький В. Ю. - Соціально-психологічні проблеми адаптації молоді та їїсоціальної зрілості в умовах життєвих змін, Ковальова О. В., Суслова В. О. (2017)
Комар Т. В. - Психологічні основи становлення професійної зрілості спеціаліста (2017)
Міщенко Н. В. - Структурно-функціональний аналіз системної соціальної підтримки особистості в період життєвих змін, Завацький Ю. А. (2017)
Морозова О. В. - Емоційна зрілість в структурі життєвих стратегій подружжя: соціально-психологічний аспект (2017)
Нагайцева І. Д. - Психологічні підходи у вивченні особистості сучасного управлінця середньої ланки (2017)
Сінодова Ю. М. - Психологічні особливості формування свідомості підлітків (2017)
Сірко Р. І. - Концептуальна модель професійної підготовки майбутніх психологів оперативно-рятувальної служби до діяльності в екстремальних умовах (2017)
Спицька Л. В. - Структурно-функціональний аналіз процесу адаптації особистості зрілого віку в кризові періоди життя (2017)
Турбан В. В. - Соціально-психологічні передумови розвитку самообмеження особистості (2017)
Гейко Є. В. - Соціально-психологічні чинники становлення і розвитку цілісності – основи професійної зрілості особистості (2017)
Кононенко О. І. - Соціально-психологічні детермінанти проблеми зайвої ваги, Захарчук Г. В. (2017)
Турбан В. В. - Суспільний конфлікт і дискурс зміни парадигм (2017)
Савчук О. А. - Складові професійного самовизначення фахівців соціальної сфери: соціально-психологічний аспект (2017)
Борисенко В. М. - Розробка програми формування емоційної компетентності у студентів-майбутніх фахівців соціономічного напряму (2017)
Назимко О. В. - Аналіз розумових дій студентів при сприйнятті та порожденні іншомовного висловлювання (2017)
Вихідні дані (2017)
Програма конференції (2017)
Савйовский В. В. - Алгоритм анализа организационно-технологических решений восстановления стен при ревитализации промышленных зданий, Броневицький А. П., Каржинерова Е. Г. (2017)
Менейлюк О. І. - Зниження собівартості продукції підприємства з будівництва та реконструкції елеваторів, Нікіфоров О. Л. (2017)
Коробко Б. О. - Енергетичні характеристики гідравлічного привода диференціального розчинонасоса, Задворкін Д. Ю., Васильєв Є. А. (2017)
Василенко А. Б. - Архитектурное освещение общественных зданий г. Одессы, Сташенко М. С., Новиков М. А., Пигович Е. Г. (2017)
Мартинов В. Л. - Оптимізація розташування енергогенеруючих вікон на гранях будівель в історично сформованих навчально-житлових університетських комплексах, Лялько В. A., Корба Д.B. (2017)
Білик С І. - Конструктивні коефіцієнти та раціональна висота сталевої коробчастої балки постійного перерізу, Лавриненко Л. І. (2017)
Ігнатьєва В. Б. - Творчий підхід до розширення технічних і споживчих властивостей віконної системи (2017)
Терновий В. І. - До створення вітчизняної реставраційної штукатурки, Іщук О. С. (2017)
Постернак И. М. - Формирование потоков по методу непрерывного использования ресурсов комплекса градостроительной знергореконструкции, Постернак С. А. (2017)
Закорчемний Ю. О. - Розвиток нормативної бази з питань енергетичної ефективності будівель, Закорчемна Н. О., Буренін O. I., Нагорнюк Н. П. (2017)
Гапонова Н. В. - Оценка огнестойкости конструктивно-анизотропной железобетонной плиты, Резник П. А. (2017)
Бабий И. Н. - Использование новых энергосберегающих технологий в проектируемой бизнес-гостинице "Аеропорт", Багмет О. Ю., Яковенко Р. А. (2017)
Трофимова Л. Е. - Топологическое моделирование в технологий дисперсньїх строительньїх композитов (2017)
Білик С. І. - Визначення найбільш відповідального елементу системи консольного сталевого колеса огляду, Бут М. О. (2017)
Сердюк Т. В. - Організаційно-управлінське забезпечення процесу підвищення енергетичної ефективності виробництва, Франишина С. Ю. (2017)
Тимофєєв Ю. Е. - Реформи в науково-освітянському середовищі україни як назріла потреба розвитку будівельного комплексу держави (на прикладі Київського національного університету будівництва і архітектури) (2017)
Мальований І. В. - Аналіз існуючих організаційно-технологічних рішень облицювання будівель, Корнійчук Ю. О., Афанасьєв В. В. (2017)
Чебанов Л. С. - Освещение в теплицах сведодиодными свeтильниками, Воротилов М. С. (2017)
Церковна О. Г. - Аналіз державних будівельних норм України, що регламентують проектування, будівництво та експлуатацію фонтанів (2017)
Алтухова Д. В. - Системний підхід до безперервного вдосконалення календарного планування будівництва (2017)
Мартинець А. Р. - Суміщення професій: можливість реалізації за наявних діючих нормативних документів (2017)
Ізаров О. М. - Розвиток малих міських агломерацій в Україні: приклад об'єднання Ірпеня, Бучі та Ворзеля (2017)
Чебанов Т. Л. - Область раціонального використання технології будівництва мобільних теплиць, Рябощук Ю. О., Мальований В. Ю. (2017)
Куйбіда В. С. - Проблеми та напрями результативного проведення реформ місцевого самоврядування (2018)
Адамська О. С. - Понятійно-категоріальне визначення антикризового управління щодо реагування на регіональні виклики (2018)
Кожина А. В. - Фактори інклюзивного місцевого розвитку: підходи до класифікації (2018)
Рождєственська І. В. - Особливості правового регулювання громадських об'єднань в Україні (2018)
Troshchynskyi V. P. - Integration, consolidation, and their social dimensions, Skuratyvskyi V. A. (2018)
РЯбець К. А. - Теоретико-правові засади державної політики раціонального водокористування в Україні (2018)
Удовиченко В. П. - Пошук оптимальної та ефективної стратегії економічних відносин за філософією розбудови української державності: Україна до України (2018)
Устименко О. В. - Запровадження міжнародної тимчасової адміністрації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей як частина миротворчої стратегії для України – один із громадських проектів реінтеграції (2018)
Лелюк Р. В. - Концептуальні підходи до процесу взаємодії органів державної влади та громадськості (2018)
Тусупова Л. А. - Уніфікація механізмів парламентського контролю у сфері публічних фінансів, Базика С. К. (2018)
Шайхет С. О. - Концепція сommunity policing як інструмент ефективної взаємодії національної поліції, місцевих органів влади та громад: український та зарубіжний досвід упровадження, Карпенко Ю. В. (2018)
Білинська М. М. - Державна політика щодо збереження здоров'я дітей у перші роки їхнього життя: міжсекторальний підхід, Дакал А. В. (2018)
Клименко П. М. - Інституалізація національної системи охорони здоров'я: організаційний та правовий аспекти, Грабовський В. А., Гусева Г. В. (2018)
Лукіна Т. О. - Вплив сучасних змін правових норм на розвиток інклюзивної освіти в галузі дошкільної та загальної середньої освіти в Україні, Грищенко Г. А. (2018)
Худоба О. В. - Вплив глобальних ініціатив на тенденції управління у сфері охорони здоров'я України (2018)
Гук О. І. - Аксіологічний підхід до формування нової управлінської культури в Україні (2018)
Демченко Л. Д. - Культура державного управління в контексті постбюрократичної парадигми Б.Армаджані та М.Барзелея (2018)
Дідок Ю. В. - Реформування системи державних органів ветеринарної медицини в Україні: соціологічний вимір (2018)
Олефір О. О. - Інститут виконавчої служби в системі державно-управлінських відносин в Україні (2018)
Пірен М. І. - Професійна відповідність управлінської культури керівників владних інститутів – об'єктивна потреба суспільних змін в Україні (2018)
Karpenko O. V. - Digital transformation and good data governance in Ukraine, Ryzhenko O. V. (2018)
Андрейчук В. С. - Iнcтитуцiйнe зaбeзпeчeння впpoвaджeння пpoгнoзувaння в cиcтeмi дepжaвнoгo упpaвлiння нaцioнaльнoю бeзпeкoю Укpaїни (2018)
Мойсієнко В. В. - Урожайність ромашки лікарської залежно від строків сівби та удобрення в умовах змін клімату, Назарчук О. П. (2019)
Сладковська Т. А. - Вплив елементів технології вирощування на динаміку густоти травостою пажитниці багаторічної, Мойсієнко В. В. (2019)
Гамаюнова В. В. - Наростання надземної маси та формування врожайності зерна ячменю ярого в умовах південного Степу України, Панфілова А. В. (2019)
Кирилюк В. П. - Урожайність гірчиці білої залежно від систем основного обробітку ґрунту та удобрення, Тимощук Т. М., Кальчук М. М. (2019)
Панчишин В. З. - Формування урожайності зерна бобів кормових в умовах Полісся, Мойсієнко В. В., Яценко Т. О. (2019)
Новицька Н. В. - Посівні якості насіння нуту при зберіганні EX-SITY (2019)
Василишина О. В. - Вплив особливостей сорту на якість заморожених плодів вишні, Постоленко Є. П. (2019)
Іванюк І. Д. - Радіальний приріст пристигаючих дубових деревостанів сугрудів центрального Полісся України, Іванюк Т. М. (2019)
Зимароєва А. А. - Просторово-часові закономірності варіювання урожайності кукурудзи в Україні (2019)
Сераджимова А. Г. - Профілактика травмування родових шляхів під час родів у корів, Краєвський А. Й., Чекан А. М., Пономаренко В. П. (2019)
Черевко Г. В. - Глобальні проблеми сільського розвитку: гендерний аспект (2019)
Бондаренко О. В. - Біхевіоризм від Джона Б. Уотсона до Е. Толмена, Слюсаренко Ю. Л. (2019)
Вимоги (2019)
Cодержание (2018)
Тимофієва Н. К. - Про деякі властивості множини розв'язків задачі комівояжера (2018)
Семенюта М. Ф. - Неполные турниры и магические типы разметок, Шерман З. Ф., Дмитриев О. М. (2018)
Бондар С. О. - Перспективи та особливості групового викорис-тання безпілотних літальних апаратів, Кожохіна О. В., Боровик В. О., Ліндер Я. М., Коршунов М. В. (2018)
Баркалов А. А. - Смешанное кодирование наборов микроопераций в совмещенном автомате, Титаренко Л. А., Визор Я. Е., Матвиенко А. В. (2018)
Гриценко В. И. - Цифровые трансформации и массовое непрерывное обучение, Манако А. Ф., Синица Е. М. (2018)
Antonyuk Ya. M. - Performance Evaluation of Computer Campus Network Segments (2018)
Романюк О. О. - Інформаційне забезпечення функції зберігання цифрових медичних зображень в інформаційному середовищі закладу охорони здоров'я (2018)
Соловчук К. Ю. - Математичні моделі типових неперервних технологічних процесів, орієнтованих на комп'ютерне керування (2018)
Оформлення пристатейного списку посилань (References) за стандартом Harvard (2018)
Cодержание (2018)
100 років Національній академії наук України (2018)
100-річчя з дня народження Президента Національної академії наук Украини академіка Бориса Євгеновича Патона (2018)
Вінцюк Т. К. - Автоматичне розпізнаван-ня, розуміння та синтез мовленнєвих сигналів в Україні, Сажок М. М., Селюх Р. А., Федорин Д. Я., Юхименко О. А., Робейко В. В. (2018)
Єфіменко С. М. - Прогнозна аналітика як ефективний інструмент підтримки рішень у системах цифрової економіки, Степашко В. С. (2018)
Сухоручкина О. Н. - О формировании моделей объектов ресурсами автономного мобильного робота, Прогонный Н. В. (2018)
Тимчишин Р. М. - Сучасні підходи до розв'язання задач комп'ютерного зору, Волков О. Є., Господарчук О. Ю., Богачук Ю. П. (2018)
Antonyuk Ya. M. - The Principles of Application of Machine Learning in Classification of Network Traffic, Oleksyuk T. N., Kovalenko Ya. O., Shiyak B. A. (2018)
Тутова О. В. - Оцінювання впливу розвитку цифрової економіки на соціально-економічне середовище, Савченко Є. А. (2018)
Алфавитный именной указатель за 2018 год (2018)
Систематический указатель статей, опубликованных в 2018 году (2018)
Abramowicz I. - Oleg Tistol: wizualna historia ukraińskiej tożsamości (2019)
Molenda A. - Nie maluję obrazow, nie kręcę filmow, nie dbam o linię (2019)
Pastuszek A. - Cyfrowe ujarzmienie: Sztuka w pułapce technologii (2019)
Sapeńko R. - Sztuka w świecie posthumanistycznym (2019)
Skutnik J. - W poszukiwaniu matryc — w procesie (2019)
Wozniak R. - Gest w sztuce, model DD (2019)
Savchuk I. - Intencje mitologiczne we wspołczesnej ukraińskiej kulturze muzycznej (na przykładzie muzyki kameralnej Włodzimierza Runczaka i Оlega Bezborodki) (2019)
Rohotchenko O. - Civil Society as a Component Part of the Cultural Field of the State (2019)
Zubavina I. - |Re| animation of a Simulacrum. Digitograph (2019)
Клековкін О. Ю. - Homo Digital: Формула споживання (Малий органон) (2019)
Протас М. О. - Тенденції та ризики кризи мистецтва посткультури (2019)
Стоян С. П. - Медіа-теорія та медіа-технології у сучасних арт-проектах (2019)
Тормахова А. М. - Візуальні практики та мистецтво в інтернет-просторі (2019)
Вихідні дані (2019)
Данова К. В. - Аналіз працездатності осіб із обмеженнями життєдіяльності в контексті безпеки праці, Малишева В. В. (2018)
Колосова Е. П. - Некоторые аспекты геометрического моделирования технических объектов и процессов формования полимерных композитов. 2. Моделирование структуры дисперсно-наполненных реактопластов, а также проектирование технологии и оборудования для формования полимерных композитов, Ванин В. В., Колосов А. Е. (2018)
Петров О. В. - Застосування методу "ЛП-пошуку" для оптимізації параметрів переливного клапана гідророзподільника для LS-гідроприводів, Козлов Л. Г., Трофимчук М. В. (2018)
Семенюк В. Ф. - Обоснование возможности защиты грузоподъемных кранов мостового типа от систематических перегрузок, Лингур В. Н. (2018)
Чайка Д. О. - Дослідження можливостей транспортування бетонної суміші універсальним шланговим бетононасосом (2018)
Бондаренко А. Г. - Визначення параметрів барж із перевезення довгих рейок (2018)
Терещенко Т. О. - Огляд основних моделей прогнозування енергоспоживання в MicroGrid, Ямненко Ю. С., Клепач Л. Є., Лайкова Л. Г., Палій Д. М. (2018)
Ямненко Ю. С. - Підвищення ефективності корекції коефіцієнта потужності, Демченко Ю. С. (2018)
Кватернюк С. М. - Мультиспектральний екологічний контроль пігментних параметрів фітопланктону у водних середовищах з використанням квадрокоптера (2018)
Кравченко А. Ю. - Терапевтичні апарати для лікування артрозугомілково-ступневого суглобу ультразвуком, Терещенко М. Ф. (2018)
Паньков С. Б. - Залежність параметрів проникнення фармакологічних препаратів у біологічну тканину від дії ультразвукових коливань різної інтенсивності, Терещенко М. Ф. (2018)
Євдокименко М. О. - Метод оцінювання впливу атак на інфокомунікаційну мережу з урахуванням наявних вразливостей, Шаповалова А. С. (2018)
Лазебний В. С. - Оцінювання ефективності передавання аудіовізуальної інформації засобами безпроводової мережі 802.11n, Інь Ченлян (2018)
Семенов А. О. - Оптимізація транзисторного генератора Кияшка-Піковського-Рабіновича за інформаційними параметрами хаотичних сигналів (2018)
Андрущенко В. Б. - Підходи до визначення критеріївдля аналізу online ресурсів наукової інформації (2018)
Бабаков Р. М. - Синтез логической схемы микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов (2018)
Біряк В. В. - Розрахунок динамічних властивостей трубопроводувід ПНТ-4 до ПНТ-3 по витраті конденсату в групі підігрівачів низького тиску енергоблоку 1000 МВт Запорізької АЕС (2018)
Бойко О. В. - Розробка та дослідження автоматизованої системи управління режимом навантаження реакторної установки з ВВЕР-1000 з урахуванням параметра деформаційного пошкодження оболонок твелів, Пелих С. В. (2018)
Бородкіна І. Л. - Методи й технології захисту інформаціїв системах електронного документообігу, Бородкін Г. О. (2018)
Вовк І. В. - Автоматизація технологічного процесу виготовлення кавітаційного водно-вугільного палива (2018)
Вяткин С. И. - Рейкастинг объемных данных и функционально заданных поверхностей для медицинских приложений с применением графических ускорителей, Павлов С. В., Романюк C. A. (2018)
Дмитришин С. С. - Підвищення ефективності горіння вуглеводних газів у парогенеруючих установках за рахунок зміни відношення пальне/повітря, Давидов В. О. (2018)
Дуба І. Е. - Сучасна цифрова багатозв'язна система управління основним контуром – положення плазмового шнура – установки термоядерного синтезу ТОКАМАК (2018)
Жученко О. А. - Дослідження процесу охолодження у багатокамерних печах випалювання вуглецевих виробів, Коротинський А. П. (2018)
Киселёва Н. И. - Сравнительный анализ программ регулирования мощности для суточного маневрирования энергоблоком АЭС с реактором ВВЭР-1000, Погребной Я. С., Беглов К. В. (2018)
Кисельов Г. Д. - Інфраструктура платформи електронної підтримки навчального процесу, Мироненко С. С. (2018)
Комаров М. Ю. - Аналіз і дослідження загроз для захищеного вузла інтернет доступу, Гончар С. Ф. (2018)
Конушбаєва Т. В. - Автоматизовані системи управління процесом зневоднення вологої пари для енергоблоку ВВЕР-1000 (2018)
Кравченко С. М. - Використання методології DevOps в управлінні IT проектами, Марчук Г. В. (2018)
Мацуй А. М. - Аналіз роботи кульового млина першої стадії подрібнення руди як об’єкта оптимального керування, Кондратець В. О. (2018)
Мещеряков Д. В. - Анализ влияния запаздывания на устойчивость системы с биологической обратной связью (2018)
Пасічна М. В. - Оптимізаційне та імітаційне моделюванняструктури електрогенеруючих потужностей енергетичних компаній (2018)
Пелещишин А. М. - Побудова формальної моделі віртуальних спільнот як середовища соціокомунікативного протиборства, Вус В. А., Марковець О. В. (2018)
Петросян А. А. - Автоматизована система управління технологічними процесами живлення парового котла ГМ-50, Давидов В. О. (2018)
Саць Е. Ф. - Сопоставление постоянных регулирования в регуляторе мощности реактора при программе регулирования с постоянной средней температурой теплоносителя в первом контуре и постоянной температурой теплоносителя на входе в АКЗ реактора по аксиальному офсету, Саць Т. А., Максимов М. В. (2018)
Саць Т. А. - Сопоставление постоянных регулирования в регуляторе мощности реактора при программе регулирования с постоянным давления во втором контуре и постоянной температурой теплоносителя на входе в АКЗ реактора по аксиальному офсету, Саць Е. Ф. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Дятлова Ю. В. - Банківський сектор в умовах конкуренції з іноземним капіталом: систематизація досвіду країн і тенденції (2018)
Васильєва Т. А. - Перспективи розвитку вітчизняного ринку лізингових послуг в контексті трансформації фінансових відносин в Україні, Бойко А. О., Кіріл'єва А. В. (2018)
Добрик Л. О. - Імперативи регіонального розвитку в формуванні потенціалу держави (2018)
Дрогомирецька Л. Ф. - Cутність і роль сільських територіальних громад в українській сучасності (2018)
Захарченко Н. В. - Социальная защита в Украине: проблемы и пути решения, Лакиза Е. Р., Наумовская М. Ю. (2018)
Кочин T. М. - Корпоративні скандали як наслідок низької якості фінансової звітності та передумова трансформації аудиту (2018)
Кощинець М. І. - Удосконалення механізму обліку безспірного списання коштів державного бюджету (2018)
Левицька С. О. - Аналітичне забезпечення планування фінансування державних закладів вищої освіти, Луцька Н. І. (2018)
Євтушенко Н. О. - Етапи формування організаційно-економічного механізму внутрішньої консалтингової взаємодії підприємств: маркетінговій аспект (2018)
Кобзар Н. І. - Oсобливості застосування засобів забезпечення договірних зобов'язань, Лаухіна Л. М., Скачедуб С. А. (2018)
Ковальчук B. В. - Механізм відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з приймання та передачі об'єкту концесії (2018)
Чумак O. В. - Емерджентність економічної та облікової політики в управлінні фінансовою стійкістю підприємства, Нагорна I. В. (2018)
Довгаль О. А. - Екологічні аспекти світового соціально-економічного розвитку, Панова І. О. (2018)
Замула I. В. - Методика внутрішнього контролю операцій з гмо та витрат на екологічну якість продукції, Cироїд Н. П. (2018)
Орловський Є. С. - Теоретичні засади та сучасні тенденції становлення екологічного будівництва як чинника сталого розвитку (2018)
Pimonenko T. - Marketing instruments to promote green investment: declining greenwashing, lyulyov O., liulova L. (2018)
Степанов Д. С. - Моделювання процесу формування економічної безпеки підприємств в умовах їх інноваційного розвитку (2018)
Адамчук А. А. - Дослідження параметрів розвитку робочої зони при доробці глибоких крутоспадних родовищ, Шустов О. О., Шустова А. О., Тертишний В. А. (2019)
Садовенко И. А. - Геолого-экономические перспективы освоения геотермальной энергии в Украине, Инкин А. В., Деревягина Н. И., Хрипливец Ю. В. (2019)
Саїк П. Б. - Дослідження матеріально-теплових показників процесу газифікації вугілля, Лозинський В. Г., Фальштинський В. С., Демидов М. С., Ганушевич К. А. (2019)
Симоненко В. І. - Організація добувних робіт при відпрацюванні борту нерудного кар'єра крутими шарами, Савенков С. С. (2019)
Собко Б. Ю. - Встановлення параметрів розробки обводненого кар’єру при застосуванні плавучої збагачувальної фабрики, Ложніков О. В. (2019)
Фальштинський В. С. - Стендові дослідження технології свердловинної підземної газифікації вугілля (СПГВ), Кошка О. Г., Сулаєв В. І. (2019)
Фомичев В. В. - Проведение и анализ результатов вычислительного эксперимента для определения эффективности функционирования конструкций секции механизированной крепи, Соцков В. А. (2019)
Богданов А. А. - Выбор рациональной стратегии измерения деталей на координатно-измерительной машине Mora Primus 564, Закора В. В. (2019)
Моркляник Б. В. - Перспективы использования подземных сооружений в качестве источника тепловой энергии, Шаповал В. Г., Халимендик А. В., Иваськевич О. М., Лавренюк В. М. (2019)
Бубліков А. В. - Алгоритм фазифікації вхідної величини системи нечіткого автоматичного керування виконавчим органом видобувного комбайна за гіпсометрією вугільного пласта (2019)
Мещеряков Л. І. - Розпізнавання технологічних станів барабанних млинів на основі нейронних мереж адаптивного резонансу, Галушко О. М., Сироткіна О. І., Демідов О. Т. (2019)
Безщасний О. В. - Програмне забезпечення розрахунку промислової механічної вентиляції, Столбченко О. В. (2019)
Беляев Н. Н. - Математические и дискретные модели в задачах аварийного загрязнения атмосферного воздуха, Калашников И. В., Козачина В. А., Берлов А. В. (2019)
Біляєв М. М. - Комплексна оцінка впливу інгредієнтів викидів промислових підприємств на рівень забруднення повітря внутрішніх майданчиків, Русакова Т. І. (2019)
Голінко В. І. - Зниження концентрації дрібнодисперсного пилу при проходці гірничих виробок з використанням енергії вибуху, Савельєв Д. В., Чеберячко І. М., Пустовой Д. С. (2019)
Павличенко А. В. - Перспективи впровадження системи оперативного інформування населення про якість атмосферного повітря промислових міст за міжнародними стандартами, Бучавий Ю. В., Ангурець О. В., Хазан П. В. (2019)
Юрченко А. А. - Утилизация биогаза полигонов твердых бытовых отходов, Куликова Д. В., Дмитрук Е. А., Чеберячко Л. Н., Безпятый И. Н. (2019)
Грицай О. М. - Методи лікування фібриляції передсердь у пацієнтів з клапанною патологією серця, Скибчик Я. В., Мокрик І. Ю., Житинський Є. В., Куць В. О., Жарінов О. Й., Тодуров Б. М. (2019)
Жарінов О. Й. - Аналіз медикаментозного лікування в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця до і після хірургічної реваскуляризації міокарда, Єпанчінцева О. А., Міхалєв К. О., Шклянка І. В. (2019)
Скибчик В. А. - Клінічний перебіг та ремоделювання лівого шлуночка в пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST після первинного стентування коронарних артерій, Мелень Ю. П. (2019)
Целуйко В. Й. - Фібриляція передсердь при гострому коронарному синдромі: клініко-анамнестичні особливості та вплив на перебіг, Салем Ф. Б., Лопіна Н. А., Кузнецов І. В. (2019)
Коморовський Р. Р. - Коморбідність і ризик серцевих подій у хворих із гострим коронарним синдромом (2019)
Стогова О. В. - Анатомія коронарних артерій при коригованій транспозиції магістральних артерій, Руденко Н. М., Мотречко О. О., Шипов Д. О. (2019)
Галич С. С. - Влияние угла между шунтом и коронарной артерией на объемную скорость кровотока через коронарный анастомоз, Руденко А. В., Настенко Е. А., Стародуб Ю. С. (2019)
Жарінов О. Й. - Післядипломне навчання лікарів з функціональної діагностики в Україні, Куць В. О., Єпанчінцева О. А., Вєрєжнікова Г. П., Ткаченко Л. О., Ліфантьєва Н. О., Понич Н. В., Іванюк Н. Б., Васильєва Н. Ю. (2019)
Інфаркт міокарда та серцева недостатність. Новини кардіології 2018 року (2019)
Оголошення (2019)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2019)
Вихідні дані (2019)
Урочисте засідання загальних зборів Національної академії аграрних наук України на честь 100-річчя академії (2018)
Ромащенко М. І. - Концептуальні засади реформування водогосподарської галузі України, Яцюк М. В., Дехтяр О. О. (2018)
Седіло Г. М. - Родючість ґрунту під пшеницею озимою за екологічно безпечних систем удобрення, Дубицька А. О., Качмар О. Й., Вавринович О. В., Дубицький О. Л. (2018)
Соловей В. Б. - Опідзолені ґрунти однолесових терас річок Лісостепу, Лебедь В. В. (2018)
Зуза В. С. - Порівняльна оцінка ефективності гербіцидів у посівах ячменю ярого, Шекера С. Ю., Гутянський Р. А. (2018)
Жукорський О. М. - Вплив важких металів у раціонах на рівень їх накопичення в органах і тканинах забійних свиней, продуктивність та екскрецію аміачного азоту, Семенов С. О., Семенов Є. С. (2018)
Задорожня Г. П. - Стан наукових досліджень у галузі ветеринарної медицини, виконаних на основі дисертаційних, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, Мандигра М. С., Новіцька Г. В. (2018)
Роїк М. В. - Використання рекомбінантних матеріалів у селекції батьківських компонентів гібридів буряків цукрових за формою коренеплоду, Парфенюк О. О. (2018)
Камінський В. Ф. - Аналіз і оцінка ризику небезпек у професійній діяльності працівників на механізованих процесах у галузях землеробства та рослинництва, Лапін В. М., Піхало Г. C. (2018)
Тарасов В. І. - Вплив прияружно-прибалкових лісосмуг на ерозійно-акумулятивний процес на улоговинних схилах (2018)
Воротинцева Л. І. - Науково-методичні підходи до сталого управління ґрунтовими ресурсами Степу України в умовах зрошення (2018)
Спаський Г. В. - Розвиток кредитного забезпечення сільського господарства Закарпаття (2018)
Надруковано у 2018 році (2018)
Новаковський Л. Я. - Формування землекористування об’єднаних територіальних громад на другому етапі децентралізації влади, Новаковська І. О. (2019)
Лісовий М. В. - Визначення залежності вмісту білка в зерні пшениці озимої від показників родючості ґрунту, Малярець Л. М. (2019)
Кривенко А. І. - Ефективність форм і строків внесення цинку на посівах пшениці озимої, Бурикіна С. І. (2019)
Сеник І. І. - Кормова продуктивність люцерно-злакової травосумішки залежно від системи удобрення та способу передпосівної обробки насіння бобового компонента (2019)
Кормош С. М. - Оцінка вихідного матеріалу Levisticum officinalіs C. Koch та Leonurus guinguelobatus Gilib за комплексом ознак (2019)
Роїк М. В. - Фрактальний аналіз як елемент інтелектуальної експертної системи в селекції рослин, Чернуський В. В. (2019)
Івченко Т. В. - Ефективність використання світлодіодів для клонального мікророзмноження батату та м’яти перцевої в культурі in vitro, Хареба О. В., Баштан Н. О., Мозговська Г. В., Віценя Т. І. (2019)
Яцик А. В. - Сучасний екологічний стан малих річок Західного Полісся України (на прикладі річок Луга та Гапа), Пашенюк І. А., Гопчак І. В., Басюк Т. О. (2019)
Бутрим О. В. - Інституційні важелі забезпечення еколого-економічної ефективності сільськогосподарського землекористування, Дорощук В. В., Комарова Н. В., Терещенко Ю. Є. (2019)
Вергунов В. А. - Професор В. І. Ковалевський — видатний учений та організатор вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи (2019)
Дем’янюк О. С. - Земля потребує стратегічного аналізу, Бойко А. Л. (2019)
До 80-річчя від дня народження О. О. Малиніна (1939–2010) (2019)
Пам’яті Б. С. Носка (2019)
Пам’яті Д. Г. Тихоненка (2019)
Губенко Л. В. - Вплив удобрення та обробітку ґрунту на продуктивність ріпаку ярого, Тарасенко Т. В. (2019)
Іващенко О. О. - Фізіологічна роль епікутикулярних восків для рослин і їх практичне значення, Іващенко О. О. (2019)
Слюсаренко О. М. - Поширення хвороб деревини винограду й удосконалення заходів з обмеження їх шкодочинності в умовах Північного Причорномор’я, Шматковська К. А. (2019)
Хареба О. В. - Адаптивна здатність, стабільність і пластичність салату посівного листкового у мінливих умовах середовища, Горова Т. К. (2019)
Дзіцюк В. В. - Каріотип овець української гірськокарпатської породи, Типило Х. Т., Каплінський В. В. (2019)
Бузевич І. Ю. - Стан та динаміка поповнення промислового запасу іхтіофауни Дніпровсько-Бузької гирлової системи, Гейна К. М. (2019)
Кринична Н. В. - Джерела цінних ознак гороху та нуту для селекції (2019)
Черновол М. І. - Дослідження ефективності підвищення питомого робочого об’єму шестеренного насоса, Кулєшков Ю. В. (2019)
Балюк С. А. - Оцінювання продукційних екосистемних послуг засолених і солонцевих ґрунтів півдня України, Дрозд О. М. (2019)
Яцик А. В. - Районування території Західного Полісся України за антропогенним навантаженням і екологічним станом басейнів малих річок, Пашенюк І. А., Гопчак І. В., Басюк Т. О. (2019)
Петік І. П. - Рідке мило на основі соапстоків, отриманих за нейтралізації олій селективними розчинниками, Петік П. Ф., Федякіна З. П. (2019)
Харламов О. І. - Ефективність систематичного горизонтального дренажу на слабостічних та безстічних територіях зрошуваних масивів (2019)
Ґрунтові ресурси: вчора, сьогодні, завтра (ХІ Делегатський з’їзд ґрунтознавців та агрохіміків України) (2019)
Крізь вітри десятиліть (2019)
В .В. Адамчуку — 65 (2019)
До 115-річчя від дня народження Й. А. Даниленка (1903–1980) (2019)
Тогочинський О. - Здоров’язбережувальна компетентність як світоглядна орієнтація майбутніх працівників пенітенціарної системи (2019)
Binytska O. - Training of the future specialists of pre-school education: learning the experience of the republic of Poland, Zdanevych L. (2019)
Журавльова Л. - Формування творчих здібностей старших дошкільників засобами інтеграції різних видів художньої-творчої діяльності, Іпкаєва К. (2019)
Костенко Д. - Формування міжкультурної компетентності у професійній підготовці сучасного фахівця (2019)
Гаврилюк Н. - Етапи становлення системи вищої аграрної освіти в США (2019)
Ревть А. - Особливості соціально-педагогічної роботи з профілактики насильства щодо дітей, Гриник І. (2019)
Пліско Є. - Зв’язок ювенальної юстиції з сучасною соціально-педагогічною роботою із неповнолітніми правопорушниками (2019)
Лиходід В. - Дисципліна "Основи фахової підготовки” у професійному становленні фахівців садово-паркового господарства Хортицької національної академії (2019)
Колісник-Гуменюк Ю. - Підготовка викладачів професійно-художнього профілю у Польщі (2019)
Меняйло В. - Рефлексивно-перспективний компонент готовності майбутнього доктора філософії до дослідницько-інноваційної діяльності: сутність і структура (2019)
Карасєвич С. - Досвід здійснення фізкультурно-спортивної діяльності у закладах середньої освіти (2019)
Василиків І. - Основні проблеми та шляхи впровадження мультимедійних технологій в початковій школі (2019)
Tymoshchuk N. - Professionally-oriented teaching of a foreign language at the agrarian university (2019)
Гарбуза Т. - Тьютор як суб’єкт освітнього процесу в системі дистанційного навчання (2019)
Скалич Л. - Розвиток творчої особистості майбутнього педагога за творами Василя Сухомлинського (до 100-річчя від дня народження) (2019)
Машкіна Л. - Формування фахової компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в освітньому процесі закладів вищої освіти (2019)
Карпова Л. - Дослідницька компетентність вчителя Нової української школи (2019)
Yildyrym A. - An analysis of the practice of smart advice in terms of gender perspective (2019)
Галелюк І. - Інтерактивні методи навчання на заняттях зарубіжної літератури, Гарбич-Мошора О. (2019)
Пінчак С. - Творча діяльність Корифея бандурного мистецтва Гната Хоткевича (2019)
Скварок О. - Лексичні дериватемні експресеми як засіб суб’єктивізації мовлення І. Франка (2019)
Сірант Н. - Проблеми естетичного виховання дітей в історичній ретроспективі (2019)
Ільїна О. - Гендерне виховання в концепціЇ нової української школи (2019)
Дуржинська О. - Формування здоров’язберігаючого простору в навчально-виховному процесі (2019)
Георгадзе Т. - Функціонування сім’ї в умовах української соціальної політики (2019)
Іванова О. - Поняття "професійна позиція” у науковому дискурсі (2019)
Височан З. - Компетентнісний підхід формування культури українського діалогічного мовлення майбутніх правознавців (2019)
Бровко К. - Діагностика стану сформованості корпоративної культури студентів університету (2019)
Гаоян С. - Специфіка видів мистецтва як орієнтир для поліхудожньої підготовки майбутнього вчителя музики (2019)
Корольова Л. - Сучасні аспекти підготовки вчителя іноземної мови у Румунії в загальноєвропейському вимірі (2019)
Горошкова Л. А. - Роль міжбюджетного регулювання у фінансовій спроможності територіальних громад, Волков В. П., Карбівничий Р. О. (2018)
Бурак П. В. - Теоретичні та методологічні основи економічної безпеки країни, Горохова Т. В. (2018)
Горбунова А. В. - Еволюція розвитку бізнес-інкубаторів та їх роль у життєдіяльності малого підприємництва, Череп О. Г. (2018)
Завгородний А. В. - Теоретико-методичні аспекти впливу прямих іноземних інвестицій на регіональну економіку (2018)
Попова О. Ю. - Особливості екологічно ініціативної стратегії розвитку промислових підприємств, Герасименко Т. В. (2018)
Сагірова А. С. - Економічний потенціал ринку туристичних послуг у стимулюванні економічного зростання: досвід країн ЄС та України (2018)
Кучерова Г. Ю. - Розподіл вартості основних засобів підприємств в процесі їх функціонування, Кулько-Лабинцева І. В. (2018)
Кравченко М. С. - Напрямки креативного менеджменту на основі системи збалансованих показників, Левченко О. А. (2018)
Антонюк Д. А. - Концептуальні основи розвитку територіальних громад в умовах реалізації регіональної політики (2018)
Макаренко М. В. - Особливості управління логістичними системами підприємств, Потапова Н. М. (2018)
Камишникова Е. В. - Типологія рефлексивного управління відносинами зі стейкхолдерами у системі корпоративної соціальної відповідальності (2018)
Славкіна М. А. - Сучасні тенденції розвитку банківського сектору України в контексті стратегічних завдань забезпечення його економічної безпеки (2018)
Гречко А. В. - Вплив фіскальних стимулів на сталий розвиток регіонів (2018)
Гончарук В. В. - Партнерська взаємодія органів управління і бізнес-структур у сфері житлово-комунального господарства (2018)
Богуславська С. І. - Роль ресурсного забезпечення регіону на різних фазах економічного циклу в умовах глобалізації (2018)
Підвальна О. Г. - Особливості формування кластерів в туристичному секторі регіональної економіки (2018)
Лаглер К. - Формування моделі інвестиційного розвитку регіональної господарської системи (2018)
Загородня Ю. В. - Актуальні проблеми тарифної політики портів України (2018)
Бойченко Е. Б. - Особливості відтворення продуктивних сил в умовах реструктуризації економіки регіону, Дроботенко Я. М. (2018)
Дергалюк Б. В. - Сутність модернізації економіки як передумови структурних змін у державі (2018)
Фролова З. В. - Методологічні аспекти управління трудовими ресурсами на сучасних об’єктах господарювання (2018)
Клименко О. М. - International investment position of Ukraine: possibilities for improvement in the context of tax policy changes, Мала С. І., Матвієнко Г. А. (2018)
Макарова М. В. - Інформаційні інноваційні технології в управлінні промисловими підприємствами: сучасні аспекти (2018)
Патошина Г. М. - Секторальні пріоритети розвитку регіональних кластерів в Україні (2018)
Ковалевська В. В. - Управління людськими ресурсами транснаціональних корпорацій: організаційно-економічний дискурс, Кушнаренко О. П., Калінін В. В. (2018)
Гончар В. В. - Інформаційне забезпечення процесів управління промислових підприємств: шляхи та перспективи розвитку, Симанавичене Ж. (2018)
Філіпішина Л. М. - Стратегічне управління інноваційним розвитком морських портів: закордонний досвід (2018)
Зибарева О. В. - Роль зовнішньоекономічних зв’язків держави при пошуку оптимального місця розміщення підприємства (2018)
Колосок В. М. - Моделі управління логістичної системи інтегрованого підприємства корпоративного холдингу, Бірюков М. М. (2018)
Меліхов А. А. - Вплив міжнародної економічної міграції на трудовий потенціал підприємств країни-донора (2018)
Пімоненко Т. В. - Маркетинг зелених інвестицій: механізм колаборації між основними стейкхолдерами, Люльов О. В., Чигрин О. Ю. (2018)
Солідор Н. А. - Аналіз розвитку зеленого бізнесу в Україні на прикладі відновлюваних джерел енергії (2018)
Человань С. В. - Стан інноваційної діяльності промислових підприємств України (2018)
Усикова О. М. - Обліково-економічне обґрунтування товарно-продуктових стратегій підприємства (2018)
Крапівіна Г. О. - Механізми державного управління запозиченою працею нестандартних форм зайнятості (на прикладі волонтерства) (2018)
Мельничук М. О. - Облікова політика соціального капіталу торговельного підприємства (2018)
Рязанова Н. О. - Система енергетично-логістичних кластерів як елемент розвитку альтернативної енергетики (2018)
Шестакова Т. М. - Підходи до розвитку емоційної компетентності сучасних керівників (2018)
Потапова Н. М. - Еколого-економічні аспекти регіональної організації безвідходного виробництва в Україні (2018)
Маматова Л. Ш. - Розвиток інноваційної діяльності України в міжнародному контексті (2018)
Чайковська М. А. - Удосконалення організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємства в умовах євроінтеграції (2018)
Угрин М. - Шановні читачі (2019)
Кононова О. В. - Віддалені результати лікування хворих на генералізований пародонтит з проявами психоемоційного стресу (2019)
Кільмухаметова Ю. Х. - Індексна оцінка захворювань пародонту у пацієнтів з патологією сечовивідної системи (2019)
Данко Е. М. - Комплексне лікування хронічного генералізованого пародонтиту I–II ступенів у пацієнтів із супутньою патологією цукровий діабет першого типу, Добровольська М. К., Костенко С. Б. (2019)
Ватаманюк Н. В. - Імунокоригуюча терапія при комплексному лікуванні запальних захворювань пародонту, Токар О. М. (2019)
"Люмі-Дент": як створити мережу стоматологічних клінік і вийти в топ (2019)
Луцкая І. К. - Повна пряма реставрація верхніх центральних різців, Білоіваненко І. О. (2019)
Палков Т. А. - Вимоги до параметрів кута збіжності при препаруванні зубів під сучасні види незнімних зубних протезів. Огляд літератури (2019)
Гветадзе Р. Ш. - Динаміка мікробіома імпланто-ясенного і протезного з’єднання у пацієнтів із мостоподібними протезами з опорою на дентальні імплантати, Дмитрієв А. Ю., Дмитрієва Н. А., Купец Т. В., Поповкіна О. А., Саввіна Ю. А. (2019)
Запара П. С. - Порівняльна оцінка якості відновлення жувальної ефективності при лікуванні пацієнтів знімними ортопедичними конструкціями, виготовленими за різними лабораторними технологіями, на підставі даних електроміографічного дослідження (2019)
Конехо X. - CAD/CAM протезування на імплантатах: коронки на імплантатах з гібридної кераміки (2019)
Yanishen I. V. - Clinical Technologies for Providing the Quality of Dental Orthopedic Treatment Using Patient-Oriented Innovations on Base of Material Science, Fedotova O. L., Youchenko P. L., Yarova A. V., Andrienko K. Y. (2019)
Касіянчук М. В. - Застосування імпланто-ортопедичної системи за концепцією схожості з фізіологічним процесом прорізування зуба (на прикладі імплантатів U-IMPL), Касіянчук Ю. М., Тащук В. К., Остапов С. Е., Руснак М. А. (2019)
Олійник А. Г. - Лікування одонтогенних флегмон з використанням озонованої титанізованої дистильованої води, Мигович І. М., Мартинець М. Я. (2019)
Макєєв В. Ф. - Визначення зубного віку 6–9-річних дітей Прикарпатського регіону України за методом Cameriere, Ісакова О. О. (2019)
Потапчук А. М. - Оцінка ураженості карієсом зубів у дітей забруднених територій екосистеми Верхнього Потисся, Мельник В. С., Горзов Л. Ф., Алмаші В. М. (2019)
Semko N. N. - Linear groups saturated by subgroups of finite central dimension, Skaskiv L. V., Yarovaya O. A. (2019)
Tushev A. V. - On induced modules over locally Abelianbypolycyclic groups of finite rank (2019)
Поліщук О. Д. - Редукція складності моделей мережевих структур та систем (2019)
Мейш В. Ф. - До побудови чисельного алгоритму розв’язку динамічних задач теорії дискретно підкріплених конічних оболонок в неортогональній системі координат, Мейш Ю. А., Бєлов Є. Д. (2019)
Селіванов М. Ф. - Крайова тріщина із зоною зчеплення в ортотропному тілі (2019)
Наконечна О. І. - Магнітні властивості карбіду NiCx з дефектною структурою типу сфалериту , Білявина Н. М., Остапенко Р. В., Курилюк А. М., Макара В. А. (2019)
Куриленко В. С. - Соляной диапиризм Днепровско-Донецкой впадины с позиций флюидодинамических представлений (2019)
Сачук О. В. - Нанодисперсні ZnO-MoO3 каталізатори селективного окиснення етанолу, синтезовані нетрадиційними методами (2019)
Сірик О. О. - Адсорбція барвників різної природи на пористих сорбентах на основі полівінілформалю , Самченко Ю. М., Полторацька Т. П., Крикля С. О., Трохимчук А. К. (2019)
Shevchenko I. V. - Influence of the solar energy on the self-organization of water molecules. Diurnal, annual, and 11-year variations (2019)
Максименко Л. О. - Властивості низькомолекулярних каротоворицинів, виділе них з природних ізолятів Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum , Горб Т. Ю. (2019)
Оберніхіна Н. В. - π-Eлектронна афінність азотистих основ нуклеїнових кислот , Ніколаєв Р. O., Качковський О. Д., Ткачук З. Ю. (2019)
Zdorevskyi O. O. - On a possibility of the blocking of DNA specific recognition sites by hydrogen peroxide molecules during ion beam therapy, Piatnytskyi D. V., Volkov S. N. (2019)
Albu A. - Evaluation of time granted for exercise and dietary habits to a group of students in Iaşi-pilot study, Onose I. (2017)
Cebanu S. - Public health measures in prevention of diseases among young athletes from the Republic of Moldova (2017)
Hodorcă R. M. - The reeducation of flat foot in a batch of preschoolers in the county of Iasi (2017)
Crăciun M. D. - Screening and prophylaxis in children from urban and rural environment: 6-12 year old, Raluca Găitan R. (2017)
Moraru C.-E. - Conceptual delimitations regarding school show choreography (2017)
Onesim F. - The impact of the methods that resides from video/biomechanical analysis on "top service" in the game of volleyball (junior II), Păcuraru A. (2017)
Petrariu I. - Study regarding sports training influence of the somatic and functional development on children in elementary school (2017)
Silisteanu S. C. - A trial on the role of the kinetic therapy and on the importance of the body weight index in the recovery of patients diagnosed with coxarthrosis, Silisteanu A. E. (2017)
Бабій Я. А. - Вимоги до сучасного уроку фізичної культури в початковій школі згідно нової програми за державним стандартом (2017)
Балацька Л. В. - Рівень теоретичних знань з олімпійської освіти студентів напрямку підготовки "Фізичне виховання" Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2017)
Бейгул І. О. - Динаміка показників фізичного розвитку та психоемоційного стану студенток волейболісток, Тонконог В. М., Шишкіна О. М. (2017)
Бермудес Д. В. - Професійно-педагогічна діяльність учителів фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах, Лоза Т. О. (2017)
Бойчук Р. Р. - Імунологічні показники периферичної крові у дітей, хворих на бронхіальну астму фізичної напруги, Білоус В. В., Колоскова О. К., Білоус Т. М., Гнатюк М. Г., Микалюк Л. В. (2017)
Борисова Ю. Ю. - Аналіз засобів капоейри та особливості їх використання під час оздоровчих занять, Шкарупіло П. О., Лиходій О. О. (2017)
Васкан І. Г. - Стан та перспективи вдосконалення спеціально організованої рухової активності учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (2017)
Вілігорський О. М. - Особливості суддівської діяльності у вільній боротьбі (2017)
Власюк О. О. - Порівняльний аналіз розвитку гнучкості у дівчаток 7-8 років, що займаються художньою гімнастикою оздоровчої спрямованості і класичним танцем, Федоряка А. В., Целуйко Є. В. (2017)
Власюк О. О. - Розвиток гнучкості та координаційних здібностей дівчаток 5–6 років, які займаються гімнастикою в оздоровчих групах, Федоряка А. В., Грушко О. А. (2017)
Гакман А. В. - Мотиваційні чинники рекреаційно-оздоровчої діяльності людей похилого віку, Байдюк М. Ю. (2017)
Гакман А. В. - Стан реалізації олімпійської освіти у навчально-виховному процесі (на прикладі міста Чернівці), Крушельницький Б. М. (2017)
Галан Я. П. - Використання сучасних форм навчання спортивному орієнтуванню на уроках фізичної культури в школі (2017)
Гвоздецька С. В. - Розвиток координаційних здібностей дівчат 11 років на секційних заняттях з баскетболу, Волчек І. А. (2017)
Гладощук О. Г. - Професійно-прикладна фізична підготовка як складова в формуванні компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів (2017)
Гнесь Н. О. - Організаційне забезпечення фізичного виховання в народних школах Буковини другої половини ХІХ століття (2017)
Гончерюк М. А. - Сьогодення олімпійської освіти у навчальному процесі з підготовки фахівців фізичної культури та спорту, Фоменко Л. А., Петричук П. А. (2017)
Городинський С. І. - Особливості впровадження олімпійської освіти у навчальний процес в Україні, Ібрагімова Л. С. (2017)
Горюк П. І. - Особливості харчування як засобу відновлення у панкратіоні (2017)
Григоришина Т. Б. - Основні тенденції функціонування спортивного руху на Північній Буковині (1918-1940 роки) (2017)
Гусак В. В. - Дослідження впливу медико-біологічних засобів відновлення на організм легкоатлетів, Палічук Ю. І. (2017)
Гуцул Н. З. - Дослідження рівня реакції антиціпації у кваліфікованих кікбоксерів індивідуальних стилів ведення бою (2017)
Данелюк А. К. - Наукові підходи до вивчення екстремальних ситуацій в спортивно-туристичній діяльності особистості (2017)
Данило С. М. - Особливості професійно-педагогічної діяльності учителя фізичної культури і його готовність до роботи з фізичного виховання, Данило М. Г. (2017)
Дарійчук С. В. - Тіловиховна тематика на сторінках буковинських православних календарів (ІІ половина ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Доцюк Л. Г. - Використання адаптивної фізичної культури для корекції фізичного розвитку школярів з порушенням слуху, Гауряк О. Д. (2017)
Дудіцька С. П. - Базовий компонент дошкільної освіти як основа фізичного розвитку та виховання дітей в дошкільних навчальних закладах (2017)
Євстратов П. І. - Особливості показників індексу маси тіла у школярів 1-4 класів сільської місцевості різних районів Чернівецької області (2017)
Галаманжук Л. Л. - Динаміка показників фізичного стану дітей у період 3–6 років, Єдинак Г. А., Балацька Л. В., Кубай Г. В. (2017)
Зорій Я. Б. - Особливості професійно-особистісної фізичної підготовки майбутніх офіцерів запасу у вищих навчальних закладах України, Шпанко М. А. (2017)
Кашуба В. А. - Использование информационно-коммуникационного вектора в процессе занятий оздоровительным фитнесом, Дудко М. В., Мартынюк О. А. (2017)
Киселиця О. М. - Діагностика рівня знань батьків і вихователів щодо особливостей організації здорового способу життя у дошкільному навчальному закладі та сім’ї, Богданюк А. М. (2017)
Клюс О. А. - Визначення і врахування інтересів молодших школярів до рухової активності в процесі фізичного виховання, Скавронський О. П. (2017)
Кожокар М. В. - Аспекти трансформації напрямів діяльності молодіжних товариств у нові студентські організації (Буковина, міжвоєнний період) (2017)
Козій Т. П. - Морфо-функціональні адаптаційні зміни серця спортсменів-орієнтувальників (2017)
Козік Н. М. - Дослідження особливостей харчування студентів вищої школи як складової способу життя, Стратійчук Н. А., Пилип Г. М., Логуш Л. Г. (2017)
Кошура А. В. - Концептуальні засади розвитку фізичного виховання в системі вищої освіти Польщі, Бражанюк А. О. (2017)
Круцевич Т. Ю. - Врахування гендерного підходу в процесі занять з фізичного виховання учнівської молоді, Захарченко М. О., Марченко О. Ю. (2017)
Курилюк Ю. І. - Значення фізичної активності у формуванні професійного довголіття майбутніх педагогів (2017)
Курнишев Ю. А. - Використання профілактично-коригувальної програми для дітей, що мають відхилення у стані здоров’я, Палагнюк Т. В. (2017)
Леоненко А. В. - Застосування інноваційних технологій у фізичному вихованні дітей та молоді, Красілов А. Д. (2017)
Лоза Т. О. - Важливість та ефективність дій гнучкісних вправ на організм жінок зрілого віку (2017)
Луканьова С. М. - Формування культури здоров'язбереження як світоглядної орієнтації студентів ВНЗ в умовах ком'ютерізації навчання, Бойчук Р. Р., Селіверстов С. І., Лютик М. Д. (2017)
Лясота Т. І. - Інноваційні технології в системі фізичного виховання студентів, Левицька О. М. (2017)
Медвідь А. М. - Фізична підготовка як важливий фактор підвищення рівня арбітражу у футзалі (2017)
Мединський С. В. - Використання досвіду США з організації оздоровчої рухової активності в Україні, Ківерник О. В. (2017)
Молдован А. Д. - Проблеми підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та спорту до професійної діяльності у вищих навчальних закладах (2017)
Мосейчук Ю. Ю. - Вплив рекреаційно-оздоровчих занять по системі хатха-йоги на показники фізичного та психоемоційного стану жінок першого періоду зрілого віку, Мороз О. О. (2017)
Наконечний І. Ю. - Взаємозв'язок спеціальної фізичної підготовки та психологічного супроводу в багаторічній підготовці висококваліфікованих спортсменів з панкратіону (2017)
Ніколайчук О. П. - Нормативно-правове забезпечення фізичного виховання та масового спорту школярів та студентської молоді сучасної Румунії (2017)
Первухіна С. М. - Особливості застосування допоміжних технологій як інструментальної основи у підготовці фахівців фізичної культури в умовах сьогодення, Курка І. В. (2017)
Пилип Г. М. - Валеологічна оцінка стилю життя студентської молоді, Куковська І. Л., Стратійчук Н. А., Козік Н. М., Логуш Л. Г. (2017)
Романів Л. В. - Культура безпеки, як складова базової культури особистості, Пішак О. В., Бойчук Р. Р. (2017)
Романів Л. В. - Вивчення процесів формування мотивації культури і безпеки і здоров'я в процесі професійної підготовки студентів, Іванушко Я. Г., Пішак О. В. (2017)
Самсутіна Н. М. - Моніторинг сформованості професійних умінь та навичок майбутніх учителів фізичної культури (2017)
Скрипка І. М. - Застосування елементів панкратіону в процесі фізичного виховання молодших школярів, Чередніченко С. В. (2017)
Слобожанінов А. А. - Соціальна адаптація дітей із вадами слуху засобами спортивного орієнтування (2017)
Мужичок В. О. - Профілактика та попередження травматизму в фізкультурній та спортивній діяльності студентів ВНЗ, Слобожанінов П. А. (2017)
Сорока В. А. - Бойовий гопак в системі фізичного виховання молоді України, Сорока О. І. (2017)
Сорока О. І. - Інновації в методиці навчання базовим гімнастичним вправам на видах чоловічого багатоборства, Сорока В. А. (2017)
Спесивих О. О. - Визначення мотивації учнів молодшого шкільного віку до занять фізичною культурою, Карапіщенко К. О. (2017)
Стратійчук Н. А. - Розвиток культури здоров'я та безпеки молоді засобами рекреативних технологій, Козік Н. М., Пилип Г. М. (2017)
Тесліцький Ю. П. - Психологічна сумісність гравців як передумова спортивного успіху у волейболі (2017)
Томенко О. А. - Кількісна оцінка фізкультурної освіченості молоді (2017)
Томенко О. А. - Особливості курсової підготовки фітнес-тренерів, що спеціалізуються на силових напрямах фітнесу, Ісаєва О. О. (2017)
Тумак Ю. І. - Форми та методи роботи з молоддю у громадських товариствах Буковини тіловиховного спрямування (друга половина ХІХ століття), Тумак О. М. (2017)
Хавруняк І. В. - Вплив фізичної культури на формування особистісних морально-вольових якостей студентів, Музика В. І. (2017)
Циба Ю. Г. - Особливості організації методики тренувань пауерліфтерів на різних етапах багаторічної спортивної підготовки (2017)
Цибанюк О. О. - Історичні передумови становлення сучасної системи фізичного виховання Румунії (2017)
Цюпак Т. Є. - Вплив засобів реабілітації на кардіореспіраторну систему молодших підлітків з хронічним бронхітом, Цюпак Ю. Ю., Філак Ф. Г. (2017)
Чебан В. І. - Вплив санітарно-освітнього рівня студентів на їх мотивацію до здорового способу життя, Чебан Л. Г. (2017)
Abalasei B. - Considerations on psychomotor education: perceptual-motor behaviors, Iacob M. R. (2017)
Ячнюк І. О. - Теоретична підготовка майбутніх учителів фізичної культури, як один з компонентів професійного становлення (2017)
Ячнюк М. Ю. - Теоретичні засади використання засобів активного туризму в рекреаційній діяльності студентської молоді, Благій О. Л., Верцімага А. В. (2017)
Ячнюк Ю. Б. - Модель управління процесом навчання рухових дій в гандболі студентів факультету фізичного виховання та здоров'я людини, Гук О. М. (2017)
Бєлєнька Г. В. - Підготовка фахівців для дошкільної галузі: стратегія змін (2017)
Мельник Н. І. - Аналіз сучасних досліджень з питань професійної підготовки дошкільних педагогів у європейському освітньому просторі (2017)
Волинець К. І. - Історичні домінанти виховання підростаючого покоління в українців (2017)
Волинець Ю. О. - Навчання на засадах дослідження як запит соціуму і ознака сучасності професійної підготовки педагога (2017)
Коваленко О. В. - Вимоги суспільства до особистості вихователя дітей дошкільного віку (2017)
Ліннік О. О. - Формування суб'єктної позиції майбутнього педагога (2017)
Машовець М. А. - Лідерство-служіння як професійна компетентність дошкільного педагога (2017)
Половіна О. А. - Ранній розвиток дитини у контексті потреб соціуму та батьківських амбіцій (2017)
Стаєнна О. О. - Підготовка майбутніх педагогів до громадянського виховання дітей дошкільного віку (2017)
Стаднік Н. В. - Формування відповідальності у майбутніх педагогів дошкільної освіти у позааудиторній діяльності (2017)
Козлітін Д. О. - Медіа середовища сучасного дошкільника та роль майбутнього педагога у ньому, Матющенко І. І. (2017)
Ліннік О. О. - Дитяча субкультура у світі дорослих цінностей, Барна Х. В. (2017)
Літіченко О. Д. - Трудове виховання дітей дошкільного віку на сторінках педагогічних журналів (2017)
Данієлян А. - Навчальна праця як засіб формування у майбутніх педагогів ціннісного ставлення до професії (2017)
Кондратюк С. Г. - Шляхи розвитку мовленнєвої компетентності майбутнього працівника сфери дошкільної освіти (2017)
Товкач І. Є. - Майбутнім педагогам про індивідуальні особливості пізнавальної активності старших дошкільників в мовленнєвій діяльності (2017)
Карнаухова А. В. - Формування читацької культури сучасного вихователя (2017)
Гаращенко Л. В. - Забезпечення здоров'язбережувального характеру фізичного виховання дітей дошкільного віку: пошук механізмів (2017)
Ярич О. Я. - Довільність як головна характеристика формування вольової поведінки дитини дошкільного віку (2017)
Іваненко О. А. - Ефективні умови активізації художньо-творчого розвитку дітей дошкільного віку в процесі музичних занять (2017)
Голота Н. М. - Ознайомлення з простором та часом як передумова розвитку творчості в дошкільному дитинстві (2017)
Новоселецька І. Е. - Вплив мистецтва на розвиток художньо-творчих здібностей дітей п'ятого року життя в початкових мистецьких навчальних закладах (2017)
Вертугіна В. М. - Інклюзивна освіта дітей дошкільного віку (2017)
Мальцева Т. Ю. - Педагогічні умови впровадження інклюзивних практик в діяльність дошкільних навчальних закладів (2017)
Рейпольська О. Д. - Співпраця кафедри дошкільної освіти і лабораторії дошкільної освіти і виховання щодо забезпечення науково-дослідницької діяльності (2017)
Баркасі В. В. - Професійні компетенції майбутніх викладачів іноземних мов у сучасному суспільстві (2017)
Ганніченко Т. А. - Використання міждисциплінарної інтеграції у формуванні іншомовної професійної компетентності студентів аграрного профілю, Жебко О. О. (2017)
Дем’яненко О. Є. - Кроскультурна компетентність і культурний інтелект педагога як умова ефективної професійної діяльності (2017)
Євтух М. Б. - Педагогічні засади формування аксіологічного потенціалу майбутніх учителів іноземної мови у процесі функціонування польських університетів, Раковська М. А. (2017)
Єфименко Т. М. - Культурний інтелект та критерії його розвитку (2017)
Майборода Р. В. - Маніпулятивні типи особистості та їх роль у процесі комунікації (2017)
Майстренко Л. В. - Вплив біологічних факторів на розвиток емоційного інтелекту (2017)
Монашненко А. М. - Структура компетентності майбутніх філологів у письмовому двосторонньому перекладі в аграрній галузі (2017)
Мороз Т. О. - Загальнокультурна компетентність як складова формування професійно успішної особистості майбутнього вчителя іноземної мови (2017)
Плужнік А. В. - Наукова проблема виховання комунікативної культури у студентів філологічних спеціальностей (2017)
Пустовойченко Д. В. - Розвиток крос-культурної комунікативної компетентності майбутніх психологів у процесі вивчення іноземної мови (2017)
Рускуліс Л. В. - Формування предметних компетентностей із дисциплін лінгвістичного циклу під час проходження педагогічної практики майбутніми вчителями української мови (2017)
Смірнова О. О. - Формування лінгвокультурологічної компетенції у студентів в процесі навчання іноземної мови (2017)
Tishechkina K. V. - Intensive study of the English language in higher education (2017)
Баркасі В. В. - Здійснення військово-патріотичного виховання студентів університету засобами іноземних мов, Філіпп’єва Т. І. (2017)
Шевченко І. В. - Самостійна робота студентів I курсу факультетів іноземної філології ВНЗ України з метою формування у них граматичних навичок під час вивчення курсу "Практика усного та писемного мовлення" в умовах змішаної форми навчання, Кордюк О. М. (2017)
Шиян Т. В. - Формування культурної грамотності студентів немовних спеціальностей засобами дисципліни "Англійська мова за професійним спрямуванням", Айзікова Л. В. (2017)
Щербакова О. Л. - Змішане навчання як форма організації навчального процесу з іноземної мови у ВНЗ, Ніколаєва Ж. В. (2017)
Агєєва В. О. - Стереотипна символіка вогню та її відображення в інваріантних лексемах англійської та української мов (2017)
Васина И. В. - Основные характеристики horror как жанра художественной литературы в диахроническом аспекте (2017)
В’єнцко В. І. - Принципи опису етнокультурного змісту внутрішньої форми фразеологічних одиниць (2017)
Водяна Л. В. - Етнокультурологічні особливості символічних маркерів екзистенційних станів (творчість Г. Носсака та І. Франка), Умарова А. А. (2017)
Волченко О. М. - Використання синтаксичних трансформацій для досягнення еквівалентності перекладу (2017)
Зуєнко Н. О. - Особливості перекладу фахової мови тваринництва (2017)
Кирилюк С. В. - Функціональна семантика лексичних одиниць з часовим значенням в тексті німецької народної казки (2017)
Корнєва Н. А. - Функціонування соматизмів у фразеологізмах німецької та української мов, Коваленко О. В. (2017)
Мироненко Т. П. - Теоретичні аспекти адаптації художнього тексту в кінотекст, Добровольська Л. С. (2017)
Нікіфорчук С. С. - Функціонування прецедентних текстів в енциклопедичних біографічних статтях британської лінгвокультурної традиції (2017)
Нікішина В. В. - Відтворення інтернаціональної та псевдоінтернаціональної лексики як перекладознавча проблема (2017)
Похитун Т. А. - Особливості артикуляції німецьких приголосних (2017)
Ружевич Я. І. - Світ у дзеркалі гротеску (на матеріалі творів Е. Гофмана) (2017)
Свєточева С. М. - Теоніми бога Njörðr 'Ньорда': їх етимологія, семантика та функції (2017)
Сидоренко Ю. І. - Теоретичний підхід до визначення поняття лінгвокультурема (2017)
Солодка А. К. - Інтегральна модель дискурсу у міжкультурній комунікації (2017)
Усаченко І. В. - Англійська мова в європейському контексті (2017)
Шапочка К. А. - Взаємодія культури і перекладу (2017)
Білоцерківець В. В. - Пріоритети управління конкурентоспроможністю національних економік або чи є альтернативи інноваційному шляху розвитку в глобальній гонитві за лідерством? Частина ІІ, Завгородня О. О., Єфименко А. О., Михайленко О. А. (2019)
Золотарьова О. В. - Політика залучення прямих іноземних інвестицій: шляхи удосконалення та вплив на діяльнісну мобільність, Савчук С. В. (2019)
Леонідов І. Л. - Власність і привласнення інтелектуального продукту: характеристики екстеріоризації (2019)
Летуча О. В. - Бюджетування як інструмент гнучкого управління підприємством в умовах глобалізації економіки, Летуча А. А., Таран О. В. (2019)
Ткаченко Н. І. - Складові економічного механізму реалізації рентних відносин в надрокористуванні: міжнародний досвід та українські реалії, Божанова О. В., Мушникова С. А., Кербікова А. С. (2019)
Alsufieva O. O. - Strategic priorities and current tasks of harmonization the economic interests of the subjects of NIS (2019)
Король Г. О. - Методичний підхід до вибору натуральних показників виміру готової продукції виробничого підприємства, Акімова Т. В., Ізвєкова І. М., Сотникова В. А. (2019)
Петрова Л. В. - Дослідження міжнародної практики оподаткування нерухомого майна (2019)
Бандоріна Л. М. - Моделювання системи аналізу фінансового стану підприємства, Удачина К. О., Татарчук А. Д. (2019)
Goloviy U. A. - Application neuro-fuzzy economic-mathematical model to determine the optimal volume of insurance payments, Lozovska L. I. (2019)
Вікторов В. В. - Розподілені обчислення як інструмент блокчейн технологій (2019)
Бандоріна Л. М. - Тенденції використання аутсорсингу стартап компаніями, Булавка О. С. (2019)
Липов В. В. - Особливості трансформації засад інституціональної комплементарності української системи вищої освіти, Чернуха Т. С. (2019)
Приступенко Т. - Мовна політика України: ретроспективний огляд за часи незалежності держави (2018)
Алавацька С. - Християнський журнал для родини "Кана" як морально-ціннісний орієнтир для сучасного читача (2018)
Пузанов В. - Функції та види перекладного українськомовного трейлеру фільму (2018)
Стеблина Н. - Ексклюзивні новини місцевих сайтів: якість контенту та методи збору інформації (2018)
Плахтій А. - Професійна підготовка бібліотечних фахівців у контексті розвитку електронного урядування в Україні (2018)
Сидоренко Т. - Культурно-просвітницька діяльність публічних бібліотек півдня України: екологічний формат (2018)
Шуляк С. - Електронні бібліотеки країн Скандинавії (2018)
Гиріна Т. - Радіопрограми мовами національних меншин в Україні: інформаційні інтервенції та контрпропаганда (2018)
Прядко Ю. - Соціально-комунікаційна адаптація франчайзингових типів видань до українського медіапростору (2018)
Сидоренко Н. - Сатирично-гумористична преса Одеси кінця ХІХ століття (2018)
Досенко А. - Блоги і традиційні медіа: аналіз співіснування (2018)
Руденко Н. - Сугестивний інструментарій електронної версії газети "The Guardian" (2018)
Жугай В. - Особливості роботи журналістів в умовах інформаційної війни, Тарасюк В. (2018)
Шевченко В. - Фактчекінг і верифікація у журналістській роботі (2018)
Kovalova T. - Rights observance of socially vulnerable groups in mass media: educational praxes, Sypchenko I., Havryliuk I. (2018)
Syrota L. - "The Tiny Library" (1877–1880) I. Franko’s as one an example of a successful communicative interaction in a cultural context (2018)
Вийшли друком (2018)
Забіяка І. - Приємний спогад із перчинкою (2018)
Александров Олександр Васильович (2018)
Шоробура І. - Тренінгові технології у закладах вищої освіти, Ткаченко Ю. (2019)
Шматков Д. - Редукція змісту навчання моніторингу стану ґрунту середовища існування, Бєлікова Н., Шелковий О. (2019)
Шпак О. - Економічна освіта як засіб формування соціальної активності учнів, Булавенко С., Примаченко Н. (2019)
Ільницький В. - Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні правознавчих дисциплін, Стецик Ю. (2019)
Кобрій О. - Педагогічні умови досягнення самовизначення та самореалізації особистост, Ренчка Г. (2019)
Лук'янченко М. - Взаємозв'язок "військово-патріотичного виховання" із мілітарною культурою українського народу, Проць Р. (2019)
Гевко І. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій в сучасній концепції дистанційного навчання, Невмержицька О. (2019)
Безлюдна В. - Методика викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах: історія та сучасність (2019)
Tymoshchuk N. - Professional training of agrarian sector specialists in the UK (2019)
Король А. - Розвиток комунікативних здібностей учнів: теоретичний аналіз (2019)
Потапчук О. - Особливості проектної діяльності студентів в навчальному процесі закладів вищої освіти (2019)
Алєксєєва Г. - Удосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю з використанням платформи Arduino, Горбатюк Л., Антоненко О. (2019)
Гердова Т. - Духовні училища у розвитку музичного просвітництва південно-східної України другої половини XIX – початку ХХ ст, Мітлицька В. (2019)
Kravchuk L. - Professional preparation of foreign language teachers in the period of state independence (1990 – 2000) (2019)
Божко Н. - Інтегроване проектно-тематичне навчання кваліфікованих робітників (2019)
Гречаник Н. - Художньо-специфічні принципи інтегрованого викладання музичного мистецтва в початковій школі, Пішун С. (2019)
Ілляш С. - Розвиток професійного саморозуміння в процесі підготовки майбутніх учителів (2019)
Dyjak W. - Istota metodyki wykladania filozofii (aspekty stosowany i teoretyczny), Tuszko K., Sowa S. (2019)
Колісник-Гуменюк Ю. - Феноменологічний та системний наукові підходи у контексті підготовки викладачів професійно-художніх дисциплін (2019)
Черненко C. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту у закладах вищої освіти, Сорокін Ю. (2019)
Яковчук О. - Перспективи розвитку дуальної системи здобуття вищої освіти в Україні (2019)
Майковська В. - Workshop як інструмент практико-орієнтованого навчання і методико-технологічний засіб формування підприємницької компетентності, Юрко І. (2019)
Баштовенко О. - Визначення фізичного розвитку – складової здоров'язбереження (2019)
Гладкевич М. - Обов'язкове ЗНО і різнорівневі програми з математики, Заяць О., Кишакевич Ю. (2019)
Гушоватий П. - До історії хорового мистецтва Тернопільщини: Ярослав Смеречанський хоровий диригент, композитор, педагог (до 110-ї річниці від дня народження) (2019)
Крaвченкo O. - Прoфесio-психoгрaмa (iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйний aспект) прoфесiйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх oфiцерiв Збрoйних Сил Укрaїни (2019)
Педоренко Н. - Модель формування культурологічної компетентності майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки (2019)
Резніченко Г. - Розвиток інтегральної компетентності учителя образотворчого мистецтва в системі післядипломної освіти (2019)
Рябова О. - Дослідження сформованості музично-стильових уявлень підлітків – учасників камерного оркестру (2019)
Дзіковська М. - Проблема професійної підготовки фахівців у педагогічній теорії (2019)
Керекеша-Попова О. - Експериментальна перевірка ефективності моделі формування управлінської компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійно-педагогічної підготовки (2019)
70-річчя доктора хімічних наук Алексєєвої Тетяни Трохимівни (2019)
Радченко О. А. - Хімічна й фізична модифікація крохмалю – сучасні тенденції, Сінельніков С. І., Рябов С. В., Гончаренко Л. А. (2019)
Malysheva T. L. - Miscibility of the polyurethane elastomer with poly(vinyl chloride), Tolstov A. L., Gres E. V. (2019)
Карабанова Л. В. - Структурні особливості та пористість ПОСС-вмісних нанокомпозитів на основі поліуретан/полігідроксипропілметакрилатної матриці, що створена за принципом послідовних ВПС, Гончарова Л. А., Сапсай В. І., Климчук Д. О. (2019)
Шевчук Т. М. - Фрактально-перколяційне моделювання структурної організації наповненого полівінілхлориду, Бордюк М. А., Крівцов В. В., Мащенко В. А. (2019)
Дінжос Р. В. - Вплив нанонаповнювача на механізм кристалізації систем на основі поліпропілену та аеросилу, Лисенков Е. А., Фіалко Н. М., Клепко В. В. (2019)
Стрюцкий А. В. - Полимерные органо-неорганические протонообменные мембраны на основе протонной анионной олигомерной ионной жидкости гиперразветвленного строения, Собко О. А., Гуменная М. А., Клименко Н. С., Кравченко А. В., Кравченко В. В., Шевчук А. В., Шевченко В. В. (2019)
Толстов О. Л. - Полімерні композити на основі полівінілбутиралю та аміновмісних олігомерних силсесквіоксанів, що містять координаційно зв’язані іони Ag+, Матюшов В. Ф., Лебедєв Є. В. (2019)
Ткаченко Л. П. - Нова українська школа (2019)
Довженко Т. Р. - Готуємо вчителя для нової української школи (2019)
Довгопола Н. С. - Інтеграція — шлях до нової української школи, Глінка І. І. (2019)
Джежелей О. А. - Оптимизация процесса формирования читателя в современной начальной школе, Емец А. К. (2019)
Коваленко О. В. - Нові концептуальні підходи до вивчення української мови як державної в сучасній початковій школі (2019)
Цепова І. Н. - Навчально-методичне забезпечення інтегрованого курсу "Навчання грамоти" в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової школи (2019)
Масюк О. Р. - Розвиток математичних здібностей учнів у новій українській школі (2019)
Партола В. І. - Використання методу проектів у процесі викладання інтегрованого курсу "Я досліджую світ", Смолянюк Н. В. (2019)
Титаренко Л. В. - Мнемотехніка на уроках математики в початковій школі (2019)
Глінка І. І. - Розвиток творчої особистості молодшого школяра на уроках трудового навчання, Довгопола Н. С. (2019)
Дорожко І. В. - Особливості розвитку критичного мислення молодших школярів у процесі відгадування загадок, Туріщева Л. М. (2019)
Панченко С. М. - Розвиток Українського державного університету залізничного транспорту: досягнення і перспективи, Астахов В. І. (2019)
Хацаюк О. В. - Удосконалення військово-професійних навичок військовослужбовців Національної гвардії України в процесі спеціальної фізичної підготовки, Любчич Р. С., Оленченко В. П. (2019)
Леу С. С. - Професійна освіта і навчання Великої Британії (2019)
Даньшева С. О. - Особливості викладання нанотехнологій у технічному університеті, Череднік Д. Л., Подус Г. В. (2019)
Гуліна М. М. - Особливості формування професійної етики магістрів технічних спеціальностей (2019)
Пільгун М. С. - Децентралізація влади в умовах реформування публічного управління в Україні (2019)
Анотації (2019)
Гевко І. - Методика навчання комп'ютерної графіки студентів закладів вищої освіти, Коляса П. (2019)
Варецька О. - Особливості соціальної компетентності майбутнього економіста (2019)
Казачінер О. - Використання технології енерджайзингу на навчальних заняттях "Технології інклюзивної освіти" для вчителів філологічних дисциплін у системі підвищення кваліфікації (2019)
Карпенко О. - Передумови становлення форм опіки над дітьми Польщі (історико-педагогічний аспект) (2019)
Oliinyk N. - Criteria and levels of nurses' cultural competence formation, Pedorenko N. (2019)
Волошко Л. - Застосування фреймових технологій у процесі медико-біологічної підготовки майбутніх фізичних терапевтів (2019)
Гринчук І. - Фортепіанні твори Ф. Якименка: історико-музикознавчий та виконавсько-педагогічний аспекти, Грищенко Т. (2019)
Ісаєва С. - Дванадцять типів реакцій як перешкоди на шляху ефективної педагогічної комунікації (2019)
Резніченко І. - Формування дисциплінованості молодших школярів під час освітнього процесу (2019)
Григорович А. - Компетентнісно зорієнтовані педагогічні технології як фактор забезпечення якості освіти у Дрогобицькому ліцеї, Заяць О., Гладкевич М. (2019)
Паласевич І. - Розвиток зв'язного мовлення старших дошкільників засобом сюжетних картин (2019)
Василиків І. - Основні психолого-педагогічні вимоги до застосування інформаційних технологій в освітньому процесі початкової школи (2019)
Матвіїв-Лозинська Ю. - Особливості застосування віртуального навчального середовища у контексті іншомовної підготовки фахівців (2019)
Попович О. - Репрезентація творчості Мирослава Скорика на польських сценах (2019)
Кузан Г. - Освітній коучинг як інноваційна технологія професійної підготовки фахівців соціальної та соціально-педагогічної сфери у вищій школі, Гордієнко Н. (2019)
Король С. - Розвиток іншомовної комунікативної компетенції майбутніх вчителів іноземної мови за допомогою методу інтелект-карт (2019)
Кобрин Н. - Концептуальні ідеї музичної педагогіки Станіслава Людкевича в контексті епохи (2019)
Івасів Н. - Інтегрований підхід до професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства (2019)
Баглай О. - Міжкультурна складова професійної підготовки фахівця туристичної сфери (2019)
Довгань Л. - Система неформальної освіти дорослих у сільській місцевості (2019)
Булавенко С. - Формування ціннісних орієнтацій як основи соціальної активності учнів (2019)
Серняк О. - Професійно-фахова підготовка вчителя іноземної мови для нової української школи (2019)
Туташинський В. - Науково-методичне забезпечення варіативного складника змісту технологічної освіти у професійному ліцеї (2019)
Шаров С. - Аналіз навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня гуманітарного напрямку (2019)
Щербак І. - Підготовка майбутніх учителів до створення еколого-валеологічного освітнього середовища як основи здров'язбереження учнів, Дрожик Л. (2019)
Адобовська М. - Інтерактивне навчання географічним дисциплінам та формування за його допомогою спеціальних професійних компетентностей у студентів педагогічного напряму (2019)
Коленко А. - Аналітико-синтетичні вправи з текстом як засіб удосконалення мистецтва сценічної мови (2019)
Колесник Г. - Гумор як засіб подолання афективного фільтру під час навчання іноземної мови студентів технічних спеціальностей (2019)
Переверзєва О. - Поліфункціональність професійних компетенцій концертмейстера як педагогічна проблема (2019)
Вахняк Н. - Технологія веб-квест у формуванні культури батьківства молодих сімей (2019)
Кай Ч. - Використання творчих завдань і активних методів навчання у процесі виконавсько-просвітницької підготовки вчителя музики (2019)
Осмачко Ю. - Музикознавча спадщина Д. Гординської-Каранович та її роль у розкритті музичного життя української діаспори США (2019)
Павлюк Р. Ю. - Вплив кріогенного заморожування та неферментативного каталізу на руйнування інулін-білкових нанокомплексів топінамбура до мономеров, Погарська В. В., Балабай К. С., Лосєва С. М. (2017)
Михайлов В. М. - Водопоглинання кишкових плівок, оброблених рослинним дубителем, Онищенко В. М., Большакова В. А., Борисова А. О. (2017)
Погожих М. І. - Наукове обґрунтування аліментарного забезпечення гомеостазу та мінерального обміну організму людини, Головко Т. М. (2017)
Камсуліна Н. В. - Вивчення технологічних властивостей розсольних сумішей фірми Nesse, Дроменко О. Б., Сьома М. О., Талащенко М. С. (2017)
Погарська В. В. - Вивчення впливу процесів кріомеханоактивації та кріомеханодеструкції під час отримання заморожених дрібнодисперсних каротиноїдних добавок, Павлюк Р. Ю., Тимофєєва Н. М., Біленко Л. М. (2017)
Шидакова-Каменюка О. Г. - Аналіз хімічного складу насіння чіа як перспективної сировини для кондитерських виробів, Шкляєв О. М., Рогова А. Л. (2017)
Дейниченко Г. В. - Ефективність виробництва десертної продукції з використанням УФ-похідних молочної сировини, Круглова О. А., Федак В. І. (2017)
Тютюкова Д. О. - Аналіз технологій продукції з сиру кисломолочного як передумова інноваційного задуму нової продукції, Гринченко Н. Г., Пивоваров П. П., Гринченко О. О. (2017)
Дейниченко Г. В. - Природа аномально високої ефективності процесу гідроструминної водополімерної обробки харчових продуктів різанням, Погребняк А. В. (2017)
Погожих М. І. - Аналіз процесу індукованого тепломасообміну методом фазового простору, Пак А. О., Пак А. В., Жеребкін М. В. (2017)
Терешкін О. Г. - Дослідження процесів очищення часнику з подальшим їх конструктивним оснащенням, Горєлков Д. В., Удовенко О. О., Омельченко О. В., Перекрест В. В. (2017)
Потапов В. О. - Моделювання плину білково-мінеральної кормової суміші у шнековому каналі екструдера, Євлаш В. В., Паржанов Ж. А., Тастанбекова Г. Р., Толеген М. Є. (2017)
Дейниченко Г. В. - Дослідження якісних характеристик процесу ультрафільтрації з використанням барботування нежирної молочної сировини, Гузенко В. В., Удовенко О. О., Омельченко О. В., Перекрест В. В. (2017)
Куценко В. А. - Науковий підхід до вибору і розрахунку посадок у машинобудуванні (2017)
Петренко О. В. - Використання СО2 у системах холодопостачання торговельних підприємств, Семенюк Д. П., Діц І. Р. (2017)
Якушенко Є. М. - Вплив потоку повітря на температуру рослинної сировини під час сушіння в масообмінному модулі, Стоян Є. Ю. (2017)
Черевко О. І. - Проектування та аналіз добових раціонів для систем харчування лікувально-профілактичного призначення, Крутовий Ж. А., Запаренко Г. В., Мовенко С. Ю., Борисова А. О. (2017)
Шульга О. С. - Модифікація пектину як плівкоутворювача для їстівних плівок хлібобулочних і кондитерських виробів, Чорна А. І., Кобилінський С. М., Шульга С. І. (2017)
Корзун В. Н. - Технологія фруктового шербету з покращеним нутрієнтним складом, Антонюк І. Ю. (2017)
Городиська О. В. - Дослідження мікробіологічних показників якості кондитерської глазурі з додаванням порошків виноградних кісточок, Гревцева Н. В., Самохвалова О. В., Савченко О. М. (2017)
Камбулова Ю. В. - Фруктові та желейні мармеладні маси з глюкозою, Матяс Д. С., Оверчук Н. О., Федій Т. C. (2017)
Рудавська Г. Б. - Підвищення якості харчових продуктів із цикорію шляхом раціоналізації процесу переробки, Хахалєва І. В., Бузіян М. І. (2017)
Дюкарева Г. І. - Особливості проведення митного оформлення й експертизи тортів із морозива під час експортно-імпортних операцій, Дубова Ю. О. (2017)
Віннікова Л. Г. - Вплив спрямованих раціонів годівлі на регулювання якісних показників свинини, Цигура В. В. (2017)
Цихановська І. В. - Дослідження впливу біологічно активної добавки на якість м’ясних посічених напівфабрикатів, Скуріхіна Л. А., Александров О. В., Гонтар Т. Б. (2017)
Черевко О. І. - Фільтрація раціонів одноразового споживання за критерієм збалансованості груп нутрієнтів як етап проектування систем харчування, Крутовий Ж. А., Запаренко Г. В., Лук’янчиков П. В., Борисова А. О. (2017)
Черно Н. К. - Іммобілізація папаїну на глюкані дріжджів Saccharomyces cerevisiae, Науменко К. І., Бордя Д. П. (2017)
Євлаш В. В. - Дослідження фізико-хімічних показників екструдованого ядра соняшникового насіння, Фотченко К. В., Старостенко Б. О., Серік М. Л., Нікітін С. В. (2017)
Дубініна А. А. - Дослідження кольору цукатів із редьки з використанням суб’єктивних та об’єктивних методів, Щербакова Т. В., Селютіна Г. А., Хацкевич Ю. М., Виродова О. В. (2017)
Погожих М. І. - Фізико-математичне моделювання ефективності енерготехнологічних процесів, Сєдунова В. В., Чеканов М. А. (2017)
Захаренко В. О. - Вплив форми електродів і рецептурних компонентів на електропровідність дріжджового тіста, Сорокіна С. В., Хайдова Г. Б., Колієнко С. О. (2017)
Савчук Ю.Ю. - Дослідження жирнокислотного складу білковмісного напою з ядер волоського горіха, Усатюк С.І. (2017)
Cтоян Є. Ю. - Один із підходів до рішення класу задач призначення геометричних об’єктів, Якушенко Є. М. (2017)
Куліненко Л. Б. - Нанотехнології в електроніці: перспективи розвитку, Тірон-Воробйова Н. Б. (2017)
Власенко В. В. - Використання пряних овочів у технології приготування пирогів зниженої енергетичної цінності, Криворук В. М. (2017)
Дюкарева Г. І. - Порядок та особливості митного оформлення комп’ютерних столів змінної висоти під час переміщення через митний кордон у режимі "імпорт", Савчук Н. П. (2017)
Акмен В. О. - Правильне кодування оздоблювальних товарів – необхідний фактор запобігання порушенню митних правил, Сорокіна С. В. (2017)
Гасанова А. Е. - Споживчі переваги: поліетиленові чи паперові пакети, Кідік М. І. (2017)
Уважаемые коллеги! (2019)
Бондар М. В. - Ускладнений перебіг цукрового діабету: у центрі уваги гіпоглікемія (лекція з демонстрацією клінічного спостереження), Пилипенко М. М., Галушко О. А., Овсієнко Т. В. (2019)
Нестеренко О. М. - Обґрунтування доцільності застосування левофлоксацину 750 мг внутрішньовенно для лікування тяжких негоспітальних пневмоній в умовах стаціонару (огляд літератури), Прокопенко Б. Б., Нестеренко О. О., Воробйова Т. І. (2019)
Марков Ю. І. - Поширеність психоактивних речовин як анестезіологічна проблема, Лоскутов О. А., Поліщук В. О. (2019)
Пилипенко М. М. - Поєднання карбапенемрезистентності та колістинрезистентності збудників тяжких грамнегативних нозокоміальних інфекцій: перші ознаки настання постантибіотичної ери, Овсієнко Т. В., Бондар М. В. (2019)
Недашківський С. М. - Медикаментозно зумовлені ураження печінки: принципи діагностики, патологічні зміни й підходи до лікування (2019)
Доморацкий А. Э. - Сложные дыхательные пути, экстубация: сложная/неудачная?, Крылюк В. Е., Иванченко Р. В., Свинтуковский М. Ю., Лисянский М. С., Пятковская Н. В., Олейник Ю. А. (2019)
Мазуренко О. П. - Аналіз геморагічних і тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів з імплантованими пристроями механічної підтримки лівого шлуночка, Лоскутов О. А., Згржебловська Л. В. (2019)
Лоскутов О. А. - Лідокаїн у мультимодальній анестезії: панацея сьогодення чи новий модний напрям?, Данчина Т. А., Колесников В. Г., Дружина О. М. (2019)
Лоскутов О. А. - Порівняння кардіопротекторних властивостей штучної електричної фібриляції серця і розчину Бретшнайдера при операціях аортокоронарного шунтування, Дружина О. М., Дзюба Д. О., Пащенко С. В. (2019)
Кузьменко В. О. - Клінічне значення впливу інфузійної терапії за рестриктивним типом на відновлення моторики шлунково-кишкового тракту після панкреатодуоденальної резекції, Скумс А. В., Мазур А. П., Кучинська І. А. (2019)
Целуйко В. Й. - Рівень NT-proBNP як предиктор розвитку фібриляції передсердь у хворих на гострий коронарний синдром, Матузок О. Е. (2019)
Бишовець С. М. - Застосування катетерної субарахноїдальної блокади в абдомінальній хірургії (2019)
Кучерявченко В. В. - Функціональний стан ліпідного обміну при травматичній хворобі у пацієнтів із підвищеним індексом маси тіла, Волкова Ю. В. (2019)
Черній В. І. - Удосконалення методу штучного кровообігу при кардіохірургічних втручаннях, Собанська Л. О., Тополов П. О., Лазаренко О. Н., Алексєєва Т. А., Гур’янов В. Г. (2019)
Тхоревский А. В. - В помощь практикующему врачу: энтеральный путь коррекции синдрома кишечной недостаточности у больных после хирургических вмешательств, Присяжнюк А. О., Слободянюк Р. М. (2019)
Танцюра Л. Д. - Метаболічний алкалоз у недоношеної новонародженої дитини, Кисельова І. В. (2019)
Марков Ю. І. - Інформована згода в клінічній практиці, Жежер А. О. (2019)
Лоскутов О. А. - Розвиток анестезіології в Україні: шлях від мистецтва до науки, Бондар М. В., Марков Ю. І., Болюк М. В., Єфименко Р. А. (2019)
Dmytriiev D. V. - Comparison of continuous fentanyl infusion analgesia with bilateral erector spinae plane block for perioperative pain management in thoracic surgery in pediatric patients, Glazov E. O. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського